motion magic (current affairs) · motion career academy motion career academy page 1 2018...

of 20 /20
સંાદક: ટીભ ભોશન , ભોશન કેયીમય એકેડભ- જૂનાગઢ. મભશન ોષણ અભબમાન મિ મા િયણ દદિસ યાજકોટભાંાણીના ાઉચ ય મતફંધ. એનિામયભેટર યપોભ ઇડે-2018 અન-5 મભશાઇરનં યીણ RBIના નિા ડેયટી ગિન ઓયેશન મનટાય ગાંધીના સમાહના 125 િ ફનાસ ડેયીના નિા ચેયભેન મિ સામકર દદિસ મિ ભહાસાગય દદિસ િરબબાઇ ને સયદાયન ભફદ Motion Magic (Current Affairs) -3 (જૂન-2018)

Upload: others

Post on 26-Apr-2020

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

સંાદક: ટીભ ભોશન , ભોશન કેયીમય એકેડભી- જૂનાગઢ.

મભશન ોષણ અભબમાન

મિશ્વ માાિયણ દદિસ

યાજકોટભાંાણીના ાઉચ ય

પ્રમતફધં.

એનિામયભેન્ટર યપોભાન્સ

ઇન્ડેક્ષ-2018

અગ્નન-5 મભશાઇરન ંયીક્ષણ

RBIના નિા ડેપ્ય ટી ગિનાય

ઓયેશન મનસ્ટાય ગાધંીજીના સત્માગ્રહના 125 િષા

ફનાસ ડેયીના નિા ચેયભેન

મિશ્વ સામકર દદિસ

મિશ્વ ભહાસાગય દદિસ

િલ્રબબાઇ ને “સયદાય” ન ભફરૂદ

Motion Magic (Current Affairs)

અંક-3 (જૂન-2018)

હાઇકોર્ટ ક્ાકટ

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ

રેવે પોીસ

મારે્ની નવી જનર બેચ: તા. ૧૮/૦૬/૨૦૧૮ થી શરૂ.... (સમય: સવારે ૮ થી ૧૦)

રેવન્સય ુતલાટી

માત્ર વાતો નહીં, પરીણામ પણ બતાવતી સં્ થા....

Motion Career Academy એસ-૧, મેરીગોલ્ડ કોમ્પલેક્ષ, મોતીબાગ,જૂનાગઢ.

મો: મો: 82383 52157 Website: www.motionsolution.in

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 1

2018

વલદ્યાથીની કરભે.......................

IPL ન ુરુૂ નાભ INDIAN PREMIER LEAGE

BCCI દ્વાયા વચંાલરત બાયતની પ્રપેળનર ટ્લેન્ટી-20 ક્રિકેટ રીગન ુનાભ જણાલ.

IPL

IPL ની પ્રથભ ટુનાાભેન્ટન ુઆમજન ક્યાયે કયલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ

2008

7 એવપ્રરથી 27 ભે , 2018 સધુી આઈીએરની કેટરાભી

અલગમાયભી

“શાથ કી તકદીયકા બયવા ભત કય,

ક્યોંકી જીવકે શાથ નશી ઉવકી બી તકદીય શતી શ”ે - PARMAR POOJA H.

(STUDENT – MOTION CAREER ACADEMY)

MOTION MAGIC અંક દ્વાયા સ્ધાાત્ભક રયક્ષાની તૈમાયી કયતા વલદ્યાથીઓને

રેખન કામા કયલા ભાટે એક વનેયી તક આલાભાાં આલે છે.

કઈ ણ વલદ્યાથી સ્ધાાત્ભક રયક્ષાના કઈ ણ વલમ ય તાન ટવક

સ્લશસ્તાક્ષય ભાાં રખીને અભને ભકરી ળકે છે. અભે આલતા અંકભા પ્રકાવળત કયશ.ુ

આન ુરખાણ નીચે આેરા WHATSAPP નાંફય ઉય ભકરવ.ુ

Whatsapp No. 8238352157

IPL MOST IMPORTANTS QUESTIONS

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 2

2018

ટુનાાભેન્ટન ુઆમજન થય ુશત ુ?

આઈીએર-2018ભા ંકુર કેટરી ટીભએ બાગ રીધ શત ?

8

આઈીએર – 2018 વલજેતા ટીભનુ ંનાભ શુ ંશત ુ? ચેન્નાઈ સુય ક્રકિંગ્વ

આઈીએર – 2018 ચેન્નાઈ સુય ક્રકિંગ્વે કઈ ટીભને પાઈનરભા ંશયાલીને લિતાફ જીત્મ ?

વનયાઈઝવા શૈદયાફાદ આઈીએર – 2018ની પાઈનર ભેચભા ંભેન ઓપ ધ

ભેચ ન એલર્ા ક્યા િેરાર્ીએ જીત્મ શત ?

ળેન લટ્વન

આઈીએર – 2018ભા ંભેન ઓપ ધ વવક્રયઝ/ભસ્ટ લેલ્યફુર પ્રેમય ઓપ ધ મય ન એલર્ા ક્યા િેરાર્ીને ભળ્મ છે ?

સવુનર નયીન

વોથી લધ ુયન ભાટેની ઓયેન્જ કે ક્યા િેરાર્ીએ જીતી શતી ?

