sri vishnu sahasranama stotram

30
SRI VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM శశశశ శశశశశశశశశశశశశశశశశశశశ శశ UNCATEGORIZED, VISHNU STOTRAS JUNE 21, 2015 KRISHNA SRIKANTH MANDA శశ శశశశశశ శశశశశశశశశశశశశశశశ శశశశశశశశశశశశశశశశశ | శశశశశశశశశశశశశశశశశశ శశశశశశశశ శశశశశశశశ || || శశశశశశశశ శశశశశశశశ శ శశశశశశశశశశశశశశశశశ | శశశశశశ శశశశశశ శశశశశశ శశశశశశశశశశశశశశశశ శశ శ || ||

Upload: vikramkolanu

Post on 14-Jul-2016

304 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

GOID

TRANSCRIPT

Page 1: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

SRI VISHNU SAHASRANAMA STOTRAM – శర� వషణు� సహసరనమసత తరంUNCATEGORIZED, VISHNU STOTRAS JUNE 21, 2015 KRISHNA SRIKANTH MANDA

ఓం వశవం వషణు� రవషటక�ర భూతభవయభవతపరభణుః |భూతకృదూ"తభృదభ"వ భూతత& భూతభవనః || ౧ ||

పూతత& పరమత& చ మణుకత/ నంపరమగతః |అవయయః పురణుషః సకష కషతరజఞ9 ఽకషర ఏవ చ || ౨ ||

యగ యగవదభం నత పరధనపురణుషశవరః |నరసంహవపుః శర�మన కశవః పురణుషత మః || ౩ ||

సరవః శరవః శవః సJ ణణురూ"తదరనNధరవయయః |సంభవ భవన భరత/ పరభవః పరభణురశవరః || ౪ ||

సవయంభూః శంభణురతదతయః పుష�రతకష మహసవనః |అనదనధన ధత వధత ధతణురణుత మః || ౫ ||

అపరమయ హృషకశః పద&నభఽమరపరభణుః |వశవకరత& మనణుస వషట సJవషఠ ః సJవర ధణు` వః || ౬ ||

అగరc హయః శశవతః కృష� లహతకషః పరతరదనః |పరభూతసhకకణుబధj మ పవతరం మంగళం పరమ || ౭ ||

ఈశనః పరర ణదః పరర ణ జయయషఠ ః శర�షఠ ః పరజపతః |హరణయగర" భూగర" మధవ మధణుసూదనః || ౮ ||

ఈశవర వకరమ ధనవవ మధవ వకరమః కరమః |అనణుత మ దణురతధరషః కృతజ9ః కృతరతత&వన || ౯ ||

సణురశః శరణం శర& వశవరతః పరజభవః |అహః సంవతసర వయలః పరతయయః సరవదరశనః || ౧౦ ||

Page 2: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

అజః సరవశవరః సదjః సదjః సరతవదరచణుయతః |వృషటకపరమయత& సరవయగవనఃసృతః || ౧౧ ||

వసణురవసణుమనః సతయః సమత&ఽసమమ&తః సమః |అమఘః పుండరకతకష వృషకరత& వృషటకృతః || ౧౨ ||

రణుదర� బహుశరత బభణు� రనవశవయనః శణుచశ�వః |అమృతః శశవత సJ ణణురవరతరహ మహతపరః || ౧౩ ||

సరవగః సరవవదభ"నణురనవషవకసన జనరదనః |వదర వదవదవయంగ వదభంగ వదవత కవః || ౧౪ ||

లకతధయకషః సణురతధయకష ధరత&ధయకషః కృతకృతః |చతణురతత& చతణురూవ�హశచతణురదంషరశచతణురణు"జః || ౧౫ ||

