Transcript
Page 1: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

நம� மர�வழியாக �ேனா�க� ஆ�கி� த�த நலவா���கான ெநறிகைள மீ !" பழகி வா�வி% நல" ெப&ேவா".

விழி'�ண��ட� *+ய சி�தைன வி!தைல த-". விழி'�ண��ட� *+ய அ�� ஒ�ேற ம�க0�கான ஆ1த".

தமி� மர�வழி ம-��வ"

Submit to Tamilmanam

சனி, ௨௩ ஏ'ர%, ௨ ௧௧

ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ"....

ெதா8'�:

பத9சலி உட% நல ைமய", ேமடவா�க", ெச�ைன

மர� வழி நல வா�� ைமய", ஆவ+, ெச�ைன

Dr. தமிழேவ� , Ph:9345812080

machamuni,blogspot.com

foolproof cure

சா�ேறா� ெசா%சா�ேறா� ெசா%சா�ேறா� ெசா%சா�ேறா� ெசா%

Top 10 Members Please Sign in for your visit to be counted

Get This!

truth 12

visits

Sridhar 2

visits

thendralsaravanan 2 visits

தமி�தமி�தமி�தமி� 2

visits

Mags 2

visits

Top 10 Members

Recent Comments

Share Report Abuse Next Blog» Create Blog Sign In

Page 1 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 2: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

ேநாய7றவா�ேவ8ைறவ7றெச%வ"ேநாய7றவா�ேவ8ைறவ7றெச%வ"ேநாய7றவா�ேவ8ைறவ7றெச%வ"ேநாய7றவா�ேவ8ைறவ7றெச%வ".... ேநா;நா+ேநா; த%நா+அ�தணி�8" வா;நா+வா;'ப<ெசய%. எ�பா�வ�0வ�... அத7ேக7ப ேநாயி� த�ைமைய அறி��, அத� > த7காரண�ைத அறி�� அத�ப+ ம-��வ" ெச;வேத சால சிற�ததா8". ஆனா% இ'ெபா>��ள ஆ@கில ம-��வ" ேநாயி� 8றிகைள மA!ேம ேநா; என எ ணி அத78" வCீய �ள விஷ�ைத ம-�ெதன ெகா!�� ம�கைள ஏமா7றி ேமE" ேநாயாளியா�கிவ-கிற�. இதிலி-�� வி!பA! நம�8 இைறவ� அளி�த ெகாைடயான ந%ல உட% நலைன கா�க இைற1ண��ட� ேச��� ஒ��ைழ�தாேல ந%ல உட% நல" ெப7& வாழலா". ேவெற�த ம-�� மா�திைரக0�8" அவசிய" இ%ைல. ஏேதF" க!ைமயான உட%நல'பிர<சிைன இ-'பி�, இய7ைக வழி ம-��வ@களான நம� வா�ேவா! இைண�� வ-" Gலிைக, சி�தம-��வ", H ண>�த சிகி<ைச இவ7றி� Gலேம, ெப-"பாலான ேநா;கைள1", அவ7றி7கான ேநா;�8றிகைள1" கைள�� ெகா�ளலா". வி-��"வி-��"வி-��"வி-��" ம-��"ம-��"ம-��"ம-��" G�&நா�G�&நா�G�&நா�G�&நா� எனஎனஎனஎன வ�தவ�க�வ�தவ�க�வ�தவ�க�வ�தவ�க� நா"நா"நா"நா". மா7ற"மா7ற"மா7ற"மா7ற" தா�தா�தா�தா� நிைலயான�நிைலயான�நிைலயான�நிைலயான� எ�ப�எ�ப�எ�ப�எ�ப� அறிேவா"அறிேவா"அறிேவா"அறிேவா". நா+ பா���� ெகா +-�8"ேபாேத, ேநாயாளி தன� ��ப@கைள< ெசா%லி� ெகா +-�8"ேபாேத அவ�கைள அவ�க� ��ப�திலி-�� வி!வி�� விட�*+ய – அவ� ெசா%லி +�8 � 8ண'ப!�த�*+ய HAப@கைள இைறஞான@களாக ெப7ற சி�த�க0�8 ப9சமி%ைல இ�த நாA+%. அறிவ�ீகளா? ந" ம�களிட" ஓ� ந"பி�ைக உ�ள�. சி�த ம-��வ�கெள%லா" ஆேரா�யமாக இ-'பா�க�.

வா��ைகைய அைமதியாக�" >ைமயாக�" வா�வா�க� எ�&" *&வா�க�. உ ைம தா�.

சா�ேறா�களிட" க7&� ெகா டைத� கைட'பி+'பதாE", சாகா�க%விைய க7க ைணவதாE" அவ�க� ேதடலி% கிைட�த பலைன' ெபா&�� அவ�க� வா�� அைமதியாக ஆேரா�கியமாக இ-��ைத அறிகிேறா".

ம-�ெதன ேவ டாவா" யா�ைக�8அ-�திய� அ7ற� ேபா7றி உணி� � உ ட உண� ெசC�தத�ைம ஆரா;�� -ேபா7றிய' பிற8 த�க அள� உ டா%, உட"பி78 ம-�� என ஒ�&" தனிேய ேவ +யதி%ைல.

ேமE" உணைவ' ப7றிய பல பழெமாழிக� ந" தமி�நாA+% வழ�கி% உ�ளன. அவ7றி% சில.

ெநா&@க< சா'பிAடா L& ஆ1M

அ�ளி அ �8னா அ7ப ஆ1M

8ைற<M< சா'பிAடா *ட ஆ1M

வயி& Aட சா'பிAடா வயி7றாலதா� ேபா8"

பசி��' �சி ெநா&�8� தீனி ஆ1� 8&�கி சிைன'பAட மாAைட சீ��ேமாடா காைள ெசC'பத78 �னாேல தி@கிறவ� ேமாைள

வாைய� கA+னா% ேநா;� கA!'ப!"

மிகிF" 8ைறயிF" ேநா;ெச;1" Lேலா� வளி தலா எ ணிய G�&. ம-��வ Lேலா� வாத" பி�த" சிேல��ம" என எ ணிய G�& அள��8 மி8�தாE" 8ைற�தாE" ேநா; உ டா8". இ� மA!ம%ல, நம� அ�றாட வா�வி% அதிக" உ டாE", உ ண ேவ +ய அள��8� 8ைறவாக உ டாE" அ��" ேநா; ெச;1". நா�8�8< ெச%ல" ெகா!�தா% நாசமா;' ேபா; வி!வா; எ�& தமி�நாA+% ஒ- பழெமாழி உ !.

உ7றவ�தீ�'பா�ம-��ைழ<ெச%வாென�& அ'பா%நா7*7ேறம-��.

ேநா17றவ�, ேநா; தீ��8"ம-��வ�, ம-��, ம-�ைத அ@கி-�� ெகா!'பவ� எ�& ம-��வ ைற அ�த நா�8 வைக'பா8பா! உைடய�.

இதி% ம-�ைத அ@கி-�� ெகா!'பவF�8" �கிய��வ" ெகா!�தி-'பதிலி-�ேத, நம� ம-��வ ைறயி� ேம�ைமைய �C�� ெகா�ள +1". ம-��", ம-��வ-" மA!" அ%ல, அவ�களி� எ ண", ம7&" அ-கிலி-�� ம-�ைத எ!��� ெகா!'பவC� எ ண " ேநாயாளிைய 8ண'ப!��வதி% ெப-"ப@8 வகி�கிற�.

வ���ள ��ப�ைத நீ�கி இனி ��ப" வராதப+ �ென<ெசC�ைகயாககா�க வ%ல, ஆ7றE�ள ெபCயவ�கைள' ேபா7றி உற� ைவ��� ெகா�ள ேவ !" எ�பைத வலி1&�த, ஒ- அழகான 8ற�.

உ7றேநா;நீ�கி, ஊராஅைம 7கா�8",

ெப7றியா�'ேபணி�ெகாள%

நலமா; வாழ சில வழிக�

நம� உட% இய7ைகைய �C��ெகா ! நம� �ேனா� வ8�த பாைதயி% மிக எளிதாக, Mகமாக அைன�� ேநா;களிலி-��" வி!பA! நலமா; வாழலா". உ@க� ஞாபக���காக,

இர� PCய� மைறவத78 � உணைவ +��� ெகா�0த%. (த7கால�தி% உட� அ�த பழ�க@க� +யாவி+% இர� 8.308� உணைவ +'ப� சிற'�)

Anonymous wrote... பகி��தைம�8 ந�றி.சரவண� - தி-'Q�

ம<சவ%லவ� wrote... ந%ல பகி�� ஐயா.

Anonymous wrote... can you send the medidation method through your site

ம<சவ%லவ� wrote... உ@களி� ேசைவ�8 மி�க ந�றி ஐயா,உ@கைள'ேபா% ம7றவ�க0" � வரேவ !".வா����க�.

தமிழேவ� நளபதி wrote... அ�� சபீதா Mவாமி அறிவ�,தமிழேவ� வண�க@க�. >ைமயாக உ@க� ந பC� ��ப�ைத 8ண'ப!�த +1".

அவைர எ�னிட" ெதாட��ெகா�ள< ெச;1@க� அவ-ட� ஏ7பAட அFபவ�ைதேய கA!ைரயாக... Continue >>

Anonymous wrote... மதி'��8Cய ம-��வ-�8, பி�த'ைப க7கைள >ைமயாக 8ண'ப!�த +1மா?

எ@க� 8!"ப ந ப��8 எதி�மைரயின� அ&ைவ சிகி<ைச�8 பC���ளன�.

அவ-�8 உ@க� ெதாைலேபசி ெகா!�தி-�கிேற�.... Continue >>

தமிழேவ� நளபதி wrote... அ�� ந ப��8, தமிழேவ� வண�க@க�. தாமிர வைளய" அணிவ� ப7றி ேகA+-�தீ�க�. தாமிர< ச�� உடலி� நர"� ம டல�தி% ேவைல ெச;வ� அ� நர"�க0�8 வலிைம ேச��8". இ� 8றி�� விCவாக... Continue >>

pradeep wrote... thaamira valayam anivathu udalukku nallatha?silar kaalhalil thaamira valayam aninthu ullarhale !

தமிழேவ� நளபதி wrote... அ�� ந ப� அறிவழக� அறிவ�,தமிழேவ� வண�க@க�.த@க� ேயாக ேசவாலயா இய�க ந ப�க0�8 என� அ�ைப ெசா%க. தமி� மர�வழி ம-��வ" க7க உ@க0�8�ள வி-'ப�ைத அறி�� மகி�கிேற�.

எ�னா% +�த... Continue >>

அறிவ� wrote... இதைன' பயில எTவள� கால" பி+�8" என� ெதCவி�க�". ந�றி

Follow by Email

Submit

Page 2 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 3: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

2. இர� க க0�8 அதிக" ேவைல ெகா!�காதி-�த%.(இர� 8 மணி�8 ேம% ெதாைல�காAசி, ப+'�,

க"UAட� பயப!�த% *டா�. ேதைவஎனி% அதிகாைல 3 மணி�8 ேம% ப+�த% ந�&.)

No Computer, No TV, No Book after 8 pm

3. இர� உணைவ மிதமாக ெகா�0த% ந�&.( சில ேநர" தவி��க +யாத காரண�தா% தாமதமாக சா'பிAடா% பழ உண�க� மA!" சா'பிடலா".)

Light Food for Dinner or Fruits

4. இர� விைரவாக ப!�ைக�8 ெச%Eத% - V@8த%. (மன" சமாதான" அைட�தா%தா� V�க"

வ-". எனேவ இைறவனிட" ெபா&'�கைள ஒ'பைட��விAடா%- மன அைமதி1ட� ந�8 V@கலா")

5. அதிகாைல விைரவாக �யி% எ>த% ந%ல�.(அதிகாைல 3

மணி�8 எ>த% மிக< சிற'பான ந�ைம த-". காைலயி% ப+�த% ஞாபகச�திைய அதிகC�8")

PCயைன' பா��கஎ>பவ� M&M&'��கார�

PCய�பா��கஎ>பவ�ேநா;ெநா+�கார� , 5. காைல� கட�கைள 6 மணி�8� +���ெகா�க.

Sleep - "Early to bed, early to rise, makes a man healthy ..."

ந ப�க�ந ப�க�ந ப�க�ந ப�க�

Live Traffic Feed•

See your visitors in RealTime! Get the Free Live Traffic Feed Get Feedjit Now!

A visitor from Madras, Tamil Nadu viewed "தமி� மர�வழி ம-��வ"" 1 min ago

A visitor from Pune, Maharashtra viewed "தமி� மர�வழி ம-��வ"" 24 mins ago

A visitor from Madras, Tamil Nadu viewed "தமி� மர�வழி ம-��வ": ம ைட< சளி– மா��< சளி நீ@க....#c6929211572230677507

35 mins ago

A visitor from Madurai, Tamil Nadu viewed "தமி� மர�வழிம-��வ": அ�8ப@ச�தமிழ�களி� அ7�த அறிவிய% ம-��வ" Acupuncture for people" 59 mins ago

A visitor from Pierrelaye, Ile-deFrance viewed "தமி� மர�வழிம-��வ": Mக" ெபற எளிய வழி" 2 hours 1 min ago

A visitor from Madras, Tamil Nadu viewed "தமி� மர�வழி ம-��வ"" 2 hours 31 mins

ago

A visitor from Ranipet, Tamil Nadu viewed "தமி� மர�வழி ம-��வ": அ�8ப@ச�தமிழ�களி� அ7�த அறிவிய% ம-��வ" Acupuncture for people" 2 hours 47 mins ago

A visitor from Madras, Tamil Nadu viewed "தமி� மர�வழி ம-��வ": November 2010

hours 7 mins ago

A visitor from Madras, Tamil Nadu left "தமி� மர�வழி ம-��வ"" via

1.bp.blogspot.com 5 hours 18 mins ago

A visitor from Madras, Tamil Nadu

இைறவழியி% உட�இைறவழியி% உட�இைறவழியி% உட�இைறவழியி% உட� வ-ேவா�வ-ேவா�வ-ேவா�வ-ேவா�

Page 3 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 4: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

(இர� பணியி% ஈ!பA! இர� நீ ட ேநர" V@காமலி-�க ேந��தாE" *ட இ� அவசிய" ேதைவ'பAடா% காைல உண��8' பி� சிறி� V@கி< சமாளி�கலா".)

6. ப% �ல�8த%, ஐய�V;ைம பழ8க.(ெவ&" விரலா% - ந�8 ஈ&கைள ெம�ைமயாக அ>�தி வி!த% ந%ல�. பி�,

ைக' ெப-விரலா% உ�நா�கி-�8" இட�தி% ெம%ல Mழ7ற ந�8 சளி ெவளிேய&". பி� மா,ேவ"�, ஆ% இவ7றி� 8<சிக� அ%ல� ெவ&" பிரX ெகா ! ேலசாக ப% இ!�8களி% உ�ள அ>�8கைள நீ�கி� ெகா�க.)

