srimad bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

of 361 /361
ŠRIMAD BHAGAVATAM Prvo pevanje "Stvaranje" 1. Pitanja mudraca 1. O Gospodine moj, Šri Krišna, sine Vasudeva, o sveprožimajuća Božanska Ličnosti, odajem Ti svoje enjeno poštovanje. !editiram na Gospodina Šri Krišnu, jer je "pso#utna $ stina i pr vo%itni u&ro k svi' u& ro ka stva ra nj a, od avan ja i un ište nj a ma te ri ja #n i' univer&uma. (osredno i neposredno je svestan svi' mani)estaija i ne&avisan je, jer osim  *je+a nema dru+o+ u&roka. On je %io taj koji je prvi o%javio &nanje u sre Bra'madžija, i&vorno+ živo+ %ića. ak je i ve#ike mudrae i po#u%o+ove stavio u i#u&iju, kao što je neko &%unjen i#u&ornom predstavom vatre vi-ene u vodi, i#i kopna koje se ods#ikava na vodi. amo &%o+ *je+a, materija#ni univer&umi, privremeno mani)estovani pomoću reakija triju +una, i&+#edaju stvarni, iako nisu. /ato meditiram na *je+a, Gospodina Šri Krišnu, koj i več no pos toj i u trans endenta#nom pre %iva#ištu koj e je &au vek os#o%o-e no od i#u&orni' pre dst ava mat eri ja# no+ sveta. !ed iti ra m na *je +a 0po &itivno ra& miš #ja m o  *jemu, jer je "pso#utn a $stina. 2. (ot puno od% a uju ći sve po%ožne de#atnosti koj e su mat er ija #no mot iv isa ne, ova B'a+avata (urana i&#aže najvišu istinu koju mo+u da s'vate samo one %'akte koje su  potpuno čisti u sru. *ajviša istina je stvarnost koja se ra&#ikuje od i#u&ije i &a do%ro%it je svi', jer iskorenjuje trostruke nevo#je i %ede. Ovaj prekrasni B'a+avatam koji je sastavio ve#iki mudra V3asadeva 0u &re#im +odinama sam po se%i je dovo#jan &a spo&naju Bo+a. Kakva je onda potre%a &a %i#o kojim dru+im svetim spisom4 Kad čovek paž#jivo i poni&no čuje poruku B'a+avatama, takvim ne+ovanjem &nanja se 5&višeni Gospodin uteme#juje unutar nje+ovo+ sra. 6. O iskusni i misaoni #judi, pro%ajte s#atkoću Šrimad7B'a+avatama, &re#o+ p#oda drveta že#ja vedski' spisa. *je+ov nektarski sok je potekao sa usana Šri#a Šukadeva Gosvamija i &%o+ to+a je postao još ukusniji, iako su svi već ranije mo+#i da uživaju u njemu, uk#jučujući i os#o%o-ene duše. 8. 9ednom su se ve#iki mudrai koje je predvodio mudra Šaunaka okupi#i na svetom me stu u šumi *a imis ar an3e, da vr še ve#iku 'i#j ad u+ odiš nj u žr tvu &a &ado vo #j enje Gospodina i *je+ovi' %'akta. :. 9edno+ dana, pošto su &avrši#i svoje jutarnje dužnosti &apa#ivši &rtvenu vatru i pošto su  ponudi#i počasno sedište Šri#a uti Gosvamiju, ve#iki mudrai su sa ve#ikim poštovanjem  postav#ja#i pitanja o s#ede ćim temama. ;. !udrai rekoše< (ostovani uta Gosvami, potpuno si s#o%odan od svi' poroka. =o%ro si upućen u sve svete spise koji su &načajni &a re#i+io&an život, a i u (urane i istorijske priče, jer si i' učio pod  pravi#nim nad &orom i tako-e si i ' o%jasnio. >. O uta Gosvami, pošto si najstariji učeni vedantista, upo&nat si sa &nanjem V3asadeva, 1

Upload: nasmijahse

Post on 05-Jan-2016

293 views

Category:

Documents


17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 1/360

ŠRIMAD BHAGAVATAM

Prvo pevanje"Stvaranje"

1. Pitanja mudraca

1. O Gospodine moj, Šri Krišna, sine Vasudeva, o sveprožimajuća Božanska Ličnosti,odajem Ti svoje enjeno poštovanje. !editiram na Gospodina Šri Krišnu, jer je "pso#utna$stina i prvo%itni u&rok svi' u&roka stvaranja, održavanja i uništenja materija#ni'univer&uma. (osredno i neposredno je svestan svi' mani)estaija i ne&avisan je, jer osim

 *je+a nema dru+o+ u&roka. On je %io taj koji je prvi o%javio &nanje u sre Bra'madžija,

i&vorno+ živo+ %ića. ak je i ve#ike mudrae i po#u%o+ove stavio u i#u&iju, kao što je neko&%unjen i#u&ornom predstavom vatre vi-ene u vodi, i#i kopna koje se ods#ikava na vodi.amo &%o+ *je+a, materija#ni univer&umi, privremeno mani)estovani pomoću reakijatriju +una, i&+#edaju stvarni, iako nisu. /ato meditiram na *je+a, Gospodina Šri Krišnu,koji večno postoji u transendenta#nom pre%iva#ištu koje je &auvek os#o%o-eno odi#u&orni' predstava materija#no+ sveta. !editiram na *je+a 0po&itivno ra&miš#jam o

 *jemu, jer je "pso#utna $stina.2. (otpuno od%aujući sve po%ožne de#atnosti koje su materija#no motivisane, ovaB'a+avata (urana i&#aže najvišu istinu koju mo+u da s'vate samo one %'akte koje su

 potpuno čisti u sru. *ajviša istina je stvarnost koja se ra&#ikuje od i#u&ije i &a do%ro%it jesvi', jer iskorenjuje trostruke nevo#je i %ede. Ovaj prekrasni B'a+avatam koji je sastaviove#iki mudra V3asadeva 0u &re#im +odinama sam po se%i je dovo#jan &a spo&naju Bo+a.Kakva je onda potre%a &a %i#o kojim dru+im svetim spisom4 Kad čovek paž#jivo i poni&nočuje poruku B'a+avatama, takvim ne+ovanjem &nanja se 5&višeni Gospodin uteme#jujeunutar nje+ovo+ sra.6. O iskusni i misaoni #judi, pro%ajte s#atkoću Šrimad7B'a+avatama, &re#o+ p#oda drvetaže#ja vedski' spisa. *je+ov nektarski sok je potekao sa usana Šri#a Šukadeva Gosvamija i&%o+ to+a je postao još ukusniji, iako su svi već ranije mo+#i da uživaju u njemu,uk#jučujući i os#o%o-ene duše.8. 9ednom su se ve#iki mudrai koje je predvodio mudra Šaunaka okupi#i na svetommestu u šumi *aimisaran3e, da vrše ve#iku 'i#jadu+odišnju žrtvu &a &adovo#jenjeGospodina i *je+ovi' %'akta.:. 9edno+ dana, pošto su &avrši#i svoje jutarnje dužnosti &apa#ivši &rtvenu vatru i pošto su

 ponudi#i počasno sedište Šri#a uti Gosvamiju, ve#iki mudrai su sa ve#ikim poštovanjem postav#ja#i pitanja o s#edećim temama.;. !udrai rekoše<(ostovani uta Gosvami, potpuno si s#o%odan od svi' poroka. =o%ro si upućen u sve svetespise koji su &načajni &a re#i+io&an život, a i u (urane i istorijske priče, jer si i' učio pod

 pravi#nim nad&orom i tako-e si i' o%jasnio.>. O uta Gosvami, pošto si najstariji učeni vedantista, upo&nat si sa &nanjem V3asadeva,

1

Page 2: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 2/360

koji je inkarnaija Božanstva i tako-e po&naješ dru+e mudrae koji su potpuno upućeni usve vrste )i&ičko+ i meta)i&ičko+ &nanja.?. $ &ato što si poni&an, tvoji du'ovni učite#ji su te o%dari#i svim %#a+os#ovima koji se

 podare p#emenitom učeniku. (rema tome, možeš nam reći sve što si naučio od nji'.@. B#a+os#ov#jen si du+im životom i &ato te mo#imo da nam na #ako ra&um#jiv načino%jasniš ono što si utvrdio da je apso#utno i najviše do%ro &a sve #jude.1A. O učeni, u ovom +vo&denom do%u #judi kratko žive. vad#jivi su, #enji, &avedeni,nesretni i, i&nad sve+a, uvek u&nemireni.11. $ma mno+o vrsta sveti' spisa i u svima postoje mno+e propisane dužnosti koje semo+u naučiti tek nakon mno+i' +odina proučavanja u nji'ovim ra&#ičitim pode#ama.(rema tome, o mudrače, mo#imo te da i&a%ereš srž ti' sveti' spisa i o%jasniš i' &a do%ro%itsvi' živi' %ića, tako da po tim uputstvima nji'ova sra mo+u da %udu potpuno &adovo#jna.12. Budi %#a+os#ov#jen, o uta Gosvami. Ti &naš u kom se i#ju pojavi#a Božanska Ličnostu materii =evaki kao njen sin.16. O uta Gosvami, žarko že#imo da naučimo o Božanskoj Ličnosti i *jeniminkarnaijama. !o#imo te da nam o%jasniš ta učenja koja su preda#i proš#i učite#ji 0ačar3e,

 jer se čovek du'ovno u&diže i kad +ovori o njima i kad i' s#uša.18. iva %ića koja su &ap#etena u &amršenu mrežu ro-enja i smrti mo+u da %uduos#o%o-ena odma', čak ako nesvesno pevaju veto $me Krišne, koje+a se %oji

 personi)ikovani stra'.1:. O uta, svi ve#iki mudrai koji su potpuno pri'vati#i utočište #otosovi' stopa#aGospodina mo+u odma' da posvete one koji do-u u dodir s njima, dok vode Gan+e mo+uda posvete tek nakon du+e upotre%e.1;. /ar ima neko+a ko že#i os#o%o-enje od poroka u do%u sva-e, a da ne že#i da s#uša ove#ičanstvenoj s#avi Gospodina4

1>. *je+ova transendenta#na de#a su ve#ičanstvena i mi#ostiva i ve#iki učeni mudrai kaošto je *arada pevaju o njima. !o#imo te, prema tome, +ovori nama, koji žarko že#imo das#ušamo o &a%avama koje je vršio u vojim ra&#ičitim inkarnaijama.1?. O mudri uta, mo#imo te da nam ispričaš o transendenta#nim &a%avama mno+i'inkarnaija 5&višeno+ Gospodina. Takvi povo#jni pot'vati i &a%ave Gospodina, vr'ovno+upravite#ja, vrše se pomoću *je+ovi' unutrašnji' moći.1@. *ikada se ne umorimo da s#ušamo o transendenta#nim &a%avama Božanske Ličnostikoju s#avimo 'imnama i mo#itvama. Oni koji su ra&vi#i priv#ačnost prematransendenta#nim odnosima s *jim, svako+ trenutka uživaju u s#ušanju o *je+ovim

&a%avama.2A. Gospodin Šri Krišna, Božanska Ličnost, &ajedno sa Ba#aramom, i+rao se kao #judsko %iće i tako prerušen je učinio mno+a nad#judska de#a.21. (ošto do%ro &namo da je do%a Ka#i već otpoče#o, sakupi#i smo se ovde, na ovomsvetom mestu, da du+o s#ušamo transendenta#nu poruku Božanstva i na taj način vršimožrtvu.22. !is#imo da smo vo#jom provi-enja susre#i Tvoju Božansku !i#ost samo da %i mo+#ida te pri'vatimo &a kapetana %roda oni' koji že#e da pre-u nepre%rodiv okean Ka#i kojikvari sve do%re oso%ine #judsko+ %ića.

26. (ošto se Šri Krišna, "pso#utna $stina, +ospodar svi' mistični' moći, vratio u voj dom,mo#imo te rei nam, ko se sada %rine o re#i+io&nim prinipima.

2

Page 3: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 3/360

. Bo!antvenot i #o!an$a %u!#a

1. (ošto je 5+rašrava 0uta Gosvami, sin Coma'aršane, %io potpuno &adovo#jansavršenim pitanjima %ra'mana, &a'va#io im se, a &atim pokušao da od+ovori.2. Šri#a uta Gosvami reče<Odajem svoje poni&no poštovanje tom ve#ikom mudrau 0Šukadevi Gosvamiju koji možeda u-e u sra svi'. Kada je otišao da pri'vati odvojeni red života 0sann3asu, ostav#jajući

dom a da se nije podvr+ao proesu pročišćenja, i#i eremonijama koji' se pridržavaju višekaste, nje+ov je ota, V3asadeva, %ojeći se da će %iti odvojen od nje+a, povikao< DO sinemojED 5istinu, samo je drveće, koje je %i#o o%u&eto istim osjećajima odvojenosti, u&vrati#oodjekom i tako od+ovori#o du%oko oža#ošćenom ou.6. Odajem svoje poni&no poštovanje njemu 0Šuki du'ovnom učite#ju svi' mudraa, sinuV3asadeva. (ošto ju je usvojio #ičnim iskustvom, i&+ovorio je ovu najpover#jiviju dopunusuštini vedsko+ &nanja i& svoje ve#ike sami#osti &a one +ru%e materija#iste koji se %ore da

 pre-u preko najtamniji' prede#a materija#no+ postojanja.8. (re ne+o što saopštimo ovaj Šrimad7B'a+avatam koji je samo oružje &a naše osvajanje,

tre%a da odamo poni&no poštovanje Božanskoj Ličnosti, *ara3anu, *ara7*ara3ana Cišiju,najsavršenijem #judskom %iću, maji arasvati, %o+inji &nanja i Šri#a V3asadevu, autoru.:. O mudrai, pravi#no ste me upita#i i vaša su pitanja va#jana, jer se odnose na GospodinaKrišnu i &%o+ to+a su &načajna &a %#a+ostanje sveta. 9edino su pitanja te vrste sposo%na da

 potpuno &adovo#je dušu.;. Vr'ovno &animanje 0d'arma &a čitavo čovečanstvo je ono kojim #judi mo+u da

 posti+nu s#už%u predano+ poštovanja punu #ju%avi prema transendenta#nom Gospodinu,koja mora da %ude nemotivisana i neprekidna da %i potpuno &adovo#ji#a dušu.>. (redano s#užeći Božansku Ličnost, Šri Krišnu, čovek može odma' da stekne

 %e&u&ročno &nanje i odvojenost od sveta.?. =e#atnosti &animanja koje čovek o%av#ja prema svom v#astitom po#ožaju su samo %eskoristan rad, ako ne i&a&ivaju priv#ačnost &a poruku Božanske Ličnosti.@. va &animanja su si+urno namenjena &a konačno os#o%o-enje i nikada ne smeju da seo%av#jaju radi materija#no+ do%itka. (ored to+a, mudrai kažu da onaj ko je &aokup#jenkrajnjim &animanjem, u&višenom s#už%om, nikad ne sme da koristi materija#ni do%itak &a&adovo#javanje ču#a.1A. ivotne že#je nikad ne smeju da %udu usmerene prema ču#nom &adovo#jenju. Oso%amora jedino da že#i &dravi život, i#i samoodržavanje, pošto #judsko %iće tre%a da se

raspituje o "pso#utnoj $stini. *išta dru+o ne sme da %ude i#j nje+ovo+ de#ovanja.11. 5čeni transendenta#isti koji po&naju "pso#utnu $stinu na&ivaju tu nepodvojenusupstanu Bra'man, (aramatma i#i B'a+avan.12. O&%i#jan, mudar učenik, do%ro oprem#jen &nanjem i odvojenošću, spo&naje tu"pso#utnu $stinu s#už%om predano+ poštovanja u smis#u ono+ što je čuo i& Vedanta7sruti.16. O naj%o#ji me-u dvaput ro-enima, &ato je &ak#jučeno da je &adovo#jenje BožanskeLičnosti najviše savršenstvo koje neko može da posti+ne vršenjem dužnosti propisane &anje+ovo v#astito &animanje prema kastinskim pode#ama i redovima života.18. (rema tome, s jednousmerenom pažnjom, svako tre%a neprestano da s#uša, s#avi, sećase i o%ožava Božansku Ličnost koja je &aštitnik %'akta.1:. a mačem u rui, inte#i+entan čovek seče ve&ujuću užad povratno+ de#ovanja 0karmesećajući se Božanske Ličnosti. (rema tome, ko neće da o%rati pažnju na nje+ovu poruku4

6

Page 4: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 4/360

1;. O dvaput ro-eni mudrai, s#užeći one %'akte koji su sasvim os#o%o-eni od svi' poroka, čini se ve#ika s#už%a, kojom čovek stiče priv#ačnost &a s#ušanje poruka Vasudeva.1>. Šri Krišna, Božanska Ličnost koja je (aramatma 0*adFduša u sru svako+a ido%ročinite#j iskreno+ %'akte, čisti že#ju &a materija#nim uživanjem i& sra %'akte koji jera&vio žarku že#ju da s#uša *je+ove poruke koje su u se%i %esprekorne i pune vr#ine kadase pravi#no s#ušaju i pevaju.1?. Cedovno prisustvujući predavanjima o B'a+avatamu i s#užeći čisto+ %'aktu, sve štosmeta sru, +otovo potpuno se uništava i s#už%a s puno #ju%avi posvećena BožanskojLičnosti, koja se ve#iča transendenta#nim pesmama, uteme#juje se kao neopo&ivačinjenia.1@. im se neopo&ivo s#uženje s puno #ju%avi uteme#ji u sru, pos#edie veujući' si#amaterija#ne prirode 0+une strasti i ne&nanja, kao što su požuda, že#ja i po'#epa, nestaju i&sra. Tada se %'akta uteme#juje u vr#ini i postaje potpuno sretan.2A. Tako uteme#jen u stanju čiste vr#ine, čovek čiji je um oživ#jen u dodiru sa s#už%om

 predano+ poštovanja posvećenom Gospodinu, stiče po&itivno naučno &nanje o BožanskojLičnosti u stanju os#o%o-enja od sve ve&anosti &a materija#no.

21. Tako je presečen čvor u sru i sve %oja&ni i sumnje su sasvim sasečene. Lana p#odonosni' de#atnosti se prekida kada vidi oso%eno %iće kao +ospodara.22. i+urno su &ato od pamtiveka transendenta#isti s#uži#i Gospodina Krišnu, BožanskuLičnost, s predanošću, #ju%av#ju i ve#ikom radošću, jer s#už%a predano+ poštovanjaoživ#juje dušu.26. Transendenta#na Božanska Ličnost je posredno pove&ana sa tri +une ve&ujuće si#ematerija#ne prirode, tj. vr#inom, strašću i ne&nanjem i samo &%o+ stvaranja, održavanja iuništenja materija#no+ sveta poprima tri kva#itativna o%#ika Bra'me, Višnua i Šive. Od tetrojie, sva #judska %ića mo+u da posti+nu krajnju do%ro%it od Višnua, o%#ika +une vr#ine.

28. =rvo &a o+rev je preo%ražena &em#ja, a#i je dim %o#ji od sirovo+ drveta. " vatra je još%o#ja, jer pomoću vatre možemo da primimo do%or%it više+ &nanja 0kro& vedske žrtve.#ično, strast 0radžas je %o#ja od ne&nanja 0tamas, a#i je vr#ina naj%o#ja, jer pomoću vr#inemožemo da do-emo do spo&naje "pso#utne $stine.2:. Canije su svi ve#iki mudrai s#uži#i Božansku Ličnost &%o+ *jeno+ postojanja i&nadtriju ve&ujući' si#a materija#ne prirode 0+una. O%ožava#i su Ga da %i posta#i s#o%odni odmaterija#ni' us#ova i tako primi#i krajnju do%ro%it. Ko +od s#edi takve ve#ike autoritete,

 po+odan je da se os#o%odi i& materija#no+ sveta.2;. Oni koji o&%i#jno že#e da posti+nu os#o%o-enje, si+urno ne &avide nikome i poštuju

svako+a. 5prkos tome, od%auju užasne i sa%#asne o%#ike neki' po#u%o+ova i o%ožavaju jedino sve %#ažene o%#ike Gospodina Višnua i *je+ovi' potpuni' de#ova.2>. Oni koji su u +unama strasti i ne&nanja o%ožavaju praočeve, osta#a živa %ića i

 po#u%o+ove koji se %rinu o kosmičkom ure-enju, jer su potaknuti že#jom da materija#noiskoriste žene, %o+atstvo, sna+u i potomstvo.2?72@. Šri Krišna, Božanska Ličnost je krajnji i#j &nanja u o%jav#jenim svetim spisima.avr'a vršenja žrtava je da se On &adovo#ji, a 3o+e da Ga se spo&na. ve p#odonosnede#atnosti na kraju jedino On na+ra-uje. Vr'ovno je &nanje i sve oštre stro+osti se vrše da

 %i Ga se spo&na#o. Ce#i+ija 0d'arma &nači da se s#uži sa #ju%av#juH najviši je i#j života.

6A. *a početku materija#no+ stvaranja, ta "pso#utna Ličnost 0Vasudeva, u vomtransendenta#nom po#ožaju je stvorio ener+ije u&roka i pos#edie posredstvom v#astiteunutrašnje ener+ije.

8

Page 5: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 5/360

61. *akon što je stvorio materija#nu supstanu, Gospodin 0Vasudeva se proširio i ušao unju. $ako je unutar ve&ujući' si#a materija#ne prirode 0+una i i&+#eda kao jedno odstvoreni' %ića, uvek je potpuno prosvet#jen u vom transendenta#nom po#ožaju.62. Gospodin, *ad7duša, prožima sve, kao što vatra prožima drvo i tako i&+#eda da imara&#ičite o%#ike iako je "pso#utno, jedinstveno %iće koje uvek ostaje isto.66. *ad7duša u#a&i u te#a stvoreni' %ića koja su pod utiajem +una materija#ne prirode i

 prou&rokuje da uživaju i#i ispaštaju pos#edie ti' +una preko supti#o+ uma.68. Tako Gospodar univer&uma održava sve p#anete nastanjene po#u%o+ovima, #judima inižim životinjama. (reu&imajući u#o+e inkarnaija, &a%av#ja se da %i doveo natra+ one kojisu pod utiajem čiste vr#ine.

&. 'ri(na je i)vor vi* in$arnacija

1. uta reče< *a početku stvaranja, Gospodin se prvo ispo#jio u kosmičkom o%#iku purusa inkarnaije imani)estovao sve e#emente, potre%ne &a stvaranje materija#no+ sveta. $ tako je prvo

stvotreno šesnaest nače#a materija#ne de#atnosti. To je %i#o u svr'u stvaranja materija#no+univer&uma.2. (otpuna emanaija puruse #eži na vodi univer&umaH i& je&era na pupku *je+ovo+ te#aniče #otosova sta%#jika, na čijem vr'u se mani)estuje Bra'ma, +ospodar svi' inženjera uuniver&umu.6. Veruje se da su svi p#anetarni sistemi univer&uma smešteni na protežnom te#u puruse, a#iOn nema niče+ &ajedničko+ sa stvorenim materija#nim sastojimaH *je+ovo te#o je večno unaju&višenijem čistom du'ovnom postojanju.8. vojim savršenim očima %'akte vide &adiv#jujući transendenta#ni o%#ik puruse koji ima

'i#jadu no+u, %edara, ruku i #ia. 5 tom te#u postoji 'i#jadu +#ava, ušiju, očiju i noseva kojisu ukrašeni 'i#jadama kai+a, sjajnim min-ušama i venima veća.:. Taj o%#ik 0dru+a mani)estaija puruse je i&vor i neuništivo seme ra&novrsni'inkarnaija unutar univer&uma. Od sastavni' de#ića to+ o%#ika su stvorena ra&#ičita živa

 %ića, kao po#u%o+ovi, #judi i osta#a %ića.;. (re sve+a, na početku stvaranja su %i#a četiri neoženjena sina Bra'me 0Kumare koji suse pridržava#i &aveta e#i%ata i podvr+#i oštrim stro+ostima u i#ju spo&naje "pso#utne$stine.>. Vr'ovni uživa#a svi' žrtava je poprimio inkarnaiju vepra 0dru+a inkarnaija i &a

 %#a+ostanje /em#je, podi+ao ju je i& niži' prede#a univer&uma.?. 5 mi#eniju rišija, Božanska Ličnost je pri'vati#a treću opunomoćenu inkarnaiju uo%#iku =evaršija *arade, koji je ve#iki mudra me-u po#u%o+ovima. On je skupiotumačenja Veda koja +ovore o s#už%i predano+ poštovanja i koja podstiču nanep#odonosno de#ovanje 0koje ne pov#ači &a so%om nikakvu materija#nu pos#ediu.@. 5 četvrtoj inkarnaiji, Gospodin je postao *ara i *ara3ana, %#i&ani, sinovi žene kra#ja='arme. Tako se podvr+ao oštrim i primernim pokorama da %i ov#adao ču#ima.1A. (eta inkarnaija, po imenu Gospodin Kapi#a je najistaknutija me-u savršenim %ićima.O%jasnio je "suri %ra'mani stvara#ačke e#emente i meta)i&iku, jer se tokom vremena to

&nanje i&+u%i#o.11. Šesta inkarnaija puruse je %io sin mudraa "trija. Codio se i& materie "nasu3e, koja je mo#i#a &a inkarnaiju. Govorio je o transendenta#noj naui "#arki, (ra'#adi i dru+ima

:

Page 6: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 6/360

0Iaduu, Jai'a3i, itd.12. edma inkarnaija je %io Iadžna, sin (radžapati Cučija i nje+ove žene "kuti.5prav#jao je &a vreme smene va3am%'uva !anua a poma+a#i su !u po#u%o+ovi kao što

 je *je+ov sin Iama.16. Osma inkarnaija je %io kra#j Ciša%'a, sin kra#ja *a%'ija i nje+ove žene !erudevi. 5toj inkarnaiji je Gospodin poka&ao put savršenstva, koji s#ede oni koji su potpunoov#ada#i ču#ima i koje poštuju svi redovi života.18. O %ra'mani, u devetoj inkarnaiji, na mo#%u mudraa, Gospodin je pri'vatio te#o kra#ja0(rit'ua koji je o%ra-ivao &em#ju da %i da#a ra&ne p#odove i &%o+ to+a je %i#a #epa i

 priv#ačna.1:. Kada je doš#o do potopa pos#e perioda aksusa !anua i čitav je svet %io du%oko uvodi, Gospodin je poprimio o%#ik ri%e i &aštitio Vaivasvata !anua, održavajući +a na #a-i.1;. 9edanaesta inkarnaija Gospodina je u&e#a o%#ik kornjače čiji je ok#op s#užio kaosredišnja osa &a %rdo !andaraa#a, koje su teisti i ateisti univer&uma koristi#i kao štap &a

 prav#jenje mas#aa.1>. 5 dvanaestoj inkarnaiji, Gospodin se pojavio kao ='anvantari, a u trinaestoj je

opčinio i &aveo ateiste čaro%nom #epotom žene, a nektar dao po#u%o+ovima da +a piju.1?. 5 četrnaestoj inkarnaiji, Gospodin se pojavio kao *risim'a i vojim noktima rastr+ao

 jako te#o ateiste Jiran3akasipua, kao što sto#ar rasko#i trsku.1@. 5 petnaestoj inkarnaiji, Gospodin je poprimio o%#ik patu#jka7%ra'mana 0Vamana i

 posetio žrtvenu arenu !a'aradža Ba#ija. $ako je u sru že#eo da &ado%ije kra#jevstvo tri p#anetarna sistema, jedino je &amo#io dar od tri koraka &em#je.2A. 5 šesnaestoj inkarnaiji Božanstva, Gospodin 0kao B'ri+upati je uništioadministrativnu k#asu 0kšatri3e dvadeset i jedan put, pošto je %io #jut na nji' što su se

 po%uni#i protiv %ra'mana 0inte#ektua#ne k#ase.

21. /atim, u sedamnaestoj inkarnaiji Božanstva, Šri V3asadeva se pojavio u materiiat3avati preko (arasare !unija i pode#io jednu Vedu u neko#iko +rana i pod+rana, videćida su #judi u+#avnom manje inte#i+entni.22. 5 osamnaestoj inkarnaiji, Gospodin se pojavio kao kra#j Cama. =a %i učinio nekode#o koje %i &adovo#ji#o po#u%o+ove, poka&ao je nad#judske moći kontro#išući $ndijskiokean, a &atim je u%io kra#ja ateista, Cavanu, koji je %io s dru+e strane mora.26. 5 devetnaestoj i dvadesetoj inkarnaiji, Gospodin je sišao kao Gospodin Ba#arama iGospodin Krišna u Vrišni porodii 0Iadu dinastiji i čineći to je otk#onio teret sveta.28. /atim, na početku Ka#i73u+e, Gospodin će se pojaviti kao Gospodin Buda, sin "njane,

u proviniji Ga3a, samo u i#ju o%manjivanja oni' koji &avide vernim teistima.2:. /atim, na pre#a&u i&me-u dve 3u+e, Gospodar stvaranja će se roditi kao inkarnaijaKa#ki i postaće sin Višnu Iase. 5 to vreme će se v#adari &em#je de+radirati u ra&%ojnike.2;. O %ra'mani, Gospodinove inkarnaije su %e&%rojne, kao rečie koje ističu i&neisrpni' i&vora vode.2>. vi Cišiji, !anui, po#u%o+ovi i potomi !anua, koji su naročito moćni, potpuni sude#ovi i#i de#ovi potpuni' de#ova Gospodina. To tako-e uk#jučuje (radžapatije.2?. ve +ore spomenute inkarnaije su %i#e potpuni de#ovi i#i de#ovi potpuni' de#ovaGospodina, a#i Gospodin Šri Krišna je i&vorna Božanska Ličnost. ve se one pojav#juju na

 p#anetama kad +od ateisti unesu &%rku i nemir. Gospodin se inkarnira u ra&nim do%ima da %i &aštitio po%ožne.2@. Ko +od paž#jivo, s #ju%av#ju i predanošću +ovori o tajanstvenim pojavama Gospodina,

;

Page 7: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 7/360

ujutro i uveče, os#o%a-a se svi' živoptni' nevo#ja i %eda.6A. 'vatanje o%#ika Gospodina 0virat7rupa, kao što se pojav#juje u materija#nom svetu, je

 prividno. Ono tre%a da omo+ući manje inte#i+entnim #judima 0i početniima da se pri#a+ode ideji da Gospodin ima o%#ik, a#i On &apravo nema materija#ni o%#ik.61. Va&du' nosi o%#ake i prašinu, a#i manje inte#i+entne oso%e kažu da je ne%o o%#ačno, ava&du' pr#jav. #ično, oni tako-e pridaju materija#na te#esna s'vatanja du'ovnoj duši.62. Osim +ru%o+, postoji dru+o, supti#no s'vatanje o%#ika koji nema spo#jašnji #ik i koji nemože da se vidi, čuje i mani)estuje. ivo %iće ima o%#ik i&van ovo+ supti#no+, inače ne %imo+#o da se ponovo ra-a.66. Kad +od doživi samospo&najom, da ni +ru%a ni supti#na te#a nemaju ništa &ajedničkosa čistim oso%enim %ićem, u to vreme vidi se%e kao i Gospodina.68. "ko i#u&orna ener+ija popusti i živo %iće se mi#ošću Gospodina, potpuno o%o+ati&nanjem, tada postane odjednom prosvet#jeno samospo&najom i tako se učvrsti u svojojv#astitoj s#avi.6:. Tako učeni #judi opisuju ro-enje i de#atnosti nero-eno+ i neaktivno+ ko+a nije mo+ućeotkriti čak ni u vedskoj književnosti. On je Gospodar sra.

6;. Gospodin, čije su de#atnosti uvek neoka#jane, +ospodar je šest ču#a i potpuno o%i#uje sašest o%i#ja. tvara sve mani)estovane univer&ume, održava i' i uništava, a da se ninajmanje ne u&nemiri. *a#a&i se u svakom živom %iću i uvek je ne&avisan.6>. Buda#asti #judi sa siromašnim )ondom &nanja ne mo+u da po&naju transendenta#nu

 prirodu o%#ika, imena i de#atnosti Gospodina, koji i+ra kao +#uma u dramiH ne mo+u dai&ra&e tako nešto ni speku#aijom ni rečima.6?. 9edino oni koji iskreno, neprekidno i povo#jno s#uže #otosova stopa#a GospodinaKrišne, koji u rui nosi točak kočije, mo+u da &naju stvorite#ja svemira u *je+ovoj punojs#avi, moći i transendeniji.

6@. 9edino postav#jajući takva pitanja u ovom svetu, čovek može da %ude uspešan i da imasavršeno &nanje, jer takva pitanja po%u-uju transendenta#nu &anosnu #ju%av premaBožanskoj Ličnosti koja je v#asnik svi' univer&uma i jamče stoproentnu &aštitu odužasno+ ponav#janja ro-enja i smrti.8A. Ovaj Šrimad7B'a+avatam je književna inkarnaija Bo+a, a sastavio +a je Šri#aV3asadeva, inkarnaija Bo+a. *amenjen je krajnjem do%ru svi' #judi i sveuspešan je,sve%#ažen i svesavršen.81. Šri V3asadeva +a je predao svom sinu, koji je najpoštovaniji me-u samospo&natima,

 pošto je i&vukao suštinu svi' vedski' književnosti i istorija univer&uma.

82. Šukadeva Gosvami, sin V3asadeva, je &atim saopštio B'a+avatam ve#ikom aru(arikšitu, koji je sedeo na o%a#i Gan+e okružen mudraima čekajući smrt, ne u&imajućiništa da jede niti pije.86. Ova B'a+avata (urana %#ista kao sune i pojavi#a se upravo pos#e od#aska GospodinaKrišne u v#astito pre%iva#ište, praćeno+ re#i+ijom, &nanjem, itd. Oso%e koje su i&+u%i#e vid&%o+ +uste tame ne&nanja u do%u Ka#i, do%iće svet#ost od ove (urane.88. O učeni %ra'mani, kada je Šukadeva Gosvami tamo +ovorio B'a+avatam 0u prisustvuara (arikšita, s#ušao sam +a sa napetom pažnjom i tako sam, nje+ovom mi#ošću, naučioB'a+avatam od to+ ve#iko+ i moćno+ mudraa. ada ću pokušati da vam omo+ućim da

čujete isti sadržaj kako sam +a naučio od nje+a i onako kako sam +a spo&nao.

>

Page 8: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 8/360

+. Pojava Šri ,arade

1. (ošto je čuo utu Gosvamija kako +ovori, Šaunaka !uni, koji je %io stariji, učeni vo-asvi' rišija, uk#jučeni' u toj produženoj žrtvenoj eremoniji, čestitao je uti Gosvamijuos#ov#javajući +a na s#edeći način.2. Šaunaka reče<O uta Gosvami, najsretniji si i najpoštovaniji od svi' koji mo+u da +ovore i reituju.

!o#imo te da nam ispričaš po%ožnu poruku Šrimad7B'a+avatama, koju je i&+ovorio ve#ikii moćni mudra Šukadeva Gosvami.6. 5 koje vreme i na kojem mestu je to prvo poče#o i koji je %io povod tome4 Otkuda jeKrišna7dvaipa3ana V3asa, ve#iki mudra, do%io nada'nuće da sastavi ovu književnost48. *je+ov 0V3asadevin sin je %io ve#iki %'akta, uravnoteženi monista, čiji je um %io uvek učvršćen u moni&mu. Bio je transendenta#an prema svetovnim de#atnostima, a#i, ne

 poka&ujući se kao takav, i&+#edao je kao ne&na#ia.:. =ok je Šri V3asadeva s#edio sina, #epe m#ade devojke, koje su se kupa#e na+e, pokri#e sutkaninom te#a, iako sam Šri V3asadeva nije %io neodeven. "#i nisu tako učini#e kad je

 pro#a&io nje+ov sin. !udra i' je pitao o tome, a m#ade devojke su od+ovori#e da jenje+ov sin pročišćen i kad i' +#eda ne pravi ra&#iku i&me-u muškara i žene, što je činiomudra.;. Kako su +a 0Šri#a Šukadeva, sina V3ase prepo&na#i +ra-ani kad je ušao u +radJastinapur 0sada =e#'i, nakon #utanja provinijama Kuru i 9an+a#a, nai&+#ed kao da je#ud, nem i &aostao4>. Kako se to desi#o da je kra#j (arikšit do%io pri#iku da sretne mudraa, koji je mo+ao damu ispeva ovu ve#iku transendenta#nu suštinu Veda 0B'a+avatam4?. On 0Šukadeva Gosvami je imao o%ičaj da ostane na vratima neko+ domaćina samo

ko#iko je potre%no da se pomu&e krava. $ to je činio samo da %i posvetio taj dom.@. Cečeno je da je !a'aradža (arikšit ve#iki prvok#asni %'akta Gospodina i da su inje+ovo ro-enje i de#atnosti &adiv#jujuće. !o#imo da nam pričaš o njemu.1A. Bio je ve#iki ar i posedovao je sva o%i#ja i kra#jevstva koje je nas#edio. Bio je takou&višen da je povećavao u+#ed dinastije (andua. /ašto je ostavio sve da %i seo na o%a#uGan+e i postio do smrti411. Bio je tako ve#iki ar da %i svi neprijate#ji do#a&i#i i pok#oni#i se do nje+ovi' stopa#a i

 preda#i sve svoje %o+atstvo &a v#astitu do%ro%it. Bio je pun m#adosti i sna+e i posedovao jenenadmašiva kra#jevska o%i#ja. /ašto je že#eo da ostavi sve, uk#jučujući i život4

12. Oni koji su predani nameri Božanske Ličnosti žive samo &a %#a+ostanje, ra&voj i srećudru+i'H ne žive ni &a kakav se%ičan interes. $ako je ar 0(arikšit %io s#o%odan od sveve&anosti &a svetovna posedovanja, kako je mo+ao da ostavi smrtno te#o, koje je %i#outočište i &aštita &a dru+e416. /namo da si stručan u o%jašnjenju &načenja svi' predmeta, osim neki' de#ova Veda itako možeš da jasno o%jasniš od+ovore na sva pitanja koja smo ti upravo postavi#i.18. uta Gosvami reče<Kad je dru+i mi#enijum prešao u treći, ve#iki mudra 0V3asadeva se rodio (arasari, umaterii at3avati, kćerke Vasua.1:. *ekad davno se 0V3asadeva, pri i&#asku suna, okupao u vodama arasvati i seo samda se konentriše.1;. Ve#iki mudra V3asadeva je video odstupanja u dužnostima mi#enijuma. To se dešava

?

Page 9: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 9/360

na /em#ji u ra&#ičitim do%ima, &%o+ nevi-eni' si#a tokom vremena.1>71?. Ve#iki mudra koji je imao potpuno &nanje, mo+ao je da sa+#eda, svojimtransendenta#nim po+#edom, propadanje sve+a materija#no+, &%o+ utiaja to+ do%a.!o+ao je tako-e da vidi da će se %e&vernim #judima smanjiti trajanje života i da će %itinestrp#jivi &%o+ nedostatka vr#ine. Tako je ra&matrao &a do%ro%it i %#a+ostanje #judi u svimsta#ežima i redovima života.1@. Video je da su žrtve spomenute u Vedama sredstva kojima se mo+u pročistiti #judska&animanja, $ da pojednostavi proes, pode#io je jednu Vedu u četiri, da %i je učinio

 pristupačnom #judima.2A. (rvo%itni i&vor &nanja 0Veda je pode#jen na četiri odvojena de#a, a#i istorijskečinjenie i verodostojne priče koje su spomenute u (uranama se na&ivaju peta Veda.21. (ošto su Vede %i#e pode#jene na četiri de#a, (ai#a Ciši je postao učite#j Ci+ Vede,9aimini ama Vede, a Vaišampa3ana je ostao s#avan &%o+ Iadžur Vede.22. "t'arva Veda je %i#a poverena umantu !uniju "n+iri, koji joj se predano posvetio, amom ou Coma'arsani su poverene (urane i istorijski &apisi.26. vi ovi učeni #judi su &atim preda#i njima poverene Vede mno+im učeniima,

 praučeniima i pra7praučeniima i tako su nasta#e dotične +rane s#ed%enika Veda.28. Tako je ve#iki mudra V3asadeva, koji je vr#o #ju%a&an prema masama ne&na#ia,

 preuredio Vede tako da mo+u da i' usvoje manje inte#ektua#ni #judi.2:. $& sami#osti, ve#iki mudra je mis#io da %i %i#o mudro da omo+ući #judima da posti+nukrajnji i#j života. Tako je sastavio ve#iku istorijsku priču na&vanu !a'a%'arata &a žene,radnike i prijate#je dvaput7ro-eni'.2;. O dvaput7ro-eni %ra'mani, ipak nje+ov um nije %io &adovo#jan, iako je postupao &a

 potpuno %#a+ostanje svi' #judi.2>. Tako je mudra, ne&adovo#jan u sru, odjednom počeo da ra&miš#ja, jer je po&navao

suštinu re#i+ije i rekao je u se%i<2?72@. (od stro+im disip#inskim &avetima sam smerno o%ožavao Vede, du'ovno+ učite#jai žrtveni dar. Tako-e sam se pridržavao propisa i poka&ao važnost učeničko+ nas#e-ao%jašnjenjem !a'a%'arate, kojom čak žene, šudre i osta#i 0prijate#ji dvaput7ro-eni' mo+uda vide put re#i+ije.6A. Osećam da mi nešto nedostaje, iako sam #ično potpuno oprem#jen svime što &a'tevajuVede.61. Ovo može da %ude &%o+ to+a jer nisam pose%no istakao s#už%u predano+ poštovanja

 posvećenu Gospodinu, koja je dra+a i savršenim %ićima i pou&danom Gospodinu.

62. Kao što je pre spomenuto, *arada je došao do ko#i%e Krišna7dvaipa3ana V3ase nao%a#i arasvati upravo kad se V3asadeva ža#io na svoje nedostatke.66. (ri povo#jnom do#asku Šri *arade, Šri V3asadeva je i& poštovanja ustao i o%ožavao +a,odajući mu du%oko oštovanje ravno onome koje se iska&uje Bra'madžiju, stvorite#ju.

-. ,aradina uputtva Vaadevu u ve)i a Šrimad/B*a0avatamom

1. uta Gosvami reče<Tako mudra me-u %o+ovima 0*arada, udo%no smešten i nai&+#ed se smešeći, os#ovi

rišija me-u %ra'manima 0Vedav3asu.2. O%raćajući se V3asadevu, sinu (arasare, *arada je upitao< D9esi #i &adovo#jan da se poistovećuješ sa te#om i#i umom kao predmetima samospo&naje4D

@

Page 10: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 10/360

6. Tvoja istraživanja su otpuna, a proučavanja tako-e do%ro ispunjena i nema sumnje da siuradio ve#iko i #epo de#o, !a'a%'aratu, koja je puna svi' vrsta deta#jno o%jašnjeni'vedski' podataka.8. (otpuno si opisao predmet o %e&#ičnom Bra'manu kao i &nanje koje se odat#e stiče./ašto %i očajavao uprkos svemu tome, mis#eći da nisi sve dovršio, moj dra+i pra%'u4:. Šri V3asadeva reče<ve što si rekao o meni je savršeno tačno. 5prkos svemu tome, nisam smiren. /ato te

 pitam šta je pravi u&rok mo+ ne&adovo#jstva, jer si čovjek nei&mjerno+ &nanja i sin ono+a0Bra'me koji je samoro-en 0%e& svetovno+ oa i#i majke.;. Gospodine mojE ve što je tajanstveno je po&nato te%i, jer o%ožavaš stvorite#ja iuništavaoa materija#no+ sveta i održavaoa du'ovno+ sveta, prvo%itnu Božansku Ličnost,koja je transendenta#na prema trima +unama, ve&ujućim si#ama materija#ne prirode.>. Kao i sune, Tvoja =o%rota mže posvuda da putuje u tri sveta i kao i va&du', možeš da

 prodreš u svačije sre. Kao takav, isto si tako do%ar kao i sveprožimajuć *ad7duša. !o#imte, prema tome, prona-i nedostatak u meni, uprkos tome što sam potpuno &aokup#jentransendenijom pod disip#inskim propisima i &avetima.

?. Šri *arada reče<Ti &apravo nisi ve#ičao u&višene i neoka#jane s#ave Božanske Ličnosti. Ta )i#o&o)ija kojane &adovo#java transendenta#na ču#a Gospodina se smatra %e&vrednom.@. $ako si ve#iki mudra, vr#o si opširno opisao četiri prinipa koja počinju s po%ožnimde#ima, a nisi opisao s#ave Vr'unske Ličnosti, Vasudeva.1A. One reči koje ne opisuju s#ave Gospodina, koji am jedino može da posveti atmos)eručitavo+ svemira, svete oso%e smatraju na#ik mestu 'odočašća &a +avrane. (ošto susvesavršene oso%e stanovnii transendenta#no+ pre%iva#išta, ne na#a&e u njima nikakvo&adovo#jstvo.

11. dru+e strane, ta književnost koja je puna opisa transendenta#ne s#ave imena, pros#av#jenosti, o%#ika, &a%ava, itd. nei&merno+ 5&višeno+ Gospodina ra&#ičito jeostvarenje, puno transendenta#ni' reči usmereni' prema i&vršenju revo#uije u %e&%ožnimživotima ove svetske ivi#i&aije. Takvu transendenta#nu knjižavnost, čak iako jenesaršeno sastav#jena, s#ušaju, pevaju i pri'vataju pročišćeni #judi koji su sasvim pošteni.12. /nanje o samospo&naji, iako možda os#o%o-eno od sve materija#ne priv#ačnosti, nei&+#eda do%ro ako je #išeno s'vatanja *epo+rešivo+ 0Bo+a. Kakva je, onda, korist od

 p#odonosni' de#atnosti, koje su naravno %o#ne od samo+ početka i po prirodi pro#a&ne, akose ne iskoriste &a s#už%u predano+ poštovanja posvećenu Gospodinu.

16. O V3asadeva, Tvoja vi&ija je potpuno savršena, a do%ar +#as neoka#jan. Ti si čvrst u&avetu i učvršćen u istinitosti. Tako možeš da mis#iš o Gospodinovim &a%avama u transu&a os#o%o-enje svi' #judi od materija#no+ ropstva.18. Što +od že#iš da opišeš, što je u vi&iji odvojeno od Gospodina, jednostavno de#uje sara&#ičitim o%#iima, imenima i re&u#tatima, da u&nemiri um kao što vetar #ju#ja čama kojine počiva na mirnom mestu.1:. Ljudi su po prirodi u+#avnom sk#oni da uživaju, a ti si i' o'ra%rio da to čine u imere#i+ije. To je &aista &a osudu i sasvim je nera&umno. (ošto su vo-eni tvojim uputstvima,

 pri'vatiće takve de#atnosti u ime re#i+ije, a jedva će da se o%a&iru na &a%rane.

1;. 5&višeni Gospodin je neo+raničen. amo vr#o iskusna oso%a, povučena od de#ovanja&a stianje materija#ne sreće, &as#užuje da s'vati ovo &nanje o du'ovnim vrednostima.(rema tome, onima koji se ne na#a&e na tako do%rom po#ožaju, &%o+ materija#ne ve&anosti,

1A

Page 11: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 11/360

Tvoja =o%rota tre%a da pokaže puteve transendenta#ne spo&naje, opisujućitransendenta#ne de#atnosti 5&višeno+ Gospodina.1>. Onaj ko je &anemario svoja materija#na &animanja da %i predano s#užio Gospodinamože ponekad da padne dok je na ne&re#om stupnju, pa ipak nema opasnosti da doživineuspe'. dru+e strane, a%'akta, iako potpuno &au&et sta#nim dužnostima, ne do%ija ništaod to+a.1?. Oso%e koje su stvarno inte#i+entne i imaju )i#o&o)ske sk#onosti moraju da se trudesamo &a ostvarenje to+ svrsis'odno+ i#ja koji ne može da se posti+ne čak ni #utanjem odnajviše p#anete 0Bra'ma#oke, do najniže p#anete 0(ata#e. Što se tiče sreće koja se do%ijaod ču#no+ uživanja, možemo da je samu po se%i posti+nemo tokom vremena, kao što nas

 %#a+ovremeno sna-u nevo#je i %ede, iako i' ne tražimo.1@. =ra+i moj V3asa, čak ako se desi da %'akta Gospodina Krišne ponekad padne na nekinačin, si+urno se ne podvr+ne materija#nom postojanju kao dru+i 0p#odonosni radnii,itd., jer oso%a koja je jednom okusi#a draž s#uženja #otosovi' stopa#a Gospodina, ne možeda učini ništa, već da se uvek ponovo seća to+ &anosa.2A. 5&višeni Gospodin Božanska Ličnost je Lično ovaj kosmos, a ipak je odvojen od

nje+a. amo i& *je+a je proi&aš#a ova kosmička mani)estaija, u *jemu počiva i u#a&i u *je+a nakon uništenja. Tvoje do%ro %iće &na sve o tome, pa sam dao samo kratak pre+#ed.21. Tvoja =o%rota ima savršenu vi&iju. Ti sam možeš da po&naješ *ad7dušu, BožanskuLičnost, jer jer si prisutan kao potpuni deo Gospodina. $ako si nero-en, pojavio si se naovoj /em#ji &a %#a+ostanje svi' #judi. !o#im te, prema tome, mno+o jasnije opišitransendenta#ne &a%ave Vr'unske Božanske Ličnosti Šri Krišne.22. 5čeni kru+ovi su po&itivno &ak#juči#i da pou&dana svr'a napretka u &nanju, pomoćuvršenja stro+osti, proučavanju Veda, žrtvovanja, mantranja 'imni i davanja mi#ostinje,dostiže vr'una u transendenta#nim opisima Gospodina, koji je opisan u i&a%ranoj

 poe&iji.26. 5 !uni, u proš#om mi#enijumu sam %io ro-en kao sin s#uškinje koja je s#uži#a

 %ra'mane koji su %i#i s#ed%enii prinipa Vedante. Kad su žive#i &ajedno &a vreme četirimesea kišno+ do%a, #ično sam i' s#užio.28. $ako su po prirodi %i#i nepristrasni, ti s#ed%enii Vedante su me %#a+os#ovi#i svojom

 %e&u&ročnom mi#ošću. Što se mene tiče, %io sam samoov#adan i nije me interesova#o da sei+ram, čak iako sam %io dečak. 5& to, nisam %io nestašan i nisam +ovorio više ne+o što je

 %i#o potre%no.2:. amo sam jednom, s nji'ovim dopuštenjem, u&eo ostatke nji'ove 'rane i pošto sam to

učinio, moji +resi su %i#i odjednom iskorenjeni. Tako čineći, postao sam prečišćen u sru iu to vreme mi je posta#a priv#aćna sama priroda transendenta#ista.2;. O V3asadeva, u tom društvu i mi#ošću ti' ve#iki' vedantista, mo+ao sam da i' čujemkako opisuju &anim#jive de#atnosti Gospodina Krišne. $ tako paž#jivo s#ušajući, moja

 priv#ačnost &a s#ušanje o Božanskoj Ličnosti se povećava#a na svakom koraku.2>. O ve#iki mudrače, čim sam stekao priv#ačnost prema Božanskoj Ličnosti, moja pažnjada s#ušam o Gospodinu je %i#a postojana. $ kako se ta draž ra&vija#a, mo+ao sam daspo&nam da sam samo i& ne&nanja pri'vatio +ru%e i supti#ne pokrivače, jer smo i Gospodini ja transendenta#ni.

2?. Tako sam &a vreme dva +odišnja do%a 7 kišno+ do%a i jeseni 7 imao pri#iku da s#ušamte ve#ikodušne mudrae kako sta#no pevaju čiste s#ave Gospodina Jarija. Kako je tok mojes#už%e predano+ poštovanja otpočeo, prekrivači +una strasti i ne&nanja su nesta#i.

11

Page 12: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 12/360

2@. Bio sam vr#o privržen tim mudraima. (onašao sam se pristojno i svi moji +resi su %i#iiskorenjeni u nji'ovoj s#už%i. 5 sru sam imao jaku veru u nji'. Ov#adao sam ču#ima, ate#om i umom sam i' stro+o s#edio.6A. =ok su od#a&i#i, ti %'akti7vedante, koji su vr#o #ju%a&ni prema siromašnim dušama,

 pouči#i su me tom najpover#jivijem &nanju koje je podučava#a ama Božanska Ličnost.61. (omoću to+ pover#jivo+ &nanja sam mo+ao jasno da s'vatim utiaj ener+ije GospodinaŠri Krišne, stvorite#ja, održavaoa i uništavaoa sve+a. /najući to, čovek može da se vrati

 *jemu i #ično +a sretne.62. O %ra'mana V3asadeva, učeni su od#uči#i da je naj%o#ji način #ečenja, &a uk#anjanjesvi' muka i nevo#ja, posvećivanje svoji' de#atnosti s#uženju 5&višeno+ GospodinaBožanske Ličnosti 0Šri Krišne.66. O do%ra dušo, nije #i da nešto, kada se primeni terapeutski, #eči %o#est koju je samo

 prou&rokova#o468. Kad čovek tako sve de#atnosti posveti s#uženju Gospodina, te iste de#atnosti koje sui&a&va#e nje+ovu sta#nu &aro%#jenost, postaju uništava#a drveta rada.6:. Kakav +od rad da se ovde čini u ovom životu &a &adovo#jenje Gospodinove misije,

na&iva se %'akti7jo+a, i#i transendenta#no s#uženje Gospodina s puno #ju%avi, a ono što sena&iva &nanjem postaje popratni čini#a.6;. =ok o%av#ja dužnosti prema nare-enju Šri Krišne, Vr'unske Božanske Ličnosti, čovek Ga se sta#no seća, *je+ovi' $mena i oso%ina.6>. vi pevajmo s#ave Vasudeva, koji je &ajedno sa *je+ovim potpunim ekspan&ijama(rad3umne, "nirudd'e i ankarsana.6?. Tako je pravi posmatrač onaj ko o%ožava u vidu transendenta#ne &vučne predstaveVr'ovnu Božansku Ličnost, Višnua, koji nema materija#an o%#ik.6@. O %ra'mana, tako me je 5&višeni Gospodin Krišna prvo o%dario transendenta#nim

&nanjem o *jemu koje je o%jav#jeno u pover#jivim de#ovima Veda, &atim du'ovnimo%i#jima, a onda me uk#jučio u prisno s#uženje *je+a s puno #ju%avi.8A. !o#im te, prema tome, opiši de#atnosti vemo+uće+ Gospodina koje si naučio svojimo+romnim po&navanjem Veda, jer će to &adovo#jiti žudnje ve#iki' učeni' #judi i u istovreme u%#ažiti patnje masa o%ični' #judi koji uvek ispaštaju od materija#ni' %eda i jada./aista, nema dru+o+ načina da se i&%ave od takvi' nevo#ja i %eda.

. Ra)0ovor i)me2u ,arade i Vaadeva

1. ut areče<O %ra'mani, pošto je tako čuo sve o Šri *aradinom ro-enju i de#atnostima, V3asadeva,inkarnaija Bo+a i sin at3avati ovako upita.2. Šri V3asadeva reče<Šta si učinio 0*arada nakon od#aska ti' ve#iki' nudraa koji su te uputi#i u naučnotransendenta#no &nanje pre početka tvo+ sadašnje+ ro-enja46. O Bra'min sine, kako si proveo život nakon iniijaije i kako si posti+ao ovo te#o, poštosi %#a+ovremeno napustio staro48. O ve#iki mudrače, vreme sve pravovremeno uništava, sto+a kako to da je ovaj sadržaj,

što se desio pre ovo+ dana Bra'me, još uvek svež u tvm pamćenju, neometen vremenom4:. Šri *arada reče<Ve#iki mudrai, koji su mi saopšti#i naučno sa&nanje o transendenta#nom, otiš#i su u dru+a

12

Page 13: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 13/360

mesta, a ja sam morao da provedem život na ovaj način.;. Bio sam jedini sin u majke, koja nije samo %i#a jednostavna žena već i s#uškinja. (oštosam %io njen jedini potomak, nije joj preostao niko dru+i ko+a %i štiti#a< ve&a#a me sponomnežnosti i #ju%avi.>. Kad sam %io samo dete od pet +odina, živeo sam u ško#i %ra'mana. /avisio sam od#ju%avi majke i nisam imao iskustva o ra&#ičitim &em#jama.?. 9ednom je moja jadna majka i&aš#a noću da pomu&e kravu i pod utiajem vr'ovno+vremena ju je &mija u+ri&#a &a no+u.1A. (ri'vatio sam to kao pose%nu mi#ost Gospodina, koji uvek že#i do%ro svojim %'aktamai, tako mis#eći, krenuo sam prema severu.11. *akon od#aska, prošao sam kro& mno+e napredne i %o+ate prestonie, +radove, se#a,stočne )arme, rudnike, po#joprivredna do%ra, do#ine, vrtove prepune veća, rasadnike išume.12. (ro#ča&io sam preko %rda i p#anina puni' i&vora ra&#ičiti' minera#a kao što su &#ato,sre%ro i %akar, prede#a s je&erima puni' prekrasni' #otosovi' vetovam po+odnim &astanovnike viši' p#aneta, ukrašeni' opijenim pče#ama i raspevanim ptiama.

16. /atim sam pro#a&io kro& mno+e šume pune ro+o&a, %am%usa, trske, oštre trave, korovai kro& pećine, kro& koje je %i#o vr#o teško proći sam. (osetio sam du%oke, tamne i opasno&astrašujuće šume koje su %i#e i+račišta &mija, sova i šaka#a.18. Tako putujući, osećao sam se umoran i te#esno i umno, a %io sam i +#adan i žedan.to+a sam se okupao u je&eru i pio vodu. 5 dodiru sa vodom sam %io os#o%o-enisrp#jenosti.1:. *akon to+a, u seni %anjanovo+ drveta u pustoj šumi, počeo sam da emditiram na

 *ad7dušu, smeštenu u meni, koristeći inte#i+eniju, kako sam naučio od os#o%o-eni' duša.1;. im sam počeo da meditiram na #otosova stopa#a Božanske Ličnosti sa umom

 preo%raženim u transendenta#nu #ju%av, su&e su mi potek#e i& očiju i %e& od#a+anja,Božanska Ličnost Šri Krišna se pojavio na #otosu mo+ sra.1>. O V3asadeva, pošto sam tada %io i&u&etno snažno prep#av#jen osećajima sreće, svakideo mo+ te#a je postao odvojeno oživ#jen. Bio sam potpuno utonuo u okean &anosno+

 %#aženstva i nisam mo+ao da vidim ni se%e ni Gospodina.1?. Transendenta#ni o%#ik Gospodina, takav kakav jeste, &adovo#java že#je uma iodjednom %riše sve umne protivrečnosti. $&+u%ivši taj o%#ik, i&nenada sam ustao,u&nemiren, kao kada neko i&+u%i ono što je pože#jno.1@. e#eo sam ponovo da vidim taj transendenta#ni o%#ik Gospodina, a#i uprkos svim

 pokušajima da se konentrišem na sre, sa žarkom že#jom da Ga ponovo vidim, nisamuspeo i tako ne&adovo#jan, %io sam vr#o oža#ošćen.2A. Videći moje pokušaje na tom usam#jenom mestu, Božanska Ličnost, koja jetransendenta#na prema svim svetovnim opisima, dostojanstveno mi je od+ovori#aumi#nim rečima, samo da u%#aži moju ža#ost.21. O *arada, 0reče Gospodin, ža#im što u ovom životu više nećeš moći da !e vidiš. Onikoji su nesavršeni u s#už%i i koji nisu sasvim s#o%odni od sve materija#ne pr#javštine teškomo+u da !e vide.22. O %esprekorni, samo si jednom video !oju #ičnost i to samo &ato da %i tvoja že#ja &a

!nom poras#a, jer što više žudiš &a !nom, to ćeš više %iti os#o%o-en od svi' materija#ni'že#ja.26. #užeći "pso#utnu $stinu, čak i neko#iko dana, %'akta stiče postojanu inte#i+eniju

16

Page 14: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 14/360

učvršćenu u !eni. On postepeno napreduje da postane moj prati#a u transendenta#nomsvetu, nakon napuštanja sadašnji', jadni' materija#ni' svetova.28. $nte#i+enija uk#jučena u s#uženje !ene s predanim poštovanjem ne može da se

 pomuti ni u koje vreme. ak u vreme stvaranja, kao i u vreme uništenja, moći ćeš da !ese sećaš !ojom mi#ošću.2:. Tada je vr'ovni autoritet, personi)ikovan &vukom, a nevi-en očima, a#i naj#epši,

 prestao da +ovori. Osećajući &a'va#nost, odao sam !u poštovanje, tako što sam po+nuo+#avu.2;. Tako sam počeo da mantram veto $me i s#avu Gospodina ponovnim i&+ovaranjem,&anemarujući sve )orma#nosti materija#no+ sveta. Takvo mantranje i prisećanjetransendenta#ni' &a%ava Gospodina %#a+osi#ja čoveka. Tako čineći, putovao sam počitavoj &em#ji, potpuno &adovo#jan, poni&an i ne&avidan.2>. O Bra'mana V3asadeva, tako sam se u pravo vreme ja, koji sam %io potpuno&aokup#jen miš#jenjem na Krišnu i koji prema tome nisam imao nikakve ve&anosti, jer sam

 %io potpuno os#o%o-en od svi' materija#ni' nečistoća, suočio sa smrću, kao što se munjaiu svet#ost pojav#juju istovremeno.

2?. (ošto sam %io o%daren transendenta#nim te#om koje je po+odno &a pratioa BožanskeLičnosti, napustio sam te#o načinjeno od pet materija#ni' e#emenata i tako su presta#i svistečeni p#odonosni re&u#tati rada 0karma.2@. (ri kraju mi#enijuma, kad je Božanska Ličnost Gospodin *ara3ana #e+ao u vode

 pustošenja, Bra'ma je počeo da u#a&i u *je+a &ajedno sa svim e#ementima stvaranja i jasam tako-e ušao preko *je+ovo+ disanja.6A. *akon 8 62A AAA AAA sunčevi' +odina, kad se Bra'ma pro%udio da ponovo stvaravo#jm Gospodina, svi rišiji, kao !ariči, "n+ira, "tri i tako da#je, su stvoreni odtransendenta#no+ te#a Gospodina i ja sam se tako-e pojavio &ajedno sa njima.

61. Otada, mi#ošću vemo+uće+ Višnua, putujem posvuda, %e& o+raničenja i utransendenta#nom svetu i u tri pode#e materija#no+ sveta. To je &ato što sam učvršćen uneprekidnoj s#už%i predano+ poštovanja.62. $ tako putujem, neprestano pevajući transendenta#nu poruku o s#avama Gospodina,svirajući ovaj instrument &van vina, koji je o%daren transendenta#nim &vukom, a koji mi

 je dao Gospodin Krišna.66. 5&višeni Gospodin Šri Krišna, o čijim je s#avama i de#atnostima u+odno s#ušati,odjednom se pojavi na sedištu mo+ sra, kao da sam Ga po&vao, čim počnem da pevam o

 *je+ovim svetim de#atnostima.

68. Lično sam iskusio da oni koji su uvek puni %ri+a i tesko%a jer že#e dodir ču#a sanji'ovim predmetima, mo+u preći preko okeana ne&nanja u najpo+odnijem čamu 7neprestanim reitovanjem i pevanjem o transendenta#nim de#atnostima BožanskeLičnosti.6:. $stina je da se primenjivanjem o%u&davanja ču#a sistemom 3o+e čovek može os#o%oditiu&nemiravanja od strane že#je i požude, a#i to nije dovo#jno da se pruži &adovo#jstvo duši,

 jer ovo 0&adovo#jstvo do#a&i od s#už%e predano+ poštovanja posvećene BožanskojLičnosti.6;. O V3asadeva, ti si os#o%o-en svi' +re'ova. Tako sam o%jasnio svoje ro-enje i

de#atnosti &a samospo&naju, kako si me pitao. ve će ovo pridoneti da i sam %udeš&adovo#jan.6>. uta Gosvami reče<

18

Page 15: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 15/360

(ošto se tako o%ratio V3asadevu, Šri#a *arada !uni +a je ostavio i svirajući na vini, otišao je da s#o%odno #uta kuda mu je vo#ja.6?. va s#ava i uspe' Šri#a *arada !uniju jer s#avi de#atnosti Božanske Ličnosti i takočineći, sam na#a&i &adovo#jstvo i tako-e oživ#juje sve oja-ene duše univer&uma.

3. Dronin in je $a!njen

1. Ciši Šaunaka upita<O uta, ve#iki i transendenta#no moćni V3asadeva je čuo sve od Šri *arade !unija. Šta jeonda učinio, pošto je *arada otišao42. Šri uta reče<5 am3aprasi, na &apadnoj o%a#i reke arasvati, koja je u neposrednoj ve&i sa Vedama,

 postoji ko#i%a &a meditaiju što podstiče transendenta#ne de#atnosti mudraa.6. *a tom mestu, u svom v#astitom asramu, koji je %io okružen drvećem trešnje, Šri#aV3asadeva je seo da meditira, pošto je dodirnuo vodu &a pročišćenje.8. Tako je učvrstio um, savršeno +a &aokup#jajući pove&ujućim proesom s#už%e predano+

 poštovanja 0%'akti7jo+om %e& ikakvo+ tračka materija#i&ma i tako je u+#edao "pso#utnuBožansku Ličnost &ajedno sa *jenom spo#jašnjom ener+ijom, koja je %i#a pod punomkontro#om.:. /%o+ ove spo#jašnje ener+ije, živo %iće, iako transendenta#no prema trima +unamamaterija#ne prirode, mis#i o se%i kao materija#nom proi&vodu i tako pod#eže pos#ediamamaterija#ni' nevo#ja i %eda.;. !aterija#ne patnje živo+ %ića, koje su mu suvišne, mo+u se neposredno uk#oniti

 pove&ujućim proesom s#už%e predano+ poštovanja. (ošto većina #judi to ne &na, učeniV3asadeva je sastavio ovu vedsku književnost, koja je pove&ana s Vr'unskom $stinom.

>. 9ednostavno s#ušajući ovu vedsku književnost, osećaj &a s#už%u predano+ poštovanja punu #ju%avi prema Gospodinu Krišni, Vr'unskoj Božanskoj Ličnosti odjednom niče dau+asi vatru ža#jenja, i#u&ije i stra'ovanja.?. Ve#iki mudra V3asadeva, nakon što je sastavio Šrimad7B'a+avatam, ponovo +a

 pre+#edao i ispravio, poučio je sina, Šri Šukadeva Gosvamija, koji je već %io samospo&nat.@. Šri Šaunaka upita utu Gosvamija<Šri Šukadeva Gosvami je već %io na putu samospo&naje i tako je %io &adovo#jan svojimv#astitim oso%enim %ićem. /ašto se sto+a podvr+ao proučavanju tako o%imneknjiževnosti4

1A. va ra&#ičita mnoštva atmarama 0oni' koji na#a&e &adovo#jstvo u atmi, i#i du'ovnomoso%enom %iću, pose%no oni koji su uteme#jeni na putu samospo&naje, iako os#o%o-eni odsvi' vrsta materija#no+ ropstva, že#e da čisto i predano s#uže Božansku Ličnost. To &načida Gospodin poseduje transendenta#ne oso%ine i &ato može da privuče svako+a,uk#jučujući os#o%o-ene duše.11. Šri#a Šukadeva Gosvami, sin Šri#a V3asadeva, nije %io samo transendenta#no moćan.Tako-e je %io vr#o dra+ Gospodinovim %'aktama. Tako se podvr+ao proučavanju oveve#ike pripovesti 0Šrimad7B'a+avatama.12. uta Gosvami je ovako os#ovio rišije koje je predvodio Šaunaka< Dada ću početi da

 pripovedam transendenta#ne pripovesti o Gospodinu Šri Krišni i o ro-enju, de#atnostima ios#o%o-enju kra#ja (arikšita, mudraa me-u kra#jevima, kao i o odrianju sinova (anduaod svetovno+ života.

1:

Page 16: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 16/360

16718. Kad su dotični ratnii o%a ta%ora, naime Kaurave i (andave, %i#i u%ijeni na %ojnom po#ju Kuruksetre, a mrtvi ratnii posti+#i svoja že#jena odredišta i kad je sin ='rtaraštre pao s#om#jene kičme naričući, istučen topu&om B'imasena, =ronačar3in sin, "svatt'ama, je odru%io +#avu petorii sinova =raupadi dok su spava#i i predao i' kao na+radu svomučite#ju, %uda#asto mis#eći da će +a &adovo#jiti. !e-utim, =ur3od'ana nije odo%rioodvratni čin i nije %io ni najmanje &adovo#jan.1:. (ošto je =raupadi, majka petoro djee (andava, ču#a o poko#ju svoji' sinova, poče#a jeda p#ače od ža#osti sa očima punim su&a. *astojeći da je umiri u njenom ve#ikom +u%itku,"rdžuna joj je ovako +ovorio<1;. O p#emenita +ospo, kad ti predam +#avu to+ %ra'mane, pošto je odru%im str#ama mo+#uka Gandive, o%risaću ti su&e s očiju i umiriti te. Tada, nakon što se spa#e te#a tvoji'sinova, možeš da se okupaš stojeći na nje+ovoj +#avi.1>. "rdžuna ko+a vodi pou&dani Gospodin kao prijate#j i vo&ač, je tako tim i&javama&adovo#jio dra+u +ospu. *akon to+a je stavio ok#op i naoružao se strašnim oružjima i

 pošto se popeo na kočiju, pošao je da s#edi "svatt'amu, sina svo+ vojno+ učite#ja.1?. Videći kako mu se "rdžuna pri%#ižava ve#ikom %r&inom, "svatt'ama, u%ia prinčeva,

 je po%e+ao na kočiji jako uspaničen, samo da spase +o#i život, kao što je Bra'ma po%e+aou stra'u od Šive.1@. Kad je sin %ra'mane 0"svatt'ama video da su mu konji umorni, smatrao je da nemadru+o+ načina da se &aštiti osim da upotre%i krajnje oružje, %ra'mastru 0nuk#earno oružje.2A. (ošto mu je život %io u opasnosti, dotakao je vodu &a pročišćenje i konentrisao se namantraje 'imni &a i&%aivanje nuk#earni' oružja, iakko nije &nao kako da i' povuče.21. /atim se %#ještava svet#ost proširi#a u svim pravima. Bi#a je tako jarka da je "rdžunamis#io da mu je život u opasnosti i &ati je počeo da os#ov#java Gospodina Šri Krišnu.22. "rdžuna reče<

O moj Gospodine Šri Krišna, Ti si sve,oćna Božanska Ličnost. *ema +ranie Tvojimra&#ičitim ener+ijama. (rema tome, jedino si Ti spodo%an da u#iješ neustrašivost u sravoji' %'akta. vako ko je u p#amenu materija#ni' %eda može jedino u Te%i da na-e putos#o%o-enja.26. Ti si prvo%itna Božanska Ličnost koja se širi po čitavom stvorenom svetu,transendenta#an prema materija#noj ener+iji. Od%aio si pos#edie materija#ne ener+ije

 pomoću voje du'ovne moći. 5vek si učvršćen u večnoj sreći, %#aženstvu itransendenta#nom &nanju.28. (a ipak, iako si i&van domašaja materija#ne ener+ije, pridržavaš se četiri nače#a

os#o%o-enja o&načeni' re#i+ijom i osta#ima, radi konačno+ do%ra us#ov#jeni' duša.2:. Tako si#a&iš kao inkarnaija da uk#oniš %reme sveta i &adovo#jiš voje prijate#je, pose%no one koji su isk#jučivo Tvoji %'akte, o%u&eti meditiranjem na Te%e.2;. O Gospodare v#adara, kako to da se ovaj preteći sjaj širi posvuda4 *e s'vatam otkudado#a&i42>. Vr'unska Božanska Ličnost reče</naj da je to de#o =ronino+ sina. $&%aio je 'imne nuk#earne ener+ije 0%ra'mastru, a ne&na kako da povuče %#ještavi#o. 5činio je to sav %espomoćan, jer se up#ašio nei&%ežnesmrti.

2?. O "rdžuna, jedino dru+a %ra'mastra može da povuče ovo oružje. (ošto si vešt u vojnojnaui, pri+uši nje+ovo %#ještavi#o pomoću sna+e v#astito+ oružja.2@. Šri uta Gosvami reče<

1;

Page 17: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 17/360

(ošto je ovo čuo od Božanske Ličnosti, "rdžuna je dotakao vodu &a pročišćenje, o%išaoGospodina Šri Krišnu i tada i&%aio %ra'mastru da poništi dru+u.6A. Kad su se spoji#e &rake dveju %ra'mastra, ve#iki kru+ vatre, kao sunčev disk, je prekriočitav spo#jašnji prostor i eo ne%eski svod sa p#anetama.61. itavo stanovništvo triju svetova je %i#o oprženo top#otom nasta#om pri sudaru ti'oružja. vako se setio samvartaka vatre koja nastaje &a vreme uništenja univer&uma.62. (ošto je video nemir stanovništva i neminovno uništenje p#aneta, "rdžuna je odjednomopo&vao o%a oružja, %ra'mastre, kako je že#eo Šri Krišna.66. "rdžuna, čije su oči p#amte#e u #jutnji kao dve rvene ku+#e %akra, vešto je u'vatiosina Gautami i sve&ao +a užetima kao životinju.68. (ošto je sve&ao "svatt'amu, "rdžuna je že#eo da +a odvede u vojni ta%or. BožanskaLičnost, Šri Krišna, koji +a je +#edao #otosovim očima, reče #jutitom "rdžuni.6:. Gospodin Šri Krišna reče<O "rdžuna, ne %i tre%a#o da poka&uješ mi#ost os#o%a-ajući ovo+ ro-aka %ra'mane0%ra'ma7%and'ua, jer je u%io nedužne dečake dok su spava#i.6;. Oso%a koja po&naje prinipe re#i+ije ne u%ija neprijate#ja koji je %e&%rižan, pijan,

nera&uman, ako spava, ako je up#ašen i#i je ostao %e& %ojni' ko#a. *iti u%ija dečaka, ženu, %uda#asto stvorenje i#i predanu dušu.6>. Okrutni i %esramni čovek koji se održava u životu u+rožavajući tu-e živote &as#užujeda %ude u%ijen &a svoju v#astitu do%ro%it, inače će se sro&ati &a'va#jujući svojim de#ima.6?. *ada#je, #ično sam čuo da si o%ećao =raupadi da ćeš doneti +#avu u%ie njeni' sinova.6@. Ovaj čovek je ra&%ojnik i u%ia tvoji' č#anova porodie. *e samo to, već nije&adovo#jio ni svo+ učite#ja. On je samo spa#jeni ostatak svoje porodie. mesta +a u%i.8A. uta Gosvami reče<$ako +a je Krišna, koji +a je ispitivao o re#i+iji, o'ra%rio da u%ije =ronačar3ino+ sina,

"rdžuni, ve#ikoj duši, se nije svide#o da to učini, iako je "svatt'ama %io odvratni u%iač#anova nje+ove porodie.81. (ošto je sti+ao u v#astiti ta%or, "rdžuna je &ajedno sa svojim dra+im prijate#jem ivo&ačem ko#a 0Šri Krišnom, poverio u%iu svojoj dra+oj ženi, koja je ža#i#a &a u%ijenimsinovima.82. Šri uta Gosvami reče<=raupadi je tada u+#eda#a "svatt'amu, koji je %io sve&an užadima kao životinja i ti', jer je

 počinio najnes#avnije u%istvo. /%o+ svoje ženske prirode i &ato što je %i#a prirodno do%ra i pristojna, oda#a mu je poštovanje kakvo do#ikuje %ra'manu.

86. *ije mo+#a da podnese da "svatt'ama %ude sve&an užadima i pošto je %i#a odana+ospo-a, rek#a je< Os#o%odi +a, jer je %ra'mana, naš du'ovni učite#j.88. =ronačar3inom mi#ošću si naučio vojnu veštinu odapinjanja stre#a i pover#jivo umećekojim se kontro#iše oružje.8:. On 0=ronačar3a si+urno još uvek postoji, predstav#jen svojim sinom. *je+ova ženaKrpi nije se podvr+#a satiju &ajedno sa njim, jer je ima#a sina.8;. O najsretniji koji po&naješ prinipe re#i+ije, nije do%ro &a te%e da pru&rokuješ ža#ostč#anova s#avne porodie koji su uvek u+#edni i poštovani.8>. Gospodine moj, nemoj da &%o+ žena =ronačar3e p#ače kao ja. Tu+a me je sv#ada#a

&%o+ smrti moji' sinovaH ona ne tre%a da neprestano p#ače kao ja.8?. "ko kra#jevski administrativni red, neo%u&dan u v#adanju ču#ima, uvredi red %ra'manai ra&%esni i', onda vatra to+ %esa spa#i čitavo te#o kra#jevske porodie i sve oža#osti.

1>

Page 18: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 18/360

8@. uta Gosvami reče<O %ra'mani, kra#j Iud'išt'ira je potpuno podržao i&jave kra#jie, koje su %i#e u sk#adu sa

 prinipima re#i+ije i opravdane, s#avne, pune mi#osti, pravednosti i %e& dvo#ičnosti.:A. *aku#a i a'adeva 0m#a-a %raća kra#ja i tako-e at3aki, "rdžuna, Božanska LičnostGospodin Šri Krišna, sin =evaki, +ospo-e i osta#i, svi su se jedno+#asno s#oži#i sa kra#jem.:1. !e-utim B'ima se nije s#ožio sa njima i preporučio je da se u%ije &#očina koji je, vr#o#jut, ni &%o+ če+a u%io deu koja su spava#a, ni u svom interesu ni u učite#jevom.:2. (ošto je čuo reči B'ime, =raupadi i osta#i', atur%'uja 0četvororuki, i#i BožanskaLičnost, video je #ie vo+ dra+o+ prijate#ja "rdžune i počeo da mu +ovori, smešeći se.:67:8. Božanska Ličnost Šri Krišna reče<(rijate#j %ra'mana ne sme da se u%ije, a#i ako je napadač, mora da %ude u%ijen. To su svenare-enja sveti' spisa i tre%a prema tome da de#uješ. !oraš da ispuniš o%ećanje svojojženi i tako-e moraš da de#uješ da &adovo#jiš B'imasena i !ene.::. 5pravo tada je "rdžuna mo+ao da s'vati Gospodinov motiv prema *je+ovimdvosmis#enim nared%ama i tako je mačem odsekao kosu i dra+u#j sa "svatt'amine +#ave.:;. On 0"svatt'ama je već i&+u%io te#esni sjaj &%o+ u%istva dee, a sada, i&+u%ivši dra+u#j

sa +#ave, i&+u%io je još više sna+e. Tako je %io odve&an i odveden i& ta%ora.:>. Ce&anje kose s +#ave, #išavanje %o+atstva i pro+on i& mesta stanovanja su propisaneka&ne &a ro-aka %ra'mane. *e postoji nared%a da se u%ije te#o.:?. /atim su sinovi (andua i =raupadi, prep#av#jeni ža#ošću, i&vrši#i od+ovarajuće ritua#e&a mrtva te#a svoji' %#ižnji'.

4. Mo%itve $ra%jice 'unti i pa(avanje Pari$(ita

1. uta Gosvami reče<

Onda su (andave, sa namerom da daju vodu mrtvim ro-aima koji su je že#e#i, otiš#i doGan+e &ajedno sa =raupadi, dok su žene iš#e ispred.2. (ošto su i' oža#i#i i dovo#jno im ponudi#i vodu Gan+e, okupa#i su se u njenoj vodi koja

 je posvećena, jer je i&mešana sa prašinom #otosovi' stopa#a Gospodina.6. Tamo je sedeo kra#j Kurua, !a'araja Iud'istira, &ajedno sa svojom m#a-om %raćom,&atim =r'arastra, Gand'ari, Kunti i =raupadi i svi su %i#i o%u&eti ža#ošću, a i GospodinKrišna je %io sa njima.8. Gospodin Krišna i muniji su poče#i da uiruju one koji su %i#i po+o-eni i oža#ošćeni,navodeći im stro+e &akone vevišnje+ i nji'ove pos#edie na živa %ića.

:. (ametni =ur3od'ana i nje+ova stranka #ukavo su &au&e#i kra#jevstvo Iud'išt'ira kojinije imao neprijate#ja. !i#ošću Gospodina, kra#jevstvo je ponovo &ado%ijeno, a Gospodin je u%io nesavesne kra#jeve koji su se pridruži#i =ur3od'ani. Osta#i su tako-e poumira#i, pošto im je dužina života smanjena, jer su kra#jiu =raupadi vuk#i &a kosu i +ru%o postupa#i sa njom.;. Gospodin Šri Krišna je us#ovio da !a'aradža Iud'išt'ira do%ro i&vrši tri "svamed'a7tajne 0žrtvovanje konja i tako prou&rokovao da se nje+va s#ava puna vr#ine proširi u svim

 pravima, kao $ndrina koji je i&vršio stotinu takvi' žtrava.>. Gospodin Šri Krišna se tada pripremio da ode i po&vao je sinove (andua. (ošto su Ga

o%ožava#i %ra'mani, predvo-eni Šri#a V3asadevom, tako-e je u&vratio na po&drave.?. im je seo na kočiju da krene &a =varaku, video je 5ttaru kako u stra'u trči prema *jemu.

1?

Page 19: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 19/360

@. 5ttara reče<O Gospodare +ospodara, V#adare univer&umaE Ti si najveći mistik. !o#im Te, &aštiti me,

 jer nema niko+a ko može da me spasi od &a+r#jaja smrti u ovom svetu dvostranosti.1A. O Gospodine moj, Ti si svemoćan. Gvo&dena vatrena stre#a mi se %r&o pri%#ižava.

 *eka me spa#i ako tako že#iš, a#i ne dopusti da spa#i i po%ai moj em%rion. !o#im Te,Gospodine, moj, učini mi to.11. trp#jivo sas#ušavši njene reči, Gospodin Šri Krišna, koji je uvek vr#o nežan i pun#ju%avi prema svojim %'aktama, mo+ao je odma' da s'vati da je "svatt'ama, sin=ronačar3e, i&%aio %ra'mastru da okonča pos#ednji život u porodii (andava.12. O najistaknutiji me-u ve#ikim mis#ioima 0munijima, Šaunaka, videći kako im se

 pri%#ižava %#ještava %ra'mastra, (andave su u&e#i svoji' pet dotični' oružja.16. (ošto je vemoćna Božanska Ličnost, Šri Krišna, opa&io da ve#ika opasnost preti

 *je+ovim čistim %'aktama koji su %i#i potpuno predane duše, smesta je u&eo voj disk udarsan da i' &aštiti.18. Gospodar u&višeno+ mistii&ma, Šri Krišna, pre%iva u sru svako+a kao (aramatma.Kao takav, prekrio je em%rion 5ttare vojom #ičnom ener+ijom samo da %i &aštitio

 potomka Kuru dinastije.1:. O Šaunaka, iako se vr'ovnom oružju, %ra'mastri koju je odas#ao "svatt'ama, nijemo+#o suprotstaviti i nije %i#o mo+uće da se &austavi i#i poništi, %i#o je osujećeno i

 poništeno kad se suoči#o sa sna+om Višnua Gospodina Krišne.1;. O %ra'mani, nemojte da mis#ite da je ovo pose%no &adiv#jujuće u dje#atnostimatajanstvene i pou&dane Božanske Ličnosti. vojom v#astitom transendenta#nomener+ijom stvara, održava i uništava sve materija#no, iako je Lično nero-en.1>. Tako spašena od &račenja %ra'mastre, Kunti, čestita Gospodinova %'aktini, &ajedno sasvoji' pet sinova i =raupadi, os#ovi#a je +ospodina Krišnu dok je po#a&io kući.

1?. Šrimati Kunti reče<O Krišna, odajem Ti svoje poštovanje jer si prvo%itna Ličnost, i&van utiaja ve&ujući' si#amaterija#no+ sveta. (ostojiš unutar i i&van sve+a, pa ipak niko ne može da Te vidi.1@. (ošto si i&van dose+a o+raničeno+ ču#o+ opažanja, večno si %esprekoran čini#a

 prekriven &avesom o%manjujuće ener+ije. *evid#jiv si &a %uda#aste posmatrače, upravokao što ne mo+u prepo&nati +#uma o%učeno+ &a predstavu.2A. Ti #ično si#a&iš da podučavaš o transendenta#noj naui o s#už%i predano+ poštovanjanapredne transendenta#iste i umne speku#atore čija su sra pročišćena, jer su sposo%ni dara&#ikuju materiju od du'a. Kako onda mi žene možemo da Te savršeno po&najemo4

21. Odajem svoje poni&no poštovanje Gospodinu Krišni, koji je postao sin Vasudeva,&adovo#jstvo =evaki, dečak *ande i osta#i' pastira Vr'davana i onaj ko oživ#juje i&adovo#java krave i ču#a.22. Odajem Ti svoje poni&no poštovanje, o Gospodine, čiji je tr%u' o&načen udu%inomna#ik #otosovom vetu, koji si uvek ukrašen venem #otosovo+ veća, čiji je po+#ed %#a+ inežan kao #otos i na čijim su stopa#ima u+ravirani #otosovi vetovi.26. O Jrišikesa, +ospodare ču#a i V#adare v#adara, os#o%odio si voju majku, =evaki, koju

 je &avidni Kamsa du+o držao utamničenu i oža#ošćenu, a mene i moju deu si sta#noi&%av#jao i& ni&a opasnosti.

28. !oj dra+i Krišna, Tvoje Gospodstvo nas je &aštiti#o od otrovno+ ko#ača, od ve#ikevatre, od #judoždera, od poročne skupine, od patnji &a vreme naše+ i&+nanstva u šumi i od %itke +de su se %ori#i ve#iki +enera#i. $ sada si nas spasao od "svatt'amino+ oružja.

1@

Page 20: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 20/360

2:. e#im da se sve ove nesreće dese ponovo i ponovo tako da %ismo Te uvek i&novamo+#i +#edati, jer videti Te &nači da više neće %iti ponovni' ro-enja i smrti.2;. Gospodine moj, Tvome Gospodstvu se mo+u #ako pri%#ižiti jedino oni koji sumaterija#no isrp#jeni. Onaj ko je na putu 0materija#no+ napretka, koji nastoji da seu&di+ne poštovanim porek#om, ve#ikim o%i#jem, visokim o%ra&ovanjem i te#esnom#epotom, ne može da Ti se pri%#iži sa iskrenim osećajima.2>. Odajem poštovanje Te%i, koji si v#asništvo materija#no osiromašeni'. *emaš nikakveve&e sa de#ovanjem i pos#ediama ve&ujući' si#a materija#ne prirode. /adovo#jan si u e%ii &ato si najp#emenitijiH učite#j si i +ospodar monista.2?. Gospodine moj, smatram da je Tvoje Gospodstvo večno vreme, u&nišeni upravite#j,

 %e& početka i kraja, sveprožimajući. 5 de#jenju voje mi#osti jednak si prema svakome.Gnevne sva-e i&me-u %ića nastaju &%o+ u&ajamno+ društveno+ odnosa.2@. O +ospodine, niko ne može da s'vati Tvoje transendenta#ne &a%ave koj i&+#edaju kao#judske i tako samo o%manjuju. *isi nikome poseno nak#onjen, niti nekome &avidiš. Ljudisamo i&miš#jaju da si pristrasan.6A. *aravno, &%unjujuće je, o dušo univer&uma, da de#uješ iako si neaktivan i da se ra-aš,

iako siu vita#na si#a i nero-en. Lično si#a&iš me-u životinje, #jude, mudrae i vodena %ića.5istinu, to je &%unjujuće.61. !oj dra+i Krišna, Iasoda je u&e#a uže da Te sveže kad si skrivio i Tvoje u&nemireneoči su %i#e prep#av#jene su&ama koje su ti opra#e šminku s očiju. $ako Te se %oji

 personi)ikovan stra', %io si up#ašen. Ovaj pri&or me &unjuje.62. *eki kažu da se nero-en ra-a da %i pros#avio po%ožne kra#jeve, a osta#i kažu da jero-en da %i &adovo#jio kra#ja Iadua, jedno+ od Tvoji' najdraži' %'akta. (ojav#juješ se unje+ovoj porodii kao što se sanda#ovo drvo jav#ja u %rdima !a#aje.66. Osta#i kažu da si se rodio kao sin Vasudeva i =evaki, jer su se o%oje mo#i#i &a Te%e.

 *ema sumnje da se ne ra-aš, a#i si se rodio &a nji'ovo do%ro i da u%iješ one koji &avide po#u%o+ovima.68. Osta#i kažu da je svet veoma oža#ošćen, pošto je preopterećen kao #a-a na moru i da jeBra'ma, koji je Tvoj sin, mo#io &a Te%e, te si se pojavio da umanjiš patnju i nevo#ju.6:. " osta#i kažu da si se pojavio da o%noviš i oživiš s#už%u predano+ poštovanja pomoćus#ušanja, sećanja, o%ožavanja itd. da %i us#ov#jene duše koje ispaštaju od materija#ni'

 patnji mo+#e da imaju do%ro%it i steknu os#o%o-enje.6;. O Krišna, oni koji neprestano s#ušaju, pevaju i ponav#jaju Tvoje transendenta#nede#atnosti, i#i se raduju kada to dru+i čine, si+urno vide Tvoja #otosova stopa#a koja jedino

mo+u da &austave ponav#janje ro-enja i smrti.6>. O Gospodine moj, am si i&vršio sve dužnosti. Ostav#jaš #i nas danas, iako potpuno&avisimo od Tvoje mi#osti i nemamo niko+a dru+o+a da nas &aštiti, sada kad su svi kra#jevineprijate#jski nak#onjeni prema nama46?. Kao što je ime i u+#ed pojedino+ te#a dokončan nestankom du'ovne duše, s#ično, akone po+#edaš na nas, sav naš u+#ed i de#atnosti, &ajedno sa (andavama i Iaduima,odjednom će da okonča.6@. O Gadad'ara 0Krišna, naše kra#jevstvo je sada o%e#eženo otisima Tvoji' stopa#a i&ato i&+#eda prekrasno, a#i kada odeš, neče više %iti takvo.

8A. vi ovi +radovi i se#a vetaju u svakom po+#edu, jer povrća i žitaria ima u i&o%i#ju,drveće je oteža#o od p#odova, reke teku, %rda su puna minera#a, a okeani %o+atstva i tosamo &ato što si na nji' %aio voj po+#ed.

2A

Page 21: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 21/360

81. O Gospodare univer&uma, =ušo univer&uma, o #ičnosti o%#ika univer&uma, mo#im Testo+a, ra&reši taj čvor #ju%avi kojim sam ve&ana &a moje ro-ake, (andave i Vrišnije.82. O Gospodare !ad'ua, kao što Gan+a sta#no teče prema moru %e& ikakve smetnje,neka moja privrženost Te%i %ude neprestana da se ne odvrati ni na šta dru+o.86. O Krišna, o "rdžunin prijate#ju, o +#avni me-u potomima Vrišnija, uništava#a si oni'

 po#itički' stranki koje su u&nemirujući e#ementi na ovoj /em#ji. Tvoja moć se nikada nesmanjuje. V#asnik si transendenta#no+ pre%iva#išta i si#a&iš da otk#oniš nevo#je krava,

 %ra'mana i %'akta. (oseduješ sve mistične moći i učite#j si svako+ u univer&umu.vemo+ući si Bo+ i odajem Ti svoje poni&no poštovanje.88. Šri uta Gosvami reče<Gospodin se %#a+o nasmešio s#ušajući mo#itve Kuntidevi, sastav#jene i&a%ranim rečima da

 %i Ga s#avi#e. Ovaj osme' je %io očaravajući kao i *je+ove mistične moći.8:. (ošto je pri'vatio mo#itve Šrimati Kuntidevi, Gospodin je kasnije o%avestio osta#e+ospo-e o vom od#asku u#a&eći u dvora Jastinapura. "#i dok se pripremao da krene,&austavio Ga je kra#j Iud'išt'ira koji Ga je prek#injao sa #ju%av#ju.8;. Kra#j Iud'išt'ira, koji je %io vr#o oža#ošćen, nije mo+ao da %ude utešen uprkos

uputstvima ve#iki' mudraa predvo-eni' V3asom i amo+ Gospodina Krišne, vršioanad#judski' de#a i uprkos svim istorijskim doka&ima.8>. Kra#j Iud'išt'ira, sin ='arme, o%u&et mis#ima o smrti svoji' prijate#ja, %io jeoža#ošćen kao prosečni materija#ista. O mudrai, tako o%manut osećajnošću, počeo je da+ovori.8?. Kra#j Iud'išt'ira reče<9ao meniE 9a sam nak+rešniji čovekE amo mi po+#edaj sre koje je puno ne&nanja. Ovote#o koje je konačno namenjeno dru+ima, u%i#o je mno+e, mno+e )a#an+e #judi.8@. 5%io sam mno+e dečake, %ra'mane, do%ronamernike, prijate#je, rodite#je, učite#je i

 %raću. =a živim mi#ione +odina, nću se os#o%oditi pak#a koji me očekuje &%o+ svi' ovi'+re'ova.:A. Kra#j koji u%ije u pravu svr'u i koji je &au&et održavanjem +ra-ana, ne +reši ako u%ije,a#i ova nared%a ne može da se primeni na mene.:1. 5%io sam mno+e prijate#je žena i tako sam prou&rokovao neprijate#jstvo u to#ikoj meri,da +a nije mo+uće poništiti materija#nim do%rotvornim radom.:2. Kao što nije mo+uće )i#trirati %#atnjavu vodu kro& %#ato, i#i vinom pročistiti vinomoka#jan vrč, tako nije mo+uće poništiti u%ijanje #judi žrtvujući životinje.

5. 6miranje B*i(madeva u priutvu Gopodina 'ri(ne1. uta Gosvami reče<(ošto se %ojao što je u%io to#iko mno+o podre-eni' na %ojnom po#ju Kuruksetre,!a'aradža Iud'išt'ira je otišao na mesto poko#ja. Tamo je #ežao B'išmadeva, umirući na

 poste#ji od stre#a.2. 5 to vreme, sva nje+ova %raća su +a prati#a na prekrasnim kočijama koje su vuk#i

 prvok#asni konji ukrašeni &#atnim ukrasima. a njima su %i#i V3asa i rišiji kao što je='aum3a 0učeni sveštenik (andavai osta#i.

6. O mudrače me-u %ra'manima, Gospodin Šri Krišna, Božanska Ličnost, tako-e +a je pratio na kočiji, &ajedno sa "rdžunom. Tako je kra#j Iud'išt'ira i&+#edao vr#o otmeno, kaoKuvera okružen svojim pratioima 0Gu'3akama.

21

Page 22: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 22/360

8. Videći +a 0B'išmu kako #eži na t#u, kao po#u%o+ koji je pao sa ne%a, (andava kra#jIud'išt'ira se pok#onio pred njim, &ajedno sa svojom m#a-om %raćom i GospodinomKrišnom.:. amo da %i vide#i +#avno+ od potomaka kra#ja B'arate 0B'išmu, sve ve#ike duše uuniver&umu su se tamo okupi#e, naime rišiji me-u po#u%o+ovima, %ra'mani i kra#jevi kojisu se svi na#a&i#i u +uni vr#ine.;7>. Bi#i su prisutni svi ve#iki mudrai kao što su (arvata !uni, *arada, ='aum3a, V3asa 7inkarnaija Bo+a, Br'adasva, B'aradvaja i (arasurama sa učeniima, Vasista,$ndrapramada, Trita, Grtsamada, "sita, Kaksivan, Gautama, Kausika i udarsana.?. $ mno+i dru+i kao Šukadeva Gosvami i osta#e pročišćene duše, Kaš3apa, "n+irasa iosta#i, svi su sti+#i tamo praćeni svojim dotičnim učeniima.@. B'išmadeva, koji je %io naj%o#ji od osam Vasua, do#ično je primio i dočekao sve ve#ike imoćne rišije koji su %i#i tamo okup#jeni, jer je savršeno do%ro po&navao sve re#i+io&ne

 prinipe prema vremenu i mestu.1A. Gospodin Šri Krišna je smešten u svačijem sru, pa ipak mani)estuje vojtransendenta#ni o%#ik pomoću unutrašnje moći. $sti ovaj Gospodin je sedeo pred

B'išmadevom i pošto je B'išmadeva po&navao *je+ove s#ave, do#ično Ga je o%ožavao.11. inovi !a'aradža (andua su sede#i ti'o u %#i&ini, prep#av#jeni #ju%av#ju prema svomdedu koji je umirao. Videći ovo, B'išmadeva im je osećajno &a'va#io. u&e &anosa su %i#eu nje+ovim očima, jer je %io prep#av#jen #ju%av#ju i nežnošću.12. B'išmadeva reče<O, kakve užasne patnje i strašne nepravde ispaštate vi, do%re duše, što ste sinovi

 personi)ikovane re#i+ije. *iste &as#uži#i da ispaštate te životne nedaće, pa ipak su vas štiti#i %ra'mani, Bo+ i re#i+ija.16. Što se tiče moje sna'e Kunti, nakon smrti %ve#iko+ +enera#a ("ndua, osta#a je udovia

s mno+o dee i &ato je jako ispašta#a. $ kada ste poodrs#i, mno+o je ispašta#a &%o+ vaši'de#atnosti.18. (rema mom miš#jenju, sve se to desi#o &%o+ nei&%ežno+ vremena, pod čijom jeupravom nošen svako na svakoj p#aneti, %aš kao što vetar nosi o%#ake.1:. O, kako je &adiv#jujući utiaj nei&%ežno+ vremena. *ei&men#jiv je, inače, kako %imo+#o %iti nedaća u prisustvu kra#ja Iud'idt'ira, sina po#u%o+a koji uprav#ja re#i+ijom,B'ime, s#avno+ %ora topu&om, ve#iko+ stre#a "rdžune sa svojim ,oćnim oružjem, #ukomGandivom, a i&nad sve+a Gospodina Krišne, neposredno+ do%ronamernika (andava41;. O kra#ju, niko ne može da po&naje p#an Gospodina 0Šri Krišne. ak su i ve#iki )i#o&o)i

&%unjeni, iako isrpno ispituju.1>. O naj%o#ji me-u potomima B'arate 0Iud'išt'ira, prema tome, smatram da se sveovo odvija prema Gospodinovom p#anu. (ri'vatajući nje+ov nepojm#jivi p#an, moraš da +as#ediš. ada si postav#jen &a upravite#ja i, +ospodine moj, moraš da se %rineš &a one

 podre-ene koji su osta#i %espomoćni.1?. Ovaj Šri Krišna nije niko dru+i već nepojm#jiva, prvo%itna Božanska Ličnost. $ako je

 prvi *ara3ana, vr'unski uživa#a, kreće se me-u potomima kra#ja Vrišnija upravo kao jedan od nas i &%unjuje nas vojom samostvorenom ener+ijom.1@. O kra#ju, +ospodin Šiva, *arada, mudra me-u po#u%o+ovima, i Kapi#a, inkarnaija

Božanstva, svi &naju veoma pover#jivo o nje+ovim s#avama putem neposredno+ dodira.2A. O kra#ju, ta #ičnost koju samo us#ed ne&nanja smatraš &a svo+ ro-eka, jako dra+o+ prijate#ja, do%ronamernika, savetnika, +#asonošu, do%ročinite#ja, itd. je ista Božanska

22

Page 23: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 23/360

Ličnost, Šri Krišna.21. (ošto je "pso#utna Božanska Ličnost, prisutan je u svačijem sru. 9ednako je #ju%a&an

 prema svakome i s#o%odan je od ra&#ikovanja us#ed #ažno+ ja. (rema tome, što +od čini jes#o%odno od materija#ne opijenostiH uravnotežen je.22. (a ipak, uprkos tome što je jednako #ju%a&an prema svakome, mi#ostivo je došao predmene dok okončavam život, jer Ga nepoko#e%#jivo s#užim.26. Božanska Ličnost koja se jav#ja u umu %'akte pomoću predanosti s ve#ikom pažnjom imeditiranja i pomoću pevanja i mantranja veto+ $mena, os#o%a-a %'aktu od ro%ovanja

 p#odonosnim de#atnostima u vreme nje+ovo+ napuštanja materija#no+ te#a.28. *eka me moj Gospodin koji ima četiri ruke, prekrasno ukrašeno, nasmešeno #ie na#ik #otosu i oiči rvene kao i&#a&eće sune, #ju%a&no dočeka u trenutku kada napustim ovomaterija#no te#o.2:. uta Gosvami je rekao<(ošto je čuo kako Bismadeva +ovori tim mo#ećivim tonom, !a'aradža Iud'išt'ira +a jeupitao u prisustvu svi' ve#iki' rišija o suštinskim prinipima ra&#ičiti' re#i+io&ni'dužnosti.

2;. Od+ovarajući na pitanje !a'aradža Iud'išt'ira, B'išmadeva je prvo de)inisao svevrste kasta i redova života u po+#edu oso%ina pojedino' #ičnosti. Onda je sistematično,

 prema dvostrukim pode#ama, opisao simptome odvojenosti i ve&anosti.2>. Onda je pomoću pode#a o%jasnio de#a mi#ostinje, državne de#atnosti kra#ja i de#atnosti&a spasenje. /atim je ukratko i opširno o%jasnio dužnosti žena i %'akta.2?. Onda je opisao dužnosti &animanja ra&#ičiti' redova i sta#eža života, navodeći primerei& istorija, jer je sam %io vr#o do%ro upućen u istinu.2@. =ok je B'išmadeva opisivao dužnosti &animanja, sune je svojom putanjom preš#o nasevernu po#u#optu. Ovaj period že#e mistii koji umiru po svojoj vo#ji.

6A. Tada je čovek koji je +ovorio o ra&nim sadržajima sa 'i#jadama &načenja i koji se %oriona 'i#jadama %ojni' po#ja i &aštitio 'i#jade #judi, prestao da +ovori i, potpuno os#o%o-ensve+ ropstva, povukao svoj um od sve+a dru+o+, široko otvorio oči i prikovao po+#ed na

 prvo%itnu Božansku Ličnost, Šri Krišnu, koji je stajao pred njim sa četiri ruke, odeven u %#istavu i sjajnu žutu odeću.61. istom meditaijom +#edajući u Gospodina Šri Krišnu, odjednom je %io os#o%o-ensvi' materija#ni' nepovo#jnosti i te#esni' %o#ova prou&rokovani' ranama od stre#a. Tako susve spo#jašnje de#atnosti nje+ovi' ču#a odjednom presta#e i transendenta#no se mo#ioupravite#ju živi' %ića dok je napuštao svoje materija#no te#o.

62. B'išmadeva reče<ada ću da usredsredim mis#i, osjećaje i že#je koji su tako du+o %i#i &aokup#jeni ra&nim predmetima i dužnostima &animanja na svemoćno+ Gospodina Šri Krišnu. 5vek jesamo&adovo#jan, a#i ponekad, pošto je vo-a %'akta, uživa u transendenta#nom&adovo#jstvu si#a&eći u materija#ni svet, iako je jedino od *je+a stvoren materija#ni svet.66. Šri Krišna je %#iski prijate#j "rdžune. (ojavio se na ovoj /em#ji u vomtransendenta#nom te#u čiji je ten p#avičaste %oje tama#a drveta. *je+ovo te#o priv#ačisvako+a u tri p#anetarna sistema 0višem, srednjem i nižem. *eka *je+ova %#istava žutaodeća i *je+ovo #otosovo #ie, isrtano sanda#ovom pastom, %ude predmet moje

 privrženosti, da ne že#im nikakve p#odonosne re&u#tate.68. *a %ojnom po#ju 0+de je Šri Krišna pratio i pa&io na "rdžunu i& prijate#jstva, kosaGospodina Krišne koja se vijori#a, poprimi#a je pepe#jastu %oju &%o+ prašine koju su

26

Page 24: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 24/360

 podi+#a konjska kopita. $ &%o+ *je+ovo+ truda, kapi &noja su !u ov#aži#e #ie. 5živao je usvim tim ukrasima, pojačanim ranama koje su mu &ada#e moje oštre stre#e. *eka moj umtako ode Šri Krišni.6:. (ošto je pos#ušao &apovest prijate#ja, Gospodin Šri Krišna je ušao u arenu %ojno+ po#jana Kuruksetri i&me-u "rdžunini' i =ur3od'anini' vojnika i dok je %io tamo, skratio ježivotni vek suprotne strane vojim mi#ostivim po+#edom. To je učinio jednostavno

 po+#edavši na neprijate#ja. *eka moj um %ude učvršćen na to+ Krišnu.6;. Kada je "rdžuna %io nai&+#ed &a+a-en ne&nanjem, posmatrajući vojnike i &apovednike

 pred so%om na %ojnom po#ju, +ospodin je iskorenio nje+ovo ne&nanje saopštavajući mutransendenta#no &nanje. *eka *je+ova #otosova stopa#a uvek ostanu predmet moje

 privrženosti.6>. $spunjavajući moju že#ju i žrtvujući voje v#astito o%ećanje, sišao je sa kočije, u&eonjen točak i žurno potrčao prema meni, kao što se #av %aa da u%ije s#ona. *a putu je čak ispustio o+rtač.6?. *eka On, Gospodin Šri Krišna, Božanska Ličnost koja podaruje spasenje, %ude mojekrajnje odredište. *a %ojnom po#ju me je %r&o i snažno napao, kao da je #jut &%o+ rana

koje su !u &ada#e moje oštre stre#e. Štit mu je %io ra&%ijen, a te#o krvavo od rana.6@. 5 trenutku smrti, neka moja krajnja privrženost %ude posvećena Šri Krišni, BožanskojLičnosti. 5sredsre-ujem um na vo&ača "rdžunini' %ojni' ko#a, koji je stajao sa %ičem udesnoj rui i u&dima u #evoj, koji je vr#o paž#jivo štitio "rdžuninu kočiju na sve načine.Oni koji su Ga vide#i na %ojnom po#ju Kuruksetre, posti+#i su svoje prvo%itne o%#ike nakonsmrti.8A. *eka moj um %ude učvršćen na Gospodina Šri Krišnu, čiji su dražesni pokreti i #jupkiosmesi privuk#i devojke Vradžad'ama 0+opije. =evojke su oponaša#e karakteristične

 pokrete Gospodina 0pošto je napustio rasa p#es.

81. *ajveći skup svetske e#ite, kra#jevski' i učeni' redova, %io je prisutan pri#ikomCadžasu3a73adžne 0žrtve koju je vršio !a'aradža Iud'išt'ira i na tom ve#ikom skupu susvi o%ožava#i Gospodina Šri Krišnu kao naju&višeniju Božansku Ličnost. Ovo se desi#o &avreme mo+ prisustva i sećam se to+ do+a-aja da %i' držao svoj um usredsre-en naGospodina.82. ada mo+u da meditiram sa punom konentraijom na to+ jedno+ Gospodina, ŠriKrišnu, sada prisutno+ preda mnom, jer sam preva&išao po+rešno s'vatanje dvostanosti u

 po+#edu nje+ovo+ prisustva u svačijem sru, čak i u srima umni' speku#atora. *a#a&i se usvaijem sru. une može da se opa&i na ra&#ičite načine, a#i je sune jedno.

86. uta Gosvami reče<Tako se B'išmadeva stopio sa *ad7dušom, Gospodinom Šri Krišnom, Vr'unskomBožanskom Ličnošću, svojim umom, +ovorom, vidom i de#atnostima i tako je &aćutao, adisanje mu je presta#o.88. /najući da se B'išmadeva stopio sa nei&mernom večnosti 5&višeno+ "pso#uta, svi

 prisutni su posta#i ti'i kao ptie na kraju dana.8:. /atim su i #judi i po#u%o+ovi poče#i da udaraju u %u%njeve u nje+ovu čast i do%rodušankra#jevski red mu je iska&ao počasti i poštovanje, a sa ne%a je pa#a kiša veća.8;. O potomče B'ri+ua 0Šaunaka, pošto je i&vršio o%rede spa#jivanja mrtvo+ te#a

B'išmadeva, !a'aradža Iud'išt'ira je trenutno %io ov#adan ža#ošću.8>. vi ve#iki mudrai su onda pover#jivim vedskim 'imnama s#avi#i Gospodina Šri Krišnukoji je tamo %io prisutan. /atim su se vrati#i dotičnim kućiama, noseći uvek Gospodina u

28

Page 25: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 25/360

srima.8?. /atim je !a'aradža Iud'išt'ira odma' otišao u svoju prestoniu, Jastinapur, praćenGospodinom Šri Krišnom i tamo utešio svo+ stria i strinu Gand'ari, koja je %i#a asketa.8@. (os#e ovo+a, ve#iki po%ožni kra#j, !a'aradža Iud'išt'ira, kra#jevskom moći je v#adaokra#jevstvom, stro+o prema &akoniima i kra#jevskim pravi#ima koje je odo%rio nje+ovstri i potvrdio Gospodin Šri Krišna.

17. 8d%a)a$ Gopodina 'ri(ne u Dvara$u

1. Šaunaka !uni upita<(os#e u%ijanja neprijate#ja koji su že#e#i da otmu nje+ovo &akonito nas#edstvo, kako jenajveći od svi' po%ožni' #judi, !a'aradža Iud'išt'ira kome su poma+a#a %raća, v#adaiosvojim podre-enima4 i+urno da nije mo+ao da s#o%odno i ra&u&dano uživa u svomkra#jevstvu.2. uta Gosvami reče<Gospodin Šri Krišna, Vr'unska Božanska Ličnost, koji je održava#a sveta, postao je

&adovo#jan pošto je usto#ičio !a'aradža Iud'išt'ira u nje+ovom v#astitom kra#jevstvu inakon što je o%novio Kuru dinastiju koja je %i#a isrp#jena %am%usovim požarom #jutnje.6. (ošto je %io prosvet#jen onim što je i&+ovorio B'išmadeva i pou&dani Gospodin ŠriKrišna, !a'aradža Iud'išt'ira je de#ovao prema savršenom &nanju, jer su sve nje+ovesumnje %i#e iskorenjene. Tako je v#adao &em#jom i morima, praćen svojom m#a-om

 %raćom.8. /a vreme v#adavine !a'aradža Iud'išt'ira, o%#ai su i&#iva#i svu vodu koja je tre%a#a#judima i &em#ja je o%i#no proi&vodi#a sve &a čovekove potre%e. /%o+ na%rek#i' vimena iod radosti, krave su ima#e o%ičaj da v#aže pašnjak m#ekom.

:. Ceke, okeani, %rda, p#anine, šume, pu&avie i aktivne #ekovite %i#jke, u svakom+odišnjem do%u, dava#e su kra#ju o%i#an danak.;. (ošto kra#j nije imao neprijate#ja, živa %ića nisu nikad %i#a u&nemirena umnima+onijama, %o#estima, i#i prekomernom vrućinom i#i '#adnoćom.>. Šri Jari, Gospodin Šri Krišna, %oravio j eu Jastinapuru neko#iko mesei da %i umirioro-ake i &adovo#jio voju sestru 0u%'adru.?. Kasnije, kad je Gospodin &amo#io dopuštenje da ode i primio +a od kra#ja, Gospodin jeodao voje poštovanje !a'aradži Iud'išt'iru, pok#onivši se do nje+ovi' stopa#a i kra#j Ga

 je &a+r#io. (otom, pošto su Ga dru+i +r#i#i i pošto je primio nji'ova poštovanja, popeo se

na kočiju.@71A. Tada su se u%'adra, =raupadi, Kunti, 5ttara, Gand'ari, ='rtaraštra, Iu3utsu,Krpačar3a, *aku#a, a'adeva, B'imasena, ='aum3a i at3avati svi +otovo onesvesti#i, jer nisu mo+#i da podnose odvojenost od Gospodina Krišne.11712. $nte#i+entni koji su s'vati#i 5&višeno+ Gospodina u društvu sa čistim %'aktama i

 posta#i os#o%o-eni od #oše+ materija#ističko+ društva, nikad ne mo+u da napuste da s#ušajuo s#avama Gospodina, čak i ako su i' ču#i samo jednom. Kako onda (andave mo+u da

 podnose odvojenost od *je+a, jer su se prisno druži#i sa *jim, +#edajući Ga #iem u #ie,dodirujući Ga, ra&+ovarajući sa *jim i spavajući, sedeći i ručajući &ajedno4

16. ra su im se topi#a od priv#ačnosti prema *jemu. G#eda#i su Ga ne trepćući očima i&%unjeni iš#i amo7tamo.18. Co-ake čije su oči %i#e prep#av#jene su&ama &%o+ ve#ike čežnje &a Krišnom, i&iš#e su i&

2:

Page 26: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 26/360

 pa#ate. amo s ve#ikom poteškoćom su mo+#e da &austave su&e. (#aši#e su se da će su&e da prou&rokuju nesreću u vreme rastanka.1:. =a %i iska&a#i čast Gospodinu dok je i&#a&io i& pa#ate Jastinapura, svirači su svira#ira&ne vrste %u%njeva 7 kao što su mrdan+a, d'o#a, na+ra, d'und'uri i dundu%'i 7 i )#autera&ni' vrsta, +omuk'e, vine i %'eri.1;. $& #ju%avne že#je da vide Gospodina, +ospo-e kra#jevstva Kurua su se pope#e navr'ove pa#ata i smejući se s puno nežnosti i stid#jivosti, %aa#e su kišu veća naGospodina.1>. Tada se "rdžuna, ve#iki ratnik i po%ednik nad snom, koji je %#iski prijate#jnaj#ju%#jenije+ 5&višeno+ Gospodina, u&eo suno%ran čija je ručka %i#a od dra+u#ja i koji

 je %io protkan čipkom i %iserima.1?. 5dd'ava i at3aki su poče#i da '#ade Gospodina ukrasnim #epe&ama, a Gospodin kao+ospodar !ad'ua, smešten na ra&asutom veću, &apovedao im je na putu.1@. Ovde i onde se ču#o da %#a+os#ovi koje su učeni %ramani da#i Krišni nisu %i#i ninedo#ični ni od+ovarajući, jer su svi %i#i &a "pso#uta koji je sada i+rao u#o+u #judsko+ %ića.2A. /aokup#jeni miš#jenjem na transendenta#ne oso%ine Gospodina koji je opevan u

i&a%ranoj poe&iji, +ospo-e na krovovima svi' kuća Jastinapura su poče#e da ra&+ovaraju o *jemu. Ovaj +ovor je %io priv#ačniji od vedski' 'imni.21. Cek#e su<Ovde je On, prvo%ita Božanska Ličnost kako Ga se de)initivno sećamo. 9edini je postojao

 pre mani)estovanja stvaranja +una materija#ne prirode i &ato što je 5&višeni Gospodin, svaživa %ića se stapaju jedino s *jim kao da spavaju noću, a nji'ova ener+ija je privremeno

 pri+ušena.22. (ošto je ponovo že#e#a da da imena i o%#ike vojim sastavnim de#ićima, živim %ićima,Božanska Ličnost i' je stavi#a pod nad&or materija#ne prirode. (omoću *je+ove v#astite

moći, materija#na priroda je opunomoćena da ponovo stvara.26. Ovde je ista Vr'unska Božanska Ličnost čiji transendenta#an o%#ik doživ#javaju ve#iki

 %'akte koji su potpuno očišćeni od materija#ne svesnosti pomoću stro+e s#už%e predano+ poštoovanja i potpune kontro#e života i ču#a. To je jedini način da se pročisti postojanje.28. O dra+e prijate#jie, ovde je ta ista Božanska Ličnost, čije priv#ačne i pover#jive &a%aveopisuju *je+ovi ve#iki %'akte u tajnim de#ovima vedske književnosti. 9edini je koji stvara,održava i uništava ovaj materija#ni svet, pa ipak ostaje odvojen od sve+a.2:. Kad +od postoje kra#jevi i upravite#ji koji žive kao životinje u nižim +unamamaterija#no+ postojanja, Gospodin u vom transendenta#nom o%#iku mani)estuje voju

u&višenu moć, (o&itivnu $stinu, iska&uje pose%nu mi#ost vernima, vrši &adiv#jujućede#atnosti i mani)estuje ra&#ičite transendenta#ne o%#ike prema potre%i u ra&#ičitimvremenima i do%ima.2;. O', kako je vr'unski s#av#jena dinastija kra#ja Iadua i kako je ouna vr#ine &em#ja!at'ure, +de se rodio i #utao u detinjstvu vr'unski vo-a svi' živi' %ića, supru+ %o+injesreće.2>. Be& sumnje je &adiv#jujuće da ja =varaka pora&i#a s#ave viši' p#aneta i poveća#a

 pros#av#jenost /em#je. tanovnii =varake uvek +#edaju dušu svi' živi' %ića 0Krišnu u *je+ovom #jupkom o%e#ežju, a On i' +#eda i %#a+osi#ja dražesnim osmesima.

2?. O prijate#jie, samo pomis#ite na *je+ove žene, čije je ruke pri'vatio. Kako mora da suse podvr+#e &avetima, vrši#e o%redna kupanja, žrtven%e vatre i savršeno o%ožava#eGospodara univer&uma, da sada neprestano uživaju u nektaru sa *je+ovi' usana 0pomoću

2;

Page 27: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 27/360

 po#ju%aa. =evojke Vradža%'umija %i se često onesvesti#e samo očekujući takve %#a+os#ove.2@. =ea ovi' +ospo-a su %i#a (rad3umna, am%a, "m%a, itd. Gospo-e kao što suCukmini, at3a%'ama i 9am%avti je si#om oteo sa nji'ovi' sva3amvara svečanosti nakonšto je pora&io mno+e moćne kra#jeve, predvo-ene isupa#om. " osta#e +ospo-e je tako-esi#om odveo pošto je u%io B'aumasuru i 'i#jade nje+ovi' pomoćnika. ve ove +ospo-e sus#avne.6A. ve ove žene su povo#jno pros#avi#e svoje živote uprkos tome što su osta#e %e&individua#nosti i čistoće. *ji'ov muž, #otosooka Božanska Ličnost, nikad i' nije ostaviosame kod kuče. 5vek je &adovo#javao nji'ova sra darujući im dra+oene stvari.61. =ok su Ga +ospo-e i& prestonie Jastinapura po&drav#ja#e i +ovori##e na ovaj način,Gospodin je, smešeći e, pri'vatio nji'ove srdačne po&drave i mi#ostivo i' po+#edavši,otišao i& +rada.62. $ako nije %io ničiji neprijate#j, !a'aradža Iud'išt'ira je uk#jučio četiri od%ram%enedivi&ije 0konjiu, s#onove, kočije i vojsku da prate Gospodina Krišnu, neprijate#ja asura0demona. !a'aradža je to učinio &%o+ neprijate#ja, a i i& #ju%avi prema Gospodinu.

66. $& du%oke #ju%avi prema Gospodinu Krišni, (andave, koji su %i#i i& Kuru dinastije,du+o su iš#i &a *jim da %i Ga isprati#i. Bi#i su prep#av#jeni miš#ju na %uduću odvojenost.!e-utim, Gospodin i' je na+ovorio da se vrate kući i nastavio da napreduje prema=varaki sa vojim dra+im pratioima.6876:. O Šaunaka, Gospodin je onda nastavio da napreduje prema Kurujan+a#i, (ana#i,uraseni, &em#ji na o%a#i Iamune, Bra'mavarti, Kuruksetri, !ats3i, arasvati, proviniji u

 pustinji i &em#ji +de je voda oskudna. (ošto je prošao kro& te provinije, postepeno jedošao do auvira i "%'ira provinija, a &atim &apadno, od ovi' konačno sti+ao u =varaku.6;. *a *je+ovom putu kro& ove provinije, stanovnii su +a dočekiva#i, o%ožava#i i

dariva#i mu ra&ne darove. 5veče, na svim mestima, Gospodin je prekinuo put da vršivečernje o%rede. To+a se redovno pridržavao nakon &a#aska suna.

11. 6%a)a$ Gopodina 'ri(ne u Dvara$u

1. uta Gosvami reče<(ošto je dosti+ao +raniu voje jako napredne prestonie, po&nate kao &em#ja "narta0=varaka, Gospodin je dunuo u voju povo#jnu ško#jku na+oveštavajući do#a&ak ioči+#edno u%#ažujući potištenost stanovnika.

