manuscripts digitization details of sagar repository ... hanumata tantra dho0005010054 92/2 1 3 n...

of 25 /25
Sr/No. Title Manus Id Acc.No. No.of Pages DVD No. Illustrations 1 Margasiramahatmya DHO0005010031 292/9 58 1 N 2 Amaralokatika DHO0005010077 98/11 38 1 N 3 Lalitatripursundari DHO0005010081 12122 38 1 N 4 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010093 1855 223 1 N 5 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010095 1857 185 1 N 6 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010096 1858 135 1 N 7 Upakarma DHO0005010101 32/3 28 1 N 8 Laghujataka DHO0005010102 19/3 60 1 N 9 Jyotishratnamala DHO0005010103 226/5 281 1 Y 10 Kusapalasakhyavrata DHO0005010178 1566/1262 10 1 N 11 Kartviryapanjarastotra DHO0005010180 1562/1258 12 1 N 12 Durgasaptasati DHO0005010182 1553/1249 250 1 N 13 Hiranyasraddhaproyog DHO0005010188 435/368 6 1 N 14 Kesavapaddhatiraghunatha DHO0005010190 461/396 16 1 N 15 Hanumatdurgadraudrakavaca DHO0005010231 251/6 18 1 N 16 Sivastotra DHO0005010233 219/6 4 1 N 17 Vedangasohasrasirsa DHO0005010243 30/1 6 1 N 18 Srautasutra DHO0005010271 402/340 58 1 N 19 Sthalipaka (Dasapaurnamasa) DHO0005010272 403/341 12 1 N 20 Anekarthadhvanimanjari DHO0005010284 604/79 24 1 N 21 Chandaratnakara DHO0005010285 605/79 28 1 N 22 Chandakosa DHO0005010305 333/35 10 1 N 23 Bhasabhusana DHO0005010307 334/35 18 1 N 24 Astavakragita DHO0005010314 339/40 250 1 N 25 Bhagavadgita DHO0005010318 343/44 380 1 N 26 Dhamaraballabhasahitya DHO0005010323 327/32 346 1 N 27 Muhurtamuktavali DHO0005010325 453/388 31 1 N 28 Pancaupanisada DHO0005010329 105/11 79 1 N 29 Gotako DHO0005010338 25/7 1092 1 N 30 Kavipriyabhasasatika DHO0005010342 589/78 200 1 N 31 Gitagovindatika DHO0005010391 568/75 58 1 N 32 Bhagavadgitabhasatika DHO0005010392 567/75 656 1 N 33 Bhagavatekadasadhyaya DHO0005010416 245/22 840 1 N 34 Kaivalyopanisaddipika DHO0005010476 709/608 24 1 N 35 Horapradipa DHO0005010478 753/646 20 1 N 36 Bhavadipika DHO0005010481 1001/860 78 1 N Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository - JPEG

Upload: lytu

Post on 08-Mar-2018

307 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

Sr/No. Title Manus Id Acc.No.