Brush with your fingers (until a cling sound is heard) or with empty brush. Avoid using paste.

7. ந%ல 8ளி��த நீC% தைல >8த%-8ளி�த% ேவ !".

(8ளி�நா!களி% உ�ளவ�க� அைற ெவ'பநிைலயி% உ�ள நீைர' பய�ப!��க.)

8. இய7ைகயான ந&மண'ெபா-�கைள பய�ப!�த% ேவ !".(ேசா'�, சா"�, சிைக�கா; இைவ உடைல< Pடா�8". ேமE" உடலி% உ�ள விய�ைவ� �ைளகைள அைட�� உட% Mவாசி'பைத� த!�8"- கழி� ெவளிேய7ற�ைத த!�8".எனேவ இவ7ைற� தவி-@க�.)

9. வார" இ- ைற எ ெண; 8ளிய% ேவ !".(எ ெண; 8ளிய% சி�த�களி� அCய அறிவிய% உட% த�ைம�ேகறப பல ைதல@கைள பய�ப!�தலா" அ%ல� ந%ெல ெண; சிற'�.

பய�ப!�தி' பா-@க� - Mக�ைத) 10. காைல 7 த% 8.30 மணி�8� உண� ெகா�ள ேவ !".(நம� உட7 க+கார�தி� ப+ காைல 7

த% 9 வைர இைர'ைப�8 ச�தி சிற'பாக கிைட�8" ேநர". 9 த% 11 வைர த ண�ீ *ட *டா�.

அ� ம ணரீ% த�ைன ைற'ப!�தி�ெகா�0" ேநர".)

Breakfast between 7 – 8 30 am

11. உண��8 � இனி'பான பழ@க� சா'பி!த% ந%ல�.(G�& ேவைள1ேம உண��8 � பழ@க� சா'பி!வ� ந%ல�.)

Followers (37)

Follow this blog

இைளயவ�

தியவ-ட� தியவ-ட� தியவ-ட� தியவ-ட�

know your body ந" உடைல அறிேவா" (48)

அFபவ� 8றி'�க� (2)

ஆ1த" ெச;ேவா" (4)

இைறவழி ம-��வ" (

9)

உ@க0�8 � ெதC�தவைர மீ !" அறி க" ெச;கிேற� (6)

உட� கவணி�க�" (9)

ஒ- பழ" ெப-" ��தக" (1)

சா�ேறா� க-���க� (2)

Mக" ெபற (1)

த ண�ீ ைவ�திய". (1)

தமிழிய".பற"ைப அறிவ� (1)

ேதாழி. வாMகியி� ப�க" (1)

நல" கா�க எளிய வழி for your health (7)

நி"மதி த-வ� எ�? (3)

பய� த-" க-���க� (9)

மனிதனி� ேதைவ நலவா�வா? இ%ைல அைத அழி��' ெப&" வசதியா? (4)

வ�ம ம-��வ" (1)

வா��ைக<Pழ% கா'ேபா" (2)

வா�வா? வசதியா? (2)

விழி��� ெகா�ேவா".

(14)

வAீ! ம-��வ�களான

ேலபி�க�ேலபி�க�ேலபி�க�ேலபி�க�

Page 4 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 5: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Eat fruits before every meal

12. மதிய உண� பசி வ-" ெபா>� எ!��� ெகா�க.(இர ! ேவைள உ பவ� ேபாகி எ�ப� சா�ேறா�. பசி��' �சி'பேத சிற'�. ம�களி� பழ�க�ைத ஒA+ எ>�கிேற�.) Noon meal, only if hungry. Or twice a day food is enough.

13. பசியறி�� உ Yவ� எTவள� �கியேமா, அைதவிட �கிய" -தாக" உண��� ேதைவயான

அள� 8ளி�த நீ� 8+�த% ேவ !".(எதி� ைறய�களி� அள�க� மிக� தவறான� நம� உடE�8 மதி'பளி'ேபா" பைட'பா7ற% நம�8 அளி�தி-�8" உண��க0�8 மதி'பளி'ேபா" .

உதாரண" பசி, தாக" ேபா�றன .)

Water for thirst alone.

14. கழி�கைள கA!'ப!�த% *டா�. காைல, மாைல கழி� ெவளிேய7ற' பழ�க ேவ !".(உடல� ேதைவக0�8 உதTேவ +ய� அறிவி� கடைம அ�த அளேவ நலவா���8 ேபா�மான அ+'பைட அறிவா8".)

15. மாத" ஓ� ைற ெம�ைமயான ேபதி ம-��க� எ!�த% ந%ல�.( இ'ேபா��ள உண� ம7&"

Pழ% எதி� ைறய�களி� வணிக அறிவா% மாMபA!�ள�. அதனா% மாத" ஓ� ைற ெம�ைமயான ேபதிம-��களா% உட%V;ைம ெச;வ� சிற'�. 8டைல�க>வி உடைல� ேத7ெற�ப� ெபCேயா�.)

16. மாைல1" ஓ� ைற ந�8 தைல�8 8ளி�த% மிக�" ந%ல�.

(இ'ேபாைதய Pழ% மாசிலி-�� த'ப - மாைல அ%ல� இர�" மீ !" ஓ� ைற 8ளி'ப� ந%ல�.).

17. 8ளி'பத78 ந" வAீ+ேலேய ெச;த 8ளிய% ெபா+ைய பய�ப!��க.

ஒ- ெபா�வான கலைவயிைன இ@ேக த-கிேறா". பல வித ச-ம ேநா;கைள1" இத� Gல" தவி��கலா". பாசி'பயி& - ஒ- கிேலா கXVCம9ச� - L&கிரா" ெவA+ேவ� - L&கிரா" விளாமி<ைசேவ� (க-'�ெவA+ேவ�) - L&கிரா" Qலா@கிழ@8 - L&கிரா" கா�ேபாகஅCசி - L&கிரா"

நா நாA! ம-�� கைடகளி% கிைட�8� இவ7ைற வா@கி காய ைவ�� அC� பய�ப!�தி வா-@க� . ந%ல பலைன கா பீ�க�. கைடகளி% ேசா'�, ஷா"Q, இவ7ைற தவி��தாேல பல விதமான ேநா;கைள தவி��கலா".ேமE" பல இராசயன@களினா% ெச;ய'ப!" ஷா"Q, ேசா'� ேபா�றைவ நம� ச-ம�திE�ள ெம%லிய �வார@களி� Gல" உடலிF� ெச�& உ� உ&'�களி� ெசய%பா!கைள ெபC�" பாதி�கிற�.

ஷா"Q-வி% 'ளசீி@ ப�ட�-% ேபா!" ஒ- இரசாயன�ைத ேச��கிறா�க�. நிைன��பா-@க� இ� நம� ேதாைல /

தைலைய, +ைய எ�னெவ%லா" ெச;1" எ�&.... ேமE" உ@க� நலF�காக இய7ைக வழி அ�8ப@ச� அ�8ப@ச� அ�8ப@ச� அ�8ப@ச� ம-��வ�ைத' ப7றி அறிேவா"ம-��வ�ைத' ப7றி அறிேவா"ம-��வ�ைத' ப7றி அறிேவா"ம-��வ�ைத' ப7றி அறிேவா".

ெப க0�காக (8)

வAீ!ம-��வ� (1)

உட%உட%உட%உட% Mகமா Mகமா Mகமா Mகமா? இ%ைல இ%ைல இ%ைல இ%ைல MைமயாMைமயாMைமயாMைமயா?

பட� ெதா8'�பட� ெதா8'�பட� ெதா8'�பட� ெதா8'�

Recent Posts

4தமி�மீ+யா ெச;திக�

4TamilMedia.Com -

இ�தியா, இல@ைக,

உலக ெச;திக� ம7&" Pடான சினிமா, ெதாழி%HAப" ெபா>�ேபா�8 அ"ச@க�

4 தமி�தமி�தமி�தமி� மீ+யா மீ+யா மீ+யா மீ+யா

▼ 2011 (98)

► December (8)

► November (2)

► October (3)

► September (8)

► August (17)

► July (4)

► June (17)

► May (6)

▼ April (10)

know your body -6

வைல'பதி�வைல'பதி�வைல'பதி�வைல'பதி� கா'பக" கா'பக" கா'பக" கா'பக"

Page 5 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 6: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

அ�8ப@ச� சிகி<ைச ைறஅ�8ப@ச� சிகி<ைச ைறஅ�8ப@ச� சிகி<ைச ைறஅ�8ப@ச� சிகி<ைச ைற – ேக�விக0"ேக�விக0"ேக�விக0"ேக�விக0", பதி%க0"பதி%க0"பதி%க0"பதி%க0".

அ�8ப@ச� எ�றா%அ�8ப@ச� எ�றா%அ�8ப@ச� எ�றா%அ�8ப@ச� எ�றா% எ�ன எ�ன எ�ன எ�ன?

சி�த�க� வள��த வ�ம அறிவியE�8< சீன ம�களி� ப@களி'� அ�8ப@ச�. சீனாவி� சி�த�களாகிய தாேவா ஞானிகளி� உ ைமகைள உ� வா@கிய தமிழ�களி� அறிவிய% அ�8ப@ச�.

ெம%லிய மயிCைழ ேபா�ற ஊசிகைள� ெகா ! அகில�தி� ஆ7ற%கைள ந" உடE�8' ெப7&� த-" அ7�த அறிவிய% ம-��வ".

அ�8ப@ச� ைறயி% ேநா;கைளஅ�8ப@ச� ைறயி% ேநா;கைளஅ�8ப@ச� ைறயி% ேநா;கைளஅ�8ப@ச� ைறயி% ேநா;கைள க டறிவ� எ'ப+ க டறிவ� எ'ப+ க டறிவ� எ'ப+ க டறிவ� எ'ப+?

இ� தன�ேக உC�தான ேநாயறி1" ைறகைள� ெகா ட�. வ�ம ம-��வ" ேபா% தனி< சிற'பான நா+ அறித% ைறக� இதி% உ�ள�.

ம�க� த@க� நீ ட கால அFபவ�தா% – ேநா; வ-வத78 �ேப, அ� உ-வா8" Pழைல உண���, ேநாைய அ�த நிைலயிேலேய >ைமயாக� தீ��8" HAப@கைள ெதா8�� ைவ���ளன�. ேநா; தீ��8"ேநா; தீ��8"ேநா; தீ��8"ேநா; தீ��8" ம-��வைர விட ேநா; வராம% த!�8" ம-��வைரேய ம�க� ம-��வைர விட ேநா; வராம% த!�8" ம-��வைரேய ம�க� ம-��வைர விட ேநா; வராம% த!�8" ம-��வைரேய ம�க� ம-��வைர விட ேநா; வராம% த!�8" ம-��வைரேய ம�க� ேபா7றின�ேபா7றின�ேபா7றின�ேபா7றின�. சீனநாA+%, ஒ- ஊC% ேநா;க� வ�� ம�க� அவதி'பAடா% அ�த ஊ� அ�8ப@ச� ம-��வ�க0�8 அரசி� உதவிக� 8ைற�க'பA! – ேநா;�8 காரண" ம-��வC� திறைம� 8ைறவாக எ ண'பAட�.

எ�தைன ஊசிக� ேபா!வ�ீக�எ�தைன ஊசிக� ேபா!வ�ீக�எ�தைன ஊசிக� ேபா!வ�ீக�எ�தைன ஊசிக� ேபா!வ�ீக� – ஊசிக�வலிைய�த-மாஊசிக�வலிைய�த-மாஊசிக�வலிைய�த-மாஊசிக�வலிைய�த-மா?

ஒ�& அ%ல� இர ! ஊசிக�தா� ேபாட'ப!".

உ&தியாக வலிேய இ-�கா�. ஊசி ேபாAடைத உணர +யாத அள� மிக ெம�ைமயாக இ-�8".

ஊசி ேபா!" ேபா� உடலி% ஏேதா ைவ�க'பAட� ேபா�ற உண��தா� இ-�8".

சிலஎளிைமயானH ண>�த'��ளிக�சிலஎளிைமயானH ண>�த'��ளிக�சிலஎளிைமயானH ண>�த'��ளிக�சிலஎளிைமயானH ண>�த'��ளிக�... கீ��க ட ��ளிகைள ெதாA! V +னாேல, நீ@க� நிைன�8" பல� கிைட�8".

LI 4- வலிநிவாரண'��ளி

know your

body - 5

know your body

உ@க� ப8தியி% எளிய உ@க� ம-��வ"அறி க"

ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7றெச%வ"....

உடைல அறிேவா". 21.04.2011

Know Your Body - 3

உடைல அறிேவா".

Know your Body - 2

உடைல அறிேவா" - know your

body -1-

மர�வழி நலவா�� ைமய" ேநா�க ",

ெசய%க0".

தைலவ�கைள ந"பாேத! சி�தி�� உண��� ெச;வன ெசய...

► March (6)

► February (4)

► January (13)

► 2010 (42)

இைறவேன 8ணமளி'பவ�

சா�ேறா� ெதாட��சா�ேறா� ெதாட��சா�ேறா� ெதாட��சா�ேறா� ெதாட�� ந%ல�ந%ல�ந%ல�ந%ல�

Search

powered by

இ�த வைல'பதிவி% இ�த வைல'பதிவி% இ�த வைல'பதிவி% இ�த வைல'பதிவி% ேத!ேத!ேத!ேத!

Page 6 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 7: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

DU 26 - மய�க"ம7&"வலி'ைப�கA!'ப!��"��ளிமய�க"ம7&"வலி'ைப�கA!'ப!��"��ளிமய�க"ம7&"வலி'ைப�கA!'ப!��"��ளிமய�க"ம7&"வலி'ைப�கA!'ப!��"��ளி

1 மய�க"அைட�தவைரமீAெட!�8"��ளி

U 14 கா;<சலினா%வ-"உZண�ைதஉடன+யாக8ைற�8"

LU 7 க>��'பி+'�க>��'பி+'�க>��'பி+'�க>��'பி+'�, தைலவலிதைலவலிதைலவலிதைலவலி, Hைரயீர%ச"ப�தமானேநா;க�Hைரயீர%ச"ப�தமானேநா;க�Hைரயீர%ச"ப�தமானேநா;க�Hைரயீர%ச"ப�தமானேநா;க� தீ-"தீ-"தீ-"தீ-".

LU 5 வயி7றி�வயி7றி�வயி7றி�வயி7றி� GலாதாரGலாதாரGலாதாரGலாதார ச�திையச�திையச�திையச�திைய சம�ப!��"சம�ப!��"சம�ப!��"சம�ப!��"., Hைரயீரலி�Hைரயீரலி�Hைரயீரலி�Hைரயீரலி� ச�திச�திச�திச�தி ஓAட�ைதஓAட�ைதஓAட�ைதஓAட�ைத அதிகC�8"அதிகC�8"அதிகC�8"அதிகC�8"

My site is worth

Rs 133,474.21 Your website value?