કેન વલલરમમ્વન

આઈીએર – 2018ની પાઈનર ભેચ ક્યા ગ્રાઉન્ર્ ય મજાઈ શતી ?

લાનિેરે્ સ્ટેક્રર્મભ, મુફંઈ

વોથી લધ ુવલકેટ ભાટેના ાર કે એલર્ા વલજેતા િેરાર્ી કણ શતા ?

એન્ુ ટાઈ

આઈીએર – 2018ભા ંઈભજીંગ પ્રેમય ઓપ ધ વવક્રયઝ/સ્ટાઈરીળ પ્રેમય ઓપ ધ વવક્રયઝ/ભેક્સવભભ વવસવીવ ઓપ ધ વવક્રયઝ્ના એલર્ા ક્યા િેરાર્ીએ જીત્મા શતા ?

ક્રયબ તં

લા 2018 થી 2022 સધેુ ાચં લા ભાટે IPL ના ભીક્રર્મા યાઈટ્વ કણે િયીદ્યા છે ?

સ્ટાય સ્ટૌાવ

આણા નિ ળાના ફનેરા છે ? કેયક્રટન

ચા ભા ંક્ય ુઝેયી તત્લ યશલે ુછે ? ટેવનન ળયીય યચના ળાસ્ત્રને શ ુકશ ેછે ? એનેટભી િયત તાય ક્યા નાભે ઓિામ છે ? ઉલ્કા આજે ણ ર્સટય કના નાભે ળથ રે છે ? ક્રશપ્િેટ્વ

SCIENCE QUIZ

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 3

2018

આંિની કાજી ભાટે ક્ય ુવલટાભીન જરૂયી છે ? વલટાભીન “A” વલટાભીન “D” ની ઉણથી ફાકભા ંક્ય યગ થામ છે

? સસુતાન

આમક્રર્નની ઉણથી ક્ય યગ થામ છે ? ગઈટય યસતશધુ્ધી ભાટે ક્ય ુવલટાભીન જરૂયી છે ? વલટાભીન “C” ક્રશભગ્રલફનભા ંક્ય ુતત્લ શમ છે ? રશ તત્લ ળયીયભા ંએન્ન્ટફામક્રટક ળેન નાળ કયે છે ? ફેસટેક્રયમા ભાનલ ળયીયભા ંયસતકણન ુઆયષુ્મ રગબગ કેટલ ુશમ

છે ? 120 ક્રદલવ

ભાનલળયીયને ઈન્પેસળનથી કણ ફચાલે છે ? શે્વતકણ વલટાભીન “C” વોથી લધ ુપ્રભાણભા ંળેભાથી ભે છે ? નાયંગીભાથી એઈડ્વ એટરે “એડ્લાર્ા ઈમ્યનુ ક્રર્ક્રપવવમન્વ ......... વવિંડ્રભ

રકતને આશ્વમા કી ફાત જે બાયત કે 29 યાજ્મ કે નાભ શ્રી વાંત તરુવીદાવ કે ઈવ દશભેે વભામે શ.ે

યા યાજસ્થાન ત તવભરનાડૂ શ શક્રયમાણા ભ ભશાયાષ્રા ગ ુ ગજુયાત વભ વભઝયભ ના નાગારેન્ર્ વવ વવક્કિભ અ અરુણાચરપ્રદેળ ભ ભલણયુ આ આંધ્રપ્રદેળ ક્રશ ક્રશભાચર પ્રદેળ જ જમ્મ ુકાક્મભય ઉ ઉત્તયપ્રદેળ કે કેયર વશ્વભ ફગંાર ં જંાફ છ છવતવગઢ તે તેરગંાણા ક કણાાટક લફ લફશાય અ અવભ ભે ભેઘારમ ઝા ઝાયિરં્ વિ વિયુા ઉ ઉત્તયાિરં્ ઉ ઉક્રર્ળા ભ ભધ્મપ્રદેળ ગ ગલા

GK TRICK

યાભ નાભ જતે અવિ ભત ગવુવ આઉ

કં ભે ઉગશવભ અક્રશ કે છવન ઝાઉ

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 4

2018

GSK કન્ઝઝયભુય શલે્થકેય દ્વાયા તાજેતયભાાં રન્ઝચ કયલાભાાં આલેરા શર્રિક્વ નેટલકા 18 ‘વભળન ણ’ અર્બમાન વાથે પ્રવવદ્વ અર્બનેતા અવભતાબ ફચ્ચન જડામા છે.

વલશ્વના આળયે 50 ટકા જેટરા કુવત ફાક બાયતભાાં છે.

આ અર્બમાન અંતગાત ફાકના જીલનના પ્રાયાંર્બક 1000 રદલવ તયપ ધ્માન કેન્દ્ન્ઝિત કયલાભાાં આલળે. જે ફાકના સ્લાસ્્મ ભાટે ખફૂ જ અગત્મના છે.

આ અર્બમાન અંતગાત અવભતાબ ફચ્ચન વભગ્ર લા દયવભમાન સ્કુર અને ગાભડાઓભાાં જાગતૃતા વળર્ફય, 12 કરાકન રાઈલ ટેર્રથન લગેયે જેલા અનેક કામાક્રભભાાં બાગ રેળે.

