man maze gaane gaate

Download man maze gaane gaate

Post on 18-Mar-2016

233 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

poems by vijay shivgan

TRANSCRIPT

 • mmmmanaanaanaana maaJao gaaNao maaJao gaaNao maaJao gaaNao maaJao gaaNao gaato......gaato......gaato......gaato...... kvaIkvaIkvaIkvaI

  ivajaya iSavagaNaivajaya iSavagaNaivajaya iSavagaNaivajaya iSavagaNa

 • P`aqama [- AavaR%tI idnaaMk 11.12.11

  mana maaJao gaaNao gaato......

  maud`Na AMjalaI g`aaif@sa

  DaoMibavalaI

  kvaI ivajaya iSavagaNa

  saI 4 sarsvatI AnaMtraja kvao- maaga- ,DaoMibavalaI.

  9833898885

  sava- h@k saurixat.

 • AasavaaMcaI fulaoAasavaaMcaI fulaoAasavaaMcaI fulaoAasavaaMcaI fulao

  papNaIcyaa AaoMjaLItlaI AasavaaMcaI fulao saaMDlaI Aaja kuNaI maaJyaapuZo du:K maaJaIca maaMDlaI

  samaaor tu jao saakarlao Salya maaJyaa ]ratlao Ba$naI gaolaa GaDa

  saaro kahI ]caMbaLlao

  saMvaodnaSaIlata manaacaI ASaI kSaI klaMDlaI papNaIcyaa AaoMjaLItlaI AasavaaMcaI fulao saaMDlaI

  nakLt saaro GaDlao navhto kuNaI maagaItlao hUMdka inaGaUnaI gaolaa ANaU roNaU saaro hlalao

  maaJyaatUnaI maI iktI haotI vaodnaa ih kaoMDlaolaI papNaIcyaa AaoMjaLItlaI AasavaaMcaI fulao saaMDlaI

  tUJao maaJao vaogaLalao

  Aist%va navhto ]rlao tuJyaatUna vya@t Jaalaao

  malaa maIca pahIlao

  Aaja tuJyaa P`aitBaonao saImaaroYaaca AaolaaMDlaI papNaIcyaa AaoMjaLItlaI AasavaaMcaI fulao saaMDlaI

 • saPtrMga saPtrMga saPtrMga saPtrMga

  naBaat daTlaI pacaMucaI Aasavao saMQyaa inaSaaMcao $savao fugavao

  nhatIla vaRxahI Aata lataMsavao Baasaola ivaSva ho saaro navanavao

  kMpIt hao}naI vaat ibaqarlaa saagar samaqa- Ana\ tao baavarlaa }Ymaa jaoqaI toqaocaI ivarlaa

  maRdgaMQa ixatIcaa fulaat hasalaa

  spSaa-t %yaa kUNaI kaya saaQalao sa%ya kaya to kUNaasa naa kLo ho gaIt CoDta to kaoNa laajalao gaalaI maoidnaIcyaa saPtrMga hasalao

 • fuGs vkdk'kfuGs vkdk'kfuGs vkdk'kfuGs vkdk'k

  fuGs vkdk'k vkdk'k fuGk izdk'k izdk'k jkr ;sbz lkodk'k

  rq;k izsekpk gk ik'k

  rkjdkapk lgokl jkrjk.khpk lqokl

  ok&;kpk ean 'okl rw bFksp vklikl

  yktkGwph euh ykt rw;k Li'kkZpk lkt dqBs okts i[kokt 'Akarrsykgh vkokt

  iz.k;kph gh igkV fjrs Ogkos dkBksdkB 'qkkP;k pkan.;kr vkt feyukph jkr

 • eks:eks:eks:eks:

  yXukuarj iq:"kkpk gksrks dlk eks: uoh vlrs ikVh]vu~ uok vlrks cks:] uO;k uO;k 'kkGsph vtcp nwfu;k lksMk;ps dls vu~ dk; dls /k: 'kqHkz iyaxkojrh Qqaykph pknj

  ?kaq?kV vkskyks rs dGsuk

  vtwu] vk.k[kh] FkksMs ;kP;k ekxs fdrh fQ: vkeph iwoZ vkgs rh R;kaph if'pe fn'kk nknkfxjh R;kaph vkeP;k QqdVP;k fe';k ?kjh jkT; R;akps nkjh ikVh ukos vkeP;k rsjh Hkh pwi esjh Hkh pwi lk&;kaph n'kk

