srimad bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

of 361 /361
ŠRIMAD BHAGAVATAM Prvo pevanje "Stvaranje" 1. Pitanja mudraca 1. O Gospodine moj, Šri Krišna, sine Vasudeva, o sveprožimajuća Božanska Ličnosti, odajem Ti svoje enjeno poštovanje. !editiram na Gospodina Šri Krišnu, jer je "pso#utna $ stina i pr vo%itni u&ro k svi' u& ro ka stva ra nj a, od avan ja i un ište nj a ma te ri ja #n i' univer&uma. (osredno i neposredno je svestan svi' mani)estaija i ne&avisan je, jer osim  *je+a nema dru+o+ u&roka. On je %io taj koji je prvi o%javio &nanje u sre Bra'madžija, i&vorno+ živo+ %ića. ak je i ve#ike mudrae i po#u%o+ove stavio u i#u&iju, kao što je neko &%unjen i#u&ornom predstavom vatre vi-ene u vodi, i#i kopna koje se ods#ikava na vodi. amo &%o+ *je+a, materija#ni univer&umi, privremeno mani)estovani pomoću reakija triju +una, i&+#edaju stvarni, iako nisu. /ato meditiram na *je+a, Gospodina Šri Krišnu, koj i več no pos toj i u trans endenta#nom pre %iva#ištu koj e je &au vek os#o%o-e no od i#u&orni' pre dst ava mat eri ja# no+ sveta. !ed iti ra m na *je +a 0po &itivno ra& miš #ja m o  *jemu, jer je "pso#utn a $stina. 2. (ot puno od% a uju ći sve po%ožne de#atnosti koj e su mat er ija #no mot iv isa ne, ova B'a+avata (urana i&#aže najvišu istinu koju mo+u da s'vate samo one %'akte koje su  potpuno čisti u sru. *ajviša istina je stvarnost koja se ra&#ikuje od i#u&ije i &a do%ro%it je svi', jer iskorenjuje trostruke nevo#je i %ede. Ovaj prekrasni B'a+avatam koji je sastavio ve#iki mudra V3asadeva 0u &re#im +odinama sam po se%i je dovo#jan &a spo&naju Bo+a. Kakva je onda potre%a &a %i#o kojim dru+im svetim spisom4 Kad čovek paž#jivo i poni&no čuje poruku B'a+avatama, takvim ne+ovanjem &nanja se 5&višeni Gospodin uteme#juje unutar nje+ovo+ sra. 6. O iskusni i misaoni #judi, pro%ajte s#atkoću Šrimad7B'a+avatama, &re#o+ p#oda drveta že#ja vedski' spisa. *je+ov nektarski sok je potekao sa usana Šri#a Šukadeva Gosvamija i &%o+ to+a je postao još ukusniji, iako su svi već ranije mo+#i da uživaju u njemu, uk#jučujući i os#o%o-ene duše. 8. 9ednom su se ve#iki mudrai koje je predvodio mudra Šaunaka okupi#i na svetom me stu u šumi *a imis ar an3e, da vr še ve#iku 'i#j ad u+ odiš nj u žr tvu &a &ado vo #j enje Gospodina i *je+ovi' %'akta. :. 9edno+ dana, pošto su &avrši#i svoje jutarnje dužnosti &apa#ivši &rtvenu vatru i pošto su  ponudi#i počasno sedište Šri#a uti Gosvamiju, ve#iki mudrai su sa ve#ikim poštovanjem  postav#ja#i pitanja o s#ede ćim temama. ;. !udrai rekoše< (ostovani uta Gosvami, potpuno si s#o%odan od svi' poroka. =o%ro si upućen u sve svete spise koji su &načajni &a re#i+io&an život, a i u (urane i istorijske priče, jer si i' učio pod  pravi#nim nad &orom i tako-e si i ' o%jasnio. >. O uta Gosvami, pošto si najstariji učeni vedantista, upo&nat si sa &nanjem V3asadeva, 1

Author: nasmijahse

Post on 05-Jan-2016

251 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SRIMAD BHAGAVATAM

RIMAD BHAGAVATAM

Prvo pevanje

"Stvaranje"

1. Pitanja mudraca

1. O Gospodine moj, ri Krina, sine Vasudeva, o sveproimajua Boanska Linosti, odajem Ti svoje cenjeno potovanje. Meditiram na Gospodina ri Krinu, jer je Apsolutna Istina i prvobitni uzrok svih uzroka stvaranja, odravanja i unitenja materijalnih univerzuma. Posredno i neposredno je svestan svih manifestacija i nezavisan je, jer osim Njega nema drugog uzroka. On je bio taj koji je prvi objavio znanje u srce Brahmadija, izvornog ivog bia. ak je i velike mudrace i polubogove stavio u iluziju, kao to je neko zbunjen iluzornom predstavom vatre viene u vodi, ili kopna koje se odslikava na vodi. Samo zbog Njega, materijalni univerzumi, privremeno manifestovani pomou reakcija triju guna, izgledaju stvarni, iako nisu. Zato meditiram na Njega, Gospodina ri Krinu, koji veno postoji u transcendentalnom prebivalitu koje je zauvek osloboeno od iluzornih predstava materijalnog sveta. Meditiram na Njega (pozitivno razmiljam o Njemu), jer je Apsolutna Istina.

2. Potpuno odbacujui sve pobone delatnosti koje su materijalno motivisane, ova Bhagavata Purana izlae najviu istinu koju mogu da shvate samo one bhakte koje su potpuno isti u srcu. Najvia istina je stvarnost koja se razlikuje od iluzije i za dobrobit je svih, jer iskorenjuje trostruke nevolje i bede. Ovaj prekrasni Bhagavatam koji je sastavio veliki mudrac Vyasadeva (u zrelim godinama) sam po sebi je dovoljan za spoznaju Boga. Kakva je onda potreba za bilo kojim drugim svetim spisom? Kad ovek paljivo i ponizno uje poruku Bhagavatama, takvim negovanjem znanja se Uzvieni Gospodin utemeljuje unutar njegovog srca.

3. O iskusni i misaoni ljudi, probajte slatkou rimad-Bhagavatama, zrelog ploda drveta elja vedskih spisa. Njegov nektarski sok je potekao sa usana rila ukadeva Gosvamija i zbog toga je postao jo ukusniji, iako su svi ve ranije mogli da uivaju u njemu, ukljuujui i osloboene due.

4. Jednom su se veliki mudraci koje je predvodio mudrac aunaka okupili na svetom mestu u umi Naimisaranye, da vre veliku hiljadugodinju rtvu za zadovoljenje Gospodina i Njegovih bhakta.

5. Jednog dana, poto su zavrili svoje jutarnje dunosti zapalivi zrtvenu vatru i poto su ponudili poasno sedite rila Suti Gosvamiju, veliki mudraci su sa velikim potovanjem postavljali pitanja o sledeim temama.

6. Mudraci rekoe:

Postovani Suta Gosvami, potpuno si slobodan od svih poroka. Dobro si upuen u sve svete spise koji su znaajni za religiozan ivot, a i u Purane i istorijske prie, jer si ih uio pod pravilnim nadzorom i takoe si ih objasnio.

7. O Suta Gosvami, poto si najstariji ueni vedantista, upoznat si sa znanjem Vyasadeva, koji je inkarnacija Boanstva i takoe poznaje druge mudrace koji su potpuno upueni u sve vrste fizikog i metafizikog znanja.

8. I zato to si ponizan, tvoji duhovni uitelji su te obdarili svim blagoslovima koji se podare plemenitom ueniku. Prema tome, moe nam rei sve to si nauio od njih.

9. Blagoslovljen si dugim ivotom i zato te molimo da nam na lako razumljiv nain objasni ono to si utvrdio da je apsolutno i najvie dobro za sve ljude.

10. O ueni, u ovom gvozdenom dobu ljudi kratko ive. Svadljivi su, lenji, zavedeni, nesretni i, iznad svega, uvek uznemireni.

11. Ima mnogo vrsta svetih spisa i u svima postoje mnoge propisane dunosti koje se mogu nauiti tek nakon mnogih godina prouavanja u njihovim razliitim podelama. Prema tome, o mudrae, molimo te da izabere sr tih svetih spisa i objasni ih za dobrobit svih ivih bia, tako da po tim uputstvima njihova srca mogu da budu potpuno zadovoljna.

12. Budi blagoslovljen, o Suta Gosvami. Ti zna u kom se cilju pojavila Boanska Linost u materici Devaki kao njen sin.

13. O Suta Gosvami, arko elimo da nauimo o Boanskoj Linosti i Njenim inkarnacijama. Molimo te da nam objasni ta uenja koja su predali proli uitelji (aarye), jer se ovek duhovno uzdie i kad govori o njima i kad ih slua.

14. iva bia koja su zapletena u zamrenu mreu roenja i smrti mogu da budu osloboena odmah, ak ako nesvesno pevaju Sveto Ime Krine, kojega se boji personifikovani strah.

15. O Suta, svi veliki mudraci koji su potpuno prihvatili utoite lotosovih stopala Gospodina mogu odmah da posvete one koji dou u dodir s njima, dok vode Gange mogu da posvete tek nakon duge upotrebe.

16. Zar ima nekoga ko eli osloboenje od poroka u dobu svae, a da ne eli da slua o velianstvenoj slavi Gospodina?

17. Njegova transcendentalna dela su velianstvena i milostiva i veliki ueni mudraci kao to je Narada pevaju o njima. Molimo te, prema tome, govori nama, koji arko elimo da sluamo o zabavama koje je vrio u Svojim razliitim inkarnacijama.

18. O mudri Suta, molimo te da nam ispria o transcendentalnim zabavama mnogih inkarnacija Uzvienog Gospodina. Takvi povoljni pothvati i zabave Gospodina, vrhovnog upravitelja, vre se pomou Njegovih unutranjih moi.

19. Nikada se ne umorimo da sluamo o transcendentalnim zabavama Boanske Linosti koju slavimo himnama i molitvama. Oni koji su razvili privlanost prema transcendentalnim odnosima s Njim, svakog trenutka uivaju u sluanju o Njegovim zabavama.

20. Gospodin ri Krina, Boanska Linost, zajedno sa Balaramom, igrao se kao ljudsko bie i tako preruen je uinio mnoga nadljudska dela.

21. Poto dobro znamo da je doba Kali ve otpoelo, sakupili smo se ovde, na ovom svetom mestu, da dugo sluamo transcendentalnu poruku Boanstva i na taj nain vrimo rtvu.

22. Mislimo da smo voljom provienja susreli Tvoju Boansku Milost samo da bi mogli da te prihvatimo za kapetana broda onih koji ele da preu neprebrodiv okean Kali koji kvari sve dobre osobine ljudskog bia.23. Poto se ri Krina, Apsolutna Istina, gospodar svih mistinih moi, vratio u Svoj dom, molimo te reci nam, ko se sada brine o religioznim principima.

2. Boanstvenost i boanska sluba

1. Poto je Ugrarava (Suta Gosvami), sin Romaharane, bio potpuno zadovoljan savrenim pitanjima brahmana, zahvalio im se, a zatim pokuao da odgovori.

2. rila Suta Gosvami ree:

Odajem svoje ponizno potovanje tom velikom mudracu (ukadevi Gosvamiju) koji moe da ue u srca svih. Kada je otiao da prihvati odvojeni red ivota (sannyasu), ostavljajui dom a da se nije podvrgao procesu proienja, ili ceremonijama kojih se pridravaju vie kaste, njegov je otac, Vyasadeva, bojei se da e biti odvojen od njega, povikao: "O sine moj!" Uistinu, samo je drvee, koje je bilo obuzeto istim osjeajima odvojenosti, uzvratilo odjekom i tako odgovorilo duboko oaloenom ocu.

3. Odajem svoje ponizno potovanje njemu (uki) duhovnom uitelju svih mudraca, sinu Vyasadeva. Poto ju je usvojio linim iskustvom, izgovorio je ovu najpoverljiviju dopunu sutini vedskog znanja iz svoje velike samilosti za one grube materijaliste koji se bore da preu preko najtamnijih predela materijalnog postojanja.

4. Pre nego to saoptimo ovaj rimad-Bhagavatam koji je samo oruje za nae osvajanje, treba da odamo ponizno potovanje Boanskoj Linosti, Narayanu, Nara-Narayana Riiju, najsavrenijem ljudskom biu, majci Sarasvati, boginji znanja i rila Vyasadevu, autoru.

5. O mudraci, pravilno ste me upitali i vaa su pitanja valjana, jer se odnose na Gospodina Krinu i zbog toga su znaajna za blagostanje sveta. Jedino su pitanja te vrste sposobna da potpuno zadovolje duu.

6. Vrhovno zanimanje (dharma) za itavo oveanstvo je ono kojim ljudi mogu da postignu slubu predanog potovanja punu ljubavi prema transcendentalnom Gospodinu, koja mora da bude nemotivisana i neprekidna da bi potpuno zadovoljila duu.

7. Predano sluei Boansku Linost, ri Krinu, ovek moe odmah da stekne bezuzrono znanje i odvojenost od sveta.

8. Delatnosti zanimanja koje ovek obavlja prema svom vlastitom poloaju su samo beskoristan rad, ako ne izazivaju privlanost za poruku Boanske Linosti.

9. Sva zanimanja su sigurno namenjena za konano osloboenje i nikada ne smeju da se obavljaju radi materijalnog dobitka. Pored toga, mudraci kau da onaj ko je zaokupljen krajnjim zanimanjem, uzvienom slubom, nikad ne sme da koristi materijalni dobitak za zadovoljavanje ula.

10. ivotne elje nikad ne smeju da budu usmerene prema ulnom zadovoljenju. Osoba mora jedino da eli zdravi ivot, ili samoodravanje, poto ljudsko bie treba da se raspituje o Apsolutnoj Istini. Nita drugo ne sme da bude cilj njegovog delovanja.

