Saasthaa Preethi - sdbbs. Preethi Sri Ayyappa Sahasranaamaavalli 1 Om Shiva Puthraya namah 2 Om Maha thejase namah 3 Om Shiva karya dhurantharaya namah 4 Om Shiva pradhaya ...

Download Saasthaa Preethi - sdbbs. Preethi Sri Ayyappa Sahasranaamaavalli 1 Om Shiva Puthraya namah 2 Om Maha thejase namah 3 Om Shiva karya dhurantharaya namah 4 Om Shiva pradhaya ...

Post on 06-Feb-2018

252 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Saasthaa Preethi

  The Singapore Dakshina Bharatha Brahmana Sabha

  108A, Owen Road, Singapore 218915

 • Saasthaa Preethi Sri Ayyappa Sahasranaamaavalli

  1 Om Shiva Puthraya namah

  2 Om Maha thejase namah

  3 Om Shiva karya dhurantharaya namah

  4 Om Shiva pradhaya namah

  5 Om Shiva jnanine namah

  6 Om Shaiva dharma surakshithayai namah

  7 Om Shankha darine namah

  8 Om Suradhyakshaya namah

  9 Om Chandra moulaye namah

  10 Om Surothamaya namah

  11 Om Kamesaya namah

  12 Om Kama Thejaswine namah

  13 Om Kamadhi phala samyudhaya namah

  14 Om Kalyanaya namah

  15 Om Komalangaya namah

  16 Om Kalyana phala dhayakaya namah

  17 Om Karunabdhaye namah

  18 Om Karma Dakshaya namah

  19 Om Karuna rasa sagaraya namah

  20 Om Jagat priyaya namah

  21 Om Jagad rakshakaya namah

  22 Om jagad Ananda dayakaya namah

  23 Om Jayadhi Shakthi samsdsevyaya namah

  24 Om Janahladhaya namah

  25 Om jeeheeshukaaya namah

  26 Om Jithendriyaya namah

  27 Om Jitha krodaya namah

  28 Om jitha devari sangakayai namah

  29 Om Jaiminyadhi rishi sevithayai namah

  30 Om Jara marana nas akayai namah

  31 Om Janardhana suthatyai namah

  32 Om Jyeshtayai namah

  33 Om Jyeshtadhi Gana sevithayai namah

  34 Om Janma heenaya namah

  35 Om Jithamithraya namah

  36 Om janakenabhi poojithayai namah

  37 Om Parameshtine namah

  38 Om Pasupathaye namah

  39 Om Pankajasana poojithayai namah

  40 Om Pura hanthre namah

  41 Om Pura thathre namah

  42 Om Paramaiswarya dhayakaya namah

  43 Om Pavadhi surai sevithaya namah

  44 Om Pancha brahma paraayanayai namah

  45 Om Parvathi thanayai namah

  46 Om Brahmane namah

  47 Om Pranandaya namah

  48 Om Parathparaya namah

  49 Om Brahmishtaya namah

  50 Om Jnana nirathaya namah

  51 Om Gunaguna niroopakayai namah

  52 Om Gunadhyakshayai namah

  53 Om Guna nidhaye namah

  54 Om Gopalenabhi poojithaya namah

  55 Om Gorakshakaya namah

  56 Om Godhanadhaya namah

  57 Om Gajaroodaya namah

  58 Om Gaja priyayai namah

  59 Om Gaja greevaya namah

  60 Om Gaja Skandaya namah

  61 Om Gabhasthaye namah

  62 Om Gopathaye namah

  63 Om Prabhave namah

  64 Om Grama Palaya namah

  65 Om Gajadhyakshaya namah

  66 Om Diggajanobhi poojithaya namah

  67 Om Ganadhyakshaya namah

  68 Om Gana pathaye namah

  69 Om gavaam pathaye namah

  70 Om Aharpathaye namah

  71 Om Jadadharaya namah

  72 Om Jala Nibhaya namah

  73 Om Jaiminadhyai poojithaya namah

  74 Om Jalandhara nihanthre namah

  75 Om Sonakshaya namah

  76 Om Sona vasase namah

  77 Om Suradhipaya namah

  78 Om Soka hanthre namah

  79 Om Shobhakshaya namah

  80 Om Surya thaijasaya namah

  81 Om surarchithaya namah

  82 Om surair vandhyaya namah

  83 Om Sonangaya namah

  84 Om salmali pathaye namah

 • Saasthaa Preethi 85 Om sujyothishe namah

  86 Om sara veeragnaya nma

