sree vishnu sahasra nama stotram in english - hi · pdf file sree vishnu sahasra nama stotram...

Click here to load reader

Post on 14-Mar-2018

261 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://god-vishnu.blogspot.com/

  Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram in English Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram English Lyrics (Text)

  Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram English Script

  Author: veda vysa

  uklmbaradhara viu aivara caturbhujam |

  prasannavadana dhyyet sarva vighnopantaye || 1 ||

  yasyadviradavaktrdy priady paraatam |

  vighna nighnanti satata vivaksena tamraye || 2 ||

  vysa vasiha naptra akte pautramakalmaam |

  parartmaja vande ukatta taponidhim || 3 ||

  vysya viu rpya vysarpya viave |

  namo vai brahmanidhaye vsihya namo nama || 4 ||

  avikrya uddhya nityya paramtmane |

  sadaika rpa rpya viave sarvajiave || 5 ||

  yasya smaraamtrea janma sasra bandhant |

  vimucyate namastasmai viave prabhaviave || 6 ||

  o namo viave prabhaviave |

  r vaiampyana uvca

  rutv dharm naeea pvanni ca sarvaa |

  yudhihira ntanava punarevbhya bhata || 7 ||

  yudhihira uvca

  kimeka daivata loke ki vpyeka paryaa

  stuvanta ka kamarcanta prpnuyur-mnav ubham || 8 ||

  ko dharma sarvadharm bhavata paramo mata |

  ki japan-mucyate jantur-janmasasra bandhant || 9 ||

  r bhma uvca

  jagatprabhu devadeva mananta puruottamam |

  stuvannma sahasrea purua satatotthita || 10 ||

 • http://god-vishnu.blogspot.com/

  tameva crcayannitya bhakty puruamavyayam |

  dhyyan stuvannamasyaca yajamnastameva ca || 11 ||

  andi nidhana viu sarvaloka mahevaram |

  lokdhyaka stuvannitya sarva dukhtigo bhavet || 12 ||

  brahmaya sarva dharmaa lokn krti vardhanam |

  lokantha mahadbhta sarvabhta bhavodbhavam|| 13 ||

  ea me sarva dharm dharmodhika tamomata |

  yadbhakty puarkka stavairarcennara sad || 14 ||

  parama yo mahatteja parama yo mahattapa |

  parama yo mahad-brahma parama ya paryaam | 15 ||

  pavitr pavitra yo magan ca magaam |

  daivata devatn ca bhtn yovyaya pit || 16 ||

  yata sarvi bhtni bhavantydi yuggame |

  yasmica pralaya ynti punareva yugakaye || 17 ||

  tasya loka pradhnasya jagannthasya bhpate |

  viornma sahasra me ruu ppa bhaypaham || 18 ||

  yni nmni gauni vikhytni mahtmana |

  ibhi pagtni tni vakymi bhtaye || 19 ||

  irnmn sahasrasya vedavyso mahmuni ||

  chandonuup tath devo bhagavn devaksuta || 20 ||

  amt dbhavo bja aktir-devaki nandana |

  trism hdaya tasya ntyarthe viniyujyate || 21 ||

  viu jiu mahviu prabhaviu mahevaram ||

  anekarpa daitynta nammi puruottamam || 22 ||

  prvanysa

  asya r viordivya sahasranma stotra mahmantrasya ||

  r veda vyso bhagavn i |

  anuup chanda |

 • http://god-vishnu.blogspot.com/

  r mahviu paramtm rmannryao devat |

  amt dbhavo bhnuriti bjam |

  devak nandana sraeti akti |

  udbhava, kobhao deva iti paramomantra |

  akhabhnnandak cakrti klakam |

  ga dhanv gaddhara ityastram |

  rathga pi rakobhya iti netram |

  trism smaga smeti kavacam |

  nanda parabrahmeti yoni |

  tu sudarana kla iti digbandha ||

  r vivarpa iti dhynam |

  r mahviu prtyarthe sahasra nma jape viniyoga |

  karanysa

  viva viur-vaakra ityaguhbhy nama

  amt dbhavo bhnuriti tarjanbhy nama

  brahmayo brahmakt brahmeti madhyambhy nama

  suvarabindu rakobhya iti anmikbhy nama

  nimionimia sragvti kanihikbhy nama

  rathgapi rakobhya iti karatala karaphbhy nama

  aganysa

  suvrata sumukha skma iti nya hdayya nama

  sahasramrti vivtm iti aivaryya irase svh

  sahasrrci saptajihva iti aktyai ikhyai vaa

  trism smagassmeti balya kavacya hu

  rathgapi rakobhya iti netrbhy vaua

  gadhanv gaddhara iti vryya astryapha

  tu sudarana kla iti digbhandha

  dhynam

  krodhanvat pradee ucimai vilasat saikate mauktiknm |

  mlklupt sanastha sphaikamai nibhair-mauktikair-maitga |

  ubhrairabhrai radabhrai rupariviracitair-mukta pya varai

  nand na puny darinalina gad akhapir-mukunda || 1 ||

  bh pdau yasya nbhir-viyadasura nilacandra sryau ca netre |

  karv irodyaur-mukhamapi dahano yasya vsteya mabdhi |

  antastha yasya viva sura narakhagago bhogi gandharva daityai |

  citra ra ramyate ta tribhuvana vapua viuma nammi || 2 ||

 • http://god-vishnu.blogspot.com/

  o namo bhagavate vsudevya !

