srıgodastutih. - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava ... ?mate nigamantamahadesikaya namah. srıman ven˙kat.anatharyah. kavitarkikakesarı vedantacaryavaryo me sannidhattam. sada hr.di srıgodastutih. Thisdocument∗ hasbeenpreparedby srı ran ∗A

Download srıgodastutih. - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava ... ?mate nigamantamahadesikaya namah. srıman ven˙kat.anatharyah. kavitarkikakesarı  vedantacaryavaryo me sannidhattam. sada hr.di   srıgodastutih. Thisdocument∗ hasbeenpreparedby srı ran ∗A

Post on 16-Mar-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>srh.srmate nigamantamahadesikaya namah.</p><p>srman venkat.anatharyah. kavitarkikakesar vedantacaryavaryo me sannidhattam. sada hr. di </p><p> srgodastutih. This document has been prepared by</p><p>Sunder Kidambi</p><p>with the blessings of</p><p>sr rangaramanuja mahadesikan</p><p>His Holiness srmad an. d. avan of srrangam</p><p>This was typeset using LATEX and the skt font.</p></li><li><p>srh.srmate ramanujaya namah.</p><p>srmate nigamantamahadesikaya namah. srgodastutih. srman venkat.anatharyah. kavitarkikakesar vedantacaryavaryo me sannidhattam. sada hr. di </p><p>srvis.n. ucitta kula nandana kalpavallm.srrangaraja haricandana yoga dr. syam </p><p>saks. at ks.amam. karun. aya kamalamivanyam.godamananyasaran. ah. saran. am. prapadye 1 </p><p>vaidesikah. sruti giramapi bhuyasnam.varn. es.u mati mahima na hi madr. sam. te </p><p>ittham. vidantamapi mam. sahasaiva gode</p><p>mauna druho mukharayanti gun. astvadyah. 2 tvatpreyasah. sravan. ayoramr. tayamanam.</p><p>tulyam. tvadya man. i nupura sinjitanam gode tvameva janani tvadabhis. t.avarham.</p><p>vacam. prasanna madhuram. mama sam. vidhehi 3 kr. s. n. anvayena dadhatm. yamunanubhavam.</p><p>trthairyathavadavagahya sarasvatm. te gode vikasvara dhiyam. bhavat kat.aks. at</p><p>vacah. sphuranti makaranda mucah. kavnam 4 asmadr. samapakr. tau cira dks. itanam.</p><p>ahnaya devi dayate yadasau mukundah. tanniscitam. niyamitastava maul</p><p>i damna</p><p>tantr ninadamadhuraisca giram. nigumbhaih. 5 son. a</p><p>dhare pi kucayorapi tungabhadra</p><p>vacam. pravahanivahepi sarasvat tvam </p><p>aprakr. tairapi rasairviraja svabhavat</p><p>goda pi devi kamiturnanu narmada si 6 valmkatah. sravan. ato vasudhatmanaste</p><p>jato babhuva sa munih. kavi sarvabhaumah. </p></li><li><p>srgodastutih.</p><p>gode kimadbhutamidam. yadam svadante</p><p>vaktraravinda makaranda nibhah. prabandhah. 7 bhoktum. tava priyatamam. bhavatva gode</p><p>bhaktim. nijam. pran. aya bhavanaya gr. n. antah. uccavacairviraha sam. gamajairudantaih.</p><p>sr. ngarayanti hr. dayam. guravastvadyah. 8 matah. samutthitavatmadhi vis. n. ucittam.</p><p>visvopajvyamamr. tam. vacasa duhanam tapacchidam. hima ruceriva murtimanyam.</p><p>santah. payodhi duhituh. sahajam. vidustvam 9 tatastu te madhubhidah. stuti lesa vasyat</p><p>karn. amr. taih. stuti satairanavapta purvam tvanmaul</p><p>i gandha subhagamupahr. tya malam.</p><p>lebhe mahattara padanugun. am. prasadam 10 dik daks. in. a</p><p>pi pari paktrima pun. ya labhyat</p><p>sarvottara bhavati devi tavavatarat yatraiva rangapatina bahumana purvam.</p><p>nidraluna pi niyatam. nihitah. kat.aks. ah. 11 </p><p>prayen. a devi bhavat vyapadesa yogat</p><p>godavar jagadidam. payasa punte yasyam. sametya samayes.u ciram. nivasat</p><p>bhagrath prabhr. tayopi bhavanti pun. yah. 12 </p><p>nage sayah. sutanu paks. irathah. katham. te</p><p>jatah. svayam. vara patih. purus.ah. puran. ah. evam. vidhah. samucitam. pran. ayam. bhavatyah.