mahaprasthanam in telugu

54
«¥ vY®©©©û|hvrö  q¡¥ vCa Mn|p :«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY MXCashvÃø ÊÄÊ¡qCð   _ a¡¥ vCV«¥ vg MX |zvCa µ_ ¸ÃÊ«¥  vCa·_ ÊYM_ RY «vÔÊýIª¼_ ¹T«q# ¡v |zvÿCa* szvÃÊ«¥ vCaÌÊT F ÈÓU MV£vþ«¥ v¾k ¹ÙÊ --- µ_ ¸ÃÊIª{zv¡¥ v «vU .` v MX¡¥ vrqd_ aM_ RIªdV # |hvCk  a«v ¾_ ¹¡¥ v ËÊC_  aY«¥ vgËÊC_ aY«¥vg MVdV# BÌÊY·_ ÊTxzvÿ# OÌÊY·_ ÊTxzv Iv«¥vC_ aT ÂÊC_ aY¡¥ v«¥ v # Ï·ÊU ¼_ ¹YTµqO«¥ vM_ Rfff «¥ vYYCk aMP Rµ_ ¸¡¥ vCaM_ RC_ aYM_ RYµ_  ¸¡¥ vCa £` v |zvYM_ RY«¥ vTC_a|hvg|©©©\¾_ ¹¼_ ¹T£vMP R dV¼_ ¹YCa Ï·ÊU xzvÿ fff BÌÊY Iª½µ¸U # OÌÊY Iª½µ¸U BCaµq B¡q¾_  ¹C_ a×êµXU # BÃÊG_ RZZñCaµXU ·_ ÊT{zv# AM_ Rà×ú Ö ê Ï·ÊU {zv «vU ¾¶  k ¹Ca·qC_ a£v# Åܾ¶  k ¹Ca·qC_a£v «vMP  «vMP Rà D¿_ ¹Y|zvTÿ «vÔÊIª¼_ ¹T«q# ¡vU |zvÿCa* µ_ ¸ÃÊ«¥  vCa·_ ÊYM_ RY«vÔÊIª¼_ ¹T«q# ¡vU |zvÿCa* ¾XCad_a ÃÊCaÄÊMX¿_ ¹YM_ RY ÃÊ|zvÕÈÊU «vY|zvÕÈÊU F ¾¶  _ ¹TC_ aÿ ÈÓUM_ RCaÈÓU £vÃÊËÊ¿_  ¹ÄÜÃÊM_ R µ_ ¸ÃÊ«¥  vCa·_ ÊYM_ RY¡vU «vÔÊIª¼_ ¹T«q# ¡vU |zvÿCa* ÂÊC_ aY¡¥ v«¥ vgÃÊ¡v |hvCk axpvZ·_ Ê¡¥ v Ï·ÊU |zvTÿ ---- B¿_ ¹Yd_a¿_ ¹Yd_ aY¡q I}¿_ ¹·_ ÊTxzv B ¡vU MV¡vUM_ R j_ Rûµ_ ¸Y«¥ vgÃʵX # I}CaÂÊ Â` ÊM_ RÁø Ó M_ RC_ a«¥ vÄÊÛxzv «¥ vCa·_ ÊMVÃÊ F ÈÓ M_ RCaµXU I}|zvd_ aM_ R BCaÂʵq¡¥ vCaµ_ ¸ jVCaµ_ ¸rqû«¥  vTÄÊñCa ¾¹U £vþ «vµ_  ¸YM_ RYàCaÌÊT «vÍÜý«§U ¼»  ¹Y# ¡vU |zvÿCa* IvCaµ_ ¸ B¡qñ¼_ ¹YCa Ï·ÊUjV«§U ¼»  ¹Y# ¡v |zvÿCa* Iv£vþ Jj_ RÃÊY £` v.` vY¾_ ¹shvÌè  ÊYM_ RY£v# Iv£vþ M_ RÃÊÃÊY £`  v ·_ ÊYÌè ÊTIªd_aYÏ·ÊU |zvYMX£v--- B£` vþ µ_  ¸£vþ «vU jV«q# ¡vU |zvÿCa* IvCaµ_ ¸ ¾qC_ aY×êCa Ï·ÊU jV«¥ v¼_ ¹Tñ#¡vU|zvÿCa*

Upload: telugu-telugu

Post on 10-Apr-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 1/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 2/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 3/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 4/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 5/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 6/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 7/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 8/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 9/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 10/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 11/54

AM_ R¿_ ¹Y |hv¿_ ¹«¥ vYÁÖ ÊMP R;

«¥ vT¡¥ v«¥ vMXUÁÖ Ê rqû«¥ vTÄÊñ¾_ ¹Tµ_ ¸ÃÊY#M_ RÍÜ ¼_ ¹YÄã Üj_ R«¥vYYÈÝdVÃÊYS ÕÈÊ# µ_ ¸C_ ad_ aS ÕÈÊ#µq«¥vgS ÕÈÊ#

|hvgI}ùÍÇ Ê¤ý#M_ RYCaM_RY«¥ vYÈÝ# I}d_ aS ÕÈÊrqdk aCk a ;

:f9f:160

L

Ŷ Ç ÊTµq£vþ#

¼_ ¹YÄã ÓU|hv.` vµq£vþ#

S «v|hø v«¥ vñdeaµq£vþ ¡vU¡¥ vY 5

|zvüCk axzvÿ|hv¾_ ¹ñCa#

BCk axzvÿ«q¾_ ¹ñCa#

B|zvÃÊ «vU¾k ¹M_ R«¥ vYYCa¾_ ¹Y Bû|zvS ¡v «vU¾_ ¹ñCa;

ÈÓUMVÃÊY#

Ŷ Ç Ê«¥ vŶ Ç ÊT³¸jø XUMVÃÊY#

«¥ vC_ a «vUY{pè vZÄÊÛMVÃÊY ¡q «¥ vY| ©ÓUû ¾¹UMVÃÊY;

¡qN| ©©© ·qCaxhv¼_ ¹Y«¥ vTÃÊ;

C_ a|zvCVÄÊñ¿XUÃÊ ;

¡qNÍÇ Ê [MRU¾qC_ adWÍÇ Ê ;

dk aC_ aYÃÊY#

rqd_ aC_ aYÃÊY#M_ RCa[MRUÔÊMV «¥ vYCaÄÊC_ aYÃÊY#

C_ a)YYC_ aYÃÊY¡q rª¾_ ¹C_ aYÃÊY ;

¡vU¡§M_ R ¾_ ¹YCé _ aCa ;

¡q¾XM_ R|zvCé _ aCa ;

B¡¥ vCé _ aÍÇ ÊCa#B£vµ_ ¸C_ arq¾¶ _ ¹ñCa ¡q «¥vTCé _ aCa5

:f9f:160«¥ vY®©©©û|hvrö q¡¥ vCa Rrnyag~v Mn|p >«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

S [jRj_ R«¥ vde a³¸

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 12/54

Iq|hvCa#|hvg×êñCa# û|hv|hvCa·_ Ê«¥ vTCé _ aCafff

M_ R|pè vZCa#r¯ÎÊñCa# [jø RU~qCð ò VÃÊT

D.` vYIvC_ aYd_a£v |hv «¥vgÈø ÜCV#

BCaYY¾qcCaU¿_ ¹YÃÊ Iq|hvÈøÜCV ;

«vYC_ aY|hvg «vYCk axzvÿ# «q¡¥ vM_ RYCk axzvÿ# JM_ R|zv«¥ vYY¡¥ v| ©©©Ck a.vÃø ÊY .vCk axzvÿ

B.v.` vY[MRUB£v J¡¥ vCa¾k ¹CaÏ·ÊU

M_ RT¡¥ vÈø ÜCV;

B·_ ÊìÁÖ ÊMP R·_ ÊìÁÖ Ê M_R¡¥ vYMXUM_ RYCa¿q

Iv·_ ÊìÕÁÊ·_ ÊìÁÖ ÊMXUIvd_ aYC_ aYµ_ ¸YIª±¼¹U Y#

FÃÊÃÊY «vU|zvTÿIvd_ aYC_aYµ_ ¸YIª±¼¹U Y

{hvÌè ÊÈø ÜCV;

{hvÃø ÊÈø ÜCV;

d_ aCk aMP R|hv·_ ÊìS «vY¾q¡qÈø ÓU¡¥ vT#

µq«¥ vYC_ a|hv «¥ vgÃÊMXU¡vUC_ aYÃÊÈÓU# |hvCaÌÊÏ·ÊUÃÊÈÓU#ÅÓ«¥ vYüCkaÍÇ ÊýÈÓU# µ_ ¸Caû¿P ¹|zvCa¾k ¹ÁÜ# µ_ ¸Ùø ÊMWdk aÁÜ#

¾¹U| ©©©¾¶ _ ¹TÔʵXU#M_ R·_ ÊŶ ÜC_ aCaµXU# ¡§UÍÇ Ê¤ÃÊû «vUÍÇ Ê¤ÃÊY# IqÃÊËÊYdé _ aÃÊT#

IvM_ Rà¿_ ¹·_ ÊTxzvÿBM_ Rà¿_ ¹ .` vYS cCa

.vj_ RC_ aT|hv«¥ vYY¡¥ v.v| ©©©Ck a|zvYÿCa ¿¹U

|hvC_ a«¥ vTµ_ ¸YüÃÊY

KÂÊC_ aYµ_ ¸Èø ÜCV ;

.` vY ¾¹U#.` vY ¾¹U|zv«¥vY|zvÿ.vj_ RCa ;

.` vYcCaUÈÓUM_ R|hvg ŶÜd_ añ.v¾¶qµ_ ¸ÃÊY;

.` vY®©©©|zvCaÈÓU«vYC_ aYd_ aYÃÊY³` ¸C_ aY¡¥ vY «¥ vÏ·ÊU ì¡qÍÇ Êý.vŶÜû|hvŶ ܵ_ ¸«¥ vYYÃÊY;

ËÊYYµ_ ¸Y«¥ vgÃÊCV×Ö ê «¥ v|zvCaµ_ ¸MVÃÊCa

«¥ vYCaûµ_ ¸M_ R«qÌÊCa½µ¸C_ aY·_ ÊYM_ RY£` v # M_ RCa·_ ÊY«¥ v\|pvZŶ Ç Ê«¥ vYYÃÊBdk aþ jV|zvCa

ûM_ R[MRUàûde a|pvZüCa M_ R¾_ ¹ÈÜ¿^ ¹#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 13/54

DÍÇ Ê¤ý#Ëʼ_ ¹YÍÇ Ê¬ý# NÍÇ Ê¬ý#Þ` ÊÍÇ Ê¬ý DM_ RCaÏ·ÊUxzv «¥ vC3 VMVÃÊCa#

|zv·_ ÊìáMW«¥ vYY¾_ ¹YÃÊ j_ RC_ a£vþo` R°k ¹¡¥ vYÃÊY#

{ ©©©«¥ vT£` v£vÞÊ¿_ ¹ x ©©©«¥ vYCaµ_ ¸«¥ vYYÃÊY#

·_ ÊÙÊ«¥ v¿_ ¹MP RCaÏ·ÊUS [jRoRC_ aMVÃÊCa

«¥ v|zvTÿIªµ_ ¸T ¾qd_aY¿_ ¹Y «¥vYTµ_ ¸ÃÊ

ûM^ R¿qÈÜ¿_ ¹Yµ_ ¸.v.` vY £v.vYµ_ ¸ÿ«vU Y ;

O«qÍÇ ÊÈÜcdaUIv|hvùY¿_ ¹Y M_RT¿q

O¡¥ vÞÊCaËÊCa|hv¼_ ¹Y£vCa·_ ÊY £vCadk aS shv ;

Iv|hvùY¿_ ¹YM_ RT¿q O«qÍÇ ÊÈÜcdaU

dVÃÊYÃÊY.` v·_ ÊY¡¥ vY# |hv «¥ vgÃÊY|hv ·_ ÊY¡¥ vY ;

¡qM_ RYM_ R¡¥ vCaËÊ¿_ ¹Y ¡q¡qµqC_ aM_ R#

ÃÊ ¡vUM_ R«¥ vCú V# ÃÊ¡¥ vCaµ_ ¸CXU·_ ÊYÃÊY

¾k ¹M_ RYà¾k ¹M_ RYàÈܾk ¹«¥ vñde aµ_ ¸«¥ vYYÃÊY

.` vYC_ aY.` vÁÖ ÊMP R «qC_ a|zvYÕÈÊU;O.v

.` vYÈÓUM_ RT¿q .vYÃÊ.vYÃÊÈÜ¿_ ¹Y¡¥ vY;

¡qd_ aµ_ ¸ S [jRj_ R«¥ v CVd_ a«¥ vTÙÊM_ RÃÊ

û|hv³¸¾¶ _ ¹¡¥ vYÃÊS [MR#

IªCaYY¡¥ vÅÜÃÊñ|hvg Ï·ÊCk adk a¡¥ v|hv¾_ ¹«¥ vYYÃÊ

ÂÊ| ©©©þÃÊMXU|zvCa#

ACaÌÊCk adVM_ RTC_ aYìCa¿P ¹ NC_ aY|hvgÃÊY

M_ R¾k ¹ÕÈÊUdVÙÊMP R M_ RËÊÍÇ Ê«¥ vYY£v|zvTÿ# û|hv«¥ vT¾_ ¹.` v×êÃÊY M_ R«¥ vTÂÊIq¿_ ¹d_a

szvÃʱ¼¹U YÍÇ Êý¡¥ vY#ÕÈÊUÍÇ Êý¡¥ vY ÈÜÙÊ|zvTÿ# IqµqÍÜ£vMP R|hvÙ` è ÊMXÁè Ð Ê

S «vµ_ ¸C_ a×Ð ê¡¥ v¾k ¹ÈÓUµ_ ¸YÃÊY ·_ ÊT|zvTÿ# jVCaµ_ ¸«¥ vYYÕÈÊU#[MRUMVCaµ_ ¸«¥ vYYdV# ¾k ¹

dVôáZõCa³¸ÈÓU«¥ vYY£vdka d_ aYÌÊM_ RÃÊY «vU|zvTÿ# «vYÁÖ ÊM_ R.vC_ aY|zvTÿOÌÊ M_ RTC_ aYìCa¿P ¹¡¥ v

¡¥ v¡¥ vY·_ ÊT|zvYÿCaÕÁÊU¡¥ v«§rªÿCa¾q7

@¿_ ¹Yµ_ ¸Èø ÜCV;

ËÊY¿_ ¹µ_ ¸Èø ÜCV;

O¾k ¹¡q de aµ_ ¸Ca# .vCaÁÜCV 7

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 14/54

1f9f:160

B«¥ vµ_ ¸ÙÊd_ aÌè ÊY

fffffO «vU.vYÁÖ Ê.vCaµ_ ¸ Ŷ Ç Ê¼_ ¹TÃÊY7

fffffOCaÁø ÓUÂ` ÊM_ RÁÖ Ê 5

fffffO «vU.vYÁÖ ÊB|hv|zvCVÃÊY 7

fffff½µ¸dk aCa¾k ¹³` ¸d_ a ; fffffB «vU.vYÁÜC_ aCad_ aYÃÊ £` v¿_ ¹ÃÊY 7

fffff·q«¥ v #ûËʵ_ ¸YM_ RT 5

fffffIv·_ ÊÁÖ ÊMP RIªµq .` v CVû³¸ 7

fffffB«¥ vµ_ ¸ÙÊd_ aÌè ÊYM_ RY 5

:9f9f:160

rq| ©©©{zv

Ivdk aCk aCa·_ ÊM_ RYÈÓU| ©©©.v| ©©©CadVÃÊ¡¥ vY5

M_ R¾k ¹ÙÊCa·_ ÊM_ RY|zvY|hvÿÅ¶Ç ÊYÄÊCadVÃÊ¡¥ vY5

@Ca¿_ ¹£` v# «¥ vY{zvÿ|pvZàM_ RYÈܼ_ ¹YCaÈÓU5

«¥ vY¡§U«¥ vÙ` ÊüM_RCaÈÓU5

BCaµ_ ¸CVÍÇ ÊŶ Ç Ê¼_ ¹YCaM_ RC_a

ûIqCaµ_ ¸CVÃÊ¡q£` v .v®©©©C_ aCa 7

«¥ vYYÍÇ Êý¾qCk a¡q£` v |zvCa·qC_ aCa 7

|hvÙÊMP RCa·_ ÊM_ RY«¥v²¡¥ v«¥ vY\¾_ ¹CadVÃÊ¡¥ vY5

[MRC_ aÙÊCa·_ ÊM_ RYjVCaµ_ ¸µ_ ¸C_ aCadVÃÊ¡¥ vY5

| ©©©\¾_ ¹¼_ ¹YCaÈÓU¾e ¹|hvCa shvÌè ÊM_ RY ;

