bhajan chords

21
Raagas Notations Adisesha Ananta sayana Bhasma vibhushita Chandrasekharaya nama om Ganesha sharanam Govinda narayana panduranga vittale Guru Brahma Guru Vishnu Jagadodharini mata durga Jai jai radha ramana hari bol Jaya jaya Durge maa Jaya jaya shiva shambo Krishnam vande Narayana narayana jai govinda hare Narayana narayana jai jai govinda hare Om Guru Om Guru Paratpara Guru Om namah Shivaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya - I Parameshwari Radhika manohara Shivaya parameshwaraya Sundaranana Vanamali radha ramana Vittala hari vittala

Upload: santiago-nea

Post on 20-Feb-2015

422 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bhajan Chords

Raagas

Notations

Adisesha Ananta sayana Bhasma vibhushita

Chandrasekharaya nama om Ganesha sharanam

Govinda narayana panduranga vittale Guru Brahma Guru Vishnu Jagadodharini mata durga

Jai jai radha ramana hari bol Jaya jaya Durge maa

Jaya jaya shiva shambo Krishnam vande

Narayana narayana jai govinda hare Narayana narayana jai jai govinda hare

Om Guru Om Guru Paratpara Guru Om namah Shivaya

Om Namo Bhagavate Vasudevaya - I Parameshwari

Radhika manohara Shivaya parameshwaraya

Sundaranana Vanamali radha ramana

Vittala hari vittala

Page 2: Bhajan Chords

Notations guide

• The notations are in Indian classical music style • small letters refer to komal swaras and capital letters denote shudh/teevra swaras.

In other words, the octave is divided as: s r R g G m M p d D n N Thus all small letter swaras refers to raga todi (carnatic)/ bhairavi (hindustani). All capital letter swaras refer to Kalyani (carnatic) / yaman (hindustani).

• Swaras of the lower octave are indicted by an underline. • Swaras of the upper octave are indicated by bold characters.

Adisesha Ananta sayana

s , , n s n p , s s , n s n p , | Aa di se sh a nan tha sayana | R , , R R g s R g g , m R , s , || Sri ni va sa srivenka te sha || s s p m p p p , g g , m R , s , | yadukula tilaka yasho da ba la | R R , R R g s R g g , m R , s , || Sita pa te srira ma chandra || s , p m p , p p g g , m R , s s | Pan naga bhu shana gowri ma no hara|

Page 3: Bhajan Chords

R R , R R g s R g g , m R , s , || U ma pa te shambho shankara||

Bhasma vibhushita

, , s , G , r , G , , , G , G , | Bhas ma vi bhu shi ta | r , , r , , G , r , , , s , s , || bha va ni shan ka ra || , , s s , p p , s , , , s , s , | bhava baya na sha ka | G , , r , , G , r , , , s , s , || bha va ni shan ka ra || , , p , , p p , s , s , , , s , | om nama shi va ya | r , r , , , G , r , s , s , , , || shi va ya na ma om || , , p G , G G , p , p , , , p , | om nama shi va ya | d , d , , , s , d , p , p , , , || shi va ya na ma om || , , p G , G G , G r , r , , r , | om nama shi va ya | G , , r , , G , r , , , s , s , ||

Page 4: Bhajan Chords

shi va ya na ma om || n , n , s , s s r , r r s , s s | jai jai shankara shambasa da siva| G , G , r , r r s , s s s , s s || jai jai shankara shambasa da siva||

Chandra sekharaya nama om

, , s g p , d p , m g m p , , , | Candra se kara yanama om | , , d d d m m g g r g r s , , , || Gan ga dara yanama om || , , s , s n n d , d d n s , , , | lin geshvara yanama om | , , r r r , r g , r s n s , , , || para meshvara yanama om || , , s s s s n d , d n d p , p d | shiva shivashiva yanama om | n s r r s s n d , d n d p , p d | shiva shivashiva yanama om |

