portfolio pbs.docx

Upload: ang-xiao-yean

Post on 24-Feb-2018

257 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  1/39

  Pengenalan

  Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen

  daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

  Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman a!alkepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru PBS

  juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi

  pendidikan" peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian" penelitian

  dokumen" refleksi dan interaksi dengan guru serta komuniti sekolah Melalui PBS

  pelajar dapat memahami sistem pengurusan sekolah" tingkah laku murid"

  pengurusan bilik darjah dan tugas sebenar seorang guru

  Objektif

  Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)" pelajar dapat#

  $) Memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah%) Menghayati kerjaya seorang guru&) Memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah') Mendapat pendedahan a!al tentang pembelajaran murid) Memahami pengurusan dan strategi pengajaran dan pembelajaran) Membina kemahiran berinteraksi dengan murid" guru dan kakitangan

  sekolah

  *) Mengumpul maklumat tentang pengurusan sekolah" iklim pengajaranpembelajaran dan budaya sekolah

  +) Membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir se,ara kritis

  dan analitikal-) Membina sikap positif terhadap profesion keguruan$.) Membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungja!ab guru$$) Mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbin,angan semasa

  sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan

  2.0 Pernyataan Profesional / Kontrak Aktiviti

  2.1 Pernyataan PBS

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  2/39

  Pernyataan Profesional merujuk kepada akti/iti yang ditetapkan sendiri dan

  setiap fokus akti/iti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh guru pelatih pada

  peringkat akhir 0ujuannya adalah menyatakan fokus akti/iti yang hendak

  dilaksanakan dengan jelas" membantu pelajar meran,ang strategi pelaksanaan

  akti/iti yang difokuskan dengan sistematik" membolehkan guru pelatih mengukur dan

  menilai keberkesanan pelaksanaan akti/iti yang difokuskan serta akhirnya menjadi

  asas dan panduan kepada guru pelatih untuk membuat tindakan susulan 1

  penambahbaikan

  i Sebelum PBS# Mengenalpastikan fokus utama akti/iti

  0ujuan akti/iti

  Meran,ang strategi pelaksanaan

  Instrumen penilaian kendiri

  ii Semasa PBS#

  Melaksanakan akti/iti 1 strategi yang diran,ang

  Mengumpul data

  Merekod data dan maklumat

  iii Selepas PBS#

  Menganalisis data

  Menilai

  Melapor

  Penilaian Kendiri akan dibuat pada akhir pernyataan profesional

  2.2 Laporan pelaksanaan aktiviti yang difoks

  2.2.1 Sebel! Progra! PBS

  Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi

  pelajar PISMP Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini memberi peluang

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  3/39

  kepada guru pelatih untuk memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan

  dan peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian" penelitian dokumen"

  refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah

  0ugasan PBS ini dijalankan di sekolah rendah yang telah dipilih oleh gurupelatih masing2masing PBS ini dijalankan bertujuan untuk men,ari maklumat

  berdasarkan tugasan yang telah diberikan oleh pihak institut di samping

  membiasakan guru pelatih dengan suasana di sekolah serta melengkapkan bahan2

  bahan untuk tugasan kerja kursus yang berkaitan 3okus utama tugasan

  menerangkan segala tindakan yang perlu diambil" memberikan bimbingan untuk

  melaksanakan akti/iti dan membantu dalam penyediaan penilaian dan laporan akhir

  Setelah meneliti tugasan yang diberikan" fokus utama yang dikenalpasti adalah

  0ugasan yang diberikan oleh IP4M misalnya akti/iti refleksi" kolaborasi" pemerhatian

  dan laporan yang perlu dilaksanakan dan disediakan selepas PBS" selaras dengan

  huraian tugasan dalam 4aris Panduan PBS Kedua ialah 0ugasan Pengajian

  Profesional yang mengenai soalan tugasan tentang kemahiran mengajar dan strategi

  pengajaran dan interaksi diri sendiri dengan komuniti sekolah semasa menjalani

  PBS" rekodkan dapatan diri sendiri tentang ,ara melaksanakan pengajaran dan

  pembelajaran Pendidikan Moral di dalam sesebuah kelas

  Saya telah memilih sekolah saya di Pulau Pinang iaitu Sekolah 5enisKebangsaan (6) Sin Kang Sebab saya memilih sekolah ini ialah sekolah ini dekat

  dengan rumah saya dan senang untuk tujuan ulang alik Masa persekolahan di S5K

  (6) Sin Kang ialah hari Isnin sampai hari 5umaat Sebelum memulakan PBS di

  sekolah tersebut" saya telah mendapatkan maklumat sekolah dan memahami masa

  untuk menghadiri sekolah terlebih dahulu Saya telah mela!at ke sekolah saya pada

  %$ September %.$ supaya lebih memahami operasi sekolah ini Setiap

  pelaksanaan tugasan memerlukan peran,angan yang rapi agar tugasan dapat

  disiapkan mengikut masa yang ditetapkan Pada dasarnya" saya telah menyediakandraf a!al untuk setiap perkara yang akan dilakukan sebelum memulakan program

  PBS

  2.2.2 Se!asa Progra! PBS

  Semasa menjalankan PBS selama seminggu ini" saya telah melaksanakan

  beberapa akti/iti seperti yang telah diran,ang dengan berpandukan senarai semak

  tugasan yang telah disediakan Saya telah belajar untuk berinteraksi dengan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  4/39

  komuniti di sekolah sepanjang program PBS ini 5adual berikut adalah tindakan yang

  telah lakukan sepanjang tempoh PBS di S5K (6) Sin Kang pada %+ September %.$

  hingga % 7ktober %.$

  Bil. "arik# "indakan$ %+1-1%.$ 2 Melaporkan diri

  2 Mengenali 4uru Besar" 8n,ik 6he! Poh Sung" Penolong Kanan

  Pentadbiran" 8n,ik 6hian Soo Peng dan guru2guru

  2 Penolong Kanan Pentadbiran telah menyediakan tempat kepada

  kami iaitu di bilik mesyuarat Kami juga dapat mengenali % lagi

  guru pelatih dari Institut Pendidikan 4uru Pulau Pinang yang ingin

  menjalankan PBS juga

  2 Melihat murid2murid menjalankan akti/iti pemba,aan pagi2 Menyertai Perhimpunan mingguan pada pukul *#&.am

  2 Menyambut hari jadi bulanan murid2murid Murid2murid yang

  dilahirkan pada bulan September

  2 Mendapat kebenaran daripada guru panitia Pendidikan Moral

  Pn 6hoong Seo! 9en dan menyusun masa untuk masuk kelas

  guru Pendidikan Moral bagi melihat ,ara pengajaraan dan

  pembelajaran mereka

  2 Mela!at sekeliling sekolah seperti kantin sekolah" gelanggangbola keranjang" kebun sekolah" padang sekolah dan pusat sumber

  sekolah

  2 Mengambil sebahagian gambar persekitaran sekolah

  2 Memerhatian guru2guru dan murid2murid menjalankan raptai

  untuk Sambutan :ari Kanak2kanak

  2 Menemu bual guru panitia Pendidikan Moral Pn 6hoong Seo!

  9en untuk menyelesaikan tugasan Pendidikan Moral

  2 Men,ari bahan2bahan rujukan di Bahagian Porfolio Sekolah dan

  meminjam tak!im sekolah

  2 Mendapat maklumat umum sekolah melalui pemerhatian"

  menjalankan temu bual dengan Penolong Kanan Pentadbiran"

  penyelia petang dan kakitangan sekolah serta mengambil gambar

  dengan mereka

  % %-1-1%.$ 2 Melaporkan diri

  2 Memindah ke pusat sumber kerana bilik mesyuarat ingin

  digunakan untuk jamuan2 Melihat murid2murid menjalankan kelas Pendidikan 5asmani dan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  5/39

