sahastranetra a bestseller on vishnusahasranam dr. shriniwas kashalikar

278
ghÛZ{Ã && 1 &&

Upload: ppkalghatgi

Post on 20-Dec-2014

143 views

Category:

Technology


0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 1 &&

Page 2: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 2 &&

ghÚZÃghÚZÃghÚZÃghÚZÃghÚZÃV•Vr` Amd•Œmr : OmZdmar, 2004V•Vr` Amd•Œmr : OmZdmar, 2004V•Vr` Amd•Œmr : OmZdmar, 2004V•Vr` Amd•Œmr : OmZdmar, 2004V•Vr` Amd•Œmr : OmZdmar, 2004

S>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$a101, E/24, h∞fl[r Ïh∞br,oQ>Hw$oOZrdmS>r amS>,R>mU ([o¸_)- 4000610_m]mB©b : 9869326089\$mZ : 25898934

‡H$meH$ :‡H$meH$ :‡H$meH$ :‡H$meH$ :‡H$meH$ :

gm°. aIm gwhmg ÂhÃgm°. aIm gwhmg ÂhÃgm°. aIm gwhmg ÂhÃgm°. aIm gwhmg ÂhÃgm°. aIm gwhmg ÂhÃ2/3, odO` EZ∑bÏh,dmK]ri ZmH$m,, KmS>]ßXa amS>,R>mU ([)- 400607.\$mZ : 25971834_m]mB©b : 9820898870

ISSHHA

INTERN

A

TIO

NA

LS

OC

IET

YFO

RSU

PERLIVING &H

OLIS

TIC

HE

ALT

HA

DVAN

C

EM

ENT

Page 3: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 3 &&

lr b˙_rZmam`UmZ H$adyZ KVbbr hr gdm,

À`m¿`m gJwU _yVu,

OZVmOZmX©Z

AmoU

_mP [y¡` AmB©-doS>b

d°. [ß. [ß. Vr. OZmX©Z Zmam`U H$emirH$aOZmX©Z Zmam`U H$emirH$aOZmX©Z Zmam`U H$emirH$aOZmX©Z Zmam`U H$emirH$aOZmX©Z Zmam`U H$emirH$a

AmoU

Vr. gm°. Èp∑_Ur OZmX©Z H$emirH$agm°. Èp∑_Ur OZmX©Z H$emirH$agm°. Èp∑_Ur OZmX©Z H$emirH$agm°. Èp∑_Ur OZmX©Z H$emirH$agm°. Èp∑_Ur OZmX©Z H$emirH$a

`mß¿`m MaUr AmXa d H•$Vk ‡_^md[yd©H$

A[©U Agm.

- lroZdmg

Page 4: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 4 &&

ˆX≤JVˆX≤JVˆX≤JVˆX≤JVˆX≤JV

_m›`da dmMH$ ÒZhr,gmXa ‡Um_.ghÛZÃ CKS>Î`m]‘b _Zï[yd©H$ Y›`dmX AmoU AdbmH$Z gmh˘`mV Am[b g‡_ ghf©ÒdmJV. VwÂhmbm `m gmh˘`mV _yi gßÒH•$V odÓUwghÛZm_ ÒVmÃ, À`mVrb odÓUy¿`m EH$hOma _amR>r ZmdmßM _amR>r AW© AmoU À`m AWm™_YyZ _bm OmUdbbm Ame` AZw dm`bmo_ib.

hm Ame` ÒdVï¿`mM AßV`m©_r Ò\w$abm Amh Ag Oa Vw_¿`mVrb ‡À`H$mbm dmQ>b À`mVH$mhrhr dmdJ Zmhr. H$maU hm e„X]’ Ame` dmÒVodH$ e„XmVrV AmoU ApÒVÀdm¿`m dOmoUd¿`m _ybÛmVmer EH$Ord Amh. OmVr, Y_©, amÔ≠>r`Àd, dße, gßÒH•$Vr, Ï`dgm`, qbJ,‡d•Œmr, odMma, odH$mg, d` dJ°a ododY ‡H$ma¿`m dJuH$aUmVrb ‡À`H$m¿`m _ybmYmamerVm EH$mÀ_ Amh. À`m_wi hr AmZßX gßOrdZr IË`m AWu VwÂhm gdm™MrM Amh d amhrb.

VwÂhm gdm™¿`m AßVaßJrMß h A_•V, gßHw$oMV[UmH$Sy>Z odembÀdmH$S>, Y_©dS>mH$Sy>Z gˆX`CXmaVH$S> , d°MmnaH$ Jwbm_rVyZ gÀ`m¿`m ‡oMVrH$S> , Xw]i[UmH$Sy>Z gm_œ`m©H$S> AmoUod[fimdÒWVyZ gß[fiVH$S> ZUmar odúH$Î`mUH$mar gßOrdZr Amh Aer ImÃr hmV amohÎ`m_wih H$R>rU H$m_ _m¬`m gmaª`m AoV gm_m›` Ï`∫$sH$Sy>Z [ma [S>bß`. ¯m AVß`m©_r¿`mA_•V[mZmZß AmoU A_•VmZw dmZß gd™H$f d° o∫$H$ AmoU d°oúH$ H$Î`mUmMm ‡À`j AodÓH$maH$gm hmB©b V [mhˇ.

odÓUwghÛZm_mMm ghÛZÃmV AmT>iUmam Ame` ÂhUO gÀ`mMr ‡oMVr. hr ‡oMVr ÂhUOH$m` d Vr odúH$Î`mUH$mar EH$mÀ_VMr H$er ]Zb V [mh˛`m. ‡W_ Ï`o∫$ AmoU odúmbmAßV]m© Ï`m[UmË`m m gÀ`mMr ‡oMVr ÂhUO H$m` h EH$m CXmhaUmZ g_OyZ KD$.

[ohbß CXmhaU drO¿`m ]Î]Mß KD$. ]Î] drO_wi "[Q>Vm' VgM gOrd AmoU oZOudoMaßVZ gÀ`m_wi oH´$`merb hmVmV. `m gÀ`mbmM, [wÈfmH•$Vr, oede∫$s, b˙_rZmam`U,amYmH•$ÓU dJ°a ¤ß¤mß¿`m Í$[mV dU©Z H$aVmV. \$∫$ drO¿`m ]Î]bm À`mM _yiÒdÍ$[ drOAmh h H$iV Zmhr. À`m_wi drO¿`m ]Î]bm drO_` ApÒVÀdmZ A_a, d ÒdVßà hmVm VZmhr d BVa ]Î]mß¿`m _yiÒdÍ$[mer EH$Ord AgUmË`m drOVÀdmer g_ag hmVm V Zmhr.`m CbQ> _mUgmbm _mà ÒdVï¿`m AßV`m©_r d odúmßV`m©_r AIßS>VZ AgbÎ`m oMaßVZ[a_VÀdm_wi odúmVrb MamMambm oH$`merb ApÒVÀd Amh h H$iV. VgM À`m [a_VÀdmerhmUmË`m g_agV¿`m OmUrdV A_`m©X, A_a d ÒdVßà hmVm V. odúmßV]m©¯ Ï`m[UmË`moMV≤ÒdÍ$[mZ odemb hmVm V. AWm©V ]Î] AmoU drOMm gß mJ oVgË`m KQ>H$m_wi hmVm.Va _mZd AmoU gÀ` mßM _rbZ, À`m_wi _mZdmbm OmUdUmar gÀ`mMr ‡oMVr AmoU oVMm

Page 5: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 5 &&

AodÓH$ma d°oúH$ gÀ`m¿`m gŒmZM KSy>Z `V AgVmV. VgM AmUIr EH$ _hŒdmMr ]m]ÂhUO ]Î] \w$Q>bm Var drO Oer ZÔ> hmV Zmhr. À`mM‡_mU _ZwÓ` Xh ZÔ> Pmbm Va _ZwÓ`ÒdVï¿`m _yi ÒdÍ$[mV A_a amhVm.

ÒdVïM h odemb A_a Í$[ odgaU AmoU ÒdVïbm H$di Xh, g_OwVr, ^mdZm, l’m,H$Î[Zm, odMma, gßH$V g_OU ÂhUO ÒdVï¿`m Zúa Aßembm gß[yU© (d emúV) g_OU.Aem ¯m Imbda Í$ObÎ`m g_OwVrbm Xh]w’r ÂhUVmV. AmUIr Ò[Ô> H$am`Mß Va AgßÂhUVm B©b earam¿`m ZI, XmV dJ°a EH$m N>mQ>Ámem mJmbm gß[yU© eara g_OU hr OerJ\$bV Amh. EH$ _yb^yV ´_ Amh, O]a AßYodúmg Amh.

Xh]w’r_wiM Am[U Am[bß g_W© d odemb ÒdÍ$[ odgÍ$Z jw–ÀdmMm AodÓH$ma H$arVOJVm. H$Yr ÒdVïM V`ma H$bÎ`m XdH$Î[ZM, odMmamßM, dm ÒdVï¿`m dmgZm, mdZm dmjw– ÒdmWm™M Jwbm_ ]ZVm Va H$Yr BVamßZm Jwbm_ ]ZdVm. H$Yr ÒdVïbm Va H$Yr H$YrBVamßZm `mVZm XVm. AJVrH$Vm d qhÛ[Um `mßMm AKmar h°Xmg _J Am_¿`m d°`o∫$H$,H$m°Qw>ßo]H$, e°joUH$, amOH$s` dJ°a OrdZm¿`m gd© jÃmV AmH´$mi-odH´$mi Í$[ YmaU H$aVmd gmar _mZdVm ]oMamI H$aUmË`m odZme[dm™M `mZH$ d oH$igdmU bmU gd©Ã d gVV[gÍ$ bmJV.

[U m ßH$a [napÒWVrVyZ gÀ`m¿`m ‡oMVr¿`m H$Î`mUH$mar AodÓH$mamMr ‡oH´$`m EIm⁄mCf‡_mU ]h˛VH$mß¿`m ZH$iV H$er CX`mbm V AmoU WmdH$me oVMr [naUVr odúÏ`m[r_hmgy`mX`mV H$er hmV V WmS>∑`mV [mhˇ.

ghÛZÃmVyZ Umar gÀ`mMr ‡oMVr oH$Vrhr H$_r AoYH$ Agbr Var OrdZmMr OmU dmT>dUmard Òdgm_œ`m©Mr ImÃr [Q>dUmar AgÎ`m_wi oVMm Om _hŒdmMm —Ì` [naUm_ hmB©b VmÂhUO oZ^©`Vm `U. H$m`©e∫$s, kmZe∫$s d B¿N>me∫$tMm CJ_ Aer hr gßOrdZr Amh.gm_m›` Ï`mdhmnaH$ oOdßV[UmMm AZw^d OdT>m AÒgb d Iam AgVm. À`m¿`m oH$À`H$[Q>rZß m gßOrdZrMm Iam AZw d AgÎ`m_wi qMVm, ]M°Zr, Aghm`Vm, d°\$Î`, AÒdÒWVm,H$miOr, ^rVr qH$dm ¯mßZm XS>d `mgmR>r AmUbb CgZ Y°`©, _JÍ$ar, AmT>ÁVm `mß¿`m_Jao_R>rVyZ gwQ>H$m hmD$Z H$mUÀ`mhr d°`o∫$H$ dm gm_moOH$ gßH$Q>mV Z S>J_JVm À`mMm_wH$m]bm H$a `mM gm_œ ©, Y° © d AmÀ_odúmg B©b.

Y°`© d AmÀ_odúmgm_wi AmoU odH•$V d•ŒmtM XS>[U Xya PmÎ`m_wi AmOy]mOybm, KarXmar,emim H$m∞bOmV, H$maIm›`mV , H$m`m©b`mV, eVrdmS>r ]mJm`VrV, gßemYZ gßÒWmV VUmd_w∫$dmVmdaU V`ma hmB©b. À`m_wi _wb AmoU H$oZ> bmH$ [aÒ[amßer AmoU doS>bYmË`mßer ddna>mßer AoYH$ _mH$i ]ZVrb À`mM‡_mU BVamßda Adbß]yZ AgUma d•’hr gwaojVVmAZw dy bmJVrb. Ka, emim, H$m∞bO, H$maImZ, ÈΩUmb , eVr dJ°a gd© jÃmV g_OyVXmad oZ © gßdmXmMß ‡gfi dmVmdaU V`ma hmB©b. _ÇmmVßVyß¿`m VwQ> `mZß oZH$m_r Pmbb Ad`d_ÇmmVßVy OmS> `mZß [w›hm gMVZ AmoU H$m ©aV ÏhmdV, À`m‡_mU oZ © gßdmXm¿`m gßOrdZr_wigd©M jÃmV ZdOrdZ gßMmab.

Page 6: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 6 &&

dna>mß¿`m, A‹`m[H$mß¿`m, doS>bYmË`mß¿`m, _mbH$mß¿`m, [wT>mË`mß¿`m, ^rVr[m`r odH•$VAmoU dna> oZH$m_r PmbÎ`m H$m°Qw>ßo]H$, e°joUH$, H$m`m©b`rZ, Am°⁄moJH$, amOH$s`, Ymo_©H$Aem gd© jÃmV g‹`m Mmbbbr gX≤gX≤oddH$mMr JiM[r, XS>[UyH$, JwX_a Wmß]yZ m gd©jÃmV gX≤gX≤oddH$mMm ZdM°V›`Xm`r ‡dmh gwÍ$ hmB©b.

AmßVnaH$ EH$mÀ_VVyZ odH$ogV hmUmË`m m gßdmXm_wi OrdZm¿`m gd© jÃm_‹ AodMmar,]mMm]mMr, oWÑa Hw$aKmS>Ám, Hw$pÀgV Hw$Mmi∑`m, T>m|Jr _wbmIVr, bmMma- ÒVwVrÒVmÃ,dm¯mV ]S>]S>, oZb©Çm Iwbmg, jw– hdXmd, Hw$oQ>b CbQ> V[mg `m, ohe]r gÑm_gbVr,hrZ Ib]V, _Vb]r ]Vmd `m, XwÔ> A\$dm, \$gd Xmd, ImQ> ‡ÒW H$_r hmD$ bmJb.]O]m]Xma odYmZ, ImQ>r AmúmgZ, ZH$br mfU]mOr, [mH$i KmfUm]mOr mßMm ‡^mdAmgÍ$ bmJb. gX≤gX≤oddH$ JwX_aÎ`m_wi V`ma hmUmË`m AgßVmfmbm H$Î`mUH$mar ‡aUm,—Ô>r, odMma d mdZmßMr dmQ> o_ib AmoU AgßVmfmVyZ V`ma hmUmË`m odZmeH$mar mdZm,odMma AmoU H•$VrMß [nadV©Z gO©Zerb d odKmVH$ mdZm, odMma, mOZm d H•$Vr_‹ hmD$bmJb. [naUm_r H$m°Qw>ßo]H$ OrdZmV AmÀ_r`Vm[yU© dmJUyH$sM Zd gßH$V odH$ogV hmV OmVrb.e°joUH$ jÃmV hmUmË`m ]Xbmß_wi [mQ>mWu, [wÒVH$mWu, [arjmWu, Ï`dgm`mWu Ag oejUgÀ`mo^_wI ]Zb. gÀ`mo^_wI [na_mUmZ gd© ‡H$ma¿`m oejUmbm gm_moOH$ ohVmMm [m`md hVy o_ib. amOH$s` jÃmVrb ododY C[H´$_ AmoU mOZm AoYH$moYH$ H$bAßV y©V H$brOmVrb, eVr AmoU Am°⁄moJH$ jÃmß_Yrb `mOZm H$di eV_Oya d H$m_Jmamß¿`m qH$dmO_rZXma AmoU C⁄mOH$mß¿`m ZÏhVa gdm™¿`m H$Î`mUm¿`m —Ô>rZ ]ZdÎ`m OmVrb d EHy$UMg_mOm_‹ gX≤gX≤oddH$mMß ‡gfi d CÀgmhOZH$ ApÒVÀd AoYH$moYH$ ‡_mUmV AodÓH•$VhmB©b.

gÀ‡aUm d gX≤odMmamß¿`m ‡^mdr ‡JQ>Zm_wi AmOda Hwß$oR>V dm ]]ßX AgUmË`m d°`o∫$H$OrdZmVrb Ï`gZmYrZVm, H$_r hmB©b. H$m°Qw>ßo]H$ H$bh AmoU d° o∫$H$ eÃwÀd H$_r hmVrb.]mbgßJm[Z gwYmab. d•’ o[T>rer oXbO_mB© hmB©b.AmßVnaH$ g_mYmZm_wi AmoU ododYjÃmVrb ]Xbmß_wi amO¿`m H$m_mVrb d°`o∫$H$ d gm_moOH$ g_•’r AmoU ‡JÎ^VmOm[mg `mMr j_Vm OmUdb. À`m_wi ÒdVï>¿`m H$V©Ï`mVrb gm¢X`m©Mm d gm_œ`m©Mm ZdmgmjmÀH$ma hmD$Z À`modf`r AmÒWm dmQy> bmJb. amO¿`m H$m_mVbm Om_, CaH$ d g_mYmZdmT>b. g_mYmZ, CÀgmh AmoU AmÀ_r`V¿`m gßOrdZr_wi [°gm, gŒmm, _mR>[Um, AoYH$ma,odbmg, oXImD$[Um mMß dS> H$_r hmB©b. gmhoOH$M MwH$m, ‡_mX d Jw›h mßMß ‡_mU H$_rhmB©b.

Aem VËhZß Ï`o∫$ AmoU ododY jÃmV H$Î[ZmVrb ohVH$mar ]Xb KSy>Z `Vrb d V[aÒ[amßZm [mfH$ hmD$Z Ï`o∫$ d g_mOmM AoYH$moYH$ ohV hmV OmB©b. m gmË`mMm V[erb`m oR>H$mUr A‡ÒVwV Amh.[aßVw À`modf`r ZrQ> H$Î[Zm `mgmR>r EImX CXmhaU [mhU Z∏$sAmdÌ`H$ Amh.

oejU jÃmMß CXmhaU KVÎ`mg Agß gmßJVm B©b H$s oZ © d ‡JÎ^ od⁄mWu, A‹`m[H$,

Page 7: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 7 &&

oejUV¡k mß¿`mV gwgßdmX hmD$Z ‡_mU[Ã, [XÏ`m, [arjm, gßÒWm, oejUImÀ`mM OmMH$oZ`_ d ]ßYZ mßM ‡m]Î` H$_r hmD$Z kmZm]am]aM ‡À`jmZw d, H$m°eÎ`, gO©ZerbVm,VßÃkmZ, CÀ[mXH$Vm d mß¿`m]am]aM AmZßX, oZ © Vm, gm_œ © XUmar gÀ`mMr ‡oMVr mßZm`mΩ` V _hÀd XUmaß oejU odH$ogV hmD$ bmJb. H$di H$mhr gßÒWm_‹` V H$m|S>bb ZamhVm OrdZm¿`m gd© jÃmV V C[b„Y hmD$ bmJb. oejUmgmR>r emim H$m∞bOM hd Aer[napÒWVr amhUma Zmhr. eV, ]±H$m, ÈΩUmb , C⁄mJ, _ßoXa gd©Ã C[b„Y hmD$ bmJÎ`m_wigd© [´H$maM oejU od⁄mœ`m™Zm A‰`mgH´$_mMr, Ï`dgm`mMr oZdS> H$a `mgmR>r [wÓH$igßYr amhVrb. VgM A‰`mgH´$_ d Ï`dgm` ]Xb `m¿`mhr gßYr C[b„Y hmVrb. À`m_wi_mR>[UmgmR>r, [°emgmR>r, [mQ>mgmR>r dm J°ag_OwVr[m`r dm odoeÔ> dS>m[m`r EIm⁄mA‰`mgH´$_mgmR>r OrdmMm AmQ>m[rQ>m H$aUmË`m d EIm⁄m A‰`mgH´$_mV dm Ï`dgm`mVAS>Hy$Z [S>UmË`m [arjm, gßÒWm, amZQ>r gßÒWm, [wÒVH$s [mßoS>À` , amOH$s` ‡^md d X]mdVgM OmMH$ oZ`_ d ]ßYZ BÀ`mXt¿`m ghmÊ`mZ H$mQ>ÁmdYr _wb d [mbH$mßZm dR>rg YÍ$ZÒdVïMm d g_mOmMm KmV H$aUmË`m XbmbmßMr d _∑VXmamßMr CR>mR>d H$_r hmB©b.

od⁄mO©Z AmoU Ï`dgm` mß¿`mgmR>r MmbbÎ`m amZQ>r Ò[YMr VgM od⁄mO©Z d Ï`dgm`mVrbhrZV_ S>md[MmßMr JaO Zmhrer hmD$Z Ï`∫$sVrb gdmŒm_ [°byß¿`m Om[mgZbm d AodÓH$mambm‡mÀgmhZ o_ib.

oZ © gwgßdmXmVyZ hmUmË`m Ï`o∫$odH$mgmM [S>gmX gd© jÃmß_‹ C_Qy>Z À`mßM AoY>mZ dÒdÍ$[ oZH$m[ hm `mMr _hm‡oH$`m dJ KB©b. À`m_wi bm`H$ d ‡m_moUH$ Ï`∫$s®Zm e°joUH$,d°⁄H$s`, Am°⁄moJH$, AmoW©H$, amOH$s`, Ymo_©H$ BÀ`mXr gd© jÃmV AoYH$ma d _hÀd ‡m·hmD$Z À`mß¿`mVrb CŒm_ JwUmßMm À`mßZm AmoU BVa gdm™Zm AoYH$moYH$ \$m`Xm o_iy bmJb.

^m°oVH$ gÀ`m¿`m ]m°o’H$ AmH$bZmbm d AmÀ_odÓH$mambm odkmZ ÂhUVmV. OrdZmVrbCXmŒmV¿`m mdoZH$ AmH$bZmbm d AmÀ_odÓH$mambm OrdZmVbß H$mÏ` H$bm d ZmQ>Á ÂhUVmV.d°oúH$ gÀ`m¿`m ‡oMVrbm ÂhUOM ÒdVï¿`mM _yi Í$[mer V–x[ hm `mbm AmÀ_kmZÂhUVmV. [ydu¿`m H$mimV AmÀ_kmZr d BVa l> od yVr hmD$Z JÎ`m. Varhr AmO[ ™V¿`mBoVhmgmV CXmŒmVm d gß[fiVm, H$Yrhr gd© ÒVamßda EH$Ã ZmßXÎ`m ZmhrV. [aßVw g‹`m¿`mH$mimMßM d°oeÓQ>Á Agß Amh H$s AmÀ_kmZ d gß[fiVm gmd©oÃH$ hmVrb. B©úa gd© MamMamVAmh Ag oeH$dmd bmJUma Zmhr d X`m -Y_© H$am Aghr gmßJmd bmJUma Zmhr. H$maUgmjmÀH$ma d g_•’r gdm™Zm gm‹` hmVrb. `m ‡oH´$`Mm EH$ ^mJ ÂhUOM gßVmßZr oXbbrgdm™Zm gwb^ d VmßoÃH$—ÓQ>Ám oH$ÎÔ>Vm Zgbbr ""Zm_gmYZm'' À`mßMß h H$m`© ÂhUOA‹`mpÀ_H$ OrdZJßJm [•œdrda AmU `mMß ^JraWmgmaIß _hÀH$m`© hm`. À`m_wi _rodÓUwghÛmZm_m_‹ AgbÎ`m VmßoÃH$VM AßJ AgbÎ`m ›`mgmßMm Chm[mh H$bbm Zmhr.›`mg ÂhUO H$m` dJ°a OmU `mMr B¿N>m AgUmË`mßZr BVa J´ßW dm AoYH$mar Ï`∫$s®MmAmYma ø`mdm.

`m AJmXaMß gmaß Ò[Ô>rH$aU dmMbß Varhr Zm_Ò_aUm_‹ qH$dm odÓUwghÛZm_m¿`m Ame`mV

Page 8: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 8 &&

C‹d©Jm_r H´$mßVrMm COm©ÛmV Amh Agß ÂhßQ>b Va À`mV H$mhr J°a Zmhr. H$maU XdmMr ∫$s dmZm_Ò_aU mßMm gß]ßY gm_moOH$ gß[fiVer H$YrM KmVbm Jbm ZÏhVm. qH$]hZm Zm_Ò_aUmMrgmßJS> oZagVm, oZÓH$s`Vm, CXmgrZVm, AßXl’m ]wdm]mOr mß¿`mer KmVbr OmV. h AWm©VMAÀ ßV MwH$sM Amh. mCbQ> ghÛZÃmV m°oVH$ gÀ`, mdoZH$ CXmaVm AmoU d°oúH$ gÀ`mßMr‡oMVr mßMr AIßS>Vm d EH$mÀ_Vm AmT>ib. m gÂ`J≤ AZw dmV oZ © Vm, gwgßdmX AmoU[gm`XmZmMr [yVu mßMr ]rO AmhV, Ò\y$VuÒÃmV AmhV. [ydr©¿`m _hm[wÈfmß¿`m A‹`mpÀ_H$ d^m°oVH$ H´$mßVr¿`m VŒdkmZmßZrM hr EH$mÀ_Vm [naUVr Amh. ÂhUyZM d° o∫$H$ AmoU d°oúH$H$Î`mU d g_•’rMr À`mV h_r Amh. ÂhUyZM d°`o∫$H$ AmoU d°oúH$ H$Î`mU d g_•’rMrÀ`mV h_r Amh.

gÀ`mMm emY hr ÒdV>ïer gßdmX gmY `mMr ‡oH´$`m AgÎ`mZ B©úamer ÂhUOM ÒdVï¿`m_yi ÒdÍ$[mer gßdmX gmYbm Om`bm AmoU bIH$mMr C[pÒWVr Zmhrer Ïhm`bm [mfH$R>amdr Aer _mßS>Ur O_yZ Ambr Amh.

odÓUwghÛZm_m_‹` [wZÍ$∫$s d [mR>o^fiVm AgÎ`m_wi AmoU oM›_`mZßX, AmJme AmoUBVamßZr dJdJi AW© bmdÎ`m_wi odÓUwghÛZm_m_‹ H$moher p∑bÔ>Vm V d dmMUmË`mMmJm|Yi CS>Vm h Ia Amh [aßVw ghÛZÃm¿`m dmMZmZ gÀ`mMr ‡oMVr D$Z Jm|Yi ZÔ> hmB©b.À`mM‡_mU odÓUwghÛZm_, gÀ`Zmam`UmMr [yOm d qhXw Y_© mßMß AVwQ> ZmVß m_wi hmUmargm߇Xmo`H$ [yd©J´hmßMm Am^mghr ghÛZÃmߤma hmUmË`m AmH$bZmZ ZÔ> hmB©b Agm adgmdmQ>Vm. VgM gÀ`Zmam`Umgmaª`m gd©M [yOm-[mR>mXr‡WmßM __© bjmV `B©b d dmXr-‡oVdmXr Ao^oZde gß[Vrb Aer ImÃr dmQ>V. gdm™Zm gÀ`mMr ‡oMVr d g_•’rMr ‡mflVrÂhUOM C‹d©Jm_r dm ÒdmÀÂ`dmXr H´$mßVr. oVMr hr drO VwÂhmbm ÒdmÀÂ`^mdmZß g_o[©VAgb.

ghÛZÃmVrb C‹d©Jm_r H´$mßVrMß ]rOm_•V ÂhUOM Vw_¿`m AßV`m©_r d gdm™V`m©_r AgUmaßÒdÍ$[m_•V IamIa AÒgb Amh H$s Zmhr h VwÂhrMß R>adm`Mß Amh. V gm[ß Omdß ÂhUyZ l’mÂhUO H$m` h [mhˇ. l’m ÂhUO ÒdV>ïMr gßHw$oMV ]w’r R>adb VM Iaß BVa gmaß ImQ>ß AgßÂhU `mMm AmVVm`r[Um Q>mH$Uß. Aem l’Zß _yi ÒdÍ$[mMr ‡oMVr `Uß gm[ß OmVß. [aßVwAmO l’¿`m ZmdmImbr ÒdVïMr ]w’r JhmU Q>mH$ `mMm d XwgË`m¿`m _yI©[Umda o^ÒVR>d `mMm ‡H$ma MmbVm. Agbr l’m ÂhUO AmÀ_KmVmbm d BVamß¿`m KmVmbm oZ_ßÃUhm`. À`m_wi ÒdVï¿`m gßHw$oMV ]w’rbm ‡_mU Z _mZVm [U À`mM]am]a _m¬`m gd©ÒdrghOgß d Aem _yI©[Umda odúmg Z R>dVm VwÂhr gÀ`mMr H$mg YÍ$Z gÀ`m¿`m ‡oMVrerVS>OmS> Z H$aVm m ]rOm_•VmMm ÒdrH$ma d À`mJ H$amdm. h gm[ß Ïhmdß mgmR>r AmpÒVH$ dZmpÒVH$ m e„XmßMr Ï`mª`m bjmV KVbr Va V C[`w∫$ R>ab. Iam ApÒVH$ Vm, Om H$digÀ`mda gß[yU©[U odúmg R>dVm, qH$]hZm H$di gÀ` h Ia oMaH$mbrZ ApÒVÀd AgÎ`mMr‡oMVr KVm. Iam ZmpÒVH$ Vm Om ÒdVï¿`m gßHw$oMV ]w’r, H$Î[Zm, ^mdZm, dmgZm `mßMgm[jÀd OmUyZ À`mß¿`mda gß[yU© gÀ` ÂhUyZ odúmg R>drV Zmhr. Vm `m —Ô>rZ [mohÎ`mg

Page 9: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 9 &&

À`mJr, mJr, gßV, F$fr h Ia AmpÒVH$ d VM Ia ZmpÒVH$ AgÎ`mMß bjmV B©b.À`mM‡_mUAmpÒVH$V¿`m dm ZmpÒVH$V¿`m ZmdmImbr AmOH$mb Mmbbbß ]h˛VH$ gmaß ÂhUO qhÛVmd emfU AmoU m]S>[Um d Aghm` XrZ[Um mßZm Am_ßÃU AgÎ`mM ‹`mZmV B©b. edQ>rgÀ`m¿`m ‡oMVr AmUIr EH$m ]m]rMß Ò[Ô>rH$aU XIrb Z∏$s C[ w∫$ R>ab. Vr ]m] ÂhUOAme`mMr ‡oMVr KVmZm `Umam oVM XIrb Z∏$s C[`w∫$ R>ab. Vr ]m] ÂhUO Ame`mMr‡oMVr KVmZm Umam oVM e„XmßH$Z H$aUmË`modf`r Umam odMma. ghÛZÃmVrb Ame`mMße„XmßH$Z h lroZdmg H$emirH$a ¯m Ï`∫$sMß H$m`© ZÏh. qH$]h˛Zm Ï`∫$s ÂhUyZ Hw$Urhr,À`mM _mVmo[Vm , AZwdßoeH$Vm, O›_ BÀ`mXr, Ï`∫$s¿`m H$m`m©bm [m`m yV Aem ]m]r R>adyZ‡m· H$Í$ eH$V Zmhr. EIm⁄m H$[mVyZ JßJm[´meZmMm mJ Ambm Var Vm H$[ hm JßJMm H$Vm©ZgVm h Ogß Iaß V¤VM h Amh. VgM H$[ \w$Q>H$m Agbm Var Om Am[U JßJbm H$_r[Um XVZmhr À`mM‡_mUMH$di _m¬`m jw–Àdm_wi VwÂhr Ame`mbm Jm°UÀd XUß mΩ` R>aUma Zmhr.

Ï`mdhmnaH$ —ÓQ>Ám _mà ghÛZÃmVrb gd© ÃwQ>tZm _r O]m]Xma Amh d O_¿`m ]mOyM l`_mP AmB©-doS>b, Hw$Qw>ß]r`, JwÈOZ, ghmH$mar, o_à d ohVqMVH$, ÈΩU d od⁄mœ`m™Zm Amh.

`m oR>H$mUr H$.B©.E_≤. hm∞pÒ[Q>b¿`m S>rZ S>m∞. ‡km [°. od^mJ‡_wI S>m∞. gm°. H|$XyH$a, od^mJmVrb¡`> d H$oZ> ghH$mar mß¿`m goX¿N>m d ododY ‡gßJr À`mßZr H$bbß ghH$m`©, lr. o_qbX_mB©UH$a AmoU dßXZm Zm]a mßZr XmIdbbr odbjU AmÒWm d CÀgmh, gwZrV Q>, [wÌH$aoeH$maImZ, S>m∞. O`lr JS>H$ar, S>m∞.A_a gmb[wa, dJ°a|er PmbÎ`m MMm© VgM S>m∞. _h|ß–H$mßXiH$a, S>m∞. H$_imH$a Hw$bH$Uu, ‡m. gw mf AßJS>r dJ°a AZH$ o_ÃmßZr dimdir H$bbßghH$m © d _m¬`m _wbr oM. _w∫$m, oM. CoO©Vm d [ÀZr S>m∞. gm°.od^m mZr AmOda ododY ‡gßJroXbbr g_OyVXma gmW `m]‘b À`mßMm F$UoZXg H$aUß `mΩ` R>ab. [aßVw Zm_oZXe ZdH$bÎ`m Aem AZH$mßM Am^ma _mZUß À`mhˇZhr amÒV d AmdÌ`H$ R>ab,

edQ>r S>r.Q>r.[r. Mr gßÒWm "oZo_©Vr' d "‡H$meH$' mßM Am^ma _mZVm d XJV [yU© H$aVm.

Am[bm Z_´

lroZdmg OZmX©Z H$emirH$alroZdmg OZmX©Z H$emirH$alroZdmg OZmX©Z H$emirH$alroZdmg OZmX©Z H$emirH$alroZdmg OZmX©Z H$emirH$a

Page 10: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 10 &&

"ghÛZÃ' ¯m [wÒVH$m¿`m [ohÎ`m d XwgË`m Amd•Œmrbm MmIßXi, od¤mZ dgˆX` dmMH$mßMm AÀ ßV CÀH•$Ô> ‡oVgmX o_imbm. X° ZdmH$mi_‹ gß[mXH$ ZriHß$R>ImoS>bH$a `mßZr Jm°ad[yU© Agm AJ´bIM obohbm."ghÛZÃ' ¿`m dmMZmZoH$À`H$mßZm AX≤^wV g_mYmZ d gm_œ`© AZw^dmbm Amb.

S>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$aS>m∞. lroZdmg OZmX©Z H$emirH$a

Page 11: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 11 &&

lr odÓUwghÛZm_ ÒVmÃ-]mYm_•V ‡maß^$&lr JUem` Z_ïlr JUem` Z_ïlr JUem` Z_ïlr JUem` Z_ïlr JUem` Z_ï

lr JUembm Z_ÒH$ma Agm.

[•œdr (JßY), Am[(Í$[), VO(ag), dm w(Ò[e©), AmH$me (e„X) hr [ßM_hm wVAgyZ, odúmÀ[Œmr¿`m EH$m Ò[Ô>rH$aUmZwgma [wÈf-‡H•$Vr[mgyZ AmH$me d [wT> BVa_hm^yV (MamMa) V`ma Pmbr. AmH$me= e„X ]´˜=JU[Vr. ÂhUyZAmÀ_‡oMVrgmR>r ÒdVï¿`m _ybmYmamMr-JU[VrMr Amaß^rM Z_´Vm[yd©H$ AmR>dUd ‡mW©Zm H$br OmV.

lr dXÏ`mgm` Z_ï$&lr dXÏ`mgm` Z_ï$&lr dXÏ`mgm` Z_ï$&lr dXÏ`mgm` Z_ï$&lr dXÏ`mgm` Z_ï$&

lr dXÏ`mgmZm dßXZ Agm. _hm^maVH$ma Ï`mg _hfu odÓUwghÛZm_mMhrH$V AgÎ`mZ odÓUwghÛZm_maß^r _hfu Ï`mgmßZm, ÂhUOM À`mß¿`m AmÀ_kmZr‡kbm ÂhUOM ÒdVï¿`m AmÀ_Í$[mbmhr dßXZ H$b OmV.

`Ò` Ò_aU_mÃU O›_gßgma]ßYZmV≤ $&&`Ò` Ò_aU_mÃU O›_gßgma]ßYZmV≤ $&&`Ò` Ò_aU_mÃU O›_gßgma]ßYZmV≤ $&&`Ò` Ò_aU_mÃU O›_gßgma]ßYZmV≤ $&&`Ò` Ò_aU_mÃU O›_gßgma]ßYZmV≤ $&&

od_w¿`V Z_ÒVÒ_° odÓUd ‡^odÓUd $&&1&&od_w¿`V Z_ÒVÒ_° odÓUd ‡^odÓUd $&&1&&od_w¿`V Z_ÒVÒ_° odÓUd ‡^odÓUd $&&1&&od_w¿`V Z_ÒVÒ_° odÓUd ‡^odÓUd $&&1&&od_w¿`V Z_ÒVÒ_° odÓUd ‡^odÓUd $&&1&&

¡`m¿`m H$di AmR>dUrZhr O›_ AmoU _•À`y¿`m gmßgmnaH$ MH´$mVyZ ÂhUOAk d [amdbß]r Xhmo^_mZr ApÒVÀdmVyZ _w∫$s o_iV À`m gmË`m odúmbmÏ`m[UmË`m Y_©g߇Xm`mVrV- odMmamVrV A_a gÀ`mbm ^JdmZ lr odÓUybm _mP( _m¬`m _`m©oXV ApÒVÀdmM ) gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV$ &&1&&

Z_ï g_ÒV^yVmZm_moX^yVm` y^•V$&&Z_ï g_ÒV^yVmZm_moX^yVm` y^•V$&&Z_ï g_ÒV^yVmZm_moX^yVm` y^•V$&&Z_ï g_ÒV^yVmZm_moX^yVm` y^•V$&&Z_ï g_ÒV^yVmZm_moX^yVm` y^•V$&&

AZH$Í$[Í$[m` odÓUd ‡^odÓUd$&&2&&AZH$Í$[Í$[m` odÓUd ‡^odÓUd$&&2&&AZH$Í$[Í$[m` odÓUd ‡^odÓUd$&&2&&AZH$Í$[Í$[m` odÓUd ‡^odÓUd$&&2&&AZH$Í$[Í$[m` odÓUd ‡^odÓUd$&&2&&

gd©gm_m›`[U [mM _hm^yVmß_‹` dJuH•$V H$bÎ`m MamMa _yi [XmWm™Mhr O_yi À`m AZH$mZH$ Í$[mVrb OJV≤Òdm_r odÓUybm _mP ([w›hm [w›hm) gmÔ>mßJZ_ÒH$ma AgmV.

d°eß[m`Z CdmMd°eß[m`Z CdmMd°eß[m`Z CdmMd°eß[m`Z CdmMd°eß[m`Z CdmM

lwÀdm Y_m©ZefU [mdZmoZ M gd©eïlwÀdm Y_m©ZefU [mdZmoZ M gd©eïlwÀdm Y_m©ZefU [mdZmoZ M gd©eïlwÀdm Y_m©ZefU [mdZmoZ M gd©eïlwÀdm Y_m©ZefU [mdZmoZ M gd©eï

`woYo>aï em›VZdß [wZadm‰`^mfV$&&3&&`woYo>aï em›VZdß [wZadm‰`^mfV$&&3&&`woYo>aï em›VZdß [wZadm‰`^mfV$&&3&&`woYo>aï em›VZdß [wZadm‰`^mfV$&&3&&`woYo>aï em›VZdß [wZadm‰`^mfV$&&3&&

Page 12: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 12 &&

d°eß[m`Z F$fr OZ_O` amOmbm ÂhUVmV, ""^rÓ_mMm`m™H$Sy>Z gß[yU© [odà Y_©d Y_m©Mma `mß¿`mgß]ßYrM oddMZ EHy$Z Y_©amO `woYo>a ^rÓ_mMm`m™Zm ghm ‡˝odMmaVmV'' $&&3&&

oH$_Hß$ X°dVß bmH$ qH$ Ï`m[Hß$ [am`U_≤ $&oH$_Hß$ X°dVß bmH$ qH$ Ï`m[Hß$ [am`U_≤ $&oH$_Hß$ X°dVß bmH$ qH$ Ï`m[Hß$ [am`U_≤ $&oH$_Hß$ X°dVß bmH$ qH$ Ï`m[Hß$ [am`U_≤ $&oH$_Hß$ X°dVß bmH$ qH$ Ï`m[Hß$ [am`U_≤ $&ÒVwd›Vï Hß$ H$_M©›Vï ‡m‡w`w_m©Zdm: ew^_≤ $&&4&&ÒVwd›Vï Hß$ H$_M©›Vï ‡m‡w`w_m©Zdm: ew^_≤ $&&4&&ÒVwd›Vï Hß$ H$_M©›Vï ‡m‡w`w_m©Zdm: ew^_≤ $&&4&&ÒVwd›Vï Hß$ H$_M©›Vï ‡m‡w`w_m©Zdm: ew^_≤ $&&4&&ÒVwd›Vï Hß$ H$_M©›Vï ‡m‡w`w_m©Zdm: ew^_≤ $&&4&&

H$m Y_©ï gd©Y_m© ©Umß ^dVï [a_m _Vï $&H$m Y_©ï gd©Y_m© ©Umß ^dVï [a_m _Vï $&H$m Y_©ï gd©Y_m© ©Umß ^dVï [a_m _Vï $&H$m Y_©ï gd©Y_m© ©Umß ^dVï [a_m _Vï $&H$m Y_©ï gd©Y_m© ©Umß ^dVï [a_m _Vï $&qH$ O[›_w¿`V O›VwO©›_gßgma]›YZmV $&&5&&qH$ O[›_w¿`V O›VwO©›_gßgma]›YZmV $&&5&&qH$ O[›_w¿`V O›VwO©›_gßgma]›YZmV $&&5&&qH$ O[›_w¿`V O›VwO©›_gßgma]›YZmV $&&5&&qH$ O[›_w¿`V O›VwO©›_gßgma]›YZmV $&&5&&

‡˝ 1)‡˝ 1)‡˝ 1)‡˝ 1)‡˝ 1) m odúm_‹` EH$_dmo¤Vr` Agm Xd H$mUVm ? ( Xd m e„XmMm AW©Ò[Ô> H$aVmZm V [wT> odMmaVmV)

‡ÌZ 2)‡ÌZ 2)‡ÌZ 2)‡ÌZ 2)‡ÌZ 2) `É`mdV≤ gdm™gmR>r d gdm™Zm ‡m· Ïhmdß Agß qH$dm ‡m· hm `mggdm©É Agß ÒWmZ H$mUVß ?

BW ÒWmZ `m e„XmMm AW© H$di OmJm Agm Zmhr. H$maU h H$di earamMßÒWmZ ZÏh, Va ApÒVÀd , ApÒVÀdmMr OmUrd d OmoUdM ApÒVÀd ¯m gmË`mMßÒWmZ Amh. h ÒWmZ eara gm_mdUmË`m [mH$ir‡_mU VrZ o_VtMß ZgyZ V AZßVo_VtMß qH$dm o_Vt¿`m AVrV Agß g_Omdß À`m_wi ¯m ÒWmZmbm earamZ ZÏh , Va_Z, ^mdZm, odMma, AhßH$ma, `mß¿`m AVrV OmD$Z [mMVm `Vß. J´ßWH$V Ï`mg_hfu ]´˜kmZr AgÎ`m_wi À`mßZr woYn>am¿`m Vm|S>r hm __©^Xr ‡ÌZ Q>mH$bm Amh.`m ‡ÌZmMß AmUIr Ò[Ô>rH$aU Imbrb‡_mU H$aVm `B©b. gd© MaMamVrb KQ>ZmßM_yi H$maU qH$dm gd© H$m ©H$maUmßMmhr CJ_, CX≤JmVm d oZ ßVm (Xd) H$mU? gdmÉCÀH´$mßVrMr AdÒWm d ‡oMVr oOW ‡m· hmV, V [a_mÉ ÒWmZ H$mUVß ? ¡`mAZw yVr_‹ jw– d ]ßYZH$mar dmgZmßMm j` hmVm Vr AZw yVr H$mUVr ? À`mM‡_mUAgm dmgZmj` hmD$Z Iar AmZßX_` AmÀ_gŒmm ¡`m AdÒWV ‡m· hmV Vr AdÒWmoVMß ÒWmZ H$mUVß ? oOW qH$dm ¡`m AmYma AkmZ_w∫$ AmoU ]ßYZ_w∫$ Aer AmßV]m©‡H$memdÒWm ahmV V [a_l> Ym_ H$mUVß ? ¡`m AmÀ_gmjmÀH$mamZ gm_œ ©, AmZßXAmoU oZ^©`Vm ‡m· hmVmV À`m AmÀ_gmjmÀH$mamMm H$maH$ AmYma H$mU ? oOW[mMÎ`mZßVa ApÒVÀdmbm O›_-Oam-_aUmoX Xh[mVirdarb ]ßYZH$maH$ OrdZ]mYV Zmhr V gdmÉ Aml`ÒWmZ H$mUVß ? ÒdVï¿`m IË`m kmZmZ OÏhm d oOWÏ`∫$s odúoZ`ßÀ`mer V–x[ hmV d VmXmÀÂ` [mdV Vr gdmŒm_, AIaMr H$mbmVrVOmJm H$mUVr ?

‡˝ 3)‡˝ 3)‡˝ 3)‡˝ 3)‡˝ 3) gd©OU [naUm_Vï H$mUÀ`m XdmMm ÒVwoV[mR> , gßH$sV©Z , AM©Z dJ°aH$aVmV? ÂhUO AmpÒVH$, ZmpÒVH$ odMmamß¿`m, ododY OmVr-Y_m©¿`m, odo^fi

Page 13: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 13 &&

‡H$ma¿`m bmH$mß¿`m CXmŒm mdZm, odMma, H$Î[Zm d H•$Vr ¡`m_‹` D$Z o_iVmVd oMaßVZ[U oZJoS>V, g_ag d EH$mÀ_ hmVmV Aem odúmM CŒm_ H|$– Agbbm VmH$mU Amh ?

[´˝ 4) [´˝ 4) [´˝ 4) [´˝ 4) [´˝ 4) H$mUÀ`m XdmMr ÒVwVr H$br AgVm (AmÀ_ew’r hmD$Z, gßHw$oMVd•ŒmrMm j` hmD$Z) ÒVwVr H$aUma AmÀ_mdbß]r, Òdmdbß]r d _w∫$ hmVmV $? $&&4&&

‡˝ 5)‡˝ 5)‡˝ 5)‡˝ 5)‡˝ 5) dJdJ˘`m gm߇Xmo`H$ _VmßMm, VgM odúm¿`m oZ`_mßMm gd™H$f dgImb odMma H$bm AgVm odúÏ`dÒWbm AmYma^yV Agm gmd©oÃH$ [a_l>AmYma [a_Y_© H$mUVm ?

‡˝ 6)‡˝ 6)‡˝ 6)‡˝ 6)‡˝ 6) ¡`m¿`m gVV Ò_aUmZ Ord gßgma XwïIm¿`m (d°`o∫$H$ emarnaH$,AmoW©H$, _mZogH$, d°MmnaH$) [mVirdÍ$Z CfiV hmD$Z AkmZO›` ]ßYZ dXwïIm[mgyZ _w∫$ hmVm Agm H$mU Amh d À`mMm O[ H$mUVm $? $&&5&&

^rÓ_ CdmM$&^rÓ_ CdmM$&^rÓ_ CdmM$&^rÓ_ CdmM$&^rÓ_ CdmM$&OJÀ‡^wß XdXd_Z›Vß [wÈfmŒm__≤ $&OJÀ‡^wß XdXd_Z›Vß [wÈfmŒm__≤ $&OJÀ‡^wß XdXd_Z›Vß [wÈfmŒm__≤ $&OJÀ‡^wß XdXd_Z›Vß [wÈfmŒm__≤ $&OJÀ‡^wß XdXd_Z›Vß [wÈfmŒm__≤ $&

ÒVwdfim_ghÛU [wÈf: gVVmpÀWV ï $&&6&&ÒVwdfim_ghÛU [wÈf: gVVmpÀWV ï $&&6&&ÒVwdfim_ghÛU [wÈf: gVVmpÀWV ï $&&6&&ÒVwdfim_ghÛU [wÈf: gVVmpÀWV ï $&&6&&ÒVwdfim_ghÛU [wÈf: gVVmpÀWV ï $&&6&&

`woYo>a hm l> [wÈf AgÎ`mZ À`mZ O ‡ÌZ odMmab V H$di Ï`o∫$JV_mjmgmR>r ZÏh Va gmË`m odúmbm C[`mJr ÏhmdV ÂhUyZ odMmab AmoU À`mM‡_mU^rÓ_mZr XIrb À`mMr CŒma OJV≤H$Î`mUm¿`m —Ô>rZ oXbr, h _hfu Ï`mgmZr Ò[Ô>H$b Amh. darb[°H$s ghmÏ`m ‡˝mbm CŒma XVmZm ^rÓ_mMm`© ÂhUVmV, ""MbAmoU AMb Aem gmË`m odúmMm Òdm_r, XdmßMmhr Xd Agm Xe-H$mbmbm Ï`m[yZCaUmam Om [a_úa Amh, À`mM‡_mU ¡`m¿`m ApÒVÀdmbm AßV Zmhr, Om odúm¿`mKQ>Zm ß_‹` J w ßVbbm Zmhr d gmjrÍ$[mZ amhVm , Aem XdmM À`m¿`mghÛZm_ÒVmÃm¤ma Ò_aU AmoU AmH$bZ H$b AgVm _ZwÓ` AkmZ d VÇm›`XwïImVyZ ]mha `Vm. $&&6&&

V_d MmM©`ofiÀ`ß ^∑À`m [wÈf_Ï``_≤ $&V_d MmM©`ofiÀ`ß ^∑À`m [wÈf_Ï``_≤ $&V_d MmM©`ofiÀ`ß ^∑À`m [wÈf_Ï``_≤ $&V_d MmM©`ofiÀ`ß ^∑À`m [wÈf_Ï``_≤ $&V_d MmM©`ofiÀ`ß ^∑À`m [wÈf_Ï``_≤ $&‹`mZ›ÒVwdfi_Ò`߸ O_mZÒV_d M $&&7&&‹`mZ›ÒVwdfi_Ò`߸ O_mZÒV_d M $&&7&&‹`mZ›ÒVwdfi_Ò`߸ O_mZÒV_d M $&&7&&‹`mZ›ÒVwdfi_Ò`߸ O_mZÒV_d M $&&7&&‹`mZ›ÒVwdfi_Ò`߸ O_mZÒV_d M $&&7&&

Mdœ`m ‡˝m¿`m CŒmamXmIb ^rÓ_mMm`© ÂhUVmV, ""H$Yrhr Zme Z [mdUmË`md gdm™¿`m AßV`m©_r AgUmË`m ( ÂhUOM EH$mM dir Ï`∫$s_‹` d g_Ô>r_‹`)dgUmË`m [a_úamMr Am[U gdm™Zr _Zm^mdH$Í$Z , o∫$[yd©H$ [yOm H$amdr. $&&7&&

AZmoXoZYZß odÓUwß gd©bmH$_húa_≤ $&AZmoXoZYZß odÓUwß gd©bmH$_húa_≤ $&AZmoXoZYZß odÓUwß gd©bmH$_húa_≤ $&AZmoXoZYZß odÓUwß gd©bmH$_húa_≤ $&AZmoXoZYZß odÓUwß gd©bmH$_húa_≤ $&bmH$m‹`jß ÒVwdofiÀ`ß gd©XwïImoVJm ^dV≤ $&&8&&bmH$m‹`jß ÒVwdofiÀ`ß gd©XwïImoVJm ^dV≤ $&&8&&bmH$m‹`jß ÒVwdofiÀ`ß gd©XwïImoVJm ^dV≤ $&&8&&bmH$m‹`jß ÒVwdofiÀ`ß gd©XwïImoVJm ^dV≤ $&&8&&bmH$m‹`jß ÒVwdofiÀ`ß gd©XwïImoVJm ^dV≤ $&&8&&

Page 14: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 14 &&

amOm `woYo>am¿`m oVgË`m ‡˝mM CŒma XVmZm ^rÓ_ ÂhUmb, ‡À`H$ Xhmbmghm odH$ma, JwU qH$dm bjU AmhV.

1) CÀ[fi hmU

2) dmT>U

3) oQ>Hy$Z amhU

4) ]w’r ´ße hmU. (AmÀÂ`mbm "Òd' Z g_OVm ÒdVï¿`m earambmM (ÂhUOMeara, _Z, ]w’r, AhßH$ma) Am[bm "Òd' g_OU d gd© H$m` hm "Òd'M H$aVm Agg_OU mbm AhßH$ma qH$dm Xh]w’rO›` Xhmo^_mZ ÂhUVmV. m_wi gmamgmaoddH$ZÔ> hmVm, gßdXZm, kmZ odMma d AZw_mZ od[arV hmVmV, ^´Ô> hmVmV.)

5) jrUVm `U.

6) Zme [mdU.

h ghm odH$ma ZgÎ`mZ AZmoXoZYZï ( ÂhUO AmoX d AßVaohV) ÂhUyZ dU©ZH$bm OmUmam AMb d Mb Aem odúmbm AßV]m©¯ dÔ>Umam, dT>Umam qH$dmÏ`m[Umam Agm Om odÓUy VmM ‡mW©Zg AÀ`ßV `mΩ` Amh. hm odÓUw Om gdm™ZmÒd^mdog’ ]mYZe∫$sZ [mhVm d Om gd© OmUrdmß¿`m [mV˘`mßMm (bmH$ `mMmEH$ AW©, OmoUdMr [mVir CXm. ]ew’, ew’, ÒdflZ, Pm[ BÀ`mXr) Òdm_r AmhÀ`mMr oZaßVa C[mgZm H$Î`mg ÂhUO ÒdVïMr ^mdZm d odMma À`mß¿`m gofiYR>dÎ`mg gd© ‡H$ma¿`m XwïImß[mgyZ Ord _w∫$ hmVm.'' $&&8&&

]´˜ `ß gd©Y_©kß bmH$mZmß H$soV©dY©Z_≤ $&]´˜ `ß gd©Y_©kß bmH$mZmß H$soV©dY©Z_≤ $&]´˜ `ß gd©Y_©kß bmH$mZmß H$soV©dY©Z_≤ $&]´˜ `ß gd©Y_©kß bmH$mZmß H$soV©dY©Z_≤ $&]´˜ `ß gd©Y_©kß bmH$mZmß H$soV©dY©Z_≤ $&bmH$ZmWß _hX≤^yVß gd©^yV^dmX≤^d_≤ $&&9&&bmH$ZmWß _hX≤^yVß gd©^yV^dmX≤^d_≤ $&&9&&bmH$ZmWß _hX≤^yVß gd©^yV^dmX≤^d_≤ $&&9&&bmH$ZmWß _hX≤^yVß gd©^yV^dmX≤^d_≤ $&&9&&bmH$ZmWß _hX≤^yVß gd©^yV^dmX≤^d_≤ $&&9&&

]´ kmZ d ]´ mZw mdm¿`m ‡m·rgmR>r Va H$aUmË`mßM H$Î`mU Bp¿N>Umam (H$maU]´ oOkmgm d VrZwgma V[¸`m© d ]´ kmZmMr ‡m·r h gma B©úa¿N>ZM KS>V. EIm⁄mÏ`∫$s¿`m jwÑH$ d d°`o∫$H$ B¿N>Z ZÏh ) B©úa eaU Om `mg `mΩ` Amh. odú d`wJm`wJmßZm YmaU H$aUmË`m Y_©VŒdmßMm Iam kmVm OmUH$ma AmoU ÒdVï¿`mAodÓH$mamZ OmoUdmßM odú gß[fi H$aUmam d ^∫$mßMr ˆX` _hmZ AmoU OZo‡`]ZdUmam B©úa, ÒVwVr H$Í$Z Amiod `mV gw`mΩ` Amh. [ßM_hm^wVmßM CÀ[ŒmrÒWmZd gy˙_VZ ÂhUOM AoYH$aUVŒdmZ [ßM_hm^yV ¡`m_‹` amhVmV Ag _hŒm_ ^yVOm Amh d ¡`m¿`m OmoUdZ gma odú jU^ßJwa d Aodúmgmh© AgÎ`mM bjmV`V AmoU Ï`o∫$JV Bßo–`JmMa kmZmMr _`m©Xm d gßHw$oMVVm g_OV Agm VmM,

Page 15: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 15 &&

gd©Òd g_o[©V H$Í$Z AmamYZm H$a `mg AÀ`ßV `mΩ` Amh. $&&9&&

Ef _ gd©Y_m©Umß Y_m@oYH$V_m _V ï$&Ef _ gd©Y_m©Umß Y_m@oYH$V_m _V ï$&Ef _ gd©Y_m©Umß Y_m@oYH$V_m _V ï$&Ef _ gd©Y_m©Umß Y_m@oYH$V_m _V ï$&Ef _ gd©Y_m©Umß Y_m@oYH$V_m _V ï$&`X≤^∑À`m [w S>arH$mjß ÒVd°aMfiaï gXm $&&10&&`X≤^∑À`m [w S>arH$mjß ÒVd°aMfiaï gXm $&&10&&`X≤^∑À`m [w S>arH$mjß ÒVd°aMfiaï gXm $&&10&&`X≤^∑À`m [w S>arH$mjß ÒVd°aMfiaï gXm $&&10&&`X≤^∑À`m [w S>arH$mjß ÒVd°aMfiaï gXm $&&10&&

[mMÏ`m ‡˝mgßX^m©V ^rÓ_mMm`© CŒmab, "" AkmZ d Am^mgmß¿`m AßYmambm XyaH$Í$Z X` ew’ AmoU VOm_` ]ZdUmË`m X`mßVar ‡H$meUmË`m dmgwXdmMr gVVAmR>dU H$aU d À`modf`r Vrd´ AmT> d AmdS> AIßS> C[^mJU ( ∫$s ) AmoU mdmgwXdmMr _mohVr BVamßZm _mR>Ám ‡_mZ XU (gßH$sV©Z) d À`mVrb CÀÒ\y$V© AmZßXmMrAZw^yVr KU, KV ahmU d À`mVM a_U hm _m¬`m _V gd©lÓR> Y_© Amh.''

`m[jm AoYH$ AßohgmÍ$[ Agm Y_© Zmhr h [mM H$maU XD$Z odfX H$aVm`B©b.

1) `m Y_m©_‹` Hw$UmMhr AohV Zmhr, `m AWm©Z Vm AqhgmÍ$[r Amh d]iO]ar Zmhr ÂhUyZhr AqhgmÍ$[r Amh.

2) m_‹ gmßÒH•$oVH$ ‡JVrM [a_mÉ oeIa-Agm oZÒdmWu[Um Amh. H$maUEH$m B©úa‡_moedm` ÂhUOM gd© VËh¿`m ‡mUr_mÃmß¿`m AßVïH$aUmer oZÓH$[Q>ew’ ‡_mM ZmV oZ_m©U H$Í$Z d•’tJV H$a `moedm` `m_‹` H$mUVmM A›` hVyZgVm.

3) m Y_m©Mm _mR>[Um Agm H$s Vm Òd ßog’ d Òd ß[yU© AgÎ`m_wi H$mUÀ`mhr^m°oVH$ gmYZmda Adbß]yZ Zmhr. CXmhaUmW©, [°gm AS>H$m, [wOmar XojUm, d´V,C[dmg BÀ`mXtMr OÍ$a Zmhr.

4) `m Y_©[mbZmgmR>r, `m Y_m©Mr gŒmm oÃH$mb]moYV d H$mbmVrV AgÎ`mZodoeÔ> ÒWi-H$mimoX _whˇV©oXH$mßMr AmdÌ`H$Vmgw’m Zmhr.

5) m_‹` Z•À`Jm`Zmgmaª`m H$mUÀ`mhr H$b_‹` ‡mdr ` Ag `mMrhr JaOZmhr. gmhoOH$M EH$ ]m] ghO ‹`mZr `B©b. Vr ÂhUO, hm Y_© odú CfiVrMmd°oúH$ Y_© Amh. À`m_‹` H$mUVrhr XS>[U d ÒdmVßÕ`mMm gßH$mM H$aUma OmMH$oZ`_ d ]ßYZ ZmhrV. À`mV X^md Zmhr. ÂhUyZ gd© —ÓQ>Ám [mohb AgVm OJofi ßÀ`mHy$Q>ÒW B©úamM Ò_aU H$aU d À`mgmR>r À`m¿`m AW©[yU© ZmdmßMm O[ H$aU hmMgd©l> Y_© Amh. odefVï H$ob`wJm_‹` Va ^JdX≤‡m·r d odúH$Î`mU gm‹`H$Í$Z XUmam `mhˇZ lÓR> Y_© Zmhr.&&10&&

Page 16: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 16 &&

[a_ß `m _hŒmOï `m _hŒm[ï $&[a_ß `m _hŒmOï `m _hŒm[ï $&[a_ß `m _hŒmOï `m _hŒm[ï $&[a_ß `m _hŒmOï `m _hŒm[ï $&[a_ß `m _hŒmOï `m _hŒm[ï $&[a_ß `m _hX≤]´˜ [a_ß `ï [am`U_≤ $&&11&&[a_ß `m _hX≤]´˜ [a_ß `ï [am`U_≤ $&&11&&[a_ß `m _hX≤]´˜ [a_ß `ï [am`U_≤ $&&11&&[a_ß `m _hX≤]´˜ [a_ß `ï [am`U_≤ $&&11&&[a_ß `m _hX≤]´˜ [a_ß `ï [am`U_≤ $&&11&&

`mZßVa Y_©amOm¿`m XwgË`m ‡˝m¿`m CŒmamXmIb o[Vm_h ^rÓ_ ÂhUmb,""[a_l> Ag, AßV]m©¯ gma OrdZ COiyZ Q>mH$Uma O M°V›`Í$[r VO Amh. (O—Ì`_mZ≤ PJ_JmQ>mhˇZ AJXr o^fi Amh) d ¡`m¿`m Aße_mÃmZ gma odú AßV]m©¯‡H$meV AmoU ¡`mM ^mZ _`m©oXV OmoUdm Ï`o∫$ÀdmVrV PmÎ`m H$r `V, À`mbm[a_ VO [a_ VO [a_ VO [a_ VO [a_ VO ÂhUVmV. ¡`m¿`m_wi ApÒVÀdm¿`m d OmoUdmß¿`m ododY ÒVamßdarboOdmßZm (Xd-XdVm-`j AmXr) AmÀ_ZßXmZw^yVr ‡m· hmV V [odÃV_ kmZXm`r V[ÂhUO Ia [a_ V[ [a_ V[ [a_ V[ [a_ V[ [a_ V[ hm . ¡`m¿`m_wi odú Amh d wJ AmhV d m_wi O _hmH$maUAmh V _hX≤]´ ÂhUO gdm™Zr edQ>r oOW [mMm`Mß Vr kmZXm`r, VOm_`, M°V›`_`AdÒWm ÂhUO [a_ l> ]´˜mAdÒWm [a_ l> ]´˜mAdÒWm [a_ l> ]´˜mAdÒWm [a_ l> ]´˜mAdÒWm [a_ l> ]´˜mAdÒWm hm . m [a_ VOÒdr, [a_ V[mÍ$[r ]´ Í$[rAdÒWbm [a_[X [a_[X [a_[X [a_[X [a_[X ÂhUVmV. m Mmahr bjUmZr w∫$ Agm B©úa odZ_´[U [yO `mg,gVV Ò_a `mgd AIa V–x[ hm `mg / AZw^d `mg `mΩ` Amh.''$&&11&&

[odÃmZmß [odÃß `m _ßJbmZmß M _ßJb_≤ $&[odÃmZmß [odÃß `m _ßJbmZmß M _ßJb_≤ $&[odÃmZmß [odÃß `m _ßJbmZmß M _ßJb_≤ $&[odÃmZmß [odÃß `m _ßJbmZmß M _ßJb_≤ $&[odÃmZmß [odÃß `m _ßJbmZmß M _ßJb_≤ $&X°dVß X°dVmZmß M ^yVmZm `m@Ï``ï o[Vm $&&12&&X°dVß X°dVmZmß M ^yVmZm `m@Ï``ï o[Vm $&&12&&X°dVß X°dVmZmß M ^yVmZm `m@Ï``ï o[Vm $&&12&&X°dVß X°dVmZmß M ^yVmZm `m@Ï``ï o[Vm $&&12&&X°dVß X°dVmZmß M ^yVmZm `m@Ï``ï o[Vm $&&12&&

woYo>a amOm¿`m [ohÎ`m ‡˝mM CŒma XVmZm rÓ_ ÂhUmb, "" JßJm dJ°a VrWm©Zmhr¡`m¿`m `mJmZ [odÃVm `V d ¡`m¿`m_wi VrWm©oXH$mZr Z OmUmar _hm[m[hr(Aod⁄m-_m`m-AkmZ_ybH$ Aer [amYrZ AdÒWm, oO¿`m_‹ AmÀ_Í$[r B©úamModÒ_aU AgVß) oZKyZ OmVmV Vm B©úa AÀ`mXa d CÀH$Q> ∫$sZ Amid `mg mΩ`Amh. (H$maU À`mMß Ò_aU hrM _`m©oXV ApÒVÀdm¿`m CÀH´$mßVrda pÒWÀ`ßVamMrgwÈdmV d bjU AgV) ¡`m¿`m AßVïH$aU[yd©H$ Ò_aUm_wi AmoU ¡`mMr ÒWm[Zm_ZmZ ˆX`mV H$Î`m_wi H$di [maß[naH$M ZÏh Va Y_©emÛmVrb H$_hr Z H$aVmgd©H$mhr _ßJb hmV, Vm Xd oZÀ`Ò_aUmgmR>r gw`mΩ` Amh, H$maU Vm AodZmer_mßJÎ`mMm H$maH$ Amh. gd© MamMamVrb M°V›`mMm, dr`m©Mm CJ_ AgÎ`mZ À`mbmXdmßMm Xd, _yi H$maU, odúmMm o[Vm ÂhUVmV, AmoU Vm Xd ÒdVï¿`m ^mdZmß¿`m¤ma ¡`m¿`mer gVV oZJS>rV amhmdß d ¡`m¿`m [m`r brZ Ïhmdß Agm Amh.'' &&12&&

`Vï gdm©oU ^yVmoZ ^d›À`moX`wJmJ_ $&`Vï gdm©oU ^yVmoZ ^d›À`moX`wJmJ_ $&`Vï gdm©oU ^yVmoZ ^d›À`moX`wJmJ_ $&`Vï gdm©oU ^yVmoZ ^d›À`moX`wJmJ_ $&`Vï gdm©oU ^yVmoZ ^d›À`moX`wJmJ_ $&`pÒ_®¸ ‡b`ß `mp›V [wZad `wJj` $&&13&&`pÒ_®¸ ‡b`ß `mp›V [wZad `wJj` $&&13&&`pÒ_®¸ ‡b`ß `mp›V [wZad `wJj` $&&13&&`pÒ_®¸ ‡b`ß `mp›V [wZad `wJj` $&&13&&`pÒ_®¸ ‡b`ß `mp›V [wZad `wJj` $&&13&&

Aem VËhZ amOm `woYo>amM eßH$moZagZ H$Î`mda ^rÓ_mMm`© ÂhUmb, ""¡`m[mgyZ g•Ô>r¿`m ‡maß^r [ßM_hm^yVmXr CÀ[fi hmVmV d ‡b`H$mbr ¡`m¿`mV b`[mdVmV Ag ^JdmZ [a_úamM ApÒVÀd ( h ApÒVÀd T>m]i ApÒVÀdmgmaI

Page 17: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 17 &&

Zmhr. Vab Amh. CXmhaUmW© [mH$ir, AdH$me, H$mi OmUrd `mßM ApÒVÀdXmIdU AÀ`ßV H$R>rU AgV) gd©lÓR> hm`. (Am`wÓ`mM gd© B_mZ À`mbmM dmhUl ÒH$a)'' $&&13&&

VÒ` bmH$‡YmZÒ` OJfimWÒ` ^y[V $&VÒ` bmH$‡YmZÒ` OJfimWÒ` ^y[V $&VÒ` bmH$‡YmZÒ` OJfimWÒ` ^y[V $&VÒ` bmH$‡YmZÒ` OJfimWÒ` ^y[V $&VÒ` bmH$‡YmZÒ` OJfimWÒ` ^y[V $&odÓUmZm©_ghÛß _ l•Uw [m[^`m[h_≤ $&&14&&odÓUmZm©_ghÛß _ l•Uw [m[^`m[h_≤ $&&14&&odÓUmZm©_ghÛß _ l•Uw [m[^`m[h_≤ $&&14&&odÓUmZm©_ghÛß _ l•Uw [m[^`m[h_≤ $&&14&&odÓUmZm©_ghÛß _ l•Uw [m[^`m[h_≤ $&&14&&

gd©Ã AßV]m©¯ AgbÎ`m, OJmM _yi H$maU AgbÎ`m AZmoX, AZßV,AodZmer d oZÀ` Aem [a_úamßM ÒVmà EH$. ¡`m¿`mda H$mUÀ`mhr MamMamMrgŒmm MmbV Zmhr d Om H$emZhr ob·, ]’ dm Jm°U hmV Zmhr À`m gd© gm_œ`©dmZM°V›`Xm`r Òdm_rM ghÛmZm_Í$[ ÒVmà ldU H$a. `m¿`m ldU-_ZZ-qMVZmZ_`m©oXV OmoUdM Ï`o∫$ÀdmVrV OmoUdV pÒWÀ`ßVa hmD$Z B©úamM odÒ_aU,AhßH$ma, Xwamo^_mZ, ^rVr, ]M°Zr, `mVZm BÀ`mXr gd© ]m]r Xya hmVmV'' $&&14&&

`moZ Zm_moZ Jm°UmoZ odª`mVmoZ _hmÀ_Zï$&`moZ Zm_moZ Jm°UmoZ odª`mVmoZ _hmÀ_Zï$&`moZ Zm_moZ Jm°UmoZ odª`mVmoZ _hmÀ_Zï$&`moZ Zm_moZ Jm°UmoZ odª`mVmoZ _hmÀ_Zï$&`moZ Zm_moZ Jm°UmoZ odª`mVmoZ _hmÀ_Zï$&F$ofo^ [naJrVmoZ VmoZ d˙`mo_ yV` $&&15&&F$ofo^ [naJrVmoZ VmoZ d˙`mo_ yV` $&&15&&F$ofo^ [naJrVmoZ VmoZ d˙`mo_ yV` $&&15&&F$ofo^ [naJrVmoZ VmoZ d˙`mo_ yV` $&&15&&F$ofo^ [naJrVmoZ VmoZ d˙`mo_ yV` $&&15&&

"" [a_úam¿`m `m ZmdmßMm e„Xeï qH$dm ^mfZwgma hmUmam AW© AZmÒVdH$mÎ[oZH$ Zmhr. ÈT>mWm©Z ¡`mbm ÒVwVr ÂhUVmV Vr dma_m[ ÒVwVr h ¯m ZmdmßM‡`mOZ Zmhr. CbQ> _mZdr ‡kbm OmUdbÎ`m B©úam¿`m ‡À`j JwUmVyZ dmhVAmbÎ`m AWm©Z AjamßZm IMyZ KVÎ`m_wi hr AW©[yU© Zmd gßKoQ>V Pmbr AmhV.ÂhUyZ hr gmW© Aer Zmd CÉmaVmZm, Ò_aVmZm Ï`∫$s JohdÍ$Z OmV, mamdyZ OmV,AmÀ_VÀdmer oZJS>rV hmD$ bmJV. dX, ZmaXmXr F$fr BÀ`mXr gd©l>tZm m ÒVmÃmMJm`Z-_ZZ-qMVZ AmdS>V d bmH$ohVmW© V ¯m ÒVmÃmMm C[Xe BVamßZm H$aVmV.ÒVmÃm¿`m AmYma Y_©, AW©, H$m_, _mj h gd© [wÈfmW© ‡mflV hmVmV;H$maU ¯mÒVmÃmZ OJmVrb gd©l> gŒmm Or AmÀ_gŒmm oVMr ‡m· hmV. ¯m H$maUmÒVd hY_©amOm, h ÒVmà Vwbm gmßJVm.'' H$ob`wJm¿`m H$mimV ¯m AmÀ_gŒmVyZ H$diMmahr [wÈfmW©M ZÏh Va gd™H$f D$‹d©Jm_r odúH$Î`mU ‡À`jmV D$ eH$V.H$maU¯m gŒmVyZ d°oúH$ H$Î`mUH$mar —Ô>r, `mOZm, gmH$ma hmD$ eH$VmV AmoU `eÒdrhmD$ eH$VmV AmoU ododY Y_©, dße, amÔ≠>r`Vm, odMma BÀ`mXt_‹` Cfi`Z hmV hmV_hmg_›d` hmD$ eH$Vm.

$& < Z_m ^JdV dmgwXdm` $&$& < Z_m ^JdV dmgwXdm` $&$& < Z_m ^JdV dmgwXdm` $&$& < Z_m ^JdV dmgwXdm` $&$& < Z_m ^JdV dmgwXdm` $&

_r gmË`m odúmM _yi e„X Am|H$mamM Ò_aU H$Í$Z ^JdmZ dmgwXdmZm _m¬`mˆX`mV AmdmhZ H$Í$Z V AVß]m©¯ gd©Ã AmhV d _mP Ia ÒdÍ$[ AmhV AgbjmV KD$Z ([w›hm [w›hm) Z_Z H$aVm.

Page 18: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 18 &&

gmW© odÓUwghÛZm_

< odúß odÓUw[d©fQ≤H$mam ^yV^Ï`^dÀ‡^wï$&< odúß odÓUw[d©fQ≤H$mam ^yV^Ï`^dÀ‡^wï$&< odúß odÓUw[d©fQ≤H$mam ^yV^Ï`^dÀ‡^wï$&< odúß odÓUw[d©fQ≤H$mam ^yV^Ï`^dÀ‡^wï$&< odúß odÓUw[d©fQ≤H$mam ^yV^Ï`^dÀ‡^wï$&^yVH•$X≤^yV^•X≤^mdm ^yVmÀ_m ^yV^mdZï$&&^yVH•$X≤^yV^•X≤^mdm ^yVmÀ_m ^yV^mdZï$&&^yVH•$X≤^yV^•X≤^mdm ^yVmÀ_m ^yV^mdZï$&&^yVH•$X≤^yV^•X≤^mdm ^yVmÀ_m ^yV^mdZï$&&^yVH•$X≤^yV^•X≤^mdm ^yVmÀ_m ^yV^mdZï$&&

1) < odúß $& < odúÒ_° Z_ï $&1) < odúß $& < odúÒ_° Z_ï $&1) < odúß $& < odúÒ_° Z_ï $&1) < odúß $& < odúÒ_° Z_ï $&1) < odúß $& < odúÒ_° Z_ï $&

odú. odúmM _yi È[. _yi VŒd qH$dm Ia "Òd' È[ Vy Amhg. AWm©V≤ —Ì`m—Ì`odúmM H$maUhr Vy Amhg. ode≤ ÂhUO ‡de H$aU ¯m AWm©Z ¡`m ÒdÍ$[r odú‡b`H$mbr odb`mg OmV Vhr VyM Amhg, AmoU MamMamßV`m©_r ‡de H$aUma ¯mAWm©Zhr Vwbm odú ÂhßQ>b Amh. "" _r (B©úa) yV_mÃmV, _m¬`m gZmVZ AßeÍ$[mZ‡de H$aVm AmoU _Z d [ßM|o–`mßZr w∫$ Aer ‡H•$Vr gßKoQ>V H$aVm'' Ag JrV_‹`ÂhQ>b Amh. ([ßYamdm A‹`m`). Vwbm _mPm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma Agm.

2) odÓUw>ï$& odÓUd Z_ï& ddoÔ> Ï`mflZmoV BoV odÓUwï$&2) odÓUw>ï$& odÓUd Z_ï& ddoÔ> Ï`mflZmoV BoV odÓUwï$&2) odÓUw>ï$& odÓUd Z_ï& ddoÔ> Ï`mflZmoV BoV odÓUwï$&2) odÓUw>ï$& odÓUd Z_ï& ddoÔ> Ï`mflZmoV BoV odÓUwï$&2) odÓUw>ï$& odÓUd Z_ï& ddoÔ> Ï`mflZmoV BoV odÓUwï$&

gß[yU© odúmbm AßV]m©¯ dT>Umam, Ï`m[Umam d gm_mdUmam Agm Vy Amhg.Vwbm _Zï[yd©H$ Z_ÒH$ma AgmV.

3) dfQ≤>H$maï $& dfQ≤H$mam` Z_ï$&3) dfQ≤>H$maï $& dfQ≤H$mam` Z_ï$&3) dfQ≤>H$maï $& dfQ≤H$mam` Z_ï$&3) dfQ≤>H$maï $& dfQ≤H$mam` Z_ï$&3) dfQ≤>H$maï $& dfQ≤H$mam` Z_ï$&

dfQ≤>H$ma ÂhUO odoeÓQ> _ßÃmÉma[yd©H$ ÒVwVr H$arV Aø © XU. h dfQ≤>H$ma ¡`m¿`mH•$[gmR>r H$b OmVmV Vm AmoU ¡`m `kmV (OmUrd[yd©H$ CÀH´$mßVr dm Cfi`ZmMm[’Vera ‡`ÀZ ÂhUO k.`mV [ewÀdmMm ]ir oXbm OmVm.) H$b OmVmV Vm khrVy Amhg. `kmß_‹` hOmam [ew ]ir oXb OmV Ag O dU©Z Amh V 1) ImQ> /AY©gÀ` Agmd. 2) _yi k H$Î[ZM ´Ô> Í$[ Agmd qH$dm 3) ‡mMrZ _mZdm¿`m/ odH$mgmo^_wI YS>[S>rMm EH$ Q>fl[m Agmdm. Vwbm o∫$^md[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

4) ^yV^Ï`^dV≤‡^wï $& ^yV^Ï`^dV≤‡^d Z_ï $&4) ^yV^Ï`^dV≤‡^wï $& ^yV^Ï`^dV≤‡^d Z_ï $&4) ^yV^Ï`^dV≤‡^wï $& ^yV^Ï`^dV≤‡^d Z_ï $&4) ^yV^Ï`^dV≤‡^wï $& ^yV^Ï`^dV≤‡^d Z_ï $&4) ^yV^Ï`^dV≤‡^wï $& ^yV^Ï`^dV≤‡^d Z_ï $&

^yV, ^odÓ` d dV©_mZ H$mimVrb gd© odúÏ`m[mamßMm YZr Vy Amhg. H$maUVyM gdm©V Vab Amhg. OS> [XmW©, e∫$s, AdH$me AmoU H$mi `mß¿`mhr [jm VyVab AgÎ`m_wi m gmË`m ]m]r Vw¬`m gŒmZM oZ`ßoÃV hmVmV. Aem VËhZ gdm©VVab, gd© gŒmmYre d gd©k Òdm_r VyM Amhg. _mP ApÒVÀd Vw¬`m odúgßH$Î[merg_ag hmdm, hr Vw¬`m MaUr ‡mW©Zm. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

Page 19: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 19 &&

5) ^yVH•$V $& ^yVH•$V Z_ï & ^yVmoZ H$amoV BoV ^yVH•$V≤ 5) ^yVH•$V $& ^yVH•$V Z_ï & ^yVmoZ H$amoV BoV ^yVH•$V≤ 5) ^yVH•$V $& ^yVH•$V Z_ï & ^yVmoZ H$amoV BoV ^yVH•$V≤ 5) ^yVH•$V $& ^yVH•$V Z_ï & ^yVmoZ H$amoV BoV ^yVH•$V≤ 5) ^yVH•$V $& ^yVH•$V Z_ï & ^yVmoZ H$amoV BoV ^yVH•$V≤ qH$dm,

^yVmoZ H•$›XoV BoV ^yVH•$V≤ $&^yVmoZ H•$›XoV BoV ^yVH•$V≤ $&^yVmoZ H•$›XoV BoV ^yVH•$V≤ $&^yVmoZ H•$›XoV BoV ^yVH•$V≤ $&^yVmoZ H•$›XoV BoV ^yVH•$V≤ $&

]´˜Xd hr g•OZerb VŒdmMr AmoU Í$–_yVu hr gßhmam¿`m VŒdmMr H$Î[ZmXmKtZm YmaU H$aUmam d À`m¤ma odúoZo_©Vr d odúodb` m XmKmßMhr _ybÒWmZ/AmYmaÒWmZ/ H$maU Agbbm, Agm Vy Amhg. ÂhUO, oV›hr JwUmßMr CÀ[Œmr dH$m`© Vw¬`m[mgyZM CÀ[fi hmV AmoU Vw¬`mVM odbrZ hmV. Vy _mà ¯m gdm™_‹`gmaVŒdmZ AgyZ À`mß¿`m AmYr d ZßVahr oMaßVZ[U amhVmg. Vwbm odZ_´ ‡Um_AgmV.

6) ^yV^•V $& ^yV^•V Z_ ï $&6) ^yV^•V $& ^yV^•V Z_ ï $&6) ^yV^•V $& ^yV^•V Z_ ï $&6) ^yV^•V $& ^yV^•V Z_ ï $&6) ^yV^•V $& ^yV^•V Z_ ï $&

gÀdJwUmbm ÂhUOM odÓUw ¯m odú[mfU H$aUmË`m XdVbm YmaU H$Í$ZodúmM [mfU H$aUmam "pÒWVrMm H$maH$' VyM Amhg. ÂhUOM odúmMr CÀ[Œmr,pÒWVr d gßhma ¯mßMm H$maH$ VyM Amhg. A›` AWm©Z [mohÎ`mg earam_‹` M°V›`AmVUmam ‡mUhr VyM Amhg. À`mM‡_mU ¡`m¿`m Ò_aUmZ M°V›`mMm d e∫$sMmgßMma hmVm d AZw^dmbm `Vm Vmhr VyM Amhg. Vwbm ^∫$s[yd©H$ Z_Z Agm.

7) ^md ï $& ^mdm` Z_ï$& ^doV BoV ^mdï $&7) ^md ï $& ^mdm` Z_ï$& ^doV BoV ^mdï $&7) ^md ï $& ^mdm` Z_ï$& ^doV BoV ^mdï $&7) ^md ï $& ^mdm` Z_ï$& ^doV BoV ^mdï $&7) ^md ï $& ^mdm` Z_ï$& ^doV BoV ^mdï $&

VyM h gma MamMa odú ]Zbm Amhg. ¯m MamMamVrb kmZßo–` Agbb dZgbb Ag gd© gOrd AmoU oZOudhr VyM Amhg. H$maU h gma ÂhUO dJdJiXmoJZ Agmd Vg AmoU Vy À`mßM _yb–Ï` O gmZ À`mgmaIm Amh. À`mM‡_mU hgd© g•OZ^mdmZ CÀ[fi hm `mMr ‡oH´$`m d À`m ‡oH´$`Mm OZH$ VyM Amhg. AemVËhZ odú, odúoZo_©Vr AmoU oZ_m©Vm m gd© ZmÀ`mZr Vy odúmbm AßV]m©¯ Ï`m[yZamohbm Amhg. Vwbm eVeï Z_ÒH$ma AgmV.

8) ^yVmÀ_m $& ^yVmÀ_Z Z_ï $&8) ^yVmÀ_m $& ^yVmÀ_Z Z_ï $&8) ^yVmÀ_m $& ^yVmÀ_Z Z_ï $&8) ^yVmÀ_m $& ^yVmÀ_Z Z_ï $&8) ^yVmÀ_m $& ^yVmÀ_Z Z_ï $&

gd© ‡mUr_mÃmßZm gÀ‡aUm X `mgmR>r À`mß¿`m AVß`m©_r ( d ]mhagw’m) dmgH$aUmam AmÀ_m ÂhUO AodZmer H$mbmVrV VŒd. ¯m Vw¬`m H$Î`mUH$marAoÒVÀdmZM EH$mÀ_Vm AmoU CXmŒmVm odúmV AdVÍ$ eH$V. Vwbm AßVïH$aU[yd©H$‡Um_ AgmV.

9) ^yV^mdZï $& ^yV^mdZm` Z_ï $&9) ^yV^mdZï $& ^yV^mdZm` Z_ï $&9) ^yV^mdZï $& ^yV^mdZm` Z_ï $&9) ^yV^mdZï $& ^yV^mdZm` Z_ï $&9) ^yV^mdZï $& ^yV^mdZm` Z_ï $&

[ßM_hm^yVmß_‹` dJr©H•$V H$bÎ`m odúmVrb gdm™Mm-AJXr AUw-aUw-AdH$me-H$mi-OmoUdmßM odú BÀ`mXr-gdm™Mm CÀ[fiH$Vm© Vy Amhg. À`m_wi

Page 20: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 20 &&

_m¬`mhr ‡À`H$ H•$VrMm H$Vm© VyM Amhg `m OmoUdV _mP Vwbm odZ_´ ‡Um_AgmV.

[yVmÀ_m [a_mÀ_m M _w∫$mZmß [a_m JoVï $&[yVmÀ_m [a_mÀ_m M _w∫$mZmß [a_m JoVï $&[yVmÀ_m [a_mÀ_m M _w∫$mZmß [a_m JoVï $&[yVmÀ_m [a_mÀ_m M _w∫$mZmß [a_m JoVï $&[yVmÀ_m [a_mÀ_m M _w∫$mZmß [a_m JoVï $&AÏ``ï [wÈf gmjr jÃkm@ja Ed M $&&AÏ``ï [wÈf gmjr jÃkm@ja Ed M $&&AÏ``ï [wÈf gmjr jÃkm@ja Ed M $&&AÏ``ï [wÈf gmjr jÃkm@ja Ed M $&&AÏ``ï [wÈf gmjr jÃkm@ja Ed M $&&

10) [yVmÀ_m $& [yVmÀ_Z Z_ï $&10) [yVmÀ_m $& [yVmÀ_Z Z_ï $&10) [yVmÀ_m $& [yVmÀ_Z Z_ï $&10) [yVmÀ_m $& [yVmÀ_Z Z_ï $&10) [yVmÀ_m $& [yVmÀ_Z Z_ï $&

ew’V_ AmÀ_m. Vy odúmMm, À`mVrb AUwaUyMm H|$–r^yV d gmaÍ$[ Agm oZ`ßVmAmhg d H$mUÀ`mhr Ï`o∫$JV jw–VMm Ò[e© ZgÎ`mZ [odÃV_ Amhg. gdm™¿`mAßV`m©_r d ]mhahr AgyZhr Ï`o∫$JV odH$mamZr AmoU odH$mamßM _yi O "oÃ'JwUÀ`mZr ob· Z PmÎ`mZ Vy gdm™¿`m H$Î`mUmMm H$maH$ d gd©l> ›`m`XmVm Amhg.`m —Ô>rZhr Vy [odà Amhg. Vw¬`m_‹ gd©ÒdmMm odb` hmVm, oMŒmd•Œmr Vw¬`mMaUrbrZ amhmV d Vw¬`m MaUm_•V[mZmZ ew’, ]w’ d g_W© hmdmV hr ‡mW©Zm.

11) [a_mÀ_m $& [a_mÀ_Z Z_ï $& 11) [a_mÀ_m $& [a_mÀ_Z Z_ï $& 11) [a_mÀ_m $& [a_mÀ_Z Z_ï $& 11) [a_mÀ_m $& [a_mÀ_Z Z_ï $& 11) [a_mÀ_m $& [a_mÀ_Z Z_ï $&

gdm©É H$maH$ VŒd. odú, À`mVrb ]Xb , À`m ]Xbmß_mJMr H$maU À`mH$maUmß_Yrb ]Xb, AßVami, ¯m gdm™Zm gm_mdUmam H$mi, ¯m gdm™Zm H$dVKUmar ]w’r d OmUrd, ¯m gdm™Zm Vy ÒdVï_‹` gm_mdyZ KVbß Amhg AmoU VyÀ`mßMm oZ`ßVmhr Amhg. gmË`m odúmMm BoVhmg ÒdVï_‹` gm_mdÎ`mZ Vwbm"BoVhmgmVrV' Aghr OmUU `mΩ` Amh. H$maU À`m_wi BoVhmgmda AmYmabÎ`modMmaga `mßMr _`m©Xm Ò[Ô> hmD$ eH$V. Vw¬`m AZwgßYZmV Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

12) _w∫$mZmß [a_m JoV:$& _w∫$mZmß [a_m`° JV` Z_ï$&12) _w∫$mZmß [a_m JoV:$& _w∫$mZmß [a_m`° JV` Z_ï$&12) _w∫$mZmß [a_m JoV:$& _w∫$mZmß [a_m`° JV` Z_ï$&12) _w∫$mZmß [a_m JoV:$& _w∫$mZmß [a_m`° JV` Z_ï$&12) _w∫$mZmß [a_m JoV:$& _w∫$mZmß [a_m`° JV` Z_ï$&

JVr ÂhUO AIaMr pÒWVr. AIaM d H$m`_M AdÒWmßVa. oOdmßMr lÓR>V_AßoV_ AdÒWm ÂhUO ^JdV≤ÒdÍ$[ hmU. Ï`o∫$JV Amem-AmH$mßjm Amg∫$s-AhßH$mamMr ]ßYZ ZÔ> hmD$Z Ord odúmÀ_H$ hmVm. hr AdÒWm "_w∫$mdÒWm' d hOrd "_w∫$mÀ_' ÂhUyZ AmiIb OmVmV. oOdmßM h EH$ ‡H$maM pÒWÀ`ßVa AgV.oedm`, JVr ÂhUO B©pflgVmdÒWm. gÀ` hM _w∫$mßMr JVr d gÀ`mVM _w∫$OZ AIaMmH$m`_Mm odgmdm KVmV ÂhUyZ Ï`o∫$JV jw–Vm ZÔ> PmbÎ`m odúmÀ_H$ PmbÎ`m_hmÀÂ`mßM B©pflgV d [a_o‡` ÒWmZ Vy Amhg. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

13) AÏ``ï $& AÏ``m` Z_ï $&13) AÏ``ï $& AÏ``m` Z_ï $&13) AÏ``ï $& AÏ``m` Z_ï $&13) AÏ``ï $& AÏ``m` Z_ï $&13) AÏ``ï $& AÏ``m` Z_ï $&

Ï`` ÂhUO Zme [mdU, pÒWÀ`ßVarV hmU. ]XbU. AÏ`` ÂhUO ]XbaohV.ÂhUOM pÒWÀ`ßVarV Z hmUmam. H$Yrhr Zme Z [mdUmam. AmYwoZH$ odkmZmZwgma,

Page 21: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 21 &&

e∫$s-D$Om© d [XmW© ZÔ> Z hmVm Í$[mßVnaV hmVmV. [aßVw [mH$ir, H$mi d OmnUdmßZmIoMVM dJi oZ`_ Agm`bm hd. À`mßM‡_mU À`mß¿`mV pÒWÀ`ßVaXIrb H$_rVH$_rM Agm`bm hdr. AZ≤ h Oa Iaß Va H$mbmVrV d OmoUdmß¿`m AVrV Agm VyCÀ[Œmr, pÒWVr, ]Xb, Zme `mßZr ]’ ZgU Òdm^modH$ AZ≤ VH©$gßJVhr Amh.odúM°V›`mÀ_H$, goÉXmZßX_` Aem AodZmer B©úam, Vwbm AIßS> ‡oU[mV Agm.

14) [wÈf ï & [wÈfm` Z_ï$& ""[wna eV BoV [wÈfï$&[wÈf ï & [wÈfm` Z_ï$& ""[wna eV BoV [wÈfï$&[wÈf ï & [wÈfm` Z_ï$& ""[wna eV BoV [wÈfï$&[wÈf ï & [wÈfm` Z_ï$& ""[wna eV BoV [wÈfï$&[wÈf ï & [wÈfm` Z_ï$& ""[wna eV BoV [wÈfï$&

eara ZJarMm amOm, nHß$dm ""[wam AmgrV≤ BoV [wÈfï''""[wam AmgrV≤ BoV [wÈfï''""[wam AmgrV≤ BoV [wÈfï''""[wam AmgrV≤ BoV [wÈfï''""[wam AmgrV≤ BoV [wÈfï''odúm[yduhr ApÒVÀdmVAgUmam qH$dm ""[ya`oV BoV [wÈfï'' ""[ya`oV BoV [wÈfï'' ""[ya`oV BoV [wÈfï'' ""[ya`oV BoV [wÈfï'' ""[ya`oV BoV [wÈfï'' gd© ApÒVÀdmbm [yU©Àd XUmam Agm.

WmS>∑`mV, Am wdXmV dU©Z H$bbm oMoH$Àgm H$a `mg mΩ` [wÈf AmoU gmߪ`VŒdkmZmVrb odúmÀ_H$ [wÈf VyM Amhg. earam_‹` emnaarH$-_mZogH$gwIXwïImßMm ^m∫$m d odúmÀ_H$VZ odúmVrb gd© ]m]tMm C[^m∫$m VyM Amhg.gwI-XwïImXr \$i d À`m_wi `Umam AhßH$ma dm ›`yZVm Ï`∫$sZ ÒdVïH$S> KU hAkmZ Amh. ¡`m‡_mU oboh `mgmaIm H•$VrMm H$Vm© hmV ZgyZ _|Xy AgVm h Am[Ug_OyZ KVm À`mM‡_mU earam¿`m gd© Ï`m[mamßMm H$Vm© earam[ydu hmVm, earaAgVmZm AmV d ]mha Amh d ZßVahr amhrb d odúmÀ_H$hr Amh. ¡`m‡_mUdmXim_‹` EIm⁄m oIS>H$sMß Xma CKS>bß ÂhUyZ oIS>H$sMß Xma h H$Vm© ]ZV ZmhrAmoU dmXi h oIS>H$s[waVß gro_Vhr ahmV Zmhr, À`mM‡_mU eara-_Z BÀ`mXt¿`m_m\©$V hmUmË`m oH´$`m d À`mßM \$i AmoU odúmÀ[Œmrgmaª`m oH´$`m d d À`mßM\$i `mßMm H$Vm© d ^m∫$m earam[waVm d°`o∫$H$ AhßH$mam[waVm qH$dm H$di ]m¯^m°oVH$ odúm[waVm gro_V ahmV Zmhr. h AßJr o^Zb H$s AmÀ_kmZ hmV. Vwbm_Zï[yd©H$ Z_ÒH$ma AgmV.

15) gmjr$& gmojU Z_ï$& "gmjmV≤ –Ô>mna gmjr Ò`mX≤ gmjr$& gmojU Z_ï$& "gmjmV≤ –Ô>mna gmjr Ò`mX≤ gmjr$& gmojU Z_ï$& "gmjmV≤ –Ô>mna gmjr Ò`mX≤ gmjr$& gmojU Z_ï$& "gmjmV≤ –Ô>mna gmjr Ò`mX≤ gmjr$& gmojU Z_ï$& "gmjmV≤ –Ô>mna gmjr Ò`mX≤ qH$dm "g Ajr'"g Ajr'"g Ajr'"g Ajr'"g Ajr'

gd© oH´$`mßMm H$maH$ d kmVm [U À`mß¿`mV Í$T>mWm©Z ‡À`j ^mJ Z KUmam gd©MamMam¿`m MbZdbZ AmoU ApÒVÀdmMm gmjrXma. IË`m gmjrÀdmgmR>r AVß]m©gma AUwaUy Ï`m[md bmJV. OmoUdmß¿`m ÒVamVhr Agmd bmJV. VabV_ AemApÒVÀdmoedm` ( O Í$T> oZ`_mV ]gV Zmhr) h e∑` Zmhr. H$di VyM Aem VËhZAgUmam d gd© [mhUmam gmjr Amhg. Ò[Ô>rH$aUmgmR>r [mH$irM CXmhaU KVm`B©b.[mH$ir dÒVybm AmoU oV¿`m AUwaUyZmßhr AßV]m©¯ Ï`m[V. [U Í$T>mWm©ZdÒVy AmoU AUwaUyVrb ‡oH´$`mß_‹` [mH$ir ‡À`j ^mJ KV Zmhr. Vwbm odZ_´‡oU[mV AgmV.

Page 22: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 22 &&

16) jÃk ï& jÃkm` Z_ï$&16) jÃk ï& jÃkm` Z_ï$&16) jÃk ï& jÃkm` Z_ï$&16) jÃk ï& jÃkm` Z_ï$&16) jÃk ï& jÃkm` Z_ï$&

jà ÂhUO eara. Ï`∫$sM d odúmM eara d À`mß¿`m AßV]m© KS>Uma gma H$mhrOmUUmam. AmYwoZH$ odkmZmZwgma OJmMß kmZ Bßo–`mß_m\©$V hmV Agbß Var Bßo–`,_ÇmmVßVy, _Çmm[er ¯mVb H$mUrhr OmUUma ZmhrV. earam¿`m AßV]m©¯ApÒVÀdm¿`m gmË`m [mVirdarb KS>m_mS>r AmoU odúmVrb ‡oH´$`mßMm Iam kmVmAmoU M°V›`_` B©úa Vy Amhg. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

17) Ajaï $& Ajam` Z_ï $&17) Ajaï $& Ajam` Z_ï $&17) Ajaï $& Ajam` Z_ï $&17) Ajaï $& Ajam` Z_ï $&17) Ajaï $& Ajam` Z_ï $&

Zme Z [mdUmam. H$Yrhr Z KQ>Uma, Z gß[Uma Ag oÃH$mb]moYV [a]´˜ VyMAmhg. OmoUdmßM Cfi`Z PmÎ`mZßVa "Òd' M Ia Í$[ ÂhUyZ ¡`mbm AmÀ_kmZrbmH$ AmiIVmV V AodZmer ]´˜ VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

`mJm `mJodXmß ZVm ‡YmZ[wÈfúaï$&`mJm `mJodXmß ZVm ‡YmZ[wÈfúaï$&`mJm `mJodXmß ZVm ‡YmZ[wÈfúaï$&`mJm `mJodXmß ZVm ‡YmZ[wÈfúaï$&`mJm `mJodXmß ZVm ‡YmZ[wÈfúaï$&Zmaqghd[wï lr_mZ≤ H$edï [wÈfmŒm_ï$&&Zmaqghd[wï lr_mZ≤ H$edï [wÈfmŒm_ï$&&Zmaqghd[wï lr_mZ≤ H$edï [wÈfmŒm_ï$&&Zmaqghd[wï lr_mZ≤ H$edï [wÈfmŒm_ï$&&Zmaqghd[wï lr_mZ≤ H$edï [wÈfmŒm_ï$&&

18) `mJ ï $& `mJm` Z_ï $&18) `mJ ï $& `mJm` Z_ï $&18) `mJ ï $& `mJm` Z_ï $&18) `mJ ï $& `mJm` Z_ï $&18) `mJ ï $& `mJm` Z_ï $&

`mJ ÂhUO OwiU, EH$Ord hmU, EH$Àd [mdU, mJmM F$UmZw]ßY, H$mi`mJ,X°d`mJ Aghr AW© AmhV. H$_~o–`, kmZ|o–`, _Z, ]w’r, AhßH$ma BÀ`mXr¿`mKS>m_mS>ter ÂhUO "d° o∫$H$ Òd'er oZJS>rV amhVm amhVm m [mVirdÍ$Z Ï`∫$sMApÒVÀd d°oúH$ _ybÒdÍ$[mer OmoUdZ AmoU dmÒVodH$[U oZJS>rV hm `m¿`m‡oH´$`g d AdÒWg `mJ ÂhUVmV. `mJog’rMr AdÒWm ‡m· Ïhmdr `mgmR>r o^fio^fi ‡H•$Vr¿`m d ‡d•Œmr¿`m AoYH$mar Ï`∫$s®Zm Í$T> H$bÎ`m d dJdJ˘`m gmYZmßZrd°oeÓQ>Á[yU© ]ZbÎ`m m ‡oH´$`¿`m ododY ‡H$mamZm o∫$`mJ, kmZ`mJ, amO`mJ,H$_©`mJ, b``mJ BÀ`mXr ZmdmZr AmiIVmV. hr AdÒWm d hr ‡oH´$`m VyM Amhg.À`mM‡_mU IJmbmM 27 dm 28^mJ H$b OmVmV À`mZmoh mJ ÂhUVmV. WmS>∑`mVEH$ÀdmZ gd©©Ãg_agyZ Agbbm d q[S>-]´˜mßS>m_Yrb Xwdmhr VyM Amhg. VwbmgmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

19) `mJm©odXmß ZVm $& `mJodXmß ZÃ Z_ï$&19) `mJm©odXmß ZVm $& `mJodXmß ZÃ Z_ï$&19) `mJm©odXmß ZVm $& `mJodXmß ZÃ Z_ï$&19) `mJm©odXmß ZVm $& `mJodXmß ZÃ Z_ï$&19) `mJm©odXmß ZVm $& `mJodXmß ZÃ Z_ï$&

`mJodX≤ ÂhUO mJ OmUUma, mJr, mJmMm ©. m mJr OZmßMm ZVm, _mJ©Xe©H$,‡aH$ Vy Amhg. Vgß [mohbß Va gmË`m odúmMmhr Vy oZ ßVm Amhg. [U Vm A‡À`j[U.AkmZr OZmßZm À`mM ^mZ ZgV. V ÒdVï¿`m _`m©oXV, gßHw$oMV, AmßoeH$ d ZúaApÒVÀdmbm [yU©, oMaßVZ AmnU l>V_ g_OyZ gßHw$oMV hÏ`mg d Amem -AmH$mßjm_‹` ]^mZ[U, ÂmÒVdmb[U qH$dm Aghm`[U dmdaV AgVmV. [aßVw

Page 23: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 23 &&

`mJr bmmH$mßM Vg ZgV. _m`¿`m OmaXma ‡dmhmVyZ Cgir KD$Z V Hw$ebVZÒdVï¿`m IË`m emúV d [yU© "Òd' er VmXmÀÂ` [mdbb AgVmV. À`m_wi À`mßMgd© OrdZ, Vw¬`m ‡aUmßZr ‡À`j[U oZ`ßoÃV hmV AgV. d Vw¬`m d°oúH$gßH$Î[mZwgma KS>V AgV d mMr À`mZm Ò[Ô> AmoU gwIX OmUrd AgV. OrdZmMrhr H•$VH•$À` AdÒWm Vw¬`m gßH$Î[mZwgma gdm™Zm ‡m· hmdm hr _Zï[yd©H$ ‡mW©Zm.Vwbm eVeï ‡oU[mV AgmV.

20) ‡YmZ[wÈfúaï $& ‡YmZ[wÈfúam` Z_ï $&20) ‡YmZ[wÈfúaï $& ‡YmZ[wÈfúam` Z_ï $&20) ‡YmZ[wÈfúaï $& ‡YmZ[wÈfúam` Z_ï $&20) ‡YmZ[wÈfúaï $& ‡YmZ[wÈfúam` Z_ï $&20) ‡YmZ[wÈfúaï $& ‡YmZ[wÈfúam` Z_ï $&

‡YmZ ÂhUO _m`m, e∫$s, [wÈf ÂhUO OrdmÀ_m, AmÀ_m. Ï`∫$s dm MamMamVrbe∫$s VŒd AmoU gmjr [wÈfŒd mßMm oZ`ßVm B©úa Vy Amhg. Vwbm H$mQ>r H$mQ>r ‡Um_AgmV.

21) Zmaqghd[w ï $& Zmaogßhd[wf Z_ï $&21) Zmaqghd[w ï $& Zmaogßhd[wf Z_ï $&21) Zmaqghd[w ï $& Zmaogßhd[wf Z_ï $&21) Zmaqghd[w ï $& Zmaogßhd[wf Z_ï $&21) Zmaqghd[w ï $& Zmaogßhd[wf Z_ï $&

Za+qgh+d[w ÂhUO AZwH´$_ _mUyg, qgh d eara, AmH$ma, Í$[ qH$dm gm¢X`©.ÂhUyZ Zmaqghd[wï ÂhUO AYm© ZamMm d AYm© qghmMm AmH$ma, eara Agbbm hmodÓUwMm MdWm AdVma. MamMamVrb M°V›`mMm ([ewÀd, _mUwgH$s, B©úaÀd B.)gmjmÀH$ma hmVmM ÒdVï¿`m jw– ApÒVÀdmbm _mUyg _wH$Vm.¯mMr ‡oMVr Zmaqghd oha `H$Ì`[w¿`m H$WZ `V. `m H$WVyZ d Zmaqgh ¯m ZmdmVyZ, hhr H$iV H$sMamMamVrb Vw¬`m ApÒVÀdm¿`m (gÀ`m¿`m)H$Î[Z_wi V_mJwUmZ d Amg∫$sZ]’PmbÎ`mßZm AÀ`ßV ^rVr dmQ>V. H$maU À`mßZm AhßH$mamoedm` OJ `mMr H$Î[ZmM_hm^`ßH$a , Ag¯, Ae∑` dmQ>V. _•À`yg_mZ dmQ>V. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

22) lr_mZ≤ & lr_V Z_ï$&22) lr_mZ≤ & lr_V Z_ï$&22) lr_mZ≤ & lr_V Z_ï$&22) lr_mZ≤ & lr_V Z_ï$&22) lr_mZ≤ & lr_V Z_ï$&

lr gohV AgUmam. lr ÂhUO b˙_r. b˙_r ÂhUO Eú`© d odúmVrb gmË`mg•OZerbVMr, ‡aH$e∫$sMr gmË`m oÃJwUmÀ_H$ d [ßM_hm^yVmÀ_H$ odúmMr _mVm,_yi_m`m, _hmb˙_r. Vy ¯m b˙_rgohV AgVmg. H$maU Vr Vw¬`m ˆX`mV AgV,Vw¬`mer g_ag AgVM. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

23) H$edï $& H$edm` Z_ï $&23) H$edï $& H$edm` Z_ï $&23) H$edï $& H$edm` Z_ï $&23) H$edï $& H$edm` Z_ï $&23) H$edï $& H$edm` Z_ï $&

oZo_©Vr, pÒWVr d gßhma VŒdmß¿`mhr AVrV AWm©V≤ H$mbmVrV Ag VŒd. À`m_wihr VŒd oZXoeV H$aUmË`m ]´˜m, odÓUy, _he m oV›hr XdVm ¡`m¿`m AYrZ AmhVAgm. XwgË`m AWu H$ed ÂhUO H$oeZm_m `m amjgmMm dY H$aUmam. A›`gd©gm_m›` AWm©Z gJwU Í$[m_‹` CŒm_ H$g Agbbm. À`m_wi gJwU Í$[mV gwßXa

Page 24: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 24 &&

AmoU XwgË`m AWu H$mbmVrVZ gd© [medr-amjgr ]m]tMm gßhma H$Í$ eH$Umam VyAmhg. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

24) [wÈfmŒm_ï $& [wÈfmŒm_m` Z_ï $&24) [wÈfmŒm_ï $& [wÈfmŒm_m` Z_ï $&24) [wÈfmŒm_ï $& [wÈfmŒm_m` Z_ï $&24) [wÈfmŒm_ï $& [wÈfmŒm_m` Z_ï $&24) [wÈfmŒm_ï $& [wÈfmŒm_m` Z_ï $&

[wÈfmŒm_ ÂhUO CŒm_ qH$dm gdm©V MmßJbr Ï`∫$s. gdm©V MmßJbm [wÈf h VwPÍ$[ bmH$ ^OVmV VÏhm À`mßZm ZmoedßV AmoU pÒWÀ`ßVaUr` X°ohH$ [wÈfmhˇZ VwPApÒVÀd oH$Vr CÉV_ Amh `mMr OmoUd hmV. Vw¬`m gd©l> Aem d°oúH$ [m°ÍfmÀdmMr , Òdmo_ÀdmMr WmS>r\$ma H$Î[Zm `V. JrV_‹`, ""jam¿`m AVrV dAjamVhr gdmŒm_ AgÎ`mZ _bm (B©úambm) [wÈfmŒm_ ÂhUVmV'' Ag Ò[Ô>[UÂhQ>b Amh. ([ßYamdm A‹`m`). Aem VËhZ gd©M X•ÓQ>Ám Vy gd©l>> [wÈf Amhg.Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

gd©ï ed©ï oedï ÒWmUw^y©VmoXoZ©oYÏ``ï$&gd©ï ed©ï oedï ÒWmUw^y©VmoXoZ©oYÏ``ï$&gd©ï ed©ï oedï ÒWmUw^y©VmoXoZ©oYÏ``ï$&gd©ï ed©ï oedï ÒWmUw^y©VmoXoZ©oYÏ``ï$&gd©ï ed©ï oedï ÒWmUw^y©VmoXoZ©oYÏ``ï$&gß^dm ^mdZm ^Vm© ‡^dï ‡^warúaï$&&gß^dm ^mdZm ^Vm© ‡^dï ‡^warúaï$&&gß^dm ^mdZm ^Vm© ‡^dï ‡^warúaï$&&gß^dm ^mdZm ^Vm© ‡^dï ‡^warúaï$&&gß^dm ^mdZm ^Vm© ‡^dï ‡^warúaï$&&

25) gd©ï$& gd©Ò_° Z_ï$&25) gd©ï$& gd©Ò_° Z_ï$&25) gd©ï$& gd©Ò_° Z_ï$&25) gd©ï$& gd©Ò_° Z_ï$&25) gd©ï$& gd©Ò_° Z_ï$&

gd© odúmVrb AUwwaUy Ag gd© H$mhr. gd© H$mhr À`m¿`m Amaß m[ydu d ZmemZßVaVw¬`mV odbrZ hmV. H$maU MamMa¿`m Amaß^m[yduM d AßVmZßVaM _yi ÒdÍ$[M VyAmhg. _mP Vwbm AZ›` ^md Z_ÒH$ma AgmV.

26) ed©ï & edm©` Z_ï $&26) ed©ï & edm©` Z_ï $&26) ed©ï & edm©` Z_ï $&26) ed©ï & edm©` Z_ï $&26) ed©ï & edm©` Z_ï $&

[odÃ, _ßJb_`. Vy AodZmer d oÃH$mbmVrV AgÎ`mZ ^rVr, gßH$Q>, Zme ,d°a, ]ßYZ, BÀ`mXt[mgyZ [yU©[U _w∫$ Amhg. À`m_wi Vy Iam _ßJb Amhg.‡m[ßoMH$mßMr gßHw$oMV d OS> ]w’r Vw¬`m Ò_aUmV odemb, Vab d _ßJb hmV.ApÒVÀdhr Vw¬`m Ò_aUmV AodZmer d ÂhUyZ _ßJb hmV. ‡H$me_`, ‡gfi, dgß[fi hmV. _mP _ÒVH$ AIßS>[U Vw¬`mMaUr amhm hr ‡mW©Zm.

27) oedï $& oedm` Z_ï$&27) oedï $& oedm` Z_ï$&27) oedï $& oedm` Z_ï$&27) oedï $& oedm` Z_ï$&27) oedï $& oedm` Z_ï$&

ew’, kmZ_` d [odÃV_ Ag VŒd. [odÕ` ÂhUO AmÀ_kmZ. A[odÃVm ÂhUOAkmZ qH$dm AmÀ_kmZmMm odga d jw–Vm, gßHw$oMVVm d ohßÛVMm dmda, W°_mZ. VyoÃJwUmVrV, AmÀ_kmZ_` d ÂhUyZ ew’V_, oed Amhg. eara-_Z-]w’r AhßH$ma`mVyZ CÀ[fi hmUma _mP gma H$mhr Vw¬`m [m`mer g_o[©V Agm.

28) ÒWmUwï$& ÒWmUd Z_ï$&28) ÒWmUwï$& ÒWmUd Z_ï$&28) ÒWmUwï$& ÒWmUd Z_ï$&28) ÒWmUwï$& ÒWmUd Z_ï$&28) ÒWmUwï$& ÒWmUd Z_ï$&

amÔ≠>gr_m XmIodUma ÒVß^ odemb —Ô>rZ [mohÎ`mg odúmMr AßoV_ gr_m H$di

Page 25: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 25 &&

Vw¬`m_wiM g_OV. H$maU VyM AZmoX, AZßV AmoU oMaßVZ Amhg. gmaß oÃJwUmÀ_H$odú Vw¬`mVM Amh. Vy H$mbmVrV AgÎ`mZ yV, dV©_mZ odÓ`mXr gmË`m KQ>ZmhrVw¬`mVM AmhV. earamÀ_H$Vm qH$dm Xh]w’r AmoU jU^ßJwamVrb Amg∫$s gß[yZ_mP gd© bj AmÀ_aßJr d AmÀ_Í$[r EH$mJ´ amhm. AmÀ_Í$[r Vwbm eVeï ‡Um_AgmV.

29) ^yVmoXï $& ^yVmX` Z_ï$&29) ^yVmoXï $& ^yVmX` Z_ï$&29) ^yVmoXï $& ^yVmX` Z_ï$&29) ^yVmoXï $& ^yVmX` Z_ï$&29) ^yVmoXï $& ^yVmX` Z_ï$&

gd© ^yV _mÃmßMm Amaß^, CJ_. H$mbmVrV Agm Vy gdm™Mm Iam CJ_ Amhg.EH$mM dir ÒWi H$mbmVrV AgUmË`m, eara,_Z,]w’r¿`m AßV`m©_r ahmUmË`m dAZw^yVrZ OmUdUmË`m Vwbm brZ^mdZZ dßXZ Agm.

30) oZoYï $&oZoYï $&oZoYï $&oZoYï $&oZoYï $& qH$dm oZoYaÏ``ï $& oZoYÏ``m` Z_ï$& oZoYaÏ``ï $& oZoYÏ``m` Z_ï$& oZoYaÏ``ï $& oZoYÏ``m` Z_ï$& oZoYaÏ``ï $& oZoYÏ``m` Z_ï$& oZoYaÏ``ï $& oZoYÏ``m` Z_ï$&

H$Yrhr Z ]XbUmam oZYr. oZoY`V ApÒ_Z≤ BoV oZoYï$&oZoY`V ApÒ_Z≤ BoV oZoYï$&oZoY`V ApÒ_Z≤ BoV oZoYï$&oZoY`V ApÒ_Z≤ BoV oZoYï$&oZoY`V ApÒ_Z≤ BoV oZoYï$&

odúmVrb gwaojV d Jw· Agm gß[yU© M°V›`mMm d Eú`m©Mm ÒWbH$mbmVrV,gy˙_mhˇZ gy˙_ d odembV_mhˇZhr odemb IoOZm Vy Amhg. Vwbm ÒWbH$mbmMVgM OS> M°V›`mM Í$T> oZ`_ ZmhrV. À`m_wi Vy Zh_rM [na[yU© AgVmg. Vw¬`mVyZH$mhr H$mTy>Z KVb qH$dm ZdrZ H$emMr Vw¬`mV ^a KmVbr Ag H$YrM ZgV.odú‡b`H$mbrhr AodZmer, oMaßVZ, d [na[yU© Aem ApÒVÀdmZ Vy AgVmgM.Vw¬`mg_ma jU^ßJwa odúmVrb gma H$mhr Vw¿N> Amh. Vwbm _r H$m`m -dmMm -_ZmZg_o[©V Amh.

31)31)31)31)31) gÂ^dï& gÂ^dm` Z_ï $&gÂ^dï& gÂ^dm` Z_ï $&gÂ^dï& gÂ^dm` Z_ï $&gÂ^dï& gÂ^dm` Z_ï $&gÂ^dï& gÂ^dm` Z_ï $&

‡H$Q> hmU qH$dm ‡H$Q> H$aU. MamMa g•Ô>rM AgUñZgU m_‹` IË`m AWm©Zd gd©H$mir AgUmam d g•Ô>r¤ma ‡H$Q> oXgUmam VyM Amhg. H$maU gß^dUmË`mgmË`m ]m]tM AmXrH$maU, gmaVŒd AmoU ¯m gd© ]m]tZm gd© oXemßZr d ^yV^odÓ` H$mbmZr Ï`m[Uma _hŒd VyM Amhg. A›` —Ô>rZ, gß[yU© kmZ_` AemAoÒÀmÀdmZ [w›hm [w›hm AdVma KUmam d odúmbm MVZm XUmam [aßVw AkmZmßYH$maroIV[V [mS>Uma d AkmZO›` ^mJ ^mJdUma O›_ Z KUmam ghOkmZr [a_mÀ_m VyAmhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

32) ^mdZ:& ^mdZm` Z_: 32) ^mdZ:& ^mdZm` Z_: 32) ^mdZ:& ^mdZm` Z_: 32) ^mdZ:& ^mdZm` Z_: 32) ^mdZ:& ^mdZm` Z_: &

‡À`H$ KQ>Zbm CŒm_ [oaUm_ XUmam. gd© KQ>ZmH´$_mßMm CX≤JmVm d oZ`ßVm VyAmhg. À`m_wi ‡À`H$ KQ>Zm Or AmOy]mOybm, Ï`∫$r¿`m earamV oHß$dm Ï`∫$r¿`m

Page 26: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 26 &&

H$adr KS>V ([wÓH$iXm Ï`∫$r m KQ>ZM H$V$[U ÒdV:H$S> KV) À`mßM _yi, H$maU d[oaUm_ h gd© H$mhr Vy Ï`m[bb Amhg. EdT>M ZÏh [oaUm_mßMm ^mJ KUmamhr(Ï`∫$r ZÏh) VyM Amhg. AhßH$mamZM Ï`∫$r H$V[UmMr d gwIXw:Imß¿`m Y∏$`mßMr_mbH$ ]ZV. Vw¬`m AßV]m©¯ Òdmo_ÀdmMr _bm gVV Ò_•Vr amhm d `m Ò_•VrV VwbmeVe: Z_ÒH$ma AgmV.

33) ^Vm© & ^ÃZ Z_: &33) ^Vm© & ^ÃZ Z_: &33) ^Vm© & ^ÃZ Z_: &33) ^Vm© & ^ÃZ Z_: &33) ^Vm© & ^ÃZ Z_: &

ÂhUO [mbZñ[mfUH$Vm© AmYma, T>m]i_mZmZ [mhVm, [erbm ¡`m‡_mU[erH|$– YmaU d oZ`ßoÃV H$aV Vgm oHß$dm oOßdV Ï`∫$rbm XhmßVJ©V M°V›` OgAmYma^yV AgV (ÂhUO ¡`m¿`moedm` earamM H$bda ]ZV, _mVr ]ZV) VgmodúmMm M°V›`Xm`r YmaUH$Vm© AmYma Vy Amhg. OS> ñMVZ, —Ì`ñA—Ì` AmoU

yV odÓ`mXr gdm™>Mm _ybmYma, gßJm[ZH$Vm© d eo∫$XmVm Vy Amhg. Vwbm AZ›`^md‡oU[mV AgmV.

34) ‡^d: & ‡^dm` Z_: &34) ‡^d: & ‡^dm` Z_: &34) ‡^d: & ‡^dm` Z_: &34) ‡^d: & ‡^dm` Z_: &34) ‡^d: & ‡^dm` Z_: &

J^m©e`, oHß$dm ¡`m[mgyZ gma CJ_ [mdV Agm. [ßM_hm^yVmÀ_H$ AmoUoÃJwUmÀ_H$ odú, MVZm, AdH$me, H$mi d OmoUdmßM ÒVa h H$mhr O›_mbmKmbUma (J^m©e`) Vy Amhg. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

35) ‡^w: & ‡^d Z_: &35) ‡^w: & ‡^d Z_: &35) ‡^w: & ‡^d Z_: &35) ‡^w: & ‡^d Z_: &35) ‡^w: & ‡^d Z_: &

H$Vw©_, AH$Vw©_ A›`Wm H$Vw©_ Ag, AZwH´$_, H$a `mM, Z H$a `mM d A›`H$mhrhr H$a `mM ÒdmVßÕ` Agbbm. gd© Ï`m[r Aem AoÒVÀdmVrV AoÒVÀdmZKS>U d Z KS>U `mß¿`m AVrV d CÀ[Œmr odZme `m oÒWÀ`ßVamXaÂ`mZhr Vy Amhg.AßV]m© gma Ï`m[Umam Ï`∫$rM Ia ÒdÍ$[ Agm Vy d VwP _hmZ gm_œ © d Òdmo_ÀdoZÓH$[Q> d ew’ ]w’r¿`m ^∫$mZm OmUdV. KS>U d Z KS>U EdT>M ZÏh, Va EH$mMdir AZH$ oR>H$mUr KS>U VgM OmUrd, H$mi, AdH$me d KQ>Zm `mß¿`m XaÂ`mZAZmH$bZr`[U gß]ßoYV AgbÎ`m AJÂ` ‡oH´$`m KS>U, `m gmË`mßM Òdm_rÀdVw¬`m[mer Amh `mMr OmUrd d ‡MrVr d°`o∫$H$ [oa_mU gß[VmM (Aßembm [yU©g_O `mMr JÎbV gß[VmM) `V. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

36) B©úa: & B©úam` Z_: & B©Ô> BoV B©úa: &36) B©úa: & B©úam` Z_: & B©Ô> BoV B©úa: &36) B©úa: & B©úam` Z_: & B©Ô> BoV B©úa: &36) B©úa: & B©úam` Z_: & B©Ô> BoV B©úa: &36) B©úa: & B©úam` Z_: & B©Ô> BoV B©úa: &

gma odú ÂhUO Vw¬`mda Adbß]yZ AgbÎ`m ÂhUO Vw¬`m[mgyZ CÀ[fi hmD$ZVw¬`mVM odbrZ hmUmË`m Vw¬`m C[mYr hmV. AodZmer AmoU gd©gŒmmYre Aem

Page 27: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 27 &&

Vwbm _r oÃdma dßXZ H$aVm.

Òd`ß^y : eß^wamoXÀ`: [wÓH$amjm _hmÒdZ: &Òd`ß^y : eß^wamoXÀ`: [wÓH$amjm _hmÒdZ: &Òd`ß^y : eß^wamoXÀ`: [wÓH$amjm _hmÒdZ: &Òd`ß^y : eß^wamoXÀ`: [wÓH$amjm _hmÒdZ: &Òd`ß^y : eß^wamoXÀ`: [wÓH$amjm _hmÒdZ: &AZmoXoZYZm YmVm odYmVm YmVwÈŒm_ : &&AZmoXoZYZm YmVm odYmVm YmVwÈŒm_ : &&AZmoXoZYZm YmVm odYmVm YmVwÈŒm_ : &&AZmoXoZYZm YmVm odYmVm YmVwÈŒm_ : &&AZmoXoZYZm YmVm odYmVm YmVwÈŒm_ : &&

37) Òd`ß^y : & Òdß`^wd Z_: &37) Òd`ß^y : & Òdß`^wd Z_: &37) Òd`ß^y : & Òdß`^wd Z_: &37) Òd`ß^y : & Òdß`^wd Z_: &37) Òd`ß^y : & Òdß`^wd Z_: &

H$mUÀ`mhr H$maUmZ Z KS>Umam, [oaUm_ÒdÍ$[ ZgUmam. Vy, H$maU [oaUm_`m ¤ß¤m¿`m AVrV Ag _hmH$maU Amhg. A›` AWm©Z, [amdmUr¿`m d OmoUdV¿`mAVrV Aem ¡`m _hmZ "OmUrdÍ$[mV' Vy AgVmg À`m_‹` gma H$mhr odb` [mdVd Vy _mà ÒdV:VyZM CX≤^dyZ ÒdV:VM amhVmg AmoU [odà d ÒdVßà AoÒVÀdmZoMaßVZ, AgVmg. Vwbm _Z:[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

38) eÂ^w : & eß^d Z_:&38) eÂ^w : & eß^d Z_:&38) eÂ^w : & eß^d Z_:&38) eÂ^w : & eß^d Z_:&38) eÂ^w : & eß^d Z_:&

oed oed ÂhUO gdm©É AmoU oMaßVZ H$Î`mU_`, H$Î`mUH$mar. ¡`m¿`m^mdZm Vw¬`m_‹` H|$o–V PmbÎ`m AgVmV d OmoUdm Vw¬`mer g_ag PmbÎ`mAgVmV, Vm Vw¬`m[mgyZ od^∫$ ahmV ZmhrV. À`mß¿`m _`m©oXV AoÒVÀdmV oÒWÀ`ßVahmD$Z AoÒVÀdm¿`m gd© ÒVamßda Vm V–x[ hmVm. À`m¿`m OrdZmMr _yb^yV ‡aUmH$di VyM AgVmg. Vy À`m¿`m OrdZmMm _ybmYma d VOmÛmVhr AgVmg. ¡`mbmh OmUdV Vm À`m¿`m AßV:H$aUmVyZ Vw¬`mer H$m`_M ZmV OmS>Vm d AOam_ahmVm. Aem ¡`m ^∫$mbm X°ohH$ d Ï`mdhmoaH$ Aer jU^ßJwa gwIXw:I ‡^modVH$Í$ eH$V ZmhrV d Om H$m`_ Vw¬`m Ò_aUmV [a_mZßXr amhVm Vm ^∫$ AßV]m©¯[odà hmVm d H$Î`mUH$mar hmVm. Vwbm ghÛdma dßXZ Agm.

39) AmoXÀ`: & AmoXÀ`m` Z_: &39) AmoXÀ`: & AmoXÀ`m` Z_: &39) AmoXÀ`: & AmoXÀ`m` Z_: &39) AmoXÀ`: & AmoXÀ`m` Z_: &39) AmoXÀ`: & AmoXÀ`m` Z_: &

AmoXVrMm [wÃ, dm_ZmdVma. gy`©_ßS>imVrb oha_ ` [wÈf. ]mam AmoXÀ`m_‹`odÓUw. hr gmar gJwU Í$[ VwP oZUm© H$ l>Àd AmoU oZJw©U _hŒd odeX H$a `mgmR>rdm[aVmV. gy`© Ogm oH$aUmß_wi AZH$Àd_` ^mgVm VgmM odúÍ$[r odÒVmamZ VyAZßV ^mgVmg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

40) [wÓH$amj :& [wÓH$amjm` Z_: &40) [wÓH$amj :& [wÓH$amjm` Z_: &40) [wÓH$amj :& [wÓH$amjm` Z_: &40) [wÓH$amj :& [wÓH$amjm` Z_: &40) [wÓH$amj :& [wÓH$amjm` Z_: &

H$_imgmaI S>mi Agbbm. Vw¬`m oZJw©U d oZamH$ma AoÒVÀdmer EH$ hm `mMm_mJ© ÂhUO gd© H$mhr odefV: AhßH$ma XwÊ`_ R>dyZ gJwUm[mgZbm OrdZmV gdm>ÉÒWmZ XU. Zm_Ò_aU H$aU d Vw¬`m bmH$odbjU gwßXa gJwU _yVuMr [yOm H$aU.H$_imgmaI gwßXa S>mi Agbbm h VwPß EH$ gJwU Í$[ Amh. XwgË`m AWu H$_i

Page 28: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 28 &&

ÂhUO AmH$me. À`m_wi gma odú h ¡`mMß eara, odú M°V›` gd©k [a_mÀ_m h¡`mMß AßV`m©_ AmoU AdH$me d H$mi h ¡`mM S>mi AmhV d `m S>miÁmZrAßV]m©¯ gma H$mhr Om [mhVm Agm Vy Amhg. _mP gd©Òd Vw¬`m MaUr brZ Agmd Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

41) _hmÒdZ: & _hmÒdZm` Z_: &41) _hmÒdZ: & _hmÒdZm` Z_: &41) _hmÒdZ: & _hmÒdZm` Z_: &41) _hmÒdZ: & _hmÒdZm` Z_: &41) _hmÒdZ: & _hmÒdZm` Z_: &

_hm‹dZr H$aUmam oHß$dm _mR>m úmg KUmam. odúm¿`m CÀ[ŒmrM [ohb oM›hoHß$dm [ohbm AodÓH$ma < `m ‹dZrZ gyoMV hmVm. Ï`∫$r_‹` [amdmUrM ÒWmZ]|]r Amh. h ÒWmZ AZw^dmZ R>adbb Amh. Ï`∫$r¿`m Ï`o∫$Àdm¿`m AodÓH$mamMrgwÈdmV `WyZ AÀ`ßV gy˙_V_ ‹dZrZ hmVm. emaroaH$ —ÔÁmhr ]|>]r hmM _mJMro[T>r d [wT>¿`m o[T>r_Yrb Xwdm AgVm. Ï`o∫$OrdZm¿`m CJ_mM/ _ybmYmamMÏ`∫$ ÒdÍ$[ AgV. WmS>∑`mV gmË`m odúm¿`m AodÓH$mamMm d Ï`o∫$¿`mAmodÓH$mamMm CJ_, À`mMmhr CJ_ d H$Vm© Vy Amhg. `m e„X ]´˜mMr [ohbr‡km_` OmUrd ÂhUO dX. dX ÂhUO kmZ ÂhUO VwPm oZ:úmg, VwPm hwßH$ma. ÂhUyZVwbm AmoXJwÈhr ÂhUVmV. Vwbm gd©Òd A[©U Agm d Vw¬`mMaUr odZ_´ ‡oU[mVAgmV.

42) AZmoXoZYZ : & AZmoXoZYZm` Z_: &42) AZmoXoZYZ : & AZmoXoZYZm` Z_: &42) AZmoXoZYZ : & AZmoXoZYZm` Z_: &42) AZmoXoZYZ : & AZmoXoZYZm` Z_: &42) AZmoXoZYZ : & AZmoXoZYZm` Z_: &

O›_ñ_•À yaohV. O›_ d _•À y m ]m]r AmH$mañ‡H$mamXr _`m©XVrb dÒVyßH$oaVmAgVmV. Vy gd©Vm[ar, gd© oXemßZm, gd© H$mbmß_‹` [gabbm d gy˙_V_ AmoUodembV_ Amhg. À`m_wi Vy AoÒVÀd d Zme mß¿`m AVrV Amhg. À`m_wi AmoUVy OmoUd¿`m AmoU AoÒVÀdm¿`mhr gd© ÒVamßV EH$mM dir AgÎ`mZM Vwbm O›_d _•À`y Zgbbm AZmoXoZYZ: ÂhQb Amh. Vw¬`m M°V›`_` MaUr AIßS> ‡Um_AgmV.

43) YmVm & Ymà Z_: &43) YmVm & Ymà Z_: &43) YmVm & Ymà Z_: &43) YmVm & Ymà Z_: &43) YmVm & Ymà Z_: &

AmYma XUmam. VyM IamIa gdm™>¿`m AßVaßJmMm À`mß¿`m gd©ÒdmMm _ybmYmaAmhg. gmË`m —Ì` AmoU A—Ì` odúmM _ybVŒd> d _ybmYma Amhg. Vy odúmbmgd© ]mOyßZr d gd©Vm[ar AmYma XVmg. Vw¬`m EH$_do¤Vr` Òdmo_Àdm¿`m Ò_aUmVVwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

44) odYmVm & odYmà Z_: &44) odYmVm & odYmà Z_: &44) odYmVm & odYmà Z_: &44) odYmVm & odYmà Z_: &44) odYmVm & odYmà Z_: &

H$_m©M \$b XUmam. mMm AW© ‡À H$ KQ>Zm oHß$dm ‡gßJm¿`m H$m ©H$maU mdm¿`m,

Page 29: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 29 &&

([XmW© odkmZñagm`ZemÛm¿`m) kmVñAkmV oZ`_mßMm oZ`ßVm. gma KQ>ZmH´$_Vw¬`mV gm_mdbb AmhV. À`m_wi [oaUm_mßMm oZ`ßVm Vy Amhg. AkmZO›` Xw:Id kmZO›` _w∫$r d goÉXmZßX mßMm H$Vm©hr VyM Amhg. _r Vwbm eaU Amh. Ï`∫$rÂhUyZ _mP gd©Òd Vw¬`m gßH$Î[mV odbrZ hmdm. Vwbm _mP Z_´ ‡Um_ AgmV.

45) YmVwwÍ$Œm_ : & YmVwÈŒm_` Z_: &45) YmVwwÍ$Œm_ : & YmVwÈŒm_` Z_: &45) YmVwwÍ$Œm_ : & YmVwÈŒm_` Z_: &45) YmVwwÍ$Œm_ : & YmVwÈŒm_` Z_: &45) YmVwwÍ$Œm_ : & YmVwÈŒm_` Z_: &

gdm>Œm_ Agm oMV≤ YmVy Vy Amhg. ÂhUOM [•œdr, Am[, VO, dm`y AmoUAmH$me `m odúmbm AmYma XUmË`m YmVy[jmhr gdmŒm_ AmoU AodZmer AgmAgm YmVy Vy Amhg. A›` —Ô>rZ JwUd°oeÔÁ>gß[fi Ag AoÒVÀd YmaU H$aUmam Vm[XmW© m AWm©Z gma odú À`mß¿`m AoÒVÀd AmoU gßhmamgH$Q> d JwUd°oeÔÁ≤mßgH$Q>YmaU H$aUmam [XmW© oHß$dm IamIwam oMaßVZ YmVy Vy Amhg. ÂhUyZM VwP Zm_Ò_aUh _w∫$rM gmYZ d gm‹` Amh VgM og’Vm Amh. AmUIr EH$m AWm©Z Ï`∫$r¿`memaroaH$ YmVwßZm d À`m_wi Ï`o∫$_Àdmbm kmZmM d oMaßVZ OmoUdM AodZmer[oaUm_ XUmam YmVy Vy Amhg. VyM YmVyZmßhr YmaU H$aUmam d AßV]m©¯ O[Umam,gd©l> YmVy Vy Amhg. Vwbm g_[©U ^mdZZ _mP ‡Um_ AgmV.

A‡_`m frH$e: [ŸZm^m@_a ‡^w: &A‡_`m frH$e: [ŸZm^m@_a ‡^w: &A‡_`m frH$e: [ŸZm^m@_a ‡^w: &A‡_`m frH$e: [ŸZm^m@_a ‡^w: &A‡_`m frH$e: [ŸZm^m@_a ‡^w: &odúH$_m© _ZwÒÀdÔ>m ÒWod> : ÒWodam Y´wd: &&odúH$_m© _ZwÒÀdÔ>m ÒWod> : ÒWodam Y´wd: &&odúH$_m© _ZwÒÀdÔ>m ÒWod> : ÒWodam Y´wd: &&odúH$_m© _ZwÒÀdÔ>m ÒWod> : ÒWodam Y´wd: &&odúH$_m© _ZwÒÀdÔ>m ÒWod> : ÒWodam Y´wd: &&

46) A‡_`: & A‡_`m` Z_: &46) A‡_`: & A‡_`m` Z_: &46) A‡_`: & A‡_`m` Z_: &46) A‡_`: & A‡_`m` Z_: &46) A‡_`: & A‡_`m` Z_: &

‡À`j, A‡À`j C[_m dJ°a H$mUÀ`mhr ‡H$ma ‡_`mV ]gdyZ og’ H$aVm Z`Umam.

Vy H$mUÀ`mhr gßX^© Mm°H$Q>rV ]gdyZ AZw^dmg `V Zmhrg. Vy ÒWi, H$mi,OS>, MVZ `mV AßV]m©¯ AmoU `mß¿`m AVrVhr AIßS>[U AgVmg d ]wo’JÂ`Zmhrg. H$di V–x[ hmD$ZM VwP H$V[U X`mbm o^Sy> eH$V. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$maAgmV.

47) ˆofH$e : & ˆofH$em` Z_: &47) ˆofH$e : & ˆofH$em` Z_: &47) ˆofH$e : & ˆofH$em` Z_: &47) ˆofH$e : & ˆofH$em` Z_: &47) ˆofH$e : & ˆofH$em` Z_: &

ˆofH$m ÂhUO kmZßo–` d B©e ÂhUO B©úa. gd© kmZ|o–`mßMm d À`mß¿`m H•$VrMmÒdm_r Vy Amhg `m gmW© OmoUdZ AkmZO›` Ahß^md H$_r hmD$ eH$Vm. V–x[Vm

D$ eH$V. ofH$m mMm A›` AW© oH$aU. MVZmXm`r d kmZXm`r oH$aUmZr odúmbmM°V›` XUmam d OmoUdVM odú kmZmZ g_•’ H$aUmam M°V›`gy`© d kmZgy`© VyAmhg. odúÍ$[mMm AmodÓH$ma H$aUmam d H$Î[mßVr V ÒdV:V gm_mdyZ KUmam

Page 30: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 30 &&

oZJw©UñoZamH$mahr Vy Amhg d ˆf ÂhUO Hw$ai H$g Agbbm odbjU gwßXa gJwUB©úahr VyM Amhg. Vwbm ^md[yU© ‡oU[mV AgmV.

48) [ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &48) [ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &48) [ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &48) [ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &48) [ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &

gÀ` d gm_œ`m©M ‡VrH$ Ag H$_i gJwU Í$[mß_‹` ¡`m¿`m ]|]rVyZ CJdVmZmXmIdb OmV Agm. m H$_imV ]´˜Xd XmIdVmV. H$maU H$_i ÂhUO OrdZmMmoMaßVZ _yiÒÃmV AmoU Mma_wIr ]´˜Xd ÂhUO _Z, ]w’r, oMŒm AmoU AhßH$ma`mZr ]ZUma AßV:H$aU MVwÓ`. Vy Ï`∫$s¿`m ]|]r_YyZ ÂhUO [amdmUrVyZ AßV:H$aUMVwÔÁmMm d AmXr [wÈfmß¿`m ]|>]rVyZ ]´ XdmMm d g•Ô>rMm CJ_ H$aVmg hm _oWVmW©.Ï`o∫$OrdZmMm _yi Jm^m ]|>]r¿`m ÒWmZr AgVm. VWyZ [am, [Ì`›Vr, _‹`_m dd°Imar ¯m Mma dmUt¿`m ¤ma (Mma_wIr ]´˜ XdmH$Sy>Z)> kmZodúmMm AmodÓH$mahmVm. ‡À`H$ Ï`∫$r¿`m ˆX`r AgUmam Hy$Q>ÒW odÓUy d À`m¿`m ]|$]rVyZ CÀ[fihmUmË`m kmZodúmMr ‡oV_m o[ßS>r V ]´˜mßS>r m VŒdmZ odúoZ_m©À`m¿`m dU©ZmgmR>rdm[abr Amh. Vwbm _mP gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

49) A_a‡^w: & A_a‡^d Z_:&49) A_a‡^w: & A_a‡^d Z_:&49) A_a‡^w: & A_a‡^d Z_:&49) A_a‡^w: & A_a‡^d Z_:&49) A_a‡^w: & A_a‡^d Z_:&

VH©$gßJV odMmamZ [mhVm gOrdmß[jm dJiÁm ÒVamßda dmdaUmar Agߪ` gOrdAoÒVÀd AgU d Vr ‡MßS> H$mi oQ>H$U ( d ÂhUyZ A_a ÂhQ>br OmU) d À`mßMmAVto–` AZw d hmU h Ag wo∫$H$ Zmhr. mM_wi Vwbm A_a XdmßMm Òdm_r ÂhßQ>bbAmh. H$maU Vy `mßMmhr oZ`ßVm d gdm©Wm©Zr A_a Amhg. JrV_‹` VwP dU©ZAjamXo[MmŒm_: Ag Amh. ([ßYamdm A‹`m`). Vwbm odZ_´ Ao^dmZ Agm.

50) odúH$_m© & odúH$_©U Z_: &50) odúH$_m© & odúH$_©U Z_: &50) odúH$_m© & odúH$_©U Z_: &50) odúH$_m© & odúH$_©U Z_: &50) odúH$_m© & odúH$_©U Z_: &

odú h ¡`mM H$_© Amh Agm. Ï`o∫$JV [mVirdarb ^mdZm, odMma, kmZ,AZw^yVr `mßMm H$maH$ AmoU d°oúH$ [mVirdarb MamMamVrb AZßVm¿`m CXmŒm‡dmgmMm H$maH$hr VyM Amhg. H$maU OmoUdmßM odú AmoU BVa —Ì`m—Ì` odú¯mßMm H$Vm© VyM Amhg. [aßVw A[yU© mgUmË`m H$mUÀ`mhr —Ì` ]m]rZr Vwbm A[yU©Àd`V Zmhr ; H$maU Vy À`mßM oMaßVZ ÒWm`r ÒdÍ$[ Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

51) _Zw : & _Zd Z_: &51) _Zw : & _Zd Z_: &51) _Zw : & _Zd Z_: &51) _Zw : & _Zd Z_: &51) _Zw : & _Zd Z_: &

_ZZerb d _ßÃ. AMyH$ d°oúH$ _ZmZ d _ZmX`mZ odúgßH$Î[ gmH$ma H$aUmam.VgM _m`m^mgm¿`m. AkmZmßYH$mar ‡b`mVyZ ¡`moV_© OrdZmdÒW¿`m gm_œ ©Xm`rkmZmZw^yVrH$S> Z>Umam. VwP Ò_aU AIßS> amhm d Vw¬`mMaUr brZ^md Z_ÒH$ma

Page 31: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 31 &&

Agm.

52) ÀdÔ>m & ÀdÔ>≠ Z_: &52) ÀdÔ>m & ÀdÔ>≠ Z_: &52) ÀdÔ>m & ÀdÔ>≠ Z_: &52) ÀdÔ>m & ÀdÔ>≠ Z_: &52) ÀdÔ>m & ÀdÔ>≠ Z_: &

oÒWÀ`ßVamMm oZ`ßVm d gma —Ì`m—Ì` odú gßhmaH$mbr ÒdV:_‹` gy˙_moVgy˙_]rOÍ$[mV odbrZ H$aUmam. Vwbm eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

53) ÒWod>: & ÒWod>m` Z_: &53) ÒWod>: & ÒWod>m` Z_: &53) ÒWod>: & ÒWod>m` Z_: &53) ÒWod>: & ÒWod>m` Z_: &53) ÒWod>: & ÒWod>m` Z_: &

gd© ÒWbH$mbgm[j _m[XßS>mß¿`m AVrV AgÎ`mZ gy _ AgVmZmM gd©Ï`m[r,gd©g_mdeH$ Agm _mRÁmV _mR>m, AoV_hmZhr Agbbm. Vy AZßV d A_`m©XAmhg, `mMr _bm Zh_r AmR>dU amhm d Vw¬`mMaUr odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

54) ÒWodam Y´wd: & ÒWodam` Y´wdm` Z_: &54) ÒWodam Y´wd: & ÒWodam` Y´wdm` Z_: &54) ÒWodam Y´wd: & ÒWodam` Y´wdm` Z_: &54) ÒWodam Y´wd: & ÒWodam` Y´wdm` Z_: &54) ÒWodam Y´wd: & ÒWodam` Y´wdm` Z_: &

ÂhUO [wamVZ d AMb. H$mimVrV, H$mimhyZhr gy˙_ AmoU H$mim¿`mCÀ[Œmr¿`mhr AmYr[mgyZ odbjU AoÒVÀdmZ AgUmam d odOMm ‡dmh OgmAoVdJdmZ AgÎ`mZ AMb ^mgVm Vgm AMb ^mgUmam, odúmMm AmYma VyAmhg. AmÀ_kmZ d V–x[VMm H$maH$hr VyM Amhg. Vwbm _mP Z_´ ‡Um_ AgmV.

AJ´m¯: emúV: H•$ÓUm bmohVmj: ‡VX©Z:AJ´m¯: emúV: H•$ÓUm bmohVmj: ‡VX©Z:AJ´m¯: emúV: H•$ÓUm bmohVmj: ‡VX©Z:AJ´m¯: emúV: H•$ÓUm bmohVmj: ‡VX©Z:AJ´m¯: emúV: H•$ÓUm bmohVmj: ‡VX©Z:‡^yVoÛH$Hw$„Ym_ [odÃß _ßJbß [a_≤ &&‡^yVoÛH$Hw$„Ym_ [odÃß _ßJbß [a_≤ &&‡^yVoÛH$Hw$„Ym_ [odÃß _ßJbß [a_≤ &&‡^yVoÛH$Hw$„Ym_ [odÃß _ßJbß [a_≤ &&‡^yVoÛH$Hw$„Ym_ [odÃß _ßJbß [a_≤ &&

55) AJ´m¯: & AJ´m¯m` Z_: &55) AJ´m¯: & AJ´m¯m` Z_: &55) AJ´m¯: & AJ´m¯m` Z_: &55) AJ´m¯: & AJ´m¯m` Z_: &55) AJ´m¯: & AJ´m¯m` Z_: &

AZmH$bZr`. ¡`m‡_mU doS>bmß¿`m ]maembm _wbJm OmD$ eH$V Zmhr.À`mM‡_mU kmZ|>o–`, H$_~o–`, VH©$, $]w’r, _Z, odMma, ^mdZm, OmUrd, kmZ`mßMm H$maH$ Agm Vy m[°H$r H$mUÀ`mhr _mJm©Z gßHw$oMV AoÒVÀd dJi RdyZ OmUbmOmD$ eH$V Zmhrg. _mP gd©Òd Vw¬`mM _mbH$rM Amh ¯m OmoUdV Vwbm _mP‡oU[mV AgmV.

56) emúV: & emúVm` Z_: & eúV ^dVroV emúV : &56) emúV: & emúVm` Z_: & eúV ^dVroV emúV : &56) emúV: & emúVm` Z_: & eúV ^dVroV emúV : &56) emúV: & emúVm` Z_: & eúV ^dVroV emúV : &56) emúV: & emúVm` Z_: & eúV ^dVroV emúV : &

gd© H$mbr AgUmam. VwP AoÒVÀd [oaUm_ÒdÍ$[ Zmhr. H$maUÍ$[ Amh. [UÍ$T>mWm©Z [oaUm_aohV Amh. À`m_wi V AoÒVÀd Í$T> ZgyZ odbjU Amh. À`m_wiVy ^yVñ^odÓ`ñdV©_mZmVrV oZaßVa Amhg. AßVÒW AgUmË`m Vw¬`m emúVAoÒVÀdmMr ÂhUOM IË`m ÒdÀdmMr _bm Zh_r AmR>dU amhm d Vwbm gmÔ>mßJZ_ÒH$ma AgmV.

Page 32: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 32 &&

57) H•$ÓU : & H•$ÓUm` Z_: &57) H•$ÓU : & H•$ÓUm` Z_: &57) H•$ÓU : & H•$ÓUm` Z_: &57) H•$ÓU : & H•$ÓUm` Z_: &57) H•$ÓU : & H•$ÓUm` Z_: &

H•$e≤ ÂhUO oMaH$mbrZ, gV≤, d Z ÂhUO AmZßX. ÂhUyZ H•$ÓU ÂhUO oMXmZßX.H•$ÓU ÂhUO ‡H$mebhat¿`m AVrV d M°V›`_` ÂhUyZ da[mßJr H$mim oXgUmam [UIamIar ‡H$memMm ‡H$me AgUmam. H•$ÓU ÂhUO AhßH$mar [mßoS>À` d kmZ mß_Yrb[S>Xm. H•$ÓU ÂhUO AIa gmaM ÒdV:_‹` gm_md `mMr odembVm AgUmam,AmH$f©UmMr _hme∫$r AgUmam. Vwbm odZ_´ ‡Um_ ZgmV.

58) bmohVmj : & bmohVmjm` Z_:58) bmohVmj : & bmohVmjm` Z_:58) bmohVmj : & bmohVmjm` Z_:58) bmohVmj : & bmohVmjm` Z_:58) bmohVmj : & bmohVmjm` Z_:

Vmß]SÁm H$_im‡_mU Vmß]S> S>mi Agbbm, Agß Vw¬`m gJwUÍ$[mMß dU©ZAmh. H$maU Vy Am_¿`mVrb hrZÀd, ZrMÀd, jw–Àd BÀ`mXt>M H´$mYm`_mZ ZÃmZr^Ò_ H$aVmg d CXmŒmV¿`m CŒmwßJ oeIamda AmÂhmbm [mMdVmg. _mP gd©ÒdVw¬`m H$m`m©V C[`mJr R>am d Vw¬`mMaUr _mP Ao^dmXZ amhm.

59) ‡VX©Z: & ‡VX©Zm` Z_: &59) ‡VX©Z: & ‡VX©Zm` Z_: &59) ‡VX©Z: & ‡VX©Zm` Z_: &59) ‡VX©Z: & ‡VX©Zm` Z_: &59) ‡VX©Z: & ‡VX©Zm` Z_: &

‡ ÂhUO CÉ d VX© ÂhUO Zme. Vy odúmbm [w›hm ]rO_` AoÒVÀdmV emfyZKUmam Amhg. _m¬`m ^mdZm H$di Vw¬`mer oZJoS>V amhmV d _mP Vwbm ^md[yU©dßXZ Agm.

60) ‡^yV: & ‡^yVm` Z_:&60) ‡^yV: & ‡^yVm` Z_:&60) ‡^yV: & ‡^yVm` Z_:&60) ‡^yV: & ‡^yVm` Z_:&60) ‡^yV: & ‡^yVm` Z_:&

[oa[yU©. H$Î[ZmVrV, [oaUm_mVrV "[oaUm_mZr' `w∫$ Agm Vy gd© [mViÁmßda(OmoUd¿`m d AoÒVÀdm¿`m) gŒmm JmOdVmg. [ydu AoÒVÀdmV AgbÎ`m, AmOAoÒVÀdmV AgbÎ`m AmoU [wT> A>oÒVÀdmV UmË`m Aem gmË`m CŒm_mŒm_ ]m]tdaVwPr gŒmm Amh. AdVrU© hmU, AdVma H$m`© H$aU h [°by AgUmË`m Vw¬`m R>m`r _Zd ]w’r oÒWa amhm d Vw¬`mMaUr AIßS> Xß>S>dV amhm.

61) oÃH$Hw$„Ym_ & oÃH$Hw$„Ym_´ Z_: &61) oÃH$Hw$„Ym_ & oÃH$Hw$„Ym_´ Z_: &61) oÃH$Hw$„Ym_ & oÃH$Hw$„Ym_´ Z_: &61) oÃH$Hw$„Ym_ & oÃH$Hw$„Ym_´ Z_: &61) oÃH$Hw$„Ym_ & oÃH$Hw$„Ym_´ Z_: &

ÂhUO odúm¿`m VrZ mJmßM oZdmgÒWmZ, Aml`ÒWmZ. ÒdJ©, _•À`y , [mVmi ñgÀd, aO, V_ ñ Pm[, Òd[≥, OmJ•Vr ñdmV , o[Œm, H$\$ ñ F$ΩdX, OwdX, gm_dXñ^yV, ^odÓ`, dV©_mZñ‡d•Œmr, _‹`_ oZd•Œmr BÀ`mXtZr g_•’ odúmM gmagd©Òd,B©oflgV AßoV_ ‹`` d Aml`ÒWmZ VyM Amhg. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

62) [odÃß & [odÃm` Z_: &62) [odÃß & [odÃm` Z_: &62) [odÃß & [odÃm` Z_: &62) [odÃß & [odÃm` Z_: &62) [odÃß & [odÃm` Z_: &

ew’V_. Vy gmË`m ew’ ]m]tMm H$maH$hr Amhg. _ß×ÔÁ>m F$ft¿`m _ßÃmß¿`m

Page 33: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 33 &&

_wimerhr VyM Amhg. À`mM‡_mU [od ÂhUO dO´ ÂhUO Bß–mßM eÛ AmoU Ãm`VÂhUO ajU H$aUmam. Bß– ÂhUO _Z. ÂhUyZ AßV:‡H$mer AoÒVÀdmZ _Zm¿`mgßH$Î[ñodH$Î[m[mgyZ Am_M ajU H$aUmam Vy Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZAgm.

63) _ßJbß [a_≤ & _ßJbm` [aÒ_° Z_: &63) _ßJbß [a_≤ & _ßJbm` [aÒ_° Z_: &63) _ßJbß [a_≤ & _ßJbm` [aÒ_° Z_: &63) _ßJbß [a_≤ & _ßJbm` [aÒ_° Z_: &63) _ßJbß [a_≤ & _ßJbm` [aÒ_° Z_: &

AkmZ_ybH$ Xw:IZme H$Í$Z AßV:H$aUmV hf© CÀ[fi H$aUmam. VwP Ò_aU, oMßVZ,_ZZ, oZoX‹`mg, dU©Z, ldU, dmMZ `m_wi o_ßY[Um, Xw]i[Um, Xwo¸V[Um,JmßOb[Um, oIfi[Um, Aghm`[Um, Xw:Ir[Um, o^Ã[Um, gßHw$oMV[Um, BÀ`mXtMmZme hmD$Z AmZßXmMr ‡m·r hmV. Vwbm _mP dßXZ Agm.

B©emZ : ‡mUX: ‡mUm ¡`> : l>: ‡Om[oV:B©emZ : ‡mUX: ‡mUm ¡`> : l>: ‡Om[oV:B©emZ : ‡mUX: ‡mUm ¡`> : l>: ‡Om[oV:B©emZ : ‡mUX: ‡mUm ¡`> : l>: ‡Om[oV:B©emZ : ‡mUX: ‡mUm ¡`> : l>: ‡Om[oV:oha `J^m ^yJ^m _mYdm _YwgyXZ:&&oha `J^m ^yJ^m _mYdm _YwgyXZ:&&oha `J^m ^yJ^m _mYdm _YwgyXZ:&&oha `J^m ^yJ^m _mYdm _YwgyXZ:&&oha `J^m ^yJ^m _mYdm _YwgyXZ:&&

64) B©emZ : & B©emZm` Z_: &64) B©emZ : & B©emZm` Z_: &64) B©emZ : & B©emZm` Z_: &64) B©emZ : & B©emZm` Z_: &64) B©emZ : & B©emZm` Z_: &

ÒdV:¿`m gd©Ï`m[r gßH$Î[mM oZ`_Z d ‡H$Q>Z H$aUmam gd©l> B©úa. AßV]m©gmË`m KS>m_mS>tM oZ`ßÃU H$aUmË`m Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

65) ‡mUX : & ‡mUXm` Z_: &65) ‡mUX : & ‡mUXm` Z_: &65) ‡mUX : & ‡mUXm` Z_: &65) ‡mUX : & ‡mUXm` Z_: &65) ‡mUX : & ‡mUXm` Z_: &

gmË`m odúm¿`m d VXßVJ©V ‡m `mß¿`m ‡mUmMmhr ‡mU. ÒWi, H$mi, oÒWVr,OmUrd BÀ`mXt¿`m gd© ÒVamßMm ‡mUXmVm _yi MVZmÛmV Aem Vwbm _mOUmar_mO[≈>r >Zmhr. Vw¬`m H•$[Z ‡mUm`m_ ñamO`mJmXr _mJm©Zr VwPr ‡MrVr `V AmoUOrdZmM oMaßVZ gmañgd©Òd EH$_d VyM Amhg mMr ImÃr [Q>V. Vwbm oÃdma dßXZAgm.

66) ‡mU : & ‡mUm` Z_: & ‡moUoV BoV ‡mU : &66) ‡mU : & ‡mUm` Z_: & ‡moUoV BoV ‡mU : &66) ‡mU : & ‡mUm` Z_: & ‡moUoV BoV ‡mU : &66) ‡mU : & ‡mUm` Z_: & ‡moUoV BoV ‡mU : &66) ‡mU : & ‡mUm` Z_: & ‡moUoV BoV ‡mU : &

‡m `mbm YmaU H$aUmam. Vy ‡m `mßZm ÂhUOM OrdZmbm YmaU H$aVmg dÏ`o∫$gm[j d Ï`o∫$oZa[j AmoU H$mbgm[j d H$mboZa[j OrdZM°V›`mMmAZßVaßJr AmodÓH$ma H$aVmg. Vw¬`m_‹ g_ag hm `m¿`m EH$_d —Ô>rZ Vwbm AIßS>XßS>dV Agm.

67) ¡`> : & ¡`>m` Z_: &67) ¡`> : & ¡`>m` Z_: &67) ¡`> : & ¡`>m` Z_: &67) ¡`> : & ¡`>m` Z_: &67) ¡`> : & ¡`>m` Z_: &

H$mbmVrV AgÎ`mZ ¡`> ÂhUO d`mZ gdm©oYH$. VwP d` JUZ¿`m AVrVAmh. Vw¬`m AOam_a AZßV AoÒVÀdmM AZwgßYmZ d MaUr oeagmÔ>mßJ ‡oU[mV

Page 34: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 34 &&

amhm.

68) l> : & l>m`Z_: &68) l> : & l>m`Z_: &68) l> : & l>m`Z_: &68) l> : & l>m`Z_: &68) l> : & l>m`Z_: &

l`:, l` d l> ÂhUO _hmZ, _hmZVa d _hmZV_ AmZßXKZ. AoÒVÀd dOmoUd¿`m gd© ÒVamßZm Vy gdmŒm_ Amhg. ‡À`H$ jUr VwP Ò_aU amhm d VwPr‡m·r h EH$_d CoXÔ> OmUdV amhm. Vwbm Z_´ Ao^dmXZ Agm.

69) ‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &69) ‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &69) ‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &69) ‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &69) ‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &

odúm_‹ AoÒVÀdmV `m¿`m, CX≤ d `m¿`m oH´$ Mm d ÂhUyZ, CX≤ dUmË`m‡À H$ dÒVw_mÃ, [XmWm©Mm Òdm_r AoY[Vr VyM Amhg.‡Og≤ ÂhUO _wb. odúmVrbAUwaUy VwPr ‡Om d Vy o[Vm Amhg. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

70) oha `J^©:& oha `J^m©` Z_: &70) oha `J^©:& oha `J^m©` Z_: &70) oha `J^©:& oha `J^m©` Z_: &70) oha `J^©:& oha `J^m©` Z_: &70) oha `J^©:& oha `J^m©` Z_: &

oha ` ÂhUOg gwIXm`H$, gwdUm©‡_mU emo^dßV AmoU VO:[wßO Ag odú.J^© ÂhUO Jm^m. ]´˜, ]´˜mßS> d ]´˜kmZmMm H$Vm© ]´˜Xd. gmZar AmoU gwIXjUmßMm oZ`ßVm. Vy AZw^yVrMm H$Vm©hr Amhg. A›` —Ô>rZ [mohÎ`mg gma odúAmoU À`mMr gdmÉ AZw^yVr h gmaß H$mhr VwP J^© Amh. Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

71) ^yJ^© : & ^yJ^m©` Z_: &71) ^yJ^© : & ^yJ^m©` Z_: &71) ^yJ^© : & ^yJ^m©` Z_: &71) ^yJ^© : & ^yJ^m©` Z_: &71) ^yJ^© : & ^yJ^m©` Z_: &

AoÒVÀdmMm Jm^m. [•œdrMm Jm^m d ÃmVm Vy Amhg. A›` AWm©Z, gma AoÒVÀdhm Vy ‡gdbbm J^© Amh. AmUIr EH$m —Ô>rZ odúmÀ_H$ Xdmb`mM AßVJ©•h oHß$dmJm^mam Vy Amhg. gdm©V`m©_r _hmgŒmZ dmdaUmË`m Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

72) _mYd: & _mYdm` Z_: &72) _mYd: & _mYdm` Z_: &72) _mYd: & _mYdm` Z_: &72) _mYd: & _mYdm` Z_: &72) _mYd: & _mYdm` Z_: &

_m`Mm [Vr. oed d e∫$rVrb oed. VgM Nß>XmΩ` C[oZfXmV dU©Z H$bÎ`m_Ywod⁄¿`m AmMaUmZ hmUmam gmjmÀH$ma Vy Amhg. _mñ_m°Z, Yñ‹`mZ AmoU dñ`mJ Agmhr _mYd `m e„XmßMm AW© H$bm OmVm. H$maU `m _mJm©Zr _Zmb` (d°`o∫$H$ ÒdmWu$ gßHw$oMVVMm gß[yU© odZme) hmD$Z Ï`∫$rbm d°oúH$ AoÒVÀdmMrOr —Ô>r d ‡MrVr `V Vm VyM Amhg. goÉXmZßX_` Vwbm oZaßVa Ao^dmXZ Agm.

73) _YwgyXZ: & _YwgyXZm` Z_: &73) _YwgyXZ: & _YwgyXZm` Z_: &73) _YwgyXZ: & _YwgyXZm` Z_: &73) _YwgyXZ: & _YwgyXZm` Z_: &73) _YwgyXZ: & _YwgyXZm` Z_: &

_Yw d H°$Vm^ `m amjgmßZm R>ma H$aUmam (_hm^maV). _ybV: _Yw `mMm AW©H$_©ñod[mH$, H$_©ñ\$i , H$_m©Mm [oaUm_ BÀ`mXr. Vy ÒdV: H$aUmam, H$bb,H$aU, H$m`© `mß¿`m AVrV Amhg. À`m_wi H$_©\$bmXt¿`m dmgZm, H$_©\$bV•·rMm

Page 35: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 35 &&

AmR>dUr BÀ`mXr gd© ]’H$maH$ OmoUdmß[mgyZ Z°goJ©H$[UM _w∫$ Amhg d Vw¬`m^∫$mßZm Vy _w∫$ H$aVmg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

B©úam odH´$_r Y›dr _Ymdr odH´$_: H´$_: &B©úam odH´$_r Y›dr _Ymdr odH´$_: H´$_: &B©úam odH´$_r Y›dr _Ymdr odH´$_: H´$_: &B©úam odH´$_r Y›dr _Ymdr odH´$_: H´$_: &B©úam odH´$_r Y›dr _Ymdr odH´$_: H´$_: &AZwŒm_m XwamYf©: H•$Vk: H•$oVamÀ_dmZ≤ &&AZwŒm_m XwamYf©: H•$Vk: H•$oVamÀ_dmZ≤ &&AZwŒm_m XwamYf©: H•$Vk: H•$oVamÀ_dmZ≤ &&AZwŒm_m XwamYf©: H•$Vk: H•$oVamÀ_dmZ≤ &&AZwŒm_m XwamYf©: H•$Vk: H•$oVamÀ_dmZ≤ &&

74) B©úa: & B©úam` Z_: &74) B©úa: & B©úam` Z_: &74) B©úa: & B©úam` Z_: &74) B©úa: & B©úam` Z_: &74) B©úa: & B©úam` Z_: &

oH´$`me∫$r, B¿N>me∫$r AmoU kmZe∫$r `mßMm CJ_ Agm gd©gŒmmYre Òdm_r.Vw¬`m ‡MrVrZ ÒdÍ$[mMr OmU d gm_œ`© o_iV. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

75) odH´$_r & odH´$o_U Z_: &75) odH´$_r & odH´$o_U Z_: &75) odH´$_r & odH´$o_U Z_: &75) odH´$_r & odH´$o_U Z_: &75) odH´$_r & odH´$o_U Z_: &

odH´$_r ÂhUO gd©l> eo∫$dmZ, gd© g_mdeH$. VwP [mD$b odú Ï`m[V `mAWm©Z VwPß dm_ZmdVmam¿`m Í$[mV dU©Z H$bß Amh. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

76) Y›dr & Yo›d` Z_: &76) Y›dr & Yo›d` Z_: &76) Y›dr & Yo›d` Z_: &76) Y›dr & Yo›d` Z_: &76) Y›dr & Yo›d` Z_: &

emaßJ h (odÓUyM) YZwÓ` YmaU H$aUmam odÓUy d am_. A›` —Ô>rZ $gdm™V]m©¯amhyZ odú hM YZwÓ` [byZ ‡À`ßMVrb e∫$rZ$ AßV]m©¯ M°V›`mM gd© ÛmV oZ`ßoÃVH$aUmam H$Î`mUH$mar B©úa VyM Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

77) _Ymdr & _YmodZ Z_: &77) _Ymdr & _YmodZ Z_: &77) _Ymdr & _YmodZ Z_: &77) _Ymdr & _YmodZ Z_: &77) _Ymdr & _YmodZ Z_: &

ÂhUO gV≤]wo’gß[fi. kmZmMr AoY>mÃr (Xdr, e∫$r, ‡aUm) Vw¬`m AßoH$VAmh. Vw¬`m ^∫$rZ _Z d ]w’r [odà d ›`m`r ]ZV. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

78) odH´$_: & odH´$_m` Z_: &78) odH´$_: & odH´$_m` Z_: &78) odH´$_: & odH´$_m` Z_: &78) odH´$_: & odH´$_m` Z_: &78) odH´$_: & odH´$_m` Z_: &

KQ>ZmßM H´$_ oZ ßoÃV H$aUmam, gd©Ã gßMaUmam. od. ÂhUO [˙`mßMm amOm JÍ$S>.ÂhUyZ JÍ$S> dmhZ Agbbm gd© gßMmar odÓUy Agßhr VwPß dU©Z H$aVmV. A›`AWm©Z od ÂhUO OrdmÀ_mÍ$[r [jr AmoU eara ÂhUO o[ßOam. ÂhUyZ AmÀÂ`m¤magd©Ã odhaUmam B©úahr Vy Amhg.Vwbm eVe: ‡oU[mV AgmV.

79) H´$_: & H´$_m` Z_: &79) H´$_: & H´$_m` Z_: &79) H´$_: & H´$_m` Z_: &79) H´$_: & H´$_m` Z_: &79) H´$_: & H´$_m` Z_: &

gd©Ã gßMma H$aUmam. M°V›`_` ]rOÍ$[mVyZ odúmMm AmodÓH$ma hmUß d [w›hmM°V›`_` ]rOmV odb` hmUß h gmaß H$mhr VyM Amhg. À`mM‡_mU Ï`∫$r¿`mAßVaßJmVrb dXkmZ d gmjmÀH$ma VyM Amhg. Vwbm eVe: dßXZ Agm.

Page 36: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 36 &&

80) AZwŒm_ : & AZwŒm_m` Z_: & Aod⁄_mZ CŒm_m `Ò_mV≤ &80) AZwŒm_ : & AZwŒm_m` Z_: & Aod⁄_mZ CŒm_m `Ò_mV≤ &80) AZwŒm_ : & AZwŒm_m` Z_: & Aod⁄_mZ CŒm_m `Ò_mV≤ &80) AZwŒm_ : & AZwŒm_m` Z_: & Aod⁄_mZ CŒm_m `Ò_mV≤ &80) AZwŒm_ : & AZwŒm_m` Z_: & Aod⁄_mZ CŒm_m `Ò_mV≤ &

¡`mhyZ AoYH$ CŒm_ H$mhrhr Zmhr Agm. Vw¬`m CŒm_V_wi VwP Ò_aUH$Î`mUH$mar hmV. Vwbm _mP odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

81) XwamYf©: & XwamYfm©` Z_: &81) XwamYf©: & XwamYfm©` Z_: &81) XwamYf©: & XwamYfm©` Z_: &81) XwamYf©: & XwamYfm©` Z_: &81) XwamYf©: & XwamYfm©` Z_: &

¡`mda Hw$Urhr _mV H$Í$ eH$V Zmhr Agm. Vw¬`m M°V›`_` AoÒVÀdmbm AkmZ,gßHw$oMVVm, dmgZm, odH$ma, OS>Vm Ò[ey©hr eH$V ZmhrV. Vw¬`m gmjmÀH$mam_wi dH•$[_wi Aem X°À`mßda odO` ‡m· hmVm. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

82) H•$Vk : & H•$Vkm` Z_: &82) H•$Vk : & H•$Vkm` Z_: &82) H•$Vk : & H•$Vkm` Z_: &82) H•$Vk : & H•$Vkm` Z_: &82) H•$Vk : & H•$Vkm` Z_: &

O KS>bbß Amh Vr H•$Vr. ÂhUyZ gdm™V`m©_r –ÔÁm AoÒVÀdmZ gd© H•$VrOmUUmam. A›` AWm©Z odú hr VwPr H•$Vr AgÎ`mZ H•$VkVZ ¡`mM Zh_r Ò_aUH$amd Agm. VwPr AmR>dU oZKVmM VwPm AodÓH$ma hmVm. H$maU VwP Ò_aU, VwPAgU d VwPm AmodÓH$ma h gd© gwgßbJ≥ Amh. Vwbm ^o∫$[yd©H$ Ao^dmXZ Agy X.

83) H•$oV: & H•$V` Z_: &83) H•$oV: & H•$V` Z_: &83) H•$oV: & H•$V` Z_: &83) H•$oV: & H•$V` Z_: &83) H•$oV: & H•$V` Z_: &

H$m ©, KQ>Zm. ‡À H$ ‡oH´$ M gmaVŒd d ‡À H$ KQ>Zbm (_mZdr AoÒVÀdmgH$Q>)oVMm odZme ( ÂhUO T>m]i AoÒVÀdm¿`m AVrV Agß AoÒVÀd), AgVm. ÂhUyZH•$Vr_mJrb gßH$Î[, H•$VrMr ‡oH´ `m, H•$VrMß H$maU, H•$VrMm [oaUm_, H•$VrMmodZme Agß H•$Vrer gß]ßoYV gmaß H$mhr Vy Amhg. H•$oV: m e„XmV h gd© gm_mdbbAgÎ`mZ Vwbm H•$oV: ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

84) AmÀ_dmZ≤ & AmÀ_dV Z_: &84) AmÀ_dmZ≤ & AmÀ_dV Z_: &84) AmÀ_dmZ≤ & AmÀ_dV Z_: &84) AmÀ_dmZ≤ & AmÀ_dV Z_: &84) AmÀ_dmZ≤ & AmÀ_dV Z_: &

ÒdÀdm[mgyZ H$Yrhr odMobV Z hmUmam d H$Yrhr dJim Z hmUmam, ÂhUyZVwbm AmÀ_dmZ ÂhUVmV. oÃH$mbm]moYV, AodZmer, AmÀ_VŒd_` Agm VyAÒIbZerb AoÒVÀdmZ MamMamV od⁄_mZ AgVmg. d°`o∫$H$ jw–ÀdmVyZ ]mha`VmM Aod⁄Mm [S>Xm Xya hmD$Z VwP Xe©Z hmV. Vwbm eVe: gmÔ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

gwae: eaUß e_© odúaVm : ‡Om^d: &gwae: eaUß e_© odúaVm : ‡Om^d: &gwae: eaUß e_© odúaVm : ‡Om^d: &gwae: eaUß e_© odúaVm : ‡Om^d: &gwae: eaUß e_© odúaVm : ‡Om^d: &Ah: gßdÀgam Ï`mb: ‡À``: gd©Xe©Z:&&Ah: gßdÀgam Ï`mb: ‡À``: gd©Xe©Z:&&Ah: gßdÀgam Ï`mb: ‡À``: gd©Xe©Z:&&Ah: gßdÀgam Ï`mb: ‡À``: gd©Xe©Z:&&Ah: gßdÀgam Ï`mb: ‡À``: gd©Xe©Z:&&

85) gwae: & gwaem` Z_: & gwx> amoV XXmoV BoV gwa: &85) gwae: & gwaem` Z_: & gwx> amoV XXmoV BoV gwa: &85) gwae: & gwaem` Z_: & gwx> amoV XXmoV BoV gwa: &85) gwae: & gwaem` Z_: & gwx> amoV XXmoV BoV gwa: &85) gwae: & gwaem` Z_: & gwx> amoV XXmoV BoV gwa: &

gwa: ÂhUO Xd. XdmßMm oHß$dm gV≤[wwÈfmßMm B©e Vm gwae. ÒV[wÈfmßM H$_©XIrb

Page 37: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 37 &&

Vw¬`m[mgyZM CX≤ dV d Vw¬`mH$Sy>Z oZ ßoÃV H$b OmV. À`mß¿`m gÀH$_m©¿`m B¿N>MmA_•V_` ‡aUmÛmV AmoU À`mßM gÀH$_©hr Vy Amhg. Aem VËhZ XdXdVmßMm (¡`moZgJm©Vrb ododY e∫$r d ododY OmoUdmß¿`m [mVirdarb Ï`∫$t¿`m e∫$r AmhV)Òdm_r d H$Vm©H$aodVm B©úa Vy Amhg. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

86) eaUß & eaUm` Z_: &86) eaUß & eaUm` Z_: &86) eaUß & eaUm` Z_: &86) eaUß & eaUm` Z_: &86) eaUß & eaUm` Z_: &

Xw:oIVmßMß Iaß Aml`ÒWmZ, kmZ_`, M°V›`_` d [oaUm_mVrV Agm AßV`m©_rdgUmam VyM H$di emúV AmZßX d gm_œ`© XVmg. À`m_wi VyM EH$_d d IaAmemÒWmZ Amhg. Vwbm _mP AmXa[yd©H$ Z_ÒH$ma AgmV.