2. (ošto je Gospodin Krišna u'vatio i dunuo u nju, i&+#eda#o je da je %e#a i ve#ika&ao%#jena ško#jka porvene#a od dodira *je+ovi' transendenta#ni' usana, kao da %e#i#a%ud i+ra me-u sta%#jikama rveni' #otosovi' vetova.6. (ošto su ču#i taj &vuk koji preti personi)ikovanom stra'u u materija#nom svetu, +ra-ani=varake su %r&o potrča#i prema *jemu, samo da %i u+#eda#i du+o že#jeni #ik Gospodinakoji je &aštitnik svi' %'akta.87:. Gra-ani su sti+#i pred Gospodina sa dotičnim darovima, nudeći i' potpuno&adovo#jnom i samodovo#jnom, koji pomoću voje v#astite moći, neprestano sna%devadru+e. Ovi darovi su %i#i kao nu-enje sveti#jke sunu. (a ipak, +ra-ani su poče#i da +ovore

&anosno kako %i primi#i Gospodina kao što ma#o#etna dea dočekuju svo+ starate#ja i oa.;. Gra-ani rekoše<O Gospodine, o%ožavaju te svi po#u%o+ovi kao što su Bra'ma, četiri ane i čak kra#j viši'

2>

Page 28: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 28/360

 p#aneta. Konačno si počiva#ište &a one koji stvarno teže da posti+nu najvišu do%ro%it uživotu. 5&višeni si transendenta#ni Gospodin i nei&%ežno vreme ne može da utiče naTe%e.>. O stvorite#ju univer&uma, naša si majka, do%ronamernik, Gospodar, ota, du'ovniučite#j i o%ožavano Božanstvo. #edeći Tvoje stope, posta#i smo uspešni u svakom

 po+#edu. /ato Te mo#imo da nastaviš da nas %#a+osi#jaš vojom mi#ošću.?. O, naša je sreća da smo danas, us#ed Tvo+ prisustva, opet doš#i pod &aštitu Tvo+Gospodstva koje retko posećuje čajk i stanovnike viši' p#aneta. sada možemo da Ti+#edamo nasmešeno #ie koje je puno nežni', #ju%a&ni' po+#eda i vidimo Tvojtransendenta#an o%#ik, pun sve povo#jnosti.@. O #otosooki Gospodine, kad +od odeš u !at'uru, Vrndavan i#i Jastinapur, da sesusretneš sa vojim prijate#jima i ro-aima, svaki trenutak tvo+ odsustva i&+#eda kaomi#ion +odina. O pou&dani, u to vreme naše oči postanu %eskorisne, kao da su #išenesuna.1A. O +ospodaru, ako sve vreme živiš i&van &em#je, onda ne možemo da +#edamo Tvoje

 priv#ačno #ie čiji osmesi uk#anjaju sve naše patnje. Kako možemo da posotjimo ako nisi

 prisutan4(ošto je čuo nji'ove +ovorte, Gospodin koji je vr#o #ju%a&an prema +ra-anima i %'aktama,ušao je u +rad =varaku i #ju%a&no primio sve nji'ove po&drave po+#edavši i'transendenta#nim po+#edom.11. Kao što *a+e štite B'o+avati, prestoniu *a+a#oke, tako su =varaku štiti#i potomiVrišnija 7 B'oja, !ad'u, =asar'a, "r'a, Kukura, "nd'aka, itd. dinastije 7 koji su %i#i istotako jaki kao i Gospodin Krišna.12. Grad =vakapuri je %io ispunjen o%i#jima svi' +odišnji' do%a. Tamo su se na#a&i#eusam#jene kućie, voćnjai, vrtovi, parkovi i je&era puna #otosovo+ veća.

16. Gradska kapija, vrata kuća i vetni svodovi kraj puteva su svi %i#i #epo ukrašenisvečanim &naima kao što su pa#me i #istovi man+oa povodom dočeka Gospodina./astave, veni veća, nas#ikani &nakovi su &ajedno pravi#i senku od sunčeve svet#osti.18. G#avni putevi, sporedni putevi, u#ičie, tržnie i javna sastaja#išta su %i#a potpunoočišćena i onda pokvašena mirisnom vodom. $ da %i oda#i do%rodoš#iu Gospodinu,

 poosvuda su ra&%aa#i voće, veće i nes#om#jene semenke.1:. (red svakim pojedinim vratima stam%eni' kuća su %i#e i&#ožene povo#jne namirnie istvari kao što su sveži sir, neoštećeno voće, šećerna trska i posude pune vode sa

 predmetima &a o%ožavanje, mirisnim štapićima i svećama.

1;71>. (ošto su ču#i da se najdraži Krišna pri%#ižava =varakad'amu, ve#ikodušniVasudeva, "krura, 5+rasena, Ba#arama nad#judsko moćni, (rad3umna, arudesna iam%a, sin 9ma%avati, svi nei&merno sretni, presta#i su da se odmaraju, sede i#i ručaju.1?. (ožuri#i su prema Gospodinu na kočijama, sa %ra'manima koji su nosi#i veće. (rednjima su %i#i s#onovi, &nakovi do%re sreće. =unu#i su u ško#jke i ro+ove, a %ra'mani sumantra#i vedske 'imne. Tako su oda#i svoje poštovanje koje je %i#o prožeto #ju%av#ju.1@. 5 to vreme, se mno+o stotina do%ro po&nati' javni' žena poče#o pri%#ižavati na ra&nimvo&i#ima. ve su jako že#e#e da susretnu Gospodina i nji'ova prekrasna #ia su %i#aukrašena %#istavim min-ušama koje su povećava#e #epotu nji'ovi' če#a.

2A. $skusni dramski +#umi, umetnii, pevači, istoričari, +enea#o&i i učeni +ovornii su svida#i svoj dotični doprinos, nada'nuti nad#judskim &a%avama Gospodina. Tako sunastav#ja#i da pevaju o njima.

2?

Page 29: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 29/360

21. Gospodin Krišna, Božanska Ličnost, prišao im je i iska&ao do#ičnu čast i poštovanjesvakom pojedinom od prijate#ja, ro-aka, +ra-ana i svi' osta#i' koji su doš#i da Ga prime idočekaju.22. vevišnji Gospodin je po&dravio svako+a prisutno+ pok#onivši +#avu, i&menjujući

 po&drave, &a+r#jaje, rukujući se, +#edajući i osme'ujući se, 'ra%reći i %#a+osi#jajući čak inajniže u društvu.26. /atim je Gospodin #ično ušao u +rad praćen starijim ro-aima i onemoća#im

 %ra'manima sa ženama i svi su Ga %#a+osi#ja#i i peva#i o *je+ovim s#avama. Osta#i su istoto čini#i.28. =ok je Krišna pro#a&io +#avnim putevima, sve +ospo-e i& poštovani' porodia=varake su otiš#e na terase na vr'ovima svoji' pa#ata samo da %i Ga vide#e. Ovo susmatra#e najvećim pra&nikom.2:. tanovnii =varake su %i#i navik#i da redovno +#edaju nepresušni i&vor sve #epote,

 pou&dano+ Gospodina, pa ipak se nikad nisu &asiti#i.2;. Gospodinova prsa su pre%iva#ište %o+inje sreće. *je+ovo #ie kao mese je sud i&koje+ uvek ispijaju oči koje sta#no žude &a svime što je #epo. *je+ove ruke su počiva#ište

&a po#u%o+ove upravite#je, a #otosova stopa#a utočište čisti' %'akta koji nikad ne +ovore i#i pevaju ni o čemu dru+om osim *je+ovom Gospodstvu.2>. =ok je Gospodin pro#a&io +#avnom u#iom =varake, +#ava !u je %i#a &aštićena odsunčeve svet#osti %e#im suno%ranom. J#adi#i su Ga %e#im #epe&ama od perja i kiše većasu pa#e na t#o. *je+ova žuta odeća i veni veća su učini#i da i&+#eda kao tamni o%#ak koji

 je istovremeno okružen sunem, meseom, munjom i du+ama.2?. *akon što je ušao u dom vo+ oa, majke koje su se tamo na#a&i#e su Ga &a+r#i#e iGospodin im je odao poštovanje stav#jajući +#avu na nji'ova stopa#a. !ajke je predvodi#a=evaki 0*je+ova prava majka.

2@. (ošto su &a+r#i#e sina, majke su Ga u&e#e na kri#a. /%o+ čiste #ju%avi, m#eko im je potek#o i& +rudi. Bi#e su prep#av#jene radošću i su&e i& očiju su pokvasi#e Gospodina.6A. /atim je Gospodin ušao u voje pa#ate koje su u potpunosti %i#e savršene. 5 njima sužive#e *je+ove žene, a %i#o i' je preko šesnaest 'i#jada.61. Kra#jie Gospodina Šri Krišne su se radova#e u umovima da vide muža kod kuće,nakon što je duže vremena %io odsutan. Odjednom su usta#e sa svoji' sedišta i i&meditaije. Kao što je %io društveni o%ičaj, sramež#jivo su prekri#e #ia i čedno +#eda#e.62. *enadmašiv &anos je %io tako snažan da su kra#jie, koje su %i#e stid#jeive, prvo&a+r#i#e Gospodina u najunutrašnjijim odajama svoji' sra. Onda su Ga &a+r#i#e po+#edom,

a &atim su pos#a#e sinove da to učine 0što je jednako #ičnom +r#jenju. "#i, o +#avni me-uB'ri+uima, iako su pokuša#e da u&drže osećaje, protiv vo#je su #i#e su&e.66. $ako je Gospodin Šri Krišna %io sta#no pored nji', kao i isk#jučivo sam, *je+ovastopa#a su im na svakom koraku i&+#eda#a novija i novija. Bo+inja sreće, iako je po prirodiuvek nemirna i u pokretu, nije mo+#a da napusti s#uženje Gospodinovi' stopa#a. to+a,koja žena može da %ude odvojena od ti' stopa#a nakonšto je jednom u&e#a utočište unjima468. Gospodin je %io smiren nakon u%ijanja oni' kra#jeva koji su %i#i na teret &a /em#ju.Bi#i su uo%raženi svojom vojnom sna+om, konjima, s#onovima, kočijama, pešadijom, itd.

On sam nije u&eo učešća u %or%i. 9ednostavno je stvorio neprijate#jstvo i&me-u moćni'upravite#ja koji su se &atim %ori#i me-u so%om. Bio je kao vetar koji prou&rokuje trenjei&me-u %am%usa i tako potpa#i vatru.

2@

Page 30: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 30/360

6:. Ta Vr'unska Božanska Ličnost Šri Krišna se i& voje %e&u&ročne mi#osti pojavio naovoj p#aneti pomoću voje unutrašnje moći i uživao u dostojnim ženama kao da je&aokup#jen svetovnim pos#ovima.6;. $ako su prekrasni osmesi i potajni po+#edi kra#jia %i#i svi neoka#jani i u&%u-ujući, iakosu mo+#i da po%ede samo+ Kupida prisi#ivši +a da sav u&nemiren ostavi svoj #uk, iako ječak i podnoš#jivi Šiva mo+ao da postane nji'ova žrtva, ipak, uprkos svim nji'ovimma+ičnim čarima i priv#ačnostima, nisu mo+#e da u&%ude Gospodinova ču#a.6>. O%ične materija#ističke us#ov#jene duše speku#išu da je Gospodin jedan od nji'. 5s#edne&nanja mis#e da je pod#ožan materija#nom utiaju, iako je neve&an.6?. Ovo je %ožanstvenost Božanske Ličnosti< *ije ve&an ve&ujućim si#ama materija#ne

 prirode, čak iako je u dodiru sa njima. #ično tome, %'akte koji su u&e#i utočište uGospodinu, ne padaju pod utiaj materija#ni' ve&ujući' si#a.6@. 9ednostavne i nežne žene su istinski mis#i#e da i' Gospodin Šri Krišna, nji'ov #ju%#jenimuž, prati i da im je potčinjen. Bi#e su nesvesne protežnosti s#ava svo+ muža, kao što suateisti nesvesni da je u&višeni upravite#j.

1. Ro2enje cara Pari$(ita1. Ve#iki mudra Šaunaka reče<!ateria 5ttare, majke !a'aradža (arikšita, %i#a je upropašćena stra'ovitim inepo%edivim oružjem, %ra'mastrom, koju je odas#ao "svatt'ama, a#i je 5&višeniGospodin spasao !a'aradžu (ariskita.2. Kako se ve#iki ar (arikšit koji je %io jako inte#i+entan i ve#iki %'akta rodio u tojmaterii4 Kako je umro i šta je posti+ao nakon smrti46. vi s poštovanjem že#imo da čujemo o njemu !a'aradža (arikšitu kome je Šukadeva

Gosvami predao transendenta#no &nanje. !o#imo te da nam +ovoriš o tome.8. Šri uta Gosvami reče<ar Iud'išt'ira je ve#ikodušno v#adao i sna%devao svako+a &a vreme svoje v#adavine. Bio

 je upravo kao nje+ov ota. *ije imao #ični' težnji i %io je s#o%odan od svi' vrsta ču#no+&adovo#jenja, jer je sta#no s#užio #otosova stopa#a Gospodina Šri Krišne.:. ak su i na više p#anete sti+#e vesti o svetovnim posedovanjima !a'aradže Iud'išt'ira,žrtvovanjima kojima će postići %o#je odredište, nje+ovoj kra#jii, po%ožnoj %raći,

 prostranoj &em#ji, vr'unskoj prev#asti nad p#anetom /em#jom, nje+ovoj s#avi, itd.;. O %ra'mani, o%i#je kra#ja je %i#o tako očaravajuće da su stanovnii viši' p#aneta če&nu#i

&a njim, a#i pošto je %io &aokup#jen s#uženjem Gospodina ništa dru+o nije mo+#o da +a&adovo#ji.>. O sine B'ri+ua 0Šaunaka, kada je dete (arikšit, ve#iki %ora, %i#o u materii majke5ttare i ispašta#o od pa#eće top#ote %ra'mastre 0koju je odas#ao "svatt'ama, mo+#o je davidi 5&višeno+ Gospodina kako mu se pri%#ižava.?. On 0Gospodin je %io visok samo pet santimetara, a#i je %io potpuno transendenta#an.$mao je prekrasno, rnkasto, neuništivo te#o i nosio je odeću koja je %i#a na#ik na žutu %ojumunje i š#em kao žeženo &#ato. Tako Ga je vide#o dete.@. Gospodin je imao četirir ruke, min-uše od žeženo+ &#ata i oči &akrvav#jene od %esa.

=ok se kretao uoko#o, *je+ova to#ja+a +a je neprestano okruživa#a kao da je kometa.1A. Gospodin je tako poništavao &račenje %ra'mastre kao što sune isparava kap rose. =eteGa je posmatra#o i ra&miš#ja#o ko %i to mo+ao da %ude.

6A

Page 31: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 31/360

11. =ok +a je dete tako posmatra#o, 5&višeni Gospodin Božanska Ličnost, *ad7dušasvako+a i &aštitnik pravedni', koji se širi u svim pravima i koji nije o+ranićen vremenomi prostorom, odjednom je nestao.12. /atim, kad su se svi povo#jni &nai &odijaka postepeno ra&vi#i, rodoi se

 presto#onas#ednik (andua, koji će u moći %iti upravo kao on.16. Kra#j Iud'išt'ira koji je %io jako &adovo#jan ro-enjem !a'aradža (arikšita, dao je dase povodom to+a i&vrše proesi pročišćenja. 5čeni %ra'mani predvo-eni ='aum3om iKrpom, i&+ovara#i su povo#jne 'imne.18. (o ro-enju sina, kra#j koji je do%ro &nao kako, +de i kada da da mi#ostinju, dao %i

 %ra'manima &#ata, &em#ju, se#a, s#onove, konje i do%re žitarie.1:. 5čeni %ra'mani koji su %i#i jako &adovo#jni mi#ostinjom kra#ja, os#ovi#i su +a kao+#avno+ me-u (uruima i o%avesti#i +a da je nje+ov sin si+urno u ni&u od potomaka (urua.1;. Bra'mani rekoše<Ovo+ neoka#jano+ sina je spasao svemoćni i sveprožimajući Gospodin Višnu, BožanskaLičnost, da %i vas o%ave&ao. pasao +a je kad je %io osu-en da %ude uništen nesav#adivimnatprirodnim oružjem.

1>. $& to+ ra&#o+a će ovo dete %iti do%ro po&nato u svetu kao onaj ko+a štiti BožanskaLičnost. O najsretniji, nema sumnje da će ovo dete postati prvok#asni %'akta i %itio%dareno svim do%rim oso%inama.1?. =o%ri kra#j 0Iud'išt'ira upita<O ve#ike duše, 'oće #i postati sveti kra#j, isto tako po%ožan u samom imenu i isto takos#avan i pros#av#jen u svojim posti+nućima kao osta#i koji su se pojavi#i u ovoj ve#ikojkra#jevskoj porodii41@. 5čeni %ra'mani rekoše< O sine (r'te, ovo dete će %iti %š kao kra#j $ksvaku, sin !anua, u održavanju svi' oni' koji

su ro-eni. " što se tiče s#e-enja %ra'minski' prinipa, pose%no u po+#edu održavanjao%ećanja, %iće %aš kao Cama, Božanska Ličnost, sin !a'aradža =asarat'e.2A. Ovo dete će %iti ve#ikodušni dariva#a mi#ostinje i &aštitnik predani', kao što je %ios#avni kra#j i%i &em#je 5sinare. Širiće ime i s#avu svoje porodie kao B'arata, sin!a'aradže =us3ante.21. !e-u ve#ikim stre#ima, ovo dete će %iti isto tako do%ro kao i "rdžuna. Bićeneodo#jivo kao vatra i nesav#adivo kao okean.22. Ovo dete će %iti snažno kao #av i isto tako će %iti sposo%no da pruža &aštitu kao p#anineJima#aje. Biće trpe#jivo kao &em#ja i podnoš#jivo kao nje+ovi rodite#ji.

26. Ovo dete će %iti kao nje+ov deda Iud'išt'ira i#i Bra'ma u uravnoteženosti uma. Bićeve#ikodušan kao +ospodar %rda Kai#ase, Šiva i štitiće svako+a, kao Vr'ovna BožanskaLičnost *ara3ana, koja je čak utočište %o+inje sreće.28. Ovo dete će %iti +otovo isto tako do%ro ko Gospodin Šri Krišna, jer će s#editi *je+ovestope. 5 ve#ikodušnosti će postati isto tako ve#ik kao kra#j Cantideva, a u re#i+iji će %itikao !a'aradžaIa3ati.2:. Ovo dete će %iti kao Ba#i !a'aradža u strp#jivosti, nepoko#e%#jivi %'akta GospodinaKrišne kao (ra'#ada !a'aradža, vrši#a mno+i' asvadmed'a 3adžni 0žrtvovanja konja is#ed%enik stari' i iskusni' #judi.

2;. Ovo dete će %iti ota kra#jeva koji će %iti kao mudrai. /a mir u svetu i radi re#i+ije, %iće ka&ni#a drski' niko+ovića i svad#jivaa.2>. (ošto čuje o svojoj smrti koja će %iti prou&rokovana ujedom #eteće &mije koju će

61

Page 32: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 32/360

 pos#ati sin %ra'mane, os#o%odiće se sve materija#ne ve&anosti i predati Božanskoj Ličnosti,u&evši utočište u *joj.2?. (ošto %ude ispitivao sina V3asadeva, koji će %iti ve#iki )i#o&o), o pravi#nom &nanju ooso%enom %iću, odreći će se sve materija#ne ve&anosti i postići život %e& stra'a.2@. Tako su oni koji su %i#i iskusni u astro#oškom &nanju i vršenju eremonije ro-enja,o%avesti#i kra#ja Iud'išt'ira o %udućoj istoriji nje+ovo+ deteta. /atim, pošto su %i#i %o+atona+ra-eni, svi su se vrati#i svojim dotičnim domovima.6A. Tako će nje+ov sin postati s#avan u svetu kao (ariskit 0onaj ko ispituje jer ćeispitivati sva #judska %ića u potra&i &a tom #ičnošću koju je video pre ro-enja. Tako ćeneprestano da ra&miš#ja o *jemu.61. Kao što se mese, &a vreme svo+ dvonede#jno+ rasta, ra&vija dan &a danom, tako sekra#jevski prin 0(ariskit vr#o %r&o #epo ra&vio pod starate#jstvom i potpunim o#akšiamakoje su mu pruža#i nje+ovi dedovi &aštitnii.62. 5pravo u to vreme je kra#j Iud'išt'ira ra&matrao da i&vrši žrtvovanje konja da %i seos#o%odio +re'a koji je počinio %oreći se sa ro-aima. "#i je jako že#eo da do%ije neko

 %o+atstvo jer nije %i#o neki' pose%ni' re&ervni' )ondova osim sakup#janja novčani' ka&ni

i pore&a.66.'vatajući že#je kra#jevo+ sra, nje+ova %raća su po savetu poou&dano+ GospodinaKrišne, sakupi#a dovo#jno %o+atstva sa severa 0koje je ostavio kra#j !arutta.68. Tim %o+atstvima je kra#j mo+ao da pri%avi sve što je potre%no &a tri žrtvovanja konja.Tako je po%ožan kra#ja Iud'išt'ira koji se jako %ojao pos#e %itke na Kurukseti, &adovo#jioGospodina Jarija, Božansku Ličnost.6:. (ošto +a je !a'aradža Iud'išt'ira po&vao da prisustvuje vršenju žrtava, Gospodin ŠriKrišna, Božanska Ličnost, se %rinuo da i' vrše kva#i)ikovani 0dvaput7ro-eni %ra'mani.

 *akon to+a, &a &adovo#jstvo svi' ro-aka, Gospodin je ostao tamo neko#iko mesei.

6;. O Šaunaka, pošto se po&dravio sa kra#jem Iud'išt'irom, =raupadi i osta#im ro-aima,Gospodin je &atim krenuo prema vom +radu =varaki, praćen "rdžunom i osta#imč#anovima Iadu dinastije.

1&. D*rtara(tra napu(ta dom

1. Šri uta Gosvami reče<=ok je putovao na 'odočašće, Vidura je primio &nanje o odredištu oso%eno+ %ića odve#iko+ mudraa !aitre3e i onda se vratio u Jastinapur. (ostao je tako do%ro upućen u taj

 predmet kao što je že#eo.2. (ošto je postavio ra&#ičita pitanja i postao uteme#jen u transendenta#nom s#uženjuGospodina Krišne s #ju%av#ju, Vidura je prestao da postav#ja pitanja !aitre3a !uniju.678. Kad se Vidura vratio u pa#atu, svi stanovnii 7 !a'aradža Iud'išt'ira, nje+ova m#a-a

 %raća, ='rtaraštra, at3aki, anja3a, Krpačar3a, Kunti, Gand'ari, =raupadi, u%'adra,5ttara, Krpi, mno+e žene Kaurava i osta#e žene sa deom, svi su požuri#i prema njemu save#ikom radošću. $&+#eda#o je kao da su povrati#i svest nakon duže+ vremena.:. a ve#ikom radošću su mu svi priš#i dao da im se život povratio u te#a. $&menja#i su

 poštovanja i dočeka#i jedni dru+e sa &a+r#jajima.

;. /%o+ nespokojstva i du+e odvojenosti, svi su p#aka#i i& #ju%avi. Kra#j Iud'išt'ira je ond priredio da mu ponudi sedište i doček.>. (ošto je Vidura o%i#no jeo i dovo#jno se odmori, %io je udo%no smešten. Onda je kra#j

62

Page 33: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 33/360

 počeo da mu +ovori, a s#uša#i su +a svi koji su %i#i prisutni.?. !a'aradža Iud'išt'ira reče<triče moj, sećaš #i se kako si nas uvek štitio &ajedno sa našom majkom od svi' vrstanesreća4 Tvoja pristrasnost, kao ptičja kri#a, spas#a nas je od trovanja i podmetnuto+

 požara.@. Kako si se održavao u životu dok si putovao po &em#ji4 *a kojim si svetim mestima imestima 'odočašća s#užio41A. Gospodine moj, %'akte kao tvoje do%ro %iće su &aista personi)ikovana sveta mesta.(ošto nosiš Božansku Ličnost u sru, pretvaraš sva mesta u mesta 'odočašća.11. triče moj, mora da si posetio =varaku. *a tom svetom mestu su naši prijate#jido%ronamernii, potomi Iadua koji su uvek &aokup#jeni s#uženjem Gospodina Šri Krišne.!ora da si i' video i#i čuo o njima. =a #i svi žive sretno u svojim domovima412. (ošto +a je !a'aradža Iud'išt'ira tako upitao, !a'atma Vidura je postepeno opisaosve što je #ično doživeo, osim vesti o uništenju Iadu dinastije.16. ami#ostan !a'atma Vidura nije mo+ao da podnosi da vidi (andave oža#ošćene u %i#okoje vreme. /ato im nije otkrio ovaj neprijatan i nepodnoš#jiv do+a-aj, jer nesreće do#a&e

same po se%i.18. (ošto su se ro-ai odnosi#i prema njemu kao %ožanskoj #ičnosti, !a'atma Vidura jeostao tamo odre-eno vreme, samo da %i po%o#jšao du'ovno stanje svo+ starije+ %rata i nataj način doneo sreću svim osta#ima.1:. Tako du+o dok je Vidura i+rao u#o+u šudre, pošto +a je prok#eo !anduka !uni,"r3ama je &au&eo po#ožaj Iamaradža da ka&ni one koji su počini#i +rešna de#a.1;. (ošto je do%io kra#jevstvo i video ro-enje jedno+ unuka koji je sposo%an da nastavi

 p#emenitu tradiiju nje+ove porodie, !a'aradža Iud'išt'ira je mirno v#adao i uživaoneuo%ičajeno o%i#je u saradnji sa svojom m#a-om %raćom koja su sva %i#a iskusni

upravite#ji o%ični' #judi.1>. *epremostivo, večno vreme neprimetno pre+a&i one koji su suviše ve&ani &a porodičniživot i uvek &aokup#jeni svojim mis#ima.1?. !a'atma Vidura je &nao sve to i &ato je os#ovio ='rtaraštru +ovoreći< =ra+i mojkra#ju, mo#im te da odma' odeš odavde. *emoj da ok#evaš. amo po+#edaj kako te jeo%u&eo stra'.1@. Ovo &astrašujuće stanje niko ne može da popravi i uk#oni u ovom materija#nom svetu.!oj +ospodine, to je Vr'unska Božanska Ličnost kao večno vreme 0ka#a koja nam sesvima pri%#iži#a.

2A. Ko +od je pod utiajem vr'unske Ka#e 0večno+ vremena mora da preda svoj najdra.i.ivot, a što da ka.emo o osta#im stvarima, kao što su %#a+o, čast, dea, &em#ja i dom.21. Tvoj ota, %rat, do%ronamernii i sinovi su svi mrtvi. am si proživeo veći deo života,te#o ti je skr'ano i %espomoćno i živiš u tu-em domu.22. #ep si od samo+ ro-enja, a nedavno ti je os#a%io i s#u'. (amćenje ti je s#a%ije, ainte#i+enija u&nemirena. /u%i ti se k#imaju, jetra ti je s#a%a i iskaš#javaš mno+o s#u&i.26. 9ao, kako su moćne nade živo+ %ića da nastavi život. /aista, živiš %aš kao kućni pas i

 jedeš ostatke 'rane koje ti daje B'ima.28. potpuno si se sro&ao i i&državaš se na mi#ostinji oni' koje si nastojao da u%iješ tako što

si im &apa#io kuću i pokušao da i' otruješ. Šta će ti takav život4 $sto tako si uvredio jednuod nji'ovi' žena i oteo im kra#jevstvo i %o+atstvo.2:.5prkos tome što ne že#iš da umreš, veš da živiš čak i po enu časti i ponosa, tvoje

66

Page 34: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 34/360

 %edno te#o če si+urno sma#aksati i propasti kao stara odeća.2;. *eu&nemirenim se na&iva onaj koji ode na nepo&nato, uda#jeno mesto i, os#o%o-ensvi' o%ave&a, napusti materija#no te#o kada postane %eskorisno.2>. (rvok#asni čovek je si+urno onaj koji se pro%udi i s'vati, %i#o sam i#i u& pomoć osta#i',#ažnost i %edu ovo+ materija#no+ sveta i tako napusti dom i potpuno &avisi od BožanskeLičnosti koja pre%iva u nje+ovom sru.2?. (rema tome, mo#im te da odma' po-eš prema severu, %e& &nanja ro-aka, jer će u%r&oda nastupi vreme koje će smanjiti sve do%re oso%ine #judi.2@. Tako je !a'aradža ='rtaraštra, potomak porodie "jamid'a, čvrsto uveren pomoćuintrospektivno+ &nanja 0prajna, odjednom prekinuo snažnu mrežu porodične ve&anosti

 pomoću svoje čvrste od#učnosti. Tako je doma' napustio som i krenuo putem os#o%o-enjakako +a je uputio m#a-i %rat Vidura.6A. (#emenita i čestita Gand'ari, koja je %i#a kći kra#ja u%a#e od Kanda'are 0i#iGand'are, prati#a je svo+ muža, videći da ide prema p#aninama Jima#ajima, koje su i&vor radosti &a one koji su pri'vati#i štap odvojeno+ reda kao %ori koje su neprijate#ji poštenoi&udara#i.

61. !a'aradža Iud'išt'ira, čiji neprijate#j nikad nije %io ro-en, i&vršio je svoje jutarnjednevne dužnosti tako što je mo#io, prineo žrtvenu vatru %o+u una i odao poštovanje

 %ra'manima i dao im žitarie, krave, &em#ju i &#ato. /atim je ušao u pa#atu da oda poštovanje starijima. !e-utim, nije mo+ao da na-e svoje stričeve i strinu, kćerku kra#jau%a#e.62. !a'aradža Iud'išt'ira, pun nespokojstva, okrenuo se prema anja3i koji je tamosedeo i upitao< O anja3a, +de je naš stari i s#epi stri466. Gde je moj do%ronamernik, stri Vidura i majka Gand'ari, koja je jako oža#ošćena&%o+ smrti svoji' sinova i unuka4 !oj stri ='rtaraštra je %io tako-e jako potišten &%o+

to+a. Be& sumnje sam jako ne&a'va#an. *ije #i &ato o&%i#jno primio moje uvrede i &ajednosa svojom ženom se utopio u Gan+i468. Kada je moj ota (andu umro dok smo svi %i#i ma#a dea, ova dva stria su nas štiti#aod svi' vrsta nedaća. 5vek su %i#i naši do%ronamernii. 9ao, +de su otiš#i odavde46:. uta Gosvami reče</%o+ sami#osti i umne u&nemirenosti, anja3a je %io oža#ošćen jer nije video svo++ospodara ='rtaraštru i nije mo+ao da pravi#no od+ovori !a'aradži Iud'išt'iru.6;. (rvo je po#ako umirio um pomoću inte#i+enije i otirući su&e sa očiju i mis#eći nastopa#a svo+ +ospodara ='rtaraštre, počeo je da od+ovara !a'aradži Iud'išt'iru.

6>. anja3a reče<!oj dra+i potomče Kuru dinastije, nemam o%aveštenje o od#učnosti tvoja dva stria iGand'ari. O kra#ju, ove ve#ike duše su me prevari#e.6?. =ok je anja3a tako +ovorio, Šri *arada, moćni Gospodinov %'akta, pojavio se na tommestu, noseći svoju tum%uru. !a'aradža Iud'išt'ira i nje+ova %raća su +a pravi#no

 primi#a tako što su usta#i sa mesta +de su sede#i i oda#i poštovanje.6@. !a'aradža Iud'išt'ira reče<O po%ožna i moćna #ičnosti, ne &nam +de su otiš#a moja dva stria. *iti mo+u da na-emstrinu asketu, koja je oža#ošćena &%o+ +u%itka svi' svoji' sinova.

8A. Ti si kao kapetan %roda na ve#ikom okeanu i možeš da nas usmeriš prema našem i#ju.Tako os#ov#jen, po%ožna i moćna #ičnost, =evarši *arada, najveći od %'akta mis#i#aa, počeo je da +ovori.

68

Page 35: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 35/360

81. Šri *arada reče<O po%ožni kra#ju, nemoj da ža#iš ni &a kim, jer je svako pod upravom 5&višeno+Gospodina. (rema tome, sva živa %ića i nji'ovi vo-e vrše o%ožavanje da %i %i#i do%ro&aštićeni. 9edino je On taj koji i' dovodi u me-uso%an dodir i odvaja.82. Kao što je krava sputana kad je ve&ana du+im konopem koji joj je provučen kro& nos,tako su #judska %ića ve&ana ra&nim vedskim nared%ama i us#ov#jena da s#ušaju &apovesti5&višeno+.86. Kao što i+rač po svojoj vo#ji sastav#ja i rastav#ja i+račke, tako u&višena vo#jaGospodina sastav#ja i rastav#ja #jude.88. O kra#ju, u svim oko#nostima, %i#o da smatraš da je duša večan prinip, da jematerija#no te#o propad#jivo, i#i da sve postoji u %e&#ičnoj "pso#utnoj $stini, da je sveneo%jašnjiva kom%inaija materije i du'a, osećaj odvojenosti postoji samo &%o+ i#u&orneve&anosti i ni &%o+ če+a više.8:. (rema tome, ostavi svoje nespokojstvo koje se javi#o &%o+ nepo&navanja oso%eno+

 %ića. ada mis#iš kako oni, koji su %espomoćna jadna stvorenja, mo+u da opstanu %e& te%e.8;. Ovo +ru%o materija#no te#o načinjeno od pet e#emenata, već je pod kontro#om večno+

vremena 0ka#e, de#ovanja 0karme i ve&ujući' si#a materija#ne prirode 0+una. (ošto je veću če#justima &mije, kako onda može da &aštiti dru+e48>. Oni koji su #išeni ruku su žrtve oni' koji imaju rukeH oni koji su #išeni no+u su žrtvečetvoronožni'. 9aki se i&državaju na račun s#a%i' i opšte pravi#o +#asi da je jedno živo %iće'rana &a dru+o.8?. (rema tome, o kra#ju, tre%a jedino da &avisiš od 5&višeno+ Gospodina koji je uvek 

 jedinstven i koji se mani)estuje pomoću ra&#ičiti' ener+ija i na#a&i se i i&nutra i spo#ja.8@. Ta Vr'unska Božanska Ličnost, Gospodin Šri Krišna, prerušen kao sveproždirućevreme 0ka#i7rupa je sada sišao na /em#ju da uk#oni &avidne sa sveta.

:A. Gospodin je već i&vršio voje dužnosti da pomo+ne po#u%o+ovima i očekuje šta je još preosta#o. Vi (andave možete da čekate sve dok je Gospodin još ovde na /em#ji.:1. O kra#ju, tvoj stri ='rtaraštra, nje+ov %rat Vidura i žena Gand'ari su otiš#i prema

 južnoj strani p#anina Jima#aja, +de se na#a&e sk#oništa ve#iki' mudraa.:2. !esto se na&iva aptasrota 0pode#jeno na sedam, jer su vode svete Gan+e pode#jenena sedam o+ranaka. To je %i#o učinjeno &a &adovo#jenje sedam ve#iki' rišija.:6. *a o%a#i aptasrote, ='rtaraštra sada otpočinje da primenjuje astan+a73o+u kupajućise tri puta dnevno, ukutro, u podne i uveče, vršeći "+ni7'otra žrtvu sa vatrom i pijući

 jedino vodu. Ovo pomaže čoveku da ov#ada umom i ču#ima i potpuno +a os#o%a-a od

osećajni' mis#i prema porodii.:8. Onaj ko je ov#adao sedećim po#ožajima 03o+a asanama i proesom disanja, može daokrene ču#a prema "pso#utnoj Božanskoj Ličnosti i tako postane imun na &a+a-enostive&ujući' si#a materija#ne prirode, naime svetovne vr#ine, strasti i ne&nanja.::. ='rtaraštra će morati da ujedini svoj čisti identitet sa inte#i+enijom i da se onda stopisa 5&višenim Bićem sa &nanjem o svojoj kva#itativnoj jednakosti, kao živo %iće, sa5&višenim Bra'manom. (ošto se os#o%odi prekriveno+ ne%a, moraće da se u&di+ne dodu'ovno+ ne%a.:;. !oraće da o%ustavi sve de#ovanje ču#a, čak i spo#ja i postane imun na nji'ova

me-uso%na de#ovanja koja su pod utiajem ve&ujući' si#a materija#ne prirode. (ošto seodrekne svi' materija#ni' dužnosti, mora da postane nepomično uteme#jen, i&van svi'i&vora prepreka na putu.

6:

Page 36: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 36/360

:>. O kra#ju, napustiće svoje te#o, najverovatnije na peti dan od danas i te#o će mu se pretvoriti u pepeo.:?. =ok će spo#ja posmatrati muža koji će +oreti u vatri mistične moći &ajedno satrščarom, nje+ova čestita žena će sa ve#ikom pažnjom ući u vatru.:@. (ošto će %iti pod utiajem radosti i ža#osti, Vidura će onda napustiti to mesto sveto+'odočašća.;A. (ošto je tako +ovorio, ve#iki mudra *arada se, &ajedno sa svojom vinom, vinuo uspo#jašnji prostor. Iud'išt'ira je &adržao nje+ovo uputstvo u sru i tako je %io sposo%an dase os#o%nodi od svi' jadikovki.

1+. 8d%a)a$ Gopodina 'ri(ne a ovo0 veta

1. Šri uta Gosvami reče<"rdžuna je otišao u =varaku da vidi Gospodina Šri Krišnu i osta#e prijate#je i ro-ake i istotako da sa&na od Gospodina o *je+ovim s#edećim de#atnostima.2. (roš#o je neko#iko mesei, a "rdžuna se nije vratio. !a'aradža Iud'išt'ira je onda

 počeo da posmatra neka nepovo#jna &namenja koja su %i#a sama po se%i stravična.6. Video je da se prava večno+ vremena promenio što je %i#o jako &astrašujuće. *asta#i su

 poremećaji u smenjivanju +odišnji' do%a. Ljudi su uopšte posta#i vr#o po'#epni, #juti isk#oni varanju. Video je da su vara#i da %i se održava#i u životu.8. ve prosečne de#atnosti i odnosi su posta#i &a+a-eni varanjem, čak i me-u prijate#jima.5 porodičnim odnosima je uvek %i#o nera&umevanje i&me-u očeva, majki i sinova, i&me-udo%ronamernika i %raće. ak i i&me-u muža i žene je uvek %i#a napetost i sva-a.:. Tokom vremena se desi#o da su se #judi uopšte navik#i na po'#epu, #jutnju, ponos, itd.(ošto je opa&io sve ove pred&nake, !a'aradža Iud'išt'ira je +ovorio svom m#a-em %ratu.

;. !a'aradža Iud'išt'ira reče svom m#a-em %ratu B'imaseni<(os#ao sam "rdžunu u =varaku da o%i-e prijate#je i sa&na od Božanske Ličnosti Krišne o p#anu *je+ovo+ de#ovanja.>. edam mesei je proš#o otkako je otišao, pa ipak se još nije vratio. tvarno ne &nam štase tamo dešava.?. *amerava #i da napusti voje &ema#jske &a%ave kao što je na to uka&ao =evarši *arada49e #i to vreme već sti+#o4@. On nam je jedini omo+ućio da imamo svoje kra#jevsko o%i#je, do%re žene, živote,

 potomstvo, kontro#u nad podaniima, po%edu nad našim neprijate#jima i %uduća

 pre%iva#išta na višim p#anetama. ve to imamo &%o+ *je+ove %e&u&ročne mi#osti premanama.1A. O čoveče koji si jak kao ti+ar, po+#edaj samo kako mno+e nevo#je i %ede &%o+ne%eski' utiaja, &ema#jski' reakija i te#esni' %o#ova 7 sve jako opasne u se%i 7

 predska&uju opasnost u %#iskoj %udućnosti o%manjujući našu inte#i+eniju.11. Leva strana mo+ te#a, %edra, ruke i oči svi neprestano podr'tavaju. re mi #upa odstra'a. ve ovo uka&uje na nepože#jne do+a-aje.12. O B'ima, samo po+#edaj kako ženka šaka#a &avija na i&#a&eće sune i %#juje vatru ikako ovaj pas neustrašivo #aje na mene.

16. O B'imasena, ti+re me-u #judima, sada korisne životinje kao što su krave pro#a&e samoje #eve strane, a niže životinje kao što je ma+ara idu oko mene. $&+#eda da moji konji p#aču kad me vide.

6;

Page 37: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 37/360

18. amo po+#edajE Ovaj +o#u% #iči na +#asnika smrti. Jukanje sova i kreštanje nji'ovi'suparnika +avrana i&a&iva mi podr'tavanje sra. $&+#eda kao da že#e da čitav univer&um

 %ude pra&an.1:. amo po+#edaj kako dim okružuje ne%o. $&+#eda da podr'tavaju p#anine i /em#ja.amo počuj +rm#javinu %e& o%#aka i po+#edaj munje i& vedra ne%a.1;. Vetar snažno duva, posvuda ra&nosi prašinu i stvara tamu. $& o%#aka sta#no pada kiša istvara ko%ne nedaće.1>. unčevi &rai jenjavaju, a &ve&de i&+#edaju kao da se %ore me-u so%om. /%unjena živa

 %ića i&+#edaju kao da p#amte i p#aču.1?. Ceke, pritoke, je&era i um i&+#edaju u&nemireni. !as#a više ne može da raspa#ivatru. Kakvo je to čudno vreme nasta#o4 Šta će da se desi41@. Te#ad više ne sišu vimena krava, niti krave daju m#eko. toje, p#aču sa su&ama uočima, a %ikovi više nisu &adovo#jni da pasu na pašnjaima.2A. $&+#eda da Božanstva p#aču u 'ramu, ža#eći i &nojeći se. $&+#edaju kao da će da odu.vi +radovi, se#a, varoši, vrtovi, rudnii i sk#oništa pustinjaka su sada #išeni #epote i svesreće. *e &nam kakva će nas to nesreća snaći.

21. !is#im da svi ovi poremećaji na /em#ji uka&uju na neki ve#iki +u%itak &a do%ru srećusveta. vet je %io sretan što je %io o&načen otisima ta%ana #otosovi' stopa#a Gospodina.Ovi &nai uka&uju da to više neće %iti.22. O %ra'mana Šaunaka, dok je !a'aradža Iud'išt'ira tako ra&miš#jao posmatrajućinepovo#jna &namenja na /em#ji u to vreme, "rdžuna se vratio i& +rada Iadua 0=varake.26. Kad se pok#onio do nje+ovi' stopa#a, kra#j je video da je neuo%ičajeno potišten.(o+nuo je +#avu, a su&e su mu se s#iva#e i& #otoso#iki' očiju.28. (ošto je video da je "rdžuna %#ed &%o+ nespokojstva koje je osećao u sru, kra#j,sećajući se saveta mudraa *arade, upitao +a je me-u prijate#jima.

2:. !a'aradža Iud'išt'ira reče<=ra+i moj %rate, mo#im te rei mi da #i svi naši prijate#ji i ro-ai kao što su !ad'u, B'oja,=ašar'a, "r'a, atvata, "nd'aka i č#anovi Iadu porodie provode dane u sreći.2;. =a #i je moj poštovani deda Šurasena sretan4 9esu #i moj ujak Vasudeva i nje+ovam#a-a %raća svi do%ro42>. *je+ovi' sedam žena, koje predvodi =evaki, su sve sestre. 9esu #i one i nji'ovi sinovi isna'e svi sretni42?72@. =a #i su 5+rasena, čiji je sin %io &#onamerni Kamsa i nje+ov m#a-i %rat još uvek živi4 =a #i su Jrdika i nje+ov sin Krtavarma sretni4 Kesu #i "krura, 9a3anta, Gada, arana

i Šatrujit svi sretni4 Kako je Ba#arama, Božanska Ličnost i &aštitinik %'akta46A. Kako je (rad3umna, ve#iki +enera# Vrišni porodie4 9e #i srećan4 $ da #i "nirudd'a, potpuna ekspan&ija Božanske Ličnosti, do%ro napreduje461. 9esu #i do%ro sinovi Gospodina Krišne, koji su svi vojni &apovednii, kao što suušena, arudešna, am%a sin 9am%avati i Cša%'a, &ajedno sa svojim sinovima462766. Gospodin Ba#arama i Krišna štite Šrutadevu, 5dd'avu i osta#e, *andu, unandu idru+e vo-e os#o%o-eni' duša koji su sta#ni pratioi Gospodina. =a #i svi do%ro o%av#jajusvoje dotične dužnosti4 =a #i se oni, koji su svi večno ve&ani prijate#jstvom sa nama,sećaju naše+ %#a+ostanja4

68. =a #i Gospodin Krišna, Vr'unska Božanska Ličnost, koji daje &adovo#jstvo kravama,ču#ima i %ra'manima, koji je pun nežnosti prema vojim %'aktama, uživa u po%ožnomdruštvu u =varaka (uriju okružen prijate#jima4

6>

Page 38: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 38/360

6:76;. (rvo%itna Božanska Ličnost, uživa#a, i Ba#arama, prvo%itni Gospodin "nanta,stoje u okeanu Iadu dinastije &a %#a+ostanje, &aštitu i opšti napredak čitavo+ univer&uma.(ošto i' štite Gospodinove ruke, č#anovi Iadu dinastije uživaju u životu poput stanovnikadu'ovno+ sveta.6>. (ošto su predano s#uži#e #otosova stopa#a Gospodina, što je najvažnije od svi' s#už%i,kra#jie u =varaki, predvo-ene at3a%'amom, na+ovori#e su Gospodina da po%edi

 po#u%o+ove. Tako su uživa#e u stvarima koje su pov#astie žena upravite#ja +romova.6?. (ošto i' je Gospodin Šri Krišna štitio svojim rukama, ve#iki junai Iadu dinastije suuvek osta#i neustrašivi u svakom po+#edu. $ &ato su nji'ova stopa#a +a&i#a po sa%ornoj&+radi ud'armi koju su &as#uži#i da imaju naj%o#ji po#u%o+ovi, a#i im je %i#a odu&eta.6@. !oj %rate "rdžuna, mo#im te, rei mi je #i tvoje &drav#je u redu. $&+#edaš da si i&+u%iote#esni sjaj. 9e #i to &ato što te osta#i nisu poštova#i i &anemari#i te &%o+ du+o+ %oravka u=varaki48A. 9e #i te neko so#ovio neprijate#jskim rečima i#i ti &apretio4 =a možda nisi %io u stanjuda daš mi#ostinju onome ko te je &amo#io, i#i nisi mo+ao da održiš nekome svoje o%ećanje481. 5vek si %io &aštitnik živi' %ića koja to &as#užuju, kao što su %ra'mani, deam krave,

stari, žene i %o#esnii. /ar nisi mo+ao da i' &aštitiš kad su ti priš#i &%o+ to+a482. 9esi #i došao u dodir sa ženom #oše+ karaktera, i#i se možda nisi pravi#no odnosio

 prema ženi koja to &as#užuje4 =a #i te je neko, ko ti je ravan i#i niži, pora&io na putu486. /ar se nisi po%rinuo &a stare, i dečake koji &as#užuju da ručaju sa to%om4 9esi #i i'ostavio i sam jeo4 9esi #i počinio neku neoprostivu +rešku koja se smatra užasnom488. =a #i čitavo vreme osećaš pra&ninu &ato što si i&+u%io svo+ naj%#iskije+ prijate#ja,Gospodina Krišnu4 O moj %rate "rdžuna, ne mo+u da mis#im ni o kakvom dru+omra&#o+u &%o+ koje+ %i mo+ao da postaneš tako potišten.

1-. Pandave e #%a0ovremeno pov%a9e1. uta Gosvami reče<(ros#av#jeni prijate#j Gospodina Krišne, "rdžuna, je pored svi' speku#ativni' pitanja!a'aradže Iud'išt'ira %io oža#ošćen &%o+ svoji' snažni' osećaja odvojenosti od Krišne.2. "rdžunina usta i #otoo#iko sre su se &%o+ ža#osti osuši#i. /ato mu je te#o i&+u%i#o savsjaj. ada, sećajući se 5&višeno+ Gospodina, nije mo+ao da i&usti ni jednu reč.6. a ve#ikom poteškoćom je &austavio su&e ža#osti koje su mu ispuni#e oči. Bio je jakooža#ošćen, jer je Gospodin Krišna %io i&van nje+ovo+ po+#eda i sve više je osećao #ju%av i

 privrženost prema *jemu.8. ećajući se Gospodina Krišne i *je+ovi' do%ri' že#ja, %#a+os#ova, %#iski' porodični'odnosa i uprav#janja %ojnim ko#ima, "rdžuna, o%rvan i jako teško dišući, počeo je da+ovori.:. "rdžuna reče<O kra#juE Vr'unska Božanska Ličnost Jari, koja se odnosi#a prema meni upravo kao

 prema %#iskom prijate#ju, ostavi#a me samo+a. Tako moja &apanjujuća moć koja je &adivi#ačak i po#u%o+ove, nije više sa mnom.;. 5pravo sam i&+u%io *je+a od koje+a %i i trenutak odvojenosti učinio sve univer&ume

nepovo#jnima i pra&nima, kao što su %eživotna te#a.>. 9edino pomoću *je+ove mi#ostive sna+e sam %io sposo%an da pora&im sve požudne prinčeve okup#jene u pa#ati kra#ja =rupade povodom i&a%iranja verenika. Lukom i stre#om

6?

Page 39: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 39/360

sam mo+ao da pro%odem ri%u kao metu i tako steknem ruku =raupadi.?. (ošto je %io %#i&u mene, mo+ao sam da po%edim sa ve#ikom veštinom moćno+ kra#javiši' p#aneta, $ndradeva, &ajedno sa nje+ovim pratioima po#u%o+ovima i tako omo+ućim

 %o+u7vatre da opustoši K'andava šumu. $ jedino je *je+ovom mi#ošću demon po imenu!a3a spašen i& p#amteće L'andava šume i tako je mo+ao da i&+radi našu sa%ornu &+radukoja predstav#ja &adiv#jujuće ar'itektonsko de#o, +de su se svi prinčevi okupi#i &a vremeCadžasu3a73adžne i done#i ti danak.@. Tvoj poštovani m#a-i %rat koji poseduje sna+u kao deset 'i#jada s#onova, u%io je

 *je+ovom mi#ošću 9arasand'u pred čijim su se stopa#ima k#anja#i mno+i kra#jevi. Ovikra#jevi su %i#i dovedeni na žrtvovanje u 9arasand'inoj !a'ara%'airava73adžni, a#i su tako

 %i#i os#o%o-eni. Kasnije su da#i danak Tvom Ve#ičanstvu.1A. 9edino je On %io taj koji je raspustio kosu svi' žena nevernika koji su se usudi#i daraspuste pun-u tvoje kra#jie koja je %i#a #epo ukrašena i posvećena &a ve#iku Cadžasu3ažrtvenu eremoniju. Tada je pa#a do stopa#a Gospodina Krišne sa su&ama u očima.11. /a vreme naše+ pro+onstva, =urvasa !uni koji jede &ajedno sa deset 'i#jada učenika,skovao je p#an sa našim neprijate#jima da nas stavi u opasnu nevo#ju. 5 to vreme nas je On

0Gospodin Krišna spasio, jednostavno pri'vatajući ostatke 'rane. (ošto je tako primio'ranu, okup#jeni muniji koji su se kupa#i u rei, oseća#i su se o%i#no na'ranjeni i sva trisveta su tako-e %i#a &adovo#jna.12. 9edino sam us#ed *je+ovo+ utiaja %io sposo%an da u %or%i &apanjim BožanskuLičnost, Gospodina Šivu i nje+ovu ženu, kćerku p#anina Jima#aja. Tako je On 0GospodinŠiva postao &adovo#jan sa mnom i podario mi svoje v#astito oružje. Osta#i po#u%o+ovi sumi tako-e darova#i svoja dotična oružja i k tome sam %io sopso%an da u ovom sadašnjemte#u dosti+nem više p#anete +de mi je %i#o ponu-eno po#u7u&višeno sedište.16. Kada sam %oravio neko#iko dana dao +ost na višim p#anetama, svi ne%eski po#u%o+ovi

uk#jučujući i kra#ja $ndradevu, u&e#i su &aštitu u mojim rukama koje su %i#e o&načene#ukom Gandivom da %i' u%io demona po imenu *ivatakavaa. O kra#ju, potomče"jamid'e, u sadašnjem trenutku sam #išen Vr'unske Božanske Ličnosti, čijim samutiajem %io tako moćan.18. Vojna sna+a Kaurava je %i#a kao okean u kojem su %oravi#a mno+a nepo%edivastvorenja i tako je %io nepremostiv. "#i &%o+ *je+ovo+ prijate#jstva sam ja, smešten nakočiji, %io sposo%an da +a pre-em i jedino *je+ovom mi#ošću sam mo+ao da &ado%ijemkrave i si#om sakupim mno+e š#emove kra#jeva ukrašene dra+u#jima koji su %i#i i&vor sve

 %#istavosti.

1:. 9edino je On %io taj koji je smanjio životni vek od svako+a i koji je, na %ojnom po#ju,odu&eo speku#ativnu moć i sna+u entu&ija&ma od ve#iki' vojni' )a#an+i koje su postroji#iKaurave, predvo-eni B'išmom, Karnom, =ronom, Ša#3om, itd. *ji'ovo je ure-enje %i#oiskusno i više ne+o prik#adno, a#i je sve to učinio Gospodin Šri Krišna, dok je išao napred.1;. Ve#iki +enera#i kao što su B'išma, =rona, Karna, B'urisrava, usarma, Ša#3a,9a3adrat'a i Ba'#ika su svi usmeri#i svoja nepo%ediva oružja na mene, a#i *je+ovommi#ošću 0Gospodina Krišne nisu mo+#i da mi skinu ni v#as s +#ave. #ično tome, (ra'#ada!a'aradža, vr'unski %'akta Gospodina *risim'adeva, %io je nedotaknut oružjima koja sudemoni koristi#i protiv nje+a.

1>. 9edino su *je+ovom mi#ošću moji neprijate#ji propusti#i da me u%iju kada sam sišao sakočije da u&mem vodu &a moje žedne konjeH a &%o+ nedostatka poštovanja prema momGospodinu sam se usudio da Ga &apos#im kao vo&ača moji' %ojni' ko#a, uprkos tome što

6@

Page 40: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 40/360

Ga o%ožavaju i s#uže naj%o#ji #judi da %i posti+#i spasenje.1?. O kra#juE *je+ove ša#e i iskreni +ovori su %i#i prijatni i prekrasno ukrašeni osmesima.ada sam prep#av#jen &anosom kada se sećam kako me je top#o os#ov#javao< DO (rit'insine, o "rdžuna prijate#ju, o sinu Kuru dinastije.D1@. 5+#avnom smo o%ojia ima#i o%ičaj da živimo, spavamo, sedimo, #utamo i ručamo&ajedno. " u vreme kad smo se 'va#i#i &a junačka de#a, ponekad, ako %i %i#a kakvanepravi#nost, o%ičavao sam da Ga prekorim +ovoreći< D!oj prijate#ju, jako si istino#ju%iv.Dak i u trenuima kada je *je+ova vrednost %i#a umanjena, imao je o%ičaj, pošto je5&višena =uša, da to#eriše sve što sam !u rekao, opraštajući mi upravo kao što istinski

 prijate#j oprašta svom pravom prijate#ju, i#i ota sinu.2A. O are, sada sam odvojen od svo+ prijate#ja i najdraže+ do%ronamernika, Vr'unskeBožanske Ličnosti i &ato mi sre i&+#eda #išeno sve+a. 5 *je+ovom odsustvu me pora&i#aneko#iina %e&%ožni' pastira dok sam štitio te#a svi' Krišnini' žena.21. $mam isti #uk Gandivu, iste stre#e, istu kočiju koju vuku isti konji i koristim i' kao istionaj "rsžuna kojem su svi kra#jevi odava#i poštovanje. "#i u odsustvu Gospodina Krišne jesve ovo u trenutku posta#o ništavno i %eskorisno. To je upravo na#ik nu-enju pročišćeno+

mas#aa na pepeo, na+omi#avanju nova čaro%nim štapićem i#i sejanju semenja nanep#odnu &em#ju.22726. O kra#ju, pošto si me upitao o našim prijate#jima i ro-aima u +radu =varaki,o%avestiću te da su %ra'mani prok#e#i sve nji' i kao is'od to+a su se svi opi#i vinomnačinjenim od )ermentisano+ pirinča i %ori#i se me-u so%om štapovima, čak ne

 prepo&navajući jedan dru+o+. ada su svi mrtvi sem nji' četvoro i#i petoro.28. ve je to &apravo &%o+ uvišene vo#je Gospodina, Božanske Ličnosti. (onekad #judiu%ijaju, a ponekad štite jedni dru+e.2:72;. O kra#ju, kao što u okeanu veća i jača vodena %ića +utaju manja i s#a%ija, tako je i

Vr'unska Božanska Ličnost, da %i o#akša#a teret /em#je, potak#a jače+ Iadua da u%ijes#a%ije+ i veće+ Iadua da u%ije manje+.2>. ada sam privučen tim uputstvima koja mi je saopšti#a Božanska Ličnost 0Govinda,

 jer su prožeta poukama &a os#o%o-enje +oruće+ sra u svim vremenima i mestima.2?. uta Gosvami reče<"rdžunin um je postao umiren i os#o%o-en od sve materija#ne &a+a-enosti jer je %io takodu%oko &aokup#jen miš#jenjem na #otosova stopa#a Gospodina i uputstva koja mu jesaopštio u ve#ikoj %#iskosti du%oko+ prijate#jstva.2@. "rdžunino sta#no sećanje na #otosova stopa#a Gospodina Šti Krišne je %r&o povećava#o

nje+ovu predanost i kao is'od to+a se smiri#a %ura u nje+ovim mis#ima.6A. /%o+ Gospodinovi' &a%ava i de#atnosti i &%o+ *je+ovo+ odsustva, i&+#eda#o je da je"rdžuna &a%oravio na uputstva koja je ostavi#a Božanska Ličnost, a#i to &apravo nije %ios#učaj< onovo je postao +ospodar ču#a.61. (ošto se posedovanjem du'ovno+ %o+atstva os#o%odio ža#osti, sasvim je sasekaosumnje o dvostranosti. Tako je %io os#o%o-en od triju +una materija#ne prirode i učvršćenu transendeniji. *ije više imao pri#iku da postane &ap#eten u ro-enje i smrt, jer je %ioos#o%o-en materija#no+ o%#ika.62. (ošto je čuo da se Gospodin Krišna vratio u voje pre%iva#ište i s'vatio kraj &ema#jske

mani)estaije Iadu dinastije, !a'aradža Iud'išt'ira je od#učio da se vrati kući, natra+Bo+u.66. (ošto je ču#a kako je "rdžuna pričao o kraju Iadu dinastije i nestanku Gospodina

8A

Page 41: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 41/360

Krišne, Kunti se sa potpunom pažnjom &aokupi#a s#už%om predano+ poštovanja posvećenom transendenta#noj Božanskoj Ličnosti i tako stek#a os#o%o-enje odmaterija#no+ postojanja.68. 5&višeni *ero-eni, Gospodin Šri Krišna, prou&rokovao je da č#anovi Iadu dinastijenapuste te#a i tako je os#o%odio teret sveta. Ovaj postupak je %io kao va-enje trna trnom,iako su o%ojia isti &a upravite#ja.6:. 5&višeni Gospodin je od%aio te#o koje je mani)estovao da smanji teret /em#je.5pravo kao čaro%njak, od%auje jedno te#o da %i pri'vatio dru+ačije kao što je inkarnaijari%e i osta#e.6;. K"da je Božanska Ličnost, Gospodin Krišna, napustio ovu &ema#jsku p#anetu u vom

 pravom o%#iku, od samo+ to+ dana je Ka#i, koji se već de#imično pojavio, postao potpunomani)estovan da stvori nepovo#jne us#ove &a one koji imaju siromašan )ond &nanja.6>. !a'aradža Iud'išt'ira je %io dovo#jno inte#i+entan da s'vati utiaj do%a Ka#i koje seod#ikuje povećanjem &#o%e, #aži, varanja i nasi#ja u čitavoj prestonii, državi, domu i me-u

 pojedinima. Tako se mudro pripremio da napusti dom i do#ično se o%ukao.6?. /atim je u prestonii Jastinapura usto#ičio na presto#u svo+ unuka koji je %io i&vež%an

i jednako kva#i)ikovan &a ara i +ospodara sve &em#je ome-ene morima.6@. Onda je u !at'uri postavio Vajru, sina "nirudd'e 0unuka Gospodina Krišne, &a kra#jaŠurasena. *akon to+a je !a'aradža Iud'išt'ira vršio (radžapat3a žrtvu i stavio u se%evatru radi napuštanja domaćinsko+ života.8A. !a'aradža Iud'išt'ira je odjednom od%aio svu svoju odeću, pojas i ukrasekra#jevsko+ reda i postao potpuno ne&ainteresovan i neve&an &a sve.81. /atim je ujedinio sve ču#ne or+ane u um, onda um u život, život u disanje, čitavo svoje

 postojanje u ute#ov#jenje od pet e#emenata, a te#o u smrt. /atim, kao čisto oso%eno %iće, postao je s#o%odan od materija#no+ s'vatanja života.

82. Tako uništavajući +ru%o te#o od pet e#emenata u tri +une, ve&ujuće si#e materija#ne prirode, stopio i' je u jedno ne&nanje, a &atim upio to ne&nanje u oso%eno %iće, %ra'man,koje je neisrpno u svim oko#nostima.86. (os#e to+a, !a'aradža Iud'išt'ira se o%ukao u i&#i&anu odeću, prestao da jede čvrstu'ranu, do%rovo#jno postao nem i raspustio kosu. ve ovo &ajedno je učinio da i&+#eda kaoman+up i#i #udak %e& &animanja. *ije uopšte &avisio od %raće i nije ništa čuo, kao da je+#uv.88. /atim je krenuo prema severu, pro#a&eći putem kojim su iš#i nje+ovi praočevi i ve#iki#judi da %i se potpuno posvetio miš#jenju na Vr'unsku Božansku Ličnost. *a taj način je

živeo +de +od %i otišao.8:. !#a-a %raća !a'aradža Iud'išt'ira su opa&i#a da je do%a Ka#i već sti+#o u e#omsvetu i da su +ra-ani kra#jevstva pa#i pod utiaj nepo%ožno+ de#ovanja. /ato su od#uči#i das#ede stope starije+ %rata.8;. vi su i&vrši#i sve prinipe re#i+ije i kao is'od su pravi#no od#uči#i da su #otosovastopa#a Gospodina Šri Krišne vr'ovni i#j &a sve. /ato su %e& prestanka meditira#i na nji'.8>78?. Tako su sa čistom svesnošću &%o+ sta#no+ predano+ sećanja, dosti+#i du'ovni svetkojim v#ada 5&višeni *ara3ana, Gospodin Krišna. Ovo postižu jedino oni koji meditirajuna 5&višeno+ Gospodina %e& odstupanja. Ovo pre%iva#ište Gospodina Šri Krišne, po&nato

kao Go#oka Vrndavana, ne mo+u da dosti+nu oso%e koje su &aokup#jne materija#nims'vatanjem života, a#i su +a (andave, koji su %i#i potpuno oprani od sve materija#ne&a+a-enosti, dosti+#i u tim istim te#ima.

81

Page 42: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 42/360

8@. =ok je %io na 'odočašću, Vidura je napustio te#o u (ra%'asi. (ošto je %io &aokup#jenmiš#jenjem na Gospodina Krišnu, dočeka#i su +a stanovnii (itri#oka p#anete, +de se vrationa svoj prvo%itni po#ožaj.:A. =raupadi je tako-e vide#a da njeni muževi napuštaju dom ne mareći &a nju. =o%ro je

 po&nava#a Gospodina Vasudevu, Krišnu, Božansku Ličnost. $ ona i u%'adra su posta#e&aokup#jene miš#jenjem na Krišnu i posti+#e isti re&u#tat kao i nji'ovi muževi.:1. (ripovest o od#asku sinova (andava prema krajnjem i#ju života i nji'ovom povratkuBo+u, potpuno je povo#jna i savršeno čista. (rema tome, svako ko čuje ovu pripovest saodanom verom, si+urno stiče s#už%u predano+ poštovanja posvećenu Gospodinu, najvišesavršenstvo života.

1. 'a$o je Pari$(it do9e$ao do#a 'a%i

1. uta Gosvami reče<O učeni %ra'mani, !a'aradža (arikšit je onda počeo da v#ada svetom kao ve#ikiGospodinov %'akta po uputstvima naj%o#ji' od dvaput ro-eni' %ra'mana. V#adao je

 pomoću ti' ve#iki' oso%ina koje su prorek#i iskusni astro#o&i u vreme nje+ovo+ ro-enja.2. Kra#j (arikšit je oženio kćerku kra#ja 5ttare i &ačeo četiri sina, koje je predvodio!a'aradža 9anameja3a.6. (ošto je i&a%rao Krpačar3u &a vo-stvo kao svo+ du'ovno+ učite#ja, !a'aradža (arikšit

 je vršio tri žrtvovanja konja na o%a#i Gan+e. (ri#ikom vršenja ti' o%reda je dovo#jnona+radio prisutne. Tada su čak i o%ični #judi mo+#i da vide po#u%o+ove.8. 9ednom, kada je !a'aradža (arikšit %io na po'odu da sav#ada svet, u+#edao je+ospodara Ka#i73u+e, koji je %io niži od šudre, prerušen kao kra#j i koji je nanosio povrede

 po no+ama krave i %ika. Kra#j +a je smesta u'vatio da +a do#ično ka&ni.

:. Šaunaka Ciši upita</ašto je !a'aradža (arikšit samo ka&nio najniže+ od šudra koji je, o%učen kao kra#j,no+om udarao kravu4 !o#im te da opišeš sve ove do+a-aje ako se odnose na teme oGospodinu Krišni.;. Gospodinovi %'akte su navik#i da #ižu med dostupn sa *je+ovi' #otosovi' stopa#a.Kakva je korist od tema koje jednostavno traće naš dra+oeni život4>. O uta Gosvami, me-u #judima postoje oni koji že#e da se os#o%ode od smrti i posti+nuvečni život. Oni i&%e+avaju k#anje po&ivajući upravite#ja smrti, Iamaradžu.?. Tako du+o dok je ovde prisutan Iamaradža koji prou&rokuje svačiju smrt, niko neće

moći da se suoči sa smrću. Ve#iki mudrai su po&va#i upravite#ja smrti, Iamaradžu, koji je predstavnik Gospodina. iva %ića koja su u nje+ovom &a+r#jaju tre%a da pri'vate so%ro%it i piju nektar %esmrtnosti u vidu ove pripovesti o transendenta#nim &a%avama Gospodina.@. Lenja #judska %ića sa tričavom inte#i+enijom i kratkim trajanjem života provode noćspavajući, a dan o%av#jajući de#atnosti koje nisu ni &a šta.1A. uta Gosvami reče<=ok je !a'aradža (arikšit pre%ivao u prestonii Kuru arstva, simptomi do%a Ka#i su

 poče#i da se uv#ače u o%#ast nje+ove države. Kada je čuo o tome, nije mis#io da je vest jako prijatna. !e-utim, to mu je da#o pri#iku da se %ori. 5&eo je #uk i stre#e i pripremio se &a

vojne de#atnosti.11. !a'aradža parikšit je seo na kočiju koju su vuk#i rni konji. /astava mu je %i#ao&načena &nakom #ava. (ošto je %io tako ukrašen i okružen kočijašima, konjiom,

82

Page 43: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 43/360

s#onovima i pešadijom, napustio je prestoniu da sav#ada &em#ju u svim pravima.12. !a'aradža (arikšit je onda sav#adao sve de#ove p#anete /em#je 7 B'adrašvu,Ketuma#u, B'aratu, severni deo Kurujana#e, Kimpurušu, itd. 7 i &a'tevao danak odnji'ovi' dotični' v#adara.1671:. Koje +od mesto je kra#j posetio, neprestano je s#ušao o s#avama svoji' ve#iki'

 praočeva, koji su svi %i#i Gospodinovi %'akte kao i o s#avnim de#ima Gospodina Krišne.Tako-e je čuo kako je nje+a samo+ Gospodin &aštitio od moćne top#ote "švatt'amino+oružja. Ljudi su tako-e spomenu#i ve#iku #ju%av i&me-u potomaka Vrišnija i (rit'e &%o+nji'ove ve#ike predanosti Gospodinu Kešavi. (ošto je %io jako &adovo#jan sa onima koji su

 peva#i o takvim s#avama, kra#j je otvorio oči sa ve#ikim &adovo#jstvom. Bio je srećan da imve#ikodušno daruje jako dra+oene o+r#ie i odeću.1;. !a'aradža (arikšit je čuo da je i& voje %e&u&očne mi#osti Gospodin Krišna 0Višnu,kome se pokoravaju živa %ića u čitavom univer&umu, s#užio na svaki način pokorne sinove(andua pri'vatajući po#ožaje od vo&ača %ojni' ko#a do predsednika, +#asonoše, prijate#ja,noćno+ čuvara, itd. prema vo#ji (andava, s#ušajući i' kao s#u+a i odavajući poštovanje kaoonaj ko je m#a-i po +odinama. Kad je sve to čuo, !a'aradža (arikšit je postao prep#av#jen

 predanošću prema #otosovim stopa#ima Gospodina.1>. ada počuj šta ti kažem o onome što se &%i#o dok je !a'aradža (arikšit provodio danes#ušajući o do%rim &animanjima predaka i %io tako &aokup#jen miš#jenjem na nji'.1?. Ličnost re#i+io&ni' prinipa, ='arma, #utao je u o%#iku %ika i susreo je #ičnost /em#je uo%#iku krave, koja je i&+#eda#a tako ža#osna kao majka koja je i&+u%i#a dete. $ma#a je su&eu očima i #epota njeno+ te#a je išče&#a. Tako je ='arma upitao /em#ju na s#edeći način.1@. ='arma 0u o%#iku %ika upita<Gospo-o, &ar nisi &drava i vese#a4 /ašto si prekrivena senkom ža#osti4 (o i&+#edu tvo+#ia i&+#eda da si porne#a. =a te ne muči neka potmu#a %o#est i#i mis#iš na neko+ ro-aka

koji je da#eko42A. $&+u%io sam tri no+e i sada stojim samo na jednoj. a#iš #i &%o+ mo+ stanja i#i si jako&a%rinuta jer će od sada da te eksp#oatišu ne&akoniti žderači mesa4 !ožda si ža#osna što su

 po#u%o+ovi sada #išeni svo+ ude#a kod o%redni' prinosa, jer se više ne vrše žrtvovanja4 =a#i si tužna &ato što živa %ića ispaštaju &%o+ +#adi i suše421. =a #i osećaš sami#ost &a nesretne žene i deu koje su ostavi#e nesavesne oso%e, i#i sinesretna &ato što %ra'mani, odani de#ima protiv prinipa re#i+ije, #oše postupaju sa

 %o+injom učenja4 $#i si jako ža#osna što vidiš da su %ra'mani u&e#i utočište uadministrativnim porodiama koje ne poštuju %ra'minsku ku#turu4

22. Tako&vani upravite#ji su sada &%unjeni utiajem ovo+ do%a Ka#i i tako su u neredu svidržavni pos#ovi. =a #i sada ža#iš &%o+ to+a4 ada opšte stanovništvo ne s#edi pravi#a i propise &a u&imanje 'rane, spavanje, pijenje, ra&množavanje, itd. i nak#onjeni su da vršetakve de#atnosti %i#o +de. =a #i si nesretna &%o+ to+a426. O majko /em#jo, Vr'unska Božanska Ličnost, Jari, inkarnirao se kao Gospodin ŠriKrišna samo da %i uk#onio tvoj težak teret. ve *je+ove de#atnosti ovde sutransendenta#ne i pop#očuju put do os#o%o-enja. ada si #išena *je+ovo+ prisustva iverovatno mis#iš o tim de#atnostima i osećaš tu+u u nji'ovom odsustvu.28. !ajko, nepresušni si i&vor svi' %o+atstava. !o#im te o%avesti me o osnovnom u&roku

tvoji' nevo#ja, &%o+ koji' si tako os#a%i#a. !is#im da je moćan utiaj vremena, kojisav#adava čak i najmoćnije, mo+ao si#om da odu&me svu tvoju sreću kojoj su se divi#i čak i po#u%o+ovi.

86

Page 44: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 44/360

2:. Božanstvo /em#je 0u o%#iku krave tako je od+ovori#o #ičnosti re#i+io&ni' prinipa 0uo%#iku %ika<O ='armo, sa&naćeš sve što si me upitao. *astojaću da od+ovorim na sva ta pitanja.

 *ekad ranije si se tako-e održavao na četiri no+e i povećavao si sreću po čitavomuniver&umu mi#ošću Gospodina.2;76A. 5 *jemu pre%ivaju< 1 istino#ju%ivost, 2 čistoća, 6 nepodnoš#jivost prema tu-ojnesreći, 8 moć da kontro#iše #jutnju, : samo&adovo#jstvo, ; poštenje i iskrenost, >

 postojanost uma, ? kontro#a ču#ni' or+ana, @ od+ovornost, 1A jednakost, 11 podnoš#jivost, 12 uravnoteženost, 16 vernost, 18 &nanje, 1: odsustvo ču#no+ uživanja,1; vo-stvo, 1> viteštvo, 1? utiaj, 1@ moć da sve učini mo+ućim, 2A vršenje pravi#nedužnosti, 21 potpuna ne&avisnost, 22 veština, 26 e#okupna #epota, 28 smirenost, 2:#ju%a&nost, 2; oštroumnost, 2> otmenost, 2? ve#ikodušnost, 2@ od#učnost, 6Asavršenstvo u svem &nanju, 61 pravi#no i&vršavanje, 62 posedovanje svi' predmetauživanja, 66 radost, 68 nepokretnost, 6: vernost, 6; s#ava, 6> o%ožavanje, 6? #išenosto'o#osti, 6@ postojanje 0kao Božanska Ličnost, 8A večnost i mno+e dru+etransendenta#ne oso%ine koje su večno prisutne i nikad ne mo+u da %udu odvojene od

 *je+a. Ta Božanska Ličnost, nepresušni i&vor sve do%rote i #epote, Gospodin Šri Krišna,sada je o%ustavio voje transendenta#ne &a%ave na #iu /em#je. 5 nje+ovom odsustvu,do%a Ka#i je posvuda proširi#o svoj utiaj, tako da sam tužna što vidim takvo stanje.61. !is#im o se%i i tako-e, o naj%o#ji me-u po#u%o+ovima, o te%i kao i o svim

 po#u%o+ovima, mudraima, stanovniima (itrioke, Gospodinovim %'aktama i svim#judima koji se pridržavaju sistema varne i ašrame u #judskom društvu.62766. Lakšmiji, %o+inja sreće, je ostavi#a svoje pre%iva#ište u šumi #otosovo+ veća i&aokupi#a se s#uženjem #otosovi' stopa#a Gospodina, iako su njene mi#ostive po+#ede uvek traži#i po#u%o+ovi kao što su Bra'ma i radi koje su posveti#i mno+e dane Božanskoj

Ličnosti. Bi#a sam o%darena pose%nim moćima da &asenim sreću sva tri p#anetarna sistema pošto sam %i#a ukrašena otisima &astave, +roma, štapa &a vo-enje s#onova i #otosovo+veta, koji su o&nake sa #otosovi' stopa#a Gospodina. *a kraju, kad sam se oseća#a takosrećna, On me je ostavio.68. O #ičnosti re#i+ije, %i#a sam jako preopterećena mno+o%rojnim vojnim )a#an+amaateistički' kra#jeva i os#o%o-ena sam mi#ošću Božanske Ličnosti. #ično si i ti tako-e %io uža#osnom stanju, #išen sna+e da stojiš i tako se On tako-e inkarnirao pomoću svojeunutrašnje ener+ije u porodii Iadua da te os#o%odi.6:. (rema tome, ko može da podnosi %o#ove odvojenosti od te Vr'unske Božanske

Ličnosti4 !o+ao je da sav#ada dostojanstvo i strastveni +nev voji' dra+ana kao što jeat3a%'ama mi#im osme'om #ju%avi, prijatnim po+#edom i srdačnim o%raćanjem. Kada jeišao mojom 0/em#jinom površinom, u prašini %i osta#i otisi *je+ovi' #otosovi' stopa#a i

 %i#a sam to#iko o%i#no prekrivena travom da je i&+#eda#o kao da mi se koža naježi#a us#ed&adovo#jstva.6;. =ok su /em#ja i #ičnost re#i+ije tako ra&+ovara#i, sveti kra#j (arikšit je sti+ao na o%a#ureke arasvati koja teče prema istoku.

13. 'a!njavanje i na0ra2ivanje 'a%i

1. uta Gosvami reče< *akon što je sti+ao na to mesto, !a'aradža (arikšit je opa&io da šudra niže kaste, odeven

88

Page 45: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 45/360

kao kra#j, udara kravu i %ika štapom kao da nemaju v#asnika.2. Bik je %io %eo kao #otosov vet. (restrašio +a je šudra koji +a je tukao i tako se p#ašio dase stajao na jednoj no&i, dr'tao i mokrio.6. $ako je krava %i#a korisna, ker čovek može da i&mu&e i& nje re#i+io&ne prinipe, sada jeostav#jena u jadnom stanju, %e& te#eta. Šudra ju je tukao po no+amaH oči su joj %i#e punesu&a i %i#a je oža#ošćena i s#a%a. udi#a je &a travom na po#ju.8. !a'aradža (arikšit, do%ro oprem#jen stre#ama i #ukom i smešten na kočiji re#je)noukrašenoj &#atom, +ovorio mu je du%okim +#asom koji je odjekivao poput +roma.:. O ko si ti4 $&+#eda da si jak, pa ipak se usu-uješ da u%jaš one koji su pod mojom&aštitiom i %espomoćniE (o odeći se predstav#jaš kao %ožanski čovek 0kra#j, a#i po svojimde#ima se protiviš prinipima dvaput ro-eni' kšatri3a.;. Ti nitkove, &ar se usu-uješ da udaraš nedužnu kravu &ato što su Gospodin Krišna i"rdžuna, nosi#a #uka Gandive, van po+#eda4 (ošto udaraš nedužno+ na usam#jenommestu, &#očina si i &as#užuješ da %udeš u%ijen.>. 0Onda je !a'aradža (arikšit upitao %ika< O', ko si ti4 9esi #i %ik %eo kao #otos, i#i si

 po#u%o+4 $&+u%io si tri no+e i krećeš se samo na jednoj. 9esi #i ti neki po#u%o+ koji nas

ža#osti u o%#iku %ika4?. ada te po prvi put vidim da ža#iš sa su&ama u očima u kra#jevstvu do%ro &aštićenomrukama kra#jeva Kuru dinastije. ve do sada niko na /em#ji nije nikada #io su&e &%o+nji'ove nemarnosti.@. O sine ura%'i, ne tre%a da više ža#iš. *ema potre%e da se p#ašiš ovo+ niskok#asno+šudre. O majko kravo, tako du+o dok v#adam i potčinjavam sve &avidne #jude, nemara&#o+a da p#ačeš. ve će %iti do%ro &a te%e.1A711. O čestita, kra#jevo do%ro ime, trajanje života i do%ro ponovno ro-enje nestaju kada

 %e&%ožnii u nje+ovom kra#jevstvu p#aše sve vrste živi' %ića. i+urno je +#avna dužnost

kra#ja da prvo uk#oni patnje oni' koji ispaštaju. (rema tome, moram da u%ijem ovo+naj%jednije+ čovjeka, jer se nasi#no odnosi prema osta#im živim %ićima.12. On 0!a'aradža (arikšit ponovo je ovako os#ovio i upitao %ika< O sine ura%'i, ko ti

 je odsekao tri no+e4 5 državi kra#jeva koji su pos#ušni &akonima Vr'unske BožanskeLičnosti, Krišne, niko nije tako nesretan kao ti.16. O %iče, ne činiš uvrede i sasvim si poštenH &ato ti že#im sve naj%o#je. !o#im te, rei miko je taj ko te tako unaka&io i ornio u+#ed sinova (rit'e.18. Ko +od prou&rokuje da %e&a&#ena živa %ića ispaštaju, mora da me se p#aši posvuda usvetu. amim o%u&davanjem nepošteni' %e&%ožnika, čovek čini do%ro %e&a&#enima.

1:. =rsko živo %iće koje nanosi uvrede mučeći one koji su %e&a&#eni, neosredno ćuiskoreniti, čak i ako je to stanovnik viši' p#aneta, naoružan i ukrašen.1;. *ajviša dužnost v#adajuće+ kra#ja je da pruži svu &aštitu oso%ama koje se pridržavaju&akona i da ka&ni one koji odstuaju od nared%i sveti' spisa pod norma#nim oko#nostima,kada nema preke potre%e.1>. Ličnost re#i+ije reče<Ove reči koje si upravo i&+ovorio do#ikuju oso%i i& (andava dinastije. Očaran (andavama&%o+ nji'ovi' oso%ina %'akti, čak i Gospodin Krišna, Božanska Ličnost je i&vršavaodužnosti kao +#asonoša.

1?. O najveći me-u #judskim %ićima, jako nam je teško da utvrdimo koji je %e&%ožnik  prou&rokovao naše ispaštanje, jer smo &%unjeni svim ra&#ičitim miš#jenjima )i#o&o)ateoretičara.

8:

Page 46: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 46/360

1@. *eki )i#o&o)i, koji poriču sve vrste dvostranosti, i&jav#juju da je čovekovo v#astito %ićeod+ovorno &a nje+ovu #ičnu sreću i nesreću. Osta#i kažu da to us#ov#javaju nad#judskemoći, dok dru+i kažu da su od+ovorne de#atnosti. Gru%i materija#isti tvrde da je krajnjiu&rok priroda.2A. (ostoje tako-e neki mis#ioi koji veruju da niko ne može da utvrdi u&rok nesreće

 pomoću rasprav#janja, da +a upo&na pomoću ra&miš#janja, niti i&ra&i rečima. O mudračeme-u kra#jevima, prosudi sam pomoću v#astite inte#i+enije, ra&miš#jajući o svemu ovome.21. uta Gosvami reče<O naj%o#ji me-u %ra'manima, pošto je tako čuo kako +ovori #ičnost re#i+ije, ar (arikšit je

 %io potpuno &adovo#jan i %e& +reške i#i ža#jenja je ovako od+ovorio.22. Kra#j reče<O ti, koji imaš o%#ik %ikaE (o&naješ istinu re#i+ije i +ovoriš prema prinipu da je i#jnamenjen &a vršioa %e&%ožni' de#a tako-e namenjen &a ono+a ko otkrije %e&%ožnika. *isiniko dru+i već #ičnost re#i+ije.26. Tako je &ak#jučeno da su Gospodinove ener+)ije nepojm#jive. *iko ne može da i'

 proeni pomoću umne speku#aije i#i i+re rečima.

28. 5 do%u at3a 0istino#ju%ivosti tvoje četiri no+e su %i#e utvr-ene sa četiri prinipastro+osti, čistoće, mi#osti i istino#ju%ivosti. $&+#eda da su ti tri no+e s#om#jene &%o++oropadne %e&%ožnosti u vidu ponosa, požude prema ženama i opijanja.2:. tojiš na samo jednoj no&i, koja je tvoja istino#ju%ivost i na neki način šepaš unaoko#o,a#i personi)ikovana sva-a 0Ka#i koja veta u& pomoć prevare, tako-e nastoji da uništi tuno+u.2;. Božanska Ličnost kao i osta#i su is+urno smanji#i teret /em#je. Kada je %io prisutankao inkarnaija, sve je %i#o do%ro vršeno &%o+ povo#jni' otisaka *je+ovi' stopa#a.2>. ada ona, čestita, op#akuje svoju %udućnost sa su&ama u očima, pošto ju je nesretno

ostavi#a Božanska Ličnost, jer će sada nad njom v#adati i u njoj uživati niže k#ase #judi kojise predstav#jaju kao v#adari.2?. !a'aradža (arikšit koji je sam mo+ao da se %ori sa 'i#jadama neprijate#ja, tako jeumirio #ičnost re#i+ije i /em#ju. Onda je u&eo svoj oštar mač da u%ije #ičnost Ka#i koji jeu&rok sve nere#i+ije.2@. Kada je Ka#i s'vatio da kra#j že#i da +a u%ije, odjednom je od%aio odeću kra#ja i pod

 pritiskom stra'a, potpuno mu se predao i %aio do nje+ovi' stopa#a.6A. !a'aradža (arikšit, koji je %io kva#i)ikovan da pri'vati predavanje i o kome je vrednoda se peva u istoriji, nije u%io jadno+ i predano+ Ka#ija, već se sami#osno nasmejao, jer je

 %io #ju%a&an prema siromašnima.61. Kra#j tako reče< *as#edi#i smo u+#ed "rdžuneH &ato pošto si se predao sa sk#op#jenim rukama, ne tre%a dase p#ašiš &a svoj život, a#i ne možeš da ostaneš u mom kra#jevstvu, jer si prijate#j nere#i+ije.62. "ko se #ičnost Ka#i, nere#i+ije, dopusti da postupa kao čovek7%o+ i#i i&vršnirukovodi#a, si+urno će %ujati nere#i+io&ni prinipi kao što su po'#epa, #a+anje, p#jačka,neučtivost, nevernost, nesreća, varanje, sva-a i taština.66. (rema tome, o prijate#ju nere#i+ije, ne &as#užuješ da ostaneš na mestu +de iskusnistručnjai vrše žrtvovanja prema istini i re#i+io&nim pravi#ima &a &adovo#jenje Vr'unske

Božanske Ličnosti.68. 5 svim žrtvenim eremonijama, iako se ponekad o%ožava poo#u%o+, o%ožava se5&višeni Gospodin Božanska Ličnost, jer je *ad7duša svako+a i postoji spo#ja i i&nutra

8;

Page 47: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 47/360

kao va&du'. Tako je jedino On taj koji podaruje sve %#a+ostanje o%ožavaou.6:. Šri uta Gosvami reče<(ošto mu je tako naredio !a'aradža (arikšit, Ka#i je počeo da dr'ti od stra'a. Videćikra#ja pred so%om kao Iamaradžu, spremno+ da +a u%ije, Ka#i je +ovorio kra#ju na s#edećinačin.6;. O Vaše Ve#ičanstvo, iako mo+u da živim %i#o +de po Vašoj nared%i, +de +od da

 po+#edam, videću samo Vas sa #ukom i stre#ama.6>. /%o+ to+a, o +#avni me-u &aštitniima re#i+ije, mo#im te odredi neko mesto na komemo+u sta#no da živim pod &aštitom tvoje v#ade.6?. uta Gosvami reče<(ošto +a je Ka#i tako &amo#io, !a'aradža (arikšit mu je dao do&vo#u da %oravi namestima +de se koka, pije, +de ima prostituije i +de se ko#ju životinje.6@. Ka#i je &atražio još neko mesto i pošto je prosio, kra#j mu je dopustio da živi tamo +de

 je &#ato, jer +de +od je &#ato, postoji i neistina, opijanje, požuda, &avist i neprijate#jstvo.8A. Tako je #ičnosti Ka#i, po uputstvima !a'aradža (arikšita, sina 5ttare, %i#o dopuštenoda živi na ti' pet mesta.

81. (rema tome, ko +od že#i pro+resivno %#a+ostanje, pose%no kra#jevi, re#i+io&ni #judi,vo-e narodam %ra'mani i sann3asiji, nikada ne smeju da do-u u dodir sa četiri pret'odnospomenuta nere#i+io&na prinipa.82. /atim je kra#j ponovo postavio #ičnost re#i+ije 0%ika na tri i&+u%#jene no+e, naimestro+ost, čistoću i mi#osr-e i o'ra%rujući te de#atnosti, dovo#jno je po%o#jšao stanje /em#je.86788. *ajsretniji ar !a'aradža (arikšit kome je !a'aradža Iud'išt'ira poveriokra#jevstvo Jastinapura kada je že#eo da se povuče u šumu, sada v#ada svetom sa ve#ikimuspe'om pošto su +a pros#avi#a de#a kra#jeva Kuru dinastije.8:. !a'aradža (arikšit, sin "%'iman3ua, tako je iskusan da je &%o+ nje+ovo+ vešto+

uprav#janja i pokrovite#jstva vama omo+ućeno da vršite žrtvu kao što je ova.

14. Bra*mana de9a$ je pro$%eo Ma*arad!u Pari$(ita

1. Šri uta Gosvami reče</%o+ mi#osti Božanske Ličnosti Šri Krišne koji de#uje &adiv#jujuće, !a'aradža (arikšitnije mo+ao da %ude spa#jen, iako je %io po+o-en oružjem =ronino+ sina u materii majke.2. Štaviše, !a'aradža (arikšit je uvek %io svesno predan Božanskoj Ličnosti i &ato se nijeni %ojao, niti da je sav#adao stra' od ptie7&mije koja je tre%a#o da +a u+ri&e &%o+ %esa

dečaka7%ra'mane.6. *ada#je, pošto je ostavio sve pratioe, kra#j se kao učenik predao sinu V3ase, 0ŠukadeviGosvamiju i tako je %io sposo%an da s'vati pravi po#ožaj Božanske Ličnosti.8. To je %i#o tako, jer oni koji su posveti#i svoje živote transendenta#nim temama oBožanskoj Ličnosti o kojoj pevaju vedske 'imne i koji su neprestano &aokup#jenisećanjem na #otosova stopa#a Gospodina, ne i&#ažu se opasnosti da imaju po+rešnas'vatanja, čak i u pos#ednjem trenutku života.:. Tako du+o dok ve#iki, moćni sin "%'iman3ua ostane kao ar sveta, #ičnost Ka#i nema

 pri#ike da veta.

;. *a sam dan i trenutak kada je Božanska Ličnost, Gospodin Šri Ktrišna, napustio ovu/em#ju, #ičnost Ka#i koja potpomaže sve vrste %e&%ožni' de#atnosti, doš#a je u ovaj svet.>. !a'aradža (arikšit je %io rea#ista kao pče#ie koje pri'vataju samo nektar 0veta. /nao

8>

Page 48: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 48/360

 je savršeno do%ro da u ovom do%u Ka#i povo#jne stvari odma' stvaraju do%re pos#edie,dok nepovo#jna de#a moraju da se stvarno i&vrše 0da %i i&a&va#a pos#edie. Tako nijenikada &avideo #ičnosti Ka#i.?. !a'aradža (arikšit je smatrao da manje inte#i+entni #judi mo+u da na-u da je #ičnostKa#i jako moćna, a#i oni koji su samoov#adani neće imati če+a da se %oje. Kra#j je %iomoćan kao ti+ar i %rinuo se &a %uda#aste, nemarne oso%e.@. O mudrai, kao što ste me upita#i, opisao sam +otovo sve što se tiče priče o GospodinuKrišni u ve&i sa istorijom po%ožno+ !a'aradža (arikšita.1A. Oni koji že#e da posti+nu potpuno savršenstvo u životu, moraju poni&no da s#ušaju sveteme koje su pove&ane sa transendenta#nim de#atnostima i oso%inama Božanske Ličnostikoja postupa &adiv#jujuće.11. =o%ri mudrai rekoše<O dostojanstveni uta GosvamiE iveo nam mno+o +odina i imao večnu s#avu, jer jako#epo +ovoriš o de#atnostima Gospodina Krišne, Božanske Ličnosti. To je upravo kaonektar &a takva smrtna %ića kao što smo mi.12. 5pravo smo poče#i da vršimo ovu p#odonosnu de#atnost, žrtvenu vatru, %e& si+urnosti

o njenom is'odu &%o+ mno+i' nesavršenstava u našim postupima. Te#a su nam porne#aod dima, a#i smo &apravo &adovo#jni nektarom sa #otosovi' stopa#a Božanske Ličnosti,Govinde, koji nam daješ.16. Vrednost trenutno+ druženja sa Gospodinovim %'aktom ne može da se uporedi ni sa

 posti+nućem viši' p#aneta i#i os#o%o-enjem od materije, a šta da se kaže o svetovnim %#a+os#ovima u vidu materija#no+ %#a+ostanja, koji su namenjeni &a one koji su predodre-eni da umru.18. Božanska Ličnost, Gospodin Krišna 0Govinda isk#jučivo je utočište &a sva ve#ika živa

 %ića i *je+ove transendenta#ne oso%ine ne mo+u da proene čak ni takvi +ospodari

mistični' moći kao što su Gospodin Šiva i Gospodin Bra'ma. !ože #i iko ko je iskusan uuživanju nektara 0rase %iti ikada potpuno &adovo#jan s#ušajući o temama o *jemu41:. O uta Gosvami, učen si i čisti %'akta Gospodina, jer je Božanska Ličnost Tvoj +#avni

 predmet s#uženja. /ato te mo#imo da nam opišeš Gospodinove &a%ave koje su i&nad sve+materija#no+ s'vatanja, jer smo žarko že#je#i da primimo takve poruke.1;. O uta Gosvami, mo#imo te da nam opišeš te teme o Gospodinu kojima je !a'aradža(arikšit, čija je inte#i+enija %i#a učvršćena na os#o%o-enje, posti+ao #otosova stopa#aGospodina koji je utočište Garude, kra#ja ptia. Te teme je i&+ovorio sin V3ase 0Šri#aŠukadeva Gosvami.

1>. ad te mo#imo da nam ispričaš pripovesti o *ei&mernom, jer su pročišćujuće iu&višene. aopštene su !a'aradži (arikšitu i jako su dra+e čistim %'aktama, pošto su pune %'akti73o+e.1?. Šri Šuta Gosvami reče<O Bože, iako smo ro-eni u mešovitoj kasti, ipak smo u&višeni po pravu ro-enja

 jednostavno s#užeći i s#edeći ve#ike koji su napredni u &nanju. ak ako samo ra&+ovara satako ve#ikim dušama, čovek može %e& od#a+anja da se očisti od svi' nesposo%nosti koje

 proističu od nisko+ ro-enja.1@. " što reći o onima koji su pod &aštitom ve#iki' %'akta, mantrajući i pevajući veto $me

 *ei&merno+ koji ima neo+raničenu moć4 Božanska Ličnost, nei&merna u moći itransendenta#na po oso%inama, na&iva se "nanta 0*eo+raničeni.2A. ada je ustanov#jeno da je On 0Božanska Ličnost nei&meran i niko mu nije ravan.

8?

Page 49: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 49/360

=os#edno tome niko ne može da +ovori o *jemu na od+ovarajući način. Ve#iki po#u%o+ovine mo+u da posti+nu %#a+os#ov %o+inje sreće čak ni mo#itvama, a#i ova %o+inja sreće s#užiGospodina, iako On to ne že#i.21. Ko može %iti vredan imena 5&višeno+ Gospodina osim Božanske Ličnosti Šri Krišne4Bra'madži je sakupio vodu koja proi&#a&i sa noktiju *je+ovi' stopa#a da %i je podarioGospodinu Šivi i tako mu sa puno poštovanja iska&ao do%rodoš#iu. Ova ista voda0Gan+a pročišćuje čitav univer&um, uk#jučujući Gospodina Šivu.22. amoov#adane oso%e koje su privržene 5&višenom Gospodinu Šri Krišni mo+uodjednom da ostave svet materija#ne ve&anosti, uk#jučujući +ru%o te#o i supti#an um i oduda posti+nu najviše savršenstvo odvojeno+ reda života, koje prate nenasi#je i odvojenost.26. O rišiji koji ste moćno čisti kao i sune, pokušaću da vam opišem transendenta#ne&a%ave Višnua ono#iko ko#iko &nam. Kao što ptie #ete ne%om ko#iko im to sposo%nostdopšta, tako učeni %'akte opisuju Gospodina ko#iko im dopušta nji'ova spo&naja.2872:. 9ednom dok je #ovio u šumi sa #ukom i stre#ama, !a'aradža (arikšit je osetio jak umor, +#ad i že- dok je s#edio je#ene. =ok je tražio neki re&ervoar vode, ušao je uusam#jenu kućiu čuveno+ Šamike Cišija i u+#edao mudraa kako ti'o sedi &atvoreni'

očiju.2;. !uni je o%u&dao ču#ne or+ane, da', um i inte#i+eniju od materija#ni' de#atnosti iučvrstio se u transu, odvojeno od tri stanja 0%udnosti, sanjanja i nesvesti, pošto je posti+aotransendenta#ni po#ožaj kva#itativne jednakosti sa 5&višenim "pso#utom.2>. !udra koji je meditirao je %io prekriven je#enjom kožom, a du+a, +usta kosa mu je

 %i#a raspuštena po čitavom te#u. Kra#j, čije je nepe %i#o suvo od že-i, &amo#io +a je &avodu.2?. (ošto nije %io ni &vanično dočekan tako da mu je ponu-eno sedište, mesto, voda iupućene prijatne reči, kra#j je smatrao da je &anemaren i tako mis#eći se ra&#jutio.

2@. O %ra'mani, kra#jeva #jutnja i &avist usmereni prema mudrau %ra'mani, %i#i su jedinstveni, pošto su +a oko#nosti učini#e +#adnim i žednim.6A. (ošto je %io tako uvre-en, kra#j je, dok je od#a&io, #ukom u&eo u+inu#u &miju i #juto jestavio na ramena mudraa. /atim se vratio u svoju pa#atu.61. (ošto se vratio, počeo je da ra&miš#ja u se%i je #i mudra stvarno %io u meditaiji, sausredsre-enim ču#ima i &atvorenim očima, i#i se samo pretvarao da je u transu da %ii&%e+ao primanje kšatri3e, niže+ od se%e.62. !udra je imao sina koji je %io veoma moćan, jer je %io %ra'manin sin. =ok se i+raosa neiskusnim dečaima, čuo je o nesreći svo+ oa koju je i&a&vao kra#j. Onda je dečak 

tamo pro+ovorio na s#edeći način.66. 0Bra'manin sin, Šrn+i, reče< O samo po+#edajte +re'e v#adara koji, kao +avrani i psičuvari na vratima, vrše +re'e protiv svoji' +ospodara, suprotno prinipima koji se odnosena s#u+e.68. (otomi kra#jevsko+ sta#eža su %e& svake sumnje imenovani kao psi čuvari i moraju da

 %udu pred vratima. *a osnovu če+a može pas da u-e u kuću i prisvoji pravo da jede i&isto+ tanjira sa +ospodarem46:. *akon od#aska Gospodina Šri Krišne, Božanske Ličnosti i vr'ovno+ v#adara svako+a,ovi dr&nii vetaju, jer je naš &aštitnik otišao. /ato ću ja sam preu&eti ovo i ka&niti i'.

amo po+#edajte moju moć.6;. 5žareno rveni' očiju od #jutnje, sin rišija je dotakao vodu reke Kaušike dok je+ovorio svojim dru+ovima i kao +rom i&%aio s#edeće reči.

8@

Page 50: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 50/360

6>. Bra'manin sin je ovako prok#eo kra#ja< D*a sedmi dan od danas, ptia7&mija će u+ristinajveće+ neva#ja#a u toj dinastiji 0!a'aradžu (arikšita, jer je prekršio &akone #epo+

 ponašanja uvredivši mo+ oa.6?. /atim, kada se dečak vratio u pustinjačku kuću, u+#edao je &miju na ramenima oa ioža#ošćen je vr#o +#asno p#akao.6@. O %ra'mani, pošto je riši koji je %io ro-en u porodii "n+ira !unija čuo sina kako

 p#ače, postepeno je otvorio oči i u+#edao mrtvu &miju oko vrata.8A. Baio je mrtvu &miju na stranu i puitao +a &ašto p#ače, da #i +a je neko povredio. (ošto

 je to čuo, sin mu je o%jasnio šta se do+odi#o.81. Ota je čuo od sina da je prok#eo kra#ja, što nikad ne %i smeo da učini, jer je %ionaj%o#ji me-u svim #judskim %ićima. Ciši nije čestitao sinu, već je,ansuprot tome, počeo dase kaje +ovoreći< 9aoE Kako je ve#iko +rešno de#o počinio moj sin. Teško je ka&nio kra#jaradi %e&načajne uvrede.82. =ra+i moj dečače, inte#i+enija ti je ne&re#a i tako ne &naš da je kra#j koji je naj%o#jime-u #judskim %ićima, isto tako do%ar kao Božanska Ličnost. *ikada ne sme da se stavina jednak nivo sa prosečnim #judima. Gra-ani države žive u %#a+ostanju pošto i' štiti

svojom nenadmašivom moći.86. !oj dra+i dečače, Gospodin, koji nosi točak kočije, predstav#jen je v#adavinommonar'a i kad se nje+ova v#adavina ukine, čitav svet postane pun #opova koji ondaodjednom sav#adaju ne&aštićene podanike kao raštrkane ja+anje.88. *astaće ve#iki društveni nemiri pošto će, &%o+ prekida monar'ijske v#adavine, 'u#je i#opovi p#jačkati %#a+o #judi. 5%ijaće narod i nanositi mu povrede, otimaće životinje i žene,a mi ćemo %iti od+ovorni &a sve ove +re'ove.8:. 5 to vreme će #judi sistematski skrenuti sa puta napredne ivi#i&aije u po+#eduvedski' nared%i i kva#itativni' &animanja kasta i životni' redova. Tako će %iti više

 privučeni ekonomskim ra&vojem radi &adovo#jenja ču#a i kao is'od to+a, nastaćenepože#jno stanovništvo na nivou pasa i majmuna.8;. ar (arikšit je po%ožan kra#j. Veoma je pros#av#jen i prvokasni je %'akta BožanskeLičnosti. veta je me-u kra#jevima i i&vršio je mno+a žrtvovanja konja. Kad je takavkra#j umoran i isrp#jen &%o+ +#adi i že-i, uopšte ne &as#užuje da %ude prok#et.8>. Onda se riši mo#io sveprožimajućoj Božanskoj Ličnosti da oprosti nje+ovom ne&re#omdečaku, koji nije imao inte#i+enije i koji je počinio ve#iki +re' prok#evši oso%u koja je

 potpuno s#o%odna od svi' nede#a, koja je podre-ena i &as#užuje da %ude &aštićena.8?. Gospodinovi %'akte su tako podnoš#jivi da čak i ako su ok#evetani, prok#eti,

u&nemireni, &anemareni, i#i čak u%ijeni, nikada nisu sk#oni da se osvete.8@. !udra je tako ža#io &%o+ +re'a koji je počinio nje+ov sin, a uvredu koju mu je naneokra#j nije u&eo jako o&%i#jno.:A. Transendenta#isti uopšte nisu oža#ošćeni, čak iako i' dru+i navedu da de#uju u po#judvostranosti materija#no+ sveta, niti na#a&e neko &adovo#jstvo u svetovnim stvarima, jer sutransendenta#no &aokup#jeni.

15. Pojava Šu$adeva Govamija

1. Šri uta Gosvami reče<=ok se vraćao kući, kra#j 0!a'aradža (arikšit je osećao da je čin koji je počinio protiv %e&+rešno+ i moćno+ %ra'mane %io +nusan i neivi#i&ovan i &ato je %io oža#ošćen.

:A

Page 51: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 51/360

2. 0Kra#j (arikšit je mis#io (ošto sam &anemario nared%e 5&višeno+ Gospodina si+urnomoram da očekujem da me sna-e neka nevo#ja u %#iskoj %udućnosti. e#im %e& uste&anjada me nesreća sna-e sada, jer na taj način mo+u da %udem os#o%o-en +rešno+ de#a i višene počinim takvu uvredu.6. *eivi#i&ovan sam i +rešan, jer sam &anemario %ra'minsku ku#turu, svesnost Bo+a i&aštitu krava. /ato že#im da moje kra#jevstvo, sna+a i %o+atstvo %udu odma' spa#jenivatrom %ra'manino+ %esa, tako da me u %udućnosti ne vode takvi nepovo#jni stavovi.8. =ok se kra#j tako kajao, primio je vesti o svojoj nei&%ežnoj smrti koju će prou&rokovati

 ptia &mija stvorena prok#etstvom koje je i&+ovorio mudračev sin. Kra#j je to pri'vatio kaodo%ru vest, jer će to %iti u&rok nje+ove ravnodušnosti prema svetovnim stvarima.:. !a'aradža (arikšit je od#učno seo na o%a#u Gan+e da konentriše svoj um na svesnostKrišne, od%aujući sve osta#e proese &a samospo&naju, jer je transendenta#no s#uženjeKrišne sa #ju%av#ju najveće posti+nuće, koje preva&i#a&i sve osta#e načine.;. Ceka 0Gan+a, pored koje je kra#j seo da posti nosi najpovo#jniju vodu, koja je i&mešanasa prašinom #otosovi' stopa#a Gospodina i tu#asi #istovima. /ato ta voda prosvećuje trisveta i&nutra i spo#ja i čak posvećuje Gospodina Šivu i osta#e po#u%o+ove. =os#edno tome,

svako ko je predodre-en da umre, mora da u&me utočište ove reke.>. Tako se kra#j, vredni potomak (andava, od#učio jednom &auvek i seo na o%a#u Gan+e da

 posti do smrti i preda se #otosovim stopa#ima Gospodina Krišne, koji je jedino sposo%an da podari os#o%o-enje. Tako os#o%o-en od svi' vrsti druženja i ve&anosti, pri'vatio je &avetemudraa.?. 5 to su vreme svi ve#iki umovi i mis#ioi, praćeni svojim učeniima i mudrai koji su&aista mo+#i da posvete mesto 'odoćašća samim svojim prisustvom, sti+#i tamo podi&+ovorom da idu na 'odočašće.@71A. $& ra&ni' de#ova univer&uma su tamo sti+#i ve#iki mudrai kao što su "tri, 3avana,

Šaradvan, "ristanemi, B'ri+u, Vasišt'a, (arašara, Višvamitra, "n+ira, (arašurama,5tat'3a, $ndrapramada, $d'mava'u, !ed'atit'i, =eva#a, "rštisena, B'aradvaja, Gautama,(ippa#ada, !aitre3a, "urva, Kavaša, Kum%'a3oni, =vaipa3ana i ve#ika #ičnost *arada.11. Tamo je tako-e %i#o mno+o osta#i' sveti' po#u%o+ova, kra#jeva i pose%ni' kra#jevski'redova &vani' arunada3e 0pose%an sta#ež radžarišija i& ra&#ičiti' dinastija mudraa. Kadasu se svi okupi#i &ajedno da se susretnu sa arem 0(arikšitom, on i' je pravi#no primio i

 pok#onio +#avu do t#a.12. *akon što su se svi rišiji i osta#i udo%no smesti#i, kra#j, poni&no stojeći pred njima sask#op#jenim rukama, saopštio im je svoju od#uku da posti do smrti.

16. retni kra#j reče</aista, naj&a'va#niji smo od svi' kra#jeva koji su uvež%ani da do%iju %#a+os#ov od ve#iki'duša. Vi 0mudrai u+#avnom smatrate da je kra#jevstvo kao otpadak koji tre%a da seod%ai i ostavi na uda#jenom mestu.18. Vr'unska Božanska Ličnost, upravite#j i transendenta#ni' i materija#ni' svetova,mi#ostivo me sav#ada#a u vidu %ra'manino+ prok#etstva. (ošto sam suviše %io ve&an &a

 porodični život, Gospodin, da %i me spasao, pojavio se preda mnom na takav način, da se jedino &%o+ stra'a odreknem od sveta.1:. O %ra'mani, samo me pri'vatite kao potpuno predanu dušu i neka me majka Gan+a,

Gospodinov predstavnik, tako-e pri'vati na taj način, jer sam već u sru smestio #otosovastopa#a Gospodina. *eka me ptia7&mija 7 i#i što +od je ma+ično stvorio %ra'mana 7odjednom u+ri&e. 9edino že#im da svi vi nastavite da pevate o de#ima Gospodina Višnua.

:1

Page 52: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 52/360

1;. (onovo, nakon odavanja poštovanja svima vama %ra'manima, mo#im da ako tre%a dase ponovo rodim u materija#nom svetu, imam potpunu privrženost prema nei&mernomGospodinu Krišni, druženju sa *je+ovim %'aktama i prijate#jski odnos sa svim živim

 %ićima.1>. !a'aradža (arikšit je u savršenoj samokontro#i seo na sedište od trave, čije je korenje

 %i#o okrenuto prema istoku, smešten na južnoj o%a#i Gan+e, a sam okrenut #iem premaseveru. !a#o pre to+a je postavio sina da uprav#ja kra#jevstvom.1?. Tako je kra#j, !a'aradža (arikšit, seo da posti do smrti. vi po#u%o+ovi sa viši'

 p#aneta su 'va#i#i kra#jeva postupak i i& &adovo#jstva su nastav#ja#i da %aaju veće na/em#ju i udaraju u ne%eske %u%njeve.1@. vi ve#iki mudrai koji su se tamo okupi#i su tako-e 'va#i#i od#uku !a'aradže(arikšita i i&ra&i#i svoje odo%renje +ovoreći< DVr#o do%ro.D !udrai su prirodno sk#oni daučine do%ro o%ičnim #judima, jer svi imaju kva#itativne moći 5&višeno+ Gospodina. /atosu %i#i jako &adovo#jni da vide !a'aradža (arikšita, Gospodinovo+ %'aktu i +ovori#i su nas#edeći način.2A. 0!udrai rekoše< O +#avni od svi' sveti' kra#jeva (andu dinastije koji se stro+o

na#a&e u ni&u Gospodina Šri KrišneE 5opšte nije i&nena-ujuće da si ostavio svoj presto,koji je ukrašen š#emovima mno+i' kra#jeva, da %i posti+ao večno društvo sa BožanskomLičnošću.21. vi ćemo ivde čekati dok se najistaknutiji Gospodinov %'akta, !a'aradža (arikšit nevrati na vr'unsku p#anetu, koja je potpuno s#o%odna od sve svetovne &a+a-enosti i svi'vrsta jadikovanja.22. ve što su +ovori#i ve#iki mudrai, %i#o je prijatno da se čuje, puno &načenja i

 prik#adno predstav#jeno kao savršena istina. *akon što i' je sas#ušao, !a'aradža (arikšit,že#eći da sa&na o de#atnostima Gospodina Šri Krišne, Božanske Ličnosti, čestitao je

ve#ikim mudraima.26. Kra#j reče<O ve#iki mudrai, svi ste se jako #ju%a&no ovde okupi#i, pošto ste doš#i i& svi' de#ovauniver&uma. vi ste isto tako do%ri kao i vr'ovno &nanje personi)ikovano, koje pre%iva na

 p#aneti i&nad triju svetova 0at3ta#oki. =os#edno tome, prirodno ste sk#oni da činitedo%tro dru+ima i ni &a šta se dru+o ne &animate, %i#o u ovom životu i#i u s#edećem.28. O pou&dani %ra'mani, sada vas pitam o tome šta da radim. !o#im da mi pos#ei&vesno+ ra&miš#janja kažete koja je neoka#jana dužnost &a sve u svim oko#nostima, a

 pose%no oni' koji umiru.

2:. 5 tom trenutku se tamo pojavio moćni sin V3asadeva, koji je putovao &em#jomne&ainteresovan i &adovo#jan sa so%om. !ije mani)estovao nikakve simptome da pripada %i#o kakvom društvenom sta#ežu i#i redu života. Bio je okružen ženama i deom i odevaose kao da su +a dru+i &anemari#i.2;. Ovaj sin V3asadeva je %io star samo šesnaest +odina. *je+ove no+e, šake, %edra, ruke,ramena, če#o i osta#i de#ovi te#a su %i#i svi nežno o%#ikovani. Oči su mu %i#e #epe i široke, anos i uši visoko podi+nuti. $mao je vr#o priv#ačno #ie, a vrat mu je %io do%ro +ra-en i #epkao ško#jka.2>. K#jučna kost mu je %i#a puna, prsa široka i čvrsta, pupak du%ok, a tr%u' prekrasno

i&%ra&dan. Cuke su mu %i#e du+e, a kovrdžava #osa je pada#a preko nje+ovo+ predivno+#ia. Bio je neodeven, a ten nje+ovo+ te#a je odražavao ten Gospodina Krišne.2?. Bio je rnoput i jako #ep &%o+ m#adosti. 5s#ed čari nje+ovo+ te#a i priv#ačno+ osme'a,

:2

Page 53: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 53/360

 %io je priv#ačan &a žene. $ako je pokušao da prikrije svoje prirodne s#ave, svi ve#ikimudrai koji su tamo %i#i prisutni su %i#i vešti u proenjivanju te#esni' rta i tako su mui&ra&i#i poštovanje ustavši sa sedišta.2@. !a'aradža (arikšit, koji je tako-e po&nat kao Višnurata 0onaj ko+a uvek štitiGospodin Višnu, pok#onio je +#avu da primi +#avno+ +osta, Šukadeva Gosvamija. 5 tovreme su sve ne&na#ie žene i dečai presta#i da s#ede Šri#a Šukadeva. (ošto je od svi'

 primio poštovanje, Šukadeva Gosvami je seo na u&višeno sedište.6A. Šukadeva Gosvami je onda %io okružen svetim mudraima i po#u%o+ovima kao što je!ese okružen &ve&dama, p#anetama i osta#im ne%eskim te#ima. *je+ovo prisustvo je %i#odivno i svi su +a poštova#i.61. !udra Šri Šukadeva Gosvami je seo potpuno smiren, inte#i+entan i spreman daod+ovori na %i#o koje pitanje %e& ok#evanja. Ve#iki %'akta, !a'aradža (arikšit, prišao mu

 je, iska&ao mu poštovanje pok#onivši se pred njim i u#judno +a upitao umi#nim rečima isk#op#jenim rukama.62. retni kra#j (arikšit reče<O %ra'mana, jedino tvojom mi#ošću si nas posvetio i učinio nas na#ik na mesta 'odočašća,

sve to svojim prisustvom kao moj +ost. Tvojom mi#ošću, mi koji smo samo %e&vrednikra#jevi, postajem dostojni da s#užimo %'aktu.66. *aše kuće postanu trenutno posvećene, jednostavno kada se setimo te%e. " šta dakažemo ako te vidimo, dodirnemo, operemo tvoja sveta stopa#a i ponudimo ti sedište usvom domu468. Kao što ateista ne može da ostane u prisustvu Božanske Ličnosti, tako i neranjivi+re'ovi čoveka odma' nestaju u tvom prisustvu, o svečeE O ve#iki mističeE6:. Gospodin Krišna, Božanska Ličnost, koji je vr#o dra+ sinovima kra#ja(andua, pri'vatiome kao jedno+ od ti' ro-aka samo da %i &adovo#jio voje ve#ike ro-ake i %raću.

6;. $nače 0ako te nije inspirisao Gospodin Krišna kako to da si se do%rovo#jno pojavioovde, iako o%ičan čovek ne &na kuda ideš i nisi vid#jiv &a nas koji smo na ivii smrti46>. =u'ovni si učite#j ve#iki' svetaa i %'akta. /ato te mo#im da mi pokažeš putsavršenstva &a sve oso%e, a pose%no &a onu koja tre%a da umre.6?. !o#im te da mi kažeš šta čovek tre%a da s#uša, mantra, seća se i o%ožava i tako-e štane sme da čini. !o#im te da mi sve to o%jasniš.6@. O moćni %ra'mana, rečeno je da ostaješ u kućama #judi jedva to#iko du+o ko#iko je

 potre%no da se pomu&e krava.8A. Šri uta Gosvami reče<

Kra#j je tako +ovorio i upitao mudraa koristeći umi#ne reči. Onda je ve#ika i moćna#ičnost, sin V3asadeva, koji po&naje prinipe re#i+ije, počeo da od+ovara.

:6

Page 54: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 54/360

Dru0o pevanje"'omi9$a mani:etacija"

1. Prvi $ora$ u po)naji Bo0a

(C$/$VO Gospodine moj, sveprožimajuća Božanska Ličnosti, odajem Ti svoje poni&no

 poštovanje.1. Šri Šukadeva Gosvami reče< =ra+i moj kra#ju, tvoje pitanje je jako &načajno, jer od nje+a imaju koristi sve vrste #judi.Od+ovor na ovo pitanje je naju&višenija tema &a s#ušanje i to odo%ravaju svitransendenta#isti.2. O kra#ju, oni koji su materija#no &aokup#jeni, #išeni &nanja o u&višenoj istini, imajumno+o tema &a s#ušanje o #judskom društvu.

6. ivot takvo+ &avid#jivo+ domaćina pro#a&i noću u spavanju i#i upuštanju u po#nouživanje, a danju u &ara-ivanju nova i#i održavanju č#anova porodie.8. Oni koji su #išeni atma7tattve se ne raspituju o pro%#emima života, jer su isuviše ve&ani&a po+rešive ratnike dao što su te#o, dea i žena. $ako imaju dovo#jno iskustva, ipak nemo+u da sa+#edaju nji'ovo neminovno uništenje.:. O potomče kra#ja B'arate, onaj ko že#i da se os#o%odi svi' nevo#ja i %eda, mora das#uša, s#avi i seća se Vr'unske Božanske Ličnosti koja je *ad7duša, uprav#jač i i&%avite#jod svi' nevo#ja i %eda.;. *ajviše savršenstvo #judsko+ života koje se postiže isrpnim &nanjem o materiji i du'u,

 primenom mistični' moći, i#i savršenim i&vršavanjem propisane dužnosti je setiti seVr'unske Božanske Ličnosti na kraju života.>. O kra#ju (arikšite, većinom najviši transendenta#nisti koji su i&van propisani' pravi#a io+raničenja uživaju u opisivanju Gospodinove s#ave.?. *a kraju =vapara73u+e sam od mo+ oa, Šri#a =vaipa3ana V3asadeva učio ovaj s#avandodatak vedske književnosti po imenu Šrimad7B'a+avatam koji je ravan svim Vedama.@. O sveti kra#ju, iako sam svakako %io savršeni transendenta#ista, ipak me je privukao

 prika& Gospodinovi' &a%ava koje opisuju transendenta#ni sti'ovi.1A. $spričaću ti taj isti Šrimad7B'a+avatam, jer si najiskreniji %'akta Gospodina Krišne.

Onaj ko s punom pažnjom i poštovanjem s#uša ovo de#o stiče nepoko#e%#jivu veru u5&višeno+ Gospodina, davaoa os#o%o-enja.11. O kra#ju, sta#no pevanje veto+ $mena Gospodina prema primeru s#avni' autoriteta jenesumnjiv i neustrašiv put ka uspe'u &a sve, uk#jučujući one koji su se os#o%odi#i svi'materija#ni' že#ja, koji že#e materija#no uživanje kao i one koji su samo&adovo#jni&a'va#jujući transendenta#nom &nanju.12. Kakva je korist od du+o+ života koji se u#udo provodi %e& iskustva stečeno+ +odinamau ovom svetu4 Bo#ji je trenutak pune svesnosti kojim &apočinjemo potra+u &a svojomvr'unskom do%ro%iti.

16. (ošto je sa&nao da će mu život potrajati još samo trenutak, sveti kra#j K'atvan+a seodma' os#o%odio od svi' materija#ni' de#atnosti i u&eo utočište u&višeno+ &aštitnika,Vr'unske Božanske Ličnosti.

:8

Page 55: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 55/360

18. !a'aradža (arikšit, život ti je sada o+raničen sa samo još sedam dana i &a to vrememožeš da i&vršiš sve o%rede koji su neop'odni da %i u s#edećem životu posti+ao naj%o#jii#j.1:. 5 pos#ednjem trenutku svo+ života tre%a da smo neustrašivi i ne p#ašimo se smrti.!e-utim, moramo da presečemo svaku ve&u sa materija#nim te#om, svim onim što seodnosi na nje+a kao i sve že#je u ve&i sa njim.1;. (otre%no je da napusti dom i navikava se da uprav#ja svojim ču#ima. Tre%a da seredovno kupa na svetom mestu i sedi na usam#jenom mestu va#jano prečišćen od +re'ova.1>. (ošto sedne na način koji je +ore opisan, natera um da se seti triju transendenta#ni's#ova Ma7u7mN i re+u#išući svoj proes disanja, kontro#iše um tako da ne &a%oravitransendenta#nu srž.1?. (ostepeno, dok mu um postaje produ'ov#jen na po&itivan način pov#ači +a od ču#ni'de#atnosti i inte#i+enija će tada kontro#isati ču#a. 5m koji je usredsre-en na materija#nede#atnosti može %iti uk#jučen u s#uženje Božanske Ličnosti i postati usredsre-en na

 potpunu transendenta#nu svesnost.1@. *akon to+a tre%a da meditira na udove Višnua jedan &a dru+im i ne skreće sa poimanja

čitavo+ te#a. Tako se um os#o%a-a od svi' ču#ni' predmeta. *e tre%a da mis#i ni na štadru+o. (ošto je Vr'unska Božanska Ličnost, Višnu, 5&višena $stina, um na#a&i potpuni mir samo u *jemu.2A. 5m uvek u&nemirava +una strasti i &%unjuje +una ne&nanja. !e-utim, može da ispravitakvo s'vatanje svojom ve&om sa Višnuom i tako se umiri pošto odstrani nji'ovunečistoću.21. O kra#ju, ovim sistemom sećanja i sta#nom navikom da sa+#edavamo savršenos'vatanje o Gospodinu kao #ičnosti, možemo u%r&o da otpočnemo da Ga predano s#užimo

 pod *je+ovom neposrednom &aštitom.

22. rećni kra#j (arikšit je da#je pitao<O %ra'mana, mo#im te opširno o%jasni kako i +de tre%a da upotre%imo um i kako dausredsredimo s'vatanje tako da možemo da otk#onimo svu nečistoću i& svo+ uma.26. Šukadeva Gosvami je od+ovorio<Tre%a da uprav#ja načinom sedenja, kontro#iše proes disanja proesom 3o+e prana3ame itako uprav#ja umom i ču#ima, a inte#i+enijom usredsredi um na Gospodinove materija#nemoći Mpo imenu virat7rupaN.28. =žinovska mani)estaija pojavno+ materija#no+ sveta kao e#ina je #ično te#o"pso#utne $stine, +de se oseća pos#edia univer&a#ne proš#osti, sadašnjosti i %udućnosti.