Page 5: Bhajan Chords

p m g g m m g m , g r s s , , , || hara harahara yanama om ||

Ganesha sharanam

s s , s sR sN p , G p s N s , s , | Ga ne sha shara nam shara namGa ne sha | N R , R N R R , N R N p N , GR R | Ga ne sha shara nam shara namGa ne sha | G G , p G R s , N R G p R , s , || Ga ne sha shara nam shara namGa ne sha ||

Govinda Narayana Panduranga Vittale

, , p , p , D , m , G , R , R , | Go vin da na ra ya na | R G , R s , N , s , R , G , m , || Pan ndu ran ga vit ta le || p , (...) e (Govinda) N , N , N p , p s , s , , s R , | Pan dari ni va sa hari | m , G , G , R , s , s , R , s N |

Page 6: Bhajan Chords

pu ran da ra vit ta le | N , N , N p , p s , s , , s R , | Pan dari ni va sa hari | m , G , G , R , s , s , s , , , || pu ran da ra vit ta le || , , m G R m , m p , p , p , , , | Pan duran ga vit ta le | , , D p , D , p m , G , R , , , || puran da ra vit ta le ||

Guru Brahma Guru Vishnu

s s G R G , , p G R s D R , , , | GuruBrah ma GuruVish nu | p D s R R , , p G R s D s , , , || GuruDe vo Ma heshvara ha || s R G p D , , , D s D p p , , , | GuruSak Shat ParaBram ma | p , D p G R , , G R s , R D s , || Thasmai shree Gurave Namaha ||

Page 7: Bhajan Chords

Jagadodharini mata durga

s s G , p , G p N D N s N D p , | Jagado dha rini ma ta dur ga | G G p , R , s N R s , , , , , , || jagado dha rini ma || s G s G p , , , G p G p N , , , | jagojago ma jagojago ma | p N p N G , s N R s , , , , s R | jagojago ma jana ni he | G , G R G R s N R , R s R , D N | gow ride vi rana chandide vi he | s G R s N D N R s , , , , , s , | sivarama ni jago ma he | N s N D p , G p G , , , , , G , | sivarama ni jago ma he | G G G R R N N R s , , , , , , , || jagado dha rini ma ||

Page 8: Bhajan Chords

Jai jai radha ramana hari bol

, , p n s s , s s R n s R , m m | Jaijai Ra dha ra ma na Ha ri Bol | R , p p pm mR , R n n s R s , , , | Jaijai Ra dha ra ma na Ha ri Bol | , , R m p p , p p p R m p , n n | Jaijai Ra dha ra ma na Ha ri Bol | p , p p pm mR , R n n s R s , , , | Jaijai Ra dha ra ma na Ha ri Bol |

Jaya jaya Durge maa

s s G p D n D p D , , , , , , , | Ja ya ja ya Dur ge Ma | n , D p D , p G p , , , G G s , || Shri bhuva nesh va ri Ma ||

Page 9: Bhajan Chords

s , s n s , sG RG s n s n , , , , | De vi Bha va ni Ma | p n s G R , s n s , , , n n s , | Aa nanda Da yi ni Ma | D D D , D n D p p , , , G G p , | Ja ga dho dha ri ni Ma | G p D p G R s n s , , , , , G R | Aa nanda Roo pi ni Ma Am ba | G p D p G R s n s , , , , , , , | Aa nanda Roo pi ni Ma |

Jaya jaya shiva shambo

s s s s s s R , G , , , , , G G | Jayajaya sivasham bho siva| G , m G G m , G R , , , R s N , || Shambho Maha de va || M M M M M M M G M p , M p , p M |

Page 10: Bhajan Chords

harahara harahara Maha de va siva| R , p M R G , R s , , , , , s R | Shambo Maha de va Siva| p , , , , , M p M , , , , , G R | Om Siva Om Siva| m , , , R G , R s , , , , , s R | Om Nama Shi va Siva| p , p , p , M p M , M , M , G R | Om om om Siva Om om om Siva| m , , , R G , R s , , , , , , , || Om Nama Shi va ||

Krishnam vande

G , p , , , G , R , , , G R s N | Krishnam van de parama | p , R , , , s , G , , , p , , , || nan dam van de ham || G p , N , , s , N , , , p , p , | mura lee dha ra krishna |