11. Ueni transcendentalisti koji poznaju Apsolutnu Istinu nazivaju tu nepodvojenu supstancu Brahman, Paramatma ili Bhagavan.12. Ozbiljan, mudar uenik, dobro opremljen znanjem i odvojenou, spoznaje tu Apsolutnu Istinu slubom predanog potovanja u smislu onog to je uo iz Vedanta-sruti.

13. O najbolji meu dvaput roenima, zato je zakljueno da je zadovoljenje Boanske Linosti najvie savrenstvo koje neko moe da postigne vrenjem dunosti propisane za njegovo vlastito zanimanje prema kastinskim podelama i redovima ivota.

14. Prema tome, s jednousmerenom panjom, svako treba neprestano da slua, slavi, sea se i oboava Boansku Linost koja je zatitnik bhakta.

15. Sa maem u ruci, inteligentan ovek see vezujuu uad povratnog delovanja (karme) seajui se Boanske Linosti. Prema tome, ko nee da obrati panju na njegovu poruku?

16. O dvaput roeni mudraci, sluei one bhakte koji su sasvim osloboeni od svih poroka, ini se velika sluba, kojom ovek stie privlanost za sluanje poruka Vasudeva.

17. ri Krina, Boanska Linost koja je Paramatma (Nad'dua) u srcu svakoga i dobroinitelj iskrenog bhakte, isti elju za materijalnim uivanjem iz srca bhakte koji je razvio arku elju da slua Njegove poruke koje su u sebi besprekorne i pune vrline kada se pravilno sluaju i pevaju.18. Redovno prisustvujui predavanjima o Bhagavatamu i sluei istog bhaktu, sve to smeta srcu, gotovo potpuno se unitava i sluba s puno ljubavi posveena Boanskoj Linosti, koja se velia transcendentalnim pesmama, utemeljuje se kao neopoziva injenica.

19. im se neopozivo sluenje s puno ljubavi utemelji u srcu, posledice veujuih sila materijalne prirode (gune) strasti i neznanja, kao to su pouda, elja i pohlepa, nestaju iz srca. Tada se bhakta utemeljuje u vrlini i postaje potpuno sretan.

20. Tako utemeljen u stanju iste vrline, ovek iji je um oivljen u dodiru sa slubom predanog potovanja posveenom Gospodinu, stie pozitivno nauno znanje o Boanskoj Linosti u stanju osloboenja od sve vezanosti za materijalno.

21. Tako je preseen vor u srcu i sve bojazni i sumnje su sasvim saseene. Lanac plodonosnih delatnosti se prekida kada vidi osobeno bie kao gospodara.

22. Sigurno su zato od pamtiveka transendentalisti sluili Gospodina Krinu, Boansku Linost, s predanou, ljubavlju i velikom radou, jer sluba predanog potovanja oivljuje duu.

23. Transcendentalna Boanska Linost je posredno povezana sa tri gune vezujue sile materijalne prirode, tj. vrlinom, strau i neznanjem i samo zbog stvaranja, odravanja i unitenja materijalnog sveta poprima tri kvalitativna oblika Brahme, Vinua i ive. Od te trojice, sva ljudska bia mogu da postignu krajnju dobrobit od Vinua, oblika gune vrline.24. Drvo za ogrev je preobraena zemlja, ali je dim bolji od sirovog drveta. A vatra je jobolja, jer pomou vatre moemo da primimo doborbit vieg znanja (kroz vedske rtve). Slino, strast (radas) je bolja od neznanja (tamas), ali je vrlina najbolja, jer pomou vrline moemo da doemo do spoznaje Apsolutne Istine.

25. Ranije su svi veliki mudraci sluili Boansku Linost zbog Njenog postojanja iznad triju vezujuih sila materijalne prirode (guna). Oboavali su Ga da bi postali slobodni od materijalnih uslova i tako primili krajnju dobrobit. Ko god sledi takve velike autoritete, pogodan je da se oslobodi iz materijalnog sveta.

26. Oni koji ozbiljno ele da postignu osloboenje, sigurno ne zavide nikome i potuju svakoga. Uprkos tome, odbacuju uasne i sablasne oblike nekih polubogova i oboavaju jedino sve blaene oblike Gospodina Vinua i Njegovih potpunih delova.

27. Oni koji su u gunama strasti i neznanja oboavaju praoeve, ostala iva bia i polubogove koji se brinu o kosmikom ureenju, jer su potaknuti eljom da materijalno iskoriste ene, bogatstvo, snagu i potomstvo.

28-29. ri Krina, Boanska Linost je krajnji cilj znanja u objavljenim svetim spisima. Savrha vrenja rtava je da se On zadovolji, a yoge da Ga se spozna. Sve plodonosne delatnosti na kraju jedino On nagrauje. Vrhovno je znanje i sve otre strogosti se vre da bi Ga se spoznalo. Religija (dharma) znai da se slui sa ljubavlju; najvii je cilj ivota.

30. Na poetku materijalnog stvaranja, ta Apsolutna Linost (Vasudeva), u Svom transcendentalnom poloaju je stvorio energije uzroka i posledice posredstvom vlastite unutranje energije.

31. Nakon to je stvorio materijalnu supstancu, Gospodin (Vasudeva) se proirio i uao u nju. Iako je unutar vezujuih sila materijalne prirode (guna) i izgleda kao jedno od stvorenih bia, uvek je potpuno prosvetljen u Svom transcendentalnom poloaju.

32. Gospodin, Nad-dua, proima sve, kao to vatra proima drvo i tako izgleda da ima razliite oblike iako je Apsolutno, jedinstveno bie koje uvek ostaje isto.

33. Nad-dua ulazi u tela stvorenih bia koja su pod uticajem guna materijalne prirode i prouzrokuje da uivaju ili ispataju posledice tih guna preko suptilog uma.

34. Tako Gospodar univerzuma odrava sve planete nastanjene polubogovima, ljudima i niim ivotinjama. Preuzimajui uloge inkarnacija, zabavlja se da bi doveo natrag one koji su pod uticajem iste vrline.3. Krina je izvor svih inkarnacija

1. Suta ree:

Na poetku stvaranja, Gospodin se prvo ispoljio u kosmikom obliku purusa inkarnacije i manifestovao sve elemente, potrebne za stvaranje materijalnog sveta. I tako je prvo stvotreno esnaest naela materijalne delatnosti. To je bilo u svrhu stvaranja materijalnog univerzuma.

2. Potpuna emanacija puruse lei na vodi univerzuma; iz jezera na pupku Njegovog tela nie lotosova stabljika, na ijem vrhu se manifestuje Brahma, gospodar svih inenjera u univerzumu.3. Veruje se da su svi planetarni sistemi univerzuma smeteni na protenom telu puruse, ali On nema nieg zajednikog sa stvorenim materijalnim sastojcima; Njegovo telo je veno u najuzvienijem istom duhovnom postojanju.

4. Svojim savrenim oima bhakte vide zadivljujui transcendentalni oblik puruse koji ima hiljadu nogu, bedara, ruku i lica. U tom telu postoji hiljadu glava, uiju, oiju i noseva koji su ukraeni hiljadama kaciga, sjajnim minuama i vencima cvea.

5. Taj oblik (druga manifestacija puruse) je izvor i neunitivo seme raznovrsnih inkarnacija unutar univerzuma. Od sastavnih delia tog oblika su stvorena razliita iva bia, kao polubogovi, ljudi i ostala bia.

6. Pre svega, na poetku stvaranja su bila etiri neoenjena sina Brahme (Kumare) koji su se pridravali zaveta celibata i podvrgli otrim strogostima u cilju spoznaje Apsolutne Istine.

7. Vrhovni uivalac svih rtava je poprimio inkarnaciju vepra (druga inkarnacija) i za blagostanje Zemlje, podigao ju je iz niih predela univerzuma.

8. U mileniju riija, Boanska Linost je prihvatila treu opunomoenu inkarnaciju u obliku Devarija Narade, koji je veliki mudrac meu polubogovima. On je skupio tumaenja Veda koja govore o slubi predanog potovanja i koja podstiu na neplodonosno delovanje (koje ne povlai za sobom nikakvu materijalnu posledicu).

9. U etvrtoj inkarnaciji, Gospodin je postao Nara i Narayana, blizanci, sinovi ene kralja Dharme. Tako se podvrgao otrim i primernim pokorama da bi ovladao ulima.

10. Peta inkarnacija, po imenu Gospodin Kapila je najistaknutija meu savrenim biima. Objasnio je Asuri brahmani stvaralake elemente i metafiziku, jer se tokom vremena to znanje izgubilo.

11. esta inkarnacija puruse je bio sin mudraca Atrija. Rodio se iz materice Anasuye, koja je molila za inkarnaciju. Govorio je o transcendentalnoj nauci Alarki, Prahladi i drugima (Yaduu, Haihayi, itd).

12. Sedma inkarnacija je bio Yadna, sin Pradapati Ruija i njegove ene Akuti. Upravljao je za vreme smene Svayambhuva Manua a pomagali su Mu polubogovi kao to je Njegov sin Yama.

13. Osma inkarnacija je bio kralj Riabha, sin kralja Nabhija i njegove ene Merudevi. U toj inkarnaciji je Gospodin pokazao put savrenstva, koji slede oni koji su potpuno ovladali ulima i koje potuju svi redovi ivota.

14. O brahmani, u devetoj inkarnaciji, na molbu mudraca, Gospodin je prihvatio telo kralja (Prithua) koji je obraivao zemlju da bi dala razne plodove i zbog toga je bila lepa i privlana.

15. Kada je dolo do potopa posle perioda Caksusa Manua i itav je svet bio duboko u vodi, Gospodin je poprimio oblik ribe i zatitio Vaivasvata Manua, odravajui ga na lai.

16. Jedanaesta inkarnacija Gospodina je uzela oblik kornjae iji je oklop sluio kao sredinja osa za brdo Mandaracala, koje su teisti i ateisti univerzuma koristili kao tap za pravljenje maslaca.

17. U dvanaestoj inkarnaciji, Gospodin se pojavio kao Dhanvantari, a u trinaestoj je opinio i zaveo ateiste arobnom lepotom ene, a nektar dao polubogovima da ga piju.

18. U etrnaestoj inkarnaciji, Gospodin se pojavio kao Nrisimha i Svojim noktima rastrgao jako telo ateiste Hiranyakasipua, kao to stolar raskoli trsku.

19. U petnaestoj inkarnaciji, Gospodin je poprimio oblik patuljka-brahmana (Vamana) i posetio rtvenu arenu Maharada Balija. Iako je u srcu eleo da zadobije kraljevstvo tri planetarna sistema, jedino je zamolio dar od tri koraka zemlje.

20. U esnaestoj inkarnaciji Boanstva, Gospodin (kao Bhrigupati) je unitio administrativnu klasu (katriye) dvadeset i jedan put, poto je bio ljut na njih to su se pobunili protiv brahmana (intelektualne klase).

21. Zatim, u sedamnaestoj inkarnaciji Boanstva, ri Vyasadeva se pojavio u materici Satyavati preko Parasare Munija i podelio jednu Vedu u nekoliko grana i podgrana, videi da su ljudi uglavnom manje inteligentni.

22. U osamnaestoj inkarnaciji, Gospodin se pojavio kao kralj Rama. Da bi uinio neko delo koje bi zadovoljilo polubogove, pokazao je nadljudske moi kontroliui Indijski okean, a zatim je ubio kralja ateista, Ravanu, koji je bio s druge strane mora.

23. U devetnaestoj i dvadesetoj inkarnaciji, Gospodin je siao kao Gospodin Balarama i Gospodin Krina u Vrini porodici (Yadu dinastiji) i inei to je otklonio teret sveta.

24. Zatim, na poetku Kali-yuge, Gospodin e se pojaviti kao Gospodin Buda, sin Anjane, u provinciji Gaya, samo u cilju obmanjivanja onih koji zavide vernim teistima.

25. Zatim, na prelazu izmeu dve yuge, Gospodar stvaranja e se roditi kao inkarnacija Kalki i postae sin Vinu Yase. U to vreme e se vladari zemlje degradirati u razbojnike.

26. O brahmani, Gospodinove inkarnacije su bezbrojne, kao reice koje istiu iz neiscrpnih izvora vode.

27. Svi Riiji, Manui, polubogovi i potomci Manua, koji su naroito moni, potpuni su delovi ili delovi potpunih delova Gospodina. To takoe ukljuuje Pradapatije.

28. Sve gore spomenute inkarnacije su bile potpuni delovi ili delovi potpunih delova Gospodina, ali Gospodin ri Krina je izvorna Boanska Linost. Sve se one pojavljuju na planetama kad god ateisti unesu zbrku i nemir. Gospodin se inkarnira u raznim dobima da bi zatitio pobone.

29. Ko god paljivo, s ljubavlju i predanou govori o tajanstvenim pojavama Gospodina, ujutro i uvee, oslobaa se svih ivoptnih nevolja i beda.

30. Shvatanje oblika Gospodina (virat-rupa), kao to se pojavljuje u materijalnom svetu, je prividno. Ono treba da omogui manje inteligentnim ljudima (i poetnicima) da se prilagode ideji da Gospodin ima oblik, ali On zapravo nema materijalni oblik.

31. Vazduh nosi oblake i prainu, ali manje inteligentne osobe kau da je nebo oblano, a vazduh prljav. Slino, oni takoe pridaju materijalna telesna shvatanja duhovnoj dui.

32. Osim grubog, postoji drugo, suptilno shvatanje oblika koji nema spoljanji lik i koji ne moe da se vidi, uje i manifestuje. ivo bie ima oblik izvan ovog suptilnog, inae ne bi moglo da se ponovo raa.

