bhagavadgita_anhimutyalu telugu

21
uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T 1 ˆˆ z+ ˆˆ uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘ê´\T ^‘êkÕs¡+ ‘ê´>∑yéT ñ|üìwü‘·TÔ\ kÕs¡y˚T uÛÑ>∑eBZ‘·. Ç~ s¡Vü≤dü´eTì #Ó|üŒã&ç+~. m+<äTø£+fÒ Bìï kÕe÷q´»qT\T ‘Ó\TdüTø√˝Òs¡T. ^‘ê ‘·‘êÔ«ìï ‘Ó*j·T{≤ìøÏ $X‚wü Á|üj·T‘·ï+ nedüs¡+. ãVæ≤s¡TàK∫‘·TÔ\≈£î á ^‘ê ‘·‘êÔ«ìï ø£qTø√ÿ{≤ìøÏ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤+, ÁX¯<ä∆, |ü≥Tº<ä\ ` nH˚ kÕ<ÛäHê*ï n\es¡#·T≈£îqïyê&Ó’ dü<äTZs¡÷|ü<˚X¯+ <ë«sêH˚ Bìï nqTuÛÑyêìøÏ ‘Ó#·TÃø√yê*. |üs¡e÷s¡ú ‘·‘·Ô«+ eTq dü«s¡÷|üy˚T nsTT ñ qï|ü Œº ° , eTq e´eVü ‰s¡ eT+‘ê |ü s¡ e÷‘· à dü ìï~Û j· T+<˚ »s¡ T>T‘· Tqï|ü Œ{Ï ø° eTq+ |üs¡e÷‘·à ‘·‘êÔ«ìï >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<äT. Á|üø£è‹øÏ |üs¡eX¯ó˝…’ $wüj·TkÕ>∑s¡+˝À eTTì–b˛e&Éy˚T BìøÏ ø±s¡D+. á ^‘êXÊg+˝À dü ø£ \ y˚ <ës¡ ú kÕs¡ eTT Ç$T&ç j· TTqï~. n+<ä Te\¢ Bìï ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ y˚<äkÕs¡eT+‘·j·T÷ ‘Ó\TdüT≈£îqïfÒ¢. ^‘êXÊg+ Á|ü<Ûëq+>± |üs¡e÷‘·àqT >∑T]+∫ uÀ~ÛdüTÔ+~. |üs¡e÷‘·à C≤„Hêìï dü+bÕ~+#·Tø=ì n‘·ì˝À @ø£+ ø±yê*. Ç<˚ e÷qe⁄ì eTTK´ ø£s¡Ôe´+. eTq eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ e´eVü‰s¡eT+‘·j·T÷ ø£s¡à, C≤„qeTT ` nH˚ ¬s+&ç+{Ï˝À Ç$T&çj·TTqï~. q&É‘·, $y˚ø£eTT ` á ¬s+&ç+{Ï‘√H˚ eTq e´eVü‰s¡eT+‘ê |ü]düe÷|æÔ W‘·T+~. q&É‘· jÓTTø£ÿ |üPs¡í‘·«y˚T ø£s¡àjÓ÷>∑eTT. $y˚ø£+ jÓTTø£ÿ |üPs¡í‘·«y˚T C≤„qjÓ÷>∑eTT. ø£s¡à, C≤„q <äèw溑√ ^‘ê ‘ê´>±ìï uÀ~ÛdüTÔ+~. ø£s¡àjÓ÷>∑ <äèw溑√ #˚j·÷*‡+~ dü +>|ò ü \‘ê´>eTT. C≤q <ä èwæ º ‘√ #˚ j· ÷*‡+~ dü s¡ «ø£ s¡ à‘ê´>+. ^‘√|ü <˚ X¯ + jÓ TTø£ ÿ kÕs¡ + ‘ê´>y˚ T. n+<ä s¡ ÷ Bìï $+{≤s¡ T. nsTT‘˚ Ä#· s¡ D $wü T+ uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T 2 e#˚#·≥|üŒ{Ïø° »qT\T ‘ê´>∑+ #˚j·T{≤ìøÏ dæ<ä∆+ø±s¡T. ^‘ê ‘ê´>±ìï |ü<˚|ü<˚ uÀ~Ûdü÷ÔH˚ ñ+~. |òü\‘ê´>∑eTT, dü+>∑‘ê´>∑eTT, düs¡«‘ê´>∑eTT ` Ç+<äT˝À <˚ìøÏ dæ<ä∆yÓTÆ ñHêïs¡ì ^‘· n+<äs¡˙ n&ÉT>∑T‘√+~. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ eTq≈£î Á|”‹ ñ+&É˙, ñ+&Éø£b˛˙ $wüj·÷\T eTeTà*ï e<ä*b˛‘êsTT. $wüj·÷*ï eTq+ m|ü&Ó’Hê $&ÉTyê*‡+<˚. n+<äTe\¢ »qT\T ‘êy˚T @\ $&ÉTesê<äT? nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT s¡ø±\ $&ÉTe&É+˝À uÛÒ<äeTT+~. $wüj·÷\T ‘êy˚T $&çb˛sTTq|ü⁄&ÉT eTqTwüß´*ï HêHêØ‹>± |”&ç+∫ @&çŒ+∫ b˛‘êsTT. eTqy˚T yê{Ïì e~*‘˚ nq+‘·yÓTÆqdüTKXÊ+‹ \_Ûk˛Ô+~. Bìï uÀ~Û+#·T≥πø ^‘· e∫Ã+~. eTq+<ä] ‘·|ü ‘Ó*$ @eT+fÒ $wüj·÷\≈£L eTq≈£L@<√ $&ÉTe X¯ø£´+ ø±ì dü +ã+<Û ä + @s¡ Œ&ç +~. $wü j· ÷\T $&ç ùdÔ bÕ&Ó b˛‘êeTT, nH˚ <˚ kÕe÷q´ »qT\ ì•Ã‘ê_ÛÁbÕj·TeTT. nsTT‘˚ ì»y˚T$T? eTq bÕ*{ÏøÏ eTqeTTHêïeTT. yê{ÏbÕ*{ÏøÏ n$ ñHêïsTT. ªªeTeTø±s¡µµ eTH˚ ÁuÛ≤+‹ dü+ã+<Ûä+ ‘·|üŒ y˚Ts¡‘·s¡ dü+ã+<Ûä+ eTq≈£L yê{Ïø° eT<Ûä´˝ÒH˚˝Ò<äT. eTeTø±s¡y˚T ã+<Ûä+. ‘ê´>∑y˚T Äq+<ä+! C≤„qH˚Á‘·+ ‘Ós¡∫#·÷ùdÔ Á|ü |ü +#· eT+‘ê ì»+>± Äq+<ä eTj· Ty˚ T. <ëìyÓ |ü ⁄ ‹s¡ >+&É ì ^‘· eTq≈£ î m+‘· uÀ~Û+∫Hê, eTq+ yÓqT‹]– #·÷&É+. ø£s¡Ôè‘·«+ e\¢H˚ÁX‚j·TdüT‡ ø£\T>∑T‘·T+<äìj·T÷, <ëì eT÷\+>±H˚ düTK+ ÁbÕ|üÔeTÚ‘·T+<äìj·T÷ n~ ˝Òì jÓT&É\ bÕ&Ó’b˛‘êeTìj·TT »qT\≈£î ÁuÛ≤+‹ ø£*–+~.nsTT‘˚ á ø£s¡Ôè‘·«uÛÀø£Ôè‘ê«\T ø£\˝À bÕsê&É&É+, yê{Ï e\¢ düTK+ bı+<ä&É+ ˝≤+{Ïy˚ ø£\˝Àì e´eVü‰s¡eT+‘ê e{Ϻ‘√|æπø >±ì, ì»+ ø±<äT >∑<ë? Ç˝≤ e÷j·÷ dü+kÕs¡+ qT+&ç y˚T˝§ÿq&Éy˚T neTè‘·‘êÔ«ìøÏ e÷s¡ZeTì ^‘· uÀ~ÛdüTÔ+~.

Upload: amarendra-nath

Post on 07-Dec-2015

296 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Sri Sacchidanandendra Saraswati's Comments on Bhagavadgita

TRANSCRIPT

Page 1: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

1

ˆˆ z+ ˆˆuÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘ê´\T

^‘êkÕs¡+ ‘ê´>∑yéTñ|üìwü‘·TÔ\ kÕs¡y˚T uÛÑ>∑eBZ‘·. Ç~ s¡Vü≤dü eTì #Ó|üŒã&ç+~.

m+<äTø£+fÒ Bìï kÕe÷q´»qT\T ‘Ó\TdüTø√˝Òs¡T. ^‘ê ‘·‘êÔ«ìï‘Ó*j·T≤ìøÏ $X‚wü Á|üj·T‘·ï+ nedüs¡+. ãVæ≤s¡TàK∫‘·TÔ\≈£î á ^‘ê‘·‘êÔ«ìï ø£qTø√ÿ≤ìøÏ kÕ<Ûä + ø±<äT. Ç+Á~j·T ìÁ>∑Vü≤+, ÁX¯<ä∆, |ü≥Tº<ä\` nH˚ kÕ<ÛäHê*ï n\es¡#·T≈£îqïyê&Ó’ dü<äTZs¡÷|ü<˚X¯+ <ë«sêH˚ BìïnqTuÛÑyêìøÏ ‘Ó#·TÃø√yê*. |üs¡e÷s¡ú ‘·‘·Ô«+ eTq dü«s¡÷|üy˚T nsTT ñqï|üŒºfø°, eTq e´eVü‰s¡eT+‘ê |üs¡e÷‘·à düìï~Ûj·T+< »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒÏø°eTq+ |üs¡e÷‘·à ‘·‘êÔ«ìï >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<äT. Á|üø£è‹øÏ |üs¡eX¯ó˝… ’$wüj·TkÕ>∑s¡+˝À eTTì–b˛e&Éy˚T BìøÏ ø±s¡D+.

á ‘êXÊg+˝À düø£\ y<ës¡ú kÕs¡eTT Ç$T&çj·TTqï~. n+<äTe\¢Bìï ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ y˚<äkÕs¡eT+‘·j·T÷ ‘Ó\TdüT≈£îqïfÒ¢. ^‘êXÊg+Á|ü<Ûëq+>± |üs¡e÷‘·àqT >∑T]+∫ uÀ~ÛdüTÔ+~. |üs¡e÷‘·à C≤„Hêìïdü+bÕ~+#·Tø=ì n‘·ì˝À @ø£+ ø±yê*. Ç<˚ e÷qe⁄ì eTTK´ ø£s¡Ôe´+.

eTq eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ e´eVü‰s¡eT+‘·j·T÷ ø£s¡à, C≤„qeTT nH˚¬s+&ç+Ï À Ç$T&çj·TTqï~. q&É‘·, $y˚ø£eTT ` á ¬s+&ç+Ï‘√H˚ eTqe´eVü‰s¡eT+‘ê |ü]düe÷|æÔ W‘·T+~. q&É‘· jÓTTø£ÿ |üPs¡í‘·«y˚Tø£s¡àjÓ÷>∑eTT. $y˚ø£+ jÓTTø£ÿ |üPs¡í‘·«y˚T C≤„qjÓ÷>∑eTT. ø£s¡à, C≤„q<äèw溑√ ^‘ê ‘ê´>±ìï uÀ~ÛdüTÔ+~. ø£s¡àjÓ÷>∑ <äèw溑√ #˚j·÷*‡+~dü+>∑|òü\‘ê´>∑eTT. C≤„q <äèw溑√ #j·÷*‡+~ düs¡«ø£s¡à‘ê´>∑+. ‘√|ü<X+jÓTTø£ÿ kÕs¡+ ‘ê´>∑yT. n+<äs¡÷ Bìï $+≤s¡T. nsTT‘ Ä#·s¡D $wüj·T+

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

2

e#˚#·≥|üŒÏø° »qT\T ‘ê´>∑+ #˚j·T≤ìøÏ dæ<ä∆+ø±s¡T. ^‘ê ‘ê´>±ìï|ü<˚|ü<˚ uÀ~Ûdü÷ÔH˚ ñ+~. |òü\‘ê´>∑eTT, dü+>∑‘ê´>∑eTT, düs¡«‘ê´>∑eTT `Ç+<äT˝À <˚ìøÏ dæ<ä∆yÓTÆ ñHêïs¡ì ^‘· n+<äs¡ n&ÉT>∑T‘√+~.

ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ eTq≈£î Á|”‹ ñ+&É , ñ+&Éø£b˛˙ $wüj·÷\TeTeTà*ï e<ä*b˛‘êsTT. $wüj·÷*ï eTq+ m|ü&Ó’Hê $&ÉTyê*‡+<˚.n+<äTe\¢ »qT\T ‘êy˚T @\ $&ÉTesê<äT? nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT s¡ø±\$&ÉTe&É+˝À uÛÒ<äeTT+~. $wüj·÷\T ‘êy˚T $&çb˛sTTq|ü⁄&ÉT eTqTwüß´*ïHêHêØ‹>± |”&ç+∫ @&çŒ+∫ b˛‘êsTT. eTqy˚T yêÏì e~*‘˚nq+‘·yÓTÆqdüTKXÊ+‹ \_Ûk˛Ô+~. Bìï uÀ~Û+#·T≥πø ^‘· e∫Ã+~.eTq+<ä] ‘·|ü ‘Ó*$ @eT+fÒ $wüj·÷\≈£L eTq≈£L@<√ $&ÉTe X¯ø£ +ø±ì dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ç+~. $wüj·÷\T $&çùdÔ bÕ&Ó’b˛‘êeTT, nH< kÕe÷q´»qT\ ì•Ã‘ê_ÛÁbÕj·TeTT. nsTT‘˚ ì»y˚T$T? eTq bÕ*ÏøÏeTqeTTHêïeTT. yêÏbÕ*ÏøÏ n$ ñHêïsTT. ªªeTeTø±s¡µµ eTH˚ ÁuÛ≤+‹dü+ã+<Ûä+ ‘·|üŒ y˚Ts¡‘·s¡ dü+ã+<Ûä+ eTq≈£L yêÏø° eT<Ûä´˝ÒH˚˝Ò<äT.eTeTø±s¡y˚T ã+<Ûä+. ‘ê´>∑y˚T Äq+<ä+! C≤„qH˚Á‘·+ ‘Ós¡∫#·÷ùdÔÁ|ü|ü+#·eT+‘ê ì»+>± Äq+<äeTj·TyT. <ëìyÓ’|ü⁄ ‹s¡>∑+&Éì ‘· eTq≈£îm+‘· uÀ~Û+∫Hê, eTq+ yÓqT‹]– #·÷&É+. ø£s¡Ôè‘·«+ e\¢H˚ÁX‚j·TdüT‡ø£\T>∑T‘·T+<äìj·T÷, <ëì eT÷\+>±H˚ düTK+ ÁbÕ|üÔeTÚ‘·T+<äìj·T÷n~ Òì jÓT&É\ bÕ&Ó’b˛‘êeTìj·TT »qT\≈£î ÁuÛ≤+‹ ø£*–+~.nsTT‘˚á ø£s¡Ôè‘·«uÛÀø£Ôè‘ê«\T ø£\˝À bÕsê&É&É+, yêÏ e\¢ düTK+ bı+<ä&É+˝≤+Ïy˚ ø£\˝Àì e´eVü‰s¡eT+‘ê eϺ‘√|æπø >±ì, ì»+ ø±<äT >∑<ë?Ç˝≤ e÷j·÷ dü+kÕs¡+ qT+&ç y˚T˝§ÿq&Éy˚T neTè‘·‘êÔ«ìøÏ e÷s¡ZeTì^‘· uÀ~ÛdüTÔ+~.

Page 2: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

3

nqq´uÛÑøÏÔmes¡T uÛÑ>∑e+‘·TìyÓ’|ü⁄ ‹s¡T>∑T‘ês√, n˝≤+Ïyê]ì uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT

‘·q yÓ’|ü⁄ Á‹|ü≈£î+≤&ÉT. ‘·q˝À ◊ø£ #˚düT≈£î+≤&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT‘êH düø£ Ò+Á~j·÷\ eT]j·TT düeTdüÔ $wüj·÷\ qT+&ç ‘·|æŒ+∫ eTeTà*ïs¡øÏåkÕÔ&ÉT. uÛÑøÏÔì n+≈£î]+|üCÒdæ, n_Ûeè~∆ |üs¡∫ C≤„Hêìï Á|ükÕ~kÕÔ&ÉT.

nqq´ uÛÑøÏÔ n+fÒ @$T? |üs¡e÷‘·Tàì $q' eTs=ø£<ëìï düà]+|üø£|üs¡e÷‘·àj·T+<˚ ì*Œq uÛÑøÏÔ. uÛÑøÏÔ n+fÒÁù|eT. n~ eTìwæøÏ düVü≤»+.uÛÑ>∑e+‘·Tì Áù|eT¬ø’ Á|üj·T‹ï+|üqedüs¡eTT Ò<äT. eTq n+‘·'ø£s¡DeT+<ä*$wüj·Tyêdüq\T ‘=\–‘ uÛÑ>∑e<䓤øÏÔ n+≈£î]düTÔ+~. uÛÑøÏÔøÏ ã<ä\T>± @<Ó’Hêø√s¡T≈£îHyê&ÉT uÛÑ≈£îÔ&ÉT ø±Hs¡&ÉT. uÛÑøÏÔjT kÕ<Ûäq+ eT]j·TT uÛÑøÏÔjT |òü\+.uÛÑ>∑e+‘·Tì uÛÑ≈£îÔ&ÉT ‘·q uÛÑøÏÔøÏ Á|ü‹|òü ≤ìï ø√s¡&ÉT. |òü\s¡÷|üyÓTÆq uÛÑøÏÔøÏC≤„qìwü n+≤s¡T. |üs¡e÷s¡ú C≤„q <äèwæº À |üs¡e÷‘·àø£+fÒ nq´yÓTÆqedüTÔy Ò<äT. uÛÑ>∑e<䓤øÏÔø£+fÒ eT<ÛäTs¡yÓTÆq kÕ<Ûäq eTs=ø£Ï Ò<äT. ãøÏÔe÷s¡Z+˝ÀÁ|ü‹ã+<Ûäø±\T+&Ée⁄. uÛÑøÏÔ, C≤„qeTT πø |ü<ës¡ú+ jÓTTø£ÿ ¬s+&ÉT $X‚cÕ\T.uÛÑøÏÔ $q' C≤„qeTT Ò<äT.

uÛÑ>∑e+‘·Tì j·T+<äT nqq´ uÛÑøÏÔ>∑\ eTVü≤˙j·TT\T ˝Àø√‘·Ôs¡eTVæ≤e÷ì«‘·T\T eTq+<ä]ø° n˝≤+Ï n#·+#·\yÓTÆq uÛÑøÏÔ ñ+&Éø£b˛e#·TÃ.uÛÑ>∑e+‘·TDÏí eTq+ H˚s¡T>± #·÷&Éø£b˛e#·TÃ. nsTT‘˚ uÛÑ>∑e<䓤≈£î Ô\T eTqø£+&É¢eTT+< dü+#·]dü÷Ô ñ+≤s¡T. n˝≤+Ï uÛÑ≈£îÔ\ Á|”‹øÏ eTq+ bÕÁ‘·T\Tø±yê*. kÕ<ÛäTdü‘·TŒs¡Twüß\T dü+#·]+# e÷≤¢& <e‘·\T, n˝≤+Ï uÛÑ≈£îÔ\T<˚Vü≤s√>∑ ìyês¡DT\T ø±<äT. uÛÑes√>∑$HêX¯≈£î\T. yê] Væ≤‘√|ü<˚X¯eTT\Ty˚<ä eT]j·TT <Ûäs¡àdüeTà‘·+>± ñ+≤sTT. yês¡T dü÷s¡T´ì e … »>∑‘·TÔ≈£îkÕ«uÛ≤$ø£+>± ñ|üø±s¡+ #düTÔ+≤s¡T. e÷qe »qà <Ûä]+∫ e∫Ãq eTq+düTK<äT'U≤\T nqTuÛÑ$dü÷Ô+fÒ eTqô|’ ø£èbÕes¡¸eTT ≈£î]|ækÕÔs¡T.