  [kj [kj cksy.kk&;kyk udk rqEgh ek# vlkp ,d eks: djk;yk xsyk caM

  i.k R;kP;k lkS- uh R;kyk dsyk yxsp FkaM foj?kGysY;k eks:yk dGysp ukgh

  ysdjkP;k :ikr R;kyk feGs dlk naM bFkwu uO;k YAQM;Aaph xkMh >kyh lq:-

 • ikpok {k.kikpok {k.kikpok {k.kikpok {k.k

  ,dk {k.kh eh frt ikfgys nwl&;k {k.kh rhus etlh]

  frl&;k {k.kh vkEgh tkgyks pkSF;k {k.kh rh fu?kwu xsyh] vlk ikpok {k.k eh txrks;!

  ifgY;k {k.kh eh mnklhu nwl&;k {k.kh eu fojkxh] frl&;k {k.kh tx.ks udks pkSF;k {k.kh xsyks fol:uh]

  vlk ikpok {k.k eh txrks;! ifgY;k {k.kkiklwu lq: nwl&;k {k.kh vky lkjs] frl&;k {k.kh xqjQVyks pkSF;k {k.kheu xqarys]

  vlk ikpok {k.k eh txrks;! ifgY;k {k.kkph vks< et nwl&;k {k.kh d/kh uOgrh] frl&;k {k.kkyk mexys pkSF;k {k.kkr frp gksrh]

  vlk ikpok {k.k eh txrks;! ifgY;k {k.kh eh vkgs lq[kh nwl&;k {k.kh dk Ogkos nq%[kh]

  frl&;k {k.kh gs Bjowuh pkSF;k {k.kkyk iqUgk nq%[kh(

  vlk ikpok {k.k eh txrks;!

 • vaastvavaastvavaastvavaastva

  nakao manaa pUnha pUnha iktI gaunha krSaIla tU vaastvaacyaa ivastvaat jagatanaa marSaIla tU

  to Baaoga jao tU Baaogalao AMtratca rahIlao klpnaot jao pahIlao saaro tsaoca rahIlao

  AtRPtta AilaPtta vaoDyaa kSaI BarSaIla tU

  AP`aaPya jao to laaBalao to sa%ya ka manaI salao

  P`a%yaxa jao AailaMgalao AdRSya to hatatlao

  maI ijaMklaao maI ijaMklaao glaanaIt %yaa hrSaIla tU

  jaahlao jao manaatlao mana ]gaacaca Jaulao kolao kUNaI naI saMplao jaNau svaPna inad`otlao

  AiBamaana kI valganaa kapUr tU ijarSaIla tU

  AWItIya tuJyaatlao savayaIcao to jaahlao maR%yaUnaohI jarI idlao AamaM~Na tUlaa Kulao

  AdBaut yaa saagarI %yaa xaNaI trSaIla tU

 • ek xaNaek xaNaek xaNaek xaNa

  ek xaNa saaQaaca pNa hatatUna inasaTlaa ek kNa tUJaI AazvaNa do]naIyaa inasaTlaa

  tUJao Sabd maaJyaa kvaItosa Aalao tUJao r@t maaJyaa QamanaIt gaolao )dyaasa Anaaimak hUrhUr AalaI %yaaca xaNaI saaro saMpUnaI gaolao ek xaNa ApUva- saNa saajara kna gaolaa

  ek xaNa saaQaaca pNa hatatUna inasaTlaa

  ek jaNa saaQaaca pNa janmaatUnaI BaTklaa ek kNa iktI vaNavaNa if$naIyaa saTklaa

  kuNaI laubQa %yaacyaa P`aitBaosa Jaalao kUNaI stbQa %yaacyaa P`aitmaosa Jaalao ima~ naatI gaaotI saaobat bahrlaI %yaa xaNaI kuNaIhI navhto AapUlao ek jaNa pUNa- jaIvana ekTaca jagaUna gaolaa

  ek xaNa saaQaaca pNa hatatUna inasaTlaa

  ek KNa irkamaa pNa ]GaDuna ivaskTlaa ek xaNa Dava maaMDlaolaa ifskTlaa

  iktI saMga P`asaMga haoto GaDlao iktI Aqa- ]ccaaratca dDlao Sabd Aqaa-McaI naatI jaULlaI

