sk rpt bahasa malaysia tahun 3 complete

Upload: j-bond

Post on 26-Feb-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  1/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  TEMA / TAJUK STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIANKURIKULUM

  MINGGU 1

  4/1-

  8/1/16

  TEMA 1SEKOLAH

  Unit 1

  MariBekerjasama

  1.2 Mendengar,mengecam danmenye!" !ny#a$a%a, #a#"! a&ad,%!'! 'a"a, (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,)ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  .2 Mema$am# danmengg!na'an(emen"!'an'a"a yang %e%!a# da*am(e*aga# %#"!a%#dengane"!*.

  1.2.6 mendengar, memahamidan menye!t "rasa dan ayatdengan str!kt!r inaan ayatyang et!# dan te$at

  2.2.1 Mema%a dan memahami$erkataan erim!han a&a#andan erim!han akhiran da#am

  ayat dari$ada $e#agai ahana%aandengan se!tan yang et!#

  '.2.6 Men!#is ayat t!ngga# danayat majm!k se%ara mekanisdengan et!# dan kemas.

  (.2.1 Memahami danmengg!nakan kata teritana&a#an e), me*,te) dan di+dengan et!# da#am $e#agai

  sit!asi.

  -n"$

  Sistem Bahasa-kata nama- "rasa dan ayat-im!han a&a#an danakhiran-ayat t!ngga#

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  1

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  2/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU 2

  11/1-

  15/1/16

  Unit 2

  Bant!-memant!

  Ama#an M!rni

  1.+ Mendengar,mema$am# danmemer# re%(n%"er$ada( %e%!a"!ara$an, %a*an dan

  (e%anan yang d#dengardengan e"!*.

  1.0 Ber"!"!r, er!a*dan menya"a'an(erm#n"aan "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,)ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an%a%"era dan !'an%a%"erayang %e%!a# ag#mem!(!' m#na"memaca.

  1.'.1 Mendengar,memahami,dan memerikanres$/ns yang ses!ai se%ara#isan ata! gerak #ak! terhada$arahan erdasarkan ayat

  $erintah jenis ayat $ermintaandan ayat $erintah jenis ayats!r!han dengan et!#.

  1..1 Bert!t!r tentang ses!at!$erkara dari$ada $e#agais!mer denganmengg!nakan $e#agai ayatda#am $e#agai sit!asi se%araertatas!si#a.

  2.2.2 Mema%a dan memahami"rasa yang mengand!ngidi"t/ng, /ka# erganding,digra"dan k/ns/nanerga!ng da#am $erenggandari$ada $e#agai ahana%aan dengan se!tan yanget!#

  2.2.' Mema%a dan memahamiayat majm!k dari$ada$e#agai ahan a%aandengan se!tan yang et!#.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi $e#agai $/#aayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  Sistem Bahasa- ayat $erintah-i"t/ng, /ka#erganding

  - 3enj/d/h i#angan

  - 4rasa nama- 4rasa kerja- 4rasa adjekti"- kata nama am hid!$!kan man!sia

  K/sa kata

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  2

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  3/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  +. Menca"a" ma'*!ma"yange"!* "en"ang %e%!a"!(er'ara dar#(ada(e*aga#%!mer.

  0.1Menye!" danmema$am# !n%!r %en#da*am *ag!me*a*!# nyany#an

  %ecara d#d#' $#!r.

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  2.6.1 Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai !nt!k menamah k/sakata !m!m dan k/sa kataisti#ah.

  '.2.5 Men!#is "rasa dan ayatt!ngga# se%ara mekanisda#am ent!k t!#isanerangkai dengan et!# dankemas.

  '.(.2 Men%atat mak#!mat yanget!# !nt!k mem!at %arta a#irdari$ada $e#agais!mer.

  .1.1 Menye!t dan memahami#irik #ag! yang mengand!ngimesej da#am nyanyian yangdi$ersemahkan se%aradidik hi!r.

  (.1.1 Memahami danmengg!nakan kata nama amhid!$ yang mer!j!k !kanman!sia dan $enj/d/hi#angan dengan et!#.

  (.'.2 Memahami dan meminaayat $enyata, ayat tanyadengan kata tanya dan tan$akata tanya, ayat ser! danayat $erintah dengan et!#da#am $e#agai sit!asi.

  3

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  4/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU 3

  18/1-

  22/1/16

  Unit '

  M!a"akatMema&aBerkat

  1.+ Mendengar,mema$am# danmemer# re%(n%"er$ada( %e%!a"!ara$an, %a*an dan

  (e%anan yang d#dengardengan e"!*.

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,

  )ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ dan

  mengg!na'an a$a%aadan %ecara 'rea"#)%ema%a ercer#"a%ecara d#d#' $#!r.

  1.'.2 Mendengar, memahamidan memerikan res$/nsdengan et!# se%ara #isanterhada$ s/a#an yangmengand!ngi kata tanya.

  1.(.2 Men%eritakan ses!at!$erkara yang diia%adengan te$at , se!tanyang je#as dan int/nasiyang et!# mengg!nakanayat t!ngga# dan ayatmajm!k dengan et!#.

  2.2.' Mema%a dan memahamiayat da#am $erenggandari$ada $e#agai ahan

  a%aan dengan se!tan yanget!#.

  '.'.' Memina dan men!#isja&a$an $emahamanerdasarkan s/a#anert!m$! dengan et!#.

  '.'. Memina dan men!#is$e#agai jenis ayaterdasarkan ahan gra"ikda#am sat! $erenggan

  dengan et!#.

  .2.1 Meng!jarkan ayat denganse!tan yang et!#, int/nasiyang je#as dan s!s!nan ideayang te$at me#a#!i$en%eritaan se%ara didikhi!r.

  Sistem Bahasa-kata tanya-ayat ser!an-ayat $erintah-kata nama khas hid!$

  man!sia

  As$ek seni ahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  4

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  5/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"

  'n"e'%.

  (.1.2 Memahami danmengg!nakan kata namakhas hid!$ yang mer!j!k!kan man!sia dengan et!#mengik!t k/nteks.

  MINGGU 4

  25/1-

  29/1/16

  TEMA 2KESELAMATA*

  Unit

  agakese#amatan iri

  1.+ Mendengar,mema$am# danmemer# re%(n%"er$ada( %e%!a"!ara$an, %a*an dan(e%anan yang d#dengardengan e"!*.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,

  )ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  1.'.' Mendengar, memahamidan memerikan res$/nsdengan menyam$aikan$esanan dengan et!#.

  2.2.2 Mema%a dan memahami"rasa yang mengand!ngidi"t/ng, /ka# erganding,digra"dan k/ns/nanerga!ng da#am $erenggan

  dari$ada $e#agai ahana%aan dengan se!tan yanget!#

  2.2.' Mema%a dan memahamiayat da#am $erenggandari$ada $e#agai ahana%aan dengan se!tan yanget!#

  '.2.6 Men!#is ayat t!ngga# danayat majm!k se%ara mekanisdengan et!# dan kemas.

  '.(.1 Men%atat mak#!mat yanget!# mengik!t s!s!nandari$ada $e#agai s!mer.

  Sistem Bahasa-kata kerja akti" taktransiti"-digra"-k/ns/nan erga!ng

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  5

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  6/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"

  'n"e'%.

  (.1. Memahami danmengg!nakan kata kerjaakti" transiti" dan tak transiti"dengan et!# mengik!tk/nteks.

  MINGGU 5

  1/2-

  5/2/16

  Unit (

  3and!anKese#amatan

  1.+ Mendengar,mema$am# danmemer# re%(n%"er$ada( %e%!a"!ara$an, %a*an dan(e%anan yang d#dengardengan e"!*.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,

  )ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  1.'.1 Mendengar, memahami,dan memerikan res$/nsyang ses!ai se%ara #isanata! gerak #ak! terhada$arahan erdasarkan ayat$erintah jenis ayat$ermintaan dan ayat$erintah jenis ayat s!r!handengan et!#.

