Mausami Aajar Dr Shriniwas Kashalikar Dr Kulkarni & Dr Shikarkhane

Download Mausami Aajar Dr Shriniwas Kashalikar Dr Kulkarni & Dr Shikarkhane

Post on 16-Feb-2017

71 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • [e@. eerefveJeeme keMeeUerkejmebee}ke

  mebHetCe& leCeeJe cegkeleer keWkee@}spe efyeu[eRie, eflemeje cepe}e,

  kes. F&. Sce. ne@efmHe}, cebgyeF& - 400 012.Heesve veb. - 2413 6051 Skeme.- 2151, 2448

  Website : www.superliving.net

  [e@. kece}ekej keg}keCeeaSce. [er. (cesef[efmeve) cegbyeF& SHed. meer. Heer. Smed. cegbyeF& Skeme kebmeub

  efHepeerefeeve pevej} ne@efmHe} cegyee& iebiees}e (ceeecesjeree)kevmeefubie efHepeerefeeve Je keeef[&Dees}e@efpem, cegbyeF&.cesef[ke} [eejskej, Deukesce }@yeesjsjerpe, cegbyeF&.

  [e@. Heg

 • ceesmeceer Deepeej Je leeJejer} Iejiegleer meesHes GHeee

  eer.[e@. eerefveJeeme peveeo&ve keMeeUerkej,

  ke-4, Hegpeejer veiej cegbyeF& - 400 018.

  otjOJeveer - 2493 27 32, 2498 25 29

  F-ces} - shriniwasjk@rediffmail.com

  website - www.superliving.net

  mebee}ke - meWj Hee@j es} msme ce@vespeceW

  ekeeeke - meew. megneefmeveer yeiex, ceeefnce, cegbyeF&

  cegkeefeee Dee@Hemes, cegbyeF&

  De#ej pegUCeerefJepee mepexjeJe yeiex

  meefoe DeHee&ceW, Heb[erle iegefCeoeme ceeie&

  efeleUeosJeer, ceeefnce, cegbyeF& - 400 016.

  Heesve. veb. 2445 72 90

  cegKeHe=

  efJepee mepexjeJe yeiex

  cetue - . 75=00

  DevegeceeefCekee

  1. DeHe&Ce Heef$ekee

  2. megefJeeej

  3. ceveesiele

  4. Yetefcekee

  5. Deejesie peesHeemeCeeeb eem$e

  6. jesie cnCepes keee?

  7. Gvneeeleer} Deepeej

  8. Gvneeeleer} Deenej - efJenej

  9. HeeJemeeeeleer} Deepeej

  10.HeeJemeeeeleer} Deenej - efJenej

  11. efnJeeeeleer} Deepeej

  12. efnJeeeeleer} Deenej - efJenej

 • DeHe&Ce Heef$ekee

  DeejesieeefJe

 • ce vees ie lemeceepeeleer} eleske Jekeleeree eejerefjke, ceeveefmeke, meeceeefpeke, Deejesie

  mebJeOe&veeee Deeceee Oe[He[erle}e ne DeeCeKeer Ske HHee. ns Hegmleke JeeekeebHeg{ssJeleevee, meeceeefpeke veeeeee efoesveb mJeleee meledmeodefJeJeske yegeqOo}e mcevemeg kes}s}b keece keener eceeCeele lejer HetCe&lJee}e vesCeeeb meceeOeeve Deens.

  [e@. meew. efJeYee keeeUerkej, [e@. meew. veerlee keg}keCeea, [e@. peeeerie[kejer, megyeesOeve keeeUerkej Je eer. Heefkeje ieeekeJee[ eebeer meeLe vesnceereceeCese}eYe}er.

  Gefpe&lee, cegkelee Je Deeefoleer eebeecegUs keeceeee Yeej Yeejer Jee}e veener.

  ee meJe& GHeodJeeHeees cegKe }#e Deens, DeeHeuee meceepeeleer} ieebpe}s}er,efHe[}s}er, efHee}s}er, jesieeveer Hee[}s}er HeCe eeb[ megHle meeceLe& Deme}s}er ceeCegmekeer.ner ceeCegmekeer DeejesiemebHeVe nesTve eeb[ ewleveeves peeie=le nesTve keee&jle JneJeer;ee nslegveb Deeceee Hejerveb Deecner Ge}}s}e ne Keejeree Jeee Deens.

