t h a k w a g h a l w a b e s t s e l l e r f o r s u p e r l i v i n g dr

Download T H A K W A G H A L W A B E S T S E L L E R F O R S U P E R L I V I N G Dr

Post on 14-Apr-2017

134 views

Category:

Technology

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LekeJeeJej ceele keveLekeJeeJej ceele keveLekeJeeJej ceele keveLekeJeeJej ceele keveLekeJeeJej ceele keve

  LekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJeeLekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJeeLekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJeeLekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJeeLekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJee

  [e@. eerefveJeeme pe. keMeeUerkejSce. yeer. yeer. Sme., Sce. [er., SHe. Deee. meer. peer.,

  SHe. SHe. SHe. yeer. Sce. Sme. (Decesjerkee)mebeeueke

  meWj Hee@j esue msme ce@vespeceW(mebHetCe& leCeeJecegkeleer keW)

  kee@uespe efyeu[eRie, eflemeje cepeuee,kes. F&. Sce. ne@efmHeue, cegbyeF& - 400 012.

  efJeMes

 • Lees[keeele ceveeble}bLees[keeele ceveeble}bLees[keeele ceveeble}bLees[keeele ceveeble}bLees[keeele ceveeble}b

  pevce}suee}e ce=let egkele veener DeeefCe efpeJebleHeCee Deens efleLes LekeJeeveener Demeb nesle veener ns Kejb Deens.

  ceie LekeJee Iee}Jee ee eyoebvee keee DeLe& Deens?

  meesHeb Deens.... Deieoer meesHeb!

  ele#e ce=legHetJeea ve cejCeb DeeefCe ejerjeveb ve KeeCeb eeeee DeLe&LekeJee Iee}JeCeb peerJeveeee DeKesjerHeele meJe&leesHejeRveer peieCeele}e DeeveboGlkelesveb }gCeb cnCepese LekeJee Iee}JeCeb DeeefCe De[eCeeree efJeeejebveerieUtve ve peelee leebvee meeceesjb peee}e meppe DemeCeb cnCepese LekeJeeJejceeleb!

  cnCetvee ee Hegmlekeeletve meJe& eveebvee Gejb efceUleer} eEkeJee meeNeemecemee megleer} Deee keuHevesveb ee Hegmlekeeke[s Heeefn}b peeT vees. eeHegmlekeebee Gse Jeeekee}e, efJeefJeOe ekeejee keerCe HeefjefmLeleerle ve LekeleeDeeieskete kejCeees GHeee megeJeCeeee Deens. ee Hegmlekeele $eger Dee{UueemeeEkeJee egkee Dee{Uueeme lee Keguee ceveeveb oeKeJeuee peeJee Je LekeJeeJejceele kejCeeee nsletveb kes}suee ee eeceeefCeke eelveebvee meecegefnke mJeHeeeJeb Deeer vece DeHes#ee Deens.

  ele#eele ns Hegmleke osKeer} HetCe& Pee}b les efoJebiele eer. HeefkejeieeekeJee[, efe. DeefveOo keeeUerkej, [e@. peeeer ie[kejer Je [e@. meew.efJeYeeJejer keeeUerkej eebee meecegefnke eelveeletve !

  Deee Hegmlekeeeer efveke[ Deepe Deens ns ceePeeeceeCese Flej Deveskeebveeveblej Heueeeb leebveer yees}tve oeKeJe}b. Hegmleke ef}nerle Demeleevee ce}e leeeeelee Dee}e DeeefCe GHeeesiener Pee}e. les JeeeCeeNeebveener leeee HegjsHetj HeeeoeefveefeleHeCes nesF&} Deeer Gceso Deens.

