write telugu ......

Download Write Telugu ...

¢© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

Post on 08-Feb-2020

46 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Telugu Language Work Book-1

  Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com

  �ెల�గ� బ��

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  అ ఓ

  క జ

  ణ థ

  భ ష

  Consonants - 36

  Monday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఇ అం

  గ ఞ

  ఠ ధ

  ప శ ఱ

  Consonants - 36

  Tuesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఉ ఏ

  ఙ చ

  ఢ ద

  ఫ ర హ

  Consonants - 36

  Wednesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  అ ఎ

  ఆ ఏ

  ఇ ఐ

  ఈ ఒ

  ఉ ఓ

  ఊ ఔ

  ఋ అం

  ౠ అః

  Write Secondary Vowel Forms

  Á

  Æ

  Ë

  Ð

  Thursday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  €¨ €§Á �ý �™Á ‚¨ ‚�Á ƒ�Á ƒ�Á „¥Á …�Á

  Friday Dictation

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఋ ఓ

  ఖ ఝ

  ట న

  బ య

  =

  Consonants - 36

  Monday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ౠ ఐ

  ఘ ఛ

  డ త

  మ వ స

  Consonants - 36

  Tuesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  Consonants - 36

  Wednesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  అ ఎ

  ఆ ఏ

  ఇ ఐ

  ఈ ఒ

  ఉ ఓ

  ఊ ఔ

  ఋ అం

  ౠ అః

  Write Secondary Vowel Forms

  Â

  Æ

  Ì

  Thursday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  …™Á ‡§Á ‡ý ˆ�Á ˆ™Á ‰þÁ ‰§Á Š�Á ‹™Á ‹§Á

  Friday Dictation

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  అ ఓ

  క జ

  ణ థ

  భ ష

  Consonants - 36

  Monday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఇ అం

  గ ఞ

  ఠ ధ

  ప శ ఱ

  Consonants - 36

  Tuesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఉ ఏ

  ఙ చ

  ఢ ద

  ఫ ర హ

  Consonants - 36

  Wednesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  అ ఎ

  ఆ ఏ

  ఇ ఐ

  ఈ ఒ

  ఉ ఓ

  ఊ ఔ

  ఋ అం

  ౠ అః

  Write Secondary Vowel Forms

  Ã

  Ç

  Í

  Thursday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Œ§Á Œ¨ €Ï�Á €Ï£ �Á¨ �ÁžÁ �Á™Á úÁ¨ úÁ§Á ü¨

  Friday Dictation

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఋ ఓ

  ఖ ఝ

  ట న

  బ య

  =

  Consonants - 36

  Monday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ౠ ఐ

  ఘ ఛ

  డ త

  మ వ స

  Consonants - 36

  Tuesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  Consonants - 36

  Wednesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  అ ఎ

  ఆ ఏ

  ఇ ఐ

  ఈ ఒ

  ఉ ఓ

  ఊ ఔ

  ఋ అం

  ౠ అః

  Write Secondary Vowel Forms

  Ä

  È

  Î

  Thursday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  ¡ÁþÁ £¨ £¬Á ¥Á§Á ¥Á�Á ¦Á¥Á ¦Á©Á §Á¥Á ¨œÁ ©Á�Á

  Friday Dictation

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  అ ఓ

  క జ

  ణ థ

  భ ష

  Consonants - 36

  Monday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఇ అం

  గ ఞ

  ఠ ధ

  ప శ ఱ

  Consonants - 36

  Tuesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఉ ఏ

  ఙ చ

  ఢ ద

  ఫ ర హ

  Consonants - 36

  Wednesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  అ ఎ

  ఆ ఏ

  ఇ ఐ

  ఈ ఒ

  ఉ ఓ

  ఊ ఔ

  ఋ అం

  ౠ అః

  Write Secondary Vowel Forms

  Å

  É

  Ï

  Thursday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  ©Á™Á ªÁœÁ ªÁ§Á ¬Á¥Á ¬ÁžÁ ÿÁ§Á ÿÁœÁ ƒ¨ …œÁ žÁ¦Á

  Friday Dictation

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ఋ ఓ

  ఖ ఝ

  ట న

  బ య

  =

  Consonants - 36

  Monday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  ౠ ఐ

  ఘ ఛ

  డ త

  మ వ స

  Consonants - 36

  Tuesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  Write Telugu Alphabets

  Vowels - 16

  Consonants - 36

  Wednesday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  అ ఎ

  ఐ ౠ

  అః ఆ

  ఔ ఊ

  ఉ ఓ

  ఒ ఈ

  ఋ అం

  ఏ ఇ

  Write Secondary Vowel Forms Thursday

 • �ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం ! © �ెల�గ� బ�� @ Albany

  €¨�Á €¯Á¦Á �§Á©Á

View more