saasthaa preethi - sdbbs. preethi sri ayyappa sahasranaamaavalli 1 om shiva puthraya namah 2 om...

Download Saasthaa Preethi - sdbbs. Preethi Sri Ayyappa Sahasranaamaavalli 1 Om Shiva Puthraya namah 2 Om Maha thejase namah 3 Om Shiva karya dhurantharaya namah 4 Om Shiva pradhaya

Post on 06-Feb-2018

258 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Saasthaa Preethi

  The Singapore Dakshina Bharatha Brahmana Sabha

  108A, Owen Road, Singapore 218915

 • Saasthaa Preethi Sri Ayyappa Sahasranaamaavalli

  1 Om Shiva Puthraya namah

  2 Om Maha thejase namah

  3 Om Shiva karya dhurantharaya namah

  4 Om Shiva pradhaya namah

  5 Om Shiva jnanine namah

  6 Om Shaiva dharma surakshithayai namah

  7 Om Shankha darine namah

  8 Om Suradhyakshaya namah

  9 Om Chandra moulaye namah

  10 Om Surothamaya namah

  11 Om Kamesaya namah

  12 Om Kama Thejaswine namah

  13 Om Kamadhi phala samyudhaya namah

  14 Om Kalyanaya namah

  15 Om Komalangaya namah

  16 Om Kalyana phala dhayakaya namah

  17 Om Karunabdhaye namah

  18 Om Karma Dakshaya namah

  19 Om Karuna rasa sagaraya namah

  20 Om Jagat priyaya namah

  21 Om Jagad rakshakaya namah

  22 Om jagad Ananda dayakaya namah

  23 Om Jayadhi Shakthi samsdsevyaya namah

  24 Om Janahladhaya namah

  25 Om jeeheeshukaaya namah

  26 Om Jithendriyaya namah

  27 Om Jitha krodaya namah

  28 Om jitha devari sangakayai namah

  29 Om Jaiminyadhi rishi sevithayai namah

  30 Om Jara marana nas akayai namah

  31 Om Janardhana suthatyai namah

  32 Om Jyeshtayai namah

  33 Om Jyeshtadhi Gana sevithayai namah

  34 Om Janma heenaya namah

  35 Om Jithamithraya namah

  36 Om janakenabhi poojithayai namah

  37 Om Parameshtine namah

  38 Om Pasupathaye namah

  39 Om Pankajasana poojithayai namah

  40 Om Pura hanthre namah

  41 Om Pura thathre namah

  42 Om Paramaiswarya dhayakaya namah

  43 Om Pavadhi surai sevithaya namah

  44 Om Pancha brahma paraayanayai namah

  45 Om Parvathi thanayai namah

  46 Om Brahmane namah

  47 Om Pranandaya namah

  48 Om Parathparaya namah

  49 Om Brahmishtaya namah

  50 Om Jnana nirathaya namah

  51 Om Gunaguna niroopakayai namah

  52 Om Gunadhyakshayai namah

  53 Om Guna nidhaye namah

  54 Om Gopalenabhi poojithaya namah

  55 Om Gorakshakaya namah

  56 Om Godhanadhaya namah

  57 Om Gajaroodaya namah

  58 Om Gaja priyayai namah

  59 Om Gaja greevaya namah

  60 Om Gaja Skandaya namah

  61 Om Gabhasthaye namah

  62 Om Gopathaye namah

  63 Om Prabhave namah

  64 Om Grama Palaya namah

  65 Om Gajadhyakshaya namah

  66 Om Diggajanobhi poojithaya namah

  67 Om Ganadhyakshaya namah

  68 Om Gana pathaye namah

  69 Om gavaam pathaye namah

  70 Om Aharpathaye namah

  71 Om Jadadharaya namah

  72 Om Jala Nibhaya namah

  73 Om Jaiminadhyai poojithaya namah

  74 Om Jalandhara nihanthre namah

  75 Om Sonakshaya namah

  76 Om Sona vasase namah

  77 Om Suradhipaya namah

  78 Om Soka hanthre namah

  79 Om Shobhakshaya namah

  80 Om Surya thaijasaya namah

  81 Om surarchithaya namah

  82 Om surair vandhyaya namah

