khadgamala - sanskrit with transliteration -...

Upload: anthavasi

Post on 03-Apr-2018

282 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  1/29

  Iofgzimalaiv*ar khagaaktimlvidy

  SvamI injanNd srSvtIsvm nijnanda sarasvat

  ipura< ;ae[URr palaq kertripurra orr plakk keraa

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  2/29

  ANt>vasI [email protected]

  I ofgzimalaiv*ar khagaaktimlvidy

  nvavr[pjama>navvaraapjmantr

  ` gu< mm gu_yae nm>om gu mama gurubhyo nama

  ` g< g[ezay nm>om ga gaeya nama

  ` IImhaipursuNdyERnm>om hr r mahtripurasundaryai nama

  \:yaidNyas>ydinysa

  ` ASya> Iofgzimalaiv*aya>om asy r khagaaktimlvidyy

  %pSweiyaidaiyv[aidTy\i;>upasthenndriydihyivarudityai

  devIgayIDNd>devgyatrchanda

  saiTvkkkararkpIQiSwtkameraNkinlyamhakamerI Iipuraairka devta,stvikakakrabharakaphasthitakmevarnkanilaymahkmevar r tripurbharik

  devat|

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  3/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` @e< bIj zi>, IKIkIlkkaranysa

  ` @e< Aom aim aguhtmikyai nama

  IKItjRNyaiTmkayE nm>hr k tarjanytmikyai nama

  IsaE> mXymaiTmkayE nm>r sau madhyamtmikyai nama

  IsaE> AnimkaiTmkayE nm>r sau anamiktmikyai nama

  IKIkinikaiTmkayE nm>hr k kanihiktmikyai nama

  ` @e< krtlkrp&aiTmkayE nm>om ai karatalakaraphtmikyai nama

  ;fgdvINyas>aagadevnysa

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  4/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` @e< dydeVyE nm>om ai hdayadevyai nama

  IKIizraedeVyE Svaha,hr k irodevyai svh|

  IsaE> izoadeVyE v;q,r sau ikhdevyai vaa|

  IsaE> kvcdeVyE I,r sau kavacadevyai hr|

  IKInedeVyE vaE;q,hr k netradevyai vaua|

  ` @e< AdeVyE )q,om aim astradevyai pha|

  ` IuuRvsuvrae< ` #it idGbNx>om hr bhurbhuvasuvarom om iti digbandha

  Xyandhyna

  ` IIIkarasngiRtanliSwta< saE> KIkla< ibtIom hr r hrkrsanagarbhitnalasthit sau k kal bibhrat

  saEv{[abrxair[IvrsuxaxaEta< ineaeJJvla

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  5/29

  ANt>vasI [email protected]

  vande pustakapnkuadhar svarggabhitmujjval

  Tva< gaErIipura< praTprkla< Icsair[I.tv gaur tripur partparakal r cakrasacri||

  ppja>pacapj

  ` l< &WVyaiTmkayE gNxaNxaryaim nm>om la prthvytmikyai gandhndhraymi nama

  Ih< AakazaiTmkayE pu:pE> pUjyaim nm>hr ham ktmikyai pupai pjaymi nama

  Iy< vaYvaiTmkayE xUpmaapyaim nm>r ya vyvtmikyai dhpamghrpaymi nama

  Ir< AGNyaiTmkayE dIp< dzRyaim nm>r ram agnytmikyai dpa daraymi nama

  Iv< Am&taiTmkayE Am&tmyaharaivedyaim nm>hr vam amttmikyai amtamayhrnnivedaymi nama

  ` s< sVvaRiTmkayE sVvaeRpcarpUjaNsNkLpyaim nm>om sa sarvvtmikyai sarvvopacrapjnsankalpaymi nama

  craj I ipra

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  6/29

  ANt>vasI [email protected]

  bindau

  ` II@e< KIsaE>

  om hr rm ai k sau

  ` ipursuNdyERnm>om tripurasundaryai nama

  ` dydeVyE nm>om hdayadevyai nama

  ` izraedeVyE nm>om irodevyai nama

  ` izoadeVyE nm>om ikhdevyai nama

  ` kvcdeVyE nm>om kavacadevyai nama

  ` nedeVyE nm>om netradevyai nama

  ` AdeVyE nm>om astradevyai nama

  mUlikae[,mlatrikoe|

  ` kameyERnm>om kmevaryai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  7/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` gmailNyE nm>om bhagamlinyai nama