  87 Om Saraschandra nibhananayai namah

  88 Om Sanakadhi muni dhyeyaya namah

  89 Om Sarva Jnana pradhaya namah

  90 Om Vibhava namah

  91 Om Halayudhaya namah

  92 Om Hamsa nibhaya namah

  93 Om Haryakshasana thath parayai namah

  94 Om Haha hoohoo mukha sthuthaya namah

  95 Om Haraye namah

  96 Om Hara priyaya namah

  97 Om Hamsaya namah

  98 Om Paavanaya namah

  99 Om Pavaka nibhaya namah

  100 Om Bhaktha papa vinasakaya namah

  101 Om Bhasithangaya namah

  102 Om Bhasyathrathre namah

  103 Om Bhanu mathe namah

  104 Om Bhanu Thejase namah

  105 Om Tripundrakaya namah

  106 Om Trinayanaya namah

  107 Om Tripundarngitha masthakaya namah

  108 Om Tripuragnaya namah

  109 Om Deva varaya namah

  110 Om Devarikula nasakaya namah

  111 Om Deva senadhipathaye namah

  112 Om Thejase namah

  113 Om Thejorasaye namah

  114 Om Dasananaya namah

  115 Om Darunaya namah

  116 Om Dosha hanthre namah

  117 Om Dordhandaya namah

  118 Om Danda nayakaya namah

  119 Om Dhanush panaye namah

  120 Om Dharadhyakshaya namah

  121 Om Dhanikaya namah

  122 Om Dharma vathsalaya namah

  123 Om Dharmagnaya namah

  124 Om Dharma nirathaya namah

  125 Om Dhanu Sasthra paarayanaya namah

  126 Om Sthoola karnaya namah

  127 Om Sthoola thanave namah

  128 Om Sthoolakshaya namah

  129 Om Sthoola bahukaya namah

  130 Om Thanuthamaya namah

  131 Om Thanu thranaya namah

  132 Om Tharakaya namah

  133 Om Thejasaam pathaye namah

  134 Om Yogeeswaraya namah

  135 Om Yoga nidhaye namah

  136 Om Yogine namah

  137 Om Yogasana sthithaya namah

  138 Om Mandhara vatika mathayai namah

  139 Om Malayachala Vasa bhoove namah

  140 Om Mandhara kusuma Prakhyayai namah

  141 Om Manda marutha sevithaya namah

  142 Om Mahaabhaase namah

  143 Om Maha vakshase namah

  144 Om Manohara madharchithaya namah

  145 Om Mahonnathaya namah

  146 Om Maha kayaaya namah

  147 Om Mahanethraya namah

  148 Om Maha hanave namah

  149 Om Maruth poojyaya namah

  150 Om Maana dhanaaya namah

  151 Om Mohanaya namah

  152 Om Moksha dayakaya namah

  153 Om Mithraya namah

  154 Om Medhaayai namah

  155 Om Mahoujaswine namah

  156 Om Maha varsha pradhayakaya namah

  157 Om Bhashakaya namah

  158 Om Bhashya sasthragnaya namah

  159 Om Bhanumathe namah

  160 Om Bhanu thaijase namah

  161 Om Bhishaje(ge) namah

  162 Om Bhavani puthraya namah

  163 Om Bhava tharana karanaya namah

  164 Om Neelambaraya namah

  165 Om Neela nibhaya namah

  166 Om Neela greevaya namah

  167 Om Niranjanaya namah

  168 Om nethra thrayaya namah

  169 Om Nishadagnaya namah

  170 Om nana rathnopa shobhithaya namah

  171 Om Rathna prabhaya namah

  172 Om Rema puthraya namah

  173 Om Ramaya parithoshithaya namah

  174 Om Raja sevyaya namah

  175 Om Raja dhanaya namah

  176 Om Ranadhordhanda mandithaya namah

 • Saasthaa Preethi 177 Om Ramanya namah

  178 Om Renuka sevyaya namah

  179 Om rajhanee chara dhaaranaya namah

  180 Om eesanaya namah

  181 Om Ibharad sevyaya namah

  182 Om eeshaana thraya nasanaya namah

  183 Om ida vasaya namah

  184 Om Hema nibhaya namah

  185 Om Haima prakara shobhithaya namah

  186 Om Haya priyaya namah

  187 Om Haya greevaya namah

  188 Om Hamsaya namah

  189 Om Hari Hara athmajayai namah

  190 Om Hata sphatika prakhyayai namah