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

4

eTqTwü´»qà \_Û+∫j·T÷ uÛÑ>∑e<ä∆s¡Ùq+ \_Û+#·ø£b˛‘˚ »qàe´s¡ú+!uÛÑ>∑e<䓤≈£îÔ\ kÕ+>∑‘· + \_Û+∫Hê, <ëìï dü+s¡øÏå+#·Tø√e&É+ ø£wüºkÕ<Ûä yT.@\q eTq eTqdüT‡ $wüj·÷˝À¢ ©qyÓTÆj·TTqï+<äTe\¢ eTVü‰‘·Tà\ ñ|ü<˚XÊeTè‘·+ eTq eTqdüT‡ô|’ |ü]D≤eT+ ø±<äT.

|üs¡e÷‘·Tàì <ä]Ù+|üCÒùd kÕ<Ûäqy˚T ì»yÓTÆq kÕ<Ûäq. á$X¯«eT+‘·j·T÷ |üs¡e÷‘·Tàì ìj·Te÷ìøÏ ˝Àã&ç ñ+~. mes¡T <Ó’eìj·Te÷ìï ns¡ú+ #˚düTø=ì düHêàs¡Z+˝À q&É#·T≈£î+≤&√ n‘·&˚ ádü+kÕs¡+˝À düTKJeq+ >∑&ÉT|ü⁄‘ê&ÉT. Òì jÓT&É\ <äT'U≤ìøÏ Àqe⁄‘ê&ÉT.ne÷ì‘ê«~ kÕ<ÛäHê*ï eTq+ uÛÑ>∑e<äqTÁ>∑Vü≤+#˚ n\es¡#·Tø√yê*.m+<äTø£+fÒ eTq n+‘·'ø£s¡DeT+<ä* uÛ≤yê\T Ä |üs¡e÷‘·Tàììj·Te÷\≈£î Àã&˚ eTq n+‘·'ø£s¡DeTT˝À |ü⁄&ÉT‘êsTT, ô|s¡T>∑T‘êsTT,dü|òü\eTÚ‘êsTT. n+<äTe\¢ ne÷ì‘ê«~ kÕ<ÛäHê*ï kÕ~Û+#˚≥|ü⁄&ÉTuÛÑ>∑e+‘·TDÏí ÄÁX¯sTT+#ê*, X¯s¡DTbı+<ë*. n‘·ì nqTÁ>∑Vü≤+ e\¢H˚kÕ<ÛäHê e÷s¡Z+˝À eTT+<ä&ÉT>∑T yj·T>∑\eTT. n+‘ø±<äT kÕ<Ûäqe÷s¡Z+˝Àn_Ûe÷q+ ‘·\ m‘·Ô≈£L&É<äT.

uÛÑøÏÔ nq>± Áù|eT. uÛÑ>∑e+‘·Tì j·T+<äT Áù|eT nqq´+>±qTn#·+#·\+>±qT ñ+&Ü*. uÛ≤s¡eT+‘·j·T÷ uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ y˚dæ eTq+Ä<Ûë´‘·à kÕ<ÛäHê*ï #˚düTÔ+&Ü*. eTq≈£î dü+ø£≤\T, ø£cÕº\T e∫Ãq|ü⁄&ÉTe÷Á‘·+ uÛÑ>∑e+‘·TDÏí ÁbÕ]ú+#·&É+ n$ ‘=\–b˛>±H˚ uÛÑ>∑e+‘·TDÏí$düà]+#·&É+ nH˚~ uÛÑøÏÔ ø±H˚s¡<äT. eTq+ ø£cÕº À¢ ñqï|ü⁄&ÉT e÷Á‘·+<e⁄&ÉT nedüs¡+, $T>∑‘ê yfi˝À¢ e<äT› nq&É+ nqq´ uÛÑøÏÔ ø±<äT. uÛÑ>∑e+‘·TDÏíeTq Jeq πø+Á< ä+>± ô|≥T ºø√yê*. ì»+>±#ÓbÕŒ\+fÒeTqe´eVü‰s¡eT+‘ê n‘·ì ã\+ #˚‘·H˚ kÕ–b˛‘·T+~. eTq

Page 3: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

5

Á|üj·T‘êï\˙ï dü|òü\+ ø±yê\+fÒ n‘·ì nqTÁ>∑Vü≤+ n‘ê´eX´ø£+. eTq+@ ø±sê´ìï Äs¡+_Û+∫Hê, ªH˚qTµ n+fÒ n|ü»j·T+. |üs¡e÷‘·TàìqeTTà≈£î+fÒ »j·T+. uÛÑ>∑e+‘·Tì <ÛäHê>±s¡+ mqï&É÷ U≤∞ø±<äT. n‘·ìø£s¡TD nbÕs¡yÓTÆq~. düs¡T«\j·T+<äTq÷ düe÷q+>±ñ+≥T+~.n‘·ìï<äè&ÛÉ+>± qeTTàø√yê* n+‘˚! eTq ãT~∆ì qeTTà≈£î+fÒ Á|üjÓ÷»q+Ò<äT.

uÛÑ>∑e<䓤øÏÔ #ê˝≤ düT\uÛÑyÓTÆq~, düVü≤»yÓTÆq~. nsTT‘ Bì eTs¡à+eTVü‰‘·Tà\ <ë«sê ‘Ó\TdüTø√yê*. ◊X«s¡ +,n~Ûø±s¡+, uÛÑ÷$TkÕ$T, Ç\T¢,yêøÏ*, uÛ≤sê´_&ɶ\T, ù|s¡T Á|ü‹wü\T ` Ç‘ê´<äT\ j·T+<äT eTqeTqdüT‡n+≥Tø=ìe⁄+≥T+~. eTq+ mø£ÿ&çøÏ yÓ[flHê, ≈£Ls¡TÃHêï, ì\∫Hê,|ü&ÉT≈£îHêï, uÛÀ»q+ #˚dæHê, ñ<√´>∑+, yê´bÕs¡+ #˚dæHê dü<ë eTqeTqdüT‡ Äj·÷ edüTÔe⁄\ ø£+≥Tø=ìj·TT+≥T+~. eTq eTqdüT‡≈£L Äj·÷|ü<ës¡úeTTq≈£L y˚T≈£î _–+∫q+‘· >∑Ϻ dü+ã+<Ûä+ ñ+≥T+~. Ç˝≤π>uÛÑ>∑e+‘·Tìj·T+<äTq÷ nqq´uÛÑøÏÔ ø£*– ñ+&Ü*. |ü⁄s¡+<äs¡<ëdüTq≈£î<Ûäq+ô|’q $TøÏÿ* Á|”‹. uÛÑ>∑e<äqTÁ>∑Vü≤+ e\¢ @<√ ø£ ì$T‘·Ô+# <Ûäq+ô|’qÄdüøÏÔ‘=\–b˛sTT+~. yÓ’sê>∑ +‘√ <ëìï ‘· õ+∫ uÛÑ>∑eÁrŒøÏbÕÁ‘·T …’].‘·q J$‘·eTTH˚ |üs¡e÷‘·à≈£î n+øÏ‘·+ #˚dæ]. á dü+kÕs¡+˝À kÕs¡+Ò<äì Á>∑Væ≤+∫q eTVü≤˙j·TT\≈£î nqq´ uÛÑøÏÔ |ü⁄&ÉT‘√+~. eTq+ jÓ÷>∑+

#˚dæHê, ø£s¡à#˚dæHê, C≤„q+ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï M≥ìïÏ jÓTTø£ÿ kÕs¡+uÛÑ>∑e<䓤øÏÔj˚T. uÛÑøÏÔ $q' jÓ÷>∑+ ø±<äT. ø£s¡àø±<äT. C≤„q+ ø±<äT. ás¡Vü≤kÕ´ìï dü<ë eTq Vü≤è<äj·T+˝À <ë#·Tø√yê*. |üs¡e÷‘·àqT$düà]+|üCÒdæ eTeTà*ï dü<ë e´eVü‰s¡+˝À ÄdüøÏÔì ø£\T>∑CÒùdy˚ eTqnVü≤+ø±s¡ eTeTø±s¡eTT\T. $wüj·÷˝À¢ ìeT>∑ïyÓTÆj·TTqï e÷qe⁄q≈£î

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

6

dü~«#ês¡+, dü‘ê´+>∑‘·´+˝À Á|üy˚X¯eTT+&É<äT. á nVü≤+ø±s¡eTeTø±s¡eTT\H˚ |æXÊ#ê\≈£î ˝Àã&ç ñqï+‘·es¡≈£î uÛ Ñ>∑e<ä“ ¤øÏ Ôn+≈£î]+|ü<äT. <äT'Ks¡÷|üyÓTÆq dü+kÕs¡y˚T eTq≈£î >∑‹! uÛÑ>∑e<䓤øÏÔuÛÑ>∑e<äqTÁ>∑Vü≤+ e\¢H˚ yÓ÷ø£åeTT dæ~∆düTÔ+~! nH˚ <ëìï eTs¡Te≈£L&É<äT.

<äT'K <√cÕqT <äs¡Ùq+á Á|ü|ü+#·+˝À <äT'KeTH˚ <√wüeTT+~. ñqï<ëìï Ò<äq&É+

n$y˚ø£+. eTq+ <ëìï Ò<äqï+‘· e÷Á‘êq n~ Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<ë?$E„\T Bì eTs¡àeTT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤+Ï yê] <äèwæºqqTdü]+∫ ñqï<äTqï≥T¢ ‘Ó\TdüTø√e&Éy˚T <äT'K<√cÕqT<äs¡Ùq+.

»qà<√wü+»qà düeTj·T+˝À ø£\T>∑T <äT'K+ m˝≤+Ï<äH~ eTq≈£î ‘Ó*j·T<äT.

Bìï >∑s√“¤|üìwü‘·TÔ ÀÇ˝≤ e]í+∫+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ùd«#êà Á|üeè‹Ôe\¢>∑s¡“ ¤+ô|’q eTVü‰ |ü]D≤eT+ |ü&ÉT‘√+~. |ü⁄≥ºuÀj˚T •X¯óe⁄ãø £ ÿ∫ø Ï ÿb˛e& É+, n+> ∑$V ”≤qT& É T ø±e& É+ ` Ç‘ê´< ä T\T.>∑s¡“¤eT+<äTqï|ü⁄&ÉT |üPs¡«»qà\ düàs¡D ek Ô+~. |üPs¡«ø£s¡à |òü\+>± Hêø°>∑s¡“¤yêdü+ \_Û+∫+~. m˝≤¬>’Hê düπs á >∑s¡“¤yêdü+ qT+&ç ãj·T≥|ü&çuÛÑ>∑e+‘·Tq≈£î Xs¡D≤>∑‹ bı+~. eTTøÏÔì bı+<ë\H< Je⁄ì ‘ê|üÁ‘·j·T+.nsTT‘ »ìà+|ü>±H yÓ’wüíM e÷j·T Á|üuÛ≤e+# |üPs¡«»qà düàs¡D\ìïj·T÷yÓ’<=\–b˛‘êj·T≥.

eTè‘·T´<√wü+»qàuÛÑj·T+ ø£+fÒ eTs¡DuÛÑj·T+ >=|üŒ~. j·TeTTì ù|s¡T $+≥÷H

uÛÑj·T|ü&É‘ê+. ‘· À $uÛÑ÷‹ jÓ÷>∑+˝À ªdüs¡«Vü≤s¡ eTè‘·T´e⁄ HHµ nHêï&ÉTuÛÑ>∑e+‘·T&ÉT. ø£+ÏøÏ eTè‘·T´e⁄, ø±*øÏ eTè‘·T´e⁄, dü+|ü<ä≈£î eTè‘·T´e⁄,n~Ûø±s¡ Vü≤s¡ eTè‘·T´e⁄ Çeìïj·T÷ n\ŒeTè‘·T´e⁄\T. ÁbÕDdüyT‘·+>±

Page 4: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

7

düs¡«eT÷ n|üVü≤]+#˚eTè‘·T´e⁄ m<äT me¬s’Hê düπs ‘·\ e+#ê*‡+<˚! áeTè‘·T´uÛÑj·T+ me]øÏ Ò<äT? ÁX¯ó‹ Ç˝≤ #ÓãT‘√+~ ªá $X¯«eT+‘·j·T÷eTè‘·T´e⁄ H√À¢ |ü&Ü*‡+<˚!µ eTs¡D düeTj·TeTTq Ç+Á~j·÷\T<äTs¡“¤\eTÚ‘êsTT. e÷≤¢&˚ X¯øÏÔ ñ+&É<äT. Á|ü‹ ø°\ø£ eT+<äTq÷ H=|æŒ|ü⁄&ÉT‘√+~. Ç+‘·es¡≈£î ‘êqT #˚dæq ø£s¡à|òü˝≤\T, HÓs¡y˚s¡≈£î+&Ü$T–*j·TTqï eTH√s¡<∏ë\T, ‘·qTï qeTTà≈£îì j·TTqï uÛ≤s¡ _&ɶ\ >∑‹@eTe⁄‘·T+<√ nH˚ uÛ Ñj·T+ ` Çù| eTTqï>∑T <äT'K|üs¡+|ü\TÄe]+#·Tø=ìj·TT+≤sTT. eTs¡DeT+<äT>∑\ á <äT'K<√cÕìï eTqq+#˚düT≈£î+fÒ n<=ø£ C≤„qkÕ<ÛäqeTÚ‘·T+~.

»sê<äT'K<√wü+eTTd ü*‘ ·q+˝À ø £* π> < ä T 'K+ eTq+ á »qà˝ÀH ˚

nqTuÛÑ$düTÔHêïeTT. Ç~ ¬s+&ÉT $<Ûë\T. ej·TdüT‡ eTT~] ø±\Áø£eT+˝Àø£ì|æ+# eTTdü*‘·q+ ø£Ï. ‘·\ <ä÷dæb˛e&É+, #·s¡à+ eTT~] b˛e&É+,nJs¡í+ ø±e&É+, ìÁ<ä |ü≥º≈£î+&Ü ñ+&É&É+, e´düHê\T n+≥Tø√e&É+ Çeìïj·T÷ eTTdü*‘·q+ jÓTTø£ÿ \ø£åD≤\T. ùd«#êäÁ|üeè‹Ô#˚qsê\Tã\V”≤qyÓTÆ Òe&ÜìøÏ, ≈£Ls√Ã&ÜìøÏ, y>±+>± q&Ée&ÜìøÏ XøÏÔ Òø£b˛e&É+` Ç~ eTs√ $<ÛäyÓTÆq eTTdü*‘·q+ ÄX\T $T–*b˛sTT ‘·q≈£î ø±yê*‡q|ü<ësêú\T dü+ÁVæ≤+#·Tø√e&É+ Òø£ nqTuÛÑ$+#˚ X¯øÏÔ Òø£b˛e&É+ Çe˙ïeTTdü*‘·q+ jÓTTø£ÿ \ø£åD≤ Ò.

eTTdü*‘·q+˝À nX¯øÏÔ ô|]–qf…¢˝≤¢ ø√|ü+ n~Û>∑eTÚ‘·T+~.eTTdü*‘·q+˝À |üPs¡« nqTuÛÑeeTTHêï, <ëìï $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏX¯ø£´eTT ø±<äT. Ç‘·s¡T\≈£î ‘·q nqTuÛ Ñyêìï >∑T]+∫ #Ó|æŒHê$H˚yês¡T+&És¡T. ej·TdüT‡ eTT~]q|ü⁄&ÉT á »qà e´eVü‰s¡eT+‘ê

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

8

eTT–+∫j·TT+≤+. #êe⁄ sêyê\ì ø√s¡T≈£î+≤+. ø±ì Ç+ø± sê Ò<äT.‘·q ø√dü+ ã+<ÛäT$TÁ‘ê<äT\T m+‘√ ÁXeT|ü&ÉT#·THêïs¡T ø£<ë? nH e´düq+|”&çk˛Ô+~. á <äT'K|üs¡+|üs¡\ìï+Ï˙ $düà]+∫ ø£+&ÉT¢ eT÷dæø=ìe´eVü‰s¡+ #˚ùdÔ J$‘·+ düTKeTj·T+ W‘·T+<ë? Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT≈£î‘êy˚T Vü≤è<äj·T |ü]XÀ<Ûäq #˚düTø√yê*!

yê´~Û <äT'K+»qà eTè‘·T´ »sê ` MÏ ≤>±H˚ s√>∑+ |ü⁄&ÉT‘√+~. s√>∑+

sêyê\ì me«s¡÷ ø√s¡s¡T. nsTTHê me«s¡÷ ‘·|æŒ+#·Tø√e&ÜìøÏ kÕ<Ûä +ø±<äT. yê´~Û, s√>∑+ n+fÒ @$TÏ? Ä~Û n+fÒ eTqdüT‡˝À ø£*π> u≤<Ûä.yê´~Û n+fÒ Ä~ÛøÏ ø±s¡DyÓTÆq X¯Øs¡eTT˝À ø£*π> u≤<Ûä. X¯Øs¡y˚Ts√>±\ìï+Ïø° ì\j·T+. á X¯Øs¡+˝À Á|ü‹ ì$Twü+ @<√ ˇø£ s√>∑+|ü⁄&ÉT‘·÷H ñ+≥T+~. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT XØsêìï #·s¡à+‘√ ø£|æŒydæq+<äTe\¢˝À|ü\ ñ+& uÛÑj·T+ø£s¡ dæú‹ n>∑T|ü&É<äT. eTqTwüß´&ÉT XøÏÔì ø√˝ÀŒsTTq|ü⁄&ÉTeTTK´+>± eTTdü*‘·q+˝À HêHês√>±\T ãj·TÏøÏ ø£ì|ækÕÔsTT.ÄVü‰s¡$Vü‰sê<äT˝À¢ ìj·TeTeTT>± ñ+&Ü\ì ãT~∆ #ÓãT‘·÷H˚ ñ+≥T+~.Hê\Tø£ eT] Ç‘·s¡ Ç+Á~j·÷\T n|ü<∏ä ùdeq+ <ë«sê eTq≈£î <äTs¡uÛ≤´kÕ\eT÷\+>± ø°&ÉT ø£\T>∑#˚dü÷ÔH˚ ñ+≤sTT. n$y˚≈£î\T HêHê dü+ø£≤\TnqTuÛÑ$düTÔ+≤s¡T. leT+‘·T\≈£î s√>∑ìyês¡D√bÕj·÷\T mH√ï ‘Ó\TdüT.nsTT‘˚ mìï ñbÕj·÷\T #˚|üϺHê ø=ìï Bs¡Ès√>±\T yê]ì #·#˚Ães¡≈£î|”&çdü÷ÔH ñ+≤sTT. s√>∑ìyês¡Dø√dü+ ‘êeTT Ks¡Tà ô|Ϻq <Ûäq+ >∑T]+∫eTØ eTØ düà]dü÷Ô ñ+≤s¡T. Çy˚ e÷qdæø£ s√>±\T!

á Ø‹>± eTq ì‘· J$‘·+˝À <äT'K<√cÕ\T nq+‘·+. MÏì>∑T]+∫ eTqq+ #˚j·T&É+ ˇø£ >=|üŒ C≤„q kÕ<Ûäq. ˝Àø£+˝À nH˚≈£î\TÇ˝≤+Ï <äT'U≤\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·÷+≤s¡T. ø±e⁄q n˝≤+Ï yês¡T

Page 5: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

9

kÕ«uÛ≤$ø£+>± <äT'KeTj·T Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄‘·÷+≤s¡T. Ç+ø±n$y˚≈£î\Tø=+<äs¡T <äT'KeTTH˚ düTKeTì ‘·\+#·Tø=ì ˙#·dæú‹øÏ ~>∑C≤]b˛‘ês¡T.nsTT‘˚ eTVü‰‘·Tà\T e÷Á‘·+ »Hêà<äT˝À¢ ‘˚#√ düTK<äT'U≤\ø£r‘·yÓTÆ ‘·eTì»dü«s¡÷|üyÓTÆq kÕøÏåj·T+<äT ì*∫j·TT+≤s¡T. n˝≤+Ï eTVü≤˙j·TT\kÕ+>∑‘·´+ #˚dæ eTqeT÷ á »Hêà<äT˝À¢ >∑\ dü+kÕs¡ <äT'U≤ìï‘=\–+#·Tø=ì $eTTøÏÔì bı+<ë*. n|ü⁄&˚ »qà kÕs¡úø£eTÚ‘·T+~!

Ä#ês√´bÕdüq+‘·‘√Ôe|ü<˚X¯≈£î\qT >ös¡$+#˚ dü+Á|ü<ëj·T+ nìï <˚XÊ˝À¢ ñ

+~. nsTT‘˚ Ä#ês¡T´ì |üs¡e÷‘·à>± uÛ≤$+∫ ñbÕdæ+#˚ kÕ+Á|ü<ëj·T+eTq uÛ≤s¡‘·<X+˝À e÷Á‘·+ ñ+~. Á|üdüTÔ‘·ø±\+˝À ‘·‘·Ô«C≤„Hêìï uÀ~Û+#Á>∑+<∏ë\T nH˚ø£+ ñHêïsTT. yêÏ eT÷\+>± |üs¡e÷s¡ú ‘·‘êÔ«ìïø£qTø√ÿe#·Tà ø£<ë? n+fÒ dü]ø±<äT. Ä#ês¡T´ì <ë«sêH˚ ‘Ó\TdüTø√yê\ìÁXó‹ #ÓãT‘√+~. ª‘·~«C≤„Hês¡ú+ dü >∑Ts¡T yTyê_Û>∑#ÑYµ nH ÁXó‹ yêø£ +BìøÏ Á|üe÷D+. ‘·‘·Ô«C≤„q+ ø±yê\H @¬ø’ø£ ñ<∆X´+‘√ eTq+ >∑Ts¡Te⁄qTÄÁXsTT+#ê*. dü+kÕs¡ ‘ê|üÁ‘·j·T+‘√ dü‘·eT‘·eTÚ‘·Tqï eTTeTT≈£åîe⁄\≈£îπøe\ |ü⁄düÔø£ C≤„q+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É<äT. ãT~∆#ê‘·Ts¡ +‘√ #ùd ñ|üHê´kÕ\T|üìøÏsêe⁄. nì‘· yÓTÆq |òü\+‘√ yês¡T ‘·è|æÔbı+<äs¡T. ì‘· yÓTÆq |òü\y˚Tyê]øÏ ø±yê*‡+~. yê] ‘·|üÔ Vü≤è<äj·÷ìøÏ XÊ+‹ø±yê*. n+<äTe\¢|üs¡eTXÊ+‹ì Á|ükÕ~+#˚ >∑Ts¡Te⁄H˚ ÄÁX¯sTT+#ê\ì. ÁX¯ó‹ #ÓãT‘√+~.Ä#ês¡T´&ÉT ÁXÀÁ‹j·T ÁãVü≤àìwüߘ&Ó’ ñ+&Ü*. ÁXÀÁ‹j·TT&Éq>± XÊgVü≤è<äj·÷ìï Á>∑Væ≤+∫qyê&Ó’ eTq dü+Xj·÷\qT |üPs¡í+>± ‘=\–+#·Tyê&ÉT.ÁãVü≤àìwüߘ&Éq>± |üs¡e÷‘·àj˚T ‘·q Ä‘·àj·Tì ìX¯ÃsTT+#·Tø=ì|üs¡e÷‘·àj·T+<äT ì\Tø£&É bı+~qyê&ÉT. ‘·‘êÔ«ìï ‘Ó\TdüTø√yê\H˚ ÁX¯<ä∆ñ+fÒ #ê\T, Ä#ês¡T´\T ‘·eTqT ÄÁX¯sTT+∫q •wüß´\≈£î ø£s¡TD‘√

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

10

uÀ~ÛkÕÔs¡T. Ä#ês¡T´\T Á|”‹‘√ ø£ÿe÷≥ |ü*øÏ‘˚ #ê\T. uÛÑ>∑e<䓤øÏ Ô eTqV ü ≤ è< äj · T+˝À n+≈ £ î]d ü T Ô+~. eTq+ < ä Ts ¡_ Ûe÷Hêìï M& ç$qj·T$<Ûj·T‘·\‘√ Ä#ês¡T´ì ùd$+#ê*. n‘·ì nqTÁ>∑Vü≤+ eTqô|’Á|üdü]düTÔ+~.