  - eerefveJeeme keeeUerkej

  v v v

 • LekeJeeJej ceele keveLekeJeeJej ceele keveLekeJeeJej ceele keveLekeJeeJej ceele keveLekeJeeJej ceele keve

  LekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJeeLekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJeeLekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJeeLekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJeeLekeJee IeeueJee Je mHetleea efceUJee

  [e@. eerefveJeeme pe. keMeeUerkejSce. yeer. yeer. Sme., Sce. [er., SHe. Deee. meer. peer.,

  SHe. SHe. SHe. yeer. Sce. Sme. (Decesjerkee)mebeeueke

  meWj Hee@j esue msme ce@vespeceW(mebHetCe& leCeeJecegkeleer keW)

  kee@uespe efyeu[eRie, eflemeje cepeuee,kes. F&. Sce. ne@efmHeue, cegbyeF& - 400 012.

  efJeMes

 • je$eer mee[smeele Deeee megceej. DebyejveeLe eEkeJee kepe&le }eske}eemeskeb[ ke}eme ceOetve esle neslees. Deepetyeepetee Jekeleer JesieJesieee HeesPesmeceOesDeeHeDeeHeuee FefmHele mLeUer efveIeeuee neslee. ceePeer leer ebieleer-}eWyeleer DeJemLeekesJne Skeoeeer mebHeles Demeb ce}e Pee}b nesleb. ceOese ceeieee SkepeCe G}e.ceePeb }#e nesleeb. Hekeve ceer PesHe IesCeej... SJe{eele lee meerceOes SkeevebeCe ceeb[}ner. lee eewLeemeereer eeHleer ve Peeueeveb ceer efnjcegme}es. Lees[eeJesUeveb ceePeeHeg{s DeeCeKeer Skeeve GlLeeHeve kes}b HeCe leeeb yeg[ Hegjleb Jejeeeee DeeOeere yeepetee ogmeje Deele efej}e.

  }eske} eJeemeeee veJeKesHeCee Je efleLes DeeJeeke Deme}s}b kemejleerebvewHegCe vemeueeeer ce}e Keble Jee}er. ceer Ieeekegleer}e Dee}es. SJe{eele ceePeeyeepegeee meerJejee SkepeCe G}e. Deelee cee$e DeeHe}ere HeeUer... ee YeeJevesvebceer Pekeeele efleLes Iegme}es. HeCe leeeJesUer ceePee ceeieee ceeCemeeveb DeeHeueelebie[ee efleLes ekeuee DeeefCe ceePee Kee}tve lees meer}e efeke}e. eeJesUercee$e ceePee mebece mebHe}e. lees} meg}e. ceer Skeoce leeeeJej Jewleeie}es.Pee}b! ... eyoebve eyo Jee{}e. }eske}ee eJeemeele lejyespe Deme}s}e leesie[er ! ceePeemeejKee veJeKee, lee}e keee mecepeeJeCeej ? ceePeb SsketveIeeeee SsJepeer leebve leeW[eee Heee meg kes}e. HeCe ceerner DeKesjHeelekeekegUleer}e esTve keeb Demesvee lee}e meppeveleses DeeefCe meYeleses mebkesleHeJeeeee eelve kejerle jeefn}es. DeKesj Deepetyeepetee }eskeebveerner leeeee&me$eele Yeeie Iesle}e HeCe leebeele}s yengleskepeCe, legcnere eHeUeF&oeKeJe}er veener Demeee oeJee ke }eie}s. ceer leebveener OeejsJej Oej}b. leerpegie}yeboer Ssketve DeKesj ojJeepeeyeensj }keCeeje Ske leCe ieceleervebDeesj[}e, Dejs Dees Lekes! DeYeer etHe nes pee, keeeW meyekee efoceeie eejne nw?

  Skeoce leeee lee DeeHeyeejeveb ceer ieHHe Pee}es. Heeeveb yejesyejceePee cecee&Jej yees sJe}b nesleb.

