મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... ·...

of 33 /33
H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc મા�હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અનવયે મા�હતી પુસતી ીા તારીખ ૦૧-૦૫-૨૦૧ ની પ�રિસિત મજ અતન સરકારી મ�ણાલય ને લેખનસા �ી, રાકોટ

Upload: others

Post on 28-Dec-2019

20 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

મા�હતી (મળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ અનવય

મા�હતી પસતીીા

તારીખ ૦૧-૦૫-૨૦૧૯ ની પ�રિસ િત મજ અતન

સરકારી મ�ણાલય ન લખનસા �ી, રાકોટ

Page 2: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

2

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧)

વયવસથા તતથરયીાિવથત થા �થઅનિ

૧. �હ�ર તત ઉદદહ�હ �

આ પરનસ ો��ય હ�હ � �� રત રર રન રા સચય લન તન ન� ન� િસ વસા �� રત રર રના

ર�ઓન �ર� ફસમરસા ચખનરમાાા ર�ર� �સનસ ો��ય ઉદદ ઉ. આ પરખહ � રસ ખહ �

ઉ.

૨.થ �હ�નથા તર થર િશનર ન ર�િતશીર થર

આ રસનસ ો��ય હ�હ � �� રત રર રન વા લિિિનયમસા લહ�સચ �યર� �ચન�ર સ રર ર�

પ દનસ ો�દ ર� સ રસનસ ઉ. તમ ચ �સ � નસચસોનસ ઉયસવ ર� મ�� ચર િપનિવ

� નસચસો િસ રસસનસ ઉ.

૩.થ �હ�નથા તિથો તિથોરાહહથા �થા�તથન િથહ ર દથર

રત સસતત ય હ�ચ લવઉ નરાી� પર હહ �. તન રૌરષ ર�ય રન ૧૯૪૯મ સતન

હસત ચા��. રન ૧૯૫૬મ રૌરષ ર�યી� �તરસસ ો�બઈ ર�યમ િસચાના ર રસમ આવ�

તયર� ર સ સનવર બ ો��ય પર હત. ત. ૦૧-૦૫-૧૯૬૦ન રસ નસા ર ન ઈ લન આ

પર રર ર હસત ો� સમ આવ � લન �� રત રર રન િનયમસ િસિનયમસ ચ�� �સમ આવય

રમા ર�યમ �તતન િસર રર ર� ર�ઓમ િનયત નો�નન ફસમસ ન�� રસમ આસચ

ના સ�હસ રરળ ચ.

સ��મ રર સ ર સ�ર�યમ િનતા-ર�તાન મવાર� ન�� ર�ચ િસર ચસસ �વ �તત

ળસઈ રહ� ત મ � રર ર� પરસના ર ન રસમ આસચ હતા.

આ પરનસ ો��ય હ�હ � �� રત રર રન રા સચય લન તન ન� ન� િસ વસ �� રત રર રના

ર�ઓન ��ર� ફસમરસ (ફળસચ સન��સ ફસમરસના રાર�સ પમ) ચખનરમાા (ફળસચ � �ચઓ

પમ) ર�ર� �સનસ ો��ય ઉદદ ઉ. આ પર ખહ � રસ ખહ � ઉ

૪.થ �હ�નથા તતથઅનિથ

આ રસ ર�ના ર ન ના ન હ�હ �ઓ લન યય મ � રસમ આસચ ઉ.

(૧) �� રત રર રના ો�દ લન બઈન�િવ �વના મવાર� હ િરસા લન તના ઉર �ખર�ખ

રખસા.

(૨) વમ નમલ બ ચસના મવાર� લન પિરિિાા �� રત રર રી� વ લિિિનયમસ

લહ�સચસ િસવર� સ રર ર� પ દનસ પવ ર� તી� સ રણ�.

(૩) રર ર� ર�ઓન સન��સ ફસમરસ ચખનરમાાા િસવર� લન રર ર� પ દનસ ર�ર �સ

(૪) િત �ચન�રસ �યર�ઓ ર�ર �સના મવાર�

(૫) ચસ ર ા િસિનર તમ � �ચતા� યતના � ાન ચવત બચ રસ ત

� ાન ચવત ન� ન� ફસમરસ ર�ર �સના મવાર� ઉરત �� રત રર રન � ત

પ દનસન ઉ મ ર� િસિનર ન ર�ર �સના મવાર� તમ રર રશાન ખનવા

મસના મવાર�.

Page 3: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

થ ૫.થ �હ�નથા તતથરખથ પરાઓશત આ રસ ર�ના ર ન ના ન હ�હ �ઓ લન યય મ � રસમ આસચ ઉ.

(૧) �� રત રર રના ો�દ લન બઈન�િવ �વના મવાર� હ િરસા લન તના ઉર �ખર�ખ

રખસા.

(૨) વમ નમલ બ ચસના મવાર� લન પિરિિિ �� રત રર રી� વ લિિિનયમસ

લહ�સચસ િસવર� સ રર ર� પ દનસ પવ ર� તી� સ રણ�.

(૩) રર ર� ર�ઓન સન��સ ફસમરસ ચખનરમાાા િસવર� રમાા લન રર ર� પ દનસ ર�ર

�સ.

(૪) િત �ચન�રસ �યર�ઓ ર�ર �સના મવાર�

(૫) ચસ ર િસિનર તમ � �ચતા� યતના � ાન ચવત બચ રસ ત

� ાન ચવત ન� ન� ફસમરસ ર�ર �સના મવાર� ઉરત �� રત રર રન � ત

પ દનનસ ઉ મ ર� િસિનર ન ર�ર �સના મવાર� તમ રર રશાન ખનવા

મસના મવાર�. ૬.થ રખથત �નરથાસથાતથત �નરર થહનર થ

ો��ય ર� િનયમ ા

રર ર� ો�દ લન ચખનરમાાા

ઉદસવ સન નચસ ન. ૮ા સસ મળા

ર ર-૧૧ા વિાનવર-૩૮૨૦૧૧

ર�ી� રરનો� વયસસ

રર ર� ો�દચય લન ચખનરમાાા

ર�� ચબ રા ર સ ૭.થ ત �નરિથહ . થ થ તથા રતતથત દ નરઓથ �

ર� દ� સનસ રમય રસરન ૧૦-૩૦ ચ �

ર� બિ સનસ રમય ર ન ૧૮-૧૦ ચ �

ા રતતથત દ નરઓથ �થ

ર� દ� સનસ રમય રસરન ૮-૦૦ ચ � ( રખનના પમ ળ�)

ર� બિ સનસ રમય ર ન ૧૬-૦૦ ચ �

ર� દ� સનસ રમય ર ન ૧૬-૦૦ ચ �( રખનના બાો ળ�)

ર� બિ સનસ રમય રતાન ૨૪-૦૦ ચ �

Page 4: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

4

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૨)

ારધતનરઓથા �થત દ નરઓતથહસથા �થઅનિ

૧. રસન લિિ ર�ઓ લન મસ ર�ઓના રસ લન ફર સના િસવતસ આસ.

હિદિથવયવસશતથહસઓથ(ય�હય ર)

૧ પરના સવસ-૩ લન સવસ-૪ન રસવસના ખચા ��ચ લન રર રશાના મનર� મળચ લયઓ રતા

રચહ ર રિમિતના ચમ ો� બ રાિા રતાા રસના રસ.

૨ પરના સવસ-૩ લન સવસ-૪ના બઢતાા રસના રસ.

૩ સવસ-૩ લન સવસ-૪ન મસ ર�ઓન ઉઉ તર વર િસર મનર રસના રસ

૪ સવસ-૩ લન સવસ-૪ન મસ ર�ઓન સિિષ ઈ�ફ મનર રસના રસ

૫ પરન સવસ-૩ લન સવસ-૪ન મસ ર�ઓના તમમ પ રના ર� રસ મય સ મ રહ�ન મનર રસના

રસ.

૬ સવસ-૩ લન સવસ-૪ન િનમ�� રસિિ ર� તર� � મસ ર�ન િદક રસના રસ

૭ સવસ-૩ લન સવસ-૪ન મસ ર�ઓ રમ િદસત િસિય યસસહ� ર�ન લન આકસ રબાત ય તસ

તના નનામસ� િદક રસના રસ.

ણ તરથહસ

૧ ર� સસહ �ઓના �િય ૧૫ા૦૦૦- ��િાના રસ મય સ મ રહ�ન િનયત ખર� � િિિત લી�રર�ન

ખર� રસના રસ

૨. મદાનર�ી� ર�રિવ બ�ર � �મતન ૨૫% ��િા ખ સ રસના રસ

૩. �િય ૧ા૦૦૦- ��િા મ�સળ રસના રસ.

ાનથઅનિ

૧. ર�ન સ� તર� � ર�ી� યસકમ ર�ત ર ચન રણ�.

૨. િનયત હ�હળન તમમ લિિ ર�ઓન મવાર�ના ર ા ત �ખર�ખ રખસા.

૩. ો�દ મ � આસત રર રશાન લવતયન રમય મય સ �ત મસ રમય મય સ મ ો�દ ય ત

ો� બના વયસસ વસહસસા લન તન ઉર �ખર�ખ રખસા.

૪. ો�દચયના � ના ચ લન સ�હસ� બબતસી� ર ચન રણ�.

૫. પરન ઉત ન ર ર ળયચ િસ વસમ આસચ મદાનર� મ � સઈતા રિન રમાા ર�રત

પમમ મળ� રહ� તસા વયસસ રસા.

૬. રર રશા તરફા આસમ આસતા ાન યસલય હ�હ � મ � સરય તી� િનયત રણ�.

૭. રર રશા તરફા આસમ આસચ ન �ય રસ ર ા મય સ મ રહ�ન ર રર ર�ત ખ સી�

િનયમન રણ�.

૮. રખનન લિિિનયમસના સવસઈ ો� બ મ રસન ��િસિઓ તમ તમન �હતસી� િયન રખણ�.

૯. િનયમ શા તરફા તમ રર રશા તરફા લતા �� નઓી� ચન ર� ર�નસ સ�હસ

યસકમ ર�ત ચસસસ.

૧૦. ો�દચયમ આ��િન ર મદાનર� સરસાન ઉત નમ ણિિિ ય તસા વયસસ વસહસસા.

૧૧. પરી� ઉત ન િનયત ય સ ો� બી� ય તના ત � ર� રખસાા લન ત ો� બ આયસ ન રણ�.

Page 5: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

હિદિથ રરતિથવયવસશત

થ અનિ : ૧. ર�ન સ� સ વયસસ શા સખતસસખત ર તસા મવાર�મ મ � ણ�.

૨. ો�દચયન ઉત ન ર ર ળયચ ��.�.ા.ા મદાના બઈન�િવા િસર દખા પસરરદખા

સ સઓ�સરા ��સ ા સરહઉર િસવર� દખઓમ મવાર� ��પત રસા તના ઉર �ખર�ખ રખસા

રમયરર મવાર� ય ત પમ વયસસ વસહસસા.

૩. ો�દચયમ સરસસમ આસચ આ��િન મદાનર�ના સિત દત ત ો� બના મવાર� ચસી�

તમ ત ો� બ ત મદાન ઉર મ � ો� બ મવાર� ય તના �ખર�ખ રખસા.

૪. ો�દચયન તમમ મસ ર�ઓ ઉર િનયત રખણ� તમના મવાર�ા હ ર�નસ લસચસ ન તમ

�ખર�ખ રખણ�.

૫. ો�દચયમ મ રસ રસ રસ હરસચ મ � ો� બી� ઉત ન આ ઉ � �મ � તી� િયન રખણ�.

૬. ઉત ન ર ર ળયચ તમમ દખ �� રસઈરસના મવાર� લન હ ના ન મસ ર� રા

યસકમ ર�ત ઉત ન �વના મવાર� ચસ મ � �� રસાન રણ�.

૭. ો�દ મ મ � સઈતા રિનરમાાા સર રસા રસા ઈન િસવર� રમયરર મળ� રહ� ત ો� બના

વયસસ રસા.

હિદિથય�હય રથારધતનર

ય�હય રથહસઓ. ૧. સવસ-૩ ત સવસ-૪ન તમમ મસ ર�ઓના મળસત ર�ઓ મનર રસના વયસસ શા તરફા

તબ �ચ યચ સ�હસ� રસ

અનિ ૧. મસ ર�ઓના િનમ�� ા રતાા બઢતાા ર�ા નદના ઈ�ફ િસવર� તમમ યસસહ� રબિિત દખ

મસ ર� રા તતયર રસા િનિત િસિય બબતસમ �ર� મવસ દસ �� નઓ ાર પ ર ર સ

રસણ�.

૨. મસ ર�ઓન ચવત સ સ �રા નમ ર �� રત હઈ સ સ ા ��સ� સ સ ા ચબર સ સ તમ �ન�નચ

સ સ ન ચવત �રસમ �ર� રસઈ ર�મ સર તતયર રસસ રર ર� સ �ચશાન ો� ત રમય

બાફિવ ર� �રનસ િન ચ ચસસમ મ રસા.

૩. મસ ર�ઓના િદસત િસિય બબતસ �વ ય � ��ચરસ ર દસ નસ�ર િનયમ-૯૧૦ હ�હળ

આરસનો� ર�રસત િસસર ત રકાઓના ય � સવર� ર�ર �� ખત �ય તર હ િર�

�ર� િદકતમ વચ હ િરસમ વયસસ શાન મ રસા.

૪. મસ ર�ઓના રમનય િસષયિનિિ ખતમ ા લદત આખર� ઉ� લન દવાઓ મનર રસ

�વ �ર� મવસ દસ �� ન આસા.

૫. િસિસિ દખઓન રમિય ત સ તતયર રસા ત ર�ઓન િનયત રમયમ મસ ચસ �� ન

આસા.

૬. રસસર ર સ લિિ ર� િસિનર પ સન ર સ લિિ ર� �હ�ર ફર�ય િનસર લિિ ર� તર� �

વયસસ શા તરફા રસમ આસતા િનમ�� ન સબ ર� રસસ સહન રસના મવાર�.

૭. રખન િરન ચવતા તમમ સવસઈઓન ચન લ � મવસ દસ �� નઓ ાર દખઓ ર

�ર� સવસઈઓન ચનના મવાર�

૮. મસ ર�ઓન રિસષર ર� �સ રસસા તમ રિસષર રસચ લદતન રખસસના મવાર�.

Page 6: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

6

૯. િસિસિ ખત �ય ર�કઓ �હન ��� રતા ર�કઓ રસસ રસ તચામનત ર�કઓના �ર�

રા લન આયસ નના મવાર�.

૧૦. મ�હચઓના �તાય રતમા �વના રિમિતમ વયસસ શાના �� ન લી�રર મવાર�

બ�સસા આસચ ફર�ય નસ યસલય િન ચ ચસસના યસસહ�.

૧૧. સ �મન �હરબસ તતયર રસસા લન ફ�ન િવ મદાન મ � �ર� ન �ય ખ સન આયસ નના

મવાર�. હિદિથાલત થારધતનર

અનિ ૧. પન�ર લિિિનયમ-૧૯૬૧ હ�હળ ો�દચયમ પન�ર સ �મી� ર ચન રણ�.

૨. પન�ર ો� બ ો�દચયમ ન� ન� વયસરિય ��સ ઉ ર� ત �� મ � મનર યચ

લય રતા પ�યી� આયસ ન રણ�.

૩. પન�રસન પ � ચ તમ ાયર� ચ રન મળ તસા તચામના વયસસ રસા.

૪. પન�રસન િસિસિ ��ના તચામ આા �દળ ર�વર તતયર રસના મવાર�

૫. પન�રસન પન�ર ના સવસઈઓી�રર મિર ણિત (સઈન�) � સસના વયસસ

રસા.

૬. પન�રસન વયસરિય મવસ દસન મળ ત મ � બહરા ત િસિયન ત રન �બ�મ બસચસા

તમના રા �ર� મવસ દસન પન�રસન મળ સા. પણિસઓી� આયસ ન રણ�.

૭. પન�રસન ો� બના તચામ ��િસિ મળ� રહ� તસા વયસસ રસા.

૮. પન�રસન લનય મસના ો�ચ ત ચસના વસહસ રસા લન તના � ર� આસના વયસસ

વસહસસા. હિદિથતલણથારધતનર

અનિ ૧. ો�દચયન તમમ મસ ર�ઓ મ � �ય ર� પણિતઓી� આયસ ન રણ�.

૨. રદણલથત દ નરઓ �થતનકથારધર િતથિીયોથર થ બયશતથારરયધઓથવરનરથશરયત.

૩. રદણલથહઅ-હઅોર થધિનણથબયોથનહ�થા �થવયવચાથનહ�થા�થ �તથત ીતનરથ�શનથર�કન�કથનકયત.

૪. મસ ર�ઓમ રહિર પણિસઓ િસ ર ત મ � ર�ય સતર� રષ�ય સતર� યસ�તા િસિસિ રમતસ

સિ સઓમ વ ચ લન ર�ી� નમ રસદન ર� તસા પણિસઓ યસ સા.

૫. ો�દચયન મસ ર�ઓ મ � સચફ�ર ફ� સા �ય ર� પણિસઓી� આયસ ન રણ�.

૬. ો�દચયન મસ ર�ઓન સઈ નના-મસ� ઈ� � લ સમત ય તસ તન ફસઈ� ��િસિ

ઉચનિ રસસાા લન મસ ર�ન યચ ઈ�ન સળતર� રખનન ના સવસઈ ો� બ

વયસસ રસા.

હિદિથ�હહતથારધતનર

ણ �તથહસઓ ૧. ઉ� સહ� ા લિિ ર� તર� � વયસસ શા તરફા તબ �ચ યચ ન �ય રસ

અનિ ૧. મસ ર�ઓન વર ભન બાચસ રબિાત દખ મસ ર� ર તતયર રસા � સ રસસના

યસસહ�

Page 7: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

૨. મસ ર�ઓન ો�રફર� ભન બાચસ રબિાત દખ મસ ર� ર તતયર રસા � સ

રસસના યસસહ�.

૩. સસર રસ-મ�ર�ય�ર તમ સર સર ત ર-બઈન�િવ મ�ર�ય�રન ન� નરા બાચસ િન સ

મચ-રમન ર�રસહસ િસવર�ન બાચસ રબિિત દખન મસ ર� ર તતયર રસા � સ

રસસના યસસહ�

૪. ો�દચયન � ત તતયર રસસના યસસહ�

૫. તશયહથશ�િીતતથ�રતયણતથતશાથશ�િીતથવ ણદથસસતથ-લહ�ણથ ણશતથ �બયયતથત દયહર.

૬. ર�- નરાચદનના યસસહ�

૭. �વ સન ન બાચસ � સના યસસહ�

૮. સ સર વયસરય સરન ચવતા ત ત સ તમ રબિિત ર� ર આ રા મનર

રસસના ર ચન રસના મવાર� રસસા.

૯. ઉ�મ આસચ બસ � બાચસન ��.રા. બાચસ તતયર રસા .ો. ર�ન સ�� ર�ન

મસ ચસના મવાર�.

૧૦. ો�દચયન ફળસચ ાનના મય સ મ રહ�ન ખ સ ય તી� ખર િનયત રખણ�.

૧૧. �હરબા દખ તમ રસ � દખન મસ ર�ઓના મવાર� ઉર �ખર�ખ રખસા.

૧૨. �હરબા લિિ ર�ના રસ મય સ મ રહ�ન બાચસ રા ર�તના � સા મ � બાચસ ર ર�

બાચસ િત સર� ર�મ રન� રસ.

૧૩. ો�દચયમ યચ ખ સન � સ નર ખ સન � સ ઢ�ન ત ો� બના ાનના રમયરર

રર રશામ રન�આત રસના મવાર�.

૧૪. રસ � દખના �દ �� સ રોસરસ નસ � બાચ રોસર તમ ાન રોસરસના રસ રસ ફ�ા ચ

રા રસા.

૧૫. ર� �હરબા ખ સ ઉર િનયત રખણ�.

૧૬. મસ ર�ઓન ો.ા.ફ. મનર રસસના લન તના � સા રસના મવાર�.

હિદિથત શિઝથઓયનિતન

અનિ ૧. સ દખન સ� તર� � દખન તમમ મસ ર�ઓના મવાર� ઉર �� રસાન રણ�.

૨. સ દખન મસ ર�ઓન મના સહ� ા રસા.

૩. રર રશા ાર ન�� ર�ચ મ � ો� બના મવાર� ચસા ત ઉત ન મળસસના મવાર�

૪. દખન મસ ર�ઓના હ ર� મવાર� ઉર �ખર�ખ રખસા.

૫. મવાર� ��ઘ� લન સસઉઉ ર�ત ય લન રમય મય સ મ ય તી� યસલય આયસ ન રણ�.

૬. ઉર� લિિ ર� ાર ર તા મવાર�

હિદિથ િતઓયનિતન

અનિ ૧. મદાન દખન સ� તર� � દખન તમમ મસ ર�ઓના મવાર� ઉર �� રસાન રણ�.

૨. મદાન દખન મસ ર�ઓન મના સહ� ા રસા.

૩. રર રશા ાર ન�� ર�ચ મ � ો� બના મવાર� ચસા ત ઉત ન મળસસના મવાર�

૪. દખન મસ ર�ઓના હ ર� મવાર� ઉર �ખર�ખ રખસા.

૫. મવાર� ��ઘ� લન સસઉઉ ર�ત ય લન રમય મય સ મ ય તી� યસલય આયસ ન રણ�.

૬. ઉર� લિિ ર� ાર ર તા મવાર�.

Page 8: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

8

હિદથ ોનરડીથઓયનિતન

અનિ ૧. બઈન�િવ દખન સ� તર� � દખન તમમ મસ ર�ઓના મવાર� ઉર �� રસાન રણ�. ૨. બઈન�િવ દખન મસ ર�ઓન મના સહ� ા રસા. ૩. રર રશા ાર ન�� ર�ચ મ � ો� બના મવાર� ચસા ત ઉત ન મળસસના મવાર� ૪. દખન મસ ર�ઓના હ ર� મવાર� ઉર �ખર�ખ રખસા.

૫. મવાર� ��ઘ� સસઉઉ ર�ત ય લન રમય મય સ મ ય તી� યસલય આયસ ન રણ�. ૬. ઉર� લિિ ર� ાર ર તા મવાર�.

હિદથ વ નરરદથઓયનિતન

અનિ ૧. િસર દખન સ� તર� � દખન તમમ મસ ર�ઓના મવાર� ઉર �� રસાન રણ�. ૨. આ��િન મદાનર�ન ન�� ર�ચ મ � ો� બ ઉત ન મળસય ઉ � �મ � તના રા રસા.

૩. ઉત નન � તતયર રસ ત સસ સ �મન તતયર રણ�.

હિદથ હ�રથએતઝ તન

અનિ ૧. ય થિકથયરથાનરત�થિકથા થત દ નરઓતથા �થા� તથત ીતનરથ�શનથારશનયતઝથતનપર

૨. મવાર�ના સહ� ા ૩. મસ ર�ઓના હ ર� મવાર� ઉર �ખર�ખ રખસા. ૪. નમલ બ ચાના પિરિિિ િનયત રમયમ યા તમ લનય વ પિરિિિ રમયમય સ મ ય ત �વ

�� રિસન લન મવાર�ા

હિદથ ત શિઝથઅિન �

અનિ ૧. સ ઓસરદાયરન મવાર�મ મ રસા. ૨. હ ના ન મસ ર�ઓન મના સહ� ા રસા. ૩. મસ ર�ઓના હ ર� મવાર� ઉર �ખર�ખ રખસા ૪. મ � ો� બના ઉત ન મળસસના મવાર�

હિદથ ર ન ડીથઅિન �

અનિ ૧. િપનિવ ઓસરદાયરન મવાર�મ મ રસા. ૨. હ ના ન મસ ર�ઓન મના સહ� ા રસા. ૩. મસ ર�ઓના હ ર� મવાર� ઉર �ખર�ખ રખસા ૪. મ � ો� બના ઉત ન મળસસના મવાર�

હિદિથ ોનરડીથઅિન �

અનિ ૧. બઈન�િવ ઓસરદાયરન મવાર�મ મ રસા. ૨. હ ના ન મસ ર�ઓન મના સહ� ા રસા. ૩. મસ ર�ઓના હ ર� મવાર� ઉર �ખર�ખ રખસા ૪. મ � ો� બના ઉત ન મળસસના મવાર�

હિદિથ રખથતનરર

અનિ ૧. ો��ય ર �ન તર� � હ ના ન રાનાયર ચ સ ન�નાયર ચ સના મવાર� હ ર� ઉર �ખર�ખ રખસા ૨. લિિ ર� ાર ર સમ આસતા તમમ મવાર� ૩. રર ર� હરસચ મ � ો� બ ૧૮.૬ વળનસ � િન િન ચ રસના મવાર� ૪. �� રસાનના મવાર�

Page 9: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

હિદિથહતતનથતલતદ થ

૧ મહ� મ દખ (નદન) િનણસ નર મસ ર�ઓન નદન રબિિત તમમ મવાર� તમ લિિ ર�ઓના

રસસા ર સાા �ળસાા �વત ફઈચસના �ળસાા ઈ�ફ મનર રસ સવર� તમમ પ રના મવાર� રા.આર. તતયર રસ લન િન સસના મવાર�

તમ ન�નાયર ચ સના લય ખચા હસયા ા સવસ-૪ન મસ ર�ઓન તમમ પ રન

મળસત ચ સ સ � વસદા �� ચના મવાર� તમ ર �ર

�બચ-૧ના રસમ આસતા મવાર�

૨ મહ� મ દખ (ઉ..િસ.) ઉ..િસ.ન ચવતા તમમ પ રના મવાર� તમ રા.રા.રા.ના મવાર�. તમ ન�નાયર ચ સના લય ખચા હસયા ા તમમ પ રન હ �મર ત સ તતયર ર�

મસ ચસ બબતના ર �ર �બચ-૨ ના રસમ આસતા મવાર�.

૩ મહ� મ દખ (દવા) મ નસહન દવાના તમમ પ રના મવાર�. (તમ ન�નાયર ચ સ પન�ર �યના લય ખચા હસયા ા પન�ર �યન ચવતા તમમ

પ રના મવાર�)

૪ �હરબા દખ ( �દાયર) �દ િસ વ (રસ �) �દન ચવતા તમમ પ રના મવાર� તમ રાનાયર ચ સ (આરા. �દાયર)ના લય ખચા ��ચ હસય ના રસમ આસતા

મવાર�

૫ �હરબા દખ બ ત ાન તમ ખ સઓન ચવતા તમમ પ રના મવાર�.

હસદસ ન�નાયર ચ સ -૨૩ ૧ મહ� મ-૧-૨-૩ ( �બચ) રસસા િન સસના તમ ર�ઓ ખતસસા ઉ..િસ. રખસતા ઈ�ફ ો� ત

રસ િસવર� તમમ પ રના મવાર� તમ

ન�નાયર ચ સ-૨ લન ૩ પરન તમમ � ના ચ મસ ર�ઓના ઉર ો� બના

રસમ આસતા સિરના તમમ મવાર�

૨ �હરબા દખ-૧ મસ ર�લિિ ર�ન વર બાચન ચવતા તમમ પ રના ન�નાયર ચ સ ાર

રસમ આસતા મવાર�

૩ �હરબા દખ

(��.રા. �બચ)

ઢ�ઓન બાચસ તમ તન ��રવત મવાર� તમ

�..��..ચ.�.રા.ાો.ા.ફ.ના ��રવત તમમ પ રના બાચસ ર રસ

��િાના મવાર�

૪ સરહઉર રાનાયર ચ સના લય ખચા હસયા ર ઈસ� રણ�ા મ�ર�ય�ર ર� સાાદન

ો� બ ઈસ� રણ� સર સરા રા મ�ર�ય�રન �હરબ રખસના સવર� ન�નાયર

ચ સ ાર રસમ આસતા મવાર�ા તમ ન�નાયર ચ સ (ર) રોસરસ

િન સસ રનસ ભસ રખસસા �હરબસ તતયર રસા મરા ત સ તતયર રસ

િસવર� મવાર�ા

૫ સ �દનર� દખ સ �દનર� િસ વમ રાનાયર ચ સ તમ ન�નાયર ચ સના લય ખચા હસયા ો��ય

ર �ન લન લનય મસ ર� ાર સ �દનર�ના તમમ પ રના ચસમ આસતા મવાર� સા �ા મવા ત સા ર�રસાા રોસરમ ન િ સન�ના મ � આસ

ત ડસરવ લન ચખનરમાાના મવાર� તમ આસચ મવા ત સના સન�ના

રસમ આસતા મવાર�

૬ ફસમરસ સસર ફસમરસ િસ વના ન�નાયર ચ સના તમમ મવાર� તમ રાનાયર ચ સના ખચા ��ચ લયના સિરના મવાર� સિિષ મવય �ના સન�ના રસના તમમ

પ રના મવાર� ર રદ� લય ખચા હસયા સાર ાર ચસમ આસતા મવાર� ચરિવના ત સ સઓ�સરસ ત મિર ત સ મસ ચસના મવાર� તમ

ફસમરસ િસ વમ ફસમરસ ચસ આસતા ર�ઓ લન સ ા ચઈ તા ર�ઓન વઈ ર તતયર રસ નના હ આસા લન ન સસા રસ િસવર�

મવાર� ર રદ� લય ખચા હસય ન�નાયર ચ સ ાર ચસમ આસતા મવાર�.

Page 10: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

10

૭ ર�સત �ર ર�સત સન સ �દ મમસ રસ � ર મન �હરબસ ત ર�સત સન �હરબસ વ

પ દન ��સ �ચન�ર�યર� ી� સ િસવર� મવાર� ર રદ� રાનાયર ચ સના

લય ખચા હસયા ન�નાયર ચ સ લન સાર ાર ચસમ આસતા મવાર�

૮ ડસલર મવાત સ ો� બ ા સસહ �ઓા ફસમરસ રસના મવાર� રસ ન ૭ (રત)

મવા ત સ ો� બ ા સસહ �ઓા ફસમરસ ઢ� આસના મવાર�.

૯ ર ફસમરસ દખમ મવા ત ો� બ ા સસહ �ઓ રસના મવાર�ા

ચખનરમાા �રમ મવા ત ો� બના ા સસહ �ઓ રસના મવાર�.

૧૦ ઉનર ઉચ ફસમરસના વતર� ર� બ�ચ બિસના મવાર� ર રદ� લય ખચા હસયા

લનય મસ ર� ાર ચસમ આસતા મવાર�.

૧૧ મ�� ર પરન ચખનરમાા �રા ઉ મ સહર સ સઓ�સર નોન દખઓમ મચ-

રમનના હ�રફ�ર�સહન રસના મવાર�

૧૨ રફઈ રસ પરન ન� ન� િસ વસમ રફ રફઈના મવાર�

૧૩ નય ર રદ� લય ખચા હસય ા નય ના મવાર� પસળમ�� ર ાર ચસમ

આસતા મવાર�

૧૪ સસ મન પરના રચમતા રખસના મવાર�

Page 11: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

ત શિઝથરયીથ સાર િપનિવ લન વ પિરિિિના મવાર� રબબ સમબ� ર િસ વ તમ

લનય િસ વમ મવાર�ા તમ ��.�.ા.િસ વના મવાર�

આરા. સાર મહ� મ ૧ સમબ� ર ચસસના મવાર�

સમબ� ર ૨ સમબ� ર િસ વમ વના મવાર�

સરહઉર ૧ સમબ� ર ચસસના મવાર�

ઈમ �ર ૧ ના મવાર�

ર�રસાફ િસ વ ૨ િપનિવના ન ચસ ઢસના મવાર�

મસનસ ઓર�ર ��.�.ા. તમ સમબ� ર િસ વના મવાર�

મસનસ સર �. ૧ બઈન�િવ િસ વમ મવાર� ૧ વ િસ વમ મવાર�

��.�.ા.ઓર�ર સ િસ વન મબ� ર રબિિ મવાર�

હ�� સયરમન ઈચ � ન ચવતા �� રસાનન ચવતા મવાર� ર ર લય ખચા હસયા

સન િિિત ાર મવાર� ચસમ આસ ઉ.

હ�� મા �ના મદાનસ ર�રિવ રસના મવાર��� રસાન ર ર લય ખચા હસયા

સન િિિત ાર મવાર� ચસમ આસ ઉ.

મા �ના મદાનસ ર�રિવ રસના મવાર�

િતથરયીથમદાનમન મદાન ચસસના મવાર�

આરા. મદાનમન મદાનમનન મ રસના મવાર� તમ મદાન ચસસના મવાર�

પસરર આરા. મદાનસના બચસ તતયર રસા. ર ર લય ખચા હસયા લનય મસ ર�ઓ

ાર મવાર� ચસમ આસ ઉ.

ોનરડીથરયીથ

બઈન�ર ર�સત સના બિાના મવાર�ા ફસ��િવા વિરિવા સચિવા સયર

સિ ાવા િવનબરિવ િસવર� મવાર�

આરા. બઈન�ર ફસ��િવ વિરિવ સચિવ સયર સિ િવ િવ નબરિવ િસવર� મવાર�.

ધિનણિકથ

રાનાયર આરા. િસર દખન મસ ર�ઓ રા મ ચણ� ત સ સસ સ �મન તતયર

રસ �� રસઈરન મ રસા.

ન�નાયર આરા. ઉત નન � તતયર રસ તમ �સ � �યર� ઉરા ઉત નના

મ�હતા ઢસા.

ય થરયીથ

હ�� માનર સ ન દખન મસ ર�ઓ રા મ ચણ� �� રસઈરન મ રસા.

તમ વ પિરિિિ લનસયના મવાર�

��ફ ર��ર ૩૬ �ચ સ � ન સ નના મવાર� તમ વ પિરિિિ લનસયના મવાર�

સા હસ��ર રરસ ન ૩૦ �ચ સ � ન સ સના મવાર�.

Page 12: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

12

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૩)

રણદથલ�યતથ � થારહનયતથત દશપધરા.

-----થલ�રથશર� રથસતથ-----

Page 13: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૪)

ત થતનયથ �થ�રથતન�લથધિનણિ.

િસિસિ પણિતઓ યસમસ હ િરસ મ � િસ વ ન�� ર�ચ િસરસના િસવતસ આસ. થ ો�દચયમ યય રસ મ � લિિ ર� મસ ર�ઓ મ � ન�� ર�ચ િસરસા ફર સના િસવતસ

િનયમ-૪(ખ)(૨)મ દ સસચ ઉ.

Page 14: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

14

િનયમ-૪.૧ (ખ) ()

ત થતનયથ �થર િથરયર િથાર ઓથર હ ગહથા �થરઅાનિ

�હ�ર તત લસ તન િનયત હ�હળન લિિ ર�ઓ લન મસ ર�ઓ ઉયસવ રસન િનયમસ.

1. �� રત િરિસચ રિસષરાર ��ર – ૨૦૦૨.

2. િપનિવ ન� સ �દનર� મ��લચ સસ��મ-૧ લન ૨.

3. �� રત િરિસચ રિસષરાર ( ન� ) ��ર ૧૯૭૧ ન� �� રત િરિસચ રિસષરાર (��રાબચાન

ન� લાચ) ��ર ૧૯૭૧.

4. િ ફ� ર� ૧૯૪૮ સા �� રત ફ� ર� ��ર ૧૯૬૩.

5. િ ફયનનરાયચ સરસ (��ચાવદન) ��ર ૧૯૯૮.

6. �� રત બ મન�લચ સસ��મ-૧.

7. મન ઓફ સોર -૧૯૩૬ સા ��ર.

8. ઈન�સ�યચ ��રબ� -૧૯૪૭.

9. ઈન�સ�યચ ર�ચદન ૧૯૪૬ સા ��ર ૧૯૬૧.

10. િ સ સમન મનદરન -૧૯૪૮.

11. �� રત ફયનરાયચ ��ર ૧૯૭૧.

12. માનામમ સોર ૧૯૪૮ સા ��ર ૧૯૬૧.

13. �� રત િત સર� ��ર ૨૦૦૦.

14. ર�નમનર ��ર ફસર િ સસ ઓફ િાર �� સ મન.

15. બસમબ ન� રન�� ર ��ર ૧૯૫૯.

16. બસમબ નરચ પસિસ�� ફ� ��ર

17. િ પન�ર ૧૯૬૧ સા ��ર ૧૯૬૨.

18. ઓફ�ર પસરાર

Page 15: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૬)

�હ�નથા તથાસયથશિાથર તણથહ�ણબથહિથા�યથરવાય�િતથતકઓથઓી�ર થશતત

થ ૬.૧. રર ર� સતસ સ િસદના મ�હતા આસ ના ન નોનનસ ઉયસવ રદસ �ય આ

સતસ સ ઉચનિ ઉ તસા લયઓ સા � રા સચય ક િનયમ ના ર� ક લનયનસ ઉ�ચખ

રસ ("લનય" ચખસના લય કનસ ઉ�ચખ રસ.

લ.ન.

સતસ ના ક

સતસ ી� નમ લન તના ચા�મ ઓળખ સતસ મળસસના યસિિિત

ના ના વયત ત ર ઉતન િનયતમ ઉ.

1. વયસસ ના

ર� ક

�ચાફસન બાચી� ર� સર િનયત લરો ત ત િનયત ર�ચ ફ� રસા

વયસસ

2. --ાા-- ચઈબાચી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 3. --ાા-- ચઈબર� ર� સર --ાા-- --ાા-- 4. --ાા-- રા.રા.રા. ર�કી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 5. --ાા-- િસિનર પ નસી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 6. --ાા-- તચામ �વી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 7. --ાા-- આર.�.આઈ. લરોઓી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 8. --ાા-- રાિા રતા રસસર ર� સર --ાા-- --ાા-- 9. --ાા-- બઢતા રસસર ર� સર --ાા-- --ાા-- 10. --ાા-- પન�ર સઈન� બાચ �વી� હ ર� ર� સર --ાા-- --ાા-- 11. --ાા-- પન�ર સિચય યસ ન �તવસત ર� સર --ાા-- --ાા-- 12. --ાા-- ચ ઈન�સ�સ ર� સર --ાા-- --ાા-- 13. --ાા-- ચ આઉસ�સ ર� સર --ાા-- --ાા-- 14. --ાા-- રસસર સ �મ ર� સર --ાા-- --ાા-- 15. --ાા-- િનયમ શાના ર�ના ચ ઈનસ�સ ર� સર --ાા-- --ાા-- 16. --ાા-- નદન ર� સર --ાા-- --ાા-- 17. --ાા-- ��બચા � રસસા ર� સર --ાા-- --ાા-- 18. --ાા-- વર "" ર� સર --ાા-- --ાા-- 19. --ાા-- વર "બા" ર� સર --ાા-- --ાા-- 20. --ાા-- �..બાચ ર� સર --ાા-- --ાા-- 21. --ાા-- ો.ા.ફ. બાન રત ર� સર --ાા-- --ાા-- 22. --ાા-- મ.રા.. ઈન��ક ર� સર --ાા-- --ાા-- 23. --ાા-- મ.રા.. હબત ત ર� સર --ાા-- --ાા-- 24. --ાા-- મ ન દવા ર� સર સ��ચત --ાા-- --ાા-- 25. --ાા-- સહન દવા ર� સર સ��ચત --ાા-- --ાા-- 26. --ાા-- ર� સર --ાા-- --ાા-- 27. --ાા-- ાબચ ર� સર --ાા-- --ાા-- 28. --ાા-- �દ�� ર� સર --ાા-- --ાા-- 29. --ાા-- ન� નરા ર� સર ૧૦૩ --ાા-- --ાા-- 30. --ાા-- લનઈ� ર� સર ન� નરા (૧૦૧) --ાા-- --ાા-- 31. --ાા-- ચ ર� સર �દ --ાા-- --ાા-- 32. --ાા-- ચ ર� સર --ાા-- --ાા--

33. --ાા-- આસ ર� સર --ાા-- --ાા--

34. --ાા-- બાચ ર� સર --ાા-- --ાા--

35. --ાા-- તા લન ા ર� સર --ાા-- --ાા--

36. --ાા-- ઉઉ બાચ ર� સર --ાા-- --ાા--

Page 16: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

16

લ.ન સતસ ના ક

સતસ ી� નમ લન તના ચા�મ ઓળખ સતસ મળસસના યસિિિત

ના ના વયત ત ર ઉતન િનયતમ ઉ.

37. વયસસ ના

ર� ક

િત સર� લસર- સર ર� સર િનયત લરો ત ત િનયત ર�ચ ફ� રસા

વયસસ

38. --ાા-- પ દનસી� આસ �સ ર� સર --ાા-- --ાા-- 39. --ાા-- ચર ર� સર --ાા-- --ાા-- 40. --ાા-- આસ ર� સર --ાા-- --ાા-- 41. --ાા-- ર મ ર� સર --ાા-- --ાા-- 42. --ાા-- ર ઈસ� ર� સર --ાા-- --ાા-- 43. --ાા-- બઈન�િવ રસ-મ�ર�ય�ર ર� સર --ાા-- --ાા-- 44. --ાા-- �વ મન બાચી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 45. --ાા-- � બચન ર� સર --ાા-- --ાા-- 46. --ાા-- મદાન સ ર� સર --ાા-- --ાા-- 47. --ાા-- ઈચ � ચ મન ાબચી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 48. --ાા-- �� સસ ર� સર --ાા-- --ાા-- 49. --ાા-- ��.આર.ફ. ર� સર --ાા-- --ાા-- 50. --ાા-- સ સ ઓ�સર ન િા ર� સર --ાા-- --ાા-- 51. --ાા-- રસનવા ર� સર --ાા-- --ાા-- 52. --ાા-- ખતમ ઉ મ મ � મસ ચસમ આસત સ સ

ઓ�સરના ન િા ર� સર

--ાા-- --ાા--

53. --ાા-- સ સ ઓ�સર નબર ત મ�હતા ન િસી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 54. --ાા-- હ ર� ત --ાા-- --ાા-- 55. --ાા-- સ સ ઓ�સર ન િસી� ર� સર --ાા-- --ાા-- 56. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર આસ ર�સન� --ાા-- --ાા-- 57. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર આસ સચાર --ાા-- --ાા-- 58. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર આસ નરચ --ાા-- --ાા-- 59. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર આસ ા.�બ��.�� --ાા-- --ાા-- 60. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર આસ રોસ� --ાા-- --ાા-- 61. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર આસ સ �મ --ાા-- --ાા-- 62. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર આસ િદક --ાા-- --ાા-- 63. --ાા-- મવય � આસ રોસર-૧ લન ૨ --ાા-- --ાા-- 64. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર �સ ર�સન� --ાા-- --ાા-- 65. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર �સ સચાર --ાા-- --ાા-- 66. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર �સ નરચ --ાા-- --ાા-- 67. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર �સ ા.�બ��.�� --ાા-- --ાા-- 68. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર �સ રોસ� --ાા-- --ાા-- 69. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર �સ સ �મ --ાા-- --ાા-- 70. --ાા-- સન��સ ફસમસ ચર ર� સર �સ િદક --ાા-- --ાા-- 71. --ાા-- નબરિવ �� ન િસી� રોસર ર�સન� --ાા-- --ાા-- 72. --ાા-- નબરિવ �� ન િસી� રોસર નરચ --ાા-- --ાા-- 73. --ાા-- �દબસ�સ ફળસા રોસર --ાા-- --ાા-- 74. --ાા-- �સઈ રોસર --ાા-- --ાા-- 75. --ાા-- રસચ રોસર --ાા-- --ાા-- 76. --ાા-- �ચાફસન રોસર (ફસમરસ િસ વ) --ાા-- --ાા-- 77. --ાા-- �વ બાચ ર� સર --ાા-- --ાા-- 78. --ાા-- નબરિવ �� ન િસી� રોસર --ાા-- --ાા-- 79. --ાા-- નબરિવ �� ન િસી� રોસર --ાા-- --ાા-- 80. --ાા-- રોસ �દન નબર ફળસસ ન િ રોસર રા સચય --ાા-- --ાા--

Page 17: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

લ.ન સતસ ના ક

સતસ ી� નમ લન તના ચા�મ ઓળખ સતસ મળસસના યસિિિત

ના ના વયત ત ર ઉતન િનયતમ ઉ.

81. વયસસ ના

ર� ક

રોસ �દન નબર ફળસસ ન િ રોસર લ ચત િનયત લરો ત ત િનયત ર�ચ ફ� રસા

વયસસ

82. --ાા-- રોસ �દન નબર ફળસસ ન િ રોસર લનય ર�ઓ --ાા-- --ાા-- 83. --ાા-- .ર.િસ.યસ.સનિસ વરમ �યતબાબા-૧ --ાા-- --ાા-- 84. --ાા-- રા.�.ર.રોસર --ાા-- --ાા-- 85. --ાા-- નસ સ સ ઓ�સરર�ર યચ સ સ ઓ�સર --ાા-- --ાા-- 86. --ાા-- રોસ �દન મહ�� �ચ લન યત માન ર� �સ

આબ ર� સ �મ લન સ સર ર�

--ાા-- --ાા--

87. --ાા-- રોસ �દન ન િા િસ વ ખતાસ�� �� ા � તર

રહ ર નયયતત િસ વ

--ાા-- --ાા--

88. --ાા-- રોસ �દન ો�� � બિ મ િદક િસ વ. --ાા-- --ાા-- 89. --ાા-- રોસ �દન તબાબા લન �હ�ર આરસલય િસ વા

�બચ ર�ઓા સચાર િસ વ

--ાા-- --ાા--

90. --ાા-- રોસ �દન લનય � ના ર�ઓ --ાા-- --ાા-- 91. --ાા-- સ �દનર� ર�રસા ��સ ર� સર --ાા-- --ાા-- 92. --ાા-- ા ત મ ર� સર --ાા-- --ાા-- 93. --ાા-- સ �દનર� ર�રસા ઈન��ન ર� સર --ાા-- --ાા-- 94. --ાા-- સ �દનર� મવય � આસ ન િા ર� સર --ાા-- --ાા-- 95. --ાા-- સ �દનર� ર�રાબ ર� સર --ાા-- --ાા-- 96. --ાા-- � ા ર�રાબ ર� સર --ાા-- --ાા-- 97. --ાા-- �બચ બાચ ર� સર --ાા-- --ાા-- 98. --ાા-- સ �દનર� મવય � ��સ ર� સર --ાા-- --ાા-- 99. --ાા-- આસ આર.આર. ર� સર --ાા-- --ાા-- 100. --ાા-- .�. ર� સર --ાા-- --ાા-- 101. --ાા-- ચ ર� સર --ાા-- --ાા-- 102. --ાા-- �સ આર.આર. ર� સર --ાા-- --ાા-- 103. --ાા-- હ ર� ત રખન --ાા-- --ાા-- 104. --ાા-- હ ર� ત ર� િસ વ --ાા-- --ાા-- 105. --ાા-- હ ર� ત પન�ર --ાા-- --ાા--

Page 18: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

18

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૭)

તાતથઘરાનથાસયથતાતથા લથહ રધથાથહભિથહસ�થહલહ-શન િદથ

ાસયથ

ા� થ રારરધતયથ �તથતિોથવયવસથહિથાિથા�તથરયીા

-----થલ�રથશર� રથસતથ-----

Page 19: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૮)

ા�થીથાનરત�થન �લતથિરદવથશ�નરરથહર રાઓથા �થાનથહ વસઓર થશતત

થ આ ર સ રમચ ઉ.

મ ન સળ મ�હચઓના �તાય રતમા (લ સા પિતબિ લન િનસર) મ � ના

ો� બના રિમિતના ર ન રસમ આસચ ઉ. રિમિતન રભયસન નમ શા આર.ર. પાસ�હસ� લિિ ર�..........................................લિયક

શામિત ર. ા. ર� યા રાનાયર ચ સ ................................રભય

શામિત �. . ����ા ન�નાયર ચ સ ..................................રભયરા સ

Page 20: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

20

રર ર� ો�દચય લન ચખનરમાાા ર સ

સ�હસ� મળ��

વયસસ

સ�હસ� લિિ ર�

�હરબા લિિ ર�

મ . વયસસ

તચામ લિિ ર�

�ય લિિ ર�

ો��ય ર �ન

રાનાયર ચ સ

રાનાયર ચ સ

ન�નાયર ચ સ

પન�ર ચ સ

ન�નાયર ચ સ

હ�� સયરમન

પસરર

આરા.

���ા

ઓર�ર

ઓસરદાયર

હ��

.

મદાન

ઓસર.

બઈન�િવ

ઓસર.

સ.

ઓસર.

હ��

મા �ના

ફસરમન

મસનસ ઓ.

ચઈનસ

ઓર�ર

રાના.

.

િપનિવ

ફસરમન

બઈન�િવ

ફસરમન

રાના.

આરા.

મા �ના

સાર મસનસ . �. ��ફ ર��ર મદાનમન બઈન�ર ન�ના.આરા.

આરા.

સાર

સા

હસ��ર

આરા. મ.મન. આરા.

બઈન�ર

ચ.બ..

Page 21: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૯)

ારધતનરઓથા �થત દ નરઓતથ �હાતથવર વાતથ(રરન�ત નર)

થ ૯.૧ ના ન નોનમ � �ચસર મ�હતા આસ.

લ.

ન. નમ હસદસ

ર���

સ�

ફસન નબર

ફ� ર ઈ-મઈચ રરનો� ર�

1.

Shri P G Shah MANAGER ૦૨૮૧ ૨૪૪૦૨૯૬ -- ૨૪૪૫૫૩૬ Mgr.rjtpress

@gujarat.gov.in

રર ર� ો�દચય

લન ચખનરમાાા

ર સ

2. Shri. R.S.Bhatt Adm. Officer --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- Adm.rjtpress

@ gujarat.gov.in

--ાા--

3. Smt. S P Salandiya SR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

4. Shri B M Jethva SR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

5. Shri A V Khandhadiya SR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

6. Shri V P Chauhan JR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

7. Shri B R Jamang JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

8. Mrs. K A Jadeja JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

9. Shri J D Dhrangdhariya JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

10. Shri. S.D.LO JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

11. Shri R..P. Nangesh JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

12. J.M.Chudsama JR. CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

13. V.k.vyas JR CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

14. H.R.Parmar JR.CLERK --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

15. Shri M H Khuman STD.OVERSIYAR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

16. Shri H G Kordiya JR.ASTT. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

17. Shri P D Kaneriya JR.ASTT. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

18. Shri P H Vaniya HEAD EXA. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

19. Shri A M Mehta PROOF READER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

20. Shri P P Kacha PROOF READER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

21. Shri M M Rathod Copy Holder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

22. Shri P D Padsala Copy Holder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

23. Shri K R Dave MONO OPERATER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

24. Shri P M Sanavda M.C.ATTE. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

25. Shri A J Lakhani COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

26. Shri B R Dave COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

27. Shri B M Raval COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

28. Shri D D Jadeja COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

29. Shri D A Solanki COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

30. Shri P R Joshi COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

31. Shri H M Bhatt COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

32. Shri H A Sahikh COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

33. Shri T N Zariya COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

34. Shri M M Shah COMPOSITER --,,-- --,,-- -- --,,-- --- --ાા--

35. Shri Y R Devani COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

36. Shri N G Chokasi COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

37. Shri H A Khetani COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- ---

--ાા--

38. Shri V S Rathod COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

Page 22: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

22

39. Shri A J Ziba ASTT. COMPOSITER ૦૨૮૧ ૨૪૪૦૨૯૬ -- ૨૪૪૫૫૩૬ --- --ાા--

40. Shri R P Christian ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

41. Shri M D Rathod ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

42. Shri M B Chauhan ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

43. Shri J M Thakkar ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

44. Shri S J Jadav ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

45. Shri R K Patel ASTT. COMPOSITER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

46. Shri A D Gohil D.T.P. Operator --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

47. Shri A D Gori D.T.P. Operator --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

48. Shri P V Dhakan D.T.P. Operator --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

49. Shri M M Mer D.T.P. Operator --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

50. Shri M B Patel Machine Overseer --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

51. Shri C K Kisori Printing Foreman --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

52. Shri M R Trivedi Machineman --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

53. Shri R M Ganatra MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

54. Shri K B Agravat MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

55. Shri J A Jadeja MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

56. Shri A P Raval MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

57. Shri D D Solanki MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

58. Shri R B Chauhan MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

59. Shri B D Kalola MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

60. Shri A K Makwana MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

61. Shri D S Bhatt MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

62. Shri K B Zala ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

63. Shri J C Kazi ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

64. Shri A J Jadeja ASTT. MACHINEMAN

--ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

65. Shri D S Amin ASTT. MACHINEMAN

--ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

66. Shri H.S.Makwana ASTT. MACHINEMAN

--ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

67. Shri R.M.Dabhi ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

68. Shri V J Shahi ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

69. Shri M J Rathod ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

70. Shri S.R.Nimavat ASTT. MACHINEMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

71. Shri. U.J.Pambhar MECHANIC --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

72. Shri S A Jadeja BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

73. Shri B G Solanki BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

74. Shri M N Dangar BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

75. Shri M D Trivedi BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

76. Shri V P Mehta BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

77. Shri M J Jadav BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

78. Shri S J Jadeja BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

79. Shri P R Goswami BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

80. Shri J N Chauhan BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

81. Shri S R Sukheja BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

82. Shri U A Doshi BINDER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

83. Shri V T Chauhan Asstt. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

84. Shri D M Jadeja Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

85. Shri V B Dabhi Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

Page 23: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

86. Shri S Y Tank Ass. Binder ૦૨૮૧ ૨૪૪૦૨૯૬ -- ૨૪૪૫૫૩૬ --- --ાા--

87. Shri S P Goswami Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

88. Shri L R Koshti Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

89. Shri Y R Valekar Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

90. Shri A R Barot Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

91. Shri R S Amin Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

92. Shri Pintu K Parmar Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

93. Smt. H J Parmar Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

94. Shri.B.B.Nandaniya Ass. Binder --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

95. Shri C R Nimavat Proces Asstt. --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

96. Shri H R Zala DRIVER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

97. Shri K A Solanki DRAWER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

98. Shri A G Vaghela Packer --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

99. Shri A P Ghavri PEON --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

100 Shri S N Kureshi PEON --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- --ાા--

101 Shri L D Makwana MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 102 Shri S S Chavda MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 103 Shri B M Kariya MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 104 Shri K G Chavda MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 105 Shri B P Bhatti MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 106 Shri D S Makwana MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 107 Shri J S Sindhav MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 108 Shri H D Bhupatkar MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 109 Shri F M Kadri MAZDOOR --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 110 Shri R R Jamang WATCHMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 111 Shri V J Gohil WATCHMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- --- 112 Shri C K Parmar WATCHMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- ---

113 Shri M G Shaikh WATCHMAN --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- ---

114 Shri M P Vaghela SWEEPER --ાા-- --ાા-- -- --ાા-- ---

Page 24: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

24

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૦)

રયર િ થિીયોથત દથર થ હ� ાણતથશપધરાથહ�હાથરન�તથારધતનરથા �થ

ત દ નરઓ �થ બ�રથ રહતથ હ� ાીર . થ ૧૦.૧ ના ન નોનમ � �ચસર મ�હતા આસ.

મ થ હિદિ.થ હતતથ

હ� ાીર થ

યબાનશથ

થરથ

રયર થણવથર થ હ� ાીર થ�રથ

તનયતથત દથશદરાથ

1. Shri P G Shah MANAGER 90021 --થ �ર ન ા હનત ન થ ણ રય ી �ર તન� ચ�થ

2. Shri R. S. Bhatt Adm. Officer 55585 -- ---વવ---

3. Smt. S P Sanandia SR.CLERK 62034 -- ---વવ---

4. Shri B M Jethva SR.CLERK 58558 -- ---વવ---

5. Shri A V Khandhadiya SR.CLERK 42551 -- ---વવ---

6. Shri V P Chauhan JR.CLERK 37561 -- ---વવ---

7. Shri B R Jamang JR. CLERK 23887 -- ---વવ---

8. Mrs. K A Jadeja JR. CLERK 23887 -- ---વવ---

9. Shri J D Dhrangdhariya JR. CLERK 23887 --થ ---વવ---

10. Shri. S.D.Lo JR. CLERK 19950 --થ ---વવ---થ

11. ShriR.P.NAgesh

JR. CLERK 19950 થ

12. Shri.J.m.chudasama JR. CLERK 19950 થ

13. Shri v.k.vyas JR. CLERK 19950 થ

14. Shri H.R..parmar JR. CLERK 19950 થ

15. Shri M H Khuman STD.OVERSIYAR 74112 -- ---વવ---થ

16. Shri H G Kordiya JR.ASTT. 70490 --થ ---વવ---

17. Shri P D Kaneriya JR.ASTT. 19950 -- ---વવ---

18. Shri P H Vaniya HEAD EXA. 69728 -- ---વવ---

19. Shri A M Mehta PROOF READER 60925 -- ---વવ---

20. Shri P P Kacha PROOF READER 57580 --થ ---વવ---

21. Shri M M Rathod Copy Holder 19950 -- ---વવ---થ

22. Shri P D Padsala Copy Holder 19950 -- ---વવ---થ

23. Shri K R Dave MONO OPERATER 71914 -- ---વવ---થ

24. Shri P M Sanavda M.C.ATTE. 61151 -- ---વવ---થ

25. Shri A J Lakhani COMPOSITER 62790 --થ ---વવ---થ

26. Shri B R Dave COMPOSITER 62730 -- ---વવ---થ

27. Shri B M Raval COMPOSITER 62728 -- ---વવ---થ

28. Shri D D Jadeja COMPOSITER 60973 -- ---વવ---થ

29. Shri D A Solanki COMPOSITER 60971 -- ---વવ---થ

30. Shri P R Joshi COMPOSITER 59278 --થ ---વવ---થ

31. Shri H M Bhatt COMPOSITER 59278 -- થ

32. Shri H A Sahikh COMPOSITER 56793 -- ---વવ---થ

33. Shri T N Zariya COMPOSITER 59278 -- ---વવ---થ

34. Shri M M Shah COMPOSITER 59376 -- ---વવ---થ

Page 25: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

35. Shri Y R Devani COMPOSITER 59276 --થ ---વવ---થ

36. Shri N G Chokasi COMPOSITER 55464 -- ---વવ---થ

37. Shri H A Khetani COMPOSITER 59376 -- ---વવ---થ

38. Shri V S Rathod COMPOSITER 52105 --થ ---વવ---થ

39. Shri A J Ziba ASTT. COMPOSITER 57586 -- ---વવ---થ

40. Shri R P Christian ASTT. COMPOSITER 54364 -- ---વવ---થ

41. Shri M D Rathod ASTT. COMPOSITER 54362 -- ---વવ---થ

42. Shri M B Chauhan ASTT. COMPOSITER 52105 -- ---વવ---થ

43. Shri J M Thakkar ASTT. COMPOSITER 54362 --થ ---વવ---થ

44. Shri S J Jadav ASTT. COMPOSITER 54364 -- ---વવ---થ

45. Shri R K Patel ASTT. COMPOSITER 50986 -- ---વવ---

46. Shri A D Gohil D.T.P. Operator 19950 -- ---વવ---

47. Shri A D Gori D.T.P. Operator 19950 -- ---વવ---

48. Shri P V Dhakan D.T.P. Operator 19950 --થ ---વવ---

49. Shri M M Mer D.T.P. Operator 19950 -- ---વવ---

50. Shri M B Patel MACHINE OVERSIYER 48924 -- ---વવ---

51. Shri C K Kisori PRINTING FOREMAN 36171 --થ ---વવ---

52. Shri M R Trivedi MACHINEMAN 54368 -- ---વવ---

53. Shri R M Ganatra MACHINEMAN 53938 -- ---વવ---

54. Shri K B Agravat MACHINEMAN 57592 -- ---વવ---

55. Shri J A Jadeja MACHINEMAN 54038 થ ---વવ---થ

56. Shri A P Raval MACHINEMAN 50886 -- ---વવ---

57. Shri D D Solanki MACHINEMAN 54366 --થ ---વવ---

58. Shri R B Chauhan MACHINEMAN 54364 -- ---વવ---

59. Shri B D Kalola MACHINEMAN 54366 -- ---વવ---

60. Shri A K Makwana MACHINEMAN 54364 -- ---વવ---

61. Shri D S Bhatt MACHINEMAN 54362 --થ ---વવ---

62. Shri K B Zala ASTT. MACHINEMAN 50886 -- ---વવ---

63. Shri J C Kazi ASTT. MACHINEMAN 19950 -- ---વવ---

64. Shri A J Jadeja ASTT. MACHINEMAN 19950 --થ ---વવ---

65. Shri D S Amin ASTT. MACHINEMAN 19950 -- ---વવ---

66. Shri H.S.Makwana ASTT. MACHINEMAN 29977 -- ---વવ---થ

67. Shri R.M.Dabhi ASTT. MACHINEMAN 31523 -- ---વવ---

68. Shri V J Shahi ASTT. MACHINEMAN 19950 -- ---વવ---થ

69. Shri M J Rathod ASTT. MACHINEMAN 19950 -- થ

70. Shri.S.R.Nimavat ASTT. MACHINEMAN 19950 -- ---વવ---થ

71. Shri.U.J.Pambhar MECHANIC 19950 -- ---વવ---થ

72. Shri S A Jadeja BINDER 59246 -- ---વવ---

73. Shri B G Solanki BINDER 59246 -- ---વવ---

74. Shri M N Dangar BINDER 57656 -- ---વવ---

Page 26: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

26

75. Shri M D Trivedi BINDER 57656 -- ---વવ---

76. Shri V P Mehta BINDER 57692 -- ---વવ---

77. Shri M J Jadav BINDER 57594 -- ---વવ---

78. Shri S J Jadeja BINDER 57696 --થ ---વવ---

79. Shri P R Goswami BINDER 57596 -- ---વવ---

80. Shri J N Chauhan BINDER 57696 -- ---વવ---

81. Shri S R Sukheja BINDER 57642 --થ ---વવ---

82. Shri U A Doshi BINDER 57596 -- ---વવ---

83. Shri V T Chauhan Asstt. Binder 39004 -- ---વવ---

84. Shri D M Jadeja Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

85. Shri V B Dabhi Ass. Binder 19950 --થ ---વવ---

86. Shri S Y Tank Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

87. Shri S P Goswami Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

88. Shri L R Koshti Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

89. Shri Y R Valekar Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

90. Shri A R Barot Ass. Binder 19950 --થ ---વવ---

91. Shri R S Amin Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

92. Shri Pintu K Parmar Ass. Binder 19950 -- ---વવ---

93. Smt. H J Parmar Ass. Binder 19950 --થ ---વવ---થ

94. Shri. B.B.Nandaniya Ass. Binder 19950 --થ ---વવ---થ

95. Shri C R Nimavat Proces Asstt. 19950 -- ---વવ---થ

96. Shri H R Zala DRIVER 37330 -- ---વવ---થ

97. Shri K A Solanki DRAWER 42253 -- ---વવ---થ

98. Shri A G Vaghela Packer 37280 -- ---વવ---થ

99. Shri A P Ghavri PEON 34897 -- ---વવ---થ

100. Shri S N Kureshi PEON 30908 -- ---વવ---

101. Shri L D Makwana MAZDOOR 42112 --થ ---વવ---થ

102. Shri S S Chavda MAZDOOR 40964 -- ---વવ---થ

103. Shri B M Kariya MAZDOOR 36931 -- ---વવ---

104. Shri K G Chavda MAZDOOR 40964 -- ---વવ---

105. Shri B P Bhatti MAZDOOR 38568 -- ---વવ---

106. Shri D S Makwana MAZDOOR 34178 -- ---વવ---

107. Shri J S Sindhav MAZDOOR 34238 --થ

108. Shri H D Bhupatkar MAZDOOR 34872 -- ---વવ---

109. Shri F M Kadri MAZDOOR 34173 -- ---વવ---

110. Shri R R Jamang WATCHMAN 38660 --થ ---વવ---

111. Shri V J Gohil WATCHMAN 35214 -- ---વવ---

112. Shri C K Parmar WATCHMAN 31161 -- ---વવ---

113. Shri M G Shaikh WATCHMAN 28396 -- ---વવ---

114. Shri M P Vaghela SWEEPER 35159 --થ ---વવ---

Page 27: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૧)

ત �તથહ વસ �થઅબય �લથઓરશત

ા થિઓવથાર� ાથક દથા �થતન�લથ�રતયણતથઓી�થાહ�યલિતથરયીાિ

રયતહથર દણથા �થાતતતરથત થઓી�થયરનથ�હ�નથા તથ � થ ૧૧.૧ લનય �હ�ર તત મ �

(ર મ �િય હ�રમ)

ન� �થન� �થયસ નઓથલનસયથન� �થન� �થપણિસઓથમ �થ� તનાથિસવતસનાથમ�હતાથના નથનોનમથઆસ.

યરદ ૨૦૧૮-૨૦૧૯થ

યસ ની�

નમ0ર ર પણિસ

પણિસ!દ�

ય સના તર�ખ

પણિસન

�તના

� ચ

તર�ખ

��ા ત

ર મ

મનર યચ

ર મ

�� ર�ચ

� સચ ર મ

હબતના ર�ય

ઉ�ચ સિસી� ખર�ખર ખ સ

૧૦૩)૧ *

IND-૯૫

તચામ � ૦૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૨૫૦ ૨૮૮.૮

-- ૨૮૮.૮

૧૦૩)૨ *

IND-૪૨

તચામ � ૦૧-૦૪-૧૮ ૩૧-૦૩-૧૯ ૧૬૦૦ ૨૧૨૨ -- ૨૧૨૨થથ

�ચ � ૧૮૫૦ ૨૪૧૦.૮ -- ૨૪૧૦.૮

ાન �હ�ન ા તિ � થર ર �ા તથ

� ત

મનરથયચથ

� ત

(�/થહ�રમ*

��થ ર�ચથ � સચથર મથ

(હબતનાથર�ય* થ

(�/થહ�રમ*

રરલથક દથ

(�.થહ�ન )થ

૨૦૫૮-�રર ર�થો�દચયથલન!

ચખનરમાાવથર સ �

૧૨૫૯૮૨ ૧૫૦૬૨૨ - ૧૫૦૬૨૨થ

થ થ થ

Page 28: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

28

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૨)

અબય�લથનત િથહ�હાથહહતરરથત દ િિથા લથાસથ

એયથત દ િથલસભતથરયીાિ

-----થલ�રથશર� રથસતથ-----

Page 29: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૩)

ા�ણ�થઆશ�લથ� ચ િથનહાિથશનયીતઓથાસયથ

ારધરરાથ �બયનતથરયીાિ

-----થલ�રથશર� રથસતથ-----

Page 30: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

30

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૪)

ોલ�તટિતતથવય�શ થ�શલલધથ �હાત

Website Address

(1) http://imd-gujarat.gov.in/printing/index.htm Government Printing & Stationery િનયમ શાા રર ર� ો�દ લન ચખનરમાાા વિાનવર.

(2) https://dgps.gujarat.gov.in

ખત િસદ

મ-૧૯૬૦મ �� રત ર�ય મહરષ ર�યમ ા લચવ ઈ �� રત ર�ય તર� � લતસતતસમ આવ�

તયર� �� રત ર�યમ ફ ત ત રર ર� પરસ લતસતતસમ હત સ�સ ર ર સ લન સનવર ખત

આસચ હત �� રત ર�યના સન બ બ નસ પર રર ર� મિયસ પરા લમ સ (હચમ ત

વિાનવર ખત મ ર� ઉ.) ન�ન-૧૯૬૦મ ત ૧૯૬૩મ ત રર ર� ફસસચાસ પર લમ સ લતસતતસમ

આવય સનવરા સ�સ ર લન ર સ સ �ન પર હસય સફ મ � સઈ સફિવ નસ લતસતતસમ આસચ ન

હતાા રહ � ઉ� નસ બ પર લતસતતસમ આસત તમમ પરમ સફિવ નસ તતયર ર� રરખ હસદ

રસવસ તતયર રસમ આસચ હચમ ૮૨ લચવ લચવ હસદ લન �ચ ૧૨ વર િસરમ સહ� સમ

આવય ઉ.

રર ર� પર વિાનવર ખત નસા સફિવ નસ લમચમ આસા લન ઈબ સન ફ�રાનરા ર સ

ર�સ સ આિર� લવતયન રર ર� મસા રમય મય સ �ત મસ ત િસિનર ા રા સચય મસ હ િરસી�

ન�� રસમ આવ�

હચમ રર ર� પરસ િનયમ રર ર� ો�દ લન ચખનરમાા વિાનવરન તબ હ�હળ યસરત

ઉ. ી� સ�હસ� ર ચન ઉદસવ લન ખ િસ વ વિાનવર ાર રસમ આસ ઉ.

૧. રર ર� મિયસ પરા વિાનવર

૨. રર ર� ફસસચાસ પરા લમ સ

૩. રર ર� ો�દચય લન ચખનરમાાા સ�સ ર

૪. રર ર� ો�દચય લન ચખનરમાાા ર સ

૫. રર ર� ો�દચય સનવર (3) E-mail Address:- [email protected]

Page 31: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૫)

�હાતથ �બયયથ �થીનરતિ �થ�શલલધથહયલાિતથરયીાિ ચસ સન મ�હતા મળ ત મ � િસ વ લનસચ રસચતસ સા � પરન નસ�ર બસ�સ ઉર �હ�ર

મ�હતા લિિ ર�ા મ નાદ મ�હતા લિિ ર� ત લાચ લિિ ર�ન નમા રરનમ ફસનનબર ર�હતના

મ�હતા દ સસસમ આસચ ઉ. ૧. �હ�ર નતન રર ર� ર�સત સ �યર� �ચન�ર વ રરળતા મળ� રહ� ત મ � લતન ��

��સમ સ ા ઉચનિ રસસના વયસસ ઉ. ૨. �હ�ર નતન નમ લ બ ચસ રબિા ફસમસ િસન ો��ય મળ� રહ� તસા ��િસિ ઉચનિ ઉ.

Page 32: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

32

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૬)

હનતનરથ �હાતથારધતનરઓથ વથહિદિથા �થાનથરયીાિ. રર ર� તતી� નમ વયસસ ા

રર ર� ો�દચય લન ચખનરમાાા

ર સ

રયીતથએશ�લ� થ(તર)થહસરધતનરથર

ા.

. હિદિ

એહ. ર.

રર.થતિર

અિથ ન અ�તહ ો- �ોલ હનર

ત �નર ઘન

શતથયત.થએ .થનણિરથ ર તથ ૦૭૯થ

૨૩૨૫૯૩૫૧થ૨૩૨૫૯૩૩૫થથ િોલથ નથ૭૫૬૭૦થ૨૧૨૧૦થ

--થ ૨૩૨૫૯૩૫૦થ dir-ptgsty@ gujarat.gov.inથ

હનતનરથરદણથા �થલ�કહ ગતથ૪સિથ બથલલિતથ .થ૮થ�દિીયથી ધતીનથ

હનતનરથ �હાતથારધતનરઓથર

ા.

. હિદિ

એહ. ર.

રર.થતિર

અિથ ન અ�તહ ો- �ોલ હનર

ત �નર ઘન

શતથશત.થ�.થિહથ વયવસશતથ ૦૨૮૧થ૨૪૪૫૫૩૬થ૨૪૪૦૨૯૬થ

૨૪૭૯૨૪૪થ

૨૪૪૧૯૧૩થ ૨૪૪૫૫૩૬થ mgr-rjtpress@ gujarat.gov.inથ

હનતનરથ રદણલથા �થલ�કહ ગતવથનરરથ તલથ નિરથ

નતિ થ

રરતિથહનતનરથ �હાતથારધતનરથર

ા.

. હિદિ

એહ. ર.રર.થ

તિર

અિથ ન અ�તહ ો- �ોલ હનર

ત �નર ઘન

૧થશતથઆન.એહ.ટથથ

ય�હય રથારધતનરથ

૦૨૮૧થ ૨૪૪૦૨૯૬થ --થ ૨૪૪૫૫૩૬થ adm-rjtpress gujarat.gov.inથ

હનતનરથ રદણલથ ા �થલ�કહ ગતવથનરરથતલથનિરથનતિ થ

Page 33: મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ ... · 2019-07-22 · H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

H:\Head clerk back up\D Drive\Estaa\Mahiti Pustika\01-05-2019 rajkot.doc

િનયમ-૪.૧ (ખ) (૧૭)

ાનથ�શિીતથ �હાત ૧. મ�હતા મળસસ મ � લરો ત િનયત નોનસ- મ હરસચા આસશય િસવતસ િરસતા

લરો સસઉઉ ઈ રસાન લસ સસહસતકરમ લસ ઈ

મા��યા

૨. ફ�. લરો �હ �. ૨૦- રસ �ા ��.��. લસ ઓ�સર લસ નસન

����દાયચ સ �મ લસ નસન ����રાયચ સ �મ ર ફ� િવ

સ �મિવ લસ સ સ ફ� રતાય સસચ ઓ�સર ર�સન� સ �મ

લસ ચા મ રસા દ ય.

૩. મ�હતા આસનસ ઈન ર રસમ આસ તસ સખત નવર� ન લિિ ર લન લાચ રસના

યસસહ�

લાચ લિિ ર� લન િનયમ શા રર ર� ો�દ લન ચખનરમાાા ઉદસવ સન નચસ ન. ૮ સસ

મળ ર ર-૧૧ વિાનવર

૪. ર�ના મહ� મના મનર યચ લયઓ રયચ લયઓ લન ખચા લયઓના િસવત ત સસ�

મહ� મ દખમ ઉચનિ ઉ.

૫. ર�ન સ સ �રસના િસવત ત સસ� મહ� મ દખમ ઉચનિ ઉ.

૬. ર�ના મ�હચઓના �તાય રતમા �વના મ�હતા ત સસ� મહ� મ દખમ ઉચનિ ઉ.