>∑Ts¡Tùde nq>±H˚$T? >∑Ts¡Te⁄HêÁX¯sTT+∫q|ü⁄&ÉTnVü≤+ø±s¡HêX¯qy˚T Ç#·≥ |üs¡eT<Û´j·T+. ÁX¯<ä∆, ‘·‘·Œs¡‘·, Ç+Á~j·T ìÁVü≤+ ` Çy˚MÏøÏ n+>±\T. >∑Ts¡Te⁄ kÕø屑Y |üs¡ÁãVü≤àeT÷]Ôj·Tìj˚T uÛ≤$+#ê*.ªÄ#ês¡ + e÷yéT $C≤˙j·÷‘Yµ nH˚<˚ uÛÑ>∑e+‘·Tì yêDÏ. >∑Ts¡Tùde˝Àãj·T≥ #˚ùd ø£s¡à eTTK´+ø±<äT. >∑Ts¡TuÛÑøÏ Ôj˚T eTTK´+. >∑Ts¡Te⁄nqTÁ>∑Vü≤eTHêï uÛÑ>∑e‘·ÿè|ü nHêï n+‘ê ø£ÿfÒ! eTq+ eTq düs¡«dü«eTTq÷n]Œ+#·Tø√yê*. düs¡«dü«eTq>± <Ûäq+, ÄdæÔbÕdüTÔ\T ø±<äT. eTTK´+>±n_Ûe÷Hêìï ã* sTTyê«*. H˚qT ` Hê~ nH˚ nVü≤+ø±s¡ eTeTø±sê*ï|üPs¡í+>± ‘=\–+#·Tø√yê*. >∑Ts¡Te⁄ uÛÑ>∑e+‘·Tì eT<Ûä uÛÒ<ä+ Ò<äì<äè&ÛÉ+>± qeTTàø√yê*. yÓTT<ä≥ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Ä#ês¡T´&ÉT @ø£yÓTÆ ñ+≤s¡T.Ä#ês¡T´ì nqTÁ>∑Vü≤eTT bı+~q ‘·s¡yê‘· >∑Ts¡T•wüß´*<ä∆s¡÷ @ø£eTÚ‘ês¡T.>∑Ts¡Te⁄ @<√ ˇø£ eT+Á‘· X¯øÏÔ e\¢ Ò<ë @<√ ˇø£ e÷j·T e\¢ n˝≤+Ïdæ~∆ì dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&Éì uÛ≤$+|üsê<äT. düs¡«dü+>∑|ü]‘ê´>∑+ #˚dæ|üs¡e÷‘·à j·T+<äT ì*∫ ñ+&ÉT≥j˚T n‘·ì eTVæ≤eT. n<˚ n‘·ì @¬ø’ø£eT+Á‘·+, e÷j·T eT] düs¡«dü«+. Ç˝≤+Ï Ä#ês¡T´ì ÁX¯<ë∆uÛÑ≈£îÔ\‘√ùd$+#·ì#√ n‘·ì <äs¡Ùq+, düŒs¡Ùq+, dü+uÛ≤wüD+, ùde ` MÏ <ë«sêdü+kÕÿs¡e+‘·T&Ó’q •wüß´q≈£î Ä‘·àdæ~∆, |üs¡eT|ü⁄s¡TcÕs¡úeTT \_Ûk Ô+~.m˝≤>∑+fÒ ‘·|üdæ«jÓÆTq ns¡Ã≈£î&ÉT #˚j·TT |üP»e\¢ sê‹$Á>∑Vü≤+˝Àq÷eTVæ≤eT\T Á|üø£≥eTÚ‘êsTT. #‘·qT&Ó’q •wüßj·T&ÉT uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ n_ÛqTï&Ó’q>∑Ts¡Te⁄qT ùd$ùdÔ |òü\ÁbÕ|æÔ \uÛÑ eTÚ‘·T+<äq&É+˝À dü+X¯j·TyÓT+<äT\≈£î?

Page 6: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

11

Ä#ês√´bÕdüq+ nH˚~ ˇø£ Áe‘·+. n~ ˇø£ >=|üŒ kÕ<Ûäq.ÁãVü≤à#·sê´ìï bÕÏdü÷ Ô ÁX ¯<ë ∆u Û Ñ≈ £î Ô\‘√ >∑Ts ¡T ùde#˚dæ C≤ „q+dü+bÕ~+#·Tø√e&ÉeTH˚~ ˇø£ eTVü‰j·T»„+. á ø±\+˝À ≈£L&ÜÄ#ês¡ e÷qT´\THêïs¡T. ‘·eT |ü⁄s¡TcÕs¡ú+ ‘êeTT kÕ~Û+#·Tø√ Òø£b˛sTTHêÇ‘·s¡T\ |ü⁄s¡TcÕsêúìï kÕ~Û+#˚ u≤<Ûä ‘·*ï HÓ‹Ôq y˚düT≈£îqïyês¡THêïs¡T.&Ü+_Û≈£î\÷, e+#·≈£î\÷, >∑Ts¡T|”sƒêìï mø£ÿ&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêïs¡T.>∑Ts¡‘·«eTH˚~ q\¢ãC≤s¡T yê´bÕs¡+>± e÷]+~. me¬se]H√ >∑Ts¡Te⁄>±d”«ø£]+#·&ÉeTH~ n$yø£+. n+<ä]˙ <√wü<äèw溑√ #·÷dæ eTq ÁX‚j·TdüT‡HuÛÑ+>∑|üs¡#·Tø√e&ÉeTH˚~ ≈£L&Ü eT÷s¡â‘·«y˚T! eTq≈£î ì»+>± C≤„Hês¡®q#ùd ‘·|üq ñ+fÒ ì»yÓTÆq >∑Ts¡Te⁄ \_Û+#·&É+ ø£wüºyTMT ø±<äT. n~Ûø±s¡T …’q‘·‘·Ô«õC≤„düTe⁄\≈£î yÓ÷dü>±+&É¢ e÷≥\T, #·s¡´\T MÏ<ë«sê yês¡Tø£|ü≥>∑Ts¡Te⁄\H~ yÓ+≥H ‘Ó\TdüTÔ+~. ì»yÓTÆq >∑Ts¡Te⁄\ eTVæ≤eT •wüß´ìVü≤è<äj·T+˝À ‘êH düTŒ]düTÔ+~. eTVü‰‘·Tà\ Vü≤è<äj·T+˝À ø£|ü≥+, yÓ÷dü+ñ+&É<äT. yês¡T bÕbÕ#·s¡D≈£î dü«dæÔ |ü*øÏ ñ+≤s¡T. ì»yÓTÆq >∑Ts¡Te⁄qT>∑T]Ô+#·&ÜìøÏ n‘·ì $<ä , e÷≥\ #·eT‘êÿs¡+, Xu≤∆&É+ãs¡+, XÊgyêø±´\$»è+uÛÑD+ ` Çy˚$j·TTqT |üìøÏsêe⁄. düVü≤»yÓTÆq Á|ües¡Ôq, düs¡fi¯yÓTÆqe´eVü‰s¡+ MÏ Á|üuÛ≤e+ e\¢H eTeTà*ï düHêàs¡Z+yÓ’|ü⁄ rdüTø=ìb˛‘ês¡T.

dü<äTZs¡Te⁄ düìï~Û À ñ+fÒ bÕ|üyêdüq\T ‘=\–b˛‘êsTT. yê]Væ≤‘·uÀ<Ûä e\¢ eTq XÀø£yÓ÷Vü‰\T q•+∫b˛‘êsTT. Ç< ì»yÓTÆq >∑Ts¡Te⁄\\ø£åD≤\T. dü<äTZs¡Te⁄ n+fÒ πøe\+ y<ë+‘· ∫\Tø£|ü\Tø£\T |ü*øÏ‘ ≤uÛÑ+Ò<äT. dü<äTZs¡Tø£è|ü e\¢ eT≈£î eTqXÊÙ+‹ \_Û+#ê*. n˝≤+Ï dü<äTZs¡Tø£è|ü

eTq+<ä]ô|’ Á|üdü]+#·T>±ø£! ì»yÓTÆq eTTeTT≈£å‘·«eTT \_Û+#·T>±ø£!Ä#ês√´bÕdüq jÓTTø£ÿ kÂuÛ≤>∑´+ \_Û+#·T>±ø£! j·Tì uÛÑ>∑e+‘·TìÁbÕ]ú+#Ó<äeTT.

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

12

uÛÑ>∑BZ‘ê Á|üjÓ÷»Hêìï bı+<ä>√πsyês¡T <Ó ’Mdü+|ü‘·T ÔqTn\es¡|üs¡#·Tø√yê*. ndüTØ dü+|ü‘·TÔqT ‘=\–+#·Tø√yê*. Á|ü‹ ˇø£ÿ]n+‘·'ø£s¡DeTT˝À <Ó’yêdüTs¡ dü+|ü‘·TÔ yêdüq\T +&ÉH ñ+≤sTT. m|ü&ÉTeTq <˚ùV≤+Á~j·TeTH√ãT<äT∆\˙ï |ü$Á‘·yÓTÆ |üs¡e÷s¡ú ‘·‘êÔ«ìï Á>∑Væ≤+#˚jÓ÷>∑´‘· edüTÔ+<√, n|ü&ÉT eTq Vü≤è<ä+˝À <Ó’M dü+|ü‘·TÔ HÓ\ø=ìj·TTqï<äì ‘Ó\TdüTø√yê*. <Ó’M >∑TDeTT\qT n\es¡|üs¡#·T≈£îqï yê]ô|’uÛÑ>∑e+‘·Tì nbÕs¡ø£è|ü Á|üeVæ≤k Ô+~. n˝≤+Ï ìs¡à\ Vü≤è<äj·TeTT >∑\yê]πø ‘√|ü<˚X¯+ s¡T∫k Ô+~. yÓ÷ø£å \øÏÎ dæ~∆düTÔ+~. n+<äTe\¢ eTq+Á|üj·T‘·ï |üPs¡«ø£+>± <Ó’M dü+|ü‘·TÔqT n\es¡|üs¡#·Tø√yê*.

<Ó’M>∑TD≤˝À¢ nuÛÑj·TeTH˚~ ˇø£Ï. eTqTwüß´ì eTqdüT‡≈£î ˇø£$∫Á‘·yÓTÆq dü«uÛ≤eeTT+~. n~ m˝≤+Ï $#ês¡+˝À ãVüQø±\+ ìeT>∑ïyÓTÆñ+≥T+<√, eTqdüT‡≈£î n<˚ düìïy˚XÊìï #·÷ùd dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~.n+<äTe\¢ eTq≈£î nuÛÑj·T+ <äø±ÿ\+fÒ nuÛÑj·T (|üs¡e÷‘·à) $#ês¡eT+<˚eTqdüT‡ \>∑ïeTj˚T´≥≥T¢ n\es¡|üs¡#·Tø√yê*.

e÷qe⁄&ÉT kÕe÷q´+>± NÏøÏ e÷ÏøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·÷+≤&ÉT.uÛ Ñj·T+ ˙&Ée˝… n‘·ì yÓqï+≥T≈£îH˚ ñ+≥T+~. eTqTwüß´ìÁ|ü‹s¡ø£Ôø£DeT+<äTq÷, qsê˝À¢q÷ uÛÑj·T+ #˚s¡T≈£îìj·TT+≥T+~. eTìwæn+<ä]ø° uÛÑj·T|ü&É‘ê&ÉT. nìïÏø° uÛÑj·T|ü&É‘ê&ÉT. b˛kÕº|ò”düT qT+&ç e∫Ãqñ‘·Ôsê˝À¢ @+ #Ó&ÉTyês¡Ô ñ+≥T+<√, n~Ûø±s¡T*ï ø£*dæø=qï|ü⁄&ÉT Hêπø$Tnqs¡ú+ dü+uÛÑ$+#·TH√, sêuÛÀe⁄ dü+e‘·‡s¡eTTq øå±eT+ eùdÔ eTq≈£î≥T+ãb˛wüD+ m˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<√, Hê Äs√>∑ + bÕ&Ó’‘˚ Hê>∑‹ qqTïqeTTà≈£îì j·TTqï uÛ≤s¡´_&ɶ\ >∑‹ @eTe⁄‘·T+<√? Ç˝≤ HêHê $<Ûäø£\ŒHês¡÷|üyÓTÆq uÛÑj·÷ìï >∑T]+∫ ~>∑T\T|ü&É&É+, ∫+‹+#·&É+

Page 7: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

13

ãVüQ»qT\ dü«uÛ≤eyÓTÆ ñ+≥T+~.uÛÑj·T+`nuÛÑj·T+ MÏ eT÷\y˚T~? uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT nuÛÑj·÷ìøÏ

ÄÁXj·T+. |üs¡e÷‘·à eTq+<ä] Ä‘·àjÓÆT ñHêï&ÉT. eTq+ |üs¡e÷‘·à j·T+<äTì\Tø£&É bı+~‘ @ uÛÑj·÷ìø° ø±s¡DeTT+&É<äT. eTqdüT‡ |üs¡e÷‘·à j·T+<äTì\ã&ç‘˚ düe÷<Ûëq+>± ñ+≥T+~. |üs¡e÷‘·à qT+&ç <ä÷s¡yÓTÆ‘˚>∑T˝≤&ÉT‘√+~. >∑T˝≤&ÉT≥j˚T uÛÑj·T+. düe÷<Ûëqy˚T nuÛÑj·T+.|üs¡e÷‘·Tàì düMT|æ+∫qf…¢˝≤¢ eTq≈£î nuÛÑj·T+ <ä≈£îÿ‘·T+~. n‘·ìøÏ<ä÷s¡yÓTÆq ø=B› uÛÑj·T+ ô|s¡T>∑T‘√+~. ì»yÓTÆq kÕ<Ûäq|üs¡T\≈£î e÷Á‘·+ás¡Vü≤dü + uÀ<Ûä|ü&ÉT‘√+~. Ç‘·s¡T\≈£î uÀ<Ûä|ü&É<äT.

ø=+<ä] eTqdüT‡ n+‘·s¡TàKyÓTÆ j·TT+≥T+~. nH˚≈£î\ eTqdüT‡ãVæ≤s¡TàKyÓT Æ ñ+≥T+~. n+‘·s¡TàKeT+fÒ Ä‘·àyÓ ’|ü⁄ ‹s¡>∑&É+.ãVæ≤s¡TàKeT+fÒ ãj·T≥ $wüj·÷˝À¢ ìeT>∑ï+ ø±e&É+. me] eTqdüT‡dü«u≤e+>± ãVæ≤s¡TàKyÓTÆ e⁄+≥T+<√, n‘·ì <äèwæºøÏ n+‘·≤ uÛÑj·Ty˚Tø±qek˛Ô+~. ãj·TÏ $wüj·÷\T ekÕÔsTT b˛‘êsTT. Ç~ $wüj·÷\dü«uÛ≤e+. ø±e⁄q ãVæ≤s¡Tàø£∫‘·TÔ˝…’q yês¡T ìs¡+‘·s¡+ uÛÑj·TJeq+>∑&ÉT|ü⁄‘·Tñ+≤s¡T. mes¡T |üs¡e÷‘·à ã˝≤Hï ne\+_+#·Tø=ì ñ+≤&√,n‘·&=ø£ÿ& nuÛÑj·TeT+<äT ì*∫ ñ+≤&ÉT. $T>∑‘ê yês¡+‘ê Á|ü|ü+#êìïˇø£ uÛÑj·÷qø£yÓTÆq <äj·÷´\ ø=+|ü>± uÛ≤$kÕÔs¡T.

meì Vü≤è<äj·T+˝À uÛÑj·T+ Ò<√, n‘·ìøÏ ãj·T≥ mø£ÿ&Ü uÛÑj·T+ø±qsê<äT. mes¡T uÛÑj·÷ìï ‘·q Vü≤è<äj·T+˝À <ë#·T≈£îHêï&√ n‘·ìøÏuÛÑj·T+ Òì kÕúq+ >±ì edüTÔe⁄>±ì ø±qsê<äT. |üs¡e÷‘·à HêÁX¯sTT+∫mes¡T uÛÑj·÷ìï ‘·eT Vü≤è<äj·TeTT qT+&ç bÕs¡Á<√*Hês√ yêπs <Ó’Mdü+|ü‘·TÔ>∑\yês¡ì ‘Ó\TdüTø√yê*. n˝≤+Ï yêπs n<Ûë´‘·à $<ä ≈£î ñ

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

14

‘·Ôe÷~Ûø±s¡T\ì ‘Ó\TdüTø√yê*.uÛÑj·T+ nuÛÑj·T+ MÏøÏ eTs√ ns¡ú+ ñqï~. nH˚≈£î\T eTq≈£î

Ç\T¢+~, uÛÑ÷eTT+~, &ÉãT“+~, uÛ≤s¡ _&ɶ\THêïs¡T, ã+<ÛäT$TÁ‘ê<äT\THêïs¡T.Äs√>∑ + ñ+~, $<ä ãT<äT∆\THêïsTT, »q düVü‰j·TeTT+~ ` n+<äTe\¢eTqπø+ uÛÑj·T+? n+≤s¡T. ÁbÕ|ü+∫ø£ edüTÔe⁄\ j·T+<äT yê]øÏ n+<Ûä$XÊ«düeTT+~. nsTT‘˚ Ç˝≤+Ï nuÛÑj·T ø±s¡D ì»yÓTÆq nuÛÑj·÷ìïsTTe«C≤\<äT. sêeDTì dæ]dü+|ü<ä\πø$T ø=s¡‘·? sêeDTìøÏ ≈£î\+,<Ûäq+, n~Ûø±s¡+, $<ä , u+<ÛäTu≤+<Ûäe⁄\T Ç‘ê´<äT\ ã˝≤\ìïj·T÷ ñ+&ç+~. düeTTÁ<ärs¡eTTq ø±e\qT+&ç B«|ü+˝À ìedæ+# ◊X«s¡ e+‘·T&Ó’qã\e+‘·T&Ó’q ‘·q≈£î me«] uÛÑj·T+ Ò<äH sêeD≤düTs¡Tì Á|ü>±&ÛÉ $XÊ«dü+.j·Tø£åsêø£ådü >∑+<Ûäsê«<äT\ e\¢q÷ ‘·q≈£î eTs¡D+ dü+uÛÑ$+|üsê<äì esêìïbı+<ë&ÉT. nsTTHê ø£åDe÷Á‘·+˝À n‘·ìï ◊X«s¡ eT+‘ê HêXqeTsTT+~.n‘·ì |ü⁄Á‘·bÂÁ‘· ã+<ÛäTe⁄\+<äs¡÷ HêX¯qeTj·÷´s¡T. Ç˝≤ uÛÑj·T+˝ÀnuÛÑj·TãT~∆>∑\ yês¡T+≤s¡T. Ç+ø√ $wüj·T+. nj·T+˝À uÛÑj·T ãT~∆>∑\ yês¡T+≤s¡T. M]øÏ |üs¡e÷‘·à $#ês¡eT+fÒ uÛÑj·T+. Ç|ü⁄&ÉTdü+kÕs¡+˝À @ uÛÑj·T+ Ò≈£î+&Ü ñHêï+. á kÕ<ÛäTdü‘·TŒs¡Twüß\ ñ|ü<XÊìï$qï ‘·s¡Tyê‘· eTq≈£î yÓ’sê>∑ + eùdÔ @+ >∑‹? nì uÛÑj·T|ü&˚ eT÷&Û ÉT\÷ñHêïs¡T. ÄVü‰ m+‘· $∫Á‘·+! ì»+>± uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nqsêú À¢ eTq≈£î<Ûäè&ÉyÓTÆq $XÊ«dü+. ÁbÕ|ü+∫ø£ edüTÔe⁄˝À¢ @<=ø£ÿÏj·T÷ uÛÑÁ<ä+ ø±<äìô|<ä›\T m+‘· #Ó|æŒHê eTq+ $Hdæú‹˝À ÒeTT. á uÛÑj·T+ qT+&ç $eTTøÏÔìbı+<ä≤ì¬ø’ |üs¡e÷‘·à HêÁX¯sTT+#·+&ç n+fÒ eTq≈£î mq Òì uÛÑj·T+.