భ� జషణు� ర"జనం భకత/ సహషణు� రజగదభదజః |అనఘ వజయ జయత వశవయనః పునరవసణుః || ౧౬ ||

ఉపందర� వమనః పరర ంశణురమఘః శణుచరూరనజతః |అతంద�ః సంగcహః సర� ధృతత& నయమ యమః || ౧౭ ||

వదరయ వదయః సదభయగ వరహ మధవ మధణుః |అతంద�య మహమయ మహతసహ మహబలః || ౧౮ ||

మహబణుదjర&హవరయ మహశకత/ర&హదణుయతః |అనరదశయవపుః శర�మనమయత& మహద�ధృక || ౧౯ ||

మహషటవసత మహభరత/ శర�నవసః సతం గతః |అనరణుదj ః సణురతనందర గవందర గవదభం పతః || ౨౦ ||

మరచరదమన హంసః సణుపర� భణుజగత మః |హరణయనభః సణుతపరః పద&నభః పరజపతః || ౨౧ ||

అమృతణుయః సరవదృక సంహః సంధత సంధమన సJరః |అజఞ దణుర&రషణః శస వశణు� తత& సణురతరనహ || ౨౨ ||

Page 3: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

గణురణురణు� రణుతమ ధమ సతయః సతయపరతకరమః |నమమషఽనమమషః సరగవ వచసపతరణుదభరధః || ౨౩ ||

అగcణరత� రమణః శర�మన నయయ నత సమరణః |సహసరమూరతj వశవత& సహసర కషః సహసరపరత || ౨౪ ||

ఆవర/న నవృత త& సంవృతః సంపరమరదనః |అహః సంవర/క వహNరనల ధరణధరః || ౨౫ ||

సణుపరసదః పరసనNత& వశవధృగవవశవభణుగవవభణుః |సత�రత/ సత�ృతః సధణురజహుNరతNరతయణ నరః || ౨౬ ||

అసంఖయయయఽపరమయత& వశషః శషకృచణు§చః |సదభj రJః సదjసంకలపః సదjదః సదjసధనః || ౨౭ ||

వృషటహ వృషభ వషణు� రవృషపరతవ వృషదరః |వరjన వరjమనశచ వవక/ః శణు� తసగరః || ౨౮ ||

సణుభణుజఞ దణురjర వగ& మహందర� వసణుదర వసణుః |నకరూప బృహదూ� పః శపవషః పరకతశనః || ౨౯ ||

ఓజసత జఞదణుయతధరః పరకతశత& పరతపనః |ఋదjః సపషటకషర మంతరశచందభ� ంశణురత"స�రదణుయతః || ౩౦ ||

అమృతంశూద"వ భనణుః శశబందణుః సణురశవరః |ఔషధం జగతః సతతణుః సతయధర&పరతకరమః || ౩౧ ||

భూతభవయభవనNథః పవనః పరవనఽనలః |కతమహ కతమకృత�ంతః కతమః కతమపరదః పరభణుః || ౩౨ ||

యణుగరదకృదణుయగరవర/ నకమయ మహశనః |అదృశయయ వయక/రూపశచ సహసరజదనంతజత || ౩౩ ||

ఇషఽవశషః శషషః శఖండ నహుష వృషః |కర ధహ కర ధకృత�రత/ వశవబధహుర&హధరః || ౩౪ ||

Page 4: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

అచణుయతః పరథతః పరర ణః పరర ణదర వసవనణుజః |అపరంనధరధషటఠ నమపరమత ః పరతషఠఠతః || ౩౫ ||

స�ందః స�ందధర ధణురయ వరదర వయణువహనః |వసణుదవ బృహదభ"నణురతదదవః పురందరః || ౩౬ ||

అశయకస రణస రః శూరః శరనరజనశవరః |అనణుకూలః శతవర/ః పదమ& పద&నభకషణః || ౩౭ ||

పద&నభఽరవందభకషః పద&గర"ః శరరభృత |మహరనద¹రృదరj వృదభj త& మహకష గరణుడధవజః || ౩౮ ||

అతణులః శరభ భమః సమయజఞ9 హవరహరనః |సరవలకషణలకషణయ లకష¼వన సమమతంజయః || ౩౯ ||

వకషర రహత మర� హతణురతద మదరః సహః |మహధర మహభగ వగవనమమతశనః || ౪౦ ||

ఉద"వః కషభణ దవః శర�గర"ః పరమశవరః |కరణం కతరణం కరత/ వకరత/ గహన గణుహః || ౪౧ ||

వయవసయ వయవసJ నః సంసJ నః సJ నదర ధణు` వః |పరరనద¹ః పరమసపషసణు షః పుషః శణుభకషణః || ౪౨ ||

