unediteddocument - odia. · web viewkalakadali ja.ngha, pada kamala lala. suchata kati kehari,...

of 453/453
ବବବବବବ{ବବବବବବବବବବ}ବବବବବବବବବବବ{.. ବବବବବବବବ ବବବବବବବବ ବବବବ ବବବବବବବବବବବ ..} .. gosvaamii tulasiidaasa kR^ita vinayapatrikaa .. viShayAnukramaNikA viShaya padA~Nka viShaya padA~Nka shrI gaNesha\-stuti 1 shrI rAma stuti 43\-45 sUrya\-stuti 2 shrIrAma\-nAma\- vandanA 46 shiva\-stuti 3\-14 shrIrAma\-AratI 47\-48 devI\-stuti 15\-16 harisha~NkarI\- pada 49 www.odia.org document.doc 1|453

Post on 14-Mar-2018

769 views

Category:

Documents

32 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

uneditedDocument

{}{.. ..}

.. gosvaamii tulasiidaasa kR^ita vinayapatrikaa ..

viShayAnukramaNikA

viShaya padA~Nka viShaya padA~Nka

shrI gaNesha\-stuti 1 shrI rAma stuti 43\-45

sUrya\-stuti 2 shrIrAma\-nAma\-vandanA 46

shiva\-stuti 3\-14 shrIrAma\-AratI 47\-48

devI\-stuti 15\-16 harisha~NkarI\-pada 49

ga~NgA\-stuti 17\-20 shrIrAma\-stuti 5\.56

yamunA\-stuti 21 shrIra.nga\-stuti 57\-59

kAshI\-stuti 22 shrInara\-nArAyaNa\-stuti 60

chitrakUTa\-stuti 23\-24 shrIvindumAdhava\-stuti 61\-63

hanumat\-stuti 25\-36 shrIrAmavandanA 64

lakShmaNa\-stuti 37\-38 shrIrAma\-nAma\-japa 65\-70

bharata\-stuti 39 vinayAvalI 71\-279

shatrughna\-stuti 40 \-\-\- \-\-\-

shrIsItA\-stuti 41\-42 \-\-\- \-\-\-

rAga\-sUchau

AsAvarI 62,183\-188 bihAga 107\-134

kalyANa 208\-211,214\-279 bhairava 22,65\-73

kAnharA 24,204\-207 bhairavI 198\-203

kedArA 41\-44,212\-213 malAra 161

gaurI 31,36,45,189\-197 mAru 15

jaitashrI 63,83\-84 rAmakalI 6\-9,16\-20,46\-61,106

To.DI 78\-82 lalita 75\-77

daNDaka 37 vibhAsa 74

dhanAshrI 4\-5,1\.12,25\-29, sAra.nga 30,155\-157

38\-40,85\-105 sUho bilAvala 135\-136

naTa 158\-160 soraTha 162\-178

basanta 13\-14,23,64 \-\-\- \-\-\-

bilAvala 1\-3,21,32\-35,107, \-\-\- \-\-\-

134,137\-154,179\-182 \-\-\- \-\-\-

do0

shrIguru charana saroja raja, nija manu mukuru sudhAri.

barana_u.N raghubara bimala jasu, jo dAyaku phala chAri ..

buddhihIna tanu jAnike, sumirau pavana\-kumAra.

bala buddhi vidyA dehu mohi, harahu kalesa bikAra ..

chaupA_I

jaya hanumAna GYAna guna sAgara. jaya kapIsa tihu.N loka ujAgara ..

rAma dUta atulita bala dhAmA. a.njani\-putra pavanasuta nAmA ..

mahAbIra bikrama bajara.ngI. kumati nivAra sumati ke sa.ngI ..

ka.nchana barana birAja subesA. kAnana ku.nDala ku.nchita kesA ..

hAtha bajra aura dhvajA birAjai. kA.Ndhe mU.Nja jane_U sAjai ..

sa.nkara suvana kesarIna.ndana. teja pratApa mahA jaga ba.ndana ..

bidyAvAna gunI ati chAtura. rAma kAja karibe ko Atura ..

prabhu charitra sunibe ko rasiyA. rAma lakhana sItA mana basiyA ..

sUkShma rupa dhari siyahi dikhAvA. bikaTa rupa dhari la.nka jarAvA ..

bhIma rupa dhari asura sa.NhAre. rAmachandra ke kAja sa.NvAre ..

lAya sa.njIvana lakhana jiyAye. shrIraghubIra haraShi ura lAye ..

raghupati kInhI bahuta baDA_I. tuma mama priya bharatahi sama bhA_I ..

sahasa badana tumharo jasa gAvai.n. asa kahi shrIpati ka.nTha lagAvai.n ..

