hajj - telugu

100
హహ ج ح

Upload: syed-abdus-salam

Post on 24-May-2015

226 views

Category:

Education


1 download

DESCRIPTION

hajj details in telugu

TRANSCRIPT

Page 1: hajj - telugu

హజ

حج

Page 2: hajj - telugu

అలల� హ పరుత అనం�త కరుణమయుడు, అపరు

క�పశలుడు

Page 3: hajj - telugu

హజ పదధ�తలు

హజజ� తమత�

హజజ� ఖరన

హజజ� ఇఫర" ద

ఉమ%హ + హజ

కవలు� హజ

ఉమ%హ + హజ

Page 4: hajj - telugu

హజజ� తమత� అలం�ట పర�జల కరకు� ఎవరత

• తగనం�త సమయం� కులగ ఉనన�ర• ఉమ�హ & హజ చయంస�కుల!�చర• తగనం సథ$ మత కులగ ఉనన�ర• ఖు�రబ'న పరశు�వు తమతతస�కు�వళళ/ర• మకక1 నవస�ల� కకర

Page 5: hajj - telugu

హజజ� ఖరన అలం�ట పర�జల కరకు� ఎవరత

• ఉమ�హ & హజ చయంస�కుల!�చర

• తగనం సథ$ మత కులగ ఉనన�ర.

• ఖు�రబ'న పరశు�వు తమత తస�కు�వళళతర

Page 6: hajj - telugu

హజజ� ఇఫర" ద

అలం�ట పర�జల కరకు� ఎవరత

• హజమత6మ చయం స�కుల!�చర

• తగనం�త సమయం� కులగ లర

• మకక1ల నవస� ఉ�టర

Page 7: hajj - telugu

కనన* సునం*త ఆచరుణలు• గళళ</ కుతత>రం�చు�కనం�ట

• చు�కులB న వ�ట�C కుల� తయం�ట

• మసల� కుతత>రం�చు�ట

• గడడంH� సరంచస�కనం�ట

• ననభ కరంK�ద వ�ట�C కుల� తయం�ట

Page 8: hajj - telugu

మఖత మఖతఅ�ట ఏమట ? మఖత అ�ట కకల� / పరం� �త� సరంహదదు�T . ఉమ�హ కరకు� ఎపపు!డనన ఇహరంY� ధరం�చు

వచు�[. కకన హజ కరకు� మత6� నరణ]తకకల�ల, నరణ]త స$ నం�లన ఇహరంY� సథ$తత

లనకరం పర�వశం�చల.

వరవcర� మఖత� స$ ననల� ఏవ?

Page 9: hajj - telugu

మఖత• దదు�ల హfలఫహ – మదనన – 400 కరం.మ.

( అబయkర అల)

• జుహfఫహ (రబబగ) - సథరంయ - 187 కరం.మ. • ధత ఇరs – ఇరబఖ – 89 క.మ.

• ఖుర� అలమనంజల - నంజT - 85 క.మ.

• యంల�ల� – యంమన – 60 క.మ.

Page 10: hajj - telugu

AREA OF HARAM

మఖత

యులు�లు�

జుహ4ఫహ(రబగ)

ధత ఇరఖ: ఖరఖ* అల మనంజల( అల సల)

మసలం��లు కరుక ప@వకA మహమBద (సు) ననరుCయం�చనం మఖతలు

N

W

E

S

దధల హ4లఫహ( అబయHరఖ అల)

Page 11: hajj - telugu

మఖత వదధJ ఏమ చయల• వలయత గు�స�ల చయల

• వుదదుz చయల

• నయంkత చయల*

• ఇహరంY� సథ$తతలనకరం పర�వశం�చల

హజజ| తమత�>ఉద. ఉమ�హ

Page 12: hajj - telugu

మఖత వదధJ• నంమజు ఫరT నంమజుల తరబcత నయంkత

చయం�ట స�నం�త�. ఒకువళళ అద ఫరT నంమజు సమయం�కకకుపయనన, మర� నయంkత చయంవచు�[ ఒకువళళ మసథ|ద ల పర�వశంసత>, 2 రకకత�ల

