svami satjananda sarasvati - tatva Šudi

Download Svami Satjananda Sarasvati - Tatva Šudi

Post on 17-Jul-2015

397 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/14/2018 Svami Satjananda Sarasvati - Tatva udi

  1/58

  Osnovne postavke tantre se mogu videti u vezbltatva sudi. Pre svega, ova praksa je upasana iIiposto-vanje principa kosmieke energije, prane sakti, koja je'dala zivot vasem telu iumu.

  Proeiseavanje i transformacija suptihrih elemena-ta koji cine telo i um, odvija se kroz samoposmatranje imeditaciju. Tatva sudi je dinamiekl ohlik sa-moposmatranja i meditacije. To nije pasivna meditaci-ja u kojoj se treba satima koncentrisati na jedansimhol. Ona ne zahteva od uma da se navikava na slikekoje se javljaju u toku vezbe, Naprotiv, ona zahteva ap-straktnu mentalnu kreativnost kako hi prohudila spon-tanu koncentraciju apsorhovanjem uma uhogataiskustva.

  TATVA SUDI'I'antricka praksa za unutrasnje

  prociscenje

  Svami Satjasangananda Sarasvatipod direktnim vodstvomSvami Satjanande Sarasvati

 • 5/14/2018 Svami Satjananda Sarasvati - Tatva udi

  2/58

  T TVA SUDI'I'antrieka praksa za umrtrasnje

  proeiseenje

  Svami Satjasangananda Sarasvatipod direktnim vodstvom

  Svami Satjanande Sarasvati

  Biblioteka OM

  I

 • 5/14/2018 Svami Satjananda Sarasvati - Tatva udi

  3/58

  Nas lou or ig inalo ;TATI'WA SHUDDIDThe Tantric Practice of Inner PurificationSwami Satyasangananda Saraswatiunder the direct guidance ofSwami Satyananda SaraswatiBihar School ofYogaGanga DarshanMunger, Bihar, India

  Svami Satjananda Sarasvati

  Tirai:1000 primeraka

  Svami Sa1jananda Sarasvati je roden 1923. godine u malom gra-du pored Almore u podnoiju Himalaja. Jos kao dete pokazao je izvan-redne osobine, a svoje prvo spiritualno iskustvo je imao u sesto]godini. Blagoslovili su ga mnogi sveci i sadui prolazeei pored njegovogdorna na putu ka Himalajima. U njemu su budili jaku ielju za posti-gnucem istih spiritualnih visina i snazni osecaj vairagje koji nije biouobicajen za tako mladog coveka,Kada je imao 19 godina napustio je dom i porodicu i otisao upotragu za guruom. Posle nekog yremena otisao je u Risikes i tu sreosvog spiritualnog ueitelja Svami Sivanandu. Za dvanaest godina pro-vedenih uz svog gurua, Syami Satjananda se toliko posvetio karmajogi, da je za njega Svami Sivananda govorio da radi za cetvoricu. Kaoidealni ucenik, Svami Sa1jananda je radio od zore do kasno u noc,obavljajuci sve vrste poslova, od ciscenja do upravljanja asramom.Sluienje guruu mu je bila strast iadost.Mada je imao veoma ostar intelekt i po reeima njegovog guruabio "vrstan genije'' , Svami Satjanandino ueenje nije proizaslo iz in-strukcija iucenja u asramu, On je sledio sa verom instrukciju svoggurua: "Radi vredno i bices prociscen. Nema potrebe da ti donosissvetlost; ona ce se sarna pojaviti iztebe." I to se upravo dogodilo. On jezadobio prosvetljujuce razumevanje tajni spiritualnog iivota i od tadapostao poznati isirom sveta priznati autoritet hata joge, tantre ikun-dalini.Posto je proveo 12 godina sa svojim guruom, Svami Satjanandaje punih 8 godina vodio parivradzak iivot, tako da je lutajuci proputo-vao celu Indiju, Avganistan, Burmu i Cejlon. Tokom ovog periodasusretao je mnoge svece iogije, a isam provodio vreme oblikujuci iusavrsavajuci jogicke tehnike koje bi mogle da ublaze patnju covecan-stva. Godine 1962. njegova misija je postala ocigledna; osnovao jeMedunarodno Joga Drustvo. Posto je svoje misije postao svestan dokie boravio u Mungiru, ostao je tu, pored Ganga iosnovao BiharskuSkolu Joge, kako bi ljudima pomagao usmeravajuci ih na spiritualniput. Ucenici iz cele Indije inostranstva dolaze na to mesto, tako da seueenje Svami Sa1janande brzo prosirilo po celom svetu.Godine 1968. otisao je na put po raznim zemljama sveta popula-risuci drevne tehnike joge medu ljudima svih kasta, ubedenja, religijai nacionalnosti. Od tada je Svami Satjananda postao poznat siromsveta, na svakom kontinentu kao vodeci simbol joge i tantre, vodecimilione spiritualnih tragalaca inspirisuci mnoge asrame i centre.

