tribal calendar - front pages

of 12 /12
sak rata AaidvaasaI saaMskR itak saMmmaolana saagabaara (gaujarata) AaidvaasaI ek taa pairYad janma idna: AaidvaasaI vaIr baabaa italak a maaMJaI Saasaik ya sauTTI ([d e imalaad) Saasaik ya sauTTI pa`jaasattaak idna janma idna : raNaI gaayaDINalaU eXk'[email protected] lds 1934 r 6 13 20 27 saao 7 14 21 28 maM 1 8 15 22 29 bau 2 9 16 23 30 gau 3 10 17 24 31 Sau 4 11 18 25 Sa 5 12 19 l®eokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! eaxyokj cq/kokj cfLrjokj lqdjokj lfUkokj brokj ||AaidvaasaI vaIr || vaIr ibarsaa mauMDa 1875 - 1900 जपुयात एकामतेने हे रेशमबंध आदिवासी समाज एक कुटुंब! AayauSa | AaidvaasaI yauvaa SaktaI Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 maola : [email protected] vaoba : www.adiyuva.in www.adiyuva.in Let us do it together! AaidvaasaI ivak asa ku Naa eka yaaojanaonao, Kaatyaanao, saMsqaonao, naotyaanao haota naahI! Aapalyaa sagaLyaaMcaI jabaabadarI Aaho. calaa sagaLyaanaI saaobata yaovauna Aapalaa ivak asa k ruyaata. AaiQak maaihtaI saazI vaacaa ivajana AaidvaasaI 2020

Author: ayush-adivasi-yuva-shakti

Post on 22-May-2015

457 views

Category:

Design


18 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tribal Calendar - Front Pages Note : Design is ready, due to absence of sponsors, printing is pending.

TRANSCRIPT

  • 1. www.adiyuva.in [email protected] ! lds 1934 ||AaidvaasaI vaIr || r6 1320 27 brokj saao7 sak rata 142128leokjvaIr ibarsaa mauMDa 1875 - 1900 AaidvaasaI saaMskR itak saMmmaolana saagabaara (gaujarata) AaidvaasaI ek taa pairYadmaM 18 152229Let us do iteaxyokj together! bau29 1623 30AaidvaasaI ivak asa ku Naaeka yaaojanaonao, Kaatyaanao,saMsqaonao, naotyaanao haota naahI!Aapalyaa sagaLyaaMcaIcq/kokj jabaabadarI Aaho. calaasagaLyaanaI saaobata yaovaunaAapalaa ivak asa k ruyaata.gau 3 10 172431AaiQak maaihtaI saazI vaacaa ivajana AaidvaasaI 2020cfLrjokj sMapak_ :Sau 4111825 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosTSaasaik ya sauTTIk asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj zaNao, maha 401 607janma idna: AaidvaasaI vaIr ([d e imalaad) Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 maola : [email protected] italak a maaMJaI vaoba : www.adiyuva.inSa51219 Saasaik ya sauTTIpa`jaasattaak idnalfUkokjjanma idna :Pride of Connecting 10,000raNaI gaayaDINalaUTribal Professionals online! Aaid idnadiSa_k a ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXataAayauSa | AaidvaasaI yauvaa SaktaI