  Kesihatan

  2 Menyaksikan manifesto murid ,emerlang dan raptai untuk

  menyanyikan lagu Sambutan :ari Kanak2kanak

  2 Meminjam buku teks dan mengambil gambar sebagai Bahan

  Bantu Mengajar dan lampiran tugasan

  2 Menyelesaikan borang rekod kolaborasi bagi 4uru Penolong

  Kanan Pentadbiran" Penyelia Petang dan kakitangan sekolah

  yang telah menjalankan sesi temu bual

  & &.1-1%.$ 2 Melaporkan diri dan meminjam kun,i pusat sumber sekolah

  untuk buka pintu

  2 :ari ini" sekolah mengadakan Sambutan :ari Kanak2kanak dan

  kami telah dijemput untuk menyertai akti/iti ini

  2 Membantu pekerja sekolah menyusun kerusi di de!an sekolah

  2 Membantu guru2guru menyediakan makanan di bilik rehat guru

  2 Membantu guru menghidang makanan di bilik mesyuarat untuk

  PIB4 dan PIB4 ;embaga

  2 Mengambil bahagian dalam sesi pertama Sambutan :ari Kanak2

  kanak yang meliputi akti/iti Majlis Penyampaian Anugerah dan

  penyampaian hadiah kepada semua murid

  2 Menyertai Majlis Perasmian Pembukaan kebun sekolah

  2 Makan tengah hari bersama2sama dengan guru2guru

  2 Menyertai sesi kedua Sambutan Kanak2kanak

  2 Menyaksi murid2murid membuat persembahan dan program

  istime!a iaitu magi, sho!

  2 Membimbing murid2murid menyimpan kerusi dan mengekalkan

  disiplin semasa murid2murid beratur untuk mendapatkan pop ,orn

  2 Membantu guru mengagihkan i,e2,ream kepada murid2murid

  ' $1$.1%.$ 2 Melaporkan diri

  2 Kami memindah balik ke bilik mesyuarat

  2 Menjalankan temu bual dengan 4uru Penolong Kanan :al

  8h!al murid Puan 9eoh Mong

  2 Memerhati Puan ;oh

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  6/39

  2 Menonton uji bakat tentang Persembahan 0alent

  2 >iminta oleh guru untuk memikir bagi memperbaiki lagu yang

  dipersembahkan oleh murid yang telah dipilih dalam uji bakat

  Persembahan 0alent

  2 Saya telah men,adangkan guru boleh menyanyi sambil menari

  Saya telah men,ari /ideo tentang tarian untuk lagu itu dan

  menyalin dalam pendri/e guru

  %1$.1%.$ 2 Melaporkan diri

  2 Menjalankan temu bual dengan 4uru Besar" 8n,ik 6he! Poh

  Sung dan mengambil gambar

  2 Menyelesaikan borang rekod kolaborasi bagi 4uru Besar

  2 Menemu bual Penolong Kanan Ko2kurikulum 8n,ik 4oh Seah

  6huan dan meminta tandatangan 4uru Penolong Kanan

  Pentadbiran dan 4uru Besar pada borang rekod kolaborasi

  2 >ijemput untuk melihat ,eramah perlanjutan pembelajaran bagi

  murid2murid tahun 6eramah itu diberi oleh !akil sekolah

  Menengah 6hung ;ing S!asta

  2 Menjumpa guru Pendidikan Moral Puan 0an Sie! 6hoo yang

  akan kami perhatikan P?P beliau selepas itu untuk memastikan

  !aktu" masa dan kelas (tempat) menjalankan P?P

  2 Menyelesaikan borang rekod kolaborasi bagi 4uru Penolong

  Kanan :al 8h!al Murid" 4uru Penolong Kanan Ko2kurikulum"

  Penyelia Petang" Puan ;oh

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  7/39

  2 Mendapatkan tandatangan 4uru Besar untuk pengesahan

  kehadiran sepanjang PBS dan mendapat Penilaian

  Perkembangan Pelajar

  2 Mengambil gambar dengan Penolong Kanan :8M Puan 9eah

  Mong dan Penolong Kanan Ko2kurikulum 8n,ik 4oh Seah 6huan

  2 Mengembalikan bahan2bahan yang dipinjam daripada sekolah

  dan mengu,apkan terima kasih kepada pihak sekolah atas

  kerjasama yang diberikan

  2.2.$ Selepas Progra! PBS

  Selepas menjalani program PBS" saya telah mengumpul dan

  mengemaskinikan maklumat2maklumat yang telah saya berjaya kumpulkan semasa

  menjalani program PBS ini Saya turut mendapati beberapa ilmu pengetahuan yang

  berguna dan boleh saya gunakannya di masa hadapan kelak Saya telah

  mempelajari mengenai teknik bertanya yang betul dan berkesan yang boleh

  digunakan apabila ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada mana2mana

  pihak Selain itu" saya juga mendapat sesuatu pengalaman tentang ,ara menga!al

  dan mengajar kelas melalui permerhatian guru2guru mengajar di dalam kelas Saya

  telah menyesuaikan diri dalam suasana alam persekitaran ini sepanjang program

  PBS ini Sebagai guru pelatih" pengalaman menjalani tugasan ini tidak mungkin

  dilupakan Satu minggu saya berada di sini telah saya dapati baha!a perasaan yang

  dialami tidaklah sama seperti semasa menjadi murid sekolah dahulu Melalui

  persekitaran sekolah" saya dapat melihat tingkah laku pelajar dan guru yang

  menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran Seterusnya" saya telah

  berbin,ang dengan ahli kumpulan saya untuk mengumpulkan semua data dan

  maklumat yang didapati dan mengisikan borang2borang PBS seperti borang

  kolaborasi" borang amalan refleksi dan sebagainya Selain itu" kami juga menyusun

  dan mengemaskinikan maklumat dan menaip tugasan kami

  $.0 %nstr!en Peng!plan &ata Ber#bng "gasan

  $.1 Pe!er#atian

  >alam menjalankan tugasan PBS ini" beberapa kaedah yang saya gunakan

  untuk mengumpul data dan salah satunya adalah melalui pemerhatian Apa yang

  saya dapat melalui pemerhatian saya adalah mengenai prasarana yang terdapat di

  sekolah ini Se,ara keseluruhannya" prasarana yang disediakan di sekolah ini adalah

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  8/39

  sangat sempurna dan mampu me!ujudkan suasana pembelajaran yang baik

  terhadap murid2murid di sini Padang di Sekolah 0ai 0ong ini sangat unik kerana rupa

  bentuknya adalah segi tiga Pusat sumber di sekolah ini mempunyai suasana sangat

  selesa dan menyenang hati 4uru2guru atau murid2murid dapat mengurangkan

  tekanan di sana >i kantin sekolah juga mempunyai sesuatu yang baru dan unik iaitu

  pembayaran murid2murid dibuat dengan menggunakan mesin

  Selain itu" saya juga memerhati ka!asan sekolah Maklumat yang

  dikemaskinikan akan dilekat di papan kenyata setiap kelas atau dinding yang mudah

  dinampak oleh guru2guru dan murid2murid Saya juga mendapati baha!a kertas2

  kertas berilmiah akan dilekatkan di mana2mana tempat Sekolah ini telah

  diperluaskan dan diperbarukan Sekolah ini sangat besar dan mempunyai bilik dan

  makmal yang saya tidak pernah jumpa semasa saya bersekolah di sekolah rendah

  seperti Bilik I60 dan Bilik Alat Bantu Mengajar Bukan itu sahaja" saya turut

  memerhatikan tiga orang guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran

  (P?P) dalam kelas Saya perhatikan guru2guru di sekolah ini mengajar dengan

  penuh dedikasi Pelbagai pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memberi

  segala input kepada murid yang berada di ba!ah penjagaannya semasa proses P?P

  berjalan

  $.2 Senarai Se!ak

  Senarai semak merupakan yang sangat penting dalam menjalankan kajian

  atau tugasan Senarai semak bermula dengan pernyataan professional dan

  pengumpulan data tentang pengalaman baharu" refleksi dan laporan akhir >ata2data

  yang diperolehi haruslah di,atat pada senarai semak @ntuk mendapatkan segala

  maklumat yang diperlukan" sesi soal selidik dan temu bual terhadap !arga2!arga

  sekolah telah dijalankan selain membuat pemerhatian di sekeliling sekolah

  $.$ "e! Bal

  Saya juga menggunakan kaedah temu bual dalam menjalankan tugasan ini

  Saya telah menemubual beberapa orang responden seperti 4uru Besar" Penolong

  Kanan :8M sekolah" Penolong Kanan Kokurikulum sekolah" guru2guru" kakitangan

  sekolah" kerani dan murid2murid tentang prasarana sekolah ini dan pengalaman di

  sekolah ini dengan mengemukakan beberapa soalan kepada mereka Kerjasama

  yang diberikan oleh mereka sangat baik dan saya telah mendapat ja!apan yang

  sangat memuaskan berhubung tugasan saya Melalui ja!apan yang diberi oleh

  kakitangan" pandangan mereka terhadap sekolah ini adalah sangat baik dan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  9/39

  memuaskan Bagi guru2guru" !alaupun mereka pernah menghadapi sedikit masalah

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi mereka sangat suka kepada

  sekolah ini :al ini telah menunjukkan suasana persekitaran yang baik telah diberi

  terhadap sekolah tersebut oleh mereka dan layanan yang diberi oleh 4uru Besar

  adalah sangat baik dan mesra Kerjasmaa antara pihak sekolah dengan PIB4 juga

  sangat baik melalui temu bual dengan Penolong Kanan Kokurikulum

  $.' Soal Selidik

  Selain ketiga2tiga kaedah di atas yang digunakan" kaedah soal selidik juga

  telah saya gunakan dalam proses PBS ini Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan

  maklumat tambahan mengenai sekolah tersebut Soal selidik telah dibuat dengan

  beberapa pelajar dan guru supaya dapat mengukuhkan maklumat yang telah

  didapati melalui kaedah di atas selain daripada soal selidik Pelajar2pelajar yang

  disoal memberi ja!apan yang hampir sama iaitu mereka amat suka terhadap

  suasana pembelajaran di sekolah ini Mereka telah dapat menyesuaikan diri dalam

  suasana sekolah ini dan berasa menarik hati mengenai sekolah yang mereka

  sedang berada Manakala guru2guru juga menggunakan teknik yang hampir sama

  semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran

  '.0 Kolaborasi

  @ntuk tujuan kolaborasi" saya telah men,atatkan rekod kolaborasi bersama

  4uru Besar" Penolong Kanan :8M" Penolong Kanan Kokurikulum" beberapa orang

  guru" kakitangan sekolah" kerani dan murid2murid ke dalam borang kolaborasi yang

  disediakan berserta tandatangan pengesahan Borang kolaborasi ini adalah penting

  untuk mendapatkan maklumat yang kita perlukan di samping meningkatkan

  kemahiran berkomunikasi dengan orang lain dan juga meningkatkan keyakinan diri

  ketika berinteraksi Borang2borang kolaborasi telah disediakan dan diisikan sebagai

  rujukan dan buktian

  '.1 Perbin(angan dengan Pengrsan Sekola#

  '.2 Perbin(angan dengan )r*gr

  '.$ Perbin(angan dengan Kakitangan Sekola#

  '.' %nteraksi dengan +rid

  ,.0 %l! / Pengeta#an Bar +elali Beberapa Kaeda#

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  10/39

  Pengalaman Berasaskan Sekolah ( PBS ) merupakan satu program !ajib

  bagi pelajar Institut Pendidikan 4uru Malaysia" Kementerian Pelajaran Malaysia

  Program ini dilaksanakan bagi setiap semester sehingga semester empat bagi

  pelajar2pelajar IP4 Program PBS ini bertujuan untuk memberi kefahaman a!al

  kepada pelajar tentang alam persekolahan dari perspektif seorang guru

  Program ini memberi peluang kepada semua guru pelatih untuk memahami

  sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan dalam bilik darjah melalui

  pemerhatian" penelitian dokumen" refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti

  sekolah Melalui PBS" guru pelatih dapat memahami pengurusan sekolah dan

  pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid untuk menyatupadukan teori dan

  amalan dalam konteks pengajaran pembelajaran =ingkasnya dengan menjalani

  program PBS pelajar akan lebih memahami bagaimana guru mengajar" bagaimana

  murid belajar dan bagaimana pengurusan sekolah mentadbir sesebuah sekolah

  tersebut

  Pernyataan professional1 kontrak tugasan merujuk kepada harapan1 tugasan

  yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS 3okus

  tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan tugasan tersebut bagi

  men,apai objektif yang diharapkan Setiap fokus tugasan hendaklah dapat diukur

  dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir

  ,.1 Pe!er#atian

  Melalui pemerhatian yang telah dijalankan" saya mendapat pengalaman

  tentang suasana dan juga budaya di sekolah terbabit >alam pada itu" saya dapat

  membandingkan baha!a pengurusan yang lebih sempurna memba!a kepada

  ke,emerlangan yang lebih besar berbanding pengurusan yang lemah atau pasif Ini

  dapat dilihat berdasarkan kepada pengurusan sekolah yang terdahulu yang mana

  proses perkembangan dalam beberapa aspek agak lambat berbanding pengurusanyang ada sekarang

