ke arah berkerajaan sendiri

30
7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 1/30 KE ARAH BERKERAJAAN SE

Upload: anjaliraju

Post on 17-Feb-2018

242 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 1/30

KE ARAH BERKERAJAAN SE

Page 2: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 2/30

RUNDINGAN KEMERDEKAANPERSEKUTUAN TANAH MELAYU

Page 3: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 3/30

Rombongan terdiri daripadaa! " #a$i% Ra&a'ra&a Me%a()b! " #a$i% Parti Peri$atan

*Kera&aan!+! " #a$i% pentadbiran Briti,-

di Tana- Me%a()

Page 4: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 4/30

Page 5: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 5/30

Page 6: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 6/30

Penger),i ' Lord Lenno.'Bo(d*Setia),a-a Tana- Ja&a-an

Briti,-!/

Dari 01 Jan -ingga 12eb 0345

Seb)a- ,)r)-an&a(abeba, )nt)$ meng$a&iper%embangan te%a-dibent)$/

Briti,- ber,et)&) mem$emerde$aan pada 600348/

 T)n$) Abd)% Ra-man memb)atpengi,(ti-aran tari$- $emerde$Bandar Hi%ir9 Me%a$a/

0

6

:

"

4

Page 7: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 7/30

 T)n$) Abd)% Ra-man diara$ di Bandar Hi%ir9 Me%a$a :; 2ebr)ari 0345 bagi mengi,(ti-ar$an tari$-

$emerde$aan Tana- Me%a()/

Page 8: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 8/30

S)r)-an&a(aReid

• Dipenger),i$an 7%e- Lord Reid

• A-%i'a-%in(a terdiri daripada

' Sir I<or Jenning, *UK!

' Sir =i%%iam M+Ke%% *A),tra%ia!

' B/Ma%i$ *India!

' Ha$im Abd)% Hamid * Pa$i,tan!

• T)ga,

'Unt)$ men,(or$an ,at) per%embagaan bagi Per,e$)t)an

Page 9: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 9/30

A,a, Per%embagaan (angdiper,et)&)i

0/ Ket)a Negara ada%a- Yang diPert)an Ag)ng:/ Ra&a ,ebagai $et)a di negeri ma,ing'ma,ing/

6/ Kei,time#aan orang Me%a() di&amin o%e-Per%embagaan/

"/ Ba-a,a Me%a() ,ebagai Ba-a,a Kebang,aan/4/ Kebeba,an beragama bagi orang b)$an I,%am

ter&amin/

Page 10: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 10/30

Rang Perlembagaan

Ber,idang 001 $a%i• Menerima 06; Memorand)m

• 'memorand)m terbai$ daripada Parti Peri$atan d

• Banta-an daripada parti'parti po%iti$9 orangper,eorangan

• Kem)n+a$ banta-an>Kongre, Kebang,aan Me%a

Page 11: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 11/30

?IRI'?IRIPERLEMBAGAAN

Pemerinta-an ber+ora$ demo$ra,i berpar%imen

" +iri )tama

0/Per)nt)$an

)nt)$Ket)a

Negara

:/Per)nt)$an bagi Ket)a

Kera&aan

"/Per)nt)$anBa-a,a

6/Per)nt)$an$e#arganegaraan

Page 12: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 12/30

K E R J ASAM A P ART I 'P ART I  P 7 L I T I K 

Page 13: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 13/30

Per$embangan PartiPo%iti$

UNITED MALAYA NATI7NAL 7RGANI@ATI7N*UMN7!

DAT7 7NNBIN JAA2AR

 TUNKU ABDULRAHMAN

PUTRA AL'HAJ

Page 14: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 14/30

UMN7

Memb)$a$ea-%ian $epadab)$an Me%a()/

Di+adang$an o%e- Dato 7

0340/

Di$e+am -ebat $erana ma

enggan ber$ompromi )nt)

,tr)$t)r UMN7/ Be%ia) meningga%$an UMN

Pen)b)-an Parti KemMa%a(aCIndependenPart( *IMP! o%e- Da

 –  Terb)$a $epada ,em)a $a)m (angma-) be$er&a )nt)$ men+apai

$emerde$aan Per,e$)t)an Tana-Me%a()/

 – Gaga% mendapat ,amb)tandaripada $a)m ?ina9 India dan$a)m %ain

Page 15: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 15/30

:/ THE MALAYA ?HINESEASS7?IATI7N *M?A!