తహయంkత�ల మసథ|ద నంమజుచయల

Page 13: hajj - telugu

ఇహరంR�• పురుషులు - ఇజరఖ మరయు రద

- కటటYబడునన & మదధరు రు�గులుల లనన రం�డు మమ_లు (తలు�ట) వసతరc లు

• – సతరcలు ప@తయHక ఇహరంR� దధసు� లు లమలవు

- ఇసతర� మయు షురఅహ అనంమతం�చనం ఏ సతరధరుణ దధసు� లన ధర�చవచj.

Page 14: hajj - telugu

ఇహరంR� ల అనంమతం�చబడనంవ గడుగు వడుటట ఇహరంR� బటటYలు మరుjకనంటట సుబo వడుక�డ గుసుల చయుటట ఇహరంR� బటటYలు కడగ, తంరగ వటనవడుటట మఖ� కడుకsనంటట వుదధ_ చయుటట ....

Page 15: hajj - telugu

ఇహరంR�ల అనంమతం�చబడనంవ

అవసురుమతయ నడుల ననలుచనంటట చపలు పటటY టట బలుY , పరుx .. వడుటట చపుzలు వడుటట ...

Page 16: hajj - telugu

ఇ�జజకషనం మ�దధలు ఆపరషునం పనం* పక�చకనంటట మసతర~క వడుక� అదధJ�ల చ_సుకనంటట .....

ఇహరంR�ల అనంమతం�చబడనంవ

Page 17: hajj - telugu

దధపzట కపుzకనంటట ( తలునంవదల) వషుజం�తవులు, పురుగులునంచ�పుటట మగువరు వం�డ ఉ�గురు� ధర�చటట గయలన దషుమమ లదధ

ఇహరంR�ల అనంమతం�చబడనంవ

Page 18: hajj - telugu

ఇహరంR� ల ననషధమనంవ భరHభరుAలు శరరుక కలుయంక అశ�లు సు�భషుణలు చడు ప@వరుAనం పరటలు & వదపవదలు అలల� హ క & ప@వకAక అవధయుత వం�టట� కలు కతం�ర�చటట గళళు�� కతం�ర�చటట

Page 19: hajj - telugu

పురుషులుక కటటYబడనం దధసు� లు టప, తలుపగ మదధలనంవ పురుషులు కరుక మజళళు�� కలచలుమ�డులలనన* కపz బ_టట� అత�రు లద అత�రు పూసలంనం దధసు� లు పళళ� సు�ప@ద�పులు నలుప ఉ�డ జం�తవులునంవటడుటట�

ఇహరంR�ల ననషధం�చబడనంవ

Page 20: hajj - telugu

ఇహరంR�ల ననషధం�చబడనంవ తలు దధవు~కనంటట – వం�టట� కలు రలుక�డ జగు�త� పడుటట వుదధ_ చసటటపుడు జుటటY రలుటట తలునం_న పూసుకనంటట మదధరు రు�గు ఇహరంR� దధసు� లు మఖ� & తలు కపుzకనంటట

Page 21: hajj - telugu

తలoయ

లుబబ£క అలల� హ4మB లుబబ£క, లుబబ£క లలషురక లుకలుబబ£క, ఇనం*ల హమ దధ, వన*మత, లుకవలమలs, – లలషురక లుక హరంజంరుయHనం ప@భ_హరంజంరుయHనం. హరంజంరుయHనం. నకవ~రు_

భగుసతర~మలు లరు. ననశచjయు�గ సుకలుప@శచ�సులు, సుర~నంగు�హరంలు, సుర~ధంకరలు నవ.

నకవ~రు_ భగుసతర~మలు లరు.