  Deveskeeveske iCe, leebes veelesJeeF&ke, Deecees efce$e, menkeejer, pes-keefve keggbefyee, Deecees iegpeve, Deecne}e melkeeee&eer esjCee osCeejs DeeF&-Jeef[}Je Deeceeer HetpeemLeeves efkebJee eOoemLeeves yeveeJesle Demes ceneHeg

 • Yetefcekee

  peieer meJe& megKeer Demee keesCe Deens

  efJeeejer cevee letefe eesOetveer Heens

  ee OeleeaJej peieer HetCe& efvejesieer Demee keesCe Deens. efJeeejer cevee leteer eesOetveerHeens. Demeb cn}b lej DeeHeuee meceepeele les leelkeeU mJeerkeej}b peeF&}. keejCe lesDeeHeuee}e meeseereb Jeeleb, efpeerveb DeeefCe ke

 • 2 3

  peieer meJe& megKeer Demee keesCeer veener Je HetCe& efvejesieerner keesCeer veener ns Kejb. HeCeeeee DeLe& Yeewefleke megKeeke[s Hee efHejJeeJeer efkebJee Yeewefleke megKeeye} GoeefmeveleeyeeUieeJeer Demee veJns. DeLeJee jesieHeCeeceOes megKe ceeveeJeb Demeener veJns! mHeeyees}eeeb lej DeVe, Jem$e, efveJeeje, efe#eCe, kejceCetke eebee leeie kejeJee DeeefCeJees} les jesie Pee}s, JeeOeer Peeuee lejer osJeeeer kejCeer cnCetve efvelmeener efve

 • 4 5

  HeCe ee eyoebee pebpeeUe}e Ieeyejeeeb veener Demeb Skeoe jJetve eke}bkeer, ceie yeekeereb meieUb kemeb Skeoce meesHHe nesleb.

  mJeleee ejerjeye}, leeleuee Ie[ecees[erye}, efyeIee[eye} DeeefCeleeJejer} GHeeejeye} DeeHeCe Skeoce mHeseeef}m [e@kej nesT ekele veener nsKejb. Hejbleg leeye} yejbe keener peeCetve IesT ekelees Je Ieee}e nJeb. leeletveemebHetCe& Deejesie peesHeemevesee cenee%e keve peerJeveeeb meJee&Leeveer ke ekelees. DeveLeeHejeJe}byeer DeeefCe Demenee peerCebe DeeHeuee Heojer esCeej.

  HeegHe#eer osKeer} DeeHe}b mJeleeb DeeefCe efHe}ebe mebieesHeve kejleele DeeHeCecee$e eleske }neve, ceesee, yeejerke-meejerke ieeseRmeeer [e@kejebee leeW[eke[sHeenlees. leecegUs keOeer [e@kej GHe}yOe veener cnCetve iCe oieeJe}e lej keOeer [e@kejGHe}yOe Pee}e lej efKemee efjkeecee Pee}e Deeer HeefjefmLeleer Dees{Jeles. yeNeeeoe DeejesieGHeeejebveer DeeHeCe nwjeCe neslees.

  Lees[b [eskeb ee}Je}b lej kee yejb DeeHeCe keener eceeCeele lejer DeejesieefJe

 • 6 7

  jesie cnCepes keee?

  ee Hebeenej Deype HeseeRee Deele DeeefCe yeensj pes JeeleeJejCe (Goe. G

 • 8 9

  DeLee&le meJe&e jesieebee }#eCeebee eeogYee&Je Skeee ieleerves nesle veener. keenerjesieebeer }#eCes }Jekej Dee{Utve esleele lej keener jesieebeer }#eCeb jesie DeeJeekeeeeeyeensj peeF&Heele peeCeJelee veenerle. leeeeceeCes Skeee jesieeeer keener }#eCeb }Jekejlej keener Geerje meg nesleele ee Jeefleefjkele ejerjeee keesCelee Yeeieele. keesCeleeDeJeeJeeceOes jesieeeer Jee{ nesle Demeles leeJej osKeer} jesie}#eCes keesCeleer Je kesJneDemeeJeer ns jle Demeles.