• T)&)anMen&aga $epentingan orang +inaBan(a$ membant) Briti,- memerangi PKMMembant) pend)d)$ $amp)ng bar)/

Pen)b)-ann(a di-arap$an Briti,- men(o$ongper&)angan Dato 7nn Jaaar dan IMP tentang $e$a)m da%am ,eb)a- parti/

• Men(o$ong T)n$) Abd)% Ra-man membent)$ paPeri$atan/

Page 16: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 16/30

MI? Men&aga $epentingan orang India/Di,o$ong o%e- Kongre, Kebang,aan IndiaDigera$$an go%ongan proe,iona%Men(o$ong per&)angan Dato 7nn Jaaardan IMP tentang $er&a,ama $a)m da%am,e,eb)a- parti/

Pering$at a#a% parti $)rang mendapat,o$ongan $a)m India/

0344 Men(ertai Parti Peri$atan/

Abd %

Page 17: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 17/30

Abd)%Ra-man

te%a-menget)a

UMN7)nt)$

membent)$ Parti

Peri$atan

dengan

Page 18: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 18/30

PILIHANRAYA

Page 19: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 19/30

Pilihanraya Umum 1955 

Pen)b)-an Ja#atan$)a,a Pi%i-an Ra(a da%a

Per)ndangan Per,e$)t)an *MPP! (ang dianggpemimpin Parti Negara9 UMN79 M?A9 MI? dan tinggi Briti,-/

Page 20: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 20/30

•  Men+apai $emerde$aan da%am ma,a " ta-)n

• Me#a&ib$an pendidi$an

• Me#a&ib$an per$-idmatan a#am ber+ora$ tem

• Men&aga -a$ a,a,i man),ia

• Me%ind)ngi -a$ ra&a'ra&a Me%a() ,ebagai Ra&aBerper%embagaan

MANI2EST7 PARTIPERIKATAN

Page 21: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 21/30

Keputusan Pilihan Raya 1955:

5.2.2 PERIKATAN SERTA PILIHAN RAYABANARAN NE!ERI" AN #A$LISPER%NAN!AN PERSEK%T%AN 1955

Parti yang bertanding Jumlah kerusi yangditandingi

Jumlah kdime

Parti Perikatan 52

Parti Negara 30

Persatuan Islam Se-Tanah Melayu (PS! 11

"iga Melayu Perak ("MP! #

Malayan Party 3

Parti $uruh 2

Pe%&le's Prgressie Parti (PP! 1)

$ebas 1)

Page 22: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 22/30

RAN?ANGAN PEMBANGUNANNEGARA SELEPAS MERDEKA

MATLAMAT

i/ Membang)n$an ,e$tor e$onomi di %)arbandar bagi merapat$an &)rang

perbeaan pendapatan antara pend)d)$%)ar bandar dan bandar/

ii/ Meng)rang$an $adar $emi,$inan da%am$a%angan ma,(ara$at %)ar bandar/

RAN?ANGAN MALAYA PERTAMA 0345'

035;

 TUJ Memberi t)mp)an padapembang)nan %)ar bandar9 ter)

)nt)$ mem)%i-$an per),a-aan ,)pa(a dapat ber,aing dengan tir)an/

Page 23: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 23/30

RAN?ANGAN MALAYA KEDUA 0350'0354

 TUJMemberi t)mp)an )nt)$men(edia$an %ebi- ban(a$ $ema,a, dan mempe%bagai$an e$on$a#a,an %)ar bandar/

MATLAMAT

i/ Meng)rang$an &)rang perbeaan tara -id)pantara $a#a,an

ii/ Me#)&)d$an pe%)ang pe$er&aan )nt)$pend)d)$ di %)ar bandar

iii/ Men(edia$an pe%bagai $em)da-an a,a, ,eperti

$em)da-an $e,i-atan pe%a&aran dan per)ma-an)nt)$ pend)d)$ di %)ar bandar/

i</ Mempe%bagai$an $egiatan pertanian denganmene$an$an penge%)aran pertanian (ang %ain

