seela nirmana vidhanam

of 44 /44

Upload: sreeram-kishore-chavali

Post on 13-May-2015

220 views

Category:

Self Improvement


22 download

DESCRIPTION

Seela Nirmana Vidhanam : Telugu Booklet by Vivekananda Mahamandal Character Building

TRANSCRIPT

Page 1: Seela Nirmana Vidhanam
Page 2: Seela Nirmana Vidhanam

(yÓTT<äÏ eTTÁ<äD)

ø£è‘·»„‘·\T

eTVü‰eT+&É* Ä$s¡“¤$+∫, |üì#düTÔqï e÷qeìsêàD ÄXj·TeTT\ kÕ<Ûäq˝À

uÛ≤>∑+>± "How to Build Character" nH˚ ∫s¡T|ü⁄düÔø±ìï eTVü‰eT+&É*

ãVüQø±\+>± Á|ü#·T]düTÔqï~. <ëìì ôdô|º+ãs¡T 93˝À $|ü⁄©ø£]dü÷Ô

Á|ü#·T]+∫q~. Bìì o\ìsêàD+ q+<äT ÄdüøÏÔ ø£\yê]øÏ (Á|ü‘˚´øÏ+∫

$<ë´s¡Tú\≈£î) ñ|üjÓ÷>±ø±]>± ‘Ó\T>∑T˝ÀìøÏ Á|ü#·T]düTÔHêïeTT. ‘Ó\T>∑T

nqTyê<ä+ #˚dæq ø°.X ‚. l _.j·Tdt.ÄsY. Ä+»H˚j·TT\T >±]øÏ

ãTTD|ü&çe⁄HêïeTT. ‘·eT neT÷\´yÓTÆq dü÷#·q*∫Ãq &܈ˆ |üHêï\ XÊ´eT

düT+<äs¡eT÷]Ô >±]øÏ ø£è‘·»„‘·\T. myéT.$.|æ. Ï.Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT

qe+ãs¡T 29 qT+&ç &çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e

y&ÉTø£\˝À uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï |ü⁄q'eTTÁ<äD #düTÔHêïeTT. e÷ ‘=*eTTÁ<äD

e\H á |ü⁄q'eTTÁ<äDqT bÕsƒ¡≈£î\T Ä<ä]+#·>∑\s¡ì Ä•düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä

eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q |” ≤ Áã<äsY‡ (lìyêdt, s¡$X+ø£sY), #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫

Ç∫Ãq ªªdü‘· +µµ ãè+<ä+≈£î ø£è‘·»„‘·\T.

$XÊK|ü≥ï+ Ç≥T¢

qe+ãsY 29, 2013 j·THé. \ø°åàHêsêj·TD

(Á|üø±X¯≈£î\T)

Á>∑+<∏ä$&ÉT<ä\ : &çôd+ãs¡T 1998˝À eTVü‰eT+&É* 32e nœ\uÛ≤s¡‘·

j·TTe»q düyTàfiqeTT q+<äT.

Á|ü‘·T\≈£î : j·THé. \ø°åàHêsêj·TD, B.Tech., M.B.A, n<Ûä ≈£åî\T

$XÊK|ü≥ï+ $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*.

(kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008)

C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ …’qT, ¬s’ Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡

$XÊK|ü≥ï+ - 530 004. bò Hé : 2564451, 9849811940e-mail : [email protected], Blog : www.vvym.blogspot.com

How to build Character (Telugu) ISBN 978-81-86974-81-0

Page 3: Seela Nirmana Vidhanam

1

Á|üø±X≈£îì dü÷#·q

∫qï<Ó’q sT÷ Á>∑+<Ûä eTTÁ<äD jÓTTø£ÿ nH˚ø£ |ü⁄qs¡TàÁ<äD\T

K¬s’Ãb˛sTTq+<äTq, j·TTe‘· ‘·eT J$‘·eTT\qT <X ùde¬ø’

düÁø£eTeTT>± r]Ã~<äT› ø=+<äTs¡qT ÄX‘√ $|ü⁄©ø£]+|üã&çq

sT÷ q÷‘·q eTTÁ<äD >=ìsêã&çq~. j·TTe‘· À @ ˇø£ÿ¬s’Hê

sT÷ Á>∑+<ÛäeTT qT+&ç jT e÷Á‘·eTT Á|üjÓ÷»qeTTqT bı+~Hê

á ÁXeT m+‘√ |òü\ø±] j·T>∑TqT.

(Ä+>∑¢ Á>∑+<∏ä Á|üø±X≈£î\T / ôdô|º+ãs¡T 1993)

$wüj·T dü÷∫ø£

$wüj·TeTT |ü⁄≥

ø£≥Tºã&ç n&ÉT>∑TqT+&ç ÁbÕs¡+_Û+#·TeTT 3

o\eTTô|’ <Óã“rj·T˙j·Te<äT› 4

o\ìsêàD $<ÛëqeTT 7

o\ìsêàDeTTq≈£î |üìeTT≥Tº dü«Á|üj·T‘·ïeTT 12

o\ ìsêàDeTTq¬ø’ #·<äTe⁄≥ 14

o\eTT ˇø£ $˝≤düe÷? 19

o\ ìsêàDeTT 24

o\yT düe÷<ÛëqeTT 33

nqTã+<Ûä+ (˙≈£î ˝§+>∑T n<äT“¤‘·+, d”«j·T jÓ÷>∑ ‘ê|üÁ‘·+) 37

Page 4: Seela Nirmana Vidhanam

2

lsêeTø£èwüí uÛÑ≈£îÔ\T,

j·TTe‘·≈£î dü÷Œ¤]Ô, Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT\T

eTVü‰eT+&É* ÁX‚jÓ÷_Û ≤wæ

l _.j·Tdt.ÄsY. Ä+»Hj·TT\T >±s¡T

l _.j·Tdt.ÄsY. Ä+»H˚j·TT\T>±s¡T ‘·eT

Ä#·s¡D #˚‘·, ø£èwæ#˚‘·, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ À lsêeTø£èwüí ñ<ä e÷ìï Á|ü#ês¡+

#˚dæq eTVü‰˙j·TT\T. u≤\´+qT+#˚ uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä∆\T >∑*–, lsêeTø£èwüí

yêvàj·T+‘√ |ü]#·j·T+ >∑*–q ‘·s¡Tyê‘· ‘·q Ä#·s¡D #‘· ªX‚«‘· egeTT

<Ûä]+∫q kÕ<ÛäTe⁄>±µ ø=ìj·÷&Éã&çHês¡T. M] dü«düú\+ u≤|ü≥¢.

es¡<ä u≤~Û‘·T\ |ü⁄qsêyêdü ø±s¡ Áø£e÷\˝ÀqT (u≤|ü≥¢, Nsê\),

u≤\ u≤*ø£\ e´øÏ Ô‘·« $ø±dü+˝ÀqT, j·TTe≈£î\qT ñ‘˚ Ô»|üs¡∫

düMTø£]+#·≥+˝ÀqT Äj·Tq ÁX¯<ä∆ #·÷ù|yês¡T. Äj·Tq#˚ Á|üuÛ≤$‘·T˝…’q

u≤\u≤*ø£\T, j·TTe≈£î\T lsêeTø£èwüí ùdeø£+øÏ‘·yÓTÆ uÛ≤e Á|ü#ês¡+

#düTÔHêïs¡T. Äj·Tq nHø£ Á>∑+<∏ë\T nqTe~+#ês¡T. j·TTe‘· >∑T]+∫

lsêeTø£èwüí Á|üuÛÑ À nH˚ø£ yê´kÕ\T ÁyêkÕs¡T.

j·TTe≈£î\ o\ ìsêàD ÄeX¯ ø£‘·qT >∑T]Ô+∫q Ms¡T Ä ~X¯>±

|üì#˚j·TT#·Tqï n.uÛ≤.$.j·TT eTVü‰eT+&É*ì Ä+Á<Û äÁ|ü<˚XŸ˝ÀìøÏ

Á|üyXô|≤ºs¡T. u≤|ü≥¢, >∑T+≥÷s¡T, $»j·Tyê&É, ˇ+>√\T\˝À j·TTe»q

•ø£åD •_Ûsê\T »s¡>∑&ÜìøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T.

yTeTT |ü+|æq yÓ+≥H "How to Build Character" qT ‘·q

81e @≥ 1994˝À nqTe~+#ês¡T. Äj·Tq &çX¯+ãs¡T 96˝À ‘·q

>∑Ts¡Te⁄>±] bÕ<ä eTTÁ~ø£\qT #·÷dü÷Ô, lsêeTø£èwüí ÄsêÁ‹ø£+ $+≥÷

lsêeTø£èwüí\ düŒèVü≤‘√ yê]˝À ◊ø£ eTj·÷´s¡T.

Äj·Tq J$‘·+, Ä<äs¡Ù+ nH˚ø£eT+~øÏ dü÷Œ]Ô>± ñ+≥T+<äì

Ä•dü÷Ô.... á ªªo\ìsêàD $<ÛëqeTTµµ qT Äj·Tq≈£î n+øÏ‘·

yÓTTqs¡TdüTÔHêïeTT.

Ç≥T¢

$XÊK|ü≥ï+ $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É* düuÛÑT´\T.

l _.j·Tdt.ÄsY. Ä+»Hj·TT\T >±]

X‘·»j·T+‹ dü+e‘·‡s¡+ (1913`2013)

Page 5: Seela Nirmana Vidhanam

3

ø£≥Tºã&ç n&ÉT>∑TqT+&ç ÁbÕs¡+_Û+#·TeTT

nìï ø±˝≤\˝ÀqT kÕ<Ûës¡D+>± m≈£îÿe>± Áù|$T+|üã& uÛ≤e+

ˇø£Ï e⁄qï~. n~ n+<ä]øÏ ñ‘ê‡Vü‰ìï >=\T|ü⁄‘·T+≥T+~. Ä

uÛ≤eyTeT+fÒ ìsêàDeTT Òø£ |ü⁄q]ïsêàDeTT, Òø£ uÛ≤s¡‘·<X |ü⁄q]ïsêàDeTT

e+Ï~. n≥Te+Ï uÛ≤yêìï e´‹πsøÏ+# yê¬ses¡÷ ø£ìŒ+#·s¡T. ø±ì,

Áù|$T+#·ã&˚ Á|ü‹ uÛ≤eeTT jÓTTø£ÿ $wüj·TeTT˝ÀqT <ëìì >∑÷]Ãq

$düŒwüºyÓTÆq ñ<˚›X¯´y˚T eTq≈£î ˝Ò<äT, ø±ì |ü⁄q]ïsêàD $wüj·TeTT˝À

Á|ü‹yês¡TqT ‘·eT ‘·eT dü«+‘· uÛ≤yêHï eTT+<äT+#·T‘ês¡T. n+<äTe\¢

|ü⁄q]ïsêàDeTH~, düs¡«»HêyÓ÷<äø£s¡ $wüj·TyÓTÆqqT, <ëì ‘·T~ s¡÷|üø£\Œq

$wüj·TeTT˝À eTq+ ø√πs <ëìì >∑÷]Ã, nqTdü]+#ê*‡q $<ÛëHêìï

>∑÷]à ≈£L&Ü m+‘√ ‘&Ü ø£ìŒdüTÔqï~.

nsTT‘ á |ü⁄q]ïsêàD≤ìï >∑÷]Ãq nìï uÛ≤yê\qT C≤Á>∑‘·Ô>±

|ü]o*+∫ #·÷ùdÔ, ø£ $wüj·T+ düŒwüºeTÚ‘·Tqï~. n+<äs¡÷ ø£ $wüj·÷ìï

n+^ø£]ùdÔ ‘·|üŒ, sT÷ ñ‘ê‡Vü≤eTT |üP]Ô>± e÷≥\˝ÀH n+‘·eTÚ‘·Tqï~.

ø£≥Tºã&ç n&ÉT>∑TqT+& (|ü⁄Hê~ qT+&) ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê\H< Ä $wüj·TeTT.

düTdæús¡yÓTÆq >∑Ϻ |ü⁄Hê~ MT<ä ìsêàDeTT »s¡T>∑ø£b˛‘, ∫es¡≈£î kÂ<ÛäeT+‘ê

H\ eT≥ºeTe⁄‘·T+~.

Áø°düTÔ eTVü‰X¯j·TTì dü\Vü‰qT eTqeTT >∑Ts¡TÔ+#·T≈£îqï≥¢sTT‘˚,

eTqeTT y˚ùd |ü⁄Hê~ sê‹Á|ü<˚X¯+ MT<äH˚ e⁄+&Ü* >±ì, ÇdüTø£MT<ä

ø±<äT. e÷qe o\yÓTTø£fÒ n≥Te+Ï |ü⁄Hê~ì @sêŒ≥T #˚düTÔ+~.

uÛ≤s¡‘·<X |ü⁄q]ïsêàDeTq>± uÛ≤s¡‘· Á|ü»\ o\eTTqT ì]à+#·TfÒ. á

$<ÛëqeTT e\q C≤rj·T o\ìsêàD yTs¡Œ&ÉTqT. o\eTT eTqTwüß´q≈£î

¬s+&ÉT eTTK´ \ø£åDeTT\qT ø£*–+#·TqT. ‘êqT m˝≤ yÓT\>∑e\qqTH~

ˇø£Ï, Ç‘·s¡T\‘√ m˝≤ yÓT\>∑e …qqTq~ ¬s+&Ée~. Mì˝À ˇø£Ï

Page 6: Seela Nirmana Vidhanam

4

ìs¡à\‘·«eTT, ¬s+&Ée~ HÓ ’‹ø £ es¡ ÔqeTT. |ü ⁄q]ïsêàDeTT˝À

ñ‘ê‡Vü≤eTTqï|ü&ÉT eTqeTT $yø±q+<äkÕ«$T yê] e÷≥\qT ø=ìï

düà]+#·T≥ eT+∫~. ªªkÕ+|òæTø£ Òø£ sê»ø°j·÷~ $<ÛëqeTT\ìï+ÏøÏì,

eT÷\eTT e÷qe⁄ì eT+∫‘·qeTT ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄qï~. Bìì Òø£

<ëìì ˝ÀødüuÛÑ ˇø£ XÊdüqeTTqT #dæq+‘· e÷Á‘·eTTq jT C≤‹j·TT

>=|üŒ<äe⁄≥ Ò<äT. Á|ü»\T >=|üŒyês¡T, eT+∫yês¡T n>∑T≥ e\qH C≤‹

>=|üŒ< ä> ∑T# ·Tqï~. eTVü‰| ü ⁄s ¡ Tw üß\+<äs ¡TqT á $wüj·TeTTH ˚

uÀ~Û+#·T#·THêïs¡T. >=|üŒ‘·qeTTq≈£î eT÷\eTT XÊdüqeTT ø±<äT. <ëìøÏ

ã\eTT HÓ’‹ø£ es¡ÔqeTT, |ü$Á‘·‘· nqTq$ e÷Á‘·yTqì Áø°düTÔ eTVü‰Xj·TT&ÉT

Á>∑Væ≤+∫j·TTHêï&ÉTµµ. <Ûäè&ÛÉyÓTÆq kÂo\´+ >∑\ yÓ’<äT´\T, Ç+»˙s¡T¢,

|ü]bÕ\≈£î\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, sê»ø°j·Ty‘·Ô\T, >∑TeTkÕÔ\T, ø±]à≈£î\T,

ø£s¡≈£î\T ÒìHê&ÉT, uÛ≤s¡‘·C≤‹ |ü⁄q]ïsêàDeTTq≈£î eTqeTT dü+ø£*Œ+#·T

eTVü≤‘·Ôs¡ Á|üD≤[ø£\˙ï ‘·|üŒø£ n|ü»j·T+ bÕ\e⁄‘êsTT.

o\eTTô|’ <Óã“ rj·T˙j·Te<äT›

@ Á|ü‘´ø£ e´øÏÔHÓ’Hê sê»ø°j·T s¡+>∑eTT˝À qT+&ç ‘=\–+#ê\+fÒ,

kÕ<Ûës¡D+>± sê»ø°j·Ty‘·Ô\T, n‘·ìô|’ Á|üjÓ÷–+# ngeTT ªªo\+ MT<ä

<Óã“rj·TT≥µµ. á ngy˚T ‘·eT Á|üjÓ÷»Hêìï rs¡Ã>∑*–‘˚ n‘·ìï

n+‘·yÓTT+~+#·≥+ »s¡>∑<äT. ø±ì »qT\˝À ø£ ã*wüºyÓTÆq >=|üŒ esêZìï

‘=\–+#ê\+fÒ ì+~+#·≥+>±ì, $HêXq+ #Ój·T´≥+ >±ì @ e÷Á‘·+

|üì #Ój·T´e⁄. n≥Te+Ï |ü]dæú‘·T\˝À Ä esêZìï ì+~+#·≥+>±ø£ Ä

es¡ZeTT jÓTTø£ÿ o\eTT eT+∫~ø±<äì Á|ü#ês¡eTT #Ój·T´≥yÓTTø£ÿfÒ e÷s¡ZeTT.

á |üì ø±yê\ì #dæHê, #Ój·T´ø£b˛sTTHê uÛ≤s¡‘·<X Á|ü»\˝Àì m≈£îÿe

uÛ≤>∑yÓTÆq j·TTe‘· $wüj·TeTT˝À sTT~ »]–b˛‘·Tqï~. uÛ≤s¡‘·<X j·TTe‘·

BìøÏ >∑T] ne⁄‘·Tqï~. n~«rj·TyÓTÆq á dü+|òüT≥q ø£ÿ uÛ≤s¡‘·<XÊìøÏ

#Ó+~q~ e÷Á‘·yT ø±ø£b˛sTTHê, á <X $wüj·TeTT‘√ eTq≈£î m≈£îÿe

Page 7: Seela Nirmana Vidhanam

5

dü+ã+<ÛäeTTqï~. m+<äTø£q>± eTq<XeTT m+‘√ø±\eTT>± yÓqTø£ã&çq

dæú‹˝À e⁄+~, sTT|ü& á <XeTT eè~∆ ÀìøÏ sêe≤ì¬ø’ eTT+<ä&ÉT>∑T

y˚düTÔqï~.

ø=+‘· dü«‘·+Á‘·eTT rdüTø=ì $XÊ\ <äèw溑√, á $wüj·÷ìï ªªo\+ô|’

<Óã“rj·T≥+µµ nqe#·TÃqT. á |üìøÏ ñ|üjÓ÷–+∫q $<ÛëHê\T nHø£eTT.

ø±ì, Ä $<ÛëHê\T eTq e÷‘·è<X j·TTe‘· o\eTTô|’ <Óã“ rj·T≤ìøÏ

ø±s¡≈£î …’qyês¡T, ˇø£ ≈£îÁ≥ Á|üø±s¡+ sT÷ |üì#düTÔHêï, #Ój·T´ø£b˛sTTHê,

<ëìe\¢ ø£\T>∑T‘·Tqï |òü*‘·eTT e÷Á‘·eTT düe÷qyT. á <X uÛÑ$wü ‘·TÔ

me]ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄qï<√, Ä j·TTe‘· yÓHÓïeTTø£ $]– b˛‘·T+~.

Væ≤+<ä÷<X #·]Á‘· À ø£ q÷‘·q Xø±ìï Á|üyXô|≥ºe\dæqyês¡T, Ä|üì˝À

<Ó’q´+>± |üsêõ‘·T˝Ö‘ês¡T. uÛ≤s¡‘·<XeTT Ädæj·÷K+&É nuÛÑT´<äj·TeTT˝À

Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· eVæ≤+#·≥y˚Tø±ø£, X¯s¡y˚>∑+‘√ C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T

dü+düú\˝À $ø£è‘· s¡÷|üeTT˝À ‘· …‘·TÔ‘·Tqï kÕ«s¡ú |üs¡‘·«eTT, <Ûäs¡à>±¢ì,

o\˝À|üeTT nH Ä<Ûë´‹àø£ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T]ø±uÀ‘·Tqï e÷qe Hê>∑]ø£‘·

uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ≈£L&Ü Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· eVæ≤+#ê*‡ e⁄qï~. o\|ü≥T‘·«+

ø√˝ÀŒsTTq uÛ≤s¡‘·<X j·TTe‘· á |üìHÓ ≤ kÕ~Û+#·>∑\<äT?

ndü+U≤´≈£î …’q $<ë´s¡Tú\T $C≤„qXÊg+˝ÀqT, kÕ+πø‹ø£ $<ä ˝ÀqT,

ø±s¡ ìs¡«Vü≤D˝ÀqT, »e÷Ks¡TÃ\T Áyêj·TT $<ÛëqeTT˝ÀqT (nøö+f… ‡),

nìïs¡ø£eTT …’q $C≤„qXÊÁkÕÔ\˝ÀqT •ø£åD bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±ì, sT÷

$<ë´s¡Tú\T o\ |ü≥T‘·«eTTqT kÕ~Û+|üì#√, dü+|ü<ä\‘√ ‘·T\‘·÷>∑T <X

ìsêàD ø±s¡´+˝À, yês¡T ìsêàD≤‘·àø£yÓTÆq ˇø£ Á|üã\yÓTÆq X¯øÏÔ>±

s¡÷bı+<ä Òs¡T. á $wüj·T+˝À ÁX<ä∆ rdüTø=qø£ b˛e≥+, ˇø£ e´‹πsø£

XøÏÔ>± e÷], ìs¡T|üjÓ÷>∑yÓTÆ, $<ä >± #· ≤eTDÏ ne⁄‘·Tqï $<ä q+‘·Ïì,

ìØ«s¡ + #düTÔqï~.