</p><p>sam. darsayanti parihasa girah. sakhnam 13 tvadbhukta malya surabhkr. ta caru maul</p><p>eh.hitva bhujantara gatamapi vaijayantm </p><p>patyustavesvari mithah. pratighata lolah.barhatapatra rucimaracayanti bhr. ngah. 14 </p><p>amodavatyapi sada hr. dayam. gamapi</p><p>raganvita pi lalita pi gun. ottara</p><p>pi www.prapatti.com 2 Sunder Kidambi</p></li><li><p>srgodastutih.</p><p>mauli sraja tava mukunda kirt.a bhaja</p><p>gode bhavatyadharita khalu vaijayant 15 tvanmaul</p><p>i damani vibhoh. sirasa gr. hte</p><p>svacchandakalpita sapti rasa pramodah. manju svana madhu liho vidadhuh. svayam. te</p><p>svayam. varam. kamapi mangala turya ghos.am 16 </p><p>visvayamana rajasa kamalena nabhau</p><p>vaks.ah. sthale ca kamala stana candanena amodito pi nigamairvibhuranghri yugme</p><p>dhatte natena sirasa tava mauli malam 17 </p><p>cud. a padena parigr. hya tavottaryam.malamapi tvadal</p><p>akairadhivasya dattam </p><p>prayen. a rangapatires.a bibharti gode</p><p>saubhagya sam. padabhis.eka mahadhikaram 18 tungairakr. trima girah. svayamuttamangaih.</p><p>yam. sarvagandha iti sadaramudvahanti amodamanyamadhigacchati malikabhih.</p><p>so pi tvadya kut.ilalaka vasitabhih. 19 </p><p>dhanye samasta jagatam. pituruttamange</p><p>tvanmaulimalya bhara sam. bharan. ena bhuyah. </p><p>indvara srajamivadadhati tvadyani</p><p>akekaran. i bahumana vilokitani 20 rangesvarasya tava ca pran. ayanubandhat</p><p>anyonya malya parivr. ttimabhis. t.uvantah. vacalayanti vasudhe rasikastrilokm.</p><p>nyunadhikatva samata vis.ayairvivadaih. 21 durva dal</p><p>a pratimaya tava deha kantya</p><p>gorocana ruciraya ca rucendirayah. asdanujjhita sikhaval</p><p>a kan. t.ha sobham.</p><p>mangalyadam. pran. amatam. madhuvairi gatram 22 </p><p>arcyam. samarcya niyamairnigama prasunaih.natham. tvaya kamalaya ca sameyivam. sam </p><p>www.prapatti.com 3 Sunder Kidambi</p></li><li><p>srgodastutih.</p><p>matasciram. niravisan nijamadhirajyam.manya manu prabhr. tayo</p><p>pi mahks. itaste 23 ardraparadhini jane pyabhiraks.an. artham.</p><p>rangesvarasya ramaya vinivedyamane parsve paratra bhavat yadi tatra nast</p><p>prayen. a devi vadanam. parivartitam. syat 24 gode gun. airapanayan pran. ataparadhan</p><p>bhruks.epa eva tava bhoga rasanukulah. karmanubandhi phala dana ratasya bhartuh.</p><p>svatantryadurvyasana marma bhida nidanam 25 range tat.idgun. avato ramayaiva gode</p><p>kr. s. n. ambudasya ghat.itam. kr. paya suvr. s. t.ya daurgatya durvis.a vinasa sudha nadm. tvam.</p><p>santah. prapadya samayantyaciren. a tapan 26 jataparadhamapi mamanukampya gode</p><p>goptr yadi tvamasi yuktamidam. bhavatyah. vatsalya nirbharataya janan kumaram.</p><p>stanyena vardhayati das. t.a payodharapi 27 </p><p>satamakha man. i nla caru kalhara hasta</p><p>stana bhara namitang sandra vatsalya sindhuh. alaka vinihitabhih. sragbhirakr. s. t.a natha</p><p>vilasatu hr. di goda vis. n. ucittatmaja nah. 28 iti vikasita bhakterutthitam. venkat.esat</p><p>bahugun. a raman. yam. vakti godastutim. yah. sa bhavati bahumanyah. srmato rangabhartuh.</p><p>caran. a kamala sevam. sasvatmabhyupais.yan 29 iti srgodastutih. samapta kavitarkikasim. haya kalyan. agun. asaline srmate venkat.esaya vedantagurave namah. </p><p>www.prapatti.com 4 Sunder Kidambi</p></li></ul>