  >ari segi disiplin pula" se,ara keseluruhannya" saya amat berpuas hati

  dengan disiplin yang tinggi dalam kalangan pelajar di S5K (6) 0ai 0ong yang telah

  dibudayakan sejak beberapa tahun yang lalu :anya sebahagian pelajar

  terutamanya pelajar yang berperingkat tinggi seperti pelajar tahun ' yang kurang

  sopan dari segi pertuturan Menurut pemerhatian saya" murid2murid tahun yang lebih

  tinggi sangat aktif dalam akti/iti kokurikulum Selain itu" keputusan mereka juga

  bagus Se,ara keseluruhannya" pelajar2pelajar di sekolah tersebut menunjukkan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  11/39

  kerjasama dan sikap yang hormat yang tinggi kerana perkara ini amat ditekankan

  oleh pihak sekolah Sebagai ,ontoh" pelajar akan mengu,ap selamat kepada guru

  ketika menjumpa dan bersalam terhadap guru2guru di samping kakitangan dan

  pekerja sekolah juga Pelajar di sekolah ini tidak berpandangan rendah terhadap

  pekerja" pen,u,i dan penjaga di sekolah itu Sekolah ini juga terdapat murid2murid

  yang bermasalah fizikal alaubagaimanapun" pelajar2pelajar normal juga akan

  memberikan bantuan dan sikap hormat terhadap mereka Anugerah Pelajar

  6emerlang juga diadakan sebulan sekali semasa perhimpunan untuk menggalakkan

  murid2murid menga!al disiplin diri dari segi tugasan" perlakuan dan pengurusan diri

  sendiri :al ini telah menjadikan satu budaya yang perlu diteruskan untuk

  membentuk modal insan yang ,emerlang dan gemilang

  >ari segi kemudahan sekolah ini" saya berasa sangat memuaskan terhadap

  sekolah ini Sekolah ini terdapat gelanggang badminton" bola tampar" bola tampar

  dan bola keranjang untuk murid2murid menjalankan akti/iti sukan Sekolah ini

  mempunyai satu padang yang unik iaitu berbentuk segi tiga Selain itu" teknologi

  yang digunakan dalam sekolah ini juga ,ukup ,anggih kerana terdapat Smartboard"

  Projector dan lif di sekolah tersebut ,umanya ada sedikit kurang daripada

  bilangannya :al ini telah mendorong kepada pelbagai pelaksanaan akti/iti yang

  melibatkan peningkatan kepada reputasi sekolah dan seterusnya mendapat

  penghargaan daripada 5abatan Pelajaran >aerah :al ini telah menjadi satu

  dorongan kepada saya untuk menempuh alam perguruan kelak jika saya

  ditempatkan di sebuah sekolah yang sedemikian Kantin di sekolah 0ai 0ong ini juga

  amat bersih dan makanannya sangat sedap dan berbagai2bagai Makanan yang

  dijual juga lebih berkhasiat dan sihat seperti nasi" sayur2sayuran" mi dan roti dan

  tidak menjual banyak keropok atau makanan ringan yang kurang sihat Pusat

  sumber di sekolah ini juga sangat unik kerana mempunyai suasana yang tenang bagi

  setiap murid dan guru mengurangkan tekanan yang dikumpul pada hari yang biasa

  Se,ara kesimpulannya" saya amat memuaskan terhadap kemudahan di sekolah ini

  ,.2 Senarai Se!ak

  Borang senarai semak tentang prasarana sekolah S5K (6) 0ai 0ong telah disediakan

  dan ditandakan Selain itu" gambar2gambar telah diambil dan dipilih untuk dijadikan

  sebagai bukti dan rujukan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  12/39

  Kantin sekolah 0andas sekolah

  Pejabat guru sekolah Kelas murid2murid

  Perpustakaan di sekolah Makmal komputer

  Padang Sekolah >epan sekolah

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  13/39

  Pejabat 4uru Besar 0empat letak kereta

  Bilik Muzik Bilik SA; Sekolah

  Bilik Mesyuarat Sekolah Koperasi Sekolah

  Bilik BBM Sekolah ;if Sekolas

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  14/39

  ,.2 "e! Bal

  Melalui temu bual yang saya jalankan" banyak ilmu yang telah saya perolehi

  >alam temu bual yang telah saya laksanakan" pelbagai topik telah diutarakan yang

  kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri Banyakperkara dan maklumat yang diperolehi Saya telah menemubual beberapa pihak

  seperti 4uru Beasr" 4PK :8M" 4PK Kokurikulum" guru panitia Muzik" kakitangan

  sekolah dan murid Pada mulanya saya agak malu untuk menemu bual pihak

  berkenaan memandangkan ia adalah persekitaran yang baru" tetapi saya juga

  men,uba menempuhinya

  Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan

  Pengalaman Berasaskan Sekolah ini Antara yang telah saya perolehi adalah

  peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani" emosi"

  rohani" intelek dan sosial (58=IS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses

  perkembangan kanak2kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas

  atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri Selain itu" soalan2soalan

  yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut :al

  ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti2henti tanpa ada soalan Antara

  soalan yang ditanyakan ialah ,ara guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran"

  apakah masalah yang dihadapi oleh guru semasa mengajar dalam kelas atau dalamsekolah ini" ,ara guru untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pengalaman yang

  pernah dilalui oleh guru

  ,.$ Soal Selidik

  Soal selidik yang telah saya laksanakan adalah dapat mengetahui baha!a ,ara

  guru untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran Saya juga dapat

  mengetahui peranan dan tanggungja!ab masing2masing selepas menjalankan soal

  selidik Selain daripada itu juga" saya juga mengetahui nilai2nilai murni di kalanganmurid2murid

  >efinisi nilai2nilai murni adalah sifat yang baik yang terdapat dalam

  seseorang Antara ,ontoh nilai2nilai murni adalah keadilan" kejujuran" hormat2

  menghormati" keberanian" rasional" kejujuran" semangat bermasyarakat" berdikari"

  kesyukuran" baik hati" berhemah tinggi" berpendirian teguh" disiplin" kasih sayang" setia

  ka!an dan sebagainya 0erdapat murid2murid yang rajin membantu guru di sekolah

  tersebut Bukan itu sahaja" saya telah memperoleh maklumat tambahan ini dengan

  bertanyakan serba sedikit tentang sekolah ini pada beberapa orang responden

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  15/39

  ,.' Pengala!an &i Sekola#

  ,.'.1 Profil Sekola#

  Profil Sekolah adalah maklumat umum tentang sekolah yang telah dipilih

  untuk menjalankan program PBS Borang Maklumat @mum Sekolah telah disediakan

  dan diisikan sebagai rujukan =ujuk Borang Maklumat @mum Sekolah di muka surat

  seterusnya

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  16/39

  ,.'.2 Sejara# dan Perke!bangan Sekola# -enis Kebangsaan "ai "ong

  Sekolah 5enis Kebangsaan (6) 0ai 0ong merupakan tempatmemupuk bakat

  pada tahun $-&+ Sekolah 0ai 0ong telah ditubuhkan pada tahun $-&$" Pada masa

  itu" sekolah ini terletak di dalam :eights Park dan hanya mempunyai $. lebih orangmurid sahaja Pada tahun $-&+" sekolah berpindah ke atas sebuah rumah papan di

  tepi jalan untuk memupuk murid2murid berbakat

  Sehingga tahun $-'%" bilangan pelajar menambah kepada % orang

  Bertepatan dengan Peperangan >unia ke2%" sekolah ini hanya untuk mengajar

  Bahasa 5epun Selepas kembali ke keamanan" Sekolah dikembalikan pada akhir

  tahun $-' 4uru Besar pada !aktu itu bertanggungja!ab mengajar %. lebih orang

  murid

  4uru Besar pertama mendirikan semula sekolah selepas mendapat keizinan

  daripada ;embaga sekolah kerana pada masa itu" sekolah tersebut terlalu ke,il dan

  kelihatan miskin" suasana sekolah juga kurang kondusif Penubuhan semula ini

  adalah bertujuan untuk memberikan keselesaan dan suasana yang kondusif kepada

  murid2murid

  Pada tahun $-" sekolah baru telah disiap diri Murid2murid pada masa itu

  juga mempunyai prestasi yang ,emerlang dalam pertandingan akti/iti kokurikulumantaranya ialah mendapat

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  17/39

  didapati baha!a ruang sekolah tidak ,ukup besar untuk menampung bilangan murid2

  murid 7leh itu" pengerusi ;embaga Sekolah membuat keputusan untuk menambah

  % buah kelas Pada tahun $--" pihak sekolah menganjurkan 5ualan Karni/al untuk

  mengumpul !ang pembangunan sekolah Akti/iti ini disokong oleh ramai orang dan

  berjaya mengumpul sebanyak =M $++$-.

