song no 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum...

22
St. Marys MSO Church, Vienna. Page 1 of 22 Song No 1 ആŋബം : őേനഹŔപതീകം രചന : സംഗീതം : പാടിയത : യശദാസ Yahoodiyayile oru graamathil oru dhanu maasathin kulirum raavil raapaarthironnorajapalakar daivanaamam kettu aamodarayi (2) varnaraajikal vidarum vaanil vellimeghangal ozhukum raavil thaarakarajakumariyodo annu thinkal kala paadi GLORIYA (yahoodiyayile) thaarakam thanne nooki aattitayar nadannu thejassu munnil kandu, avar bethalem thannil vannu, Raajaathi rajante ponthirumeni Raajathi raajante ponthirumeni Avar kaalithozhuthil kandu…… (varnaraajikal) Mannavar moovarum, daaeedin suthane, Mannavar moovarum , daaveedin suthane, kandu vanangiduvan, avar kaazhchayumay vannu….. devaadidevante thirusannidiyil, devaadidevante thirusannidiyil, avar kaazhchakal vachu madangi…… (yahoodiyayile) യഹദിയായിെല oŔഗാമtിoധനമാസtികളിരം രാവില രാപാʼntിരേnരജപാലകര ദവനാദം കūƴ ആേമാദരായ (2) വʼnŲരാജികള വിടരം വാനില വിേമഘţള oഴകം രാവില താരകരാജകമാരിേയാെടാtn തിŢŌkപാടി gറിയ, an തിŢŌkപാടി, gറിയ താരകം തെn നാkി ആūിടയര നടn തജsƴ nികǏട, aവര ബേതĭം nിn, രാജാധി രാജǐെറ പാłതിരേമനി രാജാധി രാജǐെറ പാłതിരേമനി aവര കാലിെttികǏട nവര മവരം, ദാവീദിന സതെന, nവര മവരം, ദാവീദിന സതെന, കǏട വണţിടവാന, aവര കാōചയമായ n.. ദവാധിേദവǐെറ തിരസnിധിയില, ദവാധിേദവǐെറ തിരസnിധിയില, aവര കാōചകള cƴ മടţി miyasingapore.com

Upload: others

Post on 06-Nov-2019

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 1 of 22

Song No 1 ആ ബം : േനഹപതീകം രചന : സംഗീതം : പാടിയത് : േയശുദാസ് Yahoodiyayile oru graamathil oru dhanu maasathin kulirum raavil raapaarthironnorajapalakar daivanaamam kettu aamodarayi (2) varnaraajikal vidarum vaanil vellimeghangal ozhukum raavil thaarakarajakumariyodo annu thinkal kala paadi GLORIYA (yahoodiyayile) thaarakam thanne nooki aattitayar nadannu thejassu munnil kandu, avar bethalem thannil vannu, Raajaathi rajante ponthirumeni Raajathi raajante ponthirumeni Avar kaalithozhuthil kandu…… (varnaraajikal) Mannavar moovarum, daaeedin suthane, Mannavar moovarum , daaveedin suthane, kandu vanangiduvan, avar kaazhchayumay vannu….. devaadidevante thirusannidiyil, devaadidevante thirusannidiyil, avar kaazhchakal vachu madangi…… (yahoodiyayile) യഹൂദിയായിെല oരു ഗാമtില് oരു ധനുമാസtിന് കുളിരും രാവില് രാപാ tിരുേnാരജപാലകര് േദവനാദം േക ആേമാദരായ് (2) വ രാജികള് വിടരും വാനില് െവllിേമഘ ള് oഴുകും രാവില് താരകരാജകുമാരിേയാെടാtnു തി kല പാടി േgാറിയ, anു തി kല പാടി, േgാറിയ താരകം തെn േനാkി ആ ിടയര് നടnു േതജs മുnില് ക ടു, aവര് േബേതം തnില് വnു, രാജാധി രാജ െറ െപാ തിരുേമനി രാജാധി രാജ െറ െപാ തിരുേമനി aവര് കാലിെtാഴുtില് ക ടു മnവര് മൂവരും, ദാവീദിന് സുതെന, മnവര് മൂവരും, ദാവീദിന് സുതെന, ക ടു വണ ിടുവാന്, aവര് കാ ചയുമായ് വnു.. േദവാധിേദവ െറ തിരുസnിധിയില്, േദവാധിേദവ െറ തിരുസnിധിയില്, aവര് കാ ചകള് വc മട ി