  %yaaca xaNaI saaro ]QaLUna gaolao ek jaNa vaoDo xaNa manaatlao ilahUna gaolaa

  ek xaNa saaQaaca pNa hatatUna inasaTlaa

 • tulaa kQaI kLu nayaotulaa kQaI kLu nayaotulaa kQaI kLu nayaotulaa kQaI kLu nayao

  tulaa kQaI kLu nayao P`aIt yaa manaatlaI P`aitmaa japtao tuJaI maIca yaa janaatlaI kaya vaoDo vaakDo P`aSna pusasaI tu malaa

  AazvaNa tuJaI Asao ih P`aitBaa maaJyaatlaI puravaa maI dyaayacaa P`aItIcaa AnauBaUtIcaa Apmaanata ih Baavanaa saMpola naa maaJyaatlaI

  samajaa caukUnaI ]majalao P`aoma maaJao tulaa dRRRYTIkaona tr tuJaa AsaolahI badlalaa malaa nakao kahI tsao Aaho tsaoca rahudo tu samaIp nasatanaa tulaa maja pahudo hUrhUr %yaa BaoTItlaI qarqaro AjaunahI

  AnauBava punha navaa mana Baro AjaunahI vaahUnaI maI jaayacao kazaokaz Ba$naIyaa tu kQaIhI yaayacao BaoTavayaa if$naIyaa

  jaadu tuJyaatlaI kuNaa samajalaI nasaolahI rmya to tuJyaatlao %yaaMnaa kQaI idsaolahI AaiNa maga saaro tulaa mau@t saaMgatIla to

  AanaMd do]naI tulaa %yaaMcyaaSaIca baaMQatIla to kaopyaat maI ]Baa Asaona phat P`aIt tI tUJyaatlaI pNa tulaa kQaI kLu nayao P`aIt yaa manaatlaI

 • kaLIjakaLIjakaLIjakaLIja

  maaJa kaLIja tuJyaakDo mhNaunaca vaaTto kaLjaI japuna jara KoLSaIla tU rahU maI ksaa inaYkaLjaI

  tUlaa kaya iktItrI dot AsatIla kaLIja tulaa maaJa kaya maaJyaakDo ekulat ek kaLIja malaa

  AaiNa to hI maI idlaya tuJyaakDo mhNaunaca vaaTto kaLjaI

  maaJyaa iSavaaya naa raihlaya maaJa kaLIja AaQaI kQaI

  Baod$na jaa[la tuJyaamauLo P`aomaacaI fuMkr do AaQaI

  tuJaa nayanabaaNa Taokdar ha mhNaunaca vaaTto kaLjaI

  ekda taoDlyaavar tsao jaaoDta punha to yaoNaar naa punha dyaayacao mhTlao trI kuNaasa dota yaoNaar naa

  maaJyaa kDcao saaro saMplao mhNaunaca vaaTto kaLjaI

  icarDtosa payaaKalaI tU kaLIjaM iktI [traMcaI

  tuJyaa manaacaa kaOla do malaa ,baGa jaLola maga saayaaMcaI

  pNa tuJyaa manaacaa kaya Barvasaa mhNaunaca vaaTto kaLjaI

 • mana maaJao gaaNao gaatomana maaJao gaaNao gaatomana maaJao gaaNao gaatomana maaJao gaaNao gaato

  Sabd Asalao nasalao trIhI mana maaJao gaaNao gaato AaiNa tuJyaa %yaa svaPnaamaQalyaa gaavaamaQyao jaato %yaa tIqao tu yaoSaIla naa saKo tu maaJaI haoSaIla naa

  tLyaatlao to inaLoSaar paNaI ik jaiMMmanaI varcao AakaSa to

  ik mana maaJao trMgato Ana trMga ]ztI saavakaSa to tu spSa- gahIra krSaIla naa saKo tu maaJaI haoSaIla naa

  ihrvaI ranao ihrvaI panao vaara Alavaar saara ifro caOtnya maaJyaa manaatlao saBaaovatalaI Asao iBariBaro

  tu mana maaJao haoSaIla naa saKo tu maaJaI haoSaIla naa

  Aaja saMQyaa saagaravar manaapasauna Aaho BaaLlaI ikrNaaMcyaa kosaat %yaanao maoGaaMcaI baGa fulao maaLlaI

