index [ ] durga saptashloki 54 durga suktam 57 gauri ashtothram (ashtothra sata namavali of mangala

Download INDEX [ ] Durga Saptashloki 54 Durga Suktam 57 Gauri Ashtothram (Ashtothra Sata namavali of Mangala

If you can't read please download the document

Post on 01-Jan-2020

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2

  INDEX

  Shloka Pg No.

  Annapoorna Stothram 4

  Aparajita Stuti - Ya Devi Sarvabhuteshu 9

  Ashtadasa (Shakti) Peeta Dhyanam 15

  Ashtalakshmi Stothram 17

  Bhagavati Stotram of Sage Vyasa 23

  Bhavani Ashtakam 26

  Devi Aparadha Kshamapana Stotram 30

  Devi Stuthi 35

  Durga Ashtothra Sata Namavali 41

  Durga Ashtothra Sata Nama Stotram 51

  Durga Saptashloki 54

  Durga Suktam 57

  Gauri Ashtothram (Ashtothra Sata namavali of Mangala Gauri)

  60

  Kalika Ashtakam 71

  Kamakshi Stothram 76

  Kanakadhara stothram 81

  Lalita Panchakam 88

  Mahalakshmi Stuthi 91

  Mahishasura Mardini Stotram 96

 • 3

  Meenakshi Pancharathnam 106

  Nava Durga Stotram 109

  Saraswathi Ashtothra Stothram 113

  Sri Durga Ashtothra Sathanama Stothram 116

  Sri Durga Chalisa 119

  Sri Durga Dwathrisanama Mala 128

  Sri Durga Ashtakam 132

  Sri Lakshmi Ashtothra Satanama stothram 136

  Sri Lalita Kavacham 144

  Sri Mahalakshmi Ashtakam 148

  Sri Raja Rajeswari Ashtakam 151

  Sri Saraswathi Dwadasanama Stotram 154

  Sri Sharada Prarthana 156

 • 4

  ANNAPOORNA STOTHRAM

  अ्नपू्णा ्तोरम ्

  नि्याि्दकरी वराभयकरी स९्दययर्िाकरी नि्धयताखिलघ८रपाविकरी र्यषमाहॳ्वरी । रालॳयाचलवॶशपाविकरी काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥१॥

 • 5

  िािार्िववचचरभधषणकरी हॳमा्बराड्बरी मु्ताहारववल्बमािववलस्वष८जकु्भा्तरी । का्मीराग वाभसता्ग चचरॳ काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥२॥

  य८गाि्दकरी ररपुषयकरी ्माय्यनि्ठाकरी च्राकायिलभासमािलहरी रॴल८्यरषाकरी । सवॻ् वययसम्तवा्छितकरी काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥३॥

  कॴ लासाचलक्दरालयकरी ग९री उमा श्करी क९मारी निगमा्यग८चरकरी ओ्कारबीजाषरी । म८ष्वारकपाटपाटिकरी काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥४॥

 • 6

  ृ्याृ्यववभधनतवाहिकरी र्मा्डभा्ड८दरी लीलािाटकसधरभॳदिकरी ववञािदीपा्कुरी । रीवव्वॳशमिःरसादिकरी काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥५॥

  उवीसवयजिॳ्वरी भगवती माता्िपधणॺ्वरी वॳणीिीलसमािकु्तलहरी नि्या्िदािॳ्वरी । सवायि्दकरी सदा शभुकरी काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥६॥

  आहदषा्तसम्तवणयिकरी श्भ८््रभावाकरी का्मीराररजलॳ्वरी ररलहरी नि्या्कुरा शवयरी । कामाका्षकरी जि८दयकरी काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥७॥

 • 7

  दॳवी सवयववचचरर्िरचचता दाषायणी सु्दरी वामॶ ्वादपुय८्रवरयकरी स९भा्यमाहॳ्वरी । भ्ताभी्टकरी सदा शभुकरी काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥८॥

  च्राकायिलक८हटक८हटसृशा च्राॶशुरब्बा्री च्राकाय््िसमािकु्तल्री च्राकय वणॺ्वरी । मालापु्तकपाशासा्कुश्री काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥९॥

  षरराणकरी महाऽभयकरी माता कृपासागरी साषा्म८षकरी सदा भशवकरी वव्वॳ्वररी्री । दषार्दकरी निरामयकरी काशीपुरा्ी्वरी भभषाॶ दॳहह कृपावल्बिकरी माता्िपधणॺ्वरी ॥१०॥

 • 8

  अ्िपधणॺ सदापधणॺ श्करराणव्लभॳ । ञािवॴरा्यभस््य् ंभभषाॶ दॳहह च पावयनत ॥११॥

  माता च पावयती दॳवी वपता दॳव८ महॳ्वरः । बा््वाः भशवभ्ता्च ्वदॳश८ भुविरयम ्॥१२॥

  ॥ इनत रीश्करभगवतः कृत९ अ्िपधणाय्त८रॶ स्पधणयम ्॥

 • 9

  APARAJITA STUTI

  YA DEVI SARVABHUTESHU

  यण देवी सवाभुतेषु

  िम८ दॳ्यॴ महादॳ्यॴ भशवायॴ सततॶ िमः । िमः रकृ्यॴ भरायॴ नियताः रणताः ्म ताम ्॥१॥

  र९रायॴ िम८ नि्यायॴ ग९यॻ ्ा्यॴ िम८ िमः । ्य८््िायॴ चॳ्दु वप्यॴ सुिायॴ सततॶ िमः ॥२॥ क्या्यॴ रणता वृ यॴ भस यॴ कुमो िम८ िमः । िॴ य् ्यॴ भधभतृाॶ लम्यॴ शवाय्यॴ तॳ िम८ िमः ॥३॥

 • 10

  दगुाययॴ दगुयपारायॴ सारायॴ सवयकारर्यॴ । ्या्यॴ त्ॴव कृ्णायॴ ्धरायॴ सततॶ िमः ॥४॥

  अनतस९्यानतर९रायॴ िता्त्यॴ िम८ िमः । िम८ जग्रनत्ठायॴ दॳ्यॴ कृ्यॴ िम८ िमः ॥५॥

  या दॳवी सवयभुतॳषु वव्णुमायॳनत श्ददता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥६॥

  या दॳवी सवयभुतॳषु चॳतिॳ्यभभ्ीयतॳ । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥७॥

  या दॳवी सवयभुतॳषु बुव पॳण सॶ्््ता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥८॥

 • 11

  या दॳवी सवयभुतॳषु निरा पॳण सॶ्््ता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥९॥

  या दॳवी सवयभुतॳषु षु्ा पॳण सॶ्््ता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥१०॥

  या दॳवी सवयभुतॳषु िाया पॳण सॶ्््ता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥११॥

  या दॳवी सवयभुतॳषु श््त पॳण सॶ्््ता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥१२॥

  या दॳवी सवयभुतॳषु तृ् णा पॳण सॶ्््ता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥१३॥

 • 12

  या दॳवी सवयभुतॳषु षा््त पॳण सॶ्््ता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम्त्यॴ िम८ िमः ॥१४॥

  या दॳवी सवयभुतॳषु जानत पॳण सॶ्््ता । िम्त्यॴ िम्त्यॴ ि