yuvatharam samasya

of 36 /36

Upload: sreeram-kishore-chavali

Post on 13-May-2015

150 views

Category:

Self Improvement


1 download

DESCRIPTION

Yuvatharam Samasya: Telugu booklet by Vivekananda Mahamandal Problem of Youth - Solution

TRANSCRIPT

Page 1: Yuvatharam Samasya
Page 2: Yuvatharam Samasya

myéT.$.|æ. Ï.Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT qe+ãs¡T 29 qT+&ç

&çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£\˝À

uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï eTTÁ<äD #˚düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä eTTÁ<äD≈£î

düVü≤ø£]+∫q l #·\kÕì yÓ+ø£≥|òüDÏ (>∑T&çyê&É) >±]øÏ, #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫

Ç∫Ãq ªªdü‘· +µµ ãè+<ä+≈£î, Á|òüP|òt Ø&ç+>¥ #dæq l |æ.lìyêdt >±]øÏ

ø£è‘·»„‘·\T. á |ü⁄düÔø£eTT yÓTT<äÏ>± ‘Ó\T>∑T˝À eTTÁ~+#·ã&ÉT‘·Tqï~.

‘·|ü\T+fÒ düVü≤è<äj·T+‘√ eTìï+#·>∑\s¡T.

Ç≥T¢

$XÊK|ü≥ï+ j·THé. \ø°åàHêsêj·TD

qe+ãsY 29, 2013 (Á|üø±X¯≈£î\T)

eTT+<äTe÷≥

eTVü‰eT+&É* Á|ü#·Ts¡D\ nqTyê<äeTT˝À uÛ≤>∑eTT>± ª12µe |ü⁄düÔø£eTT>±

‘The Problem of the Youth and Its Solution’ qT ‘Ó\T>∑T˝À Á|ü#·T]düTÔHêïeTT.

n‹ |æqïej·TdüT‡˝ÀH ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ #dæq l eT …¢+bÕÏ e+oø£èwüí

($»j·Tyê&É) >±]øÏ ø£è‘·»„‘·\T #Ó|ü≈£î+≥THêïeTT.

Á|ü‘·T\≈£î : j·THé.dæôV≤#Y. Hêπ>X«s¡sêe⁄

$XÊK|ü≥ï+ $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*.

(kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008)

C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ …’qT, ¬s’ Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡

$XÊK|ü≥ï+-530 004. Ph : 2564451, 9849811940e-mail : [email protected], Blog : www.vvym.blogspot.com

The Problem of the Youth and Its Solution (Telugu) ISBN 978-81-86974-78-0

Page 3: Yuvatharam Samasya

1

j·TTe‘·s¡+ düeTdü ` <ëì |ü]cÕÿs¡eTT

e÷qe⁄ì jÓTTø£ÿ ìs¡+‘·s¡ #·s¡´ ‘·q Á|ü|ü+#êìï |ü⁄q'

düèwæº+#·≥+, ø±ì ìC≤ìøÏ á Á|ü|ü+#·+ j·TTe‘·≈£î #Ó+~q~.

j·TTe‘· m\¢|ü&É÷ á Á|ü|ü+#êìï ìs¡+‘·s¡+ e÷s¡Tdü÷Ô eTT+<äT≈£î

q&çù| Hêj·T≈£î\qT eT]j·TT ø±s¡ X¯Ss¡T\qT n+~düTÔ+~. ø±ì

j·TTe‘· m\¢|ü&É÷ j·Te«q+‘√H˚ e⁄+≤s¡H˚~ ˇø£ $T<∏ä . mH√ï

Vü≤\‘√ ‘·eT ø£\\ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|fÒº j·TTe‘· ∫es¡≈£î

sêJ |ü&Éø£‘·|üŒ≥+ Ò<äT. á ø±\ Á|üyêVü≤+˝À |üj·Tìdü÷Ô yês¡T

j·Te«q+˝À ø£\\Tø£qï eT]j·TT #˚j·÷\qT≈£îqï >=|üŒ ø±sê´\qT

#Ój·T´˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.

á ø±\#· Áø £+˝À H˚&ÉT πs|ü⁄>± e÷s¡T‘·T+~ πs|ü⁄

eTs¡THê&ÉT>± e÷s¡T‘·T+~. #·]Á‘· |ü⁄≥\T ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ e⁄+≤sTT.

<ëì‘√ bÕ≥T j·TTe‘· ø£\\≈£î eT]j·TT ø±sê´\≈£î n+‘·s¡+

n+‘·ø£+‘·≈£L ô|s¡T>∑T‘·T+~.

H˚Ï j·TTe‘· ìsêX¯ eT]j·TT ndüVü≤q+‘√ bÕ≥T dü‘·´,

ndü‘ê´\ eT<Ûä uÛÒ<ëìï >∑T]Ô+#· Ò≈£î+&Ü ‘Ó–+|ü⁄‘√ >∑T]Ô+|ü⁄ø√dü+

ÁbÕ≈£î˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. Áø°düTÔX¯ø£+ qT+&ç k˛Áø£°dt ø±\+ es¡≈£î Ç<˚

Page 4: Yuvatharam Samasya

2

b˛ø£&ÉqT >∑T]Ô+#·e#·TÃ BìøÏ ø±s¡D+ ˇø£ \øå±´ìï #Û~+#·≥+

ø√dü+ düeTdü´\qT BÛ≥T>± m<äTs=ÿq>∑*π> Á|üD≤[ø£ ˝Ò≈£î+&Ü

ø±s¡ s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|≥º&É+.

ndü\T düeTdü

n+‘·T Òì ‘·|üq, X¯øÏÔ, düe÷»+ qT+&ç N&ÉqT eT]j·TT

nHê´j·÷ìï ìs¡÷à*+#ê\qTø√e≥+, Ä<äsêÙ\ |ü≥¢ nbÕs¡yÓTÆq

>ös¡e+, $\Te\T H˚Ï j·TTe‘· jÓTTø£ÿ eTTK´ \ø£åD≤\T yê] |ü≥¢

yê]øÏ e⁄qï nbÕs¡yÓT Æq qeTàø£+. yê] Ä˝À#·Hê düs¡[ì

dü+øÏ¢wüºyÓTÆq düeTdü \≈£î ôd’‘·+ dü]‘·÷π>˝≤ #˚düTÔ+~. Çìï >=|üŒ

\ø£åD≤\T ø£*–q j·TTe‘· ≈£L&Ü yê] \ø£å kÕ<Ûäq˝À ∫e] n+ø±ìï

#˚s¡˝Òø£b˛‘·THêïs¡T, yê] ‘·s¡Tyê‘· ‘·sê\˝À ≈£L&Ü |ü]dæú‹˝À

e÷s¡TŒ Ò<äH˚ #Ó|üŒe#·TÃqT.

BìøÏ ø±s¡D+ @$TÏ? n]kÕºÏ˝Ÿ #Ó|æŒq≥Tº>± nìï

‘·|ü\≈£L ø±s¡D+ nedüs¡yÓTÆq <ëìø£Hêï n‹>± #˚j·T≥+.

j·TTe‘· ` yês¡T m≈£îÿe>± Áù|$TkÕÔs¡T, m≈£îÿe>± <˚«wækÕÔs¡T

eT]j·TT nìï $wüj·÷\˝ÀqT BìH ne\+_kÕÔs¡T. Ç~ j·TTe‘· À

n+‘·Ø¢q+>± e⁄+≥T+~. Ç~ yê]øÏ XøÏÔìdüTÔ+~ eT]j·TT yê]˝Àì

Page 5: Yuvatharam Samasya

3

X¯øÏÔì Vü≤]düTÔ+~. Ç~ ˇø£ ñÁ‘˚Œs¡ø£+ e+Ï~.

á ø±+ø£ åqT j·TTe‘· jÓTTø£ÿ düVü≤» \ø£ åD+>±

n_Ûe]í+#·e#·TÃqT. á \ø£åD+ yê]ì ø£è‘·E„\qT #˚j·T≥+˝À

<√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äq≥+˝À dü+<˚Vü≤+ Ò<äT. Á|ü|ü+#·+ |ü≥¢ @ <äèw溑√

nsTT‘˚ j·TTe‘· #·÷düTÔ+<√ yê] uÛ≤yê\T eT]j·TT Ä<äsêÙ\T

\øå±´\T ny˚ Ø‹˝À @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. MÏ À ìs¡+‘·s¡ e÷s¡TŒ düs¡«

kÕ<Ûës¡D+. H˚Ï j·TTe‘· nq÷Vü≤´yÓTÆq uÛÑ$wü ‘·TÔqT >∑÷]Ã $XÊ\

<äèø£Œ<∏ä+‘√ e⁄+&É≤ìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡T. yês¡T dæús¡‘ê«ìï eT]j·TT

ne<ÛäT\qT <˚«wækÕÔs¡T. ndæús¡‘ê«ìï, dü«‘·+Á‘êìï eT]j·TT

bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT ø√s¡T≈£î+≤s¡T. Bìì eT+∫ nq≥+˝À dü+<˚Vü≤+

˝Ò<äT. ø±ì á Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ $T‹MTs¡≥+ e\¢ düeTdü´\T

|ü⁄≥Tºø=kÕÔsTT. dü«‘·+Á‘êìï eT]j·TT bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT

Áb˛‘·‡Væ≤+#·≥+˝À bıs¡bÕ≥T Ò<äT. ø±ì ndæús¡‘ê«ìï nìï y˚fi¯ ≤

ÄyÓ÷~+#·≈£L&É<äT. >∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ ø£ ã\yÓTÆq ø±+ø£å j·TTe‘·qT

Ä ~X¯>± q&ç|ædüTÔHêïsTT. dæús¡yÓTÆq \ø£å + Òì, dü¬s’q Á|üD≤[ø£ Òì

Á|üj·÷D+ uÛÑ$wü ‘·TÔ À n>∑eT´>√#·s¡+>± $T–*b˛‘·T+~.

#ê˝≤ dü+<äsꓤ\˝À á bÕs¡<äs¡Ùø£‘· eT]j·TT dü«‘·+Á‘·

Page 6: Yuvatharam Samasya

4

<Û√s¡DÏ˝À dæús¡yÓTÆq \ø£å´+ ˝Ò≈£î+&Ü ø±\>∑eTq+˝À \ø£å´dæ~∆ì

#˚s¡≈£î+&ÜH˚ j·Te«q<äX¯qT ø√˝ÀŒ‘·÷ ‘·eT≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚

‘êeTT ‘·eT ‘·s¡Tyê‹ ‘·sê\≈£î \øå±´\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. H˚Ï

qej·TTe‘· yê] eTT+<äT ‘·sê\≈£î ˝≤π> $T‹MT]q Áù|eT, <˚«wü+

nH˚ \ø£åD≤\qT ÄbÕ~+#·T≈£îì ndæús¡yÓTÆq \øå±´\‘√ >=|üŒ

ø±sê´\qT kÕ~Û+#·≈£î+&ÛÜH˚ ‘·eT j·Te«q <äX¯qT ø√˝ÀŒ‘·÷.

‘·s¡Tyê‘· ‘·sê\≈£î ‘·eT C≤&Ü´ìï yês¡dü‘·«+>± n+~düTÔHêïs¡T.

