mausami aajar dr shriniwas kashalikar dr kulkarni & dr shikarkhane

Download Mausami Aajar Dr Shriniwas Kashalikar Dr Kulkarni & Dr Shikarkhane

Post on 16-Feb-2017

77 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • [e@. eerefveJeeme keMeeUerkejmebee}ke

  mebHetCe& leCeeJe cegkeleer keWkee@}spe efyeu[eRie, eflemeje cepe}e,

  kes. F&. Sce. ne@efmHe}, cebgyeF& - 400 012.Heesve veb. - 2413 6051 Skeme.- 2151, 2448

  Website : www.superliving.net

  [e@. kece}ekej keg}keCeeaSce. [er. (cesef[efmeve) cegbyeF& SHed. meer. Heer. Smed. cegbyeF& Skeme kebmeub

  efHepeerefeeve pevej} ne@efmHe} cegyee& iebiees}e (ceeecesjeree)kevmeefubie efHepeerefeeve Je keeef[&Dees}e@efpem, cegbyeF&.cesef[ke} [eejskej, Deukesce }@yeesjsjerpe, cegbyeF&.

  [e@. Heg

 • ceesmeceer Deepeej Je leeJejer} Iejiegleer meesHes GHeee

  eer.[e@. eerefveJeeme peveeo&ve keMeeUerkej,

  ke-4, Hegpeejer veiej cegbyeF& - 400 018.

  otjOJeveer - 2493 27 32, 2498 25 29

  F-ces} - shriniwasjk@rediffmail.com

  website - www.superliving.net

  mebee}ke - meWj Hee@j es} msme ce@vespeceW

  ekeeeke - meew. megneefmeveer yeiex, ceeefnce, cegbyeF&

  cegkeefeee Dee@Hemes, cegbyeF&

  De#ej pegUCeerefJepee mepexjeJe yeiex

  meefoe DeHee&ceW, Heb[erle iegefCeoeme ceeie&

  efeleUeosJeer, ceeefnce, cegbyeF& - 400 016.

  Heesve. veb. 2445 72 90

  cegKeHe=

  efJepee mepexjeJe yeiex

  cetue - . 75=00

  DevegeceeefCekee

  1. DeHe&Ce Heef$ekee

  2. megefJeeej

  3. ceveesiele

  4. Yetefcekee

  5. Deejesie peesHeemeCeeeb eem$e

  6. jesie cnCepes keee?

  7. Gvneeeleer} Deepeej

  8. Gvneeeleer} Deenej - efJenej

  9. HeeJemeeeeleer} Deepeej

  10.HeeJemeeeeleer} Deenej - efJenej

  11. efnJeeeeleer} Deepeej

  12. efnJeeeeleer} Deenej - efJenej

 • DeHe&Ce Heef$ekee

  DeejesieeefJe

 • ce vees ie lemeceepeeleer} eleske Jekeleeree eejerefjke, ceeveefmeke, meeceeefpeke, Deejesie

  mebJeOe&veeee Deeceee Oe[He[erle}e ne DeeCeKeer Ske HHee. ns Hegmleke JeeekeebHeg{ssJeleevee, meeceeefpeke veeeeee efoesveb mJeleee meledmeodefJeJeske yegeqOo}e mcevemeg kes}s}b keece keener eceeCeele lejer HetCe&lJee}e vesCeeeb meceeOeeve Deens.

  [e@. meew. efJeYee keeeUerkej, [e@. meew. veerlee keg}keCeea, [e@. peeeerie[kejer, megyeesOeve keeeUerkej Je eer. Heefkeje ieeekeJee[ eebeer meeLe vesnceereceeCese}eYe}er.