  1

  LekeJee Deelee egkeJeeLekeJee Deelee egkeJeeLekeJee Deelee egkeJeeLekeJee Deelee egkeJeeLekeJee Deelee egkeJee

  LekeJeeeer DeesUKeLekeJeeeer DeesUKeLekeJeeeer DeesUKeLekeJeeeer DeesUKeLekeJeeeer DeesUKe

  LekeJee, oceCetke, ieU}sHeCee, LekeeJe, efvelmeenerHeCee,

  cejieU, kebeUe, Kee}sHeCee, oceeke, efHee}sHeCee, ie}LeeveHeCee,

  ewefLeue Demes eyo HejmHejebee peJeUes Deensle. FbepeerceOes

  SkePee@eve (Exhaustion), Jeerkevesme (Weakness), }@efmeet[ (Las-

  situde), De@mLesefveee (Asthenia), He@erie (Fatigue), ee[&vesme

  (Tiredness), }@kemeerer (Laxity), ef[mHeeB[vmeer (Despondency),

  m}@kevesme (Slakness), }tPevesme (Looseness), Demes eyo

  Skeceskeebee peJeUHeemees Deensle.

  cegUele LekeJee JeeqkelemeeHes#e Demelees.leecegUs LekeJeeeeeyoeletve Skee Jeefke}e pes meebieeee Demeleb les ogmeNee Jeeqkele}eleee eyoeletve pes meebieeee Demeleb leeHes#ee JesieUb Demet ekeleb.

  Hejbleg leecegUs ee Skee eyoeceOetve osKeer} HeefjHetCe& Deee

  LekeJeeeb DeeefCe Heg

 • LekeJeeeb DeeJneveLekeJeeeb DeeJneveLekeJeeeb DeeJneveLekeJeeeb DeeJneveLekeJeeeb DeeJneve

  meceepeeee keesCeleener Lejele DeeHeCe JeeJejle Deme}es lejer LekeJeener Deeer eerpe Deens keer DeeHeuee}e leer keOeer vee keOeer eemelese. mejmekeHeCesLekeJee esCeb Devewmeefie&ke Deens Demeb cnCeCeb yejesyej Deens kee ? veener. keenerefJeefe

 • LekeJeeeb DeeJneveLekeJeeeb DeeJneveLekeJeeeb DeeJneveLekeJeeeb DeeJneveLekeJeeeb DeeJneve

  meceepeeee keesCeleener Lejele DeeHeCe JeeJejle Deme}es lejer LekeJeener Deeer eerpe Deens keer DeeHeuee}e leer keOeer vee keOeer eemelese. mejmekeHeCesLekeJee esCeb Devewmeefie&ke Deens Demeb cnCeCeb yejesyej Deens kee ? veener. keenerefJeefe

 • 54

  Glmeen DeeHeuee vemeevemeeletve Jeent ekelees ns DeeHeuee Oeeveer-ceveer-mJeHveernerjenle veener. megmleer-cejieU DeeefCe nleye}lee nse peerJeve Deens DeeerepeJeUpeJeU DeeHe}er Kee$eer nesTve jenles ! Flekeer Kee$eer Deved eOoe keerDeens nse GeceDemeb Jeet }eieleb.... HeCe ner Kee}s}er-efHee}s}er-Leke}s}erDeJemLee Flekeee menpe mJeerkeejCeb ns yejesyej veener ! keejCe eejerefjke,ceeveefmeke, Jeweeefjke, Jeweeqkeleke, keewtbefyeke, meeceeefpeke ew#eefCeke, DeeeDeveskeefJeOe iewjekeej Je iewjJeJenejebcegUs DeeHeuee}e LekeJee eslees ns }#eelesJeee}e nJeb ! ns efJeOeeve Deeeeee, Deefleeeeskeleereb Jeiewjs ekeejele cees[CeejbJees} HeCe lemeb keener veener ! Deveske iewjekeej Je eLee eUlee esCeemeejKeeDeeCeer eUueee Heeefnpesle Deee Deensle. keejCe leeejs LekeJeeJej keenereCeeCeele ceele kejlee esles DeeefCe mece=Oo Je eieuYe peerJeveeee GHeYeesie Iesleeeslees. ee erveb ee meeNeebee Hejece

