vivek bharati telugu (oct - dec 2013)

of 8 /8
వక భరత ( తమసక పతక ) అకబర - డసబర 2013 సపట: 7, సచక : 4 వల : ర 3/- అసత*మన దనక దరగ ఉడ. సత*న6 అటపటకన ఉవజయన6 సధచగల . ఆలస*మనపBటక వజయ సధచ తర. వశఖపట6 వవకనద యవ మహమడల సపత : నవబర 1988, .. : 913/2008 శ గణపత సవ సమత, ల"# స$షన దగ(ర, గ*ర+ల,-న., వశఖ - 4 ఫ4న : 2564451, 9247861548, : e-mail @ . . vvym yahoo co in [email protected]గ : . . . www vvym blogspot com, కCదD కరEలయ వబ సH-ట: . . www abvym org అఖల భరత వవకనద యవ మహమడల, ఆధ పదశ వభగమ తరపన పచరచవపరబ స : 1990

Author: sreeram-kishore-chavali

Post on 13-May-2015

98 views

Category:

Self Improvement


17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vivek Bharati Telugu (Oct - Dec 2013)

TRANSCRIPT

  • 1. ( ) - 2013 : 7, : 4 : 3/- * . *6 6 . *B . 6 : 1988, . . : 913/2008 , "# $ (, * +,-., - 4 4 : 2564451, 9247861548, :e-mail @ . .vvym yahoo co in [email protected] : . . .www vvym blogspot com, C D E H-: . .www abvym org , : 1990

2. : , . # , . 0 0 5 . . 24 @5 - G . . G 5. , S . @, 5 , . ^ . @ h @ @ ^ 5 # . 5 @ . . @ @ S . [email protected], S @, v @ @ @ G . , . @, @ G , @ . @ G , . . , @ h . 5 ^ @ : . @ @ : . @ h h . . 5 . @ . 2 3. 5. 5 @ . . 5 . @ . . # @ . G. ^ , . . @ , @ 5 @ "" . @S @G . @ @ S . @ @ . . . , @ . , . v h . 5 ^ @ " : @ . S 5 , 5 ? . 0 . S . S # S h , S 3 4. 0. @ 5 . . , , , . @ G. . , S . , , . 5 ? -- . VALUES TO IMBIBE 5 . : - @ 5 . S 0 @. S . S v . # G. 5 5 . S 5 . @ . # 5 # S @ v . . . 5 @. G @ S , . S . @. 5 . @5 @. , S 5 @. @. S . # , . 5. . 5 @ 4 5. 5 @ . . " " . G @ 0 # G# . # . , . 5 . 05 (optimum) # . S . . 5 5 . , S 5 @ @ . @ S , 5 @. . S (1995 ) S [email protected] S S S S v @. 5 @ S 5 S G S - , S @. . , , , @ . @ S . S , . v 5 , . 5 . @ 5 .. 5 6. , , . @ Gv @ G . . . 0 . # , ^ - . ^ . , . 0 . ? @ ? . @ G. , . 5 . 5 . . . 5 S , . , S , . . . , . S @ . @ () . @ . 5 . v # S @. . . , ? . -- : What Every Student Ought to Know ( : . h , h ) 6 7. 5 1. # . (21.07.13) ' # ' . S . ... 5 . . , . . , . . , . . , . @. . 6 . 7.30 . . 2. 15.08.2013 S . , . 150 @ , - 5 . 3. 150 11.09.2013 ^ ..S . , . h , . @ @ 0. . ..... 47 25 30, 2013 . www.abvym.org . 7 8. @ : 29 1 h 1) ( 3 ) . 2) , . 3) . . . 4) . . 5) . . S . . 2.5 . 5 . G ( h 5 ), . , . . 500 S G h . . . ^ 5 , , , . . Account Details (for Cheques & Fund transfer): Name : Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal Number : 115610100002209 Bank & Branch : Andhra Bank St.Ann's School, Butchirajupalem IFSC Code : ANDB0001156 , . S . 8 _ . 10 . 15 () : . : . : .