$X¯« yê´|üÔ+>± n+<äs¡T j·TTe‘·˝ÀqT á s¡ø£yÓTÆq düeTdü´qT

#·÷&Ée#·TÃqT. ø£ düeTÁ>∑yÓTÆq eT]j·TT kÕ<Ûä yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± H˚Ï

j·TTe‘·qT á <Û√s¡DÏ qT+&ç ãj·T≥≈£î rdüT≈£îsê Òø£b˛‘˚ >=|üŒ

ø±sê´\qT kÕ~Û+#ê\qT≈£îH˚ Á|ü‹ j·TTe‘· jÓTTø£ÿ ø£\\T

Vü≤\T>±H˚ $T–*b˛‘êsTT.

‘·<äT|ü] düeTdü \T (Secondary Problems)

$T–*q düeTdü \T nìïj·TT ‘˚*ø£>± |ü]wüÿ]+#·<ä–q$.

ø±ì ø=ìï $T–*q düeTdü \T kÕ<Ûës¡D \ø£åD≤\qT ø£*–j·TT+&ç

‘·–q+‘· ÁX¯<ä∆‘√ |ü]wüÿ]+#·e\dæq$. á kÕ<Ûës¡D düeTdü \≈£î

eT÷\ø±s¡D+ #·s¡ \≈£î Ò<ë uÛ≤Vü≤´Á|ü|ü+#êìøÏ Á|ü‹ #·s¡ \T>±

uÛ≤$+#·e#·TÃ. Ç≥Te+Ï düeTdü´\qT kÕ<Ûës¡D+>± ø=ìï

Page 7: Yuvatharam Samasya

5

#Ój·T´<ä–q e÷s¡TŒ\qT eTq ø±sê´\˝À Ò<ë u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#ê+

˝ÀìøÏ rdüT≈£îsêe&É+ e\q |ü]wüÿ]+#·e#·TÃqT. H˚Ï j·TTe‘·

m<äTs=ÿ+≥Tqï á düeTdü´\T me]øÏ ‘Ó*j·Tì$ ø±e⁄? H˚Ï

j·TTe‘· À #ê˝≤ eT+~øÏ dü]jÓÆTq bÂwæºø£ ÄVü‰s¡+, Äs√>∑ s¡ø£åD

eTq X¯Øsê\≈£î ø±e\dæq kÂø£sê´\T, dü]jÓÆTq kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT

n\es¡#·T≈£îH˚ neø±X¯+, $<ä´ nedüs¡eTT\T, Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq

$C≤„q dü+|ü<ä, ìsêàD≤‘·àø£yÓTÆq düe÷#ês¡ e´edüú, dü]jÓÆTq ìyêdü

kÂø£sê´\T, #·<äTe⁄ eT]j·TT ñ<√´>±eø±XÊ\T, eè‹ÔøÏ ø±e\dæq

HÓ’|ü⁄D≤´\T, U≤∞ düeTj·÷\˝À dü]jÓÆTq ìsêàD≤‘·àø£ <Û√s¡DÏ‘√

≈£L&çq ø±sê´\T ø£s¡Tej·÷´sTT. Ç≥Te+Ï düeTdü´\ìïj·TT

u≤Vü≤´ Á| ü|ü+#êìøÏ dü+ã+~Û+∫q$ eT]j·TT ø=~›bÕÏ

dü+ø£\Œã\+‘√ |ü]wüÿ]+#·<ä–q$. ø±ì ø=ìï düeTdü \T j·TTe‘·

jÓTTø£ÿ n+‘·s¡+>±ìøÏ ˝Ò<ë $\Te\øÏ #Ó+~q$.

ñ<ëVü≤s¡D≈£î : j·TTe‘· uÛÑT»düÿ+<ë\ô|’ u≤<Ûä´‘·qT yÓ÷|ü⁄≥,

eT]j·TT yê]øÏ dü]jÓÆTq >∑T]Ô+|ü⁄ì#·TÃ≥.

Ç≥Te+Ï düeTdü \T ≈£L&ÜqT <äè&ÛÉ dü+ø£\Œ+‘√ j·TTeXøÏÔì

dü]jÓÆTq e÷s¡Z ìπsúXq+ #j·÷\qï |üÏwü ø±s¡ o\q‘√ |ü]wüÿ]+#·

e#·TÃqT. á düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À uÛ≤Vü≤´Á|ü|ü+#êìøÏ #Ó+~q

Page 8: Yuvatharam Samasya

6

ø=~› yTs¡≈£î e÷Á‘·yT ñ+≥T+~. Bì˝À e´øÏÔ n+‘·Ø¢q+>± |ü]cÕÿs¡

e÷sêZ\T yÓ‘·Tø√ÿe\dæ e⁄+≥T+~.

düeTdü \ eT÷˝≤\T

$T–*q düeTdü \qT >∑T]Ô+#·T≥≈£î eTT+<˚ n‹ eTTK´yÓTÆq

düeTdü´qT >∑÷]Ã #·]Ã+#·&É+ »]–q~. á düeTdü´ jÓTTø£ÿ

eT÷˝≤\qT >∑T]Ô+#·&É+ #ê˝≤ n‘·´edüs¡+. eT÷&ÉT eTTK´yÓTÆq

ø±s¡ø±\T á düeTdü \≈£î <√Vü≤<ä+ #˚düTÔHêïsTT n$ kÕ«‘·+Á‘· +,

X¯øÏÔ, ìs¡¢ø£å +.

Á|ü‹ ø£ÿ]˝ÀqT kÕ«‘·+Á‘· + n+‘·Ø¢q+>± <ë–e⁄+≥T+~.

Á|ü‹ ˇø£ÿ] J$‘· \ø£å´+ á kÕ«‘·+Á‘·´‘·˝À |ü]|üPs¡ í‘·qT

kÕ~Û+#·≥y˚T. n~ #˚s¡Tes¡≈£î yês¡T $ÁX¯$T+#·s¡T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T

ìs¡+‘·s¡+ nqTì‘·´+ <ëì¬ø’ |ü]‘·|ækÕÔs¡T. ìs¡ ¢ø£ å´+ á

kÕ«‘·+Á‘·‘·qT Vü≤]düTÔ+~. á dü«‘·+Á‘êH˚«wüD˝À eTT+<äT≈£î

kÕ>∑T‘·Tqï|ü&ÉT ìs¡¢ø£å + ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·T+~. J$‘·+˝À X¯øÏÔ á

\øå±´ìï #˚s¡Tø=qT≥˝À <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. j·TTe‘· À nq+‘·yÓTÆq

X¯øÏÔ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ e⁄+≥T+~. n~ yê]ì @ ø±s¡´+˝ÀHÓ’Hê

n$ÁXÊ+‘·+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑≥+˝À, m≥Te+Ï düeTdü´\¬ø’Hê

BÛ≥T>± ì\ã&É≥+˝À düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. yê] ìs¡¢ø£å +, ìπs›•‘·

Page 9: Yuvatharam Samasya

7

\ø£å + Òø£b˛e&É+ yê] J$‘ê\qT n>∑eT´>√#·s¡+>± #˚düTÔHêïsTT.

yê] ndü+ø£*Œ‘· qeTàø£+ m≥Te+Ï \ø£å + Ò≈£î+&Ü yês¡T >=|üŒ

ø±s¡ eTT\qT kÕ~Û+#·>∑\s¡H~. á ìs¡¢ø£å |ü⁄ <Û√s¡DÏ yê] J$‘ê\qT

ˇø£ Á|üD≤[ø£ Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. Ç<˚ ìs¡¢ø£å + yê]˝À ndüVü≤Hêìï

ô|+#·T‘·÷ á Á|ü|ü+#· düeTdü \ìï+Ïø° ø±s¡D+ yê] yÓqTø£ ‘·sê\

yês¡H˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï ã\|üs¡TdüTÔ+~. á düeTdü \ ìs¡÷à\q˝À H˚Ï

j·TTe‘· bÕ‘· ‘·|ü\qT |ü⁄qsêeè‘·+ #˚j·T≈£î+&Ü dü+dæ<ä∆+

ne⁄‘·T+~. me]øÏ q∫Ãq≥T¢>± yês¡T eTT+<äT≈£î b˛e≥yT dü]jÓÆTq

|ü<䛋 nH˚~ yê] qeTàø£+. ø±ì n+‘·Ø¢q+>± <ë–e⁄qï |ü]|üPs¡í

dü«‘·+Á‘· ‘·¬ø’ ã\yÓTÆq ø±+ø£å ndü+ø£*Œ‘·+>± e´ø°Ôø£è‘·+ ne⁄≥≈£î

Á|üj·T‹ïdüTÔ+≥T+~.

mes¡T eT]j·TT mø£ÿ&É yÓ‘·ø±*

H˚Ï j·TTe‘· jÓTTø£ÿ düeTdü \T, yêÏ jÓTTø£ÿ ø±s¡D≤\T,

|ü]cÕÿsê\T yÓ‘·Tø£e\dæq~ yÓqTø£Ï ‘·sê˝…’q ìqïÏ j·TTe‘·

ø±<äT. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ j·TTe‘·≈£î #Ó+~q #ê˝≤ düeTdü \T Ç<˚

$<ä+>± #·s¡Ã≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïsTT. á düeTdü \≈£î ø±s¡D≤\T,

yêÏ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T yÓ‘·Tø√ÿe\dæq~. H˚Ï j·TTe‘· e÷Á‘·y˚T.

ø±ì H˚Ï j·TTe‘· n+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsê? MÏøÏ |ü]cÕÿsê\T

Page 10: Yuvatharam Samasya

8

u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+˝À yÓ‘·Tø£≈£L&É<äT n$ n+‘·sê‘·à≈£î #Ó+~q$.

n$ n+‘·Ø¢q+>± |ü⁄Ϻq$. <ëìì yês¡T >∑T]Ô+∫ m\T¬>‹Ô #ê≤*

` BìøÏ ø±s¡D+ yê] Ä‘·à. H˚Ï j·TTe‘· ì»+>± ‘=* j·TTe

$CÒ‘·\T>± ì\yê\qT≈£î+fÒ, yê] yÓqTø£ ‘·sê\ yê]˝≤ ø±≈£î+&Ü

düeTdü´\ jÓTTø£ÿ eT÷˝≤\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îì yêÏøÏ |ü]cÕÿs¡

e÷sêZ\T #·÷bÕ*. Ç+<äT≈£î düùV≤‘·Tø£yÓTÆq Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ ø±yê*.

n~ yê]ì uÛÑ$wü ‘·TÔ À eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛‘·T+~. ˇø£ ‘·s¡+ á

düeTdü \ |ü]cÕÿsêì¬ø’ q&ÉT+ø£Ïº ìs¡¢øå±´ìï #Û~dü÷Ô düeTdü \qT

düeT÷\+>± ìs¡÷à*+#ê*.

eT]jÓTTø£ eT÷\ düeTdü

ÁbÕ<∏ ä$Tø£ düeTdü´ qT+&ç <ä÷s¡+>± yÓfi¯fl≥+ <ëìøÏ

|ü]cÕÿs¡+ ø±<äT. n~ eT]ìï düeTdü´\qT ñ‘·Œqï+ #˚düTÔ+~.