రతమ వరతమ వరజఞ మర� నయ నయఽనయః |వరః శకత/మతం శర�షఠ ధర& ధర&వదణుత మః || ౪౩ ||

వకణుంఠః పురణుషః పరర ణః పరర ణదః పరణవః పృథణుః |హరణయగర"ః శతణుర ఘN వయప వయణురధకషజః || ౪౪ ||

ఋతణుః సణుదరశనః కతలః పరమషఠ పరనగcహః |ఉగcః సంవతసర దకష వశ� మ వశవదకషణః || ౪౫ ||

వస రః సJ వరసJ ణణుః పరమణం బజమవయయమ |అరJ ఽనరJ మహకశయ మహభగ మహధనః || ౪౬ ||

Page 5: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

అనరనవణ� ః సJవషఠ ఽభూరjర&యూప మహమఖః |నకషతరనమమరNకషతర కషమః కషమః సమహనః || ౪౭ ||

యజ9 ఇజఞయ మహజయశచ కరతణుః సతరం సతం గతః |సరవదరశ వమణుకత/ త& సరవజఞ9 జ9 నమణుత మమ || ౪౮ ||

సణువరతః సణుమణుఖః సూకష¼ః సణుఘషః సణుఖదః సణుహృత |మనహర జతకర ధ వరబధహురనవదభరణః || ౪౯ ||

సవపనః సవవశయ వయప నకతత& నకకర&కృత |వతసర వతసల వతస రతNగర" ధనశవరః || ౫౦ ||

ధర&గణుబjర&కృదjర& సదసత�Åరమకషరమ |అవజ9 త సహసర ంశణురనవధత కృతలకషణః || ౫౧ ||

గభస నమమః సత వసJః సంహ భూతమహశవరః |ఆదదవ మహదవ దవశయ దవభృదణు� రణుః || ౫౨ ||

ఉత ర గపతర� పర జ9 నగమయః పురతతనః |శరరభూతభృదర"కత/ కపందర� భూరనదకషణః || ౫౩ ||

సతమపఽమృతపః సతమః పురణుజతణుపరణుసత మః |వనయ జయః సతయసంధ దభశరహః సత వతంపతః || ౫౪ ||

జవ వనయత సకష మణుకణుందరఽమమతవకరమః |అంభనధరనంతత& మహదధశయఽంతకః || ౫౫ ||

అజఞ మహరహః సవభవయ జతమమతరః పరమదనః |ఆనందర నందన నందః సతయధరత& తరవకరమః || ౫౬ ||

మహరనషః కపలచరయః కృతజఞ9 మదనవపతః |తరపదసhదశధయకష మహశృంగః కృతంతకృత || ౫౭ ||

మహవరతహ గవందః సణుషణః కనకతంగదమ |గణుహయ గభర గహన గణుప శచకరగదభధరః || ౫౮ ||

Page 6: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

వధః సవంగఽజతః కృష� దృఢః సంకరషణఽచణుయతః |వరణుణ వరణుణ వృకషః పుష�రతకష మహమనః || ౫౯ ||

భగవన భగహఽఽనందమ వనమల హలయణుధః |ఆదతయ జఞయతరతదతయః సహషణు� ర�తసత మః || ౬౦ ||

సణుధనవ ఖండపరశణురతద రణుణ ద�వణపరదః |దవఃసపృక సరవదృగరవ�సత వచసపతరయనజః || ౬౧ ||

తరసమ సమగః సమ నరతవణం భషజం భషక |సనN�సకృచ§మః శంత నషటఠ శంతః పరతయణమ || ౬౨ ||

శణుభంగః శంతదః సరషట కణుమణుదః కణువలశయః |గహత గపతర� పర వృషభకష వృషపరయః || ౬౩ ||

అనవర/ నవృత త& సంకషపర కషమకృచ§వః |శర�వతసవకషః శర�వసః శర�పతః శర�మతంవరః || ౬౪ ||

శర�దః శర�శః శర�నవసః శర�నధః శర�వభవనః |శర�ధరః శర�కరః శర�యః శర�మనÎ కతరయశ�యః || ౬౫ ||