  Aata [qao tu yaoSaIla naa saKo tu maaJaI haoSaIla naa

 • ekTaekTaekTaekTa

  ekTaca maI Aaho prI ekTaca naahI saMgatInao maaJyaa caalato kuNaI , kahI vaad Gaalatao maI tyaasaI lavalaahI

  samajaavatao maga maI Baula pDto malaahI ASarIrI Asaa jaao Aaho ima~ maaJaa

  sa%ya saaMgatao tao eoktao tao ima~ maaJaa maIca tao trIhI sava-svaI vaogaLa tao ApUNa- maI jarasaa saMpuNa- sagaLa tao

  ha jaao kaoNa Aaho janmaapasaunaI baraobar maolyaavarI trI ha marNaar ka KraoKr

  )dyaat ik P`a&ot kuzo ha rhatao kRtISaIla vyaga` Asata kuzo gaDp haotao manaaiva$w %yaacyaa GaDtaca $sauna jaa[ kuzo kQaI ksaahI naohmaIca %yaacaI Gaa[- saaro inaGauna jaata tao saaobatIsa caalao

  Aqa- laavatao tao kaya kaya haoto Jaalao maaJyaaSaI baaolatao tao satt kahIbaahI eoktao maI kQaI to kQaI laxa dot naahI saaMgaayacaa P`aya%na %yaacaa caalalaa AatahI

  mhNatao jagaat kuNaIhI eokTo Asat naahI

 • jaaihratjaaihratjaaihratjaaihrat

  tu hsatosa tovha tuJyaa dtu hsatosa tovha tuJyaa dtu hsatosa tovha tuJyaa dtu hsatosa tovha tuJyaa dMtpM@tIMtpM@tIMtpM@tIMtpM@tI i~Bauvanadasa javhorIcao maaiNakmaaotIi~Bauvanadasa javhorIcao maaiNakmaaotIi~Bauvanadasa javhorIcao maaiNakmaaotIi~Bauvanadasa javhorIcao maaiNakmaaotI

  tu vaLtaca pdr haotao hvaot varKalaItu vaLtaca pdr haotao hvaot varKalaItu vaLtaca pdr haotao hvaot varKalaItu vaLtaca pdr haotao hvaot varKalaI )dyaasa Jaaoka jaNaU saaDI gaaD)dyaasa Jaaoka jaNaU saaDI gaaD)dyaasa Jaaoka jaNaU saaDI gaaD)dyaasa Jaaoka jaNaU saaDI gaaD----na varolaIna varolaIna varolaIna varolaI BaaLI BauvayaaMcyaa DaMogaratuna ]gavataoBaaLI BauvayaaMcyaa DaMogaratuna ]gavataoBaaLI BauvayaaMcyaa DaMogaratuna ]gavataoBaaLI BauvayaaMcyaa DaMogaratuna ]gavatao

  iSalpacaI ibaMdI ik caMd` sauyaiSalpacaI ibaMdI ik caMd` sauyaiSalpacaI ibaMdI ik caMd` sauyaiSalpacaI ibaMdI ik caMd` sauya---- doKNaa tao doKNaa tao doKNaa tao doKNaa tao tuJao kosa maoGadutatlao Syaama kuMtlatuJao kosa maoGadutatlao Syaama kuMtlatuJao kosa maoGadutatlao Syaama kuMtlatuJao kosa maoGadutatlao Syaama kuMtla sanasanasanasanaisalk Sa^mpunao banavalaolaI malamalaisalk Sa^mpunao banavalaolaI malamalaisalk Sa^mpunao banavalaolaI malamalaisalk Sa^mpunao banavalaolaI malamala tuJaa rMga gaaora inatL kayaa lakakotuJaa rMga gaaora inatL kayaa lakakotuJaa rMga gaaora inatL kayaa lakakotuJaa rMga gaaora inatL kayaa lakako

  foAr A^nD lavhlaIcaI JaLaLI cakakofoAr A^nD lavhlaIcaI JaLaLI cakakofoAr A^nD lavhlaIcaI JaLaLI cakakofoAr A^nD lavhlaIcaI JaLaLI cakako tuJyaa AaozaMcaa rMga maja doSaI ka qaaoDatuJyaa AaozaMcaa rMga maja doSaI ka qaaoDatuJyaa AaozaMcaa rMga maja doSaI ka qaaoDatuJyaa AaozaMcaa rMga maja doSaI ka qaaoDa la^@maocao Aaoz iTpNyaasa k^maramanahI vaoDala^@maocao Aaoz iTpNyaasa k^maramanahI vaoDala^@maocao Aaoz iTpNyaasa k^maramanahI vaoDala^@maocao Aaoz iTpNyaasa k^maramanahI vaoDa

