man maze gaane gaate

Download man maze gaane gaate

Post on 18-Mar-2016

245 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

poems by vijay shivgan

TRANSCRIPT

 • mmmmanaanaanaana maaJao gaaNao maaJao gaaNao maaJao gaaNao maaJao gaaNao gaato......gaato......gaato......gaato...... kvaIkvaIkvaIkvaI

  ivajaya iSavagaNaivajaya iSavagaNaivajaya iSavagaNaivajaya iSavagaNa

 • P`aqama [- AavaR%tI idnaaMk 11.12.11

  mana maaJao gaaNao gaato......

  maud`Na AMjalaI g`aaif@sa

  DaoMibavalaI

  kvaI ivajaya iSavagaNa

  saI 4 sarsvatI AnaMtraja kvao- maaga- ,DaoMibavalaI.

  9833898885

  sava- h@k saurixat.

 • AasavaaMcaI fulaoAasavaaMcaI fulaoAasavaaMcaI fulaoAasavaaMcaI fulao

  papNaIcyaa AaoMjaLItlaI AasavaaMcaI fulao saaMDlaI Aaja kuNaI maaJyaapuZo du:K maaJaIca maaMDlaI

  samaaor tu jao saakarlao Salya maaJyaa ]ratlao Ba$naI gaolaa GaDa

  saaro kahI ]caMbaLlao

  saMvaodnaSaIlata manaacaI ASaI kSaI klaMDlaI papNaIcyaa AaoMjaLItlaI AasavaaMcaI fulao saaMDlaI

  nakLt saaro GaDlao navhto kuNaI maagaItlao hUMdka inaGaUnaI gaolaa ANaU roNaU saaro hlalao

  maaJyaatUnaI maI iktI haotI vaodnaa ih kaoMDlaolaI papNaIcyaa AaoMjaLItlaI AasavaaMcaI fulao saaMDlaI

  tUJao maaJao vaogaLalao

  Aist%va navhto ]rlao tuJyaatUna vya@t Jaalaao

  malaa maIca pahIlao

  Aaja tuJyaa P`aitBaonao saImaaroYaaca AaolaaMDlaI papNaIcyaa AaoMjaLItlaI AasavaaMcaI fulao saaMDlaI

 • saPtrMga saPtrMga saPtrMga saPtrMga

  naBaat daTlaI pacaMucaI Aasavao saMQyaa inaSaaMcao $savao fugavao

  nhatIla vaRxahI Aata lataMsavao Baasaola ivaSva ho saaro navanavao

  kMpIt hao}naI vaat ibaqarlaa saagar samaqa- Ana\ tao baavarlaa }Ymaa jaoqaI toqaocaI ivarlaa

  maRdgaMQa ixatIcaa fulaat hasalaa

  spSaa-t %yaa kUNaI kaya saaQalao sa%ya kaya to kUNaasa naa kLo ho gaIt CoDta to kaoNa laajalao gaalaI maoidnaIcyaa saPtrMga hasalao

 • fuGs vkdk'kfuGs vkdk'kfuGs vkdk'kfuGs vkdk'k

  fuGs vkdk'k vkdk'k fuGk izdk'k izdk'k jkr ;sbz lkodk'k

  rq;k izsekpk gk ik'k

  rkjdkapk lgokl jkrjk.khpk lqokl

  ok&;kpk ean 'okl rw bFksp vklikl

  yktkGwph euh ykt rw;k Li'kkZpk lkt dqBs okts i[kokt 'Akarrsykgh vkokt

  iz.k;kph gh igkV fjrs Ogkos dkBksdkB 'qkkP;k pkan.;kr vkt feyukph jkr

 • eks:eks:eks:eks:

  yXukuarj iq:"kkpk gksrks dlk eks: uoh vlrs ikVh]vu~ uok vlrks cks:] uO;k uO;k 'kkGsph vtcp nwfu;k lksMk;ps dls vu~ dk; dls /k: 'kqHkz iyaxkojrh Qqaykph pknj