  ntkra bhujagaayana padmanbha suream |

  vivdhra gagana sada meghavara ubhgam |

  lakmknta kamalanayana yogi hddhyna gamyam |

  vande viu bhava bhaya hara sarva lokaika ntham || 3 ||

  megha yma pta kaueya vsa rvatska kaustubhodbhsitgam |

  puyopeta puarkyatka viu vande sarvalokaika ntham|| 4 ||

  nama samasta bhtnm di bhtya bhbhte |

  anekarpa rpya viave prabhaviave || 5||

  saakhacakra sakira kuala saptavastra sarasruhekaam |

  sahra vakasthala obhi kaustubha nammi viu iras caturbhujam | 6||

  chyy prijtasya hemasihsanopari

  snamambudayma myatka malaktam || 7 ||

  candrnana caturbhu rvatskita vakasam

  rukmi satyabhmbhy sahita kamraye || 8 ||

  pacapja

  la pthivytmane gantha samarpaymi

  ha ktmane pupai pjaymi

  ya vyvtmane dhpamghrpaymi

  ra agnytmane dpa daraymi

  va amttmane naivedya nivedaymi

  sa sarvtmane sarvopacra pj namaskrn samarpaymi

  stotram

  hari o

  viva viur-vaakro bhtabhavya bhavat prabhu |

  bhtakd bhtabhd-bhvo bhttm bhta bhvana || 1 ||

  pttm paramtm ca muktn paramgati |

  avyaya purua sk ketraokara eva ca || 2 ||

  yogo yoga vid net pradhna puruevara |

 • http://god-vishnu.blogspot.com/

  nrasihavapu rmn keava puruottama || 3 ||

  sarva arva iva sthrur-bhtdir-nidhiravyaya |

  sambhavo bhvano bhart prabhava prabhurvara || 4 ||

  svayambh ambhurditya pukarko mahsvana |

  andi nidhano dht vidht dhturuttama || 5 ||

  aprameyo hkea padmanbhomaraprabhu |

  vivakarm manustva sthaviha sthaviro dhruva || 6 ||

  agrhya vato ko lohitka pratardana |

  prabhta-strikakubdhma pavitra magala param || 7 ||

  na prada pro jyeha reha prajpati |

  hirayagarbho bhgarbho mdhavo madhusdana || 8 ||

  varo vikramdhanv medhv vikrama krama |

  anuttamo durdhara ktaa ktirtmavn|| 9 ||

  surea araa arma vivaret prajbhava |

  aha-ssavatsaro vya pratyaya sarva darana || 10 ||

  aja-ssarvevara siddha siddhi sarvdiracyuta |

  v kapirameytm sarvayoga vinista || 11 ||

  vasur-vasuman satya samtm-ssammita sama |

  amogha puarkko vakarm vkti || 12 ||

  rudro bahuir babhrur-vivayoni ucirav |

  amta vata sthur-varroho mahtap || 13 ||

  sarvaga sarva vidbhnur-vivakseno janrdana |

  vedo veda vidavyago vedgo vedavit-kavi || 14 ||

  lokdhyaka surdhyako dharmdhyaka ktkta |

  caturtm catur-vyha caturdahra caturbhuja || 15 ||

  bhrjinur-bhojana bhokt sahinur-jagaddija |

  anagho vijayo jet vivayoni punarvasu || 16 ||

 • http://god-vishnu.blogspot.com/

  upendro vmana pruramogha ucirrjita |

  atndra sagraha sargo dhttm niyamo yama || 17 ||