Page 22: hajj - telugu

తలoయ ననలుకడుగ, సలంªరు�గ, ప@శ�త�గ పురుషులు బగు«రుగ సతరcలు తకsవ సు~రు�ల ఇబయ¬ హం� అలహసుxలల� ద~ర

ఇచjనం అలల� హ పలుపుక బదధలుగ సు�షటYలనన ప@తంద తలoయ

పలుకత�ద

Page 23: hajj - telugu

తలoయ ( మనంసుxల పలుకవదధJ )

అ�తరయు� లక�డ పలుకల పదలు తగ«�చవదధJ మ_డు మ_డు సతరరు� పలుకల దధరు_ద చదధవల ప@తం నంమజు తర~త పలుకల

Page 24: hajj - telugu

తలoయ

మసలం�ద అల హరుమ లననక ప@వశం�చ వరుక తలoయ

పలుకత_న ఉ�డల.

Page 25: hajj - telugu

మసలంJద అల హరుమ ల ప@వశం�చటటపుడు పలక దధఆ

అలల� హ4మB ఇఫ�హ ల అబయ~బరుహBతంక

ఓ అలల� హ ! న కరుణ ద~రలునం న కరుక తరుచ

Page 26: hajj - telugu
Page 27: hajj - telugu
Page 28: hajj - telugu
Page 29: hajj - telugu

హజజ´ అసు~ద

రుకనంలయుమన

రుకనం ల ఇరఖ

రుకనఅషష· మ

Page 30: hajj - telugu

హజజ´ అసు~ద

Page 31: hajj - telugu

మలు�జంమ

Page 32: hajj - telugu
Page 33: hajj - telugu

మఖమ ఇబయ¬ హం�

Page 34: hajj - telugu

హత�

మతఫ

Page 35: hajj - telugu

రం�డు రుకతలు సునం*త

Page 36: hajj - telugu

మర~

సుఫర

మఖమఇబయ¬ హం�

సుయ

తవఫ

హజజ´ అసు~ద ఆకపచj

టట_Hబలటట

హత�కబయ

రుకనంలయుమన

మసలం�ద అల హరుమ

సులల� ద~రు�

Page 37: hajj - telugu

ఉ మ% హ

Page 38: hajj - telugu

కబయప మదధట చ_పు పడనంపుడు చస దధఆ సతర~కర�చబడ అవకశచ�

ఉ�ద

( అద దధఆ సతర~కర�చబడసుమయు�)

Page 39: hajj - telugu

మకsల ఉమ%హ• ఉమ%హ ఇలల పూరA చయల

వుదధ_ ల ఉ�డల తవఫ

తవఫ కరుక ననయుHత* చయల

Page 40: hajj - telugu
Page 41: hajj - telugu

ఆకపచj టట_Hబలటట

హజజ´ అసు~ద

Page 42: hajj - telugu

తవఫ - పర�దదుకషణ పపుర�షు�ల� ఇహరంY� పవస� న� కు�డభు�జ�ప

నం��డ తలగ�చ, చు�కు కరంK�దదు�గ చు�ట�� కవల.

హజజ� అసcద మzల నం��డ పరం� ర�భ�చల.

హజజ� అసcద నం� మ�దT డల లద కు�డ చత> దదుzర� నం��చ సగు చయల.

బసథ�లంB హ అలంB హf అకు'ర అన పరలకకల

Page 43: hajj - telugu

కబయ

తవఫ - పర�దదుకషణ

కకబయ మ ఎడడంమవపపు ఉ�డట�B పర�దదుకషణ చసz> మరలం హజజ� అసcద మzలకు�

చర�కవల

హజజ´ అసు~ద

రుకన ఇరఖ రుకన షషమ

రుకన యుమన

హరంతంమ

Page 44: hajj - telugu

తవఫ - పర�దదుకషణ

మదదుట మzడడం� పర�దదుకషణలల ఇహరంY� వస� న� కు�డ భు�జ� కరంK�దదు చు�ట�� కవల

(ఇద>బయ), వడవడగ నండడంవల (రమల).

హరంతతమ బయంట నం��డ తవఫచయల.