87) e_© & e_©U Z_: &87) e_© & e_©U Z_: &87) e_© & e_©U Z_: &87) e_© & e_©U Z_: &87) e_© & e_©U Z_: &

e_©Z≤ ÂhUO gwI, Amerdm©X oHß$dm Ka. gwI, gmßÀdZm d H$Î`mU XUmaAml`ÒWmZ VyM Amhg. H$maU V›_` hmU hr oMaßVZ odlmßVrMrñAmZßXmMr AdÒWmAmh. Vwbm _mP _Z:[yd©H$ Ao^dmXZ Agm.

88) odúaVm : & odúaVg Z_: &88) odúaVm : & odúaVg Z_: &88) odúaVm : & odúaVg Z_: &88) odúaVm : & odúaVg Z_: &88) odúaVm : & odúaVg Z_: &

odúaV ÂhUO odúmM ]rOmÍ$[r odYmZ. gmaß OJ Vw¬`m[mgyZ CX≤^dVß ÂhUyZVwbm odúaV ÂhUVmV. XwgË`m AWm©Z Ï`∫$rM M°V›` AmOm[mgyZ dm dr`m©_wiAgV Vg odúmM M°°V›` Vw¬`m_wi AgV. ÂhUyZhr Vy odúaV Amhg. À`mM‡_mUÏ`∫$r d odúmVrb l> [amH´$_mMm H$maH$hr VyM Amhg. Vwbm _mP odZ_´ ‡Um_AgmV.

89) ‡Om^d: & ‡Om^dm` Z_: &89) ‡Om^d: & ‡Om^dm` Z_: &89) ‡Om^d: & ‡Om^dm` Z_: &89) ‡Om^d: & ‡Om^dm` Z_: &89) ‡Om^d: & ‡Om^dm` Z_: &

‡Om ÂhUO O›_, _wb BÀ`mXtZm O›_ XUmam ÂhUyZ Vwbm ‡Om^d: ÂhUVmV. OO H$mhr CÀ[fi hmVß V gmaß Vw¬`m[mgyZM d Vw¬`m gŒmZ hmVß. Ï`mdhmoaH$ gßX^m©VÏ`∫$r¿`m eara AmoU _ZmßVJ©V ododY KS>m_mS>r CXm. aßJgyÃmßMß d JwUgyÃmßMßd°oeÔÁ[yU© gßKQ>Z, J^m©dÒWVrb ododY ‡oH´$`m AmoU [wT> O›_mßZßVa¿`m H•$Vr,^mdñ^mdZm, odMma m gmË`mßMm OZH$ AmoU oZ`ßVm Vy Amhg. _mVm d o[Vm mßZmXd ÂhUVmV V À`mßM Vw¬`mer Agbb gmYÂ © Ò_aUmßV amh `mgmR>r AÀ ßV _hÀdmMAmh. Vwbm AZ›`^md Z_ÒH$ma AgmV.

90) Ah: & Ah≥ Z_: &90) Ah: & Ah≥ Z_: &90) Ah: & Ah≥ Z_: &90) Ah: & Ah≥ Z_: &90) Ah: & Ah≥ Z_: &

AhZ≤ ÂhUO ohßgm Z H$aUmam. VgM AhZ≤ ÂhUO oXdg. Vy ohßg¿`m, odZmem¿`mXIrb AVrV Amhg AmoU gmË`m KQ>ZmH´$_mßZm gm_mdUmam, oZ`ßoÃV H$aUmam,

Page 38: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 38 &&

‡H$me_mZ H$aUmam (oXdgñH$miXIrb) Amhg. Vwbm eVe: dßXZ Agm.

91) gßdÀga: & gßdÀgam` Z_:&91) gßdÀga: & gßdÀgam` Z_:&91) gßdÀga: & gßdÀgam` Z_:&91) gßdÀga: & gßdÀgam` Z_:&91) gßdÀga: & gßdÀgam` Z_:&

df©. gmË`m JVtMm oZ`ßÃH$ H$mi, H$mb_m[Z, H$mb_m[ZmMr ]w’rñOmUrdAmoU À`mM‡_mU H$mbmVrV Agm H$mimMm Òdm_r Vy Amhg Vw¬`m oMßVZmZ^yVH$mim¿`m ]SÁ>m d ^odÓ`H$mimM Oyß `mVyZ _w∫$Vm hmV. Vwbm gmÔ>mßJ XSß>dVAgm.

92) Ï`mb: & Ï`mbm` Z_: &92) Ï`mb: & Ï`mbm` Z_: &92) Ï`mb: & Ï`mbm` Z_: &92) Ï`mb: & Ï`mbm` Z_: &92) Ï`mb: & Ï`mbm` Z_: &

Ï`mb ÂhUO Xw:gm‹`, gm[, \$gdm _ZwÓ`, dmK BÀ`mXr. H$mUÀ`mhr ‡H$mag_O `mg AJÂ` Agm Vy Amhg. _wbmZ doS>bmßM ]mag [mhU Ae∑` VgM VwbmAmÂhr Aod⁄¤ma OmUU Ae∑`. gJwU Í$[mV odúmMm AmYma ef (ZmJ), e∫$rMm(XwJMm) AmYma d dmhH$ dmK, AmoU AkmZ, _m`m _mh, Aod⁄m `mßMr AJÂ`brbm H$aUmam Vy _m`mdr Amhg. Vwbm EH$mJ´ oMŒmmZ ‡Um_ AgmV.

93) ‡À`` : & ‡À``m` Z_: &93) ‡À`` : & ‡À``m` Z_: &93) ‡À`` : & ‡À``m` Z_: &93) ‡À`` : & ‡À``m` Z_: &93) ‡À`` : & ‡À``m` Z_: &

Ia k`, kmVm d kmZ hr VrZhr R>m`r Agbbm. hr VrZhr d°oeÔÁ gdm>ÉAdÒWVM Ï`∫$r AZw dy eH$V. H$maU m AdÒWV OmU `mM, OmUU d OmUUmamh VrZhr gdmÀH•$Ô>, [a_mÉ AgVmV. À`m_wi Vwbm OmUU ÂhUO Iar ‡À`jmZw yVr,AßoV_ kmZ d OmUUmË`mßM AßoV_ [a_Ym_, hm ‡À`` AmUyZ XUmam gX≤JwÈhr VyMAmhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

94) gd©Xe©Z: & gd©Xe©Zm` Z_: &94) gd©Xe©Z: & gd©Xe©Zm` Z_: &94) gd©Xe©Z: & gd©Xe©Zm` Z_: &94) gd©Xe©Z: & gd©Xe©Zm` Z_: &94) gd©Xe©Z: & gd©Xe©Zm` Z_: &

gd© [mhUmam. VgM gX≤^∫$mßMr —Ô>r ew’ H$Í$Z À`mßZm ÒdV:M ( d odúmM)`WmW© ÒdÍ$[ OmUdyZ XUmam. gÀ` OmUdyZ XUmam, gÀ` [mhUmam d gÀ` h gmaVyM Amhg. _r \$∫$ jU^ßJwa oZo_Œm Amh. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

AO: gdúa: og’: ogo’: gdm©oXa¿`wV: &AO: gdúa: og’: ogo’: gdm©oXa¿`wV: &AO: gdúa: og’: ogo’: gdm©oXa¿`wV: &AO: gdúa: og’: ogo’: gdm©oXa¿`wV: &AO: gdúa: og’: ogo’: gdm©oXa¿`wV: &d•fmH$o[a_`mÀ_m gd©`mJodoZ: g•V: &&d•fmH$o[a_`mÀ_m gd©`mJodoZ: g•V: &&d•fmH$o[a_`mÀ_m gd©`mJodoZ: g•V: &&d•fmH$o[a_`mÀ_m gd©`mJodoZ: g•V: &&d•fmH$o[a_`mÀ_m gd©`mJodoZ: g•V: &&

95) AO: & AOm` Z_: &95) AO: & AOm` Z_: &95) AO: & AOm` Z_: &95) AO: & AOm` Z_: &95) AO: & AOm` Z_: &

O›_aohV. Vy O›_ñ_aUm¿`m oÒWÀ`ßVamVrV, ÒWbH$mbmVrV, [oa_mUmVrVH°$dÎ`mdÒW_‹` H$m`_ Amhg. gßHw$oMV OmoUd¿`m D$‹d©Jm_r Cfi`ZmZ Vw¬`mAem AoÒVÀdmMr ‡MrVr `V. hr ‡MrVr _bm H$m`_ amhm d Vw¬`mMaUr ^md[yU©Z_Z Agm.

Page 39: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 39 &&

96) gdúa: & gdúam` Z_: &96) gdúa: & gdúam` Z_: &96) gdúa: & gdúam` Z_: &96) gdúa: & gdúam` Z_: &96) gdúa: & gdúam` Z_: &

OS>, M°V›`, D$Om©, AdH$me, H$mi, OmUrd BÀ`mXr gdm™Mm Òdm_r, oZ`ßVm.Vwbm eVe: dßXZ Agm.

97) og’: & og’m` Z_: &97) og’: & og’m` Z_: &97) og’: & og’m` Z_: &97) og’: & og’m` Z_: &97) og’: & og’m` Z_: &

AmÀ_gßH$Î[r odúgßH$Î[r Agm ÒdV:og’. H$maU Vw¬`m ÒdÍ$[mV og’rgmR>rgßH$Î[ Ag ¤°V Zmhr. A›` AWm©Z [yU©kmZr, MamMamMm AmYma, gm_œ`©gß[fi dgdm©Wm™Zr [yU© Agm AgÎ`mZ d VwP AoÒVÀd [oaUm_mVrV AgÎ`mZ VwP AoÒVÀdog’ H$aUma Ag A›` H$mUVhr AoYH$ gÀ` VŒd Zmhr. dJiÁm —Ô>rZ [mohÎ`mgD$Om© Oer Vab odemb [U EH$Ord AgV VgmM Vy gma odú gmßYUmam d ÒdV:A^⁄[U d gwgß]’ Agbbm _hmZ gmßYm Amhg. Vwbm _Z:[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

98) ogo’: & og’` Z_: &98) ogo’: & og’` Z_: &98) ogo’: & og’` Z_: &98) ogo’: & og’` Z_: &98) ogo’: & og’` Z_: &

gmË`m odúmMr AßoV_ l>V_ AdÒWm d gdmÉ gm‹` Vy Amhg d VwPr ‡m·rÂhUO gd©l>Vm, [yU©Àd d og’r Amh. ÂhUyZM Vy AßoV_ [yUm©dÒWm, _mj, A_a dA_`m©X AmZßX_` _hmogo’ Amhg. Vwbm _mP _Zm^md Z_Z Agm.

99) gdm©oXï $& gdm©X` Z_ï $&99) gdm©oXï $& gdm©X` Z_ï $&99) gdm©oXï $& gdm©X` Z_ï $&99) gdm©oXï $& gdm©X` Z_ï $&99) gdm©oXï $& gdm©X` Z_ï $&

gdm™Mm Amaß . AZH$odY [na_mUmß_‹ ApÒVÀdmV AgbÎ`m d [wT> ApÒVÀdmV`UmË`m Agߪ` H$Î[ZmVrV ]m]tM AoXH$maU VyM Amhg. Amaß^, pÒWVr, odZme`m gmË`mßMm _yimaß^hr VyM Amhg. Vwbm _mP oZaßVa Ao^dmXZ Agm.

100) A¿`wVï $& A¿`wVm` Z_ï &100) A¿`wVï $& A¿`wVm` Z_ï &100) A¿`wVï $& A¿`wVm` Z_ï &100) A¿`wVï $& A¿`wVm` Z_ï &100) A¿`wVï $& A¿`wVm` Z_ï &

A¿`wVï ÂhUO [VrV. A¿`wVï ÂhUO [VrV Z hmUmam. ÒdÒWmZm[mgyZ qH$dmOmoUd¿`m CÉV_ [mVirdÍ$Z gß^´_mdÒW_‹` _mh]’V_‹` Kga `mMr ‡d•ŒmrgmYZ¿`m _mJm©V AZw^dmg `V. [aßVw OmoUdmß¿`m gdmÉ, VabV_ d CXmŒmŒm_ d[mVirda Agm_m›` YmaUmÌm∫$sZ ew’V_ d [odÃV_ AdÒW_‹` oZaßVa amhUmamgdúa Vy Amhg. Vy H$YrM ÒWmZ ´Ô> hmV Zmhrg. Vwbm ∫ r^md[yd©H$ XßS>dV AgmV.

101) d•fmH$o[>ï $& d•fmH$[` Z_ï $&101) d•fmH$o[>ï $& d•fmH$[` Z_ï $&101) d•fmH$o[>ï $& d•fmH$[` Z_ï $&101) d•fmH$o[>ï $& d•fmH$[` Z_ï $&101) d•fmH$o[>ï $& d•fmH$[` Z_ï $&

d•fm ÂhUO Y_© d H$o[ ÂhUO damh qH$dm ]wS>À`mbm VmaUmam. damh AdVmamMmJo^©VmW© qH$dm _oWVmW© Agm H$s AmYma ]ZyZ, kmZgy`© oH$aUmßZr MVZm d gm_œ`©XD$Z odúmbm AY_m©¿`m _hmgmJamV ]wS> `m[mgyZ Vy VmaVmg. AßV`m©_r ‡JQ> hmD$Z

Page 40: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 40 &&

]wo’^´Ô>Vm_` [VZm[mgyZ _bm dmMd hr _Zm_Z ‡mW©Zm. Vwbm eVe>ï ‡oU[mVAgmV.

102) A_`mÀ_m $& A_`mÀ_Z Z_ï $&102) A_`mÀ_m $& A_`mÀ_Z Z_ï $&102) A_`mÀ_m $& A_`mÀ_Z Z_ï $&102) A_`mÀ_m $& A_`mÀ_Z Z_ï $&102) A_`mÀ_m $& A_`mÀ_Z Z_ï $&

Agߪ` qH$dm AZßV qH$dm _mO Êmmg _m[ `mg Ae∑` Ag/Agm AmÀ_/AmÀ_m. [XmW©, D$Om©, AdH$me, H$mi, OmUrd B. _Yrb J]Z gß]Y d AIßS>VmbjmV KVÎ`mda `m gmË`mß¿`m AßVaßJmMm oZ`ßVm Vy ÂhUO IamIaM _m[ZmVrVodúmÀ_m AgÎ`mM OmUdV. ÂhUyZ Vwbm A_ mÀ_m ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$maAgmV.

103) gd©`mJodoZïg•Vï $& gd©`mJodoZïg•Vm` Z_ï $&103) gd©`mJodoZïg•Vï $& gd©`mJodoZïg•Vm` Z_ï $&103) gd©`mJodoZïg•Vï $& gd©`mJodoZïg•Vm` Z_ï $&103) gd©`mJodoZïg•Vï $& gd©`mJodoZïg•Vm` Z_ï $&103) gd©`mJodoZïg•Vï $& gd©`mJodoZïg•Vm` Z_ï $&

gdm©_V`m©_r AgyZhr H$mUÀ`mhr gß]YmZ d ]ßYZmZ obflV dm ]’ Z hmD$ZÒdVßà amhUmam. gd© H$mhr AßV]m© nZaßVa Ï`m[yZ gd©l> OmoUd¤mam ‡À H$ MamMadÒVyer oZJoS>V AgÎ`m_wi Vy _mh, _m`m, Amg∫$s dJ°a[mgyZ _w∫$ Amhg. VwbmZ_´ ‡Um_ AgmV.

dgwd©gw_Zmï gÀ`ï g_mÀ_m gßo_Vï g_ï $&dgwd©gw_Zmï gÀ`ï g_mÀ_m gßo_Vï g_ï $&dgwd©gw_Zmï gÀ`ï g_mÀ_m gßo_Vï g_ï $&dgwd©gw_Zmï gÀ`ï g_mÀ_m gßo_Vï g_ï $&dgwd©gw_Zmï gÀ`ï g_mÀ_m gßo_Vï g_ï $&A_mKï [w S>arH$mjm d•fH$_m© d•fmH•$oV: $&&A_mKï [w S>arH$mjm d•fH$_m© d•fmH•$oV: $&&A_mKï [w S>arH$mjm d•fH$_m© d•fmH•$oV: $&&A_mKï [w S>arH$mjm d•fH$_m© d•fmH•$oV: $&&A_mKï [w S>arH$mjm d•fH$_m© d•fmH•$oV: $&&

104) dgwï $& dgd Z_ï $&104) dgwï $& dgd Z_ï $&104) dgwï $& dgd Z_ï $&104) dgwï $& dgd Z_ï $&104) dgwï $& dgd Z_ï $&

ÂhUO MamMamM _ybVÀd qH$dm _ybmYma gdm™V]m¯ _ybmYma VyM AgÎ`mZVw¬`moedm` H$mUVrhr dÒVy ApÒVÀdmV AgU Ae∑` Amh. CXmhaUmW© AUwaUyßZmAßV]m© Ï`m[UmË`m Ï`m[UmË`m [mH$ir¿`m A^mdr dÒVyM ApÒVÀd Ae∑` Amh.A›` —Ô>rZ [mhVm odúmM AmR> ‡_wI AmYma dgw AgyZ À`m dgw_Yrb [mdH$ hmgd©l> dgw Amhg. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

105) dgw_Zmï $& dgw_Zg Z_ï $&105) dgw_Zmï $& dgw_Zg Z_ï $&105) dgw_Zmï $& dgw_Zg Z_ï $&105) dgw_Zmï $& dgw_Zg Z_ï $&105) dgw_Zmï $& dgw_Zg Z_ï $&

ew’ _ZmMm. A›` —Ô>rZ [mhVm, odúmYma Agm Vy ApÒVÀdmVrV, odH$mamVrV_hm_Zm Amhg. [a_[odà d goÉXmZßX_` Vwbm odZ_´ [´oU[mV AgmV.

106) gÀ`ï $& gÀ`m` Z_ï $& gV≤gw gmYw: gÀ`:$&106) gÀ`ï $& gÀ`m` Z_ï $& gV≤gw gmYw: gÀ`:$&106) gÀ`ï $& gÀ`m` Z_ï $& gV≤gw gmYw: gÀ`:$&106) gÀ`ï $& gÀ`m` Z_ï $& gV≤gw gmYw: gÀ`:$&106) gÀ`ï $& gÀ`m` Z_ï $& gV≤gw gmYw: gÀ`:$&

gÀ` ÂhUO gmYw. gV≤ oV `_≤ ÂhUO AZwH´$_ ‡mU Afi d gy`©. `mMm AW©odúMmbH$ M°V›`, odú[mfH$ VŒd AmoU odúmbm VO XUma VŒd Vy Amhg. A›`AWm©Z, gßHw$oMV _Zm¿`m odb`mZßVa ÂhUOM Cfi`ZmZßVa ‡À``mg Uma [a_gÀ`VŒd Vy Amhg odúmM [mfU-gßJm[Z d oejU H$aUmam d ∫$ X` AmZßXoH$aUmßZr

Page 41: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 41 &&

^aUmam [a_gÀ` VOmoZYr d AmZßXKZ B©úa VyM Amhg. Vwbm oZaßVa ‡Um_ AgmV.

107) g_mÀ_m $& g_mÀ_Z Z_ï $&107) g_mÀ_m $& g_mÀ_Z Z_ï $&107) g_mÀ_m $& g_mÀ_Z Z_ï $&107) g_mÀ_m $& g_mÀ_Z Z_ï $&107) g_mÀ_m $& g_mÀ_Z Z_ï $&

gd©©Ã g_^mdZZ, g_mZVZ AßV`m©_r amhUmam AmÀ_m. VwPm `m AUwaUyÏ`m[UmË`m ›`m`r ApÒVÀdmMr _bm gVV OmUrd amhˇ X. Vwbm gmÔ>ßmJ Z_ÒH$maAgmV.

108) gpÂ_Vï $& gßo_Vm` Z_ï qH$dm Agßo_Vm` Z_ï $&108) gpÂ_Vï $& gßo_Vm` Z_ï qH$dm Agßo_Vm` Z_ï $&108) gpÂ_Vï $& gßo_Vm` Z_ï qH$dm Agßo_Vm` Z_ï $&108) gpÂ_Vï $& gßo_Vm` Z_ï qH$dm Agßo_Vm` Z_ï $&108) gpÂ_Vï $& gßo_Vm` Z_ï qH$dm Agßo_Vm` Z_ï $&

g_mÀ_m g_mÀ_m g_mÀ_m g_mÀ_m g_mÀ_m m Zmdmg OmSy>Z KVÎ`mg AgpÂ_Vï AgpÂ_Vï AgpÂ_Vï AgpÂ_Vï AgpÂ_Vï h Zmd R>aV. AgpÂ_Vï AgpÂ_Vï AgpÂ_Vï AgpÂ_Vï AgpÂ_Vï ÂhUOAOmS>. gpÂ_Vï gpÂ_Vï gpÂ_Vï gpÂ_Vï gpÂ_Vï ÂhUO gJwU oH$ßdm gro_V. Vy H$mhr ∫$mßZm odoeÔ> Í$[ d JwUmZrgr_rV Agm gJwU Va H$mhr ^∫$mßZm oZJw©U OmUdVmg (lr. H$ od. ]bga `mß¿`m"AVß`m©Ãm' [wÒVH$mV gJw_ Xe©UmM Ò[Ô>rH$aU Amh). Vwbm _mP eVeï Z_Z Agm.

109) g_ï $& g_m` Z_ï $&109) g_ï $& g_m` Z_ï $&109) g_ï $& g_m` Z_ï $&109) g_ï $& g_m` Z_ï $&109) g_ï $& g_m` Z_ï $&

\$aH$ qH$dm ]Xb Zgbbm. Zh_r [yUm©dÒWV AgÎ`m_wi Vy gd©H$mbr]XbaohV, odH$maaohV Amhg. À`mM‡_mU _m ÂhUO b˙_r d g ÂhUO gohVÂhUyZ b˙_rdmZ qH$dm _m`M gd© Eú`© AgUmam Agmhr Vy Amhg. _mP oMŒmVw¬`m [m`mer —T>[U amhm hr ‡mW©Zm. Vwbm _Zï[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

110) A_mKï $& A_mK` Z_ï $&110) A_mKï $& A_mK` Z_ï $&110) A_mKï $& A_mK` Z_ï $&110) A_mKï $& A_mK` Z_ï $&110) A_mKï $& A_mK` Z_ï $&

H$Yrhr oZÓ\$i Z R>aUmam. oH´$`me∫$s d B¿N>me∫$s m oV›hr Vw¬`m_‹ [yU©ÀdmZAgÎ`mZ Vy [yU© ‡^mdr Amhg. VgM mM H$maUmZ VwP AßVïH$aU[yd©H$ Ò_aUXIrbZh_rM ‡^mdr AgV. V[¸`m©, [wOm, ÒVwVr,^OZ , gßH$sV©Z, Zm_Ò_aU, Y_m©MaU,‹`mZ, YmaUm BÀ`mXt[°H$s H$mUÀ`mhr [´H$ma Vwbm AmidUmË`m ^∫$mZm Vw¬`merV–x[ hm `mMm gßH$Î[ VwM XVmg d VyM Vm \$b–z[hr H$aVmg. VyM À`mßM ‡kmMjyCKSy>Z Vw¬`m d À`mß¿`mVrb Aod^∫$VMr AmZßXXm`r d eo∫$Xm`r OmUrd À`mZmXVmg. _mP X`XIrb Vw¬`m H•$[¿`m A_•VoH$aUmßZr ‡H$moeV hmD$Z Vw¬`m Ò_•VrZ^Í$Z amhˇ X. Vwbm _mP eVeï Z_ÒH$ma AgmV.

111)[w S>arH$mjï $& [w S>arH$mjm` Z_ï $&111)[w S>arH$mjï $& [w S>arH$mjm` Z_ï $&111)[w S>arH$mjï $& [w S>arH$mjm` Z_ï $&111)[w S>arH$mjï $& [w S>arH$mjm` Z_ï $&111)[w S>arH$mjï $& [w S>arH$mjm` Z_ï $&

H$_imgmaI S>mi Agbbm AmoU [w S>arH$ ÂhUOM ˆX` ÂhUyZ ˆX`m¿`mZÃmßZr [mhVm ` `mgmaIm. H$_imgmaI ÂhUO ^dVm[haU H$aUma, ^∫$mßMAßVïH$aUMjw ew’ H$aUma S>mi Agbbm. Vy ˆX`m¿`m ZÃmßZr [mhVm ` `mgmaImAmhg. H$maU M_©—Ô>rZ Vwbm [mhVm V Zmhr. A›` AWm©Z X`r oMŒm EH$mJ´ H$Í$Z

Page 42: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 42 &&

[mhVm ` `mgmaIrhr Vy Amhg. _mP Vwbm EH$mJ´ _ZmZ ^md[yU© Ao^dmXZ Agm.

112) d•fH$_m© $& d•fH$_©U Z_ï $&112) d•fH$_m© $& d•fH$_©U Z_ï $&112) d•fH$_m© $& d•fH$_©U Z_ï $&112) d•fH$_m© $& d•fH$_©U Z_ï $&112) d•fH$_m© $& d•fH$_©U Z_ï $&

d•f ÂhUO Y_©. d•fH$_m© ÂhUO ¡`mMr ‡À H$ H•$Vr Y_©H•$À` Amh Agm. odúmMrgd© H$m` Òdm^modH$[U KS `m_mJrb oZ`_ d `ßÃUm MmbdU hr VwPrM H•$VrAmh. AoÒVÀdm¿`m gd© ÒVamßda od⁄_mZ AgUmË`m Y_m©Mm emÒVm Aem VwbmgmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

113) d•fmH•$oVï $& d•fmH•$V` Z_ï $&113) d•fmH•$oVï $& d•fmH•$V` Z_ï $&113) d•fmH•$oVï $& d•fmH•$V` Z_ï $&113) d•fmH•$oVï $& d•fmH•$V` Z_ï $&113) d•fmH•$oVï $& d•fmH•$V` Z_ï $&

Y_m©Mm T>mßMm dm AmH$ma. odúY_© hr VwPr H•$Vr AmoU ÂhUyZ Vy d odúY_© dJiH$aVm `V ZmhrV. VwP AdVma d À`mßM H$m`© hmhr Y_©M. [gm`XmZ[yVu¿`modúgßH$Î[mMr gdm hm AmOMm Y_© ‡m· hmdm d VwPr g_r[Vm o_im hrM ‡mW©ZmVwbm AßVïH$aU[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

Í$–m ]hwoeam ]^´wod©ú`moZ: ewoMldm: &Í$–m ]hwoeam ]^´wod©ú`moZ: ewoMldm: &Í$–m ]hwoeam ]^´wod©ú`moZ: ewoMldm: &Í$–m ]hwoeam ]^´wod©ú`moZ: ewoMldm: &Í$–m ]hwoeam ]^´wod©ú`moZ: ewoMldm: &A_•V: emúV: ÒWmUwd©amamhm _hmV[m: &&A_•V: emúV: ÒWmUwd©amamhm _hmV[m: &&A_•V: emúV: ÒWmUwd©amamhm _hmV[m: &&A_•V: emúV: ÒWmUwd©amamhm _hmV[m: &&A_•V: emúV: ÒWmUwd©amamhm _hmV[m: &&

114) Í$– : & Í$–m` Z_: &114) Í$– : & Í$–m` Z_: &114) Í$– : & Í$–m` Z_: &114) Í$– : & Í$–m` Z_: &114) Í$– : & Í$–m` Z_: &

amX`oV Í$– : ÂhUO emH$ CÀ[fi H$aUmam. odZme, _•À y, oÒWÀ ßVa m gmË`mßMmH$maH$ d `mßMm _mh CÀ[fi H$Í$Z Xw:I XUmamhr VyM Amhg. Vw¬`m[mgyZ Xya ZUmarAod⁄m CÀ[fi H$aUmam AmoU Jd©, Ao^_mZ, AhßH$ma d VÇm›` Xw:I XUmamhr VyMAmhg. À`mM‡_mU C[oZfXH$V gmYy, gÇmZ dJ°a gdm™Zm Vi_i bmdUmam, AmT>bmdUmam d V_mJwUmMm Zme H$aUmamhr VyM Amhg. Vw¬`m ‡m·r¿`m _mJm©V `Umagd© AS>ga Vw¬`m H•$[Z ZÔ> ÏhmdV hr ‡mW©Zm. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

115) ]hwoeam: & ]hwoeag Z_: &115) ]hwoeam: & ]hwoeag Z_: &115) ]hwoeam: & ]hwoeag Z_: &115) ]hwoeam: & ]hwoeag Z_: &115) ]hwoeam: & ]hwoeag Z_: &

Agߪ` S>mH$r (_|Xy, AdYmZ BÀ`mXr) Agbbm. Vy odúmVrb Agߪ`KQ>H$mß_‹` –ÔÁ>m d oZ`ßÀ`m gmaÍ$[mZ AßV`m©_r dmdaVmg. Vwbm ‹`mZ[yd©H$ Z_ZAgm.

116) ]^´w: & ]^´d Z_: &116) ]^´w: & ]^´d Z_: &116) ]^´w: & ]^´d Z_: &116) ]^´w: & ]^´d Z_: &116) ]^´w: & ]^´d Z_: &

AJ≥r, VO, odúoZ`ßVm BÀ`mXr. gmË`m odúmMm M°V›`Xm`r oZ`ßVm Vy Amhg.À`mM‡_mU Ï`∫$r_‹` Ï`∫$rMr oddH$ ]w’r, oMŒm, AhßH$ma, _Z, gßdXZe∫$r,Bßo–` `mßMmhr ‡aH$ oZ`ßÃH$ VyM Amhg. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

Page 43: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 43 &&

117) odú`moZ: & odú`mZ` Z_ : &117) odú`moZ: & odú`mZ` Z_ : &117) odú`moZ: & odú`mZ` Z_ : &117) odú`moZ: & odú`mZ` Z_ : &117) odú`moZ: & odú`mZ` Z_ : &

odúm¿`m CÀ[ŒmrM, CJ_mM ÒWmZ. Vy odúm¿`m AmodÓH$mam_mJrb oH´$`me∫$r,kmZe∫$r, gßH$Î[e∫$r, oMX≤e∫$r `mßMm CJ_, odú‡godUr `mZr Amhg.AmoXH$maU d _hmH$maUÍ$[r Aem Vwbm AßV:H$aU[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

118) ewoMldm: & ewoMldg Z_: &118) ewoMldm: & ewoMldg Z_: &118) ewoMldm: & ewoMldg Z_: &118) ewoMldm: & ewoMldg Z_: &118) ewoMldm: & ewoMldg Z_: &

MmßJb EH$Umam oHß$dm ¡`mM Zmd H$mZmßZm d AßV: H$aUmbm AÀ`ßV _Ywa dmQ>VAgm. gd©Ï`m[r d gdm™V`m©_r Agm Vy ^∫$mß¿`m [a_ew’ ^mdZmßM VaßJ AMyH$VZjUmV EH$Vmg AmoU VwP ^∫$ ÂhUO H$di ]w’r¿`m ZÏh Va Vwbm gd©Òd g_o[©VH$Í$Z odefV: ^mdZZß VwPr AZw^yVr KUma gÀ`_mJu> bmH$, [a_mÉ gÀ`mMew’rXm`r lmÏ`Í$[ oHß$dm Ò[ßXÍ$[ Ag VwP Zmd AÀ`ßV AmdS>rZ ‡mYm›`mZ dCÀH$Q>VZ EH$VmV. Vwbm eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

119) A_•V: & A_•Vm` Z_: &119) A_•V: & A_•Vm` Z_: &119) A_•V: & A_•Vm` Z_: &119) A_•V: & A_•Vm` Z_: &119) A_•V: & A_•Vm` Z_: &

A_a. AmÀ_kmZmZ, AmÀ_ÒdÍ$[r A_aVŒdmer ÂhUO Vw¬`mer OmoUdgh/OmoUdZ oZJS>rV hmU, V–x[ hmU, e∑` hmV. À`m_wi AmÀ_Í$[mZ gdm™V`m©_ramhUmË`m Vwbm A_•V: ÂhUVmV. ÒdV: odZmeaohV AgbÎ`m d VwP oMßVZH$aUmË`mZmhr AodZmerÀdmH$S> ZUmË`m Vwbm AmXa[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

120) emúV: ÒWmUw: & emúV: ÒWmUd Z_: &120) emúV: ÒWmUw: & emúV: ÒWmUd Z_: &120) emúV: ÒWmUw: & emúV: ÒWmUd Z_: &120) emúV: ÒWmUw: & emúV: ÒWmUd Z_: &120) emúV: ÒWmUw: & emúV: ÒWmUd Z_: &

oMaßVZ AmoU AT>i. ]Xbmß¿`m AßV`m©_r d H$mbmVrV AgÎ`mZ Vy AOam_a dAT>i Amhg. H$mbmVrV XIrb AgÎ`mZ Vy AOam_a d AT>i Amhg. H$mbmVrVAgÎ`mZ Í$T> JVrMm ‡^md Vw¬`mda [S>V Zmhr d Vw¬`m_‹` ]Xbhr gß^dV Zmhr.Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

121) damamh: & damamhm` Z_: &121) damamh: & damamhm` Z_: &121) damamh: & damamhm` Z_: &121) damamh: & damamhm` Z_: &121) damamh: & damamhm` Z_: &

AmZßXXm`r AmoU XXrfl`_mZ Ag CÉV_ oZYmZ. Vy [a_mÉ [a_mÀ_[X Amhgd À`m_wi Vw¬`m ‡m·rZ jw– dmgZm, Amg∫$r, B¿N>m d AhßH$mamZm O›_ XUmarAod⁄m AkmZ ZÔ> hmVmV. Imb¿`m d gßHw$oMV [mVirda KgaU e∑` hmV Zmhr.ÂhUyZM ¯m H$maUmÒVd Vwbm CŒm_bmH$ ÂhUVmV. H$di Vw¬`m MaU‡m·r¿`mB¿N>_‹` Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

Page 44: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 44 &&

122) _hmV[m : & _hmV[g Z_: &122) _hmV[m : & _hmV[g Z_: &122) _hmV[m : & _hmV[g Z_: &122) _hmV[m : & _hmV[g Z_: &122) _hmV[m : & _hmV[g Z_: &

V[, Eú`©, gm_œ`© AmoU kmZ. gmar g•Ô>r ‡gd `mM, [mg `mM AmoU ZÔ>H$a `mM _hmZ V[ H$aUmam, kmZ_` kmZXmVm, M°V›`_` _hmAJ≥r, AmoU [a_ew’r,gm_œ`© d Ò\y$Vu$ XUmam _hmgy`©. d°oúH$ Eú`m©Mm YZr Aem Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dVAgmV.

gd©J: gd©odX≤^mZwod©Ód∑gZm OZmX©Z: &gd©J: gd©odX≤^mZwod©Ód∑gZm OZmX©Z: &gd©J: gd©odX≤^mZwod©Ód∑gZm OZmX©Z: &gd©J: gd©odX≤^mZwod©Ód∑gZm OZmX©Z: &gd©J: gd©odX≤^mZwod©Ód∑gZm OZmX©Z: &dXm dXodXÏ`ßJm dXmßJm dXodV≤H$od: &&dXm dXodXÏ`ßJm dXmßJm dXodV≤H$od: &&dXm dXodXÏ`ßJm dXmßJm dXodV≤H$od: &&dXm dXodXÏ`ßJm dXmßJm dXodV≤H$od: &&dXm dXodXÏ`ßJm dXmßJm dXodV≤H$od: &&

123) gd©J: & gd©Jm` Z_: &123) gd©J: & gd©Jm` Z_: &123) gd©J: & gd©Jm` Z_: &123) gd©J: & gd©Jm` Z_: &123) gd©J: & gd©Jm` Z_: &

yV, odÓ`, dV©_mZ, MamMa, BÀ`mXr gdm™¿`m AßV`m©_r OmUmam AmoU ‡kmMjy,^∫$mZm `m d°oeÔÁmV ‡oMV hmUmam. Vwbm _mP odZ_´ ‡Um_ AgmV.

124) gd©odX≤^mZw : & gd©odX≤^mZd Z_: &124) gd©odX≤^mZw : & gd©odX≤^mZd Z_: &124) gd©odX≤^mZw : & gd©odX≤^mZd Z_: &124) gd©odX≤^mZw : & gd©odX≤^mZd Z_: &124) gd©odX≤^mZw : & gd©odX≤^mZd Z_: &

gd©Ã d XXrfl`_mZ, VOm_`. gd© odú `WmW©[U OmUUmam [U À`mM]am]akmZm‡_mUM Aod⁄mhr oZ_m©U H$aUmam Vy Amhg. ZmH$, H$mZ, S>mi, _|>Xy `mߤmahmUma gÀ`kmZ ZÏh. Bßo–`mVrb kmZ ÂhUO Ia Ï`o∫$oZa[j kmZ. VwbmÏ`o∫$oZa[j Ag kmZ Amh. VgM Vy kmZ_` AgÎ`mZ Ï`o∫$oZa[j AmoUAhßH$maey›` Ï`∫$rbm kmV hmVmg. Vy kmZr Amhg mMm AW© ZmH$, H$mZ, S>mi, _|Xy`mZr Vy OmUVmg Agm ZÏh. (gJwU ‡oV__‹` ZmH$ñH$mZñS>mi XmIdbb AgbVarhr). kmZ|o–`mVrV Aer VwPr OmUrd gma OrdZ kmZ_`, M°V›`_`, ‡H$me_`,AMyH$ AmoU gm_œ ©dmZ ]ZdV. dmÒVodH$, Vw¬`m oMaßVZ AoÒVÀdm¿`m [mú© y_rda( d VwbZV) VyM oZ_m©U H$b$b odú AmoU AmÂhmbm Bßo–`mß_m\©$V hmUma À`mMkmZ ÂhUO Aod⁄m (Am^mg, _m`m ) hm`. hr Aod⁄m d oV¿`mV ]’ hmUmË`mAmÂhmbmhr VyM oZ_m©U H$bßg. AZßVkmZgy`© g_yhÍ$[r Vwbm _mP ^o∫$[yd©H$Ao^dmXZ Agm.

125) odÓd∑gZ: & odÓd∑gZm` Z_: &125) odÓd∑gZ: & odÓd∑gZm` Z_: &125) odÓd∑gZ: & odÓd∑gZm` Z_: &125) odÓd∑gZ: & odÓd∑gZm` Z_: &125) odÓd∑gZ: & odÓd∑gZm` Z_: &

¡`mbm Km]Í$Z eÃy [iyZ OmVmV Agm. AßV`m©_r kmZmX` Pmbm H$r XwJw©UÍ$[ramjg [i H$mT>VmV. VgM kmZr _mUgmM gd©gŒmmYmar VO [mhyZ _hme∫$rembrX°À`mßM AdgmZ JiV. V JobVJmà hmVmV. oWOyZ amhVmV. EdT>M ZÏh Va gmoŒdH$AhßH$ma AgUmahr Vw¬`m[wT> JiyZ OmVmV. Vwbm AIßS> ‡oU[mV Agm.

Page 45: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 45 &&

126) OZmX©Z: & OZmX©Zm` Z_: &126) OZmX©Z: & OZmX©Zm` Z_: &126) OZmX©Z: & OZmX©Zm` Z_: &126) OZmX©Z: & OZmX©Zm` Z_: &126) OZmX©Z: & OZmX©Zm` Z_: &

AX©`moV ÂhUO gwIXw:ImßMm XmVm. XwÔ>mßZm Aod⁄mO›` XwJ©Vr AmoU gÇmZmßZmkmZO›` ‡gfiVm d dJdJiÁm H$gmQÁm AmoU AoJ≥oXÏ` `mߤma odúH$Î`mUH$margm_œ`© ‡XmZ H$aUma Vy Amhg. Vwbm Z_´ Z_Z Agm.

127) dX: & dXm` Z_: &127) dX: & dXm` Z_: &127) dX: & dXm` Z_: &127) dX: & dXm` Z_: &127) dX: & dXm` Z_: &

kmZ XUmam. AkmZmßYH$ma ZÔ> H$Í$Z ÒdÍ$[mM `WmW© kmZ ‡JQ> H$aUmam.ÒWbH$mbmVrV Agm Vy. kmZ|>o–`mVrV [amÒ[eu ‡kmdßVmßMr OmUrd d mßZm OmS>UmamAIßS> Xwdm (dX) oHß$dm$ [yb h gma Ao^d∫$ Amh ÂhUyZ Vwbm dX: ÂhUVmV. VwbmAmXa[yd©H$ dßXZ Agm.

128) dXodV≤ & dXodX Z_: &128) dXodV≤ & dXodX Z_: &128) dXodV≤ & dXodX Z_: &128) dXodV≤ & dXodX Z_: &128) dXodV≤ & dXodX Z_: &

dX OmUUmam. Ï`∫$rMr gßHw$oMV ]w’r d Aghm` [amdbßo]Àd bjmV KVm,kmZ_` Agm VyM À`mZm Vw¬`mH$S> ÂhUO gÀ`mZw^yVrH$S> AmH•$Ô> H$aVmg d AIaÀ`mZm [amÒ[eu$, V–x[ d V[moZYr ]ZdVmg h ghO Ò[Ô> hmV. `mM H$maUmÒVdVwbm gd©l> JwÈ ÂhUVmV. H$maU V–x[ ]ZdyZ VyM À`mß¿`mda AßV]m©¯ kmZ‡H$meCYiVmg. Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

129) AÏ`ßJ : & AÏ`ßJm` Z_: &129) AÏ`ßJ : & AÏ`ßJm` Z_: &129) AÏ`ßJ : & AÏ`ßJm` Z_: &129) AÏ`ßJ : & AÏ`ßJm` Z_: &129) AÏ`ßJ : & AÏ`ßJm` Z_: &

Ï`ßJ Zgbbm, Xmf Zgbbm d Ï`o∫$_ŒdmVrV ÂhUO AÏ`ßJ. earamXt_wikmZ, ^mdZm BÀ`mXtZm _`m©Xm [S>V. Vy earamVrb d gßdXZmVrV ew’ d oZXmfkmZ_` Amhg. Vwbm H$mQ>r H$mQ>r ‡Um_ AgmV.

130) dXmßJ: & dXmßJm` Z_: &130) dXmßJ: & dXmßJm` Z_: &130) dXmßJ: & dXmßJm` Z_: &130) dXmßJ: & dXmßJm` Z_: &130) dXmßJ: & dXmßJm` Z_: &

dX h ¡`mMß eara Amh Agm. Vy Aearar AmoU gÀ`kmZ_` Amhg. À`m_wikmZ_` dX h OUw H$mhr VwPr AßJ[mßJ AmhV, eara bjU AmhV. VwP Ò_aU H$m`_amhm d Vw¬`mMaUr ‡oU[mV AgmV.

131) dXodV≤ & dXodX Z_: &131) dXodV≤ & dXodX Z_: &131) dXodV≤ & dXodX Z_: &131) dXodV≤ & dXodX Z_: &131) dXodV≤ & dXodX Z_: &

dXmßMm (oZ_m©Vm, CJ_ AgÎ`m_wi) Iam OmUH$ma. dXmßMm kmVm oMßVH$ dAmodÓH$ma H$aUmam. dX dXmßVmM gmaÍ$[ Agm _hmZ JwÈ VyM Amhg. BVa gmarAod⁄m ]ßYZH$maH$ AmoU [ßJw H$aUmar Amh. Vwbm AßV:H$aU[yd©H$ XßS>dV AgmV.

Page 46: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 46 &&

132) H$od: & H$d` Z_: &132) H$od: & H$d` Z_: &132) H$od: & H$d` Z_: &132) H$od: & H$d` Z_: &132) H$od: & H$d` Z_: &

–Ô>m. –Ô>m AgÎ`m_wi Vy —Ì` Zmhrg d ÂhUyZ Vwbm [mhU e∑` Zmhr. –Ô>[Um,ehmU[Um, gd©kVm BÀ`mXt>¿`m Í$[mV _hmH$mÏ` H$aUmË`m –ÔÁm _hmH$dt>¿`m(dmoÎ_H$r, ewH´$mMm`©, Ï`mg) X`mV dmg H$aUmam d À`mZm ‡oaV H$aUmam ‡kmgy`©Vy Amhg. Vw¬`m ‡MrVr_wi H$mÏ`mVyZ H$mÏ`mVrV H$mÏ` ‡JQ> hmV. À`mVyZÏ`o∫$ÀdmVrV odúH$Î`mUH$mar gX≤^mdmMm OJmda dfm©d hmVm. H$b_‹` VwPrbrbm AmodÓH•$V hmV AmoU ÒdJu` gm¢X`© d odew’ AmZßXmZß _Zß V•· hmVmV.odkmZm_‹` VwPr g•OZerb ‡km AdVaV AmoU gd© jÃmßZm ZÏ`m emYmßZm ]ha

Vm. Aem VËhZß, gX≤ mdZm, gm¢X © AmoU g_•’rM _i \w$bVmV. H$mÏ`mV oXÏ`Àd,H$bV oMÀH$bm AmoU odkmZmV ‡kmZ AdVÍ$Z gmjmV≤ goÉXmZßXmMß gm_´m¡`‡À`jmV `Vß. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

bmH$m‹`j: gwam‹`jm Y_m©‹`j: H•$VmH•$V:&bmH$m‹`j: gwam‹`jm Y_m©‹`j: H•$VmH•$V:&bmH$m‹`j: gwam‹`jm Y_m©‹`j: H•$VmH•$V:&bmH$m‹`j: gwam‹`jm Y_m©‹`j: H•$VmH•$V:&bmH$m‹`j: gwam‹`jm Y_m©‹`j: H•$VmH•$V:&MVwamÀ_m MVwÏ`©yh¸VwX™Ô≠>¸Vw^w©O: &&MVwamÀ_m MVwÏ`©yh¸VwX™Ô≠>¸Vw^w©O: &&MVwamÀ_m MVwÏ`©yh¸VwX™Ô≠>¸Vw^w©O: &&MVwamÀ_m MVwÏ`©yh¸VwX™Ô≠>¸Vw^w©O: &&MVwamÀ_m MVwÏ`©yh¸VwX™Ô≠>¸Vw^w©O: &&

133) bmH$m‹`j : & bmH$m‹`jm` Z_: &133) bmH$m‹`j : & bmH$m‹`jm` Z_: &133) bmH$m‹`j : & bmH$m‹`jm` Z_: &133) bmH$m‹`j : & bmH$m‹`jm` Z_: &133) bmH$m‹`j : & bmH$m‹`jm` Z_: &

bmH$ `mMm EH$ _hŒdmMm AW© AZw^d oHß$dm OmoUdVMr [mVir. À`m_wiAZw^yVr AoO]mV ZgU, (oZOud dÒVy) V B©úar gmjmÀH$ma hmU BÀ`mXr gmË`m[mViÁmßda ¡`mMr gŒmm AgV Agm, d AZw^dm¿`m gd© [mViÁmßdarb gd©MamMamda ¡`mMr gŒmm AgV Agm. Vwbm AßV:H$aU[yd©H$ Ao^dmXZ Agm.

134) gwam‹`j : & gwam‹`jm` Z_: &134) gwam‹`j : & gwam‹`jm` Z_: &134) gwam‹`j : & gwam‹`jm` Z_: &134) gwam‹`j : & gwam‹`jm` Z_: &134) gwam‹`j : & gwam‹`jm` Z_: &

ododY XdVmßMm Zm`H$. XdVm ÂhUO ododY [mViÁmßdarb e∫$rH|$–.kmZ|o–`mß¿`m oHß$dm C[H$aUm¿`m ghmÊ`mZ OmU `mg, H$oÎ[ `mg d oZ`o_VoHß$dm oZ`ßoÃV H$a `mg AÀ`ßV H$R>rU Aem e∫$rMm Òdm_r d emÒVm VyM Amhg.¯m e∫$r Ï`∫$r¿`m OmoUdmßer oZJS>rV AmhV d Ï`∫$r¿`m X`mH$memV amhUmË`mAem Vw¬`m, AßoH$V AmhV. VyM À`mßZm AYmJVrÍ$[r amjgmß[mgyZ dmMdVmg.Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

135) Y_m©‹`j: & Y_m©‹`mjm` Z_: &135) Y_m©‹`j: & Y_m©‹`mjm` Z_: &135) Y_m©‹`j: & Y_m©‹`mjm` Z_: &135) Y_m©‹`j: & Y_m©‹`mjm` Z_: &135) Y_m©‹`j: & Y_m©‹`mjm` Z_: &

Y_m©Mm ‡_wI. gOrd AmoU oZOud Aem ‡À`H$ AUwaUyM AoÒVÀd d VXßJ©VoH´$`m oZ`ßoÃV H$aUmË`m AMyH$ d gy˙_moVgy˙_ oZ`_mßMm CX≤JmVm d gŒmmYre VyAmhg. À`m_wiM CÀ[fi Pmbbß Zme H$aUmam `_XIrb VyM Amhg. A›` AWm©Z,g_mOmM AoÒVÀd oZ`ßoÃV H$aUma H$m`X, arVroadmO, g߇Xm`, ZrVr, ›`m`ñ

Page 47: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 47 &&

A›`m`mM gßH$V VgM OmoUdmßM odú odH$ogV H$aUmË`m [m[ñ[w `,AmÀ_mZmÀ_oddH$ BÀ`mXr H$Î[ZmßMm emÒVmhr VyM Amhg. Vwbm _r _Zm^md dßXZH$aVm.

136) H•$VmH•$V: & H•$VmH•$Vm` Z_: &136) H•$VmH•$V: & H•$VmH•$Vm` Z_: &136) H•$VmH•$V: & H•$VmH•$Vm` Z_: &136) H•$VmH•$V: & H•$VmH•$Vm` Z_: &136) H•$VmH•$V: & H•$VmH•$Vm` Z_: &

H•$V_≤ ÂhUO KS>bb AodÓH•$V Pmbb AmoU AH•$V_≤ AH•$V_≤ AH•$V_≤ AH•$V_≤ AH•$V_≤ ÂhUO AmodÓH•$V ZPmbb. h Xm›hr ¡`m¿`m R>m`r AmhV Vm H•$VmH•$V:H•$VmH•$V:H•$VmH•$V:H•$VmH•$V:H•$VmH•$V: & Í$T>mWm©Z Agbb d Zgbbgma H$mhr Vw¬`m AmYmamZM AgV d h gd© H$mhr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$maAgmV.

137) MVwamÀ_m & MVwamÀ_mZ Z_ :&137) MVwamÀ_m & MVwamÀ_mZ Z_ :&137) MVwamÀ_m & MVwamÀ_mZ Z_ :&137) MVwamÀ_m & MVwamÀ_mZ Z_ :&137) MVwamÀ_m & MVwamÀ_mZ Z_ :&

Mmahr dXmßMm AmÀ_m. A›` AWm©Z oZ–mdÒWm, Òd[≥mdÒWm, OmJ•Vr d Vw m©dÒWmh Mmahr [°by Agbbm AmÀ_m. Vwbm ^o∫$^md[yd©H$ Z_Z Agm.

138) MVwÏ`©yh : & MVwÏ`y©hm` Z_: &138) MVwÏ`©yh : & MVwÏ`y©hm` Z_: &138) MVwÏ`©yh : & MVwÏ`y©hm` Z_: &138) MVwÏ`©yh : & MVwÏ`y©hm` Z_: &138) MVwÏ`©yh : & MVwÏ`y©hm` Z_: &

Mma [’VtZr OmUyZ K `mMm ‡`V≥ H$bm OmUmam. [aß[aZwgma dmgwXd, ‡⁄wÂZ,AoZÍ$’ d gßH$f©Um BÀ`mXr gJwU _yVv¿`m C[mgZm H$Í$Z gmjmÀH$mam¤ma, ]´˜Xd,XjmoX‡Om[Vr, H$mb d VrZamet¿`m kmZm¤ma d g•Ô>r¿`m CÀ[ŒmrM kmZ o_idyZ,odÓUy, H$mb, _Zw, gd© ^yV BÀ`mXt¤ma g•Ô>rM [mbZ g_OmdyZ KD$Z AmoU Í$–,_•À`y , H$mb d Ord `mß¿`m¤ma odú‡b` g_mOdyZ KD$Z Vwbm OmU `mMm ‡`V≥H$bm$ OmVm. 1) g•Ô>rMr CÀ[Œmr 2) [mbZ 3) odZme `mß_mJrb VŒd g_mOdyZ KUd 4) C[mgZ¤mam VwPm gß[yU© gmjmÀH$ma H$adyZ KU h Mma Ï`yh ÂhUOXIrb VyMAmhg. dJiÁm e„XmV ^∫$r, ‹`mZ, H$_©, kmZ BÀ`mXr gÀ` OmUyZ K `mM dgÀ`mMr ‡MrVr K `mM _mJ© ÂhUOM AmÀ_kmZ_mJ©XIrb VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJXßS>dV AgmV.

139) MVwX™>Ô> ≠ : & MVwX™Ô> ≠m` Z_: &139) MVwX™>Ô> ≠ : & MVwX™Ô> ≠m` Z_: &139) MVwX™>Ô> ≠ : & MVwX™Ô> ≠m` Z_: &139) MVwX™>Ô> ≠ : & MVwX™Ô> ≠m` Z_: &139) MVwX™>Ô> ≠ : & MVwX™Ô> ≠m` Z_: &

e„Xe : Mma gwi, Mma oeßJ oHß$dm$ Mma XmT>m AgUmam Zaogßh. Zaogßh_yVu_‹`MamMamM EH$Àd oXgyZ `VM [U À`mM‡_mU OmJ•Vr, oZ–m, gwfw·r d Vw`m© `m Mma(gwiÁmZr) [mViÁmßdarb amO, ^∫$r,$ kmZ d H$_© `m `mJ ‡H$mamß¿`m dm MmadXmß¿`m ¤ma AkmZÍ$[r oha `H$Ì`[ybm \$mSy>Z >H$mT>Uma H$mbmVrV B©úaÀdhr‡À``mg `V. Vwbm _mP H•$Vk dßXZ Agm.

Page 48: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 48 &&

140) MVw^w©O : & MVw^w©Om` Z_: &140) MVw^w©O : & MVw^w©Om` Z_: &140) MVw^w©O : & MVw^w©Om` Z_: &140) MVw^w©O : & MVw^w©Om` Z_: &140) MVw^w©O : & MVw^w©Om` Z_: &

oZo_©Vr, [mbZ, gßhma d Amerdm©X Aem Mma _hm‡oH´$`m d Y_©, AW©, H$m_,_mj `m Mmahr [wÈfmWm™Mm H$maH$. [aß[aZwgma [yOÎ`m OmUmË`m gJwU Í$[m_YÎ`mVw¬`m Mma hmVmß_Yrb eßI AmVbm AmdmO ÂhUO e„X]´ oHß$dm$ oZo_©Vr XmIdVm.MH´$ CÀ[Œmr ñ[mbZ odZme `m[°H$r odZme Xe©odV. JXm, XßS>H$, XßS> B. ¤ma [mbZXmIdV. d [Ÿ _mjXm`r Amerdm©X XmIdV.Mma hmV ÂhUOM Mma dX Mma hmVÂhUOM _Z, ]w’r, oMŒm d AhßH$ma, ¡`mß¿`m¤ma Ï`∫$rH$Sy>Z Vy H$m`© H$adyZ KVmgd Ï`∫$rbm _w∫$hr H$aVmg. Vw¬`m gJwU _yVu_Yrb h Vœ` gdm™Zm AmÀ_gmV hmdmd Vw¬`mMaUr odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

^´moOÓUw^mOZß ^m∫$m $gohÓUwO©JXmoXO: & ^´moOÓUw^mOZß ^m∫$m $gohÓUwO©JXmoXO: & ^´moOÓUw^mOZß ^m∫$m $gohÓUwO©JXmoXO: & ^´moOÓUw^mOZß ^m∫$m $gohÓUwO©JXmoXO: & ^´moOÓUw^mOZß ^m∫$m $gohÓUwO©JXmoXO: &AZKm odO`m OVm odú`moZ: [wZd©gw : &AZKm odO`m OVm odú`moZ: [wZd©gw : &AZKm odO`m OVm odú`moZ: [wZd©gw : &AZKm odO`m OVm odú`moZ: [wZd©gw : &AZKm odO`m OVm odú`moZ: [wZd©gw : &

141) ^´moOÓUw: & ^´moOÓUd Z_: &141) ^´moOÓUw: & ^´moOÓUd Z_: &141) ^´moOÓUw: & ^´moOÓUd Z_: &141) ^´moOÓUw: & ^´moOÓUd Z_: &141) ^´moOÓUw: & ^´moOÓUd Z_: &

VOÒdr, kmZ‡H$meÍ$[, kmZVOÍ$[. Vw¬`m VOm[wT> gy`m©M VOhr o\$H$ [S>V dVw¬`m VOmZM AßYmamVhr M°V›` ^ab OmV. Vwbm _mP oÃdma Z_Z Agm.

142) ^mOZ_≤ ^mOZm` Z_: &142) ^mOZ_≤ ^mOZm` Z_: &142) ^mOZ_≤ ^mOZm` Z_: &142) ^mOZ_≤ ^mOZm` Z_: &142) ^mOZ_≤ ^mOZm` Z_: &

AfigdZ. kmZ|o–` d Bßo–`mVrV OmoUdmߤma hmUma kmZ d AZw^yVr AmoUodúÍ$[r _m`m ( Afi) hr ¡`m¿`mV odbrZ hmVmV (gdZ) V _hmH$maU,"_hmodda'. A›` —Ô>rZ MamMamMm [mfUH$Vm©. Vw¬`m H•$[¿`m oZaßVa OmoUdV VwbmH•$Vk Ao^dmXZ Agm.

143) ^m∫$m & ^m∑à Z_: &143) ^m∫$m & ^m∑à Z_: &143) ^m∫$m & ^m∑à Z_: &143) ^m∫$m & ^m∑à Z_: &143) ^m∫$m & ^m∑à Z_: &

EH$mÀ_Í$[mZ d –ÔÁm AoÒVÀdmZ AoIb odú d odúmM kmZ AmoU eara /_Zm¿`m gd© gßdXZmßMm C[^mJ KUmam ^m∫$m. Vwbm _Z:[yd©H$ dßXZ Agm.

144) gohÓUw: & gohÓUd Z_:&144) gohÓUw: & gohÓUd Z_:&144) gohÓUw: & gohÓUd Z_:&144) gohÓUw: & gohÓUd Z_:&144) gohÓUw: & gohÓUd Z_:&

ghZerb oHß$dm odO`r. _ybV: AßoV_ gÀ` d –Ô>m Agm AßVamÀ_m VyMAgÎ`mZ gmË`m gwIXw:ImßMm AZw d VyM KVmg. VgM m gÀ`mM Ò_aU AgUmam_mUyg AßV]m©¯ C∫´$mßV d Í$[mßVarV hmVm d ‡MßS> Xw:I AmKmV ghO [MdyZÀ`mß¿`mda _mV H$Í$ eH$Vm. h gm_œ © hrM Iar ghZerbVm. XwgË`m —Ô>rZ gohÓUw:ÂhUO [•œdr [idUmË`m oha `mjmbm R>ma H$Í$Z [•œdrbm dmMdUmam oHß$dmbmÏhm_` g_w–mVyZ O_rZ AmodÓH•$V H$aUmam. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

Page 49: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 49 &&

145) OJXmoXO: & OJXmoXOm` Z_: &145) OJXmoXO: & OJXmoXOm` Z_: &145) OJXmoXO: & OJXmoXOm` Z_: &145) OJXmoXO: & OJXmoXOm` Z_: &145) OJXmoXO: & OJXmoXOm` Z_: &

odúm¿`m Amaß^m[yduhr AgUmam. ÂhUOM gy˙_V_ Aem d°oúH$ _Z, ]w’r dgßH$Î[ Í$[mZ ( ¡`mbm oha `J^© oHß$dm ]´˜Xd Aghr ÂhUVmV) AoÒVÀdmVAgUmam, dJiÁm —Ô>rZ odúmM CJ_ÒWmZ oOWyZ CX≤^dV V. Vw¬`m d°oúH$_mV•o[V•dmgÎ`m¿`m a_Ur` Ò_aUm_‹` Vwbm AßV:H$aU[yd©H$ Z_ÒH$ma AgmV.

146) AZK: & AZKm` Z_: &146) AZK: & AZKm` Z_: &146) AZK: & AZKm` Z_: &146) AZK: & AZKm` Z_: &146) AZK: & AZKm` Z_: &

oZXmf, gdm™JgwßXa. oZÓH$[Q> Aem Vw¬`m Ò_•VrZ _mP OrdZhr ew’ AmoUoZÓH$bßH$ hmD$ X. Vwbm _mP godZ` ‡Um_ AgmV.

147) odO`: & odO`m` Z_: &147) odO`: & odO`m` Z_: &147) odO`: & odO`m` Z_: &147) odO`: & odO`m` Z_: &147) odO`: & odO`m` Z_: &

—Ì`m—Ì` MamMamdarb d H$mimdarb ‡^wÀd oHß$dm$ Ag ‡^wÀd AgUmam.Vw¬`m Ò_•VrM _hmXmZ XD$Z ^∫$mßZm kmZ d°amΩ`mXr Eú`m©Z gß[fi H$aUmam AmoU`eÒdr H$aUmam ˆX`ÒW B©úahr Vy Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

148) OVm & OÃ Z_: &148) OVm & OÃ Z_: &148) OVm & OÃ Z_: &148) OVm & OÃ Z_: &148) OVm & OÃ Z_: &

ÒdÍ$[m¿`m OmoUdV amh `m_‹` eÒdr hmUmam d ∫$mßZm eÒdr H$aUmam dÀ`m¤ma MamMamMm gd™H$f CÀH$f© `eÒdr[U H$aUmam. Vw¬`m d°oúH$ gßH$Î[ZmV dH$m`m©V Hw$Urhr AS>Wim AmUy eH$V Zmhr. Vwbm Z_´dßXZ Agm.

149) odú`moZ: & odú`mZ` Z_: &149) odú`moZ: & odú`mZ` Z_: &149) odú`moZ: & odú`mZ` Z_: &149) odú`moZ: & odú`mZ` Z_: &149) odú`moZ: & odú`mZ` Z_: &

gmË`m odúmMm CJ_ (`moZ) AmoU ΩbmoZ AmbÎ`m odúmV AdVma KUmamB©úa. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

150) [wZd©gw: & [wZd©gd Z_: & dgoV BoV dgw: &150) [wZd©gw: & [wZd©gd Z_: & dgoV BoV dgw: &150) [wZd©gw: & [wZd©gd Z_: & dgoV BoV dgw: &150) [wZd©gw: & [wZd©gd Z_: & dgoV BoV dgw: &150) [wZd©gw: & [wZd©gd Z_: & dgoV BoV dgw: &

[w›hm [w›hm eara YmaU H$aUmam. A›` —Ô>rZ [mhVm, VwP kmZ PmÎ`mZßVa [w›hm[w›hm Vwbm odgaUmË`mß¿`m AßVaßJmV [w›hm [w›hm AdVrU© hmUmam VyM Amhg. AßV]m©gß[yU© OrdZ C∫´$mßV H$aUmË`m Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

C[|–m dm_Z: ‡mßewa_mK: ewoMÍ$oO©V : &C[|–m dm_Z: ‡mßewa_mK: ewoMÍ$oO©V : &C[|–m dm_Z: ‡mßewa_mK: ewoMÍ$oO©V : &C[|–m dm_Z: ‡mßewa_mK: ewoMÍ$oO©V : &C[|–m dm_Z: ‡mßewa_mK: ewoMÍ$oO©V : &AVt–: gßJ´h: gJm Y•VmÀ_m oZ`_m `_ : &AVt–: gßJ´h: gJm Y•VmÀ_m oZ`_m `_ : &AVt–: gßJ´h: gJm Y•VmÀ_m oZ`_m `_ : &AVt–: gßJ´h: gJm Y•VmÀ_m oZ`_m `_ : &AVt–: gßJ´h: gJm Y•VmÀ_m oZ`_m `_ : &&

151) C[|–: & C[|–m` Z_: &151) C[|–: & C[|–m` Z_: &151) C[|–: & C[|–m` Z_: &151) C[|–: & C[|–m` Z_: &151) C[|–: & C[|–m` Z_: &

Bß–mMm YmH$Q>m ^mD$. A›` AWm©Z [mhVm Bß– hm ¡`mMm YmH$Q>m ^mD$ Agm.H$maU kmZ|o–`mßMm Òdm_r Om Bß– À`mhyZhr l> Agm Hy$Q>ÒW [a_mÀ_m _hmodÓUy Vy

Page 50: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 50 &&

Amhg. AmUIr EH$m AWu OmoUd¿`m ododY [mViÁmßdarb gßdXZm_Yrb gdmŒm_gßdXZm Bß– AgyZ Bß–m‡V ZUmar, OmUrdhr VyM Amhg. Vwbm oZaßVa Z_ÒH$ma Agm.

152) dm_Z: & dm_Zm` Z_: &152) dm_Z: & dm_Zm` Z_: &152) dm_Z: & dm_Zm` Z_: &152) dm_Z: & dm_Zm` Z_: &152) dm_Z: & dm_Zm` Z_: &

]ir amOmM Jd©haU H$aUmam d ‹`mZmg `mΩ` Agm dm_Z. A›` —ÔÁ>m gmË`m—Ì`m—Ì` odúmMr o_iH$V Vw¬`m[wT> [yU©[U bQ>H$r R>aV d AhßH$ma \$mb R>aVm.Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

153) ‡mßew: & ‡mßed Z_: &153) ‡mßew: & ‡mßed Z_: &153) ‡mßew: & ‡mßed Z_: &153) ‡mßew: & ‡mßed Z_: &153) ‡mßew: & ‡mßed Z_: &

odamQ>, odemb, gd©Ï`m[r. odúm¿`m gß[yU© [gmË`m¿`m kmZm[jmhr ¡`mMkmZ hmU H$R>rU Amh Agm AoVodamQ>. VwP kmZ Ïhmd hr Z_´ ‡mW©Zm.

154) A_mK : & A_mKm` Z_: &154) A_mK : & A_mKm` Z_: &154) A_mK : & A_mKm` Z_: &154) A_mK : & A_mKm` Z_: &154) A_mK : & A_mKm` Z_: &

AMyH$ dY KD$Z odúmVrb Agߪ` JwßVmJwVr¿`m ‡oH´$`mß_Yrb [oaUm_gmYUmam. Vw¬`m Ò_•Vr _‹ H$bbr d°MmoaH$, _mZogH$ d emaroaH$ H•$Vr H$Î`mU_`d AMyH$ ]ZV. Vwbm AmXa[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

155) ewoM: & ewM` Z_: &155) ewoM: & ewM` Z_: &155) ewoM: & ewM` Z_: &155) ewoM: & ewM` Z_: &155) ewoM: & ewM` Z_: &

ew’. Vy oZaßVa ew’V_ AgVmg. MamMamM, OmoUdM, ]w’rM d AmMaUmMYmaU H$aUmam ew’V_ Y_© (¡`m`mJ Ï`∫$rM H$Î`mU hmV) Aem Vwbm godZ`Ao^dmXZ Agm.

156) D$oO©V : & D$oO©Vm` Z_: &156) D$oO©V : & D$oO©Vm` Z_: &156) D$oO©V : & D$oO©Vm` Z_: &156) D$oO©V : & D$oO©Vm` Z_: &156) D$oO©V : & D$oO©Vm` Z_: &

e∫$r. CÀH$f©, d°^d dJ°a. VyM Ï`∫$rbm CXmŒm, VOÒdr, gßwXa g_•’,gm_œ`©embr ]ZdVmg. Vwbm oZaßVa Z_Z Agm.

157) AVt–: & AVt–m` Z_: &157) AVt–: & AVt–m` Z_: &157) AVt–: & AVt–m` Z_: &157) AVt–: & AVt–m` Z_: &157) AVt–: & AVt–m` Z_: &

kmZ|o–`mßMm Òdm_r _Z. _ZmbmM Bß– ÂhUVmV. _Zm¿`m [brH$S> A>gbbm.Vwbm eaU^mdZZ Ao^dmXZ Agm.

158) gßJ´h: & gßJ´hm` Z_: &158) gßJ´h: & gßJ´hm` Z_: &158) gßJ´h: & gßJ´hm` Z_: &158) gßJ´h: & gßJ´hm` Z_: &158) gßJ´h: & gßJ´hm` Z_: &

gma H$mhr J´hU H$aUmam, À`m`mJ gma H$mhr OmS>Umam, gmË`m KS>m_mS>r AmoÀ_H$‡_mZ ÒdV:V gm_mdyZ KUmam d Ï`m[H$ EH$r/ odúg_›d` CÀ[fi H$aUmam. Vwbm_Zm^md dßXZ Agm.

Page 51: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 51 &&

159) gJ©: & gJm©` Z_:&159) gJ©: & gJm©` Z_:&159) gJ©: & gJm©` Z_:&159) gJ©: & gJm©` Z_:&159) gJ©: & gJm©` Z_:&

ÒdV:VyZ odú CX≤^dUmam. odúoZo_©Vr¿`m _hmZ À`mJ_` H•$VrZ d —T>oZ¸`mÀ_H$ gßH$Î[mZ Vy gd© H$_m™Mm l> d AmXe© AmYma Amhg. oZJw©U oZamH$maAgm Vy g•Ô>roZo_©VrZ oZ_m©Vm ÂhUyZ gJwU Pmbmg hm gd©l> À`mJ AgyZ ‡À`H$KQ>Zm gw mΩ` ‡H$ma KS>U hm VwPmM —T> oZYm©a hm`. Vw¬`mMaUr gVV bmQ>mßJU amhm.

160) Y•VmÀ_m & Y•VmÀ_mZ Z_: &160) Y•VmÀ_m & Y•VmÀ_mZ Z_: &160) Y•VmÀ_m & Y•VmÀ_mZ Z_: &160) Y•VmÀ_m & Y•VmÀ_mZ Z_: &160) Y•VmÀ_m & Y•VmÀ_mZ Z_: &

Òd`ß^y, ÒdVßà d ÒdV:M ÒdV:Mm AmYma AgyZ AßV]m©¯ AoÒVÀdmZ odúgmßYUmam odúmYma. da da oXgUmar gJwU, oZJw©U AmXr Í$[ ]m¯V: EH$ÀdmZ,AZH$ÀdmZ dm [aÀdmZ YmaU H$aUmam _hmZ≤ AmÀ_m Vy Amhg. H$maU Vy H$mbmVrV,_ybmYma Amhg. Vw¬`mMaUr odZ_´ ‡Um_ AgmV.

161) oZ`_: & oZ`_m` Z_: &161) oZ`_: & oZ`_m` Z_: &161) oZ`_: & oZ`_m` Z_: &161) oZ`_: & oZ`_m` Z_: &161) oZ`_: & oZ`_m` Z_: &

MamMamßVJ©V oZ`_, `m oZ`_mßMm H$Vm© d h oZ`_ A_bmV AmUUmam. À`m_wi‡À`H$ Ï`∫$r¿`m H$m`m©Mm Iam H$Vm© Vy Amhg. Vwbm _mP eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

162) `_ : & `_m` Z_:&162) `_ : & `_m` Z_:&162) `_ : & `_m` Z_:&162) `_ : & `_m` Z_:&162) `_ : & `_m` Z_:&

oZgJm©Vrb gd© e∫$r, ‡d•Œmr, ‡oH´$`m, oÒWÀ`ßVa BÀ`mXtM oZ`ßÃU H$aUmam dÂhUyZ _•À`yMmhr ¡`mbm oZ`ßVm ÂhUVmV. À`mM‡_mU `mJgmYZVrb `_, ¡`m`mJÏ`∫$r $AmÀ_gmjmÀH$mam¿`m g_r[ `V, V XIrb VwPM Í$[ Amh.Vwbm gmÔ>mßJXßS>dV AgmV.

d⁄m d°⁄: gXm`mJr drahm _mYdm _Yw: &d⁄m d°⁄: gXm`mJr drahm _mYdm _Yw: &d⁄m d°⁄: gXm`mJr drahm _mYdm _Yw: &d⁄m d°⁄: gXm`mJr drahm _mYdm _Yw: &d⁄m d°⁄: gXm`mJr drahm _mYdm _Yw: &AVro›–`m _hm_m`m _hmÀgrhm _hm]b: &AVro›–`m _hm_m`m _hmÀgrhm _hm]b: &AVro›–`m _hm_m`m _hmÀgrhm _hm]b: &AVro›–`m _hm_m`m _hmÀgrhm _hm]b: &AVro›–`m _hm_m`m _hmÀgrhm _hm]b: &

163) d⁄: & d⁄m` Z_: &163) d⁄: & d⁄m` Z_: &163) d⁄: & d⁄m` Z_: &163) d⁄: & d⁄m` Z_: &163) d⁄: & d⁄m` Z_: &

]’, _w_wjw, gmYH$ d og’ ¯m Q>flfl`mßZr, ododY ‡H$ma¿`m gmYZmßZr AmoUBßo–`, _Z, ]w’r, oMŒm d AhßH$ma ¯m gdm™gh eaU OmD$Z OmU `mgmaI EH$_dk`. Vw¬`mÏ`oVoa∫$ BVa H$mUVrhr _hŒdmH$mßjm _Zmbm Z Ò[em$. Vwbm oZaßVa dßXZAgm.

164) d°⁄:& d°⁄m` Z_: &164) d°⁄:& d°⁄m` Z_: &164) d°⁄:& d°⁄m` Z_: &164) d°⁄:& d°⁄m` Z_: &164) d°⁄:& d°⁄m` Z_: &

kmZr AmoU Ï`mYr Xya H$aUmam. AmÀ_kmZm¿`m `mJ Aod⁄mñ_m`mO›` Xw:IXya H$aUmam VyM Amhg. (Aod⁄m ÂhUO —Ì` d Zúa Ag gma, oMaßVZ Ia g_OU.)

Page 52: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 52 &&

Vw¬`m MaUr XßS>dV AgmV.

165) gXm`mJr & gXm`moJZ Z_: &165) gXm`mJr & gXm`moJZ Z_: &165) gXm`mJr & gXm`moJZ Z_: &165) gXm`mJr & gXm`moJZ Z_: &165) gXm`mJr & gXm`moJZ Z_: &

¡`m¿`m g_r[ amhU hmM Iam `mJ AgyZ AmÀ_ÒdÍ$[r oMaH$mb Ag `mZ d^∫$ ˆX`r H$m`_ AgUmam. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

166) drahm & draøZ Z_: &166) drahm & draøZ Z_: &166) drahm & draøZ Z_: &166) drahm & draøZ Z_: &166) drahm & draøZ Z_: &

gy˙_V_, VabV_, gd©Ï`m[r, M°V›`_` gŒmmYre ÂhUyZ _hmdra. Vw¬`m gVVÒ_aUmZ Xw]ihr gm_œ`©dmZ d [amH´$_r hmVmV. Vw¬`m [m`mer brZ^md bmQ>mßJUAgm.

167) _mYd: & _mYdm` Z_: &167) _mYd: & _mYdm` Z_: &167) _mYd: & _mYdm` Z_: &167) _mYd: & _mYdm` Z_: &167) _mYd: & _mYdm` Z_: &

_mñ‹`mZ, YñAßV‹`m©Z d AmÀ_oZarjU AmoU dñEH$OrdVm. À`mM‡_mU_mñkmZ, gaÒdVr, d b˙_r AmoU YñÒdm_r. À`m_wi AmÀ_Í$[r AgUmam. Eú`©d kmZmMm Òdm_r Vy Amhg. Vw¬`m H•$[ZM AmÀ_gmjmÀH$ma hmVm. À`m_wiMAmÀ_gmjmÀH$mam¿`m ‡oH´$`Mr EH$ od⁄m oObm _Ywod⁄m ÂhUVmV oVMm Òdm_r,H•$ÓUhr VyM Amhg. Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

168) _Yw:& _Yd Z_: &168) _Yw:& _Yd Z_: &168) _Yw:& _Yd Z_: &168) _Yw:& _Yd Z_: &168) _Yw:& _Yd Z_: &

_Yw ÂhUO _Y, Ordag, M°V›`ag, VOmag, _H$aßX B. VgM _Yw ÂhUOdgßVF$Vw. AmÀ_gmjmÀH$mambm [mfH$ Agm dgßVF$Vw AmoU eara, _Z, ]w’r¿`m[mfUm¤ma AmÀ_kmZ ‡m· H$Í$Z XUmam OrdZÒdÍ$[r _Yw Vy Amhg. Vw¬`m_wiOrdZmMm d VOmMm dfm©d hmVm. Vwbm eVe: Ao^dmXZ Agm.

169) AVro–` : & AVro–`m` Z_: &169) AVro–` : & AVro–`m` Z_: &169) AVro–` : & AVro–`m` Z_: &169) AVro–` : & AVro–`m` Z_: &169) AVro–` : & AVro–`m` Z_: &

gßdXZm, dmgZm, mdZm , odMma, gmjmÀH$ma mßMm H$maH$ d ÂhUyZ gßdXZmVrVd Bßo–`mVrV AgUmam. `m e„XmßMm H$Vm©hr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

170) _hm_m`: & _hm_m`m` Z_: &170) _hm_m`: & _hm_m`m` Z_: &170) _hm_m`: & _hm_m`m` Z_: &170) _hm_m`: & _hm_m`m` Z_: &170) _hm_m`: & _hm_m`m` Z_: &

odúmVrb OmoUdmßM, KQ>ZmßM, H$mimM, AdH$memM AZßV ÒVa ÂhUO_hm_m`m. e∫$r Vy `m _m`er Zh_r oZJS>rV AgVmg d H$Yrhr dJim H$bm OmD$eH$V Zmhrg. [U `m _m`Z H$Yrhr ob· hmV Zmhrg. ¡`m‡_mU ¡`m AdH$memV/[mH$irV ‡gßJ KS>VmV À`m ‡gßJm[mgyZ [mH$ir dJir H$mT>Vm `V Zmhr.[mH$iroedm` V ‡gßJhr KSy> eH$V Zmhr, VgM h Amh. AY©ZmarZQ>úamMr ‡oV_m

Page 53: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 53 &&

hM gyoMV H$aV. oZgJm©_‹` gy`© h VwP Va gy`m©[mgyZ dJi Z H$aVm Uma F$VwMH´$h _m`M Í$[ Amh. ‡H$memMm AmYma d H$maH$ CJ_ ‡H$mem[mgyZ Ogm dJimH$mT>Vm `V Zmhr VgM VwP d _m`M Amh. ZdodYm^∫$rZ d ZdagmZr ZQ>bbrgd©JwUgß[fi _m`m Vw¬`m[mgyZ dJir H$br OmD$ eH$V Zmhr. [aßVw [mH$ir Oer‡gßJmZr ob· hmV Zmhr, gy`© Ogm ‡H$memZ d F$VwMH´$mZhr ob· hmV ZmhrÀ`mM‡_mU Vyhr _m`Z ob· hmV Zmhrg. Vwbm AßV:H$aU[yd©H$ Z_ÒH$ma AgmV.

171) _hmÀgmh : & _hmÀgmhm` Z_: &171) _hmÀgmh : & _hmÀgmhm` Z_: &171) _hmÀgmh : & _hmÀgmhm` Z_: &171) _hmÀgmh : & _hmÀgmhm` Z_: &171) _hmÀgmh : & _hmÀgmhm` Z_: &

_hmZ e∫$r oHß$dm CÀgmh. g_w–m¿`m [d©V‡m` bmQ>m¿`m oZaßVa Ii]irZg_w–mMr e∫$r g_OV À`mM‡_mU AZßV H$mQ>r ‡oH´$`mß_YyZ Vy M°V›`mMm d CÀgmhmMm_hmXoY AgÎ`mM OUdV. Vwbm AIßS> dßXZ Agm.

172) _hm]b: & _hm]bm` Z_: &172) _hm]b: & _hm]bm` Z_: &172) _hm]b: & _hm]bm` Z_: &172) _hm]b: & _hm]bm` Z_: &172) _hm]b: & _hm]bm` Z_: &

gm_œ`©dmZ D$Om©, AdH$me, H$mi `mß¿`m AVrV Aem Vw¬`m AoÒVÀdmVgm_œ`m©M _hmZX AmhV. d ‡À`H$ H$U, dÒVw, Ï`∫$r d KQ>ZmßVrb gm_œ`m©MmCJ_ hM ZX AmhV. _bm À`mß¿`m Ymam ‡meZ H$arV V–x[ hmD$ X. Vwbm odZ_´Ao^dmXZ Agm.

_hm]w’r_©hmdr`m$ _hmeo∫$_©hm⁄woV: &_hm]w’r_©hmdr`m$ _hmeo∫$_©hm⁄woV: &_hm]w’r_©hmdr`m$ _hmeo∫$_©hm⁄woV: &_hm]w’r_©hmdr`m$ _hmeo∫$_©hm⁄woV: &_hm]w’r_©hmdr`m$ _hmeo∫$_©hm⁄woV: &AoZXÌ`d[w: lr_mZ_`mÀ_m _hmo–Y•H$ &&AoZXÌ`d[w: lr_mZ_`mÀ_m _hmo–Y•H$ &&AoZXÌ`d[w: lr_mZ_`mÀ_m _hmo–Y•H$ &&AoZXÌ`d[w: lr_mZ_`mÀ_m _hmo–Y•H$ &&AoZXÌ`d[w: lr_mZ_`mÀ_m _hmo–Y•H$ &&

173) _hm]w’r: & _hm]w’` Z_: &173) _hm]w’r: & _hm]w’` Z_: &173) _hm]w’r: & _hm]w’` Z_: &173) _hm]w’r: & _hm]w’` Z_: &173) _hm]w’r: & _hm]w’` Z_: &

_hm]w’rdmZ d _hm‡kmdmZ od^yVt¿`m AMmQ> ]w’rMmhr YmaUH$Vm© d –Ô>m[a_mÀ_m. VgM odú‡oH´$`Mm _hm]w’rdmZ H$Vm©. Vw¬`mMaUr oZaßVa dßXZ Agm.

174) _hmdr`©: & _hmdr`m©` Z_: &174) _hmdr`©: & _hmdr`m©` Z_: &174) _hmdr`©: & _hmdr`m©` Z_: &174) _hmdr`©: & _hmdr`m©` Z_: &174) _hmdr`©: & _hmdr`m©` Z_: &

VO d AmOmMm gd© l> CJ_, AmoXH$maU. odúmM H$maH$, ]rOm^yV gma. VwbmeVe: Z_ÒH$ma AgmV.

175) _hmeo∫$: & _hme∫$` Z_: &175) _hmeo∫$: & _hme∫$` Z_: &175) _hmeo∫$: & _hme∫$` Z_: &175) _hmeo∫$: & _hme∫$` Z_: &175) _hmeo∫$: & _hme∫$` Z_: &

B¿N>me∫$r, kmZe∫$r d oH´$`me∫$r `mßMm gßJ_ ¡`m¿`m R>m`r Amh d ÂhUyZ OmodúoZ`_mßM oZ`ßÃU H$È eH$Vm. VwPr g_r[Vm d VÇm›` e∫$r X. Vwbm oÃdma‡oU[mV AgmV.

Page 54: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 54 &&

176) _hm⁄woV: & _hm⁄wV` Z_: &176) _hm⁄woV: & _hm⁄wV` Z_: &176) _hm⁄woV: & _hm⁄wV` Z_: &176) _hm⁄woV: & _hm⁄wV` Z_: &176) _hm⁄woV: & _hm⁄wV` Z_: &

‡H$memMm ‡H$me, VOmM VO d kmZmM kmZ Vy Amhg. ÂhUyZ Vwbm _hm⁄woVÂhUVmV. Òd`߇km‡H$mer Aem VwPr oZH$Q>Vm amhm d Vw¬`mMaUr gmÔ>mßJ XßS>dVAgmV.

177) AoZX>Ì`d[w: & AoZXÌ`d[wf Z_: &177) AoZX>Ì`d[w: & AoZXÌ`d[wf Z_: &177) AoZX>Ì`d[w: & AoZXÌ`d[wf Z_: &177) AoZX>Ì`d[w: & AoZXÌ`d[wf Z_: &177) AoZX>Ì`d[w: & AoZXÌ`d[wf Z_: &

¡`mMm AmH$ma oHß$dm$ ÒdÈ[ XmIdVm `V Zmhr, dU©Z H$aVm `V Zmhr oHß$dmÏ`mª`V ]gdVm V Zmhr Agm. H$maU VwPr ‡m·r hmVmM Ï`∫$r V–x[ hmV d ]w’r,VH©$ AmoU e„X odÈZ OmVmV. —Ì`, —Ô>r, –Ô>m d Xe©ZoH´$`m gma EH$Ord hmVmV.Ï`o∫$Àd d dU©Ze∫$r odÈZ OmV. AmÀ_È[ Agm –Ô>m Vy —Ì` oHß$dm dU©Zodf`]ZdU Ae∑` AgV. Vwbm odZ_´ ‡oU[mV AgmV.

178) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &178) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &178) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &178) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &178) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &

—Ì`m—Ì` Ag gma odú ÂhUO _hm_m`M gd©Òd ¡`m¿`m[mer Amh AmoUd°`o∫$H$ [mVirda gd© gwI, Xw:I, H$Î`Zmß¿`m gßdXZm Om C[^mJVm Vm H$Vm© dC[^m∫$m ÂhUO lr_mZ≤. Vwbm _mP H$mQ>r H$mQ>r ‡Um_ AgmV.

179) A_`mÀ_m & A_`mÀ_Z Z_: &179) A_`mÀ_m & A_`mÀ_Z Z_: &179) A_`mÀ_m & A_`mÀ_Z Z_: &179) A_`mÀ_m & A_`mÀ_Z Z_: &179) A_`mÀ_m & A_`mÀ_Z Z_: &

Agߪ` AmÀ_ Agbbm oHß$dm ¡`mMm AmÀ_m A_`m©X Amh Agm. odúmVrbgOrdmßV`m©_r AgÎ`mZ Agߪ` d odúmßV]m©¯ AgÎ`mZ A_`m©X Ag ÂhQ>bAmh. Vw¬`m ÒdÈ[mM kmZ hmVm hmVm Ï`o∫$JV d°oeÔ>` JiyZ OmVmV d dmXoddmX,H$maU_r_mßgm d VŒdMMm© H$aU oZaW©H$ dm Ae∑` ]ZV. Vw¬`m d°oúH$AmodÓH$mamVyZ gVV VwP Ò_aU hmdm d Vw¬`mMaUr AIßS> Ao^dmXZ Agm.

180) _hmo–Y•H≤$ & _hmo–Y•J Z_: &180) _hmo–Y•H≤$ & _hmo–Y•J Z_: &180) _hmo–Y•H≤$ & _hmo–Y•J Z_: &180) _hmo–Y•H≤$ & _hmo–Y•J Z_: &180) _hmo–Y•H≤$ & _hmo–Y•J Z_: &

_mR>m [d©V CMbyZ YaUmam , _ßXamMb d JmdY©Z CMbyZ Vy ^∫$mßM ajU H$bgAg Vw¬`m gJwUmdVmamßM dU©Z Amh. A›` —Ô>`m ∫$m¿`m OS>ÀdmM Cfi`Z H$aUmamd À`mbm AmÀ_gmjmÀH$ma KS>dUmam VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

_hÓdmgm _hr^Vm© lroZdmg: gßVm JoV: &_hÓdmgm _hr^Vm© lroZdmg: gßVm JoV: &_hÓdmgm _hr^Vm© lroZdmg: gßVm JoV: &_hÓdmgm _hr^Vm© lroZdmg: gßVm JoV: &_hÓdmgm _hr^Vm© lroZdmg: gßVm JoV: &AoZÈ’: gwamZßXm Jmod›Xm JmodXmß [oV: &&AoZÈ’: gwamZßXm Jmod›Xm JmodXmß [oV: &&AoZÈ’: gwamZßXm Jmod›Xm JmodXmß [oV: &&AoZÈ’: gwamZßXm Jmod›Xm JmodXmß [oV: &&AoZÈ’: gwamZßXm Jmod›Xm JmodXmß [oV: &&

181) _hÓdmg: & _hÓdmgm` Z_: &181) _hÓdmg: & _hÓdmgm` Z_: &181) _hÓdmg: & _hÓdmgm` Z_: &181) _hÓdmg: & _hÓdmgm` Z_: &181) _hÓdmg: & _hÓdmgm` Z_: &

CŒm_ YZwYm©ar gJwU È[mV AMyH$ eagßYmZ H$aUmam CŒm_ JwUr am_, VmoŒdH$—Ô>`m

Page 55: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 55 &&

KQ>Zm, di d [oaUm_ mß¿`mda AMyH$[U oZ ßÃU R>dUmam. gdm™>Mr —Ô>r Ï`o∫$oZa[jd AßV^©X H$aUmar AMyH$ hmdm hr Z_´ [mW©Zm. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

182) _hr^Vm© & _hr^Ã Z_: &182) _hr^Vm© & _hr^Ã Z_: &182) _hr^Vm© & _hr^Ã Z_: &182) _hr^Vm© & _hr^Ã Z_: &182) _hr^Vm© & _hr^Ã Z_: &

[•œdrbm AmYma XUmam. gJwU È[mV [•œdrbm AmYma XUmam ef d damh ÂhUOVyM VmoÀdH$—Ô>`m, odúmVrb d odefV: V_mJwU dmT>dUma Ï`∫$r_Yrb OS>ÀdCÀH$mßV H$aUmam Vy Amhg. Vwbm oeagmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

183) lroZdmg: & lroZdmg Z_: &183) lroZdmg: & lroZdmg Z_: &183) lroZdmg: & lroZdmg Z_: &183) lroZdmg: & lroZdmg Z_: &183) lroZdmg: & lroZdmg Z_: &

d°oúH$ Eú`© ‡gdUmar _hme∫$r b˙_rñ_m`m, ¡`m¿`m X`r Amh oHß$dm Aem_m`¿`m ˆX`mV Om Amh Agm, B©úa. Vwbm AßV:H$aU[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

184) gVmß JoV: & gVmß JV` Z_: &184) gVmß JoV: & gVmß JV` Z_: &184) gVmß JoV: & gVmß JV` Z_: &184) gVmß JoV: & gVmß JV` Z_: &184) gVmß JoV: & gVmß JV` Z_: &

CŒm_ oXem, CŒm_ _mJ©, CŒm_ ‹``, CŒm_ ‡JVr, CŒm_ [oaUVr, CŒm_ oMßaVZAßoV_ AdÒWm VwPr ‡m·r, oZH$Q>Vm, V–x[Vm hrM gdl> ‹``[yVu$ Vwbm odZ_´Z_ÒH$ma AgmV.

185) AoZÈ’: & AoZÈ’m` Z_: &185) AoZÈ’: & AoZÈ’m` Z_: &185) AoZÈ’: & AoZÈ’m` Z_: &185) AoZÈ’: & AoZÈ’m` Z_: &185) AoZÈ’: & AoZÈ’m` Z_: &

H$mbmVrV, oÒWÀ`ßVamVrb d gd© MamMamMm oZ`ßVm AgÎ`m_wi Hw$UmH$Sy>ZhramIbm OmD$ Z eH$Umam. Vwbm AßV:H$aU[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

186) gwamZßX : & gwamZßXm` Z_: &186) gwamZßX : & gwamZßXm` Z_: &186) gwamZßX : & gwamZßXm` Z_: &186) gwamZßX : & gwamZßXm` Z_: &186) gwamZßX : & gwamZßXm` Z_: &

odúmVrb OmoUd¿`m gd© ÒVamßdarb AmZßXmMm CJ_. VwPm oMÀÒ[ßX hmM Am|>H$ma.VwPm AmodÓH$ma _m¬`m ˆX`r hmD$Z Vw¬`m ‡m·r¿`m oMaH$mbrZ AmZßXmZ _mP_Zhr ^ÈZ OmD$ X. Vwbm _mP eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

187) JmodßX: & JmodßXm` Z_: &187) JmodßX: & JmodßXm` Z_: &187) JmodßX: & JmodßXm` Z_: &187) JmodßX: & JmodßXm` Z_: &187) JmodßX: & JmodßXm` Z_: &

earamVrb [•œdrVŒd, dmgZm, ^mdZm, dmUr d [a_kmZ `mßMm emÒVm. A›`—Ô>rZ, gmË`m odúmMm VmaH$. VgM, gJwU AdVmamV, [•œdrbm oha `mjm[mgyZdmMdUmam damh AmoU JmHw$imV JmB© [miUmam H•$ÓU, [•œdrVŒdmer AgbÎ`mZmÎ`m‡_mUM Am wd$XmV AÀ ßV JwUH$mar _mZÎ`m OmUmË`m [ßMJÏ`mer d JmB©erhrVy oZJoS>V AmhV ÂhUyZ Vwbm JmodßX ÂhUVmV. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

Page 56: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 56 &&

188) JmodßXm [oV: & Jmodß ßXm[V` Z_: &188) JmodßXm [oV: & Jmodß ßXm[V` Z_: &188) JmodßXm [oV: & Jmodß ßXm[V` Z_: &188) JmodßXm [oV: & Jmodß ßXm[V` Z_: &188) JmodßXm [oV: & Jmodß ßXm[V` Z_: &

MamMamßVJ©V _ybVŒd d À`mßMm oZ ßVm Vy Amhg mMr OmUrd d AZw yVr AgUmaV JmodßX AmoU À`mßMr ‡À H$ H•$Vr oZ ßoÃV H$aUmam À`mßMm Òdm_r ÂhUO JmodßXm[oV:‡À`H$ AmÀ_kmZr Ï`∫$rMr H•$Vr oZ`ßoÃV H$aUmË`m Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

_aroMX©_Zm hßg: gw[Um$ ^wOJmŒm_: &_aroMX©_Zm hßg: gw[Um$ ^wOJmŒm_: &_aroMX©_Zm hßg: gw[Um$ ^wOJmŒm_: &_aroMX©_Zm hßg: gw[Um$ ^wOJmŒm_: &_aroMX©_Zm hßg: gw[Um$ ^wOJmŒm_: &oha `Zm^: gwV[m: [ŸZm^: ‡Om[oV: &&oha `Zm^: gwV[m: [ŸZm^: ‡Om[oV: &&oha `Zm^: gwV[m: [ŸZm^: ‡Om[oV: &&oha `Zm^: gwV[m: [ŸZm^: ‡Om[oV: &&oha `Zm^: gwV[m: [ŸZm^: ‡Om[oV: &&

189) _aroM: & _arM` Z_: &189) _aroM: & _arM` Z_: &189) _aroM: & _arM` Z_: &189) _aroM: & _arM` Z_: &189) _aroM: & _arM` Z_: &

VO:[wßO. kmZ‡H$memZ AßV]m©¯ COiyZ Q>mH$Umam VOm_` kmZgy`© Vy Amhg.Vwbm _mP A‡oVhV Ao^dmXZ Agm.

190) X_Z: & X_Zm` Z_:&190) X_Z: & X_Zm` Z_:&190) X_Z: & X_Zm` Z_:&190) X_Z: & X_Zm` Z_:&190) X_Z: & X_Zm` Z_:&

amjgr d•Œmr, Aod⁄mO›` V_mJwU, Xwao^_mZ d AoYH$mamZr `Umam _mO ZÔ>H$ÈZ Ï`∫$rM gdm™JrU Cfi`Z d H$Î`mU H$aUmam. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

191) hßg: & hßgm` Z_:&191) hßg: & hßgm` Z_:&191) hßg: & hßgm` Z_:&191) hßg: & hßgm` Z_:&191) hßg: & hßgm` Z_:&

ÂhUO Ahß g:. ÂhUO V ]´˜ ÂhUOM Iam _r Amh. Ï`∫$rM Ia AmÀ_ÒdÈ[oHß$dm Iam "_r' ÂhUO [a_úa, Vy Amhg. Vwbm godZ` ‡Um_ AgmV.

192) gw[U©: & gw[Um©` Z_: &192) gw[U©: & gw[Um©` Z_: &192) gw[U©: & gw[Um©` Z_: &192) gw[U©: & gw[Um©` Z_: &192) gw[U©: & gw[Um©` Z_: &

(AmÀ_È[r) [˙`mßMm d JVrMm amOm JÈS> ([a_mÀ_m). A›` AWm©Z, AÀ`wŒm_emIm odÒVma [mZ ([U©) Agbbm AmoU gÀ`mer oZJoS>V _wi AmhV Agm odúÈ[rAúÀW d•jXIrb _ybV: VyM Amhg. AmUIr dJiÁm —Ô>rZ CŒm_ earaÈ[r d•jmda]gyZ \$i ^mJUmam OrdÈ[r [jr, gmjr [a_mÀ_mÈ[r [jr, d d•j h gmahr VyMAmhg. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

193) ^wOJmŒm_:& ^wOJmŒm_m` Z_: &193) ^wOJmŒm_:& ^wOJmŒm_m` Z_: &193) ^wOJmŒm_:& ^wOJmŒm_m` Z_: &193) ^wOJmŒm_:& ^wOJmŒm_m` Z_: &193) ^wOJmŒm_:& ^wOJmŒm_m` Z_: &

ZmJmVrb AoV[odà AZßV ZmJ VyM Amhg. ZmJ ¯m gßH$Î[ZZ Hwß$S>obZr AmoU[•œdrbm YmaU H$aUmar VŒd Xe©dbr OmVmV. À`m_wi [•œdrVŒd Cfio`V H$aUmam(ef), earaÒW AmÀ_m d [am_mÀÂ`mM (e∫$r d oed mßM) _rbZ KS>dyZ gmjmÀH$maKS>dUmam ( Hwß$S>obZr) AmoU gß[yU© odúmM ghÒ` [amOmoUdZ g_OUmam KQ>ÒWZmJ (Hwß$S>obZrgX•e) VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

Page 57: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 57 &&

194) oha `Zm^: & oha `Zm^m` Z_:&194) oha `Zm^: & oha `Zm^m` Z_:&194) oha `Zm^: & oha `Zm^m` Z_:&194) oha `Zm^: & oha `Zm^m` Z_:&194) oha `Zm^: & oha `Zm^m` Z_:&

odúmMm oZ_m©Vm ]´˜Xd ¯m È[mZ d ¯m ‡oH´$`Mm oZ`ßVm odÓUy ¯m gJwU È[mZXe©odbm OmVm. Vw¬`m gJwU È[mV VwPr hr _hVr gVV OmUdV amhm hr Vw¬`mMaUr‡mW©Zm. Vwbm AmXa[yd©H$ Ao^dmXZ Agm.

195) gwV[m: & gwV[g Z_: &195) gwV[m: & gwV[g Z_: &195) gwV[m: & gwV[g Z_: &195) gwV[m: & gwV[g Z_: &195) gwV[m: & gwV[g Z_: &

ew’ odMma, ew’ ^md, ew’ H•$Vr `mßMm CJ_ ÂhUO ÒdÈ[kmZmdÒWm. ¯mAdÒWV —T> amhU/dmdaU ÂhUO V[. ÂhUyZ Vwbm gwV[m: ÂhUVmV. VyM Vw¬`m^∫$mßMr AßV: ‡km OmJdyZ À`mZmhr gwV[m: ]ZdVmg. ]XoaH$ml_r ZaZmam`Um¿`mÈ[mZ AgUmË`m V[Òdr È[mM Vœ` AgM Amh. Vwbm ^o∫$[yd©H$ Z_Z Agm.

196)[ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &196)[ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &196)[ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &196)[ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &196)[ŸZm^: & [ŸZm^m` Z_: &

Zm^rVyZ H$_i d H$_imV odú aMUmam ]´˜Xd Ag gJwU ‹`mZ [amH$mQ>rMrg•OZerbVm Xe©dV. À`mM‡_mU Zm^rÒWmZ h [amdmUrM d dmVÒWmZ AgyZÏ`∫$r¿`m gd© OrdZmM oZ`ßÃU H|$– Amh `mMr OmUrd XV. Vwbm eVe: XßS>dVAgmV.

197)‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &197)‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &197)‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &197)‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &197)‡Om[oV: & ‡Om[V` Z_: &

odúmVrb gd© AUyaUyßMm CJ_ d ÂhUyZ gdm™Mmhr o[Vm. Vwbm oÃH$aU[yd©H$(H$m`m dmMm, _ZmZ ) dßXZ Agm.

A_•À`y: gd©—H≤$ ogßh: gßYmVm go›Y_mZ≤ oÒWa: &A_•À`y: gd©—H≤$ ogßh: gßYmVm go›Y_mZ≤ oÒWa: &A_•À`y: gd©—H≤$ ogßh: gßYmVm go›Y_mZ≤ oÒWa: &A_•À`y: gd©—H≤$ ogßh: gßYmVm go›Y_mZ≤ oÒWa: &A_•À`y: gd©—H≤$ ogßh: gßYmVm go›Y_mZ≤ oÒWa: &AOm Xw_©f©U: emÒVm odlwVmÀ_m gwamoahm &&AOm Xw_©f©U: emÒVm odlwVmÀ_m gwamoahm &&AOm Xw_©f©U: emÒVm odlwVmÀ_m gwamoahm &&AOm Xw_©f©U: emÒVm odlwVmÀ_m gwamoahm &&AOm Xw_©f©U: emÒVm odlwVmÀ_m gwamoahm &&

198) A_•À`w: & A_•À`d Z_: &198) A_•À`w: & A_•À`d Z_: &198) A_•À`w: & A_•À`d Z_: &198) A_•À`w: & A_•À`d Z_: &198) A_•À`w: & A_•À`d Z_: &

O›_, oÒWVr (‡H•$Vr, odH•$Vr), b` BÀ`mXr gd©gm_m›` oZ`_ bmJy ZgUmam dVab AoÒVÀdmZ A_a AgUmam, oÒWÀ`ßVamVrb d A_a Aem Vw¬`m AßV`m©_r¿`mÒdÈ[kmZmZ ^∫$hr A_a hmVm. Vw¬`m R>m`r _m¬`m gd© d•Œmr oÒWañamhmV AmoU[maß[moaH$ AmoÒV∑`mVyZ gß^dUmam ^m]S>[Um, Z^iQ>[Um, [amdbßo]Àd, AmoUZmoÒV∑`mVyZ Umam _mO, Jm|Yi, Am°Xmgr›` Xya hmD$Z Vw¬`m H•$[Z gÀ`mMm ‡À`jmVodO` hmdm. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

199) gd©—H≤$ & gd©—e Z_: &199) gd©—H≤$ & gd©—e Z_: &199) gd©—H≤$ & gd©—e Z_: &199) gd©—H≤$ & gd©—e Z_: &199) gd©—H≤$ & gd©—e Z_: &

gd© H$mhr OmUUmam, oÃH$mbkmZr, —Ô>m d ÂhUyZ Bßo–`JmMa oHß$dm ]wo’JÂ`

Page 58: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 58 &&

Zgbbm d gdm™V`m©_r AgUmam. VwP kmZ Aearar d Bßo–`mVrV Amh d VwPmgmjmÀH$mahr _ZmMm b` PmbÎ`m. AßhH$ma gß[bÎ`m, VXw´[ PmbÎ`m ^∫$mbmhmVm. Vwbm _Zm^md Z_Z Agm.

200) ogßh: & ogßhm` Z_: &200) ogßh: & ogßhm` Z_: &200) ogßh: & ogßhm` Z_: &200) ogßh: & ogßhm` Z_: &200) ogßh: & ogßhm` Z_: &

[amH´$_r d Zme H$aUmam. ogßh gmar È[mßVa, [oadV©Z KS>dUmam, À`mß¿`m AßVJ©VAgbbm emúV oZ`_. A›` AWm©Z ¡`mM kmZ hmVmM BVa gd© Imb¿`m AdÒWmZÔ> hmVmV, ÂhUOM Imb¿`m AdÒWmM pÒWÀ`ßVa hmV Agm. dJiÁm —Ô>rZ eara,_Z,dmgZm, H$Î[Zm BÀ`mXt¿`m OßJbmMm amOm. VgM MamMa AoÒVÀdmMm amOm.Vwbm gX°d gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

201) gßYmVm & gßYmà Z_:&201) gßYmVm & gßYmà Z_:&201) gßYmVm & gßYmà Z_:&201) gßYmVm & gßYmà Z_:&201) gßYmVm & gßYmà Z_:&

MamMa odú KQ>Zm d ^yV, ^odÓ`, dV©_mZH$mi `mßZm EH$_H$mßer OmS>UmamH$mbmVrV B©úa. ÂhUyZ odúmM E∑` gmYUmË`m Vwbm gßYmVmgßYmVmgßYmVmgßYmVmgßYmVm ÂhUVmV. mM H$maUmZH$_© d H$_©\$i `m Xm›hrZmXIrb Vy OmS>Vmg, gmßYVmg. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

202) gßoY_mZ≤ & gßoY_V Z_: &202) gßoY_mZ≤ & gßoY_V Z_: &202) gßoY_mZ≤ & gßoY_V Z_: &202) gßoY_mZ≤ & gßoY_V Z_: &202) gßoY_mZ≤ & gßoY_V Z_: &

gd© H$_$ À`mß¿`m VÀH$mbrZ Z°o_oŒmH$ H$maUmßZm OmS>Umam d OrdmÀ_m ÂhUyZÀ`m H$_m©Mr \$i C[^mJmUmam d Aem VËhZ gma odú EH$gßY[U YmaU H$aUmam.Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

203) oÒWa: & oÒWam` Z_: 203) oÒWa: & oÒWam` Z_: 203) oÒWa: & oÒWam` Z_: 203) oÒWa: & oÒWam` Z_: 203) oÒWa: & oÒWam` Z_: &

D$Om© d H$mim[jmhr dJdmZ Agm Vy ÒdÒdÈ[r —T>[U oÒWa Amhg. H$mUÀ`mhrH$maUmZ ‡^modV Z hmVm Vy A[oadV©Zr` amhVmg ÂhUyZ ( _ßX, Z hbUmam oHß$dmAmier m AWm©Z ZÏh ) Vwbm oÒWa: oÒWa: oÒWa: oÒWa: oÒWa: ÂhUVmV. m ew’V_ ÒdÒdÈ[r VwP [a_^∫$hrVw¬`m H•$[Z oÒWa hmVmV, ÒV„Y hmVmV. Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

204) AO: & AOm` Z_:&204) AO: & AOm` Z_:&204) AO: & AOm` Z_:&204) AO: & AOm` Z_:&204) AO: & AOm` Z_:&

d°kmoZH$ C[H$aU d [oa_mU `mßZr XmIodVm ` `mgmaª`m AoÒVÀdmV Om `VZmhr Vm. A›` —Ô>rZ, Vw¬`m CÉV_ AoÒVÀdmVyZ Aew’ d Imb¿`m [mVirda VyH$YrM AmodÓH•$V hmV ZmhrV ÂhUyZhr Vy AO:AO:AO:AO:AO: Amhg. Òd[≥mVÎ`m g_Ò`mßZm Òd[≥mVC[m` gm[S>md À`m‡_mU O›_, _•À`y, oZo_©Vr¿`m gß]ßYr¿`m ‡l≥mßM d CŒmamßMAgV. Vy O›_bm Zmhrg d Hw$Umbm O›_mbm KmbrVhr Zmhrg. H$maU CÀ[fi hmU,H$mhr Aßer CÀ[fi hmU, CÀ[fi PmÎ`mMm mg hmU, CÀ[fi Z hmU Aem AZH$ ‡H$ma

Page 59: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 59 &&

O OmUdV OmJ•Vr, Òd[≥ d Pm[Vrb gßdXZmßZr hmUma AoÒVÀd, O›_]m]VM dadaMkmZ AgV. V–x[V_‹` Ag kmZ gß[yZ VwP gŒmm_` oZÀ`Àd ‡À``mbm `V d]mH$rMhr gma H$mhr [a_ AW©[yU© AoÒVÀdmV O›_mbm `VM Zmhr `mMr OmUrdhmV. À`m_wi AO:AO:AO:AO:AO: h Zmd g_[©H$ Amh Vwbm _Z:[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

205) Xw_©f©U: & Xw_©f©Um` Z_: &205) Xw_©f©U: & Xw_©f©Um` Z_: &205) Xw_©f©U: & Xw_©f©Um` Z_: &205) Xw_©f©U: & Xw_©f©Um` Z_: &205) Xw_©f©U: & Xw_©f©Um` Z_: &

AoOß∑`. Vw¬`m[mgyZ oZ_m©U hmU, VwP odÒ_aU hmD$Z Aod⁄mñ_m ¿`m ]ßYZmVamhyZ gwI Xw:I ^mJU AmoU H$mbmßVamZ VwP kmZ d gmjmÀH$ma hmD$Z Vwbm o_iU¯m gmË`m ‡oH´$`mZm Z°o_oŒmH$ H$maU ÂhUyZ AZH$ e∫$r O]m]Xma AgÎ`m VarÀ`mZm AoOß∑` Agm À`mMm oZ`ßVm VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

206) emÒVm & emÛ Z_: &206) emÒVm & emÛ Z_: &206) emÒVm & emÛ Z_: &206) emÒVm & emÛ Z_: &206) emÒVm & emÛ Z_: &

oZ`ßVm. AßV:‡H$me XUmam, gmjmÀH$ma KS>odUmam, odúmVrb ‡À`H$ ]m]rMmemgH$ oZ`ßVm (lwVr, Ò_•Vr, AdVma `mߤmahr g_mOOrdZ oZ`ßoÃV H$aUmam ) VyMAmhg. Vw¬`m [m`mer _mP oeagmÔ>mßJ XßS>dV AgmV. &

207) odlwVmÀ_m & odlwVmÀ_Z Z_: &207) odlwVmÀ_m & odlwVmÀ_Z Z_: &207) odlwVmÀ_m & odlwVmÀ_Z Z_: &207) odlwVmÀ_m & odlwVmÀ_Z Z_: &207) odlwVmÀ_m & odlwVmÀ_Z Z_: &

¡`mM dU©Z Vm H$m` Zmhr h AZH$ ‡H$ma gmßJyZ ( dU©ZmVrb AgVmZmhr) H$bOmV Agm ldU`mΩ` gÀ`mÀ_m. EH$mM dir Hy$Q>ÒW AmoU gd©Ï`m[r AgUmË`m[a_mÀ_È[r Vw¬`m gm_œ`m©Mr gVV AmR>dU amhm d Vw¬`m [m`mer AIßS> Z_Zamhm.

208) gwamoahm & gwamoaøZ Z_: &208) gwamoahm & gwamoaøZ Z_: &208) gwamoahm & gwamoaøZ Z_: &208) gwamoahm & gwamoaøZ Z_: &208) gwamoahm & gwamoaøZ Z_: &

Xdmß¿`m, `mΩ`mß¿`m, gmYH$mß¿`m ^∫$mß¿`m (Aod⁄m_m`mÍ$[r AmbÎ`m AmoUAYmJVrbm ZUmË`m) eÃyZm R>ma _maUmam. ^∫$mß¿`m Aod⁄m_m`‡_mUM `mXw]i[UmMm AYmJVrgmR>r dm[a H$aUmË`m AKmar XwÔ>mßMm Zme H$aUmamhr VyM AmhV.VwP H$Yrhr odÒ_aU Z hmdm d AYmJVr ‡m· Z hmdm hrM ‡mW©Zm. Vwbm ^o∫$[yd©H$gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

JwÈJw©ÈV_m Ym_ gÀ`: gÀ`[amH´$_: &JwÈJw©ÈV_m Ym_ gÀ`: gÀ`[amH´$_: &JwÈJw©ÈV_m Ym_ gÀ`: gÀ`[amH´$_: &JwÈJw©ÈV_m Ym_ gÀ`: gÀ`[amH´$_: &JwÈJw©ÈV_m Ym_ gÀ`: gÀ`[amH´$_: &oZo_fm@oZo_f: ÛΩdr dmMÒ[oVÈXmaYr: &&oZo_fm@oZo_f: ÛΩdr dmMÒ[oVÈXmaYr: &&oZo_fm@oZo_f: ÛΩdr dmMÒ[oVÈXmaYr: &&oZo_fm@oZo_f: ÛΩdr dmMÒ[oVÈXmaYr: &&oZo_fm@oZo_f: ÛΩdr dmMÒ[oVÈXmaYr: &&

209) JwÈ: & Jwad Z_: &209) JwÈ: & Jwad Z_: &209) JwÈ: & Jwad Z_: &209) JwÈ: & Jwad Z_: &209) JwÈ: & Jwad Z_: &

[yU©kmZr, [yU© ‡^mdr AmoU gmË`m odúmbm AmÀ_kmZ‡H$me XUmam Agm[odÃV_ AmoU Am⁄ JwÈ H$di VyM Amhg. Vw¬`mMaUr _mP gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

Page 60: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 60 &&

210) JwÈV_: & JwÈV_m` Z_: &210) JwÈV_: & JwÈV_m` Z_: &210) JwÈV_: & JwÈV_m` Z_: &210) JwÈV_: & JwÈV_m` Z_: &210) JwÈV_: & JwÈV_m` Z_: &

gdmÉ kmZ_`VVyZ (]´˜Xd ) g•Ô>rMr aMZm AmoU g•Ô>rVrb OrdmMr ]’,_w_wjw, gmYH$ d og’ Agm CH´$mßVr `m Xm›htMm H$Vm©, oZ`ßVm d _mJ©Xe©H$ d(OmU `mg gdm©V H$R>rU ÂhUyZhr) JwÈ. À`mM‡_mU Ï`∫$r d ‡H•$Vr, g•Ô>r d oZ`Vr`mßM oZ ßÃU H|$– Vy Amhg d Vw¬`m^mdVr h gma Vw¬`m B¿N>Z o\$aV Amh. H•$ÓUm¿`m^mdVr Jm[t$Mr amgH´$rS>m d H|$–ÒWmZr AgUmam H•$ÓU h gJwU È[XIrb hmM_oWVmW© gyoMV H$aV. Vw¬`mMaUr eVe: XßS>dV AgmV.

211) Ym_ & YmÂZ & YmÂZ Z_: &211) Ym_ & YmÂZ & YmÂZ Z_: &211) Ym_ & YmÂZ & YmÂZ Z_: &211) Ym_ & YmÂZ & YmÂZ Z_: &211) Ym_ & YmÂZ & YmÂZ Z_: &

kmZ`mÃbm AßoV_ Q>fl[m. kmZO›` AdÒWmßVamVrb, d°`o∫$H$ d _`m©oXVAoÒVÀdmM AIaM,ew’ VOm_` d [a_mÉ AmZßX_` AoÒVÀdmV hmUma oÒWÀ`ßVaVy Amhg. Vwbm ^md[yU© Ao^dmXZ Agm.

212) gÀ`:& gÀ`m` Z_: &212) gÀ`:& gÀ`m` Z_: &212) gÀ`:& gÀ`m` Z_: &212) gÀ`:& gÀ`m` Z_: &212) gÀ`:& gÀ`m` Z_: &

^yV, dV©_mZ d ^odÓ` H$mimZ ‡^modV hmV Zmhr d H$Yrhr ]XbV Zmhr VgÀ`. Ï`∫$r¿`m Hw$dVrZwgma oVbm OmUdUma Vhr gÀ`M. Ï`∫$rMm odH$mg Ï`o∫$Àdgß[ `mBV[V Pmbm, H$r kmZ|o–`mVrb A_`m©X OmoUdmßZm hmUmË`m ‡MrVrZ ]´¯ hgÀ`, kmZ d AZßV Amh Ag ÂhUVmV. VgM gÀ`mZw^dm¿`m EH$m oÒWVrV ‡mUAmoU ‡mUmßM _ybVÀd Zmam`U hM oeÎbH$ amhVmV d h gÀ` ÂhUO VwPM È[, VyMAmhg. d°`o∫$H$, gßHw$oMV d ÂhUyZ _À`© d AgÀ` Ag gd© `m AdÒWV oZÓ‡^hmV. Vw¬`m AmR>dUr_‹` ‡À`H$ jU Ï`VrV hmdm d Vw¬`mMaUr bmQ>mßJU amhm.

213) gÀ`[amH´$_: & gÀ`[amH´$_m` Z_: &213) gÀ`[amH´$_: & gÀ`[amH´$_m` Z_: &213) gÀ`[amH´$_: & gÀ`[amH´$_m` Z_: &213) gÀ`[amH´$_: & gÀ`[amH´$_m` Z_: &213) gÀ`[amH´$_: & gÀ`[amH´$_m` Z_: &

VwP AoÒVÀd hr H$di dmXoddmXmMr oHß$dm H$Î[ZMr ]m] Zmhr. Vr EH$mMdir Ï`∫$rbm AmÀ_‡À``, ‡MrVr XUmar, ‡^md [mS>Umar d [oaUm_ KS>dUmarEH$_dmo¤Vr` _hme∫$r Amh. ÂhUyZ AoOß∑` Aem Vwbm gÀ`[amH´$_: ÂhUVmV.À`mM‡_mU d°oúH$ KQ>Zmß_mJrb VwPr `eÒdr `ßÃUm hrM oMaßVZ d emúVAgÎ`mZhr Vwbm gÀ`[amH´$_:gÀ`[amH´$_:gÀ`[amH´$_:gÀ`[amH´$_:gÀ`[amH´$_: ÂhUVmV. A›` —Ô>rZ [mhVm VwPr ‡MrVr d ""gÀ`_d O`V Z AZ•Vß'' ( ÂhUOM VwPr d° o∫$H$ AZw yVr d Ad° o∫$H$ / gm_moOH$H$Î`mU) [aÒ[amßer gß[yU©V`m oZJoS>V AgVmV ÂhUyZhr Vwbm gÀ`[amH´$_:gÀ`[amH´$_:gÀ`[amH´$_:gÀ`[amH´$_:gÀ`[amH´$_:ÂhUVmV. AmoÒVH$mßZm [wÓH$iXm, Xd gma H$mhr _ZwÓ`]w’rZ [m[ñ[w `mMm odMmaH$ÈZ H$aVm Ag dmQ>V. À`m_wi Xdm¿`m AoÒVÀdmodf`r [amYrZ ]ZdUmar Iwirl’m V`ma hmV. g_mO JVV OmVm. ZmoÒVH$mßZm AmoÒVH$mßMr JÎbV H$iV. [U

Page 61: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 61 &&

gd© m°oVH$ odú AmoU Ï`∫$rM$ AmoeH$ AoÒVÀd hM [yU© gÀ` _mZ `mMr KmS>MyH$V H$aVmV. À`mVyZ Òd°amMma A›`m` d [medr[Um \$m\$mdV OmVm d g_mO JVVOmVm. AmoÒVH$ AmoU ZmoÒVH$ XmKhr À`mß¿`m `m Jm|Yim_wi 1) gßHw$oMV bm^mVY›`Vm _mZVmV CXmhaUmW© [wÓH$i ZmoÒVH$ bmH$hr d°`o∫$H$ Ï`mdhmoaH$ `emVH•$VH•$À`Vm _mZVmV. 2) _ZmXw]©i H•$VrhrZ, fßT> ]ZVmV. CXmhUmW© [wÓH$i AmoÒVH$bmH$ XdmYrZ dm X°dmYrZ hmD$Z ""XdmZ oXbÎ`m d X°dmZ oXbÎ`m'' [oaoÒWVrVoZoÓH´$`[U OJV amhVmV Va [wÓH$i ZmoÒVH$ À`mß¿`m d°`o∫$H$ ‡`V≥mßZm AmbÎ`mA[`emZ IMyZ Aghm` d d°\$Î`J´ÒV OrdZ OJVmV. 3) gm[ ÂhUyZ Xmar ]S>dVamhyZ/oZaW©H$ H$_ H$arV amhyZ H$YrVar _mj o_ib, ÒdJm©M Xma CKS>b oHß$dmH´$mßVr hmB©b ¯m IwiÁm Ame_mJ \$a\$Q>V OmVmV. CXmhaUmW© [wÓH$i AmoÒVH$bmH$ dfm©Zwdf$ d o[TÁmZo[TÁm `ßÃdV≤ ^OZñ[yOZ, H$rV©Zñ_i, XmZñY_© dJ°a]m]r À`mßMr gm_moOH$ g`wo∫$H$Vm d C[`w∫$Vm `mßMm odMma Z H$aVm d d°`o∫$H$OrdZmV `mΩ` _yÎ`mßMm AmodÓH$ma Z H$aVm H$arV amhVmV Va [wÓH$i ZmoÒVH$ bmH$H´$mßVr m H$Î[ZVrb Ame` À`modf`rM À`mßM AmH$bZ, À`mß¿`m H$m`m©M gm_œ`©,[oaUm_H$maH$Vm AmoU _`m©Xm, À`mßM ÒdV:M d°`o∫$H$ OrdZ AmoU À`mVrb gwIñg_mYmZñÒW°`© `mßM ^mZ ha[yZ dJdJiÁm Midit_‹` `ßÃdVM AmoU‡^mdhrZ[U YS>[S>V amhVmV. gÀ`mMm O`O`H$ma H$arV _mP _ÒVH$ Zh_r Vw¬`mMaUr amhm.

214) oZo_f:& oZo_fm` Z_:&214) oZo_f:& oZo_fm` Z_:&214) oZo_f:& oZo_fm` Z_:&214) oZo_f:& oZo_fm` Z_:&214) oZo_f:& oZo_fm` Z_:&

S>miÁmMr CKS>Pm[ hm `mgmR>r ([m[Ur bd `mgmR>r) bmJUmam H$mi Vy H$didÒVw_mÃmVM ZÏh Va AZßVH$mimVM ZÏh Va ‡À H$ jUm_‹ hr Amhg. À`mM‡_mU,oZo_f `m gßkVyZ VwPr odúgÀ`k, AmÀ_Xeu$ d odú_` AdÒWm Xe©odbr Amh.Vw¬`m gVV Ò_aUmV _mP Òd©Òd odbrZ hmdm d Vw¬`mMaUr ^o∫$[yd©H$ gmÔ>mßJXßS>dV AgmV.

215) AoZo_f: & AoZo_fm` Z_: &215) AoZo_f: & AoZo_fm` Z_: &215) AoZo_f: & AoZo_fm` Z_: &215) AoZo_f: & AoZo_fm` Z_: &215) AoZo_f: & AoZo_fm` Z_: &

VwPr kmZ—Ô>r H$YrM o_Q>bbr ZgV d À`m_wi MamMamßV]m©¯ gma H$mhr VyAIßS>[U d oZaßVa OmUVmg ÂhUyZ Vwbm AoZo_f:AoZo_f:AoZo_f:AoZo_f:AoZo_f: ( [m[Ur Z bmdUmam ) AghrÂhQ>b Amh. ÒdV:M odúH$maUÈ[, odúH|$–È[ d odú_`È[ gVV OmUUmË`m d[mhUmË`m Vw¬`m [m`r oZaßVa ‡Um_ AgmV.

Page 62: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 62 &&

216) ÛΩdr & ÛoΩdU Z_: &216) ÛΩdr & ÛoΩdU Z_: &216) ÛΩdr & ÛoΩdU Z_: &216) ÛΩdr & ÛoΩdU Z_: &216) ÛΩdr & ÛoΩdU Z_: &

gJwUÈ[m_‹` d°O`ßVr _mi JiÁmV KmbUmam. H$mbmVrV AmoU gmË`m[oa_mUmßZmhr ÒdV:¿`m AßoH$V R>dUmË`m Vy hr odúÈ[r _miM JiÁmV KmVbrAmhg. Vwbm ^md[yU© Ao^dmXZ Agm.

217) dmMÒ[oVÈXmaYr: & dmMÒ[V` CXmaoY` Z_: &217) dmMÒ[oVÈXmaYr: & dmMÒ[V` CXmaoY` Z_: &217) dmMÒ[oVÈXmaYr: & dmMÒ[V` CXmaoY` Z_: &217) dmMÒ[oVÈXmaYr: & dmMÒ[V` CXmaoY` Z_: &217) dmMÒ[oVÈXmaYr: & dmMÒ[V` CXmaoY` Z_: &

gÂ`H≤$ kmZr, oejH$, CXma]w’rMm d ]wo’O›` H•$VrMm ‡aH$. Vw¬`m g_r[V¿`mAmH$mßjV oea Vw¬`mMaUr amhm.

AJ´UrJ´m©_Ur: lr_mZ≤ ›`m`m ZVm g_raU: &AJ´UrJ´m©_Ur: lr_mZ≤ ›`m`m ZVm g_raU: &AJ´UrJ´m©_Ur: lr_mZ≤ ›`m`m ZVm g_raU: &AJ´UrJ´m©_Ur: lr_mZ≤ ›`m`m ZVm g_raU: &AJ´UrJ´m©_Ur: lr_mZ≤ ›`m`m ZVm g_raU: &ghÛ_yYm© odúmÀ_m ghÛmj ghÛ[mV≤ &&ghÛ_yYm© odúmÀ_m ghÛmj ghÛ[mV≤ &&ghÛ_yYm© odúmÀ_m ghÛmj ghÛ[mV≤ &&ghÛ_yYm© odúmÀ_m ghÛmj ghÛ[mV≤ &&ghÛ_yYm© odúmÀ_m ghÛmj ghÛ[mV≤ &&

218) AJ´Ur: & AJ´ ` Z_: &218) AJ´Ur: & AJ´ ` Z_: &218) AJ´Ur: & AJ´ ` Z_: &218) AJ´Ur: & AJ´ ` Z_: &218) AJ´Ur: & AJ´ ` Z_: &

g›_mJ© AmoU [a_[Xm¿`m _mJm©darb AmÀ_km›`mßMm ZVm. H$maU VyM AZmXrd AZßVÀdmZ Am⁄ d AßoV_ g›_mJ© d H$Î`mU_`Vm Amhg. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ZAgm.

219) J´m_Ur: & J´m_ ` Z_: &219) J´m_Ur: & J´m_ ` Z_: &219) J´m_Ur: & J´m_ ` Z_: &219) J´m_Ur: & J´m_ ` Z_: &219) J´m_Ur: & J´m_ ` Z_: &

J´m_ ÂhUO g_yh. odúmVrb dÒVy d KQ>Zmg_yh `mßMm, earamVrb gd© Ad`dKQ>H$mß¿`m g_yhmMm AmoU OmoUd¿`m ododY [mViÁmß¿`m g_yhmMm oZ`ßVm. ÂhUyZVy J´m_Ur:J´m_Ur:J´m_Ur:J´m_Ur:J´m_Ur: Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

220) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &220) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &220) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &220) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &220) lr_mZ≤ & lr_V Z_: &

lr ÂhUOM M°V›`_` kmZe∫$r (b˙_r) Z w∫$ AmoU AßVaßJ AmZßXmZ aUmamAÀ`ßV gwßXa ÂhUyZ Vwbm lr_mZ≤ ÂhUVmV. AmÎhmXXm`r odú gm¢X`© hr OUw VwPrAZw[_ H$mßVr (]m¯odÓH$ma) hm`. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

221) ›`m`: & ›`m`m` Z_: &221) ›`m`: & ›`m`m` Z_: &221) ›`m`: & ›`m`m` Z_: &221) ›`m`: & ›`m`m` Z_: &221) ›`m`: & ›`m`m` Z_: &

›`m`: ÂhUO d°oúH$ oZ`_mßM kmZ, AZw^yVr AmoU [mbZ hm`. À`mM‡_mUgmYZMr AMyH$ [’V, VßÃ, oZ`_ ÂhUOhr ›`m`. ¯m Xm›htMr gwÈdmV d [oaUVrVw¬`m B¿N>Z>, Vw¬`m[mgyZ d Vw¬`mV hmV. ÂhUyZ Vwbm ›`m` ÂhUVmV. VwPr, gdm™Zm‡m·r hmU hm AßoV_ d AMyH$ ›`m` Amh. H$maU [m[ñ[w `m¿`m odamYm^mgmVXw^ßJbÎ`m [aÒ[a[mfH$ ‡d•ŒmrM Cfi`Z d H$Î`mU hrM AÀ`ßV BÔ> ]m] Amh. VwbmoZaßVa Ao^dmXZ Agm.

Page 63: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 63 &&

222) ZVm & ZÃ Z_: &222) ZVm & ZÃ Z_: &222) ZVm & ZÃ Z_: &222) ZVm & ZÃ Z_: &222) ZVm & ZÃ Z_: &

gmË`m odúmMm, g_mOmMm AmoU ‡À`H$ Ï`∫$rMm gßajH$, [mfUH$Vm© d_mJ©Xe©H$, MamMamMm oZ`ßVm. Vy l> ZVm Amhg. Vw¬`m AoY>mZmoedm` gma H$mhr^´Ô> Amh, AkmZ_ybH$ Amh d AmÀ_dßMH$ Amh. Vw¬`m [m`mer eVe: Z_ÒH$maAgmV.

223) g_raU: & g_raUm` Z_: &223) g_raU: & g_raUm` Z_: &223) g_raU: & g_raUm` Z_: &223) g_raU: & g_raUm` Z_: &223) g_raU: & g_raUm` Z_: &

gOrdmß_Yrb ‡mUVŒd. h ‡mUVÀdM d°oXH$ [ßM_hm^yVmß_‹` AmoU Am`wdX d`mJmV dm`y ÂhUyZ kmV Amh. earamVrb AUwaUy, [er¿`m AmdaUm_YyZ hmUmarod⁄wV≤^moaV H$UmßMr hmbMmb `mß¿`m_mJ Agbb ‡mUVŒd h VwP È[ AgyZ Vw¬`mÒdÈ[mMr H$Î[Zm Ò[Ô> Ïhmdr ÂhUyZ VwP m ÒdÈ[mV XIrb dU©Z H$b$ OmV. VwbmgmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

224) ghÛ_yYm© & ghÛ_yY Z_: &224) ghÛ_yYm© & ghÛ_yY Z_: &224) ghÛ_yYm© & ghÛ_yY Z_: &224) ghÛ_yYm© & ghÛ_yY Z_: &224) ghÛ_yYm© & ghÛ_yY Z_: &

ghÛmdYr kmZoH$aUÈ[r oea AgUmam d AmÀ_kmZr `mΩ`mß¿`m ‡kZ Agߪ`AdYmZ AgUmam, AmoU hOmam _|Xy¿`m[jm AoYH$ OmUUmam. Vwbm godZ`Ao^dmXZ Agm.

225) odúmÀ_m & odúmÀ_Z Z_: &225) odúmÀ_m & odúmÀ_Z Z_: &225) odúmÀ_m & odúmÀ_Z Z_: &225) odúmÀ_m & odúmÀ_Z Z_: &225) odúmÀ_m & odúmÀ_Z Z_: &

gmË`m odúmM EH$_d oZ`ßÃH$ VŒd, AmÀ_m. amO`mJ, ^o∫$`mJ, H$_©`mJ,kmZ`mJ, b``mJ, [yU©`mJ BÀ`mXr _mJm©Zr d Vw¬`m Zm_Ò_aUmZ Vw¬`mer V–x[Vm`V d ^`, AgwaojVVm, gßHw$oMVVm, Z^iQ>[Um, ]mdiQ>[Um, Iwi[Um,o^S>ÒV[Um, jw–[Um, ›`yZJßS> `mßMm Zme hmVm d ^∫$hr g_W© hmVm. Vwbm H•$Vk‡Um_ AgmV.

226) ghÛmj: & ghÛmjm` Z_: &226) ghÛmj: & ghÛmjm` Z_: &226) ghÛmj: & ghÛmjm` Z_: &226) ghÛmj: & ghÛmjm` Z_: &226) ghÛmj: & ghÛmjm` Z_: &

Agߪ` S>miÁmßZr hmUmË`m —∑kmZm[jmhr AoYH$ [mhUmam. Vwbm Bßo–`mVrb‡kZ OmUUma `mJr d ^∫$hr AoYH$moYH$ Vab, CXmV d odemb ]ZVmV. À`mßM‡kmMjyhr VwPM S>mi AmhV. ÂhUyZhr Vy ghÛmj Amhg. Ï`∫$t¿`m AßV]m©¯AgUmaß VwPß AoÒVÀdM À`mßMr OmUrd AMyH$, odemb d gImb ]ZdVß. gd©H$mhr[mhUmam d gdm™¿`m —Ô>r_mJrb Iam –Ô>m AgbÎ`m VwPm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

Page 64: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 64 &&

227) ghÛ[mV≤ & ghÛ[X Z_: &227) ghÛ[mV≤ & ghÛ[X Z_: &227) ghÛ[mV≤ & ghÛ[X Z_: &227) ghÛ[mV≤ & ghÛ[X Z_: &227) ghÛ[mV≤ & ghÛ[X Z_: &

hOmam [m`mßZr odúm_‹` AdVrU© AgUmam d hOmam [m`mß¿`m _hme∫$rZ$odú [bUmam, gmß^miUmam ÂhUyZ Vwbm ghÛ[mVghÛ[mVghÛ[mVghÛ[mVghÛ[mV≤ ÂhUVmV. Vwbm oZaßVa ‡Um_AgmV.

AmdV©Zm oZd•ŒmmÀ_m gßd•V: g߇_X©Z: &AmdV©Zm oZd•ŒmmÀ_m gßd•V: g߇_X©Z: &AmdV©Zm oZd•ŒmmÀ_m gßd•V: g߇_X©Z: &AmdV©Zm oZd•ŒmmÀ_m gßd•V: g߇_X©Z: &AmdV©Zm oZd•ŒmmÀ_m gßd•V: g߇_X©Z: &AhañgßdV©H$m dp›haoZbm YaUrYa: &&AhañgßdV©H$m dp›haoZbm YaUrYa: &&AhañgßdV©H$m dp›haoZbm YaUrYa: &&AhañgßdV©H$m dp›haoZbm YaUrYa: &&AhañgßdV©H$m dp›haoZbm YaUrYa: &&

228) AmdV©Z: & AmdV©Zm` Z_: &228) AmdV©Z: & AmdV©Zm` Z_: &228) AmdV©Z: & AmdV©Zm` Z_: &228) AmdV©Z: & AmdV©Zm` Z_: &228) AmdV©Z: & AmdV©Zm` Z_: &

CÀ[Œmr, oÒWVr d odb`È[r MH´$mßVJ©V oMaßVZ gÀ`, `m MH´$mMm hVy d `mMH´$mMr [oaUVr, Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

229) oZd•ŒmmÀ_m & oZd•ŒmmÀ_Z Z_: &229) oZd•ŒmmÀ_m & oZd•ŒmmÀ_Z Z_: &229) oZd•ŒmmÀ_m & oZd•ŒmmÀ_Z Z_: &229) oZd•ŒmmÀ_m & oZd•ŒmmÀ_Z Z_: &229) oZd•ŒmmÀ_m & oZd•ŒmmÀ_Z Z_: &

oZd•Œm AmÀ_m gmË`m odúmer odúm¿`m gmamße^mdmZ oHß$dm AßV`m©_mZ oZJoS>V[U ÒdVßÃVZ d [oaUm_ey›` amhUmam ÂhUyZ Vy oZd•ŒmmÀ_m Amhg. Vwbm _mPmAIßS> XßS>dV Agm.

230) gßd•V: & gßd•Vm` Z_: &230) gßd•V: & gßd•Vm` Z_: &230) gßd•V: & gßd•Vm` Z_: &230) gßd•V: & gßd•Vm` Z_: &230) gßd•V: & gßd•Vm` Z_: &

PmH$bbm. AhßH$mar gßHw$oMV Ï`∫$rZm À`mß¿`m Aod⁄_wi. Vy Zh_rAZw dmVrV, AmdaUmßVJ©V PmH$bbm, A—Ì` AgVmg. Aod⁄m ZÔ> hmVmM AßV]m©gd©Ã Ò[Ô>[U ‡JQ> hmUmË`m Vw¬`mMaUr H$m`_ AZwgßYmZ amhy X d Vw¬`mMaUr_mPm _mWm H$m`_ amhy X.

231) g‡_X©Z: & Ò‡_X©ZmW Z_: &231) g‡_X©Z: & Ò‡_X©ZmW Z_: &231) g‡_X©Z: & Ò‡_X©ZmW Z_: &231) g‡_X©Z: & Ò‡_X©ZmW Z_: &231) g‡_X©Z: & Ò‡_X©ZmW Z_: &

gß[yU© odúmMm [w›hm kmZ_` _hmH$maUÈ[mV odb` KS>dyZ AmUUmam dÏ`∫$r¿`m Aod⁄M oZXm©bZ H$aUmam. ( AkmZr oOdmßZm ¡`m_wi [rS>m hmV) ÈX≤oHß$dm H$mb m Vw¬`mM ‡oV_m AmhV. ÂhUyZ Vwbm g‡_X©Z:g‡_X©Z:g‡_X©Z:g‡_X©Z:g‡_X©Z: ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJZ_Z Agm.

232) Ah: gßdV©H$: & Ah: gßdV©H$m` Z_: &232) Ah: gßdV©H$: & Ah: gßdV©H$m` Z_: &232) Ah: gßdV©H$: & Ah: gßdV©H$m` Z_: &232) Ah: gßdV©H$: & Ah: gßdV©H$m` Z_: &232) Ah: gßdV©H$: & Ah: gßdV©H$m` Z_: &

g•Ô>rbm MVZm XUmam oXdg gy`m©_wi AmoU gy`m©Mr H$m`©e∫$r Vw¬`m_wi Amh.Vy gß[yU© odúmVrb Ò\y$Vu$ AmoU OrdZm¿`m CÎhmgmMm H$maH$ Amhg. CJ_ Amhg.Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

Page 65: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 65 &&

233) dp›h: & d›¯ Z_: &233) dp›h: & d›¯ Z_: &233) dp›h: & d›¯ Z_: &233) dp›h: & d›¯ Z_: &233) dp›h: & d›¯ Z_: &

[ßM_hm^yVmVrb VO odúm_‹` d earam_‹` AmdÌ`H$VZwgma e∫$r XV. h VOÂhUOM AJ≥r VwP È[ d H$m`m©Mm EH$ [°by AgyZ, À`m_wi AmoU WßS> ‡XemV OrddmMdUmam AgÎ`mZ AJ≥r ¯m Vw¬`m È[mMr AZmoXH$mbm[mgyZ [yOm hmV. gd©VOmMhr VO Aem Vwbm ^md[yU© Ao^dmXZ Agm.

234) AoZb: & AoZbm` Z_: &234) AoZb: & AoZbm` Z_: &234) AoZb: & AoZbm` Z_: &234) AoZb: & AoZbm` Z_: &234) AoZb: & AoZbm` Z_: &

dm`y. [ßM_hm^yVmVrb dm`w d odúmÀ[ŒmrXIrb H$maUr^yV Aer Am|>H$mae∫$r,e„X]´˜ hrVwPrM È[ AmhV. Am|H$ma_` Vwbm ÒWmZ]’Vm d H$mb]’Vm Zmhr.VgM ÒWmZ_`m©Xm d H$mb_`m©Xmhr dmÒVodH$ VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dVAgmV.

235) YaUrYa: & YaUrYam` Z_: &235) YaUrYa: & YaUrYam` Z_: &235) YaUrYa: & YaUrYam` Z_: &235) YaUrYa: & YaUrYam` Z_: &235) YaUrYa: & YaUrYam` Z_: &

H•$ÓU, ef, AÔ>oXΩJO d damh È[mZr [•œdrbm YmaU H$aUmam. `mMm _oWVmW©gma odú ghO YmaU H$aUmam AmßVoaH$ OoUdMm [a_mÉ Jm^m, OmUrdM _hmH|$–,Vw¬`m ¯m gJwU gmjmÀH$mamZ gd© [oaoÒWVr ÒdV:¿`m gm_œ`m©Z ghO [b `mMre∫$r `V. [oaoÒWVrda _mV H$a `mgmR>r AmÀ_e∫$rMr ‡m·r hmV. Vwbm AIßS>Z_Z Agm.

gw‡gmX: ‡gfimÀ_m odúY•pΩdú^wpΩd^w:$&gw‡gmX: ‡gfimÀ_m odúY•pΩdú^wpΩd^w:$&gw‡gmX: ‡gfimÀ_m odúY•pΩdú^wpΩd^w:$&gw‡gmX: ‡gfimÀ_m odúY•pΩdú^wpΩd^w:$&gw‡gmX: ‡gfimÀ_m odúY•pΩdú^wpΩd^w:$&gÀH$Vm© gÀH•$V: gmYw O©›hZm©am`Um Za:gÀH$Vm© gÀH•$V: gmYw O©›hZm©am`Um Za:gÀH$Vm© gÀH•$V: gmYw O©›hZm©am`Um Za:gÀH$Vm© gÀH•$V: gmYw O©›hZm©am`Um Za:gÀH$Vm© gÀH•$V: gmYw O©›hZm©am`Um Za:

236) gw‡gmX: & gw‡gmXm` Z_: &236) gw‡gmX: & gw‡gmXm` Z_: &236) gw‡gmX: & gw‡gmXm` Z_: &236) gw‡gmX: & gw‡gmXm` Z_: &236) gw‡gmX: & gw‡gmXm` Z_: &

_mjmMm, ÒdmVßÕ`m CŒm_ ‡gmX, CÀH•$Ô> Amerdm©X XUmam. [m[ñ[w `, MmßJbñdmB©Q>, ZrVrñAZrVr, eÃyño_Ã, AmoÒVH$ ñZmoÒVH$ Aem ¤ß¤mß_‹` gÀ` ZgV. `mgmË`m ¤ß¤mßV Ahß^mdZZ bmiUmË`mß¿`m ˆX`r ‡JQ> hmD$Z gm_œ`©gmjmÀH$mamMmAÀ`wÉ ‡gmX Vy XVg d ¤ß¤mßVrV AmZßXmZw^yVr ‡m· H$ÈZ XVmg. odúg_›d`mMr‡aUm XVmg. Vwbm AZ›`^md H•$Vk ‡Um_ AgmV.

237) ‡gfimÀ_m & ‡gfimÀ_Z Z_: &237) ‡gfimÀ_m & ‡gfimÀ_Z Z_: &237) ‡gfimÀ_m & ‡gfimÀ_Z Z_: &237) ‡gfimÀ_m & ‡gfimÀ_Z Z_: &237) ‡gfimÀ_m & ‡gfimÀ_Z Z_: &

‡gfi AmÀ_m VyM OrdmÀÂ`m¿`m d AhßH$mam¿`m ¤ma d [ßM_hm^yVmÀ_H$ doÃJwUmÀ_H$ g•Ô>>rer oZJoS>V hmD$Z gwIñXw:I ^mJVmg. [aßVw VyM VrZ JwU, VrZAdÒWm, VrZ bmH$, Mma dmUr, VrZ Xh, ghm oa[w mß¿`m AVrV OmD$Z AmÀ_mZw^yVrKVmg d goÉXmZßX_` ]ZyZ OJmbm AmZßX XVmg. Vw¬`mMaUr eVe: XßS>dV AgmV.

Page 66: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 66 &&

238) odúY•H≤$ & odúY•J Z_: &238) odúY•H≤$ & odúY•J Z_: &238) odúY•H≤$ & odúY•J Z_: &238) odúY•H≤$ & odúY•J Z_: &238) odúY•H≤$ & odúY•J Z_: &

odúmMm AmYma. OmoUdmß¿`m AmoU kmZmß¿`m odúmMm AmoU odúmMm H$mbmVrVAmYma Vy Amhg. Vwbm AZßV ‡Um_ AgmV.

239) odú^wH≤$ & odú^wO Z_: &239) odú^wH≤$ & odú^wO Z_: &239) odú^wH≤$ & odú^wO Z_: &239) odú^wH≤$ & odú^wO Z_: &239) odú^wH≤$ & odú^wO Z_: &

odú d Ï`∫$rM AßV]m©¯ [mfU H$aUmam Vy Amhg. Varhr gma odú AIargkmZ_` Aem Vw¬`m_‹` oMaßVZ[U `D$Z o_iV. ÂhUyZ _bm odú^wH≤$ odú^wH≤$ odú^wH≤$ odú^wH≤$ odú^wH≤$ ÂhUOodú oJiUmam ÂhUVmV. VgM Ï`∫$rZ AZw^dbb gma H$mhr VwbmM ‡m· hmVÂhUyZhr Vwbm odú^wH≤$ ÂhUVmV. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

240) od^w: & od^d Z_: &240) od^w: & od^d Z_: &240) od^w: & od^d Z_: &240) od^w: & od^d Z_: &240) od^w: & od^d Z_: &

AZH$ È[, AdVma d od^yVt¿`m È[mV AZH$ÀdmZ dmdaVmg oHß$dm _m`¿`m]ßYZm_wi Vgm ^gVmg [U _ybV: EH$M AgVmg ÂhUyZ Vy od^w: Amhg VwbmeVe: Z_ÒH$ma AgmV.

241) gÀH$Vm© & gÀH$Ã$ Z_: & gV≤ H$amoV BoV gÀH$Vm© &241) gÀH$Vm© & gÀH$Ã$ Z_: & gV≤ H$amoV BoV gÀH$Vm© &241) gÀH$Vm© & gÀH$Ã$ Z_: & gV≤ H$amoV BoV gÀH$Vm© &241) gÀH$Vm© & gÀH$Ã$ Z_: & gV≤ H$amoV BoV gÀH$Vm© &241) gÀH$Vm© & gÀH$Ã$ Z_: & gV≤ H$amoV BoV gÀH$Vm© &

¡`mMß ‡À`H$ H$_© oMaßVZ, kmZ_` d AmZßX_` Amh Agm. VwPr ‡À`H$ d°oúH$H•$Vr hr Vw¬`m AmÀ_È[mMr _hm[yOm Amh AmoU Vw¬`m Ò_•Vr_‹` VwP ^∫$ H$aVmVVr ‡À`H$ H•$Vrhr AerM [yOm d gßÒH•$Vr ]ZV. Vwbm gmXa ‡oU[mV AgmV.

242) gÀH•$V: & gÀH•$Vm` Z_: &242) gÀH•$V: & gÀH•$Vm` Z_: &242) gÀH•$V: & gÀH•$Vm` Z_: &242) gÀH•$V: & gÀH•$Vm` Z_: &242) gÀH•$V: & gÀH•$Vm` Z_: &

odúmVrb ododY [mViÁmßda dmdaUmË`m XdñXdVmXr e∫$tZmhr [y¡`Agbbm. H$maU À`mß¿`mhr AßVarMm [a_mÀ_m VyM Amhg d À`mß¿`m ‡À`H$ H•$VrMrAßoV_ [oaUVrhr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

243) gmYw: & gmYd Z_: & gmY`oV BoV gmYw:243) gmYw: & gmYd Z_: & gmY`oV BoV gmYw:243) gmYw: & gmYd Z_: & gmY`oV BoV gmYw:243) gmYw: & gmYd Z_: & gmY`oV BoV gmYw:243) gmYw: & gmYd Z_: & gmY`oV BoV gmYw:

gmYy. ¡`m¿`m ˆX`r d°oúH$ gÀ`mMm d VX≤Çm›` oZ`_mßMm oMaßVZ ‡H$me d‡MrVr AgV AmoU À`mMr ‡À`H$ H•$Vr `m kmZmVyZ ‡JQ> hmV, `eÒdr hmV AmoUodúmbm gÀ`m‡V ZV Agm, gdmŒm_ [wÈf ÂhUO gmYw:. `m gd© CŒm_ d AMyH$›`m`XmÀ`m JwUmßMr [amH$mQ>r Agbbm ÂhUyZ VyM Iam EH$_d l>V_ gmYy Amhg.Vw¬`mMaUr _r ZV_ÒVH$ Amh.

244) O›hw: & O›hd Z_: &244) O›hw: & O›hd Z_: &244) O›hw: & O›hd Z_: &244) O›hw: & O›hd Z_: &244) O›hw: & O›hd Z_: &

gßhmag_`r gd© odú b`mg ZUmam. Vy odúmMm d oV›hr bmH$mßMm Zm`H$ AgyZ

Page 67: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 67 &&

gmË`m odúmbm ododY ¤ß¤mßVyZ kmZ_`VH$S> Z>Umam d kmZ_` ]rOÈ[mV Om[mgUmam(gJwUÈ[m_‹` H$Î[mßVr _hmXoY_‹` dQ>[Ãmda e`Z H$aUmË`m ]miH•$ÓUm¿`mÈ[mV odú Om[mgUmam) Amhg. Vwbm odZ_´ dßXZ Agm.

245) Zmam`U: & Zmam`Um` Z_: &245) Zmam`U: & Zmam`Um` Z_: &245) Zmam`U: & Zmam`Um` Z_: &245) Zmam`U: & Zmam`Um` Z_: &245) Zmam`U: & Zmam`Um` Z_: &

Zma: ÂhUO ‡b`H$mbrM Ob d A`Z_≤ A`Z_≤ A`Z_≤ A`Z_≤ A`Z_≤ ÂhUO À`mda AmÈT> AgUmam Za:ÂhUO _mUyg d A`Z_≤A`Z_≤A`Z_≤A`Z_≤A`Z_≤ ÂhUO Ia oMaßVZ oZdmgÒWmZ. VgM Zmam`U:Zmam`U:Zmam`U:Zmam`U:Zmam`U: ÂhUOZamM (B©úa) d°oúH$ ‡JQ>Z, ÂhUyZ bmH$H$Î`mUmMr B¿N>m H$aU ÂhUO Vw¬`m‡m·rgmR>r ‡mW©Zm H$aUM hm d bmH$H$Î`mUmMm gßX © odgaU ÂhUO Vwbm odgaUhm`. Aem odÒ_aUmV [yOmAMm© H$aU ÂhUO AmÀ_dßMZmM hm`. Ï`∫$r d odúmbmAmÀ_mZw^yVr d oMaßVZ _w∫$r XUmË`m Vwbm H•$Vk Z_Z Agm.

246) Za: & Zam` Z_: & Z`oV BoV Za: & ‡m∫$: [a_mÀ_m gZmVZ: &246) Za: & Zam` Z_: & Z`oV BoV Za: & ‡m∫$: [a_mÀ_m gZmVZ: &246) Za: & Zam` Z_: & Z`oV BoV Za: & ‡m∫$: [a_mÀ_m gZmVZ: &246) Za: & Zam` Z_: & Z`oV BoV Za: & ‡m∫$: [a_mÀ_m gZmVZ: &246) Za: & Zam` Z_: & Z`oV BoV Za: & ‡m∫$: [a_mÀ_m gZmVZ: &

B©úa, [a_mÀ_m, oZ ßVm, AZmXr, AZßV d AWmßJ Agm Vy d°oúH$ KS>m_mS>r‡_mUMÏ`∫$rMr gmYZm d gX≤JVrhr oZ`ßoÃV H$aVmg. Vwbm AIßS> Ao^dmXZ Agm.

Agߪ``m@‡_`mÀ_m odoeÔ>: oeÔ>H•$¿Nw>oM: &Agߪ``m@‡_`mÀ_m odoeÔ>: oeÔ>H•$¿Nw>oM: &Agߪ``m@‡_`mÀ_m odoeÔ>: oeÔ>H•$¿Nw>oM: &Agߪ``m@‡_`mÀ_m odoeÔ>: oeÔ>H•$¿Nw>oM: &Agߪ``m@‡_`mÀ_m odoeÔ>: oeÔ>H•$¿Nw>oM: &og’mW© og’gßH$Î[: ogo’X: ogo’gmYZ: &og’mW© og’gßH$Î[: ogo’X: ogo’gmYZ: &og’mW© og’gßH$Î[: ogo’X: ogo’gmYZ: &og’mW© og’gßH$Î[: ogo’X: ogo’gmYZ: &og’mW© og’gßH$Î[: ogo’X: ogo’gmYZ: &

247) Agߪ``: & Agߪ``m` Z_: &247) Agߪ``: & Agߪ``m` Z_: &247) Agߪ``: & Agߪ``m` Z_: &247) Agߪ``: & Agߪ``m` Z_: &247) Agߪ``: & Agߪ``m` Z_: &

JUZmVrV, drO, dmam, [mH$ir, H$mi `mß¿`mhr[jm AoYH$ Vab dgy˙_moVgy˙_ AmoU AoYH$ Ï`m[H$ d odembhr AgÎ`mZ JUZmVrV. A›` —Ô>`m[mohÎ`mg AJoUV AdVma, AmodÓH$ma Agbbmhr Vy Amhg Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$maAgmV.

248) A‡_`mÀ_m & A‡_`mÀ_Z Z_: &248) A‡_`mÀ_m & A‡_`mÀ_Z Z_: &248) A‡_`mÀ_m & A‡_`mÀ_Z Z_: &248) A‡_`mÀ_m & A‡_`mÀ_Z Z_: &248) A‡_`mÀ_m & A‡_`mÀ_Z Z_: &

‡_` _mßS>UmË`m, oZ_m©U H$aUmË`m ]w’rMm oZ_m©Vm d oZ`ßÃH$ AmoU Aem]w’rbm AßV]m©¯ Ï`m[Umam AgÎ`mZ VwP AoÒVÀd VH$m©¿`m H$gmQ>rZ og’ H$aVm`V Zmhr. À`mM‡_mU EH$mXr ]m] og’ H$am`Mr Va À`m ]m]r[mgyZ ÒWi, H$mi,OmUrd ¯m —Ô>tZr dJi d ÒdVßà AgU AmdÌ`H$ AgV. [U Vw¬`m ]m]VrV hAe∑` Amh. À`m_wi VwP ApÒVÀd og’ H$a `mMm ‡`V≥ H$aU Ï`W© Amh AmoU VwPAoÒVÀd og’ Z PmÎ`m_wi Vy Zmhrg Ag g_OU [amdbß]r [amÀ_^mdmM,Xh]’‹`mYrZVM bjU Amh. Vwbm _Z:[yd©H$ d oZaßVa ‡Um_ AgmV.

Page 68: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 68 &&

249) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: & 249) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: & 249) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: & 249) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: & 249) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: &

gd©l> Ag EH$_dmo¤Vr` gÀ`, _hmodÓUy. gmË`m odúmbm d gmYH$mbmAZwH´$_ H$Î[mßVr oHß$dm gmYZ¿`m [oagr_da ÒdV:_‹` gm_mdyZ KUmam. odlmßVrXUmam B©úa Vy Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

250) oeÔ>H•$V≤ & oeÔ>H•$V Z_: &250) oeÔ>H•$V≤ & oeÔ>H•$V Z_: &250) oeÔ>H•$V≤ & oeÔ>H•$V Z_: &250) oeÔ>H•$V≤ & oeÔ>H•$V Z_: &250) oeÔ>H•$V≤ & oeÔ>H•$V Z_: &

gma odú AMyH$VZ oZ`ßoÃV H$aUmam d ^∫$mßZm oZgJ©oZ`_mßM ahÒ` CbJSy>ZXmIdUmam d Aw^dmg AmUyZ XUmam VgM ^∫$mßM odMma, ^mdZm, H•$Vr d `mOZm`mßM oZ ßÃU H$aUmam d À`mZm Ia ehmU ]ZdUmam. Vwbm AmoU VwPr H•$[m PmbÎ`m,C[Xe o_imbÎ`m, Vw¬`mer gßdmX gmYUmË`m, VwP gßH$V g_OUmË`m _hmZw mdmßZmgmÔ>mßJ Z_Z Agm.

251) ewoM: & ewM` Z_: &251) ewoM: & ewM` Z_: &251) ewoM: & ewM` Z_: &251) ewoM: & ewM` Z_: &251) ewoM: & ewM` Z_: &

ÒdV: Aod⁄mñ_m`Z XyofV Z hmUmam AmoU Vwar`mdÒWV ‡MrVrg `Umam[odÃV_ B©úa AgÎ`mZ Vwbm ewoM: ÂhUVmV. Vw¬`mMaUr _mP bmQ>mßJU Agm.

252) og’mW©: & og’mWo` Z_: &252) og’mW©: & og’mWo` Z_: &252) og’mW©: & og’mWo` Z_: &252) og’mW©: & og’mWo` Z_: &252) og’mW©: & og’mWo` Z_: &

Y_©, AW©, H$m_ d _mj ¯m Mmahr [wÈfmWm™Mm YZr Vw¬`m AoÒVÀdmßVJ©V AW©,JwUgß[Œmr A[oao_V, JhZ, ÒdV:og’ d [yU© AmhV. oOW gmYm`M Ag gd© gß[Vd H$di [yU©ÀdM amhV Aem Vwbm Z_´ Ao^dmXZ Agm.

253) og’gßH$Î[: & og’gßH$Î[m` Z_: &253) og’gßH$Î[: & og’gßH$Î[m` Z_: &253) og’gßH$Î[: & og’gßH$Î[m` Z_: &253) og’gßH$Î[: & og’gßH$Î[m` Z_: &253) og’gßH$Î[: & og’gßH$Î[m` Z_: &

d°oúH$ oZ`_mZwÈ[ Agbb d À`m_wi Zh_rM [yU© hmUma AÏ`o∫$JV gßH$Î[H$aVm Vm. Ia `mJr d VwP ^∫$hr og’gßH$Î[ AgVmV. Vw¬`mMaUr _r brZ Amh.

254) ogo’X: & ogo’Xm` Z_: &254) ogo’X: & ogo’Xm` Z_: &254) ogo’X: & ogo’Xm` Z_: &254) ogo’X: & ogo’Xm` Z_: &254) ogo’X: & ogo’Xm` Z_: &

‡À`H$ H$_m©Mr AMyH$ \$blwVr XUmam d À`m_wi VwPr B¿N>m H$aUmË`mßZm VwPr‡m·r d BVamßZm À`mß¿`m _m`m_mhmoX_wi hmUmË`m jw– B¿N>mßMr V•·r ( d VÇm›`gwIñXw:I d AV•·Vm) XUmam. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

255) ogo’gmYZ: & ogo’gmYZm` Z_: &255) ogo’gmYZ: & ogo’gmYZm` Z_: &255) ogo’gmYZ: & ogo’gmYZm` Z_: &255) ogo’gmYZ: & ogo’gmYZm` Z_: &255) ogo’gmYZ: & ogo’gmYZm` Z_: &

og’rM gmYZ. gd©l> og’r (bm^) d og’rM gd©l> gmYZ ( _mJ©, ‡`V≥mßZmbmJUmar e∫$r, ‡`V≥mMr oXem, AZwgßYmZmM b˙`) Xm›hr Vy Amhg. H$m`©ñ

Page 69: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 69 &&

H$maUmßVJ©V AMyH$ Xwdmhr Vy Amhg. À`m_wi Vy gdmŒm_ `emM J_H$ d gdmŒm_`emMm _mJ© Amhg d gdmÉ `ehr Amhg.Vwbm _Zm^md Z_Z Agm.

d•fmhr d•f^m odÓUwd•©f[dm© d•fmXa &d•fmhr d•f^m odÓUwd•©f[dm© d•fmXa &d•fmhr d•f^m odÓUwd•©f[dm© d•fmXa &d•fmhr d•f^m odÓUwd•©f[dm© d•fmXa &d•fmhr d•f^m odÓUwd•©f[dm© d•fmXa &dY©Zm dY©_mZ¸ odod∫$: $lwoVgmJa: &&dY©Zm dY©_mZ¸ odod∫$: $lwoVgmJa: &&dY©Zm dY©_mZ¸ odod∫$: $lwoVgmJa: &&dY©Zm dY©_mZ¸ odod∫$: $lwoVgmJa: &&dY©Zm dY©_mZ¸ odod∫$: $lwoVgmJa: &&

256) d•fmhr & d•fmohU Z_: &256) d•fmhr & d•fmohU Z_: &256) d•fmhr & d•fmohU Z_: &256) d•fmhr & d•fmohU Z_: &256) d•fmhr & d•fmohU Z_: &

ÂhUO kH$_m©ZßVa amohbÎ`mMm Òdm_r. kH$_© ÂhUO gma gßHw$oMV AoÒVÀdB©úam[©U H$aU. AhßH$mamMm hm_ H$aU. gmhoOH$M `mZßVa oeÎbH$ amhV V[a_mÀ_VŒd. V VyM Amhg. [w `H$_© d `kH$_m©M (bmH$H$Î`mUmgmR>r H$bÎ`mH•$VrM) gdmÉ \$i Vr H•$Vr mΩ` ÒWir, mΩ` ‡H$ma d mΩ` dir H$Î`mg o_iV.ÂhUOM AMyH$ `kmH$_m©ZßVa o_iUma CŒm_ \$i ¡`mda Adbß]yZ Amh AgmCŒm_ _whyV© d ÒWi. Vw¬`mMaUr _Z:[yd©H$ Ao^dmXZ Agm.

257) d•f^: & odÓUd Z_: &257) d•f^: & odÓUd Z_: &257) d•f^: & odÓUd Z_: &257) d•f^: & odÓUd Z_: &257) d•f^: & odÓUd Z_: &

gß[yU© odúmVrb MamMamßV]m©¯ KQ>Zm d KQ>ZmH´$_mßda Òdma Pmbbm ( oZ`ßÃUR>dUmam). ÂhUyZM Bß– odÓUw: odMH´$_ Bß– odÓUw: odMH´$_ Bß– odÓUw: odMH´$_ Bß– odÓUw: odMH´$_ Bß– odÓUw: odMH´$_ Ag C[oZfXmß_‹ , [wÈfgw∫$m_‹ ÂhUVmV.À`mM‡_mU odúm¿`m AmoU Ï`∫$r¿`mhr AßV]m©¯ AgUmam d OmoUd¿`m gd©[mViÁmgßH$Q> gd© H$mhr Ï`m[Umam Vy Amhg, ÂhUyZhr Vwbm odÓUw: ( l>V_ AßV]m©Ï`m[Uma AmdaU) ÂhUVmV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

259)d•f[dm© & d•f[d©U Z_: &259)d•f[dm© & d•f[d©U Z_: &259)d•f[dm© & d•f[d©U Z_: &259)d•f[dm© & d•f[d©U Z_: &259)d•f[dm© & d•f[d©U Z_: &

Y_m©Mm gm[mZ. Vw¬`m Zm_Ò_aUmZ, oMßVZmZ gZmVZ AOam_a Y_m©Mr À`m¿`mAmÀ_kmZmoYo>V AoMßÀ` Aem AmÀ_gmjmÀH$mamMr ‡m·r hmU. ÂhUyZ d•f d•f d•f d•f d•f(Y_©)[d©_≤[d©_≤[d©_≤[d©_≤[d©_≤ ([m`Ë`m, oeS>r) ¯m AWu> Vwbm d•f[dm© d•f[dm© d•f[dm© d•f[dm© d•f[dm© ÂhUVmV. Vwbm _mP oÃdma dßXZAgm.

260) d•fmXa : & d•fmXam` Z_: &260) d•fmXa : & d•fmXam` Z_: &260) d•fmXa : & d•fmXam` Z_: &260) d•fmXa : & d•fmXam` Z_: &260) d•fmXa : & d•fmXam` Z_: &

d•f ÂhUO Y_© d CXa ÂhUO [mQ>, CJ_ oHß$dm J^m©e`. Vy Y_m©M CJ_ÒWmZAmhg. odúY_m©M CJ_ÒWmZ, oHß$dm J^m©e` Agm Vy `É`mdV≤ oOdmßM AßoV_odlmßVrÒWmZ Amhg. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

261) dY©Z:& dY©Zm` Z_:&261) dY©Z:& dY©Zm` Z_:&261) dY©Z:& dY©Zm` Z_:&261) dY©Z:& dY©Zm` Z_:&261) dY©Z:& dY©Zm` Z_:&

gmË`m odúmM AmoU ‡À`H$ Ï`∫$rM gd™H$f [mfU AmoU gdm™JrU [mfUAmoU gdm™JrU Ao^d•’r d odH$mg H$aUmam. AßV`m©_r amhyZ ∫$mßZm kmZ d AmZßX_`

Page 70: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 70 &&

Aem AmßVoaH$ gm_œ`m©Mm, gmjmÀH$ma KS>dUmË`m Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

262) dY©_mZ: & dY©_mZm` Z_: &262) dY©_mZ: & dY©_mZm` Z_: &262) dY©_mZ: & dY©_mZm` Z_: &262) dY©_mZ: & dY©_mZm` Z_: &262) dY©_mZ: & dY©_mZm` Z_: &

odúmÀ_H$ AgÎ`mZ d odúmMm gd©Vm[ar odH$mg d d•’r hmV AgÎ`mZdY©_mZ:dY©_mZ:dY©_mZ:dY©_mZ:dY©_mZ: MamMamVrb gd© ‡oH´$`mßZm gm_mdUma AdH$me d H$mi `mßZmhr gm_mdyZÀ`mßMrhr gdm™JrU dmT> H$aUmam Vy Amhg. Vw¬`m [m`mer gmXa Ao^dmXZ Agm.

263) odod∫$: $& odod∫$m` Z_: &263) odod∫$: $& odod∫$m` Z_: &263) odod∫$: $& odod∫$m` Z_: &263) odod∫$: $& odod∫$m` Z_: &263) odod∫$: $& odod∫$m` Z_: &

EH$mM dir gdm™V`m©_r AgyZhr H$emZhr ob· Z hmUmam d ‡^modV Z hmUmam( EH$Q>m AMb, A]moYV) ^∫$mßZmhr ¯m Agm_m›` JwUmßM daXmZ XUmË`m VwbmoZaßVa Z_ÒH$ma AgmV.

264) lwoVgmJa: & lwoVgmJam` Z_: &264) lwoVgmJa: & lwoVgmJam` Z_: &264) lwoVgmJa: & lwoVgmJam` Z_: &264) lwoVgmJa: & lwoVgmJam` Z_: &264) lwoVgmJa: & lwoVgmJam` Z_: &

AmÀ_]mYmMm gmJa Vy AmÀ_]mYmMm _hmgmJa Amhg. Vw¬`m[mgyZM F$ftMAßVaßJÈ[r _K ]´˜kmZmZ aVmV AmoU hOmam goÀeßÓ`mß¿`m X`H$memV C[XeÈ[rdfm©d H$aVmV. ¯mM goÀeÓ`mß¿`m ‡mW©ZmÈ[r Obm°KmZ ^aUmË`m Z⁄m \$gmiV[w›hm VwbmM `D$Z o_iVmV. Vwbm oZaßVa Ao^dmXZ Agm.

gw^wOm XwY©am dmΩ_r _h›–m dgwXm dgw: &gw^wOm XwY©am dmΩ_r _h›–m dgwXm dgw: &gw^wOm XwY©am dmΩ_r _h›–m dgwXm dgw: &gw^wOm XwY©am dmΩ_r _h›–m dgwXm dgw: &gw^wOm XwY©am dmΩ_r _h›–m dgwXm dgw: &Z°H$È[m ]•h–z[: oeo[odÔ>: ‡H$meZ: &&Z°H$È[m ]•h–z[: oeo[odÔ>: ‡H$meZ: &&Z°H$È[m ]•h–z[: oeo[odÔ>: ‡H$meZ: &&Z°H$È[m ]•h–z[: oeo[odÔ>: ‡H$meZ: &&Z°H$È[m ]•h–z[: oeo[odÔ>: ‡H$meZ: &&

265) gw^wO: & gw^wOm` Z_: &265) gw^wO: & gw^wOm` Z_: &265) gw^wO: & gw^wOm` Z_: &265) gw^wO: & gw^wOm` Z_: &265) gw^wO: & gw^wOm` Z_: &

gma odú h ¡`mM CŒm_ hmV AmhV Agm. VgM gJwU È[m_‹` kmZ, gßajUAmerdm©X d ‡gßJr oejm XUma gdmŒm_ hmV AgUmam. Vwbm oeagmÔ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

266) XwY©a: & XwY©am` Z_: &266) XwY©a: & XwY©am` Z_: &266) XwY©a: & XwY©am` Z_: &266) XwY©a: & XwY©am` Z_: &266) XwY©a: & XwY©am` Z_: &

ˆX`mH$memV ˆX`H$_br AgyZhr Xh]w’rO›` AhßH$ma d gßHw$oMV d•Œmr_wiAmH$bZ hm `mg AÀ`ßV H$R>rU d XwÓ‡mfl`, VWmH$oWV ]wo’dßV, odMmadßV AmoUVŒddÀ`mßMrhr Ahß_›`Vm d Xß^ Z gaÎ`m_wi À`mßZmhr ‡m· hm `mg AÀ`ßV XwÓH$aAgm Vy Amhg. _mP oea Vw¬`m [XH$_br amhm.

267) dmΩ_r & dmoΩ_Z Z_: &267) dmΩ_r & dmoΩ_Z Z_: &267) dmΩ_r & dmoΩ_Z Z_: &267) dmΩ_r & dmoΩ_Z Z_: &267) dmΩ_r & dmoΩ_Z Z_: &

ÂhUO dm∑MVwa. CŒm_ dmUrZ gß[fi. AmÀ_kmZmZ [yU©Aem AoMßÀ`, ZmX_Ywad AmZßXXm`r dmUrZ MamMamZm À`mß¿`m AßV`m©_r ‡JQy>Z ÒdV:H$S> IMUmam d

Page 71: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 71 &&

odefV: F$ofOZmßZm AmÀ_gmjmÀH$ma KS>dUmam Vwbm eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

268) _h|>–: & _h|–m` Z_: &268) _h|>–: & _h|–m` Z_: &268) _h|>–: & _h|–m` Z_: &268) _h|>–: & _h|–m` Z_: &268) _h|>–: & _h|–m` Z_: &

AmÀ_kmZm‡V ZUmË`m CXmŒm ^mdZm d _Z `m XdVmßMm B©úa, AmÀ_m. gmË`mX°dr e∫$tMm V B©úa Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

269) dgwX: & dgwXm` Z_: &269) dgwX: & dgwXm` Z_: &269) dgwX: & dgwXm` Z_: &269) dgwX: & dgwXm` Z_: &269) dgwX: & dgwXm` Z_: &

AmßVoaH$ d ]m¯ Aer gdmŒm_ gß[Œmr, Eú`© ÂhUO VwPr gŒmm. Vw¬`m ^∫$mZmhr l> gŒmm ‡XmZ H$aUmam ÂhUyZ Vbm dgwX: ÂhUVmV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZAgm.

270) dgw: & dgd Z_: &270) dgw: & dgd Z_: &270) dgw: & dgd Z_: &270) dgw: & dgd Z_: &270) dgw: & dgd Z_: &

Eú`©. VwPr ‡m·r hM gd© l> YZ hm`. À`mM‡_mU dmgdoV BoV dgw: dmgdoV BoV dgw: dmgdoV BoV dgw: dmgdoV BoV dgw: dmgdoV BoV dgw: ÂhUyZgd©Ï`m[r Agm Vy dgw AmhV. Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

271) Z°H$È[: & Z°H$È[m` Z_: &271) Z°H$È[: & Z°H$È[m` Z_: &271) Z°H$È[: & Z°H$È[m` Z_: &271) Z°H$È[: & Z°H$È[m` Z_: &271) Z°H$È[: & Z°H$È[m` Z_: &

^∫$mßZm AZH$ _ZmdYH$ È[mV Xe©Z XUmam, AZH$ ‡gßJ d AZw dmVyZ gmjmÀH$maXUmam, À`mM‡_mU AZH$ AdVmamZr AmodÓH•$V hmUmam. À`mM‡_mU odúm¿`mAgߪ` KS>m_mS>r_‹`hr AmodÓH•$V hmUmË`m Vwbm _mP H•$VkVm[yd©H$ Z_ÒH$maAgmV.

