sri devi khadgamala stotram english

of 4 /4
śrī devī khagamālā stotram śrī devī prārthana hrīṅkārāsanagarbhitānalaśikhāṃ sauklīṃ kaḷāṃ bibhratīṃ sauvarṇāmbaradhāriṇīṃ varasudhādhautāṃ trinetrojjvalām | vande pustakapāśamakuśadharāṃ sragbhūṣitāmujjvalāṃ tvāṃ gaurīṃ tripurāṃ parātparakaḷāṃ śrīcakrasañcāriṇīm || asya śrī śuddhaśaktimālāmahāmantrasya, upasthendriyādhiṣṭhāyī varuṇāditya ṛṣayadevī gāyatrī chandasātvika kakārabhaṭṭārakapīṭhasthita kāmeśvarāṅkanilayā mahākāmeśvarī śrī lalitā bhaṭṭārikā devatā, aibījaklīṃ śakti, saukīlakamama khagasiddhyarthe sarvābhīṣṭasiddhyarthe jape viniyoga, mūlamantrea aaganyāsakuryāt | dhyānam āraktābhāntrietrāmaruimavasanāṃ ratnatāṭakaramyām hastāmbhojaissapāśāṅkuśamadanadhanussāyakairvisphurantīm | āpīnottugavakoruhakalaśaluhattārahārojjvalāṅgīṃ dhyāyedambhoruhasthāmaruimavasanāmīśvarīmīśvarāṇām || lamityādipañca pūjām kuryāt, yathāśakti mūlamantram japet | la- pthivītattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai gandhaparikalpayāmi - namaha- ākāśatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai pupaparikalpayāmi - namaya- vāyutattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dhūpaparikalpayāmi - namara- tejastattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dīpaparikalpayāmi - namava- amtatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai amtanaivedyaparikalpayāmi - namasa- sarvatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai tāmbūlādisarvopacārān parikalpayāmi - namaśrī devī sambodhana(1) oaihrīṃ śrīm aiklīṃ sauonamastripurasundarī, nyāsāṅgadevatāḥ (6) hdayadevī, śirodevī, śikhādevī, kavacadevī, netradevī, astradevī, Page 1 of 4 Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Upload: extrahackyahoocom

Post on 30-Aug-2014

475 views

Category:

Documents


19 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sri Devi Khadgamala Stotram English

śrī devī khaḍgamālā stotram

śrī devī prārthana

hrīṅkārāsanagarbhitānalaśikhāṃ sauḥ klīṃ kaḷāṃ bibhratīṃ

sauvarṇāmbaradhāriṇīṃ varasudhādhautāṃ trinetrojjvalām |

vande pustakapāśamaṅkuśadharāṃ sragbhūṣitāmujjvalāṃ

tvāṃ gaurīṃ tripurāṃ parātparakaḷāṃ śrīcakrasañcāriṇīm ||

asya śrī śuddhaśaktimālāmahāmantrasya, upasthendriyādhiṣṭhāyī varuṇāditya ṛṣayaḥ devī gāyatrī

chandaḥ sātvika kakārabhaṭṭārakapīṭhasthita kāmeśvarāṅkanilayā mahākāmeśvarī śrī lalitā bhaṭṭārikā

devatā, aiṃ bījaṃ klīṃ śaktiḥ, sauḥ kīlakaṃ mama khaḍgasiddhyarthe sarvābhīṣṭasiddhyarthe jape

viniyogaḥ, mūlamantreṇa ṣaḍaṅganyāsaṃ kuryāt |

dhyānam

āraktābhāntriṇetrāmaruṇimavasanāṃ ratnatāṭaṅkaramyām

hastāmbhojaissapāśāṅkuśamadanadhanussāyakairvisphurantīm |

āpīnottuṅgavakṣoruhakalaśaluṭhattārahārojjvalāṅgīṃ

dhyāyedambhoruhasthāmaruṇimavasanāmīśvarīmīśvarāṇām ||

lamityādipañca pūjām kuryāt, yathāśakti mūlamantram japet |

laṃ - pṛthivītattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai gandhaṃ parikalpayāmi - namaḥ

haṃ - ākāśatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai puṣpaṃ parikalpayāmi - namaḥ

yaṃ - vāyutattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dhūpaṃ parikalpayāmi - namaḥ

