write telugu alphabets...© @albany telugu language work book-1 telugu badi [email protected] !...

42
ెలగ లగ పంచుం ! ెలగ రం ! © ెలగ బ @ Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi [email protected] ెలగ బ

Upload: others

Post on 08-Feb-2020

190 views

Category:

Documents


17 download

TRANSCRIPT

Page 1: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Telugu LanguageWork Book-1

Telugu [email protected]

�ెల�గ� బ��

Page 2: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

అఓ

కజ

ణథ

భష

Consonants - 36

Monday

Page 3: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఇఅం

గఞ

ఠధ

పశఱ

Consonants - 36

Tuesday

Page 4: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఉఏ

ఙచ

ఢద

ఫరహ

Consonants - 36

Wednesday

Page 5: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఎ

ఆ ఏ

ఇ ఐ

ఈ ఒ

ఉ ఓ

ఊ ఔ

ఋ అం

ౠ అః

Write Secondary Vowel Forms

Á

Æ

Ë

Ð

Thursday

Page 6: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

€¨€§Á�ý�™Á‚¨‚�Áƒ�Áƒ�Á„¥Á…�Á

FridayDictation

Page 7: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఋఓ

ఖఝ

టన

బయ

=

Consonants - 36

Monday

Page 8: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ౠఐ

ఘఛ

డత

మవ స

Consonants - 36

Tuesday

Page 9: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

Consonants - 36

Wednesday

Page 10: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఎ

ఆ ఏ

ఇ ఐ

ఈ ఒ

ఉ ఓ

ఊ ఔ

ఋ అం

ౠ అః

Write Secondary Vowel Forms

Â

Æ

Ì

Thursday

Page 11: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

…™Á‡§Á‡ýˆ�Áˆ™Á‰þÁ‰§ÁŠ�Á‹™Á‹§Á

FridayDictation

Page 12: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

అఓ

కజ

ణథ

భష

Consonants - 36

Monday

Page 13: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఇఅం

గఞ

ఠధ

పశఱ

Consonants - 36

Tuesday

Page 14: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఉఏ

ఙచ

ఢద

ఫరహ

Consonants - 36

Wednesday

Page 15: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఎ

ఆ ఏ

ఇ ఐ

ఈ ఒ

ఉ ఓ

ఊ ఔ

ఋ అం

ౠ అః

Write Secondary Vowel Forms

Ã

Ç

Í

Thursday

Page 16: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Œ§ÁŒ¨€Ï�Á€Ï£�Á¨�ÁžÁ�Á™ÁúÁ¨úÁ§Áü¨

FridayDictation

Page 17: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఋఓ

ఖఝ

టన

బయ

=

Consonants - 36

Monday

Page 18: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ౠఐ

ఘఛ

డత

మవ స

Consonants - 36

Tuesday

Page 19: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

Consonants - 36

Wednesday

Page 20: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఎ

ఆ ఏ

ఇ ఐ

ఈ ఒ

ఉ ఓ

ఊ ఔ

ఋ అం

ౠ అః

Write Secondary Vowel Forms

Ä

È

Î

Thursday

Page 21: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

¡ÁþÁ£¨£¬Á¥Á§Á¥Á�Á¦Á¥Á¦Á©Á§Á¥Á¨œÁ©Á�Á

FridayDictation

Page 22: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

అఓ

కజ

ణథ

భష

Consonants - 36

Monday

Page 23: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఇఅం

గఞ

ఠధ

పశఱ

Consonants - 36

Tuesday

Page 24: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఉఏ

ఙచ

ఢద

ఫరహ

Consonants - 36

Wednesday

Page 25: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఎ

ఆ ఏ

ఇ ఐ

ఈ ఒ

ఉ ఓ

ఊ ఔ

ఋ అం

ౠ అః

Write Secondary Vowel Forms

Å

É

Ï

Thursday

Page 26: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

©Á™ÁªÁœÁªÁ§Á¬Á¥Á¬ÁžÁÿÁ§ÁÿÁœÁƒ¨…œÁžÁ¦Á

FridayDictation

Page 27: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఋఓ

ఖఝ

టన

బయ

=

Consonants - 36

Monday

Page 28: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ౠఐ

ఘఛ

డత

మవ స

Consonants - 36

Tuesday

Page 29: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

Consonants - 36

Wednesday

Page 30: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఎ

ఐ ౠ

అః ఆ

ఔ ఊ

ఉ ఓ

ఒ ఈ

ఋ అం

ఏ ఇ

Write Secondary Vowel Forms Thursday

Page 31: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

€¨�Á€¯Á¦Á�§Á©Á‚ý�Á‚úÁýƒ©Á¨„¨©Á…žÁ§Á‚úÁýƒ™Á©Á

FridayDictation

Page 32: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

అఓ

కజ

ణథ

భష

Consonants - 36

Monday

Page 33: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఇఅం

గఞ

ఠధ

పశఱ

Consonants - 36

Tuesday

Page 34: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఉఏ

ఙచ

ఢద

ఫరహ

Consonants - 36

Wednesday

Page 35: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఎ

ఆ ఏ

ఇ ఐ

ఈ ఒ

ఉ ఓ

ఊ ఔ

ఋ అం

ౠ అః

Write Secondary Vowel Forms

Á

Æ

Ë

Ð

Thursday

Page 36: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

‡úÁý‰žÁ©ÁŠþÁ§Á‹¡Á�ÁŒ§Á¬Á€Ï�ÁžÁ�Á¨©Á�Á™Á¡Á�Á›œÁ�Á¥Á¨

FridayDictation

Page 37: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ఋఓ

ఖఝ

టన

బయ

=

Consonants - 36

Monday

Page 38: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

ౠఐ

ఘఛ

డత

మవ స

Consonants - 36

Tuesday

Page 39: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

Write Telugu Alphabets

Vowels - 16

Consonants - 36

Wednesday

Page 40: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఎ

ఆ ఏ

ఇ ఐ

ఈ ఒ

ఉ ఓ

ఊ ఔ

ఋ అం

ౠ అః

Write Secondary Vowel Forms

Â

Æ

Ì

Thursday

Page 41: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

�Á™Á¡Á�Á§Á�Á9ÁýþÁúÁ¡Á¨úÁ§Á¥Áü¨üý©Á§ÁœÁ™Á�Á¡Á™Á©Á¡Á¨�Á

FridayDictation

Page 42: Write Telugu Alphabets...© @Albany Telugu Language Work Book-1 Telugu Badi Telugu_badi@yahoo.com ! !

�ెల�గ� ��ల�గ� పంచు �ం !�ెల�గ� ��ర�� �ం !© �ెల�గ� బ�� @ Albany

అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ అం అః

క ఖ గ ఘ ఙచ ఛ జ ఝ ఞట ఠ డ ఢ ణత థ ద ధ నప ఫ బ భ మ

య ర ల వ శ ష సహ ళ = ఱ

Vowels - 16

Consonants - 36

అ=రమEలAlphabets