  ?kaq?kV vkskyks rs dGsuk

  vtwu] vk.k[kh] FkksMs ;kP;k ekxs fdrh fQ: vkeph iwoZ vkgs rh R;kaph if'pe fn'kk nknkfxjh R;kaph vkeP;k QqdVP;k fe';k ?kjh jkT; R;akps nkjh ikVh ukos vkeP;k rsjh Hkh pwi esjh Hkh pwi lk&;kaph n'kk

  [kj [kj cksy.kk&;kyk udk rqEgh ek# vlkp ,d eks: djk;yk xsyk caM

  i.k R;kP;k lkS- uh R;kyk dsyk yxsp FkaM foj?kGysY;k eks:yk dGysp ukgh

  ysdjkP;k :ikr R;kyk feGs dlk naM bFkwu uO;k YAQM;Aaph xkMh >kyh lq:-

 • ikpok {k.kikpok {k.kikpok {k.kikpok {k.k

  ,dk {k.kh eh frt ikfgys nwl&;k {k.kh rhus etlh]

  frl&;k {k.kh vkEgh tkgyks pkSF;k {k.kh rh fu?kwu xsyh] vlk ikpok {k.k eh txrks;!

  ifgY;k {k.kh eh mnklhu nwl&;k {k.kh eu fojkxh] frl&;k {k.kh tx.ks udks pkSF;k {k.kh xsyks fol:uh]

  vlk ikpok {k.k eh txrks;! ifgY;k {k.kkiklwu lq: nwl&;k {k.kh vky lkjs] frl&;k {k.kh xqjQVyks pkSF;k {k.kheu xqarys]

  vlk ikpok {k.k eh txrks;! ifgY;k {k.kkph vks< et nwl&;k {k.kh d/kh uOgrh] frl&;k {k.kkyk mexys pkSF;k {k.kkr frp gksrh]

  vlk ikpok {k.k eh txrks;! ifgY;k {k.kh eh vkgs lq[kh nwl&;k {k.kh dk Ogkos nq%[kh]

  frl&;k {k.kh gs Bjowuh pkSF;k {k.kkyk iqUgk nq%[kh(

  vlk ikpok {k.k eh txrks;!

 • vaastvavaastvavaastvavaastva

  nakao manaa pUnha pUnha iktI gaunha krSaIla tU vaastvaacyaa ivastvaat jagatanaa marSaIla tU

  to Baaoga jao tU Baaogalao AMtratca rahIlao klpnaot jao pahIlao saaro tsaoca rahIlao

  AtRPtta AilaPtta vaoDyaa kSaI BarSaIla tU

  AP`aaPya jao to laaBalao to sa%ya ka manaI salao

  P`a%yaxa jao AailaMgalao AdRSya to hatatlao

  maI ijaMklaao maI ijaMklaao glaanaIt %yaa hrSaIla tU

  jaahlao jao manaatlao mana ]gaacaca Jaulao kolao kUNaI naI saMplao jaNau svaPna inad`otlao

  AiBamaana kI valganaa kapUr tU ijarSaIla tU

  AWItIya tuJyaatlao savayaIcao to jaahlao maR%yaUnaohI jarI idlao AamaM~Na tUlaa Kulao

  AdBaut yaa saagarI %yaa xaNaI trSaIla tU

 • ek xaNaek xaNaek xaNaek xaNa

  ek xaNa saaQaaca pNa hatatUna inasaTlaa ek kNa tUJaI AazvaNa do]naIyaa inasaTlaa

  tUJao Sabd maaJyaa kvaItosa Aalao tUJao r@t maaJyaa QamanaIt gaolao )dyaasa Anaaimak hUrhUr AalaI %yaaca xaNaI saaro saMpUnaI gaolao ek xaNa ApUva- saNa saajara kna gaolaa