  tuJyaa TvaTvaItpNaaca raja kao[ nahI jaanatatuJyaa TvaTvaItpNaaca raja kao[ nahI jaanatatuJyaa TvaTvaItpNaaca raja kao[ nahI jaanatatuJyaa TvaTvaItpNaaca raja kao[ nahI jaanata mhNaunaca la@mhNaunaca la@mhNaunaca la@mhNaunaca la@sa ko baInaa tora mana hI nahI maanatasa ko baInaa tora mana hI nahI maanatasa ko baInaa tora mana hI nahI maanatasa ko baInaa tora mana hI nahI maanata tuJa idsaNaca Asa kI klaIjaa Klaasa haotaotuJa idsaNaca Asa kI klaIjaa Klaasa haotaotuJa idsaNaca Asa kI klaIjaa Klaasa haotaotuJa idsaNaca Asa kI klaIjaa Klaasa haotao

  AjaunahI vaoYa badlauna Aaimar kaokakaolaa iptaoAjaunahI vaoYa badlauna Aaimar kaokakaolaa iptaoAjaunahI vaoYa badlauna Aaimar kaokakaolaa iptaoAjaunahI vaoYa badlauna Aaimar kaokakaolaa iptao

 • eh xsY;kojheh xsY;kojheh xsY;kojheh xsY;kojh

  eh xsY;kojh l[ks vklos rw xkGw udks FkksrkaM lkjs fo/kh nw[koVk fg ikGw udks-

  vkuan ;k thoukpk ,d= l[ks miHkksxyk vkyh uh xsyh oknGs fu/kkZj izsekus fnyk

  ulsu eh tjh lkFkhyk et ikj[ks ikgw udks eh xsY;kojh l[ks vklos rw xkGw udks

  rq;k euh gksrs vls lkjh lw[ks eyk feGks ek>k iz;Ru fg vlk

  rw>s gkL; uk d/kh

 • vykSfddvykSfddvykSfddvykSfdd

  YkSfddkl ek;k vykSfdd vkys rw>s eu ek;k 'kCnkrwuh lkdkjys

  joh fdj.kkauh ;kos vkf.k #Ik ?;kos

  iku Qqy osy vkf.k pjkpj Ogkos

  rls ek;krwuh rw>s O;Dr loZ >kys rw>s eu---

  rw>h xrh vuqHkwrh ;koh v'kh ek;k fpRkh ik>jrs r'kh bFks d.kk d.kkrwuh izhrh

  O;kiwuh rs loZ dkgh rst%iwat >kys rw>s eu---

  rstkus R;k rw>s ek>s vls dkghuk jkghys rwyk eh eyk rw vls

  ikghys ikghys vkrwjys eu ek>s rqyk dls okVys \

  rq>s eu---- tks rks ;srks uh lkaxrks

  euksgj euksxr R;k R;k osGh vkgs rw>k gkr ;k gkrkr

  rq;k vklokauh ek>s eu >kys vksys rq>s eu---

 • ?kMrkuk?kMrkuk?kMrkuk?kMrkuk

  ,d f'kYi ?kMorkuk f'kYIkdkj Fkkacyk vpkud fopkj ,d eukl R;kP;k >ksacyk fdrh nq[koys eh ik"kk.k ewrhZyk

  NhUuh Vksdnkj gh fdrh vcksy fg 'khyk laosnuk xsyh dqBs vijk/k gk ?kMyk Bsp ykxyh etk

  fd vlk tho tMyk- v/kq&;k f'kYikrwuh Loj ,d xqatyk

  rw Fkkac'khy vlk rj r'khp mjsu eh 'khyk ek;krquh lkdk#ns rq;k gkrkph dyk lks'khu eh loZ rs tj Ogk;ps eqrhZ eyk ik"kk.k eh rq;keqGs vFkZ ;sns eyk bZ'k rq>h dYiuk lR; gksns eyk