  iCeeeer peer leeej Demeles efkebJee }#eCes Demeleele. leebvee Fbepeerle efmecHcme(Symptoms) cnCeleele. Je peecegUs leer ejerjeceOes GlHeVe nesleele lee keejCeebeeDeYeemee}e FefDees}e@peer (Etiology) cnCeleele. ejerjeceOes leer keejCes keesCeleeefyeIee[ Je kegs GlHeVe kejleele ee %eevee}e Fbepeerle He@LeesefHeefpeDee@}e@peer(Pathophysiology) cnCeleele. DeeHeuee}e keejCe Je efyeIee[ keU}s keer lee %eevee}eefveoeve cnCepese [eeiveesefmeme (Diagnosis) cnCeleele. ee jesieecegUs keesCeleer iebYeerjDeJemLee GodYeJet ekes} eeee pees Deboepe Jekele kejlee eslees. lee %eevee}e eesiveesmeerme(Prognosis) cnCeleele. jesieeee GodYeJe nesT vees cnCetve peer keeUpeer Ieeeeer.Goe.- }me eseCeer, jesieeeer }#eCes efkebJee leeejer otj kejCes efkebJee keceer kejCes,jesieees keejCe mecetU ve kejCes efkebJee Pee}s}e efyeIee[ ogmle kejCes ekee JneJescnCetve peer Deew

 • 10 11

  Heg

 • 12 13

  lej Gvneeele esCeeje ne LekeJee eUCeemeeer Gece GHeee cnCepes ef}byetmejyele Je Flej HeUebes jme Je YejHetj HeeCeer efHeCes. ceesmebyeer, ef}eer, ef}byet ee HeUebceOesHeesBefeece YejHetj Demeles. (ef}eer ceOes Hees@efeece Demeles. HeCe efJees

 • 14 15

  ee Jeefleefjkele DeeCeKeer Ske megevee cnCepes Heeeebvee metpe DeeueecegUsDeeflejkeleoeyeeves $emle Pee}suee efkebJee Flej keener iCeebvee }IeJeer peemle kejefJeCeeNeeieesee efkebJee Fbpeskeeves [e@kej osleele. DeeHeueeHewkeer kegCee}ener [e@kejes GHeeejee}t Demeleer} lej [e@kejebvee cegece efJeeejeJeb keer GvneeecegUs ejerjele}s HeeCeerHeg

 • 16 17

  vemeleeveener keceer DeefOeke nesT ekeles. leHeceeve IesCeeHetJeea leHeceeHeke Pee[tve HeeNeeeekee@}ce Heeje Deme}suee yeuyeee yeepet}e {ke}Ces DeeJeeke Demeles Je kee@}ce 98Debeeee Kee}er peeCes (37 Debe mesW.) Deieoer pej Demeles.DeveLee ele#eele leHeceeveJee{}s}s vemeleeveener egkeeres Je peemle leHeceeve leHeceeHekeele oeKeJe}s peeF&}. ejerjeesleHeceeve 105 Debe He@jveneFee Jej ies}s efke lee}e neeHejHeeejseqkemeee cnCeleele.Deee JesUer DeleuHe keeUele keener efceefveele ceWot}e DeHeee nesT ekelees. leHeceeveKee}er DeeCeCeemeeer ejerje}e jseerpejsjceOeuee Leb[ HeeCeeves, yeHee&ves efkebJeeceeeleuee ieej HeeCeeves efkebJee lesner vemes} lej veUeee meeOee Leb[ HeeCeeves He[kee,Hebee efkebJee e@Jes} efYepetve meejKeb Debie HegmeeJeb DeeefCe Debie GIe[s sJetve Jeeje Iee}erlejneJes. iCe pej egerJej Demes} lej lee}e melele Je ekee nesF&} lesJe{s ieej HeeCeerefkebJee ef}byet mejyele Heee}e eeJes. (ef}byet mejyeleele yeNeee ne@s}ceOes ceer Iee}leveenerle. HeCe efecetYej lejer ceer Iee}Ces kesJnener esemkej. keejCe leecegUs mees[ereceJe ke}esjeF&[eer Yej nesles.) ns GHeeej kejerle Demeleeveee peJeUHeeme iCee}eeeerefkebJee [e@kejeer meese Demes} lej leeee pej Heeeoe IeeJee. keejCe lesLes pejeceeCesefejsletve me}eFve oslee esles. HeCe meJe&eLece ejerjees leHeceeve keceer kejCeeee eelvekejerle jenCes ns DeleeJeeke Demeles ns cee$e ee efkeeCeer efJemejlee keecee vees.