33. Kad god doivi samospoznajom, da ni gruba ni suptilna tela nemaju nita zajedniko sa istim osobenim biem, u to vreme vidi sebe kao i Gospodina.

34. Ako iluzorna energija popusti i ivo bie se milou Gospodina, potpuno obogati znanjem, tada postane odjednom prosvetljeno samospoznajom i tako se uvrsti u svojoj vlastitoj slavi.

35. Tako ueni ljudi opisuju roenje i delatnosti neroenog i neaktivnog koga nije mogue otkriti ak ni u vedskoj knjievnosti. On je Gospodar srca.

36. Gospodin, ije su delatnosti uvek neokaljane, gospodar je est ula i potpuno obiluje sa est obilja. Stvara sve manifestovane univerzume, odrava ih i unitava, a da se ni najmanje ne uznemiri. Nalazi se u svakom ivom biu i uvek je nezavisan.

37. Budalasti ljudi sa siromanim fondom znanja ne mogu da poznaju transcendentalnu prirodu oblika, imena i delatnosti Gospodina, koji igra kao glumac u drami; ne mogu da izraze tako neto ni spekulacijom ni reima.

38. Jedino oni koji iskreno, neprekidno i povoljno slue lotosova stopala Gospodina Krine, koji u ruci nosi toak koije, mogu da znaju stvoritelja svemira u Njegovoj punoj slavi, moi i transcendenciji.

39. Jedino postavljajui takva pitanja u ovom svetu, ovek moe da bude uspean i da ima savreno znanje, jer takva pitanja pobuuju transcendentalnu zanosnu ljubav prema Boanskoj Linosti koja je vlasnik svih univerzuma i jame stoprocentnu zatitu od uasnog ponavljanja roenja i smrti.

40. Ovaj rimad-Bhagavatam je knjievna inkarnacija Boga, a sastavio ga je rila Vyasadeva, inkarnacija Boga. Namenjen je krajnjem dobru svih ljudi i sveuspean je, sveblaen i svesavren.

41. ri Vyasadeva ga je predao svom sinu, koji je najpotovaniji meu samospoznatima, poto je izvukao sutinu svih vedskih knjievnosti i istorija univerzuma.

42. ukadeva Gosvami, sin Vyasadeva, je zatim saoptio Bhagavatam velikom caru Parikitu, koji je sedeo na obali Gange okruen mudracima ekajui smrt, ne uzimajui nita da jede niti pije.

43. Ova Bhagavata Purana blista kao sunce i pojavila se upravo posle odlaska Gospodina Krine u vlastito prebivalite, praenog religijom, znanjem, itd. Osobe koje su izgubile vid zbog guste tame neznanja u dobu Kali, dobie svetlost od ove Purane.

44. O ueni brahmani, kada je ukadeva Gosvami tamo govorio Bhagavatam (u prisustvu cara Parikita), sluao sam ga sa napetom panjom i tako sam, njegovom milou, nauio Bhagavatam od tog velikog i monog mudraca. Sada u pokuati da vam omoguim da ujete isti sadraj kako sam ga nauio od njega i onako kako sam ga spoznao.

4. Pojava ri Narade

1. Poto je uo Sutu Gosvamija kako govori, aunaka Muni, koji je bio stariji, ueni voa svih riija, ukljuenih u toj produenoj rtvenoj ceremoniji, estitao je Suti Gosvamiju oslovljavajui ga na sledei nain.

2. aunaka ree:

O Suta Gosvami, najsretniji si i najpotovaniji od svih koji mogu da govore i recituju. Molimo te da nam ispria pobonu poruku rimad-Bhagavatama, koju je izgovorio veliki i moni mudrac ukadeva Gosvami.

3. U koje vreme i na kojem mestu je to prvo poelo i koji je bio povod tome? Otkuda je Krina-dvaipayana Vyasa, veliki mudrac, dobio nadahnue da sastavi ovu knjievnost?

4. Njegov (Vyasadevin) sin je bio veliki bhakta, uravnoteeni monista, iji je um bio uvek uvren u monizmu. Bio je transcendentalan prema svetovnim delatnostima, ali, ne pokazujui se kao takav, izgledao je kao neznalica.

5. Dok je ri Vyasadeva sledio sina, lepe mlade devojke, koje su se kupale nage, pokrile su tkaninom tela, iako sam ri Vyasadeva nije bio neodeven. Ali nisu tako uinile kad je prolazio njegov sin. Mudrac ih je pitao o tome, a mlade devojke su odgovorile da je njegov sin proien i kad ih gleda ne pravi razliku izmeu mukarca i ene, to je inio mudrac.

6. Kako su ga (rila ukadeva, sina Vyase) prepoznali graani kad je uao u grad Hastinapur (sada Delhi), nakon lutanja provincijama Kuru i Jangala, naizgled kao da je lud, nem i zaostao?

7. Kako se to desilo da je kralj Parikit dobio priliku da sretne mudraca, koji je mogao da mu ispeva ovu veliku transcendentalnu sutinu Veda (Bhagavatam)?

8. On (ukadeva Gosvami) je imao obiaj da ostane na vratima nekog domaina samo koliko je potrebno da se pomuze krava. I to je inio samo da bi posvetio taj dom.

9. Reeno je da je Maharada Parikit veliki prvoklasni bhakta Gospodina i da su i njegovo roenje i delatnosti zadivljujue. Molimo da nam pria o njemu.

10. Bio je veliki car i posedovao je sva obilja i kraljevstva koje je nasledio. Bio je tako uzvien da je poveavao ugled dinastije Pandua. Zato je ostavio sve da bi seo na obalu Gange i postio do smrti?

11. Bio je tako veliki car da bi svi neprijatelji dolazili i poklonili se do njegovih stopala i predali sve svoje bogatstvo za vlastitu dobrobit. Bio je pun mladosti i snage i posedovao je nenadmaiva kraljevska obilja. Zato je eleo da ostavi sve, ukljuujui i ivot?

12. Oni koji su predani nameri Boanske Linosti ive samo za blagostanje, razvoj i sreu drugih; ne ive ni za kakav sebian interes. Iako je car (Parikit) bio slobodan od sve vezanosti za svetovna posedovanja, kako je mogao da ostavi smrtno telo, koje je bilo utoite i zatita za druge?

13. Znamo da si struan u objanjenju znaenja svih predmeta, osim nekih delova Veda i tako moe da jasno objasni odgovore na sva pitanja koja smo ti upravo postavili.

14. Suta Gosvami ree:

Kad je drugi milenijum preao u trei, veliki mudrac (Vyasadeva) se rodio Parasari, u materici Satyavati, kerke Vasua.

15. Nekad davno se (Vyasadeva), pri izlasku sunca, okupao u vodama Sarasvati i seo sam da se koncentrie.

16. Veliki mudrac Vyasadeva je video odstupanja u dunostima milenijuma. To se deava na Zemlji u razliitim dobima, zbog nevienih sila tokom vremena.

17-18. Veliki mudrac koji je imao potpuno znanje, mogao je da sagleda, svojim transcendentalnim pogledom, propadanje svega materijalnog, zbog uticaja tog doba. Mogao je takoe da vidi da e se bezvernim ljudima smanjiti trajanje ivota i da e biti nestrpljivi zbog nedostatka vrline. Tako je razmatrao za dobrobit i blagostanje ljudi u svim staleima i redovima ivota.

19. Video je da su rtve spomenute u Vedama sredstva kojima se mogu proistiti ljudska zanimanja, I da pojednostavi proces, podelio je jednu Vedu u etiri, da bi je uinio pristupanom ljudima.

20. Prvobitni izvor znanja (Veda) je podeljen na etiri odvojena dela, ali istorijske injenice i verodostojne prie koje su spomenute u Puranama se nazivaju peta Veda.

21. Poto su Vede bile podeljene na etiri dela, Paila Rii je postao uitelj Rig Vede, Jaimini Sama Vede, a Vaiampayana je ostao slavan zbog Yadur Vede.

22. Atharva Veda je bila poverena Sumantu Muniju Angiri, koji joj se predano posvetio, a mom ocu Romaharsani su poverene Purane i istorijski zapisi.

23. Svi ovi ueni ljudi su zatim predali njima poverene Vede mnogim uenicima, prauenicima i pra-prauenicima i tako su nastale dotine grane sledbenika Veda.

24. Tako je veliki mudrac Vyasadeva, koji je vrlo ljubazan prema masama neznalica, preuredio Vede tako da mogu da ih usvoje manje intelektualni ljudi.

25. Iz samilosti, veliki mudrac je mislio da bi bilo mudro da omogui ljudima da postignu krajnji cilj ivota. Tako je sastavio veliku istorijsku priu nazvanu Mahabharata za ene, radnike i prijatelje dvaput-roenih.

26. O dvaput-roeni brahmani, ipak njegov um nije bio zadovoljan, iako je postupao za potpuno blagostanje svih ljudi.

27. Tako je mudrac, nezadovoljan u srcu, odjednom poeo da razmilja, jer je poznavao sutinu religije i rekao je u sebi:

28-29. Pod strogim disciplinskim zavetima sam smerno oboavao Vede, duhovnog uitelja i rtveni dar. Takoe sam se pridravao propisa i pokazao vanost uenikog naslea objanjenjem Mahabharate, kojom ak ene, udre i ostali (prijatelji dvaput-roenih) mogu da vide put religije.

30. Oseam da mi neto nedostaje, iako sam lino potpuno opremljen svime to zahtevaju Vede.

31. Ovo moe da bude zbog toga jer nisam posebno istakao slubu predanog potovanja posveenu Gospodinu, koja je draga i savrenim biima i pouzdanom Gospodinu.

32. Kao to je pre spomenuto, Narada je doao do kolibe Krina-dvaipayana Vyase na obali Sarasvati upravo kad se Vyasadeva alio na svoje nedostatke.

33. Pri povoljnom dolasku ri Narade, ri Vyasadeva je iz potovanja ustao i oboavao ga, odajui mu duboko otovanje ravno onome koje se iskazuje Brahmadiju, stvoritelju.

5. Naradina uputstva Vyasadevu u vezi sa rimad-Bhagavatamom

1. Suta Gosvami ree:

Tako mudrac meu bogovima (Narada), udobno smeten i naizgled se smeei, oslovi riija meu brahmanima (Vedavyasu).

2. Obraajui se Vyasadevu, sinu Parasare, Narada je upitao: "Jesi li zadovoljan da se poistoveuje sa telom ili umom kao predmetima samospoznaje?"

3. Tvoja istraivanja su otpuna, a prouavanja takoe dobro ispunjena i nema sumnje da si uradio veliko i lepo delo, Mahabharatu, koja je puna svih vrsta detaljno objanjenih vedskih podataka.

4. Potpuno si opisao predmet o bezlinom Brahmanu kao i znanje koje se odatle stie. Zato bi oajavao uprkos svemu tome, mislei da nisi sve dovrio, moj dragi prabhu?

5. ri Vyasadeva ree:

Sve to si rekao o meni je savreno tano. Uprkos svemu tome, nisam smiren. Zato te pitam ta je pravi uzrok mog nezadovoljstva, jer si ovjek neizmjernog znanja i sin onoga (Brahme) koji je samoroen (bez svetovnog oca ili majke).

6. Gospodine moj! Sve to je tajanstveno je poznato tebi, jer oboava stvoritelja i unitavaoca materijalnog sveta i odravaoca duhovnog sveta, prvobitnu Boansku Linost, koja je transcendentalna prema trima gunama, vezujuim silama materijalne prirode.

7. Kao i sunce, Tvoja Dobrota me posvuda da putuje u tri sveta i kao i vazduh, moe da prodre u svaije srce. Kao takav, isto si tako dobar kao i sveproimaju Nad-dua. Molim te, prema tome, pronai nedostatak u meni, uprkos tome to sam potpuno zaokupljen transcendencijom pod disciplinskim propisima i zavetima.

8. ri Narada ree:

Ti zapravo nisi veliao uzviene i neokaljane slave Boanske Linosti. Ta filozofija koja ne zadovoljava transcendentalna ula Gospodina se smatra bezvrednom.

9. Iako si veliki mudrac, vrlo si opirno opisao etiri principa koja poinju s pobonim delima, a nisi opisao slave Vrhunske Linosti, Vasudeva.

10. One rei koje ne opisuju slave Gospodina, koji Sam jedino moe da posveti atmosferu itavog svemira, svete osobe smatraju nalik mestu hodoaa za gavrane. Poto su svesavrene osobe stanovnici transcendentalnog prebivalita, ne nalaze u njima nikakvo zadovoljstvo.

11. S druge strane, ta knjievnost koja je puna opisa transcendentalne slave imena, proslavljenosti, oblika, zabava, itd. neizmernog Uzvienog Gospodina razliito je ostvarenje, puno transcendentalnih rei usmerenih prema izvrenju revolucije u bezbonim ivotima ove svetske civilizacije. Takvu transcendentalnu knjiavnost, ak iako je nesareno sastavljena, sluaju, pevaju i prihvataju proieni ljudi koji su sasvim poteni.

12. Znanje o samospoznaji, iako moda osloboeno od sve materijalne privlanosti, ne izgleda dobro ako je lieno shvatanja Nepogreivog (Boga). Kakva je, onda, korist od plodonosnih delatnosti, koje su naravno bolne od samog poetka i po prirodi prolazne, ako se ne iskoriste za slubu predanog potovanja posveenu Gospodinu.

13. O Vyasadeva, Tvoja vizija je potpuno savrena, a dobar glas neokaljan. Ti si vrst u zavetu i uvren u istinitosti. Tako moe da misli o Gospodinovim zabavama u transu za osloboenje svih ljudi od materijalnog ropstva.