ùd«#·Ã¤|ü≥¢ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e≥eTH˚~ ˇø£ \ø£å´+

˝Ò≈£î+&Ü, ˇø£ Ä<äsêÙìï ˝Ò<ë dæús¡ uÛ≤yê\qT ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ

j·TTe‘·qT ìØ«s¡ + #düTÔ+~. ì»yÓTÆq ùd«#·Ã¤ nC≤„Hêìï ìs¡÷à*+∫

n+<Ûäø±sêìï bÕs¡Á<√\T‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± j·TTe‘· ‹ eT]j·TT

ø£≥Tºu≤≥¢ |ü≥¢ qeTàø£+ Ò≈£î+&Ü yê]øÏ q∫Ãq≥T¢>± yê]

dæ<ë∆+‘ê\qT @s¡Œs¡#·Tø√e≥+ e\q, <ëìøÏ ‘√&ÉT nqTuÛÑe

Page 11: Yuvatharam Samasya

9

sêVæ≤‘· + e\q o\ e´øÏÔ‘·« ìsêàD≤\˝À $|òü\eTsTT´ $»j·÷ìï

#˚s¡≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. Áø£eT•ø£åD≤ sêVæ≤‘· +, ‘·T#۷äyÓTÆq Äq+<ë\T

bı+<ä≥+ ùd«#·Ã¤øÏ e÷sêZ\qT #·÷|æ+#·e⁄. eTqdüT‡MT<ä $»j·÷ìï

kÕ~Û+#·>∑\>∑≥y˚T ùd«#·Ã¤ #˚s¡Tø√e≤ìøÏ düT\uÛÑyÓTÆq e÷s¡Z+ ø±ì

<äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ H˚Ï j·TTe‘· À <ëìøÏ kÕúq+ Ò<äT.

|ü]cÕÿs¡eTT

H˚Ï j·TTe‘· ndü+|üPs¡í‘· qT+&ç |ü]|üPs¡í‘·≈£î #˚s¡>∑\<ë?

|ü\T ø±sê´\qT eè<Ûëø±≈£î+&ÛÜ Ä|ü>∑\<ë? yês¡T #˚j·T>∑\s¡T.

m˝≤? yês¡T MÏøÏ ø±s¡DyÓTÆq eT÷&ÉT n+XÊ\qT »sTT+#·>∑\>±*.

n$ ùd«#·Ã¤. X¯øÏÔ eT]j·TT nC≤„qeTT. ø=~› ø=~›>± ùd«#·Ã¤qT

ô|+bı+~+#·T ø√yê*. ‘·<ë«sê nC≤„q+ HÓeTà~>± q•düTÔ+~. ‘·eT

j·TTeXøÏÔì nqedüs¡+>± eè<Ûë #j·Tsê<äT. dü+øÏå|üÔ+>± #ÓbÕŒ\+fÒ

yê] düVü≤»‘ê«ìï yês¡T n<äT|ü⁄˝À e⁄+#·Tø√yê*. Ç~ j·TTe‘·qT

nìï ø±sê´\qT düeT‘·T\´+>± #˚j·TT≥˝À ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~.

yê] eTqdüT‡qT yês¡T »sTT+#·>∑\>±*. ‘·<ë«sê eT+∫

Ä˝À#·q\qT bı+<ä>∑\s¡T, J$‘·+ |ü≥¢ düŒwü‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ˇø£

\øå±´ìï @s¡Œs¡#·T≈ £îì <ëìì kÕ~Û+#˚ Á| üD≤[ø£qT

s¡÷bı+~+#·>∑\s¡T. Ä Á|üD≤[ø£qT ì]«>∑ï+>± Ä#·s¡D˝À

Page 12: Yuvatharam Samasya

10

ô|≥º>∑\s¡T. dü+øÏå|üÔ+>± #ÓbÕŒ\+fÒ n+‘·Ø¢q+>± |ü≥TºqT kÕ~Û+∫

ãj·T≥≈£î ø£ì|æ+#˚ Á|ües¡ÔqqT ìπs∆•+#·>∑\s¡T. Ç~ ãT~∆øÏ ≈£L&Ü

|ü$Á‘·‘·qT #˚≈£L]à nC≤„Hêìï ìs¡÷à*dü÷Ô ùd«#·Ã¤qT bı+<äT≥˝À

<√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·T+~. á ìX¯Ã\ dæú‹˝À yês¡T ìwü˜‘√ \ø£å´+ |ü≥¢

πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ e⁄+&ç <ëìì #˚s¡Tø√>∑\s¡T.

m|ü&Ó’‘˚ yês¡T ‘·eT eTqdüT‡qT »sTT+#·>∑\s√ yês¡T

u≤Vü≤´Á|ü|ü+#êìï ≈£L&Ü »sTT+#·>∑\s¡T. m|ü&Ó’‘˚ n+‘·', u≤Vü≤´

Á|ü|ü+#êìï »sTT+#·>∑*>±s√ yês¡T nC≤„Hêìï n~Û>∑$T+∫ ùd«#·Ã¤≈£î

>∑\ ì»yÓTÆq nsê∆ìï ‘Ó\TdüTø=q>∑\s¡T. ‘·eT düVü≤»‘ê«ìï

‘Ó\TdüTø√e≤ìï yÓTT<ä\Tô|&É‘ês¡T. ‘·<ë«sê ˇø£ \ø£å´+ jÓTTø£ÿ

nedüsêìï >∑T]ÔkÕÔs¡T. á $<Ûä+>± Á|üj·T‹ï+#·≥+ e\q j·TTe‘·

düeTdü MT<ä |ü≥T‘ê«ìï kÕ~Û+#·e#·TÃ.

eTT–+|ü⁄

k Áø£°dt qT+&ç Ä<ÛäTìø£ eTq‘·‘·« XÊÅdüÔy˚‘·Ô …+<äs√ j·TTe‘·

jÓTTø£ÿ düeTdü \qT |ü\Ts¡ø±\T>± $X‚¢wæ+#ês¡T. yê]˝À ø=~› eT+~

|ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\qT dü÷∫+#·>∑*>±s¡T. kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì

uÀ<Ûäq\ qT+&ç H˚Ï j·TTe‘· jÓTTø£ÿ düeTdü \≈£î ‘·–q |ü]cÕÿsê\T

dü÷∫+#·&ÉyÓTÆq~. H˚Ï j·TTe‘· n+‘ê Bìì bÕÏ+#·e\dæq

Page 13: Yuvatharam Samasya

11

nedüs¡+ Ò<äT. ø±ì ø=~› eT+~ n+<äTø=s¡≈£î Á|üj·T‹ï+∫qf…Æ¢‘˚

ˇø£ ø=‘· Ô j·TTeX¯øÏ Ô ñ<ä“ ¤$düT Ô+~. á j·TTeX¯øÏ Ô $T–*q

nìï+Ïø£+fÒ ÁøÏj·÷o\+>± e⁄+≥÷ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î qe

uÛÑ$‘·e´ ìsêàD+˝À <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~.

Bìì j·TTe‘· ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT]j·TT ˝≤uÛÑ<ëj·T

ø£+>± uÛ≤$+#ê*. <äè‘·sêwüߺ&ÉT‘√ $<äTs¡T&ÉT #Ó|æŒq≥T¢>±

eTqwüß´\T ‘·«s¡>± <=s¡T≈£î‘ês¡T. zsêC≤ yês¡T eTq≈£î ÄVü‰¢<ä+

ø£*–+#˚˝≤ e÷≤¢&É‘ês¡T. ø±ì ø=~› eT+~ e÷Á‘·+ ÄVü‰¢<ä+

ø£*–+#˚ ≤ e÷≤¢&É Òø£b˛sTTq|üŒÏø° Ä e÷≥\T eTq ÁX‚j·TdüT‡

ø√]qyÓ’ e⁄+≤sTT.

kÕ«$T ãT<Ûëq+<ä s¡∫+∫q ªªeTqdüT‡ eT]j·TT <ëì

ìj·T+Á‘·Dµµ nqT Á|ü#·Ts¡DqT #·<äTee\dæq~>± bÕsƒ¡≈£î\≈£î eTq$.

düeTdü düŒwüº+>± e⁄+~. <ëìøÏ |ü]cÕÿs¡+ ≈£L&Ü kÕ<Ûä y˚T.

á düyê\TqT d”«ø£]+∫ j·TTe‘· ‘·eT düeTdü \qT ‘êy˚T

|ü]wüÿ]+#·T≈£îì á düe÷C≤ìøÏ ‘êy˚T+À ìs¡÷|æ+#ê*. á

$<Ûä+>±H˚ ø=~›eT+~ e´≈£îÔ\T ‘·eT J$‘·+˝À düeTdü´\qT

n~Û>∑$Tdü÷Ô e⁄+≤s¡T. Ç~ ø=‘·Ô>± ø£ì|æ+#·≥+ e\q Bìì

e~*ô|≤º*‡q nedüs¡+ Ò<äT. Ç~ #ê˝≤ düT\uÛÑyÓTÆq e÷s¡Z+. Ç~

Page 14: Yuvatharam Samasya

12

düT\uÛÑyÓTÆq e÷s¡Z+ nì ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·e<äT›. >=|üŒdü‘ê´\T

m|ü&É÷ düT\uÛÑ+>±H˚ e⁄+≤sTT. MT j·TTeX¯øÏÔ‘√ á düT\uÛÑ

dæ<ë›+‘êìï ø£wüº‘·s¡yÓTÆq|üŒÏøÏ Ä#·]+∫ uÛÑ$wü ‘·TÔqT ì]à+#ê*.

Ä<äs¡Ù+ jÓTTø£ÿ nedüs¡+

uÛÑ$wü´‘·TÔ j·TTe‘· MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+<äì eTs¡˝≤

#Ó|üŒe\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. j·TTe‘· e÷qe J$‘êìï, yê]

dü«j·T+ uÛÑ$wü ‘·TÔ |ü≥¢ eT]j·TT <˚X¯+ jÓTTø£ÿ uÛÑ$‘·e´+ |ü≥¢ m+‘·

C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡H~, yê]øÏ q∫Ãq≥T¢>± yê] uÛÑ$wü ‘·TÔqT

r]Ã~<äT›ø√e≥+ yÓTT<ä\>∑Tq$ yê¬s+‘· rÁe+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs√

nH˚<ëìMT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~Û. eTs√yÓ’|ü⁄ j·TTe‘·qT ô|&É<ë]

|üϺ+#˚ $<Ûä+>± yê] #·T≥÷º e⁄qï yê‘êes¡D+ yê] ej·TdüT‡qT

Ädüsê>± #˚düT≈£îì nH˚ø£ s¡ø±\T>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ+~. H˚Ï

düe÷»+˝À e⁄qï $<ë´ e´edüú jÓTTø£ÿ ˝≤uÛ≤\qT yê] Jeq

ìsêàD+˝À $ìjÓ÷–+#·Tø√ Òø£b˛‘·THêïs¡T. kÕVæ≤‘· +, ∫Á‘ê\T,

dü+^‘·+...yÓTT<ä\>∑Tq$. ìC≤ìøÏ yê]˝À Ä<äs¡ÙuÛ≤yê\qT

ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ ø±≈£î+&Ü e´‹πsø£ ~X¯˝À Á|üuÛ≤$‘·+

#˚düTÔHêïsTT. sê»ø°j·÷\T Ò<ë sê»ø°j·T bÕغ\T yê]ì dü«˝≤uÛÑ+

ø√dü+ $ìjÓ÷–+#·T≈£îì yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ |ü≥¢ eT]j·TT yê]

Page 15: Yuvatharam Samasya

13

ÁX‚j·TdüT‡ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å +‘√ e´eVü≤]düTÔ |ü\Ts¡ø±\T>± yê]ì ìØ«s¡ +

#˚düTÔHêïs¡T. yê] ã\V”≤q‘·\T eT]j·TT yê]ô|’ |ü]düsê\ Á|üuÛ≤e+

eT<Ûä @s¡Œ&˚ dü+|òüTs¡ D˝À H˚Ï j·TTe‘·≈£î ‘·eT ø±fi¯fl MT<ä ‘êeTT

ì\ã&É≥+, Jeq ìsêàD+ yÓ’|ü⁄ dü¬s’q Á|üj·÷D+ ø£wüº‘·s¡+>±

nì|ædüTÔ+~.