2. www.adiyuva.in [email protected] ! lds 1934 ||AaidvaasaI vaIr ||Tribal Photography! r3f aSaI idna:AaidvaasaI vaIr 1017maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr24 brokjvaIr vauQau BagatavaIr {maajaI naa[kraNaI gaayaDInalaU mausalyaa DaoMgar saao411 18 25leokjvaIr taMTyaa BaIllaKalyaacaa dova 1842 - 1889maM512 19Saasaik ya sauTTI26 iBama baaMQa, vaaGaaDIeaxyokj (C. iSavaajaI maharaja jaMyataI) bau AYUSH channel 6132027 taarpaa naacacq/kokj youtube.com/adiyuva150 Videos54,344 yauvak nao~aUtva iSaibar, k asaagauviews! AaidvaasaI caVnaola 714 21 28cfLrjokj baGaa AaVnalaa[na!gaava dova sMapak_ :Sau 1815 22 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Tribal Photography! Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 maola : [email protected] vaoba : www.adiyuva.inAaidvaasaI {tsava AaiNa saNaSa2916 23 navaodlfUkokjPride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! Aaid idnadiSa_k a ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXataAYUSH | adivasi yuva shakti 3. [email protected] ! lds 1934 Tribal Photography! r 31 3mahaiSavara~aI 1017 24 brokj {tsava : dapacarI yaa~aa gaMiBar gaD ||AaidvaasaI vaIr || saao411 18 25leokj gavarI caalavaNaomaM512 janma idna: AaidvaasaI vaIr 19 26 Aaid {tsava : iSamagaa saaKaro QarNaeaxyokj hutaatmaa naagyaa k atak rI zzzz- 1930 baapaurava paullaIsausa SaoDmaako paapaDyaa Kaayaa [jaasa hava! bau 6132027 gaaOrI naacacq/kokj Saasaik ya sauTTI (haoLI) Aaid {tsava : haolaI saSaiktak rna iSaibar, k asaa AaidvaasaI {tsava AaiNa saNagau iSamagaa baaohaDa (vaohola paaDa) AaMbaa Kaanao baaohaDa (maaoKaaDa) 714 21 28cfLrjokj vaaGyaa dova sMapak_ :Sau 1815 22 29 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Saasaik ya sauTTI Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 maola : [email protected] (gauD f` ayaDo) vaoba : www.adiyuva.inSa2916 23 30lfUkokjPride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! Aaid idnadiSa_k a ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata , , . : - , www.adiyuva.in | AYUSH | adivasi yuva shaktiwww.adiyuva.in | AYUSH | adivasi yuva shakti : [email protected] http://mahatribal.gov.in 4. www.adiyuva.inflexk 1934 ! pbr 1935 Tribal Photography! r7 14 21 28 brokj AaSaorI AaSarI gaD saao 1815 22 29leokj baoryaa paujanamaM 2 f aSaI idna:AaidvaasaI vaIr 916 23 30 ku Jao_ QarNaeaxyokj k` aMtaIvaIr raGaaojaI BaaMgaro ||AaidvaasaI vaIr || bau3 1017 24Zaola naacacq/kokjSaasaik ya sauTTI(mahavaIr jayaMtaI) vyaavasaaya maaga_dSa_na iSaibar, k asaagau 411Saasaik ya sauTTI18 25hnaumaana jayaMtaIcfLrjokj(gauDIpaaDvaa)mahalaXmaI yaa~aa (15 idvasa)QvajaaraohNa | pahlaa haomaisadao k anhu caaMd AaiNa BaOraoihravaa dovaAaidvaasaI {tsava AaiNa saNa sMapak_ :Sau 512 19 26 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) navaI navarI navaa caaMd AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI baaohaDa (k D_Na)vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT mahalaXmaI jatar (15 idvasa) k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokjSaasaik ya sauTTI (rama navamaI) Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 maola : [email protected] vaoba : www.adiyuva.inSa6132027lfUkokj Tribal Photography! Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! Aaid idnadiSa_k a ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata , , , , . : - , http://trtimah.gov.in , , , , , http://mahatribal.gov.inAA vkfndUkk AA [email protected] http://mahatribal.gov.in : , , , , , 5. [email protected] oSlkd ! lds 1935 Tribal Photography!||AaidvaasaI vaIraMgaNaa || r5 12 19 26 brokj isasanaa ik llaa saao6132027 k nasarI paujanaleokj maharaNaI dugaa_vataI maDavaI1524- 1564maM714 21 28 QaamanaI baMQaaraeaxyokj bau1815 22 29 iTparI naacacq/kokj Saasaik ya sauTTI (mahara Y T^ idna)AidvaasaI yauvaa SaktaI mauMba[_ k aya_k` magau 2916 23 30cfLrjokj k NasarI sMapak_ :Sau 3 1017 24 31 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 maola : [email protected] vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNaSa411 18 25Saasaik ya sauTTI AaKaataI baaohaDa (caalatavaD) baaohaDa (k aogada) baaohaDa (paaoyaSaota)lfUkokj (bauQd paaOiNa-maa) Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! Aaid idnadiSa_k a ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata Tkfeuhpa i;la [kiya rOgk dk; djlhy , , . : - , Save Land Save tribals! : [email protected] http://mahatribal.gov.in 6. www.adiyuva.inv [email protected] ! lds 1935 Tribal Photography! r30 k` aMtaI: AaidvaasaI vaIr29 maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr 16 23 brokj 30,000 saMqaaL:BaaoganaaDIh yaoqao jamaava (isadQau k anhao) QartaI Aabaa ibarsaa mauMDa baarDacaa DaoMgar ||AaidvaasaI vaIr || saao3 1017 24 maRtyau idna: AaidvaasaI vaIrleokj maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr baaohaDa vaIr k aoMDyaa hrI navalaomaharaNaI dugaa-vataI maDavaImaM411 18k` aMtaI : AaidvaasaI vaIr25 k vaDasa baMQaaraeaxyokjk` aMtaIk arI raGaaojaI BaaMgarohldI GaaTcaI laZa[ saurvaata ZZZZ - 1848 bau 5F aSaI idna:AaidvaasaI vaIr12 19 26 taur naacacq/kokj isadQaugau6132027Aaid baalakcfLrjokj28 sMapak_ :SauTribal Photography! 714 21AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokjLet us preserve our culturezaNao, maha 401 607 in memories! Ba` QvanaI: 0 9246 361 249Visit www.adiyuva.in maola : [email protected] vaoba : www.adiyuva.inSa1815 22 29lfUkokjPride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! Aaid idnadiSa_k a ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXataLkqVkk Ek/ks XkkOkkGk vkYkkOkj vkiYkk eqykaUkk ] , Xkkonso xoj xjhu`Rk nk[kokkyk fOkljq Ukdk , . : - , , :, , , , http://mahatribal.gov.in , , , , , , [email protected] , , , 7. [email protected] ! lds 1935 Tribal Photography! r7 14 21 28 brokj iSarpaacaa maaL saao1 815 k` MataI idna: AaidvaasaI vaIr 22 29leokj isadQaU k anhu BaOrva yaudQaku TuMba dova 200 k` aMtaIvaIr SaihdmaM2 916 23 30 iMBama baaMQa, vaaGaaDIeaxyokj bau3 1017 24 31 k amaD naacacq/kokj ||AaidvaasaI vaIr || k apaurgau 411janma idna: AaidvaasaI vaIr18 25cfLrjokjk` aMtaIk arI naarayaNa isaMh {[ko cavauk sMapak_ :Sau 512 19 26 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhamaRtyaU idna: AaidvaasaI vaIrzaNao, maha 401 607lqdjokj k` aMtaIk arI naarayaNa isaMh {[ko vaIr Kvaajyaa naa[_k f aSaI - 1860 Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 maola : [email protected] vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNaSa6132027 k aolaocaa dova k aolaI BaajaI AavaNaIlfUkokjPride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! Aaid idnadiSa_k a ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata fif