songthien

Click here to load reader

Post on 29-Nov-2014

553 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. NGUYEN MINHSongThien
 • 2. thay li ta Thien a tr thanh mot trong nhng tinh hoacua nhan loai. Ngay nay, t ong sang Tay ngita khong con xa la g vi thien va nhng congnang ky dieu cua no. Nhieu trung tam thc hanhva hng dan thc hanh thien quan a c hnhthanh tren khap chau Au. cac nc A ong, vimot truyen thong sau xa hn, thien a bat re vaotng t vien ln cung nh nho, va ngi ta gannh co the tm en vi thien khong may khokhan. Nhng o la noi ve nhng ieu kien benngoai. Con yeu to t than cua moi ngi lai lachuyen khac. Nghe biet ve thien, hoc hieu vethien, va song thien la nhng ieu khac nhau. Ngay nay nhng kien thc ve thien c phobien kha rong rai. Ngi ta hau nh de dang noira c nhng cho tinh yeu cua thien bang ngonng, va viec tranh cai nhau ve nhng cho tinhyeu o khong phai la cha tng xay ra. Ngi en vi thien trong boi canh o, thngri vao mot trong hai iem cc oan oi nghchnhau. 5
 • 3. Song thien Co ngi xem thien nh mot chu e, noi dungsieu tuyet, vi nhng khai niem bat kha thuyet,bat kha t ngh... V the, thng loay hoay ratlau trong nhng pham tru khai niem va cam thaythat kho khan trong viec tiep nhan thien... Mot so ngi khac lai nhn thien vi mot cachnhn qua gian d. Theo cach nay, thien tr thanhmot th ly thuyet n gian ma bat c ai cu ng cothe tm hieu c e roi bo sung vao cho nhngkhai niem dung tuc von a co qua nhieu trong moicon ngi. Mot trong hai cc oan ay eu rat de nhan ra,va khoi noi cung co the biet la chung khong manglai li ch thiet thc nao cho cuoc song. Tuy nhien,van e ay la, oi khi ngi ta khong i enmc cc oan, nhng thc s co nhng khuynhhng nghieng ve mot trong hai thai cc o. Slech hng nay lai khong phai luc nao cung dedang nhan biet. Va oi khi chung ta ri vao cho tdoi gat chnh mnh. Tap sach nay c viet ra nh mot li canhtnh cho chnh ban than tac gia, va mong moi cchia se phan nao vi nhng tam hon ong ieu vemot van e ma le ra a mang lai rat nhieu an vuicho nhan loai neu nh moi ngi trong chung ta 6
 • 4. thay li taeu hieu ung va lam ung trong mot chng mcnao o. Thien nh mot dong suoi mat, ma moi chungta eu la nhng ngi ang mang trong mnh cnkhat chay bong t ngan i. Ch nhn thay dongsuoi mat ay thoi, cung u e cho ta cam giac vuimng, de chu biet bao nhieu! Nhng e ap ngvi cn khat chay bong, ch nhn khong thoi thatchang ch g. Chung ta nhat thiet phai uong nc du la mot ngum nho cung se cho ta cam giacthoa man tc th. Va ch khi nao ta thc s cam nhan cnhng g ma dong nc mat trong lanh kia manglai cho t than moi chung ta trong cn khat bong,khi ay ta mi co the hieu c thien la g, vanhng g ta a hieu c qua ngi khac eu chcon la nhng ieu vu v, ng ngan. Tap sach nay cung se ch la nhng ieu vu v,ng ngan. Tuy nhien, no c viet ra e goi miban en vi dong suoi mat trong lanh, va mi banhay cui xuong e t mnh uong lay mot vai ngumnc suoi kia. Ban cung co the tam mnh trongdong suoi mat ay, neu nh ban muon, e thayrang cuoc song nay ch thc s co ay u y ngha 7
 • 5. Song thienkhi chung ta cam nhan c no ma khong ch lanhng hieu biet n ieu qua ly thuyet, khai niem. Moi chung ta eu co the mac sai lam. Mo ichung ta eu con co biet bao ieu e ban tam longh. Thien khong giup chung ta nhat thi xoa bomoi sai lam, nhng no giup chung ta nhan ro va ythc ay u ve moi sai lam cua mnh, va hngchung ta en mot tng lai ngay cang hoan thien.Thien cung khong giup chung ta nhat thi gat boc tat ca nhng ieu ban tam lo ngh, nhng nogiup chung ta biet cach e khong b cuon troi,nhan chm va anh mat chnh mnh trong nhngmoi ban tam lo ngh o. Vi nhng y ngha o, chung ta co the en v ithien nh mot nghe thuat song an vui, va v thema moi mot phut giay thc hanh thien se giupchung ta ngay tc thi cam nhan c nhng giatr, nhng y ngha mi me hn cua cuoc songnhiem mau nay. Chung toi khong ngh rang nhng ieu cviet ra ay hoan toan la nhng khuon thc haynguyen tac can phai c tuan theo. Tuy nhien, conhng ieu hay noi ung hn la rat nhieu ieu c trnh bay ay qua ung la nhng khuonthc, nhng nguyen tac, nhng no khong phai la 8
