22-04-2011 panchmahal dahod

22-04-2011 Panchmahal Dahod
22-04-2011 Panchmahal Dahod
Download 22-04-2011 Panchmahal Dahod

Post on 21-Feb-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

■ ËqÄ- çkeMfex- Ãkt¾ku- ÃkÚkkhe suðe Mkw¾MkkÌkçke yÃkkÞ Au þw¢ðkh, íkk.22 - yur«÷, 2011 økkuÄhk k nk÷ku÷ k fk÷ku÷ k ÷wýkðkzk k òtçkwÄkuzk k Mktíkhk{Ãkwh k fzkýk k ËuðøkZ çkkheÞk k Ík÷kuË k þnuhk k ¾kLkÃkwh k økhçkkzk k ÄkLkÃkwhk k {kuhðk k ÷e{¾uzk ÃkkLk Lkt : 7 («ríkrLkrÄ îkhk) økkuÄhk, íkk. 21 ík{k{Lku MktËuþ íkhVÚke sL{rËLkLke þw¼uåAk yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh («ríkrLkrÄ îkhk) ËknkuË, íkk. 21 («ríkrLkrÄ)

TRANSCRIPT

 • (rkrLkr) kkuhk,kk. 21{kuhk kkwfkLkk Mkkek kk{u hnukk 45

  keo ykuzu xekeLke ke{kheLkk fkhu kwkhLkeMkktsu x uLk Lke[u kzkw t {wfe Stke xw tfke ee nke. kLkk ytkuLke kkkkrhkhsLkkuyu khu hkuz {[kkk kkkh{ktk{keLke Mkhe sk kk{e nke. kLkk Mktuo kkueMku yfM{kk {kuk yLu fkoknenkk he nke.

  {kuhknzk kkwfkLkk Mkkek kk{ufhkMk{kt hnukk 45 keo kLkMknLkkkkkR fh xe.ke.Lke rk{kheke kezkkknkk suLku R {ksLke yMkhkk k kw{kekuXk nkk. kwkhu {ksLke yMkhkk ku{sxekeLke ke{kheke ftxkuk kLkMknu MktkhkuzMkkek zk Vkxf kkMku sR huu xuf khke

  kMkkh kke xuLk Lke[u kzkwt {wfe StkeLkku ytkyke eku nkku su ytkuLke kkk krhkhsLkku kuze kk nkk. kLkk Mktuo ku{Lkkkwk fLkwkRyu kkueMkLku fhkk kkueMkuyfM{kk {kuk yLu kwLkku LkkUe w kkkMk nkkhe Au.

  (rkrLkr khk) knku, kk. 21swk swk fkhMkh knku rsk{kt

  swe swe skyu kLku {khk{kheLkkk kLkkku{kt fw {e yuf {rnkMkrnk kkt[ kykuLku ktehRyku kkLkwt rsk kkueMk Mkqkkukhk k {u Au.

  k rkk yLkwMkkh knkursk{kt kLkuk {khk{kheLkk kkLkku kifeLkku yuf kLkk u.kkhekkkwfkLkk {kuxe swhe kk{u kk {kuzeMkktsLkk Mkkzk Mkkk kkLkk Mkw{khukLkk kkBku nkku su{kt {kuxe swhekk{Lkku hk e{Mkk fkue kkhekkuLkk hu kuXku kuXku s{kku nkku kuk{ktkk{Lkku tfh {kLkMkk kkhek kkkukkukku kt ykku nkku yLku kwt fukukuu hnu Au? kLku yufkLku s{eLkLkkukk Lkn {u. fne yuf{ R~fuhkRsR kuLkk nkk{ktke kfzehkkRLku {khk skkthkkRyu kfze kfze ukkt

  eVhuk tfh {kLkMkk kkhekyuhkkRLkk Lkkf Wkh uhkh k[fwthe Lkkf kunewnk fhe kteh RknkU[kzenke skhu Mkhkh {kkLkMkk kkhek yu ktk tfhkkhekyu kzkkkxwLkku {kh {khe RknkU[kze nke.

