drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · web viewगत...

of 21 /21
बबबबबबब-बबबब बबबबबब बबबबबबब पपपपपपपपपपपपप बबबबबब बबबब बबबबबब बबबबबब बबबबब बबबबबबब

Upload: others

Post on 20-Feb-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

बर्दि��या-बाढी प्रकोप २०७१गति�ति�धि�

प्रस्तुतकत��जि�ल्ला �ै�ी प्रकोप उद्धार सधि"ति�

बर्दि��या

Page 2: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको
Page 3: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

बर्दि�य� ब�ढी प्रकोप- २०७१1. परि�चयः

ग� २०७१/०५/२८, २९ र ३० ग�े कर्णाा)ली र बबई न�ीको �ला�ार क्षेत्र"ा भएको भीषर्णा बषा) र कर्णाा)ली, बबई, गेरु�ा, भा�ा, "ानखोला आदि� न�ीखोला"ा आएको अकल्पनीय बाढीबाट बर्दि��या"ा �ेरै �न�न गु"ेको छ भने अरबौको भौति�क क्षति� भएको छ । स्थातिप� प्रर्णााली अनुरुप बाढीको पू�) सूचना श्रा�र्णा २९ ग�े �ेखिखनै आ"नागरिरकसम्" पुया)इएको, सुरक्षिक्ष� ठाउँ"ा �ाने प्रयत्न गरिरएको भए पतिन सुरक्षिक्ष� ठातिनएका स्थानहरु स"े� सुरक्षिक्ष� रहन सकेनन् । बेल�ा गा.ति�.स.को चेपाङ्ग"ा रहेको बबई न�ीको �ल स�ह "ापन केन्द्र"ा "ध्यरा�"ा क्षति� पुगेपछिछ बाढीको अन्�ा� हुन नसक्ने स्थिस्थति� सृजि�� भयो । कतिहल्यै डुबान"ा नपरेको स�र"ुका" के्षत्र �ल"ग्न भई जि�ल्लाको अन्य भागसंग आ�ाग"न अ�रुद्ध हुन पुग्यो । स�र"ुका"बाट �त्कालको उद्धार काय) सह� हुन सकेन ।

बाढीको प्रकोप बढ्ना साथ उद्धार काय)लाई �ीब्र बनाइएको छिथयो । सोही दि�न सुरक्षाक"W, रा�नीति�क"W, संघसस्था, क्ल�संग सम्बद्ध व्यछिZहरु, स�)सा�ारर्णा स"े�बाट जि�ल्लाका ति�क्षिभन्न स्थान"ा पीतिड�हरुको उद्धार भयो । हेछिलकप्टरबाट पतिन "ातिनसहरुलाई सुरक्षिक्ष� ठाउँ"ा ल्याउने का" भयो । दुई दि�नको उद्धार काय)को साथ साथै सुख्खा खाना, पानी �स्�ा अत्या�श्यक �स्�ुहरु पीतिड�सम्" पुया)उन े प्रयत्न भयो । जि�ल्ला �ै�ी प्रकोप उद्धार सधि"ति�को �त्कालको तिनर्णा)यबाट हरेक आश्रय स्थल, नगरपाछिलका, गा.ति�.स.हरु"ा राह� ति��रर्णा गनa संयन्त्र बनाई तिbयाशील बनाइयो । आ�ाग"न कदिठनाई भएका बतिनयाँभार, प�नाहा गा.ति�.स."ा हेछिलकप्टरबाट राह� सा"ाग्री पुया)उन े काय) भयो । यही सन्�भ)"ा ति�क्षिभन्न स्थान"ा खाद्यान्न खरी� �था �ा�ाहरुबाट स"े� प्राप्� गरी ति��रर्णा गनa काय) भयो । जि�ल्ला �ै�ी प्रकोप उद्धार सधि"ति�, �ा�ृ संस्था, �ा�ाहरुबाट सहयोग �ुटाउ�ै ति��रर्णा गनa काय) संचाछिल� रह्यो । प्रारम्भ�ेखिख नै �ेपत्ताहरुको खो�ी, प्राप्� श�हरुको व्य�स्थापन, "ृ� �ना�रहरुको व्य�स्थापन लगाय�का काय)हरु सुरक्षा तिनकाय स"े�को सहभातिग�ा"ा सम्पन्न गरिरए ।

प्रारम्भिम्भक �थ्याङ्क �यार भएपछिछ २०७१/०५/११ ग�ेबाट ५१,९४७ �नसंख्यालाई WFP को सहयोग"ा खाद्यान्न ति��रर्णा भयो भने २८८६० �नसंख्यालाई नेपाल सरकारको �र्फ) बाट खाद्यान्न खरी� गरी उपलव्� गराउन े र केही स्थान"ा खाद्यान्न �ाप� नग� ति��रर्णा गनa काय) भयो । पछिछल्लो स"य छूट भएको �थ्याङ्क स"े� संकलन गरिरयो । हाल पूर्णा) प्रभाति�� �नसंख्या ९३,१८९ काय" हुन आएको छ । प्रारम्भ �ेखिख नै स्�ास्थ्य से�ा प्र�ान गरिरनुका साथै स्�ास्थ्य छिशति�र संचालन, पानी शुद्धीकरर्णाका लातिग औष�ी ति��रर्णा गनa काय)हरु तिनरन्�र चछिलरहेका छन् । Cluster हरुले Response Plane �यार गरी स्रो� �ुटाउने, काया)न्�यन गनa प्रयत्न भइरहेको छ । ति�क्षिभन्न �ा�ृ तिनकाय, संघसंस्थाहरुको स"े� सहयोग"ा तिनरन्�र�ा रहेको छ । हाल नेपाल सरकारको �र्फ) बाट १० दि�नको खाद्यान्न �ाप� ३५०/- र लत्ताकपडा �ाप� ५००/- गरी ८५०/- प्रति�व्यछिZका �रले �था पूर्णा) घर क्षति� परिर�ारलाई ५०००/- र आंछिशक घर क्षति� भएका परिर�ारलाई ३०००/- का �रले नग� उपलव्� गराउने काय) भै रहेको र "ृ�क/ �ेपत्ताका परिर�ारलाई राह� रक" उपलव्� गराउने काय) स"ाप्� भै सकेको छ । यसै गरी ति�क्षिभन्न तिनकायहरुको सहयोग"ा गैरखाद्य बस्�ु ति��रर्णाको काय) पतिन भइरहेको छ । तिबतिग्रएका केही संरचनाहरु तिन"ा)र्णा गनa काय) भइरहेका छन् । �ापतिन यस क्षेत्र"ा उल्लेख्य काय) हुन सतिकरहेको छैन । �शौ ह�ार तिकसानको �नश्र" स"े�बाट बबई न�ीका पू�W र पक्षिt"ी नहर"ा सीधि"� स्थान"ा पानी संचालन हुन थालेको छ �र यसलाई पू�)�� स्थान"ा ल्याउन �ेरै गनु) बाँकी नै रहेको छ । "ूल�ः सडक तिन"ा)र्णा सम्बन्ध"ा प्रभा�कारी काय) हुन सकेको छैन भने नीति�ग� स"स्याका कारर्णा पू�ा)�ार के्षत्र"ा स्थानीय तिनकायको स्रो� परिरचालन हुन सकेको अ�स्था छैन । �ानबालीको रोग तिन�ारर्णा गन) तिकसानहरुलाई केही "ात्रा"ा ति�षा�ी उपलव्� भइरहेको छ भने केही स्थान"ा �ा�ृ तिनकायको सहयोग"ा केही स"यको लातिग '' का"को लातिग नग� '' काय)b" प्रारम्भ भइरहेको छ । हाल पुनस्थापन गनु) पनa स्थानहरुको अध्ययन, उपयुZ �"ीनको खो�ी गरी प्रति��े�न उपलव्� गराउन जि�ल्ला स्�र"ा ति�प�् पीतिड� पुन)�ास काय)ति�धि�, २०७१ अनुसार प्राति�धि�क सधि"ति� तिन"ा)र्णा गरी काय) प्रारम्भ गरिरएको छ । यी यस्�ा प्रयत्न भएको भए �ापतिन क्षति� र प्रभाति�� संख्या अत्यधि�क रहेको कारर्णा अझै पतिन �ेर ै कुराहरु सम्बो�न हुन बाँकी न ै रहेको छ । पाँच ह�ार पीतिड� परिर�ारलाई व्य�स्थापन गन) सक्ने क्ष"�ाको आँकलन गरेर बसेको �ै�ी प्रकोप उद्धार सधि"ति� बर्दि��यालाई हालको प्रकोपसंग �ुध्न व्य�स्थापकीय, सा�न स्रो��न्य अनेकन चुनौ�ीहरु रहेको अ�स्था छ । उपलव्� सा�न स्रो� र क्ष"�ाको अधि�क�" उपयोग गरी सबै के्षत्रको सहयोग"ा पीतिड�हरुसम्" पुग्ने तिनरन्�र प्रयत्न अतिहले पतिन �ारी रहेको छ । �ेरै सकारात्"क काय)हरु भएका छन् �ापतिन �ास्�ति�क�ा भन्�ा परका ति�षयले बढी चचा) पाइरहेको ति�षय भने दुःख� रहेको छ ।