2:. O+romni kosmički o%#ik Vr'unske Božanske Ličnosti unutar te#a kosmičke ško#jke prekrivene sedmostrukim materija#nim e#ementima je predmet s'vatanja virat.2;. Oni koji su ovo spo&na#i prouči#i su da p#anete po&nate kao (ata#a predstav#jaju ta%aneuniver&a#no+ Gospodina, dok su *je+ove pete i nožni prsti p#anete Casata#a. *je+ovič#ani su p#anete !a'ata#a, a ko#ena Ta#ata#a p#anete.2>. Ko#ena kosmičko+ o%#ika su p#anetarni sistem po imenu uta#a, a dva %edra p#anetarnisistemi Vita#a i "ta#a. Bokovi su !a'ita#a, a vasionski prostor u#e+nuće *je+ovo+ pupka.2?. (rsa $&vorne Ličnosti divovsko+ o%#ika je o%asjani p#anetarni sistem. *je+ov vrat su

 p#anete !a'ar, usta p#anete 9anas, a če#o p#anete Tapas. *ajviši p#anetari sistem po&nat po

imenu at3a#oka je +#ava ono+a koji poseduje 'i#jadu +#ava.2@. *je+ove ruke su po#u%o+ovi na če#u sa $ndrom, deset pravaa sveta su !u uši, a )i&ički&vuk *je+ovo ču#o s#u'a. *osnie su !u "švini7kumare, a materija#na aroma ču#o mirisa.

::

Page 56: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 56/360

5sta su !u p#amteća vatra.6A. )era vasionsko+ prostora predstav#ja *je+ove oči, dok je očna ja%učia sune koje jemoć vi-enja. *je+ovi očni kapi su dan i noć, a u pokretima *je+ovi' o%rva stanujeBra'ma kao i osta#e u&višene #ičnosti. *je+ovo nepe je +ospodar vode, Varuna, a je&ik srži suština sve+a što postoji.61. Kaže se da su vedske 'imne Gospodinov moždani pro#a&, a *je+ove vi#ie i &u%i 7Iama, %o+ smrti, koji kažnjava +rešnike. 5metnost #ju%avi su *je+ovi &u%i, a *je+ovosme' je o%manjujuća materija#na ener+ija koja najviše omam#juje. Ovaj ve#iki okeanmaterija#no+ stvaranja je samo *je+ov po+#ed.62. kromnost je +ornji deo *je+ovi' usana, čežnja je *je+ova %rada, re#i+ija suGospodinova prsa, a nere#i+ija #e-a. Bra'madži koji ra-a sva živa %ića u materija#nomsvetu su *je+ovi po#ni or+ani, a !itravarune semenii. Okean je *je+ov struk, a %re+ovi i

 p#anine +omi#e *je+ovi' kostiju.66. O kra#ju, reke su vene +i+antsko+ te#a, drveće d#ake na *je+ovom te#u, a svemoćniva&du' *je+ovo disanje. !inu#i vekovi su *je+ovi pokreti, a de#atnosti pos#edie trijuve&ujući' si#a materija#ne prirode.

68. O najvr#iji me-u Kuruima, o%#ai koji donose kišu su kosa na *je+ovoj +#avi,smenjivanje dana i noći su *je+ova odora, a u&višeni u&rok materija#no+ stvaranja sveta

 *je+ova inte#i+enija. *je+ov um je mese, i&vor svi' promena.6:. Kao što potvr-uju svi &na#i, nače#o materije Mma'at7tattvaN je svesnost sveprisutno+Gospodina, a Cudradeva je *je+ovo 9a. Konj, ma&+a, kami#a i s#on su *je+ovi nokti, adiv#je životinje i svi četvorooši !u se na#a&e u prede#u pasa.6;. Ca&#ičite vrste ptia predstav#jaju *je+ov nenadmašni umetnički du'. !anu, otačovečanstva je sim%o# *je+ove jedinstvene inte#i+enije, a čovečanstvo je *je+ovo

 pre%iva#ište. Vrste ne%eski', #judski' %ića poput Gand'arva, Vid3ad'ara, arana i an-e#a

 predstav#jaju *je+ov mu&ički ritam, a demonski vojnii *je+ovu ve#ičanstvenu odvažnost.6>. Lie virat7puruše su %ra'mane. *je+ove ruke su kšatri3e, %okovi vaiš3e, a šudre su

 pod &aštitom *je+ovi' stopa#a. O%u'vata i sve o%ožavane po#u%o+ove i svačija je dužnostda od+ovarajućim do%rima priredi žrtvovanje da %i &adovo#ji#o Gospodina.6?. Tako sam ti o%jasnio +ru%o, materija#no s'vatanje o Božanskoj Ličnosti. Onaj koiskreno že#i os#o%o-enje usredsre-uje svoj um na ovaj Gospodinov o%#ik, jer umaterija#nom svetu ne postoji ništa osim *je+a.6@. Tre%a da usredsredimo svoj um na vr'unsku Bo.ansku Ličnost, Krišnu koji se amrasprostranjuje u to#iko mno+o mani)estaija kao što o%ični #judi u snovima stvaraju

'i#jade mani)estaija. !oramo da usredsredimo um na *je+a, sve%#aženu "pso#utnu$stinu, jer ćemo se inače prevariti i prou&rokovati svoj sopstveni pad.

. Gopodin u rcu

1. Šri Šukadeva Gosvami reče<(re kosmičke mani)estaije, Gospodin Bra'ma je povratio svoju i&+u%#jenu svestmeditaijom na virat7rupu i &adovo#javanjem Gospodina. *a taj način je mo+ao da ponovostvori svet kao što je i ranije %io.

2. *ačin predstav#janja vedski' &vukova to#iko &%unjuje da usmerava #judski ra&um na %e&načajnosti kao što su ne%eska kra#jevstva. 5s#ov#jene duše #e%de u snovima o takvim&avaravajućim rajskim uživanjima dok ustvari u njima ne postoji nikakvo stvarno

:;

Page 57: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 57/360

&adovo#jstvo.6. /%o+ to+a prosvećen čovek tre%a da stremi &a najmnajim životnim potre%ama dok sena#a&i u svetu #ažni' imenovanja. Tre%a da usredsredi svoj ra&um i nikada ne teži &a nečimnepotre%nim., jer može praktično da sa+#eda da takvi napori nisu ništa dru+o do težak trudkoji ne vodi ničemu.8. Kada možemo da #ežimo na prostranom &em#janom t#u, kakva je korist od kreveta i

 poste#je4 Kakva je korist od jastuka kada možemo da koristimo svoje sopstvene ruke4 "komožemo da upotre%imo d#anove, kakva je korist od ra&#ičito+ pri%ora4 Kakva je korist ododeće kada postoji dovo#jno p#atna i#i kore drveća4:. /ar na drumu ne #eži isepana odeća4 /ar drveće koje živi da %i održava#o dru+e ne dajeviše mi#ostinju4 /ar isušene reke ne daju višer vodu žednima4 /ar su se pećine u

 p#aninama &atvori#e, a i&nad sve+a, &ar 5&višeni Gospodin ne štiti više potpuno predaneduše4 /ašto onda učeni mudrai od#a&e da #askaju onima koji su opijeni teško &ara-enim

 %o+atstvom4;. Ovako usredre-eni, moramoi da s#užimo *ad7dušu koja se &a'va#jujući *je+ovojnadmoćnosti, na#a&i u svačijem sru. (ošto je vemo+uća Božanska Ličnost, večna i

neo+raničena, predstav#ja krajnji i#j života i ako 9e o%ožavamo, možemo da okončamou&rok us#ov#jeno+ stanja života.>. Ko će dru+i do +ru%i materija#isti &anemariti takvu transendenta#nu &amisao i pristupitisamo privremenim na&ivima, iako vide kako mase #judi upadaju u reku ispaštanja us#edna+omi#ani' pos#edia svoji' spostveni' de#a4?. Osta#i opažaju Vr'unsku Biožansku Ličnost koja pre%iva u te#u u o%#asti sra ve#ičinesamo dvadeset entimetara, sa četiri ruke u kojima drži #otosov vet, točak od kočije,ško#jku i topu&.@. *je+ove usne odražavaju *je+ovu sreću i %#aženstvo. *je+ove oči su raširene poput

#atia #otosovo+ veta, a odeća %oje žućkasto+ ša)rana na#ik vetu kadam%e je optočenaskupoenim dra+u#jima. Krasi Ga nakit sačinjen od &#ata i dra+o+ kamenja, a na +#avi nosisjajnu krunu i min-uše.1A. *je+ova #otosova stopa#a se na#a&e na i&danima #otosovi' sra čuveni' mistika. *a+rudima mu je dra+u#j Kaustu%'a na kome je ure&ana s#ika prekrasno+ te#eta, a naramenima nosi dru+o dra+o kamenje. itav +ornji deo te#a je ovenčan svežim većem.11. Krasi Ga vena oko pasa i prstenje sa skupoenim dra+u#jima. *je+ove nano+vie,narukvie, na#aštena, ta#asasta kosa sa p#avičastim odsjajem i *je+ovo prekrasno,nasmešeno #ie su vr#o priv#ačni.

12. Gospodinove ve#ikodušne &a%ave i top#i po+#edi *je+ovo+ nasmešeno+ #ia uka&ujuna *je+ove o+romne %#a+odeti. /ato tre%a da se usredsredimo na ovaj transendenta#nio%#ik Gospodina sve dok možemo da meditaijom usredsredimo um na *je+a.16. (roes meditaije tre%a da otpočne od Gospodinovi' #otosovi' stopa#a i napredujenaviše do *je+ovo+ nasmešeno+ #ia. !editaija tre%a da se usredsredi na #otosovastopa#a, nožne #istove, a&atim na %okove i na taj način napreduje naviše. Što se više umusredsredi na ra&#ičite de#ove te#a, jedan &a dru+im, tim više inte#i+enija postaje čistija.18. ve dok okore#i materija#ista ne ra&vije osećaj da sa #ju%av#ju s#uži 5&višeno+Gospodina koji po&naje transendenta#ne i materija#ne svetove, tre%a da se seća i#i

meditira na Gospodinov kosmički o%#ik kada svrši svoje propisane dužnosti.1:. O kra#ju, kada 3o+i &aže#i da napusti ovu #judsku p#anetu ne tre%a da se %rine o pravomvremenu i mestu, već neu&nemiren &au&me udo%an sedeći po#ožaj, uprav#ja životnim

:>

Page 58: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 58/360

va&du'om i umom uprav#ja ču#ima.1;. *akon to+a, 3o+i tre%a da stopi svoj um omoću nepomućene inte#i+enije sa pravim

 %ićem, a &atim spoji svoje pravo %iće sa 5&višenim Oso%enim Bićem. (ošto to učini, potpuno &adovo#jno živo %iće dostiže stupanj potpuno+ &adovo#jenja tako da prestaje sasvim osta#im de#atnostima.1>. 5 tom transendenta#nom stanju #a%d'opašanti ne v#ada ra&orno vreme koje uprav#jačak i ne%eskim po#u%o+ovima koji imaju moć da v#adaju živim %ićima u ovom svetu. 0"da i ne +ovorimo o samim po#u%o+ovimaE *iti u njemu postoji materija#na vr#ina, strast,ne&nanje, pa čak ni #ažni ja, materija#ni okean 5&ročnosti i#i materija#na priroda.1?. Transendenta#isti že#e da i&%e+nu sve ono što nije u ve&i sa Krišnom, jer po&naju ovajtransendenta#ni po#ožaj u kojem svako ima odre-eni odnos sa 5&višenim GospodinomVišnuom. /a'va#jujući tome %'akta koji ima savršeno sk#adan odnos sa Gospodinom nestvara pometnju, već svako+ trenutka o%ožava *je+ova #otosova stopa#a, jer i' je primio k sru.1@. 5& pomoć naučno+ &nanja, tre%a da se do%ro učvrstimo u apso#utnoj spo&naji, jer ćemo tako moći da iskorenimo sve materija#ne že#je. /atim tre%a da napustimo materija#no

te#o tako što ćemo &apušiti petom stopa#a va&dušni otvor Mkro& koji pro#a&i i&metN i takošto ćemo postepeno u&dići vita#ni va&du' od jedno+ do dru+o+ osnovno+ stupnja koji' imašest.2A. !editant tre%a da potisne vita#ni va&du' od pupka do sra, odat#e do +rudno+ koša, a&atim do dna nepa. Tre%a da potraži prava mesta u& pomoć inte#i+enije.21. *akon to+a, %'akti73o+a tre%a da potisne vita#ni va&du' i&me-u o%rva, &atim, pošto&atvori otvore vita#no+ va&du'a, tre%a da se usredsredi na i#j povratka domu, u Krišninoarstvo. "ko se potpuno os#o%odio od svi' že#ja &a materija#no uživanje, tre%a da dosti+nemoždani otvor i napusti svaku ve&u sa materija#nim svetom i vrati se 5&višenom

Gospodinu.22. !e-utim, o kra#ju, ako 3o+i da#je +aji že#ju da po%o#jša materija#no uživanje, kao na

 primer da se u&visi na najvišu p#anetu, Bra'ma#oku, i#i da posti+ne osmostrukasavršenstva, putuje u vasionski prostor sa Vai'a3asama, i#i posti+ne po#ožaj na jednoj odmi#iona p#aneta, onda mora da ponese sa so%om svoj materija#no uo%#ičeni um i ču#a.26. Transendenta#isti se &animaju &a du'ovno te#o. (rema tome, u& pomoć s#už%e

 predano+ poštovanja, stro+osti, mistični' moći i transendenta#nim &nanjem, nji'ovokretanje je neo+raničeno unutar i i&van materija#ni' svetova. (#odonosni radnii, i#iokorek#i materija#isti, nikada ne mo+u da se kreću na takav nesputan način.

28. O kra#ju, kada takav mistik pro#a&i !#ečnim putem, osvet#jenom ušumnom da %idosti+ao najvišu p#anetu, Bra'ma#oku, prvo od#a&i na Vaišvanaru, p#anetu %o+a vatre, +dese potpuno očisti od svi' &apr#janosti, a potom nastav#ja da se kreće naviše, do kru+aŠišumara, da %i stupio u dodir sa Gospodinom Jarijem, Božanskom Ličnošću.2:. Šišumara je entar oko koje+ se okreće čitav univer&um i na&iva se pupak Višnua0Gar%'odakaša3i Višnua. Io+i se kreće naviše od ovo+ kru+a Šišumare i dostiže p#anetuM!a'ar#okuN +de čisti sveti #judi kao što je B'ri+u uživaju u životu koji traje 8 6AA AAAAAA svet#osni' +odina. Ova p#aneta je vredna o%ožavanja čak i &a svete #jude koji se na#a&ena transendenta#nom po#ožaju.

2;. 5 vreme konačno+ ra&aranja čitavo+ univer&uma 0na kraju Bra'mino+ života, p#amenvatre poku#ja i& ustiju "nante 0sa dna univer&uma. Io+i vidi kako sve p#anete uuniver&umu sa+orevaju u pepeo i tako od#a&i na at3a#oku u& pomoća #eti#ie koju koriste

:?

Page 59: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 59/360

ve#ike prečišćene duše. (roenjuje se da je dužina života na at3a#oki 1: 8?A AAA AAA AAAsvet#osni' +odina.2>. *a p#aneti at3a#oki ne postoji ni %o#, ni starost ni smrt. *e postoji nikakva patnja, nitiikakvo nespokojstvo, osim što ponekad us#ed nji'ove svesnosti, osećaju saža#jenje premaonima koji ne po&naju proes s#už%e predano+ poštovanja i koji su pod#ožninepremostivim nevo#jama i %edama materija#no+ sveta.2?. (ošto je dosti+ao at3a#oku, %'akta ima pose%nu moć da se %e& stra'a ute#ovi pomoćusupti#no+ te#a u identitet s#ičan +ru%om te#u i jedno &a dru+im, postiže stadijume

 postojanja od &ema#jsko+ do vodeno+, vatreno+, sjajno+ i va&dušno+, sve dok ne posti+neetarski stadijum.2@. %'akta &atim ov#adava supti#nim predmetima ra&#ičiti' ču#a< na primer, aromumirisanjem, ukus pro%anjem, vi-enje posmatranjem o%#ika, dodir dodirivanjem, vi%raijeu u'u etarskim poistovjećivanjem, a ču#ne or+ane materija#nim de#atnostima.6A. (ošto je na taj način aprošao kro& +ru%e i supti#ne vidove omotača, %'akta do#a&i nanivoa e+oi&ma. *a tom stupnju stapa ve&ujuće si#e materija#ne prirode 0ne&nanje i strast iu takvom poništavanju postiže svoje ja u vr#ini. *akon to+a, čitav e+oi&am se stapa sa

ma'at7tattvom i %'akta dostiže stupanj čiste samospo&naje.61. amo prečišćena duša može da dosti+ne savršenstvo druženja sa Božanskom Ličnošćuu potpunom %#aženstvu i &adovo#jstvu u svom prirodnom po#ožaju. vako ko može daoživi takvo savršenstvo u predanom s#uženju Gospodina nikada više ne oseća priv#ačnost

 prema materija#nom svetu, niti se ikada vraća u nje+a.62. Tvoja Visosti !a'aradžo (arikšite, &naj da je sve ono što sam ti opisao kao od+ovor natvoje pravi#no pitanje, u sk#adu sa o%jašnjenjem Veda i predstav#ja večnu istinu. Ovo jeGospodin Krišna #ično o%jasnio Bra'mi kada je %io &adovo#jan sa njim pošto Ga je

 pravi#no o%ožavao.

66. /a one koji #utaju u materija#nom univver&umu ne postoji povo#jniji način os#o%o-enjaod ono+ koji se postiže neposrednim, predanim s#uženjem Gospodina Krišne.68. uvena #ičnost Bra'ma je tri puta proučio Vede sa pomnom pažnjom iusredsre-enošću uma i pošto i' je revnosno ispitao, &ak#jučio je da je najviše savršenstvore#i+ije osećaj priv#ačnosti prema Vr'unskoj Božanskoj Ličnosti, Šri Krišni.6:. Božanska Ličnost Gospodin Šri Krišna, na#a&i se u svakom živom %iću, &ajedno saoso%enom dušom. " ovu činjeniu možemo da opa&imo i steknemo pretpostavku o njoj&a'va#jujući svojoj moći vi-enja i u& pomoć inte#i+enije.6;. O kra#ju, &ato je osnovno da svako živo %iće s#uša, ve#iča i seća se 5&višeno+

Gospodina, Božanske Ličnosti, svuda i na svakom mestu.6>. Oni koji se napajaju &vučnom vi%raijom, potpuno ispunjenom nektarskom porukom oGospodinu Krišni koji je dra+ svim %'aktama, pročišćuju upr#jani i#j života po&nat kaomaterija#no uživanje i vraćaju se u du'ovno arstvo, #otosovim stopa#ima Vr'unskeBožanske Ličnosti.

&. ;ita %u!#a predano0 po(tovanja< Promena u rcu

1. Šri Šukadeva Gosvami reče<

!a'aradžo (arikšitu, pošto si me upitao koja je dužnost inte#i+entno+ čoveka u samomtrenutku smrti, sada sam ti od+ovorio na to pitanje.27>. Onaj ko že#i da se stopi u %e&#ični odsjaj %ra'maj3otija tre%a da o%ožava +ospodara

:@

Page 60: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 60/360

svi' Veda MGospodina Bra'mu i#i Br'aspatija, učeno+ sveštenikaN, onaj ko že#i uspe' u po#nom životu tre%a vda o%ožava ne%esko+ kra#ja $ndru, a onaj ko že#i do%ro potomstvo,s#avne prapretke po imenu (radžapatiji. Onaj ko že#i %o+atstvo tre%a da o%ožava=ur+adevi, +ospodariu materija#no+ sveta. Onaj ko že#i moć tre%a da o%ožava vatru, aonaj ko že#i da stekne nova tre%a o%ožava Vasue. $nkarnaija Cudre Gospodina Šive tre%ada o%ožava onaj ko že#i da se pros#avi kao 'eroj. Onaj ko že#i o+romne&a#i'e žitaria tre%ada o%ožava "diti. Onaj ko že#i da stekne kra#jevstvo u materija#nom svetu tre%a dao%ožava Višvadeva, dok onaj ko že#i da se pros#avi me-u o%ičnim masam #judi tre%a dao%ožava po#u%o+a ad'3u. Onaj ko že#i du+ životni vek tre%a da o%ožava po#u%o+ove kojisu po&nati kao "švini7kumare, dok onaj ko že#i snažno +ra-eno te#o tre%a da o%ožava&em#ju. Onaj ko že#i postojan po#ožaj tre%a da o%ožava &ajedno ne%eski svod i &em#ju.Onaj ko že#i te#esnu #epotu tre%a da o%ožava pre#epe stanovnike p#anete Gand'arve, dok onaj ko že#i do%ru ženu tre%a da o%ožava kurti&ane i& arstva viši' p#aneta po imenu"psare i 5rvašije. Onaj ko že#i da v#ada nad dru+ima tre%a da o%ožava GospodinaBra'mu, +ospodara univer&uma. Onaj ko že#i ve#iku s#avu tre%a da o%ožava BožanskuLičnosat, dok onaj ko že#i ve#iku sumu nova tre%a da o%ožava po#u%o+a Varunu. "ko

že#imo da postanemo učeni tre%a da o%ožavamo Gospodina Šivu, a ako že#imo dasteknemo do%ro+ %račno+ dru+a tre%a da o%ožavamo 5mu, vernu ženu Gospodina Šive.?. =a %ismo napredova#i u du'ovnom &nanju tre%a da o%ožavamo Gospodina Višnua i#inje+ove %'akte, a da %ismo &aštiti#i nas#ednike i po%o#jša#i potomstvo tre%a da o%ožavamora&#ičite po#u%o+ove.@. Onaj ko že#i da v#ada kra#jevstvom i#i arstvom tre%a da o%ožava !anue. Onaj ko že#ida po%edi neprijate#je tre%a da o%ožava demone, onaj ko že#i ču#no &adovo#jenje tre%a dao%ožava mese, dok onaj ko ne že#i nikakvo materija#no uživanje tre%a da o%ožavaVr'unsku Božansku Ličnost.

1A. Onaj ko poseduje visoku inte#i+eniju, %e& o%&ira da #i ima puno materija#ni' že#ja, da#i je %e& materija#ni' že#ja i#i že#i os#o%o-enje, mora da na svaki način o%ožava u&višenue#inu, Božansku Ličnost.11. ve ra&#ičite vrste o%ožava#aa ne%rojeni' po#u%o+ova mo+u da dosti+nu najsavršeijudo%ro%it koju predstav#ja spontana priv#ačnost nepoko#e%#jivo usredsre-ena na Vr'unskuBožansku Ličnost samo u društvu Gospodinovo+ čisto+ %'akte.12. Transendenta#no &nanje koje se odnosi na 5&višeno+ Gospodina Jarija je &nanje koje

 je nasta#o nakon potpuno+ &austav#janja ta#asa u vret#o+u ve&ujući' si#a materija#ne prirode. Takvo &nanje je samo&adovo#javajuće jer je os#o%o-eno od materija#ne ve&anosti i

odo%ravaju da svi autoriteti jer je transendenta#no. Ko onda može da mu odo#i416. Šaunaka reče<in V3asadeva, Šri#a Šukadeva Gosvami je %io visoko učen mudra i mo+ao je sve daopiše na poetski način. Što +a je !a'aradža (arikšit ponovo upitao pošto je prvo sas#ušaoono što mu je rekao418. O učeni Šuta GosvamiE!o#im te da nastaviš da nam o%jašnjavaš ovakve teme jer smo svi že#jni da i' s#ušamo.(ored to+a, teme koje ra&matraju Gospodina Jarija, svakako tre%a da se ispričaju udruštvu %'akta.

1:. !a'aradža (arikšit, unuk (andava, %io je još od samo+ detinjstva Gospodinov ve#iki %'akta. ak i dok se i+rao sa #utkama je o%ožavao Gospodina Krišnu i oponašaoo%ožavanje porodično+ Božanstva.

;A

Page 61: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 61/360

1;. Šukadeva Gosvami, sin V3asadeva, je isto tako %io ispunjen transendenta#nim&nanjem, %io je čuven %'akta Gospodina Krišne, sina Vasudeva. =ak#e mora da je naskupu ve#iki' %'akta ra&+ovarao o Gospodinu Krišni ko+a s#ave svi čuveni )i#o&o)i.1>. vojim i&#askom i &a#askom, sune smanjuje dužinu svačije+ života, osim ono+a kokoristi vreme i ra&+ovara o temama o svedo%roj Božanskoj Ličnosti.1?. /ar drveće ne živi4 /ar kovački me'ovi ne dišu4 /ar &veri uoko#o nas ne jedu i nera&množavaju se41@. Ljudi poput pasa, svinja, kami#a i ma+araa 'va#e one #jude koji nikada ne s#ušaju otransendenta#nim &a%avama Gospodina Šri Krišne, i&%avite#ja i& svako+ &#a.2A. Onaj ko nije s#ušao priče o si#ini i čudesnim de#ima Vr'unske Božanske Ličnosti i konije pevao dostojne pesme o Gospodinu se smatra da ima ušne ško#jke kao &mijske rupe i

 je&ik poput ža%#je+.21. $ako je krasi svi#eni tur%an, +ornja po#ovina te#a je samo teško %reme ako se ne pok#oni

 pred Božanskom Ličnošću koja daruje mukti Mos#o%o-enjeN. " ruke, iako ukrašenesvet#uavim narukviama, su poput ruku mrtvaa ako ne s#uže Božansku Ličnost, Jarija.22. Oči koje ne +#edaju sim%o#ične predstavnike Božanske Ličnosti, Višnua M*je+ove

o%#ike, ime, oso%ine, itd.N su poput očiju nas#ikani' na paunovom perju, a no+e koje ne'odaju na sveta mesta M+de se svi uvek sećaju GospodinaN su poput trupova drveta.26. Onaj koji nikada nije primio na svojoj +#avi prašinu sa #otosovi' stopa#aGospodinovo+ čisto+ %'akte se svakako smatra mrtvaem, a onaj ko nikada nije osetiomiris #išća tu#asi sa Gospodinovi' #otosovi' stopa#a je isto tako mrtav iako diše.28. Takvo sre je &aista okovano če#ikom koje se uprkos pevanju veto+ $mena Gospodinasa svom pažnjom ne menja pod &anosnim us'ićenjem, niti mu se oči pune su&ama, nitikoža ježi.2:. O uta Gosvami, tvoje reči su tako umi#ne &a naše umove. !o#imo te da nam to onda

o%jasniš na način koji je ispričao čuveni %'akta, Šukadeva Gosvami, koji do%ro po&najetransendenta#nu nauku i koji je to ispričao !a'aradži (arikšitu, kao od+ovor na nje+ovo

 pitanje.

+. Proce tvaranja veta

1. uta Gosvami reče<(ošto je !a'aradža (arikšit, sin 5ttare, sas#ušao Šukadeva Gosvamija koji je ispričao oistinitosti oso%eno+ %ića, verno je usredsredio svoju pažnju na Gospodina Krišnu.

2. Kao is'od svoje svesrdne priv#ačnosti prema Gospodinu Krišni, !a'aradža (arikšit jemo+ao da se odrekne svi' du%oko ukorenjeni' osećaja prema #ičnom te#u, ženi, dei, pa#ati, životinjama kao što su konji i s#onovi, ri&nie, prijate#ja i ro-aka kao i svo+neprikosnoveno+ kra#jevstva.678. O s#avni mudrai, neprestano &anesen mis#ima o Gospodinu Krišni i &najući do%ro da+a čeka neminovna smrt, s#avna duša, !a'aradža (arikšit se odrekao svi' vrsta

 p#odonosni' de#atnosti, naime re#i+io&ni' de#atnosti, ekonomsko+ ra&vitka i ču#no+&adovo#jenja i tako se čvrsto usredsredio u svojoj prirodnoj #ju%avi prema Krišni i &apitaosva ova pitanja %aš kao što me vi sada pitate.

:. !a'aradža (arikšit reče<O čuveni %ra'mano, &naš sve jer si i&van utiaja materija#ne &apr#janosti. (rema tome, svešto si mi rekao i&+#eda kao savršena istina. Tvoje reči postepeno uništavaju tminu mo+a

;1

Page 62: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 62/360

ne&nanja jer pričaš o Gospodinu.;. !o#im te da mi o%jasniš kako Božanska Ličnost u& pomoć voji' #ični' ener+ija stvaraove pojavne univer&ume koji su nes'vat#jivi čak i &a s#avne po#u%o+ove.>. !o#im te opiši mi kakosvemoćni Gospodin upotre%#java voje ra&#ičite ener+ije iekspan&ije da %i održavao i ponovo okončao pojavni svet u du'u dečaka koji se &a%ava#j ui+ri.?. O s#avni %ra'mano, Gospodinova transendenta#na de#a su &adiv#jujuća i &+#edajunepojm#jiva, jer su čak i uporna nastojanja mno+i' učeni' #judi još nedovo#jna da i's'vate.@. Vr'unska Božanska Ličnost je jedinstvena, %i#o da de#uje posredstvom ve&ujući' si#amaterija#ne prirode, i#i se istovremeno širi u vidu mno+i' o%#ika, i#i se širi u&astopno da %iuprav#ja#a ve&ujućim si#ama materija#ne prirode.1A. !o#im te ra&jasni sva ova sporna pitanja, jer ne samo što imaš o+romno &nanje ovedskoj književnosti i što si spo&nao svoj transendenta#an po#ožaj, već si i Gospodinovve#iki %'akta i prema tome, &a mene &načiš isto što i Božanska Ličnost.11. uta Gosvami reče<

Kada je kra#j tako &amo#io Šukadevu Gosvamija da opiše stvara#ačku ener+iju BožanskeLičnosti, sistematski se prisetio +ospodara ču#a MŠri KrišneN i da %i pravi#no od+ovorio nato pitanje, pro+ovorio je na s#edeći način.12. Šukadeva Gosvami reče<Odajem svoje poni&no poštovanje Vr'unskoj Božanskoj Ličnosti koja radi stvaranjamaterija#no+ sveta pri'vata tri ve&ujuće si#e materija#ne prirode. (otpuna je e#ina koja

 pre%iva u te#u svako+a i uvek je nepojm#jiva.16. (onovo odajem svoje poni&no poštovanje o%#iku večno+ postojanja i transendenijekoji os#o%a-a po%ožne %'akte od svi' nedaća i sprečava da#je nadiranje ateističke prirode

demona7a%'akta. Transendenta#istima koji su dosti+#i najviše du'ovno savršenstvodode#juje nji'ov dotični i#j.18. Odajem svoje poni&no poštovanje *jemu koji se druži sa č#anovima Iadu dinastije ikoji uvek &adaje nevo#je a%'aktama. Vr'unski je uživa#a materija#ni' i du'ovni' svetova,a#i ipak uživa u vom opstvenom pre%iva#ištu u du'ovnom svetu. *iko ne može da !u

 %ude ravan, jer je *je+ovo transendenta#no o%i#je nei&merno.1:. Odajem svoje poni&no poštovanje sve7povo#jnom Gospodinu Šri Krišni, jer *je+ovos#av#jenje, sećanje na *je+a, prisustvo, mo#itve, s#ušanje i o%ožavanje može odjednom daotk#oni sve pos#edie +re'ova koje smo počini#i.

1;. Odajem svoje poni&no poštovanje ponovo i ponovo sve7povo#jnom Gospodinu Šri7Krišni. amo ako se preda *je+ovim #otosovim stopa#ima, ra&uman čovek se os#o%a-asvi' ve&anosti &a sadašnji i %udući život i %e& teškoće napreduje ka du'ovnom životu.1>. Odajem svoje poni&no poštovanje sve7povo#jnom Gospodinu Krišni ponovo iponovo,

 jer ve#iki učeni mudrai, čuveni davaoi mi#ostinje, primerni radnii, )i#o&o)i i mistii,s#avni reitatori vedski' 'imni i poštovaoi vedski' prinipa ne mo+u da dosti+nu nikakve

 p#odonosne re&u#tate ako ne posvete sve svoje do%re oso%ine s#uženju Gospodina.1?. Kirate, June, "nd're, (u#inde, (u#kaše, "%'ire, Šum%'e, Iavane, pripadnii rasaK'asa pa čak i oni koji su se oda#i +resima mo+u da se prečiste ako u&mu &aštitu

Gospodinovi' %'akta, jer Gospodin predstav#ja vr'unsku moć. (oni&no !u odajem svoje poštovanje.1@. /a sve samospo&nate duše je *ad7duša i 5&višeni Gospodin. O#ičenje je Veda,

;2

Page 63: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 63/360

re#i+io&ni' sveti' spisa i stro+osti. O%ožavaju Ga Gospodin Bra'ma i Gospodin Šiva i svioni koji su transendenta#ni prema svim že#jama i težnjama. (ošto +a tako o%ožavam sastra'opoštovanjem, neka se 5&višena "pso#utna $stina smi#uje na mene.2A. *eka prema meni %ude mi#ostiv Gospodin Krišna ko+a o%ožavaju sve %'akte, koji je&aštitnik i ponos svi' kra#jeva, poput "nd'ake i Vrišnija Iadu dinastija, muž svi' %o+injasreće, +ospodar svi' žrtvovanja i vo-a svi' živi' %ića, upravite#j inte#i+enije, v#asnik svi'

 p#aneta, du'ovni' i materija#ni' i naju&višenija inkarnaija na /em#ji Mu&višeni u svakom po+#eduN.21. Božanska Ličnost Šri Krišna dode#juje os#o%o-enje. "ko mis#i na *je+ova #otosovastopa#a i u svakokm trenutku s#edi primere autoriteta, %'akta u &anosu može da sa+#eda"pso#utnu $stinu. !e-utim, učeni umni speku#atori ra&miš#jaju o *jemu prema svojojćudi. *eka se Gospodin smi#uje na mene.22. *eka se smi#uje na mene Gospodin koji je na početku stvaranja sveta preneo moćno&nanje u sre Bra'me i nada'nuo +a potpunim &nanjem o stvaranju sveta i *je+ovom Bićukoje se nai&+#ed stvori#o i& ustiju Bra'me.26. *eka moje reči krasi Vr'unska Božanska Ličnost koja #ežeći u univer&umu oživ#java

materija#no te#o stvoreno od e#emenata i koja u vojoj inkarnaiji purusa prou&rokuje daživo %iće %ude pod#ožno pode#i na šesnaest ve&ujući' si#a materija#ne prirode koje +a

 pokreću.28. Odajem svoje poni&no poštovanje inkarnaiji Vasudeva, Šri#a V3asadevu koji jenapisao vedske svete spise. iste %'akte ispijaju nektarsko transendenta#no &nanje kojekap#je sa Gospodinovi' #otosovi' usana.2:. =ra+i moj kra#ju, na *aradino pitanje, Bra'ma, prvoro-eni, mu je od+ovorio na

 potpuno isti način, kao što je to Gospodin o%jasnio svom sinu koji je još od samo+ ro-enja %io o%daren vedskim &nanjem.

-. 6)ro$ vi* u)ro$a

1. Šri *arada !uni je &apitao Bra'madžija<O naj+#avniji me-u po#u%o+ovima, o prvoro-eno živo %iće. Odajem ti svoje poni&no

 poštovanje. !o#im te o%jasni mi to transendenta#no &nanje koje pose%no uka&uje naistinu o oso%enoj duši i *ad7duši.2. =ra+i moj oče, mo#im te opiši simptome ovo+ pojavno+ sveta onakve kakvi jesu.Odak#e potiče4 Kako je stvoren4 Kako se održava4 (od čijom upravom se sve ovo odvija4

6. =ra+i moj oče, ti sve ovo naučno po&naješ, jer sve ono što je stvoreno u proš#osti, svešto će nastati u %udučnosti, i#i sve ono što se stvara u sadašnjosti kao i sve što postoji uokviru univer&uma, držiš poput ora'a u svojim rukama.8. =ra+i moj oče, koji je i&vor tvo+ &nanja4 (od čijom si &aštitom4 (Od čijom upravomde#uješ4 Koji je tvoj pravi po#ožaj4 =a #i sam stvaraš sve jedinke i& materija#ni' e#emenatau& pomoć svoje #ične ener+ije4:. Kao što pauk #ako p#ete svoju mrežu od paučine i neporažen ispo#java moć stvaranja,tako i ti sam stvaraš %e& ičije pomoći, &a'va#jujući svojoj samodovo#jnoj ener+iji.;. ve što možemo da s'vatimo i& na&iva o%e#ežja i od#ika pojedino+ predmeta 7 koji je

više, niže i#i jednake prirode, večan i#i privremen 7 nije stvorio niko dru+i do tvoje+ospodstvo, koje je svemo+uće.>. $ tako počinjemo da se pitamo o postojanju neko+ dru+o+ koji je moćniji od te%e kada

;6

Page 64: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 64/360

 pomis#imo na tvoje stro+osti počinjene u savršenoj disip#ini, iako si to#iko moćan u po+#edu stvaranja sveta.?. =ra+i moj oče, ti sve &naš, jer uprav#jaš svim što postoji. (rema tome, mo#im te o%jasnimi sve ovo što sam te upitao tako da to mo+u da s'vatim kao tvoj učenik.@. Gospodin Bra'ma reče<=ra+i moj sine *arada, pošto si prema svima mi#ostiv Muk#jučujući i mene samo+N

 postavio si mi sva ova pitanja, jer sam nada'nut da sa+#edam moć vemoćne BožanskeLičnosti.1A. ve ono što si rekao o meni nije po+rešno, svako ko ne po&naje Božansku Ličnost koja

 je u&višena istina i&nad mene, će si+urno %iti u &a%#udi kada u+#eda moja moćna de#a.11. *akon što Gospodin &avrši sa stvaranjem sveta, &a'va#jujući vom #ičnom sjaju Mkoji

 je po&nat kao %ra'maj3otiN tada ja stvaram %aš kao kada sune ispo#java svoju vatru, kaomese ne%eski svod, ve#ike p#anete kao i svet#uave &ve&de koje isto tako odaju sjaj.12. Odajem svoje poni&no poštovanje i meditiram na Gospodina Krišnu MVasudevaN,Božansku Ličnost, čija nepo%ediva moć podstiče ne&na#ie da me na&ivaju u&višenimuprav#jačem.

16. (ošto se stidi svo+ po#ožaja, Gospodinova o%manjujuća ener+ija ne može da %udeistaknuta, me-utim, oni koji su o%manuti njome sta#no +ovore %esmis#ie, jer su o%u&etimis#ima MDja sam toDN i MDto je mojeDN.18. (et osnovni' sastojaka stvaranja, me-uso%vno dejstvo nasta#o utiajem večno+vremena, neposredna unutrašnja spo&naja i#i priroda pojedini' živi' %ića su sve ra&#ičitisastavni de#ovi 5&višeno+ Gospodina, Vasudeva i u suštini nemaju nikakvu dru+uvrednost osim te.1:. Vedsku književnsot je stvorio 5&višeni Gospodin i namenjena je &a *je+a, po#u%o+ovius isto tako namenjeni da Ga s#uže kao de#ovi *je+ovo+ te#a, ra&#ičite p#anete su

namenjene &a Gospodina, a ra&#ičite žrtve se vrše da %i se On &adovo#jio.1;. ve ra&#ičite vrste meditaije i#i mistii&ma su &a spo&naju *ara3ana. ve stro+osti sunamenjene da se On dosti+ne. i#j transendenta#no+ &nanja je u+#edati Ga samo &atrenutak i na kraju i#j spasenja je da u-emo u *je+ovo arstvo.1>. *ada'nut samo *jime, otkrivam ono što je već vojim po+#edom stvorio M*ara3anaNkao sveprožimajuća *ad7duša, a mene isto tako je samo On stvorio.1?. 5&višeni Gospodin je čist du'ovni o%#ik, transendenta#na svim ve&ujučim si#amamaterija#ne prirode, pa ipak, da %i stvorio materija#ni svet, održavao +a i uništio,

 posredstvom voje spo#jašnje ener+ije pri'vata ve&ujuće si#e materija#ne prirode po imenu

vr#ina, strast i ne&nanje.1@. Ove tri ve&ujuće si#e materija#ne prirode koje se da#je mani)estuju kao materija, &nanjei de#atnosti, stav#jaju večno transendenta#no živo %iće pod us#ove u&roka i pos#edia, takoda postaje od+ovorno &a takva de#a.2A. O Bra'mana *arado, transendenta#ni Gospodin koji nad+#eda sve na#a&i se i&vanopažaja materija#ni' ču#a živi' %ića us#ed pret'odno pomenute tri +une materija#ne

 prirode. !e-utim, Gospodar je sve+a što postoji, uk#jučujući i mene.21. /a'va#jujući vojoj Ličnoj moći, Gospodin koji uprav#ja svim ener+ijama na taj načinstvara večno vreme, sud%inu svi' živi' %ića i nji'ovu dotičnu prirodu radi koje su

stvoreni, pa i' ponovo ne&avisno stapa.22. (os#e inkarnaije prvo+ puruše MKaranarnavaša3i VišnuaN, stvara se ma'at7tattva, i#inače#a materija#no+ stvaranja, &atim se mani)estuje vreme, a tokom vremena se pojav#juju

;8

Page 65: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 65/360

tri +une. (riroda &nači pojav#jivanje ve&ujući' si#a materija#ne prirode koje se preo%raćajuu de#atnosti.26. !aterija#ne de#atnosti su u&rok pokretanja ma'at7tattve. (rvo nastaje preo%ražaj +unavr#ine i strasti, a potom us#ed +une ne&nanja, do#a&e do i&ražaja materija, &nanje i ra&#ičitede#atnosti materija#no+ &nanja.28. e%ični, materija#istički #ažni ja koji se na taj način preo%ražava u tri svojstva, postaje

 po&nat kao +une vr#ine, strasti i ne&nanja u tri vida, naime si#e koje ra&vijaju materiju,&nanje i materija#no stvaranje kao i ra&um koji rukovodi takvim materija#ističkimde#atnostima. *arada, sasvim si dostojan da s'vatiš ovo.2:. Od ne&nanja #ažno+ ja se stvara prvi od pet e#emenata i#i etar. *je+ov supti#an o%#ik jeoso%ina &vuka poput odnosa posmatrača sa predmetom posmatranja.2;72@. (ošto se etar preo%ra&i, stvara se va&du' sa oso%inom dodira, a kao i nje+ov

 pret'odnik, etar, va&du' je isto tako ispunjen &vukom i osnovnim nače#ima života< ču#nimopažanjem, moći ra&miš#janja i te#esnom sna+om. Kada se prirodnim tokom vremena

 preo%rati va&du', stvara se vatra koja poprima o%#ik sa osećajem dodira i &vuka. (ošto sevatra isto tako preo%rati, nastaje voda puna sočnosti i ukusa. Kao i u pret'odnom s#učaju,

voda isto tako ima o%#ik i oso%inu dodira i isto tako je ispunjena &vukom. Kada se voda preo%ra&i u ra&#ičite vidove &em#je, i&+#eda mirisna te kao u pret'odnom s#učaju do%ijaoso%ine tečnosti, dodira, &vuka i o%#ika.6A. Od +une vr#ine um se stvara i postaje mani)estovan kao i deset o##u%o+ova kojiuprav#jaju kretanjima te#a. Takvi po#u%o+ovi su po&nati kao uprav#jač strana sveta,uprav#jač va&du'a, %o+ suna, otaa (radžapatija =akše, "švini7kumara, %o+ vatre, kra#jviši' p#aneta, %ožanstvo koje se o%ožava na višim p#anetama, +#avni "dit3a i Bra'madži,(radžapati. vi se stvaraju na taj način.61. =a#jim preo%ražavanjem +une strasti stvaraju se ču#ni or+ani kao što su uši, koža, nos,

oči, je&ik, usta, ruke, po#ni or+ani, no+e i otvor &a odstranjivanje i&meta &ajedno sainte#i+enijom i životnom ener+ijom.62. O *arado, nan%o#ji od svi' transendenta#ista, te#o ne može da poprimi nikakav o%#ik sve dok se ne spoje svi stvoreni de#ovi, naime e#ementi, ču#a, um i ve&ujuće si#ematerija#ne prirode.66. =ak#e, kada se sve spoji#o si#inom dejstva ener+ije Vr'unske Božanske Ličnosti, ovajuniver&um je svakako nastao usvajanjem osnovni' i sporedni' u&roka stvaranja sveta.68. *a taj način univer&umi počivaju %i#ionima +odina u vodi u okeanu 5&ročnosti, aGospodar živi' %ića u#a&i u svako od nji' i potpuno i' oživ#juje.

6:. $ako počiva u okeanu 5&ročnosti, Gospodin M!a'a7VišnuN je i&ašao i& nje+a i pošto se pode#io kao Jiran3a+ar%'a, ušao je u svaki univer&um i preu&eo o%#ik virat7rupe, sa'i#jadama no+u, ruku, ustiju, +#ava, itd.6;. uveni )i#o&o)i &amiš#jaju potpune p#anetarne sisteme u univer&umu kao ra&#ičite+ornje i donje udove kosmičko+ te#a Gospodina.6>. Bra'mane predstav#jaju *je+ova usta, kšatri3e ruke, vaiš3e %okove, a šudre se ra-ajuod nje+ovi' no+u.6?. Kaže se da se niži p#anetarni sistemi sve do +ranie &ema#jske s)ere na#a&e u *je+ovimno+ama. rednji p#anetarni sistemi otpočevši od B'uvar#oke se na#a&e u *je+ovom tr%u'u.

9oš viši p#anetarni sistemi na kojima stanuju po#u%o+ovi i visoko o%ra&ovani mudrai isveti #judi se na#a&e na prsima 5&višeno+ Gospodina.6@. Od prednje strane +rudno+ koša sve do vrata kosmičko+ o%#ika Gospodina se na#a&e

;:

Page 66: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 66/360

 p#anetarni sistemi 9ana#oka i Tapo#oka, dok se at3a#oka, najviši p#anetarni sistem na#a&ina +#avi ovo+ o%#ika. !e-utim, du'ovne p#anete su večne.8A781. =ra+i moj sine *arada, počuj od mene da od ukupno četrnaest sistema postojisedam niži' p#anetarni' sistema. (rvi p#anetarni sistem koji je po&nat kao "ta#a, na#a&i seu visini strukaH dru+i, Vita#a, na#a&i se na %okovimaH treći, uta#a, na ko#enimaH četvrti,Ta#ata#a, na +#ežnjevimaH peti, !a'ata#a, na č#animaH šesti Casata#a na +ornjoj površinistopa#aH a sedmi, (ata#a, na doonjoj površini stopa#a. *a taj način je Gospodinov o%#ik virat ispunjen p#anetarnim sistemima.82. =ru+i de#e čitav p#anetarni sistem na tri de#a, naime nižei p#anetarni sistemi su nano+ama Msve do /em#jeN, srednji p#anetarni sistemi do tr%u'a i viši p#anetarni sistemiMvar#okaN od prsa do +#ave 5&višeno+ Gospodina.

. Puru(a/u$ta potvr2ena

1. Gospodin Bra'ma reče<5sta virat7puruše MGospodinovo+ kosmičko+ o%#ikaN su središte stvaranja +#asa i

 %ožanstva koje uprav#ja vatrom. *je+ova koža i šest osta#i' s#ojeva su središte stvaranjavedski' 'imni, a *je+ov je&ik je središte proi&vo-enja ra&#ičiti' vrsta 'rane i pos#astiakoje se nude po#u%o+ovima, prapreima i opštim masama #judi.2. *je+ove dve nosnie su središta stvaranja naše+ disanja i svi' osta#i' va&du'a, a moćmirisanja stvara po#u%o+ove "švini7kumare i sve vrste #ekovito+ %i#ja, dok *je+oveener+ije disanja proi&vode ra&#ičite vrste mirisa.6. *je+ove oči su središta u kojima se stvaraju sve vrste o%#ika koji sjaje i %#istaju.

 *je+ove očne ja%učie su poput suna i viši' p#aneta. *je+ove uši čuju sve &vuke kojidopiru sa svi' strana i primaju sve Vede, dok je *je+ovo ču#o s#u'a središte stvaranja ne%a

i svi' vrsta &vukova.8. *je+ova površina te#a je t#o na kome se ra-aju prinipi de#ovanja sve+a što postoji kao isve vrste povo#jnosti. *je+ova koža poput va&du'a koji se kreće je mesto u kome sestvaraju sve vrste ču#a dodira kao i mesto vršenja svi' vrsta žrtvovanja.:. =#ake na *je+ovom te#u stvaraju sve rastinje, naročito ono drveće koje je neop'odnokao sastoji &a žrtvovanje. $& kose na *je+ovoj +#avi i #iu stvaraju se o%#ai, a i&

 *je+ovi' noktiju se ra-a e#ektriitet, kamenje i +vo&dena ruda.;. Gospodinove ruke su po#ja stvaranja &a ve#ike pou%o+ove i osta#e vo-e živi' %ića kojištite opšte mase #judi.

>. Tako Gospodinove stope pružaju utočište nižim, srednjim i višim p#anetama kao i &a svešto nam je neop'odno. *je+ova #otosova stopa#a nas štite od svi' vrsta stra'a.?. $& Gospodinovi' po#ni' or+ana potiče voda, semen, or+ani ra-anja, kiša, kao i rodite#ji.

 *je+ovi po#ni or+ani su i&vor &adovo#jstva koji su&%ija nevo#je ra-anja.@. O *arada, otvor &a i&%aivanje i&meta kosmičko+ o%#ika Gospodina je pre%iva#ište

 %ožanstva koje uprav#ja smrću, !itre, a Gospodinov otvor &a i&%aivanje i&meta i de%e#orevo su mesto &avisti, nesreće, smrti, pak#a itd.1A. Gospodinova #e-a su steište svi' vrsta nespokojstva, ne&nanja i nemora#nosti. $&

 *je+ovi' vena i&viru ve#ike reke i rečie, a na kostima su !u nas#a+ane o+romne p#anine.

11. 5 Gospodinovoj %e&#ičnoj od#ii počivaju ve#iki okeani, a u *je+ovom tr%u'u pre%ivaju materija#no uništena živa %ića. *je+ovo sre je steiše )ini' materija#ni' te#aživi' %ića. *a taj način je po&nat s#oju ra&%oriti' #judi.

;;

Page 67: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 67/360

12. vesnost te čuvene #ičnosti je područje re#i+io&ni' nače#a 7 moji', tvoji' i četvorieneoženjene %raće, anake, anatane, anat7kumare i anandane. Ova svesnost je isto tako

 područje istine i transendenta#no+ &nanja.1671;. (očevši od mene MBra'meN pa sve do te%e i B'ave MŠiveN, sve s#avne mudrae kojisu ro-eni pre te%e, po#u%o+ove, demone, *a+e, #judska %ića, ptie, &veri, kao i +mi&ave,itd. i sve pojavne mani)estaije univer&uma, naime p#anete, &ve&de, asteroide, osvet#jene

 p#anete, munje, +romove i stanovnike ra&#ičiti' p#anetarni' sistema, naime Gand'arve,"psare, Iakše, Cakšase, B'ata+ane, 5ra+e, (ašue, (ite, idd'e, Vid3ad'are, arane kao isve osta#e vrste živi' %ića uk#jučujući ptie, &veri, drveće i sve što postoji, prekriva sta#nokosmički o%#ik Gospodina, u proš#osti, sadašnjosti i %udućnosti, iako je transendenta#an

 prema svima njima i večno postoji u o%#iku koji nije veći od dvadeset i pet entimetara.1>. une o%asjava i&nutra i spo#ja rasprostiranjem svo+ &račenjaH na s#ičan način,Vr'unska Božanska Ličnost održava sve u svetu i&nutra i spo#ja rasprostiranjem vo+kosmičko+ o%#ika.1?. Vr'unska Božanska Ličnost je upravite#j %esmrtnosti i neustrašivosti itransendenta#an je prema smrti i p#odonosnim de#atnostima u materija#nom svetu. O

 *arada, o %ra'mana, &ato je teško proeniti ve#ičanstvenost 5&višene Ličnosti.1@. Tre%a da &namo da je Vr'unska Božanska Ličnost u&višeni nepresušni i&vor svi'materija#ni' o%i#ja po jednoj četvrtini voje ener+ije u kojoj su nastanjena sva živa %ića.Besmrtnost, neustrašivost i os#o%o-enje od nespokojstva, starosti i %o#esti postoje u

 *jenom arstvu koje je i&nad tri viša p#anetarna sistema i i&van materija#ni' omotača.2A. =u'ovni svet koji predstav#ja tri četvrtine Gospodinove ener+ije na#a&i se i&vanmaterija#no+ sveta i pose%no je namenjen &a one koji se nikad neće ponovo roditi. Osta#ikoji su ve&ani &a porodični život i koji ne s#ede stro+o &avet e#i%ata moraju da žive unutar tri materija#na sveta.

21. /a'va#jujući vojim ener+ijama, sveprožimajuća Božanska Ličnost je na taj načinsveo%u'vatan +ospodar koji uprav#ja de#atnostima uprav#janja nad materija#nim svetomkao i s#už%om predano+ poštovanja. *ajviši je +ospodar ne&nanja i istinsko+ &nanja usvakom po+#edu.22. Od Vr'unske Božanske Ličnosti se stvaraju sve univer&a#ne s)ere i kosmički o%#ik sasvim materija#nim e#ementima, oso%inama i ču#ima. (a ipak, i&dvojen je od svi' takvi'materija#ni' mani)estaija poput suna koje je odvojeno od &raka i top#ote.26. Kada sam se rodio u #otosovom vetu koji je i&nikao i& tr%u'a Gospodina M!a'a7VišnuaN, moćne #ičnosti, nisam imao nikakve sastojke &a o%av#janje žrtvovanja osim

te#esni' udova moćne Vr'unske Božanske Ličnosti.28. =a %ismo o%av#ja#i žrtvene o%rede potre%no je da pri%avimo sastojke žrtvovanja, kaošto su veće, #išće i s#ama &ajedno sa žrtvenim o#tarom i po+odnim vremenom Mpro#ećeN.2:. Osta#i potre%ni predmeti su posu-e, žitarie, prečišćeni %uter, med, &#ato, &em#ja, voda,Ci+ Veda, Iadžur Veda i ama Veda, kao četiri sveštenika radi o%av#janja žrtveno+ o%reda.2;. Osta#e potre%e uk#jučuju pri&ivanje ra&#ičiti' imena po#u%o+ova pose%nim 'imnama i&avetima i na+radama u sk#adu sa dotičnim svetim spisom radi pose%no+ i#ja na pose%annačin.2>. *a taj način sam morao da pri%avim sve te potre%ne sastojke i sve što je neop'odno &a

žrtvovanje od de#ova #ično+ te#a Božanske Ličnosti. (ri&ivanjem imena po#u%o+ova postepeno sam dosti+ao najviši i#j, Višnua tako da su nadoknada i konačno žrtvovanje %i#i potpuni.

;>

Page 68: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 68/360

2?. *a taj način sam stvorio sve sastojke i sve što je potre%no &a nu-enje žrtvi odsastavni' de#ova te#a 5&višeno+ +ospodina, uživaoa žrtvovanja i i&vršio sam o%red da %i'&adovo#jio Gospodina.2@. dra+i moj sine, nakon to+a su tvoja devetoria %raće koja su +ospodari svi' živi' %ića

 priredi#i žrtvu dostojnim o%redima da %i &adovo#ji#i mani)estovane i nemani)estovane#ičnosti.6A. *akon to+a, !anui, očevi čovečanstva, čuveni mudrai, praprei, učeni &na#i, =ait3ei čitavo čovečanstvo su vrši#i žrtvovanja namenjena da se udovo#ji 5&višeni Gospodin.61. ve materija#ne mani)estaije univer&uma se prema tome na#a&e u *je+ovim moćnimmaterija#nim ener+ijama, koje pri'vata iako je am se%i dovo#jan, iako je večno i&vanutiaja ve&ujući' si#a materija#ne prirode.62. tvaram nje+ovom vo#jom, Gospodin Šiva uništava, a On sam u vom večnom o%#ikuVr'unske %ožanske Ličnosti pdržava sve što postoji. !oćno uprav#ja ovim trimaener+ijama.66. =ra+i moj sine, o%jasnio sam ti sve što si me pitao i moraš da &naš &a si+urno da svešto postoji M%i#o kao u&rok i#i kao pos#edia, u materija#nom i#i du'ovnom svetuN &avisi od

vr'unske Božanske Ličnosti.68. O *arada, pošto sam čvrsto u'vatio #otosova stopa#a vr'unske Božanske Ličnosti,Jarija, sve što kažem, nikada nije #až. *apredak mo+ uma se nikada ne osujećuje, niti mise ču#a de+radiraju privremenom ve&anošću &a materiju.6:. $ako sam po&nat kao čuveni Bra'ma i imam savršeni po#ožaj u učeničkom nas#e-uvedske mudrosti, iako sam se podvr+ao svim stro+ostima i posedujem ve#ike moći umističnim si#ama i samospo&naji i mada me praprei živi' %ića pri&naju &a takvo+ i odajumi enjeno poštovanje, ipak ne mo+u da s'vatim Gospodina koji me je stvorio.6;. /ato je %o#je da se predamo *je+ovim #otosovim stopa#ima koja sam mo+u da nas

i&%ave od nevo#ja i %eda ponovno+ ro-enja i smrti. Takvo predavanje je puno svi' povo#jnosti i dopušta nam da iskusimo sveopštu sreću. ak ni ne%o ne može da proeni+ranie svoji' ra&mera. Šta onda osta#i mo+u da učine kad am Gospodin ne može da

 proeni voje +ranie46>. (ošto ni Gospodin Šiva ni ti, ni ja ne možemo da ustanovimo +ranie du'ovne sreće,kako onda mo+u da je po&naju po#u%o+ovi4 " pošto nas je sve o%manu#a spo#jašnja&avaravajuća ener+ija 5&višeno+ Gospodina, možemo samo da sa+#edamo ovaj ispo#jeniuniver&um prema svojoj #ičnoj sposo%nosti.6?. Odajmo svoje poni&no poštovanje Vr'unskoj Božanskoj Ličnosti čije inkarnaije i de#a

ve#ičamo, iako jedva možemo da 9e &namo kakva jeste.6@. $ako je nero-ena, prvo%itna Božanska Ličnost, Gospodin Šri Krišna, se proširuje uvoj potpuni deo kao !a'a7Višnu, prvu inkarnaiju i stvara ovaj mani)estovaniuniver&um. !e-utim, stvaranje sveta se do+a-a u njemu, a materija#na supstana i svemani)estaije su On am. Održava i' neko vreme, pa i' ponovo upija u e%e.8A781. Vr'unska Božanska Ličnost je čista jer je os#o%o-ena od svi' &apr#janosti primesamaterije. (redstav#ja "pso#utnu $stinu i ote#ov#jenje potpuno+ i savršeno+ &nanja. ve

 prožima, nema ni početka ni kraja, niti takmaa. O *arada, ve#iki mudrače, s#avni mis#ioimo+u da 9e &naju samo kada se potpuno os#o%ode od svi' materija#ni' težnji i kad su pod

&aštitom neu&nemireno+ stanja ču#a. $nače, neodrživim raspravama sve se iskriv#juje iGospdoin išče&ava i& naše+ vida.82. Karanarnavaša3i Višnu je prva inkarnaija 5&višeno+ Gospodina i +ospodari večnim

;?

Page 69: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 69/360

vremenom, prostorom, u&rokom i pos#ediom, umom, e#ementima, materija#nim e+om,ve&ujućim si#ama materija#ne prirode, ču#ima, kosmičkim o%#ikom Gospodina,Gar%'odakaša3i Višnuom kao i svim živim %ićima, pokretnim i nepokretnim.8678:. 9a #ično MBra'maN, Gospodin Šiva, Gospodin Višnu, čuveni stvaraoi živi' %ića

 poput =akše i (radžapatija, vi sami M*arada i KumareN, po#u%o+ovi sa viši' p#aneta poput$ndre i andre, vo-e p#anete B'ur#oka, vo-e &ema#jski' p#aneta, vo-e niži' p#aneta, vo-e

 p#aneta Gand'arva, vo-e p#aneta Vid3ad'ara, vo-e p#aneta arana#oka, vo-e Iakša, Cakšai 5ra+a, čuveni mudrai, ve#iki demoni, ve#iki ateisti i putnii svemirom kao i mrtva te#a,&#i du'ovi, satane, sa%#asti, kušmande, ve#ike vodene životinje, ve#ike &veri i ptie itd. 7dru+im rečima, sve što postoji i poseduje neo%ičnu moć, o%i#je, umne i ču#ne sposo%nosti,sna+u, opraštanje, #epotu, skromnost, o%i#je i #epo vaspitanje %i#o da ima o%#ik i#i da je

 %e&o%#ičan 7 sve može da i&+#eda kao pose%na istina i o%#ik Gospodina, a#i to ustvari nije.ve ovo predstav#ja samo deo *je+ove transendenta#ne moći.8;. O *arada, sada ću ti ispričati jednu &a dru+om, o transendenta#nim inkarnaijamaGospodina koje su po&nate kao #i#a7avatari. #ušanje o nji'ovim de#ima i&%ija svenepovo#jne teme na+omi#ane u ušima. Ove &a%ave su prijatne &a s#ušanje i tre%a da uživaš

u njima. /ato se na#a&e u mom sru.

3. 6tvr2eno pojav%jivanje in$arnacija a poe#nim du!notima

1. Gospodin Bra'ma reče<Kada je nei&merno moćan Gospodin poprimio o%#ik vera da %i se &a%avio i podi+ao

 p#anetu /em#ju koja je %i#a potonu#a u ve#iki okean univer&uma po imenu Gar%'odaka, pojavio se prvi demon MJiran3akšaN i Gospodin +a je rasporio vojom k#jovom.2. (radžapati je prvo &ačeo u3adžnu u utro%i svoje žene "kuti, a u3adžna je &atim &ačeo

 po#u%o+ove na če#u sa u3amom u utro%i svoje žene =akšine. Kao $ndradeva, u3adžna jeumanjio ve#ike nevo#je i %ede u tri p#anetarna sistema Mvišem, nižem i srednjemN i pošto jeto učinio, čuveni ota čovečanstva, va3am%'uva !anu +a je kasnije na&vao Jari.6. Gospodin se onda pojavio kao Kapi#a inkarnaija, sin pradžapatija %ra'mane Kardame inje+ove žene =eva'uti koji je imao još devet dru+i' žena Mnjene sestreN. Govorio je majio samospo&naji, pomoću koje se još tokom to+ života potpuno očisti#a od mu#jamaterija#ni' +una i tako dosti+#a os#o%o-enje, put Kapi#e.8. uveni mudra "tri se mo#io da ima nas#ednika, a Gospodin, pošto je %io &adovo#jannjime je o%ećao da će se inkarnirati kao nje+ov sin =attatre3a M=ata, "ttrijev sinN. !i#ošću

Gospodinovi' #otosovi' stopa#a, mno+i Iadui, Jai'a3e i osta#i su se to#iko prečisti#i da sustek#i materija#ne i du'ovne %#a+odeti.:. !orao sam da počinim stro+osti i pokore da %i' stvorio ra&#ičite p#anetarne sisteme i

 pošto je %io &adovo#jan sa mnom, Gospodin se inkarnirao poput četiri sane Manaka,anatkumara, anandana i anatanaN. u pret'odnom stvorenom svetu je %i#a uništenadu'ovna istina, a#i su je četiri sane to#iko #epo o%jasni#i da su mudrai mo+#i odma' da jes'vate.;. =a %i poka&ao voje #ične stro+osti i pokore, pojavio se kao %raća %#i&ani *ara3ana i

 *ara u utro%i !urti, žene ='arme i kćerke =akše. Cajske #epotie, Kupidonove prati#je su

 pokuša#e da Ga navedu da prekrši &avet, a#i nisu uspe#e u tome, jer su vide#e da to#ikomno+o #epotia poput nji' potiču od nje+a koji je Božanska Ličnost.>. #avni junai kao što je Gospodin Šiva mo+u da svojim +nevnim po+#edima preva&i-u

;@

Page 70: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 70/360

 požudu i u+uše je, a#i ipak ne mo+u da se os#o%ode pos#edia svo+ sopstveno+ %esa koji i' je o%u&eo. Takva žestina nikada ne može da u-e u *je+ovo sre MGospodinovoN, jer jei&van sve+a to+a. Kako onda požuda može da se smesti u *je+ov um4?. (ošto +a je u samom kra#jevom prisustvu uvredi#a nje+ova dru+a žena svojim oštrimrečima, iako je %io samo dečak, prin ='ruva je počinio stro+e pokore u šumi. /adovo#jannje+ovim mo#itvama, Gospodin mu je podario p#anetu ='ruva koju o%ožavaju čuvenimudrai u čitavom univer&umu.@. !a'aradža Vena je odstupio sa puta pravičnosti i %ra'mani su +a ka&ni#i k#etvom da +au%ije +rom. *a taj način je kra#j Vena i&+oreo &ajedno sa svojim do%rim de#ima i o%i#jem i

 %io je na putu &a pakao. Be&u&ročnom mi#ošću, Gospodin se pojavio kao nje+ov sin poimenu (rit'u, i&%avio i& pak#a prok#eto+ kra#ja Venu, o%radio &em#ju i &asejao sve vrsteuseva.1A. Gospodin se pojavio kao sin udevi, žene kra#ja *a%'ija i %io je po&nat kaoCiša%'adeva. (rimenjivao je materija#ističku 3o+u da %i uravnotežio um. Ovaj stupanj seisto tako pri'vata kao najviše savršenstvo os#o%a-anja pri kojem se na#a&imo na po#ožaju

 pravo+ ja i potpuno smo &adovo#jeni.

11. Gospodin se pojavio kao inkarnaija po imenu Ja3a+riva u žrtvi koju sam ja MBra'maN priredio. (redstav#ja ute#ov#jena žrtvovanja, a %oja *je+ovo+ te#a je &#atna. $sto tako predstav#ja i ote#ov#jene Vede kao i *ad7dušu svi' po#u%o+ova. Kada je uda'nuo, umi#ni&vui vedski' 'imni su potek#i i& *je+ovi' nosnia.12. *a kraju mi#enijuma, %udući Vaivasvata !anu po imenu at3avrata je video da jeGospodin u inkarnaiji ri%e utočište &a sve vrste živi' %ića sve do &ema#jski' p#aneta.(ošto sam se p#ašio o+romno+ potopa na kraju mi#enijuma, Vede su se pojavi#e i& moji'MBra'mini'N ustiju, a Gospodin je uživao u o+romnim, du%okim vodama i &aštitio Vede.16. (rvo%itni Gospodin je onda poprimio inkarnaiju kornjače da %i s#užio kao mesto

 počivanja MpivotN &a !andara p#aninu koja je ima#a u#o+u štapa &a %ućkanje. (o#u%o+ovi idemoni su %ućka#i okean m#eka koristeći p#aninu !andaru da %i i& nje+a do%i#i nektar.(#anina se pokreta#a napred i na&ad, češući se o #e-a Gospodina Kornjače, koji je u

 po#usnu posvuda osećao svra%.18. Vr'unska Božanska Ličnost se inkarnira#a kao *risim'adeva da %i oda+na#a o+romanstra' po#u%o+ova. sa topu&om u rui je u%io kra#ja demona MJiran3akašipuaN koji Ga jei&a&vao. (o#ožio Ga je u voje kri#o i rasporio +a notkima, #jutito mršteći o%rve i

 poka&ujući voje &astrašujuće &u%e i usta.1:. (redvodnika s#onova čiju je no+u u rei ščepao nadmoćniji krokodi# je op'rva#a tu+a.

a #otosovim vetom u sur#i se o%ratio Gospodinu s#edećim rečima< DO Gospodine, koji si prvo%itni uživa#a, Gospodar univer&umaE O i&%avite#ju koji si s#avan kao mesto'odočašćaE vi #judi postaju čisti samo kada čuju Tvoje veto $me koje vredi pevati.D1;. (ošto je sas#ušao mo#%u s#ona, Božanska Ličnost, Krišna je osetio da mu je smesta

 potre%na pomoć, jer je &apao u ve#iku nevo#ju. /ato se Gospodin odma' pojavio nakri#ima kra#ja ptia, Garude, naoružan diskom MčakromN. njime je sasekao u komadekrokodi#ovu če#just da %i spasao s#ona, u'vatio +a &a sur#u i i&di+ao +a i na taj način +ai&%avio.1>. $ako je Gospodin transendenta#an prema svim ve&ujućim si#ama materija#ne prirode,

ipak je nadmašio sve oso%ine sinova "diti koji su po&nati kao "dit3e. (ojavio se kaonajm#a-i sin "diti, a pošto je nadmašio sve p#anete univer&uma, smatra se da je Vr'unskaBožanska Ličnost. (ošto je &amo#io Ba#i !a'aradža &a tri koraka &em#je, odu&eo mu je

>A

Page 71: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 71/360

svu &em#ju koju je imao. /amo#io +a je &a to, jer %e& pitanja nikakav autoritet ne može daodu&me ničiju imovinu koja mu s pravom pripada.1?. Ba#i !a'aradža koji je stavio na +#avu vodu kojom su oprana #otosova stopa#aGospodina nije mis#io ni na šta dru+o osim na svoje o%ećanje, uprkos tome što mu jedu'ovni učite#j %ranio da +a ispuni. Kra#j je žrtvovao svoje te#o da %i Gospodin mo+ao da&akorači treći put. /a takvu #ičnost, čak ni rajsko kra#jevstvo koje je pokorio svojomsna+om, nije ima#o nikakvu vrednost.1@. O *arada, naučio si nauku o Krišni i kako tre%a transendenta#no s#užiti BožanskuLičnost s puno #ju%avi u *jenoj inkarnaiji Jamsavatara. Bio je jako &adovo#jan sa to%om&a'va#jujući tvom snažnom s#uženju s predanim poštovanjem. $sto tako ti je podro%noo%jasnio potpunu nauku o s#uženju s predanim poštovanjem koju naročito mo+u da s'vateoni koji su duše predane Gospodinu Vasudevu, Božanskoj Ličnosti.2A. Kao inkarnaija !anua, Gospodin je postao potomak !anu dinastije i v#adao je nadkra#jevima &#ikovima nakon što i' je potčinio vojim moćnim oružjem u vidu diska.

 *eosujećena u svim oko#nostima, *je+ova v#adavina je ima#a o%e#ežja *je+ove s#ave kojase proširi#a po svim trima #okama i i&nad nji' na p#anetarni sistem at3a#oke, najvišu

 p#anetu univer&uma.21. 5 vojoj inkarnaiji ='anvantarija Gospodin jako %r&o #eči %o#esti uvek o%o#e#i' živi'

 %ića samo &a'va#jujući ote#ov#jenju voje s#ave i &a'va#jujući *jemu, po#u%o+ovi živedu+im životom. *a taj način se Božanska Ličnost uvek s#avi. $sto tako je tačno odrediovoj deo od žrtvovanja i samo *jemu propada &as#u+a da se mediinska nauka proširi#a počitavom univer&umu.22. Kada su v#adari koji su po&nati kao kšatrije skrenu#i sa puta "pso#utne $stine jer suže#e#i da ispaštaju u pak#u, Gospodin je u vojoj inkarnaiji kao mudra (arašuramaiskorenio nepože#jne kra#jeve koji su %i#i poput trnja na površini &em#je. *a taj način je

dvadeset i jedan put posekao kšatrije vojom do%ro naoštrenom satarom.26. $& voje %e&u&ročne mi#osti prema svim živim %ićima unutar univer&uma, Vr'unskaBožanska Ličnost &ajedno sa vojim potpunim ekspan&ijama, pojavi#a se u porodii!a'aradža $kšvakua kao Gospodar ite, u vidu unutrašnje ener+ije. (o nare-enju vo+oa, !a'aradže =ašarat'e, otišao je u šumu i tamo du+o +odina živeo sa ženom i m#a-im

 %ratom. Cavana koji je %io jako moćan u materija#nom smis#u i imao deset +#ava naramenima, naneo !u je ve#iku uvredu, pa je &%o+ to+a %io konačno uništen.28. (ošto je %io tužan &%o+ uda#jenosti prijate#jie MiteN, Božanska Ličnost Camaandra je

 po+#edao +rad neprijate#ja Cavane &apa#jenim, rvenim očima poput očiju Jare Mkoji je

že#eo da sa+ori rajsko kra#jevstvoN. Ve#iki okean, dr'teći od stra'a, dopustio je Gospodinuda pre-e preko nje+a, jer su nje+ovi stanovnii, vodene životinje poput ajku#a, &mija ikrokodi#a, +ore#i u top#oti *je+ovi' #jutiti', &ažareni' očiju.2:. =ok se Cavana %orio u %ii, sur#a s#ona koji je nosio kra#ja rajski' p#aneta, $ndru, sesudari#a sa Cavanovim prsima i po#omi#a se u komade, a rasuti, s#om#jeni komadi susovet#i#i sve strane sveta. Cavan se potom jako uo%ra&io &%o+ svoje moći i otpočeo je dašeta usred ratnika, smatrajući se osvajačem svi' prostranstava. !e-utim, nje+ov sme'o%u&et radošću, &ajedno sa samim vita#nim va&du'om, i&nenada je &astao kada je &ačuotreperavi &vuk #uka Camaandre, Božanske Ličnosti.

2;. Kada je svet preopterećen %ori#ačkom moći kra#jeva koji ne veruju u Bo+a, Gospodinsi#a&i u svom potpunom de#u samo da %i umanjio nevo#je u svetu. =o#a&i u vomi&vornom o%#iku, prekrasne, rne kose. ini neo%ičene podvi+e samo da %i ra&+#asio voje

>1

Page 72: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 72/360

transendenta#ne s#ave. $ niko ne može da pravi#no oeni *je+ovu ve#ičanstvenost.2>. *ema nikave sumnje da je Gospodin Kriušna 5&višeni Gospodin, jer kako je inačemo+uće da u%ije džinovsko+ demona kao što je (utana dok je #ežao u kri#u majke, dano+om prevrne kočije kad je imao samo tri mesea, da iščupa i& korena drveće ardžuna,dok je još samo po&ao, koje je %i#o tako visoko da je dodiriva#o ne%esa4 *emo+uće je dasva ova de#a počini %i#o ko dru+i do am Gospodin.2?. $sto tako, kada su dečai pastiri i nji'ove životinje popi#i &atrovanu vodu reke Iamunei pošto i' je Gospodin kao ma#i dečak oživeo vojim mi#ostivim po+#edom, u i+ri jeskočio u reku Iamunu samo da %i je prečistio i ka&nio otrovnu &miju Ka#i3u koja je tamovre%a#a i šik#ja#a m#a&eve otrova sa svo+ je&ika. Ko još osim 5&višeno+ Gospodina možeda učini takva junačka de#a42@. $sto+ dana kad je Krišna ka&nio Ka#i3u i&%io je šumski požar us#ed suvo+ #išća koje se&apa#i#o dok su stanovnii Vradža%'umija %e&%rižno spava#i i i&+#eda#o je da će i' svesvakako snaći smrt. !e-utim, Gospodin &ajedno sa Ba#aramom i' je spasao jednostavnosk#opivši voje oči. Takva nad#judska de#a je činio Gospodin.6A. Kada je pastiria MKrišnina pomajka, IasodaN pokuša#a da konopima sveže ruke svo+a

sina, vide#a je da je svaki put konopa %io nedovo#jno du+ačak, a kada je konačnoodusta#a, Gospodin Krišna je napokon otvorio voja usta i majka je u njima u+#eda#a sveuniver&ume. Kada je to vide#a, posumnja#a je u se%i, a#i je na dru+i način %i#a uverena utajanstvenu prirodu svo+ sina.61. Gospodin Krišna je spasao vo+ poočima, *andu !a'aradža, od po#u%o+a Varune ios#o%odio dečake pastire i& p#aninski' pećina +de i' je &atvorio sin !a3e. $sto tako o%ećao

 je stanovniima Vrindavana koji su vredno radi#i preko dana i čvrsto spava#i noću umorniod teško+ rada, da će i' unaprediti na najvišu p#anetu u du'ovnom svetu. ve su ovotransendenta#na de#a i svakako potvr-uju %e& ikakve sumnje da je Krišna Vr'unska

Božanska Ličnost.62. Kada su po uputstvu Krišne, pastiri i& Vrindavana presta#i da nude žrtvene ponudekra#ju viši' p#aneta, $ndri, čitavo područje po&nato kao Vradža je %i#o u opasnosti da %ude&%risano neprestanim, o%i#nim kišama, koje su pada#e sedam dana. $& voje %e&u&ročnemi#osti prema stanovniima Vradže, Gospodin Krišna je podi+ao %režu#jak po&nat kaoGovard'ana sa jednom rukom, iako je imao tek sedam +odina. 5činio je to da %i &aštitioživotinje od %ujie vode.66. =ok se Gospodin &a%av#jao rasa p#esom u šumi Vrindavana i %udio po#ne že#je ženastanovnika Vrindavana umi#nim i prekrasnim me#odijama, demon po imenu Šank'auda,

 %o+ati s#ed%enik čuvara ri&nie viši' p#aneta MKuvereN, oteo je devojke i Gospodin +a jeka&nio tako što mu je odru%io +#avu.6876:. vi demoni poput (ra#am%'e, ='enuke, Bake, Kešija, "rišta, anure, !ustika,s#ona Kuva#a3apide, Kamse, Iavane, *arakasure i (audrake, ve#iki' vojskovo-a poputŠa#ve, majmuna =vivide i Ba#va#e, =antavakre, sedam %ikova, Šam%are, Vidurat'e iCukmija, kao i čuveni' ratnika poput Kam%oje, !ats3e, Kurua, rndža3e i Keka3e će seskupa snažno %oriti %i#o neposredno sa Gospodinom Jarijem i#i na posredan način saBa#adevom, "rdžunom, B'imom i osta#ima. (ošto će svi demoni %iti u%ijeni, dostići ćeGospodinov %e&#ični %ra'maj3oti i#i *je+ovo #ično pre%iva#ište na p#anetama Vaikunt'e.

6;. am Gospodin u vojoj inkarnaiji kao sin at3avati MV3asadevaN će smatrati da je *je+ova &%irka vedske književnosti teško ra&um#jiva &a manje inte#i+entne #jude čiji ježivot kratak, pa je &ato pode#io drvo vedsko+ sa&nanja na ra&#ičite o+ranke prema

>2

Page 73: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 73/360

ra&#ičitim oko#nostima u pojedinom do%u.6>. Kada ateisti koji su do%ro po&nava#i vedsko naučno &nanje unište stanovnike ra&ni'

 p#aneta i #ete na ne%u neprimećeni na ne%eskim #eti#iama koje je sa+radio čuveni naučnik !a3a, Gospodin će &%uniti nji'ov um i o%ući se u priv#ačnu odeću kao Buda da %i

 propovedao podre#i+io&ne prinipe.6?. /atim, na kraju Ka#i73u+e, kada ne postoje nikakve teme koje ra&matraju Vr'unskuBožansku Ličnost, čak i u domovima sveti' #judi i u+#edni' pripadnika triju viši' kastaHkada se moć uprav#janja prenese u ruke pos#anika koji se %iraju i& k#asa šudra nisko+

 porek#a, pa čak i oni' koji su niži od nji'H kada neće postojati nikakvo &nanje o tome kakoda se o%av#jaju žrtvovanja, čak ni rečima, u to vreme će se Gospodin pojaviti kao u&višenikoji sve kažnjava.6@. *a početku stvaranja sveta postoji pokora, ja MBra'maN, i (radžapati, čuveni mudraikoji stvaraju potomstvo. /atim, &a vreme održavanja stvoreno+ univer&uma, postojiGospodin Višnu, po#u%o+ovi koji imaju moć uprav#janja kao i kra#jevi ra&#ičiti' p#aneta.!e-utim, na kraju nastaje odstupanje od re#i+ije, a potom se jav#ja Gospodin Šiva i ateistiispunjeni +njevom. vi oni predstav#jaju ra&#ičite mani)estaije ener+ije u&višene moći

Gospodina.8A. Ko može da u potpunosti opiše Višnuove moći4 To ne može da učini čak ni naučnik koji je možda i&%rojao čestie atoma u univer&umu. amo je On taj koji je u vom o%#ikuTrivikrama %e& napora pomerio no+u i&a najviše p#anete, ta3a#oke, sve do neutra#no+stanja, tri ve&ujuće si#e materija#ne prirode i sve je poče#o da se kreće.81. *i ja ni svi mudrai koji su ro-eni pre te%e ne po&najemo svemoćnu Vr'unskuBožansku Ličnost. Kako onda osta#i koji su ro-eni pos#e nas mo+u da &naju o *joj4 ak ni

 prva Gospodinova inkarnaija, ŠeŠa, ne može da Ga upo&na do te mere, iako opisuje *je+ove oso%ine sa voji' 'i#jadu #ia.

82. vako onaj ko ima pose%nu mi#ost 5&nišeno+ Gospodina, Vr'unske BožanskeLičnosti, us#ed svoje čiste predanosti prema *je+ovoj s#už%i, može da preva&i-er nepre%rodivi okean i#u&ije i spo&na Gospodina. !e-utim, oni koji su ve&ani &a ovo te#okoje će na kraju proždreti psi i 'ijene, ne mo+u da to učine.8678:. O *arada, iako su Gospodinove moći nepo&nate i nei&merne, ipak možemo da i'sa&namo posredstvom moći 3o+a7ma3e, jer smo svi predane duše. *a s#ičan način,Gospodinove moći po&naje i svemoćni Šiva, moćni kra#j porodie ateista, naime (ra'#ada!a'aradža, va3am%'uva !anu, nje+ova žena Šatarupa, nje+ovi sinovi i kćeri kao što su(ri3avrata, 5ttanapada, "kuti, =eva'uti i (rasuti, (račina%ar'i, Ci%'u, "n+a, ota Vene,

!a'aradža ='ruva, $kšvaku, "i#a, !učukunda, !a'aradža =žanaka, Gad'i, Ca+'u,"m%ariša, a+ara, Ga3a, *a'uša, !and'ata, "#arka, Šatad'anve, "nu, Cantideva,B'išma, Ba#i, "murttara3a, =i#ipa, au%'ari, 5tanka, Ši%i, =eva#a, (ippa#ada, arasvata,5dd'ava, (arašara, B'urišena, Vi%'išana, Januman, Šukadeva Gosvami, "rdžuna,"rtišena, Vidura, Šrutadeva, itd.8;. ak i ako potiču od oni' koji vode +rešan život, kao što su žene, k#asa radnika,stanovnii u p#aninama i i%iri, pa čak i ptie i &veri, predane duše isto tako mo+u dasa&naju o Vr'unskoj Božanskoj Ličnosti i os#o%ode se od &a+r#jaja i#u&orne ener+ije ako se

 predaju Gospodinovim čistim %'aktama i s#ede nji'ove stope u s#už%i predano+

 poštovanja.8>. Ono što se spo&naje kao "pso#utni Bra'man je ispunjeno %eskrajnom srećom i %#aženstvom %e& ikakve %o#i i jada. Ovo je svakako najviši stupanj u&višeno+ uživaoa,

>6

Page 74: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 74/360

Božanske Ličnosti, koja je večno #išena svi' nevo#ja i svako+ stra'ovanja. (otpuna jesvesnost &a ra&#iku od materije. *eupr#jana i %e& ikakvi' oso%enosti, nače#o je

 praiskonsko+ u&roka svi' u&roka i pos#edia u kojem ne postoji žrtvovanje radi p#odonosni' de#atnosti i u kome ne može da opstane i#u&orna ener+ija.8?. *a takvom transendenta#nom stupnju nema nikakve potre%e da na neprirodan načinkontro#išemo um, umnom speku#aijom i#i meditaijom koju primenjuju jnaniji i 3o+iji.Odričemo se svi' takvi' proesa, kao što kra#j viši' p#aneta, $ndra, odustaje od truda daiskopa i&vor.8@. Vr'unska Božanska Ličnost je u&višeni +ospodar svake povo#jnosti, jer Ona dode#juje

 p#odove svi' de#atnosti koje počini živo %iće, %i#o u materija#nom, i#i du'ovnom životu. *a taj način je najviši do%ročinite#j. vako oso%eno živo %iće je nero-eno, pa &ato čak inakon uništenja materija#no+ te#a, živo %iće postoji poput va&du'a unutar te#a.:A. =ra+i moj sine, sada sam ti ukratko o%jasnio Vr'unsku Božansku Ličnost koja jestvori#a sve pojavne svetove. Be& *je+a, Gospodina Jarija, ne postoji ni jedan dru+i u&rok mani)estovano+ i nemani)estovano+ postojanja.:1. O *arada, ovu nauku o Bo+u, Šrimad7B'a+avatam, mi je ukratko ispriča#a Vr'unska

Božanska Ličnost, a predstav#ja *jene ra&#ičite ener+ije sakup#jene &ajedno. !o#im te,sam prenesi dru+ima ovu nauku.:2. !o#im te sa od#učnošću opiši nauku o 5&višenom Gospodinu tako da će %iti mo+uće&a #judsko %iće da transendenta#no i predano s#uži Vr'unsku Božansku Ličnost, Jarija,

 *ad7dušu svako+ živo+ %ića i i&vor svi' moći.:6. Gospodinova de#a u ve&i sa *je+ovim ra&#ičitim ener+ijama tre%a da se opišu,ra&umeju i čuju u sk#adu sa učenjima 5&višeno+ Gospodina. "ko se to redovno čini sa

 predanošću i poštovanjem, svakako ćemo se i&%aviti i& Gospodinove &avaravajućeener+ije.

4. Pitanja $ra%ja Pari$(ita

1. Kra#j (arikšit je &apitao Šukadeva Gosvamija<Kako je *arada !uni, čiji su s#ušaoi ima#i isto to#iko sreće kao i oni koje je podučioGospodin Bra'ma, o%jasnio transendenta#ne oso%ine Gospodina koji nema materija#ni'oso%ina i kome i' je o%jasnio42. Kra#j reče<e#im da to sa&nam. (riče o Gospodinu koji poseduje čudesne moći su svakako povo#jne

&a sva živa %ića na svim p#anetama.6. O ve#iki srećniče Šukadeva Gosvami, mo#im te nastavi da pričaš o Šrimad7B'a+avatamu tako da mo+u da &austavim svoj um na 5&višenu =ušu, Gospodina Krišnu i

 potpuno os#o%o-en svi' materija#ni' oso%ina, napustim ovo te#o.8. 5 srima oni' koji redovno s#ušaju Šrimad7B'a+avatam i koji +a primaju o&%i#jno, &akratko vreme će se mani)estovati Vr'unska Božanska Ličnost, Šri Krišna.:. /vučna inkarnaija Gospodina Krišne, 5&višene =uše MŠrimad7B'a+avatamN, prodire usre samospo&nato+ %'akte, seda na #otosov vet nje+ove ve&e #ju%avi sa Gospodinom, pana taj način čisti prašinu koja nastaje od dodira sa materijom, kao što je požuda, +nev i

 po'#epa. *a taj način de#uje poput jesenji' kiša koje padaju na %are %#atnjave vode.;. Gospodinov čisti %'akta čije se sre jednom očisti#o proesom s#už%e predano+ poštovanja, nikada ne napušta #otosova stopa#a Gospodina Krišne, jer je potpuno

>8

Page 75: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 75/360

&adovo#jan njima, kao što je putnik srećan kada sti+ne kući pos#e naporno+ puta.>. O učeni %ra'mano, transendenta#na du'ovna duša se ra&#ikuje od materija#no+ te#a. =a#i stiče te#o s#učajno i#i postoji neki u&rok4 !o#im te, o%jasni mi to, pošto to do%ro

 po&naješ.?. "ko Vr'unska Božanska Ličnost i& čije+ tr%u'a je i&ras#a #otosova sta%#jika posedujeo+romno te#o sra&merno *jenoj ve#ičini, u čemu se onda pose%no ra&#ikuje od te#a o%ični'živi' %ića4@. Bra'ma, koji nije ro-en materija#nim putem, već i& #otosovo+ veta koji niče i&Gospodinovo+ tr%u'a je stvara#a svi' oni' koji su materija#no ro-eni. *aravno, mi#ošćuGospodina, Bra'ma je mo+ao da sa+#eda *je+ov o%#ik.1A. !o#im te, o%jasni i Božansku Ličnost koja počiva kao *ad7duša u svačijem sru i koja+ospodari svim ener+ijama i koju ne dodiruje *jena spo#jašnja ener+ija.11. O učeni %ra'mano, pret'odno si o%jasnio da se sve p#anete u univer&umu, &ajedno sanji'ovim dotičnim +ospodarima na#a&e u ra&#ičitim udovima o+romno+ te#a virat7puruše.uo sam i da se ra&#ičiti p#anetarni sistemi na#a&e u o+romnom te#u virat7puruše. !e-utim,koji je nji'ov stvarni po#ožaj4 !o#im te, o%jasni mi to4

12. !o#im te, o%jasni i vremenski ra&mak i&me-u stvaranja i ra&aranja sveta, kao i osta#asporedna stvaranja i prirodu vremena koju o&načava &vuk u proš#osti, sadašnjosti i

 %udućnosti. O%jasni mi, mo#im te, trajanje i dužinu života ra&#ičiti' živi' %ića koja su po&nata kao po#u%o+ovi, #judska %ića i osta#i na ra&#ičitim p#anetama u univer&umu.16. O najčistiji od %ra'mana, mo#im te, o%jasni i u&rok ra&#ičito+ trajanja vremena, du+o+ ikratko+, kao i početak vremena koji s#edi počinjene de#atnosti.18. /atim te ponovo mo#im da opišeš kako sra&merno na+omi#ane pos#edie koje nstaju i&ra&#ičiti' ve&ujući' si#a materija#ne prirode de#uju na že#je živo+ %ića i unapre-uju +a i#ide+radiraju me-u ra&#ičite vrste života, počevši od po#u%o+ova, pa sve do %e&načajni'

stvorenja.1:. O naj%o#ji od %ra'mana, mo#im te opiši kako se stvaraju ne%eska te#a u univer&umu,četiri strane sveta, ne%eski svod, p#anete, &ve&de, p#anine, reke, mora i ostrva kao i nji'overa&#ičite vrste stanovnika.1;. !o#im te opiši i atmos)eru i svemirski prostor u univer&umu i nje+ovu pose%nu pode#ukao i prirodu i de#atnosti ve#iki' duša i od#ike ra&#ičite pode#e na sta#eže i redovedruštveno+ života.1>. !o#im te o%jasni sva ra&#ičita do%a i trajanje stvoreno+ sveta kao i trajanje pojedini'ra&do%#ja. Opiši mi i de#a Gospodinovi' ra&#ičiti' inkarnaija u ra&#ičitim do%ima.

1?. !o#im te o%jasni i koje se +#avne re#i+io&ne +rupaije na#a&e u #judskom društvu kao inji'ove pose%ne dužnosti u po+#edu re#i+ije, pode#u na društvene k#ase kao i kra#jevski redkoji uprav#ja, a isto tako i re#i+io&ne prinipe &a ono+ koji je u nevo#ji.1@. Lju%a&no mi o%jasni i o osnovnim prinipima stvaranja sveta, %roju takvi' osnovni'

 prinipa, nji'ove u&roke ra&vitak, kao i proes s#už%e predano+ poštovanja i metodmistični' moći.2A. Koja su o%i#ja s#avni' mistika i kakva je nji'ova konačna spo&naja4 Kako se savršenimistik odvaja od supti#no+, astra#no+ te#a4 Koje je osnovno &nanje o vedskoj književnosti,uk#jučujući o+ranke istorije i dopunske (urane4

21. !o#im te, o%jasni mi kako se stvaraju živa %ića, kako se održavaju i ra&araju. O%jasnimi o prednostima i nedostaima s#uženja Gospodina s predanim poštovanjem. Koji suvedski o%redi i nared%e dopunski' Veda i koji su proesi re#i+ije, ekonomsko+ ra&vitka i

>:

Page 76: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 76/360

ču#no+ &adovo#jenja422. !o#im te o%jasni i kako se stvaraju živa %ića koja su %i#a spojena sa te#om Gospodina ikako se ateiste pojav#juju u svetu. O%jasni na koji način postoje neus#ov#jena živa %ića.26. *e&avisna Vr'unska Božanska Ličnost uživa u &a%avama &a'va#jujućui vojojunutrašnjoj moći i u vreme ra&aranja sveta ispušta i' i& voje spo#jašnje ener+ije dok ama ostaje svedok sve+a to+a.28. O s#avni mudrače, predstavniče Gospodina, #ju%a&no te mo#im da &adovo#jiš mojurado&na#ost i od+ovoriš na sve ono što sam te pitao kao i ono što još nisam, od samo+

 početka mo+ ispitivanj. (ošto sam duša potpuno predana te%i, mo#im te pouči me o svemu.2:. O s#avni mudrače, ne ra&#ikuješ se od Bra'me, prvo%itno+ živo+ %ića. Osta#i samos#ede primer koji su da#i pret'odni )i#o&o)ski speku#atori.2;. O učeni %ra'mano, pošto ispijam nektarsku poruku nepo+rešive Božanske Ličnostikoja i&vire i& %ujie tvoji' reči, ne osećam nikakvu isrp#jenost, iako postim.2>. uta Gosvami reče<(ošto +a je !a'aradža (arikšit &amo#io da +ovori sa %'aktama o temama o Gospodinu ŠriKrišni, Šukadeva Gosvami je %io jako &adovo#jan.

2?. Otpočeo je da od+ovara na pitanja !a'aradža (arikšita i i&neo je nauku o BožanskojLičnosti koju je am Gospodin prvi put preneo Bra'mi čim se ovaj rodio. Šrimad7B'a+avatam predstav#ja dopunu vedske književnosti i predstav#ja nastavak Veda.2@. Tako-e se pripremio da od+ovori na sve ono što +a je upitao kra#j (arikšit. !a'aradža(arikšit je %io naj%o#ji u dinastiji (andua, pa je &ato mo+ao da postavi prava pitanja pravoj#ičnosti.

5. 8d0ovori $oji ta9no navode Gopodinove re9i

1. Šri Šukadeva Gosvami reče<O kra#ju, sve dok živo %iće nije pod utiajem ener+ije Vr'unske Božanske Ličnosti, ve&ai&me-u čiste duše pri čistoj svesnosti sa materija#nim te#om nema nikakvo+ &načenja. Ovave&a je kao kada čovek u snu vidi kako de#uje nje+ovo sopstveno te#o.2. &as#ep#jeno i#u&ijom, živo %iće se pojav#juje u to#iko mno+o o%#ika koje pružaGospodinova spo#jašnja ener+ija. =ok uživa u ve&ujućim si#ama materija#ne prirode,&aro%#jeno živo %iće stvara po+rešnu predstavu o svetu i ra&miš#ja o odnosu DjaD i DmojeD.6. im se živo %iće utvrdi na svom utvr-enom, ve#ičanstvenom po#ožaju, počinje da uživau transendentaiji, i&van utiaja vremena i materija#ne ener+ije. Odjednom se odriče svi'

 po+rešni' s'vatanja o životu Mko sam ja i šta je mojeN i tako se potpuno mani)estuje kaočisto oso%eno %iće.8. O kra#ju, pošto je Vr'unska Božanska Ličnost %i#a jako &adovo#jna GospodinomBra'mom &%o+ nje+ovi' pokora u %'akti7jo+i, predstavi#a mu je voj večni itransendenta#ni o%#ik, a to je i#j prečišćavanja us#ov#jene duše.:. Gospodin Bra'ma, prvi du'ovni učite#j, u&višeni u univer&umu, nije mo+ao da prona-enje+ovo sedište od #otosa i dok je ra&miš#jao o stvaranju materija#no+ sveta, nije mo+ao das'vati u kom pravu da otpočne takvo stvaranje, niti je mo+ao da prona-e od+ovarajući

 proes.

;. =ok je tako u vodi ra&miš#jao, Bra'madži je &ačuo u %#i&ini kako se dva s#o+a spajaju&ajedno. 9edan od s#o+ova je u&et od šesnaesto+, a dru+i od dvadeset i prvo+ a#)a%etasparša, a o%a spojena &ajedno su posta#a ri&nia reda odrianja.

>;

Page 77: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 77/360

>. Kada je &ačuo &vuk, pokušao je da prona-e ono+a ko +a je i&+ovorio i pretražio je sveunaoko#o. !e-utim, kada nije mo+ao da prona-e niko+a osim se%e samo+, pomis#io je daće učiniti do%ro ako &au&me postojan po#ožaj na sedištu od #otosa i posvetio svoju pažnjuna primenu pokore, kao što je to već naučio.?. Gospodin Bra'ma je činio pokore 'i#jadu +odina prema proeni po#u%o+ova. uo je ovutransendenta#nu vi%raiju sa ne%a i pri'vatio je kao %ožansku. Tako je uprav#jao svojimumom i ču#ima, a pokore koje je počinio su s#uži#e kao ve#iki primer &a živa %ića. /ato je

 po&nat kao najveći od svi' asketa.@. 9ako &adovo#jan pokorom Gospodina Bra'me, Vr'unska Božanska Ličnost je radoispo#ji#a voje #ično pre%iva#ište, Vaikunt'u, u&višenu p#anetu koja je i&nad svi' osta#i'.Ovo transendenta#no pre%iva#ište Gospodina o%ožavaju svi oni koji su spo&na#i se%e ios#o%odi#i se od svi' vrsta nevo#ja i %eda i stra'a od i#u&orno+ života.1A. 5 tom #ičnom pre%iva#ištu Gospodina ne preov#a-uju +une ne&nanja i strasti, niti +unavr#ine ima ikakav utiaj. *a *je+a ne utiče ni vreme, a da ne +ovorimo o &avaravajućoj,spo#jašnjoj ener+iji koja ne može da prodre u taj domen. (o#u%o+ovi i demoni %e& ikakvera&#ike o%ožavaju Gospodina kao %'akte.

11. Opisuje se da stanovnii p#anete Vaikunt'e imaju ten sjajne ne%esko p#ave %oje. *ji'ove oči podsećaju na #otosove vetove, odeća im je žute %oje, dok su im te#esne rte jako priv#ačne. vi su u vetu m#adosti, imaju četiri ruke i divno su ukrašeni %isernimo+r#iama sa ukrasnim meda#jonima, tako da se svi %#istaju.12. *eki od nji' imaju sjajan ten poput kora#a i dijamanata sa venima na +#avamarasvetanim poput #otosovi' vetova, dok neki od nji' nose min-uše.16. (#anete Vaikunt'e su isto tako okružene ra&#ičitim #eti#iama koje sve sijaju i %#istaju.(ripadaju čuvenim ma'atmama, i#i Gospodinovim ne%eskim %'aktama. =evojke su

 prekrasne kao munja sa svojim ne%eskim tenom i sve skupa i&+#eda kao ne%o prošarano

o%#aima i munjom.18. 5 svom transendenta#nom o%#iku %o+inja sreće s #ju%av#ju s#uži Gospodinova#otosova stopa#a i podstaknuta rnim pče#iama, vesniima pro#eća, ne samo što nara&#ičite načine uživa u s#uženju Gospodina &ajedno sa svojim sta#nim prati#jama, već istotako peva i s#avi *je+ova de#a.1:. Gospodin Bra'ma je na p#anetama Vaikunt'e u+#edao Vr'unsku Božansku Ličnostkoja je Gospodar svi' %'akta, %o+inje sreće, svi' žrtvovanja, Gospodar univer&uma i ko+as#uže naj%o#je s#u+e kao što su *anda, unanda, (ra%a#a i "r'ana, *jeni neposredni

 pratioi.

1;. Vr'unska Božanska Ličnost #jupko na+nuta prema vojim omi#jenim s#u+ama,i&+#eda#a je jako &adovo#jna i sam pri&or je %io priv#ačan i opijajući. $ma#a je nasmešeno#ie ukrašeno čaro%nim, rvenkastim odsjajem. Bi#a je odevena u odeću žute %oje samin-ušama i š#emom na +#avi. $ma#a je četiri ruke, a prsa su 9oj %i#a o&načena &naima

 %o+inje sreće.1>. Gospodin je sedeo na vom presto#u okružen ra&#ičitim ener+ijama kao što su četiri,šesnaest, pet i šest prirodni' o%i#ja, &ajedno sa osta#im sporednim ener+ijama privremene

 prirode. !e-utim, %io je istinski 5&višeni Gospodin koji je uživao u vom sopstvenom pre%iva#ištu.

1?. (ošto je vidio Božansku Ličnost u punoj #epoti, Gospodina Bra'mu je o%u&e#a radost usru i tako ispunjen transendenta#nom #ju%av#ju i &anosom, nje+ove oči su se napuni#esu&ama #ju%avi. Tada se pok#onio pred Gospodinom. Ovo je najviše savršenstvo &a živo

>>

Page 78: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 78/360

 %iće Mparama'amsuN.1@. Kada je u+#edao Bra'mu kako stoji pred *jim, Gospodin +a je pri'vatio kaosposo%no+ da stvara živa %ića kojima će uprav#jati Gospodin onako kako &aže#i i pošto je

 %io jako &adovo#jan njime, rukovao se sa Bra'mom i %#a+o se smešeći, o%ratio s#edećimrečima.2A. (rekrasna Božanska Ličnost se o%rati#a Gospodinu Bra'mi<O Bra'ma, pun si &nanja o Vedama i jako am &adovo#jan tvojim pokorama koje si činiodu+o vremena sa že#jom da stvaraš svet. !e-utim, uopšte nisam &adovo#jan sa #ažnimmistiima.21. (rimi !oj %#a+os#ov, o Bra'ma i možeš da tražiš od !ene sve što pože#iš, jer nudimsve %#a+odeti. /naj da je najveći %#a+os#ov i p#od svi' pokora u+#edati !e i spo&nati.22. *ajviše savršenstvo učenosti je #ično opa&iti !oje pre%iva#ište, što si posti+ao

 poni&nošću dok si vršio stro+e pokore kako am ti naredio.26. O %e&+rešni Bra'mo, &naj da sam ti 9a prvo naredio da činiš pokoru kada si %io&%unjen oko to+a šta ti je dužnost. Takva pokora je !oje sre i duša, pa se &ato nera&#ikuje od !ene.

28. Takvom pokorom stvaram ovu vasionu, održavam je tom istom ener+ijom, a potomsve uništavam na isti način. (rema tome, samo pokora je moć koja de#uje.2:. Gospodin Bra'ma reče<O Božanska Ličnosti, na#a&iš se u sru svako+ živo+ %ića kao u&višeni +ospodar i &ato %e&ikakve prepreke po&naješ svačije napore &a'va#jujući Tvojoj nadmoćnijoj inte#i+eniji.2;. 5prkos tome, Gospodinu moj, mo#im Ti se da mi #ju%a&no ispuniš že#ju. !o#im Te reimi kako uprkos Tvom transendenta#nom o%#iku preu&imaš materija#ni o%#ik, iako +auopšte nemaš.2>. !o#im Te rei mi, kako am ispo#javaš ra&#ičite ener+ije i nji'ovim spajanjem i

menjanjem ra&araš, stvaraš, pri'vataš i održavaš čitav svet.2?. O +ospodaru svi' ener+ija, mo#im te o%jasni mi sve o njima na )i#o&o)ski način.(onašaš se kao pauk koji se prekriva sopstvenom ener+ijom i Tvoja od#učnost jenepo+rešiva.2@. !o#im te, saopšti mi koja su uputstva Božanske Ličnosti tako da mo+u da %udemoru-e u *jenim rukama i stvaram živa %ića, a#i ne %udem us#ov#jen takvim de#atnostima.6A. O Gospodine moj koji si nero-en, rukovao si se sa mnom kao što to prijate#j čini sa

 prijate#jem Mkao da smo jednaki po po#ožajuN. tvaraću ra&#ičite vrste živi' %ića i s#užitiTe. *išta me neće u&nemiriti, a#i Te mo#im da se &%o+ to+a u meni ne po%udi uo%raženost i

da pomis#im da sam 5&višeni.61. Vr'unska Božanska Ličnost reče</nanje o !eni kao što je opisano u svetim spisima je jako pover#jivo i tre%a da se spo&na&ajedno sa s#už%om predano+ poštovanja. O%jašnjavam sve što je neop'odno &a ovaj

 proes tako da možeš da +a paž#jivo pri'vatiš.62. !ojom %e&u&ročnom mi#ošću, neka se u te%i pro%udi sve putem prave samospo&naje,naime !oj stvarni večni o%#ik i transendenta#no postojanje, ra&#ičiti o%#ii i %oje,sposo%nosti i de#atnosti.66. Bra'ma, 9a 5&višeni Gospodin sam postojao pre stvaranja sveta kada nije %i#o niče+a

osim !ene. *ije postoja#a ni materija#na priroda, u&rok ovo+ stvaranja. Ono što sada vidišam isto tako 9a, Vr'unska Božanska Ličnost, a nakon uništenja sveta, ostaću isto takosamo 9a.

>?

Page 79: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 79/360

68. O Bra'ma, sve što i&+#eda dra+oeno nema nikakvu stvarnost ako nije u ve&i sa!nom. /naj da je odra& koji se jav#ja u tami !oja &avaravajuća ener+ija.6:. O Bra'ma, mo#im te &naj da kosmički e#ementi istovremeno u#a&e i ne u#a&e u kosmosHna s#ičan način, 9a isto tako postojim u svemu što je stvoreno, a istovremeno am i&vansve+a.6;. Onaj ko traži 5&višenu "pso#utnu $stinu, Vr'unsku Božansku Ličnost, svakako je traži

 pod svim oko#nostima, u čitavom prostoru i vremenu, na posredan i neposredan način.6>. O Bra'ma, samo s#edi ovaj &ak#jučak i usredsredi um, pa te neće u&nemiriti o'o#ost i+ordost, niti &a vreme de#imično+, niti konačno+ ra&aranja.6?. Šukadeva Gosvami reče !a'aradži (arikšitu<(ošto e poka&ao u vom transendenta#nom o%#iku i podučio Bra'madžija, vo-a svi'živi' %ića, Vr'unska Božanska Ličnost, Jari, je išče&ao.6@. (os#e nestanka Vr'unske Božanske Ličnosti, Jarija, koja je predmet transendenta#no+uživanja &a ču#a %'akta, Bra'ma je sk#op#jeni' ruku otpočeo da ponovo stvara univer&umsa svim živim %ićima, kao što je i ranije %io.8A. Tako je jednom davno ota živi' %ića i ota re#i+ije, Gospodin Bra'ma, počeo da

o%av#ja propisane prinipe, jer je že#eo do%ro%it i %#a+ostanje &a sva živa %ića.81. *arada, najdraži od svi' sinova koji su nas#edi#i Bra'mu, je uvek rad da s#uži svo+ oai stro+o s#edi uputstva svojim primernim ponašanjem, pokornošću i ov#adavanjem ču#ima.82. *arada je jako &adovo#jio svo+ oa i že#eo je da sa&na sve o ener+ijama Višnua,+ospodara svi' ener+ija, jer je *arada najčuveniji od svi' mudraa i najveći od svi'

 %'akta, o kra#ju.86. (ošto je video da je &adovo#jan, čuveni mudra *arada je sito tako podro%no

 postav#jao pitanja svom ou, Bra'mi, praou čitavo+ univer&uma.88. *akon to+a je ota MBra'maN sa &adovo#jstvom preneo svome sinu *aradi dopunsku

knji+u o Vedama, Šrimad7B'a+avatam, koje+ je opisa#a Vr'unska Božanska Ličnost i kojasadrži deset o%e#ežja.8:. O kra#ju, odma' nakon to+a je preneo Šrimad7B'a+avatam %eskrajno moćnomV3asadevu koji je na o%a#i reke arasvati u s#už%i predano+ poštovanja meditirao naVr'unsku Božansku Ličnost, "pso#utnu $stinu.8;. O kra#ju, na tvoja pitanja kao se univer&um mani)estuje i& o+romno+ o%#ika BožanskeLičnosti kao i na sva osta#a pitanja ću podro%no od+ovoriti u& pomoć četiri sti'a koja samveć spomenuo.

17. B*a0avatam je od0ovor na va pitanja1. Šri Šukadeva Gosvami reče<5 Šrimad7B'a+avatamu, postoji deset postavki u ve&i sa s#edećim< stvaranjemuniver&uma, naknadnim stvaranjem, p#anetarnim sistemima, Gospodinovoj &aštiti,stvara#ačkom porivu, promenama !anua, naui o 5&višenom Gospodinu, povratku domu,natra+ Bo+u, os#o%o-enju i svemu dru+om što postoji.2. $&u&ev transendenije, osta#i' devet postavki koje se tiču suštine sve+a što postoji se

 ponekada opisuju u& pomoć vedski' &ak#jučaka, ponekada se neposredno o%jašnjavaju, a

nekada u& pomoć sažeti' o%jašnjenja koja su da#i čuveni mudrai.6. tvaranje šesnaest materija#ni' e#emenata 7 naime pet e#emenata Mvatra, voda, &em#ja,va&du' i etarN, &vuk, o%#ik, ukus, miris, dodir kao i oči, uši, nos, je&ik, koža i um 7 se

>@

Page 80: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 80/360

na&iva sar+a, dok se kasnije pos#edično dejstvo ve&ujući' si#a materija#ne prirode na&ivavisar+a.8. (ravi po#ožaj živi' %ića je da poštuju Gospodinove &akone, pa će na taj način imatisavršen spokoj uma pod &aštitom Vr'uns#ke Božanske Ličnosti. !anui i nji'ovi &akoni sunamenjeni da pravi#no usmere #judski život. *a+on koji nas podstiče da radimo je že#ja &a

 p#odonosnim de#atnostima.:. *auka o 5&višenom Gospodinu opisuje inkarnaije Božanske Ličnoasti i *jene ra&#ičitede#atnosti &ajedno sa de#atnostima *jeni' čuveni' %'akta.;. tapanje živo+ %ića &ajedno sa nje+ovim us#ov#jenim načinom života sa mističnim snom!a'a7Višnua predstav#ja uništavanje kosmičke mani)estaije. Os#o%a-anje predstav#jatrajan po#ožaj živo+ %ića kada napusti promen#jiva +ru%a i supti#na materija#na te#a.>. 5&višeni koji se s#avi kao Vr'unsko Oso%eno Biće i#i *ad7=uša predstav#ja u&višenii&vor kosmičke mani)estaije kao i njenu nepresušnu ri&niu i konačno ra&aranje. /ato je

 prvo%itnmi i&vor sve+a što postoji, Vr'unska "pso#utna $stina.?. Oso%eno %iće koje poseduje ra&#ičite ču#ne or+ane se na&iva ad'3atmijska #ičnost, dok se %ožanstvo koje uprav#ja ču#ima na&iva ad'idaivskim. Ote#ov#jenje koje se opaža na

očnim ja%učiama se na&iva ad'i%'autijska #ičnost.@. va tri pret'odno spomenuta stupnja ra&#ičiti' živi' %ića me-uso%no &avise jedno oddru+o+. *e možemo da s'vatimo jedan stupanj u odsustvu dru+o+. !e-utim, 5&višenoOso%eno Biće koje vidi svako+ od nji' kao one koji se me-uso%no štite je ne&avisan odsve+a, pa &ato predstav#ja u&višeno okri#je &a sve.1A. (ošto je odvojio ra&#ičite univer&ume, o+romni kosmički o%#ik Gospodin M!a'a7VišnuN koji je i&ašao i& okeana 5&ročnosti u kome se pojavi#a prva puruša avatara, ušao jeu svaki pojedini univer&um, jer je že#eo da #eži u stvorenoj transendenta#noj vodiMGar%'odakaN.

11. Ta 5&višena Ličnost nije %e&#ična pa je &ato i&ričito nara i#i #ičnost. /ato jetransendenta#na voda koja se stvara i& 5&višene *are isto tako po&nata kao nara. " pošto#eži u toj vodi, po&nata je kao *ara3ana.12. Tre%a da si+urno &namo da svi materija#ni e#ementi, de#atnosti, vreme i ve&ujuće si#ematerija#ne prirode kao i živa %ića koja su namenjena da samo u njima uživaju, postojesamo &a'va#jujući *je+ovoj mi#osti i čim Gospodin prestane da se %rine o njima sve

 prestaje da postoji.16. =ok je #ežao na vojoj poste#ji utonuo u mistični san, Gospodin je stvarao seme &#atne

 puti posredstvom voje spo#jašnje ener+ije, jer je že#eo da mani)estuje ra&#ičite vrste živi'

 %ića.18. amo sas#ušaj šta ću ti reći o moći *je+ovo+ Gospodstva koje se de#i na tri de#a, a tosu živa %ića koja uprav#jaju, potčinjena živa %ića i materija#na te#a, na način koji je

 pret'odno pomenut.1:. $& etra koji se na#a&i u transendenta#nom te#u !a'a7Višnua, stvaraju se ču#ne ener+ije,moć uma i te#esna sna+a kao i i&vor ukupne životne ener+ije.1;. Oni koji s#ede kra#ja pri'vataju +a &a svo+ +ospodara, s#ično tome, kada se ukupnaener+ija kreće, kreću se i sva osta#a živa %ića, a kada prestane da de#uje, sva osta#a živa

 %ića prestanu sa svojim ču#nim de#atnostima.

1>. (ošto ju je pokrenuo virat7puruša, životna si#a je stvori#a +#ad i že-, a kada je pože#eoda jede i pije, *je+ova usta su se otvori#a.1?. Od ustiju se stvara nepe, a &atim je&ik. (os#e to+a nastaju ra&#ičiti ukusi tako da je&ik 

?A

Page 81: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 81/360

može da uživa u njima.1@. Kada je Gospodin &aže#eo da pro+ovori, reči su !u navira#e i& ustiju. $& *je+ovi'ustiju se &atim stvori#o %ožanstvo koje uprav#ja vatrom. !e-utim, kada je #ežao u vodi,sve ove de#atnosti su presta#e.2A. *akon to+a, kada je u&višeni puruša že#eo da oseti mirise, stvori#e su se nosnie ior+ani disanja kao i na&a#ni or+ani i mirisi, a isto tako se mani)estova#o %ožanstvo kojeuprav#ja va&du'om koji nosi mirise.21. *a taj način, kada je sve postoja#o u tami, Gospodin je pože#eo da se vidi kao i sveosta#o što je stvorio. /atim su se mani)estova#e oči, svet#eće %ožanstvo una, ču#o vida i

 predmet opažanja.22. Kada su s#avni mudrai ra&vi#i že#ju &a stianjem &nanja, mani)estova#e su se uši, ču#os#u'a, %ožanstvo koje uprav#ja s#u'om kao i predmeti s#ušanja. uveni mudrai su pože#e#ida s#ušaju o 5&višenom Oso%enom %iću.26. Kada je nasta#a že#ja &aopažanjem )i&ički' svojstava materije kao što su mekoća,tvrdoća, top#ota, '#adnoća, #akoća i težina, stvori#i su se po&adina ču#no+ opažanja, koža,

 pore na koži, v#asi na koži, kao i %ožanstva koja njima uprav#jaju MdrvećeN. 5nutar i i&van

kože postoji va&dušni s#oj koji propušta ču#no opažanje.28. (ošto je Vr'unska Božanska Ličnost &atim pože#e#a da o%av#ja ra&#ičite de#atnosti,mani)estova#e su se dve ruke kao i $ndra, po#u%o+ na višim p#anetama, koji uprav#janji'ovom moći, kao i de#atnosti koje &avise od ruku i po#u%o+a.2:. *akon to+a, pošto je &aže#eo da se kreće, stvori#e su se no+e, a od nji' je nastao Višnukoji uprav#ja njima. (ošto #ično nad+#eda proes kretanja, sve vrste živi' %ića vrednoo%av#jaju svoje propisane dužnosti.2;. *akon to+a, radi po#no+ uživanja, ra-anja potomstva i uživanja u rajskom nektaru,Gospodin je stvorio po#ne or+ane, pa &ato postoji po#ni or+an i %ožanstvo koje uprav#ja

njime, (radžapati. (redmet &adovo#jstva po#no+ uživanja i %ožanstvo koje uprav#ja njimesu pod nad&orom Gospodinovi' po#ni' or+ana.2>. *akon to+a, kada je pože#eo da odstrani ostatke 'rane, ra&vi#i su se čmar i ču#ni or+ani&a odstranjivanje 'rane, &ajedno sa %ožanstvom koje njime uprav#ja, !itrom. u#ni or+an imaterija koja se odstranjuje su pod &aštitom %ožanstva koje je &aduženo &a nji'.2?. *akon to+a, kada je &aže#eo da se kreće od jedno+ te#a do dru+o+, &ajedno su sestvori#i pupak i va&du' koji od#a&i u trenutku smrti. (upak je mesto +de nastaje smrt i si#ara&dvajanja.2@. Kada je nasta#a potre%a &a 'ranom i pićem, pojavio se že#uda i or+ani varenja kao i

arterije. Ceke i mora su i&vor nji'ovo+ održavanja i meta%o#i&ma.6A. Kada se rodi#a že#ja da ra&miš#ja o de#atnostima voje sopstvene ener+ije,mani)estova#i su se sre Msedište umaN, um, mese, upornost i sve že#je.61. edam te#esni' e#emenata, naime tanak s#oj na koži, sama koža, meso, krv, masnoća,srž i kost su svi načinjeni od &em#je, vode i vatre, dok je vita#ni va&du' načinjen od etra,vode i va&du'a.62. u#ni or+ani su pove&ani sa ve&ujućim si#ama materija#ne prirode koje su proi&vodi#ažno+ ja. 5m pod#eže svim vrstama materija#ni' osećanja Msreće i nesrećeN, dok je ra&umsvojstvo umno+ ra&miš#janja.

66. (ored sve+a to+a, spo#jašnju od#iku Vr'unske Božanske Ličnosti prekrivaju +ru%io%#ii kao što su p#anete, što sam ti već o%jasnio.68. (rema tome, i&van ove M+ru%e mani)estaijeN postoji transendenta#na mani)estaija

?1

Page 82: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 82/360

koja je )inija od naj)inije+ o%#ika. *ema početka, pre#a&no+ stupnja, niti krajaH sto+a, preva&i#a&i +ranie menta#ne speku#aije, ne može da se opiše rečima i ra&#ikuje se odmaterija#no+ s'vatanja.6:. *ijedan od pret'odni' o%#ika Gospodina koji sam ti o%jasnio sa materija#ne tačke+#edišta ne pri'vataju čiste %'akte koje Ga do%ro po&naju.6;. Vr'unska Božanska Ličnost se mani)estuje u vom transendenta#nom o%#iku &ajednosa vojim imenom, oso%inama, &a%avama, svim onim što +a okružuje i ra&novrsnošću.$ako sve te de#atnosti ne utiču na *je+a, i&+#eda kao da je potpao pod nji'ov utiaj.6>78A. O kra#ju, sva živa %ića je stvorio 5&višeni Gospodin u sk#adu sa nji'ovim proš#imde#ima. 5 nji' se u%rajaju Bra'ma i nje+ovi sinovi kao što je =akša, periodični uprav#jačisveta kao što je Vaivasvata !anu, po#u%o+ovi kao što su $ndra, andra i Varuna, čuvenimudrai kao što su B'ri+u, V3asa i Vasišt'a, stanovnii (itri#oke i idd'a#oke, arane,Gand'arve, Vid3ad'are, "sure, Iakše, Kinnare i an-e#i, &mije, Kimpuruše koji i&+#edajukao majmuni, #judska %ića, stanovnii !atri#oke, demoni, (išae, du'ovi, aveti, #udai i &#idu'ovi, do%re i #oše &ve&de, utvare, šumske životinje, ptie, domaće životinje, +mi&avi,

 p#anine, pokretna i neopokretna živa %ića, živa %ića ro-ena i& em%riona, jaja, &noja i

semena kao i sva osta#a, %e& o%&ira da #i žive u vodi, na kopnu, i#i u va&du'u, u sreći,nesreći, i#i pomešanoj sreći i nesreći. ve i' je stvorio 5&višeni Gospodin prema nji'ovim

 proš#im de#ima.81. (rema ra&#ičitim ve&ujućim si#ama materija#ne prirode, +uni vr#ine, strasti i tame,

 postoje ra&#ičita živa %ića koja su po&nata kao po#u%o+ovi, #judska %ića i živa %ića kojažive na nižim p#anetama. O kra#ju, čak se i pojedina +una meša sa osta#e dve i de#i se u tri,

 pa na taj način svaka vrsta živo+ %ića pada pod utiaj osta#i' ve&ujući' si#a materija#ne prirode i stiče i nji'ove oso%ine.82. Vr'unska Božanska Ličnost koja održava čitav univer&um, pojav#juje se u ra&#ičitim

inkarnaijama na početku stvaranja sveta i na taj način vraća sve vrste us#ov#jeni' dušakao što su #judska %ića, %ića niža od #judi i po#u%o+ove.86. *akon to+a, na kraju ra&do%#ja, am Gospodin u o%#iku Cudre koji uništava, ćera&oriti čitav stvoreni svet, kao što vetar ra&+oni o%#ake.88. uveni transendenta#isti na taj način opisuju de#a Vr'unske Božanske Ličnosti,me-utim, čiste %'akte &as#užuju da vide nešto što je još ve#ičanstvenije u transendenijikoja preva&i#a&i ove oso%ine.8:. Gospodin neposredno ne učestvuje u stvaranju i ra&aranju materija#no+ sveta. Vedeopisuju da neposredno u&ima učešća u stvaranju sveta samo da %i po%i#e s'vatanje da je

materija#na priroda stvara#a.8;. Ovaj proes stvaranja i uništenja koji se ovde ukratko opisuje predstav#ja propisano pravi#o &a vreme trajanja Bra'mino+ dana. $sto tako predstav#ja propisano pravi#o &avreme stvaranja ma'at, u kome je rasprostranjena materija#na priroda.8>. O kra#ju, pos#e i&vesno+ vremena ću ti o%jasniti +ru%e i supti#ne od#ike merenjavremena sa pose%nim simptomima svake od nji', a#i sada mi do&vo#i da ti o%jasnim(adma7ka#pu.8?. (ošto je sas#ušao sve o stvaranju sveta, Šaunaka Ciši je upitao utu Gosvamija oViduri, jer mu je ovaj pret'odno rekao kako je Vidura napustio dom i svu svoju rod%inu

koju je jako teško ostaviti.8@. Šaunaka Ciši reče<!o#im te, rei nam šta su ra&+ovara#i Vidura i !aitre3a koji su rasprav#ja#i o

?2

Page 83: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 83/360

transendenta#nim temama, kao i o tome šta je pitao Vidura i od+ovarao !aitre3a. !o#imte, rei nam ra&#o+ &ašto je Vidura napustio svoje č#anove porodie i &atim se vratio kući.$sto tako nam rei šta je radio dok je o%i#a&io mesta 'odočašća.:A. Šri uta Gosvami je o%jasnio<O%jasniću vam upravo ono što je čuveni mudra rekao kao od+ovor na pitanje kra#ja(arikšita. !o#im vas, s#ušajte paž#jivo.

