bhajan chords

Download Bhajan Chords

Post on 20-Feb-2015

288 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RaagasNotations Adisesha Ananta sayana Bhasma vibhushita Chandrasekharaya nama om Ganesha sharanam Govinda narayana panduranga vittale Guru Brahma Guru Vishnu Jagadodharini mata durga Jai jai radha ramana hari bol Jaya jaya Durge maa Jaya jaya shiva shambo Krishnam vande Narayana narayana jai govinda hare Narayana narayana jai jai govinda hare Om Guru Om Guru Paratpara Guru Om namah Shivaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya - I Parameshwari Radhika manohara Shivaya parameshwaraya Sundaranana Vanamali radha ramana Vittala hari vittala

Notations guide

The notations are in Indian classical music style small letters refer to komal swaras and capital letters denote shudh/teevra swaras. In other words, the octave is divided as: srRgGmMpdDnN Thus all small letter swaras refers to raga todi (carnatic)/ bhairavi (hindustani). All capital letter swaras refer to Kalyani (carnatic) / yaman (hindustani). Swaras of the lower octave are indicted by an underline. Swaras of the upper octave are indicated by bold characters.

Adisesha Ananta sayanas,,n Aa di snp, se sh RgsR va sa ppp, tilaka RgsR te p,pp ss,n snp,|

a nan tha sayana | gg,m srivenka gg,m yasho da gg,m srira ma gg,m R , s , || te sha || R,s,| ba la | R , s , || chandra || R,ss| no hara|

R,,R Sri ni sspm yadukula RR,R Sita pa s,pm

Pan naga

bhu shana gowri ma

RR,R U ma pa

RgsR te

gg,m shambho

R , s , || shankara||

Bhasma vibhushita,,s, Bhas r,,r G,r, ma vi ,,G, ni ,pp, baya ,,G, ni ,pp, nama ,,G, ya ,GG, nama ,,s, ya ,GG, nama ,,G, G,,, bhu r,,, shan s,,, na r,,, shan s,s, G,G,| shi ta | s , s , || ka ra || s,s,| sha ka | s , s , || ka ra || ,,s,| ya |

bha va ,,ss

bhava G,,r bha va ,,p, om r,r, shi va ,,pG om d,d, shi va ,,pG om G,,r

shi va r,s, s , , , || om

na ma p,p, shi va d,p, na ma Gr,r shi va r,,,

||

,,p,| ya |

p , , , || om ,,r,| ya | ||

s , s , ||

shi va

ya

na ma

om

||

n,n, jai jai G,G, jai jai

s,ss shankara r,rr shankara

r,rr

s,ss| da siva|

shambasa s,ss

s , s s || da siva||

shambasa

Chandra sekharaya nama om,,sg p,dp ,mgm p,,,| om |

Candra se kara ,,dd Gan ,,s, lin ,,rr para ,,ss dmmg ga dara snnd geshvara r,rg

yanama grgr

s , , , || om ||

yanama

,ddn

s,,,| om |

yanama

,rsn

s , , , || yanama om ||

meshvara ssnd

,dnd

p,pd| om |

shiva shivashiva nsrr ssnd

yanama

,dnd

p,pd| om |

shiva shivashiva

yanama

pmgg hara

mmgm harahara

,grs yanama

s , , , || om ||

Ganesha sharanams s , s Ga ne sha sR sN p , shara nam G p s N s ,s , | ne sha |

shara namGa

N R , R Ga ne sha

N R R , shara nam

N R N p

N , GR R | ne sha |

shara namGa

G G , p Ga ne sha

G R s , shara nam

N R G p

R , s , || ne sha ||

shara namGa

Govinda Narayana Panduranga Vittale,,p, Go RG,R p,D, vin da s,N, m,G, na ra s,R, vit ta R,R,| ya na | G , m , || le ||