Page 4: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

2. ब�ढीको प्रभ�व प्रारम्भिम्भक आश्रयस्थल संख्याः ३८ �टा आश्रयस्थल"ा रहेका �नसंख्याः करिरब १९ ह�ार �ना । प्रभाति�� �नसंख्याः १ लाख ६५ ह�ार �ना । पूर्णा) प्रभाति�� �नसंख्याः ९३ ह�ार १ सय ८९ �ना । सा"ान्य प्रभाति�� �नसंख्याः ७१ ह�ार ८ सय ११ �ना

(ठूला आश्रयस्थल बाहेक पतिन सानो सानो स"ूह र आर्फन्� कहाँ स"े� ह�ारौ पीतिड�ले आश्रय छिलएका ।)पूर्ण� प्रभ�विवतहरुको विवव�र्ण

छिस.न.ं गाति�स/नपाति�स्�ृ� स�aक्षर्णा

�म्"ा घर सं.

�म्"ा �नसंख्या कैतिर्फय�पूर्णा) क्षति� आंछिशक क्षति�

घर सं. �नसंख्या घर सं. �नसंख्या1 गुलरिरया नपा 1681 8434 5633 27603 7314 36037

2 बतिनयाभार 766 4221 1899 10357 2665 14578

3 बगनाहा 374 2022 794 4498 1168 6520

4 "ोहम्"�पुर 265 1429 339 1919 604 3348

5 प�नाहा 135 825 659 4165 794 4990

Page 5: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

6 सोरह�ा 96 522 142 838 238 1360

7 नेउलापुर 91 477 190 866 281 1343

8 "गरागाडी 83 448 630 3588 713 4036

9 ���ार 67 363 396 2249 463 2612

10 बेल�ा 66 288 39 152 105 440

11 छिश�पुर 64 353 160 881 224 1234

12 ठाकुरद्धारा 61 409 292 1969 353 2378

13 सुय)पटु�ा 46 286 875 5423 921 5709

14 रा�ापुर नपा 37 172 815 4587 852 4759

15 �"ुनी 12 48 3 22 15 70

16 ढोढरी 5 27 186 1176 191 1203

17 पा�ाभार 3 21 143 767 146 788

18 डेउढाकला 2 9 30 164 32 173

19 खैरीचन्�नपुर 2 9 239 1339 241 1348

20 "ोति�पुर 1 5 27 119 28 124

21 "ैनापोखर 1 5 9 41 10 46

22 "नाउ 1 3 5 28 6 31

23 काछिलका 0 0 12 62 12 62

�म्"ा 3859 20376 13517 72813 17376 93189

3. आपतक�लीन उद्ध��म� संलग्न जनशक्ति. � विनक�य नेपाल प्रहरीः ५६० �ना सशस्त्र प्रहरीः २०७ �ना नेपाली सेनाः १६० �ना

(ति�क्षिभन्न संघसस्था, रा�नीति�क"W, क्लब, सब)सा�ारर्णा स"े� ह�ारौ संलग्न)उद्ध�� गरि�एको जनसंख्य�ः १५३५० जन� (हेछिलकप्टरबाट ३५० �ना स"े�)

4. सन�खत भएक� मृतक छिस.न. ना" छिलङ्ग उ"ेर ठेगाना रे्फला परेको धि"ति�१ छिश� ति�.क. पु १८ गु.न.पा.२ २०७१/४/३०२ �ाकीर �ाग�ान पु ३२ बाँके "तिनकापुर-८ २०७१/४/३१३ �ीर बहादुर �ली पु २७ बेल�ा-७ चेपाङ्ग २०७१/४/३१४ नरेन्द्र राइ पु २४ बाराहापोखरी-२,खोटाङ्ग २०७१/४/३१५ बलबहादुर खत्री पु ६० गु.न.पा.-५ २०७१/४/३१६ हक) बहादुर सुनार पु ६५ बतिनयाभार-४ २०७१/४/३०७ हुन्ना थारु पु ७३ बतिनयाभार-२ २०७१/४/३१८ ति��े ट"टा पु ६५ बतिनयाभार-४ २०७१/४/३१९ �ेउश") भण्डारी पु ७४ बतिनयाभार-४ २०७१/४/३११० ति�कास थारु पु ३ बतिनयाभार-५ २०७१/४/३१११ लालबहादुर �ा"ाङ्ग पु ३५ काभे्र भकुण्डे(छिश�पुर पोष्ट"ा काय)र� ��ान) २०७१/५/६

Page 6: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

१२ छिलला थारु पु २६ "गरागढी-५ २०७१/४/३११३ �ेउकला तिगरी " ५४ बतिनयाभार-४ २०७१/४/३०१४ काली सुनार " ५८ बतिनयाभार-४ २०७१/४/३०१५ पति�त्रा ति�.क. " ३८ बेल�ा-७ बाटुले २०७१/५/४१६ "नसरी खत्री " २० गु.न.पा.-५ रा"पुर २०७१/५/५१७ पूर्णिर्णा�"ा ट"टा " ११ बतिनयाभार-४ ०७१/४/१२१८ पूर्णिर्णा�"ा थारु " ३५ बतिनयाभार-४ २०७१/५/१४19 अ"ृ� थारु पु ५ बतिनयाभार ४ २०७१/५/२८२० तिग�ा साक} " २६ गु.न.पा.५ रा"पुर २०७१/5/१

5. वेपत्त�हरुको विवव�र्णl;=g

=j]kQf ldlt gfd y/ lnË pd]/ 7]ufgf

1 @)&!.$.@( ljgf]b jnL k'?if-afns_ % a]n'jf & v r]kf8=2 ,, ,, s0f{ a=jnL ,, ,, !=% ,, ,, 3 ,, ,, hgs a:g]t ,, ,, !@ ,, ,, 4 ,, ,, s[i0f kl/of/ ,, ,, @ ,, ,, 5 ,, ,, ulh{t la=s= k'?if $% ,, ,, 6 ,, ,, od'gf kl/of/ dlxnf @# ,, ,, 7 ,, ,, dlxdf lj=s= ,, ,, !* ,, ,, 8 ,, ,, k'0f{dfof jnL ,, ,, @# ,, ,, 9 @)&!.$.#) 6'5]Gb| lu/L

vqL,, ,, $* u'gkf % /fdk'/ 6kf/f

10 ,, ,, cfO{lt vqL dlxnf %) ,, ,,11 ,, ,, dGh' vqL ,, ,, $ ,, ,, 12 ,, ,, sfnL yf? aflnsf # algofef/ $13 ,, ,, s[i0f kl/of/ k'?if  #% dfgk'/ 6k/f % xfn

/fhfk'/ gkf alb{of

6. शब प्र�प्त भएको त� सन�खत हुन नसकेक�हरुको विवव�र्णb.सं. ति��रर्णा तिकछिस" अ.उ"ेर रे्फला परेको ठाउँ धि"ति�

1 gv'n]sf] afns !) a]njf & af6'n] r]kfu @)&!.