  2.2.1 Mema%a dan memahami$erkataan erim!hana&a#an dan erim!hanakhiran da#am ayat dari$ada$e#agai ahan a%aandengan se!tan yang et!#.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi $e#agai $/#aayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  2.'.2 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi ayat t!ngga#s!s!san iasa dan s!s!nans/ngsang dengan #an%ar,se!tan dan int/nasi yang et!#

  Sistem Bahasaayat tanya-kata tanya-im!han akhiran-ayat t!ngga# s!s!naniasa-ayat t!ngga# s!s!nans/ngsang-kata ganti nama

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  6

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  7/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU 6

  8/2

  12/2/16

  +.0 Men!*#% #m*a'dengan "e(a".

  .1 Menye!" danmema$am# !n%!r %en#

  da*am *ag!me*a*!# nyany#an%ecara d#d#' $#!r.

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan %ecara 'rea"#)%ema%a ercer#"a%ecara d#d#' $#!r

  .1 Mema$am# dan

  mengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  dan je#as.

  '.'.' Memina dan men!#isja&a$an $emahamanerdasarkan s/a#anert!m$! dengan et!#.

  '..1 Men!#is im#ak $erkataanerim!han dengan te$at.

  .1.1 Menye!t dan memahami#irik #ag! yang mengand!ngimesej da#am nyanyian yangdi$ersemahkan se%aradidik hi!r.

  .2.1 Meng!jarkan ayat denganse!tan yang et!#, int/nasi

  yang je#as dan s!s!nan ideayang te$at me#a#!i$en%eritaan se%ara didikhi!r.

  (.1.' Memahami danmengg!nakan kata gantinama diri seagai katasa$aan dengan et!#mengik!t k/nteks.

  (.'.1 Memahami dan memina

  ayat t!ngga# s!s!san iasa danayat majm!k dengan et!#da#am $e#agai sit!asi.

  7

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  8/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  (.'.2 Memahami dan meminaayat $enyata, ayat tanyadengan kata tanya dan tan$akata tanya, ayat ser! danayat $erintah dengan et!#

  da#am $e#agai sit!asi.

  MINGGU 7

  15/2-

  19/2/16

  MINGGU 8

  22/2-

  26/2/16

  Unit 6

  Ber&as$adaSe#a#!

  1.0 Ber"!"!r, er!a*dan menya"a'an(erm#n"aan "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan

  "e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2. Memaca,

  mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  1..2 Ber!a# tentang ses!at!$erkara mengg!nakan kata$anggi#an yang ses!ai agika#angan !kan ah#i ke#!argada#am $e#agai sit!asi se%araertatas!si#a.

  1.(.1 Ber%erita tentang ses!at!$erkara dengan te$at,se!tan yang je#as dan

  int/nasi yang et!#mengg!nakan ayatt!ngga# dan ayat majm!kdengan et!#.

  1.(.2 Men%eritakan ses!at!$erkara yang diia%adengan te$at , se!tanyang je#as dan int/nasiyang et!# mengg!nakanayat t!ngga# dan ayat

  majm!k dengan et!#.

  2.'.2 Mema%a k!at $e#agaiahana%aan yang mengand!ngiayat t!ngga# s!s!san iasadan s!s!nan s/ngsangdengan #an%ar, se!tan danint/nasi yang et!# dan je#as.

  Sistem Bahasa-kata $anggi#an-kata kerja akti" transiti"

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  8

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  9/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  +.0 Men!*#% #m*a'dengan "e(a".

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan %ecara 'rea"#)%ema%a ercer#"a%ecara d#d#' $#!r.

  .1 Mema$am# dan

  mengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganet!#.

  '.2.6 Men!#is ayat t!ngga# danayat majm!k se%ara mekanisdengan et!# dan kemas.

  '..2 Men!#is im#ak "rasa danayat yang mengand!ngi$erkataan erim!han dengantanda a%a dan ejaan yangte$at.

  .2.1 Meng!jarkan ayat denganse!tan yang et!#, int/nasi

  yang je#as dan s!s!nan ideayang te$at me#a#!i$en%eritaan se%ara didikhi!r.

  (.1.2 Memahami danmengg!nakan kata namakhas hid!$ yang mer!j!k!kan man!sia dengan et!#mengik!t k/nteks.

  (.1.' Memahami dan

  mengg!nakan kata gantinama diri seagai katasa$aan dengan et!#mengik!t k/nteks.

  9

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  10/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  (.1. Memahami danmengg!nakan kata kerjaakti" transiti" dan tak transiti"dengan et!# mengik!tk/nteks.

  MINGGU 9

  29/2

  -4/3/16

  TEMA 'KES7HATA*A*KEBE)S7HA*

  Unit 5

  Sihatkan T!!hKita

  1.0 Ber"!"!r, er!a*dan menya"a'an(erm#n"aan "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan

  #n"na%# yang e"!*.

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaan

  dengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  1..1 Bert!t!r tentang ses!at!

  $erkara dari$ada $e#agais!mer dengan mengg!nakan$e#agai ayat da#am $e#agaisit!asi se%ara ertatas!si#a

  1..' Ber!a# tentang ses!at!$erkara mengg!nakan kataganti nama diri dengan et!#da#am $e#agai sit!asi se%araertatas!si#a.

  1.(.1 Ber%erita tentang ses!at!

  $erkara dengan te$at,se!tan yang je#as danint/nasi yang et!#mengg!nakan ayatt!ngga# dan ayat majm!kdengan et!#.

  1.6.1 Beri%ara !nt!kmenda$atkan mak#!matyang ters!rat dengante$at tentang ses!at!$erkara dari$ada $e#agai

  s!mer se%araertatas!si#a.

  1.6.' Beri%ara !nt!kmenyam$aikan mak#!matdengan te$at tentangses!at! $erkara denganmengg!nakan ayat yang

  Sistem Bahasa-ayat t!ngga# s!s!naniasa-ayat t!ngga# s!s!nans/ngsang-kata adjekti"

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-

  TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  10

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  11/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU

  10

  7/3

  11/3/16

  Unit 8

  aga Kesihataniri

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%

  dengan e"!*.

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  +.0 Men!*#% #m*a'

  dengan "e(a".

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  .1 Menye!" danmema$am# !n%!r %en#da*am *ag!me*a*!# nyany#an

  %ecara d#d#' $#!r.

  0.+ Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r

  mengand!ngi "rasa yangses!ai se%ara ertatas!si#a.

  2.'.2 Mema%a k!at $e#agaiahana%aan yang mengand!ngi

  ayat t!ngga# s!s!san iasadan s!s!nan s/ngsangdengan #an%ar, se!tan danint/nasi yang et!# dan je#as.

  '.'. Memina dan men!#is$e#agai jenis ayaterdasarkan ahan gra"ikda#am sat! $erenggandengan et!#.

  2..1 Mema%a dan memahamimak#!mat !nt!k mengena#$asti $erta!tan idea da#amahan m!#timedia agimem!at rama#an dengante$at.

  2..2 Mema%a dan memahamimak#!mat dari$ada ahanm!#timedia !nt!k mem!at$eni#aian dengan et!#.

  2..' Mema%a dan memahamimak#!mat yang tersiratdengan te$at dari$ada ahanm!#timedia yang ses!ai !nt!kmem!at $eni#aian denganet!#.

  11

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  12/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"

  'n"e'%.

  2.(.2 Mema%a , memahamidan menaak!# mak#!mat da#amahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#.

  '..1 Men!#is im#ak $erkataanerim!han dengan te$at.

  '.(.2 Men%atat mak#!mat yanget!# !nt!k mem!at %arta a#irdari$ada $e#agai s!mer.

  .1.1 Menye!t dan memahami#irik #ag! yang mengand!ngimesej da#am nyanyian yangdi$ersemahkan se%aradidik hi!r.

  .'.1 Meng!jarkan dia#/gdengan se!tan yang et!#,int/nasi yang je#as dan ahasaadan yang ses!ai me#a#!i#ak/nan se%ara didik hi!r.