  ` inTyiKayE nm>om nityakinnyai nama

  ` eNfayE nm>om bherunyai nama

  ` vivaisNyE nm>

  om vahnivsinyai nama

  ` veyERnm>om vajrevaryai nama

  ` izvTyE nm>om ivadtyai nama

  ` TvirtayE nm>om tvarityai nama

  ` klsuNdyERnm>om kulasundaryai nama

  ` inTyayE nm>om nityyai nama

  ` nIlptakayE nm>om nlapatkyai nama

  ` ivjyayE nm>

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  8/29

  ANt>vasI [email protected]

  om vijayyai nama

  ` sVvRmom sarvvamagayai nama

  ` JvalamailNyE nm>om jvlmlinyai nama

  ` icayE nm>om citryai nama

  ` mhainTyayE nm>om mahnityyai nama

  mXyika[ppad,madhyatrikoephapde|

  ` prmerprmerImYyE nm>om paramevaraparamevarmayyai nama

  ` imezmYyE nm>om mitreamayyai nama

  ` ;IzmYyE nm>om ahamayyai nama

  ` %ffIzmYyE nm>om uamayyai nama

  ` cyaRnawmYyE nm>om carynthamayyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  9/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` laepamuamYyE nm>om lopmudrmayyai nama

  ` JvalamailNyE nm>om jvlmlinyai nama

  ` AgSTymYyE nm>om agastyamayyai nama

  ` kaltapnmYyE nm>om klatpanamayyai nama

  ` xMmaRcayRmYyE nm>om dharmmcryamayyai nama

  ` mu kezIrmYyE nm>om muktakevaramayyai nama

  ` dIpklanaWmYyE nm>om dpakalnthmayyai nama

  ` iv:[udevmYyE nm>om viudevamayyai nama

  ` akrdevmYyE nm>om prabhkaradevamayyai nama

  ` tejaedevmYyE nm>om tejodevamayyai nama

  ` mnaejdevmYyE nm>om manojadevamayyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  10/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` kLya[devmYyE nm>om kalyadevamayyai nama

  ` vasudevmYyE nm>om vsudevamayyai nama

  ` rdevmYyE nm>om ratnadevamayyai nama

  ` IramanNdmYyE nm>

  om rrmnandamayyai nama

  ` vedVyasmYyE nm>om vedavysamayyai nama

  ` zNkracayRmYyE nm>om ankarcryamayyai nama

  ` izvanNdmYyE nm>om ivnandamayyai nama

  ` }ananNdmYyE nm>om jnnandamayyai nama

  ` inTyanNdmYyE nm>om nitynandamayyai nama

  ` Iiv*aom rvidymbmayyai nama

  ` injanNdmYyE nm>

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  11/29

  ANt>vasI [email protected]

  om nijnandamayyai nama

  ` prmeIgumYyE nm>om paramehgurumayyai nama

  ` prmgumYyE nm>om paramagurumayyai nama

  ` IgumYyE nm>om rgurumayyai nama

  wmavr[,prathamvarae|

  ` Ai[mais(E nm>om aimsiddhyai nama

  ` li"mais(E nm>om laghimsiddhyai nama

  ` mihmais(E nm>om mahimsiddhyai nama

  ` $izTyis(E nm>om ityasiddhyai nama

  ` vizTyis(E nm>om vaityasiddhyai nama

  ` akaMyis(E nm>om prkmyasiddhyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  12/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` uiis(E nm>om bhuktisiddhyai nama

  ` #CDais(E nm>om icchsiddhyai nama

  ` aiis(E nm>om prptisiddhyai nama

  ` girmais(E nm>om garimsiddhyai nama

  ` rsis(E nm>om rasasiddhyai nama

  ` mae]is(E nm>om mokasiddhyai nama

  ` sVvRkamis(E nm>om sarvvakmasiddhyai nama

  ` a(E nm>om brhmyai nama

  ` mahyERnm>om mhvaryai nama

  ` kaEmayERnm>om kaumryai nama

  ` vE:[VyE nm>om vaiavyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  13/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` varaE nm>om vrhyai nama