வைல�தள�தி� மதி'�வைல�தள�தி� மதி'�வைல�தள�தி� மதி'�வைல�தள�தி� மதி'�

தமி� ெவளிதமி� ெவளிதமி� ெவளிதமி� ெவளி

RECENT ON FACEBOOK

POWERED BY

RECENT ON TWITTER

9 followers

n/a following

37 tweets

FOLLOW ME POWERED BY

கL% பா�ைவக� கL% பா�ைவக� கL% பா�ைவக� கL% பா�ைவக�

twitter viewers

வ+ீேயா பA+வ+ீேயா பA+வ+ீேயா பA+வ+ீேயா பA+

Mக" ெபற எளிய வழி Mக" ெபற.... என� ம-��வ அFபவ�தி%, நா� கட�த 11

ஆ !க0�8 ேமலாக, சில ம-��கைள ெதாட��� பய�ப!�தி பல-" 8ண" ெப&வைத க ...

ம ைட< சளி –

மா��< சளி நீ@க....

ம ைட< சளி –

மா��< சளி நீ@க.... நம� உடலி� அதிக PAைட சமாளி�க�" ேதைவய7ற – ந<M' ெபா-A...

ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ"....

ெதா8'�: பத9சலி உட% நல ைமய" ,

ேமடவா�க" , ெச�ைன மர� வழி நல வா�� ைமய" , ஆவ+ , ெச�ைன Dr.

அதிக"அதிக"அதிக"அதிக" பா��த� பா��த� பா��த� பா��த�

Page 7 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 8: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

UB 67 – உட% PAைட� தணி�8", க ேநா;க�, GA! வலி , �8 வலிைய 8ைற�8"

UB 40 – அ+ �8 வலிைய தீ��8"

SP6 – பிற'�&'�&களி� 8ைறைய சC ெச;1" ��ளி

அ�8ப9ச� ெதாட�கிற�....

சிகி<ைச�8 எTவள� கால"சிகி<ைச�8 எTவள� கால"சிகி<ைச�8 எTவள� கால"சிகி<ைச�8 எTவள� கால" ேதைவ'ப!" ேதைவ'ப!" ேதைவ'ப!" ேதைவ'ப!"?

ேநா;�கான காரண�ைத அறிய ஒ�றிர ! நிமிட@க� ஆகலா"..

சில விநா+க� உடலி% ஊசிக� இ-�தா% ேபா�மான�. விநா+க0�8� சிகி<ைச +�� வி!".

Mக" ெபற எTவள� கால"Mக" ெபற எTவள� கால"Mக" ெபற எTவள� கால"Mக" ெபற எTவள� கால" ஆ8" ஆ8" ஆ8" ஆ8"?

ெபா�வாக த% சிகி<ைச +�த உடேன ேநாயி� தீவிர" 8ைற�� உட% மன" Mக" ெப&வைத உணர +1". உடE", மன " ேலசாகி ந"பி�ைக ெப&வ�ீக�.

ேநா; வ�தத7கான காரண" அறி�� அைத< சீ�ப!��வத7கான பழ�க வழ�க@கைள –

சி�தைனகைள ம-��வCட" கல�� விCவாக' ேபசி அறி�� ெகா�ளலா".

��ப���8� காரணமான பழ�க வழ�க@க� சி�தைன ைறகைள� தவி���விA! ந�ைமதர� *+யவழிகைள ேம7ெகா டா% உட� Mக" கிைட�8".

சிகி<ைசக0�8 இைடயிலான கால இைடெவளிசிகி<ைசக0�8 இைடயிலான கால இைடெவளிசிகி<ைசக0�8 இைடயிலான கால இைடெவளிசிகி<ைசக0�8 இைடயிலான கால இைடெவளி எTவள� எTவள� எTவள� எTவள�?

ேதைவ இ-�தா% மA!", வார���8 ஒ- ைற அ%ல� 15 நாAக0�8 ஒ- ைற சிகி<ைச எ!'ப� ந%ல�. இைடெவளி அதிக" இ-'ப� ந%லேத.

உட% த�ைன 8ண'ப!�தி� ெகா�0" கால�தி%, ேநாயிலி-�� வி!ப!பவC� உடலி% ஏ7ப!" மா7ற@க� 8றி�த வினா�க0�8 த8�த ைறயி% பதி% ெகா!'ப�", ெம�ைமயான ைறயி% Mக" ெபற உத�வ�" ம-��வC� கடைம. அத7காக எ'ெபா>� ேவ !மானாE" ம-��வைர அYகலா".

ஆ@கில ம-��வ�தி� ேசாதைன�ஆ@கில ம-��வ�தி� ேசாதைன�ஆ@கில ம-��வ�தி� ேசாதைன�ஆ@கில ம-��வ�தி� ேசாதைன� 8றி'�கைள எ!�� வர ேவ !மா 8றி'�கைள எ!�� வர ேவ !மா 8றி'�கைள எ!�� வர ேவ !மா 8றி'�கைள எ!�� வர ேவ !மா?

ேதைவயி%ைல. நம� ம-��வ" உயிரா7றE�8 உதவி ெச;�, உடைல1", மனைத1" நல"ெபற< ெச;வ�.

உ@களிட" வ-" � ம-�� மா�திைரக� சா'பிA! வ�தவ�க� உ@களிட" சிகி<ைச ெப7ற பி� ம-��, மா�திைரகைள� ெதாடரலாமா?

சி�தி1@க�.

நம�8� இ-�8" ச�தி தா� ந"ைமநம�8� இ-�8" ச�தி தா� ந"ைமநம�8� இ-�8" ச�தி தா� ந"ைமநம�8� இ-�8" ச�தி தா� ந"ைம கா�� வ-கிற� கா�� வ-கிற� கா�� வ-கிற� கா�� வ-கிற�. ந" உட% த�ைன�ந" உட% த�ைன�ந" உட% த�ைன�ந" உட% த�ைன� தாேன கா��� ெகா�ள தாேன கா��� ெகா�ள தாேன கா��� ெகா�ள தாேன கா��� ெகா�ள

தமிழேவள ◌் ,

Ph:934581208...

வ�ம ம-��வ"-ம�ம ம-��வ"

வ�ம ம-��வ"-ம�ம ம-��வ" வ�ம ம-��வ"-ம�ம ம-��வ". இைறஞான@கைள அ+'பைடயா...

அ�8ப@ச� தமிழ�களி� அ7�த அறிவிய% ம-��வ" Acupuncture for people

அ�8ப@ச� சிகி<ைச ைற –

ேக�விக0" , பதி%க0" .

அ�8ப@ச� எ�றா% எ�ன ? சி�த�க� வள��த வ�ம அறிவியE�8< சீன ம�களி� பங...

நலமா; வாழ-எளிய வழிக� simple way to

get - health

நம� நல� கா�க பல HAபமான-எளிய வழிக� ப7றிய ஞான@கைள பைட'பா7ற% க-ைணேயா! மனிதF�8 வழ@கி1�ள�.

அவ7&� ஒ�& தா� சி�த...

ந�றி அவ� விகட�-

கிற@க ைவ�8" கிராம��< சைமய% ெதா8'�

நீயா? நானா? விவாத" ப7றி... விஜ; ெதாைல�காAசியி% நீயா? நான? பா��ேத�. சி�த ம-��வ�ைத ம�க� ஏ� நா!வதி%ைல. அத� சிற'�கைள ம�க� ெதC�� ெகா�ள வழி எ�ன என...

உட% நல���கான விதி ைறக�

உட% நல���கான விதி ைறக� இ�F" சிறி� கால���8� ந" நாA+� விழி'�ண�வ7ற ம�க� மிக' ெபCய அழிைவ ச�தி�க இ-�கிறா�க�.அவ...

இர�த" ஏ7ற'பAடா% மரணேம கதி! -ஆ;� அறி�ைக.

எ<சC�ைக! இர�த

Page 8 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 9: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

த8தி பைட�ததாக இைறவனா%த8தி பைட�ததாக இைறவனா%த8தி பைட�ததாக இைறவனா%த8தி பைட�ததாக இைறவனா% வ+வைம�க'பAட� வ+வைம�க'பAட� வ+வைம�க'பAட� வ+வைம�க'பAட�. நம� அறிவா% நம� உட%நம� அறிவா% நம� உட%நம� அறிவா% நம� உட%நம� அறிவா% நம� உட% ச�தி�8 ச�தி�8 ச�தி�8 ச�தி�8, அத� அத� அத� அத� ேதைவேதைவேதைவேதைவ அறி�� உத�வைதேய ம-��வ" எ�கிேறா" அறி�� உத�வைதேய ம-��வ" எ�கிேறா" அறி�� உத�வைதேய ம-��வ" எ�கிேறா" அறி�� உத�வைதேய ம-��வ" எ�கிேறா".

இ'ேபாைதய நவனீ அறிவிய% உய�ெதாழி% HAப" ம7&" ம-��வ" வணிக ேநா�க�ைத அ+'பைடயாக� ெகா !�ள�. உதாரண���8 ஆ@கில ம-��வ" மனித ேநயம7றதாக�", வா>" உயி�< Pழைல அழி'பதாக�" இ-�கிற�. வணிக�களா% வழி நட�த'ப!" ஆ@கில ம-��வ ைற மனித 8ல���8", M7&< PழE�8" ேநா1 டா�கி, அதி% பிைழ'பவ��காக உ�ள�.

உட% ம7&" மன" ப7றிய அ+'பைட அறிவ7ற (உட% ச�திக� ப7றி ெதCயாத) ம-��வ ைறகைள �ற�கணி1@க�. அத� ம-��கைளேயா, ேசாதைனகைளேயா, ப�திய@கைளேயா தவி-@க�.

ேபாலி ம-��வ ைறகளி% இ-�� வி!பA!, ம�களா% – ம�க0�காக உ-வா�க'பAட ம-��வ@கைள அைடயாள@க ! அவ7ைற' பய�ப!��@க� ந�ைம உ டா8". இ�த

அ+'பைடயி% அ9சைர' ெபA+ைய1",

வAீ+� அ-கி% உ�ள எளிதி% கிைட�8ம Gலிைககைள1" பய�ப!��" ைறகைள உ@க� ெப7ேறாCட" நல" நா!" M7ற�தாCட " அறி�� பய� ப!��@க� நல" ெப&வ�ீக�.

ேநா; 8ணமாகி விAட� என எ'ப+�ேநா; 8ணமாகி விAட� என எ'ப+�ேநா; 8ணமாகி விAட� என எ'ப+�ேநா; 8ணமாகி விAட� என எ'ப+� ெதC�� ெகாளவ� ெதC�� ெகாளவ� ெதC�� ெகாளவ� ெதC�� ெகாளவ�?

மிக எளி�.

உட% ��ப" நீ@கி உடE" மன " உைழ<சலி�றி இ-'பைத உண��தா% ேபா�". மனிதனி� உண��கைள விட சிற�த ேநாயறி1" க-விக� இ%ைல.

அ�8ப@ச� சிகி<ைசயி%அ�8ப@ச� சிகி<ைசயி%அ�8ப@ச� சிகி<ைசயி%அ�8ப@ச� சிகி<ைசயி% ப�கவிைள�க� உ டா ப�கவிைள�க� உ டா ப�கவிைள�க� உ டா ப�கவிைள�க� உ டா?

உயி� ஆ7றைல உண��� அறி��, அத78 உத�" அ�8ப@ச� சிகி<ைசயி% ந�ைம மA!ேம உ !.

ப�கவிைள� எF" ேப<M�ேக இடமி%ைல.

அ�8ப@ச� சிகி<ைச எ!���அ�8ப@ச� சிகி<ைச எ!���அ�8ப@ச� சிகி<ைச எ!���அ�8ப@ச� சிகி<ைச எ!��� ெகா�0" ேபா� தி_ெரன Mர" ெகா�0" ேபா� தி_ெரன Mர" ெகா�0" ேபா� தி_ெரன Mர" ெகா�0" ேபா� தி_ெரன Mர", தைலவலிதைலவலிதைலவலிதைலவலி, கா;<ச% வ�தா% ம-�� கா;<ச% வ�தா% ம-�� கா;<ச% வ�தா% ம-�� கா;<ச% வ�தா% ம-�� மா�திைரக�மா�திைரக�மா�திைரக�மா�திைரக� எ!��� ெகா�ளலாமா எ!��� ெகா�ளலாமா எ!��� ெகா�ளலாமா எ!��� ெகா�ளலாமா?

ேதைவேய கிைடயா�. *டா�.

நம� உடலி% ேத@8" கழி�க� சCவர ெவளிேய7றாம%, கழி�க� ேத@8வேத ேநாயா8".

அ�8ப@ச� சிகி<ைச�8' பி�, உட% ச�தி பல" ெப7& கழி�கைள ெவளிேய7&"ேபா� ஏ7ப!" அதி��க�, அத78 உதவியான நிக��கேள Mர", கா;<ச%, வலி ஆகியைவ ஆ8". ��ப@க� சிறி� ேநர�தி% தாேன Mக" த-".

அ�8ப@ச� ம-��வC� ஆேலாசைனகளி�ப+, அ�த ெவளிேய7&" ஆ7ற%க0�8 உதவினா%;

விைரவி% ேநா; நீ@கி< Mக" ெப&வ�ீக�.

8றி'பாகஎ�தவயதின�8றி'பாகஎ�தவயதின�8றி'பாகஎ�தவயதின�8றி'பாகஎ�தவயதின� அ�8ப@ச�சிகி<ைசெபறலா" அ�8ப@ச�சிகி<ைசெபறலா" அ�8ப@ச�சிகி<ைசெபறலா" அ�8ப@ச�சிகி<ைசெபறலா"?

க-வி% உ�ள 8ழ�ைத த% கைடசி கால தியவ� வைர எ%லா வயதின-" நல" ெபறலா".

க-வி% உ�ள 8ழ�ைத�காக� தா;�8ம, பிற�த 8ழ�ைதக0�8" ெம�ைமயான ெதாடேல ேபா�"; ஊசி ைவ�க� ேதைவயி%ைல.

பல ேநா;க� – ��ப@க� உ�ள ேநாயாளி தனி� தனிேய த� ��ப@க0�காக சிகி<ைச எ!��� ெகா�ள ேவ !மா?

அ�8ப@ச� ைறயி% ேநா;�கான காரண@கைள க டறி�� Mகமளி�8"ேபா� அ'ெபா>� இ-�8" அைன�� ேநா;க0" தீ-வேதா! பி7கால�தி% வர இ-�த பல ேநா;க0" ேச��ேத Mகமா8". அ�8ப@ச� ம-��வCட" சிகி<ைச ெப7ற பி�- நீ@க� அவCட" ெசா�ன ெதா%ைலக� மA!ம%ல, நீ@க� 8றி'பிடாத பல ேநா;க0" உ@கைள விA! நீ@கி இ-'பைத உண-வ�ீக� ந பேர.

