Vien chuc-2014

Download Vien chuc-2014

Post on 02-Jul-2015

2.190 views

Category:

Data & Analytics

1 download

DESCRIPTION

Vien chuc-2014

TRANSCRIPT

1. UỶ BAN NỊỉÂN DẦN CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAI'ITỈNH CAO BÀNG Ðộc lập- Tự do - Hạnh phúc Sốí/ỗoẵ/QĐ`UBND Cao Bằng, ngò' øồuỏ tlĩảnglo liăln 20/-I QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 'ỉên chức năm 2014 của Sỡ líhoa học và Công nghệCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈI`JH CAO BẢNGCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dãn ngày 26 tháng ll năm 2003;Căn Cứ Luật Vìên chức ngày 15 thàng ll năin 2010;Căn çứ Nghi định số 29/2012/NĐ`CP ngày 12 tìiảng 4 năm 2012 của Chính phủ vê tu)'ên dụng, sứ dụng và quản lý viên chức;Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13 tlìáng 5 năm 2014 của Uy ban nhân dán tỉnh Cao Bảng ban hành Quy chê tuyên dụng viên chức;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SỞ Khoa học và Công nghệ. QUYẾT ĐỊ1`IH:Ðiều 1. Phê duyệt Kể hoạch số 580flíH-SKHCN ngày 30 tháng 9 nảln 2014 của SỞ Khoa học và Công nghệ tuyên dụng viên chúc sự nghiệp năm 2014.Điều IZ. SỞ Khoa học -'à Công nghệ có trách nllíệm tố chức triển khaí Kể hoạch tuyên dụng Vìên chức năm 2014 đã được phê duyệt tại Điêu l Quyiểt địlih này theo dúng các quy dình hiện hành; kip thời bảo cáo băng Văn bản các nội dung và tiên độ công việc ưưởc Uy ban nhân dân tỉnh (qua SỞ Nộí vụ). SỞ Nộí vụ CỎ trách nlììệm kiêm tra, giảm sát và hướng dẫn về chu)'ên môn nghiệp vụ dám bào việc tuyên dụng viên chức đúng theo quy địjìh của pháp luật.Điều 3. Cháxih Văn phòng Uỷ ban nhân dãn tínlì, Giám dốc Sở Nội vụ, Gỉáln dốc Sờ Khoa học và Công nghệ, ữìù nướng Các dơn vị liên quan có nách nhiệm tlìi hànhẨ n 1 . . , -Quyet dịnh này ke tư ngay lx'y./.IL[/I~'0'ỉ nllậnt CPIỦ TỊCI-I- Chủ tỉclì, các PCT UBND tính; - CVP, các Phó CVP UBND tinh; - GĐ, Cậìc PGĐ SỞ Nộí vụ;- Sở Khoa học »'à Công ngliệị- UBND các huy'ện, thàrlh phố;- Cổng thông tin diện từ cùa lỉnh; - Lưu VT, NC. 419/I /øễ/n Hoàng Anh 2. I iì.'rJ lI.``ii C`.a‹ I ii.-NỌ ‹Ị`‹ị›.`G Ii(`).v x.Ẫ HỌI (.`ii[lĨ' N‹:iiỈ.x 'll;ỈT N,hlSỞ KJIOA HỌC` 4'.Ả cL“›NG N‹::llỆ iịộc -llịllglýilzẩnh ptztìç 5{ì.ẫỀiŨ KH-SKIỈCĨN (`s7v7 B.1›:_;' IIg.i_1`;ĨÔ l`ÍV.'c1'I".,' 'ể' ,'ILi'lÌẪ .`(*14.' il0.~_Cli`l`ll_'ẩ-n dụng 'Ìẽll clllìc sự Ilgiliệp nậinl 2014 ỷ 7(Ỉẫn μ`lr l`hỎiìg IIIl‹` 1tl12.i["li-i%N` ỉ`.:1..Ị.' .Ĩb iil.'1iìg 13 iììliì Ệllìĩ CL`l.: LẵtĨ Nệ›i 'L_ẫ baiì iìi`iniì Qìlly' chẻ 'Llìi iu_`ẻIi. xúi [U_”ỖIì ':ệIì Ciì1rçL fịịujy' L`i^ìLẢỈ Iiìi Iilỉxiig hạng.