ഭരണഭാഷ - sl no. name of incumbant present station date of joining in...

Download ഭരണഭാഷ - Sl No. Name of Incumbant Present Station Date of Joining in Present Station Choice

Post on 18-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • /ഭരണഭാഷ-മാ ഭാഷ /

  DDP-EKM/67/2019-E4 പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ റാഫീസ് , എറണാ ളം, തീ തി : 15/02/2019 േഫാൺ ന ർ -0484 - 2422219

  ഇ-െമയിൽ - ddp.ekm@gmail.com പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ ർ .

  എ ാ ഓഫീസ് േമധാവികൾ ം. സർ ,

  വിഷയം :- പ ായ ് വ ് - ജീവന ാര ം - െപാ ലം മാ ം 2019 -എറണാ ളം ജി – അേപ നൽകിയ സീനിയർ ാർ മാ െട ലി ് - ആേ പ ൾ ണി ത് - സംബ ി ്

  ചന :- ബ . പ ായ ് ഡയറ െട 07/1/2019 തീയതിയിെല ഇ 1-10/2019 നം. േനാ ീസ്.

  *******************

  േമൽ ചന കാരം 2019 വർഷെ െപാ ലം മാ ിന് എറണാ ളം ജി യിെല

  വിവിധ േ ഷ കളിേല ് അേപ നൽകിയി ളള സീനിയർ ാർ മാ െട കരട് ലി ്

  ഇേതാെടാ ം സി ീകരി .

  ലി ് സംബ ി ആേ പ ം, അഭി ായ ം 28/02/2019 തീയതി വ ാഴാ

  ഉ ് േശഷം 3 മണി ് ായി ഓഫീസിൽ സമർ ിേ താണ് .

  വിശ തേയാെട

  (ഒ ് )

  പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ ർ

  ഉളളട ം - കരട് ലി ്.

  L

  mailto:ddp.ekm@gmail.com

 • Sl No. Name of Incumbant Present Station Date of Joining in Present Station Choice I Choice II Choice III Remarks

  1 Jose. P. J Karukutty GP 28.06.2013 Mookkannur GP XXX Thuravoor GP

  2 Saritha. P.P Dist. Panchayath 17.11.2014 ADP Office DDP Office PAU - 1

  3 Saji. N Koovappady GP 19.11.2014 Mudakkuzha GP Okkal GP Pindimana GP

  4 Suresh. K Kunnukara GP 19.11.2014 Malayatoor Neeliswaram GP XXX XXX

  5 ViJeesh. K. V Kuzhuppilly GP 19.11.2014 Kumbalam GP XXX XXX

  6 Sreelekha. E. N Maneed GP 19.11.2014 Thiruvaniyoor GP Vadavucode- Puthencruz GP Amballoor GP

  7 Appukuttan. N. D Edakkattuvayal GP 19-11-2014 AN Thiruvaniyoor GP Dist.Panchayath Vadavucode Puthencruz GP

  8 Sivaprasad. T. V Chengamanad GP 28.11.2014 Parakkadav GP Nedumbassery GP XXX

  9 Shiju. C. K Ezhikkara GP 20.07.2015 PA U - 2 Kunnukara GP Pallippuram GP

  10 Jesly. P.J Kadamakkudy GP 26.08.2015 Kunnathunad GP Dist.Panchayath ADP Office

  Cat.8 in Annex. of GO(P)no.3/2017 /P&ARD dt 25.2.17

  DRAFT LIST OF APPLICANTS (SENIOR CLERK)

  GENERAL TRANSFER -2019-ERNAKULAM DISTRICT

 • Sl No. Name of Incumbant Present Station Date of Joining in Present Station Choice I Choice II Choice III Remarks