272) ]•h–z[: & ]•h–z[m` Z_: &272) ]•h–z[: & ]•h–z[m` Z_: &272) ]•h–z[: & ]•h–z[m` Z_: &272) ]•h–z[: & ]•h–z[m` Z_: &272) ]•h–z[: & ]•h–z[m` Z_: &

gma _m[XßS> ¡`m¿`m _hmZVg_ma d odembÀdmg_ma oWQ> [S>VmV Vm. gd©Ï`m[rAem Vwbm _mP oÃdma dßXZ Agm.

273) oeo[odÔ>: & oeo[odÔ>m` Z_: &273) oeo[odÔ>: & oeo[odÔ>m` Z_: &273) oeo[odÔ>: & oeo[odÔ>m` Z_: &273) oeo[odÔ>: & oeo[odÔ>m` Z_: &273) oeo[odÔ>: & oeo[odÔ>m` Z_: &

gßHw$oMVVm d jw–ÀdmMm À`mJ, AhßH$ma d d°`o∫$H$ B¿N>m AmH$mßjmßMm À`mJ,oHß$dm À`m gmË`m B©úaMaUr g_[©U H$a `mMr ‡oH´$`m [odà H$aUmam. ÂhUO `k.Vm VyM Amhg. gmßH$oVH$ ^mfV `kmMm ]ir ÂhUO oeo[ d oeo[odÔ> ÂhUO `m]irMm ^m∑Vm. VgM odúmVrb gd© ‡oH´$`m CXmhaUmW© gy`©Mß–mß¿`m oH$aUmßH$adrObVŒdmM O emfU hmV AgV À`m gmË`m oH´$`mßMm ÂhUOM d°oúH$ `kmMmhrH$maH$ VyM Amhg. Vwbm _mP AIßS> Z_Z Agm.

Page 72: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 72 &&

274) ‡H$meZ: & ‡H$meZm` Z_: &274) ‡H$meZ: & ‡H$meZm` Z_: &274) ‡H$meZ: & ‡H$meZm` Z_: &274) ‡H$meZ: & ‡H$meZm` Z_: &274) ‡H$meZ: & ‡H$meZm` Z_: &

gdm™V`m©_r goÉXmZßX_` gm_œ`m©Mm ‡H$me bIbIV R>dUmam ÂhUyZ‡H$meZ:. Vw¬`m Zm_Ò_aUmV _r ZV_ÒVH$ Amh.

AmOÒVOm⁄woVYa: & ‡H$memÀ_m ‡Vm[Z: &AmOÒVOm⁄woVYa: & ‡H$memÀ_m ‡Vm[Z: &AmOÒVOm⁄woVYa: & ‡H$memÀ_m ‡Vm[Z: &AmOÒVOm⁄woVYa: & ‡H$memÀ_m ‡Vm[Z: &AmOÒVOm⁄woVYa: & ‡H$memÀ_m ‡Vm[Z: &F$’: Ò[Ô>mjam _›Ã¸›–mßew^m©ÒH$a⁄woV: &&F$’: Ò[Ô>mjam _›Ã¸›–mßew^m©ÒH$a⁄woV: &&F$’: Ò[Ô>mjam _›Ã¸›–mßew^m©ÒH$a⁄woV: &&F$’: Ò[Ô>mjam _›Ã¸›–mßew^m©ÒH$a⁄woV: &&F$’: Ò[Ô>mjam _›Ã¸›–mßew^m©ÒH$a⁄woV: &&

275) AmOÒVOm⁄woVYa: & AmOÒVOm⁄woVYam` Z_: &275) AmOÒVOm⁄woVYa: & AmOÒVOm⁄woVYam` Z_: &275) AmOÒVOm⁄woVYa: & AmOÒVOm⁄woVYam` Z_: &275) AmOÒVOm⁄woVYa: & AmOÒVOm⁄woVYam` Z_: &275) AmOÒVOm⁄woVYa: & AmOÒVOm⁄woVYam` Z_: &

CŒm_ AmamΩ`, AmMma, odMma d ^mdZmZr ‡m· hmUma VO d ⁄woV ÂhUO `mgdm™Mr AÀ`ßV a_Ur` AZw^yVr d ‡^md. gdmŒm_ JwUmßMr YmaUm H$aUmË`m dAßV`m©_r dgUmË`m Vwbm gmÔ>mßJ XßßS>dV AgmV.

276) ‡H$memÀ_m & ‡H$memÀ_Z Z_: &276) ‡H$memÀ_m & ‡H$memÀ_Z Z_: &276) ‡H$memÀ_m & ‡H$memÀ_Z Z_: &276) ‡H$memÀ_m & ‡H$memÀ_Z Z_: &276) ‡H$memÀ_m & ‡H$memÀ_Z Z_: &

‡H$memM Ia gmaÈ[.VyM kmZ‡H$me d ^o∫$‡H$memMm CJ_ Amhg. Vwbm^o∫$[yd©H$ bmQ>mßJU Agm.

277) ‡Vm[Z: & ‡Vm[Zm` Z_: &277) ‡Vm[Z: & ‡Vm[Zm` Z_: &277) ‡Vm[Z: & ‡Vm[Zm` Z_: &277) ‡Vm[Z: & ‡Vm[Zm` Z_: &277) ‡Vm[Z: & ‡Vm[Zm` Z_: &

odúodH$mgmVrb AZßV AmodÓH$mamVyZ Ï`∫$ hmUmam ÂhUO M°V›`Xm`rgm_œ`©Xm`r [amH´$_ ( ¡`m`mJ g_mO d Ï`∫$r ÒdV:¿`m _w∫$rMr ‡m·r H$ÈZKVmV) ÂhUyZ Vwbm ‡Vm[Z: ‡Vm[Z: ‡Vm[Z: ‡Vm[Z: ‡Vm[Z: ÂhQ>b Amh. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

278) F$’: & F$’m` Z_: &278) F$’: & F$’m` Z_: &278) F$’: & F$’m` Z_: &278) F$’: & F$’m` Z_: &278) F$’: & F$’m` Z_: &

`mJm¤ma ‡m· hmUmË`m Y_©, kmZ, d°amΩ` BÀ`mXr CŒm_ JwUmßMm, gd™H$f gŒmMmAmoU d°o¸H$ [mVirda g•Ô>r¿`m gß[yU© d°^dmMm Òdm_r. Vwbm gmÔ>mßJ ‡moU[mVAgmV.

279) Ò[Ô>mja: & Ò[Ô>mjam` Z_: &279) Ò[Ô>mja: & Ò[Ô>mjam` Z_: &279) Ò[Ô>mja: & Ò[Ô>mjam` Z_: &279) Ò[Ô>mja: & Ò[Ô>mjam` Z_: &279) Ò[Ô>mja: & Ò[Ô>mjam` Z_: &

Ò[Ô> ÂhUO ew’ AmoU Aja ÂhUO AOam_a. Vy ÒdV: AOam_a Amhg. À`m_wiVwPr AmiI [Q>dUma <H$maÈ[ e„X ]´˜ VwP gd© JwUodef ^∫$mßV`m©_r ‡JQ>H$aUma Amh. Vw¬`m Zm_m_‹` hr e∫$r Amh d Zm_Ò_aUmV gd™H$f _w∫$r $Amh,odúH´$mßVrMm Ame` Amh AmoU odúH´$mßVrMr ]rO AmhV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZAgm.

Page 73: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 73 &&

280) _ßÃ: & _ßÃm` Z_: & _ZZmV≤ Ãm`V BoV _ßÃ: &280) _ßÃ: & _ßÃm` Z_: & _ZZmV≤ Ãm`V BoV _ßÃ: &280) _ßÃ: & _ßÃm` Z_: & _ZZmV≤ Ãm`V BoV _ßÃ: &280) _ßÃ: & _ßÃm` Z_: & _ZZmV≤ Ãm`V BoV _ßÃ: &280) _ßÃ: & _ßÃm` Z_: & _ZZmV≤ Ãm`V BoV _ßÃ: &

¡`mß¿`m _ZZ, oMßVZ`w∫$ O[mZ AmÀ_gmjmÀH$ma hmVm d _ßÃO[ H$aUmar Ï`∫$rAod⁄_YyZ VaV À`mZm _ßà ÂhUVmV. Vy C[mgZMr, Zm_O[mMr B¿N>m XUmam, O[H$adyZ KUmam, d O[ H$aUmË`mg ‡m· hmUmam Amhg ÂhUyZ Vwbm _ßÃ: ÂhUVmVVwbm AIßS> Ao^dmXZ Agm.

281) Mß–mßew: & Mß–mßed Z_: &281) Mß–mßew: & Mß–mßed Z_: &281) Mß–mßew: & Mß–mßed Z_: &281) Mß–mßew: & Mß–mßed Z_: &281) Mß–mßew: & Mß–mßed Z_: &

Mß–oH$aUmß¿`m erVb JwUmßZr [•œdrMm Ãmg d Vm[ Ogm e_odbm OmVm d [•œdrOUwH$mhr amJ_w∫$ d gw—T> hmV V¤dVM Vw¬`m gmjmÀH$mamZ emaroaH$, AmoW©H$,_mZogH$, ]m°o’H$ d Am‹`moÀ_H$ Xmh ZÔ> hmVmV. ÂhUyZ Vwbm Mß–mßew:Mß–mßew:Mß–mßew:Mß–mßew:Mß–mßew: ( Mß–oH$aU)ÂhUVmV. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

282)^mÒH$a⁄woV: & mÒH$a⁄wV` Z_: &282)^mÒH$a⁄woV: & mÒH$a⁄wV` Z_: &282)^mÒH$a⁄woV: & mÒH$a⁄wV` Z_: &282)^mÒH$a⁄woV: & mÒH$a⁄wV` Z_: &282)^mÒH$a⁄woV: & mÒH$a⁄wV` Z_: &

gy ©oH$aUm߇_mU gmË`m odúmbm d odúmVrb ‡kmdßV VOÒdr od yVtZm Vy M°V›`‡XmZ H$aVmg ÂhUyZ Vwbm mÒH$a⁄woV:^mÒH$a⁄woV:^mÒH$a⁄woV:^mÒH$a⁄woV:^mÒH$a⁄woV: (gy ©oH$aU) ÂhUVmV. A›` —Ô>rZ [mohÎ`mggy`©oH$aUmßVJ©V (Mß–oH$aUm߇_mUM ) JwUd°oeÔÁ>mßMm Òdm_rhr VyM Amhg ÂhUyZVwbm ^mÒH$a⁄woV:^mÒH$a⁄woV:^mÒH$a⁄woV:^mÒH$a⁄woV:^mÒH$a⁄woV: ÂhUVmV. Vwbm oÃdma ‡Um_ AgmV.

A_•Vmßeyÿ^dm ^mZw: eeo]ßXw: gwaúa: &A_•Vmßeyÿ^dm ^mZw: eeo]ßXw: gwaúa: &A_•Vmßeyÿ^dm ^mZw: eeo]ßXw: gwaúa: &A_•Vmßeyÿ^dm ^mZw: eeo]ßXw: gwaúa: &A_•Vmßeyÿ^dm ^mZw: eeo]ßXw: gwaúa: &Am°fYß OJV: gVw: gÀ`Y_©[amH´$_: &&Am°fYß OJV: gVw: gÀ`Y_©[amH´$_: &&Am°fYß OJV: gVw: gÀ`Y_©[amH´$_: &&Am°fYß OJV: gVw: gÀ`Y_©[amH´$_: &&Am°fYß OJV: gVw: gÀ`Y_©[amH´$_: &&

283) A_•Vmßeyÿd: & A_•Vmßeyÿdm` Z_: &283) A_•Vmßeyÿd: & A_•Vmßeyÿdm` Z_: &283) A_•Vmßeyÿd: & A_•Vmßeyÿdm` Z_: &283) A_•Vmßeyÿd: & A_•Vmßeyÿdm` Z_: &283) A_•Vmßeyÿd: & A_•Vmßeyÿdm` Z_: &

A_•V_ßWZmVyZ CÀ[fi hmUmam ÂhUyZ Vwbm A_•Vmßeyÿd: ÂhUVmV. `m e„XmVyZÏ`o∫$OrdZmVrb AmoU odH$mgmVrb ¤ß¤mÀ_H$ ‡oH´$`m AmoU Aem ‡oVoH´$`mß_YyZoZ_m©U hmUmar AmÀ_gmÀjmÀH$mar, d°oúH$ —Ô>r, odúmÀ_H$Vm Xe©odbr OmV. VwbmgmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

284) ^mZw: & ^mZd Z_: &284) ^mZw: & ^mZd Z_: &284) ^mZw: & ^mZd Z_: &284) ^mZw: & ^mZd Z_: &284) ^mZw: & ^mZd Z_: &

_ybV: gy`© AmoU À`mM H$m`© hm VwPm AmodÓH$ma Amh AmoU gmË`m odúmbm dOmoUd¿`m jÃmbm MVZm XUmam H$mbmVrb gy`©hr VyM Amhg. ÂhUyZ Vwbm ^mZw:(gy`©) ÂhUVmV. Vwbm ^o∫$[yd©H$ XßS>dV AgmV.

285) eeo]ßXw: & eeo]ßXM Z_: &285) eeo]ßXw: & eeo]ßXM Z_: &285) eeo]ßXw: & eeo]ßXM Z_: &285) eeo]ßXw: & eeo]ßXM Z_: &285) eeo]ßXw: & eeo]ßXM Z_: &

Mß–mda gemgmaIm S>mJ AgVm ÂhUyZ Mß–mbm eeo]ßXw:eeo]ßXw:eeo]ßXw:eeo]ßXw:eeo]ßXw: ÂhUVmV. [•œdrbm

Page 74: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 74 &&

erVbVm X `mMm Mß–m_Yrb JwU Vw¬`m[mgyZ CÀ[fi hmVm oHß$dm VyM `m JwUmMmAmoU [oaUm_mMm YmaUH$Vm© d H$maH$ Agm _húa (Mß– S>m∑`mV YmaU H$aUmameßH$a h gJwU È[ ) Amhg. Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

286) gwaúa: & gwaúam` Z_: &286) gwaúa: & gwaúam` Z_: &286) gwaúa: & gwaúam` Z_: &286) gwaúa: & gwaúam` Z_: &286) gwaúa: & gwaúam` Z_: &

odúmVrb dJdJiÁm XdXdVmßMm (e∫$r) AmoU Ï`∫$rVrb _wo∫$Xm`r ^mdñ^mdZmßMm H$Vm©, Òdm_r, B©úa VyM Amhg. Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

287) Am°fYß & Am°fYm` Z_: &287) Am°fYß & Am°fYm` Z_: &287) Am°fYß & Am°fYm` Z_: &287) Am°fYß & Am°fYm` Z_: &287) Am°fYß & Am°fYm` Z_: &

ÒdÈ[m¿`m AkmZm_wi hmUmË`m [adeVVyZ d dXZmß_YyZ _w∫$r XUma ÂhUyZ Vy dVwP Ò_aU ¯mßZm Am°fYß ÂhQ>bß Amh. Vw¬`m Ò_aUmZ AmoU kmZmZ AgwaojVVm,Aghm`[Um, [amdbßo]Àd, AJoVH$Vm Ag amJ Va ZÔ> hmVmVM. [aßVw emaroaH$Ï`mYr ZÔ> hm `mgmR>rhr Vw¬`m Zm_Ò_aUmMm C[`mJ hmVm. gm_œ`© d AmamΩ`Xm`rAg gdmŒm_ Am°fYM AgUmË`m Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

288)OJV:gVy & OJV: gVd Z_: &288)OJV:gVy & OJV: gVd Z_: &288)OJV:gVy & OJV: gVd Z_: &288)OJV:gVy & OJV: gVd Z_: &288)OJV:gVy & OJV: gVd Z_: &

odúmVrb MamMa dÒVy, Ï`∫$t¿`m OmoUdm, À`mßMr AßV:H$aU, ododYKQ>Zmß_mJrb oZgJ©oZ`_, H$mimVrb AdÒWMm gmjmÀH$ma h gma OmS>Umam.AkmZm¿`m PßPmdmVr _hm‡b`mV AmYma d gßajU XD$Z Vw¬`m H$mbmVrVAoÒVÀdmMr oMaßVZ ‡MrVr XUmam ÂhUyZhr Vwbm OJV: gVw:OJV: gVw:OJV: gVw:OJV: gVw:OJV: gVw: ÂhUVmV. Ahß mdO›`ÃwQ>r¿`m ImB©VyZ goÉXmZßX_` [°bVrar ZUmam _hmgVw Aem Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

289) gÀ`Y_©[amH´$_: & gÀ`Y_©[amH´$_m` Z_: &289) gÀ`Y_©[amH´$_: & gÀ`Y_©[amH´$_m` Z_: &289) gÀ`Y_©[amH´$_: & gÀ`Y_©[amH´$_m` Z_: &289) gÀ`Y_©[amH´$_: & gÀ`Y_©[amH´$_m` Z_: &289) gÀ`Y_©[amH´$_: & gÀ`Y_©[amH´$_m` Z_: &

odúmVrb oMaßVZ d A]moYV[U Mmby AgUmË`m ‡oH´$`mß_mJrb AOam_a d_hmZ≤ gm_œ`©dmZ VŒd. À`m_wi Vw¬`m Ò_aUmVM IË`m d AÒgb em°`m©MmgmjmÀH$ma hmVm. Vwbm AmXa[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

^yV^Ï`^dfimW: [dZ: [mdZm@Zb: &^yV^Ï`^dfimW: [dZ: [mdZm@Zb: &^yV^Ï`^dfimW: [dZ: [mdZm@Zb: &^yV^Ï`^dfimW: [dZ: [mdZm@Zb: &^yV^Ï`^dfimW: [dZ: [mdZm@Zb: &H$m_hm H$m_H•$ÀH$m›V: H$m_: H$m_‡X: ‡^w: &&H$m_hm H$m_H•$ÀH$m›V: H$m_: H$m_‡X: ‡^w: &&H$m_hm H$m_H•$ÀH$m›V: H$m_: H$m_‡X: ‡^w: &&H$m_hm H$m_H•$ÀH$m›V: H$m_: H$m_‡X: ‡^w: &&H$m_hm H$m_H•$ÀH$m›V: H$m_: H$m_‡X: ‡^w: &&

290) ^yV^Ï`^dfimW: & ^yV^Ï`^dfimWm` Z_: &290) ^yV^Ï`^dfimW: & ^yV^Ï`^dfimWm` Z_: &290) ^yV^Ï`^dfimW: & ^yV^Ï`^dfimWm` Z_: &290) ^yV^Ï`^dfimW: & ^yV^Ï`^dfimWm` Z_: &290) ^yV^Ï`^dfimW: & ^yV^Ï`^dfimWm` Z_: &

^yVH$mi, odÓ`H$mi AmoU dV©_mZH$mi m VrZhr H$mimß[jm gy˙_ d Ï`m[H$AgÎ`mZ ¯m oVKmß¿`mhr AmVrV d oVKmßMmhr Òdm_r. VwP Ag AoÒVÀd, T>m]iAWm©Z AgU d ZgU `mß¿`m [brH$S> Amh. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

Page 75: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 75 &&

291) [dZ: & [dZm` Z_: &291) [dZ: & [dZm` Z_: &291) [dZ: & [dZm` Z_: &291) [dZ: & [dZm` Z_: &291) [dZ: & [dZm` Z_: &

Ï`∫$r¿`m earamV d ]mha gy˙_Va Aem od⁄wÀ^moaVH$UmßMr

$‡H$meH$UmßMr $dm odOMr $hmbMmb Agm AJaVmaH$mßMr, AmH$meJßJmßMr AoV‡MßS> hmbMmb Agm. À`mßMm OZH$ d oZ`ßVm VyMAmhg. `m Vw¬`m JwUmbm ‡mU, dmV B. gßkm Amhg. _ZmdJ d gßH$Î[erbVm`m_mJhr ‡mU AgVm. OmoUd¿`m odH$mg[mVirZwgma odH$ogV H$bÎ`m ododY_mO[≈Ám d ]m°o’H$, _mZogH$ Mm°H$Q>t¿`m ¤ma h ÒdÈ[ OmUVm `V Zmhr. gd©H$mhrAem‡H$ma Ò[ßXZerb d ew’ ]ZdUmË`m Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

292) [mdZ: & [mdZm` Z_: &292) [mdZ: & [mdZm` Z_: &292) [mdZ: & [mdZm` Z_: &292) [mdZ: & [mdZm` Z_: &292) [mdZ: & [mdZm` Z_: &

gmË`m odúmda H$mimMr gŒmm AgV. H$mimMm _oh_m AJmY AgVm.H$mim‡_mU wJ d wJmßZwgma wJY_© KS>VmV d ]XbVmV. [aßVw H$mim¿`m m AmKmdaAmoU C[am∫$ ‡mUdm`yda VwPr gŒmm Amh. VyM gma odú, Vw¬`m C[oÒWVrZ ew’[odà ]ZdVmg. odúgßH$Î[ d Ï`o∫$gßH$Î[ h XIrb Vw¬`m_wi d Vw¬`m gŒmZCXmŒm d ew’ hmVmV. Vwbm AßV:H$aU[yd©H$ dßXZ Agm.

293) AZb: & AZbm` Z_: & AZ= ‡mU b = ‡m· H$aU.293) AZb: & AZbm` Z_: & AZ= ‡mU b = ‡m· H$aU.293) AZb: & AZbm` Z_: & AZ= ‡mU b = ‡m· H$aU.293) AZb: & AZbm` Z_: & AZ= ‡mU b = ‡m· H$aU.293) AZb: & AZbm` Z_: & AZ= ‡mU b = ‡m· H$aU.

odúmVrb d earamVrb M°V›`, VO oHß$dm Aær. hm AJ≥r gOrdmVrb gd©hmbMmbr_mJrb ‡mUVÀdmbm YmaU H$aVm. ¯m H$maUmÒVd Aoæ[yOm ^∫$rZ H$brOmV. oh_[mVm¿`m ‡XemV d H$mimV Va AJ≥r ÂhUO gßajH$ A^` XUmadaXmZM.KZKma Aa `mV AJ≥r ÂhUO _ZwÓ`‡m `mZm _mR>m AmYmaM. Vwbm odZ_´Ao^dmXZ Agm.

294) H$m_hm & H$m_‹Z Z_: &294) H$m_hm & H$m_‹Z Z_: &294) H$m_hm & H$m_‹Z Z_: &294) H$m_hm & H$m_‹Z Z_: &294) H$m_hm & H$m_‹Z Z_: &

MamMam¿`m JVr_mJrb ‡aUm, emarnaH$, AmoW©H$, amOH$s`, ]m°o’H$, _mZogH$,^mdoZH$, AmH$mßjm d ^mJ¿N>m ¯m gmË`mßMm H$maH$ Vy Amhg AmoU ¯m gdm™daodO` o_idyZ d°`o∫$H$, gßHw$oMV B¿N>m-AmH$mßjm, Amg∫$s d H$Î[ZmßMm hm_ `ÃH$adyZ ^∫$mßZm ÒdV:_‹` g_ag H$Í$Z KUmamhr Vy Amhg. ÂhUyZ Vwbm H$m_hmH$m_hmH$m_hmH$m_hmH$m_hm(B¿N>Mm Zme H$aUmam) ÂhUVmV. Vwbm H•$Vk ‡oU[mV AgmV.

295) H$m_H•$V≤$& H$m_H•$V Z_:$&295) H$m_H•$V≤$& H$m_H•$V Z_:$&295) H$m_H•$V≤$& H$m_H•$V Z_:$&295) H$m_H•$V≤$& H$m_H•$V Z_:$&295) H$m_H•$V≤$& H$m_H•$V Z_:$&

‡À`H$ B¿N>m h _ybV: VwPM È[ Amh. ‡À`H$ VËhMr ^mJdmgZm, Vi_i, ‡_odah, _rbZ, AmV© AmT>, oOkmgm hr gmar VwPrM È[ AmhV. ÂhUyZ Vy H$m_H•$Vy

Page 76: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 76 &&

Amhg. VwP _bm AIßS> Ò_aU amhm AmoU Vwbm oZaßVa Z_Z Agm.

296) H$m›V: & H$mßVm` Z_: &296) H$m›V: & H$mßVm` Z_: &296) H$m›V: & H$mßVm` Z_: &296) H$m›V: & H$mßVm` Z_: &296) H$m›V: & H$mßVm` Z_: &

Vw¬`m Xe©ZmZ CÀH$Q>, AßV:H$aU CMß]iyZ Q>mH$Uma ^md CÀ[fi hmVmV, AßVb©`d Vmb oZ_m©U hmVm. AmÀ_gßJrVm¿`m bhar gwgß]’[U d _YwaVZ gdm™Jr ^aVmVÂhUyZ Vwbm H$mßV:H$mßV:H$mßV:H$mßV:H$mßV: ÂhUOM gwßXa oHß$dm$ jwÎbH$ gwIXw:ImßMr OZZr Or _m`m oVMm[Vr ÂhUVmV. OrdZ gm°X`m©Mm _hmXYr Aem Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

297) H$m_: & H$m_m` Z_: &297) H$m_: & H$m_m` Z_: &297) H$m_: & H$m_m` Z_: &297) H$m_: & H$m_m` Z_: &297) H$m_: & H$m_m` Z_: &

gmË`m MamMamMr AmÀ_kmZmMr, Vw¬`m ‡m·rMr AßoV_ d _yi B¿N>m Or À`mßZm[wÓH$iXm H$iV Zmhr, [U H$m`©aV AgV. AmoX_ g_mO VwPr (gÀ`mMr) H$Î[ZmH$arV Ag. [wT> À`mßZm Vw¬`m JwUmßMr AÒ[Ô> OmUrd e„XÈ[mV Pmbr. [wT> Vw¬`md°oúH$ ÒdÈ[mM Xe©Z odMmamß_Yrb Ò[Ô>V¿`m È[mV Pmb. _J AZw^yVr Pmbr.ZamMm Zmam`U ]Z `mMr AdÒWm _ZwÓ`mZ JmR>br. _mZdmbm g_Oy bmJb H$r_•JOimM AgU, Òd[≥mM AgU, mgmM AgU, H$Î[ZM AgU, Ag Ag `mMododY ‡H$ma AgVmV. oÒWa JmS>rM AgU, MmbÀ`m JmS>rM AgU, odOM AgUAghr Ag `mM ‡H$ma AgVmV. À`mM‡_mU eara, ^mdZm, AZw^d `mßM AgUhrdJdJi Amh. AmÀ_km›`mß¿`m _wImZ Vy dmaßdma XmIdyZ oXb H$r AmÀ_È[r AemVwP AoÒVÀd hM gdm©oYH$ gÀ` d gŒmmÈ[r AoÒVÀd Amh AmoU Am_¿`m VWmH$oWVOmJ[Ur O gÀ` mgV À`mM AgU h Vw¬`m Ag `m¿`m VwbZ_‹ [mH$i, N>m`mdVAmoU ´m_H$ Amh. VgM V–x[V¿`m ‡MrVr¿`m VwbZ_‹ BVa gd© AZw d dadaM,CWi AmoU \$gd AmhV. Vy AmoU Vw¬`m AZw^yVrÏ`oVoa∫$ BVa H$mhrhr [ma_moW©H$([a_ AW©[yU©, ‡JÎ^) gÀ` Zmhr. Ï`∫$r d g_mOmbm oXem XUmar V–x[VMr,AmÀ_‡MrVrMr AmT> ( H$m_:H$m_:H$m_:H$m_:H$m_:) ÂhUO VwPßM È[ Amh. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

218) H$m_‡X: & H$m_‡Xm` Z_: &218) H$m_‡X: & H$m_‡Xm` Z_: &218) H$m_‡X: & H$m_‡Xm` Z_: &218) H$m_‡X: & H$m_‡Xm` Z_: &218) H$m_‡X: & H$m_‡Xm` Z_: &

gßHw$oMV AoÒVdmMm À`mJ H$ÈZ ¡`m¿`mV ÒdV:bm odaKiy ⁄md, Agm ¡`m¿`mgdV ÒdV:bm g_[©U H$a `mMr B¿N>m Yamdr d ¡`m¿`m g_r[VMr AmH$mßjm YamdrAgm ÂhUyZ Vwbm H$m_‡X: ÂhUVmV. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

299) ‡^w: & ‡^d Z_: &299) ‡^w: & ‡^d Z_: &299) ‡^w: & ‡^d Z_: &299) ‡^w: & ‡^d Z_: &299) ‡^w: & ‡^d Z_: &

gdm™$¿`m AoÒVÀdmMm, ododY OmoUdmßMm, `m gd© gß`Ãm¿`m odH$mgmMm,AmoU H$mimMmhr Òdm_r VyM Amhg. ÂhUyZ Vwbm ‡ w: (emÒVm, AoY[Vr, gßMmbH$,

Page 77: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 77 &&

gŒmmYre, Aml`XmVm, gßajH$) ÂhUVmV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

`wJmoXH•$⁄wJmdVm$ Z°H$_m`m _hmeZ: &`wJmoXH•$⁄wJmdVm$ Z°H$_m`m _hmeZ: &`wJmoXH•$⁄wJmdVm$ Z°H$_m`m _hmeZ: &`wJmoXH•$⁄wJmdVm$ Z°H$_m`m _hmeZ: &`wJmoXH•$⁄wJmdVm$ Z°H$_m`m _hmeZ: &AX•Ì`m Ï`∫$È[¸ ghÛoOXZ›VoOV≤ &&AX•Ì`m Ï`∫$È[¸ ghÛoOXZ›VoOV≤ &&AX•Ì`m Ï`∫$È[¸ ghÛoOXZ›VoOV≤ &&AX•Ì`m Ï`∫$È[¸ ghÛoOXZ›VoOV≤ &&AX•Ì`m Ï`∫$È[¸ ghÛoOXZ›VoOV≤ &&

300) `wJmoXH•$V≤ & `wJmoXH•$V Z_: &300) `wJmoXH•$V≤ & `wJmoXH•$V Z_: &300) `wJmoXH•$V≤ & `wJmoXH•$V Z_: &300) `wJmoXH•$V≤ & `wJmoXH•$V Z_: &300) `wJmoXH•$V≤ & `wJmoXH•$V Z_: &

Vw¬`m_wi H$mi, H$mim_wi H$mi_oh_m, H$mi_ohÂ`m_wi `wJ, `wJmß_wi g•Ô>r dg_mOmVrb CÀH´$m›Vr, `m `wJmßZwgma AmoU À`mß¿`m d°oeÔ>`mßZwgma ZrVroZ`_ dB©úa gmYZM oZ`_, [’Vr BÀ`mXr R>aVmV. ÂhUyZ Vwbm ( wJmßMm oZ_m©Vm) wJmoXH•$V`wJmoXH•$V`wJmoXH•$V`wJmoXH•$V`wJmoXH•$V≤ÂhUVmV. Vwbm eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

301)`wJmdV©: & `wJmdVm©` Z_: &301)`wJmdV©: & `wJmdVm©` Z_: &301)`wJmdV©: & `wJmdVm©` Z_: &301)`wJmdV©: & `wJmdVm©` Z_: &301)`wJmdV©: & `wJmdVm©` Z_: &

`wJmßM `U d OmU, À`mßM odoeÔ> [oaUm_, OmoUdmMm odH$mg h gma H$mhr_ybV: VyM Amhg. H$maU Vy H$mbmVrV Agm H$mbMH´$mßMm Òdm_r Amhg. VwbmgmXa Ao^dmXZ Agm.

302) Z°H$_m`: & Z°H$_m`m` Z_: &302) Z°H$_m`: & Z°H$_m`m` Z_: &302) Z°H$_m`: & Z°H$_m`m` Z_: &302) Z°H$_m`: & Z°H$_m`m` Z_: &302) Z°H$_m`: & Z°H$_m`m` Z_: &

AßVoajmV ´_U H$aUma H$mQ>`dYr Vma, AmH$meJßJm AmoU AßVami, AdH$me,H$mi hm odúmMm [gmam ÂhUO VwP AmodÓH$ma AmhV. ¯m AmodÓH$mamßZm _ybVŒdd gß[yU© gÀ` g_OyZ amhU hrM Aod⁄m hm`. Vy `m¿`m AVrV d Òdmo_ÀdmZamhVmg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

303) _hmeZ: & _hmeZm` Z_: & _hV≤ AeZß `Ò` g: &303) _hmeZ: & _hmeZm` Z_: & _hV≤ AeZß `Ò` g: &303) _hmeZ: & _hmeZm` Z_: & _hV≤ AeZß `Ò` g: &303) _hmeZ: & _hmeZm` Z_: & _hV≤ AeZß `Ò` g: &303) _hmeZ: & _hmeZm` Z_: & _hV≤ AeZß `Ò` g: &

gma —Ì`m—Ì` odú (_m`m) goÉXmZßXKZ Aem Vw¬`m_‹` odÍ$Z OmV. VgM`m odúmMm AZw^dXIrb Vw¬`m AoÒVÀdm¿`m OmoUdZ _ZwÓ` oZ^©`, gwaojV,CXma, gmohÓUw AmoU g_W© ]Zy eH$Vm AmoU Vw¬`m H•$[Z odúH$Î`mU gm‹` H$ÈeH$Vm. gßHw$oMV bm^mgmR>r AZw>mZ, d´Vñd°H$Î`, XdñXdÒH$r, hm_ñhdZ H$aUÂhUO ÒdV:¿`m ]m°o’H$ AmoU _mZogH$, emaroaH$ d AmoW©H$ e∫$rMm J°adm[ahm`. odúH$Î`mUH$mar JwUmßMm CJ_ Aem Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

304) A—Ì`: & A—Ì`m` Z_: &304) A—Ì`: & A—Ì`m` Z_: &304) A—Ì`: & A—Ì`m` Z_: &304) A—Ì`: & A—Ì`m` Z_: &304) A—Ì`: & A—Ì`m` Z_: &

odembÀd, gy˙_Àd, VabÀd, CfiVmdÒWm ¯m gd©M ]m]VrV l> d –Ô>mAgÎ`mZ Vwbm [mhU dm OmUU Ae∑` Amh. –Ô>m hm "—Ì`' ]ZV Zmhr. oHß$dm Vbm[mhUmam V–x[ PmÎ`mZ dJim CaV Zmhr ÂhUyZ Vwbm gßHw$oMV AoÒVÀd dJi R>dyZ"[mhUmam' Hw$UrM Zmhr. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

Page 78: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 78 &&

305) AÏ`∫$È[: & AÏ`∫$È[m` Z_: & oHß$dm Ï`∫$È[: & Ï`∫$È[m` Z_: &305) AÏ`∫$È[: & AÏ`∫$È[m` Z_: & oHß$dm Ï`∫$È[: & Ï`∫$È[m` Z_: &305) AÏ`∫$È[: & AÏ`∫$È[m` Z_: & oHß$dm Ï`∫$È[: & Ï`∫$È[m` Z_: &305) AÏ`∫$È[: & AÏ`∫$È[m` Z_: & oHß$dm Ï`∫$È[: & Ï`∫$È[m` Z_: &305) AÏ`∫$È[: & AÏ`∫$È[m` Z_: & oHß$dm Ï`∫$È[: & Ï`∫$È[m` Z_: &

H$_~o–` , kmZ|o–`, _Z, ]w’r, AhßH$ma BÀ`mXr H$mUÀ`mhr gmYZmZ VwPr WQ>‡MrVr oHß$dm$ ‡À`` V Zmhr. H$di V›_` PmbÎ`mßZm gßHw$oMV Ï`∫$r ÂhUyZ Vwbmg_o[©V PmbÎ`mßZm, dJi AoÒVÀd Z amohbÎ`mßZmM Vy OmUdVmg. "oXgVmg'.Vwbm _Z:[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

306) ghÛoOV≤ & ghÛoOV Z_: &306) ghÛoOV≤ & ghÛoOV Z_: &306) ghÛoOV≤ & ghÛoOV Z_: &306) ghÛoOV≤ & ghÛoOV Z_: &306) ghÛoOV≤ & ghÛoOV Z_: &

Vy gma H$mhr qOH$bb Amhg. VgM Vw¬`mer g_ag Pmbb gd© ^∫$ hrZ dA›`mÊ` d•Œmr, Xh]w’r d AhßH$mamda odO` o_idVmV. Vw¬`mM H•$[Z V ew’,oZÒ[•h d oZ:[j[mVr hmVmV. Vw¬`mMaUr _bm oZaßVa ZV_ÒVH$ amhy X.

307)AZ›VoOV≤ & AZßVoOV Z_: &307)AZ›VoOV≤ & AZßVoOV Z_: &307)AZ›VoOV≤ & AZßVoOV Z_: &307)AZ›VoOV≤ & AZßVoOV Z_: &307)AZ›VoOV≤ & AZßVoOV Z_: &

gmaß odú h H$m`©ñH$maU mdm_‹` ]gd `mMm IQ>mQ>m[ H$Î`mZßVa ( Om Vw¬`mB¿N>Z e∑` hmVm) h odú ÂhUO H$di VwPr brbm Amh h EH$_d gÀ` Amh mMr‡MrVr `V. À`mM‡_mU Aer brbm H$aUmam Vy AIßS> Zh_rM odO`r hmVmg `mMr[w›hm [w›hm ‡MrVr `V. JyT>aÂ` d H$mÏ`mÀ_ Aem Vw¬`m AIßS> odO`r gm_œ`m©bmgmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

BÔ>m odoeÔ> : oeÔ>Ô>: oeI S>r Zhwfm d•f: &BÔ>m odoeÔ> : oeÔ>Ô>: oeI S>r Zhwfm d•f: &BÔ>m odoeÔ> : oeÔ>Ô>: oeI S>r Zhwfm d•f: &BÔ>m odoeÔ> : oeÔ>Ô>: oeI S>r Zhwfm d•f: &BÔ>m odoeÔ> : oeÔ>Ô>: oeI S>r Zhwfm d•f: &H´$mYhm H´$mYH•$ÀH$Vm© odú]mhw_©hrYa: &&H´$mYhm H´$mYH•$ÀH$Vm© odú]mhw_©hrYa: &&H´$mYhm H´$mYH•$ÀH$Vm© odú]mhw_©hrYa: &&H´$mYhm H´$mYH•$ÀH$Vm© odú]mhw_©hrYa: &&H´$mYhm H´$mYH•$ÀH$Vm© odú]mhw_©hrYa: &&

308) BÔ>:& BÔ>m` Z_: &308) BÔ>:& BÔ>m` Z_: &308) BÔ>:& BÔ>m` Z_: &308) BÔ>:& BÔ>m` Z_: &308) BÔ>:& BÔ>m` Z_: &

[maß[moaH$ `kmV AmdmhZ H$bbr XdVm. A›` —Ô>rZ ohVH$maH$ Ag ‡_mMb˙` H$iV, ZH$iV gd© OmoVY_m©¿`m d odMmamß¿`m bmH$mßH$Sy>Z ododY ‡H$maVwPrM ^∫$r hmV. "" gd© Xd Z_ÒH$ma: H$edß ‡oV J¿N>oV &'' Vw¬`m ^∫$rZ d Vw¬`mH•$[ZM ""dgwY°dHw$Qwß>]H$_≤'' hr H$Î[Zm d d°oúH$ gßÒH•$Vr ‡À`jmV, AmMaUmV D$eH$V. H$maU gßÒH•$VrM _yi ‡JÎ^ [amÒ[eu$ OmoUdV Amh Or Vw¬`m Ò_aUmZM‡m· hmV. Vwbm AZ›`^mdmZ Z_Z Agm.

309) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: &309) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: &309) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: &309) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: &309) odoeÔ>: & odoeÔ>m` Z_: &

Vy odoeÔ> ÂhUO gdm™V`m©_r dgUmam Agm Amhg. [ßaVw m Vw¬`m AßV`m©_rÀdmMrOmUrd, _Zm¿`m ÒWybÀdm_wi, e„Xm¿`m (_`m©oXV ]w’rbm H$iUmË`m) AWm©VMAS>Hy$Z $[S> `mMm Òd^mdm_wi, ^∫$mbm gVV amhU AÀ`ßV H$R>rU Amh. Vw¬`moZaßVa Ò_aUmV Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

Page 79: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 79 &&

310) oeÔ>Ô>: & oeÔ>Ô>m` Z_: & oeÔ> BÔ>: `Ò` g: &310) oeÔ>Ô>: & oeÔ>Ô>m` Z_: & oeÔ> BÔ>: `Ò` g: &310) oeÔ>Ô>: & oeÔ>Ô>m` Z_: & oeÔ> BÔ>: `Ò` g: &310) oeÔ>Ô>: & oeÔ>Ô>m` Z_: & oeÔ> BÔ>: `Ò` g: &310) oeÔ>Ô>: & oeÔ>Ô>m` Z_: & oeÔ> BÔ>: `Ò` g: &

oeÔ> ÂhUO kmZr. À`mßMm o‡` ÂhUyZ oeÔÔ>:oeÔÔ>:oeÔÔ>:oeÔÔ>:oeÔÔ>: gmË`m odúmÀ_H$ Eú`m©Mm oZ`ßVmd ÂhUyZ Iam Eú`©dmZ VyM Amhg h À`mßZmM H$iVß. À`m_wi À`mßMm AmMmaodMmaew– B¿N>mñAmH$mßßßjmß[mgyZ _w∫$, Aob· d ÒdVßà amhVm d À`mßM AoÒVÀd Vw¬`mer^∏$_[U d AVwQ>VZ oZJoS>V amhV. ¯m km›`mßZm kmZ XUmam d À`mßM AmMmañodMma g_r[VZ d ‡_mZ oZ ßoÃV H$aUmam. Aem Vw¬`mMaUr gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

311 ) oeIßS>r & oeIßoS>Z Z_: &311 ) oeIßS>r & oeIßoS>Z Z_: &311 ) oeIßS>r & oeIßoS>Z Z_: &311 ) oeIßS>r & oeIßoS>Z Z_: &311 ) oeIßS>r & oeIßoS>Z Z_: &

gJwU È[mV _mamM [rg ( _ma ÂhUO od⁄M/gaÒdVrM dmhZ. _mamM [rg hod⁄M oM›h.) S>m∑`mda YmaU H$aUmam. VyM kmZ`mJmXt>Mm ‡UVm Amhg. `mJr^∫$mßMr ‡km H$mÏ`mVyZ VwPrM [yOm H$aV. Vwbm eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

312) Zhwf: & Zhwfm` Z_: &312) Zhwf: & Zhwfm` Z_: &312) Zhwf: & Zhwfm` Z_: &312) Zhwf: & Zhwfm` Z_: &312) Zhwf: & Zhwfm` Z_: &

]ßYZ. [maß[moaH$ AWm©Z Bß–[Xr odamO_mZ hmUmam Zhwf d À`mMr ‡^m. dJiÁm—Ô>rZ Bß–=_Z. AZ≤ _Zmb` hmVmM ‡H$Q> hmUmam, Agmhr AW© hmD$ eH$b. ∫$mßZmÀ`mß¿`m Aod⁄Z (dmgZm/^mdZm/odMma `mß¿`m ¤ma) ]mßYUmam AmoU À`mß¿`mgX≤gX≤oddH$m¤ma (ÒdV:er EH$È[ H$Í$Z) _w∫$ H$aUmam VyM Amhg. XwgË`m —Ô>rZÒdV:¿`mM _m`Z dÔ>rbm Jbbm Agmhr AW© hmVm. Vwbm eVe: ‡oU[mV AgmV.

313) d•f:$& d•fm` Z_:$& d•fm oh ^JdmZ Y_©:$&313) d•f:$& d•fm` Z_:$& d•fm oh ^JdmZ Y_©:$&313) d•f:$& d•fm` Z_:$& d•fm oh ^JdmZ Y_©:$&313) d•f:$& d•fm` Z_:$& d•fm oh ^JdmZ Y_©:$&313) d•f:$& d•fm` Z_:$& d•fm oh ^JdmZ Y_©:$&

ApÒVÀdmMm oZ`_. H•$[Mm AIßS> dfm©d H$aUmam _hmXmVm. OmoUd¿`mCÀH´$mßVrMm [na[mf d À`m¤ma [aÒ[amß_Yrb CXmŒm ‡_ odH$ogV H$aUmam. OrdemÛr`CÀH´$mßVrM A‰`mgH$, À`m CÀH´$mßVr¿`m _wimer AgbÎ`m ¯m H$mbmVrV ‡aUH$S>/`ßÃUH$S> H$iV-ZH$iV Xwb©j H$aVmV. dmÒVodH$ CÀH´$mßVrM H$maU, ßÃUm d hVyhrVyM Amhg. A›` —Ô>rZ, MamMamM _yi ÒdÍ$[ d oZ`ßÃH$ _yi VŒd ÂhUO Y_©(d•f:) VyM Amhg. Hy$Q>ÒW d AßV]m©¯ gd©Ã Y_©Í$[ AgUmË`m Vwbm AIßS> Z_ZAgm.

314) H´$mYhm$& H´$mYK´ Z_:$&314) H´$mYhm$& H´$mYK´ Z_:$&314) H´$mYhm$& H´$mYK´ Z_:$&314) H´$mYhm$& H´$mYK´ Z_:$&314) H´$mYhm$& H´$mYK´ Z_:$&

gd© md^mdZmßMm d ÂhUyZ H´$mYmMmhr CJ_ AmoU m OmoUdZ H´$mYmM WmW©Í$[ OmUdyZ XUmam d AIarg AoZ`ßoÃV H´$mYmM CÉmQ>Z H$aUmam VyM Amhg.Vw¬`m MaUr _ÒVH$ pÒWa amhm.

Page 80: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 80 &&

315) H´$mYH•$ÀH$Vm©$& H´$mYH•$ÀH$Ã Z_:$&315) H´$mYH•$ÀH$Vm©$& H´$mYH•$ÀH$Ã Z_:$&315) H´$mYH•$ÀH$Vm©$& H´$mYH•$ÀH$Ã Z_:$&315) H´$mYH•$ÀH$Vm©$& H´$mYH•$ÀH$Ã Z_:$&315) H´$mYH•$ÀH$Vm©$& H´$mYH•$ÀH$Ã Z_:$&

gd© jw–Àdm¿`m odamYmV dmQ>Mmb H$a `mg ‡aH$ Agm XwÔ>X_ZH$mar, oZ:ÒdmW©d gmoŒdH$ amJ Vw¬`m[mgyZM Ò\w$aVm. ¯m Í$[mZ ˆX`mV dgUmam Vy ^∫$mßM hrZÀdAmoU gßHw$oMV[Um ZÔ> H$aVmg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

316) odú]mh˛:$& odú]mhd Z_:$&316) odú]mh˛:$& odú]mhd Z_:$&316) odú]mh˛:$& odú]mhd Z_:$&316) odú]mh˛:$& odú]mhd Z_:$&316) odú]mh˛:$& odú]mhd Z_:$&

gma odú AmoU Ï`∫$sM ApÒVÀd hr Vw¬`m C[mßJm‡_mU (hmV) AmhV. odúearaAmoU gOrdmßM Xh `mVrb _hmZ≤ M°V›` Vy AgyZ Vw¬`m M°V›`_` A_•VHwß$^m¿`mAj` H•$[mXmZmZM odúH$Î`mU hmD$ eH$V. qH$]h˛Zm V–x[Vm hM gßHw$oMV d jw–^´_mß¿`m Jwbm_rVyZ gÀ` Aem VwPr ‡MrVr hrM Iar _w∫$s d H$Î`mUdÒWm hm`.oZ:ÒdmW© C[H$ma, XmZ, gdm, H$m`©, odMma, `mOZm ¯mß¿`mhr X]mdmVyZ _w∫$s Vw¬`m‡MrVrZ e∑` hmV. ´_ ÒdmWu Agm (selfish illusion) dm oZ:ÒdmWu (selflessillusion) H´y$aVm[yU© Agm dm X`m–©, À`mMr [naUVr gÀ`m¿`m ‡MrVrV hmU hMH$Î`mUmM, gmd©oÃH$ CÀWmZmM d d°oúH$ H´$mßVrM ÒdÍ$[ hm`. gmfl`m mfV g_OyZø`m`M Va d°oúH$ H$Î`mUH$mar, H´$mßVrMm ‹`mg hVy, gmYZ AmoU ÒdÍ$[ `mßM[naUV ÒdÍ$[ ÂhUO VwP Zm_Ò_aU d V–x[Vm Amh. Vwbm eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

317) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&317) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&317) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&317) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&317) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&

_hr ÂhUO [yOm, [•œdr, Jm` BÀ`mXr. [yOm ‡m· H$aUmam VgM [•œdrbm AmYmaXUmam ÂhUyZ Vwbm _hrYaï ÂhUVmV. VgM JmB©bm AmYma (gßajU XUmam ) VyMAmhg. JmB©[mgyZ o_iUma [ßMJÏ` (Jm_`, XyY, Jm_yÃ, Vy[, Xhr, JmamMZ BÀ`mXr.) AmoU JmB©Mr emßV d•Œmr h odef JwUhr Vw¬`m[mgyZM CÀ[fi Pmb AmhV.À`mM‡_mU ‡b`H$mbr oeÓ`mßZm AmYma XUmË`m [d©VmßZmhr _hrYaï _hrYaï _hrYaï _hrYaï _hrYaï ÂhUVmV.AZßV È[mZr ‡JQ> hmUmË`m Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

A¿`wVï ‡oWVï ‡mUï ‡mUXm dmgdmZwOï$&A¿`wVï ‡oWVï ‡mUï ‡mUXm dmgdmZwOï$&A¿`wVï ‡oWVï ‡mUï ‡mUXm dmgdmZwOï$&A¿`wVï ‡oWVï ‡mUï ‡mUXm dmgdmZwOï$&A¿`wVï ‡oWVï ‡mUï ‡mUXm dmgdmZwOï$&A[mß oZoYaoY>mZ_‡_Œmï ‡oVo>Vï$&&A[mß oZoYaoY>mZ_‡_Œmï ‡oVo>Vï$&&A[mß oZoYaoY>mZ_‡_Œmï ‡oVo>Vï$&&A[mß oZoYaoY>mZ_‡_Œmï ‡oVo>Vï$&&A[mß oZoYaoY>mZ_‡_Œmï ‡oVo>Vï$&&

318) A¿`wVï$& A¿`wVm` Z_ï$&318) A¿`wVï$& A¿`wVm` Z_ï$&318) A¿`wVï$& A¿`wVm` Z_ï$&318) A¿`wVï$& A¿`wVm` Z_ï$&318) A¿`wVï$& A¿`wVm` Z_ï$&

ÒIbZerbVm, odH$madeVm, A›`m`]w’r, ‡_mXerbVm, jU^ßJwaÀd,Xw]i[Um, [am^d, hmZr `mß¿`m AVrV Agm Vy EH$_d [odÃV_ B©úa Amhg. VwbmgmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

Page 81: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 81 &&

319) ‡oWVï$& [´oWVm` Z_ï $&319) ‡oWVï$& [´oWVm` Z_ï $&319) ‡oWVï$& [´oWVm` Z_ï $&319) ‡oWVï$& [´oWVm` Z_ï $&319) ‡oWVï$& [´oWVm` Z_ï $&

MamMmbm AßV]m©¯ Ï`m[Umam d AmÀ_kmZr ^∫$mß¿`m [yOm, ÒVwVr,C[mgZm dBVa bmH$H$Î`mUH$mar H$m`m©Z odú^amV gdm©V ‡og‹X Agm.Vwbm odZ_´ Ao^dmXZAgm.

320)‡mUï $& ‡mUm` Z_ï $&320)‡mUï $& ‡mUm` Z_ï $&320)‡mUï $& ‡mUm` Z_ï $&320)‡mUï $& ‡mUm` Z_ï $&320)‡mUï $& ‡mUm` Z_ï $&

H$mbmVrV Aem ‡mUe∫$s¿`m¤ma odúmVrb d odefVï gOrdmVrb AodaVÒ[ßXZmMm H$Vm© d oZ`ßVm. Aod⁄¿`m AYrZVVyZ dJdJ˘`m _mJm©Zr ÒdmYrZVm‡m· PmbÎ`m AmÀ_gmjmÀH$mar ^∫$mßZm ¯mM Ò[ßXZmM gya oZÒgr_ AmZßX AmoUg_mYmZ XVmV.

321) ‡mUXï$& $‡mUXm` Z_ï $&321) ‡mUXï$& $‡mUXm` Z_ï $&321) ‡mUXï$& $‡mUXm` Z_ï $&321) ‡mUXï$& $‡mUXm` Z_ï $&321) ‡mUXï$& $‡mUXm` Z_ï $&

‡mUe∫$sMmXmVm ÂhUyZ Vwbm ‡mUXï.‡mUXï.‡mUXï.‡mUXï.‡mUXï. VyM gmË`m odúmbm ‡mUmdmQ> MVZmXVmg.Vw¬`m H$•[Z ‡mUm`m_,‡mUYmaUm BÀ`mXt¤ma Vw¬`m ApÒVÀdmMr odbm^Zr`‡MrVr `V, VgM jw– Amem-AmH$mßjm gß[yZ OmVmV. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

322) dmgdmZwOï$& dmgdmZwOm` Z_ï$&322) dmgdmZwOï$& dmgdmZwOm` Z_ï$&322) dmgdmZwOï$& dmgdmZwOm` Z_ï$&322) dmgdmZwOï$& dmgdmZwOm` Z_ï$&322) dmgdmZwOï$& dmgdmZwOm` Z_ï$&

H$Ì`[ d AmmoXVr `mßM Bß–mZßVaM oV›hr OJmßZm Ï`m[yZ CaUma dm_Z h A[À`.VmoŒdH X•Ô>`m Bß– ÂhUO _Z d dm_Z ÂhUO _ZmZßVaM VŒd, B©ÌdaÓUm, O gwfw·r,ÒdflZ d OmJ•Vr ¯m oV›hr AdÒWmßZm qOH$V. _ZmMm odb` ¡`mV hmVm Aem VwbmoZaßVa Z_Z Agm.

323) A[mß oZoYï$& A[mß oZY` Z_ï$&323) A[mß oZoYï$& A[mß oZY` Z_ï$&323) A[mß oZoYï$& A[mß oZY` Z_ï$&323) A[mß oZoYï$& A[mß oZY` Z_ï$&323) A[mß oZoYï$& A[mß oZY` Z_ï$&

‡mU, A[mZ, Ï`mZ, CXmZ d g_mZ `m [mM dm`ßy[°H$r A[mZ dm`wM ÒWmZ dHwß$S>obZr e∫$s VyM Amhg. A›` —Ô>rZ Oo_Zrdarb g_w–, Vbmd, Oo_Zr¿`mAmVrb Pa, earamßVJ©V Ob, ododY Ò\$oQ>H$mßVJ©V Ob dJ°a|M _ybÒWmZ VyM gd©_hm^yVmßMmM CJ_ Aem Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

324) AoY>mZ_≤$& AoY>mZm` Z_ï$&324) AoY>mZ_≤$& AoY>mZm` Z_ï$&324) AoY>mZ_≤$& AoY>mZm` Z_ï$&324) AoY>mZ_≤$& AoY>mZm` Z_ï$&324) AoY>mZ_≤$& AoY>mZm` Z_ï$&

gd© [ßM_hm^yV, V›_mÃ, ]w’r, AhßH$ma, _hV≤, BÀ`mXr MamMamßMm AoY>mVm VyAmhg. h gma H$mhr Vw¬`m_wiM, C[mXmZ ÂhUyZ Amh. hr OmUrd d VÇm›`^o∫$[yd©H$ gd©Òd Vw¬`mMaUr g_o[©V Agm.

Page 82: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 82 &&

325) A‡_Vï$& A‡_Œmm` Z_ï$&325) A‡_Vï$& A‡_Œmm` Z_ï$&325) A‡_Vï$& A‡_Œmm` Z_ï$&325) A‡_Vï$& A‡_Œmm` Z_ï$&325) A‡_Vï$& A‡_Œmm` Z_ï$&

d|Yi[Um, gwÒV[Um, _ßX[Um, Pm[, Amig dJ°a AoO]mV Zgbbr AmoUXjVm, OmJÈH$Vm, gmdY[Um, AmZßX, Z_´Vm Agbbr OmoUdMr AÀ wÉ AdÒWm.¯m gXm VOÒdr d CfiV Aem Vw¬`m AdÒW¤mam odúoZ`_ gßMmobV hmVmV. Vw¬`mH•$[Z [amÒ[eu AßVï‡km OmJ•V hmV d VwPm gmjmÀH$ma hmVm. Vwbm AIßS> Z_ZAgm.

326) ‡oVo>Vï$& ‡oVo>Vm` Z_ï$&326) ‡oVo>Vï$& ‡oVo>Vm` Z_ï$&326) ‡oVo>Vï$& ‡oVo>Vm` Z_ï$&326) ‡oVo>Vï$& ‡oVo>Vm` Z_ï$&326) ‡oVo>Vï$& ‡oVo>Vm` Z_ï$&

ÒdÈ[r H$m`_ odamO_mZ AgUmam, H$YrM Z T>iUmam. H$mUÀ`mhr H$maUmZ‡^modV qH$dm odMobV Z hmUmam. Vw¬`m [m`mer Z_´ Ao^dmXZ Agm.

ÒH$›Xï ÒH$›XYam Yw`m| daXm dm`wdmhZï$&ÒH$›Xï ÒH$›XYam Yw`m| daXm dm`wdmhZï$&ÒH$›Xï ÒH$›XYam Yw`m| daXm dm`wdmhZï$&ÒH$›Xï ÒH$›XYam Yw`m| daXm dm`wdmhZï$&ÒH$›Xï ÒH$›XYam Yw`m| daXm dm`wdmhZï$&dmgwXdm ]•hX≤^mZwamoXXdï [wa›Xaï$&&dmgwXdm ]•hX≤^mZwamoXXdï [wa›Xaï$&&dmgwXdm ]•hX≤^mZwamoXXdï [wa›Xaï$&&dmgwXdm ]•hX≤^mZwamoXXdï [wa›Xaï$&&dmgwXdm ]•hX≤^mZwamoXXdï [wa›Xaï$&&

327) ÒH$›Xï$& ÒHß$Xm` Z_ï$&327) ÒH$›Xï$& ÒHß$Xm` Z_ï$&327) ÒH$›Xï$& ÒHß$Xm` Z_ï$&327) ÒH$›Xï$& ÒHß$Xm` Z_ï$&327) ÒH$›Xï$& ÒHß$Xm` Z_ï$&

gß[yU© odúm_‹` A_•VÈ[mZ OrdZ ag__ H$aUma, Ûmdr H$aUma d dm`wÈ[mZOrdZ JoV_mZ d ewÓH$ H$ÈZ g_Vmb gmYUma ([ßM_hm^yVmßV`m©_rM ) _hmVŒd.gJwU È[m_‹` oedmMm [wà H$moV©H$` h VwPM È[. d°`o∫$H$ [mVirda _Z, oMŒmd•ŒmrBŒm`mXtMr MßMbVm Cfi`Z d _Zmb`Vhr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

328) ÒHß$XYaï$& ÒHß$XYam` Z_ï$&328) ÒHß$XYaï$& ÒHß$XYam` Z_ï$&328) ÒHß$XYaï$& ÒHß$XYam` Z_ï$&328) ÒHß$XYaï$& ÒHß$XYam` Z_ï$&328) ÒHß$XYaï$& ÒHß$XYam` Z_ï$&

gJwUÈ[m_‹` H$moV©H$`/g]´˜ `_ mMm o[Vm AmoU AÀ`wÉV_ Y_m©Mß oZYmZH|$–ÒWmZr ]miJUmam oed. VmoŒdH$—ÓQ>Ám odúY_m©M H|$– AmoU Ï`∫$sbm ¯m Y_©H|$–mer oZJoS>V R>dUma _hVŒd, _hŒm_ [wÈf VyM Amhg. ˆX`mßV`m©_r AgUmË`mVwbm AmXa[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

329) Yw`©ï$& Yw`m©` Z_ï$&329) Yw`©ï$& Yw`m©` Z_ï$&329) Yw`©ï$& Yw`m©` Z_ï$&329) Yw`©ï$& Yw`m©` Z_ï$&329) Yw`©ï$& Yw`m©` Z_ï$&

B©ÌdamMm dmhH$ ÂhUOM B©úar VŒd d VÇm›` Y_m©Mm, odúY_m©Mm, odúY_m©Mm,odúÏ`m[mamMm oZ`ßVm VyM Amhg. _hmgŒmmYre Aem Vwbm Z_´ ‡oU[mV AgmV.

330) daX:$& daXm` Z_:$&330) daX:$& daXm` Z_:$&330) daX:$& daXm` Z_:$&330) daX:$& daXm` Z_:$&330) daX:$& daXm` Z_:$&

O O gd©l> Amh, CŒm_mŒm_ Amh, CfiV _Zmߤma Bp¿N>b Jbb Amh, V KS>dyZAmUUmam odúmoY[Vr. Vwbm oeagmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

Page 83: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 83 &&

331) dm`wdmhZ:$& dm`wdmhZm` Z_:$&331) dm`wdmhZ:$& dm`wdmhZm` Z_:$&331) dm`wdmhZ:$& dm`wdmhZm` Z_:$&331) dm`wdmhZ:$& dm`wdmhZm` Z_:$&331) dm`wdmhZ:$& dm`wdmhZm` Z_:$&

_hm‡MßS> d AoVgy˙_ Í$[mZr odúmVrb ‡MßS> KS>m_mS>t‡_mUM gy˙_moVgy˙_hmbMmbr KS>dyZ AmUUmË`m AdhZ, ‡dhZ, oddhZ, [a_dhZ, C¤hZ, gßdhZAmoU [nadhZ ¯m gmV _ÈV≤ Í$[mßVrb dm`yMm ‡aH$ d dmhH$ (oZ`ßVm) Vy Amhg.Vwbm ^md[yU© Z_ÒH$ma AgmV.

332) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&332) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&332) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&332) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&332) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&

gd© [na_mUmßZr Ï`m· AmoU gd© [na_mUmßZm Ï`m[Umam. C[mgZm, gXmMaUAmoU odúmÀWmZ h H$di Vw¬`m AoY>mZmZM KSy> eH$VmV. Vw¬`m gßajUmVM [ma[Sy> eH$VmV. dgwXd[wà ]mbH•$ÓU (ÂhUyZ dmgwXd ) h VwP gJwU È[ hm`. ¯mAdVmam¤maM Vy OJX≤JwÈMr CŒmwßJ ^wo_H$m [ma [mS>bmg. Vwbm AßVïH$aU[yd©H$Ao^dmXZ Agm.

333) ]•hX≤^mZwï$& ]•hX≤^mZd Z_ï$&333) ]•hX≤^mZwï$& ]•hX≤^mZd Z_ï$&333) ]•hX≤^mZwï$& ]•hX≤^mZd Z_ï$&333) ]•hX≤^mZwï$& ]•hX≤^mZd Z_ï$&333) ]•hX≤^mZwï$& ]•hX≤^mZd Z_ï$&

gy`©, Mß–, Vma, AmH$meJßJm, gOrd, gOrdmß¿`m OmoUdm BÀ`mXr gmË`mßZmM°V›`_` d kmZ_` ‡H$me XUmam Vy, OUw H$mhr ghÛH$mQ>r gy`m©Mm g_yh Amhg.ÂhUyZ Vwbm ]•hX≤^mZwï]•hX≤^mZwï]•hX≤^mZwï]•hX≤^mZwï]•hX≤^mZwï _mR>m gy`© ÂhUVmV. _oWVmWm©Z [mhVm gy`m©[jm AoYH$CÉV_ Ag VwP ApÒVÀd Amh H$di _mR> ZÏh. Vwbm oZaßVa Z_Z Agm.

334) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&334) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&334) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&334) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&334) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&

gß[yU© odúm¿`m Amaß^r gd©‡W_ AgUmam Xd. ÂhUOM g•Ô>r¿`m CÀ[ŒmrM_hmH$maU. JrV_‹` dU©Z H$bÎ`m AúÀW d•jm¿`m _wimMmhr CJ_ ÂhUOhr VyMAmhg. gdm™Zm o‡` AgUmË`m d F$of_wZtH$Sy>Z [yoOÎ`m OmUmË`m Vw¬`m È[mbm_mP gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

335) [waßXaï$& [waßXam` Z_ï$&335) [waßXaï$& [waßXam` Z_ï$&335) [waßXaï$& [waßXam` Z_ï$&335) [waßXaï$& [waßXam` Z_ï$&335) [waßXaï$& [waßXam` Z_ï$&

Y_©odamYr VŒdmßM oZXm©bZ H$aUmam d Y_©[mfH$ VŒdmßM gßJm[Z H$aUmam, ÂhUO[wa›Xaï[wa›Xaï[wa›Xaï[wa›Xaï[wa›Xaï VgM [waßXaï[waßXaï[waßXaï[waßXaï[waßXaï ÂhUO ÒWyb d H$maUÈ[r earamßMm ÂhUOM Xh]w’r¿`m ododYAmodÓH$mamßMm Zme H$Í$Z ew’ d [odà AmÀ_kmZ XUmam. _mZdr gßÒH•$VrMm BoVhmg‡JVrH$S> OmUmam Amh H$s H$mbmVrV AdZVrH$S> OmUmam Amh ? H$s MH´$_` ?¯mM CŒma gßÒH•$VrMm ‡dmg H$mbmVrV H|$–mZwdVu Amh O D$‹d©Jm_r H´$mßVrVyZAoYH$moYH$mßZm ‡m· hmV amhV. Vwbm H•$Vk ‡oU[mV AgmV.

Page 84: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 84 &&

AemH$ÒVmaUÒVmaï eyaï em°naO©Zúaï$&AemH$ÒVmaUÒVmaï eyaï em°naO©Zúaï$&AemH$ÒVmaUÒVmaï eyaï em°naO©Zúaï$&AemH$ÒVmaUÒVmaï eyaï em°naO©Zúaï$&AemH$ÒVmaUÒVmaï eyaï em°naO©Zúaï$&AZwHy$bï eVmdV©ï [Ÿr [ŸoZ^jUï$&&AZwHy$bï eVmdV©ï [Ÿr [ŸoZ^jUï$&&AZwHy$bï eVmdV©ï [Ÿr [ŸoZ^jUï$&&AZwHy$bï eVmdV©ï [Ÿr [ŸoZ^jUï$&&AZwHy$bï eVmdV©ï [Ÿr [ŸoZ^jUï$&&

336) AemH$ï$& AemH$m` Z_ï$&336) AemH$ï$& AemH$m` Z_ï$&336) AemH$ï$& AemH$m` Z_ï$&336) AemH$ï$& AemH$m` Z_ï$&336) AemH$ï$& AemH$m` Z_ï$&

Aod⁄mO›` XwïI (emH$ ) Zgbbm. V–x[ PmÎ`mZ Y°`©, gm_œ`©, ÒdÍ$[kmZ dAmZßX o_iVm. Vw¬`m [m`mda oZaßVa bmQ>mßJU Agm.

337) VmaUï$& VmaUm` Z_ï$&337) VmaUï$& VmaUm` Z_ï$&337) VmaUï$& VmaUm` Z_ï$&337) VmaUï$& VmaUm` Z_ï$&337) VmaUï$& VmaUm` Z_ï$&

Aod⁄mO›`, jw– d gßHw$oMV gwIXwïImß¿`m ÂhUOM AgßÒH•$V hrZ Ao^ÈMr¿`mJVVyZ [ma H$ÈZ ZUmam ÂhUyZ VmaUïVmaUïVmaUïVmaUïVmaUï VyM AkmZ_ybH$ Aghm`Vm d AJoVH$Vm`mVyZ _w∫$ H$aUmam [m_H•$[miy VmaH$ Amhg. Vwbm _Zï[yd©H$ Z_Z Agm.

338) Vmaï$& Vmam` Z_ï$&338) Vmaï$& Vmam` Z_ï$&338) Vmaï$& Vmam` Z_ï$&338) Vmaï$& Vmam` Z_ï$&338) Vmaï$& Vmam` Z_ï$&

^∫$mmßZm kmZ_` D$‹d©Jm_r ]ZdUmam d XwïI_w∫$ H$aUmam Vy Amhg. Vy ^∫$mßZmVmaUmam AmoU À`mß¿`m¤ma ]’, _w_wjw, gmYH$ Aem gdm™Zm XwïIm¿`m ImB©VyZ VÍ$ZZUmam Amhg. Vw¬`m C[mgZ_wi d H•$[_wiM ^∫$ VabV_, gy˙_ d Vr˙U ]w’rAmoU oddH$ ‡m· H$aVm AmoU AßVÒW M[iVZ d Hw$ebVZ XwïIX odMma d odH$ma_mSy>Z H$mT>Vm. Vw¬`m ‡MrVrZ Vm AmZßX_` ]ZVm d BVamßZmhr AmZßX_` ]ZdVm.Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

339) eyaï$& eyam` Z_ï$&339) eyaï$& eyam` Z_ï$&339) eyaï$& eyam` Z_ï$&339) eyaï$& eyam` Z_ï$&339) eyaï$& eyam` Z_ï$&

kmZe∫$s, B¿N>me∫$s d oH´$`me∫$sM AWmßJ ^mßS>ma Agbbm Vy gd©l>odH´$_embr, eya Amhg. VwP Ò_aU Xw]i[Um d jw–Àdmda odO` o_id `mg Y°`©d Ò\y$Vu XV d XwÔ> e∫$s-‡d•Œmr AmoU Aem ‡d•Œmt_YyZ O›_bÎ`m g_mOKmVH$s—Ô>r, `mOZm AmoU H$madm`mßda g_W©[U _mV H$a `mMr j_Vm XV. H$mJXr dmKAmoU Iam dmK ¯mVrb \$aH$ ÂhUOM gd©gm_m›` VwPr ‡MrVr Zgbbr Ï`∫$sAmoU VwPr ‡MrVr AgbÎ`m Ï`∫$sVrb \$aH$ hm`. Vw¬`m ‡MrVrZ Ï`∫$s ^´m_H$ApÒVÀdmVyZ _w∫$ hmD$Z ÒdVï¿`m gÀ` ApÒVÀdmer g_ag hmV. Vwbm _Zm^mdZ_Z Agm.

340)em°naï $&em°a` Z_ï $&340)em°naï $&em°a` Z_ï $&340)em°naï $&em°a` Z_ï $&340)em°naï $&em°a` Z_ï $&340)em°naï $&em°a` Z_ï $&

gJwU È[mV eyagZ `mMm ZmVy. odÓUw, H•$ÓU, ]bam_ AmXr gmaXIrb VyMAmhg.eya Hw$imVbm ÂhUyZhr Vwbm em°naï em°naï em°naï em°naï em°naï ÂhUVmV.Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

Page 85: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 85 &&

341)OZúaï $& OZúam` Z_ï $&341)OZúaï $& OZúam` Z_ï $&341)OZúaï $& OZúam` Z_ï $&341)OZúaï $& OZúam` Z_ï $&341)OZúaï $& OZúam` Z_ï $&

O O CÀ[à hmVß, O›_mbm Vß,À`m À`m ‡À`H$ dÒVw_mÃmMm AßVÒW [a_úa. À`mgdm©Zm Vw¬`m H•$[Z VwPr (ÒdÒdÈ[mMr) OmUrd WmdH$me hmV d gma H$mhr VwbmM‡m· hmV. Vwbm _Zï[yd©H$ Ao^dmXZ Agm.

342) AZwHy$bï $& AZwHy$bm` Z_ï $&342) AZwHy$bï $& AZwHy$bm` Z_ï $&342) AZwHy$bï $& AZwHy$bm` Z_ï $&342) AZwHy$bï $& AZwHy$bm` Z_ï $&342) AZwHy$bï $& AZwHy$bm` Z_ï $&

Iam ghm`H$,gIm. gmË`m odúmMm AßVamÀ_m d oZ`ßVm AgÎ`mZ odúmMH$Î`mU H$aUmam (odH$mgmV gß[yU©[U ghmÊ`^yV hmUmam) odúo‡` [a_úa VyMAmhg. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

343) eVmdV©ï $& eVmdVm©` Z_ï $&343) eVmdV©ï $& eVmdVm©` Z_ï $&343) eVmdV©ï $& eVmdVm©` Z_ï $&343) eVmdV©ï $& eVmdVm©` Z_ï $&343) eVmdV©ï $& eVmdVm©` Z_ï $&

g•Ô>r_‹` [w›hm [w›hm AdVma KUmam, AmodÓH•$V hmUmam, earamß_‹` eH$S>mZmS>Ámß_YyZ ‡mUÈ[mZ dmhUmam AmoU odúmVrb bjmdYr È[mß_‹` dmdaUmam d`m¤ma Y_© ajU H$aUmam Vy Amhg. ÒdY_©kmZ, À`m¤ma oZH$m[ H$Î`mUH$marodúÏ`dÒWm AmodÓH•$V H$aU. hr VwPr brbmM Amh. Vwbm eVH$mQ>r ‡Um_ AgmV.

344) [Ÿr& [oŸZ Z_ï$&344) [Ÿr& [oŸZ Z_ï$&344) [Ÿr& [oŸZ Z_ï$&344) [Ÿr& [oŸZ Z_ï$&344) [Ÿr& [oŸZ Z_ï$&

eßI, MH´$, JXm, [X≤_ h gJwUÈ[m_‹` YmaU H$aUmam ÂhUyZ [Ÿr. gJwU È[mVhr Mma YmaU H$a `m_mJ, gmoŒdH$ OrdZmM ‡VrH$ YmaU H$aUmam, CÉ OmoUdMjà YmaU H$aUmam VgM CÉ OmoUdmßMm CJ_ d CX≤JmVm Ag gmßH$oVH$ AW© AmhV.^yV^odÓ`mMr qMVm o_Qy>Z d ^odÓ`mM kmZ hmD$Z VwPm ^∫$ oZp˚MV d gwaojVhmVm. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

345) [ŸoZ^jUï$& [ŸoZ^jUm` Z_ï$&345) [ŸoZ^jUï$& [ŸoZ^jUm` Z_ï$&345) [ŸoZ^jUï$& [ŸoZ^jUm` Z_ï$&345) [ŸoZ^jUï$& [ŸoZ^jUm` Z_ï$&345) [ŸoZ^jUï$& [ŸoZ^jUm` Z_ï$&

H$_im‡_mU ^mΩ`gyMH$ S>mi Agbbm. ^∫$mßM S>mihr Amerdm©X_`,^mΩ`gyMH$ H$aUmam. XwgË`m AWu EH$ [Ÿ ÂhUO 1000000000000000(gmim AßH$s gߪ`m ) ÂhUOM Agߪ` S>mi (earamVrV AdYmZ ) Agbbm d^∫$mßZm VgM ]ZdUmam. Vwbm eVeï ‡Um_ AgmV.

[ŸZm^m@aod›Xmjï [ŸJ^©: eara^•V$&[ŸZm^m@aod›Xmjï [ŸJ^©: eara^•V$&[ŸZm^m@aod›Xmjï [ŸJ^©: eara^•V$&[ŸZm^m@aod›Xmjï [ŸJ^©: eara^•V$&[ŸZm^m@aod›Xmjï [ŸJ^©: eara^•V$&_hoY©a≤ F$’md•’mÀ_m _hmjm JÈS>‹dOï$&&_hoY©a≤ F$’md•’mÀ_m _hmjm JÈS>‹dOï$&&_hoY©a≤ F$’md•’mÀ_m _hmjm JÈS>‹dOï$&&_hoY©a≤ F$’md•’mÀ_m _hmjm JÈS>‹dOï$&&_hoY©a≤ F$’md•’mÀ_m _hmjm JÈS>‹dOï$&&

346) [X≤_Zm^ï$& [X≤_Zm^m` Z_ï$&346) [X≤_Zm^ï$& [X≤_Zm^m` Z_ï$&346) [X≤_Zm^ï$& [X≤_Zm^m` Z_ï$&346) [X≤_Zm^ï$& [X≤_Zm^m` Z_ï$&346) [X≤_Zm^ï$& [X≤_Zm^m` Z_ï$&

¡`m¿`m Zm^rVyZ H$_i CJdV d À`m H$_imVrb MVw_w©I ]´ Xd g•Ô>rMr oZo_©Vr

Page 86: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 86 &&

H$aVm Agm. odúmÀ_H$ [wÈfm¿`m d fS≤>YmÀdmÀ_H$ (ag,_mßg, _X, AÒWr _Çmm,ewH´$ ) [wÈfm¿`m Zm^rM ÒWmZ h [amdmUrM ÂhUO CŒmwßJ d _hŒm_ g•OZerbVMÒWmZ Amh.`mVyZ e◊]´˜ (]´˜Xd ), dX(kmZ) d g•Ô>rMr AmodÓH•$Vr Pmbr dÏ`∫$s_‹` [Ì`ßVr, _‹`_m d d°Iar `m dmUrhr V`ma ¬mmÎ`m. ÂhUOM _Z, ]w’r,AhßH$ma BÀ`mXr Ï`∫$sM H$m`© V`ma Pmb. Vwbm ^o∫$[yd©H$ Z_Z Agm.

347) Aaod›Xmjï$& AaqdXmjm` Z_ï$&347) Aaod›Xmjï$& AaqdXmjm` Z_ï$&347) Aaod›Xmjï$& AaqdXmjm` Z_ï$&347) Aaod›Xmjï$& AaqdXmjm` Z_ï$&347) Aaod›Xmjï$& AaqdXmjm` Z_ï$&

ÂhUO H$_imgmaI S>mi Agbbm. H$_im¤ma MdXm ^wdZmß_‹` dJuH•$VH$bÎ`m odúmMm gßH$Vhr oXbm OmVm. À`m_wi odúmÀ_H$ —Ô>r Agbbm AmoU^∫$mßMrhr —Ô>r __©J´mhr, ›`m`r, oZï[j[mVr, odemb, gohÓUw AmoU OrdZXm`r]ZdUmam Amhg. dJ˘`m VËhZ [mohÎ`mg Aer —Ô>r U, h IË`m ∫$mM, bjUAmh. Vw¬`mMaUr ^o∫$[yd©H$ bmQ>mßJU Agm.

348) [X≤_J^©ï$& [X≤_J^m©` Z_ï$&348) [X≤_J^©ï$& [X≤_J^m©` Z_ï$&348) [X≤_J^©ï$& [X≤_J^m©` Z_ï$&348) [X≤_J^©ï$& [X≤_J^m©` Z_ï$&348) [X≤_J^©ï$& [X≤_J^m©` Z_ï$&

odúmÀ_H$ H$_imMm Jm^m, _yi, CJ_. d°`o∫$H$ [mVirda Ï`∫$sMr ]w’r,oddH$ BÀ`mXr ¡`m_‹` gm_mdbbr AgVmV V ghÛXb H$_b (_|Xw) `mßMm Jm^mqH$dm CJ_ O oMXmH$me Vm VyM Amhg. oMXmH$me ÂhUO M°V›`_` H$mbmVrVAdH$me. Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

349) eara^•V$& eara^•V Z_ï$&349) eara^•V$& eara^•V Z_ï$&349) eara^•V$& eara^•V Z_ï$&349) eara^•V$& eara^•V Z_ï$&349) eara^•V$& eara^•V Z_ï$&

‡mUÈ[mZ d°oúH$ d d°`o∫$H$ eara YmaU H$aUmam d ÒdVï¿`m A_•V_`M°V›`m¿`m AÛmZ À`m ßM [m fU H$aUmam. ¯mbmM _mVnaúm ÂhUVmV.(B©emdmÒ`m[oZfX ) À`mM‡_mU hm ]´˜Xd, ag hm odÓUy d ^m∫$m (^mJUmam ) hm_hÌda (eßH$a ) Aem VËhZ oV›hr È[mßZr odú AmoU Ï`o∫$OrdZ gmH$ma H$aUmamhrVyM Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

350) _ho’©ï$& _h’©` Z_ï$&350) _ho’©ï$& _h’©` Z_ï$&350) _ho’©ï$& _h’©` Z_ï$&350) _ho’©ï$& _h’©` Z_ï$&350) _ho’©ï$& _h’©` Z_ï$&

CÉV_ ]w’r, odMma d gm_œ`m©_wi gd™H$f Eú`m©Mm Òdm_r Vy Amhg. Vw¬`mod^yVr_‹`hr h JwU AgVmVM. Aearar Aem _hmZ j_VZ gd©gŒmmYre Agm Vy^∫$m¿`m OmoUd_‹ d ApÒVÀdm_‹ ÒWm`r ÒdÈ[mM D$‹d©Jm_r pÒWÀ ßVa KS>dyZAmUVmg . Vw¬`mMaUr gmÓQ>mßJ Z_Z Agm.

351) F$’ï$& F$’m` Z_ï$&351) F$’ï$& F$’m` Z_ï$&351) F$’ï$& F$’m` Z_ï$&351) F$’ï$& F$’m` Z_ï$&351) F$’ï$& F$’m` Z_ï$&

ÒdVï¿`m ]rOÍ$[mVyZ odemb hmD$Z odúÍ$[ YmaU H$aUmam. m odúÍ$[m_‹`

Page 87: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 87 &&

Vy gVV ]XVmg, d•q’JV odH$ogV hmVmg, AoYH$moYH$ gwoZ ßoÃV hmVmg, OmoUdMjÃhr ]ZyZ AoYH$moYH$ [na[π$, [na[yU© d ‡JÎ^ ]ZVmg. Vw¬`m H•$[ZM AßVï‡kmodH$ogV hmD$Z VwPm d Vw¬`m gm_œ`m©Mm gmjmÀH$ma hmVm. VgM AmO›_m Aem¯m —Ì`m—Ì` gmË`m odúmbm [m_moW©H$ ApÒVÀd[m_moW©H$ ApÒVÀd[m_moW©H$ ApÒVÀd[m_moW©H$ ApÒVÀd[m_moW©H$ ApÒVÀd H$iV d diV. À`mMr ^´m_H$Vmg_OV d C_OV. Vw¬`mMaUr d•Vr pÒWa amhm.

352) d•’mÀ_m$& d•’mÀ_Z Z_ï$&352) d•’mÀ_m$& d•’mÀ_Z Z_ï$&352) d•’mÀ_m$& d•’mÀ_Z Z_ï$&352) d•’mÀ_m$& d•’mÀ_Z Z_ï$&352) d•’mÀ_m$& d•’mÀ_Z Z_ï$&

odúmMr AmoU Ï`∫$s¿`m gwImMr Ao^d•’r H$aUmam AZmXr, AZßV d ÂhUyZ‡mMrZV_ (d•’ ) AmÀ_m. H$maU ÒWbH$mbmÀ_H$, ododYmßJr, ododYÍ$[r odúmMm/Ï`∫$sMm H$mbmVrV AßVamÀ_m Vy Amhg. Vwbm eVeï dßXZ Agm.

353) _hmjï$& _hmjm` Z_ï$&353) _hmjï$& _hmjm` Z_ï$&353) _hmjï$& _hmjm` Z_ï$&353) _hmjï$& _hmjm` Z_ï$&353) _hmjï$& _hmjm` Z_ï$&

_h ÂhUO `k. Aj ≤ÂhUO Ï`m[U. À`m_wi gd©Ï`m[r Agm _hm`k.odúH$Î`mUm¿`m ‡oH´$`V gd©Òd PmH$yZ X `mMr hr _hmZ À`mJ_` d d°oúH$‡oH´$`m (`k ). _hV_hV_hV_hV_hV≤ ÂhUO _hmZ, AÀ`wÉ, Vrd´, H$R>rU. ÂhUyZ Vy gd©l> dgd©Ï`m[r (Aj≤ Aj≤ Aj≤ Aj≤ Aj≤ ) Amhg. _h_h_h_h_h ÂhUO k AmoU Aj≤ Aj≤ Aj≤ Aj≤ Aj≤ edQ>r AmÎ`mZ Aj≤ Aj≤ Aj≤ Aj≤ Aj≤ ÂhUOS>mim. À`m_wi Vy oZïÒdmWu À`mJ_` d H$Î`mUH$mar H•$[Mm Pam (_hm`k )Agbbr —Ô>r AgUmamhr Amhg. VwP ∫$hr Vw¬`m H•$[Z AgM hmVmV. _h_h_h_h_h ÂhUO_hmZ d Aj≤ ÂhUO JmS>rMm Amg. gmË`m odúm¿`m MbZdbZmgmR>r JmS>r¿`mAmgm‡_mU _ybmYma ]ZyZ amohbbm ÂhUyZhr Vwbm _hmjï_hmjï_hmjï_hmjï_hmjï ÂhUU g`wo∫$H$ Amh.À`mM‡_mU gmË`m odúmbm Ï`m[Umar Aearar, __©^Xr d __©J´mhr, g_—Ô>rAgUmam ÂhUyZhr Vy _hmjï_hmjï_hmjï_hmjï_hmjï Amhg. H$di gÀ`_` Aem Vw¬`m Xe©ZmgmR>r Vw¬`mAearar —Ô>rMr ‡m·rM AmdÌ`H$ Amh. Aem —Ô>rZ Vw¬`mM qMVZm_‹` _mP VwbmgmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

354) JÈS>‹dOï$& JÈS>‹dOm` Z_ï$&354) JÈS>‹dOï$& JÈS>‹dOm` Z_ï$&354) JÈS>‹dOï$& JÈS>‹dOm` Z_ï$&354) JÈS>‹dOï$& JÈS>‹dOm` Z_ï$&354) JÈS>‹dOï$& JÈS>‹dOm` Z_ï$&

¡`m¿`m ‹dOmda JÈS>mM oM›h Amh Agm Vm JÈS>‹dO. ¯m gJwU ‹`mZmMm_oWVmW© Agm H$s ‡mU[˙`mßMm amOm (gd©l> JoV_mZ [na_mUVrV VŒd ) Vw¬`mAYrZ Amh. Vy À`m¿`mda AoYo>V Amhg, Òdma Pmbm Amhg. gd© l> JVr Vw¬`mAmYrZ Amh. OmUrd¿`m [a_mÉ [mVirda ˆX`mH$memVrb AÀ`wÉ ‡mUVÀÀdmdaodhaUmaË`m Vwbm _Zm_Z XßS>dV AgmV.

AVwbï ea^m ^r_ï g_`km hodh©naï$&AVwbï ea^m ^r_ï g_`km hodh©naï$&AVwbï ea^m ^r_ï g_`km hodh©naï$&AVwbï ea^m ^r_ï g_`km hodh©naï$&AVwbï ea^m ^r_ï g_`km hodh©naï$&gd©bjUbj `m b˙_rdmZ≤ go_qVO`ï$&&gd©bjUbj `m b˙_rdmZ≤ go_qVO`ï$&&gd©bjUbj `m b˙_rdmZ≤ go_qVO`ï$&&gd©bjUbj `m b˙_rdmZ≤ go_qVO`ï$&&gd©bjUbj `m b˙_rdmZ≤ go_qVO`ï$&&

Page 88: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 88 &&

355) AVwbï$& AVwbm` Z_ï$&355) AVwbï$& AVwbm` Z_ï$&355) AVwbï$& AVwbm` Z_ï$&355) AVwbï$& AVwbm` Z_ï$&355) AVwbï$& AVwbm` Z_ï$&

kmZm¿`m gd© ÒVamß¿`m [brH$S>. odMmamß¿`m d H$Î[Z¿`m [brH$S>. VH©$ dAßVïÒ\y$Vu¿`m [brH$S> gd©g_mdeH VZ AgÎ`mZ Vy C[_m, VwbZm, _m[Z, mß¿`mAVrV Amhg. À`m_wi Vy AZw[_`, AVwbZr`, Ao_V Amhg. ÂhUyZ Vwbm AVwbïAVwbïAVwbïAVwbïAVwbïÂhUVmV. EH$_dmo¤Vr` Aem Vw¬`m Ò_aUmV, AmT>rV d VÇm›` CÀH´$mßVr¿`mAZw^dmV Vwbm AIßS> Amo^dmXZ Agm.

356) ea^ï$& ea^m` Z_ï$&356) ea^ï$& ea^m` Z_ï$&356) ea^ï$& ea^m` Z_ï$&356) ea^ï$& ea^m` Z_ï$&356) ea^ï$& ea^m` Z_ï$&

earamV (odúÈ[r d d°`o∫$H$ ) AmodÓH•$V hmD$Z gma ApÒVÀd ‡H$me_mZH$aUmam. ea^ï ÂhUO qghmhˇZhr ]bembr Agm AmR> [m` Agbbm hnaU. hmhnaU eßH$amMm (oedmMm ) AdVma Amh. `m gJwU È[mMm _oWVmW© ÂhUOAÔ>mßJ`mJm¿`m AmR> [m`mZr ‡mUÈ[r ogßhmda H$m]y o_idUmam d V–x[ AgUmam_hm`mJr. eara ‡H$me_mZ H$aUmam B©úahr Vy AmoU AßV`m©_rM VwP ApÒVd dgm_œ`© ‡À`j AwZ^dUmam _hm`mJrhr VyM AmhM. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

357) ^r_ï$& ^r_m` Z_ï$&357) ^r_ï$& ^r_m` Z_ï$&357) ^r_ï$& ^r_m` Z_ï$&357) ^r_ï$& ^r_m` Z_ï$&357) ^r_ï$& ^r_m` Z_ï$&

AßV`m©_r oMX≤gm_œ`©È[mZ dgUmam Vy. hrZÀdm¿`m odamYmV bT> `mM ‡MßS> dWamaH$ gm_œ`© XUmam Amhg. AYm_mJu Aod⁄m-_m`m_` odúmda Vw¬`m[mgyZo_iUmË`m e∫$sZ odO` ‡m· hmVm. È–^rfU M°V›`mZ gÇmZmß_‹ dralr gßMmaV.V CÀgmhmZ d YS>mS>rZ kmZúamß¿`m [gm`XmZmMm AmodÓH$ma H$a `mgmR>r og‹XhmVmV. Vw¬`mMaUr _r brZ Amh.

358) g_`kï $& g_`km` Z_ï $&358) g_`kï $& g_`km` Z_ï $&358) g_`kï $& g_`km` Z_ï $&358) g_`kï $& g_`km` Z_ï $&358) g_`kï $& g_`km` Z_ï $&

ÂhUO H$mi d H$mim¿`m d°oeÔ>`mßMm kmVm. gma MamMa g_ÀdmZ VwPr [yOmH$aV AmoU g_mZ[U AIa Vw¬`mV brZ hmV (`k) d Vy gdm™V`m©_r AgÎ`mZÒWi, H$mi, KQ>Zm, AßVïH$aU AmXr gd© g_ÀdmZ OmUVmg. ^∫$mßZmhr H•$[miy d›`m`s ]ZdUmË`m Vwbm H•$Vk ‡Um_ AgmV.

359) hodh©naï $& hodh©a` Z_ï $&359) hodh©naï $& hodh©a` Z_ï $&359) hodh©naï $& hodh©a` Z_ï $&359) hodh©naï $& hodh©a` Z_ï $&359) hodh©naï $& hodh©a` Z_ï $&

[maß[mnaH$ `kmV AmdmhZ H$bm$ Jbbm AmoU A[©U H$bbr –Ï` d ‡mW©ZmÒdrH$maUmam B©úa ÂhUO hodh©naï$& earaß Am⁄ß Ibw Y_©gmYZ_≤ hodh©naï$& earaß Am⁄ß Ibw Y_©gmYZ_≤ hodh©naï$& earaß Am⁄ß Ibw Y_©gmYZ_≤ hodh©naï$& earaß Am⁄ß Ibw Y_©gmYZ_≤ hodh©naï$& earaß Am⁄ß Ibw Y_©gmYZ_≤ h OmUyZ Vw¬`mgßH$Î[mVM OJUma OÏhm OdVmV VÏhm V Ï`o∫$JV B¿N>[waV _`m©oXV ZgyZ Vr VwPr[yOmM (`k ) AgV. À`m_wi J´hU H$bÎ`m AfimMm Iam ^m∫$m (À`mZm OmUdV

Page 89: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 89 &&

Zgb Varhr ) Vy Amhg. A›` —ÓQ>Ám, gma odú AIa VwbmM D$Z o_iV. gdmÉOmoUd¿`m ]rOÈ[mZ amhV ÂhUyZ d°oúH$ ‡oH´$`Mm (Vr g_[U©mÀ_H$ `kmÀ_H$Amh ) ^m∫$mhr Vy Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

360) gd©bjUbj `:$& gd©bjUbj `m` Z_:$&360) gd©bjUbj `:$& gd©bjUbj `m` Z_:$&360) gd©bjUbj `:$& gd©bjUbj `m` Z_:$&360) gd©bjUbj `:$& gd©bjUbj `m` Z_:$&360) gd©bjUbj `:$& gd©bjUbj `m` Z_:$&

ododY bjU (JwUY_©/d°oeÓQ>Á) AmoU bjUmßdÍ$Z OmU `mMr dÒVy.`É`mdV odúm¿`m —Ì`m—Ì` gd© d°oeÓQ>Ámß_YyZ (AmoU `m d°oeÓQ>Ámß_YyZ gÀ`OmU `m¿`m ¤°V, odoeÔ>m¤°V, A¤°V BÀ`mXr Xe©Zmß_YyZ d amO`mJmXr gmYZmßVyZ)‡À``mbm `Umam VyM Amhg. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

361) b˙_rdmZ≤$& b˙_rdV Z_ï$&361) b˙_rdmZ≤$& b˙_rdV Z_ï$&361) b˙_rdmZ≤$& b˙_rdV Z_ï$&361) b˙_rdmZ≤$& b˙_rdV Z_ï$&361) b˙_rdmZ≤$& b˙_rdV Z_ï$&

b˙_r ÂhUO gd©l> d oMaßVZ oQ>H$Uma Eú`©. Eú`m©Mm YZr ÂhUyZ Vwbmb˙_rdmZb˙_rdmZb˙_rdmZb˙_rdmZb˙_rdmZ ÂhUVmV. A›` —ÓQ>Ám MamMa ‡H•$Vr ÂhUO b˙_r. oV¿`mhr AßV`m©_rgd©gŒmZ ]gUmam ÂhUyZhr b˙_rdmZ≤ VyM Amhg. d° o∫$H$ [mVirdahr oÃJwUmÀ_H$d fS≤>YmÀdmÀ_H$ ‡oH´$`mÈ[ ‡H•$VrMm Òdm_r ÂhUyZhr b˙_rdmZ≤ Amhg. Vwbm oÃdmadßXZ Agm.

362) go_oV¡``ï$& go_oV¡``m` Z_ï$&362) go_oV¡``ï$& go_oV¡``m` Z_ï$&362) go_oV¡``ï$& go_oV¡``m` Z_ï$&362) go_oV¡``ï$& go_oV¡``m` Z_ï$&362) go_oV¡``ï$& go_oV¡``m` Z_ï$&

Zh_r odO`r hmUmam. gd© ApÒVÀdmMr AmoU OmoUdMr [naUVrM AgÎ`mZAßoV_ odO` Zh_r VwPmM AgVm. VgM ‡À`H$ ¤ß¤mßVyZ Om CfiV g_›d` gm‹`hmVm Vhr VwPM È[ AgÎ`mZ ¤ß¤mVrV gÀ`È[mZhr Vy odO`rM AgVmg. gma AIaVw¬`m_‹` odb`mg OmVm. À`m_wi [maß[mnaH$ AWm©Z Vwbm odZmemMm oZ`ßVm _ßY_©ÂhUVmV. AmÀ_km›`mß_Yrb EH$_V, gßKfm©VyZ-¤ß¤mßVyZ hmUma Cfi`Z d H$Î[mßVAem ododY È[mßZr Vy odúmV AmoU Ï`∫$s_‹` AgVmg. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

odjam amohVm _mJm hVwXm©_mXaï ghï$&odjam amohVm _mJm hVwXm©_mXaï ghï$&odjam amohVm _mJm hVwXm©_mXaï ghï$&odjam amohVm _mJm hVwXm©_mXaï ghï$&odjam amohVm _mJm hVwXm©_mXaï ghï$&_hrYam _hm^mJm dJdmZo_VmeZï$&&_hrYam _hm^mJm dJdmZo_VmeZï$&&_hrYam _hm^mJm dJdmZo_VmeZï$&&_hrYam _hm^mJm dJdmZo_VmeZï$&&_hrYam _hm^mJm dJdmZo_VmeZï$&&

363) odjaï$& odjam` Z_ï$&363) odjaï$& odjam` Z_ï$&363) odjaï$& odjam` Z_ï$&363) odjaï$& odjam` Z_ï$&363) odjaï$& odjam` Z_ï$&

CÀ[Vr, pÒWVr, [nadV©Z AmoU Hw$OU-ZmgU dJ°a, ÂhUO Zme `mVb H$mhrhrZgbbm. Aeara d ÂhUyZ AkmZaohV H$mbmVrVVZ AOam_a AgUmË`mgdm©V`m©_r¿`m IË`m "Òd' Aem Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

364) amohV:$& amohVm` Z_:364) amohV:$& amohVm` Z_:364) amohV:$& amohVm` Z_:364) amohV:$& amohVm` Z_:364) amohV:$& amohVm` Z_:

amohV ÂhUO _mgm. BVa AW© H$ea, a∫$dU©, Bß–YZwÓ` BÀ`mXr. [maß[mnaH$—ÓQ>Ám

Page 90: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 90 &&

_ÀÒ`mdVmar ÂhUyZ amohV Va VmoŒdH$—ÓQ>Ám gß[yU© g•Ô>rMm H$Î[mßVmdiMm VmaUhma.BVa AW© ew^gyMH$Vm, dr`©, gm¢X`© XmIdVmV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

365) _mJ©ï$& _mJm©` Z_ï$&365) _mJ©ï$& _mJm©` Z_ï$&365) _mJ©ï$& _mJm©` Z_ï$&365) _mJ©ï$& _mJm©` Z_ï$&365) _mJ©ï$& _mJm©` Z_ï$&

aÒVm. Vw¬`mH$S> [mM `mMm ÂhUO V–x[ hm `mMm d VÀÒdÈ[ hm `mMr ‡MrVrhrK `mMm _hm_mJ© ÂhUO Zm_Ò_aU, gßH$sV©Z AmoU AZwgßYmZ AgÎ`mZ Vy _hm_mJ©Amhg. Vwbm gmÓQ>mßJ XßS>dV AgmV.

366) hVwï$& hVwd Z_ï$&366) hVwï$& hVwd Z_ï$&366) hVwï$& hVwd Z_ï$&366) hVwï$& hVwd Z_ï$&366) hVwï$& hVwd Z_ï$&

odúm¿`m ApÒVÀdmM AmoXH$maU ¡`m‡_mU Vy Amhg d odúm¿`m ApÒVÀdmMgmYZ d AmYma ¡`m‡_mU Vy Amhg, À`mM‡_mU (odúmM gdmÉ CfiV ÒdÈ[hr VyAgÎ`mZ )odúmMm d odú‡oH´$`mßMm hVyhr Vy Amhg. Ï`∫$s¿`m OrdZmMm hVyhrVÀÒdÈ[ hmU d V AZw^dU hm Amh. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

367) Xm_mXaï$& Xm_mXam` Z_ï$& X_mV≤ Xm_mXaß odXwï$&367) Xm_mXaï$& Xm_mXam` Z_ï$& X_mV≤ Xm_mXaß odXwï$&367) Xm_mXaï$& Xm_mXam` Z_ï$& X_mV≤ Xm_mXaß odXwï$&367) Xm_mXaï$& Xm_mXam` Z_ï$& X_mV≤ Xm_mXaß odXwï$&367) Xm_mXaï$& Xm_mXam` Z_ï$& X_mV≤ Xm_mXaß odXwï$&

_ZmoZJ´h. Xm_ ÂhUO Xmd ÂhUOM ¡`mZ [ew oZ`ßÃUmV, H$¯mV amhVm.oZJ´hÈ[r XmÏ`mZ gd© Ï`o∫$Àdmda oZ`ßÃU R>dyZ AmoU ^o∫$È[r XmÏ`mZ(`emX‡_mU) B©úambm ]mßYyZ (Vy ) ‡m· hmVmg ÂhUyZ Vwbm Xm_mXaï ÂhUVmV.A›` —ÓQ>Ám Xmd ÂhUO ¡`m¤ma Ï`∫$s eaUmJV ^mdmZ Vw¬`mer H$m`_Mr ]mßYbrOmV V. À`mM‡_mU Xm_mXaï ÂhUOM VwPß gJwU H•$ÓU È[. Vwbm H$mQ>r H$mQ>r ‡Um_AgmV.

368) ghï$& ghm` Z_ï$&368) ghï$& ghm` Z_ï$&368) ghï$& ghm` Z_ï$&368) ghï$& ghm` Z_ï$&368) ghï$& ghm` Z_ï$&

ghZerb. ÂhUOM CVmdi[Um, AgohÓUwVm (O JwU Aod⁄Z J´mgbÎ`m,Xh]w’rZ ]mßYbÎ`m bmH$mV AgVmV ) Zgbbm. H$maU Vy H$mbmVrV, oM›_`,Aeara, g_W©, gmjr^yV oÃH$mbkmZr Amhg. VwP ^∫$hr Vw¬`mgmaI hmVmV dÂhUyZ ghZerbVM _È ]ZVmV. Vy g_W© AgÎ`mZ VwP ^∫$hr g_W© hmVmV dXw]˘`m bmH$m߇_mU AghmÊ`, CVmdi, [aÒdmYrZ qH$dm qhÛ hmV ZmhrV. Vw¬`moM›_` d kmZr AdÒW_wi Vy d VwP ^∫$ H$Yrhr AgwaojV ZgVmV. À`m_wi VAgohÓUw ZgVmV. Ï`m[H$—ÓQ>Ám, odúmVrb gma CÀ[mV Vw¬`mM [mú©^y_rda hmVAgÎ`mZhr Vy ghZerb Amhg. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

369) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&369) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&369) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&369) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&369) _hrYaï$& _hrYam` Z_ï$&

_hr ÂhUO [•œdr, odú. `m gmË`mßMm AmYma ÂhUyZ _hrYaï _hrYaï _hrYaï _hrYaï _hrYaï earamVrb

Page 91: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 91 &&

OrdZmMm AmYma Hwß$S>obZr e∫$s, AmoU odúm¿`m MamMambm ÒWi, H$mi dOmoUdmZr gmßYUmam, YmaU H$aUmam ÂhUyZ Vwbm _hrYaï _hrYaï _hrYaï _hrYaï _hrYaï ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJbmQ>mßJU Agm.

370) _hm^mJï$& _hm^mJm` Z_ï$&370) _hm^mJï$& _hm^mJm` Z_ï$&370) _hm^mJï$& _hm^mJm` Z_ï$&370) _hm^mJï$& _hm^mJm` Z_ï$&370) _hm^mJï$& _hm^mJm` Z_ï$&

odú‡oH$`mÀ_H$ kmMm m∫$m ÂhUyZ _hm^mΩ`mdmZ d mΩ`H$maH$ VgM AßJm[mßJAÀ`wÀH•$Ô> Agbbm Agm Vy Amhg, ÂhUyZ Vwwwbm _hm^mJï _hm^mJï _hm^mJï _hm^mJï _hm^mJï ÂhUVmV. Vwbm _Zm^mdZ_Z Agm.

371) dJdmZ≤$& dJdV Z_ï$&371) dJdmZ≤$& dJdV Z_ï$&371) dJdmZ≤$& dJdV Z_ï$&371) dJdmZ≤$& dJdV Z_ï$&371) dJdmZ≤$& dJdV Z_ï$&

¡`mMr JVr gdm©oYH$ Amh Agm. ‡H$memMm dJ (3 bmI oH$bm_rQ>a/gHß$X )_Zm¿`m bhatMm d odMmamßMm dJ (Om _Z AmoU odMma `mß¿`m "[XmW©d°kmoZH$'"[na_mU' d "d°oeÓQ>Á' `mßda Adbß]yZ AgVm) `mß[jmhr, Vy, Bßo–`mVrV([na_mUmVrV ) AgÎ`mZ, AoYH$ dJdmZ Amhg. Vw¬`m dJmMr H$Î[ZmM Ae∑`Amh. H$maU Vy dJmbmhr dJ XUmam Amhg, gma dJ_` gm_mdUmam Amhg. Vwbm_mP odZ_´ ‡mUm_ AgmV.

372) Ao_VmeZï$& Ao_VmeZm` Z_ï$&372) Ao_VmeZï$& Ao_VmeZm` Z_ï$&372) Ao_VmeZï$& Ao_VmeZm` Z_ï$&372) Ao_VmeZï$& Ao_VmeZm` Z_ï$&372) Ao_VmeZï$& Ao_VmeZm` Z_ï$&

‡MßS> ^yH$ qH$dm J´hUe∫$s AgUmam. gma odú H$Î[mßVm¿`m dir Vw¬`m_‹`odÈZ OmV. gma [yOm[mR>, ‡mW©Zm BÀ`mXr VwbmM ‡m· hmVmV d odúmVrb KS>r_mS>tMXh]w’rO›` kmZ (Aod⁄m ), odH$ma, dmgZm, odMma mZr ob· Ag gß[yU© Ï`o∫$ÀdV–x[V_‹` AßVYm©Z [mdV ÂhUyZ m gd© —Ô>rZr Vy Ao_VmeZï Ao_VmeZï Ao_VmeZï Ao_VmeZï Ao_VmeZï Amhg. Vwbm gmÔ>mßJZ_Z Agm.

CX≤^dï jm^Um Xdï lrJ^©ï [a_úaï$&CX≤^dï jm^Um Xdï lrJ^©ï [a_úaï$&CX≤^dï jm^Um Xdï lrJ^©ï [a_úaï$&CX≤^dï jm^Um Xdï lrJ^©ï [a_úaï$&CX≤^dï jm^Um Xdï lrJ^©ï [a_úaï$&H$aUß H$maUß H$Vm© odH$Vm© JhZm Jwhï$&&H$aUß H$maUß H$Vm© odH$Vm© JhZm Jwhï$&&H$aUß H$maUß H$Vm© odH$Vm© JhZm Jwhï$&&H$aUß H$maUß H$Vm© odH$Vm© JhZm Jwhï$&&H$aUß H$maUß H$Vm© odH$Vm© JhZm Jwhï$&&

373) CX≤^dï$& CX≤^dm` Z_ï$&373) CX≤^dï$& CX≤^dm` Z_ï$&373) CX≤^dï$& CX≤^dm` Z_ï$&373) CX≤^dï$& CX≤^dm` Z_ï$&373) CX≤^dï$& CX≤^dm` Z_ï$&

gmË`m od˚dm¿`m CÀ[Œmr_mJrb _hmH$maU, d odúm¿`m CÀ[ŒmrMm CJ_.odúm¿`m CÀ[Vr_mJrb g•OZerbVm, odúm_Yrb emarnaH$, _mZogH$, H$bmÀ_H$,d°MmnaH$ Aem g•OZerbVMm CJ_ d oZ`ßVm Vy Amhg. VgM `m gmË`mMm AßoV_hVyhr VyM Amhg. Vwbm _mP nZaßVa Amo^dmXZ Agm.

374) jm^Uï$& jm^Um` Z_ï$&374) jm^Uï$& jm^Um` Z_ï$&374) jm^Uï$& jm^Um` Z_ï$&374) jm^Uï$& jm^Um` Z_ï$&374) jm^Uï$& jm^Um` Z_ï$&

odúmbm Ò\w$aU XUmam. gmjr ([wÈf ) d _m` (‡H$•Vr ) ÂhUOM oede∫$s.

Page 92: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 92 &&

EH$m⁄m ‡gßJm_‹`, Vm ‡gßJ ¡`m AdH$memV KS>bm d ¡`m H$mim_‹` KS>bm À`mAßVami d À`m H$mimM Vm ‡gßJ KS> `mVrb O H$m`© AgV Vg H$m`© gmjr [wÈfmMAg d ‡À`j ‡gßJmVrb ododY KQ>H$mßM H$m`©H$maUgß]ßY KS>dU h H$m`© ‡H•$VrM(e∫$sM ) AgV. [aßVw oed-e∫$s qH$dm odÓUw-b˙_r hr EH$mM dir XmZhr AmhVd EH$Ordhr AmhV. EH$m[mgyZ Xwga dJi Agy eH$V Zmhr. Vwbm odúm_‹`M°V›`mMm gßMma H$aUmam(jm^Uï) ÂhUVmV. H$maU odúmVrb KQ>ZmßM (H$_m©M )oZ`ßÃU

H$aUmam d H$m`©H$maU d H$_©\$bog’mßV ‡gdUmË`mß¿`m ]w’rMm oZ`ßVmhr VyMAmhg.[aßVw Aem VËhZ odúmVrb ‡À`H$ ‡oH´$`Mm (d À`m ‡oH´$`¿`m OmUrdMm)H$maH$ VyM Amhg h ¡`mbm H$ib À`mM OrdZ H$_©\$bmVrV d H$m`©H$maU^mdmVrV"Òd'Vßà hmV. H$_©\$b gß]ßY d H$_©\$bmMm odMma (Amg∫$s) `mßMm Zme hmVm._wo∫$Xm`r H$_©\$bmVrb H$_m©M kmZ d Ò\y$Vu XUmË`m d IË`m AWm©Z H$Vm© AgUmË`Vwbm XßS>dV AgmV.

375) Xdï$& Xdm` Z_ï$& XrÏ`Vr BoV Xdï$&375) Xdï$& Xdm` Z_ï$& XrÏ`Vr BoV Xdï$&375) Xdï$& Xdm` Z_ï$& XrÏ`Vr BoV Xdï$&375) Xdï$& Xdm` Z_ï$& XrÏ`Vr BoV Xdï$&375) Xdï$& Xdm` Z_ï$& XrÏ`Vr BoV Xdï$&

ÂhUO AßV]m©¯ amhUmam, AßVaßJ ‡H$moeV H$aUmam, gd©Wm Amam‹` d [yOZr`,gdm©Vm[ar odúgZr`, `eÒdr d ‡aH$ Agm odúmMm XdmoYXd Vy Amhg. gm_œ`©d gmßÀdZgmR>r eaU Om `mg gw`mΩ` d ÂhUyZ ¯m —oÔ>Zhr Iam Xd Vy Amhg. A›`—ÓQ>Ám gma odú hr VwPr brbm AgyZ ¯m brbm_‹` ‡À`j H$mhr Z H$aVmhrgdmÉVZ Vy JwßVbm Amhg. Vybm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

376) lrJ^©ï$& lrJ^m©` Z_ï$&376) lrJ^©ï$& lrJ^m©` Z_ï$&376) lrJ^©ï$& lrJ^m©` Z_ï$&376) lrJ^©ï$& lrJ^m©` Z_ï$&376) lrJ^©ï$& lrJ^m©` Z_ï$&

AmodÓH•$V d AZmodÓH•$V Aem d°oúH$ Eú`m©Mm ]rOÍ$[r CJ_ AgÎ`mZ AmoUodú hM gd© ]mOyZ gm_mdUma ]´˜mßS> ]rO/ J^© Vy ‡gdVmg ÂhUyZ ÂhUyZ VybmlrJ^© ÂhUVmV. Vybm _mP oZaßVa Z_Z Agm.

377) [a_úaï$& [a_úam` Z_ï$&377) [a_úaï$& [a_úam` Z_ï$&377) [a_úaï$& [a_úam` Z_ï$&377) [a_úaï$& [a_úam` Z_ï$&377) [a_úaï$& [a_úam` Z_ï$&

BÓQ>, gd©l>, l`ÒH$a d o‡`H$a Agm [odà Xd AgÎ`mZ Vwbm [a_úaï[a_úaï[a_úaï[a_úaï[a_úaïÂhUVmV. gd© XdXdVm (OmoUd¿`m AZH$ [mV˘`mßZr w∫$ Aer ApÒVÀd), VwPrMAßJm[mßJ AgyZ Vy gd©g_mdeH$ Amhg. gd© eo∫$_mZ Aem Vybm bmQ>mßJU Agm.

378) H$aUß$& H$aUm` Z_ï$&378) H$aUß$& H$aUm` Z_ï$&378) H$aUß$& H$aUm` Z_ï$&378) H$aUß$& H$aUm` Z_ï$&378) H$aUß$& H$aUm` Z_ï$&

gmYZ, oH$ßdm dmhH$. ¡`m‡_mU odO¿`m dmhZmgmR>r YmVyMr Vma H$m`© ]OmdV,

Page 93: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 93 &&

qH$dm ododY J´hVmË`mß_Yrb Mwß]H$Àd À`mßZm odoeÔ> JVr_‹` o\$adV, À`m‡_mUKQ>ZmßH´$_mß_Yrb gßbæVZ KQ>ZmßM oZ`ßÃU hmV Agm Ame` H$aUß H$aUß H$aUß H$aUß H$aUß m ZmdmV Amh.¡`m VËhZ Mwß]H$jà dÒVßyZm AßV]m©¯ Ï`m[V À`m‡_mU KQ>ZmßZm AßV]m©¯ Ï`m[UmamVy M°V›`_` AgÎ`mZ OmUVm oZ`ßVm ( oÃH$mbk) Amhg. `m AWm©Zhr Vw¬`m‡m·rM gmYZ VyM Amhg. Vybm oZaßVa Z_Z Agm.

379) H$maUß$& H$maUm`ß Z_ï$&379) H$maUß$& H$maUm`ß Z_ï$&379) H$maUß$& H$maUm`ß Z_ï$&379) H$maUß$& H$maUm`ß Z_ï$&379) H$maUß$& H$maUm`ß Z_ï$&

H$m`©H$maU^mdm¿`m —Ô>rZ [mohÎ`mg odúÍ$[r [naUm_mg H$maUr^yV Ag_ybVŒd, odúmÀ[ŒmrM _hmH$maU Vy Amhg. CÀ[Œmr, pÒWVr, odb`, AßVami,H$mi, OmUrd `m gmË`mßMm _ybÛmV Vy Amhg. `mbmM odúmM oÃJwUmÀ_H$ H$maUAghr ÂhQ>b OmV. Vybm odZ_´ [´oU[mV AgmV.

380) H$Vm©$& H$Ã Z_ï$&380) H$Vm©$& H$Ã Z_ï$&380) H$Vm©$& H$Ã Z_ï$&380) H$Vm©$& H$Ã Z_ï$&380) H$Vm©$& H$Ã Z_ï$&

gy _V_, VabV_ d gd©Ï`m[r Aem ApÒVÀdm_wi ‡À H$ KQ>ZMm H$Vm© Vy Amhg.VgM ‡À`H$ Ï`∫$s¿`m gd© H•$VrßMm Iam H$Vm© AmoU AßV]m©¯ gma H$mhr Ï`m[UmamVy Amhg. ¡`m[´_mU hmVmß¿`m hmbMmbrMm Iam H$Vm© _ßXy À`mM‡_mU _|Xy d À`mß¿`mgmË`m H$m`m©Mm Iam H$Vm© Ï`o∫$_Àdm¿`m AVrV VyM Amhg. ¯m Vw¬`m H$V[Um¿`m`WmW© kmZmZ d ‡MrVrZ AhßH$mar _hÀdmH$mßjmßM KmVH$ _•JOi d VÇm›` hrZ H•$Vr`mßMm j` hmVm AmoU odúgßÒH•$VrM Xr[ CX`mbm `VmV. gd© KQ>ZmßMm Iam H$Vm©Aem Vybm _Zï[yd©H$ dßXZ Agm.

381) odH$Vm©$& odH$Ã Z_ï$&381) odH$Vm©$& odH$Ã Z_ï$&381) odH$Vm©$& odH$Ã Z_ï$&381) odH$Vm©$& odH$Ã Z_ï$&381) odH$Vm©$& odH$Ã Z_ï$&

EH$ÀdmVyZ AZH$Àd AmoU d°od‹` oZ_m©U H$aUmam ÂhUyZ Vwbm odH$Vm© ÂhUVmV.`m gmË`m oMÃodoMÃ ododYV_mJ H$mbmVrV d AodMbVZ AgUmam VyM Amhg.Vybm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

382) JhZï$& JhZm` Z_ï$&382) JhZï$& JhZm` Z_ï$&382) JhZï$& JhZm` Z_ï$&382) JhZï$& JhZm` Z_ï$&382) JhZï$& JhZm` Z_ï$&

Xh]w’rZ OmU `mg, H$Î[Zm H$a `mg, qMVZ H$a `mg, AmH$bZ H$a `mg,Ae∑` Agm Vy Amhg. Vw¬`m MaUr _mP ‡oU[mV AgmV.

383) Jwhï$& Jwhm` Z_ï$&383) Jwhï$& Jwhm` Z_ï$&383) Jwhï$& Jwhm` Z_ï$&383) Jwhï$& Jwhm` Z_ï$&383) Jwhï$& Jwhm` Z_ï$&

ÂhUO Jw· Ag ˆX`mH$me, ˆX`mVrb oMXmH$me, odúmM AmoU Ï`∫$sMAßV`m©_ d AßV`m©_r AgUma VŒd h Xm›hr VyM Amhg. [aßVw gmË`m odúmbm dÏ`∫$sbm ‡_mZ AßV]m©¯ H$dQ>mib AgyZhr À`mß¿`mdarb _m`¿`m AmdaUm_wi Vy

Page 94: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 94 &&

A—Ì`, AJÂ`, JyT> d AZmH$bZr` hmVmg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

Ï`dgm`m Ï`dÒWmZï gßÒWmZï ÒWmZXm Yw´dï$&Ï`dgm`m Ï`dÒWmZï gßÒWmZï ÒWmZXm Yw´dï$&Ï`dgm`m Ï`dÒWmZï gßÒWmZï ÒWmZXm Yw´dï$&Ï`dgm`m Ï`dÒWmZï gßÒWmZï ÒWmZXm Yw´dï$&Ï`dgm`m Ï`dÒWmZï gßÒWmZï ÒWmZXm Yw´dï$&[aX≤o’©ï [a_Ò[Ô>ÒVwÔ>ï [wÔ>ï ew^jUï$&&[aX≤o’©ï [a_Ò[Ô>ÒVwÔ>ï [wÔ>ï ew^jUï$&&[aX≤o’©ï [a_Ò[Ô>ÒVwÔ>ï [wÔ>ï ew^jUï$&&[aX≤o’©ï [a_Ò[Ô>ÒVwÔ>ï [wÔ>ï ew^jUï$&&[aX≤o’©ï [a_Ò[Ô>ÒVwÔ>ï [wÔ>ï ew^jUï$&&$

384) Ï`dgm`ï$& Ï`dgm` Z_ï$&384) Ï`dgm`ï$& Ï`dgm` Z_ï$&384) Ï`dgm`ï$& Ï`dgm` Z_ï$&384) Ï`dgm`ï$& Ï`dgm` Z_ï$&384) Ï`dgm`ï$& Ï`dgm` Z_ï$&

AZmH$bZr` kmZe∫$s, ew’gßH$Î[ (B¿N>me∫$s) AmoU ‡^mdr oH´$`m©e∫$sZodúÏ`dhmamMr Ï`dÒWm bmdUmam —Ô>m emgH$ Vy Amhg. A›` —Ô>rZ, Ï`dgm`ÂhUO `mJ. AmÀ_Í$[r "Òd'ÒV amhU (d jw– Ï`n∫$JV B¿N>m-AmH$mßjm- ^mdZm-dmgZm mßMm À`mJ H$Í$Z B©úar gßH$Î[mV a_U) ÂhUO mJ. Vy d VyP Ia ∫$ AgAgVmV ÂhUyZ Vybm Ï`dgm` ÂhQ>b Amh. Vwbm gmÔ>mßJ bmQ>mßJU Agm.

385) Ï`dÒWmZï$& Ï`dÒWmZm` Z_ï$&385) Ï`dÒWmZï$& Ï`dÒWmZm` Z_ï$&385) Ï`dÒWmZï$& Ï`dÒWmZm` Z_ï$&385) Ï`dÒWmZï$& Ï`dÒWmZm` Z_ï$&385) Ï`dÒWmZï$& Ï`dÒWmZm` Z_ï$&

ÂhUO AmÀ_Í$[r ÒdÒW AgÎ`mZ —T>[Um, oZ¸`, pÒWaVm BÀ`mXr JwUmß¿`moZo_©Vr ¤ma odúmMr Ï`dÒWm bmdUma _yb^yV oZ`ßÃH$ VŒd. d°`o∫$H$ [mVirdahrAmÀ_gmjmÀH$mamMr Ï`∫$s®Zm Aer ‡MrVr `V. Vy Ï`o∫ JV H$m`m©Mm _yb^yV oZ`ßVmAmhg `m —T> ^mdZZ Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

386) gßÒWmZï$& gßÒWmZm` Z_ï$&386) gßÒWmZï$& gßÒWmZm` Z_ï$&386) gßÒWmZï$& gßÒWmZm` Z_ï$&386) gßÒWmZï$& gßÒWmZm` Z_ï$&386) gßÒWmZï$& gßÒWmZm` Z_ï$&

gdmÉ gŒmmÒWmZ. odúmM d Ï`o∫$M Ia H|$–ÒWmZ d ÂhUyZ emgZH$Vm© dAßoV_ BoflgV gm‹` Vy Amhg. VwP kmZ d ‡oMVr, jw–Àd KmbdV ÂhUyZ Vy [a_[odÃVrWm©Mm g_wÉ` Amhg. H$Î[mßVm¿`m dir odú d oZdm©UH$mbr Ï`∫$s V–x[M hmV.ododY [´H$ma¿`m oM›hmßZr d gmßH$oVH$ AZH$ _hÀdm¿`m ]m]r H$iVmV. [aßVw Vw¬`moM›hmZ odúoZ ßÀ`m gdmÉ VŒdmMr (VwP) ‡MrVr V. Vw¬`m ∫$s¿`m, oZH$Q>V¿`m—T> OmoUdV Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

387) ÒWmZXï$& ÒWmZXm` Z_ï$&387) ÒWmZXï$& ÒWmZXm` Z_ï$&387) ÒWmZXï$& ÒWmZXm` Z_ï$&387) ÒWmZXï$& ÒWmZXm` Z_ï$&387) ÒWmZXï$& ÒWmZXm` Z_ï$&

odúmVrb ‡À`H$ ]m]rM, KQ>ZM ÒWmZ oZpÌMV H$aUmam. `mMm AW© V_mJwUaOmJwU d gÀdJwUm¿`m ododY N>Q>m d ‡_mU, [aÒ[a [yaH$VZwgma oZo¸V H$Í$ZÀ`mZwgma odúmVrb d Ï`o∫$OrdZmVrb KQ>Zm AmoU À`mßM \$i (_hŒd, ÒWmZ)R>adUmam Vy Amhg. (odúmMr JwUH´$_e: od^mJUr Vy H$brg mMm Ame` ÒWmZX:ÒWmZX:ÒWmZX:ÒWmZX:ÒWmZX:`m ZmdmV Amh. [aßVw H$mhr bmH$mßZr `mMm dJim AW© H$bm AmoU Vm H$iV,ZH$iV, ZmBbmOmZ dm A›` H$maUmÒVd ÒdrH$mabm Jbm. Ï`∫$sM Zmd g_mOmVrbO›_mdÍ$Z R>adb Jb, oZo¸V hmV Jb AmoU o[T>ÁmZ≤o[T>Ám H$m`_ R>db Jb. m

Page 95: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 95 &&

H•$Vrbm AmO¿`m H$mimV g_W©Z AoO]mV Zmhr). H$maU gßHw$oMV _hŒdmH$mßjm/ÒdmW©, `mda _mV H$a `mgmR>r AmO AmÀ_kmZgy`m©Mm gdm™V`m©_r CX` H$aU e∑`Amh AmoU d°`o∫$H$ _hŒdmH$mßjmßZm bmH$ohVmM [na_mU XUhr AmO e∑` Amh.Ï`o∫$OrdZmVrb ]’, _w_wjw, gmYH$ d og’ ¯m AdÒWm R>adUmam d Ï`∫$sbmAhßH$ma d Aod⁄¤ma H$_r-AoYH$ odÏhb H$aUmam) VyM Amhg. ¡`m‡_mUAmß„`mM "Amß]m[U' d o[H$U, ZmgU dJ°a Amß]m R>adrV Zmhr À`mM‡_mU Ï`∫$sMJwUY_© AmoU H$m`© mßM l` Ï`∫$sH$S> ÂhUO [naUm_-ÒdÍ$[ Ï`o∫$ÀdmH$S> Zmhr.Amß]m ¯m \$imbm À`m¿`m o[T>ÁmZ≤o[T>Ám Amß]m ]ZyZ amhU h Z°goJ©H$ Amh. H$maUAmß]m `m \$imbm darb kmZ ZgVß. AmoU _w∫$sMm _mJ© ZgVm. [aßVw Ï`∫$sbm OÏhmdarb kmZ hmVß VÏhm Ï`∫$s¿`m _w∫$sMm _mJ© Iwbm hmV AgVm. À`m_wi AmO¿`mH$mimV Ï`∫$sbm o[T>ÁmZ≤o[T>Ám EH$mM Ï`dgm`mV [wÍ$Z R>dU A›`mÊ` dAZW©H$maH$ Amh. H$di O›_mdÍ$Z Ï`∫$sbm odZmH$maU l`, A[l` XUmar,CÉZrMVm Om[mgUmar d À`mda o[T>ÁmZ≤o[T>ÁmgmR>r oe∏$m_mV©] H$aUmar Ï`dÒWmOa EIm⁄m Ï`∫$sZ/g_yhmZ ]Zdbr AmoU Aer Ï`dÒWm B©úamZM _mUgmgmR>r]Zdbr AgÎ`mM R>mgyZ gmßoJVb Va Vm EH$ AÀ`ßV Kma ‡_mX hm`. À`mM‡_mUÀ`mda odúmg R>dU hhr Kma AkmZM hm`. H$mbJVr_wi Aer Ï`dÒWm]ZdUmË`mßMm ÒdmW© d AhßH$ma AmoU Ï`dÒWV ^aS>b OmUmË`mßMr hV]bVm hrÏ`dÒWm AoYH$moYH$ [mgV amohbr d VÀH$mbrZ ZV•Àdm¿`m AßY jw– ÒdmWm©da dAJoVH$ AZw`m`mß¿`m Aghm`Vda ÒdV: [mgbr OmV amohbr. Vy oZ`ßVm Amhg hr‡MrVr Ï`∫$sMr AmJoVH$Vm, AgwaojVVm, gßHw$oMVVm, AhßH$ma, ›`yZJßS> BÀ`mXrZÔ> H$aV. [U Vy ÒWmZX: Amhg ÂhUO VyM ‡À H$mbm odoeÔ> O›_mV KmbyZ À`m¿`mo[T>ÁmZ≤o[T>ÁmZm hmb ^mJ `mM ‡ma„Y oXbg hr H$Î[Zm H$Yr Ï`∫$s_Yrb Vw¬`mApÒVÀdmbm ZmH$maV AmoU À`m_wi oV¿`m ‡JVrbm ZmH$maV Va H$Yr EIm⁄mÏ`∫$sbm ImQ> XdÀd ‡m· H$Í$Z XV d AZmMmar, XwamMmar gŒmmßYmßM g_W©Z H$Í$Z(gŒmmYmË`mßZm Ia H$Î`mU ZmH$mÍ$Z) À`mß¿`mVrb VwPr ApÒVÀd ZmH$maV.MmVwd© `m¿`m H$Î[ZZ ]h˛gߪ`mMm d°`o∫$H$ ÒdmW© d AhßH$ma AJXr ]Ny>Q>[U,VmaVÂ`hrZ gaYm[Q>[U AmoU oZX©`[U Iam, [U _mabm OmVm. [U À`mM]am]aÀ`mß¿`m AmÀ_mfiVrMm CXßS> CÀgmhXIrb JmS>bm OmVm. Vy ÒWmZX:ÒWmZX:ÒWmZX:ÒWmZX:ÒWmZX: Amhg `mMmAmO¿`m H$mimer gwgßJV Ame` ÂhUO Vy AoYH$moYH$ ‡^mdr AmoU CXmŒm [aÒ[a[mfH$Vm ‡À`jmV AmUUmam Amhg. H$maU Vw¬`m H•$[Z AmO gdm™Zm AmÀ_kmZmMbmH$ohVH$mar A_•V[mZ H$aU d À`m¤ma [aÒ[aohVmM Zd `wJ AmUU e∑` hmV

Page 96: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 96 &&

Amh, hmUma Amh. gdmÉ gŒmmYmar Aem Vwbm H$mQ>r H$mQ>r ‡Um_ AgmV.

388) Y´wd:$& Y´wdm` Z_:$&388) Y´wd:$& Y´wdm` Z_:$&388) Y´wd:$& Y´wdm` Z_:$&388) Y´wd:$& Y´wdm` Z_:$&388) Y´wd:$& Y´wdm` Z_:$&

AT>i, pÒWa. hr pÒWaVm ÂhUO oZ¸b (V_mJwUr) JoVhrZ pÒWaVm ZÏh. CbQ>JoV_mZVMm H$maH$ d gd© JVtZmhr Ï`m[Umam, H$mimVrV d ÂhUyZ H$mimMm ‡^mdZ [S>Umam d ÂhUyZ Z ]XbUmam m AWm©Z Vy pÒWa Amhg. AßV`m©_r¿`m ApÒVÀdmZ^∫$mßZm _mJ©Xe©Z H$aUmam, JVr, dJ, ‡dJ, AßVami, H$mi (`wJ) ¯m gmË`mßZmgm_mdUmam Agm AgÎ`mZ Vy pÒWa Amhg. Vw¬`mMaUr odZ_´ bmQ>mßJU Agm.

389) [aX≤oY©:$& [a’©` Z_:$&389) [aX≤oY©:$& [a’©` Z_:$&389) [aX≤oY©:$& [a’©` Z_:$&389) [aX≤oY©:$& [a’©` Z_:$&389) [aX≤oY©:$& [a’©` Z_:$&

MamMamVrb VwP AmodÓH$ma d `wJm`wJmVrb VwP AdVma [odà AmhV; H$maUÀ`mß¿`m AßV]m©¯ Vy Amhg. Vwbm Z_´ Z_Z Agm.

390) [a_Ò[Ô>:$& [a_Ò[Ô>m` Z_:$&390) [a_Ò[Ô>:$& [a_Ò[Ô>m` Z_:$&390) [a_Ò[Ô>:$& [a_Ò[Ô>m` Z_:$&390) [a_Ò[Ô>:$& [a_Ò[Ô>m` Z_:$&390) [a_Ò[Ô>:$& [a_Ò[Ô>m` Z_:$&

Ò[Ô> `mMm AW© oZ:gßoXΩY d dmÒVodH$ d ÂhUyZ AÀ`ßV ‡^mdr. Vy AmoU VwPkmZ g_W© d ‡MrVrXm`H$ Amhg. ‡^mdr AmhV. BVa ]m]r d À`mßM kmZ [amdbß]rd AJoVH$ AmhV. ÂhUyZ Vwbm [a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>: ÂhUVmV. A›` —ÓQ>Ám Ò[Ô> ÂhUO AÒgb.gmË`m odúm_‹` oQ>H$mD$ d Òd`ß^y Agm AgÎ`mZhr Vwbm [a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>: ÂhUVmV. Vyd VwP kmZ odúmMm AodZmer _ybmYma AmhmV ÂhUyZhr Vwbm [a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>:[a_Ò[Ô>: ÂhUVmV.Vwbm _mP oZaßVa ‡Um_ AgmV.

391) VwÔ>:$& VwÔ>m` Z_:$&391) VwÔ>:$& VwÔ>m` Z_:$&391) VwÔ>:$& VwÔ>m` Z_:$&391) VwÔ>:$& VwÔ>m` Z_:$&391) VwÔ>:$& VwÔ>m` Z_:$&

V•ÓUm AmoU V•·r ¯mßMm H$maH$ AgÎ`mZ Vy Zh_rM AÀ`ßV g_mYmZr AgVmgAmoU oMaßVZ AmZßXmM Pa ^∫$mß¿`m ˆX`mV oZ_m©U H$aVmg. gmË`m B¿N>m ddmgZmßMmhr H$maH$ Agm Vy ^∫$mßZmhr B¿N>m d AmH$mßjmßMm Òdm_r ]ZdVmg, V•·]ZdVmg. ^∫$mßZm H$mimMm Òdm_r ]ZdUmË`m Vwbm _mP gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

392) [wÔ>:$& [wÔ>m`Z_:$&392) [wÔ>:$& [wÔ>m`Z_:$&392) [wÔ>:$& [wÔ>m`Z_:$&392) [wÔ>:$& [wÔ>m`Z_:$&392) [wÔ>:$& [wÔ>m`Z_:$&

gma dÒVw_mÃ, AdH$me, H$mi AmoU gmË`m ‡mW©Zm, [yOm, ^∫$s `mßZr ^abbmÂhUyZ [wÔ>:[wÔ>:[wÔ>:[wÔ>:[wÔ>: VgM EImXr ]m] R>m`r Zmhr Ag H$Yrhr Z KS>Umam d ÂhUyZ gd©Vm[ar^abbm, Vy Amhg. À`mM‡_mU ÒdV:¿`m (M°V›`agm¤ma) ¤ma gma odú gß[fi d[wÔ> H$aUmam Vy Amhg. VgM H$_VaVm, Q>ßMmB©, Xw]i[Um, JaOy[Um, bmMma[UmBÀ`mXr d°oeÓQ>Á ¡`m¿`m_‹ d ¡`m¿`m ∫$mß_‹ AoO]mV ZmhrV Agm (d ÂhUyZ[wÔ>:[wÔ>:[wÔ>:[wÔ>:[wÔ>:) Vy Amhg. Vwbm oÃdma ‡oU[mV AgmV.

Page 97: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 97 &&

393) ew^jU:$& ew^jUm` Z_:$&393) ew^jU:$& ew^jUm` Z_:$&393) ew^jU:$& ew^jUm` Z_:$&393) ew^jU:$& ew^jUm` Z_:$&393) ew^jU:$& ew^jUm` Z_:$&

dmgZm, AhßH$ma, ]w’r, _Z `mß¿`m AVrV AgÎ`mZ Vwbm ew^jU:ew^jU:ew^jU:ew^jU:ew^jU:$ÂhUVmV._h›_ßJb H•$[m—Ô>r AgUmË`m Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

am_m odam_m odaOm _mJm Z`m Z`m@Z`:am_m odam_m odaOm _mJm Z`m Z`m@Z`:am_m odam_m odaOm _mJm Z`m Z`m@Z`:am_m odam_m odaOm _mJm Z`m Z`m@Z`:am_m odam_m odaOm _mJm Z`m Z`m@Z`:dra: eo∫$_Vmß l>m Y_m Y_©odXwŒm_:$&&dra: eo∫$_Vmß l>m Y_m Y_©odXwŒm_:$&&dra: eo∫$_Vmß l>m Y_m Y_©odXwŒm_:$&&dra: eo∫$_Vmß l>m Y_m Y_©odXwŒm_:$&&dra: eo∫$_Vmß l>m Y_m Y_©odXwŒm_:$&&

394) am_:$& am_m`Z_:$& a_›V moJZ: ApÒ_Z≤ BoV am_:$&394) am_:$& am_m`Z_:$& a_›V moJZ: ApÒ_Z≤ BoV am_:$&394) am_:$& am_m`Z_:$& a_›V moJZ: ApÒ_Z≤ BoV am_:$&394) am_:$& am_m`Z_:$& a_›V moJZ: ApÒ_Z≤ BoV am_:$&394) am_:$& am_m`Z_:$& a_›V moJZ: ApÒ_Z≤ BoV am_:$&

Ï`o∫$JV Amem, AmH$mßjm, odMma, dmgZm gß[yU©[U ZÔ> Pmbb (`mJr) ¡`m¿`mR>m`r a_VmV (EH$ag hmVmV, g_ag hmVmV) Vm Vy Amhg. H$maU Vy gdm©oYH$ doMaßVZ[U Ò_aUr` d AmZßXXm`r Amhg. AodZmer OrdZmMm M°V›`Xm`r PamAmhg. Í$T>mWm©Z [aewam_, am_, ]bam_ h gd© VyM Amhg d À`mßMr [yOm hr _ybV:VwPrM [yOm AgV. Vwbm _mP odZ_´ ‡Um_ AgmV.

395) odam_:$& odam_m` Z_:$&395) odam_:$& odam_m` Z_:$&395) odam_:$& odam_m` Z_:$&395) odam_:$& odam_m` Z_:$&395) odam_:$& odam_m` Z_:$&

ÂhUO ¡`m¿`m ÒWm`r gd© MamMa odú odlm_ [mdV Ag ÒWmZ. odúm¿`m—Ì`m—Ì` Í$[mMm odb` ]rOÍ$[mZ Vw¬`mV hmVm ÂhUyZ Vy AßoV_ odgmÏ`mM oR>H$mUAmhg. d°`o∫$H$ [mVirda Ï`o∫$ÀdmM [na_mU gß[yZ AmÀ_kmZr bmH$ [na_mUmVrVAem Vw¬`m_‹` oMaodlmßVr KVmV. _m`m _mhmZ oZ_m©U hmUmar A"Òd'ÒWVm,MßMbVm d \$a\$Q> gß[yZ V IË`m AWm©Z "Òd'Vßà AmoU "Òd'ÒW ÂhUO AmÀ_Í$[rodamO_mZ hmVmV. H$maU AZmoX d AZßV Agm Vy H$mbmVrV ApÒVÀdmZ`mJg_mYr¿`m [a_[Xr oMaßVZ[U amhVmg. Vw¬`m gVV Ò_aUmV Vwbm gmÔ>mßJ‡oU[mV AgmV.

396) odaO:$& odaOm` Z_:$&396) odaO:$& odaOm` Z_:$&396) odaO:$& odaOm` Z_:$&396) odaO:$& odaOm` Z_:$&396) odaO:$& odaOm` Z_:$&

odúoZo_©Vr d odúm¿`m Ï`dhmamMm H$Vm© AmoU ^m∫$m AgyZhr Xh]w’rO›`Aod⁄Z ob· Z hmUmam (ew’) AgÎ`mZ Vwbm odaO:odaO:odaO:odaO:odaO: ÂhUVmV. Vw¬`mer EH$Í$[hmUma ^∫$hr ]m¯V: gd©gm_m›` Ï`dhmamV AgyZhr AÀ`ßV ew’ ]w’rM, [odÃAgVmV. gß[yU© g_[©U ^mdZZ Vwbm eVe: dßXZ Agm.

397) _mJ©:$& _mJm©` Z_:$&397) _mJ©:$& _mJm©` Z_:$&397) _mJ©:$& _mJm©` Z_:$&397) _mJ©:$& _mJm©` Z_:$&397) _mJ©:$& _mJm©` Z_:$&

gßHw$oMV[Um gß[dUmË`m Vw¬`m ‡m·rgmR>r gd©l> gmYZ (_mJ©) ÂhUO VwPMÒ_aU (Vy) Amh. dXdXm›V d BVa gd© _mJm™M (^o∫$_mJ©, [yOm[’Vr, `mJ, H$_,_ßÃ, VßÃ, odMma, A‰`mg) gma d hVy VwP gVV Ò_aU d AZwgßYmZ (Vy) Amh. gma

Page 98: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 98 &&

_mJ© VwbmM o_iVmV m AWm©Z gd©_mJm©Zr UmË`m gmË`mßM B©pflgV gm‹`, Amam‹`X°dV d Iam AßoV_ _mJ© oOW gd©OU EH$ hmVmV VyM Amhg. Vwbm _mP odZ_´Ao^dmXZ Agm.

398) Z`:$& Z`m` Z_:$&398) Z`:$& Z`m` Z_:$&398) Z`:$& Z`m` Z_:$&398) Z`:$& Z`m` Z_:$&398) Z`:$& Z`m` Z_:$&

ÂhUO dmhH$, _mJ©Xe©H$, gdm™Zm AmÀ_ÒdÍ$[r¿`m ‡H$memH$S> (Vw¬`mH$S>)ZUmam, AßV`m©_r¿`m [a_[Xr (Vw¬`m_‹ ) pÒWa H$aUmam Vy Amhg. ododY [’VrZr¡`mßMr gJwU^∫$s (Zm_Ò_aU, gßH$sV©Z, BÀ`mXr‡_mUM Vw¬`m Ò_aUmVrb ‡À`H$H•$Vr) H$br OmV Vr VwPr Í$[ ^∫$mbm H°$dÎ`[Xr H$m`_ H$aVmV ÂhUyZ Vwbm Z`:Z`:Z`:Z`:Z`:ÂhUVmV. Vwbm _mP oÃdma Z_Z Agm.

399) Z`:$& Z`m` Z_:$&399) Z`:$& Z`m` Z_:$&399) Z`:$& Z`m` Z_:$&399) Z`:$& Z`m` Z_:$&399) Z`:$& Z`m` Z_:$&

^∫$mß¿`m Í$[m_‹`hr ÒdÒdÍ$[r [mdZ[U pÒWa amhUmam, gX≤JwUmßMmhr gX≤JwU,—Ô>rMr —Ô>r, ehmU[UmMmhr ehmU[Um, odú Ï`dhmamVrb ›`m`mM ›`m`VŒd,gd©l> d°oúH$ YmaU d mOZm mßM YmaU, B¿N>mßMr B¿N>m d gd© dmgZmßMr dmgZm,

wH$Mr yH$ d VhmZMr VhmZ Agm VyM Amhg. gX≤JwUmßMm gX≤JwU, dmgZMr dmgZm,—Ô>rMr —Ô>r dJ°a odYmZmMm AW© Agm H$s gX≤JwUmM JwUr Ï`∫$s-‡d•Œmrer,dmgZm[yVuM dmgZer —Ì`mM —Ô>rer O ZmV AgV VgM JwUr Ï`∫$s-‡d•Œmr, dmgZmd —Ô>r AmoU Vw¬`m_‹`hr AgV. _oWVmW© Vy ¯m gmË`mßMr CJ_, H$maH$ AmoUoZ`ßVm Amhg. Vy ∫$mßMr dmJUyH$ gd©—ÓQ>Ám ›`mÊ` d CXmŒm ]ZdVmg. Vwbm eVe:Ao^dmXZ Agm.

400) AZ`:$& AZ`m` Z_:$&400) AZ`:$& AZ`m` Z_:$&400) AZ`:$& AZ`m` Z_:$&400) AZ`:$& AZ`m` Z_:$&400) AZ`:$& AZ`m` Z_:$&

H$[Q> qH$dm Am[Œmr. Ï`o∫$OrdZmV da[mßJr A›`m` H$aUmam, T>m]i AWm©Z_mJ©Xe©H$ Zgbbm (_mJ©Xe©Z Z H$aUmam) Aod⁄m d _m`_‹` ^∫$mßZm À`mß¿`mZH$iV AS>H$dyZ WQ> _mJ©Xe©Z Z H$aVm, À`mß¿`m AZw^d odúmVyZ AßV`m©_rMm‡H$me COiUmam Vy Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

401) dra:$& dram` Z_:$&401) dra:$& dram` Z_:$&401) dra:$& dram` Z_:$&401) dra:$& dram` Z_:$&401) dra:$& dram` Z_:$&

AmÀ_kmZmM gm_œ`© AgUmam d XUmam d À`m_wi ^∫$mbm AoVe` Iß]ra,^∏$_ ]ZdUmam d ÂhUyZ gdmŒm_ _hm]br (dra). Vwbm _Z:[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

402) eo∫$_Vmß l>:$& eo∫$_Vmß l>m` Z_:$&402) eo∫$_Vmß l>:$& eo∫$_Vmß l>m` Z_:$&402) eo∫$_Vmß l>:$& eo∫$_Vmß l>m` Z_:$&402) eo∫$_Vmß l>:$& eo∫$_Vmß l>m` Z_:$&402) eo∫$_Vmß l>:$& eo∫$_Vmß l>m` Z_:$&

gd© gm_œ`©dmZmß_‹` gd©l>. H$maU oH´$`me∫$s, B¿N>me∫$s d kmZe∫$sMm

Page 99: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 99 &&

CJ_ AmoU oZ`ßVm VyM Amhg. Vy ]w’r-dmgZmß¿`m AVrV d gd© e∫$sMm CJ_AgÎ`mZ d Ò\y$oV©XmVm AgÎ`mZ gd©l> gm_œ`©dmZ Amhg. ^∫$mßZmhrÒdV:‡_mUM ]ZdUmË`m Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

403) Y_©:$& Y_m©` Z_:$& Yma`oV BoV Y_©:$&403) Y_©:$& Y_m©` Z_:$& Yma`oV BoV Y_©:$&403) Y_©:$& Y_m©` Z_:$& Yma`oV BoV Y_©:$&403) Y_©:$& Y_m©` Z_:$& Yma`oV BoV Y_©:$&403) Y_©:$& Y_m©` Z_:$& Yma`oV BoV Y_©:$&

Vy odúmYma Amhg. gma MamMa, KQ>ZmH´$_, AßVami, H$mi dJ°a gdm™Mm dOmoUd¿`mhr gd© jÃmßMm _ybÚmV d _ybmYma Vy Amhg. À`m_wi Y_©[mbZ H$aU`mMm AW© ‡À`H$ Ï`∫$sZ ÒdY_© OmUU (ÂhUO AßV`m©_rMm B©úa OmUU) dÀ`mZwgma dmJU hm . ]m¯V: [mohÎ`mg ‡À H$ AUwaUy d Ï`∫$s®_‹ Om d°oeÓQ>Á[yU©JwUY_© dm Òd^mdY_© AgVm À`mbm Y_© ÂhQ>b OmB©b. gm_m›`—ÓQ>Ám gma odúVw¬`m[mgyZ dJi Zmhr `m AWm©Z hm AW© MwH$sMm Zmhr. [U "ÒdY_©' `mMm hm AW©\$maM gßHw$oMV AgÎ`mZ d \$∫$ AßegÀ` AgÎ`mZ _mZdr OrdZmV CWi dKmVH$ R>aVm. H$maU Agm AW© bmJÎ`mZ Ï`∫$sbm gd©l> OrdZm_•Vmbm, IË`m"Òd'bm _wH$md bmJV. jw– ]m]t_‹` gÀ`moY>mZ ey›` Am`wÓ` Ï`VrV H$amdbmJV. H$Yr ey–Àd/AÒ[•Ì`Àd Va H$Yr ]ZmdQ> ]´m˜ ` [Xar ø`md bmJV. AgmAW© bmdÎ`m_wi Ï`∫$s_Yrb gw· B©úamMr H$m|S>r hmV AmoU CWi JwUY_m©ZwgmaR>aUmam OmMH$ gßHw$oMV ""ÒdY_©'' AmZwdßoeH$V¿`m AmYmam_wi O›_mZwgma bmXbmOmVm d bmXyZ KVbm OmVm d [wT> [yOZr` Y_© ÂhUyZ ^mdr o[T>ÁmZmhr bmJy amhVm.hr ""ÒdY_m©¿`m'' ZmdmImbr hmUmar IË`m Y_m©Mr odQ>ß]Zm d Hw$Mß]UmM hm`.gmYwgßVmßZr ^Jdfim_m¤ma Y_m©Mr hr Hw$Mß]Um d H$m|S>r \$mS> `mMm [ohbm, `mΩ`oXeZ ‡`ÀZ H$bm. Ò[•Ì`mÒ[•Ì` gdm™Zm À`mßZr Jdfim_ AmoU AmÀ_kmZmMm XadmOmCKS>yZ oXbm. _ßoXam¿`m XadmOm[jm hm XadmOm CKS>U hr gdmÉ H´$mßVr hmVr dAmh. ÒdY_m©M-h-Ia kmZ Pmb VaM JwUY_m™M Cfi`Z hmV d ew’ kmZmZ ¯mJwUmß¿`m gß[yU© AmodÓH$mamV Ï`m[H$Vm `D$Z odYm`H$ H´$mßVr ‡À`jmV `D$ eH$V.A›`Wm ÒdY_© ÂhUO oZÏdi oZÏdi oZÏdi oZÏdi oZÏdi JwUY_© Ag g_OÎ`mg A[nadV©Zerb d A›`mÊ`Aem gm_moOH$ Ï`dÒWg oZXmf Ï`o∫$g_yh ¡`m‡_mU ]ir [S>Vm VgM Jd›Vm_d AmÀ_kmZmbm Jm°UÀd D$Z Ï`∫$s¿`m AmßY˘`m, ]]ßX d gßHw$oMV _hŒdmH$mßj¿`mW°_mZm_‹` _ZwÓ`g_mO odXrU© hmVm. Iam Y_© ÂhUO AßV`m©_rMm VyM Amhg.VwPr ‡MrVr KUß AmoU CÀÒ\y$V©[U ÒdV:¿`m d°oeÓQ>ÁmßZwgma À`m ‡MrVrbmbmH$H$Î`mUH$mar [aÒ[a[mfH$ [’VrZ AmodÓH•$V H$aUß hmM AmOMm odúY_©Amh. Iam ÒdY_© Aem Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

Page 100: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 100 &&

404) Y_©odXwŒm_:$& Y_©odXwŒm_m` Z_:$&404) Y_©odXwŒm_:$& Y_©odXwŒm_m` Z_:$&404) Y_©odXwŒm_:$& Y_©odXwŒm_m` Z_:$&404) Y_©odXwŒm_:$& Y_©odXwŒm_m` Z_:$&404) Y_©odXwŒm_:$& Y_©odXwŒm_m` Z_:$&

odú`ßÃUM BÀWß^yV kmZ gd©gŒmmYreÀdmZ OmUUmam _hVŒddŒmm.odú`ßÃU¿`m gß]ßYrM R>mH$Vmi _mZdr g_mOmda bmX `mMm ‡`ÀZ ÂhUO CÉXOm©M AkmZ d Aod⁄mM hm`. `m Aod⁄_wi VWmH$oWV AmpÒVH$ dm ZmpÒVH$VŒdkmZmßZm gmM]ßX gm_moOH$ ÒdÍ$[ `V. Xdmodf`r odoeÔ> H$Î[Zm H$Í$Z À`mgÀ` g_OU (CXm. Vm ›`m` XVm dJ°a) ÂhUO ÒdV:¿`m H$Î[Zmßdarb AßYodúmgl’m hm`. VgM S>mnd©ZMm CÀH´$mßVrdmX Agm dm _m∑g©Mm EoVhmogH$ ^m°oVH$dmX,À`mß¿`mdarb odúmg ÂhUO ÒdV:¿`m _`m©oXV ]w’rdarb A_`m©X, ^m]S>r l’mhm`. ¡`m‡_mU O›_mZwgma Ï`dgm` d gm_moOH$ ÒWmZ R>aU d o[T>ÁmZ≤o[T>ÁmMmby amhU hr AmÀ_kmZm¿`m ‡H$memV odaKiyZ Q>mH$ `mMr ]m] Amh; H$maUÏ`∫$sM JwU Ï`dgm` d gm_moOH$ O›_mdÍ$Z R>aU o[T>ÁmZ≤o[T>Ám Mmby amhU h J°aAmh,) ¡`m‡_mU CÀ[mXZm¿`m gmYZmVrb odH$mgmßda g_mOmM ]mH$s gd© [°byAdbß]yZ AgVmV; hm ´_hr AmÀ_kmZm¿`m ‡H$memV odaKidyZ Q>mH$ `mMr oZVmßVAmdÌ`H$Vm Amh, (H$maU CÀ[mXZm¿`m gmYZmßgH$Q> gd©M OrdemÛr` d _mZdrCÀH´$mßVr hr [naUm_ÒdÍ$[ AmhV. H$maH$ ZmhrV. l’mßMm À`mJ H$Í$Z AmÀ_mZw^yVrKU hmM Iam Y_©`mJ hm`. l’m m e„XmMm gßVmßZm Ao^‡V Agbbm AW© ÂhUOAhßH$mamM g_[©U, Xh]w’rM g_[©U. À`m AWm©Z l’m hm e„X `m[ydu d BWdm[abbm Zmhr. ""o]Z]wS>mMm odúmg'' ¯m AWm©Z dm[abm Amh. À`mM kmZ VyXVmg H$maU Y_m©Mm Iam kmZr H$di VyM Amhg. AmO H$m_JmadJm©¿`m h˛Hy$_emhrMqH$]m ]mOma]wUΩ`m IwÎ`m ]mOma[R>M ZÏh Va AmÀ_kmZm¿`m AßV:‡H$memMH$Î`mUH$mar am¡` gmH$ma hmU AmdÌ`H$ d g`wo∫$H$ Amh. ÒdÍ$[mH$a (V–x[)hmUma _hmkmZrM h oZo¸V[U OmUy d AZw^dy eH$VmV, d AmÀ_kmZm¿`m AZw^yVrd —Ô>rVyZM odúÏ`dÒWm AmoU odúÏ`dhma odH$ogV Pmbm [mohO h OmUy eH$VmV.VgM d gd© ‡H$maMm dU©/dJ©/dße odaKidUmam Am‹`mpÀ_H$ AZw^yVrMmAmodÓH$ma amOH$s`, e°joUH$, gm_moOH$, odMma[’Vr, og’m›V, g_mOÏ`dÒWm,am¡`Ï`dÒWm, am¡`KQ>Zm BÀ`mXtdarb H$S>Ï`m oZ>m AmoU VX≤ZwfßoJH$ VmUVUmdd `w’ hr Xh]w’r/Aod⁄¿`m [JS>ÁmMr ⁄mVH$ AmhV. OmVr, ^mfm, am¡`, amÔ≠>,[°gm `mßVyZ CX≤^dUma gßKf© AkmZ d gßHw$oMV[UmM ⁄mVH$ AmhV. d°`o∫$H$X`miy[UmVyZ CÀ[fi hmUmam AqhgMm Agm AJa H´$m°`m©VyZ ‡JQ> hmUmam qhgH$odMma Agm- Xm›hrhr Aod⁄mO›` AgyZ, ‡JVr¿`m _mJm©Vrb Xr[ÒVß^ ]Zy eH$VZmhrV. AmO¿`m gß^´_mdÒWV AmÀ_kmZÍ$[r Vy Xr[ÒVß^m‡_mU _mJ©Xe©H$ ]ZyeH$Vmg. Ò[Ô>rH$aUmgmR>r Ï`dhmamVrb Ymo_©H$ l’mßMr H$mhr CXmhaU KVm Vrb.

Page 101: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 101 &&

AmÀ_kmZmZ g_OV H$s, oeÌZmdarb ÀdMm H$m[Î`mZ, ]mo·Ò_m KVÎ`mZ, XmT>rdmT>dbr qH$dm H$m[Î`mZ, _wßO H$Î`mZ Y_© KS>V/o]KS>V qH$dm ]XbV Zmhr.gmdi ZgÎ`mZ qH$dm gmS>Î`mZ Y_©hmZr hmV Zmhr. H$mi ]waI KmbyZ, PJ KmbyZ,^Jd KmbyZ qH$dm A›` H$mUÀ`mhr ]m¯ ]XbmZ Y_© ]XbV Zmhr. EdT>M ZÏh VagH$mir `ey oºÒVmMr, Xw[mar _hß_X [°Jß]amßMr d amÃr JU[VrMr [yOm H$br VaÀ`mV Y_©^´Ô>VMm qH$dm Y_©^ßOZmMm ^mJ `V Zmhr. H$maU Ag H$aUmam oZJw©UoZamH$ma AßV]m©¯ Ï`m[UmË`m VwPrM [yOm H$arV AgVm AmoU AS>mUr ÒdmWm™YAmoU AS>mUr ÒdmWm™YAmoU AS>mUr ÒdmWm™YAmoU AS>mUr ÒdmWm™YAmoU AS>mUr ÒdmWm™YH$S>Ï`m Y_©H$Î[ZmÍ$[r _yVuM ^ßOZH$S>Ï`m Y_©H$Î[ZmÍ$[r _yVuM ^ßOZH$S>Ï`m Y_©H$Î[ZmÍ$[r _yVuM ^ßOZH$S>Ï`m Y_©H$Î[ZmÍ$[r _yVuM ^ßOZH$S>Ï`m Y_©H$Î[ZmÍ$[r _yVuM ^ßOZ H$arV AgVm. Y_m™M ZÏh.Y_m™M ZÏh.Y_m™M ZÏh.Y_m™M ZÏh.Y_m™M ZÏh. À`mM‡_mUAgm Y_©kmZr EH$mM [yOmÒWmZm_‹` gd© Y_m™Mr X°dV ÒWm[yZ À`mßMrhr [yOm H$Í$eH$Vm. H$maU À`m¿`m —Ô>rZ hr gmar X°dV VwPrM oM›h AgVmV. Aer gd©Y_©_ßoXahr d°oúH$ EH$mÀ_VMr ZmßXrhr R>Í$ eH$VmV. [U EdT>M ZÏh, Vm gd© Y_m™¿`mX°dVmßMm À`mJhr H$Í$ eH$Vm AmoU AßVÒW Aem Vw¬`mda _Z, ]w’r d oMŒm EH$mJ´H$Í$ eH$Vm. AIa, `mVb H$mhrhr H$b AWdm Z H$b Var Vm Y_©^´Ô> hmV Zmhr.Vwbm Y_©odXwŒm_: Y_©odXwŒm_: Y_©odXwŒm_: Y_©odXwŒm_: Y_©odXwŒm_: ÂhUVmV H$maU Vw¬`m kmZmZ (Iar Y_©‡MrVr Ambbr) Ï`∫$sVw¬`m H•$[Z BVamZmhr kmZr ]ZdV. gd© odMmamß¿`m MmhÀ`mß_Yrb, gd©Y_m©¿`moZ>mdßVmß_Yrb d gd© ‡H$ma¿`m o^fi o^fi _ZwÓ`_mÃmßVrb VwP AIßS> d EH$mÀ_ApÒVÀd À`mßZm XmIdyZ À`mßM AßV:¸jy CKSy> eH$V. [aÒ[aodamYr e∫$s®Zm CfiVH$aV À`mßZm [aÒ[a[yaH$ AmoU [aÒ[a[mfH$ ]ZdyZ _mZd H$Î`mUm¿`m _hm‡dmhmVg_ag H$Í$ eH$V. gd© —Ì` d°oeÓQ>ÁmßM XwÊ`_ d dadaM ApÒVÀd g_OmdyZ XD$Zgß[yU© odúmVrb _mZdm-_mZdmVrb oMaßVZ EH$Àd ‡MrVrbm AmUyZ XD$ eH$V.odúH$Î`mUmMr h_r XUmË`m Y_©kmZr d Y_m©odÓH$mar (Y_©odXwŒm_:) Vwbm H$mQ>rH$mQ>r ‡Um_ AgmV.

d°Hw ß$R>: [wÈf: ‡mU: ‡mUX: ‡Ud: [•Ww:$&d°Hw ß$R>: [wÈf: ‡mU: ‡mUX: ‡Ud: [•Ww:$&d°Hw ß$R>: [wÈf: ‡mU: ‡mUX: ‡Ud: [•Ww:$&d°Hw ß$R>: [wÈf: ‡mU: ‡mUX: ‡Ud: [•Ww:$&d°Hw ß$R>: [wÈf: ‡mU: ‡mUX: ‡Ud: [•Ww:$&oha `J^©: eÃwøZm Ï`m·m dm`waYmjO:$&&oha `J^©: eÃwøZm Ï`m·m dm`waYmjO:$&&oha `J^©: eÃwøZm Ï`m·m dm`waYmjO:$&&oha `J^©: eÃwøZm Ï`m·m dm`waYmjO:$&&oha `J^©: eÃwøZm Ï`m·m dm`waYmjO:$&&

505) d°Hw ß$R>:$& d°Hw ß$R>m` Z_:$&505) d°Hw ß$R>:$& d°Hw ß$R>m` Z_:$&505) d°Hw ß$R>:$& d°Hw ß$R>m` Z_:$&505) d°Hw ß$R>:$& d°Hw ß$R>m` Z_:$&505) d°Hw ß$R>:$& d°Hw ß$R>m` Z_:$&

d°Hwß$R>: ÂhUO odÓUwbmH$, Bß– (_Z) AmoU [mßT>ar Vwig. [ßM_hm^yVmÀ_H$odúmbm AmoU Ï`o∫$Àdmbm Y°`© d AmYma XUmam, oZJ´he∫$s XUmam, gw]H$Vm,S>m°b, oMH$mQ>r AmoU _mYw`© XUmam d À`m`mJ AÒVmÏ`ÒVVm AmoU AdZVrMm‡oV]ßY H$aUmam Vy Amhg. Vwier_‹ Ag JwUgmYÂ © AgÎ`mZ Vwierbmhr d°Hwß$R>:d°Hwß$R>:d°Hwß$R>:d°Hwß$R>:d°Hwß$R>:ÂhUVmV. Vwbm _mP odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

Page 102: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 102 &&

406) [wÈf:$& [wÈfm` Z_:$& [war e`ZmV≤ [wÈf:$&406) [wÈf:$& [wÈfm` Z_:$& [war e`ZmV≤ [wÈf:$&406) [wÈf:$& [wÈfm` Z_:$& [war e`ZmV≤ [wÈf:$&406) [wÈf:$& [wÈfm` Z_:$& [war e`ZmV≤ [wÈf:$&406) [wÈf:$& [wÈfm` Z_:$& [war e`ZmV≤ [wÈf:$&

gd© MamMaÍ$[r ([XmW©, D$Om©, AdH$me, H$mi, OmUrd AmoU Ï`o∫$Àd)earamV amhUmam ÂhUyZ Vwbm [wÈf:[wÈf:[wÈf:[wÈf:[wÈf: ÂhUVmV. g•Ô>rMm Amaß^ d edQ> gma Ï`m[UmamAmoU AkmZm¿`m AßYmamVyZ _w∫$ H$aUmam ÂhUyZ Vy ÒdVßÃ, Òd`ß^y, goÉXmZßX_`_yi[wÈf, [a_[wÈf Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

407) ‡mU:$& ‡mUm` Z_:$&407) ‡mU:$& ‡mUm` Z_:$&407) ‡mU:$& ‡mUm` Z_:$&407) ‡mU:$& ‡mUm` Z_:$&407) ‡mU:$& ‡mUm` Z_:$&

‡mU hr [na_mUmVrV "D$Om©' Amh. kmV D$Om©‡H$mamßer Vr H$em VËhZ gß]ßoYVAmh `mMm oZpÌMV V[erb kmV AgyZ oV¿`m OmUdUmË`m [naUm_mZm ‡mU,A[mZ, Ï`mZ, g_mZ, CXmZ `m gßkmZr AmiIb OmV. hm VwPmM EH$ odbjUAodÓH$ma AgyZ gma odú À`m¿`m¤ma M°V›`_` ]ZV. VwP gmYH$ ‡mUm`m_m¤maVwbm OmU `mV `eÒdr hmVmV V Vw¬`m ¯m AodÓH$mamVrb ApÒVÀdm_wi. VwbmAZ›`^md ‡oU[mV AgmV.

408) ‡mUX ï $& ‡mUXm` Z_ï$&408) ‡mUX ï $& ‡mUXm` Z_ï$&408) ‡mUX ï $& ‡mUXm` Z_ï$&408) ‡mUX ï $& ‡mUXm` Z_ï$&408) ‡mUX ï $& ‡mUXm` Z_ï$&

‡mUÀdmMm XmVm, CX≤JVm. ‡mUO›` gd© Ï`dhmamßMm CJ_ AmoU edQ> Vw¬`m_‹ hmVm. Vw¬`m `m _hmeo∫$embr d oMaH$Î`mUXm`r ApÒVÀdmV ÒdV>ïM gßHw$oMVApÒVÀd [yU©[U g_o[©V Ïhmd ÂhUyZM `wJmZw`wJ _w_wjw, gmYH$, og’, ^∫$,`mJm‰`mgr, kmZm[mgH$, dJ°a AmoU H$mQ>ÁmdYr gm_m›` bmH$ YS>[S>VAmhV.H$sV©Z, H$Wm-[wamU, ‹`mZ, [yOm, V[¸`m©, C[mg, d´V, mJ, gÀH$_ BÀ`mXrododY ‡H$ma Vwbm AmidV AmhV. Vw¬`mV g_ag PmbÎ`mßZm ‡mUe∫$sMr MVZmo_iV, OmUdV d À`mßM OrdZ A_`m©X e∫$sMm _hmgmJa d _hmÛmV ]ZV. H$maUEH$m ‡H$ma [mohÎ`mg Xhmbm gmW©H$Vm d Ame`KZVm OrdZ M°V›`mZ `V.OrdZM°V›`mbm CXmŒm d°oúH$ [na_mU OmoUd¤ma `V AmoU, OmoUdbmgoÉXmZßX_`Vm Vw¬`m_wi `V. H•$Vrbm eo∫$OrdZmZ, OrdZmbm oXem OmoUdZAmoU OmoUdbm g•OZerb M°V›` Vw¬`m_wi ‡mflV hmV. Vw¬`mMaUr AßVïH$aU[yd©H$Z_Z Agm.

409) [´Ud ï $& ‡Udm` Z_ï$& ‡Udp›V ˜_wß XdmÒV_mV≤ ‡Ud C¿`V $&409) [´Ud ï $& ‡Udm` Z_ï$& ‡Udp›V ˜_wß XdmÒV_mV≤ ‡Ud C¿`V $&409) [´Ud ï $& ‡Udm` Z_ï$& ‡Udp›V ˜_wß XdmÒV_mV≤ ‡Ud C¿`V $&409) [´Ud ï $& ‡Udm` Z_ï$& ‡Udp›V ˜_wß XdmÒV_mV≤ ‡Ud C¿`V $&409) [´Ud ï $& ‡Udm` Z_ï$& ‡Udp›V ˜_wß XdmÒV_mV≤ ‡Ud C¿`V $&

—Ì`m—Ì` odúmMr gwÈdmV H$aUma e„X]´˜, Am|H$ma, `mMr OmUrd Ï`∫$sbmAßV‹d©ZrZ hmV. Ï`o∫$_ÀdmM gßHw$oMV ApÒVÀd [amdmUr¿`m, AßV‹d©Zr¿`m,AZmhV‹dZr¿`m OmoUd]am]a A_`m©X B©úamß_‹ odaKiyZ OmV. oOWyZ OrdZm¿`mAmodÓH$mambm gwÈdmV Pmbr oVWM Am[U AmhmV mMr OmUrd d°`o∫$H$ ApÒVÀd

Page 103: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 103 &&

gß[bÎ`m Ï`∫$sbm hmV. gmhoOH$M odúmMm CJ_ d AÒVXIrb `mhyZ o^fi AgyeH$V Zmhr. ( H$maU odúmVrb gmar VÀd H$_r-AoYH$ ‡_mUmV _ZwÓ`m_‹`hrAgVmVM,) `m VH©$kmZmZ AmoU ÒdVï¿`m _hmg•OZerb Aem Am|H$ma_`ApÒVÀdm¿`m ‡MrVrZ, odúmMr gwÈdmVhr H$mbmVrV Am|H$mamZ hmV h oZo¸V hmV.ÂhUyZ Vwbm ‡Ud:‡Ud:‡Ud:‡Ud:‡Ud: ÂhUVmV.

Vw¬`mM H•$[Z Ï`∫$sbm AßV`m©_r dgUma VwP Am|H$maÍ$[ OmUdV d ghÚmaMH´$d ‡kmMjy CKS>VmV. VwPm AZmhV ‹dZr d OmoUd¿`m [brH$S>rb [amdmUrVrbVwP Í$[ Ï`∫$s¿`m X`mVyZ H$b¿`m, d°kmoZH$ emYmß¿`m, VŒdqMVZm¿`m, ‡mgmoXH$H$mÏ`m¿`m, J´ßWaMZ¿`m d H$Î`mUH´$mßVr¿`m `wJ‡dV©H$ H$m`m©Z AmodÓH•$V hmVmV.Ï`∫$sMr od^yVr hmV d oV¿`m AmÀ_gßJrVm¿`m AmZßXXm`r bhatda AmÍ$T> hmD$ZbmImJU _wo∫$_mJm©Z dmQ>Mmb H$Í$ bmJVmV. Ia [mhVm gßHw$oMVVŒdmM A_`m©Xd kmZr ApÒVÀdmV hmUma h g_[©U ÂhUO k AmoU h Í$[mßVa ÂhUOM Iam O›_.ÂhUyZhr IË`m OrdZmMm Amaß^H$Vm© m —Ô>rZhr Vwbm ‡Ud:‡Ud:‡Ud:‡Ud:‡Ud: ÂhUU g`wo∫$H$ R>aV.Vwbm oZaßVa Z_Z Agm.

410) [•Ww:$& [•Wd Z_:$&410) [•Ww:$& [•Wd Z_:$&410) [•Ww:$& [•Wd Z_:$&410) [•Ww:$& [•Wd Z_:$&410) [•Ww:$& [•Wd Z_:$&

AoVe` odemb AmoU MVwa. Vy H$Î[ZmVrV odemb AmoU ghO _w∫$s XUmam(MVwa) Amhg. VwPr hr j_Vm AmÀ_kmZr F$ftZr H$bÎ`m Vw¬`m ‡mW©Zmß_‹` d[amOmoUdVyZ H$bÎ`m Vw¬`m dU©ZmÀ_H$ Zm_m_‹`hr AgV. ÂhUyZ VwP Zm_ hEIm⁄m _hmZ≤, Hw$eb d MVwa _mJ©Xe©H$mgmaI Amh. Vw¬`m Zm_m¿`m oZH$Q>VZ ∫$AmÀ_‡MrVr¿`m M°V›`_` ÒWmZr pÒWa hmVm. Vwbm _mP AIßS> Ao^dmXZ Agm.

411) oha `J^©:$& oha `J^m©` Z_:$&411) oha `J^©:$& oha `J^m©` Z_:$&411) oha `J^©:$& oha `J^m©` Z_:$&411) oha `J^©:$& oha `J^m©` Z_:$&411) oha `J^©:$& oha `J^m©` Z_:$&

gma MamMa H$Î[mßVr ]rOmÍ$[mZ Vw¬`m R>m`r amhyZ Vw¬`m[mgyZM [w›hm CX≤^dVÂhUyZ gmjmV≤ g•OZerbVMm (]´˜mMm) d ÂhUyZM H$mimMm d OmoUdMmhr _hmZ≤‡gdembr o[Vm Vy Amhg. ÂhUyZ Vwbm [amH$mQ>rM d°^d AmodÓH•$V H$aUmam J^©ÂhUOM oha `J^© ÂhUVmV. Vw¬`mMaUr H$m`_ _ÒVH$ amhm.

412) eÃwøZ:$& eÃwøZm` Z_:$&412) eÃwøZ:$& eÃwøZm` Z_:$&412) eÃwøZ:$& eÃwøZm` Z_:$&412) eÃwøZ:$& eÃwøZm` Z_:$&412) eÃwøZ:$& eÃwøZm` Z_:$&

eÃyßMm Zme H$aUmam. AkmZ, Xh]w’r, Xw:I, odH$ma, Aod⁄m, _mh d `mZrob· hmD$Z ÒdV:¿`m d BVamß¿`m AmÀ_mfiVr_‹` AS>Wim ]Zbb bmH$ `mß¿`mgßHw$oMV ApÒVÀdmMm Vy (VwP kmZ) Zme H$aVg. Vwbm H•$Vk ‡Um_ AgmV.