  ,sdwuh rs rks dykaor eukseuh lw[kkoyk ?kMfo.;k ewrhZrh f'kYieXu tkgyk-

 • lkoyhlkoyhlkoyhlkoyh

  ;srkuk rw>s dsl eksdGs lskMwu ;sr tk eh mHkk fojgkr rw mUgkr lkoyh gksr tk---

  pkan gk ;srk t'kh ;s lkscrhyk jkr gh jkrjk.khpk xa/k

  pkan.;kph ojkr gh rw r'kh ltwu ;s uHkh pkan.ks f'kaihr tk-

  ;srkuk rw>s jax rw m/kGhr ;sr tk

  eh mHkk fojgkr rw uHkkr lkoyh gksr tk

  HkkLdjk uk HksVrs v'kh jkr gh vkrwjyh fnudjkl ikgrk vtk.krk rh jaxyh

  rw r'kh jaxwu ;s uHkh jax rs f'kaihr tk-

  ;srkuk rw>s fLer rw eksdGs gklr ;sr tk eh mHkk fojgkr rw uHkkr lkoyh gksr tk

  xkykrY;k [kfGr eh tUe lkjk gjoyk n;h ts MpeGs dqaHk rks cgdyk

  rw r'kh /kqanhr ;s uh rh u'kk f'kaihr tk- eh mHkk fojgkr rw uHkkr lkoyh gksr tk

 • vaoNaIvaoNaIvaoNaIvaoNaI

  ]r Ba$na yaotao mana daTuna yaoto tuJaI AazvaNa ASaI sapaTUna yaoto

  ik saayaaMnaa maI savao Gao]na jaatao tuJyaa AavaDIcao maI gaaNaohI gaatao %yaa gaaNyaathI yaoto P`aomaasa Barto

  jaunyaa %yaaca gaaoYTI punha AaLivatao P`asaMgaat %yaa maI hrvaUna jaatao

  hrvaUna gaolaolao punha maja gavasato

  inatMbaavarI caalatanaa tI vaoNaI tI caala AaiNa tI Ada jaIvaGaoNaI mana vaoDo maaJao igarikca Gaoto

  ivacaarathI tu ASaI BaoTlaolaI

  yaa kvaIsa kivata saucavauna gaolaI P`aItIivanaa Asao kuzo kaya GaDto

 • $dna$dna$dna$dna

  ]gaIca kSaalaa tu rDto gadgadto manaI kaya Asao vhayacao jao haoNaarca to Aaplyaa hatI kahI nasao

  maanya Saaok maja naa kLtao jyaacao jaLto tao tLmaLtao jaagaI tUJyaa jar maI Asatao tr maI saudQaa rDlaao Asatao

  pNa Ajauna durcaI vaaT ASaI [t@yaat qakUna caalaola ksao

  maaod jasaa jyaacaa %yaacaa P`amaad hI ha ekaoPyaacaa Gaava Asaa )dyaavarcaa AnavaaNaI $tlyaa kacaa

  saavar tu yaa ASaavaoLI saaobatIsa tuJyaa kaoNaIhI nasao

  jarI hat pazIvar maaJaa ivalaap tuJaa qaaMbaola ksaa vaahUnaI jaa] do naa saara DaoLyaatuna yaa pa]saQaara

  ]GaDola maga AakaSa tuJao AaiNak tulaa to svacC idsao

  [tko Aaho hI dovadyaa AiQak ]Nao saarI maayaa Ajauna iktI hvao vaaTo kuzotrI hvao naa qaaMbaayaa

  laxaat Gao maUL du:Kacao AapNaasa hvyaa %yaa sauKat Asao

 • iriririrtttt

  mana irt mana irt faT@yaa yaa JaaoLIt iktIhI Taka AanaMd du:K trI Baronaa ho paot

  baucabaMd baaTlaIt kahIhI naa Aat jaat kQaI $tuna basat Aat kahItrI yaa manaat

  [qa itqa Asa jaat fulaafulaa panaat vaaTot kaTo yaotI vaaTolaa trIhI naa maanaIt

  kQaI SauBa` rajahMsa ivahrtao paNyaat

  kaLBaOrva ha kaLa dO%ya kaLaoKat idvaaBaIt

  hart naI ijaMkt svat:sa duYaNa dot labaaD Asa ksa vaahyaat kuNaasa naa maah...

Recommended

View more >