મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... ·...

Click here to load reader

Post on 28-Dec-2019

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  મા�હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અનવય ે

  મા�હતી પસુતીીા

  તારીખ ૦૧-૦૫-૨૦૧૯ ની પ�રિસ િ્ત મુજ અતન

  સરકારી મ�ણાલય ને લેખનસા �ી, રાુકોટ

 • 2

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧)

  વ્યવસ્થા તંતથરયીાિવથત્્ થા �ંથઅનેિ

  ૧. �હ�ર તતં ઉદ્દેહ�હ � ુ

  આ પ્રનસ ો��ય હ�હ � �� રુત રર ુરનુ રા સુચય લન્ ત્નુ ન� ુ ન� ુ િસ ુવસા �� રુત રર ુરના

  ્ર�ઓન્ �ર� ફસમરસા ચ્ખનરુમાાા ર�ર� ુુ�સુનસ ો��ય ઉદ્દ ઉ્. આ પ્રેખુહ � ુ ુ ર્સુ ખુહ �

  ઉ્.

  ૨.થ �હ�નથા ત્ર થર િંશનર ન ર�િતશીર થંરે ુ ુ

  આ રસં્ુનસ ો��ય હ�હ � �� રુત રર ુરનુ વ્ે્ેા લિિિનયમસા લહ�સુચ �ુયર� �ચ્ન�ર સુ રર ુર�

  પ ુદનસ ો�દ્ ર� સ્ ુ્ રસુનસ ઉ્. ત્મુ ં ચ્ �ેસે �ે નસચસોનસ ઉુયસવ ર� મ�ે� ચર િપનેિવ

  �ે નસચસો િસ ુરુસસુનસ ઉ્.

  ૩.થ �હ�નથા તંિથો તિથોરાહ્હથા �ંથા�ંતથન ં્ંિથહ ર દંથર

  ુરત સસતતં ્યુ ુહ�ચુ લવુઉ ુ નરાી� ં પ્ર હહ �.ં ત્ન્ રૌરુષ્ રુ�ય્ રન્ ૧૯૪૯મુ ં ુસતુન્

  હસત ચા��.ં રન્ ૧૯૫૬મુ ં રૌરુષ્ રુ�યી� ં �તૂરસૂસ ો�બંઈ રુ�યમુ ં િસચાના ર્ રસુમુ ંઆવ્� ં

  તયુર� રુ સેે ુસનવર બ્ ો��ય પ્ર હતુ. તુ. ૦૧-૦૫-૧૯૬૦નુ રસ નસા ર નુ ્ઈ લન્ આ

  પ્ર રર ુર હસત ો� સુમુ ંઆવ ્ � લન્ �� રુત રર ુરનુ િનયમસ િસિનયમસ ચુ�� ુુ�સુમુ ંઆવયુ

  રમા રુ�યમુ ંુ �તૂતુનુ ંિસર્્ રર ુર� ્ર�ઓમુ ંિનયત નો�નુનુ ંફસમસ ન�� રસુમુ ંઆસ્ચ

  નુ્ા સ�હસે રરળ ુચ્.

  સ��મુ ંરરં ૂ્ સુ્્ ર સુ�ુેરુ�યમુ ંુ િનતા-ર�તાન્ ુમવાર� ન�� ર�ચ િસર્્ ચુસસુ �વ્ ુ �તૂતુ

  ળસુઈ રહ� ત્ મુ �ે રર ુર� પ્રસના ર નુ રસુમુ ંઆસ્ચ હતા.

  આ પ્રનસ ો��ય હ�હ � �� રુત રર ુરનુ રા સુચય લન્ ત્નુ ન� ુ ન� ુ િસ ુવસ �� રુત રર ુરના

  ્ર�ઓન્ ��ર� ફસમરસ (ફુળસ્ચ સેુન��સ ફસમરસના રાર�ેસ પમુ્્) ચ્ખનરુમાા (ફુળસ્ચ � �ચુઓ

  પમુ્્) ર�ર� ુુ�સુનસ ો��ય ઉદ્દ ઉ્. આ પ્ર ખુહ � ુ ુ ર્સુ ખુહ � ઉ્

  ૪.થ �હ�નથા તંતથઅનેિથ

  આ રસં્ુે ્ર�ના ર નુ ના ્નુ હ�હ �ઓ લન્ ુયય મુ �ે રસુમુ ંઆસ્ચ ઉ્.

  (૧) �� રુત રર ુરના ો�દ્ લન્ બુઈન�િવ �વ્ના ુમવાર� હુ્ િરસા લન્ ત્ના ઉુર �ખર�ખ

  રુખસા.

  (૨) વ્ે્ેમુ ંનુમેલે બ ચસુના ુમવાર� લન્ પિરિિાા �� રુત રર ુરી� ંવ્ે્ે લિિિનયમસ

  લહ�સુચસ િસવ્ર� સુ રર ુર� પ ુદનસ પવે ર� ત્ી� ંસ્ ુ્ રણ�.ં

  (૩) રર ુર� ્ર�ઓન્ સેુન��સ ફસમરસ ચ્ખનરુમાાા િસવ્ર� લન્ રર ુર� પ ુદનસ ર�રુ ુુ�સુ

  (૪) િત �ચ્ન�રસ �ુયર�ઓ ર�રુ ુુ�સુના ુમવાર�

  (૫) ચસ ર ુા િસિુનર ુ ત્મ � �ચુેતુા� ુ ુ ંુયતના �ંે ્ાન્ ચવતુ બ્ચ્ે ુ્ુરસ ત્ુ

  �ંે ્ાન્ ચવતુ ન� ુ ન� ુ ફસમરસ ર�રુ ુુ�સુના ુમવાર� ઉુરુતં �� રુત રર ુરનુ � ુ ુત

  પ ુદનસનુ ઉુુ ુમ ર� િસિુનર ુન્ ર�રુ ુુ�સુના ુમવાર� ત્મ રર ુરશાનુ ખુનવા

  ુમસના ુમવાર�.

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  થ ૫.થ �હ�નથા તંતથંરખ્થ પર્ાઓશત્્ આ રસં્ુે ્ર�ના ર નુ ના ્નુ હ�હ �ઓ લન્ ુયય મુ �ે રસુમુ ંઆસ્ચ ઉ્.

  (૧) �� રુત રર ુરના ો�દ્ લન્ બુઈન�િવ �વ્ના ુમવાર� હુ્ િરસા લન્ ત્ના ઉુર �ખર�ખ

  રુખસા.

  (૨) વ્ે્ેમુ ંનુમેલે બ ચસુના ુમવાર� લન્ પિરિિિ �� રુત રર ુરી� ં વ્ે્ે લિિિનયમસ

  લહ�સુચસ િસવ્ર� સુ રર ુર� પ ુદનસ પવે ર� ત્ી� ંસ્ ુ્ રણ�.ં

  (૩) રર ુર� ્ર�ઓન્ સેુન��સ ફસમરસ ચ્ખનરુમાાા િસવ્ર� રુમાા લન્ રર ુર� પ ુદનસ ર�રુ

  ુુ�સુ.

  (૪) િત �ચ્ન�રસ �ુયર�ઓ ર�રુ ુુ�સુના ુમવાર�

  (૫) ચસ ર ુ િસિુનર ુ ત્મ � �ચુેતુા� ુ ુ ંુયતના �ંે ્ાન્ ચવતુ બ્ચ્ે ુ્ુરસ ત્ુ

  �ંે ્ાન્ ચવતુ ન� ુ ન� ુ ફસમરસ ર�રુ ુુ�સુના ુમવાર� ઉુરુતં �� રુત રર ુરનુ � ુ ુત

  પ ુદનનસ ઉુુ ુમ ર� િસિુનર ુન્ ર�રુ ુુ�સુના ુમવાર� ત્મ રર ુરશાનુ ખુનવા

  ુમસના ુમવાર�. ૬.થ ંરખ્થત �નરથાસ્થા્ુ્ંતથત �નર્ર થહનં્ંર થ

  ો��ય ્ર� ુ િનયુમ ા

  રર ુર� ો�દ્ લન્ ચ્ખનરુમાાા

  ઉદસવ સન નચસ ન.ં ૮ા સ્સ મુળા

  ર્ ેર-૧૧ા વુિંાનવર-૩૮૨૦૧૧

  ્ર�ી� ંરરનુો� ં ુ વયસસ્ુુ

  રર ુર� ો�દ્ુચય લન્ ચ્ખનરુમાાા

  ર�� ચબ ુુર્ા રુ સે ૭.થ ત �નરંિથહ ્. થ થ ુતંથા્ રતતથત દ ્નરઓથ ્ �

  ્ર� દ� ્સુનસ રમય ુ રસુરનુ ૧૦-૩૦ ચુ �

  ્ર� બિં ્સુનસ રમય ુ રુ ંનુ ૧૮-૧૦ ચુ �

  ા્ રતતથત દ ્નરઓથ ્ �થ

  ્ર� દ� ્સુનસ રમય ુ રસુરનુ ૮-૦૦ ચુ � ( ુરખુનુના પ્મ ુુળ�)

  ્ર� બિં ્સુનસ રમય ુ રુ ંનુ ૧૬-૦૦ ચુ �

  ્ર� દ� ્સુનસ રમય ુ રુ ંનુ ૧૬-૦૦ ચુ �( ુરખુનુના બાો ુુળ�)

  ્ર� બિં ્સુનસ રમય ુ રુતાનુ ૨૪-૦૦ ચુ �

 • 4

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૨)

  ારધત્નરઓથા �ંથત દ ્નરઓંતથહસ્થા �ંથઅનેિ

  ૧. રસં્ુનુ લિિ ુર�ઓ લન્ મસ ુર�ઓના રસુ લન્ ફર સના િસવતસ આુસ.

  હિદિથવ્યવસ્શતથહસ્ઓથ(ય�હય ર)

  ૧ પ્રના સવસ-૩ લન્ સવસ-૪નુ રસંવસના ખુચા ુ��ચ લન્ રર ુરશાના મનૂંર� મળ્ચ લયુઓ રતા

  રચુહ ુર રિમિતના ચુમ્ ો� બ રાિા રતા્ા રસુના રસુ.

  ૨ પ્રના સવસ-૩ લન્ સવસ-૪ના બઢતા્ા રસુના રસુ.

  ૩ સવસ-૩ લન્ સવસ-૪નુ મસ ુર�ઓન્ ઉઉ તર ુવુર િસર્ મનૂંર રસુના રસુ

  ૪ સવસ-૩ લન્ સવસ-૪નુ મસ ુર�ઓનુ સુિિષ ઈ�ફુ મનૂંર રસુના રસુ

  ૫ પ્રનુ સવસ-૩ લન્ સવસ-૪નુ મસ ુર�ઓના તમુમ પ ુરના ર� રસુ મય સુ ુમુ ંરહ�ન્ મનૂંર રસુના

  રસુ.