$.#)

Page 7: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

2 gv'n]sf] afns @ u'=g=kf=@ @)&!.

$.#!3 gv'n

]sf]klxrfg gePsf] ;f]/xjf ! dfgvf]nf @)&!.

$.#!4 gv'n

]sf] k'?if #% augfxf ! rGbgk'/ ;f=j= ,, ,,

5 gv'n]sf] aflnsf १२ /fhfk'/ gkf=@ bf}ntk'/

s0ff{nL gbLsf] lsgf/fdf @)&!.%.!

6 gv'n]sf] k'?if १८ u'gkf % /fdk'/ 6k/f ;fd'bflos jg ,, ,,

7 gv'n]sf] dlxnf ४५ ,, ,, @)&!.

%.@8 gv'n

]sf] dlxnf १७ ,, ,, ,, ,,

9 gv'n]sf] aflnsf !) v}l/rGbgk'/ ^ s0f{fnL gbLsf]

lsgf/df @)&!.%.#

10 gv'n]sf] k'?if ^) u'=g=kf= !)

efbf,afl6sf ;f=d'=jg glhs@)&!.%.$

11 gv'n]sf] k'?if $% u'=g=kf= @ efbf glbsf]

lsgf/fdf )&!.%.$

12 gv'n]sf] dlxnf ४५ u'=g=kf= & efbf gbLsf]

lsgf/df @)&!.%.%

7. प्र��म्भि;क ��हत विवत�र्ण २०७१/४/३० ेखिख २०७१/५/१० सम्मसुख्ख� ख�न�ः

छिचउराः ५१६६ के�ी चाउचाउः १४०१ काटु)न छिचनीः १७५० के�ी ति�स्कुटः ६१३ काटु)न �ाल"ोटः २०५१ पाकेट भु�ाः ९७६ के�ी पानीः २८४ काटु)न रु्फरन�ानाः ५० पाकेट "ैनबत्तीः १००० गोटा सलाईः १००० गोटा अक्�ा गाड)ः २ काटु)न

ख�द्य�न्न चा"लः १७२९२४ के�ी �ालः ३६६६ के�ी �ेल १२८२९ ली. सोयाति�न १३६ के�ी नूनः १६६९ के�ी

Page 8: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

�रकारीः १८२ के�ी तिपठोः ४ क्�ी(नेपाल सरकार, WFP, ति�क्षिभन्न संघसस्था, उद्योगी, व्यापारी, स�)सा�ारर्णा स"े�को सहयोग प्राप्� भएको)

8. ोस्रो च�र्णको ��हत विवत�र्ण २०७१/०५/११ ेखिख २०७१/०५/२४ सम्मसस्थ�/विनक�य ख�द्य�न्न/

नग परि�म�र्ण कैविEयत

नेप�ल स�क��७१५० �नसंख्या

खाद्यान्न २८.५ "े.ट.

नेप�ल स�क�� १६१८३ �नसंख्या

नग� ४०४५७५०/-

प्रति�व्यछिZ २५०/-का �रले

WFP ५१९४७ �नसंख्या

खाद्यान्न २५४.५४ "े.ट. चा"ल, �ाल, �ेल र तिपठो संलग्न रहेको

9. तेस्रो च�र्णको ��हत विवत�र्ण २०७१/५/२५ ेखिख २०७१/६/२१��हत �कम विवत�र्णको म�पण्ड

१० दि�नको खाद्यान्न �था लत्ताकपडा बाप�रु ५००+३५० गरी रु. ८५०/- प्रति�व्यछिZ

पूर्णा)घर क्षति� रु. ५०००/- प्रति�परिर�ार आंछिशक घरक्षति� रु. ३०००/- प्रति�परिर�ार "ृ�क/�ेपत्ता रु. ४००००/- प्रति�व्यछिZ

रु. १०००००/- प्रति�परिर�ार

10. चौथो च�र्णको ��हत विवत�र्ण २०७१/६/२२ ेखिख यत� ३० दि�नको खाद्यान्न बाप� १५००/- प्रति�व्यछिZ चाडप�) खच) बाप� ३०००/- प्रति�परिर�ार

11. ह�लसम्म प्र�प्त �कमःगृह "न्त्रालयबाटः

२०७१-५-८ ५०,००,०००/-२०७१-५-११ २,००,००,०००/-२०७१-५-१८ २,००,००,०००/-२०७१-५-२६ ६,८७,३१,०००/-

२०७१-६-२ २,००,००,०००/-२०७१-६-१२ १,००,००,०००/-२०७१-६-२८ १९,१९,११,५००/-

गरी �म्"ाः रु. ३३ करोड ५६ लाख ४२ ह�ार ५ सय "ात्र ।�ा�ृतिनकाय, संघसस्था, �ा�ाबाट ति�क्षिभन्न धि"ति�"ाः रु. ५४ लाख ६२ ह�ार ९ सय ३९ ।

दुवै ग�ी जम्म�ः रु. ३४ क�ोड ११ ल�ख ०५ हज�� ४ सय ३९ म�त्र ।विवतरि�त ��हत �कम ( गृह मन्त्र�लय ) पूर्णा) घर क्षति� ३६५७ × ५०००/- रु. १,८२,८५,०००/-

Page 9: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

आंछिशक घर क्षति� १२९७० × ३०००/- रु. ३,८९,१०,०००/- खाद्यान्न/कपडा ८९५९९ × ८५०/- रु. ७,६१,५९,१५०/- खाद्यान्न १६१८३ × २५०/- रु. ४०,४५,७५०/- चाड प�) खच) १६५३८ × ३०००/- रु. ४,९६,१४,०००/-खाद्यान्न ९०१५२ × १५००/- रु. १३,५२,२८,०००/-"ृ�क/�ेपत्ता परिर�ार २१ व्यछिZ(१९+१३) रु. ३३,८०,०००/- सुख्खा खाना, खाद्यान्न, गैरखाद्यान्न, गाडी भाडा छिलएको, इन्धन, स्टेशनरी �था राह� ति��रर्णा"ा खदिटएका क")चारीहरुलाई भत्ता ति��रर्णा गरेको गरी �म्"ा रु. ८१,३३,२५६/-

जम्म� रु. ३३,३७,५५,१५६/-

८. गै�ख�द्यबस्तु(NFRI) विवत�र्णःसहयोगी सस्थ�/विनक�य उपलव्ध स�म�ग्री सेट कैविEयतDDRC तित्रपाल २४९१ थाननेपाल रेडbस सोसाइटी नम्स अनुसार ९१०कारिर�ास नेपाल ,, ७८६सेभ � छिचले्ड्रन ,, ९४७केयर नेपाल ,, ४०१युनाइटेड धि"सन टु नेपाल ,, १०३नेपाल यु�ा सस्था ,, १९९आर आर एन ,, ३७४प्लान नेपाल ,, ८३१�ल्ड क्षिभ�न ,, २९०हेल्प नेपाल नेट�क) ,, ५५०LWF नेपाल ,, २५५जम्म� ५६४६

12. ख�नेप�नी तथ� स�सE�ईसस्थ� विवत�र्ण स�म�ग्री

एक्व� ट्य�व्स विपयुस ह�इजिजन विकटजि�.स्�ा.का. १८७७० ३२९ ०रेडbस/युतिनसेर्फ १९५००० ० ८३५केयर नेपाल ० ० ४०१बेस बर्दि��या ० ३००० ०अक्सर्फ"/ र्फाया नेपाल ० १९६८ ११६८जि�.आई. �ेड./जि�.स्�ा.का. ० ० ८०४२जम्म� २६४२७० ६७२६ १०४४६