மன ேநா;கைள 8ண'ப!�தமன ேநா;கைள 8ண'ப!�தமன ேநா;கைள 8ண'ப!�தமன ேநா;கைள 8ண'ப!�த +1மா +1மா +1மா +1மா?

உடE", மன " ேவ& ேவற%ல உட% ச�திகைள< சீரா�8"ேபா� அ%ல� எ ண�ைத சீரா�8"ேபா� உடE", மன ", உயி-" Mக" ெப&".

மன ேநா;க0�8" Gைள�8" ச"ம�தமி%ைல எ�பைத அறி1@க�.

பர"பைர ேநா; பர"பைர ேநா; பர"பைர ேநா; பர"பைர ேநா; – 8!"ப ேநா;க�8!"ப ேநா;க�8!"ப ேநா;க�8!"ப ேநா;க� தீ-மா தீ-மா தீ-மா தீ-மா?

பைட'பா7ற% ஒ�& ேபா% ஒ�ைற' பைட'பதி%ைல. 'தீ�" ந�&" பிற� தர வாரா' எF" ெபCேயாC� வா��ைதக� உணைமேய. நம� உடலிய7ைகைய மீறிய தவறான அறிவா% – பழ�க வழ�க@களா% ேநா;க� வ-கி�றன. இர� 9 மணி�8 ேம% விழி��' ப+'ப�, பட" பா�'ப�,

ேவைல ெச;வ� உடE�8� ெக!திேய. அதிகாைலயி% தைல 8ளி�காம% இ-'ப�" ெக!திேய.

மா'ப ட@க� அதிக" ேச�'ப� ெக!திேய.

இ�ெவ%லா" ெச;1" 8!"ப�தி% உ�ள உ&'பின� அைனவ-" ைசனX, சீரண�ேகாளா&,

மல<சி�க% ேபா�ற பல ��ப�தி% உழEவ� தா@க� தவ& ெச;� விA! இைறவைன� 8ைற ெசா%லி�ெகா ! இ-'பைத விட -மீ !" தவ& ெச;யாம% இய7ைக விதிகைள� கைட'பி+�தா% 8!"ப�தின� உ-வா�கிய ேநா;க� தீ-".

அ�8ப@ச� நா+' பCேசாதைனயி%அ�8ப@ச� நா+' பCேசாதைனயி%அ�8ப@ச� நா+' பCேசாதைனயி%அ�8ப@ச� நா+' பCேசாதைனயி% ேநாயி� த�ைமகைள எTவா& அறிகிறீ�க� ேநாயி� த�ைமகைள எTவா& அறிகிறீ�க� ேநாயி� த�ைமகைள எTவா& அறிகிறீ�க� ேநாயி� த�ைமகைள எTவா& அறிகிறீ�க�-சிகி<ைசசிகி<ைசசிகி<ைசசிகி<ைச அளி�கிறீ�க�அளி�கிறீ�க�அளி�கிறீ�க�அளி�கிறீ�க�?

நில", நீ�, ெந-'�, கா7&, ம7&" ஆகாய"

நம� உடலி% நில", நீ�, ெந-'�, கா7&, ம7&" ஆகாய" ஆகிய 5 Gலக@களி�ச�திக�உடலி� �கிய� க-விகளா". இதய", இதய உைற, சி&8ட%, �8ழிெவ'பப8தி, ம ணரீ%, வயி&,

Hைரயீரல, ெப-@8ட%, சி&நீரக@க�, சி&நீ�'ைப , க%லீர%, பி�த'ைப வாயிலாக உடலி� அைன�� உ&'�க0டF" ெதாட��ெகா !�ள�.

இ�த �கிய க-விக� ம7&" உட% அைன��" சீராக இய@க ேம7க ட 5 Gலக ச�திகளி� ஒ�திைச� ேதைவ. இவ7&� ஏேதF" ஒ- Gலக�தி% ஏ7ப!" பலவனீ" ம7றவ7ைற' பாதி�8".

இதFைடய விைளேவ உட%, மன ேநா;க�.

தான" ெப&ேவா-�8 மரண" கா�தி-�கிற�! ‘ெஹ%� ைட" ’ கA!ைரைய உ&தி'ப!��கிற� தினமல�! அ�ேடாப� 21. 2007 அ�& வ...

23,811

ெமா�த'ெமா�த'ெமா�த'ெமா�த' ப�க�காAசிக�ப�க�காAசிக�ப�க�காAசிக�ப�க�காAசிக�

தமிழக, ேகரள, இல@ைக ம�க� ெச;யேவ +யேத ேவ&....

அதிக வ-மான��ட� நி"மதியான வா��ைக!!!

Know Your Body - 49 World Conference of Integrated Medicines know your body- 48 Powered By : Blogger Plugins

Recent Posts

View stats

Share this on Facebook

Tweet this

[NEW!] Try Share It-Pro >>

Share it

க'�

ப�க@க�ப�க@க�ப�க@க�ப�க@க�

ெதாA!ெதாA!ெதாA!ெதாA! ெச�றவ�க� ெச�றவ�க� ெச�றவ�க� ெச�றவ�க�

ெதா!க

சா�ேறா�சா�ேறா�சா�ேறா�சா�ேறா� பாைதயி% பாைதயி% பாைதயி% பாைதயி%

வAீ! ம-��வ"வAீ! ம-��வ"வAீ! ம-��வ"வAீ! ம-��வ"

Page 9 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 10: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

இ�த Gலக@க� மிகிF", 8ைறயிF" ேநா; ெச;1".

�கிய உ&'�களி� 5 Gலக ச�தியி� நிைலைய நா+'பCேசாதைன ைறயா% க !ண��� Gலக@களி� த�ைமயி% ஏ7பAட ஏ7ற�தா�ைவ அகில@களி� பைட'�ச�தியி� உதவிேயா! சீ� ெச;வேத அ�8ப@ச� ைறயா8".

இர�த அ>�த ேநாைய 8ண'ப!�தஇர�த அ>�த ேநாைய 8ண'ப!�தஇர�த அ>�த ேநாைய 8ண'ப!�தஇர�த அ>�த ேநாைய 8ண'ப!�த +1மா +1மா +1மா +1மா?

இர�த அ>�த" எ�ப� ேநாய%ல. உடலி� ேதைவயறி�� இதய" ெசய%ப!வ� ந�ைம�ேக.

இTவிதமான ெசய%பா! இ%ைலேய% உட% நைடபிணமாகி வி!".

இர�த� ெகாதி'� எ�ப� தா� ேநா;இர�த� ெகாதி'� எ�ப� தா� ேநா;இர�த� ெகாதி'� எ�ப� தா� ேநா;இர�த� ெகாதி'� எ�ப� தா� ேநா;. இ� பிற மனித�கைள உய�வாகேவா, தா�வாகேவா நிைன'பதா% வ-வ�. இைத தவி��க பிற மனித�கைள1", உயி�கைள1" நம�8< சமமாக ேநசி�க' பழக ேவ !".

ச��கைர ேநாைய� தீ��கச��கைர ேநாைய� தீ��கச��கைர ேநாைய� தீ��கச��கைர ேநாைய� தீ��க +1மா +1மா +1மா +1மா?

ச��கைர ேநா; எ�ப� மிக எளிய சீரண� ேகாளாேற,இைத சC ெச;ய உணைவ ந�8 Mைவ��< சா'பி!தேல ேபா�மான�. ெபா-�திய உணைவ ந�8 Mைவ��< சா'பிட ேநா; தீ-",

'ெநா&@க� தி�றா% L& வய�' எ�ப� ெபCேயா�.

ம-�� வணிக�களி� Aடா� தனமான அள�� கண�கி% மாA+� ெகா டா% அ� அவ�க0�8 வ-வாைய1" உ@க0�8 ேநாைய1" த-".

அ&ைவ< சிகி<ைச ப7றி எ�னஅ&ைவ< சிகி<ைச ப7றி எ�னஅ&ைவ< சிகி<ைச ப7றி எ�னஅ&ைவ< சிகி<ைச ப7றி எ�ன ெசா%றீ@க ெசா%றீ@க ெசா%றீ@க ெசா%றீ@க, இ� நவனீ ம-��வ�தி�இ� நவனீ ம-��வ�தி�இ� நவனீ ம-��வ�தி�இ� நவனீ ம-��வ�தி� சிற'ப%லவா சிற'ப%லவா சிற'ப%லவா சிற'ப%லவா?

ஆ@கில ம-��வ�தி% உட% ச�திகைள ப7றி� ெதCயாம% –ேநா;�8� காரண" ெதCயாம% ம-�� ெகா!�க ஆர"பி�� வி!கிறா�க�. இவ�கள� ைறக� உட% இய7ைக�8 மிக எதிரானதாக உ�ள�. த@க� ஆணவ�தாE" , அறியாைமயாE" இய%பாக 8ணமாவைத� த!�� வி!வதா% ேநா; 7றி' ேபா; உட% உ&'�க� ேசதமைடய ஆர"பி�� வி!கி�ற�.

இ�த நிைலயிE" ேநா;�கான காரண�ைத அறியாம% உ&'�க� அக7&வதி% தன�திறைமைய� காA+� ெகா !�ளா�க�.ேநா;�8 காரண" அறியாம% எ�தைன உ&'�கைள ெவA+ எ!�தாE",

மா7றினாE" ேநா; வள��� ெகா ! தா� இ-�8" எ�ப� அவ�களிட" ேபா8" மனித�க0�8" ெதCவதி%ைல. வணீாக காM, பண�ைத1", உட% நல�ைத1" இழ�� ஊனமைடகிறா�க�.

உதாரணமாகஉதாரணமாகஉதாரணமாகஉதாரணமாக;

டா�சி%X (உ� நா�கி% வ�ீக")

சில நாAக0�8 � உ� நா�கி% வ�ீக" வ�த சி&மிைய அைழ�� வ�தன� அவள� ெப7ேறா�க�. ெதா ைடயி% க!" வலி, வறA! இ-ம%- ெச-மலி% அவதி'பA!� ெகா +-�தா� அ<சி&மி. ஆ@கில ம-��வ< ேசாதைனகளி% டா�சி% வ@ீகி' � ணாகி இ-'பதா% உட� டா�சி%ைஸ ெவA+ நீ�க ேவ !" எ�கிறா�க�. பல கால" சளி, இ-ம% ெதா%ைல ேவ& இ-�கிற�.

அத78" ம-�� மா�திைரக� சா'பிA! வ-கிறா�. மாத�தி% பல ைறக� Mர" வ�� ேபாகிற� எ�றன�.

பழ�க@கைள� ேகAேட�. இர� அதிக ேநர" விழி�� ப+�கிறா�,

காைலயி% 7 மணி�8 ேம% தா� எ>கிறா�, இர ! நாAக0�8 ஓ� ைறதா� மல" கழி�கிறா�, வார" ஓ� ைற தா� 8ளி�கிறா�, தின " இர ! ேவைள இAலி அ%ல� ேதாைசதா� உண�, ஆ@கில ம-��வ� 8ளி�<சியான உண� , பழ@க�, 8ளி��த த ண�ீ, 8ளி��த நீC% தைல�8� 8ளி'ப� *டா� எ�& *றி1�ளா� எ�றன�.

நா�, இவள� இ�த' பழ�க@க� தா� டா�சி%ஸ�8 காரண" எ�ேற�. அதிக PAடா% வயி7றி� ச�தி பாதி�த�தா� காரண" எ�& *றி சில பழ�க@கைள மா7&"ப+� *றிேன�.

இர� 8 மணி�8 ேம% க க0�8 அதிக" ேவைல தர�*டா� எனேவ ப+'ப�, ெதாைல�காAசி பா�'ப� இவ7ைற� தவி��� வி!@க�, ப+�க ேவ +யி-�தா% அதிகாைலயி% 3 மணி�8ேம% எ'ெபா� ேவ !மானாE" ப+1@க�, 6 மணி�8� 8ளி��த (அைற ெவ'ப நிைலயி% உ�ள நீC%)

நீC% தைல�8� 8ளி1@க� , (காைல� கட�கைள 5 த% 7 மணி�8� +��வி!@க�) வார" ஓ� ைற�8 ேம% இAலி ேதாைச *டா�. வார" இர ! ைற தைல�8 எ ெண; ேத;�� >8@க� எ�& *றிேன� .இனி'�< Mைவதா� ம ணரீ%, வயி&�8< ச�தி த-". ந9M கலவாத இய7ைகயா; ப>�த பழ@கைள� தாராளமாக – அவசிய" சா'பி!@க� . இ�ேவ டா�சி%X வராத% த!�8" ம-�� எ�ேற�.

என� சிகி<ைசயி% உட� வலி நீ@கியதா% – உட% ���ண�வைட�ததா%, ந"பி�ைக1ட� பழ�க@கைள மா7றி�ெகா டா�க�. த7ெபா� அ�த� 8!"பேம ேநாயி�றி உ�ள�.

ஆ@கில ம-��வ�க� ேப<ைச� ேகA! உ� நா�ைக அ&�ெதறி�தி-�தா% வா�நா� >வ�" ஊன"தா�. அ� மA!மி�றி டா�சி% வ��த78 காரணமான ேநா;�*&க� - Pழ%க� சC ெச;ய'படாததா%, அத� விைளவாக, சில ஆ !க� கழி�� GA!கைள1", பி� ெதாட��� வ-" ஆ !களி% இதய�ைத1" அ&��� ெகா�ள ேந-".

இ� ேபா% தா� அ'ப +X வ�ீக ", அழ7சி1"….மிக எளிய ைறயி% உட� சC ெச;ய� *+யைத, த@க� அறியாைமயா% – பண ஆைசயா% வள���, அ&�� எறி�� வி!கிறா�க�.

சீரண� ேகாளா&கைள சC ெச;ய� ெதCயாம% அதனா% வ-" 8ட% வா% வ�ீக�ைத – 8ட% வாைலேய அ&�� எறி�� வி!கிறா�க�.

பல ேநர@களி%, ஒ�& அ&�தா% ஒ�& இலவச" எ�ப� ேபா% ஆ@கில ம-��வ�க� ெசா%வத7�8< சிறி�" சி�தி�காம% தைலயாA+ (அத7கான தனி� கAடண�ைத1" ெகா!�ேத),

8ட%வாைல – சிைன'ைபைய, க�'பைபைய அ&��� ெகா�பவ�க0" (ெசலைவ மி<ச' ப!��கிறா�களா") இ-�கிறா�க�. இ�த மனித�கைள நிைன�8" ேபா� மிக�" ெந9M ெபா&�8தி%ைல.