miya

singa

pore

.com

Page 2: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 2 of 22

Song 2

Song: Kaaval Maalakhamare Devotional Album: Snehapratheekam(Tharangini) Lyrics &Music: A.J.Joseph, Singers: Sujatha,Chorus Kaaval maalakhamaare, kannadaykkaruthe Thazheyee pulthottilil raaja raajan mayangunnu Unni urangu Unniurangu Unni urangurangu Thalirarnna ponmeni novume Kulirormma vaykkolin thottilalle (2) Sukha sushupthi pakarneeduvan Naathanu sayyayorukoo (2) (Kaaval) Unniurangu… Neela nilamalar meyunna sharon thazhvara thaninle Pani neer poove (2) Then thulumbum ithalukalay Thooval kidaykkyorukoo (2) (Kaaval) Jordan nadikkare ninnanayum Poonthen manamulla kunjikaatte(2) Pulkiyunarthalle Naadanurangatte Parisudha raathriyalle (2) Unniurangu… കാവല് മാലാഖമാേര .ക ടkരുേത.. താേഴയീ പുല് െതാ ിലില് രാജരാജന് മയ ുnു u ീ uറ ു, u ീ uറ ൂ u ീ uറ ുറ ു തളിരാ n െപാ േമനി െനാവുnുേവാ കുളിരാ n ൈവ േkാലിന് െതാ ിലേല (2) സുഖസുഷു തി പക nീടുവാന് നാഥനു ശy oരുkൂ(2) (കാവല് മാലാഖമാേര.... ) നീല നിലാമലറ് േമയുn ശാേരാന് താ വര തnിെല പനിനീ പൂേവ.. േതnുള mും iതള കളാെല തൂവല് കിടkേയാരുkൂ..(2) (കാവല് മാലാഖമാേര.... ) േയാ dാന് നദിkെര നിnണയും.. പൂേnന് മണമുളള കു ിkാേ (2) പുല് കിയുണ tേല നാഥനുറ െ ..പരിശുdരാ തിയേല (2) (കാവല് മാലാഖമാേ◌ര...)

miya

singa

pore

.com

Page 3: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 3 of 22

Song No 3

Devotional Album: Snehapratheekam Lyrics &Music: A.J.Joseph ;Singers: Yesudas,Chorus

Doore ninnum doore..doore..ninnum marubhoovin vazhikaliloode.. Oru kaalithozhuthu thedi.. moonnu raajakkanmaarethi.. (2) Vaanam thelinju ninnu divya thaaram thilangi ninnu…(2) Malakhamaaravar vaanaveedhikalil sthuthi geethangal paadi..(2) la..la..la..la. Manjin thullikal thazhukiyurangum Bethelahemin vazhikaliloode..(2) Oru pulkkudil thedi Deva suthane thedi Idayanmaarumanjallo Avar kaalithozhuthu kandu avar swargeeya gaanam kettu..(2) Mariyaa suthanaay pulkkoottil maruvum mishihaanaathane kandu..(2) (Doore ninnum dooore) Vellinilaavin kuliralayil neeraadiyethiya raakkuyilukal.. (2) Nava swara manjariyil oru manassode.. naadhane vazhthi paadunnu.. Vaanam thelinju ninnu divya thaaram thilangi ninnu…(2) Malakhamaaravar vaanaveedhikalil sthuthi geethangal paadi..(2) (Doore ninnum dooore) Song 3 ദൂെരനിnും ദൂെര ദൂെരനിnും മരുഭൂവിന് വഴികളിലൂെട.. oരു കാലിെതാഴുtു േതടി..മൂnു രാജാk മാെരtി.(2) വാനം െതളി ു നിnു ദിവ താരം തിള ി നിnു...(2) മാലാഖമാരവറ് വാനവീഥികളില് തുതിഗീത ള് പാടി.(2) മ ിന് തുlളളികള് തഴുകിയുറ ും േ◌ബതിലേഹമിന് വഴികളിലൂെട(2) oരു പു kുടില് േതടി..േദവസുതെന േതടി iടയ മാരുമണ േലാ. aവറ് കാലിെtാഴുtു കണടു aവറ് സ gീയ ഗാനം േക (2) മരിയാസുതനായ് പു കൂ ില് മരുവും മിശിഹാനാഥെന ക ടു(2) ദൂെരനിnും ദൂെര ദൂെരനിnും െവളളിനിലാവിന് കുളിരലയില് നീരാടിെയtിയ രാkുയിലുകള് (2) നവ സ രമ ചരിയില് oരു മനേസാെട നാഥെന വാ tി പാടുnു.. വാനം െ◌തളി ു നിnു ദിവ താരം തിള ി നിnു..(2) മാലാഖമാരവറ് വാനവീഥികളില് തുതിഗീത ള് പാടി.(2) ദൂെരനിnും ദൂെര ദൂെരനിnും

