అఖండ దైవిక వస్తువులు price list

21
అఖండ İైȇక వసుŠవュల。 1)ǵజర、ప ĻムŵĮరŐ గణపdz=350=00 To 1000=00. 2)ĻムŵĮరŐ గణపdz=80=00. 3)పసుపュ ĥテర వ మల=350=00 To 1000=00. 4)గర జప ĥテర వ మల=350=00 To 1000=00. 5)Ƿదరస వసుŠవュల。=Gram 12=00. 6)ȏĮజćĬ=800=00 To 1000=00. 7)ĻムŵĮరŐ ȏనుమȴ=150=00. 8)ఓం =30=00. 9)సŵĽి Š ȡ=30=00.

Upload: nerella-raja-sekhar

Post on 04-Aug-2015

319 views

Category:

Documents


22 download

TRANSCRIPT

అఖండ క వసువ ల 1) జర ప ర గణప =350=00 To 1000=00.

2) ర గణప =80=00.

3)పసుప ర వ మ ల=350=00 To 1000=00.

4)గ ర జప ర వ మ ల=350=00 To 1000=00.

5) దరస వసువ ల =Gram 12=00.

6) జ =800=00 To 1000=00.

7) ర నుమ =150=00.

8)ఓం =30=00.

9)స =30=00.

అఖండ క వసువ ల

10) నజంట=250=00.

11)ఏ ళం=500=00.

12)స ర గణప =200=00.

13)మ త ప గణప =200=00.

14) గణప =200=00.

15)మరకత గణప =200=00.

16)పసుప మ గణప =200=00.

17)స టక గణప =200=00.

అఖండ క వసువ ల

18)వక గణప =200=00. For Gram 20=00.

19)టగ గణప =200=00 For Gram 20=00.

20)ఎల గణప =200=00. For Gram 20=00.

21) ఘ హర ప ళ గణప =200=00 For Gram 20=00.

22)ద ణ వృత శంఖం=250=00 To 2500=00.

23)మ త ప శంఖం =50=00 To 1250=00.

24) దరస శంఖం =Gram 12=00.

అఖండ క వసువ ల

25)ల యణ శంఖం=150=00.

26)స టక శంఖం=Gram 20=00.

27)ఉత వృత శంఖం=350=00 To 1100=00.

28) మ చ ల =10=00 Each One .

29) ల ఫలం=10=00 Each One.

30)ల గవ ల =2=00 Each One.

31) యంతం=250=00.

32)అష త యంతం=350=00.

33)పంచ త యంతం=350=00

34)స అష త యంతం=550=00

35)అష త క ర యంతం=450=00

36)క ర యంతం=450=00

37)క ం ర యంతం 650=00.

38) ర పస యంతం=250=00.

39) యం ల 5"*5" =100=00

40) యం ల 3"*3" =50=00

41) యం ల 2"*2"=30=00

అఖండ క వసువ ల అఖండ క వసువ ల

అఖండ క వసువ ల

42)ల యణ ల మం=2500=00.

43)ల జ రన ల మం=3500=00.

44)రఘ ధ ల మం=3500=00.

45) మ ద ల మం=5000=00.

46) ధర ల మం=3500=00.

47) దర ల మం=3500=00.

48)రణ మ ల మం=4500=00.

49) జ జశ ర ల మం=5000=00.

50)అనంత ల మం=4500=00

అఖండ క వసువ ల

51)మధుసూధన ల మం=4500=00

52)సుదర న ల మం=1500=00.

53)గ ధర ల మం=5500=00.

54)హయ వ ల మం=6500=00.

55) గ ర ం ల మం=6500=00.

56)ల నర ం ల మం=3500=00.

57) సు వ ల మం=4500=00.

57) సు వ ల మం=4500=00.

58)పదు మ ల మం=6500=00.

అఖండ క వసువ ల

59)సంకరణ ల మం=3500=00.

60)అ ర ద ల మం=3500=00.

61) వ హ ల మం=6500=00.

62) ల వ హ ల మం=7500=00.

63)ఆ క ర ల మం=7500=00.

64) క ర ల మం =7500=00

65) పంచమ ఖ నర ంహ ల మం=8500=00.

66)సర మ ఖ నర ంహ ల మం=8500=00.

67) మనమ ల మం=5500=00.