Page 11: Bhajan Chords

G G , G , , p , R G , R s , , , || Thula si da ra || G p , R G , R , s , , , , , s , | Mana mo ha na Aa | p , p , p , R , s , , , , , , , || nan da a nan da || , , G p , N N , s , , , N , , p | He giri dha ri | , , G p , N , , s , , , , , , , || vana ma li || p N , s , , , R R G , R s , N , | yamu na thee ra vi | p , , N , , N , s , , , , , , , || haa ree ha ri ||

Narayana narayana - I

s , s N R s , , s , s N R s , , | Na ra ya na Na ra ya na | s R s , s R N s R , , , , , , , || Ja ya Go vin da ha re ||

Page 12: Bhajan Chords

p , p , D p M G RG ,R s, N, s , R , | Na ra ya na Na ra ya na Jaya Go | RG ,R s N s , , , , , , , || pa laha re ||

Narayana narayana - II

n , s , R R R , R , R R R , R , | na ra yanana ra yana jai jai | s , R , R , p , g , , , , , , , | go vin da ha re | g , m , m m p , R , R R s , R , | na ra yanana ra yana jai jai | g , m , R , s , s , , , , , , , || go pa la ha re || p , p , p p m , p , p p p , p , | na ra yanana ra yana jai jai | m , p , p , n , g , , , , , , , | go vin da ha re | g , m , m m p , R , R R s , R , | na ra yanana ra yana jai jai | g , m , R , s , s , , , s , s , | go pa la ha re jai jai |

Page 13: Bhajan Chords

R , s , n , s , R , , , s , R , | go vin da ha re jai jai | g , m , R , s , s , , , s , s , | go pa la ha re jai jai | R , s , n , s , R , , , R , R , | go vin da ha re jai jai | g , m , R , s , s , , , , , , , || go pa la ha re || D , D , D , D , D , , , D , D , | go vin da ha re jai jai | m , D , n , s , p , , , , , , , | go pa la ha re | D n p , D n p , R , , , R , R , | go vin da ha re jai jai | g , m , R , s , s , , , , , , , || go pa la ha re ||

Om Guru Om Guru Paratpara Guru

D , s s D , p p G D , p R , s s | Om Guru Om Guru Parat pa ra guru | s R G , G , G R R G P G P , , , ||

Page 14: Bhajan Chords

Om ka ra Guru tavacara nam || G G G G p p D p s , s s R D s s | subakara sukakara he para mes vara | s R G R s , s D D s R s D , p , || bramhapa rat apara tavacara nam || Similar to Subakara ... tavacaranam: Namami Brahma Namami Vishnu | Namami Shankara Bhaya haranam || Chidananda guru chidswaroopa guru | (Ravi)Shankara Sadguru tava charanam ||

Om Namah Shivaya

s , , s p , , p p , d p m , , , | om na ma shi va ya | m , , , g m , p g , R , s , , , | om nama shi va ya |

Page 15: Bhajan Chords

m , , , g m , p g , m R R , , , | om nama shi va ya | s , , , n s , g R , , , s , , , || om nama shi va ya || S , S p p , S , S n S , , , , , | Shi va ya na ma om | n , n , D , D , n D p , , m g , | Shi va ya na ma om | g , g , g R R , g R s , , n s , | Shi va ya na ma om | g , , , s s , n s , , , s , , , || om nama shi va ya ||

Om Namo Bhagavate Vasudevaya - I

s , p m , g R s s R g r , s n , | Om namo Bagavate | s R g R m g R s s , , , s , , , || Va su de va ya ||

Page 16: Bhajan Chords

p m , g p , , , m g , R m , , , | Vasu de va Vasu de va | g R , s g , R , s , , , s r g m || Vasu de va ya bo lo ||