  191 Om Hamsa roopdena sevithaya namah

  192 Om Vana Vaasaya namah

  193 Om Vanadhyakshaya namah

  194 Om Vama devaya namah

  195 Om Varaananaya namah

  196 Om Vaivaswatha pathaye namah

  197 Om Vishnave namah

  198 Om Virad roopaya namah

  199 Om Visampathaye namah

  200 Om Venu Nadhayta namah

  201 Om Varagreevaya namah

  202 Om Varaa abhaya karanwithyai namah

  203 Om Varchaswine namah

  204 Om Vipula greevaya namah

  205 Om Vipulakshaya namah

  206 Om Vinodhavathe namah

  207 Om Vaina varanya vaasaya namah

  208 Om Vama devena sevithaya namah

  209 Om vethra hasthaya namah

  210 Om Veda nidhaye namah

  211 Om Vamsa devaya namah

  212 Om Parangakaya namah

  213 Om Hreemkaraya namah

  214 Om Hreem manase namah

  215 Om Hrishtaya namah

  216 Om Hiranyaya namah

  217 Om Hema sambhavaya namah

  218 Om Huthasaya namah

  219 Om Hutha nishpanaya namah

  220 Om Humkarakruthi suprabhaya namah

  221 Om Havya vaahaya namah

  222 Om Havya karaya namah

  223 Om Attahasaya namah

  224 Om Aparahathaya namah

  225 Om Anu roopaya namah

  226 Om Roopa karaya namah

  227 Om Ajaraya namah

  228 Om Athanuroopakaya namah

  229 Om Hamsa mantraya namah

  230 Om Hutha bhuje namah

  231 Om Hemambara sulakshanaya namah

  232 Om Neepa priyaya namah

  233 Om Neela vasase namah

  234 Om Nidhi palaya namah

  235 Om neerathaapaya namah

  236 Om Krodahasthaya namah

  237 Om Thapasthathre namah

  238 Om Thapo rakshakaya namah

  239 Om Thapahwayaya namah

  240 Om Moordhabhishikthaya namah

  241 Om Maanine namah

  242 Om Manthra roopaya namah

  243 Om Mrudaya namah

  244 Om Manave namah

  245 Om Medhavine namah

  246 Om Medha somushnave namah

  247 Om Makaraya namah

  248 Om Makaralaayaya namah

  249 Om Marthandaya namah

  250 Om Manju kesaya namah

  251 Om Masa palaya namah

  252 Om Mahoushadhaye namah

  253 Om Srothriyaya namah

  254 Om Shobhamanaya namah

  255 Om Savithre namah

  256 Om Sarva desikaya namah

  257 Om Chandra hasaya namah

  258 Om Samaya namah

  259 Om Sakthaya namah

  260 Om Sasi bhasaya namah

  261 Om Samadhikaya namah

  262 Om Sudanthaya namah

  263 Om Sukapolaya namah

  264 Om Shadvarnaya namah

  265 Om Sampadho adhipaya namah

  266 Om Garalaya namah

  267 Om Kala kandaya namah

  268 Om Gonethre namah

 • Saasthaa Preethi 269 Om Go mukha prabhave namah

  270 Om Koushikaya namah

  271 Om Kala devaya namah

  272 Om Krosakaya namah

  273 Om Krouncha Bhedakaya namah

  274 Om Kriya karaya namah

  275 Om Krupalave namah

  276 Om Kara veera Kareruhayai namah

  277 Om Kandharpa dharpa haarine namah

  278 Om Kama Dhatre namah

  279 Om Kapalakaya namah

  280 Om Kailasa vasaya namah

  281 Om Varadaya namah

  282 Om Virochanaya namah

  283 Om Vibhasave namah

  284 Om Bhabruvahaya namah

  285 Om Baladhyakshaya namah

  286 Om Phsana mani vibhooshanaya namah

  287 Om Sundaraya namah

  288 Om Sumukhaya namah

  289 Om Swachaya namah

  290 Om Sabhasadaya namah

  291 Om Sabhakaraya namah

  292 Om Sara nivruthaya namah

  293 Om Sakrapthaya namah

  294 Om Saranagatha palakaya namah

  295 Om Theeshna damshatraya namah

  296 Om Deerga jihwaya namah

  297 Om Pingalakashaya namah

  298 Om Pischagnaya namah

  299 Om Abhedhyaya namah

  300 Om Anga dardyaya namah