«¥ vYCaûµ_ ¸¡¥ vdk aCk a|zvCk a | ©©©¾ð _ ¹YÃÊY«¥ vYYÌè ÊM_ RY 5

1f4f:160

M_ RÍÜC_ a.v

Iª£` v#Iª£` v-

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 15/54

Iª½µ¸UIª£` v ; |zvµ_ ¸YÈÝ# |zvYµ_ ¸YÈÝ# { ©©©µ_ ¸YÈÝIª£` v

Iª½µ¸UIª£` v ; CV£` v#CV£` v #

«¥ vxzvÿCV£` v 5 M_ R~è qÈÝ# ¡¥ v~è qÈÝ #

MXUIqÈÝ#µqIqÈÝ# jVIqÈÝ# CV£` v 5 «¥ vxzvÿCV£` v 5 ³¸Ìø ÊT# CVÌø ÊT# IqÌø ÊT# CV£` v 5 CV£` v#CV£` v ; MV£` v#MV£` v 5 dV¡¥ vCa# ¾¶ qñ¡¥ vCa 5

| ©©©|zvCa#ÈÜ|zvCa 5

MV£` v; MV£` v 5 M_ RÍÜC_ a.` v; |hv.`v ; M_R.` v ;

::f4f:160 «¥ vY®©©©û|hvrö q¡¥ vCa Rrnyag~v Mn|p 9«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

Þ¶ ÊG_ RY«¥ vC3 e a¼_ ¹Y{zv

¾qCk a|hvM_ Rà# Ï·ÊÌè ÊY ûMP RCa¾_ ¹# JCk a¡¥ vM_ RYCa|hvÁÖ Ê .v¾¶ q¡¥ v

M_ RTC_ aYì¡¥ vþ¾k ¹«¥ vYY|zvÈð ÓM_ R½µ¸

«¥ vYTÃÊYd_ aYµ_ ¸T#«¥ vYY|zvYC_ aYµ_ ¸Y¡¥ vþ

Fd_ aÃʵXU«vUd_ aÕÈÊUM_ R-

«¥ vYYdé_ aYËÊYÌè Ê«¥ vCaÁÖ Êµ_ ¸ÈÜ#

«¥ vYY¿_ ¹Yµ_ ¸ÃÊY½µ¸UCk a¡¥ v ¾¹U| ©©©Ca#

MVCa³¸ÕÈÊU£vdVÄÊÑ M_ RÍÇ Ê¤ý#

µ_ ¸¡¥ vM_ R¡qþ j_ R«¥ vCa ¡¥ v¼_ ¹YCa-

|hv¿P ¹Iª±¼¹Y¡¥ vYÄÊËÊYô Ï·ÊU{zv 5

B¿_ ¹YM_ RYà ¡vUj_ RMP RÿÕÈÊU¾_ ¹Y5

CV¡¥ vY¡¥ vþ¾k ¹·_ ÊÙÊMVÃÊCa5

¾k ¹M_ RYàÕÈÊU£v¾e ¹¡¥ vYCVÃÊY-

DÍÇ Ê¤ý«¥ vYY¾k ¹Ck a M^ RÍÇ Ê¤ýM_ R¾_ ¹ÙÊ#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 16/54

Ëʵ_ ¸YM_ RCaÕÁÊUMXUcCaà |zv¿_ ¹ÙÊfff

|hvM_ Rà¡¥ vY¡¥ vþËÊCa¿_ ¹CV³¸

|hvdk a¾k ¹d_ a ¡vU|hv¿P ¹ @¡¥ vþ¾k ¹-

//JB «vU«¥ vYC_ a×Ö êxzvÿ

JIq|hvCa Iv«¥ vCk a$$ ¾_ ¹£v «vûCk adVÙÊû|hvoRþ|zvTÿ

«vÔÊýIªCaYYCa¾k ¹5

Iv«¥ vYYM_ R«¥ vYYM_ Rà MXC_ aYM_ RYàCaÌÊY

D.` vYB¡¥ vÕÈÊU¾_ ¹Y M_ RYM_ Rà-

AM_ RFd_ a¡¥ vY |hv¿_ ¹ «vU|zvYM_ RY µXCa¾_ ¹C_ adVµXÃÊcda µXCa¿_ ¹

ûM_ R «vYüÂÊ«¥vYüÂ` ÊM_ RÌø ÊT#

¾_ ¹Y«¥ vYYücCaUcda¡¥ vCaµ_ ¸ÈÓU¡¥ v- $$O¾k ¹¡q Iq|hvCa MV$$¾_ ¹ ¡v

Ivdk aCk a«¥ vÂÊì IvCadk aÈÜM_ RY-

:6f<f:160

AM_ RG_ RZ×êCaÈÓU----

AM_ RG_ RZ×êCaÈÓU

«¥ vY¡¥ v|zvY8ÈÓUD¾XU|zvüZ\³¸

µ_ ¸ÌÊ|zvü×Ö ê

«¥ vY×Ð ê|hm vY\×Ö ê

D¾XU«¥ vY³¸ .vMV{zvCaÂÊ-

G_ RZ×êCaÈÓU

B ¾¹U|hvC_ aYd_ aY «¥ vYcCaU¿_ ¹MXU--- JM_ RYÃÊÈÓUÂ` ÊM_ RÁÖ ÊÈÓU

OC_aYÃÊ OC_ aYM_RYÃÊÈÓU

ÂÊ¡¥ vYM_ RYÃÊÈÓU

D¿_ ¹¡§U«¥ vYC_a|hvgÃÊÈÓU

«¥ vYC_ a|hvgÃÊ «¥ vY¿_ ¹µ_ ¸ÃÊÈÓU

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 17/54

M_ R¡¥ vËÊ¿_ ¹M_ R ;

AM_ RG_ RZ×êCaÈÓU

|hv C_ a|hvg |zvÎÊY£v «¥ vYYÎÊCa

¡¥ v«¥vgÃʵXU

C_aCad_ aYÃÊ |hvg«¥ vgÃʵXU

M_ RÃÊM_ RÃÊ«¥ vY£v M_ RÍÇ ÊÃÊYM_ RYCka{zv

| ©©©C3 _ aCaµXU

JjV«¥ vC3 _ aCaµXU

M_ R¡¥ vYÃÊ «v¡¥ vYM_ R ½µ¸C_ a«¥vYYCa¾_ ¹C_a

M_ R£v{hvCaÂÊ#

«¥ vYC_ aYG_ RZ×êCa

.v¿P ¹«¥ v¿P ¹ «¥ vYcCaU¿_ ¹MXUff «¥ v¿P ¹«¥ v¿P ¹ «¥ vYcCaU¿_ ¹MXU;

AM_ RG_ RZ×êCaÈÓU

|zvM_ RÃÊ ÄÊd_ aCa

|zvC_ aŶ Ç Ê|zvd_ a«¥ vY¡¥ vCaµXU----

{hv«¥ vYüÌÊ£vj_ R%Ëð ÊCa-

JG_ RZ×ê«¥ vYCa ¾¹U

d_aYCa ¿¹ÃÊ MXCa¿_ ¹ÃÊÈÓU

û «vTd_ aY¡¥ vY «¥ vTCXUüZõd_ aY¡¥ vY | ©©©¤ÁÜ| ©©©¤ÁÖ Ê|hvC_ aYcda½µ¸U ÿ ¼_ ¹YYdVÃÊ C_ a°_ ¹¡q¾_ ¹Ca-

62f:2f:1<0

|hvCVÚʵ_ ¸YÃÊY

BÃÊ{zv¡¥ vM_ R¡¥ vYþÃÊY MVCaÏ·ÊU¾¹U.vYÁÖ Ê7 µX×êMP R¡¥ v|zv|hvþCa#

µXÃÊdk a¡¥ v|zvCé _ aCa 5

Ϸʾk ¹Ck a¡¥ vd_ aYCa ¿¹ÃÊ ¡¥ v¾k ¹ «vU Y ¾¹U.vYÁÖ Ê 7 B«¥ vµ_ ¸ÃÊ#O«¥ vµ_ ¸ÃÊ

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 18/54

BC_ aYS ÕÈÊOC_ aYS ÕÈÊ 5

.v{zvdk a¡¥ vûIq¡¥ vYÃÊ {hvÙÊÏ·ÊU¾¹«¥ vC_ aY 7

¾_ ¹YC= _ a³¸#¾_ ¹YCé _ a³¸#

¾_ ¹YC_ aü³¸#¾_ ¹YC_ aüZ\³¸ ;

?4f:f:16>

J;*

£v|hvùYÃÊYÂÊ«¥ vYYüM_ RYCaÌÊT

£vCadk aMP R ¡vU¡vCk adk a Iª½µ¸U# £vÞÊ¿qj_ RìC_ añCaµXU.`vC_ aYfff

¡vµ_ ¸YÿC_ aYûM_ RM_ RYàM_ RYCaÌÊT

¡vUÃÊM_ RY ¡vUCVÙÊIª½µ¸U

£vCð VGP RZ×êñCadV.` vcCa---

?(f ?f:16>

@¡qü¾k ¹

BÃÊM_ RÃÊ£` vþBÌè ÊM_ RÁè Ö Ê¡¥ v# ÅÓ.vYM_ RÃÊ£` vþûIª|hvg|hvÁè Ö Ê¡¥ v# MVdk aµ_ ¸Ca«¥ vÕÈÊ|hvÃÊ·_ ÊÅÜCk a¡¥ v

«vûCk a«q¿q; M_ RYûC_ a«q¿q ;

.` v¾¶ k ¹M_ RCaµq «vMP RàCk aCaµ_ ¸d_ a# NCk aM_ RCaµq¾k ¹{pè vZÅÓ«¥ vYüd_ a# µ_ ¸T«¥ vYYû|hvM_ Rà¡¥ v¾¶ _ ¹TÔÊÈÓU¡vU

µ_ ¸TÃÊYµ_ ¸Y¡qþ«q;

£` v«¥ vg·_ ÊTxzv «vMP RÙÊ ·_ ÊT|hv #

£` v«¥ vg³` ¸xzv M_RT£vCVd_ aCa#

«¥ vTM_ RY½µ¸Ùʼ_ ¹Y£v £` v û|hv|hvCa·_ Ê|hvg

«¥ vY®©©©C_ a×êñ|hvgÂÊM_ RYà¾qC_ aYÃÊY ;

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 19/54

«vûCk a«q¿q; M_ RYûC_ a«q¿_ ¹ ; £v¡¥ vYþ·_ ÊTuzv ·_ ÊT¿_ ¹¡¥ vÕÁè ÊU

½µ¸ÙÊ.v.` vYCk a¡¥ vshv¾ð _ ¹«¥vY¡¥ vY|pvyÃÊY

µXÃÊdk aIªµqC_ aY;

«vûCk a«q¿q; M_ RYûC_ a«q¿q ;

G_ RZ.vYrqÿ«q; |zv{ ©©©rqÿ«q ; ËÊY¾ð ò k ¹«¥ vYCaµ_ ¸YÃÊY£` vM_ RY Ï·ÊU{zv¡¥ v

¾_ ¹YC_ a¡qñ¼_ ¹T£vþ;

BÌø ÊY·_ ÊT¿_ ¹M_ RY # BÌø ÊY Iq¿_ ¹M_ RY#

«¥ vY«¥ vYYü «vUÍÜMXUÍÇ Ê «¥ vT¿_ ¹M_ RY;

«vûCk a«q¿q; M_ RYûC_ a«q¿q ;

«vU¿_ ¹YM_ RYCaÁÜ«¥ vYY-

f:16>«¥ vY®©©©û|hvrö q¡¥ vCa Rrnyag~v Mn|p 4«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

{zv¡º vËÊCb aþ M_ R.vMP R

.v|pvZCaûM_ R[MRUà Ŷ Ç ÊYÄÊCadVÈÓU# M_ R¾_ ¹CaûµX[MRUà µ_ ¸YC_ aCadVÈÓU# «¥ vY¾_ ¹Ca|hvÁè Ö Ê¡¥ v «¥ vTµ_ ¸CadVÈÓU

M_ R.` v#£` v IqÌÊÈÝ 7

«¥ vÃʼ_ ¹Y.v·_ ÊÃÊ ¾k ¹| ©©©CadVÈÓU# £vÃʼ_ ¹Yrqd_ aC_ a µ_ ¸C_ aCadVÈÓU# ¼_ ¹YY¾ð ò _ ¹d_ aYCaÄÊ¡¥ vüZ\¾_ ¹CadVÈÓU

M_ R.` v#£` v IqÌÊÈÝ 7

spvZÙ` ø ÊM_ R«¥ v¡¥ v|hvg | ©©©Ù` ø Ê|zvM_ R«¥ vYT#

ûshm vCaÂÊde aµ_ ¸YÃÊ «¥ vYCaÂÊCe aµ_ ¸YÃÊY#

«vT{ ©©©£` vd_ aCa¾¶ _ ¹C_ adV¡¥ vCa

M_ R.` v#£` v IqÌÊÈÝ ;

IvûC_ aMVCaµ_ ¸YÃÊO¡§U¾_ ¹¼_ ¹Y«¥ vYT#

cCaM_ Rà.v{hvù¡¥ v Ck a«¥ vÃÊTñ|pvZ¡º v# M_ R¿_ ¹ÙÊ«¥ vÃÊ|hv # «¥ vÃÊ|hvgM_ R¿_ ¹Ù` Ê

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 20/54

M_ R.` v#£` v IqÌÊÈÝ ;

M_ R.` v; £` v d_ aÍÇ Ê d_ aÍÇ Ê|zvüCad_ aÍÇ Ê

M_ RÍÜMV| ©©©ÍÇ Ê | ©©©ÍÜ| ©©©ÔÊÈÓU

M_ RÙÊ{zvIª³¸£v; M_ RC_ adk a Iª³¸£v ;

MV¡¥ vCV[MRUM_ R¾_ ¹ÙÊIª³¸£v ;

:169

BS ¾¹Zµ_ ¸Ca

J¡¥ vCa¾_ ¹CaBCú _ a«¥ vS «vY½µ¸U# B¡¥ vYCVd_ aCaBCaËÊC_ aS «vY½µ¸Ufff

B¡¥ vYCVd_ a|hvg ÌÊCa·_ ÊYÃÊY·_ ÊTrqÿCa#

J¡¥ vCa¾_ ¹|hvg ÈÓUµ_ ¸YÃÊY³` ¸rqÿCa-

£` vM_ RCaM_ R×ê £vMV×êCaÈÓU# ¡qßÊ«¥ v¡¥ v £vCV×êCaÈÓUfff £` v«¥ vY¾k ¹ÈÓU¿XUÃÊÃÊYµ_ ¸Tde a# ¡q| ©©©\¾k ¹ÈÓUÄÜÃÊÃÊYcCaUde a ffff

£` vµ_ ¸ÃÊ|hvg¡¥ v cCaUM_ RYÃÊY|hv xzvÿ# ¡q«¥ vÃÊ|hvg¡¥ v ÅÜM_ RYÃÊY¾_ ¹Txzvÿfff

«¥ vYC_ a×Ü£vMP R ûIq×êCaIªrqÿCa#

|zvCé V£vMP R £vÏ·Êì¡¥ v «vUrqÿCa-

| ©©©|zv¡q£vMP RCV×Ö ê.v £` vS «v#

«¥ vñ|zv¡q£vMP RÅÜ£v|zv ¡vUS ¡vfff

.v|pvZ.vYCaÂÊ¡¥ v«¥ vY¾e ¹¼_ ¹Y ÕÉÊU¾_ ¹Ca#

«¥ v|zvY.vYCaÂÊ¡¥ vµ_ ¸¾e ¹¼_ ¹Y «vT¾_ ¹Cafff

.v|pvZ«q¼_ ¹Y«¥ vgS ÕÈÊû|hv«¥ v{ ©©©xzvÿfff

û|hv|hvCa·_ Ê«¥ vYY¡¥ vY |hvCk a®©©©{zvrqÿCa#

Ŷ Ç Ê.v|pvZñ«¥ vYY¡¥ vY|hvCk aIqÙÊrqÿCa

«q|zvCaµ_ ¸|zv.` vYC_aCa £` vS «v#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 21/54

x ©©©«¥ vYCaµ_ ¸µ_ ¸Y~qC_ aCa ¡vUS ¡v ffff

£` vIvdk aCk a¡¥ v ßÊ«¥ v.v| ©©©Cad_ aCa

¡q|hvdk aÙÊ¡¥ v «¥ vYC_ a×ê«¥ vY\¾_ ¹Cad_ aCaffff

ÂÊd_ aYCk aCaÂÊ¡¥ vµXUÌÊÃÊÈÓU¡§U#

Âʵ_ ¸YÃÊYCaÂÊ¡¥ v·XUÌÊYÃÊÈÓU¡§Ufff «¥ vÃʼ_ ¹Y«¥ vYYS ÕÈÊ·_ ÊÙÊCaÂÊ¡¥ v|hvg ¿¹U# .vÃʼ_ ¹Y«¥ vYYS ÕÈÊÄÊÙÊCaÂÊ¡¥ v|hvg ¿¹Uff

