prof. dr. h.m. rasyidi - koreksi terhadap dr. harun nasution (1977) - tentang islam

Download Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Islam

Post on 15-Oct-2015

114 views

Category:

Documents

35 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  Prof. Dr. H.M. Rasjidi

  KOREKSITERH D PDR H RUN NASUTIIONtenta ng Ys1a.m ditinja u da riberba ga i a speknya

  PERPUSTAKAANDr. H. MOH. BARIED ISHOM

  29 7RaStK~~~

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  PROF DR H M RASJIDI

  KOR KSTERHAOAP DR HARUN NASUTION

  te n to n ISLAM DITINJAU DARI BERBAGAI

  ASPEKNYA

  PENERBIT ~~ ~JAJCAR TAKramat Kwitang 1/8 Telp 42883 46247

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  et lc n pert m 9

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  KATA PENGANTAR

  Pada th. 1974 kami menerbitkan buku karangan Dr. HarunNasution yang berjudul. Islam Ditinjau Dari Berbagai aspeknya,dalam dua jilid.

  Dr. Mulyanto Sumardi, Kepala DirektQ,rat Perguruan 1 inggi.Departemen Agama pada waktu itu memb r. ean sarnbutan yangantara lain berbunyi. buku Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (adalah) suatu buku yang akan bermanfa at terutama untukmata kuliah Pengantar Ilmu Agama Islam l1lata Kuliah Komponen Institut yang wajib diambil oleh setiap mahaslswa f.A.I.N.apapun fakultas dan jurusannya, seperti telah ditetapkan dalamrapat Kerja Rektor J.A. f.N. se Indonesia di Ciumbuluit Bandung,bulan Agustus 1973.

  Akan tetapi setelah buku 151am Ditinjau dari Berbagai Aspeknya beredar beberapa lama, dari beberapa pihak kami menerima pernyat aan-pernyataan tidak setuju dengancara penulisanbuku tersebut.Kami merasa mendapat kesulitan, karena kami menerbitkan bukutersebut dengan segala niat baik dan iengan persetujuan dan restudari Direktorat Perguruan Tinggi Departemen Agama.Ternyata, selama kami merasakan kesulitan tersebut, Prof DR. M Rasjidi memajukan laporan kepada Menteri Agama dan parapembantunya mengenai buku tersebut. Dan setelah lebih dari satutahun laporan terse but tidak mendapat perhatian dari DepartemenAgama, Prof Rasjidi menulis buku yang berjudul . Koreksi Terha-

  5

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  dap Dr. Harun Nasution ten tang Islam Ditinjau Dari BerbagaiA SfJeknya ..Dengan menerbitkan buku: Koreksi Terhadap Dr Harun

  Nasution ten tang Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya yangditu/is oleh Prof Dr. H.M. Rasjidi, kami mengharap agar mereka yang menyatakan ketidak setujuannya terhadap bukit Dr.Harun Nasution, dapat menemukan kderangan-keterangan yangmereka rasakan perlunya untuk diketahui dan disajikan kepadapara mahasiswa I.A.l.N., khususnya dan Umat Islam Indonesiapada umumnya.

  Penerbit N. V. BULAN BINTANG

  Jakarta: Ramadhan 9716 Agustus 1977

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  Kata pengantarPendahuluan

  DAFT AR IS . ~.

  Halaman5

  1. KOREKSI TERHADAP BAB I TENT ANG AGAMADAN PENGERTIAN AGAMA DALAM BERBAGAIBENTUKNY A 15

  2. KOREKSI TERHADAP BAB II TENTANG ISLAMDALAM PENGERTIAN YANG SEBENARNY A .... 25

  3. KOREKSI TERHADAP BAB III TENTAN ~~ ASPEKIBADAT, LATIHAN SPIRITUIL DAN AJARANMORAL 42

  4. KOREKSI TERHADAP BAB IV TENT ANG ASPEKSEJARAH DAN KEBUDA YAAN 53

  5. KOREKSI TERHADAP BAB V TENT ANG ASPEKPOLITIK , 56

  6. KOREKSI TERl{ADAP BAB VI TENT ANG . LEM-BAGA KEMASYARAKATAN 727. KOREKSI TERHADAP BAB VII TENTANG ASPEK

  HUKUM 78d. KOREKSI TERHADAP BAB VIII TENT ANG AS-

  PEK TEOLOGI 1029. KOREKSI TERHADAP BAB IX TENTANG ASPEKFILSAFAT 113

  10. KOREKSI TERHADAP BAB X TENTANG ASPEKMISTICISME 122

  11. KOREKSI TERHADAP BAB Xl TENT ANG ASPEKPEMBAHARUAN DALAM ISLAM 130

  12. PEN U T UP 142DAFTAR NAMA-NAMA DAN ISTILAH 151

  7

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  t

  PENDAHULUAN

  Agama Islam adalah agama Samawi yang terakhir yang diba

  W4 oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan wahyu yang dibukukanmenjadi Al Qur-an.Sebelum ada agama Islam dan sebelum Nabi Muhammad lahir dandipilih sebagai Rasul yang terakhir oieh A ilah s w. t., teiah adaagama Masehi, yaitu agama yang dianut oie/1 pengikut-pengikutIsa Al Masih Jolayang diusap dengan minyak kasturi) dan daiambahasa Y ununi Yesus Kristus.

