77794680 sri devi khadgamala with telugu meaning

Click here to load reader

Post on 02-Apr-2018

328 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  1/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU 1

  Raja Gopal Sishtla

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  2/17

  Tripura Sundari, Hridayadevi, Sirodevi, Sikhadevi, Kavaca Devi, Netra Devi, Astra Devi

  Kamesvari, Bhagamalini, Nityaklinne, Bherunde, Vahnivasini, Mahavajresvari, Sivaduti, Tvarite, Kulasundari, Nitya, Nilapatake, Vijaye,Sarvamangale, Jvalamalini, Citre, Mahanitye, Paramesvara Paramesvari

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  3/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU 3

  Raja Gopal Sishtla

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  4/17

  Mitresamayi, Sasthisamayi, Uddisamayi, Caryanathamayi, Lopamudramayi, Agastyamayi, Kalatapanamayi, Dharmacaryamayi,Muktakesisvaramayi, Dipakalanathamayi, Visnu devamayi, Prabhakara devamayi, Tejo devamayi, Manoja devamayi, Kalyana devamayi,Vasudevamayi, Ratnadevamayi, Sri Ramanandamayi

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  5/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU 5

  Raja Gopal Sishtla

  Anima Siddhe, Laghima Siddhe, Garima Siddhe, Mahima Siddhe, Isitva Siddhe, Vasitva Siddhe, Prakamya Siddhe, Bhukti Siddhe, IcchaSiddhe, Prapti Siddhe, Sarvakama Siddhe, Brahmi, Mahesvari, Koumari, Vaisnavi, Varahi, Mahendri, Camunde, Mahalaksmi, SarvaSamksobhini, Sarva Vidravini, Sarva karsini, Sarva Vasamkari, Sarvonmadini, Sarva Mahankuse, Sarva Khecari, Sarva Bije, Sarva Yone,Sarva Trikhande, Trilokya mohana cakra swamini Prakata yogini

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  6/17

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  7/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU 7

  Raja Gopal Sishtla

  Kamakarsini, Buddhyakarsini, Ahamkarakarsini, Sabdhakarsini, Sparsakarsini, Rupakarsini, Rasakarsini, Gandhakarsini, Cittakarsini,

  Dhairyakarsini, Smrityikarsini, Namakarsini, Bijakarsini, Atmakarsini, Amrutakarsini, Sarirakarsini, Sarvasa paripuraka cakra svamini, Guptayogini

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  8/17

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  9/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU 9

  Raja Gopal Sishtla

  Ananga Kusume, Ananga Mekhale, Ananga Madane, Ananga Madananture, Ananga Rekhe, Ananga Vegini, Ananga Ankuse, Ananga Malini,Sarva sanksobhana cakra swamini, Gupta tara yogini

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  10/17

  Sarva Samksobhini, Sarva Vidravini, Sarva Akarsini, Sarva Ahladini, Sarva Sammohini, Sarva Stambhini, Sarva Jrumbhini, Sarva Vasamkari,Sarva Ranjani, Sarva Unmadini, Sarva Arthasadhini, Sarva Sampattipurani, Sarva Mantra Mayi, Sarva Dvandva Kshayamkari, SarvaSoubhagya Dayaka Cakra Swamini, Sampradaya yogini

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  11/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU 11

  Raja Gopal Sishtla

  Sarva Siddhiprade, Sarva Sampatprade, Sarva Priyamkari, Sarva Mangalakarini, Sarva Kamaprade, Sarva Duhkha Vimocani, Sarva MrityuPrasamani, Sarva Vighna Nivarani, Sarvanga Sundari, Sarva Soubhagya Dayini, Sarvartha Sadhaka Cakra Swamini, Kulottirna yogini

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  12/17

  Sarva Jne, Sarva Sakte, Sarvaisvarya pradayini, Sarva Jnanamayi, Sarva Vyadhivinasini, Sarvadhara Svarupe, Sarva Papa Hare, SarvaAnanda Mayi, Sarva Raksa Svarupini, Sarvepsita Phala Prade, Sarva Rakshakara Cakra Svamini, Nigarbha yogini

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  13/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU 13

  Raja Gopal Sishtla

  Vasini, Kamesvari, Modini, Vimale, Arune, Jayini, Sarvesvari, Kaulini, Sarva Rogahara Cakra Swamini, Rahasya yogini

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  14/17

  Banini, Capini, Pasini, Ankusini, Maha Kamesvari, Maha Vajresvari, Maha Bhagamalini, Sarva Siddhiprada Cakra Swamini, Ati Rahasyayogini

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  15/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meaning in TELUGU 15

  Raja Gopal Sishtla

  Sri Sri Maha Bhattarike, Sarvananda Maya Cakra Swamini, Parapara Rahasya Yogini

  Tripure, Tripuresi, Tripurasundari, Tripura Vasini, Tripura Srih, Tripuramalini, Tripura Siddhe, Tripurambe, Maha Tripurasundari, MahaMahesvari, Maha Maha Rajni, Maha Maha Sakte, Maha Maha Gupte, Maha Maha Jnapte, Maha Mahannande, Maha Maha Skandhe, MahaMahasaye, Maha Maha Sri Cakra Nagara Samrajni.

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  16/17

 • 7/27/2019 77794680 Sri Devi Khadgamala With Telugu Meaning

  17/17

  shrI dEvI khaDgamAla nAmAvaLih Meani

  g in TELUGU

  17

  Raja Gopal Sishtla