á d ükÕs ¡+˝Àì ø±\# · Áø £+˝À XÀø±\T, u Û Ñj ·÷\T,yÓ+ã&çdü÷Ô+≤sTT. ªXÀø£kÕúq düVü≤ÁkÕDÏ uÛÑj·TkÕúq X¯‘êì#· ˆ ~eùd

Page 8: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

15

~eùd eT÷&ÛÉ+ Á|ü$XìÔ q |ü+&ç‘·yéTµ nH yêø±´qTkÕs¡+ eTq≈£î ªnjÓ÷´,n~ b˛sTT+~ ø£<ë, Ç~ b˛‘·T+~ ø£<ë?µ nH˚ XÀø£eT÷, uÛÑj·TeT÷ eTØeTØ u≤~ÛdüTÔ+≤sTT. nsTT‘ mes¡T á n+<Ûäø±s¡ +<ÛäTs¡yÓTÆq dü+kÕs¡+˝ÀuÛÑ>∑e+‘·TDÏí ìs¡+‘·s¡+ düà]kÕÔs√, n˝≤+Ïyês¡T á n+<Ûä ‘·eTdüT‡e÷s¡Z+˝À ìs¡“¤j·T+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘ês¡T. |üs¡e÷‘·à≈£î ªuÛÑj·Tø£è<䓤j·THêXq'µ uÛÑj·T+ |ü⁄Ϻ+#yê&Óe&√, n‘·& uÛÑj·T+ b˛>=≥Tºyê&ÉT. |üs¡e÷‘·à‘·‘·Ô«+ ‘Ó*j·Tì eT÷&ÛÉT\≈£î Ä |üs¡e÷‘·àjT $$<Ûä uÛÑj·Tø±s¡D≤\ s¡÷|ü+‘√ø£ì|ækÕ‘·&ÉT. n‘·DÏí düà]+#·T≈£î+fÒ #ê\T nuÛÑj·T+ eTq Vü≤è<äj·T+˝ÀHÓ\ø=+≥T+~.

nuÛÑj·÷ìï eTq+ uÛÑ>∑e+‘·TDÏí ÄÁX¯sTT+∫ dü«Á|üj·T‘·ïeTT‘√<ëì dü+bÕ~+#·Tø√yê*. ìs¡+‘·s¡+ uÛÑ>∑e+‘·TDÏí düà]dü÷Ô+&Ü*. Äs¡TÔ …’qyês¡T, dü+ø£≤˝À¢ ñqïyês¡T, uÛÑj·T+‘√ ≈£L&ÉTø=qïyês¡T. ªHêsêj·TDµnH Xu≤›ìï ñ#·Ã]+∫q+‘· e÷Á‘êq ‘·eT <äT'U≤ìï b˛>=≥Tºø=ì XÊ+‹ìbı+<äT‘ês¡ì düàè‹ e#·qeTT+~. uÛÑ>∑e+‘·Tì düà]dü÷Ô |üs¡e÷‘·àndæÔ‘·«+˝À, düs¡« yê´|üø£‘·«+˝À Bq<äj·÷fi¯ó‘·«+˝À $XÊ«düeTT+#·&É+e\¢ yÓT\¢yÓT\¢>± eTq≈£î nuÛÑj·T+ eX¯eTÚ‘·T+~.

<Ó’yêdüTs¡ dü+|ü‘·TÔá Àø£+˝À <Ó’edüèwæº ndüTs¡ düèwæº nH~ ¬s+&ÉT $<Ûë\T. Ç+<äT˝À

@~ m|ü&ÉT e∫à n+‘·'ø£s¡DeTT˝À #˚s¡T‘·T+<√ #Óù|Œ+<äT≈£î ø£wüº+.n+<äTe\¢ ôV≤#·Ã]ø£‘√ ñ+&Ü*. <Ó’M>∑TDeTT\T >∑\yê&ÉT eTTøÏÔìbı+<äT‘ê&ÉT. ndüTØ>∑TDeTT\T >∑\yê&ÉT ã+~Û+|üã&ÉT‘ê&ÉT.ã+<ÛäyÓ÷ø£åeTT\T eTH√<Ûäs¡àeTT\T. ì»+>± eTeTà*ï mes¡÷ ø£Ïºyj·T Ò<äT.eTeTà*ï eTqy˚T eTq Vü≤è<äj·TeT+<ä* ndüTØ dü+|ü<ä e\¢

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

16

ø£≥Tºe&çj·TTHêïeTT. Vü≤è<äj·T+˝À dü<들eHê\qT n_Ûeè~∆ |üs¡#·Tø=ìeTeTà*ï eTqyT $&ç|æ+#·Tø√yê*. á dü+kÕsêìï <äT'KeTj·T+>± Ò<ëÄq+<äeTj·T+>± #˚düTø√e&ÉeTH˚~ eTq eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ n<ÛäeT Òø£ ñ‘·ÔeT dü+kÕÿs¡eTTô|’q Ä<Ûës¡|ü&çj·TT+≥T+~. Ç#·≥ <Ó’M>∑TD≤*ï >∑T]+∫#Ó|üŒ&É+ ` MÏì n\es¡|üs¡#·Tø√yê\ìj˚T. ndüTØ >∑TD≤*ï >∑T]+∫#Ó|üŒ&É+ ` MÏì Á|üj·T‘·ï|üPs¡«ø£+>± ‘=\–+#·Tø√yê\ìj˚T.

ÄdüTØ dü+|ü<ä jÓTTø£ÿ eT÷\y˚TB? n+fÒ dü+≈£î∫‘· <äèwæºj˚T.$XÊ\yÓTÆq <äèwæºjT eTeTà*ï <Ó’Mdü+|ü<äyÓ’|ü⁄ ≤>∑Tø=ìb˛‘√+~. |üs¡e÷‘·àˇø£ÿ&˚ ì»yÓTÆq ñìøÏ ø£\yê&ÉT. Ç|ü⁄&ÉT eTq Ç+Á~j·÷\≈£î >√#·]+#˚<äèX¯ sê• n+‘·j·T÷ n‘·ì ìj·Te÷ìøÏ ˝Àã&ç e´eVü‰s¡+ #˚dü÷Ô+~ `nH˚<˚ $XÊ\<äèwæº. á C≤„q+ Ç|ü⁄&ÉT eTq≈£î Ò≈£îHêï |üs¡e÷‘·à C≤„q+>∑\ eTVü‰‘·Tà\ HêÁX¯sTT+∫ ÁX¯<ë∆uÛÑ≈£îÔ\‘√ ùd$+∫ ‘Ó\TdüTø√yê*. eTq<Ûë]àø£ yêvàj·TeT+‘ê πø |üs¡e÷s¡ú ‘·‘êÔ«ìï >∑T]+∫ uÀ~ÛdüTÔ+~. @wø£|üs¡e÷‘·àj˚T Ç+Á<äT&ÉT, es¡TDT&ÉT ` Ç‘ê´~ HêeTs¡÷bÕ\‘√ Á|üdæ<ä∆yÓTÆñHêï&ÉT. Ä |üs¡e÷‘·Tàì jÓTTø£ÿ $uÛÑ÷‹ $X‚cÕ˝Ò á <˚e‘·\+‘ê.ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ <e‘·\ düeTwæºjT |üs¡yTX«s¡T&ÉT. πø dü÷s¡T´&düVü≤Ádü øÏs¡D≤\sTTq≥T¢. _Ûqï _Ûqï <˚e‘·\qT ≈£L&Ü ‘Ó*j·Tìyês¡T|üs¡y˚TX¯«s¡TìøÏ <ä÷s¡yÓTÆq+<äTe\¢ n˝≤+Ï yê] <äèwæº dü+≈£î∫‘·yÓTÆq~.á Ø‹>± kÕe÷q´ »qT\ <äèwæº dü+≈£î∫‘·yÓTÆ ∫es¡≈£î <˚Vü‰‘·à yê<ëìøÏ~>∑C≤]b˛sTT+~. XØs¡b˛wüDyT ◊Væ≤ø£ Jeq+ jÓTTø£ÿ \ø£å eTì uÛ≤$+#»qT\ d ü+K´ n~Ûø £y Ó T Æq+<äTe\¢ eTìwæ ÄdüTØ d ü+< ä| üH ˚yÓT#·TÃ≈£î+≥THêï&ÉT. eT]j·TT nqTdü]düTÔHêï&ÉT. ndüTs¡ dü«uÛ≤e+ jÓTTø£ÿø£è‘ê´\ìïÏø° eT÷\ø±s¡Dy˚T~? nì $#ê]ùdÔ, H˚qT nH˚ n_Ûe÷HêìøÏ

Page 9: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

17

>∑T]jÓÆTq áXØs¡yT. XØs¡ uÛÀ>± Ò mes¡T $\Te ÇkÕÔs√ n‘·&ÉT <Ûäsêàìï…ø£ÿô|≥º&ÉT. n+<äTe\¢ dü+≈£î∫‘· <äèwæº>∑\yês¡+‘ê ndüTs¡T Ò!

ndüTØ dü+|ü<ä‘√ ≈£L&ÉTø=qïyê&ÉT Hê´eìï <Ûäsêàìï ‹s¡düÿ]kÕÔ&ÉT.‘ê‘êÿ*ø£ Á|üjÓ÷»qø±]jÓÆTq#√ #ê\T, ‘·eT sTTwüº edüTÔÁbÕ|æÔø√dü+ndü‘ê´ìï n<Ûäsêàìï nqTdü]+#·≤ìøÏ dæ<ä∆eTÚ‘ês¡T. Ä#ês¡ e+‘·T\q÷,dü‘· <Ûäs¡àìs¡‘·T …’q yê]˙ ‹s¡düÿ]+#·&ÉeT+fÒ ndüTs¡\≈£î ã Ò sTTwüº+.á ndüTs¡T\ <äèwæ º˝À $X¯«y˚T n˙X¯«s¡yÓT Æq~. |üs¡e÷‘·à nH˚yê&=ø£&ÉTHêï&ÉT, n‘·&˚ á »>∑‘·T ÔqT |ü]bÕ*+#˚yê&ÉT, n‘·&˚<Ûäsêà<Ûäs¡àeTT\ ø£qT>∑TD+>± |òü\$T#Ãyê&ÉT nH~ <Ó’M dü+|ü<ä>∑\yê]$XÊ«dü+. ø£*j·TT>∑+˝Àì ndüTØ dü+|ü<ä|üs¡T\≈£î ‘·s¡ÿeTH˚<˚ ˇø£ÁãVü‰àg+. eTq+ $yø£e+‘·T\eTT nHyês¡T ≈£L&Ü <e⁄&ÉT Ò&ÉH Á|ü#ês¡+#˚ùd ø±\$T~. e÷qe⁄ìøÏ |üs¡e÷‘·à ndæÔ‘ê«ìïø£qT>=H˚~ ãVüQø£wüº+.uÛÑ>∑e+‘·T&ÉH˚yê&ÉT Ò&Éì Á|ü#ês¡+ #Ój·T´&Éy˚T ãVüQ düT\uÛÑ+. m+<äTø£qÒ&ÉH˚ Á|ü#ês¡+ #˚ùdyê]øÏ @ Á|üe÷DeT÷ nø£ÿπs¢<äT. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉTHêï&ÉT.

n+fÒ Á|üe÷D+ #·÷bÕ*‡ ek˛Ô+~. |üs¡e÷s¡ú dü‘·´yÓTÆq áX¯«s¡TìnH˚«wæ+#˚ kÕ<Ûäqy˚T Áù|eT Òø£ uÛÑøÏÔ. f~ Vü≤è<äj·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q$wüj·T+. ãT~∆øÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·T+ ø±<äT. ‘·s¡ÿeTH˚~ ãT~∆ <Ûäs¡à+.yêdüqqT eTT≈£îÿ <ë«sê Á>∑Væ≤+#ê*‡+< ‘·|üŒ Ç‘·s¡ Ç+Á~j·÷\T|üjÓ÷–ùdÔ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT. n˝≤π> ãT~∆qT|üjÓ÷–+∫ ‘·s¡ÿ+ <ë«sê |üs¡e÷‘·Tàìdæ<ä∆|üs¡#·≤ìøÏ mqï&É÷ kÕ<Ûä + ø±<äT. |üs¡e÷‘·à düeTdüÔ $XÊ«ìøÏ kÕs¡yÓTÆqÄ‘·àdü«s¡÷|ü+. eTq+<ä] Vü≤è<äj·T+˝À ìyêdüyÓTÆj·TTHêï&ÉT. ø±ìÇ+Á~j·TeTH√ãT<äT∆\≈£î >√#·s¡eTT ø±&ÉT. m˝≤>∑+fÒ ø£ eTTdü ≤j·TeTàNø£Ï À bı>=≥Tºø=qï >∑T+&ÉTdü÷~ì M~Û À Á|üø±X¯eTT+<äH˚ ø±s¡D+

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

18

e\¢ m+‘· yÓ<äøÏHê ø£qã&É Ò<ä≥!eTq˝ÀH˚ ñ+&˚ Ä‘·àqT nC≤„qeTH˚Nø£Ï À b˛>=≥Tºø=ì ãj·T≥ Ç+Á~j·÷\ Á|üø±X¯eTT+<äH˚ uÛ≤e+‘√m+‘· yÓ<äøÏHê ø±qsê&ÉT. m#·≥ Ä‘·à n+‘ê ‘êH˚ ‘êqT>± ñqï<√n#·≥ <˚ì#˚‘· <˚ìì ø£qT≈£îïH˚~? nì ÁX¯ó‹ #ÓãT‘√+~. $C≤„qXÊgE„\≈£î C≤„‘·èCÒj·T eTH˚ Á‹|ü⁄Ï e´eVü‰s¡+ n‘· edüs¡+. á Á‹|ü⁄ÏjÓTTø£ÿ C≤„q+ |ü]∫äqï edüTÔe⁄*ï ìsê∆]+#·≤ìøÏ nqT≈£L\eTÚ‘·T+<yÓ÷ø±ì dü‘·´C≤„Hêq+‘·yÓTÆq |üs¡y˚TX¯«s¡TDÏí ø£qTø√ÿe≤ìøÏ mqïÏø°kÕ<Ûä +ø±<äT. |üs¡e÷‘·à dü«‘·'dæ<ä∆yÓTÆ ≈£L≤düú ì‘· #Ó’‘·q´ dü«s¡÷|üyÓTÆeTq+<ä] Ä‘·àjÓÆT ñHêï&ÉT. n‘·ìï eTq Vü≤è<äj·T+˝ÀH˚ ø£qTø√ÿyê\ìÁX¯ó‹ #ÓãT‘√+~. ø±ì ndüTs¡T\≈£î Vü≤è<äj·Ty˚T Ò<äT.

áX¯«s¡T&ÉT nqTuÛÑes¡÷|ü⁄&Ó’q eTq Ä‘·àjÓÆT e⁄qï+<äTe\¢ n‘·DÏíÒ<äH˚~ mqïÏø° @ ‘·s¡ÿ+ #˚‘·q÷ dæ~›+|ü<äT. ‘ê]ÿ≈£î\T m+‘·yê<ä+

#˚dæHê, mìï j·TT≈£îÔ\T Á|üjÓ÷–+∫Hê ` Ä j·TT≈£îÔ\ìïÏø° nqTuÛÑey˚TÄ<Ûës¡+. kÕs¡«Á‹ø£yÓTÆq nqTuÛÑyêìï ˝Ò<ä+fÒ ‘·s¡ÿy˚T |ü⁄Hê~ ˝Òìø£≥º&ÉeTÚ‘·T+~. ‘ê]ÿ≈£î\ ìs¡íj·÷\ø±<Ûës¡yÓTÆq nqTuÛÑyêH˚ï Ä‘·àj·TìÁX¯ó‹ #ÓãT‘√+~. Ä nqTuÛÑes¡÷|üyÓTÆq Ä‘·àH˚ |üs¡y˚TX¯«s¡T&Éì ÁX¯ó‹#ê≥T‘√+~. n+<äTe\¢ áX¯«s¡T Ò&É+fÒ eTqy˚T Ò<äqï≥¢e⁄‘√+~. ø±q|üsê>∑›èw溑√ #·÷ùd ãT~∆øÏ dü«dæÔ |ü*øÏ Á|ü‘· >∑›èwæº >∑\ Vü≤è<äj·÷ìï Á|üjÓ÷–+∫#·÷&Ü*. n˝≤¬>’‘˚ ‘ê]ÿ≈£î\ n˙X¯«s¡yê<ä+ |ü⁄Hê~ Ò≈£î+&Üb˛‘·T+~.

ndüTØ dü+|ü<ä ô|]–qf…¢ ≤¢ <Ó’Mdü+|ü<ä ‘·s¡–b˛‘·÷+≥T+~.n|ü⁄&ÉT dü‘·´<Ûäsêà\T n&ÉT>∑+Ïb˛‘êsTT. nsTT‘˚ n+‘·e÷Á‘êqdü‘· <Ûäs¡àÁ|æj·TT\T ~>∑T\T|ü&Éqedüs¡+ Ò<äT. ndü‘· +, n<Ûäs¡à+ MÏøÏ≈£L&ÜÁ|ü|ü+#·+˝À neø±XeTT+~. nsTTHê |üs¡e÷‘·TàDÏí e÷Á‘·+ ndü‘ê´<Ûäsêà\T

Page 10: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

19

ÒXeT÷ ø£<ä*+|üC≤\<äe⁄. ø£&É≈£î <Ûäs¡àyT »sTTdüTÔ+~. <Ûä]àwüß\T ‘·≈£îÿedü+K´˝À ñ+&=#·TÃ. nsTTHê n<Ûä]àwüߺ\T yê]øÏ eX¯eTj˚T´ rs¡T‘ês¡T.j·TT<ä∆+˝À @¬ø’ø£ sêeTT& sêø£ådüT\≈£î y˝≤~ sêeTTfiflsTT ‘√∫qfÒ¢ <Ûä]àwüß\Á|üuÛ≤e+ n+‘·≤ yê´|æ+∫ n<Ûä]àwüß*ï eX|üs¡#·T≈£î+≥T+~. n+<äTe\¢eTq+ ndüTs¡<äèwæºì ‘· õ+∫ <Ó’M<äèwæºì dü+bÕ~+#·T≈£îì dü+kÕs¡+˝ÀdüTKeTj·T J$‘·+ >∑&ÉbÕ*.

ndüTØ dü+|ü<ä‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï e÷Ø#·T&ÉT, düTu≤VüQ, ‘ê≥øÏ,sêeDT&ÉT Ç‘ê´<äT\ ø£è‘ê´\T |ü]o*+#·+&ç. ø=ÿø£ÿs¡T ø√ÿ $<ÛäyÓTÆq|òüTÀs¡ø£è‘·´+ #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä∆yÓTÆHês¡T. nsTT‘˚ Ms¡+<ä]øÏ n+‘·s¡+>∑Áù|s¡≈£î&Óe&ÉT? n+fÒ ø±eTyT! Ms¡+‘ê ø±e÷+<ÛäT …’ #j·Tsêì ø±s¡´eTT\T#˚dæ <äTwüŒ¤*‘êìï nqTuÛÑ$+#ês¡T. ø±eT Á|üeè‹ú nH˚~ eTH√<Ûäs¡à+.BìøÏ eX¯ó˝…’q yês¡+‘êndüTs¡T˝Ò! n~ ‘·q Á|üuÛ≤yêìï n+‘·≤#ê≥T‘√+~. e÷qe⁄ì ◊X¯«s¡´+˝À, n~Ûø±s¡+˝À, nqTsê>∑+˝ÀyÓ’sê>∑ +˝À Ç‘ê´<äT\ìïÏ À ndüTØ dü+|ü<ä e´ø£ÔeTÚ‘·T+~. Bìø£+‘·Ïø°ø±s¡D+ ø±eTyT! ªø±eT @wü' Áø√<Ûä @wü'µ nH ‘êyêø£ yT BìøÏ Á|üe÷D+.ø±eTy˚T ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTø=qï eTVü≤s¡T¸\T |üs¡e÷‘·Tàì‘√ düe÷qT\T.n˝≤+Ï Ä‘êàqTuÛÑ÷‹ì bı+<ä&ÉeTH˚~ ø£wüºy˚T. n˝≤ kÕ<Ûä + ø±ì#√eTq+ ø±e÷ìï eX¯|üs¡#·Tø=ì <ÛäsêàìøÏ $s¡T<ä∆+ ø±≈£î+&Ü ø±e÷ìïnDTuÛÑ$+#·e#·TÃ. ø±ì eTq+ Á|üdüTÔ‘·+ &ÉãT“≈£î <ëdüT\sTTHê+. &ÉãT“+fÒø±e÷ìï nqTuÛÑ$+#·&ÉeTH˚~ kÕ<Ûä eTÚ‘·T+~. Òì jÓT&É\ »qà e´s¡úy˚T>∑<ë? nì eTqeTqdüT‡ #ÓãT‘√+~. á ø±\+˝À nìï |ü+&ÉT>∑\ ø£+fÒªø±eT <äVü≤q+µ |ü+&ÉT>∑ #ê˝≤ yÓ’uÛÑe+>± #kÕÔs¡T. ø±eT <äVü≤q+ |ü+&ÉT>∑s√CÒ »ìà+∫q uÛÑø£Ô Á|üVü‰¢<äTDÏí düà]+#˚ yê¬ses¡T? n+‘·≤ |üs¡e÷‘·à ñHêï&Éì ìs¡÷|æ+#·T≥¬øìï ø£cÕº\T nqTuÛÑ$+#ê*‡ e∫Ã+~? eTq≈£î

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

20

<Ûäsêàs¡ú ø±e÷\H eT÷&ç+Ï À ø±eTyT Á|ü<ÛëqyÓTÆq~. Ç< ndüTØ dü+|ü<äjÓTTø£ÿ eTTK´ \ø£åD+. eTq+ J$‘êìï ndüTØ>∑TD≤\‘√ ≈£L&ÉTø=ìkÕ–+|üe#·Tà Ò<ë <Ó’M >∑TD≤\‘√ kÕ–+|üe#·TÃ. á ¬s+&ç+Ï À @~eTq≈£î ÁX‚j·Tdüÿs¡yÓ÷ u≤>± $eT]Ù+∫ ‘Ó\TdüTø√yê*.