Page 45: hajj - telugu

తవఫ - పర�దదుకషణ

మzడడంవ పర�దదుకషణ తరబcత ఇహరంY� వస� న� కు�డ భు�జ�ప మరలం కుపపు!కవల

మzడడంవ పర�దదుకషణ తరబcతమమzల�గనండడంసz> , మగలనం పర�దదుకషణల�పూరం�చయల

Page 46: hajj - telugu

తవఫ - ప@దధకషణ తపర!కు వుదదుz సథ$తతల ఉ�డల పరం� ర�భ�చ స$ ననన� నరBకషయం�� చయంవదదు�T తవఫల అలంB హ నం� స�> తత�చల ఖు�రఆన నం��డ పరఠం�చువచు�[ ఏ దదు�ఆ అయననచయంవచు�[ అలంB హ యకు1 ఏ ధkనననన¡ననస�రం�చువచు�[

Page 47: hajj - telugu

తవఫ - పర�దదుకషణ యుమన మ_లు & హజజఅసు~ద లు

మధH

ఏడడం� పర�దదుకషణలలనంz ఇలం పరఠం�చల

ఓ మ ప@భ_, ఇహలక�ల మక మ�చనన ప@సతరద�చ మరయు పరులక�లనం_ మక మ�చనన ప@సతరద�చ.

ఇ�క మమBల* నంరుకగ* శంకష నం�డ కపడు.

Page 48: hajj - telugu

పర�తkకు సzచునంల� - తవఫ

7 వ పర�దదుకషణ పూర�యనం తరబcత, అకు1డ నం��డ సయ కరకు� సఫ వపపు

వళళ/కు మ��దదు�, హజజ� అసcద వపపు తతరంగ కు�డ చత> సగు చసz> బసథ�లంB హ అలంB హf

అకు'ర అన పరలకకల.

Page 49: hajj - telugu

పర�తkకు సzచునంల� - తవఫ మధkల ఆపరకు��డ తవఫ పర�దదుకషణల�

పూరం� చయం�ట స�నం�త.

తవఫ చసతటపపు!డడం� ఎవరంక ఇబ'�దకులగ�చువదదు�T .

తవఫ ల మకు� ఎవరనన ఇబ'�ద కులగసత> వరంప కపరగ�చు�కవదదు�T .

Page 50: hajj - telugu

పర�తkకు సzచునంల� - తవఫ

మసమనం�ల� భుదదు¥పరరచు�క�డ

కరంK�ద పరడడం�నం� వస�> వులనం� తస�కవదదు�T .

హజజ� అసcద వదదుT త6 స�కవదదు�T . దదుzర� నం��డ మ కు�డ అరచతతత సగు చసథ, దనన

మ�దT డతచల�.

Page 51: hajj - telugu

పర�తkకు సzచునంల� - తవఫ పరనకరంమలనం మటల నం��డ దదుzర�గఉ�డడం�డ ఒకువళళ టయలట వళళ/వలసథనం

అవసర� ఏర!డత, మzడడంవ పర�దదుకషణ తరబcత తవఫ ఆప, మ అవసరబన�

పూరం�చస�కవచు�[. ఫరT నంమజు ఆర�భుమనంపపుడడం� తవఫఆపరంల. ఎకు1డత తవఫ ఆపరంర, నంమజు

తరబcత అకు1డ నం��డ మరలకనంసగ�చల

Page 52: hajj - telugu

పర�తkకు సzచునంల� – తవఫ

మసలభయkన� బట� తవఫ నం� వరవcర� అ�తస�> లలపూరం�చయంవచు�[.

