hindi ppt for class 8

Download hindi ppt for class 8

Post on 08-Aug-2015

92 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. khanaIka saar ek khanaI puDukao+[-kI maihlaaAaoM ko saahsa ko baaro maoM hO.Baart ko savaa-iQak garIba ija,laaoMM maoM sao ek hOpuDukao+[-.ipClao dao idnaaMo yaha kI ga`amaINa maihlaaAaoM nao ApnaI svaaQaInata Aaj,adI AaOr gaitSaIlata kao AiBav@t krnao ko ilae p`itk kao saa[ikla kao caunaa hO.
  2. 2. . . . .