ovkavi lyrics

of 84 /84
Composit ions o f Oottuk kadu V enkata Kavi (1 700- 65 ) Oottukkadu Venkata Kavi’s Anjaneya sapta ratna krtis (6 are here) Malayamarutam Roopakam P: vAhini nAyaka tarana raghuvara bhakti vitaraNa A: pAhimam Eka chitta sowbhagya varada nipuna suguNa C: rAma rAma rAma nAma rakti hrdaya sadA paThana sOmagiri sama shareera sundarAnga sadA ramaNa Rasamanjari Adi P: sattva guNa virachitAnga shailAvatAtanka shubhAnga satya makuTa dharma kaTaka mangaLa tAraka nAma hArAlankAra shree A: nitya eevana eevana tanaya ! nirupama guNa mana nirmala vinaya bhakta brndAraka bhAvita gaNya " #: paramOttama raghu rAma doota ! divipati nAthAnuchara k$hiti natAnuvara ! shree C: shree rAma pAda smaraNAnanda k$hita sutA dukkha hrta hanumanta ArAdhita sarva sa anAnanda avanata nArada geeta svachchanda Anguleeyaka tatheeya Anaki Anana kamala vil Ohita nayana " #: anagha naga dharaNa vinuta sura charaNa 1

Upload: hare-krishna-o-m

Post on 17-Oct-2015

1.570 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

jnAnamosaga rAdA.

Compositions of Oottukkadu Venkata Kavi (1700-65)Oottukkadu Venkata Kavis Anjaneya sapta ratna krtis (6 are here)Malayamarutam

Roopakam

P: vAhini nAyaka tarana raghuvara bhakti vitaraNaA: pAhimam Eka chitta sowbhagya varada nipuna suguNa

C: rAma rAma rAma nAma rakti hrdaya sadA paThana

sOmagiri sama shareera sundarAnga sadA ramaNaRasamanjari

Adi

P: sattva guNa virachitAnga shailAvatAtanka shubhAnga

satya makuTa dharma kaTaka mangaLa tAraka nAma hArAlankAra shree

A: nitya jeevana jeevana tanaya nirupama guNa mana nirmala vinaya

bhakta brndAraka bhAvita gaNya

M K: paramOttama raghu rAma doota divipati nAthAnuchara kShiti natAnuvara shree

C: shree rAma pAda smaraNAnanda kShita sutA dukkha hrta hanumantaArAdhita sarva sajjanAnanda avanata nArada geeta svachchandaAnguleeyaka tatheeya jAnaki Anana kamala vilOhita nayana

M K: anagha naga dharaNa vinuta sura charaNa

gaganamapi gamana kali kaluSha haraNa

Vasanta

di

Pallavi

pavana kumra sudhkara lchana phi maithilee rti bhanjana

Madhyamaklam

bhava sagara taraa traka ramaa shaila sanjeevi dharaa sameeraa vara

Anupallavi

bhuvana pla satya phaa raghu pungava priyakara dhoota

Madhyamaklam

puruhoota vairi garva bhanjana puya vidhyaka janamana ranjana vara

Charaam

gna rga svara gatilaya vara shree gyaka nrada sannuta pda

kma mha rahita bhakti rasrava kanja mdhuri nayana samda

deena sharaya divi pati varya dinakara navgama bdha

Madhyamaklam

divya gua nikya deena sahya jita diti kula kalaha giri samakya

bhavya kara shira raghurmadya powlastya tanaya madaharnjanya vara

Kdragowa di

Pallavi

veekhitham dhanyham

Madhyamaklam

vgavara tanaya kamala nayanna vidhinuta hari pada vimala hrdayna - iha (veekhitham)

Anupallavi

skhi bhoota tapana sanga vara

sarvad shree rma nma smarana

Madhyamaklam

janaka sut shishira vachana ptra chalita gagana vara sdhu mitra - iha (veekhitham)

Charaam

tanka mukha vlee tanaydi atirava veeragaa nata padna

sdhaka viha sama traka phanna dnava kula bheekara mukha vara

Madhyamaklam

samudita madhuvana sanga tungna dasharatha dvitanaya sankaa hara

sumukha bhakti virachita vachanna sulabha manhara sukrta tapasna - iha (veekhitham)

Surai

di

P.shree raghavadhootam samdam

chintaybhakta prakhytam

MK.dinakara kula sgara chandra miita

rhiee karam nuta jana bhayaharam

AP.radhita sarva lka jeevana

anila tanayam ativinayam paripeeita

MK.airvata sindhoora tilakam ashkavana kalaham pulaham

mahirvaa mada bhujagiri kreeita

mangaa traka sowrabha madhukam

C.para vimkhamapi vidooram rma

pda sooka (lotus) manlaya vihram

karadhrta sanjeevim udram sat

kavijana hrdaya vihram sudheeram

MK.kruya para sra shareeram kaitava (deceitful) dnava mnasa ghram

gagana mgha taralita sanchram kali kaluhdi dshpahram

Ti

di

P.anjannandm bdhi chandr

anupama guavara jitndra mmava

AP.sanchita bhava bhaya sgara taraa

svmi raghuntha charaa suramaa

C.shree karulaya divya shareera

dva tapana mukha sangti shoora

gama nava para vdita veera

njanya bhaktlankrabhakta bhAgadhEyA

Ragam : Madhyamavati

Talam : Adi

Composer : Oottukkadu Venkata Kavi

Pallavi

bhakta bhAgadhEyA AnjanEyA

Madhyama Kalam

bhAvita rAghava jAnaki dhoota pAvana tAraka nAma sannAda

pAlayamAm AnjanEyA

Anupallavi

mukti sukha nAdalOlamati dheera mOhana rAmapada sArasa vihAra

Madhyama Kalam

mudita sadA hrdaya sadaya kAya jita sakala mAya sukrta anapAya (pAlayamAm)

Charanam

naigama sArAmrta vachana nata shubhakara bhoosura hrdi ramaNa

ayi karuNArasa poorita nayana alalita durjana bheekarAnana

Madhyama Kalam

ati dhrtakara vara putra sucharitra amala pavitra raghurAma mitra (pAlayamAm)

ADAdu ashangAdu. rAgA: madhyamAvati. Adi tALA.

P: ADAdu ashangAdu vA kaNNA un ADalin irEzhu bhuvanamum ashaindu ashaindADudE enavE

A: ADalaik-kANa tillai ambalattiraivanum tan ADalai viTTu ingE

gOkulam vandAr AdalinAl shiru yAdavanE oru mAmayiliragNi mAdhavanE nI

C: cinnam shiru padangaL shilambolittiDumE adai shevimaDuttap-piravi manam kaLittiDumE

nAn pinniya shaDai shaTrE vaghaik-kalaindiDumE mayil pIli ashiandashaindu nilaik-kalaindiDumE

panniru kai iraivan Erumayil onru tan pashum tOghai virittADi parishaLittiDumE kuzhal

(madhyamakAlam)

pADi varum azhagA unaik-kANavarum aDiyAr evarAyinum kanaka maNI

ashaiyum unadu tiru naTanam kaN paTTup-pOnAl manam puNpaTTu pOghumE

aDimuDi kANAda. rAgA: husEni. Adi tALA.

P: aDimuDi kANAda deivattin mElEri anju mukham kaNDa deivamE engaL

Arumukham kaNDa deivamE engaL Arumukham koNDa deivamE

A: paDi palavAna pazhani malaimElE pArkkat-tighaTTAda panniru kai vElA

C: innAr innapaDi enrE terinda pin eDuttu sholvadenrO nIti

ennAlE sholvadalla indap-pazhamozhi ettanaiyO pEr shonna shEdi

shonnAlum teriyAda tUya niraivAna shuddha nirguNamAna jyOti

ponnAlE AnAl enna? Ambalam ambalamE pinnAl teriyum anda shEdi

ADinAn viLaiyADinAn. rAgA: sAmA. Adi tALA.

P: ADinAn viLaiyADinAn ainkaran tannoDu arumukhan tiruviLai (yADinAn)A: tEDi tEDi vandArum vizhaiya dEvarum yAvarum pU mazhai pozhiya

(madhyamakAlam)

ADi vanda suralOka sundarihaL AlOlam pADi vara kOlAhalamAha (ADinAn)C: mUlap-poruLum para mOnap-poruLum onrAi mundi nI mundi nAn enRADudE - kaNDa

mozhiyum maraiyum taDumArudE nIlam iDarkkaiyum neDuvarai peN kaiyum

nErukku nEr ninrADudE kaNDa nenjamum Ananda kUttADudE

mElai erinda pandO kOlam kATTi maraiya viN kadir tannaip-piDittADudE

(madhyamakAlam)

viritta shaDai muDi pOna veN madiyum meyyum naDunguravAhavum

vidhi mahan nAradan tudiyinai kUDavum miha miha tonnishai pADavum

tirattinODu Anaka dundhubi oru tanattanantanam pODavum

taN kadir tanadu sukirtamena vikirtamiDa adir peruha tikurtamena viLai (yADinan)ADum varai. rAgA: husEni. rUpaka tALA.

P: ADum varai avar ADaTTum arindu koNDEnaDi .... mayangEnaDi kuraiyEnaDi

A: tEDum varai enait-tEDaTTum terivikkAdEyaDi iDattai maTTum Etra maTTum

C: ingItam enrAlE vIshai enna vilai enru kETpAranda mannan adai

eDuttu sholla vandu ninrAyE peNNE nI ErkkumODi endan eNNam sangItam avar kaiyil kOyirk-kurangAga tavikkudE en sholla innum saraLi varishai muraLikkAccu

jaNDai varishai koNDaikkAccu alankAra pAmbu mElE ADiyAccu pADiyAccu

agaNita mahimAdbhuta. rAgA: gauLa. Adi tALA. (2nd Saptaratna)P: agaNita mahimADbhuta lIla sadA karSita rajasAdi sadhyAtmaka

prapanca paripAla ananta paryanga shayana namO namastE

A: khaga turanga karuNAlavAla madhukaiTabAdi suraripu kulakAla

(madhyamakAlam)

kamalA mukha kamalashilImukha suragaNa sajjana natAngriyuga

C: namO namastE puruSOttama namO namastE nArAyaNa puruSOttama

namO namastE punarapi punarapi nArAyaNA ananta lOkapatE

a: shrtajana kali kalmaSa hara dAnavakula bhanjana ramA ramaNa (namO)

b: manasAmrga nAnAvidha mukti vidhAyaka carAcarAtmaka rUpa (namO)

c: vidUra kuyOginAm pada pankaja vinuta janAvana ramita paramIsa (namO)

d: dAna sau mana tapOya sAdaya tantra mantra phala dAyaka mangaLa

gAna sampada nAradAdi munigIya mAnavara kIrti vidhAraNa (namO)

e: kSIra pArAvara taranga mrdu taraLa pankajApatayE

kSitijApatayE kSitIpadayE dinakara candra padayE padayE

sAdhu janAmpadayE vrajapadayE tAna yOga japatapa sAdhana

sangIta paramOda vidhAyaka padayE madhu muraharayE (namO)

f: diVya mangaL vigraha shObhamAna jaladha varNa gambhIra shubAnga

dhIra dharOnnata vilAsa bhAsura dEva dEva mahanIya uttunga

bhava timira ghOra haramikira kOTi vijita kamaladaLa karuNA pAnga

bhAvita vIhita nimitta sad prEma bhAgavata jana hrdayAnta ranga

g: candra jaTAdhara bhagavAnnata daitya varya manu kuTumbavEna

janakAnka dhruva mucukunda vidEha gAti raghu nAkuSa mAndAtAnu

candanu bali randi dEva pippilAda bhUriSENa dilIpa

udanga dEvala sArasvata shakara parAshara vijaya vidura adUrt-

tayAmbarIkSa vibhISaNa atishaya mahimOttama citta bhAva

mAruta tanaya pramukhAdi bhAgavata vinuta nirantara manO ramaNa (namO)

sAmOda gOpIjana brndAraka sarasAnga sundara rAdhApatE

sarvadA bharita gOgaNa gOvardhana taraNa bhujanga shirasI naTana (agaNita)

alai pAyudE. rAgA: kAnaDa. Adi tALA.

P: alai pAyudE kaNNA en manam migha alai pAyudE un Ananda mOhana vEnugAnamadil

A: nilai peyarAdu shilai pOlavE ninra nEramAvadariyAmalE migha vinOdamAna muralIdharA en manam

C: teLinda nilavu paTTappaghal pOl eriyudE un dikkai nOkki enniru puruvam neriyudE

kaninda un vENugAnam kATril varugudE kaNgaL shorugi oru vidham varugudE kaditta

manattil urutti padattai enakku aLittu magizhtta vA oru tanitta vanattil aNaittu enakku uNarcci

koDuTTu mugizhtta vA kalai kaDal alaiyinil kadiravan oLiyena iNaiyiru kazhal-enakkaLittavA

kadari manamuruga nAn azhaikkavO idara mAdaruDan nI kaLikkavO idu taghumO idu muraiyO

idu dharumam tAnO kuzhal UdiDum pozhudu AdiDum kuzhaigaL pOlavE manadu vEdanai mighavODu

alaivAip-pazham. rAgA: mOhana. Adi tALA.