 • 54

  Glmeen DeeHeuee vemeevemeeletve Jeent ekelees ns DeeHeuee Oeeveer-ceveer-mJeHveernerjenle veener. megmleer-cejieU DeeefCe nleye}lee nse peerJeve Deens DeeerepeJeUpeJeU DeeHe}er Kee$eer nesTve jenles ! Flekeer Kee$eer Deved eOoe keerDeens nse GeceDemeb Jeet }eieleb.... HeCe ner Kee}s}er-efHee}s}er-Leke}s}erDeJemLee Flekeee menpe mJeerkeejCeb ns yejesyej veener ! keejCe eejerefjke,ceeveefmeke, Jeweeefjke, Jeweeqkeleke, keewtbefyeke, meeceeefpeke ew#eefCeke, DeeeDeveskeefJeOe iewjekeej Je iewjJeJenejebcegUs DeeHeuee}e LekeJee eslees ns }#eelesJeee}e nJeb ! ns efJeOeeve Deeeeee, Deefleeeeskeleereb Jeiewjs ekeejele cees[CeejbJees} HeCe lemeb keener veener ! Deveske iewjekeej Je eLee eUlee esCeemeejKeeDeeCeer eUueee Heeefnpesle Deee Deensle. keejCe leeejs LekeJeeJej keenereCeeCeele ceele kejlee esles DeeefCe mece=Oo Je eieuYe peerJeveeee GHeYeesie Iesleeeslees. ee erveb ee meeNeebee Hejece

 • 76

  Iekeebeer efveefce&leer Hegjsee eceeCeele Pee}er veener lej DeeHeCe }Jekej Lekelees.

  Deelee DeeHeCe ejerjeleer} IekeJeebeer Peerpe peesjoejHeCes Jnee}e}eie}er lej keee nesF&} eeeer oesve GoenjCeb Heent.

  yekeemegjeeer iees DeeHeuee}e ceenerle Deens. lees YejHetj, cnCepesiee[erYej pesJeCe pesJeeeee DeeefCe nesleener lemeee ye}Jeeve. Yeerce ne leeeentveye}e{e DemeueecegUse Yeerceemeceesj leeee efveYeeJe }eie}e veener.

  HeCe Heg

 • 76

  Iekeebeer efveefce&leer Hegjsee eceeCeele Pee}er veener lej DeeHeCe }Jekej Lekelees.

  Deelee DeeHeCe ejerjeleer} IekeJeebeer Peerpe peesjoejHeCes Jnee}e}eie}er lej keee nesF&} eeeer oesve GoenjCeb Heent.

  yekeemegjeeer iees DeeHeuee}e ceenerle Deens. lees YejHetj, cnCepesiee[erYej pesJeCe pesJeeeee DeeefCe nesleener lemeee ye}Jeeve. Yeerce ne leeeentveye}e{e DemeueecegUse Yeerceemeceesj leeee efveYeeJe }eie}e veener.

  HeCe Heg

 • 98

  ejerjeeer Yekekece yeebOeCeer eesie eceeCeele nesCeb ns eesie JeeeeceeJejnerDeJe}byetve Demeleb. Jeeeece Iesle}e veener lej #ecelee keceer nesles. eeefJe

 • 98

  ejerjeeer Yekekece yeebOeCeer eesie eceeCeele nesCeb ns eesie JeeeeceeJejnerDeJe}byetve Demeleb. Jeeeece Iesle}e veener lej #ecelee keceer nesles. eeefJe

 • 1110

  Ske-Ske keve peieeee efvejesHe IesT }eie}er DeeefCe kejleer-meJejleer ceg}byeeUbefJeeejsveeeer Pee}er leer esT }eieles. peiee}e D