  Gefpe&lee, cegkelee Je Deeefoleer eebeecegUs keeceeee Yeej Yeejer Jee}e veener.

  ee meJe& GHeodJeeHeees cegKe }#e Deens, DeeHeuee meceepeeleer} ieebpe}s}er,efHe[}s}er, efHee}s}er, jesieeveer Hee[}s}er HeCe eeb[ megHle meeceLe& Deme}s}er ceeCegmekeer.ner ceeCegmekeer DeejesiemebHeVe nesTve eeb[ ewleveeves peeie=le nesTve keee&jle JneJeer;ee nslegveb Deeceee Hejerveb Deecner Ge}}s}e ne Keejeree Jeee Deens.

  Deveskeeveske iCe, leebes veelesJeeF&ke, Deecees efce$e, menkeejer, pes-keefve keggbefyee, Deecees iegpeve, Deecne}e melkeeee&eer esjCee osCeejs DeeF&-Jeef[}Je Deeceeer HetpeemLeeves efkebJee eOoemLeeves yeveeJesle Demes ceneHeg

 • Yetefcekee

  peieer meJe& megKeer Demee keesCe Deens

  efJeeejer cevee letefe eesOetveer Heens

  ee OeleeaJej peieer HetCe& efvejesieer Demee keesCe Deens. efJeeejer cevee leteer eesOetveerHeens. Demeb cn}b lej DeeHeuee meceepeele les leelkeeU mJeerkeej}b peeF&}. keejCe lesDeeHeuee}e meeseereb Jeeleb, efpeerveb DeeefCe ke

 • 2 3

  peieer meJe& megKeer Demee keesCeer veener Je HetCe& efvejesieerner keesCeer veener ns Kejb. HeCeeeee DeLe& Yeewefleke megKeeke[s Hee efHejJeeJeer efkebJee Yeewefleke megKeeye} GoeefmeveleeyeeUieeJeer Demee veJns. DeLeJee jesieHeCeeceOes megKe ceeveeJeb Demeener veJns! mHeeyees}eeeb lej DeVe, Jem$e, efveJeeje, efe#eCe, kejceCetke eebee leeie kejeJee DeeefCeJees} les jesie Pee}s, JeeOeer Peeuee lejer osJeeeer kejCeer cnCetve efvelmeener efve

 • 4 5

  HeCe ee eyoebee pebpeeUe}e Ieeyejeeeb veener Demeb Skeoe jJetve eke}bkeer, ceie yeekeereb meieUb kemeb Skeoce meesHHe nesleb.

  mJeleee ejerjeye}, leeleuee Ie[ecees[erye}, efyeIee[eye} DeeefCeleeJejer} GHeeejeye} DeeHeCe Skeoce mHeseeef}m [e@kej nesT ekele veener nsKejb. Hejbleg leeye} yejbe keener peeCetve IesT ekelees Je Ieee}e nJeb. leeletveemebHetCe& Deejesie peesHeemevesee cenee%e keve peerJeveeeb meJee&Leeveer ke ekelees. DeveLeeHejeJe}byeer DeeefCe Demenee peerCebe DeeHeuee Heojer esCeej.

  HeegHe#eer osKeer} DeeHe}b mJeleeb DeeefCe efHe}ebe mebieesHeve kejleele DeeHeCecee$e eleske }neve, ceesee, yeejerke-meejerke ieeseRmeeer [e@kejebee leeW[eke[sHeenlees. leecegUs keOeer [e@kej GHe}yOe veener cnCetve iCe oieeJe}e lej keOeer [e@kejGHe}yOe Pee}e lej efKemee efjkeecee Pee}e Deeer HeefjefmLeleer Dees{Jeles. yeNeeeoe DeejesieGHeeejebveer DeeHeCe nwjeCe neslees.