  83 Om Sonangaya namah

  84 Om salmali pathaye namah

 • Saasthaa Preethi 85 Om sujyothishe namah

  86 Om sara veeragnaya nma

  87 Om Saraschandra nibhananayai namah

  88 Om Sanakadhi muni dhyeyaya namah

  89 Om Sarva Jnana pradhaya namah

  90 Om Vibhava namah

  91 Om Halayudhaya namah

  92 Om Hamsa nibhaya namah

  93 Om Haryakshasana thath parayai namah

  94 Om Haha hoohoo mukha sthuthaya namah

  95 Om Haraye namah

  96 Om Hara priyaya namah

  97 Om Hamsaya namah

  98 Om Paavanaya namah

  99 Om Pavaka nibhaya namah

  100 Om Bhaktha papa vinasakaya namah

  101 Om Bhasithangaya namah

  102 Om Bhasyathrathre namah

  103 Om Bhanu mathe namah

  104 Om Bhanu Thejase namah

  105 Om Tripundrakaya namah

  106 Om Trinayanaya namah

  107 Om Tripundarngitha masthakaya namah

  108 Om Tripuragnaya namah

  109 Om Deva varaya namah

  110 Om Devarikula nasakaya namah

  111 Om Deva senadhipathaye namah

  112 Om Thejase namah

  113 Om Thejorasaye namah

  114 Om Dasananaya namah

  115 Om Darunaya namah

  116 Om Dosha hanthre namah

  117 Om Dordhandaya namah

  118 Om Danda nayakaya namah

  119 Om Dhanush panaye namah

  120 Om Dharadhyakshaya namah

  121 Om Dhanikaya namah

  122 Om Dharma vathsalaya namah

  123 Om Dharmagnaya namah

  124 Om Dharma nirathaya namah

  125 Om Dhanu Sasthra paarayanaya namah

  126 Om Sthoola karnaya namah

  127 Om Sthoola thanave namah

  128 Om Sthoolakshaya namah

  129 Om Sthoola bahukaya namah

  130 Om Thanuthamaya namah

  131 Om Thanu thranaya namah

  132 Om Tharakaya namah

  133 Om Thejasaam pathaye namah

  134 Om Yogeeswaraya namah

  135 Om Yoga nidhaye namah

  136 Om Yogine namah

  137 Om Yogasana sthithaya namah

  138 Om Mandhara vatika mathayai namah

  139 Om Malayachala Vasa bhoove namah

  140 Om Mandhara kusuma Prakhyayai namah

  141 Om Manda marutha sevithaya namah

  142 Om Mahaabhaase namah

  143 Om Maha vakshase namah

  144 Om Manohara madharchithaya namah

  145 Om Mahonnathaya namah

  146 Om Maha kayaaya namah

  147 Om Mahanethraya namah

  148 Om Maha hanave namah

  149 Om Maruth poojyaya namah

  150 Om Maana dhanaaya namah

  151 Om Mohanaya namah

  152 Om Moksha dayakaya namah

  153 Om Mithraya namah

  154 Om Medhaayai namah

  155 Om Mahoujaswine namah

  156 Om Maha varsha pradhayakaya namah

  157 Om Bhashakaya namah

  158 Om Bhashya sasthragnaya namah

  159 Om Bhanumathe namah

  160 Om Bhanu thaijase namah

  161 Om Bhishaje(ge) namah

  162 Om Bhavani puthraya namah

  163 Om Bhava tharana karanaya namah

  164 Om Neelambaraya namah

  165 Om Neela nibhaya namah

  166 Om Neela greevaya namah

  167 Om Niranjanaya namah

  168 Om nethra thrayaya namah

  169 Om Nishadagnaya namah

  170 Om nana rathnopa shobhithaya namah

  171 Om Rathna prabhaya namah

  172 Om Rema puthraya namah

  173 Om Ramaya parithoshithaya namah

  174 Om Raja sevyaya namah

  175 Om Raja dhanaya namah

  176 Om Ranadhordhanda mandithaya namah

 • Saasthaa Preethi 177 Om Ramanya namah

  178 Om Renuka sevyaya namah