MVÈÜ£vMP R M_ RÕÍÊýCa «vUrqÿCa#

ûxhv«¥ vT£vMP R dXÕÍÊýCa ³` ¸rqÿCa-

£` v «vT.vMP R MV.v£v ¡vUS ¡v#

¡qŶ Ü.vMP R ¾¹U.v.v £` vS «vfff

£` vM_ RCaM_ R×ê £vMV×êCaÈÓU# ¡qßÊ«¥ v¡¥ v £vCV×êCaÈÓUfff J¡¥ vCa¾_ ¹CaBCú _ a«¥ vS «vY½µ¸U# B¡¥ vYCVd_ aCaBCaËÊC_ aS «vY½µ¸Ufff

û|hv|hvCa·_ Ê«¥ vYY¡¥ vY |hvCk a| ©©©|zv{zvrqÿCa#

Ŷ Ç Ê.v|pvZñ«¥ vYY¡¥ vY|hvCk aIqÙÊrqÿCa-

:169

«q¿_ ¹Y

BCa¾_ ¹C_ aCaM_ RÙÊ{zv Ï·ÊU{zv¡¥ v F

BCa¾_ ¹S «vY¡¥ v«¥ v|zvYÿ|zv«¥ vYY¾q¼_ ¹YCaBCaµq

IvM_ Rà¿XUAM_ Rà ¿¹U«¥ vÂÊì

Ivµ_ ¸YÿM_ RYIªµ_ ¸T @CaÕÁÊU·_ ÊTÂÊ#

//B¡qñ¼_ ¹YCa#B¡qñ¼_ ¹YCa ;$$B£v «vUY«¥ vYCaÕÁÊUfff

//B¡¥ vYŶ Ç Ê.vCa·qÙÊ.` vY M_ RC_ aü $$ BCaÁÜ¿_ ¹Y-

I}¾ð _ ¹YI}¿P ¹ÂÊI}¾ð _ ¹Yd_ a¿P ¹Ï·ÊU¾qMV

Iv¾ð _ ¹YÈø Üd_ a|hv£vÏ·ÊUxzv «¥ vY«¥ vYüÙÊþ

«vYY¾ð _ ¹YÙ` Êþ «vYYC_ aÌÊYÙ` Êþ Ï·ÊU{zv

«¥ vYY¾ð _ ¹MP RM_ RT¿q ¾_ ¹TC_ aCa Ï·ÊUjV¿_ ¹Y-

//shm vTC_ aCaO¾k ¹# ¾qC_ aY×êCa O$$¾_ ¹CaÕÁÊUff

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 22/54

//J·qC_ aCa; B¿_ ¹Yd_ aY ¾qÌÊCV $$ ¾_ ¹CaÁÜ¿_ ¹Y-

Ŷ Ç ÊCk aCa·_ Ê¿_ ¹CaM_ R|pè vZS «vYIªCaYY

|hv£v«¥ vYYÌø ÊY «vUY«¥ vYY ûMP RCa¾_ ¹¡¥ vY|hv¿_ ¹S «vÂÊfff

//Ϸʼ_ ¹YñÕÈÊUCa#·_ Ê|zvYÿ¡qþCa «vU Y«¥vYY#

ßÊ«¥ v¡q£vMP RJ|zvCV ·_ ÊT{hvCa·_ Ê$$ «¥ vYCaÕÁÊUfff ¡§UC_ aY«¥ vYT{zv#ÄÓU¿_ ¹Y³` ¸{zvMXÁè Ö Ê

//¾WCë _ a¡qñ£vMP R¾WCë _ a¡¥ vñCa «¥ vYCa$$¾_ ¹CaÁÜ¿_ ¹Y-

BŶ Ç ÊYñ¾_ ¹¼_ ¹YCa

DǤU# DǤUǤU#DǤUǤU

shm vT|pvZÃÊY.v¡¥ vËÊ¿_ ¹Yµ_ ¸Y¡qþ¼» ¹Y;

d_ aYCa ¿¹ÃÊY.v¿P ¹Iªµ_ ¸Y¡qþ¼» ¹Y;

Iv«¥ vCXU# Iv«¥ vcCa«¥vCXU#Iv«¥ vcCa«¥ vCXU

µ_ ¸ÃÊ.vC_ aÅÓU|zvYM_ RY ¡¥ vd_ aþCadV¡¥ vCk aÿ|zvYÿ¡qþC_ aY ; Ŷ Ç Ê±¼¹T

¾k ¹d_ aþCadV«¥ vCk aÿ|zvYÿ¡qþC_ aY ;

B.vdXU; B.vd_ a.vdXU; B.v d_ a.vdXU; OCaMP R¡¥ v# ½µ¸dk aIªCaYY¡¥ v# «¥ vYC_ a×Ö êCaÂÊ¡¥ v

ûMX ¡vþµ_ ¸YÿC_ aY; .v|hvCaÂÊM_ RÃÊY ; ¼_ ¹YY«¥ v±¼¹T¾¶ _ ¹YÃÊY;

¡vU¿¹U# F¡q ¿¹U#F¡q ¿¹Uff ÄÊd_ a«¥ vYCaµqËÊÙÊ.vµ_ ¸Cð ò k a ; ¡¥ vC_ aÄܳ¸MP R|hvCk a«¥ vC_ aÿ¡¥ v ;

¡¥ v«¥ vßÊ«¥ v¡¥ vj_ RYŶ Ç Ê|zv«¥vY¼_ ¹YCa ; BŶ Ç ÊYñ¾_ ¹¼_ ¹YCa;

?f0f:164

«¥ vY®©©©û|hvrö q¡¥ vCa Rrnyag~v Mn|p <«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

«¥ vñµqñ|zvCa

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 23/54

B¾_ ¹\|pè vZ«¥ vCaµ_ ¸YÃÊY.` vYC_aY#

«vÃÊYd_ aY¡¥ vYûxhv.vYrqÿC_ aY#

OC_ aYÃÊ¡¥ vY ¾¹U{pvZrqÿC_ aY#

«¥ vYCaÂÊM^ RÏ·Ê¿ç _ ¹M^ R ¡¥ v¿_ ¹Y«¥ vY

M_ RCa·_ ÊYdXU¿_ ¹ÃÊY¡qþCaYY.` vYM_ RY-

«¥ vYCaÂÊd_ a¾k ¹ÈÓU¡vU

|zvCa·_ ÊCk arqÿCaYY.` vY N| ©©©ÃÊY-

O¾k ¹«¥ vC_ a[MRUDC_ aù¿P ¹Ca¾q d_ a¾k ¹- BCa¾_ ¹Y[MRU«¥ v¿ç P ¹CaÂÊ¡¥ v .v|zvÿCk a.`vY ßÊ.vµ_ ¸Ca-

£vj_ RìÃÊ£voRìµqÃÊY .` vY.v-

«¥ vYCaÂÊ£vd_ aYCkaCaÂÊ#

«¥ vYCVñ¾_ ¹#«¥ vY{hvùµ_ ¸Ca d_aYCk aCaÂÊ#

¡¥ v¿_ ¹µq#¡q×êñCa# .vÃÊY«¥ vÃÊ.v|pvZ¼_ ¹YCa

£vj_ RìÃÊ£voRìµqÃÊY .` vY.v-

.` vYM_ R¡¥ vYþÃÊ·_ ÊT|hvgÃÊY |zvC_aÍÇ Ê cCaUÎÊÈÓU; cCaUÎÊϷʾk ¹Ck a½µ¸UdXÃø ÊY«¥ vY£vIªµqC_ aY-

cCaUÎÊM_ R«¥ vµ_ ¸ÙÊ «qC_ aCaµq ¡vUC_ adVÍÇ Ê¤ý-

cCaUÎÊ¡¥ vYC_ aGP RZCa·_ Ê¿q£v[MRU

¡qñ¼_ ¹Yrö q¡qÃÊY#C_ aG_ RZM_ RŶ Ç ÊÌÊ «¥ vCé VÃÊY#

Ï·ÊC_ arqÃÊÃÊY#@Ck aMX¼_ ¹YñÃÊY#

cCaUÎÊ¡¥ vYMVIq¿_ ¹M_ R ³` ¸C_ a¾_ ¹Y-

BŶ Üd_ aYñÃÊCa «vUY«¥ vYY#

|zvCk a| ©©©¾ð _ ¹YÃÊY¾XC_ aM_ R£v

|zvCa¾¶ _ ¹ñÃÊÈÓUJ |zvCa·qC_ aCa-

B£` vþ|zv«¥ vY|zvñÕÈÊU|zvCa ¾¹U®©©©ÕÈÊU«¥ vTM_ RY-

«vÃÊYd_ aYÈÓU£vÂ` ÊM_ RÕÁø ÊU# OC_ aYÃÊÈÓU£v.vY×êYd_ aYC_ aYÕÈÊU·_ ÊTrqÿCa-

¡¥ vTC_ aY¾XU~qÃÊÈÓU£vAM_ R shmvTC_ aCa ;

«¥ vñµqñrqÃÊT#«qñ|hmvTµqÕÈÊU

B¿_ ¹Yd_ a¿_ ¹Yd_ aY¡q«¥ vTM_ RY-

«¥ vT«¥ vCaÌÊ «vU Y «vU Y «¥vCa¿_ ¹YMXU«qÙÊ-

AM_ RàM_ Rà«¥ vTC_ aY.v|zvÿcCaU¾XC_aM_ R¾_ ¹Y#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 24/54

ßÊ.vµ_ ¸|hvg|zv¡¥ vþ£v |zvCa¾_ ¹YÃÊ[MRU

JM_ RC3 _ a×ê«¥ vTM_ RY-

«¥ vT¾_ ¹\{pè vZMP R «¥ vC_ aYÿÃÊ«¥ vTCé _ aCa

J¾_ ¹ñCaµ_ ¸C_ a{ ©©©µ_ ¸Ca-

|zvCa¾¶ qñßÊ«¥ vgÃÊCa# |zvCa ¾¹U| ©©©Å¶ Ü«¥ vgÃÊCa

û|hvj_ RþÕÈÊU#û|hvj_ RþÕÈÊU- ÄÊ«qËÊYÃÊY|zvCaµ_ ¸\{hvÿ|hvC_ a·_ Ê«¥ vg-

«¥ vTM_ RYdXU¿_ ¹ÃÊY ÕÈÊU«¥ vg-

dXU¿_ ¹ÃÊ¡¥ vY|hvd_ aYÃÊdXÌè Ê¿_ ¹ «vU YJ |hv£v-

BÃÊÄÊ¿P ¹«¥ vT ßÊ.vµ_ ¸Ca-

JCa¾XUÍÇ Ê¡¥ v«¥ vT N{hvCk a-

³¸C_ aYd_ aYÅÜÌÊY«¥ vT «vU¾qCaµ_ ¸Ca-

«¥ vYYÍÇ Ê¬ý#CVÍÇ Ê¬ý# B«qCaµ_ ¸CVÕÈÊ£vþ@¡qþ

«¥ vYYCa¾_ ¹Y¾qCk a «¥ vT¾k ¹

@¡¥ vþ·XUÌÊY·qÃÊY¡¥ vY .` vYM_ RY-

OCaMV «v¡¥ vMP Rà Iªµq«¥ vYCaÁÜC_ aYM_RT¿q

.` vYÈÓUMXCa¾_ ¹C_ aY-

«¥ vYYCa¾_ ¹YM_ RYIªµqCa «vU Y«¥ vYY-

û|hv|hvCa·_ ÊCa«¥ vT «vCaÌÊ «¥v|zvYÿCa¾k ¹-

µ_ ¸\{hvÿdV·_ ÊÂÊìIªµqC_ aY .` vYC_aY-

û|hv|hvCa·_ ÊCa.vY«¥ vYüÙÊþ «¥ vYCk aÂÊIªµ_ ¸YCa¾k ¹-

BÞ¶ ÊûIq¼_ ¹TÃÊMXU|zvCa

Åܾ¶ _ ¹ÃÊYÃÊG_ RZZñshvÌè Ê£v«qÍÇ Ê¤ý

«¥ vTÈÓUMP R«¥ vrqÿC_ aY-

BÞ¶ ÊûIq¼_ ¹TÃÊY«¥ vTC_ aYìMX£v

|zvYÉÜÃÊYMV.vYCaÏ·ÊU«qÍÇ Ê¤ý

.` vYÈÓUMP RIªµqC_ aY-

?>f0f:164

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 25/54

.vY°qñ«q¾k ¹

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«q7 BCaµq

.vY°_ ¹ñCaÁÜ«q7

¡q«¥ vYY¾ð _ ¹YÃÊ «vU¾qCa³` ¸;

D «¥ vYCaÁÜ«¥ vg7

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«¥ v 7 ÈÓUM_ RCa

.vY°_ ¹ñCaÁÜ«¥ v 7

M_ R¡¥ vËÊ¿P ¹¡¥ v¾k ¹M_ R¡¥ vËÊ¿_ ¹¾_ ¹£v

.v¡¥ vËÊ¿P ¹¡¥ v¾k ¹.v¡¥ vËÊ¿_ ¹¾_ ¹£v

ÄÊd_ a³¸«¥ vYC_ aY«¥vg# |zv|hvþCa# £v

j_ R%Ëð ÊCaO¾k ¹

«¥ vT¼_ ¹Y;«¥ vT¼_ ¹Y ;

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«¥ v 7 BCaµq

.vY°_ ¹ñCaÁÜ«¥ v 7

ÄÊ.vYCa¾qC_ aYCXUÃÊY8MVC_ aY

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«¥ v 7 ÅÜËÊT

D«¥ vYCaÁÜ«¥ vg7

«¥ vY®©©©CVÄÊÑ«¥ vY£` v|hvC_ aY8

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«¥ v 7 rq.` vY

D «¥ vYCaÁÜ«¥ v 7

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 26/54

«¥ vYC_ a{hm vC_ aCadk a# .v|pvZ«q¼_ ¹YY«¥ vg

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«¥ v 7DCa#

D «¥ vYCaÁÜ«¥ vg7

IqÙÊMV|hvg¡¥ vY¾_ ¹YÁÖ Ê Ï·Ê«¥ vYÌÊ#

M_ RTÙÊ«q£vd_ aYCa ¿¹ Ï·ÊC_aY«¥ vg#

ÞÊ·_ ÊìdV£vM_ R¿_ ¹Y|hvg M_ RC_aY«¥ vg

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«¥ v 7

µ_ ¸YIq¡¥ vYÃÊT#Ŷ Ç ÊTM_ RCa|hvCa#

³¸C_ aYd_ aYÅÜÌø ÊY#|zvCaûdV«¥ vYCa#

|zvCaûdV«¥ vYCa#|zvCaûdV«¥ vYCa#

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«¥ v 7 D¼» ¹Y

D«¥ vYCaÁÜ«¥ vg7

ÄÊd_ a³¸«¥ vYC_ a|hvg# |zv|hvþCa# £v

j_ R%Ëð ÊCa#O¾k ¹

«¥ vT¼_ ¹Y; «¥ vT¼_ ¹Y ;

«¥ vT¼_ ¹Y; «¥ vT¼_ ¹Y ;

«¥ vT¼_ ¹Y; «¥ vT¼_ ¹Y ;