14. to god eli da opie, to je u viziji odvojeno od Gospodina, jednostavno deluje sa razliitim oblicima, imenima i rezultatima, da uznemiri um kao to vetar ljulja amac koji ne poiva na mirnom mestu.

15. Ljudi su po prirodi uglavnom skloni da uivaju, a ti si ih ohrabrio da to ine u ime religije. To je zaista za osudu i sasvim je nerazumno. Poto su voeni tvojim uputstvima, prihvatie takve delatnosti u ime religije, a jedva e da se obaziru na zabrane.

16. Uzvieni Gospodin je neogranien. Samo vrlo iskusna osoba, povuena od delovanja za sticanje materijalne sree, zasluuje da shvati ovo znanje o duhovnim vrednostima. Prema tome, onima koji se ne nalaze na tako dobrom poloaju, zbog materijalne vezanosti, Tvoja Dobrota treba da pokae puteve transcendentalne spoznaje, opisujui transcendentalne delatnosti Uzvienog Gospodina.

17. Onaj ko je zanemario svoja materijalna zanimanja da bi predano sluio Gospodina moe ponekad da padne dok je na nezrelom stupnju, pa ipak nema opasnosti da doivi neuspeh. S druge strane, abhakta, iako potpuno zauzet stalnim dunostima, ne dobija nita od toga.

18. Osobe koje su stvarno inteligentne i imaju filozofske sklonosti moraju da se trude samo za ostvarenje tog svrsishodnog cilja koji ne moe da se postigne ak ni lutanjem od najvie planete (Brahmaloke), do najnie planete (Patale). to se tie sree koja se dobija od ulnog uivanja, moemo da je samu po sebi postignemo tokom vremena, kao to nas blagovremeno snau nevolje i bede, iako ih ne traimo.

19. Dragi moj Vyasa, ak ako se desi da bhakta Gospodina Krine ponekad padne na neki nain, sigurno se ne podvrgne materijalnom postojanju kao drugi (plodonosni radnici, itd.), jer osoba koja je jednom okusila dra sluenja lotosovih stopala Gospodina, ne moe da uini nita, ve da se uvek ponovo sea tog zanosa.

20. Uzvieni Gospodin Boanska Linost je Lino ovaj kosmos, a ipak je odvojen od njega. Samo iz Njega je proizala ova kosmika manifestacija, u Njemu poiva i ulazi u Njega nakon unitenja. Tvoje dobro bie zna sve o tome, pa sam dao samo kratak pregled.

21. Tvoja Dobrota ima savrenu viziju. Ti sam moe da poznaje Nad-duu, Boansku Linost, jer jer si prisutan kao potpuni deo Gospodina. Iako si neroen, pojavio si se na ovoj Zemlji za blagostanje svih ljudi. Molim te, prema tome, mnogo jasnije opii transcendentalne zabave Vrhunske Boanske Linosti ri Krine.

22. Ueni krugovi su pozitivno zakljuili da pouzdana svrha napretka u znanju, pomou vrenja strogosti, prouavanju Veda, rtvovanja, mantranja himni i davanja milostinje, dostie vrhunac u transcendentalnim opisima Gospodina, koji je opisan u izabranoj poeziji.

23. U Muni, u prolom milenijumu sam bio roen kao sin slukinje koja je sluila brahmane koji su bili sledbenici principa Vedante. Kad su iveli zajedno za vreme etiri meseca kinog doba, lino sam ih sluio.

24. Iako su po prirodi bili nepristrasni, ti sledbenici Vedante su me blagoslovili svojom bezuzronom milou. to se mene tie, bio sam samoovladan i nije me interesovalo da se igram, ak iako sam bio deak. Uz to, nisam bio nestaan i nisam govorio vie nego to je bilo potrebno.

25. Samo sam jednom, s njihovim doputenjem, uzeo ostatke njihove hrane i poto sam to uinio, moji gresi su bili odjednom iskorenjeni. Tako inei, postao sam preien u srcu i u to vreme mi je postala privlana sama priroda transcendentalista.

26. O Vyasadeva, u tom drutvu i milou tih velikih vedantista, mogao sam da ih ujem kako opisuju zanimljive delatnosti Gospodina Krine. I tako paljivo sluajui, moja privlanost za sluanje o Boanskoj Linosti se poveavala na svakom koraku.

27. O veliki mudrae, im sam stekao privlanost prema Boanskoj Linosti, moja panja da sluam o Gospodinu je bila postojana. I kako se ta dra razvijala, mogao sam da spoznam da sam samo iz neznanja prihvatio grube i suptilne pokrivae, jer smo i Gospodin i ja transcendentalni.

28. Tako sam za vreme dva godinja doba - kinog doba i jeseni - imao priliku da sluam te velikodune mudrace kako stalno pevaju iste slave Gospodina Harija. Kako je tok moje slube predanog potovanja otpoeo, prekrivai guna strasti i neznanja su nestali.

29. Bio sam vrlo privren tim mudracima. Ponaao sam se pristojno i svi moji gresi su bili iskorenjeni u njihovoj slubi. U srcu sam imao jaku veru u njih. Ovladao sam ulima, a telom i umom sam ih strogo sledio.

30. Dok su odlazili, ti bhakti-vedante, koji su vrlo ljubazni prema siromanim duama, pouili su me tom najpoverljivijem znanju koje je poduavala Sama Boanska Linost.

31. Pomou tog poverljivog znanja sam mogao jasno da shvatim uticaj energije Gospodina ri Krine, stvoritelja, odravaoca i unitavaoca svega. Znajui to, ovek moe da se vrati Njemu i lino ga sretne.

32. O brahmana Vyasadeva, ueni su odluili da je najbolji nain leenja, za uklanjanje svih muka i nevolja, posveivanje svojih delatnosti sluenju Uzvienog Gospodina Boanske Linosti (ri Krine).

33. O dobra duo, nije li da neto, kada se primeni terapeutski, lei bolest koju je samo prouzrokovalo?

34. Kad ovek tako sve delatnosti posveti sluenju Gospodina, te iste delatnosti koje su izazvale njegovu stalnu zarobljenost, postaju unitavalac drveta rada.

35. Kakav god rad da se ovde ini u ovom ivotu za zadovoljenje Gospodinove misije, naziva se bhakti-joga, ili transcendentalno sluenje Gospodina s puno ljubavi, a ono to se naziva znanjem postaje popratni inilac.

36. Dok obavlja dunosti prema nareenju ri Krine, Vrhunske Boanske Linosti, ovek Ga se stalno sea, Njegovih Imena i osobina.

37. Svi pevajmo slave Vasudeva, koji je zajedno sa Njegovim potpunim ekspanzijama Pradyumne, Aniruddhe i Sankarsana.

38. Tako je pravi posmatra onaj ko oboava u vidu transcendentalne zvune predstave Vrhovnu Boansku Linost, Vinua, koji nema materijalan oblik.

39. O brahmana, tako me je Uzvieni Gospodin Krina prvo obdario transcendentalnim znanjem o Njemu koje je objavljeno u poverljivim delovima Veda, zatim duhovnim obiljima, a onda me ukljuio u prisno sluenje Njega s puno ljubavi.

40. Molim te, prema tome, opii delatnosti Svemogueg Gospodina koje si nauio svojim ogromnim poznavanjem Veda, jer e to zadovoljiti udnje velikih uenih ljudi i u isto vreme ublaiti patnje masa obinih ljudi koji uvek ispataju od materijalnih beda i jada. Zaista, nema drugog naina da se izbave od takvih nevolja i beda.

6. Razgovor izmeu Narade i Vyasadeva

1. Sut aree:

O brahmani, poto je tako uo sve o ri Naradinom roenju i delatnostima, Vyasadeva, inkarnacija Boga i sin Satyavati ovako upita.

2. ri Vyasadeva ree:

ta si uinio (Narada) nakon odlaska tih velikih nudraca koji su te uputili u nauno transcendentalno znanje pre poetka tvog sadanjeg roenja?

3. O Brahmin sine, kako si proveo ivot nakon inicijacije i kako si postigao ovo telo, poto si blagovremeno napustio staro?

4. O veliki mudrae, vreme sve pravovremeno unitava, stoga kako to da je ovaj sadraj, to se desio pre ovog dana Brahme, jo uvek sve u tvm pamenju, neometen vremenom?

5. ri Narada ree:

Veliki mudraci, koji su mi saoptili nauno saznanje o transcendentalnom, otili su u druga mesta, a ja sam morao da provedem ivot na ovaj nain.

6. Bio sam jedini sin u majke, koja nije samo bila jednostavna ena ve i slukinja. Poto sam bio njen jedini potomak, nije joj preostao niko drugi koga bi titila: vezala me sponom nenosti i ljubavi.

7. Kad sam bio samo dete od pet godina, iveo sam u koli brahmana. Zavisio sam od ljubavi majke i nisam imao iskustva o razliitim zemljama.

8. Jednom je moja jadna majka izala nou da pomuze kravu i pod uticajem vrhovnog vremena ju je zmija ugrizla za nogu.

10. Prihvatio sam to kao posebnu milost Gospodina, koji uvek eli dobro svojim bhaktama i, tako mislei, krenuo sam prema severu.

11. Nakon odlaska, proao sam kroz mnoge napredne i bogate prestonice, gradove, sela, stone farme, rudnike, poljoprivredna dobra, doline, vrtove prepune cvea, rasadnike i ume.

12. Prolazio sam preko brda i planina punih izvora razliitih minerala kao to su zlato, srebro i bakar, predela s jezerima punih prekrasnih lotosovih cvetovam pogodnim za stanovnike viih planeta, ukraenih opijenim pelama i raspevanim pticama.

13. Zatim sam prolazio kroz mnoge ume pune rogoza, bambusa, trske, otre trave, korova i kroz peine, kroz koje je bilo vrlo teko proi sam. Posetio sam duboke, tamne i opasno zastraujue ume koje su bile igraita zmija, sova i akala.

14. Tako putujui, oseao sam se umoran i telesno i umno, a bio sam i gladan i edan. Stoga sam se okupao u jezeru i pio vodu. U dodiru sa vodom sam bio osloboen iscrpljenosti.

15. Nakon toga, u senci banjanovog drveta u pustoj umi, poeo sam da emditiram na Nad-duu, smetenu u meni, koristei inteligenciju, kako sam nauio od osloboenih dua.

16. im sam poeo da meditiram na lotosova stopala Boanske Linosti sa umom preobraenim u transcendentalnu ljubav, suze su mi potekle iz oiju i bez odlaganja, Boanska Linost ri Krina se pojavio na lotosu mog srca.

17. O Vyasadeva, poto sam tada bio izuzetno snano preplavljen oseajima sree, svaki deo mog tela je postao odvojeno oivljen. Bio sam potpuno utonuo u okean zanosnog blaenstva i nisam mogao da vidim ni sebe ni Gospodina.

18. Transcendentalni oblik Gospodina, takav kakav jeste, zadovoljava elje uma i odjednom brie sve umne protivrenosti. Izgubivi taj oblik, iznenada sam ustao, uznemiren, kao kada neko izgubi ono to je poeljno.

19. eleo sam ponovo da vidim taj transcendentalni oblik Gospodina, ali uprkos svim pokuajima da se koncentriem na srce, sa arkom eljom da Ga ponovo vidim, nisam uspeo i tako nezadovoljan, bio sam vrlo oaloen.

20. Videi moje pokuaje na tom usamljenom mestu, Boanska Linost, koja je transcendentalna prema svim svetovnim opisima, dostojanstveno mi je odgovorila umilnim reima, samo da ublai moju alost.

21. O Narada, (ree Gospodin), alim to u ovom ivotu vie nee moi da Me vidi. Oni koji su nesavreni u slubi i koji nisu sasvim slobodni od sve materijalne prljavtine teko mogu da Me vide.

22. O besprekorni, samo si jednom video Moju linost i to samo zato da bi tvoja elja za Mnom porasla, jer to vie udi za Mnom, to e vie biti osloboen od svih materijalnih elja.

23. Sluei Apsolutnu Istinu, ak i nekoliko dana, bhakta stie postojanu inteligenciju uvrenu u Meni. On postepeno napreduje da postane moj pratilac u transcendentalnom svetu, nakon naputanja sadanjih, jadnih materijalnih svetova.

24. Inteligencija ukljuena u sluenje Mene s predanim potovanjem ne moe da se pomuti ni u koje vreme. ak u vreme stvaranja, kao i u vreme unitenja, moi e da Me se sea Mojom milou.

25. Tada je vrhovni autoritet, personifikovan zvukom, a nevien oima, ali najlepi, prestao da govori. Oseajui zahvalnost, odao sam Mu potovanje, tako to sam pognuo glavu.

26. Tako sam poeo da mantram Sveto Ime i slavu Gospodina ponovnim izgovaranjem, zanemarujui sve formalnosti materijalnog sveta. Takvo mantranje i priseanje transcendentalnih zabava Gospodina blagosilja oveka. Tako inei, putovao sam po itavoj zemlji, potpuno zadovoljan, ponizan i nezavidan.

27. O Brahmana Vyasadeva, tako sam se u pravo vreme ja, koji sam bio potpuno zaokupljen miljenjem na Krinu i koji prema tome nisam imao nikakve vezanosti, jer sam bio potpuno osloboen od svih materijalnih neistoa, suoio sa smru, kao to se munja iu svetlost pojavljuju istovremeno.

28. Poto sam bio obdaren transcendentalnim telom koje je pogodno za pratioca Boanske Linosti, napustio sam telo nainjeno od pet materijalnih elemenata i tako su prestali svi steeni plodonosni rezultati rada (karma).