Parameshwari jaya durga

, , S R G , , R G , p p R , R , | pa ra mesh wa ri ja ya dur ga | , , N D N R , R G R s D s , s , || ja ga deesh wa ri ja ya am ba || , , s R G , G , , , M p R , R , | ja ya dur ga ja ya dur ga | , , N D N R R , RG GR s D s , s , || ma ha ma ya ja ya am ba || , , p G p , p , p M , G D , , p | he ma ta vish va mo hi D , , , pN DN p , , , M G p , p , | ni de vi ja ga dam ba | , , N N N , N , , , DN R Rs N s , | ja ya dur ga jaya dur ga | , , N D N D p , , , M G p , p , || ma ha ma ya ja ga dam ba || Gp ,s (...) a (parameshwari)

Page 17: Bhajan Chords

Radhika manohara

s , s s D D s , s s , , N N s N D , D , , , , , | Ra dhi ka ma no ha ra madana gopa la | p , D p , G R , , R , , G , p s D , s , , , , , || Dhi na vat sa la ha ra dhe gopa la || m , m m m m G m , R , , G , p D p , D m , , , , | Bhakta janaman dara ve nu gopa la | G p s , D , s , , s s , N , s D D , s , , , , , || Murali dha ra hari ga na vilo la || N , s D D , N R , R R , N , R G R , G s , , , , | Ga na vilo la krsna ga na vilo la | R , G G G , G , , G G , R , G s R , G , , , , , | Ga na vilo la krsna ga na vilo la | N , R R R , N R , R R , N , R G R , G s , , , , || Ga na vilo la krsna ga na vilo la || s , s s s s s s s s s s N s , D D , s , s s s , |

Page 18: Bhajan Chords

Shyama sundara madana mohana vrnda vana chandra hari | p D , s s , R , s R G , , , R R G , R , s s s , || vrnda vana chandra hari ra dhego vin da hara ||

Shivaya parameshwaraya

m m , m , , r m p , d p , m r m | siva ya para mes vara yacandra | p , d p , m r m p , , , , , , , || she kara yanama om || d d , d , , d d p , d p , m r m | Bava ya guna sam bava yasiva| p , d p , m r p m , , , , , , , || Thandava yanama om || N s , s , , s s N s s s , s s s | siva ya para mes vara yacandra | N s s s , s N s d , , , , , , , | she kara yanama om ||

Page 19: Bhajan Chords

d d , d , , d d p , d p , m r m | Bava ya guna sam bava yasiva| p , d p , m r p m , , , , , , , || Thandava yanama om ||

Sundaranana

p , p p m m p , , m R , n , s R , s s , , R p , | Sun da ra na na Sun da ra na na | n s , s R , R m , R s , n , s R , s s , , R s n || Hara Shiva Shiva Hara Sun da ra na na || n s , s R , R m , R s , n , s R , s s , , , , , || Hara Shiva Shiva Hara Sun da ra na na || n , n n p p n , , p m , s , s s n n s , , , , , | bhasma bhu shi ta hara Sun da ra na na | n p p R , R R m R s R s n , s R , s s , , , , , || Ba la net ra madana mohana Sun da ra na na || n , s R , m R m , R s R n , s R , s s , , , , , | Sun da ra na na Sun da ra na na |

Page 20: Bhajan Chords

s , n n , p p , m m , R R R m p , m R , , s , , || Bhu ta na tha de va de va Sun da ra na na ||

Vanamali Radha ramana

, , p G G , r , s , s , s r G , | vana ma li ra dha ramana | , , p G G , r , G , r , s , , , || giri dha ri go vin da || , , G , G p , p s , , s D p D , | nee lame gha sun da ra | , , G p , D , p G , , r s , , , || nara ya na ke sha va || s , , D p , D , s , , D p , D , | nan da nan da go pa vrn da | , , G p , D , p G , , r s , , , || nara ya na ke sha va ||

Page 21: Bhajan Chords

Vittala hari vittala

s r G , , , G r s r G , , , , , | Vitala harivitala | p G r , , , r r G r s , , , , , || Vitala harivitala || s , s , s s r , s s n p n s s s | jai jai vitale harina ra yana| s , s , s s r , s s n p n s s s | panduranga vitale harina ra yana| s s s s s s r , s s n p n s s s | purandara vitale harina ra yana| G G G p r , r r r G r G r , s s | harina ra yana bajona ra yana| bajona ra yana srimanna ra yana| srimanna ra yana lakshmin ra yana||