rudram chamakam kannada

Download Rudram Chamakam Kannada

Post on 18-Apr-2015

318 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hindu Spiritual Texts in Kannada..Rudram Chamakam, Purusha Sookta, Sri Sookta, etc

TRANSCRIPT

;3ed d>oei eS.roedqbe aie darpo

dec3 d>ogi

eLroed

ge &5i5idn:

]cU uAtao, ?* g-o1a5a"r"*oaurr.o ge* *as:ge r erfo .hor"ara.e *O**, a.r"raa,

,

t *ot

* de rddr$oe

oir

i oEoso

eldrdo

Fr*t.

erarfdoaoU$*dmoobra r wdrdo aug

d.oaoO n ddd.ge a$ddoiDg dc r .J*rae ert'g Oee-:leaool:

d$dro

drdodedo roodd:e

SdEgBo$ ate6;de r el$.oe o$e eli, iag;3ne"dodeaf.ne,ddo dd:e r gid::oa3

11-

I

I

dosS*: $amdd:[-o ddne 6nAte eryo$ r [-o da3:{e d>d *drd

d{dd-pefoioeoa8or-

aloezorrdtr ,

oJrt de dB edAr dcn sa zJrldBe

dd r eedddd d${dri"o

lapsqJd

agefode r osedbr

*au r **r4* oP OiF' Ta", ! eale9,Axx t oJn d "ad,oardido ado

T&qD6*odr

I 'i r osm 3e 'i Aaa ddaa, oJro sc ao:' ;loe d:6 d)ddo$drd ?* ddndd.oeou.hduos&e

:6"d de dd::

l*r-o

doaa a$edxbd;ooerud r

t-tl

te%o gd:a ddCIrdoer

a&ige *ebaurro

erdedqs*aa eiz$:d{ Odrori$s,

r aoSoa4Om

.* g, dee.toerfi:X* ** ?6rd 9- OS,addn-.abo$d oJD douJ).6 qlg eU rcJA-

a1n -n,,,

rtl

r dd:de ,r, dr;-'- ---'i- 'f,qJ- --- TI

dfe doddrojm nodomzpzbdaeb r oJpal*'po Rododar+l{r{de t eaao nogi@o bP

oJr0c-rdd6oo$

.

I

ddde terusJogJo.d))d 6e ddne zad>zm.o .e)sd - --,---.-A-I

tL

I

* bqosres dDd)lo on, , 3d*1 ;z,s;o 3 n9**, doad:a r o*:dn g1tarl.rd*g"n"o ldly "ie r erfr$pezldQleJU*,dddp,er-lll

dd

dEAeoJ:

I do de dEaoe deeoxo"ieo{ afld:

oP,doqsde

rdo6{aad, *rr&o6*

*

,r,

Qdr

r

erben"{

laar"Eod*q"@td, Td ?PQ,*or(egt

a$s r dd:4*

e{

+:rr*Qfleg*oo daadeaadn

osoarqaa3r: t

er# oi:sodge

,P'

groa raob gaioaodroor: grrquornof,

ro*r5*qg*

98

99

I

Ta3ed #>ogiAe e.r

e3'toed

e3ed d>ogi

cfuoed

do

oo

d$ d:r6ro zs o3ro oS: I *

e

r

Uooo

of' I m a oa of'

doz3de dOdoz3de sao$oino ddo3:e

lt

ddoe

;Jdoedu3ca

gea:d"aal,*T

al,

u

ddne bdeorzlodde Xeoa*Y

?*o

z* aio3:e

dY'

A*",

-d$r!oy t I t d${;palmo$ eg:'red>de dQeaao ddt d>e ;3doe ddoe uqigmo$ &aqQde'oaouoo ddoJre d{oedofes-ooloedoes;3e

dodedqlra

ddooao ddoS:e

dy'dy*

daloe.xrsdo.e a a*Oqrs dj.iooloo ddo$e ddne ._1o ' _ ed

ouu**8;r-" *ii* SX", 4,pofq,* dEran'ordraar- *q*" aaie sx"* oaleddelr

I

dd: w.gea*e norsoodt

*rer:ozoooo ago3:,

axro

aal eo*derr* dgr,irg gr* dgAc"drrt*dBedBe

,1r*

aa., ouogtrSr,

*e,Po

ddoire

dy'

ddoe

ddoe Sa:

uoSre$an*o afoarqra*

zlino-ded., oioo:?x)