�ाराहरुको कोछिलर्फ") परीक्षर्णा २८ कोछिलर्फ") �ेखा परेको १४

Page 10: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

13. स्व�स्थ्य शिशविव� संच�लनःस्व�स्थ्य शिशविव� संख्य�ः- ३७ नेपाल प्रहरीः- ३ नेपाली सेनाः- १ ADRA Nepal:- २

AmdaNepal:- ३ ST. Xavier Student:- १ Redcross:- २

नेपाल तिन�ा"�ी क")चारी युतिनयन १ जि�ल्ला स्�ास्थ्य काया)लय एक्लैः- २४

स्व�स्थ्य शिशविव� संच�लन भएक� ठ�उँहरु सूय)पटु�ा - १ ठाकुरद्धारा- २ छिश�पुर- १ नेउलापुर- १ बगनाहा- ४

बतिनयाभार- ५ प�नाहा- २ "ोहम्"�पुर- २ गुलरिरया- १९

जम्म� उपच�� गरि�एक� (शिशविव�म�) विव��मी संख्य�- ९१३७ जन�

जि�ल्ला अस्प�ाल"ा २०७१/०५/०१ �ेखिख २०७१/०५/२९ ग�ेसम्" �म्"ा रोगी संख्या-२७७१ �ना बाढी प्रभाति�� के्षत्रबाट-३१५ �ना । स्�ास्थ्य तिनकाय(जि�ल्ला अस्प�ाल स"े�)हरुल े आ-आफ्नो जि�म्"े�ारी के्षत्र"ा तिनयधि"� औष�ोपचार अनुग"न, Observation भइरहेको । कुनै पतिन तिकछिस"को सरु�ा/गम्भीर रोगको Out break नभएको । "ौस"ी ति�रा"ी, आंखा पाक्ने ति�"ारीको केही प्रभा� �ेखिखएको ।

14. भौवितक क्षवित स्व�स्थ्य तE� ः

जि�ल्ला अस्प�ाल, बगनाहा स्�ास्थ्य चौकी, सुय)पटु�ा उपस्�ास्थ्य चौकी र �ौल�पुर स्�ास्थ्य चौकी"ा स"े� गरी पू�ा)�ार, सुक्ष्"�श)क यन्त्र, औष�ी र र्फर्निन�चर स"े� गरी रु. ७ लाख ५५ ह�ार बराबरको क्षति� ।

पशुचौप�य�ः चौपायाः २०५२ �टा, पंक्षिक्षः १९८५३ �टा गरी �म्"ा २१९०५ पशुपँक्षीको कूल के्षति� रु. ६ करोड ७६ लाख २६ ह�ार ७

सय ५० ति�रा"ी पशुचौपायाहरुको स्�ास्थ्य परीक्षर्णा भै रहेको ।सडकः हुल�की ��जम�ग� तE� ः "ुर्नि��हा-गुलरिरया-बेल�ाचोक(ढोढरी) भुरीगाउ सडक अन्�ग)� भएको क्षति� ४ करोड ३५ लाख ।सडक विडशिभजन तE� ः नेपालगं�- गुलरिरया, �ेउराली हरa खण्ड, पू�)पस्थिश्च" रा�"ाग), भूरीगाउ- कर्णाा)ली खण्ड/ अम्रेनी-

ठाकुर��्ारा सडक क्षेत्र"ा भएको क्षति� ६ करोड ७१ लाख-"ुर्नि��हा-गुलरिरया खण्ड"ा का" भै रहेको र गुलरिरया- खैरापुर खण्ड"ा डाइभस)न बनाउन स्रो� तिनकासाको लातिग पहल

भैरहेको । सिस�च�ईः बबई सिस�च�ई आयोजन� बैी तE� पक्षिt" सिस�चाई प्रर्णााली अन्�ग)� �ाया�र्फ) को Guide bund, ढोढरी सिल�क नहर, DS transition �ेखिख Eelpout Crossing

�र्फ) को "ूल नहर क्षति� भएको । पू�W सिस�चाई प्रर्णााली अन्�ग)� Afflux bund भत्की Concrete lining branch land secondary canal सेटसिल�ग �ेछिसन"ा

स"े� क्षति� भएको । यी नहर छिसष्ट"लाई पुनस्था)पना र तिन"ा)र्णा गन) पक्षिt"ी प्रर्णााली �र्फ) २० करोड र पू�W प्रर्णााली �र्फ) ५ करोड गरी �म्"ा २५

करोड लाग� लाग्ने �ेखिखने ।

Page 11: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

आयो�नाबाट २३५०० थान खाली छिस"ेन्ट बोरा �था १३५ थान �ाली उपलव्� गराई गरी १०५०० �नाको �नश्र"�ान स"े�बाट नरहका ति�क्षिभन्न ठाउको "")� काय) भै रहेको ।

पक्षिt" नहर �र्फ) "")� र नहर सुचारु गन) एक्स्याभेटर ल्याउनका लातिग प्रयत्न भै रहेको ।म . प . सिस�च�ई विवक�स विडशिभजन नं . २ क�य��लय ब�ँके बेल�ा ७ बाटुले कुरु, डेउढाकला रेहुखोला, प्र�ापपुर नेउलापुर, "ोहनपुर-"ढेला-भुट्कैया छिश�पुर, तिगठेनाला छिश�पुर,

सुय)पटु�ा, ठाकुरद्धारा भा�नाला ���ार"ा "ुल नहरको चेने� �था बाढीले ग�ा) पुगेको क्षति� पुन)ः तिन"ा)र्णा गन) अनु"ातिन� लाग� रु. २ करोड ५ लाख लाग्ने ।

भूमिमगत जलस्रोत विवक�स समिमवित नेप�लगंज तE� गुलरिरया १४५, �ौल�पुर-२, रा�ापुर-३३, क्षिभम्"ापुर-१३, पा�ाभार-११, प�नाहा-२८ र बतिनयाभार-१७ गरी �म्"ा २४९

स्यालोटु्य��ेलको प्रति� स्यालोट्यू��ेल रु. ४५०००/- को �रले �म्"ा क्षति� रक" रु. १ करोड १२ लाख ५ ह�ार ।

जलउत्पन्न प्रकोप विनयन्त्रर्ण क�य��लय ब�ँके बबई नी तE� को क्षवित बातिनयाभार, सानोश्री, प�नाहा गाति�स �था गुलरिरया न.पा.का ति�क्षिभन्न ति�क्षिभन्न स्थान"ा पुगेको क्षति� पुन)ः तिन"ा)र्णा गन)

अनु"ातिन� लाग� रु. १ अरब २० करोड लाग्ने ।कर्ण��ली नी तE� क्षवित पा�ाभार, �ौल�पुर, सुय)पटु�ा गा.ति�.स.हरु �था रा�ापुर न.पा.का ति�क्षिभन्न स्थान"ा भएको पन)तिन"ा)र्णा गन) अनु"ातिन� लाग�

रु. ६५ करोड ५५ लाख ।सं�चन� तE� लट्कतिनया, प्रयागपुर, रा"पुर टापु, कुसुम्बाघाट लगाय�का क्षति�को लाग� रु. १ करोड ।जमिमन कट�न तE� २५ ति�गाहा/अनु"ातिन� लाग� रु. ३ करोड ।कृविcः ५६५३ हेक्टर क्षेत्रर्फल"ा लगाएको �ान, "कै, �रकारी, "ाछा लया�का खाद्य कृतिषबाली क्षति� न्यून�" "ुल्य अनुसार ४७

करोड १३ लाख ५२ ह�ार । भण्डारर्णा गरिरएको ति�उति��न लगाय�का खाद्यान्न क्षति� रक" रु. ६३ करोड गरी �म्"ा कुल क्षति� रक" रु. १ अरब ८ करोड

। कृतिष बाली"ा रोग �ेखिखएको हु�ा �त्काल उपचारका लातिग ति�षा�ी खरिर� गरी छक) न DDRC बाट रु. ५ लाख उपलव्� गराइ