  ` maheNE nm>om mhendryai nama

  ` camu{fayE nm>om cmuyai nama

  ` mhalMyE nm>

  om mahlakmyai nama

  ` sVvRsom sarvvasakobhiyai nama

  ` sVvRivaiv{yE nm>om sarvvavidrviyai nama

  ` sVvaRki;R{yE nm>om sarvvkariyai nama

  ` sVvRvzNkyERnm>om sarvvavaankaryai nama

  ` sVvaeRNmaidNyE nm>om sarvvonmdinyai nama

  ` sVvRmhaNkzayE nm>om sarvvamahnkuyai nama

  ` sVvRoecyERnm>

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  14/29

  ANt>vasI [email protected]

  om sarvvakhecaryai nama

  ` sVvRbIjayE nm>om sarvvabjyai nama

  ` sVvRyaeNyE nm>om sarvvayonyai nama

  ` sVvRio{fayE nm>om sarvvatrikhayai nama

  ` ElaeKymaehncSvaimNyE nm>om trailokyamohanacakrasvminyai nama

  ` kqyaeigNyE nm>om prakaayoginyai nama

  ` baEdzRnaom bauddhadarangyai nama

  ` ipurayE nm>om tripuryai nama

  itIyavr[,dvityvarae|

  ` kamaki;R{yE nm>om kmkariyai nama

  ` bu(aki;R{yE nm>om buddhykariyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  15/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` AhNkaraki;R{yE nm>om ahankrkariyai nama

  ` zBdaki;R{yE nm>om abdkariyai nama

  ` SpzaRki;R{yE nm>om sparkariyai nama

  ` paki;R{yE nm>om rpkariyai nama

  ` rsaki;R{yE nm>om raskariyai nama

  ` gNxaki;R{yE nm>om gandhkariyai nama

  ` icaki;R{yE nm>om cittkariyai nama

  ` xEyaRki;R{yE nm>om dhairykariyai nama

  ` Sm&Tyaki;R{yE nm>om smtykariyai nama

  ` namaki;R{yE nm>om nmkariyai nama

  ` bIjaki;R{yE nm>om bjkariyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  16/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` AaTmaki;R{yE nm>om tmkariyai nama

  ` Am&taki;R{yE nm>om amtkariyai nama

  ` zrIraki;R{yE nm>om arrkariyai nama

  ` sVvaRzapirpUrkcSvaimNyE nm>

  om sarvvpariprakacakrasvminyai nama

  ` guyaeigNyE nm>om guptayoginyai nama

  ` iStvdzRnaom kristavadarangyai nama

  ` ipureyERnm>om tripurevaryai nama

  itIyavr[,trityvarae|

  ` Anom anagakusumyai nama

  ` Anom anagamekhalyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  17/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` Anom anagamadanyai nama

  ` Anom anagamadanturyai nama

  ` Anom anagarekhyai nama

  ` Anom anagaveginyai nama

  ` Anom anagnkuyai nama

  ` Anom anagamlinyai nama

  ` sVvRsom sarvvasakobhaacakrasvminyai nama

  ` gutryaeigNyE nm>om guptatarayoginyai nama

  ` vEidkdzRnaom vaidikadarangyai nama

  ` pUVvaRayaixdevtayE nm>om prvvmnydhidevatyai nama

  ` &ipayE nm>om srirpyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  18/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` ipursuNdyERnm>om tripurasundaryai nama

  turIyavr[,turyvarae|

  ` sVvRsom sarvvasakobhiyai nama

  ` sVvRivaiv{yE nm>om sarvvavidrviyai nama

  ` sVvaRki;R{yE nm>om sarvvkariyai nama

  ` sVvaRhaidNyE nm>om sarvvhdinyai nama

  ` sVvRsMmaeihNyE nm>om sarvvasammohinyai nama

  ` sVvRStom sarvvastambhinyai nama

  ` sVvRj&om sarvvajmbhiyai nama

  ` sVvRvzNkyERnm>om sarvvavaankaryai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  19/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` sVvRriNyE nm>om sarvvarajinyai nama