miya

singa

pore

.com

Page 4: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 4 of 22

Song 4 Song: Paithalaam yeshuve Devotional Album: Snehapravaham Singer: KS Chitra Paithalaam yeshuve.. ummavachummavachunarthiya.. Aaattidayar unnatharee… ningal than hrithil..yeshunadhan pirannu.. (Paithalaam yeshuve) lalalaa..lalalaaa…lalalaa..lalalaaa……ahhaa..haaa..ummhum..hum.. Thaalappoliyekaan..thamburu meettuvaan.. thaarattu paadiyurakkeduvaan (2) Thaaraganangalaal aaagatharaakunnu.. vaanaroopikal gaayaka shreshtar.. Vaanaroopikal gaayaka shreshtar.. (Paithalaam yeshuve) Ullil thira thallum modhathodethum.. paarake prekshakar niranirayaay (2) Nadhadhinaadhanaay..vaazhumenneeshanaay.. unarvodekunnen ulthadam njaan Uarvodekunnen ulthadam njaan (Paithalaam yeshuve) Song 4 ൈപതലാം േയശുേവ..umെവc mെവc ണ tിയ.. ആ ിടയര് unതേര..നി തന് ഹൃtില് േയശു നാഥന് പിറnു.. ൈപതലാം േയശുേവ..umെവc mെവc ണ tിയ.. ആ ിടയര് unതേര..നി തന് ഹൃtില് േയശു നാഥന് പിറnു..ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...aഹാ..aഹാ..aഹാഹാ..uം...uം... താലെപാലിെയകാന് തംബുരു മീ വാന്..താരാ പാടിയുറkീടുവാന്... താലെപാലിെയകാന് തംബുരു മീ വാന്..താരാ പാടിയുറkീടുവാന്... താരാഗണ ളാല് ആഗതരാകുnു..വാനാരൂപികള് ഗായകര് േ ശ ര്.. വാനാരൂപികള് ഗായകര് േ ശ ര്.. ൈപതലാം േയശുേവ..umെവc mെവc ണ tിയ.. ആ ിടയര് unതേര..നി തന് ഹൃtില് േയശു നാഥന് പിറnു..ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...aഹാ..aഹാ..aഹാഹാ..uം...uം... ullില് തിരതല ം േമാദെതാെടtും പാരാെക േ പkകര് നിരനിരയായ്.. ullില് തിരതല ം േമാദെതാെടtും പാരാെക േ പkകര് നിരനിരയായ്.. നാഥാഥി നാഥനായ് വാഴുെമനീശനായ്..uണ േവാെടകുെnന് u തടം ഞാന്.. uണ േവാെടകുെnന് u തടം ഞാന്.. ൈപതലാം േയശുേവ..umെവc mെവc ണ tിയ.. ആ ിടയര് unതേര..നി തന് ഹൃtില് േയശു നാഥന് പിറnു..ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...aഹാ..aഹാ..aഹാഹാ..uം...uം...

miya

singa

pore

.com

Page 5: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 5 of 22

Song 5

Song: Puthiyoru pulari Devotional Album: Snehapravaham Lyrics:Sr.Mary Agnus; Music: Fr:Justin Panackal; Singer: Yesudas/Chorus Puthiyoru pulari vidanrnnu mannil Puthiyoru gaanamuyarnnozhuki Innallo innalo vinninte naadhanee-Mannil pirannoru mangala sudinam Pirannoru mangala sudinam Aha haa aha haa ahaa haa ahha haaa Manninte shapam akatidanayi Daivam than soonume nalkiyallo Bethlehamiloru goshale thannil than Jaathanayi vaanidunnu [Puthiyoru.. Vanavar Padunna NavyaGanam Manavaronnai Padidatte Athyunnathangalil 'Sthothram Mahesanu Paril Santhi Manavarkku (Puthiyoru Pulari....) Song 5 പുതിെയാരു പുലരി വിട nു മnില് പുതിെയാരു ഗാനമുയ െnാഴുകി inേലാ inേലാ വി ി െ നാഥനീ മ ില് പിറെnാരു മംഗള സുദിനം..പിറെnാരു മംഗള സുദിനം ആഹാ.ഹാ..ആഹാ.ഹാ.ആഹാ.ഹാ..ആഹാ.ഹാ. മ ി െ ശാപം aക ിടാനായ് ൈദവം തന് സൂനുേവ ന കിയിേല േബതേലേഹമിെലാരു േഗാശാല തnില് താന് ജാതനായി വാണിടുnു ( പുതിെ◌യാരു പുലരി ) മാനവറ് പാടുn നവ ഗാനം മാനെവരാnായ് പാടിെ aത ുnത ളില് േതാ തം േമഹശ പാരില് ശാnി മാനവ k് ( പുതിെ◌യാരു പുലരി )

miya

singa

pore

.com

Page 6: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 6 of 22

Song 6

Song: Raathri..raathri Devotional Album: Snehapratheekam (Tharangini) Lyricist: AJ Joseph Music: AJ Joseph Singer: KJ Yesudas