Tre=e pevanje"Statu >uo"

1. Pitanja Vidure

1. Šukadeva Gosvami reče< *apustivši svoj %o+ati dom i ušavši u šumu, kra#j Vidura, ve#iki %'akta, postavio je ovo pitanje nje+ovoj mi#osti, !aitre3a Cišiju.2. Šta da se još kaže o kući (andava4 Šri Krišna, Gospodar sve+a, de#ovao je kao vašs#u+a. $mao je o%ičaj da u#a&i u tu kuću kao da je *je+ova i nije mario &a kuću=ur3od'ane.6. Kra#j je upitao Šukadevu Gosvamija<Gde i kada je doš#o do susreta i ra&+ovora i&me-u svea Vidure i nje+ove mi#osti !aitre3a!unija4 Budi #ju%a&an, +ospodaru moj i opiši nam to.

8. veta Vidura je %io ve#iki, čisti %'akta Gospodina i &ato su nje+ova pitanja upućenanje+ovoj mi#osti !aitre3a Cišiju si+urno %i#a veoma &načajna, na najvišem nivou i

 pri&nata od učeni' kru+ova.:. Šri uta Gosvami reče<Ve#iki mudra Šukadeva Gosvami je %io veoma iskusan i %io je &adovo#jan sa kra#jem.(ošto +a je kra#j tako upitao, od+ovorio je< D!o#im te, paž#jivo sas#ušajD.;. Šri Šukadeva Gosvami reče<Kra#j ='rtaraštra je os#epeo pod utiajem %e&%ožni' že#ja da podrži svoje nečasne sinove i&ato je, da %i spa#io svoje nećake %e& oa, (andave, &apa#io #akiranu kuću.

>. Kra#j nije &a%ranio odvratno de#o svo+ sina, =u'šasane, koji je u'vatio &a kosu=raupadi, ženu po%ožno+ kra#ja Iud'išt'ire, iako su joj su&e spira#e rveni pra' na

 prsima.?. Iud'išt'ira, koji od ro-enja nije imao neprijate#ja, %io je nepošteno poražen u kokanju,a#i pošto je dao &avet istino#ju%ivosti, otišao je u šumu. Kada se pos#e i&vesno+ vremenavratio i &amo#io ='rtaraštru da mu vrati deo kra#jevstva koji mu po pravu pripada,='rtaraštra +a je od%io, sav#adan i#u&ijom.@. "rdžuna je na skup pos#ao Gospodina Krišnu, kao du'ovno+ učite#ja čitavo+ sveta imada su nekima Mpoput B'išmeN *je+ove reči &vuča#e kao čisti nektar, dru+ima, potpuno

#išenim i pos#ednji' ostataka svoji' proš#i' po%ožni' de#a, nisu &vuča#e tako. Kra#jM='rtaraštra i#i =ur3od'anaN nije jako o&%i#jno s'vatio reči Gospodina Krišne.1A. Kad +a je nje+ov stariji %rat M='rtaraštraN po&vao da se posavetuje sa njim, Vidura je

?6

Page 84: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 84/360

ušao u pa#atu i dao mu od+ovarajući savet. *je+ov savet je do%ro po&nat i nje+ovauputstva odo%ravaju iskusni državni pos#anii.11. MVidura reče<Nada moraš vratiti &akoniti deo Iud'išt'iri, koji nema neprijate#ja i koji je podnosioneopisive patnje &%o+ tvoji' uvreda. eka &ajedno sa svojom m#a-om %raćom, me-ukojima je osveto#ju%ivi B'ima, koji diše teško poput &mije. i+urno +a se p#ašiš.12. Gospodin Krišna, Božanska Ličnost, pri'vatio je sinove (rit'e kao voje ro-ake i svikra#jevi sveta su u& *je+a. ada je u vom domu &ajedno sa svim č#anovima porodie,kra#jevima i prinčevima Iadu dinastije, koji su pokori#i %e&%roj v#adara i nji'ov jeGospodar.16. (održavaš ote#ov#jenje uvrede, =ur3od'anu, kao svo+ nepo+rešivo+ sina, a#i on &avidiGospodinu Krišni. $ pošto tako podržavaš ono+a ko nije Krišnin %'akta, #išen si svi'

 povo#jni' od#ika. Os#o%odi se te &#e sreće što pre možeš i učini do%ro čitavoj porodii.18. =ok je ovako +ovorio, =ur3od'ana je pun +neva i dr'tavi' usana uvredio Viduru, čijisu #ični karakter eni#i u+#edni #judi. Bio je u društvu Karne, svoje m#a-e %raće i ujakaŠakunija.

1:. Ko je po&vao ovde ovo+ sina i&državane #ju%avnie4 To#iko je nepošten da u koristneprijate#ja u'odi one koji su +a od+oji#i. Odma' +a i&%ai i& pa#ate i ostavi +a da živisamo od svo+ sopstveno+ da'a.1;. Tako pro%oden kro& uši stre#ama i po+o-en du%oko u sru, Vidura je po#ožio #uk navrata i napustio dvor svo+ %rata. *ije ža#io, jer je smatrao da su de#a spo#jašnje ener+ijevr'ovna.1>. vojom po%ožnošću, Vidura je stekao prednosti po%ožni' Kaurava. *apustivšiJastinapur, u&eo je utočište mno+i' mesta 'odočašća, koja su Gospodinova #otosovastopa#a. 5 že#ji da dosti+ne visoki stepen po%ožno+ života, o%i#a&io je sveta mesta +de se

na#a&e 'i#jade Gospodinovi' transendenta#ni' o%#ika.1?. !is#eći samo na Krišnu, počeo je da putuje sam o%i#a&eći ra&na sveta mesta kao što su"3od'3a, =varaka i !at'ura. (utovao je tamo +de su va&du', %rdo, reka i je&ero čisti i

 %e& +re'a i +de o%#ii Beskonačno+ ukrašavaju 'ramove. Tako je napredovao u 'odočašću.1@. =ok je tako putovao svetom, jednostavno je i&vršavao dužnosti da %i &adovo#jiovevišnje+ Gospodina, Jarija. /animanje mu je %i#o čisto i ne&avisno. Bio je sta#no

 posvećen kupanjem na svetim mestima, mada je %io u odeći prosjaka, neočeš#jane kose i %e& poste#je na kojoj %i #ežao. Tako +a nje+ovi ra&ni ro-ai nikada nisu mo+#i primetiti.2A. Tako o%i#a&eći sva mesta 'odočašća u &em#ji B'aravatarši, posetio je (ra%'asakšetru.

5 to vreme, !a'aradža Iud'išt'ira je %io ar i držao je svet pod jedinstvenom vojnomsi#om i jednom &astavom.21. *a mestu 'odočašća kod (ra%'ase, sa&nao je da su svi nje+ovi ro-ai poumira#i &%o+si#ne strasti, kao što čitava šuma i&+ori &%o+ vatre nasta#e trenjem %am%usa. (os#e to+a jenastavio put prema &apadu, +de teče reka arasvati.22. *a o%a#i reke arasvati, postoja#o je jedanaest mesta 'odočašća po imenu< 01 Trita, 025šana, 06 !anu, 08 (rit'u, 0: "+ni, 0; "sita, 0> Va3u, 0? udasa, 0@ Go, 01A Gu'a i011 Šradd'adeva. Vidura i' je sva posetio i pravi#no i&vršio o%rede.26. Tamo je %i#o i mno+o dru+i' 'ramova ra&#ičiti' o%#ika vevišnje Božanske Ličnosti,

Višnua, koje su podi+#i čuveni mudrai i po#u%o+ovi. Bi#i su o&načeni +#avnim sim%o#imaGospodina i uvek su svako+a podseća#i na i&vornu Božansku Ličnost, Gospodina Krišnu.28. *akon to+a je prošao kro& veoma %o+ate pokrajine kao što su urat, auvira, !ats3a i

?8

Page 85: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 85/360

/apadna $ndija, po&nata kao Kurudžan+a#a. *a kraju je došao do o%a#e Iamune +de jes#učajno sreo 5dd'avu, ve#iko+ %'aktu Gospodina Krišne.2:. $& ve#ike #ju%avi i nežnosti, Vidura je &a+r#io M5dd'avuN, sta#no+ pratioa GospodinaKrišne i pret'odno čuveno+ Bri'aspatijevo+ učenika. (otom +a je upitao &a novosti o

 porodii Gospodina Krišne, vevišnje Božanske Ličnosti.2;. M!o#im te rei miN da #i su do%ro, u domu Šurasene, i&vorne Božanske LičnostiMKrišna i Ba#aramaN, koji su se inkarnira#i na mo#%u %ra'me Mro-eno+ i& #otosovo+ vetai&ras#o+ i& GospodinaN i poveća#i %#a+ostanje čitavo+ sveta u&dižući svako+a.2>. M!o#im te rei miN da #i je do%ro naj%o#ji prijate#j Kurua, naš šurak Vasudeva4 Veoma

 je ve#ikodušan. vojim sestrama je kao ota i uvek &adovo#java svoje žene.2?. O 5dd'ava, mo#im te rei mi kao je (rad3umna, vojskovo-a Iadua, koji je u

 pret'odnom životu %io Kupidon4 Cukmini +a je rodi#a kao svo+ i Krišnino+ sina mi#ošću %ra'mana koje je &adovo#ji#a.2@. O prijate#ju moj, Mrei miN da #i je do%ro 5+rasena, kra#j atvata, Vrišnija, B'oja i=ašar'a4 Otišao je da#eko od svo+ kra#jevstva napuštajući svaku nadu da će do%itikra#jevski presto, a#i +a je Gospodin Krišna ponovo usto#ičio.

6A. O p#emeniti, da #i je am%a do%ro4 On je upravo na#ik sinu Božanske Ličnosti. 5 svom pret'odnom životu se rodio kao Larttike3a i& materie žene Šive, a sada se rodio i&materie 9am%avati, naj%o+atije Krišnine žene.61. O 5dd'ava, da #i je do%ro Iu3ud'ana4 Od "rdžune je naučio sve tajne vojne veštine idosti+ao je transendenta#ni i#j, koji teško mo+u dostići čak i ve#iki askete.62. !o#im te rei mi da #i je do%ro "krura, sin Švap'a#ke4 On je %e&+rešna duša, predanaBožanskoj Ličnosti. 9ednom je i&+u%io uravnoteženost uma us#ed &anosa transendenta#ne#ju%avi i pao u prašinu na putu o&načenom otisima stopa#a Gospodina Krišne.66. Kao što su Vede ri&nia i#jeva žrtvovanja, tako je kćerka kra#ja devaka7%'oje &ane#a

u svojoj materii vevišnju Božansku Ličnost, kao što je učini#a i majka po#u%o+ova. =a #i je ona M=evakiN do%ro468. !o+u #i te upitati da #i je do%ro "nirudd'a4 On ispunjava sve že#je čisti' %'akta i jošod davnina se smatra u&rokom Ci+ Vede, stvorite#jem uma i četvrtom potpunomekspan&ijom Višnua46:. O ra&%oriti, da #i su do%ro osta#i, ako Jridika, arudešna, Gada i sin at3a%'ame, kojisu pri'vati#i Gospodina Šri Krišnu kao svoju dušu i tako s#ede *je+ov put %e& odstupanja46;. Tako-e mi do&vo#i da te upitam, da #i !a'aradža Iud'išt'ira sada održava kra#jevstvou sk#adu sa re#i+io&nim prinipima, poštujući put re#i+ije. =ur3od'ana je nekada +oreo od

&avisti, jer su Iud'išt'iru, kao i nje+ove sopstvene, štiti#e ruke Krišne i "rdžune.6>. M!o#im te rei miN, da #i je nepo%edivi B'ima, na#ik na ko%ru, ispo#jio svoj du+o +ajeni+nev prema +rešniima4 Bojno po#je nije mo+#o podneti čak ni divno poi+ravanjenje+ovo+ topu&a, kada %i &akoračio na nje+a.6?. M!o#im te rei miN da #i je do%ro "rdžuna, čiji #uk nosi ime Gandiva i koji je uvek s#avan me-u %orima na kočijama, &%o+ po%eda nad svojim neprijate#jima. 9ednom je&adovo#jio Šivu, o%asuvši +a svojim stre#ama, kad se Šiva pojavio kao nepo&nati, #ažni#ova.6@. =a #i su do%ro %raća7%#i&ani, koje su štit#a nji'ova %raća4 Kao što kapi uvek štite oči,

nji' štite sinovi (rit'e, koji su preote#i svoje &akonito kra#jevstvo i& ruku neprijate#ja=ur3od'ane, kao što je Garuda preoteo nektar i& usta $ndre, nosioa munje.8A. O +ospodine moj, da #i je (rit'a još uvek živa4 ive#a je samo radi svoje dee %e& oaH

?:

Page 86: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 86/360

inače ne %i mo+#a živeti %e& kra#ja (andua, najs#avnije+ vojskovo-e, koji je sam pokoriočetiri prava, samo u& pomoć dru+o+ #uka.81. O p#emeniti, jadikujem &%o+ nje+a M='raraštreN koji se po%unio protiv svo+a %ratanakon nje+ove smrti. (ri'vativši ponašanje svoji' sopstveni' sinova, isterao me i& mojev#astite kuće, iako sam mu iskreni prijate#j.82. To me ne čudi, jer sam proputovao svet neprimećen od #judi. =e#atnosti BožanskeLičnosti, na#ik de#atnostima čoveka u ovom smrtnom svetu, &%unjujuće su &a osta#e, a#i

 *je+ovom mi#ošću po&najem *je+ovu ve#ičinu i &ato sam srećan u svakom po+#edu.86. 5prkos tome što je am Gospodin i što uvek že#i os#o%oditi patnje one koji pate, OnMKrišnaN, u&državao se od u%ijanja Kurua, mada su počini#i sve vrste +re'ova i mada jevideo osta#e kra#jeve kako neprestano u&nemiruju /em#ju snažnim vojnim kretanjima, po&apovestima triju vrsta #ažno+ ponosa.88. Gospodin se pojavio da %i uništio skorojeviće. *je+ove de#atnosti su transendenta#nei odvijaju se da %i i' sve oso%e mo+#e s'vatiti. $nače, pošto je Gospodin transendenta#an

 prema svim materija#nim ve&ujućim si#ama, kakva %i %i#a svr'a *je+ovo+ do#aska na/em#ju4

8:. O prijate#ju moj, mo#im te pevaj s#ave Gospodina, koji se s#avi na mestima 'odočašća. *ero-en je, a#i se ipak pojav#juje i& voje %e&u&ročne mi#osti prema predanim v#adarimasvi' de#ova univer&uma. amo se &%o+ nji' pojavio u porodii voji' čisti' %'akta, Iadua.

. Se=anje na Gopodina 'ri(nu

1. Šri Šukadeva Gosvami reče<Kad je Vidura upitao ve#iko+ %'aktu 5dd'avu o porui najdraže+ MGospodina KrišneN,5dd'ava nije mo+ao odma' od+ovoriti, &%o+ prekomerno+ nespokojstva pri sećanju na

Gospodina.2. On je %io dečak koji je čak i u svom detinjstvu, sa samo pet +odina, %io to#iko&aokup#jen s#uženjem Gospodina Krične, da nije že#eo da doručkuje kad %i +a majkaujutro po&va#a.6. 5dd'ava je tako od detinjstva neprestano s#užio Gospodina i u starosti se taj stavs#uženja nikada nije promenio. im je upitan o porui Gospodina, odma' se setio sve+a uve&i sa *jim.8. /a trenutak je &anemeo kao mrtav i te#o mu je posta#o nepokretno. 5 &anosu predanostiispijao je u se%i nektar sećajući se Gospodinovi' #otosovi' stopa#a i i&+#eda#o je kao da sve

du%#je i du%#je uranja u taj &anos.:. Vidura je primetio na 5dd'avi sve transendenta#ne te#esne promene us#ed potpuno+&anosa i video je da je pokušavao da o%riše sa očiju su&e rastanka. Tako je Vidura mo+aos'vatiti da je 5dd'ava u potpunosti ra&vio nei&mernu #ju%av prema Gospodinu.;. Ve#iki %'akta 5dd'ava se uskoro vratio i& pre%iva#išta Gospodina na #judski nivo i

 %rišući oči, pro%udio svoje sećanje na proš#ost, umi#nim +#asom se o%rativši Viduri.>. Šri 5dd'ava reče<=ra+i moj Vidura, sune čitavo+ sveta, Gospodin Krišna, &aš#o je i naš dom je sada

 pro+uta#a o+romna &mija vremena. Šta da ti kažem o našoj sreći4

?. Ovaj univer&um sa svim svojim p#anetama je najnesrećniji. 9oš su nesrećniji č#anoviIadu dinastije, jer nisu mo+#i prepo&nati Gospodina Jarija kao vevišnju BožanskuLičnost, kao što ri%a ne može prepo&nati mese.

?;

Page 87: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 87/360

@. vi č#anovi Iadu dinastije su %i#i iskusni, veoma učeni %'akte, po&navaoi nauke o duši.$&nad sve+a, uvek su provodi#i vreme sa Gospodinom u svim vrstama ra&onode, a#i sumo+#i &nati samo da je On vevišnji koji svuda pre%iva.1A. Ceči oso%a &%unjeni' i#u&ornom ener+ijom Gospodina nikako ne mo+u pomutitiinte#i+eniju potpuno predani' duša.11. Gospodin Šri Krišna, koji je ispo#jio voj večni o%#ik pred očima svi' na /em#ji,išče&ao je uk#onivši voj o%#ik sa po+#eda oni' koji Ga nisu mo+#i videti Monakvo+ kakav

 jesteN, jer nisu i&vrši#i pote%ne pokore.12. Gospodin se pojavio u smrtnom svetu vojom unutrašnjom moći, 3o+ama3om. =ošao

 je u vom večnom o%#iku upravo po+odnom &a *je+ove &a%ave. Ove &a%ave su očara#esvako+a, čak i one koji se ponose svojim sopstvenim o%i#jem, uk#jučujući amo+Gospodina u o%#iku Gospodara Vaikunt'e. Tako je *je+ovo MŠri KrišninoNtransendenta#no te#o, ukras svi' ukrasa.16. vi po#u%o+ovi sa viši', niži' i srednji' p#anetarni' sistema u univer&umu su seokupi#i pred o#tarom Cadžasu3a žrtve koju je priredio !a'aradža Iud'išt'ira. 5+#edavši

 prekrasni te#esni i&+#ed Gospodina Krišne, svi su pomis#i#i da je najviše stvara#ačko

savršenstvo Bra'me, stvorite#ja #judski' %ića.18. *akon &a%ava i sme'a, ša#a i i&mena po+#eda, devojke i& Vradže je o%u&e#a patnja kadi' je Krišna napustio. O%ičava#e su Ga pratiti svojim očima i tako %i se#e, &apanjeneinte#i+enije, ne mo+avši više &avršiti svoje porodične dužnosti.1:. Božanska Ličnost, Krišna, svemi#ostivi upravite#j du'ovno+ i materija#no+ sveta jenero-en, a#i kad do-e do suko%a i&me-u *je+ovi' miro#ju%ivi' %'akta i #judi pod utiajemve&ujući' si#a materija#ne prirode, ra-a se poput vatre, praćen ma'at7tattvom.1;. Kad mis#im na Gospodina Krišnu 7 kako se rodio u tamnii Vasudeve, iako je nero-en,kako je napustio utočište vo+a oa i otišao u Vradžu +de je potajno živeo, i& stra'a od

neprijate#ja i kako je po%e+ao i& !at'ure, mada je %e&+ranično moćan 7 svi ti &%unjujućido+a-aji me rastužuju.1>. Gospodin Krišna je mo#io &a oproštaj voje rodite#je, jer us#ed vo+ odsustva od kuće,&%o+ ve#iko+ stra'a od Kamse, nisu mo+#i MKrišna i Ba#aramaN s#užiti nji'ova stopa#a.Cekao je< DO majko, o oče, mo#im vas oprostite *am ovu nemoć.D vo to ponašanjeGospodina mi &adaje %o# u sru.1?. Ko, ako samo i jednom pomiriše, može ikada &a%oraviti prašinu *je+ovi' #otosovi'stopa#a4 9ednostavno podi&anjem #atia voji' o%rva, Krišna je &adao smrtonosan udaraonima koji su %i#i teret na /em#ji.

1@. Lično si video kako je kra#j edija MŠišupa#aN posti+ao uspe' u primeni 3o+e, iako jemr&eo Gospodina Krišnu. ak i pravi 3o+iji jako žude da dosti+nu takav uspe' vršećira&#ičite vež%e.2A. Osta#i %ori na %ojnom po#ju Kurukšetre su si+urno %i#i pročišćeni snažnim napadom"rdžunini' stre#a i posmatrajući Krišnino #otoso#iko #ie, tako prijatno &a oči, dosti+#i suGospodinovo pre%iva#ište.21. Gospodin Šri Krišna je Gospodar svi' vrsta trojstava i ne&avisni je Vr'ovni jer 

 poseduje sve vrste o%i#ja. O%ožavaju Ga večni održavate#ji stvoreno+ sveta koji !u nudestvari &a o%ožavanje dodirujući *je+ova stopa#a mi#ionima svoji' š#emova.

22. to+a, o Vidura, &ar nas, *je+ove s#u+e, ne %o#i kad se setimo da je On MGospodinKrišnaN o%ičavao stajati pred kra#jem 5+rasenom, koji je sedeo na kra#jevskom presto#u idavati mu o%jašnjenja +ovoreći< DO +ospodine !oj, mo#im te primi k &nanjuD4

?>

Page 88: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 88/360

26. "vaj, kako ću u&eti utočište neko+a ko je mi#ostiviji od *je+a, koji je dode#io po#ožajmajke demonii M(utaniN mada je %i#a neverna i pripremi#a !u smrtonosni otrov da siše i&njeni' +rudi428. matram da su demoni, koji su neprijate#jski nak#onjeni Gospodinu, viši od %'akta, jer 

 %oreći se sa Gospodinom, &aokup#jeni neprijate#jskim mis#ima, mo+u posmatratiGospodina na ramenima Garude, sina Tarkš3e MKaš3apeN, sa čakrom u rui.2:. Božansku Ličnost, Gospodina Šri Krišnu, kome se Bra'ma mo#io da donese

 %#a+ostanje /em#ji, &ačeo je Vasudeva u materii svoje žene =evaki, u tamnii kra#jaB'oje.2;. *akon to+a, %ojeći se Kamse, *je+ov ota Ga je doneo do pašnjaka &a krave!a'aradža *ande i tu je živeo jedanaest +odina, %aš kao skriveni p#amen, sa vojimstarijim %ratom Ba#adevom.2>. 5 vom detinjstvu, vemoćni Gospodin je %io okružen dečaima pastirima i te#adi itako je #utao o%a#om reke Iamune, kro& vrtove +usto prekrivene drvećem, ispunjenevi%raijama vrkutavi' ptia.2?. Kad je Gospodin provodio voje de#atnosti podesne &a detinjstvo, %io je vid#jiv samo

stanovniima Vrindavane. (onekad %i p#akao, a ponekad se smejao, %aš kao dete i, činećito, #ičio je na m#adunče #ava.2@. =ok %i čuvao veoma #epe %ikove, Gospodin, ri&nia sve+ o%i#ja i sreće, svirao %i voju)#autu i tako %i ra&vese#io voje verne s#ed%enike, dečake pastire.6A. Kra#j B'oje, Kamsa je pos#ao ve#ike čaro%njake koji su mo+#i poprimiti %i#o koji o%#ik da u%iju Krišnu, a#i i' je tokom voji' &a%ava, Gospodin u%io tako #ako, kao što dete #omi#utke.61. tanovnii Vrindavane su %i#i u&nemireni ve#ikim teškoćama jer je vo-a +mi&avaaMKa#i3aN &atrovao jedan deo Iamune. Gospodin je ka&nio kra#ja &mija u vodi i oterao +a i

i&ašavši i& reke, naveo krave da piju vodu i doka&ao da je voda ponovo u prirodnomstanju.62. vevišnji Gospodin Krišna je že#eo iskoristiti %o+atu novčanu pomoć !a'aradža

 *ande &a o%ožavanje krava i poučiti $ndru, kra#ja rajski' p#aneta. /ato je savetovao oa dau& pomoć učeni' %ra'mana i&vrši o%ožavanje +oa, odnosno pašnjaka i krava.66. O ra&%oriti Vidura, kra#j $ndra, čiji je ponos %io povre-en, neprestano je #io kiše naVrindavanu i tako u&nemirio stanovnike Vradže, &em#ju i krave. !e-utim, mi#ostiviGospodin Krišna i' je spasio od opasnosti vojim kišo%ranom &a &a%avu, %rdomGovard'anom.

68. 5 trećem +odišnjem do%u Gospodin je uživao kao vodeća #epota skupa žena, priv#ačeći i' vojim umi#nim pesmama u jesenjoj noći o%asjanoj mesečinom.

&. Gopodinove )a#ave i)van Vrindavane

1. Šri 5dd'ava reče</atim su Gospodin Krišna i Šri Ba#adeva otiš#i u !at'uru i da %i &adovo#ji#i vojerodite#je, &%ai#i sa presto#a Kamsu, vo-u neprijate#ja #judi i u%ivši +a, vuk#i +a po &em#jisa ve#ikom si#om.

2. Gospodin je naučio sve Vede sa nji'ovim ra&#ičitim +ranama jednostavno čuvši i' jednom od vo+ učite#ja, andipani !unija, ko+a je na+radio vrativši mu umr#o+ sina i& prede#a Iama#oke.

??

Page 89: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 89/360

6. (rivučeni #epotom i %o+atstvom Cukmini, kćerke kra#ja B'išmake, mno+i ve#iki prinčevi i kra#jevi su se okupi#i da %i je oženi#i, a#i ju je Gospodin Krišna, prešavši prekoosta#i' kandidata puni' nade, odveo sa o%om kao voj sopstveni udeo, kao što je Garudaodneo nektar.8. av#adavajući sedam %ikova čiji nosevi nisu %i#i pro%ušeni, Gospodin je stekao ruku

 prine&e *a+nadžiti, na otvorenom takmičenju &a i&%or m#adoženje. $ako je %io po%ednik, *je+ovi suparnii su &atraži#i ruku prine&e i tako je doš#o do %or%e. =o%ro oprem#jenoružjem, Gospodin i' je sve u%io i#i ranio, a#i am nije %io povre-en.:. amo da %i &adovo#jio voju dra+u ženu, Gospodin je doneo paridžata drvo i& raja, %aškao što %i to učinio o%ičan muž. "#i $ndra, kra#j raja, na potiaj svoji' žena Mpapučar kakav

 je %ioN, pojurio je &a Gospodinom svom sna+om da %i se %orio sa *jim.;. *arakasura, sin ='aritri, &em#je, pokušao je &+ra%iti e#o ne%o i &ato +a je Gospodinu%io u %or%i. *je+ova majka se &atim mo#i#a Gospodinu. To je dove#o do vraćanjakra#jevstva sinu *arakasure i tako je Gospodin ušao u kuću demona.>. Tamo, u kući demona, sve prine&e koje je oteo *arakasura su odma' živnu#e kad suvide#e Gospodina, prijate#ja unesrećeni'. G#eda#e su Ga sa žudnjom, radosno i stid#jivo i

 ponudi#e se da !u %udu žene.?. ve prine&e su %i#e smeštene u ra&#ičitim odajama i Gospodin je istovremeno poprimiora&#ičite te#esne ekspan&ije koje su %aš pristaja#e svakoj pojedinoj prine&i. vojomunutrašnjom moći je pri'vatio nji'ove ruke u savršenim o%redima.@. amo da %i proširio e%e u sk#adu sa vojim transendenta#nim o%e#ežjima, Gospodin

 je u svakoj od nji' &ačeo deset potomaka sa od#ikama u potpunosti na#ik na *je+ove.1A. Ka#a3avana, kra#j !a+ad'e i Ša#va su napa#i +rad !at'uru, a#i kada su nji'ovi vojniiopko#i#i +rad, Gospodin se u&držao da i' am u%ije samo da %i poka&ao moć voji' #judi.11. *eke od kra#jeva kao što su Šam%ara, =vivida, Bana, !ura, Ba#va#a i mno+i dru+i

demoni, kao što je =antavakra, u%io je am, a neke posredstvom dru+i', MŠri Ba#adeve,itd.N.12. /atim je, o Vidura, Gospdoin u&rokovao da svi kra#jevi, i neprijate#ji i oni na stranitvoji' %or%eni' nećaka, %udu u%ijeni u %ii na Kurukšetri. vi ti kra#jevi su %i#i to#ikomoćni i snažni da je i&+#eda#o kao da se &em#ja trese kad su iš#i preko %ojno+ po#ja.16. =ur3od'ana je %io #išen sreće i dužine života &%o+ #oše+ saveta Karne, =u'šasane iau%a#e. Videći +a kako #eži na &em#ji sa svojim s#ed%eniima, s#om#jeni' %edara, mada je

 %io moćan, Gospodin nije %io srećan što vidi taj pri&or.18. M(os#e %itke na Kurukšetri, Gospodin je rekao<N

manjivanje ve#iko+ tereta /em#je, sada je i&vršeno u& pomoć drone, B'išme, "rdžune iB'ime. "#i šta je ovo4 9oš uvek postoji ve#ika moć Iadu dinastije koja potiče od !ene iona može %iti još nepodnoš#jiviji teret.1:. Kad se posva-aju i&me-u se%e pod utiajem opijenosti, sa očima kao %akar rvenim od

 pića Mmad'uaN, samo tada će nestatiH inače, to se neće moći desiti. To će se do+oditi nakonmo+ od#aska.1;. Tako mis#eći u e%i, Gospodin Šri Krišna je postavio !a'aradža Iud'išt'iru na

 po#ožaj vr'ovno+ upravite#ja sveta da %i poka&ao idea# po%ožne v#adavine.1>. /ametak potomka (urua ko+a je u materii 5ttare, svoje žene, &ačeo ve#iki 'eroj

"%'iman3u, %i#o je spa#i#o oružje sina =rone, a#i +a je kasnije Gospodin &aštitio.1?. vevišnji Gospodin je potaknuo sina ='arme da i&vrši tri o%reda žrtvovanja konja i!a'aradža Iud'išt'ira, koji je sta#no s#edio Krišnu, Božansku Ličnost, štitio je &em#ju i

?@

Page 90: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 90/360

uživao u njoj, u& pomoć m#a-e %raće.1@. 5 isto vreme vevišnji Gospodin je uživao život u +radu =varaki, stro+o u sa+#asnostisa vedskim društvenim o%ičajima. Bio je odvojen i pun &nanja, kao što propisuje sistemsank'3a )i#o&o)ije.2A. Bio je tamo u vom transendenta#nom te#u, pre%iva#ištu %o+inje sreće, sa uo%ičajeno

 %#a+im, #jupko nasmešenim #iem, vojim nektarskim rečima i %esprekornim karakterom.21. Gospodin je uživao u vojim &a%avama kako u ovom, tako i u dru+im svetovima Mnavišim pa#netamaN, pose%no u društvu Iadu dinastije. 5 noćnim satima odmora, uživao je u

 prijate#jstvu %račne #ju%avi sa ženama.22. Gospodin je tako proveo mno+o +odina živeći porodičnim životom, a#i je na kraju u

 potpunosti ispo#jio voju odvojenost od pro#a&no+ po#no+ života.26. vakim živim %ićem, a tako i nje+ovim ču#nim uživanjem, uprav#ja natprirodna si#a.to+a, niko ne može verovati u transendenta#ne ču#ne de#atnosti Gospodina Krišne, osimono+a ko je postao *je+ov %'akta predano Ga s#užeći.28. 9ednom davno, ve#iki mudrai su se na#juti#i &%o+ nestašni' de#atnosti kra#jevski'

 potomaka Iadu i B'oja dinastija i tako su i' po že#ji Gospodina prok#e#i.

2:. *eko#iko mesei je proš#o i tada, pošto i' je Krišna &%unio, svi su potomi Vrišnija,B'oje i "nd'ake, koji su %i#i inkarnaije po#u%o+ova, otiš#i na (ra%'asu, dok su večniGospodinovi %'akte osta#i u =varaki.2;. *akon što su tamo sti+#i, svi su se okupa#i i sa vodom sa to+ mesta 'odočašća oda#i

 poštovanje preima, po#u%o+ovima i ve#ikim mudraima i tako i' &adovo#ji#i. =a#i sukrave %ra'manama, kao kra#jevsku mi#ostinju.2>. *e samo da su %ra'manama date u mi#ostinju do%ro u'ranjene krave, već i &#ato,&#atnii, poste#jina, odeća, sedišta od životinjske kože, će%ad, konji, s#onovi, devojke idovo#jno &em#je &a i&državanje.

2?. /atim su %ra'manama ponudi#i i&u&etno ukusnu 'ranu koja je prvo %i#a ponu-enaBožanskoj Ličnosti i oda#i im poni&no poštovanje +#avom dodirujući &em#ju. ive#i susavršeno, štiteći krave i %ra'mane.

+. Vidura pri%a)i Maitrei

1. /atim su svi, Mpotomi Vrišnija i B'ojeN, sa dopuštenjem %ra'mana, u&e#i ostatke prasadama i popi#i a#ko'o#no piće naprav#jeno od pirinča. $spivši +a, opijeni i #išeni&nanja, po+a-a#i su sra jedni dru+i' oštrim rečima.

2. Kao što trenjem %am%usa do#a&i do pustošenja, tako su dok je sune &a#a&i#o, podutiajem #oši' pos#edia opijenosti, nji'ovi umovi posta#i neuravnoteženi i doš#o je dove#iko+ uništavanja.6. *akon što je vojom unutrašnjom moći predvideo kraj Mvoje porodieN, BožanskaLičnost, Gospodin Šri Krišna je otišao do o%a#e reke arasvati, popio ma#o vode i seoispod drveta.8. Gospodin otk#anja sve nevo#je ono+a ko !u se preda. Tako mi je On, koji je že#eouništiti voju porodiu, pret'odno rekao da odem u Badarikašramu.:. $pak, uprkos tome što sam &nao *je+ovu že#ju Mda uništi dinastijuN, o "rindama

MViduraN, s#edio sam Ga, jer nisam mo+ao podneti odvojenost od #otosovi' stopa#a mo++ospodara.;. Tako s#edeći Ga, video sam mo+ &aštitnika i +ospodara MGospodina Šri KrišnuN kako

@A

Page 91: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 91/360

sedi am i du%oko ra&miš#ja, u&evši utočište o%a#e reke arasvati, iako je am utočište %o+inje sreće.>. Gospodinovo te#o je tamnoputo, a#i je večno, puno %#aženstva i &nanja i veoma, veoma#epo. Oči su !u uvek rvenkaste kao jutarnje i&#a&eće sune. Videvši *je+ove četiri ruke,ra&#ičite sim%o#e i žutu, svi#enu odeću, mo+ao sam Ga odma' prepo&nati kao vevišnjuBožansku Ličnost.?. Gospodin je sedeo, odmarajući se nas#onjen na m#ado %anjanovo sta%#o, sa desnim#otosovim stopa#om preko #evo+ %edra i mada je napustio sve kućne udo%nosti, i&+#edao jevr#o veseo u tom po#ožaju.@. 5 to vreme, nakon što je proputovao mno+e de#ove sveta, !aitre3a, ve#iki Gospodinov

 %'akta, prijate#j i do%ronamernik ve#iko+ mudraa Krišna7dvaipa3ane V3ase, sti+ao je naovo mesto po svojoj sopstvenoj savršenoj vo#ji.1A. !aitre3a !uni je %io jako privržen *jemu MGospodinuN i s#ušao Ga je sa #jupkimstavom, po+nuti' ramena. a osme'om i pose%nim po+#edom upućenim meni, dopustivšimi da se odmorim, Gospodin je ovako pro+ovorio.11. O Vasu, &nam po tvome umu šta si pože#eo još u davna vremena, kad su Vasui i dru+i

 po#u%o+ovi od+ovorni &a širenje kosmički' &%ivanja vrši#i žrtvovanja. (ose%no si že#eo dadosti+neš !oje društvo. =ru+i +a teško dostižu, a#i 9a ti +a podarujem.12. O pošteni, tvoj sadašnji život je pos#ednji i naju&višeniji, jer am ti u ovom životu

 podario !oju najveću mi#ost. ada možeš otići u !oje transendenta#no pre%iva#ište,Vaikunt'u, napuštajući ovaj univer&um us#ov#jeni' živi' %ića. To što si !e posetio naovom usam#jenom mestu &%o+ tvo+ čisto+ i postojano+ predano+ s#uženja, pose%an je

 %#a+os#ov &a te%e.16. O 5dd'ava, u #otosovom mi#enijumu pradavni' vremena, na početku stvaranja,+ovorio sam Bra'mi, smeštenom na #otosu koji raste i& !o+ pupka, o !ojim

transendenta#nim s#avama koje ve#iki mudrai opisuju kao Šrimad7B'a+avatam.18. 5dd'ava je rekao<O Vidura, kada mi je vevišnji Gospodin tako uka&ao mi#ost i o%ratio mi se sa ve#ikom#ju%av#ju, su&e su mi u+uši#e reči, a koža na te#u mi se naježi#a. (ošto sam o%risao su&e,sk#op#jeni' ruku sam ovako pro+ovorio.1:. O Gospodine moj, %'aktama koji su &aokup#jeni transendenta#nim s#uženjem Tvoji'#otosovi' stopa#a sa #ju%av#ju, nije teško dostići %i#o što u okviru četiri prinipare#i+io&nosti, ekonomsko+ ra&vitka, ču#no+ uživanja i os#o%o-enja. "#i, o ve#iki, što semene tiče, više vo#im samo sa #ju%av#ju s#užiti Tvoja #otosova stopa#a.

1;. Gospodine moj, čak je i inte#i+enija učeni' mudraa u&nemirena kada vide da seTvoja Visost &aokup#ja p#odonosnim radom, iako si s#o%odan od svi' že#jaH da se ra-ašiako si nero-en, da %ežiš od stra'a od neprijate#ja i sk#anjaš se u tvr-avi, iako si upravite#jnesav#adivo+ vremena i da uživaš u porodičnom životu okružen mno+im ženama, iakoam uživaš u e%i.1>. O Gospodine moj, Tvoje večno 9astvo se nikada ne de#i pod utiajem vremena i Tvojesavršeno &nanje ne po&naje +ranie. Tako potpuno sposo%an da se posavetuješ sa o%om,

 po&vao si me i upitao &a savet, kao da si &%unjen, iako to nikada nisi. Taj Tvoj čin me&%unjuje.

1?. Gospodine moj, #ju%a&no nam o%jasni, ako nas smatraš dostojnima da +a primimo, totransendenta#no &nanje koje rasvet#juje Tvoju #ičnost i koje si ranije o%jasnioBra'madžiju.

@1

Page 92: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 92/360

1@. Kada sam tako i&ra&io svoju iskrenu že#ju vevišnjoj Božanskoj Ličnosti, #otosookiGospodin me poučio o vom transendenta#nom po#ožaju.2A. 5čio sam put s'vatanja &nanja o samospo&naji od mo+ du'ovno+ učite#ja, BožanskeLičnosti i o%išavši Ga, došao sam ovdje jako oža#ošćen &%o+ rastanka.21. =ra+i moj Vidura, sada sam #ud od že#je &a &adovo#jstvom da Ga vidim i samo da %imi %i#o #akše, uputio sam se u Badarikašramu na Jima#ajima, +de se mo+u družiti u sk#adusa *je+ovim uputstvom.22. Tamo, u Badarikašrami, Božanska Ličnost, u vojoj inkarnaiji mudraa *are i

 *ara3ane, još od pamtiveka se podvr+ava ve#ikim pokorama &a do%ro%it svio' prija&ni'živi' %ića.26. Šri Šukadeva Gosvami reče<uvši od 5dd'ave sve o uništenju svoji' prijate#ja i ro-aka, učeni Vidura je sav#adaonei&mernu ža#ost svojim transendenta#nim &nanjem.28. =ok je 5dd'ava, vodeći i najpover#jiviji me-u Gospodinovim %'aktama od#a&io,Vidura +a je sa #ju%av#ju i poverenjem upitao.2:. Vidura je rekao<

O 5dd'ava, pošto s#u+e Višnua, Gospodina, #utaju da %i s#uži#i dru+e, %i#o %i veoma do%rokad %i nam #ju%a&no o%jasnio &nanje o samospo&naji kojim te je prosvet#io am Gospodin.2;. Šri 5dd'ava je rekao<

 *eda#eko odavde se na#a&i ve#iki učeni mudra !aitre3a. On te može poučiti, jer je primiotransendenta#no &nanje i sto+a je vredan o%ožavanja. Božanska Ličnost, pre vo+ od#askasa ovo+ smrtno+ sveta, neposredno +a je pouči#a.2>. Šukadeva Gosvami reče<O kra#ju, pos#e ra&+ovora sa Vidurom o transendenta#nom imenu, s#avi, od#ikama, itd. nao%a#i Iamune, 5dd'ava je %io o%u&et ve#ikom tu+om. *oć mu je proš#a kao tren, a &atim

 je otišao.2?. Kra#j je upitao<

 *a kraju &a%ava Gospodara tri sveta, Šri Krišne i pos#e od#aska č#anova Vrišni i B'ojadinastija, naj%o#ji' od ve#iki' vojskovo-a, &ašto je 5dd'ava ostao sam42@. Šukadeva Gosvami od+ovori<=ra+i moj kra#ju, prok#etstvo %ra'mana je %i#o samo i&+ovor, pravi u&rok je %i#a vr'ovnaže#ja Gospodina. e#eo je otići sa #ia &em#je nakon što je pos#ao mno+o%rojne č#anovevoje porodie. 5 e%i je mis#io ovako.6A. ada ću nestati sa po+#eda ovo+ sveta i vidim da je 5dd'ava, !oj najistaknutiji

 %'akta, jedini kome mo+u neposredno poveriti &nanje o !eni.61. 5dd'ava ni u kom po+#edu ne &aostaje &a !nom, jer nikada nije pod utiajem +unamaterija#ne prirode. to+a kože ostati u ovom svetu da %i širio pose%no &nanje oBožanskoj Ličnosti.62. Šukadeva Gosvami je o%avestio kra#ja da je 5dd'ava, ko+a je pouči#a vevišnjaBožanska Ličnost, i&vor sve+ vedsko+ &nanja i du'ovni učite#j tri sveta, sti+ao do mesta'odočašća Badarikašrame i o%u&eo se transom da %i &adovo#jio Gospodina.66. Vidura je tako-e čuo od 5dd'ave o pojavi i od#asku Gospodina Krišne, *adduše, saovo+ smrtno+ sveta, o čemu se sa ve#ikom istrajnošću raspituju ve#iki mudrai.

68. Gospodinova s#avna de#a i *je+ovo pri'vatanje ra&#ičiti' transendenta#ni' o%#ika radineo%ični' &a%ava u smrtnom svetu, veoma teško s'vataju oni koji nisu *je+ove %'akte, a&a životinje su samo umno u&nemirenje.

@2

Page 93: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 93/360

6:. 'vativši da +a se Gospodin Krišna setio Mdok je napuštao ovaj svetN, Vidura je počeo+#asno p#akati, o%u&et &anosom #ju%avi.6;. *akon što je proveo neko#iko dana na o%a#i reke Iamune, Vidura, samospo&nata duša

 je došao na o%a#u Gan+e, +de se na#a&io ve#iki mudra !aitre3a.

-. Vidurini ra)0ovori a Maitreom

1. Šukadeva Gosvami reče<Tako je Vidura, naj%o#ji od Kuru dinastije, savršen u predanom s#uženju Gospodina, došaodo i&vora ne%eske reke Gan+e MJardarN, +de je sedeo !aitre3a, ve#iki, nei&merno učenimudra ovo+ sveta. Vidura, savršeno #ju%a&an i &adovo#jan u transendeniji, upitao +a je.2. Vidura je rekao<O ve#iki mudrače, u ovom svetu svako se &aokup#ja p#odonosnim de#atnostima da %istekao sreću, a#i ne na#a&i ni &adovo#jstvo, niti smanjenje nevo#ja. *aprotiv, samo jeo+orčen takvim de#atnostima. !o#im te, sto+a, uputi nas kako tre%amo živeti da %ismo %i#iuistinu srećni.

6. O +ospodine moj, ve#ike čoveko#ju%ive duše putuju po &em#ji u ime vevišnje BožanskeLičnosti i& sami#osti prema pa#im dušama, koje od%ijaju da se potčine Gospodinu.8. to+a, o ve#iki mudrače, mo#im te pouči me transendenta#nom predanom s#uženjuGospodina tako da On, smešten u srima sviju, %ude &adovo#jan i saopšti nam &nanje o"pso#utnoj $stini i&nutra u o%#iku drevni' vedski' prinipa dati' samo oso%ama

 pročišćenim proesom predano+ s#uženja.:. O ve#iki mudrače, #ju%a&no ispričaj kako vevišnja Božanska Ličnost, ne&avisniGospodar tri sveta, %e& že#ja i upravite#j svi' ener+ija, pri'vata inkarnaije i stvarakosmičku mani)estaiju sa savršeno ure-enim propisanim prinipima &a njeno održavanje.

;. On #eži na vom sopstvenom sru, proširenom u o%#iku ne%a i tako, postav#jajući čitavukreaiju u taj prostor, proširuje se u mno+o živi' %ića, ispo#jeni' kao ra&#ičite vrste života. *e tre%a u#a+ati napor &a voje održavanje, jer je +ospodar svi' mistični' moći i v#asnik sve+a. Tako se ra&#ikuje od živi' %ića.>. Tako-e možeš pričati o povo#jnim oso%inama Gospodina u *je+ovim ra&#ičitiminkarnaijama koje se pojav#juju &a do%ro%it dvaput7ro-eni', krava i po#u%o+ova. *ašiumovi nikad nisu potpuno &adovo#jeni, iako neprestano s#ušamo o *je+ovimtransendenta#nim de#atnostima.?. Vr'ovni kra#j svi' kra#jeva je stvorio ra&#ičite p#anete i mesta pre%ivanja na kojima su

smeštena živa %ića u sk#adu sa +unama prirode i radoim i nji'ove ra&#ičite kra#jeve iv#adare.@. O najviši me-u %ra'manima, mo#im te tako-e o%jasni kako je *ara3ana, stvorite#juniver&uma i samo&adovo#jni Gospodin ra&#ičito stvorio prirode, de#atnosti, o%#ike,oso%ine i imena ra&#ičiti' živi' stvorenja.1A. O moj +ospodine, neprestano sam s#ušao o višim i nižim po#ožajima #judsko+ društvai& ustiju V3asadeve i potpuno sam &asićen svim tim manje &načajnim predmetima i srećomkoja i& nji' proi&i#a&i. *isu me &adovo#ji#i nektarom tema o Krišni.11. Ko u #judskom društvu može %iti &adovo#jan ako ne s#uša ra&+ovore o Gospodinu, čija

su #otosova stopa#a sveukupnost svi' mesta 'odočašća i ko+a o%ožavaju ve#iki mudrai i %'akte4 Takve teme mo+u preseći ve&anost &a porodiu, jednostavno ako u-u u otvoreušiju.

@6

Page 94: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 94/360

12. Tvoj prijate#j, ve#iki mudra Krišna7dvaipa3ana V3asa, već je opisao transendenta#neod#ike Gospodina u svom ve#ikom de#u !a'a%'arata. "#i e#a &emisao je u tome da se

 pažnja mase #judi privuče ka krišna7kat'a MB'a+avad7+itiN koristeći nji'ovu snažnusk#onost ka s#ušanju svetovni' tema.16. Kod oso%e že#jne neprestano+ s#ušanja takvi' tema, krišna7kat'a postepeno povećavaravnodušnost prema svemu osta#om. *eprestano sećanje %'akte, koji je dosti+aotransendenta#no %#aženstvo, na #otosova stopa#a Gospodina Krišne, uništava sve nje+ovenevo#je %e& od#a+anja.18. O mudrače, oso%e koje &%o+ svoji' +rešni' de#a nisu sk#one temama o Transendenijii &ato ne &naju svr'u !a'a%'arate MB'a+avad7+ituN, saža#jevaju oni koji su sami vrednisaža#jenja. 9a i' tako-e saža#jevam, jer vidim kako im večno vreme skraćuje život dok su&aokup#jeni predstav#janjem )i#o&o)ski' speku#aija, teoretski' krajnji' i#jeva života ira&#ičiti' vrsta o%reda.1:. O !aitre3a, o prijate#ju unesrećeni', samo s#ave vevišnje+ Gospodina mo+u donetido%ro%it #judima širom sveta. to+a, %aš kao što pče#e skup#jaju med sa veća, #ju%a&noopiši suštinu svi' tema 7 teme o Gospodinu.

1;. Lju%a&no reituj o nad#judskim, transendenta#nim de#atnostima vr'ovno+ upravite#ja,Božanske Ličnosti, koja pri'vata inkarnaije potpuno oprem#jene svom moćima &a

 potpuno mani)estovanje i održavanje kosmičke kreaije.1>. Šukadeva Gosvami reče<

 *akon što je Viduri odao ve#iko poštovanje, ve#iki mudra !aitre3a !uni je na nje+ovumo#%u počeo +ovoriti &a najveću do%ro%it svi' #judi.1?. Šri !aitre3a je rekao<O Vidura, sva s#ava te%i. 5pitao si me o najvećoj od svi' vr#ina i na taj način si uka&aosvoju mi#ost svetu i meni, jer ti je um uvek &aokup#jen mis#ima o Transendeniji.

1@. O Vidura, nije nima#o &aču-ujuće da si tako pri'vatio Gospodina %e& odstupanja mis#i, jer si ro-en od semena V3asadeve.2A. /nam da si sada Vidura &%o+ prok#etstva !andav3a !unija i da si pret'odno %io kra#jIamaradža, ve#iki upravite#j živi' %ića nakon nji'ove smrti. /ačeo te je V3asadeva, sinat3avati, u materivi žene koju je i&državao nje+ov %rat.21. Tvoje do%ro %iće je jedan od večni' prati#aa vevišnje Božanske Ličnosti, radi ko+a

 je Gospodin, vraćajući se u voje pre%iva#ište, predao pouke meni.22. /ato ću ti opisati &a%ave kojima Božanska Ličnost proširuje voju transendenta#numoć radi stvaranja, održavanja i uništavanja kosmičko+ sveta, onako kao se ispo#javaju

 jedna &a dru+om.26. (re stvaranja, postojao je samo vevišnji Gospodin, +ospodar svi' živi' %ića. amo *je+ovom vo#jom omo+ućeno je stvaranje i na kraju se sve ponovo stapa s *jim. OvoVr'ovno Biće o&načavaju ra&#ičita imena.28. Gospodin, neosporivi v#asnik sve+a %io je jedini posmatrač. 5 to vreme, kosmičkamani)estaija nije %i#a prisutna i &ato se osećao nesavršenim %e& voji' potpuni' iodvojeni' de#ića i čestia. !aterija#na ener+ija je %i#a uspavana, a unutrašnja moć je %i#amani)estovana.2:. Gospodin je posmatrač, a spo#jašnja ener+ija, koja je posmatrana, de#uje i kao u&rok i

kao pos#edia u kosmičkoj mani)estaiji. O nei&merno sreni Vidura, ova spo#jašnjaener+ija je po&nata kao ma3a i#i i#u&ija i samo njenim posredstvom do#a&i do e#okupnematerija#ne mani)estaije.

@8

Page 95: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 95/360

2;. Vr'ovno živo Biće u vom o%#iku transendenta#ne puruša inkarnaije, Gospodinove potpune ekspan&ije, op#o-ava materija#nu prirodu tri +une i tako se pod utiajem večno+vremena pojav#juju živa %ića.2>. /atim se, pod utiajem me-uso%ni' dejstava večno+ vremena, mani)estova#a vr'ovnasveukupnost materije na&vana ma'at7tattva i u toj ma'at7tattvi je čista vr#ina, vevišnjiGospodin, posejao seme kosmičke mani)estaije i& vo+ sopstveno+ te#a.2?. /atim se ma'at7tattva pode#i#a u mno+o ra&#ičiti' o%#ika, kao nepresušni i&vor %udući'si#a. !a'at7tattva je prvenstveno u +uni ne&nanja i stvara #ažni ja. (otpuna je ekspan&ijaBožanske Ličnosti sa potpunom svesnošću o prinipima stvaranja i vremena potre%no+ &asa&revanje.2@. !a'at7tattva i#i ve#ika u&ročna istina, preo%ražava se u #ažni ja, koji se mani)estuje utri )a&e 7 kao u&rok, pos#edia i vrši#a de#atnosti. ve ove de#atnosti su na umnom nivou i&asnovane su na materija#nim e#ementima, +ru%im ču#ima i umnoj speku#aiji. Lažni ja je

 predstav#jen u tri ra&#ičite +une 7 vr#ini, strasti i ne&nanju.6A. Lažni ja se preo%ražava u um u dodiru sa +unom vr#ine. vi po#u%o+ovi koji uprav#jaju

 pojavnim svetom su tako-e proi&vodi to+ isto+ prinipa, naime, u&ajamno+ dejstva #ažno+

 ja i +une vr#ine.61. u#a su svakako proi&vodi +une strasti u #ažnom ja i &%o+ to+a su )i#o&o)skospeku#ativno &nanje i p#odonosne de#atnosti u+#avnom proi&vodi +une strasti.62. *e%o je proi&vod &vuka, a &vuk je preo%ražaj se%ične strasti. =ru+im rečima, ne%o jesim%o#ički predstavnik Vr'ovne =uše.66. /atim je vevišnji Gospodin prešao po+#edom po ne%u, de#imično pomešanim savečnim vremenom i spo#jašnjom ener+ijom i tako se ra&vi#o ču#o dodira, i& koje+ jestvoren va&du' u ne%u.68. /atim je i&u&etno moćan va&du' u dodiru sa ne%om proi&veo o%#ik ču#no+ opažanja, a

opažanje o%#ika se preo%ra&i#o u e#ektriitet, svet#ost potre%nu da %i se video svet.6:. Kada je e#ektriitet prožeo va&du' i kada +a je vevišnji po+#edao, tada, mešanjemvečno+ vremena i spo#jašnje ener+ije, doš#o je do stvaranja vode i ukusa.6;. /atim je vevišnji Gospodin po+#edao vodu stvorenu od e#ektriiteta, pomešanu savečnim vremenom i spo#jašnjom ener+ijom. Tako se preo%ra&i#a u &em#ju, čija je +#avnaod#ika miris.6>. O p#emeniti, sve niže i više od#ike svi' )i&ički' e#emenata, počev od ne%a pa sve do&em#je, nastaju samo &%o+ pos#ednje+ dodira po+#eda vevišnje Božanske Ličnosti.6?. Božanstva koja uprav#jaju svim +ore spomenutim )i&ičkim e#ementima su

opunomoćene ekspan&ije Gospodina Višnua. 5te#ov#jena su večnim vremenom podspo#jašnjom ener+ijom i *je+ovi su de#ići i čestie. (ošto su im %i#e poverene ra&ne)unkije kosmički' dužnosti i nisu %i#i sposo%ni da i' i&vrše, uputi#i su Gospodinu s#edeće&adiv#jujuće mo#itve.6@. (o#u%o+ovi su rek#i<O Gospodine, Tvoja #otosova stopa#a su na#ik na kišo%ran &a predane duše, koji i' štiti odsvi' %eda materija#no+ postojanja. vi mudrai pod tim utočištem od%auju svematerija#ne %ede. to+a, odajemo svoje poni&no poštovanje Tvojim #otosovim stopa#ima.8A. O Oče, o Gospodine, o Božanska Ličnosti, živa %ića u materija#nom svetu nikada ne

mo+u %iti srećna, jer su prep#av#jena trima vrstama %eda. /ato u&imaju utočište senkeTvoji' #otosovi' stopa#a, koja su puna &nanja, a i mi tako-e u&imamo nji'ovo utočište.81. Lotosova stopa#a Gospodina su sama po se%i utočište svi' mesta 'odočašća. Ve#iki

@:

Page 96: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 96/360

mudrai, %istro+ uma, nošeni kri#ima Veda, uvek tra+aju &a +ne&dom Tvo+ #otoso#iko+#ia. *eki od nji' se predaju Tvojim #otosovim stopa#ima na svakom koraku u&imajućiutočište naj%o#je od reka MGan+eN, koja može os#o%oditi oso%u od svi' +rešni' pos#edia.82. 9ednostavno s#ušanjem o Tvojim #otosovim stopa#ima sa žarkom že#jom i predanošću imeditiranjem na nji' u sru, oso%a %iva odma' prosvet#jena &nanjem i sna+om odvojenosti

 postaje smirena. to+a, moramo u&eti utočište sveti#išta Tvoji' #otosovi' stopa#a.86. O Gospodine, poprimaš inkarnaije &a stvaranje, održavanje i uništavanje kosmičkemani)estaije i &ato svi u&imamo utočište Tvoji' #otosovi' stopa#a jer uvek daju sećanje i'ra%rost Tvojim %'aktama.88. O Gospodine, oso%e &ap#etene nepože#jnom udnjom &a privremenim te#om i ro-aima,ve&ane mis#ima DmojeD i DjaD, nisu u stanju da vide Tvoja #otosova stopa#a, iako su Tvoja#otosova stopa#a smeštena u nji'ovim sopstvenim te#ima. "#i do&vo#i nam da u&memoutočište Tvoji' #otosovi' stopa#a.8:. O ve#iki vevišnji Gospodine, uvred#jive oso%e čija je unutrašnja vi&ija previšeo%u&eta spo#jašnjim materija#ističkim de#atnostima, ne mo+u videti Tvoja #otosova stopa#a,koja vide čisti %'akte čiji je jedini i#j da transendenta#no uživaju u Tvojim de#atnostima.

8;. O Gospodine, oso%e, koje &%o+ svo+ o&%i#jno+ stava dosti+nu stadijum prosvet#jeno+ predano+ s#uženja, u potpunosti stiču &nanje i odvojenost i od#a&e na Vaiku't'a#oku udu'ovnom ne%u, jednostavno pijući nektar tema o Te%i.8>. Osta#i, smireni transendenta#nom samospo&najom, sav#adavši +une prirode snažnommoći i &nanjem, tako-e u#a&e u Te%e, a#i pro#a&e kro& mno+e patnje, dok %'akta

 jednostavno predano s#uži i tako ne oseća takve patnje.8?. O $&vorna Ličnosti, mi smo sto+a samo Tvoji. $ako smo Tvoja stvorenja, ro-eni smo

 jedan &a dru+im pod utiajem triju +una prirode i i& to+ ra&#o+a de#ujemo odvojeno. to+a, pos#e stvaranja, nismo mo+#i de#ovati s#ožno &a Tvoje transendenta#no &adovo#jstvo.

8@. O nero-eni, mo#imo Te pouči nas načinu i sredstvima kojima Ti možemo ponuditi sveukusne žitarie i udo%nosti, tako da se i mi i sva dru+a živa %ića u ovom svetu možemoodržavati u životu %e& u&nemirenja i #ako sakupiti sve stvari potre%ne &a život. $ &a Te%e i&a nas.:A. Ti si #ično prvo%itni tvora svi' po#u%o+ova i redova ra&#ičiti' stepena, a ipak sinajstariji i nepromenjen. O Gospodine, nemaš nikakvo+ i&vora, niti je iko moćniji od Te%e.Op#odio si spo#jašnju ener+iju semenom svi' živi' %ića, a ipak si nero-en.:1. O Vr'ovno Biće, mo#imo Te podari nama, stvorenim na početku i& ma'at7tattve,sveukupne kosmičke ener+ije, voja mi#ostiva uputstva kako da de#ujemo. Lju%a&no nas

o%dari vojim savršenim &nanjem i moći tako da Te možemo s#užiti u ra&#ičitim ode#jimastvaranja koje s#edi.

. Stvaranje $omi9$o0 o#%i$a

1. Ciši !aitre3a reče<Gospodin je tako čuo o od#a+anju pro+resivni' stvara#ački' de#atnosti u univer&umu &%o+nepove&ivanja *je+ovi' moći, kao što je ma'at7tattva.2. Vr'ovno !oćni Gospodin je tada istovremeno ušao u dvadeset i tri e#ementa &ajedno sa

 %o+injom Ka#i, vojom spo#jašnjom ener+ijom, koja sama spaja sve ra&#ičite e#emente.6. Kada je Božanska Ličnost tako uš#a u e#emente vojom ener+ijom, sva živa %ića suožive#a i poče#a de#ovati na ra&#ičite načine, kao što se oso%a &aokup#ja svojim

@;

Page 97: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 97/360

de#atnostima nakon što se pro%udi i& sna.8. Kad su dvadeset i tri osnovna e#ementa %i#a pokrenuta vo#jom Gospodina, nastao je+i+antski kosmički o%#ik i#i višva7rupa te#o Gospodina.:. Kad je Gospodin u vom potpunom de#u ušao u e#emente kosmičko+ stvaranja,

 preo%ra&i#i su se u +i+antski o%#ik u kome počivaju svi p#anetarni sistemi i sve pokretne inepokretne tvorevine.;. Gi+antski virat7puruša, po&nat kao Jiranma3a je živeo 'i#jadu ne%eski' +odina na vodiuniver&uma i sva su živa %ića #eža#a sa *jim.>. e#okupna ener+ija ma'at7tattve u o%#iku +i+antske virat7rupe se ama pode#i#a nasvesnost živi' %ića, život de#atnosti i samo7poistovećivanje, koji se da#je de#e na jedan,deset i tri.?. Gi+antski kosmički o%#ik vevišnje+ Gospodina je prva inkarnaija i potpuni deo *ad7duše. On je 9astvo neo+raničeno+ %roja živi' %ića i u *jemu počiva čitava kreaija, kojatako veta.@. Gi+antski kosmički o%#ik je predstav#jen sa tri, deset i jedan, u smis#u da je On te#o, umi ču#a, dinamička si#a sve+ kretanja, koje se odvija pomoću deset vrsta životni' ener+ija i

 jedno sre i& koje+ potiče životna ener+ija.1A. vevišnji Gospodin je *ad7duša svi' po#u%o+ova kojima je poverena dužnosti&+radnje kosmičke mani)estaije. uvši mo#itve Mpo#u%o+ovaN, &amis#io se i &atimmani)estovao +i+antski o%#ik &a nji'ovo ra&umevanje.11. !aitre3a reče<ada čuj od mene kako se vevišnji Gospodin pode#io u ra&#ičite o%#ike po#u%o+ova pos#emani)estaije +i+antsko+ kosmičko+ o%#ika.12. "+ni i#i top#ota, se odvojio od *je+ovi' usta i svi upravite#ji materija#ni' &%ivanja suuš#i u nji' na svojim dotičnim po#ožajima. (omoću ove ener+ije se živo %iće i&ražava

rečima.16. Kada se odvojeno mani)estova#o nepe +i+antsko+ o%#ika, Varuna, upravite#j va&du'au p#anetarnim sistemima je ušao u nje+a i tako živo %iće ima sposo%nost da okusi svesvojim je&ikom.18. Kad su se pose%no mani)estova#e dve nosnie Gospodina, dvojia "švinikumara suuš#i u nji' na svojim od+ovarajućim po#ožajima i &%o+ to+a živa %ića mo+u osetiti mirissve+a.1:. /atim su se odvojeno mani)estova#a dva oka +i+antsko+ o%#ika Gospodina. une,upravite#j svet#osti, ušao je u nji' sa de#imičnom predstavom vida i tako živa %ića mo+u

videti o%#ike.1;. Kad se mani)estaija kože odvoji#a od +i+antsko+ o%#ika, "ni#a, %ožanstvo kojeuprav#ja vetrom, uš#o je sa de#imičnim dodirom i tako živa %ića mo+u stiati &nanje ču#omdodira.1>. Kad su se mani)estova#e uši +i+antsko+ o%#ika, upravna %ožanstva svi' pravaa su uš#au nji' sa prinipima s#ušanja, pomoću koji' živa %ića čuju i koriste &vuk.1?. Kad se odvojeno mani)estova#a koža, upravna %ožanstva oseta i nji'ovi ra&#ičiti de#ovisu uš#i u nju i tako živa %ića osećaju svra% i sreću &%o+ dodira.1@. Kad su se od +i+antsko+ o%#ika odvojeno mani)estova#i po#ni or+ani, (radžapati,

 prvo%itno živo stvorenje, ušao je u nji' sa svojim de#imičnim semenom i tako živa %ićamo+u uživati u seksua#nom &adovo#jstvu.2A. /atim se odvojeno mani)estovao kana# &a odstranjivanje i upravite#j po imenu !itra je

@>

Page 98: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 98/360

ušao u nje+a sa de#imičnim or+anima &a odstranjivanje. Tako živa %ića mo+u odstranjivatii&met i mokraću.21. Kad su se odvojeno mani)estova#e ruke +i+antsko+ o%#ika, v#adar rajski' p#aneta,$ndra, ušao je u nji' i tako živa %ića mo+u vršiti pos#ove &a svoje održavanje.22. /atim su se odvojeno mani)estova#e no+e +i+antsko+ o%#ika i po#u%o+ po imenu VišnuMne Božanska LičnostN je ušao u nji' sa de#imičnim kretanjem. To pomaže živom %iću dase kreće prema svom i#ju.26. Kad se inte#i+enija +i+antsko+ o%#ika odvojeno mani)estova#a, Bra'ma, +ospodar Veda, je ušao u nju svojom de#imičnom moći ra&umevanja i tako živa %ića doživ#javaju

 predmet ra&umevanja.28. (os#e to+a, sre +i+antsko+ o%#ika se odvojeno mani)estova#o i u nje+a je ušao po#u%o+mesea sa de#imičnom umnom de#atnošću. Tako živo %iće može umno speku#isati.2:. /atim se odvojeno mani)estovao materija#istički e+o +i+antsko+ o%#ika i u nje+a jeušao Cudra, upravite#j #ažno+ ja, sa svojim sopstvenim de#imičnim de#atnostima, pomoćukoje+ živo %iće vrši svoje že#jene de#atnosti.2;. /atim, kada se odvojeno mani)estova#a *je+ova svesnost, sveukupna ener+ija, ma'at7

tattva, uš#a je &ajedno sa *je+ovim svesnim de#om. Tako je živo %iće sposo%no da s'vatiodre-eno &nanje.2>. /atim su se od +#ave +i+antsko+ o%#ika mani)estova#e rajske p#anete, od *je+ovi'no+u &ema#jske p#anete, a od tr%u'a se odvojeno mani)estova#o ne%o. 5nutar nji' su semani)estova#i po#u%o+ovi i osta#a %ića u sk#adu sa +unama materija#ne prirode.2?. (o#u%o+ovi, koji imaju i&u&etnu od#iku +une vr#ine se na#a&e na višim p#anetama, dok #judska %ića, &%o+ svoje prirode u +uni strasti, žive na &em#ji u društvu svoji' podre-eni'.2@. iva %ića koja su pratioi Cudre, ra&vijaju se u trećoj +uni materija#ne prirode,ne&nanju. *a#a&e se na ne%u i&me-u &ema#jski' i rajski' p#aneta.

6A. O +#avni od Kuru dinastije, vedska mudrost se mani)estova#a i& ustiju virata,+i+antsko+ o%#ika. Oni koji su nak#onjeni ovom vedskom &nanju se na&ivaju %ra'mane i

 prirodni su učite#ji i du'ovni učite#ji svi' redova društva.61. Tada je od ruku +i+antsko+ virat o%#ika stvorena moć &aštite i sa ovom moći su nasta#ikšatri3e s#edeći kšatri3ske prinipe &aštite društva od u&nemirenja krad#jivaa i &#ikovaa.62. redstva &a život svi' oso%a, naime proi&vodnja žitaria i nji'ova raspode#a prajama,stvorena su od %edara Gospodinovo+ +i+antsko+ o%#ika. Tr+ovi koji %rinu o tome sena&ivaju vaiš3e.66. /atim je od no+u Božanske Ličnosti mani)estovana s#už%a radi usavršavanja

re#i+io&no+ de#ovanja. *a no+ama su smešteni šudre, koji &adovo#javaju Gospodinasvojom s#už%om.68. ve ove ra&#ičite društvene sta#eže &ajedno sa nji'ovim dužnostima &animanja iživotnim us#ovima stvori#a je vevišnja Božanska Ličnost. Tako oso%a, da %i dosti+#aneus#ov#jeni život i samospo&naju, tre%a o%ožavati vevišnje+ Gospodina pod vodstvomdu'ovno+ učite#ja.6:. O Vidura, ko može proeniti i#i i&meriti transendenta#no vreme, de#o i moć+i+antsko+ o%#ika mani)estovano+ unutrašnjom moći vevišnje Božanske Ličnosti46;. 5prkos mojoj nesposo%nosti, što +od sam %io u stanju da čujem Mod du'ovno+ učite#jaN

i sve što sam mo+ao da primim, sada opisujem da %i' s#avio Gospodina čistim +ovorom,inače %i moja moć +ovora osta#a nečasna.6>. *ajviša do%ro%it &a čovečanstvo je &aokupiti se ra&+ovorima o de#atnostima i s#avama

@?

Page 99: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 99/360

(o%ožno+ Vršioa. Te de#atnosti su tako #epo opisane u &apisima visoko učeni' mudraa,da se prava svr'a uva ispunjava kada se samo na-emo u nji'ovoj %#i&ini.6?. O sine moj, pos#e &re#e meditaije tokom 'i#jadu ne%eski' +odina, prvo%itni pesnik,Bra'ma, mo+ao je &nati da su s#ave Vr'ovne =uše nes'vat#jive.6@. udesna moć vevišnje Božanske Ličnosti &%unjuje čak i ma-ioničare. Ta skrivenamoć je nepo&nata čak i samodovo#jnom Gospodinu, &ato je si+urno nepo&nata i dru+ima.8A. Ceči, um i e+o, sa svojim dotičnim upravnim po#u%o+ovima nisu uspe#i da spo&najuvevišnju Božansku Ličnost. to+a, jednostavno i& ra&%oritosti, tre%amo !u odati svoje

 poni&no poštovanje.

3. Vidurina da%ja ipitivanja

 1. Šri Šukadeva Gosvami reče<O kra#ju, dok je ve#iki mudra !aitre3a tako +ovorio, učeni sin =vaipa3ana V3ase, Vidura,i&ra&io je mo#%u na #ju%a&an način postav#jajući s#edeće pitanje.2. Šri Vidura je rekao<

O ve#iki %ra'mano, pošto je vevišnji Gospodin potpuna du'ovna e#ina i nepromen#jiv,kako je pove&an sa ve&ujućim si#ama materija#ne prirode i nji'ovim de#ovanjem4 "ko je to

 *je+ova &a%ava, kako se onda de#atnosti nepromen#jivo+ odi+ravaju i ispo#javaju od#ike %e& ve&ujući' si#a materija#ne prirode46. =ečai se jako vo#e i+rati sa dru+im dečaima i#i se &a%av#jati na ra&ne dru+e načine, jer i' na to podstiče že#ja. "#i takva že#ja se ne može pojaviti u Gospodinu, jer je uvek samo&adovo#jan i odvojen od sve+a.8. vojom samo&aštićenom moći triju ve&ujući' si#a materija#ne prirode, Gospodin jeu&rokovao stvaranje ovo+ univer&uma. *jome održava stvoreni svet i uvek +a i&nova

uništava.:. ista duša je čista svesnost i nikada nije nesvesna, %i#o us#ed oko#nosti, vremena, pri#ika, snova i#i neko' dru+i' u&roka. Kako onda postaje &aokup#jena ne&nanjem4;. Gospodin se, kao *ad7duša na#a&i u sru svako+ živo+ %ića. /ašto su onda pos#ediede#atnosti živi' %ića nesreća i %eda4>. O ve#iki i učeni, moj um je jako &%unjen patnjom u&rokovanom ovim ne&nanjem i &atote mo#im da mi to ra&jasniš.?. Šri Šukadeva Gosvami reče<O kra#ju, !aitre3a, ko+a je tako u&nemirio rado&na#i Vidura, isprva je i&+#edao &aču-en,

a#i mu je &atim od+ovorio %e& ok#evanja, pošto je %io potpuno svestan Bo+a.@. Šri !aitre3a je rekao<$&vesne us#ov#jene duše i&nose teoriju da je Vr'ovni Bra'man i#i Božanska Ličnost,nadv#adan i#u&ijom i#i ma3om, a istovremeno smatraju da je neus#ov#jen. To je protivnosvakoj #o+ii.1A. ivo %iće je nesrećno u po+#edu svo+ samoidentiteta. *ema nikakvu stvarnu po&adinu,

 %aš kao oso%a koja sanja da vidi da joj je +#ava odsečena.11. Kao što se posmatraču čini da mese, koji se odražava na vodi, podr'tava us#ed dodirasa od#ikom vode, tako oso%eno %iće u dodiru sa materijom i&+#eda kao da ima od#ike

materije.12. "#i to po+rešno s'vatanje #ično+ identiteta može postepeno os#a%iti mi#ošću BožanskeLičnosti, Vasudeve, proesom predano+ s#uženja Gospodina u du'u odvojenosti.

@@

Page 100: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 100/360

16. Kad su ču#a &adovo#jena u posmatraču 7 *ad7duši, Božanskoj Ličnosti i stope se sa *jom, sve %ede išče&avaju, kao pos#e du%oko+ sna.18. 9ednostavno pevanjem i s#ušanjem o transendenta#nom imenu, o%#iku itd. BožanskeLičnosti, Šri Krišne, %e&%rojna %edna stanja mo+u prestati. to+a, šta reći o onima koji sudosti+#i priv#ačnost &a s#uženje mirisa prašine #otosovi' stopa#a Gospodina41:. Vidura je rekao<O moćni mudrače, +ospodine moj, sve moje sumnje o vevišnjoj Božanskoj Ličnosti iživim %ićima su sada otk#onjene tvojim uver#jivim rečima. !oj um sada potpuno u#a&i unji'.1;. O učeni mudrače, tvoja o%jašnjenja su jako do%ra, %aš kao što tre%aju %iti.5&nemirenja us#ov#jene duše nemaju dru+e osnove osim kretanja spo#jašnje ener+ijeGospodina.1>. $ najniža %uda#a i oso%a transendenta#na prema svoj inte#i+eniji uživaju sreću, dok oni i&me-u ispaštaju materija#ne muke.1?. "#i dra+i moj +ospodine, &a'va#an sam ti, jer sada mo+u s'vatiti da ova materija#namani)estaija nema suštinu, iako i&+#eda stvarna. 5veren sam da ću s#uženjem tvoji'

stopa#a moći da napustim ovu po+rešnu ideju.1@. #uženjem stopa#a du'ovo+ učite#ja, oso%a postaje sposo%na da ra&vijetransendenta#ni &anos s#uženja Božanske Ličnosti, nepromen#jivo+ neprijate#ja !ad'udemona, čije s#uženje uništava materija#ne nesreće.2A. Oso%e čije su stro+osti skromne teško mo+u steći s#uženje čisti' %'akta, koji napredujuna putu povratka u Božje arstvo, na Vaikunt'u. isti %'akte su sto posto &aokup#jenis#av#jenjem vevišnje+ Gospodina, Gospodara po#u%o+ova i upravite#ja svi' živi' %ića.21. *akon stvaranja e#okupne materija#ne ener+ije, ma'at7tattve i mani)estovanja+i+antsko+ kosmičko+ o%#ika sa ču#ima i ču#nim or+anima, vevišnji Gospodin je ušao u

nje+a.22. (uruša inkarnaija, koja #eži u Okeanu 5&ročnosti, na&iva se i&vorni puruša umaterija#nim kreaijama i u vom virat o%#iku u kome žive sve p#anete i nji'ovistanovnii, ima mno+o 'i#jada no+u i ruku.26. O ve#iki %ra'mano, rekao si mi da +i+antski virat o%#ik i *je+ova ču#a, ču#ni predmeti ideset vrsta životni' va&du'a postoji sa tri vrste životne ener+ije. ada ako že#iš #ju%a&nomi o%jasni ra&#ičite moći pojedini' vrsta.28. O +ospodine moj, mis#im da se moć ispo#jena u o%#iku sinova, unuka i č#anova

 porodie proširi#a po čitavom univer&umu u ra&#ičitim vrstama i podvrstama.

2:. O učeni %ra'mano, mo#im te opiši kako je vo-a svi' po#u%o+ova, naime (radžapati,Bra'ma, od#učio da postavi ra&#ičite !anue, vo-e do%a. !o#im te, opiši !anue, vo-edo%a. !o#im te, opiši !anue i potomke ti' !anua.2;. O sine !itre, #ju%a&no opiši po#ožaj p#aneta smešteni' i&nad /em#je, kao i ispod nje, atako-e spomeni i nji'ove ve#ičine kao i ve#ičinu &ema#jski' p#aneta.2>. Tako-e, mo#im te opiši živa %ića prema ra&#ičitim pode#ama< niža od #judski', #judska,ro-ena i& em%riona, ro-ena i& &noja, dvaput ro-ena MptieN, %i#jke i povrće. Lju%a&no opišinji'ovo stvaranje i podvrste.2?. !o#im te opiši inkarnaije ve&ujući' si#a materija#ne prirode 7 Bra'mu, Višnua i

!a'ešvaru 7 i mo#im te opiši inkarnaiju vevišnje Božanske Ličnosti i *jene ve#ikodušnede#atnosti.2@. O ve#iki mudrače, #ju%a&no opiši redove #judsko+ društva prema simptomima,

1AA

Page 101: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 101/360

 ponašanju i oso%inama umne ravnoteže i ov#adanosti ču#a. !o#im te, tako-e opiši ro-enjave#iki' mudraa i kate+orijsku pode#u Veda.6A. !o#im te tako-e opiši ekspan&ije ra&#ičiti' žrtvovanja i puteve mistični' moći,ana#itičko proučavanje &nanja i predano s#uženje, sve sa nji'ovim dotičnim propisima.61. !o#im te, tako-e opiši nesavršenosti i protivrečnosti neverni' ateista, ukrštanje ikretanja živi' %ića u ra&#ičitim vrstama života, u sk#adu sa nji'ovim pose%nim ve&ujućimsi#ama materija#ne prirode i de#ovanjem.62. $sto tako možeš opisati neprotivrečne u&roke re#i+io&nosti, ekonomsko+ ra&vitka,ču#no+ &adovo#jenja i os#o%o-enja, a tako-e i ra&#ičite načine života i ra&ne proese&akona i poretka spomenute u ra&otkrivenim spisima.66. !o#im te, tako-e o%jasni pravi#a &a odavanje poštovanje preima, stvaranje (itri#oke,vremenske sastave na p#anetama, &ve&dama i svet#ećim ne%eskim te#ima i nji'ove dotične

 po#ožaje.68. !o#im te opiši p#odonosne re&u#tate mi#ostinje i pokora kao re&u#tate kopanja %unaravode. !o#im te opiši po#ožaj oso%a da#eko od kuće, kao i dužnosti oso%e u neu+odnom

 po#ožaju.

6:. O %e&+rešni, pošto je Božanska Ličnost upravite#j svi' živi' %ića, ota sve re#i+ije isvi' oni' koji su kandidati &a re#i+io&ne de#atnosti, #ju%a&no opiši kako može %iti potpuno&adovo#jen.6;. O naj%o#ji me-u %ra'manama, du'ovni učite#ji su veoma #ju%a&ni prema %ednima.5vek su #ju%a&ni prema svojim s#ed%eniima, učeniima i sinovima i opisuju im svo&nanje i %e& nji'ovo+ pitanja.6>. !o#im te opiši ko#iko puta se e#ementi materija#ne prirode uništavaju i ko preživ#javauništenje da %i s#užio Gospodina dok spava.6?. Cei mi istinu o živim %ićima i vevišnjoj Božanskoj Ličnosti4 Koji su nji'ovi

identiteti4 Koje su pose%ne vrednosti u &nanju Veda i šta je neop'odno &a du'ovno+učite#ja i nje+ove učenike46@. Besprekorni Gospodinovi %'akte su spomenu#i i&vor takvo+ &nanja. Kako oso%a možesteći &nanje o predanom s#uženju i odvojenosti %e& pomoći takvi' %'akta48A. =ra+i moj mudrače, postavio sam ti sva ova pitanja da %i upo&nao &a%ave Jarija,vevišnje Božanske Ličnosti. (rijate#j si svi', &ato i' #ju%a&no opiši &a sve one koji sui&+u%i#i vid.81. O %esprekorni, tvoji od+ovori na sva ova pitanja će podariti imunost od svi'materija#ni' nevo#ja. Takva mi#ostinja je veća od sve vedske mi#ostinje, žrtvovanja, pokora

itd.82. Šri Šukadeva Gosvami reče<Tako je +#avni od mudraa, uvek pun odušev#jenja &a opisivanje tema o BožanskojLičnosti, počeo opisivati s#ikovita o%jašnjenja (urana, nada'nut od Vidure. Tako je oživeo+ovoreći o trasendenta#nim de#atnostima Gospodina.

4. Mani:etacija Bra*me od Gar#*oda$a(ai Vi(nua

1. Ve#iki mudra !aitre3a !uni je rekao Viduri<

Kra#jevska dinastija kra#ja (urua je dostojna da s#uži čiste %'akte, jer su svi potomi ove porodie predani Božanskoj Ličnosti.Ti si tako-e ro-en u toj porodii i &adiv#jujuće je da&%o+ tvo+ nastojanja, transendenta#ne &a%ave Gospodina postaju svako+ trenutka sve

1A1

Page 102: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 102/360

novije i novije.2. =o&vo#i mi da sada počnem +ovoriti o B'a+avata (urani koju je vevišnji Gospodinneposredno saopštio ve#ikim mudraima, &a do%ro%it oso%a &ap#eteni' u krajnje %ede &%o+vr#o ma#o+ &adovo#jstva.6. 9ednom davno, rado&nao da sa&na, anat7kumara, +#avni od dečaka7svetaa, praćendru+im ve#ikim mudraima, ispitivao je %aš kao i ti, Gospodina ankaršanu, koji se na#a&ina dnu univer&uma, o istinama ve&anim u& Vasudeva, vevišnje+.8. 5 to vreme je Gospodin ankaršana meditirao na vo+ vevišnje+ Gospodina, ko+aučeni poštuju kao Gospodina Vasudevu, a#i je radi napretka ve#iki' učeni' mudraa, %#a+ootvorio voje #otoso#ike oči i počeo +ovoriti.:. !udrai su doš#i sa viši' p#aneta u niži predeo u vodi Gan+e i &%o+ to+a im je kosa na+#avi %i#a mokra. =odirnu#i su #otosova stopa#a Gospodina, koja ra&nim predmetimao%ožavaju kćerke kra#ja &mija kad pože#e do%re muževe.;. etvoria kumara, predvo-eni anat7kumarom, koji su svi po&nava#i taransendenta#ne&a%ave Gospodina, s#avi#i su Ga i&a%ranim, ritmički na+#ašenim rečima punim nežnosti i#ju%avi. Tada je Gospodin ankaršana sa voji' 'i#jadu podi+nuti' +#ava, počeo &račiti sjaj

sa %#istavi' dra+u#ja na vojoj +#avi.>. Gospodin ankaršana je tako saopštio smisao Šrimad7B'a+avatama ve#ikom mudrauanat7kumari, koji je već u&eo &avet odrianja. *a pitanja ank'3a3ana !unija, anat7kumara je o%jasnio Šrimad7B'a+avatam onako kako +a je čuo od ankaršane.?. Ve#iki mudra ank'3a3ana je %io najveći od transendenta#ista i kada je opisivao s#aveGospodina rečima Šrimad7B'a+avatama, desi#o se da su to ču#i moj du'ovni učite#j(arašara i Bri'aspati.@. (ret'odno spomenuti ve#iki mudra (arašara, po savetu ve#iko+ mudraa (u#ast3e,saopštio mi je naj&načajniju od svi' (urana MB'a+avatamN. 9a ću +a tako-e opisati te%i,

dra+i moj sine, onako kako sam +a čuo, jer si uvek moj verni s#ed%enik.1A. 5 to vreme, kada su tri sveta %i#a prep#av#jena vodom, Gar%'odakaša3i Višnu je %ioam, #ežeći na vojoj poste#ji, ve#ikoj &miji "nanti i mada je i&+#eda#o da spava u vojojopstvenoj unutrašnjoj moći, os#o%o-en de#ovanja spo#jašnje ener+ije, oči !u nisu %i#e

 potpuno &atvorene.11. (oput sna+e vatre u drvetu &a o+rev, Gospodin je ostao u vodi uništenja, uranjajući svaživa %ića u nji'ova supti#na te#a. Ležao je u samoosnaženoj ener+iji &vanoj ka#a.12. Gospodin je #ežao tokom četiri 'i#jade ik#usa 3u+a u vojoj unutrašnjoj moći i&a'va#jujući *je+ovoj spo#jašnjoj ener+iji i&+#eda#o je kao da spava u vodi. Kad su živa

 %ića i&#a&i#a radi da#je+ ra&vijanja svoji' p#odonosni' de#atnosti, pokrenuta ener+ijom poimenu ka#a7šakti, video je voje transendenta#no te#o kao p#avičasto.16. upti#ni predmet stvaranja, na koji je %i#a usredsre-ena Gospodinova pažnja, %io jeu&nemiren materija#nom +unom strasti i tako je supti#an o%#ik kreaije i&%io i& *je+ovo+stomaka.18. Tako pro%ijajući, taj sveukupni o%#ik p#odonosne de#atnosti živi' %ića je u&eo o%#ik 

 pupo#jka #otosovo+ veta i&ras#o+ i& Ličnosti Višnua i *je+ovom vr'ovnom vo#jom je poput suna o%asjao sve i sasušio nepre+#edne vode uništenja.1:. 5 taj kosmički #otosov vet, Gospodin Višnu je #ično ušao kao *ad7duša i kad je vet

 %io tako op#o-en svim +unama materija#ne prirode, ro-ena je #ičnost vedske mudrosti kojuna&ivamo samoro-enom.1;. Bra'ma, ro-en i& #otosovo+ veta, nije mo+ao videti svet, mada je %io smešten na

1A2

Page 103: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 103/360

vetu. /%o+ to+a je o%i#a&io sav prostor i dok je pokretao oči u svim pravima, stekao ječetiri +#ave &a sva četiri prava.1>. mešten na #otosu, Bra'ma nije mo+ao savršeno s'vatiti stvaranje, #otos i#i samo+se%e. *a kraju mi#enijuma, va&du' uništenja je počeo pomerati vodu i #otos u ve#ikimkružnim ta#asima.1?. Bra'ma je u svom ne&nanju ra&miš#jao<Ko sam ja, smešten na vr'u ovo+ #otosa4 Odak#e je i&nikao4 !ora da postoji nešto do#e, aono i& če+a je #otos i&rastao mora %iti u vodi.1@. Tako ra&miš#jajući, Bra'ma je ušao u vodu kro& sta%#jiku #otosa. "#i uprkos tome što jeušao u sta%#jiku i pri%#ižio se pupku Višnua, nije mo+ao pronaći koren.2A. O Vidura, istražujući tako o svom postojanju, Bra'mino vreme, večni točak u ruiVišnua, koji stvara stra' u umu živo+ %ića, kao stra' od smrti, je istek#o.21. /atim je, nesposo%an da dosti+ne že#jeni i#j, odustao od takvo+ istraživanja i ponovose vratio na vr' #otosa. Tako je, kontro#išuči disanje, usredsredio um na vevišnje+Gospodina.22. *a kraju Bra'mini' stotinu +odina, kada je nje+ova meditaija %i#a &avršena, ra&vio je

 potre%no &nanje i kao re&u#tat to+a, u sru je mo+ao videti vevišnje+, ko+a pre ni porednajveće+ truda nije mo+ao videti.26. Bra'ma je mo+ao videti na vodi o+romnu #otoso#iku %e#u poste#ju, te#o Šeša7na+e, nakojem je #eža#a Božanska Ličnost, sama. e#a atmos)era je %i#a o%asjana &raima dra+u#ja,koji su krasi#i +#avu Šeša7na+e i ta svet#ost je ra&+oni#a svu tamu ti' prede#a.28. jaj transendenta#no+ te#a Gospodina je &asenjivao #epotu kora#ne p#anine. Kora#na

 p#anina je veoma #epo o%učena u večernje ne%o, a#i je žuta odeća Gospodina &aseni#anjenu #epotu. *a vr'u p#anine se na#a&i &#ato, a#i mu se Gospodinov š#em, ukrašendra+u#jima, potsmevao. #apovi p#anine, %i#je, itd., sa pri&orima mnoštva veća i&+#edaju

 poput venaa, a#i je Gospodinovo o+romno te#o, *je+ove ruke i no+e, ukrašenedra+u#jima, %iserima, tu#asi #išćem i vetnim venima, &aseni#o i&+#ed p#anine.2:. *je+ovo transendenta#no te#o, nei&merne dužine i širine, prostira#o se kro& tri

 p#anetarna sistema, +ornji, srednji i niži. Te#o !u je %i#o samoo%asjano jedinstvenomodećom i ra&no#ikošću i %i#o je dostojno ukrašeno.2;. Gospodin je poka&ao voja #otosova stopa#a podižući i'. *je+ova #otosova stopa#a sui&vor svi' na+rada koje se dostižu predanim s#uženjem os#o%o-enim materija#ne&a+a-enosti. Takve na+rade namenjene su onima koji Ga o%ožavaju sa čistom predanošću.jaj transendenta#ni' &raka *je+ovi' noktiju na no+ama i rukama, na#ik meseu, i&+#edao

 je kao #atie veta.2>. (rimio je s#uženje %'akta na+radivši i' vojim prekrasnim osme'om. Odsjaj *je+ovo+#ia ukrašeno+ min-ušama je %io tako #ju%ak, jer je %#istao &raima sa *je+ovi' usana i#epotom *je+ovo+ nosa i o%rva.2?. O dra+i moj Vidura, Gospodinov struk je %io pokriven odećom žute %oje na#ik pra'ukadam%a veta %oje ša)rana i opasan #epo ukrašenim pojasem. *je+ova prsa su %i#aukrašena &nakom šrivatsa i o+r#iom od neproenjive vredosti.2@. Kao što je sanda#ovo drvo ukrašeno mirisnim vetovima i +ranama, Gospodinovo te#o

 je %i#o ukrašeno dra+oenim dra+u#jima i %iserima. Bio je samouteme#jeno drvo, Gospodar 

svi' osta#i' u univer&umu. $ kao što sanda#ovo drvo pokrivaju mno+e &mije, Gospodinovote#o je %i#o prekriveno +#avama "nante.6A. Kao ve#ika p#anina, Gospodin je pre%iva#ište svi' pokretni' i nepokretni' živi' %ića.

1A6

Page 104: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 104/360

(rijate#j je &mija, jer je Gospodin "nanta *je+ov prijate#j. Kao što p#anina ima 'i#jade&#atni' vr'ova, Gospodin se mo+ao videti sa 'i#jadama &#atni' š#emovima na +#avama"nanta7na+eH kao što je p#anina ponekada puna dra+u#ja, čitavo *je+ovo transendenta#note#o je %i#o ukrašeno dra+oenim dra+u#jima. Kao što p#anina ponekad %iva uronjena uokean vode, tako Gospodin ponekad uranja u vodu uništenja.61. G#edajući tako Gospodina u o%#iku p#anine, Bra'ma je &ak#jučio da je On Jari,Božanska Ličnost. Video je da Ga vena veća na *je+ovim prsima s#avi vedskommudrošću u mi#o&vučnim pesmama, i&+#edajući veoma #epo. Štitio Ga je udaršana disk &a %or%u i čak !u ni sune, mese, va&du', vatra, itd. nisu mo+#i prići.62. Kad je Bra'ma, tvora i#ja univer&uma, tako video Gospodina, Gospodin je u tomtrenutku po+#edao kreaiju. Bra'ma je video je&ero na pupku Gospodina Višnua i #otosovvet kao i vodu uništenja, isušujući va&du' i ne%o. ve mu je posta#o vid#jivo.66. Tako prožet +unom strasti, Bra'ma je osetio podstiaj &a stvaranje i pošto je video petu&roka stvaranja na koje je uka&a#a Božanska Ličnost, počeo je upućivati svoje poni&nemo#itve na putu stvara#ačke sposo%nosti.

5. Bra*mine mo%itve )a tvara%a9$u ener0iju1. Bra'ma je rekao<O Gospodine moj, danas sam, pos#e mo+o, mno+o +odina pokora, uspeo da Te upo&nam.O kako su nesrećna ute#ov#jena živa %ića, jer nisu sposo%na da upo&naju Tvoju #ičnostEGospodine moj, Ti si jedini predmet &nanja, jer ne postoji ništa više od Te%e. "ko postoji

 %i#o šta navodno veće od Te%e, nije "pso#ut. (ostojiš kao vevišnji, jer ispo#javašstvara#ačku ener+iju materije.2. O%#ik koji vidim je večno os#o%o-en od materija#ne &a+a-enosti i sišao je da ukaže

mi#ost %'aktama kao mani)estaija unutrašnje moći. Ova inkarnaija je i&vor mno+i'dru+i' inkarnaija i ja sam ro-en i& #otosovo+ veta koji je i&rastao i& doma Tvo+ pupka.6. O Gospodine moj, ne vidim o%#ik viši od Tvo+ sadašnje+ o%#ika večno+ %#aženstva i&nanja. 5 Tvom %e&#ičnom sjaju Bra'mana u du'ovnom ne%u ne postoji povremena

 promena niti opadanje unutrašnje moći. (redajem se Te%i, jer dok sam ja ponosan na svojematerija#no te#o i ču#a, Tvoje Gospodstvo je u&rok kosmičke mani)estaije, a ipak Tematerija ne dodiruje.8. Ovaj sadašnji o%#ik i#i %i#o koji transendenta#ni o%#ik u koji se proširuje vevišnjaBožanska Ličnost Šri Krišna, podjednako je povo#jan &a sve univer&ume. (ošto si

mani)estovao ovaj večni, #ični o%#ik na koji meditiraju Tvoji %'akte, odajem Ti svoje poni&no poštovanje. Oni kojima je su-eno da %udu pos#ati na put pak#a &anemaruju Tvoj#ični o%#ik, jer speku#išu o materija#nim temama.:. O moj Gospodine, oso%e koje osete prijatan miris Tvoji' #otosovi' stopa#a, nošenta#asima vedsko+ &vuka kro& otvore na ušima, pri'vataju predano s#uženje Te%e. /a nji',nikada nisi odvojen od #otosa nji'ovi' srdaa.;. O Gospodine moj, #judi sveta su u&nemireni svim materija#nim tesko%ama 7 uvek se

 p#aše. 5vek pokušavaju da &aštite %o+atstvo, te#o i prijate#je, puni su jadikovki ine&akoniti' že#ja i stvari i po'#epno &asnivaju svoje podu'vate na uništivim s'vatanjima

DjaD i DmojeD. ve dok ne u&mu utočište Tvoji' si+urni' #otosovi' stopa#a, %iće puni takvetesko%e.>. O Gospodine moj, oso%e #išene svepovo#jno+ pevanja i s#ušanja o Tvojim

1A8

Page 105: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 105/360

transendenta#nim de#atnostima su svakako nesrećne i #išene &dravo+ ra&uma. Bave senepovo#jnim de#atnostima, uživajući u ču#nom &adovo#jenju vr#o kratko.?. O Gospodine moj, ve#iki vršioče de#atnosti, sva ova jadna stvorenja neprestanou&nemirava +#ad, že-, oštra '#adnoća, s#u& i žuč, napada i' kaš#java &ima, vre#o #eto, kiše imno+i dru+i u&nemirujući e#ementi i prep#av#juje i' jak seksua#ni na+on, kao i neumoran+nev. 9ako mi i' je žao i &%o+ nji' sam nesrećan.@. O Gospodine moj, materija#ne %ede nemaju istinsko+ postojanja &a dušu. $pak, sve dok us#ov#jena duša smatra da je te#o namenjeno &a ču#no uživanje, ne može se os#o%oditi&ap#etenosti materija#nim %edama, jer je pod utiajem Tvoje spo#jašnje ener+ije.1A. Takvi a%'akte &aokup#jaju svoja ču#a veoma mukotrpnim i o%imnim radom, a noću

 pate od nesanie, jer im inte#i+enija neprestano prekida san ra&nim umnim speku#aijama. *atprirodna moć uvek osujećuje nji'ove ra&#ičite p#anove. ak i ve#iki mudrai morajukružiti u ovom materija#nom svetu, ako se protive transendenta#nim temama o Te%i.11. O Gospodine moj, Tvoji %'akte Te mo+u videti kro& uši proesom verodostojno+s#ušanja, tako nji'ova sra postaju pročišćena i Ti tamo sedaš. To#iko si mi#ostiv premavojim %'aktama da se ispo#javaš u pose%nom večnom o%#iku transendenije na ko+a

uvek mis#e.12. Gospodine moj, nisi jako &adovo#jan o%ožavanjem po#u%o+ova, koji Te o%ožavaju uve#ikoj raskoši sa ra&#ičitim stvarima, a#i su puni materija#ni' žudnji. *a#a&iš se u svačijemsru kao *ad7duša samo da %i uka&ao voju %e&u&ročnu mi#ost i večni si do%ronamernik,a#i si nedostižan &a a%'aktu.16. (o%ožne de#atnosti #judi, poput vršenja vedski' o%reda, mi#ostinje, stro+i' pokora itransendenta#no+ s#uženja, učinjene sa namerom da Te o%ožavaju i &adovo#je nu-enjemre&u#tata takvi' p#odonosni' de#atnosti su tako-e korisne. Takva de#a re#i+ije nikada nisuu&a#udna.

18. Odajem svoje poštovanje 5&višenoj Transendeniji koja se večno raspo&naje povojoj unutrašnjoj moći. *jeno nevid#jivo %e&#ično o%e#ežje se spo&naje inte#i+enijom &asamospo&naju. Odajem svoje poštovanje *jemu koji u vojim &a%avama uživa ustvaranju, održavanju i uništavanju kosmičke mani)estaije.1:. =o&vo#i mi da u&mem utočište #otosovi' stopa#a *je+a, čije su inkarnaije, od#ike ide#atnosti tajanstvene imitaije svetovni' de#atnosti. Oso%a koja čak i nesvesno pri&ove

 *je+ova transendenta#na $mena u trenutku kad napušta ovaj život, svakako smesta %ivaoprana od +re'ova mno+i' ro-enja i nei&ostavno Ga dostiže.1;. Tvoje Gospodstvo je prvo%itni koren drveta p#anetarni' sistema. To drvo je naras#o

 prvo prodirući u materija#nu prirodu u o%#iku tri de%#a 7 kao ja, Šiva i Ti, vemoćni 7 radistvaranja, održavanja i uništavanja i nas trojia smo se ra&+rana#i u puno +rana. to+aodajem svoje poštovanje Te%i, drvetu kosmičke mani)estaije.1>. Ljudi se u+#avnom %ave %uda#astim de#atnostima, a ne istinski do%rotvornimde#atnostima, koje si Ti sam dao &a nji'ovo vodstvo. ve dok nji'ova sk#onost ka

 %esmis#enom radu ostane jaka, svi će nji'ovi p#anovi u %or%i &a opstanak %iti sasečeni ukomade. to+a, odajem svoje poštovanje *jemu, koji de#uje kao večno vreme.1?. Gospodine moj, odajem svoje poni&no poštovanje Te%i, koji si neumorno vreme iuživa#a svi' žrtvovanja. !ada se na#a&im u pre%iva#ištu koje će nastaviti da postoji &a

vreme trajanja dve parard'e, mada sam vo-a svi' osta#i' p#aneta u univer&umu i madasam se podvr+ao mno+im, mno+im +odinama pokora radi samospo&naje, ipak Ti odajemsvoje poštovanje.

1A:

Page 106: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 106/360

1@. O Gospodine moj, po vojoj sopstvenoj že#ji se pojav#juješ u ra&#ičitim vrstama živi' %ića, me-u životinjama nižim od #judski' %ića, kao i me-u po#u%o+ovima, da %i provodiovoje transendenta#ne &a%ave. *isi pod utiajem materija#ne &a+a-enosti. =o#a&iš samoda %i održao voje sopstvene prinipe re#i+ije i sto+a, o vevišnja Ličnosti, odajem Tisvoje poštovanje, jer i ispo#jio to#iko ra&#ičiti' o%#ika.2A. Gospodine moj, pri'vataš &adovo#jstvo spavanja u vodi uništenja punoj %urni' ta#asa iuživaš na poste#ji od &mija, poka&ujući sreću vo+ spavanja inte#i+entnim #judima. 5 tovreme, sve kosmičke p#anete su smeštene u Tvom tr%u'u.21. O predmetu mo+ o%ožavanja, Tvoj #otosov pupak je dom u kome sam ro-en da %i'Tvojom mi#ošću stvorio univer&um. ve ove p#anete univer&uma su %i#e smeštene u Tvomtransendenta#nom tr%u'u dok si uživao u spavanju. Tvom snu je sad kraj, a oči su Tiotvorene kao jutarnji rasveta#i #otosi.22. *eka vevišnji Gospodin %ude mi#ostiv prema meni. On je jedini prijate#j i duša svi'živi' %ića u svetu i sa voji' šest transendenta#ni' o%i#ja održava sve radi nji'ovekonačne sreće. *eka %ude mi#ostiv prema meni i opunomoći me, kao i pre,samoposmatranjem, da %i' stvarao, jer sam tako-e jedna od predani' duša dra+i'

Gospodinu.26. vevišnji Gospodin, Božanska Ličnost je uvek do%ročinite#j predani' duša. *je+ovede#atnosti se uvek odvijaju posredstvom *je+ove unutrašnje moći Came i#i %o+inje sreće.!o#im se samo da Ga s#užim u stvaranju materija#no+ sveta i da ne potpadnem podmaterija#ni utiaj moji' de#a, jer se tako mo+u odreći #ažno+ u+#eda stvaraoa.28. Gospodinove moći su %e&%rojne. =ok je #ežao u vodi uništenja, rodio sam se kaoe#okupna kosmička ener+ija, i& je&era na pupku i& ko+a i&rasta #otos. ada sam&aokup#jen ispo#javanjem *je+ovi' ra&#ičiti' ener+ija u o%#iku kosmičke mani)estaije./ato se mo#im da tokom moji' materija#ni' de#atnosti ne odstupim od vi%raija vedski'

'imni.2:. Gospodin, vr'ovni i najstariji od svi', %eskrajno je mi#ostiv. e#im da mi sa osme'om

 podari voj %#a+os#ov otvarajući voje #otoso#ike oči. On može podići čitavu kosmičkukreaiju i otk#oniti našu potištenost #ju%a&no i&+ovarajući voja uputstva.2;. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<O Vidura, nakon posmatranja i&vora svake pojave, naime vevišnje+ Gospodina, Bra'mase mo#io &a *je+ovu mi#ost ko#iko +od su mu to um i reči do&vo#java#i. (ošto se takomo#io, &aćutao je, kao da se umorio od svoji' de#atnosti pokora, &nanja i usredsre-ivanjauma.

2>72?. Gospodin je video da je Bra'ma veoma &a%rinut oko p#aniranja i i&+radnjera&#ičiti' p#anetarni' sistema i da se o%es'ra%rio videći vodu uništenja. !o+ao je s'vatitiBra'mine namere i tako je pro+ovorio du%okim, promiš#jenim rečima, otk#anjajući svui#u&iju koja se pojavi#a.2@. vevišnji Gospodin je tada rekao<O Bra'ma, o du%ino vedske mudrosti, nemoj %iti ni o%es'ra%ren niti &a%rinut &%o+stvaranja. Ono što mo#iš od !ene, već ti je podareno.6A. O Bra'ma, uteme#ji se u pokori i meditaiji i s#edi prinipe &nanja da %i stekao !ojumi#ost. Tim de#ima ćeš moći sve s'vatiti u sru.

61. O Bra'ma, dok %udeš &aokup#jen predanim s#uženjem, &a vreme svoji' stvara#ački'de#atnosti, videćeš !e u se%i i po e#om univer&umu. Videćeš da ste ti, kao i univer&um isva živa %ića smešteni u !eni.

1A;

Page 107: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 107/360

62. Videćeš !e u svim živim %ićima kao i po e#om univer&umu, kao što se vatra na#a&i udrvetu. amo u tom stanju transendenta#no+ vi-enja moći ćeš se os#o%oditi svi' vrstai#u&ije.66. Kad se os#o%odiš s'vatanja o +ru%im i supti#nim te#ima i kad ti se ču#a os#o%odesvako+ utiaja ve&ujući' si#a materija#ne prirode, u !om društvu ćeš spo&nati svoj čistio%#ik. Tada ćeš %iti uteme#jen u čistoj svesnosti.68. (ošto si pože#eo da %e&+ranično povećaš stanovništvo i proširiš svoje ra&#ičite vrstes#uženja, nikada nećeš %iti #išen to+a, jer će se !oja %e&u&ročna mi#ost prema te%i uvek 

 povećavati.6:. (rvo%itni si riši i pošto je tvoj um uvek usredsre-en na !ene, iako ćeš stvarati ra&#ičito

 potomstvo, poročna +una strasti te nikada neće u&nemiriti.6;. $ako !e us#ov#jena duša ne može #ako spo&nati, spo&nao si !e danas, jer &naš da se!oja #ičnost ne sastoji od %i#o če+a materija#no+, a pose%no ne od pet +ru%i' i tri supti#nae#ementa.6>. =ok si ra&miš#jao da #i postoji porek#o sta%#jike #otosa tvo+a ro-enja, čak i kad si ušaou tu sta%#jiku, nisi mo+ao ništa utvrditi. "#i u to vreme 9a sam mani)esovao voj o%#ik 

unutra.6?. O Bra'ma, mo#itve koje si ispevao s#aveći !oje transendenta#ne de#atnosti, pokorekojima si se podvr+ao da %i !e s'vatio i tvoju čvrstu veru u !ene, tre%aš smatrati !ojom

 %e&u&ročnom mi#ošću.6@. 9ako sam &adovo#jan tvojim opisom !ene u po+#edu !oji' transendenta#ni' od#ika,koje materija#istima i&+#edaju svetovne. (odarujem ti sve %#a+os#ove u tvojoj že#ji dasvojim de#ima s#aviš sve p#anete.8A. vako #judsko %iće koje se mo#i poput Bra'me i tako !e o%ožava, uskoro će %iti

 %#a+os#ov#jeno ispunjenjem svi' svoji' že#ja, jer sam Gospodar svi' %#a+os#ova.

81. !iš#jenje je iskusni' transendenta#ista da je krajnji i#j o%av#janja svi' tradiiona#ni'do%ri' de#a, pokora, žrtvovanja, mi#ostinje, mistični' de#atnosti, transeva, itd. pri&ivanje!o+ &adovo#jstva.82. *ad7duša sam svake oso%e, vr'ovni upravite#j i najdraži. Ljudi su po+rešno ve&ani &a+ru%a i supti#na te#a, a#i tre%a da %udu privrženi samo !eni.86. #edeći !oja uputstva možeš sada stvarati živa %ića kao i pre, &a'va#jujući tvojojsavršenoj vedskoj mudrosti i te#u koje si neposredno primio od !ene, vr'ovno+ u&rokasve+a.88. !udra !aitre3a je rekao<

(ošto je poučio Bra'mu, stvorite#ja univer&uma, da proširi kreaiju, praiskonski Gospodin,Božanska Ličnost, u vom #ičnom o%#iku *ara3ana je išče&ao.

17. Vrte tvaranja

1. Šri Vidura reče<O ve#iki mudrače, mo#im te rei mi kako je Bra'ma, deda stanovnika p#aneta, stvorio te#aživi' %ića od svo+ sopstveno+ te#a i uma, nakon išče&avanja vevišnje Božanske Ličnosti.2. O visoko učeni, mo#im te iskoreni sve moje sumnje i o%jasni mi sve što sam te pitao od

 početka do kraja.6. uta Gosvami reče<O sine B'ri+ua, pošto je tako sas#ušao Viduru, ve#iki mudra !aitre3a !uni je osetio

1A>

Page 108: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 108/360

ve#iku radost i podstiaj. ve je %i#o u nje+ovom sru i tako je počeo od+ovarati na pitanja, jedno &a dru+im.8. Visoko učeni mudra !aitre3a je rekao<O Vidura, Bra'ma je tako, po savetu vevišnje+ Gospodina, vršio pokore tokom s#edeći'stotinu ne%eski' +odina, posvetivši se predanom s#uženju Gospodina.:. (otom je Bra'ma video da i #otos na kome se na#a&io i voda u kojoj je #otos i&rastao

 podr'tavaju &%o+ si#ovito+ vetra.;. =u+om pokorom i transendenta#nim &nanjem o samospo&naji Bra'ma je sa&reo u

 praktičnom &nanju i tako je potpuno upio vetar, &ajedno sa vodom.>. *akon to+a je video da se #otos na kome je sedeo raširio po čitavom univer&umu ira&miš#jao je kako da stvori sve p#anete, pret'odno uronjene u tom istom #otosu.?. Tako &aokup#jen s#uženjem vevišnje Božanske Ličnosti, Bra'ma je ušao u prš#jen#otosa i dok se #otos širio po e#om univer&umu, pode#io +a je na tri de#a sveta, a kasnije načetrnaest.@. Bra'ma je naju&višenija #ičnost u univer&umu &%o+ svo+ %e&u&ročno+ predano+s#uženja Gospodina u &re#om transendenta#nom &nanju. to+a je stvorio svi' četrnaest

 p#anetarni' sistema &a pre%ivanje ra&#ičiti' vrsta živi' %ića.1A. Vidura je upitao !aitre3u<O +ospodine moj, visoko učeni mudrače, #ju%a&no opiši večno vreme, koje je dru+i o%#ik vevišnje+ Gospodina, čudesno+ vršioa de#atnosti. Koji su simptomi to+ večno+vremena4 !o#im te, deta#jno nam i' opiši.11. !aitre3a je rekao<Večno vreme je praiskonski i&vor me-uso%no+ dejstva triju ve&ujući' si#a materija#ne

 prirode. *epromen#jivo je i neo+raničeno i de#uje kao oru-e vevišnje+ Gospodina &a *je+ove &a%ave u materija#nom svetu.

12. Ova kosmička mani)estaija je odvojena od vevišnje+ Gospodina kao materija#naener+ija posredstvom ka#e, nemani)estovano+, %e&#ično+ o%e#ežja Gospodina. meštena je,kao o%jektivna mani)estaija Gospodina, pod utiajem iste materija#ne ener+ije Višnua.16. Ova kosmička mani)estaija je takva kakva je sada, %i#a je u proš#osti i ostaće takva u

 %udućnosti.18. (ostoji devet ra&#ičiti' vrsta stvaranja, pored ono+ koje se prirodno odvijame-uso%nim de#ovanjem ve&ujući' si#a. (ostoje tri vrste uništenja< uništenje koje nastajeus#ed večno+ vremena, materija#ni' e#emenata i od#ika de#atnosti oso%e.1:. Od devet stvaranja, prvo je stvaranje ma'at7tattve i#i sveukupnosti materija#ni'

sastojaka, pri kome ve&ujuće si#e materija#ne prirode me-uso%no de#uju &%o+ prisustvavevišnje+ Gospodina. (ri#ikom dru+o+ stvaranja nastaje #ažni ja i& ko+a nastajumaterija#ni sastoji, materija#no &nanje i materija#ne de#atnosti.1;. u#na opažanja nastaju pri trećem stvaranju i od nji' nastaju e#ementi. etvrtostvaranje je stvaranje &nanja i radne sposo%nosti.1>. (eto stvaranje je stvaranje upravni' %ožanstava pod utiajem +une vr#ine, čijusveukupnost predstav#ja um. (ri šestom stvaranju nastaje tama ne&nanja živi' %ića us#edkoje +ospodar de#uje kao %uda#a.1?. va pret'odno spomenuta stvaranja su prirodna stvaranja spo#jašnje ener+ije

Gospodina. ada čuj od mene o stvaranjima Bra'me, inkarnaije +une strasti, koji, u po+#edu stvaranja, ima um kao Božanska Ličnost.1@. edmo stvaranje je stvaranje nepokretni' %ića koji' ima šest vrsta< voćke %e& veća,

1A?

Page 109: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 109/360

drveće i %i#jke koje žive dok p#od ne sa&re, pu&avie, trske, pu&avie %e& os#ona i drvećesa većem i p#odovima.2A. ve nepokretno drveće i %i#je očekuje održavanje odo&+o. koro je %e& svesti, a#i use%i ima osećanje %o#i. !ani)estuje se u ra&no#ikim o%#iima.21. (ri osmom stvaranju nastaju ra&#ičite niže vrste života, koji' ima ukupno dvadeset iosam. ve su veoma %uda#aste i u ne&nanju. amo po mirisu raspo&naju ono što že#e, a#inisu sposo%ne da %i#o šta &apamte u sru.22. O najčistiji Vidura, od niži' životinja krava, ko&a, %ivo, krišna7je#en, svinja, životinja+ava3a, srna, ja+nje i kami#a imaju po dva papka.26. Konj, ma&+a, ma+ara, +aura, %i&on šara%'a i div#ja krava imaju samo po jedan papak.ada čuj od mene o životinjama koje imaju pet noktiju.28. (as, šaka#, ti+ar, #isia, mačka, &e, sajaru, #av, majmun, s#on, kornjača, krokodi#,+osapa itd. svi imaju po pet noktiju na svojim šapama. (o&nati su kao panča7nak'e i#iživotinje koje imaju pet notkiju.2:. ap#ja, #ešinar, ždra#, jastre%, %'asa, %'a##uka, paun, #a%ud, sarasa, čakravaka, vrana,sova i osta#i su ptie.

2;. tvaranje #judski' %ića, koja su samo jedna vrsta i koja +omi#aju svoju 'ranu u že#uu,deveto je po redu. 5 #judskoj rasi, +una strasti je jako i&ražena. Ljudska %ića su uvek aktivna usred %edno+ života, a#i se%e smatraju srećnim u svakom po+#edu.2>. O do%ri Vidura, ova pos#ednja tri stvaranja i stvaranje po#u%o+ova Mdeseto stvaranjeN suvaikrita stvaranja, koja se ra&#ikuju od pret'odno opisani' prakrita Mprirodni'N stvaranja.(ojava Kumara je i jedno i dru+o.2?72@. (ostoji osam vrsta stvoreni' po#u%o+ova< 01 po#u%o+ovi, 02 praprei, 06 asure i#idemoni, 08 Gand'arve i "psare i#i an-e#i, 0: Iakše i Cakšase, 0; idd'e, arane iVid3ad'are, 0> B'ute, (rete i (išače i 0? nad#judska %ića, ne%eski pevači itd. ve nji' je

stvorio Bra'ma, stvorite#j univer&uma.6A. ada ću ti opisati potomke !anua. tvorite#j, Bra'ma, kao inkarnaija +une strastiBožanske Ličnosti, sa čvrstom verom u svakom mi#enijumu stvara &%ivanja u univer&umu,

 posredstvom Gospodinove ener+ije.

11. Ra9unanje vremena od atoma

1. Konačna čestia materija#ne mani)estaije, nede#jiva i neo%#ikovana u te#o, na&iva seatom. 5vek postoji kao nevid#jivi identitet, čak i nakon uništenja svi' o%#ika. !aterija#no

te#o je samo spoj takvi' atoma, a#i +a o%ični #judi po+rešno s'vataju.2. "tomi su konačno stanje mani)estovano+ univer&uma. Kada postoje u svojimsopstvenim o%#iima, ne o%#ikujući ra&#ičita te#a, na&ivaju se %eskonačnim jedinstvom.

 *esumnjivo postoje ra&#ičita te#a u )i&ičkim o%#iima, a#i sami atomi sačinjavaju potpunumani)estaiju.6. Vreme se može proeniti merenjem kretanja atomski' spojeva te#a. Vreme je moćsvemoćne Božanske Ličnosti, Jarija, koji uprav#ja svim )i&ičkim kretanjima, iako nijevid#jiv u )i&ičkom svetu.8. "tomsko vreme se meri prema nje+ovom prekrivanju odre-eno+ atomsko+ prostora.

Ono vreme koje prekriva nemani)estovanu sveukupnost atoma se na&iva ve#iko vreme.:. (ode#a +ru%o+ vremena se računa na s#edeći način< dva atoma čine jedan dvostruki, dok tri dvostruka čine jedan 'eksatom. Ovaj 'eksatom se može videti u sunčevim &raima koji

1A@

Page 110: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 110/360

 prodiru kro& otvore mreže &a komare na pro&oru. !ože se jasno videti da 'eksatom idenaviše prema ne%u.;. Vremensko ra&do%#je potre%no &a inte+risanje tri trasarenua u e#inu na&iva se truti, astotinu trutija čine jednu ved'u. Tri ved'e čine jednu #avu.>. Vremensko ra&do%#je od tri #ave je jednako jednoj nimesi, spoj tri nimese čini jednukšanu, pet spojeni' kšana čine jednu kašt'u, a petnaest kašt'a čine jedan #a+'u.?. (etnaest #a+'ua čine jednu nadiku koja se još na&iva i danda. =ve dande čine jednumu'urtu, a šest i#i sedam dandi čine četvrtinu dana i#i noći, prema #judskom proračunu.@. !erni sud &a jednu nadiku i#i dandu, može se napraviti od %akreno+ suda težine šest

 pa#a M116,8 +ramaN u kojem je pro%ušena rupa &#atnom sondom težine četiri maše i dužinečetiri prsta. Kad se sud stavi na vodu, vreme potre%no da voda prep#avi sud se na&iva

 jedna danda.1A. $&računato je da u jednom danu, kao i u jednoj noći #judsko+ %ića postoje četiri pra'arekoje se isto tako na&ivaju 3ame. #ično tome, petnaest dana i noći su dve nede#je i ima i'dve u mese dana Mrna i %e#aN.11. kup od dva puta po dve nede#je je jedan mese i to ra&do%#je predstav#ja jedan

 potpuni dan i noć p#anete (ita. =va takva mesea čine jedno +odišnje do%a, a šest meseio%u'vataju potpuno kretanje suna od ju+a ka severu.12. =va sunčeva kretanja čine jedan dan i noć po#u%o+ova i taj spoj dana i noći je &a#judska %ića jedna potpuna ka#endarska +odina. =užina života #judsko+ %ića i&nosi sto+odina.16. 5tiajne &ve&de, p#anete, svet#eća ne%eska te#a i atomi po čitavom univer&umu, kružeu svojim putanjama pod upravom vevišnje+ ko+a predstav#ja večna ka#a.18. (ostoji pet ra&#ičiti' imena &a putanje una, !esea, &ve&da i svet#eći' ne%eski' te#au ne%eskom svodu i svaka od nji' ima sopstvenu samvatsaru.