  ૬ સવસ-૩ લન્ સવસ-૪નુ િનમ�� ં રસુિિ ુર� તર� � મસ ુર�ન્ િદકુ રસુના રસુ

  ૭ સવસ-૩ લન્ સવસ-૪નુ મસ ુર�ઓ રુમ્ િદસત િસિય ુયસસુહ� ર�ન્ લન્ આક્ુસ રુબાત ્ુય તસ

  ત્ના નુનાેમસે� િદકુ રસુના રસુ.

  ં્ણ્ તર્થહસ્

  ૧ ર� સસહ �ઓના �િુયુ ૧૫ા૦૦૦ે- ��િાના રસુ મય સુ ુમુ ંરહ�ન્ િનયત ખર� � ુિિિત લી�રર�ન્

  ખર� રસુના રસુ

  ૨. મદાનર�ી� ંર�ુ્રિવ બ�ર � �મતનુ ૨૫% ��િા ખ સ રસુના રસુ

  ૩. �િુયુ ૧ા૦૦૦ે- ��િા મુ�ંસુળ રસુના રસુ.

  ાન્થઅનેિ

  ૧. ્ર�નુ સ�ુ તર� � ્ર�ી� ં ુયસકમ ર�ત્ ર ંુચન રણ�.ં

  ૨. િનયતં્ હ�હળનુ તમુમ લિિ ુર�ઓન્ ુમવાર�ના ર ુ્ા ત્ુ �ખર�ખ રુખસા.

  ૩. ો�દ્ મુ �ે આસતુ રર ુરશાનુ લવતયનુ રમય મય સુ �ત ુમસ રમય મય સુ ુમુ ં ો�દ્ ્ુય ત્

  ો� બના વયસસ્ુ વસહસસા લન્ ત્નુ ઉુર �ખર�ખ રુખસા.

  ૪. ો�દ્ુચયના �ે ના ચ લન્ સ�હસે� બુબતસી� ંર ંુચન રણ�.ં

  ૫. પ્રનુ ઉતુુ ન રુ્્ ર ંળુય્ચ િસ ુવસમુ ં આસ્ચ મદાનર� મુ �ે સઈતા રુિન રુમાા ર�રતુ

  પમુ્મુ ંમળ� રહ� ત્સા વયસસ્ુ રસા.

  ૬. રર ુરશા તરફ્ા આુસુમુ ંઆસતા ાુને યસલય હ�હ � મુ �ે સુરુય ત્ી� ંિનયતં્ રણ�.ં

  ૭. રર ુરશા તરફ્ા આુસુમુ ંઆસ્ચ નુ્ુ ં�ય રસુ ર ુ્ા મય સુ ુમુ ં રહ�ન્ ર રર ર�ત્ ખ સી� ં

  િનયમન રણ�.ં

  ૮. ુરખુનુનુ લિિિનયમસના સવસુઈ ો� બ ુમ ુરસન્ ��િસિુઓ ત્મ ત્મનુ �હતસી� ંિયુન રુખણ�.ં

  ૯. િનયુમ શા તરફ્ા ત્મ રર ુરશા તરફ્ા લુુતા �� નુઓી� ં ુુચન ર� ્ર�નસ સ�હસે

  ુયસકમ ર�ત્ ચુસસસ.

  ૧૦. ો�દ્ુચયમુ ંઆ��િન ર્ મદાનર� સરુસાન્ ઉતુુ નમુ ંણિૃિિ ્ુય ત્સા વયસસ્ુ વસહસસા.

  ૧૧. પ્રી� ંઉતુુ ન િનયત ય સુ ો� બી� ં્ુય ત્ના ત � ુર� રુખસાા લન્ ત્ ો� બ આયસ ન રણ�.ં

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  હિદિથ રરંતિથવ્યવસ્શત

  થ અનેિ : ૧. ્ર�નુ સ�ુ ુસુ વયસસ્ુુ શા સખતસસખત ર ુ્ ત્સા ુમવાર�મુ ંમ �ુ ્ણ�.ં

  ૨. ો�દ્ુચયનુ ઉતુુ ન રુ્્ ર ંળુય્ચુ ��.ે�.ુા.ા મદાના બુઈન�િવા િસર્ દુખુા પસર્રદુખુા

  સ સઓ�સરા ��સુ્ ા સ્રહુઉર િસવ્ર� દુખુઓમુ ં ુમવાર� ��પત રસા ત્ના ઉુર �ખર�ખ રુખસા

  રમયરર ુમવાર� ્ુય ત્ પમુ્્ વયસસ્ુ વસહસસા.

  ૩. ો�દ્ુચયમુ ં સરુસસુમુ ં આસ્ચ આ��િન મદાનર�ના સ્ુિુત દત ત ો� બના ુમવાર� ચ્સુી� ં

  ત્મ ત્ ો� બ ત્ મદાન ઉુર મુુ ં� ો� બ ુમવાર� ્ુય ત્ના �ખર�ખ રુખસા.

  ૪. ો�દ્ુચયનુ તમુમ મસ ુર�ઓ ઉુર િનયતં્ રુખણ� ં ત્મના ુમવાર�ા હુ ર�નસ લસચસ ન ત્મ

  �ખર�ખ રુખણ�.ં

  ૫. ો�દ્ુચયમુ ં ુમ ુરસ રસ રસ હરુસ્ચ મુુ ં� ો� બી� ંઉતુુ ન આુ્ ઉ્ � �મ � ત્ી� ંિયુન રુખણ�.ં

  ૬. ઉતુુ ન રુ્્ ર ંળુય્ચ તમુમ દુખુ ��ુ રસુઈેરસના ુમવાર� લન્ હુ્ ના ્નુ મસ ુર� ુુર્્ા

  ુયસકમ ર�ત્ ઉતુુ ન �વ્ના ુમવાર� ચ્સુ મુ �ે ��ુ રસાેન રણ�.ં

  ૭. ો�દ્ ુમ મુ �ે સઈતા રુિનરુમાાા સુ્ર ુુેરસા ુ્ુરસા ઈન િસવ્ર� રમયરર મળ� રહ� ત્ ો� બના

  વયસસ્ુ રસા.

  હિદિથય�હય રથારધત્નર

  ય�હય રથહસ્ઓ. ૧. સવસ-૩ ત્ુ સવસ-૪નુ તમુમ મસ ુર�ઓના મળસુુુત ર�ઓ મનૂંર રસુના વયસસ્ુુ શા તરફ્ા

  તબ �ચ ્ય્ચ સ�હસે� રસુ

  અનેિ ૧. મસ ુર�ઓના િનમ�� ંા રતાા બઢતાા ર�ા ુ્નદના ઈ�ફુ િસવ્ર� તમુમ ુયસસુહ� રબંિંિત દુખુ

  મસ ુર� ુુર્્ા તતયુર રુસા િનિત િસિય બુબતસમુ ં �ર� મુવસ દસ �� નુઓ ાુરુ પ ર્ ર ૂ્ સ

  રુસણ�.ં

  ૨. મસ ુર�ઓન્ ચવતુ સ સે �રા નુમ ુર �� રુત હુઈ સ સે ા ��સ્� ે સ સે ા ચ્બર સ સે ત્મ ્�ન્�નચ

  સ સે ન્ ચવતુ �રસમુ ં �ર� ુ્રુસુઈે ર�મુ સર તતયુર રુસસુ રર ુર� સ �ચશાન્ ો� ત રમય્

  બાફિવ ર� �રનસ િન ુચ ચુસસુમુ ંમ રસા.

  ૩. મસ ુર�ઓના િદસત િસિય બુબતસ �વ્ યુ � ��ચુરસ ુર્ દસ નસે�ર િનયમ-૯ે૧૦ હ�હળ

  આરસુનુો� ંર�રુસુુત િસસર્ ુત રુકાઓના યુ � સવ્ર� ર�રુ ુુ�� ખુતુ �ય તુુર હુ્ િર�

  �ર� િદકુતમ ુવચુ હુ્ િરસુમુ ંવયસસ્ુુ શાન્ મ રસા.

  ૪. મસ ુર�ઓના રુમુનય િસષયિનિિ ખુતુમું્ ા લદતંુ આખર� ઉુુ� લન્ ુ્દવાઓ મનૂંર રસુ

  �વ્ �ર� મુવસ દસ �� નુ આુસા.

  ૫. િસિસિ દુખુઓનુ રુમિય ુત સ તતયુર રુસા ત્ ્ર�ઓન્ િનયત રમયમુ ંમસ ચસુ �� નુ

  આુસા.

  ૬. રસસેર રંુ સ લિિ ુર� િસિુનર ુ પ સનુ રંુ સ લિિ ુર� �હ�ર ફર�યુ િનસુર્ લિિ ુર� તર� �

  વયસસ્ુુ શા તરફ્ા રસુમુ ંઆસતા િનમ�� ંન્ સુબ ુર� રસૂસ સહન રસુના ુમવાર�.

  ૭. ુરખુનુ િુરુન્ ચવતા તમુમ સવસુઈઓનુ ુુચન લ �્ મુવસ દસ �� નુઓ ાુરુ દુખુઓ ુુર્

  �ર� સવસુઈઓનુ ુુચનના ુમવાર�

  ૮. મસ ુર�ઓનુ રિસષર ર� �સ ર્સુુસ્ા ત્મ રિસષર રસચ લદતન રખુસસુના ુમવાર�.

 • 6

  ૯. િસિસિ ખુતુ �ય ુર�કુઓ �હન �ે�� રુતા ુર�કુઓ રસૂસ ર્સુ તુચામુનત ુર�કુઓના �ર�

  ુર્ા લન્ આયસ નના ુમવાર�.

  ૧૦. મ�હચુઓના �તાય રતુમ્ા �વ્ના રિમિતમુ ં વયસસ્ુુ શાના �� નુ લી�રુર ુમવાર�

  બ�સસા આસ્ચ ફર�યુ નસ યસલય િન ુચ ચુસસુના ુયસસુહ�.

  ૧૧. સ �ેમુનુ �હરુબસ તતયુર રુસસુા લન્ ફ�ન િવ મદાન મુ �ે �ર� નુ્ુ �ય ખ સનુ આયસ નના

  ુમવાર�. હિદિથા્લત થારધત્નર

  અનેિ ૧. ુપ્ને�ર લિિિનયમ-૧૯૬૧ હ�હળ ો�દ્ુચયમુ ંુપ્ને�ર સ �મી� ંર ંુચન રણ�.ં

  ૨. ુપ્ને�ર ુ ે ો� બ ો�દ્ુચયમુ ંન� ુ ન� ુ વયસરુિય �્�સ ઉ ુ ર� ત્ �્� મુ �ે મનૂંર ્ય્ચ

  લયુ રતા પ�્યુી� ંઆયસ ન રણ�.ં

  ૩. ુપ્ને�રસન્ પ્ ે� ચ ત્મ ્ાયર� ચ રુન મળ્ ત્સા તુચામના વયસસ્ુ રસા.

  ૪. ુપ્ને�રસન્ િસિસિ �્�ના તુચામ આુા �દળ ુર�વર તતયુર રસુના ુમવાર�

  ૫. ુપ્ને�રસન્ ુપ્ને�ર ુ ેના સવસુઈઓી�રુર મુિર ણિૃત ુ (સેુઈુન�) � સસુના વયસસ્ુ

  રસા.

  ૬. ુપ્ને�રસન્ વયસરુિય મુવસ દસન મળ્ ત્ મુ �ે બહુર્ા ત્ િસિયનુ ત રન્ �બ�મુ ંબસચુસા

  ત્મના ુુર્્ા �ર� મુવસ દસન ુપ્ને�રસન્ મળ્ ુસા. પણિૃસઓી� ંઆયસ ન રણ�.ં

  ૭. ુપ્ને�રસન્ ુ ે ો� બના તુચામ ��િસિુ મળ� રહ� ત્સા વયસસ્ુ રસા.

  ૮. ુપ્ને�રસન્ લનય ુ મસના ો�ચુ ુત ચ્સુના વસહસ્ રસા લન્ ત્ના �્ ુર� આુસુના વયસસ્ુ

  વસહસસા. હિદિથતલ્્ણથારધત્નર

  અનેિ ૧. ો�દ્ુચયનુ તમુમ મસ ુર�ઓ મુ �ે �યુ્ ુર� પણિૃતઓી� ંઆયસ ન રણ�.ં

  ૨. ંરદણ્લ્ં્થત દ ્નરઓ �ંથત્નક્ં્ં્થારધરં્ િંતથેિીય્ોથંરે ુથ બય્શ્તથારરયધ્ઓથવરનરથશ્રયત.

  ૩. ંરદણ્લ્ં્થહ્અ-હઅ્ો્ર થધિનણથેબય્ોથનહ�થા �ંથવયવચા્થનહ�થા�થ ્ �ંતથત્ ીતનરથ�શનથર�કન�કથન્કયત.

  ૪. મસ ુર�ઓમુ ં રુહિર પણિૃસઓ િસ ર્ ત્ મુ �ે રુ�ય સતર� રુષ્�ય સતર� યસ�તા િસિસિ રમતસ

  સુિ સુઓમુ ં ુવ ચ્ લન્ ્ર�ી� ંનુમ રસદન ર� ત્સા પણિૃસઓ યસ સા.

  ૫. ો�દ્ુચયનુ મસ ુર�ઓ મુ �ે સ્ચફ�ર ફ�ં સા �યુ્ ુર� પણિૃસઓી� ંઆયસ ન રણ�.ં

  ૬. ો�દ્ુચયનુ મસ ુર�ઓન્ સઈ નુના-મસે� ઈ� � લ સમુત ્ુય તસ ત્ન્ ફસેુઈ� ��િસિુ

  ઉુચનિ રુસસાા લન્ મસ ુર�ન્ ્ય્ચ ઈ�નુ સળતર�ુ્ ુરખુનુનુ ુ ેના સવસુઈ ો� બ

  વયસસ્ુ રસા.

  હિદિથ�હહ્ુતથારધત્નર

  ં્ણ્ �ત્થહસ્ઓ ૧. ઉુુ� સહ� ્ા લિિ ુર� તર� � વયસસ્ુુ શા તરફ્ા તબ �ચ ્ય્ચ નુ્ુ ં�ય રસુ

  અનેિ ૧. મસ ુર�ઓનુ ુવુર ભ્ુનુ બાચસ રબંિંાત દુખુ મસ ુર� ુુર્ તતયુર રુસા � સ્ુ રુસસુના

  ુયસસુહ�

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  ૨. મસ ુર�ઓનુ ો�રુફર� ભ્ુનુ બાચસ રબંિંાત દુખુ મસ ુર� ુુર્ તતયુર રુસા � સ્ુ

  રુસસુના ુયસસુહ�.

  ૩. સેસર રસ-મે�ર�ય�ર ત્મ સુ્રુુ સેર ત્ુ ુ્ુર-બુઈન�િવ મે�ર�ય�રનુ ને� નરા બાચસ િન ુસ

  મુચ-રુમુન ર�રસહસ િસવ્ર�નુ બાચસ રબંિંિત દુખુનુ મસ ુર� ુુર્ તતયુર રુસા � સ્ુ

  રુસસુના ુયસસુહ�

  ૪. ો�દ્ુચયનુ � ુ ુત તતયુર રુસસુના ુયસસુહ�

  ૫. ત્ંશય્હંથશ�િીતંતથ�રતયણતથતશ્ાથશ�િીતથવ ણદથસ્્સતથં્-લહ�ણ્થ ્ણશતથ �બયય્ંતથત્ દ્ય્હર.

  ૬. ર�- નરાચ્દનના ુયસસુહ�

  ૭. ુે�વ સન્ુ ેનુ બાચસ � સ્ુના ુયસસુહ�

  ૮. સ્ ુ્ સ્રુ વયસરુય સ્રુન્ ચવતા ુુત ુત સ ત્મ રબંિંિત ્ર� રુ્્ આ ુર્ા મનૂંર

  રુસસુના ર ંચન રસુના ુમવાર� રુસસા.

  ૯. ઉુુ�મુ ં આસ્ચ ુબસ �્ બાચસનુ ��.રા. બાચસ તતયુર રુસા ુ.ો. ્ર�ન્ સ�� ્ર�ન્

  મસ ચસુના ુમવાર�.

  ૧૦. ો�દ્ુચયન્ ફુળસ્ચ ાુનેના મય સુ ુમુ ંરહ�ન્ ખ સ ્ુય ત્ી� ંખુર િનયતં્ રુખણ�.ં

  ૧૧. �હરુબા દુખુ ત્મ રસ � દુખુનુ મસ ુર�ઓના ુમવાર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા.

  ૧૨. �હરુબા લિિ ુર�ના રસુ મય સુ ુમુ ં રહ�ન્ બાચસ ુર્ા ર�ત્ના � સ્ા મુ �ે બાચસ ુુર ર�

  બાચસ િત સર� ્ર�મુ ંરન� રસુ.

  ૧૩. ો�દ્ુચયમુ ં ્ય્ચ ખ સનુ � ુ સ ્નુર ખ સનુ � ુ સ ુઢ�ન્ ત્ ો� બના ાુનેના રમયરર

  રર ુરશામુ ંરન�આત રસુના ુમવાર�.

  ૧૪. રસ � દુખુના �દ �� સ રોસેરસ ુનસ �્ બાચ રોસેર ત્મ ાુને રોસેરસના રસ રસ ફ�ેા ચ

  ુર્ા રસા.

  ૧૫. ર� �હરુબા ખ સ ઉુર િનયતં્ રુખણ�.ં

  ૧૬. મસ ુર�ઓનુ ો.ુા.ુફ. મનૂંર રુસસુના લન્ ત્ના � સ્ા રસુના ુમવાર�.

  હિદિથત શિઝથઓયનિત્ન

  અનેિ ૧. ંુસે દુખુનુ સ�ુ તર� � દુખુનુ તમુમ મસ ુર�ઓના ુમવાર� ઉુર ��ુ રસાેન રણ�.ં

  ૨. ંુસે દુખુનુ મસ ુર�ઓન્ ુમના સહ� ્ા રસા.

  ૩. રર ુરશા ાુરુ ન�� ર�ચ મુુ ં� ો� બના ુમવાર� ચ્સા ત્ુ ઉતુુ ન મ્ળસસુના ુમવાર�

  ૪. દુખુનુ મસ ુર�ઓના હુ ર� ુમવાર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા.

  ૫. ુમવાર� ��ઘ� લન્ સસઉઉ ર�ત્ ્ુય લન્ રમય મય સુ ુમુ ં્ુય ત્ી� ંયસલય આયસ ન રણ�.ં

  ૬. ઉુર� લિિ ુર� ાુરુ ર ુુતા ુમવાર�

  હિદિથ િતંઓયનિત્ન

  અનેિ ૧. મદાન દુખુનુ સ�ુ તર� � દુખુનુ તમુમ મસ ુર�ઓના ુમવાર� ઉુર ��ુ રસાેન રણ�.ં

  ૨. મદાન દુખુનુ મસ ુર�ઓન્ ુમના સહ� ્ા રસા.

  ૩. રર ુરશા ાુરુ ન�� ર�ચ મુુ ં� ો� બના ુમવાર� ચ્સા ત્ુ ઉતુુ ન મ્ળસસુના ુમવાર�

  ૪. દુખુનુ મસ ુર�ઓના હુ ર� ુમવાર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા.

  ૫. ુમવાર� ��ઘ� લન્ સસઉઉ ર�ત્ ્ુય લન્ રમય મય સુ ુમુ ં્ુય ત્ી� ંયસલય આયસ ન રણ�.ં

  ૬. ઉુર� લિિ ુર� ાુરુ ર ુુતા ુમવાર�.

 • 8

  હિદ્થ ુ્ોનરડીથઓયનિત્ન

  અનેિ ૧. બુઈન�િવ દુખુનુ સ�ુ તર� � દુખુનુ તમુમ મસ ુર�ઓના ુમવાર� ઉુર ��ુ રસાેન રણ�.ં ૨. બુઈન�િવ દુખુનુ મસ ુર�ઓન્ ુમના સહ� ્ા રસા. ૩. રર ુરશા ાુરુ ન�� ર�ચ મુુ ં� ો� બના ુમવાર� ચ્સા ત્ુ ઉતુુ ન મ્ળસસુના ુમવાર� ૪. દુખુનુ મસ ુર�ઓના હુ ર� ુમવાર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા.

  ૫. ુમવાર� ��ઘ� સસઉઉ ર�ત્ ્ુય લન્ રમય મય સુ ુમુ ં્ુય ત્ી� ંયસલય આયસ ન રણ�.ં ૬. ઉુર� લિિ ુર� ાુરુ ર ુુતા ુમવાર�.

  હિદ્થ વ ્નરરદથઓયનિત્ન

  અનેિ ૧. િસર્ દુખુનુ સ�ુ તર� � દુખુનુ તમુમ મસ ુર�ઓના ુમવાર� ઉુર ��ુ રસાેન રણ�.ં ૨. આ��િન મદાનર�નુ ન�� ર�ચ મુુ ં� ો� બ ઉતુુ ન મ્ળસુય ઉ્ � �મ � ત્ના ુર્ા રસા.

  ૩. ઉતુુ નનુ �ુ તતયુર રસુ ત્ુ સસે સ �ેેમ્ને તતયુર રણ�.ં

  હિદ્થ હ�રથએતઝ્ તંન

  અનેિ ૧. ય્ ંથિ્ક્ં્થયર્થાનરત�થિ્ક્ં્થા ્ થત દ ્નરઓંતથા �ંથા� ંતથત્ ીતનરથ�શનથારશનયતઝંથતનપર ૨. ુમવાર�ના સહ� ્ા ૩. મસ ુર�ઓના હુ ર� ુમવાર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા. ૪. નુમેલે બ ચાના પિરિિિ િનયત રમયમુ ં ્ુયા ત્મ લનય વ્ે્ે પિરિિિ રમયમય સુ ુમુ ં ્ુય ત્ �વ્

  ��ુ રિસેન લન્ ુમવાર�ા

  હિદ્થ ત શિઝથઅિન �ં

  અનેિ ૧. ંુસે ઓસરદાયરન્ ુમવાર�મુ ંમ રસા. ૨. હુ્ ના ્નુ મસ ુર�ઓન્ ુમના સહ� ્ા રસા. ૩. મસ ુર�ઓના હુ ર� ુમવાર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા ૪. મુુ ં� ો� બના ઉતુુ ન મ્ળસસુના ુમવાર�

  હિદ્થ ર ન ડીથઅિન �ં

  અનેિ ૧. િપનેિવ ઓસરદાયરન્ ુમવાર�મુ ંમ રસા. ૨. હુ્ ના ્નુ મસ ુર�ઓન્ ુમના સહ� ્ા રસા. ૩. મસ ુર�ઓના હુ ર� ુમવાર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા ૪. મુુ ં� ો� બના ઉતુુ ન મ્ળસસુના ુમવાર�

  હિદિથ ુ્ોનરડીથઅિન �ં

  અનેિ ૧. બુઈન�િવ ઓસરદાયરન્ ુમવાર�મુ ંમ રસા. ૨. હુ્ ના ્નુ મસ ુર�ઓન્ ુમના સહ� ્ા રસા. ૩. મસ ુર�ઓના હુ ર� ુમવાર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા ૪. મુુ ં� ો� બના ઉતુુ ન મ્ળસસુના ુમવાર�

  હિદિથ ંરખ્થત્નરરં

  અનેિ ૧. ો��ય ુર �ન તર� � હુ્ ના ્નુ રાનાયર ચુ સ ન�નાયર ચુ સના ુમવાર� હુ ર� ઉુર �ખર�ખ રુખસા ૨. લિિ ુર� ાુરુ ર ુસુમુ ંઆસતા તમુમ ુમવાર� ૩. રર ુર� હરુસ્ચ મુુ ં� ો� બ ૧૮.૬ ુવળનસ � િન િન ુચ રસુના ુમવાર� ૪. ��ુ રસાેનના ુમવાર�

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  હિદિથહતંત્નથતલ્તદ થ

  ૧ મહ� મ દુખુ (ુ્નદન) િનણસૃ ્નુર મસ ુર�ઓનુ ુ્નદન રબંિંિત તમુમ ુમવાર� ત્મ લિિ ુર�ઓના

  ર્સુુસ્ા રુ સ્ાા �ળસ્ાા �વત ફુઈચસના �ળસ્ાા ઈ�ફુ મનૂંર રસુ સવ્ર� તમુમ પ ુરના ુમવાર� રા.આર. તતયુર રસુ લન્ િન ુસસુના ુમવાર�

  ત્મ ન�નાયર ચુ સના લયુ ખુચા હસયા ્ા સવસ-૪નુ મસ ુર�ઓન્ તમુમ પ ુરનુ

  મળસુુુત ચુ સ સુ � વ્સ્દા ��ે ુચના ુમવાર� ત્મ ુર �ર્

  �ેબચ-૧ના રસુમુ ંઆસતા ુમવાર�

  ૨ મહ� મ દુખુ (ઉ.ુ.િસ.) ઉ.ુ.િસ.ન્ ચવતા તમુમ પ ુરના ુમવાર� ત્મ રા.રા.રા.ના ુમવાર�. ત્મ ન�નાયર ચુ સના લયુ ખુચા હસયા ્ા તમુમ પ ુરનુ હ �મુર ુત સ તતયુર ર�

  મસ ચસુ બુબતના ુર �ર્ �ેબચ-૨ ના રસુમુ ંઆસતા ુમવાર�.

  ૩ મહ� મ દુખુ (ુ્દવા) મ ુનેસુહન ુ્દવાના તમુમ પ ુરના ુમવાર�. (ત્મ ન�નાયર ચુ સ ુપ્ને�રે �યુ્ના લયુ ખુચા હસયા ્ા ુપ્ને�રે �યુ્ન્ ચવતા તમુમ

  પ ુરના ુમવાર�)

  ૪ �હરુબા દુખુ ( �દાયર) �દ િસ ુવ (રસ �) �દન્ ચવતા તમુમ પ ુરના ુમવાર� ત્મ રાનાયર ચુ સ (આરા. �દાયર)ના લયુ ખુચા ુ��ચ હસય ના રસુમુ ંઆસતા

  ુમવાર�

  ૫ �હરુબા દુખુ બ ે ત્ુ ાુને ત્મ ખ સુઓન્ ચવતા તમુમ પ ુરના ુમવાર�.

  હસદસ ન�નાયર ચુ સ -૨૩ ૧ મહ� મ-૧-૨-૩ ( �ેબચ) ર્સુુસ્ા િન ુસસુના ત્મ ર�ઓ ખતસસુા ઉ.ુ.િસ. રખુસતા ઈ�ફુ ો� ત

  રસુ િસવ્ર� તમુમ પ ુરના ુમવાર� ત્મ

  ન�નાયર ચુ સ-૨ લન્ ૩ પ્રનુ તમુમ �ે ના ચ મસ ુર�ઓના ઉુર ો� બના

  રસુમુ ંઆસતા સિુરુના તમુમ ુમવાર�

  ૨ �હરુબા દુખુ-૧ મસ ુર�ેલિિ ુર�નુ ુવુર બાચન્ ચવતા તમુમ પ ુરના ન�નાયર ચુ સ ાુરુ

  રસુમુ ંઆસતા ુમવાર�

  ૩ �હરુબા દુખુ

  (��.રા. �ેબચ)

  ુ્ઢ�ઓનુ બાચસ ત્મ ત્ન્ ��રવંત ુમવાર� ત્મ

  ે�.ુ.��.ુ.ેુચ.ે�.રા.ાેો.ુા.ુફ.ના ��રવંત તમુમ પ ુરના બાચસ ુુર રસુ

  ��િાના ુમવાર�

  ૪ સ્રહુઉર રાનાયર ચુ સના લયુ ખુચા હસયા ુ્ુર ઈસ્� રણ�ાં મે�ર�ય�ર ર� સાેાદન

  ો� બ ઈસ્� રણ� ંસુ્ર ુુ સેરા ુ્ુરા મે�ર�ય�રનુ �હરુબ રુખસુના સવ્ર� ન�નાયર

  ચુ સ ાુરુ રસુમુ ં આસતા ુમવાર�ા ત્મ ન�નાયર ચુ સ (ુ્ુર) રોસેરસ

  િન ુસસુ ુ્ુરનસ ભ્સ રુખસસા �હરુબસ તતયુર રસુા મુરા ુત સ તતયુર રસુ

  િસવ્ર� ુમવાર�ા

  ૫ સ �ેદનર� દુખુ સ �ેદનર� િસ ુવમુ ંરાનાયર ચુ સ ત્મ ન�નાયર ચુ સના લયુ ખુચા હસયા ો��ય

  ુર �ન લન્ લનય મસ ુર� ાુરુ સ �ેદનર�ના તમુમ પ ુરના ચ્સુમુ ં આસતા ુમવાર� સા �ા મુવં્ા ુત સા ર�રસ્ાા રોસ્રમુ ં ન િ સને�ના મુ �ે આુસુ

  ત્ુ ડસરવ લન્ ચ્ખનરુમાાના ુમવાર� ત્મ આસ્ચ મુવં્ા ુત સના સને�ના

  રસુમુ ંઆસતા ુમવાર�

  ૬ ફસમરસ સેસર ફસમરસ િસ ુવના ન�નાયર ચુ સના તમુમ ુમવાર� ત્મ રાનાયર ચુ સના ખુચા ુ��ચ લયુના સિુરુના ુમવાર� સુિિષ મુવંયુ �ના સને�ના રસુના તમુમ

  પ ુરના ુમવાર� ર રદ� લયુ ખુચા હસયા ંુસેાેર ાુરુ ચ્સુમુ ં આસતા ુમવાર� ચ્ેરિવના ત્ુ સ સઓ�સરસ ત્ુ મુિર ુત સ મસ ચસુના ુમવાર� ત્મ

  ફસમરસ િસ ુવમુ ંફસમરસ ચ્સુ આસતા ્ર�ઓ લન્ સ્ ુ્ ્ા ચઈ તા ્ર�ઓનુ વ્ઈે ુુર તતયુર રસુ નુ્ુનંા ુહ આુસા લન્ નુ્ુ ં સસા ુરસુ િસવ્ર�

  ુમવાર� ર રદ� લયુ ખુચા હસય ન�નાયર ચુ સ ાુરુ ચ્સુમુ ંઆસતા ુમવાર�.

 • 10

  ૭ ર�સત �ંુર ર�સત સનુ સ્ ુ્ �દ મ્મસ રસ � ર મનુ �હરુબસ ત્ુ ર�સત સનુ �હરુબસ વ્ે્ે

  પ ુદન ��સુ્ �ચ્ન�રે�ુયર� ી� ંસ્ ુ્ િસવ્ર� ુમવાર� ર રદ� રાનાયર ચુ સના

  લયુ ખુચા હસયા ન�નાયર ચુ સ લન્ ંુસેાેર ાુરુ ચ્સુમુ ંઆસતા ુમવાર�

  ૮ ડસલર મુવં્ાુત સ ો� બ ા સસહ �ઓા ફસમરસ ્ રસુના ુમવાર� રસ નુ ૭ (રુત)

  મુવં્ા ુત સ ો� બ ા સસહ �ઓા ફસમરસ ુઢ� આુસુના ુમવાર�.

  ૯ ુ્ ર ફસમરસ દુખુમુ ં મુવં્ા ુત ો� બ ા સસહ �ઓ ુ્ રસુના ુમવાર�ા

  ચ્ખનરુમાા �ંુરમુ ંમુવં્ા ુત ો� બના ા સસહ �ઓ ુ્ રસુના ુમવાર�.

  ૧૦ ુઉનેર ઉુુ્ચુ ફસમરસના વ્તર� ર� બ�ંચ બુિંસુના ુમવાર� ર રદ� લયુ ખુચા હસયા

  લનય મસ ુર� ાુરુ ચ્સુમુ ંઆસતા ુમવાર�.

  ૧૧ મે�� ર પ્રનુ ચ્ખનરુમાા �ંુરા ઉુુ ુમ સહુર સ સઓ�સર નોનૂુ દુખુઓમુ ં મુચ-

  રુમુનના હ�રુફ�ર�ેસહન રસુના ુમવાર�

  ૧૨ રફુઈ ર્સ પ્રનુ ન� ુ ન� ુ િસ ુવસમુ ંરુફ રફુઈના ુમવાર�

  ૧૩ નુય ર રદ� લયુ ખુચા હસય ્ા નુય ના ુમવાર� ુપુસુળુેમે�� ર ાુરુ ચ્સુમુ ં

  આસતા ુમવાર�

  ૧૪ સસ મ્ન પ્રના રચુમતા રુખસુના ુમવાર�

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  ત શિઝથરયં્ીથ ંુસેાેર િપનેિવ લન્ વ્ે્ે પિરિિિના ુમવાર� રબબ સમબ્�ે ર િસ ુવ ત્મ

  લનય િસ ુવમુ ં ુમવાર�ા ત્મ ��.ે�.ુા.િસ ુવના ુમવાર�

  આરા. ંુસેાેર મહ� મ ૧ સમબ્�ે ર ચુસસુના ુમવાર�

  સમબ્�ે ર ૨ સમબ્�ે ર િસ ુવમુ ંવ્ે્ેના ુમવાર�

  સ્રહુઉર ૧ સમબ્�ે ર ચુસસુના ુમવાર�

  ેુઈમ �ુર ૧ ના ુમવાર�

  ર�રસાુફ િસ ુવ ૨ િપનેિવના ન ચસ ુઢસુના ુમવાર�

  મસનસ ઓુર�ેર ��.ે�.ુા. ત્મ સમબ્�ે ર િસ ુવના ુમવાર�

  મસનસ ુસેર ુ �ે. ૧ બુઈન�િવ િસ ુવમુ ં ુમવાર� ૧ વ્ે્ે િસ ુવમુ ં ુમવાર�

  ��.ે�.ુા.ઓુર�ેર ંુસે િસ ુવનુ મબ્�ે ર રબંિંિ ુમવાર�

  હ�� સુયરમ્ન ઈચ્ ્� ન્ ચવતા ��ુ રસાેનન્ ચવતા ુમવાર� ર ર લયુ ખુચા હસયા

  સન્ુ ે ુિિિત ાુરુ ુમવાર� ચ્સુમુ ંઆસ્ ઉ્.

  હ�� મા �ના મદાનસ ર�ુ્રિવ રસુના ુમવાર�ે��ુ રસાેન ર ર લયુ ખુચા હસયા

  સન્ુ ે ુિિિત ાુરુ ુમવાર� ચ્સુમુ ંઆસ્ ઉ્.

  મા �ના મદાનસ ર�ુ્રિવ રસુના ુમવાર�

  િતંથરયં્ીથમદાનમ્ન મદાન ચુસસુના ુમવાર�

  આરા. મદાનમ્ન મદાનમ્નન્ મ રસુના ુમવાર� ત્મ મદાન ચુસસુના ુમવાર�

  પસર્ર આરા. મદાનસના બચ્ેસ તતયુર રસા. ર ર લયુ ખુચા હસયા લનય મસ ુર�ઓ

  ાુરુ ુમવાર� ચ્સુમુ ંઆસ્ ઉ્.

  ુ્ોનરડીથરયં્ીથ

  બુઈન�ર ર�સત સના બુિં્ાના ુમવાર�ા ફસ��િવા વ્િરિવા સચ્ેિવા સુયર

  સેિ ાવા ેિવેનબંરિવ િસવ્ર� ુમવાર�

  આરા. બુઈન�ર ફસ��િવ વ્િરિવ સચ્ેિવ સુયર સેિ િવ ેિવ નબંરિવ િસવ્ર� ુમવાર�.

  ધિનણિ્ક્થ

  રાનાયર આરા. િસર્ દુખુનુ મસ ુર�ઓ ુુર્્ા ુમ ચ્ણ� ંુત સ સસે સ �ેેમ્ને તતયુર

  રસુ ��ુ રસુઈેરન્ મ રસા.

  ન�નાયર આરા. ઉતુુ નનુ �ુ તતયુર રસુ ત્મ �સ �ે �ુયર� ઉુર્ા ઉતુુ નના

  મુ�હતા ુઢસા.

  ય્ ંથરયં્ીથ

  હ�� ુ ેુમાનર સુ ંન દુખુનુ મસ ુર�ઓ ુુર્્ા ુમ ચ્ણ� ં��ુ રસુઈેરન્ મ રસા.

  ત્મ વ્ે્ે પિરિિિ લનસય્ના ુમવાર�

  ��ફ ર��ર ૩૬ �ચ સ �ુ ુુનુ સુ ંનના ુમવાર� ત્મ વ્ે્ે પિરિિિ લનસય્ના ુમવાર�

  સુા હસ��ર રરસ નુ ૩૦ �ચ સ �ુ ુુનુ સુ ંસુના ુમવાર�.

 • 12

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૩)

  રંણદ્થલ�ય્ંતથ �્્્ ્ થા્રહનય્ંતથત્ દ્શપધરા.

  -----થલ્�રથશર� રથંસતથ-----

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૪)

  ત્્ થતનય્થ ્ �થં�રથતન�લ્થધિનણિ.

  િસિસિ પણિૃતઓે ુયસ્મસ હુ્ િરસુ મુ �ે િસ ુવ્ ન�� ર�ચ િસર્સના િસવતસ આુસ. થ ો�દ્ુચયમુ ં ુયય રસુ મુ �ે લિિ ુર�ે મસ ુર�ઓ મુ �ે ન�� ર�ચુ િસર્સા ફર સના િસવતસ

  િનયમ-૪(ખ)(૨)મુ ં દ સુસ્ચ ઉ્.

 • 14

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (ુ)

  ત્્ થતનય્થ ્ �ં્થરં્ િથરયરં્ િથાર ં્ઓથરં્ હ ગહથા �ંથરઅાનિ

  �હ�ર તતં લ્સુ ત્નુ િનયતં્ હ�હળનુ લિિ ુર�ઓ લન્ મસ ુર�ઓુ ઉુયસવ રસુનુ િનયમસ.

  1. �� રુત િરિસચ રિસષરાર ��ર – ૨૦૦૨.

  2. િપનેિવ ુન� સ �ેદનર� મ્�્�લચ સસ�્�મ-૧ લન્ ૨.

  3. �� રુત િરિસચ રિસષરાર ( ન� ે) ��ર ૧૯૭૧ ુન� �� રુત િરિસચ રિસષરાર (��રાબચાન

  ુન� લુાચ) ��ર ૧૯૭૧.

  4. િ ફ� ેર� ુ ે ૧૯૪૮ સા્ �� રુત ફ� ેર� ��ર ૧૯૬૩.

  5. િ ફુયનુનરાયચ ુુસરસ (��ચાવ્દન) ��ર ૧૯૯૮.

  6. �� રુત બ ે મ્ન્�લચ સસ�્�મ-૧.

  7. ુ્મ્ને ઓફ સ્ોર ુ ે-૧૯૩૬ સા્ ��ર.

  8. ઈન�સ્�યચ ��રબ્�ે ુ ે-૧૯૪૭.

  9. ઈન�સ્�યચ ર�ચ્દન ુ ે ૧૯૪૬ સા્ ��ર ૧૯૬૧.

  10. િ સ સમ્ન મુ્નદ્રન ુ ે-૧૯૪૮.

  11. �� રુત ફુયનુરાયચ ��ર ૧૯૭૧.

  12. માનામમ સ્ોર ુ ે ૧૯૪૮ સા્ ��ર ૧૯૬૧.

  13. �� રુત િત સર� ��ર ૨૦૦૦.

  14. ર�નેમ્નેર ��ર ફસર િ ુસસે ઓફ િાર ��ુુ સે મ્ને.

  15. બસમબ્ ને� ંે ુ રુ્ન�� ર ��ર ૧૯૫૯.

  16. બસમબ્ નરચ પસિસ��ં ફં� ��ર

  17. િ ુપ્ને�ર ુ ે ૧૯૬૧ સા્ ��ર ૧૯૬૨.

  18. ઓફ�ર પસરાેર

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૬)

  �હ�નથા તથાસય્થશિા્ં્થરં્ તણથહ�ણબથહિ્થા�ય્થરવા્ય�ેિંતથતક્ઓથઓી�્ર થશતત

  થ ૬.૧. રર ુર� સતુસ્ સ િસદ્ના મુ�હતા આુસુ ના ્નુ નોનૂુનસ ઉુયસવ રદસ �યુ ં આ

  સતુસ્ સ ઉુચનિ ઉ્ ત્સા લયુઓ સા � રા સુચય કુ િનયુમ ના ્ર� કુ લનયનસ ુ્ ઉ�ચ્ખ

  રસ ("લનય" ચખસુના લયુુ કુનસ ઉ�ચ્ખ રસ.

  લ.નં.

  સતુસ્ ના કુ

  સતુસ્ ી� ંનુમ લન્ ત્ના ુ ચાે�મુ ંઓળખુ્ સતુસ્ મ્ળસસુના ુયસુિિિત

  ના ્ના વયત ત ુુર્ ઉ્ેત્નુ િનયતં્મુ ંઉ્.

  1. વયસસ્ુુ ના

  ્ર� કુ

  �ેચાફસન બાચી� ંર� સેર િનયત લરો ુત ત્ુ િનયત ર�ચ ફ� રસુ્ા

  વયસસ્ુુ

  2. --ાા-- ચુઈેબાચી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 3. --ાા-- ચુઈબ્ર� ર� સેર --ાા-- --ાા-- 4. --ાા-- રા.રા.રા. ુર�કુી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 5. --ાા-- િસિુનર ુ પ નસી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 6. --ાા-- તુચામ �વ્ી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 7. --ાા-- આર.ે�.આઈ. લરોઓી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 8. --ાા-- રાિા રતા રસસેર ર� સેર --ાા-- --ાા-- 9. --ાા-- બઢતા રસસેર ર� સેર --ાા-- --ાા-- 10. --ાા-- ુપ્ને�ર સેુઈુન� બાચ �વ્ી� ંહુ ર� ર� સેર --ાા-- --ાા-- 11. --ાા-- ુપ્ને�ર ુ ંસિચય યસ નુ �તવસત ર� સેર --ાા-- --ાા-- 12. --ાા-- ેુુચ ઈન�સ�સ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 13. --ાા-- ેુુચ આઉેસ�સ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 14. --ાા-- રસસર સ �ેમુ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 15. --ાા-- િનયુમ શાના ્ર�ના ેુુચ ઈનસ�સ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 16. --ાા-- ુ્નદન ર� સેર --ાા-- --ાા-- 17. --ાા-- ��બચા �ે ર્સુુસ્ા ર� સેર --ાા-- --ાા-- 18. --ાા-- ુવુર "ુ" ર� સેર --ાા-- --ાા-- 19. --ાા-- ુવુર "બા" ર� સેર --ાા-- --ાા-- 20. --ાા-- ે�.ુ.બાચ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 21. --ાા-- ો.ુા.ુફ. બાન ુરત ર� સેર --ાા-- --ાા-- 22. --ાા-- ુમ.રા.ુ. ઈન��ક ર� સેર --ાા-- --ાા-- 23. --ાા-- ુમ.રા.ુ. હબતુ ુુત ર� સેર --ાા-- --ાા-- 24. --ાા-- મ ુન ુ્દવા ર� સેર સ��ચુત --ાા-- --ાા-- 25. --ાા-- સુહન ુ્દવા ર� સેર સ��ચુત --ાા-- --ાા-- 26. --ાા-- ્ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 27. --ાા-- ાબચ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 28. --ાા-- �દ�� ર� સેર --ાા-- --ાા-- 29. --ાા-- ને� નરા ર� સેર ૧૦૩ --ાા-- --ાા-- 30. --ાા-- લનુ્ઈ� ર� સેર ને� નરા (૧૦૧) --ાા-- --ાા-- 31. --ાા-- ચ્ ર� સેર �દ --ાા-- --ાા-- 32. --ાા-- ચ્ ર� સેર ્ --ાા-- --ાા--

  33. --ાા-- આસ ર� સેર --ાા-- --ાા--

  34. --ાા-- બાચ ર� સેર --ાા-- --ાા--

  35. --ાા-- તંા લન્ ાુંે ર� સેર --ાા-- --ાા--

  36. --ાા-- ઉઉ બાચ ર� સેર --ાા-- --ાા--

 • 16

  લ.ન ં સતુસ્ ના કુ

  સતુસ્ ી� ંનુમ લન્ ત્ના ુ ચાે�મુ ંઓળખુ્ સતુસ્ મ્ળસસુના ુયસુિિિત

  ના ્ના વયત ત ુુર્ ઉ્ેત્નુ િનયતં્મુ ંઉ્.

  37. વયસસ્ુુ ના

  ્ર� કુ

  િત સર� લસર- સર ર� સેર િનયત લરો ુત ત્ુ િનયત ર�ચ ફ� રસુ્ા

  વયસસ્ુુ

  38. --ાા-- પ ુદનસી� ંઆસ ે�સ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 39. --ાા-- ચ્ેર ર� સેર --ાા-- --ાા-- 40. --ાા-- આસ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 41. --ાા-- ુ્ુર મુ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 42. --ાા-- ુ્ુર ઈસ્� ર� સેર --ાા-- --ાા-- 43. --ાા-- બુઈન�િવ રસ-મે�ર�ય�ર ર� સેર --ાા-- --ાા-- 44. --ાા-- ુે�વ ુમનુ બાચી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 45. --ાા-- ુ્ે� બચુને ર� સેર --ાા-- --ાા-- 46. --ાા-- મદાનુુ સે ર� સેર --ાા-- --ાા-- 47. --ાા-- ઈચ્ ્� ચ ુમનુ ાબચી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 48. --ાા-- �� સેસ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 49. --ાા-- ��.આર.ુફ. ર� સેર --ાા-- --ાા-- 50. --ાા-- સ સ ઓ�સર ન િ્ા ર� સેર --ાા-- --ાા-- 51. --ાા-- રસુનવા ર� સેર --ાા-- --ાા-- 52. --ાા-- ખુતુમુ ં ઉુુ ુમ મુ �ે મસ ચસુમુ ં આસતુ સ સ

  ઓ�સરના ન િ્ા ર� સેર

  --ાા-- --ાા--

  53. --ાા-- સ સ ઓ�સર નબંર ત્ુ મુ�હતા ન િસુી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 54. --ાા-- હુ ર� ુત --ાા-- --ાા-- 55. --ાા-- સ સ ઓ�સર ન િસુી� ંર� સેર --ાા-- --ાા-- 56. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર આસ ર�સન્� --ાા-- --ાા-- 57. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર આસ ુસચાર --ાા-- --ાા-- 58. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર આસ નરચ --ાા-- --ાા-- 59. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર આસ ુા.�બ�્�.�� --ાા-- --ાા-- 60. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર આસ રોસ્� --ાા-- --ાા-- 61. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર આસ સ �ેમુ --ાા-- --ાા-- 62. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર આસ િદક્ --ાા-- --ાા-- 63. --ાા-- મુવંયુ � આસ રોસેર-૧ લન્ ૨ --ાા-- --ાા-- 64. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર �સ ર�સન્� --ાા-- --ાા-- 65. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર �સ ુસચાર --ાા-- --ાા-- 66. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર �સ નરચ --ાા-- --ાા-- 67. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર �સ ુા.�બ�્�.�� --ાા-- --ાા-- 68. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર �સ રોસ્� --ાા-- --ાા-- 69. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર �સ સ �ેમુ --ાા-- --ાા-- 70. --ાા-- સેુન��સ ફસમસ ચ્ેર ર� સેર �સ િદક્ --ાા-- --ાા-- 71. --ાા-- નબંરિવ �� ન િસુી� ંરોસેર ર�સન્� --ાા-- --ાા-- 72. --ાા-- નબંરિવ �� ન િસુી� ંરોસેર નરચ --ાા-- --ાા-- 73. --ાા-- �દબસ�સ ફુળસ્ા રોસેર --ાા-- --ાા-- 74. --ાા-- ુ�સુઈે રોસેર --ાા-- --ાા-- 75. --ાા-- ુુરસચ રોસેર --ાા-- --ાા-- 76. --ાા-- �ેચાફસન રોસેર (ફસમરસ િસ ુવ) --ાા-- --ાા-- 77. --ાા-- ુે�વ બાચ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 78. --ાા-- નબંરિવ �� ન િસુી� ંરોસેર --ાા-- --ાા-- 79. --ાા-- નબંરિવ �� ન િસુી� ંરોસેર --ાા-- --ાા-- 80. --ાા-- રોસ �્દન નબંર ફુળસસુ ન િ રોસેર રા સુચય --ાા-- --ાા--

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  લ.ન ં સતુસ્ ના કુ

  સતુસ્ ી� ંનુમ લન્ ત્ના ુ ચાે�મુ ંઓળખુ્ સતુસ્ મ્ળસસુના ુયસુિિિત

  ના ્ના વયત ત ુુર્ ઉ્ેત્નુ િનયતં્મુ ંઉ્.

  81. વયસસ્ુુ ના

  ્ર� કુ

  રોસ �્દન નબંર ફુળસસુ ન િ રોસેર લ ુચત િનયત લરો ુત ત્ુ િનયત ર�ચ ફ� રસુ્ા

  વયસસ્ુુ

  82. --ાા-- રોસ �્દન નબંર ફુળસસુ ન િ રોસેર લનય ્ર�ઓ --ાા-- --ાા-- 83. --ાા-- ુ.રુ.િસ.યસ.ેસનિસ ુવેરમુ �યુ્ેતબાબા-૧ --ાા-- --ાા-- 84. --ાા-- રા.ે�.ુર.રોસેર --ાા-- --ાા-- 85. --ાા-- નસુ સ સ ઓ�સરેર�રુ ્ય્ચ સ સ ઓ�સર --ાા-- --ાા-- 86. --ાા-- રોસ �્દન મહ�� �ચ લન્ ુ ંુયત માન ર� �સે

  આબ ુર� સ �ેમુ લન્ સ્ ુ્ સ્રુ ્ર�

  --ાા-- --ાા--

  87. --ાા-- રોસ �્દન ન િ્ા િસ ુવ ખ્તાસુ�� ુ�� ા � તરુ

  રહ ુર નયુયતતં િસ ુવ

  --ાા-- --ાા--

  88. --ાા-- રોસ �્દન ો�� � બુિં ુમ િદક્ િસ ુવ. --ાા-- --ાા-- 89. --ાા-- રોસ �્દન તબાબા લન્ �હ�ર આરસલય િસ ુવા

  ુ �બચ ્ર�ઓા ુસચાર િસ ુવ

  --ાા-- --ાા--

  90. --ાા-- રોસ �્દન લનય � ૃુ ના ્ર�ઓ --ાા-- --ાા-- 91. --ાા-- સ �ેદનર� ર�રસ્ા ��સુ્ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 92. --ાા-- ા ત ુમ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 93. --ાા-- સ �ેદનર� ર�રસ્ા ઈન��ને ર� સેર --ાા-- --ાા-- 94. --ાા-- સ �ેદનર� મુવંયુ � આસ ન િ્ા ર� સેર --ાા-- --ાા-- 95. --ાા-- સ �ેદનર� ર�રાબે ર� સેર --ાા-- --ાા-- 96. --ાા-- �ંે ્ા ર�રાબે ર� સેર --ાા-- --ાા-- 97. --ાા-- ુ �બચ બાચ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 98. --ાા-- સ �ેદનર� મુવંયુ � ��સુ્ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 99. --ાા-- આસ આર.આર. ર� સેર --ાા-- --ાા-- 100. --ાા-- ુ.ે�. ર� સેર --ાા-- --ાા-- 101. --ાા-- ચ્ ર� સેર --ાા-- --ાા-- 102. --ાા-- �સ આર.આર. ર� સેર --ાા-- --ાા-- 103. --ાા-- હુ ર� ુત ુરખુનુ --ાા-- --ાા-- 104. --ાા-- હુ ર� ુત ્ર� િસ ુવ --ાા-- --ાા-- 105. --ાા-- હુ ર� ુત ુપ્ને�ર --ાા-- --ાા--

 • 18

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૭)

  ંતાતથઘરાનથાસય્થંતાતં્થા લથહ ુ રધથેંા્ં્થહભ્િથહ્સ�થહલ્હ-શન્ િદથ

  ાસય્થ

  ા� ં્થ રારંરધતયથ ્ �ંતથતિોથવ્યવસ્થહિ્થાિથા�ંતથરયીા

  -----થલ્�રથશર� રથંસતથ-----

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૮)

  ા�ં્થં્ીથાનરત�થન ્ �્લતથુિરદવથશ�નરરથહર રાઓથા �ંથાન્થહ વસ્ઓ્ર થશતત

  થ આ રુ્્ ુ સે રુમ્ચ ઉ્.

  ુમ ુ નુ સ્ળ્ મ�હચુઓના �તાય રતુમ્ા (લે ુસા પિતબિં લન્ િનસુર્) મુ �ે ના ્

  ો� બના રિમિતના ર નુ રસુમુ ંઆસ્ચ ઉ્. રિમિતનુ રભયસનુ નુમ ુ શા આર.ુર. પાસ�હસે� લિિ ુર�..........................................લિયક

  શામિત ુર. ુા. રુ્�ં યુા રાનાયર ચુ સ ................................રભય

  શામિત �. ુ. ����ા ન�નાયર ચુ સ ..................................રભયરા સ

 • 20

  રર ુર� ો�દ્ુચય લન્ ચ્ખનરુમાાા રુ સે

  સ�હસે� મુળ��

  વયસસ્ુુ

  સ�હસે� લિિ ુર�

  �હરુબા લિિ ુર�

  મ . વયસસ્ુુ

  તુચામ લિિ ુર�

  �યુ્ લિિ ુર�

  ો��ય ુર �ન

  રાનાયર ચુ સ

  રાનાયર ચુ સ

  ન�નાયર ચુ સ

  ુપ્ને�ર ચુ સ

  ન�નાયર ચુ સ

  હ�� સુયરમ્ન

  પસર્ર

  આરા.

  ��ે�ુા

  ઓુર�ેર

  ંુસે

  ઓસરદાયર

  હ��

  ુ ેુ.

  મદાન

  ઓસર.

  બુઈન�િવ

  ઓસર.

  સેુ.

  ઓસર.

  હ��

  મા �ના

  ંુસે

  ફસરમ્ન

  મસનસ ઓુ.

  ચુઈનસ

  ઓુર�ેર

  રાના.

  ુ ેુ.

  િપનેિવ

  ફસરમ્ન

  બુઈન�િવ

  ફસરમ્ન

  રાના.

  આરા.

  મા �ના

  ંુસેાેર મસનસ ુ.ુ �ે. ��ફ ર��ર મદાનમ્ન બુઈન�ર ન�ના.આરા.

  આરા.

  ંુસેાેર

  સુા

  હસ��ર

  આરા. મ.મ્ન. આરા.

  બુઈન�ર

  ચુ.બુ.ુ.

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૯)

  ારધત્નરઓથા �ંથત દ ્નરઓંતથ ્�હાતથવરુ વાત્થ(રરન�ત નર)

  થ ૯.૧ ના ્નુ નોનૂુમુ ં� �ચુસુર મુ�હતા આુસ.

  લ.

  ન.ં નુમ હસદસ

  ુરે���

  સ�

  ફસન નબંર

  ફ� ર ઈ-મ્ઈચ રરનુો� ં ્ર�

  1.

  Shri P G Shah MANAGER ૦૨૮૧ ૨૪૪૦૨૯૬ -- ૨૪૪૫૫૩૬ Mgr.rjtpress

  @gujarat.gov.in

  રર ુર� ો�દ્ુચય

  લન્ ચ્ખનરુમાાા

  રુ સે

  2. Shri. R.S.Bhatt Adm. Officer --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- Adm.rjtpress

  @ gujarat.gov.in

  --ાા--

  3. Smt. S P Salandiya SR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 4. Shri B M Jethva SR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 5. Shri A V Khandhadiya SR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 6. Shri V P Chauhan JR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 7. Shri B R Jamang JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 8. Mrs. K A Jadeja JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 9. Shri J D Dhrangdhariya JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 10. Shri. S.D.LO JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 11. Shri R..P. Nangesh JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 12. J.M.Chudsama JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 13. V.k.vyas JR CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 14. H.R.Parmar JR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 15. Shri M H Khuman STD.OVERSIYAR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 16. Shri H G Kordiya JR.ASTT. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 17. Shri P D Kaneriya JR.ASTT. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 18. Shri P H Vaniya HEAD EXA. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 19. Shri A M Mehta PROOF READER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 20. Shri P P Kacha PROOF READER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 21. Shri M M Rathod Copy Holder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 22. Shri P D Padsala Copy Holder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 23. Shri K R Dave MONO OPERATER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 24. Shri P M Sanavda M.C.ATTE. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 25. Shri A J Lakhani COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 26. Shri B R Dave COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 27. Shri B M Raval COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 28. Shri D D Jadeja COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 29. Shri D A Solanki COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 30. Shri P R Joshi COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 31. Shri H M Bhatt COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 32. Shri H A Sahikh COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 33. Shri T N Zariya COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 34. Shri M M Shah COMPOSITER --,,-- --,,-- -- --,,-- --- --ાા-- 35. Shri Y R Devani COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 36. Shri N G Chokasi COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

  37. Shri H A Khetani COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

  38. Shri V S Rathod COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

 • 22

  39. Shri A J Ziba ASTT. COMPOSITER ૦૨૮૧ ૨૪૪૦૨૯૬ -- ૨૪૪૫૫૩૬ --- --ાા-- 40. Shri R P Christian ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 41. Shri M D Rathod ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 42. Shri M B Chauhan ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 43. Shri J M Thakkar ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 44. Shri S J Jadav ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 45. Shri R K Patel ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 46. Shri A D Gohil D.T.P. Operator --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 47. Shri A D Gori D.T.P. Operator --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 48. Shri P V Dhakan D.T.P. Operator --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 49. Shri M M Mer D.T.P. Operator --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 50. Shri M B Patel Machine Overseer --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 51. Shri C K Kisori Printing Foreman --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 52. Shri M R Trivedi Machineman --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 53. Shri R M Ganatra MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 54. Shri K B Agravat MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 55. Shri J A Jadeja MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 56. Shri A P Raval MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 57. Shri D D Solanki MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 58. Shri R B Chauhan MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 59. Shri B D Kalola MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 60. Shri A K Makwana MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 61. Shri D S Bhatt MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 62. Shri K B Zala ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 63. Shri J C Kazi ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 64. Shri A J Jadeja ASTT. MACHINEMAN

  --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

  65. Shri D S Amin ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

  66. Shri H.S.Makwana ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

  67. Shri R.M.Dabhi ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

  68. Shri V J Shahi ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

  69. Shri M J Rathod ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

  70. Shri S.R.Nimavat ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 71. Shri. U.J.Pambhar MECHANIC --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 72. Shri S A Jadeja BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 73. Shri B G Solanki BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 74. Shri M N Dangar BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 75. Shri M D Trivedi BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 76. Shri V P Mehta BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 77. Shri M J Jadav BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 78. Shri S J Jadeja BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 79. Shri P R Goswami BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 80. Shri J N Chauhan BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 81. Shri S R Sukheja BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 82. Shri U A Doshi BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 83. Shri V T Chauhan Asstt. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 84. Shri D M Jadeja Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 85. Shri V B Dabhi Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  86. Shri S Y Tank Ass. Binder ૦૨૮૧ ૨૪૪૦૨૯૬ -- ૨૪૪૫૫૩૬ --- --ાા-- 87. Shri S P Goswami Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 88. Shri L R Koshti Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 89. Shri Y R Valekar Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 90. Shri A R Barot Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 91. Shri R S Amin Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 92. Shri Pintu K Parmar Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 93. Smt. H J Parmar Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 94. Shri.B.B.Nandaniya Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 95. Shri C R Nimavat Proces Asstt. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 96. Shri H R Zala DRIVER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 97. Shri K A Solanki DRAWER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 98. Shri A G Vaghela Packer --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 99. Shri A P Ghavri PEON --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 100 Shri S N Kureshi PEON --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા-- 101 Shri L D Makwana MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 102 Shri S S Chavda MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 103 Shri B M Kariya MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 104 Shri K G Chavda MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 105 Shri B P Bhatti MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 106 Shri D S Makwana MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 107 Shri J S Sindhav MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 108 Shri H D Bhupatkar MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 109 Shri F M Kadri MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 110 Shri R R Jamang WATCHMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 111 Shri V J Gohil WATCHMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 112 Shri C K Parmar WATCHMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 113 Shri M G Shaikh WATCHMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 114 Shri M P Vaghela SWEEPER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- ---

 • 24

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૦)

  રયરં્ િ ્ થેિીય્ોથત્ દ્થંરે ુથ હ�ં ા્ણ્ંતથશપધરાથહ�હાથરન�તથારધત્નરથા �ંથ

  ત દ ્નરઓ �ંથ બ�રથ ્રહતથ હ�ં ા્ીર . થ ૧૦.૧ ના ્નુ નોનૂુમુ ં� �ચુસુર મુ�હતા આુસ.

  ્મ ં્ થ હિદિ.થ ્હતતથ

  હ�ં ા્ીર થ

  યબાનશથ

  ંથ્રથ

  રયરં ્ ્ થેણ્વ્્થંરે ુથ હ�ં ા્ીર થં�રથ

  તનય્ંતથત્ દ્થશદરાથ

  1. Shri P G Shah MANAGER 90021 --થ �રે ન ા્ હનત ન્ં થ્ં ્ણ્ રયં ી્ ં �ર તન� ચ�થ

  2. Shri R. S. Bhatt Adm. Officer 55585 -- ---વવ---

  3. Smt. S P Sanandia SR.CLERK 62034 -- ---વવ---

  4. Shri B M Jethva SR.CLERK 58558 -- ---વવ---

  5. Shri A V Khandhadiya SR.CLERK 42551 -- ---વવ---

  6. Shri V P Chauhan JR.CLERK 37561 -- ---વવ---

  7. Shri B R Jamang JR. CLERK 23887 -- ---વવ---

  8. Mrs. K A Jadeja JR. CLERK 23887 -- ---વવ---

  9. Shri J D Dhrangdhariya JR. CLERK 23887 --થ ---વવ---

  10. Shri. S.D.Lo JR. CLERK 19950 --થ ---વવ---થ

  11. ShriR.P.NAgesh JR. CLERK 19950 થ

  12. Shri.J.m.chudasama JR. CLERK 19950 થ

  13. Shri v.k.vyas JR. CLERK 19950 થ

  14. Shri H.R..parmar JR. CLERK 19950 થ

  15. Shri M H Khuman STD.OVERSIYAR 74112 -- ---વવ---થ

  16. Shri H G Kordiya JR.ASTT. 70490 --થ ---વવ---

  17. Shri P D Kaneriya JR.ASTT. 19950 -- ---વવ---

  18. Shri P H Vaniya HEAD EXA. 69728 -- ---વવ---

  19. Shri A M Mehta PROOF READER 60925 -- ---વવ---

  20. Shri P P Kacha PROOF READER 57580 --થ ---વવ---

  21. Shri M M Rathod Copy Holder 19950 -- ---વવ---થ

  22. Shri P D Padsala Copy Holder 19950 -- ---વવ---થ

  23. Shri K R Dave MONO OPERATER 71914 -- ---વવ---થ

  24. Shri P M Sanavda M.C.ATTE. 61151 -- ---વવ---થ

  25. Shri A J Lakhani COMPOSITER 62790 --થ ---વવ---થ

  26. Shri B R Dave COMPOSITER 62730 -- ---વવ---થ

  27. Shri B M Raval COMPOSITER 62728 -- ---વવ---થ

  28. Shri D D Jadeja COMPOSITER 60973 -- ---વવ---થ

  29. Shri D A Solanki COMPOSITER 60971 -- ---વવ---થ

  30. Shri P R Joshi COMPOSITER 59278 --થ ---વવ---થ

  31. Shri H M Bhatt COMPOSITER 59278 -- થ

  32. Shri H A Sahikh COMPOSITER 56793 -- ---વવ---થ

  33. Shri T N Zariya COMPOSITER 59278 -- ---વવ---થ

  34. Shri M M Shah COMPOSITER 59376 -- ---વવ---થ

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  35. Shri Y R Devani COMPOSITER 59276 --થ ---વવ---થ

  36. Shri N G Chokasi COMPOSITER 55464 -- ---વવ---થ

  37. Shri H A Khetani COMPOSITER 59376 -- ---વવ---થ

  38. Shri V S Rathod COMPOSITER 52105 --થ ---વવ---થ

  39. Shri A J Ziba ASTT. COMPOSITER 57586 -- ---વવ---થ

  40. Shri R P Christian ASTT. COMPOSITER 54364 -- ---વવ---થ

  41. Shri M D Rathod ASTT. COMPOSITER 54362 -- ---વવ---થ

  42. Shri M B Chauhan ASTT. COMPOSITER 52105 -- ---વવ---થ

  43. Shri J M Thakkar ASTT. COMPOSITER 54362 --થ ---વવ---થ

  44. Shri S J Jadav ASTT. COMPOSITER 54364 -- ---વવ---થ

  45. Shri R K Patel ASTT. COMPOSITER 50986 -- ---વવ---

  46. Shri A D Gohil D.T.P. Operator 19950 -- ---વવ---

  47. Shri A D Gori D.T.P. Operator 19950 -- ---વવ---

  48. Shri P V Dhakan D.T.P. Operator 19950 --થ ---વવ---

  49. Shri M M Mer D.T.P. Operator 19950 -- ---વવ---

  50. Shri M B Patel MACHINE OVERSIYER 48924 -- ---વવ---

  51. Shri C K Kisori PRINTING FOREMAN 36171 --થ ---વવ---

  52. Shri M R Trivedi MACHINEMAN 54368 -- ---વવ---

  53. Shri R M Ganatra MACHINEMAN 53938 -- ---વવ---

  54. Shri K B Agravat MACHINEMAN 57592 -- ---વવ---

  55. Shri J A Jadeja MACHINEMAN 54038 થ ---વવ---થ

  56. Shri A P Raval MACHINEMAN 50886 -- ---વવ---

  57. Shri D D Solanki MACHINEMAN 54366 --થ ---વવ---

  58. Shri R B Chauhan MACHINEMAN 54364 -- ---વવ---

  59. Shri B D Kalola MACHINEMAN 54366 -- ---વવ---

  60. Shri A K Makwana MACHINEMAN 54364 -- ---વવ---

  61. Shri D S Bhatt MACHINEMAN 54362 --થ ---વવ---

  62. Shri K B Zala ASTT. MACHINEMAN 50886 -- ---વવ---

  63. Shri J C Kazi ASTT. MACHINEMAN 19950 -- ---વવ---

  64. Shri A J Jadeja ASTT. MACHINEMAN 19950 --થ ---વવ---

  65. Shri D S Amin ASTT. MACHINEMAN 19950 -- ---વવ---

  66. Shri H.S.Makwana ASTT. MACHINEMAN 29977 -- ---વવ---થ

  67. Shri R.M.Dabhi ASTT. MACHINEMAN 31523 -- ---વવ---

  68. Shri V J Shahi ASTT. MACHINEMAN 19950 -- ---વવ---થ

  69. Shri M J Rathod ASTT. MACHINEMAN 19950 -- થ

  70. Shri.S.R.Nimavat ASTT. MACHINEMAN 19950 -- ---વવ---થ

  71. Shri.U.J.Pambhar MECHANIC 19950 -- ---વવ---થ

  72. Shri S A Jadeja BINDER 59246 -- ---વવ---

  73. Shri B G Solanki BINDER 59246 -- ---વવ---

  74. Shri M N Dangar BINDER 57656 -- ---વવ---

 • 26

  75. Shri M D Trivedi BINDER 57656 -- ---વવ---

  76. Shri V P Mehta BINDER 57692 -- ---વવ---

  77. Shri M J Jadav BINDER 57594 -- ---વવ---

  78. Shri S J Jadeja BINDER 57696 --થ ---વવ---

  79. Shri P R Goswami BINDER 57596 -- ---વવ---

  80. Shri J N Chauhan BINDER 57696 -- ---વવ---

  81. Shri S R Sukheja BINDER 57642 --થ ---વવ---

  82. Shri U A Doshi BINDER 57596 -- ---વવ---

  83. Shri V T Chauhan Asstt. Binder 39004 -- ---વવ---

  84. Shri D M Jadeja Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

  85. Shri V B Dabhi Ass. Binder 19950 --થ ---વવ---

  86. Shri S Y Tank Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

  87. Shri S P Goswami Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

  88. Shri L R Koshti Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

  89. Shri Y R Valekar Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

  90. Shri A R Barot Ass. Binder 19950 --થ ---વવ---

  91. Shri R S Amin Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

  92. Shri Pintu K Parmar Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

  93. Smt. H J Parmar Ass. Binder 19950 --થ ---વવ---થ

  94. Shri. B.B.Nandaniya Ass. Binder 19950 --થ ---વવ---થ

  95. Shri C R Nimavat Proces Asstt. 19950 -- ---વવ---થ

  96. Shri H R Zala DRIVER 37330 -- ---વવ---થ

  97. Shri K A Solanki DRAWER 42253 -- ---વવ---થ

  98. Shri A G Vaghela Packer 37280 -- ---વવ---થ

  99. Shri A P Ghavri PEON 34897 -- ---વવ---થ

  100. Shri S N Kureshi PEON 30908 -- ---વવ---

  101. Shri L D Makwana MAZDOOR 42112 --થ ---વવ---થ

  102. Shri S S Chavda MAZDOOR 40964 -- ---વવ---થ

  103. Shri B M Kariya MAZDOOR 36931 -- ---વવ---

  104. Shri K G Chavda MAZDOOR 40964 -- ---વવ---

  105. Shri B P Bhatti MAZDOOR 38568 -- ---વવ---

  106. Shri D S Makwana MAZDOOR 34178 -- ---વવ---

  107. Shri J S Sindhav MAZDOOR 34238 --થ

  108. Shri H D Bhupatkar MAZDOOR 34872 -- ---વવ---

  109. Shri F M Kadri MAZDOOR 34173 -- ---વવ---

  110. Shri R R Jamang WATCHMAN 38660 --થ ---વવ---

  111. Shri V J Gohil WATCHMAN 35214 -- ---વવ---

  112. Shri C K Parmar WATCHMAN 31161 -- ---વવ---

  113. Shri M G Shaikh WATCHMAN 28396 -- ---વવ---

  114. Shri M P Vaghela SWEEPER 35159 --થ ---વવ---

 • H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૧)

  ત �્તથહ વસ્ �ંથઅ્બય્ �્લથઓર્ેશત

  ા ્ થ્િેં્ઓવથાર� ાથક દથા �ંથતન�લથ�રતયણતથઓી�થાહ�ય્લિંતથરયીાિ

  રયત્હથરં દ્ણથા �ંથાતંતતરથત્્ થઓી�થેય્ુર્નથ�હ�નથા તથ ્ � થ ૧૧.૧ લનય �હ�ર તતં મુ �ે

  (ર મ �િુયુ હ�રમુ)ં

  ન� �થન� �થયસ નુઓથલનસય્થન� �થન� �થપણિૃસઓથમુ �ેથ� ુ ુતનાથિસવતસનાથમુ�હતાથના ્નુથનોનૂુમુથંઆુસ.

  યરદ ૨૦૧૮-૨૦૧૯થ

  યસ નુી� ં

  નુમ0ર ર પણિૃસ

  પણિૃસ!દ�

  ય સુના તુર�ખ

  પણિૃસનુ

  �તના

  � ુ ચ

  તુર�ખ

  ��ા ત

  ર મ

  મનૂંર ્ય્ચ

  ર મ

  �ે� ર�ચ

  � સ્ચ ર મ

  હબતુના ર�ંયુ

  ઉ્�ચુ સિસી� ંખર�ખર ખ સ

  ૧૦૩)૧ *

  IND-૯૫

  તુચામ � ૦૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૨૫૦ ૨૮૮.૮

  -- ૨૮૮.૮

  ૧૦૩)૨ *

  IND-૪૨

  તુચામ � ૦૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૧૬૦૦ ૨૧૨૨ -- ૨૧૨૨થથ

  �ચ � ૧૮૫૦ ૨૪૧૦.૮ -- ૨૪૧૦.૮

  ાન્ �હ�ન ા તિ ્ � થર ર �ાૂ તથ

  � ુ ુત

  મનૂંરથ્ય્ચથ

  � ુ ુત

  (�/થહ�રમું*

  �ે�થ ર�ચથ � સ્ચથર મથ

  (હબતુનાથર�ંયુ* થ

  (�ુ/થહ�રમું*

  રરલથક દથ

  (�.થહ�ન ્ )થ

  ૨૦૫૮-�રર ુર�થો�દ્ુચયથલન્!

  ચ્ખનરુમાાવથરુ સે �

  ૧૨૫૯૮૨ ૧૫૦૬૨૨ - ૧૫૦૬૨૨થ

  થ થ થ

 • 28

  િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૨)

  અ્બય�લથનત િથહ�હાથહુહતરરથત્ દ્્ િંિથા લથાસ્થ

  એય્થત્ દ્્ િં્થલ્ં્સભં