P: alaivAip-pazham udirum shOlai paramkunram malaiyEragam taNikai Avinan kUDi tEDi aruLamudam kaninda nin Arumukha malaralarnda paNNInai nADa amarar dAnavarum munivar yOgiyarum arupaDai vITTinil uLam nADa

A: shilai mAran tennavanait-tiral sheTra dEvan tirukkumarA murugA dEvaki taruk-kumaran marugA

C: onrum perAda pazham onrinukkAgha Odi vandu ANDiyAghalAmO onrum ariyAda kuravanjiyai-

kaNDu tavam udarit-taLLi viDalAmO kunru tOrADi ninra kumarA enrAl en kuraigaLai-yAdirukkalAmO

kokkarak-kokkO enrum kukkuTak-koDi piDittum kurai enra bhava mAyai iruL tangalAmO

(madhyama kAlam)

dEvasEnai kuravaLLi marungaNai tigazhIraru pon kirittOrum sherinda marakata tOghai

virittADa shivanda oLi maNik-kadir vElum nAvalarndashen tamizh maNandilagu nalam kalandiDu

kavi pOlum nadi kalanda kaDalmaNandadena nidhiyuvandunadu padamaNanida paDi

ALAVa-dennALO (peria purANa kIrtanai). rAgA: paraju. Adi tALA. (6th Saptaratna)P: ALAvadennALO shivamE un aDiyArk-aDiyArk-aDiyanAi mILAdaA: kELAdaLikkum varamE aNDa mOlAnadarkkum paramE iLam tALAna kamalam-

uTpuramE padam tatikka tAm ena viditta tALamum tudikka tAm ena madittu gati pera

C: punmai paravi pOgha vENum eDuttAl puNNiya piraviyAga vENum

innavaril oruvaraip-pOlE

1: sheerkAzhi maNam shiva pAdamaghan tirunAvarashan maNivAcaka candranenum (inna)

2: shirut-toNDar tireunIlakaNTha viran mINDanami nandi taNDi aDigaLenum (inna)

3: AiyaDigaL kADavarkOn AnAyakaNam pullar ninra shIr neDumAra

gaNanAtha munaiyADuvAroDu tirunAlaip-pOvArenum (inna)4: meip-poruLAr perum izhalik-kurumbar EnAdinAda kalikkambar

amarnIti narasinga munaiyarAna shaDaiya caNDEsha kaliya kAriyArenum (inna)5: manakkanjAra nEsha pUshalAroDu vAyilAr shOmAshi mAra

mangayarkkkarasi kungiliyak-kalayAr iLaiyAnkuDi

mAra arivATTAya kUTruvar kOTpuli sAkkiyar sattiyan shirap-

puliyar sheruttuNaiyar pugazhttuNaiyar kula shiraiyar shuTrarivar iyarp-paghaiyarenum (inna)6: tirumUla muruga mUrti apputiruttara pashupatiyAr ishai jnAniyar

nIlanakkar iDangazhiyar atibhattar eribhattar eyar kOnoDu

nIlakaNTha yAzhpANa pugazh shOzha shuzhar-cingar

kAraikkAl nagarmEvu kaniyAroDu kaNnappar kurippu-toNDaranum (inna)innavaril oruvaraip-pOlE iNaiyonrum illAbat-tiNaiyAgha vENum (ALAvadennALO)

Ananda nartana. rAgA: nATa. Adi tALA

P: Ananda nartana ganapatim bhAvayE cidAkAra mUlAdhAra omkAra gajavadanam paramam param

A: sAnanda munIndra gaNanuta shiva shankara mAnasa nalInamAnam tantrIlaya samanvita gandharva cAraNa varAnugIyamAnam

dInajana mandAram anupama divya kaLEbara sObhAyamAnam

bhAsamAnam asamAnam bhajamAnam bhaktajana sammAnam

Jati: pA ma ga mA ga sa sA sa ri sA taka taNaku dhimita kiTa taNangu taka

dhimita dhimita tAm tai ya tAm tAm taNandari tAm taka jhaNam taNandari tAm tAm taNandari jhaNam taNandari; tari tari tari; dhimi dhimi dhimi; ; . kita kita kita.; jhaNa jhaNa jhaNa ; divi patinutam ; . padasarasijam

ma ga pa ma ni pa ; marakatanibham ; mada karimukham ; praNava ninadam ; ajitam anagham sukhadam paramam kanakAmbara dharaNam Eka radanam tattit taka jhaNanta naka tari dhit taka jhaNanta naka tari taka jhaNanta naka tari tAm tattit taka jhaNanta naka tari dhit taka jhaNanta naka tari taka jhaNanta naka tari tAm tattit taka jhaNanta naka tari dhit taka jhaNanta naka tari taka jhaNanta naka- param ArUDham onru. rAgA: kalyANi. Adi tALA.

P: ArUDham onru shollaDi en antaranga cintaiyuDan

vandu urvADina nanda mukundan enda nALum aghalAdirukka

A: pArODu viNNAgap-parandirundAnE paccaip-piLLaittanam pOghavillaiyE mAnE

ArODu sholvEnO antarangam tAnE antarangam AnAlum cintai nANam tAnE

(ciTTaisvaram)

nI sa* ri* sa* ni dhA ni sa ni dha pA dha ni pa dhA ni pa dhA sa* ni pa dhA ri sa* ni pa

dhA , ni sa* ri* ga* ri sa* ri* ga* ga* ri* pa dha ni ni ri sa* ri* , ga ma pa sa* ni sA* , sa* ni

sa* ri* ga* ni sa* ri* dha ni sa* , pa dha ni ma pa dha ni ga* rI* sa* ni dha ri* sa* ni dha pa mA pa dha ni

(madhyamakAlam)

alaindu veNNai tiruDa adilenna irukkO attai maghan mElEyum ivanukkenna veruppO

oru piDi avalukku ulagam tAn kaNakkO uLLadai shollap-pOnAl unakkenna shirippO

C: accam illAmal aravamElE ninrADuvAn Arum azhaikka vandAl avari pinnE OduvAn

miccam mIdi illAdu veNNai kaLavADuvAn vENDAmE kaNNA enrAl vENavazhakkADuvAn

aruLALan. rAgA: shankarAbharaNa. Mishra cApu tALA. P: aruLALan tiramellAm sholvadenrAl nAvu Ayiram vENumaDi shonnAl ADavum tONumaDi

A: tiruvAr pashuntuLaba maNIyADum iLantOLan oru kuzhal ishai koNDE ulagALum maNavALan M. K. oru kAlinil ulaginai aLanda pala mAmarai vidhiyODu paNindu karu mAmukhil idu venak kaninda mazhai pOlavum pozhindiDuvAn iruk-kuzhaiyADavum pon tughil parandu mishaiyADavum palapala mAdargaL ishai pADavum ennE ennE ennE

C: tAkkum cinna sakaTam taLLiya padamkoNDu talaimElE naTmADum taram shollavO - malai tAngum tiram shollavO pashElenra niram shollavO - engum nirai param allavOM. K. oru kAlinil ulaginai aLanda pala mAmarai vidhiyODu paNindu karu mAmukhil idu venak kaninda mazhai pOlavum pozhindiDuvAn iruk-kuzhaiyADavum pon tughil parandu mishayADavum palapala mAdargaL ishai pADavum ennE ennE ennE

ashaindADum mayil. rAgA: simhEndramadhyam. Adi tALA.

P: ashaindADum mayilornru kANum nam azhagan vandArenru sholluvadu pOl tONum

A: ishaiyAhum kuzhal koNDu vandAn inda ezhEzh piravikkum inba nilai tandAn

dishi tOrum niraivAga enrAn enrum tighaTTAda vENugAnam rAdhaiyiDam IndAn

(madhyamakAlam)

engAgilum emadiraivA iraivA en mana nirai aDiyavariDam tangu manattuDaiyAn aruL

pongu mughattuDaiyAn oru pada vaittu maru padam tUkki ninrADa mayilin

iragaDA makarak-kuzhaiyADa mativadanam Ada mayangu vizhiyADa malaraNI malar maghaLum

pADa idu kanavO nanavO ena mana nirai munivarum magizhndu koNDADa

C: Ashai pODum AvinangaL kaNDu inda atiyattE shilai pOlE ninraduvum uNDu

nijamAna sukham enru onru irundAl nILulagil idaiyanri vEreduvum anru

ishaiyArum gOpAlan inru ninru ezhundezhundu naTamADa edir ninru rAdhai pADa

(madhyamakAlam)

engAgilum emadiraivA iraivA enum mana niraiyaDiyavariDam

tangu manattuDaiyAn aruL pongu mukhattuDaiyAn oru padam vaittu

marupadam tUkki ninrADa mayilin iragADa makarak-kuzhaiyADa mati vadanamADa mayakku

vizhiyADa malaraNIgaLADa malar maghaLum pAD idu kanavO nanavO ena

mana nirai munivarum magizhndu koNDADa

bAla sarasa. rAgA: kIravANi. Adi tALA. (4th Saptaratna)P: bAla sarasa muraLI sudhArasa bhAva madhura laharI vihAra gO- (pAla sarasa)

A: nIla naLina rucira daLa lOcana nigama sAra mrdu vacana jita madana

C1: kO...... lhala naTana padAmbuja dhara kinkiNi rava

tAna gaNa gaNa jAla vrajalOla madhukAla kanakadukUla gO-

2: niravadhi ramya smEra mukAmbuja kusumita kalhAradaLa lOcana gO-

3: kamanIya ati tEjas taTAka khElita makara gaNa iva abhivrta

gOpa vadhUjana ramaNa manOhara rAsa vihAra tamAla sumAla gO-

4: sajjana munigaNa sura sannuta gOvardhana giridhra shishira bhuvanapada

nartana maNigaNa kiraNa jvalita maya kuNDala maNDita khaNDavudAra gO-

5: vallavIra tilaka halOdhara madhura manOhara shikhaNDaka jAla

mrga gaNa vairisu naga gaNa bhUSaNa mrgamada tilaka samujvala pAla

agaNita maNIgaNa pravara viracita kaTakadhara karatala mukura kapOla

dhvata dhara madhu rucita kalita lalitA hata pratyAkatamaya svarajjAla

6: sura vandita mathurApuri sadanA sarOruha vadana sundaragamana

kalita kalApa cikurA pada nayana rucira kanaka vasana rAdhAramaNa

mandAra vanamAla dharAyata sundara parimaLa kusuma sukEsha

santata manu cintita mama hrdaya sarOja madhupa kALinga naTana gO-

7. hE dayAkara sAgara rUpA himakara vIkSaNa hrta santApA

mAdhava kOTi dinakara shObhA mama hrdaya naTana makuTa kalApa gO-

bhajanAmrta paramAnanda. rAgA: nATa. Adi tALA. (1st Saptaratna)P: bhajanAmrta paramAnanda bhAgavata santa caraNarEnum nirantaram vahAmyaham harinija

A: vraja rAjakumAra manOhara vENugAna shravaNAnanda vraja sundari

jana pada pankaja sama anukampita hrdi smara sambhava nija

C1: nArAyaNa nAma rasana paramAnandayuta hrdaya jitakalmaSa nara

simha dayA nitimiva dharaNa sadA kanakakashipu suta Adaya

2: parahita karuNAkara varasmita mukha bhava parAbhava parama pAvanasara

sijabhava sukumAra sanaka sanandana sanAtana nArada sukha ati

3: tAraka mantra sadApaTanam krta tarakaradala sanjIvi girim krta

dasharatha rAjakumAra hitam krta sadA gati pavana kumArAdi hari

4: dashamukha sOdara guha shabarI sugrIvAngada sucarita mahAbhAgya

rAmENa bahubhASita bhAvita vIkSita rakSita mitra pavitrita

5: bhAgavata gatAha paTana shravaNa sadA smaraNa bhajana guNa kIrtanaya

tA gatita krSNa carita varNanam tathAnukUla prakaTana vitaraNa hari

6: nandIsha matanga vyAghrapAda sahasrapanA makuTa dhara tumburu

caNDIsha mrkaNdu suta munigaNa santa tanuja rajata shailastitha shiva

7: shivahari sharavaNabhava guha bhajana nirantara mAlAlankrta shObha

vAgIsha shiva pAda hrdaya suta manivAcaka sundaraDiNDima kavirAja

madhurakavi rAja rAmAnuja kulashEkhara viSNucittapara kAla

purandara tuLasidAsa charaNAravinda dhULi hari shiva guha

8: krSNa gatA karNanavita japatapa stOtra ghvaNitArcana yOga

rAsa mahOtsava vibhava bhAva paramadbhuta nartana vara nrtya catura

agaNita rAga nava vidha tALa kramalaya gatIshvara tantrisamanvita

AnandAtishaya sukha nimaghna ananta mahAnta caraNAravinda

9: rAma rAghava kEshava raghukula nandana maithilI ramanA

krSNa gOkula vaibhava nanda nandana kALIya phaNa naTanA

sOmashEkhara sundara naTana cidambara shailajA ramNA

bAhulEya sikhivAha dayApara pAhi itividha nAma nija hari

10: kSaNamapi hariguNa gatita mahOttama kSaNamapi shravaNa sukrta karamOttama kSaNamapi darshita sadsangha parOttama janma janmamapi pankaja padamiha antakaraNa krta antaranga hari

bhajasva shrI (second AvaraNam). rAgA: nAdanAmakriyA. Adi tALA

P: bhajasva shrI tripura sundarIm pAhi SODashadaLa sarvAshA paripUraka cakrEshvari mAmpAhi

A: nija sudhA lahari pravAhini nityA kAmEshvari

(madhyamakAlam)

gajamukha janani shashadhara vadani shishirita bhuvani shivamana ramaNi (bhajasva)

C: ati sundara savyakaratala pAshAnkusha dharaNE shashikiraNE vidhi hari haranuta caraNE

hAra kEyUra kirITa kanakAbharaNE shrti nigamAgama ramaNE vEda vEdAnta vitaraNE

(madhyamakAlam)

adhyadbhuta tamanIya phalaiva kuca maNDala maNDita hArE

bhuvana mOha. rAgA: dhabyAsi. Adi tALA.

P: bhuvana mOha saundara sukumAra bhOgatAbdha priyakara kaumAra

A: dhavaLa dhavaLa mukta samUha samAna danta vicika mita hasana gambhIra

C: muhUrita ravatu sanga tarangita kumkuma candana kaLabha samishrta sundaram itayiva shankha sahita rAdhikA kOpa shamana parishObhita ramaNA pApa rahita mahanIya su-vacanA tApa samida mama kAnta kAnta taka dhImta dhImta kALinga nartana

(madhyamakAlam)

tAnamkiTa tajham tarita sa ga ri ni sA tajahm taNam takum tarita

padAmbuja svayam jvalita naTanavarA tajham taNam takum tarita

tAnamkiTa tajham tarita sa ga ri ni sA tajham taNam takum tarita

pItAmbaradhara maNimaya makara kuNDalam idam jhala jhalana

dhitOm dhitOm ri sA pa nI sa ni dha pa taNangu kiTa taLAngu taka dhImta

takku tarikiTaku tarikiTaku kiTata tatdhrta kiTa jhaNata tAnam tadhImta

nrtya nrtya vruSa bhAnu sukumAri vidhrtapa dhanyAsa bhAvAva rasika

ati nUtana kusumAkara vraja mOhana sarasIruha daLa lOcana mama

mAnasa paTu shOra su-svara gIta su-muraLIdhara suramOdita bhava mOcana

brndAvana nilayE. rAgA: rItigauLa. Adi tALA.