  ` sVvaeRNmaidNyE nm>om sarvvonmdinyai nama

  ` sVvaRTwRsaixkayE nm>om sarvvrtthasdhikyai nama

  ` sVvRsMpipUr{yE nm>om sarvvasampattiprayai nama

  ` sVvRmmYyE nm>om sarvvamantramayyai nama

  ` sVvRNd]yNkyERnm>om sarvvadvandakayankaryai nama

  ` sVvRsaEaGydaykcSvaimNyE nm>om sarvvasaubhgyadyakacakrasvminyai nama

  ` sMdayyaeigNyE nm>om sampradyayoginyai nama

  ` saErdzRnaom sauradarangyai nama

  ` ipurvaisNyE nm>om tripuravsinyai nama

  pmavr[,

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  20/29

  ANt>vasI [email protected]

  pacamvarae|

  ` sVvRisidayE nm>

  om sarvvasiddhipradyai nama

  ` sVvRsMpddayE nm>om sarvvasampadpradyai nama

  ` sVvRiyNkyERnm>om sarvvapriyankaryai nama

  ` sVvRmom sarvvamagaakriyai nama

  ` sVvRkamdayE nm>om sarvvakmapradyai nama

  ` sVvR>oivmaeicNyE nm>om sarvvadukhavimocinyai nama

  ` sVvRm&TyuzmNyE nm>om sarvvamtyupraamanyai nama

  ` sVvRivinvair{yE nm>om sarvvavighnanivriyai nama

  ` sVvagsuNdyERnm>om sarvvgasundaryai nama

  ` sVvRsaEaGydaiyNyE nm>om sarvvasaubhgyadyinyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  21/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` sVvaRTwRsaxkcSvaimNyE nm>om sarvvrtthasdhakacakrasvminyai nama

  ` klaeI{[RyaeigNyE nm>om kulottrayoginyai nama

  ` #SaMydzRnaom ismyadarangyai nama

  ` ipuraIyE nm>om tripurryai nama

  ;avr[,avarae|

  ` sVvR}ayE nm>om sarvvajyai nama

  ` sVvRzyE nm>om sarvvaaktyai nama

  ` sVvERyRdayE nm>om sarvvaivaryapradyai nama

  ` sVvR}anmYyE nm>om sarvvajnamayyai nama

  ` sVvRVyaixivnaizNyE nm>om sarvvavydhivininyai nama

  ` sVvaRxarSvpayE nm>

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  22/29

  ANt>vasI [email protected]

  om sarvvdhrasvarpyai nama

  ` sVvRpaphrayE nm>om sarvvappaharyai nama

  ` sVvaRnNdmYyE nm>om sarvvnandamayyai nama

  ` sVvRr]aSvip{yE nm>om sarvvaraksvarpiyai nama

  ` sVveRiPst)ldayE nm>om sarvvepsitaphalapradyai nama

  ` sVvRr]akrcSvaimNyE nm>om sarvvarakkaracakrasvminyai nama

  ` ingRyaeigNyE nm>om nigarbhayoginyai nama

  ` vE:[vdzRnaom vaiavadarangyai nama

  ` di][aayeZyE nm>om dakimnyeyai nama

  ` iSwitpayE nm>om sthitirpyai nama

  ` ipurmailNyE nm>om tripuramlinyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  23/29

  ANt>vasI [email protected]

  smavr[,saptamvarae|

  ` vizNyE nm>om vainyai nama

  ` kameyERnm>om kmevaryai nama

  ` maeidNyE nm>

  om modinyai nama

  ` ivmlayE nm>om vimalyai nama

  ` A[ayE nm>om aruyai nama

  ` jiyNyE nm>om jayinyai nama

  ` sVveRyERnm>om sarvvevaryai nama

  ` kaEilNyE nm>om kaulinyai nama

  ` sVvRraeghrcSvaimNyE nm>om sarvvarogaharacakrasvminyai nama

  ` rhSyyaeigNyE nm>

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  24/29

  ANt>vasI [email protected]

  om rahasyayoginyai nama

  ` zadzRnaom ktadarangyai nama

  ` pimaayeZyE nm>om pacimmnyeyai nama

  ` ipuraisayE nm>om tripursiddhyai nama

  Amavr[,aamvarae|

  ` bai[NyE nm>om binyai nama

  ` caipNyE nm>om cpinyai nama

  ` paizNyE nm>om pinyai nama

  ` ANkizNyE nm>om ankuinyai nama

  ` mhakameyERnm>om mahkmevaryai nama

  ` mhaveyERnm>om mahvajrevaryai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  25/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` mhagmailNyE nm>om mahbhagamlinyai nama