#Ó&ÉT |ü⁄düÔø±\qT Áb˛>∑T#Ój·T´≥+˝À >∑\ Á|üe÷<äeTT, nDT

nÁkÕÔ\qT Áb˛>∑T #Ój·T´≥+˝À>∑\ Á|üe÷<ä+ø£+fÒ, ‘·≈£îÿy˚MTø±<äT,

Page 8: Seela Nirmana Vidhanam

6

nDTu≤+ãT\ |üØø£å\T, uÛ≤$‘·sê\ yêfi¯flqT XÊØs¡ø£+>± Á|üe÷<ëìøÏ

>∑T]#Ój·T´e#·TÃ. ø±ì #Ó&ÉT |ü⁄düÔø±\T, <X uÛÑ$wü ‘·TÔπø eT]+‘· Á|üe÷<ëìï

ø£*–+#·TqT. á $wüj·TeTT˝À Áù|πs|üD XøÏÔ &ÉãT“ e÷Á‘·yTHyÓ÷, me]øÏ

‘Ó\TdüTqT? <XeTT˝À dæìe÷ |ü]ÁXeTqT >∑÷]Ã, <ä÷s¡<äs¡ÙHé (Ï.$),

uÛÑ$wü ‘·TÔqT >∑÷]Ã eTqeTT m+‘√ Ä<äTsê›#Ó+<äT‘·THêïeTT. o\+ô|’

<Óã“‹j·T´≤ìøÏ sTT$≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡yÓTÆq Äj·TT<Ûë\T, á

e´eVü‰sêìøÏ yÓqTø£ jT ñ<›XeTTqï<√ me]øÏ ‘Ó\TdüT? e÷<äø£ Á<äyê´\T,

eT<ä´eTT, <ÛäqeTT, HÓeTà~HÓeTà~>± Äs√>±´ìï Vü≤]+∫y˚j·TTqT.

n≥Te+Ï sTT‘·s¡ |ü<ësêú\T nHø£ e÷sêZ\ <ë«sê j·TTe‘·≈£î düs¡|òüsê

#˚j·Tã&ÉT#·Tqï$. p<ä|ü⁄ Ä≥\˝À ø=‘· Ô ø=‘· Ô $<ÛëHê˝…H√ï

ø£ìô|≥ºã&ÉT‘·Tqï$.

≈£î+&ÉqTãϺ ≈£î+&É\T #˚ùdyê&ÉT ñHêï&Éì ‘Ó*dæq≥T¢, düe÷q

Á| üj Ó÷»Hêìï ìs ¡ «] Ô+# ˚ Äj·TT< Û ä eP´V ü ≤eTT\T @sêŒ≥T

ãj·T≥|ü&ÉT‘·Tqï|ü&ÉT, á Á|ü<äs¡Ùq≈£î yÓqTø£ ˇø£ ‘Ó*$>∑\yê&ÉTHêï&Éì

qeTàe\dæ edüTÔqï~. <e⁄&ÉTHêï&Éq&ÜìøÏ ‘·s¡ÿeTT e÷Á‘·yT ‘·T~ ìsê∆s¡D

ø±<äT. n≥Te+Ïyê&ÉT ndü\T e⁄+&Éø£b˛e#·TÃqT. ‘·s¡ÿeTT ø±ì, ‘·s¡ÿeTT

ø±ø£b˛˙, á ‘√\Tu§eTà˝≤≥jÓTTø£ÿ |òü*‘·eTT e÷Á‘·eTT düe÷qy˚T.

ìsêàD≤‘·àø£yÓTÆq, ìsêàD≤‘·àø£eTTø±ì $wüj·÷\˙ï á ñ‘ê‡Vü‰ìï n<

yÓ’|ü⁄q≈£î HÓϺ XÀuÛÑdüÿs¡yÓTÆq <XuÛÑ$wü ‘·TÔq≈£î Vü‰ì ø£*–+#·Tq≥T¢, j·TTe‘·

o\eTTqT ≈£L&Ü HÓeTà~>± Vü≤]+#·T#·Tqï$.

nìï $<Û äeTT\T>±, á |ü]dæ ú‹ì n&ÉT ¶ ô|≥ºì#√ mìï

sê»ø°j·TeTT …’qqT, mìï Á|üD≤[ø£ …’qqT, m+‘· $<o düVü‰j·TyÓTÆqqT

ªeTìwæì e÷eT÷\T dæú‹˝ÀìøÏ rdüT≈£îsêe≤ìøÏ ã<äT\Tµ <ÛäqeTTqT

e÷eT÷\T dæú‹˝ÀìøÏ ‘Ó#·TÃ≥≈£î Á|üj·T‘·ïeTT …ìï #dæqqT, yêÏe\¢

Á|üjÓ÷»qyTe÷Á‘·eTT e⁄+&É<äT.

Page 9: Seela Nirmana Vidhanam

7

n~Ûø±s¡eTT˝À ñ+&ç á $wüj·TeTT˝À CÀø£ eTT ø£*–+#·Tø=qT≥≈£î

XøÏÔ >∑\yê¬ses¡÷ á ôV≤#·Ã]ø£qT düT‘·sêeTT |üϺ+#·Tø√s¡T. Ç≥Te+Ï

ôV≤#·Ã]ø£\T #Ój·T´≥+, sTT~ yÓTT<äÏkÕ] ø±H˚ø±<äT. nsTT‘˚ á

$wüj·T+˝À @MT#j·TT≥≈£î ÄkÕÿs¡eTT Ò<ë? ñqï~. πø ø£ e÷s¡ZeTT

$T–* e⁄qï~. uÛ≤s¡‘· j·TTe‘· ˇø£Ï>± #], ‘·eT o\eTTô|’ <Óã“

rj·T≤ìøÏ dæ<ä∆yÓTÆq yê] <ë&çì <ÛÓ ’s¡´eTT>± m<äTs=ÿì ‘·eTqT

u…<ä]+#·T#·Tqï sT÷ uÛÑ÷‘·eTT\qT Á|ü‹|òüTÏ+#·e\dæ e⁄qï~. ã*wüºyÓTÆq

XØs¡eTT\˝À, ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq eTqdüT‡qT ì]à+#·Tø=ì eTq j·TTe‘· á

<äTwüºX≈£îÔ\, <äTÁwüŒj·T‘·ïeTT\qT eeTTà #j·T>∑\<äT. eT+∫ ‘·\+|ü⁄\T

nqT ø£e#·eTTqT <Ûä]+∫, <XuÛÑøÏÔ nqT C≤»«\´e÷qyÓTÆq n–ïì s¡>∑T˝§ÿ*Œ

<XÁ|ü»\ jÓT&É>∑\ eTVü‰düeTTÁ<äeTT e+Ï Áù|eT‘√, ‘·eT Vü≤è<äj·TeTT\qT

ì+|ü⁄ø=ì, ‘·eTqT |ü]Vü‰düeTT #j·TT#·Tqï á øÏsê‘·≈£î\ <äTwüº‘·\+|ü⁄\qT,

eTq j·TTe‘· »j·TÁ|ü<äeTT>± uÛÑ>∑ïeTT #dæ, ‘·eT $»j·TeTTqT, ‘·eT

o\XøÏÔ jÓTTø£ÿ düsê«~Û|ü‘· eTTqT Á|üø£Ï+|ü>∑\s¡T. XÀuÛ≤j·Te÷qyÓTÆq

uÛ≤$uÛ≤s¡‘· ìsêàDeTT #˚j·TT≥≈£îqT, y˚<äãTTwüß\T >±qeTT #˚dæq

ÁãVü≤à‘˚»eTT, øå±Á‘·Ms¡´eTT düe÷qeTT>± ‘˚»]\T¢#·T sêuÀe⁄#·Tqï

Xø£eTTqT eTq dü+|òüTeTT˝À Á|üø£Ï+#·T≥≈£î ‘·eT ÁbÕDeTT˝§&ç¶q yê]

dü«|üïeTT\qT dü|òü©ø£è‘·eTT #˚j·TT≥≈£î eTq j·TTe‘· jÓTTø£ÿ o\X¯øÏÔ

nedüs¡eTT.

uÛ≤s¡‘·<X j·TTe‘· eTT+<äT sT÷Hê&ÉT sTT~jÓTTø£ Äø£s¡D°j·TyÓTÆq

düyê\T, Ç~ ø£]ƒq ‘·s¡yÓTÆq düyê\T ≈£L&Ü. eTq+<ä] uÛÑ$wü ‘·TÔ Bì

»j·÷|ü»j·TeTT\ô|’ Áy˝≤&ÉT#·Tqï~. uÛ≤<Ûä ‘· |üP]Ô>± j·TTe‘· ô|’qH

j·TTqï~. ø±e⁄q ‘·eT≈£îqT, <˚X¯eTTq≈£îqT, Á|üe÷<äeTT ø±#·Tø=ì

j·TTqï<äqT $wüj·TeTTqT eTs¡∫q|ü& yêØ $wüj·TeTTqT $düà]+#·>∑\s¡T.

Page 10: Seela Nirmana Vidhanam

8

123456789012345678901234567890121234567123456789012345678901234567890121234567123456789012345678901234567890121234567123456789012345678901234567890121234567123456789012345678901234567890121234567123456789012345678901234567890121234567

o\ìsêàD $<ÛëqeTT

eT+∫kÂo\´ ìsêàDeTT >∑T]+∫ H=øÏÿeø±ÿDÏ+#· qedüs¡+ Ò<äT.

Á|ü|ü+#·eT+‘·≤, eTTK´+>± uÛ≤s¡‘·<X+˝À áHê&ÉT eTq+ m<äTs=ÿ+≥Tqï

ø=s¡‘·\ìïÏ Àq÷ eTTK´yÓTÆq ø=s¡‘· á düNä\ ø=s¡‘·jT! á ø=s¡‘·ì

<ÛÓ’s¡ +>± m<äTs=ÿì, #·ø£ÿ>± |ü]wüÿ]+#· >∑*–‘˚, $T–*q ø=s¡‘·\˙ï

Áø£eTÁø£yTD≤ yê≥+‘·≥y rs¡Ãã&É‘êsTT. $T–*q ø=s¡‘·\ìïÏ rÁe+>±

|ü]>∑DÏ+∫, yêÏì rs¡Ã≤ìøÏ Á|üj·T‘êï\T #düTÔHêïeTT ø±˙ á o\ìsêàD

ø=s¡‘· ìyês¡D >∑T]+∫ e÷Á‘·+ dü]jÓÆTq Ä˝À#·q>±˙, Á|üj·T‘êï\T

>±˙ #j·T≥+ Ò<äT. á düeTùd´ nìï düeTdü \˝Àø° eTTK´yÓTÆq düeTdü .

Ä˝À#·Hê |üs¡T˝…’q Á|ü»\+<äs¡÷ á düeTkÕ´ìyês¡D≈£î ‘·–q+‘·

düeTj·÷ìï πø≤sTT+∫, ‘·>∑T Ä˝À#·q\T #˚dæ, |ü]cÕÿs¡ e÷s¡Z+

ø£qT>=q≤ìøÏ ∫‘·ÔXó~∆‘√, ÁX<ä∆‘√ Á|üj·T‘êï\T #j·÷*.

n‹eTTK´yÓTÆq á düeTdü m+<äT≈£î ìs¡¢ø£å eTT #Ój·T´ã&çq~?

BìøÏ nH˚ø£ ø±s¡D≤\Tqï$. yêì˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~ : nH˚ø£ eT+~

$wüj·T+˝À o\eTH~ eTTK´+>± e´ø£Ô+ #Ój·T´ Òì $wüj·TeTì, n~

πøe\eTT e÷qe⁄ì˝À n+‘·düú+>± e⁄qï<äì nì|ædüTÔqï~. n+<äT˝À

eTTK´+>± dü+|òü÷\T>± jTs¡Œ&ÉT‘·Tqï n~Ûø£ dü+U≤´≈£î\ $wüj·T+˝À,

yê] b˛ø£&É\ e÷s¡TŒ˝À @MT#j·T ÒeTì, Òø£ yê] o\+˝À e÷s¡TŒ

‘ ÒeTì uÛ≤$+#·ã& düe÷»+˝À |üì#düTÔqï yêì $wüj·T+˝À sTT~

eT]+‘· m≈£îÿe>± nì|ædüTÔqï~. Ç~ Xó<ä∆‘·|ü. á $wüj·T+˝À, jTyÓTÆHê

ø=+‘· #Ój·÷´\qT≈£îH yê]˝À e⁄qï ñ‘ê‡Vü‰ìï, sTT≥Te+Ï n_ÛÁbÕj·÷\T

˙s¡T>±s¡TdüTÔqï$. ø±ãϺ Bìï >∑÷]à j·T<ës¡∆yÓTÆq $<Ûëq+˝À eTqeTT

Ä˝À∫+#·e\dæ e⁄qï~. e´≈£îÔ\‘√ ≈£L&çq< dü+|òüTeTT. ø±ãϺ Ä e´≈£îÔ\

o\+˝ÀH˚ e÷s¡TŒ ‘˚e≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. Ä Á|üj·T‘·ï+˝À

Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq ø=+‘·|üì #˚dæ rsê\qT≈£î+fÒ ‘·|üŒ, dü+|òüTeTTqT

u≤>∑T|üs¡#·≤ìøÏ #ùd eTπs sTT‘·s¡ Á|üj·T‘·ïyÓTÆq dü|òü©ø£è‘·eTT ø±<äT.

Page 11: Seela Nirmana Vidhanam

9

ì»+>± o\eTH~ ndüŒwüº$wüj·Te÷? Bìï ø=+‘· |ü]o*<ë›eTT.

o\eTT sTT~ nì, sTT<ä$T<ä›eTT>± eTqeTT ìπs›•+#· Òì e÷≥ j·T<ës¡∆yT.

ø±ì eTqeTT e´ø£ÔeTT #ùd Á|ü‹ ‘·\+|ü⁄>±ì, e÷≥>±ì, |üì>±ì eTq

o˝≤ìï düŒwüº+>± ãj·T≥ô|&ÉT‘·÷H e⁄qï~. Ä $<Ûä+>± eTq+ e´ø£Ô+

#˚ùd~ eTq j·T<ës¡∆yÓTÆq e´øÏÔ‘·«eTT˝Àì ˇø£ uÛ≤>±ìï ‘·|üŒ≈£î+&Ü

ãj·T\T|üs¡TdüTÔqï~. n+<äTe\¢ eTq |ü]|üPs¡íyÓTÆq e´øÏÔ‘·«y˚T eTq

o\eTHêï ˝Òø£ eTq q&Ée&çø£ nHêï. ($y˚ø±q+<äkÕ«$T #Ó|æŒq≥T¢

o\eTq>± eTq n_Ûs¡T#·T\ìï+Ï jÓTTø£ÿ düeT÷Vü≤y˚T.) n~ eTq

n\yê≥¢ ï ø£\dæq eT÷≥. kÕ<Ûës¡DeTT>± eTq n_Ûs¡T#·T\qT, n\yê≥¢qT

nqTdü]+∫ eTq+ Ä˝À∫kÕÔeTT, e÷≤¢&ÉT‘êeTT, |üì#˚kÕÔeTT.

eTq˝Àe⁄qï eTq n_Ûs¡T#·T\T, n\yê≥T¢ eTqqT ˇø£ Á|ü‘´ø£ |ü<ä∆‹˝À

Ä˝À∫+#≥T¢, e÷≤¢&≥T¢, Ä#·]+#≥T¢ Áù|s¡D #kÕÔsTT. n~ eTq≈£î

dü«uÛ≤eyÓTÆb˛sTT+~. ø±ãϺ eTq Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï, e÷≤¢& |ü<ä∆‹ì,

|üì#˚ùd rs¡TqT eTq+ e÷s¡Ã>∑\eTì, ìsêàD+ #˚düTø√>∑\eTì

$düŒwüºeTÚ‘·Tqï~. n+fÒ eTq n_Ûs¡T#·T\qT, n\yê≥¢qT Òø£ o\eTTqT

e÷s¡TÃø√>∑\eTqïe÷≥.

#dæq |üìH eTs¡\ eTs¡\, #Ój·T´≥+e\¢ n\yê≥T @s¡Œ&ÉT‘·T+~.

eTq uÛ≤yê\qT ãϺ eTq+ #ùd |üì (Ä˝À#·q, e÷≥‘√ düVü‰) e⁄+≥T+~.

Ä˝À#·q <ë«sê eTq uÛ≤yê\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT. n+<äTe\¢ o\eTTqT

@s¡Œs¡#·Tø√≤ìøÏ eTq uÛ≤yê\qT m+#·T≈£îH˚ $wüj·TeTT˝À, eTqeTT

n‘· +‘· C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. Ä uÛ≤yê\T eTq Ä˝À#·qqT, <ëì <ë«sê

eT+∫ n\yê≥T¢ ø£*–+# Ä#·s¡D\≈£î <ë] #·÷|ækÕÔsTT. n\yê≥T¢

|ü]|üø£«yÓTÆq ‘·sê«‘· n$ eTq n_Ûs¡T#·T\T>± e÷s¡TqT. Ä n_Ûs¡T#·T\

düeT÷Vü≤yT eTq o\eTT. ø±ãϺ eTq sTT#·Ã¤ MT<äH eTq o\eTT, eTq

$~Û Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~.

ø±e⁄q uÛ≤yê\T m+‘√ eTTK´eTT: nsTT‘˚ <äè&ÛÉdü+ø£\ŒeTH˚~

n+‘· ‘·≈£îÿyÓ’q<MT ø±<äT. n+<äTe\¢ eTqeTT m+#·T≈£îqï uÛ≤yê\T

Page 12: Seela Nirmana Vidhanam

10

eTq nBÛqeTT˝À e⁄+&ç, eTq Ä˝À#·q\qT Ä$<Ûä+>± q&ç|æ+#·ø£

b˛sTTq≥¢sTT‘˚, eTq Ä#·s¡D\T eTqeTT Ä•+#·T o\eTTqT

ì]à+#·Tq≥Te+Ï$>± e⁄+&Ée⁄. eTq ìX¯Ãj·TeTT |ü≥Tº$&É$ì~>±

e⁄+&Ée˝…qT. ˝Òì#√ ø±\TC≤] ÁøÏ+<ä|ü&çb˛e⁄<äTeTT. n+<äTe\¢H˚

$yø±q+<äkÕ«$T ªªj·TT>∑eTT\ |üs¡ +‘·eTT bÕ≥T|ü&çq ‘·sê«‘·H˚ ˇø£

o\eTT ì]à+|üã&ÉTqTµµ nì #ÓbÕŒs¡T. o\ ìsêàDeTTq≈£î m&É‘Ó>∑ì

Á|üj·T‘·ïeTT+&Ée˝…qT. @ düeTj·TeTT˝ÀHÓ’Hê nÁX¯<ä∆ »]–q#√ á

ìsêàDeTT |üP]Ô>± H\eT≥ºyÓTÆ b˛e⁄qT.

Á>∑+<ÛäeTT\˝À nHø£ dü<들eeTT\Tqï$. ø±ì, eTq Ä˝À#·q\qT,

Ä#·s¡D\qT q&çù| uÛ≤yê\qT eTq eTqdüT‡˝À @ $<Û äeTT>±

ì\T|ü⁄ø√>∑\eTT? nH< Á|ü<ÛëqyÓTÆq ‘·sê«‹ n+XeTT. Ç~ ì»eTT>±

‘Ó\TdüTø=qe\dæq n‹eTTK´yÓTÆq $wüj·TeTT. uÛ≤yê\qT >∑÷]Ã ô|’ô|’q

‘Ó\TdüTø=qT≥e\¢ Á|üjÓ÷»qyTe÷Á‘·eTT e⁄+&É<äT. Ä uÛ≤eeTT eTqdüT‡˝À

dæús¡eTT>± Hê≥Tø=qe …qT. á|ü<ä∆‹ì ne>±Vü≤q #düTø=qT≥≈£î eTqeTT,

eTqqT >∑÷]Ã ø=+‘· ‘Ó\TdüTø=qe\dæ e⁄qï~. eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ

ô|’uÛ≤>∑eTTq≈£î n&ÉT>∑Tq düT|üÔ#Ó’‘·q´ (Sub-Conscious) eTqdüT‡qï~.

eTq n+<ä]˝À e⁄qï nq+‘·X¯øÏÔì #˚s¡≤ìøÏ u≤Vü≤´ eTqdüT‡ nH˚~

<ë«s¡eTT. á u≤Vü≤´eTqdüT‡qT #=#·TÃø=ì ˝À|ü*øÏ b˛sTTq|ü&˚,

uÛ≤eq\T ì»+>± eTq eTqdüT‡˝À Hê≥Tø=qTqT. á Á|ü<˚X¯eTTqT

#s¡Tø=ìq|ü&ÉT n$ eTqqT q&ç|æ+#·T≥≈£î düeTs¡∆eTT\>∑T#·Tqï$. eTq

ãT~∆XøÏÔ <ë«sê uÛ≤yê\qT mqTïø=qï‘·sê«‘·, eTqπø~ø±e …H√, eTqπø~

sTTw ü ºy Ó÷, <ëìì eTq≈ £ î eTqy ˚ T d ü÷∫+#·Tø=qe˝…qT.

Ç≥T¢#Ó|üø=qe˝…qT : ªªH˚qT á$<ÛäeTT>± e⁄+&É>√s¡T#·THêïqT. á

\ø£åDeTT\T Hê$>±e˝…qT. H˚qT Ä‘·àôdúÌs¡´eTT ø£*–e⁄+&Ée˝…qT.