raṃ - tejastattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai dīpaṃ parikalpayāmi - namaḥ

vaṃ - amṛtatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai amṛtanaivedyaṃ parikalpayāmi -

namaḥ

saṃ - sarvatattvātmikāyai śrī lalitātripurasundarī parābhaṭṭārikāyai tāmbūlādisarvopacārān

parikalpayāmi - namaḥ

śrī devī sambodhanaṃ (1)

oṃ aiṃ hrīṃ śrīm aiṃ klīṃ sauḥ oṃ namastripurasundarī,

nyāsāṅgadevatāḥ (6)

hṛdayadevī, śirodevī, śikhādevī, kavacadevī, netradevī, astradevī,

Page 1 of 4

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Page 2: Sri Devi Khadgamala Stotram English

tithinityādevatāḥ (16)

kāmeśvarī, bhagamālinī, nityaklinne, bheruṇḍe, vahnivāsinī, mahāvajreśvarī, śivadūtī, tvarite,

kulasundarī, nitye, nīlapatāke, vijaye, sarvamaṅgaḷe, jvālāmālinī, citre, mahānitye,

divyaughaguravaḥ (7)

parameśvara, parameśvarī, mitreśamayī, uḍḍīśamayī, caryānāthamayī, lopāmudramayī, agastyamayī,

siddhaughaguravaḥ (4)

kālatāpaśamayī, dharmācāryamayī, muktakeśīśvaramayī, dīpakalānāthamayī,

mānavaughaguravaḥ (8)

viṣṇudevamayī, prabhākaradevamayī, tejodevamayī, manojadevamayi, kaḷyāṇadevamayī,

vāsudevamayī, ratnadevamayī, śrīrāmānandamayī,

śrīcakra prathamāvaraṇadevatāḥ

aṇimāsiddhe, laghimāsiddhe, garimāsiddhe, mahimāsiddhe, īśitvasiddhe, vaśitvasiddhe,

prākāmyasiddhe, bhuktisiddhe, icchāsiddhe, prāptisiddhe, sarvakāmasiddhe, brāhmī, māheśvarī,

kaumāri, vaiṣṇavī, vārāhī, māhendrī, cāmuṇḍe, mahālakṣmī, sarvasaṅkṣobhiṇī, sarvavidrāviṇī,

sarvākarṣiṇī, sarvavaśaṅkarī, sarvonmādinī, sarvamahāṅkuśe, sarvakhecarī, sarvabīje, sarvayone,

sarvatrikhaṇḍe, trailokyamohana cakrasvāminī, prakaṭayoginī,

śrīcakra dvitīyāvaraṇadevatāḥ

kāmākarṣiṇī, buddhyākarṣiṇī, ahaṅkārākarṣiṇī, śabdākarṣiṇī, sparśākarṣiṇī, rūpākarṣiṇī, rasākarṣiṇī,

gandhākarṣiṇī, cittākarṣiṇī, dhairyākarṣiṇī, smṛtyākarṣiṇī, nāmākarṣiṇī, bījākarṣiṇī, ātmākarṣiṇī,

amṛtākarṣiṇī, śarīrākarṣiṇī, sarvāśāparipūraka cakrasvāminī, guptayoginī,

śrīcakra tṛtīyāvaraṇadevatāḥ

anaṅgakusume, anaṅgamekhale, anaṅgamadane, anaṅgamadanāture, anaṅgarekhe, anaṅgaveginī,

anaṅgāṅkuśe, anaṅgamālinī, sarvasaṅkṣobhaṇacakrasvāminī, guptatarayoginī,

śrīcakra caturthāvaraṇadevatāḥ

sarvasaṅkṣobhiṇī, sarvavidrāvinī, sarvākarṣiṇī, sarvahlādinī, sarvasammohinī, sarvastambhinī,

sarvajṛmbhiṇī, sarvavaśaṅkarī, sarvarañjanī, sarvonmādinī, sarvārthasādhike, sarvasampattipūriṇī,

sarvamantramayī, sarvadvandvakṣayaṅkarī, sarvasaubhāgyadāyaka cakrasvāminī, sampradāyayoginī,