આ અર્બમાનનુાં સ્રગન – “”વભળન ણ – બવલષ્મ યળન””

આ અર્બમાન બાયત વયકાયના “”યાષ્ટ્રીમ ણ વભળન”” ન ુવભથાન કયે છે.

બાયતભાાં ભરશરાઓ અને ફાકભાાં કુણની વભસ્માના વનલાયણ ભાટે 8 ભાચા, 2018ના યજ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભરશરા રદન વનવભતે લડાપ્રધાન નયેન્ઝિ ભદી એ યાજસ્થાનના ઝુનઝુુન ુખાતેથી યાષ્ટ્રીમ ણ વભળન ન શબુાયાંબ કયાવ્મ શત.

આ મજના અંતગાત નાણાકીમ લા 2017-18 થી ત્રણ લા ભાટે રૂ. 9046.17 કયડ રૂવમાની

“વભળન ણ” અલબમાન

MOTION FACT

યાષ્રીમ ણ વભળન ( NATIONAL NUTRITION MISSION – NNM)

લતાભાન પ્રલાશ

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 5

2018

જગલાઈ કયલાભા આલી છે. આ મજનાન મખુ્મ ઉદે્દશ્મ નાના ફાક , રકળરયઓ તથા ભરશરાઓભાાં કુણ , ઠીંગણાણુ,

રશીની ઉણ, જન્ઝભ વભમે ફાકન ુઓછુ લજન લગેયે વભસ્માઓન ુઉન્ઝમરુન કયલાન છે. આ કામાક્રભ અંતગાત નાણાકીમ લા 2017-18ભાાં 315 જજલ્રાઓ , 2018-19ભાાં 235 જજલ્રાઓ

અને 2019-20ભાાં ફાકીના તભાભ જજલ્રાઓન વભાલેળ કયલાભાાં આલળે. આ મજનાથી દેળના આળયે 10 કયડ રકને રાબ થળે. આ મજના અંતગાત નાણાની પાલણીભાાં કેન્ઝિ:યાજ્મન રશસ્વ 60% : 40% છે. જકે લૂોત્તય ક્ષેત્ર તથા રશભારમી યાજ્મભાાં આ રશસ્વ 90% : 10% છે , તથા કેન્ઝિળાવવત

પ્રદેળભાાં કેન્ઝિન રશસ્વ 100 ટકા છે.

માાલયણના વયંક્ષણ અને સયુક્ષા ભાટે દય લે 5 જૂનના યજ વભગ્ર વલશ્વભા ં“”વલશ્વ માાલયણ ક્રદલવ” ની ઉજલણી કયલાભા ંઆલે છે.

વયુાંક્ત યાષ્ટ્ર દ્વાયા વોપ્રથભ 1972 ભાાં સ્ટકશભ કન્ઝપયન્ઝવભાાં “વલશ્વ માાલયણ રદલવ” રઈ ઉજલણીની જાશયેાત કયલાભાાં આલી શતી.

આ અંતગાત 5 જૂન, 1974 ના યજ પ્રથભ ‘વલશ્વ માાલયણ રદલવ ’ ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી.

1974ભાાં મજામેરા આ પ્રથભ ‘વલશ્વ માાલયણ રદલવ’ ની થીભ “” ONLY ONE EARTH”” (પક્ત એક જ ૃ્ લી) શતી.

ત્માયફાદ ઈ.વ.1987ભાાં આ રદલવની ઉજલણી જુદા-જુદા દેળના મજભાન દ શઠે મજલાન ુનક્કી થય.ુ

“5 જુન” વલશ્વ માાલયણ ક્રદન

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 6

2018

લા 2018ન વલશ્વ માાલયણ ક્રદલવ – બાયત

લા 2018ની વલશ્વ માાલયણ રદલવની મજભાની આ લે બાયતને આલાભા આલી શતી. લા 2018ની વલશ્વ માાલયણ રદલવની થીભ “ Beat Plastic Pollution” (પ્રાન્દ્સ્ટક લ્યળુન

શટાલ) યાખલાભાાં આલી શતી. આ થીભની વાંદગીન શતે ુપ્રાન્દ્સ્ટક પ્રદુણના ફજભાાંથી મકુ્ત થલા ભાટે રક તાની

જીલન ળૈરીભાાં રયલતાન કયલા ભાટે પે્રરયત થામ તે છે. લા 2018ભાાં 45ભાાં વલશ્વ માાલયણ રદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી છે.

લા 2018 અગાઉ બાયત લા 2011ભાાં 38ભાાં વલશ્વ માાલયણ રદલવની ઉજલણીન મજભાનદેળ ફન્ઝમ શત.

વલશ્વ માાલયણ રદલવની ઉજલાણીભાાં 143 થી લધ ુદેળ જડામેર છે. વલશ્વ માાલયણ રદલવની ઉજલણી ભાટે બાયતના કવલ અબમ કુભાયે એક ગીતની યચના કયી

શતી.જે નલી રદલ્શીભાાં મજામેર એક કામાક્રભભાાં યજુ કયુા શત.ુ

5 જૂન, 2018 ના યજ વલશ્વ માાલયણ રદલવન લૈવશ્વક વભાયશ બાયતભાાં નલી રદલ્શીના વલજ્ઞાન બલન ખાતે મજામ શત.