  (.1. Memahami danmengg!nakan kata kerjaakti" transiti" dan tak transiti"dengan et!# mengik!tk/nteks.

  (.1.( Memahami danmengg!nakan $e#agai jeniskata adjekti" dengan et!#mengik!t k/nteks.

  -UTI SEKLA3 PENGGAL PERTAMA12 /+ / 241 5 24 /+ / 241

  12

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  13/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU

  11

  21/3

  25/3/16

  Unit 9

  Badan SihatBadan :ergas

  1.0 Ber"!"!r, er!a*dan menya"a'an(erm#n"aan "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,)ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!mer

  dengan %e!"an yange"!*.

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$andengane"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  1.. Bert!t!r dan menyatakan$ermintaan denganmengg!nakan kata dan ayatyang ses!ai tentangses!at! $erkara da#am$e#agai sit!asi se%ara

  ertatas!si#a.

  1.(.1 Ber%erita tentang ses!at!$erkara dengan te$at,se!tan yang je#as danint/nasi yang et!#mengg!nakan ayatt!ngga# dan ayat majm!kdengan et!#.

  2.2.1 Mema%a dan memahami$erkataan erim!han

  a&a#an dan erim!hanakhiran da#am ayat dari$ada$e#agai ahan a%aandengan se!tan yang et!#.

  2.2.2 Mema%a dan memahami"rasa yang mengand!ngidi"t/ng, /ka# erganding,digra"dan k/ns/nanerga!ng da#am $erenggandari$ada $e#agai ahana%aan dengan se!tan yang

  et!#.

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganet!#.

  K/sa kata

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!i

  TMK

  13

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  14/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU12

  28/3

  -1/4/16

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  +.0 Men!*#% #m*a'dengan "e(a".

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan %ecara 'rea"#)

  %ema%a ercer#"a%ecara d#d#' $#!r

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  2.(.' Mema%a, memahamidanmenaak!# ahan gra"ik !nt!kmemindahkan mak#!matke$ada ent!k !kan gra"ik

  dengan et!#.

  2.6.2 Mema%a dan memahami$e#agai ahan a%aan !kansastera !nt!k menda$at i#m!$engetah!an.

  '.'.' Memina dan men!#isja&a$an $emahamanerdasarkan s/a#anert!m$! dengan et!#.

  '..2 Men!#is im#ak "rasa danayat yang mengand!ngi$erkataan erim!han dengantanda a%a dan ejaan yangte$at.

  '.5.1 Menghasi#kan $en!#isan$e#agai genre kreati" se%araer$and! dengan et!#.

  .2.2 Meng!jarkan idea yangte$at dengan mengg!nakan

  ahasa yang indah sertagaya yang ses!ai !nt!kmenyam$aikan mesejme#a#!i $en%eritaan se%aradidik hi!r.

  14

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  15/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  (.'.1 Memahami dan meminaayat t!ngga# s!s!san iasa danayat majm!k dengan et!#da#am $e#agai sit!asi.

  MINGGU

  13

  4/4

  8/4/16

  TEMA 3E)3AUA*

  Unit 1;

  H!!nganHarm/ni

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'

  memer# re%(n%dengan e"!*.

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%a

  adan %ecara 'rea"#)%ema%a ercer#"a%ecara d#d#' $#!r

  1.(.1 Ber%erita tentang ses!at!$erkara dengan te$at, se!tanyang je#as dan int/nasi yanget!#mengg!nakan ayat t!ngga# danayat majm!k dengan et!#.

  2..' Mema%a dan memahamimak#!mat yang tersiratdengan te$at dari$ada ahanm!#timedia yang ses!ai !nt!kmem!at $eni#aian dengan

  et!#.

  '.2.6 Men!#is ayat t!ngga# danayat majm!k se%ara mekanisdengan et!# dan kemas.

  .2.2 Meng!jarkan idea yangte$at dengan mengg!nakanahasa yang indah sertagaya yang ses!ai !nt!k

  menyam$aikan mesejme#a#!i $en%eritaan se%aradidik hi!r.

  Sistem Bahasa-kata h!!ng

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  15

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  16/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan 'a"a dengane"!* meng#'!"'n"e'%.

  (.1.6 Memahami danmengg!nakan kata h!!ngga!ngan dengan et!#mengik!t k/nteks.

  MINGGU

  14

  11/4

  15/4/16

  Unit 11

  Bert/#ak Ans!rAma#an Kita

  1. Bercer#"a dan

  mencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%

  dengan e"!*.

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  2. Memaca (e*aga#

  a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  1.(.2 Men%eritakan ses!at!

  $erkara yang diia%a dengante$at , se!tan yang je#as danint/nasi yang et!#mengg!nakan ayat t!ngga# danayat majm!k dengan et!#.

  2..2 Mema%a dan memahamimak#!mat dari$ada ahanm!#timedia !nt!k mem!at$eni#aian dengan et!#.

  2.(.2 Mema%a , memahami

  dan menaak!# mak#!mat da#amahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#.

  2.6.1 Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai !nt!k menamah k/sakata !m!m dan k/sa kataisti#ah.

  '.(.1 Men%atat mak#!mat yanget!# mengik!t s!s!nan

  dari$ada $e#agai s!mer.

  '.6.1 Men!#is !nt!kmenyam$aikan mak#!mat yanget!# mengg!nakanidea !tama dan ideasam$ingan dengan ahasayang sant!n.

  Sistem ahasa-kata sendi nama

  K/sa kata !m!mK/sa kata isti#ah

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-

  TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  16

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  17/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU

  15

  18/4

  -22/4/16

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  +. Men!*#% !n"!'Menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradengan mengg!na'ana$a%a yang %an"!n.

  0.+ Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%a

  adan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r

  0.0 Me*a)a7'an danmema$am# (!#%#dengan #n"na%# yange"!* mengg!na'ana$a%a yang #nda$%ecara d#d#' $#!r.

  .1 Mema$am# dan

  mengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  .'.1 Meng!jarkan dia#/gdengan se!tan yang et!#,int/nasi yang je#as dan ahasaadan yang ses!ai me#a#!i#ak/nan se%ara didik hi!r.

  ..1 Me#a"a

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  18/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU

  16

  25/4

  29/4/16

  Unit 12

  Ama#an M!rniHid!$ Sejahtera

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  1.6 Ber#ncang danmengem!'a'an(enda(a" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer %ecaraer"a"a%!%#*a.

  2.2 Memaca dan

  mema$am# (er'a"aan,)ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%

  dengan e"!*.

  1.6.1 Beri%ara !nt!kmenda$atkan mak#!mat yangters!rat dengan te$at tentangses!at! $erkara dari$ada$e#agai s!mer se%araertatas!si#a.

  1.5.1 Berin%ang danmengem!kakan$andangan tentang ses!at!$erkara mengg!nakan$erkataan "rasa dan ayat yangses!ai dari$ada $e#agais!mer se%ara ertatas!si#a.

  1.5.2 Berin%ang danmengem!kakan $enda$at

  tentang ses!at! $erkaradengan mengg!nakan$erkataan, "rasa dan ayat yanget!# dari$ada $e#agai s!merse%ara ertatas!si#a.

  2.2.1 Mema%a dan memahami$erkataan erim!han a&a#andan erim!han akhiran da#amayat dari$ada $e#agai ahana%aan dengan se!tan yanget!#

  2..' Mema%a dan memahamimak#!mat yang tersirat dengante$at dari$ada ahanm!#timedia yang ses!ai !nt!kmem!at $eni#aian denganet!#.

  Sistem Bahasa-im!han a&a#an te),di-ayat majm!k-ayat t!ngga#

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  18

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  19/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU

  17

  2/5

  6/5/16

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%a

  dan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganet!#.

  2.(.2 Mema%a , memahamidanmenaak!# mak#!mat da#amahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#.

  2.6.2 Mema%a dan memahami$e#agai ahan a%aan !kansastera !nt!k menda$at i#m!$engetah!an.

  '.2.6 Men!#is ayat t!ngga# danayat majm!k se%ara mekanisdengan et!# dan kemas.