  yk Mktktu {kuxe swhe kk{LkkhkkR {MkkkR fkuekkheku u.kkhek kkueMk MxuLkukrhk LkkUkkk kkueMku kwLkku LkkUekkkMk nkk he Au.

  skhu {khk{kheLkku keu kLkku.kkhek kkwfkLkk Vwkwhk(zktkhek) kk{u ykX rMk ykkWkLkk kkBkunkku. su{kt Vwkwhkkk{Lkk WkkkuLk hSkMknktkkR kxu kkk h{ [tMknkxu kLkeyu Vwkwhk kk{{ktyktkkze nukh khefu Vku{o wO nkwtyLku ku{kt WkkkuLk kxu w uenkuR yLku ku {uhex{kt ykke nkukke

  kuLke kMktke kR nke suLkk fkhu ktLku[u zku kfhkh kk nkk suke kuLkkrLkfk {kxu kt[Lkk {kMkku kkukeh{ [tMkn kxuLke kt[hknukwAkhA fhkkt h{kR kxuWkkkuLk kxu kh W~fuhkknkk. yLku kkku kkue h{kxuu WkkkuLkLkk s{knkkLke fkue kh kfze {khenkkktke Lkkte kteh Rkfhe nke. [u Akuzkk kzuhekMkn ktkkRkxuLku {kkk{kt kkh {kheR fhe nke. yk MktktuWkkkuLk kxuu u.kkhekkkueMk MxuLku VrhkLkkukkk kkueMku kwLkku LkkUeykk fkokne nkk he Au.

  skhu {khk{kheLkku keukLkk kLkkwh kkwfkLkk {tzkuhkk{u kLkk kkBku nkku su{kt

  C M Y K

  C M Y K

  wkh, kk.22 - yur, 2011 kkuhk k nkku k fkku k wkkzk k tkwkuzk k Mktkhk{kwh k fzkk k ukZ kkhek k kku k nuhk k kLkkwh k khkkzk k kLkkwhk k {kuhk k e{uzk kkLk Lkt : 7

  HAPPY BIRTHDAY

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAk

  nkoLkk kk{ekrkkk :- {nu{kkk:- fkekkk{:- {ehkkwh

  kkuhk hk{Lkkh{kt hkXkuz tkkeLkku yL kwu{ Au kMeh{kt ku{Lke ykswkksw rkkzeyku ku{Lkk {kxu kz kh {kkurkuhu ~{kLk kk Au. (kMkeh : hksu uke)

  q- keMfex- ktku- kkkhe sue MkwMkkkke ykk Au

  (rkrLkr khk) kkuhk, kk. 21xeLkw- {eLkw rLkhe suk ku ku kkukkt kkfku

  keLkk kuk{kt kkuXkR yu Mkns kkkk Au. kkkuhk hk{Lkkh{kt hnukk hkXkuz tkkeLkk kuk{kt kkuku{Lkku kwu{ Afkkku nku yu{ Wkhkuk ku fkuLkukzkkt Uk s 20 suxe rkkzeyku yLku ykswkkswLkkfwkhkyku yke knkU[kk nku Au. huu{ktke hexkzo{uLxkk Auk 15 koke kkukkLkk kuLLk{ktke w, rkMfex,ktku, kkkhe sue Mkkkke kukkzk {kxu 20 suxerkkzeyku {kxu {krMkf Yk. 4000 Wkhktk Lkkkt [okkhkXkuz tkkeLkku kwu{ huh yLkL Au.