P: brndAvana nilayE rAdhE M.K: brnda hAratara krSNa manOhari ninditEndu mukha bimba kalAdhari

samaSTi caraNam

shrngAra rasOllAsa caturE shrIranga krSNa vadanAmbuja madhupE M.K: rAsa maNDala madhyE ati tEja mangaLa nityE rati kOTi sundara citrE nandagOpa kumAra caritrE janita makaranda sugandha parimaLa kusumAkara lalitE vasu-

dEva dEvaki nanda mukunda gOvinda kALinga nartana rasikE

Jatis: takkiTa taddhimi tattari tajjhaNu tAm sA ni dha ma gA ri sa ni takkiTa taddhimi tattari tajjhaNu tAm

kiTatOm dhIngiNatOm tadhIngiNa tOm tAm dhingiNa tOm tAm tAm dhIngiNa tOm tAm tAm

dhIngiNa tOm tAm dhIngiNatOm tAm tAm dhIngiNa tOm tAm tAm dhIngiNa tOm tata jhaNu

tadingiNa tOm tak tadingiNa tOm taka tika tadhingiNa tOm tAm ga ga ma ri ga ma sa ga ri ga ma

*ni *ni sa ga ri ma ni ni sa sa nI sa sa ri sA ; ghiNatOm taghiNatOm tadhighiNatOm taka tadhighiNatOm taka tika tadhighiNatOm

cintittavar nenjil. rAgA: nATa. Adi tALA.

P: cintittavar nenjil iruppadu shivayOga gaNapatiyE shrI mahA tripura sundari maDi tanilirundu konjiDum shelva guNa nidhiyai

A: vandittamarum aDi paraviDa mAdhava munivarum tudiparaviDa

vakuLa mAlaiyaNI sogusu madanuDanE makuTa oLi azhagu taguti tagudiyena

(Jatis: dhittaLAngu takajham;; mita takajhaNutam; migha nAgarIka

kankaNa kinkiNi kaNakaNa kiNikiNi kalA rasanIya taLAngu tommita

pA sA sa ni sa ri s rI ri ni saA sa pa nI ni ma pA pa ga mA ma sa rI ri

tanjamaDaindiDa eNNit-tALiNaigaLait-tudi paNNi tAnAga naNNi)C: nilAvai eDutt-uruvamAkki oru nIla maNiyai adil shErttu

kalavai rattinakkal padittu kanakak-kaTTiDattil izhaittu vaitta

(madhyamakAlam)

kAkSi enattughum mAkSi manattoru sAkSi balittiDalAkki tribhuvana

mAkSi sheluttiDum EkAmbara kAmAkSi kaTAkSittaruLa oru kaNamum

dhyAnamE parama. rAgA: rasamanjari. Adi tALA.

P: dhyAnamE parama pAvanamE taghumenra jnAnam

kanivoDum tandu tAnAgi ninra guru pada malaraDigaLin

A: gAnamE kaNNA kaNNA enra gAnamE hari nAmamE gAnamE kaivalyamE

tarum gati unakkenru nIti enakkinru tudiyaruL tanda guru pada malaraDigaLin

C: onbadu vAshalAm kOTTai idarkku uttaman pOTTAn rAja pATTai

munbirundAr sheida avakkETTai pOkki mUvulagam eTTumAru pADinAn oru pATTai

(madhyamakAlam)

anbu kalandiDa azhagu tulangiDum Ayiram tUNAl Anadu kUDam

ADiyum pADiyum hari guNamaNanda aDiyvarukkena tirinda kavADam

indiriyam ennum anju paDi Eri cintai enum simhAsanam pODum

ennaiyyan vandu amaruvAn pArum iNaiyEdu kUrum guru pada malaraDigaLin

Ekadanta. rAgA: nATa. khaNDa tripuTa tALA.

P: Ekadanta vinAyakam bhajAmi mAnasa Isha priyakara tanujam guruguha vinutam anisham

A: nAgaratna maNi kuNDalAnkrtam nava vyAkaraNa paNDitAdi pUjitam

yAga yOga japatapa dhyAnAdi kArya vara prasiddham sakala lOka pAlakam

sangIta shAstra rAga tALa bhAvapradam sadAnanda sahitam

C: mAtanga mukha candrabimba vadanam mahA tripurasundarI nandanam

Atangamukha bhakta manOratha abhISTa vara prdAyakam sundaram

nAda lOlam nirAmaya kOsham naLina vilOcana ravikOTi prakAsham

vEda nigama sakalAgama sannuta vitaraNa guNashIlam bAlam

vEda vEdAnta bOdhaka caturam vYasa vinuta mahanIyam vAram vAram vAram

enna puNNiyam. rAgA: rItigauLa. tALA: mishra chApu.

P: enna puNNiyam sheidEnO sadguru nAthA ettanai tavam sheidEnO nin aruL peravE

A: pannarum vEdangaL paDittu uNarndAlum unnaruL illAviTTAl onrukkum udavAdu

tinna teviTTAda teLLamudE sadguru dEvA dEvA dEvA dEvA un aruL peravE

C1: vADiya payirukku peyyum mazhaiyai pOlE vaLar mullai koDikkoru kozhu kiDaittArppOlE

tEDiyum kANAda dravyamE sadguru dEvA dEvA dEvA dEvA un aruL peravE

2: kOL sholvadenrAl nAkku koNDamaTTum tuLLum gOvindA enru shonnAl koNDuvurakkam taLLum pAzhpaTTa inda en pApamellAm pOkki parama bhaktanAhi pAlikkum aruLperavE

enna dAn inbam. rAgA: dEvagAndhAri. Adi tALA.

P: enna dAn inbam kaNDAyO iNaiyil ezhil kANa vizhaiyum

ennilum mighavum adhikamO atishayamO kuzhailshaiyil

A: punnakaiyADum pullenra kuzhalUdum punitanE engaL puNNiyanE

munnazhagaik-kaNDAl mOhamighum enru sholli pinnazhagai aruLum pemmAnE

C: alaiyalaiyAi sharindu kuzhal ADavE kATril aNiyaNiyAi parandu iDai mUDavE talaiyaNIk-

kambaLam bhuyam kUDavE adaik-kaNDu darishittapOdu endan nANam parandODavE

ennattai shonnAlum. rAgA: vAcaspati. t/tripuTa tALA.

P: ennattai shonnAlum kaNNan shiru piLLaittanam inshuvai mighavAgudE maTra ninaivellAm engEyO Odip-pOgudE

A: annamE idu evarum ariyAda mAyam en ayyan koNDadu enrum azhiyAda nEyam

vaNNak-kuzhal UdiDuvAn kuzhalAgi kuzhalishai vaDivAgi ishaip-poruLAgip-payanAgip-

payanugharvAgi uNarvAgi en eNNattODu kalanda ezhilAn kaNNaik-kavar shuruNDa kuzhalAn

AnAl veNNaik-kuDamaLainda viralAn tanaiyE

C: nittam oru ezhil nimiSam oru vaNNam attanaiyum kANa padinAyiram kaNGal vENum

muttanna naghaiyADum mukhattazhagaik-kaNDu pittam piDittalaiyum en cittamum kUDa nANum

viddaigaL sharaNAgum vENugAnattaik-kETTuttan vEgam aDangi nirkkum yamunai nadittAnum

eddishaiyum pOTrum kALinga naTam idai ettanaik-kaN koNDAlum attanaiyum vENum vaNNak.

eppaDittAn en. rAgA: nIlAmbri. Adi tALA.

P: eppaDittAn en uLLam pughundu ennaiyaDimai koNDIrO svAmi

ishai taru kuzhaloDum kuNDalamoLira ivai taru shuvaiyinil vaNDinamurala

A: oppuyar illAda uttamanE engaL uraga naTamADum vittakanE

ulagirunda vAi tiranda paDiyO alladu uralODu piNaindu iruttapaDiyO

C: veLiyil sholla manam tuLLudE sholla vENum vENum enra Ashai koLLudE

kuLiroLi mukham kaNDu nANi nANam un koi malar padattil taLLudE

(madhyama kAlam)

iniyoru ulagam unaittavira enakkoru sukham ilaiyenat-tandavA

taniyoru muDimEl iLamayilAnadu oru tOghai aNitta-tandavA

uriyEri kaLavADi tOzharuDan unak-kanat-tinravA Urariyu-

munbu annaiyiDam shenru onrum ariyAdu ninravA

ettanai kETTAlum. rAgA: bhairavi. cApu tALA.

P: ettanai kETTAlum pOdum enbadE illai EnO ippaDiyAccE innishaiyan-kuzhalUdi

yadukulamoDu uravADm tan nigharillAda rAjagOpAla svAmi.. un pugazh

A: muttAra maNi ADi mOna ezhilaik-koLLum munnODum kanru kUDa tannai marandu tuLLum

attaik-kaNDa manamO Anandak-kaDal taLLum AnAlum un kathaiyAl AghAdedu shollum

(madhyama kAlam)

arivenum nandavanamalarnda mAmalarE aruLughanda narumaNamE manamalaindu makarandam tanai nADi

varum paNNugarnda karu vanDenum tIngkuzhalE kuzhalishaiyE aravEri naTamADum arashE ennuyirE un pugazh

C: kaNNait-tirandAl rUpam kAdait-tirandAl gAnam kATraiyughandAl tuLaba gandham

Anandam viNNai nOkkinAl kannam vErengum pOghdu en eNNam idu tiNNam maNNi

ughandu uNDAi ponnai aNindughandAi mATrAr mayanga ezhil koNDAi

(repeat madhyamakAlam)

gajamukha anujam. rAgA: kEdAra. Adi tALA.

P: gajamukha anujam nitya kalyANa subrahmanyam - nityam bhaja bhaja manasA

A: vraja rAja tanaya bhAginEyam vidhinuta caraNam bahulEyam vEda nAda praNavAkarabOdham - vishvaroopam akhila stithi nAtham jAta roopa kEyoora makuTadhaara shaktyAyuda dhAram prateetam

C: ArAdhita sujana samAgama Ananda bhASpamEva dhArA sampAta sthimita padAmbujam abhi jAtam kSeera varNa bhasmAnkita phAlam madhyE dyuti kumkuma dharam ati shObham nIrada sama nava neela yowvana rOhiSha jA vallI samEtam nirantara naTana mayUra vAham nuta sura munigaNa sujana samooham sura ripu hara nava veera vyooham sundarEsha vAmAnga rOham

KALYANI

ROOPAKAMP.geeta rasike suguNlay (sangeeta rasike suguNlay)

M.K(a) dvi saraswati saday

(b) (shree) krshNa vNugna rga tla bhva mha rsa

(geeta rasike)

A.Pshwta kamala jita pda kamale shwta vasana jl

shwta mouktik virachita ml kavi jana ll

(geeta rasike)

C.nradamuni vinute sugnyna varada charit

mra janaka priyakara sukumra hrdaya chree yuvati

(geeta rasike)

gOpa kumArA. rAgA: aThANA. rUpaka tALA

P: gOpa kumArA nandagOpa kumArA nanda kuvalayadaLa nIla nayana kusumita brndAvana dala

A: shObha sharIra nIla shObha sharIrA sundara vallava yuvati jana kusha kunkuma mudrita gOduLi virAjita nIla kaLEbara

rAsa manOhara haricandana kairika dhruva mrgamada tilakAlankrta dhrta avalambita lalita gIta sthanita madhura kOmaLa

muralIdhara karadala naishiki vAma nigA sukharAdaya dOha samUha parIta ananta shalIla nirantara dayAlavAla

guru padAravinda. rAgA: AbhOgi. rUpaka tALA.

P: guru padAravinda kOmaLam ennuL koNDa pOdE kOlhalam

A: parama yOga yAgam vEdam paDittilEn paDittadu pOl naDittilEn

pArvai onrilE viLainda bhAgyamidu Arkkumidu aridAnadu parimaLa sad-

C: tumbi pirandadu nIrilAyinum tOnrina pira karugiDumO (iragu) adu pOl

vambuLLa mAyaiyil pirandEn guru vazhangum karuNaiyil shirandEn

nambinAl nambungaL ennaiyE marandEn nAnini vINAna vAdattil porundEn

(madhyamakAlam)

nAvArat-tArakamenum oru nAmamum uNDu rAmAyaNa bhAgavatamum pArAyaNam uNDu

AvAvena guru nAthanin aruL amudam kaNDu hari nAmakatha ghOSaNa sambhASaNa sadAnanda

inda vazhi. rAgA: Anandabhairavi. Adi tALA.

P: inda vazhi pOgha vENDAm engaL maharAjan kuzhalUdum

kaNNan edirAga vandu ninru vazhi maraippAne

A: sundara mukham kaNDu tuLLu punnakai kaNDu shondamenra

manam antarangamiDa vanda vazhi eduvumenru marandiDavO

C: shenrAlum naditturai vanam pashu niraiyiDai tirumbi tirumbi

ninru pArAdE appaDiyE ninrAlum nIlat-tirumEni azhagu kaNDAl

nenjam pOnAl tirumbi vArAdE kunram shumanda engaL koTravan

mEniyil oru koDiyyena paDarndAlum tIrAdE venra aravu paDam

mIdADum padam kaNDu menru menru vizhungi ninrAlum aghAdE

(madhyamakAlam)

antaramiDa gOvardhana giri tanai aLLiya karamidaik-kANuvAi

adanuDan IrEzhu bhuvanamum tAzhvum marvadu pOlavum kAnuvAi

mandara malaiyaDi mundiyoru taramum tangiya puramidaik-kANuvAi

makaram nuzhiyAda kaDalaDiyiDai nI nagarvadu pOlavum kAnuvAi

kantukamatak kaLiru ena naDaiyuDan kAlakAla menalAyilum manadu

ughandu karuNaiyai ninaindu enaiyuDan marandu tirindiDuvAi enavE

innum enna. rAgA: takkEsi. Adi tALA.

P: innum enna vENum shollaDi engum iNaiyillAda sadguru pada malaraDi irundiDa adanilum shiranda oru poruL

A: ponnum maNiyum pala kOTi kUDak-konjam pOTTuk-koDuttAlum enna kANumODi paNNum takkEsi tannil pADip-pADi paruhiDa varu sukham tanakku oru poruL ediriDa varumO enakkadu tahumO

C: ayyan pEr pADi ADa ADa azhahAna kAliraNDu uNDu uNDu aLavaLAvip-pEshi Akkai marandiDa aridAna satsangam uNDu uNDu meyyenru tALam pODa vilaikkenru vAngAda vENpaDi kaiyiraNDu uNDu uNDu meyyidu meyyidu perumaiyilai enakkuyyavum kaNNan kadai uNDu ayyan puhazh pADa gurunAthanuNDu attanaiyum kETka kAdugaLum uNDu

innamudu anna. rAgA: mukhAri. Adi tALA.