  .'.2 Meng!jarkan dia#/gse%ara s$/ntan er$and!kanahan rangsangan denganahasa adan yang ses!ai!nt!k menyam$aikan$engajaran me#a#!i aktiiti

  #ak/nan se%ara didik hi!r.

  (.2.1 Memahami danmengg!nakan Kata Teritan

  A&a#an e) , me*, 3e*, te)dan di... dengan et!# da#am$e#agai sit!asi.

  19

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  20/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  0.+ Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r.

  .2 Mema$am# danmengg!na'an(emen"!'an'a"a yang %e%!a# da*am(e*aga# %#"!a%#dengan e"!*.

  (.2.' Memahami danmengg!nakan kata majm!krangkai kata eas denganet!# da#am $e#agai sit!asi.

  MINGGU

  18

  9/5

  13/5/16

  TEMA (EKO*OM7 K7TA

  Unit 1'

  3eme#i Bijak

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang

  %e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2. Memaca,

  mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$andengane"!*.

  1.6.2 Beri%ara !nt!kmenyam$aikan mak#!mattentang ses!at! $erkara.

  2.'.2 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi ayat t!ngga#s!s!san iasa dan s!s!nans/ngsang dengan #an%ar,se!tan dan int/nasi yang et!#dan je#as.

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat dengan

  et!#.

  2.6.1 Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai !nt!k menamah k/sakata !m!m dan k/sa kataisti#ah.

  Sistem Bahasa-tanda a%a-ayat t!ngga# s!s!nan

  iasa-ayat t!ngga# s!s!nans/ngsang-kata ganda $en!h

  K/sa kata !m!mK/sa kata isti#ah

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-

  TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  20

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  21/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU

  19

  16/5

  -20/5/16

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  0.1Menye!" danmema$am# !n%!r %en#da*am *ag! me*a*!#nyany#an %ecara d#d#'$#!r.

  0.+ Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r.

  .2 Mema$am# danmengg!na'an(emen"!'an'a"a yang %e%!a# da*am(e*aga# %#"!a%#dengane"!*.

  '.(.2 Men%atat mak#!mat yanget!# !nt!k mem!at %arta a#irdari$ada $e#agai s!mer.

  '.5.1 Menghasi#kan $en!#isan$e#agai genre kreati" se%araer$and! dengan et!#.

  .1.2 Memahami danmenghasi#kan #irik #ag! yangmengand!ngi mesej se%araterka&a# dan menyam$aikanme#a#!i nyanyian se%aradidik hi!r.

  .'.1 Meng!jarkan dia#/g

  denganse!tan yang et!#, int/nasiyang je#as dan ahasa adanyang ses!ai me#a#!i #ak/nanse%ara didik hi!r.

  (.2.2 Memahami danmengg!nakan kata ganda$en!h seagai $enandanama hai&an, maknakesamaan ata! keser!$aandengan et!# da#am $e#agai

  sit!asi.

  21

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  22/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU

  20

  PEPERIKSAAN PERTENGA3AN TA3UN / UJIAN SUMATI8 12+//1 5 26//1

  -UTI SEKLA3 PERTENGA3AN TA3UN29//1 5 12//1

  MINGGU

  21

  13/6

  17/6/16

  Unit 1

  Berjimat Ama#anM!#ia

  1.2 Mendengar,mengecam danmenye!" !ny#a$a%a, #a#"! a&ad,%!'! 'a"a, (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan

  "e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  1.2.6Mendengar , memahamidan menye!t "rasa dan ayatdengan str!kt!r inaan ayatyang et!# dan te$at.

  1.(.1 Ber%erita tentang ses!at!$erkara dengan te$at, se!tanyang je#as dan int/nasi yanget!#mengg!nakan ayat t!ngga# danayat majm!k dengan et!#.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi $e#agai $/#aayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  2..1 Mema%a dan memahamimak#!mat !nt!k mengena# $asti$erta!tan idea da#am ahanm!#timedia agi mem!atrama#an dengan te$at

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganBet!#.

  2.(.2 Mema%a , memahami

  Sistem Bahasa- "rasa dan ayat-kata h!!ng ga!ngan

  K/sa kata

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  22

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  23/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  +. Men!*#% !n"!'Menyam(a#'an

  ma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradengan mengg!na'ana$a%a yang %an"!n.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  0.+ Meng!&ar'an

  a$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r.

  dan menaak!# mak#!mat da#amahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#.

  '.(.1 Men%atat mak#!mat yanget!# mengik!t s!s!nandari$ada $e#agai s!mer

  '.6.2 Men!#is !nt!kmenyam$aikan mak#!materent!k $eng!m!mandengan et!# mengg!nakan

  ahasa yang sant!n

  '.5.1 Menghasi#kan $en!#isan$e#agai genre kreati" se%araer$and! dengan et!#.'.5.2 Menghasi#kan $en!#isankreati" erent!k imaginatiedan deskri$ti" se%ara er$and!dengan et!#.

  .'.2Meng!jarkan dia#/gse%ara s$/ntan er$and!kanahan rangsangan denganahasa adan yang ses!ai!nt!k menyam$aikan$engajaran me#a#!i aktiiti#ak/nan se%ara didik hi!r.

  23

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  24/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  .2 Mema$am# danmengg!na'an(emen"!'an'a"a yang %e%!a# da*am(e*aga# %#"!a%#dengan e"!*.

  (.1.6 Memahami danmengg!nakan kata h!!ngga!ngan dengan et!#mengik!t k/nteks.

  (.2.2 Memahami danmengg!nakan kata ganda$en!h seagai $enanda namahai&an, makna kesamaan ata!keser!$aan dengan et!#da#am $e#agai sit!asi.

  MINGGU

  22

  20/6

  24/6/16

  Unit 1(

  Usaha aya

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan

  "e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,)ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  1.(.2 Men%eritakan ses!at!$erkara yang diia%a dengante$at , se!tan

  yang je#as dan int/nasi yanget!# mengg!nakan ayatt!ngga# dan ayatmajm!k dengan et!#

  1.6.2 Beri%ara !nt!kmenyam$aikan mak#!mattentang ses!at! $erkaradari$ada $e#agai s!merse%ara ertatas!si#a.

  2.2.' Mema%a dan memahamiayat da#am $erenggan dari$ada$e#agai ahan a%aan denganse!tan yang et!#.

  2.(.' Mema%a, memahamidan menaak!# ahan gra"ik!nt!k memindahkan mak#!matke$ada ent!k !kan gra"ik

  Sistem Bahasa-ayat $enyata

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  24

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  25/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengan

  e"!*.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  0.+ Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ dan

  mengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r

  dengan et!#.

  2.6.2 Mema%a dan memahami$e#agai ahan a%aan !kansastera !nt!k menda$at i#m!$engetah!an.

  '.'.' Memina dan men!#isja&a$an $emahamanerdasarkan s/a#anert!m$! dengan et!#.

  '.5.1 Menghasi#kan $en!#isan$e#agai genre kreati" se%araer$and! dengan et!#.

  .'.1Meng!jarkan dia#/gdengan se!tan yang et!#,int/nasi yang je#as dan ahasaadan yang ses!ai me#a#!i#ak/nan se%ara didik hi!r,

  (.1.( Memahami dan

  mengg!nakan $e#agai jeniskata adjekti" dengan et!#mengik!t k/nteks.

  (.'.2 Memahami dan meminaayat $enyata, ayat Tanya

  25

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  26/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  dengan kata tanya dan tan$akata tanya, ayat ser! dan ayat$erintah dengan et!#da#am$e#agai sit!asi.

  MINGGU

  23

  27/6

  1/7/16

  TEMA 63E)TA*7A*A*3E*TE)*AKA*

  Unit 16

  Tanaman Hiasan

  1.6 Ber#ncang danmengem!'a'an(enda(a" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer %ecara

  er"a"a%!%#*a.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada

  (e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  1.5.2 Berin%ang danmengem!kakan $enda$attentang ses!at! $erkaradengan mengg!nakan$erkataan, "rasa dan ayat yanget!# dari$ada $e#agai s!mer

  se%ara ertatas!si#a.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi $e#agai $/#aayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  2..'Mema%a dan memahamimak#!mat yang tersirat dengante$at dari$ada ahan

  m!#timedia yang ses!ai !nt!kmem!at $eni#aian denganet!#.