M≥ìï+Ï qT+&ç ãj·T≥|ü&˚ e÷s¡Z+ @$TÏ? ªªˇø£ eT+∫

Ä<äsêÙìï mqTïø√e≥y˚T dü]jÓÆTq e÷s¡Z+.µµ πøe\+ ˇø£ Ä<äsêÙìï

rdüTø√e≥+ e\¢H˚ j·TTe‘· ‘·eT Jeq ∫Á‘êìï, \ø£å ìπs∆X¯q˝À,

Ä |ü]D≤eT Áø £eT+˝À <ëìì #˚s¡T≈ £îH˚ Á| üD≤[ø£qT

s¡÷bı+~+#·T≥≈£î kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+~. ˇø£ Ä<äs¡Ù+ ˇø£ e´øÏÔ˝À

|ü]|üPs¡ í‘·qT #˚≈£Ls¡TdüT Ô+~. πøe\+ Ä<äs¡Ù+ e÷Á‘·y˚T

nqTø£]+#·≤ìøÏ dü]jÓÆTq ø=\e÷q+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~.

düVü≤»+>± eTq+ nqTø£s¡D <ë«sê H˚s¡TÃ≈£î+≤+. ˇø£ kÕ]

>∑‘·+˝ÀøÏ #·÷ùdÔ u≤\´+˝À <ë<ë|ü⁄>± nìï nqTø£s¡D <ë«sêH˚

H˚s¡TÃ≈£îHêï+. e÷≤¢&É≥+, e÷‘·è uÛ≤wüe+Ï$ nqTø£s¡D <ë«sêH˚

Hs¡TÃ≈£îHêï+ eTq Á|ües¡Ôq, n\yê≥T¢, #ê˝≤ es¡≈£î nqTø£s¡D <ë«sê

e#˚Ãy˚. ø±ãϺ ø£ eT+∫ Ä<äsêÙìï ø£*– e⁄+&É≥+ eTq≈£î eT+∫

Á|üeè‹Ôì, eT+∫ n\yê≥¢qT, Á|ües¡ÔqqT, \ø£åD≤\qT Çdü÷Ô o\

Page 16: Yuvatharam Samasya

14

ìsêàD+˝À <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·T+~Û. eTq≈£î n≥Te+Ï Ä<äs¡Ù+ ø±yê*.

n≥Te+Ï Ä<äsêÙìï eTqeTT+<äT e⁄+#·Tø√e≥+ <ë«sê yÓTT<ä≥>±

J$‘·+ |ü≥¢ dü]jÓÆTq <äèø£Œ<Ûä+, ‘·<äT|ü] eTq+ nqTø£]+#·>∑*π>

ˇø£ >=|üŒ dü+<˚X¯+ eT]j·TT ∫es¡>± eTq \ø£å´ ìπs∆XÊìï

#Û˚~+#·≥+˝À eT]j·TT nes√<Ûë\qT n~Û>∑$T+#·&É+˝À |üϺ

e⁄+#·T‘·T+~. nes√<Ûë\T nH˚ø£ ø±s¡D≤\ e\q @s¡Œ&ÉT‘·÷

e⁄+≤sTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î n|üqeTàø£+, Áø£eT•ø£åD ˝Òø£b˛e≥+

u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+ eT]j·TT Ç+Á~j·÷\ |ü≥¢ nqTs¡øÏÔ yÓTT<ä\>∑Tq$.

ˇø£ eT<Ûë´Vü≤ï|ü⁄ dü÷s¡T´ì yÓ\T>∑Te Ò \ø£å + düŒwü+>± e⁄+&Ü*,

<ëìì #˚s¡T≈£îH˚ e÷s¡Z+ Á|üD≤[ø±ã<ä∆+>± e⁄+&Ü*. m+#·T≈£îqï

\øå±´ìøÏ ø£≥Tºã&çe⁄+&Ü*. Ä<äs¡ÙeTH˚~ ˇø£fÒ e⁄+&Ü* ø±ì

nH˚ø£+ ø±<äT. nH˚ø£ Ä<äsêÙ\ yÓ+ã&ç |üs¡T>∑T\T ô|&ç‘˚ ∫e]øÏ

<˚ìì #˚s¡Tø√ ÒeTT. ˇø£ eT+∫ Ä<äsêÙìï rdüT≈£îì J$‘ê+‘·+

<ëìπø ø£≥Tºã&ç e⁄+≥÷ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ñ+&Ü*. n<˚ $»j·T

s¡Vü≤dü + nH˚ø£ Ä<äsêÙ\qT rdüT≈£îì yêÏ|ü≥¢ ì+&ÉT Vü≤è<äj·T+

Ò≈£î+&Ü bÕÏdü÷Ô $»j·÷ìï kÕ~Û+∫q yês¡T mes¡÷ Òs¡T. nH˚ø£

n|ü»j·÷\ e\¢ á $»j·T s¡Vü≤dü + uÀ<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. dü«j·T+>±

n|ü»j·÷\qT #·$#·÷ùdø£+fÒ Ç‘·s¡T\ nqTuÛÑyê\ qT+∫ bÕsƒê\T

Page 17: Yuvatharam Samasya

15

H˚s¡TÃø√e&É+ ñ‘·ÔeT+.

ô|’q #Ó|æŒq $<Ûä+>± ˇø£ Ä<äs¡Ù+ jÓTTø£ÿ ÄeX¯´ø£‘·

n+<äT˝ÀqT eTqdüT‡ dæús¡+>± eTq \øå±´ìøÏ ~XÊ`ìπsúX¯+ #˚ùd˝≤

e⁄+&˚ Ä<äsêÙìï mqTïø√yê*. n≥Te+Ï Ä<äs¡ÙeTTqT kÕ«$T

$y˚ø±q+<äTì˝À #·÷|üe#·TÃqT. á Ä<äsêÙìï H˚Ï j·TTe‘·

rdüT≈£î+fÒ yê] J$‘êìøÏ ˇø£ \ø£å +, <ëìì #˚s¡T≈£îH˚ >∑eT´+,

#˚C≤s¡ì |ü≥Tº<ä\‘√ eTT+<äT≈£î kÕ–b˛j˚T <ÛÓ’s¡ +, Áù|s¡D eT]j·TT

dü+‘√cÕìï ø£\T>∑CÒdüTÔ+~. kÕ«MTJ uÀ~Û+∫+~ πøe\+ e÷qe

ìsêàD+ eT]j·TT o\ ìsêàD+ e÷Á‘·y˚T.

eTq Ä<äs¡Ù+

ô|’ uÛ≤>∑+˝À ˇø£ Ä<äs¡Ù+ jÓTTø£ÿ nedüsêìï eTq+

‘Ó\TdüT≈£îHêï+, eTq J$‘·+˝À ø±ì, düe÷» ÁX‚j·TdüT‡˝À >±ì <ëì

jÓTTø£ÿ bÕÁ‘·qT ns¡ú+ #˚düT≈£îHêï+. eTq J$‘·+˝À |ü]|üPs¡í‘·

kÕ~Û+#·≈£î+&Ü dü+‘√wü+>± e⁄+&É>∑\e÷? eTq |ü⁄≥Tºø£≈£î ø±s¡D+

@$TÏ? eTq J$‘êìï eTq≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± e÷s¡TÃ≈£îH˚ dü«‘·+Á‘·‘·

eTq≈£î e⁄+<äq>∑*π> ìC≤ìï eTq+ ‹s¡düÿ]+#·>∑\e÷? eTq J$‘·

nqTuÛ Ñyê\qT+∫ H˚s¡TÃ≈£îqï bÕsƒê\T, eTq≈£îqï ùd«#·Ã ¤qT

$ìjÓ÷–+#·T≈£îqïf…Æ ¢‘˚ eTq uÛÑ$wü´‘·TÔqT ì]à+#·Tø√˝Òe÷?

Page 18: Yuvatharam Samasya

16

n˝≤¬>’‘˚, Ä dü«‘·+Á‘·‘·qT $ìjÓ÷–+#·Tø√ø£b˛e≥+ eTq

‘Ó*$‘·≈£îÿe‘·q+ ø±<ë, Ä ø=~› |üì‘√H˚ eTq J$‘ê˝À¢

>=|üŒø±sê´\T kÕ~Û+#·˝Òe÷? düe÷»ÁX‚j·TdüT‡ |ü≥¢ Ä˝À#·q

Ò≈£î+&Ü πøe\+ dü«˝≤uÛÑ+‘√ e⁄+≥÷ dü+‘·è|æÔì bı+<ä>∑\e÷?

ø±ãϺ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡+ eTq ã˝≤\qT eTq jÓTTø£ÿ, düe÷»+ jÓTTø£ÿ

eè~∆ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#ê*. Ä˝≤ #Ój·T´qf…Æ¢‘˚ eTq~ e÷qe»qà

nì #Ó|ü⁄Œø√e≤ìøÏ ns¡Ω‘· Ò<äT. J$‘· ns¡ú+ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ˇø£

\ø£å + Ò≈£î+&Ü »+‘·Te⁄\T e Ò |ü⁄Ϻ ÄVü‰s¡+ ø√dü+ yÓ‘·T≈£îÿì

ø=~› s√E\T ìedæ+∫ Ç‘·s¡ Je⁄\ |ü≥¢ m≥Te+Ï u≤<ä´‘·

Ò≈£î+&Ü ‘·s¡Tyê‘· eTs¡DÏ+#˚ J$‘ê˝≤¢H˚ e⁄+≤sTT.

Çø£ÿ&É eTq+ ˇø£ Ä<äs¡Ù+ jÓTTø£ÿ nedüsêìï >∑÷]Ã

‘Ó\TdüT≈£îHêï+.