  kkuhk hk{Lkkh{kt hnukk yLku nk 82 koLke uknkU[uk W{uMkn yu{. hkXkuz yLku ku{Lkk kLkeMkwhskuLk ktLku yLkuhku kwu{ hku Au. huu rkk{kt

  xkrVf MkufLk{kt Vhskk Auk 23 koke rLk]rkkukkk yk tkkeLkk kwkku - kwkeyku yuf{ uMkuxStke kMkkh fhe hkk Au yLku knkhkk{ hnu Au skhuhkXkuz tkke kkuhk hk{Lkkh kku hneLku kkukkLkeStkeLkk rLk]rkLkk kkuo kwyku Mkkku yLkkuku u{ fhekMkkh fhe hkk Au. kwu{e W{uMkn sku Au fu, {khekkMku ykkW 44 MkMkk nkk suLke k nwt ku s MkkhMktk fhkku nkku. nk{kt 15 ko Wkhktkke 20 suxerkkzeyku k[k Mkkku y{u kke Au. Wkhktk fwkhkykuk Au. y{khe rLk]rkLke Lkku Mk{ kMkkh fhk Mkkkuy{u y{khk kzfkk kkikkuLke su{ ku{Lke Mkkh Mktkhkeyu Aeyu. ku{Lkk {kxu Mk{Mkh Mkkhu, kkkuhu Mkktsuw- rkMfex, MkrnkLke kkLke [esMkwyku Wkhktkku{Lkk {kxu h{kt kMk ktk kkkLke Mkk fhk{ktyke Au. w{kt kuyku {kxu h Mkk{u ykuk yktkkLkk]k{kt kuyku {kxu h Mkk{u ykuk yktkkLkk ]k kh yuf{kku k kLkkku Au.

  kk{ktke VukkewkO Mkk{u hsqykkkuAkkt fkuR kkkt Lkn

  knku, kk. 21knku nuhLkk yirknkrMkf Akk

  kk{kt Vuku LkMkrk kkfkefqh fhk kkkku knku Lkkh MkukMkLkLkk fkWrLMkh ku{s Mkk{kSffkofh Lks{weLk kktkhze kkyuknku Lkkh Mkuk MkLkLkk {wyrfkheLku uek hsqykk fhe krMk{kt Akk kkLke ktke krMk{kt MkkV fhk{kt Lkn yku kkuLkkhMkuk MkLk Mkk{u q nzkksuk rnkLkk kkkt hkLker[{fe W[khe uek hsqykkLke yuf

  yuf Lkf rsk fufxh knku ku{srsk kkueMk zk knkuLku Mkkt{kufe ykke Au.

  knku LkkhLke {{kt ykuyirknkrMkf Akk kk su knkunuhLke Mkwthk{kt khku fhe hkwt AuyLku kuLke ykswkksw Lknu yLku MkiVekkzoLk ku{s AkuxuMkhfkh kxefk yLkukLku yzeLku Lkwt Vhk kf MkrfMkkk{kt yke hkwt Au. yk keskykuLkku nuhLke kufk yunhk Vhk kf Mk rfMkkk{ktyke hkwt Au. yk ke skykuLkkunuhLke kufk yLkunhkVhkLkk Mk khefu Wkkuk fhehne Au. khu yk yirknkrMkf Akkkk yksu ku{kt Vukue LkMkrkke

  qks wko {khe hkwt Au. kuLke MkkVMkVkR fhk {kxuLke Vrhk LkkhMkuk MkLk{kt ykhLkkh fhk{ktykke nkuk Akkt kuLkk kh MkkrLkfMkkkeku khk fkuR kLk ykkk{ktykkwt Lkke. yk wkOLku fkhu{AhLkku Wk k e skkt LkkMkMLku LkwfMkkLk kR hkwt Au.

  u Akk kkLke ktfe rLkk{kt MkkV fhk{kt Lkn yku kkuLkku Mknfkh R LkkhMkuk MkLkMkk{u q nzkk suk rnkLkkkkkt hk kzu suLke LkkU ukskkwt Au yu Mkh uekhsqykkLke yuf yuf Lkf rskfufxh kkk rsk kkueMkzkLku Mkkt hkLkk fhe Au.