  2.(.2 Mema%a, memahamidan menaak!# mak#!mat da#amahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#.

  Sistem Bahasa-"rasa-im!han akhiran-ayat majm!k-ayat t!ngga#

  K/sa kata

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  26

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  27/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang

  %e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  +. Men!*#% !n"!'Menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradengan mengg!na'ana$a%a yang %an"!n.

  0.0 Me*a)a7'an dan

  mema$am# (!#%#dengan #n"na%# yange"!* mengg!na'ana$a%a yang #nda$%ecara d#d#' $#!r.

  2.(.' Mema%a, memahamidan menaak!# ahan gra"ik!nt!k memindahkan mak#!matke$ada ent!k !kan ga"ikdengan et!#.

  2.6.1Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai dengan menamahk/sa kata !m!m dan k/sa kataisti#ah.

  '.(.2Men%atat mak#!mat yanget!# !nt!k mem!at %arta a#irdari$ada $e#agai s!mer.

  '.6.2Men!#is !nt!k

  menyam$aikan mak#!materent!k $eng!m!mandengan et!# mengg!nakanahasa yang sant!n.

  ..2Memina $ant!n em$atkerat se%ara er$and! danme#a"a

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  28/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .+ Mema$am# danmem#na aya" yange"!* da*am (e*aga#%#"!a%#.

  MINGGU

  24

  4/7

  8/7/16

  Unit 15

  *e#ayan

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'

  m#na" memaca.

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  .2 Mema$am# danmengg!na'an(emen"!'an'a"a yang %e%!a# da*am(e*aga# %#"!a%#dengan e"!*.

  1.6.'Beri%ara !nt!kmenyam$aikan mak#!matdengan te$at tentang ses!at!$erkara dengan mengg!nakanayat yang mengand!ngi"rasayang ses!ai se%araertatas!si#a.

  2.6.1 Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai !nt!k menamah k/sakata !m!m dan k/sa kataisti#ah

  2.6.2 Mema%a dan memahami$e#agai ahan a%aan !kansastera !nt!k menda$at i#m!$engetah!an.

  '.2.6 Men!#is ayat t!ngga# danayatmajm!k se%ara mekanisdengan et!# dan kemas.

  '.'.' Memina dan men!#is

  ja&a$an $emahamanerdasarkan s/a#anert!m$! dengan et!#.

  (.2.' Memahami danmengg!nakan kata majm!krangkai kata eas denganet!# da#am $e#agai sit!asi.

  Sistem Bahasa-kata majm!k-ayat t!ngga#

  K/sa kata !m!mK/sa kata isti#ah

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  28

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  29/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  MINGGU

  25

  11/7

  -15/7/16

  Unit 18

  Hasi# Tani

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang%e%!a"! (er'ara

  dar#(ada (e*aga#%!mer.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  1.6.1 Beri%ara !nt!kmenda$atkan mak#!mat yangters!rat dengante$at tentang ses!at! $erkaradari$ada $e#agai s!merse%araertatas!si#a

  1.6.2 Beri%ara !nt!kmenyam$aikan mak#!mattentang ses!at! $erkaradari$ada $e#agai s!merse%ara ertatas!si#a.

  2..2 Mema%a dan memahamimak#!mat dari$ada ahanm!#timedia !nt!k mem!at

  $eni#aian dengan et!#

  2.(.2 Mema%a , memahamidanmenaak!# mak#!mat da#amahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#.

  2.(.' Mema%a, memahamidanmenaak!# ahan gra"ik !nt!k

  memindahkan mak#!matke$ada ent!k !kan gra"ikdengan et!#.

  '.(.2 Men%atat mak#!mat yanget!# !nt!k mem!at %arta a#irdari$ada $e#agai s!mer.

  Sistem Bahasa-kata ser!-tanda a%a-"rasa kata-kata kerja akti" transiti"dan tak transiti"

  Menaak!#

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  29

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  30/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan %ecara 'rea"#)%ema%a ercer#"a

  %ecara d#d#' $#!r

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  '.5.1 Menghasi#kan $en!#isan$e#agai genre kreati" se%araer$and! dengan et!#.

  .2.1Meng!jarkan ayat dengan

  se!tan yang et!# ,int/nasiyang je#as dan s!s!nan ideayang te$at me#a#!i $en%eritaanse%ara didik hi!r.

  (.1. Memahami danmengg!nakan kata kerja akti"transiti" dan tak transiti" denganet!# mengik!t k/nteks.

  (.1.5 Memahami dan

  mengg!nakan kata sendi namadan kata ser! dengan et!#mengik!t k/nteks

  MINGGU

  26

  18/ 7

  22/7/16

  TEMA 5T)A7S7 K7TA

  Unit 19

  B!daya Bangsa

  1.6 Ber#ncang danmengem!'a'an(enda(a" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer %ecara

  er"a"a%!%#*a.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,)ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  1.5.1 Berin%ang danmengem!kakan$andangan tentang ses!at!$erkaramengg!nakan $erkataan "rasadan ayat yang ses!ai dari$ada

  $e#agai s!mer se%araertatas!si#a.

  2.2.' Mema%a dan memahamiayat da#am $erenggan dari$ada$e#agai ahan a%aan denganse!tan yanget!#

  Sistem Bahasa-

  K/sa kata !m!mK/sa kata isti#ah

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  30

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  31/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  .1 Menye!" danmema$am# !n%!r %en#da*am *ag! me*a*!#nyany#an %ecara d#d#'$#!r.

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan %ecara 'rea"#)%ema%a ercer#"a%ecara d#d#' $#!r

  2.6.1 Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai !nt!k menamah k/sakata !m!m dan k/sa kataisti#ah.

  '.5.1 Menghasi#kan $en!#isan$e#agai genre kreati" se%araer$and! dengan et!#.

  .1.2 Memahami danmenghasi#kan #irik #ag! yangmengand!ngi mesej se%araterka&a# dan menyam$aikanme#a#!i nyanyian se%aradidik hi!r

  .2.1Meng!jarkan ayat denganse!tan yang et!# ,int/nasiyang je#as dan s!s!nan ideayang te$at me#a#!i $en%eritaanse%ara didik hi!r.

  MINGGU

  27

  25/7

  29/7/16

  Unit 2;3r/d!k Seni

  1.+ Mendengar,mema$am# danmemer# re%(n%"er$ada( %e%!a"!ara$an, %a*an dan

  (e%anan yang d#dengardengan e"!*.

  1.6 Ber#ncang danmengem!'a'an(enda(a" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#

  1.'.2 Mendengar, memahamidan memerikan res$/nsdengan et!# se%ara #isanterhada$ s/a#an yangmengand!ngi kata tanya

  1.5.2 Berin%ang danmengem!kakan $enda$attentang ses!at! $erkaradengan mengg!nakan$erkataan, "rasa dan ayat yanget!# dari$ada$e#agai s!mer se%ara

  Sistem Bahasa-kata im!han-kata majm!k-ayat t!ngga# s!s!naniasa

  -ayat t!ngga# s!s!nans/ngsang-kata majm!k

  K/sa kata !m!mK/sa kata isti#ah

  31

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  32/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  %!mer %ecaraer"a"a%!%#*a.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#

  yang e"!*.

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$andengane"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +. Men!*#% !n"!'Menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradengan mengg!na'ana$a%a yang %an"!n.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  ertatas!si#a.

  2.'.2 Mema%a k!at $e#agaiahana%aan yang mengand!ngiayat t!ngga# s!s!san iasa dans!s!nan s/ngsang

  dengan #an%ar, se!tan danint/nasi yang et!# dan je#as.

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganet!#.