  11 Geetha Gopal. A Mudakkuzha GP 31.08.2015 Kottappady GP Vengoor GP PAU - 4

  12 Sabitha.P.M Keezhmad GP 01.09.2015 Choornikkara GP Chengamanad GP XXX

  13 Hanna Mary Philip Pindimana GP 06.10.2015 Vadavucode Puthencruz GP XXXX XXXX

  14 Lubina S Muhammed Choornikkara GP 08.07.2016 Dist. Panchayath PAU - 1 Kunnathunad GP

  15 Manoj . G Chellanam GP 16.09.2016 Kumbalangi GP XXX XXX

  16 Dinesh . C .Nair Alangad GP 23.09.2016 Chengamanad GP Nedumbassery GP O/o.DDP

  17 Eldhose Jacob Kuttampuzha GP 23.12.2016 PAU - 4 Pindimana GP Pothanikkad GP

  18 Shiji Xavier Paingottur GP 21.01.2017 Varapetty GP Avoly GP Kottappady GP

  19 Prasanth.P.K Paipra GP 12.07.2017 Mazhuvannuur GP Valakom GP Aikkaranad GP

  20 Keerthimol. S Ramamangalam GP 13.07.2017 Thiruvaniyoor GP Amballur GP XXX

  21 Reji. A. K Malayatoor - Neeliswaram GP 20.7.2017 Vengoor GP XXX XXX

  22 Ajithkumar. K.S Valakom GP 24.07.2017 Mazhuvannoor GP XXX XXX

  23 Johny P X Chellanam GP 24.07.2017 DDP Office Dist. Panchayath Kumbalam GP

 • Sl No. Name of Incumbant Present Station Date of Joining in Present Station Choice I Choice II Choice III Remarks

  24 Manikandan. M. K Edathala GP 01.08.2017 Dist. Panchayath XXX XXX

  Cat.1 in Annex. of GO(P)no.3/2017 /P&ARD dt 25.2.17

  25 Jojo. K. K. Chittattukara GP 03.08.2017 Ezhikkara GP Chendamangalam GP Dist. Panchayat

  26 Naijomon Antony Mookkannur GP 24.08.2017 Manjapra GP XXXX XXXX

  27 Geetha. M. P Udayamperoor GP 03.11.2017 Amballur GP Thiruvaniyoor GP Chottanikkara GP

  28 Sreejith. P. G Pallarimangalam GP 06.11.2017 Ezhikkara GP Kunnukara GP Edavanakkad GP

  29 Jayaprakash. B Thirumarady GP 05.02.2018 Amballur GP Udayamperoor GP Edakkattuvayal GP

  30 K.R.Sheema Palakkuzha GP 06.02.2018 Vadavucode Puthencruz GP Thiruvaniyoor GP Choornikkara GP

  31 Baby Varghese Poothrikka GP 07.02.2018 Valakom GP Varapetty GP Pothanikkad GP

  32 Sanithamol.S Elamkunnappuzha GP 27.02.2018 Chellanam GP Kumbalangi GP Kumbalam GP

  Cat.7 in Annex. of GO(P)no.3/2017 /P&ARD dt 25.2.17

  33 Mathai. P. A Koovappady GP 25.07.2018 Mudakkuzha GP Pindimana GP Kottappady GP

  34 Anandakrishnan.V .M Paipra GP 25.07.2018 XXX Edakkattuvayal GP XXX

 • Sl No. Name of Incumbant Present Station Date of Joining in Present Station Choice I Choice II Choice III Remarks