  >i ba!ah kebijakan 4uru Besar pada masa itu" keputusan @PS= meme,ah

  rekod dan men,apai kemun,ak setiap tahun Selain itu" sekolah ini juga berjaya

  dipilih sebagai model kelas bagi tahun $ atau % dan nama sekolah turut dinaiki :al

  ini menyebabkan bilangan pelajar telah melebihi %.. orang pada tahun $-- Pada

  tahun %+ hb September $--*" sekolah ini telah membuat pemohonan untuk

  memindah dan membangun semula di 0aman Kempas Pemohonan diterima dan

  dibenarkan pada tahun $- hb April $---

  Sekolah baru telah disiap diri sebelum buka sekolah pada tahun %..$ ' hb

  5anuari %..$" semua guru dan murid dapat memindah ke persekitaran yang baru

  dan selesa untuk menjalankan akti/iti pengajaran dan pembelajaran Selain itu"

  sebuah lif juga dibina lagi menyempurnakan kemudahan2kemudahan sekolah ini

  0erdapat sebuah sekolah yang me!ah" tambahan lagi mempunyai prestasi yang

  tinggi dari segi akademik dan akti/iti kokurikulum" bilangan murid bertambah kira2kira

  $.. orang setiap tahun dan akhirnya telah men,apai .. orang pada tahun %..>engan ini" sekolah sekali lagi menghadapi masalah kekurangan kelas untuk murid2

  murid

  Pada tahun %.. bulan '" satu blok yang mempunyai ' tingkat telah dibina

  Kini" kemudahan2kemudahan sekolah sangat baik dan sempurna dan satu de!an

  besar juga dibina untuk murid2murid mengadakan pelbagai akti/iti

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  18/39

  isi Sekolah

  PendidikanBerkualiti

  Insan 0erdidik

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  19/39

  Piagam sekolah

  Kami guru2guru S5K (6) 0ai 0ong

  Mengakui baha!a

  Sekolah ini adalah sebuah sekolah yang mempunyai potensi yang tinggi Murid2

  murid sekolah ini juga berpotensi dalam semua bidang

  Kami berjanji dan berazam#

  Berusaha sedaya upaya" berganding bahu" berinisiatif dan berpenyayang supaya

  mempertingkatkan prestasi akademik" disiplin dan nilai moral murid2murid sekolah

  ini

  Kami bertekad untuk men,apai#

  Matlamat falsafah Pendidikan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  20/39

  ,.'.$ arta Organisasi Sekola# S-K "ai "ong

  ,.'.' arta Organisasi al #3al +rid Sekola# S-K "ai "ong

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  21/39

  ,.'.10 "e!pat +enrnkan dan +enga!bil !rid Sekola# S-K "ai "ong

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  22/39

  ,.'.11 Pelan Penysnan 4akt Per#i!pnan Sekola# S-K "ai "ong

  ,.'.12 Peratran Sekola# S-K "ai "ong

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  23/39

  ,.'.1$ Peratran Se!asa Ke(e!asan Sekola# S-K "ai "ong

  ,., Pengala!an di Bilik &arja#

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  24/39

  Kali ini ialah kali ketiga saya menjalani program PBS dan sekolah yang saya

  pilih pada kali ini ialah S5K (6) 0ai 0ong yang terdapat di Sungai Petani" Kedah

  engan memanfaatkan kesempatan yang ada" saya

  mengambil peluang ini untuk mengalami suasana di dalam kelas dengan berinteraksi

  dengan pelajar2pelajar semasa guru sedang membuat persediaan Saya telah

  mendapat keizinan daripada guru yang ingin saya memerhati tersebut lebih a!al

  baha!a saya berharap dapat masuk kelas beliau semasa beliau belajar

  4uru pertama yang saya memerhatikan ialah Puan ang 6hai :oon pada

  hari Selasa ($. Ma, %.$) Aspek pertama ialah teknik penyoalan guru Puan ang

  6hai :oon akan mengajar kelas &M tentang Bahasa 6ina Beliau akan mengajar

  satu petikan yang mengenai CKapal AirC pada !aktu ini Kelas beliau dijalankan pada

  pukul +#'. hingga -#$. pagi Sebelum Puan ang 6hai :oon menjalankan proses

  pengajaran dan pembelajaran hari ini" beliau akan menyoal beberapa soalan tentang

  pengetahuan dan kemahiran yang murid2murid sedia ada untuk menilai tahap murid2

  murid dapat mamstikan langkah pertama yang hendak dijalankan adalah sesuai

  dengan pemahaman murid2murid Puan ang 6hai :oon akan menyoal mereka

  kosa kata dahulu yang berkaitan dengan petikan Beliau juga akan memberi sedikit

  panduan supaya murid2murid dapat membuat perkaitan antara kosa kata dengan

  sesuatu yang mereka tahui supaya dapat menggalakkan murid2murid menja!ab

  Aspek kedua ialah mengenai ,ara guru memberikan penerangan Apabila

  murid2murid menanya soalan yang kurang fahami" Puan ang 6hai :oon akan

  menyampaikan penerangan dengan lembut dan sabar Beliau juga akan memastikan

  murid2murid semua faham sebelum meneruskan pengajarannya Semasa beliau

  mengajar kosa kata yang murid2murid tidak memahami" beliau akan memberipenerangan dengan jelas berserta dengan gambar2gambar Ketiga ialah

  penggunaan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Puan ang

  6hai :oon telah menyediakan bahan bantu mengajar iaitu kad perkataan" buku teks

  dan buku latihan untuk mengajar >isebabkan sekolah ini menduduki di ;uar Bandar"

  bukan semuanya kelas mempunyai Smartboard" visualizerdanprojector 5adi" kelas

  ini tidak terdapat bahan teknologi yang tinggi =espon yang diberikan oleh Puan

  ang 6hai :oon terhadap hasil kerja murid adalah sesuai 5ika murid2murid

  memberikan hasil kerja yang baik atau memberikan respon se,ara aktif" beliau akan

  memuji murid tersebut supaya tingkah laku murid tersebut dapat diteruskan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  25/39