ˇø£ Ä<äs¡Ù+ m˝≤ e⁄+&Ü*? eTT+<äT>± n~ eTq˝À

Ä˝À#·qqT πs¬ø‹Ô+#ê*. eTq≈£î <=]øÏq J$‘êìï dü~«ìjÓ÷>∑+

#˚düTø√yê\H˚ Ä˝À#·qqT ø£*Œ+#ê*. J$‘· \øå±´ìï, J$‘· nsêúìï

‘Ó*j·TCÒùd˝≤ e⁄+&Ü*. ˇø£ Ä<äs¡Ù+ Áù|s¡DqT ø£*–+#ê*, eTq

J$‘êìï ìπs∆•+#˚ e÷s¡Z+˝À |üj·Tì+#˚˝≤ #˚j·÷*. Ä<äs¡Ù+

dæús¡+>± e⁄+&Ü* m|ü&É÷ e÷s¡T‘·÷ e⁄+&É≈£L&É<äT. n~ #ê˝≤

Page 19: Yuvatharam Samasya

17

düŒwüº+>±q÷, ìs¡+‘·s¡+ yÓ\T>∑Tìdü÷Ô e⁄+&Ü*. ø=ìï kÕs¡T¢

Ä<äsêÙ\T eTq eTqdüT‡˝À e⁄+≤sTT. ø±ì ø±s¡ s¡÷|ü+ <ë\Ã&ÜìøÏ

Áù|s¡DqT ø£*Z+#·˝Òø£b˛e#·TÃ n≥Te+Ï Ä<äsêÙ\T ã\V”≤q+>±

e⁄+≤sTT. Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq J$‘ê\ qT+&ç e÷Á‘·y˚T Ä<äsêÙ\qT

H˚s¡TÃø√>∑\+. πøe\+ H˚qT Ä<äsêÙìøÏ ø£≥Tºã&ç e⁄Hêïqì

#Ó|üø√e≥+ e\q ñ|üjÓ÷>∑+ e⁄+&É<äT. yêÏì J$‘·+˝À

bÕÏ+#ê*. n≥Te+Ï Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq J$‘ê\qT ø£qT>=q≥+

düT\uÛÑ‘·s¡+ ø±ø£b˛e#·TÃ. H˚Ï ‘·s¡TD+˝À n$ ø£qTeTs¡T¬>’

b˛j·÷sTT.

eTq+ kÕ«$T $y˚ø±q+<äTìì #·÷dæqf…Æ¢‘˚ ìs¡+‘·s¡+

n–ïì »«*dü÷Ô ‘·s¡‘·sê\≈£î Áù|s¡DqT ø£*Zdü÷Ô HêÏ ø£<∏ëHêj·TT≈£î&ÉT

H˚Ï e÷s¡TŒ≈£î ø±s¡DuÛÑ÷‘·eTe⁄≥qT #·÷&Ée#·TÃqT. kÕ<Ûës¡D+>±

m\¢|ü&É÷ Ä<äsêÙ\T e÷s¡Tdü÷Ôe⁄+fÒ yê]ì eTq+ #·÷dü÷Ô

e⁄+≤+. ø±ì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä nìï ‘·sê\≈£î Hêj·T≈£î&ç>±,

mH√ï ã+<Ûë\ qT+&ç $eTTøÏÔì ø£*–+#˚ ≤ ˇø£ Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq

J$‘êìï ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô Áù|s¡D ø£*–kÕÔs¡T. eTq≈£î #·]Á‘· |ü⁄≥\˝À

yÓ‘·ø£ e\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äT. ˇø£ dü÷s¡T´&ç e˝Ò ìs¡+‘·s¡+

yÓ\T>∑T‘·÷ Nø£Ïì bÕs¡Á<√\T‘·÷ πs|üÏ ñ<äj·÷ìøÏ Hê+~

Page 20: Yuvatharam Samasya

18

|ü\T≈£î‘·÷ e÷qe‘·≈£î e÷s¡Tù|s¡T>±, ã\V”≤q‘·≈£î BÛ≥T>± dæ+Vü≤

dü<äèX¯yÓTÆq ã\+‘√, nkÕe÷q´yÓTÆq <ÛÓ’s¡ +‘√, n≈£î+]ƒ‘·yÓTÆq ÁX¯<ä∆,

qeTàø£+, |ü≥Tº<ä\‘√ ‘ê´>∑+ eT]j·TT ùdeqT Á|ü|ü+#êìøÏ

yÓ\T¬>‹Ô#êÏq BÛs¡T&ÉT. e÷qe⁄\˝À <Ó’e‘ê«ìï #·÷dæq >=|üŒ

Hêj·T≈£î&ÉT $y˚ø±q+<äT&ÉT. Äj·Tq eTq≈£î Ä<äs¡Ù+ ø±yê*.

Äj·Tq Væ≤+<äTe\≈£î, eTVü≤eTàBj·TT\≈£î, n+<äs¡≈£î

ø±e\dæq yê&ÉT. Äj·Tq≈£î Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T düe÷qyT, <Ûäqe+‘·T\≈£î,

ù|<äyê]øÏ Äj·Tq nedüs¡+ e⁄+~. nø£åsêdüT´\≈£î`ìs¡ø£åsêXó´\≈£î,

uÛ≤s¡rj·TT\≈£î` $<˚oj·TT\≈£î, Á|üdüTÔ‘êìøÏ ` uÛÑ$wü ‘·TÔ≈£î Äj·Tq

nedüs¡+ e⁄+~. e÷qe ÁX‚j·TdüT‡ ø√πs Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ Äj·Tq

nedüs¡+ e⁄+~. ù|<äyêfi¯ flqT eT]j·TT ìs¡ø£ åsêX¯ó´\qT

uÛÑ>∑e+‘·Tì‘√ düe÷qeTì ù|<ä\ø√dü+ |ü]‘·|æ+#˚ yê]ì

eTVü‰‘·Tà\T>± n_Ûe]ídü÷Ô, Äø£*‘√ n\eTÏ+#˚ yê]øÏ <Ó’e‘ê«ìï

uÀ~Û+#·≤ìï e´‹πsøÏdü÷Ô Äj·Tq ˇø£ düHê´dæ>± ø±ì Ò<ë ˇø£

Á|üeø£Ô>± ø±ì e⁄+&ÉT≥≈£î Çwüº|ü&Éø£ ˇø£ ù|<äyêì>± e⁄+≥÷

ù|<ä\qT Áù|$T+#ês¡T. Äj·Tq uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ m+‘· #Ó+~q yês√

Á|ü|ü+#êìøÏ n+‘˚ #Ó+~qyês¡T. Äj·Tq mH√ï ìÁ<ä Òì sêÁ‘·T\qT,

ø£ ïÏ _+<äTe⁄\qT ‘·q <X <äTs¡Z‹ì #·÷ùd Áø£eT+˝À #·$#·÷XÊs¡T.

Page 21: Yuvatharam Samasya

19

eTq ãTTwüß\T uÛÀ~+∫q $\Te\qT bÕÏdü÷Ô yê] yês¡düT\T>±

J$+#·≤ìï kÕ«>∑‹+#ês¡T. Äj·Tq uÀ~Û+∫q ˇø£ÿfÒ ªªeTq+

Ä+<äs¡+ ˇø£Ï>± nVü≤√sêÁ‘·T\T eTq<˚X¯+ qT+&ç ù|<ä]ø±ìï `

<Ísꓤ>±´ìï bÕs¡Á<√\eTì ÁbÕ]ú<ë∆+. z e÷‘ê Hê ã\V”≤q‘·\qT

rdæy˚dæ Hê≈£î ã˝≤ìïdü÷Ô qqTï |ü⁄s¡Twüßìï #˚j·TTeTT nì

uÛÀ~+#ês¡T.µµ

H˚Ï j·TTe‹ j·TTe≈£î˝≤¢sê! kÕ«$T $y˚ø±q+<äqT ˇø£

Ä<äs¡Ù+>± MT eTT+<äT e⁄+#·T‘·THêï+. á Ä<äsêÙìï MT

\ø£å´+ø√dü+, ‘√Ï yê] ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ $ìjÓ÷–+#·+&ç. MT

<äTs¡\yê≥¢qT $wü+e Ò ‘· õ+#·+&ç. dæús¡+>± ì\ã&É+&ç, <ÛÓ’s¡ +>±

eTT+<äT≈£î yÓfi¯fl+&ç, e÷qe⁄ì>± J$dü÷Ô e÷qe⁄\qT ‘·j·÷s¡T

#Ój·T´+&ç. á ø£s¡Ôyê´ìï ìs¡«]Ô+#·&Üìπø Ä Hêj·T≈£îì uÛÀ<äq\T

MT MT<ä Á|üdü]+#êsTT.

MTs¡T kÕ«$TJì Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£î+fÒ, ˇø£ nqTuÛÑ÷‹

#Ó+<˚ Vü≤è<äj·÷ìï, ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚ eTqdüT‡qT, |üì#˚ùd #˚‘·T\qT

n+~kÕÔs¡T. MÏì eTq ‘√Ï k˛<äs¡T\ n_Ûeè~∆ ø√dü+ yê] X¯øÏÔ

kÕeTsêú´\qT yÓ*øÏ rj·T&É+ ø√dü+ m≥Te+Ï $|ü‘·ÿs¡yÓTÆq

|ü]dæú‘·T\qT m<äTs√ÿH˚ ≤ ã˝≤ìï #˚≈£Ls¡TkÕÔs¡T. MT J$‘· >∑e÷´ìï

Page 22: Yuvatharam Samasya

20

ìπsú•dü÷Ô düŒwüº‘·‘√ ≈£L&çq Ä˝À#·q\T, ã\V”≤q‘·\T <Ûäq+ eT]j·TT

ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\ ø√dü+ ‘·|üq yÓTT<ä\>∑Tq$ eTqøÏ nes√<Ûë\T>±

@s¡Œ&ÉT‘·T+≤sTT. MTs¡T kÕ«$T $y˚ø±q+<äT&çì MT ùdïVæ≤‘·T&ç>±,

‘·‘·«y‘·Ô>± rdüT≈£îqïf…Æ¢‘ J$‘· \øå±´ìï ìsê≥+ø£+>± #s¡Tø√e#·TÃ.

@ j·TTe≈£î …’‘˚ ‘·eT <˚X¯+ ø√dü+ |ü]‘·|ædüTÔHêïs√, me¬s’‘˚ qe uÛ≤s¡‘·

ìsêàD+˝À ‘·eT J$‘êìï n+øÏ‘·+ #˚j·T<ä\#·T≈£îHêïs√, me¬s’‘˚

ìcÕ´s¡ú|üs¡T˝À, me¬s’‘˚ J$‘· nsêúìï ‘Ó\TdüTø=q>√s¡T #·THêïs√ yê]øÏ

kÕ«$T $y˚ø±q+<äTìøÏ $T+∫q Ä<äs¡Ù+ eTs=ø£Ï Ò<äT.

Òe+&ç y˚T˝§ÿq+&ç, \øå±´ìï #˚s¡Tø=H˚ es¡≈£î Ä>∑ø£+&ç.

kÕ«$T $yø±q+<ä

eTq+ j·TTe≈£î\ jÓTTø£ÿ düeTdü \qT ø£qT>=Hêï+, yêÏì

$X‚¢wæ+∫ yêÏ eT÷\ ø±s¡DeTT\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. $y˚ø±q+<ä

uÛÀ~+∫q y˚<ë+‘· $wüj·÷\ qT+&ç Ä düeTdü \≈£î |ü]cÕÿs¡+

‘Ó\TdüT≈£îHêï+. ˇø£ Ä<äsêÙìï ø£*– e⁄+&Ée\dæq ÄeX¯ ø£‘·qT

ns¡ú+ #˚düT≈£îHêï+. ˇø£ Ä<äsêÙìï ø£*– e⁄+&ÛÉ≥+ e\q eTq

düeTdü \qT m˝≤ »sTT+#·e#√à eT]j·TT \øå±´ìï m˝≤ #˚s¡Tø√e#√Ã

‘Ó\TdüT≈£îHêï+. Ç|ü&ÉT eTq≈£î Ä<äs¡Ùe+‘·yÓT Æq kÕ«$T

$y˚ø±q+<äTì >∑T]+∫ eT]ø=+‘· $|ü⁄\+>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+<ë+.