P: innamudAna un vaNNa mukham kaNDu shonnapaDi

ADudu manamE ingu tuLLit-tuLLip-pADudu munnamE

A: pinnum shAyak-koNDaiyum kuzha mayil pIli onru nirantaram

vAzha minnaloLi kaDaik-kaNNil tAzha nIla mEni muzhudAna

vanamalar mAlaigaL mirundu tAzha kaDaidalirAda

C: meyyuNarnda marai mAdavar Anavar meipporuL idenru unai nADa nIla

mEni paDum sutamAnadai oru Avinam mikka arugil aNiandu kUDa

aiyan un mukha vaNNanai ArArO shollak-kETTu arampayargaL maNNulagam nADa

arundatiyum kUDa tannilai izhandu AvaTTamiDa tUdu pADa .................

(madhyamakAlam)

adilum iduvanru taku dhimi enevoru Adaga mayil naTamADa

angingenAdu tangi uravADum tenralum vandu kuzhal kUDa

poduvil naTamADum punita narc-cuDalai pUttuk-kulungi vanamAgha

pongu kaDalaravu malaiyena ilAdu porum enAdu oru pOdum kaDaiyAda

ippaDiyum. rAgamAlikA. jhampa tALA.

(rAgA: darbAr)

P: ippaDium Or pilLLai engEyum illai inbam tarum tollai idark-kIDiNaiyum illai

A: porppuyattE vanamalarum pUppunaiyum (bala) rAmA tappidam AgAda undan tambiyenrAl aramAmO ippOdE nI shenru engaLmozhi idenru enda vidamO idaya shOdaiyiDam pOi shollu

(rAgA: dhanyAsi)

C1: eppaDiyum uri kalayam eTTa muDiyA uyaram kaTTi oru vaghai sheidu kAval vaittup-pOna pinnar oppuk-kuTra kAvaluDan uTra tuNaiyAruDanum tappiyuL pughunda undn tambiyenrAl aramAmO

(rAgA: vasantA)

2: yArenru vinava emmai anjuvOm enru kaNDun pEr sholli unnuDanE pirandOn enrAn pAr ingE vandu tayir pAnaiyuLLEdu enil kAr onrai tavirnda iLam kanronraik-kANumenrAn

(rAgA: madhyamAvati)

3: ittanaiyum sheidu pinnar engaL manam nOgumenru muttam onru Indu nAngaL muyangi ninra vELaiyilE kattaik-kuzhal paTri ezhil mikka mayil pIli vaTTam shuTri oru kaiyil kuzhal paTri virandODinAn

jaTAdhara shankara. rAgA: tODi. Adi tALA. (5th Saptaratna)P: jatAdhara shankara dEva dEvA shashAnkadhara mangalakara gangAdhara bhujanga-valayitAlankAra

A: naTanAnanda cidambarAnanda laharI vihAra svacchandha kuTAra pinAka kuranga kOlAhala

tANDava kAlAntaka krIDA kirAda girijA samEta girIsha chitikhaNDa uDDaNDavara

C: pAlaya lOkam adhunA parama pAvana bhakta janAvana

1: madamaya tArukA vana muni manOhara nipuNa-magadanA danadhanada

2: pAmarajana kumuda candra bhAgadEya nIlakaNTha vrSa turanga para

paramEsha bhAsadhra madaharA bahu vara dAyaka madhu murahari sannuta

3: niravadhi kamanIya ramaNIya ramaNI mukha jhala jhala madhupa mukha

sharaNAgata jana pAlana tAmasAdi hara bhASadhara candra pancamukha

4: sAmagAna rasa bhUritAja mukha sAdhu mAnasa nirantarA carita

nAgabhOga parivItamadbhuta virAjitAnga vaparAjitAnga vara

pAlaya lOka adhunA parama pAvana bhakta janAvana

kAla kAla kapAla vidhAraNa kailAsa giri sadanA trinayana

kalyANarAma. rAgA: hamsanAda. Adi tALA.

P: kalyANarAma raghurAma rAma kanaka makuTa marakata maNi lOla hAra dasharatha bAla sItA

A: mallikAdi sugandha maya nava mAlikAdi shObhitagaLEna

ulhAsa parishIlana cAmara ubhaya pArshvEna kuNDala kElana

C1: Agata suravara munigaNa sajjana agaNita janakana ghOSita mangaLa

rAghava raghurAma rAma janakajA ramaNa manOhara sItA

2: gautama vashISTa nArada tumburu kAshyapAdi munigaNa vara pUjita

aupavAhya skanda dEsha alankrta haima simhAsanasthita sItA

3: bhAgadEya bahumAna sudhAya ubhatArpita dishi dishi rakSakavara

mEgha vAhanaravAhanAdhinuta EkarAja mahArAja mamarAja

nATTaikkuranji

DIP.Kmini klee lla

Klindi tata villa vraja

Kalita lalita vanamla

klindi tata villa

kanakpa mandahasitbja shba

kamaneeya chandramukha jalajanbha(kmini klee)

A.P.Dma nisamveeta kpa

Chru chandrvali sameepa

Dadi gana rooShita shymala mhana

Navajaladhara sama sundar tr gana

Nirbharita neelamaya gagana samadyuti

Kalbhara shatamaka marakata

Manimaya vilasita mla mla shashi

Shreekara vrajayuvati mana sarasija

Dinakara jla jla mukha shreekara

(kmini klee)

C.Manasi ramitamiva vibhvya meelita

Madla s nayana vidnan

Manasirapasarati bhva vinda

Madhura tara hasita sundarvana

Anila tarala kisalaya nava nava

Mla mlamiva bandhan

Inakti shbha Yaduvamsha bhoopa phanirja shsha sukha shayana

Shuka Sanaka Nradamuni sallpa charana Kleeya phana natana(kmini klee)

kANirE. rAgA: khamAs. Adi tALA.

P: kANirE kanjamalar kaNNan vandu tinraduvum kai veNNaiyait-tinraduvum

A: tUNirutta tANa naDu tongum uri mElE tuppuk-kaNDu koNDAn

yArO sholli vaittArppOle nANikkONi ninra oru nangaiyavaL mElE

(madhyama kAlam)

nalla maNam kamazh padam koNDEri mella uriyADi vindakkaLavADa

C: AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn kaNNan

AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn enrAn AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn ivanukku

appaDittAn veNNai enna shuvaiyO annai ivanaip-pera enna tavam sheidALO AnAlum inimElum kuraiyO

pOnAlum vandAlum .. kaNNan pOnAlum vandAlum . KaNNan munnazhagaik-kATTi

pOnAlum vandAlum .. kaNNan pinnazhagaik-kATTi . pOnAlum vandAlum . KaNNan

tannazhagaik-kATTi en buddhiyai mayakkurAn idennavO

(madhyama kAlam)

pudu malar vaNDu karu vizhiyAgap-punnakai taNNoLi nilavenru Agha karu karuvenna kuzhalazhaindu Adi

kAr mughilO ena oLiyadumAga kuLir mati nIlat-taDanudal vandu kuDi pughunda-denat-tilakamAgha

koTravan sheida kaLavai naTravamenak-karudi kUDa nI pADa gOvindanumADa

kaNNait-tirandu. rAgA: bilahari. Adi tALA.

P: kaNNait-tirandu pAr manamE endak-kAlamum tavam sheidAlum kANalaridAgina mAdhavan vegu nEramAga kAttirukkinrAn undan munnamE gnyAnak-

A: paNNum iyalum shErndolikka iru pArvaiyenum nIlamaNi jolikka paNNum

tavam ellAm palikka undan pArvai munnE vandu ninru sEvai tandu kaLikka

C: nIlavaNNat-tOghaiyonru nEraninru Adi Adi nirttamuDum muDiyinaik-kANAi

nenjE unaiyALLum mandAra mAlaiyum ninru ashaindADuvadaik-kaN tirandu kANAi

kAlai vaLaittu ninru gAnakkuzhal Udum andak-kATSiyinaik-kaN tirandu kANAi unnaik-

kANak-kANa sholliyum nI kANAdu pOnAl kAlamellAm pOgudu vI..Nai

(madhyamakAlam)

kaninda vidhavidhamAna mozhi palavum kannattiDai kuzhinda kuzhiyum

nalamarinda nannaghaiyum piravum nAn shollat-taghumO

inik-kANa peruvadu nIyena nAnena Elam viDuvadu taghumO

ihapara sukhamO idanilum madu-vadhikamO iNai perumO konjamEnum

kaNNallavO. rAgA: suraTi. Adi tALA.

P: kaNNallavO svAmi kAr mEni kaTTazhagA nI endan

A: vaNNa malar pOlum cinnam shiru peNgaL vandu vandu naghaippadaip-pArAi

paNNaru kuzhal UdiDum piLLAi inkitamO taghumO shollAi

eNNamODu shinamAnadu taLLAi ennediril muttam tara nillAi

C1: koimalar nIlakkuvaLai vizhiyAlE vaiyAdu vaiginra kaNNA kaiyaLavu veNNai tandAl

meyyavum pdAdenru paiyappaiyya vAtADugirAi ayyayyayya ayya nI

2: occal-ozhivillAdu un kAval sheidAl UrArenna sholvArO kaNNA

AcciyargaL ingE vandu kUccaliTTup-pOnArgaL pEccenna inimElEccEccEccE

kaNNan varuginra (kAvaDicindu). rAgA: mAnji. Eka tALAm

kaNNan varuhinra nEram karaiyOram tenral kaNDu kozhittadu pArum indak-

kAnattiDai mOnak-kuyilOShaik-kiDa yAnattaram mAnak-kuzhalishai kELum pOna AviyellAm kUDa mILum challa caLanamiTTODum nadi pADum vanam tangi tangi shuzhanrADum nalla

tudi pADiDum aDiyavar manamAnadu idupOl ena tuLLi tuLLik-kudittODum pugazh

sholli sholli ishai pADum nilattamAnattin kUTTam kaLIyATTam toTTu nenjattu mAlaiyin ATTam anda

ninaivO vara niramArinadara vEyara tuLirAgiDum nEsha ninaivinukkIDu engum

nErAdu enringu pADu kaNNan nahai pOlum mullai iNai illai enru kaNDadum vaNDonrum vallai ivai

kanavO ala ninaivO ena karudAdiru manamE oru kAlamum poyyonrum shollEn engaL

kaNNan anri vEru illEn nEram ariyAda gAnam nIla vAnam ingu nEshan pugazh pADum mOnam

nenjattODu niraivAnavan konjat-tiNaiyadu pOlavum nErndiDum kOTAnu kOTi yugamum nIrum nAnum sholvOm pADi cittam kuLirudE shonnAl shollumunnAl angu tONudE inbangaL tannAl

teLLat teLi vAya mudura meLLak-kuzhaladUdiDum dEvAdi dEvanin peyarum pADa

teLLudE nAvinil pArum tAzhai maDal nIttu nOkkum mullai pArkkum enna saukhyamO enru kETkum aDamozhi pEshiDa iduvO pozhudenavO varu mAdhavan muttu muDiyinil shErvOm angE mettap-pEship-pEshi nErvOm

kathaya kathaya. rAga: shuruTi. Adi tALA

P: kathaya kathaya rasanE anu-

rAgENa gAnEna racanEna vacanEna

A: nata nArada shuka suramuni brndam

navaneeta cOram nanda gOvindam

C: lAvaNya mrdu gAtram rAsa

naTana gOpAngana caritram

bhAva rAga tALa yuta muraLi

paTutara nAda caturam pavitram

Reetigowla

Mishra ChapuP. kti janmni saphalni santu

gpavadhoojana lchana vishaya

kmala madhura dmini nirata

(kti janmni)

A.P.kreedita sarasa rasa rsa senanga

khlita hari pda padm uttung

(kti janmni)

C.marakatamaya vni yamun teera

madhura gvardhana malaya sameera

suragana nuta lat kunja kuteera

shbhita rdh mukha chandra chakra

(kti janmni)

kSaNamEva. rAgA: bhUpALa. Adi tALA

P: kSaNamEva gaNya manyE pUrva puNyEna shrI krSNAnusmaraNa

A: guNagAna bhajana vaibhava bhASita hari gOvinda madhusuDana nAma ghOSita

(madhyamakAlam)

1. nigama gAna cara nIraja samakara ri ga pa gA ri sa da madhu muraLIdhara

nagadhara madakhara madhu murahara vara mAdhava sucarita nigatita shubhakara

2. nIla rUpENa ranjita kOmaLa nirmala padayuga nUpura galgala

lOva vurasthala kaustubha maNivara mukhadhara smita rashmikara smaraNa

3. sAra sAsana sanaka sanAtana sujana gaNAdi vinuta nata nartana

kOMaLa pada brndAvana viharaNa gOpa gOpIjana jIvana smaraNa

4. avatamsita kEki pinja kuntala ghanalAlana maNI maNDita kirITa

navanIta nirargaLa cOra dEva dEva manOhara mOhana smaraNa

kuzhalUdi manamellAm. rAgA: kAmbhOji. Adi tALA.

P: kuzhalUdi manamellAm koLLai koNDa pinnum kuraiyEdum enakkEdaDi oru shiru kuraiyEdum enakkEdaDi

A: azhagAna mayilADavum (migha) kATRil ashaindADum koDi pOlavum

(madhyamakAlam)

agamagizhndilagum nilavoLi tanilE tanai marandu puLLinam kUDa

ashanidADi migha ishaindODi varum nalam kANa oru manam nADa

taghum idu ena oru padam pADa takiTa tadhimi ena naTam ADa

kanru pashuvinoDu ninru puDai shUzha enrum malarumukha iraivan kanivODu

C: makara kuNDalam ADavum adarkErppa makuTam oLi vIshavum .................

mighavum ezhil lAghavum ......... kATril miLirum tughil Adavum....................

(repeat madhyamakAla sAhityam)

lOla gOpa bAla. rAgA: bhairavi. Adi tALA.

P: lOla gOpa bAla karuNAlavAla vanamAlA vrajayuvati jana

A: jAla muditavullOla virahata aLakadara phAla dEsha candana tilaka kAnTha kalAmbodara sharIra brnda

C1: pUjita sajjana paripUrita muraLI gAna puSpa parivila sat saurabhAkrSTa bhrngarAja iva satata rAdhikA

C2: vadana kamala maNi kaTaka vatAkara parihasana rasika rAsa kaLEbara

atishaya sphaTika maNi trShNA magna mANikya shObha vrajayuvatee jana

madanAnga mOhana. rAgA: khamAs. Adi tALA.