  vedyo vaidya sadyog vrah mdhavo madhu |

  atndriyo mahmyo mahotsho mahbala || 18 ||

  mahbuddhir-mahvryo mahaktir-mahdyuti |

  anir-deyavapu rmnameytm mahdri dhk || 19 ||

  mahevso mahbhart rnivsa satgati |

  aniruddha surnando govindo govid pati || 20 ||

  marcir-damano hasa suparno bhujagottama |

  hirayanbha sutap padmanbha prajpati || 21 ||

  amtyu sarvadk-siha sandht sandhimn sthira |

  ajo durmaraa st viruttm surrih || 22 ||

  gurur-gurutamo dhma satya-ssatya parkrama |

  nimionimia sragv vcaspati rudradh || 23 ||

  agra grma rmn nyyonet samraa

  sahasramrdh vivtm sahasrka sahasrapt || 24 ||

  vartano nivtttm savta sampramardana |

  aha savartako vahni-ranilo dharadhara || 25 ||

  suprasda prasanntm vivadhg-vivabhug-vibhu |

  satkart satkta sdhur-jahnur-nryao nara || 26 ||

  asakhyeyoprameytm viia ia kcchuci |

  siddhrtha siddha sakalpa siddhida siddhi sdhana || 27 ||

  vh vabho viur-vaparv vodara |

  vardhano vardhamnaca vivikta rutisgara || 28 ||

  subhujo durdharo vgm mahendro vasudo vasu |

  naikarpo bhad-rpa ipivia prakana || 29 ||

  ojastejo dyutidhara praktm pratpana |

  dda spakaro mantra-candrur-bhskaradyuti || 30 ||

 • http://god-vishnu.blogspot.com/

  amt dbhavo bhnu aabindu surevara |

  auadha jagata setu satyadharma parkrama || 31 ||

  bhtabhavya bhavanntha pavana pvanonala |

  kmah kmakt-knta kma kmaprada prabhu || 32 ||

  yugdi kdyugvarto naikamyo mahana |

  adyo vyaktarpaca sahasrajidanantajit || 33 ||

  ioviia iea ikha nahuo va |

  krodhah krodha ktkart vivabhur-mahdhara || 34 ||

  acyuta prathita pra prado vsavnuja |

  ap nidhiradhihna mapramatta pratihita || 35 ||

  skanda skandadharo dhuryo varado vyuvhana |

  vsudevo bhad-bhnurdideva purandhara || 36 ||

  aokastraa stra ra aurir-janevara |

  anukla atvarta padm padma nibhekaa || 37 ||

  padmanbhoravindka padmagarbha arrabht |

  mahardhir-ddho vddhtm mahko garuadhvaja || 38 ||

  atula arabho bhma samayao havirhari |

  sarvalakaa lakayo lakmvn samitijaya || 39 ||

  vikaro rohito mrgo hetur-dmodara saha |

  mahdharo mahbhgo vegavna mitana || 40 ||

  udbhava, kobhao deva rgarbha paramevara |

  karaa kraa kart vikart gahano guha || 41 ||

  vyavasyo vyavasthna sasthna sthnado dhruva |

  pardhi paramaspaa tua pua ubhekaa || 42 ||

  rmo virmo virajo mrgoneyo nayonaya |

  vra aktimat reho dharmodharma viduttama || 43 ||

 • http://god-vishnu.blogspot.com/

  vaikuha purua pra prada praava pthu |

  hirayagarbha atrughno vypto vyuradhokaja || 44 ||

  tu sudara