ìwüÿ|ü≥eTT>±qT, ìs¡“¤j·TeTT>±qT, ìkÕ«s¡∆eTT>±qT e⁄+&É>√s¡T#·THêïqTµµ

yÓTT<ä …’q$. ªÄ‘·àdü÷#·qµ Òø£ ª‘·q eTqdüT‡q≈£î ‘êH dü÷∫+#·Tø=qT≥µ

(Auto-Suggestion) nì #Ó|üŒã&ÉT#·Tqï~. uÛ≤eq\T eTqdüT‡˝À

Page 13: Seela Nirmana Vidhanam

11

Hê≥Tø=q CÒj·TT≥≈£î sTT<=ø£ÿfÒ e÷s¡ZeTT. uÛ≤eeTT\T á $<ÛäeTT>±

Hê≥Tø=ìq ‘·sê«‘·, eTq Ä˝À#·q\qT, Ä#·s¡D\qT düÁø£eT $<ÛëqeTT˝À

q&ÉT|ü⁄≥≈£î n$ düeTs¡›eTT\>∑T#·Tqï$.

düT|üÔ#˚‘·q eTqdüT‡˝À, Hê≥Tø=ìq uÛ≤eq e\¢ q&ÉT|üã&ç,

#j·Tã&çq @ ø£s¡à nsTTqqT, eTqdüT‡˝À ˇø£ ∫qï>±&çì Òø£ Á‘√eqT

@s¡Œs¡#·TqT. n≥Te+Ï ø£s¡à\T eTs¡\ eTs¡\ #j·TT≥#‘· á >±&ÉT\T

n+‘·ø£+‘·≈£î $düŒwüºeTT, $XÊ\eTT, >±&ÛÉeTT n>∑TqT. Ç+‘·≈£î eTT+<

eTqdüT‡˝À ˝À‘Ó’q >±&çì @s¡Œs¡∫q uÛ≤eeTTq≈£î düe÷qyÓTÆq |üì @~

#˚dæqqT, n~n<˚ >±&ç˝À <ëì n+‘·≥ n<˚|ü&ç eTq n\yê≥¢qT

<äè&ÛÉ‘·s¡eTT #j·TT≥≈£î düVü≤ø£]+#·TqT.

o\ìsêàDeTTq¬ø’ eT+∫ uÛ≤eeTT\qT mqTïø=ìq ‘·sê«‘·, Hê≈£î

sTT|ü&ÉT sTTwüºeTT Òì uÛ≤eeTT\T, sTT+‘·≈£î eTT+<, Hê eTqdüT‡˝À

@s¡Œs¡∫q >±&ÉT\ dü+>∑‹ @$TÏ? nH dü+<Vü≤+ edüTÔ+~. $y#·q

#‘·, ìs¡íj·TeTT#‘· eTqdüT‡˝À eT+∫ |ü<ä∆‘·T\ <ë«sê eT]+‘· ˝À‘Ó’q,

eT]+‘· $XÊ\yÓTÆq, eT]+‘· $düŒwüºyÓTÆq >±&ÉT\qT @s¡Œs¡#·T≥≈£î

Á|üj·T‘·ïeTT #j·Te …qH< BìøÏ düe÷<ÛëqeTT.

á $<ÛäeTT>± #j·TTø=\~, bÕ‘·>±&ÉT\T Áø£eTÁø£eT+>± n<äèX´yÓTÆ

˙e⁄ @s¡Œs¡#·Tø=qT q÷‘·q e÷s¡ZeTT\≈£î m&É$T#·TÃqT. Ä $<ÛäeTT>±

eTq #Ó&ÉTuÛ≤eeTT\qT, #Ó&ÉT n_Ûs¡T#·T\qT, #Ó&ÉT n\yê≥¢qT Áø£eT+>±

ã\V”≤q|üs¡#·Tø=ì, eTqeTT ø√s¡Tø=qT#·Tqï o\eTT yÓ ’|ü⁄q≈£î

|üj·Tì+‘·TeTT. eTq ã\V”≤q‘·\qT n~Û>∑$T+#·≥+˝ÀH, eTq ì»yÓTÆq

XøÏÔ sTT$T&ç e⁄qï~. ‘·q eTqdüT‡ô|’ ìÁ>∑Vü≤eTT ø£*– <äè&ÛÉìXÃj·TeTT‘√qT,

ìcÕÿ|ü≥´eTT‘√qT <äè&ÛÉyÓTÆq q&Ée&çø£qT @s¡Œs¡#·Tø=q>∑\yê& ì»yÓTÆq

BÛs¡T&ÉT. #·\qeTT Òì (Static) eT+∫‘·qeTT n‘·ìøÏ ‘·è|æÔì ø£*–+#·<äT.

XøÏÔe+‘·yÓTÆq eT+∫‘·qeTT‘√ ‘·q |ü]düs¡eTT\qT e÷s¡TÃø=qT≥≈£î n‘·&ÉT

bÕ≥T|ü&ç sTT‘·s¡T\T ôd’‘·eTT ‘·eT o\eTTqT ì]à+#·Tø=qT≥≈£î

Page 14: Seela Nirmana Vidhanam

12

123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121123456789012345678901234567890121

kÕj·T|ü&ÉTqT. Ç~ m+‘√ ø£]ƒqyÓTÆq ø£è‘· eTT. á kÕVü≤düø£è‘· eTTqT

#|ü≥Tº≥≈£î, j·TTe‘·≈£î e÷Á‘·yT kÕeTs¡∆ eTTqï~. á kÕVü≤düø£è‘· eTTqT

#|ü≥Tº&ÉT. MTs¡T #j·TTkÕVü≤düeTT, MT eTH√yê´≈£î\‘·qT m+‘· oÁ|òüTeTT>±

eT≥Te÷j·TeTT #j·TTH√ MT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·TTqT.

o\ ìsêàDeTTq≈£î |üìeTT≥Tº dü«Á|üj·T‘·ïeTT

o\ìsêàD≤ìøÏ dü«Á|üj·T‘·ïeTH˚~ |üìeTT≥Tº. o\ìsêàD

$wüj·T+˝À ÄdüøÏÔø£\yê&ÉT ‘·q≈£î‘êH Á|üj·T‹ï+#ê*. eTs√ e÷s¡Z+

ÒH Ò<äT. <HÓ’ïHê dü+bÕ~+#ê\+fÒ <ëìøÏ ø=+‘· eT÷\´+ #Ó*¢+#ê*.

MT≈£î eT+∫ o\+ ø±yê\+fÒ e<ä\≈£î+&Ü dü«Á|üj·T‘·ïeTH eT÷˝≤´ìï

#Ó*¢+#·e˝…qT. m+<äTø£+fÒ o\eTH˚~ eTTK´+>± •ø£åD‘√ ≈£L&çq

$wüj·TeTT. •ø£åD nH˚~ J$‘·+‘√ bÕ≥T düe÷q+>± ì\∫ e⁄qï

$wüj·TeTT.

o\eTH~ e÷qe dü«uÛ≤e+˝À πø ø£ \ø£åDeTT e÷Á‘·yT ø±<äT.

n~ »Ï\yÓTÆq nHø£ \ø£åD≤\ ø£<ä+ãeTT. eTs√$<Ûä+>± #ÓbÕŒ\+fÒ

n~ kÕe÷q´eTT, ìs¡à\eTT, nsTTq ˇø£ eT÷\‘·‘·«yT (Element) ø±ø£

nH˚ø£ ÁbÕ<Û ä$Tø£ \ø£ åDeTT\ $TÁX¯eTeTT. Á|ü‹ˇø£ÿ \ø£ åD≤ìï

dü+bÕ~+#·≤ìøÏ dü«Á|üj·T‘·ï+‘√ ≈£L&çq nuÛ≤´düeTT nedüs¡eTT.

m+<äTø£+fÒ J$‘· ìs¡«Vü≤D˝À <ëì nqTuÛÑedæ<ä∆yÓTÆq Á|üjÓ÷»qeTTqï~.

n≥Te+Ï e÷qdæø£ \ø£åD≤\ìï+Ï jÓTTø£ÿ ø£<ä+ãy˚T MT o˝≤ìï

ìj·T$TdüTÔ+~.

dü+|òüT+˝À MTs¡T yÓT*π> Á|ü‘˚´ø£ Á|ües¡Ôq MT e´øÏ Ô‘ê«ìï

ãj·T≥ô|&ÉT‘·T+~. MT e´øÏÔ‘·«+˝À MT o\+ nH~ ˇø£ Á|ü<ÛëqyÓTÆq

uÛ≤>∑+. ø±ãϺ MTs¡T Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆqyês¡T ø±yê\+fÒ MT≈£î eT+∫

Page 15: Seela Nirmana Vidhanam

13

o\eTT+&Ü*. m+<äTø£+fÒ J$‘·+˝À MT¬s˝≤ e⁄+&~ dü+|òüT+˝À MTs¡T

Á|üe]Ô+# rs¡TqTãϺ e⁄+≥T+~. n+<äTe\¢ MT dü«Á|üjÓ÷»Hêì¬ø’Hê

MT Á|ües¡Ôq jÓTTø£ÿ Á|üe÷D≤ìï |ü⁄q]ï]à+#·Tø√e≥+ nedüs¡+. Ä

|üì˝À MTs¡T n‘· +‘· yÓTfió≈£îe ø£*– e⁄+&Ü*. o\ìsêàDeT+fÒ sTT<.

j·T<ës¡∆yÓTÆq o\eTT e÷qedü«uÛ≤e+˝Àì eT÷\‘·‘ê«\qT

‘ê≈£î‘·T+~. n+<äTe\¢ ô|’ô|’ \ø£åD≤\qT #·÷∫>±ì, Òø£ eT÷&ÉT e+<ä\

ô|’dü\ Ks¡TÑ√ ø=ìq Á>∑+<Ûë\T #·~$, Hs¡TÃø=qï ªnìï düeTj·÷\≈£î

|üìøÏ e#à eTsê´<ë \ø£åD≤\µH õ‘·TÔ\‘√ yÓT\>∑≥+ >±ì j·T<ës¡∆yÓTÆq

o\eTì ÁuÛ≤+‹ #Ó+<ä≈£L&É<äT. á ø£èÁ‹eTyÓTÆq e´s¡ú|ü⁄ e÷≥\T MT

dü«uÛ≤yêìï |ü⁄q]ïsêàDeTT #j·T Òe⁄. n+‘>±ø£, @ <äX˝ÀqT MTs¡T

J$‘· dü+Á>±eT+˝À »j·T+ bı+<ä≤ìøÏ n$ @ $<Ûä+>±qT düVü‰j·T|ü&Ée⁄.

Ç≥Te+Ï qøÏ© düs¡T≈£îqT #·÷∫ o\eTì yÓ÷düb˛e<äT›.

ì‘· J$‘·+˝À n‘·T´‘·ÔeTyÓTÆq ‹ <Ûäsêà\qT nuÛ≤´dü+ #Ój·T´≤ìøÏ,

j·T<ës¡∆yÓTÆq o\+ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. n≥Te+Ï yê& o\e+‘·T&Ó’q

|ü⁄s¡Twüß&ÉT. o\e+‘·T\‘√ ≈£L&çq<˚ ñ‘·ÔeT dü+|òüTeTT. πøe\eTT

Á|æj·TyÓTÆq \ø£åD≤\‘√ sTT‘·s¡T\ eTT+<äT≈£î e#Ãyê&ÉT o\e+‘·T&ÉT ø±&ÉT.

meì e´øÏ Ô‘ ·«+˝À j·T<ës¡ ∆y ÓT Æq eT+∫\ø£ åD≤\T ì+&ç ì_&û

ø£è‘·yÓTÆj·TT+≥jÓ÷ n‘·& j·T<ës¡úyÓTÆq o\e+‘·T&ÉT. eT+∫ \ø£åD≤\H$

Á|ü‘´ø£ düeTj·÷\˝À Á|üø£≥q #düT≈£îH$ ø±e⁄. nìï düeTj·÷\˝ÀqT

e´øÏÔ‘·«eTT˝À XÊX«‘·+>± ì*∫ e⁄+&y eT+∫\ø£åD≤\T.

bÕ≥T|ü&ç ø£èwæ#dæ eè~∆#düTø√e\dæq \ø£åD≤ Ò$TÏ? n$ Ä‘·à

>ös¡eeTT, Ä‘·à $XÊ«düeTT, Ä‘·à ôdúÌs¡ eTT, Ä‘·àìÁ>∑Vü≤eTT, dü«‘·+Á‘·

Ä˝À#·q, eTH√yêø±ÿj·TeTT\˝À |ü$Á‘·‘·, ø£åeT, düVü≤qeTT, |ü≥Tº<ä\,

ìX¯Ãj·TeTT, ‘·qj·T+<äT sTT‘·s¡T\j·T+<äT ìC≤sTTr>± e⁄+&ÉT≥,

Page 16: Seela Nirmana Vidhanam

14

Ä˝À#·q˝ÀqT ñ<˚›X¯´eTT˝ÀqT j·T<ës¡ú‘·, eTsê´<ä, <äj·T, ‘ê´>∑eTT

#j·TT≥j·T+<äT kÕeTs¡∆ eTT, ùdyêdüøÏÔ, XÊØs¡ø£ HÓ’‹ø£ BÛs¡‘·«eTT, dü‘· dü+<Ûä‘·

yÓTT<ä˝…’q$.

á \ø£åD≤\qT m˝≤ kÕ~Û+#ê*? Ç$ n˙ï e÷qdæø£ \ø£åD≤\T

ø±ãϺ eTqdüT‡ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. e⁄ @~ Ä˝À∫+∫Hê,

@~ e÷≤¢&çHê, @$T#dæHê, @ s¡ø£yÓTÆq e÷qdæø£ \ø£åD≤\T eTqdüT‡˝À

nìï+Ï ø£qï ô|’qe⁄qïy√ #·÷&ÉTeTT. πøe\eTT eT+∫ \ø£åD≤\qT e÷Á‘·yT

˙ Ä˝À#·qqT, yê≈£îÿqT, Ä#·s¡DqT q&ç|æ+|üìeTTà. á $<Ûä+>± ˙e⁄

eT+∫ \ø£åD≤\qT nuÛ≤´düeTT#˚dæ eè~∆#˚düTø=qTeTT. ˙#·yÓTÆq,

n>ös¡eyÓTÆq \ø£åDeTT\ $wüj·TeTT˝À @ e÷Á‘·eTTqT düs¡T›u≤≥T

#düTø=qe<äT›. düs¡«ø±\eTT\ j·T+<äTqT, á dü«XøÏÔì ìsê›øÏåD´eTT>±

kÕ–+∫, eTqdüT‡qT ÄBÛqeTT˝À e⁄+#·Tø=ìq≥¢sTT‘, eT+∫ o˝≤ìï

ì]à+#·Tø√e≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq eT+∫\ø£åD≤\ìï+Ïì e⁄ kÕ~Û+#·>∑\e⁄.

‘Ó*$>± sT÷ \ø£åD≤\¬ø’ bÕ≥T|ü&çq≥¢sTT‘ <ëìe\¢ @s¡Œ& n\yê≥T¢ ˙

e´øÏÔ‘·«eTT˝À düTdæús¡yÓTÆq e÷qdæø£ |ü]ø£s¡eTT\>∑TqT.

á \ø£åD≤\qT kÕ~Û+#·≤ìøÏ dü<äT<›XeTT, ìXÃj·TeTT, n_Ûeè~∆¬ø’

ìs¡+‘·s¡ dü«Á|üj·T‘·ï+ nHy e÷s¡ZeTT\T. eTs√ e÷s¡ZeTT ÒH Ò<äT.

o\ìsêàDeTTq¬ø’ #·<äTe⁄≥

eTq e÷qdæø£ HêD´‘· MT<ä eTq o\eTT Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+&ÉTqT.

n+<äTe\¢ eTq eTqdüT‡ $wüj·TeTT˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+∫q#√ eTqeTT

eTq o\eTT $wüj·TeTT˝À ≈£L&É C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+∫q≥¢>∑TqT. eTqdüT‡

nH~ Á|üø£è‹˝À ˇø£ uÛ≤>∑eTT >±ãϺ, eTqdüT‡ XSq´+>± e⁄+&É Ò<äT.

ø±e⁄q ñqï‘·yÓTÆq ñ‘·ÔeTyÓTÆq, ñ<ë‘·ÔyÓTÆq uÛ≤eeTT\‘√ <ëìì ì+|üì#√,

n~ #·yÓTÆq, ‘·≈£îÿe#j·TT, yê´~ÛÁ>∑düúyÓTÆq, $s¡T<ä∆yÓTÆq, nHês√>∑ ø£s¡yÓTÆq

Page 17: Seela Nirmana Vidhanam

15

‘·\+|ü⁄\‘√ ì+&çb˛e⁄qT. ªª˙ eTqdüT‡qT |ü$Á‘· uÛÑ>∑eqà+~s¡eTT>±

#dæø=qTeTT. Ä eT+~s¡eTTqT |ü$Á‘·eTT>±qT, <äTwüº‘·\+|ü⁄\H $s√<ÛäT\≈£î

<ä÷s¡eTT>±qT e⁄+#·TeTTµµ. Ä‘êà_Ûeè~∆ì, o\eTTqT n_Û\wæ+#·Tyê]øÏ

sTT~ ˇø£ #·ø£ÿì dü+<XeTT. eTq ø±eTeTT, ndü÷j·T, kÕ«s¡∆|üs¡‘·«eTT

nqTyêìe\¢ ñ‘·ŒqïyÓTÆq X¯Á‘·Te⁄\T ‘·|üŒ, eTq eTqdüT‡˝À ì»yÓTÆq

sTT‘·s¡ XÁ‘·Te⁄\T Òs¡T nqTq~ |ü]|üPs¡íyÓTÆq j·T<ës¡ú $wüj·TeTT.

á|ü$Á‘· eTH√eT+~s¡eTTqT X¯Á‘·Te⁄\ u≤]qT+&ç <ä÷s¡eTT

#j·TT≥≈£î $düŒwüºyÓTÆq @¬ø’ø£ e÷s¡ZeTT, <ëìì m\¢|ü&ÉT dü<들eeTT\‘√

ì+|æe⁄+#·T≥jT. eT+∫ ‘·\+|ü⁄\qT ø£*–+#·T $<ÛëHê\ìï+Ï ÀqT

düÁ<äZ+<ÛäeTT Ò qeTà<ä–q$. ªuÛ≤e|ü⁄ ‘·Tqø£\Tµ nì eTH√Vü≤s¡eTT>± uÒø£qT

eTVü‰Xj·TT&ÉT ñ<äVü≤]+∫q, Ä düÁ<äZ+<Ûë\T, düeTTÁ<ë\ô|’ |üj·Tì+∫,

neT÷\´yÓTÆq düs¡≈£îqT ˇø£ ‘·s¡eTT yê] qT+&ç eTs√‘·s¡eTT yê]øÏ Ä

uÛ≤yê\qT m+‘√ uÛÑÁ<äeTT>± #s¡yj·TTqT. nϺ ªªÁ>∑+<∏ë\ $\TeqT

mes¡T …ø£ÿ ø£≥º>∑\s¡T?µµ nì nŸøÏq‡Hé Á|ü•ï+#·T#·THêï&ÉT. Äj·Tq

sTT+ø± sTT˝≤ n+≥THêï&ÉT. ªªá j·TT>±ìøÏ, >∑&É∫b˛sTTq j·TT>±\≈£î

dü+ã+~Û+∫q n‘·T´‘·ÔeT $C≤„Hêqï+‘ê sTT∫à b˛sTTq eTVü‰yT<Ûëe⁄\T,

sT÷ düÁ<äZ+<Ûë\˝À e⁄Hêïs¡T. eTq ãT~∆ø£Hêï mH√ï¬s≥T¢ n~Ûø£ yT<Ûë

dü+|ü<ä>∑\yês¡T, á Á>∑+<Ûë\˝À düJe+>± e⁄Hêïs¡T. yês¡T ‘·eT

j·÷eJ®$‘·eTT Á|üXÊ+‘·eTT>± jÓ÷∫+∫q jÓ÷#·q\ |òü*‘·eTTqT,

$X«kÂ+<äs¡ eTT yÓ’|ü⁄q≈£î ‘Ós¡Teã&çq ‘·eT eTq'ø£\ŒHê |òü*‘·eTT\qT,

eTq≈£î sTTe«≤ìøÏ sTTø£ÿ&É (á Á>∑+<Ûë\˝À) dü+dæ<äú+>± e⁄Hêïs¡Tµµ.

Á|ü‹ì‘· eTT eT+∫ $wüj·÷\qT >∑÷]à ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·<äe≥eTH

n\yê≥TqT @s¡Œs¡#·Tø=qTeTT. ˙e⁄ eT+∫ o˝≤ìï ì]à+#·Tø√yê\+fÒ

dü+Á<äZ+<Ûä |üsƒ¡qeTH n\yê≥TqT @s¡Œs¡#·Tø=qT≥ nuÛ≤´düeTT #j·TTeTT.