ఒకువళళ తవఫ పర�దదుకషణల స�ఖుk మరం[పత, మకు� గు�ర�� నం� తకు�1వ స�ఖుkన

లకు1లనకరం తస�కు�న, మగలనం తవఫ పర�దదుకషణల�పూరం�చయల

Page 53: hajj - telugu

మకsల ఉమ%హ• ఉమ%హ ల చయువలుసలంనంఆచరుణలు 7 తవఫ ప@దధకషణలు

మఖమ ఇబయ­ హం� వదదుT రం�డడం� రకకత�ల స�నం�త� నంమజు. ( మదదుట రకకత�ల

సzరత�ల కకఫరzన & 2 వ రకకత�ల సzరత�ల ఇఖ± స పరఠం�చల)

Page 54: hajj - telugu

మఖమఇబయ­ హం�

రదTగ ఉ�ట, మఖమ ఇబయ­ హం� వదదుT చయంవలసథనం రం�డడం� రకకత�ల నంమజునం�,

అల మసథ|ద అల హరమ ల ఎకు1డననచస�కవచు�[. అలం కకకు��డ మఖమ

ఇబయ­ హం� వదదుTన నంమజు చయలన ఇతర హరంజలనం� బలవ�త� చయంవదదు�T

Page 55: hajj - telugu
Page 56: hajj - telugu
Page 57: hajj - telugu

సుయ

మర~

సుఫర

Page 58: hajj - telugu

సయ ఏడడం� తవఫ పర�దదుకషణల� పూరం� చసథనం

తరబcతన సయచయల.

సఫ గు�ట� నం��డ పరం� ర�భ�చల

కకబయ వపపు తతరంగ,

బసథ�లంB హ అలంB హf అకు'ర అనపరలకకల

Page 59: hajj - telugu

సయ సఫ గు�ట�ప ఇలం పరఠం�చల.

ఇనం*సుxఫర వల మరు~త మన షుఆఇరలల� హ. ఫమన హజం�ల బబత అవతమరు ఫలల జునహ అలహ ఐ యుతవ~ఫ బహమ వ మన

తతవ~అ ఖర. ఫఇనం*లల� హ షషకరున అలమ.

ననశచjయు�గ! అసుxఫర మరయు మర~లు అలల� హ యకs చహరం*లులననవ. కబటY వట మధH నండువటట� వలునం హజ లక ఉమ%హ చస వరప ఎలల�ట పప� లదధ. మరయు ఎవరతయ సు~చÃ�దధ�గ మ�చ చసతర� ర,

ననశచjయు�గ అలల� హ అలల�ట వరనన తపzక గురAసతర� డు, ఆయునంన*ఎరగనంవడు .

Page 60: hajj - telugu

సయ

సఫ నం��డ మరబc వపపు వళళ/ల

ఆకు�పరచు[ లటB మధk పరర�గు� పరర�గు�నంనండడంవల. అవ దటనం తరబcత మరల

మమzల�గ నండడం�సz> మరబcచర�కవల.

Page 61: hajj - telugu

ననశచjయు�గ! అసుxఫర మరయు మర~లు అలల� హ యకs చహరం*లులననవ. కబటY వట మధH నండువటట� వలునం హజ లద ఉమ%హ చస వరప ఎలల�ట పపమ_ లదధ. మరయు

ఎవరతయ సు~చÃ�దధ�గ మ�చ చసతర� ర, ననశచjయు�గ అలల� హ అలల�ట వరనన తపzకగురAసతర� డు, ఆయునంన* ఎరగనంవడు. (2:158)