  Nabi Isa sesungguhnya tidak membawa agama baru; ia ddalahseorang Yahudi dari keiuarga Yahudi yang baik yang mengikutiagama yang dibawa oiehMusa aiaihissalam dengankitabnya Taurat,dan agama yang-dianut oleh Nabi Dawud yang membawakan kitabZabur. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi Isa adaiah JnJil yang kitatidak mengetahui aslinya. Menurut penyelidik: agama Kristen, IsanarJpak dalam sejarah selama satu tahun menurut Injil karanganMarcus, Matius dan Lukas dan tiga tahun menurut Injil karanganYahya, artinya, yang kita ketahui daripada riwayat hidup Nabi ,Isa semenjak ia meiakukan tugasnya memimpin Bani lsrail .sampaiia tiada lagi di Dunia iagi itu hanya 1 3 tahun. Dikatakan bahwaumur Nabi Isa adalah 30 tahun, dandengan begitu maka riwayathidup beliau seiama 7 tahun tak dapat diketahui. Oleh karenaNabi Isa memang dari keiuarga Yahudi dan ia menyampaikMaJaran-ajarannya juga di antara orang Yahudi, maka kitab sucipengikut Isa Ai Masih yang sekarang disebut Bible dan untuk Indonesia belakangan ini biasa dinamakan Ai Kitab, terdiri daft duabagian bagian pertama dinamakari Perjanjian Lama old teSla

  8

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  IIICI/lJ dllll yang kedua,dinamilkah P~rjanji~n Baru (new t;Uament).I e/limjillll Lama merupakan i. 2./3 dari flible sedangkan perjanjian:hili ll ff/l mpakan 1 3 yang terakhtr. Di antara isi Perjanjian iaru/1(11111111( ( mpat Injil: Injil karangan Matius, Iniil karangan Markus,1 , Allrllflgan Lukas dan Injil karangan Yahya.

  (jur-an adaiah wahyu dari Allah s w t. yang diturunkanA I tlc/a Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Ai, -a diturunkan sedikit demi sedikit selama 3 tahun, ya ni/11 ,11Nahi Muhammad m~lakukan tugasnya menjadi Rasui. Pada

  /1/i/sa lIie/up Nabi Muhammad, Al QUNJ n sudah ditulis dengan/li/; aflhahan yang ada pada waktu itu seperti batu, kulit dan tu/(lIIIl.sa/a dihafal oleh beribu Sahabat Nabi. Set~~1h Nab; Muhammad wafat, mulai dikerjakan pembukuannya dan oaru seles;aipadatlff/llll Khanfah Utsman, Al Qur-an yang kita baca adalah menurut

  1 /1I4kuan tersebut./ jil Ndak merupakan wahyu. Oleh karena itu kita dapatkan

  Kllah Jrljil karangan Matius, karangan.. Markus, karangan Lukasil Aarangan Yahya. Di sam ping itu terqapat pula surat kirimanI llli/us kepada orang-orang Rum, Koren/ius, Galatia, Epesus danilllI-lain. Me.nurut teologi Kristen, yang dikatakan wahyu adalahA( /waian yang mendorong para pengarang Injil dan surat itu untuk /Ilt/is karya masing-masing,sehingga timbui pertanyaan-pertaYllafl apakah jika seseorang menulis sebuah buku, ia juga dido,. ) ~ uleh wahyu?

  IIIJ>i dalam Islam, seoagai tersebut -di atas, Isa adalah seorang

  -,h sl belum Nabi Muhammad ,s.a. w utusan yang terakhir. lIntt Agarru1 Kristen, Isa atau Yes us adalah Lord, (adona;),

  illig alJaC diterjemahkan .sebagai Tuhan atau Tuhan anak, yaitu,mIll dari Aetiga oknum Trinitas, Allah Bapa, Allah anak dan Ru t//\ lie/US.

  9

 • 5/25/2018 Prof. Dr. H.M. Rasyidi - Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution (1977) - Tentang Is...

  http:///reader/full/prof-dr-hm-rasyidi-koreksi-terhadap-dr-harun-nasution-1977

  ,

  Kepe.rcayaan bahwa Allahadala}l Tritunggal menurut agama.. Kris~en ~idak terjadi sekaligu s,:aka~ tf J(Jpimelalui proses yanglama; dalam concili-concili Nicea th.3J5, Ephesus th. 449 dan

  akhirnya concili Kalcedon tho 451, y.a ni setelah.Kaesar Konstantin memeluk agama Kristen, hampir 3 abad sebelum Mu1.nmmadmenerima wahyu, padd tho 611 M

  Status Nabi Isa irzilah yang menjadi pokok perbedaan antaraagama Islam dan agama Kristen, dan lebih lagi keUka Islam menjelma menjadi negara-negara di Asia Afrika dan Kristen menjadinegara-negara di Eropa.,

  IVDalam seja;ah lama terjadilah bahwa lslam sebagai negara

  bertempur dengan negara Byzantium atau KerajaIm Romawi Timurdi Palestina dan Syria, kemudian di Mesir dan seluruh Afrikautara, sampai ke Spanyol dan Perancis.

  Dalam sejarah modern semenjak abad 15, bangsa-bangsa yangberagama Kristen menjajah dan menaklukkan kerajaan-kerajaanIslam, dan akhirnya pada tahun 1918 hampir seluruh umat Islamdi Dunia menjadi jajahan Kolonialis Kristen.. Pada waktu i.tuseluruh. kepulauan Indonesia dikuasai Belanda dan Malaysia dikuasai Inggris,

  vPada periode permulaan abad ke 20 itulah banyak sarjana

  sarjana Barat yang mempelajafl Isklm: Bangsa Belanda memberikan Snouck Hurgroonje (J857-1936) dan lain-lainnya, bangsaPerancis memberikan Louis Massignon(wafat 1958 dan lain-lainnya, Bangsa Inggris memberikan Hamilton Gibb (1960) dan lainnya, bangsa Jerma~ memberikan Joseph Schacht dan lain-lainnya, bangsa Canada memberikan Cantwell Wilfred Smith.

  VIPara sarjana Barat yang mempelajari Islam dapat dibagi jadi

Recommended

View more >