  Sebaliknya" jika murid2murid menja!ap salah" beliau tidak akan memarahinya tetapi

  menggalakkannya dengan memberi panduan kepadanya Akan tetapi" jika murid2

  murid membuat bising atau main2main dalam menja!ap soalan" beliau akan

  memberi teguran terhadap mereka

  Aspek seterusnya berkaitan dengan penggunaan papan tulis" papan

  kenyataan dan persekitaran pembelajaran >isebabkan kelas ini tidak ada projector

  dan smartboard" Puan ang 6hai :oon menggunakan papan tulis untuk

  menyampaikan maklumat yang ingin diajar Kadangkala" maklumat dalam papan

  kenyataan juga digunakan jika ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran

  beliau Persekitaran pembelajaran adalah sangat seronok sebab beliau seorang

  yang ,eria dan berjenaka Beliau ada berinteraksi dengan murid2murid dan kaedah

  yang digunakan oleh beliau adalah berpusat kepada murid Pelaksanaan akti/iti juga

  merupakan salah satu aspek dalam pemerhatian tersebut Puan ang 6hai :oon

  melaksanakan akti/iti se,ara kelas dan juga se,ara kumpulan Beliau tidak

  melaksanakan akti/iti se,ara indi/idu sebab beliau berasa agak tidak sesuai bagi

  kelas murid2murid tahap rendah 0ambahan pula" akti/iti se,ara kumpulan dapat

  meningkatkan keyakinan terhadap murid yang lebih lemah

  :ubungan mata ke mata (Eye-contact) dan intonasi suara guru juga amat

  penting semasa seseorang guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaranPuan ang 6hai :oon akan memandang semua orang murid sama ada depan

  belakang atau tepi semasa beliau mengajar Apabila ada murid menanya beliau

  soalan" beliau akan memandang murid itu dan mendengar dengan teliti Manakala

  beliau bukan sahaja melihat murid itu sahaja tetapi juga akan memandang terhadap

  semua murid semasa beliau menja!ab soalan yang ditanya oleh seseorang murid

  Intonasi suara Puan 0an ;ay Kuan adalah sangat jelas dan kuat supaya semua

  murid dapat didengar dan boleh menumpukan perhatian Kadangkala suara intonasi

  beliau akan menaikkan untuk mengingatkan murid2murid yang tidak fokus kepadabeliau

  ;ain2lain kemahiran yang dapat dikenal pasti dalam kelas Puan ang 6hai

  :oon ialah kemahiran berkomunikasi Sepanjang proses pengajaran dan

  pembelajaran ini" beliau akan selalu berkomunikasi dengan murid2murid yang kurang

  ber,akap supaya dapat memastikan murid2murid tersebut dapat mengikut

  pengajaran beliau Puan ang 6hai :oon juga ada membuat peran,angan sebelum

  memulakan pengajaran dan pembelajaannya Selain itu" Beliau juga berpengalaman

  dalam mengurus kelas dan keadaan kelas itu dapat dika!al dengan baik dan tidak

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  26/39

  akan terlalu bising Puan ang 6hai :oon juga pandai dalam teknik mengajar

  Beliau akan mengikut langkah demi langkah untuk mengajar murid2murid sehingga

  murid2murid dapat memahami dan menguasai keseluruhan petikan yang diajar Puan

  ang 6hai :oon juga ada berusaha untuk menyelesaikan masalah yang menimbul

  ketika beliau sedang mengajar

  Seterusnya" beliau akan memudah,arakan pengajaran beliau 6ontohnya"

  beliau akan menggunakan perkataan yang lebih senang untuk menjelaskan sesuatu

  perkataan supaya murid2murid mudah memahami perkataan tersebut Puan ang

  6hai :oon juga ada berusaha untuk menyelesaikan masalah yang menimbul ketika

  beliau sedang mengajar 6ontohnya" Apabila murid2murid tidak mahu ber,akap"

  beliau akan menyuruh murid2murid berdiri dan sesiapa yang men,uba menja!ap

  akan dapat menduduk balik

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  27/39

  5.0 6efleksi

  =efleksi dalam PBS membolehkan saya dibimbing untuk menaakul" memilih

  strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri Saya telah

  menjalankan program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah 5enisKebangsaan (6) 0ai 0ong dari + Ma, %.$ hingga $% Ma, %.$ Semasa berada di

  dalam sekolah" saya telah mengumpulkan maklumat2maklumat tentang sekolah ini

  serta program dan akti/iti yang telah dan akan dijalankan oleh pihak sekolah dengan

  menggunakan pelbagai kaedah Pada pendapat saya" amalan sekolah ini adalah

  sesuai dengan tahap perkembangan kanak2kanak" dari aspek fizikal" kognitif" soial

  dan rohani

  >ari segi pendidikan" guru telah menggunakan pelbagai bahan bantu

  mengajar elektronik yang menarik seperti 6>" radio" tele/isyen" projector dan

  Smartboard,/isualiser dan sebagainya untuk memudahkan proses pengajaran dan

  pembelajaran supaya dapat menarik minat pelajar untuk belajar Satu kelemahan di

  sini ialah bukan semuanya kelas ada teknologi yang ,anggih ini disebabkan sekolah

  ini berada di luar bandar Bahan bantu balajar bukan elektronik seperti kad gambar"

  kad perkataan" buku latihan" kamus" dan juga telah disediakan di dalam setiap kelas

  supaya pelajar dapat merujuk apabila diperlukan Setiap kelas juga disediakan

  dengan sudut ba,aan dan bahan pembelajaran telah dipaparkan di papan kenyatakelas >engan ini" pelajar dapatah mengisikan masa lapang mereka dengan

  memba,a Semua ini dapatlah membantu pelajar untuk memperkembangkan

  pembelajaran mereka dengan kadar yang lebih ,epat >i sekolah ini juga terdapat

  satu bilik BBM yang amat membantu guru2guru untuk menjalankan akti/iti

  pengajaran dan pembelajaran

  Akti/iti kokurikulum di sekolah ini akan sangat ditumpukan Melalui akti/iti

  kokurikulum" murid dapat belajar berkerjasama antara satu sama yang lain dan

  bergaul dengan rakan2rakan yang lain Murid2murid juga diminta untuk mematuhi

  peraturan yang telah ditetapkan" seperti menepati masa dan memakai pakaian yang

  seragam Se,ara tidak langsung" disiplin murid2murid akan dipupuk Akti/iti

  kokurikulum juga dapat meningkatkan ke,erdasan fizikal murid dan menambahkan

  ilmu pengetahuan murid melalui akti/iti dan program yang telah dijalankan 5usteru"

  bolehlah disimpulkan baha!a akti/iti kokurikulum boleh membantu perkembangan

  sosioemosi" kognitif" rohani dan juga fizikal murid Murid2murid di sekolah ini sangat

  aktif dalam melibatkan diri dalam pertandingan seperti koir" pertandingan robotik"

  tarian dan sebagainya Selain itu" akti/iti sukandan permainan juga diambil beratkan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  28/39

  seperti bola keranjang dan bola tampar pernah menghantar !akil untuk mengambil

  bahagian dalam pertandingan

  >i samping itu" terdapat juga program dan akti/iti yang akan dijalankan di

  dalam sekolah ini Salah satu program yang bermakna telah dijalankan sampaisekarang ialah CProgram Anugerah Pelajar 6emerlangC Program ini ialah guru akan

  men,alonkan murid yang dianggap ,emerlang kepada 4PK :8M dan bilangan guru

  men,alon akan menentukan bintang yang didapati oleh pelajar tersebut Pelajar

  yang mendapati & bintang ke atas dapat menerima ganjaran seperti memakai tali

  leher satu bulan sebagai bukti pelajar itu ialah anugerah pelajar ,emerlang pada

  bulan ini Program ini dapat menggalakkan pelajar untuk membentuk insan yang baik

  dari segi 58=IS Selain itu" CProgram $..D kehadiran dalam $ BulanC juga diadakan

  di sekolah ini Program ini juga merupakan satu ,ara untuk menyelesaikan masalah

  murid poteng sekolah Selain itu" markah kehadiran dikira mengikut kelas" markah itu

  juga akan ditolak jika tidak memakai kad pintar pelajar selain daripada tidak hadir