  301 Om Bhojya palaya namah

  302 Om Bhoopathaye namah

  303 Om Grudhra nasaya namah

  304 Om avishahyaya namah

  305 Om Dig dehaya namah

  306 Om Daithya dahaya namah

  307 Om badala pooritha mukhauai namah

  308 Om vyapakaya nana

  309 Om Visha mochakaya namah

  310 Om Vasanthaya namah

  311 Om Samara krudhaya namah

  312 Om Pungavaya namah

  313 Om Pankajasana namah

  314 Om Viswa darpaya namah

  315 Om Nischithajnaya namah

  316 Om Nagabharana bhooshithaya namah

  317 Om Bharathaya namah

  318 Om Bhairavakaraya namah

  319 Om Bharanaya namah

  320 Om Vamana kriyaya namah

  321 Om Sihasyaya namah

  322 Om Simha roopaya namah

  323 Om Sena pathaye namah

  324 Om Sakarakaya namah

  325 Om Sanathanaya namah

  326 Om Sidha roopine namah

  327 Om Sidha Dharma parayanayai namah

  328 Om Adhithya roopaya namah

  329 Om Apadgnya namah

  330 Om Amruthabdhi nivasa bhuve namah

  331 Om Yuva rajaya namah

  332 Om Yogi varyaya namah

  333 Om Ushas thejase namah

  334 Om Udu prabhaya namah

  335 Om Devadhi devaya namah

  336 Om Daivagnaya namah

  337 Om Thamroishtaya namah

  338 Om Thamra lochanaya namah

  339 Om Pingalakshaya namah

  340 Om Pincha choodaya namah

  341 Om Phana mani Vibhooshithaya namah

  342 Om Bhujanga bhooshanaya namah

  343 Om Bhogaya namah

  344 Om Bhogananda karaya namah

  345 Om avyaya namah

  346 Om Pasncha hasthena sampoojyaya namah

  347 Om Pancha banena sevithaya namah

  348 Om Bhavaya namah

  349 Om Sarvaya namah

  350 Om Bhanu mayaya namah

  351 Om Prajapathya swaroopakaya namah

  352 Om Swachandaya namah

  353 Om Chandha sasthragnaya namah

  354 Om Daandhaya namah

  355 Om Deva manu prabhavane namah

  356 Om Dasa bhuje namah

  357 Om Daladhyakshaya namah

  358 Om Dhanavaanaam vinasaya namah

  359 Om Sahasrakshaya namah

  360 Om Satha nishpannaya namah

 • Saasthaa Preethi 361 Om Sathananda samagamaya namah

  362 Om Grudhadhrivasaya namah

  363 Om Sambheeraya namah

  364 Om Gandha graahaya namah

  365 Om Ganeswaraya namah

  366 Om Gomedhaya namah

  367 Om Gandaka vasaya namah

  368 Om Gokulai parivarithaya namah

  369 Om Pariveshaya namah

  370 Om Pada jnanine namah

  371 Om Priyam gudhruma vasakaya namah

  372 Om Guha vaasaya namah

  373 Om Guru varaya namah

  374 Om Vandhaneeyaya namah

  375 Om Vadhanyakaya namah

  376 Om Vruthakaraya namah

  377 Om Venu panaye namah

  378 Om Veena dhanda dharaya namah

  379 Om Haraya namah

  380 Om Haimeedyaya (haimeelyaya) namah

  381 Om Hothyasubhagaya namah

  382 Om Houthragnaya namah

  383 Om Ojasampathaye namah

  384 Om Pavamanaya namah

  385 Om praja thanthu pradhyai namah

  386 Om Danda vinasanaya namah

  387 Om nimeelyaya namah

  388 Om nimishardagnaya namah

  389 Om Nimishakara karanaya namah

  390 Om ligudabhaya namah

  391 Om Lidakaaraya namah

  392 Om Lakshmi vandhyaya namah

  393 Om Vara prabhave namah

  394 Om Idagnaya namah

  395 Om Pingalaa vaasaya namah

  396 Om Sushmna madhyaya namah

  397 Om Bhikshatanaya namah

  398 Om Bheema varchase namah

  399 Om Vara Keerthaye namah

  400 Om Sabheswaraya namah

  401 Om Vacho atheethai namah

  402 Om Vara Nidhaye namah

  403 Om Parivethre namah

  404 Om Pramanakayai namah

  405 Om Aprameyaya namah

  406 Om Anirudhaya namah