No.of

Pages

DVD

No. Illustrations

1 Margasiramahatmya DHO0005010031 292/9 58 1 N

2 Amaralokatika DHO0005010077 98/11 38 1 N

3 Lalitatripursundari DHO0005010081 12122 38 1 N

4 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010093 1855 223 1 N

5 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010095 1857 185 1 N

6 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010096 1858 135 1 N

7 Upakarma DHO0005010101 32/3 28 1 N

8 Laghujataka DHO0005010102 19/3 60 1 N

9 Jyotishratnamala DHO0005010103 226/5 281 1 Y

10 Kusapalasakhyavrata DHO0005010178 1566/1262 10 1 N

11 Kartviryapanjarastotra DHO0005010180 1562/1258 12 1 N

12 Durgasaptasati DHO0005010182 1553/1249 250 1 N

13 Hiranyasraddhaproyog DHO0005010188 435/368 6 1 N

14 Kesavapaddhatiraghunatha DHO0005010190 461/396 16 1 N

15 Hanumatdurgadraudrakavaca DHO0005010231 251/6 18 1 N

16 Sivastotra DHO0005010233 219/6 4 1 N

17 Vedangasohasrasirsa DHO0005010243 30/1 6 1 N

18 Srautasutra DHO0005010271 402/340 58 1 N

19 Sthalipaka (Dasapaurnamasa) DHO0005010272 403/341 12 1 N

20 Anekarthadhvanimanjari DHO0005010284 604/79 24 1 N

21 Chandaratnakara DHO0005010285 605/79 28 1 N

22 Chandakosa DHO0005010305 333/35 10 1 N

23 Bhasabhusana DHO0005010307 334/35 18 1 N

24 Astavakragita DHO0005010314 339/40 250 1 N

25 Bhagavadgita DHO0005010318 343/44 380 1 N

26 Dhamaraballabhasahitya DHO0005010323 327/32 346 1 N

27 Muhurtamuktavali DHO0005010325 453/388 31 1 N

28 Pancaupanisada DHO0005010329 105/11 79 1 N

29 Gotako DHO0005010338 25/7 1092 1 N

30 Kavipriyabhasasatika DHO0005010342 589/78 200 1 N

31 Gitagovindatika DHO0005010391 568/75 58 1 N

32 Bhagavadgitabhasatika DHO0005010392 567/75 656 1 N

33 Bhagavatekadasadhyaya DHO0005010416 245/22 840 1 N

34 Kaivalyopanisaddipika DHO0005010476 709/608 24 1 N

35 Horapradipa DHO0005010478 753/646 20 1 N

36 Bhavadipika DHO0005010481 1001/860 78 1 N

Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository - JPEG

Page 2: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

37 Mantramahadadhi DHO0005010486 26/88 176 1 N

38 Gitagovindatika DHO0005010498 561/474 184 1 N

39 Harisukta DHO0005010505 1552/1248 6 1 N

40 Vishnuordivyasahasranamastotra DHO0005010508 1570/1266 60 1 N

41 Bhaktisagara DHO0005010332 112/11 476 2 N

42 Bhav Prakash DHO0005010006 46/6 377 2 N

43 Vaidya Chandrodaya DHO0005010050 16/1-16 24 2 N

44 Virndavan Nirnaya(Varahsahita) DHO0005010236 211/6 50 2 N

45 Bhishmstavaraj DHO0005010165 357/596 24 2 N

46 Anusmruti DHO0005010169 358 32 2 N

47 BrahmanPanchika DHO0005010012 196/5 480 2 N

48 Adipuran DHO0005010218 183/2 405 2 N

49 Atmanusasana DHO0005010208 234/3 420 2 N

50 Hanumanbahuka DHO0005010132 180/68 24 2 N

51 Attareyopanisad DHO0005010162 161 26 2 N

52 Atharvnopanisad DHO0005010159 158 31 2 N

53 Grahanaphala DHO0005010034 279/8 28 2 N

54 Candrotpreksa DHO0005010015 326/11 8 2 N

55 Acararka DHO0005010004 49/8 200 2 N

56 Bhagavanagunadarpana DHO0005010192 1493/3 62 2 N

57 Brahmana DHO0005010200 499/27 4 2 N

58 Brahmayajna DHO0005010238 208/6 12 2 N

59 Abhilasastaka DHO0005010232 233/6 8 2 N

60 Audgatraprayoga DHO0005010186 407/345 10 2 N

61 Brahamacarividhana DHO0005010181 1558/1254 80 2 N

62 Vastusantiprayoga DHO0005010483 18/24 48 2 N

63 Yatirajasaptali DHO0005010147 192/118 22 2 N

64 Svarodaya(Janan) DHO0005010146 440/123 48 2 N

65 Vivekaratnatrya DHO0005010140 163/118 42 2 N

66 Varsatantrapaddhati DHO0005010121 11*/1 14 2 N

67 Vaidyamrta DHO0005010120 10*/1 26 2 N

68 Vivahavrndavana DHO0005010119 8*/1 30 2 N

69 Basvati DHO0005010110 1*/1 56 2 N

70 Vivekasagara DHO0005010204 231/18 10 2 N

71 Barahamasi DHO0005010316 688/85 3 2 N

72 Doha DHO0005010348 5*/2 192 2 N

73 Vavani DHO0005010388 577/75 32 2 N

74 Rasaratna DHO0005010311 337/38 13 2 N

75 Rukmanimangala DHO0005010421 695/86 12 2 N

76 Ramacaritamanasa DHO0005010385 566/74 709 2 N

77 Saukikathavarta DHO0005010310 242/11 48 2 N

Page 3: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

78 Vijnanagita DHO0005010216 244/21 255 2 N

79 Santavani DHO0005010352 423/62 536 2 N

80 Parasabhaga (Kimiyasahadat) DHO0005010267 170 522 2 N

81 Dharmajijnasajihasa DHO0005010327 100/11 100 2 N

82 Adhyatmaramayana DHO0005010005 48/7 524 3 N

83 Muhurtganapati DHO0005010021 315/10 197 3 N

84 Nalodaya Kavya DHO0005010022 312/10 26 3 N

85 Horamakarmanda DHO0005010037 274/7 134 3 N

86 Hari lila Viveka DHO0005010048 316/11 72 3 N

87 Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N

88 Kokilamahatmya DHO0005010059 169/150 18 3 N

89 Paniniyasiksa DHO0005010060 731/625 14 3 N

90 Prayogaratna DHO0005010075 784 442 3 N

91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N

92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099 3/2 227 3 N

93 Lakararthaprakriya DHO0005010100 32/3 140 3 N

94 Padmakosa DHO0005010112 2/1 14 3 N

95 Prasnasamgraha DHO0005010116 4/1 18 3 N

96 Nastajataka DHO0005010117 5/1 26 3 N

97 Narayanahrdaya DHO0005010129 4/1 14 3 N

98 Laksamihradaya DHO0005010130 4/3 34 3 N

99 Kenopanishad DHO0005010168 360/1 24 3 N

100 Mahimnastotra DHO0005010176 103/10 36 3 N

101 Gangashtaka Stotra DHO0005010179 1563 7 3 N

102 Prayogadarpana DHO0005010206 699/700 769 3 N

103 Bhasaprasnottaropaskacara DHO0005010209 232/3 393 3 N

104 Janasamudra DHO0005010211 241/18 48 3 N

105 Harivanshapuran DHO0005010225 43/4 273 3 N

106 Govind Stotra DHO0005010241 50/1 15 3 N

107 Bharat Savitri Stotra DHO0005010245 15/1 17 3 N

108 Brahamanapancika DHO0005010262 1/1 1505 3 N

109 Nasaketakatha DHO0005010266 342/43 124 3 N

110 Namaratnakhyana DHO0005010278 176/15 50 3 N

111 Kabirakisakhi DHO0005010354 229/18 16 3 N

112 Itihasasarasamuccaya DHO0005010389 579/75 96 3 N

113 Isvarabadimatakhandana DHO0005010422 696/86 14 3 N

114 Pancikaranamahavakya DHO0005010477 726/620 26 3 N

115 Nighantu DHO0005010482 8/8 44 3 N

116 Kundarka DHO0005010489 109/99 40 3 N

117 Pavamanasukta DHO0005010490 131/113 76 3 N

118 Mahakulacaranidhi DHO0005010499 607/520 54 3 N

Page 4: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

119 Manyusukta DHO0005010500 634/541 16 3 N

120 Satyopakhyana DHO0005010008 31/3 280 4 N

121 Ram Krsnakavya DHO0005010024 306/10-6 31 4 N

122 Muhurtacintamani DHO0005010028 297/7 34 4 N

123 Jyotisaratnamala DHO0005010033 278/8 86 4 N

124 Gopalamantra DHO0005010040 266/7 16 4 N

125 Ragupancika DHO0005010046 498/448 130 4 N

126 Rakshas Kavya DHO0005010047 308/10 20 4 N

127 Radhasudhanidhikavya DHO0005010049 305/10 62 4 N

128 Rasraj DHO0005010052 304/10-4 80 4 N

129 Adhabhut ramayan DHO0005010053 300/9-10 84 4 N

130 Sanipradosapuja DHO0005010057 88/78 34 4 N

131 Rotivilvaprayoga DHO0005010058 165/146 18 4 N

132 Rukmanisvayambara DHO0005010063 406/337 18 4 N

133 Saundaryalahari DHO0005010067 77/78 38 4 N

134 Samskarakaustubha DHO0005010071 563/476 40 4 N

135 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010089 1851 373 4 N

136 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010090 1852 497 4 N

137 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010091 1853 368 4 N

138 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010094 1856 159 4 N

139 Samgrahatika DHO0005010113 3/1 42 4 N

140 Saundaryalahari DHO0005010143 23/39 24 4 N

141 Satachandi Prayog DHO0005010177 1572/1260 59 4 N

142 Mudgalpuran DHO0005010196 1534 1031 4 N

143 Prayogdarpanmanjirigrantha DHO0005010222 350/289 1580 4 N

144 Ratnamala DHO0005010309 336/37 13 4 N

145 Salabhadrajirosiloko DHO0005010360 653/81 21 4 N

146 Saptamasksandha (Bhagavad) DHO0005010387 575/75 112 4 N

147 Rupavali DHO0005010473 676/576 14 4 N

148 Puspadhyaya DHO0005010480 789/682 20 4 N