Page 104: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 104 &&

413) Ï`m·:$& Ï`m·m` Z_:$&413) Ï`m·:$& Ï`m·m` Z_:$&413) Ï`m·:$& Ï`m·m` Z_:$&413) Ï`m·:$& Ï`m·m` Z_:$&413) Ï`m·:$& Ï`m·m` Z_:$&

AmH$memVrb VmaH$mg_yh, AmoU AmH$meJßJmß¿`m ^´_Um[mgyZ V AUwaUyVrbgy˙_moVgy˙_ hmbMmbr[`™V AmoU _Zm¿`m ododY [mVirdarb Ï`m[mamß[mgyZ VÏ`∫$sbm AZmH$bZr` Aem [amOmoUd¿`m KS>m_mS>t[`™V odúmMm [gmam A\$mQ>d AZßV Amh. À`mM‡_mU ÒWi, H$mi d AßV—©Ô>r ¯mß¿`m AVyQ> [U AkmVgß]ßYmß[mgyZ V AßV:‡km d AUwaUyVrb KS>m_mS>r `mßVrb gß]ßYmß[`™V (¡`m_wiodúmVrb oZ`_ _mZdm¿`m AmH$bZmV `VmV) odú A_`m©X[U [gabb Amh. Vyh gma oZ`ßÀ`m¿`m d gŒmmYmË`m¿`m ^yo_H$Z Ï`m[Umam Amhg. _mP gd©Òd Vw¬`mR>m`r g_o[©V hmdm.

414) dm`w:$& dm`d Z_:$&414) dm`w:$& dm`d Z_:$&414) dm`w:$& dm`d Z_:$&414) dm`w:$& dm`d Z_:$&414) dm`w:$& dm`d Z_:$&

dm`y. dm`y h ‡mUmM ÂhUO VwP Í$[. odúmVrb, earamVrb d _ZmVrb ‡À`H$hmbMmbrMm H$maH$ ÂhUO [mM dm`y qH$dm Am`wdXmVrb oÃXmfmß[°H$s dmV hm Xmf.‡mUm`m_, Zm_Ò_aU d BVa gmYZmß_wi d Vw¬`m H•$[Z Vw¬`m dm`wÍ$[mVrb (dmV)AmodÓH$mamM kmZ hmD$Z _m M (—Ì`m—Ì` KQ>ZmßM) Ia ÒdÍ$[ H$i `mg d _m M]ßYZ VwQ> `mg _XV hmV. AmÀ_mZwgßYmZm_‹` Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

415) AYmjO:$& AYmjOm` Z_:$& AYm Z jr`V OmVw `Ò_mV≤415) AYmjO:$& AYmjOm` Z_:$& AYm Z jr`V OmVw `Ò_mV≤415) AYmjO:$& AYmjOm` Z_:$& AYm Z jr`V OmVw `Ò_mV≤415) AYmjO:$& AYmjOm` Z_:$& AYm Z jr`V OmVw `Ò_mV≤415) AYmjO:$& AYmjOm` Z_:$& AYm Z jr`V OmVw `Ò_mV≤VÒ_mXAYmjO:$&VÒ_mXAYmjO:$&VÒ_mXAYmjO:$&VÒ_mXAYmjO:$&VÒ_mXAYmjO:$&

Om H$Yrhr AYm_mJu d AYmJVrg OmV Zmhr d oZaßVa OmoUd¿`m AVrV]´˜mZßX_` AdÒWV AgVm Vm AYmjO:. g_ag hm `mgmR>r VÀÒdÍ$[ hM EH$_dd gd©l> CÀH$fm©M ÒWmZ. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

F$Vw: gwXe©Z: H$mb: [a_>r [naJ´h:$&F$Vw: gwXe©Z: H$mb: [a_>r [naJ´h:$&F$Vw: gwXe©Z: H$mb: [a_>r [naJ´h:$&F$Vw: gwXe©Z: H$mb: [a_>r [naJ´h:$&F$Vw: gwXe©Z: H$mb: [a_>r [naJ´h:$&CJ´: gßdÀgam Xjm odlm_m odúXojU:$&&CJ´: gßdÀgam Xjm odlm_m odúXojU:$&&CJ´: gßdÀgam Xjm odlm_m odúXojU:$&&CJ´: gßdÀgam Xjm odlm_m odúXojU:$&&CJ´: gßdÀgam Xjm odlm_m odúXojU:$&&

416) F$Vw:$& F$Vd Z_:$&416) F$Vw:$& F$Vd Z_:$&416) F$Vw:$& F$Vd Z_:$&416) F$Vw:$& F$Vd Z_:$&416) F$Vw:$& F$Vd Z_:$&

dgßV, J´rÓ_, dfm©, eaX, h_ßV, oeoea h F$Vw d wJmZw wJmßMm Vy Òdm_r d oZ ßVmAmhg. h gma ÂhUO VwP d°oúH$ Z•À`-gßJrV Amh, brbm Amh, H´$sS>m Amh.Vw¬`modf`r¿`m ¯m kmZmZ ^∫$ˆX`mVrb AhßH$maO›` XS>[U ZÔ> hmD$Z oZaßVZAmZßXmMr H$maßOr ˆX`mH$memV CSy> bmJVmV. Vwbm _mP ^o∫$[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

417) gwXe©Z:$& gwXe©Zm` Z_:$&417) gwXe©Z:$& gwXe©Zm` Z_:$&417) gwXe©Z:$& gwXe©Zm` Z_:$&417) gwXe©Z:$& gwXe©Zm` Z_:$&417) gwXe©Z:$& gwXe©Zm` Z_:$&

MmßJb (oed) Xe©Z. VwP Xe©Z AßV]m©¯ ew’ H$aV d g_mYmZ XV. VgM Vw¬`m

Page 105: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 105 &&

Xe©ZmZ AkmZ ZÔ> hmD$Z kmZmMm oVgam Zà CKS>Vm. gÀ`mM `WmW© kmZ d VÇm›`gm_œ`© ‡m· H$Í$Z XUmË`m Vwbm _mP gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

418) H$mb:$& H$mbm` Z_:$&418) H$mb:$& H$mbm` Z_:$&418) H$mb:$& H$mbm` Z_:$&418) H$mb:$& H$mbm` Z_:$&418) H$mb:$& H$mbm` Z_:$&

H$mim d H$mi. od«>b, am_, H•$ÓU, odÓUy m gd© gJwU Í$[m_‹` VwPm aßJ H$mimAgVm. `mMm Jw¯mW© Vy —Ì` ‡H$mem¿`m AVrV Amhg AmoU H$mbmVrV AmhgAgmhr hmVm. ^yV, ^odÓ`, dV©_mZ, h gd© H$mhr Vw¬`m_‹` gm_mdbbß d Vw¬`mAYrZ Amh. _hmgŒmmYmar d _wo∫$Xm`r Vwbm gmXa Ao^dmXZ Agm.

419) [a_>r$& [a_o>Z Z_:$&419) [a_>r$& [a_o>Z Z_:$&419) [a_>r$& [a_o>Z Z_:$&419) [a_>r$& [a_o>Z Z_:$&419) [a_>r$& [a_o>Z Z_:$&

VOm_` ÒdÒdÍ$[r, Aearar EH$mJ´VZ oZaßVa [mhUmam d ^∫$mßZm ˆX`Jwß\$_‹`AZw^dVm ` `mgmaIm. [a_>rMm[a_>rMm[a_>rMm[a_>rMm[a_>rMm [maß[naH$ AW© ]´˜Xd, odÓUy, _he, AoæXd,ghmdm _Zw, ]´˜XdmM Mm°Xm [wà (Òdm`_≤ ÒdmamoM[, CŒm_, Vm_g, adV, Mmjwf,d°dÒdV, gmdoU©, È–gmdoU©, XdgmdoU© d Bß–gmdoU© ¡`mZm _yi [wÈf _mZVmV.)Agm hmVm. ¯mVrb Vœ` Ag H$s ]´˜Xd ÂhUO g•OZerbVm, ]´˜m, odÓUw, _heh VrZ JwU d VrZ oH´$`m, _Zw ÂhUO _ZwÓ` d g•Ô>r¿`m Ï`m[mamßMm CJ_ Ag d°oúH$_Z d d°`o∫$H$ _Z AmoU ]´˜mM Mm°Xm [wà ÂhUO Mm°Xm ^wdZ (qH$dm _Z ]w’r oMŒmAhßH$ma d [ßM_hm^yV d [ßMV›_mÃ) Agm hmD$ eH$Vm.[a_>r ÂhUO JÈS>. ÂhUyZodÓUyMm (odúpÒWVrMm oZ`ßVm) dmhH$ d ÂhUyZ odúmVrb ‡oH´$`mßMm dmhH$ VyMAmhg. A[aß[ma odúÏ`dhmamMm AoY[Vr Aem Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

420) [naJ´h:$& [naJ´hm` Z_:$&420) [naJ´h:$& [naJ´hm` Z_:$&420) [naJ´h:$& [naJ´hm` Z_:$&420) [naJ´h:$& [naJ´hm` Z_:$&420) [naJ´h:$& [naJ´hm` Z_:$&

gßM` qH$dm gmR>m, qH$dm gmR>m J´hU H$aUmam. gmË`m d°oúH$ ApÒVÀdm_wigmR>m Va À`m ApÒVÀdmMm Òdm_r AgÎ`mZ d h gma H$Î[mßVr Vw¬`m_‹` odbrZhmV AgÎ`mZ gmR>m J´hU H$aUmam. VgM ∫$mß¿`m ‡mW©Zm KUmam ÂhUyZhr Vy [naJ´h:y [naJ´h:y [naJ´h:y [naJ´h:y [naJ´h:Amhg. VwP ^∫$hr dÒVy, e∫$s, bm^, H$Î[Zm, AhßH$ma `mß¿`m_‹` ]’ d ob· ZhmVm ]´˜VOmM d Eú`m©M gŒmmYre AgVmV. ^m∫$ AgVmV. Vw¬`mMaUr _ÒVH$oMaH$mi amhˇ X.

421) CJ´:$& CJ´m` Z_:$&421) CJ´:$& CJ´m` Z_:$&421) CJ´:$& CJ´m` Z_:$&421) CJ´:$& CJ´m` Z_:$&421) CJ´:$& CJ´m` Z_:$&

^`ßH$a. V¬`m AZwgßYmZm¿`m XaÂ`mZ gßHw$oMV Ï`o∫$ÀdmMm À`mJ KS>Vm. hmÀ`mJ gmjmV≤ _•À`y‡_mUM AoV^`ßH$a AgVm. O Am[bß Amh Agß Am[U O›_^ag_OV Ambm d ¡`mß¿`mda Ordm[mS> ‡_ H$bß À`m gd© Ï`∫$s d dÒVyßZm _ZmZ

Page 106: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 106 &&

AßVaU ÂhUO EH$mH$s[UmMr [nagr_m AgV. AßYmaH$mR>S>rV H$m`_M JS>[ hmVmZmÏhmdm Vgm WaH$m[ ÒdV:¿`m AhßH$mamMm, H$Î[ZmßMm AmoU gmË`m _mh_`r XwoZ MmÀ`mJ H$aVmZm hmVm. Amg∫$sVyZ _w∫$s XUmË`m Vw¬`m _wo∫$Xm`r Í$[mMr ‡MßS> ^rVrdmQ>V. oda∫$sMß d°^d Z [bdÎ`mZ _mhmMr ]ßYZ VmS>Umam Vy AÀ`ßV amJrQ> d H´y$a^mgVmg. [aßVw AßoV_ H$Î`mUmMr ‡m·r H$Í$Z XUmË`m Vwbm Vy oH$Vrhr CJ´ mgbmgVar oZaßVa Ao^dmXZ Agm.

422) gßdÀga:$& gßdÀgam` Z_:$& gÂ`H≤$ dgp›V ^yVmoZ `pÒ_Z≤ BoV422) gßdÀga:$& gßdÀgam` Z_:$& gÂ`H≤$ dgp›V ^yVmoZ `pÒ_Z≤ BoV422) gßdÀga:$& gßdÀgam` Z_:$& gÂ`H≤$ dgp›V ^yVmoZ `pÒ_Z≤ BoV422) gßdÀga:$& gßdÀgam` Z_:$& gÂ`H≤$ dgp›V ^yVmoZ `pÒ_Z≤ BoV422) gßdÀga:$& gßdÀgam` Z_:$& gÂ`H≤$ dgp›V ^yVmoZ `pÒ_Z≤ BoVgßdÀga:$&gßdÀga:$&gßdÀga:$&gßdÀga:$&gßdÀga:$&

gd© H$mhr ¡`m¿`m R>m`r Amh Agm H$mi Vy Amhg. H$mimbmhr gm_mdUmamH$mbmVrV d H$mi Aem Vw¬`m ApÒVÀdmer g_ag hmVmM H$mUÀ`mhr jw–/jU^ßJwadÒVyMr Amg∫$s d gßJ amhV Zmhr. H$di gÀ`mMm gßJ amhVm. ÂhUyZ [a_mÉÀ`mJmM l> CXmhaU VyM Amhg. gßdÀga ÂhUO k. gma odúM Vwbm D$Z o_iVÂhUyZ Vy l> `k Amhg. (H$mimMm EH$ ^mJ ÂhUyZ dfm©bmhr gßdÀga ÂhUVmV.ew^ _whˇV©, gU, BÀ`mXr gd© dfm©V VmV. ]´˜mßS> d q[S>m‡_mUM h ZmV Amh.) VwbmodZ_´ ‡Um_ AgmV.

423) Xj:$& Xjm` Z_:$&423) Xj:$& Xjm` Z_:$&423) Xj:$& Xjm` Z_:$&423) Xj:$& Xjm` Z_:$&423) Xj:$& Xjm` Z_:$&

g_W©, h˛ema, VÀ[a, ew’ d H$Zdmiy. gß[yU© odúmMm AßoV_ g•OZerb CJ_Aem Vw¬`m_‹` EH$Í$[ PmbÎ`mß_‹` Xw]i[Um, _ßX[Um, Amig, AkmZ dAgwaojVV_YyZ Uma H´$m°`© amhV Zmhr. dr`©, AmO, odÓUy, oed BÀ`mXr g•oÔ>H$À`m©VŒdm¿`m AmodÓH$mamßZmhr [aß[aZ Xj ÂhUVmV. À`m_mJrb _oWVmW©hr Vy gdmÉgm_œ`©dmZ AgyZ ^∫$mßZm Vg ]ZdVmg hmM Amh. _m¬`m AkmZO›` jw–ÀdmMrgß[yU© Amh˛Vr Vwbm A[©U Agm d Vwbm H•$Vk Ao^dmXZ Agm.

424) odlm_:$& odlm_m` Z_:$&424) odlm_:$& odlm_m` Z_:$&424) odlm_:$& odlm_m` Z_:$&424) odlm_:$& odlm_m` Z_:$&424) odlm_:$& odlm_m` Z_:$&

odúmVrb d Ï`∫$s_Yrb gd© oH´$`m-‡oH´$`mßM CJ_ÒWmZ AgÎ`mZ Vy ÒdV:_mà AÀ`ßV emßV Amhg. VgM Vwbm OmUÎ`mZ Ï`∫$sMr gmar AhßH$maO›` YS>[S>d AkmZO›` H$Ô>_` [adS> ZÔ> hmV. ÂhUyZ Vwbm odlm_: odlm_: odlm_: odlm_: odlm_: (ÂhUO odlmßVrM ÒWmZ)ÂhUVmV. Vw¬`mM AZwgßYmZmV _mP Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

425) odúXojU:$& odúXojUm` Z_:$&425) odúXojU:$& odúXojUm` Z_:$&425) odúXojU:$& odúXojUm` Z_:$&425) odúXojU:$& odúXojUm` Z_:$&425) odúXojU:$& odúXojUm` Z_:$&

AÀ`ßV Hw$eb d gj_. Vy gß[yU© odúmMr Ï`dÒWm Hw$ebVZ [mhVmg (`mΩ`

Page 107: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 107 &&

H$_©\$b XVmg) d d°oúH$ `kmV (gma odú Vw¬`mV odbrZ hmV ÂhUyZ) gdm™Zmgh^mJr H$aVmg. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

odÒVma: ÒWmWaÒWmUw: ‡_mUß ]rO_Ï``_≤$&odÒVma: ÒWmWaÒWmUw: ‡_mUß ]rO_Ï``_≤$&odÒVma: ÒWmWaÒWmUw: ‡_mUß ]rO_Ï``_≤$&odÒVma: ÒWmWaÒWmUw: ‡_mUß ]rO_Ï``_≤$&odÒVma: ÒWmWaÒWmUw: ‡_mUß ]rO_Ï``_≤$&AWm@ZWm _hmH$mem _hm^mJm _hmYZ:$&&AWm@ZWm _hmH$mem _hm^mJm _hmYZ:$&&AWm@ZWm _hmH$mem _hm^mJm _hmYZ:$&&AWm@ZWm _hmH$mem _hm^mJm _hmYZ:$&&AWm@ZWm _hmH$mem _hm^mJm _hmYZ:$&&

426) odÒVma:$& odÒVmam` Z_:$&426) odÒVma:$& odÒVmam` Z_:$&426) odÒVma:$& odÒVmam` Z_:$&426) odÒVma:$& odÒVmam` Z_:$&426) odÒVma:$& odÒVmam` Z_:$&

odúodÒVma ]rOÍ$[mVyZ AmodÓH•$V H$aUmam d odúmMm odÒVma ÒdV:V gm_mdyZKUmam ÂhUyZ Vwbm odÒVma:odÒVma:odÒVma:odÒVma:odÒVma: ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

427) ÒWmda: ÒWmUw:$& ÒWmdaÒWmUd Z_:$&427) ÒWmda: ÒWmUw:$& ÒWmdaÒWmUd Z_:$&427) ÒWmda: ÒWmUw:$& ÒWmdaÒWmUd Z_:$&427) ÒWmda: ÒWmUw:$& ÒWmdaÒWmUd Z_:$&427) ÒWmda: ÒWmUw:$& ÒWmdaÒWmUd Z_:$&

hmbMmb Zgbbm. Vy hmbMmb Zgbbm Amhg mMm AW© ‡^mdO›` hmbMmbZgbbm Amhg. odúmVrb d Ï`∫$sVrb gd© hmbMmbrMm d MßMbVMm H$maH$ [UÒdV:da H$mUÀ`mhr ]m]rMm ‡^md Zgbbm ÂhUyZ Vy ^∏$_, AMßMb AmoU AT>iAgm _ybmYma Amhg. odúoZ`ßVm odúmYma [naUm_ÒdÍ$[ hmbMmb ZgbbmAmhg. drO ¡`m‡_mU BßoOZm¿`m hmbMmbrMr H$maH$ AgV d AoVdJdmZAgyZhr [naUm_ÒdÍ$[ hmbMmbtZr `w∫$ ZgV VgmM Vy VabV_, dJ_` AgyZhr—T>V_ oZ`ßVm d AMb Amhg. Vwbm H•$Vk dßXZ Agm.

428) ‡_mUß$& ‡_mUm` Z_:>$&428) ‡_mUß$& ‡_mUm` Z_:>$&428) ‡_mUß$& ‡_mUm` Z_:>$&428) ‡_mUß$& ‡_mUm` Z_:>$&428) ‡_mUß$& ‡_mUm` Z_:>$&

¡`m¿`m AmYma gÀ`mgÀ`VMm [S>Vmim KVbm OmVm qH$dm ¡`m¿`m AmYmamZ]mH$s ]m]tM _yÎ`_m[Z hmV À`mbm ‡Um_ ÂhUVmV. odúmMr AßoV_ _`m©Xm,[na_mUmßMhr [na_mU d gdmVm[na gd© AgÎ`mZ odúKQ>ZmßM d Ï`o∫$OrdZmMEH$_d oMaßVZ d emÌdV Ag ‡_mU VyM Amhg. mCbQ> Vy gy _moVgy _ d MVZMrhr MVZm AgÎ`mZ V–w[ hm `mÏ`oVna∫$ d ‡_mUmßM odMma Vw¬`m AZw^yVrVodaKi `mÏ`oVna∫$ Vw¬`m ApÒVÀdmbm A›` H$mUVhr ‡_mU Zmhr. Vw¬`m MaUrH$mQ>r H$mQ>r XßS>dV AgmV.

429) ]rO_Ï``ß$& ]rOm` AÏ``m` Z_ï$&429) ]rO_Ï``ß$& ]rOm` AÏ``m` Z_ï$&429) ]rO_Ï``ß$& ]rOm` AÏ``m` Z_ï$&429) ]rO_Ï``ß$& ]rOm` AÏ``m` Z_ï$&429) ]rO_Ï``ß$& ]rOm` AÏ``m` Z_ï$&

gmË`m odúmMß CÀ[oŒmÒWmZ ÂhUyZ Vy ]rO Amhg. [aßVw gd©gm_m›` ]rOm‡_mUAßHw$a `m¿`m ‡oH´$`V ]rOÀd hadUma ]rO Vy Zmhrg. gd© H$mimZm Ï`m[Uma,H$mbmVrV Ag ÌdmúV, AÏ`` ]rO Vy Amhg. gy˙_moVgy˙_ d AZmodÓH$mnaV(]rOÍ$[) AmoU gd©Ï`m[r H$mbmVrV Ag ÌdmúV AÏ`` AgUmam Agm VyAgÎ`mZ Vwbm ]rO_Ï``_≤]rO_Ï``_≤]rO_Ï``_≤]rO_Ï``_≤]rO_Ï``_≤ (AÏ`` ]rO) ÂhUVmV. ]´˜m, odÓUy, _he ¯m

Page 108: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 108 &&

odúm¿`m VrZhr JwUmßZm d pÒWVtZm CX≤^dUmam d Ï`m[Umam Aem gd©gŒmmYreVwbm oZaßVa Z_Z Agm.

430) AW©ï$& AWm©` Z_ï$&430) AW©ï$& AWm©` Z_ï$&430) AW©ï$& AWm©` Z_ï$&430) AW©ï$& AWm©` Z_ï$&430) AW©ï$& AWm©` Z_ï$&

odúmVrb ododY KQ>ZmßM AmoU À`m_mJrb oZ`_mßM gß[yU© AmH$bZ ÂhUOÀ`m gd© KQ>Zmßda oZ`ßÃU. gß[yU© AmH$bZ ÂhUO À`m KQ>Zm KS>odVm `U, ]XbVm`U. odkmZmZ odúm¿`m ododY KQ>ZmßM AmH$bZ H$Í$Z VÀg—Ì` KQ>Zm KS>odÎ`mOmVmV. OdT> AmH$bZ [na[yU© VdT>r odkmZmMr P[ CŒmwßJ hmV, d°kmoZH$ AmdmH$m_mR>m hmVm. gß[yU© odúmMr oZo_©Vr H$aUmam, oZo_©Vrbmhr oZo_©Umam (ÂhUyZ gd©H$mhrBÀWß^yV OmUUmam) AmoU oZo_©bb d oZ_m©U‡oH´$`m hhr AgUmam (ÂhUyZ odúmMmIam Ame` AgUmam) Vy Amhg. Aem VËhZ odúmM H$maU,odúoZ_r©Vr, odú,odúmMm C‘e, h gd© H$mhr AgUmam d OmUUmam Vy AgÎ`mZ ‡mYm›`mZ OmU `mggdm©V _hÀdmMm Agm Jw¯mW© Vy Amhg. XwgË`m —Ô>rZ Vwbm OmUU ÂhUO OrdZmMd odúmM Jw¯ gd©Vm[na OmUU. Vwbm OmUU ÂhUO Vwbm g_o[©V hmD$Z V–x[ hmU.Vw¬`m MaUr g_[©U ^mdZZ gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

431) AZW©ï$& AZWm©` Z_ï$&431) AZW©ï$& AZWm©` Z_ï$&431) AZW©ï$& AZWm©` Z_ï$&431) AZW©ï$& AZWm©` Z_ï$&431) AZW©ï$& AZWm©` Z_ï$&

Ame`, hVy, C‘e (dmgZm, Amg∫$s) Zgbbm. gd©gm_m›` Ï`mdhmarH$ ]m]tM]w’rbm hmUma AmH$bZ, À`mßodf`rM ÒdmaÒ` qH$dm gd©gm_m›`[U C‘e, hVy d‹`` `mßMr H$br OmUmar H$Î[Zm Vw¬`m ApÒVÀdmbm bmJy hmV Zmhr. H$maU ]w’rbmAmH$bZ hmUmË`m AW©-AW©hrZVm, `mΩ`-A`mΩ`, AßYma-‡H$me, YZ-F$U,kmZ-AkmZ, AgU-ZgU Aem gd© ¤ß¤ßm¿`m Vy AVrV Amhg. hr gd© ¤ß¤ Vw¬`mVodb` [mdVmV, odaKiyZ OmVmV, gm_mdyZ OmVmV, CÀH´$mßV hmV hmV Vw¬`mV g_agyZOmVmV. H$maU ¤ß¤ hr ]w’r_wi d ]w’r¿`m [mVirda OmUdVmV AmoU AmodÓH•$VhmV AgVmV. ]w’rM Cfi`Z hr Vw¬`m ‡MrVrMr [yd©AQ> Amh. AhßH$ma d Xh]w’rO›`]w’r H$di ¤ß¤ [mhV (¯mbm amOg kmZ Aghr ÂhUVmV) ¤ß¤m_Yrb EH$mJVm ‡À`jmVAmUy eH$V Zmhr. ‡m_moUH$ d Hw$emJ´ ]w’r¿`m ]w’rdßVmßZm VH$m©VrV Agß VwPßApÒVÀd VH©$—Ô> dmQ>Vß, [Q>V Zmhr. À`mZm VwPß ApÒVÀd hr mH$S>H$Wm dmQ>V, ImQ>[UmdmQ>Vm. gÇmZ ZmpÒVH$mß¿`m ZmpÒVH$VMß _yi AßVaßJmVrV [a_mZßX_` gm_œ`m©¿`mAOmUV[UmV Amh, VH$m©VrV [´k¿`m A^mdmV Amh. AhßH$ma d Xh]w’rM Cfi`ZZ hm `mV Amh. AmÀ_‡MrVrM gm_œ`© Z o_imÎ`mZ oZ_m©U hmUmË`m Xw]i[UmVAmh.À`mM‡_mU AÀ`ßV d´VÒV AmMaU H$aUmË`m ]w’rdmXr gX≤J•hÒWmßMr [m[m¿`mJXmamim_wi hmUmar Vi_i AmÀ_gmjmÀH$mam¿`m A^mdmV Amh. dmÒVodH$ AgU

Page 109: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 109 &&

d ZgU `mß¿`mhr [brH$S>rb ¤ß¤mVrV Aem AoÒVÀdm_wi Vy EH$mMdir AW©[yU©hrAmhg d AW©hrZhr Amhg h [yU©[U gÀ` Amh. ÂhUyZ Vwbm AZW© Aghr ÂhQ>bAmh. Vwbm oZaßVa [´Um_ AgmV.

432) _hmH$meï$& _hmH$mem` Z_ï$&432) _hmH$meï$& _hmH$mem` Z_ï$&432) _hmH$meï$& _hmH$mem` Z_ï$&432) _hmH$meï$& _hmH$mem` Z_ï$&432) _hmH$meï$& _hmH$mem` Z_ï$&

_mR>r o[edr, W°br qH$dm AmdaU. gOrd-oZOr©d dÒVyß¿`m ApÒVÀdm¿`m Vab-VabVa Aem ododY [mV˘`mßZwgma À`mßM À`mßM JwUY_©, oH´$`me∫$s d oH´$`md°oeÓQ>ÁR>aV AgVmV AmoU ododYVZ ZQ>bbr AmT>iVmV. _ZwÓ`mM ApÒVÀd Afi_`H$me, _Zm_` H$me, odkmZ_` H$me, ‡mU_` H$me d AmZßX_` H$me ¯mßZr dU©ZH$b OmV. oH$ob`Z N>m`moMÃH$b¤ma KVbr OmUmar N>m`moMà Or EH$ ]m] XmIdyZXVmV Vr ÂhUO —Ì`> earamer AIßS>[U oZJS>rV d earamhˇZ gy˙_ ApÒVÀdhr_ZwÓ`mbm AgV. ¯m N>m`moMÃVßÃmVrb odoe> od⁄wV≤^mnaV H$Umß¿`m dm[am_wioH$ob`Z N>m`moMà dJir ^mgVmV Ag Agb Varhr `m odYmZmbm ]mYm `VZmhr. AmZßX_` H$me BVa gd© H$memßZm AßV]m©¯ Ï`m[Vm d À`mßM oZ`ßÃU H$aVm.odúmM gmaM ApÒVÀd Vy AßV]m© Ï`m[Vmg- ‡gdVmg d oZ ßnÃV H$aVmg ÂhUyZhrVy _hmH$meï_hmH$meï_hmH$meï_hmH$meï_hmH$meï(J^m©e`) Amhg. Vy Ag J^m©e` Amhg H$s O odúm¿`m oZo_©Vr[ydr©AmoU oZ_m©Î`mZßVahr À`mbm Ï`m[V d oZ`ßnÃVhr H$aV. À`m_wiM _hmH$meï _hmH$meï _hmH$meï _hmH$meï _hmH$meï ¯me„Xmbm ]rO d H$obH$m h AW©hr AmhV. H$maU ]rOÍ$[mVrV JwU, oZo_©Vrg dpÒWVrg O]m]Xma AgVmV._hmH$meï ÂhUO odúEú`m™M H$R>ma ÂhUyZhr Vy_hmH$m eï_hmH$m eï_hmH$m eï_hmH$m eï_hmH$m eï Amhg. À`mM‡_mU _hmH$m eï_hmH$m eï_hmH$m eï_hmH$m eï_hmH$m eï ÂhUO AoæoXÏ`. AßV]m©¯ gß[yU©g_[©Umoedm` d gwdUm©‡_mU gß[yU© ApÒVÀd CÀH´ß$mV PmÎ`moedm` VwPr ‡mflVrhmV Zmhr. OiUmË`m dmVrbm AßV]m©¯ ¡`mVrMß AmdaU ‡m· hmVß Vgß ^∫$mßZmVwPß, ÂhUyZ `mhr AWm©Z Vwbm _hmH$meï_hmH$meï_hmH$meï_hmH$meï_hmH$meï ÂhUU `mΩ`Mß oXgV. AßV]m©¯ gd©Ï`m[UmË`m d oZ`ßnÃV H$aUmË`m Vwbm oeagmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

433) _hm^mJï$& _hm^mJm. Z_ï$&433) _hm^mJï$& _hm^mJm. Z_ï$&433) _hm^mJï$& _hm^mJm. Z_ï$&433) _hm^mJï$& _hm^mJm. Z_ï$&433) _hm^mJï$& _hm^mJm. Z_ï$&

l> AZw wVr d g[©. mJUmam, mJU d mΩ` h gd© H$mhr Vy Ï`m[b Amhg. VyMl>V_ AmZßXmZw^d Amhg, H$maU VwPr AZw^yVr KUmam dJim CaVM Zmhr. OS>mMmM°V›`_` CJ_ d AmYma m AWm©Z [•œdrbm efmMm d Ï`∫$sbm go[©UrMm (Hwß$S>obZre∫$sMr ) AmYma XmIdbbm/doU©bbm AgVm. ÂhUyZ g[© m AWm©Zhr Vy _hm^mJï_hm^mJï_hm^mJï_hm^mJï_hm^mJïAmhg.

Page 110: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 110 &&

434) _hmYZï$& _hmYZm` Z_ï$&434) _hmYZï$& _hmYZm` Z_ï$&434) _hmYZï$& _hmYZm` Z_ï$&434) _hmYZï$& _hmYZm` Z_ï$&434) _hmYZï$& _hmYZm` Z_ï$&

OrdZmV gdmÉ ‡mYm›`mZ ¡`mMr B¿N>m Yamdr Ag AÀ`wŒm_ YZ AmoU d°oúH$Eú`m©Mm gm_œ`©gß[fi YZr Vy Amhg. Vw¬`m oZH$Q>VZ gma H$mhr _m°Î`dmZ (CŒm_YZ ) hmV. VwP ^∫$ Ia YZr hmVmV `m AWm©Zhr Vy _hmYZï _hmYZï _hmYZï _hmYZï _hmYZï Amhg. Vw¬`m_wiOrdZmbm oZÓH$bßH$, AmZßX_` gm_œ`m©M Zd _m°obH$ [na_mU ‡m· hmV. d°oúH$d d°`o∫$H$ (gd©l> Eú`m©bm ) À`mM Ia _yÎ`, _hŒd, ‡m· H$ÈZ XUmË`m VwbmAZ›`^md Z_Z Agm.

AoZod© Uï ÒWod>m@ ^yY©_©`y[m _hm_Iï $&AoZod© Uï ÒWod>m@ ^yY©_©`y[m _hm_Iï $&AoZod© Uï ÒWod>m@ ^yY©_©`y[m _hm_Iï $&AoZod© Uï ÒWod>m@ ^yY©_©`y[m _hm_Iï $&AoZod© Uï ÒWod>m@ ^yY©_©`y[m _hm_Iï $&ZjÃZo_Z©jÃr j_ï jm_ï g_rhZï $&&ZjÃZo_Z©jÃr j_ï jm_ï g_rhZï $&&ZjÃZo_Z©jÃr j_ï jm_ï g_rhZï $&&ZjÃZo_Z©jÃr j_ï jm_ï g_rhZï $&&ZjÃZo_Z©jÃr j_ï jm_ï g_rhZï $&&

435) AoZod© Uï $& AoZod© Um` Z_ï $&435) AoZod© Uï $& AoZod© Um` Z_ï $&435) AoZod© Uï $& AoZod© Um` Z_ï $&435) AoZod© Uï $& AoZod© Um` Z_ï $&435) AoZod© Uï $& AoZod© Um` Z_ï $&

oZamem Zgbbm. H$mUVrhr B¿N>m, AmH$mßjm, Amg∫$s ¯mZr ob· ZgÎ`mZ doÃH$mbkmZr _hmg_mYrV AgÎ`mZ Vy [yU©V•· Amhg.Vw¬`m ‡MrVrZ ^∫$hr Vw¬`mCX≤dJaohV, d°\$Î`aohV d Z°amÌ`aohV ApÒVÀdmer VmXmÀÂ` [mdVmV d oZÓH$m_H$_©`mJmM CXmŒmV_ Xr[ÒVß^ ]ZVmV. Vwbm AZ›`^md gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

436) ÒWod>ï$& ÒWod>m` Z_ï$&436) ÒWod>ï$& ÒWod>m` Z_ï$&436) ÒWod>ï$& ÒWod>m` Z_ï$&436) ÒWod>ï$& ÒWod>m` Z_ï$&436) ÒWod>ï$& ÒWod>m` Z_ï$&

_mR>m, AoV‡MßS>. drO ¡`m‡_mU gy˙_oVgy˙_ AgV AmoU AoVodembhrAgV À`mM‡_mU AÀ`wÉ [mVirdarb H$mbmVrV ApÒVÀdm_i Vy H$Î[ZmVrVgy˙_ AmoU H$Î[ZmVrV _mR>m (H$mimbmhr Ï`m[Umam ) Amhg. Vw¬`m AZmH$bZr`ApÒVÀdm¿`m ‡MrVrZ Ï`∫$sM eara, e∫$s, [ßM‡mU, _Z,]w’r, oMŒm, AhßH$ma,oH´$`me∫$s, B¿N>me∫$s, kmZe∫$s gß[yU©[U Vw¬`mer oZJoS>V hmVmV. VwP Ag ^∫$ÂhUO MmbV-]mbV ]´ hmV. Aer Ï`∫$s H$mUÀ`mhr g߇Xm`m¿`m [JS>ÁmZ AmoUgŒm¿`m Owbw_mZ gßH$mM [mdV Zmhr. CbQ> A›`mÊ` g_mOÏ`dÒWmßMm, H$S>Ï`mY_©_VmßMm, XS>[emhr gß[´Xm`mßMm, amOgŒmm ßMm, odMmaem¯mßMm, AmoU_wo∫$_mJm©Vrb Aem gd© AS>W˘`mßMm H$mbmZwÈ[ d H$bmoMV Ëhmg Vr [mhˇ eH$V d‡À`jmV AmUy eH$V. AmÀ_‡MrVrZ gd© gßHw$oMV ZÔ> Pmbbr, MamMa Am[UPmbm Aer Vr _hmZ Ï`∫$s d°od‹`mVrb VwP EH$mÀ_ AßVaßJ OJmbm XmIdyZAmÀ_kmZr gohÓUwVMm Zdm A‹`m` _mZdr BoVhmgmV KS>dy eH$V. gd© ‡H$ma¿`mAod⁄m_`, R>mH$i]mO AmMmaodMmamß¿`m OmIS>mVyZ _mZdmbm _w∫$ H$ÈZÒdY©_gy`m©M _hmkmZ d VÇm›` CXmŒm_` AmodÓH$ma odúm_‹` KS>dy eH$V.AmÀ_gßJrVm¿`m gwagmZ AoIb OrdZ ^aVmZmM gd© V_mJwUO›` Aod⁄mO›`

Page 111: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 111 &&

H$S>d[Um, H$Qw>Vm, XwamJ´h, qhÛVm _wimVyZ CISy>Z _mZdr OrdZ AÀ`wÀH$Q> _mYw`m©Z^ÈZ Q>mHy$ eH$V. ∫$mßda Aer H$Î[ZmVrV H•$[m H$aUmË`m AßV]m© gd© Ï`m[UmË`mVwbm oZaßVa Ao^dmXZ Agm.

437) A^yï$& A^wd Z_ï$&437) A^yï$& A^wd Z_ï$&437) A^yï$& A^wd Z_ï$&437) A^yï$& A^wd Z_ï$&437) A^yï$& A^wd Z_ï$&

Z O›_Umam. odúm_‹` O O Amh V Vw¬`m[mgyZ CÀ[fi Pmbbß Amh. [aßVw VyHw$Um[mgyZhr CÀ[fi Pmbm Zmhrg. Vwbm CÀ[Vr pÒWVr d b` m AdÒWm ZmhrV. Vy,AgU d ZgU `m¿`m[brH$S> H$m`_ AgVmgM. Vw¬`m ‡MrVr¿`m A^mdm_wibmH$ XwïIm¿`m bmQ>mßZr PmS>[b OmVmV, \$a[Q>VmV d odÏhb hmVmV. Aghm`hmVmV. VgM gwIm¿`m ‡m·rZ Ahß_›` d _Xm›_V hmD$Z qhÛVMm, d hrZVMmZßJmZmM H$aVmV. Aem [napÒWVrV H$mUVmhr VH©$gßJV d H$Î`mUmMm C[Xe À`mßZmC[`mJr [S>V Zmhr.À`mßMß X`[nadV©Z hmV Zmhr. [aßVw gd©H$mir gd©H$mhr gd©Vm[arÏ`m[Umam d oZ`ßoÃV H$aUmam Vy ododY ‡H$ma, dJd˘`m gmYZmߤma d ^∫$mߤmaÀ`mßZmhr AmÀ_‡MrVr XD$Z À`mßMhr gß[yU© H$Î`mU gm‹` H$È eH$Vmg. Zd `wJoZ_m©U H$È eH$Vmg. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

438) Y_©`y[ï$& Y_©`y[m` Z_ï$&438) Y_©`y[ï$& Y_©`y[m` Z_ï$&438) Y_©`y[ï$& Y_©`y[m` Z_ï$&438) Y_©`y[ï$& Y_©`y[m` Z_ï$&438) Y_©`y[ï$& Y_©`y[m` Z_ï$&

`km¿`m dir [eyßZm ]mßY `mMm Imß], qH$dm Y_m©Mm O`ÒVß^, _ÇmmaÇmy¯m_mJrb gßH$V [ewÀdm¿`m À`mJmMm Amh. `k ÂhUO gd©ÒdmM Vwbm g_©[U.`m_‹ ‡W_Vï [ewd•Œmr m _mH$mQ> Z gwQ>Vm Vw¬`m ÒdÈ[mer oZJS>rV ÏhmÏ`m bmJVmV.[ewd•Œmr Vw¬`mMaUr A[©U H$aU _ÇmmaÇmˇ¿`m ghmÊ`mZ e∑` hmV. VgM Y_m©¿`mO`mM XIrb EH$ bjU CÉ ÒVß^ (_oWVmW©, VwPr ‡MrVr ) Amh. Vwbm gmXa‡Um_ AgmV.

439) _hm_Iï$& _hm_Im` Z_ï$&439) _hm_Iï$& _hm_Im` Z_ï$&439) _hm_Iï$& _hm_Im` Z_ï$&439) _hm_Iï$& _hm_Im` Z_ï$&439) _hm_Iï$& _hm_Im` Z_ï$&

gdmÉ À`mJ, _hm`k. Vw¬`mer V–x[ hmUmam (`k H$aUmam ) dJim amhmVZmhr. kmMm hVw, k d k H$aUmam h gd© EH$È[ hmVmV. ÂhUyZ Vy AmÀ_m[©UÈ[r,AoæoXÏ`È[r, [odÃV_ `k Amhg. ]´˜VOm_` ¡dmbm, kmZmMm YJYJVm ‡H$meAmoU gd© d°`o∫$H$ Amem-AmH$mßem d dmgZmßMm go_YmÈ[r hod `mZr `w∫$ AgmoMaßVZ _hm`k Vy Amhg. Vwbm oZaßVa ‡oU[mV AgmV.

440) ZjÃZo_ï$& ZjÃZ_` Z_ï$&440) ZjÃZo_ï$& ZjÃZ_` Z_ï$&440) ZjÃZo_ï$& ZjÃZ_` Z_ï$&440) ZjÃZo_ï$& ZjÃZ_` Z_ï$&440) ZjÃZo_ï$& ZjÃZ_` Z_ï$&

gd© ZjÃ_mbmßMm (odúm¿`m odÒVrU© [gmË`mMm ) d À`mß¿`m JVrMm [arK

Page 112: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 112 &&

([nagr_m) Vy Amhg. H$maU Vy. h gd© Ï`m[Umam d oZ`ßoÃV H$aUmam Amhg. A›`—ÓQ>Ám oeew_maMH´$ (gy`©_mbm ) YmaU H$aUmam odúmMm oZ`ßVm d YmaUH$Vm© dXhmVrb fQ≤>MH´$mßMm oZ`ßVm Vy Amhg. Vwbm AZ›`^md XßS>dV AgmV.

441) ZjÃr$& ZjoÃU Z_ï$&441) ZjÃr$& ZjoÃU Z_ï$&441) ZjÃr$& ZjoÃU Z_ï$&441) ZjÃr$& ZjoÃU Z_ï$&441) ZjÃr$& ZjoÃU Z_ï$&

ZjÃmßMm Òdm_r, erVbVMm H$maH$ Agm Mß–. ^∫$mßZm oÃodY Vm[mVyZ _w∫$sXUmam. AmÎhmXXm`r AmoU OrdZmbm em^m AmUUmam ÂhUyZ Vwbm AbßH$mnaH$AWm©Z ZjÃr ZjÃr ZjÃr ZjÃr ZjÃr ÂhUU g`wo∫$H$ Amh. Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

442) j_ï$& j_m` Z_ï$&442) j_ï$& j_m` Z_ï$&442) j_ï$& j_m` Z_ï$&442) j_ï$& j_m` Z_ï$&442) j_ï$& j_m` Z_ï$&

j_Vm d j_merbVm Agbbm. gmË`m odúm¿`m aMZM d oZ`ßÃUmM H$m`©AÏ`mhV[U d AMwH$VZ [ma [mS>Umam d H$mbmVrV –Ô>m AgÎ`mZ H$mUÀ`mhrAm[ŒmrZr odÏhb Z hmUmam d j_merb Agm Vy Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZAgm.

443) jm_ï$& jm_m` Z_ï$&443) jm_ï$& jm_m` Z_ï$&443) jm_ï$& jm_m` Z_ï$&443) jm_ï$& jm_m` Z_ï$&443) jm_ï$& jm_m` Z_ï$&

H$mUÀ`mhr JmÔ>rMr H$Yrhr H$_VaVm Zgbbm. ¤ß¤mVrV d gd©g_mdeH$ApÒVÀdm_wi Vy odúoZ_m©Vm, odúoZ`ßVm AmoU odúmÀ_H$hr Amhg. À`m_wiodúodb`mZßVaXIrb Vy [na[yU©M AgVmg. Ï`o∫$_Àdm¿`m [mVirda AkmZr dXw]˘`m bmH$mß¿`m Amg∫$sMm H$maH$ AmoU kmZr bmH$mß¿`m kmZmMm hr H$maH$ VyMAmhg. À`m_wi hd[Um d ZH$m[Um, Amg∫$s d AZmg∫$s, yH$ V•·r mß¿`m AVrVd [yUm©dÒWVM Vy AgVmg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

444) g_rhZï$& g_rhZm` Z_ï$&444) g_rhZï$& g_rhZm` Z_ï$&444) g_rhZï$& g_rhZm` Z_ï$&444) g_rhZï$& g_rhZm` Z_ï$&444) g_rhZï$& g_rhZm` Z_ï$&

ÂhUO _hmZ gßH$Î[e∫$s Agbbm. odúmÀ[Œmr, pÒWVr, ‡JVr d odb` `mßMoZaßVa[U oZ`ßÃU H$aUmam d gdm™Zm AmÀ_kmZmMr JVr ‡XmZ H$aUmam Agm VwPmd°oúH$ gßH$Î[ Amh. ]mH$s gd© gßH$Î[ gßHw$oMV, IwO, AY©dQ> qH$dm MwH$sM AmhV._m¬`m gd© gßH$Î[mgH$Q> _mP gd©Òd Vw¬`mMaUr A[©U Agm.

`k B©¡`m _h¡`¸ H´$Vwï gÃß gVmßJoVï$&`k B©¡`m _h¡`¸ H´$Vwï gÃß gVmßJoVï$&`k B©¡`m _h¡`¸ H´$Vwï gÃß gVmßJoVï$&`k B©¡`m _h¡`¸ H´$Vwï gÃß gVmßJoVï$&`k B©¡`m _h¡`¸ H´$Vwï gÃß gVmßJoVï$&gd©Xeu od_w∫$mÀ_m gd©km kmZ_wŒm__≤$&&gd©Xeu od_w∫$mÀ_m gd©km kmZ_wŒm__≤$&&gd©Xeu od_w∫$mÀ_m gd©km kmZ_wŒm__≤$&&gd©Xeu od_w∫$mÀ_m gd©km kmZ_wŒm__≤$&&gd©Xeu od_w∫$mÀ_m gd©km kmZ_wŒm__≤$&&

445) `kï$& `km` Z_ï$& `km d° odÓUwï$&445) `kï$& `km` Z_ï$& `km d° odÓUwï$&445) `kï$& `km` Z_ï$& `km d° odÓUwï$&445) `kï$& `km` Z_ï$& `km d° odÓUwï$&445) `kï$& `km` Z_ï$& `km d° odÓUwï$&

`k ÂhUO odÓUw. gd© ‡H$ma¿`m gß`_mZ (d•Œmr g_o[©V H$ÈZ ) AßVï¸jyß¿`m d

Page 113: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 113 &&

‡kmMjyß¿`m ‡H$memH$S> (Vw¬`mH$S> ) dmQ>Mmb H$aUß ÂhUO ]´˜`k. gd© H$mhrVw¬`mMaUr A[©U H$Î`mda A[©U H$aUmam, A[©U H$a `mMr oH´$`m d A[©U H$Í$ZKUmam gd© EH$Í$[ `kÍ$[ hmVmV. ÂhUyZ Vwbm `k ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

446) B¡`ï$& B¡`m` Z_ï$&446) B¡`ï$& B¡`m` Z_ï$&446) B¡`ï$& B¡`m` Z_ï$&446) B¡`ï$& B¡`m` Z_ï$&446) B¡`ï$& B¡`m` Z_ï$&

`kmV AmdmhZ H$Í$Z hod A[©U H$a `mg d gd©Vm[ar [yOm H$a `mg `mΩ`Agm Xd Vy Amhg. IË`m `kmV ÒdVïM gß[yU© gßHw$oMV ApÒVÀd ¡`mbm A[©UH$amd Agm [a_úa Vy Amhg. Vw¬`m [m`er gd© A[©U H$a `m¿`m [a_g_mYmZrAdÒW_‹` Vw¬`mMaUr bmQ>mßJU Agm.

447) _h¡`ï$& _h¡`m` Z_ï$&447) _h¡`ï$& _h¡`m` Z_ï$&447) _h¡`ï$& _h¡`m` Z_ï$&447) _h¡`ï$& _h¡`m` Z_ï$&447) _h¡`ï$& _h¡`m` Z_ï$&

[yOZr`. ¡`m¿`m [m`mda gd©ÒdmMm À`mJ H$amdm Agm EH$_dmo¤Vr` dßXZr`[a_úa Aem g_[©UmVM OrdZmMß gdmÉ gmW©H$ Amh. Vwbm AZßV ‡Um_ AgmV.

448) H´$Vwï$& H´$Vd Z_ï$&448) H´$Vwï$& H´$Vd Z_ï$&448) H´$Vwï$& H´$Vd Z_ï$&448) H´$Vwï$& H´$Vd Z_ï$&448) H´$Vwï$& H´$Vd Z_ï$&

`kmV ]ir oXbm OmUmam [ew. Vwbm g_[©U H$b OmV V [ewÀdhr VwPmM AßeAmh d hr ‡oH´$`mXIrb _ybVï VyM Amhg. H$maU À`mßMmhr CX≤JmVm VyM Amhg.AemCXmŒm k gßH$Î[mMm d À`mJ^mdZMm OZH$XIrb VyM Amhg. CÉ, ZrM, CXmŒm dhrZ Aem gd© ]m]VrV dgUmË`m d À`mßM oZ`ßÃU H$aUmË`m Vwbm H•$Vk XßS>dVAgmV. AßVaßJmVrb Vw¬`m ‡H$mem_wi ÒdmÀÂ`^md `Vm. ÒdmÀÂ` ÂhUO ÒdVïMmAmoU XwgË`mMm AmÀ_m EH$M EH$M EH$M EH$M EH$M AgÎ`mMr ImÃr. OJmVrb odf_VZ Co¤æhmUmË`mßZr g_VMm H$Í$UmO›` CX≤Kmf H$bm. bmIm AZw`m`mßZr Vm AmÀ_gmVH$bm. H$maU H$mht¿`m ^m]S>Ám, hiÏ`m d•Vrbm À`m_wi IV[mUr o_imb VaH$mht¿`m Ï`o∫$JV ÒdmWm©bm. gmam Xmf g_mOÏ`dÒWda T>H$b `m¿`m H$mht¿`md•Vrbm Va A›`mÊ` g_mOÏ`dÒWm ÒdVï V`ma H$Î`m¿`m H$mht¿`m Jw›hJmar^mdZbm. g_VM VÀdkmZ, g_VMm CX≤Kmf hm _ybVï ÒdmVßÕ`mMm d gw]ŒmMmCX≤Kmf hmVm. [U À`mMm AmpÓH$ma dJ©gßKf©, dßegßKf© AmoU dU©gßKf© dJ°a È[mßVPmbm. dÒVwVï emfUH$V dJ©, dße AmoU dJ© BÀ`mXr ÂhUO ÒdmVßÕ`m¿`m AmoUgw]Œm¿`m AmS> `Umar fl`mXr hmVr d AmhV. ¯m gßKfm©VyZ ÒdmW©[mfH$ [°emMrabMb `D$ eH$V, CXmaVVrb g_•’r Zmhr. bhar [yU© H$a `mMr E[V `V [UdS>Ám dm ÒdmWu bhatZm bJm_ Kmb `mMß ÒdmVßÕ` Zmhr. g_VgmR>rMm gßKf© EH$m_`m©X[`©V CÀH´$mßVrbm [mfH$ R>aVm. [aßVw [wT> VmM gßKf© Agy`m, ]O]m]Xma[Um,

Page 114: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 114 &&

¤f, ohÒQ>na`m, gyS>, nVaÒH$ma, EVImD$[Um, _J´war, gŒmmH$mßjm, gßHw$oMV (OmVr`,^modH$, dmßoeH$, Ymo_©H$ B.) d•Œmr `mßZm [mfH$ R>aVm d R>ab. À`mM‡_mU g_VMmhH$m d g‹`mMm Im∑`m gß[yU© odúg_mOm_‹` AZmJm|Xr, Jm|Yi, ]oXbr,AÏ`dÒWm _mOdUmam R>aVm d R>ab. AWm©V, `mMm AW© odf_VMr H$mg YamdrAgm _wirM ZÏh. _wirM ZÏh. _wirM ZÏh. _wirM ZÏh. _wirM ZÏh. mMm AW© Agm H$s g_V¿`m [wT>Mr [mVirg_V¿`m [wT>Mr [mVirg_V¿`m [wT>Mr [mVirg_V¿`m [wT>Mr [mVirg_V¿`m [wT>Mr [mVir JmRy>Z À`m [m`ardaH$m`© H$aU AmO AÀ`mdÌ`H$ Amh. hr [wT>Mr [m`ar ÂhUO ÒdmÀÂ`^mdÒdmÀÂ`^mdÒdmÀÂ`^mdÒdmÀÂ`^mdÒdmÀÂ`^md.ÒdmÀÂ`^mdmMr Ï`dhmamVrb H$mhr CXmhaU ÂhUO AmB©-_yb, Jm`-dmgÈ,]hrU-^mD$, Zdam-]m`H$m, AmOr-AmOm]m-ZmVdßS> ß, oejH$-od⁄mWu,dJ°a|_Yrb AmÀ_r`Vm. m mdZV g_VMm Ò[e© ZgVm. JßYhr ZgVm. AmB©-_wbJmg_mZ ZgVmV. [U EH$mÀ_ AgVmV. H•$ÓUdßer` d Jmam h gmaI ZgVmV. [U_ˇbVï EH$mÀ_ AgVmV. [aÒ[amß¿`m AmÀÂ`mer V–x[ hmU d V–x[Vm AZw^dUÂhUOM ÒdmÀ_r`Vm. Vr [ydu hmVr d AmOhr Amh. [U Vw¬`m H•$[Z VrodúH$Î`mUH$mar ‡^mdr hmB©b `mMr ImÃr dmQ>V. Vwbm Z_Z Agm.

449) gÃß & gÃm`$Z_ï$& gVï Ãm`V BoV gÃ_≤$&449) gÃß & gÃm`$Z_ï$& gVï Ãm`V BoV gÃ_≤$&449) gÃß & gÃm`$Z_ï$& gVï Ãm`V BoV gÃ_≤$&449) gÃß & gÃm`$Z_ï$& gVï Ãm`V BoV gÃ_≤$&449) gÃß & gÃm`$Z_ï$& gVï Ãm`V BoV gÃ_≤$&

ÂhUO gÀ`mMm odO` KS>dyZ AmUUmam. gÀ`m¿`m OmoUd¿`m AmoU À`mOmnUdVyZ H$Î`m OmUmË`m H$m`m©Mm H$Vm© AgÎ`mZ À`m H$m`m©g `e[´mflVr ‡XmZH$aUmamhr VyM Amhg. VgM H$_r oH$ßdm AoYH$ Ï`dhmakmZ, H$Î[Zm, ‡_`,og’mß›V d°Ja_‹` Z AS>H$Vm V–x[ hmUmam ^∫$ Vw¬`mM ‡MrVr_‹` AmoU Vw¬`mMgßH$Î[mV OJV AgÎ`mZ À`mM H$m`© odO`r ]ZdUmamhr VyM Amhg. Vw¬`m ∫$mßZmVw¬`moedm` Vw¬`m^o∫$oedm` A›` H$mhrhr ZH$m AgV AmoU ÂhUyZ V [yUm©Wm™ZAmoU gXmgd©Xm (^∫$r[ydu, ∫$r H$aVmZm,^∫$sZßVa) H$di Vw¬`m ∫$sMrM AmgR>dVmV d Vw¬`m bmH$H$Î`mUH$mar gßH$Î[mV (gÀ` d odO`r hmUmË`m gßH$Î[mV)OJVmV. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

450) gVmß JoVï$& gVmß JV` Z_ï$&450) gVmß JoVï$& gVmß JV` Z_ï$&450) gVmß JoVï$& gVmß JV` Z_ï$&450) gVmß JoVï$& gVmß JV` Z_ï$&450) gVmß JoVï$& gVmß JV` Z_ï$&

JVr ÂhUO AmdS>, H$m°eÎ`, dJ d AßoV_ pÒWVr. Vw¬`m ^∫$sZ (AmdS>rZ)AodaV[U, gmdY d ehmU[UmZ _Z Vw¬`mV EH$mJ´ H$Í$Z (Hw$ebVZ) jU^ahr Zodgß]Vm (dJmZ) Vw¬`m ‡m·rgmR>r O YS>[S>VmV V VwbmM `D$Z o_iVmV (AßoV_pÒWVr). ÂhUyZ Vwbm JVr ÂhUVmV. VgM ∫$‡_mZ (AmdS>rZ), Aearar gmdY[U(Hw$ebVZ) odú‡oH´$`m d Ï`o∫$‡oH´$`m MmbdUmam, (H$mbmVrV dJmZ) H$m`©aVAgUmam, ^∫$mßZm ÒdÍ$[r H$m`_Mr odlmßVr XUmam (AßoV_ pÒWVr) VyM Amhg.odkmZ, kmZ AmoU VŒdkmZ, gßJrV, H$bm d ZmQ>Á, VgM AmMma, Ï`dhma d

Page 115: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 115 &&

gßÒH•$Vr `mß¿`m dJdmZ Ao^gaUm_wi `UmË`m H$mimV VwPr ‡m·r gdm©ßZm hmD$eH$V. IË`m ÒdmVßÕ` d g_•’rMm d°oúH$ AmodÓH$ma hmD$ eH$Vm. Vwbm odZ_´ dßXZAgm.

451) gd©Xeu$& gd©Xoe©Z Z_ï$&451) gd©Xeu$& gd©Xoe©Z Z_ï$&451) gd©Xeu$& gd©Xoe©Z Z_ï$&451) gd©Xeu$& gd©Xoe©Z Z_ï$&451) gd©Xeu$& gd©Xoe©Z Z_ï$&

gd© [mhUmam. gß[yU© MamMam¿`m AßV©]m¯ gd©Ã AgyZ gd© gßdXZm, OmnUdm,kmZ, H•$Vr `mßMm kmVm, oZ_m©Vm, oZ`ßVm d –Ô>m. AkmZ, Aod⁄m, _m`Z ob·ZgbÎ`m Aearar —Ô>rZ d H$mbmVrV ApÒVŒdmZ oÃH$mbrkmZrhr Vy Amhg.À`mM‡_mU ^∫$mßZm À`mß¿`m ˆX`mßV`m©_r d gd© MamMamV AÀ`ßV Ò[Ô>[U oXgUmamhr VyM Amhg. Vwbm _Zm^md Z_Z Agm.

452)od_w∫$mÀ_m$& od_w∫$mÀ_Z Z_ ï$&452)od_w∫$mÀ_m$& od_w∫$mÀ_Z Z_ ï$&452)od_w∫$mÀ_m$& od_w∫$mÀ_Z Z_ ï$&452)od_w∫$mÀ_m$& od_w∫$mÀ_Z Z_ ï$&452)od_w∫$mÀ_m$& od_w∫$mÀ_Z Z_ ï$&

gß[yU© odúm¿`m H$ma^mamßMm oZ`ßVmß AgyZhr AÀ`ßV Aob· AgUmam, MamMamMAßV]m©¯ Ï`m[Umam, kmZr OZmßZm Ò[Ô>[U OmUdUmam, Òd`ß^y, ÒdVßà AmÀ_m VyAmhg. VgM H$_©`mJ, ^o∫$`mJ, kmZ`mJ, amO`mJ B.ododY _mJm™Zr gßHw$oMVApÒVÀd gß[bb ^∫$l> d `mJr _w∫$mÀ_XIrb VwM Amhg. Vwbm AmXa [yd©H$‡Um_ AgmV.

453) gd©kï$& gd©km` Z_ï$&453) gd©kï$& gd©km` Z_ï$&453) gd©kï$& gd©km` Z_ï$&453) gd©kï$& gd©km` Z_ï$&453) gd©kï$& gd©km` Z_ï$&

gd© OmUUmam. gÀd, aO AmoU V_mJwUr kmZ Aod⁄bm H$maUr^yV hmV.VyJwUmVrV AgÎ`mZ ‡À`jmZw^yVrZ EH$Àd OmUUmam, AZw^dUmam d Agbbm[yU©kmZr Amhg. VgM H$mÎ[oZH$ EH$sd [mohbb, AZw dbb d EH$mÀ_VZ OJbbAem kmZm¿`m MT>À`m lUr¿`m AVrV VwP Aearar kmZ AgÎ`mZhr Vy _hmkmZrAmhg. IË`m kmZr Aem `m Vwbm _mP gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

454) kmZ_wŒm__≤$& kmZm` CŒm_m` Z_ï$& kmZ_wŒm_m` Z_ï$&454) kmZ_wŒm__≤$& kmZm` CŒm_m` Z_ï$& kmZ_wŒm_m` Z_ï$&454) kmZ_wŒm__≤$& kmZm` CŒm_m` Z_ï$& kmZ_wŒm_m` Z_ï$&454) kmZ_wŒm__≤$& kmZm` CŒm_m` Z_ï$& kmZ_wŒm_m` Z_ï$&454) kmZ_wŒm__≤$& kmZm` CŒm_m` Z_ï$& kmZ_wŒm_m` Z_ï$&

d°oúH$ EH$mÀ_VMß _hmgVyÍ$[, _hmeo∫$Í$[, _hmH|$–È[ ‡À`j kmZ ÂhUOVyM. H$maU gÀ`kmZm_‹` kmZr AmoU kmVm dJi amhV ZmhrV. V_mJwUr kmZm_‹`AÀ`ßV gßHw$oMV, VwQ>[wß¡`m d Imb¿`m [mVirdarb _mohVrbm gÀ` g_O `mMrJ\$bV AgyZ `m J\$bVrMm hH$m d XwamJ´h AgVm. aOmJwUr kmZm_‹` d°od‹`mMrXIb KVbbr AgV [U À`m ododYVVyZ `mΩ` oZÓH$f© AmoU ]mY CÀ[fi hmVZgVm. AmoU gmpÀdH$ kmZmVyZ gß[yU© odúmM BßÀ`^yV kmZ AgyZ À`mVyZ EH$ÀdmMmÒ[Ô> d ew’ oZÓH$f© H$mT>bbm AgVm. [aßVw `m oV›hr kmZ‡H$mamV kmZ d kmVm `mßM

Page 116: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 116 &&

o^fiÀd H$_r-AoYH$ ‡_mUmV A]moYV amhV. JwUmVrV ]ZbÎ`m gd©ÒdmMm hm_H$bÎ`m ^∫$mbm OÏhm VwP kmZ hmV VÏhm Vy d ^∫$ (od^∫$ Z amohbbm Vm ^∫$)o^fi amhV Zmhr ÂhUyZ À`mbm Pmbb V kmZ VwM Amhg. d°oúH$ EH$mÀ_Vm ÒdVï¿`mˆX`mV Ò[Ô> OmUdU ÂhUO ÒdmÀ_r`VmÒdmÀ_r`VmÒdmÀ_r`VmÒdmÀ_r`VmÒdmÀ_r`Vm ÂhUOM ˆX`mV hmUmam VwPm AodÓH$ma.À`mM‡_mU Aearar AmoU H$mbmVrV d JwUmVrV Agbbm Vy ÒdVï kmZr AmoUOmU `mg gdmŒm_ Agm kmZ_` AgVmg, ÂhUyZM Vwbm kmZ_wŒm__≤ (CŒm_mVCŒm_ kmZ) ÂhUVmV. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

gwd´Vï gw_wIï gy˙_ï gwKmfï gwIXï gwˆV$&gwd´Vï gw_wIï gy˙_ï gwKmfï gwIXï gwˆV$&gwd´Vï gw_wIï gy˙_ï gwKmfï gwIXï gwˆV$&gwd´Vï gw_wIï gy˙_ï gwKmfï gwIXï gwˆV$&gwd´Vï gw_wIï gy˙_ï gwKmfï gwIXï gwˆV$&_Zmham oOVH´$mYm dra]mh˛od©XmaUï$&&_Zmham oOVH´$mYm dra]mh˛od©XmaUï$&&_Zmham oOVH´$mYm dra]mh˛od©XmaUï$&&_Zmham oOVH´$mYm dra]mh˛od©XmaUï$&&_Zmham oOVH´$mYm dra]mh˛od©XmaUï$&&

455) gwd´Vï$& gwd´Vm` Z_ï$&455) gwd´Vï$& gwd´Vm` Z_ï$&455) gwd´Vï$& gwd´Vm` Z_ï$&455) gwd´Vï$& gwd´Vm` Z_ï$&455) gwd´Vï$& gwd´Vm` Z_ï$&

odúgßH$Î[r AodaV[U H$m`©aV amh `mM oZaßVZ CŒm_ d´V AmMaUmam AmoU^∫$mbmhr Aer [a_CÀH$Q>, H$Î`mUH$mar AdÒWm ‡XmZ H$aUmam. Vwbm ^md[yU©Z_Z Agm.

456) gw_wIï& gw_wIm` Z_ï$&456) gw_wIï& gw_wIm` Z_ï$&456) gw_wIï& gw_wIm` Z_ï$&456) gw_wIï& gw_wIm` Z_ï$&456) gw_wIï& gw_wIm` Z_ï$&

CŒm_ _wI Agbbm. VgM gw_wIï ÂhUOM JUe, oed, AmMm`©, AZwHy b,g\$X Vwier BÀ`mXr. gd© gJwU Í$[mV VwP _wI AÀ`ßV _Zma_ AgV. H$maU ∫$mMAmÀ_Í$[ Agm VyM, À`mßZm À`mß¿`m Amam‹`X°dVm¿`m gwßXa gJwU_Í$[mV Xe©Z XVAgVmg. VgM ¯m gJwU _wImVyZ H$Yr `emXm_mVbm ]´˜mßS>mM Xe©Z Pmb. VaH$Yr ^∫$mßZm JrVm-kmZúar AmXr ]´˜od⁄M A_•V‡dmh o_imb. ¯m Vw¬`m gßwXa_wImß¿`m oZoX‹`mgmZ d ^∫$rZ Vw¬`m oZJw©U oZamH$ma È[mMr ‡MrVrhr `V AmoUoZJw©U _wImVyZ AZmhV ‹dZr¿`m dmQ> qH$dm [amdmUr¿`m ¤ma Vy ∫$—X AmÀ_kmZmZ^Í$Z Q>mH$Vmg ¯mMr ‡MrVrhr `V. Vw¬`m ^∫$mßMr OrdZ AmoU _wIhr Vw¬`mJwUJm°adm¿`m ‡mgmoXH$ gnaVZ ^ÈZ dmhˇ bmJVmV AmoU Abm°obH$ VOmZ Vi[yZCR>VmV. Vw¬`m AZwgßYmZmV Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

457) gy˙_:$& gy˙_m` Z_:$& gd©JV_≤ gy˙__≤$&457) gy˙_:$& gy˙_m` Z_:$& gd©JV_≤ gy˙__≤$&457) gy˙_:$& gy˙_m` Z_:$& gd©JV_≤ gy˙__≤$&457) gy˙_:$& gy˙_m` Z_:$& gd©JV_≤ gy˙__≤$&457) gy˙_:$& gy˙_m` Z_:$& gd©JV_≤ gy˙__≤$&

gdm©ßV`m©_r naKy eH$Uma V Ia gy˙_V_. MamMam¿`m ZÏh Va KQ>Zmß¿`m dH$mim¿`mhr AßV`m©_r naKUma H$mbmVrV ]´˜,odúmM ]rOÍ$[ oH$ßdm qbJeara,gmjmV [a]´˜ oed h gma VyM Amhg.ÂhUyZM [na_mUmVrV Aem Vwbm gy˙_ïgy˙_ïgy˙_ïgy˙_ïgy˙_ïÂhUVmV. `mM_wi Vy gd© [mhVmg [U Vwbm Hw$Urhr [mhV ZmhrV. Vwbm gmÔ>mßJ‡oU[mV AgmV.

Page 117: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 117 &&

458) gwKmfï$& gwKmfm` Z_ï$&458) gwKmfï$& gwKmfm` Z_ï$&458) gwKmfï$& gwKmfm` Z_ï$&458) gwKmfï$& gwKmfm` Z_ï$&458) gwKmfï$& gwKmfm` Z_ï$&

[odà ‹dZr, lrH•$ÓUmMm eßI AmoU odúmÀ[Œmr¿`m diMm Am|H$ma Amhg,]´ od⁄Mm hßH$ma Amhg d ∫$ˆX`mbm OmUdUmam [amdmUrMm _Ywa ZmXhr Amhg.VgM ^∫$mß¿`m¤ma gß[yU©odú AmÀ_gßJrVmZ AmoU À`mVyZ oZ_m©U hmUmË`m AdrQ>JmS>r¿`m ˆX`ßJ_ Ï`dhmamZ ^Í$Z Q>mH$Umamhr Amhg. Vwbm ^n∫$[yU© dßXZ Agm.

459) gwIXï$& gwIXm` Z_ï$&459) gwIXï$& gwIXm` Z_ï$&459) gwIXï$& gwIXm` Z_ï$&459) gwIXï$& gwIXm` Z_ï$&459) gwIXï$& gwIXm` Z_ï$&

gwI XUmam d gwI ZÔ> H$aUmam. Xh]w’r ZÔ> H$aUmam d ÂhUyZ Xh]w’r_wi CÀ[fihmUmar XwïI ZÔ> H$aUmam ÂhUyZ Vwbm gwI XUmam ÂhUVmV. [aßVw Xh]w’r d Aod⁄VyZCÀ[fi hmUmË`m jU^ßJwa, Zúa,gßHw$oMV, jw– d [maH$Q> gwImß_Yrb ÒdmaÒ`M ZÔ>H$aUmam ÂhUyZ Vwbm gwI Zmhrg H$aUmam Aghr ÂhUVmV. ¯m Xm›ht ]m]r AJXrgÀ` AmhV; H$maU Vw Vw¬`m ¤ß¤mVrb ApÒVÀdm¿`m ‡oMVrZ AodZmer AmZßX AmoUoMaßVZ gwI XVmg AmoU Xh]w’rMm Zme H$Í$Z Xh]w’r¤ma o_iUma joUH$ gwI (dgwI¿N>m) ZÔ> H$aVmg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

460) gwˆV≤$& gwˆX Z_ï$&460) gwˆV≤$& gwˆX Z_ï$&460) gwˆV≤$& gwˆX Z_ï$&460) gwˆV≤$& gwˆX Z_ï$&460) gwˆV≤$& gwˆX Z_ï$&

gdm™V`m©o_ oMaßVZ AgUmam odúgZr` Agm EH$_d AMb AmnU AT>i AmYmagIm Vy Amhg. À`mM‡_mU gd©Vm[ar BVamß¿`m H$Î`mUmgmR>r PQ>Uma VwP ^∫$hroZÓH$[Q> ew’ Ag Ia gwˆV≤ AmhV. Vwbm ^md[yU© ‡Um_ AgmV.

461)_Zmhaï$& _Zmham` Z_ï$&461)_Zmhaï$& _Zmham` Z_ï$&461)_Zmhaï$& _Zmham` Z_ï$&461)_Zmhaï$& _Zmham` Z_ï$&461)_Zmhaï$& _Zmham` Z_ï$&

gwßXa, AmH©$fH$ AmoU _ZmM haU H$aUmam. Vw¬`m AmZßX_` ‡oMVr¤ma ^∫$mßMrXh]w’r,AhßH$ma, d gßHw$oMV Ag _Z Vy AmH©$fyZ KVmg ÒdVï_‹ odobZ H$aVmg.A›` —ÓQ>Ám Vw¬`m oZÒ[•h ^∫$mßgmR>r EH$_d qMVZr` AmoU dßXZr` dÒVy d _ZmhaAer AmH©$fUmMr ]m] ÂhUO Vy Amhg. Vwbm g_[©Ud•ŒmrZ dßXZ Agm.

462) oOVH´$mYï$& oOVH´$mYm` Z_ï$&462) oOVH´$mYï$& oOVH´$mYm` Z_ï$&462) oOVH´$mYï$& oOVH´$mYm` Z_ï$&462) oOVH´$mYï$& oOVH´$mYm` Z_ï$&462) oOVH´$mYï$& oOVH´$mYm` Z_ï$&

H´$mY qOH$bbm. Vy fS≤>na[wß¿`m AVrV AmhgM. [aßVw VwP ^∫$XIrb Vw¬`merV–x[ PmÎ`mZ ÂhUOM Vw¬`m ^o∫$agmV ]wSy>Z JÎ`mZ d oZJw©U oZamH$ma [a]´˜_`PmÎ`mZ fS≤>na[wß¿`m AVrV AgVmV. H´$mYmXr odH$ma À`mZm [mird [ew‡_mU dePmbb AgVmV.AmÀ_kmZm_wi, Aod⁄m d AkmZO›` AhßH$ma, gßHw$oMV[Um,AgwaojVVm, rVr, _mh,Amg∫$s, Amem, oZamem, XwïI, _Àga,¤f, H´$mY d VÇm›`qhg¿`m V AYrZ hmV ZmhrV. Aod⁄m d _mhO›` XwÔ>MH´$m[mgyZ [yU©V`m ÒdVßÃ

Page 118: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 118 &&

Aem Vwbm ^md[yU© Z_ÒH$ma AgmV.

463) ]ra]mh˛ï$& ]ra]mhd Z_ï$&463) ]ra]mh˛ï$& ]ra]mhd Z_ï$&463) ]ra]mh˛ï$& ]ra]mhd Z_ï$&463) ]ra]mh˛ï$& ]ra]mhd Z_ï$&463) ]ra]mh˛ï$& ]ra]mhd Z_ï$&

¡`mM Aearar ]mhw odúoZ`ßV AZßV AodÓH$mar AmoU AÀ`ßV gm_œ`©dmZAmhV Agm.Vw¬`m[m`r _mP bmQ>mßJU Agm.

464) odXmaUï$& odXmam`U Z_ï$&464) odXmaUï$& odXmam`U Z_ï$&464) odXmaUï$& odXmam`U Z_ï$&464) odXmaUï$& odXmam`U Z_ï$&464) odXmaUï$& odXmam`U Z_ï$&

\$mS>U, Zme H$aU (Aem Zme H$aUmam). H$Î[mßVm¿`m dir odúmM AßVaßJhr\$mSy>Z V ÒdVï_‹` odbrZ H$aUmam AmoU oha `H$Ì`[y‡_mU Xh]w’r_wi _XmßYPmbÎ`mßM AkmZ AmoU gßHw$oMV ApÒVÀd gß[dUmam AgÎ`mZ Vwbm odXmaUïAg ÂhUVmV. Vwbm oZaßVZ Z_Z Agm.

Òdm[ZïÒddem Ï`m[r Z°H$mÀ_m Z°H$H$_©H•$V$&Òdm[ZïÒddem Ï`m[r Z°H$mÀ_m Z°H$H$_©H•$V$&Òdm[ZïÒddem Ï`m[r Z°H$mÀ_m Z°H$H$_©H•$V$&Òdm[ZïÒddem Ï`m[r Z°H$mÀ_m Z°H$H$_©H•$V$&Òdm[ZïÒddem Ï`m[r Z°H$mÀ_m Z°H$H$_©H•$V$&dÀgam dÀgbm dÀgr aÀZJ^m YZúaï$&&dÀgam dÀgbm dÀgr aÀZJ^m YZúaï$&&dÀgam dÀgbm dÀgr aÀZJ^m YZúaï$&&dÀgam dÀgbm dÀgr aÀZJ^m YZúaï$&&dÀgam dÀgbm dÀgr aÀZJ^m YZúaï$&&

465) Òdm[Zï$& Òdm[Zm` Z_ï$&465) Òdm[Zï$& Òdm[Zm` Z_ï$&465) Òdm[Zï$& Òdm[Zm` Z_ï$&465) Òdm[Zï$& Òdm[Zm` Z_ï$&465) Òdm[Zï$& Òdm[Zm` Z_ï$&

Pm[ AmUUmam. ÒdVï odúmÀ_H$ hmUmam AmoU ÒdVïM AZßV gOrd-oZOudÍ$[mß_‹` Aod⁄m _m`¿`m Xh]w’rÈ[r ZUrdV (Pm[V) OJUmam. [aßVy dJ˘`m—pÓQ>Z, ∫$mbm AmÀ_kmZ XUmam d À`m¤ma Xh]w’rO›` gßdXZj_Vm d odH$madeVm,AÒdÒWVm ]M°Zr, `mß¿`m[mgyZ _w∫$ H$Í$Z `mJoZ–m d `mJg_moY (gd© gmßgmnaH$∑bemßZm MwH$sMm ‡oVgmX Z X `mMr j_Vm d AdÒWm) ‡m· H$Í$Z XUmam. Vw¬`modf`r¿`m OmJ•VrV d A›` gd© ]m]rodf`t¿`m gwfw·rV _mP Vwbm AIßS> Ao^dmXZAgm.

466) Òddeï$& Òddem` Z_ï$&466) Òddeï$& Òddem` Z_ï$&466) Òddeï$& Òddem` Z_ï$&466) Òddeï$& Òddem` Z_ï$&466) Òddeï$& Òddem` Z_ï$&

Aearar AmoU H$mbmVrV Agm Vy H$mUÀ`mhr ]m]r¿`m AßoH$V dm AYrZ hmVZmmhrg ÂhUyZ Vwbm Òddeï ÂhUO H$di ÒdVïH$adrM ÒdVïbmM de PmbbmAg ÂhUVmV. gma odú ÂhUO VwPr OUw Bßo–`M AgÎ`mZ AmoU Vy (H$m`_AmÀ_kmZVM _æ AgÎ`mZ ) ¯m d°oúH$ Bßo–`mßZr H$YrM ‡^mdrV hmV ZmhrV.VgM oZÒ[•h gwaojV AmoU odemb _Zmd•Œmr_wi jw– ÒdmWm©gmR>r Hw$Umbmhr de(^´Ô>) hmV ZmhrV. Vwbm AßVïH$aU[yd©H$ H•$Vk ‡oU[mV AgmV.

467) Ï`m[r $& Ï`mo[Z Z_ï&467) Ï`m[r $& Ï`mo[Z Z_ï&467) Ï`m[r $& Ï`mo[Z Z_ï&467) Ï`m[r $& Ï`mo[Z Z_ï&467) Ï`m[r $& Ï`mo[Z Z_ï&

odú, H$mi d OmoUd¿`m gd© [mV˘`m Ï`m[Umam, oZ`ßoÃV H$aUmam ÂhUyZ

Page 119: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 119 &&

Ï`m[r. Vw¬`m qMVZmZ ^∫$hr OUw MamMa hmVm, À`mMr X•Ô>r AmnU gßH$Î[ AMyH$AmoU odúH$Î`mUH$mar ]ZVmV, qH$]h˛Zm _yR>^a _|XyV AmH$me gm_mdVß AmoUgßHw$oMV Ï`o∫$Àdm¿mm ÒdmW© ZÔ> hmVm. ∫$m¿`m jw– OrdZmMr BoVlr hmV AmoU VmB©úa_` oMaßVZ [a_mZßXmMm Pam ]ZVm. Vw¬`m AZwgßYmZmV Vwbm eVeï XßS>dVAgmV.

468) Z°H$mÀ_m$& Z°H$mÀ_Z Z_ï$&468) Z°H$mÀ_m$& Z°H$mÀ_Z Z_ï$&468) Z°H$mÀ_m$& Z°H$mÀ_Z Z_ï$&468) Z°H$mÀ_m$& Z°H$mÀ_Z Z_ï$&468) Z°H$mÀ_m$& Z°H$mÀ_Z Z_ï$&

ÒdVï EH$ AgyZ ododY ‡H$ma¿`m Í$[mV (AZH$ÀdmZ) gmH$ma hmUmam d ^∫$,`mJr, AdVmamß¿`m Í$[mVhr AdVaUmam (ÂhUyZ AZH$ AmÀ_ AgUmam). À`mM‡_mUMamMa, H$mi AmoU OmoUd¿`m gd© [mV˘`mßdarb AZH$odY AmodÓH$mamßMm d`mJr, AdVmar od^yVrMm EH$_d ew’V_ AmÀ_m Vy Amhg. Vwbm ^o∫$[yd©H$ Z_ZAgm.

469) Z°H$H$_©H•$V≤ & Z°H$H$_©H•$V Z_ï &469) Z°H$H$_©H•$V≤ & Z°H$H$_©H•$V Z_ï &469) Z°H$H$_©H•$V≤ & Z°H$H$_©H•$V Z_ï &469) Z°H$H$_©H•$V≤ & Z°H$H$_©H•$V Z_ï &469) Z°H$H$_©H•$V≤ & Z°H$H$_©H•$V Z_ï &

AZH$ ‡H$ma, AZH$ AdYmZmZr AZH$ H•$Vr H$aUmam. odúmÀ[Vr, odúmMmd°od‹`[yU© odÒVma, odúmMr Ï`dÒWm, odH$mg, gßJm[Z, odúmMm odb` AerAZH$ H$m`© AodaV[U H$aUmam Vy Amhg. Ï`∫$sH$Sy>Zhr ododYVZ [yU© Aer H$m`H$adyZ KUmam Ò\y$oV©XmVm d Iam H$Vm© VyM Amhg. Vw¬`m Ò_aUmZ odúgßH$Î[mMr‡MßS> gdm ∫$m¿`m hmVyZ Vw¬`m H•$[_wi KS>V. V_mJwUmMm Zme H$aUmË`m d AIaJwUmVrV AmÀ_‡MrVr XUmË`m Vw¬`m Ò_aUmV Vwbm AZ›`^md bmQ>mßJU Agm.

470) dÀgaï& dÀgam` Z_ï&470) dÀgaï& dÀgam` Z_ï&470) dÀgaï& dÀgam` Z_ï&470) dÀgaï& dÀgam` Z_ï&470) dÀgaï& dÀgam` Z_ï&

B©úar [mú© y_r, AmYma ÒWmZ. dÀg ÂhUO [•œdrMm gy m© mdVr¿`m [na ´_UmMmH$mi. Vy H$mimbmhr Ï`m[Umam AgÎ`mZ `m gd© JVtMm oZ`ßVm Amhg.

À`mM‡_mU gJwU Í$[mV Jd˘`mßZm À`mßMr dmga eÃwß[mgyZ XUmam À`mßMm XdAmhg. H$•ÓU Amhg. ›`m` o_idyZ XUmam .›`m` o_idyZ XUmam Amhg. VwbmAßVïH$aU[yd©H$ dßXZ Agm.

471) dÀgbï$& dÀgbm` Z_ï &471) dÀgbï$& dÀgbm` Z_ï &471) dÀgbï$& dÀgbm` Z_ï &471) dÀgbï$& dÀgbm` Z_ï &471) dÀgbï$& dÀgbm` Z_ï &

dmÀgÎ`[yU©, ‡_i, H•$[miy. gmË`m odúmMm d Ï`∫$sMm CJ_ Vw¬`mVyZ PmÎ`mZVy n[Vm d _mVm Amhg. gdmß©V`m©_r AgÎ`mZ, gdm©ßZm OmUUmam AgÎ`mZ dAod⁄VyZ oMaßVZ goÉXmZßXmH$S> ZUmam AgÎ`mZ gdm©oYH$ d H$Î[ZmVrV H$ZdmiyJwÈ d gIm Amhg. M°V›`Xm`r A_•VmZ ^∫$ˆX` g_•’ H$aUmam, À`mßMr OrdZ

Page 120: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 120 &&

gm_œ`©dmZ H$aUmam d ‡^mdr[U À`mßM gßJm[Z H$aUmam ÂhUyZ ‡_i [mbZH$Vm©hrAmhg. Vwbm H•$Vk[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

472) dÀgr & dpÀgZ Z_ï$&472) dÀgr & dpÀgZ Z_ï$&472) dÀgr & dpÀgZ Z_ï$&472) dÀgr & dpÀgZ Z_ï$&472) dÀgr & dpÀgZ Z_ï$&

dÀgr ÂhUO o[Vm d dÀgr ÂhUO JmB©¿`m dÀgmßM [mbZ H$aUmam H•$ÓU. odúmMmo[Vm Vy >Amhg. VgM gJyU È[mV JmB©¿`m dmgamßM ajU H$aUmam Vy Amhg. Jm`H$di [ßMJÏ` XUmar _ZwÓ` OrdZmbm AÀ ßV C[ w∫$ [ew ÂhUyZ ZÏh Va Am‹`mpÀ_H$OmdZmbm [mfH$ ÂhUyZ oVbm _hŒd Amh. Jm`tM gmo›Z‹` H$di OrdemÛr`g_VmbmgmR>r ZÏh Va J`t¿`m gmnŒdH$ d•ŒmrgmR>r d VÇm›` gŒdJwUm¿`m‡^mdmgmR>r _hŒdmM Agmd Aer OmUrd AoU ^mdZmXIrb ghOrdZm¿`m CŒmßwJAmXem©Mm EH$ mJ Amh. Jm` hr VhVrg H$mQ>r XdmßM ÒWmZ Amh mMm AW© Jm` hr]wo’oZa[j AmÀ_kmZmM oZYmZ d emarnaH$ AmYmaÒWmZ Agm Amh, _mZdmbmhroV¿`m ghdmgmZ AmÀ_kmZmMm _mJ© gwH$a hmV AgÎ`mZM [ßMJÏ`mbm EdT> _hŒdAgb [mohO AmoU –Ô> [wÈf JmhÀ`¿`m odamYmV d JmgßdY©ZmV AJ´ga Agb[mohOV. Jm`rMm ajUH$Vm© d [mbZH$Vm© H•$ÓU, h VwP gJwU È[ ‡mVïÒ_aUr`Amh. Vwbm AmXa[ydH$ Z_ÒH$ma AgmV.

473) aÀZJ^©ï& aÀZJ^m©` Z_ï&473) aÀZJ^©ï& aÀZJ^m©` Z_ï&473) aÀZJ^©ï& aÀZJ^m©` Z_ï&473) aÀZJ^©ï& aÀZJ^m©` Z_ï&473) aÀZJ^©ï& aÀZJ^m©` Z_ï&

Hw$]a (Eú ©dmZ) d g_w– (aÀZmßMm IoOZm), gß[yU© d°oúH$ Eú`m©Mm YZr (ÂhUyZHw$]a) AmoU d°oúH$ Eú`m©Mr _hmZ aÀZ gm_mdUmam H$mbmVrV _hmXYr(ÂhUyZg_w–) Vy Amhg. `moedm` ^∫$ˆX` AmÀ_kmZ¿`m AVwbZr` AodZmer Eú`m©Z^aUmam ÂhUyZhr Vy Eú`©dmZ (Hw$]a) d XmV•ÀddmZ (H•$[Mm _hmgmJa) Amhg.Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

474) YZúaï& YZúam` Z_ï474) YZúaï& YZúam` Z_ï474) YZúaï& YZúam` Z_ï474) YZúaï& YZúam` Z_ï474) YZúaï& YZúam` Z_ï

gmË`m MamMa odúmMm d H$mbMH´$mßMm Òdm_r, VgM goÉXmZßX AmÀ_kmZrÂhUyZhr Vy AodZmer d l>V_ d°^dmMm YZr Amhg. Vw¬`m ∫$mßZm h oMaßVZ d°^d‡m· hmV d A›` H$mUVrhr B¿N>m À`mßZm CaV Zmhr (`mMH$Vm, H$_VaVm, AmJoVH$VmamhV Zmhr) ÂhUyZhr Vy YZúa Amhg. Vw¬`m ‡m·r¿`m EH$_d B¿N>V _ÒVH$ gXmVw¬`m [m`da amhm.

Y_©Jw„Y_©H•$’_u gXgÀja_ja_≤ &Y_©Jw„Y_©H•$’_u gXgÀja_ja_≤ &Y_©Jw„Y_©H•$’_u gXgÀja_ja_≤ &Y_©Jw„Y_©H•$’_u gXgÀja_ja_≤ &Y_©Jw„Y_©H•$’_u gXgÀja_ja_≤ &AodkmVm ghÛmßewod©YmVm H•$VbjUï&&AodkmVm ghÛmßewod©YmVm H•$VbjUï&&AodkmVm ghÛmßewod©YmVm H•$VbjUï&&AodkmVm ghÛmßewod©YmVm H•$VbjUï&&AodkmVm ghÛmßewod©YmVm H•$VbjUï&&

Page 121: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 121 &&

475) Y_©Jw[≤ & Y_©Jw[ Z_ï&475) Y_©Jw[≤ & Y_©Jw[ Z_ï&475) Y_©Jw[≤ & Y_©Jw[ Z_ï&475) Y_©Jw[≤ & Y_©Jw[ Z_ï&475) Y_©Jw[≤ & Y_©Jw[ Z_ï&

Y_m©Mm ajUH$Vm©. AmÀ_kmZmoYo>V gZmVZ Y_m©Mr ∫$mßZm OmJ•Vr XUmam d VrodH$grV H$aUmam AmoU À`m`mJ IË`m odúY_m©M ajU H$aUmam VyM Amh. VyM^∫$ˆX`m_‹` AmÀ_gmjmÀH$mamMr A_a ¡`mV [Q>dyZ AoV_mZdr ‡oV^m, odbjUKQ>Zm, CXmŒmV_ MmnaÕ`, bmH$mŒma JwU, ‡^md BÀ`mXr ododY _mJm©Zr odúY_m©MajU H$aVmg. gd© ‡H$ma¿`m Xh]w’rO›` Aod⁄VyZ oZ_m©U hm_mË`m AZmdÒWVyZVyM odúgßÒH•$VrM gdmÉ AoY>mZ ÂUOM AmÀ_‡MrVr ∫$mßV`m©_r OmJr H$aVmg.Vr g_•’ H$aVm, AmodÓH•$V H$aVmg d Aem VËhZ odúY_m©M (H$S>Ï`m, AoVaH$r,gßHw$oMV AmoU gmM]ßX qhÛ d KmVH$ gmß[´Xmo`H$V[mgyZ d CWi C[`w∫$VmdmXAmoU [medr Òd°amMmam[mgyZ) gßajU H$aVmg. Vw¬`mM H•$[Z H$iV H$s, ÒZmZH$Í$Z _ZmMr AmoU earamMr eyoM^y©VVm [mWr, gßH$sV©Z, H$sV©Z, [wamU, Z_mOBÀ`mXr H$aVmZm AmdÌ`H$ AgV. `mM H$maU ][dm©B©, Amig, gßHw$oMV[Um,AgohÓUwVm BÀ`mXtda _mV H$Í$Z ÒdVïer AÀ`ßV ‡m_moUH$ amh `mgmR>rgd©gmYmaU[U ]h˛VH$mßZm `m

C[MmamßMr JaO AgV. XmÍ$ o[D$Z, Mag AmTy>Z qH$dm Zh_r¿`m ]o\$H$sa,][dm©, ]O]m]Xma, ]XaH$ma qH$dm C¿N•>ßIb d Q>dmiIma d•Œmr_‹` AgVmZmgd©gm_m›` _mUyg AßVamÀÂ`mer ‡m_moUH$ amhy eH$V Zmhr. B©úamMr [yOmH$mUÀ`mhr Y_m©Vbr Agm oV¿`m_‹` AßV^©yV AgbÎ`m eyoM^y©VVM __© h AgAmh. À`mM‡_mU Vw¬`mM H•$[Z `UmË`m gÀ`m¿`m ‡MrVrZ odúmVrb gm[jgÀ`mßMr ZrQ> H$Î[Zm V AmoU ‡À H$ KQ>Zm, Ï`∫$s dm dÒVybm mΩ` _hŒd X `mMmoddH$ gmYVm.gdmÉ [´mYm›` H$embm ⁄m`Mß H$iy bmJV. ododY g߇Xm`mßH$S>[mhVmZm `m ]m]r g_OÎ`m Va XdKa, [yOmÒWmZ, [yOm[mR>, ^∫$s, ^OZ-H$sV©Z,Zm_g·mh `m_mJrb __© AmoU gß]ßoYVmß¿`m IË`mIwË`m ^mdZm OmUdy eH$Vrb.gÀ`mMr YmaUm Aem [´H$ma jwÑH$ Ï`∫$s¿`mhr Amdm∑`mV AmUUmË`m _wßJrbm gy`©oJi `mMr j_Vm XUmË`m d ÂhUyZ Y_m©M gd©Vm[ar ajU H$aUmË`m Vwbm oZaßVaXßS>dV AgmV.

476) Y_©H•$V & Y_©H$•V Z_ï$&476) Y_©H•$V & Y_©H$•V Z_ï$&476) Y_©H•$V & Y_©H$•V Z_ï$&476) Y_©H•$V & Y_©H$•V Z_ï$&476) Y_©H•$V & Y_©H$•V Z_ï$&

Y_m©MaU H$aUmam. MamMam¿`m JwUY_m©VyZ Ï`∫$ hmUma Ï`dhma hr VwPrM È[AgyZ AodaV[U [miVmg. _mZdr g_mOmV ododY AdVma, gßV, _hmÀ_, mJr,dra`mß¿`m Í$[mV VyM AdVaVmg. VgM bmH$mŒma kmZ, e∫$s d `w∫$s¿`m ghmÊ`mZ""AmÀ_Zm _mjWß© OJV≤ ohVm`M,''""AmÀ_Zm _mjWß© OJV≤ ohVm`M,''""AmÀ_Zm _mjWß© OJV≤ ohVm`M,''""AmÀ_Zm _mjWß© OJV≤ ohVm`M,''""AmÀ_Zm _mjWß© OJV≤ ohVm`M,'' ""dgwY°dHw$Qw> ß]H$_''""dgwY°dHw$Qw> ß]H$_''""dgwY°dHw$Qw> ß]H$_''""dgwY°dHw$Qw> ß]H$_''""dgwY°dHw$Qw> ß]H$_'' Aer odembV_ —Ô>r

Page 122: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 122 &&

XUmam kmZ`w∫$ odúY_© AmMaUmV AmUyZ XmIdVmg. Vwbm AIßS> d AÏ`mhVZ_Z Agm.

477) Y_u$& Yo_©U Z_ï$&477) Y_u$& Yo_©U Z_ï$&477) Y_u$& Yo_©U Z_ï$&477) Y_u$& Yo_©U Z_ï$&477) Y_u$& Yo_©U Z_ï$&

Y_m©Mm AmYma. gma Ï`dhma, VXßVJ©V oZ`_ (Y_©) AmoU Ï`o∫$OrdZmVrbB¿N>me∫$s, oH´$`me∫$s d kmZe∫$s, BÀ`mXt¿`m gw`mΩ` d H$Î`mUH$marAmodÓH$mamMm (Y_m©Mm) AmYma (AmÀ_kmZ ÂhUOM VwP kmZ, VwPr ‡MrVr ÂhUOMVy) Vy Amhg. dße¤Ô>, Y_©¤ÓQ>, AmpÒVH$, ZmpÒVH$, ododY [yOm[’Vr _mZUma,Adbß]Uma _V_VmßVa ^aH$Q>bb dJ°a gdmß©Zm CXmŒm odúgßÒH•$Vr¿`m Jm‰`mH$S>ZUmam AoU AmÀ_‡MrVrVyZ `Umar oZÒ[•hVm, odemb CXmŒm —Ô>r, CXma gohÓUwVm,Iß]raVm AoU odúmÀ_H$VMr AZw^yVr AZ≤ VÇm›` AmMaU `mß¿`m¤ma ^∏$_ doMaßVZ AmYma XUmam VyM Amhg.Vwbm neagmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

478) gV≤$& gV Z_ï$&478) gV≤$& gV Z_ï$&478) gV≤$& gV Z_ï$&478) gV≤$& gV Z_ï$&478) gV≤$& gV Z_ï$&

H$mbmVrV d H$Yrhr Z ]XUma emÌdV VŒd. gm_œ`©Xm`r, gd©gŒmmYmre AmoUem˚dV Aem Vw¬`m Ò_aUmV Vwbm oeagmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

479) AgV≤$& AgV Z_ï$&479) AgV≤$& AgV Z_ï$&479) AgV≤$& AgV Z_ï$&479) AgV≤$& AgV Z_ï$&479) AgV≤$& AgV Z_ï$&

O _`m©oXV, jU^ßJwa, ]XbV Amh qH$dm O gV≤ Zmhr V. Vy emúV gÀ` AmhgÀ`mM‡_mU AemúV jU^ßJwa Ag AgV≤ XIrb Amhg `mMm AW© Vy AgU,]XbU, ZgU `m gd© gßH$Î[ZmVyZ OmUdUmË`m ApÒVÀdm¿`m AVrV gd© Ï`m[rApÒVÀd Agbbm Amhg. gd© ZmoedßV ]m]rZm VwPr brbm ÂhQ>b OmV. odúmMgd© ]XbV d MßMb Ag gm¢X`© AmoU odbm^Zr` È[ hr VwPr brbm, VwPr _m`m,VwP ‡oVq]] Amh AmoU mßM kmZ (Aod⁄m ) h XIrb VwPrM brbm Amh. ∫$OZ`m brbH$S> [yU©[U XßJ hmD$Z [mhVmV. [U Vr VwPr brbm Amh VwPmM [°by Amh,¯m AmR>dUrZ V Vw¬`mV g_ag hmVmV. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

480) ja_≤$& jam` Z_ï$&480) ja_≤$& jam` Z_ï$&480) ja_≤$& jam` Z_ï$&480) ja_≤$& jam` Z_ï$&480) ja_≤$& jam` Z_ï$&

Zme hmUmam, È[mßVnaV hmUmam. H$mUVrhr dÒVy H$Yrhr Zme [mdV ÂhUOdmÒVodH$ pÒWÀ`ßVnaV hmV. ÂhUyZ pÒWÀ`ßVamZßVa AoU CÀ[Œmr[ydu `m dÒVyMApÒVÀd AgVM. AWm©V h CÀ[Œmr[yduM ApÒVÀd, CÀ[ŒmrZßVaM ApÒVÀd AIßS>Amh VgM Zme ¯m e◊mZ CKS> hmUmË`m ¯m ApÒVÀdmbm AmoU `m pÒWÀ`ßVamZmAßV]m©¯ Ï`m[Uma d oZ`ßoÃV H$aUma VÀdhr Vw¬`m[mgyZ o^fi ZgyZ VyM Amhg.

Page 123: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 123 &&

AemVËhZ Zmemer AVyQ>VZ oZJoS>V AgÎ`mZ Vwbm ja_≤ ja_≤ ja_≤ ja_≤ ja_≤ ÂhUVmV. OrdZmVrbgd© ‡H$ma¿`m ‡gßJmV, gd© oR>H$mUr, gd© [napÒWVrV, gßH$Q>mV, AmZßXmV, EH$ÀdmZAIßS>VZ d oZ`ßÀ`m ^yo_H$V Vy oZJoS>V AgVmg d ¯m OmoUdZ ^∫$mßZm gd©[naoÒWVrV AmZßXmV R>dVmg. Vw¬`m Ò_aUmV OrdZ d _aU ‡m· hmdm. Vw¬`mMaUmda AÏ`mhV[U bmQ>mßJU Agm.

481) Aja_≤$& Ajam` Z_ï$&481) Aja_≤$& Ajam` Z_ï$&481) Aja_≤$& Ajam` Z_ï$&481) Aja_≤$& Ajam` Z_ï$&481) Aja_≤$& Ajam` Z_ï$&

ApÒVdmM ododY ÒVa ndodY ‡H$ma ÒWi d H$mi Ï`m[VmV. Vy gOrd doZOudmß¿`m ApÒVÀdmMm Agm ÒVa Amhg Om À`mßM ApÒVd, ApÒVÀdmer oZJoS>VKQ>Zm, À`m KQ>Zmß_Yrb gß]ßY, KQ>ZmZm Ï`m[Umam H$mi, H$mimbm Ï`m[UmaOmoUdmßM ÒVa ¯m gdm©Zm AßV]m™¯ Ï`m[Vmg d AZßV H$mi[`©V oZ`ßoÃV H$arVamhVmg. À`m_wi Vwbm Aja_≤ Aja_≤ Aja_≤ Aja_≤ Aja_≤ Ag ÂhUVmV. ja_≤ ja_≤ ja_≤ ja_≤ ja_≤ d Aja_≤ Aja_≤ Aja_≤ Aja_≤ Aja_≤ Ag Xm›hr EH$mMdir AIßS>VZ AgUmË`m Vwbm oZaßVa [´Um_ AgmV.

482) AodkmVm$& Aodkmà Z_ï$&482) AodkmVm$& Aodkmà Z_ï$&482) AodkmVm$& Aodkmà Z_ï$&482) AodkmVm$& Aodkmà Z_ï$&482) AodkmVm$& Aodkmà Z_ï$&

Z OmUUmam. EH$m [mVirda kmZ d kmV H$Í$Z K `mMr dÒVy `mßZm dJi[UmZOmUyZ dJ©dmar H$aVm `V AmoU À`mZwgma kmZr d AkmZr Aer dJ©dmar H$aVm `V.[aßVw CÉ [mVirda kmVm, kmZ d kmV H$Í$Z ø`m`Mr dÒVy o^fi amhV ZmhrV. VwPApÒVÀd gdmÉ [Virdarb AgÎ`mZ Vwbm kmZ, kmV H$Í$Z ø`md`mMr dÒVyqH$dm kmV Aem H$mUÀ`mM dJ©dmarV ]gdVm V Zmhr. Vw¬`m ∫$mßZmhr gÀ`mZw^yVr(VwP Xe©Z) hmVmM V V–x[ hmVmV d À`mßMm kmV[Um oeÑH$ CaV Zmhr. V AhßH$ma_w∫$kmZ_` d kmV hm `mMr dÒVyXIrb hmD$Z amhVmV. Vw¬`mMaUr _mP gd©Òd A[©UAgm.

483) ghÛmßewï$& ghÛmßed Z_ï$&483) ghÛmßewï$& ghÛmßed Z_ï$&483) ghÛmßewï$& ghÛmßed Z_ï$&483) ghÛmßewï$& ghÛmßed Z_ï$&483) ghÛmßewï$& ghÛmßed Z_ï$&

hOmam oH$aU AgUmam. gma odú, OrdZ, e∫$s d M°V›`mZ aUmam gy`©, AmoU^∫$ˆX A_a kmZmZ aUmam kmZgy © Vy Amhg. Vw¬`m ∫$mßMr X hr Vw¬`m ‡MrVrZAmÀ_kmZmM gy`© ]ZVmV. CXmŒm OrdZmM _i \w$bdVmVm Vwbm oeagmÔ>ßmJ Z_ZAgm.

484) odYmVm$& odYmà Z_ï$&484) odYmVm$& odYmà Z_ï$&484) odYmVm$& odYmà Z_ï$&484) odYmVm$& odYmà Z_ï$&484) odYmVm$& odYmà Z_ï$&

odúmMm AmYma. odúmMm oZ_m©Vm, odH$gZH$Vm© d oZ`ßVm AgÎ`mZ VwbmodYmVmodYmVmodYmVmodYmVmodYmVm(odúmMm _ybmYma) ÂhUVmV. [maß[mnaH$ AWm©Z AmR> oXemßZr [•œdrMr JVr

Page 124: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 124 &&

d pÒWVr oZn¸V H$aUma oXΩJO ÂhUO hŒmr(EamdV-[yd©, [w ßS>arH$-[yd©XojU(Amæ`), dm_Z-XojU, Hw$_wX-XojU [o¸_(Z°F$À`), AOZ-[p˚M_,[wÓ[XßV-[p˚M_mŒma (dm`Ï`), gmd©^m°_-CŒma, gwJoVH$ CŒma [yd© (Bem›`), AmoU[•œdrbm AmYma XUmam ef hr VwPr È[ AmhV H$maU h gma (‡mMrZ ^maVr`IJmbemÛr` V[erb H$mhrhr Agbm Var) odúmVrb pÒWVr-JVrM oZ`ßV `mAWm©ZM doU©b OmVmV. d°`o∫$H$ [mVirda ApÒVÀdmMm d [amOmoUdMm AmYmaVyM Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

485) H•$VbjUï& H•$VbjUm` Z_ï$&485) H•$VbjUï& H•$VbjUm` Z_ï$&485) H•$VbjUï& H•$VbjUm` Z_ï$&485) H•$VbjUï& H•$VbjUm` Z_ï$&485) H•$VbjUï& H•$VbjUm` Z_ï$&

[maß[naH$ X•ÓQ>Ám _hfu •Jw¿`m [m`M oM›h N>mVrda Agbbm. [U A›` —ÓQ>ÁmodúmMr gd© bjU oZo_©Umam AmoU À`mM‡_mU ÒdVï d°^d, gm_œ`© kmZ BÀ`mXrgdmŒm_ bjUmßZr `w∫$ ÂhUyZ Vwbm H•$VbjUïH•$VbjUïH•$VbjUïH•$VbjUïH•$VbjUï ÂhUVmV. AmÀ_ÒdÈ[mMr bjU[amdmUrVyZ doU©br JÎ`mZ À`mßMm oZ_m©Vmhr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

J^pÒVZo_ï gŒdÒWï ngßhm ^yV_húaï$&J^pÒVZo_ï gŒdÒWï ngßhm ^yV_húaï$&J^pÒVZo_ï gŒdÒWï ngßhm ^yV_húaï$&J^pÒVZo_ï gŒdÒWï ngßhm ^yV_húaï$&J^pÒVZo_ï gŒdÒWï ngßhm ^yV_húaï$&AmoXXdm _hmXdm Xdem Xd^•X≤JwÈï$&&AmoXXdm _hmXdm Xdem Xd^•X≤JwÈï$&&AmoXXdm _hmXdm Xdem Xd^•X≤JwÈï$&&AmoXXdm _hmXdm Xdem Xd^•X≤JwÈï$&&AmoXXdm _hmXdm Xdem Xd^•X≤JwÈï$&&

486) J^pÒVZo_ï$& J^pÒVZo_Z Z_ï$&486) J^pÒVZo_ï$& J^pÒVZo_Z Z_ï$&486) J^pÒVZo_ï$& J^pÒVZo_Z Z_ï$&486) J^pÒVZo_ï$& J^pÒVZo_Z Z_ï$&486) J^pÒVZo_ï$& J^pÒVZo_Z Z_ï$&

oH$aUmßM H|$–. gmË`m odúmbm OrdZ XUmam, AmÀ_kmZmMm _mJ© XmIdUmamgy`©Zmam`U Vy Amhg. VgM Ï`∫$s¿`m AßV`m©_r emúV gÀ`È[mZ OmUdUmamAmÀ_‡MrVrMm ‡H$me AmÀ_kmZgy`©hr VyM Amhg. `mΩ`mßZm AZw^dmg `UmË`m,fQ≤>MH´$ ^XZ Hwß$S>obZr OmJ•Vr d oede∫$sM _rbZ (AmÀ_gmjmÀH$ma ) `mßMmhrH$Vm© Vy Amhg. Vwbm AmXa[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

487) gÀdÒWï$& gÀdÒWm` Z_ï$&487) gÀdÒWï$& gÀdÒWm` Z_ï$&487) gÀdÒWï$& gÀdÒWm` Z_ï$&487) gÀdÒWï$& gÀdÒWm` Z_ï$&487) gÀdÒWï$& gÀdÒWm` Z_ï$&

emúV gÀ`È[mZ gdmß© yVr amhUmam. A›`—Ô>rZ, gŒdJwUr bmH$ h AoYH$ CÀH´$mßVAgÎ`mZ À`mß¿`m OmoUd¿`m Vy oZH$Q> AgVmg, À`mZm OmUdVmg ÂhUyZ gŒdJwUramhUmam Agmhr AW© g`wo∫$H$ R>aVm. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

488) qghï&qghm` Z_ï$&488) qghï&qghm` Z_ï$&488) qghï&qghm` Z_ï$&488) qghï&qghm` Z_ï$&488) qghï&qghm` Z_ï$&

AkmZ d fS≤>na[wßMm \$S>em [mS>Umam Ï`o∫$ÀdmßVJ©V qgh Vy Amhg, [maß[naH$—ÓQ>Ámqgh ÂhUO VwPm Zaqgh AmdVma. `mMmhr _oWVmW© gßHw$oMV[Um d AkmZ_ybH$Y_©¤f. AkmZ_ybH$ Ahß_›`Vm d _mO AmoU [medr dmgZmßMm Zme H$aUmam

Page 125: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 125 &&

AgmM hmVm. AmO OJm_‹` H$mUÀ`mhr Y_m©_‹`, amÔ≠>m_‹`, odMma‡Umbr_‹`qH$dm g_mOÏ`ÒW_‹` AmoU OrdZm¿`m H$mUÀ`mhr jÃmH$S> [mohb Va EH$ ]m]R>iH$[U OmUdV. Vr ÂhUO AmOMm Ï`dhma emarnaH$, AmoW©H$, gm_moOH$,gmßÒH•$oVH$, e°joUH$, ]m°’rH$ Aem ododY ‡H$ma¿`m VwbZda AmYmabbm Amh.‡À`H$ gOrd dm oZOud ApÒVÀdmbm EH$m Img H$maU[aß[aMr [mú©^y_r AgVAmoU V ApÒVÀd gd©Vm[ar ÒdVßà d EH$_dmo¤Vr` AgV. `m ]m]tH$S> Xwb©jPmÎ`m_wi ÒdVï¿`m d°oeÓQ>Ámß]‘b, Hw$dVr]‘b [waer OmU amhV Zmhr AmoUXwgË`mer VwbZm H$a `mMm d/dm Ò[Ym© H$a `mMm _mh hmD$ bmJVm. ÒdVï¿`mAßV`m©_rM oMaßVZ gÀ` OmUyZ ÒdVï¿`m d°oeÓQ>ÁmßMm bmH$H$Î`mUH$mar AmodÓH$maH$a `mEdOr CßXraÒ[Y©¿`m _mhOmbmV Ï`∫$s AS>H$V OmV. ÒdVïMr H$naAa,oejU, hm°g, N>ßX dJ°a ‡À`H$ ]m] ÒdmVßÃgwIm` H$br Z OmVm XwgË`mer _m°OMrZÏh Va OrdKUr Ò[Ym© H$a `mgmR>r H$br OmV. ZH$iV ÒdVï¿`m AßVamÀÂ`merAmoU Ï`o∫$_Œdmer ‡VmaUm H$br OmV AmoU AdmÒVd ‹``m[m`r Am`wÓ`^amMrAmoU À`m À`m jÃmVÎ`m ]mOma]wUΩ`mß¿`m jw–ÒdmWm©Mr gm` H$br OmV.^maVmgmaª`m Xemß_‹` CßXra Ò[Ym©, À`m_mZmZ H$_r Amh. ÒdVïMr Hw$dV AmoUd°oeÓQ>Á OmUyZ [wÓH$i Ï`∫$s g_mYmZmZ OrdZ OJVmhV. [U OmJoVH$CßXraÒ[Y¿`m dmdQ>irV Aem Ï`∫$s Vw¬`m H•$[oedm` oQ>Hy$ eH$Uma ZmhrV.CßXraÒ[YMm XwÓ‡^md AÀ`ßV ^`mZH$ d Vrd´ Amh d AgUma Amh. Ï`dhmamVrbgmYr CXmhaU [mohbr Va hr ]m] bjmV `B©b. AmO ISy>V bmH$hr ÒdVï¿`ma∫$eH©$a[mgyZ V ÒdVï¿`m \´$sO[`™V AmoU ÒdVï¿`m oXdmUIm›`mVrbJmbr¿`m[mgyZ V JmB©-Jwamß[`©V ‡À`H$ ]m]rH$S> " Vm°boZH$—ÓQ>Ám' [mhmVmV.ÒdVïMr CßMr, aßJ, AmdmO, MmbU, ]mbU, ‡À`H$ ]m]rMr VwbZm H$br OmVAmoU jw– gwIXïwImßMr gm` H$br OmV. ‡À`H$ ]m]rV VWmH$oWV AmßVaamÔ≠>r`"‡_mU' ÒWm[Z hmD$Z À`m _•JOim_mJ ‡À`H$ OU dS>ÁmgmaIm YmdV gwQ>Vm.g_mOm_‹` gd©Vm[ar AZmdÒWm, AZmJm|Xr d odZme AmUUmar hr ‡H´$s`m Amh.Vw¬`m H•$[_wi ‡W_ ÒdVï¿`m JwUd°oeÓQ>ÁmßMm AmdmH$m d _`m©Xm g_OV AmoU [wT>VwPr ‡MrVr `V. ÒdVï¿`m d BVamß¿`m JwUd°oeÓQ>ÁmßH$S> AmßVnaH$ EH$mÀ_V¿`m —T>OmoUdH$Sy>Z [mohb OmV. jw– d gßHw$oMV Ï`o∫$Àdm¿`m d VÇm›Z AT>r, AhßH$ma,Agy`m, _Àga, oVaÒH$ma, VwbZm, Ò[Ym© BÀ`mXt¿`m q^Vr H$mgiVmV. odf_VMmOwb_r Aß_b AmoU g_mZVMm Xh]w’rO›` hH$m gß[yZ ÒdmÀÂ`^md OmJ•V hmVm.g_mO g_mO Z amhVm AZH$ eara Agbbr EH$ Ï`∫$s ]ZV. A[ßJmM A[ßJÀd,H$m˘`mMm H$mi[Um, amΩ`mMm amJ, h˛emamMr h˛emar gma H$mhr AmßVnaH$ EH$mÀ_V¿`m

Page 126: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 126 &&

VOÒdr OmUrdg_ma ÒdmÀÂ`^mdmg_ma XwÊ`_ R>aV. H$maU Vr gmar EH$mÀ_ApÒVÀdmMr ododYÈ[r ‡oVo]ß] AgÎ`mMr ‡MrVr V. Aem VËhZ À`mßM gßHw$oMVApÒVÀd ZÔ> hmVmZm gŒdJwUr AmoU AmÀ_kmZr ^∫$mßZm _mà Vw¬`m ¯m ^`mZH$È[m_‹` oMaH$mb oQ>H$UmË`m AmZßXmMm oXbmgm o_iVm. Vw¬`mMaUr _ÒVH$ H$m`_amhm.

489) ^yV_húaï$& ^yV_húam` Z_ï$&489) ^yV_húaï$& ^yV_húam` Z_ï$&489) ^yV_húaï$& ^yV_húam` Z_ï$&489) ^yV_húaï$& ^yV_húam` Z_ï$&489) ^yV_húaï$& ^yV_húam` Z_ï$&

ÂhUO gdmß©V`m©_r amhˇZ emarnaH$, _mZogH$ ]m°’rH$ d AmpÀ_H$ Ï`dhmamßMoZ`ßÃU H$aUmam. AhßH$ma, Amg∫$s , AgwaojVVm, Agy`m, ¤f, H´$m`, bm^, _mh,XwïI, H´$mY d VÇm›` qhgm `mßMm, Vw¬`m kmZmZ Zme hmVm d oMŒm ew’ hmV. —Ô>rAMyH$ hmV. d•Œmr gohÓUw hmV. _Z g_W© ]ZV. odMma d H•$Vr H$Î`mUH$mar hmV.Vw¬`m Ò_aUmV Vw¬`m [m`mer oZaßVa bmQ>mßJU amhm.

490) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&490) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&490) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&490) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&490) AmoXXdï$& AmoXXdm` Z_ï$&

AZmXr AgÎ`mZ gdm©¿`m [yduMm d gd© ApÒVÀdmbm AmÀ_È[mZ ‡H$moeVH$aUmam ‡_wI Xd. VyM gdm©ßMr Aod⁄m d VÇm›` jw– AhßH$ma ZÔ> H$Í$Z ]’-_w_wjyßZm B©úa¿N>¿`m AmoU gmYH$ og’mßZm AmÀ_mZßXm¿`m È[mV ‡MrVr XVmg.^∫$mßZm ex’ ‡_, mΩ`mßZm g_mYrgwI, km›`mßZm À`mß¿`m [´kmMjyߤma gd©kVm XUmamVa g⁄H$mir gdm©ßZmM ‡_, _mZogH$ emßVr d g_mYmZ, kmZ AmoU gÀH$m`©‡dUgm_œ`© XD$Z odúH$Î`mU gm‹` H$aUmam _hmZ Xd Vy Amhg. Vw¬`mMaUr H•$VkVZ_ÒVH$ amhm.

491) _hmXdï$& _hmXdm` Z_ï$&491) _hmXdï$& _hmXdm` Z_ï$&491) _hmXdï$& _hmXdm` Z_ï$&491) _hmXdï$& _hmXdm` Z_ï$&491) _hmXdï$& _hmXdm` Z_ï$&

eßH$a, oed, _hmZ≤ Xd, [odà Xd. Vy odúmVrb [modÕ`mMm CJ_, [odÃV_,ew’ kmZ_`, ew’ ^md_`, fS≤>na[waohV, oÃJwUmVrV, d°amΩ`Y°`© d d°amΩ`gß[ŒmrZ`w∫$ Agm _hmVOm_` XdmoXXd Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

492) Xdeï$& Xdem` Z_ï$&492) Xdeï$& Xdem` Z_ï$&492) Xdeï$& Xdem` Z_ï$&492) Xdeï$& Xdem` Z_ï$&492) Xdeï$& Xdem` Z_ï$&

XdmßMm B©úa. odúmVrb Xd AoU XdÀdmMm CÀ[fiH$Vm© d oZ`ßVm. Xd ÂhUOodúmVrb gV≤e∫$sMr AZH$ [mVirdarb AoÒVÀd. XdÀd ÂhUO À`mßMr d°oeÓQ>Á,À`mßMr gŒmm. Vy ¯mßMm Òdm_r Amhg. Vwbm odZ_´^mdmZ ‡Um_ AgmV.

493) Xd^•X≤JwÈï$& Xd^•X≤Jwad Z_ï$&493) Xd^•X≤JwÈï$& Xd^•X≤Jwad Z_ï$&493) Xd^•X≤JwÈï$& Xd^•X≤Jwad Z_ï$&493) Xd^•X≤JwÈï$& Xd^•X≤Jwad Z_ï$&493) Xd^•X≤JwÈï$& Xd^•X≤Jwad Z_ï$&

Bß–mMm (_ZmMm ) JwÈ. d°oúH$ [mVirda odúmM AßVaßJ oZ`ßoÃV H$aUmam d

Page 127: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 127 &&

Ï`∫$sOrdZm_‹` Ï`∫$sM OrdZ oZ`ßoÃV H$aUmË`m _ZmM oZ`ßÃU H$aUmam. À`mbm`mΩ` _mJ©Xe©Z H$aUmam emúV goÉXmZß_` JwÈ. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

CŒmam Jm[oVJm·m kmZJÂ`ï [wamVZï$&CŒmam Jm[oVJm·m kmZJÂ`ï [wamVZï$&CŒmam Jm[oVJm·m kmZJÂ`ï [wamVZï$&CŒmam Jm[oVJm·m kmZJÂ`ï [wamVZï$&CŒmam Jm[oVJm·m kmZJÂ`ï [wamVZï$&eara^yV^•X≤^m∫$m H$[r›–m ^ynaXojUï$&&eara^yV^•X≤^m∫$m H$[r›–m ^ynaXojUï$&&eara^yV^•X≤^m∫$m H$[r›–m ^ynaXojUï$&&eara^yV^•X≤^m∫$m H$[r›–m ^ynaXojUï$&&eara^yV^•X≤^m∫$m H$[r›–m ^ynaXojUï$&&

494) CŒmaï$& CŒmam` Z_ï$&494) CŒmaï$& CŒmam` Z_ï$&494) CŒmaï$& CŒmam` Z_ï$&494) CŒmaï$& CŒmam` Z_ï$&494) CŒmaï$& CŒmam` Z_ï$&

CŒmaïCŒmaïCŒmaïCŒmaïCŒmaï ÂhUO CßMmdÒWm, CÉ, ZßVaMm dJ°a. AkmZmVyZ CX≤^dUma Xm°]©Î` djw–Àd,gße`r[Um, ew’ ÒdÈ[mMr ‡MrVr XD$Z Vy Xya H$aVmg. odúmM CŒmaXmo`ÀdKUmam `m AWm©Zhr Vwbm CŒmaï CŒmaï CŒmaï CŒmaï CŒmaï ÂhUO g`wo∫$H$ Amh. À`mM‡_mU odúm¿`mAßVmZßVahr amhUma ÂhUyZhr Vy CŒmaïCŒmaïCŒmaïCŒmaïCŒmaï Amhg, Vwbm _r AZ›`^md eaU Amh.

495) Jm[oVï$& Jm[V` Z_ï$&495) Jm[oVï$& Jm[V` Z_ï$&495) Jm[oVï$& Jm[V` Z_ï$&495) Jm[oVï$& Jm[V` Z_ï$&495) Jm[oVï$& Jm[V` Z_ï$&

Jm`tM d _ZwÓ`mM ghOrdZ gd© —ÓQ>Ám ohVH$maH$ AgÎ`mZ À`mßMm [mbZH$Vm©Xd hOmam dfm©[mgyZ odR≤R>b, Ï`ßH$Q>e, H•$ÓU BÀ`mXr AZH$ È[mV [yObm OmVm.gdm©V [ydu À`m Xdmbm [yÓ`Z ÂhUV AgV. _ZwÓ` g_yhmMm CXmŒm ehmU[Um dgwgßÒH•$VVm mߤma Aem [yO_‹ VwP ‡oVo]ß] [S>bb oXgV. A›` —ÓQ>Ám Jm ÂhUOdmUr AmoU dX-kmZ. AßV`m©_r¿`m emúV gÀ`mMr ‡MrVr ‡W_ ‡JQ> hmV VrdmUrVyZ d dXmVyZ. hr dmUr d dX ‡gdUmam d odH$ogV H$aUmam Òdm_r ÂhUyZhrVwbm Jm[oVïJm[oVïJm[oVïJm[oVïJm[oVï ÂhUU mΩ` Amh. dJ˘`m AWm©Z [ohÎ`mg Jm ÂhUO [•œdr d [•œdrÂhUO odúmVrb OS> VÀÀd. ÂhUyZ gd© OS> VÀÀdmßMm M°V›`_` AmYma AmoUoZ`ßVm ÂhUyZhr Vy Jm[oVïJm[oVïJm[oVïJm[oVïJm[oVï Amhg. Vwbm gmÓQ>mßJ XßS>dV AgmV.

496) Jm·m$& Jmflà Z_ï$&496) Jm·m$& Jmflà Z_ï$&496) Jm·m$& Jmflà Z_ï$&496) Jm·m$& Jmflà Z_ï$&496) Jm·m$& Jmflà Z_ï$&

ajUH$Vm©. gmË`m odúmbm ÒdVï¿`m AodZmoeÀdm_wi VemM AodZmoeÀdmMrh_r XUmam AmoU AerM AodZmer AdÒWm ^∫$mßZm ‡m· H$ÈZ XUmam(Aod⁄m,AkmZ d gßHw$oMV jw– ApÒVÀd `mß[mgyZ gßajU d _w∫$s XUmam ) VyM Amhg. VwbmAmXa[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

497) kmZJÂ`ï$& kmZJÂ`m` Z_ï$&497) kmZJÂ`ï$& kmZJÂ`m` Z_ï$&497) kmZJÂ`ï$& kmZJÂ`m` Z_ï$&497) kmZJÂ`ï$& kmZJÂ`m` Z_ï$&497) kmZJÂ`ï$& kmZJÂ`m` Z_ï$&

gßHw$oMV Ï`o∫$Àdm[waÀ`m _`m©oXV dmgZm, mdZm, odMma d H•$Vr mß¿`m [brH$S>JbÎ`mßZm ew’ ]w’r¿`m ¤ma (Aod⁄mO›` VH$m©Z dm odMmamßZr ZÏh ) ¡`mM emúVApÒVÀd AßV]m©¯ OmUdy bmJV. Agm Vy Amhg. ÂhUyZ Vwbm kmZJÂ`ïkmZJÂ`ïkmZJÂ`ïkmZJÂ`ïkmZJÂ`ï ÂhUVmV.Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

Page 128: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 128 &&

498) [wamVZï$& [wamVZm` Z_ï$&498) [wamVZï$& [wamVZm` Z_ï$&498) [wamVZï$& [wamVZm` Z_ï$&498) [wamVZï$& [wamVZm` Z_ï$&498) [wamVZï$& [wamVZm` Z_ï$&

H$mbmoXH$mßZrhr A[nap¿N>fi ÂhUyZ Vy [wamVZmV [wamVZ Amhg. ∫$mßZmhr À`mß¿`mIË`m È[mMr OmUrd H$ÈZ XUmË`m Vwbm eVeï Z_Z Agm.

499) eara^yV^•V≤$& eara^yV^•V Z_ï$&499) eara^yV^•V≤$& eara^yV^•V Z_ï$&499) eara^yV^•V≤$& eara^yV^•V Z_ï$&499) eara^yV^•V≤$& eara^yV^•V Z_ï$&499) eara^yV^•V≤$& eara^yV^•V Z_ï$&

jU^ßJwa earamM ÒdVï¿`m [wamVZ ApÒVÀdmVyZ [mfU H$aUmhr _mD$br. Vw¬`mgm_œ`m©Z [mgÎ`m OmUmË`m _mP Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

500) ^m∫$m$& ^m∑à Z_ï$&500) ^m∫$m$& ^m∑à Z_ï$&500) ^m∫$m$& ^m∑à Z_ï$&500) ^m∫$m$& ^m∑à Z_ï$&500) ^m∫$m$& ^m∑à Z_ï$&

eara AmoU _ZmM ^mJ ^mJUmam earamßV`m©_r AmoU odúmVrb AZßV ^mJ^mJUmam odúmßV`m©_rXIrb VwM Amhg. H$mUVrhr OS> dÒVy k` Agy eH$V. kmVrZmhr. eara earambm C[^mJV Zmhr. d earamM gßajUhr H$arV Zmhr. ^∫$mßZm `m]m]rMr gmW© OmUrd hmV d AßV`m©_r dgUmam VyM gßajH AmnU ^mJUmam Amhg`mMr oZn¸Vr hmV. ‡À H$ OrdZ hr EH$ ogÒQ>r_(gß ßÃUm) Amh. Vr Boπ$obo]´ _bm

V OmV, g_Vmb hmV OmV. AWm©V≤ odúmVrb H$mQ>ÁmdYr ogÒQ>rÂg [aÒ[a[mfH$VZoZaßVa Aem ‡H$ma JoV_mZ amhU h À`mß¿`m AmYrZ ZgyZ gd©Ï`m[r AZ≤ [na_mUmVrVAem Vw¬`m AmYrZ AgV. ÂhUyZ Vwbm m∫$m ^m∫$m ^m∫$m ^m∫$m ^m∫$m ÂhUU g_[©H$ Amh. ‡À H$ OrdZmMrgß`ßÃUm Vw¬`m kmZm[mer Boπ$ob]´Q> H$aUmË`m odúH$Î`mUH$mar Vwbm md[yU© Z_ZAgm.

501) H$[t–ï& H$[t–m` Z_ï$&501) H$[t–ï& H$[t–m` Z_ï$&501) H$[t–ï& H$[t–m` Z_ï$&501) H$[t–ï& H$[t–m` Z_ï$&501) H$[t–ï& H$[t–m` Z_ï$&

am_. dmZamßMm AoY[Vr. AmÀ_kmZr Ï`∫$s_Yrb [ewJwU H$Î`mUH$mar ]ZVmVhr OmUrd hZw_mZ ¯m Vw¬`m ‡oV^¿`m [yOV Agmdr. VgM am_[yOVhr Agmdr.VmpŒdH$—ÓQ>Ám [mhVm [ewß¿`m d [ew ‡oV_mß¿`m [yOM, AmUIr EH$ H$maU gß^dV.V ÂhUO ÒdVïVrb [ewd•Vr JmS>rJwbm]rZ ÒdVïVrb B©úa¿`m AmYrZ amhdr. H$maU[ewd•Vr hr À`m¡` ZgyZ _mZdr gßÒH•$Vrbm C[`w∫$ Amh. \$∫$ Vr AßV`m©_r¿`mgoÉXmZßXm¿`m AßoH$V Agm`bm hdr. gß[yU© OJm¿`m ‡mMrZ gßÒH•$Vr_‹` [ew-[˙`mßMr [yOm-AmamYZm ododY ‡H$ma hmV hmVr. EH$m —Ô>rZ m ‡mUrÈ[r X°dVmß_YrbAX≤ wVVm VH©$XwÔ>Vm Xe©drV ZgyZ _ZwÓ` d ‡mUr mß¿`mVrb gˆX` d Ï`m[H$ EH$m[m,EH$Àd, [aÒ[a[mfH$Vm AmoU C[`w∫$Vm Xe©odV. A‹`mÀ_m¿`m _mJm©‹` Zaqgh,JÈS>, ZmJ, hŒmr, qgh, H$mgd, damh, _mgm, Jm` Ag [ew d dZÒ[VtMr Or AZH$‡VrH$ `VmV VÏhm À`mM H$maU [`m©daUmVrb [aÒ[a[yaH$Vm H$di emarnaH$ d^m°oVH$ ZÏh Va Am‹`mpÀ_H$ Òdmœ`, g_mYmZ d odH$mgmg C[`w∫$ R>aV hr OmUrd

Page 129: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 129 &&

hm`. H$maU ‡mUr d dZÒ[Vr `mßM (AmoU [ewÀdmM ) ApÒVÀd OrdemÛr`ApÒVÀdmgmR>rM ZÏh Va gdm©JrU CfiVrgmR>r (odúm¿`m d Ï`∫$s¿`m)A AmdÌ`H$AgV h F$frZm H$iÎ`m_wiM À`mZr ew’ AmÀ_È[mbm de Aem [ew AmoU[ewÀdmMr ododY È[mV [yOm d AmamYZm H$br. CXm. eßH$amM dmhZ ZßXr, odÓUyMdmhZ JÈS>, XwJM dmhZ dmK, gaÒdVrM dmhZ _ma VgM am_ (AmÀ_mam_ ) ^∫$hZw_mZ. Aer [wÓH$i CXmhaU BVa Y_mß©_‹`hr gm[Sy> eH$Vrb. Vwbm [wZï[w›hmdßXZ Agm.

502) ^ynaXojUï& ^ynaXojUm` Z_ï$&502) ^ynaXojUï& ^ynaXojUm` Z_ï$&502) ^ynaXojUï& ^ynaXojUm` Z_ï$&502) ^ynaXojUï& ^ynaXojUm` Z_ï$&502) ^ynaXojUï& ^ynaXojUm` Z_ï$&

XojUm XUmam. AmÀ_kmZmMr l> ^Q> (XojUm ) odúmbm XUmam Vy Amhg.H$maU `mVyZ$Iar `k gßÒH•$Vr (À`mJmoYo>V gßÒH•$Vr ) AmoU _hm_Zm d _hmkmZrH$m`© KS>VmV.hr H$m`© Ò\y$Vu, ‡aUm, —Ô>r, `mOZm, YmaU, AmoU H•$Vr AemH$mUÀ`mhr ‡H$maMr Agbr Var CXmŒm AgVmV AmoU gd© [ßW-[j-Y_©-amÔ≠>-dßemVrb gÇmZmßZm AmV©[U OmUdVmV, [Q>VmV d Aem VËhZ d°oúH$ EH$s dH$Î`mUmg C[ w∫$ R>aVmV. À`mM‡_mU hr Q> (XojUm ) ∫$mß¿`m AmÀ_kmZr H•$VrVyZ(Vw¬`m gdVyZ ) Vwbm ‡m· hmV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

gm_[m@_•V[ï gm_ï [wÈoOÀ[wÈgŒm_ï$&gm_[m@_•V[ï gm_ï [wÈoOÀ[wÈgŒm_ï$&gm_[m@_•V[ï gm_ï [wÈoOÀ[wÈgŒm_ï$&gm_[m@_•V[ï gm_ï [wÈoOÀ[wÈgŒm_ï$&gm_[m@_•V[ï gm_ï [wÈoOÀ[wÈgŒm_ï$&odZ`m O`ïgÀ`gßYm Xmemh©ï gmÀdVmß [oVï$&&odZ`m O`ïgÀ`gßYm Xmemh©ï gmÀdVmß [oVï$&&odZ`m O`ïgÀ`gßYm Xmemh©ï gmÀdVmß [oVï$&&odZ`m O`ïgÀ`gßYm Xmemh©ï gmÀdVmß [oVï$&&odZ`m O`ïgÀ`gßYm Xmemh©ï gmÀdVmß [oVï$&&

503) gm_[ï& gm_[m` Z_ï$&503) gm_[ï& gm_[m` Z_ï$&503) gm_[ï& gm_[m` Z_ï$&503) gm_[ï& gm_[m` Z_ï$&503) gm_[ï& gm_[m` Z_ï$&

AßVï‡km d VH©$‡km `mß¿`m gß`w∫$ ‡^mdmVyZ emúV gÀ`mer g_ag hm `mMr‡oH´$`m ÂhUO k. gßHw$oMV Ag gd© H$mhr, odúmÀ_H$ ApÒVÀdmV odbrZ H$aVmZm(`k H$aVmZm ) CÀ[›Z hmUmË`m mdm_•VmM ‡meZ H$aUmam odúH$Î`mUH$mar B©ÌdaVw¬`mM H•$[Z Agm odúH$Î`mUH$mar CXmŒm d VOÒdr `k gßÒH•$VrM AmodÓH$aUhmV. AmoU odú, CXmŒm ^mdZm, odMma, ‡MrVr d H•$VtZr ^ÈZ OmV. Vwbm H•$Vk‡oU[mV AgmV.

504) A_•V[ï& A_•V[m` Z_ï$&504) A_•V[ï& A_•V[m` Z_ï$&504) A_•V[ï& A_•V[m` Z_ï$&504) A_•V[ï& A_•V[m` Z_ï$&504) A_•V[ï& A_•V[m` Z_ï$&

[maß[mnaH$—ÓQ>Ám g_w–_ßWZmZ ]mha Ambb A_•V o[Umam Vy Amhg. VmoŒdH$—ÓQ>Ám _ßWZmMm _oWVmW© [medr d _mZdr d•ŒmrM ¤ß¤ Agm Amh. d°MmnaH$, mdoZH$,dmgoZH$ ¤ß¤mVyZ AmÀ_kmZmMm CX` hmVm, AmÀ_m_•V ]mha V. Ï`∫$s¿`m AßV`m©_rAgUmam VyM h A_•V[mZ H$aVmg ÂhUyZ Vwbm A_•V[ï A_•V[ï A_•V[ï A_•V[ï A_•V[ï ÂhUVmV. gmd©oÃH$[mVirdaXIrb ododY ‡H$ma¿`m ¤ß¤mßVyZ CÀ[fi hmUmË`m d°oúH$ OmUrdÈ[r A_•VmM

Page 130: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 130 &&

[mZ Ï`o∫$oZa[j, goÉXmZßX_` Agm Vy oZaßVa H$aVmg. À`mM‡_mU gd© Y_m©M,gd© [ßWmßM, gd© odMmamßM, gd© dßemßM, gd© XemßM bmH$ ¯m Zm À`m [´H$ma ‡mW©ZmH$aVmV VÏhm À`m ^o∫$‡_m_•VmMß ‡meZ H$aUmamhr VyM Amhg. Vwbm oeagmÔ>mßJZ_ÒH$ma AgmV.

505) gm_ï& gm_m` Z_ï$&505) gm_ï& gm_m` Z_ï$&505) gm_ï& gm_m` Z_ï$&505) gm_ï& gm_m` Z_ï$&505) gm_ï& gm_m` Z_ï$&

`m e„XmM AZH$ AW© AmhV. dmam, Mß–, gm_dbrMm ag, [mUr BÀ`mXr._hŒdmMm AW© A_•V Amh. odúmVrb A_aÀd, Am‹`mpÀ_H$ erVbÀd, MamMamß¿`m[aÒ[agß]ßYmVrb F$OwVm d CXmŒm ^mdZm, Ûr-[wÈf, YZ-F$U AmXr ¤ß¤mßXaÂ`mZM¤ß¤mVrV emúV VÀÀd AmoU ¯m VŒdmM Jw¯, J_H$ d gŒd Vy Amhg. Vwbm odZ_´‡Um_ AgmV.

506) [wÈoOV≤$& [wÈoOV Z_ï$&506) [wÈoOV≤$& [wÈoOV Z_ï$&506) [wÈoOV≤$& [wÈoOV Z_ï$&506) [wÈoOV≤$& [wÈoOV Z_ï$&506) [wÈoOV≤$& [wÈoOV Z_ï$&

AZH$mßZm oOßH$Umam qH$dm EH$ÀdmZ AZH$Àdmda _mV H$aUmam. odúmVrb gd©MamMamßZm EH$ÀdmV ]mßYUmam d EH$Àd oMaßVZ odO`r H$aUmam. Agߪ` ¤ß¤mßVyZhrEH$ÀdmM emÌdV ApÒVÀd oZaßVa[U oZo¸V H$aUmam. À`mM‡_mU Vw¬`m emÌdVEH$ÀdmM AMyH$ kmZ ^∫$mßZm H$ÈZ XUmamhr VyM Amhg. ¯m EH$Àdm¿`m ImÃrVyZMOJmVrb eH$S>m ‡H$maM bm H$ AmÀ_kmZr bmH$m ß¿`m _mJ©Xe©ZmImbrÒdmÀÂ`moYo>>V EH$ÀdmoYo>V d°od‹`[yU© odúgßÒH•$VrH$S> odO`r dmQ>Mmb H$ÈeH$VmV AmoU Vw¬`m H•$[Z emÌdV EH$Àd, AmoU À`mM ew’ kmZ odúm¿`mIË`mIwË`m oOÏhm˘`m¿`m d gm°hmX©[yU© EH$s_‹` AmodÓH•$V H$È eH$VmV. Vw¬`mH•$[Z gma g_wXm` [aÒ[amß¿`m AßVaßJmZm emÌdV EH$mÀ_VZ ]mßYUmË`m Vw¬`mAZw^yVrZ H•$oÃ_ ^m°JmobH$ od^mOZ, amOH$s` dJi[U, AmoW©H$ [aÒ[aodamYAmoU gd© ‡H$maMr ]m¯ o^fiVm XwÊ`_ H$Í$Z _yb yV EH$sMr mdZm AmoU oOÏhmim‡À`j Ï`dhmamV AmU `mgmR>r EH$à `D$Z Iß]ra `mOZm AmIy eH$VmV. ododY[aß[am, AmMmaodMma, ÈT>r Oa H$Qy>Vm dmT>Umar d VÇm›` A›`m` qhgm \$m\$mdUmareÛmÛ ]Zy bmJbr Va À`m eÛmßÒÃmßMm Zme H$a `mgmR>r oH$ßdm À`mßMr gßhmae∫$sZÔ> H$Í$Z À`mßZm oXdmUIm›`mVrb oZÈ[–dr Ii `mßM È[ X `mgmR>r odef [´`ÀZH$Í$ eH$VmV. emúV EH$sMr AZw^yVr XUmË`m odúH$Î`mUH$mar Vwbm odZ_´Ao^dmXZ Agm.

507) [wÍ$gŒm_ï$& [wÈgŒm_m` Z_ï$&507) [wÍ$gŒm_ï$& [wÈgŒm_m` Z_ï$&507) [wÍ$gŒm_ï$& [wÈgŒm_m` Z_ï$&507) [wÍ$gŒm_ï$& [wÈgŒm_m` Z_ï$&507) [wÍ$gŒm_ï$& [wÈgŒm_m` Z_ï$&

gd© _hmZV_ VŒdmß[lm AmoU od^yVr AdVmßamß[jmhr CŒmm_Œm_. Vy gdmVm[ar

Page 131: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 131 &&

d gd©—ÓQ>Ám gdmÀH•$Ô> Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

508) odZ`ï$& odZ`m` Z_ï$&508) odZ`ï$& odZ`m` Z_ï$&508) odZ`ï$& odZ`m` Z_ï$&508) odZ`ï$& odZ`m` Z_ï$&508) odZ`ï$& odZ`m` Z_ï$&

`mMm EH$ AW© Z_´ d Xwgam MwH$m H$aUmË`mßZm XwÊ`_ ÒWmZ XUmam. gß[yU© kmV≤odúm¿`m VwbZV Vy A—Ì` Amhg AmoU À`m_wi Aod⁄¿`m [JS>Ám_‹ AgUmË`mßZmÀ`mß¿`m ‡oMVrg Z D$Z XU À`mbm Z "^QyZ' ImbM ÒWmZ XUmam Amhg (¡`m_wiV H$odbdmU hmVmV). A›` —ÓQ>Ám ÒdVïg ghOJÀ`m ‡JQ> Z H$aUmam ÂhUyZXIrbVy odZ`r Amhg. d°`o∫$H$ [mVirda [mhVm Vw¬`m ‡MrVrZ AmÀ_gmjmÀH$mamMr dV–x[ Pmbb `mJr, gßV, _hmÀ_ ÒdVï¿`m gßHw$oMV ApÒVÀdmbm Vw¬`mMaUr A[©UH$aVmV d H$_r bIVmV. À`mM]am]a À`mß¿`m Z°goJ©H$ gohÓUwV_wi AZmJ´hr B¿N>m,odMma, mdZm AmoU H•$Vr fS>≤na[wß¿`m ]ßYZmV gm[S>bÎ`mßZm g∫$s Z H$aVm [amYrZXwÊ`_ ÒWmZr OJ `mg _mH$i gmS>VmV. Vwbm _Zm^md Z_Z Agm.

509) O`ï$& O`m` Z_ï$&509) O`ï$& O`m` Z_ï$&509) O`ï$& O`m` Z_ï$&509) O`ï$& O`m` Z_ï$&509) O`ï$& O`m` Z_ï$&

gy`©, odO`, oZ`_Z, oZJ´h, og’r B. gmË`m odúmM AMw>H$VZ oZ`_Z AmoUoZ`ßÃU H$aUmam (AWm©V, ÒdVï BVa H$emVhr oZ`_]’ Z hmUmam). À`mM‡_mUd°`o∫$H$ [mVirda OrdZmVrb ‡À`H$ H•$Vr d ^mdZm[´À`j[U oZ`ßoÃV H$aUmamhrVy Amhg. ¡`m ∫$mßMr ‡À H$ H•$Vr Vy WQ> oZ ßoÃV H$aVmg À`mßMr H•$Vr BVa H$mUÀ`mhrew’´ bm^m¿`m odMmamZ hmV Zmhr. Vwbm ^md[yU© dßXZ Agm.

510) gÀ`g›Yï$& gÀ`gßYm` Z_ï$&510) gÀ`g›Yï$& gÀ`gßYm` Z_ï$&510) gÀ`g›Yï$& gÀ`gßYm` Z_ï$&510) gÀ`g›Yï$& gÀ`gßYm` Z_ï$&510) gÀ`g›Yï$& gÀ`gßYm` Z_ï$&

gÀ` gßH$Î[ Agbbm. VwP Aearar ApÒVÀd, B¿N>m, H•$Vr, ‡À`j [naUm_,`m [naUm_mßVJ©V VwPr [´oMVr h gd© AkmZodahrV emúV Amh. ÂhUyZ gÀ`gßH$Î[r,gÀ`d´Vr, gÀ`_` d gÀ`kmZr Agm Vy Amhg. ÒdVï¿`m ^∫$mßZm hrM ‡MrVrXUmË`m Vwbm AmXa[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

511) Xmemh©ï$& Xmemhm©` Z_ï$&511) Xmemh©ï$& Xmemhm©` Z_ï$&511) Xmemh©ï$& Xmemhm©` Z_ï$&511) Xmemh©ï$& Xmemhm©` Z_ï$&511) Xmemh©ï$& Xmemhm©` Z_ï$&

Xmemh© ï Zmdm¿`m `mXdHw$ir CÀ[fi Pmbbm. h VwP H•$ÓU Í$[. A›`ÓQ>ÁmXmemh©ïXmemh©ïXmemh©ïXmemh©ïXmemh©ï ÂhUO ÒdVïM ^mgUma gd©H$mhr ^o∫$^md[yd©H$ ¡`m¿`m MaUr g_o[©VH$amd Agm. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

512) gmÀdVmß [oVï$& gmÀdVmß[V` Z_ï$&512) gmÀdVmß [oVï$& gmÀdVmß[V` Z_ï$&512) gmÀdVmß [oVï$& gmÀdVmß[V` Z_ï$&512) gmÀdVmß [oVï$& gmÀdVmß[V` Z_ï$&512) gmÀdVmß [oVï$& gmÀdVmß[V` Z_ï$&

gmÀdVmßMm ÂhUOM mJdV bmH$mßMm B©úa. Vy mJdV VßÃmMmhr (^JdX≤‡m·r¿`mVßÃmMm, gmYZmMm, _mJm©Mm) oZ_m©Vm d odH$gZH$Vm© AgÎ`mZ Vwbm gmÀdVmß[oVïgmÀdVmß[oVïgmÀdVmß[oVïgmÀdVmß[oVïgmÀdVmß[oVï

Page 132: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 132 &&

ÂhUVmV. [oVVmßMm C’maH$Vm© Aem Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

Ordm odZo`Vmgmjr _wHw$›Xm@o_VodH´$_ï$&Ordm odZo`Vmgmjr _wHw$›Xm@o_VodH´$_ï$&Ordm odZo`Vmgmjr _wHw$›Xm@o_VodH´$_ï$&Ordm odZo`Vmgmjr _wHw$›Xm@o_VodH´$_ï$&Ordm odZo`Vmgmjr _wHw$›Xm@o_VodH´$_ï$&AÂ^moZoYaZ›VmÀ_m _hmXoYe`m@›VH$ï$&&AÂ^moZoYaZ›VmÀ_m _hmXoYe`m@›VH$ï$&&AÂ^moZoYaZ›VmÀ_m _hmXoYe`m@›VH$ï$&&AÂ^moZoYaZ›VmÀ_m _hmXoYe`m@›VH$ï$&&AÂ^moZoYaZ›VmÀ_m _hmXoYe`m@›VH$ï$&&

513) Ordmï$& Ordm` Z_ï$&513) Ordmï$& Ordm` Z_ï$&513) Ordmï$& Ordm` Z_ï$&513) Ordmï$& Ordm` Z_ï$&513) Ordmï$& Ordm` Z_ï$&

odúmßV`m©_r¿`m MamMamVrb M°V›`, gOrdVm dm ‡mUe∫$s, jÃk ÂhUyZ OrdYmaU H$aUmam OrdmÀ_m, Ù`m gmË`m È[mßVJ©V AgUmam AmoU gdm™Zm gm_mdUmamVgM kmZm¿`m gd© [mV˘`mhr gm_mdUmam kmZgmJa Agm B©˚da Vy Amhg ÂhUyZVwbm Ordï Ordï Ordï Ordï Ordï AmoU ]•hÒ[Vrhr ÂhUVmV. _mP oMŒm Vw¬`mMaUr brZ amhm.

514) odZo`Vm gmjr$& odZo`VmgmojU Z_ï$&514) odZo`Vm gmjr$& odZo`VmgmojU Z_ï$&514) odZo`Vm gmjr$& odZo`VmgmojU Z_ï$&514) odZo`Vm gmjr$& odZo`VmgmojU Z_ï$&514) odZo`Vm gmjr$& odZo`VmgmojU Z_ï$&

Aod⁄_wi CÀ[fi hmUmam AhßH$ma, Xwamo^_mZ, _mO Vw¬`m ‡MrVrZ ZÔ> hmVm.Vw¬`mH$S> H$V©[Um AgÎ`mM OmUyZ ^∫$ odZ`erb hmVm. emarnaH$, AmoW©H$,]m°o’H$, d°MmnaH$, gm_moOH$, amOH$s`, OmVr`, dmßoeH$, Ymo_©H$ Aer H$mUVrhro_Omg dm ›`yZJßS> CaV Zmhr. ¯m kmZ_` [odà AdÒWMm H$maH$ d gmjr VyMAmhg. VyM AßV`m©_r amhˇZ h [mhVmg. Vwbm H•$Vk [´oU[mV AgmV.

515) _wHw$›Xï$& _wHw$›Xm` Z_ï$&515) _wHw$›Xï$& _wHw$›Xm` Z_ï$&515) _wHw$›Xï$& _wHw$›Xm` Z_ï$&515) _wHw$›Xï$& _wHw$›Xm` Z_ï$&515) _wHw$›Xï$& _wHw$›Xm` Z_ï$&

_w∫$s XUmam.Aod⁄_‹` ]’ d ÂhUyZ H$mimYrZ Aem [aVßà ApÒVÀdm[mgyZÏ`∫$sbm H$mimVrV, Òd`ß[yU© AmoU ÒdVßà Aem ApÒVÀdmMr ‡m·r AmoU À`m[´m·rMr ‡MrVr XUmam Vy Amhg. h A_a ApÒVÀd Ï`∫$s¿`m gßHw$oMV Ï`o∫$Àdm¿`mH$mUÀ`mhr eß•IbmZr AmoU q^VrZr ]mßYbb dm H$m|S>bb ZgV. Ï`∫$sM AßVaßJ‡H$meUmË`m AmoU oV¿`m gd©Ï`m[r Aem `m A_a ApÒVÀdmMr OmUrd d ‡m·roVbm H$ÈZ XUmË`m Vwbm oZaßVa Ao^dmXZ Agm.

516) Ao_VodH´$_ï& Ao_VodH´$_m` Z_ï$&516) Ao_VodH´$_ï& Ao_VodH´$_m` Z_ï$&516) Ao_VodH´$_ï& Ao_VodH´$_m` Z_ï$&516) Ao_VodH´$_ï& Ao_VodH´$_m` Z_ï$&516) Ao_VodH´$_ï& Ao_VodH´$_m` Z_ï$&

odúmVrb AZßV KQ>Zmß_‹` AMyH$ Aem d°oúH$ Vmb]’VZ dmdaUmam AmoUgd©Ã [mMUmam, gma H$mhr [mXmH´$mßV H$aUmam. gmË`m gwoZ`ßoÃV KQ>Zm ÂhUO VwPmMVmb]’ [X›`mg Amh, d°oúH$ Z•À` Amh, ¡`m_‹` H$mUrhr H$Yrhr AS>WimAmUy eH$V Zmhr. Vwbm godZ` ‡Um_ AgmV.

517) Aß^moZoYï$& Aß^moZY` Z_ï$& Aß^moZoYï$& Aß^moZY` Z_ï$& Aß^moZoYï$& Aß^moZY` Z_ï$& Aß^moZoYï$& Aß^moZY` Z_ï$& Aß^moZoYï$& Aß^moZY` Z_ï$&

_hmgmJa. OrdZM°V›`, oMXmH$me, H$mi AmoU OmoUd AVrV kmZmMm gmR>m

Page 133: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 133 &&

AoU EHß$XarV gd© MamMa odúM ¡`m¿`m [mQ>r gmR>db Amh Agm _hmgmJa ÂhUyZVwbm Aß^moZoYï Aß^moZoYï Aß^moZoYï Aß^moZoYï Aß^moZoYï ÂhUVmV. Vw¬`m H$Î[ZmVrV Ï`m[H$, gd©g_mdeH$ AOam_aApÒVÀdmbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

518) AZ›VmÀ_m$& AZßVmÀ_Z Z_ï$&518) AZ›VmÀ_m$& AZßVmÀ_Z Z_ï$&518) AZ›VmÀ_m$& AZßVmÀ_Z Z_ï$&518) AZ›VmÀ_m$& AZßVmÀ_Z Z_ï$&518) AZ›VmÀ_m$& AZßVmÀ_Z Z_ï$&

AJoUV È[mß_‹` AgUmam [U È[ ZÔ> Pmbr Var AZßVH$mi[`©V amhUmam dH$mi, Xe, dÒVy gdm™¿`m AVrV AgUmam Vy Amhg. eara ¡`m‡_mU À`mbm AßV]m©Ï`m[UmË`m [mH$irbm ^Xy eH$V Zmhr À`mM‡_mU MamMa odú À`mbm AßV]m©¯Ï`m[UmË`m Vwbm ^Xy eH$V Zmhr. odúmVrb H$mUVrhr ]m] Vwbm ^Xy eH$V Zmhr dmVw¬`m_‹` naKy eH$V Zmhr. Vw¬`m ^∫$mßZm À`mß¿`m IË`m ÒdÈ[mMr ÂhUOMAZ›VmÀ_m Aem VwPr oMaßVZ ‡MrVr XUmË`m Vwbm AIßS> Ao^dmXZ Agm.

519) _hmXoYe`ï$& _hmXoYe`m` Z_ï$&519) _hmXoYe`ï$& _hmXoYe`m` Z_ï$&519) _hmXoYe`ï$& _hmXoYe`m` Z_ï$&519) _hmXoYe`ï$& _hmXoYe`m` Z_ï$&519) _hmXoYe`ï$& _hmXoYe`m` Z_ï$&

_hmgmJam_‹` Pm[Umam. odúoZo_©Vr ÂhUO KQ>ZmßMr H$mb[Q>bmdarb odoeÔ>_mßS>Ur dm aMZm hm`. Agߪ` KQ>ZmßM EH$X_ gßKQ>ZmÀ_H$ ‡oH´$`mß¿`m oXeZoZJoS>V AgU odúoZo_©Vr_‹` ‡VrV hmV, [naUV hmV. KQ>ZmßMr aMZm gßKQ>Zm¿`moXeZ AmoU odÈ’ oXeZ Aem Xm›hr oXemßZr oZJoS>V AgU ÂhUOM odúpÒWVrMmby amhU. AmoU KQ>Zm odKQ>ZmÀ_H$ ZmemÀ_H$ ‡oH´$`mß¿`m oXeZ EH$X_ KS>UÂhUO odúgßhma. mZßVa H$mhrhr Z KS>U ÂhUOM KQ>ZmßM oZJoS>V[U ZÔ> hmU hrd°oeÔ>`[yU© ÒV„YmdÒWm AgyZ ohbmM _hmXoYe` ÂhUU AMyH$ oXgV. oh¿`m_‹ (ÒV„Y ) AgUmam AmoU [w›hm KQ>ZmßZm oZJoS>V H$ÈZ odúoZo_©Vr H$aUmam AemVwP _hmgmJamVrb dQ>[Ãmda Pm[Umam ]miH•$ÓU h JmoOadmU È[ Amh.odúpÒWÀ`ßVa AZH$odY ‡H$ma ‡À`jmV AmUUmam [aßVw ÒdVï À`mß¿`m AßV]m©Ù`AgyZhr À`mßZr ob· Z hmUmam ÂhUyZ Vwbm Pm[Umam, `mJoZ–V AgUmam ÂhUVmV.¯m Vw¬`m ÒdÈ[mer EH$ÀdmMr d g_agVMr ‡MrVr Umam (H$di _mohVr AgUmamZÏh ) ^∫$, `mJr pÒWV‡k AgVm. Vwbm oZaßVa ^md[yU© dßXZ Agm.

520) AßVH$ï$& AßVH$m` Z_ï$&520) AßVH$ï$& AßVH$m` Z_ï$&520) AßVH$ï$& AßVH$m` Z_ï$&520) AßVH$ï$& AßVH$m` Z_ï$&520) AßVH$ï$& AßVH$m` Z_ï$&

AßV KS>dyZ AmUUmam, _•À`y, odúmVrb Agߪ` pÒWÀ`ßVa AÀ`ßV ]maH$mB©ZA‰`mgÎ`mg ‡À`H$ pÒWÀ`ßVamXaÂ`mZM gy˙_moVgy˙_ ApÒVÀd bjmV `V.AemM A‰`mgmVyZ H$mUÀ`mhr [XmWm©Mm Zme hmV Zmhr \$∫$ oÒWÀ`ßVa hmV AgÂhUVmV. AodH$ogV ]w’rbm _mà pÒWÀ`ßVamßXaÂ`mZM ApÒVÀd (¡`m¿`m¤ma yV,dV©_mZ d ^odÓ`H$mimVrb bmIm pÒWÀ`ßVa AIßS>[U OmS>br OmVmV d oZ`ßoÃV

Page 134: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 134 &&

hmVmV AmoU EH$mM dir KS>Umar Agߪ` pÒWÀ`VßVahr OmS>bbr AgVmV )AmH$bZ hmV Zmhr. dJ˘`m [mVirdÈZ [mohÎ`mg Oa H$mQ>ÁmdYr _ZwÓ` AÀ`ßVWmS>Ám H$mimV O›_mbm Amb Va bmH$gߪ`Mm Ò\$mQ> Pmbm Ag ÂhUVmV AmoUAJXr H$_r AßVamZ H$mQ>ÁmdYr bmH$ _•V Pmb Va gmW Ambr ÂhUVmV. odúm¿`m]m]VrVhr [wÓH$i KQ>Zm () ¿`m odÈ’ oXeZ KS>Î`m Va Va odúoZo_©Vr d() ¿`m oXeZ KS>Î`m Va odú‡b` Pmbm Ag ÂhUVmV. _ybVï m gmË`mKQ>Zm d À`mß¿`m XaÂ`mZM À`mZm oZ`ßoÃV H$aUma VŒd AZwH´$_ ‡H•$Vr d [wÈf(e∫$sd oed, b˙_r d odÓUy dJ°a) A_aÀdmZ hr H´$sS>m H$arV AgVmV. hM d°oúH$ Z•À`hm`. À`m_wiM _•À`y (pÒWÀ`ßVa ) Mm H$maH$ Aem VwP AßVH$ï AßVH$ï AßVH$ï AßVH$ï AßVH$ï h Zmd gmW© Amh.A›` —ÓQ>Ám ‡À`H$ ^∫$mM gßHw$oMV ApÒVÀd, jw– Ï`o∫$Àd Vy gß[dVmg d ew’]wX≤‹`mÀ_H$ Aem À`m¿`m ApÒVÀdmV À`mbm pÒWÀ`ßVnaV H$aVmg ÂhUyZr VwbmAßVH$ï AßVH$ï AßVH$ï AßVH$ï AßVH$ï ÂhUVmV. Vwbm eVeï XßS>dV AgmV.

AOm _hmh©ïÒdm^mÏ`m oOVmo_Ãï ‡_mXZï$&AOm _hmh©ïÒdm^mÏ`m oOVmo_Ãï ‡_mXZï$&AOm _hmh©ïÒdm^mÏ`m oOVmo_Ãï ‡_mXZï$&AOm _hmh©ïÒdm^mÏ`m oOVmo_Ãï ‡_mXZï$&AOm _hmh©ïÒdm^mÏ`m oOVmo_Ãï ‡_mXZï$&AmZ›Xm Z›XZm Z›Xï gÀ`Y_m© oÃodH´$_ï$&&AmZ›Xm Z›XZm Z›Xï gÀ`Y_m© oÃodH´$_ï$&&AmZ›Xm Z›XZm Z›Xï gÀ`Y_m© oÃodH´$_ï$&&AmZ›Xm Z›XZm Z›Xï gÀ`Y_m© oÃodH´$_ï$&&AmZ›Xm Z›XZm Z›Xï gÀ`Y_m© oÃodH´$_ï$&&

521) AOï$& AOm` Z_ï$&521) AOï$& AOm` Z_ï$&521) AOï$& AOm` Z_ï$&521) AOï$& AOm` Z_ï$&521) AOï$& AOm` Z_ï$&

O›_aohV. (Vy ) AIßS>VZ gd© AdH$me AmoU H$mi Ï`m[yZ AgÎ`mZ

¿`m odÈ’ oXeZ pÒWVßVarV hmV Zmhr ÂhUOM Zme [mdV Zmhr AmoU

¿`m oXeZ pÒWVßVnaV hmV Zmhr ÂhUOM O›_ [mdVhr Zmhr. XwgË`m AWm©Z AOÂhUO odÓUyMm [wà ‡⁄wÂZ H$m_Xd, h gJwU Í$[ [a_mÀ_mX≤^d Agm Om H$m_ Amh,À`mM Amh. odúoZo_©©©Vr pÒWVr d gßhmamMm Aearar gßH$Î[ ÂhUO H$m_ hm`, VwbmAO ÂhUVmV V `m AWm©Z. d°`o∫$H$ [mVirda OrdmÀÂ`m¿`m gßH$Î[mZ [wZO©›_mMMH´$ AmoU MßH´$mßVJ©V dmgZm, ^mdZm, odMma, H•$Vr `mßM AmdV© Mmby amhVmV.OrdmÀ_m d À`mMm gßH$Î[ hr oZ`ßÃH$ Í$[XIrb VwPrM AmhV. ÂhUyZM H$V[UB©úamH$S> Amh, h ^o∫$_mJm©M _hmZ≤ VŒd OmUyZ gd© [m[-[w ` B©úam[©U H$aUAÀ`ßV Z°goJ©H$, gw`mΩ` d gwgß]’ d VH©$gßJVXIrb Amh. H$mUÀ`mhr gmYZmMmoH$Vrhr ]maH$mB©Z A‰`mg H$bm Var CXmŒm odúgßÒH•$VrMr CÇdb [hmQ> AmÀ_aßJraßJbÎ`m ∫$mß¿`m ‡MrVr[yU© JdÀ‡_mVyZM COmS>Uma Amh. H$maU gd© gmYZmßMrgdmÀH•$Ô> [naUVr ^o∫$_mJm©VM Amh. H$m_Xd Í$[mVrb (AmodÓH$mamVrb) VwPr‡MrVr H$mQ>H$ma, AgohÓUw, H$S>Ï`m, Í$j, ]mOS>, AdmOdr Aem gd© WmVmßS>_`gmYZ Ï`dhmamßZm \$mQ>m XV AmoU Ï`∫$s¿`m ApÒVÀdm¿`m H$mUÀ`mhr [°bybm R>MyZZ Q>mH$Vm ^o∫$‡_m¤ma AmÀ_Í$[m_‹` AmZßXgm_´m¡`mMm AoY[Vr ]ZdV, ZÏ`m

Page 135: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 135 &&

`wJmMm AmZßX`mÃr ]ZdV. Vwbm _Zm^md Z_Z Agm.

522) _hmh©:$& _hmhm©` Z_:$&522) _hmh©:$& _hmhm©` Z_:$&522) _hmh©:$& _hmhm©` Z_:$&522) _hmh©:$& _hmhm©` Z_:$&522) _hmh©:$& _hmhm©` Z_:$&

_hm[yO¿`m `mΩ` Agm. gd© odú Ï`dhma AmoU odúmVrb _ZmÏ`m[ma Vw¬`mH•$[Z AßoV_V: VwbmM ‡m· hmVmV. ÂhUyZ odúm¤ma ¡`mMr gd©l> [yOm (H$iV-ZH$iV) AÏ`mhV[U Mmby AgV Agm Vy Amhg. VgM ‡À`H$ Ï`∫$sMrhr AÀ`ßV‡m_moUH$ d CÀH$Q> ^o∫$^mdZm Vw¬`mer oMaßVZ[U oZJoS>V AgV, h gÀ` Amh.À`m_wihr Vy [yOZr` Amhg. VgM odúm_‹` gma H$mhr ApÒWa d MßMb AmoUÂhUyZ Aodúmgmh© AgyZ V gd© Vw¬`m VßÃmZ, Vw¬`m gŒmZ MmbV AgÎ`m_wihrpÒWa Agbbm Agm H$di VyM gß[yU©V`m odúmgmh© AmoU [yOZr` Amhg. VwbmoZaßVa ‡Um_ AgmV.

523) Òdm^mÏ`:$& Òdm^mÏ`m` Z_:$&523) Òdm^mÏ`:$& Òdm^mÏ`m` Z_:$&523) Òdm^mÏ`:$& Òdm^mÏ`m` Z_:$&523) Òdm^mÏ`:$& Òdm^mÏ`m` Z_:$&523) Òdm^mÏ`:$& Òdm^mÏ`m` Z_:$&

AmÀ_^mdr —T> AgUmam. [odà AmÀ_Í$[m[mgyZ H$Yrhr odMobV Z hmUmam,H$Yrhr Ak [mVirda Z `Umam, [amÀ_^mdr Z AS>H$Umam, ÒdV:og’ d Òd`ß^y[a_úa Vy Amhg. Vy [amÀ[fi Zmhrg, [amdbß]r Zmhrg, [a‡^mdr Zmhrg. ∫$mßZmhrAmÀ_aßJr aßJdUmam, ÒdÍ$[pÒWVrMr ‡MrVr XUmam Aem Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

524) oOVmo_Ã:$& oOVmo_Ãm` Z_:$&524) oOVmo_Ã:$& oOVmo_Ãm` Z_:$&524) oOVmo_Ã:$& oOVmo_Ãm` Z_:$&524) oOVmo_Ã:$& oOVmo_Ãm` Z_:$&524) oOVmo_Ã:$& oOVmo_Ãm` Z_:$&

Ao_Ã ÂhUO earamßVJ©V AmoU ]mharb eÃy. À`mß¿`mda odO` o_idUmam,À`mßZm H$¯mV R>dUmam. Vw¬`m AIßS> Ò_aUmV oea Vw¬`m MaUmßda brZ amhm.

525) ‡_mXZ:$& ‡_mXZm` Z_:$&525) ‡_mXZ:$& ‡_mXZm` Z_:$&525) ‡_mXZ:$& ‡_mXZm` Z_:$&525) ‡_mXZ:$& ‡_mXZm` Z_:$&525) ‡_mXZ:$& ‡_mXZm` Z_:$&

AmZßXr. ÒdmÀ_m_•Vm¿`m ‡meZmZ gVV ÒdJu` AmZßXmV a_Umam, hf©`w∫$ AmoU^∫$ˆX`mV AdVÍ$Z À`mßM AßVaßJ oMaßVZ [a_ CÎhmgmZ ^aUmam. Vwbm eVe:Z_ÒH$ma AgmV.

526) AmZßX:$& AmZßXm` Z_:$&526) AmZßX:$& AmZßXm` Z_:$&526) AmZßX:$& AmZßXm` Z_:$&526) AmZßX:$& AmZßXm` Z_:$&526) AmZßX:$& AmZßXm` Z_:$&

Vy ew’ d emÌdV Agm AmZßX Amhg d Aem oQ>H$mD$ AmZßXmMr ‡MrVr hr Vw¬`m‡m·rM bjUhr Amh. ∫$mßZm AmZßXÍ$[mZ oXbmgm XUmam d Xwo¸V bmH$mZm À`mß¿`m_mJ©^´Ô>VMr OmUrd XUmam Aem Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

527) ZßXZ:$& ZßXZm` Z_:$&527) ZßXZ:$& ZßXZm` Z_:$&527) ZßXZ:$& ZßXZm` Z_:$&527) ZßXZ:$& ZßXZm` Z_:$&527) ZßXZ:$& ZßXZm` Z_:$&

^∫$ˆX` ]´˜mZßXmZ ^aUmam. ^∫$mß¿`m gd© dmgZm, ^mdZm d odMma CÀH´$mßV,

Page 136: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 136 &&

CfiV AmoU CŒm_ ]ZdUmam d AZH$ Í$[mZr À`mßM ˆX` AIßS> AmZßXmZ CMß]iyZQ>mH$Umam gwImMm _hmÚmV Vy Amhg. _mV•ˆX`mbm [wÇm·r, [wÇ_m¿`m Í$[mV Va]mbH$mbm _mV¿`m dmÀgÎ`m¿`m Í$[mV AZ≤ Aem AZH$ AmodÓH$mamV gd© gOrdmßMOrdZ AmZßX_` H$aUmam VyM Amhg. Vw¬`m ^o∫$‡_mM H$m`_M d EH$_d ]ßYZÂhUOM OrdZ_w∫$s, gdmÉ OrdZ. Vw¬`m ^∫$s_‹` oMŒm Vw¬`mMaUr H$m`_ brZamhm.

528) ZßX:$& ZßXm` Z_:$&528) ZßX:$& ZßXm` Z_:$&528) ZßX:$& ZßXm` Z_:$&528) ZßX:$& ZßXm` Z_:$&528) ZßX:$& ZßXm` Z_:$&

gßHw$oMV gwIm¿`m AVrV AgUmam (emÌdV gwImMm Pam). Vy emÌdVAmZßXÍ$[mZ odúmVrb gdm™Mm [mfUH$Vm© AmoU [mbZH$Vm© Amhg. ^∫$mßZm `mMr‡MrVr `V. lrH•$ÓUmMm ÂhUOM emúV AmZßXmMm o[Vm ¡`mZ H•$ÓUÍ$[r emúVAmZßX OJmbm oXbm Vm ZßX h gJwU Í$[ VwPßM d À`mVyZ hmM _oWVmW© oZKVm. VwbmgmÔ>mßJ Z_Z Agm.