  179 Om rajhanee chara dhaaranaya namah

  180 Om eesanaya namah

  181 Om Ibharad sevyaya namah

  182 Om eeshaana thraya nasanaya namah

  183 Om ida vasaya namah

  184 Om Hema nibhaya namah

  185 Om Haima prakara shobhithaya namah

  186 Om Haya priyaya namah

  187 Om Haya greevaya namah

  188 Om Hamsaya namah

  189 Om Hari Hara athmajayai namah

  190 Om Hata sphatika prakhyayai namah

  191 Om Hamsa roopdena sevithaya namah

  192 Om Vana Vaasaya namah

  193 Om Vanadhyakshaya namah

  194 Om Vama devaya namah

  195 Om Varaananaya namah

  196 Om Vaivaswatha pathaye namah

  197 Om Vishnave namah

  198 Om Virad roopaya namah

  199 Om Visampathaye namah

  200 Om Venu Nadhayta namah

  201 Om Varagreevaya namah

  202 Om Varaa abhaya karanwithyai namah

  203 Om Varchaswine namah

  204 Om Vipula greevaya namah

  205 Om Vipulakshaya namah

  206 Om Vinodhavathe namah

  207 Om Vaina varanya vaasaya namah

  208 Om Vama devena sevithaya namah

  209 Om vethra hasthaya namah

  210 Om Veda nidhaye namah

  211 Om Vamsa devaya namah

  212 Om Parangakaya namah

  213 Om Hreemkaraya namah

  214 Om Hreem manase namah

  215 Om Hrishtaya namah

  216 Om Hiranyaya namah

  217 Om Hema sambhavaya namah

  218 Om Huthasaya namah

  219 Om Hutha nishpanaya namah

  220 Om Humkarakruthi suprabhaya namah

  221 Om Havya vaahaya namah

  222 Om Havya karaya namah

  223 Om Attahasaya namah

  224 Om Aparahathaya namah

  225 Om Anu roopaya namah

  226 Om Roopa karaya namah

  227 Om Ajaraya namah

  228 Om Athanuroopakaya namah

  229 Om Hamsa mantraya namah

  230 Om Hutha bhuje namah

  231 Om Hemambara sulakshanaya namah

  232 Om Neepa priyaya namah

  233 Om Neela vasase namah

  234 Om Nidhi palaya namah

  235 Om neerathaapaya namah

  236 Om Krodahasthaya namah

  237 Om Thapasthathre namah

  238 Om Thapo rakshakaya namah

  239 Om Thapahwayaya namah

  240 Om Moordhabhishikthaya namah

  241 Om Maanine namah

  242 Om Manthra roopaya namah

  243 Om Mrudaya namah

  244 Om Manave namah

  245 Om Medhavine namah

  246 Om Medha somushnave namah

  247 Om Makaraya namah

  248 Om Makaralaayaya namah

  249 Om Marthandaya namah

  250 Om Manju kesaya namah

  251 Om Masa palaya namah

  252 Om Mahoushadhaye namah

  253 Om Srothriyaya namah

  254 Om Shobhamanaya namah

  255 Om Savithre namah

  256 Om Sarva desikaya namah

  257 Om Chandra hasaya namah

  258 Om Samaya namah

  259 Om Sakthaya namah

  260 Om Sasi bhasaya namah

  261 Om Samadhikaya namah

  262 Om Sudanthaya namah

  263 Om Sukapolaya namah

  264 Om Shadvarnaya namah

  265 Om Sampadho adhipaya namah

  266 Om Garalaya namah

  267 Om Kala kandaya namah

  268 Om Gonethre namah

 • Saasthaa Preethi 269 Om Go mukha prabhave namah

  270 Om Koushikaya namah

  271 Om Kala devaya namah

  272 Om Krosakaya namah

  273 Om Krouncha Bhedakaya namah

  274 Om Kriya karaya namah

  275 Om Krupalave namah

  276 Om Kara veera Kareruhayai namah

  277 Om Kandharpa dharpa haarine namah

  278 Om Kama Dhatre namah

  279 Om Kapalakaya namah

Recommended

View more >