ndüTs¡T\T ÄÁX¯sTT+#˚ ø±eT+ <äTwüOŒs¡+, <ëìø=ø£ $<ÛäyÓTÆquÛÑdüàø£s√>∑eTT+≥T+~. <ëì bı≥º À m+‘·ydæHê #ê\ì|æ+#·<äT. ø±e÷ìïnqTuÛÑ$+∫qf…¢ ≤¢ Ç+ø± ø±yê\ì|ædüTÔ+~. <ä+uÛÑ+, e÷q+, eT<ä+ `Çe˙ï ø±eT+ jÓTTø£ÿ |ü]yês¡+. yÓ÷Vü≤+ ‘·yÓ÷>∑TD+ jÓTTø£ÿ ø±s¡ +.n+<äTe\¢ ndüTs¡T\T ndü‘·Œ<ësêú\qT yÓ÷Vü≤+‘√ d”«ø£]kÕÔs¡T. ndüTs¡T\Ä#êsê\T n|ü$Á‘·yÓTÆq$. ndüTs¡T\T n+‘·T˝Òì e´düHê\≈£î >∑T]ne⁄‘ês¡T. m+‘· Á|üj·T‹ï+∫Hê yê] Ä˝À#·q\T, ø±e÷\T dü|òü\+ø±e⁄. ndüTs¡T\T+fÒ sêeD≤<äT\T e÷Á‘·y˚T nì ‘Ó*j·Tsê<äT. meπsø±ìø±e÷ìøÏ eX¯ó\e⁄‘ês√, eTè‘·T´e⁄ H√À¢ |ü&˚es¡≈£î kÕ«s¡ú+ ø√düy˚TbÕ≥T|ü&É‘ês√, Ms¡+‘· ndüTs¡T Ò! ndüTs¡T\+fÒ ø±yÓ÷|üuÛÀ>∑|üs¡T Ò. me]øÏuÛÀ>∑yÓ÷ \ø£å´yÓ÷, n˝≤+Ï yê] Vü≤è<äj·T+˝À ø±eTÁø√<Ûë<äT\THÓ\ø=ìj·TT+≤sTT. ndüTs¡T\T ◊X¯«sê´ìï nHê´j·TeTT‘√HÓ’Hê düπsdü+bÕ~+#·Tø=ì ≈£L&Éu …≥T º≈ £î+≤s¡T. m˝≤>∑+fÒ ≈ £îu Òs ¡T& ÉTáX¯«sêqTÁ>∑Vü≤eTT‘√ dü+bÕ~+#·T≈£îqï |ü⁄wüŒø£$e÷Hêìï sêeDT&ÉTã\e+‘·eTT>± rdüT≈£îHêï&ÉT. <e‘·\+<ä]ì »sTT+∫ ~ø±Œ\≈£î\+<ä]ìã+~Û+∫ ‘·q |ü]#ês¡≈£î\T>± #˚düT≈£îHêï&ÉT. ∫es¡≈£î d”‘·qT ≈£L&Ün|üVü≤]+#·Tø=ìb˛j·÷&ÉT. Ç˝≤ nHê´j·T+>± n<Ûäs¡à+>±<√#·T≈£î+≤s¡TndüTs¡T\T. Ç+‘·#dæHê ∫es¡≈£î düs¡«HêXqeTÚ‘ês¡T. n+<äTe\¢ ndüTs¡T\˙‹ ìj·Te÷*ï nqTdü]+#·≈£L&É<äH˚<˚ ^‘ê_ÛÁbÕj·T+.

ndüTs¡T\T @ ø±s¡´+ #˚dæHê <ä+uÛ≤Vü≤+ø±sê\‘√ ≈£L&ÉT≈£îH˚

Page 11: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

21

#˚kÕÔs¡T. yês¡T Ä#·]+#˚ j·T»„<ëHê<äT\T sê»dü|üs¡+>±H˚ ñ+≤sTT.M] <äTwüºø£s¡à\+‘·Ïø° ø±s¡D+nC≤„q+‘√ ≈£L&çq yÓ÷Vü≤y˚T yÓ÷Vü≤e÷j·÷C≤+˝À Ms¡T∫≈£îÿø=ìj·TT+≤s¡T. Ms¡T <˚ìï ‘Ó\TdüT≈£îHêï$|üØ‘·+>±H˚ ns¡ú+ #˚düT≈£î+≤s¡T. @ ø±s¡´+ #˚dæHê #·|ü\∫‘·Ô+‘√#kÕÔs¡T. ∫‘·Ô+ m|ü&É÷ dæús¡+>± ñ+&É<äT. ø±eTyT eTTK´ Jeq dü÷Á‘·+.Bì |òü\+ qs¡ø£yT >∑‹! ndüTs¡T\+fÒ ‘·eT≈£î ‘êyT >ös¡$+#·T≈£îHyês¡T.me]˙ …ø£ÿô|≥ºs¡T. <Ûäqe÷q eT<äeTT\T yê] yÓqï+≥T≈£îì ñ+≤sTT.<ÛäqeT<ä+, ≈£î\eT<ä+,s¡÷|üeT<ä+, j·TÚqeT<ä+ ` Ç˝≤ nH˚ø£ $<Ûë\> ∑s ¡ «+‘√ ≈ £L& É Tø=ìj·T T+& É T≥j˚T nd ü Ts ¡ T\ d ü «u Û ≤e+.m˝≤+Ï<Ó ’M>∑TDeTT\T >∑\yê&Ó ’qq÷ <Û äqe÷q eT<äeTT\‘√≈£L&ÉT≈£îqïyê&Ó’‘˚ ndüTs¡T\ C≤‹øÏ #˚]qyê&Ée⁄‘ê&ÉT. <˚e˝Àø£+˝Àì<y+Á<äTìøÏ ≈£L&Ü ø£kÕf kÕúqe÷qeTT\ n_Ûe÷q+‘√ >∑s¡«+e∫Ã+~.<äTsê«düeTVü‰eTTì nqTÁ>∑Væ≤+∫q |ü⁄wüŒe÷\qT <˚y˚+Á<äT&ÉT <äs¡Œ+‘√‘·q ◊sêe‘·Tì yÓT&É À yXÊ&ÉT. Ä |üP\e÷\ ∫+<äs¡e+<äs¡ nsTTqf…¢\¢n‘·ì ◊X«s¡ eT÷ ∫ÛHêï_ÛqïeTsTT+~. <äTs√´<ÛäqT&ÉT >∑s¡«+‘√ >∑Ts¡Te⁄\qTô|<ä›\qT nHê<äs¡+ #˚dæ XÊ|üÁ>∑düTÔ&Ó’q $wüj·T+ Àø£$~‘·y˚T! e÷qe⁄ìVü≤è<äj·T+˝À ndüTØ>∑TD≤\T m|ü&ÉT m˝≤>∑ Á|üyX+ #kÕÔjÓ÷, ‘Ó*j·T&É+#ê˝≤ ø£wüº+. ôV≤#·Ã]ø£‘√ ñ+&Ü*!

Ç+ø√ $wüj·T+. ndüTs¡T\T nVü≤+ø±s¡+ ã\+ <äs¡Œ+ø±eTÁø√<Ûë<äT\H˚ ÄÁX¯sTTkÕÔs¡T. nVü≤+ø±s¡eTq>± H˚qH˚ >∑s¡«+. nsTT‘˚düs¡«<Ûë nVü≤+ø±sêìï ‘· õ+#·&É+ m˝≤kÕ<Ûä +? n+fÒ sê»dü ‘êeTdünVü≤+ø±sê\qT ‘·´õ+∫ kÕ‹Ô«ø£ nVü≤+ø±sêìï ÄÁX¯sTT+#·&É+ e\¢Vü‰ì Ò<äT. nVü≤+ eT‹j˚T n$<ä . Ç<˚ düø£\ nqsêú\≈£î eT÷\+.nVü≤+ nH˚~ ‘·q≈£î Vü‰ì #˚j·T&Éy˚T >±≈£î+&Ü Ç‘·s¡T\T eTeTà*ï

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

22

n\Œ<äèw溑√ #·÷ùd $<Ûä+>± #˚k˛Ô+~. lsêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+düªnVü≤+ø±s¡+ |üPs¡í+>± ‘=\–b˛yê*. n˝≤ kÕ<Ûä + ø±ø£b˛‘ uÛÑ>∑e+‘·Tì<ëdüT&ÉT H˚qTµ nH˚ nVü≤+ø±s¡+ ô|≥Tºø√e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. ndüTs¡T\≈£înVü≤+ø±s¡y˚T >±ø£ eTs=ø£]ì ‹s¡kÕÿs¡+ #˚ùd ø±eTsê>∑ ì$T‘·ÔyÓTÆqã\+ ‘√#·T≈£î+≥T+~. Ç+‘˚>±ø£ <Ûäsêàìï ≈£L&É n‹Áø£$T+#˚ <äs¡Œ+yê]ì Äe]+#·T≈£îì ñ+≥T+~. <˚e⁄ìô|’ $&ç∫q <äTqïb˛‘·T˝≤>∑ùd«#êä|üs¡T …’ Á|üe]Ôdü÷Ô, ‘·eT ã˝≤ìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #dü÷Ô, Áø√<Ûä|üs¡eXó…’, Á|ü‹ ø£ÿ] Vü≤è<äj·T+˝À <e⁄&ÉTHêï&ÉH~ …øÏÿ+|üø£, áX«s¡ XÊdüqyÓTÆq

ÁX¯ó‹ düàè‘·T\ q‹Áø£$T+∫ Á|üe]Ôdü÷Ô, düHêàs¡Z+˝À q&ç#˚yê]ì ≈£L&ÜVæ≤+dæ+&ÉeTH~ ndüTs¡T\ dü«uÛ≤eeTì ‘Ó*j·÷*. Bì |òü\+>± ndüTs¡T\TV”≤q »qà\T m‘êÔ*‡ ñ+≥T+~. m˝≤+Ï V”≤q»qàeT+<Ó’qq÷ X¯óuÛÑø£s¡à˝≤#·]+#·T≥ ø£eø±X¯eTT+≥T+~. bÕ|ü |ü⁄D≤´\T #˚ùd kÕ«‘·+Á‘·´+Je⁄\≈£î+~. n+<äTe\¢ XÊÅk Ô|ü<˚X¯+ n‘· edüs¡+. <˚ùV≤+Á~j·÷<äT\qT|üjÓ÷–+#˚ kÕ«‘·+Á‘· + <˚e⁄&ÉT eTq≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#ê&ÉT. Je⁄\T‘êeTT #˚ùd düø£\ ø£s¡à\≈£î ‘êy˚T u≤<Ûä ‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+~. Je⁄\ø£s¡à\qqTdü]+∫j˚T <˚e⁄&ÉT |òü˝≤ìï ÇkÕÔ&ÉT. Ç<˚ uÛÑ>∑eìïj·TeT+,Á|üã\yÓTÆq yêdüq\T>∑\ ndüTs¡T\T ‘·eT≈£î mìï dü<äeø±X¯eTT\T\_Û+∫q|üŒÏø° yêÏì dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡#·Tø√≈£î+&Ü <ÛäsêàìøÏ $s¡T<ä∆+>±Hq&ÉTdü÷Ô+≤s¡T. ø±ì düHêàs¡Z+yÓ’|ü⁄ ‹s¡>∑&ÜìøÏ Á|ü‹ ø£ÿ]ø° neø±XeTT+~.>∑Ts¡TXÊgeTT\T Væ≤‘√|ü<˚XÊìï Ä\øÏ+∫, ndüTØ>∑TD≤\qT M&ç, <Ó’$>∑TD≤\qT n\es¡|üs¡#·T≈£î+fÒ <Ó’yêqTÁ>∑Vü≤+ e\¢ eTìwæ $eTTøÏÔìbı+<äT‘ês¡T.

ø£s¡à dü+>∑|òü\ ‘ê´>∑+

Page 12: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

23

eTqTwü <˚Vü≤+ \_Û+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+? <Ûäsêà<Ûäs¡àeTT Ò. áø£s¡à |òü\+ e\¢H˚ <˚Vü≤+ <Ûä]+#ê*‡ e∫Ã+~. X¯Øs¡+ <Ûä]+∫q yê&ÉTeTs¡\ ø£s¡à #˚kÕÔ&ÉT. ‘·‘·Œ¤*‘·+>± eTs√ <˚Vü≤+ >∑+≥T |ü&ÉT‘√+~. Ç˝≤ø£s¡à #˚‘· »qà, »qà e\¢ ø£s¡à. nsTT‘˚ á ø£s¡à ã+<Ûä+ qT+&ç $eTTøÏÔìbı+<ä&É+ m˝≤? n+fÒ ø£s¡à|òü\‘ê´>∑+ e\¢ nì ‘ê eTq≈£î uÀ~ÛdüTÔ+~.mes¡T ø£s¡à|òü ≤ìï ‘ê´>∑+ #˚kÕÔ&√, uÛÑ>∑e<ä]Œ‘·+ #˚kÕÔ&√, n‘·&ÉT ø£s¡àqT‘· õ+∫qfÒ¢. m+<äTø£q <˚Vü≤s¡÷|ü|òü ≤ìï bı+<ä&É+ πøe\+ ø£s¡à #˚‘·ø±<äT, |òü Ò#·Ã¤‘√. á s¡Vü≤dü + ^‘êXÊg+ eT]j·TT eTVü‰‘·Tà\ <ë«sê‘Ó\TdüT≈£îì ø£s¡à dü+>∑+, ø£s¡à |òü\‘ê´>∑+ #j·÷*. n˝≤ #ùdÔ yÓT\yÓT\¢>±<˚Vü‰_Ûe÷q+ ‘·s¡T>∑‘·÷ ek Ô+~. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ ª<˚Vü≤eTH˚~ Hê≈£î>∑+≥T|ü&ç+<äìµ uÛ≤$+#·&Éy˚T $T<∏ë´_Ûe÷q+. ªH˚qT HêX¯ s¡Væ≤‘·yÓT ÆqÄ‘·àqTµ nH˚ C≤„q+ me]øÏ |ü⁄&ÉT‘·T+<√ n‘·ìøÏ ø£s¡à Ò<äT. ø£s¡à |òü\yÓTÆq<˚Vü≤eTT Ò<äT. n+<äTe\¢ C≤„ì <äèwæº À ø£s¡à, <˚Vü≤+ n+‘·j·T÷ ø£\˝Àø£ìŒ+#˚ <˚Vü≤ø£s¡à\ e … nqè‘·yÓTÆq$.

mes¡T ªH˚qT <˚Vü≤ì, á ø£s¡à #˚dæ á |òü\+ bı+<ë\ìµ <˚Vü≤ø£s¡à\ j·T+<ëdü≈£îÔ&Ó’ ñHêï&√ n‘·qT ø£s¡àqT e<ä\≤ìøÏ mqïÏø° kÕ<Ûä +ø±<äT. n˝≤+Ï yês¡T dü+>∑|ò ü\‘ê´>∑+ #˚dæ ø£s¡àã+<Ûä+ qT+&ç‘·|æŒ+#·Tø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. <˚Vü≤eT÷, ø£s¡àeT÷ ì»+>± ñ+<äìqeTTà≈£îqï yê]øÏ <Vü≤+ m\¢|ü&É÷ ñ+&ÉH ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ $E„\TÇ˝≤ #ÓãT‘ês¡T. ªeTq+ <˚Vü≤+‘√ ñHêïeTì qeTTà≈£îqï|ü&˚<Vü≤<Ûës¡T …’HêeTT. sêÁ‹ |üs¡T+&ç ìÁ~+# yêìøÏ ‘·ø£åDyT ø£\˝À <Vü‰<äT\T‘√#·T≈£îqï≥T¢ nC≤„qT\≈£î nC≤„qeTH˚ ìÁ<ä À <˚Vü≤<Ûës¡D, ø£s¡à, ø£s¡à|òü + eTTqï>∑T dü«|üï <äèXÊ´\T ‘√düTÔHêïsTT. á yÓ÷Vü≤e÷j·÷C≤\+

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

24

qT+&ç nC≤„qT\T mqïÏø° ‘·|æŒ+#·Tø√ Òs¡T. eTqdü‡H~ n‹ $∫Á‘·dü«uÛ≤e+>∑\~. á ‘·T+≥] eTqdüT‡ eTq≈£î düØs¡eTT+~, ø£s¡àeTT+~,uÛ≤s¡´_x&ɶ\T, Ç\T¢ yêøÏ*, &ÉãT“, n~Ûø±s¡+ ` Çe˙ï ñHêïj·TH˚ø£*Œ+#·T≈£î+≥T+~.

n+<äTe\¢ $T<∏ë´<Vü‰_Ûe÷q+ e\¢H <Vü≤eT÷, ø£s¡àeT÷ eTq≈£î>∑+≥T|ü&çHêsTT. ì»+>± eTq≈£î <˚Vü≤+ø±ì, <˚Vü≤<Ûäsêà …’q ø£sêà<äT\dü+ã+<Ûä+>±ì ÒH Ò<äT. m˝≤>∑+fÒ >±&ÛÉ ìÁ<ëqTuÛÑyêìï düà]+#·Tø√yê*.n#·≥ eTq≈£î <˚Vü≤dü+ã+<Ûäy˚T Ò<äT. n#·≥ m˝≤+Ï ø£s¡à dü+ã+<Ûä+eTq≈£î Ò<äT. Ç˝≤π> eT÷s¡Ã¤, düe÷~Û eTTqï>∑T <Ó’«‘·s¡Væ≤‘·yÓTÆq nedüú À¢eTq≈£î @ $<ÛäyÓTÆq n_Ûe÷qeTT+&É<äT. n#·≥ @ ø£s¡à dü+ã+<ÛäeT÷eTq≈£î+&É<äT. Ç+ø√ $wüj·T+. Ä≥\bÕ≥\T, $∫Á‘·yÓTÆq <äèXÊ´\T,dü+^‘·ø£#] Ç˝≤+Ï e´eVü‰s¡+˝À eTqdüT‡ \>∑ïyÓTÆ e⁄qï|ü⁄&ÉT eTq≈£î<˚Vü‰_Ûe÷qeTT+&É<äT. n|ü⁄&ÉT ø£s¡à, ø£s¡à|òü\ dü+ã+<Ûä+ >±ì ñ+&É<äT.nsTT‘˚ eTs=ø£s¡T me¬s’Hê eTq≈£î C≤„|üø£+ #˚ùdÔ e÷Á‘·+ <˚Vü≤+ yÓ ’|ü⁄\ø£å +b˛‘·T+~. Bì e\¢ H˚s¡TÃø√yê*‡q bÕsƒ¡y˚TeTq>± <˚Vü‰_Ûe÷HêìøÏø £s ¡ à≈ £L eTT& ç| ü& ç+~. ÁãV ü ‰ à+& ÉeT+‘ê á n_Ûe÷Hêìïne\+_+#·Tø=ìjT e´eVü‰s¡+ kÕ>∑T‘√+~. Á|ü‹ eTìwæøÏ n+‘· ø±\+es¡≈£L á <˚Vü‰_Ûe÷q+ n+≥T≈£îì ñ+≥T+~. eTs¡Tø£åD+˝À ÁbÕD≤\Te<ä Òyê&ÉT ≈£L&É, ªÇ>√ ø=&ÉT≈£îµ n+≥÷ ªÄ!µ n+≥÷ ø£+&ÉT¢ ‘Ós¡TkÕÔ&ÉT.Ç˝≤+ÏB n_Ûe÷q+. <˚Vü‰_Ûe÷q+ ‘· õ+|üì yê] ø£s¡à\≈£î Çwüº+,nìwüº+, $TÁX¯eT+ ` nH˚ Á‹$<Ûä |òü ≤\T \_ÛkÕÔsTT. ø±ì Çy˚$j·T÷düHê´düT\≈£î e]Ô+|üe⁄. Ç#·≥ sTTwüº|òü\eTq>± <e‘ê~ »qà\T, eTqTwü»qà $TÁX¯eT|òü\eTq>± düTK<äT'U≤\T ¬s+Ï Ç#˚à |òü\eTì ns¡ú+.@\q e÷qe<˚Vü≤+ bÕ|ü|ü⁄D≤´\ $TÁX¯eT |òü\<ëj·Tø£yÓTÆq~. nsTT‘˚

Page 13: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

25

‘ê´>∑T …’q düHê´düT\≈£î Ç~ e]Ô+|ü<äT.nsTT‘˚ ‘ê´–jÓÆTq düHê´dæ mes¡T? n+fÒ Ä‘·àC≤„ì. n‘·&˚

ì»yÓTÆq düHê´dæ. n+fÒ @ ø£s¡à #˚j·Tø£ k˛eT]jÓÆT ñ+≤&Éì ns¡ú+#düTø√sê<äT. ì‘· + ø£s¡à#düTÔHêï, |üs¡e÷s¡ú <äèwæº À @ ø£s¡à #j·Tìyê&ÉT.kÕøÏå e÷‘·è‘·ì ns¡ú+. m˝≤>∑+fÒ »qø£#·Áø£e]Ô nH˚ø£ $<ë«+düT\≈£îÄÁX¯j·T$T#êÃ&ÉT. sê»´uÛ≤s¡+ eVæ≤+#ê&ÉT. nsTTHê C≤„q<äèwæº À n‘·&ÉT@ ø£s¡à #˚j·Tìyê&˚ C≤„qT\T düTHêj·÷dü+>± düø£\ ø±sê´\ kÕ~ÛkÕÔs¡T.Ç‘·s¡T\T n˝≤ kÕ~Û+|ü Òs¡T. ø£s¡à#j·T&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&yê&ÉT. |æ]øÏ|ü+<ä.nC≤„ì ø£s¡à qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√yê\ì Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. n+<äTe\¢ n‘·ìøÏk˛eT]‘·q+, Á|üe÷<ä+, <äT'K+ Äe]+#·T≈£î+≥T+~. M≥+‘·Ïø° ø±s¡D+dü+>∑|òü ≤\ n_Ûe÷qyT H<ëìï eTs¡Te≈£L&É<äT. C≤„ì <äèwæº À ø£s¡ Ôè‘·«yT$T<∏ä . düHê´dæ <Vü≤eTTq ø£r‘·yÓTÆq n_e÷qs¡Væ≤‘·T&Ó’ ñ+≤&ÉT. nC≤„ì<˚Vü≤y˚T ‘êqì uÛ≤$+∫q+<äTe\¢ ø£s¡à#˚ ã+~Û+|üã&É‘ê&ÉT. <˚Vü‰ìïdü‘· eTì uÛ≤$+#·&É+ e\¢H˚ <˚Vü≤+ #˚ùd düø£\ ø±sê´\T ‘·qy˚ nH˚$T<∏ë´C≤„q+ ñ‘·ŒqïeTÚ‘·T+~. ø£\qT ø£\ nì ‘Ó*j·T>±H˚ ø£\˝Àìu≤<Ûä\ìïj·T÷ e÷j·TyÓTÆq≥T¢, <˚Vü≤eT÷, ø£s¡Ôè‘·«eT÷ $T<∏ä´ nì‘Ó\TdüT≈£î+fÒ ø£s¡àuÛ≤s¡eT+‘·j·T÷ e÷j·TeTÚ‘·T+~. n+<äTe\¢ eTq+Ä‘·àC≤„q+ dü+bÕ~+#·T≈£îì ø£s¡àã+<Ûä+ qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<ë\H˚<˚^‘ê_ÛÁbÕj·T+.