149 Bhav Prakash DHO0005010007 47/6 398 5 N

150 Jagannathamahatmya DHO0005010009 29/3 282 5 N

151 Dasasloki DHO0005010023 21/3 5 5 N

152 Camatkaracintamani DHO0005010032 277/8 16 5 N

153 Danamahatmya DHO0005010036 290/8 264 5 N

154 Brsotsargapaddhati DHO0005010065 611/524 24 5 N

155 Gangalahari DHO0005010066 76/77 32 5 N

156 Amrtadhara DHO0005010070 78/10 100 5 N

157 Amarakosa DHO0005010074 781/44 542 5 N

158 Apastambasutra DHO0005010076 788/681 68 5 N

159 Gaurijataka DHO0005010118 7/1 14 5 N

Page 5: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

160 Bhagavadgita Tìka DHO0005010139 184/72 317 5 N

161 Arthapancakaviveka DHO0005010148 201/118 24 5 N

162 Ballabhakhyana DHO0005010157 173/15 100 5 N

163 Chandogyopanishad DHO0005010163 162 260 5 N

164 Bandhaprayoga DHO0005010185 1219 74 5 N

165 Dharmapariksa DHO0005010210 238/4 168 5 N

166 Jatakacandrikaparasari DHO0005010227 19/19 10 5 N

167 Adikanijugalasata DHO0005010268 19/3 111 5 N

168 Brndasatasiya DHO0005010270 3/1 49 5 N

169 Bhaktamala DHO0005010273 304/26 281 5 N

170 Agrayanaprayoga DHO0005010277 410/347 14 5 N

171 Gautamasvamirasa DHO0005010280 602/79 13 5 N

172 Candralekhacaritra DHO0005010293 616/79 27 5 N

173 Atmasimkayam Gunakaragunavali DHO0005010298 622/79 53 5 N

174 Dhavacyamukaselagacarpai DHO0005010300 623/79 37 5 N

175 Ballabhasahitya DHO0005010317 303/25 510 5 N

176 Adhyatmaramayana1 DHO0005010321 580/76 201 5 N

177 Dhammilarasa DHO0005010359 652/81 73 5 N

178 Candanamaluagivarta DHO0005010361 654/81 11 5 N

179 Bacharajarajarsicatuspadi DHO0005010368 664/81 57 5 N

180 Jambusamicodhaliyo DHO0005010369 665/81 15 5 N

181 Jalalagahaniripata DHO0005010371 667/81 31 5 N

182 Astaprakariipujavijaya DHO0005010373 669/81 121 5 N

183 Abhaimatra DHO0005010386 570/75 30 5 N

184 Ajitasenakanakavalirasa DHO0005010397 552/68 42 5 N

185 Jayadevapavarakivarta DHO0005010402 649/80 32 5 N

186 Bhavanavilasa DHO0005010403 647/80 13 5 N

187 Dhalamaruraduha DHO0005010408 640/80 13 5 N

188 Jinganadharacaupai DHO0005010412 629/80 19 5 N

189 Gitamahatmyabhasatika DHO0005010420 694/86 58 5 N

190 Amarusatakavyakya DHO0005010466 327/3 38 5 N

191 Bhagavadigita DHO0005010468 1/1 282 5 N

192 Anusmrti DHO0005010472 660/567 20 5 N

193 Jvarasantividhana DHO0005010475 697/596 28 5 N

194 Danamayukha DHO0005010479 755/648 328 5 N

195 Agnyadhana DHO0005010488 100/90 42 5 N

196 Devisukta DHO0005010493 176/154 18 5 N

197 Gayatripurascarana DHO0005010496 204/177 28 5 N

198 Silakatha DHO0005010220 4/240 58 6 N

199 Kalacakrajataka DHO0005010104 71/3 41 6 N

200 Vishnuapamarjanastotra DHO0005010109 99/3 24 6 N

Page 6: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

201 Mahanyas DHO0005010509 1274 58 6 N

202 Vidyajivana DHO0005010097 14/3 28 6 N

203 Kapikagita DHO0005010183 1077 272 6 N

204 Sanskarbhaskar DHO0005010207 607/698 552 6 N

205 Ramhirdaya DHO0005010134 178/66 13 6 N

206 Ramageeta DHO0005010133 178/65 16 6 N

207 Ramayana DHO0005010131 185/73 166 6 N

208 Kenopnisad DHO0005010154 155 20 6 N

209 Kathakopnishad DHO0005010155 156 42 6 N

210 Tetteriyopanisad DHO0005010161 160 58 6 N

211 Sankatmocana Stotra DHO0005010135 179/67 6 6 N

212 Tajika DHO0005010042 260/6 36 6 N

213 Tatparyadarsana DHO0005010467 33/4 404 6 N

214 Nirukta DHO0005010073 604 146 6 N

215 Kartaviryarjunapaddhti DHO0005010495 199/172 82 6 N

216 Karmaprakasika DHO0005010150 431/123 40 6 N

217 Kavikarpatika DHO0005010122 12/1 18 6 N

218 Vratodyapana DHO0005010491 152/133 6 6 N

219 Sakalasamhita DHO0005010062 338/319 40 6 N

220 Sarirkamimamsabharsya DHO0005010205 460/22 114 6 N

221 Sanskarakaustubh DHO0005010223 N/A 618 6 N

222 Rajanitakavita DHO0005010001 001/1.1 41 6 N

223 Virabhanavdaibhanactuspadiya DHO0005010347 599/78 79 6 N

224 Madhumalatikatha DHO0005010288 609/79 44 6 N

225 Vidagdhamukhamandanatika DHO0005010375 671/81 82 6 N

226 Vidyavilasacatuspadi DHO0005010377 673/81 40 6 N

227 Simhalasimhakumara DHO0005010379 675/81 29 6 N

228 Sambadasataka DHO0005010383 678/81 11 6 N

229 Ramakrsnacarita DHO0005010384 679/81 56 6 N

230 Simhasanabattisi DHO0005010344 594/78 326 6 N

231 Sametasikhararasa DHO0005010376 672/81 11 6 N

232 Purandaracatuspadi DHO0005010358 651/81 21 6 N

233 Samudrikabhasa DHO0005010363 656/81 36 6 N

234 Rajabhojabhanumatirivarta DHO0005010365 658/81 41 6 N

235 Konikacarita DHO0005010374 670/81 16 6 N

236 Vijnanagita DHO0005010372 668/81 23 6 N

237 Krsnacandrastaka DHO0005010279 601/79 9 6 N

238 Salibhadrcarita DHO0005010282 603/79 37 6 Y

239 Sitaramacarpai DHO0005010303 625/79 121 6 N

240 Lilavaticaupathicarita DHO0005010296 619/79 35 6 N

241 Surasundarikatha DHO0005010295 618/79 42 6 N

Page 7: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

242 Surasandaricaupai DHO0005010413 635/80 62 6 N

243 Santosasurataru DHO0005010409 638/80 50 6 N

244 Sayarasresthakatha DHO0005010406 643/80 15 6 N

245 Madanasatakakathanaka DHO0005010405 644/80 15 6 N

246 Magalakalaracatuspadi DHO0005010404 645/80 17 6 N

247 Virataparvabhasatika DHO0005010419 693/86 106 6 N

248 Mabodaracatuspadika DHO0005010393 544/68 52 6 N

249 Ratanapalarasa DHO0005010394 546/68 42 6 N

250 Sundarasethacaupai DHO0005010398 553/68 16 6 N

251 Mallidarakicaupai DHO0005010399 554/68 27 6 N

252 Sukhasamvada DHO0005010114 131/13 32 6 N

253 Salibhadracopai DHO0005010025 22/4 117 6 N

254 Taratambolasaharavrata DHO0005010470 503/65 55 6 N

255 Upadesamala DHO0005010315 687/85 41 6 N

256 Sahjadakutubudinakivara DHO0005010312 305/17 48 6 N

257 Ramaraso DHO0005010313 306/17 66 6 N

258 Siddhantarahasya DHO0005010281 311/30 77 6 N

259 Siddhantamuktavali DHO0005010283 312/30 4 6 N

260 Sundaradasasrngara DHO0005010356 399/59 138 6 N

261 Rasikapriya DHO0005010357 400/59 150 6 N

262 Santavicaramala DHO0005010353 403/60 1301 6 N

263 Vicaramala DHO0005010334 74/9 40 6 N

264 Vairagyasatakevairagavrndtika DHO0005010333 73/9 104 6 N

265 Vani DHO0005010423 248/24 447 6 N

266 Vinodacandrodya DHO0005010002 53/83 125 7 N

267 Naciketaupakhyana DHO0005010027 303/10 56 7 N

268 Muhurtcintamani Piyusadharatika DHO0005010029 296/9 94 7 N

269 Navgraha Chakra DHO0005010045 531/17 1 7 Y

270 Grhakarika DHO0005010056 79/70 80 7 N

271 Gotrapravara Nirnaya DHO0005010061 738/632 8 7 N

272 Dhrubacarita DHO0005010105 127/13 80 7 N

273 Mantra Mukatavali DHO0005010106 83/3 24 7 N

274 Dvijakanyasamvada DHO0005010108 129/13 42 7 N

275 Haricandasata DHO0005010111 130/13 46 7 N

276 Mohamadarajakikatha DHO0005010115 132/13 40 7 N

277 Gurugita DHO0005010127 27/27 24 7 N

278 Harijasa DHO0005010128 141/13 40 7 N

279 Nisibhargavakatha DHO0005010136 181/69 16 7 N

280 Namamhatmya DHO0005010138 174/61 44 7 N

281 Vrahadaranyakaupanisad DHO0005010152 153/117 428 7 N

282 Pancadhyayana DHO0005010156 172/15 24 7 N

Page 8: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

283 Prasnopanisad DHO0005010158 157 32 7 N

284 Mandukyopanisad DHO0005010160 159 64 7 N

285 Pancopakhyan DHO0005010184 1070 184 7 N

286 Prabodha Candrodayanataka DHO0005010214 243/20 203 7 N

287 Gitataparvabodhini DHO0005010224 N/A 694 7 N

288 Nitipada DHO0005010269 310/29 100 7 N

289 Harigurupadasmarana DHO0005010274 307/28 69 7 N

290 Mrgavati DHO0005010289 610/79 79 7 N

291 Madhavanalakamkandia DHO0005010290 613/79 43 7 N

292 Mrgankalekha DHO0005010291 614/79 25 7 N

293 Mahasatidraupadicarita DHO0005010292 615/79 85 7 N

294 Munipatirsipaticarita DHO0005010294 617/79 62 7 N

295 Punyasaracaupai DHO0005010297 621/79 19 7 N

296 Ilakumaracarpai DHO0005010301 624/79 11 7 N

297 Hitopdesa (Hindipadya) DHO0005010306 23/5 321 7 N