  G

 • 18 19

  HeeCeeves DeebIeesU keve Debie keesj[s kejCes Je HeeJe[j Debiee}e }eJeCes. 8) Debielegkelegkeerle jenJes. megjkeglee He[t veesle Je Oece&ebLeeree oen keceer nesCeemeeer Debiee}e}sHe }eJeCeeee Heeeoe neslees.

  v v v

  cet$eoen

  }IeJeer}e pesJne peUpeU nesles lesJne eleskeeves meleke& Demeee}e nJes.}IeJeerceOeer} Deec} Je #eejees eceeCe DeefOeke PeeueecegUs Gvneeele }IeJeereerDeeie nesles. Hejbleg cet$eeeeeee oen efJees

 • 20 21

  G}sKe kes}s}s meeOesHeCe cenJeees GHeee DeeHeCe keesCeleener meyeyeerKee}er eUleekeecee veesle.

  PeesHe keceer }eieCeeee ekeej ceeveefmeke leeCe-leCeeJe keeUpeer, ceOegcesn, DeHeeveHeb[gjesie efkebJee jkele#ee DeLee&le De@efveefceee (Anemia) Leeeje@F&[ ebLeeres Deefle Gespeve,oeeeer kecepeesjer, Keeske}e, SKeeoe ogKeje JeCe efkebJee Hees[, keeveeee Cekee,meebOesogKeer F. cegUs nesT ekelees. DeeeJesUer lee keejCeebJej GHeee kejCes DeeJeekeDemeles.

  v v v

  IeeCee HegCes

  Gvneeele veekeeletve keOeer keOeer YeUeYeUe jkele esles lee}ee IeeCee HegCesDemesner cnCeleele.GvneUe Je leelee keesj[er nJee. ee oesneWee HeefjCeece cnCepes veekeeeeDeeleuee Yeeieeleuee jkeleJeeefnvee emejCe HeeJeleele DeeefCe leeeyejesyej veekeeeeDeeleuee Yeeieeee DeeJejCeeeer }Jeefekelee Je Dees}sHeCee keceer nesTve keesj[sHeCee JeefmetUlee esles. eecegUs jkelem$eeJe Deieoer #eg}keee ogKeeHeleercegUs nesT ekelees.lemese ee DeeJejCeeee peerCe&HeCeecegUs Je leeee }Jeefekelesee DeYeeJeecegUs nejkelem$eeJe Hekeve Leebyele veener. veekeele JeejbJeej yeess Iee}tve KeepeJeueecegUs peerCe&lJeesJej Hekeve DeeIeele neslees. veekeeJej yeHe& }eJeCes, ieej HeeCeer }eJeCes, iCeGvnele Deme}e lej lee}e }iese Leb[ peeieer keceerle keceer meeJe}erceOes lejer vesCesDeeefCe pee veekeHeg[erletve jkele esle Demes} leer oeyetve OejCes Demes GHeeej kejeJes. HeCeSJe{eeves jkelem$eeJe Leebyele vemes} (menmee Demes nesle veener, jkelem$eeJe Leebyeleese) lejleeWeJees ef}byet mejyele, Lees[e KeeCeeee mees[e eketve eeJeb DeeefCe ekeelees }JekejpeJeUee [e@kejebee me}e IeeJee.

  jkelem$eeJe LeebyeJee cnCetve peer Fbpeskeeve Je ieesee Deensle, leeceOes efve,eqJn@efceve kes DeeefCe De@ef[^veeseesce Jeiewjs Jes Demeleele. HeCe leeee JeeHej kesueevesebYej kekes jkelem$eeJe Leebyelees Demes cnCelee esle veener. HeCe ee Deew

 • 22 23

  [eskes ogKeer

  [eskesogKeeres Deveske ekeej Deensle keejCe [eskesogKeereer efJeefJeOe keejCes Deensle.[eskes pe[ nesCes. [eseeeeceOes ogKeCes, ceevesee Jejee Yeeie ogKeCes, CeCeCesJeiewjs cnCepes [eskeeeeer Ske yeepet ogKeCes. DeOe&efeeer DeeHeueele yengleskeebvee Ssketvelejer ceeefnle Demes}e.