P: madanAnga mOhana sukumAranE vraja vanitaiyar uLLam magizhum vasudEvanE

A: taruNap pAdA nI sA nI dhA pA mA tAmaraippAdA ni sA nI dha pA mA shen-tAmarai malarppAdA ni sA nI dha pA mA gamapadhanisa rAdhEya* vairi jAyA sOdara rAdhikA kAnta nanda gOvinda

C: ettanai nEram nAn pADuvEn un innishaiyam kuzhal vENugAnattil takiTa dhImkiNatOm takiTa tadingiNatOm ena ettanai nEram nAn AduvEn (tishram) ingu nanda kumAranin gAnattirkku ishainda paDiyum

angu en mAmiyAr nAttanAr sholpaDi Ada vENum idu pADAgap-pOccu

(*Karna Radheya, vairi Arjuna, whose Jaya brother in law)mAdhava hrdi. rAgA: kalyANi. Adi tALA. (3rd Saptaratna)P: mAdhava hrdi gElini madhuripu samadana vadana madhupE jaya

A: vitOpamAna vENugAna nAda sulaya rasikE rasAlayE

nAnAvidha puSpitAgra sugandha latA nikunja mandira sadanE

C: rAdhE rasayuta rAsavilAsE

1: shrI hari prEma akhaNDa maNDala sAmrAjyA atapatE (rAdhE)

2: sapta vimshati muktA mAlika shObhita kandarE (rAdhE)

3: nindita sArasa ripu kiraNa dhavaLa radana vikasitOd-jvalayuta manasija

4: nagadhara gOpa vadhUjana naTanAdbhutakam prahAra samAna (rAdhE)

shAmIkara sarasija kara tala mrdu tALa khala khala ravamaNI valayE

5: karatala kamalE rati samayE jita mAdhava maNimaya kuNDala khElita

su-karNikE prabhIta tat su-bhASita shruti yugaLE sarasara sarasanE (rAdhE)

6: samadhika nava nava vrajata guNIjana kalA cala naTana kOlAhala samayE

krta rISita mAdhava sahitE muni manasAmapi kalita tannaTana

niravadhi sukhAnandata nimaghna hrdayE sadayE ati adbhutAnaka

kELI vilAsa caturE bhAvita tribhuvana madhurasa rasikE madhukara (rAdhE)

rAdhE rasayuta rASa vilAsE hari smaraNa sukhavara prasAdE manOmudita lIlA vinOdE

hariNA upa kUhita sanghrahItam api shastra jagana rucira kanakavasanE mrdu vacanE (mAdhava)

madhura madhura. rAgA: aThNA. Adi tALA.

P: madhura madhura vENugIta mOhA madana kusuma sukumAra dEhA

A: mrdutara pallava patakara yugavara mudita manOhara mOhana giridhara

jaNuta shAstaNaku jEku tatarisA tattit taLAngu takajham takadhit-taLAngu

taka jham takatika taLAngu takajham

C1: bahu vidha kaLabha kastUri tilaka gandham sugandham samamsamAgama

guhuguhu itividha kOkila kalarava kUjita brndAvana sadanA

2: mAhEndra nIla dyuti kOmalAnga mrdu mandahAsa vadanA

kunda vrnda makaranda bindu samabrndahAra taraNa

candra sUrya nayanA nAgEndra shayana ramaN rimArisa taNam takiTa

sarimapari tattit taLAngu taLAngu takajham takatika

mahAshaya hrdaya. rAgA: AbhOgi. Adi tALA.

P: mahAshaya hrdaya gOpa nandana matIya praNayAnanda gItEna

1: madhukara campaka vana vihAra manamOhana madhusUdana nava bhUSaNa

2: madhukara campaka vana vihAra nava pallava padacara madana gambhIra

3: madhukara campaka vana vihAra gOvardhana tara bhujaga nartana caraNa

A: mahsahA saurabhAtishaykara manjarIshani kunjalIlaka

vihAya viSayA viSayAdi kAma vEda dhurantara vinuta nirantara

(madhyamakAlam)

vikasita pankaja mukhavara gandhita vilasita bambara yuga nayanA

vijita kara mura nara baka shakaTa muSTika cANUra mardana vara gamana

C1: nAda muraLi gAna madhupa gIta bhramara carA madhukarA carita

niranjana su-dhrta naTana nIlabAla gOpa vESa nirupamakara

2: sAnanda mauLi vinuta suranutA surama tApahara kara

pItAmbaradhara nIlAnga taraLamaNi rjita virAjita sarOruhaja vinutavara

mangaLa tunga (mAdhava pancakam)

1. mangaLa tunga nirantara candra brnda dharAdhipatE

mAdhava kaura vasana maNI nUpura marakata hAra surAdhipatE

ankita candaNa anupama samguNa anjana rUSita nayanapatE

hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

2: shankha gadA vanamAla sudarshana dhAraNa taruNa karajvalasE

cala cala nayana sudhAkara bhASaNa tantra svatantra svarUpa nidhE

amara gaNairapi vAncita padayuga amala kamaladaLa saumyanidhE

hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

3: bhadra vicitra caritra pavitra sumitra sumitra sumitrapatE

bhAvita lOka carAcara pAlana pAdayugaLa karuNA jaladhE

agaNita munigaNa ghOSaNa hari hari nAma sudhAsayutE

hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

4: lAlana lAlita lalita vilulita lalATa lalAmaka lasitapadE

nava nava bhAva manOhara khEda nikEtana hEtu vinOdagatE

Anana vikasita hasana mandabhara akaluSa sundara rUpanidhE

hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

5: ramya sugandha madhukara madugamata rAgamapAda ma pA dha pa mA

nAda gIta para kanjara yutavana nAnAvidha daLa hArapatE

amita ramita ghana kOlAhala shikhi arpita pinjala cirurapatE

hari hari mAdhava madhusUDana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

manjanamADa nI. rAgA: rItigauLa. Adi tALA.

P: manjanamAda nI vArAi kaNNA manjanamADa nI vArAi

engaL malar mukham adu mAdhava yAdavakula tAmarai nAyaka

A: konjum kiLi annamE engaL gOkulam Ala vanda deivamE unnaik- kenja

vENumO innamE Ayar kulam vAzha vandu ninra nalam tErum shelvamE

(madhyamakAlam)

kiNNamum eNNaiyum pungam pulAvum vempunalum vara taNNenrAgudu

pon perumADaiyALavi eDuttadu pOdum nakkoru puNNiyamAgudu

C: kathaikkengE pOvEnO svAmi nAn kathaikkengE pOvEnO svAmi

engum kANAda rAjagOpAla svAmi kathai edaiyum shonnAl

enakku aduvum teriyum enrAi inimElE en kathai onru tAn svAmi

(madhyamakAlam)

indaLam shiranda paNNODum kalanda ezhilAna kuzhalUdi

iduvarai ariyAdoru mAdhava mAmunigaLum mAmalaraDi paNI mAdhava

nidhiyarindu nItiyarindu nin iLamukha sannidhi arinda mA

sundarmoDum anda naghai miLira vandaruLuga ini andamurum naDaiyoDu

maNi nUpura. rAgA: nIlAmbari. Adi tALA

P: maNI nUpura dhAri rAjagOpAla kankaNa kinkiNa gaNa

A: maNI gOmEtaka lOhi taganIla marakata vAla vAyuja jAla makuTa

virAjita cigura manOhara mudira samakara kaLEpara kinkiNi gaNa

C: malayaja ranjana yakSa kartama varNakamishrta anubOdha tilaka makaika sugandha vilEpana

tribhuvana prakaTita pratApa jaladhara nIla samadhyuti bAla svAmi shrI rAjagOpAla lalAma kalOla lalita

lalATa mAlatamAla suvarNa kapOla lAlita gOpa gOpIjana lOla kALinga lIla karuNAlavAla lalAtava

marakata maNimaya. rAgA: Arabhi. Adi tALA.

P: marakata maNimaya cElA gOpAla

madana kOTi saundarya vijita paramAnanda gOvinda mukunda

A: tara karatala muraLI navanIta vadana kamala Ananda hasana tara

nayana kamala Ananda jvalita mama hrdaya kamala nirantara jagannAtha

(madhyamakAlam)

tAm takiTa takataka dhimi ri sa ni dha tajhaNu sa ri ma ga ri da sa ri ma pA

tajhaNu sa ri ma ga ri tajham jham takiTa dhitlAm kiTa dha pa ma ga ri tadingiNatOm

C: mAnita guNa shIlA dayALA mAm pAlaya varabAlA gOpAlA sA ni dha pa ma ga ri

muraLIdharA nanda mukunda mama mAnasa pada sarasIruha dala yugaLA Adi

madhyAnanda rahita vaibhava ananta kalyANa guNA mama rakSaka

(madhyamakAlam)]

takiTa dhrimita taka taka dhimi dhImtaka taka tika tOm taka tOm taka dhiranA

vanaja nayana rAdhAmukha madhukara rasika rasikavara rAsa vilAsa

takiTa dhrimita taka taka dhimi dhImtaka taka tika tOm takatOm taka dhiranA

navarasa kaTitaTa shObhita vallabha nava vrajayuvatI manOllAsa

taka tika tOm taka taka tOm taka dhiranA kanaka maNimaya nUpura dharaNA

taka tika tOm taka tOm taka dhiranA kamala bhavanuta shAshvata caraNA

kalpita kali kaluSajvara mardana kALinga nartana katitha janArdana

muttu krSNA mEmudam. rAgA: cenjuruTi. Adi tALA.

P: muddu krSNA mEmudam mukunda mAdhava rAsa vilAsa kaLEbhara maNDala (muddu)

A: nitya yauvanA lankrtAkara nIlamEgha kOmaLAnga sharIra navanItacOra mahanIya rUpa rAdhA vilOla tara vENugAnagOpAlA varabAlA agaNita vitaraNa guNashIlA dhittariku tariku taka tadhingiNatOm taka tadhingiNatOm takatika tadhingiNatOm ga ma pa pA dha ma dha pa ma ga ri sa ri ga ma pA tatAm tadhIm taNam takum takkiTadhimi tirikiTadhimi taLAngutakajham tiri takkiTadhimi tarikiTadhimi taLAngutakajham tiri takkiTadhimi tirikiTadhimi taLAngu takajhaNu taLAngu takajhaNu kALinga nartana

(version 2)

A: nitya yauvanA lankrtAkAra nIla mEgha kOmaLAnga sharIra nava-

nIta cOra mahanIya rUpa rAdhA vilOla tara vENugAna gOpAlA vara bAlA agaNita vitaraNa guNashIlA dhittariku tariku taka tadingiNatOm taka tadingiNatOm takadhika tadingiNatOm ga ma pa ni dha pA dha ma dha pa ma ga ri sa ri ga ma pA tatAm tadhIm taNam ta-

kum tatAm tadhIm taNam takum tatAm tadhIm taNam takum takkiTa dhimi tirikiTa dhimi taLAngu takajham tari takkITa dhimi tirikiTa dhimi taLAngu takajham tiri takkiT dhimi tirikiTa dhimi taLAngu takajhaNu taLAngu takajhaNu kALinga nartana

mummada. rAgA: nATTai. tALA: Adi

P: mummada vEzha mukattu vinAyakan mei malaraDi paNivOm

mukti namakkadu nicchayamAha mOna nilai adu akshayamAha

bhakti paramparai siddhi perumpaDi paraviDa kaRpagavalli tarum - shiru

A: tommudalAna shivAgamam tarum udAraNangaLidE

tihazhoLi paShAnkusham Ashaik- kaLavu idE tahudi idE

sammadamena tanakkoru karam tanjam enbavarkkoru karam iduvE

taru vArena karabhooShaNa paripooraNattoru mOdakam adu kAraNam

C1: buddhikkum eddikkum pulavarkkum puRavikkum

pudumaikkum pazhamaikkum poduvenum paDi irukkum

eddikkum polinda veLLi malaikkoru tanga giri pirandadO ena

imavAn Irnda magatkoru kumaran ibhamA mukhavan ivanE enavE

C2: tattillAna takatillAna takadhina tOm - taranA taranAv - ena

vittumAhi vikirtamAhi mihudiyadAm mihu mAmaRai Odiya

takr tOm tana takr tOm tanAtana takr tOm tajham tanAkiTa

tattuvam paratattuvam parApara tattuvam paramparApara

sattuva guNa nittiyam pera sattiyam sAniddhiyam tarum

mun sheida. rAgA: bhUpALa. Adi tALA.

P: mun sheida tavap-payanE engaL mukti tarum mAdhavanai bhakti sheyya kiDaittadu

A: munnoru kAlaDiyil mUvulagaLandOn ippO mUvulagum vAzha gAna

mazhai pozhindOn punnakai shiradAmE puLLin vAi piLandOn cinnap-

(madhyamakAlam)

pullAnkuzhalaik- koNDu ellA ulagALa vallAn-ivanaip-pADa vAyAra tOnUra

C: ninaindAlum oru sukhamE ninaindu ninaindu ninaindu ninaindu

manam kashindu kaNNIruruga nanaindAlum oru sukhamE

1: jnAnamenam Ayar vAzh manaiyil vandu tAnumuravAgum tanmaiyadu sholli

2: AduvAr AdAdavar pugazh sholli pADuvAr pADAdavar marai vazhi pugha

tEDuvAr tEDAdavar yAvaruLamum arindu aruL mazhai pozhindu ninradai

3: aghamura veLLAnai Eri madam kuraiya aDiyavar koDu pUshanai azhiyavum tarumena

vanda mAmazhait-taDukka malai shumandu aruL mazhai pozhindu ninradai

4: shangODu shArngamum Azhiyum kuDai kamaNDalamum kODari kOdaNDamum

ingivai AghAdena vanamalar mAlaiyum pon tughilum mAmayil iraghum

tangiya marakata mEniyum avarik-kombODu kuzhalum kuncitap-padamum

engengu nOkkinum pongu kuru naghaiyum mangaLa mukhamoDu mAnmata tilakamum

5: araikkashainda jnANoDu puli nakham ashaindADa kinkiNi shadangaiyoli

karavaigaL aNipaNi nAdamODu kAdal maDavArtaru karavanaiyoligaLum

kanru kuLam poliyum malarin madu vandu nugharndiDu vaNDoliyum kalam

koNDu ishaiyum shiruvargaL palaruDan vanam ninru kuzhalUdum paNNishaiyum ingu

6: marai mudaliDai andamAghiya poruLum maN viNNoDu parandadoru veLiyum

aramum aram tamakkOr uruvamum arivum Avanavum nAnE ena

pirai vazhi vandArk-koDu shamariDaiyinil perum pavana malark-koDi nizhalum

tirandaruLum vAyiduvE manaidorum tEDi veNNaiyuNDa vAI iduvE ena

7: enaiyALum ErEzhu ulagALum aDiyavar manamALum yadukulam tanaiyALum kaNNanai

munaindODum yamunait-turaivanai evvuyirkkum iraivanai ene mana niraivOnaip-pADap-pADa

mundi varum. rAgA: bhairavi. cApu tALA.