ெப க0�8 க�'பைப ேநா;க0�8 ம-��வ" பா��க� ெதCயாம% க�'பைபையேய அ&�ெதறி��விA! ேநாைய� 8ண'ப!�தி விAடதாக *&கிறா�க�. ஓ� உ&'ைப உடைல விA! நீ�கி ஊனமா�கிவிA! ேநாைய� 8ண'ப!�திவிAேடா" எ�ப� சCயா? ேநா;�*&க� உடைல விA! நீ@காத நிைலயி% – ேநாயி� தீவிர" அதிகமாகி ம7ற உ&'�கைள1" ெவ8 சீ�கிர" பலவனீ'ப!�திவி!ம%லவா? சி�தி1@க�.

GA!களி% வலியா% அவதி'ப!பவ�களிட", GA!க� –எE"�க� ேத;��விAடதாக*றி' பலகால" வலிமா�திைர ெகா!��" பி� அ&ைவ சிகி<ைச�8� V !கிறா�கேள, இைத அ�8ப@சC% சC ெச;ய இயEமா? சி�தி1@க�. எE"�க� GA!க� எ�த� கால@களிE" ேத;வதி%ைல. அ� உயிேராAட �ள�.

நம� இய%ப7ற பழ�க வழ�க@களா%, நம� உடலி% உ�ள ெந-'பா7ற% அதிகமாகி, கா7& Gலக�திைன' பலவனீமா�8வதா% – நீ� Gலக@க� த�னிைல இழ�� பாதி�க'ப!கி�றன.இ�த நிைலயிேலேய GA!வலிக� உ-வாகி�ற�. நம�8� உ�ள ச�திைய சC ெச;ய மீ !" நம� பழ�க வழ�க@கைள சீரா�8த% அவசிய" .நம� �ேனா�க� நம� பழ�க வழ�க@கைள சீரா�க�

தமிழேவ� நளபதி

MACHAMUNI BLOGSPOT

Magsbala

Malini

ப@களி'பாள�க�ப@களி'பாள�க�ப@களி'பாள�க�ப@களி'பாள�க�

நல" நா!ேவா�நல" நா!ேவா�நல" நா!ேவா�நல" நா!ேவா�

பகி�கபகி�கபகி�கபகி�க

க" க" க" க"

Page 10 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 11: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

*&" வழிகைள கைட'பி+�க�".

அ�8ப@ச� ைறயி% 5 Gலக@களி� ஏ7ற தா�ைவ சC ெச;வத� Gல" உட� Mக" ெபற +1".பழ�க@கைள சீரா�கினா% மிக விைரவி% >ைமயான நல" ெப&வ�ீக�.

மாத விடாயி�ேபா� சிகி<ைச எ!���மாத விடாயி�ேபா� சிகி<ைச எ!���மாத விடாயி�ேபா� சிகி<ைச எ!���மாத விடாயி�ேபா� சிகி<ைச எ!��� ெகா�ளலாமா ெகா�ளலாமா ெகா�ளலாமா ெகா�ளலாமா?

தாராளமாக எ!��� ெகா�ளலா".நம� இய%ப7ற பழ�க@களா%,

மாதா�திர V;ைம'ப!�தலி�ேபா� ஏ7ப!" எ�த ஒ- ��ப�ைத1" அ�8ப@ச� சிகி<ைச Gல" சீ� ெச;யலா".

Mகமான ேப&கால" அ�8ப@ச� Gல"Mகமான ேப&கால" அ�8ப@ச� Gல"Mகமான ேப&கால" அ�8ப@ச� Gல"Mகமான ேப&கால" அ�8ப@ச� Gல" சா�தியமா சா�தியமா சா�தியமா சா�தியமா?

உ&தியாக. Mகமான – நலமான 8ழ�ைத'ேப7&�8 அ�8ப@ச� வழிகாA!கிற�.

இைறய<ச�ேதா!, பைட'பா7றலிட" ெபா&'ைப ஒ'பைட��விA! 3வ�, 6வ�, 9வ� மாத கால@களி% சி&நீரக ச�திேயாAட'பாைதயி� K 9 ��ளிைய மிக ெம�ைமயாக சில வினா+க� பA!"படாம% ெதா!வத� –V !வத� Gல" கா% வ�ீக@கைள 8ைற�கலா", கழி�க� Mகமாக நீ@8", க�'பைப த�னிைலயி% உ&தி ெப&" , 8ழ�ைத நலமாக வள-", தா; த�ைதய�களி� ேநா; 8ழ�ைதகைள� ெதாடரா� கா�8", Mகமாக ேப&கால" இ-�8". இ� உ&தி.

அ�8 ப@ச� வலிகைள மA!" நீ�8"அ�8 ப@ச� வலிகைள மA!" நீ�8"அ�8 ப@ச� வலிகைள மA!" நீ�8"அ�8 ப@ச� வலிகைள மA!" நீ�8" ம-��வ" எ�கிறா�கேள ம-��வ" எ�கிறா�கேள ம-��வ" எ�கிறா�கேள ம-��வ" எ�கிறா�கேள?

அ�8ப@ச� ேநா;கைள >ைமயாக நீ�8" ம-��வ".இத� விதிகைள கைட'பி+�தா% ேநா;க� வாரா� கா�8" ம-��வ " ஆ8".

ைககா% எE"� றிவி78ைககா% எE"� றிவி78ைககா% எE"� றிவி78ைககா% எE"� றிவி78 அ�8ப@சC% தீ�� டா அ�8ப@சC% தீ�� டா அ�8ப@சC% தீ�� டா அ�8ப@சC% தீ�� டா?

அ�8ப@சC� தாயான வ�ம ம-��வ�திE", இைறவழி ம-��வ�திE" தீ��க +1".

நீ� Gலக�தி� திரAசிேய எE"�.எனேவ உ&தியாக தீ��க +1".

வலி'� ேநா;கைளவலி'� ேநா;கைளவலி'� ேநா;கைளவலி'� ேநா;கைள அ�8ப@சரா% 8ண'ப!�த +1மா அ�8ப@சரா% 8ண'ப!�த +1மா அ�8ப@சரா% 8ண'ப!�த +1மா அ�8ப@சரா% 8ண'ப!�த +1மா?

வலி'� ேநா; Gைளயி� ேநாய%ல. நம� �கிய� க-விகளி� ெசய%பாA+% ஏ7ப!" தைடகளா% உ-வா8" விைள�தா� வலி'�. நா+' பCேசாதைனயா% எ�த உ&'பி� ச�தி மா&பாAடா% வலி'� ஏ7பAட� என அறி�� ச�திேயாAட�ைத சீரா�8வத� Gல" வலி'ைப மிக எளிதி% 8ண'ப!�தலா".

அ�8ப@சC�அ�8ப@சC�அ�8ப@சC�அ�8ப@சC� அY8 ைற அY8 ைற அY8 ைற அY8 ைறகள எ�தகள எ�தகள எ�தகள எ�த வைகயி% ஆ@கில ம-��வ�தி% இ-�� ேவ&ப!கிற� வைகயி% ஆ@கில ம-��வ�தி% இ-�� ேவ&ப!கிற� வைகயி% ஆ@கில ம-��வ�தி% இ-�� ேவ&ப!கிற� வைகயி% ஆ@கில ம-��வ�தி% இ-�� ேவ&ப!கிற�?

அ�8 ப@சC� Gலமான வ�ம ம-��வ" நம� உடலி% 20�8" ேமலான ச�திேயாAட@க� உ�ளெத�கிற�.

அ�8ப@ச� 5 Gலக@களி� ச�திகைள< சீரா�8வதைன அ+'பைடயாக ெகா ! உட%ச�திகைள< சீரா�8கிற�. ேமE" அகில�தி� உயிரா7றைல உட% ேதைவக0�8 ெப7&� த�� நம� ச�தி� ேதைவகைள >ைமயா�8கிற�.

நம� �ல�க0�8 அ'பா7பAட மைறவான ஞான@கைள – அ+'பைடயாக ெகா ட� வ�மம-��வ". வ�ம ம-��வ�தி� வழியி% வ�தேத அ�8ப@ச� ம-��வ" ஆ8".தமிழ� அறிவியேலா! அ�8ப@ச� சி�தா�த@க� இைண1"ேபா� அ�8ப@சC� வ<ீM மிக சிற'பாகி1�ளைத உண-கிேற�.

நில�ைத1", நீைர1", ெந-'ைப1", கா7ைற1" , வி ைண1" தா@க +யாத அள� மாMப!�திவிAட மனித� த�ைன இ�F" அறி��ளவ� என ெப-ைம'பA!� ெகா�வைத' பா-@க�.

தா@க� ேபா8" பாைத அழிைவ�த-" என�தா@க� ேபா8" பாைத அழிைவ�த-" என�தா@க� ேபா8" பாைத அழிைவ�த-" என�தா@க� ேபா8" பாைத அழிைவ�த-" என� ெதC��" ெதC��" ெதC��" ெதC��"; எ�ன ேவக"எ�ன ேவக"எ�ன ேவக"எ�ன ேவக" பா-@க� பா-@க� பா-@க� பா-@க�.

இேத நிைலயி%, நலமாக வாழ மிக எளிய வழிகைள� காA!" ஞானமைட�தவ�க0�8" ப9சமி%ைல இT�லகி%.

டா�ட�. ஃபXc� ரdமா�

Page 11 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 12: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

• உட% த�ைன�தாேன 8ண'ப!�தி� ெகா�0" ஆ7றEைடயதாக' பைட�க'பA!�ள�. இ�த த7கா'� ஆ7றலி� HAபமான ெசய%பா!கைள, விழி'�ண��ட� கவணி��, உண��� உத�" அறிவியைலேய ம-��வ" எ�கிேறா".

• ந" உடலி% க க�, கா�க�, நா�8 , +, நக@க�, உ�ள@கா%, உ�ள@ைக, ேதா%, நா+��+'�,

வாசிேயாAட", உமி�நீ�, 8ர% ேபா�றைவக� நம� உடலி�, மனதி� நிைலைய� ெதளிவாக காA!" த�ைம1ைடய�.

• இைதவிட சிற�த ேநாயறி1" க-விக� இ%ைல. ேநா17றவC� வா��ைதகைள ெபா&ைமயாக ேகA! அவர� உட%, மன", ம7&" பழ�க@கைள ஆரா1" ம-��வ-�8 த�ைன நா+வ�ேதா��8 Mக" ெபறவழிகாA!வ� மிக எளிேத.

• இ�த வழியி% ம-��வ-�8 ேநா;�கான காரண" அறிய நிமிட@க� ேபா�".ேநா;�8� காரண" அறியாத நிைலயி% ேநாைய�த!'பேதா, 8ண'ப!��வேதா, கA!'ப!��வேதா இயலாத காCய".

• ஒ- ம-��வ-�8 , த@களிட" வ-ேவாC� ��ப�தி� அ+'பைட� காரணமறி�� Mகமளி�க�",

ந"பி�ைகUA+நலவா���8 வழிகாAட�" G�& நாAக� மிக அதிகேம யாேரா வணிக ேநா�கி% ெச;� த-" க-விகைள1", அத� அள�� 8றி'�கைள1",

அ+'பைடய7ற க-��கைள1ம பய�ப!�தினா% எ�த ெநாைய1" அறிய +யா�. இ�த வைகயி% ேநாயறி��! யாேரா வணிக ேநா�கி% ெச;� த-" ம-��கைள, வணிக கவ�க� த-" சி7'�< சEைகக0�காக ம-�ெத�& எ>தி� ெகா!'பவ�க� தரக�களாக மA!ேம இ-�கலா" - எ'ப+ ம-��வ�களாக +1"? சி�தி1@க�. ம-��வ�க� எ�ேபா� விழி'�ண��ட� *��� அறி1" ஆ7றE", மனித ேநய " மி�கவ�களாக –

ந�ைம, தீைமகைள சி�தி�� உண��� ந�ைமைய நா!பவ�களாக இ-�க ேவ !". • தம� ெப-ைம�காக�", அறியாைமயிE" க டைத< ெசா%லி வழிெக!�8" M7ற�தாைர விA!

வில8வ�", தா� சி�தி�� +ெவ!'ப�" நல" வி-"�பவ� கடைம. • ெபா&ைமயாக�", விழி'�ண��டF", ெநா17றவ��8 உத�வ�", ந"பி�ைக ஊA!" வைகயி%

ஆ&தலாக இ-'ப�ேம உடனி-'ேபா� கடைம. • ேநா;�8� காரண" �Cயா� வா�நா� >வ�" ம-�� ெகா!'பேதா, அறி�ைர *&வேதா

ம-��வ��8" -ம-��வ ைற�8" அழக%ல. • இTவா& அறியாைமயி% இ-�8" ஒ- ம-��வைர1" - ம-��வ ைறகைள1"

உடனி-'ேபாைர1" விA! விலகி, சCயான ம-��வ�ைத நா+< ெச%வேத ஒ-வ� த� உடைல1",

மனைத1", பண�ைத1", உயிைர1" கா�8" ஒேர வழி. ந"ந"ந"ந" வAீ!'வAீ!'வAீ!'வAீ!' ெப க� அ9சைர' ெபA+யி% அைன�� ேநா; தீ��8" ெப க� அ9சைர' ெபA+யி% அைன�� ேநா; தீ��8" ெப க� அ9சைர' ெபA+யி% அைன�� ேநா; தீ��8" ெப க� அ9சைர' ெபA+யி% அைன�� ேநா; தீ��8" ஆ7ற% ஆ7ற% ஆ7ற% ஆ7ற% ெப7ற வAீ!ெப7ற வAீ!ெப7ற வAீ!ெப7ற வAீ! ம-��வ�க�ம-��வ�க�ம-��வ�க�ம-��வ�க�. ெப க� மீ !" த� நிைல உண���ெப க� மீ !" த� நிைல உண���ெப க� மீ !" த� நிைல உண���ெப க� மீ !" த� நிைல உண��� விழி'பைட�தா%விழி'பைட�தா%விழி'பைட�தா%விழி'பைட�தா%---- ேக! த-" உடன+ ேக! த-" உடன+ ேக! த-" உடன+ ேக! த-" உடன+ உண�க0"உண�க0"உண�க0"உண�க0", மசாலா�க0"மசாலா�க0"மசாலா�க0"மசாலா�க0" கைடவதீியி% கைடவதீியி% கைடவதீியி% கைடவதீியி% இ-��இ-��இ-��இ-�� மைற�� வி!" மைற�� வி!" மைற�� வி!" மைற�� வி!" . உட� ம-��வஉட� ம-��வஉட� ம-��வஉட� ம-��வ Gட Gட Gட Gட ந"பி�ைகக0"ந"பி�ைகக0"ந"பி�ைகக0"ந"பி�ைகக0", ம-��< ெசல�க0" மைற��ம-��< ெசல�க0" மைற��ம-��< ெசல�க0" மைற��ம-��< ெசல�க0" மைற�� வி!" வி!" வி!" வி!". வAீ!வAீ!வAீ!வAீ! ம-��வ�க0�கான சில 8றி'�க� ம-��வ�க0�கான சில 8றி'�க� ம-��வ�க0�கான சில 8றி'�க� ம-��வ�க0�கான சில 8றி'�க�...