మర~ మ_లు

సుఫర మ_లు సుఫర మ_లు

కబయ

Page 62: hajj - telugu

సయ

సుఫర గుటటY మర~ గుటటY1

6

5

4

7

3

2

Page 63: hajj - telugu

హలుఖ మఉమ�హపూర�య�ద

ఇకు ఇహరంY� సథ$తత నం��డ బయంటపరడల

Page 64: hajj - telugu

హజحج

Page 65: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 7 వ తద యమ�జ|నన

అలు�కరుణ దనం�

• వం�టట� కలు సురచసుకవల

• మసతరలు కతం�ర�చకవల

• గడుÇ� సురచసుకవల

• గళళు�� కతం�ర�చకవల

Page 66: hajj - telugu

మకs మన మజంJలఫహఅరుఫహ

Page 67: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 8 వ తద

• గు�స�ల చయల• ఇహరంY� ధరం�చల & ఫజ� నంమజు

చయల

• మననకు� చర�కవల

• వట వట వళళలB ఖుస¶ చసథ దహర, అస¶, మగ¸బ & ఇష నంమజుల�పూరం� చయల

యమ�లయమ�త>రంcయ యమ�లయమ�త>రంcయ

• హజ నయంkతచస�కవల*

Page 68: hajj - telugu
Page 69: hajj - telugu

మనల అగ* భయు�లనన,

చలు�ట గలత నన�డనం ప@శ�తమనం గుడరలు.

Page 70: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 9 వ తద

• మననలఫజ� నంమజు

• సగరవ�గ అరఫహ చర�కనం�ట• అరఫహ ల దహర & అస¶ నంమజుల�

ఖుస¶ చసథపూరం�చయం�ట

• అరఫహ ల ఉఖుzఫ చయం�ట అ�ట అలంB హ నం� వడడం�కు��టz నలబడడం�ట

యమ�ల అరఫహ

Page 71: hajj - telugu
Page 72: hajj - telugu

Masjid Nimr మసలం�ద నంమరబ 

Page 73: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 9 వ తద యమ�ల అరఫహ

• సzరబkస>మయం� అవగన మ�జTలఫహ కు� వళళ/ల. అరఫహ ల మగ¸బ నంమజు

చయంకుzడడందదు�.

Page 74: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 9 వ తద• మగ¸బ & ఇష నంమజుల� మ�జTలఫహ

లఖుస¶ చసథపూరం� చయల • మ�జTలఫహలరబతత6 గుడడంపరంల

• 7 కు�కుర రబళళ</ ఏర�కవల

Page 75: hajj - telugu

మజంJలఫహ ల రతంÉ గుడుపటట�

Page 76: hajj - telugu

మజంJలఫహ ల క�కరురళళు��ఏరుకనంటట

Page 77: hajj - telugu

దధల హజ 10 వ తయద• మ�జTలఫహల ఫజర నంమజుచయం�ట• మననకు� వళళ/ల

• జమరబత�ల అఖుబహ ప 7 కు�కుర రబళళ</వసరబల. ఒక1 కు�కుర రబయన ఒక1సరంవసర�తz, – ఏడ�టన వసరబల అ�తగన

ఏడ�టన ఒకసరం వసరరబదదు�

యమ�నం�హర

• బసథ�లంB హ అలంB హf అకు'ర అన పరలకకల

Page 78: hajj - telugu

1 2 3

జంమరతల అఖబహ ప మతÉమ ఏడు క�కరు రళళు�� వసురల

దధల హజం�హ 10 వ తయద

Page 79: hajj - telugu
Page 80: hajj - telugu
Page 81: hajj - telugu
Page 82: hajj - telugu
Page 83: hajj - telugu

ఖరoన

Page 84: hajj - telugu

దధల హజం�హ 10 వ తయద• ఖరoన పరశు�వునం� ఖు�రబ'న

చయల• తల వ�ట�C కుల� గరంగ�చు�కవల• ఇహరంY� దదు�స�> ల� వడచ పట� ల

యమ�నం�హర

• తవఫ ఇఫదదుహ/ జయరహ చయల• సయనండడంకుపూరం� చయల• మమzల� దదు�స�> లB మననల గుడడంపరంల• మననలరబత�6 ళళ</ గుడడంపరంల

Page 85: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 11 వ తద

• కరంK�ద మzడడం� జమరబత�లప పర�తత దనప ఏడడం� ఏడడం� చపపు!నం కు�కురరబళళ</ వసరబల

జమరబత�స�Áగ జమరబత�ల వుస> జమరబత�ల అఖుబహ దహర నం��డ మగ¸బ నంమజు వరకు�

యమ�త>షరÃఖ

Page 86: hajj - telugu

1 2 3

దధల హజం�హ 11 వ తయద , దహరఖ నంమజు తర~త:

మ�దధగ (మదధట) జంమరతసు� గ� ప 7 క�కరు రళళు�� వసురల2 వ జంమరత వపు క�చ� మ�దధక పయం, కబయ దకsక తంరగ దధఆ

చయల.