  ek xaNa saaQaaca pNa hatatUna inasaTlaa

  ek jaNa saaQaaca pNa janmaatUnaI BaTklaa ek kNa iktI vaNavaNa if$naIyaa saTklaa

  kuNaI laubQa %yaacyaa P`aitBaosa Jaalao kUNaI stbQa %yaacyaa P`aitmaosa Jaalao ima~ naatI gaaotI saaobat bahrlaI %yaa xaNaI kuNaIhI navhto AapUlao ek jaNa pUNa- jaIvana ekTaca jagaUna gaolaa

  ek xaNa saaQaaca pNa hatatUna inasaTlaa

  ek KNa irkamaa pNa ]GaDuna ivaskTlaa ek xaNa Dava maaMDlaolaa ifskTlaa

  iktI saMga P`asaMga haoto GaDlao iktI Aqa- ]ccaaratca dDlao Sabd Aqaa-McaI naatI jaULlaI

  %yaaca xaNaI saaro ]QaLUna gaolao ek jaNa vaoDo xaNa manaatlao ilahUna gaolaa

  ek xaNa saaQaaca pNa hatatUna inasaTlaa

 • tulaa kQaI kLu nayaotulaa kQaI kLu nayaotulaa kQaI kLu nayaotulaa kQaI kLu nayao

  tulaa kQaI kLu nayao P`aIt yaa manaatlaI P`aitmaa japtao tuJaI maIca yaa janaatlaI kaya vaoDo vaakDo P`aSna pusasaI tu malaa

  AazvaNa tuJaI Asao ih P`aitBaa maaJyaatlaI puravaa maI dyaayacaa P`aItIcaa AnauBaUtIcaa Apmaanata ih Baavanaa saMpola naa maaJyaatlaI

  samajaa caukUnaI ]majalao P`aoma maaJao tulaa dRRRYTIkaona tr tuJaa AsaolahI badlalaa malaa nakao kahI tsao Aaho tsaoca rahudo tu samaIp nasatanaa tulaa maja pahudo hUrhUr %yaa BaoTItlaI qarqaro AjaunahI

  AnauBava punha navaa mana Baro AjaunahI vaahUnaI maI jaayacao kazaokaz Ba$naIyaa tu kQaIhI yaayacao BaoTavayaa if$naIyaa

  jaadu tuJyaatlaI kuNaa samajalaI nasaolahI rmya to tuJyaatlao %yaaMnaa kQaI idsaolahI AaiNa maga saaro tulaa mau@t saaMgatIla to

  AanaMd do]naI tulaa %yaaMcyaaSaIca baaMQatIla to kaopyaat maI ]Baa Asaona phat P`aIt tI tUJyaatlaI pNa tulaa kQaI kLu nayao P`aIt yaa manaatlaI

 • kaLIjakaLIjakaLIjakaLIja

  maaJa kaLIja tuJyaakDo mhNaunaca vaaTto kaLjaI japuna jara KoLSaIla tU rahU maI ksaa inaYkaLjaI

  tUlaa kaya iktItrI dot AsatIla kaLIja tulaa maaJa kaya maaJyaakDo ekulat ek kaLIja malaa

  AaiNa to hI maI idlaya tuJyaakDo mhNaunaca vaaTto kaLjaI

  maaJyaa iSavaaya naa raihlaya maaJa kaLIja AaQaI kQaI

  Baod$na jaa[la tuJyaamauLo P`aomaacaI fuMkr do AaQaI

  tuJaa nayanabaaNa Taokdar ha mhNaunaca vaaTto kaLjaI

  ekda taoDlyaavar tsao jaaoDta punha to yaoNaar naa punha dyaayacao mhTlao trI kuNaasa dota yaoNaar naa

  maaJyaa kDcao saaro saMplao mhNaunaca vaaTto kaLjaI

  icarDtosa payaaKalaI tU kaLIjaM iktI [traMcaI

  tuJyaa manaacaa kaOla do malaa ,baGa jaLola maga saayaaMcaI

  pNa tuJyaa manaacaa kaya Barvasaa mhNaunaca vaaTto kaLjaI

 • mana maaJao gaaNao gaatomana maaJao gaaNao gaatomana maaJao gaaNao gaatomana maaJao gaaNao gaato