«¥ vT¼_ ¹YCaÁÜ«¥ v 7 BCaµq

.vY°_ ¹ñCaÁÜ«¥ v 7

:164 1«¥ v Ŷ Üd_a«¥ vYY

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 27/54

û|hv³¸Äã Ê

I}ÈÜÃÊ£` vþ#

| ©©©ÈÜÃʾ_ ¹Y£` vþ#

OÈܵ_ ¸¡¥ vCaÈÓUx ©©©«¥ vYCa {hvCa¿_ ¹d_ afff ÄÊdV£vM_ RCaµqr¯ÎÊñCa £vCa¿_ ¹d_ aff .vCV«¥ vY «vYC_ aYd_ aM_ R |hvCk aûj_ R.vYCaÏ·ÊU# ËÊÃÊCa¾¶ _ ¹Ck aû³¸MP R ËÊÙÊMV.vCaÏ·ÊU# M_ RC3 _ aM_ R.`vC_ aYÃÊ MV¼_ ¹YCa £vCa¿q

MVÃÊY«¥ vM_ RÕÁè ÊU|hm vYC_ aü ÄÊÈÜ£vMP R#

|hm vYC_ aüÄÊÈÜ£vMP R-

¾¶ _ ¹C_ aüÄÊÈÜ£vMP R#

|hm vYC_ aüÄÊÈÜ£vMP R ÎÊCe a¾_ ¹YÕÈÊU¾XU¼» ¹Y ;

¡¥ vCVÃÊÞÊd_ aY«¥ v #

M_ RCVÃÊ|zvµ_ ¸Yÿ«¥ v

«¥ vCVÃÊ«¥ vC3 _ aCaM_ RYCk a{hvCa·qÃÊ£v#

û|hv|hvCa·_ ÊŶ Üd_ añCa «¥ vCð ò k aZÈø ÜÃÊ£vffff

d_ a£vÈÓU#«¥ v£vÈÓU# MVCî V¡qÈÓU

|hvCk aMø _ R.vY|zvTÿ# |hvCk a|hø v.v|zvTÿ#

¾¶ _ ¹£vM_ Rrq.vYMP R ¾q|zvñCa Ï·ÊUxzv#

¼_ ¹YCaûµ_ ¸Å¶ Ç ÊTµ_ ¸«¥ vYYÃÊMXUC_ aÃÊY µXU«vUY#

MVCk aüM_ R.` vC_ aYÃÊ M_ R¡¥ vYþÃÊ £vCa¿q

M_ R×êM_ R×ê «¥ vYCa ¿¹U# d_ aÃÊd_ aÃʵX×ê[MRU

.vÈÜIqd_ aYþÃÊM_ RY#.v~q¾qûj_RYÃÊM_ RY ÎÊCe a¾_ ¹YM_ RÕÁè ÊU|pvZCVËÊY ÕÈÊU¿XU¼» ¹Y;

£vC_ a|hvCV¾¶ _ ¹YS ÕÈʾ_ ¹YC_ a¾_ ¹\|pè vZCaÏ·ÊU

Ï·ÊC_ arqÃÊÈÓUÂÊ[MRUà«qÍÇ Ê¬ýfff

ÈÓU| ©©©CVG_ RZ|zvYÃÊ |hv¾_ ¹|hm vYÌè Ê¡¥ vÏ·ÊU

MX¡¥ vûIq×êCaµXUM_ R¡¥ vÕÈÊU«qÍÇ Ê¬ýff

M_ R|pè vZCa·qÃÊM_ RM_ R¿_ ¹Y|hvg«¥ vYCaÌÊÕÈÊU

½µ¸dk aCaÂÊ|zv «vYüÃÊY M_RÕÁè ÊU«qÍÇ Ê¬ýfff

ûj_ R«¥ vY£v|pvZùÃÊS «vY#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 28/54

ÄÊ£v£v|pí vyC_ aS «vY#

¡¥ vT³¸£vdXU³¸£v «v¾_ ¹[MRU«qÍÇ Ê¬ýff

B ¡vUM_ RYÙÊCaMVBŶ Üd_ aYñÃÊCaµq#

B¡q¾¶ _ ¹ÃÊCaµq

BjVCaµ_ ¸YÃÊCaµq

¾e ¹Cä _ aZûj_ RY³¸ÈÓU#³` ¸û«¥ v¾¶ _ ¹£vµXU

.v|hø v«¥ vj_ RCaÎÊCa.v£v{hvrqÿCXU¼» ¹Y ;

MV«¥ vg¡¥ vf ÈÓUM_ R|hvgÌÊ¡qñ¼_ ¹TÃÊT#

MVÕÈÊU ìJM_ RÙÊ# M_RTÕÈÊU ì «vU¾_ ¹¡¥ v# ¾qCk a¾qõZñÃÊT#¾WCë _ a¡qñÃÊT

|hvCk a|pvZàCk aCaÏ·ÊU#ËÊ{ ©©©|pvZàCk aCaÏ·ÊU

ÅÜÌÊÃÊY³` ¸|zvTÿ# IqÌÊÃÊYû«q|zvTÿ# ¡qÈÓUM_ R¾_ ¹ÕÈÊU¡¥ v«¥ vñM_ R.vµ_ ¸Ca

MVCk aüM_ RÈÓUM_ R|hvgM_ RÈÜñ×Ü£vMP R#

ûjV.vYM_ RÈÓUM_ R|hvg r¯Å¶ ÜdVñ£vMP R#

|zv«¥ vYC_ aù×êCadV

|zv«¥ vYC_ aì¡¥ vCadVfff

û³¸ÈÓUMVÃÊÈÓU

û³¸MVÈÜÃÊÈÓU#

ûj_ RS «vYM_ RßÊ«¥ v¡¥ v r¯Ca¾_ ¹CVñ£vMP R

|zv«¥ vT¡¥ vS «vY¡¥ v¾k ¹ÕÈÊU¡vUÕÈÊU¾_ ¹£v M_ R|pè vZßÊ«¥ vgÃÊM_ RY#

M_ RC_ aü.` vC_ aYÃÊM_ RY £vµ_ ¸ñ«¥ vYCad_ aÍÇ ÊCa£vcCðaUoR|zvTÿ# |zv{zvÿ«qM_ Rñ«¥ vYYÃÊY|zvCa¾¶ q£v|zvTÿ# |zvCú _ a«q¾_ ¹ñ«¥ vYYÃÊY|zvCaCV.v|zvTÿfff «¥ vñ°qC_ aÿßÊ.vµ_ ¸ ¼_ ¹Y°qCö _ a ¾_ ¹\j_ RñCa

|hvg¡q¾k ¹dVOM_ R ÄÊ£vCa·_ ÊÅÓU±¼¹U Y

Ŷ Ü.v «vU¾_ ¹«¥ vYYÃÊßÊ«¥ v¡q¾_ ¹«¥ vYYÃÊY

ÄÊd_ aµ_ ¸YÿM_ RCaµq·_ Ê«¥vgÙÊrqÿ¡§U¼» ¹Y;

M_ R«¥ vYüCk aMXÙÊ.` vY# M_RY«¥ vYüCk a ·_ ÊûM_ RCa#

ÄÜÃÊCk a|hvdé _ aCa#

rqÕÈÊÃÊ«¥ vYdé _ aCa#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 29/54

j_ RCe aC_aM_ R|pè vZCa|zvYùáCk aCa|hvÕÄÊUxzv

dX¿ç _ ¹ÙÊ#C_ aCa|hvCa# MX¿_ ¹«¥ vÙÊ# ¡qd_ aÙÊ#

|zv| ©©©û|zv«¥ v\µ_ ¸YÿÃÊ |zv«¥ vY|zvÿÂÊ®©©©þÃÊYfff

¡q.v¡¥ vY³¸CaÏ·ÊU#

¡q.vC_ aY³¸CaÏ·ÊU# ¡q.v£v{hvCaÏ·ÊU¡¥ v.`v¡¥ v de a³¸MP R#

¡q.vC_ a{hvCaÏ·ÊU¡¥ v.` v¡¥ vCe a³¸MP R#

Ŷ Ü«¥ vCa;

Ŷ Üd_ añCa;

ûIq×êCa;

û|hv×ê«¥ vCa-

4

( >(:164

Ï·ÊU¾_ ¹YIqÌÊ

E¡¥ vY£vÄÊCa# E¡¥ vY £vÄÊCa#

E¡¥ vY£vÄÊCa# £` v «¥ v¡¥ vþ¾k ¹# £` v«¥ v¡¥ vþ¾k ¹# £` v «¥ v¡¥ vþ¾k ¹# £` v«¥ v¡¥ vþ¾k ¹ £vÄÊCa#£vÄÊCa ;

ÕÈÊU¾_ ¹Y|zvYÎÊCa# ÕÈÊU¾_ ¹Y |zvYÎÊCa#

ÕÈÊU¾_ ¹Y|zvYÎÊCa ÄÊd_ aµ_ ¸YÿÈÓU5 ûËʵ_ ¸YM_ RY«¥ v\¾¶ q# ·_ ʾ_ ¹Y«¥ vg«¥ v\¾¶q#

M_ R.vµ_ ¸«¥ v\¾¶ q; «¥ v\¾¶ q# «¥ v\¾¶ q ;

«¥ vY¡¥ v«¥ vYCaµqÅÜ£v|zvÃÊCa#

dV¡¥ vYd_ aÃÊCa#uhv¡¥ vYd_ aYÃÊCa;

«v¡¥ vYM_ R¾_ ¹dV# «¥ vYYCa¾_ ¹Y ¾_ ¹dV#

M_ RY¿P ¹±¼¹Y¿_ ¹«¥ vYÃÊ ¾_ ¹dV#¾_ ¹dV ;

«¥ vY¡¥ v¾e ¹AM_ R ûËʵ_ ¸Y[MRU¡q 7

M_ RYM_ RàÃÊ«¥ vÕÈÊ#¡¥ vM_ RàÃÊ«¥ vÕÈÊ;

«¥ vY¡¥ v¾e ¹AM_ R ûËʵ_ ¸Y[MRU¡q 7

|zvCa¾_ ¹YÃÊÈÓU|hvCa¾_ ¹YÃÊ«¥ vÕÈÊ;

£vÄÊCa|zvY.` vY# £vÄÊCa |zvY.` vY#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 30/54

£` v«¥ v¡¥ vþ¾k ¹ £vÄÊCa|zvY.` vY ;

ûËʵ_ ¸YM_ RY·¶ q¼_ ¹Y# ·_ ʾ_ ¹Y«¥ vg«¥ vT¼_ ¹Y#

M_ R.vµ_ ¸M_ RC_ aMVà¼_ ¹Y |zvY.` vY ;

ÕÈÊU¾_ ¹Y|zvYÎÊCa# ÕÈÊU¾_ ¹Y C_ a|zvCa#

Ï·ÊU¾_ ¹Y.v|pvZCa ßÊ«¥ v|hm vÃÊCa ;

ßÊ«¥ v|hm vÃÊCa Ï·ÊU¾_ ¹Y.v|pvZCa#

Ï·ÊU¾_ ¹Y.v|pvZCa# Ï·ÊU¾_ ¹Y .v|pvZCa ;

E¡¥ vY£vÄÊCa# E¡¥ vY |zvY«¥ vT#

E¡¥ vY£vÄÊCa £` v «¥ v¡¥ vþ¾k ¹; £` v«¥ v¡¥ vþ¾k ¹# £` v «¥ v¡¥ vþ¾k ¹# £` v«¥ v¡¥ vþ¾k ¹ £vÄÊCa#£vÄÊCa ;

:0(>(:164

:2«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

M_ R.vµq*K M_ R.vµq*

M_ R.vµq* K M_ R.vµq *

¡q¼_ ¹YY«¥ vMVj_ RÃÊ ¡¥ v«¥ vxhvj_ RÃÊ|zvY«¥ vYde aµq«¥ vC_ a×êCaÈÓU

£v¡¥ vY ¡vU¡§M_ R |zvY«¥ vYY| ©©©¬C_ aÿCaÈÓU#

B³¸|zvYCa¾_ ¹C_ a |zvY|zvñCa¾_ ¹¡¥ v«¥ vYCa¾_ ¹Y¡¥ v

¾_ ¹TC_ aCadV.v¡¥ vY.` v¾¶ _ ¹YÈø ÓU.v| ©©©Ck aCaÏ·ÊU

BCa¾_ ¹£vBCa¾q£v.vdV

Ŷ Ü.vCaÂÊ¡¥ vCXUÄÊÑÃÊÈÓU# £` vS [MRûËʵ_ ¸Y[MRUAM_ R µ_ ¸|hvS «vY

«v¾_ ¹YMV ¿¹U£v.vY~qÃÊCa¾_ ¹Y £v~qÃÊCa¾_ ¹Y¡¥ v# IvÌÊY ¡vU·_ ÊT{zv¡¥ v ·_ ÊÌÊYÈÜÃÊCaMVC_ a|hvg

«¥ vYÌÊY«¥ vT¼_ ¹YÃÊ¡¥ vÌÊ¡¥ vÃÊÈÓU

£` vC_ aT|hvCa M_R¡¥ vCV¡¥ vCa¾_ ¹Y¡¥ v# ¡qd_ aY| ©©©ÈÓU# M_ RYÁÖ ÊÈÓU#Â` ÊM_ RÁÖ ÊÈÓU

AM_ Rà¿_ ¹S ¡vû|zvYMP Rà¡¥ v CXUÄÊÑÃÊYÕÈÊU«q 7

£` vûIqËÊÃÊñCaÈÓU# ÂÊC_ a¾e ¹GVZoRGVZ µ_ ¸|hv|zv8.` vYG_ RZ×êÈÓU# £vj_ RìÃÊ|zv«¥ vT¾¶ k ¹ÈÓU#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 31/54

|zvCé _ a¾qC_ a|hvgµXUC_ a×êS «vY û «vUÙÊ¡¥ v¡q «¥ vY{zvÿ|pvZàCaÈÓU

D±¼¹U Yshm vT|pvZÃÊY# Ŷ Ü|pvZÃÊY#¾_ ¹\jVñÈÝ µXU·q±¼¹T7

¡vU¡vU±¼¹U Y ÂÊûµ_ ¸.vÂÊûµ_ ¸ j_ Rñ«¥ vYCaµ_ ̧

CXUÂÊCk aþ«¥ v| ©©©Ca·_ ÊTjV¡§U; ¡qde aµ_ ¸Ca D±¼¹U Y j_ RM_RYÿÃÊÈÓU

ûIq×ê|zvùCa¾_ ¹¡¥ vI}Ca¾k ¹Ca¾XU7

£` vS [MR ¡vU¡vUCk a¡¥ v «vU±¼¹U Y¾¶ _ ¹¡¥ vYÈÓU# D±¼¹U Y«¥ vYTÃÊÃÊ «v¾k ¹MP R¡¥ vûIª«¥ vgÃÊ

ûIª«¥ vgÃÊC_ a×ê£vþ ¡q¾qÈÓU5 ¡¥ v¿P ¹cCaU¼_ ¹TM_ R|zv «¥ vT«¥ vCk aÿCaÂÊ¡¥ v-

«vU Y|hm vTÈÜ«¥ vC3 kaCaÂÊ¡¥ v#

û|hv·_ ÊCa¿_ ¹C_ a)YYCaC_ a)YT û|hvŶ Ç ÊCaÄÊ¡¥ vCa

d_ aÄÊd_ aÄÊÈÜ¿P ¹CaÂÊ¡¥ v

¡¥ v¿P ¹|zvCaû¾_ ¹|hvg[MRC_ aÁÜÈø ÓUû «vTdk a¡¥ v

j_ RCaÉÜCV«¥ vCa#¿¶ _ ¹CaMV¾¶ q¡¥ vCa 5

J CVû½µ¸U# MVC_ a¿_ ¹«¥ vgÃÊÈÓUÃʼ_ ¹T³` ¸µ_ ¸S «vY

.vC_ aY³¸CaÂÊ¡¥ v¡q¡q ÄÊCaµ_ ¸Y¾¶ _ ¹¡¥ vYÈÓU7

¡¥ vG_ RZZûµqCaµ_ ¸Ck aþÞÊ¿_ ¹£vÒÊÃÊdV¡¥ vCa#

Ŷ Ç ÊTM_ RCaIqÃÊY#û|hvŶ Ç ÊYµ_ ¸ |hvµ_ ¸¡qÃÊY#

.v|hø v«¥ vCa#¼_ ¹YY¾ð _ ¹Ca#

B£` vþ£` v S Ϸʵ_ ¸¡¥ vñCa;