આ વભાયશને લડાપ્રધાન નયેન્ઝિ ભદીએ વાંફધન કયુા શત.ુ તેભના વાંફધન ના અમકુ ભશત્લના અંળ આ પ્રભાણે છે :

બાયત વલશ્વભાાં વોય ઊજાાન ાાંચભ વોથી ભટ ઉત્ાદક દેળ છે. બાયત નુઃપ્રાપ્મ ઊજાા ઉત્ન્ન કયલાલા વલશ્વન છઠ વોથી ભટ દેળ છે. કનશગેન વાંકલ્ને યુ કયલા ભાટે બાયત 2022 સધુીભાાં ઉત્વજૉનની તીવ્રતાભાાં 20

થી 25 ટકા સધુી ઘટાડ કયળે.

MOTION FACT

વલશ્વ માાલયણ ક્રદલવન લૈવશ્વક ભક્રશભા

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 7

2018

5 જૂન , 2018ના યજ ગજુયાતભાાં ગાાંધીનગય ના ભશાત્ભા ભાંરદય ખાતે વલશ્વ માાલયણ રદલવન યાજ્મક્ષાન વભાયશ મજામ શત.

ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ રૂાણીએ આ વભાયશન પ્રાયાંબ કયાવ્મ શત. આ વભાયશભા તેભણે “Beat The Plastic Pollution” થીભ આધારયત કામાક્રભન ુઆમજન કયલાભાાં આવ્ય.ુ

પ્રાન્દ્સ્ટકના પ્રદુણને નાથલા ભાટે ગજુયાતના યાજકટભાાં 5 જૂન , 2018 થી ાણીના પ્રાન્દ્સ્ટકના ાઉચ ય પ્રવતફાંધ મકુલાભાાં આવ્મ છે.

આ વાથે જ ાણીના ાઉચ ય પ્રવતફાંધ મકુનાય ગજુયાતન ુપ્રથભ ળશયે યાજકટ ફન્ઝય.ુ

યાજકટ ફાદ અભદાલાદ ,લડદયા જાભનગયભાાં ણ પ્રાન્દ્સ્ટકના ાઉચ ય પ્રવતફાંધ મકુલાભાાં આવ્મ છે.

લલ્ડા ઈકનવભક પયભ વાથે મેર અને કરાંર્ફમા યવુનલવવિટીદ્વાયા થડા વભમ અગાઉ પ્રવવદ્વ થમેર ફે લીમ એન્ઝલામયરભેન્ઝટર યપભાન્ઝવ ઈન્ઝડેક્ષ – 2018 ભા ઓલય ઓર યેન્દ્ન્ઝકિંગભાાં કુ 180 દેળભાાં બાયત 177ભાાં ક્રભે શત.ુ

જ્માયે લા 2016ભા પ્રવવદ્વ થમેર રયટાભા ાં 180 દેળભાાં બાયતન ક્રભ 141ભ શત. એન્ઝલામયરભેન્ઝટર યપભાન્ઝવ ઈન્ઝડેક્ષ – 2018 ભા પ્રથભ ક્રભે સ્સ્લત્ઝરેન્ઝડ છે. જ્માયે ફાાંગ્રાદેળ 179ભાાં ક્રભે છે.

અને બરુુાંડી 180ભાાં ક્રભે છે.

વલશ્વ માાલયણ ક્રદલવન યાજ્મકક્ષાન વભાયશ

ાણીના ાઉચ ય પ્રવતફધં મકૂનાય ગજુયાતન ુપ્રથભ ળશયે “યાજકટ”

એન્લામયરભેન્ટર યપભાન્વ ઈન્રે્ક્ષ – 2018

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 8

2018

બાયત વયકાયના કેલફનેટ કક્ષાના માાલયણ , લન અને સરાઈભેટ ચેન્જ ભિંી તયીકે ર્ૉ. શાલધાન છે. જ્માયે આ ભિંારમના યાજ્મક્ષાના ભિંી ર્. ભશળે ળભાા છે.

ગજુયાત વયકાયના કેલફનેટ કક્ષાના સરાઈભેટ ચેન્જ ભિંી તયીકે વલજમબાઈ રૂાણી છે. ગજુયાત વયકાયના કેલફનેટ કક્ષાના લન ભિંી તયીકે ગણત લવાલા છે. ગજુયાત વયકાયના યાજ્મક્ષાના લન ભિંી તયીકે યભણરાર ાટકય છે. ગજુયાત વયકાયના માાલયણ ભિંારમન યાજ્મકક્ષાન સ્લતિં શલાર ધયાલતા ભિંી તયીકે જમદ્રથવવિંશ

યભાય છે.

REMINDER BY MOTION MAGIC

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 9

2018

તાજેતયભા ંબાયતે અક્ગ્ન – 5 વભવાઈરન ુછઠ્ઠુ વપ ક્રયક્ષણ કયુા છે.