1:. O Vidura, svojom nei&mernom top#otom i svet#ošću sune oživ#java sva živa %ića.kraćuje nji'ovo trajanje života da %i i' os#o%odi#o i#u&ije materija#ne ve&anosti i proširuje

 put u&di+nuća do rajsko+ kra#jevstva. Ve#ikom %r&inom se kreće ne%eskim svodom i &atomu svako tre%a odati poštovanje jednom u pet +odina sa svim sastojima &a o%ožavanje.1;. Vidura je rekao<ada s'vatam trajanje života stanovnika (ita i rajski' p#aneta, kao i #judski' %ića. " sadame, mo#im te, o%avesti o trajanjima života oni' visoko učeni' živi' %ića, koja su i&vandose+a ka#pe.1>. O du'ovno moćni, ti možeš s'vatiti kretanje večno+ vremena, uprav#jajuće+ o%#ika

vevišnje Božanske Ličnosti. (ošto si samospo&nata oso%a, možeš videti sve &a'va#jujućimoći mistične vi&ije.1?. !aitre3a je rekao<O Vidura, četiri mi#enijuma se na&ivaju at3a, Treta, =vapara i Ka#i 3u+a. 5kupan %roj+odina svi' nji' &ajedno i&nosi dvanaest 'i#jada +odina po#u%o+ova.1@. !i#enijum at3a traje četiri 'i#jade osamsto +odina po#u%o+ovaH mi#enijum Treta trajetri 'i#jade šesto +odina po#u%o+ovaH =vapara mi#enijum traje dve 'i#jade četiristo +odina,dok mi#enijum Ka#i traje 'i#jadu dvesta +odina po#u%o+ova.2A. (rema stručnim astronomima, pre#a&na ra&do%#ja pre i pos#e svako+ mi#enijuma koja,

kao što je ranije spomenuto, i&nose neko#iko stotina +odina, po&nata su kao 3u+a7sand'3ei#i pre#a&i i&me-u dva mi#enijuma. 5 tim ra&do%#jima se vrše sve vrste po%ožni'de#atnosti.

11A

Page 111: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 111/360

21. O Vidura, u at3a mi#enijumu #judsko društvo je pravi#no i u potpunosti održava#o prinipe re#i+ije, a#i je u osta#im mi#enijumima re#i+ija postepeno opada#a, deo po deo, dok se nere#i+ija sra&merno povećava#a.22. $&van tri p#anetarna sistema Mvar+a, !art3a i (ata#aN četiri 3u+e pomnožene sa 'i#jadu

 predstav#jaju jedan dan na Bra'minoj p#aneti. #ično ra&do%#je predstav#ja jednu noćBra'me, u kojoj stvorite#j univer&uma od#a&i na počinak.26. *akon Bra'mine noći, stvaranje tri sveta ponovo otpočinje u Bra'minom danu i oninastav#jaju da postoje &a vreme života četrnaest u&astopni' !anua i#i očeva čovečanstva.28. vaki pojedini !anu uživa u životu koji traje nešto više od sedamdeset i jedno+ik#usa od četiri mi#enijuma.2:. *akon uništenja svako+ pojedino+ !anua, do#a&i s#edeći !anu &ajedno sa svojim

 potomima koji v#adaju ra&#ičitim p#anetama, a sedmoria čuveni' mudraa i po#u%o+ovi poput $ndre i nji'ovi s#ed%enii, poput Gand'arva, pojav#juju se istovremeno sa !anuom.2;. (ri stvaranju, &a vreme Bra'mino+ dana, tri p#anetarna sistema 7 var+a, !art3a i(ata#a 7 se okreću, a stanovnii, uk#jučujući niže životinje, #judska %ića, po#u%o+ove i (ite,

 pojav#juju se i nestaju u sk#adu sa svojim p#odonosnim de#atnostima.

2>. (ri svakoj promeni !anua, vevišnja Božanska Ličnost se pojav#juje ispo#javajućivoju unutrašnju ener+iju u ra&#ičitim inkarnaijama, poput !anua i osta#i'. Tako održavauniver&um otkrivenom moći.2?. *a kraju dana, pod ne&natnim de#om +une tame, moćna mani)estaija univer&umauranja u tamu noći. (od utiajem večno+ vremena, %e&%rojna živa %ića ostaju uronjena uto uništenje i sve je ti'o.2@. Kad nastane Bra'mina noć, sva tri sveta su i&van po+#eda, a une i !ese su %e&sjaja, %aš kao &a vreme o%ične noći.6A. 5ništenje nastaje us#ed vatre koja i&%ija i& usta ankaršane i &ato se čuveni mudrai

 poput B'ri+ua i osta#i' stanovnika !a'ar#oke prenose na 9ana#oku, u+roženi top#otomra&%ukta#e vatre koja %esni kro& tri niža sveta.61. *a početku uništenja, mora se i&#ivaju i ura+ani žestoko duvaju. to+a, morski ta#asi

 postaju div#ji i &a kratko vreme su sva tri sveta puna vode.62. vevišnji Gospodin, Božanska Ličnost, #eži sk#op#jeni' očiju u vodi na "nanti istanovnii p#anete 9anak#oka !u sk#op#jeni' ruku upućuju svoje s#avne mo#itve.66. Tako proes smanjivanja dužine života postoji &a svako pojedino živo %iće, uk#jučujućiBra'mu. ivot živo+ %ića traje samo stotinu +odina u sk#adu sa vremenom na ra&#ičitim

 p#anetama.

68. to +odina Bra'mino+ života se de#i na dve po#ovine, prvu i dru+u. (rva po#ovinanje+ovo+ života je već proš#a, a dru+a je sada u toku.6:. *a početku prve po#ovine Bra'mino+ života, %io je mi#enijum po imenu Bra'ma7ka#pau kome se Bra'ma pojavio. $stovremeno sa Bra'mom su se rodi#e i Vede.6;. !i#enijum koji je s#edio nakon prvo+ Bra'mino+ mi#enijuma je po&nat kao (adma7ka#pa, jer je tada kosmički #otosov vet i&rastao i& re&ervoara vode na pupku vevišnjeBožanske Ličnosti, Jarija.6>. O potomče B'arate, prvi mi#enijum u dru+oj po#ovini Bra'mino+ života je tako-e

 po&nat kao mi#enijum Vara'e, jer se Božanska Ličnost tada pojavi#a kao inkarnaija u

o%#iku vepra.6?. Kao što je pret'odno pomenuto, računa se da je dužina dva de#a Bra'mino+ života jednaka jednoj nimesi Mmanje od jedne sekundeN vevišnje+ Gospodina, koji je

111

Page 112: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 112/360

nepromen#jiv i neo+raničen i u&rok je svi' u&roka u univer&umu. 6@. Večno vreme je svakako upravite#j ra&#ičiti' dimen&ija, počev od atoma, pa sve dove#iki' pode#a ra&do%#ja Bra'mino+ života, a#i i pored to+a, njime uprav#ja vevišnji.Vreme može da uprav#ja samo onima koji su &aokup#jeni svesnošću te#a, čak i onima naat3a#oki i#i osta#im višim p#anetama univer&uma.8A. Ovaj pojavni materija#ni svet se prostire u prečniku od četiri %i#iona mi#ja kaokom%inaija osam materija#ni' e#emenata, koji se na s#edeći način, unutar i i&van,

 preo%ražavaju u šesnaest da#ji' kate+orija.81. vaki s#oj koji prekriva univer&um je deset puta de%#ji od pret'odno+ s#oja i sviuniver&umi okup#jeni &ajedno i&+#edaju kao o+roman spoj atoma.82. /ato se kaže da je vevišnja Božanska Ličnost, Šri Krišna prvo%itni u&rok svi' u&roka.Tako je du'ovno pre%iva#ište Višnua %e& sumnje večno i pre%iva#ište je !a'a7Višnua,

 porek#a svi' mani)estaija.

1. Stvaranje 'umara i ota%i*

1. Šri !aitre3a je rekao<O učeni Vidura, dosad sam ti o%jasnio s#ave o%#ika vevišnje+ Gospodina u *je+ovomo%e#ežju ka#e. ada možeš čuti od mene o stvaranju Bra'me, ri&nie sve+ vedsko+ &nanja.2. Bra'ma je prvo stvorio de#atnosti ne&nanja kao što su samo&avaravanje, osećaj smrti,+nev pos#e ra&očaranja, osećaj #ažno+ posedovanja i i#u&orno te#esno s'vatanje i#i&a%orav#janje pravo+ identiteta.6. matrajući takvo o%manjujuće stvaranje +rešnim de#om, Bra'ma nije osetio nikakvo&adovo#jstvo u toj de#atnosti i &ato se pročistio meditaijom na Božansku Ličnost. /atim jeotpočeo dru+i kru+ stvaranja.

8. *a početku je Bra'ma stvorio četvoriu ve#iki' mudraa po imenu anaka, ananda,anatana i anat7kumara. *i jedan od nji' nije že#eo pri'vatiti materija#ne de#atnosti, jer su svi %i#i veoma napredni, &a'va#jujući protianju nji'ovo+ semena prema +ore.:. *akon što i' je stvorio, Bra'ma se o%ratio svojim sinovima<D=ra+i moji sinoviD, rekao je, Dsada ra-ajte potomstvoD. !e-utim, pošto su %i#i privrženiVasudevi, vevišnjoj Božanskoj Ličnosti, že#e#i su dostići os#o%o-enje i &ato su i&ra&i#isvoje protiv#jenje.;. (ošto su sinovi od%i#i da se pokore očevoj &apovesti, u Bra'minom umu se stvoriove#iki +nev, koji je on pokušao da sav#ada i ne pokaže +a.

>. $ako je pokušao o%u&dati svoj +nev, on je i&ašao i&me-u nje+ovi' o%rva i odma' sestvori#o dete p#avo7rvene %oje.?. *akon ro-enja, dete je poče#o p#akati< O ti koji od#učuješ o sud%ini, učite#juuniver&uma, #ju%a&no odredi moje ime i mesto.@. vemoćni Bra'ma, ro-en i& #otosovo+ veta, umirio je dečaka #ju%a&nim rečima

 pri'vatajući nje+ovu mo#%u i rekao< *emoj p#akati. vakako ću učiniti kako že#iš.1A. Bra'ma je &atim rekao<O +#avni od po#u%o+ova, svi #judi će te &vati imenom Cudra, jer si tako u&nemireno

 p#akao.

11. =ra+i moj dečače, već sam oda%rao s#edeća mesta &a tvoje pre%ivanje< sre, ču#a,životni va&du', ne%o, va&du', vatru, vodu, &em#ju, sune, mese, i stro+ost.12. Bra'ma je rekao<

112

Page 113: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 113/360

=ra+i moj dečače Cudra, imaš jedanaest dru+i' imena< !an3u, !anu, !a'inasa, !a'an,Šiva, Citad'vaja, 5+rareta, B'ava, Ka#a, Vamadeva i ='ritavrata.16. O Cudra, tako-e imaš jedanaest žena &vani' Cudrani< ='i, ='riti, Casa#a, 5ma, *i3ut,arpi, $#a, "m%ika, $ravati, vad'a i =ikša.18. =ra+i moj dečače, sada možeš pri'vatiti sva imena i mesta dode#jena te%i i tvojimra&#ičitim ženama pošto si sada jedan od +ospodara živi' %ića, možeš povećatistanovništvo u ve#ikim ra&merama.1:. *ajmoćniji Cudra, čija je %oja te#a rveno7p#ava, stvorio je mno+o potomaka koji su posvojim oso%inama, sna&i i neo%u&danoj prirodi u potpunosti na#ikova#i *jemu.1;. Cudrini' sinova i unuka je %i#o %e&%roj i kad su se okupi#i pokuša#i su da unište čitavuniver&um. Videvši to Bra'ma, ota živi' %ića se up#ašio.1>. Bra'ma je rekao Cudri<O naj%o#ji me-u po#u%o+ovima, nema potre%e da stvaraš živa %ića ovakve prirode. (oče#isu da uništavaju sve na sve strane vatrenim p#amenovima i& svoji' očiju i čak su i menenapa#i.1?. =ra+i moj sine, %o#je se uteme#ji u pokori, povo#jnoj &a sva živa %ića, koja će ti doneti

sve %#a+os#ove. amo &a'va#jujući pokori %ićeš u stanju da stvoriš univer&um kakav je %io pre.1@. amo pokorom oso%a čak može prići vevišnjem Gospodinu koji je u sru svako+živo+ %ića i istovremeno i&van domašaja svi' ču#a.2A. Šri !aitre3a je rekao<(rimivši nared%u Bra'me, Cudra je o%išao oko nje+a, svo+ oa i učite#ja Veda. O%rativšimu se rečima pristanka, ušao je u šumu da %i radio stro+e pokore.21. Bra'ma, ko+a je opunomoći#a vevišnja Božanska Ličnost, pomis#io je na stvaranježivi' %ića i tako je &ačeo deset sinova radi proširenja poko#enja.

22. Tako su ro-eni !ariči, "tri, "n+ira, (u#ast3a, (u#a'a, Kratu, B'ri+u, Vasišt'a, =akša ideseti sin, *arada.26. *arada je ro-en i& Bra'mino+ rasu-ivanja, koje je naj%o#ji deo nje+ovo+ te#a. Vasišt'a

 je ro-en i& nje+ovo+ disanja, =akša i& pa#a, B'ri+u i& dodira, a Kratu i& ruke.28. (u#ast3a je stvoren i& ušiju, "n+ira i& ustiju, "tri i& očiju, !ariči i& uma, a (u#a'a i&Bra'mino+ pupka.2:. Ce#i+ija se pojavi#a i& prsa Bra'me, u kojima se na#a&i vevišnja Božanska Ličnost,

 *ara3ana, a nere#i+ija se pojavi#a i& nje+ovi' #e-a, +de živo %iće doživ#java užasnu smrt.2;. (ožuda i že#ja su se pojavi#e i& Bra'mino+ sra, +nev i&me-u o%rva, po'#epa i&me-u

usana, moć +ovora i& usta, okean i& nje+ovo+ penisa, a niske i odvratne de#atnosti i&čmara, i&vora svi' +re'ova.2>. !udra Kardama, muž s#avne =eva'uti, pojavio se i& Bra'mine senke. Tako je svenasta#o i#i i& Bra'mino+ te#a i#i i& uma.2?. O Vidura, ču#i smo da je Bra'ma imao kćerku po imenu Vak, ro-enu i& nje+ovo+ te#a,koja je privuk#a nje+ov um ka seksu, iako nije %i#a seksua#no nak#onjena prema njemu.2@. Tako, našavši svo+a oa &avedeno+ nemora#nim de#om, mudrai, predvo-eni!aričijem, svi sinovi Bra'me, pro+ovori#i su sa ve#ikim poštovanjem na s#edeći način.6A. O oče, ovo de#o u koje pokušavaš da se up#eteš nije nikada pokušao ni jedan dru+i

Bra'ma, ni %i#o ko dru+i, niti ti u pret'odnim ka#pama, niti će se iko usuditi da to pokuša u %udućnosti. Ti si vr'ovno %iće u univer&umu. Kako to da že#iš imati seks sa svojomkćerkom i ne možeš o%u&dati svoju že#ju4

116

Page 114: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 114/360

61. $ako si najmoćnije %iće, ovo de#o ti ne do#ikuje, jer tvoj karakter #judi s#ede radidu'ovno+ napretka.62. Odajmo svoje poni&no poštovanje vevišnjem Gospodinu, koji je vojim sopstvenimsjajem, uteme#jen u e%i, mani)estovao ovaj kosmos. *eka &aštiti re#i+iju &a svačije do%ro.66. Videvši tako sve svoje sinove (radžapatije, kako +ovore na taj način, ota svi'(radžapatija, Bra'ma se jako posrameo i odma' napustio te#o koje je pri'vatio. Kasnije seto te#o pojavi#o u svim pravima kao opasna ma+#a u tami.68. 9ednom davno, kad je Bra'ma mis#io kako da stvori svetove kao u proš#immi#enijumima, i& nje+ovi' četiri usta su se pojavi#e četiri Vede, koje sadrže sve vrste&nanja.6:. etiri vrste predmeta potre%ni' &a žrtvenu vatru se mani)estova#o< vrši#a žrtve Mkoji

 peva mantreN, onaj ko nudi, vatra i de#atnost vršena u sk#adu sa dodatnim Vedama. Tako-esu se mani)estova#a četiri prinipa re#i+io&nosti Mistina, stro+ost, mi#ost i čistoćaN i dužnostičetiri društvena reda.6;. Vidura je rekao<O ve#iki mudrače čije je jedino %o+atstvo pokora, mo#im te %udi #ju%a&an i o%jasni mi

kako je i u& čiju pomoć Bra'ma mani)estovao vedsko &nanje, koje je i&aš#o i& nje+ovi'usta.6>. !aitre3a je rekao<(očevši od prednje+ Bra'mino+ #ia, postepeno su se mani)estova#e četiri Vede 7 Cik,Iadžur, ama i "t'arva. /atim su jedan &a dru+im mani)estovane vedske 'imne koje

 pret'odno nisu %i#e i&+ovorene, sveštenički o%redi, teme reitovanja i transendenta#nede#atnosti.6?. Tako-e je stvorio nauku o mediini, vojnu veštinu, mu&ičku umetnost i ar'itektonskunauku, sve i& Veda. ve su se pojavi#e jedna &a dru+om, počevši od prednje+ #ia.

6@. Onda je i& svi' svoji' usta stvorio petu Vedu 7 (urane i istorije 7 pošto je mo+ao videtisvu proš#ost, sadašnjost i %udućnost.8A. ve ra&#ičite vrste žrtveni' vatri Mšodaši, ukt'a, puriši, a+ništoma, aptor3ama, atiratra,vadžape3a i +osavaN su se pojavi#e i& Bra'mini' istočni' usta.81. Kaže se da su o%ra&ovanje, mi#ostinja, pokora i istina četiri no+e re#i+ije i da %i se tonauči#o, postoje četiri reda života sa ra&#ičitim pode#ama na kaste prema &animanju.Bra'ma je sve to stvorio po sistematskom redu.82. /atim je uveden o%red kona &a dvaput ro-ene, kao i pravi#a koja tre%a s#editinajmanje +odinu dana nakon pri'vatanja Veda, pravi#a &a potpuno u&državanje od

seksua#no+ života, &animanja u sk#adu sa vedskim nared%ama, ra&#ičite pro)esiona#nedužnosti u porodičnom životu i način održavanja života %e& ičije saradnje, skup#janjemod%ačeno+ žita.86. etiri pode#e povučeno+ života su< vaik'anase, va#ak'i#3e, audum%are i p'enape.etiri pode#e reda odrianja su< kutičake, %a'vode, 'amse i niškri3e. ve su %i#emani)estovane od Bra'me.88. *auka #o+ično+ doka&ivanja, vedski i#jevi života, kao i &akon i red, mora#na pravi#a is#avne 'imne %'u', %'uva' i sva' su se svi pojavi#i i& Bra'mini' usta, a i& nje+ovo+ srase pojavi#a pranava omkara.

8:. /atim je, i& d#aka na te#u svemoćno+ (radžapatija stvorena umetnost književno+i&ražavanja 7 ušnik. G#avna vedska 'imna +a3atri je stvorena i& kože, trištup i& mesa,anaštup i& vena, a dža+ati i& kostiju +ospodara živi' %ića.

118

Page 115: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 115/360

8;. 5metnost pisanja sti'ova, pankti, pojavi#a se i& koštane srži, a %ri'ati, dru+a vrsta sti'a je stvorena i& životno+ da'a +ospodara živi' %ića.8>. Bra'mina duša se pojavi#a kao dodirni +#asovi, nje+ovo te#o kao samo+#asnii, ču#akao piskavi su+#asnii, sna+a kao središnji +#asovi, a nje+ove ču#ne de#atnosti kao sedammu&ički' nota.8?. Bra'ma je #ični predstavnik vevišnje Božanske Ličnosti kao i&vora transendenta#no+&vuka i sto+a je i&nad s'vatanja o mani)estovanom i nemani)estovanom. (otpuni je o%#ik "pso#utne $stine i oprem#jen je ra&novrsnim ener+ijama.8@. /atim je Bra'ma pri'vatio dru+o te#o u kome seksua#ni život nije %io &a%ranjen i takose &aokupio da#jim stvaranjem.:A. O sine Karua, kad je Bra'ma video da uprkos prisustvu veoma moćni' mudraa nijedoš#o do dovo#jno+ povećanja stanovništva, o&%i#jno je počeo ra&miš#jati kako %i sestanovništvo mo+#o povećati.:1. Bra'ma je pomis#io u se%i<"vaj, &aču-ujuće je da uprkos tome što sam se proširio posvuda, još uvek nema dovo#jnostanovnika po e#om univer&umu. 9edini u&rok ove #oše sreće je sud%ina.

:2. =ok je tako %io &aokup#jen ra&miš#janjem i posmatrao nad#judsku moć, dva te#a su %i#astvorena i& nje+ovo+ te#a. 9oš uvek se s#ave kao Bra'mino te#o.:6. =va novo odvojena o%#ika su se sjedini#a u seksua#nom odnosu.:8. Od nji', muški o%#ik je postao po&nat kao !anu po imenu va3am%'uva, a žena kaoŠatarupa, kra#jia !anua, ve#ike duše.::. /atim su, upuštajući se u seks, postepeno poveća#i poko#enja stanovništva, jedno &adru+im.:;. O sine B'arate, tokom vremena je on, M!anuN, &ačeo u Šatarupi petoro dee 7 dva sina,(ri3avratu i 5ttanapadu i tri kćerke, "kuti, =eva'uti i (rasuti.

:>. Ota, !anu je svoju prvu kćerku "kuti, predao mudrau Cučiju, srednju kćerku=eva'uti, mudrau Kardami, a najm#a-u (rasuti, =akši. Oni su čitav svet ispuni#istanovništvom.

1&. Pojava Gopodina Vara*e

1. Šri Šukadeva Gosvami reče<O kra#ju, čuvši sve ove najvr#ije priče od mudraa !aitre3e, Vidura, koji je o%ožavao da i's#uša, &amo#io +a je da i da#je priča o Božanskoj Ličnosti.

2. Vidura je rekao<O ve#iki mudrače, šta je va3am%'uva, dra+i sin Bra'me učinio nakon što je do%io svojuvo#jenu ženu46. O naj%o#ji od vr#i', prvo%itni kra#j svi' kra#jeva M!anuN je %io ve#iki %'akta BožanskeLičnosti Jarija i &ato je vredno s#ušati o nje+ovom u&višenom karakteru i de#ima. !o#imte, opiši mi i'. arko že#im da i' čujem.8. Oso%e koje s#ušaju od du'ovno+ učite#ja i jako se trude du+o vremena, moraju s#ušati i&usta čisti' %'akta o prirodi i de#atnostima čisti' %'akta. isti %'akte uvek u sru mis#e na#otosova stopa#a Božanske Ličnosti, koja vojim %'aktama podaruje os#o%o-enje.

:. Šri Šukadeva Gosvami reče<Božanska Ličnost, Šri Krišna je sa &adovo#jstvom stavio voja #otosova stopa#a na kri#oVidure, jer je Vidura %io jako krotak i %#a+. !udra !aitre3a je %io &adovo#jan Vidurinim

11:

Page 116: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 116/360

rečima i pod utiajem nje+ovo+ du'a pokušao je da +ovori.;. !udra !aitre3a je rekao Viduri<

 *akon što se pojavio, !anu, ota čovečanstva je &ajedno sa svojom ženom odao poštovanje i sa sk#op#jenim rukama se o%ratio ri&nii vedske mudrosti, Bra'mi.>. Ota si svi' živi' %ića i i&vor nji'ovo+ postojanja, jer su svi ro-eni od te%e. !o#im te,naredi nam kako te možemo s#užiti.?. O ti koji si vredan o%ožavanja, mo#im te uputi nas kako da i&vršavamo dužnosti usk#adu sa našim radnim sposo%nostima, tako da to uputstvo možemo s#editi radi s#ave uovom životu i napretka u s#edećem.@. Bra'ma je rekao<=ra+i moj sine, o +ospodaru sveta, veoma sam &adovo#jan to%om i že#im sve %#a+os#ovete%i i tvojoj ženi. (redao si mi se u potpunosti, sa srem, že#jan moji' uputstava.1A. O junače, tvoj primer op'o-enja prema ou sasvim do#ikuje sinu. Takva vrstao%ožavanja pretpostav#jeno+ je potre%na. Ca&%orita oso%a, i&van +rania &avisti, save#ikom radošću pri'vata nare-enje svo+ oa i i&vršava +a što je mo+uće %o#je.11. (ošto si moj vr#o pos#ušni sin, &a'tevam da u materii svoje žene &ačneš deu poput

te%e. V#adaj svetom prema nače#ima predano+ s#uženja vevišnje Božanske Ličnosti i takoo%ožavaj Gospodina vršenjem 3adžne.12. O kra#ju, naj%o#je ćeš me s#užiti ako pružiš pravu &aštitu živim %ićima u materija#nomsvetu. Kad vevišnji Gospodin, +ospodar ču#a, vidi da si do%ar &aštitnik us#ov#jeni' duša,svakako će %iti veoma &adovo#jan sa to%om.16. vevišnja Božanska Ličnost, =žanardana MGospodin KrišnaN je o%#ik koji pri'vata svere&u#tate žrtvovanja. "ko On nije &adovo#jan, onda je napor u#ožen u napredovanje

 %esp#odan. Vr'ovno je 9astvo i oso%a koja Ga ne &adovo#ji svakako &anemaruje svojesopstvene interese.

18. Šri !anu je rekao<O svemoćni +ospodaru, o u%io svi' +re'ova, pokoriću se tvom nare-enju. !o#im te, reimi +de je moje mesto i mesto živi' %ića koja potiču od mene41:. O +ospodaru po#u%o+ova, mo#im te pokušaj podići /em#ju uronjenu u ve#iku vodu, jer 

 je mesto pre%ivanja svi' živi' %ića. To se može ostvariti tvojim trudom i mi#ošćuGospodina.1;. Šri !aitre3a je rekao<Videći tako da je /em#ja uronjena u vodu, Bra'ma je du+o paž#jivo ra&miš#jao o tomekako %i se mo+#a podi+nuti.

1>. Bra'ma je mis#io<=ok sam %io &aokup#jen proesom stvaranja, na /em#ji je doš#o do potopa i /em#ja je potonu#a u du%ine okeana. Šta možemo učiniti mi, koji smo &aokup#jeni ovim pitanjemstvaranja4 *aj%o#je je da nas uputi vemoćni Gospodin.1?. O %e&+rešni Vidura, dok je Bra'ma ra&miš#jao, i&nenada je i& nje+ove nosnie i&ašaosićušan o%#ik vepra. tvorenje nije %i#o veće od +ornje+ de#a pa#a.1@. O potomče B'arate, dok Ga je Bra'ma posmatrao, vepar se našao na ne%u u čudesnomo%#iku, +i+antskom poput o+romno+ s#ona.2A. (o+o-en čudom videvši na ne%u čudesan o%#ik na#ik vepru, Bra'ma je počeo na

ra&#ičite načine rasprav#jati sa čuvenim %ra'manama, kao što su !ariči, Kumare i !anu.21. =a #i je ovo neko neo%ično %iće koje je doš#o pretvarajući se da je vepar4 /aista ječudesno da se pojavi#o i& mo+ nosa.

11;

Page 117: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 117/360

22. (re sve+a, vide#i smo da ovaj vepar nije %io veći od vr'a pa#a i &a tren je postao ve#ik kao kamen. 5m mi je &%unjen. =a #i je vevišnja Božanska Ličnost, Višnu426. =ok se Bra'ma savetovao sa svojim sinovima, vevišnja Božanska Ličnost, Višnu jeriknuo +romo+#asno kao ve#ika p#anina.28. vemoćni Gospodin je o%radovao Bra'mu i osta#e u&višene %ra'mane ponovo riknuvšivojim neo%ičnim +#asom, koji je odjekivao u svim pravima.2:. Kad su ve#iki mudrai i )i#o&o)i, koji pre%ivaju na =žana#oki, Tapo#oki i at3a#oki, ču#i&a+#ušujući +#as Gospodina Vepra, svepovo#jni +#as svemi#ostivo+ Gospodina, poče#i su

 pevati povo#jne mantre i& tri Vede.2;. $+rajući se kao s#on, ušao je u vodu nakon što je ponovo riknuo od+ovarajući navedske mo#itve ve#iki' %'akta. Gospodin je i#j vedski' mo#itvi i sto+a je s'vatio da sumo#itve %'akta %i#e namenjene *jemu.2>. (re ne+o što je ušao u vodu da i&%avi /em#ju, Gospodin Vepar je po#eteo u ne%ovit#ajući repom, dok !u je oštra d#aka podr'tava#a. (o+#ed mu je %io svetao, a vojim

 papima i svet#im %e#im k#jovama je rasterao o%#ake na ne%u.2?. Bio je #ično vevišnji Gospodin Višnu i sto+a je %io transendenta#an, a#i pošto je imao

te#o vepra, tražio je /em#ju mirišući. K#jove su !u %i#e &astrašujuće i po+#edao je %'akte7 %ra'mane &aokup#jene upućivanjem mo#itvi. Tako je ušao u vodu.2@. /aronivši u vodu kao o+romna p#anina, Gospodin Vepar je ra&dvojio okean po sredini idva visoka ta#asa su se pojavi#a, kao ruke okeana koji je +#asno povikao, kao da se mo#ioGospodinu< DO Gospodaru svi' žrtvovanja, mo#im Te, ne rastav#jaj me na dva de#aE !o#imte, &aštiti meED6A. Gospodin Vepar je prodro u vodu vojim papima, koji su %i#i poput oštri' stre#a i

 pronašao kraj okeana, iako je %io %eskrajan. 5+#edao je /em#ju, mesto počivanja svi'živi' %ića, kako #eži kao na početku stvaranja i #ično ju je podi+ao.

61. Gospodin Vepar je vr#o #ako stavio /em#ju na voje k#jove i i&vadio je i& vode. (ritome je i&+#edao ve#ičanstveno. =ok je *je+ov +nev p#amteo kao udaršana disk, odma'

 je u%io demona MJiran3akšuN, iako je on pokušao da se %ori sa Gospodinom.62. (otom je Gospodin Vepar u vodi u%io demona, %aš kao što #av u%ija s#ona. O%ra&i i

 je&ik su !u %i#i prema&ani krv#ju demona, na#ik na s#ona koji postaje rvenkast kad koparvenu &em#ju.66. $+rajući se tako kao s#on, Gospodin je di+ao /em#ju vr'ovima voji' i&vijeni' %e#i'k#jova. (oprimio je p#avičast ten, na#ik na drvo tama#a i tako su mudrai, predvo-eniBra'mom, mo+#i s'vatiti da je On vevišnja Božanska Ličnost i oda#i su !u poni&no

 poštovanje.68. vi mudrai su sa ve#ikim poštovanjem rek#i<O nepo%edivi uživaoče svi' žrtvovanja, sva s#ava i sva po%eda Te%iE Krećeš se u vomo%#iku ote#ov#jeni' Veda i u porama Tvo+a te#a su uronjeni okeani. $& odre-eni' ra&#o+aMda %i podi+ao /em#juN, sada si poprimio o%#ik vepra.6:. O Gospodine, tvoj o%#ik je dostojan o%ožavanja vršenjem žrtvovanja, a#i duše koje su

 jednostavno nitkovi ne mo+u Ga videti. ve vedske 'imne, Ga3atri i osta#e, u dodiru su saTvojom kožom. 5 d#akama na Tvome te#u je kuša trava, u očima Ti je prečišćeni mas#a, au Tvoje četiri no+e su četiri vrste p#odonosni' de#atnosti.

6;. O Gospodine, Tvoj je&ik je posuda &a žrtvovanje, Tvoja no&drva je dru+a posuda &ažrtvovanje, u Tvom stomaku je posuda &a žrtvovanje 'rane, a dru+e posude su otvoriTvoji' ušiju. 5 Tvojim ustima je Bra'ma posuda &a žrtvovanje, Tvoje +r#o je posuda &a

11>

Page 118: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 118/360

žrtvovanje po&nata kao soma, a što +od žvaćeš je po&nato kao a+ni7'otra.6>. Štaviše, o Gospodine, ponav#janje Tvo+ pojav#jivanja je že#ja &a svim vrstamainiijaija. Tvoj vrat je mesto &a tri že#je, a Tvoje k#jove su re&u#tat iniijaije i kraj svi'že#ja. Tvoj je&ik su de#atnosti koje pret'ode iniijaiji, +#ava je vatra %e& žrtvovanja, kao ivatra o%ožavanja, a Tvoje životne si#e su sveukupnost svi' že#ja.6?. O Gospodine, Tvoje seme je žrtvovanje po imenu soma73adžna. Tvoj rast je vršenjeo%reda ujutro. Tvoja koža i ču#o dodira su sedam e#emenata a+ništoma žrtvovanja. Tvojite#esni &+#o%ovi su sim%o#i dru+i' žrtvovanja, koja se vrše tokom dvanaest dana. /%o+to+a i predmet svi' žrtvovanja &vani' soma i asoma i ve&an si jedino 3adžnama.6@. O Gospodine, Ti i vevišnja Božanska Ličnost i vredan i o%ožavanjasveo%u'vatnim mo#itvama, vedskim 'imnama i žrtvenim sastojima. Odajemo Ti svoje

 poni&no poštovanje. !o+uće Te je spo&nati čistim umom os#o%o-enim svake vid#jive inevid#jive materija#ne &a+a-enosti. Odajemo Ti svoje poni&no poštovanje kao vr'ovnomdu'ovnom učite#ju &nanja u predanom s#uženju.8A. O Ti koji si podi+ao /em#ju, /em#ja koju si podi+ao vojm k#jovama, i&+#eda

 prekrasno sa svojim p#aninama poput #otosovo+ veta sa #išćem u sur#i po%esne#o+ s#ona,

koji upravo i&#a&i i& vode.81. O Gospodine, kao što vr'ovi visoki' p#anina postaju #epi kad i' ukrase o%#ai, tako je iTvoje transendenta#no te#o posta#o #epo, jer i podi+ao /em#ju vr'ovima voji' k#jova.82. O Gospodine, kao mesto pre%ivanja svi' stanovnika, i pokretni' i nepokretni', ova/em#ja je Tvoja žena, a Ti si vr'ovni ota. Odajemo svoje poni&no poštovanje Te%i, kao imaji /em#ji, u koju si u#ožio voju moć, poput vešto+ vršioa žrtvovanja koji potpa#jujevatru u arani drvetu.86. Ko je dru+i osim Te%e, vevišnje Božanske Ličnosti, mo+ao spasiti /em#ju i& vode4/a Te%e to nije ništa čudesno, jer i najčudesnije de#ovao pri stvaranju univer&uma.

/a'va#jujući Tvojim ener+ijama, stvorio i ovu &adiv#jujuću kosmičku mani)estaiju.88. O vevišnji Gospodine, nesum#jivo smo stanovnii najpo%ožniji' p#aneta 7 =žana,Tapas i at3a #oke 7 a#i smo ipak %i#i pročišćeni kap#jiama vode sa v#asi na Tvojimramenima, kojima si nas poprskao kada si &atresao voje te#o.8:. O Gospodine, nema +ranie Tvojim čudesnim de#ima. vako ko že#i &nati +ranieTvoji' de#a je svakako nera&uman. 5 ovom svetu je svako us#ov#jen snažnim mističnimmoćima. !o#im te, podari voju %e&u&ročnu mi#ost ovim us#ov#jenim dušama.8;. !udra !aitre3a je rekao<(ošto su Ga tako o%ožava#i svi ve#iki mudrai i transendenta#isti, Gospodin je dodirnuo

/em#ju svojim papima i stavio je na vodu.8>. *a taj način je Božanska Ličnost, Gospodin Višnu, održava#a svi' živi' %ića, podi+ao p#anetu /em#ju i& vode i stavivši je da p#uta po površini vode, vratio se u voje pre%iva#ište.8?. "ko neko s#uša i opisuje ovu povo#jnu priču o Gospodinu Vepru, vrednu opisivanja, sastavom predano+ s#uženja, Gospodin, koji sa na#a&i u svačijem sru je jako &adovo#jan.8@. *išta ne ostaje neostvareno kada je vevišnja Božanska Ličnost &adovo#jna s nekim./a'va#jujući transendenta#nom ostvarenju, oso%a s'vata da je sve dru+o %e&načajno.Ono+ ko transendenta#no s#uži Gospodina sa #ju%av#ju, am Gospodin, koji se na#a&i u

svačijem sru u&diže do najviše+ nivoa savršenstva.:A. Ko osim ono+ ko nije #judsko %iće, može postojati u ovom materija#nom svetu i nemariti &a krajnji i#j života4 Ko može od%iti nektar priča o de#ima Božanske Ličnosti, koji

11?

Page 119: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 119/360

može os#o%oditi oso%u svi' materija#ni' patnji4

1+. Trudno=a Diti u predve9erje

1. Šukadeva Gosvami reče<(ošto je čuo od ve#iko+ mudraa !aitre3e o Gospodinovoj inkarnaiji Vara'i, Vidura, koji

 je dao &avet, sk#op#jeni' ruku je &amo#io !aitre3u da #ju%a&no nastavi sa pričanjem o

Gospodinovim transendenta#nim de#atnostima, jer se još uvek MViduraN nije osećao potpuno &adovo#jnim.2. Šri Vidura je rekao<O +#avni me-u ve#ikim mudraima, čuo sam putem učeničko+ nas#e-a da je taj isti o%#ik žrtvovanja, Božanska Ličnost MGospodin VeparN, u%io Jiran3akšu, prvo+ demona uuniver&umu.6. O %ra'mana, koji je %io ra&#o+ &a %or%u i&me-u kra#ja demona i Gospodina Vepra, dok 

 je Gospodin podi&ao /em#ju, što je %i#a *je+ova &a%ava48. !oj um je postao jako rado&nao i sto+a nisam &adovo#jen s#ušanjem priče o

Gospodinovoj pojavi. /ato, mo#im te, pričaj još više i više vernom %'akti.:. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<O ratniče, tvoje pitanje upravo do#ikuje %'akti, jer se odnosi na inkarnaiju vevišnjeBožanske Ličnosti. Gospodin je i&vor os#o%o-enja od #ana ro-enja i smrti &a sve onekojima je inače su-eno da umru.;. #ušanjem ovi' priča od mudraa M*aradeN, sin kra#ja 5ttanapade M='ruvaN je %io

 prosvet#jen u &nanju o Božanskoj Ličnosti i u&di+ao se do Gospodinovo+ pre%iva#išta,stav#jajući svoja stopa#a na +#avu smrti.>. Ovu istoriju o %or%i i&me-u Gospodina u o%#iku vepra i demona Jiran3akše čuo sam

 jednom davno onako kako ju je ispričao najistaknutiji me-u po#u%o+ovima, Bra'ma,nakon što su mu osta#i po#u%o+ovi postavi#i pitanja.?. 5&nemirena seksua#nom že#jom, =iti, kćerka =akše, mo#i#a je svo+ muža Kaš3apu, sina!aričija, da ima seksua#ni odnos sa njom uveče, da %i &ače#i dete.@. une je &a#a&i#o i mudra je sedeo u transu, nakon što je prineo ponude vevišnjojBožanskoj Ličnosti, Višnuu, čiji je je&ik žrtvena vatra.1A. *a tom mestu, #epa =iti je i&ra&i#a svoju že#ju< O učeni, Kupidon u&ima svoje stre#e isi#ovito me u&nemirava, kao što poma'nita#i s#on muči drvo %anane.11. /ato tre%aš %iti #ju%a&an prema meni uka&ujući mi potpunu mi#ost. e#im imati sinove

i nesrećna sam kada vidim o%i#je tvoji' osta#i' žena. Bićeš srećan ako i&vršiš taj čin.12. ena se poštuje u svetu &a'va#jujući %#a+os#ovu svo+ muža, a muž poput te%e će se pros#aviti ako ima deu, jer si predodre-en &a povećavanje %roja živi' %ića.16. 5 davna vremena, naš ota, naj%o+atiji =akša, pun #ju%avi prema nama, svojimkćerkama, upitao je pojedinačno svaku od nas ko+a %ismo vo#e#e da i&a%eremo &a muža.18. Kad je sa&nao naše namere, naš do%ronamerni ota, =akša, predao ti je svoji' trinaestkćeri i od tada smo ti sve verne.1:. O ti #otosooki, #ju%a&no me %#a+os#ovi ispunjavajući mi že#ju. Kad oso%a u nevo#ji

 pri-e ve#ikoj #ičnosti, njene mo#%e ne tre%aju nikada %iti u&a#udne.

1;. O junače MViduraN, tako u&nemirenu &a+a-enjem požude i sto+a jadnu i +ovor#jivu=iti, sin !aričija je umirio prik#adnim rečima.1>. O ti koja si u&nemirena, odma' ću &adovo#jiti svaku te%i dra+u že#ju, jer ko je dru+i

11@

Page 120: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 120/360

osim te%e i&vor tri savršenstva os#o%o-enja41?. Kao što se prekookeanskim %rodom može preći okean, tako živeći sa ženom, čovek može pre%roditi opasno stanje materija#no+ okeana.1@. O poštovana, žena je od takve pomoći da se na&iva %o#jom po#ovinom muževo+ te#a,

 jer učestvuje u svim povo#jnim de#atnostima. !uškara se može %e&%rižno kretati poveravajući ženi sve svoje od+ovornosti.2A. Kao što &apovednik tvr-ave #ako po%e-uje p#jačkaše, pri'vatanjem utočišta žene oso%amože ov#adati ču#ima, kojima je nemo+uće ov#adati u osta#im društvenim redovima.21. O kra#jie doma, nismo u stanju da de#ujemo kao ti, niti ti se možemo odužiti &a onošto si učini#a, čak i ako %ismo radi#i čitavo+ života i#i još i nakon smrti. ak i oso%e koje&naju eniti #ične od#ike ne mo+u ti se odužiti.22. $ako ti se ne mo+u odužiti, odma' ću &adovo#jiti tvoju seksua#nu že#ju da %i &ačeodeu. "#i moraš pričekati samo neko#iko trenutaka da me dru+i ne %i prekori#i.26. Ovo vreme je najnepovo#jnije, jer se sada mo+u videti du'ovi užasno+ i&+#eda i sta#ni

 pratioi +ospodara du'ova.28. Šiva, kra#j du'ova, sada putuje sedeći na #e-ima svo+a nosioa, praćen du'ovima koji

+a s#ede radi svoje do%ro%iti.2:. Šivino te#o je rvenkasto. *eoka#jan je, a#i je prekriven pepe#om. *je+ova kosa je puna

 prašine koju je doneo vi'or sa vatre u krematorijumu. !#a-i je %rat tvo+a muža i +#eda satri oka.2;. Šiva niko+a ne smatra svojim ro-akom, a ipak ne postoji niko ko nije pove&an sa njimHniko+a ne smatra ni pose%no do%rim, ni odvratnim. a poštovanjem o%ožavamo ostatkenje+ove 'rane i &avetujemo se da pri'vatimo ono što on od%ije.2>. !ada niko u materija#nom svetu nije jednak Šivi, niti moćniji od nje+a i mada nje+ov

 %esprekoran karakter s#ede ve#ike duše da %i oda+na#e mnoštvo ne&nanja, ipak ostaje, kao

da je -avo, da %i dao spasenje svim Gospodinovim %'aktama.2?. *esrećne, %uda#aste oso%e, ne&najući da je &aokup#jen samospo&najom, podsmevajumu se. Takve %uda#aste oso%e su &aokup#jene održavanjem svo+a te#a 7 koje je 'rana &a

 pse 7 sa odećom, nakitom, venima i pomastima.2@. (o#u%o+ovi poput Bra'me tako-e s#ede re#i+io&ne o%ičaje koji' se on pridržava.5pravite#j je materija#ne ener+ije, koja u&rokuje stvaranje materija#no+ sveta. Ve#ik je, anje+ove -avo#ske oso%ine su samo imitaija.6A. !aitre3a je rekao<$ako ju je muž tako o%avestio, Kupidon je prisi#javao =iti na seksua#no &adovo#jenje.

5'vati#a je odeću ve#iko+ mudraa7%ra'mane, poput %esramne javne prostitutke.61. 'vatajući nameru svoje žene, %io je prinu-en na &a%ranjeni čin i pošto je odao poštovanje o%ožavanoj sud%ini, #e+ao je sa njom na osam#jenom mestu.62. (otom se %ra'mana okupao u vodi i ov#adao +ovorom uteme#jivši se u transu,meditirajući na večni %#istavi sjaj i ti'o mantrajući svete Ga3atri 'imne.66. O sine porodie B'arate, nakon to+a je =iti priš#a svom mužu po+nuta #ia &%o+neispravno+ de#a. Cek#a je s#edeće.68. Lepa =iti je rek#a<=ra+i moj %ra'mana, mo#im te po%rini se da Šiva, +ospodar svi' živi' %ića, ne u%ije moj

em%rion, &%o+ ve#ike uvrede koju sam mu nane#a.6:. Odajem svoje poni&no poštovanje +nevnom Šivi, koji je istovremeno ra&jareni ve#iki po#u%o+ i onaj koji ispunjava sve materija#ne že#je. vepovo#jan je i oprašta, a#i +a nje+ov

12A

Page 121: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 121/360

+nev može odma' navesti da kažnjava.6;. (ošto je moj &et, muž moje sestre ati, neka %ude &adovo#jan sa nama. Tako-e je io%ožavani +ospodar svi' žena. Ličnost je puna svi' o%i#ja i može uka&ati mi#ost ženama,kojima opraštaju čak i neivi#i&ovani #ovi.6>. !aitre3a je rekao<Ve#iki mudra Kaš3apa se ovako o%ratio ženi koja je dr'ta#a i& stra'a da je uvredi#a svo+muža. 'vati#a je da +a je ome#a u dnevnim dužnostima upućivanja večernji' mo#itvi, a#i

 je ipak že#e#a svojoj dei do%ro u životu.6?. 5čeni Kaš3apa je rekao</%o+ &a+a-enosti tvo+a uma, &%o+ &a+a-enosti to+ pose%no+ vremena, &%o+ to+a što si&anemari#a moja uputstva i %i#a nemarna prema po#u%o+ovima, sve je %i#o nepovo#jno.6@. O ponesena ženo, i& tvoje prok#ete materie će se roditi dva sina vredna pre&ira.

 *esrećnie, %iće u&rok sta#no+ jadikovanja u sva tri svetaE8A. 5%ijaće sirota, %e&+rešna živa %ića, mučiti žene i ra&+neviti ve#ike duše.81. Tada će Gospodar univer&uma, vevišnja Božanska Ličnost, do%ronamernik svi' živi'

 %ića, sići da i' u%ije, kao što $ndra svojim +romovima mrvi p#anine.

82. =iti je rek#a<Veoma je do%ro da će moje sinove ve#ikodušno u%iti udaršana oružje i& ruke BožanskeLičnosti. O mužu moj, neka i' nikada ne u%ije +nev %'akta %ra'mana.86. Oso%a koju osudi %ra'mana i#i koja uvek u#iva stra' osta#im živim %ićima, nemanak#onost ni oni' koji su već u pak#u, niti pripadnika vrste u kojoj je ro-ena.8878:. 5čeni Kaš3apa je rekao</%o+ tvo+ jadikovanja, kajanja i pravi#no+ ra&miš#janja i tako-e &%o+ tvoje nepoko#e%#jivevere u vevišnju Božansku Ličnost i tvo+ poštovanja Šive i mene, jedan od sinovaM(ra'#adaN tvo+ sina MJiran3akašipuaN, %iće pri&nati Gospodinov %'akta i nje+ova s#ava će

se širiti &ajedno sa s#avom Božanske Ličnosti.8;. =a %i s#edi#i nje+ove stope, sveti #judi će pokušati da nadmaše nje+ove oso%ineos#o%a-ajući se neprijate#jstva, kao što proesi pročišćavanja pročišćavaju &#ato od manjevredni' supstani.8>. vako će %iti &adovo#jan njime, jer je vevišnji Gospodin, vr'ovni upravite#juniver&uma uvek &adovo#jan %'aktom koji ne že#i ništa osim *je+a.8?. Taj naju&višeniji Gospodinov %'akta će imati ve#iku inte#i+eniju i ve#iki utiaj i %ićenajveći od svi' ve#iki' duša. /%o+ &re#o+ predano+ s#uženja, si+urno će %iti uteme#jen utransendenta#nom &anosu i ući će u du'ovno ne%o nakon što napusti ovaj materija#ni svet.

8@. Biće %esprekorno kva#i)ikovana ri&nia svi' do%ri' oso%ina, radostan i srećan u tu-ojsreći, nesrećan &%o+ tu-e nesreće i neće imati neprijate#ja. 5ništiće jadikovanje u svimuniver&umima, poput prijatno+ mesea pos#e #etnje+ suna.:A. Tvoj unuk će moći da, u se%i i i&van se%e, vidi vevišnju Božansku Ličnost, čija ježena divna %o+inja sreće. Gospodin može poprimiti o%#ik koji že#i *je+ov %'akta i

 *je+ovo #ie je uvek prekrasno ukrašeno naušniama.:1. !udra !aitre3a je rekao<=iti je %i#a jako &adovo#jna u umu kad je ču#a da će njen unuk %iti ve#iki %'akta i da ćenjene sinove u%iti Krišna.

121

Page 122: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 122/360

1-. 8pi Bo!je0 cartva

1. Šri !aitre3a je rekao<=ra+i moj Vidura, =iti, žena mudraa Kaš3ape je mo+#a s'vatiti da će sinovi u njenojmaterii %iti u&rok u&nemirenja &a po#u%o+ove. /ato je stotinu +odina neprestano nosi#amoćno seme Kaš3ape !unija, koje je %i#o namenjeno da stvori dru+ima nepri#ike.2. (od si#inom =itine trudnoće, os#a%i#a je svet#ost suna i mesea na svim p#anetama, a

 po#u%o+ovi sa ra&ni' p#aneta, u&nemireni tom si#om, upita#i su stvorite#ja univer&uma,Bra'mu< DKakvo je to širenje tame u svim pravima4D6. rećni po#u%o+ovi su rek#i<O ve#iki, po+#edaj samo ovu tamu koju do%ro &naš i koja je u&rok naše tesko%e. (ošto teutiaj vremena ne može dotaći, ništa nije nemani)estovano &a te%e.8. O %ožanstvo po#u%o+ova, održavaoče univer&uma, +#avni dra+u#ju svi' po#u%o+ova naosta#im p#anetama, ti &naš namere svi' živi' %ića i u du'ovnim i u materija#nimsvetovima.:. O prvo%itni i&voru sna+e i naučno+ &nanja, svo poštovanje te%iE (ri'vatio si odvojenu

+unu strasti od vevišnje Božanske Ličnosti. 5& pomoć spo#jašnje ener+ije ro-en si i&nemani)estovano+ i&vora. vo poštovanje te%iE;. O +ospodaru, sve te p#anete postoje u te%i i sva živa %ića su stvorena i& te%e. (rematome, ti si u&rok ovo+ univer&uma i svako ko postojano meditira na te%e dostiže predanos#uženje.>. 5 ovom materija#nom svetu, oso%e koje v#adaju umom i ču#ima ov#adavajući proesomdisanja i koje su sto+a iskusni, &re#i mistii, ne mo+u %iti poražene. To je &ato što sutakvim savršenstvima u 3o+i dosti+#i tvoju mi#ost.?. va živa %ića u univer&umu su vo-ena vedskim uputstvima, kao što je %ik vo-en

užetom ve&anim &a nje+ov nos. *iko ne može prekršiti pravi#a postav#jena u vedskimspisima. Odajemo svoje poštovanje vodećoj oso%i, koja je da#a VedeE@. (o#u%o+ovi su se mo#i#i Bra'mi<!o#imo te po+#edaj nas mi#ostivo, jer smo upa#i u %edno stanjeH &%o+ tame su o%ustav#jenesve naše de#atnosti.1A. Kao što +orivo preopterećuje vatru, tako je i em%rion stvoren semenom Kaš3apeu&rokovao potpunu tamu po e#om univer&umu.11. Šri !aitre3a je rekao<Tako je Bra'ma, koji se spo&naje transendenta#nom vi%raijom, pokušao &adovo#jiti

 po#u%o+ove, pošto je %io &adovo#jan nji'ovim mo#itvama.12. Bra'ma je rekao<!oja četiri sina anaka, anatana, anandana i anat7kumara, ro-eni i& mo+ uma, vaši su

 prei. (onekad putuju po materija#nom i du'ovnom ne%u %e& odre-ene že#je.16. *akon što su tako proputova#i po univer&umima, uš#i su i u du'ovno ne%o, jer suos#o%o-eni svake materija#ne &a+a-enosti. 5 du'ovnom svetu tako-e postoje p#anete,

 po&nate kao Vaikunt'e, koje su pre%ivaište vevišnje+ Gospodina i *je+ovi' čisti' %'aktai koje o%ožavaju stanovnii svi' materija#ni' p#aneta.18. vi stanovnii Vaikunt'a p#aneta su po o%#iku s#ični vevišnjoj Božanskoj Ličnosti.vi predano s#uže Gospodina %e& ikakvi' že#ja &a ču#nim uživanjem.1:. *a Vaikunt'a p#anetama se na#a&i vevišnji Gospodin, prvo%itna #ičnost, koji se možespo&nati putem vedski' spisa. (un je ne&a+a-ene +une vr#ine. 5 *jemu nema mesta &a

122

Page 123: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 123/360

strast i#i ne&nanje. (omaže %'aktama da napreduju u re#i+iji.1;. *a tim Vaikunt'a p#anetama ima puno šuma koje su veoma povo#jne. 5 tim šumamadrveće je drveće že#ja i u svim +odišnjim do%ima puno je veća i voća, jer je na Vaikunt'a

 p#anetama sve du'ovno i #ično.1>. *a Vaikunt'a p#anetama, stanovnii #ete u svojim #eti#iama, u pratnji svoji' žena ivečno pevaju o oso%inama i de#atnostima Gospodina, koje su uvek os#o%o-ene svi'nepovo#jni' od#ika. =ok pevaju Gospodinove s#ave, podru+uju se čak i prisustvurasveta#o+ mad'avi veća, mirisno+ i oteža#o+ od meda.1?. Kada kra#j pče#a &uji visokim tonom, pevajući Gospodinove s#ave, privremeno seutišava +raja +o#u%a, kukavie, ždra#a, čakravake, #a%uda, papa+aja, jare%ie i pauna.Takve transendenta#ne ptie prestaju sa svojim pevanjem samo da %i ču#e Gospodinoves#ave.1@. $ako je veće poput mandare, kunde, kura%ake, utpa#e, čampake, arne, punna+e,na+akesare, %aku#e, #ji#jana i parijate puno transendenta#no+ miomirisa, ipak je svesnostro+osti koje je vrši#a tu#asi, jer nju pose%no vo#i Gospodin koji oko vrata nosi vena odnjeno+ #išća.

2A. tanovnii Vaikunt'e putuju u svojim #eti#iama načinjenim od #a&urno+ kamena,smara+da i &#ata. $ako su okruženi svojim ženama široki' %okova i krasni', nasmešeni'#ia, nji'ova vese#ost i #jupke draži ne mo+u pro%uditi nji'ovu strast.21. ene na Vaikunt'a p#anetama su #epe kao sama %o+inja sreće. Takve transendenta#ne#epotie čije se ruke i+raju #otosima i čije nano+vie &vekaju, ponekada se mo+u videtikako čiste mermerne &idove mestimično ukrašene &#atnim iviama, da %i do%i#e mi#ostvevišnje Božanske Ličnosti.22. Bo+inje sreće o%ožavaju Gospodina u svojim vrtovima, nudeći !u #išće tu#asija nakora#jnim o%a#ama transendenta#ni' je&eraa. =ok o%ožavaju Gospodina, u vodi mo+u

videti odra& svoji' prekrasni' #ia pravi#ni' noseva i i&+#eda da su posta#e još #epše, jer jeGospodin #ju%io nji'ova #ia.26. Veoma je ža#osno da nesrećni #judi ne ra&+ovaraju o i&+#edu Vaikunt'a p#aneta, već

 pričaju o onome o čemu nije vredno s#ušati i što &%unjuje inte#i+eniju. Oni koji od%aujura&+ovore o Vaikunt'i i +ovore o materija#nom svetu, %ivaju %ačeni u najtamniji predeone&nanja.28. Bra'ma je rekao<=ra+i moji po#u%o+ovi, #judski o%#ik života je to#iko &načajan da i mi že#imo imati takavživot, jer se u njemu može dostići savršena re#i+io&na istina i &nanje. "ko oso%a u

#judskom o%#iku života ne s'vati vevišnje+ Gospodina i *je+ovo pre%iva#ište, tre%as'vatiti da je pod ve#ikim utiajem spo#jašnje prirode.2:. Oni čiji se te#esni i&+#ed menja u &anosu i koji teško dišu i &noje se kada s#ušaju oGospodinovim s#avama, u&dižu se u Božje arstvo, iako ne mare &a meditaiju i dru+estro+osti. Božje arstvo je i&nad materija#ni' univer&uma i že#e +a i Bra'ma i osta#i

 po#u%o+ovi.2;. Tako su ve#iki mudrai anaka, anatana, anandana i anat7kumara, &a'va#jujući

 primeni mistične 3o+e, oseti#i i&u&etnu sreću kada su sti+#i na pret'odno pomenutuVaikunt'u u du'ovnom svetu. Otkri#i su da du'ovni svet osvet#javaju %o+ato ukrašene

#eti#ie kojima uprav#jaju naj%o#ji %'akte Vaikunt'e i da njime v#ada vevišnja BožanskaLičnost.2>. *akon što su proš#i kro& šest kapija Vaikunt'a7purija, Gospodinovo+ pre%iva#išta, ne

126

Page 124: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 124/360

čudeći se svim ukrasima, kod sedme kapije su u+#eda#i dva %#istava %ića isti' +odina,naoružana topu&ima i okićena najdra+oenijim nakitom, naušniama, dijamantima,š#emovima, odećom, itd.2?. =vojia vratara su %i#i ovenčani, oko vrata i i&me-u četiri p#ave ruke, svežim većemkoje je priv#ači#o opijene pče#e. /%o+ povijeni' o%rva, ne&adovo#jni' nosnia i rvenkasti'očiju, i&+#eda#i su ma#o u&nemireni.2@. Ve#iki mudrai predvo-eni anakom su svuda otvara#i kapije. *isu ima#i pojma oDnašemD i Dnji'ovomD. Be& ikakvi' predrasuda, proš#i su kro& sedmu kapiju po svojojsopstvenoj vo#ji, %aš kao što su proš#i i kro& šest pret'odni', načinjeni' od &#ata idijamanata.6A. etvoria dečaka7mudraa, koji nisu ima#i ništa čime %i pokri#i te#a osim atmos)ere,i&+#eda#i su kao da imaju samo pet +odina, iako su %i#i najstariji od svi' živi' %ića ispo&na#i su istinu o oso%enom %iću. !e-utim, kad su vratari čije se ponašanje nije svi-a#oGospodinu u+#eda#i mudrae, prepreči#i su im put svojim štapovima, pre&irući nji'ovus#avu, iako mudrai nisu &as#uži#i ovakvo postupanje sa nji'ove strane.61. Kada su dvojia +#avni' vratara Šri Jarija &a%rani#i u#a& Kumarama, mada su %i#i

da#eko najdostojnije oso%e, dok su osta#e %ožanske #ičnosti to +#eda#e, oči Kumara sui&nenada &arvene#e od +neva &%o+ ve#ike že#je da vide svo+ najdraže+ +ospodara, ŠriJarija, Božansku Ličnost.62. !udrai su rek#i<Ko su ove dve oso%e koje su ra&vi#e takav neprijate#jski stav mada su postav#jene nanajviši po#ožaj u Gospodinovoj s#už%i i od nji' se očekuje da su ra&vi#e oso%ine poputGospodinovi'4 Kako to da žive u Vaikunt'i4 /ar je mo+uće da neprijate#j do-e u ovoBožje arstvo4 vevišnji Gospodin nema neprijate#ja. Ko !u može &avideti4 Verovatno suove dve oso%e vara#ieH &%o+ to+a sumnjaju da su i osta#i poput nji'.

66. 5 Vaikunt'a svetu postoji potpuni sk#ad i&me-u stanovnika i vevišnje BožanskeLičnosti, %aš kao što u prostoru postoji potpuni sk#ad i&me-u ve#iki' i ma#i' ne%eski'svodova. /ašto onda postoji seme %oja&ni u ovom po#ju sk#ada4 Ove dve #ičnosti suodevene kao stanovnii Vaikunt'e, a#i odak#e je mo+ao nastati nji'ov nesk#ad468. to+a ra&motrimo kako ove dve &a+a-ene oso%e tre%a ka&niti. Ka&na tre%a %itiumesna, jer će im tako %iti podarena do%ro%it. (ošto na#a&e dvostranost u životuVaikunt'e, &a+a-eni su i tre%a i' odavde premestiti u materija#ni svet +de živa %ića imajutri vrste neprijate#ja.6:. Kada su vratari Vaikunt'a#oke, koji su svakako %i#i Gospodinovi %'akte, s'vati#i da će

i' %ra'mane prok#eti, odma' su se jako up#aši#i i pa#i su pred nji'ova stopa#a u ve#ikomnespokojstvu, jer se prok#etstvu %ra'mane nije mo+uće suprotstaviti nijednom vrstomoružja.6;. *akon k#etve mudraa, vratari su rek#i<asvim je umesno što ste nas ka&ni#i, jer smo &anemari#i da ukažemo poštovanjemudraima poput vas. "#i mo#imo vas da nas &a'va#jujući vašoj sami#osti prema našem

 pokajanju ne o%u&me i#u&ija &a%orav#janja vevišnje Božanske Ličnosti, dok %udemo postepeno pada#i do#e.6>. Baš u tom trenutku, Gospodin koji se na&iva (admana%'a, &%o+ #otosa koji je i&rastao

i& *je+ovo+ pupka i koji je radost pravični', čuo je &a uvredu koju su *je+ovi sopstvenis#u+e nane#i mudraima. 5 pratnji voje supru+e, %o+inje sreće, otišao je do to+ mestaonim istim stopa#ima &a kojima tra+aju isposnii i ve#iki mudrai.

128

Page 125: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 125/360

6?. !udrai predvo-eni anaka Cišijem su vide#i da je vevišnja Božanska Ličnost,Višnu, ko+a su ranije mo+#i videti samo u svojim srima u &anosnom transu, sada postaovid#jiv nji'ovim očima. =ok je pri#a&io, praćen pratioima koji su nosi#i sve popratnestvari kao što su suno%ran i čamara, %e#i pramenovi d#ake su se pokreta#i veoma %#a+o,

 poput dva #a%uda stvarajući prijatan povetara i pokrećući tako %isere koji su ovenčava#isuno%ran poput kap#jia nektara koje padaju sa %e#o+ puno+ mesea i#i #eda koji se topius#ed na#eta vetra.6@. Gospodin je ri&nia sve+ &adovo#jstva, *je+ovo povo#jno prisustvo %#a+osi#ja svako+a,a *je+ov nežan osme' i po+#ed diraju du%inu sra. Gospodinovo prekrasno te#o jernoputo, a *je+ova široka prsa su počiva#ište %o+inje sreće koja s#avi čitav du'ovni svet,vr' svi' rajski' p#aneta. Tako je i&+#eda#o da Gospodin #ično širi #epotu i do%ru srećudu'ovno+ sveta.8A. Krasio Ga je pojas koji je %#istao na žutoj tkanini koja je prekriva#a *je+ove široke

 %okove i nosio je vena od sveže+ veća koji se istiao &%o+ pče#a koje su &uja#e. *je+ovedivne ruke su krasi#e narukvie. 9ednu ruku je po#ožio na rame Garude, vo+ nosioa, adru+om rukom je vrteo #otos.

81. *a *je+ovom #iu su se istia#i o%ra&i, koji su povećava#i #epotu naušnia u o%#ikukrokodi#a čiji je sjaj &asenjivao munju. *os !u je %io i&ražen, a +#ava prekrivena krunomukrašenom dra+u#jima. =ivna o+r#ia je visi#a i&me-u *je+ovi' snažni' ruku, a vrat !u je

 %io ukrašen dra+u#jem po&natim po imenu Kaustu%'a.82. $&vanredna #epota *ara3ane, mno+o puta ve#ičana inte#i+enijom *je+ovi' %'akta,

 %i#a je to#iko priv#ačna da je pora&i#a ponos %o+inje sreće kao naj#epše. =ra+i moji po#u%o+ovi, Gospodina koji se tako pojavio o%ožavam ja, Šiva i svi vi. !udrai su Ga posmatra#i ne&asiti' očiju i radosno su po+nu#i +#ave pred *je+ovim #otosovim stopa#ima.86. Kada je povetara, noseći prijatan miris #išća tu#asi sa nožni' prstiju #otosovi' stopa#a

Božanske Ličnosti ušao u nosnie ti' mudraa, oni su oseti#i promenu u te#u i umu, iako su %i#i nak#onjeni spo&naji %e&#ično+ %ra'mana.88. Gospodinovo divno #ie im je i&+#eda#o kao unutrašnjost p#avo+ #otosa, a *je+ovosme' kao rasveta#i vet jasmina. Videvši *je+ovo #ie, mudrai su oseti#i potpuno&adovo#jstvo i kad su pože#e#i da Ga još +#edaju, po+#eda#i su nokte na *je+ovim#otosovim stopa#ima, na#ik na ru%ine. Tako su ponovo i ponovo +#eda#i Gospodinovotransendenta#no te#o i naj&ad dosti+#i meditaiju na Gospodinov #ični o%#ik.8:. Ovo je o%#ik Gospodina na koji meditiraju s#ed%enii proesa 3o+e i on pruža&adovo#jstvo 3o+ijima u meditaiji. *ije i&miš#jen, već je stvaran, kao što su potvrdi#i

ve#iki 3o+iji. Gospodin u potpunosti poseduje osam vrsta mistični' savršenstava, a#i jenji'ovo puno savršenstvo nedostižno osta#ima.8;. Kumare su rek#i<=ra+i naš Gospodine, ne poka&uješ se nitkovima, mada se na#a&iš u svačijem sru. "#i štose nas tiče, +#edamo Te #iem u #ie, iako si neo+raničen. $&jave o Te%i, koje smo svojimušima ču#i od naše+ oa Bra'me, sada smo istinski spo&na#i, &a'va#jujući Tvojojmi#ostivoj pojavi.8>. /namo da si Vr'ovna "pso#utna $stina, Božanska Ličnost koja ispo#java vojtransendenta#ni o%#ik u ne&a+a-enoj +uni čiste vr#ine. Ovaj transendenta#ni, večni o%#ik 

Tvoje #ičnosti, ve#iki mudrai čija su sra pročišćena devoijom mo+u spo&natinepoko#e%#jivim predanim s#uženjem samo &a'va#jujući tvojoj mi#osti.8?. Oni koji su veoma sposo%ni i najinte#i+entniji u s'vatanju stvari kakve jesu, s#ušaju

12:

Page 126: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 126/360

 priče o Gospodinovim povo#jnim de#atnostima i &a%avama o kojima je vredno pevati is#ušati. Takve oso%e ne mare čak ni &a najveći materija#ni %#a+os#ov, to jest os#o%o-enje, ada ne +ovorimo o manje važnim %#a+os#ovima, poput materija#ne sreće na rajskim

 p#anetama.8@. O Gospodine, mo#imo Te da nam dopustiš da se ra-amo čak i u pak#enim stanjimaživota, samo neka naša sra i um s#uže Tvoja #otosova stopa#a, neka naše reči %udu #epeMjer opisuju Tvoja de#aN, kao što #išće tu#asi postaje još #epše kada se ponudi Tvojim#otosovim stopa#ima i neka naše uši uvek %udu ispunjene pevanjem o Tvojimtransendenta#nim od#ikama.:A. O Gospodine, &ato odajemo svoje poni&no poštovanje Tvom večnom o%#iku BožanskeLičnosti, koji si nam tako #ju%a&no poka&ao. Tvoj vr'ovni večni o%#ik ne mo+u videtinesrećni, manje inte#i+entni #judi, a#i su naš um i po+#ed veoma &adovo#jni što +a možemo

 posmatrati.

1. Mudraci u pro$%e%i D!au i Vid!au? dvojicu vratara Vai$unt*e

1. Bra'ma je rekao<estitavši mudraima na nji'ovim #epim rečima, vevišnji Gospodin, čije je pre%iva#ište uBožjem arstvu, rekao je s#edeće.2. Božanska Ličnost reče<Ovi !oji s#u+e po imenu =ža3a i Vidža3a su vam nane#i ve#iku uvredu jer su !e&anemari#i.6. O ve#iki mudrai, odo%ravam ka&nu koju ste im dode#i#i vi, koji ste predani !eni.8. /a mene je %ra'mana najviša i najdraža #ičnost. *epoštovanje koje su poka&a#i !ojis#u+e sam ustvari ispo#jio 9a, jer su vratari !oji s#u+e. matram da je to uvreda koju sam

9a počinioH sto+a vas mo#im da !i oprostite &a do+a-aj koji se desio.:. *ede#o koje počini s#u+a navodi #jude da okrive nje+ovo+ +ospodara, %aš kao što mr#ja %e#e +u%e na %i#o kom de#u te#a &a+a-uje čitavu kožu.;. Bi#o ko u čitavom svetu, čak i čanda#a koji živi kuvajući i jedući pseće meso, odma' se

 pročišćava ako se okupa tako što ušima čuje ve#ičanje !o+a imena, s#ave, itd. ada ste !e %e& sumnje spo&na#iH sto+a neću ok#evati da odsečem i v#astitu ruku ako se neprijate#jskiop'odi prema vama.>. Gospodin je nastavio<(ošto sam s#u+a !oji' %'akta, !oja #otosova stopa#a su posta#a tako sveta da odma' %rišu

sve +re'e i stekao sam takvu nak#onost da !e %o+inja sreće ne napušta, mada nisam ve&an&a nju, a dru+i ve#ičaju njenu #epotu i pridržavaju se sveti' &aveta da %i do%i#i od nje %arem ma#o mi#osti.?. *e uživam sa istim &adovo#jstvom u ponudama ponu-enim u žrtvenoj vatri, koja je

 jedno od !oji' sopstveni' usta, kao što uživam u ukusnim je#ima prepunim +'ija ponu-enim ustima %ra'mana, koji su !i posveti#i p#odove svoji' de#atnosti i uvek su&adovo#jni !ojim prasadamom.@. Gospodar sam !oje nesputane unutrašnje moći, a voda Gan+e je voda kojom su oprana!oja stopa#a. Ta voda posvećuje sva tri sveta &ajedno sa Šivom, koji je nosi na +#avi. "ko

9a mo+u staviti na voju +#avu prašinu sa stopa#a vaišnave, ko će od%iti da učini to isto41A. Bra'mane, krave i sva ne&aštićena stvorenja su !oje sopstveno te#o. Oni čija je moćrasu-ivanja os#a%i#a &%o+ +re'a, smatraju da se ona ra&#ikuju od !ene. *a#ik su %esnim

12;

Page 127: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 127/360

&mijama koje +#asnii nad&ornika +rešni' #judi Iamaradže, koji su na#ik na #ešinare,+nevno kidaju svojim k#junovima.11. dru+e strane, moje sre osvajaju oso%e radosna sra i #otosovi' #ia prosvet#jeni'nektarskim osmesima, koje poštuju %ra'mane čak i ako i&+ovaraju +ru%e reči. G#edaju na

 %ra'mane kao na !ene amo+ i umiruju i' 'va#eći i' rečima punim #ju%avi, %aš kao što %isin umirivao +nevno+ oa i#i kao što 9a umirujem vas.12. Ovi !oji s#u+e su vas uvredi#i, ne po&najući nameru svo+ +ospodara. to+a ćete !iučiniti us#u+u ako naredite da !i se uskoro vrate i da, iako tre%aju požnjeti p#odove svo+de#a, vreme nji'ovo+ i&+nanstva istekne %r&o.16. Bra'ma je nastavio<!ada je &mija +neva uje#a mudrae, nji'ove duše nisu %i#e &asićene s#ušanjemGospodinovo+ divno+ i prosvet#jujuće+ +ovora, koji je #ičio na ni& vedski' 'imni.18. Gospodinov i&vanredan +ovor je %i#o teško s'vatiti &%o+ nje+ovo+ važno+ smis#a inajdu%#je+ &načaja. !udrai su +a sas#uša#i široko otvoreni' ušiju i du%oko ra&mis#i#i onjemu. "#i mada su s#uša#i, nisu mo+#i s'vatiti šta je nameravao da učini.1:. $ pored to+a, četvoria %ra'mana7mudraa su se jako o%radova#i što su Ga vide#i i

oseti#i su da im te#a dr'te. /atim su se na s#edeći način o%rati#i Gospodinu, koji jera&otkrio mno+e s#ave vevišnje Ličnosti posredstvom voje unutrašnje moći 7 3o+ama3e.1;. !udrai su rek#i<O vevišnja Božanska Ličnosti, ne možemo &nati šta že#iš da učinimo, jer mada si vr'ovniv#adar svi', +ovoriš u našu korist kao da smo učini#i nešto do%ro &a Te%e.1>. O Gospodine, vr'ovni si upravite#j %ra'manske ku#ture. matraš da su %ra'mane nanajvišem po#ožaju da %i vojim primerom poučio dru+e. Ti si ustvari vr'ovno Božanstvokoje o%ožavaju ne samo %o+ovi, već i %ra'mane.1?. Ti si i&vor večno+ &animanja svi' živi' %ića i uvek štitiš re#i+iju vojim

mno+o%rojnim mani)estaijama 7 Božanskim Ličnostima. Vr'ovni si i#j re#i+io&ni' prinipa i po našem miš#jenju si večno neisrpan i nepromen#jiv.1@. !i#ošću Gospodina, mistii i transendenta#isti nadi#a&e ne&nanje napuštajući svematerija#ne že#je. to+a nije mo+uće da dru+i ukažu mi#ost vevišnjem Gospodinu.2A. Bo+inja sreće, Lakšmi, čiju prašinu #otosovi' stopa#a osta#i #judi nose na svojim+#avama, čeka Te, kao što je odre-eno, jer žarko že#i da osi+ura mesto u pre%iva#ištu kra#ja

 pče#a koji #e%di oko sveže+ vena od #išća tu#asi ko+a je Tvojim stopa#ima ponudio neki %#a+os#oveni %'akta.21. O Gospodine, i&u&etno si privržen de#atnostima Tvoji' čisti' %'akta, a ipak nikada nisi

 privržen %o+inji sreće, koja te neprestano transendenta#no s#uži sa #ju%av#ju. (rema tome,kako se možeš pročistiti prašinom sa puta kojim su proš#i %ra'mane i kako Te je mo+ućes#aviti i#i usrećiti &nakom Šrivatse na Tvojim +rudima422. O Gospodine, ote#ov#jenje si svake re#i+ije. /ato se pojav#juješ u tri mi#enijuma, štitećitako ovaj univer&um koji se sastoji od pokretni' i nepokretni' %ića. Tvojom mi#ošću,sačinjenom od čiste vr#ine, koja podaruje sve %#a+os#ove, mo#im Te oteraj e#ementeradžasa i tamasa radi po#u%o+ova i dvaput ro-eni'.26. O Gospodine, &aštitnik si naj%o#ji' me-u dvaput ro-enima. "ko i' ne &aštitišupućujući im %#a+e reči i o%ožavajući i', #judi koji s#ede primer Tvo+ Gospodstva

nesumnjivo će napustiti povo#jan put o%ožavanja.28. =ra+i Gospodine, Ti nikada ne že#iš da povo#jan put %ude uništen, jer si ri&nia svevr#ine. amo da %i pružio do%ro%it svim #judima, uništavaš e#emenat &#a vojom snažnom

12>

Page 128: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 128/360

moći. V#asnik si tri sveta i održava#a čitavo+ univer&uma. to+a, Tvoja moć se neumanjuje Tvojim poni&nim ponašanjem. *aprotiv, tom poni&nošću ispo#javaš vojetransendenta#ne &a%ave.2:. O Gospodine, pri'vatićemo %e& dvo#ičnosti svaku ka&nu koju dode#iš ovim nevinimoso%ama i#i nama. 'vatamo da smo prok#e#i dve %e&+rešne oso%e.2;. Gospodin je od+ovorio<O %ra'mane, &najte da sam ka&nu koju ste im dode#i#i prvo%itno odredio 9a i &ato će seroditi u porodii demona. "#i %iće čvrsto sjedinjeni sa !nom u mis#ima, kro& umnukonentraiju pojačanu +nevom i u%r&o će !i se vratiti.2>. Bra'ma je rekao<(ošto su vide#i Gospodara Vaikunt'e, vevišnju Božansku Ličnost, na samoo%asjanoj

 p#aneti Vaikunt'e, mudrai su napusti#i to transendenta#no pre%iva#ište.2?. !udrai su o%iš#i oko vevišnje+ Gospodina, oda#i !u svoje poštovanje i vrati#i se

 jako radosni sa&navši o %ožanskim o%i#jima vaišnave.2@. Gospodin je onda rekao vojim s#u+ama =ža3i i Vidža3i< *apustite ovo mesto, a#i sene %ojte. va s#ava vama. $ako mo+u poništiti k#etvu %ra'mana, neću to učiniti. *aprotiv,

odo%ravam je.6A. Lakšmi, %o+inja sreće je predska&a#a vaš od#a&ak i& Vaikunt'e. 9ako se ra&#juti#a, jer kada je napusti#a !oje pre%iva#ište i &atim se vrati#a, &austavi#i ste je na kapiji dok sam 9aspavao.61. Gospodin je uverio dvojiu stanovnika Vaikunt'e, =ža3u i Vidža3u< (rimenjujući u+nevu prinip mistične 3o+e, očistićete se od +re'a nepos#ušnosti %ra'manama i &a kratkovreme ćete !i se vratiti.62. *akon što je tako +ovorio na vratima Vaikunt'e, Gospodin se vratio u voje

 pre%iva#ište, +de postoji mnoštvo ne%eski' #eti#ia i nenadmašno %o+atstvo i sjaj.

66. "#i dvojia vratara, naj%o#ji od po#u%o+ova, čiji su #epota i sjaj %i#i umanjeni k#etvom %ra'mana, posta#i su mr&ovo#jni i pa#i su i& Vaikunt'e, pre%iva#išta vevišnje+ Gospodina.68. 5 tom trenutku, dok su =ža3a i Vidža3a pada#i i& Gospodinovo+ pre%iva#išta, &ačuo se+#asan u&vik ra&očaranja po#u%o+ova koji su sede#i u svojim raskošnim #eti#iama.6:. Bra'ma je nastavio<Ova dvojia +#avni' vratara Božanske Ličnosti su sada uš#i u materiu =iti, prekrivenimoćnim semenom Kaš3ape !unija.6;. 5&nemiri#a vas je moć ovi' %#i&anaa asura MdemonaN, jer je jako umanji#a vašu moć.!e-utim, nije u mojoj moći da vam pomo+nem, jer je am Gospodin taj koji že#i učiniti

sve to.6>. =ra+i moji sinovi, Gospodin je upravite#j ve&ujući' si#a materija#ne prirode iod+ovoran je &a stvaranje, održavanje i uništavanje kosmosa. *je+ovu &adiv#jujućustvara#ačku moć 3o+ama3u, ne mo+u #ako s'vatiti čak ni majstori 3o+e. *ajdrevnija#ičnost, vevišnji Gospodin će doći am da nas spasi. Šta korisno možemo učiniti &a

 *je+a, ako ra&miš#jamo o tom do+a-aju4

13. Po#eda Hirana$(e nad vim pravcima univer)uma

1. Šri !aitre3a je rekao<(o#u%o+ovi, stanovnii viši' p#aneta, %i#i su os#o%o-eni sve+ stra'a kada im je Bra'ma,ro-en od Višnua, o%jasnio u&rok tame. Tako su se svi vrati#i na svoje p#anete.

12?

Page 129: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 129/360

2. Vr#a žena =iti je %i#a u %ri&i &%o+ nevo#je koja je preti#a %o+ovima od dee u njenojmaterii, što je i njen muž predska&ao. Codi#a je sinove %#i&ane pos#e puni' sto +odinatrudnoće.6. (ri#ikom ra-anja dvojie demona, %i#o je mno+o prirodni' nepo+oda, &astrašujući' ičudesni', kako na rajskim p#anetama, tako i na &ema#jskim i i&me-u nji'.8. /em#jotresi su potresa#i p#anine na /em#ji i i&+#eda#o je da vatra %ukti svuda. (ojavi#e suse mno+e nepovo#jne p#anete poput aturna, &ajedno sa kometama, meteorima i munjama.:. =uva#i su vetrovi najneprijatniji &a dodir, 'učeći ponovo i ponovo i čupajući i& korenao+romno drveće. O#uje su %i#e nji'ove vojske, a o%#ai prašine nji'ove &astave.;. vet#eća ne%eska te#a su %i#a o+rnuta masama o%#aka kro& koje su se ponekad pro#ama#emunje, kao da se smeju. vuda je v#ada#a tama i ništa se nije mo+#o videti.>. Okean je +#asno jeao &ajedno sa svojim ve#ikim ta#asima, kao da je %io po+o-entu+om, a stvorenja koja nastanjuju okean su se uskomeša#a. Ceke i je&era su tako-e %i#iu&%urkani, a #otosi su venu#i.?. (onovo i ponovo se jav#jao ma+#ičasti oreo# oko una i !esea &a vreme nji'ovo+

 pomračenja. !o+#i su se čuti praskovi +romova, iako nije %i#o o%#aka, a &vui koji su

 podseća#i na k#oparanje kočija dopira#i su i& p#aninski' pećina.@. 5 unutrašnjosti se#a, ženke šaka#a su &#oko%no &avija#e, %#jujući snažnu vatru i& usta, ašaka#i i sove su im se tako-e pridruži#i svojim kriima.1A. $&vijajući vratove, psi su &avija#i unaoko#o, ponekad kao da pevaju, a ponekad kao davi#e.11. O Vidura, ma+ari su svuda unaoko#o trča#i u krdima, udarajući &em#ju svojim teškimkopitima i div#je njačući.12. /astrašene njištanjem ma+araa, ptie su sa kriima od#eta#e i& svoji' +ne&da, dok jestoka u stajama kao i u šumama ispušta#a %a#e+u i mokri#a.

16. (restrašene krave su dava#e krv umesto m#eka, i& o%#aka je #io +noj, kipovi %o+ova u'ramovima su #i#i su&e, a drveće je pada#o i %e& udara vetra.18. /#os#utne p#anete, kao što su !ars i aturn su jako svet#e#e, &asenjujući povo#jne

 p#anete poput !erkura, 9upitera i Venere, kao i dru+a svet#eća ne%eska te#a. *ai&+#ed sekrećući una&ad, p#anete su se sudara#e jedna sa dru+om.1:. 5očavajući ove i mno+e dru+e pred&nake #oši' vremena, svi su %i#i o%u&eti stra'om,osim četiri mudraa7sina Bra'me koji su %i#i svesni pada =ža3e i Vidža3e i nji'ovo+ro-enja kao =itini' sinova. Osta#i nisu &na#i tajnu ovo+ pred&naka i mis#i#i su da do#a&iuništenje univer&uma.

1;. Ta dva demona, koji su se pojavi#i u drevna vremena, u%r&o su poče#i ispo#javatineo%ične te#esne o%#ikeH ima#i su če#ično +ra-ena te#a koja su poče#a rasti %aš kao dveve#ike p#anine.1>. Te#a su im posta#a to#iko visoka da je i&+#eda#o kao da #ju%e ne%o perjaniama svoji'&#atni' kruna. /ak#oni#i su vidik u svim pravima i dok %i 'oda#i, &em#ja se tres#a prisvakom koraku. Cuke su im %i#e ukrašene sjajnim narukviama, a kad su staja#i i&+#eda#o

 je kao da &ak#anjaju sune strukovima o%avijenim i&vrsnim i #epim pojasevima.1?. Kaš3apa, (radžapati, stvorite#j živi' %ića, dao je svojim sinovima %#i&anima imenaHono+a koji se rodio prvi je na&vao Jiran3akša, a ono+a koji je %io prvi &ačet u =iti je

na&vao Jiran3akašipu.1@. tarije dete, Jiran3akašipu se nije p#ašio da će +a iko u%iti, jer je primio %#a+os#ovBra'me. Bio je ponosan i nadmen &%o+ to+ %#a+os#ova i sposo%an da dovede pod svoju

12@

Page 130: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 130/360

upravu sva tri p#anetarna sistema.2A. *je+ov m#a-i %rat 7 Jiran3akša je uvek %io spreman da svojim de#atnostima &adovo#jistarije+ %rata. Jiran3akša je u&eo topu& na rame i %or%eno+ du'a putovao e#imuniver&umom, samo da %i &adovo#jio Jiran3akašipua.21. Jiran3akšin temperament je %i#o teško o%u&dati. Oko no+u je imao &#atne nano+viekoje su &veka#e, %io je ovenčan +i+antskim venem, a svoj o+romni topu& je po#ožio na

 jedno rame.22. *je+ova umna i te#esna sna+a, kao i %#a+os#ov koji mu je %io dat, učini#i su +a

 ponosnim. *ije se p#ašio da će +a ičije ruke u%iti i niko +a nije mo+ao &austaviti. /%o+to+a %i po#u%o+ove o%u&eo stra' samo kad %i +a vide#i i oni %i se kri#i kao što se &mijekriju i& stra'a od Garude.26. *e našavši $ndru i dru+e po#u%o+ove, ranije opijene svojom moći, +#avni od =ait3a,videći da su se svi ra&%eža#i pred nje+ovom sna+om je +#asno &aur#ao.28. Vrativši se i& rajsko+ arstva, moćni demon, na#ik na ra&%esne#o+ s#ona je radi &a%ave&aronio u du%oki okean, koji je strašno 'učao.2:. Kada je ušao u okean, vodene životinje koje su sačinjava#e vojsku Varune su se

 prep#aši#e i po%e+#e da#eko. Tako je Jiran3akša poka&ao svoju ve#ičinu %e& da je &adao i jedan udara.2;. Lutajući po okeanu mno+o, mno+o +odina, moćni Jiran3akša je svojim +vo&denimtopu&om neprestano udarao +i+antske ta#ase %aane vetrom i tako je došao do Vi%'avari,

 prestonie Varune.2>. Vi%'avari je dom Varune, +ospodara vodeni' stvorenja i čuvara niži' de#ovauniver&uma +de o%ično pre%ivaju demoni. Tu je Jiran3akša pao pred Varunina stopa#a,

 %aš kao oso%a niska roda i da %i +a ismejao, rekao je sa smeškom< DBori se sa mnom, ovevišnji GospodineED

2?. uvar si čitavo+ prostora i v#adar nada#eko čuvene s#ave. kršivši moć o'o#i' iuo%raženi' ratnika i po%edivši sve =ait3e i =anave na svetu, jednom si i&vršio Cadžasu3ažrtvovanje Gospodinu.2@. (ošto +a je tako ismejao neprijate#j čija taština nije po&nava#a +ranie, o%ožavano++ospodara vode je o%u&eo +nev, a#i +a je on u& pomoć ra&uma o%u&dao i od+ovorio< Odra+i, sada sam se ostavio ratovanja jer sam isuviše ostario da %i' se %orio.6A. To#iko si vešt u ratovanju da ne vidim niko+a dru+o+ osim najdrevnije #ičnosti,Gospodina Višnua, koji ti može pružiti &adovo#jstvo u %or%i. /%o+ to+a, o +#avni od asura,

 pri-i *jemu, ko+a čak i junai poput te%e spominju sa 'va#om.

61. Varuna je nastavio<Kad do-eš do *je+a, %ićeš odma' os#o%o-en ponosa i #ežaćeš na %ojnom po#ju okružen psima, u večnom snu. =a %i uništio &#ikove poput te%e i uka&ao voju mi#ost po%ožnim#judima, On poprima o%#ike ra&#ičiti' inkarnaija, kao što je Vara'a.

14. Bit$a i)me2u Gopodina Vepra i demona Hirana$(e

1. !aitre3a je nastavio<(onosan i umiš#jen =ait3a se ma#o o%a&irao na reči Varune. O dra+i Vidura, sa&navši od

 *arade +de se na#a&i vevišnja Božanska Ličnost, žurno se uputio u du%ine okeana.2. Tamo je video svemoćno+ vevišnje+ Gospodina u *je+ovoj inkarnaiji vepra kako podiže &em#ju vr'ovima voji' k#jova i vojim rvenkastim očima +a #išava sjaja. =emon

16A

Page 131: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 131/360

se nasmejao< O, vodo&emna životinjoE6. =emon se o%ratio Gospodinu<O naj%o#ji od po#u%o+ova, preo%učen u vepra, čuj me. Ova /em#ja je poverena nama,stanovniima niži' prede#a i ne možeš je u&eti dok sam ja tu, a da Te ne povredim.8. Ti nitkove, naši neprijate#ji su Te 'rani#i da %i nas u%io i u%io si neke demone ostavšinevid#jiv. O %uda#o, Tvoja moć je samo mistična i tako ću danas o%radovati svoje ro-akeu%ivši Te.:. =emon je nastavio<Kad padneš mrtav, smrskane #o%anje od topu&a koje+ će &avit#ati moje ruke, po#u%o+ovi imudrai koji Ti prinose ponude i žrtve u predanom s#uženju će samim tim prestati da

 postoje, kao drveće %e& korenja.;. !ada su po+rdne reči demona, na#ik stre#ama, nane#e %o# Gospodinu, On je podneo %o#."#i videvši da je /em#ja na vr'ovima *je+ovi' k#jova %i#a up#ašena, i&di+ao se i& vode,

 %aš kao što s#on i&#a&i sa svojom ženkom kada +a napadne krokodi#.>. =emon koji je imao &#atnu kosu na +#avi i &astrašujuće očnjake, pojurio je na Gospodinakoji je i&#a&io i& vode, %aš kao što krokodi# juri s#ona. 5r#ajući kao +rom, rekao je< /ar Te

nije sramota da %ežiš od protivnika koji Te i&a&iva4 *e postoji ništa sramotno &a %esramnastvorenjaE?. Gospodin je postavio /em#ju na površinu vode u %#i&ini da !u %ude na vidiku, prenevšina nju voju sopstvenu ener+iju u o%#iku sposo%nosti p#utanja po vodi. =ok je neprijate#jstajao i sve to posmatrao, Bra'ma, stvorite#j univer&uma je ve#ičao Gospodina, a osta#i

 po#u%o+ovi su sipa#i kišu veća na *je+a.@. =emon, čije je te#o %i#o ukrašeno mnoštvom ukrasa, narukvia i #epim &#atnim ok#opom,

 pojurio je na Gospodina s #e-a naoružan ve#ikim topu&om. Gospodin je podneo nje+oveoštre po+rdne reči, a#i da %i mu od+ovorio, ispo#jio je voj strašni +nev.

1A. Božanska Ličnost je rek#a</aista, !i smo stvorenja i& džun+#e i tražimo #ovačke pse poput te%e. Onaj ko jeos#o%o-en od &ap#etenosti smrću, ne p#aši se %r%#jivo+ +ovora u koji se ti upuštaš, jer sive&an &akonima smrti.11. *esumnjivo smo preote#i v#ast stanovnika Casata#e i posta#i %esramni. !ada si !eudario tvojim moćnim topu&om, ostaću neko vreme ovde u vodi, jer, pošto sam u&rokovaoneprijate#jstvo sa tako moćnim neprijate#jem, nemam +de da odem.12. matraš se &apovednikom %rojne pešadije i sada možeš predu&eti %r&e korake da *assvr+neš. Ostavi se svo+ %uda#asto+ +ovora i otk#oni &a%rinutost svoji' ro-aka i prijate#ja

u%ijajući *as. Oso%a može %iti ponosna, a#i ne &as#užuje mesto na skupu ako ne uspe daispuni svoju &adatu reč.16. Šri !aitre3a je rekao<(ošto +a je tako i&a&va#a Božanska Ličnost, demon se ra&#jutio i u&nemirio, tresući se od+neva kao i&a&vana ko%ra.18. Ca&jareno sikćući ču#a nadraženi' %esom, demon je %r&o pojurio prema Gospodinu,&adavši !u udara svojim moćnim topu&om.1:. !e-utim, Gospodin je, pomerivši se %#a+o u stranu, i&%e+ao si#oviti udara topu&a koji

 je neprijate#j uputio ka *je+ovim prsima, kao što %i savršeni 3o+i i&%e+ao smrt.

1;. Božanska Ličnost je sada ispo#ji#a voju #jutnju pojurivši na demona, koji je od %esa+ri&ao usnu, ponovo u&imajući svoj topu&, i&nova i i&nova vit#ajući njime unaoko#o.1>. O p#emeniti Vidura, Gospodin je &atim vojim topu&om udario neprijate#ja po desnoj

161

Page 132: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 132/360

strani če#a, a#i se demon, iskusan u %or%i, &aštitio vešto rukujući svojim topu&om.1?. Tako su demon Jiran3akša i Gospodin, Božanska Ličnost, udara#i jedan dru+o+o+romnim topu&ima, ra&jareni i že#jni po%ede.1@. Ca&vi#o se žestoko nadmetanje i&me-u dva %oraH o%ojia su &ado%i#i rane na te#imaod udaraa nji'ovi' oštri' topu&a i o%ojia su %i#i sve ra&jareniji od mirisa krvi. 5 žarkojže#ji da po%ede, i&vodi#i su ra&#ičite pokrete i nji'ova %or%a je i&+#eda#a kao suko% i&me-udva snažna %ika, koji se %ore radi krave.2A. O potomče Kurua, Bra'ma, najne&avisniji po#u%o+ univer&uma, došao je u pratnjisvoji' s#ed%enika da vidi tu strašnu %itku &a do%ro%it sveta, i&me-u demona i BožanskeLičnosti koja se pojavi#a u o%#iku vepra.21. ti+avši na mesto suko%a, Bra'ma, vo-a 'i#jada mudraa i transendenta#ista video jedemona koji je stekao takvu nečuvenu moć da se niko nije mo+ao %oriti sa njim. Bra'mase onda o%ratio *ara3ani, koji je po prvi put poprimio o%#ik vepra.22726. Bra'ma je rekao<=ra+i moj Gospodine, ovaj demon je poka&ao da je sta#na napast &a po#u%o+ove,

 %ra'mane, krave i nevine #jude, koji su %e&+rešni i uvek &avise od Tvoji' #otosovi'

stopa#a. (ostao je i&vor stra'a %espotre%no i' &#ostav#jajući. tekavši moj %#a+os#ov, postao je demon, sta#no tražeći pravo+ protivnika, #utajući po e#om univer&umu s timnes#avnim i#jem.28. Bra'ma je nastavio<=ra+i moj Gospodine, nema potre%e da se i+raš sa ovim &mijo#ikim demonom, koji jeuvek vr#o vešt u i&vo-enju trikova i koji je o'o#, samodovo#jan i naj&#o%niji.2:. Bra'ma je nastavio<=ra+i moj Gospodine, Ti si nepo+rešiv. !o#im Te u%ij ovo+ +rešno+ demona pre ne+o štonastupi demonsko do%a dana i on Ti se opasno pri%#iži na način povo#jan &a nje+a. Be&

sumnje +a možeš u%iti vojom unutrašnjom moći.2;. Gospodine moj, najtamnije veče koje prekriva svet se %r&o pri%#ižava. (ošto si =ušasvi' duša, #ju%a&no +a u%ij i donesi po%edu po#u%o+ovima.2>. (ovo#jan period po&nat kao a%'idžit, jako povo#jan &a po%edu, počeo je u podne iskoro je već prošaoH &ato u interesu Tvoji' prijate#ja mo#im Te %r&o se reši ovo+ opasno+neprijate#ja.2?. *a našu sreću, ovaj demon je po sopstvenoj vo#ji došao Te%i, jer si mu Ti već presudiosmrtH sto+a pokaži voju moć, u%ij +a u dvo%oju i uspostavi mir u svetovima.

15. 6#ijanje demona Hirana$(e1. Šri !aitre3a je rekao<(ošto je čuo reči stvorite#ja Bra'me, os#o%o-ene svi' +rešni' namera i prijatne kao nektar,Gospodin se srdačno nasmejao i pri'vatio nje+ovu mo#itvu +#edajući +a sa #ju%av#ju.2. Gospodin, koji se pojavio i& nosnie Bra'me, pojurio je i usmerio voj topu& ka prsimaneprijate#ja, demona Jiran3akše, koji se kočoperio pred *jim %e& stra'a.6. (o+o-en topu&om demona, Gospodinov topu& je isk#i&nuo i& *je+ove ruke i okrećući seu padu i&+#edao je divno. (ri&or je %io čudesan, jer je topu& ve#ičanstveno %#istao.

8. !ada je demon imao i&vrsnu pri#iku da nesmetano udari svo+ nenaoružano+neprijate#ja, poštovao je &akon dvo%oja, raspirujući time %es vevišnje+ Gospodina.:. Kada je Gospodinov topu& pao na dno, a unaoko#o se &aorio u&vik upo&orenja mnoštva

162

Page 133: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 133/360

 %o+ova i rišija koji su sve to posmatra#i, Gospodin je, eneći demonovu #ju%av prema pravičnosti, pri&vao voj unaršana disk.;. Kad se disk počeo okretati u Gospodinovim rukama, a Gospodin &apočeo %or%u i&%#i&asa +#avnim od voji' prati#aa sa Vaikunt'e, koji se sada rodio kao Jiran3akša, &#i sin=iti, sa svi' strana su se &aču#e neo%ične i&jave posmatrača i& #eti#ia. *isu po&nava#iGospodinovu pravu prirodu i u&vikiva#i su< D*eka po%eda %ude na Tvojoj straniE !o#imoTe u%ij +aE *e poi+ravaj se više s njimED>. Kad je demon video vevišnje+ Gospodina čije su oči %i#e kao #otosove #atie, kakostoji pred njim naoružan vojim unaršana diskom, srdž%a mu je nadv#ada#a ču#a. (očeo

 je siktati kao &mija, +ri&ući usnu i& ve#ike mržnje.?. =emon koji je imao strašne očnjake, pi#jio je u Gospodina kao da će Ga spa#iti

 po+#edom. kočivši u va&du', &ama'nuo je svojim topu&om na Gospodina istovremenou&vikujući< Dad si +otovD.@. O sveti Vidura, dok Ga je neprijate#j motrio, Gospodin je u o%#iku vepra, uživaoa svi'žrtveni' ponuda, ra&i+rano o%orio topu& vojom #evom no+om mada je do#eteo prema

 *jemu sna+om vi'ora.

1A. Gospodin je onda rekao< D5&mi svoje oružje i pokušaj ponovo, pošto tako žarko že#išda !e sav#adašD. $&a&van ovim rečima, demon je ponovo &avit#ao topu& na Gospodina i

 još jednom +#asno &aur#ao.11. Videći topu& kako #eti prema *jemu, Gospodin je ostao na mestu i u'vatio +a s istom#akoćom s kojom kra#j pria Garuda ščepa &miju.12. Osujećen u svojoj odvažnosti, ve#iki demon se osetio poniženim i i&+u%io je

 pri%ranost. *ije 'teo ponovo u&eti topu& kada mu je to pred#oži#a Božanska Ličnost.16. 5&eo je tro&u%a, ra&oran poput p#amteće vatre i snažno +a %aio na Gospodina,uživaoa svi' žrtvovanja, kao što %i neko iskoristio pokoru u &#oj nameri protiv sveto+

 %ra'mane.18. (ošto je moćni demon svom sna+om njime &ama'nuo, #eteći tro&u%a je &asjao nane%u. !e-utim, vevišnji Gospodin +a je sasekao u komade vojim udaršana diskomkoji ima oštre ivie, kao što je $ndra odsekao kri#o Garude.1:. =emon se ra&jario kad mu je disk vevišnje Božanske Ličnosti raskomadao tro&u%a./ato je pošao prema Gospodinu i +#asno ur#ajući, svojom teškom pesniom po+odio

 *je+ova široka prsa, koja nose &nak Šrivatsa. /atim se i&+u%io i& vida.1;. O Vidura, kad Ga je demon tako po+odio, Gospodin koji se pojavio kao prvi vepar,nije osetio ni najmanji dr'taj ni u kom de#u vo+a te#a, kao kad neko po+odi s#ona venem

veća.1>. =emon je &atim %aio mno+e čaro#ije na Božansku Ličnost, Gospodara 3o+ama3e.Videvši ovaj pri&or, #judi su %i#i o%u&eti panikom i mis#i#i su da se pri%#ižava uništenjeuniver&uma.1?. nažni vetrovi su poče#i duvati i& svi' pravaa, šireći tamu koju su u&rokova#i prašina i+radne o#ujeH kamenje je do#a&i#o u p#otunima i& svako+ u+#a, kao da su +a ispa#jiva#imitra#je&i.1@. vet#eća ne%eska te#a u vasioni su išče&#a, jer je ne%o %i#o prekriveno masom o%#aka

 praćeni' munjom i +romom. a ne%a su p#jušta#i +noj, d#ake, krv, i&met, mokraća i kosti.

2A. O %e&+rešni Vidura, p#anine su ispa#jiva#e oružje ra&#ičiti' vrsta i pojavi#e su se na+edemonie raspuštene kose, naoružane tro&upima.21. Vojska +ru%i' Iakša i Cakšasa je i&+ovara#a okrutne i div#je reči marširajući i#i jašući

166

Page 134: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 134/360

na konjima, s#onovima i kočijama.22. Gospodin, koji #ično uživa sva žrtvovanja, sada je odas#ao voju vo#jenu udaršanu,sposo%nu da rastera ma+ične si#e koje je prika&ao demon.26. Baš u rom trenutku, je&a je i&nenada prože#a sre =iti, Jiran3akšine majke. (riseti#a sereči svo+a muža Kaš3ape i krv joj je potek#a i& +rudi.28. Kad je demon video da su nje+ove ma+ične si#e rasterane, još jednom je prišaoBožanskoj Ličnosti, Kešavi i pun +neva pokušao Ga &a+r#iti da %i Ga smrvio. "#i nanje+ovo ve#iko i&nena-enje, video je da Gospodin stoji i&van dose+a nje+ovi' ruku.2:. =emon je sad počeo udarati Gospodina svojim snažnim pesniama, a#i +a je Gospodin"d'okšadža p#jusnuo posred uveta, kao što je $ndra, +ospodar !aruta, udario demonaVritru.2;. $ako +a je Gospodin, po%ednik nad svima, samo ov#aš udario, demonovo te#o se poče#ookretati. Oči su mu iskoči#e i& očni' dup#ji. #om#jeni' ruku i no+u i rasute kose, pao jemrtav, kao +i+antsko drvo koje je iščupao vetar.2>. "dža MBra'maN i osta#i su sti+#i na mesto do+a-aja da %i vide#i demona &astrašujući'očnjaka kako #eži na &em#ji +ri&ući usnu. jaj nje+ovo+ #ia još nije i&%#edeo i Bra'ma je

sa div#jenjem rekao< O, ko+a je mo+#a snaći takva %#a+os#ovena smrt42?. Bra'ma je nastavio<(o+odi#a +a je Gospodinova prednja no+a, na koju 3o+iji koji traže os#o%o-enje od svoji'nestvarni' materija#ni' te#a meditiraju na usam#jenom mestu u mističnom transu. =ok je

 pi#jio u *je+ovo #ie, ovaj %iser me-u =itinim sinovima je napustio samrtne muke.2@. (ošto su ova dva #ična pomoćnika vevišnje+ Gospodina %i#i prok#eti, %i#o im jesu-eno da se rode u demonskim porodiama. (os#e neko#iko takvi' ro-enja, vratiće se nasvoj sopstveni po#ožaj.6A. (o#u%o+ovi su se o%rati#i Gospodinu<

vo poštovanje Te%iE 5živa#a si svi' žrtvovanja i poprimio si o%#ik vepra u čistoj vr#ini,da %i održao svet. *a našu sreću, u%io si ovo+ demona koji je mučio sve svetove i sadamožemo, o Gospodine, s predanošću s#užiti Tvoja #otosova stopa#a.61. Šri !aitre3a je nastavio<(ošto je tako u%io najopasnije+ demona Jiran3akšu, vevišnji Gospodin Jari, porek#osvi' vrsta veprova se vratio u voje sopstveno pre%iva#ište, +de je uvek neprestanasvečanost. Gospodina su s#avi#i svi po#u%o+ovi, predvo-eni Bra'mom.62. !aitre3a je nastavio<... 0prvi dio sti'a nedostaje &%o+ štamparske +reške u knji&i

sam ti ispričao onako kako sam čuo od mo+ pret'odnika, du'ovno+ učite#ja.66. Šri uta Gosvami nastavi<=ra+i moj %ra'mana, Kšatta MViduraN, Gospodinov ve#iki %'akta je dosti+aotransendenta#no %#aženstvo s#ušanjem priča o &a%avama vevišnje Božanske Ličnosti i&ov#ašćeno+ i&vora, od mudraa Kaušarave M!aitre3eN i %io je veoma &adovo#jan.68. Ljudi mo+u osetiti transendenta#no &adovo#jstvo čak i s#ušajući o de#ima ide#atnostima %'akta, čija je s#ava %esmrtna, a da ne +ovorimo o s#ušanju o Gospodinovim&a%avama, čija su prsa o&načena Šrivatsom.6:. Gospodin je i&%avio kra#ja s#onova ko+a je napao krokodi# i koji je meditirao na

 *je+ova #otosova stopa#a. 5 to vreme su ženke s#ona koje su +a prati#e p#aka#e i Gospodini' je spasio od preteće opasnosti.6;. Koja &a'va#na duša ne %i s#uži#a sa #ju%av#ju takvo+ ve#iko+ +ospodara kao što je

168

Page 135: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 135/360

Božanska Ličnost4 =ok %e&%ožna oso%a može naći da je teško steći Gospodinovu mi#ost, *je+a #ako mo+u &adovo#jiti %e&+rešni %'akte, koji se o%raćaju isk#jučivo *jemu radi&aštite.6>. O %ra'mane, svako ko čuje, peva i#i na#a&i &adovo#jstvo u &adiv#jujućoj priči oGospodinovom u%ijanju demona Jiran3akše i pojav#jivanju u o%#iku prvo+ vepra radii&%av#janja sveta, odma' se os#o%a-a od pos#edia +rešni' de#a, čak i od pos#edie u%ijanja

 %ra'mane.6?. Ova najsvetija priča podaruje i&u&etnu vrednost, %o+atstvo, s#avu, du+ovečnost i svešto neko že#i. *a %ojnom po#ju povećava sna+u vita#ni' or+ana i or+ana &a de#ovanje. Onajko je s#uša u pos#ednjem trenutku života %iva prenesen u Gospodinovo vr'ovno

 pre%iva#ište, o dra+i Šaunaka.

7. Ra)0ovor i)me2u Maitree i Vidure

1. Šri Šaunaka je upitao<O uta Gosvami, nakon što je /em#ja %i#a ponovo postav#jena u svoju or%itu, šta je

va3am%'uva !anu učinio da %i poka&ao put os#o%o-enja oso%ama koje su se kasnijerodi#e42. Šaunaka Ciši je upitao o Viduri, ve#ikom %'akti i prijate#ju Gospodina Krišne, koji jenapustio društvo svo+ starije+ %rata, jer je %rat, &ajedno sa svojim sinovima, vodio

 prevarantsku i+ru protiv že#ja Gospodina.6. Vidura je %io ro-en i& te#a Vedav3ase i nije %io manje vredan od nje+a. Tako je svimsrem pri'vatio #otosova stopa#a Krišne i %io je privržen *je+ovim %'aktama.8. Vidura se pročistio od sve strasti putovanjem po svetim mestima i na kraju je došao uJardvar, +de se sreo sa ve#ikim mudraem koji je po&navao nauku o du'ovnom životu i

 počeo mu postav#jati pitanja. Šaunaka Ciši je &ato upitao< Šta je još Vidura pitao!aitre3u4:. Šaunaka je upitao o ra&+ovoru i&me-u Vidure i !aitre3e<i+urno postoje mno+e priče o Gospodinovim %esprekornim &a%avama. #ušanje takvi'

 priča je %aš kao kupanje u vodi Gan+e, jer može os#o%oditi oso%u od svi' +rešni' pos#edia.;. O uta Gosvami, neka te sreća pratiE !o#im te pričaj o Gospodinovim de#atnostimakoje su sve ve#ikodušne i vredne s#av#jenja. Koji %'akta se može &asititi s#ušanja oGospodinovim nektarskim &a%avama4

>. (ošto su +a ve#iki mudrai i& *aimišaran3e &amo#i#i da +ovori, sin Coma'aršane, utaGosvami, uma &aokup#jeno+ Gospodinovim transendenta#nim &a%avama je rekao< !o#imvas čujte šta ću vam sada reći.?. uta Gosvami je nastavio<Vidura, potomak B'arate je %io radostan što je čuo priču o Gospodinu koji se poprimivšivojom sopstvenom %ožanskom moći o%#ik vepra, &a%av#jao podi+avši /em#ju sa dnaokeana i nemarno u%ivši demona Jiran3akšu. Vidura je &atim mudrau rekao s#edeće.@. Vidura je rekao<(ošto po&naješ nama nes'vat#jive stvari, mo#im te, o sveti mudrače, rei mi šta je učinio

Bra'ma da %i stvorio živa %ića, nakon što je stvorio (radžapatije, praočeve živi' %ića41A. Vidura je upitao<Kako su (radžapatiji Mpraočevi živi' %ića poput !aričija i va3am%'uva !anuaN stvara#i

16:

Page 136: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 136/360

 prema uputstvu Bra'me i kako su ra&vi#i ovaj mani)estovani univer&um411. =a #i su kreaiju ra&vija#i &ajedno sa svojiim ženama i#i su osta#i ne&avisni u svomde#ovanju i#i su je ra&vi#i svi &ajedno412. !aitre3a je rekao<Kada su ravnotežu triju +una materija#ne prirode poremeti#e nevid#jive de#atnosti živo+

 %ića, !a'a7Višnu i si#a vremena, %i#a je stvorena sveukupnost materija#ni' e#emenata.16. Terane sud%inom džive, i& ma'at7tattve u kojoj preov#adava e#emenat radžasa, ra&vi#esu se tri vrste #ažno+ ja. $& e+a su se &atim ra&vi#e mno+e +rupe, koje u se%i sadrže pet

 prinipa.18. *esposo%ni da sami stvore materija#ni univer&um, spoji#i su se u& pomoć ener+ijevevišnje+ Gospodina i tako su proi&ve#i %#istavo jaje.1:. Više od 'i#jadu +odina je ovo %#istavo jaje #eža#o na vodi okeana 5&ročnosti u

 %eživotnom stanju. Onda je Gospodin ušao u nje+a kao Gar%'odakaša3i Višnu.1;. $& pupka Božanske Ličnosti Gar%'odakaša3i Višnua je nikao #otosov vet sjajan kao'i#jadu %#istavi' sunaa. Taj #otosov vet je re&ervoar svi' us#ov#jeni' duša i prvo živo

 %iće koje je i&aš#o i& nje+a je %io svemoćni Bra'ma.

1>. Kad je taj vevišnji Gospodin koji #eži na Gar%'odaka okeanu ušao u sre Bra'me,Bra'ma je počeo pri&ivati svoju inte#i+eniju i pri&vavši je, počeo je stvarati univer&um,kakav je %io i pre.1?. (re sve+a, Bra'ma je od svoje senke stvorio prekrivače ne&nanja &a us#ov#jene duše.$ma i' pet i na&ivaju se tamisra, and'a7tamisra, tamas, mo'a i ma'a7mo'a.1@. $& +a-enja, Bra'ma je od%aio te#o ne&nanja i koristeći ovu pri#iku, Iakše i Cakšase su

 pojuri#i da %i prisvoji#i to te#o koje je produži#o da postoji u o%#iku noći. *oć je i&vor +#adii že-i.2A. av#adani +#a-u i že-u, sa svi' strana su pojuri#i da prožderu Bra'mu u&vikujući< D*e

štedi +aE (ojedi +aED21. (un &a%rinutosti, vodeći po#u%o+ Bra'ma i' je &amo#io< D*emojte me pojesti, već me&aštitite. 9a sam vas rodio i posta#i ste moji sinovi. /%o+ to+a ste Iakše i Cakšase.D22. /atim je stvorio vodeće po#u%o+ove, koji su %#ista#i s#avom vr#ine. pustio je pred nji'sjajni o%#ik dana i po#u%o+ovi su +a radosno prisvoji#i.26. Bra'ma je &atim i& svoje &adnjie rodio demone koji su jako vo#e#i seks. (ošto su %i#i

 previše požudni, priš#i su mu radi po#no+ opštenja.28. O%ožavani Bra'ma se prvo nasmejao na nji'ovu +#upost, a#i videći da su %esramniasure %#i&u nje+a, ra&#jutio se i i& stra'a po%e+ao u ve#ikoj žur%i.

2:. (rišao je Gospodinu, koji podaruje sve %#a+os#ove i ra&+oni a+oniju voji' %'akta ioni' koji u&imaju utočište *je+ovi' #otosovi' stopa#a. Gospodin ispo#java voje %e&%rojnetransendenta#ne o%#ike &a &adovo#jstvo voji' %'akta.2;. (rišavši Gospodinu, Bra'ma mu se ovako o%ratio<Gospodine moj, mo#im te &aštiti me od ovi' +rešni' demona, koje sam stvorio po Tvomnare-enju. "petit &a seksom i' je ra&jario i sada su doš#i da me napadnu.2>. Gospodine moj, jedino si Ti sposo%an da otk#oniš tu+u unesrećeni' i naneseš patnjuonima koji nikada ne pri#a&e Tvojim stopa#ima.2?. Gospodin, koji jasno može videti umove dru+i' je video Bra'minu u&nemirenost i

rekao mu je< DOd%ai to svoje nečisto te#oD. (ošto mu je Gospdoin tako &apovedio,Bra'ma je od%aio svoje te#o.2@. Te#o koje je napustio Bra'ma je poprimi#o o%#ik sutona, vremena kada se susreću dan i

16;

Page 137: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 137/360

noć, koje raspa#juje strast. "sure koji su po prirodi u strasti, ov#adani e#ementom radžasa, pomis#i#i su da je to devojka sa čiji' #otosovi' stopa#a &vekaju &vončići, čije su oči širokootvorene od opijenosti i čiji su %okovi prekriveni )inom tkaninom preko koje je sijao pojas.6A. Grudi su joj %i#e i&%očene, jer su prianja#e jedna u& dru+u i %i#e su suviše pri#ju%#jeneda %i i' ra&dvojio neki me-uprostor. $ma#a je pravi#an nos i #epe &u%eH #ju%ak osme' je

 poi+ravao na njenim usnama i %aa#a je vese#e po+#ede na asure.61. 5krašena tamnim uvojima, sakri#a se kao da se stidi. Videći devojku, svi asure su %i#i&a#u-eni že#jom &a seksom.62. =emoni su je 'va#i#i< O', kakva #epotiaE Kakva retka samoov#adanostE Kakvana%uja#a m#adostE 5sred svi' nas koji strastveno žudimo &a njom, kreće se %aš kao da jeapso#utno os#o%o-ena strasti.66. /aokup#jeni speku#aijama o sutonu koji im je i&+#edao kao m#ada žena, &#onamerniasure su se op'odi#i prema njoj sa poštovanjem i nežno joj se o%rati#i na s#edeći način.68. Ko si ti, o #jupka devojko4 ija si žena i#i kćerka i sa kojom namerom si se pojavi#a

 pred nama4 /ašto mučiš nas nesrećnike svojom #epotom neproenjive vrednosti46:. O #epa devojko, ko +od da si, srećni smo da te možemo videti. =ok si se i+ra#a #optom,

u&%udi#a si umove svi' posmatrača.6;. O #epa ženo, kada rukom udaraš #optu o &em#ju, tvoja #otosova stopa#a ne ostaju na

 jednom mestu. (ritisnut težinom tvoji' ra&vijeni' +rudi, struk ti se umori, a vid otupi.!o#imo te op#eti svoju #epu kosu.6>. O%u&eti svojim s'vatanjem, asure su mis#i#i da je večernji suton #epa žena, koja se

 poka&uje u svom primam#jivom o%#iku i tako su je &a+r#i#i.6?. a sme'om punim du%oko+ &načenja, o%ožavani Bra'ma je i& svoje #jupkosti, koja jei&+#eda#a da uživa sama u se%i, stvorio mnoštvo Gand'arva i "psara.6@. (os#e to+a, Bra'ma je napustio taj %#istavi vo#jeni o%#ik mesečine. Višvavasu i dru+i

Gand'arve su +a s radošću prisvoji#i.8A. #avni Bra'ma je &atim i& svoje #enjosti stvorio du'ove i nemani, a#i je &atvorio očikad je video kako pred njim stoje na+i i ra&%arušene kose.81. =u'ovi i patu#jasti &#odusi su prisvoji#i te#o, koje je u o%#iku &evanja od%aio Bra'ma,stvorite#j živi' %ića. Ono je tako-e po&nato kao spavanje koje u&rokuje urenje p#juvačke.(atu#jasti &#odusi i du'ovi napadaju #jude koji su nečisti i nji'ov napad se opisuje kao#udi#o.82. 5videvši da je pun že#je i ener+ije, o%ožavani Bra'ma, stvorite#j živi' %ića je i& pupkasvo+ nevid#jivo+ o%#ika stvorio mnoštvo ad'3a i (ita.

86. (ite su prisvoji#i to nevid#jivo te#o, i&vor nji'ovo+ postojanja. (osredstvom ovo+nevid#jivo+ te#a, oni koji su do%ro upućeni u o%rede prinose ponude ad'3ama i (itama Muo%#iku nji'ovi' pokojni' predakaN pri#ikom o%reda šradd'e.88. Onda je Bra'ma, &a'va#jujući svojoj sposo%osti da %ude skriven od po+#eda, stvorioidd'e i Vid3ad'are i podario im svoj divan o%#ik, po&nat kao "ntard'ana.8:. 9edno+ dana, stvorite#j živi' %ića Bra'ma je u+#edao svoj sopstveni odra& u vodi idiveći se se%i, stvorio je i& to+ odra&a Kimpuruše i Kinnare.8;. Kimpuruše i Kinnare su prisvoji#i taj senoviti o%#ik koji je napustio Bra'ma. To jera&#o+ što u osvit svako+ dana pevaju sa svojim supru+ama nje+ove s#ave, opisujući

nje+ove podvi+e.8>. 9ednom je Bra'ma #e+ao i ispružio te#o e#om dužinom. Bio je jako &a%rinut što se posao stvaranja ne odvija %r&o i u &#ovo#jnom stanju je napustio i to te#o.

16>

Page 138: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 138/360

8?. O dra+i Vidura, kosa koja je otpa#a sa to+ te#a se preo%ra&i#a u &mije i dok je te#o još pu&a#o &ajedno sa skup#jenim rukama i no+ama, i& nje+a su iskoči#e opasne &mije i *a+eširoki' vratova.8@. 9edno+ dana je samoro-eni Bra'ma, prvo živo stvorenje, osetio kao da je ostvario i#jsvo+ života. Tada je i& uma stvorio !anue koji unapre-uju do%rotvorne de#atnostiuniver&uma.:A. (ri%rani stvorite#j im je dao svoj sopstveni #judski o%#ik. Videvši !anue, oni koji su

 %i#i ranije stvoreni 7 po#u%o+ovi, Gand'arve, itd. 7 su p#jeska#i Bra'mi, +ospodaruuniver&uma.:1. !o#i#i su<O stvorite#ju univer&uma, dra+o nam jeH sve što si stvorio je do%ro. (ošto su o%redna de#asada čvrsto uspostav#jena u ovom #judskom o%#iku, svi ćemo de#iti žrtvene ponude.:2. Opremivši se stro+im pokorama, o%ožavanjem umnom usredsre-enošću i&aokup#jenošću devoijom, praćen spokojem i o%u&dani' ču#a, Bra'ma, samoro-eno živo

 %iće je stvorio ve#ike mudrae kao svoje vo#jene sinove.:6. vakom od ovi' sinova nero-eni stvorite#j univer&uma je podario deo svo+ sopstveno+

te#a, koji je imao od#ike du%oke meditaije, umne usredsre-enosti, nad#judske moći,stro+osti, o%ožavanja i odrianja.

1. Ra)0ovor i)me2u Manua i 'ardame

1. Vidura je rekao< *aju+#ednije je %i#o potomstvo va3am%'uva !anua. O poštovani mudrače, mo#im teopiši mi tu rasu čije se potomstvo ra&množava#o seksua#nim odnosom.2. =va ve#ika sina va3am%'uva !anua 7 (ri3avrata i 5ttanapada 7 v#ada#i su svetom koji

se sastojao od sedam ostrva, potpuno u sk#adu sa re#i+io&nim prinipima.6. O sveti %ra'mana, o %e&+rešni, +ovorio si o nje+ovoj kćeri po&natoj po imenu=eva'uti, kao ženi mudraa Kardame, +ospodara stvoreni' %ića.8. Ko#iko je potomaka &ačeo taj ve#iki 3o+i u prine&i, o%darenoj osmostrukimsavršenstvom 3o+i prinipa4 O mo#im te rei mi, jer to jako že#im čuti.:. O sveti mudrače, rei mi kako su poštovani sinovi Bra'me, Cuči i =akša, &ače#i deuo%e&%edivši &a žene dru+e dve kćerke va3am%'uva !anua.;. Ve#iki mudra !aitre3a je od+ovorio<(ošto mu je Bra'ma &apovedio da stvara deu u svetovima, poštovani Kardama !uni je

 primenjivao pokore na o%a#i reke arasvati u ra&do%#ju od deset 'i#jada +odina.>. Vršeći tako pokore, mudra Kardama je o%ožavajući Gospodina predanim s#uženjem utransu stekao mi#ost Gospodina, koji %r&o podaruje sve %#a+os#ove onima koji pri#a&e

 *jemu radi &aštite.?. Tako &adovo#jan, #otosooki vevišnji Gospodin se u at3a73u+i pojavio pred Kardama!unijem u vom transendenta#nom o%#iku, koji se može s'vatiti samo putem Veda.@. Kardama !uni je video vevišnje+ Gospodina, s#o%odno+ od materija#ne &a+a-enosti, u

 *je+ovom večnom o%#iku %#istavom kao sune, sa venem od %e#i' #otosa i vodeni'#ji#jana. Bio je o%učen u čistu žutu svi#u, a *je+ovo #otoso#iko #ie je %i#o okruženo

+#atkim tamnim pramenovima kovrdžave kose.1A. 5krašen krunom i naušniama, držao je voja o%e#ežja ško#jku, disk i topu& u voje triruke, a u četvrtoj rui je držao %e#i #ji#jan. (o+#edao je unaoko#o u srećnom, nasmešenom

16?