Page 23: Yuvatharam Samasya

21

dü+kÕs¡ e÷j·T˝À ∫≈£îÿ≈£îì e⁄qï e÷qe⁄\qT

yÓ÷ø£åe÷s¡Z+ yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+#·&Üìï kÕ«$T $y˚ø±q+<ä #·÷|æ+∫q

e÷s¡Z+ nyÓ÷|òüTyÓTÆq~. Äj·Tq ø£ dæ+Vü≤+ e Ò ø£ ÁbÕ+‘·+ qT+&ç

eTs√ ÁbÕ+‘êìøÏ |üj·Tì+∫ u≤<Ûë‘·|üÔ Vü≤è<äj·TT˝…’q yê]ì

e÷j·TqT+&ç ãj·T≥≈£î rdüT≈£îe∫à e÷‘·èuÛÑ÷$TøÏ dü]ø=‘·Ô

|æ]ì n+~+#ês¡T.

Òe+&ç y˚T˝§ÿq+&ç, >∑e÷´ìï #˚s¡Tø=H˚ es¡≈£î Ä>∑ø£+&ç.

á ‘·sêìøÏ Hêj·T≈£î&ç>± kÕ«$T $y˚ø±q+<ä j·TTe‘·≈£î ã+<Ûä

$eTTøÏÔ ø£*–+∫ ùd«#·Ã¤qT bı+<˚ e÷sêZìï ñ|ü<˚•+#ês¡T. dæ+Vü≤

dü<äèX¯yÓTÆq Äj·Tq Vü≤è<äj·T+ m\¢|ü&É÷ ùd«#·Ã¤, ùd«#·Ã¤ ùd«#·Ã¤........

nqT dü+<˚XÊìï $ì|ædüTÔ+≥T+~. á Á|ü|ü+#êìï ‘·q ns¡#˚‹˝ÀøÏ

rdüTø=ì >=|üŒ e÷s¡TŒqT n+~+#ês¡T. uÛÑj·T+ ø=*ù| |”&É ø£\\T

eT]j·TT Nø£Ï sêÁ‘·T\qT ø£]–+∫ dü+‘√cÕìï rdüT≈£îe#êÃs¡T.

e÷qeC≤‹øÏ Ç~ dü]ø=‘·Ô ñ<äj·T+. Ç~j˚T Äj·Tq |ü⁄≥ºø£≈£î

ø±s¡D+. Äj·Tq 1863 »qe] 12q »ìà+#ês¡T. Äj·Tq

Á|ü‹s√p, Á|ü‹ ø£åD+ ø=ìï e+<ä\ eT+~ j·TTer, j·TTe≈£î\

Vü≤è<äj·÷˝À¢ eTs¡\ eTs¡\ »ìàdü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T.

ˇø£ ø£$ á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± #Ó|æŒj·TTHêïs¡T.

Page 24: Yuvatharam Samasya

22

ø£<äT\T z uÛÑ>∑e+‘·T&Ü! ìsê≥+ø£yÓTÆq <ë]˝À

eT<Ûë´Vü≤ï yÓ\T>∑T\T ˝Àø£eT+‘ê $düÔ]+#˚+‘·es¡≈£î,

Á|ü‹H˚\ ˙ ø±+‹ Á|ü‹|òü*+#˚+‘· es¡≈£î,

Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T ‘· …‘·TÔø=H˚+‘·es¡≈£î,

e÷qdæø£ X¯øÏÔ‘√ dü+¬øfi¯ófl ‘Ó+#·Tø=H˚+‘·es¡≈£î

‘·eT J$‘ê\T |ü⁄qs¡T‘Ô»+ #Ó+~q≥T¢ ‘Ó\TdüTø=H+‘·es¡≈£î

H˚qT Hê X¯Øsêìï $&ç∫q <äTdüTÔ\e Ò ‘· õ+∫q|üŒÏø° Hê

ø£s¡Ôyê´ìï e÷Á‘·+ ìs¡+‘·s¡+ ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ e⁄+≤qT. j·TTer

j·TTe≈£î\T yês¡T <Ó’e düe÷qT\ì ‘Ó\T≈£îH˚+‘· es¡≈£î Á|ü‹ø£åD+

yê]øÏ Áù|s¡D ø£*–dü÷ÔH˚ e⁄+≤qT.

Äj·Tq á Á|ü|ü+#êìøÏ ø=‘·Ô uÛ≤cÕ´ìï #ÓbÕŒs¡T. <ëìì

á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± n_Ûe]í+#·e#·TÃqT.

‘·s¡‘·sê\T>± HêøÏ+ø± dü+<˚Vü≤+ Ò<äT

dü÷s¡T´&ÉT Á|üø±•+#˚ |ü<ä∆‹˝À

ˇø£ ñ<∆X¯ + ô|s¡T>∑T‘·÷ |üs¡T>∑T*&ÉT‘·T+fÒ

»qT\ eTqdüT‡\T $düÔ]+#·T‘·T+fÒ

Page 25: Yuvatharam Samasya

23

Ç<˚ Á|üU≤´‹ #Ó+~q >±j·TÁ‹ eT]j·TT yê´Vü≤è‹‘√ ≈£L&çq

>±j·TÁ‹ì Xóø£¢j·TEπs«<ä+˝À #·÷&Ée#·TÃ. BìH kÕ«$T $yø±q+<ä

˝À ø£qT>=qe#·TÃqT.

1904e dü+e‘·‡s¡+ »qe]˝À kÕ«MTJ |ü⁄Ϻq s√E

y˚&ÉTø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. uÒ\÷s¡T eTsƒ¡+ q+<äT »s¡T>∑T‘·Tqï

düe÷y˚X¯+˝À k˛<ä] ìy˚~‘· á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± #ÓbÕŒs¡T.

eTq+ Çø£ÿ&É düe÷y˚X¯yÓTÆq~ >∑‹+∫q $wüj·÷\qT >∑÷]Ã

∫+‹+#·&ÜìøÏ ø±<äT. á y˚&ÉTø£ <ë«sê X¯øÏÔì dü+bÕ~+∫ eTq

Vü≤è<äj·÷ìï eT]j·TT Ä‘·àqT dü+<Ûëq+ #˚dæ kÕ«MTJ uÀ<Ûäq\≈£î

ø±s¡´s¡÷|ü+ rdüT≈£îsêyê*. Äj·Tq @$T uÀ~Û+#ês¡T? Äj·Tq

e÷qe⁄\ qT+&ç bı>∑&É Ô\qT Ä•+#êsê? ø±<äT. kÕ«MTJ

Vü≤è<äj·÷+‘·s¡+>±\ qT+&ç ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\qT bı+<ä≤ìï <«wæ+#

yês¡ì eTq+<ä]ø° ‘Ó*dæq<˚. eT] kÕ«MTJ Äj·Tq >∑Ts¡TyÓ’q

lsêeTø£èwüßí\ ù|s¡TqT yê´|æ+|üCÒj·T≤ìøÏ ø£èwæ #˚XÊsê? ø±<äT,

Äj·Tq n~ Ä•+#· Ò<äT. eT] Äj·Tq dü÷∫+∫q $~Û $<ÛëHê\qT

n+<äs¡÷ bÕÏ+#ê\ì ø√s¡T≈£îHêïsê? ø±<äT, Äj·Tq n~ ≈£L&Ü

ø√s¡Tø√˝Ò<äT. eT] Äj·Tq @+ ø√s¡T≈£îHêïs¡T? Á|üX¯ïqT dü+~Û+∫

ìy˚~‘· Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T.

Page 26: Yuvatharam Samasya

24

ªªÁ|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT ø±fi¯flMT<ä ‘êeTT ì\ã&É>∑*–

|ü⁄s¡Twüß\T>± e⁄+&ÉeTì Á|üuÛÀ~+#ês¡T.µµ

$y˚ø±q+<ä ˇø£ >=|üŒ ‘·‘·«y˚‘·Ô. á Á|ü|ü+#·dæú‹ >∑‘·T\qT

>∑÷]à ø=ìï |ü<ë\˝À Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ªªπøe\+ á Á|ü|ü+#·+

ìs¡+‘·s¡+ kÕ>∑T‘·÷ e⁄+&˚~ eT]j·TT e÷qe ìsêàD+ Á|üeTTK

bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔ+~. πøe\+ á e÷qe ìsêàD Á|üÁøÏj·T e÷Á‘·y˚T

ø=qkÕ>∑T‘·÷ e⁄+≥T+~.µµ

mes¡÷ ≈£L&Ü á nq+‘· ‘·‘ê«ìï düŒwüº+>± eT]j·TT

dü+øÏå|üÔ+>± #Ó|üŒ Òø£b˛j·÷s¡T. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT, e÷qe⁄&ÉT eT]j·TT

Á|ü|ü+#·+ MÏ eT<Ûä >∑\ dü+ã+<Ûä+ ` 컑·‘·«+˝À πø+Á<ä _+<äTe⁄

` Ç≥Te+Ï ‘·‘ê«ìï X¯+ø£sê#ês¡ á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± #ÓbÕŒs¡T.

ø=ìï ø√≥¢ |ü⁄düÔø±\˝Àì dü+<˚XÊìï H˚qT ˇø£ ∫qï XÀ¢ø£s¡÷|ü+˝À

#Ó|üŒ>∑\qT. πøe\+ ÁãVü≤à+ e÷Á‘·y˚T ì»+, á Á|ü|ü+#·+ ø£ $T<∏ä .

JeeTT nH˚~ eT]j˚T~ ø±<äT ÁãVü≤ày˚T. Bìì #ê˝≤ kÕs¡T¢ dü]jÓÆTq

Ø‹˝À ns¡ú+ #˚düTø√ Òø£b˛j·÷s¡T. ø±ì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä Bì

uÛ≤yêìï |ü]|üPs¡í+>± ne>∑‘·+ #˚düTø√>∑*>±s¡T.

Ç~j˚T kÕ«$T $y˚ø±q+<ä uÀ~Û+∫q Ä#·]+#·<ä–q

y˚<ë+‘êìøÏ eT÷\+. ø±ãϺ Äj·Tq #Ó|æŒq~ eTT+<äT≈£î

Page 27: Yuvatharam Samasya

25

kÕ>∑T‘·TH˚e⁄+&É+&ç. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä dü÷s¡T´ì e Ò ñ<äsTT+∫

ˇø£ <Ûä÷‘·e Ò lsêeTø£èwüí uÀ~Û+∫q kÕsê+XÊìï nìï ~≈£îÿ˝≤

Á|üdü]+|üCÒXÊs¡T.

<ëìì ø£$‘ê‘·àø£+>± ø£ ø£$ á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± #ÓbÕŒs¡T.