  First edition 1984.Edited bySwami Muktibodhananda Saraswati

  ~ Biblioteka "OM"Prvo izdanje 1990.Preuodilac:LojoMajanIzdavac:Nikolic NatasaSlog:Biro "RADUNIC"Stampa."GORAGRAF" - Zemun

 • 5/14/2018 Svami Satjananda Sarasvati - Tatva udi

  4/58

  POZDRA V SAKTI~ < f-+ i~~f t + f T f ( ' i tfw ~ ~ q T q -~Tf~~t rr~lJ~ ~lfl=iif~ ~l"{r; :rT~T~ fu r ; :rQ ) s f9 ; ~

  o Sivo,Ti si ono najboljeUsvim dobrim stvarima,Ionaj ko ispunjava svaku svrhu.Ti si utociste,o Trajambake,o Gauri.Tebi, 0 Narajana,Moj pozdrav.

 • 5/14/2018 Svami Satjananda Sarasvati - Tatva udi

  5/58

  UVODDanas sejoga praktikuje u skoro svakom delu sveta, ali naizgled,nema nikakve transformacije u ljudskoj svesti. Gde lezi greska? Da lije u samoj vezbi? Nikako, zato sto mozemo navesti puno slucajeva ukojima je ona bila uspesna. Pre ce biti da greska lezi u nacinu na kojivezbamo nasu sadanu; "malo ovogi malo onog",kad god nam se proh-teo U cilju eliminisanja ovog pogresnog pristupa jogi, moracemo daobratimo vecu paznju na filozofiju i vezbe tantre, iz koje joga potice,Nema koristi od povrsnog pogleda na tako ogromnu temu kao sto

  je tantra, koja je razmatrala postojanje iz svakog ugla i sa svake tackegledista, Zahvaljujuci ovom dubokom proucavanju oblika svesti,njenih manifestacija, uzroka iposledica u odnosu na individuu, tantri-ci BU otkrili kariku koja nedostaje iako sjedinili individuu i kosmos.Kada su jednom shvatili kako da premoste jaz, tantrici su pre-dlozili metode ivezbe kako bi pomogli drugima. Mada su ove metodenepojmljivo stare, one su odolele zubu vremenajer je baza na kojoj surazvijane, naglasavala neophodnost unutrasnjeg iskustva za evolucijuindividue; ne ograniceno znanje, nego ozivotvoreno iskustvo.Ove tantricke metode su vrlo sistematicne i precizne. Vezbe supovezane na takav nacin, da cilj-samadi ne izgleda kao daleka mo-gucnost, vee stvarnost koju mozete doseci sada iovde, samo ako to

  zelite. Zelja za samadijem je od sustinske vaznosti, jer bez gorucezeIje, tamo nikada necete dospeti. Ova zelja mora potpuno da vasobuzme i apsorbira tako da se nijedna druga misao ne javi i ne rasipakoncentrisanu energiju uma. Samadi se, kaze tantra, moze posticisamo ako yam je stalo da pogledate unutra, umesto spolja. Medutim,da biste usavrsili umetnost gledanja ka unutra, moracote da sleditevezbe koje su specijalno predvidene tantrom za ovu svrhu.7

