tcvn 5864 1995(yeu cau an toan cap, tang, rong roc,xich dia xich)

Download Tcvn 5864 1995(yeu cau an toan cap, tang, rong roc,xich dia xich)

Post on 22-Apr-2015

198 views

Category:

Engineering

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. TCVN TrEU cHuAr.r vtFr l_,tAM cAp TCVN 5964 - 1gg5 rndr e; uAlrc THEP, TANG, noruc Rgc, xicn vn oln xicn yeu cAu eN roAx c91y-o"tcd^ffirruirvr,uygr,rCi*rriJ#oNc rAr r,r$u rrf'lr soAi - so' .KilA.T:..0.F-TX -r c
  • 2. Ldi n6i dhu TCVN 5864 - 1995 thay tnd cho dibu 5.2, dibu 5.3 vA dibu 5.4 c0a TCVN 4244 - 86; TCVII 5864 - 1995 do Ban Ki thu0t tbu chuCn TCVN/TC t7s ' Thang m6y, chu thang m6y, Mng ttl chd kMch - blOn sogn, Tdng {re fUu chudn - Do lUdng - ChCt htong db ngfi vt dloc B0 Khoa hgc,C0ng ngh vA ii6l tnldng ban hinh.
  • 3. cdhrc ry co pHAr'r xrdru olNn vA a SAI rrEU nrc'h,I soAr rnlEr n; ruArue CAP THEP, TANG, RONG RQC, XICH VA DIA XICH yEu cAu ANi roAlr Lifrirry appliances Wire ropes, dnuns, pullq,s, chailn and. chahr wlrcels Sa.feq' requiremerfis Tieu chuAn ndy 6p dung cho c6c loai trridt oi ndng vii qui dinh c6c yu cbu an toan ddi v6i c6p th6p, tang. rdng roc, xich vd dia xich. 1 Crip th6p 1.1 cap th6p dr)ng trong trridt ot n6ng nhdt rhidt phai c6 chting trl t