6. બેરોજગારી અને રોજગારી, how to generate...

Download 6. બેરોજગારી અને રોજગારી, How to generate Employment.(Revolution In Life)

If you can't read please download the document

Post on 06-Aug-2015

42 views

Category:

Career

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. 1Revolution In Life
 2. 2. 2Revolution In Life
 3. 3. 3Revolution In Life
 4. 4. . 4Revolution In Life
 5. 5. . 5Revolution In Life
 6. 6. - . 6Revolution In Life
 7. 7. . 7Revolution In Life
 8. 8. 8Revolution In Life
 9. 9. 9Revolution In Life
 10. 10. . . 10Revolution In Life
 11. 11. . . 11Revolution In Life
 12. 12. . . 12Revolution In Life
 13. 13. 13Revolution In Life
 14. 14. , . 14Revolution In Life
 15. 15. . . 15Revolution In Life
 16. 16. , 10 ,,, , 16Revolution In Life
 17. 17. 17Revolution In Life
 18. 18. , 18Revolution In Life
 19. 19. 19Revolution In Life
 20. 20. . 20Revolution In Life
 21. 21. - . 21Revolution In Life
 22. 22. . 22Revolution In Life
 23. 23. 23Revolution In Life
 24. 24. . 24Revolution In Life
 25. 25. . , . 25Revolution In Life
 26. 26. . 26Revolution In Life
 27. 27. . 27Revolution In Life
 28. 28. 28Revolution In Life
 29. 29. . 29Revolution In Life
 30. 30. ,, 30Revolution In Life
 31. 31. 31Revolution In Life
 32. 32. . 7,00,000 32Revolution In Life
 33. 33. 33Revolution In Life
 34. 34. . 34Revolution In Life
 35. 35. . . 35Revolution In Life
 36. 36. 36Revolution In Life
 37. 37. 37Revolution In Life
 38. 38. 38Revolution In Life
 39. 39. . 39Revolution In Life
 40. 40. . 40Revolution In Life
 41. 41. ! ,, 41Revolution In Life
 42. 42. 42Revolution In Life
 43. 43. ? 43Revolution In Life
 44. 44. 44Revolution In Life
 45. 45. 45Revolution In Life
 46. 46. . 46Revolution In Life
 47. 47. 47Revolution In Life
 48. 48. 48Revolution In Life
 49. 49. 49Revolution In Life
 50. 50. . . 50Revolution In Life
 51. 51. - - . . 51Revolution In Life
 52. 52. ,, . . 52Revolution In Life
 53. 53. 53Revolution In Life
 54. 54. . 54Revolution In Life
 55. 55. 55Revolution In Life
 56. 56. , , . 56Revolution In Life
 57. 57. . . . 57Revolution In Life
 58. 58. . 58Revolution In Life
 59. 59. . . 59Revolution In Life
 60. 60. . . . 60Revolution In Life
 61. 61. 61Revolution In Life
 62. 62. . 62Revolution In Life
 63. 63. 2000 . 63Revolution In Life
 64. 64. . 64Revolution In Life
 65. 65. . 65Revolution In Life
 66. 66. 66Revolution In Life
 67. 67. . 67Revolution In Life
 68. 68. . . 68Revolution In Life
 69. 69. . 69Revolution In Life
 70. 70. 70Revolution In Life
 71. 71. 71Revolution In Life
 72. 72. , . 72Revolution In Life
 73. 73. . 73Revolution In Life
 74. 74. . 74Revolution In Life
 75. 75. . 75Revolution In Life
 76. 76. . . 76Revolution In Life
 77. 77. . 77Revolution In Life
 78. 78. . 78Revolution In Life
 79. 79. , , . 79Revolution In Life
 80. 80. . 80Revolution In Life
 81. 81. . 81Revolution In Life
 82. 82. ? 82Revolution In Life
 83. 83. . . 83Revolution In Life
 84. 84. 10-20 . . 84Revolution In Life
 85. 85. . 85Revolution In Life
 86. 86. . . . 86Revolution In Life
 87. 87. . 87Revolution In Life
 88. 88. . . 88Revolution In Life
 89. 89. ? . . 89Revolution In Life
 90. 90. ? . . 90Revolution In Life
 91. 91. . 91Revolution In Life
 92. 92. % % 92Revolution In Life
 93. 93. . . 93Revolution In Life
 94. 94. . 94Revolution In Life
 95. 95. . . 95Revolution In Life
 96. 96. . 96Revolution In Life
 97. 97. 97Revolution In Life
 98. 98. 98Revolution In Life
 99. 99. , , , , , . 99Revolution In Life
 100. 100. , . 100Revolution In Life
 101. 101. . 101Revolution In Life
 102. 102. 102Revolution In Life
 103. 103. , , , . 103Revolution In Life
 104. 104. 50%, 40% . 104Revolution In Life
 105. 105. . 105Revolution In Life
 106. 106. . 106Revolution In Life
 107. 107. , , . . 107Revolution In Life
 108. 108. 108Revolution In Life
 109. 109. 109Revolution In Life
 110. 110. , , , , . 110Revolution In Life
 111. 111. . 111Revolution In Life
 112. 112. : . 112Revolution In Life
 113. 113. 113Revolution In Life
 114. 114. . 114Revolution In Life
 115. 115. . 115Revolution In Life
 116. 116. 116Revolution In Life
 117. 117. 117Revolution In Life
 118. 118. . 118Revolution In Life
 119. 119. . 119Revolution In Life
 120. 120. . . 120Revolution In Life
 121. 121. 121Revolution In Life
 122. 122. 122Revolution In Life
 123. 123. 123Revolution In Life
 124. 124. , . 124Revolution In Life
 125. 125. ,, 125Revolution In Life
 126. 126. 126Revolution In Life
 127. 127. , , - , , , , , , , , , 127Revolution In Life
 128. 128. . 128Revolution In Life
 129. 129. . 129Revolution In Life
 130. 130. ,, . 130Revolution In Life
 131. 131. . 131Revolution In Life
 132. 132. . 132Revolution In Life
 133. 133. , . 133Revolution In Life
 134. 134. 134Revolution In Life
 135. 135. . 135Revolution In Life
 136. 136. 136Revolution In Life
 137. 137. . 137Revolution In Life
 138. 138. . . . . . . . 138Revolution In Life
 139. 139. . 139Revolution In Life
 140. 140. . 140Revolution In Life
 141. 141. . 141Revolution In Life
 142. 142. ? , , . 142Revolution In Life
 143. 143. ? . . . 143Revolution In Life
 144. 144. , 144Revolution In Life
 145. 145. . . . 145Revolution In Life
 146. 146. . 146Revolution In Life
 147. 147. 147Revolution In Life
 148. 148. % . 148Revolution In Life
 149. 149. . . . ? 149Revolution In Life
 150. 150. 150Revolution In Life
 151. 151. , 151Revolution In Life
 152. 152. ( ) . 152Revolution In Life
 153. 153. , . ,, . 153Revolution In Life
 154. 154. ,,, . 154Revolution In Life
 155. 155. . 155Revolution In Life
 156. 156. 156Revolution In Life
 157. 157. . . . 157Revolution In Life
 158. 158. . . , , . 158Revolution In Life
 159. 159. . 159Revolution In Life
 160. 160. : . +91 94262 81770 : rilshukla.anant@gmail.com Revolution In Life : 160
 161. 161. Revolution In Life 161

Recommended

View more >