  Lees[b [eskeb ee}Je}b lej kee yejb DeeHeCe keener eceeCeele lejer DeejesieefJe

 • 6 7

  jesie cnCepes keee?

  ee Hebeenej Deype HeseeRee Deele DeeefCe yeensj pes JeeleeJejCe (Goe. G

 • 8 9

  DeLee&le meJe&e jesieebee }#eCeebee eeogYee&Je Skeee ieleerves nesle veener. keenerjesieebeer }#eCes }Jekej Dee{Utve esleele lej keener jesieebeer }#eCeb jesie DeeJeekeeeeeyeensj peeF&Heele peeCeJelee veenerle. leeeeceeCes Skeee jesieeeer keener }#eCeb }Jekejlej keener Geerje meg nesleele ee Jeefleefjkele ejerjeee keesCelee Yeeieele. keesCeleeDeJeeJeeceOes jesieeeer Jee{ nesle Demeles leeJej osKeer} jesie}#eCes keesCeleer Je kesJneDemeeJeer ns jle Demeles.

  iCeeeer peer leeej Demeles efkebJee }#eCes Demeleele. leebvee Fbepeerle efmecHcme(Symptoms) cnCeleele. Je peecegUs leer ejerjeceOes GlHeVe nesleele lee keejCeebeeDeYeemee}e FefDees}e@peer (Etiology) cnCeleele. ejerjeceOes leer keejCes keesCeleeefyeIee[ Je kegs GlHeVe kejleele ee %eevee}e Fbepeerle He@LeesefHeefpeDee@}e@peer(Pathophysiology) cnCeleele. DeeHeuee}e keejCe Je efyeIee[ keU}s keer lee %eevee}eefveoeve cnCepese [eeiveesefmeme (Diagnosis) cnCeleele. ee jesieecegUs keesCeleer iebYeerjDeJemLee GodYeJet ekes} eeee pees Deboepe Jekele kejlee eslees. lee %eevee}e eesiveesmeerme(Prognosis) cnCeleele. jesieeee GodYeJe nesT vees cnCetve peer keeUpeer Ieeeeer.Goe.- }me eseCeer, jesieeeer }#eCes efkebJee leeejer otj kejCes efkebJee keceer kejCes,jesieees keejCe mecetU ve kejCes efkebJee Pee}s}e efyeIee[ ogmle kejCes ekee JneJescnCetve peer Deew

 • 10 11

  Heg

 • 12 13

  lej Gvneeele esCeeje ne LekeJee eUCeemeeer Gece GHeee cnCepes ef}byetmejyele Je Flej HeUebes jme Je YejHetj HeeCeer efHeCes. ceesmebyeer, ef}eer, ef}byet ee HeUebceOesHeesBefeece YejHetj Demeles. (ef}eer ceOes Hees@efeece Demeles. HeCe efJees

 • 14 15

  ee Jeefleefjkele DeeCeKeer Ske megevee cnCepes Heeeebvee metpe DeeueecegUsDeeflejkeleoeyeeves $emle Pee}suee efkebJee Flej keener iCeebvee }IeJeer peemle kejefJeCeeNeeieesee efkebJee Fbpeskeeves [e@kej osleele. DeeHeueeHewkeer kegCee}ener [e@kejes GHeeejee}t Demeleer} lej [e@kejebvee cegece efJeeejeJeb keer GvneeecegUs ejerjele}s HeeCeerHeg