  Gvneeele meeOeejCeHeCes cegKele oesve keejCeeveer [eskeb ogKeleb. (eeee DeLe&Flej keejCeeveer Gvneeele [eskeb ogKele veener Demee veJns!) Ske cnCepes eKej Gvnelepeemle JeeJejueecegUs DeeefCe ogmejb cnCepes meoea, leeHe, He[meb eecegUs Heg

 • 24 25

  ne Jneejme ejerjele oyee Oeve yemelees. Deved ceessHeCeer njHeerme Peesmj ee leerJeJesoveekeejer JeeOeer}e pevce oslees.

  GHeee - Keepe peemle Demeueeme ke}esjsHesefvejeceerve ce@ef}Des 2 efce. e@. efkebJeeHegjU pej HeesHeeJe}er lej peblegIve Jes yeensve }eJeeJeer }eieleele. Goe. ke}esjnseqkePe[erve. (Hejbleg meeceevele keebefpeCeeceOes keener Keeme GHeee }eiele veenerle)eeeener GHeeesie veener. Pee}e lej Heesele Ieee}e Goe. ^eecesLeesefecemeuHee,DeBefHeefme}erve Fleeoer }eieleele. ee Deew

 • 26 27

  mebKeeeem$eere Heleeree JeeHej keve GneHeesn kes}e peelees Je Deew

 • 28 29

  Bronchiles) ef{uee kejCeeeer Je emejCe kejCeeeer ekeleer Deme}s}er Jes Demeleele,lej keenerceOes eleerleer} m$eeJe cnCepes keHe HeeleU kejCeejer Jes Demeleele. De[gUmee,keesjHe[, ekeCeKeej, efHebHeUer, pesceOe, lee}ermeHe$e, ceOe, Jeiewjs Iejiegleer Deew

 • 30 31

  meJee Demeles, leevesme gOoe Deeflemeej nesT ekelees. DeBe fHee fme}ervemeejKeeDeBeryeeeeserkecegUsner [eeefjee nesT ekelees. ceOegcesneee jesieebveener oerIe&keeUefkeCeeje (ee@efveke Chronic) Deeflemeej nesT ekelees. ieJneceOeer} i}terve veeJeeeeeefLeveecegUsner ceesee ceeCemeebvee Deeflemeej nesT ekelees.

  Skeoce peesjoejHeCes meg nesCeeNee Deeflemeejeyejesyej yeNeeeJesUsme G}ernernesles Je leecegUs ejerjeleer} HeeCeees Je cenJeeee #eejebes eceeCe keceer nesT ekeles.esJeee DeJemLesle ceg$eefHeb[s efvekeeceer nesTve jesieer oieeJet ekelees. Deee JesUsmeiCeebvee YejHetj HeeCeer Je #eej osCes cenJeees jles. KeeCeeee mees[e, ceer, i}gkeespeefceefeleDemes ef}byet-HeeCeer efHeCeeme efoueeme HeeCeer Je meesef[Decees eceeCe ejerjele Jee{Jeleeesles. ejerjele Hees@efeDecees eceeCe Jee{Jelee esles. KetHe efHeke}s}er kesUer, meHejeboeevesner meb[eme keceer nesCeeme ceole nesles.

  eeweeceOes jkele Je eWyet[ He[ueeme, KetHe leeHe Deeueeme, }IeJeer keceer nesleDemeueeme, G}ee KetHe nesle Demeueeme JesU ve oJe[lee lJejerle [e@kejer JeFefmHeleUeleer} GHeeej kejCes esemkej jles. efleLes cesesefve[sPee@}, eecesLeesefece meuHee,ke}esjescee@emesefvemeejKeer Deew