  (rkrLkr khk) rhkskwh, kk.21rhkskwh kk{ kt[kkLkk

  yz nexLkk kkku Auk kkt[ -ArMkke kkeLke ke ktke kko hneAuLke rkkku Mkktkze Au. rkku {u{krnke yLkwMkkh rhkskwh kk{kuLkk Vrk{kt kke Lk fLkufLkkhk knku[u Au su xktfe kkMkuLkku kLkwfkLk kMk kkk kkeLke ke ktke

  kko hne Au. {kk uk kwhkwkk{{kt yuf rMk kkeLke xuLfhVuheLku kke ykwt. kk kktXknuLzktkku Wkhke k]neeyku MkkhLkkknkuhke kke uk {kxu ktke ktkefkkhku uk {ke nke. kwYkh Mkwekke Lk {kk knuLkku{kt Wfkku [Yuk {ku nkku. ykxwt ykuAw nkuku{ ku ku {kuxhku kkzue nkk{kt kze

  Au. suLku hekuh fhkkLke VwhMkrhkskwh kk{ kt[kk kkMku LkkeMkhkt[ khk ku{ku kku{kkunexke ftxke kR Au.Mk{Mkh kke {kw Lkke. ku ku kkzu {kuxhku nue kfu hekuh kuhe? Mk{Mkh kke {u Yt? kurhkskwhLke sLkkk{kt & [[kohkku Au.

  ELxufu,ktkk{eLkhe, fukkEk kELk suefk{e fk{kehe fu{fhkke Lkke ?

  knku, kk. 21knku nuh kke kwhXk kusLkk

  ko 1967{kt yfe kk kAe 30ko Mkwe fko fhe fu ku{ nke. su{wsk yk kusLkkLkwt k ykw1997{kt kqo kw fnuk yk{kusLkkLkk ykw Wkhktk 12 kokk ykk Akkt yksu knku nuhLkkuf nuhesLkLku k eX 140exh hhkus kke {e hnu ku hekuyk zu{{ktke kkeLkku skku Wkkzk{kt

  yku Au. khtkw ykw kwo kuekusLkkLke {kokyku ykkMkwMkkek yk kusLkkLkk ykunuhLkk {kuxk kkLkk rMkkhku ku fuk rMkLkk yktkhu {kk 1 fkfyLku ku k ykqhkk kku kke{uu Au.

  {kk s{eLk u yu ku kykqhkk kku kke {kw nkuk AkktnuhesLkku MktkkukLke kke ywuAu. su y[tkkhe Mkrk Au. yuxw sLkne fkuELku k kkku Lkke fukhu nuhesLkkuLku hhkus kwhkkkkeLkku Mkk ykke fk ku{ Lkkekku k {kxu zu{{ktke kwhke sYhekkLkwtkke Wkkzk{kt yku Au ? u kusLkkhhkus kke Mkk fh{kt Mkk{ Lknku kku kuLke k{kkLkku rfkMk fhk{kt

  fu{ Lkke ykkku ?nuhesLkkuLku kk kuo yuxu fu

  rkuk WLkkk{kt zu{{kt kkeLkku skku

  xe skkt yXkzeu rMkuyufkh kke ykkk{kt ykkw nkw.ku{s zu{Lkwt kew ukk ktkek Mxu

  Mkwe fuLkk kue ntkk{e {kuxhkukkEkku kke kke nuh MkweknkU[kw fhk{kt ykkw nkw. yksfkhu {kk yk ku Lkn khtkwkkAk fuxkf kkuo Mkwe h WLkkurLk{ek ntkk{e fk{kehe fhLkkkku yk zu{{kt ELxufu,ktkek{eLkhe kkk kkEk kELksue fk{kehe kktfk{Lke fk{kehefu{ fhk{kt ykke Lkke ?