ઓરડળાના ફારાવય ખાતે આલેરા ડૉ.અબ્દુર કરાભ આઈરેન્ઝડ (જુન ુનાભ :વ્શીરય આઈરેન્ઝડ) ખાતે આલેરા ઈન્દ્ન્ઝટગ્રેટેડ ટેસ્ટ યેન્ઝજના ેડ -4 યથી આ રયક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ુશત.ુ

અસ્ગ્ન – 5 એ બાયતની વાંણૂાણે સ્લદેળી ફનાલટની યભાણ ૂવક્ષભ ઈન્ઝટયકન્ઝટીનેન્ઝટર ફેર્રન્દ્સ્ટક વભવાઈર છે

તેની પ્રશાય ક્ષભતા 5000 થી 8000 રકભી સધુીની છે.

તેની લશન ક્ષભતા 1500 રકરગ્રાભ સધુીની છે. તે જભીનથી જભીન ય પ્રશાય કયલાની ક્ષભતા

ધયાલે છે. અસ્ગ્ન – 5 એ બાયતની સ્લદેળી ફનાલટની

અત્માય સધુીની વોથી આધવુનક વભવાઈર છે.

અસ્ગ્ન – 5 ન ુપ્રથભ વપ રયક્ષણ 19 એવપ્રર 2012ના યજ કયલાભાાં આવ્ય ુશત ુ. DRDO ના શારના ચીપ લી.કે.વાયસ્લત છે. DRDO - Defense Research and Devolpement Organization છે.

“અક્ગ્ન – 5” વભવાઈરન ુછઠ્ઠુ વપ ક્રયક્ષણ

“અક્ગ્ન – 5” ની વલળેતા

MOTION FACT

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 10

2018

RBI (ક્રયઝલા ફેન્ક ઓપ ઈન્ન્ર્મા) ના રે્પ્યટુી ગલનાય તયીકે ભશળેકુભાય જૈનની વનભણકૂ કયલાભા ંઆલી છે.

ભશળેકુભાય જૈન IDBI ના ભેનેજજિંગ ડામયેક્ટય અને CEO તયીકે પયજ ફજાલતા શતા.

ભશળેકુભાય જૈનની RBI ના ડેપ્યટુી ગલનાય તયીકે ત્રણ લા ભાટે વનભણકુ કયલાભા આલી છે.

ઓગષ્ટ્ટ 2017થી એવ.એવ.મનુ્ઝિા વનવતૃ થમા ફાદ આ દ ખારી શત.ુ

RBI ભાાં શારભાાં એક મખુ્મ ગલનાય અને ત્રણ ડેપ્યટુી ગલનાય છે. ભશળેકુભાય જૈન RBI ના ચથા ડેપ્યટુી ગલનાય છે.

ારકસ્તાનના લૂા જજ નાવવય-ઉર-મલુ્કને ારકસ્તાનના કામાકાયી લડાપ્રધાન ફનાલલાભાાં આવ્મા છે.

તેઓ અત્માય સધુીના ારકસ્તાનના વાતભા કામાકાયી લડાપ્રધાન છે.

નાવવય-ઉર-મલુ્કે ળારશદ ખાકાન અબ્ફાવીન ુસ્થાન રીધ ુછે.

ારકસ્તાનના યાષ્ટ્રવત ભભનદૂ હવૈૂન નાવવય-ઉર-મલુ્કને લડાપ્રધાન તયીકેના ળથ અાવ્મા શતા. 25 જુરાઈ , 2018ના યજ ારકસ્તાનભાાં મજાનાય વાભાન્ઝમ ચુાંટણી સધુી નાવવય-ઉર-મલુ્ક ારકસ્તાનના

લડાપ્રધાન દે યશળેે.

RBI ના નલા રે્પ્યટુી ગલનાય

ાક્રકસ્તાનના નલા કામાકાયી લર્ાપ્રધાન

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 11

2018

ઓસ્રર્રમા સ્સ્થત ઈન્સન્ઝસ્ટટયટુ પય ઈકનવભક્વ એન્ઝડ ીવ (IEP) દ્વાયા તાજેતયભાાં પ્રવવદ્વ કયલાભાાં આલેર ગ્રફર ીવ ઈન્ઝડેક્ષ-2018 ભાાં કુર 163 દેળભાાં બાયતન ક્રભ 136ભ છે. આ ઈન્ઝડેક્ષભાાં બાયતન 2017ભાાં બાયતન ક્રભ

137ભ શત. આ યીટા અનવુાય છેલ્રા લાભા ાં લૈવશ્વક સ્તયે

ળાાંવતભાાં 0.27 ટકાન ઘટાડ થમ છે. આ માદીભાાં આઈવરેન્ઝડ પ્રથભ ક્રભાાંકે છે. જે

લા 2008થી આ ઈન્ઝડેક્ષભાાં પ્રથભ ક્રભાાંકે છે.

આ માદીભાાં વવરયમા અંવતભ 163ભાાં ક્રભે છે. જે છેલ્રા ાાંચ લાથી આ ઈન્ઝડેક્ષભાાં છેલ્રા સ્થાને છે. આ ઈન્ઝડેક્ષભા વાઉથ એવળમાભાાં બાયત કયતા ઓછ યેન્ઝક ધયાલતા પક્ત ફે જ દેળ છે, ારકસ્તાન(151) અને

અપઘાવનસ્તાન ((162)) છે. આ ઈન્ઝડેક્ષ મજુફ યયુ વલશ્વન વોથી ીવફુર પ્રદેળ છે.