சளி� ெதா%ைலக� நீ@க.

நம� உடலி� அதிக PAைட சமாளி�க�" ேதைவய7ற – ந<M' ெபா-Aகைள� த!�க�" உட% தன� ேதைவ�காக உ-வா�கி� ெகா�வேத சளி எF" நீ� Gலக� திரAசி. இ� இய%பாக, ைறயாக ெவளிேய&" ேபா�; ந�ைமயானேத. நம� அறியாைமயா% அ�றாட' பழ�கவழ�க@க0", வா��ைக ைற1" உட% இய7ைக�8 எதிரா8" ேபா�; இ�த சளி அள� அதிகமாவதாE",

இய%பாக ெவளிேய7&" வழிக� த!�க' ப!வதாE" சளி கA+பA! - உட% அைத ெவளிேய7ற� க!" ய7சிக� எ!�க ேவ +யதாகிற�.

கA+பA!'ேபான சளிைய - ெவளிேய7&" ய7சியி� விைளேவ,

இ-ம%, �"ம%, ஈைள, இைள'� - என பலவாறான ��ப���8 ஆளாக ேவ +1�ள�.

ேம% காY" Gலிைககளான க7Qரவ�ளி, � -@ைக, V�ேவைள, ஆடாெதாைட, க-��ளசி, ெவ7றிைல, ேவலி'ப-�தி ேபா�ற பல Gலிைககைள நா" அறிேவா". இைவெய%லா" ந" வAீட-கி%, ந" கால+யி% உ�ள Gலிைகக� .

நா;கைண எF" பிைரமC� கா"'ள�X�8 ஓC- நாளி% தீ�� த-" உ�தாமணி(ேவலி'ப-�தி). மிளைக இ�த Gலிைக<சா7றி% ஊறைவ��' ெபா+�� நா�8 அCசி எைட ேதனி% தர சில நாAகளி% பிைரமC கா"'ள�X >ைமயாக� தீ-" எ�பைத நா" அறிெவா". 8ழ�ைதக� மா�பி% அைட��� ெகா ! திணற+�8" சளியைட'�, 8'ைபேமணி<சா& சிறிதள� உ�ேள ெகா!�க - வா�தியாகி ெவளிேயறி ந�ைம த-" நா" அறிேவா". ஆடாெதாைட�8 ஆடாத ெதாைட1" ஆ!", பாடாத நா�" பா!" எ�ப�. ஆடாெதாைட இைலயி� ந! நர"பிைன நீ�கி நிழலி% உல��தி Pரணி�� ஒ-சிA+ைக அள�

இய7ைக ேவளா அறிவ� ேகா. ந"மா�வா�

தமிழிய" பற"ைப அறிவ�

ந"ைம�கா���ெகா�ளவழிந"ைம�கா���ெகா�ளவழிந"ைம�கா���ெகா�ளவழிந"ைம�கா���ெகா�ளவழி

Page 12 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 13: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

காைல மாைல ேதனி% ெகா!�க ஈைள1", இைள'�" தீ-".

‘’இ"Qர% ெதCயாதவ� இ-மி, இ-மி<

ெச�த கைத’’ ெதC1" நம�8 . எனேவ யாைர1" காச ேநாயி% சாகவிட மாAேடாேம நா".

இைத1" மீறி வ-" எ�த Hைரயீர% ேநாைய1" ெவ7றி ெபற ெவ7றிைல உ ேட நம� ைகயி% .

�ேராXேடA�ேராXேடA�ேராXேடA�ேராXேடA Mர'பி �7& ேநா; Mர'பி �7& ேநா; Mர'பி �7& ேநா; Mர'பி �7& ேநா; (prostate glands)

இ� ெபா�வாக வயதான மனித�க0�8 வ-" ெதா%ைல. இைத சைதயைட'� அ%ல� நீரைட'� எ�ப�. வி��' ைப ம7&" சி&நீ� ைபயிலி-�� ெவளிேய7&" 8ழா;க� ேச-" இட�த-ேக உ�ள�.

இ� வி�ைத1" சி&நீைர1" ைறயாக ெவளியா�க உத�கிற�.

சி&நீ� ைபயி� அ+'பாக�தி% ெவளி'�றமாக சி&நீ� பாைதைய P��� காண'ப!" பரXதேகாள" எ�F" �ராXேடA ேகாள�தி� வ�ீகேம �ைமயி% ேதா�&" சி&நீ� பிர<ைன�8 காரணமாக அைமகிற�. �ராXேடA திரவ�ைத தா@கி, வி�� திரவ��ட� இைண��, உறவி� ேபா� சீராக ெவளி'ப!வத78 உதவியாக இ-�8" இ�த ேகாள@க� �ைமயி� காரணமாக ச7& ெப-�கி�றன. அ��ட� இத� M-@கி விC1" த�ைம 8ைற��,

க+னமாகி வ�ீகமைட��, ஆ களி� சி&நீ� ெவளிேய&" பாைதைய இ&�கி பி+�கி�றன.

இதனா%, சி&நீ� ைபயி% நிைற1" சி&நீரான� ெவளிேயற இயலாம% சி&நீ� ைபயி� உ�ேள1", சி&நீ� பாைதைய ேநா�கி1" ஒ-வித அ>�த�ைத ஏ7ப!��வதா% தியவ�க0�8 அ+�க+ சி&நீ� கழி�க ேவ !ெம�ற எ ண" உ டாகிற�. ஆனா%, �ராXேடA வ�ீக�தினா% சி&நீ� பாைத M-@கி சி&நீ� ைபயி% >ைமயாக சி&நீ� ெவளிேயறாம% த@கி வி!வதா%, சில மணி ேநர@களி% பல ைற எ>கி�றன�.

இதனா%, அவ�க� V�க" ெக!வ�ட� M7றி1�ளவ�க0" ெதா%ைலயாகி அவ�க0" எC<சலைட1" P�நிைல ஏ7ப!கிற�.

இ�த ெதா%ைலக� ம�களா% க%லைட'�, சைதயைட'� (prostate

glands) எ�& *ற'ப!கி�ற�. இத7�8 எ�தைனேயா எளிய Gலிைக ம-��க� உ�ளன. சி&சி&சி&சி& பீைள பீைள பீைள பீைள, ம7&" சி& ெந-9சி%சி& ெந-9சி%சி& ெந-9சி%சி& ெந-9சி% ெச+கைள ேவ-ட� பி!@கி நிழலி% காயைவ��' ெபா+யா�கி� ெகா�க. இர !" ேச��த 100கிராம ெபா+�8 10 கிரா" மிள8", 10

கிரா" சீரக " ெபா+ ெச;� ேச���� ெகா�0@க�. காைல,

மாைல உண��8 � 5கிரா" ெபா+ைய 2 8வைள நீCலிA! அைர�8வைளயாக கா;<சி வ+��� 8+�க �ரXத ேகாள@களி� வ�ீக", � , �7& நீ@கி Mகமைடவா�க�. ேமE", அைன�� சி& நீரக ெகாளா&கைள1" இ�த Gலிைககைள ெகா ! தீ��க +1"

க�'ப ைபக�'ப ைபக�'ப ைபக�'ப ைப கA+க0�8 கA+க0�8 கA+க0�8 கA+க0�8---- ேநா;க0�8ேநா;க0�8ேநா;க0�8ேநா;க0�8 (uterus fibroids)

க�'ப ைப நல���8 ேமேல *றி1�ள ேநாயYகா விதிக� மிக �கிய". இT விதிகைள மீ&பவ�க0�8 க�'பைப ேநா;க� வ-வ� நி<சய".

க�'பைப ேநா;கைள நீ�கி Mக' ப!�த கீ�க ட Gலிைகக� சிற'பானைவ.

கறிேவ'பிைலகறிேவ'பிைலகறிேவ'பிைலகறிேவ'பிைல, 2. அ"மா� ப<சCசி. 3. 8'ைபேமனி,

4. சி&ெச&பைட, 5. அ-க" �%

இவ7ைற நிழலி% உல��தி ெபா+ ெச;� ைவ��� ெகா�க. உட� மிள8, சீரக" 10 % 1 ப@8 கல�� ெபா+��� ெகா�க. இ�த கலைவைய ேதைவ1�ளவ�க� ேமாC% 1 ேத�கர + கல�� - அதிகாைல 8ளி�த பி� 8+�� வர, க�'ப ைப சா��த ெநாயைன��" தீ-". க�'ப ைப� கA+க� தீ-".

இதய ேநா;க�இதய ேநா;க�இதய ேநா;க�இதய ேநா;க� அைன���8" அைன���8" அைன���8" அைன���8" (for heart)

இதய" நம� உடலி� மிக சிற'பான வEவான க-வியாக இைறவ� வ+வைம���ளா�. அ� த�ைன1" கா��� ெகா ! ம7ற அைன�� உ&'�கைள1" கா���ெகா�ள� ேதைவயான வE�", HAப@க0" நிைற���.

Page 13 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 14: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

த7ெபாதய ம-�� வணிக" இதய�ைத ப7றிய ேதைவய7ற பய�ைத1", க-���கைள1" ம�களிட" திணி�� - அதனா% தா� பிைழ�கிற�. இர�த அ>�த" எ�பைத ேநாயா�கி1�ள எதி� ைறய"; இத7கான காரண " தீ��8" வைக1" ெதCயா�தா%_ இத7கான தா� சAட'ப+ ம-��வ" ெச;ய�

தைடயி-��", இர�த அ>�த�ைதகA!'ப!��கிேறா" எ�& கைதவிA!, அ�கைதைய ந"�பவ�களிட", அவ�க� நல�ைத அழி��� காMப ணி� ெகா +-�கிற�.

இதய�தி% உ ைமயாகேவ ஒ- ேநா; அ%ல� பலவனீ" இ-'பி� அைத எளிய வழியி% சீரா�க உத�" Gலிைகக� சில.

1. ெச"பர�ைத, 2.ம-த" பAைட, 3. விZYகர�ைத. 4. சீ�தி% ,

5.நீ� �ளி, 6.,ஆவார"Q 7. தாமைர. 8. ளC(தாமைர), 9. ேவ"� ேபா�ற பல Gலிைககைள' பய�ப!�லா"..

. ேமேல *றி1�ள Gலிைககளி% 1 த% 7 வைர எ!�� ைற'ப+ M�த" ெச;� ெபா+யா�கி� ெகா�க. உட� அள�'ப+ திCபலா, திCக!8, அதிம�ர", சி& நாக'Q, க-வா'Q, சி& மணக" ( ேச��� ெச;1" Pரண@க�, ேலகிய@க� இதய�ைத வE'ப!��".

கா;<ச% Mர���8 ,

Page 14 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 15: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

ேதன�ீ, 8ள"பி ேபா�ற 8+'பா�க� உட% நல���8 ேக!. அ��ட� ெவ�ைள< ச��கைர கல�� 8+'ப� மிக ேக! த-". ெப'சி, ேகா�,7 அ' ேபா�றைவ த-" ேகA+ைன அைனவ-" அறிேவா". மா7றாக எ�ன இ-�கிற�? ...

கீ� காY" நம� 8+'பா�க� Mைவ1ட� ���ண�ைவ1", உட% மன நல�ைத1" அ�ளி� த-".

Mைவ1@க� பகி��� ெகா�0@க�.

8ளி�8ளி�8ளி�8ளி� 8+'�க� 8+'�க� 8+'�க� 8+'�க�

ெவ�ளC�கா;ெவ�ளC�கா;ெவ�ளC�கா;ெவ�ளC�கா; ---- 2 மா@கா;மா@கா;மா@கா;மா@கா; இ9சி இ9சி இ9சி இ9சி ---- சி& � !சி& � !சி& � !சி& � !

இர ைட1"இர ைட1"இர ைட1"இர ைட1" சா& எ!��� ெகா�ள�" சா& எ!��� ெகா�ள�" சா& எ!��� ெகா�ள�" சா& எ!��� ெகா�ள�".

எEமி<ைசஎEமி<ைசஎEமி<ைசஎEமி<ைச பழ<சா& பழ<சா& பழ<சா& பழ<சா& –ஓC-ஓC-ஓC-ஓC- ெசாA! ெசாA! ெசாA! ெசாA!

உ'�உ'�உ'�உ'� ேவ !மானா% பய�ப!�தலா" ேவ !மானா% பய�ப!�தலா" ேவ !மானா% பய�ப!�தலா" ேவ !மானா% பய�ப!�தலா".

8ளி��த8ளி��த8ளி��த8ளி��த பாைன நீ� ேச��� பய�ப!�தலா" பாைன நீ� ேச��� பய�ப!�தலா" பாைன நீ� ேச��� பய�ப!�தலா" பாைன நீ� ேச��� பய�ப!�தலா".

2. ந�னாCந�னாCந�னாCந�னாC, ெவA+ேவ�ெவA+ேவ�ெவA+ேவ�ெவA+ேவ�----சம அள� ேபாA! இர ! மணி ேநர"சம அள� ேபாA! இர ! மணி ேநர"சம அள� ேபாA! இர ! மணி ேநர"சம அள� ேபாA! இர ! மணி ேநர" த ணCீ% ஊறைவ�� வ+கA+ த ணCீ% ஊறைவ�� வ+கA+ த ணCீ% ஊறைவ�� வ+கA+ த ணCீ% ஊறைவ�� வ+கA+ பைன ெவ%ல" ேச��� 8+�கலா"பைன ெவ%ல" ேச��� 8+�கலா"பைன ெவ%ல" ேச��� 8+�கலா"பைன ெவ%ல" ேச��� 8+�கலா".

3. க7றாைழ<ேசா7ைற ந�8 க>வி மசி�� அதFட� த ண�ீக7றாைழ<ேசா7ைற ந�8 க>வி மசி�� அதFட� த ண�ீக7றாைழ<ேசா7ைற ந�8 க>வி மசி�� அதFட� த ண�ீக7றாைழ<ேசா7ைற ந�8 க>வி மசி�� அதFட� த ண�ீ, பைனெவ%ல" கல�� 8+�கலா"பைனெவ%ல" கல�� 8+�கலா"பைனெவ%ல" கல�� 8+�கலா"பைனெவ%ல" கல�� 8+�கலா".

க7றாைழக7றாைழக7றாைழக7றாைழ

4. �தய �தய �தய �தய நா� ேசா7& நீCல சி& கர + ெவ�தய" ேபாA! ஊற ைவ�� ம&நாள காைல ெவ&" நா� ேசா7& நீCல சி& கர + ெவ�தய" ேபாA! ஊற ைவ�� ம&நாள காைல ெவ&" நா� ேசா7& நீCல சி& கர + ெவ�தய" ேபாA! ஊற ைவ�� ம&நாள காைல ெவ&" நா� ேசா7& நீCல சி& கர + ெவ�தய" ேபாA! ஊற ைவ�� ம&நாள காைல ெவ&" வயி7றி% 8+'பத� Gல" வயி& 80ைமயைட1"வயி7றி% 8+'பத� Gல" வயி& 80ைமயைட1"வயி7றி% 8+'பத� Gல" வயி& 80ைமயைட1"வயி7றி% 8+'பத� Gல" வயி& 80ைமயைட1", வயி7&'� வயி7&'� வயி7&'� வயி7&'� தீ-" தீ-" தீ-" தீ-".