Page 139: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 139/360

raspo#oženju čiji pri&or &aro%#java sra svi' %'akta.11. a &#atnom pru+om na prsima, čuvenim Kaustu%'a dra+u#jem, koji je visio oko

 *je+ovo+ vrata, stajao je u va&du'u, vojim #otosovim stopa#ima dodirujući ramenaGarude.12. Kada je Kardama !uni spo&nao vevišnje+ Gospodina u *je+ovom #ičnom o%#iku,

 %io je jako &adovo#jan, jer je nje+ova transendenta#na že#ja %i#a ispunjena. (ao je na&em#ju po+nute +#ave da %i odao poštovanje Gospodinovim #otosovim stopa#ima. ra

 prirodno ispunjeno+ #ju%av#ju prema Bo+u, sk#op#jeni' ruku, mo#itvama je &adovo#jioGospodina.16. Ve#iki mudra Kardama je rekao<O vr'ovni o%ožavani Gospodine, moja moć +#edanja je sada &adovo#jena, jer sam dosti+aonajviše savršenstvo +#edanja Te%e, ri&nie sve+ postojanja. Kro& mno+e u&astopne životedu%oke meditaije, napredni 3o+iji če&nu da vide Tvoj transendenta#ni o%#ik.18. Tvoja #otosova stopa#a su pou&dani %rod, koji nas može preneti preko okeanasvetovno+ ne&nanja. amo oso%e #išene svoje inte#i+enije pod utiajem i#u&orne ener+ijeće o%ožavati ta stopa#a sa namerom da steknu ništavna i trenutna &adovo#jstva ču#a, koja

mo+u steći čak i oso%e koje trunu u pak#u. !e-utim, o Gospodine moj, to#iko si mi#ostivda čak i njima podaruješ voju mi#ost.1:. to+a, u že#ji da se oženim devojkom s#ične naravi, koja %i %i#a prava krava i&o%i#ja umom %račnom životu, da %i' &adovo#jio svoju požudnu že#ju i ja sam tražio utočišteTvoji' #otosovi' stopa#a, koja su i&vor sve+a, jer si kao drvo že#ja.1;. O Gospodine moj, +ospodar si i vo-a svi' živi' %ića. (od Tvojim nad&orom, sveus#ov#jene duše, kao sve&ane užetom, neprestano su &aokup#jene &adovo#javanjem svoji'že#ja. #edeći nji', o ote#ov#jenju re#i+ije, ja tako-e prinosim ponude Te%i, večnomvremenu.

1>. "#i oso%e koje su napusti#e uo%ičajene svetovne de#atnosti i životinjske s#ed%eniketakvi' de#atnosti i u&e#e utočište suno%rana Tvoji' #otosovi' stopa#a pijući opojni nektar Tvoji' od#ika i de#atnosti u me-uso%nom ra&+ovoru, mo+u %iti os#o%o-ene osnovni'

 potre%a materija#no+ te#a.1?. Tvoj točak, koji ima tri +#avine, okreće se oko osovine neuništivo+ Bra'mana. $matrinaest &u%aa, trista še&deset utora, šest ivia i %e&%roj #istova i&re&%areni' na njemu.$ako svojim okretanjem skraćuje životni vek čitave kreaije, ovaj točak i&u&etne %r&ine nemože dodirnuti životni vek Gospodinovi' %'akta.1@. =ra+i moj Gospodine, Ti am stvaraš univer&ume. O Božanska Ličnosti, že#eći da

stvoriš ove univer&ume, stvaraš i', održavaš i ponovo uništavaš vojim sopstvenimener+ijama, koje su pod nad&orom Tvoje dru+e ener+ije &vane 3o+ama3a, kao što pauk stvara svoju mrežu sopstvenom ener+ijom i na kraju je uv#ači u se%e.2A. =ra+i moj Gospodine, mada to nije Tvoja že#ja, mani)estuješ ovu kreaiju +ru%i' isupti#ni' e#emenata samo radi naše+ ču#no+ &adovo#jstva. 5kaži nam voju %e&u&ročnumi#ost, jer si se pojavio pred nama u vom večnom o%#iku, ukrašen ve#ičanstvenimvenem od #išća tu#asi.21. *eprestano odajem svoje poni&no poštovanje Tvojim #otosovim stopa#ima, vrednimu&imanja utočišta, jer o%asipaš svim %#a+os#ovima %e&načajna %ića. =a %i pružio pri#iku

svim živim %ićima da se odvoje od p#odonosni' de#atnosti spo&najući Te%e, vojomsopstvenom ener+ijom si stvorio ove materija#ne svetove.22. !aitre3a je nastavio<

16@

Page 140: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 140/360

$skreno ve#ičan ovim rečima, Gospodin Višnu je, prekrasno %#istajući na ramenimaGarude, od+ovorio rečima s#atkim kao nektar. =ok je +#edao mudraa sa osme'om punimnežnosti o%rve su !u se sk#adno pomera#e.26. vevišnji Gospodin je rekao<'vativši šta ti je na umu, već sam uredio ono &%o+ če+a si !e tako do%ro o%ožavaodisip#inom uma i ču#a.28. Gospodin je nastavio<=ra+i !oj riši, o vo-o živi' %ića, &a oso%e koje !e s#uže sa predanošću o%ožavajući !e,

 pose%no &a #ičnosti poput te%e koje su sve preda#e !eni, nema ni +ovora o )rustraiji.2:. ar va3am%'uva !anu, sin Bra'me, do%ro po&nat po svojim pravičnim de#ima, ima

 prestoniu u Bra'mavarti i v#ada &em#jom sa sedam okeana.2;. O %ra'mana, prekosutra će taj s#av#jeni ar, iskusan u re#i+io&nim de#atnostima, doćiovde &ajedno sa svojom kra#jiom Šatarupom da te vidi.2>. On ima odras#u kći rni' očiju. =oras#a je &a udaju i ima do%ru narav i sve do%reod#ike. Ona je isto tako u potra&i &a do%rim mužem. =ra+i !oj +ospodine, njeni rodite#jiće doći da vide te%e, koji si %aš po+odan &a nju, samo da %i ti preda#i svoju kći &a ženu.

2?. O sveti mudrače, ova prine&a će %iti %aš onakva devojka na kakvu si mis#io u srutokom svi' ovi' du+i' +odina. 5skoro će %iti tvoja i s#užiće ti kako ti sre že#i.2@. Ona će roditi devet kćeri i& semena koje ti poseješ u njoj, a u kćerima koje ti &ačneš,mudrai će da#je &ačinjati deu.6A. Kad ti se sre pročisti pravi#nim s#e-enjem !oje &apovesti, ustupajući !i p#odove svi'svoji' de#atnosti, konačno ćeš !e dostići.61. (oka&ujući sami#ost prema svim živim %ićima, dostići ćeš samospo&naju. (odarujućisvakome neustrašivost, opa&ićeš svoje v#astito oso%eno %iće, kao i sve univer&ume u !enii !ene amo+ smešteno+ u te%i.

62. O ve#iki mudrače, ispo#jiću voj v#astiti potpuni deo preko tvoje žene =eva'uti,&ajedno sa tvoji' devet kćeri i poučiću je sistemu )i#o&o)ije koji se %avi osnovnim

 prinipima i#i kate+orijama.66. !aitre3a je nastavio<(ošto je tako +ovorio Kardama !uniju, Gospodin koji se otkriva samo kad su ču#a usvesnosti Krišne, otišao je sa je&era po imenu Bindu7sarovara, okruženo+ rekom arasvati.68. =ok je mudra stajao i +#edao, Gospodin je otišao putem koji je vodio u Vaikunt'u,

 putem koji ve#ičaju sve ve#ike os#o%o-ene duše. !udra je stajao i s#ušao kako kri#aGospodinovo+ nosioa Garude svojim ma'anjem vi%riraju 'imne koje čine osnovu ama

Vede.6:. (os#e Gospodinovo+ od#aska, poštovani mudra Kardama je ostao na o%a#i Bindu7sarovare, očekujući vreme o kome je Gospodin +ovorio.6;. va3am%'uva !anu se sa svojom ženom popeo na kočiju ukrašenu &#atnim ukrasima.mestivši svoju kći na kočiju, počeo je putovati po čitavoj &em#ji.6>. O Vidura, tako su doš#i do isposničke ko#i%e mudraa koji je %aš ispunio svoje &avetestro+osti upravo na dan koji je Gospodin predska&ao.6?76@. veto je&ero Bindu7sarovara, prep#av#jeno vodom reke arasvati je %i#o utočištemno+i' istaknuti' mudraa. *je+ova sveta voda ne samo da je %i#a povo#jna, već i s#atka

kao nektar. *a&vano je Bindu7sarovara, jer su tamo pa#e kapi su&a i& očiju Gospodina koji je %io o%u&et ve#ikom sami#ošću prema mudrau koji je tražio *je+ovu &aštitu.8A. O%a#a je&era je %i#a okružena mnoštvom po%ožno+ drveća i pu&avia, %o+atim voćem i

18A

Page 141: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 141/360

većem u svim +odišnjim do%ima, koji su pruža#i utočište po%ožnim životinjama i ptiamakoje su se +#asa#e ra&#ičitim kriima. ve je %i#o ukrašeno #epotom p#odova šumsko+drveća.81. itav predeo je od&vanjao od &vukova ptia prep#av#jeni' radošću. Opijene pče#e sutumara#e unaoko#o, opijeni paunovi su ponosno p#esa#i, a vese#e kukavie su do&iva#e

 jedna dru+u.82786. 9e&ero Bindu7sarovara je %i#o ukrašeno rasvetanim drvećem kao što su kadam%a,čampaka, ašoka, karanja, %aku#a, asana, kunda, mandara, kutaja i m#ado drveće man+oa.Va&du' je %io ispunjen umi#nim +#asovima karandava pataka, p#ava, #a%udova, or#ova,vodeni' ptia, ždra#ova, čakravaka i čakora.88. O%a#e je&era su %i#e pune je#ena, medveda, %od#jikave prasadi, +avaja, s#onova,

 %a%una, #avova, majmuna, mun+osa i je#ena mošutnjaka.8:78>. 5#a&eći na to najsvetije mesto sa svojom kćerkom i pri#a&eći mudrau, prvi monar'va3am%'uva !anu je video mudraa kako sedi u svojoj isposničkoj ko#i%i, upravosmirivši svetu vatru sipanjem ponuda u nju. Te#o mu je %#istavo sija#oH mada je du+ovremena primenjivao stro+e pokore nije omršaveo, jer +a je Gospodin po+#edao po+#edom

 punim nežnosti i jer je čuo nektar koji je tekao i& *je+ovi' reči na#ik mesečini. !udra je %io visok, krupni' očiju poput #atia #otosa, a na +#avi je imao &amršene uvojke. Bio jeo%učen u rite. va3am%'uva !anu mu je prišao i video da i&+#eda nekako &apr#jano, %aškao neu+#ačani dra+u#j.8?. Videvši da je monar' došao do nje+ove ko#i%e i da mu odaje poštovanje, mudra +a je

 po&dravio sa %#a+os#ovom i primio +a sa dužnim poštovanjem.8@. *akon što mu je mudra uka&ao pažnju, kra#j je seo ćuteći. (risećajući seGospodinovi' uputstava, Kardama se ovako o%ratio kra#ju, ra&vese#ivši +a umi#nimrečima.

:A. O +ospodine, putovanje koje si predu&eo je si+urno namenjeno &aštiti vr#i' #judi iu%ijanju demona, jer si ote#ov#jenje &aštitničke ener+ije Šri Jarija.:1. Kad je potre%no, pri'vataš u#o+u %o+a sunaH %o+a meseaH "+nija, %o+a vatreH $ndre,+ospodara rajaH Va3ua, %o+a vetraH Iame, %o+a kažnjavanjaH ='arme, %o+a po%ožnosti iVarune, %o+a koji predsedava svim vodama. vo poštovanje te%i koji nisi niko dru+i doGospodin Višnu.:27:8. =a se nisi popeo na svoju po%edonosnu kočiju od dra+u#ja, čije je samo prisustvo

 pretnja prestupniima, da nisi proi&veo oštre &vuke odapinjanjem svo+ #uka i da nisio%i#a&io svet kao %#istavo sune vodeći ve#iku vojsku pod čijim se koraima &ema#jska

ku+#a trese, onda %i sve mora#ne &akone važeće &a varne i ašrame, koje je stvorio amGospodin, prekrši#i ra&%ojnii i nitkovi.::. =a se ne %rineš o stanju u svetu, nepravičnost %i %uja#a, jer se #judima koji žude samo&a novem niko ne %i suprotstavio. Takvi &#ikovi %i napa#i i svet %i propao.:;. O 'ra%ri kra#ju, uprkos svemu tome, pitam te s kojom si namerom došao ovde. Kakva+od namera %i#a, %e&us#ovno ćemo je ostvariti.

. Bra$ 'ardame Munija i Deva*uti

1. Šri !aitre3a je rekao<Opisavši ve#ičinu mno+o%rojni' arevi' od#uka i de#atnosti, mudra je &aćutao, a ar muse, osećajući skromnost, o%ratio na s#edeći način.

181

Page 142: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 142/360

2. !anu je od+ovorio<=a %i se proširio u vedskom &nanju, Bra'ma, ote#ov#jenje Veda je stvorio i& svo+ #ia vas

 %ra'mane, pune stro+osti, &nanja i mistični' moći i nesk#one ču#nom uživanju.6. /a &aštitu %ra'mana, Vr'ovno Biće sa 'i#jadu no+u je od voji' 'i#jadu ruku stvori#onas, kšatri3e. to+a se &a %ra'mane kaže da su *je+ovo sre, a kšatri3e *je+ove ruke.8. /ato %ra'mane i kšatri3e štite jedni dru+e, kao i sami se%eH a am Gospodin, koji jeu&rok i pos#edia, %ivajući istovremeno nepromen#jiv, štiti jedne kro& dru+e.:. ada sam ra&rešio sve svoje sumnje jednostavno susrevši te%e, jer je tvoje +ospodstvoveoma #ju%a&no i jasno o%jasni#o dužnost kra#ja, koji že#i &aštititi svoje podanike.;. !oja je do%ra sreća da sam te mo+ao videti, jer te oso%e neov#adano+ uma i ču#a nemo+u #ako videti. 9oš sam srećniji, jer sam svojom +#avom dodirnuo %#a+os#ovenu prašinusa tvoji' stopa#a.>. rećom ti si me poučio i tako mi podario ve#iku mi#ost. Jva#a Bo+u da sam saotvorenim ušima s#ušao tvoje čiste reči.?. O ve#iki mudrače, mi#ostivo pos#ušaj mo#itvu moje ma#enkosti, jer mi je um u&nemiren#ju%av#ju prema mojoj kćeri.

@. !oja kći je sestra (ri3avrate i 5ttanapade. Traži muža koji %i joj od+ovarao, po+odinama, karakteru i do%rim od#ikama.1A. uvši od mudraa *arade o tvom u&višenom karakteru, učenosti, #epoj pojavi,m#adosti i dru+im vr#inama, usredsredi#a je svoj um na te%e.11. /ato je mo#im te pri'vati, o naj%o#ji od %ra'mana, jer je nudim sa verom. Ona je usvakom po+#edu po+odna da ti %ude žena i preu&me na se%e od+ovornost tvoji' porodični'dužnosti.12. Od%iti ponudu koja je doš#a sama po se%i ne preporučuje se čak ni onima koji suapso#utno os#o%o-eni svi' ve&anosti, a još manje oso%ama odanim ču#nom uživanju.

16. Onaj ko od%ije ponudu koja je doš#a sama od se%e, a#i kasnije prosi od tvrdie, +u%isvoj nada#eko po&nati u+#ed, a ponos mu postaje ponižen nemarnim op'o-enjem dru+i'.18. va3am%'uva !anu je nastavio<O mudrače, čuo sam da se že#iš oženiti. !o#im te pri'vati njenu ruku, koju sam ti ponudio,

 pošto nisi dao &avet sta#no+ e#i%ata.1:. Ve#iki mudra je od+ovorio<vakako že#im da se oženim, a tvoja kći još nije udata, niti je dru+om da#a reč. to+a se

 prema vedskom sistemu, naše venčanje može održati.1;. *eka že#ja tvoje kćeri da %ude udata, koja se pri'vata u vedskim spisima, %ude

ispunjena. Ko ne %i pri'vatio njenu ruku4 To#iko je #epa da samim svojim te#esnim sjajemnadmašuje #epotu svoji' ukrasa.1>. uo sam da je Višvavasu, ve#iki Gand'arva, uma omam#jeno+ &anesenošću, ispao i&svoje #eti#ie kad je video tvoju kći kako se i+ra sa #optom na krovu pa#ate, jer je &aista

 %i#a #epa sa &vekavim nano+viama, prateći #optu pokretima očiju.1?. Koji mudar čovek ne %i sa do%rodoš#iom primio nju, koja je ukras čitavo+ žensko+roda, vo#jenu kćerku va3am%'uva !anua i sestru 5ttanapade4 Oni koji ne o%ožavajumi#ostiva stopa#a %o+inje sreće, ne mo+u je čak ni videti, a ona je po svojoj sopstvenojže#ji doš#a da &atraži moju ruku.

1@. /ato ću pri'vatiti ovu čestitu devojku &a svoju ženu, pod us#ovom da ću, kada &anesesemenom i& mo+ te#a, pri'vatiti život predano+ s#uženja koji pri'vataju najsavršenija#judska %ića. Ovaj proes je opisao Gospodin Višnu i u njemu nema ni tra+a &avisti.

182

Page 143: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 143/360

2A. /a mene je najviši autoritet neo+raničena vevišnja Božanska Ličnost, od koje potičeova divna kreaija i u kojoj počiva njeno održavanje i uništavanje. (orek#o je svi'(radžapatija, #ičnosti namenjeni' ra-anju živi' %ića u ovom svetu.21. Šri !aitre3a je rekao<O ve#iki ratniče Vidura, mudra Kardama je rekao samo to#iko i onda je &aćutao mis#eći nasvo+ o%ožavano+ Gospodina Višnua, koji ima #otos na vom pupku. =ok se ti'o smešio,nje+ovo #ie je osvoji#o um =eva'uti, koja je poče#a da meditira na ve#iko+ mudraa.22. 'vativši u potpunosti od#uku kra#jie, kao i =eva'uti, ar je sa radošću predao svojukći mudrau, čije su mno+o%rojne vr#ine %i#e jednake njenim.26. aria Šatarupa je m#adoj i m#adoženji sa puno #ju%avi da#a u mira& najdra+oenije

 pok#one po+odne &a ovu pri#iku, kao što su dra+u#ji, odeća i kućni predmeti.28. (ošto je tako %io os#o%o-en od+ovornosti predavši kći po+odnoj oso%i, va3am%'uva!anu, uma u&nemireno+ osećajima odvojenosti, &a+r#io je svoju vo#jenu kći sa o%e ruke.2:. ar nije mo+ao podneti odvojenost od svoje kćeri. to+a su su&e neprestano #i#e i&nje+ovi' očiju kvaseći njenu +#avu dok je u&vikivao< D=ra+a moja majkoE =ra+a mojakćeriED

2;72>. (ošto je od ve#iko+ mudraa &atražio i do%io do&vo#u da ode, monar' se popeo nakočiju sa svojom ženom i uputio prema prestonii, praćen svitom. =už o%a#e priv#ačnereke arasvati, reke tako podesne &a svete oso%e, video je %#a+ostanje prekrasni' ko#i%amirni' posmatrača.2?. a&navši sa radošću o povratku ara, nje+ovi podanii su i&aš#i i& Bra'ma7varte dadočekaju svo+ +ospodara sa pesmama, mo#itvama i mu&ičkim instrumentima.2@76A. Grad Bar'išmati, pun svi' vrsta %o+atstava, tako je na&van, jer je tu pa#a d#aka sate#a Gospodina Višnua kad se pojavio kao Gospodin Vepar. Kad se stresao, d#aka je pa#a i

 pretvori#a se u v#ati uvek &e#ene kuša trave i kaše Mdru+a vrsta trave koja se koristi &a

 prostirkuN, posredstvom koji' su mudrai o%ožava#i Gospodina Višnua nakon što je pora&io demone koji su ometa#i i&vo-enje nji'ovi' žrtvovanja.61. !anu je prostro sedište od kuše i kaše i o%ožavao Gospodina, Božansku Ličnost, čijom

 je mi#ošću stekao v#ast nad &ema#jskom ku+#om.62. 5šavši u +rad Bar'išmati, u kojem je pret'odno živeo, !anu je ušao u pa#atuispunjenu atmos)erom koja je iskoreni#a trostruke %ede materija#no+ postojanja.66. ar va3am%'uva !anu je uživao u životu sa svojom ženom i podaniima,ispunjavajući svoje že#je neu&nemiren nepože#jnim prinipima, protivnim proesu re#i+ije.

 *e%eski mu&ičari su peva#i u 'oru sa svojim ženama o čistom u+#edu ara, a svako+ dana

rano u &oru, ar je imao o%ičaj da s#uša o &a%avama vevišnje Božanske Ličnosti sraispunjeno+ #ju%av#ju.68. Tako je va3am%'uva !anu %io sveti kra#j. !ada je %io &aokup#jen materija#nomsrećom, nije pao na najniži nivo života, jer je uvek uživao u materija#noj sreći u atmos)erisvesnosti Krišne.6:. $ako se nje+ov du+i život, koji je o%u'vatao ra&do%#je !anvatare, postepeno %#ižiokraju, nije prošao u&a#ud, jer je uvek %io &aokup#jen s#ušanjem, ra&miš#janjem, pisanjem i

 pevanjem o Gospodinovim &a%avama.6;. (roživeo je život, koji je trajao sedamdeset i jedan ik#us od četiri do%a M>1 P

8,62A,AAA +odinaN, uvek mis#eći na Vasudevu, neprestano &aokup#jen temama o Vasudevi.Tako je transendirao tri odredišta.6>. to+a, o Vidura, kako oso%e koje su u&e#e potpuno utočište Gospodina Krišne u

186

Page 144: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 144/360

 predanom s#uženju mo+u %iti u&nemirene %edama koje potiču od te#a, uma, prirode, dru+i'#judi i živi' %ića46?. Od+ovarajući na pitanja neki' mudraa, on Mva3am%'uva !anuN je i& sami#osti

 prema svim živim %ićima opisao ra&#ičite svete dužnosti #judi kao i dužnosti ra&ni' varna iašrama.6@. Govorio sam ti o i&u&etnom karakteru va3am%'uva !anua, prvo%itno+ kra#ja, čiji jeu+#ed vredan opisivanja. !o#im te čuj o napredovanju nje+ove kćerke, =eva'uti.

&. Deva*utino jadi$ovanje

1. !aitre3a je nastavio<(os#e od#aska svoji' rodite#ja, čestita žena =eva'uti, koja je mo+#a s'vatiti že#je svo+amuža, s#uži#a +a je s ve#ikom #ju%av#ju, kao što B'avani, žena Šive, s#uži svo+a muža.2. O Vidura, =eva'uti je s#uži#a svo+ muža sa prisnošću i ve#ikim poštovanjem, ov#adani'ču#a, sa #ju%av#ju i umi#nim rečima.6. Ca&%orito i mar#jivo radeći, &adovo#ji#a je svo+ veoma moćno+ muža, napuštajući svu

 požudu, ponos, &avist, po'#epu, +rešne de#atnosti i taštinu.87:. Kćer !anua, potpuno odana svome mužu, +#eda#a je na nje+a kao na veće+ čak i odsamo+ provi-enja. Tako je očekiva#a od nje+a ve#ike %#a+os#ove. #užeći +a du+ovremena, os#a%i#a je i omršave#a pridržavajući se re#i+io&ni' prinipa. Videći njeno stanje,Kardama, naj%o#ji od ne%eski' mudraa, %io je o%u&et sami#ošću i o%ratio joj se +#asomkoji je podr'tavao od ve#ike #ju%avi.;. Kardama !uni je rekao<O poštovana kćeri va3am%'uva !anua, danas sam veoma &adovo#jan tvojom ve#ikom

 predanošću i i&vanrednim s#uženjem sa #ju%av#ju. (ošto je te#o to#iko dra+o ute#ov#jenim

 %ićima, i&nena-en sam da si &anemari#a sopstveno te#o da %i me s#uži#a.>. Kardama !uni je nastavio<=o%io sam %#a+os#ove Gospodina živeći po%ožnim životom stro+osti, meditaije isvesnosti Krišne. !ada još nisi iskusi#a ova dosti+nuća, koja su os#o%o-ena sve+ stra'a i

 jadikovanja, ponudiću i' te%i, jer si &aokup#jena s#uženjem mene. ada samo po+#edaj.=ajem ti transendenta#nu vi&iju da vidiš ko#iko su #epa.?. Kardama !uni je nastavio<Kakva je korist od uživanja u %i#o čemu osim u Gospodinovoj mi#osti4 va materija#nadosti+nuća mo+u %iti uništena, jednostavno pokretanjem o%rva Gospodina Višnua,

vevišnje Božanske Ličnosti. /a'va#jujući svojim prinipima predanosti svome mužu,dosti+#a si i možeš uživati u transendenta#nim darovima, koje veoma retko dostižu oso%e ponosne na aristokratsko porek#o i materija#ne posede.@. as#ušavši svo+a muža, koji se istiao u po&navanju svi' vrsta transendenta#ne nauke,

 %e&a&#ena =eva'uti je %i#a veoma &adovo#jna. *asmešeno+ #ia, o%asjano+ %#a+osramež#jivim po+#edom, pro+ovori#a je +#asom koji je podr'tavao od ve#ike poni&nosti i#ju%avi.1A. Šri =eva'uti je rek#a<=ra+i moj mužu, o naj%o#ji od %ra'mana, &nam da si dosti+ao savršenstvo i da si +ospodar 

nepo+rešivi' mistični' moći, jer si pod &aštitom 3o+ama3e, transendenta#ne prirode. "#i jednom si o%ećao da će nam se te#a sjediniti, pošto su dea ve#ika od#ika čestite žene, kojaima s#avno+ muža.

188

Page 145: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 145/360

11. =eva'uti je nastavi#a<=ra+i moj +ospodaru, u&%u-ena sam snažnim osećanjem, koje+ +ajim prema te%i. /ato#ju%a&no učini sve što je neop'odno, u sk#adu sa spisima, tako da moje mršavo te#o,os#a%#jeno &%o+ ne&adovo#jene strasti, %ude po+odno &a te%e. Tako-e, moj +ospodaru,mo#im te ra&mis#i o po+odnoj kući &a ovu svr'u.12. !aitre3a je nastavio<O vidura, že#eći da &adovo#ji svoju vo#jenu ženu, mudra Kardama je upotre%io svoju3o+ičku moć i smesta stvorio #eteću pa#atu, koja je mo+#a da putuje po nje+ovoj vo#ji.16. To je %i#a divna +ra-evina, optočena svim vrstama dra+u#ja, ukrašena stu%ovima oddra+oeno+ kamenja i sposo%na da stvori sve što oso%a pože#i. Bi#a je oprem#jena svimvrstama nameštaja i o%i#ja, koje se tokom vremena povećava#o.1871:. (a#ata je %i#a potpuno oprem#jena svim neop'odnim predmetima i u njoj je %i#o

 prijatno u svakom +odišnjem do%u. vuda unaoko#o je %i#a ukrašena &astavama, ukrasimai umetničkim radovima u ra&#ičitim %ojama. Bi#a je ukrašena venima čaro%no+ veća,koje je priv#ači#o pče#e koje su umi#no &uja#e i tapiserijama od #ana, svi#e i ra&ni' dru+i'tkanina.

1;. (a#ata je i&+#eda#a veoma priv#ačno sa krevetima, #eža#jkama, #epe&ama i sedištima,ra&meštenim na sedam spratova.1>. *jenu #epotu su uvećava#e umetničke re&%arije, ra&meštene svuda unaoko#o po&idovima. (od je %io sačinjen od smara+da sa kora#nim posto#jima.1?. (a#ata je %i#a &aista divna sa pra+ovima od kora#a na u#a&ima i vratima optočenimdijamantima. /#atni tornjevi su krunisa#i kupo#e od sa)ira.1@. a paž#jivo oda%ranim ru%inima, postav#jenim u dijamantne &idove, i&+#eda#a je kao daima oči. Bi#a je nameštena sa prekrasnim %a#da'inima i dra+oenim kapijama od &#ata.2A. vuda unaoko#o je %i#o %e&%roj živi' #a%udova i +o#u%ova, kao i veštački' #a%udova i

+o#u%ova, koji su to#iko #iči#i na prave da su se živi #a%udovi neprestano di&a#i pred njimamis#eći da su živi kao i oni sami. Tako je pa#ata od&vanja#a +#asovima ovi' ptia.21. (a#ata je ima#a prostore &a &a%avu, odaje &a odmor, spavaće so%e i unutrašnja ispo#jašnja dvorišta, ure-ena da %i pruži#a udo%nost. ve ovo je &ačudi#o i samo+ mudraa.22. Kad je video da =eva'uti ne&adovo#jno+ sra posmatra ve#iku, %o+atu pa#atu,Kardama !uni je mo+ao s'vatiti njena osećanja, jer je mo+ao prodreti u svačije sre. Takose o%ratio ženi s#edećim rečima.26. =ra+a moja =eva'uti, i&+#edaš jako up#ašeno. (rvo se okupaj u je&eru Bindusarovara,koje je stvorio am Gospodin Višnu i koje može da ispuni sve že#je #judski' %ića, a &atim

se popni na ovu #eti#iu.28. Lotosooka =eva'uti je pri'vati#a nared%u svo+ muža. /%o+ svoje pr#jave 'a#jine ikovrdža &amršene kose na +#avi, nije i&+#eda#a veoma priv#ačno.2:. Te#o joj je %i#o prekriveno de%e#im s#ojem pr#javštine, a +rudi su joj i&+u%i#e %oju./aroni#a je, me-utim, u je&ero koje je u se%i nosi#o svetu vodu arasvati.2;. 5 kući, unutar je&era, vide#a je 'i#jadu devojaka koje su %i#e u prvoj m#adosti, mirisnekao #otosi.2>. Videći je, devojke su i&nenada usta#e i sk#op#jeni' ruku rek#e< D!i smo tvoje s#uškinje.Cei šta možemo učiniti &a te%e.D

2?. a puno poštovanja, devojke su uve#e =eva'uti i okupavši je dra+oenim u#jima i pomastima, da#e su joj #epu, novu, %esprekornu odeću, da pokrije svoje te#o.2@. (otom su je ukrasi#e prekrasnim dra+oenim dra+u#jima %#istavo+ sjaja. (onudi#e su

18:

Page 146: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 146/360

 joj 'ranu, koja je sadržava#a sve do%re sastojke i s#atko opojno piće koje se na&iva asavam.6A. Tada je u o+#eda#u opa&i#a svoj sopstveni #ik. Te#o joj je %i#o potpuno #išeno pr#javštinei %i#a je ovenčana venem. Bi#a je o%učena u %esprekornu odeću i ukrašena povo#jnim&naima ti#aka, a s#uškinje su je s#uži#e sa puno poštovanja.61. itavo njeno te#o, uk#jučujući +#avu %i#o je okupano i ukrašeno ukrasima. Oko vrata joj

 je visi#a pose%na o+r#ia sa meda#jonom. *a rukama je ima#a narukvie, a na no+ama&vekave &#atne nano+vie.62. Oko %okova je nosi#a &#atni pojas, protkan dra+u#jima i %i#a je ukrašena dra+oenom

 %isernom o+#iom i povo#jnim supstanama.66. Lie joj je %#ista#o, sa #epim &u%ima i čaro%nim o%rvama. *jene oči, sa #jupkimv#ažnim u+#ovima su poražava#e #epotu #otosovi' pupo#jaka. Lie joj je %i#o okruženotamnim kovrdžavim pramenovima.68. Kad je pomis#i#a na svo+ ve#iko+ muža Kardama !unija, naj%o#je+ od svi' mudraa,koji joj je %io to#iko dra+, smesta se stvori#a &ajedno sa svim s#uškinjama na mestu +de seon na#a&io.6:. Bi#a je &apanjena videvši da je okružena 'i#jadama s#uškinja u prisustvu svo+ muža i

i&nena-ena nje+ovom 3o+ičkom moći.6;76>. !udra je mo+ao videti okupanu =eva'uti, koja je sva %#ista#a kao da više nije %i#anje+ova pre-ašnja žena. (ovrati#a je svoju prvo%itnu #epotu, koju je ima#a kao kćerka

 prina. Ji#jadu Gand'arva devojaka ju je dočeka#o prekrasno o%učenu, priv#ačni', do#ičnoukrašeni' +rudi. O uništavaoče neprijate#ja, nje+ova privrženost prema njoj je sve višeras#a i on ju je smestio na ovu #eteću pa#atu.6?. !ada nai&+#ed privržen svojoj vo#jenoj ženi, koju su s#uži#e Gand'arva devojke,mudra nije i&+u%io svoju s#avu, odnosno v#ast nad so%om. 5 ovoj #etećoj pa#ati Kardama!uni je sa ženom %#istao tako #jupko kao mese okružen &ve&dama na ne%u, &%o+ čije+ se

 prisustva ni&ovi #ji#jana otvaraju u je&erima tokom noći.6@. 5 toj #etećoj pa#ati, otputovao je u do#ine &adovo#jstva na p#anini !eru, koje suu#epšava#i '#adni, %#a+i mirisni povetari, koji su po%u-iva#i strast. 5 tim do#inama,ri&ničar po#u%o+ova Kuvera uživa okružen #epim devojkama i idd'ama koji +a s#ave.Kardama !uni je tako-e okružen #epim devojkama i svojom ženom otišao tamo i uživaomno+o, mno+o +odina.8A. /adovo#jan sa svojom ženom, uživao je u ovoj #etećoj pa#ati ne samo na p#anini !eru,već i u ra&#ičitim vrtovima po&natim kao Vaišram%'aka, urasana, *andana,(ušpa%'adraka i aitrarat'3a, kao i pored je&era !anasa7sarovara.

81. Tako je putovao na ra&#ičite p#anete, kao što se va&du' nesputano širi u svim pravima.Leteći va&du'om u toj ve#ikoj, ve#ičanstvenoj #etećoj pa#ati, koja je mo+#a da #eti ponje+ovoj vo#ji, nadišao je čak i po#u%o+ove.82. Šta je teško dostići od#učnim #judima, koji su u&e#i utočište #otosovi' stopa#a vevišnjeBožanske Ličnosti4 *je+ova stopa#a su i&vor sveti' reka kao što je Gan+a, kojeokončavaju opasnosti svetovno+ života.86. (oka&avši svojoj ženi univer&um sa nje+ovim ra&#ičitim ure-enjima punim mno+i'čudesa, ve#iki 3o+i Kardama !uni se vratio u svoju isposničku kućiu.88. Vrativši se u svoju ko#i%u, pode#io se na devet #ičnosti da %i pružio &adovo#jstvo

=eva'uti, kćeri !anua, koja je že#e#a seksua#ni život. *a taj način je uživao sa njommno+o, mno+o +odina, koje su protek#e %aš kao trenutak.8:. 5 toj #etećoj pa#ati u društvu svo+ #epo+ muža, smeštena na i&vrsnom krevetu, koji je

18;

Page 147: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 147/360

 povećavao seksua#ne že#je, =eva'uti nije mo+#a s'vatiti ko#iko je vremena proš#o.8;. =ok je ovaj par, koji je jako žudeo &a seksua#nim &adovo#jstvom tako uživao&a'va#jujući mističnim moćima, stotinu jeseni je proš#o kao trenutak.8>. !oćni Kardama !uni je %io po&nava#a svačije+ sra i mo+ao je podariti sve štooso%a pože#i. /najući du'ovnu dušu, smatrao ju je po#ovinom svo+a te#a. (ode#ivši se udevet o%#ika, op#odio je =eva'uti sa devet semena.8?. Odma' &atim, isto+ dana, =eva'uti je rodi#a devetoro ženske dee, #jupki' udova inamirisane mirisom rveno+ #otosovo+ veta.8@. Videvši muža kako se sprema da napusti dom, nasmeši#a se, a#i je u sru %i#au&nemirena i nesrećna.:A. taja#a je i +re%a#a po &em#ji no+om koja je %#ista#a sjajem njeni' noktiju, na#ik dra+om kamenju. G#ava joj je %i#a po+nuta, +ovori#a je po#ako, a#i veoma #ju%a&no, +ušećisu&e.:1. =eva'uti je rek#a<Gospodine moj, ispunio si sva o%ećanja koja si mi dao, a#i pošto sam duša predana te%i,moraš mi podariti i neustrašivost.

:2. =ra+i moj %ra'mana, tvoje kćeri će pronaći od+ovarajuće muževe i otići u svojedomove, a#i ko će mene utešiti kad odeš kao sann3asi4:6. =o sada smo jednostavno protraći#i to#iko vremena na ču#no &adovo#jenje,&anemarujući ne+ovanje &nanja o vevišnjem Gospodinu.:8. *epo&navajući tvoj transendenta#ni po#ožaj, vo#e#a sam te, ostajući ve&ana &a

 predmete ču#a. (a ipak, neka me priv#ačnost koju sam ra&vi#a prema te%i os#o%odi sve+stra'a.::. =ruženje radi ču#no+ &adovo#jenja je svakako put ropstva. "#i ista vrsta druženja, sasvetom oso%om, vodi ka putu os#o%o-enja, čak i ako se oso%a druži %e& da to &na.

:;. vako onaj čije de#ovanje nije namenjeno u&di&anju do re#i+io&no+ života, čiji +are#i+io&ni žrtveni o%redi ne u&dižu do odvojenosti i ko je uteme#jen u odvojenosti koja nevodi predanom s#uženju vevišnje Božanske Ličnosti, mora se smatrati mrtvim, madadiše.:>. Gospodaru moj, nesumnjivo me je +rdno prevari#a nepremostiva i#u&orna ener+ijavevišnje Božanske Ličnosti, jer uprkos druženju sa to%om, koje donosi os#o%o-enje odmaterija#no+ ropstva, nisam teži#a takvom os#o%o-enju.

+. 8dvojenot 'ardama Munija

1. (risećajući se reči Gospodina Višnua, mi#ostivi mudra Kardama je ovako od+ovorio=eva'uti, 'va#e vrednoj kćerki va3am%'uva !anua, koja je +ovori#a reči pune odrianja.2. !udra je rekao<

 *e %udi ra&očarana so%om, o prine&o. 5stvari si vredna 'va#e. *epo+rešiva vevišnjaBožanska Ličnost će uskoro ući u tvoju materiu kao tvoj sin.6. (odvr+#a si se svetim &avetima. Bo+ će te %#a+os#oviti. /ato tre%a da o%ožavašGospodina sa ve#ikom verom ov#adavajući ču#ima, s#edeći propise re#i+ije, vršeći stro+ostii darujući nova u mi#ostinju.

8. O%ožavan od te%e, Gospodin će ra&+#asiti moje ime i s#avu. (reseći će čvor u tvomesru, postajući tvoj sin i poučiće te &nanju o Bra'manu.:. Šri !aitre3a je rekao<

18>

Page 148: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 148/360

=eva'uti je sa potpunom verom i poštovanjem pri'vati#a uputstvo svo+a muža Kardame,koji je %io jedan od (radžapatija i#i tvoraa #judski' %ića u univer&umu. O ve#iki mudrače,tako je poče#a da o%ožava Gospodara univer&uma, vevišnju Božansku Ličnost, koji sena#a&i u svačijem sru.;. (os#e mno+o +odina, vevišnja Božanska Ličnost !ad'usudana 7 u%ia demona!ad'ua, ušavši u seme Kardame pojavio se u =eva'uti, kao što se vatra pojav#juje i&drveta pri žrtvovanju.>. (ri#ikom *je+ovo+ si#aska na /em#ju, po#u%o+ovi u o%#iku kišni' o%#aka svira#i sumu&ičke instrumente na ne%u. *e%eski mu&ičari Gand'arve su peva#i s#ave Gospodina, ane%eske p#esačie po&nate kao "psare su i+ra#e u radosnom &anosu.?. (ri#ikom Gospodinovo+ pojav#jivanja po#u%o+ovi su, s#o%odno #eteći ne%om, %aa#i kišuveća. vi pravi, sve vode i svačiji umovi posta#i su jako &adovo#jni.@. Bra'ma, prvoro-eno živo %iće, &ajedno sa !aričijem i osta#im mudraima došao je domesta +de se na#a&i#a Kardamina ko#i%a, okružena rekom arasvati.1A. !aitre3a je nastavio<O u%io neprijate#ja, nero-eni Bra'ma, koji je +otovo ne&avisan u stianju &nanja, mo+ao

 je s'vatiti da se deo vevišnje Božanske Ličnosti u vojoj od#ii čisto+ postojanja pojaviou materii =eva'uti samo da %i o%jasnio potpuno stanje &nanja, po&nato kao sank'3a73o+a.11. *akon što je radosni' ču#a i čisto+ sra o%ožavao vevišnje+ Gospodina &%o+de#atnosti koje je nameravao da i&vrši kao inkarnaija, Bra'ma se na s#edeći način o%ratioKardami i =eva'uti.12. Bra'ma je rekao<=ra+i moj sine Kardama, pošto si potpuno pri'vatio moja uputstva, %e& dvo#ičnosti,uka&ujući im dužno poštovanje, pravi#no si me o%ožavao. va moja uputstva si pravi#no

i&vršio i na taj način si mi uka&ao poštovanje.16. inovi %i tre%a#i %aš tako s#užiti svo+ oa. Oso%a se tre%a potčiniti nared%i svo+ oa i#idu'ovno+ učite#ja sa dužnim poštovanjem i rečima< D=a +ospodineD.18. Bra'ma je &atim 'va#io devet kćeri Kardama !unija, +ovoreći< Dve tvoje kćeri uski'strukova su svakako veoma čestite. i+uran sam da će na ra&#ičite načine svojim

 potomima povećati ovu kreaiju.D1:. to+a, mo#im te daj danas svoje kćeri naj%o#jima od mudraa, u&imajući u o%&ir karakter i sk#onost devojaka i tako proširi svoju s#avu po čitavom univer&umu.1;. O Kardama, &nam da se prvo%itni vevišnji Gospodin vojom unutrašnjom ener+ijom

sada pojavio kao inkarnaija. =arivate#j je sve+a &a čime žude živa %ića i sada je poprimiote#o Kapi#a !unija.1>. !ističnom 3o+om i praktičnom primenom &nanja i& spisa, Kapi#a !uni, čija je kosa&#atna, čije su oči poput #otosovi' #atia i čija su #otosova stopa#a ukrašena &naima#otosovi' vetova, iskoreniće du%oko ukorenjene že#je &a de#ovanjem u ovommaterija#nom svetu.1?. Bra'ma je onda rekao =eva'uti<=ra+a moja kćerko !anua, ista vevišnja Božanska Ličnost koja je u%i#a demonaKaita%'u je sada u tvojoj materii. (reseći će sve čvorove tvo+ ne&nanja i sumnji. *akon

to+a će putovati po e#om svetu.1@. Tvoj sin će %iti vodeći od svi' savršeni' duša. (ri&naće +a ačar3e iskusni u širenju pravo+ &nanja i me-u #judima će %iti s#av#jen po imenu Kapi#a. Kao sin =eva'uti, uvećaće

18?

Page 149: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 149/360

tvoju s#avu.2A. Šri !aitre3a je rekao<(ošto je tako +ovorio Kardama !uniju i nje+ovoj ženi =eva'uti, Bra'ma, stvorite#juniver&uma, koji je tako-e po&nat kao Jamsa, vratio se na svom #a%udu nosiou u najvišiod tri p#anetarna sistema &ajedno sa četvoriom Kumara i *aradom.21. O Vidura, pos#e od#aska Bra'me, Kardama !uni je po nared%i Bra'me predao svoji'devet kćeri devetorii ve#iki' mudraa, koji su stvori#i stanovništvo sveta.22726. Kardama !uni je predao !aričiju svoju kćer Ka#u, a "nasu3u je predao "triju.Šradd'u je predao "n+iri, a Javir%'u (u#ast3i. Gati je predao (u#a'i, čestitu Kri3uKratuu, K'3ati B'ri+uu, a "rund'ati Vasišt'i.28. "t'arvi je dao Šanti. /%o+ Šanti se žrtveni o%redi do%ro vrše. Tako je oženio naj%o#je

 %ra'mane i i&državao i' &ajedno sa nji'ovim ženama.2:. O Vidura, tako oženjeni, mudrai su se oprosti#i od Kardame i uputi#i u svojeisposničke ko#i%e, ispunjeni radošću.2;. Kad je Kardama !uni s'vatio da je vevišnja Božanska Ličnost, Višnu, vodeći me-u

 po#u%o+ovima sišao, prišao !u je na usam#jenom mestu, odao mu poštovanje i o%ratio !u

se na s#edeći način.2>. Kardama !uni je rekao<O', pos#e du+o vremena po#u%o+ovi ovo+ univer&uma su posta#i &adovo#jni sa dušamakoje ispaštaju materija#no &ap#etene &%o+ sopstveni' +rešni' de#a.2?. (os#e mno+o ro-enja, &re#i 3o+iji, potpunim transom u 3o+i na usam#jenim mestima,nastoje videti #otosova stopa#a vevišnje Božanske Ličnosti.2@. *e o%a&irući se na nemar o%ični' porodični' #judi kao što smo mi, ta ista vevišnjaBožanska Ličnost se pojav#juje u našim domovima samo da %i da#a sna+u vojim

 %'aktama.

6A. Kardama !uni je rekao<=ra+i moj Gospodine, Ti koji povećavaš čast voji' %'akta, sišao si sada u moju kućusamo da %i ispunio svoje o%ećanje i proširio proes pravo+ &nanja.61. =ra+i moj Gospodine, mada nemaš materija#ni o%#ik, imaš sopstvene %e&%rojne o%#ike.To su uistinu Tvoji transendenta#ni o%#ii koji pružaju &adovo#jstvo %'aktama.62. =ra+i moj Gospodine, Tvoja #otosova stopa#a su ri&nia koja uvek &as#užuje da primio%ožavanje sa puno poštovanja od svi' ve#iki' mudraa, že#jni' da s'vate "pso#utnu$stinu. (un si o%i#ja, odvojenosti, transendenta#ne s#ave, &nanja, sna+e i #epote i &ato se

 predajem Tvojim #otosovim stopa#ima.

66. (otpuno se predajem vevišnjem Gospodinu, koji je sišao u o%#iku Kapi#e, koji jene&avisno moćan i transendenta#an, koji je Vr'ovna Oso%a i Gospodar e#okupnematerije i e#ementa vremena, koji je potpuno svesni održava#a svi' univer&uma podutiajem tri ve&ujuće si#e materija#ne prirode i koji upija materija#ne mani)estaije pos#enji'ovo+ uništenja.68. =anas %i' že#eo da &amo#im nešto od Te%e, Gospodara svi' živi' %ića. (ošto si mesada os#o%odio du+ova prema ou i pošto su sve moje že#je ispunjene, že#eo %i' pri'vatitired putujuće+ prosjaka. Odričući se ovo+ porodično+ života, že#im da #utam unaoko#oos#o%o-en sve+ jadikovanja, uvek u sru mis#eći na Te%e.

6:. Božanska Ličnost, Kapi#a je rekao<Šta +od da kažem, %i#o neposredno i#i u svetim spisima, autoritativno je u svakom po+#edu&a sve #jude sveta. O !uni, pošto sam ti ranije rekao da ću postati tvoj sin, došao sam da

18@

Page 150: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 150/360

ispunim tu istinu.6;. (ose%no se pojav#jujem u ovom svetu da %i' o%jasnio )i#o&o)iju sank'3e, koju visokoene kao put &a dosti&anje samospo&naje oni koji že#e os#o%o-enje od &ap#etenosti unepotre%ne materija#ne že#je.6>. Ovaj put samospo&naje ko+a je teško s'vatiti, %io je i&+u%#jen tokom vremena. !o#imte &naj da sam poprimio ovo te#o Kapi#e da %i' ovu )i#o&o)iju ponovo predstavio i o%jasnio#judskom društvu.6?. ada, sa !ojom do&vo#om, idi +de že#iš, predavajući !eni sve svoje de#atnosti.av#adavši nepremostivu smrt, o%ožavaj !e večno da %i dosti+ao večni život.6@. 5 svom sopstvenom sru, putem ra&uma, uvek ćeš videti !ene, vr'ovnusamoo%asjanu dušu, koja pre%iva u srima svi' živi' %ića. Tako ćeš dostići stanje večno+života, os#o%o-eno+ sve+ jadikovanja i stra'a.8A. Ovo u&višeno &nanje koje predstav#ja vrata du'ovno+ života, opisaću i !ojoj maji,tako da i ona može dostići savršenstvo i samospo&naju, okončavši sve pos#edie

 p#odonosni' de#atnosti. Tako će i ona %iti os#o%o-ena od sve+ materija#no+ stra'a.81. Šri !aire3a je rekao<

Tako je, sas#ušavši svo+ sina, praota #judsko+ društva Kardama !uni, o%išao oko *je+a ismireno+ uma se uputio prema šumi.82. !udra Kardama je pri'vatio &avet ćutanja da %i mis#io na vevišnje+ Gospodina i

 potpuno u&eo *je+ovo utočište. Be& društva, putovao je površinom &em#je kao sann3asi, %e& vatre i %e& utočišta.86. 5sredsredio je svoj um na vevišnju Božansku Ličnost, (ara%ra'mana, koji je i&nadsvi' u&roka i pos#edia, koji mani)estuje tri +une materija#ne prirode, koji je i&nad tri +unei koji se opaža samo vernim predanim s#uženjem.88. Tako je postepeno postao neu&nemiren #ažnim ja materija#no+ identiteta i os#o%o-en od

sve materija#ne ve&anosti. *eu&nemiren, jednak prema svakome i %e& dvostranosti, mo+ao je videti se%e. 5m je usmerio unutar se%e i %io je savršeno smiren, kao okean neu&nemirenta#asima.8:. Tako se os#o%odio od us#ov#jeno+ života i postao samouteme#jen u transendenta#nom

 predanom s#uženju Božanske Ličnosti Vasudeve, sve&najuće *adduše prisutne unutar svako+a.8;. (očeo je da vidi da je vevišnji Gospodin smešten u svačijem sru i da svako pre%ivau *jemu, jer je On *ad7duša svako+a.8>. Os#o%o-en sve mržnje i že#ja, Kardama !uni je, jednako se op'odeći prema svakome

&a'va#jujući neoka#janom predanom s#uženju, konačno dosti+ao put povratka Bo+u.

-. S%ave predano0 %u!enja

1. Šri Šaunaka reče<(remda nero-en, vevišnji Gospodin se rodio kao Kapi#a !uni vojom unutrašnjommoći. išao je da raširi transendenta#no &nanje &a do%ro%it čitave #judske rase.2. Šaunaka nastavi<

 *e postoji niko ko poseduje veće &nanje od amo+ Gospodina. *iko nije vredan veće+

o%ožavanja, niti je &re#iji 3o+i od *je+a. On je sto+a +ospodar Veda, a neprestano s#ušanjeo *jemu je istinsko &adovo#jstvo &a ču#a.6. to+a mo#im te deta#jno opiši sve de#atnosti i &a%ave Gospodina koji je pun že#ja i koji

1:A

Page 151: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 151/360

vrši sve te de#atnosti vojom unutrašnjom moći.8. Šri uta Gosvami reče<

 *ajmoćniji mudra !aitre3a je %io prijate#j V3asadeve. O'ra%ren i &adovo#jan s Vidurinim pitanjima o transendenta#nom &nanju, !aitre3a je rekao s#edeće.:. !aitre3a je rekao<Kada je Kardama otišao u šumu, Gospodin Kapi#a je ostao na peščanoj o%a#i Bindu7sarovare da %i &adovo#jio voju majku =eva'uti.;. =ok je Kapi#a, koji je mo+ao da joj pokaže konačni i#j "pso#utne $stine, dokono sedeoispred nje, =eva'uti se seti#a reči Bra'me i sto+a je poče#a da ispituje Kapi#u na s#edećinačin.>. =eva'uti je rek#a<Gospodine moj, dojadi#a su mi u&nemirenja koja u&rokuju moja materija#na ču#a, jer sam&%o+ ti' ču#ni' u&nemirenja pa#a u %e&dan ne&nanja.?. Tvoje Gospodstvo je &a mene jedini način, kojim se mo+u i&%aviti i& ovo+ najtamnije+

 prede#a ne&nanja, jer si moje transendenta#no oko koje sam, samo Tvojom mi#ošću, stek#a pos#e mno+o, mno+o ro-enja.

@. vevišnja si Božanska Ličnost, porek#o i Vr'ovni Gospodar svi' živi' %ića. (ojavio sise da %i raširio &rake suna i raspršio tamu ne&nanja univer&uma.1A. ada %udi mi#ostiv moj Gospodine i rasprši moju ve#iku i#u&iju. 5s#ed mo+ osećanja#ažno+ ja očara#a me je Tvoja ma3a i poistoveti#a sam se sa te#om i te#esnim odnosima,koji i& to+a s#ede.11. =eva'uti je nastavi#a<5&e#a sam utočište Tvoji' #otosovi' stopa#a, jer si Ti jedina oso%a čije je utočište vrednou&eti. Ti si sekira koja može preseći drvo materija#no+ postojanja. to+a odajem svoje

 poštovanje Te%i, najvećem od svi' transendenta#ista i mo#im Te da mi o%jasniš odnos

i&me-u muškara i žene i i&me-u du'a i materije.12. !aitre3a je rekao<uvši neoka#janu že#ju voje majke &a transendenta#nom spo&najom, Gospodin joj se ue%i &a'va#io na njenim pitanjima i tako je, nasmešena #ia, o%jasnio puttransendenta#ista, koji se &animaju &a samospo&naju.16. Kapi#a, Božanska Ličnost je od+ovorio<istem 3o+e koji se odnosi na Gospodina i oso%enu dušu, koji je namenjen krajnjojdo%o%iti živo+ %ića i u&rok je odvojenosti od sve sreće i nesreće u materija#nom svetu jenajviši sistem 3o+e.

18. O najpo%ožnija majko, sada ću ti o%jasniti drevni sistem 3o+e, koji sam pret'odnoo%jasnio ve#ikim mudraima. Koristan je i praktičan u svakom po+#edu.1:. tadijum u kome je svesnost živo+ %ića privučena trima ve&ujućim si#ama materija#ne

 prirode se na&iva us#ov#jeni život. !e-utim, kada ta ista svesnost postane privrženavevišnjoj Božanskoj Ličnosti, oso%a se uteme#juje u svesnosti os#o%o-enja.1;. Kada se oso%a potpuno pročisti od nečistoća požude i po'#epe, nasta#i' us#ed #ažno+

 poistovećivanja te#a sa DjaD i te#esni' posedovanja sa DmojeD, njen um postaje pročišćen. 5tom čistom stanju nadi#a&i stadijum tako&vane materija#ne sreće i nesreće.1>. Tada duša može videti se%e kao transendenta#nu prema materija#nom postojanju i

uvek samo7o%asjanu, nikad podvojenu, iako veoma sićušnu po ve#ičini.1?. 5 tom po#ožaju samospo&naje, primenjujući &nanje i odrianje u predanom s#uženjuoso%a vidi sve u pravom svet#uH postaje ravnodušna prema materija#nom postojanju i

1:1

Page 152: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 152/360

materija#ni utiaji de#uju na nju manje snažno.1@. *ijedan 3o+i ne može dostići savršenstvo u samospo&naji ako se ne &aokupi predanoms#uženju vevišnje Božanske Ličnosti, jer je to jedini povo#jan put.2A. vaka učena oso%a vr#o do%ro &na da je ve&anost &a materija#no najveća &ap#etenostdu'ovne duše. "#i ta ista ve&anost, kada se usmeri na samospo&nate %'akte, otvara vrataos#o%o-enja.21. imptomi sad'ua su da je to#erantan, mi#ostiv i prijate#jski nak#onjen prema svimživim %ićima. *ema neprijate#ja, miran je, s#edi svete spise i sve nje+ove oso%ine suu&višene.22. Takav sad'u se &aokup#ja nepoko#e%#jivim predanim s#uženjem Gospodina %e&odstupanja. Cadi *je+a se odriče svi' dru+i' ve&a, kao što su porodični odnosi i

 prijate#jska po&nanstva u ovom svetu.26. ta#no &aokup#jeni pevanjem i s#ušanjem o !eni, vevišnjoj Božanskoj Ličnosti, sad'ine pate &%o+ materija#ni' %eda, jer su uvek ispunjeni mis#ima o !ojim &a%avama ide#atnostima.28. O !oja majko, o vr#a +ospo, to su od#ike ve#iki' %'akta os#o%o-eni' svi' ve&anosti.

!oraš težiti da ra&viješ privrženost prema takvim svetim oso%ama, jer to poništava po+u%ne pos#edie materija#ne ve&anosti.2:. 5 društvu čisti' %'akta, ra&+ovor o &a%avama i de#atnostima vevišnje BožanskeLičnosti je veoma prijatan i pruža &adovo#jstvo ušima i sru. *e+ovanjem takvo+ &nanjaoso%a postepeno napreduje na putu os#o%o-enja i postaje os#o%o-ena, a njena privrženost

 postaje postojana. Tada počinje prava predanost i predano s#uženje.2;. Tako svesno &aokup#jena predanim s#uženjem u društvu %'akta, oso%a ra&vijaodvratnost prema ču#nom uživanju i u ovom svetu i u s#edećem, &a'va#jujući neprestanomra&miš#janju o de#atnostima Gospodina. Ovaj proes svesnosti Krišne je naj#akši proes

mistične moćiH kada je oso%a istinski uteme#jena na putu predano+ s#uženja, može v#adatiumom.2>. *e s#užeći tako +une materija#ne prirode, već ra&vijajući svesnost Krišne, &nanje oodvojenosti i primenjujući jo+u, u kojoj je um uvek &aokup#jen predanim s#uženjemvevišnje Božanske Ličnosti, stiče !oje društvo još u ovom životu, jer 9a sam BožanskaLičnost, "pso#utna $stina.2?. uvši ovu i&javu Gospodina =eva'uti je upita#a<Koju vrstu predano+ s#uženja vredi ra&vijati i primenjivati, da %i' #ako i odma' mo+#adostići s#uženje Tvoji' #otosovi' stopa#a4

2@. Kao što si o%jasnio, sistem mistične 3o+e ima &a i#j vevišnju Božansku Ličnost inamenjen je potpunom okončavanju materija#no+ postojanja. !o#im te o%jasni mi priroduto+ sistema 3o+e. *a ko#iko mno+o načina oso%a može uistinu s'vatiti ovu u&višenu3o+u46A. =ra+i moj sine Kapi#a, napokon, ja sam žena. Veoma mi je teško da s'vatim "pso#utnu$stinu, jer nemam ve#iku inte#i+eniju. "#i ako mi je Ti #ju%a&no o%jasniš, premda nisam

 jako inte#i+entna, moći ću je s'vatiti i tako osetiti transendenta#nu sreću.61. Šri !aitre3a je rekao<as#ušavši i&javu voje majke, Kapi#a je mo+ao s'vatiti njenu nameru i postao je pun

sami#osti prema njoj, jer je %io ro-en od njeno+ te#a. Opisao je sistem sank'3a )i#o&o)ije,koji je spoj predano+ s#uženja i mistične spo&naje, onako kako je prim#jen učeničkimnas#e-em.

1:2

Page 153: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 153/360

62. Gospodin Kapi#a je rekao<u#a su sim%o#ični predstavnii po#u%o+ova i nji'ova prirodna sk#onost je da de#uju podupravom vedski' uputstava. Kao što su ču#a predstavnii po#u%o+ova, um je predstavnik vevišnje Božanske Ličnosti. (rirodna dužnost uma je da s#uži. Kada je du' s#uženjauk#jučen u predano s#uženje Božanske Ličnosti, %e& ikakvo+ motiva, to je da#eko %o#je čak i od os#o%o-enja.66. B'akti, predano s#uženje, ra&ara supti#no te#o živo+ %ića %e& pose%no+ nastojanja, kaošto vatra u stomaku vari sve što pojedemo.68. isti %'akta privržen de#atnostima predano+ s#uženja i uvek &aokup#jen s#uženjem!oji' #otosovi' stopa#a, nikada ne že#i da se sjedini sa !nom. Takav %'akta,nepoko#e%#jivo &aokup#jen, uvek s#avi !oje &a%ave i de#atnosti.6:. O !oja majko, !oji %'akte uvek vide nasmešeno #ie !o+ o%#ika, sa očima poput

 jutarnje+ i&#a&eće+ suna. Oni vo#e da posmatraju !oje ra&#ičite transendenta#ne o%#ikekoji su svi %#a+onak#oni i prijatno ra&+ovaraju sa !nom.6;. Kada u+#eda očaravajuće o%#ike Gospodina, nasmešene i priv#ačne i čuje *je+oveveoma umi#ne reči, čisti %'akta skoro sasvim +u%i svest o svemu osta#om. u#a su mu

os#o%o-ena svake &aokup#jenosti i postaje o%u&et predanim s#uženjem. Tako, uprkos svojenevo#jnosti, dostiže os#o%o-enje %e& pose%no+ truda.6>. Tako pošto je potpuno &aokup#jen mis#ima o !eni, %'akta ne že#i čak ni najviši

 %#a+os#ov koji može do%iti na višim p#anetarnim sistemima, uk#jučujući at3a#oku. *e že#ini osam materija#ni' savršenstava koja se stiču mističnom 3o+om, niti teži u&di+nuću uBožje arstvo. "#i premda i' ne že#i, %'akta još u ovom životu uživa sve ponu-ene

 %#a+os#ove.6?. Gospodin je nastavio<=ra+a !oja majko, %'akte koji prime takva transendenta#na o%i#ja nikada i' ne +u%eH

nikakvo oružje ni promena vremena ne mo+u uništiti takvo o%i#je. (ošto !e %'akte pri'vataju &a svo+ prijate#ja, ro-aka, sina, učite#ja, do%ročinite#ja i Vr'ovno Božanstvo,nikada ne mo+u %iti #išeni svoji' poseda.6@78A. Tako %'akta koji postojanim predanim s#uženjem o%ožava !ene, sveprožimajuće+Gospodara univer&uma, napušta sve težnje da %ude u&di+nut na više p#anete i#i da postanesrećan u ovom svetu &a'va#jujući %o+atstvu, dei, stoi, domu i#i %i#o čemu što je

 pove&ano sa te#om. 9a +a odvodim na dru+u stranu ro-enja i smrti.81. Oso%e koje ne traže utočište u !eni ne mo+u se os#o%oditi užasno+ stra'a od ro-enja ismrti, jer 9a sam svemoćni Gospodin, vevišnja Božanska Ličnost, prvo%itni i&vor sve+

stvaranja i Vr'ovna =uša svi' duša.82. /%o+ !oje nadmoći vetar duva i& stra'a od !eneH une sija i& stra'a od !ene, i+ospodar o%#aka $ndra, ša#je kiše, i& stra'a od !ene. Vatra +ori i& stra'a od !ene, a smrtide po svoj danak i& stra'a od !ene.86. Io+iji, naoružani transendenta#nim &nanjem i odvojenošću, &aokup#jeni predanims#uženjem radi svoje večne do%ro%iti, u&imaju utočište !oji' #otosovi' stopa#a i pošto sam9a Gospodin, dostojni su da u-u u Božje arstvo %e& stra'a.88. /ato se oso%e čiji su umovi usredsre-eni na Gospodina &aokup#jaju inten&ivnim

 predanim s#uženjem. To je jedini način dosti&anja konačno+ savršenstva života.

1:6

Page 154: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 154/360

. 8novni principi materija%ne prirode

1. Božanska Ličnost Kapi#a je nastavio<=ra+a !oja majko, sada ću ti opisati ra&#ičite kate+orije "pso#utne $stine čijom spo&najomse svaka oso%a može os#o%oditi utiaja ve&ujući' si#a materija#ne prirode.2. /nanje je konačno savršenstvo samospo&naje. O%jasniću ti to &nanje kojim se sekučvorovi ve&anosti &a materija#ni svet.

6. vevišnji Gospodin je Vr'ovna =uša i nema početka. Transendenta#an je premamaterija#nim +unama prirode i i&nad postojanja ovo+ materija#no+ sveta. vuda se možeopa&iti, jer je samoo%asjan i vojim samoo%asjavajućim sjajem održava e#okupnukreaiju.8. Kao voju &a%avu, vevišnji Gospodin, najveći od ve#iki', pri'vatio je supti#numaterija#nu ener+iju koja je prožeta trima +unama materija#ne prirode i pove&ana saVišnuom.:. (ode#jena na ra&no#ikosti pomoću svoje tri +une, materija#na priroda stvara o%#ike živi'

 %ića, koja videvši to postaju o%manuta o%e#ežjem i#u&orne ener+ije kojim ona prekriva

&nanje.;. /%o+ svoje &a%oravnosti, transendenta#no živo %iće pri'vata utiaj materija#ne ener+ijekao svoje po#je de#atnosti i tako pokrenuto, po+rešno pripisuje de#atnosti se%i.>. !aterija#na svesnost je u&rok us#ov#jeno+ života u kome materija#na ener+ija namećeživom %iću us#ove života. $ako du'ovna duša ne čini ništa i transendenta#na je prematakvim de#atnostima, postaje pod#ožna us#ov#jenom životu.?. 5&rok materija#no+ te#a i ču#a us#ov#jene duše kao i predsedavajući' %ožanstava ču#a 7

 po#u%o+ova je materija#na priroda. To s'vataju učeni #judi. 5&rok osećanja sreće i nesrećeduše, koja je po prirodi transendenta#na je sama du'ovna duša.

@. =eva'uti je rek#a<O vevišnja Božanska Ličnosti, #ju%a&no o%jasni od#ike Vr'ovne Oso%e i *je+ovi'ener+ija, jer su o%oje u&roi ove mani)estovane i nemani)estovane kreaije.1A. vevišnja Božanska Ličnost reče<

 *emani)estovani večni sastav triju +una je u&rok mani)estovano+ stanja i na&iva se prad'ana. Kada se na#a&i u mani)estovanom stanju postojanja na&iva se prakriti.11. veukupnost e#emenata, naime pet +ru%i' e#emenata, pet supti#ni' e#emenata, četiriunutrašnja ču#a, pet ču#a &a stianje &nanja i pet spo#jašnji' or+ana de#ovanja, na&iva se

 prad'ana.

12. (ostoji pet +ru%i' e#emenata, naime &em#ja, voda, vatra, va&du' i etar. $sto tako postoji pet supti#ni' e#emenata< miris, ukus, %oja, dodir i &vuk.16. u#a &a stianje &nanja i or+ana &a de#ovanje ima deset, naime ču#o s#u'a, ču#o ukusa,ču#o dodira, ču#o vida, ču#o mirisa, aktivni or+ani +ovora, de#ovanja, kretanja,ra&množavanja i pražnjenja reva.18. 5nutrašnja supti#na ču#a se opažaju u četiri vida, u o%#iku uma, inte#i+enije, e+a i&a+a-ene svesnosti. !ožemo i' ra&#ikovati samo po ra&#ičitom de#ovanju, jer predstav#jajura&#ičita svojstva.1:. vi ovi e#ementi se smatraju Bra'manom sa materija#nim od#ikama. Q#emenat u komese sve kom%inuje, po&nat kao vreme, smatra se dvadeset i petim e#ementom.1;. 5tiaj vevišnje Božanske Ličnosti se oseća u prisustvu činioa vremena, kojiu&rokuje stra' od smrti us#ed #ažno+ ja o%manute duše, koja je doš#a u dodir sa

1:8

Page 155: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 155/360

materija#nom prirodom.1>. =ra+a !oja majko, o kćeri va3am%'uva !anua, kao što sam već o%jasnio, čini#avremena je vevišnja Božanska Ličnost, od koje počinje stvaranje, kao re&u#tat pokretanjaneutra#ne, nemani)estovane prirode.1?. $spo#javajući voje moći, vevišnja Božanska Ličnost dovodi u sk#ad sve ove ra&#ičitee#emente, ostajući unutar nji' kao *ad7duša, a spo#ja kao vreme.1@. *akon što vevišnja Božanska Ličnost op#odi materija#nu prirodu vojomunutrašnjom moći, materija#na priroda ra-a sveukupnost kosmičke inte#i+enije, po&natukao Jiranma3a. To se odi+rava u materija#noj prirodi kada postane pokrenuta sud%inamaus#ov#jeni' duša.2A. Tako, pos#e mani)estovanja ra&no#ikosti, %#istava ma'at7tattva, koja sadrži u se%i sveuniver&ume, koja je koren e#okupne kosmičke mani)estaije i koja ne %iva ra&orena utrenutku uništenja, proždire tamu koja je prekri#a %#istavi sjaj u trenutku ra&aranja.21. Guna vr#ine, koja je čisto, ra&%orito stanje ra&umevanja Božanske Ličnosti i koja seu+#avnom na&iva vasudeva i#i svesnost, mani)estuje se u ma'at7tattvi.22. (os#e mani)estaije ma'at7tattve, ova o%e#ežja se pojav#juju istovremeno. Kao što je

voda u svom prirodnom stanju, pre do#aska u dodir sa &em#jom, %istra, s#atka i mirna, takosu i karakteristična o%e#ežja čiste svesnosti potpuno spokojstvo, %istrina i os#o%o-enost odnemira.26728. $& ma'at7tattve, koja se ra&vi#a i& Gospodinove sopstvene ener+ije se pojaviomaterija#ni e+o. !aterija#ni e+o je o%daren pretežno de#atnom moći, koja se de#i na trivrste 7 vr#inu, strast i ne&nanje. $& ove tri vrste materija#no+ e+a se ra&vijaju um, ču#aopažanja, ču#a de#ovanja i +ru%i e#ementi.2:. Trostruki a'ankara, i&vor +ru%i' e#emenata, ču#a i uma, istovetan je sa njima, jer jenji'ov u&rok. (o&nat je po imenu ankaršana, koji je neposredno Gospodin "nanta sa

'i#jadu +#ava.2;. Ovaj #ažni ja ima o%e#ežja vršioa, sredstva i pos#edie. =a#je se opisuje kao miran,aktivan i#i tup, prema tome da #i je pod utiajem +une vr#ine, strasti i#i ne&nanja.2>. $& #ažno+ ja vr#ine, do#a&i do još jedno+ preo%ražaja. $& nje+a se pojav#juje um, čije sumis#i i ra&miš#janja u&rok že#ja.2?. 5m živo+ %ića je po&nat po imenu Gospodina "nirudd'e, vr'ovno+ upravite#ja ču#a.Gospodin "nirudd'a poseduje p#avičasto rni o%#ik, na#ik #otosovom vetu koji raste u

 jesen. Io+iji +a po#ako otkrivaju.2@. O vr#a +ospo, preo%ražajem #ažno+ ja u strasti ra-a se inte#i+enija. Runkija

inte#i+enije je da pomo+ne u odre-ivanju prirode predmeta s kojima se srećemo i da pomo+ne ču#ima.6A. Cečeno je da su ra&#ičita svojstva inte#i+enije sumnja, &a%#uda, pravi#no rasu-ivanje,

 pamćenje i spavanje, odre-eni svojim ra&#ičitim u#o+ama.61. Q+oi&am u +uni strasti proi&vodi dve vrste ču#a 7 ču#a &a stianje &nanja i ču#a &ade#ovanje. u#a &a de#ovanje &avise od životne ener+ije, a ču#a &a stianje &nanja odinte#i+enije.62. Kada po#na ener+ija vevišnje Božanske Ličnosti pokrene e+oi&am u ne&nanju,mani)estuje se supti#ni e#emenat &vuk, a od &vuka nastaje etarsko ne%o i ču#o s#u'a.

66. Oso%e koje su učene i imaju pravo &nanje, de)inišu &vuk kao ono što prenosi misao o predmetu, uka&uje na prisustvo +ovornika skriveno+ našem po+#edu i sačinjava supti#ano%#ik etra.

1::

Page 156: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 156/360

68. =e#atnosti i od#ike e#ementa etra se mo+u opa&iti kao pri#a+o-avanje prostora &aspo#jašnja i unutrašnja postojanja živi' %ića, naime &a po#je de#atnosti životno+ va&du'a,ču#a i uma.6:. $& eteričko+ postojanja, koje se ra&vija i& &vuka, na podstiaj vremena, do#a&i dos#edeće+ preo%ražaja i tako supti#ni e#ementi dodira, a &atim i va&du' i ču#o dodira postajuistaknuti.6;. !ekoća, tvrdoća, top#ota i '#adnoća su karakteristična svojstva dodira, koji je supti#nio%#ik va&du'a.6>. =e#ovanje va&du'a se ispo#java u pokretima, mešanju, do&vo#javanju pristupa

 predmetima &vuka i dru+im ču#nim opažajima i omo+ućavanju pravi#no+ de#ovanja svi'dru+i' ču#a.6?. $nterakijom va&du'a i ču#a dodira, oso%a prima ra&#ičite o%#ike prema svojoj sud%ini.Ca&vijanjem takvi' o%#ika nastaje vatra, a oči vide ra&#ičite o%#ike u %oji.6@. =ra+a !oja majko, svojstva o%#ika se mo+u s'vatiti &a'va#jujući dimen&iji, od#ii iindividua#nosti. O%#ik vatre se opaža po njenom sjaju.8A. Vatra se opaža po svojoj svet#osti i sposo%nosti da kuva, vari, uništava '#adnoću,

isparava i i&a&iva +#ad, že-, jedenje i pijenje.81. $nterakijom vatre i vi&ue#no+ opažaja, supti#an e#emenat ukusa se ra&vija po višemure-enju. Od ukusa nastaje voda i mani)estuje se je&ik, koji opaža ukus.82. !ada prvo%itno jedan, ukus se umno+ostručuje kao opor, s#adak, +orak, #jut, kiseo is#an &%o+ dodira sa dru+im supstanama.86. Od#ike vode se ispo#javaju u njenom v#aženju dru+i' supstani, &+ušnjavanju ra&#ičiti'mešavina, u&rokovanju &adovo#jstva, održavanju života, omekšavanju stvari,odstranjivanju top#ote, neprestanom sna%devanju re&ervoara vode i osvežavanju +ašenjemže-i.

88. 5s#ed interakije vode i opažanja ukusa, pod višim ure-enjem, ra&vija se supti#ane#emenat mirisa. Tako nastaju &em#ja i ču#o mirisa, pomoću koje+ možemo osetiti miris&em#je.8:. !ada je jedan, miris se de#i na mno+e mirise 7 pomešan miris, neu+odan, mirisan,

 %#a+, #jut, kiseo, jak i tako da#je 7 &avisno od ra&mera pridodati' supstani.8;. Od#ike de#ovanja &em#je se mo+u opa&iti po o%#ikovanju o%#ika Vr'ovno+ Bra'mana,+ra-enju mesta &a pre%ivanje, pripremanju posuda &a držanje vode, itd. =ru+im rečima,&em#ja je počiva#ište svi' e#emenata.8>. u#o čiji je predmet opažanja &vuk se na&iva ču#o s#u'a, a ono čiji je predmet opažanja

dodir se na&iva ču#o dodira.8?. u#o čiji je predmet opažanja o%#ik, svojstvena od#ika vatre, po&nato je kao ču#o vida.u#o čiji je predmet opažanja ukus, svojstvena od#ika vode, po&nato je kao ču#o ukusa.Konačno, ču#o čiji je predmet opažanja miris, svojstvena od#ika &em#je, na&iva se ču#omirisa.8@. (ošto u&rok postoji i u samoj pos#edii, od#ike pret'odno nasta#o+ se opažaju u onomešto nastaje kasnije. To je ra&#o+ što svojstvene od#ike svi' e#emenata postoje u samoj&em#ji.:A. =ok svi ovi e#ementi još nisu %i#i pomešani, vevišnja Božanska Ličnost Višnu,

 porek#o stvaranja, &ajedno sa vremenom, de#ovanjem i od#ikama +una materija#ne prirode,ušao je u univer&um sa e#okupnom materija#nom ener+ijom sastav#jenom od sedamde#ova.

1:;

Page 157: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 157/360

:1. Od ovi' sedam prinipa, pokrenuti' da de#uju i sjedinjeni' prisustvom Gospodina,ra&vi#o se neinte#i+entno jaje, i& ko+a je i&aš#o pros#av#jeno Kosmičko Biće.:2. Ovo kosmičko jaje i#i univer&um u o%#iku jajeta se na&iva mani)estaija materija#neener+ije. *jeni omotači od vode, va&du'a, vatre, etra, e+a i ma'at7tattve se povećavaju

 jedan &a dru+im. vaki omotač je deset puta veći od pret'odno+, a pos#ednji spo#jniomotač je prekriven prad'anom. 5nutar ovo+ jajeta se na#a&i kosmički o%#ik GospodinaJarija, čije de#ove te#a čini četrnaest p#anetarni' sistema.:6. vevišnja Božanska Ličnost, virat7puruša, smestio se u &#atnom jajetu koje je #eža#o navodi i pode#io jaje na mno+o de#ova.:8. 5 *jemu su se prvo pojavi#a usta, a onda je nastao or+an +ovora i &ajedno sa njim %o+vatre, %ožanstvo koje uprav#ja ovim or+anom. /atim se pojavio par nosnia i u njima ču#omirisa, kao i prana 7 životni va&du'.::. (ri %u-enju ču#a mirisa nastao je %o+ vetra, koji uprav#ja tim ču#om. /atim se pojavio

 par očiju u kosmičkom o%#iku i u njima ču#o vida. (ri %u-enju ovo+ ču#a je došao %o+suna, koji njime uprav#ja. /atim se u *jemu pojavio par ušiju i u njima ču#o s#u'a, pričijem %u-enju su se pojavi#e =i+7devate i#i %ožanstva koja predsedavaju pravima.

:;. (otom je kosmički o%#ik Gospodina, virat7puruša, mani)estovao voju kožu, a &atim se pojavi#a kosa, %rkovi i %rada. *akon to+a se mani)estova#o svo #ekovito %i#je i dro+e i pojavi#i su se *je+ovi po#ni or+ani.:>. (os#e to+a, pojavi#i su se seme Msposo%nost stvaranja potomstvaN i po#u%o+ kojiuprav#ja vodom. /atim su se pojavi#i čmar i or+ani &a pražnjenje reva, a potom %o+ smrtiko+a se svi p#aše širom univer&uma.:?. /atim su se mani)estova#e dve ruke kosmičko+ o%#ika Gospodina i sa njima moć'vatanja i ispuštanja stvari, a nakon to+a se pojavio $ndra. (otom su nasta#e no+e, a sanjima proes kretanja i &atim se pojavio Gospodin Višnu.

:@. Tada su se mani)estova#e vene kosmičko+ o%#ika, a &atim rvena krvna &rna i#i krv. anji'ovim nastankom su se pojavi#e reke M%ožanstva koja uprav#jaju venamaN, a &atim itr%u'.;A. (otom su se pojavi#a osećanja +#adi i že-i, a sa nji'ovom pojavom su se mani)estova#iokeani. /atim se pojavi#o sre, a sa nje+ovom pojavom um.;1. *akon uma se pojavio !ese, &atim inte#i+enija, a nakon inte#i+enije Bra'ma.#edeći se pojavio #ažni ja, a &atim Šiva. (os#e pojave Šive se pojavi#a svesnost i

 %ožanstvo koje uprav#ja svesnošću.;2. Kada su se po#u%o+ovi i predsedavajuća %ožanstva ra&#ičiti' ču#a tako mani)estova#i,

že#e#i su pro%uditi i&vor svo+ pojav#jivanja. "#i, neuspešni u svom pokušaju, ponovo su jedan &a dru+im uš#i u te#o virat7puruše, da %i Ga pro%udi#i.;6. Bo+ vatre je ušao u usta virat7puruše sa or+anom +ovora, a#i Ga nije mo+ao pro%uditi./atim je %o+ vetra ušao u *je+ove nosnie sa ču#om mirisa, a#i je virat7puruša još uvek od%ijao da se pro%udi.;8. Bo+ una je ušao u oči virat7puruše sa ču#om vida, a#i ni tada virat7puruša nije ustao.#ično tome, predsedavajuća %ožanstva pravaa su uš#a u *je+ove uši sa ču#om s#u'a, a#ini onda nije ustao.;:. (rev#adavajuća %ožanstva kože, #ekovito+ %i#ja i se&onsko+ %i#ja su uš#a u kožu virat7

 puruše sa d#akama na te#u, a#i je Kosmičko Biće čak i tada od%i#o da ustane. Bo+ kojiuprav#ja vodom je ušao u *je+ov or+an &a ra&množavanje sa sposo%nošću stvaranja, a#ivirat7puruša nije ustao.

1:>

Page 158: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 158/360

;;. Bo+ smrti je ušao u nje+ov čmar sa or+anom &a pražnjenje reva, a#i nije mo+ao podstaći virat7purušu na de#atnost. $ndra je ušao u ruke sa moći 'vatanja i ispuštanjastvari, a#i ni tada virat7puruša nije 'teo da ustane.;>. Gospodin Višnu je ušao u *je+ove no+e sa sposo%nošću kretanja, a#i je virat7purušaod%io da ustane. Ceke su uš#e u *je+ove vene sa krv#ju i moći irku#aije, a#i nisu mo+#enavesti Kosmičko Biće da se pokrene.;?. Okean je ušao u *je+ov tr%u' sa +#a-u i že-u, a#i je Kosmičko Biće još uvek od%ija#oda ustane. Bo+ !esea je ušao u *je+ovo sre sa umom, a#i se Kosmičko Biće nije %udi#o.;@. Bra'ma je ušao u *je+ovo sre sa inte#i+enijom, a#i se čak ni tada Kosmičko Bićenije mo+#o navesti da ustane. Cudra je ušao u *je+ovo sre sa e+om, a#i se Kosmičko Bićeni tada nije pokrenu#o.>A. "#i kada je unutrašnji upravite#j, %ožanstvo koje predsedava svesnošću, uš#o u *je+ovosre sa ra&umom, u tom trenutku se Kosmičko Biće podi+#o sa vode u&ročnosti.>1. Kada čovek spava, sve materija#no što poseduje 7 naime životna ener+ija, ču#a &astianje &nanja, ču#a &a de#ovanje, um i inte#i+enija 7 ne može da +a pro%udi. !ože se

 pro%uditi samo kada mu *ad7duša pomo+ne.

>2. /ato, kro& devoiju, odvojenost i napredovanje u du'ovnom &nanju stečeniminten&ivnim predanim s#uženjem, oso%a tre%a meditirati na *ad7dušu, prisutnu u ovomte#u, mada istovremeno odvojenu od te#a.

3. Ra)umevanje materija%ne prirode

1. Božanska Ličnost Kapi#a je nastavio<Kada je živo %iće tako neu&nemireno +unama materija#ne prirode, jer je nepromen#jivo ine prisvaja pravo posedovanja, ostaje odvojeno od reakija +una, iako pre%iva u

materija#nom te#u, kao što sune ostaje odvojeno od svo+ odra&a u vodi.2. Kada se duša na#a&i pod utiajem materija#ne prirode i #ažno+ ja, poistovećujući te#o saoso%enim %ićem, postaje &aokup#jena materija#nim de#atnostima i pod utiajem #ažno+ jamis#i da je v#asnik sve+a.6. 5s#ov#jena duša se tako se#i u ra&#ičite vrste života, više i niže, &%o+ svo+ druženja sa+unama materija#ne prirode. ve dok se ne os#o%odi materija#ni' de#atnosti, mora da

 pri'vati taj po#ožaj &%o+ svo+ po+rešno+ de#ovanja.8. 5stvari, živo %iće je transendenta#no prema materija#nom postojanju, a#i &%o+ svo+menta#iteta v#adanja nad materija#nom prirodom nje+ovo stanje materija#no+ postojanja ne

 prestaje i %aš kao u snu, %iva u&nemireno svim vrstama nepovo#jnosti.:. =užnost svake us#ov#jene duše je da &aokupi svoju &a+a-enu svesnost, sada ve&anu &amaterija#no uživanje, veoma o&%i#jnim predanim s#uženjem sa odvojenošću. Tako će um isvesnost %iti pod potpunom kontro#om.;. Oso%a mora postati verna, primenjujući proes ov#adavanja opisan u sistemu 3o+e imora se u&dići do nivoa neoka#jano+ predano+ s#uženja, pevajući i s#ušajući o !eni.>. Oso%a tre%a predano s#užiti videći jednakim očima sva živa %ića, ne osećajućineprijate#jstvo ni prema kome i ne održavajući prisne odnose ni sa kim. !ora se

 pridržavati e#i%ata, %iti o&%i#jna i i&vršavati svoje večne de#atnosti nudeći re&u#tate

vevišnjoj Božanskoj Ličnosti.?. B'akta tre%a %iti &adovo#jan sa onim što stekne %e& ve#iko+ napora. *e tre%a jesti višene+o što mu je potre%no. Tre%a živeti na usam#jenom mestu i uvek %iti misaon, smiren,

1:?

Page 159: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 159/360

 prijate#jski nak#onjen, sami#ostan i samospo&nat.@. Oso%a tre%a povećati svoju moć posmatranja &nanjem o du'u i materiji i ne tre%a se

 %espotre%no poistovećivati sa te#om i tako %iti privučena te#esnim odnosima.1A. Tre%a se uteme#jiti na transendenta#nom po#ožaju, i&nad stanja materija#ne svesnosti i

 %iti odvojena od svi' osta#i' s'vatanja života. Tako spo&navši s#o%odu od #ažno+ ja, tre%avideti svoje oso%eno %iće kao što vidi sune na ne%u.11. Os#o%o-ena duša spo&naje "pso#utnu Ličnost Bo+a koji je transendenta#an i koji semani)estuje kao odra& čak i u #ažnom ja. (o&adina je materija#no+ u&roka i u#a&i u sve."pso#utan je, nepodvojen i predstav#ja oči i#u&orne ener+ije.12. (risustvo vevišnje+ Gospodina se može spo&nati kao što se sune spo&naje prvo kaoodra& u vodi, a &atim kao odra& na &idu so%e, iako se sune na#a&i na ne%u.16. amospo&nata duša se tako odražava prvo u trostrukom e+u, a &atim u te#u, ču#ima iumu.18. !ada se čini da se %'akta stopio sa pet materija#ni' e#emenata, predmetimamaterija#no+ uživanja, materija#nim ču#ima i materija#nim umom i inte#i+enijom, smatrase %udnim i os#o%o-enim #ažno+ ja.

1:. ivo %iće može živo osetiti svoje postojanje kao posmatrača, a#i &%o+ išče&avanja e+a&a vreme trajanja du%oko+ sna, po+rešno smatra se%e i&+u%#jenim, kao čovek koji jei&+u%io svoje %o+atstvo i koji se oseća nesrećnim, mis#eći da je potpuno i&+u%#jen.1;. Kada &re#im s'vatanjem oso%a može spo&nati svoju individua#nost, tada može jasnovideti svoj po#ožaj koji pri'vata pod utiajem #ažno+ ja.1>. Šri =eva'uti je upita#a<=ra+i moj %ra'mana, da #i materija#na priroda ikada dopušta du'ovnoj duši da seos#o%odi4 (ošto je jedna večno privučena s dru+om, kako se mo+u odvojiti41?. Kao što miris &em#je ne postoji odvojeno od &em#je i#i kao što ukus vode ne postoji

odvojeno od vode, tako inte#i+enija ne može postojati odvojeno od svesnosti.1@. to+a, kako se duša, mada je pasivni vrši#a svi' de#atnosti, može os#o%oditi, sve dok materija#na priroda de#uje na nju i ve&uje je42A. ak i ako se ve#iki stra' od &aro%#jenosti i&%e+ne umnim speku#isanjem iraspitivanjem o osnovnim prinipima, može se ponovo pojaviti jer nje+ov u&rok nijenestao.21. vevišnja Božanska Ličnost reče<Oso%a može dostići os#o%o-enje o&%i#jnim predanim s#uženjem posvećenim !eni,s#ušajući tako !ene i#i o !eni du+o vremena. Tako vršeći svoje propisane dužnosti neće

stvarati pos#edie i %iće os#o%o-ena od &a+a-enosti materijom.22. Oso%a mora predano s#užiti sa od#učnošću, u savršenom &nanju, sa transendenta#nomvi&ijom. !ora %iti veoma odvojena i mora vršiti stro+osti i primenjivati mističnu 3o+u da

 %i se potpuno uteme#ji#a u samospo&naji.26. 5tiaj materija#ne prirode je prekrio živo %iće i tako i&+#eda kao da se živo %iće uvek na#a&i u p#amtećoj vatri. "#i proesom o&%i#jno+ predano+ s#uženja ovaj utiaj se možeotk#oniti, %aš kao što drvene +rančie, koje su prou&rokova#e vatru, same i&+araju u vatri.28. Otkrivajući da je nje+ova že#ja &a v#adanjem nad materija#nom prirodom po+rešna iod%aujući je, živo %iće postaje ne&avisno i uteme#juje se u svojoj sopstvenoj s#avi.

2:. 5 uspavanom stanju svesnost oso%e je skoro prekrivena i ona vidi mno+e nepovo#jnestvari, a#i kada se pro%udi i postane potpuno svesna, takve nepovo#jne stvari je ne mo+u&%uniti.

1:@

Page 160: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 160/360

2;. 5tiaj materija#ne prirode ne može naškoditi prosvet#jenoj duši, čak i ako vršimaterija#ne de#atnosti, jer po&naje istinu o "pso#utu i jer je njen um usredsre-en navevišnju Božansku Ličnost.2>. Kada oso%a tako predano s#uži, pokušavajući da dosti+ne samospo&naju tokom mno+o,mno+o +odina i života, potpuno +u%i sk#onost ka uživanju na %i#o kojoj od materija#ni'

 p#aneta, čak i na najvišoj p#aneti po&natoj kao Bra'ma#okaH njena svesnost %iva potpunora&vijena.2?72@. !oj %'akta postaje samospo&nat &a'va#jujući !ojoj neo+raničenoj, %e&u&ročnojmi#osti i tako, os#o%o-en svi' sumnji, postojano napreduje prema svom predodre-enom

 pre%iva#ištu, koje je neposredno pod &aštitom !oje du'ovne ener+ije nepomućeno+ %#aženstva. To je krajnji savršeni i#j živo+ %ića. (o napuštanju sadašnje+ materija#no+te#a, mistični %'akta od#a&i u to transendenta#no pre%iva#ište i nikada se više ne vraća.6A. Kada pažnja savršeno+ 3o+ija više nije privučena popratnim p#odovima mistični'moći, koji su mani)estaija spo#jašnje ener+ije, nje+ovo napredovanje prema !eni postajeneo+raničeno i tako +a moć smrti ne može sav#adati.

4. Podu9avanje 'api%e o predanom %u!enju1. Božanska Ličnost reče<=ra+a !oja majko, o kćeri kra#ja, sada ću ti o%jasniti sistem 3o+e, koji je namenjenusredsre-ivanju uma. (rimenjujući ovaj sistem oso%a može postati radosna i napredovatika putu "pso#utne $stine.2. Oso%a tre%a vršiti svoje propisane dužnosti naj%o#je što može i i&%e+avati vršenjedužnosti koje joj nisu dode#jene. Tre%a %iti &adovo#jna sa onim što stekne mi#ošćuGospodina i tre%a o%ožavati #otosova stopa#a du'ovno+ učite#ja.

6. Oso%a tre%a prestati sa vršenjem uo%ičajeni' re#i+io&ni' de#atnosti i tre%a postati privučena de#atnostima koje vode ka os#o%o-enju. Tre%a jesti veoma umereno i uvek živeti povučenim životom tako da može dostići najviše savršenstvo života.8. Oso%a tre%a %iti nenasi#na i istino#ju%iva, i&%e+avati kra-u i %iti &adovo#jna sa

 posedovanjem ono#iko stvari ko#iko joj je potre%no da %i se i&država#a. Tre%a se u&državatiod seksua#no+ života, tre%a vršiti stro+osti, %iti čista, proučavati Vede i o%ožavati vr'ovnio%#ik vevišnje Božanske Ličnosti.:. Oso%a mora %iti ćut#jiva, postati postojana &a'va#jujući primeni ra&#ičiti' po#ožaja 3o+e,ov#adati protokom životno+ va&du'a, povući ču#a od ču#ni' predmeta i tako usmeriti um

na sre.;. 5sredsre-ivanje životno+ va&du'a i uma na jedan od šest kru+ova protianja životno+va&du'a unutar te#a, usredsre-ujući tako um na transendenta#ne &a%ave vevišnjeBožanske Ličnosti, na&iva se samad'i i#i samad'ana uma.>. Ovim proesom i#i %i#o kojim dru+im pravim proesom, oso%a mora ov#adati&a+a-enim, neo%u&danim umom, uvek privučenim materija#nim uživanjem i tako seuteme#jiti u miš#jenju na vevišnju Božansku Ličnost.?. Ov#adavši umom i po#ožajima sedenja, oso%a mora prostreti sedište na usam#jenom i

 posvećenom mestu, sesti tamo u udo%nom po#ožaju, držeći te#o uspravno i vež%ati

kontro#u disanja.@. Io+i tre%a pročistiti pro#a& životno+ va&du'a dišući na s#edeći način< prvo tre%a du%okouda'nuti, &atim &adržati va&du' i konačno i&da'nuti. $#i, o%rnutim proesom, prvo može

1;A

Page 161: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 161/360

i&da'nuti, &atim &adržati va&du' i na kraju uda'nuti. Ovim postupkom um postaje postojan i os#o%o-en od spo#jašnji' u&nemirenja.1A. Io+iji, koji primenjuju takve vež%e disanja, veoma %r&o se os#o%a-aju svi' umni'u&nemirenja, kao što se &#ato, stav#jeno u vatru i raspireno va&du'om, os#o%a-a svi'

 primesa pr#javštine.11. (rimenom proesa prana3ame, oso%a može iskoreniti &a+a-enost svo+ )i&io#oško+stanja, a usredsre-ivanjem uma može se os#o%oditi svi' +rešni' de#a. 5&državanjem ču#amože se os#o%oditi materija#no+ druženja, a meditiranjem na vevišnju Božansku Ličnostmože se os#o%oditi triju +una materija#ne ve&anosti.12. Kada se um savršeno pročisti ovom primenom 3o+e, oso%a se tre%a po#uotvoreni'očiju usredsrediti na vr' nosa i posmatrati o%#ik vevišnje Božanske Ličnosti.16. vevišnja Božanska Ličnost ima veseo, #otoso#iki i&+#ed #ia sa rumenim očima na#ik unutrašnjosti #otosa i tamnoputo te#o, na#ik #atiama p#avo+ #otosa. 5 vojim rukama nosiško#jku, disk i topu&.18. Bedra su !u prekrivena sjajnom odećom žućkastom poput v#akana #otosa. *a prsimanosi o&naku Šrivatsa, uvojak %e#i' v#asi. Oko vrata !u visi %#istavi Kaustu%'a dra+u#j.

1:. Oko vrata nosi vena od priv#ačno+ šumsko+ veća, a roj pče#a, opijen omam#jujućimmirisom, &uji oko vena. 5krašen je još i o+r#iom od %isera, krunom i parom +rivni,narukviama i nano+viama.1;. a pojasem o%avijenim oko %edara i %okova, stoji na #otosu sra vo+a %'akte. $&+#edačaro%no i vojim vedrim i&+#edom pruža radost očima i dušama %'akta koji Ga

 posmatraju.1>. Gospodin je večno veoma #ep i vredan je o%ožavanja svi' stanovnika svake p#anete.Večno je m#ad i uvek že#i da podari %#a+os#ove vojim %'aktama.1?. #ave Gospodina uvek &as#užuju da se o njima peva, jer *je+ove s#ave uvećavaju s#ave

 *je+ovi' %'akta. to+a oso%a tre%a meditirati na vevišnje+ Gospodina i *je+ove %'akte.Tre%a meditirati na večni o%#ik Gospodina sve dok um ne postane potpuno usredsre-en.1@. Tako uvek uronjen u predano s#uženje, 3o+i &amiš#ja u se%i Gospodina kako stoji,kreće se, #eži i#i sedi, jer su &a%ave vevišnje+ Gospodina uvek divne i priv#ačne.2A. (ri usredsre-ivanju uma na večni o%#ik Gospodina, 3o+i ne tre%a o%u'vatiti po+#edomsve Gospodinove udove, već tre%a usmeriti um na svaki pojedini od Gospodinovi' udova.21. B'akta prvo tre%a usmeriti svoj um na Gospodinova #otosova stopa#a, ukrašenao&nakama +roma, štapa &a teranje s#onova, &astave i #otosa. jaj nji'ovi' divni' ružičasti'noktiju podseća na putanju mesea i ra&+oni +ustu tamu sra.

22. B#a+os#ov#jeni Šiva postaje još više %#a+os#ov#jen noseći na svojoj +#avi svete vodeGan+e, koja i&vire i& vode kojom su oprana Gospodinova #otosova stopa#a. Gospodinovastopa#a de#uju kao +romovi odas#ati da sruše p#aninu +re'a smeštenu u umu %'akte kojimeditira. Oso%a sto+a tre%a meditirati na #otosova stopa#a Gospodina du+o vremena.26. Io+i tre%a smestiti u svoje sre de#atnosti Lakšmi, %o+inje sreće, koju o%ožavaju svi

 po#u%o+ovi i koja je majka vr'ovne #ičnosti, Bra'me. 5vek je možemo naći kako masirano+e i %edra transendenta#no+ Gospodina, veoma Ga paž#jivo s#užeći na taj način.28. /atim 3o+i tre%a usmeriti svoj um u meditaiji na %edra Božanske Ličnosti, ri&niu sveener+ije. Gospodinova %edra su %e#ičasto p#ava, %aš kao sjaj veta #ana i i&+#edaju veoma

dražesno kada Garuda nosi Gospodina na svojim ramenima. Io+i tako-e tre%a da posmatra *je+ove &ao%#jene %okove, o%avijene pojasom koji počiva na prekrasnoj žutojtkanini koja dopire sve do nje+ovi' č#anaka.

1;1

Page 162: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 162/360

2:. Io+i &atim tre%a da meditira na pupak na#ik meseu na sredini Gospodinovo+ stomaka.$& *je+ovo+ pupka koji je teme#j čitavo+ univer&uma i&rasta #otosova sta%#jika, koja sadržisve p#anetarne sisteme. Lotos je pre%iva#ište Bra'me, prvo+ stvoreno+ %ića. *a isti način,3o+i tre%a usmeriti svoj um na Gospodinove %radavie, koje podsećaju na par najpro%raniji' smara+da %e#ičasti' &%o+ &raka m#ečno %e#i' %iserni' o+r#ia kojeukrašavaju *je+ova prsa.2;. Io+i &atim tre%a meditirati na prsa vevišnje Božanske Ličnosti, pre%iva#ište %o+inje!a'a7Lakšmi. Gospodinova prsa su i&vor sve+ transendenta#no+ &adovo#jstva &a um i

 pružaju potpuno &adovo#jstvo očima. Io+i &atim tre%a ure&ati u svoj um vrat BožanskeLičnosti, koju o%ožava čitav univer&um. Gospodinov vrat s#uži da uveća #epotu Kaustu%'adra+u#ja koji !u visi na prsima.2>. Io+i tre%a da#je meditirati na Gospodinove četiri ruke, i&vor moći po#u%o+ova kojiuprav#jaju ra&#ičitim )unkijama materija#ne prirode. /atim tre%a usmeriti pažnju na sjajneukrase, u+#ačane okretanjem p#anine !andare. Tako-e tre%a paž#jivo ra&miš#jati oGospodinovom disku 7 udaršana čakri, koji sadrži 'i#jadu &u%aa i %#ještavi sjaj kao i oško#jki, koja i&+#eda kao #a%ud na *je+ovom #otoso#ikom d#anu.

2?. Io+i tre%a meditirati na *je+ov topu& po imenu Kaumodaki koji !u je veoma dra+.Ovaj topu& uništava demone, koji su uvek neprijate#jski raspo#oženi vojnii i prema&an jenji'ovom krv#ju. Oso%a se tako-e tre%a usredsrediti na divan vena oko Gospodinovo+vrata, uvek okružen %um%arima i nji'ovim &ujanjem i tre%a meditirati na o+r#iu od %iserana *je+ovom vratu, &a koju se smatra da predstav#ja četiri živa %ića uvek &aokup#jena

 *je+ovim s#uženjem.2@. Io+i &atim tre%a meditirati na #otoso#iko #ie Gospodina, koji ispo#java u ovom svetuvoje ra&#ičite o%#ike i& sami#osti prema %'aktama, koji žude da i' vide. *os !u jeistaknut, a krista#no čisti o%ra&i su o%asjani treperenjem *je+ovi' %#istavi' naušnia u

o%#iku krokodi#a.6A. Io+i &atim meditira na prekrasno #ie Gospodina, okruženo kovrdžavom kosom iukrašeno #otoso#ikim očima i o%rvama koje poi+ravaju. Lotos okružen rojevima pče#a i

 parom ri%a koje p#ivaju unaoko#o %i %io posram#jen nje+ovom e#e+anijom.61. Io+i tre%a ra&miš#jati sa #ju%av#ju o učesta#im sami#osnim po+#edima Gospodinovi'očiju, jer u%#ažuju najstrašnije trostruke a+onije *je+ovi' %'akta. *je+ovi po+#edi, praćeniosmesima punim #ju%avi, ispunjeni su o%i#jem mi#osti.62. #ično tome, 3o+i tre%a meditirati na najdo%rostiviji osme' Gospodina Šri Jarija,osme' koji svima, koji !u odaju poštovanje, isušuje okean su&a, prou&rokovan du%okom

ža#ošću. Io+i tako-e tre%a meditirati na Gospodinove povijene o%rve, koje jemani)estovao vojom unutrašnjom moći da %i očarao %o+a seksua#no+ života, &a do%ro%itmudraa.66. a predanošću prožetom #ju%av#ju i nežnošću, 3o+i tre%a u dnu svo+ sra meditirati nasme' Gospodina Višnua. me' Višnua je to#iko očaravajući da je #ako meditirati na nje+a.Kada se vevišnji Gospodin smeje, oso%a može videti *je+ove ma#e &u%e, koji podsećajuna pupo#jke jasmina porumene#e od sjaja *je+ovi' usana. 9ednom predavši svoj um ovomsme'u, 3o+i ne tre%a više že#eti ništa dru+o.68. #edeći ovaj proes, 3o+i postepeno ra&vija čistu #ju%av prema vevišnjoj Božanskoj

Ličnosti 7 Jariju. Tokom nje+ovo+ napredovanja u predanom s#uženju koža na te#u mu se ježi us#ed nei&merne radosti i neprestano se kupa u %ujii su&a i&a&vanoj nei&mernom#ju%av#ju. (ostepeno, čak se i um, ko+a je koristio kao sredstvo da privuče Gospodina, kao

1;2

Page 163: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 163/360

što neko priv#ači ri%u mamem, pov#ači od materija#ni' de#atnosti.6:. Kada je um tako potpuno os#o%o-en materija#ne &a+a-enosti i odvojen od materija#ni'i#jeva, na#ik je p#amenu sveti#jke. Tada je pove&an sa umom vevišnje+ Gospodina ioso%a ima osećaj da je istovetna sa *jim, jer je os#o%o-ena %ujie materija#ni' od#ika, kojede#uju jedna na dru+u.6;. Tako uteme#jen na najvišem transendenta#nom nivou, um se pov#ači od sve+materija#no+ de#ovanja i uteme#juje se u svojoj sopstvenoj s#avi, transendenta#an premasvim materija#nim s'vatanjima sreće i nesreće. Tada 3o+i spo&naje istinu o svom odnosusa vevišnjom Božanskom Ličnošću. Otkriva da su &adovo#jstvo i patnja kao i nji'oveinterakije koje je pripisivao svom sopstvenom oso%enom %iću pos#edie #ažno+ ja, koji je

 proi&vod ne&nanja.6>. =osti+avši svoj pravi identitet, savršeno spo&nata duša nema predstavu o tome kako sematerija#no te#o pokreće i#i de#uje, kao što pijana oso%a ne može s'vatiti da #i na se%i imaodeću i#i ne.6?. O te#u takvo+ os#o%o-eno+ 3o+ija &ajedno sa ču#ima %rine vevišnja Božanska Ličnosti ono de#uje sve dok se ne &avrše sud%inom predodre-ene de#atnosti. Os#o%o-eni %'akta,

 pro%u-en do svesnosti svo+ prirodno+ po#ožaja, tako uteme#jen u samad'iju, najvišemsavršenom stadijumu 3o+e, ne pri'vata popratne proi&vode materija#no+ te#a kao svoje.Tako smatra svoje te#esne de#atnosti na#ik de#atnostima te#a u snu.6@. /%o+ ve#ike privrženosti prema porodii i %o+atstvu, oso%a pri'vata sina i nova kaosvoje i &%o+ ve&anosti &a materija#no te#o, smatra da je ono nje+ovo. "#i kao što nekomože s'vatiti da su porodia i %o+atstvo ra&#ičiti od nje+a, os#o%o-ena duša može s'vatitida ona i te#o nisu jedno te isto.8A. Ca&%ukta#a vatra se ra&#ikuje od p#amena, iskri i dima, iako su svi %#isko pove&ani, jer su nasta#i od isto+ &apa#jeno+ drveta.

81. vevišnja Božanska Ličnost po&nata kao (aram%ra'man je posmatrač. Ca&#ikuje se oddživa duše i#i oso%eno+ živo+ %ića, koje je pove&ano sa ču#ima, pet e#emenata i svesnošću.82. Io+i tre%a videti istu dušu u svim mani)estaijama, jer sve što postoji je mani)estaijara&#ičiti' ener+ija vevišnje+. *a taj način %'akta tre%a videti sva živa %ića jednakomvi&ijom. To je spo&naja Vr'ovne =uše.86. Kao što se vatra ispo#java u ra&#ičitim o%#iima drveta, tako, pod ra&#ičitim us#ovima+una materija#ne prirode, du'ovna duša se mani)estuje u ra&#ičitim te#ima.88. Tako se 3o+i može uteme#jiti u samospo&natom po#ožaju sav#adavši nepremostivuopsenu ma3e koja se predstav#ja i kao u&rok i kao pos#edia ove materija#ne mani)estaije

i koju je &ato vr#o teško s'vatiti.

5. 'api%adevino o#ja(njenje predano0 %u!enja

172. =eva'uti je upita#a<=ra+i moj Gospodine, već si veoma naučno opisao simptome e#okupne materija#ne

 prirode i od#ike du'a prema sistemu sank'3a )i#o&o)ije. ada Te mo#im da o%jasniš put predano+ s#uženja, koje je krajnji i#j svi' )i#o&o)ski' sistema.6. =eva'uti je nastavi#a<

=ra+i moj Gospodine, mo#im Te tako-e deta#jno opiši neprekidni proes ra-anja iumiranja, kako &a mene tako i &a #jude uopšte, jer se s#ušanjem o takvim %edama možemoodvojiti od de#atnosti ovo+ materija#no+ sveta.

1;6

Page 164: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 164/360

8. !o#im Te opiši i večno vreme, koje je mani)estaija Tvo+ o%#ika i pod čijim se utiajem#judi &aokup#jaju vršenjem po%ožni' de#a.:.=ra+i moj Gospodine, Ti si kao sune, jer o%asjavaš tamu us#ov#jeno+ života živi' %ića.(ošto im oči &nanja nisu otvorene, večno spavaju u toj tami, %e& Tvo+ utočišta i &ato su

 po+rešno &aokup#jena de#ovanjem i pos#ediama materija#ni' de#atnosti i i&+#edaju veomaumorna.;. Šri !aitre3a je rekao<O naj%o#ji me-u Kuruima, ve#iki mudra Kapi#a, dirnut ve#ikom sami#ošću i &adovo#janrečima voje s#avne majke, rekao je s#edeće.>. Božanska Ličnost Gospodin Kapi#a je od+ovorio<O vr#a +ospo, postoje ra&novrsni putevi predano+ s#uženja, u &avisnosti od ra&#ičiti' od#ikavršioa.?. (redano s#uženje oso%e koja je &avidna, ponosna, nasi#na i #juta i koja je separatista,smatra se predanim s#uženjem u +uni tame.@. O%ožavanje separatiste, koji o%ožava Božanstvo u 'ramu motivisan materija#nimuživanjem, s#avom i %o+atstvom, devoija je u +uni strasti.

1A. Kada %'akta o%ožava vevišnju Božansku Ličnost i nudi re&u#tate svoji' de#atnosti sanamerom da se os#o%odi opijenosti p#odonosnim de#atnostima, nje+ova devoija je u +univr#ine.11712. !ani)estaija nepomućeno+ predano+ s#uženja se ispo#java kada je um oso%eodma' privučen s#ušanjem transendenta#ni' imena i od#ika vevišnje Božanske Ličnostikoja pre%iva u svačijem sru. Kao što vode Gan+e prirodno teku prema okeanu, takav&anos devoije, neometen %i#o kakvim materija#nim stanjima, teče prema vevišnjemGospodinu.16. isti %'akta ne pri'vata nijednu vrstu os#o%o-enja 7 sa#ok3u, saršti, samip3u, sarup3u

i#i ekatvu 7 čak i ako mu je ponudi vevišnja Božanska Ličnost.18. Kao što sam već o%jasnio, dosti&anjem najviše+ nivoa predano+ s#uženja oso%a može

 preva&ići utiaj triju +una materija#ne prirode i tako postati uteme#jena natransendenta#nom nivou, kao i Gospodin.1:. B'akta mora vršiti svoje propisane dužnosti, koje su s#avne, %e& materija#ne do%iti.Be& preterano+ nasi#ja, tre%a redovno vršiti svoje de#atnosti predano+ s#uženja.1;. B'akta tre%a redovno +#edati !oje statue u 'ramu, dodirivati !oja #otosova stopa#a,o%ožavati !e i upućivati !i mo#itve. Tre%a sve posmatrati u du'u odvojenosti, i& +unevr#ine i videti sva živa %ića kao du'ovna.

1>. isti %'akta tre%a predano s#užiti odajući najviše poštovanje du'ovnom učite#ju iačar3ama. Tre%a %iti sami#ostan prema siromašnima i sprijate#jiti se sa oso%ama koje sumu ravne, a#i sve de#atnosti tre%a vršiti u sk#adu sa propisima, ov#adani' ču#a.1?. B'akta tre%a uvek pokušavati da s#uša o du'ovnim temama i tre%a uvek koristiti svojevreme &a pevanje Gospodinovo+ sveto+ imena. *je+ovo ponašanje tre%a uvek %itiotvoreno i jednostavno i mada nije &avidan, već prijate#j svako+a, tre%a i&%e+avati društvooso%a koje nisu du'ovno napredne.1@. Kada oso%a u potpunosti ra&vije ove transendenta#ne od#ike i tako potpuno pročistisvoju svesnost, odma' %iva privučena jednostavno s#ušanjem !o+ imena i s#ušanjem o

!ojim transendenta#nim od#ikama.2A. Kao što kočija od va&du'a prenosi miris od nje+ovo+ i&vora i odma' osvaja ču#omirisa, s#ično tome, oso%a sta#no &aokup#jena predanim s#uženjem u svesnosti Krišne

1;8

Page 165: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 165/360

može da osvoji Vr'ovnu =ušu, koja je svuda jednako prisutna.21. (risutan sam u svakom živom %iću kao *ad7duša. "ko oso%a &anemaruje i#i potenjujetu sveprožimajuću *ad7dušu svuda i &aokup#ja se o%ožavanjem Božanstva u 'ramu, to jesamo oponašanje.22. Onaj ko o%ožava Božanstvo Bo+a u 'ramovima a#i ne &na da je vevišnji Gospodinkao (aramatma smešten u sru svako+ živo+ %ića, u ne&naju je i poredi se sa oso%om koja

 prinosi ponude u pepeo.26. Onaj ko !i odaje poštovanje a#i &avidi te#ima dru+i' i sto+a je separatista, nikada nedostiže mir uma, &%o+ svo+ neprijate#jsko+ ponašanja prema dru+im živim %ićima.28. =ra+a !oja majko, čak i ako !e o%ožava propisanim o%redima i predmetima, oso%a

 %e& &nanja o !om prisustvu u svim živim %ićima nikada me ne &adovo#java o%ožavanjem!oji' Božanstava u 'ramu.2:. Vršeći svoje propisane dužnosti oso%a tre%a o%ožavati Božanstvo vevišnje BožanskeLičnosti sve dok ne spo&na !oje prisustvo u svom sopstvenom sru, kao i u srima dru+i'živi' %ića.2;. (oput p#amteće vatre smrti, u&rok am ve#iko+ stra'a u onima koji na teme#ju

spo#jašnje+ i&+#eda prave i najmanju ra&#iku i&me-u se%e i dru+i' živi' %ića.2>. to+a, davanjem mi#ostinje i odavanjem poštovanja, prijate#jskim ponašanjem kao i

 posmatranjem sve+a kao jednako+, oso%a tre%a da umi#ostivi !ene, koji pre%ivam u svimstvorenjima kao nji'ovo samo Biće.2?. iva %ića su viša od neživi' predmeta, o %#a+os#ov#jena majko, a me-u njima su %o#jaživa %ića koja ispo#javaju životne simptome. Bo#je od nji' su životinje sa ra&vijenomsvesnošću, a još %o#ji su oni koji su ra&vi#i ču#no opažanje.2@. !e-u živim %ićima koja su ra&vi#a ču#no opažanje, ona koja su ra&vi#a ču#o ukusa su

 %o#ja od oni' koja poseduju samo ču#o dodira. Bo#ja od nji' su živa %ića sa ra&vijenim

ču#om mirisa, a još %o#ja su ona sa ra&vijenim ču#om s#u'a.6A. Od oni' živi' %ića koja mo+u da opa&e &vuk %o#ja su ona koja mo+u da uočavajura&#ike i&me-u o%#ika. Bo#ja od nji' su ona koja su ra&vi#a +ornje i donje &u%e, a još %o#jasu ona koja imaju mno+o no+u. Bo#ja od nji' su četvoronožna živa %ića, a još %o#ja su#judska %ića.61. !e-u #judskim %ićima, društvo pode#jeno prema od#ikama i radu je naj%o#je, a u tomdruštvu, inte#i+entni #judi na&vani %ra'mane su naj%o#ji. !e-u %ra'manama, naj%o#ji jeonaj ko je proučio Vede, a me-u %ra'manama koji su prouči#i Vede naj%o#ji je onaj ko

 po&naje pravu svr'u Veda.

62. Bo#ji od %ra'mane koji po&naje svr'u Veda je onaj ko može da rastera sve sumnje, a %o#ji od nje+a je onaj ko stro+o s#edi %ra'manske prinipe. Bo#ji od nje+a je onaj ko jeos#o%o-en od sve materija#ne &a+a-enosti, a još %o#ji je čisti %'akta koji predano s#uži neočekujući na+radu.66. to+a, ne na#a&im da je iko veći od oso%e čiji interes nije odvojen od !o+a i koja &ato

 posvećuje sve svoje de#atnosti i sav svoj život 7 sve 7 samo !eni %e& prestanka.68. Takav savršeni %'akta odaje poštovanje svakom živom %iću, jer je čvrsto u%e-en da jevevišnja Božanska Ličnost uš#a u te#o svako+ živo+ %ića kao *ad7duša i#i upravite#j.6:. =ra+a !oja majko, o kćerko !anua, %'akta koji na taj način primenjuje nauku o

 predanom s#uženju i mističnoj 3o+i, može da dosti+ne pre%iva#ište Vr'ovne Oso%e jednostavno &a'va#jujući tom predanom s#uženju.6;. Ovaj puruša kome oso%ena duša mora prići je večni o%#ik vevišnje Božanske

1;:

Page 166: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 166/360

Ličnosti, po&nat kao Bra'man i (aramatma. Transendenta#na je +#avna #ičnost i sve *je+ove de#atnosti su du'ovne.6>. ini#a vremena, koji je u&rok preo%ražaja ra&#ičiti' materija#ni' mani)estaija, je još

 jedno o%e#ežje vevišnje Božanske Ličnosti. vako ko ne &na da je vreme ta ista BožanskaLičnost p#aši se činioa vremena.6?. Gospodin Višnu, vevišnja Božanska Ličnost, uživa#a svi' žrtvovanja je čini#avremena i +ospodar svi' +ospodara. 5#a&i u svačije sre, os#ona je svako+a i u&rok jeme-uso%no+ uištenja svi' živi' %ića.6@. *iko nije dra+ vevišnjoj Božanskoj Ličnosti, niti je iko *je+ov neprijate#j i#i prijate#j."#i daje inspiraiju onima koji Ga nisu &a%oravi#i i uništava one koji jesu.8A. $& stra'a od vevišnje Božanske Ličnosti vetar duva, sune sija, #iju kiše i mnoštvone%eski' te#a %#ista svojim sjajem.81. $& stra'a od vevišnje Božanske Ličnosti drveće, pu&avie, #ekovito %i#je i

 jedno+odišnje %i#jke kao i veće vetaju i donose p#odove, svako u svom +odišnjem do%u.82. $& stra'a od vevišnje Božanske Ličnosti reke teku, a okean se nikada ne pre#iva.amo i& stra'a od *je+a vatra +ori, a /em#ja &ajedno sa p#aninama ne tone u vodu

univer&uma.86. (od upravom vevišnje Božanske Ličnosti, ne%o do&vo#java spo#jašnjem prostoru da

 primi sve ra&#ičite p#anete, na kojima žive %e&%rojna živa %ića. itavo kosmičko te#o se proširuje sa svoji' sedam omotača pod *je+ovom vr'ovnom upravom.88. $& stra'a od vevišnje Božanske Ličnosti, upravni po#u%o+ovi, &aduženi &a +unematerija#ne prirode i&vršavaju dužnosti stvaranja, održavanja i uništavanjaH sve pokretno inepokretno unutar ovo+ materija#no+ sveta se na#a&i pod nji'ovom upravom.8:. Večni čini#a vremena nema ni početka ni kraja. (redstavnik je vevišnje BožanskeLičnosti, stvaraoa sveta krimina#aa. 5&rok je kraja pojavno+ sveta, i&vršava de#o

stvaranja čineći da jedno oso%eno %iće nastane od dru+o+ i tako-e uništava univer&umuništavajući čak i +ospodara smrti 7 Iamaradžu.

&7. 8pi nepovo%jni* p%odononi* de%atnoti

1. Božanska Ličnost reče<Kao što mnoštvo o%#aka ne po&naje moćan utiaj vetra, oso%a &aokup#jena materija#nomsvesnošću ne po&naje moćnu sna+u činioa vremena koji je nosi.2. Šta +od da materija#ista stvori sa ve#ikom mukom, radeći &a tako&vanu sreću, Božanska

Ličnost, kao čini#a vremena, uništava i &%o+ to+a us#ov#jena duša jadikuje.6. /avedeni materija#ista ne &na da je nje+ovo te#o privremeno i da su čari doma, &em#je i %o+atstva, pove&ane sa te#om, tako-e privremene. amo &%o+ svo+ ne&nanja mis#i da jesve trajno.8. 5 %i#o kojoj vrsti života da se na#a&i, živo %iće prona#a&i odre-enu vrstu &adovo#jstva inikada se ne protivi da %ude stav#jeno u takvo stanje.:. 5s#ov#jeno živo %iće je &adovo#jno u svojoj vrsti života. /avedeno prekrivajućimutiajem i#u&orne ener+ije, ne že#i da napusti te#o, čak i kada se na#a&i u pak#u, jer uživa u

 pak#enom uživanju.

;. To &adovo#jstvo sa sopstvenim načinom života postoji &%o+ du%oko ukorenjene priv#ačnosti &a te#o, ženu, dom, deu, životinje, %o+atstvo i prijate#je. 5 takvom društvu,us#ov#jena duša smatra se%e sasvim savršenom.