બાયતની પ્રવવદ્વ ભરશરા રક્રકેટય વભતારી યાજ આંતયયાષ્ટ્રીમ ટ્લેન્ઝટી -20 રક્રકેટભાાં 2000 યન ફનાલનાય પ્રથભ બાયતીમ રક્રકેટય ફની ગમા છે.

એવળમન ક ટી-20 ટુનાાભેન્ઝટભાાં શ્રીરાંકા વાભેની ભેચભાાં વભતારી યાજે આ વવદ્વદ્વ ભેલી શતી.

આ ઉયાાંત આંતયયાષ્ટ્રીમ ટ્લેન્ઝટી-20 રક્રકેટભાાં 2000 યન યુા કયનાય વભતારી યાજ વાતભા ભરશરા રક્રકેટય છે.

શારભાાં ભેન્ઝવ રક્રકેટભાાં ટી-20 ભાાં શાઈએસ્ટ યન પટકાયલાન યેકડા વલયાટ કશરીના નાભે છે. અત્માય સધુીભાાં તેણે 1983 યન ફનાલેરા છે.

ગ્રફર ીવ ઈન્રે્ક્ષ – 2018

લાશ ! Proud woman :- ટી20ભા ં2000 યન કયનાય પ્રથભ બાયતીમ િેરાર્ી “વભતારી યાજ”

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 12

2018

ભે, 2018ના અંતભાાં ઓભાનના દરયમાભા “ભેકુન”ુ લાલાઝડુ ફાંકાય ુશત.ુ

જેભાાં ગજુયાતના વરામા , વવક્કા અને ભાાંડલીના અનેક લશાણ પવામા શતા.

આ લશાણભાાં પવામેરા ખરાવીઓને ફચાલલા ભાટે “બાયતીમ નોવેના” દ્વાયા “ઓયેળન વનસ્ટાય” શાથ ધયલાભાાં આવ્ય ુશત.ુ

આ ઓયેળન શાથ ધયલા ભાટે બાયતીમ નોવેનાની “સનુમના” નાભની ળીને જલાફદાયી વોંલાભાાં આલી શતી.

બાયતના યાષ્ટ્રવત “યાભનાથ કવલિંદ” એ મતૃ્યદુાંડની વજા ભાપ કયલા ભાટે તેભને કયલાભાાં આલેરી તેભની પ્રથભ દમાની અયજી પગાલી દીધી છે.

જગતયામ નાભના વ્મસ્ક્તએ યાભનાથ કવલિંદને આ દમાની અયજી કયી શતી.

બાયતીમ ફાંધાયણના “અનચુ્છેદ – 72” મજુફ બાયતભાાં યાષ્ટ્રવતને મતૃ્યદુાંડ ભાપ કયલાની , વજાભાાં ઘટાડ કયલાની કે વજા મરુતલી યાખલાની વત્તા આલાભાાં આલી છે.

ઓયેળન વનસ્ટાય

“યાભનાથ કવલિંદ” :- યાષ્ટ્રવત તયીકેના કામાકાભાાં પ્રથભ મતૃ્યદુાંડની દમાની અયજી પગાલી

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 13

2018

ગાાંધીજી વપ્રટરયમા જલા ભાટે દર્ક્ષણ આરિકાના ડયફન ખાતેથી એક રેનભાાં ફેઠા શતા. આ રેન દર્ક્ષણ આરિકાના “ીટયભેરયટ્વફગા” નાભના સ્ટેળને શોંચતા 7 જૂન , 1893 ના યજ તેભની ાવે રેનની પસ્ટા ક્રાવની રટરકટ શલા છતા “આ ડફ ભાત્ર ગયાઓ ભાટે છે” તેવ ુકશીને તેભને રેનભાથી નીચે ઉતાયી દેલાભાાં આવ્મા.

આ ઘટના ફાદ ગાાંધીજીએ દર્ક્ષણ આરિકાભાાં યાંગબેદની નીવત વલરુદ્વ વત્માગ્રશની ળરૂઆત કયી.

7 જૂન, 2018ના યજ આ ઘટનાને 125 લા યૂા થમા છે. આથી ગાાંધીજીના વત્માગ્રશના 125 લાની દર્ક્ષણ આરિકાના ીટયભેરયટ્વફગા ભાાં બવ્મ ઉજલણી

કયલાભાાં આલી શતી. જેભા બાયતના વલદેળ ભાંત્રી સષુ્ટ્ભા સ્લયાજ ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.

ફનાવ ડેયીના નલા ચેયભેન તયીકે “ળકંયવવિંશ ચોધયી” ની વનભણકુ કયલાભાાં આલી છે.

તેઓ ર્ફનપયીપ ચુાંટાઈ આવ્મા છે. લાઈવ ચેયભેન તયીકે “ભાલજીબાઈ દેવાઈ”

ની વનભણકૂ કયલાભાાં આલી છે. એવળમાભાાં વોથી લધ ુદુધ એકત્ર કયતી ડેયી એટરે

ફનાવ ડેયી

ફનાવ ડેયીની સ્થાના લા 1969ભાાં કયલાભાાં આલી શતી. આ ડેયી ફનાવકાાંઠાના ારનયુ ખાતે આલેરી છે.