Pan ndu ran ga p , (...) e (Govinda) Np,p dari ni G,R,

N,N, Pan m,G,

s,s, va sa s,s,

,sR,| hari | R,sN|

pu ran N,N, Pan m,G, pu ran ,,mG Pan ,,Dp puran

da ra Np,p dari ni G,R, da ra Rm,m duran ga ,D,p da ra

vit ta s,s, va sa s,s, vit ta p,p, vit ta

le

|

,sR,| hari | s , , , || le ||

p,,,| le |

m,G, vit ta

R , , , || le ||

Guru Brahma Guru VishnussGR GuruBrah G,,p ma GRsD R,,,| nu |

GuruVish

pDsR GuruDe

R,,p vo Ma

GRsD

s , , , || ha ||

heshvara

sRGp GuruSak

D,,, Shat

DsDp

p,,,| ma |

ParaBram

p,Dp Thasmai

GR,, shree

GRs, Gurave

R D s , || Namaha ||

Jagadodharini mata durgassG, Jagado GGp, jagado sGsG jagojago pNpN jagojago G,GR gow ride sGRs sivarama NsND sivarama GGGR jagado p,Gp dha rini R,sN dha rini p,,, ma G,sN ma jana GRsN vi rana NDNR ni jago p,Gp ni jago RNNR dha rini NDNs ma ta Rs,, ma GpGp jagojago Rs,, ni R,Rs chandide s,,, ma G,,, ma s,,, ma NDp,| dur ga | , , , , || || N,,,| ma ,,sR| he | R,DN| vi he | ,,s,| he | ,,G,| he | , , , , || || |

Jai jai radha ramana hari bol, , p n Jaijai s s , s Ra dha ra s R n s R , m m | Bol |

ma na Ha ri

R , p p Jaijai

pm mR , R Ra dha ra

n n s R ma na Ha ri

s , , , | Bol |

, , R m Jaijai

p p , p Ra dha ra

p p R m ma na Ha ri

p , n n | Bol |

p , p p Jaijai

pm mR , R Ra dha ra

n n s R ma na Ha ri

s , , , | Bol |

Jaya jaya Durge maas s G p Ja ya ja ya D n D p Dur ge D , , , Ma , , , , | |

n , D p Shri bhuva

D , p G nesh va ri

p , , , Ma

G G s , || ||

s , s n De vi Bha

s , sG RG va ni

s n s n Ma s , , , Ma

, , , , | | n n s , | |

p n s G Aa nanda

R , s n Da yi ni

D D D , Ja ga dho

D n D p dha ri ni

p , , , Ma

G G p , | |

G p D p Aa nanda

G R s n Roo pi ni

s , , , Ma

, , G R | Am ba |

G p D p Aa nanda

G R s n Roo pi ni

s , , , Ma

, , , , | |

Jaya jaya shiva shambossss Jayajaya ssR, G,,, bho ,,GG| siva|

sivasham

G,mG Shambho

Gm,G

R,,, va

R s N , || ||

Maha de

MMMM

MMMG

Mp,M

p,pM|

harahara

harahara

Maha de

va siva|

R,pM Shambo

RG,R

s,,, va

,,sR| Siva|

Maha de

p,,, Om

,,Mp Siva

M,,, Om

,,GR| Siva|

m,,, Om

RG,R

s,,,

,,sR| Siva|

Nama Shi va

p,p, Om om

p,Mp

M,M,

M,GR| om Siva|

om Siva

Om om

m,,, Om

RG,R

s,,,

, , , , || ||

Nama Shi va

Krishnam vandeG,p, ,,G, R,,, de GRsN| parama | p , , , || ham p,p,| krishna | ||

Krishnam p,R, nan dam Gp,N mura lee ,,s,

van

G,,, van de N,,, ra

,,s, dha

GG,G Thula si Gp,R Mana mo p,p, nan da ,,Gp He ,,Gp vana pN,s yamu na p,,N haa ree