29. Pri kraju milenijuma, kad je Boanska Linost Gospodin Narayana legao u vode pustoenja, Brahma je poeo da ulazi u Njega zajedno sa svim elementima stvaranja i ja sam takoe uao preko Njegovog disanja.

30. Nakon 4 320 000 000 sunevih godina, kad se Brahma probudio da ponovo stvara voljm Gospodina, svi riiji, kao Marii, Angira, Atri i tako dalje, su stvoreni od transcendentalnog tela Gospodina i ja sam se takoe pojavio zajedno sa njima.

31. Otada, milou Svemogueg Vinua, putujem posvuda, bez ogranienja i u transcendentalnom svetu i u tri podele materijalnog sveta. To je zato to sam uvren u neprekidnoj slubi predanog potovanja.

32. I tako putujem, neprestano pevajui transcendentalnu poruku o slavama Gospodina, svirajui ovaj instrument zvan vina, koji je obdaren transcendentalnim zvukom, a koji mi je dao Gospodin Krina.

33. Uzvieni Gospodin ri Krina, o ijim je slavama i delatnostima ugodno sluati, odjednom se pojavi na seditu mog srca, kao da sam Ga pozvao, im ponem da pevam o Njegovim svetim delatnostima.

34. Lino sam iskusio da oni koji su uvek puni briga i teskoba jer ele dodir ula sa njihovim predmetima, mogu prei preko okeana neznanja u najpogodnijem amcu - neprestanim recitovanjem i pevanjem o transcendentalnim delatnostima Boanske Linosti.

35. Istina je da se primenjivanjem obuzdavanja ula sistemom yoge ovek moe osloboditi uznemiravanja od strane elje i poude, ali to nije dovoljno da se prui zadovoljstvo dui, jer ovo (zadovoljstvo) dolazi od slube predanog potovanja posveene Boanskoj Linosti.

36. O Vyasadeva, ti si osloboen svih grehova. Tako sam objasnio svoje roenje i delatnosti za samospoznaju, kako si me pitao. Sve e ovo pridoneti da i sam bude zadovoljan.

37. Suta Gosvami ree:

Poto se tako obratio Vyasadevu, rila Narada Muni ga je ostavio i svirajui na vini, otiao je da slobodno luta kuda mu je volja.

38. Sva slava i uspeh rila Narada Muniju jer slavi delatnosti Boanske Linosti i tako inei, sam nalazi zadovoljstvo i takoe oivljuje sve ojaene due univerzuma.

7. Dronin sin je kanjen

1. Rii aunaka upita:

O Suta, veliki i transcendentalno moni Vyasadeva je uo sve od ri Narade Munija. ta je onda uinio, poto je Narada otiao?

2. ri Suta ree:

U Samyaprasi, na zapadnoj obali reke Sarasvati, koja je u neposrednoj vezi sa Vedama, postoji koliba za meditaciju to podstie transcendentalne delatnosti mudraca.

3. Na tom mestu, u svom vlastitom asramu, koji je bio okruen drveem trenje, rila Vyasadeva je seo da meditira, poto je dodirnuo vodu za proienje.

4. Tako je uvrstio um, savreno ga zaokupljajui povezujuim procesom slube predanog potovanja (bhakti-jogom) bez ikakvog traka materijalizma i tako je ugledao Apsolutnu Boansku Linost zajedno sa Njenom spoljanjom energijom, koja je bila pod punom kontrolom.

5. Zbog ove spoljanje energije, ivo bie, iako transcendentalno prema trima gunama materijalne prirode, misli o sebi kao materijalnom proizvodu i tako podlee posledicama materijalnih nevolja i beda.

6. Materijalne patnje ivog bia, koje su mu suvine, mogu se neposredno ukloniti povezujuim procesom slube predanog potovanja. Poto veina ljudi to ne zna, ueni Vyasadeva je sastavio ovu vedsku knjievnost, koja je povezana s Vrhunskom Istinom.

7. Jednostavno sluajui ovu vedsku knjievnost, oseaj za slubu predanog potovanja punu ljubavi prema Gospodinu Krini, Vrhunskoj Boanskoj Linosti odjednom nie da ugasi vatru aljenja, iluzije i strahovanja.

8. Veliki mudrac Vyasadeva, nakon to je sastavio rimad-Bhagavatam, ponovo ga pregledao i ispravio, pouio je sina, ri ukadeva Gosvamija, koji je ve bio samospoznat.

9. ri aunaka upita Sutu Gosvamija:

ri ukadeva Gosvami je ve bio na putu samospoznaje i tako je bio zadovoljan svojim vlastitim osobenim biem. Zato se stoga podvrgao prouavanju tako obimne knjievnosti?

10. Sva razliita mnotva atmarama (onih koji nalaze zadovoljstvo u atmi, ili duhovnom osobenom biu), posebno oni koji su utemeljeni na putu samospoznaje, iako osloboeni od svih vrsta materijalnog ropstva, ele da isto i predano slue Boansku Linost. To znai da Gospodin poseduje transcendentalne osobine i zato moe da privue svakoga, ukljuujui osloboene due.

11. rila ukadeva Gosvami, sin rila Vyasadeva, nije bio samo transcendentalno moan. Takoe je bio vrlo drag Gospodinovim bhaktama. Tako se podvrgao prouavanju ove velike pripovesti (rimad-Bhagavatama).

12. Suta Gosvami je ovako oslovio riije koje je predvodio aunaka: "Sada u poeti da pripovedam transcendentalne pripovesti o Gospodinu ri Krini i o roenju, delatnostima i osloboenju kralja Parikita, mudraca meu kraljevima, kao i o odricanju sinova Pandua od svetovnog ivota.

13-14. Kad su dotini ratnici oba tabora, naime Kaurave i Pandave, bili ubijeni na bojnom polju Kuruksetre, a mrtvi ratnici postigli svoja eljena odredita i kad je sin Dhrtaratre pao slomljene kime nariui, istuen topuzom Bhimasena, Dronaaryin sin, Asvatthama, je odrubio glavu petorici sinova Draupadi dok su spavali i predao ih kao nagradu svom uitelju, budalasto mislei da e ga zadovoljiti. Meutim, Duryodhana nije odobrio odvratni in i nije bio ni najmanje zadovoljan.

15. Poto je Draupadi, majka petoro djece Pandava, ula o pokolju svojih sinova, poela je da plae od alosti sa oima punim suza. Nastojei da je umiri u njenom velikom gubitku, Arduna joj je ovako govorio:

16. O plemenita gospo, kad ti predam glavu tog brahmane, poto je odrubim strlama mog luka Gandive, obrisau ti suze s oiju i umiriti te. Tada, nakon to se spale tela tvojih sinova, moe da se okupa stojei na njegovoj glavi.

17. Arduna koga vodi pouzdani Gospodin kao prijatelj i voza, je tako tim izjavama zadovoljio dragu gospu. Nakon toga je stavio oklop i naoruao se stranim orujima i poto se popeo na koiju, poao je da sledi Asvatthamu, sina svog vojnog uitelja.

18. Videi kako mu se Arduna pribliava velikom brzinom, Asvatthama, ubica prineva, je pobegao na koiji jako uspanien, samo da spase goli ivot, kao to je Brahma pobegao u strahu od ive.

19. Kad je sin brahmane (Asvatthama) video da su mu konji umorni, smatrao je da nema drugog naina da se zatiti osim da upotrebi krajnje oruje, brahmastru (nuklearno oruje).

20. Poto mu je ivot bio u opasnosti, dotakao je vodu za proienje i koncentrisao se na mantraje himni za izbacivanje nuklearnih oruja, iakko nije znao kako da ih povue.

21. Zatim se bljetava svetlost proirila u svim pravcima. Bila je tako jarka da je Arduna mislio da mu je ivot u opasnosti i zati je poeo da oslovljava Gospodina ri Krinu.

22. Arduna ree:

O moj Gospodine ri Krina, Ti si sve,ona Boanska Linost. Nema granice Tvojim razliitim energijama. Prema tome, jedino si Ti spodoban da ulije neustraivost u srca Svojih bhakta. Svako ko je u plamenu materijalnih beda moe jedino u Tebi da nae put osloboenja.

23. Ti si prvobitna Boanska Linost koja se iri po itavom stvorenom svetu, transcendentalan prema materijalnoj energiji. Odbacio si posledice materijalne energije pomou Svoje duhovne moi. Uvek si uvren u venoj srei, blaenstvu i transcendentalnom znanju.

24. Pa ipak, iako si izvan domaaja materijalne energije, pridrava se etiri naela osloboenja oznaenih religijom i ostalima, radi konanog dobra uslovljenih dua.

25. Tako silazi kao inkarnacija da ukloni breme sveta i zadovolji Svoje prijatelje, posebno one koji su iskljuivo Tvoji bhakte, obuzeti meditiranjem na Tebe.

26. O Gospodare vladara, kako to da se ovaj pretei sjaj iri posvuda? Ne shvatam otkuda dolazi?

27. Vrhunska Boanska Linost ree:

Znaj da je to delo Droninog sina. Izbacio je himne nuklearne energije (brahmastru), a ne zna kako da povue bljetavilo. Uinio je to sav bespomoan, jer se uplaio neizbene smrti.

28. O Arduna, jedino druga brahmastra moe da povue ovo oruje. Poto si vet u vojnoj nauci, prigui njegovo bljetavilo pomou snage vlastitog oruja.

29. ri Suta Gosvami ree:

Poto je ovo uo od Boanske Linosti, Arduna je dotakao vodu za proienje, obiao Gospodina ri Krinu i tada izbacio brahmastru da poniti drugu.

30. Kad su se spojile zrake dveju brahmastra, veliki krug vatre, kao sunev disk, je prekrio itav spoljanji prostor i ceo nebeski svod sa planetama.

31. itavo stanovnitvo triju svetova je bilo opreno toplotom nastalom pri sudaru tih oruja. Svako se setio samvartaka vatre koja nastaje za vreme unitenja univerzuma.

32. Poto je video nemir stanovnitva i neminovno unitenje planeta, Arduna je odjednom opozvao oba oruja, brahmastre, kako je eleo ri Krina.

33. Arduna, ije su oi plamtele u ljutnji kao dve crvene kugle bakra, veto je uhvatio sina Gautami i svezao ga uetima kao ivotinju.

34. Poto je svezao Asvatthamu, Arduna je eleo da ga odvede u vojni tabor. Boanska Linost, ri Krina, koji ga je gledao lotosovim oima, ree ljutitom Arduni.

35. Gospodin ri Krina ree:

O Arduna, ne bi trebalo da pokazuje milost oslobaajui ovog roaka brahmane (brahma-bandhua), jer je ubio nedune deake dok su spavali.

36. Osoba koja poznaje principe religije ne ubija neprijatelja koji je bezbrian, pijan, nerazuman, ako spava, ako je uplaen ili je ostao bez bojnih kola. Niti ubija deaka, enu, budalasto stvorenje ili predanu duu.

37. Okrutni i besramni ovek koji se odrava u ivotu ugroavajui tue ivote zasluuje da bude ubijen za svoju vlastitu dobrobit, inae e se srozati zahvaljujui svojim delima.

38. Nadalje, lino sam uo da si obeao Draupadi da e doneti glavu ubice njenih sinova.

39. Ovaj ovek je razbojnik i ubica tvojih lanova porodice. Ne samo to, ve nije zadovoljio ni svog uitelja. On je samo spaljeni ostatak svoje porodice. Smesta ga ubi.

40. Suta Gosvami ree:

Iako ga je Krina, koji ga je ispitivao o religiji, ohrabrio da ubije Dronaaryinog sina, Arduni, velikoj dui, se nije svidelo da to uini, iako je Asvatthama bio odvratni ubica lanova njegove porodice.

41. Poto je stigao u vlastiti tabor, Arduna je zajedno sa svojim dragim prijateljem i vozaem kola (ri Krinom), poverio ubicu svojoj dragoj eni, koja je alila za ubijenim sinovima.

42. ri Suta Gosvami ree:

Draupadi je tada ugledala Asvatthamu, koji je bio svezan uadima kao ivotinja i tih, jer je poinio najneslavnije ubistvo. Zbog svoje enske prirode i zato to je bila prirodno dobra i pristojna, odala mu je potovanje kakvo dolikuje brahmanu.

43. Nije mogla da podnese da Asvatthama bude svezan uadima i poto je bila odana gospoa, rekla je: Oslobodi ga, jer je brahmana, na duhovni uitelj.

44. Dronaaryinom milou si nauio vojnu vetinu odapinjanja strela i poverljivo umee kojim se kontrolie oruje.

45. On (Dronaarya) sigurno jo uvek postoji, predstavljen svojim sinom. Njegova ena Krpi nije se podvrgla satiju zajedno sa njim, jer je imala sina.

46. O najsretniji koji poznaje principe religije, nije dobro za tebe da pruzrokuje alost lanova slavne porodice koji su uvek ugledni i potovani.

47. Gospodine moj, nemoj da zbog ena Dronaarye plae kao ja. Tuga me je svladala zbog smrti mojih sinova; ona ne treba da neprestano plae kao ja.

48. Ako kraljevski administrativni red, neobuzdan u vladanju ulima, uvredi red brahmana i razbesni ih, onda vatra tog besa spali itavo telo kraljevske porodice i sve oalosti.

49. Suta Gosvami ree:

O brahmani, kralj Yudhithira je potpuno podrao izjave kraljice, koje su bile u skladu sa principima religije i opravdane, slavne, pune milosti, pravednosti i bez dvolinosti.

50. Nakula i Sahadeva (mlaa braa kralja) i takoe Satyaki, Arduna, Boanska Linost Gospodin ri Krina, sin Devaki, gospoe i ostali, svi su se jednoglasno sloili sa kraljem.