298 Prahaladacarita DHO0005010322 581/76 31 7 Y

299 Itihasasamuccaya DHO0005010341 588/78 264 7 N

300 Paramahansaprakasa DHO0005010345 595/78 176 7 N

301 Pabujiraduha DHO0005010362 655/81 28 7 N

302 Hariscandrataralocanacarita DHO0005010366 661/81 57 7 N

303 Hansacaksarajcatuspadi DHO0005010367 663/81 63 7 N

304 Gajasukamalacatuspadi DHO0005010370 666/81 49 7 N

305 Pratyeka Buddha Prabandha DHO0005010378 674/81 77 7 N

306 Gunamanjarivaradadattakatha DHO0005010381 677/81 23 7 N

307 Naladamyantisambanda DHO0005010395 549/68 88 7 N

308 Haricandra Rajendra Caritra DHO0005010396 550/68 16 7 N

309 Manavatirasa DHO0005010400 555/68 70 7 N

310 Navatattvacatuspadi DHO0005010407 642/80 15 7 N

311 Padmavati DHO0005010410 626/80 32 7 N

312 Gorabadala DHO0005010411 627/80 31 7 N

313 Meghakumaracaudhali DHO0005010414 636/80 26 7 N

314 Dharmabuddhicaupai DHO0005010415 637/80 36 7 N

315 Hanumannataka DHO0005010417 690/86 275 7 N

316 Prthvilaksana DHO0005010418 691/86 8 7 N

317 Dillikibadasahi DHO0005010471 520/65 32 7 N

318 Nidanarogasamkhya DHO0005010497 352/297 76 7 N

319 Navakundividhana DHO0005010003 50/82 48 8 Y

320 Sataslokitika DHO0005010010 25/3 78 8 N

321 Yog Tarangini DHO0005010011 42/2 798 8 N

322 Trailokyamohankavach DHO0005010013 200/5 9 8 N

323 Unknown DHO0005010016 329/11 8 8 N

Page 9: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

324 Shighrabodha DHO0005010017 337/11 38 8 N

325 Kalamadhava DHO0005010038 271/7 4 8 N

326 Siddhantabodha Yantra DHO0005010039 267/7 6 8 N

327 Rudranusthanapaddhati DHO0005010069 1/2 110 8 N

328 Trcakalpa DHO0005010072 751/644 54 8 N

329 Atyeshtiprayog DHO0005010079 1501 593 8 N

330 Srngarasataka DHO0005010124 25/1 40 8 N

331 Sivakavaca DHO0005010144 28/13 36 8 N

332 Sitaram Dhan Manjari DHO0005010149 209/118 20 8 N

333 Sitasvamvara DHO0005010166 521/451 104 8 N

334 Sanskaraprakarana DHO0005010167 522/450 108 8 N

335 Smartapindapitryajnaprayoga DHO0005010172 393/332 12 8 N

336 Virodhaparihara DHO0005010195 1492/23 84 8 N

337 Vasantabrahmana DHO0005010199 498/27 8 8 N

338 Kathavaliupanisadbhasya DHO0005010203 457/22 156 8 N

339 Haavansapurana DHO0005010219 182/2 521 8 N

340 Prasanprakasa DHO0005010221 6/1 6 8 N

341 Visnordivyasahasranama DHO0005010234 132/116 72 8 Y

342 Somotpati DHO0005010237 609/6 12 8 N

343 Ramacaritramanasa DHO0005010246 462/12 625 8 Y

344 Ramahara DHO0005010247 463/12 96 8 Y

345 Ramayana DHO0005010249 465/12 36 8 N

346 Khammecapetika DHO0005010251 467/13 38 8 N

347 Matrkapatha DHO0005010253 469/13 10 8 N

348 Banarasivilasa DHO0005010254 470/13 114 8 N

349 Sarasarasa DHO0005010256 472/13 137 8 N

350 Bijakasa DHO0005010257 473/13 145 8 N

351 Anumanadidhiti DHO0005010263 6/2 272 8 N

352 Tattvacintamani DHO0005010264 7/2 226 8 N

353 Samskarakaustabha DHO0005010265 9/3 752 9 N

354 Srimadbhagavadanukramakhyana DHO0005010276 175/15 56 9 N

355 Sabhaprakasa DHO0005010302 330/34 133 9 N

356 Sanketakaumudi DHO0005010326 457/392 20 9 N

357 Kabiradasakepada DHO0005010336 542/67 680 9 N

358 Sabdarthacandrika DHO0005010349 683/83 22 9 N

359 Nagadamana DHO0005010350 684/83 14 9 N

360 Vishnusaharanamastotra DHO0005010425 132/116 70 9 N

361 Ramastavaraja DHO0005010429 136/116 44 9 Y

362 Sahasrasirsa DHO0005010430 137/116 14 9 Y

363 Ramapaddhati DHO0005010431 138/116 80 9 Y

364 Rakaradiramasaharanama DHO0005010432 139/116 82 9 Y

Page 10: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

365 Saligramastotra DHO0005010434 141/116 14 9 N

366 Ramastaka DHO0005010436 143/116 8 9 N

367 Visnusatanama DHO0005010444 151/116 11 9 N

368 Tantrasara DHO0005010445 201/3 572 9 N

369 Adbhutaramayana DHO0005010446 202/4 148 9 N

370 Caranavyuha DHO0005010449 205/4 12 9 N

371 Tajikaratnakara DHO0005010450 206/4 156 9 N

372 Subhasitasamgraha DHO0005010451 207/4 60 9 N

373 Agnicandrika DHO0005010452 208/4 116 9 N

374 Svacchandapaddhati DHO0005010456 212/4 225 9 N

375 Smartaprayiscita DHO0005010459 215/4 109 9 N

376 Dharmaprvrtti DHO0005010463 219/6 478 9 N

377 Suktabhashya DHO0005010484 22/22 22 9 N

378 Suryakavach DHO0005010487 63/63 10 9 Y

379 Varadacaturthivrata DHO0005010494 185/163 16 9 N

380 Lalitasahasranamastotra DHO0005010504 1222/2 82 9 N

381 Dayasatakadipika DHO0005010141 245/119 78 10 N

382 Ramayanamrtamala DHO0005010170 356/295 36 10 N

383 Pithorapuja DHO0005010171 352/291 8 10 N

384 Ganeshpuran DHO0005010197 1532 759 10 N

385 Saririkabhassya DHO0005010198 1486/23 120 10 N

386 Narayanapanisada DHO0005010239 204/6 44 10 N

387 Siddhivinayakapuja DHO0005010260 385/324 24 10 N

388 Haramala DHO0005010299 328/33 103 10 N

389 Manusyajataka DHO0005010331 463/398 156 10 N

390 Balakaramakekavita DHO0005010337 543/67 132 10 N

391 Ramarasamarta DHO0005010390 569/75 51 10 N

392 Srimadbhagavatpuranasridharatika DHO0005010469 23/2 2121 10 N

393 Raksoghnasukta DHO0005010506 1561/1257 28 10 N

394 Mahimnastotra DHO0005010510 1584/1279 46 10 N

395 Naracandrajyotisa DHO0005010018 18/2 419 11 N

396 Kalikashasranama DHO0005010082 1224 208 11 N

397 Mantrakavaca DHO0005010083 1526 10 11 N

398 Kalyanistotra DHO0005010084 1528/1226 12 11 N

399 Brahmajnanasagara DHO0005010087 108/11 47 11 N

400 Aditya Hrudaya DHO0005010145 398/122-8 146 11 N

401 Virodhaparihara DHO0005010191 1490/230 106 11 N

402 Virodhaparihara DHO0005010194 1491/23 104 11 N

403 Kundarkamala DHO0005010201 454/22 56 11 N

404 Janamarahasyastotra DHO0005010242 31/1 10 11 N

405 Vikramavilasa DHO0005010252 468/13 185 11 N

Page 11: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

406 Raghuvamsa DHO0005010255 471/13 272 11 N

407 Grhyasutra DHO0005010380 523/453 86 11 N

408 Bhagavadgita DHO0005010424 131/116 298 11 Y

409 Bhismastavaraja DHO0005010426 133/116 52 11 Y

410 Kesavastuti DHO0005010427 134/116 34 11 N

411 Gajendramoksa DHO0005010428 135/116 68 11 N

412 Makaradisahasranama DHO0005010433 140/116 70 11 N

413 Bhajagovindastotra DHO0005010435 142/116 8 11 N

414 Gangastaka DHO0005010437 144/116 10 11 N

415 Suryakavaca DHO0005010438 145/116 12 11 N

416 Catuslokibhagavata DHO0005010439 146/116 4 11 N

417 Karmagita DHO0005010440 147/116 14 11 N

418 Sivaramastotra DHO0005010441 148/116 8 11 N

419 Harinamamala DHO0005010442 149/116 8 11 N

420 Upalekhabhasya DHO0005010447 203/4 38 11 N

421 Pratisakhya DHO0005010448 204/4 88 11 N

422 Pancakrosimahatmya DHO0005010453 209/4 58 11 N

423 Gaurijataka DHO0005010454 210/4 26 11 N

424 Yamunamahatmya DHO0005010455 211/4 44 11 N

425 Karmavipaka DHO0005010457 213/4 195 11 N

426 Sanyasapaddhati DHO0005010458 214/4 105 11 N

427 Prayiscitamayukha DHO0005010460 216/4 285 11 N

428 Narayanabhattprayoga DHO0005010462 218/5 524 11 N

429 Dharmasindhu DHO0005010226 ---- 1096 11 N

430 Rigvedasakalasamhita DHO0005010503 1514/1219 1189 11 N

431 Tajikabhusana DHO0005010019 349/11 68 12 N

432 Tulsimahatmya DHO0005010026 302/10 74 12 N

433 Lilavati DHO0005010043 257/7 58 12 N

434 Suktamrtatarangini DHO0005010051 307/10 30 12 N

435 Mayurkekavali DHO0005010055 587/500 27 12 N

436 Manaviraktikaranagutaka DHO0005010086 107/11 97 12 N

437 Anandlahari DHO0005010064 76/75 10 12 N

438 Sandehasagara DHO0005010080 103/11 20 12 N

439 Suryatharvshir DHO0005010088 62/62 10 12 N

440 Sarvajanikdharmasabha DHO0005010092 1854 77 12 N

441 Utsarajana DHO0005010098 29/3 57 12 N

442 Tajikratna DHO0005010107 96/3 111 12 N

443 Rutacesta DHO0005010123 13/1 4 12 N

444 Saura DHO0005010125 10/10 22 12 N

445 Bajrasuci DHO0005010126 25/25 12 12 N

446 Gopichandnopanisad DHO0005010137 152/17 8 12 N

Page 12: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