,,p, da G,R, ha

RG,R ra s,,, na s,,, da s,,, dha s,,, li RG,R thee s,,, ri

s , , , || || ,,s,| Aa |

p,R, a nan ,NN, giri ,N,, ma ,,,R

, , , , || || N,,p| ri |

, , , , || || s,N,| ra vi | , , , , || ||

,,N, ha

Narayana narayana - Is , s N Na ra R s , , ya na s , s N Na ra R s , , | ya na |

s R s , Ja ya Go

s R N s vin da ha

R , , , re

, , , , || ||

p , p , Na ra

D p M G ya na Na

RG ,R s, N, ra ya na

s , R , | Jaya Go |

RG ,R s N pa laha

s , , , re

, , , , || ||

Narayana narayana - IIn,s, na ra s,R, go vin g,m, na ra g,m, go pa p,p, na ra m,p, go vin g,m, na ra g,m, go pa RRR, yanana R,p, da ha mmp, yanana R,s, la ha ppm, yanana p,n, da ha mmp, yanana R,s, la ha R,RR ra yana g,,, re R,RR ra yana s,,, re p,pp R,R,| jai jai |

,,,,| | s,R,| jai jai |

, , , , || || p,p,| jai jai |

ra yana g,,, re R,RR ra yana s,,, re

,,,,| | s,R,| jai jai |

s,s,| jai jai |

R,s, go vin g,m, go pa R,s, go vin g,m, go pa D,D, go vin m,D, go pa Dnp, go vin g,m, go pa

n,s, da ha R,s, la ha n,s, da ha R,s, la ha D,D, da ha n,s, la ha Dnp, da ha R,s, la ha

R,,, re s,,, re R,,, re s,,, re D,,, re p,,, re R,,, re s,,, re

s,R,| jai jai | s,s,| jai jai | R,R,| jai jai | , , , , || || D,D,| jai jai | ,,,,| | R,R,| jai jai | , , , , || ||

Om Guru Om Guru Paratpara GuruD,ss D,pp GD,p R,ss | ra guru |

Om Guru

Om Guru

Parat pa

sRG,

G,GR

RGPG

P , , , ||

Om ka

ra Guru

tavacara

nam

||

GGGG subakara

ppDp sukakara

s,ss

RDss | mes vara |

he para

sRGR bramhapa

s,sD

DsRs

D , p , || nam ||

rat apara tavacara

Similar to Subakara ... tavacaranam:

Namami Brahma Namami Vishnu Namami Shankara Bhaya haranam

| ||

Chidananda guru chidswaroopa guru

|

(Ravi)Shankara Sadguru tava charanam ||

Om Namah Shivayas,,s om p,,p na ma p,dp shi va m,,,| ya |

m,,, om

gm,p

g,R,

s,,,| ya |

nama shi va

m,,, om

gm,p

g,mR

R,,,| ya |

nama shi va

s,,, om

ns,g

R,,,

s , , , || ya ||

nama shi va

S,Sp Shi va

p,S, ya na

SnS, ma om

,,,,| |

n,n, Shi va

D,D, ya na

nDp, ma om

,mg,| |

g,g, Shi va

gRR, ya na

gRs, ma om

,ns,| |

g,,, om

ss,n

s,,,

s , , , || ya ||

nama shi va

Om Namo Bhagavate Vasudevaya - Is,pm ,gRs sRgr ,sn,| |

Om namo

Bagavate

sRgR Va

mgRs su de va

s,,,

s , , , || ya ||

pm,g Vasu de

p,,, va

mg,R

m,,,| va |

Vasu de

gR,s Vasu de

g,R, va ya

s,,, bo

s r g m || lo ||

Parameshwari jaya durga, , S R pa ra , , N D ja ga , , s R ja ya , , N D ma ha , , p G he D , , , ni , , N N ja ya , , N D ma ha Gp ,s (...) a (parameshwari) G , , R mesh wa G , p p ri ja ya R , R , | dur ga s , s , || am ba || |

N R , R deesh G , G , dur ga N R R , ma ya wa

G R s D ri ja ya

, , M p ja ya

R , R , | dur ga |

RG GR s D ja ya p M , G vish va