ª‘·Å‘Ó’e+ dü ‹ ø£sêÔs¡ .. dü|üX¯ ‹ <äTs¡ eeT‹'µ <˚Vü‰<äT\‘√≈£L&ÉT≈£îqï Ä‘·à ªø£s¡àµ nqã&É‘ê&ÉT. nsTT‘˚ @ ñbÕ~Û dü+ã+<Ûä+ ˝ÒìdüT<ë∆‘·àqT ø£s¡Ô nq&É+ Hê´j·T+ ø±<äT. Ä‘·à m\¢|ü&É÷ @<√ ø£ ÁøÏj·T#˚düTÔqï≥T¢ ‘√kÕÔ&ÉT. yÓT\≈£îe ø£\˝À¢ Ä‘·à ø£s¡à\qT #˚ùdyê&ç˝≤n>∑T|ü&ÉT‘ê&ÉT. nsTT‘˚ düTwüß|æÔ nH˚ >±&ÛÉìÁ<ëedüúqT |ü]o*+#·+&ç.

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

26

n#·≥ @ ø£s¡àkÕ<ÛäHê\T Òe⁄. πøe˝≤‘·à ñ+≤&ÉT. n#·≥ Ä‘·à˝À ø£s¡àñ+&É<äT. ªìÁ<äb˛‘·THêï&ÉTµ n+fÒ @+ #˚düTÔHêï&ÉT? ªuÛÀ»q+ #˚düTÔHêï&ÉTµnqï≥T¢ n<=ø£ ÁøÏj·T nì #Ó|üŒe#·TÃHê? ìÁ<äqT n˝≤ ñ+~ Ç˝≤ ñ+~, n˝≤+Ï~ Ç˝≤+Ï~ nì <ëìï e]í+#·&ÜìøÏ me]ø° kÕ<Ûä + ø±<äT.ìÁ<ä˝À Ä‘·à˝À @ $X‚cÕ\T+&Ée⁄. n+<äTe\¢ Ä‘·à˝À @ ø£s¡àeT÷>√#·]+|ü<äT. nsTT‘˚ n#·≥ eTqy˚T Ò<äì #Ó|üŒ&É+ dü]ø±<äT. n#·≥eTq+ ìwüÿs¡à dü«s¡÷|ü⁄\yÓTÆ ñHêï+. ìÁ<ä À <=+>∑ <=+>∑yê&ÉT ø±<äT.<Ûäqe+‘·T&ÉT <Ûäqe+‘·T&ÉT ø±<äT. <ä]Á<äT&ÉT <ä]Á<äT&ÉT ø±&ÉT. ‘·+Á&ç ‘·+Á&çø±<äT. ‘·*¢ ‘·*¢ ø±<äT. @jT ù|s¡T ø£s¡àeX+‘√ eTìwæøÏ e∫Ã+<√ n+<äT˝À@<=ø£ÿÏj·T÷ n‘·ìøÏ e]Ô+|ü<äT. n+<äTe\¢ eTq+<ä] ì»yÓTÆq Ä‘·àdü«uÛ≤e+>±H˚ ìÅwæÿj·÷‘·à dü«s¡÷|üeTì ìX¯ÃsTT+#ê*.

düTwüß|æÔ˝À eTq≈£î <˚Vü≤dü+ã+<Ûäy˚T ˝Òq+<äTe\¢ @ ø£s¡àdü+ã+<ÛäeT÷ Ò<äT. yT\T≈£î+≥÷H <Vü≤dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ø£s¡à≈£îÄeX¯ ø£yÓTÆq ◊<äT ø±s¡D≤\‘√ dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~.n|ü⁄&ÉT eTq≈£îø£s¡à dü+ã+<Ûä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ø±e⁄q <˚Vü‰~ |ü+#·ø£ dü+|üs¡ÿ+ ñqï+‘·es¡≈£L ø£s¡à#˚dæ ‘·‘·Œ ¤*‘êìï nqTuÛ Ñ$+#ê*‡ ñ+≥T+~.<Vü≤dü+ã+<Ûä+ ‘·|æŒ+#·T≈£î+fÒ ø£s¡à|òü\eT÷ ñ+&É<äT. m˝≤>∑+fÒ |ü⁄*ywü+ydüT≈£îqïyê&ÉT ∫es¡≈£î XØsêìøÏ |üPdüT≈£îqï s¡+>∑T ø£&ç–ydæq≥T¢ eTq+ø£s¡à ã+<Ûë\qT $y˚ø£+‘√ ‘=\–+#·T ø√yê*. <˚Vü‰~ |ü+#·ø£ dü+ã+<Ûä+>∑\ yês¡T ø£s¡à\qT #˚dæ #˚dæ eTTqTà+<äT yπs yπs X¯Øsê\T <Ûä]+#ê*‡ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ mes¡T ‘·eT≈£î <˚Vü≤dü+ã+<Ûä+ Ò<äì ìs¡ísTT+#ês√,me]øÏ >±&ÛÉìÁ<ä eTTqï>∑T nedüú À¢ nqTuÛÑyêìøÏ e#à ìÁwæÿj·÷‘·à dü«s¡÷|ü+eTH√>∑‘·yÓTÆq<√, mes¡T >±&ÛÉìÁ<ä À ≤>∑ yÓT\≈£îe˝Àq÷ XØs¡dü+ã+<Ûä+

Page 14: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

27

˝Ò<äì ìsê∆]+#ês√ n˝≤+Ï eTVü≤˙j·TT\≈£î @ ø£s¡àeT÷ ˝Ò<äT.Á|æj·÷Á|æj·TeTT\T k˛ø£e⁄. düTK<äT'U≤\T Òe⁄.

m˝≤>∑+fÒ ˇø£ Ns¡ <Ûä]+∫q ÄyÓT eTs=ø£ Ns¡ ø=qT>√\T#j·TT≥¬ø’ n+>∑&çøÏ b˛yê*‡ ek Ô+<√, n˝≤π> ø£ XØs¡+ô|’q n_Ûe÷q+>∑\yê&ÉT ø£s¡àqT #˚dæ eTs=ø£ X¯Øsêìï <Ûä]+#ê*‡ ek Ô+~. ø£\˝ÀìX¯Øs¡eT÷ ‘·‘·‡+ã+<ÛäyÓTÆq <äèXÊ´\T y˚T˝§ÿq>±H˚ u≤~Û‘·yÓTÆq≥T¢,Ä‘·àC≤„Hêìï dü+bÕ~+#·Tø=ì ìs¡_Ûe÷qT˝…’‘˚, Ç|üŒÏ X¯Øs¡eT÷‘·‘·‡+ã+<ÛäyÓTÆq ø£s¡à\÷, yêÏ |òü ≤\T n+‘·j·T÷ πøe\+ ‘√|æø£ Ò !n+<äTe\¢ ø£s¡àã+<Ûä+ qT+&ç $&ÉT<ä\ bı+<ë\ì >√πsyê&ÉT á ^‘ê‘ ·‘ · Ô «C≤ „Hêìï d ü+bÕ~+# · Tø√yê*! n| ü ⁄& É T d üø £\ ø £s ¡ à\T‘· õ+∫q≥¢e⁄‘·T+~. düø£\ ø£s¡à |òü ≤\ dü+ã+<ÛäeT÷ M&çb˛‘·T+~.

nsTT‘˚ á ‘·‘·Ô«C≤„q+ \_Û+#˚ es¡≈£L BìøÏ ñbÕj·TyÓTÆqø£s¡àjÓ÷>±ìï Ä#·]dü÷Ô+&Ü*. ªHê≈£î <Vü≤+ Ò<äT. HqT nø£s¡à dü«s¡÷|ü⁄&ÉqTµnH˚ yê#ê y˚<ë+‘·+ #Óù|Œyês¡T nH˚≈£î\THêïs¡T. nsTT‘˚ ì»yÓTÆqeTVü‰‘·Tà\T #ê˝≤ ns¡T<äT. Ç˝≤π> ªø£s¡àdü+>±ìï e<ä ≤qT. |òü ≤X¯qT$&ç#êqTµ nH˚yês¡T nH˚≈£î\THêïs¡T. nsTT‘˚ ì»+>± dü+>∑|òü˝≤ìï‘· õ+∫q kÕ‹Ô«ø£ ‘ê´– ø√Ï À ˇø£&ÉT+≤&ÉT. eTTeTT≈£åîe⁄\T ì»yÓTÆq‘ê´>∑T\T ø±e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê\H˚<˚ ^‘ê_ÛÁbÕj·T+.

dü<ä dü~«y˚ø£eTT (ñqïB ÒìB)ªHêdü‘√ $<ä ‘˚uÛ≤y√ Hê uÛ≤y√ $<ä ‘˚ dü‘·'µ á ^‘êyêø£ +

düø£\ XÊgeTT\ kÕs¡eTì #ÓbÕŒ*. á yêø±´sêúìï eTqq+ #dæ dü‘ê´‘·àqTø£qT>=qïyêπs ‘·‘· Ô«<äs¡Ù≈£î\qã&ÉT<äTs¡T. ÇVü≤|üs¡˝Àø£ düTU≤ìï| üs ¡eT| ü ⁄s ¡ TcÕsê úìï kÕ~ Û| ü+>√s ¡ Tyês ¡ T á ^‘ê yêø±´ìï

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

28

nqTuÛ ÑyêqTkÕs¡+>± $#ês¡+ #˚ùdÔ dü‘ê´‘·àqT ø£qT>=qT≥˝À»j·To\Ts¡e⁄‘ês¡T.

á yêø£ +˝À dü‘·TÔ ndü‘·TÔ nH˚ X¯u≤∆\THêïsTT. dü‘·TÔ n+fÒ ñqï~ ndü‘·TÔ n+fÒ Òì<äì ns¡ú+. dü‘·TÔ n+fÒ ñqï~, ì»+>± ñqï~, ñqï≥T¢ ‘√#˚~ ø±<äT. ª‘Ó\¢>± ñqï<ä+‘ê bÕ\Tø±<äH˚ kÕyÓT‘· ≤>∑, ñqï≥T¢ ‘√#˚<ä+‘ê dü‘·TÔ ø±<äT. ì»+>± ñ+&˚ edüTÔe⁄ ø±<äT. @~ ì»+>±ñqï<√ <ëìøÏ Ò$T Ò<äT. n+<äTe\¢ @<Ó’Hê ˇø£ edüTÔe⁄ ñqï≥T¢ ‘√ùdÔn+‘·e÷Á‘êq n<äTqï<äì #Ó|üŒ&É+ dü]ø±<äT. @ edüTÔy˚ ø±ì ñqï≥T¢‘√ùdÔ, n+‘·e÷Á‘êq n<äTqï<äì #Ó|üŒ&É+ dü]ø±<äT. @ edüTÔy˚ ø±ì ñqï≥T¢ ‘√∫ Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<√, Ç|ü⁄&ÉT ‘√∫ ‘·sê«‘· Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<√,n~ ì»+>± ÒH˚ Ò<äì ìX¯ÃsTT+#ê*. ‘√∫ ‘·sê«‘· Ò≈£î+&Ü b˛e#·TÃ.nsTT‘˚ ‘√#˚≥|ü⁄&Ó’Hê ñ+<äì nì|ædüTÔ+~ ø£<ë? nì me¬s’Hên&ÉT>∑e#·TÃ. BìøÏ düe÷<Ûëqy˚TeTq>± ñqï≥T¢ ‘√∫+<ä+‘˚, ì»+>±ÒH˚ Ò<äT. m+<äTø£q ñ+<ä+fÒ $ø±s¡+ bı+<ä≈£î+&Ü ‘·q dü«s¡÷bÕìï

n˝≤π> ñ+#·Tø=qï<äì ns¡ú+. ª‘ê&ÉT˝À bÕeTT ‘√#˚≥|ü⁄&ÉT ñ+&ç+~.Ç|ü⁄&ÉT m#·Ïø√ b˛sTT ñ+&Ü\ì eTq+mes¡÷ nqTø√eTT ø£<ë? eTq+ÁuÛ≤+‹ e\¢ ‘ê&ÉTH˚ bÕeTqTø=+Ï$T. n˝≤ ‘·|ü ‘Ó*$ e\¢ bÕeTT>±‘√∫+<˚ ‘·|üŒ, ‘ê&ÉT˝À ì»yÓTÆq bÕeTH˚~ ÒH˚ Ò<äì ø£<ë eTq+<ä]<Ûäè&ÛÉìXÃj·T+? n+<äTe\¢ bÕeTT ndü‘·TÔ, <ëìøÏ dü«+‘·yÓTÆq ñìøÏ ÒH Ò<äT.

á ì‘ê´ì‘·´ $y˚ø£ $#êsêìøÏ n~Ûø±s¡T˝…es¡T? XÀø±ìïdüeT÷\+>± HêXq+ #düTø√yê\ì |ü]‘·|æ+# yês¡+‘ê ‘· Àì n<Ûë´‘·à$<ä ≈£î n~Ûø±s¡T Ò. á n<Ûë´‘·à $<ä XÀø±ìï dü+|üPs¡í+>± ìs¡÷à*+#˚kÕs¡«Á‹ø£yÓTÆq ~yÍwü<Ûä+. á $<ä´ s¡Vü≤dü´ y˚TeT+fÒ $wüj·÷\T ñ

Page 15: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

29

qï<äTqï≥T¢+&Ée⁄. n$ dæús¡+ ø±e⁄. MÏ <ë«sê ø£*π> y˚<äHê\T dæús¡+ø±<äT. y˚<äHê\ <ë«sê nqTuÛÑ$+#˚ düTK<äT'U≤\T dæús¡+ø±<äT. düTK+‘·sê«‘· <äT'K+, <äT'K+ ‘·sê«‘· düTK+ edü÷Ô+&É&É+ e\¢ nì‘· yÓTÆq ádüTK<äT'U≤*ï $y˚ø£+‘√ düVæ≤+#˚ yê&˚ BÛs¡T&Éì ã>∑e+‘·T&ÉT ñ|ü<˚•+#ê&ÉT.

nsTT‘ á o‘√cÕí~ <ä«+<ä«eTT\qT düVæ≤+#·≤ìøÏ ‘√|ü<XyTm+<äT≈£î ø±yê*? MÏì düVæ≤+#·&É+ eTìwæøÏ düVü≤»y˚T ø£<ë? n+fÒÇ#·§ø£ eTs¡àeTT+~. dü+<äsꓤqTkÕs¡+>± e#à o‘√wüíeTT\qT eTqTwüß´ Òø±ø £ | üX ¯ ó| üø å ± ´< ä T\T ≈ £L&Ü <ëìøÏ | ü]Vü‰s ¡+ ø £qTø√ÿ˝ Òø £düVæ≤+#·T≈£î+≥THêïs¡T. á $wüj·T+˝À eTqTwüß´ì >=|üŒ‘·qy˚TMT Ò<äT.nsTT‘ $yø£+‘√ yêÏì m<äTs=ÿqïyê&ÉT BÛs¡T&ÉT. n‘·qT neTè‘·‘êÔ«ìøÏns¡TΩ&ÉT. $wüj·÷\T m˝≤ eTqø£+fÒ ys¡T>± ñHêïjÓ÷, n˝≤π> o‘√cÕí<äT\TeT]j·TT yêÏ <ë«sê ø£*π> düTK<äT'U≤\T ≈£L&Ü y˚s¡T>± ñHêïsTT. Bìï$eT]Ù+∫ mes¡T ‘Ó\TdüT≈£î+≤s√ n‘·&ÉT neTè‘·dü«s¡÷|ü⁄&Ée⁄‘ê&ÉT.

$wüj·÷\T nì‘·´+, o‘√wüíeTT\T nì‘·´+, düTK<äT'U≤\Tnì‘· +, Çeìïj·T÷ sêø£b˛ø£&É\T >∑\$. ø£ ø±\+˝À e∫à ø=+‘·ø±\+‘√∫ ‘·<äq+‘·s¡+ e÷j·TyÓTÆb˛‘êsTT. njT‹ eTq dü«s¡÷|ü+ n˝≤+Ï~ø±<äT. eTq+ ì‘·T´\eTì mes¡T ì»+ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs√ yêπs BÛs¡T\T.yê]øÏ #êe⁄ nH˚~ ˝ÒH˚˝Ò<äT. Ç˝≤+Ï »qq eTs¡D s¡Væ≤‘·yÓTÆqÄ‘·àdü«s¡÷bÕìï >∑T]+#Ys uÛÑ>∑yé‘·T&ÉT ns¡T®qTì ì$T‘·Ô+>± #˚düTø=ìeTqø£+<ä]ø° uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT.

Ç+‘·Ï‘√ á$#ês¡+ |üPs¡ÔsTT+<äì ‘Ó\TdüTø√sê<äT. @\qo‘√cÕí<äT\T ø±\+˝À ‘√∫ eTs¡T>∑e⁄‘·Tqï+<äT e\¢ nì‘· eTì Ç+‘˚n_ÛÁbÕj·T+ ø±<äT. n$ ndü‘·Œ<ës¡úeTT\T, ì»+>± ˝ÒH˚˝Òe⁄. Ä‘·à

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

30

ì‘·T´&É+fÒ ≈£L&Ü Ç˝≤π> ‘Ó\TdüTø√yê*. n‘·&ÉT Á‹ø±\+˝À ì‘·T´&Éìn_ÛÁbÕj·T+ ø±<äT. ø±\eT÷ nHê‘·à nsTTq+<äTe\¢ Ä‘·àø£+fÒ _ÛqïyÓTÆnHê‘·à nsTT ñqï~. Ä‘·à≈£î ø±\dü+|üs¡ÿyT Ò<äT. ø±\düyT‘·yÓTÆq nHê‘·àn+‘·j·T÷ nì‘· yT n+fÒ ndü‘· yT! n~ ì»+>± ÒH Ò<äì n_ÛÁbÕj·T+.dü<ädü~«y˚ø£+ ˝Òq+<äT e\¢H˚ eTq+ á <ä«+<ä« Á|üyêVü≤s¡÷|üyÓTÆqdü+kÕs¡eTT˝À eTTqT>∑T‘·÷ ‘˚\T‘·THêïeTT.

dü‘·Ôq>± ì»yÓTÆq ñìøÏ>∑\ edüTÔe⁄. ndü‘·Ôq>± ì»+>± ÒìedüTÔe⁄. Ç#·≥ ì»+>± ñqï<ëìøÏ ñqï≥T¢ ‘√#˚<ëìøÏ ‘˚&Ü ñ+~.m˝≤>∑+fÒ <ä÷s¡+˝À ˇø£ yÓTT+&çe÷qT+~. eTdüø£ eTãT“˝À n~<äj·T´+˝≤>∑ ‘√düTÔ+~. Ç#·≥ <äj·T´eTH edüTÔe⁄ ñqï≥T¢ ‘√∫Hê, ì»+>±ñqï edüTÔe⁄ yÓTT+&çe÷H˚ ø£<ë? @ edüTÔe⁄ m˝≤ ‘√düTÔ+<√ n˝≤π> ñ+&Ü\H˚ ìj·TeTy˚T$T Ò<äT. n+<äTe\¢ dü‘· yÓTÆq<˚B dü‘· +>± ñqï≥T¢‘√#˚<˚B ` nì e´eVü‰s¡+˝À ìs¡ísTT+#·&É+ ÄeX¯ ø£+ ø£<ë? n˝≤π>‘·‘·Ô«$#ês¡+˝À ≈£L&Ü n‘ê´eX¯ ø£+.