πøe\+ ‘·÷s¡TŒqe⁄qï øÏÏø°\qT+&˚ø±<äT,

‘=*bı<äT›‘√ ø±+‹ edüTÔ+~.

m<äTs¡T>± dü÷s¡T´&ÉT #ê˝≤ ì<ëq+>± m>∑u≤≈£î‘·THêï&ÉT, m˝≤ ?

ø±ì |ü&ÉeTs¡yÓ’|ü⁄ #·÷&É+&ç uÛÑ÷u≤>∑+ yÓ\T>∑T‘·÷ e⁄+~.

eT]j·TT Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘êÔìøÏ yÓ\T>∑TqT

Á|üdü]+|üCÒj·T+&ç. ù|<äyê]øÏ yÓ\T>∑Tìe«+&ç. n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe

yÓ\T>∑TqT <Ûäqe+‘·T\≈£î Çe«+&ç. ìs¡ø£å sêXó´\≈£î yÓ\T>∑Tìe«+&ç,

n+‘·ø£Hêï m≈£îÿe yÓ\T>∑TqT nø£åsêX¯ó´\≈£î Çe«+&ç. eTq $<ë´

e´edüú À ˝À≥TbÕ≥T¢ |üP]+|ü<ä–q$. ø±ãϺ yÓ\T>∑TqT rdüT≈£îì

e∫à n+<ä]ø° |ü+∫ uÛ≤sêìï Ä uÛÑ>∑e+‘·Tì MT<ä e~*y˚j·T+&ç.

Äj·Tq uÛÑ>∑e+‘·TDÏí #ê˝≤ düŒwüº+>± #·÷XÊs¡T. uÛÑ>∑e+‘·Tì

bÕ<ë\qT düŒ]Ù+#ês¡T. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT düsê«+‘·sê´$T nì ‘Ó\TdüT

≈£îHêïs¡T. Á|ür~ ÁãVü≤ày˚T nìj·TT H˚qT ≈£L&Ü ÁãVü≤àeTTH˚ nqT

Page 28: Yuvatharam Samasya

26

dü‘·´eTTqT ‘Ó\TdüTø=qT≥ e÷qeJ$‘êìøÏ \_Û+∫q >=|üŒ

ãVüQeT‹>± #Ó|üŒe#·Tà kÕ«$T $y˚ø±q+<ä lsêeTø£èwüí düìï~Û À

ì]«ø£\Œ düe÷~Ûì bı+~ ø=‘·Ô s¡÷bÕìï bı+<ës¡T Äj·Tq ˇø£

C≤«\>± e÷sês¡T. y˚<ë\ kÕsêìï Á>∑Væ≤+#ês¡T. ø=+<äs¡T

uÛÑ>∑e+‘·Tq&çì ‘Ó\TdüTø√e≥+ø√dü+ eTè‘·T´e⁄¬ø’qqT yÓqTø±&É Ò<äT.

eT]ø=+<äs¡T Á|ü»\ dü+‘√wü+ ø√dü+ neTè‘êìï ôd’‘·+ ‘· õ+#ês¡T.

Ç~ #ê˝≤ >=|üŒ Ä<äs¡Ù+.

>∑Ts¡Te⁄ lsêeTø£èwüßí\T Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. qπs+Á<äT&ÉT n+<ä]ø°

uÀ~ÛkÕÔ&ÉT. e÷qe⁄ì u≤<Ûä\qT ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ uÛÑ÷$Tô|’

ne‘·]+∫q Hêsêj·TDT&ç>± qπs+<äTì n_Ûe]í+#ês¡T.

uÛÑs¡ÔèVü≤] X¯‘·ø£+˝À kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì #·÷&Ée#·TÃqT.

Äj·Tq eTqdüT‡˝À, e÷≥\˝À, #˚‘·\˝À m\¢|ü&É÷ |ü$Á‘· neTè‘·+

Á|üeVæ≤dü÷Ô e⁄+≥T+~. mH√ï >=|üŒ ø±sê´\‘√ á Á|ü|ü+#êìï

q&ç|æ+#ê&ÉT. ˇø£ ∫qï eT+∫‘·q+ nH˚ nDTe⁄˝À qT+&ç ˇø£

|üs¡«‘·+˝≤ #˚dæ Äj·Tq Vü≤è<äj·T+˝À e⁄+#ês¡T. n≥Te+Ï

düHê´düT\T #ê˝≤ ns¡T<äT>± ø£ì|ækÕÔs¡T.

eT+#·T |üs¡«‘·+ ø£]– >∑+>∑ s¡÷|ü+˝À Á|üeVæ≤+∫ q≥T¢>±

$y˚ø±q+<ä ‘·eT dü+<˚XÊìï H˚Ï j·TTe‘·≈£î n+~+#ês¡T.

Page 29: Yuvatharam Samasya

27

>=|üŒ e÷≥\T eT]j·TT >=|üŒ ø±sê´\T eTq≈£î ø±yê*.

y˚T˝§ÿq+&ç, z neTè‘·X¯ |ü⁄Á‘·T˝≤sê y˚T˝§ÿq+&ç. Á|ü|ü+#·eT+‘ê

u≤<Ûä À¢ eTTq–|ü⁄+~. MTs¡T ì•Ã+‘·>± ìÁ~+#·>∑\sê? eTq˝Àì

~e´‘ê«ìï y˚T˝§ÿ\T|ü⁄<ë+. á J$‘·+˝À Ç+πø+ ø±yê*? >=|üŒ

ø±s¡ + @eTT+≥T+~? bÕÏ+#·&É+ eT]j·TT Á|üuÛÀ~+#·≥+ BìH˚

eTq+ Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê*. πøe\+ dü«Á|üjÓ÷»Hêìï e÷Á‘·y˚T

#·÷düT≈£î+fÒ e⁄ qs¡ø±ìøÏ b˛‘êe⁄. Ç‘·s¡T\ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+

bÕ≥T |ü&Ü*. dü«Á|üjÓ÷»Hê\ø√dü+ dü«sêZìøÏ b˛e≥+ ø£Hêï

Ç‘·s¡T\ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·÷ qs¡ø±ìøÏ b˛e≥+

y˚T\T. ‘ê´>∑+ nH˚~ >∑‘·+˝À e⁄+~. Çø£eTT+<äT ≈£L&Ü e⁄+≥T+~,

‘·s¡‘·sê\≈£î e⁄+≥T+~. z<Ó’e |ü⁄Á‘·T˝≤sê e÷qe⁄\qT bÕ|ü⁄\ì

uÛ≤$+#·&Éy˚T >=|üŒ bÕ|ü+. dæ+Vü‰\e Ò Òe+&ç, >=Á¬s\eTH˚ ÁuÛÑeT

qT+&ç ãj·T≥≈£îs¡+&ç. MTs¡T n+‘·+ ˝Òq≥Te+Ï Ä‘·à\

e+Ïyês¡T. Ms¡T πøe\+ á edüTÔ dü+|ü<ä Ò<ë á X¯Øs¡+ ø±<äT.

á edüTÔ dü+|ü<ä MT≈£î u≤ìdü ø±ì MTs¡T yêÏøÏ u≤ìdü\T

ø±≈£L&É<äT.

kÕ«MTJ eTq≈£î J$‘êìï H˚sêŒs¡T. Vü≤è<äj·Tyê´ø√#êìï

uÀ~Û+#ês¡T. $X¯«yê´|üÔ+>± Áù|eTqT, ‘ê´>∑eTT eT]j·TT ùde nqT

Page 30: Yuvatharam Samasya

28

Ä<äsêÙ\qT Á|üuÛÀ~+#ês¡T. uÛÑj·T+ Ò≈£î+&Ü e⁄+&É≤ìï eT]j·TT

|ü⁄s¡Twü‘ê«ìï bı+<ä≤ìï m\T¬>‹Ô#ê≤s¡T.

Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT |ü$Á‘·yÓTÆq~ m\¢|ü&É÷ |ü$Á‘·y˚Tqì,

e÷qe⁄&ÉT |ü$Á‘·e+‘·T&ÉT, Á|ü|ü+#·+ ≈£L&Ü |ü$Á‘·yÓTÆq~. Á|ü|ü+#·

$uÛÑ»q >∑T]+∫ Äj·Tq @Hê&ÉT #Ó|üŒ˝Ò<äT. ø±ì Á|ü|ü+#êìï

@$<Ûä+>± e÷qe‘·«+‘√ ì+bÕ˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Äj·Tq

Á|ü|ü+#·+˝Àì Á|ü‹ e÷qe⁄ìøÏ Ç∫Ãq dü+‘√cÕìï á ÁøÏ+~

yêø£´eTT\˝À #Ó|üŒe#·TÃqT. Ä_Ûeè~∆, e÷qe⁄ìøÏ e÷Á‘·y˚T

#Ó+~q~. uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ ø±<äT. e÷qe⁄&ç˝À Ç|üŒÏπø e⁄qï

uÛÑ>∑e+‘·T&çì yê´ø√∫+|üCÒdæ |ü]|üPs¡í <Ó’e‘ê«ìï kÕ~Û+#ê\ì

Ä•<ë›+.

Äj·Tq <äèwæº À eT‘·+ nH˚~ eT‘·+‘√ e⁄+&É≥+ eT]j·TT

eT‘·+>± e÷s¡≥+ ` dü+|üPs¡í+>± eTq eTqdüT‡ eTq qeTàø£+>±

e÷s¡≥+ ø±˙ eT‘êìøÏ #Ó+~q dæ<ë∆+‘ê\T ø£≥Tºu≤≥T¢ e÷Á‘·y˚T

ø±<äT. Äj·Tq <äèwæº˝À J$‘·+ nH˚~ ìs¡+‘·s¡+ Á|üj·÷dü‘√

≈£L&çq~. <˚ìø=s¡≈£î Á|üj·÷dü? nìï ne<ÛäT\qT ‘Ó+#·Tø√e&ÜìøÏ

|ü&˚ Á|üj·÷dü Á|ü|ü+#·Á|üU≤´‹>±+∫q XÊÅdüÔy˚‘·Ô ˇø£kÕ] Ç˝≤

#ÓbÕŒs¡T. ì»+>± uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘Ó*$>∑\yê&Ó’qf…Æ¢‘˚ Äj·Tq yÓT<ä&ÉT

Page 31: Yuvatharam Samasya

29

>∑DÏ‘· XÊÅkÕÔìøÏ #Ó+~e⁄+≥T+~. kÕ«MTJ e÷qe⁄&ÉT eT]j·TT

uÛÑ>∑e+‘·T&ç >∑T]+∫ ¬s+&ÉT >∑DÏ‘· ìs¡«#·Hê\qT Ç#êÃs¡T. Ç$

Äj·Tq jÓTTø£ÿ ‘·‘ê«ìï Ä e÷s¡Z+˝À #˚j·Te\dæq ø±sê´\qT

‘Ó*j·TCÒkÕÔsTT. kÕ«MTJ |ü<˚|ü<˚ ø±sê´#·s¡D ˝Òì ‘·‘·«+ ns¡ú

s¡Væ≤‘·yÓTÆq<äì #ÓbÕŒs¡T. ÇdüTeT+‘· ø±sê´#·s¡D Çs¡yÓ’≥qTï\

‘·‘·«+‘√ düe÷qeTì kÕ«MTJ #ÓbÕŒs¡T.

kÕ«MTJ <äèwæ˜˝À e÷qe⁄&ÉT ne<ÛäT\T ˝Òq≥Te+Ï ˇø£

>∑T+Á&ÉÏ >√fi¯+. ø±ì eT<Ûä ˝À ˇø£ πø+Á<äeTTqT ø£*– e⁄+≥T+~.

uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ≈£L&Ü ˇø£ >∑T+Á&ÉÏ >√fi¯+. ø±ì ‘·q πø+Á<ä+ nìï

#√≤¢ ø£*– ñ+≤&ÉT.