ति�षा�ी छक) ने का" भै रहेको । तिनक्षेतिप� स्रो�बाट बीउतिब�न �त्काल व्य�स्था गन) तिन�aशन भएको ।स्थ�नीय पूव��ध��ः सडक, कल्भट) लगाय�का भौति�क संरचनाहरु गरेर �म्"ा १० करोड क्षति� भएको सडक सुचारुका लातिग प�नाहा गाति�स"ा ह्यू"पाइपको व्य�स्था गरिरएको । छिश�पुर गाति�स"ा प्रोटेक्सन �ालीबोरा उपलव्�

गराएको । रा�ापुर नपा"ा �ल उपभोZा सधि"ति�को सा�न प्रयोग गरी नपा "ार्फ) � इन्धन व्य�स्था गरी बाटो सूचारु गरिरएको ।

�ब्�ी र कुशुम्बा घाट"ा घाटउत्राही बाप� लाग्न रा�स्� धि"नाहा गरी आ�ाग"न सह� रुप"ा सुचारु गरिरएको ।नग� के्षत्रको पूव��ध��ः सडक, कलभट) लगाय�का भौति�क संरचनाहरुको क्षति� ५ करोड ८५ लाख भएको । गुलरिरया-खैरापुर �ाने बाइपास "")� गरी आ�ाग"न सुचारु गरीएको ।वनके्षत्र तE� ः बाढी कटान"ा परी ति�क्षिभन्न �ा�का ढलेको रुखको संख्या २६२९ परिर"ार्णा ६७४४५ घ.तिर्फ. न्यून�" "ूल्य अनुसार क्षति�

रक" २ करोड ५९ लाख १२ ह�ार ७ सय ५० । घाटगा�ी गरी राखिखएका ति�क्षिभन्न �ा�का काठहरुको परिर"ार्णा ३७५९ घ.तिर्फ. न्यून�" "ुल्य अनुसार २० लाख ९९ ह�ार ४

सय । बाढीले कटान भएको बन के्षत्र ७६.४ हेक्टर

Page 12: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

शिशक्ष� तE� ः ९५ �टा ति�द्यालय र ९५ �टै बालति�कास केन्द्र क्षति� पुगेको । ३०६७६ ति�द्याथW प्रत्यक्ष प्रभाति�� । ३०६७६ ति�द्याथWहरुको पाठ्यपुस्�क, पोशाक, शैक्षिक्षक सा"ाग्री क्षति� भएको । कूल छिशक्षा �र्फ) को के्षति� ९ करोड ८४ लाख ६६ ह�ार ८ सय । बालबाछिलकाको पोशाक र स्टेशनरी व्य�स्थाका लातिग छिशक्षकहरुबाट १ दि�नको �लब उपलव्� गराउन अनुरो� भएको । �ा�ृ सस्था युतिनसेर्फ, सेभ � छिचले्ड्रन, प्लान नेपालसंग �त्काल सहयोगको प्रति�बद्ध�ा प्राप्� भएको ।ख�नेप�नी ति�क्षिभन्न पाइप �था बोरिरङहरुको क्षति� रु ४९ लाख ।

विवदु्यत तE� पोल �ार लगाय�का ति�दु्य� आपूर्नि��का सा"ाग्रीहरुको क्षति� रक" रु. २७ लाख ३ ह�ार । सबै गाति�स �था नपाहरु"ा ति�दु्य� आपूर्नि�� सुचारु भएको । ससे्पन्सन विeज तE� झोलुङे्ग पुल कुसुम्बाघाट र चन्�नपुरको झोलुङे्ग पुल पूर्णा) रुप"ा ध्�स्� भएको । तिन"ा)र्णा लाग� रु १ करोड ६८ लाख ६३

ह�ार ४ रुपया ३२ पैसा । ह�लसम्मको कूल भौवितक क्षवित ३ अ�ब ७६ क�ोड ६९ ल�ख ८३ हज�� ७ सय ४ रुपैय� ३२ पैस� ।

केही Cluster हरुल े Response plan बनाई सा�न, स्रो�को आंकलन गरी काया)न्�यन थाछिलएको छ भन े केही Cluster को Response plan �यार हुने b""ा रहेको ।

15. चुनौतीहरु गै�ख�द्य स�म�ग्रीको अपय��प्तत�ः

प्रभा�बाट बर्दि��या"ा ३८५९ घरहरु पूर्णा) रुप"ा क्षति� भएको, खाद्यान्न, लत्ताकपडा भाडा��)न क्षति� भएको, आंछिशक क्षति� भएका १७३७६ घरहरुको पतिन घरको छानासम्" रहेको �र खाद्यान्न, लत्ताकपडा भाडा��)न क्षति� भएको अ�स्था हु�ाँ तित्रपाल (पूर्णा) क्षति�लाई "ात्र दि�इने) बाहेक दु�ै तिकछिस"का घर क्षति� भएका परिर�ारलाई गैरखाद्य र खाद्य सा"ाग्री उपलव्� गराउनु पनa हुन्छ । हाल ३८६९ पूर्णा) क्षति� घरलाई गैरखाद्य सा"ाग्री ति��रर्णा भएको छ ।

जीवन विनव��हः९३१८३ �नसंख्यालाई हालसम्" ति�क्षिभन्न चरर्णा"ा खाद्यान्न/ रक" उपलव्� भए पतिन नयाँ र्फसल �यार नहुञ्जेल यति� ठूलो �नसंख्यालाई खाद्यान्नको सं�ो�न के कसरी, कुन स्रो�बाट गनa भन्ने चुनौ�ी ति�द्य"ान छ ।

पूव��ध�� विनम��र्णःअरबौको पू�ा)�ार/भौति�क क्षति� भएको ति�षयलाई संबो�न गनु) �रुरी छ । यस�र्फ) हाल ज्या�ै सीधि"� "ात्रा"ा का" भएको छ । ब�ेट भाषर्णा"ा उल्लेख भए अनुसार सभास�हरुको संयन्त्रले भौति�क तिन"ा)र्णा �र्फ) को यो�ना छनोट गनa भए पतिन त्यसको काय)ति�धि� अझैसम्" �यार नभएको र स्थानीय ति�कास "न्त्रालयल े कुन ै आप�कालीन नीति� �य नगरेको अ�स्था"ा स्थानीय तिनकायको स्रो� परिरचालन हुन सकेको छैन । सिस�चाई�र्फ) ठूलो क्षति� पुगी आसन्न बालीलाई स"े� असर पुगेको छ । पुल, पुलेसा, �टबन्ध आदि�लाई �ुरुन्� सम्बो�न गन) �रुरी �ेखिखएको छ ।

पुनव��स/पुनस्थ�पन�ःबाढीबाट केही बस्�ीहरु"ा क्षति� पुगी पुन त्यही स्थान"ा पुनस्थातिप� गन) �ोखिख" युZ रहेको छ । �र अन्यत्र पुनस्थापन गन) जि�ल्ला"ा उपयुZ �"ीनको अभा� रहेको कारर्णा यो ति�षय चुनौ�ी पूर्णा) �ेखिखन्छ । ति�प� पीतिड� पुन�ा)स काय)ति�धि�,२०७१ अनुसार प्राति�धि�क सधि"ति� गठन भइसकेको भएपतिन काय)ति�धि� अनुसार उपलव्� गराइन े �ग्गाको परिर"ार्णा र भएको नम्बरी �ग्गा सरकारीकरर्णा गरिरने कुरालाइ छिलएर पीतिड�हरुले र्फारा" नभरेका कारर्णा सधि"ति�को का" अगातिड बढ्न सकेको छैन ।