ªqøÏ© Á|üeø£Ô\THêïs¡T, C≤Á>∑‘·Ô!µ nH ôV≤#·Ã]ø£ e⁄qï~. <ëì‘√ düe÷qyÓTÆq

ôV≤#·Ã]ø£ |ü⁄düÔø±\ $wüj·T+˝À ≈£L&Ü e⁄qï~. e⁄ #·<äe≤ìøÏ |ü⁄düÔø±ìï

Page 18: Seela Nirmana Vidhanam

16

mqTï≈£îH eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô rdüTø=qTeTT. @ |ü⁄düÔø£+ ã&ç‘ Ä |ü⁄düÔø£+

#·<äe≥+ ÁX‚j·Tdüÿs¡eTT ø±<äT. n~ nbÕj·Tø£s¡+>± e÷s¡e#·TÃqT. ø£©Ô

ÄVü‰s¡+˝≤>± |ü⁄düÔø±\˝À e⁄qï #Ó&ÉT $wüj·÷\T e÷qdæø£ b˛wüD

ìe«≤ìøÏ ã<äT\T o˝≤ìï HêXq+#j·TTqT. n≥Te+Ï Á>∑+<Ûë\qT

$wüeTTe … $dü]®+#·TeTT. #Íø£u≤s¡T nìïs¡ø±\ qe\\T, yês¡|üÁ‹ø£\T,

e÷dü|üÁ‹ø£\T yÓTT<ä˝…’q≥Te+Ï yêÏì ‘Ó+|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü #·<äe≥+

Ä‘êà_Ûeè~∆øÏ, o\ìsêàD≤ìøÏ >=|üŒ n+‘·sêj·TeTT. ªªˇø£kÕ] ˇø£

≈£îÁs¡yê&ÉT eTs√ ≈£îÁs¡yê&çøÏ no¢\yÓTÆq e÷≥\T, u§eTà\‘√ ì+&çq ˇø£

|ü⁄düÔø±ìï #·÷|æ+#ê&ÉT. n~ ¬s+&Éeyê&ç #‹˝À ø=ìï ø£åD≤\T e÷Á‘·yT

e⁄qï~. ‘·sê«‘· ø±\+˝À n‘·&ÉT ˇø£ #·]Ã˝À ô|<ä›|ü<ä$˝À e⁄Hêï&ÉT.

dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ç‘√ e÷≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT Ä |ü⁄düÔø±ìï

#·÷∫e⁄+&Éø£ b˛sTTq≥¢sTT‘ ‘êqT sTT|ü&ÉT dü+bÕ~+∫q $C≤„HêìøÏ

¬sϺ+|ü⁄ $C≤„qeTTqT, sTT‘·s¡T\≈£î sTT∫Ãe⁄+&yê&çHµµ nì #ÓbÕŒ&ÉT.

n+<äTe\¢ Ä‘·à •ø£åD≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éì Á>∑+<Ûëìï #·<äTeH #·<äTee<äT›.

#·÷&Ée<äT›, ‘êø£HÓ’q ‘êø£e<äT›.

$y˚ø±q+<äkÕ«$T sT÷ $<Ûä+>± dü\Vü‰#ÓbÕŒs¡T. ªª˙e⁄ m+‘·

‘·≈£îÿe #·~$‘ n+‘·eT+∫~. uÛÑ>∑eBZ‘· e+Ï ñ‘·ÔeT y<ë+‘· Á>∑+<Ûë\qT

n<Ûä j·TqeTT #j·TTeTT. ≈£î ø±e\dæq<ä+‘ê n<µµ. Çø£ÿ&É dü÷∫+∫q

$wüj·Ty˚TeT+fÒ $#·ø£åD˝Ò≈£î+&Ü #·<äe≥+ ìs¡T|üjÓ÷>∑+. ô|’ô|#·TÃ

Á|üe÷<äø£s¡+ ≈£L&Ü. kÕ«MTJ sTT+ø± sTT˝≤ Á|üe∫+#ês¡T. ªªHÏ

$<ë´$<ÛëqeT+‘ê Vü‰ìø£s¡yÓTÆq~. @$<Ûä+>± Ä˝À#·q #Ój·÷´˝≤ nH~

‘Ó*j·T≤ìøÏ eTT+<˚ eTqdüT‡˝ÀøÏ $wüj·÷\T ≈£îø£ÿã&ÉT‘·THêïsTT.µµ

o\ìsêàD≤ìøÏ #·<äe≥+ nH ‘·sê«‹ Á|ü<Ûëq $wüj·÷ìøÏ sTT~ rdüTø=ì

b˛‘·Tqï~.

Á>∑+<Ûë\ qT+&ç m≈£îÿe Á|üjÓ÷»q+ bı+<ë\+fÒ #·~y˚yê&ÉT

Ä˝À#·Hêe+‘·T&ÉT ø±yê*. πøe\+ $wüj·÷\T Á>∑Væ≤+#·≥+ nH~ XøÏÔì

Page 19: Seela Nirmana Vidhanam

17

dü+bÕ~+#·≥+ø±<äT. #·<äe&É+ jÓTTø£ÿ Á|üjÓ÷»q+ XøÏÔ düeTTbÕs¡®H.

ªª#·<äTe⁄ $C≤„q $wüj·÷\qT e÷Á‘·yT ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. ø±ì eTqqeTT

e÷Á‘·yT #·~$q~ eTq~>± #düTÔ+~µµ nì C≤Hé ≤ø nHêïs¡T.

$C≤„qeTT |üP]Ô>± Js¡íyÓTÆ yÓT<ä&ÉT˝ÀøÏ b˛sTT eTqdüT‡˝À ˇø£

uÛ≤>∑eTj˚T´ es¡≈£î, n~ X¯øÏÔ>± |ü]D$T+#·<äT. ˙≈£î <äè&ÛÉyÓTÆq

ãT~∆ø£\>±\+fÒ @ø±Á>∑ ∫‘·Ô+‘√ #·~$q ‘·sê«‘·, <ëìï n\yê≥T>±

#düTø=qTeTT. |ü⁄düÔø±ìï ‘·s¡#·T>± eT÷dæydæ, ≈£Ls¡TÃ+&ç Ä˝À∫+|ü⁄eTT

Òø£ q&ÉTdü÷Ô ∫+‹+|ü⁄eTT. Ä˝À#·q e÷Á‘·yT #j·TTeTT. <Ûë´ì+#·TeTT,

eTqqeTT #˚j·TTeTT, ˙e⁄ #·~$q <ëìì eTs¡\ ˙ eTqdüT‡˝À

yÓT<ä\ìeTTà. <ëìì ˙ ∫+‘·qe\¢ J]í+#·Tø=ì, ˙ J$‘·eTT˝ÀìøÏ

‘Ó#·TÃø=qTes¡≈£î, n~ ˙ dü«+‘·eTT ø±<äT. ˙e⁄ Á|üÁ|ü<ÛäeTeTT˝À

#·~$q|ü&ÉT Ä $wüj·TeTT Á>∑+<Ûäø£s¡Ô≈£î #Ó+~q~>±H e⁄+≥T+~. ø±ì,

˙˝À kÕs¡uÛÑ÷‘·yÓTÆq ˇø£ uÛ≤>∑yÓTÆq|ü&, n~ ˙~ ne⁄‘·T+~.

HÓ’‹ø±_Ûeè~∆ì ø£*–+# $wüj·TeTT Òq≥Te+Ï Á>∑+<Ûëìï #·<äeH

#·<äee<äT›. ìÁwüŒjÓ÷»q+>± |ü⁄düÔø±ìï #·<äee<äT›. ø±\πøåbÕìøÏ #·<äe≥+

nH~ ôV’≤Hê´ìï ø£*–düTÔ+~. eTqdüT‡ ô|≥º≈£î+&Ü #·<äTeHe<äT›. |ü⁄düÔø±ìï

m\¢|ü&ÉT dü«#·Ã¤‘·‘√qT, ñ‘ê‡Vü≤+‘√qT, @ø±Á>∑∫‘·Ô+‘√qT, ÁøÏj·÷‘·àø£yÓTÆq

eTqX¯ÙøÏÔ‘√qT #·<äTe⁄eTT. u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ #·<äe≥+ nH˚~ ô|’ô|’q

#·<äe≥+ø£+fÒ m≈£îÿe n|üø±s¡+ #düTÔ+~. ˙e⁄ #·~y~ eTqdü÷Œ¤]Ô>±

<ëì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ #·<äTe⁄eTT. #·<äe≥+ ø±>±H˚ n+‘·Ï‘√ <ëìï

e<ä*yj·T≈£î+&Ü HÓeTs¡Tydæ, eTqqeTT #dæ Ä uÛ≤yê\qT ˙ dü«+‘·+

#˚dæø=qTeTT.

ªªdüÁ<äZ+<Ûëìï n<Ûä j·Tq+ #Ój·T´≥+ ~e´yÓTÆq |üì. eT+∫ J$‘êìï

J$+#·≥+ ~e´‘·s¡eTT - n≥Te+Ï J$‘êìï J$+#·≥+˝À -

ej·TdüT‡qT, Ä ej·TdüT‡ jÓTTø£ÿ ø°åD>∑‹ì m~]+#·T, ˇø£ n<äT“¤‘·XøÏÔ

ñ‘·ŒqïeTÚ‘·T+~.µµ

Page 20: Seela Nirmana Vidhanam

18

Ábıô|òdüs¡T $*j·T+ e÷´<Û ä÷´dt #Ó|æŒq≥T¢ ªªeTqTwüß´&ÉT

yT<Ûë$ø±e≥+, ‘Ó*dæqyê&ÉT ø±e≥+ n‘·&ÉT #·~$q |ü⁄düÔø±\qT ãϺ

ø±<äT. ‘êqT #·ø£ÿ>± mqTïø=qï Á>∑+<Ûë\qT ≈£åîDí+>± #·~$, #·~$q

yêÏ Àì neT÷\´yÓTÆq Á|ü‹uÛ≤eeTT ‘·q≈£î düT|ü]∫‘·yÓTÆq Væ≤‘·T&Ó’q|ü&

n‘·&ÉT ‘Ó*dæqyê&ÉT, yT<Ûë$ ø±e≥+ »s¡T>∑T‘·T+~.µµ

e÷qe⁄&ÉT ø£ìô|Ϻq n‘· +‘· Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ ãVüQXÊ

Á>∑+<Ûädüú+ #˚j·T>∑*–q yê»àj·Ty˚T. ˝Òø£ nø£ås¡eTT\T ø£qT>=qT≥,

(#ê˝≤ø±\eTT) ‘·sê«‘· yêìì eTTÁ<äD #j·T>∑\T>∑T≥qT ø£ìô|≥º≥+,

eTTÁ<äD #dæq Á>∑+<ÛäeTT e\q @ eTVü‰ yT<Ûë$HÓ’Hê eTqeTT ns¡úsêÁ‹

|üP≥HÓ’Hê ø£\Te>∑\eTT. @ ø±\eTT˝À J$+∫q, @ n‘· +‘· Á|üU≤´‘·

|ü⁄s¡Twüß&ÉHÓ’Hê, eTT+<äT>± ìj·TeTeTT #düTø=q≈£î+&Ü <ä]Ù+#·>∑\eTT.

$T\ºqTqT >±ì, ùwøχŒj·Ts¡TqT >±ì, meTs¡‡qTqT>±ì #Ó|üŒ≈£î+&Ü

@ø£åD+˝ÀHÓ’Hê düMT|æ+∫ yê]qT+&ç |òüTqkÕ«>∑‘·+ bı+<äe#·TÃ.

lsêeT#·+Á<äTì, lø£èwüí|üs¡e÷‘·àqT, ãT<ä∆uÛÑ>∑yêqTì, yê´düeTVü≤]¸ì,

|ü‘·+»* jÓ÷–ì, X+ø£s¡ uÛÑ>∑e‘êŒ<äT\qT Òø£ uÛÑ>∑yêHé lsêeTø£èwüí

| üs ¡eTVü≤+dü\ yê]ì ˝Òø£ $y˚ø±q+<äkÕ«$Tì <ä]Ù+∫ yê]

Áù|e÷<äs¡eTTqT nqTuÛÑ$+#·e#·TÃqT.

ªªˇø£ n|ü]∫‘·T&Ó’qyê&ÉT ‘êHÓqï&ÉT #·÷&Éì yêìì >∑÷]Ã Ä e´øÏÔ

>∑T]+∫q Á>∑+<Ûë\qT C≤Á>∑‘·Ô>± |ü]o\q, $X‚¢wüD #˚dæ ˇø£ #·ø£ÿì

J$‘·#·]Á‘·qT s¡∫+|ü>∑\&ÉT.

Á>∑+<ÛäeTT\e\¢ sTT≥Te+Ï neø±XeTTqï|ü&ÉT, j·TTe≈£î\T ‘·eT

ø±˝≤ìï ìj·÷eTø£eTT #˚düTø=ì, Á>∑+<Ûë\qT mqTïø=qT≥≈£î ‘·eT

$y˚ø£eTTqT ñ|üjÓ÷>∑|üs¡∫, ‘·eT n_Ûeè~∆ì ≈£î+≥T|ü]#˚ e÷qdæø£

n+<Ûäø±sêìï bÕs¡Á<√*, J$‘· $ø±kÕìï ø£*–+#·Tø√yê\H ñ<›X´+‘√

#·<äe≥+ kÕ–+#ê*. <ëìe\¢ yês¡T o\ìsêàD ˝≤uÛ≤ìï bı+<ä>∑\s¡T.

Page 21: Seela Nirmana Vidhanam

19

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

nH˚ø£ Á>∑+<Ûë\qT #·<äTe˝Òø£b˛sTTHê, #·<äe≤ìøÏ eT+∫

Á>∑+<Ûë\qT mqTïø=q˝Òø£b˛sTTHê, yês¡T $y˚ø±q+<äkÕ«$T J$‘·

dü+<XÊ\qT >∑÷]Ãq Á>∑+<Ûë\qT #·<äTee#·TÃqT. n$, n~Ûø£yÓTÆ b˛‘·Tqï

u≤<Ûä\qT ‘=\–+∫ Äs√>∑ Á|ü<äyÓTÆq J$‘· ìsêàDeTTqT Á|ükÕ~+#·>∑\

~yÍ´wü<ÛäeTT.

o\eTT ˇø£ $˝≤düe÷?

á s√E˝À¢ J$‘·+˝À n&ÉT>∑Tô|≥º≤ìøÏ eTT+<äT j·TTe≈£î Ò >±ø£

yê] dü+s¡ø£å≈£î\T ≈£L&Ü ªªo\ìsêàD $wüj·T+˝ÀqTµµ Òø£ eTìwæì eT˙wæì

#ùd $<ä qT (Man-Making) Hπsà $wüj·T+˝ÀqT #ê˝≤ ìs¡¢ø£å +>±e⁄Hêïs¡T.

n˝≤ #ùd ìs¡¢øå±´ìøÏ ne÷j·Tø£+>± ø£ìŒ+# ã\e‘·Ôs¡yÓTÆq ø±s¡D≤ìï

eTT+<äT+#·T‘·THêïs¡T. J$‘· eTqT>∑&É≈£î dü+bÕ<äq #Ój·T´≥+ nH $wüj·T+

j·TTe≈£î\ eTqdüT‡qT, yê] dü+s¡ø£ å≈£î\ eTqdüT‡qT n~Ûø£ø±\+

ø£\es¡ô|&ÉT‘·Tqï HÏ düe÷»+˝À o\ìsêàD+ >±ì Òø£ eTìwæì eT˙wæì

#ùd $<ë´$<Ûëq+>±ì ˇø£ $˝≤dü+>± ø£ì|ædüTÔqï~. á $˝≤kÕìï

uÛÑ]+#·>∑*π> XøÏÔ yêfifl≈£î ø£ìŒ+#·≥+ Ò<äT.

ìs¡T<√´>∑ düeTdü , <ë]Á<ä düeTdü uÛÑj·T+ø£s¡+>± ô|]–b˛sTTqeH

$wüj·÷ìï me«s¡÷ ø±<äq˝Òs¡T. á s√E˝À¢ j·TTe≈£î\≈£î ñ<√´>∑

dü+bÕ<äq, yê] dü+s¡ø£å≈£î\≈£î ‘·eT |æ\¢\≈£î ¬s+&ÉT|üP≥\ ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü

uÛÀ»q+ ô|≥º≥+ #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆb˛sTT+~. Ç≥Te+Ï |ü]dæú‘·T\˝À á

¬s+Ï À ‘·ø£åD nedüsê\qT rs¡TÃø√e≥+ eTT+<ë Òø£ o\ìsêàD+

#düTø√e≥+ Á|ü<Ûëqe÷? nH Á|üXï ñ‘·ŒqïeTÚ‘·Tqï~. HÏ yÓ’K]

#·÷ùdÔ e‹Ô&ç #j·TT ‘·ø£åD nedüsê\qT rs¡TÃø√e≥eTH <ëìπø yÓTT>∑TZZ

ø£ìŒdüTÔqï~.

HÏ düe÷C≤ìøÏ o\eTH~ u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq ‘·ø£åD nedüs¡+ ø±<äH~

$düŒwüºy˚T. düVü≤»+>± ≈£åî<ë“<ÛäqT Ç‘·s¡ XÊØs¡ø£ sTTã“+<äT\qT

Page 22: Seela Nirmana Vidhanam

20

|üϺ+#·Tø√e≥ eTH˚~ ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´eTì|ædüTÔqï~. á sTTã“+<äT\T

rπses¡≈£î o\ìsêàD+ Ä|üe#·Ãì ≈£L&Ü nì|ædüTÔqï~. Ä]úø£ |ü<äC≤\+˝À

#ÓbÕŒ\+fÒ H&ÉT o\eTT ˇø£ $˝≤dü edüTÔe⁄.

ø±ì, o\+ ì»+>± ø£ $˝≤dü edüTÔyê? $˝≤dü edüTÔe⁄ Ò≈£î+&Ü

e⁄+&É>∑*–q≥T¢ o\+ Ò≈£î+&Ü e⁄+&É>∑\e÷? r]ø£ ∫πøÿ es¡≈£î eTqeTT

o\ìsêàD≤ìï yêsTT<ë y˚j·T>∑\e÷? Ç≥Te+Ï Á|üX¯ï\≈£î

düe÷<Ûëq$Te«≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#˚ eTT+<äT á Á|üX¯ï\qT n$T‘·

C≤>∑s¡÷ø£‘·‘√ Ä˝À∫+#·e\dæ e⁄qï~.

J$‘· eTqT>∑&É À n~Ûø£ kÕeTsê∆ ìï bı+<ä≤ìøÏ $˝≤düedüTÔe⁄

nedüs¡yT! ø±ì <ëì ndü\T dü«uÛ≤eeTTqT ãϺ $˝≤dü edüTÔe⁄ Ò≈£î+&Ü

e⁄+&Éq÷ e#·TÃ ˝Òø£ ‘·–q neø±X¯+ ø£*π> es¡≈£L yêsTT<ë

yÓj·T´q÷e#·TÃ.

J$‘·eTqT>∑&É≈£î o\eTT nedüs¡e÷ Òø£ nqedüs¡e÷ nH˚~,

e´øÏÔ jÓTTø£ÿ <Ó’q+~q J$‘· dü+ã+<Ûëìï $#ê]+∫q ‘·sê«‘·H˚

rsêàì+#·>∑\eTT. o\eTT $˝≤dü edüTÔe⁄ ˝≤+Ï~ ø±<äT. n~

Ä+‘·s¡+–ø£ $wüj·TeTT. n+<äTe\¢ e´øÏÔ J$‘·eTT˝À o˝≤ìøÏ nqTø£åDeTT

n‘·ì eTqT>∑&É‘√ dü+ã+<ÛäeTTqï~.

ªªeTqeTT #ùd Á|ü‹|üì, Ä˝À∫+# Á|ü‹ ‘·\+|ü⁄ eTqdüT‡ô|’ ˇø£

eTTÁ<äy˚düTÔ+~. Ä eTTÁ<äqT dü+düÿè‘·eTT˝À ªdü+kÕÿs¡eTTµ n+≤s¡T.

n≥Te+Ï dü+kÕÿs¡eTT\ìïj·TT ø£*dæ ˇø£ eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq X¯øÏÔ>±

s¡÷bı+<äTqT. <ëìH˚ ªo\eTTµ n+≤s¡T. ‘·q≈£î ‘êqT @~

düèwæº+#·T≈£îHêï&√ n< e÷qe⁄ì o\eTT. n~ ‘·eT J$‘·eTT˝À #dæq

e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡ \ jÓTTø£ÿ |òü*‘·eTTµµ nì $yø±q+<äkÕ«$T nHêïs¡T.

o˝≤ìï >∑÷]à kÕ«MTJ #dæq $X‚¢wüD Á|üø±s¡eTT e´øÏÔ jÓTTø£ÿ

J$‘·eTT qT+&ç o˝≤ìï ys¡T#j·T ÒeTqTq~ düŒwüºeTT. n~ n‘·&ÉT

Page 23: Seela Nirmana Vidhanam

21

dü«j·TeTT>± ‘·q≈£î ‘êqT>± düèwæº#düT≈£îqï~. n~ n‘·ì e÷qdæø£,

XÊØs¡ø£ #·s¡ \e\¢ jTs¡Œ&çq dü+kÕÿs¡eTT\ìï+Ï jÓTTø£ÿ yÓTT‘·ÔeTT.

e´øÏÔ qT+&ç <ìì ys¡T#j·T ÒyÓ÷ n~ mqïÏøÏì nqedüs¡yÓTÆq

edüTÔe⁄ ø±Hs¡<äT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î eTqTwüß´ì XØs¡eTT˝À qT+&ç n‘·ì

nej·TeeTT\qT u≤<Ûäø£*–+#·≈£î+&Ü $&ÉBj·T˝ÒeTT ø£<ë! n‘·&ÉT

eTs¡DÏ+#·HÓ’qqT eTs¡DÏ+#·TqT Òø£ kÕeTs¡∆ eTTHÓ’qqT >√˝ÀŒe⁄qT. ø£Ï

¬s+&ÉT nej·TeeTT\qT rdæydæqqT n‘·ì XØs¡eTT J$+∫e⁄+&Ée#·TÃqT.