ભશાત્ભા ગાધંીના વત્માગ્રશના 125 લાની ઉજલણી

ફનાવ ર્ેયી ના નલા ચેયભેન

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 14

2018

3 જૂન ના યજ શરેીલાય “વલશ્વ વાઈકર ક્રદલવ” ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી.

વલશ્વભાાં ત્રણ ભેગા વાઈકર પ્રગ્રાભન ુઆમજન કયલાભાાં આવ્ય ુશત.ુ

જેભાાં રદલ્શી , ફર્રિન અને ન્ઝયમુકાન વભાલેળ થામ છે.

બાયતના ઉયાષ્ટ્રવત લેકૈમા નામડુ એ નલી રદલ્શી ભાાં ભેગા વાઈકર પ્રગ્રાભને ફ્રેગ ફતાલી ળરૂઆત કયી શતી.

UN દ્વાયા વલશ્વ વાઈકર રદલવને ભાન્ઝમતા આલાભાાં આલી છે.

UN – UNITED NATIONS (વયુાંક્ત યાષ્ટ્ર)

વયુાંક્ત યાષ્ટ્રની સ્થાના 24 ઓક્ટફય , 1945ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.

તેન ુલડુભથક ન્ઝયમુકા, અભેરયકા ખાતે આલે ુછે.

તેભાાં શારભાાં 193 વભ્મ દેળ છે. વયુાંક્ત યાષ્ટ્રના શારના વેકે્રટયી જનયર

“એન્ઝટવનમ ગટેુયેવ” છે.

વલશ્વ વાઈકર ક્રદલવ

REMINDER BY MOTION MAGIC

UN

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 15

2018

8 જૂન ના યજ “વલશ્વ ભશાવાગય ક્રદલવ” ની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે.

વલશ્વ ભશાવાગય રદલવ ભનાલલાન ુમખુ્મ કાયણ વલશ્વભાાં ભશાવાગયન ુભશત્લ અને દુવનમાબયભાાં જાગતૃતા ેદા કયલાન ુછે.

આ લે વલશ્વ ભશાવાગય રદનની ઉજલણીની થીભ – “તાંદુયસ્ત ભશાવાગય ભાટે પ્રાન્દ્સ્ટક પ્રદુણ અને ઉત્વાશીઓને ઉતે્તજન આવ”ુ

વલશ્વ ભશાવાગય રદલવની ઉજલણીની ળરૂઆત વોપ્રથભ 2009ભાાં કયલાભાાં આલી શતી. આ વાંકલ્ની યજુઆત 8 જુન 1992ના યજ બ્રાઝીરભાાં ભેરા ૃ્ લી વાંભેરનભાાં કયલાભાાં આલી શતી.

“વયદાય” તયીકે વફંધન કયનાય પ્રથભ અકટીના “બીિીફશને” શતા

વલશ્વ ભશાવાગય ક્રદલવ

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 16

2018

“”ળાતં સ્લસ્થ ચશયે , કાફયચીતયી ઝુકતી મછુ , ભાથા ય આછા લા , યતાળબયી આંિ, ભઢા ય થર્ીકયર્ાકી , દવ ગાભ ળધતા ણ વાંર્ે નશી તેલી આ અધીયાઈ , અંગત વલજમન અંશકાય નશી ણ ખભુાયીન ખ્માર”” (વયદાય ટેરન ુઆવ ુલણાન કયતા કવલ એટરે ઉભાળકંય જી)

1928 – 2018 90 ભ “ફાયર્રી વત્માગ્રશ વલજમ ક્રદન””

ફયાફય 90 લા શરેા 1928ભા ંલલ્રબબાઈ ટેરને અંગે્રજ વાભે વપતા ભી શતી. એ વપતા ફાયર્રી વત્માગ્રશની શતી. જે છીથી લલ્રબબાઈ “વયદાય” તયીકે ઓિામા શતા. ફાયર્રી કરેજના લૂા પ્રાધ્માક ભગનબાઈ આઈ. ટેરે તાની ીએચ.ર્ી વનફધંભા ંનોંધ્મા

પ્રભાણે “બીિીફશને” વોથી શરેા લલ્રબબાઈને “વયદાય” કહ્યા શતા. બીિીફશને ફાયર્રી ાવે આલેરા આકટી ગાભના લતની શતા. એ વત્માગ્રશભા ંભક્રશરાઓન

પા ખફુ જ ભશત્લન શત.

1. તાજેતયભાાં રન્ઝચ કયલાભાાં આલેર “વભળન ણ” અર્બમાન વાથે ક્યા અર્બનેતા જડામેર છે ?

A. અક્ષમ કુભાય B. આવભય ખાન C. અવભતાબ ફચ્ચન D. વરભાન ખાન

2. બાયતભાાં ભરશરાઓ અને ફાકભાાં કુણની વભસ્મા વનલાયણ ભાટે 8 ભાચા ભરશરા રદન વનવભતે લડાપ્રધાન નયેન્ઝિ ભદીએ કઈ મજનાન શબુાયાંબ કયાવ્મ શત ?