  sekolah >i sekolah ini" murid2murid akan membeli makanan dengan menggunakan

  kad pintar pelajar untuk membuat bayaran Kad pintar ini dapat membantu ibu bapa

  menga!al perbelanjaan murid2murid

  Sepanjang seminggu PBS ini" saya telah memerhatikan beberapa orang guru

  menjalankan P?P di dalam kelas dan telah mendapat banyak pengetahuan tentangpelbagai ,ara untuk menjalankan akti/iti pengajaran dan pembelajaran >i sini saya

  telah mendapati banyak pengalaman yang bernilai dan dapat membolehkan saya

  membuat persediaan untuk meneruskan perjalanan guru pada masa depan

  S5K(6) 0ai 0ong merupakan sekolah yang ,emerlang dan kemudahan

  sekolah ini adalah sangat baik dan sempurna terutamanya mempunyai lif untuk

  mengurangkan beban guru atau murid2murid yang bermasalah fizikal Sekolah ini

  telah me!ujudkan keadaan yang kondusif untuk murid2murid belajar dengan

  gembira Selain itu" kemudahan yang berteknologi tinggi di dalam kelas untuk

  memudahkan pengajaran dan pembelajaran serta menarik hati murid2murid untuk

  belajar tetapi satu kelemahannya telah di!ujud iaitu bukannya semua kelas

  mempunyai teknologi yang tinggi ini Para guru dan juga pihak sekolah telah

  berusaha untuk mengajurkan pelbagai akti/iti dan program yang menarik serta

  berfaedah supaya perkembangan kanak2kanak adalah sempurna dari aspek 58=IS

  7leh itu" amalan di dalam sekolah adalah bersesuaian dengan tahap perkembangan

  fizikal" kognitif" sosioemosi dan rohani kanak2kanak

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  29/39

  Melalui refleksi" saya dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap

  tugasan yang dilaksanakan Selain itu" saya juga dapat menjadikan refleksi sebagai

  asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan se,ara

  berterusan >i samping itu" saya akan mampu memperkembangkan keupayaan ,elik

  akal bagi melahirkan kreati/iti dan ino/asi dalam setiap tugas yang dijalankan

  Se,ara langsung juga" refleksi dapat meningkatkan kualiti insan guru yang

  mempunyai ilmu professional keguruan yang tinggi

  Saya juga diminta untuk menulis amalan refleksi Pada pendapat saya" saya

  berasa amalan refleksi ini boleh menjadi panduan profesional saya pada masa yang

  akan datang Saya berasa saya telah membuat persediaan untuk menjadikan diri

  sendiri sebagai seorang guru berazam semakin ditingkatkan selepas melalui

  program PBS ini yang telah saya lalui ini Saya juga dapat berasa kualiti saya diri

  sendiri sebagai seorang guru telah menjadi lebih berkualiti se,ara tidak langsung

  +erjk kepada a!alan refleksi di la!piran 5.

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  30/39

  7.0 Laporan AK%6

  Pengalaman Berasakan Sekolah (PBS) merupakan tugasan yang !ajib

  dilakukan selama seminggu oleh semua pelajar Institut Pendidikan 4uru Malaysia

  ini PBS ini dijalankan selama empat fasa bermula pada semester satu hingga

  semester empat sebelum praktikum pada semester lima 4uru pelatih dikehendaki

  menjalankan PBS di sekolah2sekolah yang mereka pilih iaitu sekolah kerajaan dalam

  alam membuat refleksi kendiri"sepanjang saya berada di sekolah" saya telah banyak mempelajari banyak perkara

  baru berkenaan suasana dan reality sebenar keadaan seorang guru menghadapi

  karenah murid2murid serta keadaan semasa mengajar serta suasana dan iklim kelas

  itu sendiri Semasa melaksanakan PBS" saya mendapati baha!a diri sendiri telah

  berlaku perubahan dalam menyediakan keperluan untuk menjadi seorang guru

  antaranya dari aspek penampilan" pengaulan" komunikasi dan pengurusan sama ada

  dengan pihak sekolah" para guru dan murid2murid di mana sebelum ini saya agak

  pendiam dan kurang berinteraksi dengan orang yang saya tidak kenali

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  31/39

  Sebagai ,ontohnya" Saya telah memerhati beberapa orang guru menjalankan

  pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang bernama Puan ang 6hai :oon"

  dan 6ik 6hin Pao 6hu untuk mengajar Bahasa 6ina di kelas &M dan 'K masing2

  masing Peluang ini sangat berharga dan bernilai kerana dapat mengetahui baha!a

  pelbagai teknik dan pendekatan yang telah digunakan oleh guru2guru untuk

  menjalankan pengajaran dan pembelajaran serta ,ara dan teknik untuk menga!al

  murid2murid di dalam kelas Saya juga dapat menyedari baha!a ,abaran besar yang

  dialami oleh guru2guru dan bagaimanakah mereka menga!al emosi mereka melalui

  pengalaman yang ada dalam diri mereka 4uru juga telah memberi pandangan

  beliau kepada saya tentang sebab beliau mengunakan kaedah tersebut dan juga

  menerima pandangan daripada saya untuk mendapat pengetahuan baru munkin dari

  segi teknik menggunakan Po!er Point sebab guru2guru yang berada di generasi

  dulu agak kurang berkemahiran dalam penggunaan I60 atau teknologi terkini

  PBS juga menambahkan semangat saya untuk menimba ilmu pengetahuan

  PBS juga banyak mengajar saya tentang menyedari keperluan orang lain

  terutamanya murid2murid untuk mereka membangunkan dan meningkatkan potensi

  diri sendiri Melalui PBS juga" saya dapat memupuk keper,ayaan di antara satu

  sama lain" rasa hormat dalam kalangan para guru" staf sekolah dan murid2murid

  serta berkongsi pemikiran untuk men,apai kesefahaman Malah saya juga dapat

  menyesuaikan diri dengan idea2idea" pendekatan dan maklumat yang baru diterima

  0eknologi yang digunakan dalam kelas sekolah ini sangat maju seperti

  projector, Smartboard" tempat penga!alan komputer dan /isualiser tetapi tidak

  semestinya setiap kelas mempunyai alat teknologi yang tinggi ini 4uru tersebut akan

  meletakkan nota beliau di ba!ah /isualiser lalu skan dan ,etak di Smartboard 4uru

  telah menunjukkan notanya dengan ,ara ini sambil mengajar Bahan dan sumber

  pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid2murid ialah

  smartboard serta /isualiser Melalui pemerhatian saya" murid2murid di kelas itusangat mahir dalam penggunaan bahan teknologi yang dinyatakan di atas kerana

  mereka telah diberi peluang untuk menggunakan sumber dan bahan pembelajaran

  ini ;agipun" mereka sangat minat dalam I60 yang terdapat dalam kelas mereka dan

  selalu meminta untuk menolong guru membuka Smartboard dan /isualiser

  >i samping itu juga" dilihat dari segi kesedaran emosi" semasa menjalankan

  PBS ini banyak mengajar saya untuk berubah ke arah pemikiran dan pengurusan

  emosi yang lebih positif dan dengan lebih baik >emikian kerana" sebelum ini saya

  seorang yang agak sensitif dan mudah terasa" namun semasa menjalankan PBS ini

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  32/39

  saya akan mengubah menjadi lebih bijak dalam menguruskan emosi agar tidak

  terlalu stress dan tidak memberi tekanan kepada perasaan apabila mempunyai

  masalah yang mendatang Bahkan itu juga" PBS ini telah mengajar saya baha!a

  tidak men,apur adukan masalah yang dihadapi di luar bilik darjah apabila mengajar