£` v.vj_ RC_aT|hv rqGVZµqàC_ aCa

«¥ vYCk a£v¡¥ vYþ |zvüCk axzvÿ

¡qM_ Rd_ aY{hvCaÏ·ÊU¾_ ¹\jVñÈÜ7

.v£v{hvCaÏ·ÊUŶÜ~qñÈÜ 7

Bdk aþ|zvC_ a|zvY8¡¥ v .vM_ R{zvCaÂÊ¡¥ v «¥ vûÄÊCa;

Ivdk acCaUÈÓU| ©©©[jRUñ¡¥ vCa;

{hm vC_ aCadk aÈÓUÄÊC_ aCa ¾¶ _ ¹£vCaÏ·ÊU«¥ vY\¾_ ¹Cad_a ¡q¾_ ¹Ca

OCaMV ¡vU¡vUCa .v¡qþ¡q 7

¡¥ v¿P ¹cCaUCaYY£v¾ð _ ¹YC_ aÈÓU

B|hvg ¿¹Uû|hv|zv.vCaÂÊ¡¥ v oRj_ RY«¥vg ¡v¿_ ¹¾_ ¹ £v¿_ ¹YMX£v

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 32/54

C_ aYÂÊC_ a|zvIqþÃÊ¡¥ vY MVCaÏ·ÊU

ÄÊ«¥ vCVÙÊ«¥ vY¡¥ v;û|hv|hvCa·_ Ê|hvg # ÁÜ«¥vCVÿÃÊY;

oRj_ RY«¥ vgÂÊûµ_ ¸ £vû¾_ ¹ÈÓU

ûIqÂ` Ê¡¥ v|zvüZ\µ_ ¸Y ÃÊTÏ·ÊU·_ Ê|hvùY¿_ ¹Y ;

S «v¾_ ¹ñjVÃÊÈÓU# j_ R|zvÿZõMVC_ aY£v«¥vYx ©©©Caû¾_ ¹ÄÜÃÊCaÈÓU# ·q«¥ vgûËʵ_ ¸YM_ RYÃÊ |zvCa¾¶ qñMVÃÊCaÈÓU

M_ R¡¥ vYþÃÊY«¥ vYT{zv¡¥ vCXUdVC_ aYÿ£v C_ aM_ Rÿ¡qÍÇ Ê|zvCa|zvùCa¾_ ¹¡¥ v ; MVÃÊY«¥ v£` vÍÇ Ê¤ÃÊÈÓUÄÜCk a|hv¿P ¹

M_ R¾_ ¹ÃÊM_ RS ¡v¡q ·qÃÊ£v

ûµqd_ aYÅÓUµ_ ¸Y«¥ vñZZMVÿ«¥ vñZZMVÿÈÜ|hv¡¥ v;

ûxhvÈÜ|hv¡¥ v;

M_ R¿_ ¹Y|hvg¾_ ¹{ ©©©Ca·_ ÊYM_ RYIª±¼¹U Y

|hv¿_ ¹Y|hvgM_ R½µ¸ÿCVG_ RZ|zvC_ a³¸ÈÓU

BCð ò _ a£v.` vYÃʵ_ ¸ ¡vUûµqÃÊ

Ŷ Ç Ê¼_ ¹YCaM_ RC_ aÅܾ¶ _ ¹ÃÊ IqÌÊÃÊ|hvÃø Ê.v ;

@Ck a³` ¸¼_ ¹YËÊ¿ç _ ¹oRC_ a|zvY8 Ï·Ê{hvù¡¥ v C_ a| ©©©|zvñCa;

@¡qü¾k ¹«¥ vY¡¥ v{zv8£` v«qÙÊÈÓU

|hm vYTM_ RCa[MRUMV#ÕŶ ÊUM_ RCaÅÜMV ;

|zv «vYüM_ RÁè Ö Ê¡¥ vM_ RTÙ` ÊÃÊ#

|zv «vYüM_ RÁè Ö Ê¡¥ vM_ RTÙ` ÊÃÊ Å¶ ÜC_añÃÊ# ÞÊ¿ç _ ¹ÃÊ

JM_ RÁÖ ÊÂ` ÊM_ RÁÖ Ê ÂÊ·_ ÊYìÃÊ

®©©©®©©©MVC_ aCa; JCVÿCV«¥ vCa ;

AM_ RÃÊG_ RZ ¡¥ vG_ RZZûµqÃÊ«¥ vTÌÊÃÊY#

AM_ RMXUÁÖ Ê ÄÊÃÊIqµqÃÊIqÌÊÃÊY#

j_ Rµ_ ¸MXUÁÖ Ê|zv«¥ vYYû¾_ ¹µ_ ¸C_ aCadVÃÊû «vTµ_ ¸ÃÊY ;

.v¡qþ¡¥ v«¥ vTü; .v¡qþ# ¡v¡§U þ .v¡qþ¡¥ vY-

¡q.v¡¥ vþ.v M_ R¡¥ vþ.v .v¡¥ vþ.vCa·_ ÊdV

«¥ vTÌÊÃÊS [MR «v¾_ ¹YMV¿_ ¹ÅÓU½µ¸Ufff B.v#

|hvgCaÉÜ¡¥ vY|hvgCaÉÜCadV

j_ RüjV¡qÃÊ«¥ vCaÁÖ Ê£v|hm vYCaÌÊY«¥ vgÃÊ ¾qÁÖ Ê# «qñM_ RC_ a×ÜÃÊ|zvC_ aù|hvCk a|pvZCad_ aCa «¥ v¾_ ¹ÙÊfff

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 33/54

«¥ v¿P ¹dV#«¥ v¿P ¹«¥ v¿P ¹dV «vÃÊY«¥ v¿P ¹S ¡v#|hvC_ aYdk a¿P ¹S ¡v# ¡q ±¼¹Y¾_ ¹¡¥ v¿_ ¹Ydk a¿P ¹S ¡v;

J Ï·ÊÃÊcCaUdk a¡¥ vM_ RÃÊdV|hvgÃÊd_ a«¥ vg .vÃʼ_ ¹T«¥ vC_ aÿ|hvg

ËÊÃÊ«¥ vµb ¸C_ a)YYC_ a«¥ vµb ¸ |hvCk a«¥ vC_ aÿ¡¥ vÈÓU- ¡vU¡vU±¼¹U Y .` v¾¶ _ ¹YÃÊÈÓU

·_ ÊCaûM_ R«¥ vY×êCaÏ·ÊUjV¡§U# ¡q|zv\{pè vZCaÂÊ¡¥ v dV¡¥ vCaÈÓU

û|hvG_ RYÔʵ_ ¸«¥ vT«¥ vYM_R Iq|hv|hvC_aCa|hvC_ a ÈÜ¡¥ vCa¾_ ¹«¥ vj_ RCa«¥ v¾_ ¹ | ©©©\¾_ ¹¼_ ¹YY£vÕÄÊUxzvÿff £` vS [MR «vU YÃÊYMX£v¡¥ v

|zvM_ RÕÈÊUCaû¾k ¹¼_ ¹Y«¥ vYYÃʵXU

D¾k ¹C_ aÂÊ|zvYÿ¡qþ¡§U# ·_ ÊT|zvYÿ¡qþ¡§U#

N{hvCk a³` ¸|zvYÿ¡qþ¡§U

£vCk aM_ RÃÊù|zv«¥ vT¾¶ k ¹ÈÓU

¡qûIq×êCa £vCV×êCa I}Ca¾k ¹Ca¾XU# BÌÊY¡¥ v¡¥ vY «¥ vYCaû³¸CaÂÊ¡¥ v# |zv«¥ vYYüdð ò _ aCadV.vCaÂÊ¡¥ vJ dVCa¾¶ _ ¹CV£vMP R#

µqCV£v«¥ v| ©©©|hvgûxhv«¥ vY|zv«¥ vTd_ a«¥ vYCaÈÓU

ÄÊ£vüCaÂÊ¡¥ v|zvCade aµq£vMP R-------

¡q¡q¿_ ¹YÃÊ ³` ¸d_ aÃÊS shvrqdka¡¥ v

¡q¾_ ¹ûËÊ| ©©©ü|hvg|hvCk a·_ ÊYCaËÊ¡¥ vÈÓU#- ûIq×Ü«¥ vrq¡¥ v «vÍÜÄÊ£vµ_ ¸Ca#

¡q¡qdV¡q¡¥ vT¡¥ vrq¡q«¥ vÔʵ_ ¸Ca#

ûËʵ_ ¸YM_ RY¡¥ vYû|hv·_ ÊCa¿_ ¹ÕŶ ÊUC_ aYCa¿_ ¹d_ aC_ aY µ_ ¸ùCk aC_ aCaŶ Ç ÊCaÈÓU|hvÁè Ö Ê¡¥ v dV¡¥ vCa#

|zvYÎʾ_ ¹Y;Éܾk ¹M_ R¾_ ¹Ca¾q³` ¸µ_ ¸Ca-

B «vT|hm vY#«¥vYdV¾¶ _ ¹# «¥vYCaÂʵ_ ¸ñ#«¥ vY «vU Y¼_ ¹YCa#

DMVCaµ_ ¸Ca#DS [MRM_ RCa#

G_ RZ×Ö êM_ RS «vYjVj_ Rµ_ ¸S «vY¡¥ v ¾k ¹«qñ¡¥ vYŶ Ç Ê«¥ vCa#

ûËÊ| ©©©ü|zvYŶ Ç Ê«¥ vCaM_ RÙÊdk aCaÂÊ¡¥ v# ¡¥ v¡¥ vYM_ RCk adk aCaÂÊ¡¥ v M_ R«¥v¡¥ v|hm vY\×Ð ê; C_ a«¥ vY×Ð ê; M_ R.vµq; K M_ R.vµq ;

¡qÄÊ¡¥ v£v d_ aC_ aôáCaÈÓU#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 34/54

JMVC_ aCaÕÈÊUM_ RYCa¿q £vû¾k ¹|zvTÿ¡¥ vþ

¡qB| ©©©CaMVCV£vMP R JM_ RÙÊdXÙÊùCaÂÊ¡¥ v ¡q¿XU; ¡qËÊ{ ©©©C_ aCaµ_ ¸ Ck aCaû¾k ¹¼_ ¹TÃÊÈÓU

ûIq×êCaû|hv|zvCk aCa·_ Êd_ a# ¡vU£` v Ŷ Ç ÊTÈÓUM_ RCaÈÓU|hv¿P ¹

|zvYÎʾ_ ¹Y;ÉÜÕÈÊU«vU«§U

«¥ v|zvTÿCaÕÁÊUµ_ ¸ÃʾqÙÊÂÊ

û|hv|hvCa·_ Ê|hvCk a×Ü| ©©©CaÈÓU

û|hv¼_ ¹T×Ö êM_ RY¿_ ¹S ¡v#

|hvCk aû«qÄÊM_ RY¿_ ¹S ¡v#

.v| ©©©ÃÊCadV«¥ vCk aÿCaÏ·ÊU«vUÍÇ Ê

BŶ Ç Ê¼_ ¹Y| ©©©|zvÿ«¥ vYYû¾_ ¹µXU¡¥ v¡¥ vY¾_ ¹Ck a{zv¡¥ v

¡¥ v¡¥ vYþ|hvg£` vµ_ ¸Y£v MV.vCaÂÊ¡¥ vM_ R.vµq ;

ÃÊÙʵ_ ¸ÃÊÙʵ_ ¸ M_ RC_ aY×Ü«¥vY{ ©©©µq;

B¡¥ vY|hv.vYµq;

B|hvCk a.vYµq;

M_ R.vµq; K M_ R.vµq ;

¡vU¿XU¡q N®©©©Ca·_ ÊÃÊ

rq| ©©©{zvMVCa|zvCaM_ R{hvù¡¥ v ¡q £vÌè ÊTC_ aYùÃÊY.v£v{hvrqÿ¼_ ¹T 7

¡vU¡vU¾XU.vC_ aÂÊrqÿ¡¥ v£v#

¡qC_ a·_ Ê¡¥ vÃÊÈÓUÈÓUM_ RCaû|hv³¸|hm vÙÊCaÂÊ#

¡qµ_ ¸|hv|zvY8 |hm vÙÊCaÂÊ#

¡qde aµ_ ¸Ca d_ aYCa ¿¹ÃÊÈÓU|hm vYTCú k aZÃø Êd_ a ¡qÄܳ¸ ÄÊ¡¥ vYÃÊYIq¿_ ¹YMX ¡vU

«¥ vYCaûµ_ ¸CadVû «vTdk aCa·qÃÊ£v

¡qJMVjVÃÊ¡¥ vY ÈÓUMV£vMP RÏ·ÊUC_ aY«¥ vgdV#

¡qJ¾_ ¹CV%ÃÊ¡¥ vY rª¾_ ¹C_ aYÃÊCaµq|hvCa·_ ÊYM_ RY ¡vU

«vÃÊYd_ aYÃÊC_ a«¥ vÃÊ ÄÊ¿P ¹dV#

BCa¾e ¹BCa¾_ ¹M_ RIª±¼¹U Y

£` vÏ·ÊUÈÜCa·_ Ê«¥ vYYÃÊ.v|zvC_ aYÃÊ

MX|zvdVÃÊYÃʵXU£vCk aüCaÂÊ¡¥ v

¡q¡¥ vY¿P ¹ £` v d_aY¿P ¹dV#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 35/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 36/54

Iq ¿¹U¾e ¹ Iq¿P ¹CaÏ·ÊU¾e ¹- shv¡¥ vY£v¾ð _ ¹YC_a «¥ v¾_ ¹ÙÊCaÏ·ÊU¾e ¹# «¥ vYY¡¥ vY«¥ vYYCa¾_ ¹YM_ RY rqdk aCaÏ·ÊU¾e ¹# |hvCk a|hv Cú _ a|hvg ûËʵ_ ¸YMP RÏ·ÊU ì¾e ¹

MV«qÈÓU¼» ¹Y ¡¥ v«¥ vM_ R«¥ v¡q£vMP R-

6f<f:164

¾¹Uj_ R ·_ ÊCk aûµ_ ¸ÃÊY

D ¾¹Uj_ R ·_ ÊCkaûµ_ ¸ ·_ ÊT{zv¡q

D«¥ vYY¡¥ vþ¾k ¹ d_ aC_ a MVC_ a×êCa 7

¡¥ vC_ aÄܳ¸ ·_ ÊCk aûµ_ ¸ |zv«¥ vY|zvÿCa

|hvC_ auhv¿_ ¹¡¥ v |hvCV¼_ ¹Y×êµ_ ¸Ca-

¡¥ vC_ aÄܳ¸ ·_ ÊCk aûµ_ ¸ |zv«¥ vY|zvÿCa

|hvC_ a|zvùCV| ©©©C_ a×æÓU¾XUñd_ aCa ;

¡¥ vC_ aÄܳ¸ ·_ ÊCk aûµ_ ¸ |zv«¥ vY|zvÿCa

C_ a×êC_ aM_ Rÿû|hv«q| ©©©{zvM_ RÿCa-

Þ` ÊŶ Ç Êµ_ ¸8C_ a|zv û|hv¾¶ q¡¥ vCa#

{hvjV·_ Êd_a×ê |zv«¥ vY«qMVC_ aCa ;

¡¥ vC_ aÄܳ¸ ·_ ÊCk aûµ_ ¸ |zv«¥ vY|zvÿCa

¾_ ¹Ck aû¾_ ¹YÃÊ¡¥ vY MVÃÊYìM_ RY³¸¡¥ v¿_ ¹Ca-

ËÊÃÊ«¥ vCaµ_ ¸YÃÊ ¾_ ¹YC_ aôÃÊ Äܳ¸£v

ÅÜ£v|zvÃÊ¡¥ vY MV.vCa·qC_ aY 5

¡¥ vC_ a| ©©©Caµ_ ¸ÃÊY ¾¶ _ ¹CV¾¶ k ¹|hvµ_ ¸YS ÕÈÊ

·_ ÊCk aûµ_ ¸«¥ vYY¡¥ v û|hv{zv¾ð ò k ¹ [MRMP RàCka-

C_ a×êC_ aCad_ aCa MV£v·XUÌÊY Ŷ Ç ÊT |zö vÃÊ«¥ vYCaµq «v¾_ ¹MP R¡¥ v ¾XC_ aM_ R¾_ ¹Y ;

d_ aµ_ ¸«¥ vYCaµq µ_ ¸¿P ¹szv C_ aM_ Rÿ«¥ vYY¡¥ v# MVM_ RYCaÕÁÊUM_ R£` vþÍÇ Ê¤ÃʵXU-