sanakAdika brahmAdi munIsA. nArada sArada sahita ahIsA ..

jama kubera digapAla jahA.N te. kabi kobida kahi sake kahA.N te ..

tuma upakAra sugrIvahi.n kInhA. rAma milAya rAja pada dInhA ..

tumharo ma.ntra bibhIShaNa mAnA. la.nkeshvara bha_e saba jaga jAnA ..

juga sahastra jojana para bhAnU. lIlyo tAhi madhura phala jAnU ..

prabhu mudrikA meli mukha mAhI. jaladhi lA.Nghi gaye acharaja nAhI.n ..

durgama kAja jagata ke jete. sugama anugraha tumhare tete ..

rAma du_Are tuma rakhavAre. hota na AGYA binu paisAre ..

saba sukha lahai tumhArI saranA. tuma rachchhaka kAhu ko DaranA ..

Apana teja samhAro Apai. tIno loka hA.Nka te kA.Npai ..

bhUta pisAcha nikaTa nahi Avai. mahAbIra jaba nAma sunAvai ..

nAsai roga harai saba pIrA. japata nira.ntara hanumata bIrA ..

sa.nkaTa te.n hanumAna chhuDAvai.n. mana krama bachana dhyAna jo lAvai ..

saba para rAma tapasvI rAjA. tina ke kAja sakala tuma sAjA ..

aura manoratha jo ko_I lAvai. so_i amita jIvana phala pAvai ..

chAro juga paratApa tumhArA. hai parasiddha jagata ujiyArA ..

sAdhu sa.nta ke tuma rakhavAre. asura nika.ndana rAma dulAre ..

aShTa siddhi nau nidhi ke dAtA. asa bara dIna jAnakI mAtA ..

rAma rasAyana tumhare pAsA. sadA raho raghupati ke dAsA ..

tumhare bhajana rAma ko pAvai. janama janama ke dukha bisarAvai ..

a.nta kAla raghubara pura jA_I. jahA.N janma hari\-bhakta kahA_I ..

aura devatA chitta na dhara_I. hanumata se_i sarba sukha kara_I ..

sa.nkaTa kaTai miTai saba pIrA. jo sumirai hanumata balabIrA ..

jai jai jai hanumAna gosA_I. kR^ipA karahu gurudeva kI nA_I ..

jo sata bAra pATha kara ko_I. chhUTahi ba.ndi mahAsukha ho_I ..

jo yaha paDhai hanumAna chAlIsA. hoya siddhi sAkhI gaurIsA ..

tulasIdAsa sadA hari cherA. kIjai nAtha hR^idaya maha.N DerA ..

do0 pavanatanaya sa.nkaTa harana, ma.ngala mUrati rupa.

rAma lakhana sItA sahita, hR^idaya basahu sura bhUpa ..

siyAvara rAmachandra kI jaya. pavanasuta hanumAna kI jaya ..

umApati mahAdeva kI jaya. bolo bhA_i saba sa.ntanha kI jaya ..

vinaya\-patrikA

rAga bilAvala

shrIgaNesha\-stuti

gA_iye ganapati jagaba.ndana. sa.nkara\-suvana bhavAnI na.ndana .. 1 ..

siddhi\-sadana, gaja badana, binAyaka. kR^ipA\-si.ndhu,su.ndara saba\-lAyaka .. 2 ..

modaka\-priya, muda\-ma.ngala\-dAtA. bidyA\-bAridhi,buddhi bidhAtA .. 3 ..

mA.Ngata tulasidAsa kara jore. basahi.n rAmasiya mAnasa more .. 4 ..

sUrya\-stuti

dIna\-dayAlu divAkara devA. kara muni,manuja,surAsura sevA .. 1 ..

hima\-tama\-kari kehari karamAlI. dahana doSha\-dukha\-durita\-rujAlI .. 2 ..

koka\-kokanada\-loka\-prakAsI. teja\-pratApa\-rUpa\-rasa\-rAsI .. 3 ..

sArathi\-pa.ngu,dibya ratha\-gAmI. hari\-sa.nkara\-bidhi\-mUrati svAmI .. 4 ..

beda purAna pragaTa jasa jAgai. tulasI rAma\-bhagati bara mA.Ngai .. 5 ..

shiva stuti

ko jA.Nchiye sa.nbhu taji Ana.

dInadayAlu bhagata\-Arati\-hara,saba prakAra samaratha bhagavAna .. 1 ..

kAlakUTa\-jura jarata surAsura,nija pana lAgi kiye biSha pAna.

dAruna danuja,jagata\-dukhadAyaka, mAre_u tripura eka hI bAna .. 2 ..