  407 Om Anathadithya suprabhaya(varchase ) namah

  408 Om Vesha priyaya namah

  409 Om visha graahaya namah

  410 Om Vara dana karothamaya namah

  411 Om Vipinaya namah

  412 Om Veda saaraya namah

  413 Om Vedanthe parithoshithaya namah

  414 Om Vakraa gamaya namah

  415 Om Varcha vachase namah

  416 Om Bala dhatre namah

  417 Om Vimana vathe namah

  418 Om Vajra kanthaya namah

  419 Om Vamsaka(va) rayai namah

  420 Om Vatu raksha visaradhayai namah

  421 Om vapra kreedayai namah

  422 Om Vipra poojyaya namah

  423 Om Velaa raasayai namah

  424 Om Chalalakayai namah

  425 Om Kolahalaya namah

  426 Om Kroda nethraya namah

  427 Om Krodasyaya namah

  428 Om Kapala bhoothe namah

  429 Om Kuncharedhyaya namah

  430 Om Manju vasase namah

  431 Om Kriyaa maanaya namah

  432 Om Kriyapradhayai namah

  433 Om Kreeda nadhaya namah

  434 Om Keela hasthaya namah

  435 Om Krosamanaya namah

  436 Om Baladhikaya namah

  437 Om Kanakaya namah

  438 Om Hothya bhaagine namah

  439 Om Kha vaasayai namah

  440 Om Khacharayai namah

  441 Om Khagayai namah

  442 Om Ganakayai namah

  443 Om Guna nirdhishtayai namah

  444 Om Guna thyagine namah

  445 Om Kusadhipaya namah

  446 Om Paatalaaya namah

  447 Om Pathra dharine namah

  448 Om Palaasaaya namah

  449 Om Puthra vardhanaya namah

  450 Om Pithru sacharithaya namah

  451 Om Preshtaya namah

  452 Om papa bhasma puna suchaye namah

 • Saasthaa Preethi 453 Om Phala nethraya namah

  454 Om Phulla kesaya namah

  455 om Phulla kalhara bhooshithayai namah

  456 Om Phani sevyaya namah

  457 Om Patta Bhadraya namah

  458 Om patave namah

  459 Om Vagmine namah

  460 Om Vayodhikaya namah

  461 Om Chora natyaya namah

  462 Om Chora veshaya namah

  463 Om Choragnaya namah

  464 Om Chourya Vardhanaya namah

  465 Om Chanchalakshaya namah

  466 Om Chamarakaya namah

  467 Om Marechaye namah

  468 Om Madha gamikaya namah

  469 Om Mrudabaaya namah

  470 Om Mesha vahaya namah

  471 Om Maithilyaya namah

  472 Om Mochakaya namah

  473 Om Manase namah

  474 Om Manu roopaya namah

  475 Om Manthra devaya namah

  476 Om Manthra rasaye namah

  477 Om Maha drudaya namah

  478 Om sthupignaya namah

  479 Om Dhana dathre namah

  480 Om Deva vandhyaya namah

  481 Om Tharanaya namah

  482 Om Yagna priyaya namah

  483 Om Yamadyakshaya namah

  484 Om Ibha kredaya namah

  485 Om Ibhekshanaya namah

  486 Om Dhadhi priyaya namah

  487 Om Dhuradarshaya namah

  488 Om Dharupalaya namah

  489 Om Dhanujagne namah

  490 Om Damodharaya namah

  491 Om Dhama dharaya namah

  492 Om Dakshinamurthy roopakaya namah

  493 Om Sachee poojyaya namah

  494 Om Sankha karnayai namah

  495 Om Chandra choodaya namah

  496 Om Manu priyaya namah

  497 Om Guda roopaya namah

  498 Om Gudakesaya namah

  499 Om Kula Dharma parayanaya namah

  500 Om Kalakandaya namah

  501 Om Gaada gathraya namah

  502 Om Gothra roopaya namah

  503 Om Kuleswaraya namah

  504 Om Ananda bhairavaradhyai namah

  505 Om Haya medha phala pradhayai namah

  506 Om Dadhyanna saktha hrudayai namah

  507 Om Gudanna pretha manasaya namah

  508 Om Grithanna saktha hrudayaya namah

  509 Om Gouraangaya namah

  510 Om Garva Banjagaya namah

  511 Om Ganesa poojyaya namah

  512 Om Gagana...

Recommended

View more >