529) gÀ`Y_m©$& gÀ`Y_m©` Z_:$&529) gÀ`Y_m©$& gÀ`Y_m©` Z_:$&529) gÀ`Y_m©$& gÀ`Y_m©` Z_:$&529) gÀ`Y_m©$& gÀ`Y_m©` Z_:$&529) gÀ`Y_m©$& gÀ`Y_m©` Z_:$&

emÌdV gÀ` oZ`_, ¡`mZwgma odú MmbV d O AmÀ_gmjmÀH$mamZßVa ‡MrVrg`VmV. Vy gZmVZ, gÀ` AmÀ_kmZÍ$[r d oMaßVZ Agm odúY_© Amhg. gd©arVr^mVr, ZrVroZ`_, oeÔ>mMma, H$m`X, [jgßKQ>Zm, gaH$ma, oZ`_, gßH$V H$_©H$mßS>BÀ`mXr d°MmnaH$ gßKQ>ZmßMr dm Y_©g߇Xm`mßMr AßJ _ybV: _w∫$sgmR>rMr gmYZAgyZhr V_mJwUm¿`m ‡^mdmZ H$mbmßVamZ KmVH$ Aem e•ßIbmß_‹ Í$[mßVnaV hmVmV.¡`m Kamß_‹` gßajU d gm`r o_im`¿`m VrM Ka _•À`yM gm[i ]ZmdV Vg hmV.Aem [napÒWVrV H$Yr Hw$R> Y_©g߇Xm`mß¿`m odamYmV JXmami CR>Vm, gßHw$oMV d jw–Ï`o∫$ÒdmVßÕ`mMm ‡MßS> CXm CXm hmVm Va H$Yr Hw$R> Ow›`mM H$mb]m¯ VWmH$oWVYmo_©H$ OmIS>mßM [wZÈÇmrdZ H$a `mMm ÂhUOM Ï`∫$s¿`m _w∫$sMm dmQ>m ]ßXH$a `mMm H$S>dm ‡`ÀZ hmVm. AmO qhXw, _wgb_mZ, erI, oº¸Z, OS>dmXr ZmpÒVH$BÀ`mXr gd© Y_m™¿`m/odMmaga `mß¿`m AZw`m`mß[°H$s [wÓH$imßMm ‡dmg AgmMwH$s¿`m oXemZr Mmby Amh. Y_©g߇Xm`mß_Yrb A≈>hmgm¿`m odamYmV VßÃk dC⁄mOH$ C amhVmV Va Y_©g߇Xm`mß¿`m ZrVr-oZ`_mß¿`m AmoU gm_moOH$-AmoW©H$Ï`dhmam¿`m odamYmV (Y_©gŒm¿`m odamYmV) g_mOemÛk, odMmadßV, amOZroVkC^ amhVmV. `mCbQ> Ï`∫$sdmXr Midit¿`m [aß[amodamYr MiditZm VWmH$oWVY_©dmXr AmÏhmZ XVmV. [aßVw Om[`™V Vw¬`m ‡MrVrZ ¯m gd© Y_©g߇Xm` g_W©H$AmoU odamYH$mßMr gßHw$oMVVm ZÔ> gßHw$oMVVm ZÔ> gßHw$oMVVm ZÔ> gßHw$oMVVm ZÔ> gßHw$oMVVm ZÔ> hmV Zmhr Vm[`™V g‹`mM Jm|YimM AmoUqhgM dmVmdaU amhU gmhoOH$M Amh, AQ>i Amh. gd© Ï`∫$s®¿`m AmÀ_mfiVrbm

Page 137: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 137 &&

[mfH$, C[`w∫$ Ag —oÔ>H$mZ, YmaU, mOZm, H$m`X, oZ`_, gßH$V, ‡KmV, AmMma,odMma (dmVmdaU) d Ï`dhma CÀH´$mßV hmU hM gÀ`Y_m©M EH$_d bjU Amh dVw¬`m ‡MrVZ V KSy> eH$V. gÀ`Y_©Í$[r Aem Vw¬`m ‡MrVrZ KS>Uma h emÌdVAmZßXXm`r pÒWÀ`ßVa gd©‡H$ma¿`m H$m|S>_mam H$aUmË`m ]ßYZmß[mgyZ H$m|S>_mam H$aUmË`m ]ßYZmß[mgyZ H$m|S>_mam H$aUmË`m ]ßYZmß[mgyZ H$m|S>_mam H$aUmË`m ]ßYZmß[mgyZ H$m|S>_mam H$aUmË`m ]ßYZmß[mgyZ AmoU gd©‡H$ma¿`m Òd°amMmam¿`m X]mdm[mgyZhr _w∫$X]mdm[mgyZhr _w∫$X]mdm[mgyZhr _w∫$X]mdm[mgyZhr _w∫$X]mdm[mgyZhr _w∫$ Agb. AZmJ´hr d ghOÒ\y$V© AerEH$s AmoU AÀ`ßV gohÓUw Aer ododYVm `mßMm gwaI d _Zmhmar gßJ_ `mpÒWÀ`ßVamV Agb. À`mM‡_mU [ewÀdmMr d gßH w $oMVÀdmMr [naUVrAmÀ_gmjmÀH$mamV H$a `mM H$Qw>VmodaohV g_Vmb d H$UIa ‡`ÀZ h gÀ`Y_m©MmÏ`mdhmnaH$ AmodÓH$ma Aem `m pÒWÀ`ßVamMm Aod^m¡` ^mJ AgVrb.odúH$Î`mUH$mar d gÀ`Y_©Í$[r Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

530) oÃodH´$_:$& oÃodH´$_m` Z_:$&530) oÃodH´$_:$& oÃodH´$_m` Z_:$&530) oÃodH´$_:$& oÃodH´$_m` Z_:$&530) oÃodH´$_:$& oÃodH´$_m` Z_:$&530) oÃodH´$_:$& oÃodH´$_m` Z_:$&

dm_Zm¿`m gJwU Í$[m_‹` VrZ _hmZ [mdbmßV odú Ï`m[Umam [aßVwVmoŒdH$—ÓQ>Ám [XmW©, D$Om©, AdH$me, H$mi d OmoUdmßMr gd© jà [mXmH´$mßVH$aUmam. gd© gßMmar Aem Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

_hof©: H$o[bmMm`©: H•$Vkm: _oXZr[oV:$&_hof©: H$o[bmMm`©: H•$Vkm: _oXZr[oV:$&_hof©: H$o[bmMm`©: H•$Vkm: _oXZr[oV:$&_hof©: H$o[bmMm`©: H•$Vkm: _oXZr[oV:$&_hof©: H$o[bmMm`©: H•$Vkm: _oXZr[oV:$&oÃ[XoÛXem‹`jm _hml•ßJ: H•$Vm›VH•$V≤$&&oÃ[XoÛXem‹`jm _hml•ßJ: H•$Vm›VH•$V≤$&&oÃ[XoÛXem‹`jm _hml•ßJ: H•$Vm›VH•$V≤$&&oÃ[XoÛXem‹`jm _hml•ßJ: H•$Vm›VH•$V≤$&&oÃ[XoÛXem‹`jm _hml•ßJ: H•$Vm›VH•$V≤$&&

531) _hof©: H$o[bmMm`©:$& _hf©` H$o[bmMm`©` Z_:$&531) _hof©: H$o[bmMm`©:$& _hf©` H$o[bmMm`©` Z_:$&531) _hof©: H$o[bmMm`©:$& _hf©` H$o[bmMm`©` Z_:$&531) _hof©: H$o[bmMm`©:$& _hf©` H$o[bmMm`©` Z_:$&531) _hof©: H$o[bmMm`©:$& _hf©` H$o[bmMm`©` Z_:$&

d°`o∫$H$ emarnaH$ JaOm, dmgZm, ^mdZm, _Z, ]w’r `mß¿`m _`m©oXV kmZmZ(Aod⁄Z) d ‡^mdmZ gßHw$oMV d XwamJ´hr Z ]Zbb AmoU gßHw$oMV ApÒVÀd dOmoUdmßM gd© H$me [ma H$Í$Z [a_mÀ_Í$[, [amVŒdÍ$[ Vw¬`mer ‡À`jmV EH$Í$[Pmbb gmߪ` VŒdkmZmM ‡UV H$o[b_hm_wZr VyM Amhg. Vw¬`m ‡MrVrMm _hm_mJ©XmIodUmË`m Vwbm eVe: H•$Vk ‡Um_ AgmV.

532) H•$Vk:$& H•$Vkm` Z_:$&532) H•$Vk:$& H•$Vkm` Z_:$&532) H•$Vk:$& H•$Vkm` Z_:$&532) H•$Vk:$& H•$Vkm` Z_:$&532) H•$Vk:$& H•$Vkm` Z_:$&

H$bb, KS>bb gd© OmUUmam. gmË`m g•Ô>rMm gmdYoMV Aearar H$Vm©, oZ`ßVmd kmVm VyM Amhg. A›` —ÓQ>Ám VwP ∫$ À`mß¿`m gy _ d AMyH$ —Ô>r_wi gß]ßoYVmßMr‡À`H$ H•$Vr BÀWß^yV[U (H•$Vr_mJrb hVy, ^mdZm, H$Ô>) OmUVmV. `m H•$VkVZ‡oVgmXmMr d [aÒ[agß]ßYmßMr [mVir CXmŒm hmV. ^∫$mßZm hr —Ô>r XUmam d À`mßMrhrH•$Vr AMyH$VZ OmUUmam ÂhUyZhr VyM Iam H•$Vk Amhg. Vwbm _Z:[yd©H$ ‡oU[mVAgmV.

Page 138: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 138 &&

533) _oXZr[oV:$& _oXZr[V` Z_:$&533) _oXZr[oV:$& _oXZr[V` Z_:$&533) _oXZr[oV:$& _oXZr[V` Z_:$&533) _oXZr[oV:$& _oXZr[V` Z_:$&533) _oXZr[oV:$& _oXZr[V` Z_:$&

[•œdrMm [Vr. [•œdrMm ÂhUO d°oúH$ [•œdrVŒdmMm, OS> [XmWm©Mm d emarnaH$OS> [XmWm™Mm AmYma, oZ`ßVm, Òdm_r Vy Amhg. Vwbm oZaßVa Z_Z Agm.

534) oÃ[X:$& oÃ[Xm` Z_:$&534) oÃ[X:$& oÃ[Xm` Z_:$&534) oÃ[X:$& oÃ[Xm` Z_:$&534) oÃ[X:$& oÃ[Xm` Z_:$&534) oÃ[X:$& oÃ[Xm` Z_:$&

VrZ [mdb Q>mH$Umam qH$dm VrZ [X AgUmam. VrZ [X Agbbm Jm`Ãr _ßà VyAmhg. ¯m _ßÃmMm AW©/Ame` [yU©[U bmH$H$Î`mUH$mar d oZÒ[•hVZ ^abbmAmh. m¿`m O[mZ O[H$À`m©bm AmÀ_ew’rMm AmÀ_‡MrVrMm AZw d Vm. dmgZm,^mdZm d kmZ `m VrZhr [m`Ë`m AmbmßSy>Z O[H$Vm© [a_mÀ__` hmVm. Jm`Ãr_ßÃm‡_mUM [wÈfgy∫$, JU[Vr AWd©erf©, lrgy∫$, VgM BVa dX_ßà AmoU F$MmodoeÔ> [’VrZ ÂhQ>Î`m OmVmV. _ßÃm‡_mUM Vßà AmoU `ßà `mß¿`mhr odoeÔ> [’VrAmhV. À`mM‡_mU `k, AÔ>mßJ `mJ, Am`wdX, ¡`moVf, JoUV, oeÎ[H$bm dJ°akmZm¿`m ododY emImß_Yrb V[erb [yU©[U AmO¿`m odkmZm‡_mU V`ma PmbmZgmdm. Vm AmÀ_kmZO›` Agmdm. À`mMm A‰`mg À`mM [’VrZ hmU AÀ`mdÌ`H$Amh. AmO¿`m d°kmoZH$ [’Vt_YyZ [wÓH$i ‡˝ AZwŒmnaV pÒWVrV oZH$mbmVoZK `mMr e∑`Vm Amh. ‡MrVr AmoU [wamd, ‡oV^m AmoU VH©$, H$mÏ` AmoUodMma, H$Î[Zm AmoU ‡À`j, Ï`∫$s AmoU g_Ô>r dJ°a|Vbr EH$mÀ_Vm OmUyZ À`mEH$mÀ_ —Ô>rZ OJVmZmM gÂ`≤H$ odúH$Î`mU gmYy eH$V. g‹`m¿`m gß^´_mdÒWVyZCÀH´$mßV Ïhm`bm A›` _mJ© Zmhr. dmMZ, [R>U, bIZ, CÉmaU, [wZÈ∫$s, odMma,H$Î[Zm, ‹`mZ, qMVZ, oZoX‹`mg, AmMaU, [wZamMaU, oZarjU, g_agVm,EH$mJ´Vm, AmÒWm, ‡`mJ dJ°a AZH$ _mJm©Zr OrdZmbm ‡JÎ^Vm `V OmV. odúmg odúmg odúmg odúmg odúmgqH$dm Aodúmg Xm›hrhr ]mOybm R>dyZ ÂhUOM [yd©J´hodaohV[U A‰`mgqH$dm Aodúmg Xm›hrhr ]mOybm R>dyZ ÂhUOM [yd©J´hodaohV[U A‰`mgqH$dm Aodúmg Xm›hrhr ]mOybm R>dyZ ÂhUOM [yd©J´hodaohV[U A‰`mgqH$dm Aodúmg Xm›hrhr ]mOybm R>dyZ ÂhUOM [yd©J´hodaohV[U A‰`mgqH$dm Aodúmg Xm›hrhr ]mOybm R>dyZ ÂhUOM [yd©J´hodaohV[U A‰`mgH$bm Va C[am∫$ kmZ^ßS>ma Iwb hmB©bM [aßVw AmO¿`m _mZdr j_VbmH$bm Va C[am∫$ kmZ^ßS>ma Iwb hmB©bM [aßVw AmO¿`m _mZdr j_VbmH$bm Va C[am∫$ kmZ^ßS>ma Iwb hmB©bM [aßVw AmO¿`m _mZdr j_VbmH$bm Va C[am∫$ kmZ^ßS>ma Iwb hmB©bM [aßVw AmO¿`m _mZdr j_VbmH$bm Va C[am∫$ kmZ^ßS>ma Iwb hmB©bM [aßVw AmO¿`m _mZdr j_VbmoXÏ`ÀdmM, ‡kmZmM [ßI \w$Q>Vrb.oXÏ`ÀdmM, ‡kmZmM [ßI \w$Q>Vrb.oXÏ`ÀdmM, ‡kmZmM [ßI \w$Q>Vrb.oXÏ`ÀdmM, ‡kmZmM [ßI \w$Q>Vrb.oXÏ`ÀdmM, ‡kmZmM [ßI \w$Q>Vrb. A›` —ÓQ>Ám odúÏ`m[H$ VrZ [mdb Q>mH$Umamdm_ZmdVma h VwPM gJwU Í$[. À`mMm Ame` oV›hr bmH$ (OmoUd¿`m [mV˘`m)d MamMa Ï`m[Umam Agm Amh. Vw¬`mMaUr _mO ‡oU[mV AgmV .

535) oÃXem‹`j:$& oÃXem‹`jm` Z_:$&535) oÃXem‹`j:$& oÃXem‹`jm` Z_:$&535) oÃXem‹`j:$& oÃXem‹`jm` Z_:$&535) oÃXem‹`j:$& oÃXem‹`jm` Z_:$&535) oÃXem‹`j:$& oÃXem‹`jm` Z_:$&

VrZ XemßMm A‹`j. gwfwVr, ÒdflZ AmoU OmJ•Vr; CÀ[Vr pÒWVr d gßhma;]mÎ`mdÒWm, VmÈ `mdÒWm d d•’m[H$mi; V_mJwU, aOmJwU d gÀdJwU m gd© XemAdÒWmß_‹` VwPmM AodÓH$ma Amh. Vw¬`m `m d°oeÓQ>Ámß_wi ^∫$mßZm gXmgd©H$miVw¬`m MaUr AZwgßYmZ R>dVm `V AmoU `m XemßMm Òdm_r AgbÎ`m Vw¬`mer

Page 139: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 139 &&

g_ag hmVm `V. Vwbm _Zm^md dßXZ Agm.

536) _hme•ßJ:$& _hme•ßJm` Z_:$&536) _hme•ßJ:$& _hme•ßJm` Z_:$&536) _hme•ßJ:$& _hme•ßJm` Z_:$&536) _hme•ßJ:$& _hme•ßJm` Z_:$&536) _hme•ßJ:$& _hme•ßJm` Z_:$&

H$Î[mßVr gd©Ã [mUr AgÎ`mZ ÒdV:¿`m qeJmbm gmË`m OrdZmMr Zm°H$m ]mßYyZg•Ô>rOrdZ dmMdUmam. _hm_ÀÒ`, _mR>m _mgm. ¯m gJwU AdVmam_‹` gß[yU©odúm¿`m AßVmZßVa [w›hm odúmMr CÀ[Œmr KS>dyZ AmUUmË`m Vw¬`m H$m`m©M oXΩXe©ZAmh. OÏhm gßM`mÀ_H$ KQ>Zm H$_r dimV KS>VmV VÏhm À`mVyZ odúmMr CÀ[ŒmrhmV. odúm¿`m gßhmam¿`m dir odKQ>Zmß¿`m KQ>Zm KS>VmV. gßhmamZßVa [w›hm CÀ[ŒmrKS>dyZ AmUUmam _hm_ÀÒ` ÂhUO gßM`mÀ_H$ KQ>ZmßMr ÒWiH$mim¿`m [mú© y_rdaAmIUr d _mßS>Ur H$aUma H$mimVrV VŒd. gßhmamZßVaMr AmoU CÀ[Œmr[yduMrAdÒWm dU©Z H$a `mgmR>r gd©Ï`m[r _hmgmJamMr C[_m oXbbr AgyZ À`m pÒWÀ ßVaZgbÎ`m AdÒWVyZ [w›hm gßM`mÀ_H$ pÒWÀ`ßVamßVyZ odú ‡À`jmV AmUUmË`mVwbm _mR>Ám _memMr C[_m oXbbr Amh. (A›` —Ô>rZ [mhVm [•œdr¿`m BoVhmgmVrberV`wJmbm _hmgmJa ÂhQ>b AgyZ _memß[mgyZ [w›hm g•Ô>rMm odH$mg gwÍ$ PmbmAgmhr AW© oZKy eH$Vm. [aßVw m AWm©VyZ CÀ[Œmr pÒWVr odb`mMr AmdV©Z, oXΩXoe©VhmV ZmhrV.)

Ï`∫$s¿`m O›_ d _•À`y¿`m gßX^m©V Vw¬`m m d°oeÓQ>Ámbm AZ›`gmYmaU _hŒdAmh. OmoUd¿`m Cfi`ZmZ Vw¬`m `m d°oeÓQ>ÁmMr ‡MrVr `V. VÀÒdÍ$[ PmÎ`mZÒdV:¿`m "AmÀ_Zm [wnaVß odúß _hmH$Î[mß]wZm `Wm_≤'"AmÀ_Zm [wnaVß odúß _hmH$Î[mß]wZm `Wm_≤'"AmÀ_Zm [wnaVß odúß _hmH$Î[mß]wZm `Wm_≤'"AmÀ_Zm [wnaVß odúß _hmH$Î[mß]wZm `Wm_≤'"AmÀ_Zm [wnaVß odúß _hmH$Î[mß]wZm `Wm_≤' ÂhUO ‡b`Obm‡_mUAgbbm _r gd©Ï`m[r Amh Aer gd©Ï`m[r AOam_a ApÒVÀdmMr ‡MrVr d ‡m·rhmV. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

537) H•$Vm›VH•$V≤$& H•$Vm›VH•$V Z_:$&537) H•$Vm›VH•$V≤$& H•$Vm›VH•$V Z_:$&537) H•$Vm›VH•$V≤$& H•$Vm›VH•$V Z_:$&537) H•$Vm›VH•$V≤$& H•$Vm›VH•$V Z_:$&537) H•$Vm›VH•$V≤$& H•$Vm›VH•$V Z_:$&

gßhmaH$Vm©. gßhmamMm Òdm_r. gßhmamda AoYgŒmm Agbbm. gßHw$oMV ]m]tdad gßHw$oMV OrdZmda gßhma AoYgŒmm JmOdVm À`m_wi Agm _mUyg H$mimMm Jwbm_AgVm. [aßVw gßhma KS>dU d _mSy>Z H$mT>U, qH$]h˛Zm gßhmamM ApÒVÀdM jw–V_AgÀ` ]ZdU, h gma, Om A_aÀdm_wi ghOVZ H$aVm Vm Vy Amhg. odú‡b`mbmEH$ N>mQ>g d jU^ßJwa pÒWÀ`ßVa ]ZdUmË`m d Ï`∫$s¿`m _•À`ybmhr EH$ dadaMCWi ÒdÍ$[mM pÒWÀ`ßVa ]ZdUmË`m Vw¬`m ‡MrVr_wi Vwbm H•$Vm›VH•$V≤ ÂhUVmV._•À`yMmhr _•À`y Aem Vw¬`m ‡oMVr_wi eara À`mJmMr o^Vr d VÇm›` AgwaojVVmZÔ> hmD$Z oZ^©`VMm AZw^d Vm d Ï`o∫$OrdZmMm Vm H$m`_Mm d ∏$_ AmYma d[°by ]ZVm.CÀ[Œmr, pÒWVr, gßhma, gßhmamZßVaMr pÒWVr h gd© Ï`m[UmË`m d gdm™daoZ`ßÃU R>dUmË`m Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV Agm.

Page 140: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 140 &&

_hmdamhm Jmod›Xï gwfUï H$ZH$mßJXr$&_hmdamhm Jmod›Xï gwfUï H$ZH$mßJXr$&_hmdamhm Jmod›Xï gwfUï H$ZH$mßJXr$&_hmdamhm Jmod›Xï gwfUï H$ZH$mßJXr$&_hmdamhm Jmod›Xï gwfUï H$ZH$mßJXr$&Jw¯m J^ram JhZm Jw·ÌMH´$JXmYaï$&Jw¯m J^ram JhZm Jw·ÌMH´$JXmYaï$&Jw¯m J^ram JhZm Jw·ÌMH´$JXmYaï$&Jw¯m J^ram JhZm Jw·ÌMH´$JXmYaï$&Jw¯m J^ram JhZm Jw·ÌMH´$JXmYaï$&

538) _hmdamhï$& _hmdamhm` Z_ï$&538) _hmdamhï$& _hmdamhm` Z_ï$&538) _hmdamhï$& _hmdamhm` Z_ï$&538) _hmdamhï$& _hmdamhm` Z_ï$&538) _hmdamhï$& _hmdamhm` Z_ï$&

oha `mjmZ OÏhm [•œdr [iodbr d g_w–mV Zbr VÏhm oVbm dmMdUmamdamhmdVma. ¯m Vw¬`m gJwU È[mVyZhr Ordg•Ô>rM ‡b`H$mir ajU H$aUma H$m`©MoXΩXoe©V H$bb Amh.BWhr pÒWÀ`ßVaodaohV AdÒWm d [wZÈÀ[Vr A‹`mˆV Amh.(A›` —Ô>rZ, BWhr erV`wJmMr AdÒWm d À`mVyZ Ordg•Ô>rbm dmMdUma VwP H$m`©_hÀÀdmM Amh.g•Ô>r odH$mgm¿`m H´$_m_‹` ZßVa¿`m erV‡b`m¿`m dir H$diamZSw>∏$a d A›` MVwÓ[mX ‡mUr gd©Ã hmV d oQ>H$b AZ [wT> À`mß¿`m[mgyZ g•Ô>rodH$ogV Pmbr Agmhr AW© oZKy eH$Vm. [aßVw `mVyZhr CÀ[Vr, pÒWVr, b`m¿`mAmdV©ZmßM Xe©Z hmV Zmhr. À`mM‡_mU AdVma AmoU OrdemÛr` CÀH´$mßVr `mMm_i KmbU hm H•$oÃ_ A≈>hmg AgyZ _mg qH$dm Sw>∏$a h ‡mUr (AdVma H$Î[ZbmAZwÒ`yV Agbbr ) oZ`ßÃH$ d H$À`m©Mr ^yo_H$m ]OmdV ZmhrV. gd©H$mir d gd©[napÒWVrV d gd©Ã gßMma H$aUma ‡mUr AgÎ`mZ g•oÔ>oZo_©Vr¿`m H$m`m©¿`moZ`ßÀ`mM È[ dU©Z H$a `mgmR>r hr È[H$ dm[abr Jbbr AgUM VH©$gßJV Amh.¯mM H$maUmZ BVa H$m`m©¿`m dU©ZmgmR>r d AßdVmamgmR>r BVa È[H$ dm[a `mVAmbbr AgyZ gm_oOH$ gwÏ`dÒW¿`m H$m`m©¿`m gßX^m©V EoVhmogH$ Ï`∫$s AdVma]Zd `mV AmÎ`m AmhV. AdVma dU©Zm_‹` _mgm, H$mgd, damh, Zmaqgh¯mß¿`m‡_mUM VrZ _wI AgbÎ`m XŒmmMm AZ≤ XmeaWr am_, dJ°a|Mmhr g_mdeAmh.) odúÏ`m[ma¿`m Ï`m[H$ ododYmßJr oZ`ßÃUmgmR>rM ZÏh Va Ï`o∫$OrdZm¿`mÏ`m[H$ oZ`ßÃUmgmR>rhr `mVrb H$mhr È[H$ g_[©H$ R>aVmV. CXmhaUmW©Ï`o∫$OrdZmbm ^dgmJamVyZ VmaUmam (_mgm ) _ÇmmaÇmy_‹` hm mmË`m gßdXZmß¿`m_ßWZmg AmYma XUmam (H$mgd ) oÃJwUmÀ_H$ oÃJwUmVrV (XŒm ) VrZ [mdbmZroV›hr bmH$ OmoUd¿`m oV›hr AdÒWm Ï`m[Umam (dm_Z ) gd© gOrdmVrb EH$ÀdAmoU [ewÀdmdarb _mV gm‹` H$aUmam AmÀ_kmZr Zmaogßh dJ°a. `m gd© ]m]tMm_oWVmW© Agm H$s dJdJ˘`m AdVmamßMr dU©Z, d°oúH$ AmoU d°od‹`[yU© oZ`ßÃH$[°by CKS> H$ÈZ VwP ÒdÈ[ AoYH$ Ò[Ô>[U XmIod `mgmR>rM H$a `mV Ambr AmhV.Vw¬`mMaUr _mP _ÒVH$ Agm.

539) JmqdXï$& JmqdXm` Z_ï$&539) JmqdXï$& JmqdXm` Z_ï$&539) JmqdXï$& JmqdXm` Z_ï$&539) JmqdXï$& JmqdXm` Z_ï$&539) JmqdXï$& JmqdXm` Z_ï$&

dXm›Vm¤ma OmUVm `mOmJm. dXm›V hr VwPr dmUr Amh. hr Vwbm OmU `mgmR>rAÀ ßV C[ w∫$ d _mJ©Xe©H$ Amh. _hof©¿`m X`mH$memVyZ [amdmUrVyZ ‡JQ> hmUmË`m

Page 141: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 141 &&

Vw¬`m dmUr¿`m A‰`mgmZ ^∫$mß¿`m ˆX`mVhr Vy ‡JQ> hmVmg, ‡MrVr XVmg dÀ`mß¿`m dmUrZhr ÒdV: ]mbVmg. Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

540) gwfU:$& gwfUm` Z_:$&540) gwfU:$& gwfUm` Z_:$&540) gwfU:$& gwfUm` Z_:$&540) gwfU:$& gwfUm` Z_:$&540) gwfU:$& gwfUm` Z_:$&

_Zmha gZm Agbbm. gmaß odú AmoU Ï`∫$sMß ApÒVÀd h VwPß gm_´m¡` AgyZgŒd-aO-V_ `m JwUmß¿`m ¤ma Vy `mßMß oZ`ßÃU H$aVmg. VrZ JwU ÂhUO VwPr gZmhm`. hr gd©Ï`m[r d ‡^mdr Amh, CŒm_ Amh. ÂhUyZ Vwbm gwfU: ÂhUVmV. A›`—ÓQ>Ám [mohÎ`mg VrZ JwUmß¿`m AmYmaM kmZ hmV. [U V Aod⁄m_` AgV. [UAod⁄m_` kmZmVyZ [wT> WmW© kmZ CX≤ dV. À`m_wi m JwUgZ¿`mM ¤ma odúÏ`m[mad _ZmÏ`m[ma H$aUma _hV≤VŒd d _Z emfyZ KD$Z, `WmW© kmZ XUmam ÂhUyZhr Vy_Zmha gZm Agbbm Amhg. gß[yU© OrdZmM, À`mVrb gd© AZw^dmßM H$maU dhVy, VwPr ‡m·r d gßHw$oMV ApÒVÀdmMr g_m·r hM Amh. Vwbm _mP gmÔ>mßJAo^dmXZ Agm.

541) H$ZH$mS≤JXr$& H$ZH$mßJoXZ Z_:$&541) H$ZH$mS≤JXr$& H$ZH$mßJoXZ Z_:$&541) H$ZH$mS≤JXr$& H$ZH$mßJoXZ Z_:$&541) H$ZH$mS≤JXr$& H$ZH$mßJoXZ Z_:$&541) H$ZH$mS≤JXr$& H$ZH$mßJoXZ Z_:$&

gm›`mMr ]mh˛^yfU AgUmam. Vw¬`m gJwU dU©ZmV hr d°oeÓQ>Á `VmV. `mMm_oWVmW© AmÀ_kmZÍ$[r VwPr, odú d eara hr _yÎ`dmZ [aßVw XwÊ`_ Am^yfU hmV.Aer gm›`mMr ^yfU [naYmZ H$aUmË`m Vwbm gmÔ>mßJ bmQ>mßJU Agm.

542) Jw¯:$& Jw¯m` Z_:$&542) Jw¯:$& Jw¯m` Z_:$&542) Jw¯:$& Jw¯m` Z_:$&542) Jw¯:$& Jw¯m` Z_:$&542) Jw¯:$& Jw¯m` Z_:$&

ÂhUO JyT>, Jw·, ahÒ`_`. Xh]w’r AmoU M_©MjyßZm AmH$bZ Z hmUmam ÂhUyZVwbm Jw¯: ÂhUVmV. AmOVmJm`V Hw$Umbmhr, AJXr C[oZfXH$mamZmhr Xh]w’r dM_©Mjy¿`m [mVirda AmH$bZ Pmbm Zmhrg ÂhUyZ Vwbm Jw¯: ÂhUVmV. VwbmgmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

543) J^raï$& J^ram`$& Z_ï$&543) J^raï$& J^ram`$& Z_ï$&543) J^raï$& J^ram`$& Z_ï$&543) J^raï$& J^ram`$& Z_ï$&543) J^raï$& J^ram`$& Z_ï$&

ÂhUO AÀ`ßV ‡JÎ^ d AZmH$bZr`. AßV`m©_r AgyZhr Vwbm AZmH$bZr`ÂhUVmV. H$maU Ï`∫$sZ Vwbm OmUU ÂhUO o_R>m¿`m ]mh˛brZ g_w–mbmOmU `mgmaI Amh. ¡`m‡_mU o_R>mMr ]mh˛br g_w–mM _m[Z H$a `mgmR>r JbrH$s ÒdVï ZÔ> hmV, À`mM‡_mU Vwbm OmU `mMm ‡`ÀZ H$aUmam Vw¬`m_‹` odbrZhmVm, Vwbm OmUU Ae∑` hmV. XwgË`m X•Ô>rZ ¡`m‡_mU o_R>mMr ]mh˛br g_w–m[mgyZV`ma hmV À`mM‡_mU Ï`∫$sM ApÒVÀd d OmoUdm XIrb Vw¬`m[mgyZM V`mahmVmV,À`m_wi o_R>mMr ]mh˛br Agm H$s _mUyg, ÒdVï¿`m o[À`mM CJ_ [mhˇ eH$V

Page 142: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 142 &&

ZmhrV, ÂhUyZ Vbm OmUy eH$V ZmhrV. dJ˘`m AßJmZ [mohÎ`mg VV≤ÒdÈ[ Pmbbm^∫$ CÉV_ [mVir_wiCWi Ao^ÈMr, gdßJ AmdS> AmoU N>Mma d•Vt[mgyZ _w∫$AgVm. À`m¿`m OrdZmV ]M°ZrMm H$mbmhb d dmgZMm JXmami ahmV Zmhr. VmAÀ`ßV emßV, ‡JV d Jß^ra ]ZVm. ÂhUyZhr J^raïJ^raïJ^raïJ^raïJ^raï h VwP Zmd gmW© Amh. Vw¬`m^∫$mßM Ï`o∫$_Œd dIdIbb, _mJUma amhV Zmhr. V XmÀ`mM g_mYmZr Ï`o∫$_ÀÀd]ZV. oMaßVZ ‡gfiVMm XmVm AgbÎ`m Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

544) JhZï$& JhZm` Z_ï$&544) JhZï$& JhZm` Z_ï$&544) JhZï$& JhZm` Z_ï$&544) JhZï$& JhZm` Z_ï$&544) JhZï$& JhZm` Z_ï$&

g_O `mg H$R>rU. AqMÀ`. gy˙_moVgy˙_ d Jw· AgÎ`mZ ¡`m¿`m_‹`OmUrd-]w’r oeÈ eH$V Zmhr d odembmV odemb d dJdmZ AgÎ`mZ ]w’r_‹`Om gm_mdbm OmV Zmhr Vm Vy Amhg. H$di Vw¬`mM H•$[Z oZÓH$[Q> d•Vr, oZÒgr_^∫$s, pZÒdmW© ^md, oZÒ[•h Òd^md, g_[U©mMr H•$Vr h gma ‡m· hmVmV. Vw¬`m‡_m_‹` ^∫$ VXmH$ma hmVm. Vwbm H•$Vk ‡oU[mV AgmV.

545) Jw·ï$& Jw·m` Z_ï$&545) Jw·ï$& Jw·m` Z_ï$&545) Jw·ï$& Jw·m` Z_ï$&545) Jw·ï$& Jw·m` Z_ï$&545) Jw·ï$& Jw·m` Z_ï$&

b[bbm. ‡À`H$ MamMam¿`m AßV`m©_r Agbbm d À`m_wi M_©MjyßZm _Z-]w’r-odMma `mß¿`m —Ô>rbmhr Z oXgUmam AgÎ`mZ Vwbm Jw·ï Jw·ï Jw·ï Jw·ï Jw·ï ÂhUVmV. AmoUAßV]m©¯ gd© Ï`m[Uma VwP ApÒVÀd VabV_ AgÎ`mZ Xh]w’r, AhßH$ma, Jd©,_mh, Xwamo^_mZ, ^` gßHw$oMV dmgZm, ^mdZm, odMma AmoU H•$Vr AgbÎ`mßZm VyoXgV Zmhrg. Vwbm _Zï[yd©H$ dßXZ Agm.

546) MH´$JXmYaï$& MH´$JXmYam` Z_ï$&546) MH´$JXmYaï$& MH´$JXmYam` Z_ï$&546) MH´$JXmYaï$& MH´$JXmYam` Z_ï$&546) MH´$JXmYaï$& MH´$JXmYam` Z_ï$&546) MH´$JXmYaï$& MH´$JXmYam` Z_ï$&

MH´$ AmoU JXm YmaU H$aUmam. eßI, MH´$, JXm AmoU [Ÿ YmaU H$aUmË`mVw¬`m gJwU È[m_mJrb ahÒ` Ï`∫$r¿`m d odúm¿`m emÌdV H$Î`mUmer oZJoS>VAmh. dJ˘`m AWm©Z [mohÎ`mg Ï`∫$s_Yrb _ybmYma, ÒdmoY>mZ, _oU[ya,AZmhV, odew’m, Amkm AmoU ghÛma MH´$ AmoU gy`©ZmS>r, Mß–ZmS>r gwfÂZmZmS>rÈ[mVrb JXm, Hßw$S>obZr OmJ•VrZ ‡MrVrg `Umam AZmhV ‹dZr (eßI) AmoUAmÀ_gmjmÀH$maÈ[r Amerdm©X (H$_i ) YmaU H$aUmam jÃk AmÀ_m Vy Amhg.A›` —ÓQ>Ám d•VrÈ[ [amdmUrMm eßI, gX≤]w’rÈ[ JXm YaUmam d AmÀ_kmZmMH$_i YaUmam Hy$Q>ÒW B©úa Vy Amhg. odúm¿`m gßX^m©V Am|H$ma e◊]´˜ (eßI )gy`©_mbmXr[mgyZ (oeewß_maMH´$ ) V AUwaUyVrb MH´$mß[`©V d `wJmdVm©[mgyZ Vgy˙_oVgy˙_ CÀ[oV-pÒWVr-gßhmamMr MH´$ (MH´$ ) AmoU odúgßH$Î[ZmMr JXm dgd©kVM H$_i YmaU H$aUmam Vy Amhg . À`mM‡_mU gmjmV≤ H$miÈ[r JXm AmoU

Page 143: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 143 &&

Vw¬`m ‡m·rMm Amerdm©X (H$_i ) YmaU H$aUmam odúoZ`ßVm B©úa Vy Amh,. Ï`∫$sd odúmM H$Î`mU H$aUmË`m Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

dYmï ÒdmßJm@oOVï H•$ÓUm —T>ï gßH$f©Um@¿`wVï$&dYmï ÒdmßJm@oOVï H•$ÓUm —T>ï gßH$f©Um@¿`wVï$&dYmï ÒdmßJm@oOVï H•$ÓUm —T>ï gßH$f©Um@¿`wVï$&dYmï ÒdmßJm@oOVï H•$ÓUm —T>ï gßH$f©Um@¿`wVï$&dYmï ÒdmßJm@oOVï H•$ÓUm —T>ï gßH$f©Um@¿`wVï$&dÈUm dmÈUm d•jï [wÓH$amjm _hm_Zmï$&&dÈUm dmÈUm d•jï [wÓH$amjm _hm_Zmï$&&dÈUm dmÈUm d•jï [wÓH$amjm _hm_Zmï$&&dÈUm dmÈUm d•jï [wÓH$amjm _hm_Zmï$&&dÈUm dmÈUm d•jï [wÓH$amjm _hm_Zmï$&&

547) dYï$& dYg Z_ï$&547) dYï$& dYg Z_ï$&547) dYï$& dYg Z_ï$&547) dYï$& dYg Z_ï$&547) dYï$& dYg Z_ï$&

odúmMm oZ_m©Vm. ¡`mM gJwU È[ ]´ Xd Amh. g•Ô>rVrb MamMa AUwaUw, KQ>Zm,OrdZ, JVr, ^mdZm, OmUrd, AmÀ_kmZ, H•$Vr `m gdm©Mm oZ_m©UH$Vm© Vy Amhg.Vwbm _mP XßS>dV AgmV.

548) ÒdmßJï$& ÒdmßJm` Z_ï$&548) ÒdmßJï$& ÒdmßJm` Z_ï$&548) ÒdmßJï$& ÒdmßJm` Z_ï$&548) ÒdmßJï$& ÒdmßJm` Z_ï$&548) ÒdmßJï$& ÒdmßJm` Z_ï$&

AÀ`ßV gwßXa. ‡_mU]’ eara Agbbm d ÒdVïM gmYZÈ[ Agbbm. VyodúmoZ_m©Vm AgyZ odúoZo_©Vrbm bmJUma gmYZ-H$Ém _mb hr VyM Amhg.VgM odúoZo_©VrM ßÃhr VyM Amhg. ÒdVï odúoZ_m©Vm, oZ`ßVm, odúmÀ_H$ AmoUodúÈ[ Agm Vy gd©Vm[ar AÀ`ßV gm¢X`©dmZ Amhg, _Zma_ Amhg. hMXe©od `mgmR>r VwP gwßXa gJwU È[ d À`mM dU©Z Amh. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

549) AoOVï$& AoOVm` Z_ï$&549) AoOVï$& AoOVm` Z_ï$&549) AoOVï$& AoOVm` Z_ï$&549) AoOVï$& AoOVm` Z_ï$&549) AoOVï$& AoOVm` Z_ï$&

H$Yrhr [am yV Z hmUmam. ew’V_ kmZe∫$s, ‡IaV_ B¿N>me∫$s AmoU gdm©oYH$oH´$`me∫$sMm oMaßVZ _ybÛmV d AIßS> _ybmYma Vy Amhg. Aod⁄m _m`H$Sy>Z,[medr d•ŒmrH$Sy>Z AmoU qhgm e∫$sH$Sy>Z H$Yrhr ^´Ô> d [am^yV d hmUmam ÂhUyZVwbm AoOVïAoOVïAoOVïAoOVïAoOVï ÂhUVmV. VwP ^∫$hr AgM AgVmV. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

550) H•$ÓUï$& H•$ÓUm` Z_ï$&550) H•$ÓUï$& H•$ÓUm` Z_ï$&550) H•$ÓUï$& H•$ÓUm` Z_ï$&550) H•$ÓUï$& H•$ÓUm` Z_ï$&550) H•$ÓUï$& H•$ÓUm` Z_ï$&

dgwXd-XdH$sMm [wà H•$ÓU h VwPM gJwU È[ hm`. dÒVwVï OrdZod⁄Mm _hmZC[Xe XUma _hm^maV obohUma _hfu Ï`mg, H•$ÓU, AO©wZ hr VwPrM È[ hmV. A›`—ÓQ>Ám H•$ÓU ÂhUO H$mim. kmZgy`© Agbbm d AßV]m©˜ gd© Ï`m[Umam Vygy ©‡H$mem‡_mU M_©MjwßZm oXgUmam (dmÒVodH$ gy ©‡H$meXIrb A—Ì`M AgVm) ‡H$me Zmhrg.AßVï¸jwßMm ‡H$me Amhg. À`mM‡_mU gßHw$oMV dmgZm, ^mdZm,odMma, H$Î[Zm AmoU ]w’rZ Vy H$Yrhr AmH$bZ H$bm OmD$ eH$V Zmhrg. kmV hmVZmhrg. ÂhUyZ ÈT>mWm©Z ‡H$me ZgÎ`m_wi AmoU kmV Z hmV AgÎ`mZ Vwbm H•$ÓUïH•$ÓUïH•$ÓUïH•$ÓUïH•$ÓUïÂhUVmV. Vwbm eVeï ‡oU[mV AgmV.

Page 144: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 144 &&

551) —T>ï$& —T>m` Z_ï$&551) —T>ï$& —T>m` Z_ï$&551) —T>ï$& —T>m` Z_ï$&551) —T>ï$& —T>m` Z_ï$&551) —T>ï$& —T>m` Z_ï$&

^∏$_, AMb Agm. Vwbm Vw¬`m odembV_wi, gy˙_V_wi, dJdmZV_wi dVabV_wi \$mS>Vm `V Zmhr. VwP odKQ>Z H$amVm `V Zmhr. À`mM‡_mU JoUVr]w’rZhr Vwbm od^mJmV `V Zmhr. À`m_wi Vy gd©Vm[ar —T>ï(Iß]ra ) Amhg.H$mbmVrV AgÎ`mZ Vw¬`mda H$mimMm [naUm_ hmV Zmhr, H$mimMr JXm MmbVZmhr. À`m_wi Vy oZaßVa A‡^modV AmoU AMb —T>ï —T>ï —T>ï —T>ï —T>ï Amhg. Aod⁄¿`m VS>mª`mZT>[miUmË`m, M∏$mMya hmUmË`m, _m`¿`m PßPmdmVmZ \$mb\$Q>m‡_mU o^ao^aUmË`md ^aH$Q>UmË`m, Xh]w’rZ ob· AgÎ`mZ Xw]˘`m ]ZyZ aIS>UmË`m Vw¬`m MßMb^∫$mßZm VyM AMb d oMaßVZ AmYma XVmg. Vwbm H$mQ>r H$mQ>r ‡Um_ AgmV.

552) gßH$f©Um@¿`wVï$& gßH$f©Um@¿`wVm` Z_ï$&552) gßH$f©Um@¿`wVï$& gßH$f©Um@¿`wVm` Z_ï$&552) gßH$f©Um@¿`wVï$& gßH$f©Um@¿`wVm` Z_ï$&552) gßH$f©Um@¿`wVï$& gßH$f©Um@¿`wVm` Z_ï$&552) gßH$f©Um@¿`wVï$& gßH$f©Um@¿`wVm` Z_ï$&

¡`m_‹` gd©H$mhr odb` [mdV [aßVw ¡`mMm ÒdVïMm H$Yrhr odb` hmV Zmhrd Om H$Yrhr ÒdÒWmZm[mgyZ d ÒdVï¿`m H$m`m©[mgyZ T>iV Zmhr Agm. CÀ[Vr,pÒWVr d odb`mMr gd© pÒWÀ`ßVa AZ≤ H$mimbmhr gm_mdUmË`m, pÒWÀ`ßVamVrV dH$mimVrV Aem Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

553) dÈUï$& dÈUm` Z_ï$&553) dÈUï$& dÈUm` Z_ï$&553) dÈUï$& dÈUm` Z_ï$&553) dÈUï$& dÈUm` Z_ï$&553) dÈUï$& dÈUm` Z_ï$&

AÒVH$mbrZ gy`©. oXdgmMm gy`© d AÒV[mZ¿`m gy`© `m È[H$mVyZ AZwH´$_kmZ‡H$me XUmam (ÂhUO Aod⁄m Xya H$aUmam ) AmoU kmZ‡H$me ÒdVï_‹` emfyZKUmam (ÂhUOM Aod⁄¿`m dmVmdaUmV OrdmßZm ]’ H$aUmam ) "kmZ' gy © Ao^‡VAmh. dÈUïdÈUïdÈUïdÈUïdÈUï ÂhUO OrdmßZm Aod⁄V ]’ R>dUmam "kmZ' gy`© VyM Amhg. VwbmVw¬`m m È[mVhr ∫$ AÀ`ßV AmV©VZ AmidVmV. Vy oXbb XwïI d gwI VwP OmUyZVw¬`mM MaUr A[©U H$aVmV. dÈUï dÈUï dÈUï dÈUï dÈUï `mMm Xwgam AW© ObXdVm, g_w–XdVm. `mMmJw¯mW© ÂhUO ObVŒdmMm Òdm_r. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

554) dmÈUï$& dmÈUm` Z_ï$&554) dmÈUï$& dmÈUm` Z_ï$&554) dmÈUï$& dmÈUm` Z_ï$&554) dmÈUï$& dmÈUm` Z_ï$&554) dmÈUï$& dmÈUm` Z_ï$&

dÈUmM [wÃ. AJÒÀ` AmoU dog> F$of h dÈUmM [wà ÂhUO VwPM AmodÓH$maAg ÂhQ>b Amh. m XmZ gJwUm È[mß_‹ Vwbm [mh `mM H$maU m XmKmßM ]´ kmZ[yU©ApÒVÀd hm`. ^∫$ˆX`mVyZ AmoU ^∫$OrdZH$m`m©VyZ ÒdVïMm odhßJ_ AmodÓH$maH$aUmË`m Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

555) d•jï$& d•jm` Z_ï$&555) d•jï$& d•jm` Z_ï$&555) d•jï$& d•jm` Z_ï$&555) d•jï$& d•jm` Z_ï$&555) d•jï$& d•jm` Z_ï$&

`m ZmdmZ oMaßVZ Aem AúÀW d•jmM Ò_aU H$a `mV Amb Amh. ¡`mMr _wi

Page 145: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 145 &&

OmoUd¿`m gdmÉ ÒVamV AgyZ ¡`mMm emImodÒVma odúmVrb AUwaUy¿`m È[mVhmVm Vm AZmoX AZßV AúÀW d•j VyM Amhg ¯m d•jmM _yi H$m[Î`mZßVa [mhUmam_ybmYmahr VyM Amhg. H$maU VyM odúmM _yi AmoU odúmßVa]m¯ AgbbmodúÈ[mÀ_H$ Agm AúÀWd•j d À`mMm emIodÒVmahr Amhg. Vbm eVeïAo^dmXZ Agm.

556) [wÓH$amjï$& [wÓH$mamjm` Z_ï$&556) [wÓH$amjï$& [wÓH$mamjm` Z_ï$&556) [wÓH$amjï$& [wÓH$mamjm` Z_ï$&556) [wÓH$amjï$& [wÓH$mamjm` Z_ï$&556) [wÓH$amjï$& [wÓH$mamjm` Z_ï$&

gJwU È[m_‹ H$_im‡_mU gwßXa S>mi Agbbm AmoU VmoŒdH$—ÓQ≤ m AmH$me-AVßami h ¡`mM S>mi AmhV Agm. MamMamM AßVaßJ Ï`m[Uma AßVami hhr Vw¬`mZOagmR>r dm[abb È[H$M Amh. dÒVwVï VwP S>mi OmoUd¿`m CÉV_ ÒVamdaH$m`©aV AgyZ ÒWi-H$mimXr gd©M Ï`m[VmV, [mhVmV d oZ`ßoÃVhr H$aVmV. `mÈ[H$mßZr oZJw©U, oZamH$ma d gd©eo∫$_mZ Aem VwPr WmS>r\$ma H$Î[Zm `V.Vw¬`mMaUr oZaßVa bmQ>mßJU amhm.

557) _hm_Zmï$& _hm_Zg Z_ï$&557) _hm_Zmï$& _hm_Zg Z_ï$&557) _hm_Zmï$& _hm_Zg Z_ï$&557) _hm_Zmï$& _hm_Zg Z_ï$&557) _hm_Zmï$& _hm_Zg Z_ï$&

ÂhUO odembV_ _Z Agbbm. Aearar d H$mbmVrV Aem Vw¬`modúgßH$Î[mgmR>r d Vw¬`m gd©Ï`m[r, gd©oZ`ßÃH$ AmoU [´^mdr H$m`m©gmR>rodembV_ _ZmMr H$Î[Zm H$a `mV Ambr Ag ZÏh. odú AMVZ g_OU hrMJ\$bV Amh. "ÒdVï'¿`m OmoUdbm AßV]m©¯ Ï`m[Umar d°oúH$ OmUrd Amh`mMr ‡MrVr `VmM _hm_Zï _hm_Zï _hm_Zï _hm_Zï _hm_Zï `m ZmdmVrb gmW©H$Vm g_OV. À`m_wi Vy ‡MrVrMmodf` Amhg, l’Mm ZÏh. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

^JdmZ ^Jhm Z›Xr dZ_mbr hbm`wY:$&^JdmZ ^Jhm Z›Xr dZ_mbr hbm`wY:$&^JdmZ ^Jhm Z›Xr dZ_mbr hbm`wY:$&^JdmZ ^Jhm Z›Xr dZ_mbr hbm`wY:$&^JdmZ ^Jhm Z›Xr dZ_mbr hbm`wY:$&AmoXÀ`m ¡`moVamoXÀ`: gohÓUwJ©oVgŒm_:$&AmoXÀ`m ¡`moVamoXÀ`: gohÓUwJ©oVgŒm_:$&AmoXÀ`m ¡`moVamoXÀ`: gohÓUwJ©oVgŒm_:$&AmoXÀ`m ¡`moVamoXÀ`: gohÓUwJ©oVgŒm_:$&AmoXÀ`m ¡`moVamoXÀ`: gohÓUwJ©oVgŒm_:$&

558) ^JdmZ≤$& ^JdV Z_:$&558) ^JdmZ≤$& ^JdV Z_:$&558) ^JdmZ≤$& ^JdV Z_:$&558) ^JdmZ≤$& ^JdV Z_:$&558) ^JdmZ≤$& ^JdV Z_:$&

[m°amoUH$—ÓQ>Ám ^JdmZ≤ ÂhUO Eú`©, gm_œ`©, Y_©, H$sVu, kmZ d d°amΩ`AgUmam. À`mM‡_mU MamMam¿`m CÀ[Œmr, pÒWVr d AßVmMm kmVm AmoU AmÀ_kmZd Aod⁄m (Xh]w’rO›` kmZ) `mßMm XmVm. hr gmar d°oúH$ [mVirda Vw¬`m[merAmhV Va d°`o∫$H$ [mVirda ^∫$mß[mer AgVmV. Vw¬`m g_r[V_wi À`mß¿`m[mergdmÉ kmZ, gdm¿` gm_œ ©, gdmÉ Y_© (odú d Ï`∫$sM oZ ßÃU H$aUmar VŒd),gdmŒm_ H$sVu (H$maU C[mYraohV Aem Vw¬`m_‹` XmfM Zmhr [U ‡^md _mà gd©ÃAmh), gdmÉ Eú`© (odúmÀ_H$ d°^d VwPM Amh) d [amH$mQ>rM d°amΩ` (H$maUo_id `mgmaI Vw¬`mgmR>r H$mhrhr oeÑH$M amohbb ZgV) AgVmV. Vwbm

Page 146: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 146 &&

^o∫$[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

559) ^Jhm$& ^JøZ Z_:$&559) ^Jhm$& ^JøZ Z_:$&559) ^Jhm$& ^JøZ Z_:$&559) ^Jhm$& ^JøZ Z_:$&559) ^Jhm$& ^JøZ Z_:$&

gd© ÒdV:_‹` emfUmam. gd© H$mhr AIa Vw¬`m_‹` odbrZ hmV. À`mM‡_mUVwbm Hw$Urhr AmH$fy©Z qH$dm emfyZ KD$ eH$V Zmhr. gma odúH´$_XIrb Om emfyZKD$ eH$Vm d H$mUÀ`mhr ]m]rZ AmH$of©bm OmD$ eH$V Zmhr Agm Vy Vw¬`m ∫$mßZmhrVwPr ‡MßS> AmH$f©Ue∫$s XVmg. V H$mim¿`m PßPmdmVmZ H$YrM ‡^modV Z hmVmCbQ> gmË`m odúmMM mΩ` KS>odUma wJ[wÈf hmVmV. V C⁄mMr Aghm`V[U dmQ>]KUma _À`© Ord amhV ZmhrV Va C⁄mMr [hmQ> KS>dUma `wJgy`© ]ZVmV. VwbmH•$Vk dßXZ Agm.

560) AmZ›Xr$& AmZp›XZ Z_:$&560) AmZ›Xr$& AmZp›XZ Z_:$&560) AmZ›Xr$& AmZp›XZ Z_:$&560) AmZ›Xr$& AmZp›XZ Z_:$&560) AmZ›Xr$& AmZp›XZ Z_:$&

gdmŒm_ AmZßXmZ H$m`_ ^abbm. Vy AkmZO›` Xw:ImZ H$YrM ob· hmVZmhrg d AmÀ_kmZm¿`m gm_œ`m©Z gdm™da gŒmm JmOdVmg À`m_wi Zh_rM AmZßXrAgVmg. ÒdV:¿`m ^∫$mßZmhr AgM oMaßVZ AmZßX‡H$memM Xr[ÒVß^ ]ZdUmË`mVwbm AmoU gŒmmH$mßjm ZgbÎ`m Vw¬`m ^∫$mßZm Z_´ Z_Z Agm.

561) dZ_mbr$& dZ_mobZ Z_:$&561) dZ_mbr$& dZ_mobZ Z_:$&561) dZ_mbr$& dZ_mobZ Z_:$&561) dZ_mbr$& dZ_mobZ Z_:$&561) dZ_mbr$& dZ_mobZ Z_:$&

dZ_mbr ÂhUO J˘`mV \w$bm-[mZmßMr _mi KmbUmam. gJwU Í$[mVd°O`ßVr_mbm YmaU H$a `mMm _oWVmW© [ßM_hm^yVmßZm YmaU H$aUmam emÌdV[a_mÀ_m hm hm`. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

562) hbm`wY:$& hbm`wYm` Z_:$&562) hbm`wY:$& hbm`wYm` Z_:$&562) hbm`wY:$& hbm`wYm` Z_:$&562) hbm`wY:$& hbm`wYm` Z_:$&562) hbm`wY:$& hbm`wYm` Z_:$&

ZmßJa h ¡`mMß Am`wY (hÀ`ma) Amh Agm ]bam_ qH$dm ]b^–. ZmßJa hgO©ZerbVM, CÀ[mXH$VM ‡VrH$ Amh. oZo_©Vr ‡oH´$ Mm oZ ßVm AgÎ`mZ eVH$arCŒm_ o[H$mgmR>r ]bam_ ¯m Vw¬`m gJwU Í$[mMr [yOm H$aVmV. dmÒVodH$ À`mZroZo_©Vrj_Vm AßJr ]mUdyZ Vw¬`m oZo_©Vrj_VMr, gO©ZerbVMr [yOm H$aU Vw¬`mC[Xembm YÍ$Z hmB©b. H$maU JrVV \$bmg∫$saohV H$_m©Mr Vy oeH$dU oXbrAmhg. Ï`∫$sZ ÒdV:¿`m H$m`m©_‹` oZo_©Vrj_Vm, gO©ZerbVm, H$m°eÎ`,AMwH$Vm, gy˙_—Ô>r, Hw$emJ´]w’r, gÀ`m›dofÀd, AgßHw$oMVVm, Ï`o∫$ÀdmVrVVm,h JwU ]mUdmd hm À`m oeH$dUrMm _oWVmW© Amh. H$maU `m JwUmßVyZ,\$bmg∫$s]am]a AgUmar `mMH$Vm d [amYrZVm OmD$Z Òd`ß[yU©Vm `V. `m JwUmZrgßH$Î[ew’r hmV OmV AmoU gßH$Î[ AMyH$ hmV OmVm. gßH$Î[ AMyH$ Pmbm H$s

Page 147: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 147 &&

H$m`©Hw$ebVm d gO©ZerbVm AÀ`ßV odH$ogV hmV OmD$Z H$m`m©bm CŒm_mŒm_odúH$Î`mUm¿`m \$imMr ‡m·r hmV. \$bmg∫$s gmSy >Z H$_© H$a `mVrb(H$_© mJmVrb) h Vœ` gd©l> Amh. \$bmg∫$s ÂhUO ]S>Ám AmhV. Pm[S> AmhV.AßYmaH$mR>S>r Amh. \$bmg∫$s_wi gßH$Î[ew’rMr ‡oH´$`m Oer H$m`©aV hmV Zmhr,À`mM‡_mU H$m°eÎ` AmoU ‡mdr ` gß[mXZmMr ‡oH´$`mhr dJ KV Zmhr. hr ]m]odúH$Î`mUm¿`m ]m]VrVhr bmJy [S>V. odúH$Î`mU ¯m \$imMr Amg∫$s XIrbodúH$Î`mUH$mar H$m`m©Mr Hw$ebVm d AMwH$Vm Wm[dy eH$V d odúH$Î`mUm¿`mAmg∫$s_‹` odúH$Î`mUH$mar H$m`m©Mm odH$mg amIy eH$V. ¯mbm d°kmoZH$ H$maUAg H$s Amg∫$s h AkmZ d [amYrZVm mßM bjU Amh. ¡`m jUr odúH$Î`mUm¿`mgßH$Î[m_‹` Amg∫$s `V À`m jUr Agß g_Omdß H$s odúH$Î`mUmMm "Vm' gßH$Î[d°`o∫$H$ ]w’r d H$Î[ZmßZr _`m©oXV AmoU AmÀ_kmZodaohV d ÂhUyZ dmßP R>aUVgM À`mgmR>r H$bb H$m`© AHw$eb AmoU Ag\$b R>aU AmoU \$b‡m·r Zo_imÎ`mZ hmUmË`m A[jm^ßJmZ ˆX` odoXU© hmU H´$_‡m· Amh. ÒdV:Mr dOJmMr pÒWVr gwYma `mMm ‡`ÀZ H$aUmË`mßZr hr ]m] ZrQ> g_OmdyZ KUAÀ`mdÌ`H$ Amh. "\$bmg∫$s ZmH$maU' ÂhUO \$i ZmH$maU ZÏh. "\$bmg∫$sZmH$maU' ÂhUO gßH$Î[ AmoU H$m`© gdm©oYH$ ‡^mdr, [naUm_H$maH$ d \$bXm`r]Zd `mMm _mJ© Amh. _mZdmbm _wo∫$[ßI XUmË`m Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

563) AmoXÀ`:$& AmoXÀ`m` Z_:$&563) AmoXÀ`:$& AmoXÀ`m` Z_:$&563) AmoXÀ`:$& AmoXÀ`m` Z_:$&563) AmoXÀ`:$& AmoXÀ`m` Z_:$&563) AmoXÀ`:$& AmoXÀ`m` Z_:$&

AmoXVrMm _wbJm, dm_Z. ]iramOmM gd©Òd ohamdyZ KVÎ`mZßVa À`m¿`mXadmOm]mha odÓUy ¤ma[mb ÂhUyZ amohbm Aer H$Wm Amh. `m AdVmamMm d `mH$WMm ^mdmW© Agm H$s Vy Ï`∫$sM gßHw$oMV AmoU jw– Ag gd©Òd ohamdyZ KVmg.[U EH$Xm Ï`∫$s V–x[ Pmbr H$s odúmÀ_H$ Agm Vy oV¿`m AmYrZ hmVmg. AmoXÀ``mMm Xwgam AW© gy`©. gmË`m OrdZmMm AmYma gy`© Vy Amhg d gß[yU© kmZ‡H$memMmCJ_ d H$Vm©hr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

564) ¡`moVamoXÀ`:$& ¡`moVamoXÀ`m` Z_:$&564) ¡`moVamoXÀ`:$& ¡`moVamoXÀ`m` Z_:$&564) ¡`moVamoXÀ`:$& ¡`moVamoXÀ`m` Z_:$&564) ¡`moVamoXÀ`:$& ¡`moVamoXÀ`m` Z_:$&564) ¡`moVamoXÀ`:$& ¡`moVamoXÀ`m` Z_:$&

gy`m©¿`m AßV]m©¯ VOmMm d kmZgy`m©¿`m kmZVOmMmhr CJ_ AmoU H$Vm© VyMAmhg. À`m_wi gß[yU© odúmbm MVZm d kmZMVZm XUmË`m VOm_` gy`m©¿`m gmZarH|$–m_‹` ]gbbm Zmam`U h VwP ‹`mZ ÒVdZr`, ‡mW©Zr` d gVV qMVZr` Amh.Vwbm oZaßVa Z_Z Agm.

Page 148: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 148 &&

565) gohÓUw:$& gohÓUd Z_:$&565) gohÓUw:$& gohÓUd Z_:$&565) gohÓUw:$& gohÓUd Z_:$&565) gohÓUw:$& gohÓUd Z_:$&565) gohÓUw:$& gohÓUd Z_:$&

gohÓUw: ÂhUO ghZerb. ""H$mUVmhr A›``m oZ_yQ>[U ghZ H$aUmam Xw]im,Aghm` Ord'' hm ghZerbVbm ‡m· Pmbbm AW© `m ZmdmV Ao^‡V Zmhr.emfU ÒdrH$maU AmoU hVme[U, oZame _ZmZ nZpÓH´$` ]ZU ÂhUO gohÓUwVmZÏh. H$mbmVrV ApÒVÀdm_wi wJmßVamM VS>mI ¡`mbm Ò[ey© eH$V ZmhrV d ¡`mbmH$Yrhr H$mUÀ`mhr ‡H$ma ‡^modV H$Í$ eH$V ZmhrV qH$]hwZm O À`m¿`mH$Sy>Z oZo_©bJbb d oZ`ßoÃV H$b Jbb AgVmV d ¡`mM ∫$ H$mUÀ`mhr `mZH$ Xw:Im¿`m dgwIm¿`m ‡gßJmZ Jb]byZ OmV ZmhrV Aghm` hmV ZmhrV d Zh_rM g_—Ô>r,ew’, Iß]ra AmoU g_Vmb AgVmV Agm [a_úa Vy Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZAgm.

566) JoVgŒm_:$& JoVgŒm_m` Z_:$&566) JoVgŒm_:$& JoVgŒm_m` Z_:$&566) JoVgŒm_:$& JoVgŒm_m` Z_:$&566) JoVgŒm_:$& JoVgŒm_m` Z_:$&566) JoVgŒm_:$& JoVgŒm_m` Z_:$&

AßoV_ AdÒWm, dJ, oXem d _mJ©. gmË`m odúmMr AmoU Ï`∫$sMrhr gdmŒm_AßoV_ AdÒWm, gd©Ã KS>UmË`m KQ>Zmß_mJrb ‡aUm, m KQ>ZmßßZm H$Î`mUm‡V ZUmaroXem AmoU AßoV_ H$Î`mUmMm _hm_mJ© h gma Vy Amhg. Vy JVrMrhr JVr, JVrMroXem, JVrMr oXem oZo¸V H$aUmam _mJ© AmoU `m ¤ma hmUma odúH$Î`mU `mßMmH$Vm© d oZ`ßVmhr Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

gwY›dm I S>[aewXm©ÈUm –odU‡X:$&gwY›dm I S>[aewXm©ÈUm –odU‡X:$&gwY›dm I S>[aewXm©ÈUm –odU‡X:$&gwY›dm I S>[aewXm©ÈUm –odU‡X:$&gwY›dm I S>[aewXm©ÈUm –odU‡X:$&oXdÒ[H•$H≤$ gd©—H≤$Ï`mgm dmMÒ[oVa`moZO:$&&oXdÒ[H•$H≤$ gd©—H≤$Ï`mgm dmMÒ[oVa`moZO:$&&oXdÒ[H•$H≤$ gd©—H≤$Ï`mgm dmMÒ[oVa`moZO:$&&oXdÒ[H•$H≤$ gd©—H≤$Ï`mgm dmMÒ[oVa`moZO:$&&oXdÒ[H•$H≤$ gd©—H≤$Ï`mgm dmMÒ[oVa`moZO:$&&

567) gwY›dm$& gwY›dZ Z_:$&567) gwY›dm$& gwY›dZ Z_:$&567) gwY›dm$& gwY›dZ Z_:$&567) gwY›dm$& gwY›dZ Z_:$&567) gwY›dm$& gwY›dZ Z_:$&

CŒm_ YZwÓ` YmaU H$aUmam. `m gJwU Í$[mVyZ Aearar AMyH$ kmZmZ d —Ô>rZ__©^X H$aUmam, Agߪ` KQ>ZmZm AMwH$VZ gmßYUmam, VgM gVV AmÀ_ÒdÍ$[mMmdY KUmam Agm AW© AZwÒ`yV Amh. À`mM‡_mU odúH$Î`mUm¿`m gßH$Î[mV H$m`©H$aVmZm gßH$Î[ d H$m`© `mVrb V\$mdV Xya H$a `mgmR>r AMyH$ d [naUm_H$maH$S>md[MmXr gmYZ dm[aUmam Agmhr AW© AZwÒ`yyV oXgVm. H$maU Ï`∫$s ÂhUyZ H$m`©H$aVmZm ÒWi, H$mim‡_mUM ÒdV:¿`m d BVamß¿`m gm[jVMm _`m©oXV odMmaH$Í$Z H$m`© [naUm_H$maH$ ]Zd `mgmR>r S>md[MmXr `mΩ` gmYZ dm[aU gdm™¿`mH$Î`mUmM AgV. Vw¬`mMaUr odZ_´ ‡Um_ AgmV.

568) I S>[aew:$& I S>[aed Z_:$&568) I S>[aew:$& I S>[aed Z_:$&568) I S>[aew:$& I S>[aed Z_:$&568) I S>[aew:$& I S>[aed Z_:$&568) I S>[aew:$& I S>[aed Z_:$&

[aew YmaU H$aUmam [aewam_. `m gJwU Í$[mMm _oWVmW© V_mJwU d aOmJwU

Page 149: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 149 &&

`mßMm Zme H$aUmam AmoU gŒdJwUm¤ma, ÒWŒdJwUmVrV ]´˜VOmMm gmjmÀH$maKS>dUmam AßV`m©_r dgUmam [aewam_, Agm Amh. Vwbm eVe: ‡oU[mV AgmV.

569) XmÈU:$& XmÈUm` Z_:$&569) XmÈU:$& XmÈUm` Z_:$&569) XmÈU:$& XmÈUm` Z_:$&569) XmÈU:$& XmÈUm` Z_:$&569) XmÈU:$& XmÈUm` Z_:$&

^`ßH$a. Aod⁄_wi CÀ[fi hmUmË`m AhßH$ma, _X, Xß^, Xwao^_mZ, dmgZm,Amg∫$s, _mh, ^rVr, AgwaojVVm, oZamem, H$miOr, qMVm, Agy`m, ¤f, _Àga,XwÔ>[Um `mßZr ÃmgbÎ`mßZm oZJw©U-oZamH$ma Ag VwP ApÒVÀd ^`ßH$a dmQ>V. Vw¬`m^∫$mßMr d°amΩ`[yU© lr_ßVr d oZÒ[•hVM Eú`© À`m AkmZr bmH$mßZm AÒdÒW ]ZdV.H$maU _mZogH$ ÒWybÀdm_wi, Amigm_wi, [ßJwÀdm_wi Ï`∫$sbm ÒdV:¿`m gßHw$oMVApÒVÀdm¿`m AmH$bZmda gß[yU© odúmg AgVm. VgM ]w’rZ emYbÎ`m T>m¿`mdadahr [amH$mQ>rMr o^ÒV AgV. À`m_wi ¯m Aem Ï`∫$s®Zm À`mß¿`mgßH$Î[ZV Z ]gUmË`m H$mUÀ`mhr ]m]rZ AÒdÒWVm d ]M°Zr `V. Aodúmg doVaÒH$ma dmQ>Vm. [U oH$Vrhr `ßH$a dmQ>bmg Var VyM EH$_d Agm oMaßVZ gwImMmd odlmßVrMm d°^dgß[fi XmVm Amhg. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_Z Agm.

570) –odU‡X:$& –odU‡Xm` Z_:$&570) –odU‡X:$& –odU‡Xm` Z_:$&570) –odU‡X:$& –odU‡Xm` Z_:$&570) –odU‡X:$& –odU‡Xm` Z_:$&570) –odU‡X:$& –odU‡Xm` Z_:$&

CXma XmVm. Vy Vw¬`m ^∫$mßZm AmÀ_ÒdÍ$[m¿`m kmZmM d gmjmÀH$mamM _hmZXmZ XVmg AmoU V VÀÒdÍ$[r g_ag PmÎ`mZßVa Vw¬`m gßH$Î[mV OJy bmJÎ`mZßVagmhoOH$M À`mßM gßH$Î[ [yU© H$aVmg. Vwbm H•$Vk ‡Um_ AgmV.

571) oXd:Ò[•H≤$$& oXdÒ[•e Z_:$&571) oXd:Ò[•H≤$$& oXdÒ[•e Z_:$&571) oXd:Ò[•H≤$$& oXdÒ[•e Z_:$&571) oXd:Ò[•H≤$$& oXdÒ[•e Z_:$&571) oXd:Ò[•H≤$$& oXdÒ[•e Z_:$&

AmH$membm Ò[e© H$aUmam. gd©Ã [gabÎ`m AßVamimbm gd©Ã oZH$Q>VZ Ò[e©H$aUmam ÂhUO H$mi Amh. ÂhUyZM AßVami d H$mi AIßS> AmhV. gmjmV H$mi[wÈfVyM Amhg. ÂhUyZ Vwbm oXd:Ò[•H≤$ ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

572) gd©—ΩÏ`mg:$& gd©—ΩÏ`mgm` Z_:$&572) gd©—ΩÏ`mg:$& gd©—ΩÏ`mgm` Z_:$&572) gd©—ΩÏ`mg:$& gd©—ΩÏ`mgm` Z_:$&572) gd©—ΩÏ`mg:$& gd©—ΩÏ`mgm` Z_:$&572) gd©—ΩÏ`mg:$& gd©—ΩÏ`mgm` Z_:$&

`mM XmZ AW© AmhV. EH$ ÂhUO AZH$ AmÀ_kmZr od^yVr oZ_m©U H$aUmamAmoU Xwgam AW©, gd© OmUUmam Ï`mg. XmZhr AWm©VyZ AmÀ_kmZr F$fr, mJr, gßVd bmH$mŒma [wÈfmß_Yrb Vw¬`m ApÒVÀdmMr gmj [Q>V. Vwbm d Vw¬`m `m gd©AdVmamßZm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

573) dmMÒ[oVa`moZO:$& dmMÒ[oVa`moZOm` Z_:$&573) dmMÒ[oVa`moZO:$& dmMÒ[oVa`moZOm` Z_:$&573) dmMÒ[oVa`moZO:$& dmMÒ[oVa`moZOm` Z_:$&573) dmMÒ[oVa`moZO:$& dmMÒ[oVa`moZOm` Z_:$&573) dmMÒ[oVa`moZO:$& dmMÒ[oVa`moZOm` Z_:$&

`mZrdmQ> O›_mbm Z Ambbm Agm gd©k. `mZrdmQ> O›_mbm `U ÂhUO eara

Page 150: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 150 &&

YmaU H$aU. gß[yU© odúmMm H$Vm© AmoU oZ`ßVm Agm Vy Aearar, oZJw©U AmoUnZamH$maM Amhg. `mM H$maU AmH$ma d JwU h ApÒVÀdm¿`m T>m]i ÒVamdarb dXh]w’rJÂ` AmhV. A›` —ÓQ>Ám Vy A`moZO: Amhg mMm AW© Vwbm Hw$Urhr oZ_m©UH$b Zmhr. H$maU Vy ÒdV: H$m`©H$maUmVrV Amhg. Vwbm A`moZO: ÂhQ>Î`mZßVaVw¬`m AdVmamßMr gßJVr H$er bmdm`Mr? AdVma h earam_‹` ]’ AgÎ`mZ`moZgß^d: ZgVmV H$m? ¯m eßH$M CŒma Ag H$s Vw¬`m AdVmamßMr ÒWyb eara`moZgß^d: AgVmV. [aßVw H$di ÒWyb eara ÂhUO À`mß¿`m ApÒVÀdmMm \$maMWmS>m ^mJ hm`. AmÀ_kmZ, AmÀ_‡MrVr d À`m¤ma KS>Uma `wJ‡dV©H$ H$m`© hmAdVmamß¿`m OrdZmMm _mR>m ohÒgm hm`. À`m_wiM O›_m[mgyZ V _•À`y[`™V Vgd©Vm[ar Vw¬`mer oZJoS>V AgVmV AmoU gßHw$oMV ApÒVÀdmMm À`mßZm H$YrModMma `V Zmhr d Xh]w’rMr H$mUVrhr OmIS>, À`mß¿`m OmoUdda Òdma ZgVmV.`m —Ô>rZ VgM gd©k AgÎ`mZ Vy d Vw¬`m AdVmamßZm A`moZO: dmMÒ[oV: ÂhUVmV.dmMÒ[oVa`moZO: Aem Vwbm (AmoU Vw¬`m gd© AdVmamßZm) oZaßVa dßXZ Agm.

oÃgm_m gm_J: gm_ oZdm©Uß ^fOß o^fH≤$$&oÃgm_m gm_J: gm_ oZdm©Uß ^fOß o^fH≤$$&oÃgm_m gm_J: gm_ oZdm©Uß ^fOß o^fH≤$$&oÃgm_m gm_J: gm_ oZdm©Uß ^fOß o^fH≤$$&oÃgm_m gm_J: gm_ oZdm©Uß ^fOß o^fH≤$$&gß›`mgH•$¿N>_:em›Vm oZ>m emp›V:[am`U_≤$&&gß›`mgH•$¿N>_:em›Vm oZ>m emp›V:[am`U_≤$&&gß›`mgH•$¿N>_:em›Vm oZ>m emp›V:[am`U_≤$&&gß›`mgH•$¿N>_:em›Vm oZ>m emp›V:[am`U_≤$&&gß›`mgH•$¿N>_:em›Vm oZ>m emp›V:[am`U_≤$&&

574) oÃgm_m$& oÃgmÂZ Z_:$&574) oÃgm_m$& oÃgmÂZ Z_:$&574) oÃgm_m$& oÃgmÂZ Z_:$&574) oÃgm_m$& oÃgmÂZ Z_:$&574) oÃgm_m$& oÃgmÂZ Z_:$&

AmÀ_kmZr F$ftZr AmÀ_ÒdÍ$[mM [amdmUrZ O dU©Z H$b AmoU À`mß¿`moXÏ` MjyßZm O oXgb V AmÀ_ÒdÍ$[ ÂhUO dX, ÂhUO Vy. ÂhUyZ Vwbm oÃgm_mÂhUO gm_dXmXr oV›hr dXmZr ‡moW©bbm d oV›hr dXmÀ_H$ Ag ÂhUVmV. VwbmeVe: XßS>dV AgmV.

575) gm_J:$& gm_Jm` Z_:$&575) gm_J:$& gm_Jm` Z_:$&575) gm_J:$& gm_Jm` Z_:$&575) gm_J:$& gm_Jm` Z_:$&575) gm_J:$& gm_Jm` Z_:$&

dXmßM Jm`Z H$aUma AmÀ_kmZr F$fr ÂhUO XIrb VyM Amhg. À`mß¿`m Í$[mZ,VyM Vw¬`mH$S> [mhmM `mMm hm _mJ© OJmbm XV Ambm Amhg. dX F$ft¿`m gßHw$oMV]w’rVyZ oZ_m©U Pmb Zmhr ÂhUyZ À`mZm A[m°Èf` ÂhUVmV. dX [amdmUrVyZ Ò\w$abÂhUyZ À`mßMm Aearar H$Vm© VyM Amhg ÂhUyZhr V A[m°Èf`M R>aVmV. Vwbm gmÔ>mßJZ_Z Agm.

576) gm_$& gmÂZ Z_:$&576) gm_$& gmÂZ Z_:$&576) gm_$& gmÂZ Z_:$&576) gm_$& gmÂZ Z_:$&576) gm_$& gmÂZ Z_:$&

ew’kmZ_` Agm dXmVrb l>V_ dX gm_dX. Vw¬`m H$m`_¿`m oZH$Q>V_‹`Vwbm AIßS> bmQ>mßJU Agm.

Page 151: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 151 &&

577) oZdm©U_≤$& oZdm©Um` Z_:$&577) oZdm©U_≤$& oZdm©Um` Z_:$&577) oZdm©U_≤$& oZdm©Um` Z_:$&577) oZdm©U_≤$& oZdm©Um` Z_:$&577) oZdm©U_≤$& oZdm©Um` Z_:$&

gß[yU© odúm¿`m oZo_©Vr, pÒWVr d gßhmam¿`m oH´$`m H$arV AgVmZm AmoU AdVmaÂhUyZ earaY_© gmß miVmZm [yU©[U _w∫$mdÒW_‹ "Òd'VßÃ, "Òd'ÒW AgUmam AmoU^∫$OZmßM gßHw$oMV[U AmoU _mß⁄ JiyZ [S>Î`mZßVa qH$dm [nadoV©V PmÎ`mZßVaÀ`mbm Or CXmŒmV_ d oMaßVZ AmÀ_‡MrVrMr _w∫$mdÒWm ‡m· hmV Vr AdÒWm.Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

578) fO_≤$& fOm` Z_:$&578) fO_≤$& fOm` Z_:$&578) fO_≤$& fOm` Z_:$&578) fO_≤$& fOm` Z_:$&578) fO_≤$& fOm` Z_:$&

Aod⁄mO›` gßgmaVm[mß[mgyZ _w∫$ H$aUma, jw– B¿N>m AmoU gßH$Î[mßVyZ oZd•ŒmXUma, ÒdÍ$[mdÒWMr AOam_a ‡m·r H$Í$Z XUma, AkmZ_` Aghm` OrdZmMmgm_œ`©gß[fi kmZmdÒW_‹` H$m`m[mbQ> H$aUma gd©l> d EH$_dmo¤Vr` Am°fY VyAmhg. Ia Am°fY VyM. Vw¬`m`mJM gy˙_, Vab d Iß]ra oMŒmmdÒWm dpÒWV‡kmdÒWm `mßZm gmYH$ ‡m· hmVm. Vwbm H•$Vk ‡Um_ AgmV.

579) o^fH≤$$& o^fO Z_:$&579) o^fH≤$$& o^fO Z_:$&579) o^fH≤$$& o^fO Z_:$&579) o^fH≤$$& o^fO Z_:$&579) o^fH≤$$& o^fO Z_:$&

Xh]w’rVyZ CÀ[fi hmUmË`m gßHw$oMVV_wi AZH$ `mVZm Ï`∫$sbm ^mJmÏ`mbmJVmV. À`m ^mJmZr OO©a PmbÎ`m [amdbß]r d hV]b OZmßZm À`mß¿`m_‹`oMaßVZ AmamΩ`Xm`r pÒWÀ`ßVa KS>dyZ AmUUma gÀ`kmZm_•V XUmam d°⁄ Vy Amhg.AmOH$mb, gd©gm_m›`[U AmamΩ`mMr Or Ï`mª`m H$br OmV À`m_‹ Am‹`mpÀ_H$hm e„X AßV^y©V H$bm OmVm, h Ia. [aßVw AmÀ_kmZ hM Ia AmamΩ` Amh `mMr‡MrVr ]h˛VH$mßZm ZgV. emarnaH$ AmamΩ` hr oZo¸VM _hŒdmMr ]m] Agbr VarBVa H$mUÀ`mhr ^m°oVH$ ]m]r‡_mUM emarnaH$ AmamΩ`mbmhr AoVna∫$ _hŒd XUÂhUO ÒdV:M ÒdV:¿`m IË`m ÒdÀdmH$S> Xwb©j H$a `mgmaI ÂhUOM AÀ`moYH$_hŒdm¿`m [°byH$S> ›`yZVm X `mgmaI Amh. ¡`m‡_mU A[KmVmV hmV[m`_mS>bÎ`m ]ew’ ÈΩUmMm eQ>© \$mQ>bm Agbm Var ‡W_ oedV ZmhrV, EdT>M ZÏhVa hmVm[m`mH$S>hr ‡W_ bj XV ZmhrV, Va ‡W_ bj XVmV V Ord dmMd `mH$S>,À`mM‡_mU ÒdV:[mgyZ XwamdbÎ`m gd©Vm[ar OamOO©a _mZdmbm oZH$m[ÒdmÒœ`mgmR>r gdm©V ‡mYm›`mZ AmO YmaU d `mOZmß_‹` AmÀ_‡MrVr¿`mAmodÓH$mamMr JaO Amh. EIm⁄m IwZr-]bmÀH$mar _mUgmMr emarnaH$ Ï`mYr]ar H$a `mgmR>r C[Mma H$b OmD$ Z`V Agß _wirM ZÏh. [aßVw À`mMr emarnaH$Ï`mYr Xya H$Î`m]‘b AmT>ÁVm o_adU d À`m¿`m IwZr d•ŒmrgH$Q> Vm [wT> H$m` H$aVm`m]‘b [dm©M Z H$aU Aem ‡H$maMr pÒWVr AmÀ_kmZm¿`m gmd©oÃH$ A^mdm_wi

Page 152: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 152 &&

V`ma hmV. AerM CXmhaU oejU-H$m`Xm dJ°a AZH$ jÃm_‹`hr AmhV dg_mOm¿`m XwadÒWbm IV[mUr KmbrV AmhV. gmË`m odúmbm, _mZdr g_mOmbmAmoU ‡À`H$ Ï`∫$sbm ‡mYm›`mZ AmdÌ`H$Vm Amh Vr Vw¬`m Am°fYmßMr.AmÀ_kmZmMr. H$maU VyM kmZmMß gm_œ`©, oZÒ[•hVM d°^d, bmH$H$Î`mUH$mar_›dßVa KS>d `mMr j_Vm oZ_m©U H$aUmaß Am°fY XUmam d°⁄ Amhg. Iaß AmamΩ`XUmË`m Vw¬`m AmÀ_kmZmÍ$[r Am°fYmMr AmO Vrd´ JaO Amh. d°`o∫$H$ [mVirda_ÇmmaÇmy_YyZM gd© gßdXZmßM KwgiU hmV, _ßWZ hmV. À`mVyZ kmZm_•V ‡m· hmV.¯m ‡oH´$ Mm OZH$ d AßVr A_•V XUmamhr VyM Amhg. hm gd© _oWVmW© Y›d›Var mVw¬`m gJwU Í$[mV Ao^‡V Amh. Vwbm H•$Vk Ao^dmXZ Agm.

580) gß›`mgH•$V≤$& gß›`mgH•$V Z_:$&580) gß›`mgH•$V≤$& gß›`mgH•$V Z_:$&580) gß›`mgH•$V≤$& gß›`mgH•$V Z_:$&580) gß›`mgH•$V≤$& gß›`mgH•$V Z_:$&580) gß›`mgH•$V≤$& gß›`mgH•$V Z_:$&

gß›`ÒV. Aearar AgÎ`mZ gßHw$oMV Xh]w’rZ H$YrM ob· Z hmUmam d _mhmZOIS>bm Z OmUmam ghOÀ`mJr, ghOog’ gß›`mgr. Vwbm Hw$UmMrM ^wai [S>VZmhr. CbQ> gmË`m _mh_`r odúmbmM VwPr ^wai [S>V. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$maAgmV.

581) e_:$& e_m` Z_:$&581) e_:$& e_m` Z_:$&581) e_:$& e_m` Z_:$&581) e_:$& e_m` Z_:$&581) e_:$& e_m` Z_:$&

Vy ÒdV:¿`m ¤ß¤mVrV M°V›`_` AdÒWV ^∫$mßZm EH$Í$[ H$Í$Z À`mZmodúH$Î`mUH$mar H•$oV‡dU emßVVm XVmg. hVme, Co¤æ, `^rV, AÒdÒW, gßgmagmS>bb d gßgmamV AS>H$bb (g_mOH$maU, amOH$maU, Hw$Qw>ß]H$maU BÀ`mXt_‹`Kmb_b hmUma) BÀ`mXr gdm™Zm gÀH$m`©‡aH$, _hm‡Vm[r d AT>i emßVr ‡XmZH$aVmg. Vw¬`mMaUr _mP _ÒVH$ oZaßVa brZ amhm.

582) emßV:$& emßVm` Z_:$&582) emßV:$& emßVm` Z_:$&582) emßV:$& emßVm` Z_:$&582) emßV:$& emßVm` Z_:$&582) emßV:$& emßVm` Z_:$&

Vy gX≤^md‡aH$ gÀH$m`©‡aH$ d gÀH$m`©H$maH$ Agm oMaßVZ _hmemßVrMm gmJaAmhg. ¤ß¤mVrV Aem Vw¬`m `m ApÒVÀdmMm gdm™Zm Iam AmYma Amh. Vwbm _mPgmÔ>mßJ Z_Z Agm.

583) oZ>m$& oZ>m`° Z_:$&583) oZ>m$& oZ>m`° Z_:$&583) oZ>m$& oZ>m`° Z_:$&583) oZ>m$& oZ>m`° Z_:$&583) oZ>m$& oZ>m`° Z_:$&

AßoV_ JVr, [m`m, l’m, pÒWaVm dJ°a. odú MßMb Amh. oMŒm, _Z, ]w’r,AhßH$ma h MßMb Amh. Vy Aearar AmoU `m gdm™¿`m AVrV Amhg, pÒWa Amhg.ÂhUOM gma odú d Ï`∫$sM ApÒVÀd ‡b`H$mir Vw¬`m_‹`M odbrZ hmV AmoUÂhUyZ odú d Ï`∫$s À`mßMm AßV PmÎ`mZßVa ¡`m "Òd'Í$[r gw·[U ]rOÍ$[mZ

Page 153: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 153 &&

amhVmV V Vy Amhg. Vw¬`m `m A_a ApÒVÀdmMr ˆX`mßV`m©_r Mmhˇb bmJbr H$s—Ì`-A—Ì`, qMÀ`-AqMÀ`, kmV-AkmV Aem gd© ]m]tMm _mh d Amg∫$s ZÔ>hmV. gd©Òd Vw¬`m ÒdmYrZ H$bß OmVß. AmoU VyM Vw¬`m oZ>¿`m ÒdÍ$[mV ∫$OrdZmVAdVaVmg. Vw¬`m gVV Ò_aUmV Vwbm AIßS> Ao^dmXZ Agm.

584) emp›V:$& em›V` Z_:$&584) emp›V:$& em›V` Z_:$&584) emp›V:$& em›V` Z_:$&584) emp›V:$& em›V` Z_:$&584) emp›V:$& em›V` Z_:$&

AÒdÒWVm Zg `mMr "Òd'ÒW AdÒWm. gd© odúÏ`m[mamßMr d gmYH$m¿`mgmYZMr [naUVr "Òd'ÒWVV hmV. AmÀ_Í$[r pÒWa hm `mV hmV. oOW hr "Òd'ÒWVm`V Vm "Òd' AmoU Vr "Òd'ÒWVm Vy Amhg. `wJ‡dV©H$ emp›VÍ$[ Vwbm gX°d dßXZAgm.

585) [am`U_≤$& [am`Um` Z_:$&585) [am`U_≤$& [am`Um` Z_:$&585) [am`U_≤$& [am`Um` Z_:$&585) [am`U_≤$& [am`Um` Z_:$&585) [am`U_≤$& [am`Um` Z_:$&

OrdZmM gdmÉ ‹ , gdmÉ AdÒWm. Xh]w’rO›` Aghm` OrdZmMr AßoV_d l>V_ [naUVr Vy Amhg. gmË`m odúmMrhr AßoV_, gdmÉ d oMaßVZ AdÒWm VyAmhg. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

ew^mS≤J: emp›VX: ÚÔ>m Hw$_wX: Hw$dbe`: &ew^mS≤J: emp›VX: ÚÔ>m Hw$_wX: Hw$dbe`: &ew^mS≤J: emp›VX: ÚÔ>m Hw$_wX: Hw$dbe`: &ew^mS≤J: emp›VX: ÚÔ>m Hw$_wX: Hw$dbe`: &ew^mS≤J: emp›VX: ÚÔ>m Hw$_wX: Hw$dbe`: &JmohVm Jm[oVJm·m d•f^mjm d•fo‡`:$&&JmohVm Jm[oVJm·m d•f^mjm d•fo‡`:$&&JmohVm Jm[oVJm·m d•f^mjm d•fo‡`:$&&JmohVm Jm[oVJm·m d•f^mjm d•fo‡`:$&&JmohVm Jm[oVJm·m d•f^mjm d•fo‡`:$&&

586) ew^mS≤>J:$& ew^mS≤JZm` Z_:$&586) ew^mS≤>J:$& ew^mS≤JZm` Z_:$&586) ew^mS≤>J:$& ew^mS≤JZm` Z_:$&586) ew^mS≤>J:$& ew^mS≤JZm` Z_:$&586) ew^mS≤>J:$& ew^mS≤JZm` Z_:$&

ew^ AßJ AgUmam. Vw¬`m AßVÒW ApÒVÀdmZ odú ew^ ]Zbß Amh. À`mM‡_mUVw¬`m ApÒVÀdm¿`m gmjmÀH$mamZ ^∫$mßM ApÒVÀd ew^ ]ZV. Vw¬`m d°oúH$ dÏ`o∫$JV ApÒVÀdm¿`m qMVZmgmR>rM ∫$ Vw¬`m gJwU _yVuMr [yOm H$arV AgÎ`mZV gJwU Í$[ AÀ`ßV ew^ AgV. ew^H$maH$, ew^Xm`H$ d ew^gyMH$ AgV. gdm™MH$Î`mU H$aUma AgV. jw–ÀdmVyZ CXmŒmVH$S> AmoU Xw]i[UmVyZ gm_œ`m©H$S>ZUma AgV. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

587) emp›VX:$& emp›VXm` Z_:$&587) emp›VX:$& emp›VXm` Z_:$&587) emp›VX:$& emp›VXm` Z_:$&587) emp›VX:$& emp›VXm` Z_:$&587) emp›VX:$& emp›VXm` Z_:$&

Vw¬`m H•$[Z emÌdV AmoU gm_œ`©Xm`r emßVrMm bm^ hmVm. Vw¬`m gmjmÀH$mamZXh]w’rO›` (ÂhUO, emarnaH$, H$m°Qw > ßo]H$, ^mdoZH$, d°MmnaH$, AmoW©H$[napÒWVrZwÍ$[ H$bb qH$dm `mVrb EIm⁄m bm^mgmR>r H$bb) odMma, ‡`ÀZAmoU VÇm›` Vi_i, hihi, Xw:I, Agy`m, AgwaojVVm, Aghm`Vm,AÒdÒWVm, Í$IÍ$I, qMVm, ^rVr, dXZm, H$miOr, ]M°Zr, ZÔ> hmVmV. kmZ_ybH$

Page 154: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 154 &&

d H•$oV‡dU emßVr XUmË`m Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

588) ÚÔ>m$& ÚÔ> Z_:$&588) ÚÔ>m$& ÚÔ> Z_:$&588) ÚÔ>m$& ÚÔ> Z_:$&588) ÚÔ>m$& ÚÔ> Z_:$&588) ÚÔ>m$& ÚÔ> Z_:$&

—Ì` AmoU A—Ì` ]Xbmß¿`m AJmXa d ZßVa amhUma ÒWm`r ApÒVÀd m AWm©ZVy odú AmoU d°`o∫$H$ ApÒVÀdmMm oZ_m©Vm Amhg. ÂhUyZ Vwbm ÚÔ>m ÂhUVmV.d°`o∫$H$ OrdZmV AmÀ_kmZ_` VOÒdr AZw^yVrMr oZo_©Vr H$aUmamhr Vy Amhg.ˆX`mßV`m©_r emúV gÀ`_` ApÒVÀdÍ$[mZ ‡MrVr XUmË`m Vwbm ^md[yU© Z_ZAgm.

589) Hw$_wX:$& Hw$_wXm` Z_:$&589) Hw$_wX:$& Hw$_wXm` Z_:$&589) Hw$_wX:$& Hw$_wXm` Z_:$&589) Hw$_wX:$& Hw$_wXm` Z_:$&589) Hw$_wX:$& Hw$_wXm` Z_:$&

[wboH$V H$aUmam, H$_i, Í$[ dJ°a, gma odú Vw¬`mM ^∫$sZ aßJb Amh hAbßH$mnaH$[U gmßJVmZm Vwbm Hw$_wX: ÂhQ>b Amh. gmË`m [•œdrMr M°V›`_` d[a_[XÍ$[r Aem Vw¬`mdarb ^∫$s (oOMm H$maH$hr VyM Amhg) [•œdrbm [wboH$VH$aV d H$_iÍ$[mZ ‡JQ> hmV. h o∫$O›` Ag H$_i ÂhUO Vy Agm Ame`. VgM^∫$mß¿`m gßHw$oMV[UmMm AßV hmD$Z À`mß¿`m ˆX`H$_bmV ew’ gÀ`_` Aer VwPr^∫$s C[OV `m AWm©Zhr Vwbm Hw$_wX: ÂhQ>b Amh. Vwbm _mP eVe: Ao^dmXZAgm.

590) Hw$dbe`:$& Hw$dbe`m` Z_:$&590) Hw$dbe`:$& Hw$dbe`m` Z_:$&590) Hw$dbe`:$& Hw$dbe`m` Z_:$&590) Hw$dbe`:$& Hw$dbe`m` Z_:$&590) Hw$dbe`:$& Hw$dbe`m` Z_:$&

Hw$db ÂhUO [mUr. [•œdrbm dT>UmË`m [m `mda, efmda Pm[Umam efem`rodÓUy. mMm _oWVmW© gmË`m odúmbm AßV]m© Ï`m[UmË`m H$mimda mJoZo–ÒVVZ[h˛S>bbm B©úa Vy Amhg. Hw$dbem`: `mMm Xwgam AW© gw· Hwß$S>brZrerhro_iVmOwiVm Amh. `mJemÛmZwgma Hwß$S>obZrMr OmJ•Vr Vw¬`m gmjmÀH$mameroZJoS>V Amh. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

591) JmohV:$& JmohVm` Z_:$&591) JmohV:$& JmohVm` Z_:$&591) JmohV:$& JmohVm` Z_:$&591) JmohV:$& JmohVm` Z_:$&591) JmohV:$& JmohVm` Z_:$&

Jm ÂhUO [•œdr (Ordg•Ô>r/g•Ô>r/gd© MamMa) AmoU Jm`. gß[yU© odúmMm AmoUÏ`∫$sMm Iam ohVH$Vm© AmoU Jm`tM ohV, [mbZ-[mfU, gßdY©Z d ajU H$aUmam`m Xm›hr —ÓQ>Ám Vwbm JmohV: ÂhUVmV. ‡mMrZ H$mir Jm`tM _hŒd AZ›`gmYmaUhmV. _mZdmM AmamΩ`, dmVmdaU, [mfU, eVr `m gd©M —Ô>rZr Jm` _hŒdmMrhmVr. `m [mú©^y_rda Jm`tM ohV VM _ZwÓ`mM ohV h g_rH$aU hmV. C[`w∫$Vm dghOrdZmVrb AZ›`mgmYmaU CXmŒm Ame` bjmV AmÎ`mZ JmajUmbm dJm[yOZmbmhr \$ma _hŒd Amb. _mUgm¿`m gdm™JrU g_•’rM gd©l> oZXe©H$

Page 155: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 155 &&

ÂhUO JmYZ. À`mM ajU d gßdY©Z H$aUmam JmohV: ÂhUO _mZdmbm gd©l>g_•’r XUmam. [ydu¿`m H$mir d°MmnaH$ d d°kmoZH$ og’mßVmßMm Ï`dhmamV [mR>[wamdmH$a `mMm EH$ _mJ© ÂhUO g wo∫$H$ Ymo_©H$ arVrnadmO, gßH$V, Í$T>r, [aß[am ‡MobVH$aU. [aß[am, Í$T>r, ‡Wm, ‡KmV ¯m]‘b `mΩ` —oÔ>H$mZ ` `mgmR>r _wbmßM CXmhaU_mJ©Xe©H$ R>aV. ¡`m‡_mU bhmZ _wbmßZm XmV KmgU, AmßKmi H$aU, Ï`m`m_ H$aUdJ°a gd`r [mbH$mßZr AmÒWZ, ‡_mZ dm π$oMV YmH$mZ bmdU g`wo∫$H$ Amh,amÒV Amh, À`mßZm gß[yU© earaoH´$`memÛmM À`mgmR>r p∑bÔ> YS> g∫$sZ XU h g wo∫$H$Zmhr, VgM [aß[am d ‡WmßMhr Amh. gd©gm_m›`mß¿`m OrdZmV À`m Í$T> H$aU hMwH$sMß ZÏhVß. AmO _mà AmÂhr À`m AßY[UmZ _mS>U qH$dm [wOU A`mΩ` R>ab.À`mEdOr ¯m ‡Wmß_mJrb odYm`H$ ^mdZm, YmaUm, kmZ, AMwH$Vm `mgmR>r dmdR>dyZ AmoU OÍ$a Va _Zm¿`m Mm°H$Q>r _mSy>Z d d°kmoZH$ H$gmQ>Ám CfiV H$Í$Z À`mßMmA‰`mg H$aU AÀ`mdÌ`H$ Amh. JmajU d Jm[yOm hm À`mMmM ^mJ. A›` —Ô>rZ[mohÎ`mg JmB©M ohV [mhU qH$dm [•œdrM (g•Ô>rM) ohV [mhU ÂhUO VwPrM [yOmH$aU. H$maU AmUIr EH$m ‡H$ma [mohÎ`mg gdm™JrU H$Î`mU ÂhUO JmohV.ÂhUyZhr Vwbm JmohV: ÂhUU g`wo∫$H$ Amh. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

592) Jm[oV$& Jm[V` Z_:$&592) Jm[oV$& Jm[V` Z_:$&592) Jm[oV$& Jm[V` Z_:$&592) Jm[oV$& Jm[V` Z_:$&592) Jm[oV$& Jm[V` Z_:$&

Jm`rMm, JmYZmMm Òdm_r, [•œdrVŒdmMm Òdm_r d Jm ÂhUO kmZ|o–` ÂhUyZkmZ|o–`mßMm Òdm_r. H$Î`mUXm`r odúgßÒH•$Vr AmÀ_kmZmoYo>V, AmÀ_kmZO›`Ï`dhmamVyZ d AmÀ_kmZmo^_wI _mJ©Xe©H$ VŒdmßM OrdZm¿`m gd© jÃmV [mbZH$a `mVyZ gmH$ma hmV Amh. Jm`tM Aem gßÒH•$Vr_Yrb _hŒd H$di C[ w∫$VmdmXrqH$dm ^mJdmXr —oÔ>H$mZmVyZ ‹`mZmV KU Ae∑` Amh. BVa gd© H$gmQ>Ámß]am]aMJm`tM _yÎ`_m[Z À`mß¿`m AmÀ_kmZ gwb^ H$a `m¿`m j_V¿`m [mú©^y_rdahrH$Î`mg ahÒ`^X hmD$Z Jm`r¿`m _hŒdm_mJrb Ia d gdm©V _hŒdmM H$maUg_Oy eH$b, JmÒdm_rÀdmVrb H•$[m^md AmH$by eH$b. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

593) Jm·m$& Jm[≤à Z_:$&593) Jm·m$& Jm[≤à Z_:$&593) Jm·m$& Jm[≤à Z_:$&593) Jm·m$& Jm[≤à Z_:$&593) Jm·m$& Jm[≤à Z_:$&

Jw· AmoU ajH$. ÒdV:¿`mM _m`Z ÒdV:¿`m AmÀ_ÒdÍ$[mbm ^mg_mZVZdTy>Z À`mV JyT>[U, Jw·[U amhUmam AmoU ∫$mßZm m gÀ`mMr ‡MrVr XUmam gdm™MmAmÀ_ÒdÍ$[ ajUH$Vm© Vy Amhg. Vw¬`m gVV Ò_aUm_‹` Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

594) d•f^mj:$& d•f^mjm` Z_:$&594) d•f^mj:$& d•f^mjm` Z_:$&594) d•f^mj:$& d•f^mjm` Z_:$&594) d•f^mj:$& d•f^mjm` Z_:$&594) d•f^mj:$& d•f^mjm` Z_:$&

gÀ`Y_©—Ô>r Agbbm. H•$[miy ZÃ Agbbm. ^∫$mßMr —Ô>r gÀ`k ]ZdUmam d

Page 156: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 156 &&

VÀÒdÍ$[ PmbÎ`m ^∫$mßM gßH$Î[ [yU© H$aUmam VyM Amhg. VwPr d°oúH$›``Xeu—Ô>r ^∫$mßZm XD$Z VyM À`mßM gßH$Î[ ›`mÊ` ]ZdVmg d V og’rg ZVmg. VwbmoeagmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

595) d•fo‡`:$& d•fmo‡`m` Z_:$& d•f: o‡`m Ò` g:$&595) d•fo‡`:$& d•fmo‡`m` Z_:$& d•f: o‡`m Ò` g:$&595) d•fo‡`:$& d•fmo‡`m` Z_:$& d•f: o‡`m Ò` g:$&595) d•fo‡`:$& d•fmo‡`m` Z_:$& d•f: o‡`m Ò` g:$&595) d•fo‡`:$& d•fmo‡`m` Z_:$& d•f: o‡`m Ò` g:$&

¡`mbm Y_© AÀ`ßV o‡` Amh d Om Y_m©bm AÀ`ßV o‡` Amh Agm. odúoZ`_,Y_© gmÀ_^mdmZ, g_agVZ OmUUmam d À`mß¿`mda oZÒgr_ ‡_ H$aUmam Vy Amhgd Vw¬`m H•$[Z d Vw¬`m ^∫$s¤ma odúY_m©MaU d odúY_© [wÔ> AmoU gßVwÔ> hmVmV.ÂhUyZ Vy d•fo‡`: Amhg. Vwbm eVe: bmQ>mßJU AgmV.

AoZdVu oZd•ŒmmÀ_m gßj·m j_H•$p¿N>d:$&AoZdVu oZd•ŒmmÀ_m gßj·m j_H•$p¿N>d:$&AoZdVu oZd•ŒmmÀ_m gßj·m j_H•$p¿N>d:$&AoZdVu oZd•ŒmmÀ_m gßj·m j_H•$p¿N>d:$&AoZdVu oZd•ŒmmÀ_m gßj·m j_H•$p¿N>d:$&lrdÀgdjm: lrdmg: lr[oV: lr_Vmßda:$&&lrdÀgdjm: lrdmg: lr[oV: lr_Vmßda:$&&lrdÀgdjm: lrdmg: lr[oV: lr_Vmßda:$&&lrdÀgdjm: lrdmg: lr[oV: lr_Vmßda:$&&lrdÀgdjm: lrdmg: lr[oV: lr_Vmßda:$&&

596) AoZdVu$& AoZdoV©Z Z_:$&596) AoZdVu$& AoZdoV©Z Z_:$&596) AoZdVu$& AoZdoV©Z Z_:$&596) AoZdVu$& AoZdoV©Z Z_:$&596) AoZdVu$& AoZdoV©Z Z_:$&

H$Yrhr [am^yV Z hmUmam. gd© ¤ß¤mßMr A[nahm`© [naUVr ¡`m ¤ß¤mVrVVV hmV V¤ß¤mVrVŒd VyM AgÎ`mZ d ¤ß¤mVrVŒd hM AßoV_ H$Î`mU AgÎ`mZ Vy AqO∑`Amhg. oMaßVZ odO`r ApÒVÀdmZ odúY_m©Mm H$m`_Mm AmYma d ajH$ Vy Amhg.Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

597) oZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&597) oZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&597) oZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&597) oZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&597) oZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&

gd© _`m©oXVVVyZ, gßHw$oMVVŒdmVyZ d Aod⁄VyZ _w∫$ Agm AmÀ_m- ApÒVÀd.X°ohH$ ApÒVÀdm¿`m d VX≤ZwfßoJH$ Aod⁄¿`m gd© ÒVamßdarb gd© gßHw$oMV ‡aUmß[mgZgX°d _w∫$ Agm [a_mÀ_m Vy Amhg. d°amΩ`d°^dembr, gd©eo∫$_mZ dodúH$Î`mUH$mar Aem Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

598) gßj·m$& gßj[≤à Z_:$&598) gßj·m$& gßj[≤à Z_:$&598) gßj·m$& gßj[≤à Z_:$&598) gßj·m$& gßj[≤à Z_:$&598) gßj·m$& gßj[≤à Z_:$&

(oZ`ßÃH$ ]rOÍ$[mZ) odúmMm gßj[ H$aUmam. gmË`m odúmMm [gmam d À`mVrbAgߪ` pÒWÀ`ßVamßM pÒWÀ`ßVamVrV Aem ÒdV:¿`m ApÒVÀdm_‹` emfU H$aUmamAmoU d°`o∫$H$ [mVirda gßHw$oMV Aod⁄mO›` ‡aUm, odMma, AmMma `mßMˆX`mßV`m©_r¿`m OmoUd¿`m AVrV Aem kmZH|$–r Cfi`Z d VabVm[yU© gy˙_r^dZH$aUmam VyM Amhg. Vw¬`mMaUr AIßS> Ao^dmXZ Agm.

599) j_H•$V≤$& j_H•$V Z_:$&599) j_H•$V≤$& j_H•$V Z_:$&599) j_H•$V≤$& j_H•$V Z_:$&599) j_H•$V≤$& j_H•$V Z_:$&599) j_H•$V≤$& j_H•$V Z_:$&

oMaßVZ H$Î`mU H$aUmam. Vw¬`m EH$oZ> ^∫$sZ gß[yU© Ï`o∫$ÀdmM gd™H$f

Page 157: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 157 &&

pÒWÀ`ßVa KSy>Z `D$Z V VabV_ d H$mbmVrV ]ZV. VÀÒdÍ$[ ]ZV. Vw¬`m VOmZ dgm_œ`m©Z [na[yU© hmV. [maVßÕ`, Aghm`Vm, Xw]i[Um, Xwo¸ŒmVm ¯mß[mgyZ _w∫$hmV. gmË`m odúmMM Ag H$Î`mU H$aUmam ÂhUyZ Vy j_H•$V≤ Amhg. VwbmH•$VkVm[yd©H$ Z_ÒH$ma AgmV.

600) oed:$& oedm` Z_:$&600) oed:$& oedm` Z_:$&600) oed:$& oedm` Z_:$&600) oed:$& oedm` Z_:$&600) oed:$& oedm` Z_:$&

oed: ÂhUO [odÃ, eßH$a (_hmXd). eßH$a h gJwU Í$[ VwPM AgyZ (qH$]h˛Zm^Obr OmUmar odúmVrb gd© XdXdVmMr gd© Í$[ VwPrM AmhV, `mV Vri_mÃhreßH$m Zmhr. CÀH´$mßVr¿`m/odH$mgm¿`m ododY Q>flfl`mda AgUmË`m OZg_yhmßH$Sy>Z([wÓH$iXm gßHw$oMV bm^mgmR>rhr) [yoObr-AoM©br OmUmar ododY XdVÍ$[XIrb_ybV: VyM Amhg. (gd© Y_m©Mr AmXaÒWmZ, [yOmÒWmZgw’m _ybV: VyM Amhg)Vw¬`m Zm_Ò_aUmZ, qMVZmZ, gßH$sV©ZmZ Vy gd© OrdZ [modÕ`mZ ^aVmg dÏ`o∫$OrdZhr ew’ H$aVmg. Vw¬`mMaUr ^o∫$[yd©H$ bmQ>mßJU AgmV.

601) lrdÀgdjm:$& lrdÀgdjg Z_:$&601) lrdÀgdjm:$& lrdÀgdjg Z_:$&601) lrdÀgdjm:$& lrdÀgdjg Z_:$&601) lrdÀgdjm:$& lrdÀgdjg Z_:$&601) lrdÀgdjm:$& lrdÀgdjg Z_:$&

^•Jw _hfv¿`m bŒmm‡hamZ Pmbb lrdÀgoM›h N>mVrda Agbbm odÓUy h VwPMEH$ gJwU Í$[. ¯m gJwU Í$[mMm _oWVmW© ÂhUO, ]´˜[X Vw¬`m N>mVr_‹` Amh.]´ fu Vw¬`m AßV:H$aUmda AmÍ$T> AgVm. gd©l> ∫$mßZm Vy Vw¬`m Car H$dQ>miVmg.]´˜kmZmMr, ]´˜fv¿`m [mdbmZr [wZrV Pmbbr dmQ> Vw¬`m ˆX`mVM g_m· hmV.Vw¬`m oZaßVa Ò_aUmV Vwbm _mP gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

602) lrdmg:$& lrdmgm` Z_:$& lr dgÀ`pÒ_ofioV lrdmg:$&602) lrdmg:$& lrdmgm` Z_:$& lr dgÀ`pÒ_ofioV lrdmg:$&602) lrdmg:$& lrdmgm` Z_:$& lr dgÀ`pÒ_ofioV lrdmg:$&602) lrdmg:$& lrdmgm` Z_:$& lr dgÀ`pÒ_ofioV lrdmg:$&602) lrdmg:$& lrdmgm` Z_:$& lr dgÀ`pÒ_ofioV lrdmg:$&

oOW lr, d°oúH$ Eú`m©Mr Òdmo_Zr _hm_m`m b˙_r oZaßVa[U de hmD$Z dmgH$aV Agm. (À`mM‡_mU b˙_r¿`m ˆX`mMm Òdm_r, b˙_rˆX`mV dgUmamXIrb.) odúm¿`m ApÒVÀdmMm ^mJ Agbb _mP ApÒVÀd hr VwPrM _m`m Amhd _m¬`m ˆX`mßV`m©_rMm Òdm_r VyM Amhg. _r VwPr _m`m d Vy _mPm Òdm_r h ¯m_Ywa ^∫$sM [a_mÉ Vœ` Amh. Vwbm ‡_[yd©H$ Ao^dmXZ Agm.

603) lr[oV:$& lr[V` Z_:$&603) lr[oV:$& lr[V` Z_:$&603) lr[oV:$& lr[V` Z_:$&603) lr[oV:$& lr[V` Z_:$&603) lr[oV:$& lr[V` Z_:$&

b˙_r[Vr. gß[yU© MamMa Eú`m©Mr gm_´mkr ‡H•$Vr, _m`m, b˙_r hrkmZd°amΩ`gß[fi Aem Vw¬`m AßoH$V Amh. Vw¬`m AmYrZ Amh. Vw¬`m Òdmo_Àdm_‹`_mP _ÒVH$ Vw¬`mMaUr brZ amhm.

Page 158: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 158 &&

604) lr_Vmßda:$& lr_Vmßdmam` Z_:$&604) lr_Vmßda:$& lr_Vmßdmam` Z_:$&604) lr_Vmßda:$& lr_Vmßdmam` Z_:$&604) lr_Vmßda:$& lr_Vmßdmam` Z_:$&604) lr_Vmßda:$& lr_Vmßdmam` Z_:$&

AmÀ_kmZ_mJm©oYH$mar dXH$V, AmÀ_kmZmoYH$mar g•oÔ>oZ_m©Vm ]´˜Xd, AmoUgd© —Ì`m—_Ì` d°^dmMr g_´mkr b˙_r AmoU AmÀ_kmZ ¯m gdm™Mm Òdm_rAgÎ`mZ Vwbm lr_Vmßda: ÂhUO gdmÉ lr_ßV ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

lrX: lre: lroZdmg: lroZoY: lrod^mdZ:$&lrX: lre: lroZdmg: lroZoY: lrod^mdZ:$&lrX: lre: lroZdmg: lroZoY: lrod^mdZ:$&lrX: lre: lroZdmg: lroZoY: lrod^mdZ:$&lrX: lre: lroZdmg: lroZoY: lrod^mdZ:$&lrYa: lrH$a: l`: lr_m±ÑmH$Ã`ml`:$&&lrYa: lrH$a: l`: lr_m±ÑmH$Ã`ml`:$&&lrYa: lrH$a: l`: lr_m±ÑmH$Ã`ml`:$&&lrYa: lrH$a: l`: lr_m±ÑmH$Ã`ml`:$&&lrYa: lrH$a: l`: lr_m±ÑmH$Ã`ml`:$&&

605) lrX:$& lrXm` Z_:$&605) lrX:$& lrXm` Z_:$&605) lrX:$& lrXm` Z_:$&605) lrX:$& lrXm` Z_:$&605) lrX:$& lrXm` Z_:$&

b˙_r (Eú`©) XUmam. Vw¬`m H•$[Z, Vw¬`m ‡MrVrVyZ AßV]m©¯ gd™H$f Cfi`ZhmD$Z VwP Eú © d gm_œ © ∫$mßZm ‡m· hmV ÂhUyZ Vwbm lrX: ÂhUVmV. Vw¬`m H•$[Zb˙_r _m`m AßoH$V hmV, de hmV. Vw¬`m `m ZmdmVrb _m`darb Òdmo_ÀdmM_hmZ VŒd Ï`∫$s d g_Ô>r¿`m H$Î`mUmgmR>r AÀ`ßV _hŒdmM Amh. gmË`m odúmMrAW©Ï`dÒWm, amOH$maU, H$m`X, C⁄mJ, oejU, AmamΩ`, eVr, gßemYZ, H´$sS>m,H$bm `m gdm™Mr AmÀ_kmZoYo>V \$aaMZm H$aU, [wZ]m™YUr H$aU hm H$Î`mUXm`rodúgßÒH•$Vr¿`m ‡oH´$`Mm AÀ`ßV _hŒdmMm, AoZdm`© d AVyQ> ^mJ Amh. gß[yU©odú CXmŒmV_ [aÒ[agß]ßYmß]am]aM EohH$ g_•’rZ [na[yU© hm `mgmR>r h AmdÌ`H$Amh. Vw¬`m ^∫$mßH$Sy>Z VyM h H$Í$Z Kerb. Vwbm oeagmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

606) lre:$& lrem` Z_:$&606) lre:$& lrem` Z_:$&606) lre:$& lrem` Z_:$&606) lre:$& lrem` Z_:$&606) lre:$& lrem` Z_:$&

d°oúH$ Eú`m©¿`m Òdmo_ZrMm - b˙_rMm B©úa ÂhUyZ lre: b˙_rZmam`U ¯mVw¬`m gJwU Í$[mMm _m`Mm ‡^w hm Jw¯mW© ]mY‡X AmoU odúH$Î`mUH$mar Amh.AmÀ_kmZm¿`m —Ô>rVyZ gma odú hr VwPr _m`m Amh d VÀÒdÍ$[mVyZ ‡JQ> hmD$Z,VÀÒdÍ$[r amhˇZ VÀÒdÍ$[r odbrZ hmU hr EH$ pÒWÀ`ßVamMr ]m] Amh. `mpÒWÀ ßVamßVJ©V EH$ N>mQ>g pÒWÀ ßVa ÂhUO _mZdmMm BoVhmg. emarnaH$, _mZogH$,AmoW©H$, amOH$s` Aem Agߪ` KQ>Zm d À`m KQ>Zmß]am]aM V`ma hmUma OmoUdMÒVa h gma ¯m pÒWÀ`ßVamßVJ©V AgVmV. `m OmoUd¿`m ÒVamßM d°oeÓQ>Á Ag H$sH$Yr ]m°o’H$ Va H$Yr H$bm[yU©, H$Yr dmgZm[yU© Va H$Yr ^mdZm[yU©, H$Yr ‡km d‡oV^mgß[fi Va H$Yr odH$maJ´ÒV Aem VËhZ OmoUdmßM AmodÓH$ma _ZwÓ`_mÃmVKS>V Amb. gd© H$mir d gd© OmJr Ag AmodÓH$ma KS>b. OJm¿`m BoVhmgmV Hw$R>odkmZ Va Hw$R> H$bm, Hw$R> H´$sS>m Va Hw$R> gßJrV, H$Yr ÒWm[À` Va H$Yr JoUV, H$YrVßÃkmZ Va H$Yr OmXy, ododY jÃmV _mZdmMr OmUrd ‡JQ> Pmbr Amh. H$mhroR>H$mUr Jwbm_oJar Va H$mhr oR>H$mUr Òd°amMma, Hw$R> [∏$s OmoVÏ`dÒWm Va Hw$R>

Page 159: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 159 &&

_yoV©^ßOZ, Hw$R> ‡MßS> qhgm Va Hw$R> AmÀ`ßoVH$ Aqhgm, Aem ÒdÍ$[mV _ZwÓ`mMrOmUrd ‡JQ> Pmbr Amh. AZH$ dim Y_©g߇Xm`mß¿`m Va [wÓH$iXm h˛Hy$_ehmß¿`mÍ$[mV AZ≤ H$Yr bmH$gwIH$mar Va H$Yr a∫$bmßp¿N>V Í$[mV _mZdr AßVaßJ ‡JQ> PmbAmhV. [aßVw ¡`m VËhZ [•œdr gy ©_mb¿`m AßVJ©V gy ©_mb¿`m oZ`_mZr d gy ©_mbmgß[yU© odú-AßVamim¿`m AßVJ©V AmoU AoYH$ Ï`m[H$ oZ`_mZr oZ`ßoÃV hmVmV.À`mM‡_mU gmam _mZd BoVhmg hm _ZwÓ` OmoUdbmhr AßV]m©¯ Ï`m[UmË`m emúVd oZ`ßÃH$, Ad°`o∫$H$ gÀ`m¿`m AYrZ AgVm. ¯m Ad°`o∫$H$, AmoU _mUgmZH$pÎ[bbm gßHw$oMV hVy ZgbÎ`m [U "oZ`ßÃH$' gÀ`mbmM, ^∫$ AZw^dVmV d`mMM dU©Z AmÀ_gmjmÀH$ma `m e„XmZ hmV. ^∫$ `mbmM B©úamMr ^Q> ÂhUVmV.Va BVa H$mhrOU `mbm ey›`mdÒWm, ]´˜gmjmÀH$ma, g_mYr, oZdm©U, BÀ`mXrÂhUVmV. AmÀ_gmjmÀH$mamZ _ZwÓ` d°`o∫$H$—ÓQ>Ám gßH$Î[ey›` hmVm [U ey›`dV≤hmV Zmhr. Ad°`o∫$H$ hmVm [U ]^mZ hmV Zmhr. eya ]ZVm [U qhÛ-AmH´$_H$ hmVZmhr. ehmUm hmVm [U emfUH$Vm© hmV Zmhr. gohÓUw hmVm [U AS>mUr d ^m]S>mZmhr. AmÀ_gmjmÀH$mamZ _ZwÓ` gßHw$oMV ApÒVÀdmVrV ApÒVÀd, AZw^dVAgÎ`mZ B©úa qH$dm ]´˜ dJ°a gßH$Î[ZmZr, À`mMm AZw^d Vm Ï`∫$ H$aVm. [UÀ`m¿`m dJ˘`m AZw^dmßdÍ$Z À`mbm ^´_ Pmbm Agm oZÓH$f© H$mT>U MyH$ AgV.AmÀ_‡MrVrZ _mUyg oZÒ[•h ]ZVm [U oZame Zmhr. Vm dmgZmde hmV Zmhr [UÂhUyZ Vm OrdemÛr`—ÓQ>Ám dmgZmhrZ AgV Zmhr. Vm VabV_ ]w’r_wi H$mimMmdY KVm d [wÓH$iXm ‡oVgmXm¿`m ]m]VrV BVamßhˇZ dJim AgVm. [U Vm AOmUAgV Zmhr. AmÀ_kmZr _mUyg H$mUÀ`mhr Y_m©¿`m Mm°H$Q>rV amhrb Ag Zmhr. [UVm Y_©¤Ô>m, A›`m`r, hrZ ZgVm. Vm XemVrV AgVm [U Xe–mhr ZgVm. Vm d°oúH$AmÀ_r`VZ gma AZw^dVm AmoU À`m‡_mU dmJVm . _ZwÓ` BoVhmgmVAmÀ_gmjmÀH$mamM AZH$ ‡gßJ KS>b. AmÀ_gmjmÀH$ma ÂhUO Ad°`o∫$H$ AerÒdÍ$[mMr ‡MrVr. m ‡MrVrZ _mZdmbm gm_œ`m©Mm dm A_aÀdmMm aÒVm XmIodbm.[aßVw OmoUdmß¿`m AVrV Agbb ApÒVÀdmZw^d e„XmV _mßS>U, ^mdZ¿`m `mΩ`YmΩ`mV Jwß\$U, AmMaUm¿`m AmH$mamV ]mßYU qH$dm ]m°o’H$ wo∫$dmXm¿`m VmadÍ$ZdmhˇZ ZU ¯m ]m]r H$_rAoYH$ ‡_mUmV KS>Î`m. [naUm_r H$Yr _mUyg g_yhAmÀ_^´Ô> Xmg ]Zb Var H$Yr Ahß_›` ]Zb. H$Yr H´y$a ]Zb Va H$Yr bmMma.Y_m™Mr dJdJir Í$[, À`mßM o^fi AmMma, dXmßM ZoV ZoV ÂhUU, gßVmßM MmVwd© `©_m›` H$aU, _ZwZ d BVa Ò_•oVH$mamßZr MmVwd© `© Í$T> H$aU qH$dm [wT> AZH$mZrÒ_•oVJ´ßW OmiU, Òd¿N>Z d O]arM Y_m™Va KS>U ¯m gmË`m KQ>ZmßVyZ _mZdr

Page 160: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 160 &&

OmoUdMr odo^fi ‡JQ>Z oXgVmV. EoVhmogH$ ^m°oVH$dmXmM [waÒH$V, BVaA‰`mgH$, odMmadßV ^m°oVH$ [napÒWVrda _ZwÓ`mßM gß]ßY R>aVmV Ag qH$dm_ZwÓ`m¿`m OmoUdda gß]ßY R>aVmV Ag ‡oV[mXZ H$aVmV. ¯m Xm›hr —oÔ>H$mZmVgÀ` Amh. [aßVw m XmZhr _Vmß[°H$s H$mUVhr _V qH$dm Xm›hr _V EH$à KVbr qH$dmH$mUVrhr odMmagaUr, odMma[’Vr, qH$dm g߇Xm`mßMr _V odMmamV KVbr Var_ZwÓ`m¿`m BoVhmgmM gm⁄ßV Ò[Ô>rH$aU, H•$Vr]‘bM _mJ©Xe©Z d gm_œ © XD$ eH$VZmhrV. À`m_wi _yÎ`gß^´_ AmoU AZmMma `mV _mUyg oMa\$mS>bm OmV Amh.`mCbQ>, _mZdr BoVhmg hm AmÀ_gmjmÀH$mam¿`m ‡oH´$`Mm ^mJ AgyZ Aod⁄mO›`KS>m_mS>tM AmKmV gmgV gmar _mZdOmV Ad° o∫$H$V¿`m _hm_mJm©da, Ad° o∫$H$gÀ`m¿`m, oZ`ßÃUmImbr d AmÀ_gmjmÀH$mar od^yVt¿`m [mdbmda [mD$b R>drVdmQ>Mmb H$arV Amh, `mMr OmUrd Pmbr H$s odú d Ï`∫$sgmR>r BoVhmgm¿`moZ`ßÃH$ B©úamMr ÂhUOM AmÀ_kmZmMr ÂhUOM gÀ`mMr H$mg OmUrd[yd©H$Ya `mMm _hm_mJ© oZo¸V hmVm d gm[m hmVm. B©úam[mgyZ U d B©úamV odbrZ hmUh ApÒVÀdm¿`m d OmoUd¿`m gd© ÒVamßM, _mZdr BoVhmgmM d Ï`o∫$OrdZmMEH$_dmo¤Vr` emÌdV d°oeÓQ>Á Amh. AmoU mMrM VH©$gßJV C[[Œmr ÂhUO C⁄mMm_mZdr g_mO, (Om gßVl> kmZúa d H$mb© _m∑g© AmoU A›` l>mß¿`m —oÔ>[WmVhmVm d Amh) h H$ib H$s gd© jÃmVrb gd© Ï`dhma AmÀ_kmZmoYo>V dAmÀ_kmZmo^_wI ]ZdU h gd©l> gm_œ`©Xm`r H$Î`mUH$mar _mJ©Xe©H$ VŒd ‡m·hmV AmoU Ag H$m © gwÍ$ hmV. hr ‡oH´$`m (ZOaV abr Zmhr Var) AmOhr g_mOmVH$mhr ‡_mUmV Var Mmby Amh. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

607) lroZdmg:$& lroZdmgm` Z_:$&607) lroZdmg:$& lroZdmgm` Z_:$&607) lroZdmg:$& lroZdmgm` Z_:$&607) lroZdmg:$& lroZdmgm` Z_:$&607) lroZdmg:$& lroZdmgm` Z_:$&

¡`m¿`m ˆX`mV b˙_r Amh Agm. AßV]m©¯ gd©l> gŒmm d d°^d AgÎ`m_wib˙_rZmam`U h VwP gJwU Í$[ Amh. d°^dmMr gŒmmYre ¡`m¿`m AYrZ Amh AemVw¬`m Ò_aUmZ `mMH$ d•Œmr oZKyZ OmV. Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

608) lroZoY:$& lroZY` Z_:$&608) lroZoY:$& lroZY` Z_:$&608) lroZoY:$& lroZY` Z_:$&608) lroZoY:$& lroZY` Z_:$&608) lroZoY:$& lroZY` Z_:$&

d° dmMm gmR>m, Eú`m©Mm IoOZm qH$dm b˙_rM oZdmgÒWmZ, _yiÒWmZ. b˙_rjrag_w–mVyZ ]mha Ambr ÂhUyZ gd© d°^dmMm CJ_ Aem Vwbm g_w– ÂhUVm B©b.[U Agm g_w– ¡`mVyZ H$mimMm, AßVnajmMm d gß[yU© d°oúH$ Eú`m©Mm CJ_ hmVm.Vw¬`m Ò_aUmZ Ï`∫$sbm Aod⁄mO›` Xw]©bVVyZ _w∫$s o_iyZ g•OZerbVMmgmjmÀH$ma hmVm d gm_œ`m©Mr ‡m·r hmV. Vwbm gX°d dßXZ Agm.

Page 161: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 161 &&

609) lrod^mdZ:$& lrod^mdZm` Z_:$&609) lrod^mdZ:$& lrod^mdZm` Z_:$&609) lrod^mdZ:$& lrod^mdZm` Z_:$&609) lrod^mdZ:$& lrod^mdZm` Z_:$&609) lrod^mdZ:$& lrod^mdZm` Z_:$&

odúmVrb ‡À`H$ KQ>Zm oddojV JwUY_m©Zwgma edQ>mg ZUmam H$_©\$bÍ$[rEú`© oZ_m©U H$aUmam. Vw¬`m MaUr ‡oU[mV AgmV.

610) lrYa:$& lrYam` Z_:$&610) lrYa:$& lrYam` Z_:$&610) lrYa:$& lrYam` Z_:$&610) lrYa:$& lrYam` Z_:$&610) lrYa:$& lrYam` Z_:$&

b˙_rMm AmYma. EoVhmogH$ ^m°oVH$VmdmXr, OS> g•Ô>rVyZ [wT> _mZdr OmUrdV`ma Pmbr `m J•hrVmMm AmYma KD$Z À`mMm VH©$gßJV oZÓH$f© Agm H$mT>VmV H$s_mZdr OmUrd _mZdr gßÒH•$Vr hr ^m°oVH$ [napÒWVrM ‡oVq]] qH$dm [naUm_ Amh.VgM _mZdrÏ`dhma ÂhUO CÀ[mXZgmYZmß¿`m odH$mgmMm [na[mH$ Amh. dmÒVodH$_mZdr OmUrd qH$dm _mZdr OrdZ OS> g•Ô>rVyZ Amb Ag ÂhUU hrM EH$ J\$bVAmh. odúmM gOrd d oZOud h dJuH$aUM _wimV gOrdmß¿`m Xh]w’r_wi KS>VAgV. V [yU©gÀ` ZÏh. gOrdg•Ô>r d oZOudg•Ô>r _ybV: EH$mÀ_ AgyZ À`mVyZOrdZ dJi oZKU dm ÒdV:¿`m ÒdÍ$[mV ‡JQ> hmU `mMm AW© ""OS>VŒd h _yiH$maU AmoU OrdZ hm H$di XwÊ`_ [naUm_ Amh'' Agm H$mT>U MyH$ Amh. H$maUOS>mVyZ OrdZ AmÎ`mM Og oXgV VgM OrdZmVyZ ÂhUOM M°V›`mVyZ OS>ÀdoZ_m©U hm `mM CXmhaU ÂhUO H$mi, AßVami, D$Om© d oZOud [XmWm™Mr CÀ[Œmr.Xwga _hŒdmM Vœ` ÂhUO gd© pÒWÀ`ßVamß¿`m AVrV O AgV À`mbm MVZ qH$dmOS> ÂhUU h Ï`∫$s¿`m À`m Ad°`o∫$H$ oZ`ßÃH$ gÀ`m¿`m AZw^dmda R>aV.(_mohVr¿`m) Xh]w’rO›` kmZm¿`m AmYma V oZOud R>Í$ eH$V [U d°MmnaH$ Mm°H$Q>d d°`o∫$H$Vm gß[br Va VrM Ad°`o∫$H$ oZ`ßÃH$ "dÒVy' gd©l> MVZMm ÛmVAgÎ`mMr ‡MrVr `D$ eH$V. `m XmZ dJ˘`m AZw^dmß_wi A‰`mgH$ OS>dmXr doMX≤dmXr Aem XmZ ‡H$mamV od^mJb OmVmV. [aßVw À`m Ad°`o∫$H$, pÒWÀ`ßVamVrV,oZ`ßÃH$ ApÒVÀdmMm AZw^d goÉXmZßX_` Agy eH$Vm d À`mMr _mohVr (oZÓH$f©)OS> Agy eH$V h bjmV KD$Z [wT>rb odMma H$Î`mg _yb^yV EH$ÀdmMr ImÃr [Q>Vd odVßS>dmX Q>iyZ [wT>rb OrdZmM _mJ©Xe©Z o_iV. CÀ[mXZm¿`m gmYZmßZwgma _mZdrgß]ßYmM ÒdÍ$[ ]Xby eH$V h Ia [aßVw CÀ[mXZmMr gmYZ H$mhr Am[Î`m Am[UMV`ma hmV ZmhrV, qH$dm H$di _mZdhr, oZÏdi Òd¿N>¿`m Omamda Vr ]ZdrVZmhr, ]Zdy eH$V Zmhr. BoVhmg hm odúmÀ_H$ H$mbmVrV oZ`ßÃH$ gÀ`m¿`m qH$dmAd°`o∫$H$V¿`m gOrd, oZOud, oZ`ßÃUmßVJ©V KS>V AgVm. À`m_wi À`mAd°`o∫$H$, oZ`ßÃH$, odúmÀ_H$, gÀ`mMm gmjmÀH$ma H$Í$Z KU h OS>dmXr qH$dmoMX≤dmXr XmKmßZmhr _m›` hmU g`wo∫$H$ Amh. H$maU OS>dmX AmoU oMX≤dmXmVrb

Page 162: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 162 &&

gÀ`mMm ÒdrH$ma d _`m©oXVmßMm À`mJ hmD$Z OS>dmXmVrb d oMX≤dmXmVrb eo∫$ÒWiEH$ hmD$Z CXmŒm AmoU gß[fi odúgßÒH•$VrMm [m`m KmVbm OmU e∑` hmB©b.qH$]h˛Zm l> odúgßÒH•$Vr¿`m AmodÓH$mamMm hmM EH$_d _hm_mJ© Amh AgmH$mimMm gßH$V oXgVm. AmÀ_gmjmÀH$mamVrb odúgßÒH•$Vr oZo_©VrMr hr e∫$sVw¬`m lrYa: `m ZmdmVyZ g_OyZ `V. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

611) lrH$a:$& lrH$am` Z_:$&611) lrH$a:$& lrH$am` Z_:$&611) lrH$a:$& lrH$am` Z_:$&611) lrH$a:$& lrH$am` Z_:$&611) lrH$a:$& lrH$am` Z_:$&

d°^d XUmam qH$dm d°^d, Eú`© ¯m ¡`m¿`m ^wOm AmhV Agm. MamMa odú ¯m^wOm (C[mßJ) Agbbm. VwP ^∫$ VÀÒdÍ$[ hmVmV d gd© EohH$ ]m]tM oZ`ßV d^m∫$ ]ZVmV. C⁄mMr gßÒH•$Vr d À`m gßÒH•$Vr_Yrb amOH$maU, oejU, H´$sS>m,_mZdgß]ßY, gßemYZ, AW©Ï`dhma ¯m ]m]tMm XIrb AmÀ_m Vy (VwPr ‡oMVr)Amhg d ¯m ]m]r VwPr (Vw¬`m ‡MrVrMr) C[mßJ AmhV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZAgm.

612) l`:$& l`g Z_:$&612) l`:$& l`g Z_:$&612) l`:$& l`g Z_:$&612) l`:$& l`g Z_:$&612) l`:$& l`g Z_:$&

_mj. gmaß odú d gmaß OrdZ Vw¬`m H•$[Z Vw¬`m^mdVr ÂhUOM gÀ`m^mdVrOÏhm OmUrd[yd©H$ H|$o–V hmVß VÏhmM V _mj‡X ÂhUO IË`m AWm©Z l ÒH$a ]ZVß.Vw¬`m ^∫$s_wi H•$Vr¿`m hVybm, H•$Vrbm d oV¿`m \$imbm d°oúH$ [na_mU ‡m·hmV. Vwbm AmXa[yU© Z_Z Agm.

613) lr_mZ≤$& lr_V Z_:$&613) lr_mZ≤$& lr_V Z_:$&613) lr_mZ≤$& lr_V Z_:$&613) lr_mZ≤$& lr_V Z_:$&613) lr_mZ≤$& lr_V Z_:$&

b˙_rdmZ. lr ÂhUO b˙_r, e∫$s, ‡H•$Vr, _m`m, Eú`m©Mr OZZr.b˙_roedm` VwPr H$Î[ZmM Ae∑` Amh. b˙_rgohV Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$maAgmV.

614) bmH$Ã`ml`:$& bmH$Ã`ml`m` Z_:$&614) bmH$Ã`ml`:$& bmH$Ã`ml`m` Z_:$&614) bmH$Ã`ml`:$& bmH$Ã`ml`m` Z_:$&614) bmH$Ã`ml`:$& bmH$Ã`ml`m` Z_:$&614) bmH$Ã`ml`:$& bmH$Ã`ml`m` Z_:$&

[maß[naH$ —ÓQ>Ám ÒdJ©, _•À`y, [mVmi qH$dm gwfw·r, ÒdflZ, OmJ•Vr ¯m gdm™Mm_ybmYma VyM Amhg. VmoŒdH$—ÓQ>Ám AgU, ZgU, OmUrd, ZUrd BÀ`mXrApÒVÀdm¿`m gd© ÒVamßMm AmYma d AßoV_ oMaßVZ gmßÀdZM AT>i ÒWmZ Vy Amhg.¯mM H$maUm_wi kmZr d EH$oZ> ^∫$mßMr gdm™JrU d gmd©oÃH$ H$Î`mUmgmR>r,H$di Vw¬`mdaM o^ÒV AgV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

Òdj: ÒdßJ: eVmZ›Xm Zp›X¡`moVJ©Uúa:$&Òdj: ÒdßJ: eVmZ›Xm Zp›X¡`moVJ©Uúa:$&Òdj: ÒdßJ: eVmZ›Xm Zp›X¡`moVJ©Uúa:$&Òdj: ÒdßJ: eVmZ›Xm Zp›X¡`moVJ©Uúa:$&Òdj: ÒdßJ: eVmZ›Xm Zp›X¡`moVJ©Uúa:$&odoOVmÀ_m odY`mÀ_m gÀH$soV©pÌMfigße`:$&&odoOVmÀ_m odY`mÀ_m gÀH$soV©pÌMfigße`:$&&odoOVmÀ_m odY`mÀ_m gÀH$soV©pÌMfigße`:$&&odoOVmÀ_m odY`mÀ_m gÀH$soV©pÌMfigße`:$&&odoOVmÀ_m odY`mÀ_m gÀH$soV©pÌMfigße`:$&&

Page 163: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 163 &&

615) Òdj:$& Òdjm` Z_:$&615) Òdj:$& Òdjm` Z_:$&615) Òdj:$& Òdjm` Z_:$&615) Òdj:$& Òdjm` Z_:$&615) Òdj:$& Òdjm` Z_:$&

Aearar AmoU AmÀ_kmZr AgÎ`mZ ¡`mM ZÃ gd© [mhUma d ÂhUyZ gwßXaAmhV Agm. Vw¬`m gJwU Í$[m_‹`hr VwP S>mi gwßXa XmIod `m_mJrb _oWVmW©hmM Amh. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

616) ÒdßJ:$& ÒdßJm` Z_:$&616) ÒdßJ:$& ÒdßJm` Z_:$&616) ÒdßJ:$& ÒdßJm` Z_:$&616) ÒdßJ:$& ÒdßJm` Z_:$&616) ÒdßJ:$& ÒdßJm` Z_:$&

gwßXa AßJ Agbbm. Vy odúmÀ_H$ Amhg À`m_wi Vw¬`mBVH$ CŒm_mßJ BVaHw$UmMhr Zmhr. VwP ^∫$ odúmVrb AÀ`ßV a_Ur` Í$[ d ododY AZw^d KVmZmodúmÀ_H$ Aem VwP Ò_aU Vw¬`m H•$[_wi H$aVmV. Vw¬`m IË`m ApÒVÀdm[mgyZ^∫$mßMr OmUrd jU^ahr T>iV Zmhr. Vw¬`m oZaßVa Ò_aUmV Vw¬`mMaUr AIßS>Z_Z Agm.

617) eVmZßX:$& eVmZßXm` Z_:$&617) eVmZßX:$& eVmZßXm` Z_:$&617) eVmZßX:$& eVmZßXm` Z_:$&617) eVmZßX:$& eVmZßXm` Z_:$&617) eVmZßX:$& eVmZßXm` Z_:$&

odúm_Yrb eH$S>m ‡H$maM AmZßX h goÉXmZßX_` Aem VwPM AodÓH$ma hmV.ÂhUyZM ∫$ AmZßXm¿`m ‡gßJr VwP Ò_aU H$aVmV. OrdZmVrb gd© gwIm¿`m ‡gßJmVVwP Ò_aU amhˇ X d Vw¬`m [m`mda bmQ>mßJU amhˇ X.

618) Zp›X:$& ZßX` Z_:618) Zp›X:$& ZßX` Z_:618) Zp›X:$& ZßX` Z_:618) Zp›X:$& ZßX` Z_:618) Zp›X:$& ZßX` Z_:

[a_mZßX. Ad°`o∫$H$, emÌdV, oZ`ßÃH$ ApÒVÀdm¿`m gmjmÀH$mam_‹` oMaßVZgm_œ`m©Mr d AmZßXmMr ‡m·r hmV. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

619) ¡`moVJ©Uúa:$& ¡`moVJ©Uúam` Z_:$&619) ¡`moVJ©Uúa:$& ¡`moVJ©Uúam` Z_:$&619) ¡`moVJ©Uúa:$& ¡`moVJ©Uúam` Z_:$&619) ¡`moVJ©Uúa:$& ¡`moVJ©Uúam` Z_:$&619) ¡`moVJ©Uúa:$& ¡`moVJ©Uúam` Z_:$&

AmÀ_kmZbjr gwgßÒH•$VrMm _mJ© XmIdUmË`m d À`mgmR>r gm_œ`© XUmË`m l>od^yVtMm B©úa (AmÀ_m) Vy Amhg. Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

620) odoOVmÀ_m$& odoOVmÀ_Z Z_:$&620) odoOVmÀ_m$& odoOVmÀ_Z Z_:$&620) odoOVmÀ_m$& odoOVmÀ_Z Z_:$&620) odoOVmÀ_m$& odoOVmÀ_Z Z_:$&620) odoOVmÀ_m$& odoOVmÀ_Z Z_:$&

ÂhUO odúgßH$Î[r odú_ZmMm OVm qH$dm Òdm_r. Aod⁄m-_m`m BÀ`mXtdaododY _mJm©Zr _mV H$arV Ad° o∫$H$, emÌdV, oZ ßÃH$, goÉXmZßX_` ApÒVÀdmMmgmjmÀH$ma Vw¬`m H•$[Z KUma ∫$ VwPM AdVma AmhV. Vwbm AmXa[yU© Z_Z Agm.

621) odY`mÀ_m$& odY`mÀ_Z Z_:$&621) odY`mÀ_m$& odY`mÀ_Z Z_:$&621) odY`mÀ_m$& odY`mÀ_Z Z_:$&621) odY`mÀ_m$& odY`mÀ_Z Z_:$&621) odY`mÀ_m$& odY`mÀ_Z Z_:$&

H$mht¿`m _V AodY`mÀ_m. odY`mÀ_m ÂhUO H$di B©úar gßH$Î[mZwÍ$[ H$m`©H$aUmam (B©úa dm B©úar AdVma). AodY`mÀ_m ÂhUO H$mUÀ`mhr oZ`_mZr H$YrM

Page 164: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 164 &&

]’ ZgUmam, Hw$Um¿`mhr AßoH$V Zgbbm (B©úa). _oWVmW©, H$mUÀ`mhr gßHw$oMV‡aUZ H$m`©aV ZgUmam H$di ew’ kmZ‡aUVyZ ¡`mM H$m`© AÏ`mhV Mmby amhVAgm. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

622) gÀH$soV©:$& gÀH$sV©` Z_:$&622) gÀH$soV©:$& gÀH$sV©` Z_:$&622) gÀH$soV©:$& gÀH$sV©` Z_:$&622) gÀH$soV©:$& gÀH$sV©` Z_:$&622) gÀH$soV©:$& gÀH$sV©` Z_:$&

gÀ` hrM ¡`mMr H$sVu Amh Agm qH$dm ¡`mMr H$sVu gÀ` Amh (\$gdr,[mH$i d [naUm_ey›` Zmhr) Agm. ^∫$ ˆX`mV AdVrU© hmUmar VwPr OmUrd,AZw^yVr AmoU Vw¬`m‡_mUM Vw¬`m ∫$mßZm XIrb BVamß¿`m X`mV O ÒWmZ o_iVVrM Iar H$sVu. BVa gd© ‡og’r \$gdr d dmßPmQ>r AgV. Vw¬`m Ò_aUmVrb dgßH$sV©ZmVrb h gm_œ`©Xm`r d H$Î`mUH$mar gÀ` ∫$mßZm C_Obb AgV. À`m_wiV Vw¬`m_‹` g_ag hmD$Z Vw¬`m H$sVuMm S>ßH$m o[Q>V amhVmV. Vw¬`m Zm_mMm JOaH$aV amhVmV. Vw¬`m JwUJmZmV C^ Am`wÓ` IM© H$Í$Z OrdZ gmW©H$s bmdVmV. hrgmar VwPrM H•$[m. Vw¬`mMaUr odZ_´ ‡oU[mV AgmV.

623) oN>figße`:$& oN>figße`m` Z_:$&623) oN>figße`:$& oN>figße`m` Z_:$&623) oN>figße`:$& oN>figße`m` Z_:$&623) oN>figße`:$& oN>figße`m` Z_:$&623) oN>figße`:$& oN>figße`m` Z_:$&

gße` aohV. gße`mM _yi AoZo¸VVV AgV. hm H$s Zmhr? H$mUÀ`mhr gßX^m©V`m ‡˝mM CŒma Zgb H$s gße` Vm. VwP ApÒVÀdM, ""hm H$s Zmhr?'' m gOrdmß¿`m_`m©oXV ]w’rVyZ oZ_m©U hmUmË`m ‡˝mß¿`m AVrV AgÎ`mZ gße`mVrV Amh dodúmVrb ‡À`H$ ]m]todf`r oZ`ßÃU[yU© kmZ AgbÎ`m Vw¬`m_‹` AoZo¸VVMmbdbehr ZgVm. ^∫$mß¿`m ˆX`mV gße`aohV Agß AmÀ_kmZ CÀ[fi H$Í$Z (VwPr‡MrVr XD$Z) À`mßM ApÒVÀd AmoU À`mßMr ‡À`H$ H•$Vr Vy ew’ kmZ_` d[a_H$Î`mUH$mar ]ZdVmg. VyM À`mß¿`m dmUrVyZ VwPm A_•V_`, M°V›`_`H•$[m‡gmX gdm™[`™V [mhMdyZ ^∫$mßM d BVamßM OrdZ goÉXmZßX_` ]ZdVmg.Vw¬`mMaUr _ÒVH$ H$m`_ pÒWamdm.

CXrU© gd©VÌMjwaZre: emÌdVpÒWa:$&CXrU© gd©VÌMjwaZre: emÌdVpÒWa:$&CXrU© gd©VÌMjwaZre: emÌdVpÒWa:$&CXrU© gd©VÌMjwaZre: emÌdVpÒWa:$&CXrU© gd©VÌMjwaZre: emÌdVpÒWa:$&^ye`m ^yfUm ^yoVod©emH$: emH$ZmeZ:$&&^ye`m ^yfUm ^yoVod©emH$: emH$ZmeZ:$&&^ye`m ^yfUm ^yoVod©emH$: emH$ZmeZ:$&&^ye`m ^yfUm ^yoVod©emH$: emH$ZmeZ:$&&^ye`m ^yfUm ^yoVod©emH$: emH$ZmeZ:$&&

624) CXrU©:$& CXrUm©` Z_:$&624) CXrU©:$& CXrUm©` Z_:$&624) CXrU©:$& CXrUm©` Z_:$&624) CXrU©:$& CXrUm©` Z_:$&624) CXrU©:$& CXrUm©` Z_:$&

ApÒVÀdm¿`m AmoU AZw^dm¿`m gd© ÒVamß¿`m AVrV Agbbm. Vy H$mbmVrVAmhg. VgM Ï`∫$sZ, Ï`∫$s ÂhUyZ K `m¿`m AZw dmVrV Amhg. ¡`m jUr Ï`∫$sVwPm AZw^d KV À`m jUm[mgyZ Ï`∫$s, Ï`∫$s ÂhUyZ _aV OmV. hm _•À`y ÂhUOMA_a d odúmÀ_H$ OrdZ hm`. Vw¬`m AmR>dUrV Aem VËhZ _•À`y [mdV _mP

Page 165: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 165 &&

gd©Òd Vw¬`mMaUr A[©U hmD$ X.

625) gd©V¸jw:$& gd©V¸jwf Z_:$&625) gd©V¸jw:$& gd©V¸jwf Z_:$&625) gd©V¸jw:$& gd©V¸jwf Z_:$&625) gd©V¸jw:$& gd©V¸jwf Z_:$&625) gd©V¸jw:$& gd©V¸jwf Z_:$&

MamMamßV`m©_r AgÎ`mZ VwPr Aearar —Ô>r gd© Ï`m[yZ AgV, gd©Ã AgV hmAW©. Ï`∫$s¿`m gßX^m©V Ï`∫$sM —H≤$kmZ h VwP H$m`© Amh. Vw¬`m ApÒVÀdmoedm`—H≤$kmZ Agß^d Amh. `mMm _oWVmW© gdm©V`m©_r AgUmam Iam kmVm Vy Amhg.H$maU Vy OS> d M°V›` oZOud d gOrd `mß¿`m AVrV Amhg. ÂhUyZM Ï`∫$s_YrbAZw^d KUmam Iam "Òd' Vy Amhg Ag ÂhUVmV. m gßX^m©V EH$ ‡oVdmX Agm H$sVw¬`m ApÒVÀdmoedm` S>mi [mhˇ eH$V ZmhrV h Oa Ia Va O [mhˇ eH$V ZmhrV(CXm. _|XyVrb a∫$Úmdm_wi, À`mß¿`mV Vy AgV Zmhrg H$m? `mM CŒma Ag H$sH$UmH$UmßVJ©V, gOrdmßVJ©V d km›`mßVJ©V AgUmam Vy kmÀ`mMr Or ^yo_H$m]OmdVmg À`mMm EH$ bhmZgm [°by S>m˘`mZr [mhU hm Amh. À`m_wi hm [°byZgbm Var Vy Zmhrg Ag hmV Zmhr. H$maU À`m H$m`m©da VwP ApÒVÀd d kmV[UAdbß]yZ Zmhr. CbQ> V H$m`© Vw¬`m ApÒVÀdm_wi KSy>Z V. ‡À`H$ H$UmH$Umß[mgyZV km›`m[`™V À`mß¿`m AßV:¸jyZr (O VwPM AmhV) VyM gd© H$mhr (O VwPM Amh)[mhVmg. VwP h ÒdÍ$[ VH$m©VrV AgÎ`mZ AÀ`ßV VH©$XwÔ> AmoU AdmÒVd mgUmaAmh. AWm©V VwP H$m`© gßHw$oMV _|Xy¿`m Mm°H$Q>rV Z ]gU d "Ag `m¿`m' T>m]iAdÒWV "ZgU' `m_wi VwPr ‡MrVr KVbÎ`mßZm H$mhrM \$aH$ [S>V Zmhr. Vw¬`mH•$[Z À`mßMr Vw¬`modf`rMr ImÃr ^∏$_ hmV OmV. Vwbm Z_´ Z_Z Agm.

626) AZre:$& AZrem` Z_:$&626) AZre:$& AZrem` Z_:$&626) AZre:$& AZrem` Z_:$&626) AZre:$& AZrem` Z_:$&626) AZre:$& AZrem` Z_:$&

Vy emÌdV, Ad°`o∫$H$, oZ`ßÃH$, gOrd-oZOudmVrV, pÒWÀ`ßVamVrV,goÉXmZßX_` ApÒVÀd AgÎ`mZ Hw$Urhr VwPm Òdm_r Zmhr. Vy gdm™Mm gd©H$mbrZÒdm_r Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

627) emÌdV: pÒWa:$& emÌdV: pÒWam` Z_:$&627) emÌdV: pÒWa:$& emÌdV: pÒWam` Z_:$&627) emÌdV: pÒWa:$& emÌdV: pÒWam` Z_:$&627) emÌdV: pÒWa:$& emÌdV: pÒWam` Z_:$&627) emÌdV: pÒWa:$& emÌdV: pÒWam` Z_:$&

oMaßVZ, AMb, H$Yrhr Z ]XbUmam. gd© KQ>ZmßMm H$Vm©, YmaUH$Vm© d KQ>ZmßZmgm_mdUmam Vy Amhg. Vy pÒWÀ`ßVamVrV Amhg. AZmoX AZßV (O›_-_•À`y, CÀ[Œmr-odb`aohV), pÒWa Amhg. Vw¬`m AmR>dUrV gß[yU© oMŒmmMm d d°`o∫$H$VMm odb`Ïhmdm hrM Vw¬`m ∫$mßMr EH$_d B¿N>m AgV. Vw¬`mMaUr oeagmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

628) ^ye`:$& ^ye`m` Z_:$& ^y: eV ApÒ_Z≤ BoV ^ye`:$&628) ^ye`:$& ^ye`m` Z_:$& ^y: eV ApÒ_Z≤ BoV ^ye`:$&628) ^ye`:$& ^ye`m` Z_:$& ^y: eV ApÒ_Z≤ BoV ^ye`:$&628) ^ye`:$& ^ye`m` Z_:$& ^y: eV ApÒ_Z≤ BoV ^ye`:$&628) ^ye`:$& ^ye`m` Z_:$& ^y: eV ApÒ_Z≤ BoV ^ye`:$&

MamMa odú, Agߪ` KS>m_mS>t¿`m JXuV, ¡`m gd©l> ÒWmZr gß[yU© odlmßVr

Page 166: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 166 &&

AZw^dy eH$V, Ag ÒWmZ Vy Amhg. Vw¬`m, `mJoZ–mdÒWVrb oMaemßV,ApÒVÀdmVrV ApÒVÀdmda, KQ>ZmßZr ^abb odú AmYmabb Amh, [h˛S>b Amh.À`m_wi H$Î[mßVr odú ¡`m_‹` odlm›Vr KV Vm VyM Amhg. Ï`∫$s¿`m gßX^m©Vhr h_hŒdmM Amh. O O Amh V V Oa pÒWÀ`ßVamVrV Aem Vw¬`m AmYmamM Amh dZgÎ`mZßVahr Vw¬`mV amhUma Amh Va VmM oZ`_ Ï`∫$sbmhr bmJy [S>Vm. Ï`∫$shr,Kmb_brZ ^abÎ`m OrdZmV Vw¬`m AmYmamZ Amh d _•À`yZßVa Vw¬`mV amhUmaAmh. Vw¬`m H•$[Z ^∫$mßZm `m gÀ`mMr d À`mß¿`m _•À`yZßVa¿`m ApÒVÀdmMr OmU`V d V pÒWa]w’rZ oOdßV[Ur d _•À`yZßVa Vw¬`mV odgdVmV. Vwbm eVe: H•$Vk‡Um_ AgmV.

629) yfU:$& yfUm` Z_:$&629) yfU:$& yfUm` Z_:$&629) yfU:$& yfUm` Z_:$&629) yfU:$& yfUm` Z_:$&629) yfU:$& yfUm` Z_:$&

gwemo^V H$aUmam. Vw¬`m_wi odúmbm em^m Amh. hr em^m OmU `mMr —Ô>rhrVw¬`m_wi Amh. odúmVrb em Mm d em m AZw d `mMm _ybmYma oZ ßVm Vy Amhg.ÂhUyZM d° o∫$H$ d d°oúH$ [mVirdarb gm¢X`m©Zw dmVrb AmÎhmXXm`H$Vm a_Ur`Vmd AmZßX (em^m) Vw¬`m_wiM Amh. Vw¬`m a_Ur` AmR>dUrV Vwbm gVV dßXZAgm.

630) ^yoV:$& ^yV` Z_:$&630) ^yoV:$& ^yV` Z_:$&630) ^yoV:$& ^yV` Z_:$&630) ^yoV:$& ^yV` Z_:$&630) ^yoV:$& ^yV` Z_:$&

gŒmm_` ApÒVÀd. pÒWÀ`ßVamVrV, emÌdV, oZ`ßÃH$, ^m°oVH$, gOrd-oZOudmVrV, OS>-M°V›`mVrV, OmUrd-ZUrdmVrV, ApÒVÀdmVrV ApÒVÀd ÂhUyZ^yoV: Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

631) odemH$:$& odemH$m` Z_:$&631) odemH$:$& odemH$m` Z_:$&631) odemH$:$& odemH$m` Z_:$&631) odemH$:$& odemH$m` Z_:$&631) odemH$:$& odemH$m` Z_:$&

Vy d VÀÒdÍ$[ Pmbb ∫$ gVV AmÀ_mZßXÍ$[ d AmÀ_mZßX_` AgÎ`mZ À`mß¿`m`m gm_œ`©dmZ d M°V›`_` ApÒVÀdmß[`™V AkmZ_ybH$ gßHw$oMV[Um, [amYrZVm,Xw:I d emH$ [mMV ZmhrV ÂhUyZ Vwbm odemH$: ÂhUVmV. Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

632) emH$ZmeZ:$& emH$ZmeZm` Z_:$&632) emH$ZmeZ:$& emH$ZmeZm` Z_:$&632) emH$ZmeZ:$& emH$ZmeZm` Z_:$&632) emH$ZmeZ:$& emH$ZmeZm` Z_:$&632) emH$ZmeZ:$& emH$ZmeZm` Z_:$&

Xw:I ZÔ> H$aUmam. ∫$mßZm Vw¬`m Zm_Ò_aUmMr JmS>r bmdUmam d À`mßM gßHw$oMVApÒVÀd, gßHw$oMV odMma, gßHw$oMV AhßH$ma, gßHw$oMV Amem-AmH$mßjm AmoUÀ`mß¿`m [mR>m[mR> `Uma A^mdmM Xw:I AÀ`ßV ‡^mdr[U g_yi ZÔ> H$aUmam VyAmhg. Vw¬`m ‡MrVrZ VhmZM VhmZ[U, AmeM Amem[U gm\$ ZÔ> H$aUmam AgmVy Amhg. qH$]h˛Zm VhmZMr VhmZ, AmeMr Amem, ^wH$Mr ^yH$, odMmamßMm odMma,

Page 167: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 167 &&

^mdZMr ^mdZm, gßdXZMr gßdXZm Aem VabV_ AmodÓH$mamZ Vy ^∫$mßMr OmUrdAÀ`ßV gy˙_ AmoU AÀ`ßV dJdmZ ]ZdVmg. À`m_wi gd© VËh¿`m gßHw$oMV^md^mdZmß¿`m _mJyZ hmUmË`m \$a\$Q>rVyZ ^∫$ [yU©[U _w∫$ hmVm. OrdZ Xw:I_w∫$H$aUmË`m Vwbm godZ` dßXZ Agm.

AoM©Ó_mZoM©V: Hw$Â^m odew’mÀ_m odemYZ:$&AoM©Ó_mZoM©V: Hw$Â^m odew’mÀ_m odemYZ:$&AoM©Ó_mZoM©V: Hw$Â^m odew’mÀ_m odemYZ:$&AoM©Ó_mZoM©V: Hw$Â^m odew’mÀ_m odemYZ:$&AoM©Ó_mZoM©V: Hw$Â^m odew’mÀ_m odemYZ:$&AoZÈ’m‡oVaW: ‡⁄wÂZm@o_VodH´$_:$&&AoZÈ’m‡oVaW: ‡⁄wÂZm@o_VodH´$_:$&&AoZÈ’m‡oVaW: ‡⁄wÂZm@o_VodH´$_:$&&AoZÈ’m‡oVaW: ‡⁄wÂZm@o_VodH´$_:$&&AoZÈ’m‡oVaW: ‡⁄wÂZm@o_VodH´$_:$&&

633) AoM©Ó_mZ≤$& AoM©Ó_V Z_:$&633) AoM©Ó_mZ≤$& AoM©Ó_V Z_:$&633) AoM©Ó_mZ≤$& AoM©Ó_V Z_:$&633) AoM©Ó_mZ≤$& AoM©Ó_V Z_:$&633) AoM©Ó_mZ≤$& AoM©Ó_V Z_:$&

VOm_`. odúmVrb gd© VOm_`VMm Vy _yiÛmV _ybmYma Amhg. VOmM VO[UVw¬`mVM Amh. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

634) AoM©V:$& AoM©Vm` Z_:634) AoM©V:$& AoM©Vm` Z_:634) AoM©V:$& AoM©Vm` Z_:634) AoM©V:$& AoM©Vm` Z_:634) AoM©V:$& AoM©Vm` Z_:

¡`mMr [yOm hmV Agm. _mZdr BoVhmgm_‹` dimdir ÒdV:Mr ‡MrVr XD$Z^∫$mßH$Sy>Z ÒVwVr, [yOm, ‡_, ^∫$s ‡m· H$aVmg. À`mß¿`m AßV`m©_r, À`mß¿`mOmoUd¿`m Jm‰`m_‹`, À`mßMmM "Òd' ÂhUyZ Vy À`mßZm gße`mVrV ‡MrVr (AÀ`ßVAßV:H$aU[yU© oZH$Q>Mm AZw^d) XVmg. À`m_wi À`mßM gd©Òd V Vw¬`mMaUr A[©UH$aVmV. odúH$Î`mUmMr ZmßXr Aer VwPr [yOm; jw–Àd, bmMmar, \$gd[Um ZmhrgmH$aV. Y_© H$mUVmhr Agbm Var oZÒdmW© d oZÓH$m_ ∫$mßH$Sy>Z hmUmar H$Î`mUH$mar[yOm-AMm© ‡m· H$aUmam Vy mdZ¿`m CÉ ÒVamdarb odúmMr EH$mÀ_Vm AZw dmbmAmUyZ XVmg. VgM _mjm¿`m odamYmV Uma gd© H$mhr (Y_©, odMma, ‡Wm BÀ`mXtM]m¯mßJ) Jm°U hmUma Amh, `mMr Ò[Ô> Ωdmhr ˆX`mH$memVrb Vw¬`m dmUrZ XVmg.Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

635) Hwß$^:$& Hw ß$^m` Z_:$&635) Hwß$^:$& Hw ß$^m` Z_:$&635) Hwß$^:$& Hw ß$^m` Z_:$&635) Hwß$^:$& Hw ß$^m` Z_:$&635) Hwß$^:$& Hw ß$^m` Z_:$&

Hw$Â^: ÂhUO H$be, KmJa. gma odú, gmaß OrdZ, gmaß VO, H$mi, OmoUdmgd© H$mhr ¡`m¿`mV gm_mdbß Amh Agm Hwß$^ Vy Amhg. Vwbm odZ_´ bmQ>mßJU Agm.

636) odew’mÀ_m$& odew’mÀ_Z Z_:$&636) odew’mÀ_m$& odew’mÀ_Z Z_:$&636) odew’mÀ_m$& odew’mÀ_Z Z_:$&636) odew’mÀ_m$& odew’mÀ_Z Z_:$&636) odew’mÀ_m$& odew’mÀ_Z Z_:$&

ÂhUO AÀ ßV ew’ AmÀ_m. Vy OS>-M°V›`mVrV, gOrd-oZOudmVrV AÀ`ßV ew’OmoUd¿`mhr AVrV Agm ew’V_ AmÀ_m Amhg. Aod⁄m-_m [mgyZ [yU©V: Aob·Amhg. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

Page 168: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 168 &&

637) odemYZ:$& odemYZm` Z_:$&637) odemYZ:$& odemYZm` Z_:$&637) odemYZ:$& odemYZm` Z_:$&637) odemYZ:$& odemYZm` Z_:$&637) odemYZ:$& odemYZm` Z_:$&

gd©Ï`m[r, gd©gßMmar AmoU JwUmVrV AgÎ`mZ Vy _`m©oXVVMm d VÇm›`hbmIrMm Zme H$aVmg. OrdZ ew’ kmZmZ ^aVmg. AkmZ d VÇm›` odH$mamßMm[JS>m Zmhrgm hmU hrM Iar ew’r, Or Vy ^∫$mbm ‡m· H$Í$Z XVmg. kmZ_` ew’AßV:‡H$memV OJUma bmH$ d°oúH$ OrdZ ew’ H$aVmV. hrM Iar wJ‡dV©H$ H´$mßVr,Or Vw¬`m H•$[Z H$_r-AoYH$ ‡_mUmV AßemAßemZ ododY Í$[mV ododY H$mirAmnU ododY oR>H$mUr KSy>Z `V. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

638) AoZÍ$’:$& AoZÍ$’m` Z_:$&638) AoZÍ$’:$& AoZÍ$’m` Z_:$&638) AoZÍ$’:$& AoZÍ$’m` Z_:$&638) AoZÍ$’:$& AoZÍ$’m` Z_:$&638) AoZÍ$’:$& AoZÍ$’m` Z_:$&

¡`mbm Hw$Urhr amIy eH$V Zmhr, [am^yV H$Í$ eH$V Zmhr Agm. Vy _hmeo∫$_mZAmoU odúoZ`_mßMm oZ`ßVm AgÎ`mZ Vwbm amIUmam Hw$Urhr Zmhr. XwgË`m AWm©ZodúaMZ¿`m AßV^y©V Ag Mma Ï`yh ÂhUO dmgwXd, gßH$f©U, ‡⁄wÂZ d AoZÈ’ VyMAmhg. H$maU Vy odúmÀ_H$ Amhg. (h Ï`yh ÂhUO odoeÔ> AßVami-H$mimVrbH$mhr aMZm/KQ>Zm/_mßS> `m Agy eH$Vrb.) Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

639) A‡oVaW:$& A‡oVaWm` Z_:$&639) A‡oVaW:$& A‡oVaWm` Z_:$&639) A‡oVaW:$& A‡oVaWm` Z_:$&639) A‡oVaW:$& A‡oVaWm` Z_:$&639) A‡oVaW:$& A‡oVaWm` Z_:$&

‡oVÒ[Yu, ‡oV¤ß¤r, eÃy, odamYH$ Zgbbm. [na_mUmVrV, gd©g_mdeH$,gdm™V]m©¯ d H$mimßV]m©¯hr AgÎ`mZ Vwbm odamYH$ Zmhr. Vy gd© ¤ß¤mß¿`m AVrVAmhg. VwP ^∫$hr bm^-VmQ>m, gwI-Xw:I, Amem-oZamem, eÃw-o_Ã, H$mim-Jmam, _mbH$-ZmH$a, amOm-Jwbm_, _mZ-A[_mZ, Aem gd© ¤ß¤mß¿`m AVrV dÂhUyZ oZd£a AgVmV. Vwbm eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

640) ‡⁄wÂZ:$& ‡⁄wÂZm` Z_:$&640) ‡⁄wÂZ:$& ‡⁄wÂZm` Z_:$&640) ‡⁄wÂZ:$& ‡⁄wÂZm` Z_:$&640) ‡⁄wÂZ:$& ‡⁄wÂZm` Z_:$&640) ‡⁄wÂZ:$& ‡⁄wÂZm` Z_:$&

lr_ßV. VgM, odúaMZ¿`m Ï`yhmVrb oVgam Ï`yh. odúaMZmÀ_H$ AmoU Eú`©gmofiY AgUmam ÂhUyZ Vwbm ‡⁄wÂZ: ÂhUVmV. Vwbm odZ_´ dßXZ Agm.

641) Ao_VodH´$_:$& Ao_VodH´$_m` Z_:$&641) Ao_VodH´$_:$& Ao_VodH´$_m` Z_:$&641) Ao_VodH´$_:$& Ao_VodH´$_m` Z_:$&641) Ao_VodH´$_:$& Ao_VodH´$_m` Z_:$&641) Ao_VodH´$_:$& Ao_VodH´$_m` Z_:$&

Agߪ` [amH´$_ H$aUmam, Agߪ` [mdb Q>mH$Umam, odúmVrb Agߪ` ‡oH´$`mÂhUO ¡`m¿`m [mD$bIwUm AmhV Agm. VgM Agߪ` ApÒVÀdmßM d OmoUdmßMÒVa [ma H$aUmam AmoU ^∫$mßH$adr h gd© ÒVa [ma H$adyZ KD$Z À`mßZm ÒdÒdÍ$[rpÒWa H$aUmam. A›` —ÓQ>Ám [amkmZm_‹` d [amdmUrdmQ> H´$_U, gßH´$_U H$aUmamd KS>dUmam ÂhUyZhr Vy Ao_VodH´$_: Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

Page 169: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 169 &&

H$mbZo_oZhm dra: em°na: eyaOZúa:$&H$mbZo_oZhm dra: em°na: eyaOZúa:$&H$mbZo_oZhm dra: em°na: eyaOZúa:$&H$mbZo_oZhm dra: em°na: eyaOZúa:$&H$mbZo_oZhm dra: em°na: eyaOZúa:$&oÃbmH$mÀ_m oÃbmH$e: H$ed: H$oehmhna:$&&oÃbmH$mÀ_m oÃbmH$e: H$ed: H$oehmhna:$&&oÃbmH$mÀ_m oÃbmH$e: H$ed: H$oehmhna:$&&oÃbmH$mÀ_m oÃbmH$e: H$ed: H$oehmhna:$&&oÃbmH$mÀ_m oÃbmH$e: H$ed: H$oehmhna:$&&

642) H$mbZo_oZhm$& H$mbZo_oZøZ Z_:$&642) H$mbZo_oZhm$& H$mbZo_oZøZ Z_:$&642) H$mbZo_oZhm$& H$mbZo_oZøZ Z_:$&642) H$mbZo_oZhm$& H$mbZo_oZøZ Z_:$&642) H$mbZo_oZhm$& H$mbZo_oZøZ Z_:$&

H$mbZo_ X°À`mbm _maUmam h gJwU Í$[. A›` —ÓQ>Ám H$mbmVrV ApÒVÀdmZodúmVrb gd© H$mhr H$Î[mßVm¿`m dir H$mimgH$Q> ÒdV:_‹` emfyZ KUmam. A›`AWm©Z H$mi hr _`m©oXV ApÒVÀd d VÇm›` ]w’rVyZ oZ_m©U Pmbbr gßH$Î[ZmAmh. ¡`m jUr Ad°`o∫$Vm ‡MrVrg `V À`m jUr ^∫$mßdarb H$mimMm ‡^md dH$mimMm [JS>m ZÔ> hmVm. ÂhUyZ Vw¬`m‡_mUM Vw¬`m ∫$mßgmR>rhr H$mimM ApÒVÀdamhV Zmhr. V H$di goÉXmZßX_` hmD$ZM amhVmV. ÂhUyZhr Vwbm H$mbZo_oZhmÂhUVmV. Vwbm H$mQ>r H$mQ>r XßS>dV AgmV.

643) dra:$& dram` Z_:$&643) dra:$& dram` Z_:$&643) dra:$& dram` Z_:$&643) dra:$& dram` Z_:$&643) dra:$& dram` Z_:$&

gd© VËh¿`m gßHw$oMV Xh]w’rO›` AkmZmMm Aearar, OS>-M°V›`mVrVkmZ_`VZ \$S>em [mS>Umam gd©eo∫$_mZ kmZr B©úa VyM Amhg. Vw¬`m ‡MrVrZ^∫$mßZmhr Vy h JwUmVrV gm_œ © ‡XmZ H$aVmg. Vwbm _mP H•$VkVm[yd©H$ md[yU© dßXZAgm.

644) em°na:$& em°a` Z_:$&644) em°na:$& em°a` Z_:$&644) em°na:$& em°a` Z_:$&644) em°na:$& em°a` Z_:$&644) em°na:$& em°a` Z_:$&

eya `m `mXd Hw$imV O›_ KVbbm H•$ÓU AmoU Xwgam AW© AqO∑` j_VmAgbbm. lrH•$ÓU ¯m Vw¬`m gJwU Í$[mVyZ Vw¬`m AqO∑` j_VMr OmUrd Ïhmdrh AZwÒ`yV AgV. Vw¬`m Ò_aUmV Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

645) eyaOZúa:$& eyaOZúam` Z_:$&645) eyaOZúa:$& eyaOZúam` Z_:$&645) eyaOZúa:$& eyaOZúam` Z_:$&645) eyaOZúa:$& eyaOZúam` Z_:$&645) eyaOZúa:$& eyaOZúam` Z_:$&

eyamßMr eyaVm d eyaVMrhr eyaVm qH$dm eyaVMm CJ_ d H$Vm© Vy Amhg. eyamß¿`mAßV]m©¯ amhˇZ em°`© ‡JQ> H$aUmam ÂhUyZ eyaOZúa: ÂhUO eyamßMm B©úa Vy Amhg.Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

646) oÃbmH$mÀ_m$& oÃbmH$mÀ_Z Z_:$&646) oÃbmH$mÀ_m$& oÃbmH$mÀ_Z Z_:$&646) oÃbmH$mÀ_m$& oÃbmH$mÀ_Z Z_:$&646) oÃbmH$mÀ_m$& oÃbmH$mÀ_Z Z_:$&646) oÃbmH$mÀ_m$& oÃbmH$mÀ_Z Z_:$&

oV›hr bmH$mßMm AmÀ_m. `mMm _oWVmW© Vy ApÒVÀd d OmoUd¿`m gd© ÒVamßZmAßV]m©¯ Ï`m[Umam À`mßM Ia ÒdÍ$[ d oZ`ßVm Amhg. Vwbm _mP odZ_´ Ao^dmXZAgm.

Page 170: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 170 &&

647) oÃbmH$e:$& oÃbmH$em` Z_:$&647) oÃbmH$e:$& oÃbmH$em` Z_:$&647) oÃbmH$e:$& oÃbmH$em` Z_:$&647) oÃbmH$e:$& oÃbmH$em` Z_:$&647) oÃbmH$e:$& oÃbmH$em` Z_:$&

oV›hr bmH$mßMm ÂhUO gwfw·r, OmJ•Vr d ÒdflZ ¯m oV›hr [mV˘`mßMm B©úa,oZ`ßVm, kmVm. gd© [napÒWVrV d OmoUd¿`m gd© AdÒWmß_‹` ApÒVÀdmM oZ`ßÃUH$aUmam. Vw¬`mM H•$[Z ^∫$mßZm h kmZ hmV d _Zm¿`m gd© AdÒWmß_‹` VwPrMAmZßXXm`r oZH$Q>Vm bm^yZ `m gÀ`mMm ‡À`j AZw^dhr `Vm. Vwbm _Z:[yd©H$ Z_ZAgm.

648) H$ed:$& H$edm` Z_:$&648) H$ed:$& H$edm` Z_:$&648) H$ed:$& H$edm` Z_:$&648) H$ed:$& H$edm` Z_:$&648) H$ed:$& H$edm` Z_:$&

ÂhUO bmß]gS>H$ gwßXa H$g AgUmam H•$ÓU. ¯m gJwU Í$[mMm _oWVmW© gmË`modúmbm D$Om© XUmam, M°V›` XUmam, kmZoH$aU d gm_œ`m©M A_•VoH$aU XUmamAgm hmVm. VgM H$ ÂhUO ]´˜Xd d Ìd ÂhUO oed h Xm›hr Vw¬`mVyZ CÀ[fi PmbÂhUOM CÀ[Œmr, pÒWVr d odb` Vw¬`mM AmkZ hmVmV. Vw¬`m_wiM hmVmV ÂhUyZhrVwbm H$ed ÂhUVmV. Vwbm oÃdma dßXZ Agm.