  2.(.2 Mema%a , memahamidanmenaak!# mak#!mat da#am

  ahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#

  2.6.1 Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai !nt!k menamah k/sakata !m!m dan k/sa kataisti#ah2.6.2 Mema%a dan memahami$e#agai ahan a%aan !kansastera !nt!k menda$at i#m!$engetah!an.

  '.6.2 Men!#is !nt!kmenyam$aikan mak#!materent!k $eng!m!mandengan et!# mengg!nakanahasa yang sant!n.

  Menaak!#

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!i

  TMK

  32

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  33/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  +.9 Menged#" danmem!rn#'an $a%#*(en!*#%an dengane"!*.

  0.+ Meng!&ar'an

  a$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r.

  .2 Mema$am# danmengg!na'an(emen"!'an'a"a yang %e%!a# da*am(e*aga# %#"!a%#

  dengane"!*.

  '.5.2 Menghasi#kan $en!#isankreati" erent!k imaginatiedan deskri$ti" se%ara er$and!dengan et!#.

  '.8.1 Mengedit dan

  mem!rnikan hasi# $en!#isandari$ada as$ek $engg!naankata, im!han, kata majm!kdan tanda a%a dengan et!#.

  .'.1Meng!jarkan dia#/gdengan se!tan yang et!# ,int/nasi yang je#as dan ahasaadan yang ses!ai me#a#!i#ak/nan se%ara didik hi!r.

  (.2.' Memahami danmengg!nakan kata majm!krangkai kata eas denganet!# da#am $e#agai sit!asi.

  MINGGU

  28

  1/8

  5/8/16

  Unit 21

  engar#ah :erita

  1.0 Ber"!"!r, er!a*dan menya"a'an(erm#n"aan "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  1..1 Bert!t!r tentang ses!at!$erkara dari$ada $e#agais!mer dengan mengg!nakan$e#agai ayat da#am $e#agaisit!asi se%ara ertatas!si#a

  1.6.1 Beri%ara !nt!kmenda$atkan mak#!mat yangters!rat dengante$at tentang ses!at! $erkaradari$ada $e#agai s!merse%ara ertatas!si#a.

  Sistem Bahasa-kata nama khas hid!$!kan man!sia-kata kerja transiti" dankata kerja tak transiti"

  -"rasa dan ayat-ayat t!ngga#-ayat majm!k

  As$ek Seni Bahasa

  EMK-kreatiiti dan in/asi-

  33

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  34/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,)ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  2. Memaca, mema$am# dan

  menaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$andengane"!*.

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  0.+ Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r

  2.2.' Mema%a dan memahamiayat da#am $erenggan dari$ada$e#agai ahan a%aan denganse!tan yang et!#.

  2..' Mema%a dan memahamimak#!mat yang tersirat dengan

  te$at dari$ada ahanm!#timedia yang ses!ai !nt!kmem!at $eni#aian denganet!#.

  2.(.' Mema%a, memahamidan menaak!# ahan gra"ik!nt!k memindahkan mak#!matke$ada ent!k !kan gra"ikdengan et!#.

  '.'. Memina dan men!#is$e#agai jenis ayat erdasarkanahan gra"ikda#am sat! $erenggan denganet!#.

  .'.2 Meng!jarkan dia#/gse%ara s$/ntan er$and!kanahan rangsangan denganahasa adan yang ses!ai!nt!k menyam$aikan

  $engajaran me#a#!i aktiiti#ak/nan se%ara didik hi!r.

  (.1.2 Memahami danmengg!nakan kata namakhas hid!$ yang mer!j!k !kanman!sia dengan et!#

  TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  34

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  35/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan 'a"a dengane"!* meng#'!"'n"e'%.

  .+ Mema$am# dan

  mem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  (.1. Memahami danmengg!nakan kata kerja akti"transiti" dan tak transiti" denganet!# mengik!tk/nteks

  (.'.1 Memahami dan memina

  ayat t!ngga# s!s!san iasa danayat majm!k dengan et!#da#am $e#agai sit!asi.

  MINGGU

  29

  8/8

  12/8/16

  TEMA 8*E=A)AKUTE):7*TA

  Unit 22

  Keanggan Kita

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"an

  yang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada

  1.(.2 Men%eritakan ses!at!$erkara yang diia%a dengante$at , se!tanyang je#as dan int/nasi yanget!# mengg!nakan ayatt!ngga# dan ayatmajm!k dengan et!#.

  1.6.2 Beri%ara !nt!kmenyam$aikan mak#!mattentang ses!at! $erkaradari$ada $e#agai s!merse%ara ertatas!si#a.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi $e#agai $/#a

  ayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  2..2 Mema%a dan memahamimak#!mat dari$ada ahanm!#timedia !nt!k mem!at$eni#aian dengan et!#.

  Sistem Bahasa-ayat t!ngga#-ayat majm!k

  K/sa kata

  7m#ak "rasa dan ayat,$erkataan erim!han,tanda a%a dan ejaan-$/#a ayat

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  35

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  36/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  (e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  +.0 Men!*#% #m*a'dengan "e(a".

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan %ecara 'rea"#)%ema%a ercer#"a%ecara d#d#' $#!r

  '..2 Men!#is im#ak "rasa danayat yang mengand!ngi$erkataanerim!han dengan tanda a%adan ejaan yang te$at.

  .2.2 meng!jarkan idea yang

  te$at dengan mengg!nakanahasa yang indah serta gayayang ses!ai !nt!kmenyam$aikan mesej me#a#!i$en%eritaan se%ara didik hi!r.

  MINGGU

  30

  15/8

  19/8/16

  Unit 2'

  Sejarah *egaraKita

  1.0 Ber"!"!r, er!a*dan menya"a'an(erm#n"aan "en"ang%e%!a"! (er'ara

  dar#(ada (e*aga#%!mer.

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,

  )ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  1..1 Bert!t!r tentang ses!at!$erkara dari$ada $e#agais!mer denganmengg!nakan $e#agai ayat

  da#am $e#agai sit!asi se%araertatas!si#a

  1.(.1 Ber%erita tentang ses!at!$erkara dengan te$at, se!tanyang je#as dan int/nasi yanget!#mengg!nakan ayat t!ngga# danayat majm!k dengan et!#.

  1.(.2 Men%eritakan ses!at!$erkara yang diia%a dengan

  te$at , se!tanyang je#as dan int/nasi yanget!# mengg!nakan ayatt!ngga# dan ayat majm!kdengan et!#.

  2.2.1 Mema%a dan memahami$erkataan erim!han a&a#an

  Sistem Bahasa-$/#a ayat 4* > 4A-ayat t!ngga#-ayat majm!k

  -im!han a&a#an $e*,-ejaan dan tanda a%a-ayat tanya tan$a katatanya-ayat $enyata-$erkataan dan "rasa

  K/sa kata !m!mK/sa kata isti#ah

  EMK-kreatiiti dan in/asi-

  TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  36

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  37/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  0.+ Meng!&ar'an

  a$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r

  dan erim!han akhiran da#amayat dari$ada $e#agai ahana%aan dengan se!tan yanget!#.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yang

  mengand!ngi $e#agai $/#aayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  2..' Mema%a dan memahamimak#!mat yang tersirat dengante$at dari$ada ahanm!#timedia yang ses!ai !nt!kmem!at $eni#aian denganet!#.

  2.6.1 Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai !nt!k menamah k/sakata !m!m dan k/sa kataisti#ah.

  2.6.2 Mema%a dan memahami$e#agai ahan a%aan !kansastera !nt!k menda$at i#m!$engetah!an.

  '.'.' Memina dan men!#isja&a$an $emahaman

  37

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  38/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  .2 Mema$am# danmengg!na'an(emen"!'an'a"a yang %e%!a# da*am(e*aga# %#"!a%#dengan e"!*.

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  erdasarkan s/a#anert!m$! dengan et!#.

  .'.1 Meng!jarkan dia#/gdengan se!tan yang et!#,int/nasi yang je#as dan ahasaadan yang ses!ai me#a#!i

  #ak/nan se%ara didik hi!r.