P: mundi varum ishaiyilE en cintai koLLai koNDarIl pindi varum

unakku uNDu kolO Avinam toDara pashuntuLabam ashaindu varum

A: andi veyyil mEnikku azhagu vaNNam pUra aNiyAbaraNattoLi aLLi aLLi vIsha shindum

oLikkiraNam shenru kaNNai kUshacinnam shiru vAyAl kanru kavari vIsha Avarum

C: munnellAm enra shol attanaiyum maTrai eduvum marandu pOnadE ippOdu iduvE shirandu

AnadE shonna marai mozhi inna vidham enru muzhudum marandu pOnadE ippOdu iduvE shirandu

AnadE kannam kuviya pozhi gAnak-kuzhalUdi cinnap-padam koNDu shella naDai payinru

Avinaait-toDara pashuttuLabham asahindu varum

nAdhru dhIm (tillAnA). ragA: sindhubhairavi. Adi tALA.

P: nAdhru dhIm tatana tOm tanA

A: nAdhru dhIm tatana tOmtanA nAga phaNa nartanA

nAdhari dhImtaka tomtari dhImtaka nakuntaraka tillAnA

tillAnA nakuntaraka nakuntaraka tillAnA tillAnA tadingiNatOm

C: gAna nArada manOrathAnubhava kaivalya vitaraNatanA

gambhIra ninatAngiri sarOruha kanaka sincita maNIgaNA

tAna tAna dhrutAna tanatanata tanata nata tanatanA

AsAdhita bhujaga rAja kALIya amita bhAgya vitaraNa tanA

(repeat anupallavi words starting with nAdhari dhImtaka)

nalladallavenru. rAgA: shankarAbharaNa. Adi tALA.

P: nalladallavenru shollaDi (shenru) nanda vananam tanil

anda naTamiDum mukunda gOvindaniDam shenru

A: aghalum paghalum nAn aDiyiNaikkE Enga AravAram tiraiyum rAsa naTanam Onga

taLAngu taka taka tika tadingiNatOm dhittAm kiTatOm kiTataka tOm

ananta vraja yuvatigaLin naTamiDum ATTam niraiyum aravamuDan

taLAngu taka taka tika tadingiNatOm dhittAm kiTatOm kiTataka tOm

malarnda naru malaruDan vaNDinamiDum kUTTam ishaiyum ishai palavum

taLAngu taka taka tika tadingiNatOm dhittAm kiTatOm kiTataka tOm

kalanda narumaNa tuLabha manIyavarum tOTram muruval tavazha varum

mukhamum malara kuNDalamum kanaka ambaramum candaNamum aNI paNiyum

aghamum puramum tavamirundu nAn vara marandu brndAvanattil alaindiDavum

natajana kalpavallI (9th AvarNam). rAgA: punnAgavarALi. Adi tALA.

P: natajana kalpavallI avanata sarvAnanda mahA pITha nilayE

sadA vitara vitara tava sudhAkara drSTimayi marakatamayi

A: stita jAru nava malli mandadaLa dhavaLa mukha kamalavallI

(madhyamakAlam)

shata makhAdi sura pUjita samasta cakrEshvari paramEsha manOhari

parAparAti rahasya yOgini mahA tripurasundari mAhEshvari

C: cidAkAra taranga Ananda ratnAkarE shrIkarE sadA divya mAnava

yOgi gaNa guru maNDalE sumangalE shiva gaNa natha pAda padma yugalE

vikalE sudhA sindhu sama shObhita shrIpura bindu madhyE sharadindu mukhE

(madhyamakAlam)

sadAcAra bhUsura sura sajjana nAradAdi gandharva ghOSapara sAra

sAra navAvaraNa gAna dhyAna yOga japa tapa rasikE

nI dAn meccik-koLLa. rAgA: shrIranjani. Adi tALA.

P: nI dAn meccik-koLLa vENDum engaL nIla nira mEni

mAdhavan sheivadu nimiSam pOvadu yugamAi Agudu

A: kAdArak-kuzhalUdi kanrODu viLaiyADi kaN munnE vandu ninru

ATTamum ADI EdEdO jAlangaL sheivadum ODi ODi ezhiluru mangaiyar

manaidorum pughundu kaLavADiDum enadAruyir maghanai

C: sheyyum duSTattanattirkku ellaiyE illai tEDip-piDikka enrAL shaktiyum illai

kaiyum kaLavumAkka kAlamum vallai kAlam tavarAdu kOL sholla vandu ninra

mAdarkku viDai sholla nEramumillai kaTTa eNNik-kayiTrait-tEDiyum kANOm

kaikkAna kayirellAm aLavAgak-kANOm maTTamena uralODu kaTTit-tONum AnAl

maDamaDa venum oli shevi pugha vandAl maruda maramiraNDaik-kANavE kANOm

naTavara taruNi. rAgA: kannaDagauLa. Adi tALA.

P (tishram): naTavara taruNi saha rAsa vilAsa nava navamaNI

gaNa viracita makuTa dharaNa mrduLa caraNa

A (tishram): kiTajham tarikiTadhIm taritAm takatika tOm

taka dhimi sunandana tara mandara giri sundara

C (chatushram): su-lalita vapuSa mukAmbuja pari vikalanmukta gItAmrta rasikA

jaladha paTala ghana calasama kOmala kusuma daLa kalabha sharIrA

sulabha sama naTana vrajayuti jana sumana ramita gambhIrA

(tishram): haladhara sOdara harE muraLIdhara ati karuNAkara

nIla lOhita (5th AvaraNam). rAgA: balahamsa. tAlA: khaNDajAti dhruva

P: nIla lOhita ramaNI jaya jaya jayatvattO jagadbhavati tvayyEva tiSTati layam gacchati sarvArtha sAdhaka cakrEshvari jaya

A: shrI lalitE kulOttIrNa yOgini samUha stuti niratE paradEvatE vashitva siddhi varadE vidhIndra vinutE

(madhyamakAlam)

kOlAhala nava yauvana nirbhara kumkuma kaLabhAnkita kucamaNDalE

sEvita munijana maNDalE gandha tamasa iva bhava tATaka vara mitra

sama ratna kuNDalE mangaLasampada kAmitArtha phaladAyini

dukkha vimOcani sarvAnmOdini shUlini sarasija mAlini

C: bahirdashAra cakra stithavarE nirvisESa para tatva dIpikE

sAmyAdi panca stithi simhAsanastithE mahanIya savikalpa

samAdhi sukhavara bindu pITha nilayE sadA varada sankalpa karuNAlayE

mihira kOTi sama shObhayutE mrdu mandahasita mukhE

vishvAtmaka haim klIm saum bIjavara mantrArtha bOdhakE candramukhE

(madhyamakAlam)

aham brahma tatvArtmaka vitaraNa nirvikalpatara cintAmaNi madhyE

saccidAnanda para vidyE atyatishaya shubha phala vara taru samUha

kadambavana madhyE Ananda nrtyE dyuti pallavakara kOmaLa dhrta

pAshankusha citrE bhaNDAsura samhAra caritrE

nIla malar kOla. rAgA: vasantA. Adi tALA.

P: nIla malar kOlat-tirumEni kaNDu mOham koNDu nenjam niraivAna tEn nidhiyenum atishaya

A: shOlai tanil naTamADum tUi kuzhalishai pADum sukhamurum

ashuNamum magizha virittADum iraghu nizhamalarum ezhilukkezhilAna

C: vAna villil kNuginra vaNNa niram ellAm vandu vandu sharaN pughundadO

mOna ezhil kANa nANi vAnamadi Anadanji mUla nAthan shaDai pOnadO

gAna mazhai pozhindiDa gandaruvar kinnararum mAma\manji maraindanarO

tEnaruvi pOloLirum un vadana tIn shuvaiyil viLaiyADum karamena

nIrada sama nIla. rAgA: jayantashrI. Adi tALA.

(tisragati)

P: nIrada sama nIla krSNA mAm pAhi nigamAgama vinutA bhavabhaya haraNa caritA jaya

A: naravara stuti rUpa vESa nava vraja yuvatI samEta nAdhiru tadingiNatOm

dhittAm kiTataka tarikiTa nAdhiru tadingiNatOm dhittAm kiTataka tarikiTa

(khaNDagati)

C: makara kuNDala dharita mahanIya vESA sakala jana munigaNa samUha mana mOhA

tara kaTaka karatala jla jvalita jAlA taka takiTa tadingiNatOm dhittam

sA*sA* ma dha ni sA* sA* ga ma dha ni ni sa ga ma pA pA ma dhA ni sa* ga*

takku dhinnam tariku tarikiTaku kukutatti kukutaNaku DhiNDhIngu tikuNa kuku kiTataka tarikiTatOmnirupama sundarAkarA. rAgA: kAmavardhani. Adi tALA.

P: nirupama sundarAkarA ati nirupama sundarAkarA

nicaya kumuda hita nIla mEgha shyAma sharIrA ........

A: surucira navaratna kOTi tuLasI vanamAli gAti

sundaratara mama vihAri sura munigaNa mana sancAri

C: rAdhikA kusuma nandini lalita rAjini rajita ramaNi manOhari

cAruni campakavalli mallikA sarasi suruci nava vrajayuvatI jana

rAsa kaLEbara maNDala citrA nakha nakha maNigaNa jvalita vicitrA

bhOga sama naTana pulaka su-gAtrA bhuvana sakala stita bhUsura mitrA

padmAvati ramaNam. rAgA: pUrvikalyANi. tripuTa tALA.

P: padmAvati ramaNam jayadEva kavirAja bhOja dEva suta padmapAda smaraNam kuru mAnasa

A: yatgOpi vadanEndu pada candra cakOram shrI

C: kindu bilva sadanam ati ati divya mangaLam vadanam sundarAnga

shubha shObhita madanam sumukhi ramAdEvi priyakara sutanam

(madhyamakAlam)

saha paNDita samUhasEvyam shata manmata jita mahanIyam satata

krSNa prEma rasamaghna samAna rahita gIta gOvinda kAvyam

padmini vallabha. rAgA: dhanyAsi. Adi tALA.

P: padmini vallabha dEhi pradEhi pApatama hara tapana grharAja bhAgavatajana hitakara tavapada bhakti sudhArasam dEhi mAm pAhi shrI

A: tatvAcamana sarvajnAna shrI vidyOpAsana vivaraNa virOcana

satya dharma paripAlana karNAsAgara vikasita sArasa caraNA

sapta taranga rathAntara gamanA chAyA mukha ramaNa lOka jIvana

C: mahA padmAtavI pUrva bhAgE prakAsha vardhULAkAra

analArgya pAtrAdi kAriNE sahasrAma mAlA dhAriNE

tapinyAdi dvAdashakalA rUpiNE shrI hari shankara

brahmmAtmaNE dEva dEva raghuvamshoddhIrNa kAriNE

(madhyamakAlam)

ahankAra mada viSankAdi hara navAvaraNa sancAriNE

matangAdi nuta parandhAma jaya bhava sAgara bhaya nivAriNE shrI

pAl vaDiyum. rAgA: nATakuranji. Adi tALA.

P: pAl vaDiyum mukham ninaindu ninaden uLLam paravasha migha vAgudE............kaNNA

A: nIlak-kaDal pOlum nirattazhagA endan nenjam kuDi koNDa

anru mudal inrum endap-poruL kaNDum cintanai shelA-dozhiyap-

C: vAna mughaTTil shaTru manam vandu nOkkinum un mOhanamum vandu tONudE teLivAna

teNNIrt-taTattil cintanai mArinum un shiritta mukham vandu kANudE shaTru

gAnak-kuyil kuralil karut-tamaittiDinum angu un gAnak-kuzhalOshai mayakkudE

(madhyamalkAlam)

karutta kuzhaloDu niratta mayilira shirukki amaitta tirtattilE gAna

mayiloDum mOnak-kuyil pADum nIla nadiyODum vAnattilE

kural mudal ezhil ashai kuzhaiya varum ishaiyil kuzhaloDu miLir iLam karattilE

kadirum matiyum ena nayana vizhigaL iru naLinamAna calanattilE

kALinga shirattilE kaditta padattilE en manattai irutti

kanavu nanavinoDu piravi piravi torum kaninduruga vandaruga param karuNaip-

pArvai onru. rAgA: suraTi. Adi tALA.