సవకషః సవంగః శతనందర నందరజ యతర�ణశవరః |వజతత&ఽవధయత& సత�రన/శ§నNసంశయః || ౬౬ ||

ఉదమర�ః సరవతశచకషణురనవశః శశవతసJరః |భూశయ భూషణ భూతరనవశయకః శయకనశనః || ౬౭ ||

అరనచషట&నరనచతః కణుంభ వశణుదభj త& వశయధనః |అనరణుదరj ఽపరతరథః పరదణుయమNఽమమతవకరమః || ౬౮ ||

కతలనమమనహ వరః శరనః శూరజనశవరః |తరలకతత& తరలకశః కశవః కశహ హరనః || ౬౯ ||

కతమదవః కతమపరలః కతమ కతంతః కృతగమః |అనరదశయవపురనవషణు� రవరఽనంత ధనంజయః || ౭౦ ||

Page 7: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

బరహ&ణయ బరహ&కృద బరహ& బరహ& బరహ&వవరjనః |బరహ&వద బధర హ&ణ బరహ& బరహ&జఞ9 బధర హ&ణపరయః || ౭౧ ||

మహకరమ మహకరత& మహతజ మహరగః |మహకరతణుర&హయజవ మహయజఞ9 మహహవః || ౭౨ ||

స వయః స వపరయః సత తరం సణు తః సత త రణపరయః |పూర�ః పూరయత పుణయః పుణయకరన/రనమయః || ౭౩ ||

మనజవసత రJకర వసణురత వసణుపరదః |వసణుపరదర వసణుదవ వసణురవసణుమన హవః || ౭౪ ||

సద�తః సత�ృతః సత సదూ"తః సతపరతయణః |శూరసతన యదణుశర�షఠ ః సనNవసః సణుయమణునః || ౭౫ ||

భూతవసత వసణుదవః సరతవసణునలయఽనలః |దరపహ దరపదర దృప దణురjరఽథపరతజతః || ౭౬ ||

వశవమూరన/ర&హమూరన/రదప మూరన/రమూరన/మన |అనకమూరన/రవయక/ః శతమూరన/ః శతననః || ౭౭ ||

ఏక నకః స వః కః కతం యత తపదమనణుత మమ |లకబంధణురÎ కనథ మధవ భక/వతసలః || ౭౮ ||

సణువర�వర� హమంగ వరతంగశచందనంగదమ |వరహ వషమః శూనయ ఘృతశరరచలశచలః || ౭౯ ||

అమనవ మనదర మనయ లకసవమ తరలకధృక |సణుమధ మధజఞ ధనయః సతయమధ ధరతధరః || ౮౦ ||

తజఞవృష దణుయతధరః సరవశసhభృతం వరః |పరగcహ నగcహ వయగc నకశృంగ గదభగcజః || ౮౧ ||

చతణురూ&రన/శచతణురతØహుశచతణురూవ�హశచతణుర�తః |చతణురతత& చతణురత"వశచతణురవదవదకపరత || ౮౨ ||

Page 8: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

సమవర/ ఽనవృత త& దణురజయ దణురతకరమః |దణురÎభ దణుర�మ దణుర� దణురతవసత దణురతరనహ || ౮౩ ||

శణుభంగ లకసరంగః సణుతంతణుస ంతణువరjనః |ఇంద�కరత& మహకరత& కృతకరత& కృతగమః || ౮౪ ||

ఉద"వః సణుందరః సణుందర రతNనభః సణులచనః |అర� వజసనః శృంగ జయంతః సరవవజజయ || ౮౫ ||

సణువర�బందణురకషభయః సరవవగశవరశవరః |మహహరదర మహగర/ మహభూత మహనధః || ౮౬ ||

కణుమణుదః కణుందరః కణుందః పరజనయః పరవనఽనలః |అమృతంశయఽమృతవపుః సరవజ9ః సరవతమణుఖః || ౮౭ ||