5. ேத�ேத�ேத�ேத� எEமி<ைச சா& ஒTெவா�&" அைர சி&கர + ேச��� காைல ெவ&" வயி7றி% 8+�க எEமி<ைச சா& ஒTெவா�&" அைர சி&கர + ேச��� காைல ெவ&" வயி7றி% 8+�க எEமி<ைச சா& ஒTெவா�&" அைர சி&கர + ேச��� காைல ெவ&" வயி7றி% 8+�க எEமி<ைச சா& ஒTெவா�&" அைர சி&கர + ேச��� காைல ெவ&" வயி7றி% 8+�க ஒ7ைற� தைலவலி தீ-"ஒ7ைற� தைலவலி தீ-"ஒ7ைற� தைலவலி தீ-"ஒ7ைற� தைலவலி தீ-".

6. ந�னாCந�னாCந�னாCந�னாC, விளாமி<ச"விளாமி<ச"விளாமி<ச"விளாமி<ச" ேவ� ேவ� ேவ� ேவ�, க-@காலி'பAைடக-@காலி'பAைடக-@காலி'பAைடக-@காலி'பAைட, ச�தன சிறா;ச�தன சிறா;ச�தன சிறா;ச�தன சிறா; இவ7ைற சம அள� ேச��� இர ! இவ7ைற சம அள� ேச��� இர ! இவ7ைற சம அள� ேச��� இர ! இவ7ைற சம அள� ேச��� இர ! மணி ேநர" த ணCீ% ஊறைவ�� பைனெவ%ல" ேத�மணி ேநர" த ணCீ% ஊறைவ�� பைனெவ%ல" ேத�மணி ேநர" த ணCீ% ஊறைவ�� பைனெவ%ல" ேத�மணி ேநர" த ணCீ% ஊறைவ�� பைனெவ%ல" ேத� ேச��� 8+�கலா" ேச��� 8+�கலா" ேச��� 8+�கலா" ேச��� 8+�கலா". உட% P! தாக" உட% P! தாக" உட% P! தாக" உட% P! தாக" தணி1"தணி1"தணி1"தணி1".

7. க-வா'க-வா'க-வா'க-வா' Q Q Q Q(கிரா"�கிரா"�கிரா"�கிரா"�) ---- 10 கிரா"கிரா"கிரா"கிரா"

சி& நாக'Qசி& நாக'Qசி& நாக'Qசி& நாக'Q ---- 20 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

சி&சி&சி&சி& மணக" மணக" மணக" மணக"(ஏல�கா;ஏல�கா;ஏல�கா;ஏல�கா;) ---- 40 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

மிள8 மிள8 மிள8 மிள8 ---- 80 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

தி'பிலி தி'பிலி தி'பிலி தி'பிலி ---- 160 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

M�8 M�8 M�8 M�8 ---- 320 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

நாA!நாA!நாA!நாA! அ �8ரா அ �8ரா அ �8ரா அ �8ரா ---- 640 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

பைன ச�கைர பைன ச�கைர பைன ச�கைர பைன ச�கைர ---- 1280 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

ஒ- நாைள�8ஒ- நாைள�8ஒ- நாைள�8ஒ- நாைள�8 5 அயிைர அள� நீC% ேபாA! கா;<சி� 8+�க�"அயிைர அள� நீC% ேபாA! கா;<சி� 8+�க�"அயிைர அள� நீC% ேபாA! கா;<சி� 8+�க�"அயிைர அள� நீC% ேபாA! கா;<சி� 8+�க�".

பய�பய�பய�பய�---- எA!எA!எA!எA! வைக வயி7&' � க� வைக வயி7&' � க� வைக வயி7&' � க� வைக வயி7&' � க�, ெவAைடெவAைடெவAைடெவAைட, வி�க% நீ@8"வி�க% நீ@8"வி�க% நீ@8"வி�க% நீ@8" .

ம9ச�ம9ச�ம9ச�ம9ச� பிணி பிணி பிணி பிணி(காமாைலகாமாைலகாமாைலகாமாைல) வ�தவ��8 ஊAட "வ�தவ��8 ஊAட "வ�தவ��8 ஊAட "வ�தவ��8 ஊAட ", வE�"வE�"வE�"வE�" அளி�8" அளி�8" அளி�8" அளி�8". இர� உண��8'பி� 8+�தா% இர� உண��8'பி� 8+�தா% இர� உண��8'பி� 8+�தா% இர� உண��8'பி� 8+�தா% ந%Eற�க"ந%Eற�க"ந%Eற�க"ந%Eற�க" கிைட�8" கிைட�8" கிைட�8" கிைட�8".

8.க-��ளசிக-��ளசிக-��ளசிக-��ளசி விைதைய இர ! மணி ேநர" த ணCீ% ஊற ைவ�� பி� அதி% பைனெவ%ல" விைதைய இர ! மணி ேநர" த ணCீ% ஊற ைவ�� பி� அதி% பைனெவ%ல" விைதைய இர ! மணி ேநர" த ணCீ% ஊற ைவ�� பி� அதி% பைனெவ%ல" விைதைய இர ! மணி ேநர" த ணCீ% ஊற ைவ�� பி� அதி% பைனெவ%ல" அ%ல� ேத�அ%ல� ேத�அ%ல� ேத�அ%ல� ேத� கல�� 8+�கலா" கல�� 8+�கலா" கல�� 8+�கலா" கல�� 8+�கலா".

PடானPடானPடானPடான 8+'�க� 8+'�க� 8+'�க� 8+'�க�

1. ஆவாைரஆவாைரஆவாைரஆவாைர

தைழ நீ�தைழ நீ�தைழ நீ�தைழ நீ� வைககளி% ஆவாைர1" ஒ�& வைககளி% ஆவாைர1" ஒ�& வைககளி% ஆவாைர1" ஒ�& வைககளி% ஆவாைர1" ஒ�&. 8ள"பி� ெகாAைடைய ெகாதி�க ைவ'பத788ள"பி� ெகாAைடைய ெகாதி�க ைவ'பத788ள"பி� ெகாAைடைய ெகாதி�க ைவ'பத788ள"பி� ெகாAைடைய ெகாதி�க ைவ'பத78 மாறாக மாறாக மாறாக மாறாக, ஒ- ஒ- ஒ- ஒ- கர +கர +கர +கர + ஆவார" ெபா+1" ஆவார" ெபா+1" ஆவார" ெபா+1" ஆவார" ெபா+1", ஒ- 8வைள த ண-ீ" ேச��� ெகாதி�க ைவ�� ேதைவ�8 ஏ7ப ஒ- 8வைள த ண-ீ" ேச��� ெகாதி�க ைவ�� ேதைவ�8 ஏ7ப ஒ- 8வைள த ண-ீ" ேச��� ெகாதி�க ைவ�� ேதைவ�8 ஏ7ப ஒ- 8வைள த ண-ீ" ேச��� ெகாதி�க ைவ�� ேதைவ�8 ஏ7ப பாலி%பாலி%பாலி%பாலி% பைனெவ%ல" பைனெவ%ல" பைனெவ%ல" பைனெவ%ல", ேத� கல�� 8+�கலா"ேத� கல�� 8+�கலா"ேத� கல�� 8+�கலா"ேத� கல�� 8+�கலா". இ� இ� இ� இ� 4 ேப-�8 ஆ8"ேப-�8 ஆ8"ேப-�8 ஆ8"ேப-�8 ஆ8".

பய�பய�பய�பய�----

இைத காைல மாைலஇைத காைல மாைலஇைத காைல மாைலஇைத காைல மாைல 8+�� வர ச�கைர பிணி தீ-" 8+�� வர ச�கைர பிணி தீ-" 8+�� வர ச�கைர பிணி தீ-" 8+�� வர ச�கைர பிணி தீ-". ஆவாைர க டவைர சா� ெந-@8வ� ஆவாைர க டவைர சா� ெந-@8வ� ஆவாைர க டவைர சா� ெந-@8வ� ஆவாைர க டவைர சா� ெந-@8வ� இ%ைலஇ%ைலஇ%ைலஇ%ைல. வயி7&'வயி7&'வயி7&'வயி7&' � க� தீ-" � க� தீ-" � க� தீ-" � க� தீ-" , எC8�ம வா1 தீ-"எC8�ம வா1 தீ-"எC8�ம வா1 தீ-"எC8�ம வா1 தீ-". க களி� எC<ச%க களி� எC<ச%க களி� எC<ச%க களி� எC<ச% நீ@8" நீ@8" நீ@8" நீ@8".

2. தாமைர'Qதாமைர'Qதாமைர'Qதாமைர'Q

தாமைர'Qதாமைர'Qதாமைர'Qதாமைர'Q, ெச"பர�ைதெச"பர�ைதெச"பர�ைதெச"பர�ைத, ம-த"பAைடம-த"பAைடம-த"பAைடம-த"பAைட, M�8M�8M�8M�8, மிள8மிள8மிள8மிள8, ஏல"ஏல"ஏல"ஏல", தா�றி�கா;தா�றி�கா;தா�றி�கா;தா�றி�கா;, க-வா'பAைடக-வா'பAைடக-வா'பAைடக-வா'பAைட, �ளசி இைல �ளசி இைல �ளசி இைல �ளசி இைல அைன�ைத1" நிழலி% உல��தி காய ைவ�� ந�றாக ெபா+யாக ெச;�அைன�ைத1" நிழலி% உல��தி காய ைவ�� ந�றாக ெபா+யாக ெச;�அைன�ைத1" நிழலி% உல��தி காய ைவ�� ந�றாக ெபா+யாக ெச;�அைன�ைத1" நிழலி% உல��தி காய ைவ�� ந�றாக ெபா+யாக ெச;� ைவ��� ெகா�ள�" ைவ��� ெகா�ள�" ைவ��� ெகா�ள�" ைவ��� ெகா�ள�".

ஒ- சி& கர + ேபாA! நீ� ேச��� ெகாதி�க ைவ��'ஒ- சி& கர + ேபாA! நீ� ேச��� ெகாதி�க ைவ��'ஒ- சி& கர + ேபாA! நீ� ேச��� ெகாதி�க ைவ��'ஒ- சி& கர + ேபாA! நீ� ேச��� ெகாதி�க ைவ��' பைனெவ%ல" ேச��� 8+�கலா" பைனெவ%ல" ேச��� 8+�கலா" பைனெவ%ல" ேச��� 8+�கலா" பைனெவ%ல" ேச��� 8+�கலா".

பய�பய�பய�பய�---- இதய���8 இதமளி�8"இதய���8 இதமளி�8"இதய���8 இதமளி�8"இதய���8 இதமளி�8", படபட'�படபட'�படபட'�படபட'�, G<M� தினற%G<M� தினற%G<M� தினற%G<M� தினற%, 8-தி�8-தி�8-தி�8-தி� ெகாதி'� ெகாதி'� ெகாதி'� ெகாதி'� , 8-தியி% மி8�த 8-தியி% மி8�த 8-தியி% மி8�த 8-தியி% மி8�த ெகா>'�ெகா>'�ெகா>'�ெகா>'�, இதய ேநா;இதய ேநா;இதய ேநா;இதய ேநா; 8ணமா8" 8ணமா8" 8ணமா8" 8ணமா8".

3. ெதா ைடெதா ைடெதா ைடெதா ைட �ைக<ச% �ைக<ச% �ைக<ச% �ைக<ச%, இ-ம% 8+'பா�இ-ம% 8+'பா�இ-ம% 8+'பா�இ-ம% 8+'பா�

சா7&'Q!சா7&'Q!சா7&'Q!சா7&'Q! ---- 100 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

தி'பிலி தி'பிலி தி'பிலி தி'பிலி ---- 50 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

சி7றர�ைத சி7றர�ைத சி7றர�ைத சி7றர�ைத ---- 25 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

இவ7ைறஇவ7ைறஇவ7ைறஇவ7ைற ெபா+�� ைவ��� ெகா�ள�" ெபா+�� ைவ��� ெகா�ள�" ெபா+�� ைவ��� ெகா�ள�" ெபா+�� ைவ��� ெகா�ள�" . ேதைவயான ெபா>� அைர சி&கர + அள� Pடான ேதைவயான ெபா>� அைர சி&கர + அள� Pடான ேதைவயான ெபா>� அைர சி&கர + அள� Pடான ேதைவயான ெபா>� அைர சி&கர + அள� Pடான பாலி%பாலி%பாலி%பாலி% த ணCீ% ேபாA! 8+�க�" த ணCீ% ேபாA! 8+�க�" த ணCீ% ேபாA! 8+�க�" த ணCீ% ேபாA! 8+�க�" .

பய�பய�பய�பய�. வரA!வரA!வரA!வரA! இ-ம% இ-ம% இ-ம% இ-ம%, சளிசளிசளிசளி, G<சிைர'� தீ-"G<சிைர'� தீ-"G<சிைர'� தீ-"G<சிைர'� தீ-".

4, அ!�8� �"ம% 8+'பா�அ!�8� �"ம% 8+'பா�அ!�8� �"ம% 8+'பா�அ!�8� �"ம% 8+'பா�

ஈேய<ச�கீைரஈேய<ச�கீைரஈேய<ச�கீைரஈேய<ச�கீைர(�தினா�தினா�தினா�தினா), �ளசி இர �ளசி இர �ளசி இர �ளசி இர ைட1" சமைட1" சமைட1" சமைட1" சம அள� கல�� 8+'பா� ெச;� 8+�கலா" அள� கல�� 8+'பா� ெச;� 8+�கலா" அள� கல�� 8+'பா� ெச;� 8+�கலா" அள� கல�� 8+'பா� ெச;� 8+�கலா".

GைளGைளGைளGைள, 8ட% V;ைம8ட% V;ைம8ட% V;ைம8ட% V;ைம 8+'பா� 8+'பா� 8+'பா� 8+'பா�

Page 15 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 16: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

ெகாAைட�கர�ைத Q�காத ப-வ�தி% அத� இைலைய' பறி�� நிழலி% காயைவ��, அைர�� ெபா+�� ைவ��� ெகா�ள�". பய�- இதைன காைல, மாைல இ- ேவைள 8+�� வர Gைள�8", உடE�8" ந%ல�. உட% அC'� தீ-".