1;;

Page 167: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 167/360

>. $ako uvek +ori od tesko%e takva %uda#a uvek vrši svakakva +rešna de#a sa nadom kojase nikad ne ostvaruje, da %i i&država#a svoju tako&vanu porodiu i društvo.?. voje sre i ču#a daje ženi, koja +a #ažno opčinjava ma3om. 5živa u &a+r#jajima ira&+ovorima sa njom na usam#jenim mestima i očaran je umi#nim rečima ma#e dee.@. Ve&ani porodični čovek ostaje u porodičnom životu punom dip#omatije i po#itike. 5vek šireći %ede, kontro#isan de#ima ču#no+ uživanja, de#uje samo da %i poništio pos#ediesvoji' %eda i ako je u tome uspešan mis#i da je srećan.1A. O%e&%e-uje nova vršeći nasi#je svuda unaoko#o i mada +a upotre%#java &a s#uženjesvoje porodie, sam jede samo ma#i deo tako kup#jene 'rane i od#a&i u pakao &%o+ oni'&%o+ koji' je &aradio nova na nepošten način.11. Kad +a napusti sreća u nje+ovom &animanju, ponovo i ponovo pokušava da po%o#jšasvoje stanje, a#i neuspešan u svim pokušajima, potpuno propada i us#ed nei&merne po'#epe

 pri'vata nova od dru+i'.12. Tako nesrećnik, neuspeo u i&državanju č#anova svoje porodie, %iva #išen sve #epote.ta#no mis#i o svom neuspe'u, du%oko oža#ošćen.16. Videći da je nesposo%an da i' i&država, nje+ova žena i dru+i se više ne op'ode prema

njemu sa istim poštovanjem kao pre, kao što škrti se#jai ne uka&uju istu pažnju starom ioronu#om vo#u.18. Buda#astom porodičnom čoveku porodični život ne postaje odvratan, iako +ai&državaju oni koje je sam nekad i&državao. $&o%#ičen pod utiajem starosti, priprema se &asusret sa konačnom smrću.1:. Tako ostaje kod kuće %aš kao pas #ju%ima i jede šta +od mu se nemarno da. (o+o-enmno+im %o#estima kao što su s#a%o varenje i +u%itak apetita, jede veoma ma#o i postajeinva#id, nesposo%an da išta radi.1;. 5 %o#esnom stanju, oči mu postaju isko#ačene &%o+ pritiska va&du'a i&nutra, a ž#e&de

ispunjene sa s#u&i. Teško diše, a pri i&disanju i udisanju proi&vodi &vuk na#ik na D+'ura,+'uraD, koji mu škripi u +r#u.1>. Tako do#a&i u &a+r#jaj smrti, #ežeći okružen prijate#jima i ro-aima koji jadikuju i madaže#i da +ovori sa njima, to više ne može, jer je pod kontro#om vremena.1?. Tako čovek, koji je sa neov#adanim ču#ima %io &aokup#jen i&državanjem porodie,umire u ve#ikom jadu, +#edajući svoje up#akane ro-ake. 5mire veoma dir#jivo, u ve#ikom

 %o#u i %e& svesnosti.1@. 5 trenutku smrti, vidi +#asnike +ospodara smrti kako do#a&e pred nje+a sa očima

 punim +neva i u ve#ikom stra'u ispušta i&met i mokraću.

2A. Kao što čuvari reda u državi 'apse krimina#a da %i +a ka&ni#i, Iamadute s#ično 'apseoso%u &aokup#jenu nedo&vo#jenim ču#nim uživanjem, ve&ujući je oko vrata snažnimužetom i prekrivajući njeno supti#no te#o, tako da može %iti podvr+nuta stro+omkažnjavanju.21. =ok +a odv#ače Iamaradžini čuvari, skr'an je %o#om i sav se trese u nji'ovim rukama.(utem +a ujedaju psi i on se seća +rešni' de#atnosti svo+a života. Tako užasno pati.22. =ok +a prži sune, kriva mora da pro-e putevima od vre#o+ peska, okruženimšumskim požarima. uvari +a %ičuju po #e-ima, jer je nesposo%an da 'oda i muče +a +#adi že-, a#i na nesreću, na putu nema vode &a piće, ni &ak#ona, niti mesta &a odmor.

26. *a putu do pre%iva#išta Iamaradže pada od umora, a ponekad +u%i svest, a#i %iva primoran da se ponovo di+ne. *a taj način +a veoma %r&o dovode do Iamaradže.28. Tako mora proći devedeset devet 'i#jada 3odžana u dva i#i tri trenutka, a &atim odma'

1;>

Page 168: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 168/360

 %iva podvr+nut okrutnom kažnjavanju koje mu je dosu-eno.2:. Biva stav#jen usred p#amteći' komada drveta i udovi mu %ivaju &apa#jeni. 5 nekims#učajevima je prisi#jen da jede svoje v#astito meso i#i da +a jedu dru+i.2;. *je+ovu utro%u tr+aju psi i #ešinari pak#a, mada je još uvek živ da to vidi i podvr+nut

 je mučenju od strane &mija, škorpiona, %u%a i dru+i' stvorenja koja +a ujedaju.2>. #onovi mu otkidaju udove, rastržući i' u komadiće. Baaju +a sa vr'ova p#anina idrže +a &atvoreno+ u vodi i#i pećini.2?. !uškari i žene čiji su životi %i#i sa&dani od upuštanja u nedo&vo#jene seksua#neodnose, %ivaju stav#jeni u mno+e vrste %edni' stanja u pak#ima kao što sui Tamisra,"nd'a7tamisra i Caurava.2@. Gospodin Kapi#a je nastavio<=ra+a !oja majko, ponekad se kaže da raj i#i pakao možemo iskusiti na ovoj p#aneti, jer su pak#ena kažnjavanja ponekad vid#jiva i na ovoj p#aneti.6A. (o napuštanju ovo+ te#a, čovek koji je i&državao se%e i č#anove svoje porodie +rešnimde#atnostima ispašta pak#eni život, a nje+ovi ro-ai tako-e ispaštaju.61. (o napuštanju sadašnje+ te#a od#a&i sam u najtamnije prede#e pak#a, a nova koji je

stekao &avideći dru+im živim %ićima je vo&arina sa kojom napušta ovaj svet.62. Tako, po ure-enju vevišnje Božanske Ličnosti, i&državate#j ro-aka %iva stav#jen u

 pak#eno stanje da ispašta svoje +rešne de#atnosti, kao čovek koji je i&+u%io %o+atstvo.66. to+a oso%a koja je spremna da samo na nepošteni način i&država svoju porodiu iro-ake, svakako od#a&i u najtamniji predeo pak#a, po&nat kao "nd'a7tamisra.68. (rošavši kro& sva pak#ena, %edna stanja i prošavši po utvr-enom redu kro& niže o%#ikeživotinjsko+ života pre #judsko+ ro-enja, očistivši se tako od svoji' +re'ova, oso%a se

 ponovo ra-a kao #judsko %iće na ovoj /em#ji.

&1. Pou9avanja Gopodina 'api%e o $retanjima !ivi* #i=a1. vevišnja Božanska Ličnost reče<(od nad&orom vevišnje+ Gospodina, u sk#adu sa pos#ediama svo+a de#ovanja, živo %iće,duša, %iva prisi#jeno da u-e u materiu žene preko čestie muško+ semena, da %i poprimi#oodre-enu vrstu te#a.2. Tokom prve noći seme i jajaše se mešaju, a tokom pete noći do#a&i do vrenja i ovasmesa se pretvara u me'urić. =esete noći poprima o%#ik na#ik š#jivi, a nakon to+a se

 postepeno pretvara u +rumen mesa i#i jaje, &avisno od s#učaja.

6. Tokom prvo+ mesea se o%ra&uje +#ava, a na kraju dru+o+ mesea ruke, stopa#a i dru+iudovi. *a kraju treće+ mesea ra&vijaju se nokti, prsti, pa#čevi, d#ake na te#u, kosti i koža,or+an &a ra&množavanje kao i dru+i otvori na te#u, naime oči, nosnie, uši, usta i anus.8. *akon četiri mesea od trenutka &ačeća pojav#juje se sedam osnovni' sastojaka te#a,naime pro%avni sok, krv, meso, sa#o, kosti, koštana srž i seme. *a kraju peto+ mesea

 jav#ja se osećaj +#adi i že-i, a na kraju šesto+ mesea &ametak okružen amnionom se počinje okretati na desnu stranu tr%u'a.:. Jraneći se pićem i 'ranom koju u&ima od majke, &ametak raste i ostaje u tomodvratnom pre%iva#ištu i&meta i mokraće, koje je mesto ra&množavanja svi' vrsta rva.

;. 5 samom tr%u'u +#adni rvi i&nova i i&nova ujedaju dete po čitavom te#u i ono pati uužasnoj a+oniji &%o+ svoje oset#jivosti. Tako neprestano +u%i svest &%o+ užasno+ stanja.>. 5s#ed majčino+ u&imanja +orke, #jute, pres#ane i#i kise#e 'rane, te#o deteta neprestano

1;?

Page 169: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 169/360

ispašta %o#ove koji su skoro nepodnoš#jivi.?. (ostav#jeno unutar amniona i spo#ja prekriveno revima, dete ostaje da #eži na jednojstrani tr%u'a sa +#avom povijenom prema stomaku, a #e-ima i vratom savijenim u #uku.@. =ete tako ostaje kao ptia u kave&u, %e& s#o%ode kretanja. Tada, ako je sretno, može sesetiti svi' nevo#ja i& proš#i' stotinu ro-enja i ža#osno u&diše. Kako može u takvom stanjuum %iti smiren41A. O%dareno ra&vitkom svesnosti od sedmo+ mesea pos#e &ačeća, dete %iva potiskivano

 prema do#e, va&dusima koji potiskuju em%rion tokom nede#ja koje pret'ode ro-enju. Baškao rvi, ro-eni u istoj pr#javoj tr%ušnoj šup#jini, ne može da ostane na jednom mestu.11. 5 ovom strašnom stanju života, o%avijeno sa sedam omotača materija#ni' sastojaka,živo %iće se sk#op#jeni' ruku mo#i Gospodinu, koji +a je stavio u to stanje.12. Ljudska duša kaže<5&imam utočište stopa#a vevišnje Božanske Ličnosti, koja se pojav#juje u vojimra&#ičitim večnim o%#iima i 'oda površinom sveta. 5&imam samo utočište BožanskeLičnosti, jer me može os#o%oditi sve+ stra'a. =a#a mi je ovo stanje života, koje od+ovaramojim %e&%ožnim de#ima.

16. 9a, čista duša, sada nai&+#ed ve&ana svojim de#atnostima, #ežim u materii majke poure-enju ma3e. Odajem svoje poni&no poštovanje *jemu, koji je tako-e ovde sa mnom,a#i koji je nedirnut i nepromen#jiv. *eo+raničen je, a#i Ga oso%a koja se u sru kaje možeopa&iti. *jemu odajem svoje poni&no poštovanje.18. Odvojena sam od vevišnje+ Gospodina, jer se na#a&im u ovom materija#nom te#usačinjenom od pet e#emenata i sto+a su moje od#ike i ču#a po+rešno upotre%#jeni, iako samu suštini du'ovna. (ošto je vevišnji Gospodin transendenta#an prema materija#noj

 prirodi i živim %ićima, #išen takvo+ materija#no+ te#a i uvek s#avan u vojim du'ovnimod#ikama, odajem !u svoje poni&no poštovanje.

1:. Ljudska duša se da#je mo#i<ivo %iće %iva stav#jeno pod utiaj materija#ne prirode i nastav#ja da se teško %ori &aopstanak na putu u&astopno+ ra-anja i umiranja. ivi ovim us#ov#jenim životom, jer je&a%oravi#o svoj odnos sa vevišnjom Božanskom Ličnošću. to+a, kako se %e&Gospodinove mi#osti može ponovo &aokupiti transendenta#nim s#uženjem Gospodina sa#ju%av#ju41;. *eživim i živim predmetima ne uprav#ja niko dru+i do vevišnji Gospodin u o%#iku#oka#i&ovane (aramatme, de#imične mani)estaije Gospodina. (risutan je u tri )a&evremena 7 proš#osti, sadašnjosti i %udućnosti. to+a je us#ov#jena duša &aokup#jena

ra&#ičitim de#atnostima po *je+ovom nare-enju i da %i se os#o%odi#a trostruki' %eda ovo+us#ov#jeno+ života, mora se predati samo *jemu.1>. 5pa#a u je&ero krvi, i&meta i mokraće, unutar stomaka svoje majke, te#a sprženo+vatrom majčino+ že#ua, ute#ov#jena duša, nestrp#jiva da i&a-e, %roji svoje mesee i mo#ise< DO Gospodine moj, kada ću ja, %edna duša, %iti os#o%o-ena ovo+ tamnovanja4D1?. =ra+i moj Gospodine, Tvojom %e&u&ročnom mi#ošću sam pro%u-en do svesnosti, iakosam star samo deset mesei. /a ovu %e&u&ročnu mi#ost vevišnje Božanske Ličnosti,

 prijate#ja svi' pa#i' duša, nema dru+o+ načina da i&ra&im svoju &a'va#nost, osim da semo#im sk#op#jeni' ruku.

1@. 5 dru+im vrstama te#a živo %iće vidi samo pomoću instinktaH po&naje samo pri'vat#jive i nepri'vat#jive ču#ne opažaje to+ odre-eno+ te#a. "#i ja imam te#o u komemo+u da v#adam svojim ču#ima i s'vatim svoj i#jH &ato odajem svoje poni&no poštovanje

1;@

Page 170: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 170/360

vevišnjem Gospodinu, koji me je %#a+os#ovio ovim te#om i čijom mi#ošću Ga mo+uvideti i&nutra i spo#ja.2A. to+a, o Gospodine moj, iako živim u užasnom stanju, ne že#im da odem i& majčineutro%e da %i' ponovo pao u s#epi %unar materija#ističko+ života. Tvoja spo#jašnja ener+ija

 po imenu deva7ma3a, smesta &aro%#java novoro-eno dete i odma' počinje #ažno poistovećivanje 7 početak kru+a u&astopno+ ra-anja i umiranja.21. to+a, više se ne u&nemirujući, i&%aviću se%e i& tame ne&nanja u& pomoć mo+

 prijate#ja, čiste svesnosti. 9ednostavno držeći u umu #otosova stopa#a Gospodina Višnua, %iću spašen od u#aska u materie mno+i' majki da %i se u&astopno ra-ao i umirao.22. Gospodin Kapi#a je nastavio<ivo %iće koje je staro deset mesei ima ove že#je čak i dok se na#a&i u materii. "#i dok tako ve#iča Gospodina, vetar koji pomaže pri poro-aju +a +ura sa #iem okrenutim nado#etako da može %iti ro-eno.26. Vetrom i&nenada potisnuto nado#e, dete i&#a&i sa ve#ikom mukom, +#avom okrenutomnado#e, %e& da'a, i&+u%ivši sećanje us#ed ve#ike a+onije.28. =ete tako pada na &em#ju, prema&ano i&metom i krv#ju, mičući se %aš kao rv ro-en i&

i&meta. Gu%i svoje više &nanje i p#ače pod opsenom ma3e.2:. $&ašavši i& tr%u'a, dete %iva predano na %ri+u #judima koji nisu u stanju da s'vate štaže#i i tako +a oni ne+uju. *esposo%no da od%ije ono što mu se da, %iva stav#jeno unepože#jne oko#nosti.2;. (o#oženo na pr#javi krevet, pun &noja i %akterija, siroto dete je nesposo%no da se češeda %i se os#o%odi#o svra%a, a da ne +ovorimo o sedenju, stajanju i#i čak kretanju.2>. 5 tom %espomoćnom stanju mušie, komari, %ai#i i dru+e %akterije ujedaju %e%u,čija je koža nežna, %aš kao što manji rvi ujedaju veće+ rva. Lišeno svoje mudrosti, dete+orko p#ače.

2?. *a taj način, dete provodi svoje detinjstvo, ispaštajući od ra&ni' vrsta nesreća i u#a&i udečaštvo. 5 dečaštvu tako-e ispašta jer že#i da stekne nešto što nikad ne može do%iti. Takoi& ne&nanja postaje #juto i ža#osno.2@. a rastom te#a, u nameri da uništi svoju dušu, živo %iće povećava svoj #ažni u+#ed i+nev i sto+a stvara neprijate#jstvo prema s#ičnim požudnim #judima.6A. 5 takvom ne&nanju, živo %iće pri'vata materija#no te#o, sačinjeno od pet e#emenata,kao se%e. a ovim po+rešnim s'vatanjem, pri'vata privremene stvari kao svoje sopstvene,

 produ%#jujući ne&nanje u najtamnijem prede#u.61. Cadi te#a, koje je i&vor neprestane patnje i koje +a prati jer je ve&ano sponama

ne&nanja i p#odonosni' de#atnosti, vrši ra&#ičita de#a, &%o+ koji' %iva podvr+nutou&astopnom ra-anju i umiranju.62. "ko se, sto+a, živo %iće ponovo druži sa putem %e&%ožnosti, pod utiajem ra&%#udni'#judi &aokup#jeni' potra+om &a seksua#nim uživanjem i &adovo#javanjem je&ika, ponovood#a&i u pakao kao i pre.66. (ostaje #išeno istino#ju%ivosti, čistoće, mi#osti, o&%i#jnosti, du'ovne inte#i+enije,stid#jivosti, stro+osti, s#ave, opraštanja, ov#adanosti umom, ov#adanosti ču#ima, sreće i svi'takvi' povo#jnosti.68. Oso%a se ne tre%a družiti sa o%ičnom %uda#om, #išenom &nanja o samospo&naji, koja

nije ništa više od i+račke u rukama žene.6:. /a#u-enost i ropstvo koji potiču od ve&anosti &a %i#o koji dru+i predmet, nisu tako potpuni kao oni koji potiču od ve&anosti &a ženu i#i društvo oso%a nak#onjeni' ženama.

1>A

Page 171: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 171/360

6;. 5+#edavši svoju sopstvenu kćer, Bra'ma je %io &%unjen njenim čarima i %estidno potrčao prema njoj u o%#iku je#ena, kad je ona poprimi#a o%#ik košute.6>. !e-u svim vrstama živi' %ića koje je stvorio Bra'ma, naime me-u #judima,

 po#u%o+ovima i životinjama, niko osim mudraa *ara3ane nije imun na priv#ačnost ma3eu o%#iku žene.6?. amo pokušaj da s'vatiš moćnu sna+u !oje ma3e u o%#iku žene, koja samo pokretomo%rva može držati u svojoj moći i najveće osvajače sveta.6@. Oso%a koja teži da dosti+ne vr'una 3o+e i koja je spo&na#a se%e s#užeći !ene, nikadane tre%a da se druži sa priv#ačnom ženom, jer je takva žena opisana u svetim spisima kaokapija pak#a &a %'aktu koji napreduje.8A. ena, koju je stvorio Gospodin, mani)estaija je ma3e, a onaj ko se druži sa takvomma3om, pri'vatajući njeno s#uženje, mora &nati da je to put smrti, %aš kao %unar prekriventravom.81. ivo %iće, kome je kao re&u#tat ve&anosti &a ženu u pret'odnom životu dat o%#ik žene,

 %uda#asto +#eda na ma3u u o%#iku muškara, svo+a muža, kao darovate#ja %o+atstva, potomstva, kuće i dru+i' materija#ni' predmeta.

82. ena tre%a sto+a da smatra svo+ muža, kuću i deu kao ure-enje spo#jašnje ener+ijeGospodina namenjeno njenoj smrti, kao što umi#no pevanje #ova predstav#ja smrt &a srnu.86. /%o+ vrste te#a koje poseduje, materija#ističko živo %iće #uta od jedne p#anete dodru+e, s#edeći p#odonosne de#atnosti. Tako se &aokup#ja p#odonosnim de#atnostima,neprestano uživajući nji'ove re&u#tate.88. *a taj način živo %iće do%ija po+odno te#o sa materija#nim umom i ču#ima u sk#adu sasvojim p#odonosnim de#atnostima. Kad se pos#edie nje+ovi' odre-eni' de#atnostiokončaju, kraj se na&iva smrt, a kada odre-ena vrsta pos#edia otpočne, početak se na&ivaro-enje.

8:78;. Kad oči i&+u%e moć da vide %oju i#i o%#ik &%o+ %o#esti očno+ živa, ču#o vida postaje umrtv#jeno. ivo %iće koje je posmatrač i očiju i po+#eda, +u%i moć +#edanja. *aisti način, kad )i&ičko te#o, mesto +de se jav#ja opažanje predmeta, postane nesposo%no daopaža, to se na&iva smrt. Kad oso%a počne da smatra )i&ičko te#o svojim sopstvenim

 %ićem, to se na&iva ro-enjem.8>. to+a, oso%a ne tre%a da posmatra smrt sa užasom, niti da pri%e+ava poistovećivanjute#a sa dušom, niti da preterano uživa u te#esnim potre%ama života. po&najući pravu

 prirodu živo+ %ića, tre%a se kretati svetom s#o%odna od ve&anosti i postojana u svojojnameri.

8?. O%darena pravom vi&ijom i osnažena predanim s#uženjem i pesimističkim stavom prema materija#nom identitetu, oso%a tre%a svojim ra&umom predati svoje te#o ovomi#u&ornom svetu. Tako može %iti ravnodušna prema ovom materija#nom svetu.

&. @ap%etenot u p%odonone de%atnoti

1. vevišnja Božanska Ličnost reče<Oso%a koja živi u središtu porodično+ života stiče materija#ne do%ro%iti vršenjemre#i+io&ni' o%reda i tako ostvaruje svoju že#ju &a ekonomskim ra&vitkom i ču#nim

&adovo#jenjem. $&nova i i&nova de#uje na isti način.2. Takve oso%e su uvek #išene predano+ s#uženja &%o+ svoje preve#ike ve&anosti &a ču#nouživanje i sto+a, mada vrše ra&#ičite vrste žrtvovanja i pri'vataju ve#ike &avete da %i

1>1

Page 172: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 172/360

&adovo#ji#e po#u%o+ove i prapretke, nisu &ainteresovane &a svesnost Krišne, predanos#uženje.6. Takve materija#ističke oso%e, privučene ču#nim uživanjem i odane preima i

 po#u%o+ovima se mo+u u&dići na !ese, +de piju ekstrakt %i#jke some. /atim se ponovovraćaju na ovu p#anetu.8. ve p#anete materija#istički' oso%a, uk#jučujući sve rajske p#anete kao što je !ese,

 %ivaju uništene kada vevišnja Božanska Ličnost, Jari, #e+ne na voju poste#ju od &mija, po&natu kao "nanta Šeša.:. $nte#i+entne oso%e čija je svesnost pročišćena su potpuno &adovo#jne svesnošću Krišne.Os#o%o-ene od +una materija#ne prirode, ne de#uju radi ču#no+ &adovo#jenjaH naprotiv,

 pošto su uteme#jene u svojim dužnostima &animanja, de#uju onako kako se to od nji'očekuje.;. Vršeći svoje propisane dužnosti i de#ujući sa odvojenošću, %e& osećaja posedovanja i#i#ažno+ e+oi&ma, oso%a se uteme#juje u svom prirodnom po#ožaju &a'va#jujući potpunom

 pročišćenju svesnosti i tako vršeći tako&vane materija#ne dužnosti može #ako ući u Božjearstvo.

>. #edeći put prosvet#jenja takve os#o%o-ene oso%e pri#a&e potpunoj Božanskoj Ličnosti,koja je v#asnik du'ovni' i materija#ni' svetova i vr'ovni u&rok nji'ove mani)estaije iuništenja.?. O%ožavaoi Jiran3a+ar%'e 7 ekspan&ije Božanske Ličnosti ostaju unutar ovo+materija#no+ sveta sve do isteka dve parard'e, kada Bra'ma tako-e umire.@. (roživevši nastanjivo vreme triju +una materija#ne prirode, po&nato kao dve parard'e,Bra'ma okončava materija#ni univer&um, koji je prekriven omotačima od &em#je, vode,va&du'a, vatre, etra, uma, e+a, itd. i od#a&i na&ad Bo+u.1A. Io+iji koji postanu odvojeni od materija#no+ sveta primenjujući vež%e disanja i

ov#adavanje umom dostižu p#anetu Bra'me, koja je veoma, veoma da#eko. *apustivšisvoja te#a, u#a&e u te#o Bra'me i sto+a, kada Bra'ma dosti+ne os#o%o-enje i odevevišnjoj Božanskoj Ličnosti, Vr'ovnom Bra'manu, ovi 3o+iji tako-e mo+u ući u Božjearstvo.11. to+a, dra+a !oja majko, predanim s#uženjem u&mi neposredno utočište vevišnjeBožanske Ličnosti, koja se na#a&i u svačijem sru.1271:. =ra+a !oja majko, oso%a može o%ožavati vevišnju Božansku Ličnost sa

 pose%nim samointeresom, a#i se čak i po#u%o+ovi kao što je Bra'ma, ve#iki mudrai kaošto je anat7kumara i moćni muniji kao što je !ariči, moraju vratiti na&ad u materija#ni

svet u vreme stvaranja. Kada ponovo do-e do interakije triju +una materija#ne prirode,Bra'ma, tvora ove kosmičke mani)estaije, pun vedsko+ &nanja i ve#iki mudrai, tvoridu'ovno+ puta i sistema 3o+e vraćaju se pod utiaj činioa vremena. Bivaju os#o%o-enisvojim nep#odonosnim de#atnostima i dostižu prvu inkarnaiju puruše, a#i se u vremestvaranja vraćaju u potpuno istim o%#iima, sa istim po#ožajima koje su ima#i pre.1;. Oso%e koje su previše odane ovom materija#nom svetu vrše svoje propisane dužnostiveoma #epo i sa puno vere. =nevno i&vršavaju sve takve propisane dužnosti sa ve&anošću&a p#odonosni re&u#tat.1>. Takve oso%e, pod utiajem +une strasti, uvek su pune tesko%a i uvek teže ka ču#nom

&adovo#jenju &%o+ neo%u&dani' ču#a. O%ožavaju pretke i rade dan i noć da %i po%o#jša#eekonomsko stanje svoje porodie, društva i naije.1?. Takve oso%e se na&ivaju trai7var+ika, jer se &animaju &a tri proesa u&di&anja.

1>2

Page 173: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 173/360

 *eprijate#jski su raspo#ožene prema vevišnjem Gospodinu, koji može os#o%oditius#ov#jenu dušu. *e &animaju se &a &a%ave vevišnje+ Gospodina, koje su vredne s#ušanja&%o+ *je+ove transendenta#ne moći.1@. Takve oso%e %ivaju osu-ene po vr'ovnoj nared%i Gospodina. (ošto su neprijate#jskiraspo#ožene prema nektaru de#atnosti vevišnje Božanske Ličnosti, upore-uju se sasvinjama koje jedu i&met. Od%auju s#ušanje o transendenta#nim de#atnostima Gospodinai upuštaju se u s#ušanje o odvratnim de#atnostima materija#istički' oso%a.2A. Takvim materija#ističkim oso%ama se do&vo#java da odu na p#anetu na&vanu (itri#oka,koja se na#a&i na južnoj putanji suna, a#i se ponovo vraćaju na ovu p#anetu i ra-aju se usopstvenim porodiama i počinju ponovo iste p#odonosne de#atnosti, od ro-enja do krajaživota.21. Kada se re&u#tati nji'ovi' po%ožni' de#atnosti isrpe, po višem ure-enju padaju do#e,na ovu p#anetu, kao što %i#o koja oso%a u&di+nuta na viši po#ožaj, ponekada i&nenada

 padne.22. =ra+a !oja majko, sto+a ti savetujem da u&meš utočište vevišnje+ Gospodina, jer su

 *je+ova #otosova stopa#a vredna o%ožavanja. (ri'vati to sa svom devoijom i #ju%av#ju,

 jer se tako možeš uteme#jiti u transendenta#nom predanom s#uženju.26. =e#ovanje u svesnosti Krišne i posvećivanje predano+ s#uženja Krišni omo+ućujuoso%i da napreduje u &nanju i odvojenosti, kao i u samospo&naji.28. 5m u&višeno+ %'akte postaje uravnotežen u ču#nim de#atnostima i transendenta#an je

 prema onome što je prijatno i neprijatno.2:. /%o+ svoje transendenta#ne inte#i+enije, čisti %'akta je uravnotežen u svojoj vi&iji ividi se%e kao ne&a+a-eno+ materijom. *e vidi ništa kao više i#i niže i oseća da je u&di+nutna transendenta#ni nivo posedovanja isti' od#ika kao i Vr'ovna Oso%a.2;. amo je vevišnja Božanska Ličnost potpuno transdendenta#no &nanje, a#i u sk#adu sa

ra&#ičitim proesima ra&umevanja i&+#eda ra&#ičito, %i#o kao %e&#ični Bra'man,(aramatma, vevišnja Božanska Ličnost i#i puruša7avatara.2>. *ajveće &ajedničko ra&umevanje svi' 3o+ija je potpuna odvojenost od materije, kojase može dostići ra&#ičitim vrstama 3o+e.2?. Oni koji su neprijate#jski raspo#oženi prema Transendeniji spo&naju Vr'ovnu"pso#utnu $stinu na ra&#ičite načine kro& speku#ativno ču#no opažanje i &ato im se &%o+

 po+rešne speku#aije čini da je sve re#ativno.2@. $& e#okupne ener+ije ma'at7tattve, mani)estovao sam #ažni ja, tri +une materija#ne

 prirode, pet materija#ni' e#emenata, oso%enu svesnost, jedanaest ču#a i materija#no te#o.

(rema tome, čitav univer&um potiče od vevišnje Božanske Ličnosti.6A. Ovo savršeno &nanje može steći oso%a koja je već &aokup#jena predanim s#uženjem saverom, postojanošću i potpunom odvojenošću, uvek u mis#ima usredsre-ena navevišnje+. Odvojena je od materija#no+ druženja.61. =ra+a !oja poštovana majko, već sam opisao put spo&naje "pso#utne $stine,s#e-enjem koje+ oso%a može s'vatiti pravu istinu o materiji i du'u i nji'ovom odnosu.62. Ri#o&o)sko istraživanje dostiže vr'una u spo&naji vevišnje Božanske Ličnosti.=osti+avši ovu spo&naju, kada se os#o%odi materija#ni' +una prirode, oso%a dostiže nivo

 predano+ s#uženja. Bi#o neposrednim predanim s#uženjem %i#o )i#o&o)skim istraživanjem,

oso%a mora pronaći isti i#j 7 vevišnju Božansku Ličnost.66. 9edan predmet se ra&#ičito opaža ra&#ičitim ču#ima, jer poseduje ra&#ičite od#ike. #ičnotome, vevišnja Božanska Ličnost je jedna, a#i se u sk#adu sa ra&#ičitim uputstvima sveti'

1>6

Page 174: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 174/360

spisa, opaža kao ra&#ičita.6876;. Vršenjem p#odonosni' de#atnosti i žrtvovanja, davanjem mi#ostinje, vršenjemstro+osti, proučavanjem ra&#ičiti' spisa, )i#o&o)skim istraživanjem, ov#adavanjem umom,o%u&davanjem ču#a, pri'vatanjem odvojeno+ reda života i vršenjem propisani' dužnostisvo+ sta#eža, primenom ra&#ičiti' proesa 3o+e, predanim s#uženjem i s#e-enjem proesa

 predano+ s#uženja koje sadrži simptome ve&anosti i neve&anosti, s'vatanjem nauke osamospo&naji i ra&vijanjem snažno+ osećaja odvojenosti, oso%a vešta u ra&umevanjura&#ičiti' proesa samospo&naje spo&naje vevišnju Božansku Ličnost onako kako je

 predstav#jena u materija#nom svetu, kao i u transendeniji.6>. =ra+a !oja majko, o%jasnio sam ti proes predano+ s#uženja i nje+ov identitet u četirira&#ičite društvene pode#e. $sto tako sam ti o%jasnio kako večno vreme pro+oni živa %ića,iako +a ona ne mo+u primetiti.6?. (ostoje ra&#ičite vrste materija#no+ postojanja &a živo %iće, u sk#adu sa de#atnostimakoje vrši u ne&nanju i#i us#ed &a%orava svo+ pravo+ identiteta. =ra+a !oja majko, akoutone u &a%orav, neće moći da s'vati +de će nje+ovo kretanje &avršiti.6@. Gospodin Kapi#a je nastavio<

Ovo učenje nije namenjeno &avidnima, a+nostiima i#i oso%ama koje su nečiste u svom ponašanju. *ije namenjeno #iemerima i#i oso%ama koje su ponosne na svoje materija#ne posede.8A. *e tre%a se prenositi oso%ama koje su previše po'#epne i previše ve&ane &a porodičniživot, niti oso%ama koje su a%'akte i koje &avide %'aktama i Božanskoj Ličnosti.81. 5čenje tre%a preneti vernom %'akti, koji je pun poštovanja prema du'ovnom učite#ju,ne&avidan, prijate#jski nak#onjen svim vrstama živi' %ića i koji že#i da s#uži sa verom iiskrenošću.82. =u'ovni učite#j tre%a preneti ovo učenje oso%ama koje su pri'vati#e vevišnju

Božansku Ličnost kao najdražu, koje ne &avide nikome, koje su savršeno pročišćene i kojesu ra&vi#e odvojenost od sve+a što je i&van opse+a svesnosti Krišne.86. vako ko jednom meditira na !ene sa verom i #ju%av#ju, ko s#uša i peva o !enisi+urno se vraća kući, na&ad Bo+u.

&&. De%atnoti 'api%e

1. Šri !aitre3a je rekao<Tako se =eva'uti, majka Gospodina Kapi#e i žena Kardama !unija, os#o%odi#a sve+

ne&nanja o predanom s#uženju i transendenta#nom &nanju. Oda#a je svoje poštovanjeGospodinu, stvaraou osnovni' prinipa sank'3a sistema )i#o&o)ije koji je osnovaos#o%o-enja i &adovo#ji#a Ga s#edećim sti'ovima mo#itve.2. =eva'uti je rek#a</a Bra'mu se kaže da je nero-en, jer se ra-a na #otosovom vetu koji i&rasta i& Tvo+stomaka dok #ežiš na okeanu na dnu univer&uma. "#i čak je i Bra'ma jednostavnomeditirao na Te%e, čije je te#o i&vor %e&+ranični' univer&uma.6. =ra+i moj Gospodine, iako #ično ne moraš ništa da učiniš, proširio si voje ener+ije uinterakijama +una materija#ne prirode i to je u&rok stvaranja, održavanja i uništavanja

kosmičke mani)estaije. =ra+i moj Gospodine, samood#učan si i vevišnja si BožanskaLičnost &a sva živa %ića. /a nji' si stvorio ovu materija#nu mani)estaiju i iako si jedan,Tvoje ra&novrsne ener+ije mo+u de#ovati ra&#ičito. To je &a nas nes'vat#jivo.

1>8

Page 175: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 175/360

8. Kao vevišnja Božanska Ličnost, rodio si se i& mo+ stomaka. O Gospodine moj, kako jeto mo+uće &a vr'ovno+, u čijem stomaku počiva e#okupna kosmička mani)estaija4Od+ovor je da je to mo+uće, jer na kraju mi#enijuma #ežeš na #ist %anjanovo+ drveta i %aškao ma#a %e%a, #ižeš pa#a vo+ #otosovo+ stopa#a.:. =ra+i moj Gospodine, poprimio si to te#o da %i smanjio +rešne de#atnosti pa#i' io%o+atio nji'ovo &nanje o devoiji i os#o%o-enju. (ošto ovi +rešni #judi &avise od Tvo+vodstva, vojom sopstvenom vo#jom poprimaš o%#ik inkarnaija kao što su vepar i dru+io%#ii. #ično tome, pojavio si se da %i dao transendenta#no &nanje onima koji &avise odTe%e.;. ak i oso%a ro-ena u porodii koja jede pse, odma' postaje dostojna da vrši vedskažrtvovanja ako jednom i&+ovori ime vevišnje+ Gospodina i#i peva o *jemu, s#uša o

 *je+ovim &a%avama, odaje !u poštovanje i#i Ga se seća, a da ne +ovorimo o du'ovnomnapredovanju oso%a koje vide Vr'ovnu Oso%u #iem u #ie.>. O kako su s#avni oni čiji je&ii pevaju Tvoje sveto imeE ak i ako su ro-eni u

 porodiama oni' koji jedu pse, vredni su o%ožavanja. Oni koji pevaju sveto ime Tvo+Gospodstva mora da su i&vrši#i sve vrste stro+osti i žrtveni' o%reda i stek#i sve do%re

oso%ine "rijaa. =a %i peva#i sveto ime Tvo+ Gospodstva, mora da su se kupa#i na svetimmestima 'odočašća, proučava#i Vede i i&vrši#i sve što je neop'odno.?. Gospodine moj, verujem da si Ti am Gospodin Višnu po imenu Kapi#a i da sivevišnja Božanska Ličnost, Vr'ovni Bra'manE Os#o%o-eni svi' u&nemirenja ču#a i uma,sveti #judi i mudrai meditiraju na Te%e, jer se samo Tvojom mi#ošću oso%a možeos#o%oditi kandži triju +una materija#ne prirode. 5 vreme uništenja, sve Vede počivajusamo u Te%i.@. Tako je vevišnja Božanska Ličnost, Kapi#adeva, &adovo#jan rečima voje majke premakojoj je osećao ve#iku #ju%av, od+ovorio sa o&%i#jnošću.

1A. Božanska Ličnost reče<=ra+a !oja majko, put samospo&naje kojem sam te već poučio je veoma #ak. Ovaj sistemmožeš s#editi %e& teškoće i tako ćeš veoma %r&o %iti os#o%o-ena, čak i u ovom sadašnjemte#u.11. =ra+a !oja majko, oni koji su &aista transendenta#isti nesumnjivo s#ede !ojauputstva, onakva kakva sam preneo te%i. !ožeš %iti si+urna da ćeš, ako savršeno pre-ešovaj put samospo&naje nesumnjivo %iti os#o%o-ena &astrašujuće materija#ne &a+a-enosti ina kraju !e dostići. !ajko, oso%e koje ne po&naju ovaj proes predano+ s#uženja sesi+urno ne mo+u os#o%oditi kru+a ro-enja i smrti.

12. Šri !aitre3a je rekao<(oučivši voju vo#jenu majku, vevišnja Božanska Ličnost Kapi#a je sa njenimdopuštenjem napustio voj dom, jer je *je+ova misija %i#a ispunjena.16. 5 sk#adu sa uputstvima svo+a sina, =eva'uti je poče#a da primenjuje %'akti73o+u utom ašramu. (rimenjiva#a je samad'i u ko#i%i Kardama !unija, koja je %i#a tako divnoukrašena većem, da su je smatra#i vetnom krunom reke arasvati.18. (oče#a je da se kupa tri puta dnevno i tako je njena kovrčava, rna kosa postepeno

 posta#a siva. /%o+ stro+osti, te#o joj je omršave#o i nosi#a je staru odeću.1:. =om i sve što je %i#o u domu Kardame, jedno+ od (radžapatija, %i#o je stvoreno

&a'va#jujući nje+ovim mističnim moćima stro+osti i 3o+e na takav način, da su nje+ovomo%i#ju ponekad &avide#i oni koji u svojim #eti#iama #ete spo#jašnjim prostorom.1;. Ovde je opisano o%i#je domaćinstva Kardama !unija. (rekrivači &a poste#je i prostirke

1>:

Page 176: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 176/360

su %i#i %e#i kao pena m#eka, sto#ie i k#upe su %i#e sačinjene od s#onovače i prekrivenetkaninama od čipke protkane &#atom, a #eža#jke su %i#e sačinjene od &#ata sa veoma mekim

 jastuima.1>. /idovi kuće su %i#i načinjeni od prvok#asno+ mermera, ukrašeni dra+oenimdra+u#jima. *ije %i#o potre%e &a svet#om, jer je čitav dom %io o%asjan &raima ovi'dra+u#ja. enski č#anovi domaćinstva su %i#i %o+ato ukrašeni nakitom.1?. =vorište +#avne kuće je %i#o okruženo #epim vrtovima sa s#atkim mirisnim većem imnoštvom visoko+ i #epo+ drveća koje je dava#o sveže p#odove. Takvi vrtovi su %i#i

 priv#ačni, jer su ptie pevačie sede#e na drveću i nji'ovo pevanje, %aš kao i &ujanje pče#a,stvara#i su naju+odniju atmos)eru.1@. Kada %i =eva'uti uš#a u taj prekrasni vrt da se okupa u je&eru punom #otosovi'vetova, pratioi stanovnika raja 7 Gand'arve, peva#i %i o Kardaminom s#avnom

 porodičnom životu. *jen ve#iki muž Kardama pružao joj je sve vreme potpunu &aštitu.2A. (remda je njen po#ožaj %io i&u&etan sa svake tačke +#edišta, sveta =eva'uti je uprkossvem svom o%i#ju, kome su &avide#e čak i dame sa rajski' p#aneta, napusti#a sve teudo%nosti. 9edino je ža#i#a što ju je napustio njen ve#iki sin.

21. =eva'utin muž je već napustio dom i pri'vatio odvojeni red života, a &atim je i njensin Kapi#a napustio dom. !ada je &na#a sve istine o životu i smrti i mada joj je sre %i#o

 pročišćeno od sve pr#javštine, %i#a je veoma oža#ošćena &%o+ +u%itka sina, kao što je kravaoža#ošćena kad joj u+ine te#e.22. O Vidura, tako uvek meditirajući na svo+ sina, vevišnju Božansku LičnostKapi#adevu, posta#a je veoma %r&o neve&ana &a svoj #epo ukrašeni dom.26. *akon to+a, sas#ušavši sa +or#jivom že#jom i veoma pomno svo+ sina Kapi#adevu,večno nasmešenu Božansku Ličnost, =eva'uti je poče#a neprestano meditirati na Višnuo%#ik vevišnje+ Gospodina.

2872:. 5čini#a je to sa o&%i#jnom &aokup#jenošću predanim s#uženjem. (ošto je %i#a snažnau odrianju, pri'vati#a je samo ono što je neop'odno te#u. (osta#a je uteme#jena u &nanju

 jer je spo&na#a "pso#utnu $stinu, sre joj je posta#o pročišćeno, potpuno se &aokupi#ameditaijom na vevišnju Božansku Ličnost i sve %oja&ni koje su pos#edia +unamaterija#ne prirode su išče&#e.2;. 5m joj je postao potpuno &aokup#jen vevišnjim Gospodinom i samim tim je spo&na#a&nanje o %e&#ičnom Bra'manu. Kao duša koja je spo&na#a Bra'man, %i#a je os#o%o-enasvi' imenovanja materija#ističko+ načina života. Tako su sve materija#ne tesko%e išče&#e idosti+#a je transendenta#no %#aženstvo.

2>. 5teme#jena u večnom transu i os#o%o-ena od i#u&ije, koju nameću +une materija#ne prirode, &a%oravi#a je svoje materija#no te#o, %aš kao što oso%a &a%orav#ja svoja ra&#ičitate#a u snu.2?. O njenom te#u su vodi#e %ri+u du'ovne devojke, koje je stvorio njen muž Kardama i

 pošto u to vreme nije ima#a tesko%a u umu, te#o joj nije omršave#o. $&+#eda#a je %aš kaovatra okružena dimom.2@. (ošto je uvek %i#a &aokup#jena miš#jenjem na vevišnju Božansku Ličnost, nije %i#asvesna da joj je kosa raspuštena i odeća neuredna.6A. =ra+i moj Vidura, s#edeći prinipe kojima ju je poučio Kapi#a, =eva'uti se u%r&o

os#o%odi#a materija#no+ ropstva i %e& teškoće dosti+#a vevišnju Božansku Ličnost, kao *ad7dušu.61. =ra+i moj Vidura, mesto +de je =eva'uti dosti+#a svoje savršenstvo smatra se

1>;

Page 177: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 177/360

najsvetijim mestom. (o&nato je u sva tri sveta kao idd'apada.62. =ra+i Vidura, materija#ni e#ementi njeno+ te#a su se rastopi#i u vodi i sada su reka kojateče, najsvetija od svi' reka. vako ko se okupa u toj rei tako-e dostiže savršenstvo isto+a sve oso%e koje že#e savršenstvo od#a&e da se tamo kupaju.66. =ra+i moj Vidura, ve#iki mudra Kapi#a, Božanska Ličnost je napustio isposničkukućiu vo+ oa sa do&vo#om voje majke i uputio se prema severoistoku.68. =ok je išao u pravu severa, svi stanovnii viši' p#aneta po&nati kao arane iGand'arve kao i muniji i devojke sa rajski' p#aneta su upućiva#i mo#itve i odava#i !u svo

 poštovanje. Okean !u je prineo ponude i ponudio mesto pre%ivanja.6:. ak se i sada Kapi#a !uni na#a&i tamo u transu, da %i i&%avio us#ov#jene duše u trisveta i svi ačar3e i#i ve#iki učite#ji sistema sank'3a )i#o&o)ije Ga o%ožavaju.6;. =ra+i moj sine, pošto si me pitao, od+ovorio sam ti. O %e&+rešni, opisi Kapi#adeve,

 *je+ove majke i nji'ovi' de#atnosti su najčistiji od svi' čisti' ra&+ovora.6>. Opisi ra&+ovora Kapi#adeve i nje+ove majke su veoma pover#jivi i svako ko čuje i#ičita ovu priču postaje %'akta vevišnje Božanske Ličnosti, koju nosi Garuda i nakon to+au#a&i u pre%iva#ište vevišnje+ Gospodina da %i se &aokupio transendenta#nim s#uženjem

Gospodina sa #ju%av#ju.

;etvrto pevanje"Stvaranje 9etvrto0 reda"

1. Geneo%o($o ta#%o Manuovi* $=eri

1. Šri !aitre3a je rekao<va3am%'uva !anu je svojoj ženi Šatarupi &ačeo tri kćeri po imenu "kuti, =eva'uti i(rasuti.2. "kuti je ima#a dva %rata, a#i ju je uprkos tome kra#j va3am%'uva !anu predao(radžapati Cučiju pod us#ovom da mu preda sina ko+a "kuti rodi, jer je že#eo da +a usvojikao svo+ sina. To je učinio u do+ovoru sa svojom ženom Šatarupom.6. Cuči, koji je %io veoma moćan u svojim %ra'manskim kva#i)ikaijama i koji je %io

 postav#jen &a jedno+ od praočeva živi' %ića, imao je sa svojom ženom "kuti jedno+ sina i jednu kćer.8. Od dvoje dee koje je rodi#a "kuti, muško dete je %i#o neposredno inkarnaija vevišnjeBožanske Ličnosti po imenu Iadžna. Iadžna je jedno od imena Gospodina Višnua.:. va3am%'uva !anu je sa ve#ikim &adovo#jstvom doveo kući prekrasno+ dečaka poimenu Iadžna, a nje+ov &et je &adržao kod se%e kćer =aksinu.;. Gospodar svi' o%redni' vršenja 3adžni se kasnije oženio sa =aksinom, koja je že#e#a daima vevišnju Božansku Ličnost &a svo+a muža i u ovoj ženi je Gospodin sa ve#ikim&adovo#jstvom &ačeo dvanaestoro dee.

>. =vanaest dečaka Iadžne i =aksine su se &va#i Tosa, (ratosa, antosa, B'adra, Šanti,$daspati, $d'ama, Kavi, Vi%'u, va'ana, udeva i Coana.?. /a vreme života va3am%'uva !anua, svi ti sinovi su posta#i po#u%o+ovi po&nati kao

1>>

Page 178: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 178/360

Tusite. !ariči je postao vo-a sedam rišija, a Iadžna je postao kra#j po#u%o+ova $ndra.@. =va sina va3am%'uva !anua, (r3avrata i 5ttanapada, posta#i su veoma moćnikra#jevi, a nji'ovi sinovi i unui su se &a vreme to+ ra&do%#ja proširi#i po čitavom svetu.1A. =ra+i moj sine, va3am%'uva !anu je svoju vo#jenu kćer =eva'uti predao Kardama!uniju. Već sam ti +ovorio o njima i čuo si o njima skoro sve.11. va3am%'uva !anu je svoju kćer (rasuti predao Bra'minom sinu po imenu =akša,koji je tako-e jedan od praočeva živi' %ića. (otomi =akše su rasprostranjeni po čitavomsvetu.12. Već sam te o%avestio o devet kćeri Kardama !unija, koje su %i#e predate devetoriira&#ičiti' mudraa. ada ću opisati potomke ovi' devet kćeri. !o#im te, počuj me.16. Kćer Kardama !unija Ka#a, udata &a !aričija, rodi#a je dvoje dee po imenuKaš3apa i (urnima. *ji'ovi potomi su rasprostranjeni po čitavom svetu.18. =ra+i moj Vidura, od dva sina, Kaš3ape i (urnime, (urnima je &ačeo troje dee, poimenu Viradža, Visva+a i =evaku#3a. Od ovo troje, =evaku#3a je voda koja je opra#a#otosova stopa#a Božanske Ličnosti i koja se kasnije preo%ra&i#a u Gan+u na rajskim

 p#anetama.

1:. "nasu3a, žena "tri !unija je rodi#a tri po&nata sina omu, =attatre3u i =urvasu  koji su de#imične mani)estaije Gospodina Višnua, Šive i Bra'me. oma je de#imičnamani)estaija Bra'me, =attatre3a je de#imična mani)estaija Višnua, a =urvasa jede#imična mani)estaija Šive.1;. uvši to, Vidura je upitao !aitre3u<=ra+i moj učite#ju, kako su tri %ožanstva, Bra'ma, Višnu i Šiva, koji su stvorite#j,održava#a i uništava#a čitave kreaije, posta#i potomi žene "tri !unija41>. !aitre3a je rekao<Kada je Bra'ma naredio "tri !uniju da nakon što se oženi sa "nasu3om stvara

 poko#jenja, "tri !uni i nje+ova žena su otiš#i da vrše oštre stro+osti u do#ini p#anine po&nate kao Cikša.1?. 5 do#ini te p#anine teče reka po imenu *irvand'3a. *a o%a#i reke ima mno+o ašokasta%a#a i dru+i' %i#jaka puni' pa#aša vetova i uvek se čuje umi#an &vuk vode koja se s#ivani& s#apove. !už i žena su doš#i do to+ prekrasno+ mesta.1@. Tu je ve#iki mudra primenom 3o+ički' vež%i disanja usredsredio svoj um i takov#adajući svojom ve&anošću ostao stajati na samo jednoj no&i stotinu +odina, ne jedućiništa osim va&du'a.2A. !is#io je<

 *eka Gospodar univer&uma, čije sam u&eo utočište, %ude #ju%a&no &adovo#jan sa mnom i ponudi mi sina u potpunosti na#ik na *je+a.21. =ok je "tri !uni %io &aokup#jen tim oštrim stro+ostima, p#amteća vatra je i&%i#a i&nje+ove +#ave &a'va#jujući nje+ovim vež%ama disanja i tu vatru su vide#a tri +#avna

 %ožanstva triju svetova.22. 5 to vreme, tri Božanstva su priš#a isposničkoj kućii "tri !unija, praćenastanovniima rajski' p#aneta kao što su ne%eske #epotie, Gand'arve, idd'e, Vid3ad'are i

 *a+e. Tako su uš#i u ašram ve#iko+ mudraa koji je postao po&nat po svojim stro+ostima.26. !udra je stajao na jednoj no&i, a#i čim je video da su se tri Božanstva pojavi#a pred

njim, %io je to#iko &adovo#jan što i' sve vidi pred so%om da im je uprkos ve#ikoj teškoći prišao na jednoj no&i .28. /atim je počeo da upućuje mo#itve trima Božanstvima smeštenim na ra&#ičitim

1>?

Page 179: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 179/360

nosioima %iku, #a%udu i Garudi koja su u svojim rukama nosi#a %u%anj, kuša travu idisk. !udra im je odao svoje poštovanje padajući na &em#ju kao štap.2:. "tri !uni je %io veoma &adovo#jan videvši da su tri deve mi#ostivi prema njemu. Očisu mu %i#e &as#ep#jene sjajem nji'ovi' te#a i &ato je privremeno sk#opio oči.2;72>. "#i pošto mu je već sre %i#o privučeno %ožanstvima, povratio je svoja ču#a i sask#op#jenim rukama i umi#nim rečima počeo je upućivati mo#itve prev#adavajućim

 %ožanstvima univer&uma. Ve#iki mudra "tri je rekao< O Bra'ma, Gospodine Višnu i Šiva, pode#i#i ste se u tri te#a pri'vatajući tri ve&ujuće si#e materija#ne prirode, kao što to činite usvakom mi#enijumu radi stvaranja, održavanja i uništenja kosmičke mani)estaije. Odajemsvoje poni&no poštovanje svima vama i mo#im vas da mi kažete ko+a sam od vas trojie

 po&vao svojom mo#itvom.2?. (o&vao sam vevišnje+ Gospodina že#eći da imam sina kao što je On i samo sam na

 *je+a mis#io. "#i mada je On da#eko i&nad dose+a čovekove umne speku#aije, sva trojiaste se pojavi#i ovde. Lju%a&no me o%avestite kako to da ste doš#i, jer me to jako &%unjuje.2@. Ve#iki mudra !aitre3a je nastavio<uvši reči "tri !unija, tri ve#ika %ožanstva su se osme'nu#a i od+ovori#a s#edećim

umi#nim rečima.6A. Tri %ožanstva su rek#a "tri !uniju<=ra+i %ra'mana, savršen si u svojoj od#učnosti i &%o+ to+a će %iti upravo onako kako siod#učio, neće %iti dru+ačije. !i smo svi ista oso%a na koju si meditirao i &%o+ to+a smo svidoš#i k te%i.61. $maćeš sinove koji će predstav#jati de#imične mani)estaije naše moći i pošto ti že#imosvu do%ru sreću, ovi sinovi će ve#ičati tvoj u+#ed po čitavom svetu.62. Tako su, dok i' je par posmatrao, tri %ožanstva Bra'ma, Višnu i !a'ešvara išče&#i sato+ mesta, nakon što su podari#i "tri !uniju %#a+os#ov.

66. *akon to+a, od de#imične mani)estaije Bra'me se rodio %o+ !esea, od de#imičnemani)estaije Višnua se rodio mistik =attatre3a, a od de#imične mani)estaije Šarikare0Šive se rodio =urvasa. ada počuj od mene o mno+im sinovima "ri+ire.68. "ri+irina žena Šradd'a je rodi#a četiri kćeri po imenu iniva#i, Ku'u, Caka i "numati.6:. (ored ove četiri kćeri ima#a je i dva sina. 9edan je %io po&nat kao 5tat'3a, a dru+i je

 %io učeni Bra'aspati.6;. (u#ast3a je u svojoj ženi Javir%'u &ačeo jedno+ sina po imenu "+ast3a, koji je u svoms#edećem ro-enju postao =a'ra+ni. (ored nje+a, (u#ast3a je &ačeo još jedno+ ve#iko+sveto+ sina, čije je ime %i#o Višrava.

6>. Višrava je imao dve žene. (rva je %i#a $davida, koja je rodi#a Kuveru, +ospodara svi'Iakša, a dru+a se &va#a Kesini, koja je rodi#a tri sina Cavanu, Kum%'akarnu i Vi%'isanu.6?. Gati, žena mudraa (u#a'e je rodi#a sina po imenu Karmašrest'a, Vari3an i a'isnu isvi su oni %i#i ve#iki mudrai.6@. Kratuova žena Kri3a je rodi#a še&deset 'i#jada ve#iki' mudraa na&vani' Va#ak'i#3e.vi ovi mudrai su %i#i vr#i napredni u du'ovnom &nanju, a te#a su im %i#a o%asjana tim&nanjem.8A. Ve#iki mudra Vasist'a je svojoj ženi 5rji, ponekad &vanoj "rund'ati, &ačeo sedam

 %e&+rešni' ve#iki' mudraa, predvo-enim mudraom po imenu itaketu.

81. $mena ovi' sedam mudraa su s#edeća< itaketu, uroi, Viradža, !itra, 5#%ana,Vasu%'rd3ana i =3uman. 9oš neke veoma sposo%ne sinove je rodi#a Vasist'ina dru+a žena.82. itti, žena mudraa "t'arve, rodi#a je sina po imenu "svašira, pri'vatajući ve#ik &avet

1>@

Page 180: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 180/360

&van =ad'3ana. ada počuj od mene o potomima mudraa B'ri+ua.86. !udra B'ri+u je %io nei&mjerno srećan. 5 svojoj ženi po imenu K'3ati je &ačeo dvasina po imenu ='ata i Vid'ata i jednu kćer po imenu Šri, koja je %i#a jako predanavevišnjoj Božanskoj Ličnosti.88. !udra !eru je imao dve kćeri po imenu "3ati i *i3ati, koje je dao u mi#ostinju ='atii Vid'ati. "3ati i *i3ati su rodi#e dva sina, !rkandu i (ranu.8:. Od !rkande se rodio !rkande3a !uni, a od (rane mudra Vedasira, čiji je sin %io5sana MŠukračar3aN, tako-e po&nat kao Kavi. Tako je Kavi tako-e pripadao potomimaB'ri+u dinastije.8;78>. =ra+i moj Vidura, potomi ovi' mudraa i kćeri Kardame su tako poveća#istanovništvo univer&uma. vako ko sa verom čuje opise ove dinastije %iće os#o%o-en svi'+rešni' pos#edia. =ru+a !anuova kćer po imenu (rasuti se uda#a &a Bra'mino+ sina poimenu =akša.8?. =akša je u svojoj ženi (rasuti &ačeo šesnaest prekrasni' kćeri #otoso#iki' očiju. Odovi' šesnaest kćeri, trinaest je dao u mi#ostinju ='armi, a jednu "+niju.8@7:2. 9ednu od preosta#e dve kćeri je dao u mi#ostinju (itama na (itr#oki, +dje živi vr#o

miro#ju%ivo, a dru+u je dao Šivi koji i&%av#ja +rešne oso%e i& materija#ne &ap#etenosti.$mena trinaest =aksinini' kćeri koje je dao ='armi su Šradd'a, !aitri, =a3a, Šanti, Tusti,(usti, Kri3a, 5nnati, Budd'i, !ed'a, Titiksa, Jri i !urti. Ovi' trinaest kćeri je rodi#os#edeće sinove< Šradd'a je rodi#a Šu%'u, !aitri je rodi#a (rasadu, =a3a "%'a3u, Šanti jerodi#a uk'u, Tusti !udu, (usti ma3u, Kri3a Io+u, 5nnati je rodi#a =arpu, Budd'i"rt'u, !ed'a mrtija, Titiksa Ksemu, a Jri je rodi#a (rasra3u. !urti, ri&nia svi' od#ikavredni' poštovanja, podi#a je Šri *ara7*ara3anu, vevišnju Božansku Ličnost.:6. *a dan pojave *ara7*ara3ane, eo svet je %io ispunjen radošću. vačiji um je postaosmiren i tako su u svim pravima va&du', reke i p#anine posta#i prijatni.

:8::. *a rajskim p#anetama, mu&ičari su poče#i da sviraju i %aaju veće sa ne%a.mireni mudrai su peva#i vedske mo#itve, stanovnii raja po&nati kao Gand'arve iKinnare su peva#i, #epe devojke sa rajski' p#aneta su p#esa#e i tako su u vreme pojave

 *ara7*ara3ane svi &nai do%re sreće %i#i vid#jivi. Baš u to vreme, ve#iki po#u%o+ovi kaošto je Bra'ma su tako-e uputi#i svoje mo#itve pune poštovanja.:;. (o#u%o+ovi su rek#i<Odajemo svoje poni&no poštovanje transendenta#noj Božanskoj Ličnosti, vevišnjemGospodinu, koji je kao voju spo#jašnju ener+iju stvorio ovu kosmičku mani)estaiju, koja

 počiva u *jemu, kao što va&du' i o%#ai počivaju na ne%u i koji se sada pojavio u o%#iku

 *ara7*ara3ane Cišija u kući ='arme.:>. *eka ta vevišnja Božanska Ličnost, koja se može s'vatiti putem istinski ov#ašćeni'vedski' spisa i koja je stvori#a mir i %#a+ostanje da %i uništi#a sve %ede stvoreno+ sveta,

 %ude dovo#jno mi#ostiva da uputi voj po+#ed ka po#u%o+ovima. *jen mi#ostivi po+#edmože nadmašiti #epotu %esprekorno+ #otosovo+ veta, koji je dom %o+inje sreće.:?. O Vidura, tako su po#u%o+ovi mo#itvama o%ožava#i vevišnju Božansku Ličnost, kojase pojavi#a kao mudra *ara7*ara3ana. Gospodin i' je mi#ostivo po+#edao i potom otišaona %rdo Gand'amadana.:@. Taj *ara7*ara3ana Ciši, koji je de#imična ekspan&ija Krišne, sada se pojavio u

dinastijama Iadu i Kuru, kao Krišna i "rjuna, da %i smanjio teret sveta.;A. (reov#adavajuće %ožanstvo vatre je &ače#o u svojoj ženi va'i troje dee po imenu(avaka, (avamana i Šui, koji žive od ponuda koje se prinose u žrtvenu vatru.

1?A

Page 181: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 181/360

;1. Od ova tri sina, ro-eno je četrdestet i pet potomaka, koji su tako-e %o+ovi vatre.5kupan %roj %o+ova vatre &ajedno sa očevima i dedom je sto+a četrdeset i devet.;2. Ovi' četrdeset i devet %o+ova vatre primaju ponude koje u vedsku žrtvenu vatru

 prinose %ra'mane impersona#isti.;6. "+nisvatte, Bar'isade, aum3e i "j3upe su (ite. Oni su i#i sa+nika i#i nira+nika. enasvi' ti' (ita je vad'a, kćer kra#ja =akše.;8. vad'a, koja je %i#a ponu-ena (itama, rodi#a je dve kćeri po imenu Va3ana i ='arini.O%e su %i#e impresiona#isti i veoma do%ro su po&nava#e transendenta#no i vedsko &nanje.;:. Šesnaesta kćer, čije je ime %i#o ati, je žena Šive. *ije mo+#a roditi dete, mada je uvek verno s#uži#a muža.;;. Ca&#o+ tome je što je atin ota =akša imao o%ičaj da osu-uje Šivu uprkos Šivinoj

 %esprekornosti. /%o+ to+a je ati, pre ne+o što je dosti+#a &re#ost, napusti#a svoje te#o&a'va#jujući 3o+ičkoj mističnoj moći.

. Da$(a pro$%inje Šivu

1. Vidura je upitao</ašto je =akša, koji je %io tako nežan prema svojoj kćerki, &avideo Šivi koji je naj%o#ji od

 p#emeniti'4 /ašto je &anemario svoju kćer ati42. Šiva, du'ovni učite#j čitavo+ sveta, nije neprijate#jski raspo#ožen ni prema kome.pokojan je i uvek &adovo#jan u se%i. *ajveći je od po#u%o+ova. Kako je =akša mo+ao

 %iti tako neprijate#jski raspo#ožen prema tako povo#jnoj #ičnosti46. =ra+i moj !aitre3a, rastati se od života je jako teško. !o#im te, #ju%a&no mi o%jasnikako su se takav &et i takav tast mo+#i to#iko o+orčeno sva-ati da je ve#ika %o+inja atinapusti#a svoj život4

8. !udra !aitre3a je rekao<5 proš#a vremena, vo-e kosmičke kreaije su vrši#i ve#iko žrtvovanje na kome su seokupi#i ve#iki mudrai, )i#o&o)i, po#u%o+ovi i %o+ovi vatre sa svojim s#ed%eniima.:. Kada je =akša vo-a (radžapatija ušao u arenu skupa svojim te#esnim sjajem %#istavimkao sjaj suna je o%asjao čitav skup. 5 nje+ovom prisustvu sve prisutne #ičnosti su posta#e

 %e&načajne.;. (od utiajem =akšino+ te#esno+ sjaja, svi %o+ovi vatre i osta#i učesnii na tom ve#ikomskupu, i&u&ev Bra'me i Šive, usta#i su sa svoji' sedišta da %i mu oda#i poštovanje.>. (redsednik ve#iko+ skupa Bra'ma je dočekao =akšu sa do#ičnom do%rodoš#iom.

Odavši poštovanje Bra'mi, =akša je po nare-enju Bra'me pravi#no &au&eo svoje mesto.?. !e-utim, pre ne+o što je seo =akša se jako uvredio videvši da Šiva sedi, ne uka&ujućimu nikakvo poštovanje. Očiju sjajni' od ve#iko+ +neva, počeo je žestoko +ovoriti protivŠive.@. vi prisutni mudrai, %ra'mane i %o+ovi vatre, mo#im vas počujte me s pažnjom, jer +ovorim o ponašanju p#emeniti' oso%a. *e +ovorim i& ne&nanja i#i &avisti.1A. Šiva je oka#jao ime i s#avu upravite#ja univer&uma i put p#emenito+ ponašanja. (ošto je

 %esraman, ne &na kako da de#uje.11. Oženivši moju kćer u prisustvu vatre i %ra'mana već je pri'vatio svoj podre-eni

 po#ožaj u odnosu na mene. Oženio je moju kćer, koja je jednaka Ga3atri, pretvarajući se da je poštena oso%a.12. $ma oči kao majmun, a ipak se oženio mojom kćerkom čije su oči %aš kao oči #aneta.

1?1

Page 182: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 182/360

5prkos tome, nije ustao da me primi, niti je smatrao &a po+odno da me dočeka sa umi#nimrečima.16. *isam že#eo dati svoju kćer ovoj oso%i koja je prekrši#a sva pravi#a pristojnosti. (oštose ne pridržava potre%ni' pravi#a i propisa, nečist je, a#i sam primoran da mu dam svojukćer, kao oso%a što poučava šudru porukama Veda.181:. ivi na pr#javim mestima kao što su krematorijumi, a nje+ovi pratioi su du'ovi idemoni. O%nažen kao #udak, ponekad se smejući, a ponekad p#ačući, prema&uje čitavo te#o

 pepe#om i& krematorijuma. *e kupa se redovno, a te#o ukrašava venima od #o%anja ikostiju. /%o+ to+a je samo po imenu Šiva i#i povo#janH &apravo, naj#u-e je inajnepovo#jnije stvorenje. Tako je veoma dra+ #udim %ićima koja su du%oko u +unine&nanja i nji'ov je vo-a.1;. *a mo#%u Bra'me, predao sam mu svoju čestitu kćer, iako je #išen sve čistoće, a sremu je ispunjeno pr#javštinom.1>. !udra !aitre3a je nastavio<Tako je =akša, videvši da Šiva sedi kao da je protiv nje+a, oprao ruke i usta i prok#eo Šivus#edećim rečima.

1?. (o#u%o+ovi su dostojni da de#e žrtvene ponude, a#i Šiva, najniži od svi' po#u%o+ova,neće imati svoj udeo.1@.!aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, ne o%a&irući se na mo#%e svi' č#anova žrtveno+ skupa, =akša je uve#ikoj #jutnji prok#eo Šivu i &atim napustio skup, vrativši se svom domu.2A. Kad je s'vatio da je Šiva prok#et, *andišvara, jedan od Šivini' +#avni' prati#aa se

 jako ra&#jutio. Oči su mu se &arvene#e i spremio se da prokune =akšu i sve prisutne %ra'mane koji su dopusti#i da =akša prokune Šivu +ru%im rečima.21. vako ko je pri'vatio =akšu kao najvažniju #ičnost i i& &avisti &anemario Šivu je

manje inte#i+entan i &%o+ svo+ posmatranja u dua#nosti %iće #išen transendenta#no+&nanja.22. (retvorno re#i+io&an porodičan život, u kome oso%a %iva privučena materija#nomsrećom i površnim o%jašnjenjima Veda, #išava oso%u sve inte#i+enije i ve&uje je &a

 p#odonosne dje#atnosti kao sve u svemu.26. =akša je pri'vatio te#o kao sve u svemu. /ato, pošto je &a%oravio višnu7padu i#i višnu7+ati i ve&an je samo &a seksua#ni život, &a vr#o kratko vreme će imati #ie jara.28. Oni koji su posta#i tupi kao materija ne+ovanjem materija#ističko+ o%ra&ovanja iinte#i+enije su u ne&nanju up#eteni u p#odonosne dje#atnosti. Takvi #judi su namerno

uvredi##i Šivu. *eka nastave svoje postojanje u kru+u u&astopno+ ra-anja i umiranja.2:. *eka oni koji &avide Šivi, privučeni kitnjastim je&ikom očarajavajući' vedski'o%ećanja i koji su tako posta#i tupi, uvek ostanu ve&ani &a p#odonosne de#atnosti.2;. Ovi %ra'mane pri'vataju o%ra&ovanje, stro+osti i &avete samo da %i održa#i te#o. Biće#išeni moći kojom mo+u ra&#ikovati šta da jedu, a šta ne. tiaće nova od vrata do vrata,samo da %i &adovo#ji#i te#o.2>. Kada je *andišvara tako prok#io sve %ra'mane po nas#e-u, mudra B'a+u jeod+ovarajući na to osudio s#ed%enike Šive ovom veoma moćnom %ra'manskom k#etvom.2?. Onaj ko da &avet da će &adovo#jiti Šivu i#i ko s#edi takve prinipe, nesumnjivo će

 postati ateista i napustiće s#e-enje transendenta#ni' upustava spisa.2@. Oni koji se &avetuju da će o%ožavati Šivu su tako %uda#asti da +a oponašaju nosećidu+u kosu na svojim +#avama. Kad su iniirani u o%ožavanje Šive, vo#e da žive od vina,

1?2

Page 183: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 183/360

mesa i dru+i' takvi' stvari.6A. B'ri+u !uni je nastavio<(ošto k#evećeš Vede i %ra'mane, s#ed%enike vedski' prinipa, očito je da si već u&eoutočište učenja atei&ma.61. Vede daju večne propisne prinipe namenjene povo#jnom napredovanju u #judskojivi#i&aiji, koji su se u proš#osti stro+o s#edi#i. nažna potvrda ovo+ prinipa je vevišnjaBožanska Ličnost koja se na&iva 9anardana, do%ronamjernik svi' živi' %ića.62. K#evećući prinipe Veda, koji su čisti, u&višeni put sveti' oso%a, vi, s#id%eniiB'utapatija, Šive, %e& sumnje ćete pasti na nivo atei&ma.66. !udra !aitre3a je rekao<=ok su se s#ed%enii Šive i prista#ie =akše i B'a+ua tako u&ajamno prok#inja#i, Šiva je

 postao veoma mr&ovo#jan. *e +ovoreći ništa, naprstio je arenu žrtvovanja, praćen svojimučeniima.68. !udra !aitre3a je nastavio<O Vidura, svi praočevi kosmičko+ stanovništva su tako vrši#i žrtvovanje 'i#jadu +odina, jer 

 je žrtvovanje naj%o#ji način o%ožavanja vevišnje+ Gospodina Jarija, Božanske Ličnosti.

6:. =ra+i moj Vidura, nosioče #uka i stre#a, svi po#u%o+ovi koji su vrši#i žrtvovanje su senakon što je 3adžna %i#a &avršena okupa#i na ušću Iamune u Gan+u. Takvo kupanje sena&iva ava%'rta7snana. (ostavši tako pročišćeni u sru, vrati#i su se u svoja dotična

 pre%iva#išta.

&. Ra)0ovori i)me2u Šive i Sati

1. !aitre3a je nastavio< *a taj se način &ate+nutost i&me-u tasta i &eta, =akše i Šive, nastavi#a dosta dosta du+o

vremena.2. Kad je Bra'ma imenovao =akšu vo-om svi' (radžapatija, praočeva stanovništva,=akša je postao veoma nadmen.6. =akša je &apočeo žrtvovanje po imenu vajapa3a, postavši preterano uveren u Bra'minu

 podršku. /atim je i&vršio još jedno ve#iko žrtvovanje po imenu %ra'aspati7sava.8. /a vreme žrtvovanja, mno+i %ra'masiji, ve#iki mudrai, po#u%o+ovi, prei i osta#i

 po#u%o+ovi i nji'ove #epo ukrašene žene, pristi&a#i su i& ra&#ičiti' de#ova univer&uma.:>. estita ati, kćer =akše je ču#a kako rajski stanovnii koji su #ete#i ne%omra&+ovaraju o ve#ikom žrtvovanju koje vrši njen ota. Kada je vide#a da su #epe žene

rajski' stanovnika koje su do#a&i#e i& svi' pravaa i čije su oči krasno sija#e, %i#e u %#i&ininjeno+ pre%iva#išta i da su od#a&i#e na žrtvovanje o%učene u )inu odeću i ukrašenenaušniama i o+r#iama sa meda#jonima, u ve#ikoj tesko%i je priš#a svom mužu, +ospodaruB'uta i rek#a s#edeće.?. ati je rek#a<=ra+i moj Šiva, tvoj tast sada vrši ve#ika žrtvovanja i svi po&vani po#u%o+ovi sada tamood#a&e. "ko že#iš, možemo i mi otići.@. !is#im da su sve moje sestre otiš#e na ovu ve#iku žrtvenu svečanost sa svojimmuževima samo da %i vidje#e svoje ro-ake. $ ja že#im da se ukrasim nakitom koji mi je dao

ota i odem tamo sa to%om da učestvujem na tom skupu.1A. !oje sestre, sestre moje majke i nji'ovi muževi i osta#i dra+i ro-ai su se si+urno većokupi#i tamo i tako ću i' ako odem moći videti. !oći ću videti #epršanje &astava i

1?6

Page 184: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 184/360

žrtvovanje koje vrše ve#iki mudrai. /%o+ sve+a to+a, dra+i moj mužu, jako že#im daidem.11. Ovaj mani)estovani kosmos je &adiv#jujuća kreaija u&ajamno+ de#ovanja trijumaterija#ni' +una i#i spo#jašnje ener+ije vevišnje+ Gospodina. Ti u potpunosti po&naješovu istinu. "#i ja sam samo nesrećna žena i kao što &naš, ne po&najem istinu. /ato že#im

 još jednom videti svoje rodno mesto.12. O ti koji se nikada nisi rodio, o ti čije je +r#o p#avo, ne samo moje ro-ake, već i dru+ežene, o%učene u #epu odeću i ukrašene nakitom, idu tamo sa svojim muževima i

 prijate#jima. amo po+#edaj kako su jata %e#i' #eti#ia učini#a čitavo ne%o vr#o #epim.16. O naj%o#ji od po#u%o+ova, kako te#o kćeri može ostati neu&nemireno kad čuje da seneka svečanost odvija u kući njeno+ oa4 $ako možeš mis#iti da nisam po&vana, nema ništa#oše u tome da se %e& po&iva ode u kuću prijate#ja, muža, du'ovno+ učite#ja i oa.18. O %esmrtni Šiva, mo#im te %udi #ju%a&an prema meni i ispuni moju že#ju. (ri'vatio sime kao po#ovinu svo+a te#a i &%o+ to+a mo#im te %udi #ju%a&an prema meni i pri'vati mojumo#%u.1:. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<

Kada je Šivu, i&%avite#ja %rda Kai#ase, tako os#ovi#a nje+ova dra+a žena, od+ovorio jesmešeći se, iako se u isto vreme setio pakosni' +ovora =akše, koji pro%adaju sre, predupravite#jima kosmički' &%ivanja.1;. Ve#iki +ospodar je od+ovorio<=ra+a moja #epa ženo, rek#a si da oso%a može otići u kuću prijate#ja i %e& po&iva i to jeistina, pod us#ovom da joj takav prijate#j pod utiajem te#esno+ poistovećivanja ne

 pri+ovori i ne na#juti se na nju.1>. $ako je šest od#ika< o%ra&ovanje, stro+ost, %o+atstvo, #epota, m#adost i nas#edstvo,namenjeno jako u&višenim oso%ama, onaj ko je ponosan na nji' postaje s#ep i tako +u%i

svoj &drav ra&um i ne može eniti s#ave ve#iki' #ičnosti.1?. Oso%a ne %i tre%a#a otići čak ni u kuću ro-aka i#i prijate#ja, ako je on u&nemiren u umui +#eda na +osta sa u&di+nutim o%rvama i #jutitim očima.1@. Šiva je nastavio<"ko oso%u po+ode stre#e neprijate#ja, nije to#iko oža#ošćena kao kada je po+odene#ju%a&ne reči ro-aka, jer takva ža#ost nastav#ja da para sra dan i noć.2A. =ra+a moja ženo %e#e puti, me-u mno+im kćerima =akše ti si nesumnjivo #ju%imia,a#i nećeš %iti poštovana u nje+ovoj kući, jer si moja žena. *aprotiv, %iće ti žao što si

 pove&ana sa mnom.

21. Oso%a kojom uprav#ja #ažni ja i koja je &ato uvek u&nemirena, %i#o u umu i#i u ču#ima,ne može podneti o%i#je samospo&nati' oso%a. (ošto nije sposo%na da se u&di+ne na nivosamospo&naje, &avidi takvim oso%ama, kao što demoni &avide vevišnjoj BožanskojLičnosti.22. =ra+a moja m#ada ženo, prijate#ji i ro-ai svakako me-uso%no uka&uju do%rodoš#iu

 jedni dru+ima ustajući, dočekujući jedan dru+o+ i odajući poštovanje. "#i, inte#i+entneoso%e koje su se u&di+#i na transendenta#ni nivo, odaju poštovanje *ad7duši koja sena#a&i unutar te#a, a ne oso%i koja se poistovećuje sa te#om.26. 5vek sam &aokup#jen odavanjem poštovanja Gospodinu Vasudevi u čistoj svesnosti

Krišne. vesnost Krišne je večno čista svesnost u kojoj se vevišnja Božanska Ličnost, po&nata kao Vasudeva, ra&otkriva %e& ikakvo+ prekrivača.28. /%o+ to+a ne tre%aš da vidiš svo+ oa, mada ti je dao te#o, jer su i on i svi nje+ovi

1?8

Page 185: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 185/360

s#ed%enii &avidni na mene. /%o+ nje+ove &avisti, o ti koja si vredna najveće+ o%ožavanja,uvredio me je okrutnim rečima, iako sam nedužan.2:. "ko uprkos ovome uputstvu od#učiš da odeš, &anemarujući moje reči, neće te čekatido%ra %udućnost. Vredna se najveće+ poštovanja i kad te uvredi ro-ak, ta uvreda će %itiravna smrti.

+. Sati napu(ta te%o1. !udra !aitre3a je rekao< *akon što je +ovorio ati, Šiva je &aćutao +#edajući je kako se ko#e%a i&me-u od#uka. ati je jako že#je#a da vidi svoje ro-ake u kući oa, a#i se istovremeno p#aši#a upo&orenja Šive. *espokojna uma, i&#a&i#a je i u#a&i#a u so%u, kao što se #ju#jaška njiše +ore7do#e.2. ati je %i#a vr#o oža#ošćena &%o+ &a%rane da ide da vidi svoje ro-ake u kući svo+a oa i&%o+ nak#onosti prema njima, su&e su joj potek#e i& očiju. =r'teći veoma potištena,

 po+#eda#a je svo+ neo%ično+ muža Šivu , kao da +a je že#e#a spa#iti svojim po+#edom.6. *akon to+a, ati je napusti#a svo+ muža Šivu, koji joj je i& nak#onosti dao po#ovinu

svo+a te#a. Teško dišući &%o+ #jutnje i ža#osti otiš#a je u kuću svo+a oa. To manjeinte#i+entno de#o je učini#a jer je %i#a s#a%a žena.8. Kad su vidje#i da ati i&nenada od#a&i sama, 'i#jade učenika Šive predvo-eni!animanom i !adom su je %r&o s#edi#i na če#u sa nje+ovim %ikom *andijem, praćeniIakšama.:. Šivini učenii su uredi#i da ati %ude smeštena na #e-a %ika i da#i joj njenu ptiu#ju%imiu. *osi#i su #otosov vet, o+#eda#o i sve što je %i#o potre%no &a njeno uživanje,natkrivši je ve#ikim %a#da'inom. (raćena +rupom pevača sa %u%njevima, ško#jkama iro+ovima, čitava povorka je i&+#eda#a svečano kao kra#jevska parada.

;. Tako je doš#a do kuće svo+a oa, +de se vrši#o žrtvovanje i uš#a u arenu +dje su svi peva#i vedske 'imne. vi ve#iki mudrai, %ra'mane i po#u%o+ovi su %i#i prisutni i mo+#o sevideti mno+o žrtveni' životinja kao i posuda načinjeni' od +#ine, kamena, &#ata, trave ikože, koji su svi %i#i neop'odni &a žrtvovanje.>. Kad je ati sa svojim s#ed%eniima doš#a u arenu niko je nije #epo primio, jer su se svi

 prisutni p#aši#i =akše. *iko je nije srdačno dočekao, osim majke i sestara koje su jedočeka#e sa su&ama u očima i radosnim #iima i veoma #ju%a&no ra&+ovara#e sa njom.?. $ako su je sestre i majka #epo primi#e, nije u&vrati#a na nji'ove reči do%rodoš#ie i madasu joj ponudi#e sedište i pok#one, nije pri'vati#a ništa, jer ju njen ota nije #epo dočekao

upitavši je kako je, niti je ra&+ovarao s njom.@. (risutna u areni žrtvovanja, ati je vide#a da njenom mužu Šivi ne prinose ponude./atim je s'vati#a da njen ota =akša nije samo propustio da po&ove Šivu, već nije dočekaoni nje+ovu u&višenu ženu. Tako se jako ra&#juti#a, po+#edavši svo+a oa kao da +a že#ispa#iti očima.1A. Šivini s#ed%enii du'ovi su %i#i spremni da rane i#i u%iju =akšu, a#i i' je ati svojomnared%om &austavi#a. Bi#a je jako #juta i ža#osna i u tom raspo#oženju je poče#a da osu-uje

 proes žrtveni' p#odonosni' de#atnosti i oso%e koje su ponosne na takva %espotre%na i&amorna žrtvovanja. (ose%no je osudi#a svo+ oa, +ovoreći protiv nje+a u prisustvu svi'.

11. B#a+os#ov#jena %o+inja je rek#a<Šiva je najvo#jenija oso%a svi' živi' %ića. *ema suparnika. *iko mu nije jako dra+ i nikomu nije neprijate#j. *iko osim te%e ne može %iti &avidan na takvo kosmičko %iće,

1?:

Page 186: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 186/360

os#o%o-eno sve+ neprijate#jstva.12. O dvaput ro-eni =akša, oso%a kao ti može samo naći nedostatke u oso%inama dru+i'.Šiva,me-utim, ne samo da ne na#a&i nedostatke u oso%inama dru+i', već ako neko imaneku do%ru oso%inu, on je puno povećava. *a nesreću, našao si nedostatak u tako ve#ikojduši.16. *ije &aču-ujuće da se oso%e koje su pri'vati#e pro#a&no materija#no te#o kao oso%eno

 %iće podsmevaju ve#ikim dušama. Takva &avist materija#istički' oso%a je vr#o do%ra, jer je put kojim padaju. Tako nji'ova s#ava %iva umanjena prašinom stopa#a ve#iki' #ičnosti.18. ati je nastavi#a<=ra+i moj oče, činiš najveću uvredu time što &avidiš Šivi čije samo ime, sastav#jeno oddva s#o+a, ši i va, pročišćava oso%u od svi' +rešni' de#atnosti. *je+ovo nare-enje senikada ne &anemaruje. Šiva je uvek čist i niko osim te%e mu ne &avidi.1:. /avidiš Šivi, prijate#ju svi' živi' %ića unutar tri sveta. O%ičnim #judima ispunjava sveže#je i %#a+osi#ja više #ičnosti koje tra+aju &a %ra'manandom Mtrnsendenta#nim

 %#aženstvomN, jer su &aokup#jene miš#jenjem na nje+ova #otosova stopa#a.1;. !is#iš #i da veće, poštovanije #ičnosti od te%e, kao što je Bra'ma, ne po&naju tu

nepovo#jnu #ičnost koja se kreće unaoko#o pod imenom Šiva4 =ruži se sa demonima ukrematorijumu, pramenovi kose su mu ra&%aani po čitavom te#u, ovenčan je #judskim#o%anjama i prema&an pepe#om i& krematorijuma, a#i uprkos svim ovim nepovo#jnimoso%inama, ve#ike #ičnosti kao što je Bra'ma mu uka&uju poštovanje pri'vatajući veće

 ponu-eno nje+ovim #otosovim stopa#ima i stav#jajući +a na svoje +#ave sa ve#ikim poštovanjem.1>. ati je nastavi#a<"ko oso%a čuje kako neod+ovorna oso%a k#eveće +ospodara i upravite#ja re#i+ije, ter%a&ačepiti uši i otići, ako ne može da je ka&ni. "#i ako je može u%iti, tre%a nasi#no odseći

 je&ik k#evetnika i u%iti vre-aoa, a &atim napustiti svoj v#astiti život.1?. to+a neću više nositi ovo %e&vredno te#o, koje sam primi#a od te%e, k#evetnika Šive."ko neko u&me otrovnu 'ranu, naj%o#ji #ek je povraćanje.1@. Bo#je je vršiti svoju dužnost &animanja ne+o kritikovati dužnosti dru+i'. 5&višenitransendenta#isti mo+u ponekad napustiti pravi#a i propise Veda, jer im nije potre%no dai' s#ede, kao što po#u%o+ovi putuju me-up#anetarnim prostorom, dok o%ični #judi putuju

 površinom &em#je.2A. 5 Vedama se na#a&e uputstva &a dve vrste de#atnosti de#atnosti &a one koji su ve&ani&a materija#no uživanje i de#atnosti &a one koji su materija#no odvojeni. o%&irom na ove

dve vrste de#atnosti, postoje dve vrste #judi, čiji su simptomi ra&#ičiti. "ko neko že#i videtidve vrste de#atnosti u jednoj oso%i, to je protivrečno. "#i oso%a koja je transendenta#nouteme#jena može &anemariti o%e vrste de#atnosti.21. =ra+i moj oče, o%i#je koje posedujemo ne možete &amis#iti ni ti ni oni koji ti #askaju,

 jer se oso%e koje vrše p#odonosne de#atnosti vršeći ve#ika žrtvovanja &animaju &a&adovo#jenje svoji' te#esni' potre%a jedući 'ranu ponu-enu u žrtvovanju. voja o%i#jamožemo ispo#jiti samom svojom že#jom. To mo+u dostići samo ve#ike #ičnosti, koje suodvojene, samospo&nate duše.22. 5vredio si #otosova stopa#a Šive i na nesreću imam te#o stvoreno od tvo+a. 9ako se

stidim naše+ te#esno+ odnosa i osu-ujem se%e, jer je moje te#o &a+a-eno odnosom saoso%om koja je uvredi#a #otosova stopa#a najveće #ičnosti.26. /%o+ naše+ porodično+ odnosa, kad me Šiva os#ovi kao =akša3ani, odma' postajem

1?;

Page 187: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 187/360

mr&ovo#jna, a moja vese#ost i osme' odma' išče&avaju. Veoma mi je žao da si ti stvoriomoje te#o, koje je upravo kao vreća. /ato ću +a napustiti.28. !udra !aitre3a je rekao Viduri<O uništavaoče neprijate#ja, dok je tako +ovori#a svom ou u areni žrtvovanja, ati je se#ana &em#ju okrenuvši se prema severu. O%učena u odeću %oje ša)rana, pročisti#a se vodom i&atvori#a oči da %i se &aokupi#a proesom mistične 3o+e.2:. (rvo je &au&e#a pravi#an sedeći po#ožaj, a &atim je podi+#a životni va&du', postavivši+a u po#ožaj ravnoteže u %#i&ini pupka. (otom je podi+#a svoj životni va&du' pomešan sainte#i+enijom do sra, &atim postepeno do p#ućno+ pro#a&a, a odat#e do mesta koje sena#a&i i&me-u o%rva.2;. Tako je ati, da %i i& +neva prema ou napusti#a te#o, koje je %i#o sa to#iko poštovanja i#ju%avi smešteno u kri#u Šive, ko+a o%ožavaju ve#iki mudrai i svei, poče#a da meditirana vatreni va&du' u te#u.2>. ati je usredsredi#a svu svoju meditaiju na sva sveta #otosova stopa#a muža Šive,vr'ovno+ du'ovno+ učite#ja e#o+ sveta. Tako se u potpunosti pročisti#a od svi' mr#ja+re'a i napusti#a svoje te#o u p#amtećoj vatri meditirajući na vatrene e#emente.

2?. Kad je ati u #jutnji uništi#a svoje te#o, čitavim univer&umom se pro#omi#a+romo+#asna vika. /ašto je ati, žena najpoštovanije+ po#u%o+a Šive, napusti#a svoje te#ona takav način42@. Bi#o je &aču-ujuće da je =akša, (radžapati, održavate#j svi' živi' %ića, %io to#ikoneučtiv prema svojoj sopstvenoj kćerki ati, koja nije %i#a samo čestita, već i ve#ika duša,da je napusti#a svoje te#o &%o+ nje+ove nemarnosti.6A. =akša, koji je tako tvrda sra da nije vredan da %ude %ra'mana, steći će &ao +#as &%o+uvreda koje je naneo svojoj kćeri, jer nije sprečio njenu smrt i &%o+ svoje ve#ike &avisti

 prema vevišnjoj Božanskoj Ličnosti.

61. =ok su #judi me-u so%om ra&+ovara#i o čudesnoj do%rovo#jnoj smrti ati, pratioi kojisu doš#i sa njom su se spremi#i da u%iju =akšu svojim oružjem.62. i#ovito su stupi#i u napad, a#i je B'ri+u !uni video opasnost i prinoseći ponude na

 južnoj strani žrtvene vatre, odma' je i&+ovorio 'imne i& Iadžur Vede u o%#iku mantri,kojima se uništavaoi vršenja 3adžne smesta mo+u u%iti.66. Kad je B'ri+u !uni prineo ponude u vatru, smesta se mani)estova#o mno+o 'i#jada

 po#u%o+ova po imenu Ci%'ui. vi su %i#i moćni, jer su do%i#i sna+u od ome, !esea.68. Kada su Ci%'u po#u%o+ovi napa#i du'ove i Gu'3ake po#ui&+orenim o+revom sa vatre3adžne, svi atini pratioi su se ra&%eža#i u ra&#ičitim pravima i išče&#i. To je %i#o mo+uće

 jednostavno &a'va#jujući %ra'ma7tejasu, %ra'manskoj moći.

-. 8uje=enje Da$(ino0 !rtvovanja

1. !aitre3a je rekao<Kad je Šiva čuo od *arade da je nje+ova žena ati mrtva &%o+ uvrede (radžapatija =akšei da su nje+ove vojnike protera#i Ci%'u po#u%o+ovi, nei&merno se ra&#jutio.2. *ei&mjerno #jut, Šiva je pritisnuo &u%ima usne i odma' iščupao i& +#ave v#as koja je

 p#amte#a kao e#ektriitet i#i vatra. mesta je ustao, smejući se kao #udak i %aio v#as na

&em#ju.6. Tako je stvoren strašni rni demon, visok kao ne%o i %#istav kao tri suna. /u%i su mu %i#i &astrašujući, a kosa mu je na#ikova#a p#amtećoj vatri. $mao je 'i#jade ruku, naoružani'

1?>

Page 188: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 188/360

ra&nim oružjem i %io je ovenčan #judskim +#avama.8. Kad je ovaj +i+antski demon sk#op#jeni' ruku upitao< FFŠta da učinim, +ospodaru moj4FF,Šiva, koji je po&nat kao B'utanat'a, neposredno mu je naredio< FF(ošto si ro-en od mo+te#a, +#avni si od svi' moji' prati#aa. to+a, u%ij =akšu i nje+ove vojnike na žrtvovanju.FF:. !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, ta rna oso%a je %i#a ote#otvorenje +neva vevišnje Božanske Ličnosti i

 %i#a je spremna da i&vrši Šivina nare-enja. Tako, smatrajući da je sposo%an da se meri sa %i#o kime ko mu se suprotstavi, o%išao je oko Šive.;. Ovu &astrašujuću #ičnost Vira%'adru su u +romo+#asnoj %ui s#edi#i mno+i dru+i vojniiŠive. Vira%'adra je nosio ve#iki tro&u%a, dovo#jno da u%ije i samu smrt, a na no+ama jeimao nano+vie koje su &veča#e kao da +rme.>. 5 to vreme, sve oso%e okup#jene u žrtvenoj areni sveštenii, vo-a žrtvovanja i

 %ra'mane sa svojim ženama &ačudi#i su se odak#e do#a&i tama. Kasnije su mo+#i s'vatitida je to o#ujna prašina i sve i' je ispuni#a tesko%a.?. *a+a-ajući o porek#u o#uje, rek#i su< Vetar ne duva i krave ne pro#a&e, niti je mo+uće dasu ovaj o#ujni o%#ak prašine stvori#i ra&%ojnii, jer je tu još uvek snažni kra#j Bar'i, koji %i

i' ka&nio. Odak#e duva ova o#uja puna prašine4 =a #i se sprema uništenje p#anete.@. =akšina žena (rasuti, &ajedno sa osta#im okup#jenim ženama, posta#a je veoma&a%rinuta i rek#a je< Ovu opasnost je stvorio =akša, &%o+ smrti ati, koja je, iako potpunonevina, napusti#a svoje te#o dok su je sestre +#eda#e.1A. 5 vreme uništenja, Šivina kosa je ra&%arušena i svojim tro&upem pro%ada v#adarera&#ičitii' pravaa. meje se i ponosno p#eše, ra&%aujući nji'ove ruke kao &astave, kao što+rom raspršuje o%#ake po čitavom svetu.11. Gi+antski rni čovek je ra&otkrio svoje stravične &u%e. (okretom o%rva je ra&%aao&ve&de po čitavom ne%u i prekrio i' svojim jakim, %#ještavim sjajem. /%o+ nedo#ično+

 ponašanja =akše, čak ni Bra'ma, =akšin ota, nije mo+ao %iti spašen od ve#iko+ispo#javanja +neva.12. =ok su #judi me-u so%om ra&+ovara#i, =akša je na svim stranama opa&io opasne&nake, i na ne%u i na &em#ji.16. =ra+i moj Vidura, svi s#ed%enii Šive su opko#i#i arenu žrtvovanja. Bi#i su niska stasa,oprem#jeni ra&#ičitim vrstama oružjaH te#a su im i&+#eda#a kao te#a ajku#a, rne i žute puti.Trča#i su svuda oko žrtvene arene i tako su poče#i stvarati nemir.18. *eki od vojnika su sruši#i stu%ove koji su podupira#i panda# žrtvovanja, neki su uš#i uženske odaje, neki su poče#i da uništavaju žrtvenu arenu, a neki su uš#i u ku'inju i

stam%ene odaje.1:. (ora&%ija#i su sve posude koji su %i#e upotre%#jene u žrtvovanju, a neki od nji' su poče#i da +ase žrtvenu vatru. *eki su ra&ruši#i +ranične #inije žrtvene arene, a neki sumokri#i na arenu.1;. *eki su prepreči#i put mudraima u %e+u, neki su preti#i prisutnim ženama, a neki suu'apsi#i po#u%o+ove koji su %eža#i sa panda#a.1>. !animan, jedan od s#ed%enika Šive, u'apsio je B'ra+u !unija, a Vira%'adra, rnidemon je u'apsio (radžapatija =akšu. 9edan s#ed%enik po imenu andeša je u'apsio (usu,a *andišvara je u'apsio po#u%o+a B'a+u.

1?. *eprestano je pada#a kiša kamenja i svi sveštenii, kao i osta#i č#anovi okup#jeni nažrtvovanju su %i#i stav#jeni u vr#o %edno stanje. $& stra'a &a život, ra&%eža#i su se u svim pravima.

1??

Page 189: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 189/360

1@. Vira%'adra je iščupao %rk B'ri+uu, koji je svojim rukama prinosio žrtvene ponude uvatru.2A. Vira%'adra je smesta u'vatio B'a+u, koji je pokretao svoje o%rve dok je B'ri+u

 prok#injao Šivu. 5 ve#ikom %esu +a je %aio na &em#ju i si#ovito mu iskopao oči.21. Kao što je Ba#adeva i&%io &u%e =antavakri, kra#ju Ka#in+e, &a vreme kokanja

 pri#ikom svečanosti ženid%e "nirudd'e, Vera%'adra je i&%io &u%e =akši, koji i' je poka&ivao dok je prok#injao Šivu, kao (usi, koji je saosećajno se osme'ujući tako-e poka&ao svoje &u%e.22. /atim je Vira%'adra, +i+antska #ičnost, seo na prsa =akše, pokušavajući da mu oštrimoružjima odvoji +#avu od te#a, a#i mu to nije uspe#o.26. Vira%'adra je pokušao da odseče =akšinu +#avu i 'imnama i oružjem, a#i još uvek nijemo+ao da &aseče čak ni površinu kože na =akšinoj +#avi. /%o+ to+a je %io nei&merno&%unjen.28. Tada je Vira%'adra u+#edao u žrtvenoj areni drvenu spravu namenjenu u%ijanjuživotinja. $skoristio je to sredstvo da %i odsekao +#avu =akši.2:. Videći de#o Vira%'adre, Šivina +rupa je %i#a &adovo#jna i radosno je u&vikiva#a, a svi

 %'ute, du'ovi i demoni koji su doš#i tamo su se o+#asi##i +romo+#asnim poviima. *adru+oj strani, %ra'mane &aduženi &a žrtvovanje su ža#osno u&viknu#i videvši =akšinu smrt.2;. Vira%'adra je &atim u&eo +#avu, u ve#ikom +nevu je %aivši na južnu stranu žrtvenevatre, prinoseći je kao ponudu. Tako su s#ed%enii Šive uništi#i sve što je %i#o prire-eno &ažrtvovanje. *akon što su &apa#i#i čitavu arenu, uputi#i su se prema pre%iva#ištu svo++ospodara Kai#asi.

. Bra*ma )adovo%java Šivu

12. vi sveštenii i osta#i č#anovi žrtveno+ skupa i svi po#u%o+ovi koje su Šivini vojnii po%edi#i i rani#i oružjima kao što su tro&u%i i mačevi, priš#i su Bra'mi u ve#ikom stra'u.Odavši mu poštovanje, poče#i su potanko opisivati sve do+a-aje koji su se desi#i.6. $ Bra'ma i Višnu su &na#i da će se u žrtvenoj areni =akše desiti ti do+a-aji i &ato,unapred &najući to, nisu otiš#i na žrtvovanje.8. (ošto je sas#ušao po#u%o+ove i č#anove koji su prisustvova#i žrtvovanju, Bra'ma jeod+ovorio< FF*e možete %iti srećni u vršenju žrtvovanja ako k#evećete ve#iku #ičnost i takovre-ate njena #otosova stopa#a. *a taj način ne možete steći srećuFF.:. $sk#juči#i ste Šivu i& u&imanja ude#a u re&u#tatima žrtvovanja i &%o+ to+a ste svi uvredi#i

nje+ova #otosova stopa#a. "#i ako odete, %e& menta#ne re&ervaije i predate mu se i padnete pred nje+ova #otosova stopa#a, %iće veoma &adovo#jan.;. Bra'ma je rekao po#u%o+ovima da je Šiva to#iko moćan da svojim +nevom može smestauništiti dve p#anete i nji'ove upravite#je. Tako-e je rekao da je Šiva pose%no ža#ostan, jer 

 je nedavno i&+u%io svoju vo#jenu ženu i %io veoma povre-en ne#ju%a&nim rečima =akše<FF(od tim oko#nostimaFF, pred#ožio je Bra'ma, FFpri#iči#o %i da odma' odete i &amo#ite +a davam oprosti.FF>. Bra'ma je rekao da niko, ni on sam, ni $ndra, ni svi č#anovi okup#jeni u žrtvenoj areni,ni svi mudrai, ne mo+u &nati ko#iko je Šiva moćan. (od tim oko#nostima, ko %i se usudio

da nanese uvredu nje+ovim #otosovim stopa#ima4?. *akon što je tako poučio sve po#u%o+ove, (ite i +ospodare živi' %ića, Bra'ma i' je poveo sa so%om u pre%iva#ište Šive, koje je po&nato kao %rdo Kai#asa.

1?@

Page 190: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 190/360

1A. Kai#asa je puna p#anina koje su ispunjene ra&#ičitim vrstama vredni' dra+u#ja iminera#a i okružene svim vrstama dra+oeno+ drveća i %i#jaka. Vr' %rda je #epo ukrašenra&#ičitim vrstama je#ena.11. Tamo se na#a&e %rojni s#apovi, a na p#aninama ima mno+o #epi' pećina u kojima sena#a&e prekrasne žene mistika.12. *a %rdu Kai#asa se uvek može čuti ritmičan &vuk umi#ne vi%raije paunova i &ujanja

 pče#a. Kukavie uvek pevaju, a dru+e ptie me-u so%om šapuću.16. Tu se na#a&i visoko drveće sa u&di+nutim +ranama koje kao da po&iva mi#o&vučne

 ptie, kada krdo s#onova pro-e %rdima, i&+#eda kao da se %rdo Kai#asa kreće sa njima. 9ekas#apova stvara utisak da samo %rdo Kai#asa odjekuje.181:. itavo %rdo Kai#asa je ukrašeno ra&#ičitim vrstama drveća, a me-u njima možemospomenuti s#edeća imena< mandara, parijata, sara#a, tama#a, kovidara, asana, arjuna,amkra7jati 0man+o, kadam%a, d'u#i7kadam%a, na+a, punna+a, ampaka, pata#a, asoka,

 %aku#a, kunda i kura%aka. e#o %rdo je ukrašeno takvim drvećem, na kome rastumiomirisni vetovi.1;. (ostoji i dru+o drveće koje ukrašava %rdo, kao što su &#atni #otosov vet, drvo imeta,

ma#ati, ku%ja, ma##ika i mad'avi.1>. Brdo Kai#asa je tako-e ukrašeno drvećem kao što su kata, panasa, ju#ara, %an3an,

 p#aksa, n3a+rod'a i drveće koje proi&vodi asa)etidu. Tu se na#a&i i drveće %ete#ovo+ ora'ai %'urja7patra, kao i rajapu+a, kupine i s#ično dru+o drveće.1?. Tamo ima man+o drveća, pri3a#a, mad'uka i in+uada. (ored ovo+, ima i dru+o+drveća, kao što su uski %am%us, kiaka i ra&novrsno %am%usovo drveće, koje ukrašava

 %rda Kai#ase.1@2A. Tu su i ra&#ičite vrste #otosovo+ veća, kao što su kumuda, utpa#a i šatapatra. Šumai&+#eda kao ukrašeni vrt, a ma#a je&era su puna ra&ni' vrsta ptia, koje veoma umi#no

vrkuću. Tu ima i mno+o vrsta dru+i' životinja kao što su je#eni, majmuni, veprovi,#avovi, rikše, ša#3ake, šumske krave, šumski ma+ari, ti+rovi, ma#e srne, %i&oni i mno+edru+e životinje koje u punoj meri uživaju u životu.21. Tu ima i ra&ni' vrsta je#ena kao što su karnantra, ekapada, ašvas3a, vrka i kasturi, je#enkoji proi&vodi mošus, pored je#ena ima mno+o drveća %anane koje veoma #epo ukrašavama#a je&era ra&meštena na o%ronima %rda.22. Tu je i ma#o je&ero po imenu "#akananda u kome se ati o%ično kupa#a i to je&ero je

 pose%no povo#jno. *akon što su vide#i i&u&etnu #epotu %rda Kai#ase, svi po#u%o+ovi su %i#i po+o-eni čudom, &%o+ ve#iko+ o%i#ja koje se tamo mo+#o naći.

26. Tako su po#u%o+ovi u šumi po&natoj kao au+and'ika, što &nači FFispunjena mirisomFFvide#i čudesno #ep predeo po&nat kao "#aka. Šuma je po&nata kao au+an%'ika, jer o%i#uje#otosovim vetovima.28. Tako-e su vide#i dve reke po imenu *anda i "#akananda. O%e reka su posvećene

 prašinom #otosovi' stopa#a vevišnje Božanske Ličnosti, Govinde.2:. =ra+i moj Ksatta, Vidura, ne%eske devojke do#a&e u svojim #eti#iama sa svojimmuževima na ove reke i pos#e seksua#no+ uživanja u#a&e u vodu i uživaju prskajući vodomsvoje muževe.2;. *akon što se devojke sa rajski' p#aneta okupaju u vodi, voda postaje žućkasta i

mirisna &%o+ kunkume sa nji'ovi' te#a. Tako s#onovi do#a&e da se okupaju sa svojimženkama s#oniama i piju vodu mada nisu žedni.2>. Leti#ie rajski' stanovnika su optočene %iserima, &#atom i mno+im vrednim

1@A

Page 191: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 191/360

dra+u#jima. Cajski stanovnii se upore-uju sa o%#aima na ne%u, ukrašenim povremenim %#jeskovima munja.2?. =ok su putova#i, po#u%o+ovi su proš#i kro& šumu po&natu kao au+and'ika. Koja je

 puna ra&no+ veća, voća i drveća že#ja. =ok su pro#a&i#i šumom, tako-e su vide#i prede#eIaksesvare.2@. 5 toj ne%eskoj šumi je %i#o mno+o ptia rvenkasti' vratova čiji su se umi#ni &vuimeša#i sa &ujanjem pče#a. 9e&era su %i#a o%i#no ukrašena #a%udovima koji su se +#asa#i, kaoi #otosovim vetovima snažni' sta%#jika.6A. vi ovi atmosverski utiaji su u&%u-iva#i šumske s#onove koji su se okup#ja#i usanda#ovoj šumi, a vetar koji je duvao po%u-ivao je umove devojaka na da#je seksua#nouživanje.61. Tako-e su vide#i da su +'atovi &a kupanje i nji'ove stepenie načinjeni od vaidur3a7manija. Voda je %i#a puna #otosovi' vetova. (ro#a&eći pokraj ovi' je&era, po#u%o+ovi sudoš#i do mesta +de se na#a&i#o o+romno %anjanovo drvo.62. Ovo %anjanovo drvo je %i#o visoko osamsto mi#ja, a nje+ovo +ranje se +rana#o šestomi#ja unaoko#o. =rvo je stvara#o prijatan '#ad, koji je sta#no '#adio temperaturu, a ipak se

nije čuo nikakav vrkut ptia.66. (o#u%o+ovi su vide#i Šivu kako sedi pod tim drvetom, koje je %i#o sposo%no da dasavršenstvo mističnim 3o+ijima i i&%avi sve #jude. O&%i#jan kao večno vreme, i&+#edao jekao da je od%aio sav +nev.68. Šiva je tamo sedeo, okružen svetim oso%ama kao što su Kuvera, +ospodar Gu'3aka ičetvoria Kumara koji su već %i#i os#o%o-ene duše. Šiva je %io o&%i#jan i svet.6:. (o#u%o+ovi su vide#i Šivu uteme#jeno+ u svom savršenstvu dao +ospodara ču#a,&nanja, p#odonosni' de#atnosti i puta dosti&anja savršenstva. Bio je prijate#j čitavo+ sveta i&%o+ svoje potpune nak#onosti prema svakome %io je veoma povo#jan.

6;. edeo je na je#enskoj koži i primenjivao sve vrste stro+osti. Te#a prema&ano+ pepe#om,i&+#edao je kao večernji o%#ak. 5 kosi je imao sim%o#ični &nak po#umesea.6>. edeo je na s#amnatoj prostiri i +ovorio svim prisutnima, me-u kojim je %io ve#ikimudra *arada kome je pose%no +ovorio o "pso#utnoj $stini.6?. Leva no+a mu je počiva#a na desnom %edru, a #eva ruka na #evom %edru. 5 desnoj rui

 je držao rudrakša %rojaniu. Ovaj po#ožaj sedenja se na&iva virasana. edeo je u virasana po#ožaju, a prst mu je i&ražavao o%ra&#a+anje.6@. vi mudrai i po#u%o+ovi predvo-eni $ndrom sk#op#jeni' ruku su oda#i Šivi svoje

 poni&no poštovanje. Šiva je %io o%učen u odeću %oje svi' ša)rana i %io je &aokup#jen

transom. Tako je i&+#edao kao najistaknutiji od svi' mudraa.8A. Šivina #otosova stopa#a su o%ožava#i i po#u%o+ovi i demoni, a#i ipak, uprkos svomu&višenom po#ožaju, čim je video da je Bra'ma prisutan me-u svim osta#im

 po#u%o+ovima, odma' je ustao i odao mu poštovanje pok#onivši se i dodirnuvši nje+ova#otosova stopa#a, kao što Vamanadeva odao svoje poni&no poštovanje Kaš3apa !uniju.81. vi mudrai koji su sede#i sa Šivom, kao *arada i osta#i, tako-e su oda#i svoje poni&no

 poštovanje Bra'mi. *akon što su +a tako o%ožava#i, smešeći se, Bra'ma je počeo da+ovori Šivi.82. Bra'ma je rekao<

=ra+i moj Šiva, &nam da si upravite#j čitave materija#ne mani)estaije, ota i majkakosmičke mani)estaije, kao i Vr'ovni Bra'man i&nad ove kosmičke mani)estaije.Takvo+ te po&najem.

1@1

Page 192: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 192/360

86. =ra+i moj +ospodine, stvaraš ovu kosmičku mani)estaiju, održavaš je i uništavašekspan&ijom svoje #ičnosti, kao što pauk stvara, održava i uv#ači u se%e svoju mrežu.88. =ra+i moj +ospodine, tvoje +ospodstvo je posredstvom =akše uspostavi#o sistemžrtvovanja i tako oso%a može steći do%ro%iti od re#i+io&ni' de#atnosti i ekonomsko+ra&vitka. (od tvojim propisanim prinipima, instituija četiri varne i ašrame se poštuje.Bra'mane se &ato &avetuju da stro+o s#ede ovaj sistem.8:. O najpovo#jniji +ospodine, odredio si rajske p#anete, du'ovne Vaikunt'a p#anete i

 predeo %e&#ično+ Bra'mana kao odredišta &a vršioe povo#jni' de#atnosti. #ično tome,nitkovima si dosudio ra&#ičite vrste pak#a, koji su strašni i užasni. " ipak, ponekad vidimoda su nji'ova odredišta upravo suprotna. Veoma je teško utvrditi šta je u&rok tome.8;. =ra+i moj +ospodine, %'akte koji su potpuno preda#i živote tvojim #otosovimstopa#ima svakako opažaju tvoje prisustvo u o%#iku (aramatme u svakom %iću i sto+a ne

 pravi ra&#iku i&me-u jedno+ živo+ %ića i dru+o+. Takve oso%e se jednako op'ode premasvim živim %ićima. *ikada i' ne sav#ada +nev kao životinje, koje ne mo+u videti ništa %e&da prave ra&#iku.8>. (rovi-enje je već u%i#o oso%e koje u svemu što vide uočavaju ra&#ike, koje su

 jednostavno ve&ane &a p#odonosne de#atnosti, koje su pakosne, koje su ža#osne kad vide %#a+ostanje dru+i' i koje im &ato &adaju %o# +ru%im i oštrim rečima. Tako nije potre%no dai' ponovo u%ije u&višena #ičnost poput te%e.8?. =ra+i moj +ospodine, ako materija#isti, koji su već &%unjeni nepremostivom i#u&ornomener+ijom vevišnje+ Gospodina, ponekad počine uvrede, sveta oso%a puna sami#osti ne

 pri'vata to o&%i#jno. (ošto &na da čini uvrede jer njima v#ada i#u&orna ener+ija, ne poka&uje svoju moć da %i im se suprostvi#a.8@. =ra+i moj +ospodine, nikad nisi &%unjen strašnim utiajem i#u&orne ener+ije vevišnjeBožanske Ličnosti. /%o+ to+a si sve&najući i tre%aš %iti mi#ostiv i saosećajan prema onima

koji su &%unjeni tom istim i#u&ornom ener+ijom i koji su jako ve&ani &a p#odonosned#atnosti.:A. =ra+i moj Šiva, imaš pravo na udeo u ponudama prinesenim u žrtvovanju i dava#a sire&u#tata. Loši sveštenii ti nisu da#i tvoj deo i &%o+ to+a si uništio sve, a žrtvovanje jeosta#o nedovršeno. ada možeš da učiniš ono što je potre%no i pri'vatiš ono što ti po pravu

 pripada.:1. =ra+i moj +ospodine, neka tvojom mi#ošću vrši#a žrtvovanja 0kra#j =akša ponovodo%ije svoj život, B'a+a svoje oči, B'ri+u svoje %rkove, a (usa svoje &u%e.:2. O Šiva, neka se po#u%o+ovi i sveštenii čije su udove po#omi#i tvoji vojnii oporave od

 povreda tvojom mi#ošću.:6. O uništavaoče žrtvovanja, mo#im te u&mi svoj udeo u ponudama prinesenim užrtvovanju i neka se žrtvovanje dovrši tvojom mi#ošću.

3. rtvovanje $oje je vr(io Da$(a

1. !udra !aitre3a je rekao<O moćno naoružani Vidura, umiren Bra'minim rečima, od+ovarajući na Bra'minu mo#%u,Šiva je rekao s#edeće.

2. Šiva je rekao<=ra+i moj oče Bra'ma, ne marim &a uvrede koje su mi po#u%o+ovi nane#i. (ošto su ovi po#u%o+ovi detinjasti i manje inte#i+entni, ne u&imam &a o&%i#jno nji'ove uvrede i ka&nio

1@2

Page 193: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 193/360

sam i' samo da %i se popravi#i.6. (ošto je =akšina +#ava već spa#jena u pepeo do%iće +#avu jara. (o#u%o+ po&nat kaoB'a+a će moći da vidi svoj udeo u ponudama žrtvovanja kro& oči !itre.8. (o#u%o+ (uša će moći žvakati samo kro& &u%e svoji' učenika, a ako je sam moraće se&adovo#jiti testom pripremanim od %rašna od s#ana. "#i po#u%o+ovi koji su se s#oži#i dami daju moj udeo u ponudama žrtvovanja oporaviće se od svi' svoji' povreda.:. Oni kojima su odsečene ruke moraće raditi sa rukama "švini kumara, a oni kojima suodsečene šake moraće raditi sa šakama (uše. veštenii će tako-e morati da de#uju na tajnačin. Što se tiče B'ri+ua, do%iće %radu sa +#ave jara.;. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<=ra+i moj Vidura, sve prisutne #ičnosti su %i#e veoma &adovo#jne u sru i duši kad su ču#ereči Šive, naj%o#je+ od do%rečinite#ja.>./atim je B'ar+u, vo-a ve#iki' mudraa, po&vao Šivu da do-e u žrtvenu arenu. Tako su

 po#u%o+ovi praćeni mudraima. Šivom i Bra'mom, svi otiš#i do mesta +de se vrši#o ve#ikožrtvovanje.?. *akon što je sve %i#o i&vršeno u sk#adu sa Šivinim uputstvima, =akšino te#o je %i#o

spojeno sa +#avom životinje, koja je %i#a namenjena da %ude u%ijena u žrtvovanju.@. Kad je životinjska +#ava %i#a spojena sa te#om kra#ja =akše, =akša je odma' došao k svesti i dok se %udio i& sna, u+#edao je Šivu kako stoji pred njim.1A. Kada je =akša video Šivu, koji jaše na %iku, nje+ovo sre, &apr#jno &avišću premaŠivi, %i#o je smesta pročišćeno, kao što voda u je&eru %iva očišćena jesenjim kišama.11. Kra#j =akša je že#eo da uputi mo#itve Šivi, a#i kad se setio nesrećne smrti svoje kćeriati, oči su mu se ispuni#e su&ama i u očajanju mu je nestao +#as i nije mo+ao reći ništa.12. Tada je kra#j =akša, oža#ošćen us#ed #ju%avi i privrženosti, potpuno došao k se%i, save#ikim naporom je umirio svoj um, o%u&dao osećanja i sa čistim svesnošću počeo da

upućuje mo#itve Šivi.16. Kra#j =akša je rekao<=ra+i moj Šiva, naneo sam ti ve#iku uvredu, a#i ti si to#iko #ju%a&an da si, umesto da

 povučeš svoju mi#ost, %io veoma mi#ostiv prema meni i ka&nio me. Ti i Gospodin Višnunikada ne &anemarujete čak ni %eskorisne, nekva#i)ikovane %ra'mane. /ašto %i onda&anemario mene, koji vršim žrtvovanja418. =ra+i moj ve#iki i moćni Šiva, stvoren si prvi i& usta Bra'me da %i štitio %ra'mane ustianju o%ra&ovanja, vršenju stro+osti, s#e-enju &aveta i samospo&naji. Kao &aštitnik 

 %ra'mana, uvek štitiš propisana pravi#a koja oni s#ede, %aš kao što dečak pastir drži u rui

štap da %i &aštitio krave.1:. *isam &nao u potpunosti tvoje s#ave. /ato sam na otvoremom skupu %aio na te%estre#e oštri' reči, iako i' nisi u&eo u o%&ir. Tonuo sam u pakao &%o+ moje nepokornosti

 prema te%i, najpoštovanijoj #ičnosti, a#i ti si me i& sami#osti spasio, dode#ivši mi ka&nu.!o#im te da %udeš &adovo#jan svojom sopstvenom mi#ošću, pošto te ne mo+u &adovo#jitisvojim rečima.1;. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<(ošto mu je Šiva tako oprostio, kra#j =akša je, sa dopuštenjem Bra'me, ponovo otpočeovršenje 3adžne, &ajedno sa ve#ikim učenim mudraima, svešteniima i osta#ima.

1>. /atim, da %i nastavi#i sa žrtvenim de#atnostima, %ra'mane su prvo uredi#i da se žrtvenaarena pročisti od &a+a-enja u&rokovano+ dodirom Vira%'adre i dru+i' sa%#asni's#ed%enika Šive. /atim su uredi#i da se u vatru prinesu ponude po&nate kao purodaša.

1@6

Page 194: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 194/360

1?. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao Viduri<=ra+i moj Vidura, čim je kra#j =akša u posvećenoj meditaiji ponudio prečišćeni mas#amantrama i& Iadžur Vede, Gospodin Višnu se pojavio u vom prvo%itnom o%#iku kao

 *ara3ana.1@. Gospodin *ara3ana je %io smešten na ramenima totre #i# Garude, koji je imao ve#ikakri#a. im se Gospodin pojavio, svi prvai su posta#i o%asjani, umanjujući sjaj Bra'me iosta#i' prisutni'.2A. *je+ova put je %i#a tamna, *je+ova odeća žuta kao &#ato, a *je+ov š#em %#istav kaosune. Kosa !u je %i#a p#avičasta, %oje rne pče#e, a #ie ukrašeno naušniama. *je+ovi'osam ruku je drža#o ško#jku, disk, topu&, #otosov vet, stre#e, #uk, štit i mač i %i#e suukrašene &#atnim nakitom kao što su +rivine i narukvie. itavo *je+ovo te#o je podseća#ona drvo u vatu predivno ukrašeno ra&nim vrstama veća.21.Gospodin Višnu je i&+#edao i&u&etno #epo, jer su %o+inja sreće i vena %i#i smešteni na

 *je+ovim prstima. *je+ovo #ie je %i#o predivno ukrašeno osme'om koji može da opčiničitav svet, a pose%no %'akte. amare od %e#e d#ake sa Gospodinove o%e strane sui&+#eda#e %aš kao %e#i #a%udovi, a %e#i %a#da'in i&nad *je+ove +#ave je i&+#edao kao

mese.22. im su u+#eda#i Gospodina Višnua, svi po#u%o+ovi Bra'ma, Šiva, Gand'arve i svi

 prisutni odma' su oda#i svoje poni&no poštovanje padajući ničie pred *jim.26. 5 prisustvu %#istavo+ te#esno+ sjaja *ara3ane, sjaj svi' dru+i' je i&%#edeo i svi su

 presta#i da +ovore. (uni stra'opoštovanja svi prisutni su dodirnu#i rukama svoje +#ave, pripremivši se da upute svoje mo#itve vevišnjoj Božanskoj Ličnosti, "d'oksaji.28. $ako su neo+raničene s#ave vevišnje+ Gospodina i&nad domašaja umova čak i

 po#u%o+ova kao što je Bra'ma, mi#ošću Gospodina su svi mo+#i videti transendenta#nio%#ik vevišnje Božanske Ličnosti. amo &a'va#jujući takvoj mi#osti mo+#i su uputiti svije

 poni&ne mo#itve, u sk#adu sa svojim ra&#ičitim sposo%nostima.2:. Kad je Gospodin Višnu pri'vatio ponude prinesene u žrtvovanju, (radžapati =akša jesa ve#ikim &adovo#jstvom počeo upućivati poni&ne mo#itve Gospodinu. vevišnjaBožanska Ličnost je +ospodar svi' žrtvovanja i učite#j svi' (radžapatija. vevišnje+Gospodina s#uže čak i takve #ičnosti kao što su *anda i unanda.2;. =akša je os#ovio vevišnju Božansku Ličnost<=ra+i moj Gospodine, transendenta#an si prema svim spektaku#arnim po#ožajima.(otpono si du'ovan, #išen sve+ stra'a i uvek uprav#jaš materija#nom ener+ijom. !ada se

 pojav#juješ u materija#noj ener+iji, transendenta#no si uteme#jen. 5vek si s#o%odan od

materija#ne &a+a-enosti, jer si potpuno samodovo#jan.2>. veštenii su os#ovi#i Gospodina +ovoreći<O Gospodine, koji si transendenta#an prema materija#noj &a+a-enosti, &%o+ prok#etstvaŠivini' s#ed%enika posta#i smo ve&ani &a p#odonosne de#atnosti i tako smo sada pa#i i &atone &namo ništa o Te%i. uprotno očekivanju, sada smo &aokup#jeni s#e-enjem nared%i trijuo%#asti vedsko+ &nanja pod i&+ovorom vršenja o%reda u ime 3adžne. /namo da si Tiuredio da po#u%o+ovi do%iju svoje ude#e u ponudama žrtvovanja.2?. #anovi skupa su os#ovi#i Gospodina<O jedino utočište svi' oni' koji žive mučnim životom, u ovoj opasnoj tvr-avi us#ov#jeno+

 postojanja e#emenat vremena, kao &mija, uvek traži pri#iku da &ada udara. Ovaj svet je pun jarkova tako&vane sreće i nesreće i ima puno krvo#očni' živitinja koje su uvek spremne da napadnu. Vatra jadikovanja uvek p#amti, a )atamor+ana #ažne sreće neposredno

1@8

Page 195: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 195/360

o%manjuje, a#i oni ne pružaju oso%i nikakvo utočište Tvoji' #otosovi' stopa#a.2@. Šiva je rekao <=ra+i moj Gospodine, moj um i svesnost su uvek usredsre-eni na Tvoja #otosova stopa#a,koja, kao i&vor svi' %#a+os#ova i ostvarenja svi' že#ja, o%ožavaju svi os#o%o-eni ve#ikimudrai, jer su Tvoja #otosova stopa#a vredna o%ožavanja. a umom usrdsre-enim naTvoja #otosova stopa#a, više nisam u&nemiren oso%ama koje me k#eveću, tvrdeći da mojede#atnosti nisu pročišćene. *e marim &a nji'ove optuž%e i opraštam im i& sami#osti, %aškao što Ti ispo#javaš sami#ost prema svim živim %ićima.6A. Šri B'ri+u je rekao<=ra+i moj Gospodine, sva živa %ića počev od najviše+ Bra'me, pa sve do o%ično+mrava, na#a&e se pod utiajem nepremostive opasne i#u&orne ener+ije i tako &naju svoj

 prirodni po#ožaj. vako veruje da je ovo te#o i tako su svi utonu#i u tamu i#u&ije. *esposo%ni su da s'vate kako živiš u svakom živom %iću kao *adduša, niti mo+u das'vate Tvoj apso#utan po#ožaj. "#i ti si večni prijate#j i &aštitnik svi' predani' duša. /%o+to+a, mo#im te %udi #ju%a&an prema nama i oprosti nam sve naše uvrede.61. Bra'ma je rekao<

=ra+i moj Gospodine, Tvoju #ičnost i večni o%#ik ne može s'vatiti ni jedna oso%a koja pokušava da Te spo&na kro& ra&#ičite proese stianja &nanja. Tvoj po#ožaj je uvek transendenta#an prema materia#noj kreaiji, dok je empirijski pokušaj da Te se spo&namaterija#an, kao i nje+ovi i#jevi i sredstva.62. Kra#j $ndra je rekao<=ra+i moj Gospodine, Tvoj transendenta#ni o%#ik sa osam ruku i oružjem u svakoj od nji'se pojav#juje &a do%ro%it čitavo+ univer&uma i veoma je prijatan &a um i oči. 5 takvomo%#iku, Tvoje Gospodstvo je uvek spremno da ka&ni demone koji &avide Tvojim

 %'aktama.