  ` sVvRisidcSvaimNyE nm>om sarvvasiddhipradacakrasvminyai nama

  ` AitrhSyyaeigNyE nm>om atirahasyayoginyai nama

  ` zEvdzRnaom aivadarangyai nama

  ` %raayeZyE nm>om uttarmnyeyai nama

  ` som sahrarpyai nama

  ` itraexanpayE nm>om tirodhnarpyai nama

  ` ipuraom tripurmbyyai nama

  nvmavr[ibNdaE,navamvaraabindau|

  ` zuprayE nm>om uddhaparyai nama

  ` ibNpIQgtayE nm>

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  26/29

  ANt>vasI [email protected]

  om binduphagatyai nama

  ` IImhaairkayE nm>om hr r mahbharikyai nama

  ` IipuraiMbkayE nm>om r tripurmbikyai nama

  ` turIyiv*ayE nm>om turyavidyyai nama

  ` turIyaMbayE nm>om turymbyai nama

  ` sVvaRnNdmycSvaimNyE nm>om sarvvnandamayacakrasvminyai nama

  ` prapraitrhSyyaeigNyE nm>om parpartirahasyayoginyai nama

  ` zaMvdzRnaom mbhavadarangyai nama

  ` ^dXvaRayeZyE nm>om rddhvmnyeyai nama

  ` AnuraayeZyE nm>om anuttarmnyeyai nama

  ` AnuhpayE nm>om anugraharpyai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  27/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` sVvRcSwayE nm>om sarvvacakrasthyai nama

  ` mhaipurErVyE nm>om mahtripurabhairavyai nama

  ` ctuivRxgu[payE nm>om caturvidhaguarpyai nama

  ` mhamhaipursuNdyERnm>om mahmahtripurasundaryai nama

  ` klayE nm>om kulyai nama

  ` AklayE nm>om akulyai nama

  ` klaklayE nm>om kulkulyai nama

  ` mhakaEiNyE nm>om mahkauinyai nama

  ` sVvaeRrayE nm>om sarvvottaryai nama

  ` sVvRdzRnaom sarvvadarangyai nama

  ` nvasniSwtayE nm>om navsanasthityai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  28/29

  ANt>vasI [email protected]

  ` AtItanagtaNsVvRdzRnaom attngatnsarvvadarangyai nama

  ` nva]yERnm>om navkaryai nama

  ` nvimiwnakTyE nm>om navamithinktyai nama

  ` mhez maxv ivxat& mNmw g[ez SkNd niNd #N mnucN kber laepamua AgSTy Ai

  sUyRxark Svgu mm Iiv*aiTmkayE nm>om mahea mdhava vidht manmatha gaea skanda nandi indra manu candra kubera

  lopmudr agastya agni srya krdhabharaka svaguru mama rvidytmikyai nama

  ` kLya[tTvypayE nm>om kalyatatvatrayarpyai nama

  ` izvizvaiTmkayE nm>om ivaivtmikyai nama

  ` pU{[RzyE nm>om prabrahmaaktyai nama

  ` mhaprmeyERnm>om mahparamevaryai nama

  ` mhamheyERnm>om mahmahevaryai nama

  ` mhamhara}E nm>om mahmahrjai nama

 • 7/28/2019 khadgamala - sanskrit with transliteration - ( :)

  29/29

  ` mhamhazyE nm>om mahmahaktyai nama

  ` mhamhaguayE nm>om mahmahguptyai nama

  ` mhamha}ayE nm>om mahmahjaptyai nama

  ` mhamhanNdayE nm>

  om mahmahnandyai nama

  ` mhamhaSkNdayE nm>om mahmahskandyai nama

  ` mhamhazyayE nm>om mahmahayyai nama

  ` mhamhaIcngrsaa}E nm>om mahmahrcakranagarasmrjai nama

  ` tv Ipaka< pUjyaim nm>om tava r pduk pjaymi nama

  saE> KI@e< II` nmae nm> nMSte nmSte nMSte nmae nm>sau km ai r hrm om namo nama namste namaste namste namo nama

  Iofgzimalaiv*anvavr[pUjanamavLyaRna< smPpRyaim nmr khagaaktimlvidynavvaraapjnmvalyrccan samarppaymi nama

  **********************