 • 6. thay li tanhng phat kien cua tac gia. o la di san ke thacua nhng ngi i trc, nhng tr tue sieu phamma nhan loai nay a rat may man co c. onggop that s cua tac gia ch la trnh bay nhng ieuay theo nh cach hieu cua mnh, qua kinh nghiemthc s cua ban than mnh. Va v the, co the conhng iem ung hoac sai trong o. Ngi vietmong moi c on nhan va chan thanh biet nmoi s ong gop xay dng ve noi dung tap sach. Thang 9 nam 2003 Nguyen Minh 9
 • 7. Song thien 10
 • 8. CHNG ICUOC SONG NHIEM MAUTh nhn vao cuoc song Trong suot nhng nam thang a troi quatrong cuoc i, co bao gi ban a tng danh ra motphan thi gian du la rat nho e th nhn vaocuoc song nay hay chang? Nhn vao cuoc song khong ch co ngha lanhn vao ngoi nha cua ban, s lam cua ban, gianh, thanh pho, lang que... Nhng th o euthuoc ve cuoc song, nhng ch nhn thay chungkhong thoi cha phai la nhn vao cuoc song. Thng th chung ta nhn vao cuoc song theongha la nhng g lien quan va chung ta c tiepcan hang ngay. Hay noi khac i, chung ta thngch chu y en nhng g ma chung ta cho la thietthc va co anh hng nhat nh en sinh hoathang ngay cua chung ta, c nhn thay va tiepxuc moi ngay. t khi chung ta ngh rang ngay ca 11
 • 9. Song thiennhng ieu ma chung ta cha tng nhn thay, tan au o rat xa xoi, cung van la mot phan trongcuoc song va co nhng anh hng nhat nh enchung ta. Hay danh ra oi phut e suy ngh ve nhng gban a thay biet ve cuoc song. Hay lien ket chunglai trong mot nhan thc bao quat, toan dien. Cothe ban se ngac nhien khi thay c nhng ieuma trc ay ban cha he ngh en. Co the la tren ng en ni lam viec moingay, ban van thng i di mot hang cay xanh.Nhng co bao gi ban ngh en hang cay ay nh lamot phan trong cuoc song? The ban co biet la moingay hang cay ay a loc sach cho thanh pho naybao nhieu la dng kh? Va neu v mot ly do naoo ma chung nga o xuong, hoac chet i, ban cobiet la ieu g se xay ra chang? That gian d nh trang giay ma ban ang ocnhng dong ch nay... Ban co bao gi ngh enbiet bao nhieu yeu to lien quan can en e co cmot trang giay nho nhoi trong tam tay cua banhay chang? Neu khong co rng cay, ngi ta khongthe co bot giay e lam ra giay. Khong co at aimau m, khong the co rng cay. Khong co ma,khong co nang... rng cay khong the ton tai va ln 12
 • 10. Th nhn vao cuoc songlen. Va neu khong co s hieu biet ve viec lam giayc truyen lai qua nhieu i, cung khong the cotrang giay... Hay ngh en tng s vat chung quanh ban.Khong co mot s vat nao co the ton tai oc lap makhong phu thuoc trc tiep hoac gian tiep vaonhng s vat khac. Mot khi moi lien he nay cnhn rong ra, ban se thay khong co mot s vat naolai khong co mot moi quan he nhat nh gan xanao o vi bat ky mot s vat nao khac. Vi s vat a nh the, ban se thay ra vinhng con ngi ieu nay lai cang ro ret hn. Lamsao chung ta co the ngh en mot s ton tai tachbiet vi nhng ngi chung quanh ta? Lam saochung ta co the co c hanh phuc, an vui... makhong quan he en nhng con ngi khac, cho dula nhng ngi ma lau nay ta van thng xem nhla xa la?... Cach nhn ve cuoc song nh the la mot cachnhn hp ly hn so vi cach nhn chia tach, phiendien ma a so thng mac phai. ieu nay giupchung ta hieu c mot cach de dang hn nhngmoi quan tam chung cua toan nhan loai nh vane moi trng, kh hau, thien tai... ieu nay cunggiup chung ta gan gui hn vi cac tam hon nghe 13
 • 11. Song thiens, nhng ngi co the danh phan ln thi giantrong cuoc song e ca ngi nhng ve ep cua hoa,la, co cay hay trang nc..., v ta biet rang chnhnhng ve ep ay quan he mat thiet en cuoc songchung ta nh the nao. Va mot cach vo cung thietthc, no giup cho moi chung ta nhng con ngi de dang gan gui vi nhau hn trong cuoc song.Va quay lai vi chnh mnh e hieu c chnh mnh, chung ta can en sthc nghiem nhieu hn la s suy dien, ly luan.Mac du vay, co nhng iem chung ma hau het moingi eu trai qua trong cuoc song va co the chiase cung nhau nh nhng kinh nghiem that s. Neu ban danh ra khoang mi hay mi lamphut e ngoi yen, khong lam g ca, va nhn laichnh mnh, co the ban se t thay ra c nhngieu ma rat nhieu ngi i trc chung ta a tngch ro. Dong suy tng cua chung ta khong bao gidng ngh. ieu rat la la t khi chung ta quan tamen s soi ong lien tuc cua no, nhng chnh ssoi ong ay la nguyen nhan lam cho cuoc song cua 14