ø±ì n‘·ì ndæú‘·«eTT qT+&ç n‘·ì o\eTTqT rdæ yj·TT≥ nqT<ëìì

eTqeTT Væ≤+#·C≤\eTT. ø±e⁄q e´øÏÔ ndæú‘·«eTT qT+&ç n‘·ì o\eTTqT

ys¡T#j·T ÒeTT. n+<äT# n‘·ì eTqT>∑&É À o\eTT n‘· +‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆq

\ø£åDeTT.

eTqdüT‡ô|’ dü+kÕÿs¡eTT\T ø£*–+#·≥eTT˝À |ü]dæú‘·T\≈£î Á|ü‘´ø£yÓTÆq

bÕÁ‘·e⁄qï<äqT≥ j·T<ës¡∆eTT. |ü]dæú‘·T\T eTq e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡ \ô|’

m≈£îÿe Á|üuÛ≤eeTTqT ø£*–+#·TqT. eT+∫ yê‘êes¡DeTT˝À eT+∫

dü+kÕÿs¡eTT, #Ó&ɶ yê‘êes¡DeTT˝À #Ó&ÉT dü+kÕÿs¡eTT\T eè~∆#Ó+<äTqT.

nsTTqqT eTq eTqdüT‡\˝À dü+kÕÿsê\T @s¡Œs¡#·Tø=qT≥≈£î eTTK´eTT>±

eTqyT u≤<ÛäT´\eTT. |ü]dæú‘·T\T eTq e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡ \ô|’ ø=+‘·

es¡πø Á|üuÛ≤eeTTqT ø£*–+#·TqT. ø±ì, n$ eTq o˝≤ìøÏ s¡÷|üø£\Œq

#˚j·TT≥˝À ‘·T~ ìs¡íj·TeTT ø±H˚s¡e⁄. n<˚ ì»yÓTÆq≥¢sTT‘˚ eT+∫

yê‘êes¡DeTT˝À e⁄qïyês¡T eT+∫o˝≤ìï, #Ó&ÉT yê‘êes¡DeTT˝À

e⁄qïyês¡T #Ó&ÉTo˝≤ìï eè~∆ |üs¡#·T≈£î+≤s¡T.

o\ ìsêàD+˝À yê‘êes¡D≤ìøÏ |ü]$T‹ e⁄qï~, nH $wüj·TeTT

- o\eTT XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ #·s¡ \ |òü*‘·eTH˚ dü‘ê´ìï - ìsêús¡D

#˚düTÔqï~. eTTK´+>± e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´\T eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ

Ä~Û|ü‘· +˝ÀH e⁄+&ÉTqT. #Ó&ÉTyê‘êes¡DeTT m≈£îÿe>± e⁄qïqT eTqTwüß´ì

Page 24: Seela Nirmana Vidhanam

22

e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡ \ dü$Twæº |òü*‘·eTT eT+∫ yÓ’|ü⁄q≈£î yÓTT–Zq#√

n‘·ì o\eTT eT+∫øÏ nqT>∑TDeTT>± e⁄+&ÉTqT. eT+∫ $wüj·TeTT\˝À

>±ì, eT+∫ kÕ+>∑‘· eTT˝À >±ì m≈£îÿe>± e⁄qïqT eTqTwüß´ì e÷qdæø£

XÊØs¡ø£ #·s¡ \ dü$Twæº |òü*‘·eTT #Ó&ÉTyÓ’|ü⁄qπø yÓTT–Zq#√, n‘·ì o\eTT

#Ó&ÉT≈£î nqT>∑TD´eTT>± e⁄+&ÉTqT. n+‘˚ø±ø£ |ü]düsê\ Á|üuÛ≤eeTT

eTqdüT‡ô|’ e⁄qïqT, n~ ø±yê\qT≈£î+fÒ ‘·|üŒ eTqdüT‡ Á|üuÛ≤yêìøÏ |üP]Ô>±

˝§+–b˛<äT. nìï |ü]dæú‘·T˝ÀqT, e´øÏÔjÓTTø£ÿ Á|ü‹ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£

#·s¡ \≈£î ‘·T~ u≤<Ûä ‘· n‘·ì eTH√ dü+ø£\ŒyT>±ì |ü]düsê\ Á|üuÛ≤eeTT

jÓT+‘· e÷Á‘·eTT ø±Hø±<äT. e÷qdæø£ dü+ø£\ŒeTT, sTT#êä XøÏÔ, eTq

#·s¡ \≈£î u≤<Ûä ‘· ø±ø£b˛sTTq≥¢sTT‘, eTè‘·T´eTTKeTT˝À e⁄+&ç ≈£åîBsêeTT,

_qjYT, u≤<ä\T, ~Hwüß, u≤wüO »‹Hé, ìqï yÓTTqïÏ sTT‘·s¡ $|ü¢eø±s¡T\

|üs¡+|üs¡, ‘·eT ìs¡íj·T Á|üø±s¡yT Ç+ ¢wüß yê]‘√ eTTU≤ eTTœ j·TT<ä∆eTT

#dæ #·∫Ãb˛e≥yÓ÷ Òø£ ∫øÏÿb˛e≥yÓ÷ #XÊπs>±ì, ‘·eT dü+ø£ ≤ŒìøÏ

$s¡T<ä∆+>± Á|üe]Ô+∫ Ç+ ¢wüßyê]øÏ ‘êeTT>± ˝§+– b˛ Ò<äT.

á #·s¡ÃqT Ä<Ûës¡+ #düTø=ì sTT+‘·≈£î eTT+<äT ÒeBdæq Á|üXï\≈£î

düe÷<ÛëHê*e«≥+kÕ<Ûä´y˚T. o\eTT $˝≤dü edüTÔe⁄ ø±ø£b˛e≥y˚T

ø±≈£î+&Ü, n~ eTq˝À J]í+∫b˛sTT, eTq˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± ‘·j·÷¬s’

$&ÉBj·T≤ìøÏ M\T Òì<Ó’ bısTT+<äì ≈£L&Ü yTeTT >∑Ϻ qeTàø£+‘√

#Ó|üŒ>∑\eTT.

BììãϺ BìøÏ nqTã+<Ûä dü÷Á‘·eTT>± o\eTT Ò≈£î+&Ü eTqeTT

ˇø£ÿ ø£åDeTT ≈£L&Ü e⁄+&É ÒeTì <äè&ÛÉeTT>± #Ó|üŒ>∑\eTT. eTq sTT#·Ã‘√

dü+ã+<ÛäeTT Ò≈£î+&ÜH eT+∫øÏ >±ì, #Ó&ÉT≈£î >±ì o\eTT m\¢|ü&É÷

eTq‘√H e⁄+&ÉTqT.

eTqeTT eTq e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ #·s¡´\ yÓTT‘·ÔeTT |òü*‘·eTT

eT+∫yÓ’|ü⁄q≈£î yÓTT>∑ Z≈£î+&Ü e⁄+&É<ä*ùdÔ, eTq o\ìsêàDeTTqT

Page 25: Seela Nirmana Vidhanam

23

eTqø£qT≈£L\yÓTÆq uÛÑ$wü ‘êÿ˝≤ìøÏ yêsTT<ë yÓj·T´e#·TÃqT.

@~ eTT+<äT nH˚ Á|üX¯ï≈£î ì‘ê´edüsê\ dü+bÕ<äq eTTK´y˚T

nsTTHê, o\eTT ˇø£ $˝≤dü edüTÔe⁄ ø±<äì, eTq e´øÏÔ‘·«+˝À o\eTT

J]í+∫ b˛sTT+<äì, eTq #·s¡Ã˝À ‘˚*q ‘·sê«‘· o\ìsêàD≤ìï

uÛÑ$wü ‘êÿ˝≤ìøÏ yêsTT<ë yÓj·T´e#·TÃHê! nH $wüj·÷ìï Ä˝À∫<ë›eTT.

eTq e÷qdæø£ XÊØs¡ø£ #·s¡´\T eTq o\+ MT<ä Á|üuÛ≤yêìï

ø£*–kÕÔj·Tì, ˇø£kÕ] jTs¡Œ&çq q&Ée&çø£qT düT\uÛÑ+>± eT+∫ o\+>±

s¡÷bı+~+#·≥+ ø£wüºeTì eTq+ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ eTq+ uÛÑTøÏÔ¬ø’ düeTTbÕs¡®q

#ùd+‘·es¡≈£î o\ìsêàD≤ìï #düTø√e≤ìï yêsTT<ë yÓj·T´≈£L&É<äT. ‘·ø£åD

J$‘êedüsê\qT dü+bÕ~+#·≥yT ø±ø£, yêì düeTTbÕs¡®q¬ø’ nedüs¡yÓTÆq

kÕeTsê∆ ìï eè~∆#düTø√e≥yT ø±ø£, <ëì‘√ bÕ≥T eT+∫ o\ìsêàD≤ìøÏ

ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq $<ÛëHê\qT ≈£L&Ü …ø£ÿ˝ÀìøÏ rdüTø=qe …qT.

J$‘êedüsê\ dü+bÕ<äq m+‘· eTTK´yÓ÷, o\ ìsêàD≤ìøÏ

ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq $<ÛëHê\T ≈£L&Ü n+‘· ‘·ø£åD e÷qe nedüsê\T>±

>∑T]Ô+∫q≥¢sTT‘˚ J$‘·+˝À n&ÉT>∑Tô|≥º≤ìøÏ eTT+<˚, nq>±

$<ë´]ú<äX˝À e⁄qï|ü& yêÏì Ä#·s¡D˝ÀìøÏ rdüTø=ì sêe …qT. eTqdüT‡

$<ë´]ú <äX˝À eT+∫ì >±ì, #Ó&ÉTqT>±ì düT\uÛÑ+>± Á>∑Væ≤+# dæú‹˝ÀqT,

düT\uÛÑ+>± eT\#·ã&˚≥T¢ e÷s¡TŒ#Ó+<˚ dæú‹˝ÀqT e⁄+&ÉTqT. #Ó&ÉT

n\yê≥¢ ≤>±H eT+∫ n\yê≥¢qT ≈£L&Ü ‘·sê«‘· J$‘·+˝À ø£+fÒ $<ë´]ú

J$‘·eTT˝À düT\uÛÑ+>± @s¡Œs¡#·T ø=qe#·TÃqT.

Ä$<Ûä+>± jTs¡Œ&çq eT+∫ n\yê≥T¢, eT+∫ n_ÛÁbÕj·÷\qT

ø£*–+#·TqT. J$‘· ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+< Ä$<ÛäeTT>± jTs¡Œ&çq eT+∫

o\eTT, »j·TÁ|ü<äyÓTÆq J$‘·eTT >∑&ÉT|ü⁄≥≈£î nedüs¡yÓTÆq eT+∫

\ø£åDeTT\‘√ eTq≈£î s¡ø£åD ø£*Z+#·TqT. o\eTT πøe\eTT ø£ n\+ø±s¡

Page 26: Seela Nirmana Vidhanam

24

uÛÑ÷wüDeTì, $˝≤düedüTÔeì ‘·\∫ J$‘·eTT˝ÀìøÏ <ä÷øÏq≥¢sTT‘ n~

n&ÉT>∑&ÉT>∑Tq eTq≈£î n+‘·sêj·TeTT ø£*Z+#·T#·Tqï<äì n‹ ‘·«s¡ ÀH˚

Á>∑Væ≤+‘·TeTT. o\eTT Ò≈£î+&Ü ìC≤sTTr, ãTTEes¡Ôq, dü‘· dü+<Ûä‘·,

düeTj·TbÕ\q, |ü≥Tº<ä\ yÓTT<ä˝…’q \ø£åDeTT\T ˝Ò≈£î+&Ü eTqeTT

@|üìHÓ’qqT #|üϺq#√ Ä|üì˝À n|ü»j·TeTT ø£*– rs¡Tqì ‘Ó\T|ü≤ìøÏ

yê<äyTyÓTÆHê nedüs¡e÷? n+‘ø±<äT, o\eTT jÓTTø£ÿ s¡ø£åD Ò≈£î+&Ü,

Áã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄q¬ø’ eTqeTT |ü& ÁXeT, |üf…º&ÉT nHêïì¬ø’ eTqeTT |ü&

u≤<Ûäø£+fÒ, m≈£îÿe ø£wüº‘·s¡ dæú‹˝À eTqqT ~+#·e#·TÃqT.

Bìì ãϺ, dü«uÛ≤edæ<ä∆+>±H˚ n‘·´edüs¡yÓTÆq sTT‘·s¡ ‘·ø£åD

nedüsê\T rπses¡≈£î o\eTT Ä>∑C≤\<äT. ø±ãϺ nìï dæú‘·T\˝ÀqT

n+<äT˝À eTTK´+>± $<ë´]ú J$‘·eTT˝À e⁄qï|ü& Á|ü‹e÷qdæø£, XÊØs¡ø£

#·s¡ \qT n$ eT+∫yÓ’Hê düπs, #Ó&ÉTyÓ’Hêdüπs - Áø£eTã<ä∆+ #düTø=q≤ìøÏ,

Á|üj·T‘·ïeTT\qT #düTø=ì rs¡e …qT.

o\ìsêàDeTT

˙≈£î kÕ«s¡ú|üs¡T&ÉT>± e⁄+& kÕeTs¡∆ eTT Ò<äT. Ç‘·s¡T\≈£î eT+∫

#Ój·÷´\H ø√]ø£qT Á|ü‹|òüTÏ+# kÕeTs¡ú eTT ˙≈£î Ò<äT. n+<äTe\¢H

˙e⁄ eT+∫yê&Ée⁄. ø±˙ j·÷ eT+∫ì #·÷#·Tø=ì ˙e⁄ >∑s¡«|ü&Ée<äT›. Ä

|òüTq‘· ˙~ ø±Hø±<äT. Ä |òüTq‘· o\eTT jÓTTø£ÿ |òüTq‘·. m+<äTø£+f…

sTT‘·s¡T\≈£î y˚T\T #˚ùd≥≥Te+Ï q&Ée&çø£ (o\eTT) ˙≈£îqï~.

Ç+ø√s¡ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ, Á|üÁ|ü<ÛäeTT>±HÓ’Hê düπs ≈£î eT+∫ o\eTTqï~.

<ëì Áb˛<ä“\+e\¢ ˙e⁄ dü‘êÿsê´\T #XÊeì $X«dæ+#·TeTT.

˙≈£î sT÷ |òüTq‘· e⁄+&ÉH e⁄qï~. m+<äTø£+fÒ eT+∫o˝≤ìï

bı+<ä≤ìøÏ m+‘√ø±\+, ìs¡+‘·sêj·T+>± e⁄ bÕ≥T |ü&ܶe⁄. ÄbÕ≥T

|ü&É≤ìøÏ |üPs¡«yT, á $wüj·÷ìï >∑÷]à jÓT+‘√ ø±\+ Ä˝À∫+#êe⁄.

Page 27: Seela Nirmana Vidhanam

25

eT+∫ o\+ dü+bÕ~+#·≤ìøÏ, ø£wüº|ü&ç rsê\H ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃe⁄.

n˝≤ #dæq ‘·sê«‘· <äè&ÛÉ ìXÃj·T+‘√, eT+∫ o˝≤ìï ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïe⁄.

n+<äTe\¢ sT÷ |òüTq‘· ˙≈£î #Ó+~q<. $yø£+‘√ eT+∫ |üqT\T #dæ

rsê\ì |ü≥Tº|üϺ, eT+∫ n\yê≥¢qT kÕ~Û+#·T≈£îHêïe⁄. n+<äTe\¢ e⁄,

dü‘êÿsê´\T #düTÔqï|ü&ÉT ˙≈£î \_Û+∫q »j·T»j·T <Ûë«Hê\≈£î, ˙e⁄

bı+~q bı>∑&ÉÔ\≈£î Ä ø£åD+˝À y$T #dæj·TT+&É Ò<äT. ø±ì, eT+∫o˝≤ìï

dü+bÕ~+#·≤ìøÏ m+‘√ Ä˝À∫+∫ ÁX¯eT|ü&çq+<äTe\¢ ˙e⁄

XÊ¢|òüT˙j·TT&ÉTyÓ’Hêe⁄. n≥Te+Ï ÁXeT eTq≈£î m\¢|ü&ÉT nedüs¡yT.

eTq Ä˝À#·q dü Áø £eT+>± e⁄+&Ü*. eT+∫ o\+ ø±yê\ì

ìX¯ÃsTT+#·Tø√yê*. |ü≥Tº$&ÉTeì Bø£å‘√ dü+e‘·‡sê\ |üs¡´+‘·+

bÕ≥T|ü&Ü*. J$+∫e⁄qï+‘· es¡≈£î n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘·÷ e⁄+&É≤ìøÏ

ÁXeT|ü&ÉT‘·÷, kÕ~Û+∫q eT+∫\ø£åD≤\T, eTq #·s¡ \e\¢ <Óã“‹q≈£î+&Ü

e⁄+&≥T¢ C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*.

ªªdü‘êÿsê´#·s¡D e\q ø£*π> yÓT|ü ~ø±<äT, <äTcÕÿsê´#·s¡D e\q

ø£*π> ‘·|ü ~ø±<äT, Ä ‘·bıŒ|ü\T o˝≤ìøÏ #Ó+~qyµµ nì kÕ«$TJ

#ÓbÕŒs¡T. ‘·|ü|üqT\T #Ój·T´&ÜìøÏ eT≥T≈£î sT÷ e÷≥qT kÕ≈£î>±

rdüTø=q≈£L&É<äT. Hê q&Ée&çø£ dü]>± Òø£ b˛e≥+ e\¢H HqT ‘·|ü|üqT\T

#j·TT#·T e⁄+&Ée#·TÃqT. ø±ì, n≥Te+Ï o\eTT ≈£î ø£\>∑≤ìøÏ mes¡T

uÛ≤<ÛäT´\T? ˙e⁄ ø±<ë! Ç≥Te+Ï dæú‹˝À, o\ìsêàD≤ìø£+fÒ, ˙e⁄

|ü&Ée\dæq ÁX¯eT eT]+‘· ø£wüº‘·s¡eTT, m+<äTe\¢qq>±, #Ó&ÉTq&É‘·≈£î

dü+ã+~Û+∫q #Ó&ÉT n\yê≥¢qT #Ó&ÉT dü«uÛ≤eeTT\qT ø£ yÓ’|ü⁄ e~*+#·T

ø=qT#·T eTs=ø£yÓ’|ü⁄ eT+∫ o\ìsêàD≤ì¬ø’ bÕ≥T |ü&Ü*‡e⁄+~. ej·TdüT‡

ô|]π> ø=B› sT÷|üì #Ój·T´≥+ n‘· +‘· ø£wüº‘·s¡yÓTÆb˛‘·T+~. ◊qqT sT÷

|üìì #dæ rs¡e\dæq<, ø£wüºeTTqT uÛÑ]+#·e\dæq<.

ej·TdüT‡ eTT~]q ‘·sê«‘· o\ìsêàDeTT ø£wüºeTT ø±ãϺ,

∫qï‘·q+˝ÀH˚ o\ìsêàD≤ìøÏ ñ|üÁø£$T+#·≥+ eT+∫~. ej·TdüT‡

Page 28: Seela Nirmana Vidhanam

26

ô|]π>ø=B›, #Ó&ÉT \ø£åD≤\T, #Ó&ÉT dü«uÛ≤yê\T, #Ó&ÉT n_Ûs¡T#·T\T >∑Ϻ |ü&ç

eT]+‘· dæús¡|ü&çb˛e⁄qT. n+<äTe\¢ yêÏqT+&ç ãj·T≥|ü&É≥+ ø£wüºkÕ<Ûä +.