649) H$oehm$& H$oeøZ Z_:$&649) H$oehm$& H$oeøZ Z_:$&649) H$oehm$& H$oeøZ Z_:$&649) H$oehm$& H$oeøZ Z_:$&649) H$oehm$& H$oeøZ Z_:$&

H$oe Zmdm¿`m X°À`mMm dY H$aUmam. ¯m gJwU Í$[mVyZ A‹`mÀ_ AmoUB©úagmYZm `mßM WQ> g_mO OrdZ _yÎ`[’Vrer Agbb ZmV d XwÔ>ÀdmdarbgwÔ>ÀdmMr _mV Ò[Ô> hmVmV AmoU g_mOOrdZ d Ï`o∫$OrdZm_‹` R>mg _mJ©Xe©Zo_iV. Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

650) hna:$& ha` Z_:$&650) hna:$& ha` Z_:$&650) hna:$& ha` Z_:$&650) hna:$& ha` Z_:$&650) hna:$& ha` Z_:$&

ÂhUO haU H$aUmam. Vy ^∫$mßM AkmZ, AkmZmg H$maU Aer Xh]w’r, À`mßMmAhßH$ma, À`mßM _Z, À`mßM Xw:I, À`mßM gß[yU© gßHw$oMV ApÒVÀdM haU H$aVmg.ÂhUyZ Vwbm hna: ÂhUVmV. À`mß¿`m AßV]m©¯ amhˇZ Vy À`mßMr OmUrd ÒdV:_‹`emfyZ À`mßZm À`mß¿`m Ad°`o∫$H$ "Òd'Mr À`mßZm ‡MrVr XVmg. Vwbm _mP gmÔ>mßJZ_Z Agm.

H$m_Xd: H$m_[mb: H$m_r H$m›V: H•$VmJ_:$&H$m_Xd: H$m_[mb: H$m_r H$m›V: H•$VmJ_:$&H$m_Xd: H$m_[mb: H$m_r H$m›V: H•$VmJ_:$&H$m_Xd: H$m_[mb: H$m_r H$m›V: H•$VmJ_:$&H$m_Xd: H$m_[mb: H$m_r H$m›V: H•$VmJ_:$&AoZXÌ`d[wod©ÓUwduam@Z›Vm YZßO`:$&&AoZXÌ`d[wod©ÓUwduam@Z›Vm YZßO`:$&&AoZXÌ`d[wod©ÓUwduam@Z›Vm YZßO`:$&&AoZXÌ`d[wod©ÓUwduam@Z›Vm YZßO`:$&&AoZXÌ`d[wod©ÓUwduam@Z›Vm YZßO`:$&&

651) H$m_Xd:$& H$m_Xdm` Z_:$&651) H$m_Xd:$& H$m_Xdm` Z_:$&651) H$m_Xd:$& H$m_Xdm` Z_:$&651) H$m_Xd:$& H$m_Xdm` Z_:$&651) H$m_Xd:$& H$m_Xdm` Z_:$&

AÀ`ßV odbm^Zr` B©úar AZw^d VgM Y_©, AW©, H$m_ d _mj h gma XUmamgm_œ`©dmZ AmoU AmH$f©H$ B©úa Vy Amhg. A›` —ÓQ>Ám gd© VËh¿`m B¿N>mßMm

Page 171: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 171 &&

H$Vm©-H$m_ZmßMm B©úa. ‡À`H$ B¿N>m, AmH$mßjm, dmgZm, Amg∫$s `mßMm H$maH$ VyAmhg `m OmoUdZ ^∫$ aogH$VZ [na[yU© Ag OrdZ OJVm d AmÀ_kmZmMmÏ`mdhmnaH$ AmXe© AmodÓH•$V H$aVm. AmO¿`m gßX^m©V [mhVm ^∫$mß¿`m d°`o∫$H$AmH$mßjmM Cfi`Z odúH$Î`mUm¿`m AmH$mßjV hmU d À`m CfiV AmH$mßjmMr [yVuhmU hrM ^∫$mßdarb VwPr H•$[m hm`. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

652) H$m_[mb:$& H$m_[mbm` Z_:$&652) H$m_[mb:$& H$m_[mbm` Z_:$&652) H$m_[mb:$& H$m_[mbm` Z_:$&652) H$m_[mb:$& H$m_[mbm` Z_:$&652) H$m_[mb:$& H$m_[mbm` Z_:$&

gd© H$m_ZmßMm oZ_m©Vm d gßJm[ZH$Vm©. gß[yU© MamMam_Yrb ‡À`H$ AUwaUw¿`mgßH$Î[e∫$sMm OZH$ Vy Amhg AmoU d°`o∫$H$ [mVirda ‡À`H$m¿`m ˆX`mVrbododY Amem-AmH$mßjmßMm OZH$hr VyM Amhg. VwPr ‡mW©Zm ÂhUO H$m_Zmß¿`moZ_m©À`mMr ‡mW©Zm, H$m_Zm ¡`m¿`m[mgyZ d ¡`m¿`m AßoH$V AmhV AemMr ‡mW©Zm.Aem VËhZ H$m_Zmß¿`m _wimer Om Jbm Vm V–x[ Pmbm. d°`o∫$H$—ÓQ>Ám dmgZmVrVH$m_ZmVrV Pmbm. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

653) H$m_r$& H$mo_Z Z_:$&653) H$m_r$& H$mo_Z Z_:$&653) H$m_r$& H$mo_Z Z_:$&653) H$m_r$& H$mo_Z Z_:$&653) H$m_r$& H$mo_Z Z_:$&

H$m_ZmßMm CJ_ d og’gßH$Î[ AgÎ`m_wi gd© B¿N>m V•· Pmbbm qH$dm B¿N>m(A[yU©VM bjU) ZgUmam qH$dm XwgË`m ‡H$ma [mohÎ`mg, H$m_r ÂhUO gd©l>Aer odúoZo_©Vr-pÒWVr-‡b` `mßMr B¿N>m H$aUmam. Vw¬`m‡_mU d°`o∫$H$—ÓQ>ÁmB¿N>mhrZ hmU qH$dm odúgßH$Î[ d odú‡oH´$`V gh^mJr hmU `m Xm›hr VËhmßZr^∫$ VÀÒdÍ$[ hmVm. B¿N>m ZgUmam m AWm©Vrb _oWVmW© Agmhr oZKVm H$s H$m`©-H$maU, md-A^md, B¿N>m-B¿N>m[yVu Aem H$mUÀ`mhr ‡gßJmZm ÒWiH$mimVrV[UÏ`m[Umam d ÂhUyZ H$Yrhr B¿N>Z bS>]Sy>Z Z OmUmam. Vwbm oeagmÔ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

654) H$m›V:$& H$m›Vm` Z_:$&654) H$m›V:$& H$m›Vm` Z_:$&654) H$m›V:$& H$m›Vm` Z_:$&654) H$m›V:$& H$m›Vm` Z_:$&654) H$m›V:$& H$m›Vm` Z_:$&

`mM XmZ AW© AmhV. 1) ]´˜XdmßMm gßhmaH$Vm© 2) gwßXa. CÀ[Œmr, pÒWVr dodb` VgM OmoUdMrhr CÀ[Œmr, pÒWVr, odH$mg d b` `mßMm oZ`ßVm d ÂhUyZ]´˜Xdmbmhr edQ>r ÒdV:_‹` odbrZ H$aUmam A_a d gwßXa B©úa yV Amhg. VwbmgmÔ>mßJ Z_Z Agm.

655) H•$VmJ_:$& H•$VmJ_m` Z_:$&655) H•$VmJ_:$& H•$VmJ_m` Z_:$&655) H•$VmJ_:$& H•$VmJ_m` Z_:$&655) H•$VmJ_:$& H•$VmJ_m` Z_:$&655) H•$VmJ_:$& H•$VmJ_m` Z_:$&

lwVr, Ò_•Vr (AmJ_) `mßMm H$Vm©, Om ZÏ`m `wJmMm ‡maß^ H$aVm. H$mht¿`m _VH•$V `wJmMm Amaß^H$Vm©. Va dJ˘`m —Ô>rZ H•$VmJ_: ÂhUO MamMamMm oZ_m©Vm.

Page 172: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 172 &&

_mZdr BoVhmgmV ÒdV:bm ododY ‡H$ma ‡JQ> H$aUmam d OrdZm_‹` H´$mßoVH$maH$[nadV©Z KS>dyZ AmUUmam. oZÒ[•hVm hmVr. lwVr H$di ]wo’JÂ` ZmhrV. À`m_wiÀ`mß¿`m_‹` Agbb [•œdr¿`m CJ_mM VH©$emÛr`, ]m°o’H$ odÌbfUhr AmO[Q>b qH$dm Zmhr Varhr AmÀ_mZw^dmoYo>V lwVr `m AmOhr gmË`m odúmbmXr[ÒVß^m‡_mU _mJ©Xe©H$ AmhV. Ò_•VtMr aMZm Ia Va VH©$gßJV g_mOodMmamdaAmYmabbr hmVr. [U À`mß¿`mV AßV^y©V Agbbm V[erb g_mOmM ^m°oVH$kmZ d‡JÎ^Vm mß¿`m _`m©Xmß_wi Xmf[yU© ]ZV Jbm. AmO kmZ-odkmZ-VßÃkmZmMr EdT>r‡JVr Pmbr Var Ò_•Vrbm ]m°o’H$ AmÏhmZ C^ hmD$ eH$bb Zmhr, AmoU [`m©`rÏ`dÒWm V`ma hmD$ eH$bbr Zmhr. H$maU Ò_•oV‡UrV g_mOÏ`dÒW_‹` ]h˛gߪ`Ï`∫$s®Mr gw]ŒmMr AmT> XS>[VmZmM KmVH$ Òd°amMmamMr AmT>XIrb XS>[ `mV Ambr.hr odf_ g_mOÏ`dÒWm d OmoV^X emofVmßH$Sy>Zhr ÒdrH$mabm Jbm. H$maU Vm_ZwZ EH$ dm AZH$ Ï`∫$s dm g_mOKQ>H$mßZm H$di gwaoMV H$bbm [U dmÒVodH$[mhVm _ZwÓ`Òd^mdmMm, Z°goJ©H$ AmMma hmVm d AOyZhr Amh d ÂhUyZM Vm odf_AgyZhr OJmV gd©Ã dJdJ˘`m ÒdÍ$[mV oQ>H$bm, d Vm Í$T> H$aUmam _Zw wJ‡dV©H$R>abm. À`m _Zw¿`m Í$[mß_‹` VÏhm `wJ‡dV©H$ R>abbm Vy AmO Vr gß[yU© Ï`dÒWmAmÀ_kmZm¿`m [m`mda ‡^mdr[U ›`mÊ` Ï`dÒWm Í$[mßVnaV H$aUmam (H•$VmJ_:)Amhg. H$maU ""‡À`H$ `wJmbm dJir ›`mÊ` Ï`dÒWm AmUUmam emgH$'' hm _Zw¯m e„XmMm AW© Amh. ZwgÀ`m goX¿N>m d ghmZw^yVr qH$dm AmH´$ÒVmi[Um dmqhgmMmamZ ›`mÊ` Ï`dÒWm `D$ eH$V Zmhr. VyM AmÀ_kmZroYo>V, ododYmßJr dgohÓUw odúgßÒH•$VrMm oZ_m©Vm Amhg. ZÏ`m `wJmMm oZ_m©Vm Amhg. Vw¬`m `mH$m`m©_‹` ‡À`H$ jU Ï`VrV hmVmZm Vwbm eVe: bmQ>mßJU AgmV.

656) AoZXÌ`d[w:$& AoZXÌ`d[wf Z_:$&656) AoZXÌ`d[w:$& AoZXÌ`d[wf Z_:$&656) AoZXÌ`d[w:$& AoZXÌ`d[wf Z_:$&656) AoZXÌ`d[w:$& AoZXÌ`d[wf Z_:$&656) AoZXÌ`d[w:$& AoZXÌ`d[wf Z_:$&

Om XmIodVm `V Zmhr AmoU g_OmdyZ XVm `V Zmhr. Vy ApÒVÀdm¿`m gd©ÒVamß¿`m AVrV gd© H$mhr AßV]m© Ï`m[Î`m_wi Vwbm XmIod `mgmR>r, XmIdUmam,]KUmam d ]K `mMr dÒVy (Vy) h dJi Ag `mMr AQ> [yU© hmV Zmhr. ApÒVÀddmXrVŒdkmZm_‹ mMr XIb K `mV Ambr Amh. À`mß¿`m —Ô>rZ Z OmUVm `mgmaIrjÃ, ]m]r AgVmV ¡`mV VwPm g_mde hmVm. Vy ^yV-dV©_mZ-^odÓ` gmaÏ`m[Î`mZhr Vwbm XmIdU Ae∑` Amh. gßHw$oMV ApÒVÀd H$m`_ R>dyZ VwbmXmIdUmam d ]KUmam Hw$Urhr H$Yrhr Agy eH$V Zmhr. [aßVw ApÒVÀddm⁄mZr¡`mßMr Zm|X KVbbr oXgV Zmhr V Ad°`o∫$H$ AmÀ_kmZr VwPm WQ> AZw^d KVmV dVw¬`m H•$[Z BVamZm XD$ eH$VmV. \$∫$ `m ‡oH´$`_‹`hr XmIdbb, XmIdUmam d

Page 173: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 173 &&

¡`mbm XmIdb Agm, h oV›hrhr dJi amhmV ZmhrV. ^∫$mß¿`m AßV`m©_r ‡MrVrXUmË`m AoZXÌ`d[w: Aem Vwbm H•$Vk dßXZ Agm.

657) odÓUw:$& odÓUd Z_:$&657) odÓUw:$& odÓUd Z_:$&657) odÓUw:$& odÓUd Z_:$&657) odÓUw:$& odÓUd Z_:$&657) odÓUw:$& odÓUd Z_:$&

gma H$mhr AßV]m©¯ Ï`m[Umam. VwP ApÒVÀd, "ApÒVÀd' e„Xm¿`m Í$T>mWm©¿`mAVrV Amh. Xd hr gßH$Î[Zm ^rVr, AgwaojVVm, Ï`mdhmnaH$ JaO, ^mdoZH$JaO, oZgJ©oZ`_mßodf`rM AkmZ dJ°a ododY H$maUmVyZ CÀ[fi Pmbr AmoU oQ>H$brAgbr Var XdmMr dXmßVr H$Î[Zm hr AÀ`ßV emÌdV d gÀ` AZw^dmVyZM odH$ogVPmbbr Amh. Vr VH©$gm‹` Zmhr h Og Ia VgM Vr AZw^dgm‹` AZw^dmg `D$eH$Umar ‡oMVrg `Umar Amh hhr Ia Amh. AmO d°kmoZH$ —ÓQ>Ám H$mUVrhr dÒVwZme [mdV Zmhr, H$di pÒWÀ`ßVnaV hmV hr ]m] og’ Pmbr Amh. oOdßV _ZwÓ`mZVm d BVa gd©H$mhr pÒWÀ`ßVnaV hmV hr ]m] og’ Pmbr Amh. oOdßV _ZwÓ`mZ Vm dBVa gd© H$mhr pÒWÀ`ßVnaV PmÎ`mZßVa "O H$mhr AgV' À`m "dÒVyMm', Ad°`o∫$H$OmoUdZ oOdßV[Ur AZw^d KVbm d À`mbm Xd, B©úa, ]´˜ dJ°a ÂhQ>b. [U hmAZw^d KVmZm À`mbm hhr hiwhiw [U oZo¸V[U OmUdb, H$s À`mbm Ambbr‡MrVr dmÒVodH$ À`m dÒVyZM À`mbm H$Í$Z oXbbr Amh. Ad°`o∫$H$, oZ`ßÃH$,pÒWÀ`ßVamoVV, OS> M°V›`mVrV, gOrd-oZOudmVrV B©úamZ Ï`∫$sbm À`m¿`merg_ag H$Í$Z KU hm EH$ l>V_ AZw d d _mZdr gßÒH•$VrMm AmYma ÂhUyZ A„OmdYrbmH$mßH$Sy>Z eVH$mZweVH$ dU©Z H$bm Jbm. H$maU m AZw dm_‹ Ï`∫$sM gßHw$oMVApÒVÀd gß[U, ÒdmVßÕ`, gm_œ`©, AmZßX, gwaojVVm, oZ^©`Vm, odúmÀ_H$VmAZw^dmbm `U Ag CXmŒmV_ [°by AßV^y©V AgÎ`mM ododY ^∫$mß¿`m AZw^dmg`V Jb. AmO¿`m [napÒWVrV _mZdmZ Vw¬`mda AßYl’m R>dU h AÀ`ßV KmVH$Amh h OdT> Ia VdT>M ÒdV:Mr gßHw$oMVVm PQ>Hy$Z VwPr AZw^yVr K `mMr gßYr ZKUhr _yI©[UmM Amh. ‡Ia ]w’rZ gÀ`mMm emY KV, ‡À`H$ AZw^d ^m°oVH$dmÒVÏ`m¿`m H$gmQ>rda KmgyZ [mhV AmoU gßHw$oMV Xh]w’rO›` Xß m¿`m ‡^mdmVyZVw¬`m H•$[Z ]mha [S>Î`mg VwPr ‡oMVr e∑` Amh. VwPr ‡oMVr ÂhUOpÒWÀ ßVamVrV, oZ ßÃH$ Ad° o∫$H$ AdÒW_‹ [naUV hmUma ∫$mß_‹ KSy>Z UmapÒWÀ ßVa. m H´$mßoVH$maH$ ‡JÎ^V_ AdÒW_‹ AßV]m© ew’ ]w’r, odemb d°oúH$—Ô>r, gohÓUwVm, oZ:Ò[•hVm, AmZßX d gm_œ`© `V. hr AdÒWm ÂhUOModúgßÒH•$Vr¿`m odhßJ_ AmodÓH$mamM H$mbmVrV oZ`ßÃH$ ]rO hm`. Ad°`o∫$H$,oZ`ßÃH$, pÒWÀ`ßVamVrV, OS>-M°V›`mVrV, H$mbmVrV, gOrd-oZOudmVrV, emÌdVAem h ApÒVÀdm- h B©úam- odúgßÒH•$Vr¿`m Vw¬`m `m _hmZ≤ gßH$Î[m¿`m og’rV

Page 174: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 174 &&

_mP Ord Ï`VrV hmdm. Vw¬`m MaUr _mP ‡oU[mV AgmV.

658) dra:$& dram` Z_:$&658) dra:$& dram` Z_:$&658) dra:$& dram` Z_:$&658) dra:$& dram` Z_:$&658) dra:$& dram` Z_:$&

ÂhUO Y°`©dmZ, gmhgr. gßHw$oMV, Xw]im, AgwaojV, ZgÎ`mZ d A_aAgÎ`mZ Y°`© hm ¡`mMm ÒWm`r^md AgVm Agm Aearar B©úa Vy Amhg. ∫$mßZmhrVw¬`m Òd`ß^w, Òd`ß[yU©, ÒdVßà AmoU gm_œ`©dmZ ‡oMVrZ Vy dra ]ZdVg. VwbmgmÔ>mßJ Z_Z Agm.

659) AZ›V:$& AZ›Vm` Z_:$&659) AZ›V:$& AZ›Vm` Z_:$&659) AZ›V:$& AZ›Vm` Z_:$&659) AZ›V:$& AZ›Vm` Z_:$&659) AZ›V:$& AZ›Vm` Z_:$&

ÒWi H$mimVrV AgÎ`mZ pÒWÀ ßVamVrV Agm d ¡`mMm AßV ZgÎ`mM _`m©oXV]w’rZ og’ H$aU Ae∑` Amh Agm. Vwbm _mP eVe: ‡oU[mV AgmV.

660) YZßO`:$& YZßO`m` Z_:$&660) YZßO`:$& YZßO`m` Z_:$&660) YZßO`:$& YZßO`m` Z_:$&660) YZßO`:$& YZßO`m` Z_:$&660) YZßO`:$& YZßO`m` Z_:$&

AOw©Z. m gJwU Í$[mVyZ gdm¿` Y° ©, em° © AmoU B©úamer EH$mÀ_Vm m JwUmßH$S>oZXe H$a `mV Ambm Amh. JwUmVrV d gd©JwUgß[fi Aem Vwbm godZ` Ao^dmXZAgm.

]´˜ `m ]´˜H•$X≤ ]´˜m ]´˜ ]´˜oddY©Z:$&]´˜ `m ]´˜H•$X≤ ]´˜m ]´˜ ]´˜oddY©Z:$&]´˜ `m ]´˜H•$X≤ ]´˜m ]´˜ ]´˜oddY©Z:$&]´˜ `m ]´˜H•$X≤ ]´˜m ]´˜ ]´˜oddY©Z:$&]´˜ `m ]´˜H•$X≤ ]´˜m ]´˜ ]´˜oddY©Z:$&]´˜odX≤]´m˜Um ]´˜r ]´˜km ]´m˜Uo‡`:$&&]´˜odX≤]´m˜Um ]´˜r ]´˜km ]´m˜Uo‡`:$&&]´˜odX≤]´m˜Um ]´˜r ]´˜km ]´m˜Uo‡`:$&&]´˜odX≤]´m˜Um ]´˜r ]´˜km ]´m˜Uo‡`:$&&]´˜odX≤]´m˜Um ]´˜r ]´˜km ]´m˜Uo‡`:$&&

661) ]´˜ `:$& ]´˜ `m` Z_:$&661) ]´˜ `:$& ]´˜ `m` Z_:$&661) ]´˜ `:$& ]´˜ `m` Z_:$&661) ]´˜ `:$& ]´˜ `m` Z_:$&661) ]´˜ `:$& ]´˜ `m` Z_:$&

V[, emÛ, gÀ`, kmZ BÀ`mXr ¡`mbm o‡` AmhV Agm. XwgË`m —ÓQ>rZ ]´˜Z≤ÂhUO Ord ¡`mbm o‡` AgVm Agm. AZmXr-AZßV Aearar ApÒVÀdmZOmoUd¿`m CÉV_ ÒVamZ _mjXm`r OmoUdbm oZH$Q>VZ AmH$fy©Z KUmam (d _mjXUmam) VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

662) ]´˜H•$V≤$& ]´˜H•$V Z_:$&662) ]´˜H•$V≤$& ]´˜H•$V Z_:$&662) ]´˜H•$V≤$& ]´˜H•$V Z_:$&662) ]´˜H•$V≤$& ]´˜H•$V Z_:$&662) ]´˜H•$V≤$& ]´˜H•$V Z_:$&

dJ°a _mjXm`r kmZmMm Iam H$Vm© Vy Amhg. H$maU gmjmÀH$mar [wÈfmßM ApÒVÀd,À`mßMr OmUrd d À`mßM H$m`© `mßMm Iam CX≤JmVm d oZ`ßVm VyM Amhg. Vwbm odZ_´dßXZ Agm.

663) ]´˜m$& ]´˜U Z_:$&663) ]´˜m$& ]´˜U Z_:$&663) ]´˜m$& ]´˜U Z_:$&663) ]´˜m$& ]´˜U Z_:$&663) ]´˜m$& ]´˜U Z_:$&

]´˜Xd. `m gJwU Í$[mVyZ VwPm g•OZerbVMm JwU oXΩXoe©V H$bm OmVm. Vw¬`mH•$[Z _hmÀÂ`mZm ‡m· hmUmar odúH$Î`mUH$mar g•OZerbVmhr VyM Amhg. Vwbm

Page 175: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 175 &&

Z_´ ‡Um_ AgmV.

664) ]´˜$& ]´˜U Z_:$& ]•hÀdmV≤ ]´˜$& qH$dm gÀ`ß kmZ_Z›Vß ]´˜$&664) ]´˜$& ]´˜U Z_:$& ]•hÀdmV≤ ]´˜$& qH$dm gÀ`ß kmZ_Z›Vß ]´˜$&664) ]´˜$& ]´˜U Z_:$& ]•hÀdmV≤ ]´˜$& qH$dm gÀ`ß kmZ_Z›Vß ]´˜$&664) ]´˜$& ]´˜U Z_:$& ]•hÀdmV≤ ]´˜$& qH$dm gÀ`ß kmZ_Z›Vß ]´˜$&664) ]´˜$& ]´˜U Z_:$& ]•hÀdmV≤ ]´˜$& qH$dm gÀ`ß kmZ_Z›Vß ]´˜$&

gdm©V _mR>m, Ï`m[H$, gÀ`, A\$mQ> d kmZ_`. gd© Yo_©`mßH$Sy>Z ododY Í$[mV[yObm OmUmam VgM ZmpÒVH$mßH$Sy>Z ey›` qH$dm ApÒVÀdmV ZmhrgM Ag g_ObmOmUmam VgM [wÓH$imßH$Sy>Z d°`o∫$H$ B¿N>-AmH$mßj¿`m AVrV e∫$s ÂhUyZ _m›`Pmbbm AmoU bmIm|Zm ¡`m¿`m ApÒVÀdmodf`r hm` qH$dm Zmhr Agm H$mUVmhrAo^‡m` XVm `V Zmhr Agm JwUÍ$[mVrV, gd©Ï`m[r, pÒWÀ`ßVamVrV oZ`ßÃH$ VyMAmhg. Vwbm AIßS> dßXZ Agm.

665) ]´˜oddY©Z:$& ]´˜oddY©Zm` Z_:$&665) ]´˜oddY©Z:$& ]´˜oddY©Zm` Z_:$&665) ]´˜oddY©Z:$& ]´˜oddY©Zm` Z_:$&665) ]´˜oddY©Z:$& ]´˜oddY©Zm` Z_:$&665) ]´˜oddY©Z:$& ]´˜oddY©Zm` Z_:$&

odúoZ`_mßM d odúoZ`ßÀ`mM (ÂhUO VwP ÒdV:M) gß[yU© d AMyH$ kmZEH$mÀ_^mdmZ (H$maU ]´˜ VyM Amhg) AgUmam VyM Amhg. Vwbm odZ_´ ‡Um_AgmV.

667) ]´m˜U:$& ]´m˜Um` Z_:$&667) ]´m˜U:$& ]´m˜Um` Z_:$&667) ]´m˜U:$& ]´m˜Um` Z_:$&667) ]´m˜U:$& ]´m˜Um` Z_:$&667) ]´m˜U:$& ]´m˜Um` Z_:$&

¡`mMr OmUrd ]´˜_`, ]´˜^yV AgyZ eara H$di `mM OmoUdV dmdaV AgmEH$[UmZ (]´˜ d Vm EH$ AmhV Aem VËhZ) ]´˜ OmUUmam (AZw^dUmam), CXmŒm_mZdr H$Î`mUH|$–mMm MmbVm ]mbVm AmodÓH$ma ÂhUO ]´m˜U. ]´m˜Um¿`m [mQ>rO›_Umam Vm ]´m˜U. CÉ Hw$imV, CÉ OmVrV O›_Umam Vm CÉ AmoU ZrM OmVrVO›_Umam Vm ZrM hm MwH$sMm AW© AZH$ H$maUmß_wi eVH$mZweVH$ Í$T> Amh.

1) gd©gm_m›`[U ""ew’ ]rOm[mQ>r \$i agmi Jm_Q>r'' h [wÓH$imßZm [Q>V.H$maU oZgJm©_‹` Amß„`m¿`m PmS>mbm Amß]m d H$mÎ`m©¿`m PmS>mbm H$mbu `VmV hhaKS>r —Ô>mÀ[Œmrg `V.

2) Ï`dhmam_‹` dmßoeH$ d OmVr` Aem ]m¯ d°oeÓQ>Ámß_wi d AmZwdßoeH$VmoZarjUmV AmÎ`m_wi O›_OmV CÉZrMÀdm¿`m H$Î[ZmßZm H$mhr ‡_mUmV [wÔ>ro_imbr. CXm. gd©gm_m›`[U Jm`H$m¿`m _wbm¿`m a∫$mV Jm`H$s d h˛emaAmB©]m[mß¿`m _wbmV h˛emar AgU.

3) H$m°Qw>ßo]H$ (OmVrM) dmVmdaU ¡`mMm JamXa ÛrMr _mZogH$ AdÒWm, dAmMaU `mß¿`mda AmoU À`m AdÒWMm d AmMaUmMm A[À`mda [naUm_ hmVm.

4) Ï`mdgmo`H$ dmVmdaUmZ OmVr d°oeÓQ>Á KS>VmV. CXmhaUmW©, Hwß$^mamMm

Page 176: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 176 &&

_wbJm ]mb[Um[mgyZ AÀ`ßV ‡_i _mVm-o[Vm-]ßYw-^oJZr¿`m ghdmgmV AÀ`ßVZ°goJ©H$[U Hwß$^maH$m_ oeH$Vm. ]mb[Um_‹`M Hwß^maH$bm, ‡À`jmZw^d,Ï`mdgmo`H$ ZrVr_Œmm AmoU C[OrodH$M g_mOm[`mJr gmYZ À`mbm o_iV.

5) g_mOmbm gm_moOH$, amOH$s`, d°kmoZH$, A‹`mpÀ_H$ AmoX ododY]m]t_‹ _mJ©Xe©Z H$aU (ÂhUO _whˇV©, AZw>mZ, gßÒH$ma, od⁄mXmZ, dJ°a ]´m˜UmßMrH$m_) Ï`m[H$ H$Î`mUH$mar AoY>mZm_wi CÉ g_Ob Jb. H$maU ^m°oVH$ dd°kmoZH$ ‡JVr¿`m AmoU A‹`mpÀ_H$ CfiVr¿`m À`m Q>flfl`mda g_mOmbm AemZV•ÀdmMr JaO hmVr. AmOhr ]Ë`mM ‡_mUmV Amh.

6) OmVr]’Vm d ]bwVXmar¿`m Mm°H$Q>rV ]h˛gߪ` Ï`∫$s®Mr d°`o∫$H$_hŒdmH$mßjm XS>[br Jbr Varhr d° o∫$H$ ÒdmWm™YVmhr oMaS>V Jbr À`m_wi d° o∫$H$ÒdmWm©Zwgma Ï`dgm` H$a `mda ]ßYZ Ambr AmoU AZmJm|Xr Q>ibr. `m_wi[aÒ[amdbß]r, [aÒ[a[yaH$ OmVr-Ï`dgm`-AmMma V`ma Pmb AmoU OmVrÏ`dÒWmK≈> Pmbr AmoU odf` AgyZhr oQ>Hy$Z amohbr. `m Ï`dÒW_‹` gwgßdmXr gwgyÃVm[yU© g_mOÒW°`m©bm ‡W_ ‡mYm›` d d°`o∫$H$ _hŒdmH$mßjm d CÀH$fm©bm XwÊ`_ÒWmZ hmV. À`m_wi odf_Vm d MmVwd© `m©dÒWm H$mUÀ`mhr OmVrH$Sy>Z Ï`m[H$‡_mUmda A›`mÊ` g_Obr Jbr Zmhr. EdT>M ZÏh Va gm_moOH$ ÒW°`m©¿`m—oÔ>H$mZmVyZ ododY oZ`_ d Í$T>r ]ZV JÎ`m d Ï`o∫$ÒdmVßÕ`mMr dm H$mhr g_yhmßMrJiM[r Pmbr Varhr ÒdrH$maÎ`m JÎ`m. odefV: Y_© hm g_mOOrdZmMm _ybmYma_mZbm Jbm AgÎ`mZ Y_©odamY/Y_©]m¯ dV©Z AmXtgmR>r dmirV Q>mH$ `m[mgyZ_•À yXßS>m[ ™V AZH$ H$R>ma oejm XIrb Í$T> PmÎ`m AmoU g_mOmH$Sy>Z ÒdrH$maÎ`mJÎ`m AgmÏ`m. [m[-[w `modf`r¿`m H$Î[Zm, Jw›hJmarMr ^mdZm, [¸mŒmm[mMr^mdZm, gm_moOH$ Ï`dÒWMr ]mßoYbH$s d oV¿`mda Adbß]yZ AgU `mß_wi gd©ÒVamß_‹` H$_r AoYH$ ‡_mUmda odf_ OmVrÏ`dÒWm ÒdrH$mabr Jbr Agmdr.[m[-[w `m¿`m H$Î[Zmß_‹` ]m[mZ H$bb [m[ _wbmZ ^mJyZ gß[d `mMr H$Î[ZmhrhmVr. À`mVyZhr dße[aß[amJV CÉZrMVbm d AÒ[•Ì`Vbm IV[mUr o_imb AgUe∑` Amh.

7) OmVrÏ`dÒWm AmoU CÉZrMVm Oem —T>_yb hmV JÎ`m Ver [m[mM \$iZrM OmVrV O›_ KD$Z d [w `mM \$i CÉ OmVrV O›_ KD$Z ^mJmd bmJV VerH$Î[Zmhr —T> PmÎ`m_wi gmhoOH$M, [w ` H$aUmË`mbm O›_ K `mgmR>r CÉ AmoU[mfl`mbm [wT>Mm O›_ KVm `mdm ÂhUyZ ZrM OmVr AgU ÒdrH$mamh© R>ab Agmd.

Page 177: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 177 &&

gmhoOH$M [w `[wÈf [wT>¿`m O›_r CÉ Hw$imV O›_ KVm Agm odMma Í$T> hmD$ZOmVr` ]ßYZ [m[[w `mZwgma O›_m[ydu oZo¸V Ïhm`bm AmoU ›`mÊ` g_ObrOm `mbm d À`m_wi O›_m[mgyZ-_•À`y[`™V H$m`_ amhm`bm _XV Pmbr Agmdr.B©úa^∫$ –ÓQ>Ám gßVmßZm Ò_•Vr‡UrV OmVrÏ`dhmamVrb A›`m`, gß[yU© g_mOmbmAmÀ_kmZmM [na_mU oXÎ`mg ZÔ> hmB©b h H$ib d À`m_wi À`mßZr gdm™¿`mA‹`mpÀ_H$ ‡]mYZmda d CfiVrda ^a oXbm. g_VmdmXr odMmadßVmZr Ï`mdhmnaH$g_VMm [waÒH$ma H$bm. [aßVw À`mßMr hr _mJUr CXmŒm _mZdr ‡aUVyZ, H$ÈUVyZqH$dm AgßVmfm¿`m C–H$mVyZ Pmbr hmVr. À`mß¿`m odf_Vm ZmH$ma `m¿`m/Zm[gßVr¿`m d•Œmr d MiditZr OmVrÏ`dÒWg_ma R>mg [`m©` R>dbm Zmhr. AmOg_OyZ ø`m`bm hd H$s A‹`mpÀ_H$ CfiVrMr ‡oH´$`m Ï`∫$sbm gßHw$oMV[UmH$Sy>Zodemb[UmH$S> KD$Z Om`bm d H$Qw >Àd H$_r Ïhm`bm Va \w$b-_m∑g©-Amß]S>H$amXtMr bmH$-OmJaU d A›`m`odamYmMr ‡oH´$`m ^m°oVH$ ÒdmVßÕ` dgw]ŒmgmR>r C[`w∫$ R>abr. [aßVw A‹`mpÀ_H$ CfiVr AmoU ^m°oVH$ g_•’r `mßMm _i(Om AÀ`mdÌ`H$ Amh) ]gbbm Zmhr h gÀ` Amh. eVH$mZweVH$ oQ>H$bbr AmOH$mb]m¯ Pmbbr OmVrÏ`dÒWm gßHw$oMV[UmH$Sy>Z odembÀdmH$S> JÎ`moedm`IË`m AWm©Z OmUma Zmhr. H$maU d°`o∫$H$ gßHw$oMVVm Amh Vm[`™V Zd KmVH$^X^md V`ma hmV amhUmaM. `mMr CXmhaU OJmV OW MmVwd© `m©dÒWm Zmhr oVWXIrb AmOhr AmT>iVmV. VÏhm Oa OmVrÏ`dÒWm ‡^mdr[U Kmbdm`Mr AgbVa AmÀ_kmZ, odkmZ, –Ô>[Um, Ï`mdhmnaH$ ehmU[Um `mßMr H$mg YÍ$Z À`mdaAmYmabbr amOH$s`, e°joUH$, AmoW©H$, AmamΩ`odf`H$ dJ°a YmaU ApÒVÀdmVAmUm`bm hdrV d am]dm`bm hdrV. hr ‡aUm d e∫$s, H$m`m, dmMm, _ZmZ d]w’rZ gÀ`mMm emY K `mZ AmoU ^Jdfim_Ò_aUmZ `V. F$fr-_wZr d gßVmßZroXbÎ`m ^Jdfim_mMm AmO¿`m H$mimVrb gßX^© d _hŒd h Ag Amh. MmVwd© `©_mZbß ÂhUyZ gßVmßda oH$Vrhr AmJ[mIS> H$br d g_mOdmXmMm oH$Vrhr CXmCXmH$bm Var AmOhr OJm¿`m H$mZmH$m[Ë`mVyZ H$m˘`mßZm, AmoXdmgrZm, [aY_u`mßZm,[aOmVr`mßZm emofV OmVtZm, emarnaH$ H$Ô>mMr H$m_ H$aUmË`mßZm qH$dm KmUaS>r(gm\$g\$mB©) H$m_ H$aUmË`mßZm Or dmJUyH$ o_iV Vr bjmV KVbr Va g_V¿`mgßH$Î[ZMr [adS> Pmbbr oXgV.

gÀ`m¿`m d AmÀ_kmZm¿`m A‡oVhV[U dmT>V OmUmË`m d [gaV OmUmË`mOmoUd_wiM O›_OmV bhmZ_mR>[Um d À`m¿`mer oZJS>rV A›`mÊ` mdZm AmoUÏ`dhma (O›_ _•À`y¿`m AVrV Aem OmoUdV) odaKiyZ OmD$ eH$VmV. gmaß odú

Page 178: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 178 &&

]´˜OmoUdZ AmV‡mV ^Í$Z OmUß, hm H$di O›_moYo>VM CÉZrMVm, ^Xm^XAmoU H$Qw>Vm ZÏh Va Y_m©oYo>V, mfmoYo>V, ‡mßVmoYo>V, AWm©oYo>V, dßemoYo>V,Ï`dgm`moYo>V CÉZrMVm d Ag gd©‡H$maM ^Xm^X d H$Qw>Vm _mSy>Z H$mT> `mMm_mJ© Amh. Z°goJ©H$ \$aH$ amhU [U O›_mO›_rMr, o[T>ÁmZ≤ o[T>ÁmßMr, Am wÓ`^aMr]ßYZ Z amhU, A›`m` ^mdZm d Ï`dhma Z amhU, AmÀ_mfiVr, gÀ`mMm emY d‡oMVr AmoU ^m°oVH$ gw]Œmm ¯mßMr _hm¤ma EH$mM dir gdm™Zm Iwbr hmU hmOmVrÏ`dÒWm d BVa XmßMm VH©$ew’, dmÒVodH$, H$Î`mUH$mar d amÒV edQ> Amh.g∫$sMm dU©gßH$a qH$dm A›` H$mUÀ`mhr H•$oÃ_ C[m`mßZr (V ›`mÊ` d H$ÈUm[yU©dmQ>b Var) ZÏh Va gÀ`mMr H$mg YÍ$ZM odúH$Î`mUH$mar d Ï`o∫$H$Î`mUH$margßÒH•$Vr ‡À`jmV `B©b. Ûr-[wÈf, ]mb-d•’, H$mim-Jmam, [ew-_mZd, CßM-R>|Jy,]wo’_mZ-oZ]w©’, ^mdZm‡YmZ-dmgZm‡YmZ, gŒmmo[[mgy-oZar¿N> Ag OrdZmMgd© [°by g_V¿`m VŒdmZ ZÏh Va ÒdmVßÕ`m¿`m ÒdmÀÂ`Àdm¿`m VŒdmZM EH$mÀ_hmVrb. [aÒ[a[mfH$ d H$Î`mUH$mar hmVrb. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

668) ]´˜r$& ]´o˜U Z_:$&668) ]´˜r$& ]´o˜U Z_:$&668) ]´˜r$& ]´o˜U Z_:$&668) ]´˜r$& ]´o˜U Z_:$&668) ]´˜r$& ]´o˜U Z_:$&

BW ]´˜ ÂhUO dX-dXm›V dJ°a AmÀ_kmZXm`r gd© J´ßWmßMm Ame`. À`mMm hmAme` gm_mdUmam, ÂhUOM _mZdr ‡kbm AmH$ibb gd©H$mhr ‡À`jmV ¡`m¿`mVAßV^y©V Amh Agm. Vwbm _mP odZ_´ Z_Z Agm.

669) ]´˜k:$& ]´˜km` Z_:$&669) ]´˜k:$& ]´˜km` Z_:$&669) ]´˜k:$& ]´˜km` Z_:$&669) ]´˜k:$& ]´˜km` Z_:$&669) ]´˜k:$& ]´˜km` Z_:$&

]´ OmUUmam. Vy ÒdV:M IË`m AWm©Z ÒdV:bm (]´ mbm) OmUVmg. ]´ kmZrd ÂhUyZ odúm_‹` ]´˜kmZ gßMma `mgmR>r EH$_d l>V_ _mJ©Xe©H$ Vy Amhg.VgM `mgmR>r odúm_‹` gm_œ`© AmVUmamhr Vy Amhg. g_mZV¿`m [waÒH$À`m©ZmAmoU gßHw$oMV Xh]wo’O›` ]wo’dmXmMm A≈>mhmg YaUmË`mßZm Vw¬`m ‡oMVrZMAßV]m© ‡JÎ^VMm d g_•’rMm _hm_mJ© gm[Sy> eH$Vm d Vm AmMa `mg gm_œ`m©MmÛmVhr o_iy eH$Vm. AmB©-_wbm_Yrb g_mZVm ZgVmZmhr Agbb _hmZ ZmVqH$dm H$mUÀ`mhr VH$m©Mm [m`m ZgVmZmhr AgUma _ZwÓ`mß_Yrb [aÒ[aodf`H$‡_ `mß_YyZ ‡JÎ^ hmV JÎ`mda ‡oMVrg `Uma ]´˜kmZ h odúgßÒH•$VrMm, [m`m,oZ`ßÃH$ ]rO d gm_œ`©ÛmV Amh. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

670) ]´m˜Uo‡`:$& ]´m˜Uo‡`m` Z_:$&670) ]´m˜Uo‡`:$& ]´m˜Uo‡`m` Z_:$&670) ]´m˜Uo‡`:$& ]´m˜Uo‡`m` Z_:$&670) ]´m˜Uo‡`:$& ]´m˜Uo‡`m` Z_:$&670) ]´m˜Uo‡`:$& ]´m˜Uo‡`m` Z_:$&

]´m˜UmßZm o‡` AgUmam Vy gd©l> J wÍ$, ghmÊ`H$, _mJ©Xe©H$ dAmÀ_kmZ‡oH´$`Mm, AmÀ_gmjmÀH$mamMm oZ`ßÃH$ H$Vm© Amhg. À`m_wi ]´m˜UmßZm

Page 179: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 179 &&

o‡` Amhg AmoU AmÀ_gmjmÀH$mar d AmÀ_gmjmÀH$mam¿`m oZH$Q> OmUma Ag O(H$_r-AoYH$) ]´m˜U AmhV V Vwbm o‡` AmhV d Vy À`mZm gmjmÀH$ma XVmg. VwbmH•$Vk Z_ÒH$ma AgmV.

_hmH´$_m _hmH$_m© _hmVOm _hmaJ:$&_hmH´$_m _hmH$_m© _hmVOm _hmaJ:$&_hmH´$_m _hmH$_m© _hmVOm _hmaJ:$&_hmH´$_m _hmH$_m© _hmVOm _hmaJ:$&_hmH´$_m _hmH$_m© _hmVOm _hmaJ:$&_hmH´$Vw_©hm`¡dm _hm`km _hmhod:$&&_hmH´$Vw_©hm`¡dm _hm`km _hmhod:$&&_hmH´$Vw_©hm`¡dm _hm`km _hmhod:$&&_hmH´$Vw_©hm`¡dm _hm`km _hmhod:$&&_hmH´$Vw_©hm`¡dm _hm`km _hmhod:$&&

671) _hmH´$_:$& _hmH´$_m` Z_:$&671) _hmH´$_:$& _hmH´$_m` Z_:$&671) _hmH´$_:$& _hmH´$_m` Z_:$&671) _hmH´$_:$& _hmH´$_m` Z_:$&671) _hmH´$_:$& _hmH´$_m` Z_:$&

ÂhUO _mR>r [mdb Q>mH$Umam. dm_ZmdVma. mMm _oVVmW© Agm H$s Vy odúÏ`m[rd H$mimVrV AgyZ odúmVrb AZßV [mV˘`mßdarb Agߪ` ApÒVÀdmß¿`m gß]ßYmVrbododY KQ>Zm d odo^fi KQ>ZmH´$_mßMm, À`m KQ>ZmH´$_mß_Yrb [aÒ[a gß]ßYmßMm emÒVmAmhg. gd© H$mhr JUZmVrV EH$mÀ_VZ (O EH$mM dir EH$hr AgV d AZßVhrAgV) Ï`m[Umam, YmaU H$aUmam Amhg. Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

672) _hmH$_m©$& _hmH$_©U Z_:$&672) _hmH$_m©$& _hmH$_©U Z_:$&672) _hmH$_m©$& _hmH$_©U Z_:$&672) _hmH$_m©$& _hmH$_©U Z_:$&672) _hmH$_m©$& _hmH$_©U Z_:$&

ÂhUO _mR>r H$m` [ma [mS>Umam. Vy, gmË`m —Ì`m—Ì` odúmMm _ybmYma, oZ_m©Vm,oZ`ßVm, kmVm d gd©gŒmmYre AgyZ h gd© _hmZV_ H$m`© [ma [mS>Vmg. OmoUd¿`moddojV [mViroedm` hr AZw^yVr `V Zmhr. À`m_wi Vwbm (gÀ`) OmU `mMm‡`ÀZ H$aU hM EH$_d _hmZV_ H$m`© _ZwÓ`OrdZmMm AmoU odúÏ`dhmamMmH|$–q]Xy Amh. ‹`` Amh. hVy Amh. gm‹` Amh. gmYZ Amh. À`m_wi AßYl’[mQ>rVw¬`mda odúmg R>dU AmoU ^rVr[mQ>r VwPr `WmgmßJ [yOm-AMm©-AZw>mZ H$aUH$adyZ KU h _w∫$sM gmYZ ZÏh. VgM ÒdV:¿`m _`m©oXV gßHw$oMV ApÒVÀdmMrgmW© OmU Z R>dVm Xh]w’r_wi `Umam Xwamo^_mZ ]miJU d AhßH$maO›` ÒdmWm™YÒd°amMma H$aU hhr H$Î`mUmM gmYZ ZÏh. _wßO, bæ, [yOm BÀ`mXr H$mUVmhr odoYhm _ybV: AmÀ_kmZmM gmYZ AgVm. À`mM‡_mU _ßÃ, VßÃ, `k-`mJ, Zm_Ò_aU,ÒVmÃ[mR>, dJ°a Vw¬`m ‡m·rMrM gmYZ hmV. OJmVrb gd© ‡H$ma¿`m bmH$mßZr(Vw¬`m H•$[Z oZ_m©U hmUmË`m Òd¿N>Z Oa h ‹`mZmV KVbß Va gd© ‡Wm d odYr(_ybV: AmÀ_kmZmM _mJ©) gdm™Zm Iwb hmD$Z Om-Vm ÒdV:¿`m Hw$dVr-gm`rZwgmaÒdV:¿`m d BVamß¿`m H$Î`mUmMm ‡`ÀZ H$arb d EH$mÀ_ gˆX`Vda AmYmabbrAmÀ_kmZmda AmYmabbr odúgßÒH•$Vr ‡À`jmV AmUrb. H$_©H$mßS>, ‡Wm, Í$T>r,nadmO, [yOm[’Vr, _ßÃVßÃ, odYr, gßÒH$ma, [aß[am ¯m_mJ Agbb Vœ` JyT> AmhÀ`m_wi V gm_m›` _mUgmda Z bmXVm gm[ Zm_ gßVmßZr gdm™Zm oXb hm À`mßMm

Page 180: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 180 &&

gyk[Um hm`. [aßVw `m[wT> VwP ^∫$ H$Yr _wßO H$bb oº¸Z Va H$Yr XΩ`m©V ‡mW©ZmH$aUma qhXy. H$Yr V [yU©[U EH$mM Y_m©Mm qH$dm gmYZm_mJm©Mm oZ>Z [mR>[wamdmH$aUma Agy eH$Vrb Va H$Yr H$mUVrhr Í$T>r Z [miUma. [U V gd© (AmÀ_kmZmZ)Vw¬`m ^∫$sZ EH$_H$mer AVyQ>VZ ]mßYbb AgVrb. h _hmZV_ `wJ‡dV©ZKS>odUmË`m Vwbm eVe: Z_ÒH$ma AgmV.

673) _hmVOm:$& _hmVOg Z_:$&673) _hmVOm:$& _hmVOg Z_:$&673) _hmVOm:$& _hmVOg Z_:$&673) _hmVOm:$& _hmVOg Z_:$&673) _hmVOm:$& _hmVOg Z_:$&

CÉV_ gdm©oYH$ VO Agbbm. earamVrb AUwaUw[mgyZ V AßV:‡km d VH©$‡kmdJ°a OmoUdmßM ÒVa MVdUmam VOmoZYr Vy Amhg. À`mM‡_mU odúmVrb[a_mUyß[mgyZ V AmH$meJßJmß[`™V gdm™Zm VO ‡XmZ H$aUmam VOmMm _hmgmJa VyAmhg. _mP gd©Òd Vw¬`m MaUr brZ Agm. OmoUd¿`m gd© AdÒWmß_‹` _ÒVH$Vw¬`m MaUmßda amhm.

674) _hmaJ:$& _hmaJm` Z_:$&674) _hmaJ:$& _hmaJm` Z_:$&674) _hmaJ:$& _hmaJm` Z_:$&674) _hmaJ:$& _hmaJm` Z_:$&674) _hmaJ:$& _hmaJm` Z_:$&

_mR>m ZmJ. [•œdr YmaU H$aUmam ef h VwPM gJwU Í$[ Amh. Vy OS>VŒdmMmAmYma Amhg hm _oVVmW©. d°`o∫$H$ [mVirda C‹d©Jm_r gßdXZm, mdZm, dmgZm,d•Œmr d B¿N>mß¿`m Kwgi `mVyZ Or d°oúH$ OmUrd ‡m· hmV Vr ]rOÍ$[mZ (gw·Hwß$S>obZr¿`m Í$[mV) ApÒVÀdmV AgVM. ÂhUyZhr _hmaJ: h Zmd g`wo∫$H$ Amh.Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

675) _hmH´$Vw:$& _hmH´$dV Z_ï$&675) _hmH´$Vw:$& _hmH´$dV Z_ï$&675) _hmH´$Vw:$& _hmH´$dV Z_ï$&675) _hmH´$Vw:$& _hmH´$dV Z_ï$&675) _hmH´$Vw:$& _hmH´$dV Z_ï$&

gd©l> À`mJ qH$dm `k. [a_[odà Aem AmÀ_È[mV Òd`ß^y AgyZhrodúÏ`m[mamß_‹` AgU d odúH$Î`mU gmYU hrM CXmŒmV_ ‡oH$`m d hmM gdm©V_mR>m `k hm`. d°`o∫$H$ [mVirdÍ$Z [mohÎ`mg, gß[yU© ApÒVÀd Vw¬`m MaUrA[©U H$aV (Vw¬`m gßH$Î[mV JwßVdU) hr `k‡oH$`m AgyZ oVMr H$Vm©hr Vy d Vr‡oH´$`mhr VyM Amhg. Vwbm H•$Vk ‡Um_ AgmV.

676) _hm`¡dm$& _hm`¡dZ Z_ï$&676) _hm`¡dm$& _hm`¡dZ Z_ï$&676) _hm`¡dm$& _hm`¡dZ Z_ï$&676) _hm`¡dm$& _hm`¡dZ Z_ï$&676) _hm`¡dm$& _hm`¡dZ Z_ï$&

_mR>m `k H$aUmam. _mZdr OmUodMr ojVrO odÒV•V H$arV _mZdH$Î`mUm¿`m_hm_mJ© _mH$im H$aUmam Vy Amhg. Vw¬`m ‡nMVrVyZ ¡`m¿`m À`m¿`m JwUY_m©Zwgma_hm_Zm odúgßÒH•$VrMr ododY Í$[ ]haVrb `mV eßH$m Zmhr. hm gV≤H$m`©Í$[r `kH$aUmË`m Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

Page 181: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 181 &&

677) _hm`k:$& _hm`km` Z_:$&677) _hm`k:$& _hm`km` Z_:$&677) _hm`k:$& _hm`km` Z_:$&677) _hm`k:$& _hm`km` Z_:$&677) _hm`k:$& _hm`km` Z_:$&

_mR>m `k. `kmMm Xwgam AW© gd© H$mhr Òdm¯ H$aUmam Agm hmVm. d°oúH$ dd° o∫$H$ [mVirda gd©OU AIa VŒdÒdÍ$[ hmVmV. hr VŒdÒdÍ$[ hm `mMr ‡oH´$`mÂhUO `kM hm`. Vm XIrb VyM Amhg. `kH$Vm©, `k‡oH´$`m d `kgmYZ h gd©VyM Amhg. H$maU O[`k Om Vwbm ‡m· hm `mM gmYZ Amh Vmhr VyM Amhg.Vw¬`m ZmdmM ‡_, ^∫$s hhr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

678) _hmhod:$& _hmhodf Z_:$&678) _hmhod:$& _hmhodf Z_:$&678) _hmhod:$& _hmhodf Z_:$&678) _hmhod:$& _hmhodf Z_:$&678) _hmhod:$& _hmhodf Z_:$&

_hmZ A[©U –Ï`. gma odú, ^∫$mßM gßHw$oMV ApÒVÀd, À`mZm hmUmar Vw¬`m‡m·tMr B¿N>m, VwP Zmd, Vw¬`m Zm_mMm O[ h gd© VwbmM ‡m· hmUma Vw¬`m_‹`g_ag hmUma _hmZ hod–Ï` XIrb VyM Amhg. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

ÒVÏ`: ÒVdo‡`: ÒVmÃß ÒVwoV: ÒVmVm aUo‡`:$&ÒVÏ`: ÒVdo‡`: ÒVmÃß ÒVwoV: ÒVmVm aUo‡`:$&ÒVÏ`: ÒVdo‡`: ÒVmÃß ÒVwoV: ÒVmVm aUo‡`:$&ÒVÏ`: ÒVdo‡`: ÒVmÃß ÒVwoV: ÒVmVm aUo‡`:$&ÒVÏ`: ÒVdo‡`: ÒVmÃß ÒVwoV: ÒVmVm aUo‡`:$&[yU©: [yao`Vm [w `: [w `H$soV©aZm_`:$&&[yU©: [yao`Vm [w `: [w `H$soV©aZm_`:$&&[yU©: [yao`Vm [w `: [w `H$soV©aZm_`:$&&[yU©: [yao`Vm [w `: [w `H$soV©aZm_`:$&&[yU©: [yao`Vm [w `: [w `H$soV©aZm_`:$&&

679) ÒVÏ`:$& ÒVÏ`m` Z_:$&679) ÒVÏ`:$& ÒVÏ`m` Z_:$&679) ÒVÏ`:$& ÒVÏ`m` Z_:$&679) ÒVÏ`:$& ÒVÏ`m` Z_:$&679) ÒVÏ`:$& ÒVÏ`m` Z_:$&

ÒVwÀ`, [yOZr`. OJm_‹` ododY Yo_©`mßH$Sy>Z d [ßWr`mßH$Sy>Z AmoUZmpÒVH$mßH$Sy>Zhr (À`mß¿`m gX≤ mdZm d OJ `mVyZ) Obm OmUmam d Obm Om `mg`mΩ` Agm H$di VyM Amhg. _mUyg H$mUÀ`mhr Y_m©Mm qH$dm odMmamßMm AgbmVar gßHw$oMV Xh]w’rMm À`mJ Pmbm H$s À`mbm h gÀ` [yU©[U [Q>V. AmO OJ^amVXh]w’r_wi odoeÔ>> [yOm[’Vr, am¡`[’Vr, g_mO[’Vr, AmMma qH$dm g_Vm,]ßYwÀd, bmH$emhr, gm_moOH$ ›`m`, emfU_w∫$s BÀ`mXtMm O Hw$Ur AmJ´h YaVmVÀ`m gdm™Zm Vw¬`m H•$[Z Vw¬`m [´oMVrMm bm^ hmD$Z Am`wÓ`^a Om[mgbÎ`m odMmad _yÎ`mß_Yrb _yi Ame`(V[oebmV \$aH$ [S>bm Var) gm‹` hm `mMm _hm_mJ©gm[S>b. À`mßM d EHy$U _mZdr g_mOmM OrdZ V–x[ hmD$Z AmÀ_úar gßÒH•$VrCX`mbm `B©b. VwPr ÒVwVr OmUrd[yd©H$ hmD$ bmJb. Vwbm AIßS> dßXZ Agm.

680) ÒVdo‡`ï$& ÒVdo‡`m` Z_ï$&680) ÒVdo‡`ï$& ÒVdo‡`m` Z_ï$&680) ÒVdo‡`ï$& ÒVdo‡`m` Z_ï$&680) ÒVdo‡`ï$& ÒVdo‡`m` Z_ï$&680) ÒVdo‡`ï$& ÒVdo‡`m` Z_ï$&

¡`mbm ÒVwoVo‡` AgV Agm. dada [mhVm `mMm AW© Jm°ad, ‡eßgm h gmaAmdS>Umam qH$dm À`m¿`m _mJ bmJUmam Agm hmVm. [U Vm AW© gm\$ MyH$ Amh.Vw¬`m ÒVwVr_‹` EH$ _hmZ VŒd Amh. h _hmZ VŒd ÂhUO gßHw$oMV AhßH$mamMmÀ`mJ. VwPr gVV ÒVwoV H$a `mMr Xhmg∫$s d Xh]w’r hiwhiw [U oZp˚MV[U H$_rhmVmV. À`m¿`m ^mdZm, dmgZm d ]w’r AoYH$moYH$ odemb d Vab hmV OmVmV.

Page 182: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 182 &&

Vm AoYH$moYH$ d°`o∫$H$ ]ZVm. h gma ^∫$mß_‹` KS>dUmam Vy AgVmg. [U VarhrOmnUd¿`m [mVirda h ^∫$mbm Ò[Ô>[U H$iV V Ag H$s Vw¬`m ÒVwVr¿`m dmQ> VmAoYH$moYH$ V›_` Pmbm, Vwbm o‡` Pmbm. Vw¬`m gJwU Í$[mMr ÒVwoV Agm dmoZJw©U oZamH$ma AmÀ_Í$[mMr [naUm_ EH$M. Vm ÂhUO Xh]w’rMm Ëhmg. Vw¬`mo‡VrMr AmoU gm_œ`© d oddH$mMr ‡m·r. Vw¬`m d°oúH$ H$Î`mUm¿`m ‡oH´$`Vgm_rb hm `mMr AIßS> Vi_i. odÓUwghÛZm_ÛmÃmM dmMZ, [R>U, _ZZ, qMVZh gma H$aUmam VwPr ÒVwoVM H$aV AgVm. Vm Vw¬`m go_[ `U Vwbm o‡` hmU hrVwPrM `mOZm Amh. odúmM Ag gd©H$f H$Î`mU H$aUmË`m Vwbm [wZï [wZï H•$VkdßXZ Agm.

681) ÒVmÃ_≤$& ÒVmÛm` Z_ï$&681) ÒVmÃ_≤$& ÒVmÛm` Z_ï$&681) ÒVmÃ_≤$& ÒVmÛm` Z_ï$&681) ÒVmÃ_≤$& ÒVmÛm` Z_ï$&681) ÒVmÃ_≤$& ÒVmÛm` Z_ï$&

ÒVmÃ. VÀÒdÍ$[ PmÎ`mZ CMß]iyZ UmË`m mdZm OÏhm d°IarVyZ ]mha [S>VmVVÏhm Vr OUw H$mhr A_•VJßJmM AgV. AmÀ_kmZm¿`m _wImVyZ ]mha [S>bbrAmÀ_kmZmZXm`r Aer hr A_•VJßJm ÂhUO ÒVmà hm`. VyM ^∫$mßH$adr ÒVmÃÍ$[raMZm H$Í$Z K `mgmR>r À`mßZm [´mgmoXH$ dmH≤$d° d- gmjmV≤ e„X]´ ‡XmZ H$aVmg.qH$]h˛Zm ^∫$mß¿`m _wImdmQ> odúH$Î`mUmgmR>r VyM YaU H$bb ÒVmà hm`. hodÓUwghÛZm_ ÒVmÃÈ[r B©úam Vw¬`m MaUr g_[©U^mdZZ eVeï XßS>dV AgmV.

682) ÒVwoVï$& ÒVwV` Z_ï$&682) ÒVwoVï$& ÒVwV` Z_ï$&682) ÒVwoVï$& ÒVwV` Z_ï$&682) ÒVwoVï$& ÒVwV` Z_ï$&682) ÒVwoVï$& ÒVwV` Z_ï$&

Jm°ad, ÒVwVr. `É`mdV gd© _mZdmßVrb V–x[Vm OÏhm odH$grV hmV OmV,]haV VÏhm À`mßZm Vw¬`moedm` A›` H$mUVrM ]m] ÒVwÀ` dmQ>V Zmhr, qH$dm‡À`H$ ÒVwÀ` ]m]rgmR>r À`m ]m]rMm H$Vm© d oZ`ßVm Aem VwPrM ÒVwVr H$amdrerdmQ>V. Vw¬`m H•$[Z ∫$m¿`m _wImVyZ d ApÒVÀdmVyZ oZKUmar Vw¬`modf`rMr ÒVwVrd ‡_ ÂhUO VwPM AßJ hm`.Ord d erd (Vy) `mVrb ^∫$mßZm OmUdUmam dgwImdUmam hm ‡_mMm d ‡_i ÒVwVrMm Xwdm ÂhUO Vw¬`m Ad°`o∫$H$ , emúV,pÒWÀ`ßVamVrV, MamMamVrb ApÒVÀdmMm ^mJ hm`. ÂhUyZ Vwbm ÒVwVr ÂhUVmV.^∫$ˆX`mßV`m©_r ]haUma h oZÒdmW©, [odà d CXmŒmV_ ^mdodú ÂhUO À`mß¿`mˆX`mV AodÓH•$V Pmbbm VyM AgVmg. Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

683) ÒVmVm$& ÒVmà Z_ï$&683) ÒVmVm$& ÒVmà Z_ï$&683) ÒVmVm$& ÒVmà Z_ï$&683) ÒVmVm$& ÒVmà Z_ï$&683) ÒVmVm$& ÒVmà Z_ï$&

ÒVwVr H$aUmam. e„XmßZr d gÀH$m`m©Zr VwPr ^∫$s H$aUma (VwP ÒdÍ$[ H$mhrgOmUmUma, Vw¬`m ApÒVÀdmda odúmg R>dUma dm Z R>dUma, [maß[mnaH$ X•ÓQ>Ám ^∫$

Page 183: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 183 &&

ÂhUyZ JUb OmUma dm BVa ÂhUO VyM Amhg. H$iV-ZH$iV, ^mdZZ oH$ßdm‡m_moUH$ H•$Vr¿`m Í$[mV, VwPr ododY ‡H$ma ÒVwVr H$aUmË`mß¿`m Xh]w’r_wi À`mßZm"V' VwPr ÒVwVr H$aVmV qH$dm H$arV ZmhrV Ag dmQ>V. dmÒVodH$ Vwbm Amid>Uma,odZdUma, g_o[©V hmUma, ÒdVï¿`m AkmZmZ odH$b hmUma d kmZmMr AmH$mßjmH$aUma ^∫$ AgmV qH$dm Vy ZmhrgM `m ImÃrZ H$di gX≤oddH$]w’rMm H$m°b_mZyZ _mZdmMr gdm H$aUma AgmV, À`m gdm™¿`m¤ma VyM ^mdZVyZ, ]w’rVyZ qH$dmH•$VrVyZ ÒdVïMr ÒVwVr H$naV AgVmg. Vwbm godZ` ‡Um_ AgmV.

684) aUo[´`ï$& aUo‡`m` Z_ï$&684) aUo[´`ï$& aUo‡`m` Z_ï$&684) aUo[´`ï$& aUo‡`m` Z_ï$&684) aUo[´`ï$& aUo‡`m` Z_ï$&684) aUo[´`ï$& aUo‡`m` Z_ï$&

aU ÂhUO w’ e„X d JVr. gV≤-AgV≤, C‹d©Jm_r- AYmJm_r BÀ`mXr Agߪ`¤ß¤ ¡`m [mú©^y_rda KS>VmV Vr ¤ß¤ gm_mdUmar d AmdS>Umar emÌdV aU^y_r,¡`mVyZ odú gmH$mab Vm Am|H$ma (e„X) ¡`mbm AÀ`ßV g_r[ AgVm d AmdS>VmgmË`m odúmMr AßoV_ AdÒWm (JVr) AmdS>rZ oZp˚MV H$aUmam ¯m gd© —ÓQ>Ám VyaUo‡`ï Amhg. VÀÒdÍ$[ PmbÎ`m ∫$mßZm OrdZgßKf© (Vhr VwPM Í$[ AgÎ`mZ)o‡` AgVm AmoU gßHw$oMV Ï`o∫$_ÀdmMr AoO]mV V_m Z ]miJVm gd© OrdZgßKf©Vw¬`m oZH$Q>VV V AmZßXmZ ÒdrH$maVmV. _hm^maVm¿`m _hmZm`H$m¿`m ^yo_H$VyZ VyhrM ]m] lr_X≤ JdX≤JrVVyZ OJmbm gm_mdyZ oXbrg. a_Uo‡`ï ÂhUO w’o[[mgy,qhgH$, AmH´$_H$, ohßÛ ZÏh. `w’o[[mgy bmH$ ÒdVï¿`m AkmZO›` gßHw$oMVÒdmWm©gmR>r gd© H´y$a Hy$À` H$aVmV. `mCbQ> Vw¬`m H•$[Z Vw¬`m ^∫$mßZm CXmŒm dgX≤^mdZm[yU© OrdZ gßKfm©V PmHy$Z X `mM ‡MßS> gm_œ`© d ‡aUm o_iV. VwbmeVeï Z_ÒH$ma AgmV.

658) [yU©ï$& [yUm©` Z_ï$&658) [yU©ï$& [yUm©` Z_ï$&658) [yU©ï$& [yUm©` Z_ï$&658) [yU©ï$& [yUm©` Z_ï$&658) [yU©ï$& [yUm©` Z_ï$&

[yU©. A[yU© ZgUmam. AJmY, AZßV, A_`m©X, A_a, e„XmVrV, gd©JwUgß[fi,JwUmVrV, AJoUV, gd©g_mdeH$, gd©eo∫$_mZ, [yU© d A[yU© dJ°a gd© H$Î[Zmß¿`mAVrV Agm Vy gd©Vm[ar [yU© Amhg. Vw¬`m MaUr gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

686) [yao`Vm$& [yao`Ã Z_ï$&686) [yao`Vm$& [yao`Ã Z_ï$&686) [yao`Vm$& [yao`Ã Z_ï$&686) [yao`Vm$& [yao`Ã Z_ï$&686) [yao`Vm$& [yao`Ã Z_ï$&

_ZmaW [waodUmam. gdm™¿`m AßVaßJmV Vw¬`m ‡m·rMm _ZmaW CÀ[fi H$aUmam d[yU© H$aUmam VyM Amhg. gß[yU© odúm¿`m H$Î`mUmMm wJ‡dV©ZmMm VwPm gßH$Î[ [yU©H$aUmam VyM Amhg. d°`o∫$H$ d _mZdg_mOm¿`m gßX^m©V Vw¬`m ‡oMVr¤ma ododYÏ`mdgmo`H$mßM AßV:¸jw CKS>Umam d À`mß¿`m¤ma amOKQ>Zm, H$m`X, Y_©, MmbrarVr,

Page 184: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 184 &&

oejU, amOH$maU, odkmZ, AW©Ï`dhma, C⁄mJ dJ°a gd© jà AmÀ_kmZmo^_wI]ZdyZ A„OmdYr _mZdmßMm Vw¬`m ‡m·rMm H$iV ZH$iV _ZmV Agbbm _ZmaW[yU© H$aUmam, Zdr odúgßÒH•$Vr KS>odUmam VyM Amhg. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

687) [w `:$& [w `m` Z_:687) [w `:$& [w `m` Z_:687) [w `:$& [w `m` Z_:687) [w `:$& [w `m` Z_:687) [w `:$& [w `m` Z_:

[w `. ^∫$s dm ÒVwVr h Og VwP AßJ Amh, À`mM‡_mU odúH$Î`mUm¿`m ew’^mdZZ H$bb H•$À`, O Vw¬`m gßH$Î[mMmM EH$ mJ AgyZ VyM H$Í$Z KVmg. Vw¬`mAOam_a oZ`ßÃH$ ApÒVÀdmMm ^mJ AgV. gJwU AdVmamß¿`m H$m`m©Mr Or [yOm dJwUJmZ eVH$mZweVH$ hmVmV Vr _ybV: VwPrM AgVmV. Vw¬`m H•$[Z [w `H$m`m©M hÒdÍ$[ gdm™Zm H$iyZ AmpÒVH$-ZmpÒVH$mVrb d ododY Yo_©`mßVrb PJS> ZmhrghmVrb. Vwbm A‡oVhV Z_Z Agm.

688) [w `H$soV©:$& [w `H$sV©` Z_:$&688) [w `H$soV©:$& [w `H$sV©` Z_:$&688) [w `H$soV©:$& [w `H$sV©` Z_:$&688) [w `H$soV©:$& [w `H$sV©` Z_:$&688) [w `H$soV©:$& [w `H$sV©` Z_:$&

emÌdV, [odà d gÀ` Aer ¡`mMr H$sVu Amh Agm. ¡`m¿`m ApÒVÀdmMr dH$m`m©Mr H$sVu AÒgb d gÀ` AgV ÂhUOM ¡`m¿`modf`r AmÀ_kmZr ^∫$mßZrgmßoJVbbß gd© H$mhr [yU© gÀ` Amh Agm. Vw¬`m ^∫$mßMr H$sVuhr emÌdV d gÀ`AgV. (S>md[M d ∑b•flÀ`mß¿`m AmYma H$bbr ]ZmdQ> ‡og’r ZgV.) Vwbm gmÔ>mßJ‡oU[mV AgmV.

689) AZm_`:$& AZm_`m` Z_:$&689) AZm_`:$& AZm_`m` Z_:$&689) AZm_`:$& AZm_`m` Z_:$&689) AZm_`:$& AZm_`m` Z_:$&689) AZm_`:$& AZm_`m` Z_:$&

Ï`mYr Zgbbm. ew’ kmZ_` ApÒVÀdm_wi, Aod⁄m_m`mO›` ^´_, Xh]w’r,AhßH$ma, Aghm`Vm, BÀ`mXr AoO]mV Zgbbm. Vy odúmMm gd©g_mdeH$ oZ`ßVmAgÎ`mZ Vwbm H$mUVrhr (Aod⁄mO›`) Ï`mYr ZgV. À`mM‡_mU AmÀ_kmZr^∫$mßZmhr Aod⁄mO›` gßHw$oMV ApÒVÀdmVyZ hmUmar H$mUVrhr Xw:IXm`r Ï`mYrZgV. Vwbm gmÔ>mßJ Ao^dmXZ Agm.

_ZmOdÒVrW©H$am dgwaVm dgw‡X:$&_ZmOdÒVrW©H$am dgwaVm dgw‡X:$&_ZmOdÒVrW©H$am dgwaVm dgw‡X:$&_ZmOdÒVrW©H$am dgwaVm dgw‡X:$&_ZmOdÒVrW©H$am dgwaVm dgw‡X:$&dgw‡Xm dmgwXdm dgwd©gw_Zm hod:$&dgw‡Xm dmgwXdm dgwd©gw_Zm hod:$&dgw‡Xm dmgwXdm dgwd©gw_Zm hod:$&dgw‡Xm dmgwXdm dgwd©gw_Zm hod:$&dgw‡Xm dmgwXdm dgwd©gw_Zm hod:$&

690) _ZmOd:$& _ZmOdm` Z_:$&690) _ZmOd:$& _ZmOdm` Z_:$&690) _ZmOd:$& _ZmOdm` Z_:$&690) _ZmOd:$& _ZmOdm` Z_:$&690) _ZmOd:$& _ZmOdm` Z_:$&

_ZmgmaIm dJ AgUmam. _ZmMr [na_mU kmV ZmhrV. _ZmMm dJ A[nao_VAgVm. _ZmgmaIm dJ `mMm AW© A[nao_V dJ Agbbm. H$mbmVrV VabV_wiVwPm gßH$Î[ d og’r `mV AoO]mV V\$mdV ZgV. ÂhUyZhr Vwbm _ZmOd: ÂhUU

Page 185: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 185 &&

`mΩ`M Amh. _hm]br, dm`w[wÃ, AmÀ_kmZr d dJdmZ hZw_mZ h VwPM gJwU Í$[Amh. VwP ^∫$hr odMmamß¿`m d ^mdZmß¿`m[jm dJdmZ ]ZVmV. H$mUVhr odMmaqH$dm ^mdZm _ZmV ` `m[ydu qH$dm _ZmVyZ Om `m[ydu d `Vm-OmVmZm V À`mMrVmÀH$mi Zm|X KD$ eH$VmV. À`m_wi _Zmda odO` hm Vw¬`m ^∫$mßMm ÒWm`r ^mdAgVm. A›` —Ô>rZ [mhVm ^∫$mß¿`m ÒdV:¿`m H$Î[Z[jmhr dJmZ Vy ^∫$mßda H•$[mH$aVmg. Vwbm H•$Vk XßS>dV AgmV.

691) VrW©H$a:$& VrW©H$am` Z_:$&691) VrW©H$a:$& VrW©H$am` Z_:$&691) VrW©H$a:$& VrW©H$am` Z_:$&691) VrW©H$a:$& VrW©H$am` Z_:$&691) VrW©H$a:$& VrW©H$am` Z_:$&

kmZ_` H$aUmam. h`J´rd AdVmamV _YwH°$Ô>^ X°À`mZr [idbb dX VyoZ–mdÒWVrb ]´ Xdmbm AmUyZ oXbg Aer H$Wm Amh. mMm _oVVmW© _ZwÓ`mVrbV_mJwUÍ$[r X°À` À`mMm gX≤gX≤oddH$ ´Ô> H$aVmV, [idVmV. Aem dir _mhoZ–VyZOmJ AmUyZ ∫$mbm oddH$ ‡m· H$Í$Z XUmar H•$[miy e∫$s VyM Amhg. Vwbm eVeïH•$Vk ‡Um_ AgmV.

692) dgwaVmï$& dgwaVg Z_ï$&692) dgwaVmï$& dgwaVg Z_ï$&692) dgwaVmï$& dgwaVg Z_ï$&692) dgwaVmï$& dgwaVg Z_ï$&692) dgwaVmï$& dgwaVg Z_ï$&

oed, Aær, gmZar _wbVŒd oH$ßdm ¡`m¿`m od`m©[mgyZ odúd°^d ]Zb Agm.odúmMm d odúmVrb VOmMm CX≤JmVm, O›_XmVm, oZ_m©Vm Vy Amhg.gd© d°^dmMm_ybÛmV d _ybmYma Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

693) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&693) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&693) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&693) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&693) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&

Eú`© ‡mflV H$Í$Z XUmam. odúmbm Vw¬`m ‡m·rM _m°Î`dmZ XmZ XUmam.Vw¬`moedm` odúmM ApÒVÀdM Ae∑` Amh. d°`o∫$H$ OrdZmV d°amΩ`, oZ^©`Vm,gwaojVVm, AmZßX, odembVm,gX≤]w’r, oddH$, Ad°`o∫$H$ oZï[j[mVr[Um,oZÒ[•hVm, CÀgmh, odO` BÀ`moX Agߪ` d°oeÔ>mßM d°^d XUmam ÂhUyZhr Vwbmdgw[´Xï ÂhUU g`wo∫$H$ Amh. Vwbm ^md[yU© dßXZ Agm.

694) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&694) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&694) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&694) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&694) dgw‡Xï$& dgw‡Xm` Z_ï$&

Eú`© ‡mflV H$Í$Z XUmam. Vw¬`m odúgßH$Î[mZwgma OJ^amVrb gd© _mZdmßMmew’ kmZd°amΩ`mM d gm_œ`m©M gdmÉ ÒWmZ XUmam d À`m_mJm_mJ `Uma gd©EohH$ d°^dhr [´m· H$Í$Z XUmam d Aem VËhZ g_•’ d ‡JÎ^ gßÒH•$Vr odúm_‹`AodÓH•$V H$aUmam Vy Amhg. Vwbm AmXa[yd©H$ Z_ÒH$ma AgmV.

Page 186: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 186 &&

695) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&695) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&695) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&695) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&695) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&

1) dmgwXdmMm [wà AmoU 2) AhßH$mamMm B©úa. H•$ÓUmdVma h gJwU Í$[ YmaUH$Í$Z Vw¬`m ‡m·rM _mJ© d `w∑À`m JrV¤ma gmßJUmam Vy Amhg. VgM, d°`o∫$H$[mVirda, Xh]w’rO›` AhßH$mamMm Òdm_r- `m AhßH$mamda odO` o_idyZ XUmam^∫$mMm gIm Vy Amhg. Vw¬`m MaUr ^md^o∫$[yd©H$ bmQ>mßJU Agm.

696) dgwï$& dgwd Z_ï$&696) dgwï$& dgwd Z_ï$&696) dgwï$& dgwd Z_ï$&696) dgwï$& dgwd Z_ï$&696) dgwï$& dgwd Z_ï$&

Aml`, oZdmg. gd© odú hr VwPr brbm AgyZ nVMr AßoV_ AdÒWm ÂhUO VyAmhg. VyM oVbm edQ>r ÒdVï_‹` H$m`_Mm Amgam XUmam Amhg. d°`o∫$H$[mVirda gdm©V`m©_r amhyZ gwIXwïI_` OrdZ KS>odUmam d mJdUmam Iam gyÃYma(`m IimMm Ioi`m) Vy Amhg. Aod⁄m-_m`Mm VÇm›` XwïIgwImß¿`m CJ_, _yiVyM Amhg. h kmZ Pmb H$s ‡˝mŒma d gße` gß[yZ ^aH$Q>UmË`m ]°MZ _ZmbmH$m`_Mm Aml` XUmar Vw¬`m ^∫$rMrM pÒWVr oeÑH$ amhV. Vw¬`m MaUr ^md[yU©XßS>dV AgmV.

697) dgw_Zï$& dgw_Zg Z_ï$&697) dgw_Zï$& dgw_Zg Z_ï$&697) dgw_Zï$& dgw_Zg Z_ï$&697) dgw_Zï$& dgw_Zg Z_ï$&697) dgw_Zï$& dgw_Zg Z_ï$&

gd©Ã ¡`mM _Z/////AdYmZ Amh Agm. odúmVrb AUwaUw_‹` Vw¬`m OmoUdMApÒVŒd Amh. A›` —ÓQ>Ám gmË`m odúmMr Aearar OmUrd(_Z) h VwPM _ZAmh. ¡`m VËhZ VwP S>mi gdmß©V`m©_r AmhV VgM VwP _Z gdm©V`m™_r AmhV,AWm©V ‡À`H$m¿`m AßVaßJmV Vy (VwP _Z) Amh. Vw¬`m H•$[Z `m gÀ`mMr OmUrdhmV. Vwbm godZ` dßXZ Agm.

698) hodï$& hodf Z_ï$&698) hodï$& hodf Z_ï$&698) hodï$& hodf Z_ï$&698) hodï$& hodf Z_ï$&698) hodï$& hodf Z_ï$&

`km_‹` A[©U H$b OmUma –Ï`. Vw¬`m ‡m·r¿`m OmnUdV Agbb d Vw¬`mMH•$[Z Vw¬`mV odb` hmUma odú h Vw¬`m d°oúH$ `kmVrb hodï Amh, ¡`m[Am_mU`k AmoU kH$Vm© Vy Amhg À`m‡_mU hndï XIrb VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡Um_AgmV.

gX≤JoVï gÀH•$oVï gŒmm gX≤^ynVï gÀ[am`Uï$&gX≤JoVï gÀH•$oVï gŒmm gX≤^ynVï gÀ[am`Uï$&gX≤JoVï gÀH•$oVï gŒmm gX≤^ynVï gÀ[am`Uï$&gX≤JoVï gÀH•$oVï gŒmm gX≤^ynVï gÀ[am`Uï$&gX≤JoVï gÀH•$oVï gŒmm gX≤^ynVï gÀ[am`Uï$&eyagZm `Xwl>ï gofidmgï gw`m_wZï$&&eyagZm `Xwl>ï gofidmgï gw`m_wZï$&&eyagZm `Xwl>ï gofidmgï gw`m_wZï$&&eyagZm `Xwl>ï gofidmgï gw`m_wZï$&&eyagZm `Xwl>ï gofidmgï gw`m_wZï$&&

699) gX≤JoVï$& gX≤JV` Z_ï$&$699) gX≤JoVï$& gX≤JV` Z_ï$&$699) gX≤JoVï$& gX≤JV` Z_ï$&$699) gX≤JoVï$& gX≤JV` Z_ï$&$699) gX≤JoVï$& gX≤JV` Z_ï$&$

AßoV_ _mjmdÒWm. gmË`m odúmMr d Ï`o∫$Mr AßoV_, gd©l> AmoU ÌdmúV

Page 187: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 187 &&

AdÒWm ÂhUO VyM hm`. Vwbm gmXa Ao^dmXZ Agm.

700) gÀH•$oVï$& gÀH•$V` Z_ï$&700) gÀH•$oVï$& gÀH•$V` Z_ï$&700) gÀH•$oVï$& gÀH•$V` Z_ï$&700) gÀH•$oVï$& gÀH•$V` Z_ï$&700) gÀH•$oVï$& gÀH•$V` Z_ï$&

gÀ`mMm gmjmÀH$ma KS>odUmam AmoU gmjmÀH$ma KSod `mMr ‡oH´$`m Xm›hrVyM Amhg. hr gd©l> H•$Vr Vw¬`m Aearar ApÒVÀdmMmM ^mJ Amh ÂhUyZ VwbmgÀH•$oVï ÂhUVmV. Vw¬`m H•$[Z VwP ^∫$ Vw¬`mM oZ`ßÃUmImbr VwPmModúH$Î`mUmMm gßH$Î[ ogo’g Z `mgmR>r hr H•$Vr H$a `mV OrdZ Ï`oVV H$aVmV.À`mß¿`mhr ApÒVÀdmVyZ ‡H$Q> hmUmar Aer CŒm_ H•$Vr ÂhUO gmjmV VyM Amhg.dJ˘`m —oÔ>Z [mohÎ`mg, MamMamVrb ‡À`H$ KQ>Zm ÂhUO H•$VrVrb Iam _hŒdmMmJm^m d gÀ` VyM Amhg. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

701) gŒmm$& gŒmm`° Z_ï$&701) gŒmm$& gŒmm`° Z_ï$&701) gŒmm$& gŒmm`° Z_ï$&701) gŒmm$& gŒmm`° Z_ï$&701) gŒmm$& gŒmm`° Z_ï$&

gß[yU© oZ`ßÃU AgUmam. odúmMr CÀ[Œmr, pÒWVr, ‡JVr d b` `mß¿`mda gß[yU©gŒmm AgUmam Vy Amhg. g_mOm_‹` dmdaUma Agߪ` gŒmmYre H$di Vw¬`mB¿N>ZM gŒmm ^mJy eH$VmV. ÂhUOM À`mß¿`m OrdZmMm oZ`ßVm d ÂhUyZgŒmmYmË`mßMmhr gŒmmoYe Vy Amhg. Vw¬`m H•$[Z d gŒmImbr, odúH$Î`mUmMmVwPm gßH$Î[ ogo’g OmB©b. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

702) gX≤^yoVï$& gX≤^yV` Z_ï$&702) gX≤^yoVï$& gX≤^yV` Z_ï$&702) gX≤^yoVï$& gX≤^yV` Z_ï$&702) gX≤^yoVï$& gX≤^yV` Z_ï$&702) gX≤^yoVï$& gX≤^yV` Z_ï$&

gV≤ qH$dm emúV Eú`©. gd©l>, oMaßVZ AmoU Eú`m©Mhr Eú`© Agm VyAmhg. Vw¬`m ‡oMVrMr _hmZ≤ lr_ßVr XUmË`m Vwbm godZ` dßXZ Agm.

703) gÀ[am`Uï& gÀ[am`Um` Z_ï$&703) gÀ[am`Uï& gÀ[am`Um` Z_ï$&703) gÀ[am`Uï& gÀ[am`Um` Z_ï$&703) gÀ[am`Uï& gÀ[am`Um` Z_ï$&703) gÀ[am`Uï& gÀ[am`Um` Z_ï$&

gdmÉ gÀ` ÒWmZ. odú d ^∫$mßM- `mΩ`mßM- gmYH$mßM -gÀ‡d•Œm bmH$mßMgdmÉ ÒWmZ (‹``) Vy Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

704) eyagZï$& eyagZm` Z_ï$&704) eyagZï$& eyagZm` Z_ï$&704) eyagZï$& eyagZm` Z_ï$&704) eyagZï$& eyagZm` Z_ï$&704) eyagZï$& eyagZm` Z_ï$&

eya gZm Agbbm, lrH•$ÓUmMm AmOm]m, hZw_mZ ¡`m gZ¿`m ‹dOmda AmhAer gZm Agbbm AOw©Z. VmpÀdH$ —ÓQ>Ám mMm AW© odúoZ`_mßZwgma AÏ`mhV[Ud `eÒdrU H$m`©aV Agbbr d°oúH$ KQ>Zmß_mJrb gd© e∫$s hr ¡`mMr gZm AmhAgm. _hmgZmZr. Vw¬`m `m JwUd°oeÔ>`mZ VwPr ‡oMVr PmbÎ`mß¿`m AßJr XhmghÛ hŒmtM ]i gßMmaV AmoU V Vw¬`m gßH$Î[og’rgmR>r Vw¬`m Òdmo_ÀdmImbrbT> `mMm oZ¸` H$aVmV. Vwbm AIßS> Ao^dmXZ Agm.

Page 188: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 188 &&

705) `Xwl>ï$& `Xwl>m` Z_ï$&705) `Xwl>ï$& `Xwl>m` Z_ï$&705) `Xwl>ï$& `Xwl>m` Z_ï$&705) `Xwl>ï$& `Xwl>m` Z_ï$&705) `Xwl>ï$& `Xwl>m` Z_ï$&

`mXdmß_Yrb gd©l> `mXd OJX≤JwÍ$ d odúodZm`H$ lrH•$ÓU h VwPM Í$[.`mMm VÀdmW© gd© _mZdr ^md-^mdZmßMm-odMmamßMm-H•$VrßMm Òdm_r. pÒWV‡kVm¯m _mZdr gßÒH•$oV¿`m gdmÉ d°oeÓQ>ÁmM gmXmhaU oXΩXe©Z H$aUmË`m H•$ÓUÍ$[mVrbVwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

706) gnfidmgï$& gofidmgm` Z_ï$&706) gnfidmgï$& gofidmgm` Z_ï$&706) gnfidmgï$& gofidmgm` Z_ï$&706) gnfidmgï$& gofidmgm` Z_ï$&706) gnfidmgï$& gofidmgm` Z_ï$&

gÀ` oOW amhV, Vm qH$dm Om Zh_r gÀ`m_‹`M (AmÀ_ÒdÍ$[r) AgVm Vm.d°`o∫$H$ —ÓQ>Ám VÀÒdÍ$[ Pmbb gd© bmH$ ¡`m gÀ`_` AdÒWbm, ÒWmZmbmo_iVmV V ÒWmZ Vr AdÒWm. A›` —oÔ>Z gÀ`mMm oOW oZdmg AgVm. V AmÀ_kmZrbmH$mßM ˆX`mH$me VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

707) gw`m_wZï$& gw`m_wZm` Z_ï$&707) gw`m_wZï$& gw`m_wZm` Z_ï$&707) gw`m_wZï$& gw`m_wZm` Z_ï$&707) gw`m_wZï$& gw`m_wZm` Z_ï$&707) gw`m_wZï$& gw`m_wZm` Z_ï$&

gw`m_wZï ÂhUO kmZjramßM Hwß$^ ]miJUmË`m kmZ|o–`mß¿`m AmoU kmoZ`mßMmhrÒdm_r. VgM gJwU Í$[mV `_wZmoZdmgr`mßMm amOm. MamMamVrV Agm Vy gd©kmoZ`mßMm Ajaeï Òdm_r Amhg hr ‡oMVr Vw¬`m H•$ÓUÍ$[mMr gJwU^∫$sH$aUmË`mZmhr `V. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

^yVmdgm dmgwXdï gdm©gwoZb`m@Zbï$&^yVmdgm dmgwXdï gdm©gwoZb`m@Zbï$&^yVmdgm dmgwXdï gdm©gwoZb`m@Zbï$&^yVmdgm dmgwXdï gdm©gwoZb`m@Zbï$&^yVmdgm dmgwXdï gdm©gwoZb`m@Zbï$&X[©hm X[©hm —·m –xY©am@Wm[amoOVï$&&X[©hm X[©hm —·m –xY©am@Wm[amoOVï$&&X[©hm X[©hm —·m –xY©am@Wm[amoOVï$&&X[©hm X[©hm —·m –xY©am@Wm[amoOVï$&&X[©hm X[©hm —·m –xY©am@Wm[amoOVï$&&

708) yVmdmgï$& yVmdmgm` Z_ï$&708) yVmdmgï$& yVmdmgm` Z_ï$&708) yVmdmgï$& yVmdmgm` Z_ï$&708) yVmdmgï$& yVmdmgm` Z_ï$&708) yVmdmgï$& yVmdmgm` Z_ï$&

gd© MamMa —Ì`—Ì` odú Vw¬`m R>m`r (d Vw¬`m AmkV) amhV. Ï`o∫$JV[mVirda Ï`∫$rM AßV]m©¯ gß[yU© ApÒVÀd (d OmUrd) Vw¬`mVM AgV. Vw¬`mÒ_aUmV _mP Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

709) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&709) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&709) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&709) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&709) dmgwXdï$& dmgwXdm` Z_ï$&

lrH•$ÓU. dmgwXdmMm [wÃ. H$mim H•$ÓU h gJwU Í$[ pÒWV‡kVm, ÒdY_m©MaUAmoU —Ì` ‡H$me Zgbbm ( ÂhUyZ H$mim) kmZ‡H$me `mßMr AmR>dU H$Í$ZXV.H•$ÓUmMr brbm ÂhUOM [amÀ_^md (d VÇm›` dUdU), gmÀÂ`^md dÒdmÀÂ`^md (d VÇm›` goÉXmZßX) hm`. H•$ÓU XmÒ`mMr _hVr Aer H$s À`m_‹`Ï`∑Vr ÒdVïM gßHw$oMV ApÒVÀd _mR>Ám ghOVZ, CÀÒ\y$V©VZ, AmZßXmZ, AmV©VZodgÍ$Z OmV. H•$ÓUMaUr A[©U H$aV. Xh]w’rMm odb` hmVmM H•$ÓU_` hmD$Z

Page 189: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 189 &&

OmV. [aßVy eara _mà H•$ÓUXmgM amhV. hr Z_´Vm hr F$VwOm gdm™]am]a¿`mÏ`dhmamVhr AgV. H$maU ^∫$mgmR>r gd© OJM H•$ÓU_` AgV. `mßoÃH$[U B©úa_mZUma, B©úamM ApÒVÀd ZmH$maUma, Ahß ]´˜mpÒ_ ÂhUUma, OS>dmXr, BhdmXr,qH$dm oMX≤dmXr Ag ]h˛VH$OU ÒdV:¿`m ApÒVÀdm¿`m joUH$ d AmßoeH$ mJmbmoMaßVZ AmoU [na[yU© g_O `mMr J\$bV H$aVmV. [naUm_r _ZwÓ` hmM odúmMH|$– AgÎ`mMm qH$dm `mCbQ> odúm_‹` _mZd H$mhrM ZgÎ`mMm Xh]w’rO›`g_O V H$Í$Z KVmV. m_wi H$Yr [amH$mQ>rMm AhßH$ma d VÇm›` h˛Hy$_emhr, H´$m°`©,AmH´$_U, AÀ`mMma, qhgmMma Va H$Yr [amH$mQ>rMr [amYrZVm, oZÓH´$s`Vm, oIfiVmd Z°amÌ`dmX `mßMm C–H$ hmVm. À`m_wi EH$sH$S> qhÚVm d XwgarH$S> Ï`gZmYrZVm,AmÀ_hÀ`m, AmÀ_K•Um `mßMr [nagr_m hmV. EH$m ]mOyZ Jw›hJmar dmT>V Va XwgË`m]mOyZ bmMmar od_ZÒH$Vm d CXmgrZVm dmT>V. [yOm AMm© H$aUma d aÒÀ`mVyZ^OZ-ZmM H$aV o\$aUma [wÓH$i VWmH$oWV Ymo_©H$, XdmMr ‡oMVr KVbb IaXd^∫$ ZgVmV. `mCbQ> [maß[naH$[U B©úa Z _mZUma [wÓH$i bmH$ gÀH$m`m©VyZodZ_´[U B©úa gdm H$arV AgVmV. [naUm_r À`mßZm B©úamMr oZH$Q>Vm g_mYmZmÍ$[mVo_iV AgV, ÂhUOM V Ia Xd^∫$ AgVmV. _hŒdmMm _w‘m Agm Amh H$s ¡`m‡_mUbhmZ _yb AmB©¿`m Hw$erV oZq¸V[U d oZ:eßH$[U Pm[Vß À`mM‡_mU V–x[ hmUmam^∫$ AÀ`ßV g_mYmZr hmVm. À`m_wiM ^∫$mßZm Vw¬`m]‘b dmQ>Umam "odúmg'AmÀ_‡oMVrVyZ Ambbm "AT>i odúmg' AgVm d Vw¬`m]‘b dmQ>Uma ‡_ ‡À`j‡_mUmda AmYmabbß AgVß (Vgß Zgb Va V B©úa-^∫$mMß ZmVßM ZÏh.) ÒdV:¿`m_mVmo[À`mßMr qH$dm ]mimMr gdm H$aVmZm [wÓH$imßZm VhmZ-^yH$-Pm[ `mß[°H$sH$emMrhr [dm© amhmV Zmhr. Ag hm `mM H$maU `m ZmÀ`mß_‹` _mUgmM AeararAd°`o∫$H$ odemb ÒdÀdM AgV. hr gdm ÂhUO À`m Ï`∫$sM CÀÒ\y$V©, AgßHw$oMVOJUM AgV. H•$ÓU^∫$s_‹ Aem CXmŒmVMr [nagr_m hmV OmV. V–x[V¿`m CÀÒ\y$V©d odúH$Î`mUH$mar AmodÓH$mamßMr VwbZm S>mÏ`m, COÏ`m AmoU CXma_Vdm⁄mß¿`mAmodÓH$mamer H$aU AmdÌ`H$ Amh. AmoW©H$ g_mZVm, CÀ[mXZm¿`m gmYZmß¿`mImOJr _mbH$sbm odamY, Ï`o∫$ÒdmVßÕ`mMm gßH$mM Aem Xh]w’rVyZ CÀ[fi PmbÎ`mg_mOdmXm¿`m AmoU Òd°amMma, AoZ`ßoÃV A\$mQ> Z\$]mOr, amZQ>r Ò[Ym©,C[`w∫$VmdmX, gdßJ bm H$_VmZw`m`r bm H$emhr BÀ`mXr VWmH$oWVbmH$emhrdm⁄mß¿`m ]m¯mßJmMm [am^d hmU H´$_‡m· Amh. Ï`o∫$dmXmMm qH$dmg_mOdmXmMmhr VH©$gßJV d ‡JÎ^Vm[yU© odÒVma d odH$mg H$Í$Z À`mßMm Ame`bjmV KVÎ`mg Vw¬`m gmjmÀH$mamMr _hVr [Q>V. Ï`o∫$dmX d g_mOdmX `mVrb

Page 190: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 190 &&

gd© CŒm_ ]m]tMm g_›d` d AmodÓH$ma KS>Vm. H•$ÓUXmÒ`mVrb d H•$ÓU^∫$sVrbgßHw$oMVV¿`m g_[©UmM _hmZVŒd KVb AmoU ZmpÒVH$mß¿`m qH$dm Ahß]´˜mpÒ_ÂhUUmË`mßMr ]m°o’H$ dm BVa H$mUÀ`mhr ÒdÍ$[mVrb Jwbm_oJar ZmH$ma `mMrVS>\$ KVbr Va Y_m©¿`m ZmdmImbr MmbUmar Y_m™Y ÒdmWm™YmßMr _mOmar AmoUohS>rg WmVmßS>]mOr d Job¿N> amOH$maU]mOr Zmhrer hmB©b. VgM ]wo’dmXm¿`md ZmpÒVH$V¿`m ZmdmImbr dmT>bbr Ï`gZmYrZVm, Òd°amMma, ^´Ô>mMma, _mO,^m°oVH$ gwIm¿`m hÏ`mgmVyZ `Umar A_mZwfVm ZÔ> hmB©b. Vwbm _mP bjmdYrH•$Vk ‡oU[mV AgmV.

710) gdm©gwoZb`:$& gdm©gwoZb`m` Z_:$&710) gdm©gwoZb`:$& gdm©gwoZb`m` Z_:$&710) gdm©gwoZb`:$& gdm©gwoZb`m` Z_:$&710) gdm©gwoZb`:$& gdm©gwoZb`m` Z_:$&710) gdm©gwoZb`:$& gdm©gwoZb`m` Z_:$&

gd© odúm¿`m d Ï`∫$s®¿`m ApÒVÀdmM AßoV_ oMaßVZ [aßYm_. ‡mUm`m_m¿`m dBVa gmYZmß¿`m ¤ma Ï`∫$s ÒdV:¿`m Ï`o∫$Àdm¿`m AVrV OmD$ eH$V. hmM gßHw$oMVApÒVÀdmMm AßV d IË`m ÒdÀdmMm O›_ hm`. ÂhUO Ï`∫$s Vw¬`m_‹` _Í$Z ZdmO›_ KD$Z A_a hmV. Vw¬`m ‡m·r_‹` oMaßVZ odlmßVrM AT>iÒWmZ H$g ‡m·hmV h g_OU H$R>rU Zmhr. ¡`m‡_mU ZmQ>H$mVrb [mà ZmQ>H$ gß[Î`mda _yi OrdZmV[aV VmV qH$dm _yb AmB©H$S> [aV OmV VgM h Amh. Vy ÂhUO Ï`∫$s¿`m AßV`m©_rdgUmar Ï`∫$sMr Iar AmiI, oVM Ia ÒdÀd, oVMr AOam_a d ‡_i AmB©Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

711) AZb:$& AZbm` Z_:$&711) AZb:$& AZbm` Z_:$&711) AZb:$& AZbm` Z_:$&711) AZb:$& AZbm` Z_:$&711) AZb:$& AZbm` Z_:$&

A_`m©X VO d d°^d Agbbm. gd©eo∫$_mZ d gdm©À_H$ AgÎ`mZ VyM gdm©Vd°^dgß[fi Amhg d odúmMm Ò\y$oV©XmVm, odúmM eo∫$H|$– d odúmM oZ`ßÃU H|$–Amhg. Vw¬`m H•$[Z Vw¬`m `m dmÒVd ÒdÍ$[mMr OmU d ‡À`j AZw^yVr d Vw¬`moZ`ßÃH$ gm_œ`m©Mm dmagm Vw¬`m ∫$mßZm o_iVm d V odÓ`mMr gßÒH•$Vr KS>dVmV.H$di VmoŒdH$ MMm© d _V-_VmßVa AmoU H$Î[Zmodbmg Xw]i AgVmV. ‡m_moUH$]wo’_ßVmß¿`m ]w’rVyZ OÏhm VwPm AmodÓH$ma hmVm, VÏhm À`mßM odMma ‡^mdr hmVmV.À`m_wi A[maß[naH$ Agm dm [maß[naH$, `m Y_m©Vrb Agm dm À`m Y_m©Vrb, VwPr^∫$s Zh_rM M°V›`Xm`r gm_œ`©Xm`r d oZ`ßÃU eo∫$Xm`r AgV. Vwbm eVe:‡Um_ AgmV.

712) X[©hm$& X[©øZ Z_:$&712) X[©hm$& X[©øZ Z_:$&712) X[©hm$& X[©øZ Z_:$&712) X[©hm$& X[©øZ Z_:$&712) X[©hm$& X[©øZ Z_:$&

Xwamo^_mZ, X[©, AhßH$ma ZÔ> H$aUmam. AhßH$ma Zme ÂhUO VwPr ‡m·r AgM

Page 191: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 191 &&

OUw g_rH$aU Amh. hrM _hmZ ]m] Vy `_wZmH$mR>r Jm`tM gßajU H$bg d Bß–mM(_ZmM) Jd©haU H$bg `m H$WV AZwÒ`yV Amh. Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

713) X[©X:$& X[©hm` Z_:$&713) X[©X:$& X[©hm` Z_:$&713) X[©X:$& X[©hm` Z_:$&713) X[©X:$& X[©hm` Z_:$&713) X[©X:$& X[©hm` Z_:$&

ImQ>m qH$dm [mH$i Ao^_mZ, Jd© BÀ`mXr XUmam. gßHw$oMV Ï`o∫$Àdm_‹`MOISy>Z amohbÎ`mßMm Xß^, Xwamo^_mZ, ]S>Omd `mß¿`m _wimer (d h gma XUmam)VyM Amhg. [aßVw gßHw$oMV Aod⁄V Jwa\$Q>bÎ`mZm ÒdV:Mm Jd© XIrb B©úamZMoXbm h H$iV Zmhr. AkmZr bmH$mßZm h Z H$iÎ`mZ Jod©>mß]‘b À`mß¿`m _ZmVH$Qw>Vm `D$ eH$V. K•Um `D$ eH$V. AmÀ_kmZr bmH$mßZm _mà hr ]m] [yU©[UH$iÎ`m_wi V Jod©>mßMmhr ¤f H$arV ZmhrV. gd© JwUmdJwUmßMm H$Vm© d XmVm VyAmhg h OmUyZ Vw¬`m Ò_aUmV d Vw¬`m gßH$Î[m¿`m gdV V a__mU amhVmV. H$maUVw¬`m ‡MrVrZ `Umar odembVm, ew’ ]w’r, oZ^©`Vm, Ad°`o∫$H$Vm, oZÒ[•hVm`m_wi À`mZm VwP Ò_aU o‡` AgV AmoU Am wÓ`mM EH$_d ‹ , À`mßZm OmUdUmamVwPm odúgßH$Î[ og’ H$aU hM AgV. odúmÀ_H$ ^mdZZ H$mUÀ`mhr d°`o∫$H$^mdZ¿`m Amhmar Z OmVm VwP ^∫$ gdm™_‹` Vwbm [mhˇZ ‡_mZ dmJVmV d Vw¬`mgßH$Î[mV H$m`©aV amh `mMm ÒdY_© AÏ`mhV[U AmMaV amhVmV. gd©g_mdeH$ dgßHw$oMV AhßH$mahr oZ_m©U H$aUmË`m Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

714) —·:$& —·m` Z_:$&714) —·:$& —·m` Z_:$&714) —·:$& —·m` Z_:$&714) —·:$& —·m` Z_:$&714) —·:$& —·m` Z_:$&

AmÀ_mZßXmM AmHß$R>[mZ H$Í$Z V•· AgUmam. A[wa[Um d A[wa[UmMr OmUrdhr d°oeÓQ>Á _ZwÓ`mMr AmhV. Aearar AgÎ`mZ d _`m©oXV ZgÎ`mZ AmÀ_mZwgßYmZd VÇm›` AmÀ_mZßXm_‹` AgUmam Vy Amhg. Vw¬`m ‡MrVrZ OrdZ VOm_`odemb,AmÀ_ZßX_`, M°V›`_` AmoU g_W© ]ZV. Vwbm eVeï XßS>dV AgmV.

715) XwY©aï$& XwY©am` Z_ï$&715) XwY©aï$& XwY©am` Z_ï$&715) XwY©aï$& XwY©am` Z_ï$&715) XwY©aï$& XwY©am` Z_ï$&715) XwY©aï$& XwY©am` Z_ï$&

AmH$bZ Ïhm`bm, ‡m· Ïhm`bm AÀ`ßV H$R>rU Agm. gß[yU© MamMa odú,OmUrd, H$mi h gd© d _mZd ¡`m A_a ApÒVÀdm[gyZ CÀ[fi Pmb VM Vy AgÎ`m_wiVwbm earaamßVJ©V _|Xy¿`m gßdXZm odMma BÀ`mXr ‡oH´$`mßZr OmUU Ae∑` AmhAmoU ¯m gßHw$oMV ApÒVÀdm¿`m AVrV OmU (¡`m ¤ma Vy H$ibm Zmhrg Var VwPr‡oMVr `V) AÀ`ßV H$R>rU Amh. H$di Vw¬`mM H•$[Z ]’Ord, _w_wjy, gmYH$ dog’mdÒWV OmVmV d `m AÀ`ßV hÏ`mhÏ`mÌmm [U Ag¯ AZw^dmVyZ edQ>r Vwbm‡m· hmVmV VwPr ‡MrVr KVmV. Vw¬`m MaUr A›`›`^md ‡Um_ AgmV.

Page 192: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 192 &&

716) A[amoOVï$& A[amoOVm` Z_ï$&716) A[amoOVï$& A[amoOVm` Z_ï$&716) A[amoOVï$& A[amoOVm` Z_ï$&716) A[amoOVï$& A[amoOVm` Z_ï$&716) A[amoOVï$& A[amoOVm` Z_ï$&

H$YrM [am^yV Z hmUmam. MamMamßV]m©¯ Agm Vy d°oúH$ ‡oH´$`_‹` H$Yrhr[am^yV hmD$ eH$V Zmhrg, Vwbm Hw$Urhr qOHy eH$V Zmhr. Agߪ` OrdmßZmÀ`mß¿`mVrb jw–ÀdmodamYr gßKfm©V odO` o_idyZ XD$Z ÒdVïMr ‡oMVr XUmam dVw¬`m odúH$Î`mUH$mar gßH$Î[mV AßV^y©V H$Í$Z gX°d odO`r H$aUmam VyM Amhg.Vwbm gVV Ao^dmXZ Agm.

odú_yoV©_©hm_yoV©Xu·_yoV©a_yoV©_mZ≤$&odú_yoV©_©hm_yoV©Xu·_yoV©a_yoV©_mZ≤$&odú_yoV©_©hm_yoV©Xu·_yoV©a_yoV©_mZ≤$&odú_yoV©_©hm_yoV©Xu·_yoV©a_yoV©_mZ≤$&odú_yoV©_©hm_yoV©Xu·_yoV©a_yoV©_mZ≤$&AZH$_yoV©aÏ`∫$ï eV_yoV©ï eVmZZï$&&AZH$_yoV©aÏ`∫$ï eV_yoV©ï eVmZZï$&&AZH$_yoV©aÏ`∫$ï eV_yoV©ï eVmZZï$&&AZH$_yoV©aÏ`∫$ï eV_yoV©ï eVmZZï$&&AZH$_yoV©aÏ`∫$ï eV_yoV©ï eVmZZï$&&

717) odú_yoV©ï$& odú_yV©` Z_ï$&717) odú_yoV©ï$& odú_yV©` Z_ï$&717) odú_yoV©ï$& odú_yV©` Z_ï$&717) odú_yoV©ï$& odú_yV©` Z_ï$&717) odú_yoV©ï$& odú_yV©` Z_ï$&

odúÍ$[, odúmÀ_H$ B©úa. Vy odúmÀ_H$ Xd Amhg m_‹ _hmZ VÀd gm_mdbbAmh. ododYVZ ZQ>bÎ`m odúm¿`m AßV]m© gd©Ã AgbÎ`m Vwbm ododY ZmdmßZr,ododY Í$[m_‹` d ododY ‡H$ma ^OUma AmoU VwP ApÒVÀd ZmH$maUma Ag gd©bmH$, À`mßM Y_©/ gßKQ>Zm BÀ`mXr d À`mß¿`m OmUrdm XIrb Vw¬`m_‹`Mgm_mdbÎ`m AmhV d Vy À`m gdm™_‹` Amhg.[aßVw h gÀ` Z g_OUma Agߪ`AmhV. Xh]w’r, Aod⁄m `mß¿`m_wi CÀ[fi hmUma ¤f, dmgZm, hdaQ>[Um, _Àga,gmŒmmH$mßjm, AßYl’m, H$S>d[Um, XwamJ´h, AÀ`mMma, A›`m`, KmV[mV, w’ mßMmCJ_ Jm^m d oZ`ßVm Vy Amhg. h H$iUma bmH$ Jm|YiyZ OmV ZmhrV. AT>i emßVrAmoU pÒWV‡kVZ V Vw¬`m ^∫$sV d VÇm›` odúH$Î`mUH$mar H•$VrV oZ^©`[U _æamhVmV. Vwbm oZaßVZ dßXZ Agm.

718) _hm_yoV©ï$& _hm_yV©` Z_ï$&718) _hm_yoV©ï$& _hm_yV©` Z_ï$&718) _hm_yoV©ï$& _hm_yV©` Z_ï$&718) _hm_yoV©ï$& _hm_yV©` Z_ï$&718) _hm_yoV©ï$& _hm_yV©` Z_ï$&

AÀ`ßV odemb. gd©Ï`m[r, A_`m©X. _hm_yoV©ï, Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

719) XrflV_yoV©ï$& oX·_yV©` Z_ï$&719) XrflV_yoV©ï$& oX·_yV©` Z_ï$&719) XrflV_yoV©ï$& oX·_yV©` Z_ï$&719) XrflV_yoV©ï$& oX·_yV©` Z_ï$&719) XrflV_yoV©ï$& oX·_yV©` Z_ï$&

VOm_yoV©. kmZVOmM dU©Z AÌm∑` Amh. [aßVw VOmMhr VO Aem Vw¬`mH$Î[ZmVrb ApÒVÀdm¿`m H$mhrem Odi g_O d C_O [mMmdr ÂhUyZ H$b OmUmaVwP dU©Z h Vw¬`mM ‡gmXmM \$i hm`. H$maU ^∫$m¿`m VOÒdr kmZmMm H$maH$ dCJ_ VyM AgVmg. Vybm godZ` Ao^dmXZ Agm.

720) A_yoV©_mZ≤$& A_yoV©_V` Z_ï$&720) A_yoV©_mZ≤$& A_yoV©_V` Z_ï$&720) A_yoV©_mZ≤$& A_yoV©_V` Z_ï$&720) A_yoV©_mZ≤$& A_yoV©_V` Z_ï$&720) A_yoV©_mZ≤$& A_yoV©_V` Z_ï$&

A_yV©. AmH$ma]’ Zgbbm. Vy oZo_©bm JbbmM Zmhrg. À`m_wi Vwbm AmH$ma

Page 193: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 193 &&

Zmhr.H$mimbm Ogm AmH$ma Zmhr À`mM‡_mU H$mimVrVmbmhr AmH$ma Zmhr. [aßVwgßHw$oMV Xh]w’r¿`m Amhmar OmD$Z Vw¬`m ‡m·rbm bmH$ dßoMV hmD$ Z`V ÂhUyZVyM gJwU [wOMm _mJ© XmIdbmg. À`m_wi gJwU ^∫$s oZH•$Ô> Zmhr. gd©‡H$ma¿`m[yOm[’Vr_‹` gm_ßOÒ`, g_OyVXma[Um d ‡_ H$di Vw¬`mM H•$[Z d Vw¬`mM‡oMVrZ oZ_m©U hmD$ eH$V. Vw¬`mM B¿N>Z d ‡MrVrZ g∫$sMr Y_m™Va, Owb_rY_©gŒmm, Y_©¤f, d°MmnaH$ h˛Hw$_emhr, AmoW©H$ emfU ¯m gmË`m ]m]r Zm_ef,hmD$ eH$VmV. Vw¬`mMaUr gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

721) AZH$_yoV©ï$& AZH$_yV©` Z_ï$&721) AZH$_yoV©ï$& AZH$_yV©` Z_ï$&721) AZH$_yoV©ï$& AZH$_yV©` Z_ï$&721) AZH$_yoV©ï$& AZH$_yV©` Z_ï$&721) AZH$_yoV©ï$& AZH$_yV©` Z_ï$&

AZH$ AmH$ma Agbbm. AmH$ma Zgbbm Vy Vw¬`mM brbZ Agߪ` Í$[, JwU,AmH$ma Agbb odúmÀ_H$ eara YmaU H$aVmg, Vw¬`mM B¿N>Z AZH$ gJwUdVmaYmaU H$aVmg. VgM ^∫$mßZm À`mß¿`m XdV¿`m Í$[mV Xe©Z XVmg. ^∫$ ˆX` Vw¬`m‡MrVrZ ^a `m¿`m Vw¬`m _hmZ ‡oH´$`Mm EH$ ^mJ ÂhUOM VwP h AZH$ AdVma(AmH$ma) YmaU H$aU. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

722) AÏ`∫$ï$& AÏ`∫$m` Z_ï$&722) AÏ`∫$ï$& AÏ`∫$m` Z_ï$&722) AÏ`∫$ï$& AÏ`∫$m` Z_ï$&722) AÏ`∫$ï$& AÏ`∫$m` Z_ï$&722) AÏ`∫$ï$& AÏ`∫$m` Z_ï$&

ÂhUO Ï`∑V Z hmUmam. Vw¬`m ^∫$mßZm VwPr hmUmar OmUrd qH$dm ‡MrVr gÀ`Agbr Varhr VwPm Aße_mà AgV. VgM _`m©oXVmßer gß]ßoYV AgV. V ‡MrVrÍ$[hr _`m©XrVM AgV. Vy [yU©[U H$YrM Ï`∫$ hmV Zmhrg ÂhUyZ Vwbm AÏ`∫$ïÂhUVmV. VwP AdVma AgbÎ`m gmYwgßVmßZr Vw¬`m AdVmamda XIrb Xh YmaUH$Î`mZßVa ÒWi H$mimMr ]ßYZ `VmV À`m]‘b Ò[Ô>[U odYmZ H$br AmhV dVw¬`m EHy$U EH$ gd© AdVmamß_‹ hr Vw¬`m gd©eo∫$_mZ AoÒVÀdmMr [yU© Ao^Ï`∫$shmD$ eH$br Zmhr d hmD$ eH$V Zmhr Ag ÂhQ>b Amh. Vw¬`mMaUr gmXa ‡Um_AgmV.

723) eV_yoV©ï$& eV_yV©` Z_ï$&723) eV_yoV©ï$& eV_yV©` Z_ï$&723) eV_yoV©ï$& eV_yV©` Z_ï$&723) eV_yoV©ï$& eV_yV©` Z_ï$&723) eV_yoV©ï$& eV_yV©` Z_ï$&

eH$S>m _yVu, È[ AgUmam. ÒdVï AÏ`∫$ AgUmam [U Varhr ^∫$mßH$Sy>Z ÒVwVrH$adyZ À`mZm ododY ‡H$mamßZr, È[mßZr, ÒdVïMr ‡MrVr XUmam AmoU `m AZH$È[mVrb ÒdVïM EH$Àd ‡MrVr AmUyZ XUmam VyM Amhg. ^∫$dÀgb Aem Vwbm^md[yU© dßXZ Agm.

724) eVmZZï$& eVmZZm` Z_ï$&724) eVmZZï$& eVmZZm` Z_ï$&724) eVmZZï$& eVmZZm` Z_ï$&724) eVmZZï$& eVmZZm` Z_ï$&724) eVmZZï$& eVmZZm` Z_ï$&

gß[yU© odúmßV]m©¯ gd©Ã VwPM Mha AmhV, VwPrM AdYmZ AmhV. F$ftZm dX

Page 194: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 194 &&

(kmZ) XUmar eH$S>m Aearar _wIhr VwPr AmoU ¡`m _wImVyZ h dX(kmZ) OJmbmo_imb Vr F$ftMr _wIhr VwPrM. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

EH$m Z°H$ï gdï qH$ `V≤ VV≤ [X≤_ZwŒm__≤$&EH$m Z°H$ï gdï qH$ `V≤ VV≤ [X≤_ZwŒm__≤$&EH$m Z°H$ï gdï qH$ `V≤ VV≤ [X≤_ZwŒm__≤$&EH$m Z°H$ï gdï qH$ `V≤ VV≤ [X≤_ZwŒm__≤$&EH$m Z°H$ï gdï qH$ `V≤ VV≤ [X≤_ZwŒm__≤$&bmH$]›YwbmH$ZmWm _mYdm ∫$dÀgbï$&&bmH$]›YwbmH$ZmWm _mYdm ∫$dÀgbï$&&bmH$]›YwbmH$ZmWm _mYdm ∫$dÀgbï$&&bmH$]›YwbmH$ZmWm _mYdm ∫$dÀgbï$&&bmH$]›YwbmH$ZmWm _mYdm ∫$dÀgbï$&&

725) EH$ï$& EH$m` Z_ï$& EH$Ò_° Z_ï$&725) EH$ï$& EH$m` Z_ï$& EH$Ò_° Z_ï$&725) EH$ï$& EH$m` Z_ï$& EH$Ò_° Z_ï$&725) EH$ï$& EH$m` Z_ï$& EH$Ò_° Z_ï$&725) EH$ï$& EH$m` Z_ï$& EH$Ò_° Z_ï$&

EH$_dmo¤Vr` Agm. AgU-ZgU `mß¿`m AVrV Aem VwP AmH$bZmg gm[Omd ÂhUyZ EH$ Ag dU©Z H$aVmV. dÒVwVï Vy JUZmVrV Amhg. Vwbm odZ_´ dßXZAgm.

726) Z°H$ï$& Z°H$m` Z_ï$&726) Z°H$ï$& Z°H$m` Z_ï$&726) Z°H$ï$& Z°H$m` Z_ï$&726) Z°H$ï$& Z°H$m` Z_ï$&726) Z°H$ï$& Z°H$m` Z_ï$&

EH$ Zgbbm. EH$ÀdmV gdm™_‹` AgÎ`m_wi ÂhUO AIßS>V_wi AZH$Zgbmg Var JUZmVrV AgÎ`mZ Vy EH$ Zmhrg. Vy JwUodefmVrV AgÎ`m_wi"EH$' h gߪ`mÀ_H$ odefU Vwbm bmJy hmV Zmhr. À`m_wi Vy EH$ Zmhrg. XwgË`mXwÔ>rZ [mohÎ`mg d°oúH$ gßbæV_wi Vy EH$ Agbmg Var VwP AodÓH$ma AZH$AgÎ`mZ (Aod⁄Z ob· bmH$mßZm) Vy AZH$ ^mgVmg. dJdJ˘`m bmH$mßZmdJdJim ^mgVm g ÂhUyZhr Vwbm EH$ ÂhUVm `V Zmhr. ÂhUOMEH$g_md`m¿N>XH$Í$Z (H$mbmVrV Agbbm) Vy EH$Àd, AZH$Àd,gßbæÀd, AemVËhZ AZH$ [mV˘`mßda dmdaUmam ∫$mßZm ‡MrVr XUmam B©úa Amhg. Vw¬`m AIßS>Ò_aUmV Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

727) gdï$& gdm` Z_ï$&727) gdï$& gdm` Z_ï$&727) gdï$& gdm` Z_ï$&727) gdï$& gdm` Z_ï$&727) gdï$& gdm` Z_ï$&

À`mJ. ¡`m À`mJm_‹` B©úambm gm_ag A[©U H$bm OmVm À`mbm gdï ÂhUVmV.B©úam¿`m gJwU ^∫$m¿`m dir `kXdVm qH$dm _yVu `mZm Am[U O J´hU H$aVm V‡W_ ‡mYm›`mZ A[©U H$am`M AgV.À`m_wi AmÀ_ÒdÍ$[mM Ò_aU hmD$Z jw–AhßH$ma gß[Vm. ^∫$mH$adr Agm À`mJ H$aodUmam d À`mß¿`m _ZmV Agbbr À`mJ^mdZm m Xm›hr›hr VyM Amhg. VgM m À`mJmVyZ ∫$ˆX`mV Ò\w$aUmar o∫$JßJm,kmZJßJm XIrb VyM Amhg. H$Î[mßVr Vw¬`m ÒdÍ$[r odb` [mdUma odúmVrb gma^mdm_•V d gd© H$mhr ag_` Ag VŒd VyM Amhg. Vwbm odZ_´ XßS>dV AgmV.

728) H$ï$& H$m` Z_ï$& H$Ò_° Z_ï$&728) H$ï$& H$m` Z_ï$& H$Ò_° Z_ï$&728) H$ï$& H$m` Z_ï$& H$Ò_° Z_ï$&728) H$ï$& H$m` Z_ï$& H$Ò_° Z_ï$&728) H$ï$& H$m` Z_ï$& H$Ò_° Z_ï$&

AmZßX, ‡˝, ]´˜m-odÓUw-_he. Vy OmoUd¿`m AVrV Amhg. [U ‡MrVrg

Page 195: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 195 &&

AmÎ`mda AmZßX_` Amhg. ]w‹XrM g_mYmZ hmB©b Aem VËhZ Vw¬`modf`rÒ[Ô>rH$aU o_iV Zmhr ÂhUyZ Zh_rM Z gwQ>bb H$mS> (‡˝) Amhg. À`mM‡_mUJwUmVrV d Í$[mVrV AgyZhr odúÍ$[r AgÎ`mZ oÃJwUmÀ_H$hr VyM Amhg. Vwbm^md[yU© dßXZ Agm.

729) qH$$& H$Ò_° Z_ï$&729) qH$$& H$Ò_° Z_ï$&729) qH$$& H$Ò_° Z_ï$&729) qH$$& H$Ò_° Z_ï$&729) qH$$& H$Ò_° Z_ï$&

ÂhUO, "H$m`?' hm ‡˝mW©H$ e„X. gß[yU© VH©$e∫$sM _wi (CJ_), ‡`mOZ (hVyqH$dm gm‹`) AmoU [naUrVr (AßVr_ Cfi`Z dm AdÒWm) VyM Amhg. À`m_wi ¡`m‡˝mM CŒma _mZdr ]w’r J\$bVrZ emYV Vm _wimV Vw¬`mVyZ CÀ[fi Pmbbm (B©úa,gÀ`) Amh. h, EH$m⁄m oeH$mË`mZ (‡˝H$Vm©) oeH$marMm emY Mmbdbm (‡˝)À`mbm Am[UM Am[br oeH$ma (CŒma) AmhmV h H$iÎ`mgmaIß Pmbß. ÂhUOM‡˝mMm CJ_ ‡˝ odMma `mMr ‡oH´$`m d CŒma EH$M h gÀ` dm B©úa AmhmV. Vy "qH$'hm ‡˝ Amhg hm ‡˝ ZrQ> g_OyZ KU hm, ]w’rJÂ` ZgbÎ`m VwPr ‡MrVr K `mMm,VyM XmIdbbm EH$ l> _mJ© Amhg. Vwbm AÏ`mhV Ao^_mZ Agm.

730) `V≤$& `Ò_° Z_ï$&730) `V≤$& `Ò_° Z_ï$&730) `V≤$& `Ò_° Z_ï$&730) `V≤$& `Ò_° Z_ï$&730) `V≤$& `Ò_° Z_ï$&

ÂhUO O. H$ï, qH$, `V≤ `m AÏ`m`mVyZ Vy Amhg h gmßJU ÂhUO VwP ApÒVÀdog’ H$aVm Z AmÎ`m_wi H$mT>bbr [idmQ> ZgyZ ]w’rbm g_Om`bm Ae∑`AgbÎ`m Aem VwPr ‡MrVr X `mMm Vw¬`mM H•$[Z H$bbm Hw$emJ´ ]w’rMm ‡oVdmXAmh. `V≤ ÂhUO O `mMm AW©hr ¡`m]‘b ‡˝ odMmabm OmVm V AmoU Vm ‡˝odMma `mgmR>r H$mhrVar J•hrV Ya `mMr ]w’r Or "O' `m e„XmVyZ ‡JQ> hmV oVMmCJ_ (Vr ]w’rhr) VyM Amhg Agm Amh. Vwbm eVeï XßS>dV AgmV.

731) VV≤$& VÒ_° Z_ï$&731) VV≤$& VÒ_° Z_ï$&731) VV≤$& VÒ_° Z_ï$&731) VV≤$& VÒ_° Z_ï$&731) VV≤$& VÒ_° Z_ï$&

V. ¡`m‡_mU ‡˝mMm CJ_ Vw¬`mVyZ hmVm À`mM ‡_mU _`m©nXV ]w’rM g_mYmZH$aUmË`m VWmH$nWV CŒmamMm CJ_hr Vw¬`mVM hmVm. À`m_wi "V' AmoU "V' ZXmIodb OmUma Vhr VyM Amhg. A›` —ÓQ>Ám < VV≤ VÀd hr ]´˜mMr VrZ d°oeÓQ>ÁÂhQ>bbr AgÎ`mZhr Vy "VV≤' Amhg. À`mM‡_mU ldU, _ZZ d oZoX‹`mgZ `m_mJm™Zr AmH$bZ H$Í$Z K `mM O Amh À`mbm C‘eyZhr "VV≤' hm e„X dm[abmAmh. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

732) [X_ZwŒm__≤$& [X_ZwŒm_m` Z_ï$&732) [X_ZwŒm__≤$& [X_ZwŒm_m` Z_ï$&732) [X_ZwŒm__≤$& [X_ZwŒm_m` Z_ï$&732) [X_ZwŒm__≤$& [X_ZwŒm_m` Z_ï$&732) [X_ZwŒm__≤$& [X_ZwŒm_m` Z_ï$&

gdmÉ, emÌdV AßoV_ [X. odú, g_mO d Ï`∫$sgmR>r gdmÉ H$Î`mUmMm

Page 196: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 196 &&

gdm©Œm_ _mJ©, gdmÀH•$Ô> ‹`` AmoU AVwbZr` Ag AßoV_ emúV ÒWmZ Vy Amhg.Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

733) bmH$ ]ßYwï$& bmH$]ßYd Z_ï$&733) bmH$ ]ßYwï$& bmH$]ßYd Z_ï$&733) bmH$ ]ßYwï$& bmH$]ßYd Z_ï$&733) bmH$ ]ßYwï$& bmH$]ßYd Z_ï$&733) bmH$ ]ßYwï$& bmH$]ßYd Z_ï$&

bmH$mßMm ]ßYw. gmË`m odúmbm AÀ`ßV oZH$Q>Mm. VgM g_mO d Ï`∫$s `mßZmoZH$Q>Mm. gdm™V`m_r AgÎ`mZ Vy AÀ`ßV oZH$Q>VZ gdm™M [mbZ, [mfU, ajUH$aVmg ÂhUyZ Vy bmH$]ßYw Amhg. VyM À`mßZm H$Î`mU‡X ‡MrVr XVmg ÂhUyZhr VybmH$]ßYw Amhg. Vwbm ^md[yU© Ao^dmXZ Agm.

734) bmH$ZmWï$& bmH$ZmWm` Z_ï$&734) bmH$ZmWï$& bmH$ZmWm` Z_ï$&734) bmH$ZmWï$& bmH$ZmWm` Z_ï$&734) bmH$ZmWï$& bmH$ZmWm` Z_ï$&734) bmH$ZmWï$& bmH$ZmWm` Z_ï$&

OmoUdmß¿`m gd© [mV˘`mßMm, odúmMm, g_mOmMm d Ï`q∫$Mm (AßV]m©¯ApÒVÀdmZ À`mßM gd©H$f oZ`ßÃU H$aUmam) Òdm_r. Vw¬`mM H•$[Z d gŒmZ KS>V.Vw¬`m ‡MrVr_‹` AmoU ‡MrVrgmR>r oZ_m©U hmUmam, ]mbbm OmUmam, obohbmOmUmam d dmMbm OmUmam ‡À H$ e„X H$di Vw¬`mM gŒm_wi oZ_m©U hmVm, ]mbbm,obohbm, dmMbm OmVm. Vwbm eVeï H•$Vk XßS>dV Agm.

735) _mYdï$& _mYdm` Z_ï$&735) _mYdï$& _mYdm` Z_ï$&735) _mYdï$& _mYdm` Z_ï$&735) _mYdï$& _mYdm` Z_ï$&735) _mYdï$& _mYdm` Z_ï$&

_Yw Zmdm¿`m `mXd Hw$imV O›_bbm, _mYd, lrH•$ÓU. gmË`m g•Ô>rVrb M°V›`d M°V›`mM dgßV F$VwgmaI gm°X ™, OrdZ_mYw © d ‡\w$ÑVm mßZr g•Ô>rbm _mhdUma,d AmÀ_gßJrVmZ ›hmD$ KmbUma, _Z naPdUma AodÓH$ma h gd© _ybVï VwPMAdVaU Amh. ÂhUyZ dgßV F$Vwbmhr _mYdï ÂhUVmV. A›` —ÓQ>Ám [mhVm h gd©[mhˇZ AZw^dyZ oZ^i AmZßX KUma _mZdmZ H$bb agJ´hU _ybVï VyM Amhg.ÂhUyZ Vw¬`moedm` gmaH$mhr oZag Amh. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

736) ∫$dÀgbï$& ∫$dÀgbm` Z_ï$&736) ∫$dÀgbï$& ∫$dÀgbm` Z_ï$&736) ∫$dÀgbï$& ∫$dÀgbm` Z_ï$&736) ∫$dÀgbï$& ∫$dÀgbm` Z_ï$&736) ∫$dÀgbï$& ∫$dÀgbm` Z_ï$&

AmB©‡_mU ^∫$mda ‡_ H$aUmam. VwP AmoU odúmM ZmV oZg©JmVrb EH$mZmÀ`m¿`m ¤ma H$mhr ‡_mUmV g_OmdVm `V. h ZmV ÂhUO AmB©M ]mbH$m]am]aMdmÀgÎ`mM ZmV. ]mbH$mbm OÏhm H$mhrhr H$iV ZgV, H$mhrhr H$aVm `V ZgV,EdT>M ZÏh Va ÒdVßÃ[U OJVmhr `V ZgV VÏhm À`m¿`mH$Sy>Z H$mUVrhr A[jm ZR>dVm AmB© À`mM O gßJm[Z H$aV À`mVyZ VwP d oZgJm©M (d ∫$mM) ZmV WmS> \$mabjmV `V. ]mbH$m¿`m Am`wÓ`mVrb gd© KQ>Zmßda AmB©M oZ`ßÃU ZgV,]mbH$mdarb AmB©M dmÀgÎ` hr oVMr ÒdV>ïMr Òd`ß^y H•$Vr ZgyZ VwPr brbmAgV, VgM AmB©M dmÀgÏ` ]mbH$m¿`m AßVaßJmV kmV[UmZ ZgV m VrZ ]m]t_‹

Page 197: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 197 &&

VwPr ^∫$dÀgbVm oZamir Amh. VwP ^∫$m¿`m ‡À`H$ hmbMmbrda d ^mdZdakmZ[yU© oZ`ßÃU AgV. AmoU VwPr ^∫$dÀgbVm A›` Hw$UmMr ZgyZ VwPrM brbmAgV. ^∫$dÀgbVm hr oZÏdi VwPr Òd>VïMr brbm AgÎ`mZ d Vy ^∫$ˆX`mVkmZr gŒmZ Zh_rM AgÎ`mZ ]mbH$mßMm À`mJ (`m Zm À`m H$maUmÒVd) H$aUmË`m_mVm Agy eH$VmV [U Vy _mà H$Yrhr ^∫$mßMm À`mJ H$arV Zmhrg. À`mßZm H$YrhrAßVa XV Zmhrg. H$maU VwP dmÀgÎ` [a‡H$mer [amdbß]r Zmhr. oMaßVZ ÒdVßÃAmh. Vwbm eVe>ï H•$Vk XßS>dV AgmV.

gwdU©dUm hßJm_m damßJÌM›XZmßJXr$&gwdU©dUm hßJm_m damßJÌM›XZmßJXr$&gwdU©dUm hßJm_m damßJÌM›XZmßJXr$&gwdU©dUm hßJm_m damßJÌM›XZmßJXr$&gwdU©dUm hßJm_m damßJÌM›XZmßJXr$&drahm odf_: ey›`m K•VmeraMbÌMb:$&&drahm odf_: ey›`m K•VmeraMbÌMb:$&&drahm odf_: ey›`m K•VmeraMbÌMb:$&&drahm odf_: ey›`m K•VmeraMbÌMb:$&&drahm odf_: ey›`m K•VmeraMbÌMb:$&&

737) gwdU©dU©:$& gwdU©dUm©` Z_:$&737) gwdU©dU©:$& gwdU©dUm©` Z_:$&737) gwdU©dU©:$& gwdU©dUm©` Z_:$&737) gwdU©dU©:$& gwdU©dUm©` Z_:$&737) gwdU©dU©:$& gwdU©dUm©` Z_:$&

gmZar ‡^m AgUmam. MamMamVrb VOmMm, M°V›`mMm d kmZmMm CJ_ h VwPAßJ d odúmVrb VO, M°V›` d kmZ hr VwP gmZar ‡^m hm . Vw¬`m ∫$mßMß OrdZ WQ>Vw¬`m‡_mUM Vw¬`m H•$[_wi VOÒdr, XXrfl`_mZ, M°V›`[yU© d kmZVOmZ w∫$ ]ZVß.Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

738) h_mS≤J:$& h_mS≤>J` Z_:$&738) h_mS≤J:$& h_mS≤>J` Z_:$&738) h_mS≤J:$& h_mS≤>J` Z_:$&738) h_mS≤J:$& h_mS≤>J` Z_:$&738) h_mS≤J:$& h_mS≤>J` Z_:$&

]´˜m, odÓUy, JÈS>, qgh, _Í$ BÀ`mXr. VgM h_mS≤>J ÂhUO gwdU©_` AßJAgbbm. g•OZerbVm, gßJm[Z, dJdmZVm, Bßo–`O`, d•ŒmtMr CÀH´$mßVr h d°oúH$d Ï`∫$sVrb JwU VyM AgÎ`mZ VgM gwdUm©‡_mU AÀ`ßV VOÒdr gy`© h VwP AßJAgÎ`mZ Vwbm h_mS≤>J: ÂhUVmV. Vwbm _mP _Zm^md dßXZ Agm.

739) damS≤>J:$& damßS≤>J` Z_:$&739) damS≤>J:$& damßS≤>J` Z_:$&739) damS≤>J:$& damßS≤>J` Z_:$&739) damS≤>J:$& damßS≤>J` Z_:$&739) damS≤>J:$& damßS≤>J` Z_:$&

CŒm_ AßJm[mßJ AgUmam. gß[yU© odú h VwP gwßXa eara Amh qH$dm odúmVrb gd©gwßXaVm h VwPM AßJ Amh. d°`o∫$H$ [mVirda Ï`∫$sMr gd© CŒm_mßJ Oer Hwß$S>obZr,fQ≤>MH´$, ghÚma MH´$ h gma XIrb VyM Amhg. gJwU Í$[m_‹` VwP gß[yU© earaCŒm_ bjUr XmIod `m_mJrb Vœ` Vw¬`m oZJw©U oZamH$ma Aearar earamMm ]mYÏhmdm hM AgVß. ÂhUyZM VwPr _yVu bmH$mŒma AmoU bmH$odbjU d°oeÓQ>ÁmßZrZQ>bbr AgV. À`mMm EH$ hVy Vy oZgJ©oZ`_mß¿`m AVrV Amhg h XmId `mMmAgmdm. Zaqgh, JU[Vr, Vwß]Í$, Omß]wdßV, hZw_mZ dJ°a gJwU Í$[mߤma d°oúH$EH$mÀ_Vm gmYUmam VwPm JwU oXΩXoe©V hmVmM, [U Vy oZgJ©oZ`_mßMm oZ`ßVmAgÎ`mMhr OmUdV. Vw¬`m _mZdXhYmar _yVvMr d°oeÓQ>Á XIrb bmH$odbjU

Page 198: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 198 &&

AgVmV. XmT>r-o_emßMm A^md, AZH$ hmV dm oea, S>m∑`m_‹` Mß–, JßJm d ZmJ,ododY dmhZ BÀ`mXr_YyZ emÛH$mamß¿`m d _yoV©H$mamß¿`m _ZmVrb Vw¬`m oZgJ©oZ ßVmgŒmodf`rMr OmUrd —ΩJmMa hmV. ^∫$mßZm Vm ]mY hmVm [U À`mM jUr V H$m`mdmMm _ZmZ V–z[ hmVmV. VwPM AßJ ]ZVmV. À`mZm Xh]w’r amhV Zmhr. dJi[UmMrOmUrd amhV Zmhr. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

740) M›XZmS≤>JXr$& M›XZS≤>JoXZ Z_:$&740) M›XZmS≤>JXr$& M›XZS≤>JoXZ Z_:$&740) M›XZmS≤>JXr$& M›XZS≤>JoXZ Z_:$&740) M›XZmS≤>JXr$& M›XZS≤>JoXZ Z_:$&740) M›XZmS≤>JXr$& M›XZS≤>JoXZ Z_:$&

AmZßX hrM ]mh˛^yfU AgUmam qH$dm AßJ MßXZmZ ob· AgUmam. XmZ h hmVmßMgdmÉ yfU Amh. AmÀ_kmZmM XmZ XmZm_Yrb gdmÉ XmZ Amh. ¡`m¿`m AearargdmÀH•$Ô> ]mhˇßM H$Î[mZmVrV CŒm_ yfU AmÀ_kmZmZßXmM XmZ Amh Agm Vy Amhg.gJwU _yVuMr [yOm MßXZm¿`m b[mgh H$br OmV. VgM ^∫$ ÒdV:¿`m XhmbmhrMßXZ bmdVm. MßXZmMm hm dm[a MßXZ AmamΩ`Xm`r d AmZßXXm`r AgÎ`mZ H$bmOmVm. m—Ô>rZhr ‡gfi gJwU _yVu_‹ AmoU MßXZ bmdyZ ‡gfi _ZmZ ∫$s H$aUmË`m^∫$m_‹` VyM AgVmg. Vwbm godZ` Ao^dmXZ Agm.

741) drahm$& draK´ Z_:$&741) drahm$& draK´ Z_:$&741) drahm$& draK´ Z_:$&741) drahm$& draK´ Z_:$&741) drahm$& draK´ Z_:$&

dramßZm R>ma _maUmam. odúmVrb ¤ß¤ EH$ÀdmZ ÒdV:_‹` _wadyZ Q>mH$Umam.g_mOmVrb ¤ß¤ ÒdV:¿`m bmH$mŒma kmZe∫$s, B¿N>me∫$s d oH´$`me∫$sZ(odúY_m©¿`m _mJm©V AS>Wi ]ZUmË`m _hm]br ‡d•ŒmtZm R>ma H$Í$Z) ZmhrerH$aUmam AmoU d°`o∫$H$ [mVirdarb [aÒ[aodamYr dmgZm, ^mdZm, odMma dAhßH$ma mZm odaKiyZ AmÀ_‡oMVr XUmam ÂhUyZ Vwbm drahm ÂhUVmV. Vwbm odZ_´dßXZ Agm.

742) odf_:$& odf_m` Z_:$&742) odf_:$& odf_m` Z_:$&742) odf_:$& odf_m` Z_:$&742) odf_:$& odf_m` Z_:$&742) odf_:$& odf_m` Z_:$&

¡`mbm VwbZm Zmhr Agm. ^`ßH$a. Vy EH$_dmo¤Vr` Amhg. Vw¬`mg_ Hw$UrhrZmhr ÂhUyZ odf_: AmoU odúY_m©¿`m ajUmgmR>r H$X©ZH$mi ]ZyZ gßHw$oMV d hrZd•ŒmtM [mna[À` H$aUmam Amhg ÂhUyZhr Vwbm odf_: ÂhUU g`wo∫$H$ Amh. VwbmgmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

743) ey›`:$& ey›`m` Z_:$&743) ey›`:$& ey›`m` Z_:$&743) ey›`:$& ey›`m` Z_:$&743) ey›`:$& ey›`m` Z_:$&743) ey›`:$& ey›`m` Z_:$&

Zgbbm. A^mdmZ Agbbm. H$mUVhr d°oeÓQ>Á, _m[Z qH$dm [na_mUZgÎ`mZ Vwbm Í$T>mWm©Z ApÒVÀd Zmhr. H$mUÀ`mhr ‡H$ma OmU `mgmaI qH$dm¡`mda odúmg R>dmdm Ag ApÒVÀd Vwbm ZmhrM. Vw¬`m ‡MrVrgmR>r ‡`ÀZ H$aUma

Page 199: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 199 &&

ÒdVßà d V–x[ hmVmV Va ^m]S>m AmoU AZmR>m`r odúmg _mUgmbm Aghm` d[amdbß]r ]ZdVm. AZw^d `mMr dÒVw, AZw^dUmam, AZw^d `mMr ‡oH´$`m,AZw^dmMr gmYZ `mß[°H$s H$mhrhr ZgÎ`mZhr Vy ey›`M Amhg. [aßVw Í$T>mWm©ZApÒVÀd Zgbbm ÂhUO _wimVM Zgbbm Ag ZÏh. VwPr ‡MrVr hr VwPr H•$[mAmh. Vw¬`m H•$[ZM Ï`∫$s¿`m ApÒVÀdmV VwPm (gÀ`mMm) emY K `mMr emarnaH$,dmgoZH$, ^mdoZH$, d°MmnaH$ ‡oH´$`m gwÍ$ hmV d Vw¬`m H•$[ZM H$mUÀ`mhr dirVwPr ‡MrVr `V [U VÀjUr Ï`∫$sM dJi ApÒVÀd gß[V. Vwbm Amh ÂhUUmamMHw$Ur Zmhr Ag hmV. À`m_wi Vwbm ey›` ÂhUUM `mΩ`. ‡MrVr ZgVmZmhr Vy AmhgÂhUU hm T>m|Jr[Um, b]mS>r qH$dm dS>[Um AgVm. Vg VwP ApÒVÀd [waÒH$maUÂhUO Aod⁄bm gÀ` ÂhUU AgV. À`m_wi Vy ey›`M Amhg. Vw¬`mda odúmgR>dU, Vw¬`mda odúmg R>d `mMm X]md Q>mH$U (gßÒH$mamß¿`m d A›` Í$[mV) EdT>MZÏh Va gÀ`m¿`m _mJ bmJ `mMm dm AmÀ_gmjmÀH$mamMm Ao^oZde YaU hhrAod⁄mO›`M Amh. ∫$ Vw¬`m ‡MrVr¿`m H•$[Z, Vw¬`m B¿N>Z, Vw¬`m gßH$Î[mZwgmaAhß^md odgÍ$Z AZmJ´hr AZmg∫$ AmZßXmZ OJVmV. À`mßM Ag gd©Òdr ZmhrghmD$Z OJU hrM C⁄m¿`m _hmZ odúgßÒH•$VrMr h_r Amh. Vwbm ey›` ÂhUU hmVwbm (gÀ`) OmU `mMm AZw^d `mMm kmZ _mJ© Amh. V–z[mV H$mhrM amhV Zmhr.AkmZ gß[VM [aßVw oVW kmZhr amhV Zmhr. H$di ey›`M amhV. ÂhUyZ Vy (gÀ`)ey›` Amhg. [aßVw JoUVmVrb, A^mdmMm Ame` gmßJUma ]wo’JÂ` ey›` Vy ZÏhg.H$maU BW ey›`: mMm AW©, ]wo’JÂ` JoUVmVrb A^mdXe©H$ ey›` Zgbb _hmey›`Agm Amh. Xd Zmhr Ag ÂhUUmË`mßMr ^yo_H$m dJir AgV. À`mßZm Vy Zmhrg dÀ`mßM eara, ]w’r, _Z, AhßH$ma hM gÀ` Amh Ag dmQ>V. ey›`: `m Vw¬`m ZmdmMmVgm AW© Zmhr. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

744) K•Vmer:$& K•Vmoef Z_:$&744) K•Vmer:$& K•Vmoef Z_:$&744) K•Vmer:$& K•Vmoef Z_:$&744) K•Vmer:$& K•Vmoef Z_:$&744) K•Vmer:$& K•Vmoef Z_:$&

d•ßXmdZm_‹` MmÍ$Z bmUr ImUmam, H$mUÀ`mhr ÒVwVrMr JaO Zgbbm. Vygd©Vm[ar [na[yU© Amhg d Vwbm H$mUÀ`mhr ÒVwVr, ^OZ, [yOZ, AM©ZmMr JaOZmhr. CbQ> ∫$mß¿`mM gd© B¿N>m Vy ImD$Z Q>mH$Vmg. Vw¬`mda oOdm[mS> ‡_ H$aUmË`mJmo[H$mßM bmUr Vy MmÍ$Z ImÑg `m_mJrb ˆX`ßJ_ gÀ` h Ag Amh. A[yU©VVyZ,AgwaojVVVyZ, Aod⁄VyZ B¿N>m, AmH$mßjm, JaOm ZmhrV CbQ> ^∫$mßZmhr [na[yU©H$Í$Z Vy À`mß¿`m B¿N>m ImVmg. À`mßZm Ad°`o∫$H$ d B¿N>m, AmH$mßjmß¿`m AVrVodembV_ AOam_a ]ZdVmg. [wÓH$iXm OÏhm ‡˝ `VmV H$s Xd ‡mW©ZMr bmMImD$Z [w ` d gwI XVm H$m`? Xdmbm MmßJÎ`m dmJ `mMr [dm© Zmhr H$m`? MmßJb

Page 200: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 200 &&

dmB©Q> h Z H$a `mBV[V Vm Pm[m H$mT>Umam _yI© Amh H$m` H$s ÒVwVr dm ‡mW©Z¤maÀ`mbm OmJ H$amd bmJmd? [w `mgmR>r ‡mW©Zm H$aU h jw– ÒdmWu[UmM bjU ZÏhH$m`? _J Agm ÒdmW© gmYU h AohVH$maH$ ZÏh H$m`? Xdmbm Z _mZVm d Z [yOVmlr_ßV hmUma d XdXd H$Í$Z Xna–r amhUma OJmV ZmhrV H$m`? h gd© ‡˝ AmoU¡`m H$maUmß_wi V V`ma hmVmV, V gma AmoU À`mZm ¯m Zm À`m ‡H$ma oXbr OmUmarCŒma d À`m CŒmam_mJrb ^yo_H$m Aod⁄mO›` AmhV. gß[yU© OJ d À`mVrb ‡bm^Z¡`mbm V•UdV≤ dmQ>VmV Aem oZÒ[•h AgUmË`m Vy AmoU Vw¬`m ^∫$mßZm Hw$Um¿`modúmgmMr, ^∫$sMr, [yOMr dm ÒVwVrMr AoO]mV JaO Zmhr. qH$]h˛Zm ]maH$mB©Z dH$gyZ [mohbß Va ÒVwVr H$aUß bmH$mß¿`m "hmVmVhr' Zmhr. À`mß¿`m AßVamÀÂ`m¿`mVw¬`m hmVr Amh. Vwbm d Vw¬`m ^∫$mßZm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

745) AMb:$& AMbm` Z_:$&745) AMb:$& AMbm` Z_:$&745) AMb:$& AMbm` Z_:$&745) AMb:$& AMbm` Z_:$&745) AMb:$& AMbm` Z_:$&

Z hmbUmam Z MmbUmam. Mb-AMbm¿`m, H$mim¿`m, [na_mUmß¿`m dOmoUd¿`mhr AVrV AgUmam d JVrM JVrÀd AmoU H$mimM H$mi[U AgUmam dH$mUVrhr hmbMmb Zgbbm ÂhUyZ AMb Amhg. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

746) Mb:$& Mbm` Z_:$&746) Mb:$& Mbm` Z_:$&746) Mb:$& Mbm` Z_:$&746) Mb:$& Mbm` Z_:$&746) Mb:$& Mbm` Z_:$&

gVV hmbMmb H$aUmam. Z hbUmam `mMm AW© gwÒV, oZOud, _ßX Agm hmVm.Vm Vgm hmD$ Z` d VwP ApÒVÀd WmS>Ám AoYH$ AMyH$VZ AmH$bZ Ïhmd ÂhUyZVwbm Mb: ÂhQ>b Amh. H$maU H$mimVrV AgU ÂhUO Ï`dhmamV AmT>iUmarhmbMmb ZgU h OdT> Ia VdT>M H$mimVrVV_wi gd© ‡H$maM ÒWwbÀd, gwÒVrAoO]mVM ZgU, qH$]h˛Zm gdm©oYH$ d oZaßVa hmbMmb AgU hhr AJXr IaAmh. d°`o∫$H$ [mVirda VwP ^∫$ pÒWV‡k ÂhUO AMb, AT>i oZ>m AgUmaoMaßVZ AmÀ_mZwgßYmZr Og AgVmV VgM V M°V›`, CÀgmh, M[iVm, ]w’r, mdZmd oH´$`merbVm `mßM [wVihr AgVmV. ÂhUyZ Vwbm Mb: ÂhUU AJXr amÒV Amh.Vwbm AIßS> dßXZ Agm.

A_mZr _mZXm _m›`m bmH$Òdm_r oÃbmH$Y•H≤$$&A_mZr _mZXm _m›`m bmH$Òdm_r oÃbmH$Y•H≤$$&A_mZr _mZXm _m›`m bmH$Òdm_r oÃbmH$Y•H≤$$&A_mZr _mZXm _m›`m bmH$Òdm_r oÃbmH$Y•H≤$$&A_mZr _mZXm _m›`m bmH$Òdm_r oÃbmH$Y•H≤$$&gw_Ym _YOm Y›`: gÀ`_Ym YamYa:$&&gw_Ym _YOm Y›`: gÀ`_Ym YamYa:$&&gw_Ym _YOm Y›`: gÀ`_Ym YamYa:$&&gw_Ym _YOm Y›`: gÀ`_Ym YamYa:$&&gw_Ym _YOm Y›`: gÀ`_Ym YamYa:$&&

747) A_mZr$& A_moZZ Z_:$&747) A_mZr$& A_moZZ Z_:$&747) A_mZr$& A_moZZ Z_:$&747) A_mZr$& A_moZZ Z_:$&747) A_mZr$& A_moZZ Z_:$&

AhßH$maaohV. gVV AmÀ_Í$[r AgÎ`mZ AZmÀ_ dÒVyß¿`m R>m`r AmÀ_Í$[mMmAhßH$ma, Ao^_mZ ZgUmam, d odú, g_mO, Ï`∫$s À`mßZm Vg ]ZdUmam. d°`o∫$H$

Page 201: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 201 &&

OrdZmV Vw¬`m H•$[Z d Vw¬`m ‡MrVrZ Xh, dmgZm, ^mdZm, B¿N>m, AmH$mßjm, ‡[ßMdJ°a H$mUÀ`mhr ]m]r]‘b Vri_mÃhr AhßH$ma amhmV Zmhr. H$maU VÀÒdÍ$[mMd°^d EdT> emúV d _hmZ≤ H$s A›` gd© ]m]r [mH$i, jU^ßJwa d jwÑH$ R>aVmV.Vwbm AZ›`^md Z_Z Agm.

748) _mZX:$& _mZXm Z_:$&748) _mZX:$& _mZXm Z_:$&748) _mZX:$& _mZXm Z_:$&748) _mZX:$& _mZXm Z_:$&748) _mZX:$& _mZXm Z_:$&

Iam dm ImQ>m Ahß^md _mR>[Um _mZ, XUmam. VgM _mZ ZÔ> H$aUmam. gma odúd OmUrd hr VwPr brbm Amh d Ï`∫$s AmoU oV¿`m ^mdZm/H$Î[Zm hr XIrbVwPrM brbm Amh. À`m_wi Xh]w’r AmoU VÇm›` Ahß^md d gwI-Xw:I XUmam VyAmhg. VgM, Vw¬`m ‡MrVrMm Ò\$mQ> KS>dyZ AmUyZ Ahß^md d gwI-Xw:Imß¿`moR>H$Ë`m CS>dUmam Vy Amhg. Vwbm H•$Vk dßXZ Agm.

749) _m›`:$& _m›`m` Z_:$&749) _m›`:$& _m›`m` Z_:$&749) _m›`:$& _m›`m` Z_:$&749) _m›`:$& _m›`m` Z_:$&749) _m›`:$& _m›`m` Z_:$&

_mZ o_imbbm qH$dm _mZ o_i `mg `mΩ`. ‡À`H$m¿`m AßV]m©¯ gdmÉ gŒmZamhUmam, emÌdV, gß[yU© ‡mYm›`mZ _mZ X `mg `mΩ` d H$iV ZH$iV _mZ oXbmJbbm Agm Vy Amhg. VwP ^∫$hr OJmbm dß⁄ hmVmV. Vwbm AmXa[yd©H$ ‡oU[mVAgmV.

750) bmH$Òdm_r$& bmH$Òdmo_Z Z_:$&750) bmH$Òdm_r$& bmH$Òdmo_Z Z_:$&750) bmH$Òdm_r$& bmH$Òdmo_Z Z_:$&750) bmH$Òdm_r$& bmH$Òdmo_Z Z_:$&750) bmH$Òdm_r$& bmH$Òdmo_Z Z_:$&

odúmMm, OmoUdmß¿`m ododY ÒVamßMm d AZw^dmßMm Òdm_r. Vw¬`m H•$[Z d‡À`j oZ ßÃH$, H$À`m© ‡^mdmZ AZw dodú O›_V, gmH$maV d AIa Vw¬`mV odb`[mdV. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

751) oÃbmH$Y•H≤$$& oÃbmH$Y•J Z_:$&751) oÃbmH$Y•H≤$$& oÃbmH$Y•J Z_:$&751) oÃbmH$Y•H≤$$& oÃbmH$Y•J Z_:$&751) oÃbmH$Y•H≤$$& oÃbmH$Y•J Z_:$&751) oÃbmH$Y•H≤$$& oÃbmH$Y•J Z_:$&

gß[yU© odúmMm d OmoUdmß¿`m ÒVamßMm _ybmYma d oMaßVZ oZ`ßVm AmoU ajH$ VyAmhg. ^∫$m¿`m OmoUdmß¿`m d AZw^dodúmMmhr _ybmYma (CJ_), oZ`ßVm AmoUamIUH$Vm© VyM Amhg. Vw¬`m AmYmam¿`m OmoUdV Vwbm H•$Vk ‡Um_ AgmV.

752) gw_Ym:$& gw_Yg Z_:$&752) gw_Ym:$& gw_Yg Z_:$&752) gw_Ym:$& gw_Yg Z_:$&752) gw_Ym:$& gw_Yg Z_:$&752) gw_Ym:$& gw_Yg Z_:$&

Aearar ApÒVÀdmZ ew’V_, Xh]wo’aohV d Xhmo^_mZaohV ]w’r Agbbm.Vw¬`m ^∫$mßMr ]w’r Vw¬`m‡_mUM AÀ`ßV ew’ H$aUmamhr VyM Amhg. Vw¬`modúH$Î`mUH$mar gßH$Î[m¿`m [yVugmR>r OrdZm¿`m ‡À`H$ jÃmV Aer ew’ ]w’rAgbÎ`mßM ZV•Àd `U AmdÌ`H$ Amh, O Vw¬`m H•$[ZM KS>b. Vwbm odZ_´ dßXZ

Page 202: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 202 &&

Agm.

753) _YO:$& _YOm` Z_:$&753) _YO:$& _YOm` Z_:$&753) _YO:$& _YOm` Z_:$&753) _YO:$& _YOm` Z_:$&753) _YO:$& _YOm` Z_:$&

À`mJmVyZ O›_Umam. gß`_, kmZ, ^∫$s, H$_© AmoX ododY _mJm™Zr gßHw$oMVÏ`o∫$ÀdmMm hm_ À`mJ H$aUmË`mß¿`m, AhßH$mam¿`m, d°`o∫$H$V¿`m, gßHw$oMVV¿`mAßVm]am]aM À`mß¿`m ˆX`mH$memV Vy O›_Vmg (AdVaVmg) ÂhUyZ Vwbm _YO:ÂhUVmV. gß[yU© odúM `m ‡oH´$`_‹` Amh. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

754) Y›`:$& Y›`m` Z_:$&754) Y›`:$& Y›`m` Z_:$&754) Y›`:$& Y›`m` Z_:$&754) Y›`:$& Y›`m` Z_:$&754) Y›`:$& Y›`m` Z_:$&

H$mUVrhr B¿N>m AV•· Zgbbm d gd© ^mJ ^mJyZ Pmbbm. VwP ^∫$hrVw¬`m‡_mUM AgVmV. V H$mUÀ`mhr VËh¿`m Q>ßMmB©Z, A^mdmZ J´ÒV AgV ZmhrV.ÂhUyZ Vwbm d Vw¬`m ^∫$mßZm Y›`: (^mΩ`dmZ) ÂhUVmV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZAgm.

755) gÀ`_Y:$& gÀ`_Ym` Z_:$&755) gÀ`_Y:$& gÀ`_Ym` Z_:$&755) gÀ`_Y:$& gÀ`_Ym` Z_:$&755) gÀ`_Y:$& gÀ`_Ym` Z_:$&755) gÀ`_Y:$& gÀ`_Ym` Z_:$&

gÀ` ]w’r AgUmam. gd© H$mhr OmUUmar d H•$VrVhr AmUUmar emÌdV,oZ`ßÃH$, AMyH$ ]w’r AgÎ`mZ Vwbm gÀ`_Y: ÂhUVmV. Aenaar, d°`o∫$H$,emÌdV, pÒWÀ`ßVamVrV oZ`ßÃH$ AmoU dU©ZmVrV gÀ` ]w’r AgUmË`m Vwbm odZ_´dßXZ Agm.

756) YamYa:$& YamYam` Z_:$&756) YamYa:$& YamYam` Z_:$&756) YamYa:$& YamYam` Z_:$&756) YamYa:$& YamYam` Z_:$&756) YamYa:$& YamYam` Z_:$&

[•œdrMm AmYma, qH$dm OS>VŒdmMm AmYma. gß[yU© MamMamVrb pÒWÀ`ßVamß¿`mXaÂ`mZ AgUmam pÒWÀ`ßVamVrV Agm odúmMm AmYma Vy Amhg. hrM ]m] [•œdrbmAmYma XUmam ef `m gJwU Í$[mVyZ doU©br OmV. XwgË`m —Ô>rZ [mohÎ`mg d°oúH$qH$dm d°`o∫$H$ [mVirda, OS>Àd, _ßXVm, ÒWybVm, Amig, _yT>Àd BÀ`mXtZrJ´mgbÎ`mßZm À`m JVVyZ ]mha H$mT>Umam d _w∫$s XUmam ÂhUyZ Vwbm YamYa: ÂhUVmV.Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

VOmd•fm ⁄woVYa: gd©eÛ^•Vmß da:$&VOmd•fm ⁄woVYa: gd©eÛ^•Vmß da:$&VOmd•fm ⁄woVYa: gd©eÛ^•Vmß da:$&VOmd•fm ⁄woVYa: gd©eÛ^•Vmß da:$&VOmd•fm ⁄woVYa: gd©eÛ^•Vmß da:$&‡J´hm oZJ´hm Ï`J´m Z°H$e•S≤>Jm JXmJ´O:$&&‡J´hm oZJ´hm Ï`J´m Z°H$e•S≤>Jm JXmJ´O:$&&‡J´hm oZJ´hm Ï`J´m Z°H$e•S≤>Jm JXmJ´O:$&&‡J´hm oZJ´hm Ï`J´m Z°H$e•S≤>Jm JXmJ´O:$&&‡J´hm oZJ´hm Ï`J´m Z°H$e•S≤>Jm JXmJ´O:$&&

757) VOmd•f:$& VOmd•fm` Z_:$&757) VOmd•f:$& VOmd•fm` Z_:$&757) VOmd•f:$& VOmd•fm` Z_:$&757) VOmd•f:$& VOmd•fm` Z_:$&757) VOmd•f:$& VOmd•fm` Z_:$&

VOmMm [mD$g [mS>Umam qH$dm VOÍ$[r Y_© qH$dm Y_m©M VO AgUmam. _oWVmW©Agm H$s odúoZ`_mßhV]m©¯ oZ`ßÃH$ Y_m©¿`m VOmZ odúmbm AßV]m©¯ ›hmD$

Page 203: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 203 &&

KmbUmam. d°`o∫$H$ [mVirda, Y_©kmZm¿`m (AmÀ_‡oMVr¿`m) VOmZ ^∫$mMˆX`mH$me d OmUrdm PimiyZ Q>mH$Umam, Agm B©úa. Vwbm eVe: ‡oU[mV AgmV.

758) ⁄woVYa:$& ⁄woVYam` Z_:$&758) ⁄woVYa:$& ⁄woVYam` Z_:$&758) ⁄woVYa:$& ⁄woVYam` Z_:$&758) ⁄woVYa:$& ⁄woVYam` Z_:$&758) ⁄woVYa:$& ⁄woVYam` Z_:$&

odúmVrb d OmoUdVrb gd© VOmMmhr AmYma VyM Amhg. kmZVOmMm AmYmad kmZoH$aUmZr ^∫$mbm ‡MrVr XUmam Vy Agm gmjmÀH$ma PmbÎ`mß¿`m AßV—©Ô>rbm(‡kmMjyßZm) AÀ`ßV, bmd `_`, AmÎhmXXm`r d VOÒdr oXgVmg. A›`—Ô>rZ[mhVm ^∫$mßZm À`mß¿`m OrdZmVrb gd© M°V›`mMm d VOmMm CJ_ d AmYma VyAgÎ`mM gVV OmUdV ÂhUyZ V Vwbm ⁄woVYa: ÂhUVmV. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

759) gd© eÛ^•Vmßda:$& gd©eÛ^•Vmßdam` Z_:$&759) gd© eÛ^•Vmßda:$& gd©eÛ^•Vmßdam` Z_:$&759) gd© eÛ^•Vmßda:$& gd©eÛ^•Vmßdam` Z_:$&759) gd© eÛ^•Vmßda:$& gd©eÛ^•Vmßdam` Z_:$&759) gd© eÛ^•Vmßda:$& gd©eÛ^•Vmßdam` Z_:$&

gJwU Í$[mß_‹` YZwÓ`]mU YmaU H$aUmam am_ qH$dm gwXe©Z MH´$ YmaU H$aUmamlrH•$ÓU h Xm›hr h gd©l> eÛYmar VyM Amhg. A›` —Ô>rZ [mhVm, oZJw©U doZamH$ma Aem VwPm ‡^md AZmH$bZr` d eÛmÛmß¿`m ‡^mdm[jmhr l> AmhH$maU Vm H$emhr ‡H$ma oZÓ\$i H$aVm `V Zmhr. Vw¬`mMaUr bmQ>mßJU Agm.

760) ‡J´h:$& ‡J´hm` Z_:$&760) ‡J´h:$& ‡J´hm` Z_:$&760) ‡J´h:$& ‡J´hm` Z_:$&760) ‡J´h:$& ‡J´hm` Z_:$&760) ‡J´h:$& ‡J´hm` Z_:$&

bJm_ hmVr YÍ$Z aWmM gmaœ` H$aUmam, gd© [yOm ÒdrH$maUmam. ^∫$m¿`m_ZmM bJm_ YÍ$Z À`mM OrdZ oZ`ßoÃV H$aUmam d gd© Y_m™¿`m, gd© [ßWmß¿`m gd©odMma‡Umbr¿`m kmZ_`, ^o∫$_` d H•$oV_` [yOmßMm ÒdrH$ma H$aUmam. AmUIrÏ`m[H$ AWm©Z [mohÎ`mg odúmVrb MamMamßV]m©¯ KQ>ZmßM AmoU OmoUdmß¿`mÒVamßM AMyH$ oZ`ßÃU H$aUmam VyM Amhg. `mΩ` ^∫$mßZm ‡MrVrhr AMyH$ dir dAMyH$ ‡H$ma XUmam VyM Amhg. Vw¬`mMaUr Z_ÒH$ma AgmV.

761) oZJ´h:$& oZJ´hm` Z_:$&761) oZJ´h:$& oZJ´hm` Z_:$&761) oZJ´h:$& oZJ´hm` Z_:$&761) oZJ´h:$& oZJ´hm` Z_:$&761) oZJ´h:$& oZJ´hm` Z_:$&

Zme H$Í$Z emfyZ KUmam. odúmMm Zme H$Í$Z AIa V VyM emfyZ KVmg.À`mM‡_mU ^∫$mßM gßHw$oMV ApÒVÀd ZÔ> H$Í$Z Vy emfyZ KVmg. A›` —ÓQ>Ám[mohÎ`mg odúmVrb AUwaUw_YÎ`m hmbMmbrda AmoU ^∫$mß¿`m dmgZm-^mdZmßda VwPM oZ`ßÃU AgyZ VyM V gma AIa ÒdV:_‹` g_ag H$Í$Z KVmg.Vwbm odZ_´ dßXZ Agm.

762) Ï`J´:$& Ï`J´m` Z_:$&762) Ï`J´:$& Ï`J´m` Z_:$&762) Ï`J´:$& Ï`J´m` Z_:$&762) Ï`J´:$& Ï`J´m` Z_:$&762) Ï`J´:$& Ï`J´m` Z_:$&

A[yU©Àd ZgÎ`mZ H$mUVrhr B¿N>m Zgbbm. AWm©V≤ O O A[yU© Amh À`m À`m

Page 204: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 204 &&

gdm©Zm ÒdÒdÍ$[ (V–x[) ]ZdyZ B¿N>m_w∫$sMr _hmZ V•·r XUmam Vy Amhg. ÂhUyZVwbm Ï`J´: ÂhUO ^∫$mß¿`m B¿N>m [yU© H$a `mV gVV _æ Agbbm Ag ÂhUVmV.Vw¬`m qMVZmZ XmZmVrb gm_œ`m©Mm d _hmZ AmZßXmMm ‡À`` `D$ bmJVm. Vwbm_mP gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

763) Z°H$e•ßJ:$& Z°H$e•ßJm` Z_:$&763) Z°H$e•ßJ:$& Z°H$e•ßJm` Z_:$&763) Z°H$e•ßJ:$& Z°H$e•ßJm` Z_:$&763) Z°H$e•ßJ:$& Z°H$e•ßJm` Z_:$&763) Z°H$e•ßJ:$& Z°H$e•ßJm` Z_:$&

OmJ•Vr, gwfw·r, ÒdflZ d Vwar`m hr qeJ Agbbm. _oWVmW©, AZH$ AdYmZAgbbm. WmS>∑`mV, OmoUdmß¿`m gd© ÒVamÀ_H$ AmoU ÒVamVrV Agm Vy `mOmoUdmߤma odúmda ‡^wÀd JmOdVmg, À`mM dmÀgÎ`mZ [mfU H$aVmg AmoUgdmÉ OmoUddÍ$Z oH´$`me∫$s d OrdZÒ\y$Vu XVmg. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

764) JXmJ´O:$& JXmJ´Om` Z_:$&764) JXmJ´O:$& JXmJ´Om` Z_:$&764) JXmJ´O:$& JXmJ´Om` Z_:$&764) JXmJ´O:$& JXmJ´Om` Z_:$&764) JXmJ´O:$& JXmJ´Om` Z_:$&

YmH$Q>Ám ^mdmM Zmd JXm ÂhUyZ lrH•$ÓUmbm JXmJ´O: ÂhUVmV. lrH•$ÓU ¯mgJwUmdVmamVyZ JXm[yduhr ÂhUO _ßÃm[yduhr ÂhUOM dXmß[yduhr ApÒVÀdmVAgbbm (AZmoX AZßV [a_úa) h gyoMV H$am`M Amh. VgM _ßÃm¿`m¤ma^∫$OmoUdV AdVaUmam Agmhr ^mdmW© oZKVm. [amdmUr¿`mhr AVrV Aem Vwbm^md[yU© Ao^dmXZ Agm.

MVw_y©oV©ÌMVw]m©h˛ÌMVwÏ`y©hÌMVwJ©oV:$&MVw_y©oV©ÌMVw]m©h˛ÌMVwÏ`y©hÌMVwJ©oV:$&MVw_y©oV©ÌMVw]m©h˛ÌMVwÏ`y©hÌMVwJ©oV:$&MVw_y©oV©ÌMVw]m©h˛ÌMVwÏ`y©hÌMVwJ©oV:$&MVw_y©oV©ÌMVw]m©h˛ÌMVwÏ`y©hÌMVwJ©oV:$&

MVwamÀ_m MVw^m©dÌMVwdXodXH$[mV≤$&&MVwamÀ_m MVw^m©dÌMVwdXodXH$[mV≤$&&MVwamÀ_m MVw^m©dÌMVwdXodXH$[mV≤$&&MVwamÀ_m MVw^m©dÌMVwdXodXH$[mV≤$&&MVwamÀ_m MVw^m©dÌMVwdXodXH$[mV≤$&&

765) MVw_yoV©:$& MVw_y©V` Z_:$&765) MVw_yoV©:$& MVw_y©V` Z_:$&765) MVw_yoV©:$& MVw_y©V` Z_:$&765) MVw_yoV©:$& MVw_y©V` Z_:$&765) MVw_yoV©:$& MVw_y©V` Z_:$&

Mma AmH$ma Agbbm. Mma _yVu Agbbm. Mma `wJ, H•$V ([mßT>am dU©), ÃVm(a∫$dU©), ¤m[ma (o[dim dU©) d H$br (H$mim dU©), Mma AdÒWm (OmJ•Vr,ÒdflZ, Pm[ d ew’ÒdÍ$[), Mma gy˙_ Í$[ (odú, VOg≤, ‡km d Vwar`m), MmaApÒVÀd (odamQ>, oha `J ©, B©úa d AZmoX AZßV Agm [a_mÀ_m), Aem VËhZ VwPdU©Z H$a `mV Amb AgÎ`mZ Vwbm MVw_y©oV©: ÂhUVmV. Vwbm _mP gmÔ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

766) MVw]m©h˛:$& MVw]m©hd Z_:$&766) MVw]m©h˛:$& MVw]m©hd Z_:$&766) MVw]m©h˛:$& MVw]m©hd Z_:$&766) MVw]m©h˛:$& MVw]m©hd Z_:$&766) MVw]m©h˛:$& MVw]m©hd Z_:$&

[yd©, [o¸_, CŒma, XojU m Mma oXem d d°`o∫$H$ [mVirda _Z, ]w’r, oMŒm dAhßH$ma h Mma ]mhw Agbbm, ÂhUyZ MVw]m©h˛:. Vw¬`m gJwU ∫$sVyZ VwPr odúmÀ_H$VmOmUdV. Vwbm _mP AZ›`^mdZZ bmQ>mßJU Agm.

Page 205: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 205 &&

767) MVwÏ`y©h:$& MVwÏ`y©hm` Z_:$&767) MVwÏ`y©h:$& MVwÏ`y©hm` Z_:$&767) MVwÏ`y©h:$& MVwÏ`y©hm` Z_:$&767) MVwÏ`y©h:$& MVwÏ`y©hm` Z_:$&767) MVwÏ`y©h:$& MVwÏ`y©hm` Z_:$&

Mma oH´$`merb aMZm qH$dm AdVmamZr ÒdV: H|$–ÒWmZr amhyZ H$m © H$Í$Z KUmam.¯m aMZmßZm [wÈf Aghr ÂhUVmV. eara[wÈf (earamVrb [wÈf-OrdmÀ_m), N>ßX[wÍ$f(_ßÃmVrb [wÈfVŒd), dX [wÈf (dXmVrb [wÈf qH$dm VŒd) AmoU _hm[wÈf ÂhUOodúmÀ_H$ [wÈf qH$dm VŒd, Aem Mma aMZmß¿`m ([wÈfmß¿`m) ¤ma gVV H$m`©aVAgUmam Agm VyM Amhg. Mm°KmßZr ]Zbbm AgÎ`mZ Vwbm MVw©Ï`y©h: ÂhUVmV.Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

768) MVwJ©oV:$& MVwJ©V` Z_:$&768) MVwJ©oV:$& MVwJ©V` Z_:$&768) MVwJ©oV:$& MVwJ©V` Z_:$&768) MVwJ©oV:$& MVwJ©V` Z_:$&768) MVwJ©oV:$& MVwJ©V` Z_:$&

A‹``Z-A‹`m[Z, AWm©O©Z, gßajU d gdm H$aUma Mma dU©, ]´ M ©, J•hÒW,dmZ‡ÒW d gß›`mg AmMaUma Mma Aml_ m Mm°Kmhr g_yhmßZm o_iUmar Y_©, AW©,H$m_, _mj `m Mmahr ‡H$maMr JVr ([naUVr) VyM Amhg. Vwbm godZ` Ao^dmXZAgm.