51. Meutim Bhima se nije sloio sa njima i preporuio je da se ubije zloinac koji je, vrlo ljut, ni zbog ega ubio decu koja su spavala, ni u svom interesu ni u uiteljevom.

52. Poto je uo rei Bhime, Draupadi i ostalih, Caturbhuja (etvororuki), ili Boanska Linost, video je lice Svog dragog prijatelja Ardune i poeo da mu govori, smeei se.

53-54. Boanska Linost ri Krina ree:

Prijatelj brahmana ne sme da se ubije, ali ako je napada, mora da bude ubijen. To su sve nareenja svetih spisa i treba prema tome da deluje. Mora da ispuni obeanje svojoj eni i takoe mora da deluje da zadovolji Bhimasena i Mene.

55. Upravo tada je Arduna mogao da shvati Gospodinov motiv prema Njegovim dvosmislenim naredbama i tako je maem odsekao kosu i dragulj sa Asvatthamine glave.

56. On (Asvatthama) je ve izgubio telesni sjaj zbog ubistva dece, a sada, izgubivi dragulj sa glave, izgubio je jo vie snage. Tako je bio odvezan i odveden iz tabora.

57. Rezanje kose s glave, liavanje bogatstva i progon iz mesta stanovanja su propisane kazne za roaka brahmane. Ne postoji naredba da se ubije telo.

58. Zatim su sinovi Pandua i Draupadi, preplavljeni alou, izvrili odgovarajue rituale za mrtva tela svojih blinjih.

8. Molitve kraljice Kunti i spaavanje Parikita

1. Suta Gosvami ree:

Onda su Pandave, sa namerom da daju vodu mrtvim roacima koji su je eleli, otili do Gange zajedno sa Draupadi, dok su ene ile ispred.

2. Poto su ih oalili i dovoljno im ponudili vodu Gange, okupali su se u njenoj vodi koja je posveena, jer je izmeana sa prainom lotosovih stopala Gospodina.

3. Tamo je sedeo kralj Kurua, Maharqaja Yudhistira, zajedno sa svojom mlaom braom, zatim Drharastra, Gandhari, Kunti i Draupadi i svi su bili obuzeti alou, a i Gospodin Krina je bio sa njima.

4. Gospodin Krina i muniji su poeli da uiruju one koji su bili pogoeni i oaloeni, navodei im stroge zakone Svevinjeg i njihove posledice na iva bia.

5. Pametni Duryodhana i njegova stranka lukavo su zauzeli kraljevstvo Yudhithira koji nije imao neprijatelja. Milou Gospodina, kraljevstvo je ponovo zadobijeno, a Gospodin je ubio nesavesne kraljeve koji su se pridruili Duryodhani. Ostali su takoe poumirali, poto im je duina ivota smanjena, jer su kraljicu Draupadi vukli za kosu i grubo postupali sa njom.

6. Gospodin ri Krina je uslovio da Maharada Yudhithira dobro izvri tri Asvamedha-tajne (rtvovanje konja) i tako prouzrokovao da se njegva slava puna vrline proiri u svim pravcima, kao Indrina koji je izvrio stotinu takvih trava.

7. Gospodin ri Krina se tada pripremio da ode i pozvao je sinove Pandua. Poto su Ga oboavali brahmani, predvoeni rila Vyasadevom, takoe je uzvratio na pozdrave.

8. im je seo na koiju da krene za Dvaraku, video je Uttaru kako u strahu tri prema Njemu.

9. Uttara ree:

O Gospodare gospodara, Vladare univerzuma! Ti si najvei mistik. Molim Te, zatiti me, jer nema nikoga ko moe da me spasi od zagrljaja smrti u ovom svetu dvostranosti.

10. O Gospodine moj, Ti si svemoan. Gvozdena vatrena strela mi se brzo pribliava. Neka me spali ako tako eli, ali ne dopusti da spali i pobaci moj embrion. Molim Te, Gospodine, moj, uini mi to.

11. Strpljivo sasluavi njene rei, Gospodin ri Krina, koji je uvek vrlo nean i pun ljubavi prema svojim bhaktama, mogao je odmah da shvati da je Asvatthama, sin Dronaarye, izbacio brahmastru da okona poslednji ivot u porodici Pandava.

12. O najistaknutiji meu velikim misliocima (munijima, aunaka), videi kako im se pribliava bljetava brahmastra, Pandave su uzeli svojih pet dotinih oruja.

13. Poto je Svemona Boanska Linost, ri Krina, opazio da velika opasnost preti Njegovim istim bhaktama koji su bili potpuno predane due, smesta je uzeo Svoj disk Sudarsan da ih zatiti.

14. Gospodar uzvienog misticizma, ri Krina, prebiva u srcu svakoga kao Paramatma. Kao takav, prekrio je embrion Uttare Svojom linom energijom samo da bi zatitio potomka Kuru dinastije.

15. O aunaka, iako se vrhovnom oruju, brahmastri koju je odaslao Asvatthama, nije moglo suprotstaviti i nije bilo mogue da se zaustavi ili poniti, bilo je osujeeno i poniteno kad se suoilo sa snagom Vinua Gospodina Krine).

16. O brahmani, nemojte da mislite da je ovo posebno zadivljujue u djelatnostima tajanstvene i pouzdane Boanske Linosti. Svojom vlastitom transcendentalnom energijom stvara, odrava i unitava sve materijalno, iako je Lino neroen.

17. Tako spaena od zraenja brahmastre, Kunti, estita Gospodinova bhaktini, zajedno sa svojih pet sinova i Draupadi, oslovila je gospodina Krinu dok je polazio kui.

18. rimati Kunti ree:

O Krina, odajem Ti svoje potovanje jer si prvobitna Linost, izvan uticaja vezujuih sila materijalnog sveta. Postoji unutar i izvan svega, pa ipak niko ne moe da Te vidi.

19. Poto si izvan dosega ogranienog ulog opaanja, veno si besprekoran inilac prekriven zavesom obmanjujue energije. Nevidljiv si za budalaste posmatrae, upravo kao to ne mogu prepoznati glumca obuenog za predstavu.

20. Ti lino silazi da poduava o transcendentalnoj nauci o slubi predanog potovanja napredne transcendentaliste i umne spekulatore ija su srca proiena, jer su sposobni da razlikuju materiju od duha. Kako onda mi ene moemo da Te savreno poznajemo?

21. Odajem svoje ponizno potovanje Gospodinu Krini, koji je postao sin Vasudeva, zadovoljstvo Devaki, deak Nande i ostalih pastira Vrhdavana i onaj ko oivljuje i zadovoljava krave i ula.

22. Odajem Ti svoje ponizno potovanje, o Gospodine, iji je trbuh oznaen udubinom nalik lotosovom cvetu, koji si uvek ukraen vencem lotosovog cvea, iji je pogled blag i nean kao lotos i na ijim su stopalima ugravirani lotosovi cvetovi.

23. O Hriikesa, gospodare ula i Vladare vladara, oslobodio si Svoju majku, Devaki, koju je zavidni Kamsa dugo drao utamnienu i oaloenu, a mene i moju decu si stalno izbavljao iz niza opasnosti.

24. Moj dragi Krina, Tvoje Gospodstvo nas je zatitilo od otrovnog kolaa, od velike vatre, od ljudodera, od porone skupine, od patnji za vreme naeg izgnanstva u umi i od bitke gde su se borili veliki generali. I sada si nas spasao od Asvatthaminog oruja.

25. elim da se sve ove nesree dese ponovo i ponovo tako da bismo Te uvek iznova mogli gledati, jer videti Te znai da vie nee biti ponovnih roenja i smrti.

26. Gospodine moj, Tvome Gospodstvu se mogu lako pribliiti jedino oni koji su materijalno iscrpljeni. Onaj ko je na putu (materijalnog) napretka, koji nastoji da se uzdigne potovanim poreklom, velikim obiljem, visokim obrazovanjem i telesnom lepotom, ne moe da Ti se priblii sa iskrenim oseajima.

27. Odajem potovanje Tebi, koji si vlasnitvo materijalno osiromaenih. Nema nikakve veze sa delovanjem i posledicama vezujuih sila materijalne prirode. Zadovoljan si u Sebi i zato si najplemenitiji; uitelj si i gospodar monista.

28. Gospodine moj, smatram da je Tvoje Gospodstvo veno vreme, uznieni upravitelj, bez poetka i kraja, sveproimajui. U deljenju Svoje milosti jednak si prema svakome. Gnevne svae izmeu bia nastaju zbog uzajamnog drutvenog odnosa.

29. O gospodine, niko ne moe da shvati Tvoje transcendentalne zabave koj izgledaju kao ljudske i tako samo obmanjuju. Nisi nikome poseno naklonjen, niti nekome zavidi. Ljudi samo izmiljaju da si pristrasan.

30. Naravno, zbunjujue je, o duo univerzuma, da deluje iako si neaktivan i da se raa, iako siu vitalna sila i neroen. Lino silazi meu ivotinje, ljude, mudrace i vodena bia. Uistinu, to je zbunjujue.

31. Moj dragi Krina, Yasoda je uzela ue da Te svee kad si skrivio i Tvoje uznemirene oi su bile preplavljene suzama koje su ti oprale minku s oiju. Iako Te se boji personifikovan strah, bio si uplaen. Ovaj prizor me zunjuje.

32. Neki kau da se neroen raa da bi proslavio pobone kraljeve, a ostali kau da je roen da bi zadovoljio kralja Yadua, jednog od Tvojih najdraih bhakta. Pojavljuje se u njegovoj porodici kao to se sandalovo drvo javlja u brdima Malaje.

33. Ostali kau da si se rodio kao sin Vasudeva i Devaki, jer su se oboje molili za Tebe. Nema sumnje da se ne raa, ali si se rodio za njihovo dobro i da ubije one koji zavide polubogovima.

34. Ostali kau da je svet veoma oaloen, poto je preoptereen kao laa na moru i da je Brahma, koji je Tvoj sin, molio za Tebe, te si se pojavio da umanji patnju i nevolju.

35. A ostali kau da si se pojavio da obnovi i oivi slubu predanog potovanja pomou sluanja, seanja, oboavanja itd. da bi uslovljene due koje ispataju od materijalnih patnji mogle da imaju dobrobit i steknu osloboenje.

36. O Krina, oni koji neprestano sluaju, pevaju i ponavljaju Tvoje transcendentalne delatnosti, ili se raduju kada to drugi ine, sigurno vide Tvoja lotosova stopala koja jedino mogu da zaustave ponavljanje roenja i smrti.

37. O Gospodine moj, Sam si izvrio sve dunosti. Ostavlja li nas danas, iako potpuno zavisimo od Tvoje milosti i nemamo nikoga drugoga da nas zatiti, sada kad su svi kraljevi neprijateljski naklonjeni prema nama?

38. Kao to je ime i ugled pojedinog tela dokonan nestankom duhovne due, slino, ako ne pogleda na nas, sav na ugled i delatnosti, zajedno sa Pandavama i Yaduima, odjednom e da okona.

39. O Gadadhara (Krina), nae kraljevstvo je sada obeleeno otiscima Tvojih stopala i zato izgleda prekrasno, ali kada ode, nee vie biti takvo.

40. Svi ovi gradovi i sela cvetaju u svakom pogledu, jer povra i itarica ima u izobilju, drvee je otealo od plodova, reke teku, brda su puna minerala, a okeani bogatstva i to samo zato to si na njih bacio Svoj pogled.

41. O Gospodare univerzuma, Duo univerzuma, o linosti oblika univerzuma, molim Te stoga, razrei taj vor ljubavi kojim sam vezana za moje roake, Pandave i Vrinije.

42. O Gospodare Madhua, kao to Ganga stalno tee prema moru bez ikakve smetnje, neka moja privrenost Tebi bude neprestana da se ne odvrati ni na ta drugo.

43. O Krina, o Ardunin prijatelju, o glavni meu potomcima Vrinija, unitavalac si onih politikih stranki koje su uznemirujui elementi na ovoj Zemlji. Tvoja mo se nikada ne smanjuje. Vlasnik si transcendentalnog prebivalita i silazi da otkloni nevolje krava, brahmana i bhakta. Poseduje sve mistine moi i uitelj si svakog u univerzumu. Svemogui si Bog i odajem Ti svoje ponizno potovanje.

44. ri Suta Gosvami ree:

Gospodin se blago nasmeio sluajui molitve Kuntidevi, sastavljene izabranim reima da bi Ga slavile. Ovaj osmeh je bio oaravajui kao i Njegove mistine moi.

45. Poto je prihvatio molitve rimati Kuntidevi, Gospodin je kasnije obavestio ostale gospoe o Svom odlasku ulazei u dvorac Hastinapura. Ali dok se pripremao da krene, zaustavio Ga je kralj Yudhithira koji Ga je preklinjao sa ljubavlju.

46. Kralj Yudhithira, koji je bio vrlo oaloen, nije mogao da bude uteen uprkos uputstvima velikih mudraca predvoenih Vyasom i Samog Gospodina Krine, vrioca nadljudskih dela i uprkos svim istorijskim dokazima.

47. Kralj Yudhithira, sin Dharme, obuzet mislima o smrti svojih prijatelja, bio je oaloen kao proseni materijalista. O mudraci, tako obmanut oseajnou, poeo je da govori.

48. Kralj Yudhithira ree:

Jao meni! Ja sam nakgreniji ovek! Samo mi pogledaj srce koje je puno neznanja. Ovo telo koje je konano namenjeno drugima, ubilo je mnoge, mnoge falange ljudi.

49. Ubio sam mnoge deake, brahmane, dobronamernike, prijatelje, roditelje, uitelje i brau. Da ivim milione godina, nu se osloboditi pakla koji me oekuje zbog svih ovih grehova.