447 Isavasyopanisad DHO0005010153 154 12 12 N

448 Aranika DHO0005010173 382/321 128 12 N

449 Ganeshgeeta DHO0005010175 1585/1280 135 12 N

450 Aitareyarannyaka DHO0005010187 442/375 110 12 N

451 Astadhyayivrti DHO0005010193 1483/23 31 12 N

452 Nandisvaravidhan DHO0005010212 186/3 58 12 N

453 Brhatguravalisantividhana DHO0005010213 185/3 59 12 N

454 Shikarmahatmya DHO0005010215 4/237 104 12 N

455 Brhajjataka DHO0005010228 18/1 56 12 N

456 Tripura Stotra DHO0005010240 201/6 14 12 N

457 Abhola DHO0005010275 174/15 116 12 N

458 Vajidajikiarela DHO0005010286 606/79 12 12 N

459 Sabhasaranatika DHO0005010287 607/79 50 12 N

460 Drstantatarangini DHO0005010308 335/36 9 12 N

461 Ragaprabhati DHO0005010319 313/30 67 12 N

462 Acaryajimahaprabhuhivarta DHO0005010320 317/30 74 12 N

463 Chandasaralamkarmala DHO0005010324 331/35 42 12 N

464 Jnanasvarodaya DHO0005010328 104/11 64 12 N

465 Bhaktipadartha DHO0005010330 106/11 254 12 N

466 Vedantasarabacanika DHO0005010339 584/78 32 12 N

467 Vijnananauka DHO0005010340 585/78 2 12 N

468 Hitopdesapancathyana DHO0005010343 590/28 160 12 N

469 Prabandhadoha DHO0005010351 685/84 91 12 N

470 Indriyacaritra DHO0005010355 237/18 22 12 N

471 Jadabharatacaritra DHO0005010382 424/62 40 12 N

472 Gitgovindtika DHO0005010230 353/12 90 12 N

473 Abhayakumarakarasa DHO0005010401 650/80 56 12 N

474 Udakasanti DHO0005010474 689/588 54 12 N

475 Sraddhasampatanirnya DHO0005010492 170/151 14 12 N

476 Ashtadhyayi DHO0005010502 1512/1217 166 12 N

477 Itihasasamuccaya DHO0005010030 295/5 137 12 N

478 Ramastavaraja DHO0005010304 626/79 142 12 N

479 Karpurastava DHO0005010085 1529/1227 60 12 N

480 Brahmavaivartapurana DHO0005010068 1/4,5,6 898 12 N

481 Brahmasutrabhasya DHO0005010202 464/23 654 13 N

482 Nirukta Purvashatak DHO0005010014 199/5 44 13 N

483 Navkundividhan DHO0005010041 50/82 32 13 Y

484 Vishnusahastranam DHO0005010174 0 70 13 N

485 Sarsangraha DHO0005010142 1436/22.56 98 13 N

486 Vedicmantra Vidhan DHO0005010235 0 40 13 N

487 Gotrapravara Nirnaya DHO0005010164 884/28.74 21 13 N

Page 13: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

488 Pandavgita DHO0005010248 555/17.32 22 13 N

489 Chatvarimshata Linganyukramanika DHO0005010259 844/535 5 13 N

490 Purushottamamahatmya DHO0005010443 28/28 70 13 N

491 Pavamanhomavidhi DHO0005010258 788/27.38 20 13 N

492 Sangrahavedant Raksha DHO0005010151 396/8.67 67 13 N

493 Nasaketuki Katha DHO0005010464 303/10.3 56 13 N

494 Samhitahoma DHO0005010020 0 40 13 N

495 Durgasaptashati DHO0005010035 1553/1249 250 13 N

496 Vastuvidhya DHO0005010461 148/3.16 69 13 N

497 Sthalipaka DHO0005010189 476/408 34 13 N

498 Sthalipaka DHO0005010261 853/744 24 13 N

499 Dvadashamula Vidhya DHO0005010364 1004/30.4 30 13 N

500 Mantrasangraha DHO0005010485 1363 93 13 N

501 Ramayana Mahatmya DHO0005010335 1079/18.37 52 13 N

502 Rewa Khanda DHO0005010229 2018/42.6 48 13 N

503 Panduranga Mahatmya DHO0005010501 40/2.7 33 13 N

504 Charcha Samadhan DHO0005010244 0 52 13 N

505 Subhasita DHO0005010346 0 96 13 N

506 Dharmaparibhasha DHO0005010250 241/04 66 13 N

507 Janmashatami Mahatya DHO0005010044 32/1.31 24 13 N

508 Bhagvalamahatmya DHO0005010465 364/12.14 36 13 N

509 Parshvanatha Puranbhasha DHO0005010217 184/02 195 13 N

510 Choubis Puja Puran DHO0005010507 0 160 13 N

511 Siddhamahalaksmisahasra DHO0005010527 4/89 4 14 N

512 Devgatharvasrirama DHO0005010909 139/158 14 14 N

513 Ramagita (Adhyatmaramayana - Pancamasarga)DHO0005010670 260/260 16 14 N

514 Satanamastotra DHO0005010530 5/118 16 14 N

515 Ganapati Atharvasirsa DHO0005010965 401/122-11 18 14 N

516 Sivamahimnastotra DHO0005010689 549/563 20 14 N

517 Sivakavaca DHO0005010874 567/230 22 14 N

518 Saramantra DHO0005010620 9/9 23 14 N

519 Atbhutaramayana DHO0005010586 4/202 24 14 N

520 Sivastotra DHO0005010734 560/414 24 14 N

521 Sandhyasauryabhasya DHO0005010517 29/2 36 14 N

522 Chaulopanayan prayoga DHO0005010581 596/509 40 14 N

523 Karmakandabhasya DHO0005010632 148/26 42 14 N

524 Siddhastotra DHO0005010528 4/94 42 14 N

525 Nakshtra shanti prayoga DHO0005010576 17/17 52 14 N

526 Prayascittavidhana DHO0005010997 280/241 56 14 N

527 Chaulopanayan prayoga DHO0005010629 1747/1406 60 14 N

528 Gomukha prasav shanti pryoga DHO0005010529 319/22 88 14 N

Page 14: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

529 Ramarakaradisahasranama DHO0005010865 312/252 90 14 N

530 Sarasvata DHO0005010701 602/515 98 14 N

531 Sarvanukrama DHO0005010635 9/223 109 14 N

532 Dasha pawnamaas DHO0005010614 595/508 114 14 N

533 Nirnayasindhu DHO0005010551 42/42 116 14 N

534 Rudranusthanavidhi DHO0005010813 192/231 128 14 N

535 Rgveda (Caturthastaka) DHO0005010694 4/10 169 14 N

536 Pujasamgraha DHO0005011010 48-1/25 206 14 N

537 Mantramahodathi DHO0005010625 801/694 328 14 N

538 Rgveda (4 Astka, 1st Astaka) DHO0005010745 42/2020 343 14 N

539 Adhyatma Ramayana DHO0005010819 44/05 352 14 N

540 Adhyatmaramayana DHO0005010676 562/562 556 14 N

541 Smritikaustubha DHO0005010859 14/229 1173 14 N

542 Rigveda DHO0005010846 10/225 1396 14 N

543 Sarasvatistotra DHO0005010777 37/037 2 15 N

544 Sarasvatibijastakastotra DHO0005010802 80/81 2 15 N

545 Saniscarastotra DHO0005010788 53/53 4 15 N

546 Sivastuti DHO0005010684 556/470 4 15 N

547 Vagdevistotra DHO0005010562 96/98 4 15 N

548 Rudrapranapratistha DHO0005010756 14/014 6 15 N

549 Suryastottarasatanama DHO0005010739 14/14 6 15 N

550 Suryakavacamohana DHO0005010658 32/32 6 15 N

551 Acyutastaka DHO0005010688 551/465 6 15 N

552 Sivastottarasatanama DHO0005010687 554/460 6 15 N

553 Suryastavarajastotra (Skandapurana) DHO0005010707 64/64 6 15 N

554 Sivastakastotra DHO0005010558 94/97 6 15 N

555 Sudarsanacakra DHO0005010563 97/99 6 15 N

556 Siddhalaksmistotra DHO0005010522 4/76 8 15 N

557 Sitalastka DHO0005010731 44/44 8 15 N

558 Abhilasastakastotra DHO0005010683 532/466 8 15 N

559 Srikrsna Astotter Satanama DHO0005010807 87/89 8 15 N

560 Sivastottarasatastotra DHO0005010657 007/07 10 15 N

561 Sadgurumanasapuja DHO0005010565 1/1 10 15 N

562 Twaritrudrajapaprayoga DHO0005010791 56/56 10 15 N

563 Trichakalpa DHO0005010806 86/88 10 15 N

564 Sartipatha DHO0005010556 90/92 10 15 N

565 Tricakalpavidhi DHO0005010785 47/47 13 15 N

566 Satruvidhvansastotra DHO0005010799 79/80 13 15 N

567 Sthalipakaprayoga DHO0005010764 24/024 14 15 N

568 Sivamuhurta DHO0005010599 263/7 14 15 N

569 Vastusanti DHO0005010803 83/58 14 15 N

Page 15: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

570 Sanaisvarastotra (Skandapurana) DHO0005010710 458/544 16 15 N

571 Trikalasamhita DHO0005010651 524/446 16 15 N

572 Rudrasvahakara DHO0005010753 10/010 18 15 N

573 Vratabhandhadisukta DHO0005010765 25/025 18 15 N

574 Samarsar DHO0005010649 509/429 22 15 N

575 Sarasvatistotra DHO0005010732 557/471 22 15 N

576 Sivakavaca stotra DHO0005010818 101/1 24 15 N

577 Vastusanti DHO0005010750 7/007 24 15 N

578 Satacandividhana DHO0005010781 41/041 26 15 N

579 Vedapadastotra DHO0005010783 44/044 26 15 N

580 Sanyasapaddhati DHO0005010583 4/214 28 15 N

581 Solahasomavarakatha DHO0005010749 6/006 28 15 N

582 Sivakavaca DHO0005010619 1/1 29 15 N

583 Arthamanjari DHO0005010567 241/6 29 15 N

584 Suktimuktavali DHO0005010815 3/5/1962 30 15 N

585 Saur DHO0005010618 8/8 30 15 N

586 Satyastotra DHO0005010768 28/028 32 15 N

587 Siddhivinayakapuja DHO0005010747 4/004 32 15 N

588 Visnusahasranama DHO0005010748 5/005 32 15 N

589 Suryasahasranama DHO0005010524 5/104 32 15 N

590 Rsipancamipuja DHO0005010728 31/31 34 15 N

591 Sivasahasranamavali DHO0005010738 13/13 36 15 N

592 Visnorapamarjanastotra DHO0005010708 58/58 36 15 N