  35 Sreesha. K. S Puthenvelikkara GP 25.07.2018 Vadakkekkara GP Pallippuram GP Ezhikkara GP

  36 Sunil.V Kuttampuzha GP 25.07.2018 Asamannur GP Mudakkuzha GP Kottappady GP

  37 Nisamudheen. K. S Karumallur GP 25.07.2018 DDP Office ADP office Dist. Panchayath

  38 Balsuraj. T Ezhikkara GP 26.07.2018 PAU - II Dist. Panchayath PAU - 1

  39 Ratheesh Raveendran Vengola GP 26.07.2018 Asamannur GP Paipra GP Mudakkuzha GP

  40 Shibu. M. B Kavalangad GP 28.07.2018 Kumbalam GP Chellanam GP Ramamangalam GP

  41 Lijiya. T. R Elamkunnappuzha GP 01.08.2018 Kumbalam GP Kumbalangi GP Chottanikkara GP

  42 Shameer. P. A Rayamangalam GP 01.08.2018 Aikkaranad GP Kunnathunad GP PAU - 5

  43 Sajeev Mathew Pothanikad GP 04.08.2018 Poothrikka GP Ramamangalam GP XXX

  Cat.3 in Annex. of GO(P)no.3/2017 /P&ARD dt 25.2.17

  44 Binoy Jacob Varapetty GP 10.08.2018 Palakkuzha GP Arakkuzha GP XXX

  45 Mathews .P.J Edathala GP 05.11.2018 Chottanikkara GP Thiruvaniyoor GP Udayamperoor GP

  46 Paul Tomy. P. A Kanjoor GP 05.11.2018 Varappuzha GP Alangad GP Kadamakkudy GP

  47 Sini. K. K Elamkunnappuzha GP 07.11.2018 Edavanakkad GP Kuzhupilly GP Nayarambalam GP

 • Sl No. Name of Incumbant Present Station Date of Joining in Present Station Choice I Choice II Choice III Remarks

  48 Aneesh. A Kuttampuzha GP 07.11.2018 Pothanikad GP PAU- 4 Varapetty GP

  49 Sanilkumar.N.S Malayatoor- Neeliswaram GP 09.11.2018 Thuravoor GP XXX XXX

  50 Faizy Jose Edathala GP 09.11.2018 Chellanam GP Kumbalam GP Varappuzha GP

  51 M.A.Sasikala. Koovappady GP 12.11.2018 Keezhmad GP Kanjoor GP XXX

  52 Seena. P. A Mulavukad GP 12.11.2018 Chellanam GP Kumbalangi GP XXX

  Clause 4(i)- GO(P)no.3/2017 /P&ARD dt 25.2.17

  53 Deepa Philip Paingottur GP 12.11.2018 Avoly GP Kalloorkkad GP Ayavana GP

  54 Vethridevi. P. N Keezhmad GP 29.11.2018 Pallippuram GP Nayarambalam GP Kuzhuppilly GP

  55 Laldil.P.N Asamannoor GP 30.11.2018 Nayarambalam GP Kuzhuppilly GP Cheranalloor GP

  Clause 4(i)- GO(P)no.3/2017 /P&ARD dt 25.2.17

  56 Sathyan. P. G Vengola GP 01.12.2018 Thirumarady GP Mulamthuruthy GP XXX

  57 Antony Jaison K G Cheranalloor 1.12.2018 Kadamakudi GP Elamkunnapuzha GP Njarakkal GP

  58 Theresa. P.J O/o.ADP 03.12.2018 Nayarambalam GP Njarakkal GP Edavanakkad GP

  59 Bincy. V. M Parakkadav GP 03.12.2018 Ezhikkara GP Pallippuram GP Kuzhupilly GP

 • Sl No. Name of Incumbant Present Station Date of Joining in Present Station Choice I Choice II Choice III Remarks

  60 Sumin. T. S Mulamthuruthy 05.12.2018 PAU - 1 PAU - 6 PAU - 5

  KAKKANAD

  15-02-19 ERNAKULAM

  sd/- DEPUTY DIRECTOR OF PANCHAYATS

 • /ഭരണഭാഷ-മാ ഭാഷ /

  DDP-EKM/67/2019-E4 പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ റാഫീസ് , എറണാ ളം, തീ തി : 15/02/2019 േഫാൺ ന ർ -0484 - 2422219

  ഇ-െമയിൽ - ddp.ekm@gmail.com പ ായ ് െഡപ ി ഡയറ ർ .

  എ ാ ഓഫീസ് േമധാവികൾ ം. സർ ,

  വിഷയം :- പ ായ ് വ ് - ജീവന ാര ം - െപാ ലം മാ ം 2019 -എറണാ ളം ജി – അേപ നൽകിയ ാർ മാ െട ലി ് - ആേ പ ൾ ണി ത് - സംബ ി ്

  ചന :- ബ . പ ായ ് ഡയറ െട 07/1/2019 തീയതിയിെല ഇ 1-10/2019 നം.

Recommended

View more >