  knku nuhLkk LkkkhefkuLku w yufkk eLku yko ku fu kkxk zwtkhezu{{ktke knku nuh Mkwe kkekk {kxu ykk{e kkrfkLku yufYrkkLkku [o kkku Lkke. fkh fuknku nuhke yk zu{ kk 50Vqw [kEyu Au. yLku kuLku fkhu ktke

  knku, kk. 21yksu Mkkhke s knku nuhLkk

  kkkh{kt kxku ykkkt kAkwtkkkh hnukk kkk{kLkLkku kkhkuLke[ku skkt Auk fuxkf rMkkeyMkk kh{eke kkrn{k{ kkufkhekuk knku k M k e y k u y uhknkLkku kMkeku nkku.

  yksu knku n u h L k k k k kh{k tyufkyuf kxkuy k k k tykfk{kt k uhkk nkk. yLkuykku rMk ykfk kAkwthnukk nuh{kt kkk{kLkLkku kkhku Lke[ku kku nkku.

  Auk fuxkf rMkke rLkrkrLk kkk{kLkLkku kkhku [ku skktknkukMkeyku kkne{k{ kkufkhe kknkk yLku {kke MkktsLkk Mkkzk[khkkLkk Mk{ kkk{kt nuhLkk

  {kkkuo kh Mkkkxku uk {kku nkku.skhu yksu kAkk kkkhLkufkhu kkk{kLkLkku kkhku kkzkktkh{eLkw t {k Lke[wt hnukkknkukMkeykuyu kkikk fhkekh{eke Aqxfkhku {uku nkku.

  h k { k tfuxef skyu{kXwt kkLkkMk{k[kh Au kukMk{u knku{kt k k k h { k tyufkyuf kxkuykkkt {kXkLkeyktfkyu knku

  yLkks {kfuox{kt ukkheykuLkk Skku [kUxk Au yksu {kuxkkkLkkukkheykuLkk kkk yL yLkksLkkuskku wk{kt zufuku Au. uhMkk yku kku yk wk{kt hkuwtyLkks ke skkt kkuLkwt LkwfMkkLkuXkLkku khku yku kue ekekeukkheykuLke wk{kt hku

  (rkrLkr Tkhk) MkwMkh, kk. 19Vkukwhk kkwfkLkk rk rMkkh{kt

  Mkkhe yue {kkk{kt stk rMkkhykuku Au. khtkw VkuhuMx kkkLkk skk f{o[khe {kxuLke kuhfkheLkkkkku stkku Lkk{uk kkLke rkkhV fukE hkk Au. khu ]kMktkkLk ykzuz kkkt rLkftLkLkk fkhukkkh{kt Vukkku fkkoLkzkkufMkkEz kw nu kkkh {kxukhkYk kLkkku Au. suLkk euw Xtze, kh{e, ykuAku- w hMkk fuwfk sue MkrkykuLkku LkuMkk{Lkku fhku kze hkku Au. kuk Mk{ufwhke ykkkeyku Mkk{u xfe hnuk]kkuLke {ksk yrk yk~f Au.

  stkkuLkk skLk {kxu hkuk WAuhLkMkoheke E nkk ]kkuLke e{kxu Mkhfkh kuo fhkuzku YrkkLkku [o

  kuku Au. kkuo ko hkuk WAuhLkMkohe{kt kikh kkt hkukkykuLku stkrMkkh{kt hkuk kk {kskfhk{kt ykke nku kku h kuoLkMkoheyku kkA kkku [o k k[kefk. khtkw Mkhfkhe Yrkk yuxukkuze kk{eLkk ukh{kt kukkMkLke su{ Wkkuk fhk{kt ykkkunkuE skt xkkh ]kku nkuk uEyukkk Mkwfw kMk k uk {kwt Lkke.kkwfkLkk kkB rMkkhku{kt rhkLkkukhk {kefeLkk ]kku LkSe f{kuhe fhe ykzuz rLkftLk fkZk{ktyke hkw Au. ku{s Mkhfkhe s{eLk{ktkukh fhu ]kku sYh nku kku fko kh fkke ykuLke rLkke stkkkkLkk f{o[kheyku khk ykLkkkEhne nkukLkwt k {u Au.

  knkuLkku qko rMkkh zkke kke kw{ku Auknku : Mkuk MkLk k