అఖండ క వసువ ల

68) పర మ ల మం=4500=00.

69) మ ల మం=5500=00.

70) మ ంజ య ల మం =4500=00.

71) మబహ ల మం =4500=00.

72) రకబహ ల మం=4500=00

73) సం న ల ల మం=1000=00

74) మదన ల ల మం =4500=00.

75) పద భ ల మం=4500=00.

76) ఆ ష ల మం=6500=00.

అఖండ క వసువ ల

77) అచు త ల మం =4500=00

78) ల క బర ల మం 4500=00.

79) క ల మం =3500=00.

80) ల మం =2500=00.

81)వృ ర =265=00.

82)ల ర =225=00-385=00.

83)క ర ర =450=00.

84)ఎన ర =225=00.

అఖండ క వసువ ల

85) హన యంతణ ర =100=00.

86) ప ర =275=00.

87)బ రక ర =175=00.

88)అష త ర =150=00. AND 250=00.

89)ఎన ర బ =225=00,380=00.

90)నవగ ర =280=00.

91)పసుప ర =100=00.

92)అం రక ర =100=00.

అఖండ క వసువ ల

93)శ గహ ర =100=00.

94) స ర =30=00.

95)పంచ త స ర =250=00.

96) ర =100=00.

97)బ ర =100=00.

98)జ ర =100=00.

99) దరస ర =12=00 Gram.

100)స టక యంత ర =20=00 Gram.

అఖండ క వసువ ల

101)స టక ర ల =200=00.

102)అ ర =100=00.

103) మ నువ =255=00.

104) గ =125=00.

105) ం =100=00.

106) ఎడ షన టవ =250=00.

107) బ =185=00.

108)ల బ =265=00.

అఖండ క వసువ ల

109)ట గ =235=00.

110) ష బ =100=00 To 2500=00.

111) ల =80=00.

112) ల =20=00,50=00,125=00.

113) ం =1000=00 BIG.

114) బల =35=00 TO 125=00.

115)ల హ బల =115=00,215=00.

116) =125=00.

అఖండ క వసువ ల

117)బ ఘ ర =80=00 TO 750=00.

118) బ =125=00.

119) = 125=00.

120) గ =1050=00.

121) ట ంట =1150=00.

122) =275=00.

123)బ =100=00.

124)గ రప =300=00.

అఖండ క వసువ ల

125) బ ంబ ట =100=00,200=00.

126)మ ం స =135=00.

127)ఎ =210=00.

128) =325=00.

129) ష ట =125=00,250=00.

130) =270=00.

131) గ ం =375=00.

132)హం బ =100=00.

అఖండ క వసువ ల

133) ల ష ప =125=00.

134)ఖజ త =450=00.

135) గ =650=00.

136)ఇందజ =100=00,2500=00.

137)ల ం బ ద= 250=00.

138)అం ర బ ద=170=00.

139)ప సన బ ద =400=00.

140) ట బ ద =235=00.

అఖండ క వసువ ల

141) ల బ ద =165=00.

142)ట బ ద =150=00.

143)ధనల భ బ ద =250=00.

144) బ ద =250=00.

145) ం సన బ ద =165=00.

146) ఖ జ =500=00.

147) ర వ మ ల =350=00.

148) య ం =500=00.

అఖండ క వసువ ల

149)ఏకమ ర =1500=00.

150) మ ర =100=00,1500=00.

151) మ ర =100=00,400=00,1000=00.

152)చత ర ర =100=00,150=00.

153)పంచమ ర =50=00,100=00.

154)షణ ర =100=00,200=00.

155)సపమ ర =350=00,400=00.

156)అషమ ర =1500=00.

అఖండ క వసువ ల

157)నవమ ర =2500=00.

158)దశమ ర =3000=00.

159)ఏ దశమ ర =3500=00.

160) దశమ ర =4000=00.

161)త దశమ ర =8000=00.

162)చత రశమ ర =20000=00.

163)గణ ర = 500=00.

164) శంక ర =2500=00.

అఖండ క వసువ ల

165) గ ర =6500=00.

166)ద ణ వృత శంఖం =250=00To 2500=00.

167)ఉత వృత శంఖం =250 To 950=00.

168)గణ శంఖం =75=00To 450=00.

169)మ త ప శంఖం=50=00To 1200=00.