50. Kralj koji ubije u pravu svrhu i koji je zauzet odravanjem graana, ne grei ako ubije, ali ova naredba ne moe da se primeni na mene.

51. Ubio sam mnoge prijatelje ena i tako sam prouzrokovao neprijateljstvo u tolikoj meri, da ga nije mogue ponititi materijalnim dobrotvornim radom.

52. Kao to nije mogue filtrirati blatnjavu vodu kroz blato, ili vinom proistiti vinom okaljan vr, tako nije mogue ponititi ubijanje ljudi rtvujui ivotinje.

9. Umiranje Bhimadeva u prisustvu Gospodina Krine

1. Suta Gosvami ree:

Poto se bojao to je ubio toliko mnogo podreenih na bojnom polju Kuruksetre, Maharada Yudhithira je otiao na mesto pokolja. Tamo je leao Bhimadeva, umirui na postelji od strela.

2. U to vreme, sva njegova braa su ga pratila na prekrasnim koijama koje su vukli prvoklasni konji ukraeni zlatnim ukrasima. Sa njima su bili Vyasa i riiji kao to je Dhaumya (ueni svetenik Pandava)i ostali.

3. O mudrae meu brahmanima, Gospodin ri Krina, Boanska Linost, takoe ga je pratio na koiji, zajedno sa Ardunom. Tako je kralj Yudhithira izgledao vrlo otmeno, kao Kuvera okruen svojim pratiocima (Guhyakama).

4. Videi ga (Bhimu) kako lei na tlu, kao polubog koji je pao sa neba, Pandava kralj Yudhithira se poklonio pred njim, zajedno sa svojom mlaom braom i Gospodinom Krinom.

5. Samo da bi videli glavnog od potomaka kralja Bharate (Bhimu), sve velike due u univerzumu su se tamo okupile, naime riiji meu polubogovima, brahmani i kraljevi koji su se svi nalazili u guni vrline.

6-7. Bili su prisutni svi veliki mudraci kao to su Parvata Muni, Narada, Dhaumya, Vyasa - inkarnacija Boga, Brhadasva, Bharadvaja i Parasurama sa uenicima, Vasista, Indrapramada, Trita, Grtsamada, Asita, Kaksivan, Gautama, Kausika i Sudarsana.

8. I mnogi drugi kao ukadeva Gosvami i ostale proiene due, Kayapa, Angirasa i ostali, svi su stigli tamo praeni svojim dotinim uenicima.

9. Bhimadeva, koji je bio najbolji od osam Vasua, dolino je primio i doekao sve velike i mone riije koji su bili tamo okupljeni, jer je savreno dobro poznavao sve religiozne principe prema vremenu i mestu.

10. Gospodin ri Krina je smeten u svaijem srcu, pa ipak manifestuje Svoj transcendentalni oblik pomou unutranje moi. Isti ovaj Gospodin je sedeo pred Bhimadevom i poto je Bhimadeva poznavao Njegove slave, dolino Ga je oboavao.

11. Sinovi Maharada Pandua su sedeli tiho u blizini, preplavljeni ljubavlju prema svom dedu koji je umirao. Videi ovo, Bhimadeva im je oseajno zahvalio. Suze zanosa su bile u njegovim oima, jer je bio preplavljen ljubavlju i nenou.

12. Bhimadeva ree:

O, kakve uasne patnje i strane nepravde ispatate vi, dobre due, to ste sinovi personifikovane religije. Niste zasluili da ispatate te ivotne nedae, pa ipak su vas titili brahmani, Bog i religija.

13. to se tie moje snahe Kunti, nakon smrti bvelikog generala PAndua, ostala je udovica s mnogo dece i zato je jako ispatala. I kada ste poodrsli, mnogo je ispatala zbog vaih delatnosti.

14. Prema mom miljenju, sve se to desilo zbog neizbenog vremena, pod ijom je upravom noen svako na svakoj planeti, ba kao to vetar nosi oblake.

15. O, kako je zadivljujui uticaj neizbenog vremena. Neizmenljiv je, inae, kako bi moglo biti nedaa u prisustvu kralja Yudhidthira, sina poluboga koji upravlja religijom, Bhime, slavnog borca topuzom, velikog strelca Ardune sa svojim ,onim orujem, lukom Gandivom, a iznad svega Gospodina Krine, neposrednog dobronamernika Pandava?

16. O kralju, niko ne moe da poznaje plan Gospodina (ri Krine). ak su i veliki filozofi zbunjeni, iako iscrpno ispituju.

17. O najbolji meu potomcima Bharate (Yudhithira), prema tome, smatram da se sve ovo odvija prema Gospodinovom planu. Prihvatajui njegov nepojmljivi plan, mora da ga sledi. Sada si postavljen za upravitelja i, gospodine moj, mora da se brine za one podreene koji su ostali bespomoni.

18. Ovaj ri Krina nije niko drugi ve nepojmljiva, prvobitna Boanska Linost. Iako je prvi Narayana, vrhunski uivalac, kree se meu potomcima kralja Vrinija upravo kao jedan od nas i zbunjuje nas Svojom samostvorenom energijom.

19. O kralju, gospodin iva, Narada, mudrac meu polubogovima, i Kapila, inkarnacija Boanstva, svi znaju veoma poverljivo o njegovim slavama putem neposrednog dodira.

20. O kralju, ta linost koju samo usled neznanja smatra za svog roeka, jako dragog prijatelja, dobronamernika, savetnika, glasonou, dobroinitelja, itd. je ista Boanska Linost, ri Krina.

21. Poto je Apsolutna Boanska Linost, prisutan je u svaijem srcu. Jednako je ljubazan prema svakome i slobodan je od razlikovanja usled lanog ja. Prema tome, to god ini je slobodno od materijalne opijenosti; uravnoteen je.

22. Pa ipak, uprkos tome to je jednako ljubazan prema svakome, milostivo je doao pred mene dok okonavam ivot, jer Ga nepokolebljivo sluim.

23. Boanska Linost koja se javlja u umu bhakte pomou predanosti s velikom panjom i meditiranja i pomou pevanja i mantranja Svetog Imena, oslobaa bhaktu od robovanja plodonosnim delatnostima u vreme njegovog naputanja materijalnog tela.

24. Neka me moj Gospodin koji ima etiri ruke, prekrasno ukraeno, nasmeeno lice nalik lotosu i oii crvene kao izlazee sunce, ljubazno doeka u trenutku kada napustim ovo materijalno telo.

25. Suta Gosvami je rekao:

Poto je uo kako Bismadeva govori tim moleivim tonom, Maharada Yudhithira ga je upitao u prisustvu svih velikih riija o sutinskim principima razliitih religioznih dunosti.

26. Odgovarajui na pitanje Maharada Yudhithira, Bhimadeva je prvo definisao sve vrste kasta i redova ivota u pogledu osobina pojedinoh linosti. Onda je sistematino, prema dvostrukim podelama, opisao simptome odvojenosti i vezanosti.

27. Onda je pomou podela objasnio dela milostinje, dravne delatnosti kralja i delatnosti za spasenje. Zatim je ukratko i opirno objasnio dunosti ena i bhakta.

28. Onda je opisao dunosti zanimanja razliitih redova i stalea ivota, navodei primere iz istorija, jer je sam bio vrlo dobro upuen u istinu.

29. Dok je Bhimadeva opisivao dunosti zanimanja, sunce je svojom putanjom prelo na severnu poluloptu. Ovaj period ele mistici koji umiru po svojoj volji.

30. Tada je ovek koji je govorio o raznim sadrajima sa hiljadama znaenja i koji se borio na hiljadama bojnih polja i zatitio hiljade ljudi, prestao da govori i, potpuno osloboen sveg ropstva, povukao svoj um od svega drugog, iroko otvorio oi i prikovao pogled na prvobitnu Boansku Linost, ri Krinu, koji je stajao pred njim sa etiri ruke, odeven u blistavu i sjajnu utu odeu.

31. istom meditacijom gledajui u Gospodina ri Krinu, odjednom je bio osloboen svih materijalnih nepovoljnosti i telesnih bolova prouzrokovanih ranama od strela. Tako su sve spoljanje delatnosti njegovih ula odjednom prestale i transcendentalno se molio upravitelju ivih bia dok je naputao svoje materijalno telo.

32. Bhimadeva ree:

Sada u da usredsredim misli, osjeaje i elje koji su tako dugo bili zaokupljeni raznim predmetima i dunostima zanimanja na svemonog Gospodina ri Krinu. Uvek je samozadovoljan, ali ponekad, poto je voa bhakta, uiva u transcendentalnom zadovoljstvu silazei u materijalni svet, iako je jedino od Njega stvoren materijalni svet.

33. ri Krina je bliski prijatelj Ardune. Pojavio se na ovoj Zemlji u Svom transcendentalnom telu iji je ten plaviaste boje tamala drveta. Njegovo telo privlai svakoga u tri planetarna sistema (viem, srednjem i niem). Neka Njegova blistava uta odea i Njegovo lotosovo lice, iscrtano sandalovom pastom, bude predmet moje privrenosti, da ne elim nikakve plodonosne rezultate.

34. Na bojnom polju (gde je ri Krina pratio i pazio na Ardunu iz prijateljstva), kosa Gospodina Krine koja se vijorila, poprimila je pepeljastu boju zbog praine koju su podigla konjska kopita. I zbog Njegovog truda, kapi znoja su Mu ovlaile lice. Uivao je u svim tim ukrasima, pojaanim ranama koje su mu zadale moje otre strele. Neka moj um tako ode ri Krini.

35. Poto je posluao zapovest prijatelja, Gospodin ri Krina je uao u arenu bojnog polja na Kuruksetri izmeu Arduninih i Duryodhaninih vojnika i dok je bio tamo, skratio je ivotni vek suprotne strane Svojim milostivim pogledom. To je uinio jednostavno pogledavi na neprijatelja. Neka moj um bude uvren na tog Krinu.

36. Kada je Arduna bio naizgled zagaen neznanjem, posmatrajui vojnike i zapovednike pred sobom na bojnom polju, gospodin je iskorenio njegovo neznanje saoptavajui mu transcendentalno znanje. Neka Njegova lotosova stopala uvek ostanu predmet moje privrenosti.

37. Ispunjavajui moju elju i rtvujui Svoje vlastito obeanje, siao je sa koije, uzeo njen toak i urno potrao prema meni, kao to se lav baca da ubije slona. Na putu je ak ispustio ogrta.

38. Neka On, Gospodin ri Krina, Boanska Linost koja podaruje spasenje, bude moje krajnje odredite. Na bojnom polju me je brzo i snano napao, kao da je ljut zbog rana koje su Mu zadale moje otre strele. tit mu je bio razbijen, a telo krvavo od rana.

39. U trenutku smrti, neka moja krajnja privrenost bude posveena ri Krini, Boanskoj Linosti. Usredsreujem um na vozaa Arduninih bojnih kola, koji je stajao sa biem u desnoj ruci i uzdima u levoj, koji je vrlo paljivo titio Arduninu koiju na sve naine. Oni koji su Ga videli na bojnom polju Kuruksetre, postigli su svoje prvobitne oblike nakon smrti.

40. Neka moj um bude uvren na Gospodina ri Krinu, iji su draesni pokreti i ljupki osmesi privukli devojke Vradadhama (gopije). Devojke su oponaale karakteristine pokrete Gospodina (poto je napustio rasa ples).

41. Najvei skup svetske elite, kraljevskih i uenih redova, bio je prisutan prilikom Radasuya-yadne (rtve) koju je vrio Maharada Yudhithira i na tom velikom skupu su svi oboavali Gospodina ri Krinu kao najuzvieniju Boansku Linost. Ovo se desilo za vreme mog prisustva i seam se tog dogaaja da bih drao svoj um usredsreen na Gospodina.

42. Sada mogu da meditiram sa punom koncentracijom na tog jednog Gospodina, ri Krinu, sada prisutnog preda mnom, jer sam prevaziao pogreno shvatanje dvostanosti u pogledu njegovog prisustva u svaijem srcu, ak i u srcima umnih spekulatora. Nalazi se u svaijem srcu. Sunce moe da se opazi na razliite naine, ali je sunce jedno.

43. Suta Gosvami ree:

Tako se Bhimadeva stopio sa Nad-duom, Gospodinom ri Krinom, Vrhunskom Boanskom Linou, svojim umom, govorom, vidom i delatnostima i tako je zautao, a disanje mu je prestalo.

44. Znajui da se Bhimadeva stopio sa neizmernom venosti Uzvienog Apsoluta, svi prisutni su postali tihi kao ptice na kraju dana.

45. Zatim su i ljudi i polubogovi poeli da udaraju u bubnjeve u njegovu ast i dobroduan kraljevski red mu je iskazao poasti i potovanje, a sa neba je pala kia cvea.

46. O potome Bhrigua (aunaka), poto je izvrio obrede spaljivanja mrtvog tela Bhimadeva, Maharada Yudhithira je trenutno bio ovladan alou.

47. Svi veliki mudraci su onda poverljivim vedskim himnama slavili Gospodina ri Krinu koji je tamo bio prisutan. Zatim su se vratili dotinim kuicama, nosei uvek Gospodina u srcima.

48. Zatim je Maharada Yudhithira odmah otiao u svoju prestonicu, Hastinapur, praen Gospodinom ri Krinom i tamo uteio svog strica i strinu Gandhari, koja je bila asketa.

49. Posle ovoga, veliki poboni kralj, Maharada Yudhithira, kraljevskom moi je vladao kraljevstvom, strogo prema zakonicima i kraljevskim pravilima koje je odobrio njegov stric i potvrdio Gospodin ri Krina.