769) MVwamÀ_m qH$dm MÀdamÀ_m$& MVwamÀ_Z Z_:$&769) MVwamÀ_m qH$dm MÀdamÀ_m$& MVwamÀ_Z Z_:$&769) MVwamÀ_m qH$dm MÀdamÀ_m$& MVwamÀ_Z Z_:$&769) MVwamÀ_m qH$dm MÀdamÀ_m$& MVwamÀ_Z Z_:$&769) MVwamÀ_m qH$dm MÀdamÀ_m$& MVwamÀ_Z Z_:$&

d°oúH$ [mVirda Mma Ï`yhmZr ]Zbbm [a_mÀ_m Va d°`o∫$H$ [mVirda _Z,]w’r, oMŒm d AhßH$ma `m Mma AßJmZr _ßoS>V Agm OrdmÀ_m Vy Amhg. [aßVw d°oúH$d d°`o∫$H$ [mVirda Vy ew’ d JwUmVrV Amhg. odúmÀ_H$ d d°`o∫$H$, eara AmoUAßV:H$aU ‡H$moeV H$aUmam Amhg. Vwbm _mP _Zm^md Z_Z Agm.

770) MVw^m©d:$& MVw^m©dm` Z_:$&770) MVw^m©d:$& MVw^m©dm` Z_:$&770) MVw^m©d:$& MVw^m©dm` Z_:$&770) MVw^m©d:$& MVw^m©dm` Z_:$&770) MVw^m©d:$& MVw^m©dm` Z_:$&

MmamßMm _ybÛmV, CJ_. d°oúH$ [mVirda odMma H$aVm, gÀd, aO, V_ dJwUmVrV Agß gd© ApÒVÀd AmoU d°`o∫$H$ [mVirda odMma H$aVm Y_©, AW©, H$m_d _mj Agß [naUm_ÒdÍ$[ ApÒVÀd, hr Vw¬`m[mgyZM CÀ[fi hmVmV. OmJ•Vr, Pm[,ÒdflZ d Vwar`m AdÒWmhr Vw¬`m[mgyZ V`ma hmVmV. ^o∫$`mJ, H$_©`mJ, amO`mJ dkmZ`mJ XIrb Vw¬`m[mgyZM CÀ[fi hmVmV. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

771) MVwdXodV≤$& MVwdXodX Z_:$&771) MVwdXodV≤$& MVwdXodX Z_:$&771) MVwdXodV≤$& MVwdXodX Z_:$&771) MVwdXodV≤$& MVwdXodX Z_:$&771) MVwdXodV≤$& MVwdXodX Z_:$&

F$ΩdX, gm_dX, OwdX d AWd©dX h Mmahr dX OmUUmam dXmßMm Iam kmVm dAearar CJ_ Vy Amhg. Vw¬`m[mgyZM ]´˜kmZr F$ftZm dX‡m·r Pmbr d ÂhUyZMdXmßZm A[m°Èf` ÂhUVmV. _mZdoZo_©V Zgbb ÂhUVmV. gßHw$oMV Xh]w’r [yU©[UZÔ> PmbÎ`m F$ft¿`m X`mH$memV [amdmUr¿`m ¤ma Aem VËhZ AdVrU© PmbÎ`m

Page 206: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 206 &&

dXmM EH$_d Co‘Ô> d gdmÉ [naUVr VwPr ‡m·r hM Amh. gd© kmZmMm CJ_,oZ`ßVm d AßoV_ hVy (d [naUVr) AgbÎ`m Vwbm eVe: bmQ>mßJU AgmV.

772) EH$[mV≤$& EH$[X Z_:$&772) EH$[mV≤$& EH$[X Z_:$&772) EH$[mV≤$& EH$[X Z_:$&772) EH$[mV≤$& EH$[X Z_:$&772) EH$[mV≤$& EH$[X Z_:$&

gd© odú ¡`m¿`m EH$m [m`m‡_mU Amh qH$dm EH$m [m`mZ ¡`mZ odúmbmAmYma oXbm Amh qH$dm odú h ¡`m¿`m EIm⁄m Aßem‡_mU Amh. _oWVmW© AgmH$s Vy EH$ÀdmZ OmUUmam, EH$ÀdmZ AgUmam, ^∫$mbm EH$_dmo¤Vr`[Xr ZUmam dÒdV: VWM amhUmam Amhg. Vwbm _mP H•$Vk Ao^dmXZ Agm.

g_mdVmoZd•ŒmmÀ_m XwO©`m XwaoVH´$_:$&g_mdVmoZd•ŒmmÀ_m XwO©`m XwaoVH´$_:$&g_mdVmoZd•ŒmmÀ_m XwO©`m XwaoVH´$_:$&g_mdVmoZd•ŒmmÀ_m XwO©`m XwaoVH´$_:$&g_mdVmoZd•ŒmmÀ_m XwO©`m XwaoVH´$_:$&

Xwb©^m XwJ©_m XwJm Xwamdmgm Xwamnahm$&&Xwb©^m XwJ©_m XwJm Xwamdmgm Xwamnahm$&&Xwb©^m XwJ©_m XwJm Xwamdmgm Xwamnahm$&&Xwb©^m XwJ©_m XwJm Xwamdmgm Xwamnahm$&&Xwb©^m XwJ©_m XwJm Xwamdmgm Xwamnahm$&&

773) g_mdV©:$& g_mdVm©` Z_:$&773) g_mdV©:$& g_mdVm©` Z_:$&773) g_mdV©:$& g_mdVm©` Z_:$&773) g_mdV©:$& g_mdVm©` Z_:$&773) g_mdV©:$& g_mdVm©` Z_:$&

CÀ[Œmr, pÒWVr d odZme (pÒWÀ`ßVa) hm odúmMm oZ`_ oZo_©Umam d oZ`ßoÃVH$aUmam ÂhUyZ Vwbm g_mdV©: ÂhUVmV. ÒdV: pÒWÀ`ßVamVrV AgyZ Aer Agߪ`MH´$ o\$adUmam, odúoZo_©Vr, pÒWVr d odZme `mßMm H$Vm© d oZ`ßVm Vy Amhg.H´$_gßH$mM d H´$_odÒVmamM MH´$ o\$adUmamhr Vy Amhg. d°`o∫$H$ [mVirdarbPm[ OmJ•Vr Pm[ Ag MH´$, O›_-_•À yM MH´$, ]mb- wdm d•’mdÒWM MH´$, BÀ`mXtMmH$Vm© oZ`ßVmhr VyM Amhg. g_mOmVrb Y_©ÒWm[Zm, Y_©d•’r d Y_©ZmemM MH´$KS>odUmam d oZ`ßoÃV H$aUmamhr VyM Amhg. Vwbm _mP gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

774) oZd•ŒmmÀ_m qH$dm AoZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$& AoZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&774) oZd•ŒmmÀ_m qH$dm AoZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$& AoZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&774) oZd•ŒmmÀ_m qH$dm AoZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$& AoZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&774) oZd•ŒmmÀ_m qH$dm AoZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$& AoZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&774) oZd•ŒmmÀ_m qH$dm AoZd•ŒmmÀ_m$& oZd•ŒmmÀ_Z Z_:$& AoZd•ŒmmÀ_Z Z_:$&

hr Xm›hr Zmd VwP Í$[ dU©Z H$aVmV. odúmVrb MamMam_‹` ‡À`j[U gh^mJrZ Pmbbm d ÂhUyZ gmjr AgÎ`mZ Vwbm oZd•ŒmmÀ_m ÂhUVmV. Va AoZd•ŒmmÀ_mÂhUO odú CÀ[Œmr, pÒWVr d b` `mßM A‡oVhV[U oZ`ßÃU H$aUmam ÂhUyZ Vwbm(H$YrM [amL>_wI Z hmVm H$m`© H$aUmam) AoZd•ŒmmÀ_m ÂhUVmV. _wßS>H$m[oZfXmVEH$_d [a_mÀ_Í$[r PmS>mdarb EH$ \$i Z ImUmam Va Xwgam \$i ImUmam AemXmZ [˙`mßM dU©Z Amh. h XmZhr VwPM _mZdmbm OmUdUma Òd^mdodef AmhV.`mMm VÀdmW© Agm H$s Vy EH$mM dir oZd•ŒmmÀ_m d AoZd•ŒmmÀ_m AgyZ Xm›ht¿`mAVrV Amhg. Vwbm _mP oZaßVa dßXZ Agm.

775) XwO©`:$& XwO©`m` Z_:$&775) XwO©`:$& XwO©`m` Z_:$&775) XwO©`:$& XwO©`m` Z_:$&775) XwO©`:$& XwO©`m` Z_:$&775) XwO©`:$& XwO©`m` Z_:$&

AqO∑`. odúmÀ_H$ [mVirda AÏ`mhV[U ag^ahr Z odMobV hmVm Vy O

Page 207: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 207 &&

gd©g_mdeH$ H$m`© H$aVmg À`m_‹` Hw$Urhr ]mYm AmUy eH$V Zmhr. gm_moOH$ dd° o∫$H$ [mVirdahr gd© Aod⁄mO›` AdZVrMm ‡^md `WmpÒWV, `WmdH$me,`Wm`mΩ` VËhZ ZÔ> H$aUmam AmÀ_kmZmX` KS>odUmam gd©Ï`m[r ‡kmgy`© Vy Amhg.Vwbm _mP brZ^md Z_Z Agm.

776) XwaoVH´$_:$& XwaoVH´$_m` Z_:$&776) XwaoVH´$_:$& XwaoVH´$_m` Z_:$&776) XwaoVH´$_:$& XwaoVH´$_m` Z_:$&776) XwaoVH´$_:$& XwaoVH´$_m` Z_:$&776) XwaoVH´$_:$& XwaoVH´$_m` Z_:$&

¡`m¿`m [brH$S> qH$dm odamYmV OmU H$R>rU, (Ae∑`) Amh Agm. H$ÈUm,H´$m°`©, V_mJwU, gÀdJwU, ]w’r, ^mdZm BÀ`mXr H$mUÀ`mhr Aod⁄mO›` d•ŒmrVyZ dVÇm›` H•$VrVyZ odúZme qH$dm odúH$Î`mUmM oH$Vrhr ‡`ÀZ H$b Var V gd© Vw¬`mgßH$Î[m_‹` odaKiyZ OmVmV. [a_mÉ AmoU odúoZ`ßVm Aem Vwbm odZ_´Ao^dmXZ Agm.

777) Xwb©^:$& Xwb©^m` Z_:$&777) Xwb©^:$& Xwb©^m` Z_:$&777) Xwb©^:$& Xwb©^m` Z_:$&777) Xwb©^:$& Xwb©^m` Z_:$&777) Xwb©^:$& Xwb©^m` Z_:$&

‡m· hm `mg AÀ ßV H$R>rU Agm Vy Amhg. Aod⁄Z J´ÒV Aem bmH$mßZm gßHw$oMVXh]wo’O›` odMma `VmV. Vw¬`m ApÒVÀdmMm odMma XIrb À`mß¿`m _ZmV `VZmhr. À`m_wi VwPr ‡m·r AÀ`ßV H$R>rU ]ZV. `XmH$XmoMV VwPm odMma Ambm VaVw¬`m ApÒVÀdmMm Xh]wo’JÂ` [wamdm Z o_imÎ`mZ V VwPm odMma gmSy>Z XVmV dÒdV: VH©$emÛmV AS>Hy$Z amhVmV. Aod⁄Z `m VËhZhr VwPr ‡m·r AÀ`ßV H$R>rUhmV. Aod⁄_wi ApÒWa Zúa ]m]t]‘b gÀ`ÀdmMr ^mdZm AmoU _mh V`ma hmVmd gma bj, ‹`mZ, oVWM H|$o–V amhV d VwPm odga [S>Vm. VwPr ‡m·r Xwb©^ hmV.Aod⁄_wi AhßH$mahr V`ma hmVm. "_r' gd© H$mhr H$Í$ eH$Vm m H$Î[Z_‹` _mUygAS>Hy$Z [S>bm H$s gßHw$oMV "_r'¿`m [obH$S> AgUmam Vy Xwb©^ hmVmg. H$diVw¬`mM H•$[Z ‡m· hmUmam [U A›`Wm Xwb©^ Aem Vwbm o∫$[yd©H$ bmQ>mßJU Agm.

778) XwJ©_:$& XwJ©_m` Z_:$&778) XwJ©_:$& XwJ©_m` Z_:$&778) XwJ©_:$& XwJ©_m` Z_:$&778) XwJ©_:$& XwJ©_m` Z_:$&778) XwJ©_:$& XwJ©_m` Z_:$&

oOW [mMU AoVe` H$R>rU Ag ÒWmZ. XhmVrb gßdXZ H|$–mß_wi earagwI,AßVÚmdr J´ßWt¿`m ‡^mdmZ dmgZm, _|XyVrb ododY ^mJmß¿`m Z°goJ©H$ ‡oH´$`mß_wi^mdZm, odMma, H$Î[Zm, Ò_aUe∫$s `mßMm CJ_ AmoU ‡^md CÀ[fi hmVm. _|Xy_wi]w’rhr H$m`©aV hmV. `m gdm™_wi emarnaH$, _mZogH$, H$m°Qw> ßo]H$, AmoW©H$,gm_moOH$, amOH$s` ApÒVÀdm¿`m dm gwIm¿`m H$Î[ZV d ‡`ÀZmV _mUyg Jwa\$Q>Vm.EdT>M ZÏh Va `m gd© OrdZgßKfm©V gwI o_im dm Xw:I Aod⁄[m`r Vm emÌdVgwImbm, Vwbm odgaVm. gmhoOH$M AmÀ_Í$[ Aem Vw¬`m[`™V [mMU EdT>Ám

Page 208: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 208 &&

AS>gamß_wi À`mbm H$R>rU hmV. H$di Vw¬`mM H•$[Z VwPm ∫$ m AS>gamßZm O_rZXmÒVH$Í$Z Vw¬`m[ ™V [mMVm d V–z[ hmVm. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

779) XwJ©: $& XwJm©` Z_: $&779) XwJ©: $& XwJm©` Z_: $&779) XwJ©: $& XwJm©` Z_: $&779) XwJ©: $& XwJm©` Z_: $&779) XwJ©: $& XwJm©` Z_: $&

A ⁄ oH$Ñm. Xh]w’r, AhßH$ma, _mh, ]w’r ´ße, VÇm›` ZmpÒVH$Vm qH$dm AßYApÒVH$Vm, mß¿`m VQ>]ßXr_‹ Vwbm AßV`m©_r H$m|S>b H$s VwPr ‡MrVr Xwam[mÒV hmV.Vw¬`m‡V [mM `m¿`m oH$ÎÎ`m Vw¬`m H•$[oedm` o_iV ZmhrV. `mÒVd Vwbm A ⁄oH$Ñm ÂhQ>b Amh. odúmÀ_H$ [mVirda XIrb O Amh Ag Zh_r ^mgV À`m¿`m[mú© y_rda O Zmhr Ag ^mgV À`mMm odMmaM ZmH$mabm OmVm d À`m_wi O ZmhrAg mgyZhr AgV V (Vy) XwJ© ]ZyZ A ⁄ ]ZV. Vw¬`m H•$[Z gßHw$oMV Ï`o∫$ÀdmMmZme H$aUmË`m d ‡MrVr XUmË`m Vwbm _mP ^md[yU© ‡oU[mV AgmV.

780) Xwamdmg: $& Xwamdmgm` Z_: $&780) Xwamdmg: $& Xwamdmgm` Z_: $&780) Xwamdmg: $& Xwamdmgm` Z_: $&780) Xwamdmg: $& Xwamdmgm` Z_: $&780) Xwamdmg: $& Xwamdmgm` Z_: $&

¡`m ÒWmZr amhU AÀ ßV H$R>rU AgV Ag ÒWmZ. ApÒVÀd AmoU Z-ApÒVÀd`mß¿`m _ZwÓ`m¿`m OmoUd_wi `m Xmhm|¿`m AVrV Aem Vw¬`m ÒWm`r pÒWa hmU_ZwÓ`mbm AÀ`ßV H$R>rU hmV. H$maU À`mgmR>r OmoUd¿`m AVrV ]Zmd bmJV.gd©gmÂm›`V: ApÒVÀdmMm AmYma ÂhUyZ eara, _Z, ]w’r, Hw$Qw>ß], Jmd, gm_moOH$ÒWmZ, amOH$s` gŒmm, dJ°a|da AmoU mgßX^m©Vrb AZw d, A[jm BÀ`mXtda Ï`∫$sAdbß]yZ AgV. Vw¬`m R>m`r amhU ÂhUO `m gdm™M T>m]i ApÒVÀd Oar ZmH$maUZgb Var `m gdm™daMr ´__ybH$ Aer —T> o^ÒV qH$dm _Xma ZmH$maU Amh. V ZO_Î`mZ Vwbm Xwamdmg:Xwamdmg:Xwamdmg:Xwamdmg:Xwamdmg: ÂhUU amÒV Amh. H$di Vw¬`m H•$[ZM V–z[ hmD$Z amhUe∑` Amh - A›`Wm Zmhr. Vwbm _mP eVe: XßS>dV AgmV.

781) Xwamnahm $& XwamnaøZ Z_: $&781) Xwamnahm $& XwamnaøZ Z_: $&781) Xwamnahm $& XwamnaøZ Z_: $&781) Xwamnahm $& XwamnaøZ Z_: $&781) Xwamnahm $& XwamnaøZ Z_: $&

amjgmßMm Zme H$aUmam. dmB©Q> eÃyßMm Zme H$aUmam. odúH$Î`mUm¿`m Vw¬`mgßH$Î[mVrb Vw¬`m odamYmV UmË`m Ï`∫$s dm ‡d•VtZm `mΩ` Vm XßS> (XhXßS> oHß dmA›`) XUmam. bmIm|¿`m AßV:H$aUmVrb AYmJm_r d•ŒmtMm Zme H$Í$Z odúH$Î`mUd AmÀ_mfiVr EH$X_M gm‹` H$aUmam ÂhUyZ Vwbm XwamnahmXwamnahmXwamnahmXwamnahmXwamnahm ÂhUVmV.

ew^mL≤>Jm bmH$gmaßJ: gwV›VwVwÒV›VwdY©Z: $&ew^mL≤>Jm bmH$gmaßJ: gwV›VwVwÒV›VwdY©Z: $&ew^mL≤>Jm bmH$gmaßJ: gwV›VwVwÒV›VwdY©Z: $&ew^mL≤>Jm bmH$gmaßJ: gwV›VwVwÒV›VwdY©Z: $&ew^mL≤>Jm bmH$gmaßJ: gwV›VwVwÒV›VwdY©Z: $&B›–H$_m© _hmH$_m© H•$VH$_m© H•$VmJ_: $&B›–H$_m© _hmH$_m© H•$VH$_m© H•$VmJ_: $&B›–H$_m© _hmH$_m© H•$VH$_m© H•$VmJ_: $&B›–H$_m© _hmH$_m© H•$VH$_m© H•$VmJ_: $&B›–H$_m© _hmH$_m© H•$VH$_m© H•$VmJ_: $&

782) ew^mßJ: $& ew^mßJm` Z_: $&782) ew^mßJ: $& ew^mßJm` Z_: $&782) ew^mßJ: $& ew^mßJm` Z_: $&782) ew^mßJ: $& ew^mßJm` Z_: $&782) ew^mßJ: $& ew^mßJm` Z_: $&

CŒm_ eara Agbbm. qH$dm CŒm_Vm hM eara Agbbm. ¡`m¿`m Xe©ZmZ

Page 209: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 209 &&

H$Î`mU hmV Agm. gß[yU© odú d À`mVrb AZw[_ Ag gd©H$mhr ÂhUO VwP earaAmh. gJwU Í$[mV VwPr _yVu VwP eara oZXmf d CŒm_ bjUr AgV. d° o∫$H$[mVirda d gm_moOH$ [mVirda VwP Xe©Z Zh_rM ew AgV. oZJw©Um¿`m ‹`mZmZd gJwU ∫$sZ Vw¬`m H•$[Z, gßHw$oMVVm d Xh]w’r H$_r hmV. Vr Ver H$_r hmU hrModúH$Î`mUmMr AÀ`ßV _hŒdmMr [m`ar Amh. ÂhUyZ Vwbm ew^mßJ: ÂhUVmV._mZg[yO¤ma dm _yoV©, \$mQ>m, Zm_Ò_aU BÀ`mXt¿`m¤ma amO gH$mir gd©‡W_ XdXe©Z K `mMm C[Xe ¯mM _hmZ gÀ`mda AmYmabbm Amh. Vwbm eVe: XßS>dVAgmV.

783) bmH$gmaßJ: $& bmH$gmaßJm` Z_: $&783) bmH$gmaßJ: $& bmH$gmaßJm` Z_: $&783) bmH$gmaßJ: $& bmH$gmaßJm` Z_: $&783) bmH$gmaßJ: $& bmH$gmaßJm` Z_: $&783) bmH$gmaßJ: $& bmH$gmaßJm` Z_: $&

gd©k, gd© MamMamM _yi VŒd. Vy odúmM gmaVÀd OmUUmam gd©k Amhg.MamMamVrV, —Ì`m—Ì`mVrV Ag emÌdV, gd©g_mdeH$ d pÒWÀ ßVamVrV _yiVŒdVy Amhg. VwbmM F$of_wZtZr < H$ma ÂhQ>b Amh. Vw¬`mMaUr _mP _ÒVH$ Agm.

784) gwV›Vw: $& gwV›Vd Z_: $&784) gwV›Vw: $& gwV›Vd Z_: $&784) gwV›Vw: $& gwV›Vd Z_: $&784) gwV›Vw: $& gwV›Vd Z_: $&784) gwV›Vw: $& gwV›Vd Z_: $&

gwßXa VËhZ EH$m⁄m YmΩ`mgmaI odÒVmabb, IMbb. "gw[apÒQ≠>®J' `m ZmdmMrZdr odúgßH$Î[Zm Vw¬`m ÒdÍ$[m¿`m H$mhrer Odi[mg [mMV. S>m∞.ÌdmP© d S>m∞.J´rZ`mZr gOrd d oZOudm߇_mUM ododY KQ>Zmß_mJrb oZ`_m¿`m Ò[oÔ>H$aUmgmR>r hrgßH$Î[Zm _mßS>br Amh. YmJm ¡`m‡_mU _ `mZm EH$à Jwß\$Vm À`m‡_mU MamMa odúd H$mi XIrb Vy EH$ÀdmV Jwß\$b Amhg AmoU À`mda oZ ßÃU H$arV Ambm Amhg.Vwbm oeagmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

785) V›VwdY©Z: $& VßVwdY©Zm` Z_: $&785) V›VwdY©Z: $& VßVwdY©Zm` Z_: $&785) V›VwdY©Z: $& VßVwdY©Zm` Z_: $&785) V›VwdY©Z: $& VßVwdY©Zm` Z_: $&785) V›VwdY©Z: $& VßVwdY©Zm` Z_: $&

dßedbrMr (VßVw) d•’r H$aUmam. H$mbm°Km_‹` OrdZVŒdmMr AIßS>VmoQ>H$dUmam _mZddße d•q’JV R>dUmam VyM Amhg. À`mM‡_mU JwÍ$-oeÓ` [aß[a¿`m¤ma AmÀ_kmZmMr AIßS> [aß[am oQ>H$dUmamhr Vy Amhg. À`mM‡_mU g•Ô>r_YrbKQ>ZmßMr/KQ>ZmH´$_mßMr AIßS>Vm oQ>H$dUmam XIrb VyM Amhg. H$maU _yi ]rO (OoZ ßÃH$hr AgV) VyM Amhg. Vwbm _mP odZ_´ dßXZ Agm.

786) Bß–H$_m© $& Bß–H$_©U Z_: $&786) Bß–H$_m© $& Bß–H$_©U Z_: $&786) Bß–H$_m© $& Bß–H$_©U Z_: $&786) Bß–H$_m© $& Bß–H$_©U Z_: $&786) Bß–H$_m© $& Bß–H$_©U Z_: $&

H$Î`mUH$mar H$m © H$aUmam. _ßJb H$m H$aUmam Iar d° dgß[fi H$m H$aUmam.A›` —ÓQ>Ám _Z (B›–) h ¡`mM H$_© Amh Agm. ÂhUOM _ZmMm (od˚d_Z dÏ`∫$sM _Z) oZ_m©Vm, H$Vm© d oZ ßVm Vy Amhg. Vwbm _mP godZ` ‡Um_ AgmV.

Page 210: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 210 &&

787) _hmH$_m© $& _hmH$_©U Z_: $&787) _hmH$_m© $& _hmH$_©U Z_: $&787) _hmH$_m© $& _hmH$_©U Z_: $&787) _hmH$_m© $& _hmH$_©U Z_: $&787) _hmH$_m© $& _hmH$_©U Z_: $&

_mR>ß H$m © [ma [mS>Umam. odúmÀ[Œmr, pÒWVr, OmoUdmßMm odH$mg, AmÀ_kmZmX`,odZme, (pÒWÀ ßVa) Aem VËhZ odúH´$_ MmbodUmam. _bm OmUrd[yd©H$ Vw¬`mXmÒ`mV Vw¬`m MaUr brZ amhˇ X.

788) H•$VH$_m© $& H•$VH$_©U Z_: $&788) H•$VH$_m© $& H•$VH$_©U Z_: $&788) H•$VH$_m© $& H•$VH$_©U Z_: $&788) H•$VH$_m© $& H•$VH$_©U Z_: $&788) H•$VH$_m© $& H•$VH$_©U Z_: $&

H$m`© [ma [S>bbm. Vy [na_mUmVrb, gßH$Î[-odH$Î[mVrV, oMaßVZ [yU©ÀdmZamhUmam, H•$VH•$À` [a_mÀ_m Amhg. Vwbm ^md[yU© Z_Z Agm.

789) H•$VmJ_: $& H•$VmJ_m` Z_: $&789) H•$VmJ_: $& H•$VmJ_m` Z_: $&789) H•$VmJ_: $& H•$VmJ_m` Z_: $&789) H•$VmJ_: $& H•$VmJ_m` Z_: $&789) H•$VmJ_: $& H•$VmJ_m` Z_: $&

dX_ßà qH$dm B©úar dmUr O kmZodkmZmMr gdmÉ [m`ar AgV. Ad° o∫$H$]ZbÎ`m, _ZaohVVV OJUmË`m AhßH$mamVrV F$ft¿`m AßV:H$aUmV m e„XÍ$[mZVy VwPr ‡MrVr XVmg ÂhUyZ dX, Am|H$ma A[m°Èf AmhV. À`mßMm H$Vm©, gd©k dgd©Ï`m[r Agm Vy Amhg. Ia [mhVm Hw Urhr H$mhrhr obohb, ]mbb Var VVw¬`mVyZM CJ_ [mdbb AgV h Ia. [aßVw dX-_ßà ÂhUO AoO]V gi ZgbbrVwPr H•$Vr Agm BW Ame` Amh. ]mH$s¿`mß¿`m obImUmV Aod⁄Mr gi D$eH$V. Xwgar ]m] Aer H$s dXH$À`m™Zr H$Yrhr H$V[U ÒdV:H$S> KVb Zmhr H$maUBúar dmUr d ‡aUm VmÀH$mi AmiI `mBV[V V ew’ AmoU IamIaM AhßH$mamVrVhmV. CbQ> AhßH$ma Aod⁄Z J´ÒV _ßS>itM bIZ À`m _ßS>itZm ÒdV:Mr H$am_V dmH$V•©Àd dmQ>V H$maU B©úar ‡aUMr À`mZm OmUrdhr ZgV. JßJm JßJmM AgV [UJßJmÃr JßJm dJir d H$bH$Œ`mVrb dJir. qH$dm [mUr [mUrM Agbß Var _Km_Yrb[mUr dJiß d JQ>mamVyZ dmhˇ bmJbbß dJiß. oedm` `m gßX^m©V [mhVm ""JßJmÃr''AmoU ""_KmßZm'' _mhrV AgV H$s À`mß¿`mVb [mUr ""B©úar`'' Amh ""À`mßM'' Zmhr.hr CXmhaU e„Xe: H$XmoMV bmJy [S>br Zmhr Var Ame` Ò[Ô> Ïhm`bm _XV H$aVmV.^∫$ ˆX` d ^∫$‡kVyZ AdVaUmË`m kmZ, ^∫$s, H$_©, e„X, _ßà Aem gdm™MmoZ_m©Vm H$Vm© AgbÎ`m Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

CX≤^d: gw›Xa: gw›Xm aÀZZm^: gwbmMZ: $&CX≤^d: gw›Xa: gw›Xm aÀZZm^: gwbmMZ: $&CX≤^d: gw›Xa: gw›Xm aÀZZm^: gwbmMZ: $&CX≤^d: gw›Xa: gw›Xm aÀZZm^: gwbmMZ: $&CX≤^d: gw›Xa: gw›Xm aÀZZm^: gwbmMZ: $&

AH$m dmOgZ: l•ßJr O`›V: gd©odÇm`r $&&AH$m dmOgZ: l•ßJr O`›V: gd©odÇm`r $&&AH$m dmOgZ: l•ßJr O`›V: gd©odÇm`r $&&AH$m dmOgZ: l•ßJr O`›V: gd©odÇm`r $&&AH$m dmOgZ: l•ßJr O`›V: gd©odÇm`r $&&

790) CX≤^d: $& CX≤^dm` Z_: $&790) CX≤^d: $& CX≤^dm` Z_: $&790) CX≤^d: $& CX≤^dm` Z_: $&790) CX≤^d: $& CX≤^dm` Z_: $&790) CX≤^d: $& CX≤^dm` Z_: $&

Om Hw$Umhr H$Sy>Z oZo_©bm Jbm Zmhr, ‡gdbm Jbm Zmhr, Hw$Um¿`m B¿N>ZhrO›_bm Zmhr d ÒdV:M gd© odúmM _yi H$maU, (odú CX≤ dUmam) Amh Agm.

Page 211: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 211 &&

Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

791) gwßXa: $& gßß wXam` Z_: $&791) gwßXa: $& gßß wXam` Z_: $&791) gwßXa: $& gßß wXam` Z_: $&791) gwßXa: $& gßß wXam` Z_: $&791) gwßXa: $& gßß wXam` Z_: $&

gm¢X ©dmZ. _ZwÓ`m¿`m gm¢X`m©Zw dmßM (gm¢X`m©Z ^mab Om `mM), AoY>mZ,"gßwXa' dÒVw, [mhUma S>mi dm _Z ¯m Xm›ht_‹ hr ZgyZ ¯m oV›hrZm oZo_©Umaß,oV›hrZm (‡À`jmV bmIm ‡oH´$`mZm) EH$à AmUUma, À`mVyZ [aÒ[amV gß]ßY AmoU‡oH´$`m KS>dUma, À`mVyZ AZw dmMr oZo_©Vr H$aUma, À`m AZw dmßM ‡JQ>rH$aUH$aUma Ag O gd©Ï`m[r d oZ`m_H$ VŒd (Vy) Amh, À`m_‹ AgV. Vw¬`m H•$[Z`mMr OmUrd hmVmM gß[yU© odú Vw¬`m X°dr ApÒVÀdmZ ^abb d AoVgwßXa oXgybmJVM [U À`mM]am]a dÒVwMm [mH$i[Um d jU ßJwaÀd g_OyZ m gm¢X`m©Zw dmbmgmOer oZamg∫$r, oZÒ[•hVmhr V. gmß°X`m©M _ybVÀd, gm¢X`m©Mm _hmZV_ Ame`d gß[yU© odúmVrb gm¢X`m©Zw dmMm oZ ßVm ‡mU Vy AmhV. ÂhUyZ OJmVrb É`mdV≤gd© ]m]t[jm VyM gßßßwXa Amhg. A›` —ÓQ>Ám [mhVm ]mH$s gd© gmß°X`m©Zw d jU ßJwad _`m©oXV AgVmV. [aßVw VwPr AZw yVr gß[yU© ApÒVÀd AßV]m© Ï`m[yZ Q>mH$Umar,A_`m©X, oMaßVa AmoU odúH$Î`mUH$mar AmhV. ÂhUyZhr Vy gdm©oYH$ gwßXa Amhg.AmUIr EH$m AWm©Z VwP gJwU Í$[, Vw¬`m ∫$sV [yU© aßJbÎ`m ∫$mbm \$maM CŒm_dmQ>V. H$maU À`mbm A›` H$mUVrhr JmÔ> Vw¬`mg_ma oZH•$Ô> dmQ>V. gd©Vm[ar doMaßVZ[U gwßXa Aem Vwbm oeagmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

792) gw›X: $& gw›Xm` Z_: $&792) gw›X: $& gw›Xm` Z_: $&792) gw›X: $& gw›Xm` Z_: $&792) gw›X: $& gw›Xm` Z_: $&792) gw›X: $& gw›Xm` Z_: $&

H•$[m, Vy H$mUÀ`mhr _mZdr ^mdZ¿`m-odMmamß¿`m H$Î[Zmß¿`m AVrV Amhg.Vwbm _mZdr _mZd mdZm AmhV Ag g_OU ÂhUO gß[yU© odú EH$ _mZd MmbdVmAmh Ag g_OU. oZJw©U oZamH$mamodf`r Aer H$Î[Zm H$aUma Z∏$sM ^m]S>AgVmV. [U _wimV gJwU ^∫$mß¿`m _ZmV H$Yrhr Aer XdH$Î[Zm ZÏhVr. Agbmd|Yim ´_ À`mßZm H$Yrhr ZÏhVm. À`m_wi gJwU [yOm/^∫$s H$aUmË`mZrhr Agm^m]S>m [maH$Q> odúmg R>dU MwH$sM Amh. [U Varhr Vwbm gßßwX: (H•$[m) ÂhUVmV.H$maU oZJ©wU Agm qH$dm gJwU Agm VwPr ‡MrVr KUmam ^∫$ ‡_m¿`m d X ¿`m_hmgmJamV Sw>ß]V AgmV. ¡`m‡_mU ¡`mbm Am[U gßßwXa ÂhUVm Vg A›` H$mhroXgb H$s Am[U (_wimV V gwßXa Agm dm Zgm) À`m gwßßXa ÂhUVm. VgM CXmŒm dX`miy Ï`∫$s®¿`m Q>rZ Og ‡_mM aV V VgM aV Vw¬`m gmjmÀH$mamZ V ÂhUyZVwbm H•$[miy, H•$[m_`, H•$[m (gwßX:) ÂhUVmV. Vwbm AIßS> dßXZ Agm.

Page 212: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 212 &&

793) aÀZZm^: $& aÀZZm^m` Z^: $&793) aÀZZm^: $& aÀZZm^m` Z^: $&793) aÀZZm^: $& aÀZZm^m` Z^: $&793) aÀZZm^: $& aÀZZm^m` Z^: $&793) aÀZZm^: $& aÀZZm^m` Z^: $&

]|]r_‹ aÀZ Agbbm, qH$dm ]|]r_YyZ ]´ Xd oZ_m©U Pmbbm Ag VwP gJwUÍ$[. `mMm _oWVmW© Agm H$s Vy g•OZerbVMm CJ_ Amhg. oZ ßVm Amhg. AmYmaAmhg. H$maU Zm^r h ‡mUe∫$sM d dmV XmfmM AÀ ßV _hŒdmM ÒWmZ Amh. VgM[am, [Ì`›Vr, _‹`_m d d°Iar ¯m Mma dmUr Zm^r, ˆX`, Jim d Or^ `mß¿`merAmoU OmoUd¿`m Mma [mV˘`mßer gß]ßoYV AmhV. ew’ kmZmMm d ÂhUyZ ew’ [odÃdmUrMm ew’, CJ_ [amdmUrVyZ, Zm^r ÒWmZmVyZ, Ï`∫$s "Ï`o∫$ÀdaohV' ]Zbr H$shmVm. À`m_wi h VŒd R>god `mgmR>r Vw¬`m gJwU oMÃmV Vw¬`m Zm^rV aÀZ d Zm^rVyZ]´ Xd Ambb XmIdVmV d Vwbm aÀZZm^ ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

794) gwbmMZ: $& gwbmMZm` Z_: $&794) gwbmMZ: $& gwbmMZm` Z_: $&794) gwbmMZ: $& gwbmMZm` Z_: $&794) gwbmMZ: $& gwbmMZm` Z_: $&794) gwbmMZ: $& gwbmMZm` Z_: $&

CŒm_ Zà Agbbm. VmoŒdH$ —ÓQ>Ám —oÔ>kmMm H$Vm© Vy Amhg ÂhUyZ odúmVrbS>mi, kmZ|o– VwPrM AmhV. m EH$mÀÂ`m_wiM h gd© Zà gßwXa ]ZVmV. A›` ‡H$ma[mohÎ`mg gß[yU© odúm¿`m, _mZdm¿`m AßV]m©¯ gVV [mhUma VwP Zà AmhV._mV¿`m __VZ V ^∫$mZm AßV]m© gXmgd©Xm [mhVmV hm ^∫$mßMm AZw d Amh.ÂhUyZ Vwbm CŒm_ Zà Agbbm ÂhUVmV V g_[©H$ Amh. H$maU gwßXa S>m `mßM bjU__Vm (H$di AmH$ma d aßJ ZÏh) oZÓH$[Q>. oZÒdmW© ‡_ hM Amh. Vw¬`m ∫$mßZm VwPS>mi `mM H$maUmÒVd AoV gwßXa oXgVmV. Vwbm gmÔ>mßJ bmQ>mßJU Agm.

795) AH©$: $& AH$m©` Z_: $&795) AH©$: $& AH$m©` Z_: $&795) AH©$: $& AH$m©` Z_: $&795) AH©$: $& AH$m©` Z_: $&795) AH©$: $& AH$m©` Z_: $&

gy © Í$[mVrb B©úa. VwP C[mgH$ gmË`m g•Ô>rbm OrdZ XUmË`m gy m©¿`m Í$[mVVwbm [mhVmV d ÂhUyZ AZH$ oR>H$mUr gy ©[yOm hmV. gy © ¡`m‡_mU Ordg•Ô>rMmAmYma Amh. À`mM‡_mU Vy (kmZgy ©) MamMa gß[yU© odúmMm emÌdV AmYma Amhg.hM AoYH$ Ò[Ô> H$a `mgmR>r, gy m©M VOhr Vw¬`m[mgyZ V h XmId `m¿`m hVyZgy m©¿`m _‹`^mJr H|$–ÒWmZr VwPr [´oV_m H$aVmV. gy m[mgZm, gy ©Zmam`Um[mgZm`mVrb Vœ` ÂhUO g•OZerbVmhr oOWyZ (]´ ) CJ_ [mdbr À`mMr [yOm AgAmh. Vwbm godZ` dßXZ Agm.

796) dmOgZ: $& dmOgZm` Z_: $&796) dmOgZ: $& dmOgZm` Z_: $&796) dmOgZ: $& dmOgZm` Z_: $&796) dmOgZ: $& dmOgZm` Z_: $&796) dmOgZ: $& dmOgZm` Z_: $&

AfiXmVm, [mfUH$Vm©. _mV‡_mU MamMamMm [mfUH$Vm©. H$di ^m°oVH$ —ÓQ>ÁmMZÏh OmoUd¿`m ÒVamßZmhr V•· H$aUmam. ¡`mß_wi gd© " yH$' V`ma hmV d ¡`m_wi Vr^mJV Agm gd© ]m]tMm oZ_m©Vm d oZ ßVm Vy Amhg. [aßVw gd© VËhZ [mfU H$aUmam`mMm AW© Ï`o∫$gm[j Zmhr. Ï`∫$s ÂhUyZ Ï`∫$s¿`m JaOm ^mJod `mM VwP oZ`_

Page 213: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 213 &&

AmhV d V Aod⁄Z J´mgbÎ`mZr ododY ‡H$ma AmH$bZ H$b AmhV. VwP ÒdÍ$[EH$m⁄m gd© dÒVw _m\$V o_iUmË`m XwH$mZm‡_mU H$b AmoU [Xar oZamem Ambr VaAm¸ © dmQ>m`bm ZH$m. À`mM‡_mU AÑmD$o‘Zm¿`m OmXy¿`m oXÏ`mVrb amjgm‡_mUVwP H$m © Amh Aer g_OyV H$Í$Z K mmË`mß¿`m [Xar XmÈU d°\$Î` Amb Va À`mVZdb Zmhr. Hw$Umbmhr H$Ïhmhr B¿N>Zwgma hd V ImD$ XUmam B©úa AOyZ[ ™V VarHw$Um¿`mhr ‡MrVrg Ambbm Zmhr. OJmVrb [wÓH$ier Xw:I Aem ‡H$ma¿`mAod⁄mO›` H$Î[Zmß_wi V`ma Pmbr AmhV. Amß„`m¿`m PmS>mda ]gyZ Amß]mImUmË`m ImarZ Amß„`m¿`m PmS>mM ApÒVÀd ZmH$maU h OdT> MyH$ Amh VdT>MAmß„`m¿`m PmS>mZ _mR>Ám ‡_mZ À`m EH$m Imarbm H$Ïhm d oH$Vr yH$ bmJb hbjmV KD$Z `mΩ` dir Amß]m o[H$dbm d Vm Im `mMr ]w’r oXbr Aghr ImarZÒdV:¿`m H$Î[ZZ g_OU AmoU Amß]m Vm|S>mV D$Z [S> `mMr dmQ> [mhmU h gÀ`mMmAmYma ZgÎ`mZ ^´__ybH$ Amh. _`m©oXV AWm©Z [mohÎ`mg B©úa Amß„`m¿`mPmS>mgmaIm Amh. Vm __Vmiy Agbm Var Xadir d°`o∫$H$ B¿N>m-AmH$mßjm[mg `mgmR>r dR>od]Jmam‡_mU H$m_ H$aUmam Amh Ag g_OU dÒVwpÒWVrbm YÍ$ZZmhr. ]maH$mB©Z [mohÎ`mg, B©úa gß[yU© odúmMm oZ_m©Vm, oZ ßVm d [mfUH$Vm© Amh`mMm EdT>mM AW© Amh H$s B©úaÒdÍ$[ PmbÎ`mßZm `m gd© ]m]r odMmamVrVOrdZmdÒWV ‡À`j ‡MrVrg AmbÎ`m AmhV. [U `mVrb _hŒdmMr ]m] ÂhUOB©úa O [mfU H$aVm V À`m Ï`∫$s¿`m AmÀ_ÒdÍ$[r amhˇZ. À`m_wi AmÀ_ÒdÍ$[ ZOmUdbÎ`mßZr ÒdV:¿`m jw– gßH$Î[mß]m]V B© damH$Sy>Z Amem YaU AmoU oVMr[yVu Z PmÎ`mg oZame hmU qH$dm B©úambm O]m]Xma YaU ÂhUO AmÀ_dßMZm hm .VgM ÒdV:¿`m Aod⁄_‹ d V_mJwUr ´_m_‹ amhU hm . ZXr¿`m H$mR>mda ]gyZ‡dmhm¿`m AZw dm¿`m H$Î[ZmßMr V•· dm h°amU hm `mgmaIM h Amh. Xm›hrhrImQ>rM. gd© odúmM gd©Vm[arM [mfU `mΩ`m`mΩ`VZwgma Vw¬`m ‡MrVrZ qH$dmemarnaH$, _mZogH$, ]m°o’H$ dJ°a AZw dmßZr AmoU BVahr ‡H$mamßZr AßV`m©_r amhˇZH$aUmam Agm Vy dßXZr` B©úa Amhg h Ia Agb Var H$mUÀ`mhr (gßHw$oMV ]w’rZR>adbÎ`m, AmIbÎ`m) oZ`_mZwgma qH$dm AmS>mª`mZwgma Vy Hw$UmMhr H$mUVhr[mfU H$arV Zmhrg. Vy [mfU H$aVmg `mMm odMmamVrV AW© Vw¬`m ‡MrVrZM H$iyeH$Vm d VmM Iam hm`. À`m]‘b ‡MrVrey›` AmS>mI ]mßYU qH$dm AemAmS>mª`mßda odúmg R>dU hr ]mßS>Jwir d•Œmr hm . ÂhUyZM Vy d Vw¬`m H•$[da odúmgR>dU h AmO¿`m H$mimV oZaW©H$ d oZÈ[`mJr qH$dm [amYrZVm dmT>dUma R>aV,‡MrVr¿`m AmS> V. AfiM H$m` gd© H$mhr [wadUmË`m VwP oZ`_ V›_` d V–z[hmD$ZM H$iy eH$VmV d Vg H$iÎ`mdaM V ÒdrH$maU `mΩ` hm . A›`Wm Zmhr.

Page 214: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 214 &&

gdm™M [mfU H$aUmË`m Vwbm godZ` ‡oU[mV AgmV.

797 ) e•ßJr $& e•ßoJU Z_: $&797 ) e•ßJr $& e•ßoJU Z_: $&797 ) e•ßJr $& e•ßoJU Z_: $&797 ) e•ßJr $& e•ßoJU Z_: $&797 ) e•ßJr $& e•ßoJU Z_: $&

qeJ Agbbm. _ÀÒ`mdVmam_‹ ÒdV:¿`m qeJmbm OrdZmMr Zm°H$m ]mßYyZ VrgwaojV R>dUmam h VwP gJwU Í$[. À`mMm EH$ _oWVmW© kmZodkmZ d bmH$mŒmaehmU[Um¿`m ¤ma (O H$di ÒdrH•$V ‡MobV qhXy AdVmam[waV _`m©oXV Zmhr)OrdZmV AmÀ_kmZmM A_a M°V›` d gwaojVVm oZ_m©U H$aUmam VyM Amhg. VwbmgmÔ>mßJ Z_Z Agm.

798) O`ßV: $& O`ßVm` Z_: $&798) O`ßV: $& O`ßVm` Z_: $&798) O`ßV: $& O`ßVm` Z_: $&798) O`ßV: $& O`ßVm` Z_: $&798) O`ßV: $& O`ßVm` Z_: $&

Zh_r odO`r hmUmam. O O KS>V V Vw¬`mM B¿N>Z KS>V. Vw¬`m B¿N>Ï`oVna∫$A›` H$mhrhr KS>V Zmhr, ÂhUyZ Zh_r VyM odO`r AgVmg. VwP ∫$ OÏhm h odYmZH$aVmV VÏhm MmßJÎ`m d dmB©Q> gd©M JmÔ>r B©úaM KS>dVm H$m`? Oa B©úa dmB©Q>hrJmÔ>r KS>dVm Va B©úa d g°VmZ `mß¿`mV H$mUVm \$aH$ amohbm? ^∫$bmH$ H$mUVmMR>mg [wamdm XV ZgÎ`mZ gd© H$mhr B©úar B¿N>Z KS>V Ag gaYm[Q> odYmZ V AßYl’ZH$emdÍ$Z H$arV ZgmdV? oedm` MmßJÎ`m d dmB©Q> Xm›hr JmÔ>r Oa B©úaM KS>drVAgb Va À`m B©úamda odúmg Z R>dÎ`mZ (Ï`dhma —ÓQ>Ám dmB©Q> V Q>ib Ag Zmhrd MmßJb V KS>VM Ag Zmhr À`m_wi) H$m` o]KS>V? AIa B©úarB¿N>m hr gßH$Î[ZmMZmhr H$m`? _mZdr B¿N>ZM _mZdmZ H$Î[Z¿`m jÃmV Q>mH$bb h EH$ ‡oVq]]H$emdÍ$Z Zmhr? ZmpÒVH$ bmH$ eÒdr hmVmVM Zm? _J B©úamZ dJim O` o_idyZX `mMr JaO H$m`? Ag AZH$ ‡˝ C[pÒWV H$b OmVmV. m gd© ‡˝mßM EH$M CŒmaAmh. ^∫$mßZm À`mß¿`m gßHw$oMV ÒdÀdmM Xm°]©Î` AmoU AmÀ_ÒdÍ$[mMrgd©eo∫$_mZVm ‡MrVrbm V AmoU h AmÀ_Í$[, jw– gßHw$oMV "ÒdV:'[jm "Ahß'[jmoZo¸V[U dJi Amh, gm_mœ ©dmZ Amh [yU© Amh Ag ‡MrVrg V ÂhUyZM V B©úad B©úa d B©úa¿N>¿`m ApÒVÀdmMm Xmdm H$aVmV. [aßVw H$di À`mdaM odúmgR>d `mMr AmoU À`m]‘b hH$m Ya `mMr AoO]mV AmdÌ`H$Vm Zmhr. d$ H$maUAgmM AZw d Xwgam EH$mXm gmYH$ oZdm©U, g_mYr, ey›`mdÒWm dJ°a gßkm dm[Í$Z_mßSy> eH$Vm. [aßVw Xh]w’rXh]w’rXh]w’rXh]w’rXh]w’r d Aod⁄_wiMAod⁄_wiMAod⁄_wiMAod⁄_wiMAod⁄_wiM `m]m]V Aodúmg Aodúmg Aodúmg Aodúmg Aodúmg dm AßYodúmgAßYodúmgAßYodúmgAßYodúmgAßYodúmgV`ma hmVm hr ]m] _mà dmMH$mZr À`mZm [Q>Î`mg bjmV ø`mdr. À`mM‡_mUImbrb _w‘ V[mgyZ [mhmd. B©úa, "B©úar B¿N>m' hr dU©ZmMr [’V Amh. B©úa `mMmAW© H$mÎ[oZH$ qH$dm T>m„i ApÒVÀd Agbbr ]m] ZÏh. VgM B¿N>m mMm AW© moR>H$mUr d°`o∫$H$ B¿N>gmaIr dJir B¿N>m Agm Zmhr. gd©Ï`m[r d°oúH$ ‡aUmAgm Amh. MmßJb d dmB©Q> hr _mZdr ]w’rMr dJ©dmar Amh. ^∫$mßMm AZw d, À`mßM

Page 215: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 215 &&

H$m © bmIm|Zm OrdZe∫$s XV AgV, AmZßXmMm gmjmÀH$ma XV AgV ÂhUyZ ^∫$,B©úa AmoU B©úamMr B¿N>m ew d ew H$maH$ AgÎ`mM Zh_r ÂhQ>b OmV. dmÒVdmVH$mhrhr "MmßJb' AJa "dmB©Q>' Zmhr. gßHw$oMV, Vm_gr, Aod⁄mO›` Ag gma hrZ-XrZ-[amYrZ ]ZdV ÂhUyZ d Aem d•Œmr d H•$VtZr "dmB©Q>' qH$dm "[m[' ÂhUVmVAmoU AgßHw$oMV, Ï`o∫$_ÀdmVrV, odemb Ag gma _w∫$, AmZßXr, g_W© ]ZdVÂhUyZ Aem d•Œmr d H•$VtZm "MmßJb' dm "[w `' ÂhUVmV. B©úamda odúmg Z R>dÎ`mZEadr À`m¿`m ‡MrVrMm ‡`ÀZ hmV Zmhr, EdT>M _hŒd odúmgmbm Amh. H$maUodúmgm¿`m A^mdr B©úamMm dm gÀ`mMm emY d ‡MrVr K `mgmR>r ‡`ÀZ H$aUmaÏ`dhmamV \$maM π$oMV AmT>iVmV. À`m_wi ]h˛gߪ` bmH$ m CŒm_ gßYrbm _wH$VmVd Xh]w’r¿`m [amYrZVV oIV[V amhVmV. ÒdV:MM gm_œ ©, _hmZVm, gm¢X © dAmZßXmbm _wH$VmV. B©úa d B©úa¿N>m h Ad° o∫$H$ (Ï`o∫$ÀdmVrV) d°oúH$ dmÒVdAmh. d° o∫$H$ `e dm [am^d B©úa¿N>¿`m _mWr _maV ]gU h AkmZ Amh. H$maU`e d A[`e mM _wimV Aod⁄mO›` gßH$Î[Zm AmhV. d° o∫$H$ emgmR>r B©úamdaodúmg R>dU qH$dm À`mMr [yOm H$aU ÂhUO Aod⁄mO›` ]mdiQ> AOmJi[UmAmh. CbQ> gÀ`mMm emY KVmZm UmË`m ‡MrVr_‹ d° o∫$H$ —ÓQ>Ám g_o[©V hmUhM Ia VwP d ∫$mßM e Amh. ÂhUyZ Vwbm O`ßV:O`ßV:O`ßV:O`ßV:O`ßV: ÂhUVmV. Zh_r odO`r AgUmË`mVwbm Vw¬`m ^∫$mßZm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

799) gd©odÇm`r $& gd©odÇmo`Z Z_: $&799) gd©odÇm`r $& gd©odÇmo`Z Z_: $&799) gd©odÇm`r $& gd©odÇmo`Z Z_: $&799) gd©odÇm`r $& gd©odÇmo`Z Z_: $&799) gd©odÇm`r $& gd©odÇmo`Z Z_: $&

Vy gdm™da odO` o_idUmam Amhg. kmZr, [ßoS>V, `mJr, ^∫$ VgM XwÔ>, Mma,Jw›hJma, T>m|Jr, ZmpÒVH$ m gdm™M gßHw$oMV Ï`o∫$Àd \$mSy>Z Q>mHy$Z AmoU dJi[UmMgd© AS>ga \$mSy>Z Q>mHy$Z Vy À`mßZm EH$s¿`m ^mdZZ ÒdV:_‹ gm_mdyZ KVmg.`mbm Hw$Urhr A[dmX Zmhr. d°kmoZH$ gÀ` OmUUmË`mßß¿`m OrdZmV Agm _ybJm_r\$aH$ [S>bM Ag Zmhr. [aßVw Vy V gÀ` Amhg O d°kmoZH$ gÀ` Z ZmH$maVm d°kmoZH$gÀ`mbm AßV`m©_r¿`m H´$mßVrM odúH$Î`mUH$mar [na_mU XV. EH$m ‡H$ma [mhVmVwPr ‡MrVr, h ^mdZm, dmgZm, odMma AmoU H$bm, ^∫$s, odkmZ BÀ`mXtM gdmÉd gß[yU© [naUV ÒdÍ$[ Amh. Vwbm odZ_´ dßXZ Agm.

gwdU©o]›Xwajm‰`: gd©dmJrÌdaÌda: $&gwdU©o]›Xwajm‰`: gd©dmJrÌdaÌda: $&gwdU©o]›Xwajm‰`: gd©dmJrÌdaÌda: $&gwdU©o]›Xwajm‰`: gd©dmJrÌdaÌda: $&gwdU©o]›Xwajm‰`: gd©dmJrÌdaÌda: $&_hmˆXm _hmJVm _hm^yVm _hmoZoY: $&_hmˆXm _hmJVm _hm^yVm _hmoZoY: $&_hmˆXm _hmJVm _hm^yVm _hmoZoY: $&_hmˆXm _hmJVm _hm^yVm _hmoZoY: $&_hmˆXm _hmJVm _hm^yVm _hmoZoY: $&

800) gwdU©o]ß›Xw: $& gwdU©o]›Xd Z_: $&800) gwdU©o]ß›Xw: $& gwdU©o]›Xd Z_: $&800) gwdU©o]ß›Xw: $& gwdU©o]›Xd Z_: $&800) gwdU©o]ß›Xw: $& gwdU©o]›Xd Z_: $&800) gwdU©o]ß›Xw: $& gwdU©o]›Xd Z_: $&

gm›`m‡_mU VOÒdr d A_yÎ` Aer AßJm[mßJ AgUmam. odúmM AÀ ßV VOÒdrAg, odú CÀ[fi d oZ ßoÃV H$aUma gwdU©]rO, gwdU©J © Vy Amhg. EH$m —Ô>rZ

Page 216: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 216 &&

[mohÎ`mg gy ©_mbM H|$– gy © hm gwdU©q]Xy Amh d Ï`m[H$VZ [mohÎ`mg À`mhˇZhrAZßV[Q> VOÒdr Agm Vy odúmM H|$– d odúoZ ßVm gwdU©q]Xw Amhg. Vw¬`m ‡MrVrZH$mhr `mJr-^∫$mZm oXgUmam oXÏ` ‡H$mehr VyM Amhg. (‡H$me oXgU h Vw¬`m‡MrVrM AmdÌ`H$ bjU Amh Ag ZÏh). Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

801) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&801) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&801) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&801) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&801) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&

¡`mMm jm hmV Zmhr d Om AÒdÒW hmV Zmhr Agm. odúmVrb ApÒVÀdm¿`md OmoUd¿`m gd© ÒVamßdarb KS>m_mS>r ¡`m¿`m_‹` gm_mdbÎ`m AmhV AgmAgÎ`m_wi odúmVrb H$mUVmhr CÀ[mV pÒWÀ`ßVamVrV d H$mimVrV Aem VwbmAÒdÒW H$Í$ eH$V Zmhr. Ï`∫$s OÏhm Ï`o∫$Àdey›` hmV VÏhm Vr pÒWV‡k hmV.^∫$ ÒdV:Mm amhmV Zmhr VÏhm goÉXmZßX_` hmVm. Aem AdÒWVÎ`m Ï`∫$s_‹ hrH$mUÀ`mhr jwÑH$ H$maUmZ jm^ qH$dm odMobVVm oZ_m©U hmV Zmhr. ÒdV:¿`mH•$[Z ÒdV:Mr ‡MrVr XD$Z ^∫$mßZm ÒdV:¿`m odúgßH$Î[mV odbrZ H$aUmË`m dgd©—ÓQ>Ám [na[yU© d jm mVrV ]ZdUmË`m Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

802) gd©dmJrúaúa: $& gd©dmJrúaúam` Z_: $&802) gd©dmJrúaúa: $& gd©dmJrúaúam` Z_: $&802) gd©dmJrúaúa: $& gd©dmJrúaúam` Z_: $&802) gd©dmJrúaúa: $& gd©dmJrúaúam` Z_: $&802) gd©dmJrúaúa: $& gd©dmJrúaúam` Z_: $&

Mma dmUtMm B©úa AgbÎ`m AßV:H$aUmMm B©úa. ApÒVÀdm¿`m AVrV Agm Vy^∫$mßZm OÏhm ‡MrVr XVmg VÏhm À`mßMr dmMm ‡mgmoXH$ hmV. V dmMM B©úa ÂhQ>bOmVmV. Aem dmM¿`m B©úamßMm B©úa ÂhUyZ Vwbm gd©dmJrúaúa: gd©dmJrúaúa: gd©dmJrúaúa: gd©dmJrúaúa: gd©dmJrúaúa: ÂhUVmV. ∫$mßZmdmMM B©úa ]ZdUmam d [amdmUr¿`m Í$[mZ ^∫$mß_‹ ‡df H$aUmË`m Vwbm odZ_´dßXZ Agm.

803) _hmˆX: $& _hmˆXm` Z_: $&803) _hmˆX: $& _hmˆXm` Z_: $&803) _hmˆX: $& _hmˆXm` Z_: $&803) _hmˆX: $& _hmˆXm` Z_: $&803) _hmˆX: $& _hmˆXm` Z_: $&

_mR> Imb Obme` qH$dm _mR>m S>mh. gma odú H$Î[mßVr¿`m dir ¡`m ÒWmZramhV V gd© Ï`m[Uma Obme` Vy Amhg. VgM ¡`m g_mYr AdÒWmÍ$[r Obme`mVSw>ß]Umam AßV]m© ew’ d AmZßXr hmVm Ag goÉXmZßX_` g_mYrÍ$[r Obme` VyAmhg. ¯m Obme`mMm Vi bmJy eH$V Zmhr ÂhUyZ Vwbm _hmˆX: _hmˆX: _hmˆX: _hmˆX: _hmˆX: ÂhUO ImbObme` ÂhUVmV. A›` —ÓQ>Ám _m`m hr XwWS>r ^Í$Z dmhUmË`m ZXr¿`m Í$[H$mZdU©Z H$br OmV. _m`m hr Vw¬`m[mgyZdJir ZgÎ`m_wi Vwbmhr Aer ZXr S>mh(_hmˆX:) ÂhUU Ag wo∫$H$ Zmhr. Vwbm ^md[yU© ‡oU[mV AgmV.

804) _hmJV©: $& _hmJVm©` Z_: $&804) _hmJV©: $& _hmJVm©` Z_: $&804) _hmJV©: $& _hmJVm©` Z_: $&804) _hmJV©: $& _hmJVm©` Z_: $&804) _hmJV©: $& _hmJVm©` Z_: $&

_mR>r Xar. odda. aW BÀ`mXr. ¡`mMm AmoX d AßV bmJV Zmhr Ag gß[yU© odú

Page 217: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 217 &&

emfyZ KUma d H$mi AmoU OmoUdmß¿`m ÒVamßZmhr emfyZ KUma _hmodda Vy Amhg.IJmbemÛm¿`m A‰`mgH$mZr dU©Z H$bbr [U AOyZ [yU©[U _mZdmbm Zg_Obbr H•$ÓU odda ÂhUO VwP gmY d N>mQ>g Í$[ hm . XwgË`m AWm©Z [mohÎ`mgH$Î`mUm¿`m _mJm©Z odúmbm AmoU ^∫$mßZm ZUmam _hmaW Vy Amhg. Vwbm godZ`Ao^dmXZ Agm.

805) _hm^yV: $& _hm^yVm` Z_: $&805) _hm^yV: $& _hm^yVm` Z_: $&805) _hm^yV: $& _hm^yVm` Z_: $&805) _hm^yV: $& _hm^yVm` Z_: $&805) _hm^yV: $& _hm^yVm` Z_: $&

CÀ[Œmr, pÒWVr AmoU b` h gma H$mhr ¡`m¿`m R>m`r KS>V d À`m_wi [ßM_hm yVXIrb ¡`m¿`m[mgyZ CÀ[fi hmVmV, V m gdm™M _hmH$maU ÂhUyZ AmiIb OmUma_hm yV VyM Amhg. Vwbm H•$Vk XßS>dV AgmV.

806) _hmoZoY: $& _hmoZY` Z_: $&806) _hmoZoY: $& _hmoZY` Z_: $&806) _hmoZoY: $& _hmoZY` Z_: $&806) _hmoZoY: $& _hmoZY` Z_: $&806) _hmoZoY: $& _hmoZY` Z_: $&

_mR>m IoOZm. _m°Î`dmZ Ag gd© H$mhr ¡`m_‹ gm_mdbb Amh Ag odúVw¬`m_‹ Amh d Vw¬`m AYrZ Amh VgM Vw¬`m H•$[Z, Vw¬`m ‡m·rM, AOam_aoMaßVZ d° d o_iV ÂhUyZ Vwbm _hmoZoY: ÂhUVmV. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

Hw$_wX: Hw$›Xa: Hw$›X: [O©›`: [mdZm@oZb: $&Hw$_wX: Hw$›Xa: Hw$›X: [O©›`: [mdZm@oZb: $&Hw$_wX: Hw$›Xa: Hw$›X: [O©›`: [mdZm@oZb: $&Hw$_wX: Hw$›Xa: Hw$›X: [O©›`: [mdZm@oZb: $&Hw$_wX: Hw$›Xa: Hw$›X: [O©›`: [mdZm@oZb: $&A_•Vmßem @_•Vd[w: gd©k: gd©Vm_wI: $&&A_•Vmßem @_•Vd[w: gd©k: gd©Vm_wI: $&&A_•Vmßem @_•Vd[w: gd©k: gd©Vm_wI: $&&A_•Vmßem @_•Vd[w: gd©k: gd©Vm_wI: $&&A_•Vmßem @_•Vd[w: gd©k: gd©Vm_wI: $&&

807) Hw$_X: $& Hw$_wXm` Z_: $&807) Hw$_X: $& Hw$_wXm` Z_: $&807) Hw$_X: $& Hw$_wXm` Z_: $&807) Hw$_X: $& Hw$_wXm` Z_: $&807) Hw$_X: $& Hw$_wXm` Z_: $&

AmZßX XUmam d ‡m· H$aUmam. Vw¬`m_wi gd© odú M°V›`mZß Í$Z OmV d AmZßXr]ZV, VgM m d°oúH$ brbVyZ Vyhr emúV AmZßX C[^mJVmg Agm ∫$mßMm AZw dAmh|. OrdZ, OmoUdm AmoU goÉXmZßXmZw yVr XUmË`m Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_Z Agm.

808) Hwß$Xa: $& Hwß$Xam` Z_: $&808) Hwß$Xa: $& Hwß$Xam` Z_: $&808) Hwß$Xa: $& Hwß$Xam` Z_: $&808) Hwß$Xa: $& Hwß$Xam` Z_: $&808) Hwß$Xa: $& Hwß$Xam` Z_: $&

[•œdr [naYmZ H$aUmam, qH$dm [•œdr \$mS>Umam, Hwß$Xr¿`m H$˘`m߇_mU [mnaVmofH$XUmam. `mMm _oVVmW© gß[yU© Aod⁄m-_m`m ÒdV:^mdVr b[Qy>Z KD$Zhr amhUmam[aßVw VgM ^∫$mßMr Aod⁄m \$mSy>Z Q>mHy$Z À`mZm AmÀ_kmZmM OUw ÒdJu`Hwß$XH$˘`m‡_mU oMaßVZ AmZßXXm`r [naVmofH$ XUmam. Vw¬`m [m`mer AmXa[yd©H$XßS>dV AgmV.

809) Hwß$X: $& Hw$›Xm` Z_: $&809) Hwß$X: $& Hw$›Xm` Z_: $&809) Hwß$X: $& Hw$›Xm` Z_: $&809) Hwß$X: $& Hw$›Xm` Z_: $&809) Hwß$X: $& Hw$›Xm` Z_: $&

Hw$_ = [•œdr X = XmZ XUmam. VgM Hw$ = [•œdrM amO d X = R>ma _maU. Hwß$X =Hwß$XrMr \w$b. XwÔ> amOmßMm Zme H$Í$Z [•œdr H$mÌ`[ F$ftZm XmZ XUmam [aewam_._oVVmW© Agm H$s OS>]wo’O›` A›`m`mVyZ g•Ô>rbm _w∫$ d ‡gfi H$aUmam. gß[yU© OS>

Page 218: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 218 &&

ApÒVÀdmbm ([•œdrbm) aOmJwUm¿`m ‡^mdm[mgyZ dmMdUmam AmoU AmÀ_kmZmH$S>ZUmam Vy Amhg. Hwß$XH$˘`m߇_mU oMaßVZ ‡gfi Aem Vwbm Z_´ Z_Z Agm.

810) [O©›`: $& [O©›`m` Z_: $&810) [O©›`: $& [O©›`m` Z_: $&810) [O©›`: $& [O©›`m` Z_: $&810) [O©›`: $& [O©›`m` Z_: $&810) [O©›`: $& [O©›`m` Z_: $&

[mD$g. (F$VyßMmhr oZ ßVm AgÎ`mZ) [•œdrda [mD$g [mS>Umam Vy Amhg. VgMH$mimMm oZ ßVm AgÎ`mZ [•œdrbm (odúmbm) ]´ kmZmZ AßV]m© ›hmD$ KmbUmamVy Amhg. Vw¬`m ¯m kmZm_•Vm¿`m A_•Vd•Ô>rH$S> MmVH$m‡_mU ZOa bmdUmË`mßM[a_H$Î`mU hmV. Vwbm gmXa dßXZ Agm.

811) [mdZ: $& [mdZm` Z_: $&811) [mdZ: $& [mdZm` Z_: $&811) [mdZ: $& [mdZm` Z_: $&811) [mdZ: $& [mdZm` Z_: $&811) [mdZ: $& [mdZm` Z_: $&

[odà H$aUmam. Xh]w’r AhßH$ma, Aod⁄m d VÇm›` gßHw$oMV Ï`o∫$Àd ZÔ> H$Í$Zew’ AmÀ_ÒdÍ$[mMm ‡À`` XUmam, AßV]m¯ [odà H$aUmam. Vw¬`m gVV Ò_aUmVVwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

812) AoZb: $& AoZbm` Z_: $&812) AoZb: $& AoZbm` Z_: $&812) AoZb: $& AoZbm` Z_: $&812) AoZb: $& AoZbm` Z_: $&812) AoZb: $& AoZbm` Z_: $&

dm y. Xwgam AW© kmZr AdÒWVyZ AkmZr AdÒWV Z KgaUmam. gß[yU© odúmVrbgOrd, oZOudmVrb hmbMmbtMm H$maH$ d oZ ßVm dm w h VwPM Í$[ Amh. Vy H$YrM_mh]’ Z hmUmam (dm whr AIßS>, AÏ`mhV H$m © H$aVm) oMaßVZ kmZr Amhg. VwbmodZ_´ Ao^dmXZ Agm.

813) A_•Vmße: $& A_•Vmßem` Z_: $& A_•Vme: $& A_•Vmem` Z_: $&813) A_•Vmße: $& A_•Vmßem` Z_: $& A_•Vme: $& A_•Vmem` Z_: $&813) A_•Vmße: $& A_•Vmßem` Z_: $& A_•Vme: $& A_•Vmem` Z_: $&813) A_•Vmße: $& A_•Vmßem` Z_: $& A_•Vme: $& A_•Vmem` Z_: $&813) A_•Vmße: $& A_•Vmßem` Z_: $& A_•Vme: $& A_•Vmem` Z_: $&

A_•V B¿N>m. B¿N>mßMrhr B¿N>m Agm Vy A_a B¿N>mÍ$[r Amhg. qH$dm gma odúMVw¬`m B¿N>V Amh. d° o∫$H$ [mVirda, ¡`mMr Amem H$aU h gmjmV A_•V Amh,Agm. A›` gd© Amem ]ßYZH$maH$ VwPr Amem A_a H$aUmar AgV. À`m_wi VwbmA_•Vme: qH$dm A_•Vmße: ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

814) A_•Vd[w: $& A_•Vd[wf Z_: $&814) A_•Vd[w: $& A_•Vd[wf Z_: $&814) A_•Vd[w: $& A_•Vd[wf Z_: $&814) A_•Vd[w: $& A_•Vd[wf Z_: $&814) A_•Vd[w: $& A_•Vd[wf Z_: $&

eara A_a Agbbm. ¡`mMß Aearar eara ÂhUO M°V›`_` d kmZ_` AgßA_aVÀd Amh Agm. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

815) gd©k: $& gd©km` Z_: $&815) gd©k: $& gd©km` Z_: $&815) gd©k: $& gd©km` Z_: $&815) gd©k: $& gd©km` Z_: $&815) gd©k: $& gd©km` Z_: $&

gd© OmUUmam. _`m©oXVmH$Sy>Z OmUbm Om `mMr dÒVw Zgbbm d gdm™V]m©amhˇZ gd© OmUUmam Agm EH$_dmo¤Vr` gd©k Vy Amhg. d°`o∫$H$ [mVirdaAZw dodúmMm H$maH$ oZ ßVm d kmVm VyM Amhg. Vwbm godZ` Z_Z Agm.

Page 219: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 219 &&

816) gd©Vm_wI: $& gd©Vm_wIm` Z_: $&816) gd©Vm_wI: $& gd©Vm_wIm` Z_: $&816) gd©Vm_wI: $& gd©Vm_wIm` Z_: $&816) gd©Vm_wI: $& gd©Vm_wIm` Z_: $&816) gd©Vm_wI: $& gd©Vm_wIm` Z_: $&

gd©Ã _wI Agbbm qH$dm gd©Vm_wIr Agbbm. Vw¬`m H$mbmVrV VabV_ dgd©Ï`m[r ApÒVÀdm_wi VwPr Aearar _wI gd©Ã Agbbm Agm Vy Amhg.gJwUÍ$[m_‹ Vwbm [wÓH$i S>mH$s d [wÓH$i hmV XmId `m_mJrb _yi gßH$V hmMAmh. A›` —ÓQ>Ám OJmVrb gd© _wI Or AZw yVr, C[`mJ, Ao^Ï`∫$s `mßMr H|$–AmhV Vr Vw¬`m_wiM H$m`©aV AmhV ÂhUyZhr Vwbm gd©Vm_wIr ÂhUVmV. VgMVw¬`m H•$[Z H$iV ZH$iV gd© H$mhr Vw¬`m ‡oMVrgmR>r, Vw¬`m ododY Zm_Í$[mß¿`mÒ_aUmV Vw¬`m oXeZ V AgÎ`mZ Vy gd© _wIm_‹ AÏ`mhV[U d gd©l> ‡mYm›`mZAgVmg. ‡eßogV hmV AgVmg Agmhr AW© gß wo∫$H$ Amh. Vwbm AZ›`^md dßXZAgm.

gwb^: gwd´V: og’: eÃwoO¿N>ÃwVm[Z: $&gwb^: gwd´V: og’: eÃwoO¿N>ÃwVm[Z: $&gwb^: gwd´V: og’: eÃwoO¿N>ÃwVm[Z: $&gwb^: gwd´V: og’: eÃwoO¿N>ÃwVm[Z: $&gwb^: gwd´V: og’: eÃwoO¿N>ÃwVm[Z: $&›`J´mYmXwÂ]am@úÀWÌMmUy›Y´oZfyXZ: $&&›`J´mYmXwÂ]am@úÀWÌMmUy›Y´oZfyXZ: $&&›`J´mYmXwÂ]am@úÀWÌMmUy›Y´oZfyXZ: $&&›`J´mYmXwÂ]am@úÀWÌMmUy›Y´oZfyXZ: $&&›`J´mYmXwÂ]am@úÀWÌMmUy›Y´oZfyXZ: $&&

817) gwb^: $& gwb^m` Z_: $&817) gwb^: $& gwb^m` Z_: $&817) gwb^: $& gwb^m` Z_: $&817) gwb^: $& gwb^m` Z_: $&817) gwb^: $& gwb^m` Z_: $&

ghO ‡m· hmUmam. Aod⁄_wi ‡m· hm `mg Oar AÀ ßV H$R>rU Agbm VarAÀ`ßV oZH$Q> AJXr WQ> ˆX`mVM AmÀ_Í$[mZ AgÎ`mZ Vw¬`m H•$[Z Aod⁄mAhßH$mamM OmIS> \$H$VmM ∫$mbm V yVmÀH$mi ‡m· hmVmg. AhßH$mam[mQ>r Am wÓ`^aam]am] am]UmË`mßZm Oar H$Yr Xwb© Agbmg Var Vw¬`m H•$[Z Vw¬`m ^∫$s_‹ aßJUmË`mbm d AhßH$mamgH$Q> gd©Òd oZ:eßH$[U Vw¬`m MaUr A[©U H$aUmË`mbmÀ`mZ H$mUVrhr dUdU Z H$aVm XIrb ghO ‡m· hmUmam Vy Amhg. Vwbm gmÔ>mßJZ_ÒH$ma AgmV.

818) gwd´V: & gwd´Vm` Z_: $&818) gwd´V: & gwd´Vm` Z_: $&818) gwd´V: & gwd´Vm` Z_: $&818) gwd´V: & gwd´Vm` Z_: $&818) gwd´V: & gwd´Vm` Z_: $&

l> d´VmM AmMaU H$aUmam. gß[yU© MamMa odúmVrb gd© KS>m_mS>r `Wm`mΩ`VËhZ oMaßVa Mmbd `mM _hmd´V AZwgaUmam ÂhUyZ gwd´V:.gwd´V:.gwd´V:.gwd´V:.gwd´V:. `wJoZo_©VrM d´VAmMaUmam ÂhUyZhr Vy gwd´V: gwd´V: gwd´V: gwd´V: gwd´V: Amhg. Vwbm odZ_´ ‡Um_ AgmV.

819) og’: $& og’m` Z_: $&819) og’: $& og’m` Z_: $&819) og’: $& og’m` Z_: $&819) og’: $& og’m` Z_: $&819) og’: $& og’m` Z_: $&

gd© gßH$Î[mMr og’r Pmbbm, B¿N>maohV, qH$dm ¡`mM gd© gßH$Î[ VmÀH$miog’ hmVmV Agm. A›` —ÓQ>Ám ]’, w wjw, gmYH$ d og’ m AdÒWmßMmhr H$maH$d oZ ßVm Agm _hmog’. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

Page 220: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 220 &&

820) eÃwoOV≤ $& eÃwoOV Z_: $&820) eÃwoOV≤ $& eÃwoOV Z_: $&820) eÃwoOV≤ $& eÃwoOV Z_: $&820) eÃwoOV≤ $& eÃwoOV Z_: $&820) eÃwoOV≤ $& eÃwoOV Z_: $&

eÃyßZm oOßH$Umam. Vw¬`m d°oúH$ H$m`m©¿`m odamYmV UmË`m gdm™Zm qOH$Umam.gm_moOH$ d d° o∫$H$ [mVirda AmÀ_kmZm¿`m _mJm©Vrb gd© AS>Wi Aod⁄m dAod⁄m_w∫$ Ï`∫$s, e∫$s dJ°a `m®Zm À`m ‡H$ma d Hw$Um¿`mhr ¤ma qOH$Umam ÂhUyZeÃwoOV≤. Vwbm AZ›`^md ‡oU[mV AgmV.

821) eÃwVm[Z: $& eÃwVm[m` Z_: $&821) eÃwVm[Z: $& eÃwVm[m` Z_: $&821) eÃwVm[Z: $& eÃwVm[m` Z_: $&821) eÃwVm[Z: $& eÃwVm[m` Z_: $&821) eÃwVm[Z: $& eÃwVm[m` Z_: $&

eÃyßZm [miUmam. kmZgy © ¯m ZmÀ`mZ ÒdV:M CÀ[fi H$bÎ`m Aod⁄m, _m bmVm[ H$aUmam Vy Amhg. gm_moOH$ d d° o∫$H$ [mVirdarb Aod⁄m d AhßH$mam_wiVwPm odMma XIrb bmH$mßZm Ag¯ hmVm. d° o∫$H$VV Jwa\$Q>bÎ`m _mUgmbm Vw¬`m‡MrVrMm AZw d AÀ ßV ^`mdh dmQ>Vm H$maU À`mgmR>r Aod⁄Mm À`mJ H$aU dgßHw$oMV ÒdÀdhr gmSy>Z JwUmVrV Aem Vw¬`m_‹ M EH$Í$[ hmU AÀ`mdÌ`H$ AgV.hOmam jU ßJya d Aodúmgmh© ]m]tda o]ZoX∏$V (AßY) odúmg R>dUmË`m [UIË`m ÒdÀdmda odúmg Z R>dUmË`m d À`mMm emY ‡MrVrMm `ÀZ Z H$aUmË`mkmZm¿`m eÃyßZm VwPm odMma Vm[Xm`H$ hmVm. Vwbm gmXa Z_Z Agm.

822) ›`J´mY: $& ›`J´mYm` Z_: $&822) ›`J´mY: $& ›`J´mYm` Z_: $&822) ›`J´mY: $& ›`J´mYm` Z_: $&822) ›`J´mY: $& ›`J´mYm` Z_: $&822) ›`J´mY: $& ›`J´mYm` Z_: $&

_m`Z doÔ>V Agbbm. gd© gOrd oZOudmßM OmoUdM odú _mUgmZm gd©]mOyZr KaV AgÎ`mZ À`mZm Vy ‡À``mbm V Zmhrg. À`m_wi V Vwbm _m Z do>bbmÂhUVmV. dmÒVodH$ Vy OmnUdmß¿`m gd© ÒVamß¿`m AVrV, _m ¿`m AVrV Amhg.VÀÒdÍ$[r g_ag Pmbb _mà _m Mm H$Vm© d oZ ßVm d gdm™ Vm©_r amhUmam ÂhUyZg wo∫$H$VZ Vwbm ›`J´mY: ÂhUVmV. Vw¬`mMaUr AmXa[yd©H$ dßXZ Agm.

823) CXwß]a: $& CXßw]am` Z_: $&823) CXwß]a: $& CXßw]am` Z_: $&823) CXwß]a: $& CXßw]am` Z_: $&823) CXwß]a: $& CXßw]am` Z_: $&823) CXwß]a: $& CXßw]am` Z_: $&

gdm™M [mfU H$aUmam, VabV_ Aem AmH$mem¿`m AVrV AgUmam.gd©g_mdeH$ M°V›`_` AmoU pÒWÀ`ßVamVrV AgÎ`mZ Vy VabV_ Aem dAdH$mem¿`m AVrV AmoU gdm™V`m_r amhˇZ M°V›`mZ À`mßM [mfU H$aUmam Amhg.gXmgd©Xm Vw¬`m Ò_aUmV Vwbm oZaßVa Ao^dmXZ Agm.

824) AúÀW: $& AúÀWm` Z_: $&824) AúÀW: $& AúÀWm` Z_: $&824) AúÀW: $& AúÀWm` Z_: $&824) AúÀW: $& AúÀWm` Z_: $&824) AúÀW: $& AúÀWm` Z_: $&

A˚dÀW d•j. AúÀW d•j AÀ ßV [odà _mZbm OmVm. À`mMr [yOm H$br OmV.À`m_‹ Am wdoXH$ Am°fYr JwUY_©hr AmhV. À`m_wi AúÀW d•jm¿`m Í$[H$mZodúÍ$[r VwP dU©Z H$b OmV. [aßVw hm AúÀW d•j CbQ>m d odbjU AgVm. À`mMr

Page 221: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 221 &&

_wi da AmoU \$mß⁄m Imbr AgVmV. mMm _oWVmW© Vy OmoUd¿`m AÀ wÉ [mVirVCJ_ [mdyZ OmoUd¿`m gd© oZÂZ ÒVamßda [gabbm AgVmg (emImodÒVma ImbrAgVm.) Zh_r MßMb Aem Vw¬`m odúÍ$[mM `WmW© dU©Z H$a `mgmR>r _hm‡MßS>Aem gd©Ï`m[r CbQ>Ám AúÀW d•jmMr C[_m dm[abr OmV. Vwbm AIßS> dßXZAgm.

825) MmUyam›Y´oZfyXZ: $& MmUyam›Y´oZfyXZm` Z_: $&825) MmUyam›Y´oZfyXZ: $& MmUyam›Y´oZfyXZm` Z_: $&825) MmUyam›Y´oZfyXZ: $& MmUyam›Y´oZfyXZm` Z_: $&825) MmUyam›Y´oZfyXZ: $& MmUyam›Y´oZfyXZm` Z_: $&825) MmUyam›Y´oZfyXZ: $& MmUyam›Y´oZfyXZm` Z_: $&

MmUyamMm Zme H$aUmam lrH•$ÓU. `m gJwUmdVmamMm _oWVmW© Agm H$s V_mJwUaOmJwU bmH$mßMr dmgZm d AhßH$ma AmoU qhÚVm `mßMr VmH$X oH$Vrhr ‡MßS> AgbrVar VwPr VmH$X `mgdm™Zm Zm_ef H$aV. ^∫$mßZmhr Ag _hmZ gm_œ © XUmË`m VwbmeVe: XßS>dV AgmV.

ghÚmoM©: g·oOà: g·°Ym: g·dmhZ: $&ghÚmoM©: g·oOà: g·°Ym: g·dmhZ: $&ghÚmoM©: g·oOà: g·°Ym: g·dmhZ: $&ghÚmoM©: g·oOà: g·°Ym: g·dmhZ: $&ghÚmoM©: g·oOà: g·°Ym: g·dmhZ: $&A_yoV©aZKm@oM›À`m `H•$X≤ `ZmeZ: $&&A_yoV©aZKm@oM›À`m `H•$X≤ `ZmeZ: $&&A_yoV©aZKm@oM›À`m `H•$X≤ `ZmeZ: $&&A_yoV©aZKm@oM›À`m `H•$X≤ `ZmeZ: $&&A_yoV©aZKm@oM›À`m `H•$X≤ `ZmeZ: $&&

826) ghÚmoM©: $& ghÚmoM©f Z_: $&826) ghÚmoM©: $& ghÚmoM©f Z_: $&826) ghÚmoM©: $& ghÚmoM©f Z_: $&826) ghÚmoM©: $& ghÚmoM©f Z_: $&826) ghÚmoM©: $& ghÚmoM©f Z_: $&

hOmam oH$aUmßMr ‡^m AgUmam. Vw¬`m YJYJÀ`m kmZVOm¿`m kmZmær¿`m¡dmim odúm_Yrb gd© [mV˘`m M°V›`mZ d Ò\y$VuZ aVmV. Vw¬`m gJwU ‡oV_mß¿`mg^mdVr oXÏ` ‡H$memM db` XmIdb OmV. À`mM H$maU hM AgU amÒV Amh.Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

827) g·oOà: $& g·oOàm` Z_: $&827) g·oOà: $& g·oOàm` Z_: $&827) g·oOà: $& g·oOàm` Z_: $&827) g·oOà: $& g·oOàm` Z_: $&827) g·oOà: $& g·oOàm` Z_: $&

gmV oO^m AgUmam. H$mbr, H$ambr, _ZmOdm, gwbmohVm, gwYy_´dUm©,Ò\w$oÑßoJZr d odúÈMr ¯m gmV C[^mJ KUmË`m d kmZ XUmË`m oO^m AgUmam(`kmVrb Aær AgVm Vgm) gw[yU© odú d`m[Umam oXÏ` Aær Vy Amhg. Vy d°oúH$ApÒVÀd VOmZ ^aVmg. dJ˘`m —Ô>rZ d° o∫$H$ [mVirdarb XmZ S>mi, XmZ H$mZ,XmZ ZmH$[wS>Ám d EH$ Or^ Aem (gmßH$oVH$ AWm©Z) oO^m Agbbm ÂhUO C[^mJmMrAmoU gÀH$_m©Mr gmYZ Agbbm earamVrb Aær Vy Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

828) g·°Ym: $& g·°Yg Z_: $&828) g·°Ym: $& g·°Yg Z_: $&828) g·°Ym: $& g·°Yg Z_: $&828) g·°Ym: $& g·°Yg Z_: $&828) g·°Ym: $& g·°Yg Z_: $&

gmV VOÒdr ¡dmbm qH$dm go_Ym AgUmam Aær VyMAmhg. `mMm _oWVmW©Agm H$s odú (gmV bmH$mßgh) Òdmhm H$aUmam qH$dm d° o∫$H$ [mVirda ¡`m gmVYmVyßZr eara (Ï`o∫$Àd) ]ZV V gd© ImUmam. _hmZ AoæÍ$[r Vwbm gmÔ>mßJ bmQ>mßJU

Page 222: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 222 &&

Agm.

829) g·dmhZ: $& g·dmhZm` Z_: $&829) g·dmhZ: $& g·dmhZm` Z_: $&829) g·dmhZ: $& g·dmhZm` Z_: $&829) g·dmhZ: $& g·dmhZm` Z_: $&829) g·dmhZ: $& g·dmhZm` Z_: $&

gmV KmS>ÁmßM dmhZ Agbbm g ©. gy © hm VO d ‡H$memZ OrdZXm`r Amh. VykmZe∫$s d kmZ‡H$memZ gy m©gH$Q> gd© H$mhr VO, kmZe∫$s d M°V›`mZ ^aUmamAmhg. Vw¬`m MaUmßda oZaßVa[U _ÒVH$ amhm.

830) A_yoV©: $& A_yV©` Z_: $&830) A_yoV©: $& A_yV©` Z_: $&830) A_yoV©: $& A_yV©` Z_: $&830) A_yoV©: $& A_yV©` Z_: $&830) A_yoV©: $& A_yV©` Z_: $&

AmH$ma Zgbbm, A_yV©. gy _moVgy _ d gd©d`m[r Ag A_a Aearar ApÒVÀdAgUmam Vy AmH$mahrZ Amhg. A_yV© Amhg. VwP Í$[ Ag AqMÀ` AgÎ`mZVw¬`mda odúmg Z R>dUma, AßYodúmg R>dUma d Vy Amhg `mMr ImÃr Agbb dVw¬`m ApÒVÀdmodf`r H$mUÀ`mhr oZU©`m‡V Z Ambb Ag H$mQ>ÁdYr bmH$AmT>iVmV, hr Vw¬`m brbMrM _hVr Amh. Vw¬`mda odúmg Z R>dUma H$mhrH$maUmÒVd Ag H$aVmV. 1) À`mß¿`m JaOm _ybV: m°oVH$ AgVmV qH$dm À`mZm À`mVem dmQ>VmV. 2) ^m°oVH$ JaOm ^mJd `mgmR>r AmYwoZH$ odkmZmV [wÓH$iM gmAmh d À`m_wi Vw¬`mda odúmg R>d `mgmR>r H$mUVhr VH©$gßJV H$maU Zmhr. Vw¬`moZH$Q>VMr À`mZm JaO dmQ>V Zmhr. VgM gßH$Q>mV "H$mÎ[oZH$' Aem Vw¬`m X Mr-o^H$Mr À`mZm AmdÌ`H$Vm dmQ>V Zmhr. À`mEdOr e∫$s-]w’r- w∫$s-[°gm `mßMmdm[a À`mßZm `mΩ` dmQ>Vm. gmhoOH$M Om[ ™V Vw¬`m H•$[Z A‹`mpÀ_H$ JaOm (‡˝,Hw$Vwhb, oOkmgm, CÀHß$R>m) CÀ[fi hmV Zmhr d ^m°oVH$ JaOmß¿`m [yVugmR>r VwPr JaO[S>V Zmhr qH$dm VwP ApÒVÀd VH©$gßJV dmQ>V Zmhr Vm[ ™V V Vw¬`mda odúmg R>drVZmhrV. [aßVw Vw¬`mM H•$[Z, H$Yr gßgmambm odQy>Z ÒdV:Mr Xw:pÒWVr, Xw]i[Um,[amYrZVm, ‡oVHy$b [napÒWVr `mßZr Aghm` hmD$Z [wÓH$i OU VwPr ^∫$s H$aVmVVa H$Yr gm_moOH$ H$Î`mUm¿`m ÒdV:¿`m H$Î[ZVyZ Va H$Yr oOkmg[mQ>r, H$mhrOU,VwPm V[, ^∫$s, `mJ, AZw>mZ AmXr _mJm©Zr emY KVmV. bmH$ H$em VËhZ Vw¬`m_hÀÒdÍ$[mbm ‡m· Ïhm`M h edQ>r VyM R>adVmg. À`m_wi Vw¬`m ‡m·mZ Ï`∫$sMmd OJmMm bm^ H$m`? Vw¬`mda odúmg R>dmdm H$s R>dy Z ? VwPr ^∫$s H$amdr H$sH$Í$ Z`? `mda CŒma Ag H$s AmOMm H$mi AmÀ_mmkmbm gÀ`m¿`m (AßV:ÒWVw¬`m) ‡MrVrbm [mfH$ Amh. Ï`∫$s d g_Ô>r¿`m CÀWmZmbm AZwHy$b Amh, he∑`Vm ‹`mZmV KD$Z ÒdV:er ‡m_moUH$ amhˇZ OJU, dmJU l`ÒH$a/o‡`H$aAmh. A_yV© Aem Vwbm gmÔ>mßJ bmQ>mßJU Agm.

Page 223: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 223 &&

831) AZK: $& AZKm` Z_: $&831) AZK: $& AZKm` Z_: $&831) AZK: $& AZKm` Z_: $&831) AZK: $& AZKm` Z_: $&831) AZK: $& AZKm` Z_: $&

Aod⁄m_m`mO›` dmgZm, ^mdZm, ]w’r d H•$Vr_wi V w¬`m[mgyZ(ÒdÒdÍ$[m[mgyZ) Xya OmU h [m[. À`m_wi ÒdÒdÍ$[r oMaßVZ[U AgUmam Vy[yU©V`m oZÓ[m[ Amhg. VwP ^∫$hr AgM oZÓ[m[ AgVmV. Vwbm d Vw¬`m ^∫$mZmeVe: XßS>dV AgmV.

832) AoM›À`: $& AoM›À`m` Z_: $&832) AoM›À`: $& AoM›À`m` Z_: $&832) AoM›À`: $& AoM›À`m` Z_: $&832) AoM›À`: $& AoM›À`m` Z_: $&832) AoM›À`: $& AoM›À`m` Z_: $&

oMßVZ H$a `mg Ae∑` Agm. Xh]w’r¿`m _`m©Xmß_wi VwP Xh]m°o’H$ qMVZAe∑` AgV. V gm[ Ïhmd ÂhUyZ gJwUm[mgZm Amh. gJwU ^∫$sM ododY _Zmhad C[ w∫$ AmodÓH$ma AmhV. Vw¬`mMaUr _ÒVH$ amhm.

833) ^`H•$V $& ^`H•$V Z_: $& ^`ß H•$›VoV BoV ^`H•$V≤ $&833) ^`H•$V $& ^`H•$V Z_: $& ^`ß H•$›VoV BoV ^`H•$V≤ $&833) ^`H•$V $& ^`H•$V Z_: $& ^`ß H•$›VoV BoV ^`H•$V≤ $&833) ^`H•$V $& ^`H•$V Z_: $& ^`ß H•$›VoV BoV ^`H•$V≤ $&833) ^`H•$V $& ^`H•$V Z_: $& ^`ß H•$›VoV BoV ^`H•$V≤ $&

AWm©V≤ ^` CÀ[fi H$aUmam Vm ^`H•$V. H$mbmVrV AgÎ`mZ ^rVr d _•À y oOWOm`bm Km]aVmV Agm. gd© gßdXZmO›` ]m]r CXmhaUmW© odMma, ^mdZm, dmgZm,ApÒVÀd AmoU À`m]‘bMr Amg∫$s `m_wi oZamH$ma d oZJw©U Aem Vw¬`mApÒVÀdm¿`m OmoUdZ d Mmh˛brZ d odefV: Vw¬`m [m`mer gd© g_[©U H$a `m¿`mH$Î[ZZ VwPr ‡MrVr Z AmbÎ`mß¿`m OrdmMm WaH$m[ CS>Vm. H$maU Vw¬`m ÒdÍ$[r]mH$s gd© ZgVM [U EH$Q>[Umhr ZgVm H$maU gßHw$oMV ApÒVÀdhr gß[Î`moedm`Ï`∫$sbm VÀÒdÍ$[r ‡de ZgVm. A›` —Ô>rZ [mhVm VwPr ‡MrVr AmbÎ`mß¿`mAßV:H$aUmV ^` CÀ[fi hmD$ eH$V Zmhr. ^`mbm À`m AßV:H$aUmV ‡de H$a `mMr^rVr dmQ>V. AmUIr EH$m AWu [mohÎ`mg Aod⁄Mmhr oZ_m©Vm m ZmÀ`mZ `mMmhr(VgM emH$, qMVm dJ°a Xh]w’rO›` ^mdZmßMm) oZ_m©Vm ÂhUyZhr Vwbm ^`H•$V^`H•$V^`H•$V^`H•$V^`H•$VÂhUO ^` CÀ[fi H$aUmam ÂhUU gß wo∫$H$ Amh. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

834) ^`ZmeZ: $& ^`ZmeZm` Z_: $&834) ^`ZmeZ: $& ^`ZmeZm` Z_: $&834) ^`ZmeZ: $& ^`ZmeZm` Z_: $&834) ^`ZmeZ: $& ^`ZmeZm` Z_: $&834) ^`ZmeZ: $& ^`ZmeZm` Z_: $&

^` Zme H$aUmam. AOam_a H$mbmVrb ApÒVÀdm_wi VwPr ‡MrVr (AmÀ_‡MrVr)¡`mbm Vy H•$[miy[U XVmg À`mM ^` ZÔ> hmV. H$maU _•À y, AgwaojVVm, Xw:I `mßModMma ZÔ> hmVmV. Vw¬`m Zm_Ò_aUm_‹ d Vw¬`m MaUmß¿`m AZwgßYmZm_‹ VwbmgmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

AUw]©•hÀH•$e: ÒWybm JwU^•ofiJw©Um _hmZ≤ $&AUw]©•hÀH•$e: ÒWybm JwU^•ofiJw©Um _hmZ≤ $&AUw]©•hÀH•$e: ÒWybm JwU^•ofiJw©Um _hmZ≤ $&AUw]©•hÀH•$e: ÒWybm JwU^•ofiJw©Um _hmZ≤ $&AUw]©•hÀH•$e: ÒWybm JwU^•ofiJw©Um _hmZ≤ $&AY•V: ÒdY•V: ÒdmÒ`: ‡mΩdßem dßedY©Z: $&&AY•V: ÒdY•V: ÒdmÒ`: ‡mΩdßem dßedY©Z: $&&AY•V: ÒdY•V: ÒdmÒ`: ‡mΩdßem dßedY©Z: $&&AY•V: ÒdY•V: ÒdmÒ`: ‡mΩdßem dßedY©Z: $&&AY•V: ÒdY•V: ÒdmÒ`: ‡mΩdßem dßedY©Z: $&&

Page 224: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 224 &&

835) AUw:$& $AUd Z_: $&835) AUw:$& $AUd Z_: $&835) AUw:$& $AUd Z_: $&835) AUw:$& $AUd Z_: $&835) AUw:$& $AUd Z_: $&

MamMamVrb yb yV gy _oVgy _ H$Umbm AUw: ÂhUVmV. Vy AUw Amhg `mMmAW© ‡À H$ MamMa [XmWm©M _yiÍ$[ XIrb VwPmM AodÓH$ma Amh. AUw ÂhUO‡À`H$ [XmWm©¿`m AmVrb gy˙_oVgy˙_ AmoU ‡MßS> e∫$sZ ^abbm Agm H$U¡`m¿`moedm` [XmWm©bm ApÒVÀd d JwUY_© ‡m· hmU e∑` Zmhr. gdm©V`m©_rAgbÎ`m Vw¬`m Ò_aUmV Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

836) ]•hV≤ $& ]•hV Z_: $&836) ]•hV≤ $& ]•hV Z_: $&836) ]•hV≤ $& ]•hV Z_: $&836) ]•hV≤ $& ]•hV Z_: $&836) ]•hV≤ $& ]•hV Z_: $&

_mR>m. drO, ‡H$me, AdH$me, H$mi ¯m EH$mhˇZ EH$ [XmWm™_ø EH$ _hŒdmMmJwUY_© AmT>iVm. hm JwUY_© ÂhUO V gy _hr AgVmV d odembhr AgVmV. H$miVa gd©Ï`m[r Amh. H$maU Vm MamMa odú d AdH$me Ï`m[Vm. [U Vy H$mimbmhrÏ`m[Umam ÂhUyZ À`mhˇZhr odemb Ajae: gd©Ï`m[r Amhg. VgM A_aAgÎ`m_wi oQ>H$ `m_‹ hr Vy gdm©V odemb Amhg. Vwbm AIßS> Ao^dmXZ Agm.

837) H•$e: $& H•$em` Z_: $&837) H•$e: $& H•$em` Z_: $&837) H•$e: $& H•$em` Z_: $&837) H•$e: $& H•$em` Z_: $&837) H•$e: $& H•$em` Z_: $&

ZmOwH$, oH$S>oH$S>rV. odúmVrb ododY D$Om© d À`mß¿`m bhatM AmH$ma_mZ(OmS>r) [mohbr Va OmUdV H$s hr odúmMr oZ ßÃH$ VŒd OmS>rbm gy _ AmhV.od⁄wVbhar, ‡H$mebhar, joH$aU, bga Aem EH$mhˇZ EH$ gw˙_ [U ‡^mdrbhat_‹ À`mß¿`mhr [jm gy _VZ Vy AgVmg ÂhUyZ Vwbm H•$e: ÂhQ>b Amh. VwbmodZ_´ Z_Z Agm.

838) ÒWyb: $& ÒWybm` Z_: $&838) ÒWyb: $& ÒWybm` Z_: $&838) ÒWyb: $& ÒWybm` Z_: $&838) ÒWyb: $& ÒWybm` Z_: $&838) ÒWyb: $& ÒWybm` Z_: $&

AoVe` b«> Agm. odúm¿`m oZ ßÃH$ e∫$s Oer Í$[ AmhV À`mM‡_mU Vy gd©gm_mdUmam d odúmÀ_H$ AgÎ`m_wi _mR>mb [d©V, J´h, Vma Aem _mR>Ám oZ ßoÃV(ÒWyb) ]m]t_‹ hr Vy Amhg. Vhr VwPM AmodÓH$ma AmhV. ÂhUyZ Vwbm ÒWyb:ÒWyb:ÒWyb:ÒWyb:ÒWyb:ÂhQ>b Amh. Vw¬`m MaUr gmÔ>mßJ bmQ>mßJU Agm.

839) JwU^•V≤ $& JwU^•V Z_: $&839) JwU^•V≤ $& JwU^•V Z_: $&839) JwU^•V≤ $& JwU^•V Z_: $&839) JwU^•V≤ $& JwU^•V Z_: $&839) JwU^•V≤ $& JwU^•V Z_: $&

oÃJwUmßMm H$Vm©. oÃJwUmÀ_H$. JwUmVrV AgyZhr gÀd, aO d V_ `m VrZJwUmß¿`m¤ma Vy JwUd°oeÓQ>Ámßgh MamMam_‹ ‡JQ> hmVmg d VwPr brbm KS>dVmgÂhUyZ Vwbm JwU •V ÂhUVmV. ‡À H$ H$Um-JwUmVwZ VwP ApÒVÀd ‡JQ> hmV m OmoUdVVwbm odZ_´ ‡oU[mV AgmV.

Page 225: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 225 &&

840) oZJw©U: $& oZJw©Um` Z_: $&840) oZJw©U: $& oZJw©Um` Z_: $&840) oZJw©U: $& oZJw©Um` Z_: $&840) oZJw©U: $& oZJw©Um` Z_: $&840) oZJw©U: $& oZJw©Um` Z_: $&

JwUmVrV, JwUd°oeÓQ>Á Zgbbm. JwUd°oeÓQ>Á \$∫$ O O›_b d _b À`mbm(pÒWÀ ßVnaV hmD$ eH$UmË`mbm) AgV. Xh]w’rbm O OmUdy eH$V Aem \$bÒdÍ$[]m]rZm AgV. VgM OmUdm`m¿`m dÒVybm AgV. Vy [na_mUmVrV, pÒWÀ ßVamVrV,emÌdV, Ad° o∫$H$, MamMamVrV, A_a, kmVm d oZ ßÃH$ AgÎ`mZ Vwbm JwUd°oeÓQ>ÁZmhrV. Vwbm Z_´ Z_Z Agm.

841) _hmZ≤ $& _hV Z_: $&841) _hmZ≤ $& _hV Z_: $&841) _hmZ≤ $& _hV Z_: $&841) _hmZ≤ $& _hV Z_: $&841) _hmZ≤ $& _hV Z_: $&

_hmZ. Vy gd©Vm[ar _hmZ Amhg AmoU V–x[ Pmbb ^∫$ _hmZ odúgßÒH•$VrM_hmZ≤ AmYmaÒVß d _hmZ Xr[ÒVß AmhV. Vwbm d Vw¬`m ∫$mßZm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$maAgmV.

842) AY•V: $& AY•Vm` Z_: $&842) AY•V: $& AY•Vm` Z_: $&842) AY•V: $& AY•Vm` Z_: $&842) AY•V: $& AY•Vm` Z_: $&842) AY•V: $& AY•Vm` Z_: $&

H$mUÀ`mhr ‡H$ma¿`m AmYmamMr JaO d H$mUVmhr AmYma Zgbbm. (oZamYmaÂhUO AmYmamMr JaO AgyZ AmYma Zgbbm. AY•V: ÂhUO Agm oZamYma ZÏh.)gß[yU© MamMamMm oZ_m©Vm oZ`ßVm d AmYma AgÎ`mZ Vwbm Hw$UmMmhr, H$mUVmhrAmYma Zmhr d Agy eH$V Zmhr. A›` —Ô>rZ [mhVm H$mbmVrV d VabV_ AgÎ`mZVwbm AmYma X `mMr H$Î[ZmM oZaW©H$ R>aV. AmUIr EH$m ‡H$ma [mohÎ`mg VyH$mUÀ`mhr VH©$gßJV odMmamß_‹ _mdV Zmhrg d ]w’rbm JÂ` Zmhrg À`m_wi VwbmAmYma ([wamdm) Zmhr. Vy Òd ßog’ Amhg. Vwbm AIßS> Ao^dmXZ Agm.

843) ÒdY•V: $& ÒdY•Vm` Z_: $&843) ÒdY•V: $& ÒdY•Vm` Z_: $&843) ÒdY•V: $& ÒdY•Vm` Z_: $&843) ÒdY•V: $& ÒdY•Vm` Z_: $&843) ÒdY•V: $& ÒdY•Vm` Z_: $&

ÒdV:M ÒdV:Mm AmYma Agbbm. A›` Hw$UmMm AmYma Zgbbm ÂhUyZ VyßÒdV:M ÒdV:Mm AmYma Agbbm, Òd ß y d Òd ß[yU© Amhg. VwP ^∫$hr Vw¬`mgmaIM AgVmV. Vwbm d Vw¬`m ^∫$mßZm H•$Vk ‡oU[mV AgmV.

844) ÒdmÒ`: $& ÒdmÒ`m` Z_: $&844) ÒdmÒ`: $& ÒdmÒ`m` Z_: $&844) ÒdmÒ`: $& ÒdmÒ`m` Z_: $&844) ÒdmÒ`: $& ÒdmÒ`m` Z_: $&844) ÒdmÒ`: $& ÒdmÒ`m` Z_: $&

AÀ ßV gwßXa, AmH$f©H$ Mham Agbbm. AmH$me h "ZÃ' d "Am|H$ma' AgÎ`mZ_wImVyZ dX ]mha [S>Î`mZ VwPm gd©Ï`m[r AOam_a M°V›`Xm`r Mham AÀ ßV gwßXaoXgVm. dXmß_‹ Vw¬`m ¯m gm¢X ©mMm AmodÓH$ma oXgVm. gJwU Í$[m_‹ ¡`mMmMham AoVe` AmH$f©H$ AgVm (H$maU _yoV©H$mam¿`m qH$dm oMÃH$mam¿`mM ZÏh Va^∫$m¿`m S>m `mZr À`m¿`mda ÒdV:¿`m Ordm[mS> ∫$s H$bbr AgV.) Vw¬`mMaUroZaßVa dßXZ Agm.

Page 226: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 226 &&

845) ‡mΩdße: $& ‡mΩdßem` Z_: $&845) ‡mΩdße: $& ‡mΩdßem` Z_: $&845) ‡mΩdße: $& ‡mΩdßem` Z_: $&845) ‡mΩdße: $& ‡mΩdßem` Z_: $&845) ‡mΩdße: $& ‡mΩdßem` Z_: $&

[waVZ dße Agbbm. km¿`m ÒWmZm¿`m [ydbm ]´ kmZr oZ_ßoÃVmßgmR>r Agbb_mZmM [odà ÒWmZ. MamMamMm (d Ï`∫$sMmhr) Jm^m, Iam Òd, ]rOÍ$[r AmÀ_mApÒVÀdm¿`m dJ˘`m ÒVamda [na_mUmVrV AdÒWV AZmoX H$mbm[mgyZ AZßVH$mi[`™V amhVm. Vwbm ‡mΩdße ÂhUVmV H$maU VwP (AmÀ_Í$[r) _yihr AZmoXAmh. MamMamMr Vw¬`m_‹` g_o[©V hm `mMr ‡oH´$`m (`k) Agm H$s Ï`∫$sMrÏ`o∫$Àd Vw¬`m_‹ g_o[©V H$a `mMr ‡oH´$`m (`k) Agm, `mßMm gmjr VyMAmhV.ÂhUyZ VwP h ÒdÍ$[ qMoV `mgmR>r ‡mΩdße: ÂhUU gß wo∫$H$ Amh. Vw¬`m [m`meroMaßVZ bmQ>mßJU Agm.

846) dßedY©Z: $& dßedY©Zm` Z_: $&846) dßedY©Z: $& dßedY©Zm` Z_: $&846) dßedY©Z: $& dßedY©Zm` Z_: $&846) dßedY©Z: $& dßedY©Zm` Z_: $&846) dßedY©Z: $& dßedY©Zm` Z_: $&

dße dmT>dUmam. odú‡oH´$`mÍ$[r ÒdV:Mm dße AIßoS>V[U AÏ`mhV[U MmbyR>dUmam, ÒdV:Mr ‡MrVr XD$Z ^∫$mßZm A_a H$Í$Z À`mßMm (AmÀ_km›`mßMm) dße([aß[am) dmT>dUmam d Aod⁄Z J´ÒV AgbÎ`mßM gßHw$oMV ApÒVÀd gß[yZ À`mßMmdße (À`mßMr [aß[am) VmSy>Z Q>mH$Umam Vy Amhg. Ï∑VroZa[j, ›`mÊ` H•$[m H$aUmam dVr ÒdrH$ma `mM ehmU[Uhr XUmË`m Vwbm gmXa Z_Z Agm.

^ma •V≤ H$oWVm `mJr `mJre: gd©H$m_X: $&

Aml_: l_U: jm_: gw[Um dm wdmhZ: $&&

847) ^ma^•V≤ $& ^ma^•V Z_: $&847) ^ma^•V≤ $& ^ma^•V Z_: $&847) ^ma^•V≤ $& ^ma^•V Z_: $&847) ^ma^•V≤ $& ^ma^•V Z_: $&847) ^ma^•V≤ $& ^ma^•V Z_: $&

^ma dmhˇZ ZUmam. MamMamMm H$mbmVrV d oZ ßVm AmYma AgÎ`mZ Vwbm odúmMm^ma, (odúmßV]m© amhˇZ) dmhUmam (^ma yV≤) ÂhUVmV. Vw¬`m efem`rAZßV `mgJwUe Í$[mMm hm AÀ`ßV _hŒdmMm AZÏ`mW© Amh. Vwbm AZ›`^md Z_ÒH$maAgmV.

848) H$oWV: $& H$oWVm` Z_: $&848) H$oWV: $& H$oWVm` Z_: $&848) H$oWV: $& H$oWVm` Z_: $&848) H$oWV: $& H$oWVm` Z_: $&848) H$oWV: $& H$oWVm` Z_: $&

dU©Z H$bm Jbbm d OmUmam. odúmVrb obohb, qMoVb dm ]mbb Jbb gd©gÀ`mMr ÒVwVr H$aUma e„X ‡À`j dm A‡À`j[U VwPrM H$Wm AgV. ^∫$mßZm `mMH$maUmZ ‡À`H$ e„XmV VwP ApÒVÀd oXgV. À`mM‡_mU OJmVrb gd© gÀ`mM[wOmar ¡`m gÀ`mMr _hVr JmVmV V VyM Amhg. gd© Xe©ZemÛmßM, _hmH$mÏ`mßM,ÒVmÃmßM, OZmßM, ÌbmH$mßM, AmÏ`mßM, A ßJmßM AmoU d°MmnaH$ d d°kmoZH$ JßWmßMgma Vy Amhg. b˙` Vy Amhg. H$WZmMm odf` d VŒd Vy Amhg. À`mßMm hVy, gm‹`,

Page 227: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 227 &&

Co‘Ô> Vy (VwPr ‡m·r) Amhg. Vw¬`m MaUr ^md[yU© ‡oU[mV AgmV.

849) `mJr $& `moJZ Z_: $&849) `mJr $& `moJZ Z_: $&849) `mJr $& `moJZ Z_: $&849) `mJr $& `moJZ Z_: $&849) `mJr $& `moJZ Z_: $&

_m`m_mhmVrV AmÀ_Í$[mH$ma AgUmam. _ZmMm, gßHw$oMV ApÒVÀdmMm [yU© b`Pmbbm. gß[yU© odú‡oH´$ Mm oZ ßVm AgyZhr AmÀ_ÒdÍ$[r AT>i[U amhUmam dd°`o∫$H$ [mVirda [mhVm Xh]w”r, AhßH$ma, _Z, oMŒm (AWm©V gß[yU© gßHw$oMVApÒVÀdM) Zmhrg Pmbbm pÒWV‡k `mJr Vy Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

850) `mJre: $& `mJrem` Z_: $&850) `mJre: $& `mJrem` Z_: $&850) `mJre: $& `mJrem` Z_: $&850) `mJre: $& `mJrem` Z_: $&850) `mJre: $& `mJrem` Z_: $&

`mΩ`mßMm B©úa, gd©l> `mJr. [maß[naH$ —ÓQ>Ám oed-e∫$s, b˙_r-Zmam`U,[wÈf‡H•$Vr `m Í$[mV [yoObm OmUmam odúÏ`m[r H$mbmVrV [wÈf d VwPr _m`m hZh_rM [aÒ[amß_‹` Ao^fiVZ AgVmV. `mJ ÂhUOM EH$Àd [mdU. ‡H•$Vr¡`m¿`mer EH$Í$[ Pmbr Agm Vy AgÎ`mZ Vy AOam_a H$mbmVrV d H$m`_Mm mJrAmhg. `mJmM gmYH$ `mM ÒdÍ$[mM ‹`mZ H$aVmV, `mM ÒdÍ$[mda _Z H|$o–VH$aVmV, ‡mUYmaUm `mM ÒdÍ$[r EH$Í$[ hm `mgmR>r H$aVmV ÂhUyZ Vwbm `mΩ`mßMmB©úa ÂhUVmV. À`mM‡_mU mJod⁄Mm H$Vm© H$aodVm, mJmMr B¿N>m oZ_m©U mΩ`mß¿`m_ZmV oZ_m©U H$aUmam AmoU AßoV_V: ]’m[mgyZ og’m[ ™V Agm gmYH$mMm ‡dmg`eÒdr H$aUmam ÂhUyZhr Vwbm mJre:`mJre:`mJre:`mJre:`mJre: ÂhUVmV. VgM o∫$`mJ, H$_© mJ, kmZ`mJd amO`mJ `mßMm gdmÉ Xme©oZH$ (lrH•$ÓU) ÂhUyZhr Vwbm `mJre:`mJre:`mJre:`mJre:`mJre: ÂhUVmV.`mJmM ododY H$Î`mUH$mar _mJ© XmIodUma mΩ`mßM _wHw$Q>_Ur XIrb VwPM AdVmaAgÎ`mZhr Vwbm `mJre:`mJre:`mJre:`mJre:`mJre: ÂhUVmV. Vwbm oZaßVa Ao^dmXZ Agm.

851) gd©H$m_X: $& gd©H$m_Xm` Z_: $&851) gd©H$m_X: $& gd©H$m_Xm` Z_: $&851) gd©H$m_X: $& gd©H$m_Xm` Z_: $&851) gd©H$m_X: $& gd©H$m_Xm` Z_: $&851) gd©H$m_X: $& gd©H$m_Xm` Z_: $&

gd© B¿N>mßMr [yVu H$aUmam, gd© B¿N>m gß[dUmam. AmÀ_kmZm¿`m oXeZ oZaßVa[Uodúmbm ZUmam, V–x[VMr B¿N>m XUmam AmoU Vr B¿N>m ododY ‡H$ma _mJ©Xe©Z H$Í$Z[yU© H$aUmam Vy Amhg. À`mM‡_mU ∫$mßZm AmÀ_Í$[ ]ZdyZ gd© (jw–) B¿N>m _mÍ$ZQ>mH$Umamhr VyM Amhg. [aßVw `m ‡oH´$ _‹ H$mhr B¿N>mßMr [yVu H$aUmam d ^∫$mßZmgmß miyZ AmÀ_kmZmH$S> ZUmamhr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

852) Aml_: $& Aml_m` Z_: $&852) Aml_: $& Aml_m` Z_: $&852) Aml_: $& Aml_m` Z_: $&852) Aml_: $& Aml_m` Z_: $&852) Aml_: $& Aml_m` Z_: $&

odlmßoVÒWmZ. H$mbmVrV AmoU OmoUd¿`m AVrV Aem Vw¬`m[`™V(Xh]w’rO›`) Xw:IX OmoUdm [mMV ZmhrV. À`m_wi Ad° o∫$H$ ]ZbÎ`m Vw¬`mgd© ^∫$mßZmhr Vw¬`m oR>H$mUr oMaßVZ emßVVm o_iV. ÂhUyZ Vy [odà Ag

Page 228: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 228 &&

odlmßoVÒWmZ, Aml_ Amhg. OrdZm_‹ ]´ M ©, $J•hÒW, dmZ‡ÒW d gß›`mg `mMma Aml_mßMm hVy VwPr ‡m·r hmM Amh d AMwH$VZ g_[©U d•ŒmrZ d oZÒdmW©[UÀ`mßM [mbZ H$aUmam VÀÒdÍ$[ ]ZVm ÂhUyZ `m Aml_mß_‹ hr ^∫$ VwPm AmodÓH$ma[mhVmV. À`m_wi `m H$maUmÒVdhr Vwbm Aml_: ÂhUU gw mΩ` Amh. Vw¬`m MaUr_Z:[yd©H$ Z_Z Agm.

853) l_U: $& l_Um` Z_: $&853) l_U: $& l_Um` Z_: $&853) l_U: $& l_Um` Z_: $&853) l_U: $& l_Um` Z_: $&853) l_U: $& l_Um` Z_: $&

l_ qH$dm H$Ô> XUmam, gß›`mgr, o^H$mar (Ãmg, l_, H$Ô> KUmam) gß[yU©odúoZo_©VrMr brbm H$aUmam AmoU À`mM]am]a _`m©oXV OmoUdm, AhßH$ma, Amem,Amg∫$s mßMrhr _m`m aMUmam VyM Amhg. m _m _‹ AS>H$bÎ`mZm Vm[ XUmamhrVyM Amhg AmoU V Vm[ mJUmamhr Vy Amhg [aßVw À`mZm h ‡MrVrg Amb ZgÎ`mZÀ`mßMm gßHw$oMV "Òd'M Vm[ mJVm Ag À`mßZm dmQ>V. dmÒVodH$ V ´m_H$ Vm[ XUmamd KUmam AmoU XmZ XUmam d ^m´_H$Vm OmUyZ V KUmam AgÎ`mZ Vwbm XmVmhrÂhUVmV d o^H$mar (l_U:l_U:l_U:l_U:l_U:) Ãmg KUmamhr ÂhUVmV. AJmY brb_‹ a__mUAem [aßVw Varhr [yU©[U gß›`ÒV AgbÎ`m Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

854) jm_: $& jm_m` Z_: $&854) jm_: $& jm_m` Z_: $&854) jm_: $& jm_m` Z_: $&854) jm_: $& jm_m` Z_: $&854) jm_: $& jm_m` Z_: $&

AÀ ßV jrU, ZmOwH$, Xw]im dJ°a. gd©H$mhr ‡b`H$mbr emfU H$aUmam VgMd° o∫$H$ [mVirda [mhVm gd© dmgZm B¿N>m ZÔ> H$aUmam, d° o∫$H$ gßHw$oMV Am wÓ`MZÔ> H$aUam d AmÀ_Í$[m_‹ odbrZ H$aUmam Vy Amhg. VwP ÒdÍ$[ JwUd°oeÓQ>ÁmßZr^abb ZgÎ`mZ Vwbm jrU ÂhQ>b Amh. VwP ∫$hr C[mYrgohV hmVmV Ahß mdew›`(jrU) hmVmV. H•$[miy Aem Vw¬`m MaUr _ÒVH$ amhm.

855) gw[U©: $& gw[Um©` Z_: $&855) gw[U©: $& gw[Um©` Z_: $&855) gw[U©: $& gw[Um©` Z_: $&855) gw[U©: $& gw[Um©` Z_: $&855) gw[U©: $& gw[Um©` Z_: $&

AúÀW d•j. `mMm C[`mJ B©úa (_yi) d À`mMr _m`m (\$mß⁄m, [mZß dJ°a) `mßMdU©Z H$a `mgmR>r H$aVmV. Vy AmoU VwPr _m`m AVyQ>VZ AIßS>VZ AgÎ`mZ (d VÒ[Ô> H$a `mgmR>r) Vwbm gw[U©:gw[U©:gw[U©:gw[U©:gw[U©:, CŒm_ [mZ Agbbm (AúÀW ) d•j ÂhUVmV.dJ˘`m —Ô>rZ [mohÎ`mg Ï`∫$s¿`m ApÒVÀdmMm d OmoUdMm Jm^m _|Xy (_yi) AmoU_ÇmmaÇmy (_|Xy[mgyZ CbQ> Jbb ImS> AmoU À`m¿`m Agߪ` eara^a [gabÎ`mZmS>Ám (\$mß⁄m) Agm Ï`∫$sbm Ï`∫$sMß ApÒVÀd XUmam (AúÀW) d•j Vy Amhg.ÂhUyZM oOWyZ gßdXZm _|Xy[ ™V [mMVmV oVWyZ CbQ> dib d edQ>r _|Xw_‹ H|$–ÒWmZrpÒWa Pmb H$s gd© d° o∫$H$VVyZ gmYH$, ^∫$, `mJr _w∫$ hmVm. AúÀW d•jm¿`m_wimV OmD$Z ZßVa Vm H$m[yZ Q>mH$U d°oúH$ d d° o∫$H$ [mVirdarb Aod⁄m _m`m

Page 229: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 229 &&

ZÔ> H$aU `mMm hm XIrb AW© Amh. gß[yU© odú_`, _wo∫$_`, _wo∫$XmVm d _w∫$sKUmam h gd© H$mhr VyM Amhg. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

856) dm`wdmhZ: $& dm`wdmhZm` Z_: $&856) dm`wdmhZ: $& dm`wdmhZm` Z_: $&856) dm`wdmhZ: $& dm`wdmhZm` Z_: $&856) dm`wdmhZ: $& dm`wdmhZm` Z_: $&856) dm`wdmhZ: $& dm`wdmhZm` Z_: $&

dm ybm dmhˇZ ZUmam. dm yM dhZ H$aUmam. Vy gy _moVgy _ AgÎ`mZ d VabV_AgÎ`mZ odúmVrb d earamVrb gd© hmbMmbtMm H$maH$ Om dm y À`m dm yMmoZ ßVm Amhg. VgM dm`yM dmhU Vw¬`m AßVJ©VM hmV H$maU Vy gd©g_mdeH$Amhg. m Xm›hr H$maUmgmR>r Vwbm dm`wdmhZ:dm`wdmhZ:dm`wdmhZ:dm`wdmhZ:dm`wdmhZ: ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJ ‡Um_ AgmV.

YZwY©am YZwdXm C S>m X_o`Vm X_: $&YZwY©am YZwdXm C S>m X_o`Vm X_: $&YZwY©am YZwdXm C S>m X_o`Vm X_: $&YZwY©am YZwdXm C S>m X_o`Vm X_: $&YZwY©am YZwdXm C S>m X_o`Vm X_: $&

A[amoOV: gd©ghm oZ`›Vm oZ`_m _: $&&A[amoOV: gd©ghm oZ`›Vm oZ`_m _: $&&A[amoOV: gd©ghm oZ`›Vm oZ`_m _: $&&A[amoOV: gd©ghm oZ`›Vm oZ`_m _: $&&A[amoOV: gd©ghm oZ`›Vm oZ`_m _: $&&

857) YZwY©a: $& YZwY©am` Z_: $&857) YZwY©a: $& YZwY©am` Z_: $&857) YZwY©a: $& YZwY©am` Z_: $&857) YZwY©a: $& YZwY©am` Z_: $&857) YZwY©a: $& YZwY©am` Z_: $&

am_. Xwgam AW© B©úa^∫$. YZwYm©ar am_ h VwPm gJwU AdVma. _wßS>H$[oZfXmVrbdU©Zm_‹ Am|H$mam¿`m YZwÓ`mZ gÀH$m ©, gÀ^∫$s, gqÉVZ, A‰`mg `mßM ]mUAMyH$[U _mÍ$Z ÒdV:M gßHw$oMV ApÒVÀd ZÔ> H$aUmam [a_og’ ^∫$ VyM Amhg.Vwbm gmXa Z_Z Agm.

858) YZwdX: $& YZwdXm` Z_: $&858) YZwdX: $& YZwdXm` Z_: $&858) YZwdX: $& YZwdXm` Z_: $&858) YZwdX: $& YZwdXm` Z_: $&858) YZwdX: $& YZwdXm` Z_: $&

Í$T>mWm©Z YZwod©⁄m. VmpÀdH$ —ÓQ>Ám gßHw$oMVVm AMyH$[U d gß[yU©[U gß[d `mMgd©l> AZw dog’ ‡MrVrÍ$[ d ‡MrVrXm`r emÛ. Vwbm AIßS> Ao^dmXZ Agm.

859) X S>: $& X S>m` Z_: $&859) X S>: $& X S>m` Z_: $&859) X S>: $& X S>m` Z_: $&859) X S>: $& X S>m` Z_: $&859) X S>: $& X S>m` Z_: $&

oejm, oejm XUmam, Y_©bjU Aem Y_©‹dOMm AmYma. [m `m¿`m W|]mßMrqH$dm Xdq]XyßMr ¡`m‡_mU _mi Jßw\$Vm V Zmhr À`mM‡_mU e„XmßZr VwP dU©ZH$aVm V Zmhr. [aßVw À`m e„XmßMm Ame` g_OmdyZ KV amohb H$s g_O `mg e∑`Zmhr Aem Ame`mVrV AgbÎ`m Vw¬`m AZw yVrMr ‡m·r hmV. Vw¬`m ghÚZm_m¿`m[naerbZmM, Ò_aUmM Co‘Ô> d _hŒd hM Amh. Y_©bjUmßMm AmYma ÂhUyZ,Y_©bjU Aem emgZH$À`m©Mm (XßS> XUmË`mMm) AmYma ÂhUyZ qH$dm Y_©bjUAem emgZ‡oH´$`Mm (XßS>mMm) AmYma ÂhUyZ, gß[yU© Y_m©Mm AmoU Y_m©¿`mgm_moOH$ AmodÓH$mamMm _yb yV _ybmYma Vy Amhg hm _oWVmW©. Vwbm AmXa[yd©H$XßS>dV AgmV.

Page 230: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 230 &&

860) X_o`Vm $& X_o`Ã Z_: $&860) X_o`Vm $& X_o`Ã Z_: $&860) X_o`Vm $& X_o`Ã Z_: $&860) X_o`Vm $& X_o`Ã Z_: $&860) X_o`Vm $& X_o`Ã Z_: $&

emgH$, oZ ßVm. MamMamMm oZ ßVm. g_mOmMm oZ ßVm d d° o∫$H$ OrdZmMmhroZ`ßVm. _Zy¿`m Ò_•Vr[jm [`m©`r AmÀ_kmZO›` d ›`mÊ` g_mO[’Vr Ò_•VrM[mR>ramI, odamYH$ dm A›` odMmadßV `mß[°H$s Hw$Urhr OJmbm oXbr Zmhr. `m —Ô>rZ‡À H$ wJmbm AZwÍ$[ OrdZ[’Vr XUmam _Zw ÂhUyZ Vwbm X_o`Vm ÂhQ>b Agmd.[aßVw AmO _ZwÒ_•Vr AmßY˘`m VWmH$oWV Y_©oZ>Z/gßÒH•$Vr¿`m ApÒ_VZ ‡_mU_mZU qH$dm ] mZ gyS>^mdZZ, od¤fmZ [m`Xir VwS>dU, oY:H$maU qH$dm _Zy¿`mH$mimMm hdmbm XD$Z gaYm[Q>[U À`m H$mir Vr gw mΩ` hmVr qH$dm ZÏhVr modf`rXmd H$aU A`mΩ` Amh. _ZyM _yÎ`_m[Z dÒVwoZ> d gÀ`oZ> [’VrZ H$Î`mg_ZyMr J\$bV qH$dm XmÓm, À`mMm _mZdOmVrdarb ‡^md, _ZwÒ_•VrVrb A_mZwfVm,`mM]am]a oV¿`mVrb Ò[•hUr` _yi Co‘Ô> AmoU [`m© r gÀ`oZ> Ï`dÒWMr Vrd´JaO ‹`mZmV VmV. Vw¬`mMaUr gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

861) X_: $& X_m` Z_: $&861) X_: $& X_m` Z_: $&861) X_: $& X_m` Z_: $&861) X_: $& X_m` Z_: $&861) X_: $& X_m` Z_: $&

oejm, oZ`ßÃU, emgZ. AmÀ_kmZmoYo>V Ad°`o∫$H$ odú›`m`mZwgmaremgZmMm Am⁄ ‡UVm d VXZwÍ$[ gm_moOH$ XßS>odYmZmMm ‡UVm, ‡À`j XßS>odYmZd À`mMr Aß_b]OmdUr h gma VyM Amhg. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

862) A[amoOV: $& A[amoOVm` Z_: $& 862) A[amoOV: $& A[amoOVm` Z_: $& 862) A[amoOV: $& A[amoOVm` Z_: $& 862) A[amoOV: $& A[amoOVm` Z_: $& 862) A[amoOV: $& A[amoOVm` Z_: $&

H$Yrhr [am^yV Z hmUmam. H$mUmMmhr H$mUVmhr ‡^md Z hmUmam MamMamMmoZ ßVm Vy Amhg ÂhUyZ Vy A[amoOV Amhg. VgM Vw¬`m dJir A›` H$mUVrhrdÒVyM Zmhr À`m_wi Vw¬`mda Hw$Ur odO` o_id `mMm ‡˝M C[pÒWV hmV Zmhr.VwP ∫$hr V–z[ AgVmV À`mß¿`mda (À`mß¿`m IË`m "Òd'da earamda ZÏh) Hw$UrhrH$Yrhr odO` o_idy eH$V Zmhr. Vw¬`mMaUr odZ_´ Z_Z Agm.

863) gd©gh: $& gd©ghm` Z_: $&863) gd©gh: $& gd©ghm` Z_: $&863) gd©gh: $& gd©ghm` Z_: $&863) gd©gh: $& gd©ghm` Z_: $&863) gd©gh: $& gd©ghm` Z_: $&

gd© ghZ H$aUmam. gd© d°oúH$ CÀ[mV Vw¬`m R>m`r KS>V AgVmZm VwPrM hrbrbm ÒdÒW[U, H$mbmVrVVZ AoO]mV odMobV Z hmVm [mhUmam pÒWVr‡kbrbmYa Vy Amhg. (ghZ H$aUmam ÂhUO Aghm`[U Xw:I, Ï`mYr ghZ H$aUmamAgm ZÏh) Vwbm AIßS> dßXZ Agm.

864) oZ`›Vm $& oZ`›Ã Z_: $& AoZ`›Vm $& AoZ`›Ã Z_: $&864) oZ`›Vm $& oZ`›Ã Z_: $& AoZ`›Vm $& AoZ`›Ã Z_: $&864) oZ`›Vm $& oZ`›Ã Z_: $& AoZ`›Vm $& AoZ`›Ã Z_: $&864) oZ`›Vm $& oZ`›Ã Z_: $& AoZ`›Vm $& AoZ`›Ã Z_: $&864) oZ`›Vm $& oZ`›Ã Z_: $& AoZ`›Vm $& AoZ`›Ã Z_: $&

Xm›hr VËhZ h Zmd KVmV. oZ`›Vm d AoZ`›Vm ÂhUO AZwH´$_ oZ ßÃU H$aUmam

Page 231: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 231 &&

d (Í$T>mWm©Z) oZ ßÃU Z H$aUmam Ag XmZhr AW© g_[©H$ AmhV. gmË`m odúmMmoZ`›Vm Vy Amhg h IaM [aßVw oZ`ßoÃV H$b Jbb d oZ`ßÃU ‡oH´$`m Xm›hrhrVw¬`m[mgyZ dJ˘`m ZmhrV. Vy oZ`›Vm, oZ ßoÃV d oZ ßÃU h oV›hr EH$oÃV AgbbmAgm Amhg À`m_wi AmoU Vy gmjrÀdmZ AgÎ`mZ, Í$T>mWm©Z Vy oZ ßÃU H$aUmamZmhrg. VwP oZ`›Vm-AoZ`›Vm-gmjrÀd odfX H$a `mgmR>r AdH$memM CXmhaUKVm B©b. EH$mXr JmS>r MmbV VÏhm oVMm oZ ßÃU H$Vm© JmS>rMm MmbH$ g_ObmOmVm. H$mhrOU JmS>rM BßoOZ, BßYZ, aÒVm BÀ`mXr ]m]tMm JmS>r Mmb `mda H$gm[naUm_ hmVm d ÂhUyZ `m ]m]rhr A‡À`j[U JmS>r¿`m Mmb `mda H$g oZ ßÃUH$aVmV h bjmV KVmV. [aßVw Vr JmS>r ¡`m _mH$˘`m OmJVyZ (aÒVm ZÏh) [mH$irVyZOmV À`m [mH$irM H$m`? EdT>M ZÏh Va JmS>rbm d MmbH$mbmhr AßV]m©¯Ï`m[UmË`m gd©Ã [gabÎ`m AIßS> [mH$irM H$m`? hr AIßS> [mH$ir JmS>r¿`mAUwaUy_‹ d MmbH$m¿`mhr AUwaUy_‹ AIßS>[U [gabbr AgV À`mM H$m`?AUwaUyßM ApÒVÀd m [mH$iroedm` Ae∑` AgV d ApÒVÀdmM (oZ ßÃU) H$aUmarAgÎ`mZ gß[yU© ‡oH´$ Mr A‡À`j oZ ßÃH$ ]ZVM Zm? EdT>M H$m` gß[yU© JmS>r,MmbH$ mßMr _yb–Ï oOWyZ Ambr d oO¿`mV gß[Uma Vrhr AIßS> gd©Xya [gabbr[mH$irM À`mßMr Iar oZ ßÃH$ Zmhr H$m`? [mH$ir Am[U H$mhr Zgbbr Vr AgÂhUVm. [aßVw V Am[Î`m _`m©oXV OmoUd_wi. dmÒVodH$ [mH$ir d dÒVw dJ˘`mH$aU hM "OmoUd'_wi KS>b. `m ‡H$ma dÒVw AmoU [mH$ir g_O `m¿`m ‡oH´$ bmH$di ]m¯ ÒdÍ$[m¿`m kmZmbm gÀ` g_O `m¿`m ‡oH´$ bm Aod⁄m ÂhUVmV.[mH$ir d dÒVw dJ˘`m ZmhrV À`m_wi [mH$ir JmS>rM MmbU oZ ßoÃV H$aV AgÂhUU JmS>rhr [mH$ir_` AgÎ`mZ oZaW©H$ R>aV. VgM MmbU [mH$irVM KS>VAgÎ`mZ V MmbUhr [mH$ir_`M AgV. AWm©V W oZ ßÃH$, oZ ßÃU d oZ ßoÃVEH$mÀ_-AIßS> hmVmV. gmhoOH$M [mH$ir hr Í$T>mWm©Z oZ ßÃUH$Vu amhmV Zmhr.H$di Ag `mZ d AgÎ`mZ Vr gmjr amhV. oZ`›Vm d AoZ`›Vm h VwPM JwUAmhV h XmIod `mgmR>r h CXmhaU KVb. EH$m _`m©X[`™V VwP oZ`›V[U dAoZ`›V[U g_O `mgmR>r `m CXmhaUmMm C[`mJ Amh. [aßVw Vy [mH$ir Zmhr.oZ`ßÃU d AoZ`ßÃU `m gßH$Î[Zmß¿`mhr AmVrb d JwUmVrV Aem Vwbm eVe:gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

865) oZ`_ : $& oZ`_m` Z_: $& AoZ`_: $& AoZ`_m` Z_: $&865) oZ`_ : $& oZ`_m` Z_: $& AoZ`_: $& AoZ`_m` Z_: $&865) oZ`_ : $& oZ`_m` Z_: $& AoZ`_: $& AoZ`_m` Z_: $&865) oZ`_ : $& oZ`_m` Z_: $& AoZ`_: $& AoZ`_m` Z_: $&865) oZ`_ : $& oZ`_m` Z_: $& AoZ`_: $& AoZ`_m` Z_: $&

odúoZ`_mßMm oZ ßVm d oZ`_Í$[rhr Vy Amhg. oZ`_mß[ydu¿`m pÒWVrMm nZ ßVmd Vr pÒWVrhr VyM Amhg. gm_moOH$ d d° o∫$H$ [mVirda XIrb oZ`o_V Zg `mMr

Page 232: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 232 &&

AdÒWm d oZ`o_V hm `mMr AdÒWm ¯m Xm›htMm H$Vm© d Xm›hrhr VyM Amhg.AÔ>mßJ mJm_‹ oZ`_ AmhV. V oZ`_ Vy Amhg AmoU V Zg `mMr AdÒWmhr VyMAmhg. V oZ`_ oZ_m©U H$aUmamhr VyM Amhg. oZ`_, oZ`o_VVm, oZ`_ ZgU,AoZ`o_VVm, VgM `mßMm oZ_m©Vm d oZ ßVm, VgM À`mßMr oZo_©Vr ‡oH´$`m h gd©H$mhr EH$X_M AgyZ `mß¿`m AVrV XIrb AgbÎ`m Vwbm AZ›`^md dßXZ Agm.

866) A`_: $& A`_m` Z_: $&866) A`_: $& A`_m` Z_: $&866) A`_: $& A`_m` Z_: $&866) A`_: $& A`_m` Z_: $&866) A`_: $& A`_m` Z_: $&

¡`mbm _•À y Zmhr Agm. Vwbm O›_ _•À y Zmhr VgM Vw¬`m ^∫$mßZm Aod⁄m_`OrdZ ‡m· hmV Zmhr ÂhUyZ [wZO©›_ Zmhr d VÀÒdÍ$[ AgÎ`mZ _•À y Zmhr. A›`—ÓQ>Ám _•À y ÂhUO ÒdÒdÍ$[m[mgyZ T>iU (_•À y ÂhUO _yI©Àd ÂhUVmV V mgmR>r).Om AO›_m O›_`mJr AgVm À`mbm ÒdÒdÍ$[m[mgyZ Hw$Urhr H$Yrhr T>idy (R>ma_mÍ$) eH$V Zmhr. Bßo–` X_ZmMr ]ßYZ dm oZamYmMr JaO Zgbbm d ÒdÒdÍ$[rpÒWa Agbbm A_a oMa`mJr (VwPm AdVma) VyM AgVmg. Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dVAgmV.

gŒddmZ≤ gmoŒdH$: gÀ`: gŒ`Y_©[am`U: $&gŒddmZ≤ gmoŒdH$: gÀ`: gŒ`Y_©[am`U: $&gŒddmZ≤ gmoŒdH$: gÀ`: gŒ`Y_©[am`U: $&gŒddmZ≤ gmoŒdH$: gÀ`: gŒ`Y_©[am`U: $&gŒddmZ≤ gmoŒdH$: gÀ`: gŒ`Y_©[am`U: $&Ao^‡m`: o‡`mhm@h©: o‡`H•$V≤ ‡roVdY©Z: $&&Ao^‡m`: o‡`mhm@h©: o‡`H•$V≤ ‡roVdY©Z: $&&Ao^‡m`: o‡`mhm@h©: o‡`H•$V≤ ‡roVdY©Z: $&&Ao^‡m`: o‡`mhm@h©: o‡`H•$V≤ ‡roVdY©Z: $&&Ao^‡m`: o‡`mhm@h©: o‡`H•$V≤ ‡roVdY©Z: $&&

867) gŒddmZ≤ $& gŒddV Z_: $&867) gŒddmZ≤ $& gŒddV Z_: $&867) gŒddmZ≤ $& gŒddV Z_: $&867) gŒddmZ≤ $& gŒddV Z_: $&867) gŒddmZ≤ $& gŒddV Z_: $&

AmÀ_kmZr gm_œ © d Y° © Agbbm. O›_-_•À y-^rVr `mß¿`m AVrV Aem VwP^∫$hr AÀ ßV gÀderb d Y° ©dmZ AgVmV. Vwbm odZ_´ Z_Z Agm.

868) gmoŒdH$: $& gmoŒdH$m` Z_: $&868) gmoŒdH$: $& gmoŒdH$m` Z_: $&868) gmoŒdH$: $& gmoŒdH$m` Z_: $&868) gmoŒdH$: $& gmoŒdH$m` Z_: $&868) gmoŒdH$: $& gmoŒdH$m` Z_: $&

gÀdJwUr. V_mJwU, aOmJwU d gÀdJwU hr Ï`∫$s¿`m ApÒVÀdm_Yrb pÒWÀ ßVaXe©odVmV. V_mJwUm[mgyZ gÀdJwUm[ ™VMm ‡dmg, ]Xb ÂhUO jw– ApÒVÀdm[mgyZodemb ApÒVÀdm_‹ d odemb —oÔ>H$mZm_‹ Pmbbr [naUVr hm . `m ‡oH´$ VH$maH$, hr ‡oH´$`m d ‡oH´$ Mm [naUm_. gÀdJwU AmoU gÀdJwUmbm YmaU H$aUmamgmpÀdH$. gÀdJwU hm AmÀ_kmZmM _hm¤ma Amh. [aßVw Vy AmÀ_Í$[r AmhgÀ`mM‡_mU Vw¬`m gß[yU© _m _‹ hr (brb_‹ hr JwU w∫$ ∫$m_‹ hr) Aod^∫$[UAmhg. ÂhUyZ Vwbm gmpÀdH$: (gÀdJwU YmaU H$aUmam) ÂhUVmV. Vwbm gmÔ>mßJXßS>dV AgmV.

869) gÀ`: $& gÀ`m` Z_: $& ""oÃH$mbm]moYVß dÒVw gÀ`o_oV $&''869) gÀ`: $& gÀ`m` Z_: $& ""oÃH$mbm]moYVß dÒVw gÀ`o_oV $&''869) gÀ`: $& gÀ`m` Z_: $& ""oÃH$mbm]moYVß dÒVw gÀ`o_oV $&''869) gÀ`: $& gÀ`m` Z_: $& ""oÃH$mbm]moYVß dÒVw gÀ`o_oV $&''869) gÀ`: $& gÀ`m` Z_: $& ""oÃH$mbm]moYVß dÒVw gÀ`o_oV $&''

oÃH$mbm]moYV gÀ`. ‡MrVrZ ^∫$ VÀÒdÍ$[ ÂhUOM gÀÒdÍ$[ hmVmV. À`mßM

Page 233: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 233 &&

gßHw$oMV, joUH$ d Aod⁄m_` ApÒVÀd AOam_a oÃH$mbm]moYV ApÒVÀdmVpÒWÀ ßVnaV hmV. Vw¬`mMaUr ^o∫$[yd© ‡oU[mV AgmV.

870) gÀ`Y_©[am`U: $& gÀ`Y_©[am`Um` Z_: $&870) gÀ`Y_©[am`U: $& gÀ`Y_©[am`Um` Z_: $&870) gÀ`Y_©[am`U: $& gÀ`Y_©[am`Um` Z_: $&870) gÀ`Y_©[am`U: $& gÀ`Y_©[am`Um` Z_: $&870) gÀ`Y_©[am`U: $& gÀ`Y_©[am`Um` Z_: $&

gÀ`mMaUmZw yVrMr gdmÉ AdÒWm. oMaßVZ d gZmVZ gÀ`Y_© (odúoZ`_)oZo_©Umam d AmMaUmam odúúa Vy Amhg. [wÓH$iXm Am_¿`m Y_m©V gmßoJVbbmXd _mR>m, d Vw_¿`m Y_m©Mm Xd bhmZ d ImbMm qH$dm Am_M Hw$bX°dV OmJ•V,Vw_M Hw$bX°dV gm_m›` Ag H$mhr gßdmX EHy$ Vm. ÒdV:¿`m XdmMr H$Î[Zm ÒdV:¿`mgßHw$oMV[UmdÍ$Z R>aV. qH$]h˛Zm VWmH$oWV AmpÒVH$ OdT>m gßHw$oMV d A‡MrVr[yU©VdT>m Ao^oZde d AßYl’m AoYH$ d AmpÒVH$ OdT>m odemb X`r VdT>r À`mbmAmbbr XdmMr ‡MrVr d°oúH$ AmoU À`mMr d•Œmr gohÓUw d S>mig AgV. Xdmß¿`mbhmZ_mR>[UmdÍ$Z dmX/gßKf© H$aU hm AmßYim AZ≤ ´o_Ô> AmMma hm . À`mEdOrO H$mUV Hw$bX°dV, JwÍ$ ‡ofV Agb À`mM Zmd d gJwU Í$[ H$mUVhr Agm, À`mM[yOZ AM©Z H$aVmZm ÒdV:M gd© gßHw$oMV ApÒVÀd À`mbm A[©U H$amd ÂhUO AgdmX ]mOybm [S>Vrb. ÒdV:¿`m Xdmbm BVamZr _mR> ÂhUm`bm hd Agb Va ÒdV:¿`m Xdmbm BVamZr _mR> ÂhUm`bm hd Agb Va ÒdV:¿`m Xdmbm BVamZr _mR> ÂhUm`bm hd Agb Va ÒdV:¿`m Xdmbm BVamZr _mR> ÂhUm`bm hd Agb Va ÒdV:¿`m Xdmbm BVamZr _mR> ÂhUm`bm hd Agb Vagd©‡W_gd©‡W_gd©‡W_gd©‡W_gd©‡W_ ÒdV:M ÒdV:M gd©Òd ÒdV:¿`m Xdmbm ⁄md d Ad°o`o∫$H$ odembVmÒdV:M ÒdV:M gd©Òd ÒdV:¿`m Xdmbm ⁄md d Ad°o`o∫$H$ odembVmÒdV:M ÒdV:M gd©Òd ÒdV:¿`m Xdmbm ⁄md d Ad°o`o∫$H$ odembVmÒdV:M ÒdV:M gd©Òd ÒdV:¿`m Xdmbm ⁄md d Ad°o`o∫$H$ odembVmÒdV:M ÒdV:M gd©Òd ÒdV:¿`m Xdmbm ⁄md d Ad°o`o∫$H$ odembVmAZw^dmdr. À`m_wi (Ag Z H$a `mZ hmUmË`m) XßΩ`mYmfl`mßM d H$Qw>VM EH$AZw^dmdr. À`m_wi (Ag Z H$a `mZ hmUmË`m) XßΩ`mYmfl`mßM d H$Qw>VM EH$AZw^dmdr. À`m_wi (Ag Z H$a `mZ hmUmË`m) XßΩ`mYmfl`mßM d H$Qw>VM EH$AZw^dmdr. À`m_wi (Ag Z H$a `mZ hmUmË`m) XßΩ`mYmfl`mßM d H$Qw>VM EH$AZw^dmdr. À`m_wi (Ag Z H$a `mZ hmUmË`m) XßΩ`mYmfl`mßM d H$Qw>VM EH$H$maU Zmhrg hmB©b. À`mM‡_mU ZmpÒVH$mßZr ZmpÒVH$V¿`m Am[Î`m VŒdmerH$maU Zmhrg hmB©b. À`mM‡_mU ZmpÒVH$mßZr ZmpÒVH$V¿`m Am[Î`m VŒdmerH$maU Zmhrg hmB©b. À`mM‡_mU ZmpÒVH$mßZr ZmpÒVH$V¿`m Am[Î`m VŒdmerH$maU Zmhrg hmB©b. À`mM‡_mU ZmpÒVH$mßZr ZmpÒVH$V¿`m Am[Î`m VŒdmerH$maU Zmhrg hmB©b. À`mM‡_mU ZmpÒVH$mßZr ZmpÒVH$V¿`m Am[Î`m VŒdmerEH$oZ> amhˇZ Xdmdarb Aodúmgm‡_mUM ÒdV:M gßHw$oMV ApÒVŒd, ÒdV:MEH$oZ> amhˇZ Xdmdarb Aodúmgm‡_mUM ÒdV:M gßHw$oMV ApÒVŒd, ÒdV:MEH$oZ> amhˇZ Xdmdarb Aodúmgm‡_mUM ÒdV:M gßHw$oMV ApÒVŒd, ÒdV:MEH$oZ> amhˇZ Xdmdarb Aodúmgm‡_mUM ÒdV:M gßHw$oMV ApÒVŒd, ÒdV:MEH$oZ> amhˇZ Xdmdarb Aodúmgm‡_mUM ÒdV:M gßHw$oMV ApÒVŒd, ÒdV:Mgd©Òd, ÒdV:M odMma mßdahr AZmR>m`r AgUmam odúmg ZÔ> H$amdm ÂhUOgd©Òd, ÒdV:M odMma mßdahr AZmR>m`r AgUmam odúmg ZÔ> H$amdm ÂhUOgd©Òd, ÒdV:M odMma mßdahr AZmR>m`r AgUmam odúmg ZÔ> H$amdm ÂhUOgd©Òd, ÒdV:M odMma mßdahr AZmR>m`r AgUmam odúmg ZÔ> H$amdm ÂhUOgd©Òd, ÒdV:M odMma mßdahr AZmR>m`r AgUmam odúmg ZÔ> H$amdm ÂhUO_hmg_›d` gmYb d _hmZ≤ odYm`H$ H´$mßVr KSy>Z `B©b._hmg_›d` gmYb d _hmZ≤ odYm`H$ H´$mßVr KSy>Z `B©b._hmg_›d` gmYb d _hmZ≤ odYm`H$ H´$mßVr KSy>Z `B©b._hmg_›d` gmYb d _hmZ≤ odYm`H$ H´$mßVr KSy>Z `B©b._hmg_›d` gmYb d _hmZ≤ odYm`H$ H´$mßVr KSy>Z `B©b. odúH$Î`mUmM _i\w$bVrb. gß[yU© odú IamIaM ÒdmÀ_r`Vm[yU© d EH$mÀ_ hmB©b. Vw¬`m H•$[Z,Vw¬`mM B¿N>Z, Vw¬`mM `mOZZwgma gd© H$mhr KS>V AgyZ KS>V amhrb `m OmoUdZVw¬`m MaUmamda gmÔ>mßJ bmQ>mßJU Agm.

871) Ao^‡m`: $& Ao^‡m`m` Z_: $&871) Ao^‡m`: $& Ao^‡m`m` Z_: $&871) Ao^‡m`: $& Ao^‡m`m` Z_: $&871) Ao^‡m`: $& Ao^‡m`m` Z_: $&871) Ao^‡m`: $& Ao^‡m`m` Z_: $&

gd© gÀ`‡_r ¡`m¿`m g›_wI AmhV Agm. gß[yU© odúmMm EH$_d, gdmÉAme` d gmaVŒd. gß[yU© OmoUd_‹ gd©l> OmU `mMr oH´$`m, gd©l> AZw yVr hrVwPr AZw yVr Amh. hM dJ˘`m e„Xm_‹ _mßS>VmZm Xe©ZmV gd©l> Xe©Z (gÀ`mMr‡MrVr XUma) VwPM Amh Ag ÂhQ>b Amh. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

872) o‡`mh©: $& o‡`mhm©` Z_: $&872) o‡`mh©: $& o‡`mhm©` Z_: $&872) o‡`mh©: $& o‡`mhm©` Z_: $&872) o‡`mh©: $& o‡`mhm©` Z_: $&872) o‡`mh©: $& o‡`mhm©` Z_: $&

gdm™¿`m g_[©U^mdZMm, g_o[©V ‡_mMm, gd©Òdm¿`m g_[©UmMm Iam h∏$Xma.

Page 234: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 234 &&

gdm©V o‡` AZw yVr, gd©Òd Vw¬`m MaUr (Vw¬`m H•$[ZM) A[©U H$Î`mZßVa o_iV.VgM Aem AZw yVrVyZ CÀ[fi hmUmar H•$oV‡dU OrdZmMr gmW©H$Vmhr Vw¬`mM MaUrA[©U H$a `mVyZ hr Aer gdm©V o‡` AZw yVr o_iV OmV. ÂhUyZM gdm™¿`m g_o[©V‡_mMm Iam d EH$_d h∏$Xma VyM Amhg h Ajae: Ia Amh. Aghr ÂhUVm B©bH$s gd© Y_©-[ßWmß¿`m d gd© odMmagaUt¿`m H$mhr bmH$mß_‹ g_[©UmMr ^mdZmCÀ[fi H$aUmam, Aer g_[©UmMr ^mdZm d Ag gd©ÒdmM g_[©U (OodúH$Î`mUH$mar AgV) AÀ ßV AmdS>Umam ÂhUyZ Vy o‡`mh©:‡`mh©:‡`mh©:‡`mh©:‡`mh©: Amhg. Vwbm odZ_´Ao^dmXZ Agm.

873) Ah©: $& Ahm©` Z_: $&873) Ah©: $& Ahm©` Z_: $&873) Ah©: $& Ahm©` Z_: $&873) Ah©: $& Ahm©` Z_: $&873) Ah©: $& Ahm©` Z_: $&

g_o[©V hm `mg gd©Wm `mΩ` Agm. Ï`m[mam_‹ g_o[©V Pmbm Va (Zh_r ZmhrVar [wÓH$i) [°g o_iVmV. Ï`m`m_mbm g_o[©V Pmbm Va emarnaH$ AmH$ma d e∫$sdmT>V. [wÒVH$mßZm g_o[©V Pmbm Va _mohVr o_iV. Ûrbm g_o[©V Pmbm Va AJoVH$,bmMma [amdbß]r Aer H$m hmB©Zm AmoU H$mhr Aßer H$m AgZm dmgZmV•·r o_iV.Xh]w’rO›` ""CÉ'' ‹ m¿`m _mJ bmJyZhr H$Yr VmÀH$mobH$ `e Va H$Yr XmÈUd°\$Î` [Xar V [aßVw Aem H$mUÀ`mhr oR>H$mUmhˇZ emúV gÀ`mMm, AmÀ_kmZmMmbm^ hmV Zmhr. odúH$Î`mUmMm bm^ hmV Zmhr. Vwbm g_o[©V Pmb VaM A_aÀdAmoU emúV gÀ`mMm bm^ hmVm. goÉXmZßXmMr ‡m·r hmV. Vwbm g_o[©V hmD$ZModúH$Î`mU hmD$ eH$V. Aod⁄bm g_o[©V Pmbbm qH$dm Aod⁄¿`m H$¯mVAod⁄bm g_o[©V Pmbbm qH$dm Aod⁄¿`m H$¯mVAod⁄bm g_o[©V Pmbbm qH$dm Aod⁄¿`m H$¯mVAod⁄bm g_o[©V Pmbbm qH$dm Aod⁄¿`m H$¯mVAod⁄bm g_o[©V Pmbbm qH$dm Aod⁄¿`m H$¯mVJbbm (OmUmam) _mUyg AmÀ_hÀ`mM H$aV AgVm. H$maU AkmZ hM gdm©VJbbm (OmUmam) _mUyg AmÀ_hÀ`mM H$aV AgVm. H$maU AkmZ hM gdm©VJbbm (OmUmam) _mUyg AmÀ_hÀ`mM H$aV AgVm. H$maU AkmZ hM gdm©VJbbm (OmUmam) _mUyg AmÀ_hÀ`mM H$aV AgVm. H$maU AkmZ hM gdm©VJbbm (OmUmam) _mUyg AmÀ_hÀ`mM H$aV AgVm. H$maU AkmZ hM gdm©VIa _aU hm`.Ia _aU hm`.Ia _aU hm`.Ia _aU hm`.Ia _aU hm`. AgÎ`m g_[©UmZ π$oMV ^m°oVH$ g_•’r V [U AkmZ (_•À y)o_iV. amhV Z dmT>V qH$dm ^m°oVH$ g_•’rhr o_iV ZmhrM [U AkmZ (_•À y)o_iV, amhV d dmT>V ! qH$]h˛Zm Aod⁄bm g_[©U h Ia g_[©U ZÏhM ! À`m_wioOW Ï`∫$sM Ajae: gd©Òd g_o[©V hmD$ eH$V Agm H$di VyM Amhg. Vwbmg_o[©V ^mdZZ oZaßVa gmÔ>mßJ XßS>dV Agm.

874) o‡`H•$V≤ $& o‡`H•$V Z_: $&874) o‡`H•$V≤ $& o‡`H•$V Z_: $&874) o‡`H•$V≤ $& o‡`H•$V Z_: $&874) o‡`H•$V≤ $& o‡`H•$V Z_: $&874) o‡`H•$V≤ $& o‡`H•$V Z_: $&

o‡V H•$Vr H$aUmam. ¡`m¿`m gd© H•$Vr ^∫$mßZm o‡` dmQ>VmV d Om ^∫$mßH$Sy>ZAMyH$ (d ÂhUyZ o‡`) H•$Vr H$Í$Z KVm Agm Vy Amhg. Vwbm Z_´ ‡Um_ AgmV.

875) ‡roVdY©Z: $& ‡roVdY©Zm` Z_: $&875) ‡roVdY©Z: $& ‡roVdY©Zm` Z_: $&875) ‡roVdY©Z: $& ‡roVdY©Zm` Z_: $&875) ‡roVdY©Z: $& ‡roVdY©Zm` Z_: $&875) ‡roVdY©Z: $& ‡roVdY©Zm` Z_: $&

^∫$mß¿`m ˆX`mV gÀ`mMr ‡rVr (d ‡MrVr) dmT>dUmam. AßV]m© g_•’ AemodúgßÒH•$VrMm _ybÚmV Ag AmÀ_kmZmZ AßV:H$aU ‡H$moeV Pmbb AÀ ßV ‡_i

Page 235: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 235 &&

"odúmÀ_H$' ^∫$ oZ_m©U H$aUmamhr VyM Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

odhm`gJoV¡`moV: gwÈoMh©˛V^wpΩd^w: $&odhm`gJoV¡`moV: gwÈoMh©˛V^wpΩd^w: $&odhm`gJoV¡`moV: gwÈoMh©˛V^wpΩd^w: $&odhm`gJoV¡`moV: gwÈoMh©˛V^wpΩd^w: $&odhm`gJoV¡`moV: gwÈoMh©˛V^wpΩd^w: $&aodod©amMZ: gy`©: goMVm aodbmMZ:$&&aodod©amMZ: gy`©: goMVm aodbmMZ:$&&aodod©amMZ: gy`©: goMVm aodbmMZ:$&&aodod©amMZ: gy`©: goMVm aodbmMZ:$&&aodod©amMZ: gy`©: goMVm aodbmMZ:$&&

876) odhm` gJoV: $& odhm`gJV` Z_: $&876) odhm` gJoV: $& odhm`gJV` Z_: $&876) odhm` gJoV: $& odhm`gJV` Z_: $&876) odhm` gJoV: $& odhm`gJV` Z_: $&876) odhm` gJoV: $& odhm`gJV` Z_: $&

AßVamimV ^´_U H$aUmam. Vy AßVami d H$mim[jmhr gy˙_ Amhg d `mXmKmß¿`mhr AßV]m© gd© Ï`m[yZ Amhg. gß[yU© AmH$me d H$mi edQ>r Vw¬`mVModbrZ hmVmV. Vwbm `mßMr CŒm_JVr (odhm` gJoV:) ÂhUVmV. Vy AßV]m© Ï`m[yZAßVamimV ´_U H$aUmam (OS> Zgbbm) AgÎ`mZ d gy m©¿`m VOmMmhr CJ_ doZ`ßVm AgÎ`mZ VwP gy`©Zmam`U ÂhUyZ [yOZ H$aVmV. Vw¬`mMaUr H•$Vk Z_ZAgm.

877) ¡`moV: $& ¡`moVf Z_: $&877) ¡`moV: $& ¡`moVf Z_: $&877) ¡`moV: $& ¡`moVf Z_: $&877) ¡`moV: $& ¡`moVf Z_: $&877) ¡`moV: $& ¡`moVf Z_: $&

Òd ߇H$mer kmZ¡`moV. ^∫$mßMm ˆX`mVrb AmÀ_kmZ‡H$me¡`mVrMm H$maH$ VyAmhg. ¡`mVrMr ¡`mVr Amhg. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

878) gwÈoM: $& gwÈM` Z_: $&878) gwÈoM: $& gwÈM` Z_: $&878) gwÈoM: $& gwÈM` Z_: $&878) gwÈoM: $& gwÈM` Z_: $&878) gwÈoM: $& gwÈM` Z_: $&

Vw¬`modf`r ^∫$mßZm Agbbr AmdS> AmoU ^∫$modf`r Vwbm dmQ>Umar AmdS>hrM gdmÉ ÈMr Amh. d° o∫$H$Vm AmoU Ad° o∫$H$ odúmÀ_H$ Agm Vy `m _ybV:EH$M AgUmË`m ]m]r _`m©nXV ]w’r_wi dJ˘`m dmQ>VmV. ¯m ]m]r EH$ AgÎ`mMÏ`∫$s¿`m ‡MrVrg AmUmam AmÀ_kmZmMm Xwdm VyM Amhg. Aod^∫$VZ oMaßVZ‡_mZ brbm H$aUmË`m [wÈf‡H•$VrVrb AmH$f©U, ‡_ O ododY ‡H$ma _mZdrOrdZmVhr ‡JQ> hmV, VyM Amhg. Vwbm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

879) h˛V^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&879) h˛V^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&879) h˛V^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&879) h˛V^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&879) h˛V^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&

A[©U H$bbr ∫$s d hod ÒdrH$maUmam d C[^mJUmam. odú d Ï`∫$s mß¿`mVrbIam C[^m∫$m Vy Amhg. H$_©, ^∫$s, gß _, kmZ ¯m gmË`mßMm ÒdrH$ma H$Í$Z VyM^∫$mßZm V–z[ ]ZdVmg. d Ver ‡MrVr XVmg. Vw¬`mMaUr Z_´ dßXZ Agm.

880) od^w: $& od^d Z_: $&880) od^w: $& od^d Z_: $&880) od^w: $& od^d Z_: $&880) od^w: $& od^d Z_: $&880) od^w: $& od^d Z_: $&

gd©Ï`m[r, H$mbmVrV, MamMamVrV, OmoUd¿`m AVrV, gd© odú Ï`m[UmamAgm oZ ßVm Vy Amhg. Vw¬`m ^∫$mß¿`m ApÒVÀdmMm Jm^mm, À`mßM AmÀ_Í$[, À`mßMrAmÀ_Í$[mMr OmUrd V–x[VZ H$mbmVrV d odúÏ`m[r AgVmV. eara BVa Ï`∫$s®‡_mUAgb Var, À`mß¿`m ApÒVÀdmMm hm Jm^m AOam_a AgVm. À`mßM gßH$Î[ ÂhUO

Page 236: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 236 &&

VwP odúÏ`m[r gßH$Î[M AgVmV. gd©Ï`m[r Aem Vwbm AmoU Vw¬`m ^∫$mßZmAmXa[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

881) aod: $& ad` Z_: $&881) aod: $& ad` Z_: $&881) aod: $& ad` Z_: $&881) aod: $& ad` Z_: $&881) aod: $& ad` Z_: $&

gy ©. gy m©¿`m VOmMm H$maH$ gy m©M AmÀ_Í$[ Vy Amhg. VgM kmZgy © ]´ fu¿`mkmZmMm H$maH$ d À`mßMhr Ia AmÀ_Í$[ VyM Amhg. dJ˘`m AWm©Z, aod: ÂhUOag emfyZ KUmam. gy © ¡`m‡_mU g•Ô>rVrb OrdZag emfyZ KVm À`mM‡_mU ^∫$mßMIa AmÀ_Í$[ Vy emfyZ KVmg. À`mZm AmÀ_Í$[, V–z[ ]ZdVmg. gy © Og g•Ô>rbmOrdZ XVm À`mM‡_mU gd© ^∫$mßZm Vy Vw¬`m H•$[Z AmÀ_gmjmÀH$mamM A_a OrdZXVmg. Vwbm H•$Vk XßS>dV AgmV.

882) odamMZ: $& odamMZm` Z_: $&882) odamMZ: $& odamMZm` Z_: $&882) odamMZ: $& odamMZm` Z_: $&882) odamMZ: $& odamMZm` Z_: $&882) odamMZ: $& odamMZm` Z_: $&

AZH$ AmH$ma YmaU H$aUmam. odúmVrb VOÒdr dÒVyß¿`m (Mß–, gy © BÀ`moX)Í$[mV ‡JQ> hmUmam. ^∫$mßMr OmUrd Ad° o∫$H$ Pmbr, À`mßMr g_[©U d•Œmr [na[yU©Pmbr H$s À`mß¿`m ˆX`mVrb À`mßM AmÀ_Í$[ Agm Vy À`mß¿`m BÔ>XdV¿`m Í$[mVÀ`mßZm Xe©Z XVmg. Aem dir ^∫$mM d° o∫$H$ ApÒVÀd Zm__mÃM oeÑH$ AgyZÀ`mZ BÔ>XdV¿`m Í$[mVrb Vwbm (AmÀ_ÒdÍ$[mbm) gß[yU©[U gd©Òd A[©U H$bbAgV. BÔ>X°dV Í$[mVrb (À`mMm AmÀ_Í$[r) Vy AmoU ^∫$mM Zm__mà ApÒVÀd`m_‹ ^∫$ OmoUdVrb gß[yU© XmÒ`mMm, _mR>m [yb AgVm. Vm ^∫$ d B©úa `mZmOdi Odi EH$mÀ_H$ ]ZdVm. ^∫$m¿`m g_[©U ^mdZMr, o‡`H$a-‡ gr g—e_Ywam ∫$sMr, Ahß mdey›` ‡_mMr [a_mdYr PmÎ`m_wi ∫$ d Vw¬`m_‹ AVyQ>Vm,Aod^∫$Vm EH$mÀ_Vm AgV. ^∫$mM gd© H$mhr (BÔ>XdV¿`m Í$[mVrb) ^JdßVMH$aVm AmoU ^∫$mbm À`m¿`m BÔ> X dV¿`m Í$[mVrb ^JdßVmoedm`(AmÀ_Í$[moedm`) A›` H$mhrhr gwMV ZgV. AmÀ_‡MrVr, AmÀ_gmjmÀH$ma`mß¿`m A‰`mgH$mß_‹ π$oMV‡gßJr AgUmam Ao^_mZ, ÈjVm, gJwU ^∫$s_‹ AoO]mV AmT>iV Zmhr. H$maU ¤°VmMm d ¤°V OmoUdMm _mR>Ám Iw]rZ dm[a H$Î`m_wi_Ywa ‡_mMm _hmgmJa gJwU ∫$s_‹ AmT>iVm. [aßVw mJ_mJ©, kmZ_mJ© d H$_©_mJ©`m_‹ ¡`m‡_mU Xh]w’rO›` AhßH$mamMr AoYH$ e∑`Vm AgyZ AmÀ_gmjmÀH$maXya amhˇ eH$Vm À`mM‡_mU gJwU ∫$s H$aUmË`mß¿`m _ZmV, odMma[yd©H$ Xya Z H$bÎ`mÒdV:¿`m gßHw$oMV OmoUdm d Xh ]w’rVyZ CÀ[fi PmbÎ`m Xdm¿`m oddojV H$Î[ZmAmoU À`mß¿`mdarb AZmR>m`r odúmg `m_wi [amYrZVm, ´_ AmoU AmÀ_K•UMr[nagr_m hmD$Z AmÀ_gmjmÀH$ma Xya amhˇ eH$Vm. (]w’rZ) A‰`mg, _ZZ, qMVZmZ,g_[©U mdZZ, (^∫$sZ) Ahß mdey›`VZ, _Ywam, XmÒ` dJ°a mdZZ, OmJÈH$VZ,

Page 237: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 237 &&

H$mUÀ`mhr ‡H$ma¿`m d°`o∫$H$ Amg∫$soedm` H$_© H$Î`mZ (H$_©) VwPr ‡MrVr(B©úar (Vw¬`m) H•$[Z) Ambr Va À`m OrdZmda (AmÀ_Í$[r) VwP gd™H$f dÒdm^modH$ oZ ßÃU V (amO`mJ) d OrdZ [na[yU© hmV OmV. gd© Y_m™¿`m dgd© Y_m™¿`m dgd© Y_m™¿`m dgd© Y_m™¿`m dgd© Y_m™¿`m dodMmamß¿`m AZw`m`mZr Oa À`mß¿`m BÔ>XdVmßMr À`mß¿`m [’VrZ ^∫$s H$brodMmamß¿`m AZw`m`mZr Oa À`mß¿`m BÔ>XdVmßMr À`mß¿`m [’VrZ ^∫$s H$brodMmamß¿`m AZw`m`mZr Oa À`mß¿`m BÔ>XdVmßMr À`mß¿`m [’VrZ ^∫$s H$brodMmamß¿`m AZw`m`mZr Oa À`mß¿`m BÔ>XdVmßMr À`mß¿`m [’VrZ ^∫$s H$brodMmamß¿`m AZw`m`mZr Oa À`mß¿`m BÔ>XdVmßMr À`mß¿`m [’VrZ ^∫$s H$brVarhr À`mßZm (AmÀ_Í$[r) B©úamMm gmjmÀH$ma KS>b, h odamMZ: Varhr À`mßZm (AmÀ_Í$[r) B©úamMm gmjmÀH$ma KS>b, h odamMZ: Varhr À`mßZm (AmÀ_Í$[r) B©úamMm gmjmÀH$ma KS>b, h odamMZ: Varhr À`mßZm (AmÀ_Í$[r) B©úamMm gmjmÀH$ma KS>b, h odamMZ: Varhr À`mßZm (AmÀ_Í$[r) B©úamMm gmjmÀH$ma KS>b, h odamMZ: `m ZmdmVyZÒ[Ô>[U gyoMV hmV. odúm_‹ gd™H$f E∑` hm `m¿`m ‡oH´$ Mm hm EH$ ˆX ßJ_^mJ Amh. H$mUÀ`mhr EH$m MmH$mar]’ YZg߇Xm`mV odúmbm H$m|] `mMm ‡`mgZm_ef hmB©b. H$mUÀ`mhr Y_©g߇Xm`mMr —Ì` ]mOy `m[wT> ÒdV:M AoVna∫$ _hŒdJ_mdb. _yoV©[yOZ qH$dm _yoV©^ßOZ `m[°H$s d A›` H$mUÀ`mhr ]m¯ ÒdÍ$[mdaCWi[U ^a XUmË`m h≈>mJ´hr, XwamJ´hr, EH$mßJr _mJm©Z odúmbm Z `mMr A[jmH$aUma Aod⁄Z J´ÒV, ´o_Ô> AmhV. V oZo¸VM H$mim¿`m AmKmV ]hH$Vrb dZm_ef hmVrb. Vw¬`m H•$[Z oeÑH$ amhrb d ]hÍ$Z odúÏ`m[r AmZßXmM _i\w$bdrb Vm AmÀ_kmZmoYo>V AmÀ_kmZmo^_wI ododY_mJu ododYbjUr AgmÒdmVßÕ`mZ agagbbm gZmVZ odúY_© odúH$Î`mUH$mar kmZgy`© d ^∫$ gImAem Vwbm H•$Vk ‡Um_ Agm.

883) gy`©: $& gy`m©` Z_: $&883) gy`©: $& gy`m©` Z_: $&883) gy`©: $& gy`m©` Z_: $&883) gy`©: $& gy`m©` Z_: $&883) gy`©: $& gy`m©` Z_: $&

AW©, odú AmoU odúmVrb gd© e∫$sMm CJ_, VgM mMm Í$T>mW© gy ©_mb_YrbOrdZXm`r Agm gy ©. Vy odú, À`mVrb e∫$s, AßVami, H$mi, OmUrd BÀ`mqXMmH$mbmVrV CJ_ Amhg d gy © h VwPM (darb JwUmßH$S> oZXe H$aUma) gJwU Í$[Amh. WßS> ‡XemV gy © AmoU Aær mßZm Ï`mdhmnaH$ —ÓQ>Ámhr AZ›`gmYmaU _hŒdAgU gß wo∫$H$ Amh. C[ w∫$ XdVm Í$[mM [wT> odúoZ ßVm¿`m AmÀ_Í$[r B©úam_‹ ,Vw¬`m_‹ Vw¬`m H•$[Z Cfi`Z Pmb Ag oXgV. AmÀ_Í$[r Vwbm AIßS> Z_Z Agm.