Rathri Rathri Rajatha Rathri Rajathi Rajan piranna raatri…(2) Dukhangalellaaam akalunna..raatri..(2) Dukhitharkkaaashwaasamekunna raatri Neehaaara sheethala raatri Swargeeeya raaatri………. (2) Gloriyaa..gloriya..gloriya..gloriyaa in excelziz thevoo…. (Raatri raatri) Thaaraaakumaarikal than sangeetha maadhuri (2) Thaarapadhangalil uyarunna raatri Thoomanju peyyunna raatri Swargeeya raatri……….. (2) Gloriyaa..gloriya..gloriya..gloriyaa in excelziz theo…. (Raatri raatri) Daiveeka sneham meri than suthanaay (2) Eee manninte madiyil mayangunna raatri Sanmanassullor than raatri.. Swargeeya raatri.. (2) Gloriyaa..gloriya..gloriya..gloriyaa in excelziz theoo…. (Raatri raatri) Song 6 രാ തി രാ തി രജത രാ തി രാജാധിരാജന് പിറn രാ തി (2) ദുഖ െളലാം aകലുn രാ തി ദുഖിത kാശ ാസം ഏകുn രാ തി (2) നീഹാര ശീതള രാ തി ..സ gീയ രാ തി (2) േgാറിയാ േgാറിയാ േgാറിയാ േgാറിയാ iന് e േസലിസ് േദവൂ.. ..( രാ തി രാ തി) താരാകുമാരികള് തന് സംഗീത മാധുരി (2) താരാപഥ ളില് uയരുn രാതി തൂമ ു െപy n രാ തി സ gീയ രാ തി ........ (2) േgാറിയാ േgാറിയാ േgാറിയാ േgാറിയാ iന് e േസലിസ് േദവൂ.. ..( രാ തി രാ തി) ൈദവീക േനഹം േമരി തന് സുതനായ്..(2) ഈ മ ി െ മടിയില് മയ ുn രാ തി സ മനസുേളളാര് തന് രാ തി .. ..സ gീയ രാ തി (2) േgാറിയാ േgാറിയാ േgാറിയാ േgാറിയാ iന് e േസലിസ് േദവൂ.. ..( രാ തി രാ തി)

miya

singa

pore

.com

Page 7: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 7 of 22

Song 7

Song: Unarooo manasse Devotional Album: Snehapratheekam Lyricist: AJ Joseph Music: AJ Joseph Singer: KJ Yesudas Unaroo manassee…pakarooo gaanamritham Theliyoooo thirikalee..raajaraaja sannidhiyil (2) Pani neer poovithalil pathiyum thoomanjupol Oru neerkkanamaay aliyaam eee kaasayil Thirunaama japamaalayil oru raagamaayuyaraan (2) ( Unaroo manasse) Maninaadhamuyarunnooo…manassil nee nirayunnoo Yeshuveee devasuthaa…varamaari choriyanamee Paripaavanaam paranee padhathaarilennabhayam (2) ( Unaroo manasse) Song 7 uണരൂ മനേസ... പകരൂ ഗാനാമൃതം െതളിയൂ തിരികേള..രാജരാജസnധിയി (2) (uണരൂ മനേസ.... ) പനിനീര് പൂവിതളി പതിയും തൂമ ുേപാല് oരു നീര് kണമായ് aലിയാം ഈ കാസയി ല് തിരുനാമ ജപമാലയി ല് oരു രാഗമായുയരാം(2) (uണരൂ മനേസ....) മണിനാദമുയരുnു മനസില് നീ നിറയുnു േയശുേവ േദവസുതാ വരമാരി െചാരിയണേമ പരിപാവനനാം പരേന..പദതാരിെല nഭയം(2) (uണരൂ മനേസ....)

miya

singa

pore

.com

Page 8: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 8 of 22

Song 8

Kunjilam umma tharaan naadhan koodevannu njaanente kunjunnaalil aamodamaanandichu amma than kunjine kaatheedum pole aanandamekuvaan naadhan chaare vannu (kunjilam...) Koottukaarothu kalikkumpol koottukoodaan nee vannu (2) arivu pakarnnu dhyaanameki en gurunaadhanaay nee vannu (2) (kunjilam...) Njaan nadanna vazhikalil kaaval doothanaay nee vannu (2) njaanurangunna nerathinellaam thaaraattu paattumaay nee vannu (2) (kunjilam...) Song 8 Album: Jesus; Singer: Gayathri; Lyrics: Br.Edwin. Music:Peter Cheranalloor കു ിളം um തരാന് നാഥന് കൂെട വnു ഞാെന നെ കു ിnാളി ല് ആേമാദമാ nിc am തന് കു ിെന കാtീടുംേപാെല ആനnേമകുവാന് നാഥന് ചാെര വnു (കു ിളം um) കൂ കാെരാtു കളിkുേmാള് കൂ കൂടാന് നീ വnു(2) aറിവു പകര് nു ധ ാനേമകി eന് ഗുരു നാഥനായ് നീ വnു (2) (കു ിളം um) ഞാന് നടn വഴികളില് കാവല് ദൂതനായ് നീ വnു (2) ഞാനുറ ുn േനരtിെലലാം താരാ പാ മായ് നീ വnു (2) (കു ിളം um)

miya

singa

pore

.com

Page 9: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 9 of 22

Song No 9

Kanyaka Suthanayi Innu ravil Mannavan Avaniyil Vannallo Manam Poothu virinjallo Surasuthan Avaniyil Vannallo (Kanyaka Suthanayi……) Aattidayanmaar Aadharavaayi Mangalla Ganam Padunnu Surasudha Devanu Padunnu Paraneshu Vannu Udichallo (kanyaka Sudhanayi ….) Thappukal Kottam Kristhuvinu Thampuru meettam Kristhuvinu Thappukal kotti Thampuru meetti Paattukal Paadam Kristhuvinu (Kanyaka Sudhanayi………) Song 9 കന കസുതനായ് inുരാവില് മnവന് aലനിയില് വnേലാ മാനം പൂtുവിട nേലാ സുരതാരമവനിയില് വnേലാ (കന ക സുതനായ്......) ആ ിടയ മാറ് ആദരവായ് മംഗളഗാനം പാടുnു സുരസുതേദവനു പാടുnു പരേനശു വnു uദിcേലാ (കന ക സുതനായ്...........) തp കള് െകാ ാം കി തുവിനു തmുരുമീ ാം കി തുവിന് തp ക െകാ ി തmുരുമീ ി പാ കള് പാടാം കി തുവിന് (കന കസുതനായ് ..........)