593 Adityahrdaya DHO0005010520 6/137 37 15 N

594 Sahasranamabhabki DHO0005010725 271 38 15 N

595 Vedikamantra DHO0005010773 33/033 38 15 N

596 Satyanarayanakath DHO0005010798 74/75 44 15 N

597 Saradanavaratri (Homavidhi) Sukta DHO0005010727 28/28 48 15 N

598 Suktabhasya DHO0005010515 1/3 52 15 N

599 Adityahrdayastotra DHO0005010549 4/98 52 15 N

600 Rudrahomaprayoga DHO0005010754 11/011 54 15 N

601 Aitareyabrahmana - Astapancika DHO0005010668 72/65-8 56 15 N

602 Amardkimahatmaya (Brahmandapurana)DHO0005010722 281/242 57 15 N

603 Aitareyabrahmana - PrathamapancikaDHO0005010661 65/65-1 60 15 N

604 Aitareyabrahmana - Saptamapancika DHO0005010667 71/65-7 60 15 N

605 Rudrabhasya DHO0005010762 20/020 62 15 N

606 Aitareyabrahmana - Caturthapancika DHO0005010664 68-65-4 64 15 N

607 Aitareyabrahmana - Sasthapancika DHO0005010666 70/65-6 68 15 N

608 Aitareyabrahmana - Dvitiyapancika DHO0005010662 66/65-2 74 15 N

609 Aitareyabrahmana - Pancamapancika DHO0005010665 69/65-5 78 15 N

610 Yatipaddhati (Sankaraprakasa) DHO0005010696 449/529 80 15 N

Page 16: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

611 Aitareyabrahmana- Trtiyapancika DHO0005010663 67/65-3 80 15 N

612 Adityahrdayastotra DHO0005010613 15/15 85 15 N

613 Srautasutra Uttarasataka DHO0005010642 74/66 88 15 N

614 Vrttaratnakaratika DHO0005010561 95/97 88 15 N

615 Tithinirnaya DHO0005010656 512/432 92 15 N

616 Sraddhapaddhati DHO0005010808 88/90 92 15 N

617 Aryaupadesa(Advetamrit Teeka) DHO0005010706 268/315 104 15 N

618 Caturmasa DHO0005010705 30/30 108 15 N

619 Sriyantraraja DHO0005010601 267/7 122 15 N

620 Srautasutrapurvasataka DHO0005010643 73/66 139 15 N

621 Subhasitasamgraha DHO0005010584 4/207 150 15 N

622 Sraddhacandrikaanukramanika DHO0005010721 254/220 155 15 N

623 Tratiyastaka DHO0005010737 11/11 157 15 N

624 Suryasiddhanatadipika DHO0005010594 275/7 168 15 N

625 Amarakosa DHO0005010615 23/23 172 15 N

626 Unknown DHO0005010595 274/7 173 15 N

627 Saptasanthanirnaya DHO0005010723 286/247 180 15 N

628 Acaraka - Ahanika DHO0005010702 483/570 181 15 N

629 Siddhantarahasyodhaharana DHO0005010573 248/6 190 15 N

630 Siddhantasiromani DHO0005010602 265/7 196 15 N

631 Srautasutra - Purvasataka DHO0005010692 67/75 216 15 N

632 Unknown(Sandhi & Samasaprakarana)DHO0005010598 266/7 251 15 N

633 Tattvasamgraharamayana DHO0005010579 220/7 407 15 N

634 Saurabhasyasuryasiddhanatatika DHO0005010596 373/7 411 15 N

635 Sasthasaptamastaka DHO0005010622 463/542 461 15 N

636 Tripurastavavidhi DHO0005010954 101/92 2 16 N

637 Stambharapanavidhi DHO0005010908 180/207 2 16 N

638 Varsula DHO0005010996 234/207 2 16 N

639 Sarasvatistotra DHO0005010901 203/230 4 16 N

640 Abhadrasanti DHO0005010969 216/189 4 16 N

641 Sivakavaca DHO0005010853 314/375 4 16 N

642 Agrayanaprayoge DHO0005010903 170/190 5 16 N

643 Sarvaprayascitta DHO0005010833 371/310 5 16 N

644 Sivastaka DHO0005010856 379/318 5 16 N

645 Sastipuja DHO0005010918 110/128 6 16 N

646 Sinh Goprasan Vidhana DHO0005010940 148/129 6 16 N

647 Vrisabhadanavidhi DHO0005010953 104/94 8 16 N

648 Samaysarnirupana(Trityasamas) DHO0005010990 122/108 8 16 N

649 Agnigharaprayoge DHO0005010910 142/161 8 16 N

650 Sitalavratapuja DHO0005010913 147/128 8 16 N

651 Somotpatti DHO0005010904 166/188 8 16 N

Page 17: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

652 Meghajananprayoga DHO0005010931 182/160 8 16 N

653 Suktastaka DHO0005010837 328/389 8 16 N

654 Saniscarastotra DHO0005010848 369/308 8 16 N

655 Udyogaparvaniaryabaddha(Prathamadhyaya)DHO0005010919 115/103 10 16 N

656 Rishipancamipujaidhi DHO0005010927 190/168 10 16 N

657 Sarvanukrama DHO0005010924 226/199 10 16 N

658 Vedangajyotisa DHO0005010825 292/353 10 16 N

659 Trikalpavidhi DHO0005010831 305/366 10 16 N

660 Sanisvarastotra DHO0005010882 601/514 10 16 N

661 Samaysarnirupana(Dvitiyasamas) DHO0005010989 121/108 12 16 N

662 Samaysarnirupana(caturthasamas) DHO0005010991 123/108 12 16 N

663 Samaysarnirupana(Pancamasamas) DHO0005010992 124/108 12 16 N

664 Samaysarnirupana(Saptamasamas) DHO0005010994 126/108 12 16 N

665 Srisukta-bhasya DHO0005010985 146/127 12 16 N

666 Tulasivivaha DHO0005010983 153/134 12 16 N

667 Sthalipakaprayoga DHO0005010939 218/191 12 16 N

668 Samaysarnirupanaprathamasamas DHO0005010988 120/108 13 16 N

669 Samaysarnirupana(Sasthasamas) DHO0005010993 125/108 13 16 N

670 Vyatipatasantiprayoga DHO0005010974 178/156 13 16 N

671 Agnihotrinamadahanavidhi DHO0005010956 90/80 13 16 N

672 Tirlhavidhi DHO0005010836 329/390 14 16 N

673 Vijayadasamipuja DHO0005010978 166/147 16 16 N

674 Adhomukhajanamasanti DHO0005010973 180/158 16 16 N

675 Sakuntakakhayanarya DHO0005010889 514/434 16 16 N

676 Tvaritrudraprayoga DHO0005010920 235/208 17 16 N

677 Laksmihradayastotra DHO0005010911 135/154 18 16 N

678 Sarasvatistotra DHO0005010912 132/157 20 16 N

679 Sivasahastra DHO0005010867 578/491 20 16 N

680 Trichakalpavidhi DHO0005010957 87/77 22 16 N

681 Sivakavaca DHO0005010824 293/354 24 16 N

682 Vratanvadhana DHO0005010829 304/365 26 16 N

683 Sivasataksarimahamantrasyahavanavidhi DHO0005010900 206/233 28 16 N

684 Srilaksmisahastranama DHO0005010878 577/490 28 16 N

685 Vapyadipratistha DHO0005010877 24/24 30 16 N

686 Visnusahastranamavali DHO0005010869 575/488 30 16 N

687 Upanayanasanskara DHO0005010899 246/212 32 16 N

688 Vancakapalata DHO0005010955 99/89 33 16 N

689 Suryasahastranamastotra DHO0005010896 308/261 36 16 N

690 Upangalalitapuja DHO0005010885 520/440 36 16 N

691 Sivastotra DHO0005010875 39/39 38 16 N

692 Visnusahasranamastotra DHO0005010854 377/316 40 16 N

Page 18: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

693 Satapancastika DHO0005010960 515/435 40 16 N

694 Sivasahasranama DHO0005011005 85/75 40 16 N

695 Samanyakarma DHO0005010902 200/227 44 16 N

696 Sivasahastranamavali DHO0005010868 576/489 48 16 N

697 Sardanavaratnapujasuktavidhi DHO0005010893 313/266 50 16 N

698 Sodasacaryavidyarchanapaddhati DHO0005010897 308/261 68 16 N

699 Saundaryalahri DHO0005010832 307/368 78 16 N

700 Siddhantacandrikavyakhya DHO0005011014 118-5/167 88 16 N

701 Uttarakanda DHO0005010839 457/527 88 16 N

702 Sarvanukram(Rigvedastamamandala) DHO0005010949 108/98 122 16 N

703 Arnayakanda DHO0005010841 4573/529 136 16 N

704 Yuddhakanda DHO0005010840 4572/528 156 16 N

705 Astaka(Sakalasamhita) DHO0005010879 9/9 163 16 N

706 Adhyatmya ramayana balasundara-kiskindhakanda DHO0005010842 4574/530 230 16 N

707 Trisatibhasya DHO0005010858 172/237 353 16 N

708 Siddhantakaumudi DHO0005010820 222/8 858 16 N

709 Rigveda DHO0005010843 458/535 1311 16 N

710 Unknown DHO0005010639 120/364 2 17 N

711 Yamunamahamya DHO0005010582 4/211 2 17 N

712 Yatravidhi DHO0005010518 6/149 2 17 N

713 Tripuravratakarika DHO0005010611 261/321 8 17 N

714 Ugrarathasanti DHO0005010864 202/258 10 17 N

715 Suryanarayanastotra DHO0005010916 123.2/142 12 17 N

716 Suryatharvasirsa DHO0005010519 6/136 16 17 N

717 Srilaksmipanjarastotra DHO0005010547 4/84 20 17 N

718 Tirthalingavalinama DHO0005010608 19/242 38 17 N

719 Vatsavitni puja dathaudyapana DHO0005010588 251/217 38 17 N

720 Utsarjnprayoga DHO0005010936 141/160 58 17 N

721 Tripurasundaristotra DHO0005010861 211/267 68 17 N

722 Udakshanti DHO0005010535 764/657 74 17 N

723 Trikutapaddhati DHO0005010604 19/247 115 17 N

724 Tripurarcanacandrikapujapaddhati DHO0005010533 5/105 128 17 N

725 Svacchandapaddhati DHO0005010631 4/212 224 17 N

726 Yovanollasa DHO0005010550 5/106 353 17 N

727 Valmikiramayana DHO0005010580 292/5.5 1771 17 N

728 Srimadbhagavata DHO0005010743 13/228 2060 17 N