తర~త (రం�డువ) జంమరతల వుసతర� ప 7 క�కరు రళళు�� వసురల3 వ జంమరత వపు క�చ� మ�దధక పయం, కబయ దకsక తంరగ దధఆ

చయల తర~త (మ_డువ) జంమరతల అఖబహ ప 7 క�కరు రళళు�� వసురల ఇపుzడు దధఆ చయుక_డుదధ. మనక మరుల వచj, అకsడ రతంÉ గుడుపల

Page 87: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 11 వ తద

• దహర నం��డ మగ¸బ ల మధk మzడడం� జమరబత�లప కు�కుర రబళళ</ వసరబల

• నంమజుల� ఖుస¶ చసథ, వట నరణ]త వళళలB పూరం� చయల

• మననలరబతత6 గుడడంపరంల

• పర�తత కు�కుర రబయ వసథరవటపపుడడం� ఇలం పరలకకల

Page 88: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 12 వ తద• దహర నం�డ మగ¸బ ల మధk మzడడం�

జమరబత�లప కు�కుర రబళళ</ వసరబల

• నంమజుల� ఖుస¶ చసథ, వట నరణ]త వళళలB పూరం� చయల

• సzరబkస>మయనకరం మ��ద మననవదలపట� ల*

Page 89: hajj - telugu

1 2 3

దధల హజం�హ 11 వ తయద , దహరఖ నంమజు తర~త:

మ�దధగ (మదధట) జంమరతసు� గ� ప 7 క�కరు రళళు�� వసురల2 వ జంమరత వపు క�చ� మ�దధక పయం, కబయ దకsక తంరగ దధఆ

చయల.

తర~త (రం�డువ) జంమరతల వుసతర� ప 7 క�కరు రళళు�� వసురల3 వ జంమరత వపు క�చ� మ�దధక పయం, కబయ దకsక తంరగ దధఆ

చయల తర~త (మ_డువ) జంమరతల అఖబహ ప 7 క�కరు రళళు�� వసురల ఇపుzడు దధఆ చయుక_డుదధ. మనక మరుల వచj, అకsడ రతంÉ గుడుపల

Page 90: hajj - telugu

దదు�ల హజ|హ 13 వ తద• దహర నం�డ మగ¸బ ల మధk మzడడం�

జమరబత�లప కు�కుర రబళళ</ వసరబల

• నంమజుల� ఖుస¶ చసథ, వట నరణ]త వళళలB పూరం� చయల

• మగ¸బ లపరలమనన వదల పట� ల

Page 91: hajj - telugu

– జంమరత ప@తయHక సు_చనంలు• కు�కుర రబళళ</ సనంగు గ�జల�త చనం�వగ

ఉ�డల ఏర�కవల• జమరబత�ల దదుగుÆరకు� వళళ/, రబళళ</

వసరబల• రబళళ</ వసథరవటపపుడడం� ఇతర�లకు� హరంన కులగుకు��డజగు¸త> పరడల

• చపపు!ల�, ససల�, గడడం�గు�ల� వసరవదదు�T• జనంసమzహ�ల కరంK�దకరం వ�గువదదు�T• జమరబత� కుట�డడం� పన వసరబల

Page 92: hajj - telugu

– జంమరత ప@తయHక సు_చనంలు

• అవసరమత మర� ఇతర�ల తర�ఫునం కుzడరబళళ</ వసరవచు�[

• భుయం� వలనం సcయం�గ వళళ/కు��డ మ కు�కుర రబళళ/నం� ఇతర�లకు� ఇవcడడం�

తగుదదు�. • ఇతర�ల� రబళళ</ కుzడ వసరవలసథ వసత>, మ��దదు�గ మ కు�కుర రబళళ</ వసథరం, ఆ

తరబcత ఇతర�ల కు�కుర రబళళ</ వసరబల

Page 93: hajj - telugu

తవఫ అల వద

• తవఫ అల వద తపర!కుపూరం� చయల సయనండడంకు లదదు� ఇద పూరం� చసథనం వ�టన తమ తమ

ఇళళ/కు� తతర�గు� పర�యణ�మదదులట� ల.