  di dalam kelas 7leh itu" saya mestilah bijak menga!ai emosi dengan baik Ka!alan

  emosi sangat penting kerana emosi merupakan segala tunjang perbuatan yang bakal

  kita lakukan 8mosi yang negati/e memba!a keburukan kepada diri kita

  Sekolah merupakan tempat di mana kanak2kanak belajar dan menutut ilmu

  dan dipimpin untuk menjadi insan berguna dan juga menepati ,iri2,iri yang

  dikehendaki kerajaan seperti melahirkan insan yang seimbang dari segi 58=IS yang

  termasuk di atas tanggungja!ab dan peranan guru 0idak dapat disangkal lagi guru

  ialah golongan yang sangat penting di sekolah kerana merekalah satu2satunya

  tenaga pengajar yang diperakui di sekolah untuk mengajar Saya juga menjalankan

  akti/iti temu bual dengan 4uru Besar sekolah" 4PK :8M" 4PK Kokurikulum" guru2

  guru" kakitangan sekolah dan murid2murid untuk memahami akti/iti seharian yang

  dibuat oleh mereka Mereka telah memberi banyak pendapat mereka tentang

  pengalaman di sekolah ini dan melalui pemerhatian" saya juga memahami baha!a

  kaedah2kaedah guru2guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran serta ,ara

  untuk mengatasi masalah yang dihadapi semasa mengajar di dalam kelas Saya

  juga mendapati baha!a murid2murid yang belajar di sini juga berasa amat gembira

  dan berpuas hati

  Selain itu" saya dan ka!an2ka!an saya telah membantu guru2guru untuk

  mengurus latihan rumah sukan bagi murid2murid tahun dan 0ujuan latihan ini

  adalah untuk memilih murid2murid !akil !arna pasukan masing2masing Murid2murid

  sangat agresif dalam menyertai semua bahagian sukan yang ditentukan ke,uali

  beberapa orang murid2murid yang kurang memberi kerjasama kepada guru2guru

  dengan men,ari dna memberi banyak alasan untuk ponteng latihan rumah sukan iniKami membantu guru2guru untuk merekod nama murid2murid yang telah dipilih dan

  mengembalikan senarai nama itu untuk guru2guru membuat pemeriksa sekali lagi

  ;atihan pada hari itu dijalankan dengan lan,ar !alaupun kekurangan guru untuk

  mengurus latihan rumah sukan ini

  Semasa di sekolah juga" mentor telah mengajar saya tentang tanggungja!ab

  untuk mendidik anak bangsa tidak mengira kaum dan agama Bahkan juga" bagi

  kami mereka semuanya sama sahaja yang perlu dididik dan dibimbing oleh guru

  Saya berasa sangat bersyukur dan penuh tanggungja!ab kerana menjadi insan

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  33/39

  terpilih untuk menjadi seorang guru kerana profesion ini membolehkan saya

  mendidik anak bangsa" tenaga2tenaga tempatan untuk masa hadapan yang dapat

  memberi sumbangan kepada masyarakat" bangsa" agama dan negara

  Selain itu" sebagai guru pelatih sudah tentu pengalaman ke sekolah initerutamanya PBS pada kali ini banyak memberi manfaat dan pengalaman yang

  berharga kepada saya Salah satu antaranya ialah saya dapat merasa sendiri

  suasana sebenar ketika berada di sekolah Saya juga pernah menjadi murid2murid

  sekolah dan menjejaskan kaki ke sekolah dahulu tetapi perasaan ketika menjejakkan

  kaki ke sekolah di mana saya bertindak sebagai bakal guru betul2betul berlainan dan

  berbeza 7leh itu" PBS ini dapat membantu saya menyesuaikan diri supaya tidak

  mengalami kejutan persekitaran ketika memulakan kerjaya sebagai seorang guru

  selepas tamat belajar satu hari nanti Ketika berada di sekolah tersebut" saya diajar

  ,ara bagaimana hendak menjadi seorang guru

  Kedua ialah ,ara menguruskan tugas di sekolah nanti jika dilantik dengan

  pelbagai ja!atan seperti Penolong Kanan" Ketua Panitia" Setiausaha Mesyuarat"

  Bendahari dan sebagainya Apa yang paling penting ialah" kami juga diajar serba

  sedikit mengenai kemahiran komunikasi dan bagaimana hendak berinteraksi bukan

  sahaja dengan murid ketika mengajar" malah dengan guru2guru lain" staf2staf

  sekolah" 4uru Besar" ibu bapa dan orang ramai di mana seorang guru merupakaninsan yang selalu berada di sekeliling masyarakat Bukan itu sahaja" kemahiran

  berinteraksi dengan baik ini dapat saya aplikasikan semasa menjalankan sesi temu

  buah bersama guru2guru untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan

  tugasan

  Ketika melakukan tugasan PBS" saya dikehendaki mengumpul data di

  sekolah" jadi se,ara tidak langsung tugasan ini telah melatih saya ,ara

  mengumpulkan data di sekolah seperti maklumat pengurusan dan organisasi

  sekolah" prasarana sekolah" murai sekolah" kata2kata hikmah" nilai2nilai murni" rukun

  negara" falsafah pendidikan kebangsaan" bilik darjah" maklumat kurikulum dan

  kokurikulum" sukatan pelajaran dan banyak lagi Pengetahuan ini amat penting bagi

  saya sebagai seorang guru yang perlu mengetahui hal2hal mengenai pentadbiran

  dan pengurusan sekolah 7leh itu" dengan pengalaman yang saya dapat semasa

  PBS dapat membantu saya apabila di sekolah nanti

  Akhir sekali" melalui PBS ini juga saya dapat belajar tentang kepentingan

  mendokumentasikan PBS ini se,ara bertulis supaya dapat membantu saya dalam

  sesi refleksi bersama 4uru Besar dan Penolong Kanan serta penting sekali refleksi

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  34/39

  keseluruhan ketika bersama mentor di pusat pengajian Pendokumentasian penting

  untuk rekod dan bukti ketika pihak 5abatan Pelajaran dating memantau program

  PISMP ini Selama saya berada di sekolah ini" saya berasa amat gembira dan

  berpuas hati kerana saya telah mendapati banyak pengalaman dan pengetahuan di

  sini Saya amat bersyukur dapat berkomunikasi dengan berkesan sama ada dengan

  4uru Besar" guru2guru" kakitangan sekolah" murid2murid dan mana2mana pihak yang

  saya telah jumpai di sekolah ini

  Keseluruhannya" PBS ini telah membina sikap positif serta menanam

  perasaan ,inta dalam diri saya terhadap profesion keguruan yang mulia ini Saya

  berasa amat bersyukur kerana diberikan peluang untuk menjalankan PBS ini

  !alaupun hanya selama seminggu 0erasa amat sayang dan berat dihati untuk

  meninggalkan sekolah tersebut kerana !arga sekolah itu sangat mengalu2alukan

  kedatangan guru2guru pelatih ke sekolah ini dengan baik sekali Akhir kata" segala

  pengetahuan dan pengalaman yang ditimba akan terpaku dalam sanubari dan di

  dalam hati akan saya gunakan sebaik mungkin apabila mengajar kelak

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  35/39

  8.0 La!piran

  +akl!at 9!! tentang sekola#

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  36/39

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  37/39

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  38/39

  Peratran Sekola#

  Prasarana sekola#

 • 7/25/2019 Portfolio PBS.docx

  39/39

  "eknologi sekola#