,ebagai tamba-an $epada tanaman geta-/

Page 24: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 24/30

RAN?ANGAN MALAYSIA PERTAMA 0355'038;

 TUJMemberi t)mp)an padapembang)nan negara ,e+aramen(e%)r)- (ang me%ip)ti ,embidang e$onomi/

MATLAMAT

i/ Mempe%bagai$an $egiatan e$onomi da%am ,e$torperind),triaan )nt)$ meng)rang$an $ebergant)ngan$epada geta- dan bi&i- tima-/

iii/ Mening$at$an pendapatan dan pengg)naan ,)mberda%am ra$(at berpendapatan renda-/

ii/ Mengada$an pe%)ang pe$er&aan ,ebagai ),a-a )nt)$meng)rang$an penggangg)ran/

i</ Memper+epat integra,i da%am $a%angan pend)d)$dan negeri di Ma%a(,ia/

Page 25: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 25/30

RAN?ANGAN JANGKA PANJANG PERTAMA *0380'033;!

 TUJ Memperbai$i $ed)d)$an

(ang tida$ ,eimbang antara $dan $a)m (ang dianggap ,ebapen+et), Peri,ti#a 06 Mei 035

MATLAMAT DEB

RAN?ANGAN MALAYSIA KEDUA 0380'0384

i/ Meng)rang$an dan ,eter),n(amemba,mi $emi,$inan/

ii/ Memper+epat pro,e, pen(),)nan,em)%a ma,(ara$at Ma%a(,ia/

Page 26: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 26/30

USAHA'USAHA

MEMBASMIKEMISKINA

N

i/ Me#)&)d$an pe%)angpe$er&aan da%am pe%bagai

,e$tor )nt)$ dii,i o%e- ,em)a$a)m/

ii/ Meng)rang$an &)rangperbeaan pendapatan antara

$a)m dan #i%a(a-/

iii/ Mening$atpenge%)aran dan

dengan mena$em)da-an )ngo%ongan mi,$in

dan %)ar ba

i</ Memperbai$i $)a%iti $e-id)

pe%a&aran9 %ati-an

$em)da-an i

</ Me#)&)d$an ,)a,ana pe$er&aan (angmenggambar$an $ompo,i,i $a)m/

Page 27: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 27/30

RAN?ANGAN MALAYSIAN KETIGA*0385'031;!

RAN?ANGAN MALAYSIA KEEMPAT *0310 F

0314!

RAN?ANGAN MALAYSIA KELIMA *0315'033;!

 T)&)an )tama diberi$an $epada penanaman geta- dan $e%apa ,a#it )nt)$ t)&)aperpad)an ma,i- men&adi per-atian )tama da%am pembang)nan e$onomi/

 TUJ Memper$ema, %ang$a- dan program (ang ter$and)ng da%am Ran+angan MRan+angan Ma%a(,ia Ketiga )nt)$ men+apai ,o,ioe$onomi DEB/ / Pene$anan dibper),a-aan berat bera,a,$an pe%ab)ran moda% dan pengg)naan te$no%ogi tinggtenaga pe$er&a (ang ma-ir/

Ma,i- mener),$an pembang)nan ,e$tor pertanian dan di%a$,ana$an me%a%)i pe

dengan %ebi- +e$ap9 mema$,im)n$an ,)mber tenaga man),ia dan menamba-$$ema-iran da%am ,e$tor a#am dan ,#a,ta

U,a-a memper+epat$an per$embangan ,e$tor per),a-aan diper$ena%$an dengi/ Mening$at$an peranan ,e$tor ,#a,ta dan $e+e$apan peng)r),an da%am $a%a$era&aan/ii/ Mempergiat per),a-aan pemb)atan dengan men)b)-$an Per),a-aan 7tomBer-ad iait) per),a-aan memb)at $ereta na,iona% negara/

RAN?ANGAN PEMBANGUNAN NEGARA

Page 28: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 28/30

Ran+angan Ma%a(,ia Keenam *0330 F 0334!