P: pArvai onru pOdumE shanka padumanidhi iraNDum valiyatAndAlanna

A: kArmigil pOlanna kadirenna matiyenna karu vizhi kaDalinai shaTrE tirandu karuNai mazhai pozhindEn ahamkuLirum

C: annai yashOdai aruginilE shenrivan veNNai tiruDi vanda vindai shollap-pOnAl

annaiyin pinnE shenru aNaindu koNDu ninru shollAdE enru kaNNAl sholliDum kaLLappArvai

pavana kumAra. rAga: Vasanta, tALa: Adi - Anjaneya pancharatnam set

P: pavana kumAra sudhAkara lOchana

pAhi mythilee Aarti bhanjana

MK:bhavasAgara taraNa tAraka ramaNa shaila sanjeevi dharaNa sameeraNa

AP: bhuvana pAla satya pOShaka - raghu

pungavara priyakara dhoota - tAraka samEta

MK: puruhuta vairi garva bhanjana - puNya vidhAyakajanamana ranjana

C: gAna rAga svara gatilaya vara shree

gAyaka nArada sannuta pAda

kAmamOha rahita bhakti rasArNava

kanja mAdhoori nayana samEta

deena sharaNya divipati varENya

dinakara sacharanavAgama vEda

MK: divya guNa nikAya - deena sahAya - nida tithi kula kalaha giri samakAya

bhavya kara shira raghurAmadAya powlastya mada haraNAnjanEya

pazhamO pazhamO. rAgA: gaurImanOhari. Adi tALA

P: pazhamO pazhamO pazham (bhAgavata) Bhava bhayamenum oru iruLai keDutta shukamuni enum kiLi kotti koDutta

A: azhagAna mAmarait tarumElE idu yArukkum aridAnat tanmaiyAlE muzhu mOnap poruLukku

ivaipOlE mun sheida tIvinai enum nArillAda mUNDiDum bhAvamenum vaNDu tuLaikkAda

C: tEDi tirindAlum kANa kiDaikkAdu deiva aruLai pOlE kaDaiyil kiDaikkAdu ADikkATril vizhavO eLidAi

irukkAdu adarkkenna maTroru kAlamAghaTTum appOdu pArppOmE enrAl eppOdum kiDaikkAda

Arabhi

AdiP. Pranavkram Siddhi Vinyakam

Prasanna smita vadanam anu bhvaye

(Pranavkram)

A. GANANYAKAM AKHILA BHUVANA MANGALA VARA PRADYAKAM

MANIGANA KIRAN NN VIDHA KALPA TARANAM LKA KRANAM (Pranavkram)

C. ABHI SAMVRUTA IVAGANA SURAGANA MAHADNANDA NATANAM

DUNDUBI DINDIMA MRUDANGA DAMARUKHA DRUMITA DRUMITAT SAMA CHALA CHARANAM

KARUNRASA VARSHANA MUKHA KAMALAM KTYAYANI VRATA PHALADAM NANDA KU-

MRA LABDA VARAPRADAM ATIAYA LAMBDARA VIKATARJAM AMALAM Dvijayavanti(Composed in Pandarapur)Mishra Aa

P.prasanna gpla krham |

patim karmi pramudita sarja ntram|

patita pvana sugtram - aham ||

A Pprasiddha gvardhana giridhara charitram

akroorasya mitram vidheendra shuka pramu- khdi vandya sarasija pada yugaam surataru samooha moolam bheema nadi teera sundara purusham neerada neela vapuham suraripu madhu mura hara charitam aham

C. muktA makua mukuee krta ksham mukh mandahsam |

pradyupta nda suruchira maigaalla kanha dsham nira-|

ta gkulsham praksham aham ||

prEmaswarUpa. Raga: Anandabhairavi. Adi tALA.

P: prEmaswarUpa sArasa lOcana priyakara mrdu vacana rAsa rasa rasana

A: SyAmaLa mrduLa sharIra manOhara

sajala jalada sama sadaya hrdaya vraja taruNI jana mana mOhanakara ati

C: (Starts with chittaswaram): GRGM P,, MGMP, MGRG| M,, PM,, P|M,, PMGRG ||ta ri ki ta jhana tom P S N , R S N D| P,, D P , , D | P , , D P M G M ||lalita cikura mAyUra makuTadhara nava nava vidha vana mAlA dhara yuta

kalita smita SObha kamalanayana taruNAdhara muraLIdhara karuNAkara

pullAip-piravi. rAgA: cenjuruTi. Adi tALA.

P: pullAip-piravi taravENum kaNNA

punidamAna pala kOTi piravi tandAlum brndAvanamidiloru

A: pullAgilum neDunAL nillAdu AdalinAl kallIp-piravittara vENumE kaNNA kamala malariNaigaL aNaiya enadu uLLam puLagida muTriDum bhavamaTriDUmena

C: oru kaNam un un padam paDum endan mElE maru kaNam nAn uyarvEn menmElE un tirumEni en mElE amarndiDum oru kAlE tiru maghaLena malaraDi peyarndu unait-toDarnda rAdhaikku iDam taruvEnE dishai dishaiyenganum paraviDum kuzhalishai mayangi varum pala gOpiyaruDanE shiranda rasamighu naTanam nI ADavum shrutiyODu layamighakkalaindu pADavum tiLaippilE varum kaLippilE enakku iNaiyArena magizhvEnE tavamighu surarODu munivarum iyalA tanitta perum pEraDaivanE evvuyirkkum uL kalakkum iraivanE yamunait-turaivanE enakkumoru

raghu kulOttama. rAgA: nAgasvarAvaLi. Adi tALA.

P: raghu kulOttama rAmA nAradanuta sArvabhauma

lAvaNyadhara mukAmbhOja ramaNIya guNagaNa dhAmA

A: magha shatArpita ratha vaibhava marakatAnga shubhAnga saubhaga

aga gaNa harA nandAnubhava anilaja savinaya vinuta vibhava

C: sharaNAgata vatsala kucala svAmi varada abhaya karatala

karuNAmaya pAra varA vikasita nayanA kamala yugaLa

(madhyamakAlam)

tarangamaya vAridhi bandhana dasharathAnanda kara nandana

kukuranga mArIca khaNDana kuvalayajA nijAnga candana

Mnji

(Composed in Mannargudi)

di

P.rja rja gpla (shree) bla

vraja rja tanaya anurga mudita maya rsa naana vraja nree sahita (mama)

A P.tja shymaa villa vilchana

tribhuvana prakaita kraa shareera muraeedhara karngulee naana jla

C. shree ramaNa vashAteeta - gvardhana snu-

dsha vipina sanchra ati kmaa llana

vsantee mgati mlati jti mlikdhara

vilsa vraja jana samgama naana mlasa yuta kaishra

vsita rallaka ruchira kanaka maya vsa marmara chalana gambheera rAjarAjEshvari. rAgA: kannaDa. Adi tALA.

P: rAjarAjEshvari mAtangi natajanaAvana shubhakari shankari nava parvAyuta geetarata shObhAlankrta manI mNTapa vAsini rAchara bhaNDAsura chEdini ravi chandra kuNDala lOlOllAsini

A: shrI jagannAyaki sahasrAra divya daLa padma mada madhukari tribhuvana mahatAnanda kAriNi shiva hrdayAnanda khElini santAna vATikAdi panchaka tarOdyAna vana cAriNi mAmava

C: chintAmaNi peetha nilayE chidAnanda para karuNAlayE mandAra sowbahadi atishaya mAlini marakata valayE nandAnanda tanayE shiva navaneetEshvara hrdayAlayE

(madhyamakAlam)

nindita bandooka sowrabha - aruNa taruNAdhara vimalE jaya jaya

nirupamAdhika chidambara nartana saha nartana pada yugaLE mAmava

ranganAtham anisham. rAgA: gambhIranATa. Adi tALA.

P: ranganAtham anisham vandE (shrI) (madhyamakAlam)

nAradAdi munigaNa vandyamAna shObhanIyam ati sundara mukhAravindamA: mangaLakara niSkaLanka dakSINa mandAkini kAvEri madhyastam shankha cakra gadA padmadhara hastam (madhyamakAlam)

sarasija vikasita daLavara nEtram jalada kara marakata varNa gAtram

janana maraNa bhaya shamana pavitram jalaja sambhava sannuta caritram

C 1: tungamaNi kanaka manju kaTaka kara kankaNa vilasitAnga shubhakaram shri2: mahadahankAra mahita panca bhUtAdi krta bhuvanaika sharaNAlayam3: guNa pAvanamAtmakam atItam parama ranjanam aacESita vaibhava

tarOnnata mAdhuram atishayam ati shObhita suvadanam ati shItaLa padayugam4. Anandam avyayam advitIyam akhilanaigamaika mananam khaga param

Madhu kaitabha mura nara mathanam shashAnka vadanam jita madanam

5: bhaktisAra kulashEkhara yatIndra bhaTTanAtha bhUta munivAhana

bhaktapAdadhULi madhurakavi sara parakAla mahadahvaya pramukhair-

avirala samsthUya mAnam tat draviDa gAna rasOllasa kincit un-

mIlita nayanam pAlita bhuvanam khElita ranga purAndara bhavanam

C 6: lAvaNya pada sarOruham shrI rAjayOga darshana santOham bhAva madhura sarasam pravAham bhaktOtsava paramAnanda dEham

(madhyamakAlam)

sEvita nija jana varavi ghOSam

shrIkara racita rucira vibhUSaNam

sauvidha vihanga bhOgi bhASaNam

sannuta lankAdhipa vibhISaNam

Note: Charanams 1-5 are wholly madhyamakalas.Raga : Kharaharapriya Tala : Adi

P: rAsa kEli vilAsa prakAsha

radhA hrdaya vihAra sarOruha nartana padayugaLa ati sarasa

A: bhAsamAna mrgamada tilaka sugandha

mandahAsa mukha gOpi mOhana madhusoodana maNi muraLee vAdana

C: pratinavaruchirE mangala kara vakSha mandirE pankajA ramaNa

ati karuNA rasa rati raNa shObhita mita mrdu bhAShita kaumAra

kara tala tALa shruti laya sagIta sarasa rasa rAsa kaLEbhara

virahayuta gOpa vadhUjana vihAra nayana daLa padma manOhara

SRG SR N,S NSR NS D,N PDNSR G,, muraLeedhara

sahrda hrdi bhAsa nigraha paridoSha sukrta haladhara sahOdara

rasika mahOttama. rAgA: sarasAngi. tisra triputa tALA.

P: rasika mahOttama krSNA shrI rAsa mahOtsava dAsa janArcita

A: visika manasija vikasita nava vraja yuvatI janamadhyE samAlankrtAkAra

(madhyamakAlam)

taNantadhimi dhInuta takajhaNutAm dhimi takanakatara syamanta sama neelamaya kacitA makara kuNDaladhara taNantadhimi dhINuta takajhaNutAm jhaNuta jhaNutataka sananda sanaka munigaNa vinutA natajana shubhakara taNantadhimi dhInuta takajhaNutAm dhimita dhimita taka vidheendra nuta pallava padayugaLA thaLa thaLa ravimukha caraNa raNita sukhanaka maNimaya nUpura dhara kankaNa kirITajala jvalita taNanta ravi mukAmbuja shrI natAngriyuga nikunjadala

sadAnandamayi (6th AvaraNam). rAgA: hindOLa. sankeerNa maTya tALA.

(Pallavi and Anupallavi in 2 kalais and charanam in 1 kalai)

P: sadAnandamayi cinmayi sadAshivamayi sarva rakSAkarAntardashAra cakramayi sarva jnAna mayi dEvi

A: sadA sEvita nigarbha yOgini samUhE sarva mahAnkushA prAkAmya varadE

(madhyamakAlam)

sadA vinuta sura vAsava pAvaka shamana nairta yAdasAmpati pavana dhanada

IshAna dishAmpatayE nArada munIndra gandharva gAna rasika suhrdayE mayisadayE

C: manObhava bhUti sambhava bhaNDAsura chEdini mahA padmAdi nava nidhi phala dAyini

sanAtanAdi munikula pAlini tripura mAlini nirupama guNashAlini dhanAdhipa hari haya samarpita marakata maNimaya mAlini shiva hrdaya sammOdini

(madhyamakAlam)

anAdyanta sharaNAgata pAlini akhilAgama krta vaibhava mAlini vashinyAdi para

vANgmaya paradyuti dhAriNi bhaga mAlini manOramya

cid vilAsini jayini gEyarata nava parvAntara bhAsini nikhila lOka hitakara cintAmaNi grha vAsini ShanmAtura janani jaya jaya candra sUrya nayani mAmava

sakala lOka (7th AvaraNam). rAgA: Arabhi. tAlA: Adi

P: sakala lOka nAyikE tvAmEva sharaNam prapadyE

sarva rOga hara cakramayE sarvAnandamayE mangaLamayE

A: a ka ca Ta ta pa yara lava sAdi kSAnta akSaramayi vAngmayi cintayAmi

shuka nArada kumbhaja munivara stuti gAyaka jana sannutE

nAganAyaka sadat-dashAra phaNa lOka vahita dhara kara valayE

lOka lOka sammOhita hitakara buddhi siddhi nata puranilayE

C: bhavarOga hara vaibhavE parama kalyANaguNa nikarE nava rasAlankAra kAvya nATaka varNitE shubhakarE

kuvalayadaLa nava nIla sharIra gOvinda sOdarE shrIkarE shiva hrdaya kamala nilayE tripurAsiddhIshvari nata shrI nagarE

avanata rahasya yOgini kUlE shata dinakara samadyati mukhajAlE

bhuvana prasiddha hrInkAra kAmEshvara bhIja mandara lOlE

santatam aham (1st AvaraNam). rAgA: dEshakShi. Adi tALA.

P: santatam aham sEvE shrI trailOkya mOhana cakra nilayE

sarvam siddhi samUha sEvitE sakalAgamanuta lOka bhAvitE

A: cintAmaNi shrIpura madhyE uttunga shObhita vEdikE bindu cakra nilayE karuNAlayE

brahmAdi pramukha sammmAnita mahanIya marakata mAlikE

C: brAhmI mAhEshvaryAdhyaSTa dEvI samUha kElita pratama prAkArE vEdasarE samkSObhiNi vidrA viNyAdi dashamudrA gaNa sannutE ramya tripurAdi cakrEshvari rAjarAjEshvari shivakAmEshvari

lambamAna shatayAShTikA ratnamAlini prakaTa yOginisarasijabhava jAyE rAgA: kalyANi. tALA: Adi (tishra gati)P: sarasijabhava jAyE saraswati namOstu tE

sarvadA sadA padAravindam bhajAmyaham

A: paramudAkaram dEhi dEvi paripAhi

parAdi bhArati sowvidAyini sanAtani

C: sharadindumukhi sumukhi Ananam bhAva ramita

caturmukha sanandanAdi samstuta vibhavE

kara vara dhrta vINA sahitE sujana hitE

kAmita phaladE (a)mita phaladE kalpalatE sulabhE

sarva jIva (3rd AvaraNam). rAgA: shuddhasAvEri. Adi tALA.

P: sarva jIva dayApari shankara hrdayEshvari sadAnanda shiva bIja mantrEshvari sarvadA sadA tvAmEva namAmi

A: sarva samkSObhaNASTa daLa padma cakrEshvari - gupta tara yOgini ananga kusumAdyaSTa dEvI samooha mOhini para mantra tantrEshvari vyApaka bhaNDAsura chEdiniC: AnandA karSita sthUla sUkSmamaya bAhyAntara prapanca pAlinignyAnamaya svaprakAsha rUpiNi kAma kalA pradarshini

dIna jana rakSiNi sarvAkarSiNi mahimAdti siddhi natapradAyini

M K: nAnAvidha yantra rUpiNi nAma rUpa yantra vimarshini

gAna rUpa tantri samanvita vINA dhAriNi nArAyaNi

satyam param. rAgA: shankarAbharaNa. Adi tALA.