ĩ ngiiệ' Iìghiệp Clìfrc dỉllìiì nghé iìịzlìiộp Llt"›i với 'iên chức 'ẫl Iiội tllljy' kị~' thì ILl)"Ỗn, ilii tĩiĩiziịị iiạng Chiru ddniì Iighể n~L'iliệp dỉìi `LĨvi `u'iQ':ì EĨIÚCỊCản Cứ Qu)'ểi Liịiiiì SẮJ USy"`2Ùi4/C)D-UBND ngỉìỳ' 13 thịìnỵị 5 liăiìì lili-1 cilál LĨ_' h.ìxi rliìiìlì ci.1n tíniì [`a0 Bảlìg hati iì.`lIìh Qu) ciic Lu}'L"lì Lll_lI1g l'ìL"x1 Chức;(.`ảJi Ctif CiLlị'ểi Liịlìh số 34KÌẵ.'“QD-[,ĨBNĨD iì'_ị.`ì_' 27 iiiậìiig 12 zìíìlìì 2ll1,`~ ctis l,'j, iĩsilì lìliân dỗi] tínil Cao Băng. vẻ việc ịịiịlo biẻlì chủ sự ngliiệp náiiì 2014;SỞ Khủìai ilọc '.`l Ctầng iìghệ x.ì_ dựng Kè lioạciì lIl_x'ến tiillìg »'iệ-Iì ciìửc Clitịì Các tiơn i'ị St_I nghiệij trgrc tiìtlịlc liãln 2()l~1 niìư SLJLIZI. hrLIL` ĐÍCH. 'ẺU c.ẦtI- Tuj,'ẻIì dụng 'i`.-lì Chúc lilìăm bxỂ› Sung dù `iỖ SÔ ltĩçnig, n.`1l1`,_1 cao Ciiẩxt lưçnigĩ đội ngũ viêlì chức Ciio Các dơn vị sự ngiìiệp đảlĩì bảo liàiig, lực Clìtlyên Inỏn. phảliì chải dạo đức tôt, dílng Liêu ciìllzill Chức danh nghè nghiệiì do nhL`! nước LỊLIẬ' địniì. đáp trng yẻil C.^tu nl1iLỆ'n1 'ụ Ciìtl)'C-n mẽìii của đcm 'ị.- Việc Luy'ển dịlng viẽli Cliức pliL°li cãn Cứ 'r*'Ẫì0 Clìi tiệt! biệ-li chể. niiu Cẩu. 'ị tri 'iị'c làln trẽn CƠ Sẽ! chức i1.`ing, Iliiíçm 'I_.l dtiọc Ctì Liuan CÓ iiiảm qil_'èn gìatì. Chi tuy'ẻn dụlig đù SC) lượng clìi tiêu C‹Ĩìli Liliêu Sk) với clìi tiêu biêii Chè đư‹_7C giao.- 'fố Ciìŕlc tuy'ển dụng piì:°i đảm hịio đản chú, CỏiìgCông bằlig 'à tliL_rL` hiện Litlxìg Chililì Sách liìco qu}' dịnh hiç'i1 iìành Ctll nhà nưỚc.II. NHU CẨU. vi TRÍ VIỆC LÀM Cz`N TU'ÊN DLJNC- Số iLi'‹_Yĩìg ciií iiμ`-L1 Cầii tu) ến: 03 x'iẻzi Ciìt`Ic;- Vị trí việc làm Cần tuyển:vŕ 02 Kiéxn dịnh 'iên do lường: Ngạch ì.ị su (13.095); i3.`“, trã cệing; tác tqsi Phòng; Kíéln định Piisịil chuảìii Ðo lưáĩiig, Tlĩilĩg Lâin Kỹ' tiiuặịlt đo lường Ilìử nghiệln.' Q31 Ĩiiủ nghiệiiì _'iẻn Ciìgẳi lượĩìgị Ngạch i.ịìi Su 1. l3.l)95ị): Bộ ưi ckiìxig tác Ỉgli Phòng Thử nglìiệm 'TLT vàn chát lượng, Trung tâm Kỹ thtlật do lường thŕr nglìiệnì.Ill. ĐÒI TƯỢNG. DIỀU KJẸZN. ĩ`Il`-:ti CEIU.-N D.Ẫ..'G Ki' DL? 'l`I!1Ĩ:z'1. Đối tượng, diều kiện và tiêu chuẩn dũng ký dit tuyển 3. l`i'LI(Y1ì;' iit_qì i`.iìi cti I.l2 !1Ị`trt`*.I1 íltẵĩ icli Cặì Ĩ.Ịi L]`.:`1 xói 111) ẻiì iĩ.iIĩgỀ Iliìlil tl Ciìí tiL"ll CLl‹›i cŕlrìg cảil tLly'ẻi1 dụlìg'. 1111 l1L›LrLri Ụtì LỈíci'Ii Ịiiìcìlig *.`1l1 lltìịlc Lliẻlĩì Ilìt_rL` ìl.'iI1iì o.`.L«ì i1t,74ii lất ii'._.[lItuỆíI! Ii'!i2ng itiịxtlil. zìéll tĩẵxl-Iiì ị`iìÒI1g `s.ẵl1 ì1t`vậỤ tiiệiiì iÌiL_ỈỊ il,:I1ii iĩ.':I1g iìlìLtLl ilii Ci1L`1 iịcii iltĩìi t`ik`ìiig tLl_'ẻi1 Lltlng 'iỏlì clìtrc c|tl_'ẻI tiịiiii Iigjlrtvi ii'`lIìg iil}^ẻ!i IiL't› tlìtr IL_r ml liên. lliiu Nlililỉ Lil .-nh lìíliig lIC lLIt,nìg 't`l trĩìiìgĩ. .^`iìi`. litiiìì.' !L`10 tinjurìgl ii) `Ữ1Lr‹,n1g iììlìlì: ki Ĩ