·_ ÊÈø ÜCk a¡¥ v |zvCarqCVÃÊT#

«¥ vYC_ a×Ö êCaÂÊ¡¥ v ÄÊ¡¥ v |zvCa¾XU| ©©©Ca#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 37/54

B|zv®©©©¼_ ¹YYÃÊ ®©©©®©©©MVC_ aCa

·_ ÊCk aûµ_ ¸ÈÓU«¥ vYTÃÊYd_ aYµ_ ¸Y¡¥ vþ.v-

S «v|pvZ«¥ vYñCa# rqCðò _ a|hvC_ aµ_ ¸Ca#

MWÁÖ ÊÃÊñCa# FC3 _ aZñÃÊY# |zvùCð ò _ aÃÊY-

«¥ vT¼_ ¹YÃʵXU«¥ vTC_ aY xhvCø_ aµXU

·_ ÊCk aûµ_ ¸d_ a³¸ £vC_ aT{hvCaÂÊ¡¥ v.v-

Ï·ÊCauhm vYÄÝ ÉÜ¡º v# µq«¥ vYcCø aU¡¥ vT#

¡q¾k ¹C3 V# |hm vYßÊþ# shm vTCea#

{zvM_ RCa¾_ ¹CXUIv«¥ vS ¿¹½µ¸U¡vUCa 7

AMXàM_ Rà¿_ ¹T «¥ vY®©©©| ©©©Caµ_ ¸M_ RY¿_ ¹Y-

S «vMP RCad_ aYÃÊY# [jRUµ_ ¸| ©©©¬×êYÃÊT#

{zv¾¶ k ¹¼_ ¹Y¡ø ¥ vT# IqC_ ao` RM_ RYÃÊT#

{hvCa¿qC_ aYÃÊY# °_ ¹dé _ aYÃÊY M_RÁè Ö ÊCk a MVÈÜ£vMP R M_ Rµ_ ¸YÿÃÊ «¥ vCa½µ¸¡¥ v-

BÄã Ü¡¥ v|hvg ÌÊCa¾¶ _ ¹¼_ ¹YYd_ aCaÈÓU

JM_ RÙÊÈÓU# J «vUj_ RCaÈÓUfff ½µ¸Ùʼ_ ¹Y£v D ³` ¸û«¥ vj_ RM_ RYÿÈÓU

¡¥ v¿P ¹{hvxzvÿ¡¥ v¿P ¹ÂÊ «¥ vY¡¥ vY|pvyñÃÊY

BCaµq µ_ ¸«¥ vY û|hv±¼¹TÄÊM_ Rµ_ ¸Ca#

µq «vU Y Ŷ Ç ÊY.v M_ R¾¶ k ¹¡q¾¶ _ ¹YÃÊ«¥ vY£v#

rö q{hvCaÂÊ¡¥ v rqû«¥ vTÄÜñÃÊT#

£vCk aüCaÂÊ¡¥ v M_R\û³¸«¥ vY·_ ÊÁèÜÈÝ

Oµ_ ¸cCaUµ_ ¸C_ a j_ RM_ RYÿÃÊY ÕÈÊUxzvÿ

|hv¿P ¹IªCaYY¡¥ v xhvM_ R «vU Y¿_ ¹S ÕÈÊ;

|hvC_ a|zvùC_ aCa |zvCa|hm vYC3k aCaÂÊ¡¥ v

j_ RM_ RYÿÃÊÈÓU·_ ÊCkaûµ_ ¸ |hvgÕÁè Ê¡¥ vY-

ÂÊC_ aMVÃÊCa ÄÊCk adk a¡¥ v «vT|zvCa#

ËÊÃÊ«¥ vCaµ_ ¸YÃÊ ¾WCë _ a¡qñÃÊT#

¾¶ _ ¹¡¥ v«¥ vCaµ_ ¸YÃÊ |hv¡qþdVÃÊT

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 38/54

OCaMV¡q ; OM_ RS shv Ï·ÊÃø Ê«¥ vg-

AM_ R «¥ vñZZMP Rÿ«¥vYCXM_ Rà «¥vñZZMP Rÿ

AM_ R Äܳ¸£v «vUCXM_ R Äܳ¸

uhv¿P ¹CaÏ·ÊUrqCa{hm vYM_ R ¾¶ _ ¹C_ aüCa

OCaMV¡q7 OM_ RS shv rqd_ a¾_ ¹Y-

Â` Ê¡qÈÓUCk aGVZ«qÈÜ#

Ï·ÊMb R ¾¹Uj_ R|hvg d_ a£v|hv£v«¥ vY£vupvZ#

LCø VCa¿_ ¹Y¡¥ v K¿_ ¹ M_ RÍÜuzv#

B×êdVCk a¡¥ v JC_ aYÿÃÊCa¾_ ¹C_ aTff

®©©©ÕÁÊ¡º vÁÜÁÝ# ÄÊÛÃÊT# £` vûdXU#

ÎÊCa¿qCaµ_ ¸C_ a ¡q¡q Äܵ_ ¸YÃÊY

·qCk aûµ_ ¸M_ R ¼_ ¹Y°qCö_ aµ_ ¸µ_ ¸Ca

·qÁÖ ÊrqÿCXM_ R dXCaµ_ ¸YM_ RµXU-

D ¼_ ¹YY¾ð ò _ ¹Ca IvCa¾_ ¹YM_ RY ÄÊCk acda¡§U7

D CVÄÊñCa Iv¡qþÍÇ Ê¤ýCa¾XU7

µqCe aÎÊYÃÊY# ¾_ ¹rqÿ«vUÄÊÑÃÊY

O.v MV«§U¼» ¹Y ·_ ÊCk aûµ_ ¸M_ RCö _ aCa-

F CV×Ð ê ûxhv«¥ vY |hvgCV×êCa#

J «¥ vYYÌè Ê¿P ¹S [MR¡¥ v ÎÊC_ aYìÃÊT#

«¥ vYµ_ ¸ÃÊËÊYÃÊT# S [MRuhm v¼_ ¹Yµ_ ¸YÃÊT

O.v MV«§U¼» ¹Y ·_ ÊCk aûµ_ ¸rqC_ aCa

O³¸®©©©|zv|hvg Â` ÊM_ RÁÖ Ê MXU×êCa

BÌè Ê¿_ ¹Yd_ aY¡¥ v |hv¿P ¹ MV£vùCa·_ Ê£v

M_ R°_ ¹ÃÊ£` vþ MV«qÙÊ|hvùY¿_ ¹Y ;

¾qÏ·ÊUxzvÿ¾qd_ a£v |zvµ_ ¸ñCa-

S ¡vÃÊY¡¥ v¾e ¹ ¡qd_ aCk aM_ Rµ_ ¸ÈÓU

rq«¥ vT¡¥ vYñ£v ßÊ«¥ v¡¥ v «vYÁè Ö Ê¾k ¹ 7

µqÄÊ«¥ vY| ©©©ÈÝ £vCVü×Ü£vMP R CVÕÍÊý³¸ÿ¡¥ v M_ RTÙ` ÊÕÈÊ«¥ vC_ aY 7

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 39/54

rqû«¥ vTÄÊñ|hvg ¾_ ¹Ca¿_ ¹¼_ ¹Tûµ_ ¸ÈÓU

rq«¥ vT¡¥ vYñÃÊ rq| ©©©|zv «vYÁè Ö Ê¾k ¹ 7

û|hvŶ Ç ÊY «vMP Rà¡¥ v |hvÃø ÊMP R MV¾XU¼» ¹Y#

B¾k ¹ «vT{zv¡¥ v ÅÓUCaYTÕÈÊ«¥ vC_ aY 7

µ_ ¸G_ RZoRÍÜ# IqÌÊÙÊ|hvgûµ_ ¸Ca#

«¥ vY¾¶ _ ¹ñ¾¶ _ ¹CV |zv«¥ vYYû¾_ ¹³` ¸C_ aCa#

| ©©©C_ aIqù# «vYYx ©©©CaÄÓ¾qCXU# ûMXUf «¥ vT¡qñ¡º v d_ aY| ©©©«¥ vYYÉÜÈø ÓUff

·qCk aûµ_ ¸M_ R .vŶܵ_ ¸|zvCa¾¶ _ ¹ñÃÊ

«¥ vT¡¥ v«¥ vM_ R°_ ¹ .vMV|zv «vYÁè Ö Ê¾k ¹ 7

D ¾¹Uj_ RCa D MVÃÊCaÈÓU

rq¾¶ k ¹CaÂÊ¡¥ v ¾¹U|hvC_ a«¥ vTCð ò _aCa 7

D oRÃÊùCa 7 D rq{ ©©©µ_ ¸ñCa7

D jV|zvÿZõCa 7 D dVCa¾¶ _ ¹C_ aCa 7

D «vÃé ÊYÃÊM^ R û|hvrö q¡¥ vCa 7

D |zv|hvþCa 7 D ¾k ¹dk aÄʼ_ ¹YCa 7

:2f0f:16<

:?«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

ÄÜÈܵXUC_ a×êCa

|zvCé _ a¡¥ vC_ aM_ R«¥ vYYÃÊ·¶ q¼_ ¹T ¾¹U| ©©©ÔÊ#

½µ¸ÙÊ#¡¥ vÙʵ_ ¸ÃÊY|hvgÃÊY ½µ¸C_ aÂÊ#«¥ vYT|zvYMX£vf

|zvCé _ a.vÃʼ_ ¹Y x ©©©«¥ vYCaµ_ ¸«¥ v|zvCaµ_ ̧

¾¶ qCaµ_ ¸MVCa³¸ .vûMVCaµ_ ¸ «vÍÇ ÊÈÓU#

·q«¥ vg|hvgÌè ÊYM_ RÃÊ I}ÙÊ «vU YC_ aÃÊÈÓU

J«¥ vgÙÊCaÏ·Ê¡§M_ R Âʵqdk aþ M_ RYCa¿_ ¹Ca;

B¡q¾¶ _ ¹ßÊ«¥ vgÃÊ|zv«¥ vT¾¶ _ ¹YÙ` Êþ

Bshm vTCkaCaÂÊshm vT{pvZCa·qCaYY ;

O ¾¹U.vY; ÈÓUM_ RCa { ©©©C_ a×êñ ¡vUûµ_ ¸Y£v

|hv¾q|hm vTµ_ ¸«¥ vYY¡¥ vû|hv³¸¾¶ _ ¹£vCa·_ Êd_a#

M_ RYC_ aY[GRUZZûµ_ ¸«¥ vYY¡¥ vûM_ RY¾ð ò _ ¹«¥ v\MXU¾_ ¹C_ aY

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 40/54

d_ a¾q|hm vTµ_ ¸«¥ vYY¡¥ vd_ aÄÊd_ aÄÊÈÜ¿_ ¹d_ a#

Äܳ¸Äܳ¸ £vCä Vµ_ ¸ Iqµ_ ¸¡¥ vCa

|hm vTµ_ ¸x ©©©µ_ ¸YS «v#MVÕÈÊUàµ_ ¸YS «v#

B ¾¹|zvCa«¥ vC_ aÿ|hvg µ_ ¸YIq¡¥ vY «vU Y|hm vYCa

µXÙÊd_ aCë k aCaÂÊ¡¥ v µ_ ¸TC_ añ.vCV«¥ vCa;

û|hv¾e ¹|hvÿM^ RÈÜû|hv«qÍÇ Ê«¥ vTÈÜ

û|hv|hvCa·_ Ê «vUÈÜû|hvrqC_ a«¥ vYYÃÊÈÓU# .vY{ ©©©C_ a«qÚʵ_ ¸³¸; «¥ vYÎÊ«¥ v ¾¶ _ ¹¡¥ vYCð _ aYñ³¸;

|hvg¿_ ¹.vYMP R ¡vU¿¹U|hvgÁè Ö Ê¡¥ vCXUÄÊÌÊ;

:16<

«¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q*

CVoR·_ ÊûM_ Rd_ aµ_ ¸YÃÊÈÓU

CVû³¸Ca¾k ¹«qÃÊ|hvCk a×Ü«¥ vTÃÊÈÓU# ûËÊ®©©©üCa¿_ ¹dXUÍÜÃÊ |hvCk aûŶ Ç Ê«¥ vY×ÜÃÊÈÓU# M_ RÈÜùCaµqÃÊM_ RY|hv C_aCa M_ R¾_ ¹ÙÊM_ R I}Ca¾k ¹¡¥ v

|hvC_ a«¥ vT×êY«¥ vg|zvCaM_ RÃÊùCaÈÓU# û|hvŶ Ç Ê«¥ vCaI}Ca¾k ¹¡¥ v«q¿q ;

«¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q; «¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q ;

r¯Ca¾_ ¹C_ añCaJCV¾¶ k ¹CaÏ·ÊU«q¿q ;

M_ R.vµ_ ¸ÈÓU#oRÃÊùCaÈÓUfff |hvgC_ aYd_ aYÈÓU#|hvg|pvZùCaÈÓUff

«vYC_ aY|hvgÈÓU# «vU Y|hm vYCaÈÓU

r¯Ca¾_ ¹C_ añCaJCV¾¶ k ¹CaÏ·ÊU«q¿q ;

ßÊ.vCaÏ·ÊU«q¿q;

|zvYÒÊCaÏ·ÊU«q¿q; ¾_ ¹Y;ÒÊCaÏ·ÊU«q¿q;

.v| ©©©ÃÊY¿q; .` vC_ aY¿q ;

ûxhv.vYCaÏ·ÊU«q¿q;

.v±¼¹Tde a; ±¼¹Tdea ; Ŷ ÓUdea ;µqñde a;

JÈÓU·_ Ê¡¥ vÃÊYIª±¼¹U Y«q¿q ;

B¡¥ vY£vµ_ ¸ñCaB ¡vU{pvZCaÏ·ÊU«q¿q ;

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 41/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 42/54

¡¥ vG_ RZZûµqÃÊ¡¥ vYjXU¾¶ k ¹CaÏ·ÊU«q¿q ;

{hvIquzv; µ_ ¸|hvuzv ;

«¥ vCa½µ¸¡¥ vÃÊY£vCk aüCaÏ·ÊU«q¿q ;

S «v¾_ ¹ñjVÃÊÃÊY#«¥ v|zvYÿû|hv¾_ ¹C_ a%¡¥ vjVÃÊÃÊY#

ûd_ aCa°qdVCVÃÊY#|hvCk aûj_R«¥ vTÃʼ_ ¹TÃÊY#

¾¶ _ ¹T«¥ vYj_ RM_ RÁÜÃÊT#¡WM_ RÃÊT# .v«¥ vT¡qÃÊT

£vCk aüCaÂÊ¡¥ v«q¿q;

¾_ ¹TC_ a¾_ ¹\{pè vZ#¾_ ¹TC_ aûj_ R«¥ v×ê j_ RM_ RYÿÃÊY

rq¾¶ k ¹CaÂÊ¡¥ v«q¿q;

«¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q; «¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q ;

C_ aS szvM_ RßÊ.` v;

M_ R.` v; ¡¥ vÌÊY¿q ; oRÈÜù·qCVñ;

dV¡¥ vM_ RÍÜMXU.v¾_ ¹Y¿q; «vU¾qCa³` ¸ ; .vÄã Ü¡¥ v¾¶ _ ¹£` v; Ŷܫ¥ v¾¶ _ ¹Y£` v ;

¾_ ¹YHÎÊ«¥ vY¼_ ¹T; ¾_ ¹¼_ ¹Tj_ RT ; |hvC_ a¾_ ¹YHÉÜ|zv| ©©©¡¥ vo` RÙ` Ê; Â` Ê«¥ vY£vM_ RT¿_ ¹·_ ÊCa|hvÁÜ£vMPR

Ï·ÊUµ_ ¸YÃÊYCV£v«q¿q ;

ËÊY¾ð ò _ ¹«¥ vYTCe aÿ; ßÊ|zv¦ zv;

|zvCa|hm vY«¥ vj_ RT; ûj_ RS «vYM_ RßÊ.` v ; j_ RCe aC_a|hvCe a«¥ v\µ_ ¸Y¿q ;

|hm vYC_ aü«¥ vC3 _ a «¥ v±¼¹T¾¶ _ ¹Y¿q;

C_ aM_ RÿM_ R×ê|zv«¥ vY{pè vZ M_ RYÌÊYCaÞ` Ê; M_ R|pè vZßÊ.` v; MVCk aüM_ RY¿q ; «¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q