भूमिमहीन समस्य�ः

Page 13: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

हाल क्षति� भएका घरहरु "ध्ये ठूलो संख्या"ा भूधि"हीनहरुका घरहरु प�)छन् । �ी व्यछिZहरु भूधि"हीन हुन्, होइनन भनी एकीन गनa, �ग्गा उपलव्� गराउने काय) सुकुम्बासी स"स्या स"ा�ान आयोगको हो । यसरी एकीन भई �ग्गा प्राप्� भएपछिछ "ात्र पुनस्थापना/ पुन�ा)सको काय) अगातिड बढ्न सक्ने हुँ�ा यसले ला"ो स"य छिलन सक्�छ ।

16. अब गनु�पनiः

�ोजग��ी सृजन�ःपूर्णा) प्रभाति�� ९३१८३ �नसंख्यालाई केही स"य खाद्यान्न, गैरखाद्य�स्� ु स"े� सहयोग गनु) पनa अ�स्था छ । यी पीतिड�लाई खाद्यान्न ति��रर्णा ग�ा) संचालन खच) बढ्न े �था हैछिसय� भएका व्यछिZले स"े� राह�"ा �ा�ी गन) सक्ने �ेखिखन्छ । ''का"को लातिग खाद्यान्न'' �ा ''का"को लातिग नग�'' काय)b" सञ्चालन ग�ा) त्यस्�ा व्यछिZ छातिनने, �ास्�ति�क पीतिड� "ात्र का""ा संलग्न हुने, यस b""ा उZ संख्या तिनकै घट्न सक्ने हुन आउँछ र बास्�ति�क पीतिड�, गरीब "ातिनसहरुसंग पुग्न सह� हुने र केही पू�ा)�ार स"े� तिन"ा)र्णा हुन सक्�छ । जि�ल्ला �ै�ी प्रकोप उद्दार सधि"ति�को तिनर्णा)यानुसार �गनाहा गाति�स र बातिनयाभार गाति�स"ा का"को लागी पैसा/नग�को रुप"ा गैरसरकारी संस्थाहरुले का" गरिररहेको र सो काय)b"को सकारात्"क प्रभा� परेको पाइएको छ ।

मल, बीउ प्रविवक्तिधको उपलव्धत�ः अन्न भण्डारको रुप"ा छिचतिनएको बर्दि��या"ा हालको प्रकोपबाट बाली स"े�"ा ठूलो क्षति� पुगेको छ । खे� पटान, कटान भएको छ । यस अ�स्था"ा तिकसानलाई "ल, बीउ"ा सहयोग प्राप्� भए"ा �ान, "कै"ा भएको क्षति�को परिरपूरर्णा तिहउँ�े खे�ीबाट हुन सक्�छ । साथै पटान भएको क्षेत्र"ा के कुन प्रति�धि�को प्रयोग गरेर कुन तिकछिस"को खे�ी (ब�ा", �रबु�ा आदि�) हुन सक्�छ भन्ने �ानकारी दि�ई त्यस्�ो �"ीनको स"े� उपयोग हुनु �रुरी छ ।

आव�स, कृविc, पशुधनम� सहुक्तिलतपूर्ण� ऋर्णःसहकारी �ा कुनै ति�त्तीय तिनकायबाट पीतिड�लाई सहुछिलय� पूर्णा) ऋर्णा उपलव्� भए"ा आ�ास तिन"ा)र्णा"ा सहयोग पुग्न �ाने कृतिष, पशु�न"ा लगानी गरी छिछटो प्रति�र्फल छिलन सक्ने, �रकारी खे�ीबाट आम्�ानी हुनसक्ने भई प्रकोपको प्रभा� न्यूनीकरर्णा"ा टे�ा पुग्नसक्ने �ेखिखन्छ ।

पूव��ध�� विनम��र्णःठूलो "ात्रा"ा भौति�क पू�ा)�ार"ा क्षति� पुगेको हँु�ा तिनयधि"� र सानो रक"बाट परिरपूरर्णा हुन नसक्ने हुँ�ा ति�शेष काय)b" "ार्फ) �् आ�श्यक रुप"ा पू�ा)�ार तिन"ा)र्णाको थालनी हुनुपनa ।

पुनव��स/पुनस्थ�पन�ःयो के्षत्र �ति� न ै स"स्थाग्रस्� भए पतिन सम्�ो�न हुन �रुरी छ । सुकुम्बासी स"स्या स"ा�ान आयोगलाई स"े� तिbयाशील बनाई भूधि"हीनको स"स्या स"ा�ान हुनुपनa । �"ीन अभा� भएकोले यसको बैकस्थिल्पक व्य�स्था (खरी�, अन्य जि�ल्ला"ा स्थानान्�रर्णा आदि�) हुनुपनa ।

नी विनयन्त्रर्णःन�ी तिनयन्त्रर्णा काय) आ�श्यक र अत्यन्� खर्चिच�लो छ । JICA बाट Master Plan �यार भएको पतिन बुजिझन्छ । यसको लातिग अति� आ�श्यक स्थान"ा "ात्र Structure बनाई अन्य स्थान"ा स्थानीय प्रति�धि� र �नसहभातिग�ालाई परिरचालन ग�ा) सह� हुने �ेखिखन्छ ।

तटीय के्षत्रको सं�क्षर्ण/ आव�स नीवितः

Page 14: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

न�ी के्षत्र"ा हुन े अति�b"र्णा रोक्ने, न�ी�टबाट तिनक्षिt� दूरीसम्" घर तिन"ा)र्णा"ा रोक लगाउने, �ोखिख" युZ स्थान"ा �सोबास तिनषे� गनa �स्�ा नीति� बनाई b"श लागु गनa व्य�स्था स"े� हुन �रुरी �ेखिखन्छ ।

17. क्तिसक�ईःहालको बाढीको अत्यधि�क प्रकोपलाई न्यूनीकरर्णा गनa सम्बन्ध"ा केही पृष्ठपोषर्णा, छिसकाइ पतिन प्राप्� भएका छन् ।

भोछिलको दि�न"ा �ेहायका छिसकाइलाई पतिन "ध्यन�र गरी ति�प� ् पू�) �यारी ए�" ् प्रति�काय) यो�ना ��ु)"ा हुनुपनa �ेखिखन्छ । व्यवस्थ�पकीय सहयोगको व्यवस्थ�ः

जि�ल्लाको क्ष"�ा भन्�ा बढी "ात्रा"ा हुने यस्�ा ति�प�हरु"ा �ालुक तिनकायहरुले �ुरुन्� व्य�स्थापकीय सहयोग पुया)उन ु �रुरी �ेखिखन्छ । बर्दि��याको सन्�भ)"ा ५००० परिर�ारलाई ति�प�को अ�स्था"ा सं�ो�न गन) सतिकने गरी यो�ना ��ु)"ा भएको �र १७३७६ घरपरिर�ार पूर्णा) प्रभाति�� भएको कारर्णा प्रारम्भ"ा व्य�स्थापन"ा ज्या�ै असह� अनुभ� भयो । यसले ग�ा) उपयुZ स"य"ा उछिच� तिनर्णा)य गन), प्रभाति�� स्थलसम्" पुग्न, राह� ति��रर्णा काय) व्य�स्थिस्थ� र छोटो छरिर�ो बनाउन, स"य"ै तिनर्नि���ा� �थ्याङ्क संकलन गन) स"े� सह� बन्न सकेन ।

उद्ध�� स�म�ग्री/ त�लीमको पय��प्त व्यवस्थ�ःति�प�को घडी"ा उद्धार काय) कदिठन भयो । सा"ाग्री पया)प्� भएन । �ाली" प्राप्� �नशछिZको अभा� खड्तिकयो । यस"ा नेपाली सेना �ा सशस्त्रलाई उद्धार काय)को पूर्णा) जि�म्"े�ारी दि�ई त्यही तिनकायको ने�ृत्�"ा अरु परिरचाछिल� हुने व्य�स्था गन) �रुरी �ेखिखन्छ । त्यस्�ो जि�म्"े�ार तिनकायलाई स्रो�सा�न, पया)प्� �ाछिल", के्षत्रीय �ह"ा हेछिलकोप्टरको उपलव्��ा, केही उद्धार सा"ाग्रीहरु �ोखिख"युZ स्थानसम्" �ुरुन्� पुग्न सक्ने गरी "ौ�ू� राख्ने, उद्धार"ा खदिटने �नशछिZलाई खानाको व्य�स्था स"े� गनु) आ�श्यक �ेखिखन्छ ।

