Roll No Name Father Name - Sushree Pritismita Pritam Sahu BHU-25 Shreeya Mohanty Kamala Kanta Mohanty BHU-26 Prabhupada Satpathy Durga Sankar Satpathy CHA-1 Prikshit Sood Aditya Sood CHA-4 Yash Sharma Manmohan Sharma CHA-20 Subodh Sudhir Kataria Arya CHA-24 Srishti Yadav Bobish Kumar ... Roll No Name Father Name RAN-13
/ 8