 • 32 33

  eeJej GHeeej DeLee&lee Les mete& ekeeeeee mebHeke& Skeoce esT ve osCesDeeefCe nUtnUt Je OeercesHeCeeves lJees}e mete&ekeeeeeer meJee kejCes. DeeHeueeke[s Yetjskesme Je [esUs DemeCeeNeebvee ne $eeme peemle neslees. ke=

 • 34 35

  Gvneeeleer} Deenej - efJenej

  He=LJeer Je mete& eebee mJeleYeesJeleer efHejCeeee DeeefCe He=LJeer metee&YeesJeleerefHejCeeee DeemeebceOes (Axis) Hejke DemeueevesDeeHeCeebme $eletee DevegYeJeee}eefceUles. eecegUs JeeleeJejCeele JewefJeOe jenles Je DeeHeCeeme Skeee ekeejee nJeeceeveelejenJes }eiele veener.

  DeeHeuee meceepeele osKeer} KetHe efJe

 • 36 37

  cewoeveele, yeeiesle ceeskeee nJesJej cevemeeskele KesUeJes. keener ceg}ebvee HeeseHeeCeemeeerkeeceb kejeJeer }eieleele. leebeeJej Gvneee efJees

 • 38 39

  heeJemeeeeleer} Deepeej

  Ieve Ievecee}e veYeer oeuee keesmeUleer Oeeje..........

  eeJeCeceemeer n

 • 40 41

  Deefceyeerke ef[meW^er (Ameebic Dysentry)ye@efme}jer ef[meW^erceOes pemee leeHe eslees lemee Deefceyeerke ef[meW^erceOes esle veener.

  ye@kesefje} ef[meW^er keJeefelee ee@efveke mJeHe OeejCe kejles lej De@efceyeerke ef[meW^erHeg

 • 42 43

  ceese neslees. Hees Hegieles Je nele }eJeueeme Lees[smes ogKeles. ner }#eCes leHeemeCeeNee[e@kejebee }#eele esT ekeleer} 3-4 DeeJe[eeveblej leeHe nUtnUt Kee}er eslees.

  Heesele Yeebkej ogKetve G}ee nesCes. eeweeme efye}ket} yebo nesTve Jeejenerve mejkeCes ner }neve Deele[eele Yeeske He[ueeeer }#eCes Demeleele. leeHe meg PeeueeveblejeflemeNee DeeJe[eele 1-3 kekes iCeebvee ne eve Yes[meeJet ekelees. Deee JesUsmeJesU ve oJe[lee lJejerle FefmHeleUele oeKe} keve [e@kejebee efvejer#eCeeKee}er iCeemesJeCes DeeJeeke Demeles. ee iCeeJej lJejerle em$eefeee kejeJeere }eieles. leeHeeeeogmeNee efkebJee eflemeNee DeeJe[eele 10 kekes iCeebvee meb[emeeletve }#eele esF&}SJe{s jkele He[t ekeles meb[eme keeee efkebJee leHekeerjer jbieeeer Demet ekeles. Deefleeekeceer iCeebvee KetHe jkelem$eeJe nesT ekelees. leeHe Skeoce Kee}er GlejCes ns jkelem$eeJeeesHeefn}s }#eCe Demet ekes}.

  ee jesieecegUs ceWotee DeeJejCeeee oen cnCepese cesveervepeeeerme(Meningitis)ne[ele Het YejCes DeLee&le Dee@merDeesceee}eeefme (Osteomyelitis), cet$eefHeb[oen cnCepesHeee}es veseeeerme (Pyalonephritis), vegceesefveee (Pneumonia)ns og

 • 44 45

  ke}esj@cHesefvekee@}, DeBefcHeefme}erve ee Je Flej DeBefyeeeesefkemeee Deeesie Jeyesyebo JeeHejecegUs n}er eeHee@F&[dee yeNeee iCeebvee ner Deew

 • 46 47

  mebmeie&peve eke=le eoen FvHeskeerJnefnHe@eeerme

  Infective Hepatitis

  mebmeie&peve eke=le eoen (FvHeskeerJn eqnHe@eeerme Infective Hepatitis)Je leppeve keeJeerU meceeerlees

 • 48 49

  njk...