  Sabd Asalao nasalao trIhI mana maaJao gaaNao gaato AaiNa tuJyaa %yaa svaPnaamaQalyaa gaavaamaQyao jaato %yaa tIqao tu yaoSaIla naa saKo tu maaJaI haoSaIla naa

  tLyaatlao to inaLoSaar paNaI ik jaiMMmanaI varcao AakaSa to

  ik mana maaJao trMgato Ana trMga ]ztI saavakaSa to tu spSa- gahIra krSaIla naa saKo tu maaJaI haoSaIla naa

  ihrvaI ranao ihrvaI panao vaara Alavaar saara ifro caOtnya maaJyaa manaatlao saBaaovatalaI Asao iBariBaro

  tu mana maaJao haoSaIla naa saKo tu maaJaI haoSaIla naa

  Aaja saMQyaa saagaravar manaapasauna Aaho BaaLlaI ikrNaaMcyaa kosaat %yaanao maoGaaMcaI baGa fulao maaLlaI

  Aata [qao tu yaoSaIla naa saKo tu maaJaI haoSaIla naa

 • ekTaekTaekTaekTa

  ekTaca maI Aaho prI ekTaca naahI saMgatInao maaJyaa caalato kuNaI , kahI vaad Gaalatao maI tyaasaI lavalaahI

  samajaavatao maga maI Baula pDto malaahI ASarIrI Asaa jaao Aaho ima~ maaJaa

  sa%ya saaMgatao tao eoktao tao ima~ maaJaa maIca tao trIhI sava-svaI vaogaLa tao ApUNa- maI jarasaa saMpuNa- sagaLa tao

  ha jaao kaoNa Aaho janmaapasaunaI baraobar maolyaavarI trI ha marNaar ka KraoKr

  )dyaat ik P`a&ot kuzo ha rhatao kRtISaIla vyaga` Asata kuzo gaDp haotao manaaiva$w %yaacyaa GaDtaca $sauna jaa[ kuzo kQaI ksaahI naohmaIca %yaacaI Gaa[- saaro inaGauna jaata tao saaobatIsa caalao

  Aqa- laavatao tao kaya kaya haoto Jaalao maaJyaaSaI baaolatao tao satt kahIbaahI eoktao maI kQaI to kQaI laxa dot naahI saaMgaayacaa P`aya%na %yaacaa caalalaa AatahI

  mhNatao jagaat kuNaIhI eokTo Asat naahI

 • jaaihratjaaihratjaaihratjaaihrat

  tu hsatosa tovha tuJyaa dtu hsatosa tovha tuJyaa dtu hsatosa tovha tuJyaa dtu hsatosa tovha tuJyaa dMtpM@tIMtpM@tIMtpM@tIMtpM@tI i~Bauvanadasa javhorIcao maaiNakmaaotIi~Bauvanadasa javhorIcao maaiNakmaaotIi~Bauvanadasa javhorIcao maaiNakmaaotIi~Bauvanadasa javhorIcao maaiNakmaaotI

  tu vaLtaca pdr haotao hvaot varKalaItu vaLtaca pdr haotao hvaot varKalaItu vaLtaca pdr haotao hvaot varKalaItu vaLtaca pdr haotao hvaot varKalaI )dyaasa Jaaoka jaNaU saaDI gaaD)dyaasa Jaaoka jaNaU saaDI gaaD)dyaasa Jaaoka jaNaU saaDI gaaD)dyaasa Jaaoka jaNaU saaDI gaaD----na varolaIna varolaIna varolaIna varolaI BaaLI BauvayaaMcyaa DaMogaratuna ]gavataoBaaLI BauvayaaMcyaa DaMogaratuna ]gavataoBaaLI BauvayaaMcyaa Da