 • 5/14/2018 Svami Satjananda Sarasvati - Tatva udi

  6/58

  Stoga, tantra daje veci naglasak vezbi, a rie fllozofiji na kojoj seona zasniva. Mnogi realizovani tantrici nisu nikada ni euli za dubo-koumne filozofije nastale tumacenjima ikomentarima tantre, zato stonisu impresionirani filozofijom nego transformacijom svesti kroznjeno izlaganje svakoj vrsti iskustva.Stoga, ako zelite da razumete tantru, moracete da zaronite dubo-ko u njenu praksu, a ne da je razumete samona osnovu nepotpunihinformacija iz druge ruke. Pokusajte sami i onda dajte svoje misljenjeo tantri,Da biste to ueinili , morate pratit i proceduru predvidenu tantromod pocetka do kraja. Malo cete postici skakanjem u jezero, ako neznate da plivate, Slicno tome, preporucuje se da sadana ne bude iza-brana na osnovu Iicnih sklonosti, vee na bazi licnog rasta ievolucije,tako da ne bude nikakve opasnosti od davljenja.Npr. vama marga, kundalini joga isl, mogu zvueati primamljivo iuzbudljivo, ali ako ne postoje cvrsti temelji , vasa sadana sigurno necenapredovati. Tantra ovu bazu za sve sadane zove "sudi" ili prociscenje.Medutim, na ovojtacki tantra se razlikuje od drugih filozofija, jerto sto one nazivaju greh, tantra smatra noophodnim uslovom za rast.Tantra kaze, iskoristite ove sile strasti, ljutnje, ljubomore, krivice,stida, mrznje itd. ujedinjujuci ih sa njihovim suprotnostima. Sarnotada cete iskusiti jedinstvo, Ako ih pogresno iskoristite odvajanjem odnjihovih suprotnosti, jaz ce se prosirit i iedinstvo nece biti mogucs .Zato tantra govori 0 prociscenju, ali u drugacijem smislu. Ona pod timpodrazumeva oslobodenje energije iz materije, radi njenog sjedinjava-nja sa svescu,Da bismo postigli ovaj cilj prociscavanja, tantra je navela nekoli-ko metoda, od grubih do suptilnih i kauzalnih nivoa. Tatva sudi semedu ostalim vezbama izdvaja s obzirom na svoju efikasnostprociscenja ne samo na jednom nego na svim nivoima, Ona se pojavilakao jedna od najvaznijih sadana koje ueenik treba da prode na svomputu od spoljasnjeg ka unutrasnjem svetu.

  Bez ovog prociscavajuceg procesa kroz tatva sudi, vise ezotericnevezbe vode u mrak ioea]. To je vrlo jednostavno razumeti. Varnamarga, kaula marga, smasan sadana, sjama sadana iIi kundalini joga,itd. zahtevaju vrlo duboku koncentraciju sto se moze postici jedinokada um transcendira materiju ivibrira na suptilnoj frekvenciji cisteenergije. Morate biti veoma vesti u postizanju ovog stanja tako da seone desi lako kao pritiskanje dugmeta. Samo tada se mozete nadati dacete savladati unutrasnju eksploziju koja je posledica vezbi. U supro-tnom, jednostavno eete ostati na nivou materijalne svesnosti iIiee, ako

  transcendirate materiju jos uvek operisuci kroz grubi um, rezultujucaiskustva verovatno stvoriti neke deformacije u vase] licnosti.Ovo prociscenje ne treba da se desi samo sa tacke gledista sada-ne, nego isa strane harmonienog zivljenja u d.rustvu. "Problemi sveta''nasrcu na eovekov urn ion se sukobljava sa tim traumama. Danas sumentalne tenzije dostigle svoj vrhunac, zahvaljujuci ljudskoj nespo-sobnosti da shvati finkcionisanje uma.Ako zapitate obienog coveka: "Sta je urn?" on ce yam odgovoritida je to misao. On ca k ne moze pojrniti da u I_Umo ze b it i n~s~o drugood psiholoske maske. On ne zna da ka~o pomr~te sve dublje 1. dublje,otkrivate da je unutar ovih sposobnosti potencijalna snaga koja mozeda kreira ida unistava. Mozete li ikada poverovati da isti um koji jeuzrok svih konflikata u zivotu moze stvoriti celokupan univerzum; daisti ego koji stvara bol ipatnju vezanosti, moze oksplodirati u iskustvojednosti i