miya

singa

pore

.com

Page 10: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 10 of 22

Song No. 10 Song: Christmas raavu Devotional Album: Mochanam Lyricist: P.K.Gopi Music Tomin J Thachangari IPS Singer: Sujatha Christmas raavanja neram Pulkoottil prabhagamayi Daivathin sudan pirannu Lokathin pradeekshayay Vaanil varavelppin Shubha geedam shanthiyeki Paril guru nadhan manatharil jadhanayi Vathyasalyamolum pon paithalay hoi Aathmeeya jeevan nalkunnida..(vaanil..) Christmas raavanja neram Pulkoottil prabhagamayi Daivathin sudan pirannu Lokathin pradeekshayay Eee shandhadayil oru nimisham oorkuvin(2) Nin sodaranil eeshane nee kanduvo(2) Manushyaranyarayi akaluvan Manassil uyarunna mathilukal Eni neekki mannil shanthi ekan christmas vannidha Vaanil varavelppin Shubha geedam shanthiyeki Paril guru nadhan manatharil jadhanayi Vathyasalyamolum pon paithalay hoi Aathmeeya jeevan nalkunnida..(vaanil..) ekandhadayil eeshwaranil cheruvin(2) nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil varavelppin Shubha geedam shanthiyeki Paril guru nadhan manatharil jadhanayi Vathyasalyamolum pon paithalay hoi Aathmeeya jeevan nalkunnida..(vaanil..) Christmas raavanja neram........ Vaanil varavelppin ............ Paaril guru naajaathanaayi........ Vaalsalyamolum ........ Atmeeya...... (krismas ravanajna...) Song No. 10

miya

singa

pore

.com

Page 11: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 11 of 22

കി മസ് രാവണ േനരം പു kു ില് പഭാതമായി ൈദവtിന് സുതന് പിറnു േലാകtീ പതീkയായി വാനില് വേരവ pീന് ശുഭഗീതം ശാnിയകി പാരില് ഗുരുനാഥന് മനതാരില് ജാതനായി വാtല േമാലും െപാന് ൈപതലായ് േഹായ് ആtീയ ജീവന് ന കുnിതാ.. (2) (കി മസ് രാവണ േനരം) ഈ ശാnതയിെലാരു നിമിഷേമാ kുവിന് ..ഓ kുവിന് നിന് േസാദരനിലീേശേന നീ ക ടുേവാ..കടുേ◌വാ

ടുേവാ മനുഷ രന രായകലുവാന് .മനസിലുയരുn മതിലുകള് iനി നീkി മnില് ശാnിേയകാന് കിസ് മസ് വnിതാ.. വാനില് വേരേവ പിന് ശുഭഗീതം ശാnിേയകി പാരില് ഗുരുനാഥന് മനതാരില് ജാതനായി വാtല േമാലും െപാന് ൈപതലായ് േഹായ് ആtീയ ജീവന് ന കുnിതാ.. (2) (കി മസ് രാവണ േനരം) ഏകാnതയിലീശ രനില് േചരുവിന് ..േചരുവിന് നീ േതടിവn ശാnതയും േനടുവിന്..േനടുവിന് മതവികാരtിലുപരിയായ്..മനുജെരലാരുമുണരുവാന് തിരു േനഹദൂതുമായി വീ ടും കി മസ് വnിതാ.. ലലലാ..ലലല..ലലല... വാനില് വേരവ pീന് ശുഭഗീതം ശാnിയകി പാരില് ഗുരുനാഥന് മനതാരില് ജാതനായി വാtല േമാലും െപാന് ൈപതലായ് േഹായ് ആtീയ ജീവന് ന കുnിതാ.. (2) (കി മസ് രാവണ േനരം)

miya

singa

pore

.com

Page 12: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 12 of 22

Song 11 Kurunnu Paithaley, Kurunnu Paithale Suvarnna Megameki Nee Virunnu vannuvo, virunnu vannuvo Thakarnna Manasangallil (Kurunnu Paithaley…..) Ninakku Mathramayi Njaan Kurichidam Unnarthu pattil oorumee soranjelle(2) Ninakku Kelkkuvan, Ninakk uranguvan Padutha Sneha Keerthanam (2) (Kurunnu Paithaley……..) Orittu Snehamorthu Katthirickumee Kurunnu Jeevithanjal vadi veezhave (2) Avarkku Jeevitham Pakuthu Nalkuvan Ninakku Kazhchayayidam (2) (Kurunnu Paithale…)…(2) (Virinnu vannuvo…..(2) ഗീതം 11 കുരുnു ൈപതേല, കുരുnു ൈപതേല, സുവ േമഘേമകി നീ വിരുnു വnുെവാ, വിരുnു വnുെവാ തക n മാനസ ളില് (കുരുnു ൈപതേല,.........) നിനkു മാ തമായി ഞാന് കുറിcിടാം uണ tുപാ ലൂറുമീ സ ര െള (2) നിനkു േക kുവാന്, നിനkുറ ുവാന് പടുt േനഹകീ tനം (2) (കുരുnു ൈപതേല......) oരി േനഹെമാ tു കാtിരിkുമീ കുരുnു ജീവിത ള് വാടി വീഴേവ (2) aവ kു ജീവിതം പകുtു ന കുവാന് നിനkു കാ ചയായിടാം (2) (കുരുnു ൈപതേല)