ddoE:e ddoe ddne

OryotaAaade

d{n, dd.^r"$rfqr, ofirqrg Cr* dd.ne dd)Se ddne a,b, 6ag6,e zsadqrg

f,reryo alooeddoS:e

dy, a{lqaoiro Eo*r* ahooodoeeoeaoJ: dddo3:eaoe6erood:

ui,edeq*r uobafealg

dy, dy,

*ilooe ;Jdoe ddoe d:op$e ddoe

-drts*o *{mao ddoS:e

P* dye.tt

dar:1dd,qre

*rnU g, dye dabce d ato eer

I

Un drs

I

+n 6 o SoU* dB

d d.o

d; ein*e,

{1a

e eprU*

a*, ei:dodoS:e aaod{po3PiiO*Po ddo3re I -I 'ledgeaYooalooe ddne dan w{rdoeraaoJr3iodo$i tddoe dd:: drfuceaooS: qodde BilPo ddo3:e dbe A*:e x*asooaoJr 0a"6Qi uamrQ$eoao ddo3:en2il

dBedaJoI

d$a Bil d"$ uaore$e$ore aafireegr{ {oeeruriraazJr{;roaeeso{_goe

.

,.

-

dd.oe

|

dp*

ddoe

${eeine

6qd.aqldd.

{pe dd.oe

d{n,

agdeeiore agddedd* dpe

dy'I

t{o,

SX"*

1*ea;ne

nruu$rg dBe ddoe AXm

d$:

I

I

dd:zpo$

Ddon#e Beoa;:oo aid:e ddoe ddoe'l

ll

adndezfore afldodeqlddsr dBe dd.oe daloe d:d{*e, QO'*g*reprg {Be dalne ddoe lea3ore.O6edod* dloe dd.oe

odoneb "ad$Q$de

a{m3o'100

ddabe

dy* dy'

101

]f

ded d>og e3roed

ded d>ogi eLoedddr:deoaalredroezJ dabs F*pr"l, ri dencilErob "tbp6 I dP, o$udrro3. X grarro:. zg da$ erudrdborol:aJ

dY, o6efooe ofiaezpp. 4Be dy'deoaegrdu

rueohol:

{pe

ily,

d*:g,

ffilorr,aeffid$e

;Jdoe

A$46ore

O6rodeqa* dBe ddoe

d:ene3e+]s

z3 $en

o$

I dtr

agebrof:zo.d;ooaoo$aS

E

dd.oe

Bdoriieqldd,r dBedBe dd.oe

ddoe dd:s -.tDo**r6rr,

Odededddrr

darDroir

X tqroOtt-tt

dabs gmo3: zS dggiloo$ d

;s* u*,0*rdgr, Og*r{r* dBe ddne ddoe

ddr

elut

iir-.oS, ,-*O**ddoe d.)rr#ee3

zd A*cc dnooo$zB

or1*,,r;go*rglllll

g* ,Jy,

dabe$+lradoile$rd*

fue dabs

zsodquodde z3

dd.Dede

E

;JdoeeJtr6tr

rr4u

ddne daaob

z3 cbo3oJ:

?: ;Jd:a daaro$ Ez^l

debddoS:e

I

-Y,I

?O"d,,l-

al dilzsdeI

;3ils

_qgoool,r

X eddeoao$

A**r1**oS.

ae*oo"o$ zi d$sai

dd.oe c$odqDdo$ zoddoargJ: aJ dd.oe dr{de

zS

ddordeI

e,3

d6{Eemo$

d

dd>sl,

rdryqo3:ai ddoe, 1.

d3{$leI

gdrr*.$ ai dd.ne doeao$ zJ g;beooo E ;Jdoe^,^r..r.,r.:r^| cldoA#e zie#,r:edtdettr-

?3

ddroe Rosoa1>

d a.raqo$

tufi:*dooi)

Xea:*ge

Iltll

-follll

6,4"r, O ou*-* ai ddnez'3

!

datlefuea*e zrooiuedeU-l

zJ

dd>: xgo$opooO

x

|,:O{de, ^ |

O*, &bro$ ,S A{rud^irrq,o$ zs drdoooo: zB daJ:eI

a:rdde X aoaeo$de z3 ddoe droa;o$

I

.r^ ^ l, | '. l.r' dy, er4otnod: zJ {ddooos I .3d: erdde zmdoooJ:

-

iodr$ode

^J da$s Eoorodo$ ---L-- --l

:

e3 Oeano3: .23 dabcl.

z3

Sdnado$

. .t

!