Data Base तय��ीःति�प�को स"य"ा यथाथ) �थ्याङ्क स"य"ै प्राप्� गन) कदिठन हुने अ�स्था �ेखिखयो । एकैपरिर�ारका व्यछिZले अलग अलग परिर�ार, घर संख्या �ेखाउने, परिर�ार संख्या बढाएर लेखाउने ग�ा) �थ्याङ्क भरप�� र ति�श्वसनीय नहुने, छिछटो Data Base �यार नभए"ा राह�, पुनला)भका गति�ति�धि� संचालन गन) दिढलाई भई पीतिड� झनै पीतिड� बन्ने स्थिस्थति� रहन्छ । बर्दि��या"ा यसपटक �थ्याङ्क �यार गन) झण्डै १४ दि�न लागेको, छूट �थ्याङ्क स"े� छिलई प्रशो�न ग�ा) १७/१८ दि�न लाग्न गएको अ�स्था"ा रह्यो । यसलाई व्य�स्थिस्थ� गन) स्थानीय तिनकायहरुले Software �यार गरी �थ्याङ्क व्य�स्थिस्थ� गनa, घर"ूली, परिर�ार संख्या, ना"ना"ेसी, घरको तिकछिस", के्षत्रर्फल, पशु�न �स्�ा सूचनाहरु �यार गनa, साछिलन्�ा परिर"ा�)न गनa व्य�स्था भए"ा यो �थ्याङ्क अन्य यो�ना तिन"ा)र्णा"ा सहयोगी बन्ने र ति�प�को अ�स्था"ा पतिन "ूल �थ्याङ्कलाई आ�ार छिलई स्थलग� अध्ययनबाट छिलइएको �थ्याङ्कलाई प्रशो�न गरी आ�श्यक �थ्याङ्क तिन"ा)र्णा गनa काय) भए"ा ति�प�् व्य�स्थापन"ा अत्यन्� सह� हुने �ेखिखन्छ । यस्�ो भए"ा बढी"ा ३ दि�न क्षिभत्र ति�प�् प्रभाति�� �थ्याङ्क संकलन/ प्रशो�न हुन सक्ने �ेखिखन्छ ।

नीवित, विनiशन/ �कमको शीघ्र व्यवस्थ�ःति�प�को स"य"ा तिनयधि"� प्रतिbया अ�लम्�न गन) कदिठन हुने, प्रचछिल� नीति� अनुसार काय) गन) असह� हुने, कति�पय जिद्धति��ा"ा स्पष्ट र शीघ्र तिन�aशन प्राप्� नहँु�ा अन्योल सृ�ना भई उद्धार राह� काय) तिनष्प्रभा�ी हुने �ेखिखन्छ । "ुख्य�ः पू�ा)�ार तिन"ा)र्णा�र्फ) सानो, सानो रक" खच) गन) पतिन नसतिकने अ�स्थाले ग�ा) राज्यप्रति�को दृधिष्टकोर्णा राम्रो नबन्न े �ेखिखन्छ । पू�ा)�ार �र्फ) को ला"ो प्रतिbयालाई सह�/ सरल बनाई �ालुक तिनकायबाट �ुरुन्� स्पष्ट तिन�aशन र रक" व्य�स्था हुनु उपयुZ �ेखिखन्छ भने पू�ा)�ार तिन"ा)र्णा ( साना, ति�ना "")� संभार) �र्फ) को लातिग जि�ल्ला �ै�ी प्रकोप उद्धार सधि"ति� �ा जि�ल्ला ति�कास सधि"ति�"ा �ुरुन्� रक" व्य�स्था भए"ा आप�कालीन अ�स्था"ा प्रभा�कारी काय) गन) सतिकने �ेखिखन्छ । यसै गरी स्थानीय तिनकायको ब�ेट �ुरुन्� खच) गन) सतिकने नीति�, काय)ति�धि�को पतिन आ�श्यक�ा �ेखिखएको छ ।

18. lhNnf b}jL k|sf]k p4f/ ;ldltaf6 vl/b e} e'QmfgL ul/Psf] /sd ljj/0f

Page 15: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

सुख्खा खाना, खाद्यान्न, गैरखाद्यान्न, गाडी भाडा छिलएको �था राह� ति��रर्णा"ा खदिटएका क")चारीहरुलाई भत्ता ति��रर्णा गरेको गरी �म्"ा रु. ८१,३३,२५६/-

19. नग तथ� बस्तुगत सह�यत� प्र�प्तिप्ततE� को विवव�र्णक्र.सं.

नग तE� जिजन्सी तE�

�त�को न�म �कम रु. �त�को न�म विवव�र्ण१ सा"ु�ायीक बन उपभोZा "हासंघ २०००० सूनचाँ�ी व्य�सायी संघ चा"ल १५००के�ी, �ाल १५० के�ी, नून४००

के�ी२ ति�कास आयो�ना से�ा केन्द्र तिडप्रोक्स २००००० चाइना लंग रू्फड चा"ल २२५०के�ी, �ाल ४५० के�ी, �ेल १००

ली., नून४०० के�ी३ यूतिनक नेपाल बर्दि��या १०१००० ति�श्व खाद्य काय)b" चा"ल २००००के�ी

४ सा"ाजि�क सचे�ना केन्द्र सरोकार "ञ्च नेपालगं� २५००० �ेष्ठ नागरिरक से�ा सधि"ति� चा"ल १००के�ी

५ क")चारी धि"लन केन्द्र बर्दि��या २५००० "ुछिZनारायर्णा भा�ाघाट चा"ल १००के�ी

६ ति�रबहादुर शाह ५००० पाथ्थर एक�ा सधि"ति� १८ क्�ी. चा"ल, ८० पोका �ेल, ८० पोका नून, २५ के�ी सोयाति�न,

७ गोपालप्रसा� तिनरौला १०००    

८ सेभ � छिचले्ड्रन १००००० एछिशयन स्रो� ति�कास केन्द्र ४० क्�ी. चा"ल, १० क्�ी. �ाल, २०० ली. �ेल, २०० के�ी नुन, ४०० के�ी तिपठो

९ प्याराडाइ� इन्टरनेश्नल प्रा.छिल काठ"ाण्डौ १५१००० बगनाहाका स्थानीय १२ ब्�ी. चा"ल

१० प्लान नेपाल २००००० "ैनापोखरका स्थानीय १३.७८ क्�ी. चा"ल र १ क्�ी. आलु

११ गोति�न्� प्रसा� उपाध्याय १००५ ईसाइ र उत्सब सस्थाबाट १५८ क्�ी. चा"ल, ४ क्�ी �ाल, २ क्�ी नुन, २०० ली. �ेल

१२ हेर्फर इन्�रनेस्नल लछिल�पुर १५०००००

सेभ � छिचले्ड्रन सस्था ९०० सेट गैर खाद्य सा"ाग्री, २५ सेट बेबी तिकट र "तिहलाको लातिग "ेक्सीचप्पल

१३ क"ैया "तिहला �ागरर्णा स"ा� बर्दि��या १००००० �")नसंस्था जि�.आई.�ेड बर्चिथ�ङ्ग सेन्�टरका लातिग इक्युप"ेन्ट सहयोग र इ"े�aन्सी स्यातिनटेसन तिकट ८५०० सेट गरी ३८ लाख ६० ह�ार २८० बराबरको सहयोग