A. વભળન ણ B. બાયત ણ વભળન C. વભળન ણ પય માંગ ઈન્ઝડીમા D. યાષ્ટ્રીમ ણ વભળન

3. તાજેતયભાાં ારકસ્તાનના કામાકાયી લડાપ્રધાન તયીકે કની વનભણકુ કયલાભાાં આલી છે ?

A. ળારશદ ખાકાન અબ્ફાવી B. ભભનદૂ હુવૈન

C. ઈભયાન ખાન

D. નાવવય ઉર મલુ્ક

IMPORTANTS QUESTION BY “MOTION MAGIC”

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 17

2018

4. વલશ્વ માાલયણ રદલવની ઉજલણી કઈ તાયીખે કયલાભાાં આલે છે ?

A. 1 જૂન B. 5 ભે C. 3 ભે D. 5 જૂન

5. 2018ના વલશ્વ માાલયણ રદલવની ઉજલણીની મજભાની ક્યા દેળે કયી શતી ?

A. કેનેડા B. અભેરયકા C. જાાન D. બાયત

6. 2018ભાાં કેટરાભાાં વલશ્વ માાલયણ રદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી ?

A. 40 B. 42 C. 48 D. 45 7. ગજુયાતભાાં વલશ્વ માાલયણ રદલવની ઉજલણી ક્યાાં કયલાભાાં આલી શતી ?

A. ભશાત્ભા ભાંરદય, ગાાંધીનગય B. શમે ુગઢલી શર, યાજકટ

C. ઝલેયચાંદ ભેઘાણી શર, બાલનગય

D. ટાઉન શર,અભદાલાદ

8. ાણીના ાઉચ ય પ્રવતફાંધ મકૂનાય ગજુયાતન ુપ્રથભ ળશયે ક્ય ુછે ?

A. યાજકટ B. અભદાલાદ C. ગાાંધીનગય D. સયુત

9. તાજેતયભાાં એન્ઝલામયભેન્ઝટર યપભાન્ઝવ ઈન્ઝડેક્ષ ભા બાયતન ક્રભ કેટરાભ શત ?

A. 180 B. 177 c. 165 d. 143 10. તાજેતયભાાં બાયતે કઈ વભવાઈરન ુ છઠ્ઠુ રયક્ષણ કયુા છે ?

a. બ્રહ્મવ B. ૃ્ લી c. અસ્ગ્ન D. અસ્ગ્ન-5

11. તાજેતયભાાં રયઝલા ફેંકના ડેપ્યટુી ગલનાય તયીકે કની વનભણકુ કયલાભાાં આલી છે ?

a. અવનર આચામા B. ભશળેકુભાય જૈન c. ઊજજૉત ટેર D. આય.એર.વલશ્વનાથન

12. તાજેતયભાાં કયલાભાાં આલેર ગ્રફર ીવ ઈન્ઝડેક્ષભાાં બાયતન ક્રભ કેટરાભ છે ?

a. 146 b. 147 c. 150 d. 136 13. આંતયયાષ્ટ્રીમ ટી-20 રક્રકેટભાાં 2000 યન કયનાય પ્રથભ બાયતીમ કણ છે ?

a. વર્ચન તેંડુરકય b. વલયાટ કશરી c. યરશત ળભાા d. વભતારી યાજ 14. તાજેતયભાાં આલેરા “ભેકુન”ુ લાલાઝડાભા પવામેરા ગજુયાતી ખરાવીઓને ફચાલલા ભાટે

બાયતીમ નોવેના દ્વાયા ક્ય ુઓયેળન શાથ ધયલાભાાં આવ્ય ુશત ુ?

A. ઓયેળન ઓભાન B. ઓયેળન મભન C. ઓયેળન વનસ્વાય D. ઓયેળન વનસ્ટાય

15. દર્ક્ષણ આરિકાના ક્યા યેલ્લે સ્ટેળનેથી ગાાંધીજીને રેનભાથી ઉતાયી દેલાભાાં આવ્મા શતા ?

a. ડયફન B. વેન્ઝચ્યયુીમન C. કેટાઉન D. ીટયભેરયટ્વફગા 16. દર્ક્ષણ આરિકાભાાં રેનભાથી ગાાંધીજીને ઉતાયી દેલાની ઘટના 2018ભાાં કેટરા લા યૂા થમા છે

?

A. 120 b. 135 c. 125 d. 150 17. વયદય લલ્રબબાઈ ટેરને વોપ્રથભ વયદાય કશીને કણે ફરાવ્મા શતા ?

a. અકટીના બીખીફેન b. અકટીની બેણીફેન

MOTION CAREER ACADEMY

MOTION CAREER ACADEMY Page 18

2018

C. અકટીના યાણીફેન d. અકટીના ઈરાફેન

18. વલશ્વ ભશાવાગય રદલવ ક્યાયે ઉજલામ છે ?

a. 4 june b. 7 june c. 9 june d. 8 june 19. વલશ્વ વામકર રદલવ ક્યાયે ઉજલાઈ છે ?

a. 4 june b. 8 june c. 2 june d. 3 june 20. UN ન ુલડુભથક ક્યા આલે ુછે ?

a. જીનીલા b. કેટાઉન C. લવળિંગ્ટન d. ન્ઝયમુકા