Ä #Ó&ÉT \ø£åD≤\qT o\eTTqT+&ç düT\uÛÑeTT>± ‘·T&ç∫yj·T ÒeTT. ø±e⁄q,

yêÏì ‘=\–+#·T≥≈£î z|æø£‘√qT, n‘· +‘· ÁXeT‘√qT, eT+∫ n\yê≥¢qT,

eT+∫ \ø£åD≤\qT @s¡Œs¡#·Tø=ì, yêÏ ÁbÕã\´eTT#˚ <äTs¡¢ø£åD≤\qT

m<äTs=ÿq≥+ ø£ÿfÒ e÷s¡ZeTT. n˝≤ m<äTs=ÿq≥+ e\¢, eT+∫ \ø£åD≤\T

e\¢ eT+∫ n\yê≥¢ e\¢ #Ó&ɶ\ø£åD≤\T ø£|æŒyj·Tã&ç, ˙≈£î n|üø±s¡+

ø£*–+# ‘·eT kÕeTsêú ìï Áø£eTÁø£eT+>± ø√˝ÀŒ‘êsTT.

o\ìsêàD+ m˝≤ #˚düTø√yê*, nH˚ <ëìì ‘Ó\TdüTø√e≤ìøÏ

eTT+<äT, o\eT+fÒ @$TÀ ‘Ó\TdüTø√yê*. #Ó&ÉT o˝≤ìøÏ #Ó+~q

#Ó&ɶ\ø£åD≤\qT ‘·T&ç∫ yj·Te\dæ e∫Ãq|ü&ÉT Ä |üìì ≈£L&Ü #j·T≥+

eTs=ø£ |üìì #˚j·TT≥eTe⁄‘·T+~. ø±ì Ä n<äq|ü⁄ |üìì ø£wüº|ü&ç,

ˇø£ÿkÕ] #dæq≥¢sTT‘ $T–*q |üqT\T düT\uÛÑeTÚ‘·$. Çø£ o\eT+fÒ

@$TÀ $#ê]<ë›eTT.

o\eT+fÒ n_Ûs¡T#·T\ (sTTwüºeTT\) sêdæ ˝Òø£ düeT÷Vü≤eTT.

n_Ûs¡T#·T\T #Ó&ÉTyÓ’‘, eTq o\eTT #Ó&ÉT>±e⁄+≥T+~. eT+∫<Ó’‘ o\eTT

eT+∫ <Í‘·T+~. nsTT‘ n_Ûs¡T∫ n+fÒ @$TÏ? ø£ Á|ü‘´ø£ dü+<äs¡“¤+˝À,

ì]∆wüºyÓTÆq, n+fÒ, Ä $wüj·÷ìï >∑÷]à Bs¡È+>± Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü, ‘·q+‘·≥

‘êqT>± n+fÒ nÁ|üj·T‘·ï+>± »]π> ÁøÏj·T˝≤>± |üqT\T #˚ùd eTq

dü«uÛ≤eyT ªn_Ûs¡T∫µ n+fÒ. ñ<ëVü≤s¡D #·÷<ë›eTT. eTq ø£fifl <ä>∑Zs¡≈£î

@<√edüTÔ+≥T+~. eTq Á|üj·T‘·ï+ Ò≈£î+&ÜH ø£qT¬s|üŒ\T yê≥+‘·≥

ny˚ eT÷‘·|ü&ÉT‘êsTT. ªªø£fi¯¢MT~øÏ @<√edüTÔqï~, ø£qTï b˛‘·T+~,

n+<äTe\¢ ø£fi¯ófl eT÷düTø√yê*µµ nì nqTø=ì ø£fi¯ófl eT÷düTø√e⁄.

kÕ<Ûës¡D+>± e⁄qï|ü&ÉT ø£fiófl eT÷düTø√≤ìøÏ eTT+<äT á ìs¡íj·T+

e∫à ˙ yÓT<ä&ÉT˝À ø£<ä*ø£ ø£*–+#Hê&ÉT\<ë«s¡ ø£qT¬s|üŒ\ ø£+&Ésê\≈£î

ªø£qTïb˛‘·T+~ eT÷düTø√µ nH Ä»„ yÓT<ä&ÉTqT+&ç sêyê*. ø±ì ‘·ø£åD+

Page 29: Seela Nirmana Vidhanam

27

#·s¡´ »s¡>±*‡q|ü&ÉT á $<ÛëqeTT>± »s¡>∑<äT. ø£+Ï <ä>∑Zs¡≈£î

nø£kÕà‘·TÔ>± @<√ edüTÔe⁄ edüTÔqï|ü&ÉT, ø£fi¯fl≈£î <Óã“ ‘·>∑T\T‘·T+<äì

ø£qT¬s|üŒ Ò nqTø√≈£î+&Ü yê≥+‘·≥ ny eT÷‘·|ü&ç ø£fi¢qT s¡øÏåkÕÔsTT.

n<$<Ûä+>±, ‘êqT#j·Te\dæq, ‘·ø£åD #·s¡ qT >∑÷]à ìs¡íj·TeTT ‘·ø£åDyT

rdüTø=qe\dæ e∫Ãq|ü&ÉT, eTqTwüß´&ÉT ‘·ø£åDyT #·s¡ rdüTø=qTqT. Á|ü‹

$wüj·÷ìï |ü]o*+∫, $yø£+‘√ Bs¡È ø±\+ Ä˝À∫+∫, ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ

e∫Ãq ‘·sê«‘· #·s¡ rdüTø√e≥eTH düTBs¡È $<ÛëHêìï Ä düeTj·T+˝À

nqTdü]+#·&ÉT. n|ü&ÉT ‘·q düVü≤» dü«uÛ≤yêqT>∑TDeTT>±, |ü]DÏ‹

#Ó+~q ‘·q n\yê≥¢ ÁbÕã\´+ e\¢, ˇø£ Á|ü‘´ø£ $<Ûëq+˝À ‘·ø£åD #·s¡

rdüT≈£î+≤&ÉT. eTqdüT‡˝Àì Ä˝À#·q‘√ dü+ã+<Ûä+ Ò≈£î+&Ü, $y#·q

#Ój·T´≈£î+&Ü, <äè&ÛÉ|ü&çq n\yê≥T¢#‘· #j·Tã&çq |üqT\H ªn_Ûs¡T#·T\Tµ

n+≤s¡T. n_Ûs¡T#·T\T y˚s¡T y˚s¡T XÊK\qT q&ÉT|ü⁄ ôd’ìø±~Ûø±s¡¢

(ø£e÷+&És¡T¢) e+Ïyês¡T. yês¡T ‘·ø£åD ìs¡íj·÷\qT rdüT≈£î+≤s¡T. ‘·eT

Á|ü<ÛëHê~Ûø±]jÓÆTq eTqTwüß´q≈£î Ms¡T u≤<ÛäT´\T>± e⁄+≤s¡T. ø£ Á|ü‘´ø£

n_Ûs¡T#·T\ e\¢ eTqeTT #dæq |üì eT+∫<Ó’‘, Ä n_Ûs¡T∫ì eT+∫

n_Ûs¡T∫ n+≤s¡T. ˇø£ n_Ûs¡T∫ Á|üuÛ≤yêìï ãϺ eTqeTT #dæq |üì

#Ó&ÉT<Ó’‘ Ä n_Ûs¡T∫, #Ó&ÉT n_Ûs¡T∫ n+≤s¡T.

o\eT+fÒ eTq n_Ûs¡T#·T\ sêdæjT (düeT÷Vü≤yT). meì¬ø’‘ m≈£îÿe

eT+∫ n_Ûs¡T#·T\T e⁄+≤jÓ÷ yêìì eT+∫ o\eTT>∑\ yê&ÉT n+≤s¡T.

#Ó&ÉT n_Ûs¡T#·T\T m≈£îÿe>± e⁄qï yêìì #Ó&ÉTo\eTT >∑\yê&ÉT n+≤s¡T.

Ç~ #ê\ düT\uÛÑ+>±qT, düŒwüº+>±qT, kÕe÷q´+>±qT ø£ìŒdüTÔ+~.

ø±ì, o\ìsêàD eTH~ n+‘· düT\uÛÑyÓTÆq |üìø±<äT. ˇø£ <äèwæº À n~

düT\uÛÑyT. ø±ì <ëìøÏ <äè&ÛÉìXÃj·T+ ø±yê* Bs¡Èø±\+ $&ÉTeì >∑Ϻ

|ü≥Tº<ä\ ø±yê*. >∑Ϻ |üìø±yê*. n< Bì˝Àe⁄qï ø£wüºeTT. dü‘Y

o˝≤ìï ì]à+#·Tø√e≤ìøÏ, ì]«sêeT+>± eTqdüT‡qT n<˚ |üìMT<ä,

ìs¡+‘·s¡+ ì*|æ e⁄+#·≥+ n‘ê´edü ø£eTT. |ü]düsê\ dü«uÛ≤eeTH~,

Page 30: Seela Nirmana Vidhanam

28

nHø£ sTT‘·s¡ $wüj·÷\T, eTqdüT‡qT eTuÛÑ ô|≥º≤ìøÏ m\¢|ü&ÉT Á|üj·T‘·ï+

#düTÔHêïj·Tì, ‘·|ü&ÉT e÷sêZ\qT |üϺ+#·≤ìøÏ, #Ó&ÉT n_Ûs¡T#·T\qT

#|ü≥º≤ìøÏ ÁbÕã\´+ ø£*–düTÔHêïj·Tì MT≈£î ‘Ó\TdüT ø±ãϺ, n_Ûs¡T#·T\T

m˝≤ ô|+bı+<äT‘êjÓ÷, sêouÛÑ÷‘·yÓTÆq sT÷ n_Ûs¡T#·T\T o\+>± m˝≤

s¡÷bı+<äT‘êjÓ÷ eTq+ sTT|ü&ÉT ‘Ó\TdüTø√yê*‡ ñqï~.

n\yê≥T¢e\¢ n_Ûs¡T#·T\T ô|s¡T>∑TqT. |üqT\qT eTs¡\ eTs¡\

#Ój·T´≥+ e\¢ n_Ûs¡T#·T\T ô|s¡T>∑‘êj·Tì eTq≈£î ‘Ó\TdüT. eT+∫ #Ó&ɶ\qT

>∑÷]Ã Ä˝À∫+∫q ‘·sê«‘·H eTqyÓTTø£ |üìì #|ü≥Tº‘êeTT. Ä|üìì

#|ü≥º≤ìøÏ nHø£ ªÇ#·Ã¤\Tµ (sTTcÕº\T) e⁄+&ÉTqT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ˇø£

Á|ü‘´ø£ düeTj·T+˝À, ø£ Á|ü‘´ø£ düìïyX+˝À, nìïs¡ø± …’q neø±XÊ\qT

˝Òø£ ˇø£ neø±XÊìï >±ì ˝…Kÿ˝ÀøÏ rdüTø=ì, yêì eT+∫#Ó&ɶ\qT

$#ê]+∫ yêì˝À ˇø£ <ëìï mqTï≈£î+≤eTT. @~ m≈£îÿe |òü*‘êìï

ø£*–düTÔ+<äì eTq≈£î ‘√düTÔ+<√, <ëìï Ä#·s¡D˝À ô|&É‘êeTT. Ä |üìì

eTs¡\ eTs¡\ nHø£kÕs¡T¢ #düTÔ+&É≥+ e\¢ n~ eTq≈£î n\yêf…Æb˛‘·Tqï~.

Ä n\yê≥T <äè&ÛÉ‘·s¡eTjT´ ø=B› n~ ø£ ªn_Ûs¡T∫>±µ s¡÷bı+<äT‘·T+~.

Ç˝≤π> sTT‘·s¡ n_Ûs¡T#·T\T. Ä n_Ûs¡T∫ ‘·q ÁbÕã\´+ e\¢ ˇø£ Á|ü‘´ø£

düeTj·T+˝À, ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq $<Ûëq+˝À |üì#Ój·T´≤ìøÏ Áb˛<ä“\+

ø£*–düTÔ+~. Ä $<Ûä+>± eTq+ |üì#düTÔqï|ü&ÉT eTq $yø±ìï>±ì,

eTq n_ÛÁbÕj·÷ìï>±ì, Òø£ Ä˝À#·qqT >±ì ñ|üjÓ÷–+#·eTT. πøe\eTT

n_Ûs¡T#·T\ ÁbÕã˝≤´ìï nqTdü]+# |üì#düTÔ+≤eTT. ø±ãϺ eTqeTT

@sêŒ≥T #düT≈£îH ªn\yê≥T¢µ $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*. eTq+

Ä˝À∫+∫q ‘·sê«‘· eTs¡\ eTs¡\#ùd |üqT\µ <ë«sêH eTq ªn\yê≥T¢µ

@s¡Œ&ÉT‘êj·Tì ‘Ó\TdüT≈£îHêïeTT ø±ãϺ eTq+ #ùd eTq #·s¡ \ e\¢H

n$ eTq ªn_Ûs¡T#·T\µ ÁøÏ+<äe÷s¡T‘êj·Tì ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT≈£îHêïeTT ø±ãϺ,

n˝≤ sêouÛÑ÷‘·yÓTÆq n_Ûs¡T#·T\T Á|ü‘´ø£yÓTÆq o\+>± s¡÷bı+<äT‘·T+~

>±ãϺ eTq #·s¡´\qT >∑÷]à n‘·´+‘· ÁX¯<ä∆ eVæ≤+#ê*‡ e⁄qï~.

Page 31: Seela Nirmana Vidhanam

29

Ä˝À∫+∫q ‘·sê«‘·H˚ eTq+ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ düeTj·T+˝À ˇø£ s¡ø£+>±

(n_Ûs¡T∫ìãϺ) |üì #kÕÔeTì sTT~es¡πø eTq+ ‘Ó\TdüT≈£îHêïeTT ø±ãϺ

n\yê≥¢≈£î, n_Ûs¡T#·T\≈£î, o˝≤ìøÏ ø±s¡D uÛÑ÷‘·yÓTÆq eTqeTT #j·TT

#·s¡ \qT >∑÷]à $yø£+‘√ Ä˝À∫+#·≥+ ‘Ó*yÓ’q|üì. ø±e⁄q $yø£+‘√

jÓ÷∫+∫ |üì#j·TTq|ü&ÉT <ëìì >∑÷]Ã dü]jÓÆTq ìs¡íj·TeTTqT rdüTø=ì,

∫es¡≈£î eT+∫ o\eTTqT ø£*Z+#·TqϺ |üìì #j·Tì#√, <ëìe\q @s¡Œ&çq

o\eTT eTq uÛ≤$ J$‘·eTT˝À eTq #·s¡´\ìï+Ïì ìs¡“¤+<ÛäeTT˝À

nHê˝À∫‘·eTT>± #˚sTT+#·TqT. n+<äTe\¢ eTqeTT HêÏq #Ó&ÉT

$‘·ÔqeTT\ (#·s¡ \) |ü+≥qT eTqyT ø√düTø=qe\dæe#·TÃqT. n\yê≥T

njT´ ø=B› eTq q&Éø£ eT]+‘· oÁ|òüTeTT>± kÕ>∑TqT.

ªeTT+<äT≈£î b˛e≤ìøÏ e´‹πsø£eTT yÓqTø£≈£î b˛e⁄≥µ, á $wüj·÷ìï

eTqeTT >∑Ts¡TÔ+#·Tø=qe …qT. eTq Ä˝À#·q\ $wüj·T+˝ÀqT, Ä#·s¡D\

$wüj·T+˝ÀqT nÁX¯<ä∆ #˚dæq#√ eTqeTT ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T y˚dæ ÁøÏ+~øÏ

C≤]b˛e⁄<äTeTT. n|ü&ÉT ø£*π> |ü‘·qeTT n‘·´+‘· y˚>∑+>± ≈£L&Ü

e⁄+&Ée#·TÃ. n<$<Ûä+>± e⁄ <äè&ÛÉìXÃj·÷ìï #düT≈£îqï≥¢sTT‘ e⁄bı+<

n_Ûeè~∆ ≈£L&Ü ñs¡ø£\T, |üs¡T>∑T\T rj·TTqT. n+<äTe\¢ eTqeTT

ÁbÕs¡+_Û+#|ü&ÉT #ùd|üì #ê˝≤ ø£]ƒq+>± e⁄qï|üŒÏøÏì, ∫es¡ À n~

n$T‘√‘ê‡Vü‰ìï ø£*–düTÔ+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ø=+&É mø£ÿ≥+ rdüT≈£î+<ëeTT.

ø=+&É mø£ÿ≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫ ø=+‘· m‘·TÔ møÏÿq ‘·sê«‘· yÓq≈£îÿ #·÷#·T≈£î+fÒ

eTqeTT #dæq |üìe\¢ Äq+<ä+ eTq≈£î q÷‘·H√‘ê‡Vü‰ìï, n~Ûø£XøÏÔì

sTTdüTÔ+~. <ëìe\¢ ô|’øÏ mø£ÿ≥+ düT\uÛÑeTì|ædüTÔ+~. ø±ì ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH

uÛÑj·T|ü&çq≥¢sTT‘ ø=+‘· m‘·TÔ møÏÿq ‘·sê«‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤+ ø£*– ô|’øÏ

mø£ÿ Ò≈£î+&Ü #düTÔ+~. o\ ìsêàD $wüj·T+ ≈£L&Ü n< $<ÛäeTT. ø±ãϺ

ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À eTq+ yùd Á|ü‹ n&ÉT>∑T Ä˝À∫+∫, Ä˝À∫+∫ yj·÷*‡

e⁄+≥T+~. yÓTT<ä\T ô|≥Tº≥ #ê˝≤ø£wüº+, n+‘ø±ø£ ˇø£ n&ÉT>∑T ydæq

‘·sê«‘· eT[fl y˚ùd n&ÉT>∑T mø£ÿ&ÉyÓj·÷´˝À nì Ä˝À∫+#·≥+,

Page 32: Seela Nirmana Vidhanam

30

ìs¡ísTT+#·≥+ nH~ m≈£îÿe Ä˝À#·q‘√qT ÁXeT‘√qT ≈£L&çq |üì. Ç~

kÕe÷q´yÓTÆq $wüj·T+>±H e⁄+≥T+~. ø±ì Bì˝À e⁄qï $<ÛëqeTT

e÷Á‘·eTT kÕe÷q´+ ø±<äT. n~ nkÕe÷q´yÓTÆq $wüj·T+. m+<äTø£+fÒ

nqTø£åDeTT n‘· +‘· C≤>∑s¡÷ø£‘·eVæ≤+#·ì#√ ø±\TC≤] ‘·«s¡ ÀH ÁøÏ+<ä

|ü&çb˛e#·TÃqT. ø±e⁄q ø£wæº+∫, C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+∫, <äè&ÛÉìX¯Ãj·T+‘√

bÕ≥T|ü&çq#√ ≈£î ø£\T>∑T n_Ûeè~∆ ≈£L&Ü n‘· +‘· oÁ|òüTeTT>± e⁄+&ÉTqT.

eTq≈£î eT+∫ o\yTs¡Œ&ÉT≥≈£î m≥Te+Ï n\yê≥T¢ ø±e …qT?

m≥Te+Ï n_Ûs¡T#·T\T @s¡Œ&Ée …qT? nqTq< ‘·sê«‘· e#à Á|üXï. á

$wüj·÷ìï >∑÷]à sTT|ü&Ü˝À∫<ë›eTT. Bì kÕ<Ûäq˝À ¬s+&ÉT nedüs¡yÓTÆq

$wüj·÷\THêïsTT. yÓTT<äÏ~, ‘·q≈£î ‘êqT>± #˚düT≈£îqï Væ≤‘√|ü<˚X¯

dü÷Á‘·eTT (ÄÀdüC…wüHé bÕs¡Tà˝≤). eT+∫ o\+ kÕ~Û+#·≤ìøÏ eT+∫

ñ<˚›X¯´+‘√ <äè&Û ÉìX¯Ãj·T+ ø£*– ø£wü º|ü&É≤ìøÏ Ä‘·à$XÊ«kÕìï

dü+bÕ~+#·Tø√e≥yT sT÷ô|’q ñ<äVü≤]+∫q dü÷Á‘·eTT. eT+∫ o\eTT

ø£\T>∑≤ìøÏ Ä o˝≤ìøÏ ø£\ \ø£åD≤ Ò$TÀ ‘Ó\TdüTø=ì, Ä \ø£åD≤\qT

kÕ~Û+#·≤ìøÏ n\yê≥¢qT @s¡Œs¡#·Tø√e≥+ ¬s+&√ nedüs¡yÓTÆq $wüj·T+.

ø±ãϺ ìs¡íj·T+ #˚düTø√e≥+, o\ìsêàD≤ìøÏ ø±e\dæq \ø£åD≤\qT

‘Ó\düTø√e≥+, á ¬s+&ÉT >∑T]Ô+∫q ‘·sê«‘· yêÏì …Kÿ˝ÀìøÏ rdüTø=ì,

düTdæús¡yÓTÆq Á|üj·T‘·ï+ #dæq≥¢sTT‘ eT+∫ o\+ @s¡Œ&É≥+˝À dü+<Vü≤yTMT

Ò<äT. dü‘Y o\eTT @s¡Œ&ç $sêeT+ H=+~ dü‘Y o\eTT @s¡Œ&É≥yT sT÷

Á|üj·T‘êïìøÏ n+‹eT|òü\eTT.

Ç|ü&ÉT eTq+ o\eT+fÒ @$TÀ <ëìì m˝≤ eè~∆ #düTø√yê˝À

‘Ó\TdüT≈£îHêïeTT. eT+∫ o˝≤ìï eè~∆ |üs¡#·Tø√e≤ìøÏ ¬s+&ÉT

$<ÛëHê\THêïsTT. <äè&Û Édü+ø£\ŒeTT, <äè&Û ÉìX¯Ãj·TeTT ìs¡+‘·s¡

Á|üj·T‘êïedü´ø£‘·qT >∑T]Ô+#·T≥ nqTq~ yÓTT<äÏ $<ÛëqeTT. á

$<ÛëqeTTqT bÕÏ+#·T≥˝À ô|’q ñ<äVü≤]+∫q ‘·q≈£î ‘êqT>±

Væ≤‘√|ü<XeTT #düTø=qT dü÷Á‘·eTT m+‘√ ñ‘·ÔeTyÓTÆq |ü<ä∆‹. ñ<äj·TeTT

Page 33: Seela Nirmana Vidhanam

31

ìÁ<ä Ò#·T≥≈£î |üPs¡«eTT, sêÁ‹ ìÁ~+#·T≥≈£î eTT+<äT á $<ÛäeTT>± ˙e⁄

˙≈£î #Ó|üø=qe …qT. ªªHqT eT+∫ o\ e+‘·T&ÉqT ø±>√s¡T#·THêïqT.

