ત. -૨ -૧૭ - vadodara municipal corporation department_04...right to...

Download ત. -૨ -૧૭ - Vadodara Municipal Corporation Department_04...Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06 , ત. -૨ -૧૭ ત , ˘ ˇ, ˆ˙.˘˝. વ ભ ગ, ગ ! , વ દ . વ ષ ' ત અધ બ બત અધ ,૨૦૦૫ અ-વ . -૪ (૧) 23બ દ 4 56 ધ ˝7 8વ 9 4 વ બ બત વ ગત :! ત વ ષ

Post on 17-Apr-2018

233 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06

  ,

  . - -

  ,

  ,

  .. ,

  ",

  .

  ' , - -() 2 4

  6 8 4

  ; ; , = -? -() -

  B - 8 (PAD) G

  . J 4 .

  G (K),

  ",

  .

 • Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06

  = - ? L - ? .ML N:/- - L -() () 2 L

  (K) '

  . S = - ? L , .

  . K N.. ' 2 .

  . 8

  K

  K X L Y , -Z G [

  - \ L .

  K S ] ] , 4 4

  L . L (K) L .

  X L Y S " ^_

  L . ] ] ` ; 8

  Z ; a Z L . ] ]

  c 4; . Z- d

  G K S .

  -Z G S ] ] , 4

  4 . (K) .

  -Z G S " ^_

  L . ] ] ` ; _

  . ] ] c 4; . Z-d

  G S .

  e " 8 L ] ] L g, `

  L - h j L - j - ; ^_

  _ c 4 S L . G

  ; .

  . /L G 6

  . ; 6 L G

  1 G

  (K)

  _

  `./- B

  6.

  L X L Y,

  -Z G [

  - \

  .

  2 . . - \. -- ,

  ..

 • Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06

  _

  .

  3 .

  ' --

  K

  4 .L G --

  ] ] , -

  .

  X L Y, L o _

  G

  ,

  G G

  5 ].L G --

  q

  6 ].L G --

  , [

  c 4

  7 ].L G --

  ,

  , G-

  G .

  8 L

  L u --

  " 8 L v ..,

  g c_/_

  L h

  ..j - , ..j

  .. j - _/

  c_ .

  9 --

  ] ]

  ,

  .

  . y ' G z

  L S ] ] ] ] /L - 4

  a { J 2u L ; |

  L . G . }

  B ;, G L 2 ~ L

  GG L .

 • Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06

  . o 4 L L L

  L S e8 4

  - | L . " S e8

  - 'z J B L ; - 'z

  L . e8 - L L

  . 4 8 | L .

  . o 4 L G S

  , B, q G

  ....L , h c, ` , - ' 8 8

  g - | ; . L G

  ....` , { .` , Nq\ g J G .

  . S Ng 8 ;

  ' G 8 `, \8 8 ` { j

  .

  . L 4 S ] L

  G X 8

  L 4 S ]

  L L { G.(K) G

  ' .

  . - X L G,

  - , - 4 ?

  4 4 ?

  K L h . G, - , -

  4 , 4 4 .

  . L G L

  .. /L G;

  G (K)

  () ? .

  ..- \

  ' .,

  ..- \

  .

  '

 • Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06

  .L G

  ].L G

  \g

  ].L G

  ` .

  ].L G

  2 .

  L L u

  ' .

  .

  . Y | ' L G S

  j L .

  .. /L G; .... q

  . G.

  (K)

  /-

  . 'L . (.

  .-\.)

  ..

  - \.

  /-

  . ..

  - \.

  /-

  '

  - - -

  .L G - - -

  ].L G - - -

  ].L G - - -

  ` . ].L G /- -

  ' . .L

  L u

  /- -

  . /- -

  . B" G L L G

  - J

  - J G ] J 2 G L

 • Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06

  . L Gz ' ' Gz

  .

  J ] J L J / 4 L ,

  - \. ' ` 8 }

  Y . ; 4 .

  . S 6 .

  ....L 2.

  . L Z G , S ' G .

  ' {j \8 8 ` 4 .

  . Y8

  L ' ' ' B

  4 4 L .

  K Y8 .

  . 4 ' ; ,

  .G (.)

  L , ` .,

  L ? " _, ,

  ",

  .: -, , -

  . u " ` 2 /

  / 4 L KL L .

  " /G G , g, ` ..

  c_ _; c 4 .

  B - ' ? B L .

  G (K),

  ",

  .

 • Right to Information-G.A.D.Circular-1088-1-2-06

  y-

  " , () GyK

  2 4 6 S ' - NG 8 4

  ( 8) (P.A.D.) .-- 8

  J; S 4-- { -8

  X . J y Y YG

  .

  .-- 8 4 6 8 (P.A.D.); -8

  ' _.

  . - -

  2

  G (K),

  ",

  .

  "