நீரழி��நீரழி��நீரழி��நீரழி�� 8+'பா� 8+'பா� 8+'பா� 8+'பா�

நாவ7பAைடநாவ7பAைடநாவ7பAைடநாவ7பAைட ----50 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

ெவ�தய" ெவ�தய" ெவ�தய" ெவ�தய" ----50 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

ெபா!8தைல ெபா!8தைல ெபா!8தைல ெபா!8தைல ----50 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

க!�காய க!�காய க!�காய க!�காய ----50 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

ெந%லி�கா;ெந%லி�கா;ெந%லி�கா;ெந%லி�கா; ----50 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர ெபா!8ெபா!8ெபா!8ெபா!8 தைல தைல தைல தைல

தா�றி�கா;தா�றி�கா;தா�றி�கா;தா�றி�கா; ----50 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

நிழலி%நிழலி%நிழலி%நிழலி% உல��தி ெபா+�� ைவ�க�" உல��தி ெபா+�� ைவ�க�" உல��தி ெபா+�� ைவ�க�" உல��தி ெபா+�� ைவ�க�". கா% சி&கர + அள� த ணCீ% கா% சி&கர + அள� த ணCீ% கா% சி&கர + அள� த ணCீ% கா% சி&கர + அள� த ணCீ% ெகாதி�க ைவ��ெகாதி�க ைவ��ெகாதி�க ைவ��ெகாதி�க ைவ�� வ+கA+� 8+�க�" வ+கA+� 8+�க�" வ+கA+� 8+�க�" வ+கA+� 8+�க�".

பய�பய�பய�பய�---- வயி7&வயி7&வயி7&வயி7& வலிக� தீ-" வலிக� தீ-" வலிக� தீ-" வலிக� தீ-", மல<சி�க% நீ@8" சீரண� ேகாளா& மல<சி�க% நீ@8" சீரண� ேகாளா& மல<சி�க% நீ@8" சீரண� ேகாளா& மல<சி�க% நீ@8" சீரண� ேகாளா& அைன��"அைன��"அைன��"அைன��" தீ-" தீ-" தீ-" தீ-".

வ%லாைரவ%லாைரவ%லாைரவ%லாைர 8+'பா� 8+'பா� 8+'பா� 8+'பா�

வ%லாைர வ%லாைர வ%லாைர வ%லாைர ---- 100 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர

ம-த"பAைட ம-த"பAைட ம-த"பAைட ம-த"பAைட ---- 50 அயிைர அயிைர அயிைர அயிைர

�ளசி �ளசி �ளசி �ளசி ---- 50 அயிைர அயிைர அயிைர அயிைர

சா7&' Q!சா7&' Q!சா7&' Q!சா7&' Q! ---- 50 அயிைரஅயிைரஅயிைரஅயிைர வ%லாைரவ%லாைரவ%லாைரவ%லாைர

க-வா'க-வா'க-வா'க-வா' பAைட பAைட பAைட பAைட(லவ@க' பAைடலவ@க' பAைடலவ@க' பAைடலவ@க' பAைட)---- 50 அயிைர அயிைர அயிைர அயிைர

தாளிச இைல தாளிச இைல தாளிச இைல தாளிச இைல ---- 50 அயிைர அயிைர அயிைர அயிைர

நிழலி%நிழலி%நிழலி%நிழலி% உல��தி ெபா+�� ைவ�க�" உல��தி ெபா+�� ைவ�க�" உல��தி ெபா+�� ைவ�க�" உல��தி ெபா+�� ைவ�க�". கா% சி&கர + அள� த ணCீ% ெகாதி�க ைவ��கா% சி&கர + அள� த ணCீ% ெகாதி�க ைவ��கா% சி&கர + அள� த ணCீ% ெகாதி�க ைவ��கா% சி&கர + அள� த ணCீ% ெகாதி�க ைவ�� வ+கA+� 8+�க�"வ+கA+� 8+�க�"வ+கA+� 8+�க�"வ+கA+� 8+�க�".

பய�பய�பய�பய�---- க%லீர%க%லீர%க%லீர%க%லீர%, பி�த'ைப சா��த ேநா;க� தீ-"பி�த'ைப சா��த ேநா;க� தீ-"பி�த'ைப சா��த ேநா;க� தீ-"பி�த'ைப சா��த ேநா;க� தீ-", Hைரயீர% ெப-@8ட% சா��தHைரயீர% ெப-@8ட% சா��தHைரயீர% ெப-@8ட% சா��தHைரயீர% ெப-@8ட% சா��த ேநா;களைன��" ேநா;களைன��" ேநா;களைன��" ேநா;களைன��" தீ-"தீ-"தீ-"தீ-".

விச�க+க0�8விச�க+க0�8விச�க+க0�8விச�க+க0�8,

அ�C ேவ��அ�C ேவ��அ�C ேவ��அ�C ேவ�� கசாய" கசாய" கசாய" கசாய" எ%லா விச�ைத1" றி�8"எ%லா விச�ைத1" றி�8"எ%லா விச�ைத1" றி�8"எ%லா விச�ைத1" றி�8".

ேத�க+ விச"ேத�க+ விச"ேத�க+ விச"ேத�க+ விச" நீ@கி நீ@கி நீ@கி நீ@கி, வலி மாயமா; மைறய வலி மாயமா; மைறய வலி மாயமா; மைறய வலி மாயமா; மைறய

ெவ�ள&8 இைல சிலவ7&ட� சி�ன ெவ@காய ", சிறி� சீரக " ேச��� கச�கி க+வாயி% ைவ��' பி+�க�" சில விநா+களி% பி+�தி-'பவ� ைகயி% சிறிய மி� அதி�ெவா�த அதி�ைவ உண�வா�க� உட� எ!�� விட�" வலி1" விச " நீ@கி வி!".

ப+கார" பலப+கார" பலப+கார" பலப+கார" பல ேநா; தீ��8" ேநா; தீ��8" ேநா; தீ��8" ேநா; தீ��8"

சிறி� (அைர< சிA+ைகயள�) ஒ- ெச"� நீC% கல�த-�த நீ�க!'�, நீெரC<ச% தீ-".

காய�தி% இட இர�த" வ-வ� நி78". காய�ைத க>வ�" பய� ப!�தலா".

M�தி ெச;த ப+கார ", Q@காவி1" கல�த கலைவயி% அைர<சிA+ைக ேதனி% ெகா�ள ெப-"பா! எF" க!" உதிர'ேபா�8 தீ-". ெந;யி% சில நா� ெகா�ள ெவ�ைள'ப!த% ேநா; 7றாக� தீ-" .

இர�த Gல" ேம7க ட கலைவயி% அைர<சிA+ைக ேதனி% சா'பிட தீ-". ப+கார�ைத' ெபா+�� பீ@கா� பா�திர�தி% 6 மாத" ேசமி�� ைவ�க அ� எTவள� பைழயதாகிறேதா அTவள� அத� விச" தீ��8" வCீய" *!" இைத சீன விடாமி�த" எ�ப�.

இதனா% தா� ப+கார�ைத வாசலி% கA+ ைவ�தன� ந"மவ�. அைத< சட@கா�கி விAடன� அயல�.

ஆமண�8

ம9ச�காமாைல�8 ப�தியமி%லா ஒ- நா� ம-��

கா% கிேலா ெவ�ளாA+� ஈர% வா@கி அைத ந�8 கீறி அதி% ஆமண�8 இைல� ெகா>�� ம7&" சீரக", சி�ன ெவ@காய" ேச��தைர��'Qசி ப<ைச'பைன ஓைல ந!வி% ைவ��< M7றி அனலி% காA+, ஓைல க-காம% பதமாக ேவக ைவ��' பி� அைத< Mைவ��< சா'பிட�" ஒேர ேவைளயி% ம9ச� காமாைல தீ-".

Gல���8 (piles)

Gல ேநா; எ�ப� ஆசனவா; ப8தியி% ெவளி'ப!கிற�. ஆனா% இ� ஒ- ெவளி'பாேட தவிர ேநா; அ@8 மA!" இ%ைல ெப-@8ட% ப8தி >வ�ேம � ணாகி-சீ�ெகA! இ-�கிற� எ�பதி� அைடயாளேம Gல ேநாயா8"(piles). ேமE" உட% >ைம1" சீ�ேக! உ�ள� என ெகா�ளலா". இைத< சCெச;ய

1. அதிகாைலயி%, 8ளி��த நீC%, நா0" தைல�8 8ளி�8" பழ�க" ேவ !".

2. வார" இர ! ைற எ ெண; 8ளிய% ேதைவ

3. ெநா&�8� தீனி பழ�க�ைத விட ேவ !". ( &�8, பிXகA) பதிலாக பழ@க� பய�ப!�தலா".

Page 16 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 17: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

இத78 8>ேச�: க-��ைரகைள இ! (Atom)

க'� �திய இ!ைக பைழய இ!ைகக�

இ!ைகயிAட� தமிழேவ� நளபதி ேநர" ௪:௪௬ பி7பக%

ேலபி�க�: நல" கா�க எளிய வழி for your health

எதி�விைனக�:

4. இர�� V�க" �கியமாக இர� 9 த% 3 மணி வைர ஓ;ெவ!�த% ேவ !"

5. �ளி'� ம7&" ப<ைச மிளகா;, மிளகா; கார�ைத� 8ைற��� ெகா�க. மிள8 கார" ேச��கலா".

6. காைல, இர� உண� 7 மணி த% 9 மணி�8� +��� ெகா�ள ேவ !".

7. தாக" இ%லாத ேபா� த ண�ீ 8+��க *டா�. தாக�தி� அளவறி�� Mைவ�� 8+�த% ந%ல�.

8. க-ைணகிழ@8 ேச���� ெகா�ள�".

9. உணவி% ெந;, ந%ெல ெண; பய�ப!�த ேவ !".

10. இAலி, ேதாைச ேபா�ற உணைவ விA!விA! ந�8 ெம�& சா'பிட� *+ய வைகயி% உண�கைள பய�ப!��க.

11. உயி� ஆ7றைல அழி'பைதேய ம-��வமாக ெகா ட எதி� ைறய ம-��கைள எ�த PழலிE" பய�ப!�த% நலம�&.

12. ெபா�வாக ேம7க ட பழ�க@க� ேநாய7ற வா�ைவ� ெகா!�8". வ�த ேநா;க� அைன�ைத1" நீ�கி Mகமளி�8".

வயி7றி% இ-��தா� ெப-@8டலி78 ச�தி கிைட�கிற� எனேவ ேமறக ட பழ�க@க� Gல ேநாைய >ைமயாக கைளய ேதைவ.

8'ைபேமணி8'ைபேமணி8'ைபேமணி8'ைபேமணி எF" Gலிைகைய ஓ� ைக'பி+ அளெவ!�� கா% லிAட� ஆமண�ெக ெணயி% வ&�� எ!�ெதC�� விA! அ�த எ ைணைய 1 ேத�கர + அள� இர� உண��8' பி� சா'பிA! வ�தா% சில நாAகளி% Gல", ப��தர" ேபா�ற ேநா;க� நீ@கி உட% நல" ெபாறலா".

இைண'ைப உ-வா�8க

என� அFபவ@களி�-ேதைவகளி� அ>�த" எ�ைன எ>த ைவ���ள�. உ@க� க-��களா% இைவ ெச>ைம' ப!".

0 க-��ைரக�:

க-��ைரயி!க

இ�த இ!ைகயி� இைண'�க�

Page 17 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 18: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Xைல!ேஷாXைல!ேஷாXைல!ேஷாXைல!ேஷா

1

Mக" ெபற எளிய வழி Mக" ெபற.... என� ம-��வ அFபவ�தி%, நா� கட�த 11

ஆ !க0�8 ேமலாக, சில ம-��கைள ெதாட��� பய�ப!�தி பல-" 8ண" ெப&வைத க ...

ம ைட< சளி – மா��< சளி நீ@க....

ம ைட< சளி – மா��< சளி நீ@க.... நம� உடலி� அதிக

PAைட சமாளி�க�" ேதைவய7ற –

ந<M' ெபா-A...

ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%வ"....

ெதா8'�: பத9சலி உட% நல ைமய" , ேமடவா�க" ,

ெச�ைன மர� வழி நல வா�� ைமய" ,

ஆவ+ , ெச�ைன Dr. தமிழேவள ◌் ,

Ph:934581208...

வ�ம ம-��வ"-ம�ம ம-��வ"

வ�ம ம-��வ"-ம�ம ம-��வ" வ�ம ம-��வ"-ம�ம ம-��வ".

இைறஞான@கைள அ+'பைடயா...

அ�8ப@ச� தமிழ�களி� அ7�த அறிவிய% ம-��வ" Acupuncture for

people

அ�8ப@ச� சிகி<ைச ைற –

ேக�விக0" , பதி%க0" . அ�8ப@ச� எ�றா% எ�ன ? சி�த�க� வள��த வ�ம அறிவியE�8< சீன ம�களி� பங...

நலமா; வாழ-எளிய வழிக� simple way to get - health

நம� நல� கா�க பல HAபமான-எளிய வழிக�

ப7றிய ஞான@கைள பைட'பா7ற% க-ைணேயா! மனிதF�8 வழ@கி1�ள�. அவ7&� ஒ�& தா� சி�த...

ந�றி அவ� விகட�- கிற@க ைவ�8" கிராம��< சைமய% ெதா8'�

நீயா? நானா? விவாத" ப7றி... விஜ; ெதாைல�காAசியி% நீயா? நான?

பா��ேத�. சி�த ம-��வ�ைத ம�க� ஏ� நா!வதி%ைல. அத� சிற'�கைள ம�க� ெதC�� ெகா�ள வழி எ�ன என...

உட% நல���கான விதி ைறக�

உட% நல���கான விதி ைறக� இ�F" சிறி�

கால���8� ந" நாA+� விழி'�ண�வ7ற ம�க� மிக' ெபCய அழிைவ ச�தி�க இ-�கிறா�க�.அவ...

இர�த" ஏ7ற'பAடா% மரணேம கதி! -ஆ;� அறி�ைக.

எ<சC�ைக! இர�த தான" ெப&ேவா-�8 மரண" கா�தி-�கிற�! ‘ெஹ%� ைட" ’

கA!ைரைய உ&தி'ப!��கிற�

பிரபலமானபிரபலமானபிரபலமானபிரபலமான இ!ைகக� இ!ைகக� இ!ைகக� இ!ைகக�

Page 18 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 19: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

தினமல�! அ�ேடாப� 21. 2007 அ�& வ...

Awesome Inc. வா�'�-. molotovcoketail வழ@கிய ெட"'ேளA பட@க�. இய�8வ� Blogger.

Page 19 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 20: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 20 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 21: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 21 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 22: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 22 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 23: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 23 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 24: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 24 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 25: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 25 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 26: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 26 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 27: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 27 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 28: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 28 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 29: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 29 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 30: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 30 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 31: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 31 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html

Page 32: Http Siddhahealer.blogspot.com 2011 04 Blog-post_23

Page 32 of 32தமி� மர�வழி ம-��வ": ேநாய7ற வா�ேவ 8ைறவ7ற ெச%...

12/21/2011http://siddhahealer.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html


Top Related