Transcript

Page 1 of 4

r dev khagaml stotram

r dev prrthana hrkrsanagarbhitnalaikh sau kl ka bibhrat sauvarmbaradhri varasudhdhaut trinetrojjvalm | vande pustakapamakuadhar sragbhitmujjval tv gaur tripur partparaka rcakrasacrim || asya r uddhaaktimlmahmantrasya, upasthendriydhihy varuditya aya dev gyatr chanda stvika kakrabharakaphasthita kmevarkanilay mahkmevar r lalit bharik devat, ai bja kl akti, sau klaka mama khagasiddhyarthe sarvbhasiddhyarthe jape viniyoga, mlamantrea aaganysa kuryt | dhynam raktbhntrietrmaruimavasan ratnatakaramym hastmbhojaissapkuamadanadhanussyakairvisphurantm | pnottugavakoruhakalaaluhattrahrojjvalg dhyyedambhoruhasthmaruimavasanmvarmvarm || lamitydipaca pjm kuryt, yathakti mlamantram japet | la - pthivtattvtmikyai r lalittripurasundar parbharikyai gandha parikalpaymi - nama ha - katattvtmikyai r lalittripurasundar parbharikyai pupa parikalpaymi - nama ya - vyutattvtmikyai r lalittripurasundar parbharikyai dhpa parikalpaymi - nama ra - tejastattvtmikyai r lalittripurasundar parbharikyai dpa parikalpaymi - nama va - amtatattvtmikyai r lalittripurasundar parbharikyai amtanaivedya parikalpaymi nama sa - sarvatattvtmikyai r lalittripurasundar parbharikyai tmbldisarvopacrn parikalpaymi - nama r dev sambodhana (1) o ai hr rm ai kl sau o namastripurasundar, nysgadevat (6) hdayadev, irodev, ikhdev, kavacadev, netradev, astradev,

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Page 2 of 4

tithinitydevat (16) kmevar, bhagamlin, nityaklinne, bherue, vahnivsin, mahvajrevar, ivadt, tvarite, kulasundar, nitye, nlapatke, vijaye, sarvamagae, jvlmlin, citre, mahnitye, divyaughagurava (7) paramevara, paramevar, mitreamay, uamay, carynthamay, lopmudramay, agastyamay, siddhaughagurava (4) klatpaamay, dharmcryamay, muktakevaramay, dpakalnthamay, mnavaughagurava (8) viudevamay, prabhkaradevamay, tejodevamay, manojadevamayi, kayadevamay, vsudevamay, ratnadevamay, rrmnandamay, rcakra prathamvaraadevat aimsiddhe, laghimsiddhe, garimsiddhe, mahimsiddhe, itvasiddhe, vaitvasiddhe, prkmyasiddhe, bhuktisiddhe, icchsiddhe, prptisiddhe, sarvakmasiddhe, brhm, mhevar, kaumri, vaiav, vrh, mhendr, cmue, mahlakm, sarvasakobhi, sarvavidrvi, sarvkari, sarvavaakar, sarvonmdin, sarvamahkue, sarvakhecar, sarvabje, sarvayone, sarvatrikhae, trailokyamohana cakrasvmin, prakaayogin, rcakra dvityvaraadevat kmkari, buddhykari, ahakrkari, abdkari, sparkari, rpkari, raskari, gandhkari, cittkari, dhairykari, smtykari, nmkari, bjkari, tmkari, amtkari, arrkari, sarvparipraka cakrasvmin, guptayogin, rcakra ttyvaraadevat anagakusume, anagamekhale, anagamadane, anagamadanture, anagarekhe, anagavegin, anagkue, anagamlin, sarvasakobhaacakrasvmin, guptatarayogin, rcakra caturthvaraadevat sarvasakobhi, sarvavidrvin, sarvkari, sarvahldin, sarvasammohin, sarvastambhin, sarvajmbhi, sarvavaakar, sarvarajan, sarvonmdin, sarvrthasdhike, sarvasampattipri, sarvamantramay, sarvadvandvakayakar, sarvasaubhgyadyaka cakrasvmin, sampradyayogin, rcakra pacamvaraadevat sarvasiddhiprade, sarvasampatprade, sarvapriyakar, sarvamagaakri, sarvakmaprade, sarvadukhavimocan, sarvamtyupraamani, sarvavighnanivri, sarvgasundar,

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Page 3 of 4

sarvasaubhgyadyin, sarvrthasdhaka cakrasvmin, kulottrayogin, rcakra avaraadevat sarvae, sarvaakte, sarvaivaryapradyin, sarvanamay, sarvavydhivinin, sarvdhrasvarpe, sarvappahare, sarvnandamay, sarvaraksvarpi, sarvepsitaphalaprade, sarvarakkaracakrasvmin, nigarbhayogin, rcakra saptamvaraadevat vain, kmevar, modin, vimale, arue, jayin, sarvevar, kauini, sarvarogaharacakrasvmin, rahasyayogin, rcakra aamvaraadevat bin, cpin, pin, akuin, mahkmevar, mahvajrevar, mahbhagamlin, sarvasiddhipradacakrasvmin, atirahasyayogin, rcakra navamvaraadevat r r mahbharike, sarvnandamayacakrasvmin, parpararahasyayogin, navacakrevar nmni tripure, tripure, tripurasundar, tripuravsin, tripurr, tripuramlin, tripurasiddhe, tripurmb, mahtripurasundar, rdev vieani - namaskranavkarca mahmahevar, mahmahr, mahmahakte, mahmahgupte, mahmahapte, mahmahnande, mahmahskandhe, mahmahaye, mahmah rcakranagarasmr, namaste namaste namaste nama | phalaruti e vidy mahsiddhidyin smtimtrata | agnivtamahkobhe rjrrasyaviplave || luhane taskarabhaye sagrme salilaplave | samudraynavikobhe bhtapretdike bhaye || apasmrajvaravydhimtyukmdijebhaye | kin ptanyakarakakmaje bhaye || mitrabhede grahabhaye vyasanevbhicrike |

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Page 4 of 4

anyevapi ca doeu mlmantra smarennara || tda khagampnoti yena hastasthitenavai | adaamahdvpasamrbhoktbhaviyati || sarvopadravanirmuktasskcchivamayobhavet | patkle nityapj vistrtkartumrabhet || ekavra japadhynam sarvapjphala labhet | navvaraadevn lality mahaujana || ekatra gaanrpo vedavedgagocara | sarvgamarahasyrtha smaratppanin || lalitymaheny ml vidy mahyas | naravaya narendr vaya nrvaakaram || aimdiguaivarya rajana ppabhajanam | tattadvaraasthyi devatbndamantrakam || mlmantra para guhya para dhma prakrtitam | aktiml pacadhsycchivaml ca td || tasmdgopyatardgopya rahasya bhuktimuktidam || || iti r vmakevaratantre ummahevarasavde devkhagamlstotraratna samptam ||

Web Url: http://www.vignanam.org/veda/sri-devi-khadgamala-stotram-english.html

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)


Top Related