729 Badhaprasnavidhi DHO0005010796 72/73 2 18 N

730 Bhuvalyantra-Pujavidhi DHO0005011003 89/79 2 18 N

731 Ayurveda DHO0005010637 120/557 5 18 N

732 Batukabhairavakavaca DHO0005010793 66/67 10 18 N

733 Bhavanihrdayastotra DHO0005010553 4/82 11 18 N

Page 19: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

734 Begangajyotisabhasya DHO0005010516 1/12 12 18 N

735 Bhvanistavaraja DHO0005010554 4/81 12 18 N

736 Bhagavatipadyapuspanjali DHO0005010774 34/034 15 18 N

737 Batukabhairavastottarasatanamastotra DHO0005010555 4/78-80 16 18 N

738 Asvasopayanavivahaprayoga DHO0005010730 45/45 16 18 N

739 Batukabhairavastotra DHO0005010794 67/68 19 18 N

740 Batukabhairavaopaudaranastotra DHO0005010548 102/5 22 18 N

741 Astakasamhita DHO0005010626 45/2135 93 18 N

742 Bhagavatshasranamabhasya DHO0005010544 2/33 132 18 N

743 Aswalayansrautsutra DHO0005011009 3/1 136 18 N

744 Bhagavadgita DHO0005010605 19/250 220 18 N

745 Bhagavata (Dasamaskandha) DHO0005010693 1130/350 254 18 N

746 Astamastaka DHO0005010621 463/543 257 18 N

747 Bhagavatamahapurana DHO0005010636 9/224 2286 18 N

748 Bodhayanaprascitta DHO0005010914 124/143 6 19 N

749 Brahmatatvaprayoga DHO0005010928 217/190 6 19 N

750 Balatripurasandarihrdyastotra DHO0005010948 113/101 8 19 N

751 Brahmadimandal DHO0005010926 191/169 8 19 N

752 Brahamanaspatisukta DHO0005010986 139/121 10 19 N

753 Balagrahasanti DHO0005010852 313/374 10 19 N

754 Bhadrajananasantitantraprayoga DHO0005010963 236/209 12 19 N

755 Ashikhsepavidhi DHO0005011002 86/096 12 19 N

756 Atithinirnaya DHO0005010890 513/433 16 19 N

757 Batukabhairavakastotra DHO0005010895 263/310 20 19 N

758 Brahmasutra DHO0005010977 167/148 28 19 N

759 Asokavrakasapujaramanyapujapaddhati DHO0005010951 193/171 44 19 N

760 Bhagavatagita DHO0005010834 325/386 294 19 N

761 Brahamanapanjika DHO0005010822 18/239 1602 19 N

762 Shribhagavadamahapurana DHO0005010646 23/02 2112 19 N

763 Dipapatanasanti DHO0005010979 163/144 2 20 N

764 Indraksi DHO0005010597 272/7 2 20 N

765 Caksusopanisad DHO0005010782 42/042 2 20 N

766 Jatakaran DHO0005010790 55/55 2 20 N

767 Laghunyasa DHO0005010761 19/019 3 20 N

768 Kalikastaka DHO0005010786 50/50 3 20 N

769 Devistotra DHO0005010944 133/115 4 20 N

770 Harumatapujavidhi DHO0005010984 149/130 4 20 N

771 Dvadasabdadurdhavavidhi DHO0005010981 157/138 4 20 N

772 Hanumatalaksyapradakasinavidhi DHO0005010935 160/141 4 20 N

773 Gaurivratapujana DHO0005010906 194/221 4 20 N

774 Chalarchala DHO0005010925 215/188 4 20 N

Page 20: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

775 Grahamukha DHO0005010810 244/304 4 20 N

776 Dhruvasukta DHO0005010610 280/341 4 20 N

777 Dvadasajyotisalingastotra DHO0005010850 309/385 4 20 N

778 Dasapranaya DHO0005010892 312/265 4 20 N

779 Laksmistotra DHO0005010546 4/36 4 20 N

780 Ganapatistotra (Naradapurana) DHO0005010718 457/543 4 20 N

781 Jyotisamatiprayoga DHO0005010784 46/46 4 20 N

782 Daksinakalikavaca DHO0005010525 5/112 4 20 N

783 Garppatiatharvasirsa DHO0005010982 155/136 6 20 N

784 Kukujana-Vyatipatbalidana DHO0005010975 177/155 6 20 N

785 Laksmipanjarastotra DHO0005010851 312/373 6 20 N

786 Gangastotra DHO0005010789 54/54 6 20 N

787 Dvadasajyotirlingastotra DHO0005010735 582/472 6 20 N

788 Hanumatasankatamocanastotra DHO0005011013 67/179 6 20 N

789 Ganapatihotra(Namavali) DHO0005010952 80/70 6 20 N

790 Kartaviryastotra DHO0005010752 9/009 6 20 N

791 Dhanurmasavrata DHO0005010733 19/19 8 20 N

792 Janansanti DHO0005010964 248/214 8 20 N

793 Kaulasanti DHO0005010772 32/032 8 20 N

794 Caranavyuh (Rgvedastaka) DHO0005010634 4/205 8 20 N

795 Deviapradhabhanjanastotra DHO0005010552 4/77 8 20 N

796 Gangastaka DHO0005010717 456/542 8 20 N

797 Gayatrimalamantra DHO0005010538 5/117 8 20 N

798 Haratalikapuja DHO0005010958 84/74 8 20 N

799 Gapapatiatharvasirsa DHO0005010607 19/248 10 20 N

800 Grahanasanti DHO0005010962 258/297 10 20 N

801 Gurukilaka DHO0005010775 35/035 10 20 N

802 Laksmistotra DHO0005010686 550/464 10 20 N

803 Hotraprayoga DHO0005010946 118/16 11 20 N

804 Dasahra stotra DHO0005010816 111/3.29 12 20 N

805 Ganesatharavana DHO0005010941 145/126 12 20 N

806 Cintamanisamkrantiprakarana DHO0005010566 231/6 12 20 N

807 Daksinakalikavaca DHO0005010526 5/111 12 20 N

808 Janmarahasyastotra DHO0005010690 545/450 12 20 N

809 Gurucaritra DHO0005010559 93/95 12 20 N

810 Hartalikavrata DHO0005010995 105/95 14 20 N

811 Devisukta DHO0005010945 132/114 14 20 N

812 Janansantiprayoga DHO0005010898 247/213 14 20 N

813 Harunat ? kavaca (Brahmandapurana)DHO0005010674 264/264 14 20 N

814 Kusamandhoma DHO0005010999 81/71 15 20 N

815 Diksadanavidhi DHO0005011011 8 16 20 N

Page 21: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

816 Gayatrikhandamalamantrastotra DHO0005010536 116/5 16 20 N

817 Kokilavrataudyapana DHO0005010966 237/210 16 20 N

818 Godanavidhi DHO0005010574 249/6 16 20 N

819 Holikapujananirnaya DHO0005010809 89/91 16 20 N

820 Daridryamocanamahalaksmistotra DHO0005010537 5/120 18 20 N

821 Laghucintamani DHO0005010888 502/422 18 20 N

822 Darsapauranamasastotra DHO0005010704 61/61 18 20 N

823 Dhumavatikavaca DHO0005010532 5/123 19 20 N

824 Ganesapuja DHO0005010726 270 20 20 N

825 Gojananasati DHO0005010617 5/114 20 20 N

826 Ganhoma DHO0005011000 81/71 20 20 N

827 Chaulopanayankarma DHO0005010929 184/162 22 20 N

828 Deyatharvasirsopanisad DHO0005010534 5/115 22 20 N

829 Devatasthapana DHO0005010760 18/018 24 20 N

830 Brhajatakatippani DHO0005010746 2/002 24 20 N

831 Halasasthivratakatha DHO0005010838 388/327 24 20 N

832 Kalabhairavastakastotra DHO0005010711 456/536 24 20 N

833 Halasasthipuja DHO0005010847 387/326 25 20 N

834 Kokilavratapuja DHO0005010937 156/137 26 20 N

835 Gangalaharitika DHO0005010724 275 28 20 N

836 Laghucintamanisarani DHO0005010650 518/430 28 20 N

837 Grahamakha DHO0005010917 111/129 30 20 N

838 Lalitamantrarahasyatrisati DHO0005010968 201/174 32 20 N

839 Krsnastavaraja DHO0005010767 27/027 32 20 N

840 Laghucintamani DHO0005010741 502/442 34 20 N

841 Kalajnana DHO0005010575 250/6 38 20 N

842 Ganeshashsranam DHO0005010866 35/2.1 38 20 N

843 Gangasahastranamavali DHO0005010872 592/579 46 20 N

844 Grahalaghavatika DHO0005010571 246/6 48 20 N

845 Kundarnava DHO0005010641 5/116 48 20 N

846 Kalisahsranam stotra DHO0005010817 102/3.20 50 20 N

847 Gayatripanchang(stotra) DHO0005010736 129/5 52 20 N

848 Jyotisasara DHO0005010600 252/7 54 20 N

849 Gajendramoksa DHO0005010769 29/029 55 20 N

850 Ganahoma(Kusamandahoma) DHO0005010729 29/29 55 20 N

851 Garbhadhan Sanskaar DHO0005010638 1745/1404 58 20 N

852 Grahasutra DHO0005010682 649/756 58 20 N

853 Grahayajnasukta DHO0005010863 239/298 65 20 N

854 Laghucintamaniudubaranama DHO0005010742 75/647 66 20 N

855 Caturmasa DHO0005010652 525/445 71 20 N

856 Brhadajataka with Commentary DHO0005010744 42/2018 72 20 N

Page 22: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

857 Brhattarakhanda DHO0005010654 531/451 76 20 N

858 Gayatrisahastranamavali DHO0005010800 82-1/83 76 20 N

859 Brahmavaivartapurana (Brahmakhanda)DHO0005010697 452/532 93 20 N

860 Laksmipujanastotra DHO0005010860 210/266 94 20 N

861 Kokilamahatmya DHO0005010603 19/246 98 20 N

862 Durgasaptasati DHO0005010876 48/48 103 20 N

863 Candrika DHO0005010589 4/208 116 20 N

864 Dvaita Nirnaya Siddhanta DHO0005010814 180/201 128 20 N

865 Hastamalaka DHO0005010961 523/443 128 20 N

866 Danacandrika DHO0005010616 5/128 136 20 N

867 Grahalaghavatika DHO0005010572 247/6 161 20 N

868 Durgasaptasati DHO0005010770 448/123.18 194 20 N

869 Danacandrika DHO0005010660 43/43 200 20 N

870 Itihas Bhagavata DHO0005010577 806/13.5 844 20 N

