tribal calendar - front pages

12
sak rata AaidvaasaI saaMskR itak saMmmaolana saagabaara (gaujarata) AaidvaasaI ek taa pairYad janma idna: AaidvaasaI vaIr baabaa italak a maaMJaI Saasaik ya sauTTI ([d e imalaad) Saasaik ya sauTTI pa`jaasattaak idna janma idna : raNaI gaayaDINalaU eXk'khj@iql lds 1934 r 6 13 20 27 saao 7 14 21 28 maM 1 8 15 22 29 bau 2 9 16 23 30 gau 3 10 17 24 31 Sau 4 11 18 25 Sa 5 12 19 l®eokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! eaxyokj cq/kokj cfLrjokj lqdjokj lfUkokj brokj ||AaidvaasaI vaIr || vaIr ibarsaa mauMDa 1875 - 1900 जपुयात एकामतेने हे रेशमबंध आदिवासी समाज एक कुटुंब! AayauSa | AaidvaasaI yauvaa SaktaI Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 maola : [email protected] vaoba : www.adiyuva.in www.adiyuva.in Let us do it together! AaidvaasaI ivak asa ku Naa eka yaaojanaonao, Kaatyaanao, saMsqaonao, naotyaanao haota naahI! Aapalyaa sagaLyaaMcaI jabaabadarI Aaho. calaa sagaLyaanaI saaobata yaovauna Aapalaa ivak asa k ruyaata. AaiQak maaihtaI saazI vaacaa ivajana AaidvaasaI 2020

Upload: ayush-adivasi-yuva-shakti

Post on 22-May-2015

461 views

Category:

Design


18 download

DESCRIPTION

Tribal Calendar - Front Pages Note : Design is ready, due to absence of sponsors, printing is pending.

TRANSCRIPT

Page 1: Tribal Calendar - Front Pages

sak rata AaidvaasaI saaMskR itak saMmmaolana

saagabaara (gaujarata) AaidvaasaI ek taa pairYad

janma idna: AaidvaasaI vaIr

baabaa italak a maaMJaI

Saasaik ya sauTTI

([d e imalaad)

Saasaik ya sauTTI

pa`jaasattaak idna

janma idna :

raNaI gaayaDINalaU

eXk'khj@iql

lds 1934

r 6 13 20 27

saao 7 14 21 28

maM 1 8 15 22 29

bau 2 9 16 23 30

gau 3 10 17 24 31

Sau 4 11 18 25

Sa 5 12 19

l®eokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

||AaidvaasaI vaIr ||

vaIr ibarsaa mauMDa 1875 - 1900

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

AayauSa | AaidvaasaI yauvaa SaktaI “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

Let us do it together!

AaidvaasaI ivak asa ku Naa

eka yaaojanaonao, Kaatyaanao,

saMsqaonao, naotyaanao haota naahI!

Aapalyaa sagaLyaaMcaI

jabaabadarI Aaho. calaa

sagaLyaanaI saaobata yaovauna

Aapalaa ivak asa k ruyaata.

AaiQak maaihtaI saazI vaacaa

“ivajana AaidvaasaI 2020”

Page 2: Tribal Calendar - Front Pages

iql@ekgh

lds 1934

r 3 10 17 24

saao 4 11 18 25

maM 5 12 19 26

bau 6 13 20 27

gau 7 14 21 28

Sau 1 8 15 22

Sa 2 9 16 23

f aSaI idna:AaidvaasaI vaIr

vaIr {maajaI naa[k

maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr

vaIr vauQau Bagata

raNaI gaayaDInalaU

Saasaik ya sauTTI (C. iSavaajaI maharaja jaMyataI)

AaidvaasaI ca Vnaola

baGaa AaVnalaa[na!

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

||AaidvaasaI vaIr ||

vaIr taMTyaa BaIlla 1842 - 1889

AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa

navaod

AYUSH channel

150 Videos

54,344 views!

youtube.com/adiyuva

Tribal Photography!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

Tribal Photography!

mausalyaa DaoMgar

Kalyaacaa dova

iBama baaMQa, vaaGaaDI

yauvak nao~aUtva iSaibar, k asaa

taarpaa naaca

gaava dova

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

AYUSH | adivasi yuva shakti

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 3: Tribal Calendar - Front Pages

ekgh@flexk

lds 1934

r 31 3 10 17 24

saao 4 11 18 25

maM 5 12 19 26

bau 6 13 20 27

gau 7 14 21 28

Sau 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

mahaiSavara~aI {tsava : dapacarI yaa~aa

janma idna: AaidvaasaI vaIr

baapaurava paullaIsausa SaoDmaako

Aaid {tsava : iSamagaa

paapaDyaa Kaayaa [jaasa hava!

