how to make registration payment to mkcl epi (hdfc bank) · •mkcl ला पल्याला...

of 21 /21
How to Make Registration Payment to MKCL – EPI (HDFC Bank) MS - CIT New Center Registration Process 2017 Parth Knowledge Network Pvt. Ltd. | [email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022 - 2764 3000

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

How to Make Registration Payment to MKCL – EPI (HDFC Bank)

MS-CIT New Center Registration Process 2017

Parth Knowledge Network Pvt. Ltd. | suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 2: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

लक्षात ठेवा...!

• MKCL ला आपल्याला आता Registration Fees पाठवायची आह ेती अगोदर आपल्या Solar च्या Advance

Account मध्ये जमा करावी लागते. आपण कधीच डायरके्ट तयाांच्या अकाऊां ट मध्ये जमा क श तकत हाही.

• Advance Account मध्ये जमा झालेली रक्कम तमु्ही अहेक गोष्टीसाठी वाप श तकता. जसे की, Registration

Fees, OnCeT Examination Fees, Learners Fees इ.

• आपणास फक्त या स्टेजमध्ये १३०००/- इतकीच रक्कम MKCL ला transfer करायची आह.े

• Advance Account मध्ये रक्कम ट्रान्सस्फर फक्त, Bank Transfer (EPI) ककां वा NEFT/RTGS पद्धतीहे क श

तकता ते पढुीलप्रमाणे:

• Bank Transfer (EPI) Mode: जर आपण HDFC बकँचे अकाऊां ट धारक आहात तर आपण Bank

Transfer हा पयााय कहवडूह payment करावे.

• NEFT/RTGS Mode: HDFC बकँ अकाऊां ट सोडूह जर आपण कुठल्याही दसुऱ्या बकँचे अकाऊां ट धारक

आहात तर आपण NEFT/RTGS हा पयााय कहवडूह payment करावे.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 3: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

प्रथम तमुचे सोलर लॉगीह क शह घेणे.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 4: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

तमुच्या लॉगीह मध्ये Make EOI Payment ची Active आहे की,

हाही ती अगोदर तपासा?

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 5: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Make EOI Payment ची Active असेल तरच Registration फीस

MKCL ला ट्रान्सस्फर करावी.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 6: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

आपल्याकडे HDFC Bank अकाऊां टहे MKCL ला रक्कम ट्रान्सस्फर करायची

असेल तर तयासाठी तया बकेँचे डीटेल्स सोलर मध्ये णरयायाची गरज हाही.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

त्यासाठी “Applicant Organization” टॅबवर क्लिक करून “Fund Transfer” क्ििंक

क्सिेलट करा.

Page 7: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Payment Mode मध्ये Bank Transfer असे कसलेक्ट करा, Enter Amount मध्ये

१३००० रक्कम णर व तयाहांतर “Proceed To Payment” बटणावर कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 8: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Narration मध्ये तमुचा AO Code टाका, बकँ Radio बटणावर कक्लक करा व

तयाहांतर “Continue to EPI transaction” बटणावर कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 9: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

पनु्सहा एकदा सवा डीटेल्स तपासा आकण Final Confirmation साठी “I agree

and continue to EPI transaction” बटणावर कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 10: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

HDFC Bank चे Net Banking साठी चे लॉगीह पेज ओपह होईल ह्यामध्ये तमुचा User

ID / Customer ID इांटर क शह Continue बटणावर कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

त्यानिंतर Password इिंटर

करा व Log In बटणावर

क्लिक करा.

Page 11: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Amount ट्रान्सस्फर करयायासाठी Confirm बटणावर कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 12: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

स्टेप ४: NCR Registration Fees Transfer to MKCL

MS-CIT New Center Registration Process 2017

Page 13: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Advance Account मधूह MKCL ला Registration amount ट्रान्सस्फर

करयायासाठी…

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

.

“Applicant Organization” टॅबवर क्लिक करून “View EOI Status” क्ििंक

क्सिेलट करा.

Page 14: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

MS-CIT New Center Registration Process 2017 वर कक्लक

करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 15: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Make EOI Payment कलांकवर कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 16: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Course Category मध्ये MS-CIT New Center Registration

2017 कसलेक्ट करा आकण Check Box वर कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 17: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

लक्षात ठेवा तमु्ही फक्त Advance Payment मधूहच MKCL ला फीस

ट्रान्सस्फर क श तकता.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

ह्या क्ठकाणी तुम्हािा पेमेंटची

सक्वस्तर माक्हती क्िसिे.

ह्या क्ठकाणी Advance Payment क्सिेलट करून,

Continue To Payment बटणावर क्लिक करा

Page 18: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

तमु्हाच्या Advance Account च्या Balance मध्ये १३००० रक्कम

कदसेल तयाहांतर Confirm बटणावर कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 19: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Final Confirmation मेसेज कवांडो कदसेल तयामध्ये Confirm बटणावर

कक्लक करा.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 20: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

तमुचे पेमेंट MKCL ला कमळाले आहे असा Confirmation मेसेज

तमु्हाला स्रीह वर कदसेल. तमु्ही आता मीकटांगला उपकस्थत राहू तकता.

suppo[email protected] | http://parthncr.wordpress.com | 022-2764 3000

Page 21: How to Make Registration Payment to MKCL EPI (HDFC Bank) · •MKCL ला पल्याला ता Registration Fees पाठवायचm 5हेतm 4गोदर 5पल्या

Parth Knowledge Network Pvt. Ltd.Parth Center Support: 022 2764 3000