ô|’ ìs¡«#·q+ e÷ø˘‡eTT\¢sY #Ó|æŒq≥T¢>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À

uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ eT]j·TT e÷qe⁄ìøÏ >∑\ <ä÷s¡+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe.

Ç<ä›s¡÷ ≈£L&Ü ne<ÛäT\T Òq≥Te+Ï >√fi¯+ e Ò e⁄+≤s¡T. ø±˙

e÷qe⁄ì˝À πø+Á<ä kÕúq+ eT<Ûä ˝À ø=\Te⁄ ø±>±, uÛÑ>∑e+‘·Tì˝À

πø+Á<äkÕúq+ nìï#√≤¢ e⁄+≥T+~. Ç~ eTq≈£î ˇø£ düŒwüº‘·qT

ÇdüTÔ+~. eTT+<äT>± eTq+ e÷qe⁄\T>± e÷sê*. nìï ne<ÛäT\qT

n~Û>∑$T+∫ m≥Te+Ï ne<ÛäT\T Òì ø£ >√fi+>± e÷sê*. Ç~jT

e÷qe⁄ì>± e÷s¡&É+ n+fÒ Ç˝≤ e÷s¡≤ìøÏ >∑\ ø±s¡D+ @$TÏ?

Page 32: Yuvatharam Samasya

30

Áù|eT, C≤*, ‘ê´>∑eTT eT]j·TT ìkÕ«s¡úeTT. MÏøÏ nes√<Ûë\T>±

e⁄+&˚$ @$? kÕ«s¡úeTT, dü≈£î+∫‘· eTqdüú‘·«eTT, <˚«wüeTT

yÓTT<ä\>∑Tq$. eTq+ |ü]|üPs¡í e÷qe⁄ì>± e÷]q|ü⁄&ÉT eTq

Ä˝À#·q\˝À, e÷≥\˝À, #˚ùd |üqT\˝À neTè‘·+ Á|üeVæ≤düTÔ+~.

kÕ«MTJ ø√s¡T≈£îqï~ ùde‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï≥Te+Ï Vü≤è<äj·÷ìï

ne<ÛäT\T Ò≈£î+&Ü yê´ø√∫+|üCÒj·T≥y˚T.

‘·<äT|ü] <äX¯ uÛÑ>∑e+‘·T&ç>± e÷s¡≥+. m|ü&Ó’‘˚ |ü]|üPs¡í

e÷qe⁄&ç>± e÷s¡‘êyÓ÷ á X¯Øs¡eTT, ù|s¡T, H˚qT nqTuÛ≤yêìï

πø+Á<ä_+<äTe⁄ <ä>∑Zs¡qT+&ç $T>∑‘ê nìï ÁbÕDT\˝À e⁄qï≥Te+Ï

πø+Á<ä_+<äTe⁄‘√ nqTdü+<Ûëq+ #Ój·÷´*.

$T–*q<ä+‘·j·T÷ πøe\+ $es¡eTT e÷Á‘·y˚T Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ

‘·eT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± Bìì nqTø£]+#·e#·TÃqT.

n+<äTπø kÕ«$T $y˚ø±q+<ä m|ü&É÷ ≈£L&Ü ø=ìï dæús¡yÓTÆq

Ä˝À#·q\qT ˝Ò<ë dæ<ë∆+‘ê\qT Á|üuÛÀ~+#·˝Ò<äT. Äj·Tq

Á|üuÛÀ~+∫q~ ˇø£ kÕ<Ûës¡D e÷s¡Z+. n~ e÷qe⁄ì jÓTTø£ÿ nìï

nedüsê\qT rs¡TdüTÔ+~. nìï eT‘ê\≈£î, nìï ‘·‘ê«\≈£î #Ó+~q

yê]øÏ Ä#·s¡D≤‘·àø£+>± e⁄+≥T+~. $y˚ø±q+<ä, düHê´düT\≈£î,

dü+kÕs¡T\≈£î, e´øÏÔøÏ eT]j·TT düe÷C≤ìøÏ, ‘·÷s¡TŒ≈£î eT]j·TT

Page 33: Yuvatharam Samasya

31

|ü&ÉeTs¡≈£î, #·]Á‘·≈£î eT]j·TT uÛÑ$wü ‘·TÔ≈£î, qeTàø±ìøÏ eT]j·TT

ø±s¡D≤ìøÏ, eT‘êìøÏ eT]j·TT XÊÅkÕÔìøÏ, C≤„HêìøÏ eT]j·TT

ø±sê´ìøÏ eT<Ûä´q nqTdü+<Ûëq ø£s¡Ô>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. Äj·Tq

|æ\T|ü⁄ Á|ü‘´øÏ+∫ j·TTe‘·qT ñ<›•+∫ e⁄+≥T+~. yê] XøÏÔ, j·TTøÏÔ

kÕeTsê∆´\‘√ uÛÑ$wü´‘Y #·Áø±ìï ì]à+#·e\dæq~>± ø√sês¡T.

j·TTe‘·qT yê] jÓTTø£ÿ øå±Á‘·Msê´ìï eT]j·TT ÁãVü≤à ‘˚C≤ìï ø£*|æ

ˇø£ ø=‘·Ô ‘·sêìï düèwæº+#·e\dæq~>± ø√sês¡T. j·TEπs«<ä+˝À

#Ó|üŒã&çq≥Tº>± mø£ÿ&Ó’‘˚ øå±Á‘·Ms¡ eTT eT]j·TT ÁãVü≤à‘˚»eTT ø£*dæ

e⁄+≥T+<√ nø£ÿ&É uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT |ü$Á‘· C≤«˝≤ s¡÷|ü+˝À ø=\Te⁄

r] e⁄+≤&ÉT.

kÕ«MTJ #ÓbÕŒs¡T, HqT MT≈£î #ê*qìï dü\Vü‰\qT Ç#êÃqT,

ø£˙dü+ ø=ìï+ÏHÓ’Hê ø±s¡´s¡÷|ü+˝ÀìøÏ rdüTø£s¡+&ç. MTs¡T Hê

yêDÏì $+≥÷ $»j·÷ìï kÕ~Û+#ês¡ì Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·T

˙j·T+&ç.

ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\qT ‘· õ+∫, dü+|ü<ä eT]j·TT dü+‘√cÕ\qT

e~*ô|Ϻ m+‘· eT+~ eTT+<äT≈£î ekÕÔs¡T. πøe\+ ø=~› eT+~

e÷Á‘·y˚T ‘·eTì‘êeTT n]Œ+#·T≈£î+≥÷ ø±s¡´düú\+˝À <ä÷ø±s¡T.

yês¡T ø=~›eT+~ e÷Á‘·y˚T, eTq≈£î ø=ìï y˚\eT+~ ø±yê*, yês¡T

Page 34: Yuvatharam Samasya

32

‘·|üŒ≈£î+&Ü ekÕÔs¡T ≈£L&Ü.

á dü+<˚X¯+ eTq Vü≤è<äj·÷ìï #˚s¡˝Òø£b˛‘˚ Äj·TqqT

>=|üŒyê]>± n_Ûe]í+#ê*‡q nedüs¡+ Ò<äT. Ç|ü&ÉT düeTj·T+

ÄdüqïyÓTÆq~. ø=ìï y˚\eT+~ j·TTer j·TTe≈£î\T dü«#·Ã¤+<ä+>±

eTT+<äT≈£î e∫à kÕ«$T $y˚ø±q+<ä dü+<˚X¯+ <ë«sê qeuÛ≤s¡‘·

ìsêàD≤ìï #˚dæ Á|ü|ü+#·+˝À e÷qyê[ |ü⁄s√>∑‹øÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·÷

kÕ«MTJ jÓTTø£ÿ uÛÀ<äq\qT yêÏ kÕsê+XÊìï s¡TEe⁄ #˚dü÷Ô yêÏì

Á|ü|ü+#êìøÏ #êÏ #ÓbÕŒ*.

***

Page 35: Yuvatharam Samasya

$XÊK|ü≥ï+ $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*

ùdyêø±s¡ Áø£e÷\T : düº&ûdü]ÿ Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt,

>∑÷sêÿ …’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+

>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\, ÄHé˝…’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D),

u≤\u≤*ø£\≈£î $yø£yêVæ≤ì (u≤\$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q

•ø£åD≤ •_sê\T, s¡ø£Ô<ëq •_sê\T, esYÿcÕ|ü⁄\T, o\ìsêàD

Á>∑+<∏ë\ Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<äTì bò˛À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D

yÓTT<ä\>∑Tq$.

eTVü‰eT+&É* ‘Ó\T>∑T Á|ü#·Ts¡D\T : • eTVü‰eT+&É* \ø£å eTT

eT]j·TT ø±s¡ Áø£eTeTT\T • uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $yø±q+<äT&ÉT

• C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘· ` kÕ«$T $yø±q+<ä • $<ë´]ú Àø±ìøÏ

#·Tø±ÿì • o\ìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î

m˝≤? • ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $yø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À

düeTdü \ |ü]cÕÿs¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT |ü<ä∆‹

• eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäT\T • MTs¡T Hêj·T≈£î\T ø±<ä\#·T

≈£îHêïsê! • j·TTe‘·s¡+ düeTdü `<ëì |ü]cÕÿs¡+

$y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœ\uÛ≤s¡‘· $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*,

Ä+Á<ÛäÁ|ü<XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $yø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£

VVYM yê]# Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.

Page 36: Yuvatharam Samasya

eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<›X´eTTuÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝Àì nq+‘·yÓTÆq J$‘· eT÷\´

eTT\qT, kÕ«$T $yø±q+<ä ìπsú•+∫q o\ Á|ü<Ûëq, e÷qe ìsêàD

ÄX¯j·TeTT\‘√ j·TTe≈£î\qT ñ‘˚Ô»|üs¡∫ C≤rj·T ìsêàD

ø±s¡ Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡ú, ìsê&É+ãs¡ ùdyê XøÏÔ‘√, $X«e÷qe ø£fi≤´D

ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì#˚j·TT≥≈£î eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷»

ø£\Œq≈£î yê]ì düT•øÏå‘·T\ CÒj·TT≥jT. á dü+düú ø±s¡ πøåÁ‘·eTT

Äùd‘·T Væ≤eTe‘Y |üs¡ +‘· uÛ≤s¡‘·<XeTT.

The Problem of the Youth and Its Solution (Telugu)First Published Nov, 2013 (1000 Copies)

Price : Rs. 5.00

The Problem of the Youth and Its Solution (Telugu) ISBN 978-81-86974-78-0

Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President,

Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf

of Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban

bhavan, Balaram Dharma Sopan (P.O.), Khardaha, North

24 Parganas, West Bengal - 700 116. Ph: 033-23506898,

23524714. www.abvym.org e-mail: [email protected]

Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5,

Madhuranagar, Visakhapatnam. Ph. 2735878

Sath

yam

984

999

653

8