M_ RTÙ` Ê; «¥ vTÙ` Ê ; S cCaµ_ ¸T ; d_ aY¿P ¹szvÃÊÈÓUûËʾk ¹[MRU«q¿q ;

d_ aCaÚÊ£` vÍÇ Ê¤ýµqdk a MVÃÊCa d_ a¿P ¹xhv«q¿q ;

M_ R¿_ ¹Yshv¿_ ¹Y|zvCaµq¡¥ vCa M_ RÙÊdk a¡¥ v«q¿q;

JM_ RÙÊM_ R¡¥ vTþ; «¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q ;

³¸C_ ad_ aËÊ ¿¹U«q¿q; û|hvoRþCaÏ·ÊU«q¿q ;

B¡qñ¼_ ¹TÃÊM_ RYJ| ©©©¤³¸ MV«¥ vÁÜ£vS [MR¡q

ÄÊCaM_ R£v«q¿q ;

S ÕÉʾe ¹;

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 43/54

CW¿^ ¹; ÎÊT£` vMXUCb a; ÕÅÊUÞÊ;

«¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q; «¥ vT¡¥ v«¥ vg¿q ;

:16< :6«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

|zvCa¾¶ qñ|zv«¥ vY|zvñÃÊY

J rq¼_ ¹YCaûµ_ ¸Ca----

CVM^ R8ÈÓU¡qCVü xpvZC_ aCb a# ûÅÜ ¿¹UÈÓUMVCa·_ Ê¡¥ v«¥ vTÃÊ;

IvÌÊ[MRUd_ aYÁÓU|zv«¥ vY|zvñ µ_ ¸dk aÃÊCa

¾XM_ R.v¾qñCð ò k aMP R ;

@¿P ¹uhv M_ R\|pú vZ.vÈܦ zvÈÓUff BÌÊY·_ ÊTxzvÿ Åܾ_ ¹Ca | ©©©ÈÜ#

OÌÊY·_ ÊTxzvÿxzv«¥ vTñ CaYY¿ø ^ ¹; IvCa·_ ÊYM_RY ¡vU|zv«¥ vY|zvñ M_ RÙÊdk aCa

¾XM_ R@¾XUñdk aMP R ;

J rq¼_ ¹YCaûµ_ ¸Ca----

OÌÊY·_ ÊTxzvÿB|hvùYÃÊ«qÍÇ Ê¬ý

BÌÊY·_ ÊTxzvÿ ÞÊ¿ç _ ¹ÃÊJM_ RÙÊ ;

@Ck aIª|zvYM_ RY·_ Ê£vIª«¥ v¿_ ¹ «vT#

|zv«¥ vYYû¾_ ¹«¥ vYY¡¥ v|hv¿P ¹Iª«¥ v¿_ ¹ «vT ff

|zv«¥ vY|zvñdV|hm vY£`vŶ Ç Ê.vCaÂÊCa

¾XM_ R|zvCarqCk aMP R ;

¾¹U£vMXC_ aM_ RY

«vUÍÇ ÊMV£v «vUÍÇ ÊÃÊÈÓU#

ÕÈÊU£vIª£v«qCa·¶ _ ÊÃʵXUff ¾qCk aMV£v¾qC_ aYÃÊÈÓU# MV¡¥ vCV£vMVCaG_ RZÃʵXUff

¾¹Uj_ RCaMXC_ aM_ RY |hv ¾¹U|hv ¾¹U

¾¹U«¥ vgÈÜ¿_ ¹Yµq«º v7 JM_ RÁÖ ÊµXU#BÃÊ|zvÌʵXU#

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 44/54

ûIqM_ RYÈÜ¿_ ¹µq«º v7 £v«q|zvCV«º v;

£v«q|zvCV«º v;

¾¹U£vMXU|zv «vT¼» ¹Y7

¡¥ v¿P ¹CV³¸Ck aM_ R¿_ ¹ÙÊ«¥ v¾ð _ ¹

| ©ÓUC_ aYdVÙÊ@|hvûj_ RY³¸d_ a# £` vÈÓU¡vU£` v «vU¾XU

JÃÊ{hvCa·_ ÊYµq«º v7 B«¥ vñZZM_ Rÿ|hvgÌÊT| ©©©ÃʵXU

JÃÊ{hvCa·_ ÊYµq«º v7 ÄÊd_ a«¥ vYCaµq£v¾_ ¹YC_ a «¥ vYY£vdk a |zv¾ð _ ¹×êdk a¡¥ v¡¥ v¿P ¹CV³¸Ck a £` vÈÓU¡vU£` v «vU¾XU

JÃÊMP RCa·_ ÊYµq«ºv7

£v«q|zvCV«º v; £v«q|zvCV«º v;

:161

[MRUM_ R

£vû¾_ ¹M_ RY «vÙÊS ±¼¹Y ---

¡vU¡§CaÌÊCk aS ¡v----

¡qd_ a¾k ¹ÈÓU|hvÃÊ Â` ÊM_ RÁÖ ÊÈÓU

Â` ÊM_ RÁÖ ÊÈÓU|hvÃÊ¡qd_ a¾k ¹ÈÓU; ¡qd_ a¾k ¹ÈÓU--- Â` ÊM_ RÁÖ ÊÈÓU----

¡vU¡§M_ Rà¿P ¹S ¡v----

£vû¾_ ¹M_ RY «vÙÊS ±¼¹Y---

M_ R¡¥ vYþÃÊ£vCa¿P ¹¡¥ vMV.vCk aµXU; MV.vCk a£vCa¿P ¹ M_ R¡¥ vYþÃʵXU; M_ R¡¥ vYþÃÊÈÓU----

MV.vCk aµXU-----

£vû¾_ ¹M_ RY «vÙÊS ±¼¹Y----

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 45/54

¡vU¡§M_ Rà¿_ ¹S ¡v ---

d_ aYCa ¿¹ÃÊM_ R{hvù¡¥ vd_ aYCa ¿¹ÃʵXU; M_ RYCa|hvÁÖ ÊM_ R{hvù¡¥ vd_aYCa ¿¹ÃʵXU; d_ aYCa ¿¹ÃÊÈÓU-----

M_ RYCa|hvÁÖ ÊµXU-----

¡qM_ R¡¥ vYdXU¡¥ vÃÊ#

¡q±¼¹Y¾_ ¹dXU¿_ ¹ÃÊ#

¡qÃÊYd_ aY¾k ¹M_ RYàÃÊ ÅÜM_ RYÃʵXU----

ÅÜM_ RYÃʵXUÌÊÃÊ ÅÜÌÊÃʵXU----

ÅÜÌÊÃÊÈÓU--- ÅÜM_ RYÃʵXU----

Ŷ Ç Êd_ aŶ Ç Êd_ a Ŷ Ç ÊYd_ a Ŷ Ç ÊYd_ a Ŷ Ç Êd_ aŶ Ç Êd_ a «¥ vYCa ¿¹U

¡qd_ a¾k ¹ Â` ÊM_ RÁÖ Ê ¡qÃÊYM_ RµXU; ¡qÃÊYM_ RÂ` ÊÙÊ¡¥ v ¡qd_ aYÃʵXU;

¡qd_ a¾k ¹ÈÓU-----

¡qd_ aYÃʵXU----

OC_ aS «vMXUC_ aÃÊ#

BC_ aS «vMX«¥ vYYüÃÊ#

ûM_ RTC_ ashm vTC_a M_ RCXUàÌÊM_ RYÈÓU7

¾qC_ aY×ê«¥ vTC_ a×ê ¾q¡¥ v«¥ vŶ Ü|pvZÃÊY ;

xhm vC_ a«¥ vS ÕŶ ÊC_ a«¥v Þ¶ ` ÊM_ RC_ ashm vT|pvZÃÊY ;

shm vT|pvZÃÊŶ Ü|pvZÃÊ#

|hm vYCaÌÊÃÊ«¥ vYCaÌÊÃÊ

M_ RCaÌÊM_ RM_ RCal_ a|hvg d_ a×êd_ a×êÈÓU7

ÂÊÕÁÊ[MRÃÊ «vYÁÖ ÊM_ RÃÊ ÂÊÌÊ|hvÌÊÈÓU7

¡vU¡§CaÌÊCk aS ¡v---

£vû¾_ ¹M_ RY «vÙÊS ±¼¹Y---

Â` ÊM_ RÁÖ ÊÈÓU|hvÃÊ ¡q d_ a¾k ¹ÈÓU; ¡qd_ a¾k ¹ÈÓU|hvÃÊ Â` ÊM_ RÁÖ ÊÈÓU; Â` ÊM_ RÁÖ ÊÈÓU--- JM_ RÁÖ ÊµXU----

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 46/54

?2f9f:161

:0«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

xhv¾_ ¹ÃÊY

BCa½µ¸UÕÈÊUxhv¾_ ¹ÃÊ d_ aYCa ¿¹ÃÊY;

Bûj_ RY«¥ vgÕÈÊU£vCa¿P ¹¡¥ v M_ RYCa¿_ ¹ÃÊY;

j_ RüjV¡¥ v«¥vYY¡¥ vj_ RoRMVCaµ_ ¸YÃÊÈÓU

·_ ÊÙÊÅÜCk a¡¥ v «vÙÊ CVËÊCa¿_ ¹ÃÊY;

BCa½µ¸UÕÈÊU#xhv¾_ ¹ÃÊ «¥ vYT|hvgÃÊY;

B×êdVC_ aìd_ a.v¾¶ k ¹ ûµXUû¾XU|hvgÃÊY#

«¥ v±¼¹T¾¶ k ¹µ_ ¸ÌÊM_ RYÁÐ ÊC_ a«¥ vYYÃÊ«¥ vÕÈÊ

Ŷ Ç ÊCk aCaYYCa·_ Ê«¥ vgÅܾ¶ _ ¹ÃÊ «vT|hvgÃÊY;

BCa½µ¸UÕÈÊU#xhv¾_ ¹ÃÊ Ï·ÊUµ_ ¸YÃÊY;

jø _ R°_ ¹S [jRoRC_ a|hvÈÜj_ RCe aµ_ ¸YÃÊY ;

.vj_ RY|pvZà«¥ vYYÃÊY#|hvCkaIqCa¿_ ¹YC_ a«¥ vYYÃÊY ;

.v·_ ÊÙÊCaÏ·Ê¿_ ¹Y.v~q¾_ ¹x ©©©µ_ ¸YÃÊY;

BCa½µ¸UÕÈÊU#xhv¾_ ¹ÃÊ M_ R¡¥ vYþÃÊY;

.v¡¥ vû«¥ vY«¥ vYYÃÊY# «vµ_ ¸ÃÊ û«¥ v×ê«¥ vYYüÃÊY;

µ_ ¸YIm q¡¥ vYÈÓUµ_ ¸¿P ¹{zv¡¥ v # ÄÊ¿P ¹ÂÊ¡¥ v

dXU«¥ vTµ_ ¸ÃÊM_ R¡¥ vYþÃÊ µ_ ¸«¥ vYYüÃÊY;

BCa½µ¸UÕÈÊU#xhv¾_ ¹ÃÊ ûËʵ_ ¸YM_ RYÃÊY;

³¸Ck ashv«¥ vYY¡¥ vM_ RY{hv¿P ¹[MR ¿_ ¹Y «vYµ_ ¸YM_ RYÃÊY;

½µ¸C_ aY «vC_ aYd_a£v¾e ¹Cä _ a CVû³¸ÈÓU

µ_ ¸ÃÊ|hvdk aÕÈÊ¿P ¹ µ_ ¸ÃÊ|hvgÃÊd_ aµ_ ¸YM_ RYÃÊY ;

d_ aCë k aCa·_ ÊYC_ a~qñ*

d_ aCë k aCa·_ ÊYC_a~qñ ;

dVCaû¿P ¹Ca·_ ÊYC_ a~qñ ;

|hvCë _ a¡¥ vñj_ RCaÎÊCa|hvÙÊMP RCa·_ ÊY C_ a~qñ ;

¾WCë _ a¡¥ vñCVÄÊñCa ¾¶ _ ¹Ca{zvCa·_ ÊYC_ a~qñ ;

ÕÈÊUÕÈÊU#C_ a~qñ ;

CVCV#C_ a~qñ ;

C_ a~qñ; C_ a~qñ ; C_a~qñ ; K C_ a~qñ ;

«¥ vñZZMP Rÿ|zvµ_ ¸{zv8¾ð ò _ ¹ rqµ_ ¸Caûµ_ ¸¾qµq;

|hv³¸µ_ ¸£vCé _ a³¸M_ R û|hv|hvCa·_ Êûµqµq;

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 47/54

ÅÜ.vM_ RÃÊ|zvCú _ aŶ Ç Ê«¥ v¡¥ v £vCVüµq;

ÕÈÊUÕÈÊUÕÈÊUC_ a~qñ ;

CVCVCVC_ a~qñ

C_ a~qñ; C_ a~qñ ; C_a~qñ ; C_ a~qñ

|hvg{pvZࡺ v#dXUdXUÈÝ# spvZMXU«º v# ÁÜÈÝrè q¼» ¹Y#

¿XUrè ª¼» ¹Y«¥ vuzvà#dXUCeaà# M_ RTû{hv¡º v

oRÃÊù|zvû«¥ vTÌè ÊYS ÕÈÊ

ßÊ.vµ_ ¸Ca«¥ vY°k ¹CaYYCaÂÊ#

Iq|hv|hvCaM_ RCa ¡¥ vYCa¿P ¹ |hv¾qüÃÊY|hvgÁè Ö ÊCaÂÊ#

MVCk aüM_ R|zvCé V£vþ M_ RÃÊd_ a¡¥ vþC_ a~qñ ;

C_ a~qñ; C_ a~qñ ; C_a~qñ ; ¡q C_ a~qñ ;

«¥ vTCb aàZ8#IvCacdaÈÝ8 «¥ vY®©©©û|hv«¥ vM_ RÿZS ÕÈÊ

«¥ vT¡¥ v«¥ v|hvgCXUd_ a«¥ vY¡¥ v «¥ vTCé VÃÊY½µ¸C_ aY«¥ vdV ÕÈÊ£v¡º vµ_ ¸|hv|zvY8-

rè qÙÊ¡º vxzv¾_ ¹ñCa

ÄÊÙÊCaÂÊ¡¥ v#|hm vÙÊCaÂÊ¡¥ v |zv«¥vYYÄë ÊÃʽµ¸UÄÊCa ;

¼_ ¹YYS ¡vÕÁÊ¿b ¹rª.v¼_ ¹YÁÝ rª|pvZÙʦ pè vZCVÄÊñCa

rqµ_ ¸Caûµ_ ¸j_ Rûµ_ ¸Y«¥ vgÃÊ d_ aYCa ¿¹Èø ÓUËÊÕÈø ÊCa ;

«¥ vC_ auhv¿_ ¹¡q|hvC_ aYÃÊ ûIq×ÜÃÊBS ÕŶ ÊC_ a.v ;

CVCVCV#C_ a~qñ ;

ÕÈÊUÕÈÊUÕÈÊU#C_ a~qñ ;

C_ a~qñ; C_ a~qñ ; C_a~qñ ; K C_ a~qñ ;

FBdk aþ «¥ vC3 VÃÊY#

FC_ aM_ RÿIqÁÜÃÊY#

IvÈÜd_ aT«¥ v·qìCaYY# D«¥ vYCaYY½µ¸UMV£` v ; F|zv«¥ v¡¥ v C_ aCad_ aCaÈÓUIvd_ aC_ a£` vßÊ«qÃÊY ;

F|zv«¥ vY¼_ ¹YCa µ_ ¸Y¾k ¹ ·_ ÊT¿_ ¹M_ R OM_ R£vÙÊÂÊIªCV¾_ ¹Y ;

³¸C_ aYd_ aYÕÈÊU£vû|hv³¸Äã Ê ³` ¸|zvYMXUC_ a~qñ ;

shvÌè ÊYËÊ¿P ¹M_ RTÁÜÃÊY M_ RÌè Ê M_ R¿_ ¹Yµ_ ¸Y¡qþCaYY;

M_ RYûÌÊÃÊY# M_ RT| ©©©M_ RCa Ï·ÊÃÊcCaUd_ aYµ_ ¸Y¡qþCaYY

B|zvµ_ ¸ñû|hv·qC_ a|hvg cCaU¿P ¹±¼¹T ÅÜMV;

CVÄÊM^ R¼_ ¹TÃÊÈÓUC_ aCad_ aYÃÊ «vU~qÃÊY#

«¥ vYC_ a{hm vC_ aCad_ aYÃÊY ½µ¸ÂÊì«¥ vYCa¾k ¹ÂÊì C_a~qñ ;