Page 94: hajj - telugu

సతరcలు కరుక ప@తయHక సు_చనంలు• స�ల వ�ట మహYమ తపర!కు ఉ�డల• ఇదదుTహ నరణకషయంణ కకల�ల స�ల� హజ కరకు�

వళళ/రబదదు�• ఒకువళళ ఎవరనన స� రకు�స¶ వ� వలనం

అపరరంశు�దదుÌ సథ$తతల ఉ�ట, ఆమ గు�స�ల చసథ, ఇహరంY� నయంkత చస�కవల.

• స�ల కరకు� పర�తkకుమనం ఇహరంY� దదు�స�> ల� లమలవు.

Page 95: hajj - telugu

సతరcలు కరుక ప@తయHక సు_చనంలు• మజళళ</ తడడం�క1వచు�[, కకన చతత

గB స�ల� తడడం�క1రబదదు�.• అపరరంశు�దదుÌ సథ$తతల తవఫ & నంమజుల�

తపర! ఆమహజ ఆచురణలన� చయల.

• ఆమ పరరబT లన ఉ�డల• తవఫల స�ల కరకు� రమల లదదు�. • స�ల� సయలఆకు�పరచు[ లటB మధk

వగు�గ నండడంవ వలసథనం అవసర� లదదు�.

Page 96: hajj - telugu

సతరcలు కరుక ప@తయHక సు_చనంలు

• ఉమ�హ / హజ తరబcత తల వ�ట�C కులనం� అ�గు�ళళ�లమzడడంవ వ�త� వరకు�

కుతత>రం�చు�కవల.

Page 97: hajj - telugu

సతరcలు కరుక ప@తయHక సు_చనంలు

• 8 వ తద వరకు� ఒకువళళ ఆమ తవఫ అల ఉమ�హ చయంలన సథ$తతల ఉ�ట, ఆమ

హజ నయంkత చసథ, మననకు� వళళ/ల. తవఫ అల ఇఫదదుహ మరంయం� సయ

తపర! ఆమ ఇతర హజ ఆచురణలన� పూరం�చయల. పరరంశు�దదుÌమనం తరబcత ఆమ

తవఫ అల ఇఫదదుహ & సయ పూరం�చయల. అద ఆమ ఉమ�హ మరంయం�

– హజ రం�డ�ట కరకు� సరంపత��ద.

Page 98: hajj - telugu

సతరcలు కరుక ప@తయHక సు_చనంలు

• బహషు�� / పపుర�ట రకు�స¶ వ� ఉనం� స�లకు� తవఫ

అల వద నం��డ మనంహరంయ�పపు ఉ�ద.

Page 99: hajj - telugu

హజ ల జంరగ తపుzలు• సzరబkస>మయం� కకకు మ��ద అరఫహ

మదననన� వదదుల వయం�ట• సzరkదదుయం� అయనం తరబcతమ�జTలఫహవదదు�ల�ట

• తహల�B ఖ లదహలఖ చయంకుపవుట• జమరబత�లప కు�కుర రబళళ</ వసరకు పవుట• దదు�ల హజ|హ 10, 11 & 12 వ తద రబత�6 లనం�

మననల గుడడంపరకుపవుట *

• పపుర�షు�ల� తవఫ అల వద చయంకుపవుట

Page 100: hajj - telugu

“ ఓ అలల� హ, మహమBద ప

దవంనంలు మరయు శ�తం ప�పు.

ఓఅలల� హ, ననం న అనంగు�హరంలునం

వడుక�టటన*నం.”