miya

singa

pore

.com

Page 13: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 13 of 22

Song 12

Thaarame, Pontharame Bethlahemin Pullakame Mukthidhayakan Yesu Pirannu Sanmanasullorkku Santhi…….Santhi Sanmanasullorkku Santhi(2) (Tharame….) Vachanam Bhoomiyil Mamsamayi Santhiyarullunna Manthramayi (2) Suckyamekunna Aushathamayi Mochanamekunna Vazhiyayi Yesunadhan varavayi…. (Tharame……) Dhaham Theerkkunna Jalamayi Visappumattunna Appamayi (2) Iruttumattunna Villackayi Prathyasa Pakarum Uyarppayi…. (Tharame…. ) ഗീതം 12 താരേമ, െപാന് താരേമ േബദ് ലേഹമിന് പുളകേമ മുkിദായേനശു പിറnു സ മനസുെllാ kു ശാnി...... ശാnി.... സ മനസുെllാ kു ശാnി (2) (താരേമ....... ) വചനം ഭൂമിയില് മാംസമായി ശാnിയരുള n മ nമായി (2) െസൗഖ േമകുn ഔഷധമായ് േമാചനേമകുn വഴിയായി േയശുനാഥന് വരവായ്.... (താരേമ..........) ദാഹം തീ kുn ജലമായ് വിശp മാ n apമായി (2) iരു മാ n വിളkായി പത ാശ പകരും uയ pായി േയശുനാഥന് വരവായി.... ( താരേമ......)

miya

singa

pore

.com

Page 14: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 14 of 22

Song 13

Oru Dhivyatharam Vanil Udhichu Nithyamayi Jeeva dhanamayi (2) Albhuthatharakamayi Ozhiki Varunnu Manava Hridaya Nombaranjallil (2) Tharattupattunu Eennavumayi Pulkodikal Ganamuyarthu (2) Sisirakaram Navaganangallum Lokthin Rakshan Jathanayi Lokthin Rakshakan Innu Jathanayi (2) ഗാനം 13 oരു ദിവ താരം വാനില് uദിc നിത മായ് ജീവദാനമായ് (2) atുതതാരകമായ് oഴുകി വരുnു മാനവഹൃദയെനാmര ളില് (2) താരാ പാ ിന് ഈണവുമായ് പു െകാടികള് ഗാനമുയ tു (2) ശിശിരകരമാം നവഗാന ള ം േലാകtിന് രkകന് ജാതനായ് േലാകtിന് രkകന് inു ജാതനായ് (2)

miya

singa

pore

.com

Page 15: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 15 of 22

Song.1 4

Lalalalalalalalalla Israyele Sthuthicheeduka Rajathi rajan Ezhunnullunnu(2) Vineethanam Yesu Nathan Ninne thedi Alanjidunnu Karagoshamode sthuthichiduvin Halleluyya Geethi Padiduvin Uoorsalemin Rakshakanayavanu Davidin Puthrane Vazhthiduvin (Israyele ………..) Papickum Rogickum Sauckyamayi Anthanum Bathiranum Mochanamayi Thallarnnu poya Manasukallil …Puthu.. Udhanathin Jeevanayi Papinimariyathepole nee Papanjalle ettu cholliduvin Jeevan ninnil Chorinjidum Kanmanniyayi Kaathidum (Israyele…………) Sneham Mathram Pakarnnidan Jeevan Polum Nalkidum Hridayanjalku santhiyayi Karuanna mayan vannidum Sackeyvoosine Pole Nee Eeso Nadhane Cherthiduvin Kuravukal ellam ettedukkum Jeevitham Sobhanam Aayidum (Israyele……) Lalalalala ഗീതം1 4 ല ലലലലലലലലലല iസാേയേല തുതിcിടുക രാജാധിരാജന് e nുll nു (2) വിനിതനാം േയശുനാഥന് നിെn േതടി aല ിടുnു കരെഘാഷേമാെട തുതിcിടുവിന് ഹേലലുyാ ഗീതി പാടിടുവിന് ഊ േ മിന് രkകനായവന് ദാവീദി പു തെന വാ tുവിന് (iസാേയേല.......) പാപkും േരാഗിkും െസൗഖ വുമായ് anനും ബധിരനും േമാചനമായ് തള nുേപായ മനസുകളില്.....പുതു... u ഥാനtിന് ജീവnായ് പാപിനിമറിയെtേപാെല നീ പാപ െള ഏ െചാലിടുവിന് ജീവന് നിnില് െചാരി ിടും ക ണിയായ് കാtിടും (iസാേയേല......)