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 48/54

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 49/54

ÄÊ¿_ ¹ÃÊY.vÂÊì¡¥ v# |zvY¿_ ¹YÃÊYcCaÂÊì¡¥ v

M_ R¿_ ¹ÙÊ¡¥ v\µ_ ¸ñCa j_ R.vY|zvYÿCa¾q7

¡¥ v¿_ ¹Y«¥ vYµ_ ¸¿_ ¹ËÊ¿P ¹#|zv¿_ ¹ÙÊ#«¥ vYY¿_ ¹Yd_aM_ R |hv¿_ ¹«¥ v³` ¸C_ aCa ûM_ R.vY|zvYÿCa¾q 7

£vÄÊCadV ¡vU# £vÄÊCadV ¡vU7

£` v¿_ ¹ÃÊY

·_ ÊT¿_ ¹Y#·_ ÊT¿_ ¹Y# £` v¿_ ¹ÃÊY;

£` v¿_ ¹ÃÊY#I}d_ a «vU Y¿_ ¹ÃÊY ;

¼_ ¹YYd_ a¼_ ¹YYdVÃÊ ¾XU{hv¿P ¹ÈÓU# ¡¥ vC_ a¡¥ vCVÃÊCV{hv¿P ¹ÈÓUfff

|hvd_ a«¥ vTCk a¡¥ v# I}d_ a·_ ÊTCka¡¥ v

jV|zv¡qÃÊÄÜ¿_ ¹ÃÊY ;

ÄÜÙÊÄÜC_ aYìdXU¿_ ¹ÃÊY ;

·_ ÊT¿_ ¹Y#·_ ÊT¿_ ¹Y# £` v¿_ ¹ÃÊY;

£` v¿_ ¹ÃÊY#I}d_ a «vU Y¿_ ¹ÃÊY ;

·_ ÊT¿_ ¹Y#·_ ÊT¿_ ¹Y# £` v¿_ ¹ÃÊY;

xhv¾_ ¹«qÍÇ Êý«q¿_ ¹ÃÊY ;

¡¥ vC_ a¡¥ vCVÃÊ «vU¾_ ¹¡¥ vÈÓU

µ_ ¸C_ aµ_ ¸CVÃÊCXU¾_ ¹¡¥ vÈÓUff ËÊM_ RàÂÊMP Rà;

ÞÊM_ Rà·_ ÊÂÊì

|hv¿P ¹¡¥ vËʵ_ ¸YM_ RY dXU¿_ ¹ÃÊY;

Iq¿_ ¹Y|hv¿ç _ ¹«q¿_ ¹ÃÊY ;

·_ ÊT¿_ ¹Y#·_ ÊT¿_ ¹Y# £` v¿_ ¹ÃÊY;

xhv¾_ ¹«qÍÇ Êý«q¿_ ¹ÃÊY ;

·_ ÊT¿_ ¹Y#·_ ÊT¿_ ¹Y# £` v¿_ ¹ÃÊY;

|hv ÃÊYÕÈÊU£v MV¿_ ¹ÃÊY ;

µ_ ¸C_ aµ_ ¸CVÃÊÏ·ÊC_ arqÃÊÃÊ

C_ aM_ RC_ aMVÃʽµ¸C_ a·qÌÊYÃÊ

I}¾k ¹dk aÁÖ ÊÈÓU

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 50/54

A¾k ¹dk aÙÊ|hv¿_ ¹Y £vCVôád_ añ|hvg£` v¿_ ¹ÃÊY ;

Iv¿qCk aÈÓUK¿_ ¹ÃÊY ;

·_ ÊT¿_ ¹Y#·_ ÊT¿_ ¹Y# £` v¿_ ¹ÃÊY;

|hv ÃÊYÕÈÊU£vMV¿_ ¹ÃÊY ;

·_ ÊT¿_ ¹Y#·_ ÊT¿_ ¹Y# £` v¿_ ¹ÃÊY;

uhv¿_ ¹ÃʵXUûM^ R¿_ ¹ÃÊY ;

·_ ÊT¿_ ¹Y#·_ ÊT¿_ ¹Y# £` v¿_ ¹ÃÊY;

|zvTC_ aYñ£vµXUûM^ R¿_ ¹ÃÊY ;

|zvTC_ aYñ£v|zvT¾_ ¹YÃʵXU

ûM^ R¿_ ¹ÈÜ¿_ ¹Y£` v¿_ ¹ÃÊY ;

:9«¥ v Ŷ Üd_ a«¥ vYY

ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹Y£vC_ a°_ ¹·_ ÊûMVÃÊY

|hv³¸µ_ ¸YÈÜC_ a; ûŶ Ç Ê|pè vyÈÜC_ a; Åܾ¶ q|zvC_ aù¾_ ¹|pè vyÈÜC_a ;

ûËʵ_ ¸YM_ RYMVÙÊ#

|hv£vMP R«¥ vT£v#

j_ R£v ¾¹U«¥ vµ_ ¸ C_ a°_ ¹·_ ÊûM_ R|hvg

ÁÖ ÊC_ aY|zvYÃÊÈÓU|hv¿P ¹ ¡¥ vÙÊdk a¡¥ v

¾e ¹¡¥ vYÈÜC_a;

u ©©©¡¥ vYÈÜC_ a; M_ RT¿_ ¹YÕÈÊU£v# d_ aT¿_ ¹Y ÕÈÊU£v |hvG_ RYÈÜC_ a; Þ¶ ÊG_ RYÈÜC_ a ; |zvÎÊYÃÊ«¥ vÃÊ¡¥ v|hvCk a·_ ÊYñµ_ ¸YÃÊY#

ÄÊ¡¥ vYÃÊ«¥ vÃÊ¡¥ v³¸C_ a|zvàZ\µ_ ¸YÃÊY#

|zvCa|hm vT£vMP RËÊ{ ©©©|pvZàZ\µ_ ¸YÃÊYfff

Úʵq|zvY«¥ vgÃÊY#

·_ ÊYñµqj_ R«¥ vgÃÊY-

| ©©©\µqûj_ R¼_ ¹YÃÊY#

| ©©©µqj_ RYS ÕÈÊ

D¿_ ¹«¥ vM_ RCa ¿¹U¿_ ¹«¥ vM_ RCa¿P ¹ ;

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 51/54

.` vYC_ aM_ RÿCa # M_ RÃÊdk a M_ RÃÊdk a

.` vY¡q¿_ ¹YÃÊY M_ R¾_ ¹ÙÊM_ R¾_ ¹ÙÊ

.` vYûxhv«¥ vYÃÊY M_R¡¥ vÙÊM_ R¡¥ vÙÊ

D¿_ ¹«¥ vM_ RCa ¿¹U¿_ ¹«¥ vM_ RCa¿P ¹-

K«¥ vñ°q£v.v|pè vyÈÜC_ a ; KM_ R°q«¥ voR|pè vyÈÜC_a ;

|hv³¸µ_ ¸YÈÜC_ a; ûŶ Ç Ê|pè vyÈÜC_ a; Åܾ¶ q|zvC_ aù¾_ ¹|pè vyÈÜC_a;

D¿_ ¹«¥ vM_ RCa ¿¹U¿_ ¹«¥ vM_ RCa¿P ¹ ;

«¥ v|zvYÿ¡qþ±¼¹YY|zvYÿ¡qþCaYY---

ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹# ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹# ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ ;

ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹Y£vC_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ ;

C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#

C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#

C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#C_ a°_ ¹·_ ÊûMV

ÈÓ|zvYÿ¡qþ±¼¹YY|zvYÿ¡qþCaYY ;

|hv³¸µ_ ¸YÈÜC_ a; ûŶ Ç Ê|pè vyÈÜC_ a;

«vYYCaYYÈð ÜCka£v

Ëʼ_ ¹YÕÈð ÊUCk a¡¥ v

C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#C_ a°_ ¹·_ ÊûMV

ÈÓ|zvYÿ¡qþ±¼¹YY|zvYÿ¡qþCaYY ;

{zvCa®©©©·_ ÊÃÊCaM_ R¾k ¹ÙÊCa¾k ¹#

{ ©©©«¥ vTÃʼ_ ¹YCaM_ RCk adk aCa¾k ¹#

.vCa¾¶ qñ·_ ÊÃÊCa|hvdk aÙÊCa¾k ¹ff {zvCa®©©©·_ ÊÃÊCa#

{ ©©©«¥ vT·_ ÊÃÊCa#

.vCa¾¶ qñ·_ ÊÃÊCa#|zvCa¾¶ qñ·_ ÊÃÊCa---

«¥ vY®©©©¡¥ vdVÕÈÊd_ aYC_ aYµ_ ¸Y¡qþCaYY ;

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 52/54

«¥ vY®©©©C_ a°_ ¹CaM_ R¾_ ¹YÃÊYµ_ ¸Y¡qþ¾k ¹; ·_ ÊTCú _ a«¥ vT¡¥ v

|hm vYTCú _ a«¥ vT¡¥ v

¾e ¹Cú _ a«¥ vT¡¥ vdk aCk aoRÎÊCVÈÝ

dk aC_ adk aC_ adk aC_ a³¸C_ aYd_ aYµ_ ¸Y¡qþCaYY ;

|hv³¸µ_ ¸YÈÜC_ a; ûŶ Ç Ê|pè vyÈÜC_ a; Åܾ¶ q|zvC_ aù¾_ ¹|pè vyÈÜC_a*

CVC_ aCa¿XU* C_ aCa¿XU* C_ aCa¿P ¹ *

NC_ a«¥ vµ_ ¸ÃÊ£` vCk aCaMP R¡¥ v

Ï·ÊC_ aY«¥ vg|hvM_ Rà#Ï·ÊÌè ÊY£` v¿_ ¹ff dXU¡vÃʵXU# M_ RYCa¿_ ¹ÃʵXU# IvÌÊY·_ ÊTxzvÿBÌÊY Â` ÊM_ RÁÖ Ê# BÌÊY¾_ ¹Y aH ÎÊCa#|hvÌÊY £vCVj_ Rff

Ï·ÊC_ arqÃÊÃÊY#@Ck aMX¼_ ¹YñÃÊY#

MVÃÊY«¥ vÈÓUJµ_ ¸ü| ©©©µ_ ¸ñ* ¾_ ¹dV|hv¿P ¹¡¥ vµ_ ¸«¥ vYYüÈÜC_ a * .` vYÅܾ¶ _ ¹ÃÊY ¡vU¡vC_ aYd_ aY¾_ ¹Y¡¥ vY ----

«¥ v¿qÈÓU#M_ R¿_ ¹Y ÄÊ¿P ¹ÈÓU#shv¡¥ vY

·_ ÊÙÊÈÓU½µ¸d_ a¡¥ v«¥ v{zv M_ RY«¥vYYÃÊY

.` vYÅܾ¶ _ ¹ÃÊY# .`vY dV¾¶ _ ¹ÃÊY

B«¥ vdV| ©©©¡¥ v¡qM_ R«¥ vgµqCaYY

|hv³¸µ_ ¸YÈÜC_ a; ûŶ Ç Ê|pè vyÈÜC_ a; ¾_ ¹dV|hv¿P ¹¡¥ vµ_ ¸«¥ vYYüÈÜC_ a ;

.` vYMXU|zvCa M_RÃÊCa |hvÁè Ö Ê# JMV|zv|hvg¾qC_ aYÃÊCaÌÊ

B¿_ ¹«¥ vg¿P ¹d_ a «vÔÊIª±¼¹U Y#

BC_ aY·_ ÊYM_RYCaÌÊT «vÔÊIª±¼¹U Y

ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹Y£vC_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#

C_ a°_ ¹·_ ÊûM_ Rû|hvÍÇ Ê¼_ ¹Yshm vT|pvZ

Ŷ Ç ÊT«¥ vTCé _aCa|hvÁè Ö Êrqÿ¡¥ vY ;

Ŷ Ç ÊTM_ RCa|hvCa|hvgÁè Ö Êrqÿ¡¥ vY ;

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 53/54

¡¥ vÌʾ¶ _ ¹TCë _ aÁÖ Ê

£vÁÜÈÜGP RZ|hvdk aÙÊCa¾_ ¹ÌÊ ;

£vÁÜÈÜdk aþC_ adk aÙÊCa¾_ ¹ÌÊ ;

£vÁÜÈÜdk aþ;

£vÁÜÈÜCk aì; £vÁÜÈÜGP RZ|hvÁÜÃÊY«¥ vY£v

û|hv|hvCa·q£vþŶ Ç Ê¼_ ¹YshvÁè Ö ÊCa¾k ¹; BcCaC_ a)T ; C_ a)T ;

C_ a)YÌÊMb R#|hm vÌÊMb R ----

{ ©©©Ca|zv¡¥ v×ê·_ Ê

¾¶ _ ¹Ca|zvC_ a·_ Ê¡¥ v

¾¶ _ ¹Ca|zv¡¥ v×ê·_ Ê

{ ©©©Ca|zvC_ a·_ Ê¡¥ v; .v|pvZ«q¼_ ¹YY«¥vg#«¥ vYC_ a{hmvC_ aCadk a# ÁÜCk aù¿XU#ÁÓUCVþ¿XU; B¾k ¹.vÃʼ_ ¹YCa#

B¾k ¹|zv«¥ vYC_ aCa#

BÁÓUCaYYÁÓU½µ¸dk aIªµ_ ¸YCa¾k ¹7

|zvCaC_ aCaŶ Ç ÊCa#

|zvCaGXUZŶ Ç ÊCa#

|zv«¥ vYüCðò _ a¡¥ v#|zvCa|hm vYC3 _ a×ê ;

®©©©ÈÜ| ©©©ÃÊCaÏ·ÊÃÊcCaUdk aCa¾k ¹ ; |hv³¸µ_ ¸YÈÜC_ a; ûŶ Ç Ê|pè vyÈÜC_ a; O¾k ¹|zv«¥ v¡¥ vCa#

O¾k ¹|zv«¥ vYC_ aCa#

F±¼¹YCk adk a¡¥ v O¡¥ vY|hv ¿¹Ud_ a# F«¥ vCa¿P ¹¡¥ v «¥ vYCaÌÊ|hvCaÌÊ#

û¾XU®©©©ÃÊ¡¥ vYµ_ ¸TÃÊdXÁè Ö Ê# ¾XU~qÃÊ¡¥ vYµ_ ¸Y¿P ¹ÂÊshvÁè Ö Ê# rqµ_ ¸Caûµ_ ¸Ca#

|zv«¥ vYŶ Ü«¥ vCa#

r¯ûŶ Üûµ_ ¸Ca

r¯®©©©Cð _ aCa

8/8/2019 Mahaprasthanam in Telugu

http://slidepdf.com/reader/full/mahaprasthanam-in-telugu 54/54

|hvg¡q¾_ ¹YÃÊñOÍÇ Ê¤ý ÕÈÊUÂÊ#

ÄÊ¡q«¥ vÔÊMP Rj_ RYŶ Ç ÊCa |hv ÂÊfff

jVCa³¸#jVCa³¸# jVCa³¸# jVCa³¸

ÄÊd_ a«¥ vYCaµqÄÊCaYY|zvYÿCa¾k ¹-

F|zv|hvþCa £vÄÊ«¥ vY«¥ vgµ_ ¸YCa¾k ¹; F|zvCé _ aCa ËÊYYÄÊÑ «¥ v«¥ vgµ_ ¸YCa¾k ¹; |hv³¸µ_ ¸YÈÜC_ a; ûŶ Ç Ê|pè vyÈÜC_ a; Åܾ¶ q|zvC_ aù¾_ ¹|pè vyÈÜC_a;

¾_ ¹dV|hv¿P ¹¡¥ vµ_ ¸«¥ vYYüÈÜC_ a ; D¿_ ¹«¥ vM_ RCa ¿¹U¿_ ¹«¥ vM_ RCa¿P ¹ ; «¥ vÏ·ÊU ìjV¼» ¹Y#.vÏ·ÊUìjV¼» ¹Y#

ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹#

ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹# ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#

ÄÊd_ a¡qþ°_ ¹Y£vC_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#

C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#

C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#

C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ#C_ a°_ ¹·_ ÊûMVÈÝ #

CVC_ aCa¿XU* C_ aCa¿XU* C_ aCa¿P ¹ * FÈÓUM_ RCa .` vY ¾¹U¡¥ vCa¿P ¹;

.` vYCVÄÊñCa .` vY cCaUÃÊCa¿P ¹ *