śrīcakra pañcamāvaraṇadevatāḥ

sarvasiddhiprade, sarvasampatprade, sarvapriyaṅkarī, sarvamaṅgaḷakāriṇī, sarvakāmaprade,

sarvaduḥkhavimocanī, sarvamṛtyupraśamani, sarvavighnanivāriṇī, sarvāṅgasundarī,

Page 2 of 4

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Page 3: Sri Devi Khadgamala Stotram English

sarvasaubhāgyadāyinī, sarvārthasādhaka cakrasvāminī, kulottīrṇayoginī,

śrīcakra ṣaṣṭāvaraṇadevatāḥ

sarvaṅñe, sarvaśakte, sarvaiśvaryapradāyinī, sarvaṅñānamayī, sarvavyādhivināśinī, sarvādhārasvarūpe,

sarvapāpahare, sarvānandamayī, sarvarakṣāsvarūpiṇī, sarvepsitaphalaprade,

sarvarakṣākaracakrasvāminī, nigarbhayoginī,

śrīcakra saptamāvaraṇadevatāḥ

vaśinī, kāmeśvarī, modinī, vimale, aruṇe, jayinī, sarveśvarī, kauḷini, sarvarogaharacakrasvāminī,

rahasyayoginī,

śrīcakra aṣṭamāvaraṇadevatāḥ

bāṇinī, cāpinī, pāśinī, aṅkuśinī, mahākāmeśvarī, mahāvajreśvarī, mahābhagamālinī,

sarvasiddhipradacakrasvāminī, atirahasyayoginī,

śrīcakra navamāvaraṇadevatāḥ

śrī śrī mahābhaṭṭārike, sarvānandamayacakrasvāminī, parāpararahasyayoginī,

navacakreśvarī nāmāni

tripure, tripureśī, tripurasundarī, tripuravāsinī, tripurāśrīḥ, tripuramālinī, tripurasiddhe, tripurāmbā,

mahātripurasundarī,

śrīdevī viśeṣaṇāni - namaskāranavākṣarīca

mahāmaheśvarī, mahāmahārāṅñī, mahāmahāśakte, mahāmahāgupte, mahāmahāṅñapte,

mahāmahānande, mahāmahāskandhe, mahāmahāśaye, mahāmahā śrīcakranagarasāmrāṅñī, namaste

namaste namaste namaḥ |

phalaśrutiḥ

eṣā vidyā mahāsiddhidāyinī smṛtimātrataḥ |

agnivātamahākṣobhe rājārāṣṭrasyaviplave ||

luṇṭhane taskarabhaye saṅgrāme salilaplave |

samudrayānavikṣobhe bhūtapretādike bhaye ||

apasmārajvaravyādhimṛtyukṣāmādijebhaye |

śākinī pūtanāyakṣarakṣaḥkūṣmāṇḍaje bhaye ||

mitrabhede grahabhaye vyasaneṣvābhicārike |

Page 3 of 4

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Page 4: Sri Devi Khadgamala Stotram English

anyeṣvapi ca doṣeṣu mālāmantraṃ smarennaraḥ ||

tādṛśaṃ khaḍgamāpnoti yena hastasthitenavai |

aṣṭādaśamahādvīpasamrāḍbhoktābhaviṣyati ||

sarvopadravanirmuktassākṣācchivamayobhavet |

āpatkāle nityapūjāṃ vistārātkartumārabhet ||

ekavāraṃ japadhyānam sarvapūjāphalaṃ labhet |

navāvaraṇadevīnāṃ lalitāyā mahaujanaḥ ||

ekatra gaṇanārūpo vedavedāṅgagocaraḥ |

sarvāgamarahasyārthaḥ smaraṇātpāpanāśinī ||

lalitāyāmaheśānyā mālā vidyā mahīyasī |

naravaśyaṃ narendrāṇāṃ vaśyaṃ nārīvaśaṅkaram ||

aṇimādiguṇaiśvaryaṃ rañjanaṃ pāpabhañjanam |

tattadāvaraṇasthāyi devatābṛndamantrakam ||

mālāmantraṃ paraṃ guhyaṃ paraṃ dhāma prakīrtitam |

śaktimālā pañcadhāsyācchivamālā ca tādṛśī ||

tasmādgopyatarādgopyaṃ rahasyaṃ bhuktimuktidam ||

|| iti śrī vāmakeśvaratantre umāmaheśvarasaṃvāde devīkhaḍgamālāstotraratnaṃ samāptam ||

Web Url: http://www.vignanam.org/veda/sri-devi-khadgamala-stotram-english.html

Page 4 of 4

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)