jo gati agama mahAmuni durlabha,kahata sa.nta,shruti,sakala purAna.

so gati marana\-kAla apane pura, deta sadAsiva sabahi.n samAna .. 3 ..

sevata sulabha,udAra kalapataru,pArabatI\-pati parama sujAna.

dehu kAma\-ripu rAma\-charana\-rati,tulasidAsa kaha.N kR^ipAnidhAna .. 4 ..

rAga dhanAshrI

dAnI kahu.N sa.nkara\-sama nAhI.n.

dIna\-dayAlu dibo_I bhAvai,jAchaka sadA sohAhI.n .. 1 ..

mArikai mAra thapyau jagame.n,jAkI prathama rekha bhaTa mAhI.n.

tA ThAkurakau rIjhi nivAjibau,kahyau kyo.n parata mo pAhI.n .. 2 ..

joga koTi kari jo gati hariso.n,muni mA.Ngata sakuchAhI.n.

beda\-bidita tehi pada purAri\-pura,kITa pa.ntaga samAhI.n .. 3 ..

Isa udAra umApati parihari,anata je jAchana jAhI.n.

tulasidAsa te mU.Dha mA.Ngane,kabahu.N na peTa aghAhI.n .. 4 ..

bAvaro rAvaro nAha bhavAnI.

dAni ba.Do dina deta daye binu,beda\-baDA_I bhAnI .. 1 ..

nija gharakI barabAta bilokahu,hau tuma parama sayAnI.

sivakI da_I sa.npadA dekhata, shrI\-sAradA sihAnI .. 2 ..

jinake bhAla likhI lipi merI, sukhakI nahI.n nisAnI.

tina ra.nkanakau nAka sa.NvArata,hau.n Ayo nakabAnI .. 3 ..

dukha\-dInatA dukhI inake dukha,jAchakatA akulAnI.

yaha adhikAra saupiye aurahi.n,bhIkha bhalI mai.n jAnI .. 4 ..

prema\-prasa.nsA\-binaya\-bya.ngajuta,suni bidhikI bara bAnI.

tulasI mudita mahesa manahi.n mana,jagata\-mAtu musukAnI .. 5 ..

rAga rAmakalI

jA.Nchiye girijApati kAsI. jAsu bhavana animAdika dAsI .. 1 ..

auDhara\-dAni dravata puni thore.n. sakata na dekhi dIna karajore .. 2 ..

sukha\-sa.npati,mati\-sugati suhA_I. sakala sulabha sa.nkara\-sevakA_I .. 3 ..

gaye sarana Aratikai lInhe. nirakhi nihAla nimiShamaha.N kInhe .. 4 ..

tulasidAsa jAchaka jasa gAvai. bimala bhagati raghupatikI pAvai .. 5 ..

kasa na dInapara dravahu umAbara. dAruna bipati harana karunAkara .. 1 ..

beda\-purAna kahata udAra hara. hamari bera kasa bhayehu kR^ipinatara .. 2 ..

kavani bhagati kInhI gunanidhi dvija. ho_i prasanna dInhehu siva pada nija .. 3 ..

jo gati agama mahAmuni gAvahi.n. tava pura kITa pata.ngahu pAvahi.n .. 4 ..

dehu kAma\-ripu ! rAma \-charana\-rati. tulasidAsa prabhu ! harahu bheda\-mati .. 5 ..

deva ba.De,dAtA ba.De, sa.nkara ba.De bhore.

kiye dUra dukha sabanike, jinha\-jinha kara jore .. 1 ..

sevA, sumirana, pUjibau, pAta Akhata thore.

diye jagata jaha.N lagi sabai,sukha,gaja,ratha,ghore .. 2 ..

gAva.N basata bAmadeva, mai.n kabahU.N na nihore.

adhibhautika bAdhA bha_I, te ki.nkara tore .. 3 ..

begi boli bali barajiye, karatUti kaThore.

tulasI dali, rU.Ndhyo chahai.n saTha sAkhi sihore .. 4 ..

siva! siva! ho_i prasanna karu dAyA.

karunAmaya udAra kIrati,bali jA_u.N harahu nija mAyA .. 1 ..

jalaja\-nayana,guna\-ayana,mayana\-ripu,mahimA jAna na ko_I.

binu tava kR^ipA rAma\-pada\-pa.nkaja, sapanehu.N bhagati na ho_I .. 2 ..

riShaya,siddha,muni,manuja,danuja,sura,apara jIva jaga mAhI.n.

tava pada bimukha na pAra pAva ko_u, kalapa koTi chali jAhI.n .. 3 ..

ahibhUShana,dUShana\-ripu\-sev