 TUJMenge$a%$an pembang)nan dan meng)r),$an $e&a(aan e$onomi negara ,),eimbang dapat di+apai ,e%ara, dengan ob&e$ti (ang ditetap$an o%e- Da,ar PemNa,iona%/

STRATEGI

i/ Mening$at$an Ke+e$apan dan da(a ,aing e$onomi dengan mengga%a$$an peng,#a,ta da%am mengembang$an e$onomi negara/ii/ Meng)rang$an pen(ertaan ,e+ara %ang,)ng ,e$tor a#am dengan mening$at$ada ,e$tor ,#a,ta )nt)$ me%a$,ana$an program pembang)nan inra,tr)$t)r9 pe

man),ia dan pen(ediaan per$-idmatan ,o,ia%/iii/ Menge$a%$an da,ar %ibera%i,a,i dan pe%onggaran perat)ran )ndang')ndang )ni$%im pe%ab)ran da%am negara mengga%a$$an pert)mb)-an ,e$tor ,#a,ta dan pei</ Mengga%a$$an pert)mb)-an pe,at pro,e, perind),trian dengan mengg)na$a%ebi- +anggi- bagi meng-a,i%$an $e%)aran (ang ber$)a%iti )nt)$ memen)-i $epenegara ma&)/</ Meng)$)-$an per$embangan pa,aran $e#angan dan moda% ,)pa(a tab)ngandapat diting$at$an dan di,a%)r$an ,e+ara +e$ap $epada ,e$tor',e$tor e$onomi (

RAN?ANGAN PEMBANGUNAN NEGARA2ASA 6

n+angan Ma%a(,ia Ket)&)- *0335 F :;;;!

Page 29: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 29/30

n+angan Ma%a(,ia Ket)&)- *0335 :;;;!

•  TUJ Mening$at$an pert)mb)-an poten,i $e%)aran9 meme,at$an pera%i-an ,tr)$t)pembang)nan ,eimbang/

•  T)mp)an Mening$at$an prod)$ dan $e+e$apan9 ter)tama me%a%)i pemberian in,e,#a,ta/n+angan Ma%a(,ia Ke%apan *:;;0':;;4!

/ Da,ar =a#a,an Negara*RRJP6!Menent)$an ara- pembang)da%am de$ad pertama abad $e :0/ TUJ Menggab)ng$an ,trategi9 program dan pro&e$ (ang dirangmen+apai ob&e$ti Da,ar =a#a,an Negara9 iait)a!men&amin pert)mb)-an mapan

b!peng)$)-$an da(a ta-an e$onomi negara+! me#)&)d$an ma,(ara$at (ang ber,at) dan ,a$,ama/Da,ar =a#a,an Negara *Da,ar E$onomi Bar) dan Da,ar PembNa,iona% !))nt)$ men+apai perpad)an na,iona%/)Ba,mi $emi,$inan tanpa mengira $a)m

)pen(),)nan ,em)%a ma,(ara$at dan pembang)nan /

n+angan Ma%a(,ia Ke,embi%an *:;;5 :;0;!

Page 30: Ke Arah Berkerajaan Sendiri

7/23/2019 Ke Arah Berkerajaan Sendiri

http://slidepdf.com/reader/full/ke-arah-berkerajaan-sendiri 30/30

n+angan Ma%a(,ia Ke,embi%an *:;;5 ':;0;!

Pene$anan diberi$an $epada pembang)nan in,ania- (ang me%ibat$an pengg)naapembang)nan i$a% (ang te%a- di,edia$an/

Ran+angan ini menggari,$an enam +abaran

i/Mening$at$an pre,ta,i dan $emamp)an Ma%a(,iaii/ Meng)$)-$an da(a ,aing dan da(a ta-an e$onomi negara dan mening$at$egiatan ino<a,i

iii/ Mening$at$an da(a penge%)aran dan ta-ap pengeta-)an da%am e$onomi/i</ Membang)n$an ,)mber man),ia/</ Memper-ebat %ang$a- pemba,mian $emi,$inan/<i/ Men(edia$an $em)da-an dan per$-idmatan ber$)a%iti tinggi me%a%)i ,i,te+e$ap dan ber$e,an