Ç+ø√ $#ês¡+. y˚<äHê\T eT]j·TT düTK<äT'U≤\‘√ ≈£L&çq ádü+kÕs¡+ eTq dü«+‘· Ç\T¢ ø±<äT. e÷s¡ZeT<Ûä +˝À Äj·÷dü |ü]Vü‰dü+ø√dü+ @s¡Œs¡∫q eTTkÕ|òüs¡U≤q ≤+Ï~. ‘√|ü<X+ nH~ #ê˝≤ À‘Ó’q$#ês¡+. á o‘√cÕ›f <ä«+<ä«eTT\T ø=+‘·ø±\+ ‘√∫ eTs¡T>∑e⁄‘êj·Tìe÷Á‘·+ ø±<äT. n$ ‘√#˚≥|ü⁄&ÉTq÷ ndü‘·ÔsTT ñHêïsTT. |üPs¡«+ Òø£ø=Hê˝À Òì edüTÔe⁄\T eT<Ûä +˝À ñHêïsTT nH˚ e÷≥ø£s¡ú+ Ò<äT. Òì$ñHêïj·Tì ‘√kÕÔsTT. n+‘˚ Ç˝≤ ÁuÛ≤+‹ø±\+˝À ‘√#·&É+ $eT]Ù+∫ì»+ ‘Ó\TdüTø£qï ‘·sê«‘· ÒH˚ Òeì ìs¡ísTT+#·&É+ ` Bìï <äèX¯ eTT\Ä>∑e÷bÕsTT‘·«eTì ndü‘·«eTì n+≤s¡T. y<ë+‘·T\T Ç˝≤+Ï ÁuÛ≤+‘·T*ï

Page 16: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

31

ªn<ë´dü n+≤s¡T. n<Ûë´dü n+fÒ |ü<ës¡ú+˝À Òì <ëìï Äs√|æ+#·&ÉeTìns¡ú+. edüTÔ ‘·‘êÔ«ìøÏ eTq ø£\ŒqqT #˚]à e´eVü≤]+#·&É+ nqïe÷≥.á ø£\Œq\T edüTÔe⁄ jÓTTø£ÿ ì»dæú‹ì ‘Ó\TdüT≈£îHêïø£ nqè‘·eTÚ‘êsTT.n<Ûë´dü ì»eTì ‘√#·≤ìøÏ ø±s¡D+ ‘·‘êÔ«ìï ø£qTø√ÿyê\H˚ Ç#·Ã¤Òø£b˛e&Éy˚T. $y˚∫+∫ #·÷ùdÔ ÁuÛ≤+‹ ø±\+˝ÀH˚ ˇÏº ‘√|æø£ nìj·T÷

edüTÔ‘·‘êÔ«ìøÏ m˝≤+Ï dü+ã+<Ûä+ Ò<äìj·T÷ ì•Ã‘·eTÚ‘·T+~.HêeTs¡÷bÕ\≈£î $\Te ì#Ãyês¡T ‘·‘·Ô«<äs¡Ù≈£î\ <äèwæº À Ç+ø£q÷

|üdæ_&ɶ˝Ò, ne÷j·T≈£î˝Ò. eTq #·T≥TºeTT≥Tº >∑\ <äèXÊ´\T $ø±s¡+bı+<äT‘·T+≤sTT. nsTT‘˚ $y˚ø£e+‘·T\T yêÏH˚ dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡#·T≈£îì<Ûäs¡àC≤„Hê\qT dü+bÕ~+#·T≈£îì dü+kÕs¡ kÕ>∑sêìï düTHêj·÷dü+>±<ë≥e#·Tà nH˚~ ^‘ê_ÛÁbÕj·T+.

X¯Øsê<äT\T ì»+>±dæús¡+>± ñ+≤j·÷? Ç$ ‘êeTT ì»+>±Òq|üŒÏø° ì»yÓTÆq$>± ‘√dü÷Ô n$y˚≈£î*ï >√fi≤&çdüTÔHêïsTT. nsTT‘˚

$ø±s¡+ bı+<˚ ‘√∫ nD–b˛j˚T ‘√|æø£\ø£+‘ê Ä<ës¡yÓT Æqdü‘· ‘·‘·Ô«yÓTTø£≥Tqï~. <ëH˚ï |üs¡e÷‘·à n+≤s¡T. Ä ˇø£ÿ edüTÔe⁄qπøì»yÓTÆq $\Te. á |üs¡e÷‘·à nH˚ edüTÔe⁄‘√ b˛*Ãq|ü⁄&ÉT áÁãVü‰à+&ÉeT+‘·j·T÷ düTqïj˚T. |üs¡e÷‘·à dü+|üs¡ÿeTTqï|ü⁄&ÉT e÷Á‘·y˚TBìø£+‘ê $\Te ek Ô+~. |üs¡e÷‘·à‘√ ≈£L&ÉTø=ì ñqï|ü⁄&ÉT e÷Á‘·y˚THêeTs¡÷bÕ\≈£î ndæÔ‘·«+. πøe\+ HêeTs¡÷bÕ\≈£î ndæÔ‘·«y˚T Ò<äT, n$ndü‘·Œ<ës¡úeTT\T. Ç˝≤ $eT]Ù+#·&É+ e\¢ ãj·T≥‘√#˚ Á|ü|ü+#êìøÏ>±ì, eTq˝Àì Á|ü|ü+#êìøÏ >±ì $\Te Ò<äì nqTø√≈£L&É<äT. áÁ|ü|ü#·+‘√#·≤ìøÏ ÄdüŒ<äyÓTÆ, Ç+ø√ edüTÔe⁄qT ÄÁX¯sTT+|üø£ ‘êH˚‘êHÓ’ ñ+&˚|üs¡e÷‘·à dü+|üs¡ÿ+ ô|≥Tºø√yê*. n˝≤¬>’‘H eTq+ Áã‹øÏ ãj·T≥|ü&É‘ê+.

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

32

Òì jÓT&É\ XÀø£yÓ÷Vü‰ Ò eTq≈£î >∑‹! @ <äèX¯ sê•jÓÆTHê ‘·q≈£î ‘êH˚dü«‘·+Á‘·+>± ‘√#·Tø√<äT. <ëìøÏ ÄdüŒ<äyÓTÆq |üs¡e÷s¡ú edüTÔeH˚~ ñ+&˚rsê*. HêeTs¡÷bÕ‘·àø£yÓTÆq á »>∑‘·TÔqT ø=‘·Ô>± |üs¡e÷‘·Tàì‘√dü+ã+<Ûä|üs¡#·&ÉeTH˚~ ñ+&É<äT. »>∑‘·TÔ m\¢|ü&É÷ |üs¡e÷‘·à≈£îdü+ã+~Û+∫ø=ìj˚T, n‘·DÏí ÄÁX¯sTT+#·Tø=ìj˚T ‘√k Ô+~. BìyÓ’|ü⁄ eTq<äèwæºb˛ Ò<äT. eTqdüT‡≈£î Vü≤‘·TÔø√ Ò<äT. mes¡T á ‘·‘êÔ«ìï ñqï<äTqï&ÉT¢ø£qT≈£îÿ+≤s√ yêπs ‘·‘·Ô«<äs¡Ù≈£î\T.

á $XÊ\yÓTÆq Á|ü|ü+#·eT+‘·j·T÷|üs¡e÷‘·à HêÁX¯sTT+#·T≈£îìñqï<äH~ πøe\+ qeTàø£+ e÷Á‘·yT ø±<äT. Ç~ Á|ü‹ ø£ÿ] nqTuÛÑe+˝Àñ+~. n+fÒ düsê«qTuÛÑe düeTà‘·yÓTÆq~. m˝≤>∑+fÒ ñqï ‘ê&ÉT˝À ÒìbÕeTT ‘√∫q≥T¢, düÁ<ä÷|ü⁄&Ó’q |üs¡e÷‘·à˝ÀH˚ ndü‘·ÔsTTq á »>∑‘·TÔ‘√k Ô+~. n+<äTe\¢ @ <äèX¯ sê• ‘√#·Tø£Hêï (ø£\, yÓT\≈£îe <äèXÊ´\T)yêÏøÏ Ä‘·à dü‘êÔ, ndæÔ‘·«+ n+≥T≈£îH˚ nqTuÛÑyêìøÏ ek Ô+~. Ä‘·à dü‘êÔdü+|üs¡ÿ+ Òì<˚ <˚ìï ø£*Œ+#·≤ìøÏ ≈£L&Ü eTqdüT‡≈£î kÕ<Ûä |ü&É<äT.|üs¡e÷‘·Tàì ì»yÓTÆq ndæÔ‘·«y˚T eTq+<ä] ˝À|ü ≤ ãj·T≤ n+‘·≤yê´|æ+∫j·TTqï~. n‘·qT Ò&ÉH ø£\Œq≈£L&Ü sêe≤ìøÏ M Ò¢<äT. ì»dæú‹Ç˝≤ ñHêï eTq+ |üs¡e÷‘·Tàì #·÷&É Ò+!

á |üs¡e÷s¡ú dü‘ê´ìï ø£qTø√ÿyê\H ÁX<ë∆ uÛÑ≈£îÔ\T >∑\ õC≤„düTe⁄\T\_Û+#·&Éy˚T ø£wüºeTT. dü]jÓÆTq XÊg+ eT]j·TT nqTuÛÑe düeTà‘·eTT>±uÀ~Û+#˚ eTVü‰‘·Tà\ kÕ+>∑‘· + \_Û+#·&É+ ≈£L&Ü <äTs¡¢uÛÑy˚T. n˝≤+ÏjÓ÷>∑T´˝…’q >∑Ts¡T•wüß´˝Ò ˝Àø±ìøÏ Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT\T. lsêeTø£èwüí|üs¡eTVü≤+dü e<ä›≈£î e∫à $yø±q+<äT\T ªkÕ«MT! MTs¡T <e⁄DÏí #·÷XÊsê?µnì n&ç–q|ü⁄&ÉT ªWqT #·÷XÊqT. sê! ˙≈£L #·÷|ækÕÔqTµ nHêïs¡≥.

Page 17: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

33

Ç˝≤+Ï dü‘ê´‘·à <äs¡Ù≈£î\÷, ÁãVü≤àìwüߺ˝…’q >∑Ts¡Te⁄\÷, eT]j·TTÄ‘êàqTuÛÑ÷‹ì bı+<ë\H˚ ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&˚ eTTeTT≈£åîe⁄\÷ m+‘·eT+~\_ÛkÕÔs¡T?

C≤„qT\+fÒ eTqø£Hêï n‘·´+‘· $\ø£åDyÓTÆq e´eVü‰s¡eTT#ùdyês¡H eTq≈£î <Ûäè&ÛÉyÓTÆq qeTàø£eTT+~. ywü<Ûë] kÕ<ÛäTe⁄\T, jÓ÷>∑T\T,»≤<Ûës¡T\T, n<äT“¤‘· ©\*ï #·÷|æ+#yês¡T Ç˝≤+Ï yê]H yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷‹s¡T>∑T‘·÷ yÓ÷düb˛jT yêπs #ê˝≤eT+~ ñ+≤s¡T. nsTT‘ eT] C≤„qT\qT>∑T]Ô+#·&É+ m˝≤? $\Te>∑\ ã≥º*ï <Ûä]+#·&É+, >∑&ɶ+ MTkÕ\T ô|+#·&É+,eTT+&Éq #düTø√e&É+ Ç˝≤+Ï u≤Vü≤´ ∫Vü‰ï\T @+ |üìøÏsêe⁄. y<ë+‘·XÊg yêø±´\qT e*¢+#·&É+, ñ|üHê´kÕ\T <ä+#·&É+, ÁXÀ‘·*ï ~Á>±“¤+‹|üs¡#·&É+ Çe˙q C≤„q \ø£åD≤\T ø±e⁄. y<ë+‘· |ü⁄düÔø£ C≤„q+ ø£\yê]ìC≤„qT\ì uÛ≤$+#·&É+ n$y˚ø£+, ìÅwüŒjÓ÷»q+.

Ä‘·àC≤„Hêìï uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘êH˚ dü«j·T+>± ns¡T®qTìøÏ ñ|ü<˚•+∫q nqTuÛÑyêeTè‘·eTT. <ëì |üPs¡í+>± Js¡í+ #˚düTø√yê\+fÒ<ëìø£qT>∑TDyÓTÆq jÓ÷>∑´‘·qT dü+bÕ~+#·Tø√yê*. <Ó’M dü+|ü‘·TÔ‘√≈£L&ÉT≈£îqï ns¡T®qT&ç ≤+Ï •wüß´q≈£î ≈£L&Ü Hs¡T>± Ä‘·àqT <ä]Ù+#·&ÜìøÏXø£ + ø± Ò<äT. Ç˝≤ ñ+fÒ ø£*j·TT>∑yês¡\yÓTÆq, ø£* ‘·|üÔ Vü≤è<äj·TT\yÓTÆqeTq+ ` uÛÑøÏÔ ø£sêàqTcÕ˜q+ Òì<˚ C≤„Hêìï m˝≤ dü+bÕ~+#·Tø√>∑\+?n+<äTe\¢ Ä‘·àC≤„Hêìï dü+bÕ~+#·Tø√yê\+fÒ ‘· À uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT #Ó|æŒqø£s¡àjÓ÷>±~ kÕ<ÛäHê*ï n\es¡|üs¡#·Tø√yê\H˚<˚ ^‘ê_ÛÁbÕj·T+.

<Ûë´qjÓ÷>∑eTTlsêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T ª>∑èVü≤düTú\T ≈£L&Ü ˇø£

@&ÉT, Äs¡T HÓ\\T, eT÷&ÉT HÓ\\T, ˇø£ HÓ\, ø£ dü+ ˇø£ yês¡yÓTÆHê

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

34

@ø±+‘·yêdü+ #j·÷*. Á|ü‹s√p |üs¡yTX«s¡Tì |üPõ+#·&É+, düà]+#·&É+nH˚~ n‘ê´eX¯´ø£+. <ëìe\¢ düTKeTT, |üs¡eT˝≤uÛÑeTT bı+<ä>∑\+.XØsêìøÏ m˝≤ ÄVü‰s¡eTT nedüs¡yÓ÷, eTqdüT‡q≈£L ÄVü‰s¡eTT ‘· edüs¡eTT.<ëìï |üs¡e÷‘·à <Ûë´qeTT <ë«sê dü+bÕ~+#·Tø√yê*. |üs¡e÷‘·Tàì<Ûë´q+‘√ eTqdüT‡qT düe÷<Ûëq|üs¡#·Tø=ì, eTq+ #˚ùd düø£\ø±s¡´eTT\˙ï Ä |üs¡y˚TX¯«s¡Tì dü+ø£˝≤ŒìøÏ CÀ&ç+#˚ Á|üj·T‘·ïeTT#˚düTÔ+&Ü*. düs¡« e´eVü‰s¡eT+‘ê uÛÑ>∑e<˚#·Ã Á|üø±s¡eTT »s¡T>∑T‘√+~.eTq+ e÷Á‘·+ n‘·ì dü+ø£ ≤ŒìøÏ n&ÉT¶b˛≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. n‘·ìdü+ø£\Œ Á|üyêVü‰ìøÏ eTq eTq' Á|üyêVü‰ìï CÀ&ç+#·Tø√yê*. eTqdüT‡qT‘ê#ês¡+ #˚dæ ˝Òø£ ìs¡¢ø£å´eTT #˚dæ πøe\+ X¯Øsêìø£edüs¡yÓTÆq uÛÀ>∑´edüTÔe⁄\ >∑T]+#˚ ∫+‹+#·&É+ nH˚~ X¯yêìøÏ n\+ø±s¡eTT #˚dæqfÒ¢ìÅwüŒjÓ÷»qeTT. ‘·q |ü⁄Á‘·Tq≈£î ø±e\dæq+‘· ÄdæÔì, &ÉãT“qT dü+bÕ~+∫Ç#êÃqì »+uÛÑ+ #Ó|üø√e#·TÃ. nsTT‘˚ |ü⁄Á‘·Tì eTqXÊÙ+‹øÏ @$T@sêŒ≥T #˚XÊqì ‘·q≈£î ‘êH˚ Á|ü•ï+#·Tø√yê*. _&ɶ\ $<ë´uÛ≤´kÕìøÏy˚ ≤~s¡÷bÕj·T\T e´j·T+ #˚ùd eTVü‰X¯j·TT\T ª$<ë´uÛ≤´düµ eT+fÒ @+? nqï<ëìï Ä˝À∫+#·Tø√yê*. $<ä n+fÒ eTqdüT‡≈£î ø±e\dæq dü]jÓÆTq‘Ó*$. eTqTwüß´&ÉT kÕ«s¡úãT~∆‘√ ÇVü≤|üs¡ düTU≤*ï HêX¯q+ #˚düTø=ìπøe\+ &ÉãT“qT, ◊X«sê´ìï ≈£L&Éu…≥Tº≈£îH $<ä qT dü+bÕ~+#·T≈£îHêïqì>∑s¡«|ü&É&É+ dæ>∑TZ#≥T! <Ûäs¡àe÷s¡Z+˝À q&ÉTdü÷Ô ‘êq÷ ‘·q ≈£î≥T+;≈£î\÷ã+<ÛäTu≤+<Ûäe⁄\÷ düÅ‘·Œes¡Ôq ø£*– ÇVü≤|üs¡ düTU≤*ï dü+bÕ~+#˚+<äT≈£îÁ ù|πs|æ+#˚ ãT~∆j˚T ì»yÓT Æq $<ä´. n+<äTe\¢ ª|üs ¡y˚TX¯«sê!eT+∫ãT~∆ìeTàì Á|ü‹s√E <˚e⁄DÏí y˚&ÉTø√yê*. u≤\´<äX¯ ÀH˚ _&ɶ\≈£î>±j·TÁ‹ eT+Á‘êìï ñ|ü<˚•+∫ ñ|üqj·Tq+µ #˚sTT+#ê*. ñ

Page 18: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

35

|üqj·TqeT+fÒ uÛÑ>∑e+‘·Tì düìï~ÛøÏ >=+b˛j˚T dü+kÕÿs¡+. _&ɶ\≈£îÄ<Ûë´‹àø£ $<ä ˝À s¡T∫ |ü⁄fÒº $<Ûä+>± Áù|πs|æ+#ê*. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ M …’‘˚Ç+À¢ Á|ü‘´ø£+>± <Ûë´qeT+~s¡+ @s¡Œs¡#·Tø√yê*. Ä <Ûë´qeT+~s¡eTT˝ÀÁ| üy ˚•+#˚ yê] eTqdüT‡ u Û Ñ> ∑e+‘·Tì y Ó ’| ü ⁄ | üs ¡ T ¬>‘ ·T Ôq≥T ¢@sêŒ≥T#˚düTø√yê*.

á Ø‹>± eTq+ kÕ<Û ä´yÓT Æq+‘· eT≥Tº≈ £î <Ûë´qjÓ÷>∑$<ÛëqeTTqqTdü]+∫q#√ $T<∏ë´ Á|ü|ü+#·eTT u≤~Û‘·yÓTÆ n< |üs¡yTX«s¡TìÁ|ü|ü+#·eTÚ‘·T+~. ø±eTsê»´+ b˛sTT sêeTsê»´eTÚ‘·T+~. <äT'KÁ|ü|ü+#·eTT ‘=\– Äq+<ä Á|ü|ü+#·eTÚ‘·T+~. |üPs¡«+ j·÷»„e\Tÿ´&ÉH˚eTTì ñ+&˚yê&ÉT. n‘·ìøÏ Ç<ä›s¡T uÛ≤s¡ \T. ‘êqT ‘Ó\TdüT≈£îqï Ä‘·à$<ë´qTdü+<ÛëqeTT e\¢H˚ ø±\+ >∑&ÉbÕ\H˚ ñ<∆X¯ eTT‘√ ‘·q Ç<ä›s¡TuÛ≤s¡ \≈£î ÄdæÔq+‘·Ïì düeT+>± |ü+∫ô|≤º\ì dü+ø£*Œ+#·Tø=Hêï&ÉT.nsTT‘˚ $y˚ø£ XÊ* nsTTq yÓTÆÁ‘˚sTT nH˚ uÛ≤s¡´ ‘·q uÛÑs¡Ô‘√ ªMTs¡TdüHê´düeTT d”«ø£]+∫q |æ<ä|ü Ä‘êàqTdü+<ÛëqeTT <ë«sê bı+<˚neTè‘·‘êÔ«ìï á ◊X¯«sê<äT\ <ë«sê bı+<äe#·TÃHê?µ nì n&ç–+~.n|ü&ÉT j·÷»„e\Tÿ´&ÉT uÛ≤s¡´‘√ ªª◊X¯«s¡´eTT‘√ ˙e⁄ düø £\uÛÀ>∑uÛ≤>∑´eTT\qT uÛÑ$+|ü>∑\y˚yÓ÷ >±ì, <ëì qT+&ç neTè‘·‘êÔ«ìïbı+<ä&É+ e÷Á‘·eTT nkÕ<Ûä´+µµ nì #ÓbÕŒ&ÉT. n|ü&ÉT yÓTÆÁ‘˚sTTªªn˝≤>∑sTT‘˚ á ◊X¯«s¡ eTT Hê≈£î e<äT›. Bìï Hê nø£ÿjÓÆTq ø±‘ê´sTTìøÏÇ∫Ãy˚j·T+&ÉHÓqT. MTs¡T ‘Ó\TdüT≈£îqï ÁãVü≤à $<ä H˚ Hê≈£î uÀ~Û+|ü⁄eTìy˚&ÉT\HÓqT. n|ü⁄&ÉT eTT˙+Á<äT&ÉT yÓTÆÁ‘˚sTT‘√ ª Ä‘·àH˚ ø£qTø√ÿyê*.Ä‘·àqT >∑T]+# ÁXeD+ #j·÷*. eTqq+ #j·÷*. ì~<Ûë´düq #j·÷*.Ç˝≤ Ä‘·àqT ñqï<äTqï≥T¢ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ düs¡«eT÷ ‘Ó\TdüT≈£îqïfÒ¢µ nì

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

36

ñ|ü<˚•+#ÓqT. ‘·q uÛ≤s¡ qT ì$T‘·Ô+>± #˚düTø=ì ˝Àø£ø£ ≤´D+ ø√dü+ñ|ü<•+∫q á ‘êeTè‘·eTTqT eTqeT+‘ê ÁX<ä∆‘√ $ì <ÛäqT´\T ø±yê*.|üs¡e÷‘·à $#ês¡+ #˚dü÷Ô, n‘·H˚ï eTq+ <Ûë´ìdüTÔ+&Ü*. n˝≤ eTq≈£îM\Tø±ø£b˛‘ |üs¡e÷‘·àH \ø£å eT+<äT+#·Tø=ì Á|ü‹~qeT÷ ø=+‘·ùdô|’Hên‘·ì düàs¡D #˚düTÔ+&Ü*.á $XÊ\yÓTÆq Á|ü|ü+#·eTT˝À J$‘·eTH˚~ ˇø£ô|<ä› qBÁ|üyêVü≤eTT. á Á|üyêVü≤eTT˝À |ü&çb˛sTTqyês¡T ø=≥Tºø=ìb˛sTT@ düeTTÁ<ëìï #˚s¡T‘ês√ #Ó|üŒ&É+ nkÕ<Ûä´+. nsTT‘˚ Ç<˚ q~˝ÀªuÛÑ>∑e∫Ã+‘·qµnH˚ |ü&Ée ñ+~. <ë+À¢ ≈£Ls=Ãì á qB Á|üyêVü‰ìï<ëÏ düTHêj·÷dü+>± >∑≥Tº#˚s¡Tø√e#·TÃ.