Saasaik ya sauTTI (haoLI)

Aaid {tsava : haolaI

Saasaik ya sauTTI

(gauD f` ayaDo)

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

||AaidvaasaI vaIr ||

hutaatmaa naagyaa k atak rI

zzzz- 1930

AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa

iSamagaa

baaohaDa (vaohola paaDa)

AaMbaa Kaanao

baaohaDa (maaoKaaDa)

Tribal Photography!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

gaMiBar gaD

gavarI caalavaNao

saaKaro QarNa

saSaiktak rna iSaibar, k asaa

gaaOrI naaca

vaaGyaa dova

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

आदिवासी ससकती दह आपली ओळख आह दतला पढचया दपढीला िवयात

www.adiyuva.in | AYUSH | adivasi yuva shakti

आदिवासी ससकती दह आपली ओळख आह दतला पढचया दपढीला िवयात

www.adiyuva.in | AYUSH | adivasi yuva shakti

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 4: Tribal Calendar - Front Pages

flexk 1934

pbr 1935

r 7 14 21 28

saao 1 8 15 22 29

maM 2 9 16 23 30

bau 3 10 17 24

gau 4 11 18 25

Sau 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

f aSaI idna:AaidvaasaI vaIr

k` aMtaIvaIr raGaaojaI BaaMgaro

Saasaik ya sauTTI

(mahavaIr jayaMtaI)

Saasaik ya sauTTI

(gauDIpaaDvaa)

hnaumaana jayaMtaI

mahalaXmaI yaa~aa (15 idvasa)

QvajaaraohNa | pahlaa haoma

Saasaik ya sauTTI

(rama navamaI)

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

||AaidvaasaI vaIr ||

isadao k anhu caaMd AaiNa BaOrao

Tribal Photography!

AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa

navaI navarI navaa caaMd

baaohaDa (k D_Na)

mahalaXmaI jatar (15 idvasa)

Tribal Photography!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

AaSarI gaD

baoryaa

ku Jao_ QarNa

vyaavasaaya maaga_dSa_na iSaibar, k asaa

Zaola naaca

ihravaa dova

AaSaorI gaD

baoryaa paujana

ku Jao_ QarNa

vyaavasaaya maaga_dSa_na iSaibar, k asaa

Zaola naaca

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप डहाण

आधिवासी धवकास धवभाग, महाराषटर शासन

शासदकय योजना, आदिवासी लघपट, आदिवासी सगरहालय, परदशकषण, जातपडताळणी, इ

आदिवासी सशोधन व परदशकषण ससथा आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

http://trtimah.gov.in आशरम शाळा, वसतीगह, एकलवय दवदयालय, दवदयावतन, आदथिक उननतीचया योजना, इ

http://mahatribal.gov.in AA vkfndU¸kk AA

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 5: Tribal Calendar - Front Pages

Saasaik ya sauTTI

(mahara Y T^ idna)

Saasaik ya sauTTI

(bauQd paaOiNa-maa)

pbr@v oSlkd

lds 1935

r 5 12 19 26

saao 6 13 20 27

maM 7 14 21 28

bau 1 8 15 22 29

gau 2 9 16 23 30

Sau 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

maharaNaI dugaa_vataI maDavaI 1524- 1564

AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa

AaKaataI

baaohaDa (caalatavaD)

baaohaDa (k aogada)

baaohaDa (paaoyaSaota)

Tribal Photography!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

||AaidvaasaI vaIraMgaNaa ||

isasanaa ik llaa

k nasarI paujana

QaamanaI baMQaara

AidvaasaI yauvaa SaktaI mauMba[_ k aya_k` ma

iTparI naaca

k NasarI

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

Tkfeuhpa i;la [kiya rOgk dk; djlhy\

Save Land Save tribals!