നഹം മാ തം പക nിടാന് ജീവ േപാലും ന കിടും ഹൃദയ kു ശാnിയായി കരുണാമയന് വnിടും സേkവൂസിെന േപാേല നീ ഈേശാനാഥെന േച tിടുവിന്

miya

singa

pore

.com

Page 16: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 16 of 22

കുറവുകള് eലാം ഏെ ടുkും ജീവിതം േശാഭനമായിടും (iസാേയേല......) ലലലലലലലലലലലലലല

miya

singa

pore

.com

Page 17: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 17 of 22

Song 15

Vinniluyarnnoru Santhi than Geetham Malakhamaaravar Chernnu Paadi (2) Dhuckitharckum Peeditharkkum Aaswasamekunna Punnyageetham (2) Snehathin Dhoothumayi Paril Vannu Yagamayi Theeran Manavarkkayi (2) Paadidam Onnayi Manavarellam Hridayangal Thazhukunnoru Dhivyageetham (2) ഗാനം 15 വി ിലുയ േnാരു ശാnി തന് ഗീതം മാലാഖമാരവറ് േച nു പാടി (2) ദുഖിത kും പീഡിത kും ആശ ാസേമകുn പുണ ഗീതം (2)

േനഹtിന് ദൂതുമായ് പാരില് വnു യാഗമായ് തീരാന് മാനവ kായി (2) പാടിടാം onായ് മാനവെരലാം ഹൃദയ ള് തഴുകുെnാരു ദിവ ഗീതം (2)

miya

singa

pore

.com

Page 18: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 18 of 22

Song 16 Kanya Nanthana Vanthanam Deva Nanthana Vanthanam Papangal theerppan Paarithil Piranna Deva Natha Vanthenam Pulkudilil Piranna Devesa Swargam Vedinja Jeevesa A….nnoru Naallil Be…..dhilahemil Annoru Naallil Bedhilahemil Dhoothanmaar Padiya Sthuthi geetham(2) Njangallum Padunne Modhamayi Padunne Halleluyya Sthuthiye Dhevadhi deva sutha…. (Kanya Nanthana Vanthanam) Kaannathayi Poyoraadine Thediyiranjiya Nallidaya A...mpara Nayaka Mo…..chana Nayka Ampara Nayaka Mochana Nayaka Mannil Kidakkunna Jagadheesa Njangallum Padunne Modhamayi Padunne Halleluyya Sthuthiye Devathidheva sutha…. (Kanya Nanthana Vanthanam..) ഗാനം 16 കന ാനnന വnനം േദവാനnന വnനം പാപ ള് തീ pാന് പാരിതില് പിറn േദവാ നാഥാ വnനം പു കുടിലില് പിറn േദേവശാ സ gം െവടി ജീേവശാ a........െnാരു നാളില് േബ.......ദലേഹമില് aെnാരുരാവില്, േബദലേഹമില് ദൂത മാറ് പാടിയ തുതിഗീതം (2) ഞ ള ം പാടുേn േമാദമായ് പാടുേn ഹേലലുyാ തുതിേയ േദവാധിേദവസുതാ..... (കന ാനnന വnനം.....) കാണാതായ് േപാെയാരാടിെന േതടിയിറ ിയ നലിടയാ a........ബരനായകാ... േമാ...ചനനായകാ..... aബരനായകാ, േമാചനനായകാ.. മ ില് കിടkുn ജഗദീശാ ഞ ള ം പാടുേn േമാദമായ് പാടുേn ഹേലലുyാ തുതിേയ േദവാധിേദവസുതാ.....

miya

singa

pore

.com

Page 19: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 19 of 22

(കന ാനnന വnനം.....) Song 17

Innitha Vinsudhan Jathanayi Kanni Mary than Kanmaniyayi (2) Unnathaveethiyil Athimahathwam Mannithil Manavarkkathi Santhosham Pathira Pakshikal Padidumbol Paripavana Roopan Urangi (Innitha Vinsudhan.......) Chempaka Poomara Kombukallinmel Ambillikala Nalloru Oongallu Ketti Impamayi Ganangal Mooli Mooli Mandha Maruthan Oongalil Aadi (Innitha Vinsudhan Jathan......) Song 17 inിതാ വി സുതന് ജാതനായി കnിേമരി തന് ക ണിയായി (2) unതവീഥിയിലധിമഹt ം മ ിതില് മാനവ kതി സേnാഷം പാതിരാ പkികള് പാടീടുേmാള് പരിപാവനരൂപന് uറ ി (inിതാ വി സുതന്.......) െചmകപൂമരെകാmുകളി േമല് amിളികല നെലാരു ഊ ാലു െക ി imമായ് ഗാന ള് മൂളി മൂളി മnമാരുതന് ഊ ാലിലാടി (inിതാ വി സുതന്.......)

