महभरत - · pdf file 2018. 10. 8. · जई ल अश अपˆ#...

Click here to load reader

Post on 27-Nov-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • मह�भ�रत मह�भ�रत ख ड नवव� : वनपव� भ�ग पहहल�

  अश�क क�ठ�र� ई स�ह�त� पह ष�न

 • म��भ�र मर�ठ� अन�व�दक : श�. अश�क क�ठ�र� ashokkothare@gmail.com �� प�स क� �ल ल�खन�च� सव �कक अन�व�दक�कड� स�रह# अस$न प�स क�च� हक&व� त�� �ल अ&श�च� प�नम� दण व� न�ट, हचतपट हक&व� इ र रप�& र करण��स�ठ� अन�व�दक�च� ल�ख� परव�नग� घ�ण� आवश�क आ��. स� न क� ल��स क��द�श�र क�रव�ई ��ऊ शक � . ई स�ह�त� पह ष�न G1102, Eternity, Eleventh floor Eastern Express Highway. Thane, 400604 www.esahity.com esahity@gmail.com ©esahity Pratishthan®2018

  • हवन�म$ल� हव रण�स�ठ� उपलब7.

  • आपल� व�च$न झ�ल��वर आपण �� फ़:रवड कर शक �.

  • �� प�स क व�बस��टवर ठ�वण��प�व= हक&व� व�चन�व�ह ररक क�ण ��� व�पर करण��प�व= स�ह�त� पह ष�नच� ल�ख� परव�नग� घ�ण� आवश�क आ��.

  पक�शन : १० ऑकटDबर २०१८

 • - अन�व�दक�च� द�न शबद - ह�&द$ म�न� � ज�� क�&�J रचन� सव म�न� आ�� त�� �ल एक म��भ�र आ��. ह�&द$&च�� सगळ�� पर&पर�, च�ल�रर �, स&सक�र ह�&च� म�ळ& म��भ�र � आ�� . चRकस ह�&द$ व�हकल� ब�� च व�ळ� अम�क पथ� क�& पच�र� आल� अस� पश पड � पर& �, त��च� सम�7�नक�रक उतर म�त त��ल� हमळ न���. च�र जण च�र कलपन� स�&ग � व त��च� गD7ळ उड �. � ��ऊ न�� व त�� वह�व�ट�, पथ� ह�&च� म$ळ क�ठ� आ�� � ल#� ��व� ह�स�ठ� �� प�तन आ��, �� अन�व�द व�चल� कW, त�� पश�&च� सम�7�नक�रक उतर& हमळ �ल अश� म�झ� अप�#� आ��. म�ण$न, म� म��भ�र ह� म��क�व��च� मर�ठ� अन�व�द करण��च� ठरवल�. आ � प�Y म��भ�र �वर बर�च लल��ल� ग�ल� आ�� व ह�प�ढ�स�द� प�षकळ लल��ल� ज�ईल पण म��भ�र , जस̂ आ�� स̂, व�चक�&न� हमळण� आवश�क आ�� व

  � ह� भ�ष�& र�न� म� व�चक�&न� द� आ��. म��भ�र �� एक म��क�व� आ��. अस̂ म�ण � , �� सव� म�ठ� ग&थ आ��. म� म�त अन�व�द कर �&न� � गद� क�ल� आ�� क�रण, मल� कहव �च� अ&ग न���. म��भ�र �च�� उपलब7 पह & क�&�J भ�द आढळ � . त��स�ठ� सगळ� भ�द भ�ष�& र� घ� ल� आ�� म�णज�, क�&�J र��bन ज�व$ न��. म�झ� व�चक स�7� मर�ठ� आ�� ज��&च� ज�न म�जक� आ�� अस̂ गd�� 7रन म� अन�व�द�च� भ�ष� ब�ळब�7 मर�ठ� ठ�वल� आ��, त��म�ळ̂ क�ण�ल��� � स�जपण� व�च � ��ईल व समज�ल. क�&�J ल�खक अश� ग&थ�च� अन�व�द कर �&न� म�द�म प�च�न (Archaic) भ�ष� व�पर � पर& � म�झ� अस� अन�भव आ�� हक&, ब�f �क व�चक�&न� � व�चण��स त�स �� �. म�ण$न भ�ष� आपल� न��म�च�च ओघव � ठ�वल� आ��. म��भ�र �च� अठर� पव आ�� व त�� आ7�च� अस� आहदपव म�ण$न एक ज�डल� आ��. आहदपव� म�ळ� म��भ�र � �ल म�ख� कथ�भ�ग�च� प$वiह ��स व�चक�&न� समज�ल. आहदपव� ह�&द$&च�� अन�क प�र�ण�&च�� म�ळस�त�च� कलपन� �� �. म�ण$न � म�झ��म � फ�र म�तव�च� आ��. म� म�त अन�व�द करण��च�� स���स�ठ� स&प$ण म��भ�र स�7�रणपण� प&चव�स ख&ड�& हवभ�ग$न हदल� आ��. त��म�ळ̂ इ&टरन�टवर चढव �&न� व उ रव �&न� स�प�

 • ज�ईल अश� अप�#� आ��. त�� म$ळ म��भ�र �च� ख&ड क�ल� आ�� , त�� �ल �� नवव� ख&ड आपण आ � व�चण�र अ�� . �� वनपव� च� पह�ल� ख&ड आ��. म��भ�र क7� लल��ल� ग�ल� अस� पश न��म� � व�चण��� च�� मन� ड�क�व � म�ण$न त��बदल थ�ड� लल�� आ��. म��व�र व गR म ब�द आपल��ल� म��� आ�� , स�7�रणपण� इसव�सन प$व ५५० वषi � द�घ� म��न�भ�व ��ऊन ग�ल�. जर म��भ�र �च� रचन� त��आ7�च� अस � र त��च� उल�ख त��क�ळ� �ल जnन व ब�द स�ह�त�� हनहo च आल� अस �. ब�द�ल� स�&ख�म�न� अस̂ स&ब�7 � . क�रण, त��च� तवज�न स�&ख� हवच�र�वर आ7�र� आ��. व��स�&च� भगव ग� � व�द�& �च� तवज�न म�&ड � ज�

  �लन�न� अव� च�न आ�� व स�&ख� हवच�र �� ह�&द$ तवज�न� �ल पह�ल� म�णज�, सव� ज�स ज�न� समजल� ज� �. जर � ब�द�च�� आ7�च� अस � र हनहo च त��च� पभ�व ब�द�च�� हवच�र�&वर झ�ल�ल� हदसल� अस �. हवश�ष करन �� द�घ� र�जघर�ण��च� �� � म�णज� त��&च� हश#ण त�� क�ळ� �ल सवqतम असण�रच मग त��च�� अभ��स� ग� �, कd षण �� आल� अस �. हवश�षकरन जर � द�घ� 7म� वर क�म कर �� � र �� अप�ह# आ��. पर& �, पत�# अस̂ हदस � हक&, त�� द�घ�च���� तक�ललन स�ह�त�� � उल�ख आढळ न���. ह�च� अथ म��भ�र त��न& रच�� क�ळ� रचल� ग�ल� अस�व�. द �सर� अ&द�ज अस� कW, व�द�& तवज�न लल��ण�र� व��स व म��भ�र क�र व��स एकच व�हक �� � अस̂ स�7�र म�नल� ज� आ��. व�द�& �च� स�र म��भ�र � �ल ग� � आ��. व�द�&

  तवज�न�च� उगम त��च स�म�र�स झ�ल� �� सव म�न� आ��. म��भ�र लल��ण�र� व��स स�&ग � , व�द�&च� हवसर पड च�लल� आ�� र� � ज�न स�प�� भ�ष� स�म�न��न�& समज�व� म�ण$न कथ�रप� $न � उपलब7 व��व� ह�स�ठ� त��&न� म��भ�र �� क�लपहनक रचन� क�ल� आ��. अस̂ सव प�� � आपण अ&द�ज कर शक � हक&, म��भ�र इसव�सन प$व ४००च�� स�म�र�स म�णज�, अश�क सम�ट�च�� आ7� लल��ल� ग�ल� अस�व�. म��भ�र � सव v व��स एक प�त अश� भ$हमक� कर �&न� हदस �. त��पम�ण� कd षण म�ण$न ज� प�त आ�� त��च� सगळ� क व� प�� � व��स ज��&च� खर� न�&व कd षण दnप

View more