సణులభః సణువరతః సదjః శతణుర జచ§తణుర తపనః |నయగc ధఽదణుంబరఽశవతJశచణూరతంధనషూదనః || ౮౮ ||

సహసర రనచః సప జహవః సపతÜధః సప వహనః |అమూరన/రనఘఽచన య భయకృద"యనశనః || ౮౯ ||

అణణురØృహత�ృశః సూJ ల గణుణభృనNరణు� ణ మహన |అధృతః సవధృతః సవసయః పరర గవంశయ వంశవరjనః || ౯౦ ||

భరభృత కథత యగ యగశః సరవకతమదః |ఆశ�మః శ�మణః కషమః సణుపర� వయణువహనః || ౯౧ ||

ధనణురjర ధనణురవదర దండ దమయత దమః |అపరతజతః సరవసహ నయంతఽనయమఽయమః || ౯౨ ||

సత వవన సత వకః సతయః సతయధర&పరతయణః |అభపరర యః పరయరహఽరహః పరయకృత పరతవరjనః || ౯౩ ||

వహయసగతరజ యతః సణురణుచరణుహ తభణుగవవభణుః |రవరనవరచనః సూరయః సవత రవలచనః || ౯౪ ||

Page 9: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

అనంత హుతభణుగ"కత/ సణుఖదర నకజఞఽగcజః |అనరనవణ� ః సదభమరష లకతధషటఠ నమదణు"తః || ౯౫ ||

సనతసనతనతమః కపలః కపరవయయః |సవస దః సవస కృతసవస సవస భణుకసవస దకషణః || ౯౬ ||

అరద�ః కణుండల చకర వకరమూయరనజతశసనః |శబధద తగః శబదసహః శశరః శరవరకరః || ౯౭ ||

అకూర రః పశల దకష దకషణః కషమమణంవరః |వదవత మ వతభయః పుణయశ�వణకర/నః || ౯౮ ||

ఉత రణ దణుష�ృతహ పుణయ దణుఃసవపNనశనః |వరహ రకషణః సంత జవనః పరయవసJతః || ౯౯ ||

అనంతరూపఽనంతశర�రనజతమనణుయర"యపహః |చతణురశయ� గభరతత& వదశయ వయదశయ దశః || ౧౦౦ ||

అనదరూ"రణు"వ లకష¼ః సణువర రణుచరతంగదః |జనన జనజన&దర"మ భమపరతకరమః || ౧౦౧ ||

ఆధరనలయఽధత పుషపహసః పరజగరః |ఊరjవగః సతపథచరః పరర ణదః పరణవః పణః || ౧౦౨ ||

పరమణం పరర ణనలయః పరర ణభృతపరణజవనః |తత వం తత వవదకతత& జన&మృతణుయజరతతగః || ౧౦౩ ||

భూరణు"వఃసవస రణుస రః సవత పరపతమహః |యజఞ9 యజ9పతరయజవ యజ9 ంగ యజ9వహనః || ౧౦౪ ||

యజ9భృద యజ9కృద యజ9 యజ9భణుగ యజ9సధనః |యజ9 ంతకృద యజ9గణుహయమనNమనNద ఏవ చ || ౧౦౫ ||

ఆత&యనః సవయంజత వఖనః సమగరయనః |దవకనందనః సరషట కషతశః పరపనశనః || ౧౦౬ ||

Page 10: Sri Vishnu Sahasranama Stotram

శంఖభృనNందక చకర శర ఙ�ధనవ గదభధరః |రథంగపరణరకషభయః సరవపరహరణయణుధః || ౧౦౭ ||సరవపరహరణయణుధ ఓమ నమ ఇత |

వనమల గదమ శర ఙగ� శంఖ చకర చ నందక |శర�మన నరతయణ వషణు� రతవసణుదవఽభరకషతణు || ౧౦౮ ||శర� వసణుదవఽభరకషతణు ఓమ నమ ఇత |