miya

singa

pore

.com

Page 20: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 20 of 22

Song 18

Rajavin Rajav ezhunnellunnu Devante Devan Ezhunnellunnu Malar Veedhi Orukki Malakhamar Pulmetha Virichu Idayanmar (Rajavin Rajav.......) Kanya Mariyathin Punnya Pushpam Kaivallya Roopanai Avatharichu Kaali Thozhuthile Kooriruttil Kalathin Swapnam Thillangiyallo (Rajavin Rajav.......) Kizhakku ninnu Ethiya Rajakkan Mar Kunjillam Pathangal Thozhuthu Ninnu Kunthirickam Kazhcha Kondu Vannu Meerayum Swarnavum Kondu Vannu ('Rajavin Rajav...........) Song 18 രാജാവിന് രാജാെവഴുnളള nു േദവ െ േദവന് eഴുnളള nു മല വീഥിെയാരുkി മാലാഖമാറ് പു െമt വിരിc iടയ മാറ് ( രാജാവിന് രാജാ.......) കന ാമറിയtിന് പുണ പു പം ൈകവല രൂപനായ് aവതരിc കാലിെതാഴുtിെല കൂരിരു ില് കാലtിന് സ നം തിള ിയേലാ ( രാജാവിന് രാജാ.......) കിഴkുനിെntിയ രാജാk മാറ് കു ിളം പാദ ള് െതാഴുതു നിnു കുnിരിkം കാ ച െകാ ടുവnു മീറയും സ വും െകാ ടുവnു. ( രാജാവിന് രാജാ.......)

miya

singa

pore

.com

Page 21: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 21 of 22

Song 19

Kathukalle Kelkunnuvo......... Kelkkunnuvo............. Kelkkunnuvo............ Swargeeya Sangeetha Dhara Kannukalle Kanunnuvo.............. Kannunnuvo.............. Dhyovin Varnna Dhara... Manasukalle Unaruka, Thirayuka, Namickuka Mannavan Bhoovil Avatharichu Mannavan Bhoovil Avatharichu Kanyaka than Kanmaniyayi Karuna than Dheepam Avatharichu Kaikumbillil Kanickayayi Rajakkanmaravar Annayunnu (2) (Kathukalle Kelkkunnuvo...........) Vanavar Padum Seneha Geetham Vanava Veedhikallil Uyarunnu Ajapalarude Aanandha Geetham Gosala thannil Nirayunnu (Kathukalle Kelkkunnuvo...............) Song 19 കാതുകെള േക kുnുേവാ....... േക kുnുേവാ...... േക kുnുേവാ...... സ gീയ സംഗീതധാര. ക കെള കാണുnുേവാ, …....കാണുnുേവാ... േദ ാവിന് വ ധാര. മനസുകെള uണരുക, തിരയുക, നമിkുക മnവന് ഭൂവില് aവതരിc മnവന് ഭൂവില് aവതരിc .. കന കതന് ക ണിയായ് കരുണതന് ദീപം aവതരിc ൈകകുmിളില് കാണിkയായ് രാജാk മാരവറ് aണയുnു (2) (കാതുകെള േക kുnുേവാ....) വാനവറ് പാടും േനഹഗീതം വാനവവീഥികളിലുയരുnു aജപാലരുെട ആനnഗീതം േഗാശാല തnില് നിറയുnു (കാതുകെള േക kുnുേവാ...........)

miya

singa

pore

.com

Page 22: Song No 1 · nee thedi vanna shandhadayum neduvin(2) matha vikarathin upariyay manujar allarum unaruvan thiru sneha doodu mayi veendum christmas vannidha..lalalala..lala..lalala Vaanil

St. Marys MSO Church, Vienna. Page 22 of 22

Song 20

Mizhikal Chimmum Tharakallum Pallolli thookum Chandrikayum Nokkuvathare.....? Padum Vanava Gayakarum Thedum Mannile Mardhitharum Kathorppone...(2) Oho Padam Padeedam Jayam Padi Ghoshickam Swargam Bhoovil Vannitha Swarga Soonu Jathanayi Ambara Silpiyananvan Aruma Paithalivan Aakulamellam Mattiduvan Athma Snehithan (Oho Padam Padeedam....... Mizhikal Chimmum....) Kalvariyetton aannavan Kanmasha millathon Kalam Kandoru Kaniyanne Kanivinnuravane...... (Oho Padam Padeedam....... Mizhikal Chimmum....) Song 20 മിഴികള് ചിmും താരകള ം പാെലാളി തൂകും ചnികയും േനാkുവതാേര..... പാടും വാനവഗായകരും േതടും മnിെല മ dിതരും കാേതാ േpാെന....(2) ഓേഹാ പാടാം പാടീടാം ജയം പാടി േഘാഷിkാം സ gം ഭൂവില് വnിതാ സ gസൂനു ജാതനായ് aംബരശി പിയാണവന് aരുമൈപതലിവന് ആകുലെമലാം മാ ിടുവാന് ആt േനഹിതന് (ഓേഹാ പാടാം......... മിഴികള് ചിmും......) കാല് വരിേയേ ാനാണിവന് ക മഷമിലാേtാന് കാലം ക െടാരു കനിയാേണ കനിവിnുറവാേണ... (ഓേഹാ പാടാം......... മിഴികള് ചിmും......)

miya

singa

pore

.com