  (.2.1 Memahami danmengg!nakan KataTeritanA&a#an e) , me*,3e*, te) dan di... dengan et!#da#am $e#agai sit!asi.

  (.'.2 Memahami dan meminaayat $enyata, ayat Tanyadengan kata tanya dan tan$akata tanya, ayat ser! dan ayat$erintah dengan et!#da#am$e#agai sit!asi

  MINGGU

  31

  22/8

  26/8/16

  Unit 2

  :intai#ah *egaraKita

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  1.(.2 Men%eritakan ses!at!$erkara yang diia%a dengante$at , se!tan yang je#as danint/nasi yang et!#mengg!nakan ayat t!ngga# danayat majm!k dengan et!#.

  1.6.' Beri%ara !nt!k

  menyam$aikan mak#!matdengan te$at tentangses!at! $erkara denganmengg!nakan ayat yangmengand!ngi "rasa yangses!ai se%ara ertatas!si#a.

  Sistem Bahasa-ayat t!ngga# s!s!naniasa-ayat majm!k-"rasa-ayat $enyata-ayat tanya dengan katatanya

  -ayat tanya tan$a katatanya

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  38

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  39/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$andengane"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +. Men!*#% !n"!'Menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradengan mengg!na'ana$a%a yang %an"!n.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi $e#agai $/#aayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  2..' Mema%a dan memahamimak#!mat yang tersirat dengante$at dari$ada ahanm!#timedia yang ses!ai !nt!kmem!at $eni#aian denganet!#.

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganet!#.

  2.6.2 Mema%a dan memahami$e#agai ahan a%aan !kansastera !nt!k menda$at i#m!$engetah!an.

  '.6.2 Men!#is !nt!kmenyam$aikan mak#!materent!k $eng!m!mandengan et!# mengg!nakanahasa yang sant!n.

  ..2 Memina $ant!n em$at

  39

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  40/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  0.0 Me*a)a7'an danmema$am# (!#%#dengan #n"na%# yange"!* mengg!na'ana$a%a yang #nda$%ecara d#d#' $#!r.

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  kerat se%ara er$and! danme#a"a

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  41/50

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%

  dengan e"!*.

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$andengane"!*.

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  0.+ Meng!&ar'an

  a$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r

  ayat majm!k dengan et!#.

  2.'.2 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi ayat t!ngga#s!s!san iasa dan s!s!nans/ngsang dengan #an%ar,

  se!tan dan int/nasi yang et!#dan je#as.

  2..1 Mema%a dan memahamimak#!mat !nt!k mengena# $asti$erta!tan idea da#am ahanm!#timedia agi mem!atrama#an dengan te$at

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganet!#.

  '.(.1 Men%atat mak#!mat yanget!# mengik!t s!s!nan

  dari$ada $e#agai s!mer.

  '.5.1 Menghasi#kan $en!#isan$e#agai genre kreati" se%ara

  41

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  42/50

  S M U UN 3 S M N S 0 6

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  .'.2 Meng!jarkan dia#/gse%ara s$/ntan er$and!kanahan rangsangan denganahan adan yang ses!ai!nt!k menyam$aikan$engajaran me#a#!i aktiiti#ak/nan se%ara didik hi!r.

  (.'.2 Memahami dan meminaayat $enyata, ayat Tanyadengan kata tanya dan tan$akata tanya, ayat ser! dan ayat$erintah dengan et!#da#am$e#agai sit!asi

  MINGGU

  33

  5/9

  -9/9/16

  Unit 26

  3endidikan A#amSekitar

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  1.(.2 Men%eritakan ses!at!$erkara yang diia%a dengante$at , se!tanyang je#as dan int/nasi yanget!# mengg!nakan ayatt!ngga# dan ayatmajm!k dengan et!#.

  1.6.' Beri%ara !nt!kmenyam$aikan mak#!matdengan te$at tentangses!at! $erkara denganmengg!nakan ayat yangmengand!ngi "rasa yangses!ai se%ara ertatas!si#a

  2..' Mema%a dan memahamimak#!mat yang tersirat dengante$at dari$ada ahanm!#timedia yang ses!ai !nt!kmem!at $eni#aian denganet!#.

  Sistem Bahasa-kata nama am hid!$!kan man!sia-ayat tanya-ayat $enyata

  K/sa kata

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  42

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  43/50

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengan

  e"!*.

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  +. Menca"a" ma'*!ma"yang e"!* "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer.

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  .+ Mema$am# danmem#na

  aya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  2.(.2 Mema%a , memahamidanmenaak!# mak#!mat da#amahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#.

  '.2.5 Men!#is "rasa dan ayat

  t!ngga# se%ara mekanis da#ament!k t!#isanerangkai dengan et!# dankemas.

  '.(.2 Men%atat mak#!mat yanget!# !nt!k mem!at %arta a#irdari$ada $e#agai s!mer.

  (.1.1 Memahami danmengg!nakan kata nama amhid!$ yang mer!j!k !kanman!sia dan $enj/d/hi#angan dengan et!#mengik!t k/nteks.

  (.'.2 Memahami dan meminaayat $enyata, ayat Tanyadengan kata tanya dan tan$akata tanya, ayat ser! dan ayat$erintah dengan et!#da#am$e#agai sit!asi

  -UTI SEKLA3 PENGGAL KEDUA14/: 5 19/:/1

  43

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  44/50

  MINGGU

  34

  19/9

  23/9/16

  Unit 25aga#ah A#amKita

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"

  %ecara er"a"a%!%#*a.

  2.2 Memaca danmema$am# (er'a"aan,)ra%a dan aya" dar#(ada(e*aga# %!merdengan %e!"an yange"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*

  dan 'ema%.

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  1.6.1 Beri%ara !nt!kmenda$atkan mak#!mat yangters!rat dengante$at tentang ses!at! $erkaradari$ada $e#agai s!merse%ara

  ertatas!si#a.

  2.2.1 Mema%a dan memahami$erkataan erim!han a&a#andan erim!han akhiran da#amayat dari$ada $e#agai ahana%aandengan se!tan yang et!#

  2.2.' Mema%a dan memahamiayat da#am $erenggan dari$ada$e#agai ahan a%aan denganse!tan yanget!#.

  2..1 Mema%a dan memahamimak#!mat !nt!k mengena# $asti$erta!tan idea da#am ahanm!#timedia agi mem!atrama#an dengan te$at

  2..2 Mema%a dan memahami

  mak#!mat dari$ada ahanm!#timedia !nt!k mem!at$eni#aian dengan et!#.

  '.2.6 Men!#is ayat t!ngga# danayat majm!k se%ara mekanisdengan et!# dan kemas.

  Sistem Bahasa-ayat t!ngga#-ayat majm!k-im!han

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  44

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  45/50

  +. Men!*#% !n"!'Menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradengan mengg!na'ana$a%a yang %an"!n.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  0.2 Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan %ecara 'rea"#)%ema%a ercer#"a%ecara d#d#' $#!r

  0.+ Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  '.'.' Memina dan men!#isja&a$an $emahamanerdasarkan s/a#anert!m$! dengan et!#.

  '.6.2 Men!#is !nt!k

  menyam$aikan mak#!materent!k $eng!m!mandengan et!# mengg!nakanahasa yang sant!n.

  '.5.2 Menghasi#kan $en!#isankreati" erent!k imaginatiedan deskri$ti" se%ara er$and!dengan et!#.

  .2.1 Meng!jarkan ayat denganse!tan yang et!#, int/nasiyang je#as dan s!s!nan ideayang te$at me#a#!i$en%eritaan se%ara didikhi!r.

  .'.2 Meng!jarkan dia#/gse%ara s$/ntan er$and!kanahan rangsangan denganahasa adan yang ses!ai!nt!k menyam$aikan$engajaran me#a#!i aktiiti

  #ak/nan se%ara didik hi!r.

  (.'.1 Memahami dan meminaayat t!ngga# s!s!san iasa danayat majm!k dengan et!#da#am $e#agai sit!asi.