10. Odlazak Gospodina Krine u Dvaraku

1. aunaka Muni upita:

Posle ubijanja neprijatelja koji su eleli da otmu njegovo zakonito nasledstvo, kako je najvei od svih pobonih ljudi, Maharada Yudhithira kome su pomagala braa, vladaio svojim podreenima? Sigurno da nije mogao da slobodno i razuzdano uiva u svom kraljevstvu.

2. Suta Gosvami ree:

Gospodin ri Krina, Vrhunska Boanska Linost, koji je odravalac sveta, postao je zadovoljan poto je ustoliio Maharada Yudhithira u njegovom vlastitom kraljevstvu i nakon to je obnovio Kuru dinastiju koja je bila iscrpljena bambusovim poarom ljutnje.

3. Poto je bio prosvetljen onim to je izgovorio Bhimadeva i pouzdani Gospodin ri Krina, Maharada Yudhithira je delovao prema savrenom znanju, jer su sve njegove sumnje bile iskorenjene. Tako je vladao zemljom i morima, praen svojom mlaom braom.

4. Za vreme vladavine Maharada Yudhithira, oblaci su izlivali svu vodu koja je trebala ljudima i zemlja je obilno proizvodila sve za ovekove potrebe. Zbog nabreklih vimena i od radosti, krave su imale obiaj da vlae panjak mlekom.

5. Reke, okeani, brda, planine, ume, puzavice i aktivne lekovite biljke, u svakom godinjem dobu, davale su kralju obilan danak.

6. Poto kralj nije imao neprijatelja, iva bia nisu nikad bila uznemirena umnim agonijama, bolestima, ili prekomernom vruinom ili hladnoom.

7. ri Hari, Gospodin ri Krina, boravio j eu Hastinapuru nekoliko meseci da bi umirio roake i zadovoljio Svoju sestru (Subhadru).

8. Kasnije, kad je Gospodin zamolio doputenje da ode i primio ga od kralja, Gospodin je odao Svoje potovanje Maharadi Yudhithiru, poklonivi se do njegovih stopala i kralj Ga je zagrlio. Potom, poto su Ga drugi grlili i poto je primio njihova potovanja, popeo se na koiju.

9-10. Tada su se Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhrtaratra, Yuyutsu, Krpaarya, Nakula, Sahadeva, Bhimasena, Dhaumya i Satyavati svi gotovo onesvestili, jer nisu mogli da podnose odvojenost od Gospodina Krine.

11-12. Inteligentni koji su shvatili Uzvienog Gospodina u drutvu sa istim bhaktama i postali osloboeni od loeg materijalistikog drutva, nikad ne mogu da napuste da sluaju o slavama Gospodina, ak i ako su ih uli samo jednom. Kako onda Pandave mogu da podnose odvojenost od Njega, jer su se prisno druili sa Njim, gledajui Ga licem u lice, dodirujui Ga, razgovarajui sa Njim i spavajui, sedei i ruajui zajedno?

13. Srca su im se topila od privlanosti prema Njemu. Gledali su Ga ne trepui oima i zbunjeni ili amo-tamo.

14. Roake ije su oi bile preplavljene suzama zbog velike enje za Krinom, izile su iz palate. Samo s velikom potekoom su mogle da zaustave suze. Plaile su se da e suze da prouzrokuju nesreu u vreme rastanka.

15. Da bi iskazali ast Gospodinu dok je izlazio iz palate Hastinapura, svirai su svirali razne vrste bubnjeva - kao to su mrdanga, dhola, nagra, dhundhuri i dundubhi - i flaute raznih vrsta, gomukhe, vine i bheri.

16. Iz ljubavne elje da vide Gospodina, gospoe kraljevstva Kurua su se popele na vrhove palata i smejui se s puno nenosti i stidljivosti, bacale su kiu cvea na Gospodina.

17. Tada se Arduna, veliki ratnik i pobednik nad snom, koji je bliski prijatelj najljubljenijeg Uzvienog Gospodina, uzeo suncobran ija je ruka bila od dragulja i koji je bio protkan ipkom i biserima.

18. Uddhava i Satyaki su poeli da hlade Gospodina ukrasnim lepezama, a Gospodin kao gospodar Madhua, smeten na razasutom cveu, zapovedao im je na putu.

19. Ovde i onde se ulo da blagoslovi koje su ueni bramani dali Krini nisu bili ni nedolini ni odgovarajui, jer su svi bili za Apsoluta koji je sada igrao ulogu ljudskog bia.

20. Zaokupljeni miljenjem na transcendentalne osobine Gospodina koji je opevan u izabranoj poeziji, gospoe na krovovima svih kua Hastinapura su poele da razgovaraju o Njemu. Ovaj govor je bio privlaniji od vedskih himni.

21. Rekle su:

Ovde je On, prvobita Boanska Linost kako Ga se definitivno seamo. Jedini je postojao pre manifestovanja stvaranja guna materijalne prirode i zato to je Uzvieni Gospodin, sva iva bia se stapaju jedino s Njim kao da spavaju nou, a njihova energija je privremeno priguena.

22. Poto je ponovo elela da da imena i oblike Svojim sastavnim deliima, ivim biima, Boanska Linost ih je stavila pod nadzor materijalne prirode. Pomou Njegove vlastite moi, materijalna priroda je opunomoena da ponovo stvara.

23. Ovde je ista Vrhunska Boanska Linost iji transcendentalan oblik doivljavaju veliki bhakte koji su potpuno oieni od materijalne svesnosti pomou stroge slube predanog potoovanja i potpune kontrole ivota i ula. To je jedini nain da se proisti postojanje.

24. O drage prijateljice, ovde je ta ista Boanska Linost, ije privlane i poverljive zabave opisuju Njegovi veliki bhakte u tajnim delovima vedske knjievnosti. Jedini je koji stvara, odrava i unitava ovaj materijalni svet, pa ipak ostaje odvojen od svega.

25. Kad god postoje kraljevi i upravitelji koji ive kao ivotinje u niim gunama materijalnog postojanja, Gospodin u Svom transcendentalnom obliku manifestuje Svoju uzvienu mo, Pozitivnu Istinu, iskazuje posebnu milost vernima, vri zadivljujue delatnosti i manifestuje razliite transcendentalne oblike prema potrebi u razliitim vremenima i dobima.

26. Oh, kako je vrhunski slavljena dinastija kralja Yadua i kako je ouna vrline zemlja Mathure, gde se rodio i lutao u detinjstvu vrhunski voa svih ivih bia, suprug boginje sree.

27. Bez sumnje je zadivljujue da ja Dvaraka porazila slave viih planeta i poveala proslavljenost Zemlje. Stanovnici Dvarake uvek gledaju duu svih ivih bia (Krinu) u Njegovom ljupkom obeleju, a On ih gleda i blagosilja draesnim osmesima.

28. O prijateljice, samo pomislite na Njegove ene, ije je ruke prihvatio. Kako mora da su se podvrgle zavetima, vrile obredna kupanja, rtvenbe vatre i savreno oboavale Gospodara univerzuma, da sada neprestano uivaju u nektaru sa Njegovih usana (pomou poljubaca). Devojke Vradabhumija bi se esto onesvestile samo oekujui takve blagoslove.

29. Deca ovih gospoa su bila Pradyumna, Samba, Amba, itd. Gospoe kao to su Rukmini, Satyabhama i Jambavti je silom oteo sa njihovih svayamvara sveanosti nakon to je porazio mnoge mone kraljeve, predvoene Sisupalom. A ostale gospoe je takoe silom odveo poto je ubio Bhaumasuru i hiljade njegovih pomonika. Sve ove gospoe su slavne.

30. Sve ove ene su povoljno proslavile svoje ivote uprkos tome to su ostale bez individualnosti i istoe. Njihov mu, lotosooka Boanska Linost, nikad ih nije ostavio same kod kue. Uvek je zadovoljavao njihova srca darujui im dragocene stvari.

31. Dok su Ga gospoe iz prestonice Hastinapura pozdravljale i govorille na ovaj nain, Gospodin je, smeei Se, prihvatio njihove srdane pozdrave i milostivo ih pogledavi, otiao iz grada.

32. Iako nije bio niiji neprijatelj, Maharada Yudhithira je ukljuio etiri odbrambene divizije (konjicu, slonove, koije i vojsku) da prate Gospodina Krinu, neprijatelja asura (demona). Maharada je to uinio zbog neprijatelja, a i iz ljubavi prema Gospodinu.

33. Iz duboke ljubavi prema Gospodinu Krini, Pandave, koji su bili iz Kuru dinastije, dugo su ili za Njim da bi Ga ispratili. Bili su preplavljeni milju na buduu odvojenost. Meutim, Gospodin ih je nagovorio da se vrate kui i nastavio da napreduje prema Dvaraki sa Svojim dragim pratiocima.

34-35. O aunaka, Gospodin je onda nastavio da napreduje prema Kurujangali, Pancali, Suraseni, zemlji na obali Yamune, Brahmavarti, Kuruksetri, Matsyi, Sarasvati, provinciji u pustinji i zemlji gde je voda oskudna. Poto je proao kroz te provincije, postepeno je doao do Sauvira i Abhira provincija, a zatim zapadno, od ovih konano stigao u Dvaraku.

36. Na Njegovom putu kroz ove provincije, stanovnici su ga doekivali, oboavali i darivali mu razne darove. Uvee, na svim mestima, Gospodin je prekinuo put da vri veernje obrede. Toga se redovno pridravao nakon zalaska sunca.

11. Ulazak Gospodina Krine u Dvaraku

1. Suta Gosvami ree:

Poto je dostigao granicu Svoje jako napredne prestonice, poznate kao zemlja Anarta (Dvaraka), Gospodin je dunuo u Svoju povoljnu koljku nagovetavajui dolazak i oigledno ublaujui potitenost stanovnika.

2. Poto je Gospodin Krina uhvatio i dunuo u nju, izgledalo je da je bela i velika zaobljena koljka pocrvenela od dodira Njegovih transcendentalnih usana, kao da beli labud igra meu stabljikama crvenih lotosovih cvetova.

3. Poto su uli taj zvuk koji preti personifikovanom strahu u materijalnom svetu, graani Dvarake su brzo potrali prema Njemu, samo da bi ugledali dugo eljeni lik Gospodina koji je zatitnik svih bhakta.

4-5. Graani su stigli pred Gospodina sa dotinim darovima, nudei ih potpuno zadovoljnom i samodovoljnom, koji pomou Svoje vlastite moi, neprestano snabdeva druge. Ovi darovi su bili kao nuenje svetiljke suncu. Pa ipak, graani su poeli da govore zanosno kako bi primili Gospodina kao to maloletna deca doekuju svog staratelja i oca.

6. Graani rekoe:

O Gospodine, oboavaju te svi polubogovi kao to su Brahma, etiri Sane i ak kralj viih planeta. Konano si poivalite za one koji stvarno tee da postignu najviu dobrobit u ivotu. Uzvieni si transcendentalni Gospodin i neizbeno vreme ne moe da utie na Tebe.

7. O stvoritelju univerzuma, naa si majka, dobronamernik, Gospodar, otac, duhovni uitelj i oboavano Boanstvo. Sledei Tvoje stope, postali smo uspeni u svakom pogledu. Zato Te molimo da nastavi da nas blagosilja Svojom milou.

8. O, naa je srea da smo danas, usled Tvog prisustva, opet doli pod zatitu Tvog Gospodstva koje retko poseuje ajk i stanovnike viih planeta. sada moemo da Ti gledamo nasmeeno lice koje je puno nenih, ljubaznih pogleda i vidimo Tvoj transcendentalan oblik, pun sve povoljnosti.

9. O lotosooki Gospodine, kad god ode u Mathuru, Vrndavan ili Hastinapur, da se susretne sa Svojim prijateljima i roacima, svaki trenutak tvog odsustva izgleda kao milion godina. O pouzdani, u to vreme nae oi postanu beskorisne, kao da su liene sunca.

10. O gospodaru, ako sve vreme ivi izvan zemlje, onda ne moemo da gledamo Tvoje privlano lice iji osmesi uklanjaju sve nae patnje. Kako moemo da posotjimo ako nisi prisutan?

Poto je uo njihove govorte, Gospodin koji je vrlo ljubazan prema graanima i bhaktama, uao je u grad Dvaraku i ljubazno primio sve njihove pozdrave pogledavi ih transcendentalnim pogledom.

11. Kao to Nage tite Bhogavati, prestonicu Nagaloke, tako su Dvaraku titili potomci Vrinija - Bhoja, Madhu, Dasarha, Arha, Kukura, Andhaka, itd. dinastije - koji su bili isto tako jaki kao i Gospodin Krina.

12. Grad Dvakapuri je bio ispunjen obiljima svih godinjih doba. Tamo su se nalazile usamljene kuice, vonjaci, vrtovi, parkovi i jezera puna lotosovog cvea.

13. Gradska kapija, vrata kua i cvetni svodovi kraj puteva su svi bili lepo ukraeni sveanim znacima kao to su palme i listovi mangoa povodom doeka Gospodina. Zastave, venci cvea, naslikani znakovi su zajedno pravili senku od suneve svetlosti.

14. Glavni putevi, sporedni putevi, uliice, trnice i javna sastajalita su bila potpuno oiena i onda pokvaena mirisnom vodom. I da bi odali dobrodolicu Gospodinu, poosvuda su razbacali voe, cvee i neslomljene semenke.

15. Pred svakim pojedinim vratima stambenih kua su bile izloene povoljne namirnice i stvari kao to su svei sir, neoteeno voe, eerna trska i posude pune vode sa predmetima za oboavanje, mirisnim tapiima i sveama.

16-17. Poto su uli da se najdrai Krina pribliava Dvarakadhamu, velikoduni Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balarama nadljudsko moni), Pradyumna, Carudesna i Samba, sin Jmabavati, svi neizmerno sretni, prestali su da se odmaraj