HêeT+∫øÏì, dü+|òüTÁX‚j·TdüT‡ ø=i≈£î HqT o\e+‘·T&Éq>∑T<äTqT. Hê˝À

Ä‘·à$XÊ«düeTTqï~. ø±e⁄q á ø±s¡ kÕ|òü\´‘·≈£î Hê XÊj·TX¯≈£îÔ ≤

bÕ≥T|ü&ÉT<äTqTµµ. Çø£ o\eTT jÓTTø£ÿ eT+∫ \ø£åD≤\qT n\es¡#·Tø=qT≥≈£î

>∑÷]Ãq~ ¬s+&Ée$<ÛëqeTT. á ÁøÏ+~ \ø£åDeTT\˝À e⁄ @ ø=ìï+ÏHÓ’Hê

eè~∆ |üs¡#·Tø√yê*. <ëì¬ø’ <äè&ÛÉ ìXÃj·T+ ø£*– e⁄+&ÉT dü‘· dü+<Ûä‘·,

<ÛÓ’s¡ eTT, ãTTE‘·Ô«eTT, ÁX<ä∆, düVü≤qeTT, eTsê´<ä, <äj·T, Ä‘·à ìÁ>∑Vü≤eTT,

zs¡TŒ, ùdyêdüøÏÔ, ìkÕ«s¡∆eTT, Áø£eT•ø£åD, ìs¡à\‘·«eTT nH sT÷ \ø£åD≤\qT

nuÛ≤´dü+#ùdÔ, ˙≈£î dü‘Y o\eTT @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n˝≤ #ùdÔ ˙≈£î eT+∫

o\+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì Vü‰MT sTTe«>∑\+. ≈£î eT+∫ o\+ @s¡Œ&É≥+>±ì,

Òø£b˛‘ Äs¡THÓ\˝À¢ ≈£î sTT|ü&ÉTqï q&Ée&çø£ø£+fÒ yÓTs¡T¬>’q q&Ée&çø£>±˙

@s£Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ ˙ n+‘·≥ ˙y Á|ü‘· ø£å+>± ‘Ó\TdüT≈£î+≤e⁄. Bì˝À

dü+<Vü≤yTe÷Á‘·+ Ò<äT.

ªªH˚qT sT÷$<Ûä+>± ø±>∑\qTµµ nì s√p≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T ¢

#Ó|üø√e≥+ e\¢ ˙ dü+ø£\Œ+ <äè&ÛÉ‘·s¡+ ø±e≥+˝À n<äT“¤‘·yTMT Ò<äT.

n<äT“¤‘ê\T me]ø° ˝§+>∑e⁄. ø±ì sTT~ e÷Á‘·eTT ˙≈£î ˝§+>∑T‘·T+~.

Ç~ Á|üø£è‹ìj·TeTeTT. n+<äTe\¢ πø |òü*‘êìï sTT∫à rs¡T‘·T+~.

˙MÁ|üø±s¡+ #ùdÔ sTT~ ˙ dü+ø£ ≤Œìï <äè&ÛÉ |üs¡TdüTÔ+~. ø±e⁄q ˙e⁄ @

\ø£åD≤\qT, @ n\yê≥¢qT eè~∆ #düT≈£î+≥÷, ø=‘·Ô eT+∫ \ø£åD≤\qT

yêÏøÏ ‘√&ÉT Hs¡TÃ≈£î+≥÷ b˛‘ >∑DÏ‘· XÊg |ü<ä∆‹ ‘·|üŒq≥T¢ ˙≈£î eT+∫

o\+ @s¡Œ&Éø£‘·|üŒ<äT.

o\e+‘·T&ÉqT ø±yê\H <äè&ÛÉrsêàq+ ˇø£ ø±–‘·+ô|’ Áyêdæ <ëì

ÁøÏ+<ä dü+‘·ø£+#˚dæ, ‘˚By˚j·TTeTT. á ìs¡íj·T+ Á|üø±s¡+ Ä#·s¡D

ÁbÕs¡+_Û+#·TeTT. Á|ü‹~qeTTqT, nH˚ø£kÕs¡T¢ <Ûë´q|üPs¡«ø£eTT>±, á

ìs¡íj·÷ìï >∑÷]à eTqq+ #j·TTeTT. ˙e⁄ #dæq yê>±∆qeTT Á|üø±s¡+

Page 34: Seela Nirmana Vidhanam

32

ìC≤sTTr‘√ Ä#·]+#·TeTT. Äs¡Te÷kÕ\˝À, ˙q&Ée&çø£ m˝≤ n_Ûeè~∆

#Ó+<äT‘·Tqï<√ >∑eTì+#·TeTT, ˙ Ä‘·à$XÊ«dü+ m˝≤ eè~∆ #Ó+~+<√

#·÷&ÉTeTT. Ç~ »]–rπs ìj·TeTeTT. ‘·÷s¡TŒq dü÷s¡T´&ÉT ñ<äsTT+#·T≥

m+‘· dü‘· yÓ÷, sTT~ ≈£L&Ü n+‘· dü‘· yT.

á \ø£åD≤\ n_Ûeè~∆¬ø’, nìï düeTj·÷\˝ÀqT, eTH√yêø±ÿj·TeTT‘√

Ä#·s¡D≈£î |üPqTø=qTeTT. ˙ Ä#·s¡D á \ø£åD≤\˝À ˇø£Ï>±ì,

nH˚ø£+>±ì eè~∆ #Ó+<ä≤ìøÏ ñ|üø£]+#˚≥T¢ #·÷&ÉTeTT. o\ìsêàD

$<ÛëqeTT ì»+>± #ê˝≤ kÕe÷q´yÓTÆq<˚. ø±ì sTT~ nqTø£åDeTT,

yÓTfi≈£îeqT, ‘=Á≥TbÕ≥T Òì dü+ø£ ≤Œìï ø√s¡T‘·Tqï~. ˙ dü+ø£ ≤Œìï

j·T<Ûë‘·<Ûä+>± ì\T|ü⁄ø=ì, <ëìï ã\e‘·Ôs¡+ #düTø√e≤ìøÏ nqTø£åD+

C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·TeTT. eTs=ø£ dü+ø£\Œ+ #ùd≥|ü&ÉT>±ì, @ |üìHÓ’Hê

#j·TuÀjT≥|ü&ÉT>±ì - sTT$ n‹ dü«\Œ $wüj·÷\T>± ø£qT|æ+∫Hê

n≥Te+Ï dü+ø£\ŒeTT, yê≈£îÿ ÁøÏj·T ˙ eTqdüT‡ô|’ m≥Te+Ï |òü*‘êìï

ø£*–kÕÔjÓ÷ eTT+<äT>± ‘Ó\TdüTø=qTeTT. Ç~ ˙ o˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q

@ ˇø£ \ø£åD+>±ì, nHø£ \ø£åD≤\T >±ì, eè~∆ #Ó+<ä≤ìøÏ <√Vü≤<ä

|ü&É‘·j·÷, Ò<ë nH $wüj·÷ìï |ü]o*+#·TeTT. n˝≤ #dæq|ü& ˙

eTH√yêø±ÿsTT ø£s¡à\qT ìÁ>∑Væ≤+#·>∑\e⁄. n˝≤ |ü]o*+∫q ‘·sê«‘·

n$ o\ìsêàD≤_Ûeè~∆øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ‘·\+|ü⁄, yê≈£îÿ, ÁøÏj·T

nsTTq≥¢sTT‘H, ˙˝ÀìøÏ Á|üy•+|ü ì∫Ãq≥¢sTT‘, ˙≈£î eTH√Vü≤s¡yÓTÆq

o\+ @s¡Œ&É≈£î+&Ü n&ÉT¶ô|≥º düeTs¡∆yÓTÆq XøÏÔ, ãVæ≤s¡+‘·s¡eTT\˝À ÒH

˝Ò<äT.

˙ d”«j·TÁX‚j·TeTTq≈£îqT, dü+|òüTÁX‚j·TeTTq≈£îqT, kÕeTs¡∆ eTT\qT

$ìjÓ÷–+#·≥+˝À á o\eTT ≈£î n‘·T´‘·ÔyÓTÆq HÓ’|ü⁄D≤´ìï ø£*–düTÔ+~.

eT+∫ o˝≤ìï dü+bÕ~+∫qyê& J$‘êq+<ëìï #·$ #·÷&É>∑\&ÉT. o˝≤ìï

|üϺ+#·Tø√≈£î+&Ü, J$‘êq+<ëìï nqTuÛÑ$+#·>∑\eTì ‘·\#˚yêfi¯ófl

mqïÏø° Ä e÷<ÛäTsê´ìï #=s¡>=qC≤\s¡T.

Page 35: Seela Nirmana Vidhanam

33

1234567890123456789123456789012345678912345678901234567891234567890123456789o\yT düe÷<ÛëqeTT

lsêeTø£èwüßí\ yês¡T eTVü‰ düe÷~Û #Ó+~q ‘·sê«‘· Äj·Tq •wüß´\T

‘·eT \+>∑s¡TqT >√˝ÀŒsTTHês¡T. n|üŒÏøÏ yê]øÏ ˇø£ \ø£å eTqTq~ Ò<äT.

ÇϺ |ü]dæú‘·T\˝À $yø±q+<äkÕ«$T yê] q+<ä]ì ˇø£ #√≥#]Ã, ˇø£

dü+|òüTÏ‘· dü+|òüTeTT>± Hs¡Œs¡∫, ªªd”«j·TeTTøÏÔ, |üs¡Væ≤‘·eTTµµ nqT ˇø£

ñ<ë‘·ÔyÓTÆq ÄXj·TeTTqT yê] eTT+<äT+#ÓqT. ª‘ê´>∑eTT, ùdeµ nqT

düJeyÓTÆq eTVü≤‘·Ôs¡X¯øÏÔì yê] eTqdüT‡\˝À C§|æŒ+#ÓqT. kÕ«MTJ

j·÷e<들s¡‘·<XeTT +≥]>± |üs¡ Ï+∫, $$<Ûä ÁbÕ+‘·eTT\˝Àì Á|ü»\qT

<˚X¯eTT q\TeT÷\\˝À e⁄qïyê]ì, $$<Ûä n+‘·düTú\˝Àì yê]ì,

$<ë´e+‘·T\qT, dü+|üqTï\qT, ìs¡Tù|<ä\qT, BqT\qT, ≈£åî<ës¡TÔ\qT,

nø£åsêdüT´\qT, ‘·~‘·s¡T\qT - dü«j·TeTT>± ø£*ôdqT. ñqï‘· es¡ZeTT\yê]

<Ís¡®q´eTTq≈£î >∑T]jÓÆTq ù|<äÁ|ü»\ dæú‘·T\qT ≈£L&É ≈£L\+ø£wüeTT>±

Á>∑Væ≤+#ÓqT. á Á|ü»\T <äTdæú‹øÏ, Ä]úø£, kÕ+|òæTø£ |ü]dæú‘·T\≈£î >∑\

eT÷\ø±s¡DeTT nC≤„qyTqì Äj·Tq ‘Ó*dæø=HÓqT. á Á|ü»\ ñ<ä∆s¡D≈£î

ÄVü‰s¡eTT, Ä<äs¡D, $<ä nedüs¡eTì Äj·Tq uÛ≤$+#ÓqT.

kÕ«‘·+Á‘·eTT e∫à sTT|üŒÏøÏ 54 dü+e‘·‡s¡eTT …’q~. ◊qqT á

HêÏøÏì Á|ü»\≈£î ny düeTdü \T ø£ìŒ+#·T#·Tqï$. ˇø£yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«eTT,

eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ sTT‘·s¡T\T, ø√≤q ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #j·TT#·THêïs¡T.

ø±ì kÕe÷q´ Á|ü»\ dæú‹ì #·÷∫q#√, yê] dæú‹>∑‘·T\˝À #Ó|üø√<ä–q,

>=|üŒe÷πsŒ$Tj·TT ø£\T>∑ Ò<äT. ì‘· eTT |üÁ‹ø£\˝À sTTø£ÿ&É ˇø£ Á_&ç®

≈£L*b˛sTT+~. nø£ÿ&É eTπs<√ Á|üe÷<ä+ »]–q~, sTT+‘·eT+~ Ä

Á|üe÷<äeTT˝À #·ìb˛sTTHês¡T nì #·<äTe⁄‘·THêïeTT. á $<ÛäeTT>±

m+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï~? #·ø£ÿì Á_&ç® ìsêàDeTT #j·TT≥≈£î eTqπøyÓTÆHê

k ÔeT‘· Ò<ë? kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„qeTT ø£s¡TyÓ’b˛sTT+<ë? ‘·–q ì|ü⁄DT\T

Òsê? Ç$, ø±s¡D≤\T ø±Hø±<äT. ñqï À|üeTT ø£ÿfÒ. Ä˝À|üeTT |üqT\˝À

ìeT>∑Tï …’q yê]˝ÀH e⁄qï~. j·T<ës¡∆ <äèw溑√ eTqeTT |ü]o*+∫q≥¢sTT‘,

Page 36: Seela Nirmana Vidhanam

34

ñqï˝À|üeT+‘ê, yê] o\eTT˝ÀqT, yês¡T H]Ãq $<ë´$<ÛëqeTT˝ÀqT

e⁄qï~. n<˚ $<ÛäeTT>± yê´bÕs¡düTúì˝ÀqT, >∑Te÷kÕÔ˝ÀqT, &Üø£ºs¡T,

yê´bÕs¡y‘·Ô, Òø£ eT¬se]˝À #·÷∫qqT Ç< À|üeTT ø£ì|ædüTÔqï~. eTq

düe÷»eTT˝À o\˝À|üeTH~ düs¡«düVü≤»yÓTÆ b˛sTT+~. Ç~ nìï #√≥¢

#√≥T #düT≈£îqï~. <ëìe\¢ düeTdü \T ô|]–b˛‘·Tqï$. u≤<Ûä ‘· Òì,

˙‹ Òì, ‘êeTT #j·TT#·Tqï |üqT\˝À, eè‘·TÔ\˝À $XÊ«düeTT Òì yê]‘√,

n_Ûeè~∆ kÕ~Û+#·≥ eTH~ <ë<ë|ü⁄ ndü+uÛÑeyÓTÆq ø±s¡ eTT>± ø£ìŒdüTÔqï~.

ø±e⁄q, Ç+õ˙s¡T>±ì, &Üø£ºs¡T>±ì, ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT>±ì, yê] yê]

eè‘·TÔ\˝À, yÓ÷düyTe÷Á‘·eTT Ò≈£î+&Ü ìC≤sTTr‘√ |üì#j·Te …qìq#√,

yês¡T u≤<Ûä ‘êj·TT‘·+>± |üì#˚j·Te …qT. nϺ u≤<Ûä ‘· ø£\T>∑T≥≈£î,

yês¡+<ä]øÏì, eT+∫ o\eTT nedüs¡eTT. á s√E\˝À, mø£ÿ&É #·÷∫Hê,

$<ë´e+‘·T&Ó’q ‘·sê«‘· eTìwæ >∑]«wæº n>∑T#·THêï&ÉT. <äj·T, <ëøÏåD´eTT,

eTsê´<ä, ùdyêXøÏÔ nH$ n‘·ì qT+&ç <ä÷s¡yÓTÆb˛e⁄#·Tqï$. m+‘·ùd|üP

$˝≤dü J$‘·eTT >∑&É|ü≤ìøÏ &ÉãT“ @$<Ûä+>± dü+bÕ~+#·e …Hê? nH

Ä˝À#·q‘√H eTTì–b˛‘·THêï&ÉT. Ç‘·s¡T\qT |üϺ+#·Tø=qT≥≈£î>±ì, yê]ì

>∑÷]Ã Ä˝À∫+#·≤ìøÏ>±ì n‘·ìøÏ r]ø£˝Ò<äT. Çø£ ù|<ä\dæú‹ì

>∑eTì+#·≤ìøÏ n‘·&ÉT Á|üj·T‘·ïyÓTø£ÿ&É #j·T>∑\&ÉT? me] ø£wüºeTTô|’

‘ê˙ dæú‹øÏ m~– b˛sTTHê&√, Ä Á|ü»\ jÓT&É ‘·q≈£î u≤<Ûä ‘· e⁄qï<äì,

ø£s¡Ôe´eTTqï<äì, nH˚ $wüj·÷ìï n‘·&ÉT |üP]Ô>± eTs¡∫ b˛sTTHê&ÉT.

<X Á|ü»\ m&É ‘·q u≤<Ûä ‘·qT $düà]+∫, yê]|ü≥¢ ‘êqT #j·Te\dæq

ø£s¡Ôe´eTTqT e<ä* ydæ, <XeTTq+<äT dü]>± ùde#j·Tø£, n$˙‹ e÷sêZ À¢,

‘·q kÕ«sêúì¬ø’, n~Ûø±~Ûø£+>± <Ûäqe÷]®+#·T≥ eTH~ n$˙‹, n<Ûäs¡àeTT,

ne÷qTwüeTT, kÕ«s¡∆eTT, u≤<Ûä ‘ê s¡Væ≤‘·+>± Á|üe]Ô+#·≥+ ø±e≥+ Ò<ë?

eTq J$‘ê\˝À ªn$˙‹ - ndüeTs¡∆‘·µµ nH ªÄ≥ u§eTà\ - »+≥µ

m˝≤ $\j·T‘ê+&Éee÷&ÉT#·Tqï<√ >∑<ë?

kÕ«‘·+Á‘·eTT sêø£eTT+<äT ªdü«sê»´eTTµ nH ˇø£ \ø£å eTT eTq

n+<ä]øÏ ñqï~. @ø£ eTqdüTÿ\yÓTÆ eTqeT+<äs¡eTT |üì#dæHêeTT. Ä

Page 37: Seela Nirmana Vidhanam

35

ñ<ä eTeTT - o\e+‘·T\ düeTs¡ŒD≤ uÛ≤eeTT ø£\yê] ñ<ä eTeTT. ø±ì

Á|ü»*|ü&ÉT ÁX<ë∆s¡Væ≤‘·T …’, nXÊ+‹‘√ |üì#düTÔHêïs¡T. o\eTT˝À|æ+∫

b˛sTTq+<äTq, |ü]dæú‘·T\qT #·ø£ÿ|üs¡∫, ‘êeTT Ä•+#·T\ø£å eTT kÕ~Û+#·T

<äè&ÛÉ dü+ø£\ŒeTT yê]˝À ˝À|æ+∫q~.

düs¡« düeTdü \ |ü]cÕÿsêìøÏ o\yÓTTø£ÿfÒ e÷s¡ZeTT. C≤rj·T Jeq

eT+‘·Ï ÀqT ~e´yÓTÆq o\eTT>∑\ j·TTe≈£î\qT Á|üyXô|≥ºe\dæ ñqï~.

n|ü&ÉT e÷Á‘·yT düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~∆øÏì, e÷sêZH«wüD˝À Á|ü‹yê]øÏì,

Áù|s¡D ø£*–+#·≥eTT kÕ<Ûä eT>∑TqT. kÕ«MTJ Ä•+∫q ªbÕeTs¡»q

düeTT<ä∆s¡Dµ nqT<ëìô|’ n≥Te+Ï yê‘êes¡D+˝À n+<ä]øÏì Áù|s¡D

ø£\T>∑TqT. nìï n+‘·düTú\˝ÀqT, Ä |üìì #j·TTyês¡T ~e´yÓTÆq o\eTT,

e´øÏÔ‘·«eTT\‘√ ≈£L&çq yê¬s’ j·TT+&Ée …qT. Bìì kÕ~Û+#·T≥≈£î eTqyT$T

#˚j·Te˝…qT?

eTq $<ë´|ü<ä∆‘·T\qT dü+|üPs¡íeTT>± e÷s¡TŒ#dæ <ëìøÏ q÷‘·q

s¡÷|üø£\Œq #j·TT≥ yÓTT<äÏ|üì. o\eTTqT, e´øÏÔ‘·«eTTqT ì]à+#·T

$<ÛëqeTT eTq≈£î nedüs¡eTT. ø±ì, eTqeTT eTq $<ë´ $<ÛëqeTTqT

e÷s¡TŒ #ùd yÓ’K]˝À ÒeTT. dü«‘·+Á‘·uÛ≤s¡‘·<XeTT˝À sTT+‘· es¡≈£î

$<ë´$<ÛëqeTT˝À #Ó|üø√<ä–q e÷πsŒMT »s¡>∑ Ò<äT. á $wüj·TeTTqT

|üϺ+#·Tø=qT≥≈£î ÄdüøÏÔjÓÆTqqT Ò<äT. ø±e⁄q j·TTe‘·qT, $<ë´s¡T∆\qT

#s¡Bdæ sTT|ü&ÉT yês¡T Hs¡TÃ#·Tqï $<ä ≈£î‘√&ÉT u…’ÏqT+&ç ø=+‘·$<ä

yês¡T Hs¡«e\dæe⁄qï~. Ç~ yê]øÏ m+‘√ yT\T #j·TTqT.

ø=+<äØ$<ÛäeTT>± ‘·\#·T#·THêïs¡T. ªq÷‘·q Á|üuÛÑT‘·«eTT n~Ûø±s¡eTT

˝ÀìøÏ sêe …qT. Ç|ü&ÉTqï sê»˙‹˝À yês¡T e÷s¡TŒ rdüTø=ì sêe …qTµ.

Ç~ ì»yT. Ç|ü&ÉT n~Ûø±s¡eTT˝À e⁄qïyê]ì nø£kÕà‘·TÔ>± ø£ÿ~qeTT˝À

eTqeTT e÷]Ã y˚dæHêeTqTø=+<ëeTT. Ä ‘·sê«‘· »]π><˚$TÏ?