 • 16 17

  vemeleeveener keceer DeefOeke nesT ekeles. leHeceeve IesCeeHetJeea leHeceeHeke Pee[tve HeeNeeeekee@}ce Heeje Deme}suee yeuyeee yeepet}e {ke}Ces DeeJeeke Demeles Je kee@}ce 98Debeeee Kee}er peeCes (37 Debe mesW.) Deieoer pej Demeles.DeveLee ele#eele leHeceeveJee{}s}s vemeleeveener egkeeres Je peemle leHeceeve leHeceeHekeele oeKeJe}s peeF&}. ejerjeesleHeceeve 105 Debe He@jveneFee Jej ies}s efke lee}e neeHejHeeejseqkemeee cnCeleele.Deee JesUer DeleuHe keeUele keener efceefveele ceWot}e DeHeee nesT ekelees. leHeceeveKee}er DeeCeCeemeeer ejerje}e jseerpejsjceOeuee Leb[ HeeCeeves, yeHee&ves efkebJeeceeeleuee ieej HeeCeeves efkebJee lesner vemes} lej veUeee meeOee Leb[ HeeCeeves He[kee,Hebee efkebJee e@Jes} efYepetve meejKeb Debie HegmeeJeb DeeefCe Debie GIe[s sJetve Jeeje Iee}erlejneJes. iCe pej egerJej Demes} lej lee}e melele Je ekee nesF&} lesJe{s ieej HeeCeerefkebJee ef}byet mejyele Heee}e eeJes. (ef}byet mejyeleele yeNeee ne@s}ceOes ceer Iee}leveenerle. HeCe efecetYej lejer ceer Iee}Ces kesJnener esemkej. keejCe leecegUs mees[ereceJe ke}esjeF&[eer Yej nesles.) ns GHeeej kejerle Demeleeveee peJeUHeeme iCee}eeeerefkebJee [e@kejeer meese Demes} lej leeee pej Heeeoe IeeJee. keejCe lesLes pejeceeCesefejsletve me}eFve oslee esles. HeCe meJe&eLece ejerjees leHeceeve keceer kejCeeee eelvekejerle jenCes ns DeleeJeeke Demeles ns cee$e ee efkeeCeer efJemejlee keecee vees.

  G

 • 18 19

  HeeCeeves DeebIeesU keve Debie keesj[s kejCes Je HeeJe[j Debiee}e }eJeCes. 8) Debielegkelegkeerle jenJes. megjkeglee He[t veesle Je Oece&ebLeeree oen keceer nesCeemeeer Debiee}e}sHe }eJeCeeee Heeeoe neslees.

  v v v

  cet$eoen

  }IeJeer}e pesJne peUpeU nesles lesJne eleskeeves meleke& Demeee}e nJes.}IeJeerceOeer} Deec} Je #eejees eceeCe DeefOeke PeeueecegUs Gvneeele }IeJeereerDeeie nesles. Hejbleg cet$eeeeeee oen efJees

 • 20 21

  G}sKe kes}s}s meeOesHeCe cenJeees GHeee DeeHeCe keesCeleener meyeyeerKee}er eUleekeecee veesle.

  PeesHe keceer }eieCeeee ekeej ceeveefmeke leeCe-leCeeJe keeUpeer, ceOegcesn, DeHeeveHeb[gjesie efkebJee jkele#ee DeLee&le De@efveefceee (Anemia) Leeeje@F&[ ebLeeres Deefle Gespeve,oeeeer kecepeesjer, Keeske}e, SKeeoe ogKeje JeCe efkebJee Hees[, keeveeee Cekee,meebOesogKeer F. cegUs nesT ekelees. DeeeJesUer lee keejCeebJej GHeee kejCes DeeJeekeDemeles.

  v v v

  IeeCee HegCes

  Gvneeele veekeeletve keOeer keOeer YeUeYeUe jkele esles lee}ee IeeCee HegCesDemesner cnCeleele.GvneUe Je leelee keesj[er nJee. ee oesneWee HeefjCeece cnCepes veekeeeeDeeleuee Yeeieeleuee jkeleJeeefnvee emejCe HeeJeleele DeeefCe leeeyejesyej veekeeeeDeeleuee Yeeieeee DeeJejCeeeer }Jeefekelee Je Dees}sHeCee keceer nesTve keesj[sHeCee JeefmetUlee esles. eecegUs jkelem$eeJe Deieoer #eg}keee ogKeeHeleercegUs nesT ekelees.lemese ee DeeJejCeeee peerCe&HeCeecegUs Je leeee }Jeefekelesee DeYeeJeecegUs nejkelem$eeJe Hekeve Leebyele veener. veekeele JeejbJeej yees