871 Astaka DHO0005010593 10/225 1075 20 N

872 Mahalaksmistotra DHO0005010685 555/469 4 21 N

873 Ahilyastotra DHO0005010671 261/261 6 21 N

874 Nityajapavidhi DHO0005010691 35/35 6 21 N

875 Mahalaksmipanjarastotra DHO0005010540 4/85 8 21 N

876 Navagrahabijamantra DHO0005010564 98/100 10 21 N

877 Srngaratilaka DHO0005010606 19/249 12 21 N

878 Tarastotra (Adhyatmaramayana) DHO0005010672 262/262 12 21 N

879 Nityaradhanavidhi DHO0005010541 11/702 14 21 N

880 Saradhaprayascitta DHO0005010587 215/4 14 21 N

881 Prasnamanorama DHO0005010645 503/423 14 21 N

882 Makarandavivarana DHO0005010647 507/427 17 21 N

883 Ramahrdaya DHO0005010523 4/97 18 21 N

884 Mahatripurasundari DHO0005010521 6/129 20 21 N

885 Ramakavacastotra DHO0005010557 91/93 20 21 N

886 Namavali DHO0005010669 20/20 29 21 N

887 Navaratrapujavidhi DHO0005010681 278 32 21 N

888 Ramagita DHO0005010700 447/527 34 21 N

889 Muktabhararpuja DHO0005010560 94/96 40 21 N

890 Ratnamahadeva DHO0005010655 533/453 44 21 N

891 Anantavrata DHO0005010653 528/448 45 21 N

892 Pustakapavanavijaya DHO0005010568 243/6 47 21 N

893 Vadrimahatmya DHO0005010545 11/695 48 21 N

894 Tajakarana DHO0005010585 4/206 48 21 N

895 Lampakastika DHO0005010569 245/6 54 21 N

896 Ramalacintamani DHO0005010570 242/6 61 21 N

897 Narayanahrdayastotra DHO0005010539 119/5 64 21 N

Page 23: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

898 Rgveda- SandhyavaradanamantrabhasyaDHO0005010698 479/566 70 21 N

899 Muhurtacintamani DHO0005010648 506/426 74 21 N

900 Mallarimahatmyastotra DHO0005010609 19/243 84 21 N

901 Anantavratapuja (Bhavisyottarapurana)DHO0005010675 258/258 86 21 N

902 Udakshanti DHO0005010640 1729/1388 96 21 N

903 Nalodya with Comentry DHO0005010695 244/253 96 21 N

904 Muhurtamantra DHO0005010703 431/511 112 21 N

905 Makarandasarni DHO0005010644 428/508 137 21 N

906 Malamasamahatmya DHO0005010628 19/245 142 21 N

907 Narayanabhattiprayogasara DHO0005010578 5/218 146 21 N

908 Udakshanti DHO0005010633 1748/1407 148 21 N

909 Rgveda - Dvitiyastrtaka DHO0005010678 10/10 168 21 N

910 Prayascittamayaka DHO0005010630 216/4 182 21 N

911 Pacamastaka DHO0005010623 463/541 211 21 N

912 Prayascittaprayoga DHO0005010590 233/16 219 21 N

913 Naisyakarmasiddhi DHO0005010543 46/2 238 21 N

914 Purusottamahatmya DHO0005010627 14/244 306 21 N

915 Rgveda - Sasthastaka DHO0005010679 229/240 312 21 N

916 Prtahama-Dvitiya-Trtiya-Caturthastaka DHO0005010624 463/540 883 21 N

917 Rgvedasataka DHO0005010612 227/12 1324 21 N

918 Rgvedastakakrama DHO0005010542 45/2 1399 21 N

919 Mitrvindestihotraprayoga DHO0005010923 229/202 2 22 N

920 Punsvanadilopa Prayascittavidhi DHO0005010930 181/159 4 22 N

921 Navagrahastotra DHO0005010849 323/384 4 22 N

922 Linganukramanikastotra DHO0005010880 530/400 4 22 N

923 Anvadhanaprayoga DHO0005010921 249/215 5 22 N

924 Mangalastakapada DHO0005010827 303/364 7 22 N

925 Prabhatikanirupanvidhi DHO0005010932 171/152 8 22 N

926 Ramapujamahatmya DHO0005010823 294/355 8 22 Y

927 Pitambara stotra DHO0005010915 409/22-59 8 22 N

928 Navagrahabija DHO0005010933 206/179 10 22 N

929 Amnayastotra DHO0005010862 2112/368 10 22 N

930 Nastajatakabharana DHO0005010922 232/205 12 22 N

931 Nastajatakabharana DHO0005010830 306/367 12 22 N

932 Raghuvansa(Dasamasarga) DHO0005010891 519/439 12 22 N

933 Prasnavinoda DHO0005010873 525/425 12 22 N

934 Ramaraksastotra DHO0005010828 302/363 14 22 N

935 Prasnottaramalika DHO0005010883 517/437 14 22 N

936 Mahapadukamahamantra DHO0005010894 311/264 15 22 N

937 Pusyajananasantiprayoge DHO0005010905 161/183 16 22 N

938 Prasavasanti DHO0005010907 157/179 20 22 N

Page 24: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

939 Navaratnavidhi DHO0005010871 252/218 20 22 N

940 Richakalpavidhi DHO0005010881 521/441 20 22 N

941 Punsavanavalobhanasimantonnaynvisnuvalimantra DHO0005010835 333/394 22 22 N

942 Masikanamasraddhaprayoga DHO0005010855 381/320 24 22 N

943 Ramagita DHO0005010826 301/362 27 22 N

944 Pratah Smaran DHO0005010886 522/442 28 22 N

945 Rahasyeshti DHO0005010870 575/485 42 22 N

946 Pandavagita(Santiparva) DHO0005010887 564/477 66 22 N

947 Rigveda DHO0005010845 1899/39 72 22 N

948 Niruktapurbardha DHO0005010812 400/467 186 22 N

949 Aitarayabrahamana DHO0005010857 238/17-3 1121 22 N

950 Ramayana DHO0005010531 12/801 3069 22 N

951 Patralaksana DHO0005011001 103/93 4 23 N

952 Parjanyaprakarana DHO0005011004 86/76 8 23 N

953 Prabodhotsavatulasivivahavidhi DHO0005010980 162/143 10 23 N

954 Ajirnamarijari DHO0005010987 134/116 16 23 N

955 Mudralaksmi DHO0005011006 83/73 17 23 N

956 Calitasahasranam DHO0005010998 133/2-33 30 23 N

957 Navakundividhana DHO0005011012 15/30 48 23 Y

958 Aitereyaupanisada DHO0005011008 2/1 123 23 N

959 Aitereyabrahamanapancika DHO0005011007 1/1 432 23 N

960 Bhagavada mahapurana DHO0005010821 810/14 2323 23 N

961 Parthivalingodyapar DHO0005010970 189/167 2 24 N

962 Nityarcanapaddhati DHO0005010972 220/193 2 24 N

963 Mahaganapatimalamantra DHO0005010779 39/039 2 24 N

964 Manikarnikastotra DHO0005010795 79/70 3 24 N

965 Panchayatandan DHO0005010942 140/122 4 24 N

966 Pancakadimaranasanti DHO0005010757 15/015 4 24 N

967 Navarnavmantra DHO0005010797 73/74 4 24 N

968 Narmadastaka DHO0005010776 36/036 6 24 N

969 Manikarnikastotra DHO0005010714 456/539 6 24 N

970 Acyutastakastotra DHO0005010720 482/569 6 24 N

971 Narayanabaliprayoga DHO0005010950 107/97 8 24 N

972 Kaulshanti DHO0005010699 1535/1233 8 24 N

973 Madhuparkaprayoga DHO0005010759 17/017 8 24 N

974 Mahisidanavidhi DHO0005010763 21/021 8 24 N

975 Punahsadhanaprayoga DHO0005010971 219/192 8 24 N

976 Mahalaksmistotra DHO0005010778 38/038 8 24 N

977 Pavananasukta DHO0005010780 40/40 8 24 N

978 Navarnav DHO0005010787 51/51 8 24 N

979 Dhanurmasa DHO0005010884 8 24 N

Page 25: Manuscripts Digitization Details of Sagar Repository ... Hanumata Tantra DHO0005010054 92/2 1 3 N ... 91 Maharnava DHO0005010078 1338 850 3 N 92 Madhyasidhant Kaumudi DHO0005010099

980 Prayascittavidhi DHO0005010943 138/120 9 24 N

981 Annapurnastotra DHO0005010712 456/537 10 24 N

982 Risipanchamipuja DHO0005010677 10 24 N

983 Pindapitrayajna DHO0005010976 177/155 11 24 N

984 Parivaradevatahoama DHO0005010755 12/012 12 24 N

985 Naimittikaprayascitta DHO0005010758 16/016 12 24 N

986 Aksaracudamni DHO0005010771 31/031 13 24 N

987 Pallisaratprakarana DHO0005010967 212/185 14 24 N

988 Pasakevali DHO0005010659 33/33 14 24 N

989 Mangalavrata DHO0005010804 84/86 15 24 N

990 Nagavalividhana DHO0005010938 150/131 18 24 N

991 Praksanvidhi DHO0005010805 85/87 22 24 N

992 Ramaryastotra DHO0005010709 462/548 24 24 N

993 Grahamakha DHO0005010673 24 24 N

994 Muhurtamanjari DHO0005010934 208/181 26 24 N

995 Mandapakundasiddhi DHO0005010719 435/535 26 24 N

996 Prayascittaprakarana DHO0005010947 117/105 35 24 N

997 Anvadhan DHO0005010740 15/15 36 24 N

998 Pancayatanadevapuja DHO0005010766 26/026 45 24 N

999 Amanapaddhati DHO0005010716 1706/1367 48 24 N

1000 Adity Hridaya stotra DHO0005010792 80/6-23 50 24 N

1001 Ramsahsranam stotra DHO0005010801 272/21-18 52 24 N

1002 Manikarnikastotra DHO0005010713 456/538 68 24 N

1003 Rajodarsanasantiprayoga DHO0005010751 8/008 68 24 N

1004 Visnusahsranam (Satika) DHO0005010959 114/10-3 84 24 N

1005 Utsarjnopkram DHO0005010715 1242/1242.3 86 24 N

1006 Rgveda - Saptamastaka DHO0005010680 571/484 160 24 N

1007 Nirukta(Uttarastaka) DHO0005010811 401/468 205 24 N

1008 Muhurtacintamani DHO0005010592 235/16 210 24 N

1009 Rigveda DHO0005010844 1900/39 730 24 N

1010 Muhurtacintamanipramitaksaritika DHO0005010591 234/16 554 24 N