Á|üuÛÑT‘·«eTTqT düeTs¡∆e+‘·eTT>± q&ç|æ, Á|üC≤edüs¡eTT\qT dü+‘·è|æÔ>±

Page 38: Seela Nirmana Vidhanam

36

rs¡Ã >∑*–qϺ o\e+‘·T …’q eTqTwüß´\ e÷≥ jT$TÏ? n≥Te+Ï

yês¡T Òq≥¢sTT‘, o\eTT>±˙, <XuÛÑøÏÔ>±ì Òì ªn~Ûø±s¡<ëVü≤eTTµ >∑\yêπs

eTq≈£î eT∞fl <ë|ü⁄]+∫ eTqeTT sTT+‘·≈£î eTT+<äT nqTdü]düTÔqï bÕ‘·

$<ÛëHê\H nqTdü]kÕÔs¡T.

ø±e⁄q eT+∫ es¡Ôq>∑\ eTqTwüß´\qT dü+bÕ~+#·≤ìøÏ, eTqeTT

o\ ìsêàDeTT #düTø=q≤ìøÏ |üPqT ø=qe …qT. á $<ÛëHê\˝À n_Ûeè~∆

jTyÓTÆHê »s¡T>∑T≥≈£î mìï dü+e‘·‡sê\T |ü≥TºqT? nì MTs¡T n&É>∑e#·TÃqT.

n+‘·es¡≈£î eTqeTT y∫ e⁄+&Ü*‡+<Hê? nsTT‘ sTTø£ÿ&É ø£ $wüj·÷ìï

eTqeTT >∑T]Ô+#·T ø=qe˝…qT. yÓsTT´ dü+e‘·‡sê\T eTqeTT <ëdü´+

nqTuÛÑ$+∫HêeTT. kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq ‘·sê«‘· 54 dü+e‘·‡sê\T

ìÁ<äb˛sTTHêeTT. Ç|ü&Ü e∫Ãq ‘=+<äs¡? nD∫yj·Tã&ç, ÇHêïfi¢qT+&ç

<äTs¡“¤s¡πø¢XÊ\qT nqTuÛÑ$+∫q eTq ‘√Ï k˛<äs¡T\T, j·T<ës¡∆yÓTÆq n_Ûeè~∆ì

#Ó+~, düTdü+|üqïyÓTÆq |ü<Ûä+˝ÀìøÏ ñ<ä∆]+#·ã&çq ‘·sê«‘· yês¡+<ä]‘√

≈£L&çq qe´uÛ≤s¡‘·<XeTT yÓ\Te&É≤ìøÏ ‘·–q düeTj·TeTTqT (Ä\kÕ´ìï)

eTqeTT n+^ø£]+#·e\dæ ñqï~. eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq $»j·TeT+≥÷

ø£\>∑≤ìøÏ eTs√ <ä>∑Zs¡<ë] Ò<äT.

d d d

$qï|üeTT

eTVü‰eT+&É* Ä+>∑¢ Á|ü#·Ts¡D\qT ‘Ó\T>∑T˝ÀìøÏ

nqTe~+∫, Á|ü#·T]+# ø±s¡ Áø£eTeTT »s¡T>∑T#·Tqï~.

ñ<ës¡ Vü≤è<äj·TT\T $sêfieTT\ <ë«sê

Áb˛‘·‡Væ≤+#·>∑\s¡T.

Page 39: Seela Nirmana Vidhanam

37

˙≈£î ˝§+>∑T n<äT“¤‘·eTT

ª ªH ˚qT o\e+‘·T& É> ∑ T e÷qe⁄& ÉqT ø±uÀe⁄# · THêïqT.

m+<äTe\¢qq>±, Á|ü|ü+#·eTTq≈£î n‘· +‘· ñ|üjÓ÷>∑yÓTÆq ùde #j·TT≥≈£î

o\eTT Hê≈£î XøÏÔì ø£\T>∑CÒj·TTqT. uÛ≤s¡‘·<XeTTqT XÀuÛ≤j·Te÷qyÓTÆq

<ëìì>± #j·TT≥¬ø’ ˇø£ ñ‘·ÔeT dü+|òüT ìsêàDeTT˝À kÕj·T|ü&ÉT≥≈£î,

o\eTT Hê≈£î düeTs¡∆‘·qT ø£\T>∑CÒj·TTqT. n‘·T´‘·ÔeT ÁX‚j·TeTTqT o\eTT

ˇø£ÿÏ e÷Á‘·yT Hê≈£î ø£\T>∑CÒj·T>∑\<äT. ø±s¡DeTT, o\eTT jÓTTø£ÿ

ã\eTT ˝Òì#√ e÷qe⁄&ÉT uÛÖ‹ø£ Á|ü|ü+#·eTT˝À >±ì, n+‘·s¡+–ø£

J$‘·eTT˝À >±ì, <ìì kÕ~Û+#· Ò&ÉT. n+<äTe\q HqT o\e+‘·T&Ó’q

e÷qe⁄&ÉqT ø±>√s¡T#·THêïqT.

ªªHê~>± H˚qT m+#·Tø=ìq, á ì•Ã‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷»qeTTqT

kÕ~Û+#·T≥≈£î Hê≈£î kÕeTs¡∆´eTT ø£\<äì Hê≈£î ‘Ó*j·TTqT. H˚qT

o\e+‘·T&Ó’q e÷qe⁄&ÉqT ø±>∑\qì Hê≈£î ‘Ó*j·TTqT. ø±e⁄q HqT Ä

$<ÛäeTT>± #j·TT≥˝À, <ìì >±ì CÀø£ eTT ø£\T>∑CÒdüTø=qìe«qT. Ä

Á|üjÓ÷»qeTTqT kÕ~Û+#·T≥˝À |ü≥Tº$&Éì, <ÛÓ’s¡ eTT‘√ m<äT]+#·T ì]«sêeT

ø£èwæì K∫Ñ·eTT>± #j·TT<äTqT.

ªªá \ø£å eTTqT ì»yÓTÆq <ëìì>± #j·TT≥˝À, HH $<ÛäeTT>±

eTT+<äTq≈£î kÕ>∑T#·THêïH√, ìs¡ísTT+#·Tø=qT≥¬ø’, Á|ü‹ ì‘· eTTqT, sêÁ‹

ìÁ~+#·T≥≈£î dü]>± eTT+<äTqT, ñ<äj·TeTT yT˝§ÿìq ‘·ø£åDeTTqT á

Ç#·Ã¤ô|’ ◊<äT ì$TwüeTT\T Hê eTqdüT‡qT @ø±Á>∑eTT #j·TT<äTqT.

ªªHêj·T+<äT Hê≈£î qeTàø£eTTqï~. Hê j·T+<äT nq+‘·yÓTÆq XøÏÔ

j·TTqï<äì Hê≈£î $XÊ«düeTTqï~. n+<äTe\q HqT »sTT+∫ rs¡T<äTqT.

$y˚ø±q+<ä kÕ«$T s¡#·q\˝À á Ä‘·à $XÊ«düeTTqT >∑÷]Ãq, Ä‘·à

ìÁ>∑Vü≤eTTqT >∑÷]Ãq, düŒwüºyÓTÆq Ä˝À#·qqT >∑÷]Ãq, <Ûäè&ÛÉ ìXÃj·TeTTqT

>∑÷]Ãq, o\ ìsêàD $<ÛëqeTT\qT >∑÷]Ãq, ;»eTT\T Hê≈£î

ø£ìŒ+#·T#·Tqï$. n+<äTe\q, HHê s¡#·q\qT |üsƒ¡qyÓTTqs¡TÔqT. á

\ø£ åDeTT\ìï+Ïø Ïì eT÷]Ô>±, ‘ ˚CÀe+‘·y Ó T Æq s ¡÷| üeTT˝À

Page 40: Seela Nirmana Vidhanam

38

$y˚ø±q+<äkÕ«$T ì\∫j·TTHêï& É T . Äj·Tq eT÷] Ô , Hê

n+‘·sê+‘·s¡eTT\˝À düTdæús¡eTT>± ì\∫ j·TT+&ÉT≥≈£î Á|ü‹ì‘· eTTqT

Ä eT÷]Ôô|’ HêeTqdüT‡qT @ø±Á>∑eTT #j·TT<äTqT. <ëì e\q Hê Jeq

kÕ|òü\´‘·qT ø£*–+#·T \ø£å eTT yÓ’|ü⁄q≈£î n~ qHÓï\¢|ü&ÉTqT q&ç|æ+#·TqT.

H˚qT bı+~q Hê J$‘· kÕ|òü\´‘·qT e÷qe C≤‹ Væ≤‘·eTTq¬ø’

$ìjÓ÷–+‘·TqT.

ªªHê J$‘· >∑eT´eTTqT kÕø屑·ÿ]+#·T ø=qT≥≈£î Hê j·T+<äTqï

nq+‘· XøÏÔ Hê≈£î kÕj·TuÛÑ÷‘·eT>∑TqT >±ø£ !µµ

- Bìì yÓTT‘·ÔeTT ˇø£ ø±–‘·eTTô|’ Áyêj·TTeTT. dü+‘·ø£eTT #dæ

‘B yj·TTeTT. Á|ü‹ ì‘· eTTqT nHø£ kÕs¡T¢ <Ûë´q |üPs¡«ø£eTT>± Bìì

eTqqeTT #j·TTeTT. yê>±›qeTT Á|üø±s¡eTT ìC≤sTTr‘√ Ä#·]+|ü⁄eTT.

Äs¡T e÷düeTT\˝À ˙e⁄ ˙ o\eTTqT m˝≤ n_Ûeè~∆ #˚düTø=+Ïy√

>∑eTì+#·TeTT. ˙ Ä‘·à$XÊ«düeTT m˝≤ n_Ûeè~∆ #Ó+~q<√ #·÷&ÉTeTT.

ì»eTT>± sTT~ n<äT“¤‘·yTMT ø±<äT. Ç~ ‘·|üŒø£ »s¡T>∑T ìj·TeTeTT.

Ç~ m\¢|ü&ÉTqT, ìwüÿ|ü≥eTT>± ˙ Ä»„qT bÕÏ+#·TqT. dü÷s¡T´&ÉT

‘·÷s¡TŒ~≈£îÿq ñ<äsTT+#·T≥ m+‘· ì»yÓ÷, sTT~j·TTqT n+‘· ì»eTT.

me] q&Ée&çø£qT #·÷∫qqT, n~ n‘·ì dü+kÕÿs¡eTT\ sêdæ, n~

n‘·ì nìï n_Ûs¡T#·T\ düeT÷Vü≤eTT. o\ ìsêàDeTT˝À, düTK<äTíKeTT\T

¬s+&ÉTqT düe÷q uÛ≤>∑eTT\T. o\eTT jÓTTø£ÿ s¡÷|ü ø£\Œq˝À, eT+∫ #Ó&ɶ\≈£î

düe÷q uÛ≤>∑eTTqï~. ø=ìï dü+<äs¡“¤eTT\˝À, düTKeTT ø£+f… <äTíKyT >=|üŒ

n<Ûë´|ü≈£î&ÉT. Á|ü|ü+#·eTT˝À, ñ<䓤$+∫q, >=|üŒ o\e+‘·T\qT >∑÷]Ã

n<Ûä j·TqeTT #dæq#√, düTKeTT ø£+f… <äTíKyT dü+|ü<äø£+f… <ë]Á<ä yT m≈£îÿe

uÀ~Û+∫q<äì, ø°]Ô ø£+f… Ä|ü<ä Ò yê]˝Àe⁄qï n+‘·íXøÏÔì ãVæ≤s¡Z‘·eTT #dæq<äì

HqT <∏Ó’s¡ eTT>± #Ó|üŒ>∑\qT.

- kÕ«$T $yø±q+<ä

Page 41: Seela Nirmana Vidhanam

39

d”«j·T jÓ÷>∑ ‘·qT n+#·Hê yj·TT Á|üD≤[ø£

l ........................................................................

˙ J$‘· >∑eT´eTeTTqT #˚s¡T≥≈£î ˙ o\eTT e÷Á‘·y˚T ˙≈£î

düVü‰j·T|ü&É>∑\<äT. ì•Ã‘·yÓTÆq, $yø£eTT>∑\, e÷s¡TŒ #düTø=q <ä–q

˙J$‘· \ø£å´ y˚TyÓ÷˙≈£î ‘Ó*j·TTHê? ‘Ó*j·Tì#√ ˇø£ <ëìì dæús¡

|üs¡#·Tø=ì, <ëìì á ÁøÏ+<ä Áyêdæ j·TT+#·TeTT. á ÁøÏ+~ ñ<äVü≤]+∫q

\ø£åDeTT\T ˙≈£îqï#√, ˙e⁄ ˇø£ o\e+‘·T&Ó’q e÷qe⁄&ÉejÓT´<äe⁄.

Hê J$‘·\ø£å eTT :.......................................................

‘˚~

1. Ä‘·à >ös¡eeTT

2. Ä‘·à$XÊ«düeTT

3. dü‘· dü+<Ûä‘·

4. ‘≥ ‘Ó\¢yÓTÆq Ä˝À#·q

5. <ÛÓ’s¡´eTT

6. <äè&ÛÉ dü+ø£\ŒeTT

7. ìC≤sTTr

8. ìcÕÿ|ü≥´eTT

9. ÁX¯<ä∆

10. yÓTT<ä≥H Äs¡+_Û+#·T≥

11. $<ÛëqeTTqT ø£qT>=qT≥˝À

‘Ó*$ - ‘≥\T

12. düVü≤qeTT

13. k»q´eTT

14. ø£ìø£s¡eTT

15. qeTàø£eTT

16. Ä‘·à ìÁ>∑Vü≤eTT

17. ‘·qô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT≥

Page 42: Seela Nirmana Vidhanam

40

18. z]$T

19. ùdyêX¯øÏÔ

20. ìã“s¡eTT

21. ìkÕ«s¡∆ |üs¡«‘·eTT

22. Áø£eT •ø£åDqT >∑÷]Ãq $yø£eTT

23. |ü]X¯óÁuÛÑ‘·

24. kÕe÷q´ ˝Àø£C≤„qeTT

˙≈£î ns¡Ω‘· >∑\<äì ≈£î ‘√∫q Á|ü‹ \ø£åDeTTq≈£î m<äTs¡T>± ø£ (es¡Tdü)

>∑Ts¡T ÔqT ô|≥TºeTT. á \ø£ åDeTT\˝À Á|ü‹ \ø£ åDeTTqT, <äè&Û É

dü+ø£\ŒeTT‘√qT, ‘Ó*$ ‘≥\‘√ #j·TT Á|üj·T‘·ïeTT‘√qT, eè~∆ #düT

ø=qT≥ ˙≈£î nedüs¡eTì »„|æÔj·T+<äT+#·Tø=qTeTT. á \ø£åDeTT\qT

>∑÷]Ã Ä˝À∫+∫ Ä#·s¡D≈£î |üPqTø=qTeTT. Á|ü‹ dü+<äs¡“¤eTT˝ÀqT ˙

Ä#·s¡D á \ø£åDeTT\˝À ˇø£Ï>±ì, nHø£eTT>±ì, eè~∆ #Ó+<äT≥≈£î

ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉTq≥T¢ #·÷&ÉTeTT. ˙ Á|üj·T‘·ïeTTqT m\¢|ü&ÉTqT

ø=qkÕ–+#·TeTT. ªd”«j·TjÓ÷>∑ ‘·qTµ n+#·Hê ø£≥Tº|ü≥eTTqT, ~qeTTq

ø=ø£ kÕ]>±ì, yês¡eTTq ø=ø£kÕ]>±ì, |üø£åeTTq ø=ø£kÕ]>±ì, ˝Òø£

e÷düeTTq ø=ø£kÕ]>±ì, uÛÑØÔ #j·TTeTT. ˙ o\ ìsêàDeTT˝À m+‘·

n<äT“ ¤‘ ·eTT>± n_Ûeè~∆ ø £\T>∑T# ·Tqï<√ >∑eTì+#·TeTT. ˇø£

q÷‘·Hêq+<äeTTqT, Ä‘êà_Ûeè~∆¬ø’ ‘·ì$ rs¡ì n_Ûs¡T∫ì >∑eTì+‘·Te⁄.

q÷ÏøÏ 80 e÷s¡Tÿ\T n+‘·≈£î ô|’q e∫Ãq#√ ªmµ nì, 70 n+‘·≈£î ô|’q

e∫Ãq ª_µ nì, ª60µ n+‘·≈£î ô|’q e∫Ãq#√ ªdæµ nì, 50 n+‘·≈£î ô|’q

e∫Ãq#√ ª&çµ nì, 50, 50 ≈£î ‘·≈£îÿe e∫Ãq#√ ªÇµ nì >∑Ts¡TÔ ô|≥TºeTT.

Á|ü‹ \ø£åDeTTqT eè~∆ #düTø=qT#·T bıeTTà. Ç+ø£qT e÷s¡Z <äs¡Ùø£‘·«eTT

ø±e\dæq#√, eTeTTà\qT dü+Á|ü~+#·TeTT.

AKHIL BHARAT VIVEKANANADA YUVA MAHAMANDAL

Bhuban - Bhavan, Balaram Dharma Sopan, Kharda,

North 24 Paraganas, West Bengal-700 116.

email: [email protected] web: www.abvym.org

Page 43: Seela Nirmana Vidhanam

$XÊK|ü≥ï+ $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*

kÕ«$T $yø±q+<äTì dü+<X dü÷Œ¤]Ô‘√ nœ\ uÛ≤s¡‘· $yø±q+<ä

j·TTe eTVü‰eT+&É* e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+‘√ Ä+Á<Ûëj·T÷ìe]ÙÏ

Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt À 6`11`1988 q düº&û dü]ÿ Ÿ s¡÷|ü+˝À VVYM

Ä$s¡“ ¤$+∫+~. > ∑‘ · 25 d ü+e‘·‡sê\T>± j·TTe‘·sêìï

Á|üuÛ≤$‘·T\qT#dü÷Ô yê] Jeq ìsêàD≤ìøÏ ñ|üø£]düTÔqï~.

ùdyêø±s¡´Áø£e÷\T : düº&ûdü]ÿ˝Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt,

>∑÷sêÿ˝…’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+

>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ ¡XÊ\, ÄHé˝… ’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D),

u≤\u≤*ø£\≈£î $yø£yêVæ≤ì (u≤\$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q •ø£åD≤

•_sê\T, s¡ø£Ô<ëq •_sê\T, esYÿcÕ|ü⁄\T, o\ìsêàD Á>∑+<∏ë\

Á|ü#·Ts¡D, $yø±q+<äTì bò À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D yÓTT<ä\>∑Tq$.

eTVü‰eT+&É* ‘Ó\T>∑T Á|ü#·Ts¡D\T : • eTVü‰eT+&É* \ø£å eTT eT]j·TT

ø±s¡´Áø £eTeTT\T • uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $y˚ø±q+<äT&ÉT

• C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘· ` kÕ«$T $yø±q+<ä • $<ë´]ú Àø±ìøÏ #·Tø±ÿì

• o\ìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î m˝≤?

• ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À düeTdü \

|ü]cÕÿs ¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT | ü< ä ∆‹

• eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäT\T • MTs¡T Hêj·T≈£î\T ø±<ä\#·T≈£îHêïsê!

• j·TTe‘·s¡+ düeTdü `<ëì |ü]cÕÿs¡+

$y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœ\uÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*,

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $y˚ø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£

VVYM yê]# Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.

Page 44: Seela Nirmana Vidhanam

Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President, Visakhapatnam

Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf of Akhil Bharat

Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban bhavan, Balaram Dharma

Sopan (P.O.), Khardaha, North 24 Parganas, West Bengal - 700 116.

Ph: 033-23506898, 23524714. www.abvym.org.

Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5, Madhuranagar,

Visakhapatnam. Ph. 2735878

eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<›X¯ eTT

uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝À düTdæÔs¡yÓTÆq $\Te\qT, eTTK´eTT>±

$yø±q+<ä kÕ«$Tyê] \ø£å eTT\˝À bı+<äT|üs¡T|üã&çq

- o\ ìsêàDeTT, eTqTwüß´ì eT˙wæ>± r]Ã~<äT›≥ -

nqT yêìì j·TTe‘· À Á|ü#ês¡eTT#dæ, Ä j·TTeXøÏÔì Áø£eT•ø£åD≤

$<ÛëqeTT˝Àìø Ï eT[fl+∫, ìkÕ«s ¡ ú < ˚X ¯ ùde <ë«sê,

ñ‘·ÔeT düe÷»eTTq≈£î ñ‘·ÔeT bÂs¡T\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·TTfÒ

eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<˚ ›X ¯´eTT. eTVü‰eT+&É* ø±s¡´ πø å Á‘·eTT

j·÷e<들s¡‘·<˚X¯eTT.

HOW TO BUILD CHARACTER (TELUGU)

First Published Dec, 1998 (2000 Copies)

1st Reprint Feb, 2002 (2000 Copies)

2nd Reprint Nov, 2013 (2000 Copies)

Price : Rs. 10.00

$y˚ø˘-JeHé

‘·q Ä<äs¡ÙeTT jÓTTø£ÿ ø±s¡ Áø£eTeTT\ düe÷#ês¡eTTqT sTT‘·s¡T\≈£î

n+~+#·T≥¬ø’ eTVü‰eT+&É* ª$yø JeHéµ nqT ªÄ+>∑¢ - u…+>±©µ ~«uÛ≤cÕ

e÷dü|üÁ‹ø£qT Á|ü#·T]+#·T#·Tqï~. yê]¸ø£ #·+<ë : s¡÷. 50/-

How to build Character (Telugu) ISBN 978-81-86974-81-0

Sath

yam

984

999

653

8