dd.oe oocDuo$

I

zJ i3d>s ae"poSooJr z3 aezppil

t dS en'do6roJ)dQ(mroJt z3 tt5tt

do*ro$ zodrrgo$;Jdoe

*tU*^* so_r|||

z3

dd:c f,gedsop$

*r+rr"n

z3

f d{o* djorro$ zodaarroi: addbdob I,Js *ryirrO *#poI

zS

ddoe dreqosr z3 60e?oo$zodoraod:

?3

dd:c d;adrzroo$

I dy, aDsDro$ u o-4"*o I ;*r- *4anor, xampaooJ: z3 il7il dabe d,oedoo$ zS *"t,103

I -*-

*r-*Pr*zmafeno$r02

t

-fu'

T

ded d:oeiA5;oagclbzmd:raad$2,3

eLoedz's

deuJ a3>o,

e3..oed

d d$s gonoor:eJ

a$a3obez^*

eisdget

ri ggaO* aJ dd.oe ds sode?io,\e deaa;nn"oddoe&Eeeo8eeJ.o",e

I

d,b

erun3oS

4edool:

ddoe el{e*po*:

drdobeqJ.o,s

fleeo8eef.ore

ddoetrsn

ad{d*eefore

dodedqiDon al ddoe

{og,

zB dOeo3:fre

zi ddoes,3

dab erooaUe11o; da$ ea:ed{ea}e

_d,grfoy

dod(dezi.rod(

a*3cn$ d$

do$de

dogpoeoeloebd r

.!

a3de erofiiide

':

:aao

abd:aamaabeaao iiaooao

I

a$o3oezpde zd ddrs doEmdd: zS d:o3l{mo*'

X ddra

do qJedordoe doe $aao *oa*oo*abd r otn 3ecbgi aan dd.oc aaot

SouoU

d sdioDo$

?3

dd:ryd'odFo$ ?3 do"Eps

I

qJedde log.ilqJedde I ado cbdEdtLI

dd:g mdir"roJraloe$doood,:

z,roasooJproJ: z'g dd:e 5iddeaaoX:

I do$E doe a$dd dedfe r qalorioo OogoO ddde

I

dd: ersad$oro$ zroenoa;o3:aJ

t d*tx

ddor*e go$qeoDo$ 6iqtoaa$de abedf , os.bualxg*ae deb{de a*o

S,r

dqpsr8r

,* 4ebp*,

dd:a

*lhPu *

6am*aroo

ddr

I

I

"ao*Ddo$

?3

ddQ"f$

t

''b' I d. an"oa'nob ':

1of:maoO

z3

dd:s *darde U

*o{ol'e d

;Jdnee'l

,imq,ps, d

t##. I

;r*4Q,fs

I rrednPo

dd ci:@ giedeot r do doe a3:aoadd:od dro doeerqJrto dia

*r* ,k", ap* p, ;&{ro g*&ooo$ dabxn aded) de o$z{,o e*B a$il:mo$d, I t* dd%* trr

*Co

rgd>e

o$*ouaoar

A*e aooroO z^: n{deagor: d daioe 6Ao:mroS a:odeaop$stll

1

eruioagd dD

i *;*

r atn doe

zJ da3re

mnroda?6o$ X OesxnpS

I d*tE

dQe: .lddo doed doddo go$D dD ddabdp( d:d

$@*,PJr ai doaop$z3

I d** eloempir zloeoaapo?3

dab vuaarrod:8 dodorro$

dd:e

d#rro$

a, I *,i*^ do doe ,trr* drD doe o{i*Eo oeods , *r**r** *goeode r am

ti^gc*, ssofx

deordoap3: ei ddoe.drtrddro-eoao$

*Atod' I

ddr

ep.rodoed6eoaaiid.oe dd:xa

adeil

de r

ero-o3e

104

105

Idec3 d>ogeSJoed

e3ecJ aJ>ogi ei.roe*r

Fr+n

erud

dncbdfrnezB

$ooQemoOgl

pas:o3$.e 3e err':

aaani: ddordsa36roilr r oS:e

r

o$e el;J*edo oad6Q

*E

Xo aa5ao,

dq

,3 dne erqilI

ded

3gd,rQa

,3

It

dd:roJ:z{, oJccaadod:5ffiaodoe

6a 8J 6?rt

I}t {lAo darxidoI

fQao

AqOiot,

acezJooo

o$d;ds r oi:eeoDd{dsr

eetr?ro, ,-

98oq $6Dddqe -t

o*o*, , ;I

forrd4