P: satyam param dhImahi (shrI)

sarva nigama sAra bhUtam akhaNDa tatva rahasya niranjana sampada

A: nityam nigama para mukhyam panca bhUta

leelAmaya nirvikAra nirguNa niratishayam niratajayam sadayamC: janmAdi lOka kAraNa mUlam rasa shabda rUpa sparsha gandhAdi jAlam

brahmAdi pramukha sadAnuta shIlam jIva brahmaikya mOhita lOka pAlamM.K. satva guNa bharita chitta nivAsam dharma rUpa vara bhAsaka bhAsam

matsya kUrma varAha narasimha vAmanAdi bahu rUpa vilAsam

sEnApatE namOstutE. rAgA: gauLa. Adi tALA.

P: sEnApatE namOstutE dInArti bhanjana - sharavaNa bhava shiva guruguha dEva dEva

C: dAnava samsAra vEla shaktyAyatAkShi bAla shrngAra vEla

(madhyamakAlam)

puLinda kanyA mana mOhana lOla bhUta gaNAdi sEvita pAla

sanaka sanandanAdi munigaNa sannuta SaNmukha gnyAna dayApara - shiva

shankari (8th AvaraNam). rAgA: madhyamAvati. Adi tALA.

P: shankari shrI rAjarAjEshvari jaya shiva (tishram) sarva siddhi pradAyaka cakrEshvari kAmEshvari vAmEshvarI bhagamAlini (chaturashram) satatam tava rUpamanta cintayAmi aham cintayAmi

A (tisram): mangaLakara kumkuma dhara mandasmita mukha vilAsini ankusha dhanuhu pAsha daNDa bhAskara cakra nivAsini

(madhyamakAlam)

bhrngi sanaka munigaNa vara pUjita paramOllAsini bhutajana hitakAriNi

parapOSaNa vannivAsini vEnkaTa kavi hrdi sarasija vivaraNa paTutara

bhAsini vidhi harihara sura sammata nityAntara prakAshini

C (chaturashram): parikee krta nAdAntara nityAntara anga rakSAkara traya prakArE ati rahasya yOgini parivArE girirAja vara tanayE shrSTi sthityAdi panca kAraNa krtyEndra gaNa sammAnitE yatIndra gaNa sammOditE

sharaNAgata nija jana varada sankalpa kalpataru nikarE sahaja stiti savikalpa nirvikalpa samAdhi sukha varadE

(madhyamakAlam)

para tatva nidhidhyAsana vitaraNa sarva bhIja mudrAdhipatE

bhaNDAsura mada khaNDana vaibhava cintAmaNi nagarAdhipatE

taruNAruNa mukha kamalE sakalE sArasa hita vidyAdhipatE

sadA cidambara nartana padayuga samakara naTanAdhipatE jaya shiva

sharaNam yAmi. rAga: shahAna. tAla: Adi

P: sharaNam yAmi shree santAna rAma swAmi tvAmaham

A: sarasija nayana kOdanDa pANi

M K: dhara vitaraNa guNa janakajA ramaNa sowbhAgya varada nipuNa

C: bhajamAna satya madhura mrdu tara - vachana nata sujana

nijadAsa hrt kumuda nichaya hita - charaNa shruti ramaNa

aja vamsha tilaka sArva bhowma - ayodhyA nagara sadana

M K: nija kara dhrta kalamba gambheera nidhijA kucha kunkuma sindoora

bhuja ankita chandana shrngAra sphuta bandhana lambita tooNeera

shatakOTi. rAgA: Anandabhairavi. Adi tALA.

P: shatakOTI manmatAkAra sarasAngA uttungA rAdhA manOramNa

(samaSTi caraNa)

nandagOpa vadUjana hrdayAnandA sadAnanda Ananda nandagOpa kanda

1. ambujadaLa vilOcana vikasita samyata sahita shikhipinca jAlapam

paramadupa rucita vanamAla kambukaLa nirata brndanuta hari

2. saratcandra candrikA dhavaLasama spuratratna gEyura hAratara

karadhrta prakaTamba dhara muralIgAna lOla karuNAlavAla hari

3. kAntini tanujArcita shObhita kALinga phaNa nrtya padAmbuja

gandha mAlyAdi brnda hAradhara mandahAsa vadanAmbuja harihari

shrI cakra (navAvaraNam mangaLa krti). rAgA: suraTi. Adi tALA.

P: shrI cakra mAtangi dEvadEva shailEndra nandini shivabhAgA nandinIkAnta

nirantara kadambavana ranjani kAmakOTi kalApITha virAjini

A: bhU cakra mEru nikEtanE bhuvanEshvari hamsagamanE puruhUta

jAyA pUjita caraNE pullAravinda nayanE mAmava

C: bhavAni madhuravANi sukhavANi nutaramAvANipAshAnksha-

1: dharaNE kalAvikalA karakampita lOlA chAmarI

2: pancAyatana sanAtana pUjana pAvana bhAvanAkSari lOlana

padmAsana dhyAna manana dhAraNa sEvana dhIra nirantara vinutE

3: kamalApura sadanE kamanIya vadanE karuNAyata nayanE kara

kanjanEkSu dhanurAkrta gambhIra madhukaiTabha sadanE

gangA bhujanga kamala vairi dhara jaTA makuTa kallOla vilOkya

karAdhurukrama lIlE niduvana shIlE sa nigama lIlE jaya jaya

4: lalitE lAvaNya sAramangaLa vigrahE kalpalatikE lakAra

lAlana tatva nirAmayi cinmayi lambOdhara guruguha janani

lalAma marakata lAlayata lalATa sindhUra tilakE lagudhara

sarvArgapavarga sukhadAyinE sumatE mahAdEvi sarasijAkSi

shrI gaNEshvara. (navAvaraNa vinAyaka stuti) rAgA: ShaNmukhapriyA. Adi tALA.

P: shrI gaNEshvara jaya jagadIshvara sEvita janamukha varada abahayakara

shrI vidyOpAsana bOdhakara sadAnanda cinmayAkAra jaya shrI

A: yAga yOga phala kArakA pancAyatana prapUjA nAyaka

rAga rahita mAnasIka vAsika dharmAdi phaladAyaka

`

(madhyamakAla)

Ekadanta girirAjasudhA suta hiraNyamaNikara shEkhara shreekara yAmineekara shEkhara hitakara dAnavakula bhIkara jaya

C: anala sarala antargata vighna yantra haraNa danta sundarA

manasija kOTi parAbhava vakuLa mAlikAbharaNa kandarA dhana kanaka

vAhanAdi aishvarya dAyaka sadayA sAgarA vinata suramunigaNa

jaya jaya ghOSa vEda pArAvara vihAra

(madhyamakAla)

ghana samAna sEnAla hariyuta gajamukha viSanga bheeti hara

kAnti sundara tuNDa lOlakara tANDava kOTi divAkara samAna sannibha kOTi kOTi hErambha nAyaka dayAkara AmOda pramOda sEnA nAyaka nAyakavara brndAraka jaya shiva

shrI vighna rAjam. rAgA: gambhIranATa. tALA: khaNDam

P: shrI vighna rAjam bhajE

1: santatam aham gujjara mukham shankara sutam tamiha

2: santatam aham danti sundara mukham andakAntaka sutam tamiha

A: sEvita surEndra mahanIya guNa shIlam japatapa samAdi sukha vAta anukUlam

pAlita sura munigaNa bhakta paripAlam bhayankara viSanga mAtanga kula kAlam

C: kanaka kEyUra harAvaLi kalita gambhIra gauragiri shObham su-shObham

kAmAdi bhaya bharita mUDha mada kali kaluvu khaNDitam akhaNDa pratApam

sanaka shuka nArada patanjali parAshara matanga muni sanga sallApam

satyaparam abja nayana pramuta muktikara tatvamasi nitya nigamAdi svarUpam

sundara nandakumAra. rAgA: madhyamAvati. Adi tALA (7th Saptaratna)P: sundara nandakumAra surucira nava tuLasi hAra

A: mandara giridhara dhiRA gOvardanadhara yamunAvihAra

C: prANanAtha rAjagOpAlA rAdhikAlOla grhANa rAjagOpAla

1: pAsamAna kamaladaLa vikasita samAna lOcana madhumura mOcana

rAsagAna rasikavara surucira suvarNa cArusimhAsana-midam grhANa

2: amarAdhipa sannuta padapankaja nava yauvana manmatakara

sumana gOpIjana sammata sumana sAkSatayuta pAtyamitam grhANa

3: sarvamangaLa surAsura vandita naga naga nagamaNi kinkiNi sincita

garvita dAnava khaNDita mangaLa kalashasmita arkyamitam grhANa

4: kamalAkara muraLidhara musalItara sOdara murabhIkara ati ati

ramaNiya tava yamunA shubhajala samAyukta AcamanIya sangrhANa

5: gOpakula tilaka malayaja tilaka manOhara mOhita lOka vilOcana

shObhaniya rAdhAmukha ramaNa suganddha manOhara dhUpamidam sangrhANa

6: nava nava pallava mallikAdi valayita vanamAlikAbharaNa mrgamada

dikpAlaka kanaka cEla nIla sarOruha tara karnadhyuti jAla

lAvaNya mrdu mandahAsa vadanAmbuja ravikOTi tEjarAja

mAdhava halatara sOdara shubhakara mangaLakara dIpamidam sangrhANa

7: pAyasAdaya shubha rucikaratara pAkatOka navanIta sASkulya

dadhinava phala citrAnna samanvita SaDrasayuta bhuktamidam sangrhANa

8: gOpIjana mana ranjana madhu muraLIdhara darAdharAruNa karavita

bhUhibala samyukta nAga vallIdaLayuta tAmbUlamidam grhANa

(Charanam ending): kalyANaguna karuNAlavAla kALIya phaNa pada lOla

jANUra paga pralambaka sakaTa dhEnukAdi kula kAla

candra varNa manamOhana nava vraja sundarI gaNavilOla

vENugAna viSANa taraNa priya gOsamUha hrdibhAva

viTapa mUla navanIta nijakara tarOttama gOkulabAla

svAgatam krSNA. rAgA: mOhana. Adi tALA.

P: svAgatam krSNA sharaNagatam krSNA mathurApuri sadanA mrduvadanA madhusUdanA iha

A: bhOgatabdha sulabhA supuSpa gandha kaLabA kastUri tilaka mahipA mama kAnta nandagOpa kanda

C: muSTikAshUra cANUra malla malla vishArada kuvalayApITha mardana kALinga nartana gOkula rakSaNa sakala sulakSaNa dEva shiSta jana pAla sankalpa kalpa kalpa shatakOTi asamaparAbhava dhIra munijana vihAra madana sukumAra daitya samhAra dEva madhura amdhura rati sAhasa sAhasa vrajayuvatI jana mAnasa pUjita sa dha pA ga ri pa ga ri sa dha sA dhit takajhaNu tAm takajhaNu tAm tattit takajhaNu tAm

(tisragati)

takatari kuku taNa kiTataka dhIm takatari kuku taNa kiTataka dhIm takatari timu taNa kiTataka

RanganAtha panchakam - shlOkam1: svIyatara bhAsakara canda maNiyukta phaNa maNDita bhujanga shayanam

mEghavara vAsaka suvarNagiri saubhaga parabhavam ananta ruciram

leenakara chanda bhuvanatraya mudAkara shucim adhika bhUSaNakaram

nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

2: roopamava bOdham ati nootana manOjnya madanam bhuvana mangaLakaram

vAridhi sutAkara sudhAkara sukhAtura sumAdhura susheelana padam

bhoota mahadAdayam alankrta kaLEbaram akhaNDa karuNAlaya mukham

nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

3: rAcara carAcara parAdhika durAkrti murAdi paTu bheekara tanum

nArada varAdi nuta neerada nibhAkara manOratha sumAdhura padam

nAdayuta geeta paravEda nindAnagha sanAtana janAdhika vrtam

nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

4: siddhasura cAraNa sananda sanakAdaya munIndra gaNa ghOSaNaparam

nitya racaneeya vacaneeya rasaneeya ramaNeeya kamaneeyata param

padmadaLa bhAsa makaranda parihAsa nijabhakta bhava mOcanakaram

nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

5: hEma makuTAdi kaTakAbharaNa kankaNa samujjvala manOhara tanum

geeta naTanAdaya kalAvrta sudhAmrta niranjana su-mangaLakaram

bhAgavata rAma caritAmala dhureeNa vacanAdi paripUritakaram

nowmi bhagavanta mukha manda hasanantam ati sundaram ananta shayanam

tAyE yashodE. rAgA: tODi. Adi tALA.

P: tAyE yashOdE undan Ayar kulattuditta mAyan gOpAlakrSNan sheyyum jAlattai kELaDi

A: taiyalE lELaDi undan paiyanai pOlavE inda vaiyaghattil oru piLLai ayyayya nAn kaNDadillai

C1: kAlinil shilambu konja kaivaLai kulunga muttu mAlaigaL ashaiyat-teru vAshalil vndAn kAlasjaivum kaiyashaivum tALamODishaindu vara nIla vaNNak-kaNNanivan nartanamADinAn

bAlan enru tAvi aNaittEn aNaitta ennai mAlaiyiTTavan pOl vAyil muttamiTTAnEi bAlanallaDi un maghan jAlam migha shevadellAm nAlu pErgaL kETka sholla nANamighavAgudaDi

2: anroru nAl inda vazhi vanda virundiruvam ayarndu paDutturangum pOdinilE kaNNan tinradu pOghak-kaiyil irunda veNNaiyai anda virundinar vAyil niraittu maraindananE anda nindai mighu nondiDavum sheyyat-taghumO nanda gOpark-kinda vidam anda mighu piLLai pera nalla tavam sheidAraDi nAngaL enna sheivOmaDi

3: engaL manai vAzha vanda nangaiyait-tannam taniyAi tunga yamunA nadip-pOghaiyilE kaNNan shalangaiyumillAdapadi pangayak-kaNNAl mayakki engengO azhaittu shenru nishi vandAn un maghan nAn enrAn sholli ninra pin tangu taDaiyinri veNNait-tArum enrAn

ing-ivanaik-kaNDu iLa nangaiyaraip-peTravargaL Engi eNNit-tavikkinrAr nAngaL enna sheivOmaDi

4: toTTililE piLLai kiLLi viTTadum avai alara viTTa kAriyam aghala veNNai tinrAn

kaTTina kanrai avizhttu eTTiyum oLittu viTTu maTTilAt-tumbai kazhuttil mATTik-koNDAn

viTTu viTTu ammE enrAn kanrinaip-pOlE aTTiyillAda mADum ammA enradE

kiTTina kuvaLaiyODum eTTinAl un shelva maghaL paTTiyil karavaiyiDam pAlai-yUT