<Ûë´qjÓ÷>∑ $#ês¡eTT <ë«sê eTq+ H˚s¡TÃø√yê*‡q bÕsƒ¡y˚T$T?n+fÒ eTH√ìÁ>∑Vü‰ìï bÕÏ+#·&É+, düTKXÊ+‘·T\ ø√dü+. Ä düTKXÊ+‘·T\TuÛÑ>∑e+‘·Tì nBÛqeTT. n+<äTe\¢ |üs¡e÷‘·Tàì kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘·eT≥Tº≈£î<Ûë´ì+#ê*. >=|üŒ>=|üŒ jÓ÷>∑T\T, ìs¡+‘·s¡eTT <Ûë´ìùdÔ, eTq+ \ø£~q+˝À ø£ >∑+≥, ns¡ú >∑+≥ ùdô|’Hê ÁX¯<ä∆‘√ uÛÑ>∑e+‘·Tì <Ûë´ì+#ê*.ø£s¡àjÓ÷>∑ <ë«s¡+>±HÓ’Hê uÛÑ>∑e+‘·TDÏí eTqdüT‡≈£î ‘Ó#·TÃø√yê*.|òü˝≤ù|ø£å‘√HÓ’Hê düπs, eTqdüT‡‘√ |üs¡e÷‘·à <Ûë´q+ #˚j·÷*. nBM\Tø±ø£b˛‘˚ uÛÑ>∑eHêïeT düàs¡D, ø°s¡Ôq ÁX¯<ë∆uÛÑ≈£îÔ\‘√ #˚j·÷*.<Ûë´qjÓ÷>±ìï <Û´j·T+>± ñ+#·Tø=ì kÕ<Ûä yÓTÆq+‘· eT≥Tº≈£î |üs¡e÷‘·à∫+‘·q #˚j·÷*. n˝≤¬>’‘˚ ø±\Áø£eT+˝À uÛÑ>∑e<äqTÁ>∑Vü‰ìøÏ bÕÁ‘·T … ’düTKXÊ+‘·T\T \_Û+|ü>∑\e⁄.

<Ûë´qjÓ÷>∑eT+fÒ @$T? $wüj·T∫+‘·q e÷H˚dæ ‘·qì»dü«s¡÷|üyÓTÆq Ä‘·àqT >∑T]Ô+#·&É+ ø√dü+ ∫‘ÓÔÌø±Á>∑‘·s¡÷|üyÓTÆq ∫+‘·qH<Ûë´qjÓ÷>∑eT+<äTs¡T. jÓ÷>∑j·TT≈£îÔ&Éq>± ∫‘·ÔeTT dü+|üPs¡íeTT>± eX¯yÓTÆ,

Page 19: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

37

$wüj·T yêdüq e\¢ n≥TsTT≥T bÕsê&É&É+ e<ä*, eTqdüT‡ |üPs¡í+>±yÓqT‹]– Ä‘·à˝À ì*Ãq|ü⁄&˚ jÓ÷>∑ j·TT≈£îÔ&É>∑TqT.

eTq+ dü«Á|üj·T‘·ï+ #‘·H $wüj·÷*ï dü+bÕ~+#·Tø=ì eTeTà*ïeTq+ ø±bÕ&ÉT≈£î+≤eTH˚~ nã<ä∆+. áX¯«sêqTÁ>∑Vü≤eTT e\¢H˚ eTq≈£îø±e\dæqe˙ï \_ÛdüTÔHêïsTT. nsTTHê eTq+ HqT Hê~ nH n_Ûe÷Hêìï$&ç#˚~ ˝Ò<äT! $wüj·÷˝Ò eTeTà*ï s¡øÏåkÕÔj·Tì, eTq Á|üj·T‘·ïy˚T»j· T Á| ü< äeTÚ‘ · T+< äì eTq+ nqT≈ £ î+≤+. Á| üj · T‘êï\T$|òü\eTÚ‘·T+≤sTT. ø±ì eTq+ ì»+ ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü ñHêï+. eTq+nC≤„qeTH˚ ìÁ<ä˝ÀH˚ ñ+&ç ø£\\T ø£+≥THêï+. |üs¡e÷‘·à ‘·‘êÔ«ìïø£qTø√ÿyê\H Ç#·Ã¤jT eTq≈£î |ü⁄≥º<äT. düø£\ ÇcÕºs¡úeTT\qT nqTÁ>∑Væ≤+#|üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT eTq Vü≤è<äj·T+˝ÀH˚ ñHêï&ÉT. nsTT‘˚ eTq+ãVæ≤s¡TàK∫‘·TÔ …’ ø±eTø±$T≈£î …’ n‘·ì yÓ’|ü⁄ M|ü⁄ Á‹|üø=ìj·TTHêï+.nsTT‘ jÓ÷>∑T\ Á|ües¡Ôq BìøÏ _Ûqï+. ‘·eT eTqdüT‡qT |üPs¡í+>± kÕ«BÛq|üs¡#·T≈£îìj·TT+≤s¡T. eTqdüT‡ ãj·T≥ $wüj·÷\ CÀ*øÏ b˛H˚b˛<äT.eTVü‰‘·Tà\ eTqdüT‡ |üs¡e÷‘·à˝À ©qyÓTÆj·TT+≥T+~. jÓ÷>∑T\ ∫‘·ÔeTTÄ‘·àyÓ’|ü⁄ ‹]–, Ä‘·à Á|üeDyÓTÆ, Ä‘·à ∫+‘·q #dü÷Ô, Ä‘·à˝À ì*∫b˛‘·T+~.

jÓ÷>∑T\ ∫‘·Ô #ê+#·˝≤´ìøÏ $πøå|üeT+≤s¡T. Ä‘·à<Ûë´q+˝ÀìeT>∑ïyÓTÆj·TTqïyêìøÏ $wüj·T∫+‘·qjT $πøåbÕìøÏ ø±s¡D+. <Ûë´qjÓ÷–$wüj·÷ìï $wüeTH˚ uÛ≤$+#ê*. eTVü‰‘·Tà …’q ‘·|üdü‡+|üqTï\T ≈£L&Ü$wüj·T∫+‘·q e\¢ ‘·|ü'X¯øÏÔì ø√˝ÀŒsTT ø£cÕº\≈£î >∑T¬s’Hês¡ì |ü⁄sêD≤˝À¢ñ+~. n+<äTe\¢ $wüj·T dü+>∑eTT˝À ñqï <√cÕìï <Ûë´qjÓ÷– $y∫+∫‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT, ø±e⁄q n‘·ì eTqdüT‡ mqïÏø° #·*+|ü<äT. >±* Òì#√≥ B|üeTT e … n‘·ì ∫‘·ÔeTT @ø±Á>∑‘· bı+~ |üs¡e÷‘·à <Ûë´q+˝À

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

38

ìeT>∑ïyÓTÆj·TT+≥T+~. n+<äTe\¢ eTTeTT≈£åîe⁄ $wüj·÷*ï ùd$+#·&É+˝À#ê˝≤ ôV≤#·Ã]ø£‘√ ñ+&Ü*. neX¯´yÓTÆq $wüj·÷*ï |üs¡e÷‘·Tàìdüà]+#·T≈£î+≥÷ ªÇ<ä+‘ê |üs¡yTX«s¡Tì Á|ükÕ<äµeTì uÛ≤$+∫ Væ≤‘·$T‘·+>±sê>∑<˚«wüs¡Væ≤‘·T …’ ùd$dü÷Ô+&Ü*.

Ç+ø√ s¡Vü≤dü +. ø£s¡à\qT #˚ùd düe÷»ùde >=|üŒ<˚. nsTT‘˚<Ûë´qjÓ÷– #ùd düe÷»ùde <ëìø£+fÒ >=|üŒ~. m˝≤>∑+fÒ ø£ÿ <Ûë´qjÓ÷–Á|üuÛ≤e+#˚ e+<äeT+~ ø£s¡àjÓ÷>∑T\T ‘·j·÷s¡Tø±e#·TÃ! <Ûë´qjÓ÷–eTqdüT‡ Á|üdüqïyÓTÆ‘˚ #·T≥TºeTT≥Tº >∑\ »qT\+<ä]ø° ÁX‚j·TdüT‡ø£\T>∑T‘·T+~. ø£s¡àjÓ÷>∑T\ ø£s¡à\ <ë«sê »>∑‘·TÔ ñ|üø±s¡eTT bı+<ë*.nsTT‘ ˚ < Ûë´qjÓ÷– eTqdüT‡ Á| üd üqïy ÓT Æ‘ ˚ #ê\T, ˝Àø±ìøÏeTôVA|üø±s¡eTÚ‘·T+~. <Ûë´qjÓ÷>∑T\T ãj·T≥#·÷&É≤ìøÏ @MT #˚j·Tì yê]e˝… ø£qã&çHê, ‘·eT #·T≥TºeTT≥TºXÊ+‹`düTU≤\ yê‘êes¡DeTTqT Á|üdü]+|üCÒkÕÔs¡T. <Ûë´qjÓ÷–øÏ ãj·T≥e´eVü‰s¡eTT Òq|üŒÏøÏ n+‘·s¡+>∑eTT˝À |üs¡e÷‘·à <Ûë´qeTT CÀs¡T>±q&ÉTdüTÔqï+<äTe\¢ Àø±ìøÏ XÊ+‹düTU≤\T \_ÛkÕÔsTT. jÓ÷>±uÛ≤´dü ã\+e\¢ ≈£î+&É eTϺ˝À ì*∫qfÒ¢, <Ûë´qjÓ÷– ∫‘·ÔeTT Ä‘·à˝À ì*Ãj·TT+≥T+~. Ä dæú‹˝À ã˝≤‘êÿs¡eTT e\¢>±ì, uÛÑj·T+ e\¢>±ì, eTqdüT‡s¡T≈£îqï<äì ‘Ó*j·Tsê<äT. eTqdüT‡ uÛÑøÏÔ À ø£]– Ä‘·à˝À ì*∫b˛‘·T+~.eTqdüT‡ uÛÑøÏÔ‘√ ‘êH ©qyÓTÆ |üs¡e÷‘·à˝À ø£*dæb˛‘·T+~. n|ü⁄&ÉT eTqdüT‡neTqdü‡e⁄‘·T+~. n≥Te+Ï dæú‹˝À jÓ÷– ‘·qTï ‘êH˚ ø£qT>=ì ‘·q˝À‘êqT ‘·è|ü⁄Ô&Ó’ j·TT+≤&ÉT. #·÷&É≤ìøÏ ø£s¡DyÓTTø£Ï nedüs¡+ ø£<ë?n+fÒ nedüs¡+ Ò<äT. m+<äTø£q n#·≥ #·÷#˚yê&ÉT ‘êH˚, #·÷&Éã&˚yê&ÉT‘êH˚, dü+‘√wü|ü&˚yê&ÉT ‘êH˚, ‘·q˝À ‘êqT Äq+~dü÷Ô+≤&ÉT.

Page 20: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

39

Ç˝≤+Ï dæú‹ eTq nqTuÛÑeeTT˝À Ò<äT ø£<ë? n+fÒ Ç˝≤+Ïdæú‹ eTq u≤>∑ +˝À Ò≈£îHêï jÓ÷>∑T\ nqTuÛÑeeTT˝À ñ+~. Ç˝≤+Ïdæú‹ m˝≤+Ï<√ dü«|üï, düTwüß|ü⁄Ô\qT |ü]o*ùdÔ nqTuÛÑyêìøÏ ek Ô+~.m˝≤>∑+fÒ ø£\˝À ãj·T≥ $wüj·÷ ÒM Ò≈£îHêï eTq≈£î $wüj·÷qTuÛÑeeTTW‘·T+~ ø£<ë? >±&ÛÉ ìÁ<ä À HqT Ç~ nH uÒ<äyT Ò≈£îHêï eTq+ eTqdü«s¡÷|ü+˝ÀH˚ ñ+&ç e÷≥\‘√ #Ó|üŒ≤ìøÏ >±ì, eTqdüT‡‘√∫+‹+#·&ÜìøÏ >±ì X¯ø£ eTT ø±ì düTø±H˚ï qTuÛÑ$dü÷ÔHêïeTT ø£<ë? Ç~‘·q˝À ‘êH˚ Äq+<ëìï nqTuÛÑ$+#˚ dæú‹ø±ø£ eTπs$T? >±&ÛÉìÁ<ä˝ÀeTs=ø£s¡T eTs=ø£ edüTÔe⁄qT ˇø±H=ø£ Ç+Á~j·T+ <ë«sê #·÷&É&É+ Ò<äT,$q&É+ ˝Ò<äT, yêdüq #·÷&É&É+ ˝Ò<äT, eTT≥º&É+ ˝Ò<äT, n˝≤+Ïì]«ø£ ≤ŒqTuÛÑeeT~! ì]«ø£ ≤ŒqTuÛÑeeT+fÒ m˝≤ ñ+≥T+<√ uÀ~Û+#·&É+ø√düyT uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT eTqø£s¡+<ä]ø° >±&ÛÉìÁ<ëqTuÛÑyêìï nqTÁ>∑Væ≤+#ê&ÉT.

<Ûë´qjÓ÷– yÓT\T≈£îe˝ÀH˚ $wüj·÷\˙ï <ä÷]ø£]+∫ ‘·qnVü≤+ø±sêìï M&ç, |üs¡e÷‘·à nH˚ Äq+<äkÕ>∑s¡+˝À #˚]b˛‘ê&ÉT.neTè‘·düeTTÁ<ä+˝À m˝≤ <ä÷øÏHê uÛÑj·T+ Ò<äT. m\¢|ü&É÷ Äq+<äy˚T!kÕe÷q´ ÁbÕDT\T Á|üø£‹øÏ |üs¡eX¯ó˝…’ ìÁ<ä nH˚ <ë«s¡+ eT÷\+>±|üs¡e÷‘·à kÕ>∑s¡+˝À @ø£yÓTÆb˛‘ês¡T. <Ûë´qjÓ÷–ì mes¡÷ ãj·TÏqT+&ç‘√ùd~ Ò<äT. jÓ÷–‘êH˚ á Äq+<äkÕs¡+˝À <ä÷≈£î‘ê&ÉT. mes¡T Ç˝≤>∑n‘ÓàÌø£ ‘·qT bı+~ ì]«ø£\Œ düe÷~Ûì nqTuÛÑ$+∫ ãVæ≤s¡TàKT\e⁄‘ês√yêπs |üs¡y˚TX¯«s¡Tì Ä<Ûë´‘·à dü+<˚X¯<ä÷‘·\T. n˝≤+Ï eTVü≤˙j·TT\<äs¡ÙqeTT, bÕ<ä düŒs¡Ùq+, |üP», dü+uÛ≤wüD+ Ç‘ê´~ Ø‹>± ùde#j·TTkÂuÛ≤>∑ eTT \_Û+∫qyêπs <ÛäqT´\T!

|üs¡e÷‘·à ‘·‘êÔ«ìï ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ e\¢H˚ ø±eT´ø£s¡à\÷,

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

40

‘·‘·Œ¤*‘·+>± düTK<äT'U≤\T nqTuÛÑ$+#·&É+ ø√düy˚T eTØeTØ X¯Øsê*ï<Ûä]+#ê*‡ ek Ô+~. |üs¡e÷‘·à ‘·‘êÔ«ìï ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ á dü+kÕs¡+e÷j·TeTÚ‘·T+~. Ç<˚ ‘√<˚X¯kÕs¡+! nsTT‘˚ n$<ä Òø£ nC≤„q eTH˚~eTq #˚‘· mìï ‘·|ü*ï m˝≤ #˚sTTdü÷Ô+<√ #Ó|üŒ&É+ ø£wüº+. n$<ë´$˝≤dü+˝À eTØeTØ ø±eT´ø£s¡à\≈£î eX¯ó …’ ∫Á‘·$∫Á‘·yÓTÆq <äT'KeTT\qTnqTuÛÑ$+#·&Éy˚T eTq uÛ≤>∑ +˝À Áyêdæ ñ+~. eTqø£+<ä]ø° n$<ä nH˚Nø£Ï Äe]+#·Tø=ìj·TTqï~. á n+<Ûä‘·eTdüT‡ πøåÁ‘·+˝À ñqï+‘·es¡≈£îeTq+ <äT'K|üs¡+|üs¡\ qT+&ç ‘·|æŒ+#·Tø√ Ò+. nsTT‘˚ |üs¡e÷‘·Tàì yÓ’|ü⁄‹s¡T>∑T‘·÷H˚ á n+<Ûä‘·eTdü‡+‘ê eT+#·T e … ø£]–b˛‘·T+~. |üs¡e÷‘·à∫+‘·q, $wüj·T ∫+‘·q` á ¬s+&É÷ ˇø£#√≥ ñ+&É≤ìøÏ M Ò¢<äT.$wüj·T∫+‘·q $&ç∫qf…¢ ≤¢ eTq≈£î düTK+, |üs¡e÷‘·à ∫+‘·q qT+&ç<ä÷s¡yÓTÆqf…¢ ≤¢ eTq≈£î <äT'K+. á düs¡fi¯yÓTÆq düT\uÛÑy˚<ä yÓTÆq ‘·‘êÔ«ìïeTq+ ‘Ó\TdüT≈£îH˚~ m|ü⁄&ÉT?

á jÓ÷>∑kÕ<Ûäq s¡Vü≤dü y˚TeTq>± eTqdüT‡qT ìÁ>∑Væ≤+#·≤ìøÏ@ø±Á>∑‘·|üs¡#·≤ìøÏ eTq dü«Á|üj·T‘·ï+ n+‘· ñ|üjÓ÷>∑|ü&É<äT. ã>∑e+‘·TìdüVü‰j·÷ìï ø√s¡Tø√yê*, Xs¡D≤>∑‹ ø±yê*. |üs¡e÷‘·à n+‘·≤ ñHêï&Éìe÷Ïe÷ÏøÏ düà]+#·Tø√e&É+ e\¢ eTqdüTdü≈£î XÊ+‹ \_Ûk˛Ô+~.eTqdüT‡qT ã\e+‘·+>± ìÁ>∑Vü≤+#·≤ìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ n~ Ç+ø£q÷ y>∑+>±#·*düTÔ+~. n+<äTe\¢ yÓTT<ä\T |üs¡e÷‘·Tàì düà]+#·Tø√yê*, n|ü&ÉTq÷eTqdüT‡ #·*dü÷Ô+fÒ ]πø <ëì #˚wüº*ï kÕøÏåjÓÆT #·÷düTÔ+&Ü*! MTs¡T ñ<ëd”qT …’ n˝≤π> #·÷düTÔ+fÒ, eTqdüT‡ ø=+‘·ùd|ü⁄ >∑T˝≤&çø=Hê˝À #wüº\Te÷H˚dæ ‘·q≈£î ‘êH˚ |üs¡e÷‘·à˝À ø£]–b˛‘·T+~!

e÷qe⁄˝À¢ me]øÏ dü]jÓÆTq eTqdüT‡ Ò&√, n‘·&ÉT Áã‹øÏ ñHêï

Page 21: bhagavadgita_anhimutyalu Telugu

uÛÑ>∑eBZ‘· ÄDÏeTT‘·´eTT\T

41

X¯e+‘√ düe÷qT&˚. n‘·ì˝À eTqTwü ‘·«+ jÓTTø£ÿ >∑TπsÔ Ò<äT. ì»yÓTÆqÄq+<ëìï nqTuÛÑ$+# $<ä qT dü+bÕ~+#·T≈£îH ns¡Ω‘· Òì eTqTwüßj·T&ÉTmìï uÛÀ>∑sêX¯ó\T ≈£L&Éu…≥Tº≈£îHêï @+ ≤uÛÑ+? $wüj·÷\≈£î $\eø£fÒº~eTqùd‡. n+<äTe\¢ mes¡T Äq+<ä|òüTqyÓTÆq ÁãVü≤à dü«s¡÷bÕìï ø£qTø=ÿìn<ë›ìj·T+< ì\Tø£&É bı+<ä≤ìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔs√, n‘·& ì»yÓTÆq eTìwæ.Ç˝≤ XÊ+‹düTU≤*ï dü+bÕ~+#·T≈£îqï yê] Jeqy˚T kÕs¡úø£+! eTqTwü<˚Vü≤+ \_Û+∫j·T÷ á neø±XÊìï b˛>=≥Tº≈£îqïyê] Jeqy˚T e´s¡ú+!

ˆˆz+ ‘·‘·‡‘Y ˆˆˆˆ˝Àø±' düeTdüÔ düT‡œH√uÛÑe+‘·Tˆˆ