884) godVm & godà Z_: $&884) godVm & godà Z_: $&884) godVm & godà Z_: $&884) godVm & godà Z_: $&884) godVm & godà Z_: $&

gd© ApÒVÀdmMm O›_XmVm d gy`m©¿`m ¤ma g•Ô>rbm OrdZ XUmam. AJmXaÂhQ>Î`m‡_mU, ]\$m©i, AoV WßS> ‡Xe, oh_ wJ, AoV [mdgmM ‡Xe dJ°a [napÒWVrVgy m©M _hŒd Agb Var _ybV: Vy AßV:gy ©M Amhg. Vwbm _Zm md Ao^dmXZAgm.

885) aodbmMZ: $& aodbmMZm` Z_: $&885) aodbmMZ: $& aodbmMZm` Z_: $&885) aodbmMZ: $& aodbmMZm` Z_: $&885) aodbmMZ: $& aodbmMZm` Z_: $&885) aodbmMZ: $& aodbmMZm` Z_: $&

Mß– d gy © h S>mi Agbbm. `m ZmdmdÍ$Z, godVm, aod `m ZmdmVyZ H$digy`©_mbVrb gy`m©H$S> oZXe H$bbm Zmhr ¯mMr AoYH$M ImÃr [Qy> eH$b. Vy

Page 238: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 238 &&

odúÏ`m[r, odúmÀ_H$, odúoZ ßVm, odúoZ_m©Vm d odúkmVm Agm odúúa Amhg.Vwbm ^md[yU© dßXZ Agm.

AZ›Vm h˛V wΩ^m∫$m gwIXm Z°H$Om@J´O: $&

AoZod© U: gXm_fu bmH$oY>mZ_X≤ wV: $&&

886) AZ›V: $& AZ›Vm` Z_: $&886) AZ›V: $& AZ›Vm` Z_: $&886) AZ›V: $& AZ›Vm` Z_: $&886) AZ›V: $& AZ›Vm` Z_: $&886) AZ›V: $& AZ›Vm` Z_: $&

ÒWiH$mimVrV AO›_m AgÎ`mZ AßV ZgUmam, gd© pÒWÀ`ßVa ÒdV:_‹`gm_mdUmam d ÒdV: pÒWÀ ßVamVrV amhUmam Agm Vy Amhg. Vwbm ^o∫$[yd©H$ XßS>dVAgm.

887) hwV^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&887) hwV^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&887) hwV^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&887) hwV^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&887) hwV^wH≤$ $& h˛V^wO Z_: $&

A[©U H$bb ÒdrH$mÍ$Z C[^mJUmam. ‡b`H$mbr A[©U Pmbb odú Agm H$s`kH$mbr A[©U H$a `mV Ambbm hod AmoU [yO¿`m dir XmIod `mV AmbbmZ°d⁄ Agm H$s _mZg[yOV A[©U H$bb AhßH$mamXr gd©Òd, gd© H$mhr ÒdrH$maUmamd C[^mJUmam VyM Amhg. BW _hŒdmMr XmZ VmÀ[ AmhV. EH$ ÂhUO gd©ÒdB©úam[©U H$aU ÂhUO [naUm_V: Xh]w’rZ CÀ[fi hmUma [XmWm©M AmH$f©U dC[ w∫$VM odMma m]am]aM gd© mdZm, dmgZm, odMma mßM OmIS> H$mTy>Z \$H$U.Xwga VmÀ[ © Ag H$s [yOm kÍ$[mMr Agm H$s _yoV©Í$[mMr g_[©U mdZm _hŒdmMr.g_[©U d•Œmr AoYH$ hmV Ver gd© OmIS>mVyZ o_iUmar _w∫$s AmoU B©úamMr ‡MrVrgß[yU© hmV. dmÒVodH$ h gd© H$a `mMr B¿N>m XUmamhr VyM AgVmg. Vw¬`mMaUrodZ_´ ‡oU[mV AgmV.

888) ^m∫$m $& ^m∑à Z_: $&888) ^m∫$m $& ^m∑à Z_: $&888) ^m∫$m $& ^m∑à Z_: $&888) ^m∫$m $& ^m∑à Z_: $&888) ^m∫$m $& ^m∑à Z_: $&

odúoZo_©Vr, gßJm[Z, ajU AmoU oZ ßÃUm¿`m brbMm _Zgm∫$ C[^mJM OUyH$mhr KUmam Agm B©úa Vy Amhg. Zh_r¿`m OrdZmV `mM _hŒd Ag H$s Iam ^∫$H$mUÀ`mhr bhmZ _mR>Ám ‡gßJmZ S>J_JV Zmhr. OrdZmMm CÀH$Q> AmÒdmX, C[^mJVm KVm. ∫$mbm rVr, AgwaojVVm, H$miOr ZgÎ`mZ Vm A›` Hw$Umbmhr Aghm`H$arb, oWOdyZ Q>mH$sb, WamÍ$Z gmS>rb Aem ‡H$ma¿`m ßH$a [napÒWVrV CÀgmhmZd AmZßXmZ agagbbm d OrdZm¿`m _Ywa agmZ S>]S>]bbm AgVm. Vm AmZßXmMm_hmÚmV AgVm, OrdZe∫$sMm MmbVm ]mbVm Pam AgVm. Vw¬`m d Vw¬`m ∫$mß¿`mMaUr oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

Page 239: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 239 &&

889) gwIX: $& gwIXm` Z_: $&889) gwIX: $& gwIXm` Z_: $&889) gwIX: $& gwIXm` Z_: $&889) gwIX: $& gwIXm` Z_: $&889) gwIX: $& gwIXm` Z_: $&

gwI XUmam qH$dm gwI ZÔ> H$aUmam. H$maU "X' ÂhUO XUmam qH$dm ZÔ> H$aUmam.Vy _mjgwI XUmam, VgM AZH$mZH$ ^m°oVH$ gwIhr XUmam Amhg. [aßVw [wÓH$iXmjwÑH$ d gßHw$oMV Amem-AmH$mßjmß¿`m [yVuZ o_iUmar gwI ohamdyZ KUmamhr Amhg.AmaÀ`m, [yOm[mR>, d´V-d°H$Î , VrW© mÃm, dJ°a gd©H$mhr _ybV: ZamMm Zmam`Uhm `mMr gmYZ AmhV. [aßVw ZamMm Zmam`U d BhbmH$mMm ÒdJ© ]Zd `mMr hr‡^mdr gmYZ V_mJwUr bmH$mß¿`m hmVr jw– ÒdmW© gmY `mMr Aodúmgmh© gmYZ]Zbr AmhV, hr XIrb VwPrM brbm Amh. Aod⁄Z J´ÒV hmD$Z Vw¬`m ‡·rM _mJ©odgabÎ`m, bmMma[U jw– ]m]tgmR>r Zdg H$aUmË`m, ]ir XUmË`m, BVa AZH$Iw `m ‡Wm d Hy$a [aß[am gmß miUmË`m OrdmßMm VmaUhma VyM Amhg. À`mß¿`mAßV`m©_r ‡JQ> hmD$Z AmÀ_‡MrVrMm AmZßX_` ‡H$me XD$Z odúH$Î`mUmM gwI_`daXmZ XUmamhr VyM Amhg. Vw¬`m MaUr _ÒVH$ oZaßVa[U amhm.

890) Z°H$O: $& Z°H$Om` Z_: $&890) Z°H$O: $& Z°H$Om` Z_: $&890) Z°H$O: $& Z°H$Om` Z_: $&890) Z°H$O: $& Z°H$Om` Z_: $&890) Z°H$O: $& Z°H$Om` Z_: $&

AZH$Xm O›_Umam. odúm_‹ ‡À H$ pÒWÀ ßVamMm Jm^m AgÎ`mZ g_mOm_‹ bmH$mŒma JwUmßZr d AgßHw$oMV, Xh]wo’ey›` d•ŒmrZ [wZ: [w›hm O›_Umam AgÎ`mZAmoU gmYH$m¿`m _ZmV [wZ: [w›hm AmÀ_‡MrVr¿`m Í$[mZ ‡JQ>Umam AgÎ`mZVwbm Z°H$O: ÂhUVmV. Vwbm eVe: ‡oU[mV AgmV.

891) AJ´O: $& AJ´Om` Z_: $&891) AJ´O: $& AJ´Om` Z_: $&891) AJ´O: $& AJ´Om` Z_: $&891) AJ´O: $& AJ´Om` Z_: $&891) AJ´O: $& AJ´Om` Z_: $&

gdm™AJmXa O›_bbm. O›__•À y¿`m AVrV Agbbm Vy odúmVrb `É`mdV≤gd© [XmWm™[ydu hmVmg m AWm©Z Vwbm AJ´O: ÂhQ>b Amh. H$mbmVrV, pÒWÀ ßVamVrVd gdm©V OwZm Aem Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

892) AoZod© U: $& AoZod© Um` Z_: $&892) AoZod© U: $& AoZod© Um` Z_: $&892) AoZod© U: $& AoZod© Um` Z_: $&892) AoZod© U: $& AoZod© Um` Z_: $&892) AoZod© U: $& AoZod© Um` Z_: $&

H$Yrhr d°\$Î`J´ÒV Z hmUmam. Ad°`o∫$H$, Vab, H$mbmVrV, oZ`ßÃH$,pÒWÀ`ßVamVrV, M°V›`_`, kmZr ApÒVÀdmZ AgÎ`mZ Vwbm H$m UÀ`mhrAmemAmH$mßjm ZgVmV. À`m_wi A[jm ßJ, d°\$Î`hr ZgV. V–z[ Pmbbm ^∫$gÀ`_` AgVm. À`m_wi H$mUÀ`mhr d°`o∫$H$ AmemAmH$mßjm _ZmV Z R>dVm dÀ`m_wi H$Yrhr d°\$Î`J´ÒV Z hmVm Vm OJV AgVm. VwPm Iam ∫$ [wÓH$iXm _mR>ÁmAmV©[U VwPr H$ÈUm ^mH$V Agbbm Aghm` Pmbbm XmIdVmV. [aßVw hr À`mMr[yUmß©emZ AmÀ_‡MrVr `m[yduMr AdÒWm AgV. Aem dU©Zm_‹ XmIdbÎ`mhV]bV_wi, ^∫$mM ÒdÍ$[ X`Zr` [’VrV g_ma V. Agm X`Zr` Pmbbm ^∫$

Page 240: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 240 &&

ÂhUO emßVV[yduM dmXi qH$dm Cf:H$mbm[yduMr ^`ßH$a amÃ. oZÒdmWu,odúH$Î`mUH$mar AgßHw$oMV AÒdÒWVm. dmÒVodH$ À`mß¿`m odZd `m Xw]i[UmMrZÏh Va gdmÉ d•Œmr d gßÒH•$VrMr ⁄mVH$ AgV. [wÓH$i ^∫$ H$mhr Xh]wo’O›`odoeÔ> R>mH$Vmi _ZmV R>dyZ VwPr ^∫$s H$aVmV. H$Yr Ï`mdhmnaH$ ‡m_moUH$[UmVyZ`emMr A[jm Va H$Yr ZrVrZ dmJ `mVyZ gß[ŒmrMr A[jm À`mß¿`m _ZmV AgV.H$Yr ÒdV:¿`m gmYZmMm Ao^_mZ AgVm. H$Yr Ad°kmoZH$VZ H$V©Ï`¿ yVVm AgVVa H$Yr _mhO›` Agm h≈> AgVm. AJXr gÀdJwUr ^∫$mßMhr [wÓH$iXm Ag XmfAgVmV. [U ^∫$ [na[∑d Pmbm H$s AmÀ_‡MrVrM VmQ>d \w$bVmV. MamMamVrVgÀ`_`Vm V. gÀ`mVrb gm_œ`m©Mm d gŒmMm ‡À`` Vm. gmhoOH$M Ï`mdhmnaH$gÀ`mMr `emer gmßJS> Kmb `mMr J\$bV hmV Zmhr d Xh]w’rO›` Aod⁄VyZCÀ[fi hmUmË`m _mhm_wi oZ_m©U hmUma Amem-oZameM Xw:I amhmV Zmhr.goÉXmZßX_` Aem Vwbm godZ` dßXZ Agm.

893) gXm_fu $& gXm_of©U Z_: $&893) gXm_fu $& gXm_of©U Z_: $&893) gXm_fu $& gXm_of©U Z_: $&893) gXm_fu $& gXm_of©U Z_: $&893) gXm_fu $& gXm_of©U Z_: $&

j_merb. Vw¬`m EH$oZ> ^∫$mßZm Or VwPr ‡MrVr V Vr H$Yr Òdm_r ÂhUyZ VaH$Yr gIm ÂhUyZ. H$Yr _mD$br ÂhUyZ Va H$Yr ajUH$Vm© ÂhUyZ. H$Yr o[Vm ÂhUyZVa H$Yr JwÈ ÂhUyZ. À`m_wi À`mZm Vy Zh_rM j_merb dmQ>Vmg. `mM VmpÀdH$H$maU Ag H$s H$mUrhr Ï`∫$s H$Yrhr B©úam[mgyZ Xya OmV Zmhr. OmD$ eH$V Zmhr.B©úa (Vy) H$Yrhr Hw$Umbmhr AÏhaV Zmhr. H$maU B©úa gXm gd©Xm gd©g_mdeH$AmoU ÒWi H$mimVrV AgVm. H$mUÀ`mhr [napÒWVrV ^∫$mbm H$Yrhr AßVa ZXUmË`m Aem VwPr ‡MrVr À`m_wiM [amH$mQ>r¿`m j_merb Aem ÒdÍ$[mV hmV.VwP ∫$ dm ‡ofVhr ( ey oºÒVmMr VWmH$oWV [m[r Ûr¿`m gßX^m©Vrb H$Wm OJ‡og’d `m gßX^m©V ]mbH$s Amh. VgM V H$m` H$aVmV V À`mZm H$iV Zmhr À`mZm j_mH$a h À`mM CX≤Jmahr _hmZ gÀ`mM CX≤Jma AmhV) j_merb hmV, `mM H$maU VodúmÀ_H$ Aem Vw¬`mer (AmÀ_Í$[mer) EH$Í$[ hmV, AmhV. AßJwob_mb `mIwZr Jw›hJmambm ‡_mZ ÒdrH$maUmË`m ]w’m¿`m j_merbVM XIrb hM Vœ` Amh.gmdi ZÔ> hmB©b, OmV ]mQ>b, Y_© ]wS>b BÀ`mXr ^m]S>Ám d ‡gßJr amZQ>r qhÚVmYmaU H$aUmË`m H$Î[Zm ÂhUO Aod⁄m hm`. kmZúamß¿`m AmB©doS>bmßZm XhXßS>R>mR>mdbm Om `mMr KQ>Zm h EH$ ]mbH$ CXmhaU ‡À H$mbm _mJ©Xe©H$ R>aUma Amh.¯m KQ>ZZßVahr kmoZ`mßMm amOm _mà AmÀ_gmjmÀH$mar d odúmÀ_H$ AgÎ`mZ Hw$UmdagyS> K `mgmR>r YS>[S>bm Zmhr. j_merb Aem Vw¬`m MaUr H•$Vk bmQ>mßJU Agm.

Page 241: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 241 &&

894) bmH$moY>mZ_≤ $& bmH$moY>mZm` Z_: $&894) bmH$moY>mZ_≤ $& bmH$moY>mZm` Z_: $&894) bmH$moY>mZ_≤ $& bmH$moY>mZm` Z_: $&894) bmH$moY>mZ_≤ $& bmH$moY>mZm` Z_: $&894) bmH$moY>mZ_≤ $& bmH$moY>mZm` Z_: $&

OmoUdmß¿`m gd© ÒVamßM oZ ßÃH$ AoY>mZ, [m`m Vy Amhg. gm_moOH$ d d° o∫$H$gßX^m©_‹ `mM _hŒd Ag H$s H$mUVmhr d° o∫$H$ ÒdmW© Z R>dVm AhßH$maey›`VZVw¬`m Ò_aUmV VwPr gdm ÂhUyZ Or H•$Vr H$br OmV (Vw¬`m H•$[Z), Vr eÒdr hmV.Vw¬`m AoY>mZm_‹ d Vw¬`m Ò_aUm_‹ _mP OrdZ Vw¬`m gdV Ï`VrV hmV hmVVw¬`mM MaUr A[©U Agm.

895) AX≤^wV: $& AX≤^wVm` Z_: $&895) AX≤^wV: $& AX≤^wVm` Z_: $&895) AX≤^wV: $& AX≤^wVm` Z_: $&895) AX≤^wV: $& AX≤^wVm` Z_: $&895) AX≤^wV: $& AX≤^wVm` Z_: $&

AX≤ yV ÂhUO gd©gm_m›` R>mH$Vmi, ]m°o’H$ AmH$bZ mV O Z ]gUma Amh,V. Vy gd©Vm[ar AX≤ wV Amhg. Vw¬`m ‡MrVrZ Xh]w’r JiyZ [S>V, AhßH$ma PSy>ZOmVm. gßHw$oMV Ï`o∫$Àd _Í$Z [S>V. VwP Ag ^∫$ _J A_•VmM gmJa ]ZVmV.Xr[ÒVß ]ZVmV. M°V›`mM _È ]ZVmV. JwÈ ]ZVmV, oeÓ` ]ZVmV. gß[yU© oÃIßS>mVVw¬`m ‡MrVrMm Mm°KS>m dmOy bmJVm. ¯m gmË`mßMm H$Vm© Agm Vy gd©M —ÓQ>ÁmAX≤ wV Amhg. Vwbm ^o∫$[yd©H$ dßXZ Agm.

gZmÀgZmVZV_: H$o[b: H$o[aÏ``: $&

ÒdpÒVX: ÒdpÒVH•$ÀÒdpÒV ÒdpÒV wH≤$ ÒdpÒVXojU $&

896) gZmV≤ $& gZmV≤ Z_: $& VgM gZmÀZ Z_: $&896) gZmV≤ $& gZmV≤ Z_: $& VgM gZmÀZ Z_: $&896) gZmV≤ $& gZmV≤ Z_: $& VgM gZmÀZ Z_: $&896) gZmV≤ $& gZmV≤ Z_: $& VgM gZmÀZ Z_: $&896) gZmV≤ $& gZmV≤ Z_: $& VgM gZmÀZ Z_: $&

AZßVH$mb amhUmam. H$mbmVrV AmoU gXmgd©Xm pÒWÀ ßVamVrV Aem ApÒVÀdmZVy AZmXr AZßV Amhg. Vwbm eVe: ‡Um_ AgmV.

897) gZmVZV_: $& gZmVZV_m` Z_: $&897) gZmVZV_: $& gZmVZV_m` Z_: $&897) gZmVZV_: $& gZmVZV_m` Z_: $&897) gZmVZV_: $& gZmVZV_m` Z_: $&897) gZmVZV_: $& gZmVZV_m` Z_: $&

H$mbmVrV d OmoUd¿`mhr AVrV Agm ‡mMrZV_. jU^ßJwa ApÒVÀdmbmodúmgmh©, odgß] `m`mΩ` [yU© gÀ` g_OyZ amhU ÂhUO ÒdV:M ÒdV:Mr [yU©AmiI ZmH$maU Amh. gZmVZV_ Agm gdm™V`m©_r dgUmam H$di VyM, Vw¬`m^∫$mßZm (À`mß¿`m AZmXr AZßV d AOam_a AmÀ_Í$[mMr) ‡MrVr XD$ eH$Vmg dgd© Xh]wo’O›` d Aod⁄mO›` XwadÒWVyZ odúmbm d _mZdOmVrbm ÒdY_©gy m©H$S>d AmÀ_kmZ‡m·rH$S> ZD$ eH$Vmg. Vw¬`mMaUr gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

898) H$o[b: $& H$o[bm` Z_: $&898) H$o[b: $& H$o[bm` Z_: $&898) H$o[b: $& H$o[bm` Z_: $&898) H$o[b: $& H$o[bm` Z_: $&898) H$o[b: $& H$o[bm` Z_: $&

kmZmoæ d _hof© H$o[b. kmZmoæ AmoU l> Xme©oZH$ H$o[b hr VwPrM Í$[.AmÀ_kmZXeu Aem Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

Page 242: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 242 &&

899) H$o[: $& H$[` Z_: $&899) H$o[: $& H$[` Z_: $&899) H$o[: $& H$[` Z_: $&899) H$o[: $& H$[` Z_: $&899) H$o[: $& H$[` Z_: $&

ÒdV:¿`m kmZoH$aUmßZr Ï`∫$sVrb gßHw$oMV Ï`o∫$Àd ZÔ> H$aUmam d À`mßM kmZ_`ApÒVÀd, (AmÀ_Í$[, M°V›`) ÒdV:er EH$Í$[ H$aUmam Vy Amhg. À`mM‡_mUH$o[: H$o[: H$o[: H$o[: H$o[: ÂhUO dmZa. VwPm AdVma am_. À`m am_mbm gd©Vm[ar ghmÊ` H$aUmam,AmÀ_kmZr hZw_mZ h VwP Í$[ Amh. VgM H$o[:H$o[:H$o[:H$o[:H$o[: ÂhUO damh. [•œdrMm gßajH$ damhh Í$[hr VwP AgÎ`mZ Vwbm H$o[:H$o[:H$o[:H$o[:H$o[: ÂhUVmV. Vw¬`mMaUr o∫$[yd©H$ bmQ>mßJU Agm.

900) Afl``: $& Afl``m` Z_: $& VgM AÏ``: $& AÏ``m` Z_: $&900) Afl``: $& Afl``m` Z_: $& VgM AÏ``: $& AÏ``m` Z_: $&900) Afl``: $& Afl``m` Z_: $& VgM AÏ``: $& AÏ``m` Z_: $&900) Afl``: $& Afl``m` Z_: $& VgM AÏ``: $& AÏ``m` Z_: $&900) Afl``: $& Afl``m` Z_: $& VgM AÏ``: $& AÏ``m` Z_: $&

¡`m_‹ odú odÍ$Z OmV Agm. odú ¡`m_‹ odlmßVr KV d [w›hm ¡`m[mgyZCX≤^dV Agm. H$mht¿`m _V AÏ``: h Zmd Amh. `mMmhr VmpÀdH$ AW©pÒWÀ ßVamVrV[U odúmbm gm_mdUmam d CÀ[fi H$aUmam. VwP oZ>mdmZ ^∫$ Vw¬`mH•$[Z À`mß¿`m gX≤gX≤oddH$[yU© OmoUd¿`m ¤ma Vw¬`mer WQ> OmS>bb AgÎ`mMAZw dVmV. Vw¬`m gŒmMr d gm_œ`m©¿`m AVrV OmVmV. VÀÒdÍ$[mV H$Yrhr H$_r ZhmUmË`m AmÀ_mZßXmV a__mU hmVmV. Vwbm d V–z[ PmbÎ`m ^∫$, `mJr, –ÓQ>ÁmF$ftZm d ‡ofVmßZm eVe: XßS>dV AgmV.

901) ÒdpÒVX: $& ÒdpÒVXm` Z_: $&901) ÒdpÒVX: $& ÒdpÒVXm` Z_: $&901) ÒdpÒVX: $& ÒdpÒVXm` Z_: $&901) ÒdpÒVX: $& ÒdpÒVXm` Z_: $&901) ÒdpÒVX: $& ÒdpÒVXm` Z_: $&

_mßJÎ` d H$Î`mU ‡XmZ H$aUmam. VwP Ò_aU, VwP [yOZ, VwP gßH$sV©Z, VwP^OZ, Vw¬`m AmR>dUrV H$bbr gd© H$m_ `mßZr OrdZ H$Î`mU_` ]ZV. gß[yU©odúmV Oa EH$_d Aer H$Î`mUH$mar ]m] Agb Va Vw¬`m H•$[Z ‡m· hmUmar VwPr^∫$s. VwP ‹`mZ, VwP qMVZ, Vw¬`m]‘bM odMma, Vw¬`m JßWmßM A‹``Z, AmoU¯mVyZ CX≤ dUmar Ï`∫$sMr H•$Vr h gma H$di Vw¬`mM H•$[Z ‡m· dm e∑` hmVmV dVr ^o∫$MrM Xwgar ]mOy Amh, dJim AmodÓH$ma Amh. CXmŒm, _ßJb, H$Î`mU_`,odúgßÒH•$VrMr [hmQ> Vw¬`mM H•$[Z hmV Amh. Vwbm gd©Òd g_o[©V Agm.

902) ÒdpÒVH•$V≤ $& ÒdpÒVH•$V Z_:902) ÒdpÒVH•$V≤ $& ÒdpÒVH•$V Z_:902) ÒdpÒVH•$V≤ $& ÒdpÒVH•$V Z_:902) ÒdpÒVH•$V≤ $& ÒdpÒVH•$V Z_:902) ÒdpÒVH•$V≤ $& ÒdpÒVH•$V Z_:

`mM XmZ AW© AmhV. H$Î`mU H$aUmam d H$Î`mU emfyZ KUmam. H$Î`mUH$mar`m gm[j H$Î[ZV Vwbm [mhU d qMoVU ´__ybH$ Amh. Vy gmjr AgÎ`mZ H$mhrhrZ H$aUmam Amhg. odefV: Ï`o∫$gm[j H$Î`mU Va _wirM Z H$aUmam Amhg.CbQ Vy ^∫$mM gd©Òd, AJXr À`mMr H$Î`mUmMr H$Î[Zm XIrb emfyZ KVmg.À`m_wi Vwbm H$Î`mU emfyZ KUmam, Zmhrg H$aUmam Ag ÂhUVmV, V `mΩ` Amh.À`mM‡_mU A›` —ÓQ>Ám [mohÎ`mg VwPr ‡MrVr Aod⁄Z d jw– AmemAmH$mßjmZrJmgbÎ`mZm AoVe` `mZH$ d ZH$mer dmQ>V, A_ßJi dmQ>V. ÂhUyZhr Vwbm H$Î`mU

Page 243: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 243 &&

emfyZ KUmam Ag ÂhUVmV. JdX≤ ∫$mßM, emÛkmßM, oZÒdmWu, AgßHw$oMV, oZÒ[•hodMmadßVmM, ‡m_moUH$ H•$oVeyamßM Vw¬`m H•$[Z gmH$maUma H$m © Ag¯ d H$mht¿`m—Ô>rZ A_ßJi hmV. À`m H$mhrZrM Vw¬`m gdH$mßM N>i H$b, hmb H$b. AmUIr EH$‡H$ma [mohÎ`mg Vy ÒdV: Aod⁄m d _m`Mmhr H$Vm© AgÎ`mZ odúH$Î`mUmbmhmUmË`m H$≈>a odamYmMmhr H$Vm© VyM Amhg. AH$Î`mU H$aUmam Amhg AgÂhUVmV. H$maU ^∫$mßZr À`mMr ‡À`j ‡MrVr KVbbr AgV. ^∫$mßZm Vy H$bb gd©H$Î`mU_` oXgV ÂhUyZ V Vwbm H$Î`mU H$aUmam ÂhUVmV. Vhr mΩ` Amh. odefV:VwPr ‡MrVr hM gdmÉ H$Î`mU AgÎ`mZ ^∫$mßZr Vwbm H$Î`mU H$aUmam ÂhUUgmhoOH$M Amh. H$Î`mU d AH$Î`mUm¿`m AVrV AgUmË`m Vw¬`mMaUr _ÒVH$oZaßVa[U amhm.

903) ÒdpÒV $& ÒdoÒVZ Z_: $&903) ÒdpÒV $& ÒdoÒVZ Z_: $&903) ÒdpÒV $& ÒdoÒVZ Z_: $&903) ÒdpÒV $& ÒdoÒVZ Z_: $&903) ÒdpÒV $& ÒdoÒVZ Z_: $&

H$Î`mU. ^∫$mßZm Or VwPr ‡MrVr V Vr ‡MrVr, À`mßMr ^∫$s, À`mßMr Vr A_aAZw yVr ÂhUO VwPM Í$[ Amh d VM H$Î`mU hm . H$Î`mUÒdÍ$[ Aem VwbmgmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

904) ÒdpÒV^wH≤$ $& ÒdpÒV^wOZ Z_: $&904) ÒdpÒV^wH≤$ $& ÒdpÒV^wOZ Z_: $&904) ÒdpÒV^wH≤$ $& ÒdpÒV^wOZ Z_: $&904) ÒdpÒV^wH≤$ $& ÒdpÒV^wOZ Z_: $&904) ÒdpÒV^wH≤$ $& ÒdpÒV^wOZ Z_: $&

ÒdV: Zh_rM _ßJbVm AZw dUmam. hm ^∫$mßMm AZw d Amh. ^∫$ V–z[ PmbH$s AIßS> aVr Agbbm _ßJbVMm _hmgmJa AZw dVmV. À`mdir À`mßM gßHw$oMVÏ`o∫$Àd ApÒVÀdmVM (OmoUdVM) ZgÎ`mZ, V Vwbm h gmW© odefU bmdVmV.(dJ˘`m gßX^m©V d e„Xe: AW© KVÎ`mg (CXmhaUmW©) [m[r ]m]t_‹ _ßJbVmAZw dUmam d [mfl`mZmhr ghmÊ`H$ Ag hmV d ÂhUyZ V J°abmJy hmV.) VgM ∫$mßZmO _ßJb dmQ>V V odúmVb gd© H$mhr IË`m —Ô>rZ oZo_©Umam d AZw dUmam –Ô>m,kmVm d AZw dUmam EH$_d VyM AgÎ`mZhr Vwbm ÒdpÒV^wH≤$ÒdpÒV^wH≤$ÒdpÒV^wH≤$ÒdpÒV^wH≤$ÒdpÒV^wH≤$ ÂhUVmV. Vwbm godZ`dßXZ Agm.

905) ÒdpÒVXojU: $& ÒdpÒVXojUm` Z_: $&905) ÒdpÒVXojU: $& ÒdpÒVXojUm` Z_: $&905) ÒdpÒVXojU: $& ÒdpÒVXojUm` Z_: $&905) ÒdpÒVXojU: $& ÒdpÒVXojUm` Z_: $&905) ÒdpÒVXojU: $& ÒdpÒVXojUm` Z_: $&

H$Î`mU ( Q> ÂhUyZ) XUmam H$V©Ï`VÀ[a AmoU Hw$eb. AmÀ_‡MrVrMr ÂhUOMgdmÉ H$Î`mUmMr Q> XUmam Vy Amhg. Vwbm Z_´ Ao^dmXZ Agm.

Aam°–: Hw$ S>br MH´$s odH´$Â`yoO©VemgZ: $&Aam°–: Hw$ S>br MH´$s odH´$Â`yoO©VemgZ: $&Aam°–: Hw$ S>br MH´$s odH´$Â`yoO©VemgZ: $&Aam°–: Hw$ S>br MH´$s odH´$Â`yoO©VemgZ: $&Aam°–: Hw$ S>br MH´$s odH´$Â`yoO©VemgZ: $&e„XmoVJ: e„Xgh: oeoea: ed©arH$a: $&&e„XmoVJ: e„Xgh: oeoea: ed©arH$a: $&&e„XmoVJ: e„Xgh: oeoea: ed©arH$a: $&&e„XmoVJ: e„Xgh: oeoea: ed©arH$a: $&&e„XmoVJ: e„Xgh: oeoea: ed©arH$a: $&&

906) Aam°–: $& Aam°–m` Z_: $&906) Aam°–: $& Aam°–m` Z_: $&906) Aam°–: $& Aam°–m` Z_: $&906) Aam°–: $& Aam°–m` Z_: $&906) Aam°–: $& Aam°–m` Z_: $&

H$Yrhr Co¤æ, jmo^V, AgßVwÔ>, H´$moYV Z hmUmam. Vw Ad° o∫$H$, gd©g_mdeH$,

Page 244: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 244 &&

H$mimVrV, oZ ßÃH$, MamMamVrV Ag ApÒVŒd AgÎ`mZ Vw¬`m_‹ earaO›`,Xh]wo’O›` dmgZm, Amem, AmH$mßjm, Amg∫$s ZgV. À`m_wi À`mß¿`m A[yU©VVyZ

Umar AV•·r d Ii]i Vw¬`m_‹ ZgV. Vw¬`m ^∫$mßZm V–x[V¿`m AZw yVr_‹ `m ]m]rMm ‡À`` Vm ÂhUyZ V Vwbm Aam°–:Aam°–:Aam°–:Aam°–:Aam°–: ÂhUVmV. Vw¬`m ^∫$mß_‹ hr VwP h[a_d°oeÓQ>Á ‡À``mbm XD$ eH$V. Vw¬`m MaUr d Vw¬`m ‡MrVrZ [wZrV PmbÎ`m`mΩ`mß¿`m, ^∫$mß¿`m d AdVmamß¿`m MaUr gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

907) Hw$ S>br $& Hw$ S>obZ Z_: $&907) Hw$ S>br $& Hw$ S>obZ Z_: $&907) Hw$ S>br $& Hw$ S>obZ Z_: $&907) Hw$ S>br $& Hw$ S>obZ Z_: $&907) Hw$ S>br $& Hw$ S>obZ Z_: $&

_H$aHw$ S>b, H$U©^yfU, Hwß$S>obZr (ZmJrU). gJwU Í$[mV AÀ`ßV VOÒdrH$U© yfU Agbbm. VgM g^mdVr oXÏ` db` Agbbm. d° o∫$H$ gßX^m©V Hwß$S>obZr(ZmJrU) e∫$s ÒdÍ$[ Agbbm A›` —Ô>rZ [hmVm (AZßV) efmda `mJoZ–V[h˛S>bbm. Ï`∫$s¿`m earamVrb Hwß$S>obZr Í$[mZ amhUmam, `mJoZ–V [h˛S>bbm doXÏ` ‡H$me g^mdVr AgUmam ¯m dU©ZmVyZ `mJog’rH$S> oZXe H$bbm Amh.H$U© yfU KmbUmam dJ°a gJwU Í$[mßM dU©Z ^∫$ˆX`mVyZ B©úa‡_m_wi d Vw¬`m_hmZV¿`m ‡MrVrVyZ Ambb Amh. Vwbm _Zm md dßXZ Agm.

908) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&908) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&908) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&908) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&908) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&

MH´$ YmaU H$aUmam. `m gJwU Í$[mVrb Vœ` Ag H$s Vy earamßV`m©_rMm B©úaAgyZ Hwß$S>obZr e∫$s¿`m `mJmZ fQ≤>MH´$ XZ hmD$Z ghÚmaMH´$mV AZw yVr Í$[mZamhVmg. ghÚmaMH´$ YmaU H$Í$Z À`m ¤ma Ï`∫$sbm AmÀ_‡MrVrM "gwXe©Z' XVmg.ghÚmaMH´$m_‹` Hwß$S>obZr OmJ•VrZ oede∫$s¿`m _rbZm_wi `Umar gd©kVm dgm_œ ©dmZVm gwXe©Z MH´$m¿`m ¤ma Vw¬`m VOÒdr gJwU Í$[mV XmIodbr OmV.A›` —ÓQ>Ám [mohÎ`mg H$mbmVrVVZ gd©k Agm Vy H$mbMH´$mMm YmaUH$Vm© Amhg.H$mbMH´$mVyZ gd©kmZ hmV ÂhUyZ H$mbMH´$M gwXe©Z MH´$ Amh. VgM À`mbm H$mUrhrH$Yr N>Xy eH$V Zmhr Xy eH$V Zmhr, odamYy eH$V Zmhr À`m_wi AoV gm_œ ©dmZ,A[amoOV d [naUm_H$maH$ Ag gwXe©Z MH´$M Amh. Vw¬`m [m`mer bmQ>mßJU Agm.

909) odH´$_r $& odH´$o_U Z_:909) odH´$_r $& odH´$o_U Z_:909) odH´$_r $& odH´$o_U Z_:909) odH´$_r $& odH´$o_U Z_:909) odH´$_r $& odH´$o_U Z_:

[mßT>ar _mZ AgbÎ`m JÈS>mda ]gyZ AßVamimV ´_U H$aUmam, oZ © d [amH´$_r.JÈS> ÂhUO OmUrd d JÈS>moYo>V odÓUy ÂhUO [a_mÀ_m. H$mbmVrV OmoUddaÒdma hmD$Z AßVami, H$mim¿`m [obH$S> gd©Ã ´_U H$aUmam ÂhUOM gd©Ï`m[r,gd©eo∫$_mZ, gd©k [a_mÀ_m. Vw¬`m Ò_aUmV Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

Page 245: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 245 &&

910) D$oO©VemgZ: $& D$oO©VemgZm` Z_: $&910) D$oO©VemgZ: $& D$oO©VemgZm` Z_: $&910) D$oO©VemgZ: $& D$oO©VemgZm` Z_: $&910) D$oO©VemgZ: $& D$oO©VemgZm` Z_: $&910) D$oO©VemgZ: $& D$oO©VemgZm` Z_: $&

gdmÉ AmoU [yU©[U Z›`mÊ` Ag H$m`X H$aUmam d Aß_bmV AmUUmam. d°oúH$oZ`_mßMm oZ ßVm Agm Vy ÂhUO Ad° o∫$H$ M°V›` Amhg. À`m_wi H$m`X H$aU dAß_bmV AmUU (À`mßMm [naUm_) Xm›hrhr Vy H$aVmg. Vw¬`m ‡MrVr¿`m H•$[ZMOJmbm _mJ©Xe©H$ Aer Xe©ZemÛ odH$ogV Pmbr d hOmam df AmMmamV amohbr.Vw¬`mM H•$[Z d Vw¬`mM gdmÉ emgZmZ AmÀ_‡MrVrO›` d AmÀ_‡MrÀ`mo^_wIAer Zdr H$Î`mU_` d°oúH$ gßÒH•$Vr d Ï`dÒWm ‡À`jmV B©b. Vwbm ^o∫$[yd©H$‡Um_ AgmV.

911) e„XmoVJ: $& e„XmoVJm` Z_: $&911) e„XmoVJ: $& e„XmoVJm` Z_: $&911) e„XmoVJ: $& e„XmoVJm` Z_: $&911) e„XmoVJ: $& e„XmoVJm` Z_: $&911) e„XmoVJ: $& e„XmoVJm` Z_: $&

e„XmVrV. e„XmßZr dU©Z H$a `mg Ae∑`. [am, [Ì`›Vr, _‹`_m d d°Iar `mMmahr dmUt¿`m AVrV Agm Vy Amhg. `m dmUr ÂhUO Ï`∫$sM _`m©oXV ApÒVÀdAmoU gß[yU© AßV]m© Aem MamMamM ApÒVÀd (Vy) `m_Yrb Xwd AmhV. [aßVw `mMmahr XwÏ`mßZr o_iUmar AZw yVr VwP Ia ÒdÍ$[ OmUV Zmhr. À`mM_wi m dmUrVyZoZKUma e„X VwP dU©Z H$Í$ eH$V ZmhrV. Vw¬`m H•$[Z, VwPr ‡MrVr AmoU AZw yVro_iV [U VwP Ï`mdhmnaH$ dU©Z H$a `mgmR>r Ï`o∫$ÀdM oeÑH$ CaV Zmhr. À`m_wiVwP dU©Z Ae∑` hmV. dXH$V F$fr d _hfu Vw¬`m H•$[_wi [yU© V–z[ hmD$Zhr À`mßM^mZ gmß miyZ AoVe` Hw$emJ´ ]w’rZ VwP dU©Z H$Í$ eH$b. [aßVw À`m e„XmVyZ Vw¬`m‡MrVrMm _mJ© Iwbm hmV Agbm, _Zmbm VwP AmPaV Xe©Z hmV Agb d Vw¬`m‡gfi ApÒVÀdmMr MwQ>[wQ>Vr H$Î[Zm o_iV Agbr Var VwP gß[yU© dU©Z Hw$R>hr o_iVZmhr. ÒdV:¿`m ‡MrVrZ Vy ^∫$mbm Aem CßMrda ZVmg H$s VW Xwgam Hw$Ur (Vw¬`mB¿N>oedm`) MTy> eH$V Zmhr, AmoU VwPm ∫$ Imbr CVÍ$ eH$V Zmhr. [aßVw Vw¬`mMH•$[Z _J ∫$ˆX`mVyZ [amÒ[eu e„XmßM d gX≤JwÈH•$[M A_•V ÚdV AmoU Vw¬`mH$S>[mM `mM gm[Z V`ma hmVm. gX≤JwÍ$¿`m Í$[mZ VyM _J `m gm[mZmßdÍ$Z gX≤ ∫$mZmÒdV:H$S> ZVmg. e„XmVrV Aem Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

912) e„Xgh: $& e„Xghm` Z_:912) e„Xgh: $& e„Xghm` Z_:912) e„Xgh: $& e„Xghm` Z_:912) e„Xgh: $& e„Xghm` Z_:912) e„Xgh: $& e„Xghm` Z_:

Vw¬`m H•$[Z gßHw$oMV ApÒVÀd ZÔ> Pmb H$s VwP kmZ hmV d hiwhiw `m kmZmbme„XmV [H$S> `mMr Z gß[Umar YS>[S> gwÍ$ hmV. hr gd© ‡oH´$`m AÀ ßV oZÒdmW©AmoU CXmŒm AgV. `m ‡oH´$ VyZM dXoZo_©Vr Pmbr. gÀ`mH$S> ZUma _hmZ JßWV`ma Pmb. dX AmoU gÀ`mH$S> ZUma h e„X]´ mM AmodÓH$ma, gÀ` e„XmVrVAgÎ`mM _m›` H$aVmV AmoU Varhr CÀH$Q>VZ gÀ`mM (VwP) dU©Z H$aVmV. `mM

Page 246: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 246 &&

gmY H$maU Ag H$s Vw¬`m H•$[Z, ododY VH©$ AZw_mZmß¿`m oeS>ÁmßZr e„Xmß¿`mghmÊ`mZ, (AWdm H•$Vr¿`m _XVrZ, d g_[©UmZ XIrb Oar Vwbm [yU©[U OmUVmAmb Zmhr Var) Vw¬`m[ ™V [mMVm V. Vwbm eVe: ‡oU[mV AgmV.

913 oeoea: $& oeoeam` Z_: $&913 oeoea: $& oeoeam` Z_: $&913 oeoea: $& oeoeam` Z_: $&913 oeoea: $& oeoeam` Z_: $&913 oeoea: $& oeoeam` Z_: $&

WßS> F$Vy. Vy odúmÀ_H$ AgÎ`mZ oeoea F$Vy h VwPM EH$ Í$[ Amh. d° o∫$H$gßX^m©V [mohÎ`mg gßgma-Vm[mZ hma[iUmË`mßgmR>r Vy WßS> F$Vy Amhg Agmhr EH$AW© oZKVm. Vwbm odZ_´ dßXZ Agm.

914) ed©arH$a: & ed©arH$am` Z_: $&914) ed©arH$a: & ed©arH$am` Z_: $&914) ed©arH$a: & ed©arH$am` Z_: $&914) ed©arH$a: & ed©arH$am` Z_: $&914) ed©arH$a: & ed©arH$am` Z_: $&

ed©ar ÂhUO ]•hÒ[VrZr dU©Z H$bÎ`m AmR> XwÓH$mir gßdÀgamß[°H$s EH$ gßdÀga.Xwgam AW© AßYma. Í$T>mWm©Z, AfiYm›`mMm A^md d ‡H$memMm A^md H$aUmamhrVyM Amhg. `mMm gßH$V Agm H$s gd© XUmam Aem odoeÔ> JwUd°oeÓQ>Ámß_‹ VwbmH$m|] `mMm ‡`ÀZ H$aU MwH$sM Amh. d°`o∫$H$ [mVirda [mhVm H$mUÀ`mhrAod⁄mO›` Agߪ` gwI-Xw:ImXr KS>m_mS>rMm A^md Agbbr d —Ì` ‡H$mehrZgbbr H$di AßV:‡H$mer AdÒWm ÂhUO ed©ar CÀ[fi H$aUmam Vy Amhg. Vw¬`mMaUmda odZ_´ bmQ>mßJU Agm.

AH´y$a: [ebm Xjm XojU: jo_Umß da: $&AH´y$a: [ebm Xjm XojU: jo_Umß da: $&AH´y$a: [ebm Xjm XojU: jo_Umß da: $&AH´y$a: [ebm Xjm XojU: jo_Umß da: $&AH´y$a: [ebm Xjm XojU: jo_Umß da: $&odX≤dŒm_m dr^`: [w `ldUH$sV©Z: $&&odX≤dŒm_m dr^`: [w `ldUH$sV©Z: $&&odX≤dŒm_m dr^`: [w `ldUH$sV©Z: $&&odX≤dŒm_m dr^`: [w `ldUH$sV©Z: $&&odX≤dŒm_m dr^`: [w `ldUH$sV©Z: $&&

915) AH´y$a: $& AH´y$am` Z_: $&915) AH´y$a: $& AH´y$am` Z_: $&915) AH´y$a: $& AH´y$am` Z_: $&915) AH´y$a: $& AH´y$am` Z_: $&915) AH´y$a: $& AH´y$am` Z_: $&

Hß$gm¿`m ZmH$arV Agbbm ^JX≤d^∫$ AHy$a. A›` AW© Hy$a ZgUmam. gd©JwUd°oeÓQ>Á JwUmVrV Aem B©úam[mgyZ (Vw¬`m[mgyZ) CJ_ [mdbr AmhV. ÂhUyZAHy$a hm l> ^JdX≤ ∫$ ÂhUOhr VwPM Í$[ AgÎ`mM AH´y$a:AH´y$a:AH´y$a:AH´y$a:AH´y$a: ZmdmVyZ ‡À``mg`V. A›` AWm©Zwgma ÒWiH$mimVrV gd©Ï`m[r AgÎ`mZ Vwbm H$mUrhr H$Yrhrjmo^V H$Í$ eH$V Zmhr, Vy H$Yrhr H´$moYV hmV Zmhrg, H´y$a hmV Zmhrg. Vwbm_Z:[yd©H$ Ao^dmXZ Agm.

916) [eb: $& [ebm` Z_: $&916) [eb: $& [ebm` Z_: $&916) [eb: $& [ebm` Z_: $&916) [eb: $& [ebm` Z_: $&916) [eb: $& [ebm` Z_: $&

AÀ ßV _•Xy. _•Xy mMm AW© H$R>rUVm ZgUmam. odamY qH$dm AS>Wim Z H$aUmam.K≈> ZgUmam. _ZmB©, ‡À`dm` Z H$aUmam. AdamY Z H$aUmam, Z AS>dUmam. VyAd°`o∫$H$, pÒWÀ`ßVaaohV, ÒWimVrV, AdH$memVrV, H$mbmVrV, oZ`ßÃH$,gd©g_mdeH$, OS>M°V›`mVrV, Vab ApÒVÀd AgÎ`mZ Vy gXmgd©Xm _•XyM Amhg.

Page 247: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 247 &&

`moedm` VwPr ‡MrVr gß[yU© ApÒVÀdmda gmjmV≤ _•XwVMr [mIa KmbUmar d ∫$mbmhr_•Xy ]ZdUmar AgÎ`mZhr Vwbm [eb:[eb:[eb:[eb:[eb: (_•Xy) ÂhUVmV. AmUIr EH$m —Ô>rZ [mhVm,Xw]i d Aod⁄mJ´ÒV bmH$M H$R>ma, H$H©$e, qhÚ AgVmV. [aßVw gd©g_mdeH$,gd©eo∫$_mZ AmoU AOam_a AgÎ`mZ AmoU H$mUVrhr AgwaojVVm ZgÎ`m_wi Vy[amH$mQ>rMm _•Xy Amhg h ^∫$mZm OmUdV d ^∫$hr Vw¬`mgmaIM _•Xy ]ZVmV. Vwbm^∫$s[yd© dßXZ Agm.

917) Xj: $& Xjm` Z_: $&917) Xj: $& Xjm` Z_: $&917) Xj: $& Xjm` Z_: $&917) Xj: $& Xjm` Z_: $&917) Xj: $& Xjm` Z_: $&

gmdY, VÀ[a, OmJ•V. OmoUd¿`m gßX^m©V odMma H$aVm ¡`m Ï`∫$sM bj gßdXZm,odMma, ^mdZm, dmgZm, [yd©J´h, g_OwVr `mZr ^abb AgV À`m Ï`∫$sM bj,EH$mJ´Vm, VÀ[aVm, J´hUe∫$s, aogH$Vm h gma H$_r hmV. Vy Aearar –ÓQ>m AgÎ`mZVwP ApÒVÀd oZaßVa OmJ•V d VÀ[a AgV. VwP ^∫$hr V–z[ PmÎ`mZ AgM gmdYAgVmV. `mJm_‹` gd© gßdXZmß[mgyZ _Z IMyZ K mmË`m `mΩ`mbmhr d°`o∫$H$OmoUdmßM ApÒVÀdM Z CaÎ`mZ Vm XIrb Vw¬`m‡_mU oZaßVa gmdY AgVm. Vw¬`m‡MrVrMr, gßHw$oMVV¿`m ZmemMr, `mJmVrb gmYZMr _hVr d Vw¬`m XjVVrb __©d _hŒd AJmY AmhV. Vwbm AmXa^md[yd©H$ ‡oU[mV AgmV.

918) XojU: $& XojUm` Z_: $&918) XojU: $& XojUm` Z_: $&918) XojU: $& XojUm` Z_: $&918) XojU: $& XojUm` Z_: $&918) XojU: $& XojUm` Z_: $&

gai _ZmMm, Hw$eb, MVwa, g_W©, ÒZh dm gª` H$a `mg `mΩ` Agm. XojUd Xmoj ` `mV H$mUVrM H$_VaVm Zgbbm. Aearar Agm Vy Ogm Amhg VgmMAmhg. VwP oZ`_ AmhV À`mZwgma gd© H$mhr AÀ`ßV Hw$ebVZ,oZ:ÒdmW©[U,g_^mdZZ, Vy H$Í$Z KVmg. AßV]m© gma Ï`m[Umam AgÎ`m_wi Vy gd©eo∫$_mZAmhg. VgM H$mbmVrV AgÎ`mZ d Ï`∫$s¿`m AßVaßJmV AmÀ_Í$[mZ dgV AgÎ`mZgª` H$a `mg AÀ ßV gw mΩ` d AmÀ_‡MrVr _hmZ XojUm XUmam Agmhr Vy Amhg.VyM Vw¬`m odúH$Î`mUm¿`m gßH$Î[m_‹ ^∫$mßZm g_ag H$aVmg d AÀ ßV l>V_g_mYmZ XIrb XVmg h VwP bmH$mŒma MmVw © Amh. Vw¬`m ^∫$mß_‹ hr h JwU od[wb‡_mUmV AmT>iVmV. Vwbm d Vw¬`m ^∫$mßZm Z_´ dßXZ Agm.

919) jo_Umß da: $& jo_Umß dam` Z_: $&919) jo_Umß da: $& jo_Umß dam` Z_: $&919) jo_Umß da: $& jo_Umß dam` Z_: $&919) jo_Umß da: $& jo_Umß dam` Z_: $&919) jo_Umß da: $& jo_Umß dam` Z_: $&

j_merbmß_‹ gd©l> Agm Vy j_merbmß¿`m j_merbVMm H$maH$, j_merbmßMmoZ`ßVm, j_merbmßZm [y¡` Agm B©úa Amhg. Vw¬`m AZw^yVr_‹` ^∫$mßZm j_mo_iV ÂhUyZhr V Vwbm jo_Umß da:jo_Umß da:jo_Umß da:jo_Umß da:jo_Umß da: ÂhUVmV. Om AOam_aÀd AZw dVm Vm VwPm^∫$, _hmÀ_m, `mJr qH$dm ‡ofV XIrb Vw¬`m‡_mUM j_merb hmVm. Om gm_œ ©

Page 248: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 248 &&

d gwaojVVm AZw dV Zmhr Agm Aod⁄Z J´ÒV Ord ÒdV:¿`m Xw]i[UmMr ‡oVoH´$`mÂhUyZ IwZer, gyS>]w’rZ `w∫$, qhÚ d H´y$a ]ZVm. Vw¬`m j_merbV¿`m ‡gfiqMVZm_‹ _mP _ÒVH$ oZaßVa Vw¬`m MaUmda amhm.

920) odX≤dŒm_: $& odX≤dŒm_m` Z_: $&920) odX≤dŒm_: $& odX≤dŒm_m` Z_: $&920) odX≤dŒm_: $& odX≤dŒm_m` Z_: $&920) odX≤dŒm_: $& odX≤dŒm_m` Z_: $&920) odX≤dŒm_: $& odX≤dŒm_m` Z_: $&

gd©l> od¤mZ. km›`mßMm B©úa, Òdm_r. kmVm, k d kmZ EH$oÃV[U ¡`m¿`mR>m`r AmhV. gd© km›`mßMm H$Vm© d oZ ßVm Agm Om Amh d IamIwam EH$_d kmZrAgm Om Amh À`m gdmß©V]m© gd© H$mhr OmUUmË`m Vwbm gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

921) drV^`: $& drV^`m Z_:921) drV^`: $& drV^`m Z_:921) drV^`: $& drV^`m Z_:921) drV^`: $& drV^`m Z_:921) drV^`: $& drV^`m Z_:

^rVr Zgbbm. ^rVrM _wª` H$maU qMVm. qMVM H$maU Xw:I. Xw:ImM H$maUemarnaH$ qH$dm _mZogH$ dXZm. dXZmßM H$maU OI_m, Ï`mYr. `mVrb H´$_ CbQ>gwbQ> hmD$ eH$VmV d EH$mM dir EH$m[jm AZH$ ^mdZmhr Agy eH$VmV. [Ugdm©V OmÒV rVr Oa H$emMr Agb Va Vr _•À yMr. _•À y¿`m H$Î[ZZM emarnaH$ d_mZogH$ dXZm hmVmV d _mUyg ^`^rV hmVm. Aearar, gd©g_mdeH$ AOam_a,emÌdV, pÒWÀ`ßVamVrV AmoU H$mbmVrV Aem Vw¬`m ApÒVÀdm_‹` ^rVrMmbdbehr gß dV Zmhr. rVr OmoUdmß¿`m A^mdm¿`m (Og odÒ_aU, dS>, ]ew’r,AkmZ BÀ`mXr) H$Î[ZZ, Amem-AmH$mßjm¿`m A[yV©V¿`m (Og [°gm-AS>H$m, ]T>Vr,O_rZOw_bm, gŒmm,KaXma dJ°a J_md `m¿`m) H$Î[ZZ, OZqZX¿`m (gßHw$oMVÒdÀdmbm R>M [mM `m¿`m) H$Î[ZZ, dJ°a AZH$ H$maUmßZr oZ_m©U hmV. gßHw$oMV^mdZmßMr B_maV T>mgi `m¿`m (oZH$Q>¿`m Ï`∫$s¿`m _•À yMm odMma, e∑`Vm dJ°a)odMmamZhr ^rVr oZ_m©U hmV. [aßVw gd© ‡H$ma¿`m ^rVrM Ia _yi Xh]w’rV Amh,Aod⁄V Amh. ÒdV:¿`m Aßembm gß[yU© g_O `mV d ÒdV:¿`m jU ßJya ohÌÌ`mbmA_a g_O `mV Amh. Xh]w’r d Aod⁄m Vw¬`m ÒdÍ$[r gß dy eH$V ZmhrV. CX≤ dyMeH$V ZmhrV. ÂhUyZ Vy ^`ey›`, ^`mVrV Amhg. VwP ^∫$ Vw¬`m ‡MrVr_wi AgoZ © AgVmV. `mJr, F$fr, ^∫$ À`m¿`m `m _hmZ ‡MrVr_wiM KZKma Aa `mVyZoZ © [U dmdaVmV d _hmÀ_ `mM H$maUmZ H$oiH$mimbmhr Z Km]aVm gÀ`mMmCX≤Kmf H$aVmV. Vwbm oZaßVa Z_Z Agm.

922) [w `ldUH$sV©Z: $& [w `ldUH$sV©Zm` Z_: $&922) [w `ldUH$sV©Z: $& [w `ldUH$sV©Zm` Z_: $&922) [w `ldUH$sV©Z: $& [w `ldUH$sV©Zm` Z_: $&922) [w `ldUH$sV©Z: $& [w `ldUH$sV©Zm` Z_: $&922) [w `ldUH$sV©Z: $& [w `ldUH$sV©Zm` Z_: $&

¡`m¿`m odf`rMß H$sV©Z d ldU, _mjXm`r AgVß Agm. VgM Om [w `Í$[_mjXm`r ldUÍ$[ Amh d _mjXm`r H$sV©ZÍ$[hr Amh Agm. Vwbm o∫$[yd©H$ ‡Um_AgmV.

Page 249: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 249 &&

CŒmmaUm XwÓH•$oVhm [w `m Xw:ÒdflZZmeZ: $&CŒmmaUm XwÓH•$oVhm [w `m Xw:ÒdflZZmeZ: $&CŒmmaUm XwÓH•$oVhm [w `m Xw:ÒdflZZmeZ: $&CŒmmaUm XwÓH•$oVhm [w `m Xw:ÒdflZZmeZ: $&CŒmmaUm XwÓH•$oVhm [w `m Xw:ÒdflZZmeZ: $&drahm ajU: g›Vm OrdZ: [`©dpÒWV: $&&drahm ajU: g›Vm OrdZ: [`©dpÒWV: $&&drahm ajU: g›Vm OrdZ: [`©dpÒWV: $&&drahm ajU: g›Vm OrdZ: [`©dpÒWV: $&&drahm ajU: g›Vm OrdZ: [`©dpÒWV: $&&

923) CŒmmaU: $& CŒmmaUm` Z_: $&923) CŒmmaU: $& CŒmmaUm` Z_: $&923) CŒmmaU: $& CŒmmaUm` Z_: $&923) CŒmmaU: $& CŒmmaUm` Z_: $&923) CŒmmaU: $& CŒmmaUm` Z_: $&

VmaUhma. Aod⁄m d Xh]w’r_wi gßgmaVm[Ã`Í$[r g_w–mV ]wS>UmË`mßZmAmÀ_kmZ XD$Z dmMdUmam VmaUhma Vy Amhg. _ZmMm gß`_, oZÓH$m_ gÀH$_©,g_[©U d•Œmr[yU© ^∫$s, _ZZ-qMVZ-oZoX‹`mg-A‰`mg-kmZ BÀ`mXr _mJm™ZrÏ`∫$sbm AmÀ_Í$[r pÒWa H$aUmam VyM Amhg. ]´˜kmZmM AZH$ _mJ© C[b„YH$Í$Z XUmË`m _hmZ≤ od yVr ÂhUO VwPM AodÓH$ma AmhV. ‡À`j AWdm A‡À`jAmoU ododY AZmH$bZr` [’VrZr ododY ‡H$ma AZw d XD$Z ∫$mßZm AmÀ_kmZmMmaÒVm XmIdUmam VyM Amhg. Vw¬`m MaUr H•$Vk XßS>dV AgmV.

924) XwÓH•$oVhm $& XwÓH•$oVøZ Z_: $&924) XwÓH•$oVhm $& XwÓH•$oVøZ Z_: $&924) XwÓH•$oVhm $& XwÓH•$oVøZ Z_: $&924) XwÓH•$oVhm $& XwÓH•$oVøZ Z_: $&924) XwÓH•$oVhm $& XwÓH•$oVøZ Z_: $&

ÒdÒdÍ$[mMm odga ÂhUO VwPm odga, hM gdm©V _mR> [m[ hm`. h [m[ModúmVrb gd© XwÓH•$À`mßMr OZZr Amh. Aod⁄Z J´ÒV AmoU AmÀ_ÒdÍ$[mMm odga[S>bÎ`mßZm AmÀ_‡MrVr XD$Z À`mß¿`m Aod⁄Mm d [m[mMm Zme H$aUmam Vy Amhg.gm_moOH$ gßX^m©V, AmÀ_kmZm[mgyZ Xya ZUma gd© H$mht ‡^mdhrZ H$Í$ZodúH$Î`mUH$mar gßVwbZ KS>dyZ AmUUmam Vy Amhg. Vwbm gmÓQ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

925) [w `: $& [w `m` Z_:925) [w `: $& [w `m` Z_:925) [w `: $& [w `m` Z_:925) [w `: $& [w `m` Z_:925) [w `: $& [w `m` Z_:

[odÃ, H$Î`mU_`, [w `H$Vm©, [w ` d [w `H$m`m©Z ‡m· hmUmam Ag gd© VyMAmhg. VwP Zm_Ò_aU d Vw¬`m Zm_mM ‡_ m_‹ amhˇZ Vw¬`mMaUr odZ_´ Ao^dmXZAgm.

926) Xw:ÒdflZZmeZ: $& Xw:ÒdflZZmeZm` Z_: $&926) Xw:ÒdflZZmeZ: $& Xw:ÒdflZZmeZm` Z_: $&926) Xw:ÒdflZZmeZ: $& Xw:ÒdflZZmeZm` Z_: $&926) Xw:ÒdflZZmeZ: $& Xw:ÒdflZZmeZm` Z_: $&926) Xw:ÒdflZZmeZ: $& Xw:ÒdflZZmeZm` Z_: $&

dmB©Q> ÒdflZ ZÔ> H$aUmam. Xh]w’r d Aod⁄m-_m _wi CÀ[fi hmUmË`m dmgZm,Amem, AmH$mßjm, oZamem, d°\$Î`, Xw:I, ^rVr oZ_m©U hmD$Z H$di OmJ[UrModMma d H•$VrM ZÏh Va Pm[Vrb d ÒdflZmVrb odMma d AZw d o]KS>VmV. hrMXw:ÒdflZ hm . AmÀ_kmZm¿`m `mJ Aod⁄m d VÇm›` Xw:ÒdflZmßMm Zme H$aUmË`mVw¬`mMaUr AmXa[yd©H$ bmQ>mßJU Agm.

927) drahm $& draøZ Z_: $&927) drahm $& draøZ Z_: $&927) drahm $& draøZ Z_: $&927) drahm $& draøZ Z_: $&927) drahm $& draøZ Z_: $&

dra ÂhUO AZH$ ‡H$ma H$m © H$aUmam(ar) _m`m. _m`m gd©Vm[ar ]bdmZ AgV.O›_, Xh]w’r, Aod⁄m, _mh, gß ´_ d edQ>r _•À y Aem AZH$ ‡H$ma AmodÓH•$V

Page 250: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 250 &&

hmD$Z O›_-_•À y¿`m \$Ë`m_‹ gdm©Zm Vr JßwVdV. AmÀ_kmZ_mJm©Vrb m _hm]br_m Mm Zme H$Í$Z ∫$mßZm AmÀ_ÒdÍ$[r kmZ_` d H$mimVrV ApÒVÀdmV d OmoUdVpÒWa H$aUmam VyM Amhg. Vw¬`mMaUr gmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

928) ajU: $& ajUm` Z_: $&928) ajU: $& ajUm` Z_: $&928) ajU: $& ajUm` Z_: $&928) ajU: $& ajUm` Z_: $&928) ajU: $& ajUm` Z_: $&

odúmM ajU H$aUmam. gmË`m odúmM, g_mOmM AmoU Ï`∫$sM Aod⁄mÍ$[rJV[mgyZ ajU H$aUmam H$di Vy Amhg hm ^∫$mßMm AZw d Amh. H$mbmVrV demÌdV ApÒVÀdmZ VyM ∫$mßZmhr VwP gm_œ © d A_aÀd (OmUrd d ‡À`j ApÒVÀd¯m Xm›hr AßJmZr w∫$ Ag) ‡XmZ H$aVmg d À`mßM gXmgd©Xm ajU H$aVmg. VwbmoZaßVa dßXZ Agm.

929) g›V: $& gX≤‰`m Z_: $& g›Vm` Z_:929) g›V: $& gX≤‰`m Z_: $& g›Vm` Z_:929) g›V: $& gX≤‰`m Z_: $& g›Vm` Z_:929) g›V: $& gX≤‰`m Z_: $& g›Vm` Z_:929) g›V: $& gX≤‰`m Z_: $& g›Vm` Z_:

V–z[ Pmbb mJr, ∫$, ]´ fu, ‡ofV, _hmÀ_, _hm[wÈf ÂhUO g›V. Vy ÒdV:g›Vmßer AVyQ>VZ EH$Í$[ AgVmg. g›VgßJmM h VmÀ[ © _hmZ Amh. Vw¬`mMaUrodZ_´ Z_Z Agm.

930) OrdZ: $& OrdZm` Z_: $&930) OrdZ: $& OrdZm` Z_: $&930) OrdZ: $& OrdZm` Z_: $&930) OrdZ: $& OrdZm` Z_: $&930) OrdZ: $& OrdZm` Z_: $&

gdm™V`m©_rM OrdZVŒd. Vy OrdZmM _yi Amhg. CJ_ Amhg. Ord, oZOud—Ì`m—Ì`, MamMa AmoU OS>-M°V›`mbm, EH$mÀ_VZ, OrdZmVrV Ag (OrdZmMH$maH$ Ag) OrdZ XUmam Vy Amhg. Mß–-gy m©¿`m gJwU Í$[mV Vy g•Ô>rbm OrdZagXVmg ÂhUyZ [yOVmV À`m_mJrb VŒd hM Amh. Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

931) [`©dpÒWV: $& [`©dpÒWVm` Z_: $&931) [`©dpÒWV: $& [`©dpÒWVm` Z_: $&931) [`©dpÒWV: $& [`©dpÒWVm` Z_: $&931) [`©dpÒWV: $& [`©dpÒWVm` Z_: $&931) [`©dpÒWV: $& [`©dpÒWVm` Z_: $&

gd©Ï`m[r, ÒWi, H$mi gd© H$mhr Ï`m[Umam. Agm Vy AgyZ Vw¬`m gVV Ò_aUmZ,qMVZmZ d ^∫$sZ odembVm, CXmaVm d A_aÀdmMr (gßHw$oMV d jU ßJwa ApÒVÀdZmhrg hmD$Z) ‡m·r hmV. Vwbm odZ_´ Ao^dmXZ Agm.

AZ›VÍ$[m@Z›VlroO©V_›`w^©`m[h: $&AZ›VÍ$[m@Z›VlroO©V_›`w^©`m[h: $&AZ›VÍ$[m@Z›VlroO©V_›`w^©`m[h: $&AZ›VÍ$[m@Z›VlroO©V_›`w^©`m[h: $&AZ›VÍ$[m@Z›VlroO©V_›`w^©`m[h: $&MVwaÛm J^ramÀ_m odoXem Ï`moXem oXe: $MVwaÛm J^ramÀ_m odoXem Ï`moXem oXe: $MVwaÛm J^ramÀ_m odoXem Ï`moXem oXe: $MVwaÛm J^ramÀ_m odoXem Ï`moXem oXe: $MVwaÛm J^ramÀ_m odoXem Ï`moXem oXe: $&

932) AZ›VÍ$[: $& AZ›VÍ$[m` Z_: $&932) AZ›VÍ$[: $& AZ›VÍ$[m` Z_: $&932) AZ›VÍ$[: $& AZ›VÍ$[m` Z_: $&932) AZ›VÍ$[: $& AZ›VÍ$[m` Z_: $&932) AZ›VÍ$[: $& AZ›VÍ$[m` Z_: $&

A_`m©X AßVaohV Agm. Vy Oir ÒWir H$m>r [mfmUr gd©Ã Amhg. H$mbmVrVAmhg. EdT>M ZÏh, OmoUdmß¿`m H$mUÀ`mhr [mVirdÍ$Z oH$Vrhr emY KVbm Var¡`mMm AßV, [arK, edQ> gm[S>V Zmhr Agm AgÎ`mZ Vwbm AÀ`ßV gmW©[UAZ›VÍ$[: AZ›VÍ$[: AZ›VÍ$[: AZ›VÍ$[: AZ›VÍ$[: ÂhUVmV. Vwbm oZaßVa dßXZ Agm.

Page 251: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 251 &&

933) AZ›Vlr: $& AZßVol` Z_: $&933) AZ›Vlr: $& AZßVol` Z_: $&933) AZ›Vlr: $& AZßVol` Z_: $&933) AZ›Vlr: $& AZßVol` Z_: $&933) AZ›Vlr: $& AZßVol` Z_: $&

(AZ›V) efZmJ d b˙_r g_r[ Agbbm. Agߪ` ‡H$maM Eú © (b˙_r =lr) ¡`m¿`m[mer Amh Agm. `mJemÛm¿`m —oÔ>H$mZmVyZ d° o∫$H$ gßX^m©V [mhVm,Hwß$S>obZr (ZmJ) Mm Òdm_r d Xh]w’rO›` Aod⁄¿`m g_w–mVyZ gßdXZm, ‡oVoH$`mß¿`m_ßWZm¤ma ‡m· hmUmË`m AmÀ_‡MrVrMm H$Vm© d AmÀ_‡MrVrÍ$[ d AmÀ_‡MrVrO›`Eú`m©Mm Iam ^m∫$m Vy Amhg. A›` —ÓQ>Ám [mhVm H$Î[mßVr¿`m pÒWÀ`ßVaaohVAdÒWV H$mbmVrVVZ AgUmam g•Ô>rMm AmYma (efZmJ) d Eú`m©Mr Òdmo_Zr(lr) `mZm Òdmo_ÀdmZ Odi ]miJUmam odúmMm Òdm_r Vy Amhg. Vwbm gmÔ>mßJ‡oU[mV AgmV.

934) oOV_›`w: $& oOV_›`d Z_: $&934) oOV_›`w: $& oOV_›`d Z_: $&934) oOV_›`w: $& oOV_›`d Z_: $&934) oOV_›`w: $& oOV_›`d Z_: $&934) oOV_›`w: $& oOV_›`d Z_: $&

amJ, H´$mY, qOH$bbm. Vw¬`m Aearar ApÒVÀdmV AmoU H•$ÓUmdVmamgmaª`mgJwU Í$[mV amJmMm bdbe ZgVm. H$maU Vy gXmgd©Xm [yU©, gd©k, AOam_a dgd©gm_œ ©dmZ Amhg. À`m_wi Vwbm H$Yrhr ^rVr Zmhr. d amJ Zmhr. pÒWV‡kVMm_hmZ C[Xe d AmXe© KmbyZ XUmË`m Vwbm [wZ: [w›hm XßS>dV AgmV.

935) ^`m[h: $& ^`m[hm` Z_:935) ^`m[h: $& ^`m[hm` Z_:935) ^`m[h: $& ^`m[hm` Z_:935) ^`m[h: $& ^`m[hm` Z_:935) ^`m[h: $& ^`m[hm` Z_:

^` ZÔ> H$aUmam. VyM ^∫$mßZm gd©gm_œ ©dmZ, gd©k, gd©g_mdeH$ d A_aAem À`mß¿`m AmÀ_Í$[mMr (VwPr) ‡MrVr XVmg d À`mßM ^` ZÔ> H$aVmg. VwbmodZ_´ Ao^dmXZ Agm.

936) MVwaÚ: $& M_VwaÚm` Z_: $&936) MVwaÚ: $& M_VwaÚm` Z_: $&936) MVwaÚ: $& M_VwaÚm` Z_: $&936) MVwaÚ: $& M_VwaÚm` Z_: $&936) MVwaÚ: $& M_VwaÚm` Z_: $&

Ad° o∫$H$, Aearar, gd©k, oZ ßÃH$, gd©g_mdeH$, gm_œ ©gß[fi ApÒVÀdmZAMyH$ od˚doZ`_ ]ZodUmam d Aß_bmV AmUUmam Vy Amhg. odúmVrb ‡À H$oH´$`m hr gß]ßoYV [yd©oH´$ Zwgma OÏhm KS>V VÏhm À`m ‡oH´$ bm H$m ©H$maU ^mdÂhUVmV qH$dm H$_©\$b og’m›V ÂhUVmV. gOrd Agm AJa oZOud [yd©oH´$ Zwgmagw mΩ` [naUm_ qH$dm \$i o_iU hm Z`m` hm d Agm ›`m` VyM XVm. ÂhUyZ Vwbmg_—Ô>r d ›`m`r ÂhUVmV. g_mOm¿`m gßX^m™V odMma H$Î`mg g_mOmMr Ï`dÒWmAem VËhZ bmdUmam H$s À`mVyZ gdm™Zm ›`m` o_imdm. H$mbMH´$mMm odMma H$aVmVy h AÀ ßV Hw$ebVZ H$aVmg. H$mbmZwgma g_[©H$ VËhZ H$aVmg. `mΩ`dir ZÏ`m

wJmMr Zdr Mmhˇbhr XUmË`m Vwbm gmXa ‡Um_ AgmV.

Page 252: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 252 &&

937) J^ramÀ_m $& J^ramÀ_Z Z_: $&937) J^ramÀ_m $& J^ramÀ_Z Z_: $&937) J^ramÀ_m $& J^ramÀ_Z Z_: $&937) J^ramÀ_m $& J^ramÀ_Z Z_: $&937) J^ramÀ_m $& J^ramÀ_Z Z_: $&

JhZ, Imb, ‡JÎ^, Jß ra Agm AmÀ_m. Aod⁄m-_m ¿`m S>mhm_‹ OmUrd]wS>mÎ`mZ AmoU Vy OmoUd¿`mhr [obH$S> AoYH$ Imbda AgÎ`mZ Vy JhZ Amhg.H$mUVhr jw– d Xh]w’rO›` Mmi Vw¬`m kmZm[ ™V [mMV ZmhrV ÂhUyZ Vy Jß raAmhg. ˆX`mßV`m©_r Hy$Q>ÒW AgÎ`mZ Vy AoVe` Imb Amhg. gdm™V`m™_r dÂhUyZ gd©k AgÎ`mZ Vy ‡JÎ^ Amhg. VwP ^∫$ AgM AZmH$bZr` AgVmV.Vwbm eVe: ‡oU[mV AgmV.

938) odoXe: $& odoXem` Z_: $&938) odoXe: $& odoXem` Z_: $&938) odoXe: $& odoXem` Z_: $&938) odoXe: $& odoXem` Z_: $&938) odoXe: $& odoXem` Z_: $&

H$mhrhr H$_VaVm Zgbbm [yU© AmoU Agm_m›` XmVm. gß[yU© odúmMm, JoUV,[XmW© odkmZ, OrdemÛ d A›` ^m°oVH$ emÛmß¿`m ghmÊ`mZ [nal_[yd©H$ emYKD$Z (O Vw¬`m H•$[_wi KS>V) À`m AßVJ©V gm[S>Umar oZarjU d AmS>mI `mß¿`mAVrV O [yU©ÀdmZ d AZßVÀdmZ amhmV V Vy Amhg. _mZgemÛmbm O H$iV Zmhr VVy Amhg. Vy [yU© Amhg. VgM [yU©ÀdmZ d H$mbmVrVVZ AgÎ`mZ gdmÉ AemAmÀ_‡MrVrM XmZ XUmam EH$_dmo¤Vr` XmVm Vy Amhg. Vwbm odZ_´ dßXZ Agm.

939) Ï`moXe: $& Ï`moXem` Z_: $&939) Ï`moXe: $& Ï`moXem` Z_: $&939) Ï`moXe: $& Ï`moXem` Z_: $&939) Ï`moXe: $& Ï`moXem` Z_: $&939) Ï`moXe: $& Ï`moXem` Z_: $&

gŒmmYmË`mß¿`m gŒmMm gd©eo∫$_mZ H$maH$ d oZ`ßVm, Agm_m›` gŒmmYmar.gŒmmYmË`mßMm gŒmmYmar, Òdm_r d B©úa Vy Amhg. ApÒVÀdm¿`m gd© [mV˘`mßdaVwPrM gŒmm Amh. Xd-XdVm (ododY [mV˘`mßdarb ApÒVÀd Or Ï`∫$s¿`mOmoUd¿`m EH$m⁄m ÒVamer oZJoS>V hmD$ eH$VmV) Vw¬`mM gŒm_‹ AmhV. Vw¬`mMgŒmZ, AkmZr kmZr ]ZVmVM [U od¤mZ [ßoS>V XIrb gßHw$oMV Xh]w’r, Aod⁄mAhßH$ma B. [yU©[U B©úam[©U H$Í$Z AMVZ, Ag_W© d ]ßYZH$maH$ kmZmVyZ dA[wa[UmVyZ _w∫$ hmVm. VÀÒdÍ$[mMr ‡MrVr KVmV. kmZ d gm_œ`© XUmË`mgd©gŒmmYre Aem Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

940) oXe: $& oXem` Z_: $&940) oXe: $& oXem` Z_: $&940) oXe: $& oXem` Z_: $&940) oXe: $& oXem` Z_: $&940) oXe: $& oXem` Z_: $&

`mΩ` _mJ© XmIdUmam. AßY ¡`m‡_mU AßYmbm _mJ© XmIdy eH$V Zmhr À`mM‡_mUEH$ Xh]w’rZ d Aod⁄Z J´mgbbm XwgË`m Xh]w’rZ d Aod⁄mJ´ÒV Ï`∫$sbm _mJ©XmIdy eH$V Zmhr. gß[yU© odúm_‹ gß[yU©[U kmZr H$di VyM Amhg. Vy JwÍß$Mm JwÈAmhg, odúJwÈ Amhg. AmÀ_kmZmM oboIV _mJ©M ZÏh Va BVa JwÈ-oeÓ` [aß[aZAmbb d dimdir Vw¬`m gmjmÀH$mar H•$[VyZ [´JQ> Pmbb BVa _mJ© (bm°oH$H$—ÓQ>Ám M_ÀH$ma) mßMm H$Vm© d oZ ßVm VyM Amhg. odúmVrb gd© Y_©-g߇Xm`mß¿`m,

Page 253: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 253 &&

gd© dßemß¿`m gd© d`m¿`m Ûr-[wÈfmßZm h _mJ© Vw¬`m H•$[Z C[b„Y Pmb AmhV.gX≤JwÍß$Mmhr gX≤JwÍ$ Aem Vwbm oZaßVa ‡Um_ amhmV.

AZmoX^w©^w©dm b˙_r: gwdram ÈoMamßJX: $&AZmoX^w©^w©dm b˙_r: gwdram ÈoMamßJX: $&AZmoX^w©^w©dm b˙_r: gwdram ÈoMamßJX: $&AZmoX^w©^w©dm b˙_r: gwdram ÈoMamßJX: $&AZmoX^w©^w©dm b˙_r: gwdram ÈoMamßJX: $&OZZm OZO›_moX^u_m r_[amH´$_: $&OZZm OZO›_moX^u_m r_[amH´$_: $&OZZm OZO›_moX^u_m r_[amH´$_: $&OZZm OZO›_moX^u_m r_[amH´$_: $&OZZm OZO›_moX^u_m r_[amH´$_: $&

941) AZmoX: $& AZmoXZ Z_: $& AZmX` Z_: $&941) AZmoX: $& AZmoXZ Z_: $& AZmX` Z_: $&941) AZmoX: $& AZmoXZ Z_: $& AZmX` Z_: $&941) AZmoX: $& AZmoXZ Z_: $& AZmX` Z_: $&941) AZmoX: $& AZmoXZ Z_: $& AZmX` Z_: $&

gwÈdmV, Amaß^ Zgbbm. odúmM oZ`ßÃH$ ]rOÍ$[ Agm Vy oZo_©bm JbbmZmhrg ÂhUyZ Vwbm Amaß Zmhr. pÒWÀ ßVamVrV Amhg d Amaß d edQ> Vw¬`mMAmYmamZ AmhV. À`m_wihr Vwbm AmoX Zmhr. odúmMhr (Amaß edQ>mgh) gd©H$mhr Vw¬`mVyZ CJ_ [mdV mMm _oWVmW© Vy Í$T> AWm©Z "oZ_m©Vm' Zmhrg Agm Amh._yi ]rOÍ$[mVrb odú, Vw¬`m oZ ßÃUm¤ma, ]rOÍ$[r Vw¬`mV ]Xb Z hmVm, —Ì`m—Ì`‡oH´$`mßVyZ CbJS>V OmV. Vwbm odZ_´ Z_ÒH$ma AgmV.

942) ^y^w©d: $& ^y^w©dm` Z_: $&942) ^y^w©d: $& ^y^w©dm` Z_: $&942) ^y^w©d: $& ^y^w©dm` Z_: $&942) ^y^w©d: $& ^y^w©dm` Z_: $&942) ^y^w©d: $& ^y^w©dm` Z_: $&

gß[yU© MamMa odúmMm AmYma. [•œdr, AßVami, H$mi, H$mimVrV OmUrd, BÀ`mXrApÒVÀdm¿`m gd© jÃmV, KQ>ZmV AßV]m© gd© H$mhr Ï`m[yZ amohbbm _ybmYma doMaßVZ emÌdV AmYma Vy Amhg. gßHw$oMV Ï`o∫$Àdey›` OmoUd¿`m _m‹`_mVyZ(ÒdH•$[Z) ‡MrVrg UmË`m odúoZ ßVm d AmÀ_Í$[ Aem Vwbm gmÓQ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

943) b˙_r: $& b˙Â`° Z_: $&943) b˙_r: $& b˙Â`° Z_: $&943) b˙_r: $& b˙Â`° Z_: $&943) b˙_r: $& b˙Â`° Z_: $&943) b˙_r: $& b˙Â`° Z_: $&

Eú ©. odúmVrb gd© ÒVamßdarb A‡Vr_ gm¢X ©, VO, _mYw ©, [a_mÉ mdZm hgmaß H$mhr _hmZ Eú © ÂhUOM b˙_r. b˙_rÍ$[hr VyM AgÎ`mZ Vwbm b˙_r:ÂhUVmV. (MßMb _m Mm H$Vm©, AmYma d _m`mÍ$[r XIrb AMb gmjr Agm VyMAmhg). d° o∫$H$ [mVirda Ï`∫$sM AÀ wÀH•$Ô> OrdZ _ybV: VyM Amhg AmoUVw¬`m ‡MrVrodZm V [yU©[U oZaW©H$ H$:qH$_V Amh. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

944) gwdra: $& gwdram` Z_: $&944) gwdra: $& gwdram` Z_: $&944) gwdra: $& gwdram` Z_: $&944) gwdra: $& gwdram` Z_: $&944) gwdra: $& gwdram` Z_: $&

gdmÀH•$Ô> odO`r _hm]br. odúm¿`m a_Ur` KS>m_mS>t_‹ gdmÉ oZ ßÃH$yo_H$VyZ gdmŒm_ AodÓH$ma gmYUmam _hm‡Vm[r dra Vy Amhg. gm_moOH$ [mVirda

ododY ‡H•$oV JwUY_m©Zwgma H$Yr amOfu, H$Yr ]´ fu, H$Yr _hmH$dr, H$Yr mJramOVa H$Yr ^∫$amO, Aem CŒm_mŒm_ AmodÓH$mamV ‡JQ> hmUmam VyM Amhg.g_mOH$Î`mUm¿`m ¯m Iß⁄m oZ^©` bmH$mŒma dramßMm Òdm_r gdmŒm_ _hm]br,

Page 254: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 254 &&

_hmdra Vy Amhg. d°`o∫$H$ [mVirda OrdZmMr gdmÉ [mVir JmR>UmË`mAmÀ_‡MrVr¿`m eÒdr _moh_Vrb dramßMm Hw$eb gZmZm`H$, _hm`m’m Vyß Amhg.Vwbm gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

945) ÈoMamßJX: $& ÈoMamßJXm` Z_: $&945) ÈoMamßJX: $& ÈoMamßJXm` Z_: $&945) ÈoMamßJX: $& ÈoMamßJXm` Z_: $&945) ÈoMamßJX: $& ÈoMamßJXm` Z_: $&945) ÈoMamßJX: $& ÈoMamßJXm` Z_: $&

ImßX d ]mhˇßZm gßajU XUmar CŒm_ ]mh˛^yfU dm[aUmam. gJwU Í$[m_‹`Z`Z_Zmha d gßajH$ Am yfU KmbUmam. `mMm _oWVmW©, Hw$eb `m’Ám‡_mU gd©d°oúH$ KS>m_mS>r KS>dyZ AmUUmam d AmÀ_kmZmMr odO`r [VmH$m CßM \$S>H$VR>dUmam. A›` —Ô>rZ, CŒm_ ]mh˛ yfU ÂhUO Y_m©bm AmYma X `mMr oH´$`m d CÀH•$Ô>XmZ X `mMr oH´$`m. Vy AmÀ_kmZmMr ‡MrVr XD$Z EH$g_`md¿N>XH$Í$Z Y_m©bmAmYma d gßajU XVmg. Y_m©M gßJm[Z H$aVmg CŒm_ XmZhr XVmg. Vwbm odZ_´‡Um_ AgmV.

946) OZZ: $& OZZm` Z_: $&946) OZZ: $& OZZm` Z_: $&946) OZZ: $& OZZm` Z_: $&946) OZZ: $& OZZm` Z_: $&946) OZZ: $& OZZm` Z_: $&

O›_ XUmam. odúmbm d gOrd g•Ô>rbm O›_ XUmam. Vy gOrdmßZm AmÀ_kmZ dAmÀ_gmjmÀH$mamZ AOam_a ApÒVÀdmMm O›_ XUmamhr Amhg. ÒdV:¿`m _m`Í$[rJ^m©e`mVyZ O›_ XD$Z ÒdÒdÍ$[r pÒWa H$aUmam Agm gdmÉ O›_ XUmam Vy CXmŒmV__mVm-o[Vm-JwÈ Amhg. _mVm, o[Vm AmoU JwÈ `mßMmhr _mVm-o[Vm-JwÈ Vy Amhg.AOam_a ApÒVÀdmMm O›_ XUmË`m Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

947) OZO›_moX: $& OZO›_mX` Z_: $&947) OZO›_moX: $& OZO›_mX` Z_: $&947) OZO›_moX: $& OZO›_mX` Z_: $&947) OZO›_moX: $& OZO›_mX` Z_: $&947) OZO›_moX: $& OZO›_mX` Z_: $&

O›_mßMm O›_XmVm. O›_ `mM _yi H$maU. O›_-_•À y¿`m MH´$mMm H$maH$ VyAmhg. dmgZm-gßH$Î[mZwgma d H$_©\$bmZwgma [wZO©›_ ‡m· hmVm `mMr ]wo’JÂ`gÀ`mgÀ`Vm ^odÓ`mV emYyZ [mhVm B©b. À`mgmR>r ÒWyb Xhm¿`m _Z, ^mdZm,qbJXh, gy _Xh, À`mß¿`m dmgZm, ‹`mg, gßH$Î[ `mßM [XmW© d°kmoZH$ JwUY_© d[na_mU AmoU À`mßMm AmZwdßoeH$Vm, JUgyÃr` gßKQ>Z ‡H$Q>Z, odH$mg, odZme`mda hmUmam [naUm_ A‰`mgU AmdÌ`H$ Amh. O›_mbm O›_ XUmË`m dO›_H$Î[Zm d O›_mM AmH$bZ `mZmhr O›_ XUmË`m Vwbm oeagmÔ>mßJ ‡oU[mVAgmV.

948) ^r_: $& ^r_m` Z_: $&948) ^r_: $& ^r_m` Z_: $&948) ^r_: $& ^r_m` Z_: $&948) ^r_: $& ^r_m` Z_: $&948) ^r_: $& ^r_m` Z_: $&

^ ßH$a. Aod⁄_wi Xh]w’r_wi Ï`∫$sM gm_œ © d gm_œ`m©Mr OmUrd AÒVßJVPmbbr AgV. AmÀ_ÒdÍ$[mM odÒ_aU Pmbbr Ï`∫$s Hw$]S>ÁmßMm odZmH$maU

Page 255: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 255 &&

dm[a H$aUmË`m "A[ßJm'‡_mU AgV. [aßVw Vwbm [mhU ÂhUO Xh]w’r Q>mH$U, Hw$]S>ÁmQ>mH$U. À`m_wi Vw¬`m Xe©Zm¿`m odMmamZhr Ï`∫$sMm WaH$m[ CS>Vm. EH$m⁄m Ï`∫$sbm‡MßS> Xar¿`m da qH$dm AWmßJ _hmgmJam¿`mda qH$dm AßVamimV gmgmQ>Ám¿`mdmXimV qH$dm dOZaohV AdÒWV AÀ`Î[ AmYmamda R>dÎ`mg À`mMr Or AdÒWmhmB©b VrM Vw¬`m Xe©ZmZ hmV. `mM AmUIr EH$ H$maU Ag H$s VwP Xe©Z H$dioZÓ‡^, ‡^mdhrZ dÒVy¿`m Xe©Zm‡_mU jU ßJya gwI-Xw:ImXr gßdXZm-‡oVoH´$`mCÀ[fi H$aUma ZgV. VwP Xe©Z ApÒVÀdmbm AßV]m© gd© oXemZr N>XyZ XyZ OmUmaAgV. Xh]w’r_wi ¡`m ApÒVÀdmbm gd©Òd _mZb d Am wÓ`^a ¡`m]‘b Ordm[mS>AmÀ_r`Vm d Amg∫$s ]miJbr À`m ApÒVÀdm¿`m oR>H$Ë`m CS>VmZm [mhU hr JmÔ>_hm^`mZH$ Amh. Am[wb _aU [mohb Â`m S>mim Ag ghO ÂhUUmË`m _hmkmZr^∫$mßMr ]m] oZamir. Eadr Vw¬`m Xe©ZmZ ÒdV:M _aU [mhmd bmJU h AßV]m©o[idQy>Z Q>mH$Uma AgV. ÂhUyZM VwP Xe©Z K `mgmR>r Ï`o∫$bmhr _hm_mZdr Y° ©Agmd bmJV. ÒdV:¿`m OmoUdmZm odaKiyZ OmVmZm [mhU ÂhUO ÒdV:M KaXma,O_rZOw_bm, o‡`H$a/‡ gr, AmB©, dS>rb, ^mD$, _wb]mi, gm_moOH$ ‡oV>m,amOH$s` gŒmm, AmoW©H$ gŒmm, gd©¿`m gd© F$UmZw]ßY `mßZm YyirV o_iVmZm[mh `m[jmhr AoYH$ ^ ßH$a AgV. g_[©U ^mdZZ OÏhm ^∫$ Vw¬`m ^OZmV XßJPmbbm oXgVm VÏhm Vw¬`m A_`m©X H•$[Z À`mZ H$mUVr _hmZ H$gmQ>r [ma H$bbrAgV, H$mUÀ`m oXÏ`mVyZ Vm ]mha Ambbm AgVm, H$mUÀ`m odbjU d ^`mdhAZw dmVyZ À`mZ ‡MrVrM oeIa JmR>bb AgV À`mMr H$Î[Zm H$aU Ae∑` AgV.V AZw dÎ`moedm` À`mM ^`mZH$ am°–^rfU [U AßoV_V: AÀ ßV ˆX ßJ_ Í$[H$iU e∑` Zmhr. Aod⁄m, Xh]w’r_wi dmgZMr [H$S> OdT>r K≈> VdT> Vw¬`m Xe©ZmM^` AoYH$. H$mhr od¤mZ [ßoS>VmZr VWmH$oWV ]w’r¿`m d VH©$emÛm¿`m AOÚgmIiXßS>mßZr ÒdV:bm OISy>Z R>dbb AgV. H$_©R>mßZr H$_m©¿`m VwÈßJmV ÒdV:bmoIV[V R>dbb AgV. Òd°amMmË`mßZr ÒdV:¿`m dmgZmV•·r¿`m AßYmË`m Jwh]mhaH$Yr ‡de H$bbm ZgVm. Vw¬`m AWmßJ A_`m©X ÒdÍ$[m_‹ À`mßM ^mZM ha[V,]m]S>r diV, H$di Vw¬`mM H•$[Z `m gdm™Zm Vw¬`m OrdZXm`r ApÒVÀdmMr gmj[Qy> eH$V. ‡MrVr D$ eH$V. V oXdm^rVm‡_mU Vw¬`m ^rVrZ Xya [imb Var VwPrH•$[m À`mßZm Vw¬`m Xe©ZmM h ‡MßS> kmZ[hmS> CÑßKm`bm [bm`bm d [Mdm`bmhrg_W© ]ZdV. Vw¬`m‡_mUM, Vw¬`m ∫$mßM AßVaßJhr YwßS>mim`bm oZKmbbm _mUyghrÀ`m AßVaßJmV odaKiyZ ÒdV:bm had `m¿`m gr_da Vm VÏhm À`mMrhr ^rVrZJmiU CS>V. ÒdV:¿`m H•$[Z kmZmM _hmgmJa, ‡MrVrM AßVami ghOmghOroJi `mM d [Md `mM ‡MßS> gmhg d _hmZ gm_œ © XUmË`m gd©e∫$s, am°–^rfU

Page 256: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 256 &&

AmoU gd©Ï`m[r Aem Vw¬`mMaUr gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

949) r_[amH´$_: $& r_[amH´$_m` Z_:949) r_[amH´$_: $& r_[amH´$_m` Z_:949) r_[amH´$_: $& r_[amH´$_m` Z_:949) r_[amH´$_: $& r_[amH´$_m` Z_:949) r_[amH´$_: $& r_[amH´$_m` Z_:

_hm[amH´$_r. Vy gd©Ï`m[r d gd©eo∫$_mZ AmoU À`m_wi gdm©oYH$ [amH´$_rAmhg. AOam_a AmoU AZmoX AZßV Aem H$mbmVrV gm_œ`m©Z gX°d odO`rhmUmam Agm Vy Amhg. odúH$Î`mUmMm VwPm gßH$Î[ VyM og’ H$Í$ eH$Vmg.Ajae: ‡Vmß_‹ gßOrdZr ^Í$Zhr VyM Y_m©Mm odO` gm‹` H$Í$ eH$Vmg. Vwbm_Zm md Z_Z Agm.

AmYmaoZb`mYmVm [wÓ[hmg: ‡OmJa: $&AmYmaoZb`mYmVm [wÓ[hmg: ‡OmJa: $&AmYmaoZb`mYmVm [wÓ[hmg: ‡OmJa: $&AmYmaoZb`mYmVm [wÓ[hmg: ‡OmJa: $&AmYmaoZb`mYmVm [wÓ[hmg: ‡OmJa: $&D$‹d©J: gÀ[WmMma: ‡mUX: ‡Ud: [U: $&D$‹d©J: gÀ[WmMma: ‡mUX: ‡Ud: [U: $&D$‹d©J: gÀ[WmMma: ‡mUX: ‡Ud: [U: $&D$‹d©J: gÀ[WmMma: ‡mUX: ‡Ud: [U: $&D$‹d©J: gÀ[WmMma: ‡mUX: ‡Ud: [U: $&

950) AmYmaoZb`: $& AmYmaoZb`m` Z_: $&950) AmYmaoZb`: $& AmYmaoZb`m` Z_: $&950) AmYmaoZb`: $& AmYmaoZb`m` Z_: $&950) AmYmaoZb`: $& AmYmaoZb`m` Z_: $&950) AmYmaoZb`: $& AmYmaoZb`m` Z_: $&

_yi AmYma. gß[yU© ApÒVÀdmMm d OmoUd¿`m gd© ÒVamß¿`m AßV]m© amhUmam_ybmYma d emúV AmYma Vy Amhg. OmUUmË`moedm` OmUU d H$aUmË`moedm`hmU Zmhr VX≤dVM gß[yU© odúmM ApÒVÀd d OmUrd Vw¬`mM AmYmamZ d oZ ßÃUmZMApÒVÀdmV AmhV. VgM Ï`∫$sM d g_mOmM ApÒVÀd d CÉ AZw yVrM odúVw¬`m H•$[ZM e∑` AmhV. A›`Wm Zmhr. Vwbm odZ_´ dßXZ Agm.

951) YmVm $& AYmVm $& Ymà Z_: $& AYmà Z_: $&951) YmVm $& AYmVm $& Ymà Z_: $& AYmà Z_: $&951) YmVm $& AYmVm $& Ymà Z_: $& AYmà Z_: $&951) YmVm $& AYmVm $& Ymà Z_: $& AYmà Z_: $&951) YmVm $& AYmVm $& Ymà Z_: $& AYmà Z_: $&

gdm™Zm AmYma XUmam d gdmÉ oZ ßÃH$, ([aßVw, Í$T>mWm©Z AmYma XUmam dmoZ ßÃU H$aUmam ZÏh) Agm Vy Amhg. Òd ß y AmoU H$mUmMmhr H$mUVmhr AmYmaZgbb`m gd©gm_œ ©dmZ Aem Vwbm AmXa[yd©H$ Ao^dmXZ Agm.

952) [wÓ[hmg: $& [wÓ[hmgm` Z_: $&952) [wÓ[hmg: $& [wÓ[hmgm` Z_: $&952) [wÓ[hmg: $& [wÓ[hmgm` Z_: $&952) [wÓ[hmg: $& [wÓ[hmgm` Z_: $&952) [wÓ[hmg: $& [wÓ[hmgm` Z_: $&

\w$bbÎ`m \w$bm‡_mU VOÒdr d ‡gfi. gß[yU© odú OUy H$mhr EH$m⁄m gwßXa\w$bm¿`m C_b `m‡_mU AÀ ßV gwoZ ßoÃV, AmoU AMyH$ [’VrZ CbJS>V OmV.VwPr H•$[m \w$bm¿`m gwJßYm‡_mU odúmV XadiV amhV. d° o∫$H$ [mVirda X`H$_bAmoU ghÚXbH$_b AmÀ_kmZm¿`m VOmZ \w$bdUmam Vy Amhg. VgM mVyZ oZ_m©UhmUmam odúmÀ_H$VMm ^mdgwJßY _Zm_‹ AmoU À`m¤ma Xhmhr oXemZm AßV]m©XadiodUmamhr VyM Amhg. Vwbm oeagmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

953) ‡OmJa: $& ‡OmJam` Z_: $&953) ‡OmJa: $& ‡OmJam` Z_: $&953) ‡OmJa: $& ‡OmJam` Z_: $&953) ‡OmJa: $& ‡OmJam` Z_: $&953) ‡OmJa: $& ‡OmJam` Z_: $&

OmJ•Vr¿`m [wT>Mr OmJ•Vr Agbbm. Zh_rMm OmJ[Um hr Ia Va AmÀ_Í$[mMrodÒ_•Vr AgÎ`mZ Pm[ qH$dm _•À`yMr pÒWVr AgV. Vy Ad°`o∫$H$, emúV,

Page 257: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 257 &&

pÒWÀ ßVamVrV VabV_ Ag oZ ßÃH$ ApÒVÀd AgÎ`mZ d OS> M°V›`mVrV AgÎ`mZd Zh_rM AmÀ_Í$[r AgÎ`mZ Aer "Pm[' qH$dm "_•À yMr pÒWVr' (ÂhUyZM _ZwÓ`O›_mbm _•À y bmH$ ÂhUU g wo∫$H$ Amh) ‡m· hmV Zmhr. `mbmM O›__•À y¿`m\$Ë`m[mgyZ _w∫$ Aer AdÒWm ÂhUVmV. `mΩ`mßZm, km›`mßZm d Vw¬`m ^∫$mßZmÏ`mdhmnaH$—ÓQ>Ám V O›_b d _•V Pmb Var hr AdÒWm VyM ‡m· H$Í$Z XVmg. hrOmJ•Vr ÂhUOM `mJoZ–m d goÉXmZßX_` g_mYr, ÂhUOM Vy Amhg. Vwbm AIßS>Z_Z Agm.

954) C‹d©J: $& C‹dJm` Z_: $&954) C‹d©J: $& C‹dJm` Z_: $&954) C‹d©J: $& C‹dJm` Z_: $&954) C‹d©J: $& C‹dJm` Z_: $&954) C‹d©J: $& C‹dJm` Z_: $&

da OmUmam. C‹d©Jm_r AmoU AYmJm_r Aem XmZ VËhmZr Ï`∫$s_‹ ‡oH´$`mhmV OmV. C‹d©Jm_r ‡oH´$ V odembVm, oZÒ[•hVm, ‡_ VabVm, gÀdJwU, gm¢X ©,_mYw ©, VO, BÀ`mXr AgVmV. AYmJm_r ‡oH´$ V gßHw$oMV[Um, hmd, ¤f, V_mJwU,Hw$Í$[Vm, H$Qw>Vm, AßYma, ^rVr, dXZm, [maVßÕ`, [adbßo]Àd, Aghm`Vm BÀ`mXrAgVmV. gdm©V _hŒdmM ÂhUO Vw¬`m ‡MrVr¿`m oXeZ OmUmam Vm C‹d©Jm_r AmoUVw¬`m (AmÀ_ÒdÍ$[m¿`m) odÒ_aUmVyZ odÒ_aUmH$S>M OmUmam Vm AYmJm_r hm .V–w[ Pmbbm, hmUmam ∫$ h VwPM Í$[ AgÎ`mZ Vwbm C‹d©J:C‹d©J:C‹d©J:C‹d©J:C‹d©J: ÂhQ>b Amh. d° o∫$H$AmoU `mJ_mJm©¿`m —Ô>rZ [mhVm ¡`mß¿`m OmoUdm b°ßoJH$Ver d jw– dmgZmßerMoZJoS>V amhVmV À`mZm AYmaV ÂhUVmV (À`mßMr dmJUyH$ dmgZmZr d Xh]w’rZoZ ßoÃV hmV) AmoU ¡`mß¿`m OmoUdm ˆX` AmoU ]w’rer oZJoS>V AgVmV AmoUˆX` d ]wXYr¿`m (AhßH$mam¿`m) AVrV ˆX`mßV`m©_r¿`m Hy$Q>ÒW B©úam¿`m-Vw¬`m(AmÀ_Í$[m¿`m) oXeZ OmVmV (_ZmMr EH$mJ´Vm, _-oZ`_ AmXr AÔ>mßJm¿`m mJ^Í$Z) À`mßZm C‹d©aV ÂhUVmV. V–z[ Pmbbm C‹d©aV `mJr ÂhUOhr VwPM Í$[AgÎ`mZ Vwbm C‹d©JC‹d©JC‹d©JC‹d©JC‹d©J: ÂhQ>b Amh. Vwbm ^∫$s[yd©H$ ‡Um_ AgmV.

955) gÀ[WmMma: $& gÀ[WmMmam` Z_: $&955) gÀ[WmMma: $& gÀ[WmMmam` Z_: $&955) gÀ[WmMma: $& gÀ[WmMmam` Z_: $&955) gÀ[WmMma: $& gÀ[WmMmam` Z_: $&955) gÀ[WmMma: $& gÀ[WmMmam` Z_: $&

gÀ`_mJu. O AmMaU ÂhUO oZÏdi gÀ` AgV AmoU ¡`m AmMaUmZ gÀ`mMmgmjmÀH$ma hmVm V gÀ`mMaU hm . VwP AmMaU gÀ` AgV d ¡`m AmMaUmZÏ`∫$s V–w[r g_ag hmV V gÀ` AgV. Vy Òd ßog’ gÀ` Amhg. oÃH$mbm]moYVgd©Ï`m[r gÀ` AgbÎ`m Vwbm AmoU V–z[ PmbÎ`m ^∫$mßZm oeagmÔ>mßJ Z_ÒH$maAgmV.

956) ‡mUX: $& ‡mUXm` Z_: $&956) ‡mUX: $& ‡mUXm` Z_: $&956) ‡mUX: $& ‡mUXm` Z_: $&956) ‡mUX: $& ‡mUXm` Z_: $&956) ‡mUX: $& ‡mUXm` Z_: $&

‡mUe∫$s XUmam. gß[yU© odúmV AmoU gOrdmß_‹ M°V›` ^aUmam ‡mUe∫$sMm

Page 258: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 258 &&

CJ_ Vy Amhg. `m _hmZ VŒdmMm dm[aM ‡mUm`m_m¿`m AoVe` gmfl`m VßÃmVH$a `mV Ambm Amh. oMŒmmMr EH$mJ´Vm dmT> `mgmR>r AmoU Aod⁄H$S> YmdUmaAod⁄V a_Uma _Z ÒdÍ$[r odbrZ H$a `mgmR>r ‡mUm`m_mMm, úmgmda Zm_Ò_aUH$a `mMm, úmgmúmgmda bj H|$o–V H$a `mMm Iy[ \$m`Xm hmD$ eH$Vm. ‡mUm`m_mM_hmZV_ XmZ odúmbm XUmamhr VyM Amhg. Vwbm eVe: XßS>dV AgmV.

957) ‡Ud: $& ‡Udm` Z_: $&957) ‡Ud: $& ‡Udm` Z_: $&957) ‡Ud: $& ‡Udm` Z_: $&957) ‡Ud: $& ‡Udm` Z_: $&957) ‡Ud: $& ‡Udm` Z_: $&

Am|H$ma. Vy Am|H$ma Amhg ÂhUO odúmM ]rO Amhg. À`mM‡_mU odúmMoZ ßÃH$ VŒdhr Amhg. Vy Am|H$ma Amhg ÂhUO Vy d°oúH$ d d° o∫$H$ ApÒVÀdmMmd OmoUdMm [amdmUr¿`m AVrV Agm CJ_ Amhg. VgM OmoUdMm oZ`ßVmhrAmhg. Am|H$maÍ$[r, ÒWiH$mimVrb d Í$[JwUmVrV Aem Vwbm gX°d Ao^dmXZAgm.

958) [U: $& [Um` Z_: $&958) [U: $& [Um` Z_: $&958) [U: $& [Um` Z_: $&958) [U: $& [Um` Z_: $&958) [U: $& [Um` Z_: $&

ÂhUO odúmVrb ‡À H$ KQ>ZMr gw mΩ` [’VrZ Ï`dÒWm bmdUmam `mΩ` VrXdKd H$aUmam. d°oúH$ KQ>Zmß_‹ F$U-YZ, amÃ-oXdg, CßM-gIb, WßS>-Ja_,Aem AZH$ ‡H$ma¿`m KQ>ZmßM ‡_mU oZo¸V H$aUmam AmoU gm_moOH$ [mVirda[m[-[w `, Xw:I-gwI, gÇmZ-XwO©Z, gßHw$oMV-odemb dJ°a|M ‡_mU oZo¸VH$aUmamhr VyM Amhg. d° o∫$H$ [mVirdahr gd© ^md-^mdZmßM ‡_mU gwoZ ßoÃVH$aUmamhr VyM Amhg. odúmM, g_mOmM d Ï`∫$sM gd© ÒVamßda AmoU gXmgd©XmÏ`dÒWm[Z H$aUmË`m Vwbm ^∫$s[yd©H$ XßS>dV AgmV.

‡_mUß ‡mUoZb`: ‡mU^•À‡mUOrdZ: $&‡_mUß ‡mUoZb`: ‡mU^•À‡mUOrdZ: $&‡_mUß ‡mUoZb`: ‡mU^•À‡mUOrdZ: $&‡_mUß ‡mUoZb`: ‡mU^•À‡mUOrdZ: $&‡_mUß ‡mUoZb`: ‡mU^•À‡mUOrdZ: $&VŒdß VŒdodXH$mÀ_m O›__•À`wamoVJ: $&VŒdß VŒdodXH$mÀ_m O›__•À`wamoVJ: $&VŒdß VŒdodXH$mÀ_m O›__•À`wamoVJ: $&VŒdß VŒdodXH$mÀ_m O›__•À`wamoVJ: $&VŒdß VŒdodXH$mÀ_m O›__•À`wamoVJ: $&

959) ‡_mUß $& ‡_mUm` Z_: $&959) ‡_mUß $& ‡_mUm` Z_: $&959) ‡_mUß $& ‡_mUm` Z_: $&959) ‡_mUß $& ‡_mUm` Z_: $&959) ‡_mUß $& ‡_mUm` Z_: $&

‡_mU ÂhUO AmYma, [wamdm. ¡`m¿`m ApÒVÀdmbm [wamdm ÂhUyZ Om ÒdV:MAmh AmoU odúm¿`m ApÒVÀdmMr Iar AmiI (‡_mU) ¡`m¿`m[mer AgV AgmVy Amhg. Vy ApÒVÀdmM ApÒVÀd Amhg. OmoUd¿`m jÃmV [mhVm dX (AmÀ_kmZ) O gß[yU© odúm¿`m ApÒVÀdmM ‡_mU AmhV, Vy Amhg. A›` —ÓQ>Ám [mhVmodúmVrb ‡À H$ ]m] `mΩ` ‡_mUmV gßVwobV R>dUmamhr VyM Amhg À`m_wihr Vwbm‡_mU‡_mU‡_mU‡_mU‡_mUß ÂhUU g wo∫$H$ Amh. Vwbm odZ_´ dßXZ Agm.

960) ‡mUoZb`: $& ‡mUoZb`m` Z_: $&960) ‡mUoZb`: $& ‡mUoZb`m` Z_: $&960) ‡mUoZb`: $& ‡mUoZb`m` Z_: $&960) ‡mUoZb`: $& ‡mUoZb`m` Z_: $&960) ‡mUoZb`: $& ‡mUoZb`m` Z_: $&

‡mUmßMm CJ_. _yi dgoVÒWmZ. ‡mU, A[mZ, Ï`mZ, g_mZ, CXmZ h [mM ‡mU

Page 259: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 259 &&

doU©b OmVmV. earam¿` gßX^m©Vrb h ‡mU Vw¬`mVM CJ_ [mdVmV d AßVr Vw¬`mVModb` [mdVmV. VgM odúm_‹ Om dm y Amh d BVa _hm yV AmoU À`mßM H$m ©Amh À`mMmhr CJ_ d AßV Vw¬`mVM Amh. Aem VËhZ gd© KQ>ZmßMm d ‡mUmMm(OrdZ, M°V›`) CJ_ d AßV ¡`m¿`m R>m`r Amh d Om ÒdV: H$mbmVrV Amh AemVwbm gmXa ‡oU[mV AgmV.

961) ‡mU^•V≤ $& ‡mU^•V Z_:961) ‡mU^•V≤ $& ‡mU^•V Z_:961) ‡mU^•V≤ $& ‡mU^•V Z_:961) ‡mU^•V≤ $& ‡mU^•V Z_:961) ‡mU^•V≤ $& ‡mU^•V Z_:

odúmVrb gd© Vw¬`mVyZ CÀ[fi hmV AmoU AIa Vw¬`mV odbrZ hmV ÂhUyZ‡mU •V≤. Vy gOrdmß¿`m OrdZmVrb gd© oH´$`m H$Í$Z KUmam ‡mUmßMm oZ ßVm Amhg.VgM ‡mUmßM [mfUhr H$aUmam Amhg. gd©gŒmmYre d gd©k Aem Vwbm gmÔ>mßJZ_ÒH$ma AgmV.

962) ‡mUOrdZ: $& ‡mUOrdZm` Z_: $&962) ‡mUOrdZ: $& ‡mUOrdZm` Z_: $&962) ‡mUOrdZ: $& ‡mUOrdZm` Z_: $&962) ‡mUOrdZ: $& ‡mUOrdZm` Z_: $&962) ‡mUOrdZ: $& ‡mUOrdZm` Z_: $&

‡m `mßM ‡mUÍ$[r OrdZ Agbbm. dJ˘`m —Ô>rZ [mohÎ`mg Vy ‡mUmßMm CX≤JmVm,[mqeXm d oZ`ßVm Amhg AmoU ‡mUmßMmhr ‡mU Amhg. ‡mUmßM OrdZ Amhg.‡mUe∫$s¿`m¤ma Vy ‡m `mßZm À`mßM OrdZ XVmg d _ZwÓ`ßmZm `mM ‡mUe∫$s¿`moZ`_Zmß¿`m ¤ma AmÀ_kmZ‡m·rM _mJ© XmIdVmg. IË`m A_a OrdZmM _hm¤maCKSy>Z XVmg. Vwbm H•$Vk ‡Um_ AgmV.

963) VÀdß $& VÀdm` Z_: $&963) VÀdß $& VÀdm` Z_: $&963) VÀdß $& VÀdm` Z_: $&963) VÀdß $& VÀdm` Z_: $&963) VÀdß $& VÀdm` Z_: $&

odúmM AodZmer gmaVŒd. gmË`m ApÒVÀdmM AodZmer d pÒWÀ`ßVamVrVemúV AmoU gÀ` Ag gma Vy Amhg. ÂhUyZM ]mH$s gma H$mhr Agma Amh AgÂhUVmV. gd©Òd Vw¬`mMaUr brZ amhm.

964) VÀdodV≤ $& VÀdodXZ_: $&964) VÀdodV≤ $& VÀdodXZ_: $&964) VÀdodV≤ $& VÀdodXZ_: $&964) VÀdodV≤ $& VÀdodXZ_: $&964) VÀdodV≤ $& VÀdodXZ_: $&

ÒdV: VŒd AgÎ`mZ VŒdmM gß[yU© kmZ EH$ÀdmZ, EH$mÀ_VZ AgUmam. VŒdmM‡W_ ‡VrM _yi kmZ Agbbm VyM Am⁄ kmZr Amhg, gd©k Amhg, Am⁄V_VÀdk Amhg. Vw¬`m ^∫$mßZmhr Ag kmZ XUmË`m gX≤JwÈÍ$[r Vwbm gmÔ>mßJ XßS>dVAgmV.

965) EH$mÀ_m: $& EH$mÀ_Z Z_: $&965) EH$mÀ_m: $& EH$mÀ_Z Z_: $&965) EH$mÀ_m: $& EH$mÀ_Z Z_: $&965) EH$mÀ_m: $& EH$mÀ_Z Z_: $&965) EH$mÀ_m: $& EH$mÀ_Z Z_: $&

EH$ AmÀ_m. OmoUd¿`m gd© gVamßgohV gß[yU© odúm¿`m AßV]m© gd© H$mhrpÒWÀ ßVamVrV d H$mbmVrV AdÒWZ Ï`m[Umam d gmßYyZ R>dUmam odúmVrb EH$VmAIßS>Vm `mßMm Am⁄ _ybmYma Vy Amhg. AZH$ Í$[mß¿`m ÒdV:¿`m AmodÓH$mamVyZ

Page 260: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 260 &&

(]´ kmZr mJr ∫$mßZm d À`mß¿`m ¤ma BVamZm) oMaßVZ EH$ÀdmMm haKS>r gmjmÀH$maXUmam odúmMm EH$_d AmÀ_m-[a_mÀ_m, Vy Amhg. gd© AmÀÂ`mßMm EH$_d [a_mÀ_mVy Amhg. AZH$ AmÀÂ`mßZm odOMr C[_m XVm B©b. Bb∑Q≠>m∞›g o^fi Agb VardrO hr o^fiÀdm¿`m dJ˘`m [na_mUmda, Ao^fiM AgV. Vwbm _mP odZ_´ dßXZAgm.

966) O›__•À`wOamoVJ: $& O›__•À`wOamoVJm` Z_: $&966) O›__•À`wOamoVJ: $& O›__•À`wOamoVJm` Z_: $&966) O›__•À`wOamoVJ: $& O›__•À`wOamoVJm` Z_: $&966) O›__•À`wOamoVJ: $& O›__•À`wOamoVJm` Z_: $&966) O›__•À`wOamoVJ: $& O›__•À`wOamoVJm` Z_: $&

O›_, _•À y d dmY©∑`m¿`m AVrV Agm. CÀ[Œmr-pÒWVr Zme, O›_-OrdZ-Oam _•À y, OmoUdMm Zme Aem gd© pÒWÀ ßVamß¿`m AVrV Aearar AmoU AOam_aH$mbmVrV ApÒVÀdmZ AgUmam Vy Amhg. Vw¬`m H•$[Z Vw¬`m `m AdÒW_‹ VwP^∫$hr oMaßVZ[U amhVmV. ÂhUyZM V Xh]w’rey›` AgVmV AmoU Ow›`m H$[S>Ám߇_mUhgV earamMmhr À`mJ H$Í$ eH$VmV. Vwbm d Vw¬`m ^∫$mßZm Z_´ Ao^dmXZ Agm.

^y^w©d:ÒdÒVÈÒVma: go[Vm ‡o[Vm_h: $&^y^w©d:ÒdÒVÈÒVma: go[Vm ‡o[Vm_h: $&^y^w©d:ÒdÒVÈÒVma: go[Vm ‡o[Vm_h: $&^y^w©d:ÒdÒVÈÒVma: go[Vm ‡o[Vm_h: $&^y^w©d:ÒdÒVÈÒVma: go[Vm ‡o[Vm_h: $&`km k[oV`©¡dm kmßJm kdmhZ: $&&`km k[oV`©¡dm kmßJm kdmhZ: $&&`km k[oV`©¡dm kmßJm kdmhZ: $&&`km k[oV`©¡dm kmßJm kdmhZ: $&&`km k[oV`©¡dm kmßJm kdmhZ: $&&

967) ^y^w©d: ÒdÒVÈ: $& ^y^w©d©: ÒdÒVad Z_: $&967) ^y^w©d: ÒdÒVÈ: $& ^y^w©d©: ÒdÒVad Z_: $&967) ^y^w©d: ÒdÒVÈ: $& ^y^w©d©: ÒdÒVad Z_: $&967) ^y^w©d: ÒdÒVÈ: $& ^y^w©d©: ÒdÒVad Z_: $&967) ^y^w©d: ÒdÒVÈ: $& ^y^w©d©: ÒdÒVad Z_: $&

oV›hr bmH$ Ï`m[Umam d°oúH$ d•jmMm OrdZag. y, wd: d Òd: m OmoUd¿`mVrZ [mV˘`m AmhV. ¯m gßkmßZm Ï`mˆoV ÂhUVmV. d°oúH$ `kH$Vm¿`m Í$[mVOmoUd¿`m gd© [mV˘`m (Ï`mˆoV) Ï`m[UmË`m _ßÃm¿`m ghmÊ`mZ Vy `k H$aVmg,Aer gmW© H$Î[Zm H$bbr Amh. _oWVmW© Agm H$s ApÒÀmÀdm¿`m AmoU OmoUd¿`mgd©¿`m gd© ÒVamßZm gXmgd©Xm Ï`m[yZ AgVmg AmoU ^∫$mßZm VwPr A_a ‡MrVrXVmg, Aod⁄VyZ VmÍ$Z ZD$Z À`mZm AmÀ_kmZmdÒWV H$m`_ H$aVmg. Vwbm AIßS>Z_Z Agm.

968) Vma: $& Vmam` Z_: $&968) Vma: $& Vmam` Z_: $&968) Vma: $& Vmam` Z_: $&968) Vma: $& Vmam` Z_: $&968) Vma: $& Vmam` Z_: $&

VmÍ$Z ZUmam. VwP ApÒVÀd VabV_ Amh. À`m_wi oZdm©V [mH$ir Og _mVrMH$U emfyZ KV À`m‡_mU Vy Ï`∫$s¿`m OmoUdm Aod⁄m emfyZ KVmg AmoU Ï`∫$sbmVw¬`m‡_mUM [mH$i (VabV_) ]ZdVmg. Vy Aær‡_mU Amhg. Vw¬`m gß[H$m©V

UmË`m Ï`∫$s®Zm Vy kmZm¿`m ¡dmim ‡XmZ H$Í$Z kmZmoæ ]ZdVmg. Vy M°V›`_`Mwß]H$ Amhg. Vw¬`m Mwß]H$ÀdmZ ^∫$mßZm Vy M°V›`mM Mwß]H$ ]ZdVmg. VabV_AgÎ`mZ ^∫$mßM OS>Àd KmbdyZ Vy À`mßZm V–z[ ]ZdVmg, gd©gŒmmYre ]ZdVmg.Vy À`mßZm _m ¿`m ‡^mdmVyZ dmMdVmgM [aßVw BVamßZm _m VyZ VmÍ$Z Z `mMr _hmZe∫$shr À`mZm ‡XmZ H$aVmg. Vw¬`m MaUr H•$Vk XßS>dV AgmV.

Page 261: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 261 &&

969) godVm $& godà Z_: $& go[Vm $& go[à Z_: $&969) godVm $& godà Z_: $& go[Vm $& go[à Z_: $&969) godVm $& godà Z_: $& go[Vm $& go[à Z_: $&969) godVm $& godà Z_: $& go[Vm $& go[à Z_: $&969) godVm $& godà Z_: $& go[Vm $& go[à Z_: $&

gmË`m odúmMm o[Vm. ¡`mZ g•OZerb Ag odú CÀ[fi H$b Vm gmË`m odúmMmo[Vm (gJwU Í$[mVrb ]´ Xd) Vy Amhg. gOrd, oZOud AmoU OmoUdmß¿`m gd©ÒVamßdarb gd© g•OZerbVMm o[Vm Vy Amhg. H$m°Qw>ßo]H$ OrdZm_‹ mMM ‡oVq]][Sy>Z o[V•Xdm d d _mV•Xdm d m H$Î[Zm Í$T> PmÎ`m. _mV•Àd AmoU o[V•Àd mVyZB©úaÀdmMr AmR>dU H$aU h ¯m H$Î[Zmß_Yrb Vœ` AÀ ßV _hŒdmM Amh. VwbmAIßS> Ao^dmXZ Agm.

970) ‡o[Vm_h: $& ‡o[Vm_hm`Z_: $&970) ‡o[Vm_h: $& ‡o[Vm_hm`Z_: $&970) ‡o[Vm_h: $& ‡o[Vm_hm`Z_: $&970) ‡o[Vm_h: $& ‡o[Vm_hm`Z_: $&970) ‡o[Vm_h: $& ‡o[Vm_hm`Z_: $&

odúm¿`m o[À`mMm (]´ XdmMm) o[Vm. g•OZerbV¿`m CJ_mMm CJ_ Amhg hVw¬`m gJwU Í$[m_‹ Ò[Ô>[U XmIdbb AgV. dJ˘`m —Ô>rZ [mohÎ`mg Vw¬`mA\$mQ>, A_`m©X, H$mbmVrV ApÒVÀdmM AmH$bZ AoYH$moYH$ AMyH$ Ïhmd mgmR>re„XmM C[`mOZ H$aUmË`m ‡kmdßVmZr Vwbm ‡o[Vm_h ÂhQ>b Amh. AmUIr EH$‡H$ma [mohÎ`mg Vy H Yr O›_V Zmhrg d O›_V Zmhrg ÂhUyZ d gd©Ï`m[r AgÎ`mZodú Vy, odúmMm o[Vm Vy AmoU o[À`mMm o[Vmhr Vy Amhg. dJi`m —Ô>rZ [mohÎ`mgÏ`∫$s¿`m _mVm o[À`mßMm ([yd©OmßMm) o[Vm ]´ Xd hm o[Vm_h ÂhUyZ À`mMm o[Vm Vy,‡o[Vm_h Amhg. Vwbm ^o∫$^md[yd©H$ Z_Z Agm.

971) `k: $& `km` Z_: $&971) `k: $& `km` Z_: $&971) `k: $& `km` Z_: $&971) `k: $& `km` Z_: $&971) `k: $& `km` Z_: $&

`k. eareamMm Y_© H•$Vr Amh. OÏhm EH$mXr H•$Vr Vw¬`m Ò_aUmV, Vw¬`m gdV,Vwbm g_o[©V hmD$Z, AmoU Vw¬`mM gßH$Î[m¿`m og’roedm` A›` H$mUVrhr mdZm(Amem-A[jm) Z R>dVm KS>V (Vw¬`m H•$[Z) VÏhm À`m H•$Vrbm k ÂhUVmV d À`mH•$VrM ÒdÍ$[ ÒWi H$mimZwgma o^fi Agb Var À`m H•$Vr_‹ Vy AgVmg. ÂhUyZVwbm `k ÂhUVmV. A›` —ÓQ>Ám [mohÎ`mg ¡`mbm OmUU `mΩ`, AmoU gßVmfH$marAgV AmoU ¡`m¿`m MaUr ÒdV:bm g_o[©V H$aU ÂhUO OrdZmM gmW©H$ AgV dOm ÒdV: Aem g_[©UmMm H$Vm© AgVm d g_[©UmMr oH´$`m (`k) AgVm À`m Vw¬`m`m gd© Í$[mßV X Zmhr ÂhUyZhr Vwbm `k ÂhUVmV. gß[yU© odúmbm AmÀ_kmZm¿`ml> ‡oH´$ V Z `m¿`m (Vwbm g_o[©V hm `m¿`m) d°oúH$ `kmMm H$Vm© d d°oúH$`kÍ$[ VyM Amhg ÂhUyZhr Vwbm `k ÂhUVmV. Vwbm _mP AIßS> dßXZ Agm.

972) `k[oV: $& `k[V` Z_: $&972) `k[oV: $& `k[V` Z_: $&972) `k[oV: $& `k[V` Z_: $&972) `k[oV: $& `k[V` Z_: $&972) `k[oV: $& `k[V` Z_: $&

`kmMm Òdm_r. odúmÀ_H$ ^mdZZ, odúH$Î`mUH$mar Aem Vw¬`m CXmŒmgßH$Î[mV gd©Vm[ar PQ>VmZm eara, mdZm, _Z d ]w’r g_o[©V H$a `m¿`m ‡oH´$ bm

Page 262: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 262 &&

`k ÂhUVmV. Aem ‡H$ma EH$Ã D$Z H$Î`m OmUmË`m `kmMm H$Vm© H$aodVm AmoUÒdm_r Vy Amhg. Aem `kmßMm [a_mÉ AZw d C[^mJUmamhr VyM Amhg. ÂhUyZVwbm (`kajH$) `k[oV:`k[oV:`k[oV:`k[oV:`k[oV: ÂhUVmV. Vwbm _mP AIßS> dßXZ Agm.

973) `¡dm $& `¡dZ Z_: $&973) `¡dm $& `¡dZ Z_: $&973) `¡dm $& `¡dZ Z_: $&973) `¡dm $& `¡dZ Z_: $&973) `¡dm $& `¡dZ Z_: $&

`k H$aUmam. `kmMm `O_mZ. Vw¬`m gßH$Î[mZwgma VZ-_Z-YZ A[y©Z ÒdV:MmAhßH$ma, ]w’r, Amem-AmH$mßjm, emarnaH$ JaOm gd© H$mhr g_o[©V H$Í$Z H$m ©(`k) H$aUma O ^∫$, `mJr, kmZr, oZÓH$m_ H$_©dra AmhV V gd© VwPM AmodÓH$maAmhV. ÂhUyZ Vwbm `¡dm (`kmMm `O_mZ) ÂhUVmV. ^∫$, ^∫$s d Xd EH$Ã

`mMm EH$mÀ_ Ag `mMm hm [a_mÉ jU ÂhUO AZßV H$miM gÀ` hm . Vw¬`mMaUr _mP odZ_´ ‡Um_ AgmV.

974) `kmßJ: $& `kmßJ` Z_: $&974) `kmßJ: $& `kmßJ` Z_: $&974) `kmßJ: $& `kmßJ` Z_: $&974) `kmßJ: $& `kmßJ` Z_: $&974) `kmßJ: $& `kmßJ` Z_: $&

(`k d) kmVrb Amh˛Vr (`kmMr gmYZ) ¡`mM Ad`d AmhV Agm. odúmMmAmÀ_kmZ‡m©·rMm ‡dmg hm _hmZ k (Vy) AgyZ m kmMm O_mZhr VyM Amhg.`kmVrb gmohÀ` (odú) VÀÒdÍ$[r g_ag hmV AgÎ`mZ V VwPM Ad`d AmhV.g_mO d Ï`∫$s¿`m gßX^m©Vhr O O odúH$Î`mUm¿`m gßH$Î[m_‹ g_o[©V hmVß(Vw¬`m H•$[Z) V V VwPmM ^mJ ]ZVß. `mM AWm©Z gÀ`gßH$Î[mV H$m_r UmË`mZmdraJVr, l> JVr ‡m· hmV Ag ÂhUVmV. gÀH$m`m©V gÀgßH$Î[mV (Vw¬`m H•$[Z)ÒdV:M gd©Òd Vw¬`m MaUr A[©U H$aUma Aod⁄[mgyZ _w∫$ hmD$Z VwPM AßJ ]ZVmV.[U h gma ÂhUO VwPM Í$[ AgÎ`mZ, Vwbm kmßJ ÂhUVmV. Vw¬`mMaUr _mP gmXaAo^dmXZ Agm.

975) kdmhZ: $& kdmhZm`Z_: $&975) kdmhZ: $& kdmhZm`Z_: $&975) kdmhZ: $& kdmhZm`Z_: $&975) kdmhZ: $& kdmhZm`Z_: $&975) kdmhZ: $& kdmhZm`Z_: $&

`kmßMm dmhH$. `koH´$`m CŒm_ VËhZ og’rg ZUmam VyM Amhg. gdm©Œm_gßH$Î[mV (B©úar gßH$Î[mV) g_[©U d•ŒmrZ H$bÎ`m Hw$eb H•$VtMm Iam H$maH$AmoU À`mßZm `mΩ` odúH$Î`mUmM \$i XUmam AmoU H•$Vr (`k) hM dmhZ H$Í$Z^∫$ ˆX`m_‹ AdVaUmam VyM Amhg. Vwbm _mP oZaßVa bmQ>mßJU Agm.

`k_•X≤ `kH•$X≤ `kr `k^wJ≤ `kgmYZ: $&`k_•X≤ `kH•$X≤ `kr `k^wJ≤ `kgmYZ: $&`k_•X≤ `kH•$X≤ `kr `k^wJ≤ `kgmYZ: $&`k_•X≤ `kH•$X≤ `kr `k^wJ≤ `kgmYZ: $&`k_•X≤ `kH•$X≤ `kr `k^wJ≤ `kgmYZ: $&`km›VH•$X≤ kJw¯_fi_fimX Ed M $&&`km›VH•$X≤ kJw¯_fi_fimX Ed M $&&`km›VH•$X≤ kJw¯_fi_fimX Ed M $&&`km›VH•$X≤ kJw¯_fi_fimX Ed M $&&`km›VH•$X≤ kJw¯_fi_fimX Ed M $&&

976) `k^•V≤ $& `k^•V Z_: $&976) `k^•V≤ $& `k^•V Z_: $&976) `k^•V≤ $& `k^•V Z_: $&976) `k^•V≤ $& `k^•V Z_: $&976) `k^•V≤ $& `k^•V Z_: $&

`kmMm oZ ßVm d ajH$. Ad° o∫$H$VZ oZÒdmW©[U g_[©U ^mdZZ H$bÎ`m

Page 263: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 263 &&

H$V©Ï`H$_m©Mm CX≤JmVm, emÒVm, oZ ßVm AmoU ajH$ VyM Amhg. oH$Vrhr _mR> H$m ©Agm d H$mUÀ`mhr hVyZ H$bb Agm À`mMm H$Vm© H$aodVm VyM AgVmg hoÃH$mbm]moYV gÀ` Amh. Vwbm _mP oÃdma dßXZ Agm.

977) `kH•$V≤ $& `kH•$V Z_: $&977) `kH•$V≤ $& `kH•$V Z_: $&977) `kH•$V≤ $& `kH•$V Z_: $&977) `kH•$V≤ $& `kH•$V Z_: $&977) `kH•$V≤ $& `kH•$V Z_: $&

`k H$aUmam d `k ZÔ> H$aUmam. d°oúH$ [mVirda EH$m‡H$ma [mhVm odúmbmVwPr [´oMVr `U hm `k H$a `mMm Va Aod⁄m-_m`mO›` odúnZo_©Vr hm `kgß[od `mMm ‡H$ma hm . d° o∫$H$ [mVirda Aod⁄Mm Zme H$Í$Z kmZmX` KS>dUhm `k `eÒdr[U H$a `mMm Va Aod⁄m-_m ¿`m _mhmV Ï`∫$sbm T>H$bU hm `kZÔ> H$a `mMm ^mJ hm . gÇmZmßMm `k `eÒdr H$aUmam d XwO©ZmßMm `k ZÔ> H$aUmamAghr Vwbm ÂhUVmV. Vwbm _mP odZ_´ ‡oU[mV AgmV.

978) `kr $& `okZ Z_: $&978) `kr $& `okZ Z_: $&978) `kr $& `okZ Z_: $&978) `kr $& `okZ Z_: $&978) `kr $& `okZ Z_: $&

`kmgh AgUmam. Vw¬`m MaUr (AmÀ_Í$[r) gd© H$mhr A[©U H$aU hm gd©l>`k hm . `kmMm ^m∫$m AmoU Iam H$Vm© H$aodVm B©úa hm . Aem d°oúH$ qH$dmd° o∫$H$ [mVirdarb ‡oVH$mÀ_H$ ‡oH´$ M AmoU gd© [mV˘`mßdarb (Ï`mdhmnaH$)H$Î`mUmM EH$ Í$[ ÂhUO VßÃew’ odoYdV≤ `kHwß$S>moX-V[©UmoX gd© ]m]tgh_ßÃKmf[yU© `k hm`. d°kmoZH$mßZm [yU©[U AmH$bZ PmbÎ`m dm Z PmbÎ`m‡MrVr¿`m gmYZmßZr w∫$ Aem `km_‹ Vy Zh_rM [moR>amIm AgVmg. Vwbm _mP^o∫$[yd©H$ Z_ÒH$ma AgmV.

979) `k^wH≤$ $& `k^wO Z_: $&979) `k^wH≤$ $& `k^wO Z_: $&979) `k^wH≤$ $& `k^wO Z_: $&979) `k^wH≤$ $& `k^wO Z_: $&979) `k^wH≤$ $& `k^wO Z_: $&

`k mJUmam. kmMm H$Vm© d m∫$m Vy Amhg. Vwbm _mP gmXa Ao^dmXZ Agm.

980) `kgmYZ: $& `kgmYZm` Z_: $&980) `kgmYZ: $& `kgmYZm` Z_: $&980) `kgmYZ: $& `kgmYZm` Z_: $&980) `kgmYZ: $& `kgmYZm` Z_: $&980) `kgmYZ: $& `kgmYZm` Z_: $&

`kmM gmYZ. ghmÊ`. Vw¬`m gßH$Î[mV ÒdÀdmMm À`mJ H$Í$Z _ybV: Vw¬`mH•$[ZM H$bÎ`m YS>[S>rMm (`kmMm) oZaßVa ghmÊ`H$ VyM Amhg. À`m¿`m `emM[na[yU©VM gmohÀ` Vy Amhg. ¡`mbm ‡m· Ïhm`M d ¡`mMr ‡MrVr ø`m`M CŒm_gmYZ `k Amh Aem Vwbm gmÔ>mßJ Z_Z Agm.

981) `km›VH•$V≤ $& `kmßVH•$V Z_: $&981) `km›VH•$V≤ $& `kmßVH•$V Z_: $&981) `km›VH•$V≤ $& `kmßVH•$V Z_: $&981) `km›VH•$V≤ $& `kmßVH•$V Z_: $&981) `km›VH•$V≤ $& `kmßVH•$V Z_: $&

ÂhUO [yUm©h˛Vr edQ>Mr Amh˛Vr. km¿`m edQ>r gd© gßHw$oMV ÒdmWu H$Î[ZmßMr,B¿N>mßMr, AmdS>rMr, JaOmßMr [yU© Amh˛Vr AÀ ßV H$iH$irZ AmoU ^mdZmÀH$Q>VZAmdmhZ H$bÎ`m Zmam`Um¿`m MaUr A[©U H$am`Mr AgV. gß[yU© g_[©Um¿`m

Page 264: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 264 &&

ZßVa VÀjUr Zmam`U AdVaVm ÂhUyZ Vwbm km›VH•$V`km›VH•$V`km›VH•$V`km›VH•$V`km›VH•$V≤ ÂhQ>b Amh. Vw¬`mMaUr _mPgmÔ>mßJ ‡oU[mV AgmV.

982) `kJw¯_≤ $& `kJw¯m` Z_: $&982) `kJw¯_≤ $& `kJw¯m` Z_: $&982) `kJw¯_≤ $& `kJw¯m` Z_: $&982) `kJw¯_≤ $& `kJw¯m` Z_: $&982) `kJw¯_≤ $& `kJw¯m` Z_: $&

`kmMm hVy, ÒdÍ$[,, \$i, H$Vm©, ^m∫$m ¯m gd© gßX^m©Vb Jwo[V Vy Amhg.earaÍ$[r kHwß$S>, OmUrdÍ$[r Aær AmoU _m`m _mh AhßH$maÍ$[r –Ï` mZr ]´ `khmVm. `kmM gd© H$mhr, VwPmM AodÓH$ma Amh. À`m_wi V gd© JyT> d AZmH$bZr`Amh. A›` —ÓQ>Ám `km¤ma o_id `mM, OmU `mM AZw^d `mM _hmZ ahÒ`(¡`m¿`m]‘b gd© odúmbm H$iV-ZH$iV CÀHß$R>m AgV) V Vy Amhg. Vwbm eVe:Z_ÒH$ma AgmV.

983) Afi_≤ $& Afim` Z_: $&983) Afi_≤ $& Afim` Z_: $&983) Afi_≤ $& Afim` Z_: $&983) Afi_≤ $& Afim` Z_: $&983) Afi_≤ $& Afim` Z_: $&

Afi. [mfU. gß[yU© odúmbm AßV]m© MVZm XUmam d AmYma XUmam ÂhUyZ VwbmgmË`m odúmM Afi ÂhßQ>b Amh. ‡mUVŒdm¿`m Í$[mZ Vy gOrdmZm OrdZÍ$[r AfiXVmg. Vy Ag (AmÀ_kmZÍ$[r) Afi Amhg H$s O Hw$Umbmhr oH$Vrhr ‡_mUmV(^∫$s H$Í$Z) KD$Z OmVm V d Varhr H$Yrhr V H$_r hmV Zmhr d ZUmam V•· hmVZmhr. (WmS>Ám dJ˘`m AWu, odú Vw¬`m_‹ odbrZ hmV ÂhUyZ odú ¡`mM AfiAmh Agm Vy Amhg.) Vw¬`mMaUr _mP gmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

984) AfimX: $& AfimXm` Z_: $&984) AfimX: $& AfimXm` Z_: $&984) AfimX: $& AfimXm` Z_: $&984) AfimX: $& AfimXm` Z_: $&984) AfimX: $& AfimXm` Z_: $&

Afi KUmam, ImUmam, C[^mJUmam. d°oúH$, gm_moOH$ AmoU d° o∫$H$ OmoUdmAmoU H•$Vr¿`m gd© [mV˘`mßdarb gd© H$mhr ¡`m¿`m ÒdÍ$[r odbrZ hmV Agm VyAmhg. d° o∫$H$ [mVirda, ""Afiß ]´˜, agm odÓUy:, ^m∫$m Xdm _húa:'' ""Afiß ]´˜, agm odÓUy:, ^m∫$m Xdm _húa:'' ""Afiß ]´˜, agm odÓUy:, ^m∫$m Xdm _húa:'' ""Afiß ]´˜, agm odÓUy:, ^m∫$m Xdm _húa:'' ""Afiß ]´˜, agm odÓUy:, ^m∫$m Xdm _húa:'' `mdMZm‡_mU Vy AfiMm ÒdrH$maH$Vm© d ^m∫$m AgVmg. Vwbm _mP gmÔ>mßJ ‡Um_AgmV.

AmÀ_`moZ: Òd`ßOmVm d°ImZ: gm_Jm`Z: $&AmÀ_`moZ: Òd`ßOmVm d°ImZ: gm_Jm`Z: $&AmÀ_`moZ: Òd`ßOmVm d°ImZ: gm_Jm`Z: $&AmÀ_`moZ: Òd`ßOmVm d°ImZ: gm_Jm`Z: $&AmÀ_`moZ: Òd`ßOmVm d°ImZ: gm_Jm`Z: $&XdH$sZßXZ: ÚÔ>m ojVre: [m[ZmeZ: $&&XdH$sZßXZ: ÚÔ>m ojVre: [m[ZmeZ: $&&XdH$sZßXZ: ÚÔ>m ojVre: [m[ZmeZ: $&&XdH$sZßXZ: ÚÔ>m ojVre: [m[ZmeZ: $&&XdH$sZßXZ: ÚÔ>m ojVre: [m[ZmeZ: $&&

985) AmÀ_`moZ: $& AmÀ_`mZ` Z_: $&985) AmÀ_`moZ: $& AmÀ_`mZ` Z_: $&985) AmÀ_`moZ: $& AmÀ_`mZ` Z_: $&985) AmÀ_`moZ: $& AmÀ_`mZ` Z_: $&985) AmÀ_`moZ: $& AmÀ_`mZ` Z_: $&

ÒdV:¿`m O›_mM ÒdV:M H$maU Agbbm. `mZr `mMm AW© CJ_. A›`Hw$Um[mgyZ Om O›_Vm (V`ma hmVm) À`m¿`m O›_ `mM H$maU d CJ_ XmIdVm Vm.Vy Hw$Um[mgyZhr O›_bbm ZgÎ`mZ VwPm CJ_ d Vw¬`m O›_mM H$maU XVm V Zmhr.VyM ÒdV:¿`m CÀ[ŒmrM H$maU Amhg, A›` H$mhrhr Vw¬`m CÀ[ŒmrM Zmhr. (H$maU

Page 265: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 265 &&

gd© H$mhr Vw¬`m[mgyZ ]Zbb Amh.) Vwbm _mP odZ_´ dßXZ Agm.

986) Òd`ßOmV: $& Òd`ßOmVH$m` Z_: $&986) Òd`ßOmV: $& Òd`ßOmVH$m` Z_: $&986) Òd`ßOmV: $& Òd`ßOmVH$m` Z_: $&986) Òd`ßOmV: $& Òd`ßOmVH$m` Z_: $&986) Òd`ßOmV: $& Òd`ßOmVH$m` Z_: $&

ÒdV:M ÒdV:Mm O›_XmVm AgUmam d ÒdV:[mgyZ ÒdV: O›_Umam, CÀ[fihmUmam. ¡`mMm H$Vm©, H$_© d oH´$`m EH$Í$[ AmhV Agm Vy Amhg. Vwbm Z_´ Z_ZAgm.

987) d°ImZ: $& d°ImZm` Z_:987) d°ImZ: $& d°ImZm` Z_:987) d°ImZ: $& d°ImZm` Z_:987) d°ImZ: $& d°ImZm` Z_:987) d°ImZ: $& d°ImZm` Z_:

[•œdr \$mS>Umam. `mVyZ damh AdVmamH$S> gßH$V H$bbm Amh. [•œdr _mR>ÁmoeVm\$sZ \$mSy>Z gy _ d Vab Aem oha `mjmbm (¡`mZ odúmVrb g›_mJu _yÎ ,AmÀ_kmZmoY>rV _yÎ gß[d `mMm ‡`ÀZ H$bm hmVm) ZÔ> H$aUmam ÂhUO damhÍ$[rVy hm . mMm VmpÀdH$ AW© earamV ‡de H$Í$Z OS>Àd \$mSy>Z V_mJwU \$mSy>Z, H$m[yZAod⁄m-Xh]w’r-_m`m-AhßH$maÍ$[r oha `mjmMm Zme H$aUmam Agm Amh. Vwbm_mP oZaßVa ‡oU[mV AgmV.

988) gm_Jm`Z: $& gm_Jm`Zm` Z_: $&988) gm_Jm`Z: $& gm_Jm`Zm` Z_: $&988) gm_Jm`Z: $& gm_Jm`Zm` Z_: $&988) gm_Jm`Z: $& gm_Jm`Zm` Z_: $&988) gm_Jm`Z: $& gm_Jm`Zm` Z_: $&

gm_dXmM Jm`Z d Jm`Z H$aUmam. odoeÔ> CÉma, Amamh, Adamh, Oma, b`,Vmb BÀ`mXr ‡H$ma _ßà ÂhU `mMr [’V OJmVrb ]h˛VH$ AÏdb gßÒH•$Vt_‹`AmT>iV. gß[yU© _ÇmmgßÒWm, _ßßXy, odMma, dmVmdaU `mV Cfi`Z hmD$Z Ï`∫$sMrod yVr d [•œdrMm ÒdJ© ]Zd `mMr hr gmYZ AmhV. gm_dXmM d BVa dXmßMhrJm`Z hm À`mMmM ^mJ Amh. AmÀ_kmZmMm hm _mJ© (gm_dX) VyM Amhg. Vwbm_mP odZ_´ ‡Um_ AgmV.

989) XdH$sZßXZ: $& XdH$sZßXZm` Z_: $&989) XdH$sZßXZ: $& XdH$sZßXZm` Z_: $&989) XdH$sZßXZ: $& XdH$sZßXZm` Z_: $&989) XdH$sZßXZ: $& XdH$sZßXZm` Z_: $&989) XdH$sZßXZ: $& XdH$sZßXZm` Z_: $&

XdH$sMm [wÃ. XdH$sMm [wà AmR>dm AdVma-¡`mbm [yUm©dVma ÂhUVmV - lrH•$ÓUVyM Amhg. VyM Vw¬`m brbmZr XdH$s¿`m ˆX`mbm AmÎhmX XUmam Amhg. Vwbm_mP gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

990) ÚÔ>m$& ÚÓQ> Z_: $&990) ÚÔ>m$& ÚÓQ> Z_: $&990) ÚÔ>m$& ÚÓQ> Z_: $&990) ÚÔ>m$& ÚÓQ> Z_: $&990) ÚÔ>m$& ÚÓQ> Z_: $&

g•Ô>rMm oZ_m©Vm. g•OZerbVgH$Q> AmoU ‡oV ¿`m AÀ wÀH•$Ô> AmodÓH$mamgH$Q>ZdZdm›_femobZr ]h˛‡gdm ‡H•$Vr aMUmam (]´ Xd h gJwUÍ$[) VyM Amhg.Vwbm _mP ^md[yU© dßXZ Agm.

Page 266: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 266 &&

991) ojVrj: $& ojVrjm` Z_: $&991) ojVrj: $& ojVrjm` Z_: $&991) ojVrj: $& ojVrjm` Z_: $&991) ojVrj: $& ojVrjm` Z_: $&991) ojVrj: $& ojVrjm` Z_: $&

[•œdrMm Òdm_r. [•œdrVÀd-g•Ô>r `m gdm™Mm Òdm_r VyM Amhg. [•œdrM Xw:IhaU H$aUmam, oVbm V–x[VH$S>, A_a M°V›`mH$S> ZUmam VyM Amhg. Vwbm _mPoeagmÔ>mßJ XßS>dV AgmV.

992) [m[ZmeZ: $& [m[ZmeZm` Z_: $&992) [m[ZmeZ: $& [m[ZmeZm` Z_: $&992) [m[ZmeZ: $& [m[ZmeZm` Z_: $&992) [m[ZmeZ: $& [m[ZmeZm` Z_: $&992) [m[ZmeZ: $& [m[ZmeZm` Z_: $&

[m[ ZÔ> H$aUmam. VyM ^∫$mßZm Vw¬`m qMVZmMr, ^OZmMr, gßH$sV©ZmMr, Vw¬`mgdMr, Vw¬`m A‰`mgmMr, emYmMr ]w’r XVmg. ‡aUm XVmg. À`mß¿`m AßV`m©_ramhˇZ À`mßZm AmÀ_Í$[mM Ò_aU XVmg d À`mßM [m[ ZÔ> H$Í$Z À`mßZm oMaßVZ AgmAmÀ_gmjmÀH$ma XVmg. Vwbm _mP H•$Vk Ao^dmXZ Agm.

eßI^•fi›XH$s MH´$s emßJ©Y›dm JXmYa: $&eßI^•fi›XH$s MH´$s emßJ©Y›dm JXmYa: $&eßI^•fi›XH$s MH´$s emßJ©Y›dm JXmYa: $&eßI^•fi›XH$s MH´$s emßJ©Y›dm JXmYa: $&eßI^•fi›XH$s MH´$s emßJ©Y›dm JXmYa: $&aWmßJ[moUajm‰`: gd©‡haUm`wY: $&&aWmßJ[moUajm‰`: gd©‡haUm`wY: $&&aWmßJ[moUajm‰`: gd©‡haUm`wY: $&&aWmßJ[moUajm‰`: gd©‡haUm`wY: $&&aWmßJ[moUajm‰`: gd©‡haUm`wY: $&&

993) eßI^•V≤ $& eßI^•V Z_: $&993) eßI^•V≤ $& eßI^•V Z_: $&993) eßI^•V≤ $& eßI^•V Z_: $&993) eßI^•V≤ $& eßI^•V Z_: $&993) eßI^•V≤ $& eßI^•V Z_: $&

eßI YmaU H$aUmam. gJwU Í$[mV Vy [mßMO›` eßI YmaU H$aVmg. hm [mßMO›`eßI ÂhUO ([mMm[mgyZ O›_bbm) Ï`∫$sMm AhßH$ma hm . H$maU [mM kmZßßo–`mߤmahmUmË`m gßdXZm/kmZmVyZM _Z d AhßH$ma V`ma hmVm. BW AhßH$ma `mMm AW© Jd©,_X, _mO, _mOmar, AmT>ÁVm B.ZÏh. AhßH$ma ÂhUO gßHw$oMV _r[Um, ÒdV:Meara, ]w’r, H$Î[Zm, [nadma dJ°a ÂhUO [yU©gÀ` AgÎ`mgmaI dmQ>U, Vygdm™V`m©_rMm gd©eo∫$_mZ gd©g_mdeH$ emÌdV oZ ßVm AgÎ`mZ Vy Aem eßImMmYmaUH$Vm© Amhg. ^∫$ˆX`mßZm h Ò[Ô> OmUdV ÂhUyZ gß[yU© H$V[Um Vw¬`mH$S>AgÎ`mM V OmUVmV. Vw¬`m gJwU AdVmamVyZhr, OW Vy eara d VÇm›` Ï`o∫$ÀdYmaU H$aVmg, hM dJ˘`m VËhZ ‡MrVrg V. Vwbm _mP godZ` Ao^dmXZ Agm.

994) Z›XH$s $& Z›XoH$Z Z_: $&994) Z›XH$s $& Z›XoH$Z Z_: $&994) Z›XH$s $& Z›XoH$Z Z_: $&994) Z›XH$s $& Z›XoH$Z Z_: $&994) Z›XH$s $& Z›XoH$Z Z_: $&

Z›XH$ Vbdma YmaU H$aUmam. Z›XH$ Vbdma hr AmÀ_kmZ ("AgßJeÛ') Amh.AmÀ_gmjmÀH$mar kmZ_` VbdmarZ AkmZmMr ImßS>mir H$aUmam AúÀWmM _yiH$m[Umam d ∫$mßZmhr VM gm_œ © XUmam VyM Amhg. Vwbm _mP gX°d ‡Um_ AgmV.

995) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&995) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&995) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&995) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&995) MH´$s $& MoH´$U Z_: $&

MH´$ YmaU H$aUmam. Vy gwXe©Z MH´$ YmaU H$aVmg `mMm AW© _Z Agm KVbmOmVm. Ï`∫$sM "_Z' VyM YmaU H$arV AgÎ`mZ, Vy H$mUÀ`mhr jUr V ZÔ> H$Í$eH$Vmg. VwP MH´$ h Am wY H$YrM dm`m OmV Zmhr H$maU Vy MH´$m¿`m Í$[mZ Ï`∫$s¿`m

Page 267: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 267 &&

H•$VrM H$maH$ Ag oVM _ZM Vw¬`m hmVr AgV. À`mbm Vy Hw$R>hr didy eH$Vmg,À`mMm Zmehr H$Í$ eH$Vmg. emarnaH$ —ÓQ>Ám gß[yU© _ÇmmgßÒWm AmoU oVM H$m © (O_ZmMm emarnaH$ [m`m Amh) d `mJ —ÓQ>Ám ghÚMH´$mgohV fQ≤>MH´$mßMm OrAmÀ_mZw yVrM _mJ© AmhV - À`mZmhr Vy YmaU H$aVmg. `m gd© dU©ZmMm _oWVmW©Agm H$s Vy H$Yrhr - Hw$Umbmhr ‡^mdr[U gßHw$oMV _ZmMm odb` H$Í$Z AmÀ_Xe©ZXD$ eH$Vmg. ÂhUyZ m MH´$mbm gwXe©Z MH´$ ÂhUVmV. Vwbm _mP oZaßVa dßXZ Agm.

996) emßJ©Y›dm $& emßJ©Yp›dZ Z_:996) emßJ©Y›dm $& emßJ©Yp›dZ Z_:996) emßJ©Y›dm $& emßJ©Yp›dZ Z_:996) emßJ©Y›dm $& emßJ©Yp›dZ Z_:996) emßJ©Y›dm $& emßJ©Yp›dZ Z_:

emßJ© h YZwÓ` YmaU H$aUmam. h YZwÓ` ÂhUO oMŒm hm . ¯m¿`m EH$mJ´VZM(AMwH$VZ Z_ YÍ$Z) Ï`∫$s (AmÀ_m) ÒdÒdÍ$[mbm ‡m· hmV. Vw¬`mMaUr _mPgmÔ>mßJ Z_Z Agm.

997) JXmYa: $& JXmYam` Z_: $&997) JXmYa: $& JXmYam` Z_: $&997) JXmYa: $& JXmYam` Z_: $&997) JXmYa: $& JXmYam` Z_: $&997) JXmYa: $& JXmYam` Z_: $&

H$m°_mXH$s JXm YmaU H$aUmam. ]w’rÍ$[r JX¿`m ghmÊ`mZ gd© ´_, AkmZ,Aod⁄m Xya H$aUmam VyM Amhg. ( ]w’r¿`mM e∫$sZ ]w’r¿`m _`m©Xm Ò[Ô> hmD$eH$VmV.) À`m_wi AmÀ_mam_ B©úa Ï`∫$s¿`m AßV`m©_r Ï`∫$sMr ]w’rÍ$[r JXm[maOyZ H$m ©aV AgVm d Ï`∫$sbm AmÀ_ÒdÍ$[mMm gmjmÀH$ma XVm. Vwbm eVe:Z_ÒH$ma AgmV.

998) aWmßJ[moU: $& aWmßJ[moUZ Z_: $&998) aWmßJ[moU: $& aWmßJ[moUZ Z_: $&998) aWmßJ[moU: $& aWmßJ[moUZ Z_: $&998) aWmßJ[moU: $& aWmßJ[moUZ Z_: $&998) aWmßJ[moU: $& aWmßJ[moUZ Z_: $&

aWMH´$ YmaU H$aUmam. aWMH´$ `mMm AW© aWm¿`m MbZdbZmg ghmÊ` yVhmUma MH´$. aW ÂhUO Ï`o∫$OrdZ. aWMH´$ ÂhUO O›_-_•À yM MH´$. (gd©Vm[ar‡`ÀZ H$Í$Zhr e∑` Z PmÎ`mg) Ï`∫$sbm AmÀ_kmZ X `mMm C[m` ÂhUO O›_-_•À y¿`m MH´$mMm dm[a hm . A›` —ÓQ>Ám [mohÎ`mg earambm aWMH´$ ÂhUVm B©b.H$maU Ï`o∫$ÀdmM dmhH$ VM Amh. ^∫$mßM earahr AmÀ_kmZ_mJu bmdUmam(H$_© mJ, hR>`mJ) d AmÀ_kmZ XUmam VyM Amhg. Vwbm _mP H•$Vk ‡oU[mV AgmV.

999) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&999) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&999) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&999) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&999) Ajm‰`: $& Ajm‰`m` Z_: $&

H$Yrhr Z H$m[Umam. jm^, Xmh, gßVm[, MrS> ` `mMß EH$ _hŒdmMß H$maUÂhUO ÒdV:¿`m odúmgmbm, l’bm, YmaUbm VS>m OmU. Xh]w’r_wi _Zmbm OS>Vm`V. OS>V_wi ]w’r, ^mdZm, dmgZm `mß¿`mgmR>r "AmgamÒWmZ', "oZdmamÒWmZ'bmJVmV. MmH$mar bmJV. amOH$maU, AW©H$maU, g_mOH$maU, AmamΩ`, oejU,VŒdqMVZ, H$mÏ`, H´$sS>m, Y_©g߇Xm`, odkmZ BÀ`mXr gd© jÃmV "l’mÒWmZ'

Page 268: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 268 &&

H$mgibr H$s gm߇Xmo`H$mßMm jm_ hmVm. _yim[mgyZ ApÒVÀdmMM CÉmQ>Z PmÎ`m_wiV AßV]m© T>diyZ oZKVmV. Vy AmoU Vw¬`m ‡MrVrZ [wZrV PmbÎ`mZm ]m°o’H$,^mdoZH$, dmgoZH$ dJ°a H$mUÀ`mhr ‡H$maM OmS>Á ZgV. ÒWybVm ZgV. À`m_wi Vyd VwP ^∫$ Òd ß y, Òd ß[yU© AmoU ÒdVßà AgVm. l’mÒWmZmß¿`m AVrV AgVm.gße` AmoU l’m `mß¿`m AVrV AgÎ`mZ AmÀ_‡MrVrV emßV AgVm. À`m_wi Vy dVwP ^∫$ AÒdÒW H$b OmD$ eH$V Zmhr. Vwbm d Vw¬`m ^∫$mßZm _mP oZaßVa dßXZAgm.

1000) gd©‡haUm`wY: $& gd©‡haUm`wYm` Z_: $&1000) gd©‡haUm`wY: $& gd©‡haUm`wYm` Z_: $&1000) gd©‡haUm`wY: $& gd©‡haUm`wYm` Z_: $&1000) gd©‡haUm`wY: $& gd©‡haUm`wYm` Z_: $&1000) gd©‡haUm`wY: $& gd©‡haUm`wYm` Z_: $&

gd© Am`wYmoZfr AgUmam. gJwUmdVmamVrb Am`wYm ßM VmÀ[`© h AmÀ_gmjmÀH$ma oZJoS>V Amh. _Z, ]w’r, oMŒm, AhßH$ma d hr _hmZ Am wY dm[Í$Z^∫$mßZm AmÀ_gmjmÀH$ma XUmam Vy Amhg. [maß[naH$ —ÓQ>Ám ZI, X ©, hßH$ma, ldU,Ò_aU BÀ`mXr Am wYmMmhr AmÀ_gmjmÀH$mamMr ‡MrVr X `mgmR>r dm[a H$aUmam VyAmhg. Vw¬`m MaUr _mP eVe: gmÔ>mßJ Z_ÒH$ma AgmV.

\$b‡m·rgß]ßYr rÓ_mMm`© d woYo>a amOm mß¿`mVrb gßdmXmM odÌbfU\$b‡m·rgß]ßYr rÓ_mMm`© d woYo>a amOm mß¿`mVrb gßdmXmM odÌbfU\$b‡m·rgß]ßYr rÓ_mMm`© d woYo>a amOm mß¿`mVrb gßdmXmM odÌbfU\$b‡m·rgß]ßYr rÓ_mMm`© d woYo>a amOm mß¿`mVrb gßdmXmM odÌbfU\$b‡m·rgß]ßYr rÓ_mMm`© d woYo>a amOm mß¿`mVrb gßdmXmM odÌbfUd _oWVmW©d _oWVmW©d _oWVmW©d _oWVmW©d _oWVmW©

BVrXß H$sV©Zr`Ò` H$edÒ` _hmÀ_Z:BVrXß H$sV©Zr`Ò` H$edÒ` _hmÀ_Z:BVrXß H$sV©Zr`Ò` H$edÒ` _hmÀ_Z:BVrXß H$sV©Zr`Ò` H$edÒ` _hmÀ_Z:BVrXß H$sV©Zr`Ò` H$edÒ` _hmÀ_Z:ZmÂZmß ghÚß oXÏ`mZm_efU ‡H$soV©V_≤: $&ZmÂZmß ghÚß oXÏ`mZm_efU ‡H$soV©V_≤: $&ZmÂZmß ghÚß oXÏ`mZm_efU ‡H$soV©V_≤: $&ZmÂZmß ghÚß oXÏ`mZm_efU ‡H$soV©V_≤: $&ZmÂZmß ghÚß oXÏ`mZm_efU ‡H$soV©V_≤: $&

^rÓ_ ÂhUmb, ""h amOm, ]´ m, odÓUy AmoU _he `mßMm (O›_, OrdZ, _•À y dCÀ[Œmr pÒWVr - odb` `mß¿`m _hm‡aUmßMm) oZ_m©Vm Agm hm [a_úa Amh. XaH$Î[m¿`m AßVamZ (R>amodH$ H$mimZ) CÀ[Œmr, pÒWVr, odb`m¿`m ‡aUm H$_r AoYH$‡_mUmV CÀ[fi hmD$Z odúmÀ[Œmr, pÒWVr d odb`mM H$mbMH´$ Mmby amhV, Agmog’mßV Amh. CÀ[Œmr d pÒWVr hr _mR>r pÒWÀ ßVaM hm . H$maU odb`m¿`m edQ>rhrodú, ]rOÍ$[mZ B©úam¿`m R>m`r amh. ¯m B©úamM ApÒVÀd H$mimVrV d OmoUdmß¿`mAVrV Amh. Agߪ` VmaH$m g_yh, AmH$meJßJm XIrb À`m¿`m am_aßY´mV AmV]mha H$aVmV, [aßVw Ag KS>VmZmhr À`m am_aßY´mßM ApÒVÀd ]wOV Zmhr. ApÒVŒdm¿`mAmoU OmoUdmß¿`m [mVirdarb AmoU _mZdVa `mZrVrb ApÒVÀdmßZm (XdXdVm`j oH$fia AmXr) XIrb AmÀ_gdÍ$[ odÒ_aUÍ$[r [m[mVyZ _w∫$ H$aUmam hm _hmÀ_mAmh. m _hmZV_ gdúamMr oXÏ` Aer ghÚZm_ Vwbm À`m¿`mM H•$[Z _m¬`mH$Sy>Zg_Obr. [a_úambm gmjmÀH$mamgmR>r, ‡MrVrgmR>r, oMaßVZ AZwgßYmZmgmR>r,

Page 269: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 269 &&

AmÀ_odÒ_•Vr¿`m [m[_w∫$sgmR>r, gdmÉ gŒmer H$m`_M EH$Í$[ hm `mgmR>r hrZmd AÀ`ßV C[`w∫$ AmhV. À`m_wi h Y_©amOm ! h ghÚZm_ÒVmà dmM `mg,gmßJ `mg, qMVZ H$a `mg, A‰`mg H$a `mg, H$sV©Z H$a `mg, O[ H$a `mggd©Vm[ar gdmÀH•$Ô> Amh, h ghÚZm_ÒVmà [mR> H$a `mg, MMm© H$a `mg, oeH$ `mgÀ`mMm Ame` g_OmdyZ K `mg oeH$d `mg d À`mMm Ame` g_OmdyZ X `mggdmÀH•$Ô> Amh.

` BXß l•Uw`mofiÀ`ß `¸mo[ [naH$sV©`V≤ $&` BXß l•Uw`mofiÀ`ß `¸mo[ [naH$sV©`V≤ $&` BXß l•Uw`mofiÀ`ß `¸mo[ [naH$sV©`V≤ $&` BXß l•Uw`mofiÀ`ß `¸mo[ [naH$sV©`V≤ $&` BXß l•Uw`mofiÀ`ß `¸mo[ [naH$sV©`V≤ $&Zmew^ß ‡mflZw`mpÀH®$oMÀgm_wÃh M _mZd: $&&2$&&Zmew^ß ‡mflZw`mpÀH®$oMÀgm_wÃh M _mZd: $&&2$&&Zmew^ß ‡mflZw`mpÀH®$oMÀgm_wÃh M _mZd: $&&2$&&Zmew^ß ‡mflZw`mpÀH®$oMÀgm_wÃh M _mZd: $&&2$&&Zmew^ß ‡mflZw`mpÀH®$oMÀgm_wÃh M _mZd: $&&2$&&

^rÓ_mZr [wT> ÂhQ>b, ""`woYo>am, ¯m ghÚZm_m¿`m qMVZ, [R>U ldUmZAmÀ_Í$[mMr (B©úamMr) ‡MrVr V. AßV]m© pÒWÀ ßVa hmD$Z VabV_ AdÒWm‡m· hmV. AmÀ_gmjmÀH$ma hmVm. gßHw$oMV ApÒVÀdmMm d jw– gwIXw:ImßMm ZmehmD$Z B©úar ApÒVÀdmer d B©úar gŒmer EH$mÀ_Vm ‡m· hmV d AZw dmbm V.goÉXmZßXmMm bm^ hmVm. gd© gwImßda gŒmm ‡m· hmV [U dIdI ZÔ> hmV.AmÀ_Í$[m¿`m odÒ_aUmMm AZW© Q>iVm. O[ H$a `mg `m ghÚZm_mhˇZ l> AgmA›` H$mUVmhr _ßà Zmhr.''

dXm›VJm ]´m˜U: Ò`mÀjoÃ`m odO`r ^dV≤ $&dXm›VJm ]´m˜U: Ò`mÀjoÃ`m odO`r ^dV≤ $&dXm›VJm ]´m˜U: Ò`mÀjoÃ`m odO`r ^dV≤ $&dXm›VJm ]´m˜U: Ò`mÀjoÃ`m odO`r ^dV≤ $&dXm›VJm ]´m˜U: Ò`mÀjoÃ`m odO`r ^dV≤ $&d°Ì`m YZg_•’ Ò`m¿Ny>–: gwI_dmflZw`mV≤ $&&3$&&d°Ì`m YZg_•’ Ò`m¿Ny>–: gwI_dmflZw`mV≤ $&&3$&&d°Ì`m YZg_•’ Ò`m¿Ny>–: gwI_dmflZw`mV≤ $&&3$&&d°Ì`m YZg_•’ Ò`m¿Ny>–: gwI_dmflZw`mV≤ $&&3$&&d°Ì`m YZg_•’ Ò`m¿Ny>–: gwI_dmflZw`mV≤ $&&3$&&

H$mi ¡`m‡_mU Hw$UmgmR>rhr H$_r qH$dm AoYH$ AgV Zmhr, À`mM‡_mU ¯modÓUwghÚZm_ ÒVmÃmMr _hVr gdm™gmR>r gmaIrM Amh. [aßVw ¡`m‡_mU H$mhrOUmßH$Sy>Z H$mimMm A[Ï`` H$bm OmVm Va H$mhr OUmßH$Sy>Z H$mimMm gXw[`mJH$bm OmVm À`mM‡_mU ]´ oOkmgm, dralr, AWm©H$mßjm, oZÏdi gwImMr AmH$mßjmBÀ`mXr JwUmß¿`m ‡mXw^m©dmZwgma ododY Ï`∫$s®Zm `m ghÚZm_Ò_aUmZ dJdJir\$b‡m·r hmV. Ag hmU oZo¸VM B©úar `mOZm Amh. H$maU Aem [aÒ[a[mfH$g_Vmb gmYUmË`m ododYVoedm` odúmM ApÒVÀd AmoU gw`mΩ` Ï`dÒWMoZaßVaÀd Ae∑` Amh. gdm™Zm gmaIrM \$b‡m·r hm `mMm A≈>mhmg R>dU ÒdV:¿`mjwÑH$ Xh]w’r¿`m gm[˘`mV ÒdV:bm AS>H$dyZ K `mgmaI Amh. g_mZVmg_mZVmg_mZVmg_mZVmg_mZVm dgmÂ`m¿`mgmÂ`m¿`mgmÂ`m¿`mgmÂ`m¿`mgmÂ`m¿`m H•$oÃ_ g∫$sEdOr AmÀ_kmZO›` odúmÀ_H$VmAmÀ_kmZO›` odúmÀ_H$VmAmÀ_kmZO›` odúmÀ_H$VmAmÀ_kmZO›` odúmÀ_H$VmAmÀ_kmZO›` odúmÀ_H$Vm, ‡JÎ^Vm, gohÓUwVm,oZ^©`Vm `mßM Òd`ßÒ\y$V© d CÀÒ\y$V© AmodÓH$ma hd AmhV. g_Vm, gmÂ` dJ°aH$Î[Zmß¿`m AVrV Agbbr ÒdmÀÂ`Vm AmodÓH•$V hmU AmO AÀ`mdÌ`H$ AmoUgw mΩ` Amh. B©úar H•$[Z Vg hmB©b. ¡`mßZm ]w’r H$_r Agb qH$dm odÓUwghÚZm_g_OyZ KU A›` H$maUmßZr O_V Zgb À`mßZr h odÓUwghÚZm_ BVamßH$Sy>Z g_OmdyZ

Page 270: Sahastranetra A Bestseller On Vishnusahasranam Dr. Shriniwas Kashalikar

ghÛZÃ && 270 &&

KVb Var À`mßZm AmZßX ‡m· hmB©b. H$maU BW [mßoS>À` dmT>d `mMm ‡˝ ZgyZ CbQ>jw– AhßH$mar ApÒVÀdmM, [mH$i VH©$emÛmM d H$maS>Ám [mßoS>À`mM, Cfi`ZH$a `mMm ‡˝ Amh. `m ghÚZm_ÒVmÃmM qMVZ, _ZZ, ldU H$aUmË`mbm OagwI‡m·r Pmbr Zmhr qH$dm C¤J, AÒdÒWVm dmQ>br Va À`mM EH$_d H$maU À`mÏ`∫$s_Yrb Xh]w’r, Aod⁄m, AhßH$ma, mßMm ‡MßS> Oma, hM hm . Aem [napÒWVrVÀ`mZ `mM ldU [R>U oMH$mQ>rZ Mmby R>dmd AmoU oZÒ[•h d oZahßH$mar Ï`∫$sH$Sy>ZV g_OmdyZ ø`md. À`m_wi B©úar H•$[m d H$Î`mU hmB©bM. m odÓUwghÚZm_ÒVmÃmZgagH$Q> B¿N>m Agm dm Zgm gdm™Zr [R>U _ZZ H$bM [mohO Agm A≈>mhmg Zmhr.B©úar H•$[Z ¡`mßZm V dmMmdg dmQ>b À`mßZr V dmMmd. (Xh]w’r¿`m Omam_wi) VdmMmdg dmQ>V Zmhr À`mßZr (B©úar H•$[Z) Oa d OÏhmß H$Ïhmß À`mßZm V dmMmdg dmg_OmdyZ ø`mdg dmQ>b VÏhmM Vg H$amd. BW ‡MrVrMm d Òd¿N>Mm ‡˝ Amh.g∫$sMm X]mdmMm qH$dm l’Mm Zmhr. odúH$Î`mUH$mar H´$mßVr H$mUÀ`mhrAo^oZdemVyZ dm AmdemVyZ ZÏh, ]ßXwH$s¿`m ZirVyZ ZÏh, Va B©úar H•$[Z hmUmË`mÒd`ßÒ\y$V© Aem AmÀ_emYmVyZ AmoU À`m¿`mM H•$[Z hmUmË`m AmÀ_kmZm¿`mAmodÓH$mamVyZ hmUma Amh. odÓUwghÚZm_mÒVmÃm¿`m dmMZ, _ZZmZ, qMVZmZAg KS>b hm oÃH$mbm]moYV B©úar gßH$V Amh.

Y_m©Wu ‡mflZw`m’_©_Wm©Wu MmW©_mflZw`mV≤ $&Y_m©Wu ‡mflZw`m’_©_Wm©Wu MmW©_mflZw`mV≤ $&Y_m©Wu ‡mflZw`m’_©_Wm©Wu MmW©_mflZw`mV≤ $&Y_m©Wu ‡mflZw`m’_©_Wm©Wu MmW©_mflZw`mV≤ $&Y_m©Wu ‡mflZw`m’_©_Wm©Wu MmW©_mflZw`mV≤ $&H$m_mZdmflZw`mÀH$m_r ‡OmWu MmflZw`mÀ‡Om_≤ $&&4$&