१४ तिर्फयान नेपाल ३०००० युतिनसेर्फ झुल १ ह�ार

१५ क्षेत्रीय प्रहरी काया)लय सुखa� २५१०० नेपाल युथ र्फाउण्डेशन नेपाल लछिल�पुर

२१६ सेट भाडाकुडा

१६ जि�ल्ला प्रशासन काया)लय अछा" १५२४९ बेश बर्दि��या(आड्रा नेपाल) २२८०० ली पानी, ३४२० के�ी चा"ल, ५७० के�ी �ाल, २१५ ली �ेल, ४२३ के�ी नून, ३८० प्याकेट छिलटो

१७ लुथन रे्फडरेशन (DDRF) १२५००० कृष्र्णा प्रर्णाा"ी सस्था १७ क्�ी. चा"ल �ाल नून �ेल १८ सुय) नेपाल प्रा.छिल. �था परिर�ार बारा १४६६०० कारिर�ास नेपाल बर्दि��या ५९१ घर�ुरीको लातिग प्याके�"ा आ�ास सा"ाग्री

र तिकचन सा"ाग्री१९ छिस"रा नगर�ासीहरु बारा ५२८०० प्लान नेपाल ब्याङ्केट १७०० थान, झुल-९२६ थान,

�ाप�छिलन छिसट-१०००, छिसछिलतिपङ "ेटे्रस- १००० थान

२० "ानछिसक स्�ास्थ्य �था परा"श) केन्द्र काठ"ाण्डौ ५१०००    

२१ �न पै�ा�ार उद्योग व्य�सायी संघ बर्दि��या २५५००    

२२ रा�ाकृष्र्णा थारु �नसे�ा केन्द्र ११००००    

२३ बर्दि��या जि�ल्ला अ�ाल� २०६७०    

२४ �न�ारीलाल धि"त्तल ३१०००    

२५ हरिर ग�ुरेल १५०००    

Page 16: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

२६ नेपाल कम्युतिनष्ट पाट� ए"ाले केजिन्द्रय काया)लय काठ"ाण्डौ १००००००

   

२७ बर्दि��या गुलरिरया सा"ु�ाधियक ति�कास परिरयो�ना १०००००    

२८ केयर नेपाल नेपालगं� १०००००    

२९ रा�रा�ेश्वरी शाहा १०००    

३० कृतिष ति�कास काया)लय बर्दि��या २५८९६    ३१ अपरिरछिच� स"ुह १०००००    ३२ एक तिप्रय उ"ाति� १६५९६    ३३ नेपाल राधि�य "ाति� ७३६३    ३४ पूर्णा)हरी "ाति� ७१९९    ३५ रा"प्रसा� चौ�री ५८६२    ३६ अपरिरछिच� व्यछिZ १४६८५    ३७ सरो� कु"ार गौ�" १२८०६    ३८ जि�ल्ला �न काया)लय बर्दि��या ५७२५१    ३९ अंशु�"ा) उ"ाति� "गरागाडी १२८०६    ४० �")भZ ति�द्यालय क�र्निन�या ९०८७

४१ छिश��्ाथ) तिन"ाति� हापुर ४८८३

४२ अपरिरछिच� स"ुह ७५०००

४३ बार यसोसेशसन बर्दि��या २१६५३

४४ जि�ल्ला प्रशासन काया)लय बाँके ७९५५२०

४५ भुधि"सु�ार काया)लय बर्दि��या ९८३०

४६ नेरा"ाति� पूर्णा)पुर सानोश्री ८५२८

जम्म� ५४६२९३९

   

Page 17: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

20. हालसम्"को राह� रक" ति��रर्णा ति��रर्णा

b.सं. गाति�स/नपा पूर्णा) घर क्षति� आंछिशक घर क्षति� खाद्यान्न �ाप� २५०लुग�कपड� ब�पत रु. ५००/- � ख�न� रु.

३५० ग�ी प्रवित व्यक्ति. रु. ८५० ले

घ� संख्य�

पव� खच� ३०००/-

�नसंख्या ख�द्य�न्न व�पत प्रवितव्यक्ति. १५००/-

कूल जम्म� कैतिर्फय�

संख्या रक" संख्या रक" �नसंख्या रक" �नसंख्या रक"

1 गुलरिरया नपा161

3 8065000 5002 15006000 16183 4045750 33169 28193650 6531 19593000 33618 5042700012533040

0  

2 बतिनयाभार 752 3760000 1839 5517000  ० 0 14283 12140550 2597 7791000 14300 21450000 50658550  

3 बगनाहा 372 1860000 790 2370000  ० 0 6431 5466350 1167 3501000 6446 9669000 22866350  

4 "ोहम्"�पुर 141 705000 493 1479000  ० 0 3607 3065950 634 1902000 3712 5568000 12719950  

5 प�नाहा 142 710000 721 2163000  ० 0 5356 4552600 864 2592000 5372 8058000 18075600  

6 सोरह�ा 96 480000 139 417000  ० 0 1295 1100750 235 705000 1294 1941000 4643750  

7 नेउलापुर 93 465000 187 561000  ० 0 1340 1139000 279 837000 1332 1998000 5000000  

8 "गरागाडी 82 410000 627 1881000  ० 0 4013 3411050 709 2127000 4013 6019500 13848550  

9 ���ार 66 330000 384 1152000  ० 0 2549 2166650 447 1341000 2533 3799500 8789150  

10 बेल�ा 68 340000 33 99000  ० 0 398 338300 103 309000 392 588000 1674300  

11 छिश�पुर 63 315000 156 468000  ० 0 1280 1088000 219 657000 1280 1920000 4448000  

12 ठाकुरद्धारा 63 315000 277 831000  ० 0 1906 1620100 357 1071000 1906 2859000 6696100  

13 सुय)पटु�ा 45 225000 877 2631000  ० 0 5770 4904500 926 2778000 5743 8614500 19153000  

14 रा�ापुर नपा 36 180000 801 2403000  ० 0 4630 3935500 835 2505000 4629 6943500 15967000  

15 �"ुनी 12 60000 3 9000  ० 0 70 59500 15 45000 70 105000 278500  

16 ढोढरी 3 15000 182 546000  ० 0 1160 986000 182 546000 1166 1749000 3842000  

17 पा�ाभार 3 15000 143 429000  ० 0 788 669800 146 438000 788 1182000 2733800  

18 खैरीचन्�नपुर 2 10000 235 705000  ० 0 1320 1122000 238 714000 1324 1986000 4537000  

19 डेउढाकला 2 10000 30 90000  ० 0 0 0 0 0 0 0 100000  

20 "नाउ 1 5000 5 15000  ० 0 31 26350 6 18000 31 46500 110850  

21 "ैनापोखर 1 5000 9 27000  ० 0 42 35700 10 30000 42 63000 160700  

22 "ोति�पुर 1 5000 25 75000  ० 0 110 93500 26 78000 110 165000 416500  

23 काछिलका 0 0 12 36000  ० 0 51 43350 12 36000 51 76500 191850  

�म्"ा365

7 182850001297

0 38910000 16183 4045750 89599 761591501653

8 49614000 90152 13522800032224190

0  

Page 18: drrportal.gov.npdrrportal.gov.np/uploads/document/214.docx · Web viewगत २०७१/०५/२८, २९ र ३० गते कर्णाली र बबई नदीको

21. "ृ�क/ �ेपत्ता राह� रक" ति��रर्णा

गाति�स/नपा"ृ�क संख्या

�ेपत्ता संख्या

�म्"ा व्यछिZ संख्या

परिर�ार संख्या

प्रति� व्यछिZ ४००००/-

प्रति� परिर�ार १०००००/- �न्"ा कैतिर्फय�

बातिनयाभार 11   11 7 440000 700000 1140000  

बेल�ा 2 8 10 5 400000 500000 900000  

"गरागाडी 1   1 1 40000 100000 140000  

गुलरिरया 7   7 5 280000 500000 780000  

afs] dlgsfk'/ 1   1 1 40000 100000 140000  

रा�ापुर 0 1 1 1 40000 100000 140000  

sfe|] 1   1 1 40000 100000 140000  

hDdf 23 9 32 21 1280000 2100000 3380000  

- स"ाप्� -