66. ene vrši#aa žrtvovanja su rek#e<=ra+i moj Gospodine, ovo žrtvovanje je %i#o prire-eno po uputstvu Bra'me, a#i je nanesreću Šiva, pošto je %io #jut na =akšu, sve uništio i &%o+ nje+ovo+ +neva, životinjenamenjene &a 3adžnu sada #eže mrtve. Tako su pripreme &a 3adžnu propa#e. ada temo#imo da po+#edom voji' #otosovi' očiju ponovo pri&oveš posvećenost ove žrtvenearene.68. !udrai su mo#i#i<=ra+i Gospodine, Tvoje de#atnosti su najčudesnije i mada sve činiš vojim ra&#ičitimmoćima, nisi ni najmanje ve&an &a takve de#atnosti. *isi ve&an čak ni &a %o+inju sreće,

koju o%ožavaju ve#iki po#u%o+ovi kao što je Bra'ma, koji se mo#e da steknu njenu mi#ost.6:. idd'e su se mo#i#i<Kao što s#on koji je ispaštao u šumskom požaru može da &a%oravi sve svoje patnje kad u-eu reku, naši umovi, o Gospodine, uvek uranjaju u nektarsku reku Tvoji' transendenta#ni'&a%ava i nikad ne že#e da napuste takvo trensendenta#no %#aženstvo, koje je jednakodo%ro kao &adovo#jstvo uranjanja u "pso#ut.6;. =akšina žena se mo#i#a na s#edeći način<=ra+i moj Gospodine, Tvoja pojava u ovoj areni žrtvovanja je veoma povo#jana. OdajemTi svoje poni&no poštovanje i mo#im Te da %udeš &adovo#jan ovom pri#ikom. rtvena

arena nije #epa %e& Te%e, kao što te#o nije #epo %e& +#ave.6>. 5pravite#ji ra&#ičiti' p#aneta su rek#i s#edeće<=ra+i Gospodine, verujemo samo u naše neposredno opažanje, a#i pod ovim oko#nostima

1@:

Page 196: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 196/360

ne &namo da #i smo Te ustvari vede#i svojim materija#nim ču#ima. *ašim materija#nimču#ima možemo opa&iti samo kosmičku mani)estaiju, a#i Ti si i&nad pet e#emenata. Ti sišesti. Vidimo Te, sto+a, kao kreaiju materija#no+ sveta.6?. Ve#iki mistii su rek#i <=ra+i Gospodine, oso%e koje Te vide kao nera&#ičito+ od se%e sami', &najući da si *ad duša svi' živi' %ića, nesumnjivo su Ti veoma, veoma dra+e. 9ako si #ju%a&an prema onimakoji Te predano s#uže i koji Te pri'vataju kao Gospodara, a se%e smatraju s#u+ama.vojom mi#ošću, uvek si im nak#onjen.6@. Odajemo svoje poni&no poštovanje vevišnjem, koji je stvorio ra&no#ike mani)estaijei stavio i' pod utiaj triju od#ika materija#ne prirode, da %i i' stvarao, održavao i uništavao.On nije pod upravom spo#jašnje ener+ije< u vom #ičnom o%e#ežju je potpuno #išenra&no#iki' mani)estaija materija#ni' od#ika i nije pod utiajem i#u&ije #ažno+

 poistovećivanja.8A. Ote#ov#jene Vede su rek#e<Odajemo svoje poni&no poštovanje Te%i, Gospodinu, utočištu od#ike vr#ine i sto+a i&vorusve re#i+ije, stro+osti i pokora, jer si transendenta#an prema svim materija#nim od#ikama i

niko ne &na Te%e i#i Tvoj pravi po#ožaj.81. Bo+ vatre je rekao<=ra+i moj Gospodine, odajem Ti svoje poni&no poštovanje, jer sam Tvojom mi#ošću

 %#istav kao p#amteća vatra i pri'vatam ponude pomešane sa mas#aem, ponu-ene užrtvovanju. (et vrsta ponuda u sk#adu sa Iadžur Vedom su sve Tvoje ra&#ičite ener+ije io%ožavan si sa pet vrsta vedski' 'imni. rtvovanje predstav#ja Tvoju vevišnju BožanskuLičnost.82. (o#u%o+ovi su rek#i<=ra+i Gospodine, ranije, kad je doš#o do uništenja, sačuvao si sve ra&#ičite ener+ije

materija#ne mani)estaije. 5 to vreme, svi stanovnii viši' p#aneta predvo-eni takvimos#o%o-enim dušama dao što je anka, meditira#i su na Te%e )i#o&o)skom speku#aijom. Tisi sto+a prvo%itna oso%a i počivaš na vodi uništenja na poste#ji od &mije Šese. =anas Temožemo videti mi, koji smo svi Tvoji s#u+e.!o#imo Te da nas &aštitiš.86. Gand'arve su rek#i<=ra+i Gospodine, svi po#u%o+ovi, uk#jučujući Šivu, Bra'mu, !aričija, $ndru i ve#ikemudrae, samo su re&#ičiti de#ići i čestie Tvo+ te#a. Ti si Vr'ovni vemoćni Ve#ikiH čitavakreaija je &a te%e kao i+račka. 5vek te pri'vatamo kao vevišnju Božansku Ličnost i

odajemo ti svoje poni&no poštovanje.88. Vid3ad'are su rek#i<=ra+i Gospodine, ovaj #judski o%#ik te#a je namenjen dosti&anju najviše+ savršeno+ i#ja,a#i Tvoja spo#jašnja ener+ija primorava živo %iće da po+rešno poistovećuje se%e sa Te#om isa materija#nom ener+ijom i sto+a, pod utiajem ma3e, živo %iće že#i postati srećno&a'va#jujući materija#nom uživanju. /avedeno je i uvek privučeno privremenom,i#u&ornom srećom. "#i Tvoje transendenta#ne de#atnosti su to#iko moćne da se, ako s#uša i

 peva o njima, može os#o%oditi i#u&ije.8:. Bra'mane su rek#i<

=ra+i Gospodine, ote#ov#jenje si žrtvovanja. (onuda si prečišćeno+ mas#aa, vatra, pevanje vedski' 'imni kojima se vrši žrtvovanje, +orivo, p#amen, kuša trava i žrtvene posude, sveštenii koji vrše 3adžnu, po#u%o+ovi predvo-eni $ndrom i životinja koja se

1@;

Page 197: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 197/360

žrtvuje. ve što se žrtvuje si Ti i Tvoja ener+ija.8;. =ra+i Gospodine, o ote#ov#jenju vedsko+ &nanja, u proš#om mi#enijumu, pre mno+omno+o +odina, pojavio si e kao ve#ika inkarnaija vepra i podi+o si svet i& vode, kao štos#on podiže #otosov vet i& je&era. Kad si u tom +i+antskom o%#iku vepra vi%riraotransendenta#ni &vuk, &vuk je %io pri'vaćen kao žrtvena 'imna i ve#iki mudrai kao što jeanaka su meditira#i na nju upućujući mo#itve kojima su Te s#avi#i.8>. =ra+i Gospodine, očekiva#i smo da se pojaviš, jer nismo %i#i sposo%ni da vršimo3adžne u sk#adu sa vedskim o%redima. to+a Te mo#imo da %udeš &adovo#jan sa nama.9ednostavno pevanjem Tvo+ sveto+ imena oso%a može nadići sve prepreke. 5 tvom

 prisustvu, odajemo Ti sada svoje poni&no poštovanje.8?. Šri !aetre3a je rekao<

 *akon što su svi prisutni s#avi#i Gospodina Višnua, =akša, čija je svesnost sada %i#a pročišćena, uredio je da 3adžna koju su %i#i ra&ori#i s#id%enii Šive ponovo otpočne.8@. !aitre3a je nastavio<=ra+i moj %e&+rešni Vidura, Gospodin Višnu je ustvari uživa#a re&u#tata svi' žrtvovanja." ipak, pošto je *adduša svi' živi' %ića. Bio je &adovo#jan jednostavno sa vojim

ude#om u žrtvenim ponudama. to+a je &adovo#jno os#ovio =akšu.:A. Gospodin Višnu je od+ovorio<Bra'ma, Šiva i 9a smo vr'ovni u&rok m#aterija#ne mani)estaije. 9a sam *adduša,samodovo#jni svedok. "#i impersona#no nema ra&#ike i&me-u Bra'me, Šive i !ene.:1. Gospodin je nastavio<=ra+i moj =akša =vija, 9a sam prvo%itna Božanska Ličnost, a#i da %i' stvarao, održavao iuništavao svu kosmičku mani)estaiju, de#ujem kro& !oju materija#nu ener+iju i premara&#ičitim stepenima de#atnosti, !oje mani)estaije se ra&#ičito na&ivaju.:2. Gospodin je nastavio<

Onaj ko nema pravo &nanje mis#i da su po#u%o+ovi poput Bra'me i Šive ne&avisni i#i čak mis#i da su živa %ića ne&avisna.:6. Oso%a prosečne inte#i+enije ne smatra +#avu i osta#e de#ove te#a odvojenim. #ičnotome, !oj %'akta ne pravi ra&#iku i&me-u Višnua, sveprožimajuće Božanske Ličnosti i

 %i#o če+a dru+o+ i#i %i#o koje+ živo+ %ića.:8. Gospodin je nastavio<Onaj ko ne smatra Bra'mu, Višnua, Šivu i#i živa %ića odvojenim od vevišnje+ i ko

 po&naje Bra'man, &aista spo&naje mir, osta#i to ne spo&naju.::. !udra !aitre3a je rekao<

(ošto +a je tako #epo pouči#a vevišnja Božanska Ličnost, =akša vo-a svi' (radžapatija je o%ožavao Gospodina Višnua. *akon što je o%ožavao Gospodina prorisanim žrtvenimo%redima, =akša je odvojeno o%ožavao Bra'mu i Šivu.:;. a svim poštovanjem =akša je o%ožavao Šivu sa nje+ovim ude#om u ostaima 3adžne.(os#e svršetka žrtveni' o%redni' de#atnosti, &adovo#jio je sve osta#e po#u%o+ove i tamo

 prisutne #jude. *akon što je i&vršio sve ove dužnosti sa svešteniima, okupao se i %io je potpuno &adovo#jan.:>. Tako o%ožavajući vevišnje+ Gospodina Višnua o%rednim vršenjem žrtvovanja, =akšase potpuno uteme#jio na putu re#i+io&nosti. 5& to, svi po#u%o+ovi koji su se okup#i#i na

žrtvovanju su +a %#a+os#ovi#i da može povećati svoju po%ožnost, a &atim su otiš#i.:?. !aitre3a je rekao<uo sam da se pos#e napuštanja te#a koje+ je do%i#a od =akše, =akša3ani 0nje+ova kći

1@>

Page 198: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 198/360

rodi#a u arstvu Jima#a3a. Codi#a se kao kći !ene. To sam čuo i& artoritativni' i&vora.:@. "m%ika, %o+inja =ur+a, po&nata kao =akša3ani MatiN, ponovo je pri'vati#a Šivu &asvo+ muža, kao što ra&#ičite ener+ije vevišnje Božanske Ličnosti de#uju tokom novo+stvaranja.;A. !aitre3a je rekao<=ra+i moj Vidura, ovu priču o =akšinoj 3adžni koju je opustošio Šiva sam čuo od5dd'ave, ve#iko+ %'akte i učenika Bri'aspatija.;1. Ve#iki mudra !aitre3a je &ak#jučio<O sine Kurua, ako neko čuje i ponovo ispriča sa verom i devoijom ovu priču o =akšinoj3adžni koju je vodi#a vevišnja Božanska Ličnost, Višnu, nesumnjivo će se pročistiti odsve &a+a-enosti materija#no+ postojanja.

4. D*ruva Ma*arad!a napu(ta dom i od%a)i u (umu

1. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<etvoria ve#iki' mudraa Kumare, predvo-eni anakom, kao i *arada, Ci%'u, Jamsa,

"runi i Iati, svi sinovi Bra'me, nisu žive#i kod kuće, već su posta#i urd'va7reta i#inaist'ika7%ra'maariji, oni koji žive u čistom e#i%atu.2. 9oš jedan od sinova Bra'me je %io *ere#i+ija, a ime nje+ove žene je %i#o *eistina.

 *ji'ovim sjedinjavanjem %i#a su ro-ena dva demona po imenu =am%'a i#i O%mana i!a3a i#i Varanje. Ova dva demona je oteo demon *ir riti, koji nije imao dee.6. !aitre3a je rekao Viduri<O ve#ika dušo, od =am%'e i !a3e su ro-eni (o'#epa i *iktri i#i Lukavstvo. *ji'ovimsjedinjavanjem ro-ena su dea Krod'a MGnevN i Jimsa M/avistN, a sjedinjavanjem Krod'e iJimse re-eni su Ka#i i nje+ova sestra =urukti MGru% +ovorN.

8. O najveći od svi' do%ri' #judi, sjedinjavanjem Ka#i i Gru%o+ Govora ro-ena su dea poimenu !rit3u MmrtN i B'iti Mtra'N. jedinjavanjem !rt3u $ B'iti ro-ena su dea poimenu Iatana M*ei&merna %o#N $ *ira3a M(akaoN.:. =ra+i moj Vidura, ukratko sam o%jasnio u&roke uništenja. Onaj ko čuje ovaj opis tri

 puta dostiže po%ožnost i čisti dušu do +rešne &a+a-enosti.;. !aitre3a je nastavio<O naj%o#ji od Kuru dinastije, sada ću ti opisati potomke va3am%'uva !anua, koji jero-en od de#a potpune ekspan&ije vevišnje Božanske Ličnosti.>. va3am%'uva !anu je sa svojom ženom Šaturupom imao dva sina koji su se &va#i

5ttanapada i (ri3avrata. (ošto su o%ojia %i#i potomi potpune ekspan&ije Vasudeve,vevišnje Bsžanske Ličnosti, %i#i su veoma sposo%ni da v#adaju univer&umom da %ii&država#i i štiti#i +ra-ane.?. Kra#j 5ttanapada je imao dve kra#jie po imenu uniti i urui. urui je %i#a mno+odraža kra#ju< uniti, koja je ima#a sina po imenu ='ruva, nije %i#a nje+ova #ju%imia.@. 9ednom davno kra#j 5ttanapada je mi#ovao sina urui, 5ttamu, držeći +a na kri#u.='urva !a'aradža je tako-e pokušao da se popne na kra#jevo kri#o, a#i +a kra#j nije %ašsrdačno dočekao.1A. =ok je dete ='ruva !a'aradža pokušavao da se popne na kri#o svo+a oa, nje+ova

 pomajka urui je posta#a veoma &avidna na dete i sa ve#ikim ponosom je poče#a +ovorititako da ju je mo+ao čuti i sam kra#j.11. Kra#jia urui je rek#a ='ruva !a'aradži< =ra+o moje dete, ne &as#užuješ da sediš na

1@?

Page 199: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 199/360

 presto#u i#i na kri#u kra#ja. Ti si nesumnjivo tako-e kra#jev sin, a#i pošto se nisi rodio i&moje materie, nisi dostojan da sediš na kri#u svo+a oa.12. =ra+o moje dete, nisi svestan da se nisi rodio i& moje materie, već i& materie dru+ežene. to+a tre%aš &nati da je tvoj pokušaj osu-en na propast. (okušavaš da ispuniš že#ju,koja se ne može ispuniti.16. "ko se že#iš popeti na presto kra#ja, moraš se podvrći oštrim stro+ostima. (re sve+a,moraš &adovo#jiti vevišnju Božansku Ličnost *ara3anu i kada ti On, &adovo#jan takvimo%ožavanjem, ukaže voju mi#ost, u s#edećem životu ćeš se morati roditi i& mojematernie.18. !udra !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, kao što &mija udarena štapom teško diše, ='ruva !a'aradža, po+o-ensnažnim rečima svoje pomajke, počeo je teško disati &%o+ ve#iko+ +neva. Kada je video daota ćuti i ne protestuje, smesta je napustio dvor i otišao svojoj maji.1:. Kada je ='ruva !a'aradža došao maji, usne su mu se tres#e od +neva i p#akao jeveoma ža#osno. Kra#jia uniti je odma' podi+#a sina na kri#o, dok su joj stanovnii dvorakoji su ču#i +ru%e reči urai deta#jno opisa#i sve što se desi#o. Tako je i uniti posta#a jako

oža#ošćena.1;. Ovaj do+a-aj je %io nepodnoš#jiv &a unitino strp#jenje. (oče#a je da i&+ara kao da je ušumskom požaru i u ža#osti je posta#a %aš kao spo#jeni #ist, tako jadikujući. Kada se seti#adru+e žene, njeno svet#o #otoso#iko #ie su prep#avi#e su&e i tako je poče#a +ovoriti.1>. Ona je tako-e teško disa#a i nije &na#a pravi #ek &a to %o#no stanje. *e na#a&eći nikakav#ek, rek#a je svom sinu< =ra+i moj sine, ne že#i ništa nepovo#jno dru+ima. vako kodru+ima &adaje %o# sam ispošta &%o+ to+ %o#a.1?. uniti je rek#a<=ra+i moj dečače, sve što je i&+ovori#a urui je istina, jer me kra#j, tvoj ota, ne smatra

svojom ženom niti čak svojom s#uškinjom. rami se da me pri'vati. to+a je istina da si serodio i& materie nesrećne žene i odrastao 'raneći se njenim m#ekom.1@. =ra+i moj dečače, sve što je rek#a tvoja pomajka urui je istina, mada &vuči veoma+ru%o. /%o+ to+a, ako že#iš da sediš na istom presto#u sa svojim po#u%ratom 5ttamom,od%ai svoj &avidan stav i odma' pokušaj da i&vršiš uputstva svoje pomajke. Be& da#je+od#a+anja, moraš se &aokupiti o%ožavanjem #otosovi' stopa#a vevišnje BožanskeLičnosti.2A. uniti je nastavi#a<vevišnji Gospodin je to#iko ve#ik da je jednostavno o%ožavanjem *je+ovi' #otosovi'

stopa#a tvoj pradeda Bra'ma stekao neop'odne kva#i)ikaije &a stvaranje ovo+univer&uma. !ada je nero-en i vo-a je svi' živi' stvorenja, na#a&i se na tom visokom po#ožaju &a'va#jujući mi#osti vevišnje Božanske Ličnosti, koju čak $ ve#iki 3o+ijio%ožavaju ov#adavanjem uma i re+u#isanjem životno+ va&du'a MpraneN.21. uniti je o%avesti#a svo+ sina<Tvoj deda va3am%'uva !anu je i&vršio ve#ika žrtvovanja na kojima je de#io mi#ostinju itime je sa postojanom verom i devoijom o%ožavao i &adovo#jio vevišnju BožanskuLičnost. =e#ujući na taj način, posti+ao je najveći uspe' u materija#noj sreći i nakon to+adosti+ao os#o%o-enje, koje se ne može dostići o%ožavanjem po#u%o+ova.

22. =ra+i moj dečače, ti tako-e tre%aš u&eti utočište vevišnje Božanske Ličnosti, koja jeveoma #ju%a&na prema vojim B'aktama. Oso%e koje traže os#o%o-enje od kru+a ro-enja ismrti uvek u&imaju utočište #otosovi' stopa#a Gospodina u predanom s#uženju. (ostajući

1@@

Page 200: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 200/360

 pročišćen i&vršavanjem svoje propisane dužnosti, samo smesti vevišnje+ Gospodina usvoje sre i ne odstupajući ni &a trenutak, %udi uvek &aokup#jen s#uženjem Gospodina.26. =ra+i moj ='ruva, što se mene tiče, ne vidim niko+a ko može u%#ažiti tvoju patnjuosim vevišnje Božanske Ličnosti, čije su oči na#ik #atiama #otosa. !no+i po#u%o+ovi,kao što je Bra'ma, nastoje da &adovo#je %o+inju sreće, a#i je ona, sa #otosovim vetom urui, uvek spremna da s#uži vevišnje+ Gospodina.28. Ve#iki mudra !aitre3a je nastavio<5pustvo ='ruvine majke uniti je %i#o namenjeno ostvarivanju nje+ovo+ že#jeno+ i#ja.to+a je, paž#jivo ra&mis#ivši o svemu sa inte#i+enijom i čvrstom od#učnošću, napustioočev dom.2:. Ve#iki mudra *arada je s#učajno čuo ove vesti. 'vativši sve de#atnosti ='ruva!a'aradže %io je po+o-en čudom. (rišao je ='ruvi i dodirnuvši dečakovu +#avu svojomrukom punom vr#ine rekao je s#edeće.2;. Kako su čudesni moćni ksatri3a. *e mo+u podneti ni najmanju povredu svo+a u+#eda.amo &amis#iteE Ovaj dečak je samo ma#o dete, a ipak nije mo+ao podneti +ru%e reči svoje

 pomajke.

2>. Ve#iki mudra *arada je rekao ='ruvi<=ra+i moj dečače, ti si samo ma#i dečak privržen i+ranju i osta#im %e&načajnim stvarima./ašto si tako po+o-en rečima koje vre-aju tvoju čast42?. =ra+i moj ='ruva, ako osećaš da je tvoj osećaj časti povre-en, još uvek nemaš ra&#o+a&a ne&adovo#jstvo. Ta vrsta ne&adovo#jstva je još jedno o%e#ežje i#u&orne ener+ijeH svakoživo %iće je kontro#isano svojim pret'odnim de#atnostima i &ato postoje ra&#ičite vrsteživota namenjene uživanju i ispaštanju.2@. (roes vevišnje Božanske Ličnosti je &adiv#jujući. $nte#i+entna oso%a te%a pri'vatititaj proes i %iti &adovo#jna sa svime što do-e *je+ovom vr'ovnom vo#jom, %i#o da je

 povo#jno i#i nepovo#jno.6A. ada si, po uputstvu svoje majke, od#učio da pri'vatiš mističan proes meditaije,samo da %i stekao mi#ost Gospodina, a#i po mom miš#jenju, takve stra+osti ne može vršiti

 %i#o koji o%ičan čovek. Veoma je teško &adovo#jiti vevišnju Božansku Ličnost.61. *arada !uni je nastavio<

 *akon što su pokušava#i s#editi ovaj proes tokom mno+o, mno+o života, ostajućineve&ani &a materija#nu &a+a-enost, neprestano se &aokup#jujući transom i vršeći mno+estro+osti, mno+i mistični 3o+iji nisu %i#i sposo%ni da na-u kraj puta spo&naje Bo+a.62. /%o+ to+a, dra+i moj dečače, ne %i tre%ao nastojati da to dosti+nešH nećeš %iti uspešan.

Bo#je je da odeš kući. Kad odrasteš, mi#ošću Gospodina do%ićeš pri#iku &a ta mističnade#a. Tada ćeš moći to da i&vršiš.66. Oso%a tre%a pokušati da %ude &adovo#jna u svakom stanju života %i#o u sreći i#inesreći koje su ponu-ene vr'ovnom vo#jom. Oso%a koja istraje u tome je sposo%na daveoma #ako pre%rodi tamu ne&nanja.68. vaka oso%a tre%a da de#uje na s#edeći način< kada sretne oso%u koja je višekva#i)ikovana od nje, tre%a %iti veoma &adovo#jna< kada sretne oso%u koja je manjekva#i)ikovana, tre%a %iti sami#osna prema njojH kada sretne oso%u koja joj je ravna, tre%a sesprijate#jiti sa njom. Tako nikad neće %iti u&nenirena trosturkim %edama ovo+ materija#no+

sveta.6:. ='ruva !a'aradža je rekao<=ra+i moj +ospodine *ardaji, sve što si tako #ju%a&no o%jasnio &a dosti&anje mira uma

2AA

Page 201: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 201/360

 predstav#ja %e& sumnje veoma do%ro uputstvo &a oso%u čije je sre u&nemirenomaterija#nim stanjima sreće i nesreće. "#i što se mene tiče, prekriven sam ne&nanjem i ovavrsta )o#o&o)ije ne dira moje sre.6;. =ra+i moj +ospodine, to što nisam pri'vatio tvoja uputstva je i&ra& moje ve#ikedrskosti, a#i to nije moja +reška. To je &ato što sam ro-en u porodii ksatre3a. !oja

 pomajka urui je po%o#a moje sre +ru%im rečima. to+a tvoje vredno uputstvo ne možeostati u mom sru.6>. O učeni %ra'mana, že#im da &au&mem po#ožaj viši od po#ožaja ko+a je %i#o kodosti+ao u sva tri sveta, čak i moji očevi i dedovi. "ko me že#iš o%ave&ati na &a'va#nost,#ju%a&no me posavetuj koji pošteni put da s#edim da %i' dosti+ao i#j mo+ života.6?. =ra+i moj +ospodine, ti si dostojan sin Bra'me i putuješ, svirajući na svom mu&ičkominstrumentu vini, &a do%ro%it čitavo+ univer&uma. Ti si poput suna koje kružiuniver&umom &a do%ro%it svi' živi' %ića.6@. !udra !aetre3a je nastavio<uvši reči ='ruva !a'aradže, ve#ika #ičnost *arada !uni je postao veoma sami#ostan

 prema njemu i da %i mu uka&ao svoju %e&u&ročnu mi#ost dao mu je s#edeći iskusan savet.

8A. Ve#iki mudra *arada je rekao ='ruva !a'aradži< 5putstvo koje ti je da#a tvoja majkauniti, da s#ediš put predano+ s#uženja vevišnje Božanske Ličnosti, upravo je po+odno &ate%e. to+a se tre%aš potpuno &aokupiti predanim s#uženjem Gospodina.81. vaka oso%a koja že#i p#odove četiri prinipa re#i+io&nosti, ekonomsko+ ra&vitka,ču#no+ &adovo#jenja i na kraju os#o%o-enja, tre%a predano s#užiti vevišnje+ Gospodina,

 jer o%ožavanje *je+ovi' #otosovi' stopa#a donosi ispunjenje svi' ti' že#ja.82. =ra+i moj dečače, že#im ti svaku do%ru sreću. Tre%a da odeš na o%a#u Iamune, +de sena#a&i %esprekorna šuma po imenu !ad'uvana i tamo se pročistiš. amim od#aženjem nato mesto, oso%a pri#a&i svevišnjoj Božanskoj Ličnosti, koja uvek živi tamo.

86. =ra+i moj dečače, tre%aš se tri puta dnevno okupati u vodi reke Iamune po&nate kaoKa#indi, jer je veoma povo#jna, sveta i čista. (os#e kupanja, tre%a da i&vršiš neop'odne

 propisane prinipe ast'an+a73o+e i &atim sedneš na svoju asanu MsedišteN u mirnomspokojnom po#ožaju.88. *akon što sedneš na svoje sedište, vež%aj tri vrste vež%i disanja i tako postepenoov#adaj životnim va&du'om, umom i ču#ima. (otpuno se os#o%odi sve materija#ne&a+a-enosti i sa ve#ikom strp#jivošću počni da meditiraš na vevišnju Božansku Ličnost.8:. MOvde je opisan Gospodinov o%#ikN. Gospodinovo #ie je uvek veoma #epo i&adovo#jno. B'aktama koji Ga vide nikad ne i&+#eda ne&adovo#jno i uvek je spreman da

im da %#a+os#ove. *je+ove oči, #epo ukrašene o%rve, u&di+nut nos i široko če#o su svi prekrasni. !no+o je #epši od svi' po#u%o+ova.8;. *arada !uni je nastavio<Gospodinov o%#ik je uvek m#adenački. vaki od udova i svaki deo *je+ovo+ te#a je

 pravi#no o%#ikovan i nema nedestataka, nje+ove oči i usne su ružičaste kao i&a&eće sune.5vek je spreman da pruži utočište predanoj duši i svako ko je to#iko srećan da Ga moževideti, oseća svo &adovo#jstvo. Gospodin je uvek dostojan da %ude +ospodar predane duše,

 jer je okean mi#osti.8>. Gospodin ima &nak Šrivatse i#i mesta +de pre%iva %o+inja sreće, a ten *je+ovo+ te#a je

tamnop#av. Gospodin je oso%a i nosi vena od veća. Večno je mani)estovan sa četiri rukekoje drže Mpočevši od donje #eve rukeN ško#jku, disk, topu& i #otosov vet.8?. itavo te#o vevišnje Božanske Ličnosti Vasudeve je ukrašeno. *osi š#em ukrašen

2A1

Page 202: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 202/360

dra+oenim dra+u#jima, o+r#ie i +rivine. *je+ov vrat je ukrašen Kaustu%'a dra+u#jem, ao%učen je u žutu odeću.8@. Gospodin je ukrašen ma#im &#atnim &vončičima oko struka, a *je+ova #otosova stopa#asu ukrašena &#atnim nano+viama. va *je+ova te#esna o%e#ežja su veoma priv#ačna i

 prijatna očima. 5vek je miran, ti' i spokojan i veoma je dra+ očima i umu.:A. (ravi 3o+iji meditiraju na transendenta#an o%#ik Gospodina koji stoji na i&danku#otosa nji'ovi' sra, sa %#istavim noktima na *je+ovim #otosovim stopa#ima koja su na#ik dra+u#jima.:1. Gospodin se uvk smeši i %'akta tre%a uvek posmatrati Gospodina tom o%#iku, dok veoma mi#ostivo +#eda vo+a %'aktu. Tako meditator tre%a da posmatra vevišnjuBožansku Ličnost, darivate#ja svi' %#a+os#ova.:2. Onaj ko meditira na ovaj način, usredsre-ujući um na uvek povo#jan o%#ik Gospodina,veoma %r&o %iva os#o%o-en sve materija#ne &a+a-enosti i ne prestaje da meditira naGospodina.:6. O sine kra#ja, sad ću ti reći mantru koju tre%a pevati u& ovaj proes meditaije. Onaj ko

 paž#jivo peva ovu mantru sedam noći može videti savršena #judska %ića kako #ete ne%om.

:8. Om namo %'a+avate vasudeva3a. Ovo je mantra koja se sastoji od dvanaest s#o+ova inamenjena je o%ožavanju Gospodina Krišne. Oso%a tre%a insta#irati )i&ičke o%#ikeGospodina i pevajući mantru tre%a ponuditi veće, voće i dru+e ra&#ičite namirnie, tačno

 prema pravi#ima i propisima koje su propisa#i autoriteti. "#i to tre%a učiniti u sk#adu samestom, vremenom i popratnim po+odnim i nepo+odnim oko#nostima.::. Gospodina tre%a o%ožavati nu-enjem čiste vode, čisti' venaa veća, voća, veća i

 povrća, koji su dostupni u šumi i#i sakup#jenjem novo i&ras#e trave, ma#i' pupo#jaka većai#i čak kore drveća i, ako je mo+uće, nu-enjem tu#asi #išća, koje je veoma dra+o vevišnjojBožanskoj Ličnosti.

:;. Oso%a može o%ožavati Gospodinov o%#ik naprav#jen od )i&ički' e#emenata kao što su&em#ja, voda, kaša, drvo i meta#. 5 šumi može napraviti o%#ik od &em#je i vode i o%ožavatiGa u sk#adu sa +ore navedenim prinipima. B'akta koji u potpunosti v#ada so%om tre%a

 %iti veoma ra&%orit i miran i mora %iti &adovo#jan sa voćem i povrćem koje je dostupno ušumi.:>. =ra+i moj ='urva, pored o%ožavanja Božanstva i pevanja mantre tri puta dnevno,tre%aš meditirati na transendenta#ne de#atnosti vevišnje+ Gospodina u *je+ovimra&#ičitim inkarnaijama, mani)estovanim *je+ovom vr'ovnom vo#jom i #ičnim moćima.:?. Oso%a tre%a s#editi stope pret'odni' %'akta u o%ožavanju vevišnje+ Gospodina sa

 propisanom para)erna#ijom i#i tre%a i&+ovarajući mantre unutar sra o%ožavati BožanskuLičnost, koja se ne ra&#ikuje od mantre.:@;A. vako+a ko tako iskreno i o&%i#jno, sa umom, rečima i te#om predano s#užiGospodina i ko je postojan u de#atnostima propisano+ proesa devoije, Gospodin

 %#a+osi#ja u sk#adu sa nje+ovom že#jom. "ko %'akta že#i materija#nu re#i+io&nost,ekonomski ra&vitak, ču#no &adovo#jenje i#i os#o%a-anje od materija#no+ sveta, %ivaju mudode#jeni ti re&u#tati.;1. "ko se oso%a veoma o&%i#jno &anima &a os#o%o-enje, mora ustrajati u proesutransendenta#no+ s#uženja sa #ju%av#ju, &aokup#jajući se dvadeset i četiri sata na dan

najvišim nivoom &anosa i mora %iti odvojena od svi' de#atnosti ču#no+ uživanja.;2. Kada je ='ruva !a'aradža, sin kra#ja, čuo savet ve#iko+ mudraa *arade, o%išao jeoko *arade, svo+ du'ovno+ učite#ja i odao mu svoje poni&no poštovanje. /atim se uputio

2A2

Page 203: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 203/360

u !ad'uvanu, uvek punu otisaka #otosovi' stopa#a Gospodina Krišne, koja je &%o+ to+a pose%no povo#jna.;6. *akon što je ='ruva !a'aradža ušao u šumu !ad'uvanu da %i predano s#užio, ve#ikimudra *arada je pomis#io da je mudro da ode do kra#je i vidi kako živi u svojoj pa#ati.Kad mu je *arada !uni prišao, kra#j +a je pravi#no primio odavši mu dužno poštovanje.(ošto je udo%no seo, *arada je počeo da +ovori.;8. Ve#iki mudra *arada je upitao<=ra+i moj kra#ju, #ie ti i&+#eda kao da se suši, a sam i&+#edaš kao da već du+o mis#iš onečemu. Koji je ra&#o+ tome4 =a #i si sprečen u s#e-enju svo+ puta re#i+io&ni' o%reda,ekonomsko+ ra&vitka i ču#no+ &adovo#jenja4;:. Kra#j je od+ovorio<O naj%o#ji od %ra'mana, veoma sam ve&an &a svoju ženu i to#iko sam pao da sam naprstiosvo mi#ostivo ponašanje, čak i prema svom sinu, starom samo pet +odina. (roterao sam +a&ajedno sa nje+ovom majkom, mada je ve#ika duša i ve#iki %'akta.;;. =ra+i moj %ra'mana, #ie mo+a sina je %aš kao #otosov vet. Ca&miš#jam o nje+ovomnese+urnom po#ožaju. *e&aštićen je i možda je jako +#adan. !ožda je #e+ao ne+de u šumi

i možda su +a napa#i vukovi da %i mu poje#i te#o.;>. "vaj, samo po+#edaj kako me je sav#ada#a moja ženaE Kako sam samo okrutanE $&#ju%avi i privrženosti dečak je pokušavao da se popne na moje kri#o, a#i +a ja nisam ni

 pri'vatio, niti pomi#ovao čak ni &a trenutak, kako sam samo tvrdo+ sra.;?. Ve#iki mudra *arada je od+ovorio<=ra+i moj kra#ju, mo#im te ne ža#osti se &%o+ sina. =o%ro +a štiti vevišnja BožanskaLičnost. !ada nemaš pravo o%aveštenje o nje+ovoj moći, nje+ov u+#ed se već proširio počitavom svetu.;@. =ra+i moj kra#ju, tvoj sin je veoma sposo%an. $&vršiće de#a koja ne mo+u i&vršiti čak 

ni ve#iki kra#jevi i mudrai. Veoma %r&o će i&vršiti svoj &adatak i vratiće se kući. Tre%aš&nati da će tako-e proširiti tvoj u+#ed po čitavom svetu.>A. Ve#iki mudra !aitre3a je nastavio<as#ušavši savet *arada !unija, kra#j 5ttanapada je praktično napustio sve dužnosti ukra#jevstvu, koje je %i#o veoma prostrano i puno o%i#ja kao %o+inja sreće i jednostavno je

 počeo mis#iti na svo+ sina ='ruvu.>1. *a dru+om mestu, došavši u !ad'rvanu ='ruva !a'aradža se okupao u rei Iamuni ie#e noći se pridržavao posta sa ve#ikom %ri+om i požnjom. *akon to+a, kao što mu jesavetovao ve#iki mudra *arada, &aokupio se o%ožavanjem vevišnje Božanske Ličnosti.

>2. (rvi' mese dana ='ruva !a'aradža je svako+ treće+ dana jeo samo voće i %o%ie,samo da %i održao te#o i dušu &ajedno i na taj način je napredvao u svom o%ožavanjuvevišnje Božanske Ličnosti.>6. 5 dru+om meseu, =+ruva !a'aradža je jeo samo svaki' šest dana i kao 'ranuu&imao je samo suvu travu i #išće. Tako je nastavio svoje o%ožavanje.>8. Treće+ mesea je pio vodu samo svaki deveti dan. Tako je ostao u potpunom &anosu io%ožavao vevišnju Božansku Ličnost, koja se o%ožava oda%ranim sti'ovima.>:. etvrto+ mesea ='ruva !a'aradža je potpuno ov#adao vež%om disanja i tako jeudisao va&du' samo svaki dvanaesti dan. *a ovaj način je postao potpuno uteme#jen u

svom po#ožaju i o%ožavao je vevišnju Božansku Ličnost.>;. (eto+ mesea, ='ruva !a'aradža, sin kra#ja je ov#adao svojim disanjem to#ikosavršeno da je %io sposo%an da stoji na jednoj no&i, nepomično kao stu% i potpuno

2A6

Page 204: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 204/360

usredsredi svoj um na (ara%ra'man.>>. (otpuno je ov#adao svojim ču#ima i nji'ovim predmetima i tako je %e& skretanja na

 %i#o šta dru+o usredsredio um na o%#ik vevišnje Božanske Ličnosti.>?. Kada je ='ruva !a'aradža tako &aro%io vevišnju Božansku Ličnost, utočištee#okupne materija#ne kreaije i +ospodara svi' živi' %ića, tri sveta su poče#a da se tresu.>@. =ok se ='ruva !a'aradža, kra#jev sin, postojano održavao stojeći na jednoj no&i,

 pritisak nje+ovo+ nožno+ pa#a je potisnuo po#ovinu /em#je, kao što s#on na %rodu svakimsvojim korakom #ju#ja %rod čas na #evu čas na desnu stranu.?A. Kad je ='ruva !a'aradža postao praktično jednako težak kao i sveukupna svesnost,Gospodin Višnu, &%o+ nje+ove potpune usredsre-enosti i &atvaranja svi' otvora na te#učitavo kosmičko disanje je %i#o &a+ušeno, a svi ve#iki po#u%o+ovi na svim p#anetarnimsistemima su oseti#i da se +uše i &ato su u&e#i utočište vevišnje Božanske Ličnosti.?1. (o#u%o+ovi su rek#i<=ra+i Gospodine, utočište si svi' pokretni' i nepokretni' živi' %ića. Osećamo da se svaživa %ića +uše, jer im je proes disanja &a+ušen. *ikada do sada nismo oseti#i tako nešto.(ošto si konačno utočište svi' predani' duša, priš#i smo sto+a Te%iH #ju%a&no nas spasi od

ove opasnosti.?2. vevišnja Božanska Ličnost od+ovori<=ra+i moji po#u%o+ovi, nemojte se u&nemiravati &%o+ to+a. To je pos#edia oštri' stro+ostii čvrste od#učnosti sina kra#ja 5ttanapade, koji je sada u mis#ima potpuno usredsre-en na!ene. On je osujetio kosmički proes disanja. !ožete se %e&%edno vratiti domovima./austaviću to+ dečaka u nje+ovim oštrim de#ima stra+osti i %ićete spašeni od ove situaije.

5. D*ruva Ma*arad!a e vra=a $u=i

1. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao Viduri<Kada i' je Božanska Ličnost tako umiri#a, po#u%o+ovi su se os#o%odi#i sve+ stra'a i odavši poštovanje vrati#i su se na svoje rajske p#anete. Tada je Gospodin, koji se ne ra&#ikuje oda'asraširsa inkarnaije, popeo na #e-a Garude koji Ga je preneo do Šume !ad'uvane davidi vo+ s#u+u ='ruvu.2. Gospodinov o%#ik, %#istav kao munja, kojim je ='ruva !a'aradža u svom &re#om3o+ičnom proesu %io potpuno &aokup#jen u meditaiji, i&nenada je nestao. Tako se='ruva u&nemirio i nje+ova meditaija se prekinu#a. im je otvorio oči u+#edao je #ično

 prisutnu vevišnju Božansku Ličnost, kao što je +#edao Gospodina u svom sru.

6. Kad je ='ruva !a'aradža u+#edao pred so%om svo+ Gospodina %io je jako u&%u-en iodao !u je poštovanje. (ao je pred *je+a poput štapa i postao o%u&et #ju%av#ju premaBo+u. 5 &anosu je +#edao Gospodina kao da Ga pije očima, #ju%i *je+ova #otosova stopa#austima i +r#i Ga svojim rukama.8. !ada je ='ruva !a'aradža %io ma#i dečak, že#eo je da prik#adnim rečima uputi mo#itvevevišnjoj Božanskoj Ličnosti. "#i pošto je %io neiskusan, nije se mo+ao odma' pri%rati.(ošto se na#a&i u svačijem sru, vevišnji Gospodin je mo+ao s'vatiti nje+ov %espomoćni

 po#ožaj. $& voje %e&u&ročne mi#osti je dodirnuo vojom Ško#jkom če#o ='ruva!a'aradže, koji je stajao pred *jim sk#op#jeni' ruku.

:. Tako je ='ruva !a'aradža postao savršeno svestan vedsko+ &ak#jučka. 'vatio je"pso#utnu $stinu, vevišnje+ Gospodina i *je+ov odnos sa svim živim %ićima. 5 sk#adusa putem predano+ s#uženja vevišnje+ Gospodina, čija je s#ava nada#eko po&nata,

2A8

Page 205: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 205/360

='ruva, koji će u %udućnosti do%iti p#anetu koja nikada neće %iti uništena, čak ni u vremeuništenja, uputio je svoje pož#jivo smiš#jene mo#itve koje su u se%i sadržava#e vedski&ak#jučak.;. ='ruva !a'aradža je rekao<=ra+i moj Gospodine, Ti si svemoćan. 5šavši u mene, oževeo si svi moja uspavana ču#a  moje ruke, no+e, uši, ču#o dodira, životnu si#u i naročito moju moć +ovora. =o&vo#i mi dati odam svoje poni&no poštovanje.>. Gospodine moj, Ti si vevišnji, a#i se vojim ra&#ičitim ener+ijama ra&#ičito pojav#juješu du'ovnim i materija#nim svetovima. vojom spo#jašnjom moći stvaraš sveukupnuener+iju materija#no+ sveta i nakon stvaranja u#a&iš u materija#ni svet kao *ad7duša. Ti siVr'ovna Oso%a i kro& privremene ve&ujuće si#e materija#ne prirode stvaraš ra&#ičitemani)estaije, kao vatra koja u#a&eći u drveće ra&#ičito+ o%#ika %#istavo p#amti u ra&#ičitimo%#iima.?. O +ospodaru moj, Bra'ma je potpuno predan Te%i. *a početku si mu dao &nanje i tako

 je mo+ao videti i s'vatiti čitav univer&um, %aš kao što oso%a pro%u-ena i& sna odma' vidiu mis#ima svoje neposredne dužnosti. Ti si jedino utočište svi' oso%a koje že#e

os#o%o-enje i prijate#j svi' unesrećeni'. Kako Te, sto+a, učena oso%a koja ima savršeno&nanje može ikada &a%oraviti4@. Oso%e koje Te o%ožavaju samo radi ču#no+ &adovo#jenja ove vreće kože, nesumnjivo su

 pod utiajem Tvoje i#u&orne ener+ije. 5prkos tome što imaju Te%e, koji si %aš kao drvože#ja i u&rok os#o%o-enja od ro-enja i smrti, %uda#aste oso%e poput mene že#e Tvoje

 %#a+os#ove &a ču#no &adovo#jenje, dostupno čak i onima koji žive u pak#enim us#ovima.1A. Gospodine moj, transendenta#no %#aženstvo koje potiče od meditiaije na Tvoja#otosova stopa#a i#i s#ušanja o Tvojim s#avama od čisti' %'akta to#iko je neo+raničeno da jeda#eko i&nad nivoa %ra'mannande na kome oso%a mis#i da se stopi#a sa %e&#ičnim

Bra'manom i posta#a jedno sa vevišnjim. (ošto transendenta#no %#aženstvo koje potičeod predano+ s#uženja nadi#i&e i %ra'manandu, šta onda reći o privremenom %#aženstvuu&di&anja na rajske p#anete koje okončava ra&dvajajući mač vremena4 !ada se oso%amože u&dići na rajske p#anete, pos#e i&vesno+ vremena pada.11. ='ruva !a'aradža je nastavio<O %e&+ranični Gospodine, mo#im Te #ju%a&no me %#a+os#ovi da se mo+u družiti sa s#avnim

 %'aktama koji Te neprestano transendenta#no s#uže sa #ju%av#ju, kao što ta#asi rekeneprestano teku. Takvi transendenta#ni %'akte su potpuno uteme#jeni u ne&a+a-enomstanju života. (roesom predano+ s#uženja si+urno ću %iti sposo%an da pre-em okean

ne&nanja materija#no+ postojanja, ispunjen ta#asima p#amteći' opasnosti, na#ik vatri. To će %iti vr#o jednodsavno &a mene, jer postajem #ud &a s#ušanjem o Tvojim večno postojećimtransendenta#nim od#ikama i &a%avama.12. O Gospodine koji imaš #otosov pupak, ako se oso%a druži sa %'aktom čije sre uvek če&ne &a Tvojim #otosovim stopa#ima, uvek tražeći nji'ov miris, ona nikad ne postaje

 privržena materija#nom te#u i#i potomstvu, prijate#jima, kući, %o+atstvu i ženi, ve&anim u&te#o, koji su vr#o, vr#o dra+i materija#ističkim oso%ama. /aista, uopšte ne mari &a nji'.16. =ra+i moj Gospodine, o Vr'ovni *ero-eni, &nam da su ra&#ičite vrste živi' %ića poputživotinja, drveća ptia, +mi&avaa, po#u%o+ova i #judski' %ića, rasprostranjene po čitavom

univer&umu čiji je u&rok sveukupna materija#na ener+ija i &nam da su ponekadmani)estvane, a ponekad nemani)estovane, a#i nikad ranije nisam video vr'ovni o%#ik,ko+a sada +#edam. ada je došao kraj svim metodama teorisanja.

2A:

Page 206: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 206/360

18=ra+i moj Gospodine, na kraju svako+ mi#enijuma vevišnja Božanska Ličnost,Gar%'odakaša3i Višnu, uv#ači sve mani)estovano unutar univer&uma u voj stomak. On#eži na kri#u Šesa !a+e. $& *je+ovo+ pupka i&rasta na sta%#jii #otosov vet i na tom #otosuse ra-a Bra'ma. !o+u s'vatiti da si Ti taj isti vevišnji Bo+. /ato Ti odajem svoje

 poni&no poštovanje.1:. Gospodine moj, vojim neprekidnim transendenta#nim po+#edom, vr'ovni si svedok svi' stadijuma inte#ektua#ni' de#atnosti. Večno si os#o%o-en, Tvoje postojanje jeuteme#jeno u čistoj vr#ini i postojiš u *ad7duši %e& promene. $&vorna si Božanska Ličnost

 puna šest o%i#ja i večno si +ospodar tri +une materija#ne prirode. Tako se uvek ra&#ikuješod o%ični' živi' %ića. Kao Gospodin Višnu, održavaš sva &%ivanja čitavo+ kosmasa, a ipak si odvojen i uživa#a si re&u#tata svi' žrtvovanja.1;. =ra+i moj Gospodine, u Tvojoj %e&#ičnoj mani)estaiji Bra'mana uvek postoje dvasuprotna e#ementa &nanje i ne&nanje. Tvoje mno+ostruke ener+ije se neprestanomani)estuju, a##i u&rok materija#ne mani)estaije je %e&#ični Bra'man, koji je nede#jiv,

 prvo%itan, nepromenjiv, neo+raničen i pun %#aženstva. (ošto si Ti taj %e&#ični Bra'man,odajem Ti svoje poni&no poštovanje.

1>. Gospodaru moj, o vevišnji Gospodine, Ti si vr'ovni ote#ov#jeni o%#ik svi' %#a+os#ova. /ato &a oso%u uteme#jenu u Tvom predanom s#uženju %e& i jedne dru+e že#jeo%oževanje Tvoji' #otosovi' stopa#a je %o#je od u&di&anja na kra#jevski presto i v#adanjakra#jevstvom. To je %#a+os#ov o%ožavanja Tvoji' #otosovi' stopa#a. /a %'akte u ne&nanju

 poput mene, Ti si %e&u&ročno mi#ostivi održava#a, kao krava koja se %rine onovoro-enom te#etu sna%devajući +a m#ekom i štiteći +a od napada.1?. Ve#iki mudra !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, kad je ='ruva !a'aradža, koji je imao do%re namere u sru, &avršiosvoju mo#itvu, vevišnji Gospodin, Božanska Ličnost, koji je vr#o #ju%a&an prema vojim

B'aktama i s#u+ama, čestitao mu je s#edećim rečima.1@. Božanska Ličnost reče<=ra+i moj ='ruva, sine kra#ja, ispunio si po%ožne &avete i &nam že#ju u tvom sru. $ako jetvoja že#ja vr#o am%iio&na i teško se može ispuniti, %#a+os#oviću te njenim ispunjenjem.

 *eka te prati sva sreća.2A21. vevišnja Božanska Ličnost nastavi<=ra+i moj ='ruva, na+radiću te %#istavom p#anetom po&natom kao &ve&da evernjačakoja će nastaviti da postoji čak i nakon uništenja na kraju mi#enijuma. *iko još nijeuprav#jao tom p#anetom koju okružuju svi sunčevi sistemi, p#anete i &ve&de. va svet#eća

ne%eska te#a kruže oko ove p#anete, kao što %ikovi kurže oko utvr-ene osovine da %isam#e#i žito. $majući evernjaču sa svaje desne strane, sve &ve&de nastanjene ve#ikimmrdraima poput ='arme, "+nija, Kaš3ape i Šukre, kruže oko ove p#anete, koja nastav#jada postoji čak i nakon uuništanja svi' osta#i' p#aneta.22. *akon što tvoj ota ode u šumu i preda ti v#ast nad kra#jevstvom, neprekidno ćešv#adati čitavim svetim trideset i šest 'i#jada +odina, a tvoja ču#a će ostati jednako snažnakao što su sada. *ikada nećeš ostariti.26. Gospodin je nastavio<9ednom u %udućnosti, tvoj %rat 5ttama će otići u šumu da #ovi i &aokup#jen #ovom, %iće

u%ijen. Tvoja pomajka urui, #uda &%o+ smrti sina, otići će u šumu da +a traži, a#i će je pro+utati šumski požar.28. Gospodin je nastavio<

2A;

Page 207: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 207/360

9a sam sre svi' žrtvovanja. Bićeš sposo%an da i&vršiš mno+a ve#ika žrtvovanja i da dašve#ike mi#ostinje. Tako ćeš u ovom životu moći da uživaš u %#a+os#ovima materija#nesreće, a u trenutku smrti moći ćeš da me se setiš.2:. Božanska Ličnost nastavi<=ra+i moj ='ruva, nakon materija#no+ života u ovom te#u, otići ćeš na !oju p#anetu,kojoj stanovnii svi' osta#i' p#anetarni' sistema uvek odaju poštovanje. *a#a&i se i&nad

 p#anete sedam rišija i kad odeš tamo, nikad više nećeš morati da se vratiš u ovajmaterija#ni svet.2;. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<

 *akon što Ga je dečak ='ruva !a'aradža o%ožavao i s#avio i nakon što je ='ruva!a'aradži ponudio voje pre%iva#ište, Gospodin Višnu se na #e-ima Garude vratio uvoje pre%iva#ište, praćen po+#edom dečaka.2>. 5prkos tome što je o%ožavajući #otosova stopa#a Gospodina posti+ao že#jeni re&u#tatsvoje od#učnosti, ='ruva !a'aradža nije %io jako &adovo#jan. Tako se vratio kući.2?. Šri Vidura je upitao <=ra+i moj Bra'mana, Gospodinovo pre%iva#ište je vr#o teško dostići. Ono se može dostići

samo čistim predanim s#uženjem, koje jedino &adovo#java naj#ju%a&nije+, mi#ostivo+Gospodina. ='ruva !a'aradža je dosti+ao taj po#ožaj samo u jednom životu i %io jeveoma mudar i savestan. /ašto onda nije %io jako &adovo#jan42@. !aitre3a je od+ovorio<(r%odeno stre#ama +ru%i' reči pomajke, sre ='ruva !a'aradže je %i#o veoma oža#ošćenoi &ato kada se usredsredio na i#j svo+ života nije &a%oravio njeno #oše ponašanje. *ijetražio pravo os#o%o-enje od ovo+ materija#no+ sveta, a#i na kraju svo+ predano+ s#uženja,kad se vevišnja Božanska Ličnost pojavi#a pred njim, jednostavno se posrameo &%o+materija#ni' &a'teva koje je imao u umu.

6A. ='ruva !a'aradža je pomis#io u se%i<(o#ušavati se uteme#jit i u seni Gospodinovi' #otosovi' stopa#a nije o%ičan podu'vat, jer čak i ve#iki %ra'maariji poedvo-eni anandanom, koji su primenjiva#i astan+a 3o+u utransu su dosti+#i utočište Gospodinovi' #otosovi' stopa#a tek nakon mno+o, mno+oro-enja. /a šest mesei ja sam dosti+ao isti re&u#tat, a#i pošto sam mis#io ra&#ičito odGospodina, pao sam sa svo+ po#ožaja.61. "vaj, samo me po+#edajte. To#iko sam nesrećan. (rišao sam #otosovim stopa#imavevišnje Božanske Ličnosti koja smesta može preseći #ana u&astpno+ ra-anja iumiranja, a#i sam se ipak %uda#asto mo#io &a pro#a&ne stvari.

62. (ošto će svi po#u%o+ovi koji se na#o&e na višem p#anetarnom sistemu ponovo moratida se vrate do#e, svi &avide mom u&di&anju na Vaikunt'a#oku predanim s#uženjem. Tineto#erantni po#u%o+ovi su rasprši#i moju inte#i+eniju i samo &%o+ to+a nisam mo+ao

 pri'vatiti istinski %#a+os#ov uputstava mudraa *arade.66. ='ruva !a'aradža je jadikovao<Bio sam pod utiajem i#u&orne ener+ijeH ne &najući stvarnost kakva jeste spavao sam nanjenom kri#u. (od utiajem vi&ije dua#nosti, video sam %rata kao neprijate#ja i po+rešnosam jadikovao u sru mis#eći< FFOni su moji neprijate#jiFF.68. Veoma je teško &adovo#jiti vevišnju Božansku Ličnost, a#i u mom s#učaju, mada sam

&adovo#jio *addušu čitavo+ univer&uma, mo#io sam se samo &a %eskorisne stvari. !ojede#atnosti su %i#e poput #ečenja oso%e koja je već mrtva. (o+#edajte samo kako samnesrećan, jer sam se, uprkos tome što sam sreo vevišnje+ Gospodina koji može preseći

2A>

Page 208: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 208/360

ve&u sa ro-enjem i smrću, mo#io &a iste stvari.6:. $ako mi je Gospodin ponudio #ično s#uženje *je+a, &%o+ moje potpune #udosti i

 pomanjkanja po%ažni' de#atnosti, že#eo sam matrerija#no ime, s#avu i %#a+ostanje. 9a samkao siroma' koji je, kada je &adovo#jio ve#iko+ ara koji mu je 'teo dati šta +od &aže#i, i&ne&nanja &atražio samo neko#iko po#om#jeni' &rna o#juštreno+ pirinča.6;. Ve#iki mudra !aitreja je nastavio<=ra+i moj Vidura, oso%e poput te%e, čisti %'akte #otosovi' stpa#a !ukunde MvevišnjeBožanske Ličnosti koja može dati os#o%o-anje N, koji su uvek privrženi medu *je+ovi'#otosovi' stopa#a, uvek su &adovo#jni s#uženjem Gospodinovi' #otosovi' stopa#a. Takveoso%e su &adavo#jane u %i#o kojem stanju života i sto+a nikada ne traže od Gospodinamaterija#no %#o+ostanje.6>. Kad je kra#j 5ttanapada čuo da se nje+ov sin ='ruva vraća kući, kao da se vraća uživot nakon smrti, nije mo+ao poverovati u tu vest, jer je sumnjao da je to mo+uće.matrao je se%e naj%ednijim od svi' i &ato je mis#io da nije mo+uće da stekne takvu sreću.6?. $ako nije mo+ao poverovati u reči +#asnika, imao je punu veru u reči ve#iko+ mudraa

 *arade. Tako se iako o%radovao vestima i odma' je sa ve#ikim &adovo#jstvom ponudio

+#asniku veoma dra+oenu o+r#iu.6@8A. Tada se kra#j 5ttanapada, žarko že#eći da vidi #ie svo+ i&+u%#jeno+ sina, popeo nakočiju ukrašenu &#atnim )i#i+ranom koju su vuk#i i&vrsni konji. (ovevši sa so%om %rojneučene %ra'mane, sve starije č#anove porodie, činovnike, ministre i %#iske prijate#je,odma' je nopustio +rad. =ok je pro#a&io u povori, unaoko#o su se ču#i povo#jni &vuiško#jki, timpana, )#auta i prvanja vedski' mantri, koji su na+oveštava#i svu sreću.81. O%e kra#jie kra#ja 5ttanapade, uniti i urui, &ajedno sa nje+ovim dru+im sinom5ttamom, pojavi#e su se u toj povori. Kra#jie su sede#e na nosi#ji.8286. Kada je video ='ruva !a'aradžu kako pri#a&i o%#ižnjoj šumii, kra#j 5ttanapada je

užur%ano sišao sa kočije. Već du+o vremena je žarko že#io da vidi svo+a sina ='ruvu i&ato je sa ve#ikom #ju%av#ju i privrženošću prišao svom du+o i&+u%#jenom sinu da %i +a&a+r#io. Teško dišući, &a+r#io +a je sa o%e ruke. "#i ='ruva !a'aradža nije %io isti kao

 preH %io je potpuno posvećen du'ovnom napretkom, jer su +a dotak#a #otosova stopa#avevišnje Božanske Ličnosti.88. (onovni susret sa ='ruva !a'aradžom je ispunio du+o +ajenu že#ju kra#ja 5ttanapadei &ato je i&nova mirisao ='ruvinu +#avu, kupajući +a %ujiama '#adni' su&a.8:. (otom je ='ruva !a'aradža, najistaknutiji od svi' p#emeniti', pre sve+a odao

 poštovanje stopa#ima svo+ oa koji +a je dočekao sa ra&nim pitanjima. /atim se pok#onio

 pred stopa#ima svoje majke.8;. Kada je vide#a da je nevini dečak pao pred njena staopa#a, m#ada majka ='ruva!a'aradže, urui, odma' +a je podi+#a, +r#eći +a i sa su&ama nežnosti %#a+os#ovi#arečima< FF=ra+i moj dečače, du+o nam poživiFF.8>. Onome ko poseduje transendenta#ne od#ike &%o+ prijate#jsko+ op'o-enja premavevišnjoj Božanskoj Ličnosti, sva živa %ića odaju počast, kao što voda automatski teče

 prema do#e.8?. =va %rata, 5ttama i ='ruva !a'aradža su tako-e me-uso%no i&meni#i su&e. Bi#i suo%u&eti &anosom #ju%avi i nežnosti i kada su se &a+r#i#i, koža na te#u im se naježi#a.

8@. uniti, prava majka ='ruva !a'aradže je &a+r#i#a nežno te#o svo+a sina, koji joj je %iodraži od v#astito+ života i tako je &a%oravi#a svu materija#nu ža#ost, jer je %i#a veoma&adovo#jna.

2A?

Page 209: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 209/360

:A. =ra+i moj Vidura, uniti je %i#a majka ve#iko+ 'eroja. *jene su&e, &ajedno sa m#ekomkoje je tek#o i& njeni' +rudi, ov#aži#e su te#o ='ruva !a'aradže. To je %io veoma povo#jan&nak.:1. tanovnii pa#ate su ve#iča#i kra#jiu< FF=ra+a kra#jie, tvoj vo#jeni sin je %io i&+u%#jendu+o vremena i sada se, na tvoju ve#iku sreću, vratio. $&+#eda, sto+a, da će %iti sposo%an date štiti du+o vremena i da će okončati sve tvoje materija#ne nedaće.FF:2. =ra+a kra#jie, si+urno si o%ožava#a vevišnju Božansku Ličnost koja i&%av#ja voje

 %'akte i& najveće opasnosti. Oso%e koje sta#no meditiraju na Gospodina, nadi#a&e putro-enja i smrti. To savršenstvo je vr#o teško dostići.:6. !udra !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, pošto je svako tako ve#ičao ='ruva !a'aradžu, kra#j je %io veomasrećan i poseo je ='ruvu i nje+ovo+ %rata na #e-a s#onie. Tako se vratio u svoju

 prestoniu +de su +a ve#iča#e sve vrste #judi.:8. itav +rad je %io ukrašen stu%ovima od drveća %anane punim voća i veća, amestimično se mo+#o videti i drveće %ete#ovo+ ora'a sa #išćem i +ranjem. Grad suodruživa#i %rojne kapije sa+ra-ene u o%#iku ajku#a.

::. *a svakoj kapiji su %i#e postav#jene upa#jene sveti#jke i ve#iki vrčevi &a vodu ukrašenira&no%ojnim tkaninama, niskama %isera, vetnim venima i #išćem od man+oa koje jevisi#o.:;. (restonia je %i#a puna pa#ata, +radski' kapija i &idova koji su je okruživa#i i svi su oni

 %i#i veoma , veoma #epi. Tom pri#ikom su svi %i#i ukrašeni &#atnim ornamentima. Kupo#e+radski' pa#ata su %#ista#e, kao i kupo#e na prekrasnim #eti#iama koje su #ete#e nad+radom.:>. va četvorou+aona dvorišta, u#ičie i u#ie u +radu i u&di+nuta mesta &a sedenje poredraskrsnia su %i#i deta#jno očišćeni i poprskani sanda#ovom vodom, a čitav +rad je %io

 posut povo#jnim žitariama poput pirinča i ječma, većem, voćem i mno+im dru+im povo#jnim darovima.:?:@. =ok je ='ruva !a'aradža tako pro#a&io u#iom, sve p#emenite +ospe i& susedstvasu se sakupi#e da +a vide i i& materinske #ju%avi su mu ponudi#e svoje %#a+os#ove,&asipajući +a %e#im semenom s#ačie, ječmom, sirom, vodom, novoi&nik#om travom,voćem i većem. Tako je ='ruva !a'aradža, s#ušajući umi#ne pesme ti' +ospi, ušao u

 pa#atu svo+a oa.;A. ='ruva !a'aradža je nakon to+a živeo u očevoj pa#ati čiji su &idovi %i#i ukrašenidra+oenim dr+u#jima. *je+ov nežni ota se pose%no %rinuo o njemu i ='ruva !a'aradže

 je živeo u toj kući %aš kao što po#u%o+ovi žive u svojim pa#atama na višim p#anetarnimsistemima.;1. (oste#jina u pa#ati je %i#a %e#a poput pene m#eka i veoma meka. Okviri kreveta su %i#inaprav#jeni od s#onovače i ukrašeni &#atnim ukrasima, a sto#ie, k#upe i dru+a mesta &asedenje i nameštaj su %i#i naprav#jeni od &#ata.;2. Kra#jeva pa#ata je %i#a okružena &idovima od mermera ukrašenim mno+im re&%arijamaod dra+o+ kamenja poput sa)ira, koje su prika&iva#e #epe žene sa sjajnim sveti#jkama oddra+u#ja u rukama.;6. Kra#jeva pa#ata je %i#a okružena vrtovima u kojima su se na#a&i#e ra&#ičite vrste drveća

doneseno+ sa rajski' p#aneta. *a drveću su sede#i parovi ptia koje su umi#no peva#e, aunaoko#o su #ete#i po#ude#i %um%ari koji su prijatno &uja#i.;8. Tamo su se na#a&i#a smara+dna stepeništa koja su vodi#a da je&era puni' ra&no%ojni'

2A@

Page 210: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 210/360

#otosovi' vetova i #ji#jana. 5 tim je&erima su se mo+#i vedeti #a%udovi, karandave,čakravake, ždra#ovi i s#ične dru+e dra+oene ptie.;:. Kada je čuo o s#avnim de#ima =+ruva !a'aradže i #ično video ko#iko je utiajan ive#ik, sveti kra#j 5ttanapada se osetio veoma &adovo#jnim, jer su ='ruvine de#atnosti %i#evr'unski &adiv#jujuće.;;. Kada je pos#e pomno+ ra&miš#janja kra#j 5ttanapada video da je ='ruva !a'aradžadovo#jno &reo da se %rine o kra#jevstvu, da se nje+ovi ministri s#ažu s tim i da +a +ra-anitako-e veoma vo#e, usto#ičio je ='ruva !a'aradžu kao ara ove p#anete.;>. (ošto je u&eo u o%&ir svoje poodmak#e +odine i ra&mis#io o do%ro%iti svo+ du'ovno+oso%eno+ %ića, kra#j 5ttanapada se odvojio od svetovni' pos#ova i otišao u šumu.

17. D*ruva Ma*arad!a e #ori a a$(ama

1. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<=ra+i moj Vidura, ='ruva !a'aradža je &atim oženio kćer (radžapatija Šišumare, poimenu B'rami, koja je rodi#a dva sina, po imenu Ka#pa i Vatsara.

2. Veoma moćni ='ruva !a'aradža je imao još jednu ženu po imenu $#a, koja je %i#a kći po#u%o+a Va3ua. 5 njoj je &ačeo sina po imenu 5kta#a i prekrasnu kćer.6. 9ednom je m#a-i %rat ='ruva !a'aradže, koji je još uvek %io neoženjen, otišao u #ov i

 jedan moćni Iakša +a je u%io u p#aninama Jime#a3e. *je+ova majka urui je tako-es#edi#a sinov put Mumr#a jeN.8. Kad je ='ruva !a'aradža čuo da su Iakše u p#aninama Jime#a3e u%i#i nje+ovo+ %rata5ttamu, prep#av#jen jadikovanjem i +nevom popeo se na kočiju i krenuo da po%edi +radIakša "#akapuri.:. ='ruva !a'aradža se uputio prema severnom de#u #ana Jime#a3a. 5 do#ini je video

+rad pun sa%#asni' oso%a, koje su %i#e s#id%enii Šive.;. !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, čim je ='ruva !a'aradža sti+ao u "#akapuri, odma' je dunuo u svojuško#jku čiji se &vuk ra&#e+ao čitavim ne%om i svim pravima. ene Iakša su se jako

 prep#aši#e. $& ni'ovi' očiju se mo+#o videti da su %i#e pune tesko%e.>. O junače Vidura, moćni vojnii Iakša, nesposo%ni da podnesu +#asnu vi%raiju ško#jke='ruva !a'aradže, i&aš#i su i& +rada naoružani oružjem i napa#i ='ruvu.?. ='ruva !a'aradža, ve#iki %ora na kočiji i nesumnjivo moćan stre#a, odma' je počeoda i' u%ija, odapinjući po tri stre#e odjednom.

@. Kada su junai Iakša vide#i da je ='ruva !a'aradža u+ra&io nji'ove živote, mo+#i suveoma #ako s'vatiti svoj opasan po#ožaj i &ak#juči#i su da će svakako %iti poraženi. "#i, kao pravi junai, po'va#i#i su ='ruvino de#o.1A. Baš kao &mije koje ne mo+u podneti da i' neko +a&i no+ama, Iakše su, ne mo+avši

 podneti čudesnu moć ='ruva !a'aradže, poče#i %aati dvostruko više stre#a svakivojnik po šest i tako su veoma 'ra%ro poka&a#i svoju moć.1112. Iakša je %i#o 16A,AAA i svi su %i#i veoma ra&jareni, že#eći da pora&e čudesnede#atnosti ='ruva !a'aradže. (unom sna+om su &asu#i ='ruva !a'aradžu, nje+ovukočiju i vo&ača kočije ra&#ičitim vrstama pernati' stre#a, para+'ama M+vo&denim

 %atinamaN, nistrimšama MmačevimaN, prasašu#ama Mtro&upimaN, parašvad'amaM%odežimaN, šaktima Mši#jimaN, rištima Mkop#jimaN i %'ušundi oružjem.16. ='ruva !a'aradža je %io &asut neprekidnom kišom oružja, kao što p#aninu &asipaju

21A

Page 211: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 211/360

neprekidne %ujie kiša.18. vi idd'e sa viši' p#anetarni' sistema su posmatra#i %or%u sa ne%a i kada su vide#i da

 je ='ruva !a'aradža %io &asut kišom neprijate#jski' stre#a, u&vknu#i su +romo+#asno<FF!anuov unuk ='ruva je sada i&+u%#jenEFF 5&viknu#i su da je ='ruva !a'aradža %aš kaosune i da je sada utonuo u okean Iakša.1:. Odnevši privremeno po%edu, Iakše su u&viknu#i da su po%edi#i ='ruva !a'aradžu. 5me-uvremenu, ='ruvina kočija se i&nenada pojavi#a, kao sune koje se neočekivano

 pojavi i& ma+#e.1;. Luk i stre#a ='ruva !a'aradže su &vižda#i i šišta#i, u&rokujući jadikovanje u srimaneprijate#ja. ='ruva je počeo odapinjati stre#e, jednu &a dru+om, ra&noseći svo nji'ovora&novrsno oružje kao što žestok vetar ra&nosi sakup#jene o%#ake na ne%u.1>. Oštre stre#e koje je i& svo+ #uka odapinjao ='ruva !a'aradža su pro%ija#e ok#ope i te#aneprijate#ja, kao što +romovi koje uputi kra#j viši' p#aneta ra&araju te#a p#anina.1?1@. Ve#iki mudra !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, +#ave oni' koji su %i#i raskomadani stre#ama ='ruva !a'aradže su %i#eukrašene #epim naušniama i tur%anima. *o+e na nji'ovim te#ima su %i#e #epe kao &#atno

 pa#mino drveće, ruke su im %i#e ukrašene &#atnim narukviama i ok#opima, a na +#avamasu ima#i dra+oene š#emove ukrašene &#atom. vi ti ukrasi koji su #eža#i na %ojnom po#jusu %i#i veoma priv#ačni i mo+#i su &%uniti junaka.2A. 5dovi preosta#i' Iakša koji nisu %i#i u%ijeni, %i#i su raskomadani stre#ama ve#iko+ratnika ='ruva !a'aradže. Tako su poče#i da %eže, kao što s#onovi %eže kad i' pora&i #av.21. ='ruva !a'aradža, naj%o#ji od #judski' %ića, osmotrio je da #i je na ve#ikom %ojnom

 po#ju još meko od vejnika ostao sa svojim oružjem. /atim je pože#eo da vidi +rad"#akapuri, a#i je u se%i pomis#io< FF*iko ne &na p#anove mistični' IakšaFF.22. 5 me-uvremenu, dok je ='ruva !a'aradža, nesi+uran u namere svoji' mestični'

neprijate#ja, ra&+ovarao sa vo&ačem svoji' ko#a, &ačuo se +romo+#asni &vuk kao da je eookean tu i nji' dvojia su vide#i da i& svi' pravaa sa ne%a do#a&i prema njima ve#ikao#ujna prašina.26. *ije prošao ni jedan trenutak a e#o ne%o su prekri#i +usti o%#ai i mo+#a se čutižestoka +rm#javina. (ro#ama#e su se %#ještave e#ektrične munje i p#jušta#a je jaka kiša.28. =ra+i moj %e&+rešni Vikura, u toj kiši, koja je svim težinom pada#a pred ='ruva!a'aradžu %i#o je krvi, +noja, s#u&i, i&meta, mokraće i srži, a trupovi te#a su pada#i sane%a.2:. /atim se na ne%u pojavi#a ve#ika p#anina, a i& svi' pravaa je počeo padati +rad,

&ajedno sa %odežima, topu&ima, mačevima, +vo&denim to#ja+ama i ve#ikim komadimakamenja.2;. ='ruva !a'aradža je tako-e video i mno+e ve#ike &mije %esni' očiju, koje su %#jujućivatru pri#a&i#e da +a pro+utaju, &ajedno sa krdima %esni' s#onova, #avova i ti+rova.2>. Tada kao da je %i#o vreme uništenja čitavo+ sveta, pred njim se +romo+#asno šumeći

 pojavi#o u&%urkano more puno penušavi' ta#asa.2?. =emoni Iakše su po prirodi odvratni i svojom demonskom moći i#u&ije mo+u stvoritimno+e neo%ične pojave da %i prep#aši#i manje inte#i+entne.2@. Kada su ve#iki mudrai ču#i da je ='ruva !a'aradža nadv#adan i#u&ornim mističnim

čaro#ijama demona, odma' su se okupi#i da %i mu pruži#i povo#jno o'ra%renje.6A. vi mudrai su rek#i<=ra+i ='ruva, o sine kra#ja 5ttanapade, neka vevišnja Božanska Ličnost po&nata kao

211

Page 212: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 212/360

Šarn+ad'anva, koja otk#anja nesreće voji' %'akta, u%ije sve tvoje preteće neprijate#je.Gospodinovo sveto ime je moćno kao i On am. to+a, jednostavno pevanjem i s#ušanjemGospodinovo+ sveto+ imena, mno+i #judi se %e& teškoće mo+u potpuno &aštititi od okrutnesmrti. Tako %'akta %iva spašen.

11. Svaam#*uva Manu avetuje D*ruva Ma*arad!i da pre$ine a

#or#om1. Šri !aitre3a je rekao<=ra+i moj Vidura, kad je ='ruva !a'aradža čuo o'ra%rujuće reči ve#iki' mudraa, i&vršio

 je aamanu dodirnuvši vodu i u&eo stre#u koju je napravio Gospodin *ara3ana, stavivši jena svoj #uk.2. im je ='ruva !a'aradža stavio nara3anastru u svoj #uk, i#u&ija koju su stvori#i Iakše

 je odma' %i#a nadv#adana, kao što sve materija#ne patnje i &adovo#jstva %ivaju nadv#adanikad oso%a postane potpuno svesna oso%eno+ %ića.6. 5pravo u času kada je ='ruva !a'aradža stavio na svoj #uk oružje koje je napravio

 *ara3ana Ciši, &#atne stre#e sa perjem na#ik na #a%udova kri#a su po#ete#e sa nje+a. 5š#e sume-u neprijate#jske vojnike stvarajući prodoran piskavi &vuk, kao što paunovi u#a&e ušumu +#asno k#ikćući.8. Ove oštre stre#e su prestraši#e neprijate#jske vojnike, koji su se skoro onesvesti#i, a#i sura&ni Iakše na %ojnom po#ju, %esni na ='ruva !a'aradžu, na neki način prikupi#i svojeoružje i napa#i. Kao što &mije, koje u&nemiri Garuda, jure prema njemu u&di+nuti' +#ava,svi vojnii Iakše su %i#i spremni da sav#adaju ='ruva !a'aradžu svojim u&di+nutimoružjem.:. Kad je ='ruva !a'aradža video da mu Iakše pri#a&e, odma' je u&eo svoje stre#e i

sasekao neprijate#je u komade. Odr%#jujući nji'ove ruke, no+e, +#ave i stomake od te#a,i&%avio jeIakše, pos#avši i' na p#anetarni sistem smešten i&nod sunčeve p#anete, kojimo+u dostići samo prvok#asni %ra'maariji, koji nikada nisu i&%ai#i svoje seme.;. Kad je ve3am%'uva !anu video da nje+ov unuk ='ruva !a'aradža u%ija to#ikomno+o Iakša, koji nisu ustvari počini#i uvredu, i& ve#ike sami#osti je &ajedno sa ve#ikimmudraima prišao ='ruvi da %i mu dao do%ro uputstvo.>. !anu je rekao<=ra+i moj sine, mo#im te prestani. *ije do%ro da se %espotre%no #jutiš to je put koji vodido pak#eno+ života. ada si prekoračio +raniu u%ijajući Iakše koji ustvari nisu počini#i

uvredu.?. =ra+i moj sine, tvoje u%ijanje %e&+rešni' Iakša ne odo%ravaju autoriteti i ne do#ikujenašoj porodii, &a koju se pretpostav#ja da po&naje &akone re#i+ije i nere#i+ije.@. =ra+i moj sine, doka&ao si da si veoma privržen svom %ratu i da si jako oja-en što su +aIakše u%i#i, a#i samo po+#edaj &%o+ uvrede jedno+ Iakše, u%io si mno+o dru+i' koji sunevini.1A. Oso%a ne %i tre%a#a pri'vatiti te#o &a oso%eno %iće i tako, kao životinje, u%ijati te#adru+i'. To su pose%no &a%rani#e svete oso%e koje s#ede put predano+ s#uženja vevišnjeBožanske Ličnosti.

11. =u'ovno pr%iva#ište Jarija na Vaikunt'a p#anetama je veoma teško dostići, a#i ti sito#iko srećan da si već predodre-en da odeš tamo &a'va#jujući o%ožavanju Jarija kaovr'ovno+ pr%iva#išta svi' živi' %ića.

212

Page 213: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 213/360

12. (ošto si Gospodinov čisti %'akta, Gospodin uvek mis#i na te%e i svi *je+ovi pover#jivi %'akte te ene. vr'a tvo+ života je da svojim ponašanjem daš primer. /ato sam i&nena-en  &ašto si počinio takvo odvratno de#o416. Gospodin je veoma &adovo#jan sa vojim %'aktom kada je %'akta to#erantan, mi#ostiv,

 prijate#jski nak#onjen i jednak prema svim #judima.18. Onaj ko &aista &adovo#ji vevišnju Božansku Ličnost tokom života, os#o%a-a se +ru%i'i supti#ni' materija#ni' stanja. Tako os#o%o-en svi' materija#ni' ve&ujući' si#a prirode,stiče neo+raničeno du'ovno %#aženstvo.1:. tvaranje materija#no+ sveta počinje sa pet e#emenata i tako je sve, uk#jučujući te#omuškara i žene, stvoreno od pet e#emenata. eksua#nim životom muškara i žene, %rojmuškaraa i žena u materija#nom svetu se da#je povećava.1;. !anu je nastavio<=ra+i moj kra#ju ='ruva, stvaranje, održavanje i uništavanje se odvoja jednostavno&a'va#jujući i#u&ornoj materija#noj ener+iji vevišnje Božanske Ličnosti i u&ajamnomde#ovanju triju +una materija#ne prirode.1>. =ra+i moj ='ruva, vevišnji Gospodin je ne&a+a-en materija#nim +unama prirode.

(osredni je u&rok stvaranja ove materija#ne kosmičke mani)estaije. *a *je+ov podstiaj,stvaraju se mno+i dru+i u&roi i pos#edie i tako se čitav univer&um kreće, kao što se+vož-e pokreće pod utiajem inte+risane si#e ma+neta.1?. vojom nepojm#jivom vr'ovnom ener+ijom, vremenom, vevišnja Božanska Ličnostu&rokuje da do-e do u&ajamno+ de#ovanja triju +una materija#ne prirode i tako semani)estuju ra&novrsne ener+ije. $&+#eda kao da Gospodin de#uje, a#i nije vrši#ade#atnosti. On u%ija, a#i nije u%ia. Tako tre%a s'vatiti da se sve odvija samo posredstvom

 *je+ove nepojm#jive moći.1@. =ra+i moj ='ruva, vevišnji Gospodin večno postoji, a#i u o%#iku vremena u%ija

svako+a. *ema početka, mada je početak sve+a, niti se ikada može isrpeti, mada se sveisrp#juje tokom vremena. iva %ića %ivaju stvorena posredstvom oa, a u%ija i' smrt, a#iOn je večno s#o%odan od ro-enja i smrti.2A. 5 vom o%e#ežju večno+ vremena, vevišnji Gospodin je prisutan u materija#nomsvetu i neutra#an je prema svakme. *iko nije *je+ov prijate#j i niko nije *je+ovneprijate#j. 5nutar nad#ežnosti e#ementa vremena, svako uživa i#i ispašta re&u#tat svojev#astite karme ii#i p#odonosni' de#atnosti. Kao što, kada vetar duva, čestie prašine #eteva&du'om, tako u sk#adu sa svojom odre-enom karmom, oso%a ispašta i#i uživa umaterija#nom životu.

21. vevišnja Božanska Ličnost Višnu je svemoćan i podaruje re&u#tate p#odonosni'de#atnosti. to+a, mada je trajanje života jedno+ živo+ %ića vr#o kratko, a dru+o+ veomadu+o, On je uvek uteme#jen u vom transendenta#nom po#ožaju i nema ni +ovora osmanjenju i#i produžavanju trajanja *je+ovo+ života.22. *eki o%jašnjavaju da je ra&#ika i&me-u životni' vrsta i nji'ovo+ ispaštanja i uživanjare&u#tat nji'ove karme. *eki kažu da je pos#edia prirode, neki da je pos#edia vremena,neki da je pos#edia sud%ine, a neki da je pos#edia že#je.26. "pso#utna $stina, Transendenija se nikada ne može s'vatiti nesavršenim ču#nimnaporom, niti neposrednim iskustvom. Gospodar je ra&#ičiti' ener+ija, kao što je

e#okupnost materija#ne ener+ija i niko ne može s'vatiti *je+ove p#anove i#i de#aH sto+atre%amo &ak#jučiti da iako je prvo%itni u&rok svi' u&roka, niko Ga ne može spo&natiumnom speku#aijom.

216

Page 214: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 214/360

28. =ra+i moj sine, ovi Iakše, potomi Kuvere, nisu ustvari u%ie tvo+ %rataH u&rok ro-enja i smrti svako+ živo+ %ića je vevišnji, koji je nesumnjivo u&rok svi' u&roka.2:. vevišnji Gospodin stvara ovaj materija#ni svet, održava +a i uništava tokom vremena,a#i pošto je trensendenta#an prema takvim de#atnostima, nikad nije pod utiajem e+a utakvom de#ovanju, niti ve&ujući' si#a materija#ne prirode.2;. vevišnja Božanska Ličnost je *ad7duša svi' živi' %ića. 5pravite#j je i održava#asvako+a i posredstvom voje spo#jašnje ener+ije stvara, održava i uništava svako+a.2>. =ra+i moj dečače ='ruva, mo#im te predaj se vevišnjem Gospodinu koji je krajnjii#j napretka sveta. On uprav#ja de#atnostima svi' živi' %ića, uk#jučujući i po#u%o+ove

 predvo-ene Bra'mom, kao što čovek uprav#ja %ikom pomoću užeta provučeno+ kro& nos %ika.2?. =ra+i moj ='ruva, kada si imao samo pet +odina %io si veoma oža#ošćen rečima svoje

 pomajke. me#o si napustio &aštitu svoje majke i otišao u šumu da %i se &aokupio proesom 3o+e namenjenim samospo&naji vevišnje Božanske Ličnosti. Kao re&u#tat to+a,već si stekao najviši po#ožaj u sva tri sveta.2@. =ra+i moj ='ruva, mo#im te &ato usmeri svoju pažnju na Vr'ovnu Oso%u koja je

nepo+rešivi Bra'man. 5 svom i&vornom po#ožaju okreni svoje #ie ka vevišnjojBožanskoj Ličnosti i tako ćeš, &a'va#jujući samospo&naji, uvideti da je ovo materija#nore&#ikovanje samo treperavo.6A. 5teme#jujući se ponovo u svom prirodnom po#ožaju i s#užeći vevišnje+ Gospodina,koji je svemoćna ri&nia sve+ &adovo#jstva i koji živi u svim živim %ićima kao *ad7duša,veoma %r&o ćeš &a%oraviti i#u&orno s'vatanje FFjaFF i FFmojeFF.61. =ra+i moj kra#ju, samo ra&mis#i o onome što sam ti rekao. To će de#ovati kao #ek na

 %o#est. O%u&daj svoj +nev, jer je on najveći neprijate#j na putu du'ovne spo&naje. e#im tisvu sreću. !o#im te s#edi moja uputstva.

62. Oso%a koja že#i dostići os#o%o-enje od ovo+ materija#no+ sveta ne %i sme#a pasti podupravu +neva, jer kad je &%unjena +nevom postaje i&vor užasa &a svako+a.66. =ra+i moj ='ruva, mis#io si da su Iakše u%i#i tvo+ %rata i &ato si i' pou%ijao uve#ikom %roju. "#i tim de#om si u&nemirio um Šivino+ %rata Kuvere, ri&ničara

 po#u%o+ova. !o#im te o%rati pažnju na to da su tvoja de#a vr#o neučtiva prema Kuveri iŠivi.68. /%o+ to+a, sine moj, tre%aš odma' umiriti Kuveru #ju%a&nim rečima i mo#itvama. Takonje+ov +nev neće po+oditi našu porodiu.6:. (ošto je poučio svo+ unuka ='ruva !a'aradža, va3am%'uva !anu je primio od

nje+a poni&no poštovanje. /atim su se !anu i ve#iki mudrai vrati#i svojim kućama.

1. D*ruva Ma*arad!a e vra=a Bo0u

1. Ve#iki mudra !aitre3a je rekao<=ra+i moj Vidura, +nev ='ruva !a'aradže se stišao i on je prestao da u%ija Iakše. Kada

 je čuo ove vesti, naj%#a+os#oveniji +ospodar %#a+a Kuvera se pojavio pred ='ruvom. =ok su +a Iakše, Kinnare i arane o%ožava#i, o%ratio se ='ruva !a'aradži koji je stajao prednjim sk#op#jeni' ruku.

2. Gospodar %#a+a Kuvera je rekao<O %e&+rešni sine kšatri3e, veoma mi je dra+o da si po uputstvu svo+a dede od%aio svojneprijate#jski stav, mada +a je veoma teško i&%eći. Vr#o sam &adovo#jan s to%om.

218

Page 215: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 215/360

6. /apravo, niti si ti u%io Iakše, niti su oni u%i#i tvo+a %rata, jer je krajnji u&rok stvaranja iuništavanja vevišnji Gospodin u vom o%e#ežju večno+ vremena.8. (o+rešno poistovećivanje se%e i dru+i' sa FFjaFF i FFtiFF na osnovu te#esno+ s'vatanja života

 je proi&vod ne&nanja. Ovo te#esno s'vatanje je u&rok u&astopno+ ra-anja i umiranja iu&rokuje da nastavimo sa našim materija#nim postojanjem.:. =ra+i moj ='ruva, mo#im te pri-i. *eka te Gospodin uvek %#a+os#ovi svom srećom.vevišnja Božanska Ličnost, koja je i&van dose+a naše+ ču#no+ opažanja, *ad7duša jesvi' živi' %ića i tako su sva živa %ića jedno, %e& ra&#ike. to+a, počni da s#užištransendenta#ni o%#ik Gospodina, koji je konačno utočište svi' živi' %ića.;. /ato se potpuno &aokupi predanim s#uženjem Gospodina, jer nas samo On može i&%avitii& ove &ap#etenosti materija#no+ postojanja. !ada je Gospodin privržen vojojmaterija#noj moći, odvojen je od njeni' de#atnosti. 5 ovom materija#nom svetu sve sedešava &a'va#jujući nepojm#jivoj moći vevišnje Božanske Ličnosti.>. =ra+i moj ='ruva !a'aradža, sine 5ttanapade, ču#i smo da neprestano sa #ju%av#jutransendenta#no s#užiš vevišnju Božansku Ličnost, koja je po&nata po vom #otosovom

 pupku. /%o+ to+a si dostojan da do%iješ od nas sve %#a+os#ove. to+a, mo#im te, &atreži od

mene %e& ok#evanja %#a+os#ov kakav +od že#iš.?. Ve#iki mudra !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, kad +a je Kuvera Iakšaraja Mkra#j IakšaN &amo#io da pri'vati od nje+a

 %#a+os#ov, ='ruva !a'aradža, naju&višeniji čisti %'akta, inte#i+entni i mudri kra#j,&amo#io je da može imati nepoko#e%#jivu veru u vevišnju Božansku Ličnost i da se možeuvek sećati vevišnje+ Gospodina, jer tako, mada je &a osta#e to vr#o teško, oso%a moževeoma #ako preći okean ne&nanja.@. in $davide Kuvera je %io veoma &adavo#jan i radosno je dao ='ruva !a'aradžiže#jeni %#a+os#ov. /atim je išče&ao i& ='ruvino+ prisustva, a ='ruva !a'aradža se vratio

u svoju prestoniu.1A. =ok je živeo kod kuće, ='ruva !a'aradža je i&vršio mno+o ve#iki' o%redni'žrtvovanja da %i &adovo#jio uživaoa svi' žrtvovanja, vevišnju Božansku Ličnost.(ropisana o%redna žrtvovanja su pose%no namenjena &adovo#jenju Gospodina Višnua, koji

 je i#j svi' takvi' žrtvtvanja i koji podaruje s#edstvene %#a+os#ove.11. ='ruva !a'aradža je sa nesmanjenom ener+ijom predano s#užio vevišnje+, koji jenepresušna ri&nia sve+a. =ok je predano s#užio Gospodina, mo+ao je vedeti da sve

 pre%iva samo u *jemu i da On pre%iva u svim živim %ićima. Gospodin se na&iva "3uta, jer nikada ne &anemaruje voju +#avnu dužnost, da pruži &aštitu vojim %'aktama.

12. ='ruva !a'aradža je %io o%daren svim %ožanskim oso%inamaH prema %'aktamavevišnje+ Gospodina se op'odio sa ve#ikim poštovanjem, %io je veoma #ju%a&an premasiromašnima i nevinima i štitio je re#i+io&ne prinipe. a svim tim kva#i)ikaijama, %io jesmatran pravim oem svi' +ra-ana.16. ='ruva !a'aradža je v#adao ovom p#anetom tredeset i šest 'i#jada +odinaH uživanjem

 je smanjio pos#edie po%ožni' de#a, a vršenjem stro+osti je smanjio nepovo#jne pos#edie.18. amoov#adana ve#ika duša ='ruva !a'aradža je tako proveo mno+o, mno+o +odina

 povo#jno vršeći tri vrste svetovni' de#atnosti, naime re#i+io&nost, ekonomski re&vitak i&adovo#javanje svi' materija#ni' že#ja. /atim je predao kra#jevski presto svom sinu.

1:. Šri#a ='ruva !a'aradža je spo&nao da ova kosmička mani)estaija &%unjuje živa %ića %aš kao san i#i )anta&ma+orija, jer je kreaija i#u&orne, spo#jašnje ener+ije vevišnje+Gospodina.

21:

Page 216: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 216/360

1;. Tako je na kraju ='ruva !a'aradža napustio svoje kra#jevstvo koje se prote&a#o počitavoj /am#ji i koje je Bi#o ome-eno ve#ikim okeanima. matrao je da su nje+ovo te#o,žene, dea, prijate#ji, vojska, %o+ata ri&nia, veoma udo%ne pa#ate i mno+o%rojni prijatniterini &a &a%avu tvorevina i#u&orne ener+ije. Tako se pos#e i&vesno+ vremena povukao ušumu na Jima#a3ima, po&natu kao Badarikašrama.1>. 5 Badarikašrami su se ču#a ='ruva !a'aradže potpuno pročisti#a, jer se redovnokupao u krista#no %istroj pročišćenoj vodi. edeći nepomično, primenom 3o+e je ov#adao

 proesom disanja i životnim va&du'omH na taj način je potpuno povukao u se%e svoja ču#a./atim je usredsredio svoj um na ara7ve+ra'a o%#ik Gospodina koji je verna kopijaGospodina i tako meditirajući na *je+a, potpuno se &aokupio transom.1?. 5s#ed transendenta#no+ %#aženstva, %ujie su&a su tek#e i& nje+ovi' očiju, sre mu setopi#o, te#o podr'tava#o, a koža po čitavom te#u ježi#a. Tako preo%ražen, u transu predano+s#uženja, ='ruva !a'aradža je potpuno &a%oravio svoje te#esno postojanje i tako seodma' os#o%odio materija#no+ ropstva.1@. im su se simptomi nje+ovo+ os#o%o-enja ispo#ji#i, u+#edao je na ne%u prekrasnu#ete#iu kako #eti prema njemu kao %#istavi puni mese, o%asjavajući svet deset pravaa.

2A. ='ruva !a'aradža je u toj #ete#ii u+#edao dva divna pratioa Gospodina Višnua.$ma#i su četiri ruke i rnoputi te#esni sjaj, %i#i su jako m#adi, a oči su im %i#e %aš kaorvenkasti kokosovi vetovi. 5 rukama su drža#i topr&e i %i#i su o%učeni u i&u&etno

 priv#ačnu odeću sa š#emovima, ukrašeni narukviama, o+r#iama i naušniama.21. Videći da su ove neo%ične oso%e #ični s#u+e vevišnje Božanske Ličnosti, ='ruva!a'aradža je odma' ustao. /%unjen, u žur%i je &a%oravio kako da i' pravi#no primi. /%o+to+a je samo odao poštovanje sk#op#jeni' ruku i pevao i s#avio sveta imena Gospodina.22. ='ruva !a'aradža je uvek %io &aokup#jen miš#jenjem na #otosova stopa#a GospodinaKrišne. re mu je %i#o ispunjeno Krišnom. Kada su mu dvojia Gospodinovi' pover#jivi'

s#u+u po imenu *anda i unanda priš#i, radosno se osme'ujući, ='ruva je stajaosk#op#jeni' ruku, poni&no se k#anjajući. (otom su +a os#avi#i na s#edeći način.26. *anda i unanda, dvojia pover#jivi' pratioa Gospodina Višnua su rek#i< =ra+i kra#ju,neka te prati sva sreća. !o#imo te, paž#jivo sas#ušaj naše reči. Kada si imao samo pet+odina podvr+ao si se oštrim stro+ostima i time si jako &adovo#jio vevišnju BožanskuLičnost.28. (redstavnii smo vevišnje Božanske Ličnosti, stvaraoa čitavo+ univer&uma, koji urui nosi #uk po imenu Šarn+a. (ose%no smo pos#ati da te odvedemo u du'ovni svet.2:. Vr#o je teško dostići Višnu#oku, a#i &a'va#jujući svojim stro+ostima ti si u tome uspeo.

ak ni ve#iki rišiji ni po#u%o+ovi ne mo+u dostići taj po#ožaj. amo da %i vide#i vr'ovno pre%iva#ište Mp#anetu VišnuaN, sune, mese i sve dru+e p#anete, &ve&de, mesečevi isunčevi sistemi kruže oko nje+a. ada te mo#imo da do-ešH tamo si do%rodošao.2;. =ra+i kra#ju ='ruva, ni tvoji praočevi, ni %i#o ko dru+i pre te%e nije nikada dosti+aotakvu transendenta#nu p#anetu. (#aneta po&nata kao Višnu#oka, na kojoj #ično živiGospodin Višnu je najviša od svi'. O%ožavaju je stanovnii svi' dru+i' p#aneta u ovomuniver&umu. !o#imo te po-i sa nama i večno živi tamo.2>. O %esmrtni, ovu jedinstvenu #ete#iu je pos#ao vevišnji Gospodin, koji se o%ožavaoda%ranim mo#itvama i koji je vo-a svi' živi' %ića. asvim si dostojan da se popneš na

takvu #ete#iu.2?. Ve#iki mudra !aitre3a je nastavio<!a'aradža ='ruva je %io veoma dra+ vevišnjoj Božanskoj Ličnosti. Kada je čuo s#atke

21;

Page 217: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 217/360

reči Gospodinovi' +#avni' pratioa sa Vaikunt'a p#anete, odma' se okupao na sveti način,ukrasio prik#adnim ukrasima i i&vršio svoje dnevne du'ovne dužnosti. /atim je odao svoje

 poni&no poštovanje ve#ikim mudraima koji su %i#i tamo prisutni i pri'vatio nji'ove %#a+os#ove.2@. (re ne+o što se popeo na #ete#iu, ='ruva !a'aradža je o%ožavao #ete#iu, o%išao okonje i odao poštovanje pratioima Višnua. 5 me-uvremenu je postao %#istav i svetao kaorastop#jeno &#ato. Tako je %io potpuno spreman da se popne na transedenta#ni avion.6A. =ok je pokušavao da se popne na transendenta#ni avion ='ruva !a'aradža je videoda mu pri#a&i ote#ov#jena smrt. !e-utim, ne mareći &a smrt, iskoristio je pri#iku da stavisvoja stopa#a na njenu +#avu i tako se popeo na #ete#iu, koja je %i#a ve#ika kao kuća.61. Bu%njevi i do%oši su tada odjeknu#i ne%om, +#avni Gand'arve su poče#i pevati, a osta#i

 po#u%o+ovi su &asu#i ='ruva !a'aradžu većem kao %ujiama kiše.62. ='ruva !a'aradža je sedeo u transendenta#noj #ete#ii koja se upravo sprema#a da

 po#eti, kada se setio svoje jadne majke uniti. (omis#io je u se%i< FFKako mo+u sam otići naVaikunt'a p#anetu i ostaviti moju jadnu majku4FF66. #avni pratioi sa Vaikunt'a#oke *anda i unanda su mo+#i s'vatiti um ='ruva

!a'aradže i &ato su mu poka&a#i da nje+ova majka uniti ide u dru+om avionu.68. =ok je pro#a&io vasionom ='ruva !a'aradža je postepeno mo+ao da vidi sve p#anetesunčevo+ sistema. *a svom putu je video sve po#u%o+ove u svojim #ete#iama koji su +a&asipa#i kišom veća.6:. ='ruva !a'aradža se tako u&di+ao i&nad sedam p#anetarni' sistema ve#iki' mudraa

 po&nati' kao saptarši. $&nad to+ prede#a, dosti+ao je transendenta#no pre%iva#ište večno+života na p#aneti na kojoj živi Gospodin Višnu.6;. amoo%asjane Vaikunt'a p#anete, &a'va#jujući čijoj svet#osti sve svet#eće p#anetematerija#no+ sveta održavaju svet#ost, ne mo+u dostići oni koji nisu mi#ostivi prema

dru+im živim %ićima. amo oso%e koje su uvek &aokup#jene do%rotvornim de#atnostimanamenjenim do%ro%iti dru+i' živi' %ića ma+u dostići Vaikunt'a p#anete.6>. Oso%e koje su mirne, uravnotežene, čiste i pročišćene i koje &naju umeće&adovo#javanja svi' živi' %ića održavaju prijate#jstvo samo sa Gospodinovim %'aktama<samo one mo+u veoma #ako dostići savršenstvo vraćanja kući, na&ad Bo+u.6?. *a taj način, potpuno svestan Krišne, ='ruva !a'aradža, u&višeni sin !a'aradža5ttanapade je dosti+ao vr' sve tri p#anetarna sistema.6@. veta !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, potomče Kurua, kao što krdo %ikova kruži oko središnje+ stu%a, koji se

na#a&i sa nji'ove desne strane, sva svet#eća te#a u ovom kosmičkom ne%u neprestano kružeoko pre%iva#išta ='ruva !a'aradže sa ve#ikom sna+om i %r&inom.8A. Videvši s#ave ='ruva !a'aradže, ve#iki mudra *arada je svirajući na svojoj vini,otišao u žrtvenu arenu (raeta i srećno i&+ovorio s#edeća tri sti'a.81. Ve#iki mudra *arada je rekao<9ednostavno &a'va#jujući utiaju svo+ du'ovno+ napretka i oštri' stro+osti, ='ruva!a'aradža, sin uniti, koja je %i#a odana svom mužu, dosti+ao je u&višeni po#ožaj koji nemo+u dostići čak ni tako&vani vedantisti i#i stro+i s#ed%enii vedski' prinipa, a da ne+ovorimo o o%ičnim #judskim %ićima.

82. Ve#iki mudra *arada je nastavio<amo po+#edajte kako je ='ruva !a'aradža, oja-en +ru%im rečima svoje pomajke, otišaou šumu kada je imao samo pet +odina i po mom uputstvu se podvr+ao stro+ostima. $ako je

21>

Page 218: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 218/360

vevišnji Gospodin neosvojiv, ='ruva !a'aradža Ga je osvojio pose%nim od#ikama koje poseduju Gospodinovi %'akte.86. ='ruva !a'aradža je dosti+ao u&višeni po#ožaj u do%u od samo pet i#i šest +odina,nakon što se šest mesei podvr+ao stro+ostima. "vaj, ve#iki kšatri3a ne može dostići takav

 po#ožaj čak ni nakon mno+o +odina podvr+avanja stro+ostima.88. Ve#iki mudra !aitre3a je nastavio<=ra+i moj Vidura, deta#jno sam ti od+ovorio na sva tvoja pitanja o ve#ikom u+#edu ikarakteru ='ruva !a'aradže. Ve#ike svete oso%e i %'akte jako vo#e da s#ušaju o ='ruva!a'aradži.8:. #ušanjem priče o ='ruva !a'aradži oso%a može ispuniti svoje že#je &a %o+atstvom,s#avom i du+im životom. Ova priča je to#iko povo#jna da jednostavno s#ušajući o ='ruva!a'aradži oso%a može otići na rajske p#anete i#i dostići ='ruva#oku, koju je dosti+ao='ruva !a'aradža. (o#u%o+ovi tako-e postaju &adovo#jni, jer je ova priča to#iko s#avna ito#iko moćna da može poništiti sve pos#edie +rešni' de#a.8;. vako ko čuje priču o ='ruva !a'aradži i ko i&nova i i&nova sa verom i devoijom

 pokušava da s'vati nje+ov čisti karakter, dostiže nivo čiste devoije i uteme#juje se u

čistom predanom s#uženju. Takvim de#atnostima može smanjiti trostruka %edna stanjamaterija#no+ života.8>. vako ko čuje ovu priču o ='ruva !a'aradži ra&viće u&višene od#ike kao on. vakoko že#i %iti ve#ik, moćan i utiajan naći će ovde proes kojim može to postići, a misaoni#judi koji že#e o%ožavanje naći će ovde pravi put kojim to mo+u ostvariti.8?. Ve#iki mudra !aitre3a je preporučio<Oso%a tre%a pevati o karakteru i de#atnostima ='ruva !a'aradže ujutro i uveče save#ikom pažnjom, u društvu %ra'mana i#i dur+i' dvaput ro-eni' oso%a.8@:A. Oso%e koje su potpuno u&e#e utočište #otosovi' stopa#a Gospodina tre%a da reituju

ovu priču o ='ruva !a'aradži %e& ikakve naknade. (ose%no se preporučuje da reituju nadan puno+ i#i m#ado+ mesea, na dan pos#e Qkadašija, na dan pojave &ve&de Šravana, nakraju tit'i i#i pri#ikom V3atipate, na kraju mesea i#i u nede#ju. *aravno, takvo reitovanjese tre%a vršiti pred pu%#ikom koja že#i da s#uša. Kada se reitovanje vrši na ovaj način, %e&

 pro)esiona#no+ motiva, i reetator i pu%#ika postaju savršeni.:1. (riča o ='ruva !a'aradži je u&višeno &nanje namenjeno dosti&anju %esmrtnosti.Oso%e koje nisu svesne "pso#utne $stine se mo+u dovesti na put istine. Oni koji i&trensendenta#ne #ju%a&nosti preu&mu od+ovornost da postanu +ospodari &aštitnii

 jadni' živi' %ića, samim tim priv#ače pažnju i stiču %#a+os#ave po#u%o+ova.

:2. Transendenta#ne de#atnosti ='ruva !a'aradže su po&nate u čitavom svetu. ='ruva!a'aradža je u detinjstvu od%aio sve vrste i+račaka, napustio &aštitu svoje majke io&%i#jno pri'vatio utočište vevišnje Božanske Ličnosti, Višnua. /%o+ to+a, dra+i mojVidura, &avršavam ovu priču, jer sam ti opisao sve njene deta#je.

1&. 8pi potoma$a D*ruva Ma*arad!e

1. *astav#jajući da +ovori svim rišijima, predvo-enim Šaunakom, uta Gosvami je rekao< *akon što je sas#ušao !aitre3a Cišijev opis u&di&anja ='ruva !a'aradže do pre%iva#išta

Gospodina Višnua, Viduru su prep#avi#a osećanja devoije i upitao je !aitre3u s#edeće.2. Vidura je upitao !aitre3u<O veoma napredni %'akto, ko su %i#i (raete4 Kojoj su porodii pripada#i4 iji su %i#i

21?

Page 219: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 219/360

sinovi i +de su vrši#i ve#ika žrtvevanja46. Vidura je nastavio</nam da je ve#iki mudra *arada najveći od svi' %'akta. astavio je panaratrika

 postupak predano+ s#uženja i neposredno je upo&nao vevišnju Božansku Ličnost.8. =ok su svi (raete vrši#i re#i+io&ne o%rede i žrtvene eremonije i tako o%ožava#ivevišnje+ Gospodina &a *je+ovo &adovo#jstvo, ve#iki mudra *arada je opisaotransendenta#ne od#ike ='ruva !a'aradže.:. =ra+i moj %ra'mina, kako je *arada !uni s#avio vevišnju Božansku Ličnost i koje su&a%ave opisane na tom skupu4 arko že#im da i' čujem. Lju%a&no mi opiši u potpunosti tos#av#jenje Gospodina.;. Ve#iki mudra !aitre3a je od+ovorio<=ra+i moj Vidura, kad je ='ruva !a'aradža otišao u šumu, nje+ov sin 5tka#a nije že#eoda pri'vati %o+ati presto svo+ oa, koji je %io namenjen v#adaru svi' &ema#ja ove p#anete.>. Od samo+ svo+ ro-enja 5tka#a je %io potpuno &adovo#jan i odvojen od sveta. Bio jeuravnotežen, jer je mo+ao videti da sve počiva u *ad7duši i da je *ad7duša prisutna usvačijem sru.

?@. (ovećavanjem svo+ &nanja o Vr'ovnom Bra'manu, već je dosti+ao os#o%o-enje odro%ovanja te#u. To os#o%o-enje je po&nato kao nirvana. Bio je uteme#jen utransendenta#nom %#aženstvu i uvek je živeo u tom %#aženom postojanju koje se sve više

 povećava#o. To je mo+ao dostići neprestanom primenom %'akti73o+e, koja se upore-uje savatrom, jer sa+oreva sve pr#jave, materija#ne stvari. Bio je uteme#jen u svom prirodnom

 po#ožaju samospo&naje i nije mo+ao videti ništa osim vevišnje+ Gospodina i se%e samo+&aokup#jeno+ predanim s#uženjem.1A. 5tka#a je manje inte#i+entnim pro#a&niima na putu i&+#edao %uda#ast, s#ep, nem, +#uvi #ud, iako to u stvari nije %io. Ostao je kao vatra prekrivena pepe#om, %e& p#amteći'

 p#amenova.11. /%o+ to+a su ministri i svi stariji č#anovi porodie mis#i#i da 5tka#a nema inte#i+enijei da je u stvari #ud. Tako su na presto postavi#i nje+ovo+ m#a-e+ %rata Vatsaru, sinaB'rami, koji je postao kra#j sveta.12. Kra#j Vatsara je imao veoma dra+u ženu po imenu varavit'i, koja je rodi#a šestoriusinova po imenu (usparna, Ti+maketu, $ša, 5rja, Vasu i 9a3a.16. (ušparna je imao dve žene, po imenu (ra%'a i =osa. (ra%'a je ima#a tri sina po imenu(ratar, !ad'3anidinam i a3am.18. =oša je ima#a tri sina (radošu, *išit'u i V3uštu. V3uština žena se &va#a (uškarini i

rodi#a je veoma moćno+ sina po imenu arvateja.1:1;. arvatejina žena "kuti je rodi#a sina po imenu akšuša koji je postao šesti !anu,na kraju !anu mi#enijuma. *adva#a, žena akšuša !anua je rodi#a s#edeće %esprekornesinove< (urua, Kutsu, Tritu, =3umnu, at3avana, Citu, Vratu, "+ništomu, "tiratru,(rad3umnu, Ši%ija i 5#muku.1>. Od dvanaest sinova, 5#muka je &ačeo šestoriu sinova u svojoj ženi (uškarini. vi su

 %i#i veoma do%ri sinovi, a nji'ova imena su %i#a "n+a, umana, K'3ati, Kratu, "n+ira iGa3a.1?. "n+ina žena unit'a je rodi#a sina po imenu Vena koji je %io veoma pokvaren. veti

kra#j "n+a je %io jako ra&očaran sa #ošim karakterom Vene i napustio je dom i kra#jevstvootišavši u šumu.1@2A. =ra+i moj Vidura, kada ve#iki mudrai prok#inju, nji'ove reči su nesav#adive kao

21@

Page 220: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 220/360

+rom. /ato kad su +a u +nevu prok#e#i, kra#j Vena je umro. (os#e nje+ove smrti, pošto nije %i#o kra#ja, svi nitkovi i krad#jivi su ojača#i, kra#jevstvom je &av#adao 'aos, a svi +ra-anisu jako ispašta#i. Vedevši to, ve#iki mudrai su u&e#i Veninu desnu ruku i upotre%i#i je kaoštap &a %ućkanje. Kao re&u#tat nji'ovo+ %ućkanja pojavio se Gospodin Višnu u vojojde#imičnoj repre&entaiji kao kra#j (rit'u, prvo%itni kra#j sveta.21. Vidura je upitao mudraa !aitre3u<=ra+i moj %ra'mana, kra#j "n+a je %io veoma p#emenit. (osedovao je u&višeni karakter i

 %io sveta oso%a i #ju%ite#j %ra'manske ku#ture. Kako je tako ve#ika duša do%i#a #oše+ sina poput Vene, &%o+ ko+a je postao ravnodušan prema svom kra#jevstvu i napustio +a422. Vidura je tako-e upitao<Kako to da su ve#iki mudrai koji u potpunosti po&naju re#i+io&ne prinipe že#e#i da

 prokunu kra#ja Venu, koji je nosio štap kažnjavanja i tako su mu dode#i#i najveću ka&nuM%ra'ma7šapuN426. =užnost je svi' +ra-ana države da nikada ne uvrede kra#ja, čak i ako im se ponekadčini da je učinio nešto jako +rešno. /%o+ svoje moći, kra#j je uvek utiajniji od svi' osta#i'v#adara.

28. Vidura je upitao !aitre3u<=ra+i moj %ra'mana, do%ro po&naješ sve stvari, kako u proš#osti tako i u %udućnosti. /atože#im da čujem od te%e o svim de#atnostima kra#ja Vene. Tvoj sam verni %'akta, sto+a temo#im da mi i' o%jasniš.2:. Šri !aitre3a je od+ovorio<=ra+i moj Vidura, jednom je čuveni kra#j "n+a priredio ve#iko žrtvovanje po imenuašvamed'a. vi iskusni %ra'mane koji su %i#i tamo prisutni su &na#i kako da po&ovu

 po#u%o+ove, a#i uprkos nji'ovom nastojanju, ni jedan po#u%o+ nije u&eo učešća, niti se pojavio na tom žrtvovanju.

2;. veštenii koji su vrši#i žrtvovanje su potom o%avesti#i kra#ja "n+u< o kra#ju, pravi#nonudimo prečišćeni mas#a u žrtvenu vatru, a#i uprkos svom našem nastojanju, po#u%o+ovi+a ne pri'vataju.2>. O kra#ju, po&nato nam je da si sa ve#ikom verom i pažnjom sakupio predmete &avršenje žrtvovanja i da nisu &apr#jani. *aše pevanje vedski' 'imni tako-e nije manjkavo u

 %i#o kom po+#edu, jer su svi prisutni %ra'mane i sveštenii kve#i)ikovani i pravi#noi&vršavaju žrtvene radnje.2?. =ra+i kra#ju, ne možemo pronaći ra&#o+ &%o+ ko+a %i se po#u%o+ovi tre%a#i osetitiuvre-enima i#i &anemarenim, u %i#o kom po+#edu, a#i po#u%o+ovi, koji su svedoi

žrtvovanja, još uvek ne pri'vataju svoje ude#e u ponudama. *e &namo koji je u&rok tome.2@. !aitre3a je o%jasnio da je kra#j "n+a %io jako oja-en nakon što je čuo i&javesveštenika. Tada je od nji' &atražio dopuštenje da prekine svoje ćutanje i upitao jesveštenike prisutne u žrtvenoj areni.6A. Kra#j "n+a se o%ratio svešteničkom sta#ežu<=ra+i moji sveštenii, #ju%a&no mi reite kakvu sam počinio uvredu. (o#u%o+ovi neu&imaju učešće u žrtvovanju, niti pri'vataju svoje ude#e u ponudama, iako su po&vani.61. G#avni sveštenii su rek#i<O kra#ju, u ovom životu ne na#a&imo kod te%e ni jedno +rešno de#o, čak ni unutar tvo+

uma. to+a nisi ni najmanje uvred#jiv. "#i možemo videti da si u proš#om životu počinio+rešne de#atnosti &%o+ koji', uprkos tome što poseduješ sve kva#i)ikaije, nemaš sina.62. O kra#ju, že#imo ti svu sreću. *emaš sina, a#i ako odma' uputiš mo#itve vevišnjem

22A

Page 221: Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

7/17/2019 Srimad Bhagavatam 1-5. pjevanje.doc

http://slidepdf.com/reader/full/srimad-bhagavatam-1-5-pjevanjedoc 221/360

Gospodinu, mo#eći se da do%iješ sina i i&vršiš žrtvovanje u tu svr'u, uživa#a žrtvovanjavevišnja Božanska Ličnost će ispuniti tvoju že#ju.66. Kada Jarija, vr'ovno+ uživaoa svi' žrtvovanja, po&oveš i &amo#iš da ispuni tvojuže#ju da imaš sina, svi po#u%o+ovi će doći sa *jim i u&eti svoje ude#e u ponudamažrtvovanja.68. Vršiou žrtvovanja Mkoje pripada karma7kanda de#atnostimaN že#ja &%o+ koje o%ožavaGospodina %iva ispunjena.6:. /ato su, da %i kra#j "n+a do%io sina, od#uči#i da prinesu ponude Gospodinu Višnu, kojise na#a&i u srima svi' živi' %ića.6;. im su ponude %i#e prinesene u vatru, i& vatreno+ o#tara se pojavi#a oso%a koja jeima#a &#atni vena i %e#u odeću. =rža#a je &#atni sud pun pirinča skuvano+ u m#eku.6>. Kra#j je %io jako ve#ikodušan i sa dopuštenjem sveštenika, sa sk#op#jenim d#anovima jeu&eo posudu i, pomirisavši je, ponudio svojoj ženi.6?. !ada kra#jia nije ima#a sina, pojevši tu 'ranu, koja je u se%i sadržava#a moć da stvarimuško dete, &atrudne#a je sa svojim mužem i pos#e i&vesno+ vremena je rodi#a sina.6@. Taj dečak je de#imično %io ro-en u dinastiji nere#i+ije. =eda mu je %io ote#ov#jena smrt

i dečak je odrastao kao nje+ov s#ed%enikH postao je veoma nere#i+io&na oso%a.8A. (ošto %i učvrstio svoj #uk i stre#u, okrutni dečak je imao o%ičaj da ide u šumu i

 %espotre%no u%ija nedužne srne, a čim %i došao, svi #judi %i vika#i< FFQvo do#a&i okrutniVenaE Qvo do#a&i okrutni VenaEFF81. =ečak je %io tako okrutan da je, dok se i+rao sa dečaima svo+ do%a, u%ijao dečakeveoma nemi#osrdno, kao da su životinje namenjene &a k#anje.82. Videći okrutno i nemi#osrdno ponašanje svo+ sina, kra#j "n+a je kažnjavao Venu nara&#ičite načine da %i +a popravio, a#i nije %io sposo%an da +a davede na put p#emenitosti./%o+ to+a je %io veoma oža#ošćen.

86. Kra#j je mis#io u se%i< FFOso%e koje nemaju sina su svakako srećne. !ora da suo%ožava#e Gospodina u pret'odnim životima tako da ne moraju ispaštati nepodnoš#jivunesreću koju u&rokuje #oš sin.FF88. Grešan sin u&rokuje da oso%a i&+u%i u+#ed. *je+ove %e&%ožne de#atnosti kod kuće suu&rok nere#i+ije i sva-e me-u svima, a to stvara samo nei&mernu tesko%u.8:. Koji %i primiš#jen i inte#i+entan čovek pože#eo takvo+ %e&vredno+ sina4 Takav sin nijeništa dru+o ne+o okov i#u&ije &a živo %iće i samo čini dom %ednim.8;. Kra#j je potom pomis#io< FF Loš sin je %o#ji od do%ro+, jer do%ar sin stvara ve&anost &adom, a#i #oš ne. On pretvara dom u pakao od ko+a se inte#i+entan čovek prirodno veoma

#ako može odvojiti.8>. !is#eći tako, kra#j "n+a nije mo+ao noću spavati. (ostao je potpuno ravnodušan prema porodičnom životu. /%o+ to+a je jednom, u +#uvo do%a noći, ustao i& kreveta inaprstio Veninu majku Msvoju ženuN koja je du%oko spava#a. Ostavio je svaku priva#ačnost&a svoje %o+ato kra#jevstvo i krišom, neprimećen od #judi, napustio dom i o%i#je i uputio se

 prema šumi.8?. Kada su s'vati#i da je kra#j ravnodušno napustio dom, svi +ra-ani, sveštenii, ministri,

 prijate#ji i #judi uopšte su %i#i nei&merno oža#ošćeni. (oče#i su +a tražiti po čitavom svetu,kao što manje iskusni mistik tra+a &a *ad7dušom unutar se%e.

8@. Kada +ra-ani nisu mo+#i da prona-u ni tra+a kra#ju nakon što su +a svuda traži#i, %i#isu veoma ra&očarani i vrati#i su se u +rad, +de su se svi ve#iki mudrai &em#je okupi#i &%o+kra#jevo+ odsustva. a su&ama u očima, +ra-ani su oda#i svoje poni&no poštovanje i

221