  45

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  46/50

  MINGGU

  35

  26/9

  -30/9/16

  TEMA 1;SA7*STEK*OLO=7A* 7*O?AS7

  Unit 28

  Aktiiti Sains

  1.6 Ber#ncang danmengem!'a'an(enda(a" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer %ecaraer"a"a%!%#*a.

  2. Memaca, ma$am#dan menaa'!* !n"!'Mem#nda$'an a'*!ma"yang "erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  +.2 Men!*#% $!r!), %!'!'a"a, (er'a"aan, )ra%adan aya" %ecarame'an#% dengan e"!*dan 'ema%.

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  1.5.1 Berin%ang danmengem!kakan$andangan tentang ses!at!$erkaramengg!nakan $erkataan "rasadan ayat yang ses!ai dari$ada$e#agai s!mer se%ara

  ertatas!si#a.

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganet!#.

  2.(.' Mema%a, memahamidan menaak!# ahan gra"ik!nt!k memindahkan mak#!matke$ada ent!k !kan gra"ikdengan et!#.'.2.6 Men!#is ayat t!ngga# danayatmajm!k se%ara mekanisdengan et!# dan kemas.

  (.1.( Memahami danmengg!nakan $e#agai jeniskata adjekti" dengan et!#mengik!t k/nteks.

  (.1.6 Memahami dan

  mengg!nakan kata h!!ngga!ngan dengan et!#mengik!t k/nteks.

  Sistem Bahasa-kata h!!ng ga!ngan

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!i

  TMK

  46

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  47/50

  MINGGU

  36

  3/10

  7/10/16

  Unit 29

  Sains danTekn/#/gi

  1.2 Mendengar,mengecam danmenye!" !ny#a$a%a, #a#"! a&ad,%!'! 'a"a, (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengan

  e"!*.

  1. Ber#cara !n"!'menyam(a#'anma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer dengan "e(a"%ecara er"a"a%!%#*a.

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%

  dengan e"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  1.2.6 mendengar, memahamidan menye!t "rasa dan ayatdengan str!kt!r inaan ayatyang et!# dan te$at.

  1.6.1 Beri%ara !nt!k

  menda$atkan mak#!mat yangters!rat dengante$at tentang ses!at! $erkaradari$ada $e#agai s!merse%araertatas!si#a.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi $e#agai $/#aayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  2..1 Mema%a dan memahamimak#!mat !nt!k mengena# $asti$erta!tan idea da#am ahanm!#timedia agi mem!atrama#an dengan te$at.

  2.6.1 Mema%a dan memahami$e#agai ahan kreati" yangses!ai !nt!k menamah k/sa

  kata !m!m dan k/sa kataisti#ah.

  '.'.' Memina dan men!#isja&a$an $emahamanerdasarkan s/a#anert!m$! dengan et!#.

  Sistem Bahasa-ayat t!ngga# s!s!naniasa dan ayat majm!k-ayat $enyata-ayat tanya dengan katatanya

  -ayat tanya tan$a katatanya-ayat ser!an-ayat $erintah-$/#a ayat

  K/sa kata !m!mK/sa kata isti#ah

  As$ek Seni Bahasa-#ak/nan

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  47

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  48/50

  +.+ Mem#na danmen!*#% (er'a"aan,)ra%a dan aya" dengane"!*.

  +. Men!*#% !n"!'Menyam(a#'an

  ma'*!ma" "en"ang%e%!a"! (er'aradengan mengg!na'ana$a%a yang %an"!n.

  0.+ Meng!&ar'ana$a%a yang #nda$ danmengg!na'an a$a%aadan dengan 'rea"#)me*a*!# *a'nan %ecarad#d#' $#!r

  .+ Mema$am# danmem#naaya" yang e"!* da*am(e*aga# %#"!a%#.

  '.6.1 Men!#is !nt!kmenyam$aikan mak#!matyang et!# mengg!nakanidea !tama dan ideasam$ingan dengan ahasayang sant!n.

  .'.1 Meng!jarkan dia#/gdengan se!tan yang et!#,int/nasi yang je#as dan ahasaadan yang ses!ai me#a#!i#ak/nan se%ara didik hi!r.

  (.'.1 Memahami dan meminaayat t!ngga# s!s!san iasa danayat majm!k dengan et!#da#am $e#agai sit!asi.

  (.'.2 Memahami dan meminaayat $enyata, ayat Tanyadengan kata tanya dan tan$akata tanya, ayat ser! dan ayat$erintah dengan et!#da#am$e#agai sit!asi

  MINGGU

  37

  10/10

  14/10/16

  Unit ';

  7n/asi dan)eka :i$ta

  1. Bercer#"a danmencer#"a'an %e%!a"!(er'ara %em!*a dengan"e(a" mengg!na'an%e!"an yang &e*a% dan#n"na%# yang e"!*.

  1.6 Ber#ncang danmengem!'a'an(enda(a" "en"ang%e%!a"! (er'aradar#(ada (e*aga#%!mer %ecaraer"a"a%!%#*a.

  1.(.1 Ber%erita tentang ses!at!$erkara dengan te$at, se!tanyang je#as dan int/nasi yanget!# mengg!nakan ayatt!ngga# dan ayat majm!k

  dengan et!#.

  1.5.1 Berin%ang danmengem!kakan $andangantentang ses!at! $erkaramengg!nakan $erkataan "rasadan ayat yang ses!ai dari$ada$e#agai s!mer se%ara

  Sistem Bahasa-$/#a ayat-kata sendi nama-

  EMK-kreatiiti dan in/asi-TMK 0e#ajar me#a#!iTMK

  48

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  49/50

  2.+ Memaca '!a"(e*aga# a$an acaandengan *ancar, %e!"anyang &e*a% dan #n"na%#yang e"!*.

  2.0 Memaca danmema$am# ma'*!ma"yang "er%!ra" dan"er%#ra" dar#(ada(e*aga# a$an !n"!'memer# re%(n%dengan e"!*.

  2. Memaca,mema$am# danmenaa'!* !n"!'Mem#nda$'anma'*!ma" yang"erda(a" da*am(e*aga# a$an dengane"!*.

  2. Memaca (e*aga#a$an %a%"era dan!'an %a%"era yang%e%!a# ag# mem!(!'m#na" memaca.

  +.6 Meng$a%#*'an(en!*#%an 'rea"#) da*am(e*aga# genre dengane"!*.

  ertatas!si#a

  1.5.2 Berin%ang danmengem!kakan $enda$attentang ses!at! $erkaradengan mengg!nakan$erkataan, "rasa dan ayat yang

  et!# dari$ada$e#agai s!mer se%araertatas!si#a.

  2.'.1 Mema%a k!at $e#agaiahan a%aan yangmengand!ngi $e#agai $/#aayat dengan #an%ar, se!tandan int/nasi yang et!# dan

  je#as.

  2..2 Mema%a dan memahamimak#!mat dari$ada ahanm!#timedia !nt!k mem!at$eni#aian dengan et!#.

  2.(.1 Mema%a dan memahamiahan gra"ik yangmengand!ngi ayat denganet!#.

  2.(.2 Mema%a , memahamidan menaak!# mak#!mat da#amahan gra"ik dan ahan !kangra"ik dengan et!#.

  2.6.2 Mema%a dan memahami$e#agai ahan a%aan !kansastera !nt!k menda$at i#m!

  49

  RPT BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK TAMAN TASIK 2016

 • 7/25/2019 Sk Rpt Bahasa Malaysia Tahun 3 Complete

  50/50

  .1 Mema$am# danmengg!na'ang*ngan'a"a dengan e"!*meng#'!"'n"e'%.

  '.5.2 Menghasi#kan $en!#isankreati" erent!k imaginatiedan deskri$ti" se%ara er$and!dengan et!#.

  (.1.5 Memahami danmengg!nakan kata sendi

  nama dan kata ser! denganet!# mengik!t k/nteks.

  MINGGU

  38

  PEPERIKSAAN AK3IR TA3UN 241 / UJIAN SUMATI8 216/14 ;21/14/241

  MINGGU

  39

  LATI3 TUBI DAN PENGA