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 6: Tribal Calendar - Front Pages

v oSlkd@oSlkd

lds 1935

r 30 2 9 16 23

saao 3 10 17 24

maM 4 11 18 25

bau 5 12 19 26

gau 6 13 20 27

Sau 7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

k` aMtaI: AaidvaasaI vaIr

30,000 saMqaaL:BaaoganaaDIh

yaoqao jamaava (isadQau k anhao)

maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr

QartaI Aabaa ibarsaa mauMDa

maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr

vaIr k aoMDyaa hrI navalao

maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr

maharaNaI dugaa-vataI maDavaI

k` aMtaI : AaidvaasaI vaIr

hldI GaaTcaI laZa[ saurvaata

F aSaI idna:AaidvaasaI vaIr

isadQau

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

||AaidvaasaI vaIr ||

k` aMtaIk arI raGaaojaI BaaMgaro

ZZZZ - 1848

Tribal Photography!

Let us preserve our culture in memories!

Visit www.adiyuva.in

Tribal Photography!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

baarDacaa DaoMgar

baaohaDa

k vaDasa baMQaara

Aaid baalak

taur naaca

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

Xkkonso] xoj x©jhu`R¸k nk[kok¸kyk fOkljq Ukdk

LkqV¸kk Ek/¸ks XkkOkkGk vkY¸kkOkj vkiY¸kk eqykaUkk

नव खाण, खळयाचा िव, गाविव, बारस, बरया, कानसरी पजा, धबऱहाडा, चवळी खाण, आबा खाण, धपतर, डोगर िव, िसर जतर, कटब िव, रवाल, कोली भाजी

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 7: Tribal Calendar - Front Pages

oSlkd@tssB

lds 1935

r 7 14 21 28

saao 1 8 15 22 29

maM 2 9 16 23 30

bau 3 10 17 24 31

gau 4 11 18 25

Sau 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

k` MataI idna: AaidvaasaI vaIr

isadQaU k anhu BaOrva yaudQa

200 k` aMtaIvaIr Saihd

janma idna: AaidvaasaI vaIr

k` aMtaIk arI naarayaNa isaMh {[ko

maRtyaU idna: AaidvaasaI vaIr

k` aMtaIk arI naarayaNa isaMh {[ko

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

||AaidvaasaI vaIr ||

vaIr Kvaajyaa naa[_k f aSaI - 1860

AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa

k aolaocaa dova

k aolaI BaajaI

AavaNaI

Tribal Photography!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

iSarpaacaa maaL

ku TuMba dova

iMBama baaMQa, vaaGaaDI

k apaur

k amaD naaca

cavauk

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

UkfoUk fif<us v«iY;« ijaijk tiY;k rjp R;k fVdrhy uk!

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 8: Tribal Calendar - Front Pages

tssB@vk£kM

lds 1935

r 4 11 18 25

saao 5 12 19 26

maM 6 13 20 27

bau 7 14 21 28

gau 1 8 15 22 29

Sau 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24 31

k` aMtaI : AaidvaasaI vaIr

jaMgala rajyaacaI GaaoYaNaa

ibarsaa mauMDa

Saasaik ya sauTTI

(svaaMta~a idna)

jaagataIk

AaidvaasaI idna

Saasaik ya sauTTI

(rmaJaana [d)

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

||AaidvaasaI vaIr ||

ivar {maajaI naa[k 1791- 1832

Tribal Photography!

Tribal Photography!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

javharcaa rajavaaDa

dsar jatar, gaMjaaD

dovaQaa, sauyaa_ nadI

ku TUMba dova

Zaola

[MdvaI

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

AaidvaasaI samaaja ek ku TMuba, AaidvaasaI samaajataIla ek taa Aapalao Qaoyya!

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 9: Tribal Calendar - Front Pages

vk£kM@ljkou

lds 1935

r 1 8 15 22 29

saao 2 9 16 23 30

maM 3 10 17 24

bau 4 11 18 25

gau 5 12 19 26

Sau 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

Saasaik ya sauTTI

(gaNaoSa catauqaI-)

maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr

ko rla vamaa- padmasaI

janma idna:AaidvaasaI vaIr

vaIr {maajaI naa[k

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

||AaidvaasaI vaIr ||

vaIr bahadur kMu var vasaavaa

ZZZZ - 1859

Tribal Photography!

AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa

gavar paujana

Tribal Photography!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

DhaNaUcaa samaud ik naara

vaaGa baarsa, javhar

inasaga_

saaohaoMga

naOvaod

saupa

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

º;k ekrhrys vki.k Òqfeiq= vkg®r www.adiyuva.in

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 10: Tribal Calendar - Front Pages

Saasaik ya sauTTI

(ma.gaaMQaI jayaMtaI)

Saasaik ya sauTTI

(bak rI [d)

ljkou@Hkknok

lds 1935

r 6 13 20 27

saao 7 14 21 28

maM 1 8 15 22 29

bau 2 9 16 23 30

gau 3 10 17 24 31

Sau 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

||AaidvaasaI ivaraMgaNaa ||

ivaraMgaNaa k alaI baa[ iBalla

AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa

navaa Kaanao

ipatar baarsa

Tribal Photography!

www.adiyuva.in

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

{caladova, k ajaLbaarIcaI iKaMD

ipatar naOvaod

Baata vaaZvanaI

vaaT jaMgalaacaI

k naa

saptaPUMgaI, inak avalaI

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

पवकज

धनसगक धवजञान

आईवडील जमीन

निी शरषटी धपढीला

जमातीला समाजाला

कटबाला िशाला

सगळयाना

अनन उजाक आरोगय

रोजगार धशकषण

ससकती

सपिाकतमकता

कतकवय जबाबिारी

जाणीव

Page 11: Tribal Calendar - Front Pages

Hkknok@vlk

lds 1935

r 3 10 17 24

saao 4 11 18 25

maM 5 12 19 26

bau 6 13 20 27

gau 7 14 21 28

Sau 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

Aaid k` aMtaI: AidvaasaI vaIr

maanagaD htyaak aMD

1,500 AaidvaasaI Saihd

Saasaik ya sauTTI

(idvaaLI balaI pa`itapada)

Saasaik ya sauTTI

(maaohrma)

janma idvasa:

QartaI Aabaa ibarsaa mauMDa

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

Adivasi yuva shakti www.adiyuva.in

||AaidvaasaI vaIr ||

ivar baabaa italak a maaMJaI

1850-

maanagaD Saihd smaark

AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa

rvaala

baoryaa / iTvalyaa

idvalaI

cavala Kaanao

Tribal Photography!

See more tribal photography

at AYUSH profile

Aaid paya_Tna | paya_Tnaanao haotaao ivak asa, dSa_na hao[_la jagaalaa Aapalyaa saMskR taIcao Kaasa!

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

KaMDIcaa dova

{Mbar maoZ

sauyaa_ nadI

vaaT inasagaa_caI

Kalyaacao dovaacaa inavaod

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

Pride of connecting 10,000 tribal professionals online!

www.adiyuva.in

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata

Page 12: Tribal Calendar - Front Pages

maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr

vaIr iBamaa naa[k

f aSaI idna:

vaIr taMTyaa BaIlla

Saasaik ya sauTTI

(iKa`samasa)

Saihd idna:

k` aMtaIvaIr naagyaa k atak rI

vlk@dkfrZd

lds 1935

r 1 8 15 22 29

saao 2 9 16 23 30

maM 3 10 17 24 31

bau 4 11 18 25

gau 5 12 19 26

Sau 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

l®eokj

eaxyokj

cq/kokj

cfLrjokj

lqdjokj

lfUkokj

brokj

Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online!

Adivasi yuva shakti www.adiyuva.in

Let us do it together!

AaidvaasaI ivak asa ku Naa

eka yaaojanaonao, Kaatyaanao,

saMsqaonao, naotyaanao haota naahI!

Aapalyaa sagaLyaaMcaI

jabaabadarI Aaho. calaa

sagaLyaanaI saaobata yaovauna

Aapalaa ivak asa k ruyaata.

AaiQak maaihtaI saazI vaacaa

“ivajana AaidvaasaI 2020”

||AaidvaasaI vaIraMganaa ||

vaIraMganaa Jalak arI k atak rI

Tribal Photography!

http://mahatribal.gov.in paayaaojak

आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

जपयात एकातमतन ह रशमबध

आदिवासी समाज एक कटब!

एकादतमक आदिवासी दवकास परकलप, डहाण http://mahatribal.gov.in आदिवासी दवकास दवभाग, महाराषटर शासन

परकलप अधिकारी, डहाण. सपकक : ०२५२८ - २२०६६ मल : [email protected]

sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)

AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI

vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT

k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha

zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249

maola : [email protected]

vaoba : www.adiyuva.in

www.adiyuva.in

“Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pak aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata