Ashta Lakshmi Stotram in English - ?? Ashta Lakshmi Stotram in English Ashta Lakshmi Stotram – English Lyrics (Text) Ashta Lakshmi Stotram – English Script

Download Ashta Lakshmi Stotram in English -  ??  Ashta Lakshmi Stotram in English Ashta Lakshmi Stotram – English Lyrics (Text) Ashta Lakshmi Stotram – English Script

Post on 10-Mar-2018

245 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>http://devistotrams.blogspot.com/ </p><p>Ashta Lakshmi Stotram in English Ashta Lakshmi Stotram English Lyrics (Text) </p><p> Ashta Lakshmi Stotram English Script </p><p> dilakmi sumanasa vandita sundari mdhavi, candra sahodari hemamaye munigaa vandita mokapradyani, majula bhii vedanute | pakajavsini deva supjita, sadgua varii ntiyute jaya jayahe madhusdana kmini, dilakmi pariplaya mm || 1 || dhnyalakmi ayikali kalmaa nini kmini, vaidika rpii vedamaye kra samudbhava magaa rpii, mantranivsini mantranute | magaadyini ambujavsini, devagarita pdayute jaya jayahe madhusdana kmini, dhnyalakmi pariplaya mm || 2 || dhairyalakmi jayavaravarii vaiavi bhrgavi, mantra svarpii mantramaye suragaa pjita ghra phalaprada, na viksini stranute | bhavabhayahrii ppavimocani, sdhu janrita pdayute jaya jayahe madhu sdhana kmini, dhairyalakm pariplaya mm || 3 || gajalakmi jaya jaya durgati nini kmini, sarvaphalaprada stramaye radhagaja turagapadti samvta, parijana maita lokanute | harihara brahma supjita sevita, tpa nivrii pdayute jaya jayahe madhusdana kmini, gajalakm rpea playa mm || 4 || santnalakmi ayikhaga vhini mohini cakrii, rgavivardhini namaye guagaavradhi lokahitaiii, saptasvara bhita gnanute | sakala sursura deva munvara, mnava vandita pdayute jaya jayahe madhusdana kmini, santnalakm pariplaya mm || 5 || vijayalakmi jaya kamalsini sadgati dyini, naviksini gnamaye anudina marcita kukuma dhsara, bhita vsita vdyanute | kanakadharstuti vaibhava vandita, akaradeika mnyapade jaya jayahe madhusdana kmini, vijayalakm pariplaya mm || 6 || vidylakmi praata surevari bhrati bhrgavi, okavinini ratnamaye maimaya bhita karavibhaa, nti samvta hsyamukhe | </p></li><li><p>http://devistotrams.blogspot.com/ </p><p>navanidhi dyini kalimalahrii, kmita phalaprada hastayute jaya jayahe madhusdana kmini, vidylakm sad playa mm || 7 || dhanalakmi dhimidhimi dhindhimi dhindhimi-dindhimi, dundhubhi nda supramaye ghumaghuma ghughuma ghughuma ghughuma, akha ninda suvdyanute | veda pretihsa supjita, vaidika mrga pradarayute jaya jayahe madhusdana kmini, dhanalakmi rpe playa mm || 8 || phalati lo|| aalakm namastubhya varade kmarpii | viuvaka sthal rhe bhakta moka pradyini || lo|| akha cakragadhaste vivarpiite jaya | jaganmtre ca mohinyai magaa ubha magaam || </p></li></ul>